EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EESC-2021-05532-AC

Opinjoni - Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew - Il-politika ekonomika taż-żona tal-euro (2022)

EESC-2021-05532-AC

OPINJONI

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-politika ekonomika taż-żona tal-euro (2022)

_____________

Rakkomandazzjoni għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro
[COM(2021) 742 final]

ECO/568

Relatur: Juraj SIPKO

MT

Konsultazzjoni

Kummissjoni Ewropea, 07/01/2022

Bażi legali

Artikolu 304 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Sezzjoni responsabbli

Sezzjoni għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali

Adottata fis-sezzjoni

14/12/2021

Adottata fil-plenarja

19/01/2022

Sessjoni plenarja Nru

566

Riżultat tal-votazzjoni
(favur/kontra/astensjonijiet)

229/2/10

1.Konklużjonjiet u rakkomandazzjonijiet

1.1L-iżvilupp soċjoekonomiku attwali fil-pajjiżi taż-żona tal-euro huwa akkumpanjat minn livell għoli ta’ inċertezza assoċjat mal-firxa rapida u mhux ikkontrollata tal-COVID-19. Għalhekk, il-KESE jilqa’ d-dokument l-aktar reċenti tal-Kummissjoni dwar l-iżviluppi ekonomiċi fl-Istati Membri tal-UE u l-analiżi tal-konsegwenzi għall-proċess ta’ ġestjoni 1 . Fl-istess ħin, huwa jirreferi għall-opportunità storika li jiġu aċċettati u implimentati b’mod konsistenti u mingħajr dewmien politiki prattiċi u effettivi korrispondenti fit-triq lejn it-trasformazzjoni kumplessa, għalkemm, fid-dawl tal-iżviluppi attwali, meħtieġa tas-soċjetà kollha.

1.2Waħda mill-akbar sfidi fil-qasam tal-iżbilanċi makroekonomiċi interni hija kif tiġi żgurata konsolidazzjoni gradwali tal-finanzi pubbliċi. Il-KESE huwa tal-fehma li l-qafas leġiżlattiv attwali fil-forma tal-Patt eżistenti ta’ Stabbiltà u Tkabbir m’għadux adatt għall-kundizzjonijiet attwali. Għalhekk, huwa jenfasizza li hija rekwiżit ċar reviżjoni raġonevoli u aċċettabbli tar-regoli fiskali 2 tal-qafas leġiżlattiv iffokata fuq is-semplifikazzjoni u l-monitoraġġ tiegħu.

1.3Il-KESE jirreferi għall-pandemija tal-COVID-19 li tfaċċat hekk kif il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi kienu għaddejjin minn proċess ta’ korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi. Il-pandemija interrompiet it-tnaqqis fil-proporzjonijiet tad-dejn għall-PDG, filwaqt li l-prezzijiet tad-djar aċċelleraw, u dan jissuġġerixxi aggravazzjoni ġenerali tal-kundizzjonijiet makroekonomiċi. Barra minn hekk, il-KESE jirreferi għall-akbar żbilanċi esterni li jidhru fl-ewrosistema – TARGET2 3 . Dawn l-iżbilanċi ilhom joħolqu l-akbar differenzi bejn il-pajjiżi sa mill-iżvilupp tagħhom.

1.4Il-KESE qed jimmonitorja ż-żieda rapida fl-inflazzjoni sa mill-bidu tal-2021. Din iż-żieda, wara snin ta’ inflazzjoni baxxa, hija prinċipalment marbuta mar-rilanċ qawwi fil-prezzijiet tal-enerġija minn livelli baxxi storiċi matul il-pandemija, it-tfixkil fil-ktajjen tal-provvista u ż-żieda fl-ispejjeż tat-trasport. Huwa tal-fehma li r-rata attwali għolja ta’ inflazzjoni hija r-riżultat ta’ fatturi relatati mal-pandemija u l-ftuħ mill-ġdid tal-ekonomiji, li huma ta’ natura temporanja. Huwa mistenni li ż-żieda fil-prezzijiet timmodera fl-2022 u l-2023, bil-livelli tal-inflazzjoni jonqsu għall-medja tal-passat.

