EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CC0255

Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali M. Campos Sánchez-Bordona, ippreżentati fis-26 ta’ Ġunju 2019.
State Street Bank International GmbH vs Banca d'Italia.
Talba għal deċiżjoni preliminari, imressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Direttiva 2014/59/UE – Ristrutturazzjoni u riżoluzzjoni tal-istabbilimenti ta’ kreditu – Mekkaniżmu ta’ finanzjament nazzjonali – Awtorità ta’ riżoluzzjoni – Fond nazzjonali – Artikoli 103 u 104 – Obbligu ta’ kontribuzzjoni – Kontribuzzjonijiet ex ante u kontribuzzjonijiet ex post straordinarji – Kalkolu – Traspożizzjoni tardiva tad-direttiva – Regolament ta’ Delega (UE) 2015/63 – Artikoli 12 u 14 – Kunċett ta’ ‘bidla fl-istatus’ – Effett fuq l-obbligu ta’ kontribuzzjoni.
Kawża C-255/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:539

 KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI

CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA

ippreżentati fis‑26 ta’ Ġunju 2019 ( 1 )

Kawża C‑255/18

State Street Bank International GmbH

vs

Banca d’Italia,

bl-intervent ta’:

Banco delle Tre Venezie SpA

(talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il-Qorti Amministrattiva Reġjonali ta’ Lazio, l-Italja))

“Domanda preliminari — Direttiva 2014/59/UE — Ristrutturazzjoni u riżoluzzjoni ta’ stabbilimenti ta’ kreditu — Bidliet fl-istatus — Amalgamazzjoni permezz ta’ inkorporazzjoni ta’ stabbiliment fil-kumpannija omm li tinsab fi Stat Membru ieħor — Regolament ta’ Delega (UE) 2015/63 — Mekkaniżmi ta’ finanzjament ta’ riżoluzzjoni — Kontribuzzjonijiet ordinarji — Kontribuzzjonijiet straordinarji — Ġbir tal-kontribuzzjonijiet fis-sena finanzjarja 2015 — Dispożizzjonijiet tranżitorji — Applikazzjoni tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 minkejja n-nuqqas ta’ traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/59”

1. 

L-istabbilimenti ta’ kreditu huma obbligati jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-mekkaniżmi nazzjonali maħluqa fl-Istati Membri kollha sabiex jiġu koperti l-ispejjeż tar-ristrutturazzjoni u tar-riżoluzzjoni tas-settur finanzjarju. Dawn għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni (iktar ’il quddiem il-“FUR”), li huwa l-mekkaniżmu analogu fil-livell tal-Unjoni.

2. 

Id-Direttiva 2014/59/UE ( 2 ) rregolat dawn il-kontribuzzjonijiet obbligatorji, li jikkostitwixxu element prinċipali għall-funzjonament tas-sistemi nazzjonali ta’ ristrutturazzjoni u ta’ riżoluzzjoni tal-istabbilimenti finanzjarji, kif ukoll tal-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (iktar ’il quddiem il-“MUR”), filwaqt li wettqet distinzjoni bejn il-kontribuzzjonijiet ordinarji ex ante u dawk straordinarji ex post.

3. 

Din id-domanda preliminari tippermetti li l-Qorti tal-Ġustizzja, għall-ewwel darba, tiddeċiedi dwar ir-regoli applikabbli għall-ġbir tal-kontribuzzjonijiet. Barra minn hekk, ir-risposta tippermetti li jissolvew il-problemi li l-kontribuzzjonijiet tas-sena finanzjarja 2015 iqajmu fl-Italja, minħabba d-dewmien fit-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/59 u tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/63 ( 3 ).

I. Il-kuntest ġuridiku

A.   Id-dritt tal-Unjoni

1. Id-Direttiva 2014/59

4.

Skont l-Artikolu 100:

“1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu arranġament [mekkaniżmu] ta’ finanzjament wieħed jew iżjed għall-fini li tiġi żgurata l-applikazzjoni effiċjenti mill-awtorità tar-riżoluzzjoni tal-għodod u s-setgħat tar-riżoluzzjoni.

[…]

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-arranġamenti tal-finanzjament ikollhom riżorsi finanzjarji adegwati.

4.   Għall-għan previst fil-paragrafu 3, l-arranġamenti ta’ finanzjament għandhom partikolarment ikollhom is-setgħa li:

(a)

jiġbru kontribuzzjonijiet ex ante kif speċifikat fl-Artikolu 103 bil-ħsieb li jintlaħaq il-livell fil-mira speċifikat fl-Artikolu 102;

(b)

jiġbru kontribuzzjonijiet straordinarji ex‑post kif speċifikat fl-Artikolu 104, meta l-kontribuzzjonijiet speċifikati fil-punt (a) ma jkunx biżżejjed, u

(c)

jiksbu self u forom oħra ta’ għajnuna kif speċifikat fl-Artikolu 105.

5.   Bl-eċċezzjoni tal-każijiet skont il-paragrafu 6, kull Stat Membru għandu jistabbilixxi l-arranġament finanzjarju nazzjonali tiegħu permezz ta’ fond, li l-użu tiegħu jista’ jitnieda mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tiegħu, għall-finijiet stipulati fl-Artikolu 101(1).

[…]”

5.

Skont l-Artikolu 102:

“1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sal‑31 ta’ Diċembru 2024, il-mezzi finanzjarji disponibbli tal-arranġamenti [mekkaniżmi] ta’ finanzjament tagħhom, jilħqu mill-inqas 1 % tal-ammont tad-depożiti koperti tal-istituzzjonijiet kollha awtorizzati fit-territorju tagħhom. […]

2.   Matul il-perijodu inizjali ta’ żmien imsemmi fil-paragrafu 1, kontribuzzjonijiet għall-arranġamenti ta’ finanzjament miġbura skont l-Artikolu 103 għandhom jinfirxu tul iż-żmien bl-aktar mod ekwu possibbli sakemm jintlaħaq il-livell fil-mira, iżda b’kunsiderazzjoni xierqa tal-fażi taċ-ċiklu ta’ negozju u l-impatt li l-kontribuzzjonijiet pro‑ċikliċi jista’ jkollhom fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-instituzzjonijiet kontribwenti.

[…]”

6.

L-Artikolu 103 (“Kontribuzzjonijiet ex‑ante”) jistipula li:

“1.   Sabiex jilħqu l-livell fil-mira speċifikat fl-Artikolu 102, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kontribuzzjonijiet jinġabru mill-anqas annwalment mill-istituzzjonijiet awtorizzati fit-territorju tagħhom inkluż mill-fergħat fl-Unjoni.

2.   Il-kontribuzzjoni ta’ kull istituzzjoni għandha tkun pro rata għall-ammont tal-obbligazzjonijiet tagħha (esklużi l-fondi proprji) li minnhom jitnaqqsu d-depożiti koperti fir-rigward tal-obbligazzjonijiet aggregati (esklużi l-fondi proprji) li minnhom jitnaqqsu d-depożiti koperti tal-istituzzjonijiet kollha awtorizzati fit-territorju tal-Istat Membru.

Dawk il-kontribuzzjonijiet għandhom jiġu aġġustati proporzjonalment għall-profil tar-riskju tal-istituzzjonijiet, f’konformità mal-kriterji adottati skont il-paragrafu 7 ta’ dan l-Artikolu.

[…]”

7.

L-Artikolu 104(1) (“Kontribuzzjonijiet straordinarji ex‑post”) jipprovdi li:

“Meta l-mezzi finanzjarji disponibbli mhumiex suffiċjenti biex ikopru t-telf, l-ispejjeż jew infiq ieħor imġarrab bl-użu tal-arranġamenti ta’ finanzjament, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jinġabbru kontribuzzjonijiet straordinarji ex‑post mingħand l-istituzzjonijiet awtorizzati fit-territorju tagħhom, sabiex jiġu koperti l-ammonti addizzjonali. Dawk il-kontribuzzjonijiet straordinarji ex post għandhom jiġu allokati bejn l-istituzzjonijiet skont ir-regoli stipulati fl-Artikolu 103(2).

Il-kontribuzzjonijiet straordinarji ex‑post ma għandhomx jeċċedu tliet darbiet l-ammont annwali tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti skont l-Artikolu 103.”

2. Ir-Regolament ta’ Delega 2015/63

8.

L-Artikolu 4 (“Determinazzjoni tal-kontribuzzjonijiet annwali”) jipprovdi li:

“1.   L-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni jiddeterminaw il-kontribuzzjonijiet annwali li jitħallsu minn kull istituzzjoni fi propozjon mal-profil tar-riskju tagħha abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-istituzzjoni skont l-Artikolu 14 billi japplikaw il-metodoloġija stipulata f’din it-Taqsima.

2.   L-awtorità ta’ riżoluzzjoni tiddetermina l-kontribuzzjoni annwali msemmija fil-paragrafu 1 fuq il-bażi tal-livell annwali fil-mira tal-arranġament ta’ finanzjament ta’ riżoluzzjoni billi tqis il-livell fil-mira li jrid jintlaħaq sal‑31 ta’ Diċembru 2024 skont il-paragrafu 1 tal-Artikolu 102 tad-Direttiva 2014/59/UE u fuq il-bażi tal-ammont medju ta’ depożiti koperti fis-sena preċedenti, kalkolat kull tliet xhur, tal-istituzzjonijiet kollha awtorizzati fit-territorju tagħha.”

9.

L-Artikolu 12 (“Istituzzjonijiet taħt superviżjoni ġodda jew bidla fl-istatus”) jistipula li:

“1.   Meta istituzzjoni tkun istituzzjoni taħt superviżjoni ġdida għal parti biss minn perijodu kontributorju, il-kontribuzzjoni parzjali tiġi ddeterminata billi tiġi applikata l-metodoloġija stabbilita fit-Taqsima 3 għall-ammont tal-kontribuzzjoni annwali tagħha kalkulat matul il-perijodu kontributorju sussegwenti b’referenza għall-għadd ta’ xhur sħaħ mill-perijodu kontributorju li tulhom l-istituzzjoni tkun taħt superviżjoni.

2.   Bidla fl-istatus ta’ istituzzjoni, inkluża istituzzjoni żgħira, matul il-perijodu kontributorju ma jkollha l-ebda effett fuq il-kontribuzzjoni annwali li trid titħallas f’dik is-sena partikolari.”

10.

