EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strateġija għall-ambjent tal-baħar

Strateġija għall-ambjent tal-baħar

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Direttiva 2008/56/KE – l-azzjoni tal-UE fil-qasam tal-politika tal-ambjent tal-baħar (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina)

X'INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

 • Hija tistabbilixxi approċċ u objettivi komuni għall-prevenzjoni, il-protezzjoni u l-konservazzjoni tal-ambjent tal-baħar kontra attivitajiet umani li jikkawżaw dannu.
 • Hija tirrikjedi lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea (UE) sabiex jiżviluppaw strateġiji biex jinkiseb “status ambjentali tajjeb* sal-2020. L-istrateġiji, li jinfirxu fuq ċikli ta' 6 snin, jeħtieġ li jinkludu miżuri li jipproteġu l-ekosistema tal-baħar u li jiżguraw li l-attivitajiet ekonomiċi marbuta mal-ambjent tal-baħar ikunu sostenibbli.
 • Hija tenfasizza l-bżonn għall-pajjiżi tal-UE biex jikkooperaw mal-ġirien tagħhom fir-reġjuni marini (l-Atlantiku tal-Grigal, il-Baħar Baltiku, il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed), prinċipalment meta jfasslu u jimplimentaw l-istrateġiji marini tagħhom. L-użu tal-istrutturi ta' governanza reġjonali eżistenti, bħal Konvenzjonijiet dwar l-Ibħra Reġjonali, hu għalhekk element importanti li għandu jiġi kkunsidrat mill-pajjiżi tal-UE.
 • Hija tirrikonoxxi l-importanza ta' miżuri ta' protezzjoni ġeografika għall-ambjent tal-baħar, b'hekk tkun qed tikkontribiwixxi għall-ħolqien ta’ netwerk globali ta’ żoni marini protetti.

PUNTI EWLENIN

 • Il-pajjiżi tal-UE, bħala parti mill-istrateġiji marini tagħhom, għandhom jivvalutaw l-istatus ambjentali tal-ibħra marini tagħhom u l-impatt tal-attivitajiet umani (inkluża analiżi soċjo-ekonomika). Huma għandhom jistabbilixxu x'inhu “status ambjentali tajjeb” għall-ibħra marini tagħhom u jiffissaw miri ambjentali. Imbagħad, huma għandhom jiżviluppaw programmi ta’ monitoraġġ u jħejju programmi ta’ miżuri.
 • L-evalwazzjonijiet tal-pajjiżi tal-UE tal-ibħra tagħhom jgħinu sabiex jittejjeb l-għarfien tal-ibħra marini tal-Ewropa. Dan huwa appoġġjat ukoll minn programmi bħal Għarfien dwar il-Baħar jew Copernicus.
 • L-ibħra tal-Ewropa huma maqsuma f’4 reġjuni marini: il-Baħar Baltiku, l-Atlantiku tal-Grigal, il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed. Il-pajjiżi li jaħdmu fl-istess reġjuni marini huma mitluba li jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom.
 • Il-programmi ta’ monitoraġġ jitfasslu bil-għan li jkejlu u jevalwaw il-progress fl-ilħuq tal-għanijiet. Jekk ċerti għanijiet ma jintlaħqux, il-pajjiżi tal-UE għandhom jispjegaw għaliex u jistgħu, jekk ikun meħtieġ, japplikaw ċerti eċċezzjonijiet.
 • Id-Direttiva fiha sett ta' “deskritturi” kwalitattivi għall-pajjiżi tal-UE sabiex jikkunsidrawhom meta jfasslu l-istrateġiji tagħhom biex jiksbu status ambjentali tajjeb għall-ibħra tagħhom. Dawn jinkludu:
  • iż-żamma tal-bijodiversità;
  • l-impenn f'sajd sostenibbli;
  • is-salvagwardja ta' qiegħ il-baħar; u
  • iż-żamma taħt kontroll tal-iskart fil-baħar u tal-kontaminanti.

Id-Direttiva tibni fuq leġislazzjoni tal-UE eżistenti u tkopri elementi speċifiċi tal-ambjent tal-baħar li mhumiex indirizzati f'politiki oħra, bħad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-Għasafar.

ŻVILUPPI RIĊENTI

 • L-esperjenza tal-UE fl-iżvilupp ta' approċċ sostenibbli għall-ġestjoni tal-oċeani permezz tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina tidher bħala kontribut importanti għall-viżjoni tal-Kummissjoni Ewropea tal-2016 dwar il-Governanza tal-Oċeani.
 • Fl-2015, il-Kummissjoni rrappurtat progress sinifikanti fl-istabbiliment ta' żoni marini protetti fl-ibħra tal-UE, b'benefiċċji għall-ekonomija u għall-ambjent. Skont il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Diversità Bijoloġika, l-UE impenjat ruħha biex sal-2020, tiżgura l-konservazzjoni ta' 10% taż-żoni kostali u marini tagħha.
 • Fl-2014, il-Kummissjoni rrevediet l-ewwel passi fl-implimentazzjoni tad-Direttiva. Minn dakinhar, il-pajjiżi tal-UE stabbilixxew il-programmi ta' monitoraġġ tagħhom, il-valutazzjoni tal-Kummissjoni li mistennija f'qasir żmien. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jippreżentaw ukoll il-programmi ta' miżuri tagħhom lill-Kummissjoni sa Marzu 2016.
 • L-innovazzjoni fl-ekonomija blu hija identifikata bħala mezz li permezz tiegħu jkunu jistgħu jiġu żviluppati miżuri ta' protezzjoni tal-baħar kosteffettivi li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina.
 • Id-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina sservi bħala linja gwida ambjentali għad-Direttiva dwar l-Ippjanar Spazjali Marittimu ppubblikata fl-2014.
 • Din tal-aħħar hija parti mill-Politika Marittima Integrata (PMI) li timmira għall-implimentazzjoni ta’ ġestjoni ottima tal-oċeani u governanza marittima.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Din ilha tapplika mill-15 ta' Lulju 2008. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sal-15 ta' Lulju 2010.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

* TERMINI EWLENIN

status ambjentali tajjeb: dan huwa relatat ma’ oċeani u ibħra ekoloġikament diversi u dinamiċi li huma nodfa, f’saħħithom u produttivi. L-għan huwa li jiġi żgurat li l-ambjent tal-baħar jiġi ssalvagwardjat għall-ġenerazzjonijiet attwali u futuri.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni komunitarja fil-qasam tal-politika dwar l-ambjent tal-baħar (id-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19–40)

DOKUMENTI RELATATI

2010/447/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-1 ta' Settembru 2010 dwar kriterji u standards metodoloġiċi għal status ambjentali tajjeb ta' ilmijiet tal-baħar (ĠU L 232, 2.9.2010, p. 14–24)

Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22–61)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta' valur dokumentarju.

Rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew: L-ewwel fażi ta' implimentazzjoni tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina (2008/56/KE) — Il-valutazzjoni u l-gwida tal-Kummissjoni Ewropea (COM(2014) 97 final, 20.2.2014)

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – L-innovazzjoni fl-Ekonomija Blu: inwettqu l-potenzjal tal-ibħra u l-oċeani tagħna għall-impjiegi u t-tkabbir (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014)

Id-Direttiva 2014/89/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-ippjanar spazjali marittimu (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 135–145)

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress fit-twaqqif ta’ żoni protetti tal-baħar (kif mitlub mill-Artikolu 21 tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina (id-Direttiva 2008/56/KE) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015)

Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016)

l-aħħar aġġornament 23.02.2017

Top