1.5It-tlestija tal-proċess tal-unjoni finanzjarja hija prerekwiżit għal Unjoni Monetarja Ewropea li tiffunzjona tajjeb. Minkejja l-progress li sar fil-bini tal-unjoni bankarja, il-KESE jenfasizza l-ħtieġa li jiġu adottati u approvati malajr aktar miżuri. Il-frammentazzjoni tas-swieq kapitali fl-Istati Membri ma toħloqx ambitu suffiċjenti għal aċċess aktar faċli għan-negozji għar-riżorsi finanzjarji fis-suq uniku kapitali fi ħdan il-qafas tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali. Għalhekk hemm bżonn ta’ aktar progress fit-tlestija tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali.

1.6Il-KESE qed isegwi mill-qrib il-proċess ta’ approfondiment tad-diverġenza bejn l-Istati Membri, iżda wkoll fi ħdan l-UE u l-pajjiżi taż-żona tal-euro. Għalhekk huwa jappoġġja li tiġi adottata taħlita ta’ politiki ekonomiċi li jagħmlu użu effettiv tar-riżorsi domestiċi disponibbli, kemm pubbliċi kif ukoll privati, inklużi r-riżorsi finanzjarji maħluqa fil-qafas ta’ NextGenerationEU u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. L-implimentazzjoni effettiva u prudenti ta’ dawn ir-riżorsi finanzjarji tista’ twassal għal sospensjoni u aktar tard għat-tkomplija tal-proċess ta’ konverġenza.

1.7Il-KESE jinsab imħasseb dwar l-approfondiment progressiv tal-instabbiltà soċjali. Peress li ma ġewx adottati u implimentati biżżejjed miżuri biex tiġi miġġielda ż-żieda fl-inugwaljanza u l-faqar wara l-kriżi finanzjarja globali, il-COVID-19 kompliet taggrava dawn l-inugwaljanzi u ż-żieda fil-faqar. Għalhekk, issa hemm ħtieġa urġenti li jiġu żviluppati u mmonitorjati indikaturi xierqa tal-inugwaljanza u l-faqar, anke fil-kuntest tal-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli.

1.8L-akbar theddida eżistenzjali għall-ħajja futura fuq il-pjaneta hija l-bidliet klimatiċi negattivi bla preċedent. Il-KESE jitlob li jittieħdu u jiġu implimentati miżuri urġenti sabiex jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima, inkluż l-iżvilupp ta’ indikaturi bażiċi biex jitkejlu l-konsegwenzi soċjoekonomiċi tal-kriżi. Barra minn hekk, il-KESE jenfasizza li l-impatti negattivi tal-kriżi klimatika ser ikollhom impatt kbir fuq l-istabbiltà makroekonomika (żieda fl-infiq, żidiet fil-prezzijiet minħabba n-nixfa), iżda wkoll fuq l-istabbiltà finanzjarja, b’mod partikolari n-negozju tal-assigurazzjoni 4 u l-istabbiltà soċjali.

1.9Il-proċess teknoloġiku evoluzzjonarju qed iwassal għall-introduzzjoni rapida tad-diġitizzazzjoni u l-innovazzjonijiet finanzjarji. Il-KESE jilqa’ d-deċiżjoni tal-BĊE u tal-Kummissjoni li jinfetħu diskussjonijiet dwar l-introduzzjoni tal-euro diġitali. L-introduzzjoni tal-euro diġitali tista’ ġġib benefiċċji potenzjali għaċ-ċittadini u n-negozji taż-żona tal-euro, meta wieħed iqis il-vantaġġi kollha.

1.10Parzjalment permezz tal-miżuri kollha meħuda u implimentati wara l-kriżi finanzjarja globali, is-settur bankarju fil-pajjiżi taż-żona tal-euro jidher li huwa relattivament stabbli, għall-inqas għalissa. Il-KESE jiġbed l-attenzjoni għal problemi potenzjali ta’ insolvenza, speċjalment għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Żviluppi negattivi fl-insolvenza ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju jistgħu jfixklu l-istabbiltà finanzjarja fis-settur finanzjarju, prinċipalment fl-industrija bankarja. B’konformità ma’ dan, il-KESE jappella li għandu jitqies aktar x’miżuri neċessarji għandhom jiġu introdotti sabiex tiġi salvagwardjata l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja.