L-Artikolu 13(1) jistipula li:

“L-awtorità tar-riżoluzzjoni tinnotifika lil kull istituzzjoni msemmija fl-Artikolu 2 bid-deċiżjoni tagħha li tiddetermina l-kontribuzzjoni annwali dovuta minn kull istituzzjoni mhux aktar tard mill‑1 ta’ Mejju ta’ kull sena.”

11.

L-Artikolu 14(1) jipprovdi li:

“L-istituzzjonijiet jipprovdu lill-awtorità tar-riżoluzzjoni bl-aħħar rapporti finanzjarji annwali approvati disponibbli qabel il‑31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel il-perijodu kontributorju, flimkien mal-opinjoni sottomessa mill-awditur statutorju jew mill-kumpannija tal-awditjar, skont l-Artikolu 32 tad-Direttiva 2013/34/UE […]”.

12.

Id-dispożizzjonijiet tranżitorji tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 huma stabbiliti fl-Artikolu 20, li s-subparagrafi (1), (2) u (3) tiegħu jispeċifikaw li:

“1.   […] B’deroga mill-Artikolu 13(1), rigward il-kontribuzzjonijiet li jridu jitħallsu fl‑2015, l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni jinnotifikaw lil kull istituzzjoni bid-deċiżjoni tagħhom li tiddetermina l-kontribuzzjoni annwali li jridu jħallsu sa mhux aktar tard mit‑30 ta’ Novembru 2015.

2.   B’deroga mill-Artikolu 13(4), u fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet li jridu jitħallsu fl‑2015, l-ammont dovut skont id-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 13(3) jitħallas sal‑31 ta’ Diċembru 2015.

3.   B’deroga mill-Artikolu 14(4), u fir-rigward tal-informazzjoni li trid tingħata lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni fl‑2015, l-informazzjoni msemmija f’dak il-paragrafu tingħata sal‑1 ta’ Settembru 2015 l-aktar tard.”

13.

Skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 21, dan ir-regolament “[j]applika mill‑1 ta’ Jannar 2015”.

B.   Id-dritt nazzjonali. Id-Digriet Leġiżlattiv Nru 180, tas‑16 ta’ Novembru 2015, dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/59 ( 4 )

14.

Id-Direttiva 2014/59 ġiet trasposta fid-dritt Taljan permezz tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 180/2015, li daħal fis-seħħ meta ġie ppubblikat uffiċjalment, jiġifieri fis‑16 ta’ Novembru 2015.

15.

Skont l-Artikolu 2(1):

“1.   Dan id-digriet ma japplikax għall-istabbilimenti li ġejjin:

a)

il-banek b’sede fl-Italja;

b)

il-kumpanniji omm Taljani ta’ grupp bankarju u l-kumpanniji li jappartjenu għal grupp bankarju fis-sens tal-Artikoli 60 u 61 tat-Test Uniku Bankarju (iktar ’il quddiem it-“TUB”);

c)

il-kumpanniji suġġetti għal superviżjoni kkonsolidata fis-sens tal-Artikolu 65(1) TUB;

d)

il-kumpanniji b’sede fl-Italja li huma suġġetti għal superviżjoni kkonsolidata fi Stat Membru ieħor”.

16.

L-Artikolu 3(1) jistipula li:

“Il-Bank tal-Italja jeżerċita l-funzjonijiet u s-setgħat previsti f’dan id-digriet bħala awtorità ta’ riżoluzzjoni fir-rigward tal-istabbilimenti previsti fl-Artikolu 2, meta dawn ikollhom is-sede tagħhom fl-Italja, sakemm mhux indikat mod ieħor. Fil-każijiet previsti f’dan id-digriet, il-funzjonijiet u s-setgħat huma eżerċitati f’fergħat fl-Italja ta’ banek stabbiliti barra mill-Unjoni.”

17.

Skont id-Digriet Leġiżlattiv Nru 180/2015:

“sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti mir-riżoluzzjoni […], fil-Bank tal-Italja jiġi stabbilit mill-inqas fond ta’ riżoluzzjoni” (Artikolu 78);

“qabel il‑31 ta’ Diċembru 2024, l-allowance finanzjarja totali tal-fondi ta’ riżoluzzjoni tkun ugwali għal 1 % tad-depożiti koperti fid-data tal-għeluq tar-rapporti finanzjarji annwali ta’ dawk responsabbli mill-ħlas tat-taxxi, approvati minn dawn stess” (Artikolu 81(1));

“sabiex jintlaħaq il-livell indikat fil-paragrafu 1, il-kontribuzzjonijiet jiġu kkalkolati u rkuprati konformement mad-dispożizzjoni tal-Artikolu 82, annwalment u bl-iktar mod uniformi possibbli matul iż-żmien, filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni l-impatt proċikliku li l-ħlas tiegħu jista’ jħalli fuq is-sitwazzjoni finanzjarja ta’ dawk responsabbli mill-ħlas tiegħu” (Artikolu 81(2));

“il-banek b’sede fl-Italja u l-fergħat Taljani ta’ banek f’pajjiżi terzi jħallsu annwalment kontribuzzjonijiet ordinarji għall-fondi ta’ riżoluzzjoni b’ammont iddeterminat mill-Bank tal-Italja, konformement mad-dispożizzjonijiet previsti mill-Kummissjoni Ewropea skont l-Artikolu 103(7) tad-Direttiva 2014/59/UE” (Artikolu 82);

“jekk l-allowance finanzjarja tirriżulta insuffiċjenti sabiex tkopri l-ispejjeż li jirriżultaw mill-miżuri stabbiliti fl-Artikolu 79(1), il-banek b’sede fl-Italja u l-fergħat Taljani ta’ banek f’pajjiżi terzi jħallsu kontribuzzjonijiet straordinarji għall-fondi ta’ riżoluzzjoni sabiex ikopru l-ispejjeż addizzjonali fir-rigward tal-ammont li jiddetermina l-Bank tal-Italja” (Artikolu 83).

18.

Il-Bank tal-Italja ħoloq, permezz tad-Deċiżjoni tat‑22 ta’ Settembru 2015, l-Unità di risoluzione e gestione della crisi (id-Diviżjoni ta’ riżoluzzjoni u ta’ ġestjoni tal-kriżi) ( 5 ), li permezz tagħha jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu ta’ Awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni. Permezz tad-Deċiżjoni tat‑18 ta’ Novembru 2015 ( 6 ), stabbilixxa l-fond nazzjonali ta’ riżoluzzjoni bankarja.

II. Il-fatti tal-kawża u d-domandi preliminari

19.

State Street Bank International GmbH (iktar ’il quddiem “SSB International”) huwa stabbiliment ta’ kreditu Ġermaniż li żviluppa l-attivitajiet tiegħu fl-Italja, sal‑5 ta’ Lulju 2015, permezz ta’ bank Taljan bl-isem State Street Bank SpA (iktar ’il quddiem “SSB Italia”).

20.

Mis‑6 ta’ Lulju 2015, SSB International, wara li assorba lil SSB Italia, baqa’ jiżviluppa l-attivitajiet tiegħu fit-territorju Taljan billi eżerċita l-libertà ta’ stabbiliment tiegħu permezz ta’ fergħa unika, bl-isem State Street Bank International GmbH — Succursale Italia.

21.

Fit‑22 ta’ Novembru 2015, il-Bank tal-Italja beda proċedura ta’ riżoluzzjoni kontra erba’ banek suġġetti għall-ġurisdizzjoni tiegħu ( 7 ), li l-ispiża tagħha ammontat għal kważi EUR 3700 miljun.

22.

Sabiex jaffaċċja din l-ispiża, il-Bank tal-Italja, barra li stabbilixxa l-kontribuzzjonijiet ordinarji tas-sena 2015 (approssimattivament EUR 588 miljun), iddeċieda li jeżiġi l-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet straordinarji. Dawn ma qabżux il-limitu stabbilit legalment, li jammonta għat-triplu tal-kontribuzzjonijiet ordinarji (EUR 1763 miljun) ( 8 ).

23.

Permezz tan-nota Nru 0445827/16, tal‑1 ta’ April, “Contribuzione 2015 al Fondo Nazionale di Risoluzione (Kontribuzzjoni 2015 għall-fond nazzjonali ta’ riżoluzzjoni)”, il-Bank tal-Italja talab lil SSB International il-ħlas ta’ EUR 5102425, fejn EUR 1275606 minnhom kienu jikkorrispondu għall-kontribuzzjoni ordinarja tas-sena 2015 u EUR 3826819 għall-kontribuzzjoni straordinarja.

24.

Quddiem it-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il-Qorti Amministrattiva Reġjonali ta’ Lazio, l-Italja), SSB International talab l-annullament tan-nota tal-Bank tal-Italja Nru 0445827/16, kif ukoll ta’ atti oħrajn relatati magħha.

25.

Skont SSB International, il-Bank tal-Italja ma kienx kompetenti li jitolbu xi kontribuzzjoni korrispondenti għas-sena 2015, minħabba li, fid-data meta saru t-talbiet inkwistjoni, SSB International kien suġġett għall-ġurisdizzjoni tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni Ġermaniża. Għaldaqstant, ma kienx parti mill-“banek b’sede fl-Italja” u, wisq inqas, mill-“fergħat Taljani tal-banek f’pajjiżi terzi”, fis-sens tal-Artikoli 82 u 83 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 180/2015.

26.

SSB International jallega wkoll li d-dispożizzjonijiet tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 180/2015, li fuq il-bażi tagħhom il-Bank tal-Italja adotta l-miżuri tiegħu, daħlu fis-seħħ fis‑16 ta’ Novembru 2015. F’dak iż-żmien, SSB Italia ma kienx għadu jeżisti bħala bank b’sede fl-Italja u, għaldaqstant, kien eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Digriet Leġiżlattiv. Barra minn hekk, il-ħolqien tal-Fond Nazzjonali ta’ Riżoluzzjoni u l-implimentazzjoni tas-sistema kollha stabbilita mid-Direttiva 2014/59 saru, fl-Italja, wara l-amalgamazzjoni ta’ SSB Italia mal-kumpannija omm (SSB International) u, konsegwentement, wara li r-rikorrent telaq mill-Italja bħala bank awtonomu suġġett għad-dritt nazzjonali.

27.