1.11Il-KESE jiġbed l-attenzjoni għal approċċ prudenti fil-ġlieda kontra l-kriżi tal-COVID-19, li għadha ma ġietx solvuta u li għadha għaddejja, iżda fuq kollox jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm tħejjija għal kriżijiet virali potenzjali oħra. Il-politiki mmirati sabiex tinbena sistema immunitarja b’saħħitha fost il-popolazzjoni jistgħu joħolqu l-kundizzjonijiet sabiex titnaqqas in-nefqa fil-kura tas-saħħa kkawżata mill-firxa tal-mard u, fl-istess ħin, joħolqu kundizzjonijiet aħjar għas-saħħa tal-ħaddiema kollha involuti fil-ħolqien tal-valur fis-soċjetà.

2.Sfond

2.1Meta mqabbla mal-aħħar Opinjoni tal-KESE dwar il-politika ekonomika fiż-żona tal-euro, l-iżviluppi attwali huma kkaratterizzati minn inflazzjoni għolja, li hija prinċipalment xprunata mill-prezzijiet tal-prodotti bażiċi tal-enerġija, notevolment iż-żejt u l-gass naturali.

2.2Mill-2019 'l hawn, il-prezzijiet bl-ingrossa tal-gass naturali u l-elettriku żdiedu b’medja ta’ 429 % u 230 %, rispettivament 5 . Iż-żieda fil-prezzijiet bl-imnut għadha mhux sinifikanti – din tirrappreżenta 14 % (jew 7 %). Il-previżjonijiet fuq żmien qasir ippubblikati reċentement jissuġġerixxu li l-prezzijiet bl-ingrossa jistgħu jkomplu jiżdiedu sal-aħħar kwart tal-2022.

2.3L-inflazzjoni żdiedet b’mod qawwi mill-bidu tas-sena, wara snin ta’ inflazzjoni baxxa, u ripetutament qabżet il-previżjonijiet. F’Novembru laħqet l-4,9% 6 . Il-fattur ewlieni wara din iż-żieda rapida fil-prezzijiet huwa ż-żieda fil-prezzijiet tal-prodotti bażiċi – b’mod partikolari ż-żejt u l-gass – mil-livelli storiċi baxxi tagħhom lura għal, jew ’il fuq minn, il-livelli ta’ qabel il-pandemija. Barra minn hekk, għad hemm tfixkil fil-produzzjoni u fil-loġistika f’ħafna partijiet tad-dinja, li qed jgħollu l-prezzijiet tal-prodotti, b’mod partikolari meta jkun hemm żieda fid-domanda aggregata. L-inflazzjoni hija mistennija li tonqos mill-bidu tal-2022.

2.4Minkejja l-aspettattivi inkoraġġanti għal irkupru fl-ekonomija reali fl-ewwel nofs tal-2021, issa jidher li l-proċess ta’ rkupru huwa aktar ikkumplikat minħabba l-firxa rapida tat-tielet mewġa tal-epidemija. Il-ġlieda kontra l-COVID-19 għadha ’l bogħod milli tispiċċa u l-impatt tagħha fuq l-ekonomija reali jista’ jdum għal diversi snin oħra. Il-problemi persistenti assoċjati mal-prezzijiet tal-input tal-enerġija u n-nuqqas ta’ disponibbiltà ta’ xi tipi ta’ komoditajiet meħtieġa fiċ-ċiklu tal-produzzjoni jirrappreżentaw restrizzjonijiet kbar kemm fl-użu tal-kapaċitajiet tal-produzzjoni kif ukoll fl-investimenti u l-konsum li qed jiġu kkunsidrati.

2.5L-użu ta’ strumenti finanzjarji fil-qafas ta’ NextGenerationEU jista’ jkollu impatt pożittiv fuq il-prestazzjoni tal-ekonomija reali u biex jingħelbu l-problemi assoċjati mal-COVID-19. F’dan il-kuntest, l-allokazzjoni kontinwa ta’ fondi permezz tal-istrument REACT-EU, kif ukoll il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza ffukata fuq l-irkupru, ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-ekonomiji individwali, huma perċepiti bħala f’waqthom ħafna.

2.6Storikament, l-akbar tnaqqis fit-tkabbir ekonomiku mill-bidu tal-integrazzjoni Ewropea ġie rreġistrat fl-2020. Din is-sena, it-tkabbir ekonomiku reali fl-Istati Membri tal-UE huwa mistenni li jilħaq madwar 5 %, filwaqt li fl-2022 huwa mistenni tkabbir ekonomiku reali ta’ 4,3 %. Fl-2023, wieħed jista’ jistenna tkabbir ekonomiku reali ta’ 2,5 % fl-Istati Membri taż-żona tal-euro. L-ixprun ewlieni tat-tkabbir ekonomiku fl-2021 kien il-konsum tal-unitajiet domestiċi, li laħaq 3,5 % fiż-żona tal-euro fit-tieni trimestru.

2.7Huwa neċessarju li jiġu indikati r-riskji eżistenti meta jiġi vvalutat l-iżvilupp tat-tkabbir ekonomiku. Dawn huma marbuta ma’ tnaqqis fil-kummerċ tal-prodotti, iżda wkoll, min-naħa tad-domanda, mal-konsegwenzi tal-impatt fuq il-proċess tal-produzzjoni u ż-żieda fl-ispejjeż fl-industrija tal-manifattura taż-żona tal-euro. Barra minn hekk, it-tfixkil tal-ktajjen tal-valur globali u d-dipendenza relattivament għolja tal-industriji tal-manifattura fuq l-importazzjonijiet tal-materja prima u tal-mikroproċessuri fiż-żona tal-euro huma fatturi oħra.

2.8Il-COVID-19 kellha impatt qawwi fuq il-finanzi pubbliċi. Wara l-epidemija, l-Istati Membri taż-żona tal-euro ser jiffaċċjaw sfidi kbar biex jikkonsolidaw il-finanzi pubbliċi. Fl-2020, ġie rreġistrat defiċit ta’ 7,2 % tal-PDG, filwaqt li l-ebda pajjiż ma kiseb surplus fiskali. Id-defiċit huwa mistenni li jonqos bi ftit għal 7,1 % tal-PDG fl-2021. Tnaqqis aktar sinifikanti jista’ jkun mistenni fl-2022, u jkompli fl-2023, bid-defiċit proġettat li jonqos għal madwar 2,5 %, li tirrappreżenta defiċit sostanzjalment ogħla minn dak irreġistrat qabel it-tifqigħa tal-COVID-19 (0,6 % tal-PDG fl-2019).

2.9L-iżviluppi fis-suq tax-xogħol ikomplu jkunu akkumpanjati minn problemi strutturali f’pajjiżi individwali taż-żona tal-euro. Minkejja dan, ir-rata tal-qgħad hija relattivament baxxa, prinċipalment minħabba l-implimentazzjoni ta’ skemi ta’ żamma tal-impjiegi. Is-suq tax-xogħol attwali fil-biċċa l-kbira tal-ekonomiji taż-żona tal-euro qed jiffaċċja nuqqas relattiv ta’ ħaddiema b’ħiliet speċjalizzati. Minkejja r-rata tal-qgħad aktar baxxa milli mistenni minħabba l-COVID-19, hemm firxa sħiħa ta’ problemi mhux solvuti fis-suq tax-xogħol relatati mar-rikwalifikazzjoni meħtieġa, speċjalment fil-kuntest tal-proċess ta’ trasformazzjoni li għaddej bħalissa.

2.10L-UE u ż-żona tal-euro flimkien irreġistraw surplus fil-kont kurrenti, iżda b’livelli li jvarjaw b’mod sinifikanti bejn il-pajjiżi. Xi pajjiżi għadhom jirreġistraw surplus kbir fil-kont kurrenti. Min-naħa l-oħra, il-pajjiżi b’setturi tat-turiżmu transkonfinali importanti ġeneralment raw żieda sinifikanti fid-defiċits fil-kontijiet kurrenti jew tnaqqis fis-surpluses modesti tagħhom. Dan huwa mistenni li jikkoreġi ruħu gradwalment bl-irkupru fl-ivvjaġġar. Meta jiġi vvalutat il-livell ta’ żbilanċi esterni fl-Istati Membri taż-żona tal-euro, huwa meħtieġ li tiġi kkunsidrata ż-żieda bla preċedent fl-iżbilanċi fis-sistema ta’ pagament TARGET2, li, din is-sena, laħqet l-ogħla livelli sa minn meta nħolqot 7 .