Sussidjarjament, SSB International jafferma li, l-iktar l-iktar, il-Bank tal-Italja seta’ talbu l-ħlas ta’ kontribuzzjoni ordinarja pro rata skont in-numru ta’ xhur li matulhom SSB Italia kien wettaq l-attività tiegħu, iżda mhux il-kontribuzzjoni annwali kollha ( 9 ). Dan jiġi dedott mill-applikazzjoni analoga tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63, b’tali mod li l-istabbiliment li ma jibqax jeżisti matul is-sena ma jibqax suġġett għas-superviżjoni tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni nazzjonali u għandu jikkontribwixxi biss għall-perijodu tal-eżistenza tiegħu.

28.

Il-Bank tal-Italja jikkontesta dawn l-allegazzjonijiet u jiddefendi l-korrettezza tal-azzjonijiet tiegħu. Fil-fehma tiegħu, fl‑1 ta’ Jannar 2015, SSB Italia kien parti mis-sistema bankarja Taljana, fatt li jiġġustifika t-talba għall-ħlas tal-kontribuzzjonijiet ordinarji u straordinarji korrispondenti. Il-bidliet suġġettivi ta’ dan l-istabbiliment finanzjarju li seħħew wara huma irrilevanti.

29.

L-awtorità ta’ riżoluzzjoni Ġermaniża la setgħet tieħu materjalment inkunsiderazzjoni l-assorbiment ta’ SSB Italia minn SSB International, u lanqas is-sussegwenti żieda fid-daqs tiegħu, minħabba li l-effetti tal-amalgamazzjoni ma kinux evidenti, mill-perspettiva tal-kontabbiltà, ħlief bil-pubblikazzjoni tal-għeluq tal-kontijiet tas-sena finanzjarja 2015, li kienu disponibbli biss iktar tard. Għaldaqstant, jiġi eskluż ir-riskju ta’ taxxa/kontribuzzjoni doppja.

30.

Skont il-Bank tal-Italja, mill-perspettiva ratione temporis:

Id-diskrezzjoni tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni nazzjonali li titlob il-kontribuzzjonijiet (u l-obbligu korrelattiv tal-istabbilimenti ta’ kreditu li jħallsuhom) ma tistax tkun suġġetta għad-dħul fis-seħħ tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 180/2015.

F’Novembru 2015, kien leġittimu li jinġabru l-kontribuzzjonijiet dovuti mill‑1 ta’ Jannar 2015, skont ir-Regolament ta’ Delega 2015/63, li huwa ta’ applikabbiltà diretta.

31.

Fil-konfront ta’ dawn it-teoriji kontrapposti, it-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il-Qorti Amministrattiva Reġjonali ta’ Lazio) qiegħda tagħmel id-domandi li ġejjin lill-Qorti tal-Ġustizzja:

“1)

Għandha tiġi inkluża fost il-‘bidliet fl-istatus’ li ma għandhomx effett, konformement mal-Artikolu 12 tar-Regolament 2015/63, fuq l-obbligu ta’ kontribuzzjoni l-amalgamazzjoni ta’ istituzzjoni, preċedentement suġġetta għas-superviżjoni ta’ awtorità ta’ riżoluzzjoni nazzjonali, assorbita mill-kumpannija omm li tappartjeni lil Stat Membru ieħor, amalgamazzjoni li sseħħ matul il-perijodu kontributorju? Din ir-regola għandha tapplika wkoll f’sitwazzjoni fejn l-amalgamazzjoni u l-estinzjoni konsegwenti tal-istituzzjoni seħħew matul is-sena 2015, meta la l-awtorità ta’ riżoluzzjoni nazzjonali u lanqas il-fond nazzjonali ma kienu għadhom formalment istitwiti mill-Istat Membru u meta l-kontribuzzjonijiet kienu għadhom ma ġewx ikkalkolati?

2)

L-Artikolu 12 tar-Regolament 2015/63, moqri flimkien mal-Artikolu 14 tal-istess regolament u mal-Artikoli 103 u 104 tad-Direttiva 2014/59, għandu jiġi interpretat fis-sens li, anki fil-każ ta’ amalgamazzjoni b’assorbiment ta’ kumpannija fi ħdan il-kumpannija omm tagħha li tinsab fi Stat Membru ieħor matul il-perijodu kontributorju, l-istituzzjoni hija marbuta għall-pagament sħiħ tal-kontribuzzjoni għal din is-sena u mhux għal pagament pro rata skont in-numru ta’ xhur li matulhom l-istituzzjoni inkwistjoni kienet suġġetta għas-superviżjoni tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni tal-ewwel Stat Membru, b’analoġija ma’ dak previst għall-‘istituzzjonijiet taħt superviżjoni ġodda’ fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament 2015/63?

3)

Konformement mad-Direttiva 2014/59, mar-Regolament 2015/63 u mal-prinċipji li jirregolaw is-sistema tal-istrumenti ta’ riżoluzzjoni tal-kriżijiet bankarji, ir-regoli applikabbli għall-kontribuzzjoni ordinarja, u b’mod partikolari l-Artikolu 12(2) tar-Regolament 2015/63 dwar il-mument ta’ identifikazzjoni tal-istituzzjonijiet marbuta li jħallsu l-kontribuzzjoni u l-ammont tagħha, huma applikabbli għall-kontribuzzjoni straordinarja, fid-dawl tan-natura tagħha u tal-kundizzjonijiet previsti għall-impożizzjoni tagħha?”

32.

SSB International, il-Bank tal-Italja, il-Kummissjoni, u l-Gvernijiet tal-Italja u ta’ Spanja ppreżentaw osservazzjonijiet bil-miktub. Dawn kollha kienu preżenti fis-seduta miżmuma fl‑10 ta’ April 2019.

III. Analiżi tad-domandi preliminari

A.   Kunsiderazzjonijiet preliminari dwar il-mekkaniżmi ta’ ristrutturazzjoni u ta’ riżoluzzjoni bankarja

33.

Qabel nagħti l-opinjoni tiegħi dwar id-domandi preliminari, naħseb li huwa xieraq li jiġu deskritti fil-qosor il-parametri bażiċi tal-finanzjament tal-mekkaniżmi ta’ ristrutturazzjoni u riżoluzzjoni bankarja.

34.

Bħala risposta għall-kriżi ekonomika tal‑2008, il-pajjiżi taż-żona euro waqqfu unjoni bankarja, billi ttrasferixxew kompetenzi lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni fil-qasam tas-superviżjoni prudenzjali u ta’ ristrutturazzjoni u riżoluzzjoni ta’ stabbilimenti finanzjarji. Dan il-proċess ta’ trasferimenti kien ippreċedut minn armonizzazzjoni regolatorja għall-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea (imsejħa l-ġabra unika ta’ regoli).

35.

Għalkemm l-iskema unika ta’ garanzija għal depożiti għad trid tiġi żviluppata, iż-żewġ pilastri l-oħrajn tal-unjoni bankarja, jiġifieri, il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Superviżjoni (iktar ’il quddiem il-“MUS”) u l-MUR, diġà jaħdmu. Preċedentement, ġew adottati r-regoli ta’ armonizzazzjoni għall-Unjoni kollha fil-qasam tas-superviżjoni prudenzjali u tar-riżoluzzjoni bankarja.

36.

Fir-rigward tar-ristrutturazzjoni u r-riżoluzzjoni bankarja, l-armonizzazzjoni twettqet permezz tad-Direttiva 2014/59, applikabbli mill‑1 ta’ Jannar 2015. Fir-rigward tal-pajjiżi taż-żona euro, l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 ( 10 ) ippermettiet l-implimentazzjoni tal-MUR mill‑1 ta’ Jannar 2016, ladarba ġie stabbilit il-MUS, li daħal fis-seħħ mill‑1 ta’ Jannar 2015.

37.

Id-Direttiva 2014/59 tinkludi regoli u proċeduri sabiex l-ispejjeż tar-ristrutturazzjoni u tar-riżoluzzjoni ta’ stabbilimenti ta’ kreditu jiġu koperti mis-settur finanzjarju kollu kemm hu, bil-għan li jiġu evitati l-bailouts mill-baġits nazzjonali.

38.

F’ħafna każijiet, l-effettività tal-istrumenti ta’ riżoluzzjoni tista’ tiddependi mid-disponibbiltà ta’ finanzjament għal żmien qasir. Għaldaqstant, id-Direttiva 2014/59 ipprevediet (Artikolu 99) il-ħolqien ta’ sistema Ewropea magħmula minn: i) il-mekkaniżmi nazzjonali ta’ finanzjament (Artikoli 100 sa 105); ii) is-self bejn il-mekkaniżmi nazzjonali ta’ finanzjament (Artikolu 106); u iii) il-mutwalizzazzjoni tal-mekkaniżmi nazzjonali ta’ finanzjament, fil-każ ta’ riżoluzzjoni ta’ grupp (Artikolu 107).

39.

Kull Stat Membru kellu joħloq il-mekkaniżmu nazzjonali ta’ finanzjament tiegħu stess u jipprovdilu xi riżorsi finanzjarji, ikkontrollati mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tiegħu, li għandhom jintużaw sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tal-istrumenti ta’ riżoluzzjoni ( 11 ).

40.

Il-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni jiġu ffinanzjati minn tliet tipi ta’ riżorsi ( 12 ):

Kontribuzzjonijiet ex ante jew ordinarji, li jinġabru mill-istabbilimenti finanzjarji qabel l-applikazzjoni ta’ kwalunkwe operazzjoni ta’ riżoluzzjoni u indipendentement minnha (Artikolu 103 tad-Direttiva 2014/59).

Kontribuzzjonijiet ex post jew straordinarji, eżiġibbli wkoll mingħand dawn l-istabbilimenti “[m]eta l-mezzi finanzjarji disponibbli mhumiex suffiċjenti biex ikopru t-telf, l-ispejjeż jew infiq ieħor imġarrab bl-użu tal-arranġamenti ta’ finanzjament” (Artikolu 104 tad-Direttiva 2014/59).

Riżorsi alternattivi ta’ finanzjament, bħal self jew forom oħrajn ta’ għajnuna, li wieħed jirrikorri għalihom fin-nuqqas tal-kontribuzzjonijiet preċedenti (Artikolu 105 tad-Direttiva 2014/59).

41.

L-Artikolu 102(1) tad-Direttiva 2014/59 jiddetermina minn qabel l-ammont tal-kontribuzzjonijiet ordinarji. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fil-perijodu bejn id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-direttiva (l‑1 ta’ Jannar 2015) u l‑31 ta’ Diċembru 2024, “il-mezzi finanzjarji disponibbli tal-arranġamenti ta’ finanzjament tagħhom, jilħqu mill-inqas 1 % tal-ammont tad-depożiti koperti tal-istituzzjonijiet kollha awtorizzati fit-territorju tagħhom” ( 13 ).

42.

Il-kontribuzzjonijiet ordinarji għandhom jinġabru mill-inqas darba fis-sena u jirriflettu kemm id-daqs tal-istabbiliment finanzjarju, kif ukoll il-livell ta’ riskju tal-attivitajiet tiegħu ( 14 ). Ir-Regolament ta’ Delega 2015/63 jispeċifika l-elementi u l-proċedura għall-kalkolu tagħhom.

43.

Jekk il-kontribuzzjonijiet ordinarji ma kinux suffiċjenti sabiex ikopru l-eventwalitajiet li jsir riferiment għalihom fl-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2014/59, din id-dispożizzjoni tippermetti li l-Istati jiġbru l-kontribuzzjonijiet straordinarji jew ex post mingħand l-istabbilimenti ta’ kreditu li jinsabu fit-territorju tagħhom.

44.

Il-kontribuzzjonijiet straordinarji ex post ma jistgħux jaqbżu t-triplu tal-ammont annwali ta’ dawk ordinarji. Il-kalkolu u l-ġestjoni tagħhom huma simili għal dawk tal-kontribuzzjonijiet ordinarji.

45.

Id-Direttiva 2014/59 u r-Regolament ta’ Delega 2015/63 saru applikabbli għall-Istati Membri kollha tal-Unjoni sa mill‑1 ta’ Jannar 2015. Madankollu, fir-rigward tad‑19‑il pajjiż taż-żona euro li jipparteċipaw fl-unjoni bankarja (fosthom l-Italja), l-attivazzjoni tal-MUR mill‑1 ta’ Jannar 2016 hija marbuta ma’ dawn iż-żewġ atti.

46.

Fil-fatt, mill‑1 ta’ Jannar 2016, ir-Regolament MUR:

Iċċentralizza l-kompetenzi ta’ ristrutturazzjoni u ta’ riżoluzzjoni bankarja f’idejn organu tal-Unjoni, imsejjaħ il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (iktar ’il quddiem il-“BUR”), li jaġixxi fir-rigward tal-istabbilimenti sinjifikattivi suġġetti għas-superviżjoni tal-MUS.

Ħoloq mekkaniżmu ta’ finanzjament għall-interventi tiegħu stess, il-FUR, suġġett għall-kontroll tal-BUR u li huwa ffinanzjat mill-istess dħul bħall-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni.

47.

Għalhekk, il-FUR huwa l-mekkaniżmu ta’ finanzjament tal-MUR. L-għan tiegħu huwa li jissostitwixxi progressivament (f’perijodu ta’ tmien snin, mis-sena 2016 sas-sena 2024) il-fondi nazzjonali, fir-rigward tar-riżoluzzjoni tal-istabbilimenti finanzjarji suġġetti għall-MUS u għall-MUR. Il-fondi nazzjonali jibqgħu applikabbli biss għall-istabbilimenti inqas sinjifikattivi tal-Istati Membri li huma parti mill-unjoni bankarja ( 15 ).

48.

L-Artikoli 67 sa 79 tar-Regolament Nru 806/2014 jirregolaw il-FUR b’mod kważi parallel għal dak stipulat fid-Direttiva 2014/59 għall-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni. Dan huwa minnu fir-rigward tad-dħul tiegħu ( 16 ), fir-rigward tar-riżorsi tiegħu ( 17 ) u fir-rigward tal-metodu ta’ kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ordinarji u straordinarji ( 18 ).

49.

Il-karatteristika partikolari tal-FUR tinsab fil-mutwalizzazzjoni progressiva tar-riżorsi tiegħu, prevista mir-Regolament Nru 806/2014 u applikata permezz ta’ ftehim intergovernattiv bejn l-Istati Membri tal-Unjoni parteċipanti fl-unjoni bankarja (“Ftehim dwar it-trasferiment u l-mutwalizzazzjoni tal-kontribuzzjonijiet għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni”, konkluż fi Brussell fil‑21 ta’ Mejju 2014) ( 19 ).

50.

Il-FUR jiġi ffinanzjat mir-riżorsi finanzjarji li jinġabru mill-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ( 20 ). Magħmul inizjalment minn “kompartimenti nazzjonali”, dawn jingħaqdu progressivament matul fażi tranżitorja ta’ tmien snin. Il-mutwalizzazzjoni tad-dħul bdiet b’40 % fl-ewwel sena u b’20 % fit-tieni sena, sabiex tiżdied bi kwantitajiet ugwali matul is-sitt snin li jifdal, sakemm il-kompartimenti nazzjonali ma jibqgħux jeżistu.

51.

Fl-Artikolu 3(3) u (5) tal-Ftehim tal‑21 ta’ Mejju 2014 jiġi indikat li:

Il-kontribuzzjonijiet miġbura konformement mal-Artikoli 103 u 104 tad-Direttiva 2014/59 qabel id-data ta’ konklużjoni tal-Ftehim (l‑1 ta’ Jannar 2016) kellhom jiġu ttrasferiti lill-FUR, mhux iktar tard mill‑31 ta’ Jannar 2016.

Mis-sena 2016, il-kontribuzzjonijiet ordinarji ex ante korrispondenti għal kull sena finanzjarja għandhom jiġu ttrasferiti lill-FUR, mhux iktar tard mit‑30 ta’ Ġunju tas-sena inkwistjoni ( 21 ).

Il-kontribuzzjonijiet straordinarji ex post jiġu ttrasferiti immedjatament wara l-ġbir tagħhom.

B.   Impatt tal-bidliet fl-istatus tal-istabbilimenti ta’ kreditu fuq il-kontribuzzjonijiet ordinarji ex ante tagħhom għall-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni (l-ewwel u t-tieni domanda preliminari)

52.

Il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk, konformement mal-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63, operazzjoni ta’ negozju li permezz tagħha stabbiliment ta’ kreditu, li sa dakinhar kien suġġett għas-superviżjoni ta’ awtorità ta’ riżoluzzjoni nazzjonali, jiġi assorbit (amalgamazzjoni b’assorbiment) mill-kumpannija omm b’sede fi Stat Membru ieħor tikkostitwixxix “bidla fl-istatus”.

53.

Id-domanda tagħmel sens jekk jiġi indikat li, skont din id-dispożizzjoni, “[b]idla fl-istatus ta’ istituzzjoni, inkluża istituzzjoni żgħira, matul il-perijodu kontributorju ma jkollha l-ebda effett fuq il-kontribuzzjoni annwali li trid titħallas f’dik is-sena partikolari”. L-għan tad-dibattitu huwa li jiġi ċċarat jekk, f’ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni, l-istabbiliment ikunx obbligat iħallas il-kontribuzzjoni sħiħa korrispondenti għal dan il-perijodu, jew il-parti alikwota (jiġifieri, pro rata skont in-numru ta’ xhur li matulhom kien suġġett għas-superviżjoni tal-awtorità tal-ewwel Stat Membru).

54.

SSB International isostni li dan il-kunċett għandu jiġi interpretat b’mod restrittiv, b’tali mod li ma jinkludix amalgamazzjoni b’assorbiment, u huwa limitat biss għall-bidliet fid-daqs tal-istabbilimenti finanzjarji. Għall-kuntrarju, il-Kummissjoni, il-Bank tal-Italja, il-Gvern Spanjol u l-Gvern Taljan jipproponu interpretazzjoni wiesgħa, b’tali mod li l-“bidla fl-istatus”, bħala kunċett awtonomu tad-dritt tal-Unjoni, tinkludi l-operazzjonijiet transkonfinali ta’ amalgamazzjoni b’assorbiment. Għaldaqstant, tapplika għall-assorbiment ta’ SSB Italia minn SSB International.

55.

Jiena naqbel ma’ din it-tieni pożizzjoni.

56.

L-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 jeżiġi li dan jiġi applikat b’mod uniformi fl-Istati Membri kollha. Il-kunċett ta’ “bidla fl-istatus” jew ta’ “cambio de condición [bdil fis-sitwazzjoni]” ( 22 ) ta’ stabbiliment li jsegwi din ir-regola għandu jiġi interpretat bħala kunċett awtonomu tad-dritt tal-Unjoni, l-iktar meta d-dispożizzjoni ma tagħmel l-ebda riferiment għad-dritt nazzjonali.

57.

Skont il-metodu ermenewtiku abitwali fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ( 23 ), ser nittratta l-kriterji ta’ interpretazzjoni letterali, sistematika u teleoloġika.

1. Interpretazzjoni letterali

58.

Mill-perspettiva letterali, ikun hemm “bidla fis-sitwazzjoni” jew fl-istatus ta’ stabbiliment finanzjarju meta s-sitwazzjoni legali jew fattwali tiegħu tinbidel b’tali mod li tista’ tinbidel, bħala prinċipju, l-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/59 u tar-Regolament ta’ Delega 2015/63.

59.

Naturalment, fost dawn il-bidliet hemm il-bidla fid-dimensjoni, li l-frażi “inkluża istituzzjoni żgħira”, li tinsab f’din id-dispożizzjoni, tagħmel riferiment għaliha b’mod impliċitu. Madankollu, din hija modalità oħra tal-bidliet fl-istatus, mhux l-unika waħda.

60.

Id-Direttiva 2014/59 u r-Regolament ta’ Delega 2015/63 (b’mod partikolari l-Artikolu 10 tiegħu) jinkludu regoli ssemplifikati u iktar favorevoli għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ordinarji tal-istabbilimenti żgħar ( 24 ). Għaldaqstant, ma jistax jiġi dedott li l-uniċi bidliet fl-istatus irrilevanti, skont l-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63, huma dawk li jikkonċernaw il-bidliet fid-dimensjoni tal-istabbilimenti finanzjarji li l-għan tagħhom kien li jibbenefikaw minn sistema ta’ kontribuzzjoni iktar favorevoli.

61.

Ċertament, l-għan tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 (kif ukoll tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni 2015/81 għall-istabbilimenti suġġetti għall-MUR) huwa li jipprevjeni tibdil fl-istabbilimenti finanzjarji li jkun intiż sabiex id-daqs tagħhom jitnaqqas artifiċjalment, jiġifieri, bl-intenzjoni li jibbenefikaw mis-sistema ssemplifikata ta’ kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ordinarji.