2.11Fil-preżent, minħabba l-firxa rapida u inkontrollabbli tal-virus, jistgħu jkunu mistennija korrezzjonijiet addizzjonali għall-andament relattivament promettenti ppreżentat fit-tkabbir ekonomiku. Il-proċess attwali biex jiġu introdotti miżuri restrittivi b’riżultat tal-epidemija jista’ jkollu impatt negattiv sinifikanti fuq it-tkabbir ekonomiku reali u l-livell diġà insostenibbli ta’ dejn pubbliku f’xi Stati Membri, inklużi l-approfondiment tal-inugwaljanza u ż-żieda fil-faqar.

3.Kummenti ġenerali

3.1Il-KESE qed isegwi bi tħassib l-iżviluppi ekonomiċi u soċjali attwali assoċjati mal-livell għoli ta’ inċertezza. Dan il-livell ta’ inċertezza huwa assoċjat ma’ żewġ fatturi negattivi: l-akkumulazzjoni bla preċedent tad-dejn pubbliku u ż-żieda fl-inflazzjoni. Iż-żieda fil-prezzijiet tal-konsumatur qed twassal għal deterjorament tas-sitwazzjoni soċjali tal-unitajiet domestiċi u qed taffettwa b’mod negattiv l-istandards tal-għajxien. Peress li l-proporzjonijiet tad-dejn kienu diġà għoljin f’xi Stati Membri taż-żona tal-euro qabel il-kriżi, id-deterjorament rapidu tal-pożizzjoni fiskali jfisser li ser ikun kruċjali għal dawk l-Istati Membri taż-żona tal-euro li jadottaw u jimplimentaw miżuri ta’ konsolidazzjoni fiskali fuq perjodu medju ta’ żmien, ladarba l-kundizzjonijiet ekonomiċi jippermettu.

3.2Il-KESE jilqa’ l-irkupru gradwali tal-ekonomija reali. F’dan il-kuntest, huwa jappoġġja l-intenzjonijiet li jiżdied l-investiment kemm pubbliku kif ukoll dak privat. Huwa jirrikonoxxi wkoll li, fil-kuntest tal-ħolqien ta’ qafas komprensiv tan-NextGenerationEU, hemm lok li dawn ir-riżorsi jintużaw b’mod effettiv biex jiġi appoġġjat it-tkabbir ekonomiku kwalitattiv reali.

3.3Il-KESE jemmen li ż-żieda qawwija fl-inflazzjoni mhux ser twassal għal politika monetarja restrittiva tal-BĊE, peress li l-ixprunaturi tal-inflazzjoni jidhru li huma temporanji u joriġinaw prinċipalment min-naħa tal-provvista. Għalhekk, il-KESE jappoġġja l-enfasi tal-politika ekonomika fuq it-tisħiħ tar-reżiljenza, il-flessibbiltà, l-awtonomija u l-funzjonalità tal-istrutturi strateġiċi biex ikunu jistgħu jiffaċċjaw xokkijiet simmetriċi ripetuti fil-futur.

3.4Il-KESE jappoġġja l-bidliet sistemiċi storiċi fundamentali li jakkumpanjaw it-trasformazzjoni lejn ekonomija ekoloġika, diġitali u soċjalment ġusta. Minkejja l-kumplessità u l-imprevedibbiltà ta’ żviluppi ulterjuri rigward il-COVID-19, il-KESE jappoġġja l-Patt Ekoloġiku Ewropew 8 u jikkunsidrah bħala opportunità storika għal żvilupp ekonomiku u soċjali sostenibbli fuq il-kontinent l-antik. F’dan il-kuntest, il-KESE jappoġġja l-aċċettazzjoni u l-kunsiderazzjoni tal-fatturi importanti kollha ffukati fuq il-preservazzjoni tal-ħajja fuq il-pjaneta għall-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri.

3.5Il-KESE jappella li jiġu adottati u implimentati b’mod urġenti miżuri li għandhom l-għan li jnaqqsu b’mod progressiv l-inugwaljanzi u l-faqar fil-pajjiżi membri taż-żona tal-euro 9 . F’dan il-kuntest, huwa jara potenzjal għall-użu tal-istrumenti prattiċi kollha tad-dħul u l-infiq, inkluż it-tnaqqis tal-infiq kontroproduttiv, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, l-ekonomija sewda u l-operazzjonijiet mhux trasparenti, inkluża soluzzjoni fit-tul għall-kwistjoni tar-rifuġju fiskali.