62.

Madankollu, il-bidliet fl-istatus tal-istabbilimenti finanzjarji li jsir riferiment għalihom fl-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 ma humiex limitati, minn perspettiva letterali, għat-tnaqqis fil-qies jew fid-dimensjoni ta’ dawn l-istabbilimenti. Minn din il-perspettiva testwali, il-kunċett inkwistjoni jippermetti li fih jiġu inkorporati każijiet oħrajn.

63.

L-interpretazzjoni letterali tal-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 tippermetti wkoll li jiġi eskluż l-argument riduttiv ta’ SSB International, li skontu l-bidliet fl-istatus jikkoinċidu biss mal-bidliet tal-istruttura tal-kumpannija jew tad-dimensjoni ta’ stabbiliment finanzjarju, sakemm dan ikun fit-territorju tal-Istat u, għaldaqstant, fi ħdan il-mekkaniżmu ta’ riżoluzzjoni nazzjonali.

64.

Dan l-argument iwassal sabiex mill-bidliet fl-istatus jiġu esklużi l-amalgamazzjonijiet b’assorbiment transkonfinali ( 25 ), meta ma jkun hemm l-ebda riferiment f’dan ir-rigward fl-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63. Barra minn hekk, kif ser nispjega immedjatament, dan jikkontradixxi l-loġika tad-Direttiva 2014/59, li toħloq sistema Ewopea interkonnessa ta’ mekkaniżmi ta’ finanzjament tar-riżoluzzjonijiet bankarji ( 26 ).

2. Interpretazzjoni sistematika

65.

Minn perspettiva sistematika, ma għandux jiġi injorat li r-Regolament Nru 806/2014 iwaqqaf Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni li fih jiġu integrati progressivament il-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-pajjiżi involuti fl-unjoni bankarja. F’dan il-kuntest, wieħed ma jistax jitkellem strettament dwar amalgamazzjonijiet b’assorbiment transkonfinali, minħabba li l-ammont tal-kontribuzzjonijiet ordinarji huwa stabbilit mill-BUR u l-ġbir tiegħu jsir mill-fondi nazzjonali sabiex jiġi inkluż fil-FUR.

66.

Għaldaqstant, il-kunċett ta’ “bidla fl-istatus”, fil-kuntest tad-Direttiva 2014/59 u tal-bqija tar-regoli f’dan ir-rigward, jinkludi l-amalgamazzjonijiet b’assorbiment transkonfinali, b’tali mod li jagħmilhom irrilevanti għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ordinarji.

67.

Fil-fatt, kif tispjega l-Kummissjoni, l-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63:

Fil-paragrafu 2 tiegħu jistabbilixxi, bħala regola ġenerali, l-irrilevanza tal-bidliet fl-istatus tal-istabbilimenti finanzjarji għall-ħlas tal-kontribuzzjonijiet ordinarji annwali għall-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni.

Fil-paragrafu 1 tiegħu jirrikonoxxi, bħala l-unika eċċezzjoni għal din ir-regola, l-obbligu li titħallas biss kontribuzzjoni parzjali kkalkolata pro rata temporis għall-istabbilimenti l-ġodda, inklużi fis-superviżjoni matul parti tal-perijodu kontributorju.

3. Interpretazzjoni teleoloġika

68.

L-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 għandu jiġi interpretat b’mod koerenti maż-żewġ għanijiet inerenti għall-ħolqien tal-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, jiġifieri: a) il-ħtieġa ta’ stabbiltà fil-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ordinarji; u b) l-integrazzjoni u ċ-ċentralizzazzjoni progressivi ta’ dawn il-fondi.

a) Stabbiltà fil-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet

69.

L-Artikoli 102 u 103(1) tad-Direttiva 2014/59 u l-Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 jeżiġu l-ġbir annwali ( 27 ) tal-kontribuzzjonijiet ordinarji, bil-għan li r-riżorsi tal-mekkaniżmi ta’ finanzjament jilħqu progressivament (sal‑31 ta’ Diċembru 2024) għall-inqas 1 % tal-ammont tad-depożiti koperti tal-istabbilimenti kollha awtorizzati fit-territorju tagħhom.

70.

Sabiex jintlaħaq dan l-iskop, l-awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tispeċifika l-ammonti tal-kontribuzzjonijiet ordinarji skont is-sitwazzjoni tal-istabbilimenti finanzjarji fl‑1 ta’ Jannar ta’ kull sena fiskali. Għaldaqstant, l-Artikolu 14(1) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 jobbliga lil dawn l-istabbilimenti sabiex jipprovdu lill-awtorità tar-riżoluzzjoni bl-aħħar rapporti finanzjarji annwali approvati, disponibbli qabel il‑31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel il-perijodu kontributorju, flimkien mal-opinjoni sottomessa mill-awditur statutorju jew mill-kumpanniji tal-awditjar ( 28 ).

71.

Kif jista’ jiġi nnotat, il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ordinarji jitwettaq fuq ix-“xbieha ta’ dak il-mument” tal-istabbilimenti finanzjarji suġġetti għall-ġurisdizzjoni tal-awtorità nazzjonali fl‑1 ta’ Jannar ta’ kull sena finanzjarja, konformement mal-informazzjoni finanzjarja disponibbli ta’ dawn l-istabbilimenti.

72.

L-istabbiltà fil-kalkolu hija indispensabbli sabiex il-kontribuzzjonijiet ordinarji jkunu jistgħu jiżdiedu, b’mod progressiv, sakemm jilħqu l‑1 % tad-depożiti fl‑2024. Li kieku l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni kellhom jieħdu inkunsiderazzjoni l-bidliet tas-sitwazzjoni legali u finanzjarja tal-istabbilimenti li seħħew matul is-sena finanzjarja kollha, ikun diffiċli li jintlaħaq il-livell stabbilit mid-Direttiva 2014/59.

73.

Għaldaqstant, l-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 jimponi bħala regola ġenerali l-irrilevanza tal-bidliet fl-istatus tal-istabbilimenti matul sena finanzjarja, għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ordinarji. Din ir-regola tikkonferma li r-Regolament ta’ Delega 2015/63 ma jippermettix li l-kontribuzzjonijiet ordinarji annwali jiġu kkalkolati mill-ġdid skont il-modifikazzjonijiet li l-istabbilimenti jkunu esperjenzaw matul din is-sena finanzjarja, kif ġustament tenfasizza l-Kummissjoni.

b) Integrazzjoni u ċentralizzazzjoni progressiva tal-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni

74.

L-għanijiet tad-Direttiva 2014/59 u tar-Regolament MUR huma l-integrazzjoni u ċ-ċentralizzazzjoni progressiva tal-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni. Għal dan l-iskop, hija iktar koerenti interpretazzjoni tal-kunċett ta’ “bidla fl-istatus” li tinkludi l-amalgamazzjonijiet b’assorbiment transkonfinali, li tagħmilhom irrilevanti għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ordinarji.

75.

Fil-pajjiżi taż-żona euro, fis-sena 2015, il-ħolqien tal-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni (permezz tad-Direttiva 2014/59 u tar-Regolament ta’ Delega 2015/63) ġie magħqud, mis-sena 2016, mal-implimentazzjoni tal-MUR u tal-FUR ( 29 ). F’dan il-kuntest, id-distinzjoni bejn l-amalgamazzjonijiet b’assorbiment nazzjonali u dawk transkonfinali qiegħda titlef is-sens, minħabba l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet ordinarji.

76.

L-implimentazzjoni tal-MUR wasslet għal sistema ta’ riżoluzzjoni unika u ċċentralizzata għall-istabbilimenti finanzjarji sinjifikattivi. Din is-sistema hija bbażata fuq fond uniku (il-FUR, taħt il-kontroll tal-BUR), għalkemm xorta waħda taħdem b’kompartimenti nazzjonali li progressivament jiġu mmutwalizzati sal‑2024. Għaldaqstant, tista’ tiġi miċħuda t-teorija ta’ SSB International, li tippromwovi separazzjoni stretta bejn il-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni ( 30 ) meta din lanqas ma tapplika għas-sena finanzjarja ta’ tranżizzjoni tas-sena 2015.

77.

Anki jekk tiġi aċċettata din is-separazzjoni stretta, nibqa’ tal-opinjoni li, għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ordinarji, huma irrilevanti l-bidliet fl-istatus li jinħolqu minn amalgamazzjoni b’assorbiment transkonfinali. Minħabba li l-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 japplika kemm għall-awtorità tal-pajjiż tal-istabbiliment assorbit (f’dan il-każ, l-Italja), kif ukoll għall-pajjiż tal-istabbiliment omm (il-Ġermanja), ma jistax ikun hemm taxxa doppja: SSB International iħallas il-kontribuzzjoni annwali tas-sena 2015 lill-Fond Taljan ta’ Riżoluzzjoni għal SSB Italia, mingħajr ma jżid il-kontribuzzjoni ekwivalenti tiegħu lill-Fond Ġermaniż fis-sena 2015 (fir-rigward tal-assi u r-riskju tas-sussidjarja tiegħu, assorbita minnu fil‑5 ta’ Lulju 2015).

78.

Fil-każijiet ta’ amalgamazzjoni b’assorbiment li jseħħu matul sena finanzjarja, l-istabbiliment li jassorbi għandu jħallas il-kontribuzzjoni annwali sħiħa lill-fond nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-Istat ta’ sede tal-istabbiliment assorbit. Kif diġà spjegajt, għall-kalkolu tagħha għandha titqies is-sitwazzjoni eżistenti fl‑1 ta’ Jannar tas-sena finanzjarja ta’ impożizzjoni, ladarba huma irrilevanti l-bidliet fl-istatus sussegwenti, inter alia, l-amalgamazzjonijiet b’assorbiment transkonfinali.

79.

Din ir-regola ġenerali, stabbilita mill-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63, tipprovdi biss l-eċċezzjoni li tinsab fil-paragrafu 1 ta’ dan l-artikolu: il-ħlas ta’ kontribuzzjoni parzjali pro rata temporis għall-istabbilimenti finanzjarji ġodda. Is-soluzzjoni speċifika għal din l-ipoteżi ma tistax tiġi estrapolata sal-estrem li r-regola ġenerali tiġi żnaturata (jiġiferi, l-irrilevanza tal-bidliet fl-istatus).

80.

Għalhekk, għandha tiġi miċħuda t-talba li l-kontribuzzjoni annwali titnaqqas meta l-bidla fl-istatus tal-istabbiliment finanzjarju hija legalment irrilevanti. Għaldaqstant, l-applikazzjoni analoga proposta minn SSB International ma hijiex adegwata.

C.   Impatt tal-bidliet fl-istatus tal-istabbilimenti ta’ kreditu fuq il-kontribuzzjonijiet straordinarji tagħhom għall-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni (it-tielet domanda preliminari)

81.

Il-qorti tar-rinviju tistaqsi, fil-qosor, jekk il-kontribuzzjonijiet straordinarji humiex suġġetti għall-istess regoli bħal dawk ordinarji, fil-każ ta’ amalgamazzjoni b’assorbiment transkonfinali.

82.

Ir-risposti tal-partijiet li ppreżentaw osservazzjonijiet huma differenti ħafna:

Skont il-Bank tal-Italja u l-Gvern Taljan, dawn il-kontribuzzjonijiet huma suġġetti għall-istess regoli ta’ ġbir u ta’ kalkolu bħal dawk tal-kontribuzzjonijiet ordinarji. F’amalgamazzjoni b’assorbiment transkonfinali, l-istabbiliment li jassorbi għandu jħallas il-kontribuzzjonijiet straordinarji stabbiliti mill-awtorità ta’ riżoluzzjoni tal-Istat tal-istabbiliment assorbit matul is-sena finanzjarja li fiha saret din il-bidla fl-istatus.

SSB International u l-Kummissjoni, għalkemm għal raġunijiet differenti, jirrikonoxxu li, skont l-Artikolu 104 tad-Direttiva 2014/59, huma obbligati li jħallsu l-kontribuzzjonijiet straordinarji biss dawk l-istabbilimenti suġġetti għall-ġurisdizzjoni tal-fond nazzjonali ta’ riżoluzzjoni fil-mument tal-ġbir ta’ dawn il-kontribuzzjonijiet.

83.

Skont l-Artikolu 104(1) tad-Direttiva 2014/59, il-kontribuzzjonijiet straordinarji ex post jinġabru mill-awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni “[m]eta l-mezzi finanzjarji disponibbli mhumiex suffiċjenti biex ikopru t-telf, l-ispejjeż jew infiq ieħor imġarrab bl-użu tal-arranġamenti ta’ finanzjament”.

84.

Din l-istess dispożizzjoni tindika li l-kontribuzzjonijiet straordinarji jiġu allokati bejn l-istabbilimenti skont ir-regoli tal-Artikolu 103(2), bil-limitu li ma jaqbżux it-triplu tal-ammont annwali ta’ dawk ordinarji. Barra minn hekk, l-Artikolu 103(4) sa (8) għandu jkun applikabbli wkoll għall-kontribuzzjonijiet straordinarji, skont dak stipulat fl-Artikolu 104(2) tad-Direttiva 2014/59.

85.

Fl-opinjoni tiegħi, ir-riferimenti li jsiru fl-Artikolu 104 tad-Direttiva 2014/59 għas-sistema legali tal-kontribuzzjonijiet ordinarji ma jfissrux li l-kontribuzzjonijiet straordinarji jimplikaw riflessjoni tal-oħrajn. Jekk il-metodu ta’ kalkolu tal-kontribuzzjonijiet straordinarji huwa identiku għal dak tal-kontribuzzjonijiet ordinarji, stabbilit mir-Regolament ta’ Delega 2015/63, il-limitu jvarja, minħabba li l-kontribuzzjonijiet straordinarji jistgħu jogħlew sat-triplu ta’ dawk ordinarji annwali. L-Artikolu 104(3) jipprovdi wkoll il-possibbiltà ta’ differiment totali jew parzjali tal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet straordinarji ( 31 ), ċirkustanza li ma tgħoddx għal dawk ordinarji. Jirriżulta iktar sinjifikattiv li anki l-mument u l-loġika li jiġġustifikaw il-ġbir ta’ ċerti kontribuzzjonijiet u oħrajn huma diverġenti.

86.

L-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni jirrikorru għall-kontribuzzjonijiet straordinarji meta jkollhom iwettqu operazzjonijiet li jnaqqsu l-ammont tal-fond nazzjonali u jkun hemm bżonn ta’ dħul addizzjonali sabiex jintlaħaq il-livell ta’ riżorsi stabbilit annwalment. Għaldaqstant, il-kontribuzzjonijiet straordinarji huma imprevedibbli, jiġifieri, ma jistgħux jiġu ppjanati bħal dawk ordinarji, li l-ġbir tagħhom jitwettaq għas-sena kalendarja ta’ tassazzjoni, konformement mas-sitwazzjoni tal-istabbilimenti fl‑1 ta’ Jannar.

87.

Għalhekk, l-ammont tal-kontribuzzjonijiet straordinarji jiddependi mill-ħtieġa ta’ finanzjament mill-ġdid tal-fond nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, fid-dawl tar-riżorsi kkonsmati fl-operazzjonijiet ta’ riżoluzzjoni konkreti ( 32 ). Minħabba n-natura tagħhom, ma hemmx ċertezza dwar il-mument li fih għandhom jiġu imposti, u għalhekk dan jiddependi mid-data tal-operazzjonijiet ta’ riżoluzzjoni li joħolqu d-defiċit fil-fond.

88.

Minħabba l-imprevedibbiltà tagħhom u l-fatt li ma huwiex possibbli li jiġu ppjanati, nikkunsidra li, kif sostniet il-Kummissjoni, il-kontribuzzjonijiet straordinarji jistgħu jintalbu biss mingħand l-istabbilimenti suġġetti għall-ġurisdizzjoni tal-fond nazzjonali ta’ riżoluzzjoni fid-data li fiha tiġi adottata d-deċiżjoni korrispondenti.

89.

Bħala prinċipju, l-istabbilimenti attivi fis-sistema finanzjarja tal-Istat meta jiġu imposti l-kontribuzzjonijiet straordinarji huma dawk li ħolqu r-riskju li ddetermina l-ġbir tagħhom (jiġifieri r-riskju li pprovoka l-operazzjonijiet ta’ riżoluzzjoni li minħabba fihom ġew ikkonsmati riżorsi tal-fond). L-istabbilimenti li ħarġu mill-ġurisdizzjoni tal-awtorità ta’ riżoluzzjoni fis-sena finanzjarja li fiha ġew stabbiliti l-kontribuzzjonijiet straordinarji x’aktarx li kellhom, b’mod ġenerali, inqas impatt fuq ir-riskju li kkawżaw l-operazzjonijiet ta’ riżoluzzjoni.

90.

Din l-interpretazzjoni hija konsistenti mal-formulazzjoni tal-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63, li jitkellem biss dwar in-newtralizzazzjoni tal-effett tal-bidliet fl-istatus fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet ordinarji, iżda li ma jsemmix dawk straordinarji ( 33 ). Għaldaqstant, stabbiliment li jingħaqad mal-istabbiliment omm tiegħu fi Stat Membru ieħor qabel ma l-awtorità ta’ riżoluzzjoni timponi l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet straordinarji ma huwiex obbligat li jħallashom fl-Istat fejn dan ma għadux preżenti.

91.

Fl-istess ħin, l-istabbiliment li jassorbi għandu jħallas il-kontribuzzjonijiet straordinarji adottati mill-fond ta’ riżoluzzjoni tal-Istat ta’ residenza tiegħu, billi fil-kalkolu tagħhom jiġu inklużi l-assi tal-istabbiliment assorbit, mingħajr ma jkun jista’ jibbenefika mill-ħlas pro rata temporis previst fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 għall-istabbilimenti l-ġodda fis-sistema finanzjarja ta’ dan l-Istat. B’dan il-mod, jiġu evitati manuvri intiżi għall-evitar tal-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet straordinarji permezz ta’ bidla fl-istatus.

92.

Għaldaqstant, il-bidla fl-istatus tal-istabbiliment taffettwa l-ġbir tal-kontribuzzjonijiet straordinarji, li għandu jsir konformement max-“xbieha f’dak il-mument” tas-settur bankarju fil-mument meta jiġu adottati, filwaqt li jiġu ntaxxati l-istabbilimenti li fl-imsemmi mument ikunu suġġetti għall-awtorità ta’ riżoluzzjoni.

D.   Applikazzjoni ratione temporis tal-kontribuzzjonijiet ordinarji għall-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni (it-tieni parti tal-ewwel domanda preliminari)

93.

Il-qorti tar-rinviju trid tkun taf jekk l-interpretazzjoni tal-kunċett “bidla fl-istatus” previst fl-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 għandhiex tapplika f’sitwazzjoni fejn l-amalgamazzjoni u l-estinzjoni konsegwenti tal-istabbiliment seħħew matul is-sena 2015, meta l-Italja kienet għadha ma stabbilixxietx formalment la l-awtorità ta’ riżoluzzjoni nazzjonali u lanqas il-fond nazzjonali u meta l-kontribuzzjonijiet kienu għadhom ma ġewx ikkalkolati.

94.

Ir-risposta għal din id-domanda teżiġi l-analiżi tas-sistema tranżitorja stabbilita mid-Direttiva 2014/59 u mir-Regolament ta’ Delega 2015/63, fir-rigward tal-implimentazzjoni, tal-kalkolu u tal-ġbir tal-kontribuzzjonijiet ordinarji għas-sena finanzjarja 2015.

95.

Għal darba oħra, jittieħdu pożizzjonijiet differenti f’dan ir-rigward:

Skont il-Kummissjoni, il-Bank tal-Italja, u l-Gvern Spanjol u l-Gvern Taljan, din is-sistema tranżitorja tippermetti l-impożizzjoni tal-kontribuzzjonijiet ordinarji stabbiliti mill-fond ta’ riżoluzzjoni Taljan għas-sena finanzjarja 2015. Din ir-regola tgħodd ukoll għall-istabbilimenti li, ibbażati fl-Italja matul il-perijodu msemmi, ma baqgħux minħabba amalgamazzjoni b’assorbiment li seħħet qabel ma nħoloq dan il-fond jew qabel ma ġiet stabbilita l-awtorità nazzjonali li tamministrah jew qabel ma ġie ddeterminat l-ammont tal-kontribuzzjonijiet.