3.6Fid-dawl tal-kumplessità u l-imprevedibbiltà tal-iżviluppi attwali, il-KESE jaqbel li l-Istati Membri individwali għandhom jadottaw politiki fiskali li jqisu l-istat tal-irkupru, is-sostenibbiltà fiskali u l-ħtieġa li jitnaqqsu d-diverġenzi ekonomiċi, soċjali u territorjali.

3.7Il-KESE huwa konxju li l-politika fiskali għandha tkun attiva u flessibbli biżżejjed biex tiffaċċja mewġiet potenzjali ta’ firxa u mutazzjoni tal-virus. F’dan il-kuntest, huwa jappoġġja l-infiq addizzjonali u meħtieġ fuq il-kura tas-saħħa sakemm ikun hemm ritorn gradwali għan-normalità.

3.8Meta jiġu indirizzati l-iżviluppi ekonomiċi u soċjali kumplessi attwali, il-KESE jirrakkomanda li tiġi implimentata taħlita konsistenti ta’ politika makroekonomika. Fid-dawl tal-istrateġija ta’ rkupru ġenerali, politika monetarja espansjonarja flimkien ma’ politika fiskali espansjonara konsistenti jista’ jkollhom rwol fundamentali. L-adozzjoni u l-implimentazzjoni tat-taħlita ta’ politika makroekonomika għandhom jiġu kkoordinati wkoll mal-imsieħba soċjali.

3.9Il-proċess teknoloġiku evoluzzjonarju huwa marbut ma’ innovazzjonijiet fis-settur finanzjarju. Il-KESE jilqa’ l-ewwel passi mill-BĊE u l-Kummissjoni fil-ħolqien tal-euro diġitali 10 . S’issa ma ttieħdet l-ebda deċiżjoni dwar l-introduzzjoni ta’ euro diġitali u l-karatteristiċi potenzjali tad-disinn tiegħu. Bil-proċess tal-introduzzjoni tal-euro diġitali, jista’ jkun possibbli li wieħed jesperjenza operazzjonijiet ta’ pagament u ta’ kklirjar aktar rapidi, aktar effettivi u bi spejjeż aktar baxxi kemm għall-unitajiet domestiċi kif ukoll għan-negozji, iżda l-implikazzjonijiet għal, pereżempju, l-operazzjonijiet ta’ kklirjar, għandhom jiġu kkunsidrati. F’dan il-kuntest, wieħed jista’ jistenna wkoll kontribut għall-istrateġija tat-tisħiħ tal-istatus internazzjonali tal-euro.

3.10Il-KESE jappoġġja u jilqa’ l-bidu ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi mmirati lejn il-ġestjoni (governanza) tal-finanzi pubbliċi. F’dan il-kuntest, l-orjentazzjoni hija lejn: (a) il-kronometraġġ tal-proċess ta’ konsolidazzjoni fiskali; (b) id-definizzjoni ta’ regoli għal miżuri fit-tul marbuta mat-tegħlib tal-konsegwenzi tal-epidemija, iżda b’mod partikolari l-investimenti assoċjati mal-ekonomija ekoloġika u diġitali; (c) u s-semplifikazzjoni tar-regoli fiskali. Il-KESE jiġbed l-attenzjoni għad-diversi Opinjonijiet tiegħu dwar il-governanza ekonomika u b’mod partikolari dwar ir-regoli fiskali. Fl-aħħar Opinjoni tiegħu 11 , f’dan ir-rigward, il-KESE jappella biex tiġi introdotta regola tad-deheb għall-investimenti pubbliċi flimkien ma’ regola tal-infiq u jirrimarka li kemm il-parlamenti nazzjonali kif ukoll il-Parlament Ewropew jeħtieġ li jingħataw rwol prominenti fil-qafas futur tal-governanza ekonomika tal-UE. Barra minn hekk, il-KESE jappella għal involviment akbar tas-soċjetà ċivili fis-Semestru Ewropew kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak tal-UE kif ukoll għal linji gwida għal perjodu ta’ tranżizzjoni, li matulu l-proċedura ta’ defiċit eċċessiv m’għandhiex tiġi attivata.