Għall-kuntrarju, SSB International iqis li l-Italja ttrasponiet id-Direttiva 2014/59 fid-dritt nazzjonali tagħha permezz tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 180/2015, li daħal fis-seħħ fis‑16 ta’ Novembru 2015, iżda mingħajr applikazzjoni retroattiva. Minħabba li l-amalgamazzjoni b’assorbiment ta’ SSB Italia seħħet fis‑6 ta’ Lulju 2015, il-fond ta’ riżoluzzjoni Taljan ma setax jinvoka d-Direttiva 2014/59 kontra SSB International (sabiex jiġġustifika l-ġbir tal-kontribuzzjonijiet ordinarji tas-sena 2015), ladarba l-effett dirett vertikali invers tad-direttivi ma huwiex aċċettat. Għalkemm ir-Regolament ta’ Delega 2015/63 kien fis-seħħ f’din id-data, ma kienx possibbli li jiġi applikat indipendentement mid-Direttiva 2014/59 li huwa jikkompleta.

96.

L-Artikolu 130(1) tad-Direttiva 2014/59 jistipula li l-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sal‑31 ta’ Diċembru 2014, il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jimplimentaw din id-direttiva, u jippreċiża li l-Istati Membri għandhom japplikawhom mill‑1 ta’ Jannar 2015.

97.

Ma hemm l-ebda dubju li kien hemm dewmien sabiex l-Italja tittrasponi din id-direttiva fid-dritt nazzjonali tagħha. Il-leġiżlazzjoni ta’ traspożizzjoni (id-Digriet Leġiżlattiv Nru 180/2015) daħlet fis-seħħ fis‑16 ta’ Novembru 2015 u l-Bank tal-Italja, fil-kwalità tiegħu ta’ awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, stabbilixxa l-fond ta’ riżoluzzjoni fit‑18 ta’ Novembru 2015, billi talab il-ħlas tal-kontribuzzjonijiet ordinarji u straordinarji lill-istabbilimenti finanzjarji (inkluż SSB International), fit‑23 u fis‑26 ta’ Novembru 2015, rispettivament.

98.

Fir-rigward tar-Regolament ta’ Delega 2015/63, id-dħul fis-seħħ seħħ fis‑6 ta’ Frar 2015, anki jekk fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 21 ġie stabbilit li “[j]applika mill‑1 ta’ Jannar 2015”. Għaldaqstant, dan ir-regolament, li ma jeħtieġx li jiġi traspost fid-dritt nazzjonali Taljan, kien fis-seħħ meta saret l-amalgamazzjoni b’assorbiment ta’ SSB Italia.

99.

L-adozzjoni tardiva tad-Direttiva 2014/59 ( 34 ) u tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 ħtieġet l-inklużjoni f’dan tal-aħħar ta’ dispożizzjonijiet tranżitorji li jippermettu l-ġbir tal-kontribuzzjonijiet ordinarji korrispondenti għas-sena finanzjarja 2015. Dawn il-miżuri jinsabu fl-Artikolu 20(1), (2), (3) u (4) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63, li mill-formulazzjoni tiegħu, fir-rigward tal-fatti tat-tilwima, jiġi dedott li:

Mhux iktar tard mit‑30 ta’ Novembru 2015, l-awtoritajiet ta’ riżoluzzjoni kellhom jinnotifikaw lil kull stabbiliment bid-deċiżjoni li tistabbilixxi l-ammont tal-kontribuzzjoni ordinarja annwali tiegħu għas-sena finanzjarja 2015. Il-Bank tal-Italja kkomunika din id-deċiżjoni lil SSB International fit‑23 ta’ Novembru 2015, u għalhekk il-perijodu legali ġie osservat.

L-ammont tal-kontribuzzjoni ordinarja għas-sena 2015 kellu jitħallas qabel il‑31 ta’ Diċembru 2015. Minħabba d-data tal-komunikazzjoni tal-Bank tal-Italja, SSB International seta’ josserva dan it-terminu.

L-informazzjoni għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni ordinarja għas-sena 2015 kellha tiġi trażmessa lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni qabel l‑1 ta’ Settembru 2015.

L-iskemi ta’ garanzija għal depożiti kellhom jipprovdu lill-awtorità ta’ riżoluzzjoni l-ammont tad-depożiti koperti qabel il‑31 ta’ Lulju 2015.

100.

L-Artikolu 20 tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 ma fih l-ebda dispożizzjoni tranżitorja jew ta’ deroga fir-rigward tal-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ordinarji. Dan jimplika, konformement mal-kriterji tal-Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tad-dritt tranżitorju ( 35 ), li dan il-kalkolu kellu jsir fis-sena 2015, skont il-mod ġenerali preskritt fid-Direttiva 2014/59 u żviluppat fir-Regolament ta’ Delega 2015/63.

101.

Id-data ta’ riferiment għall-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet ordinarji hija l‑1 ta’ Jannar tas-sena finanzjarja inkwistjoni, mingħajr ma l-bidliet fl-istatus tal-istabbilimenti, li seħħew f’din is-sena, ma jkunu rilevanti.

102.

Konsegwentement, ir-Regolament ta’ Delega 2015/63 jippermetti li l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet ordinarji korrispondenti għas-sena 2015 jintalab mingħand l-istabbilimenti kollha li kienu stabbiliti fl-Italja fl‑1 ta’ Jannar 2015. F’dan il-kuntest, it-tmiem tal-istabbiliment bħala korollarju ta’ amalgamazzjoni b’assorbiment transkonfinali huwa ineffettiv.

103.

Għandu jitqies li l-kontribuzzjonijiet ordinarji jsiru annwalment u l-ġbir tagħhom huwa essenzjalment iddeterminat mid-Direttiva 2014/59, sa mis-sena finanzjarja 2015 ’il quddiem. Ir-Regolament ta’ Delega 2015/63 stabbilixxa d-dispożizzjonijiet tranżitorji msemmija iktar ’il fuq, li għamlu possibbli li l-kontribuzzjonijiet għas-sena 2015 jinġabru f’dati sussegwenti. Għalkemm l-Istat Taljan dam sabiex ittraspona d-Direttiva 2014/59, huwa adotta l-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ implimentazzjoni (id-Digriet Leġiżlattiv Nru 180/2015) fil-ħin sabiex ikun konformi mal-kalendarju ta’ ġbir previst fl-Artikolu 20 tar-Regolament ta’ Delega 2015/63.

104.

Konsegwentement, inqis li ma ninsabux fil-preżenza ta’ każ ta’ applikazzjoni retroattiva tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 180/2015, kif argumenta SSB. Dan pjuttost jirrigwarda l-applikazzjoni tar-regoli tranżitorji għall-ġbir tal-kontribuzzjonijiet annwali tas-sena 2015, stabbiliti mill-Artikolu 20 tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 2014/59, li qabel kienet tirregola l-elementi essenzjali ta’ dawn il-kontribuzzjonijiet.

105.

Għal din ir-raġuni, jidhirli li ma huwiex meħtieġ li jiġi analizzat jekk ir-Regolament ta’ Delega 2015/63 kienx applikabbli u kienx jipproduċi effett dirett (anki fl-Italja) mill‑1 ta’ Jannar 2015. Madankollu, ser nittratta dan il-punt f’każ li l-Qorti tal-Ġustizzja tikkunsidrah.

106.

SSB International jargumenta li r-Regolament ta’ Delega ma setax jiġi applikat direttament fi Stat Membru meta d-direttiva li jimplimenta tkun għadha ma ġietx trasposta fid-dritt nazzjonali ta’ dan l-Istat. Għalhekk, ma jkunx fattibbli li r-Regolament ta’ Delega 2015/63 jiġi applikat fil-konfront ta’ SSB Italia, minħabba li d-Direttiva 2014/59 ġiet trasposta fid-dritt Taljan fis‑16 ta’ Novembru 2015, data li fiha SSB Italia diġà ma kienx jeżisti peress li ġie assorbit minn SSB International fis‑6 ta’ Lulju 2015.

107.

Ma naqbilx ma’ dan ir-raġunament. Huwa minnu li, b’mod ġenerali, il-Qorti tal-Ġustizzja ma tirrikonoxxix l-effett dirett vertikali invers tad-direttivi ( 36 ), madankollu, din ir-regola għandha tiġi spjegata f’kawża bħal din, minħabba li d-Direttiva 2014/59, li hija r-regola bażika, kienet tinkludi delega fl-Artikolu 103(7) u (8) ( 37 ), li skontha l-Kummissjoni adottat l-att ta’ delega (ir-Regolament ta’ Delega 2015/63) bil-għan li:

“Tispeċifika l-kunċett ta’ aġġustament tal-kontribuzzjonijiet fi proporzjon tal-profil tar-riskju tal-istituzzjonijiet”, b’teħid inkunsiderazzjoni ta’ numru ta’ fatturi li huma elenkati iktar fid-dettall.

Tiddefinixxi “ir-reġistrazzjoni, il-kontabbiltà, l-obbligi tar-rappurtar u obbligi oħra msemmija fil-paragrafu 4 maħsuba biex jiżguraw li l-kontribuzzjonijiet jiġu effettivament imħallsa”; kif ukoll “[il-]miżuri msemmija fil-paragrafu 4 biex tiżgura verifikazzjoni adegwata ta’ jekk il-kontribuzzjonijiet tħallsux korrettament”.

108.

Fl-opinjoni tiegħi, ir-Regolament ta’ Delega 2015/63 ma jaqbiżx il-limiti tal-mandat tal-att ta’ awtorizzazzjoni ( 38 ) meta jistabbilixxi l-perijodi tal-proċedura standard għall-ġbir tal-kontribuzzjonijiet ordinarji annwali. Lanqas ma jaqbeż il-limiti, fir-rigward tal-att leġiżlattiv bażiku, meta fl-Artikolu 20 tiegħu jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet applikabbli għas-sena finanzjarja 2015. Kif diġà indikajt, il-perijodu mqassar għat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/59 u d-dewmien fir-rigward tat-traspożizzjoni tagħha fid-drittijiet nazzjonali wasslu sabiex dawn id-dispożizzjonijiet tranżitorji jkunu neċessarji għall-ġbir tal-kontribuzzjonijiet ordinarji għas-sena 2015.

109.

Għaldaqstant, ir-Regolament ta’ Delega 2015/63 kien jikkostitwixxi regola direttament applikabbli fl-ordinament ġuridiku Taljan sa mill‑1 ta’ Jannar 2015 u minnu nnifsu seta’ jipproduċi effetti legali minn din id-data, ladarba jkun daħal fis-seħħ.

110.