4.Kummenti speċifiċi

4.1Il-KESE jilqa’ l-approċċ tal-Kummissjoni Ewropea għall-iżviluppi negattivi attwali fil-prezzijiet tal-enerġija, inklużi l-miżuri proposti fuq terminu qasir u medju. Fid-dawl tal-imprevedibbiltà tal-prezzijiet tal-enerġija, il-KESE jitlob li jittieħdu miżuri sostantivi u sistemiċi biex jittaffew ix-xokkijiet imprevisti sistemiċi mill-ambjent estern, u b’hekk jinħolqu l-kundizzjonijiet għal ħajja sostenibbli, stabbli, reżiljenti u soċjalment ġusta għar-residenti kollha taż-żona tal-euro.

4.2Il-KESE japprezza ħafna l-bidu ta’ dibattitu pubbliku ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-istabbiliment futur ta’ regoli fiskali. Din l-inizjattiva tant mistennija tista’ twassal biex jinħolqu regoli sempliċi u faċli biex jiġu mmonitorjati li ser jikkorrispondu għas-sitwazzjoni attwali fil-bidu tat-tielet deċennju ta’ dan is-seklu. Barra minn hekk, il-KESE jinnota li l-proċess ta’ tlestija gradwali tal-unjoni fiskali huwa marbut ukoll mal-ħolqien tal-istruttura kollha tas-sistema ta’ ġestjoni tal-finanzi pubbliċi, inkluż il-ħolqien tal-pożizzjoni ta’ “Ministru tal-Finanzi”.

4.3Il-KESE qed isegwi bi tħassib kbir l-iżviluppi fil-qasam tat-tibdil fil-klima. F’dan il-kuntest, il-KESE jilqa’ l-adozzjoni tal-pakkett Lesti għall-mira ta’ 55 %, inkluż il-Pjan tal-UE dwar il-Mira Klimatika. Il-Kumitat iqis li huwa kruċjali li jiġu adottati u implimentati miżuri li jistabbilixxu standards ġeneralment adottati u aċċettati fil-ġlieda kontra l-kriżi klimatika. Hekk kif l-għażliet qed isiru limitati u ż-żmien biex jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima qed jonqos ġmielu, il-KESE jħeġġeġ li jiġu adottati l-miżuri urġenti kollha għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Barra minn hekk, fil-kuntest tat-tibdil fil-klima, ser ikun meħtieġ li jiġi analizzat l-impatt fuq l-iżviluppi makroekonomiċi u l-konsegwenzi tagħhom, jiġifieri l-politika monetarja u fiskali, inkluża l-istabbiltà finanzjarja u soċjali.

4.4Il-KESE jenfasizza l-ħtieġa li tiġi kkompletata l-unjoni finanzjarja. Minkejja l-ħolqien gradwali tal-arkitettura tal-Unjoni Bankarja 12 , għandu jsir kull sforz biex din tiġi kkompletata 13 . Barra minn hekk, il-KESE jindika l-ħtieġa għal funzjonament effettiv tas-suq kapitali fl-istati tal-UE. F’dan il-kuntest, l-isforzi għandhom ikunu diretti lejn l-approfondiment ulterjuri tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali 14 15 .

4.5Il-KESE jappoġġja t-tkomplija tal-politiki mmirati biex jitnaqqas l-ippjanar aggressiv tat-taxxa, il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa, u tassazzjoni effettiva u ġusta, li jistgħu jwasslu biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi f’pajjiżi individwali kif ukoll il-faqar.

4.6Fil-mixja lejn trasformazzjoni storika ta’ suċċess, il-KESE jqis li huwa tal-akbar importanza li tiġi mmonitorjata b’mod sistematiku u evalwata b’mod regolari l-effettività tal-miżuri kollha adottati u implimentati fil-kuntest tal-politiki ekonomiċi nazzjonali individwali, u b’hekk jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli għal reazzjonijiet flessibbli kemm għal xokkijiet interni li jinbidlu kif ukoll għal xokkijiet sistemiċi mhux previsti mill-ambjent estern.

Brussell, 19 ta’ Jannar 2022

Christa SCHWENG
Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

_____________

Top