Ma jkunx loġiku li l-effettività tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 (li nqis awtosuffiċjenti, b’tali mod li jista’ jiġi applikat direttament) tiġi suġġetta għat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/59 fid-dritt nazzjonali. Jekk dan ikun il-każ, kwalunkwe Stat Membru jkun jista’ jinnewtralizza u jdewwem l-applikabbiltà diretta tar-Regolament ta’ Delega, sempliċement billi jdewwem it-traspożizzjoni tad-direttiva bażika. Kif jenfasizzaw il-Kummissjoni u l-Bank tal-Italja, dan id-dewmien ikun ta’ dannu għall-applikazzjoni uniformi tar-Regolament ta’ Delega, li jiġi applikat qabel, f’xi Stati Membri, u wara, f’xi oħrajn.

111.

Barra minn hekk, id-dewmien ikollu effetti negattivi fuq l-uniformità tal-finanzjament tal-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni u, għaldaqstant, tal-FUR. Kieku r-Regolament ta’ Delega 2015/63 ma kienx applikabbli fl-Italja mill‑1 ta’ Jannar 2015, il-fond ta’ riżoluzzjoni Taljan seta’ biss idaħħal perċentwali żgħira tal-ġbir ordinarju tas-sena 2015 (dak ta’ wara s‑16 ta’ Novembru 2015, id-data tad-dħul fis-seħħ tar-regola nazzjonali ta’ traspożizzjoni). Barra minn hekk, f’din iċ-ċirkustanza, il-fond ta’ riżoluzzjoni Taljan ma jipprovdix lill-FUR, fis-sena 2016, il-parti proporzjonali dovuta minnu skont id-daqs tal-istabbilimenti finanzjarji Taljani.

112.

Għaldaqstant, id-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-Artikolu 20 tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 ippermettew l-eżiġibbiltà tal-kontribuzzjonijiet ex ante għas-sena finanzjarja 2015 mingħand stabbiliment finanzjarju li kien suġġett għall-ġurisdizzjoni tal-awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni għal parti minn dik is-sena finanzjarja u li ma baqax suġġett għaliha b’riżultat ta’ amalgamazzjoni b’assorbiment transkonfinali. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 dwar il-kontribuzzjonijiet ex ante kienu applikabbli direttament fl-Italja matul is-sena finanzjarja 2015, irrispettivament mid-data li fiha seħħet it-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/59 fid-dritt nazzjonali.

IV. Konklużjoni

113.

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tirrispondi lit-Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il-Qorti Amministrattiva Reġjonali ta’ Lazio, l-Italja) kif ġej:

“L-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/63 tal‑21 ta’ Ottubru 2014 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet ex ante għall-arranġamenti ta’ finanzjament ta’ riżoluzzjoni, moqri flimkien ma’ din id-direttiva, għandu jiġi interpretat fis-sens li:

Il-kunċett ta’ “bidliet fl-istatus” jinkludi l-amalgamazzjonijiet b’assorbiment transkonfinali, fejn l-istabbilimenti ta’ kreditu preċedentement suġġetti għas-superviżjoni ta’ awtorità ta’ riżoluzzjoni nazzjonali jiġu assorbiti mill-kumpannija omm b’sede fi Stat Membru ieħor.

F’ċirkustanzi bħal dawk tal-kawża prinċipali, l-istabbiliment li jassorbi huwa obbligat li jħallas b’mod sħiħ il-kontribuzzjoni ordinarja annwali lill-fond nazzjonali ta’ riżoluzzjoni tal-Istat fejn kien ibbażat l-istabbiliment assorbit.

Il-kontribuzzjonijiet straordinarji ex post jistgħu jinġabru biss mill-istabbilimenti suġġetti għall-ġurisdizzjoni tal-fond nazzjonali ta’ riżoluzzjoni, fil-mument meta tiġi deċiża l-impożizzjoni tagħhom, mingħajr ma l-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 jiġi applikat sabiex jinnewtralizza l-effett tal-bidliet fl-istatus fir-rigward ta’ dawn il-kontribuzzjonijiet straordinarji.

Id-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-Artikolu 20 tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 ippermettew l-eżiġibbiltà tal-kontribuzzjonijiet ex ante għas-sena finanzjarja 2015 mingħand stabbiliment finanzjarju li kien suġġett għall-ġurisdizzjoni tal-awtorità nazzjonali ta’ riżoluzzjoni għal parti minn dik is-sena finanzjarja u li ma baqax suġġett għaliha b’riżultat ta’ amalgamazzjoni b’assorbiment transkonfinali.

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 dwar il-kontribuzzjonijiet ex ante kienu applikabbli direttament fl-Italja matul is-sena finanzjarja 2015, irrispettivament mid-data li fiha seħħet it-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/59 fid-dritt nazzjonali.”


( 1 ) Lingwa oriġinali: l-Ispanjol.

( 2 ) Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal‑15 ta’ Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/KE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU 2014, L 173, p. 190).

( 3 ) Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/63 tal‑21 ta’ Ottubru 2014 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet ex ante għall-arranġamenti ta’ finanzjament ta’ riżoluzzjoni (ĠU 2015, L 11, p. 44, rettifika fil-ĠU 2017, L 156, p. 38).

( 4 ) Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GURI Nru 267, tas‑16 ta’ Novembru 2015) (iktar ’il quddiem id-“Digriet Leġiżlattiv Nru 180/2015”).

( 5 ) Delibera 436/2015 de la Banca d’Italia, 22 settembre 2015, Istituzione dell’Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi, disponibbli fuq https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio norme/disposizioni/Provv_22_09_15_UGC.pdf.

( 6 ) Provvedimento n. 1226609/15, del 18 novembre 2015, istitutivo del Fondo Nazionale di Risoluzione, https://www.bancaditalia.it/compiti/risoluzione-gestione-crisi/provvedimenti-crisi/2015/provv-generali/RGC_FONDO_NAZIONALE_RISOLUZIONE_181115.pdf.

( 7 ) Banca della Marche s.p.a., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio s.c.p.a., Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. u Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a.

( 8 ) Banca d’Italia, Rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione, anno 2015, p. 6, disponibbli fuq https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rendiconto-fondo-nazionale-risoluzione/2016-rendiconto-fondo-nazionale-risoluzione/Rendiconto-dei-fondi-di-risoluzione.pdf.pdf.

( 9 ) Fil-fehma tiegħu, minħabba li SSB Italia kien suġġett għas-superviżjoni Taljana biss mill‑1 ta’ Jannar 2015 sat‑30 ta’ Ġunju 2015, l-iktar li seta’ jiġi mitlub kien in-nofs tal-kontribuzzjoni ordinarja annwali stabbilita fl-atti kkontestati. Ma kienx xieraq li titħallas il-kontribuzzjoni straordinarja, stabbilita meta SSB Italia kien diġà ħareġ mill-ambitu ta’ superviżjoni u mis-sistema ta’ riżoluzzjoni Taljana.

( 10 ) Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal‑15 ta’ Lulju 2014 li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (ĠU 2014, L 225, p. 1).

( 11 ) Skont l-Artikolu 101(2) tad-Direttiva 2014/59, il-mekkaniżmu ta’ finanzjament “ma għandux jintuża direttament għall-assorbiment ta’ telf ta’ istituzzjoni jew entità msemmija fil-punt (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 1(1) jew għar-rikapitalizzazzjoni ta’ din it-tip ta’ istituzzjoni jew entità”.

( 12 ) Il-premessi 104 u 105, u l-Artikolu 100 tad-Direttiva 2014/59.

( 13 ) Matul dan il-perijodu, il-kontribuzzjonijiet ordinarji għandhom jinfirxu tul iż-żmien bl-iktar mod uniformi possibbli sakemm jintlaħaq il-livell ta’ finanzjament stabbilit, billi titqies il-fażi taċ-ċiklu tan-negozju u l-impatt li l-kontribuzzjonijiet proċikliċi jista’ jkollhom fuq is-sitwazzjoni finanzjarja tal-istabbilimenti kontributuri.

( 14 ) Il-kontribuzzjoni ordinarja tikkostitwixxi ammont fiss, stabbilit skont l-obbligazzjonijiet ta’ dan l-istabbiliment (kontribuzzjoni annwali bażika), li miegħu jiġi miżjud ammont ieħor, ikkalkolat skont il-profil tar-riskju (aġġustament għar-riskju addizzjonali).

( 15 ) Il-FUR ma joperax għall-Istati Membri tal-Unjoni li jinsabu barra mill-unjoni bankarja. F’dawn l-Istati, il-fondi nazzjonali ta’ riżoluzzjoni jibqgħu bbażati fuq id-Direttiva 2014/59 u l-modalitajiet ta’ applikazzjoni u ta’ eżekuzzjoni tagħha.

( 16 ) Id-dħul tal-FUR huwa l-kontribuzzjonijiet ordinarji, il-kontribuzzjonijiet straordinarji u r-riżorsi ta’ finanzjament alternattivi.

( 17 ) Fis-sena 2024 għandhom jilħqu, mill-inqas, il-1 % tal-ammont tad-depożiti li jkopru l-istabbilimenti ta’ kreditu kollha awtorizzati fl-Istati Membri parteċipanti kollha.

( 18 ) Fl-Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/81 tad‑19 ta’ Diċembru 2014 li jispeċifika kundizzjonijiet uniformi għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 806/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet ex ante għall-Fond Uniku ta’ Riżoluzzjoni (ĠU 2015, L 15, p. 1) isir riferiment għar-Regolament ta’ Delega 2015/63.

( 19 ) Test disponibbli fuq: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%208457%202014%20IN.

( 20 ) It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 77(2) tar-Regolament Nru 806/2014 jistabbilixxi li matul il-perijodu tranżitorju ta’ 8 snin, il-BUR juża l-FUR “skont prinċipji bbażati fuq diviżjoni tal-Fond f’kompartimenti nazzjonali li jikkorrispondu għal kull Stat Membru parteċipanti, kif ukoll fuq fużjoni progressiva tal-fondi differenti miġbura fil-livell nazzjonali biex ikunu allokati lil kompartimenti nazzjonali tal-Fond, kif stipulat fil-Ftehim”.

( 21 ) Skont l-informazzjoni tal-BUR, fis-sena 2018 il-kontribuzzjonijiet ordinarji għolew għal EUR 7500 miljun, għaldaqstant il-FUR diġà akkumula madwar EUR 24900 miljun mill-ammont ta’ madwar EUR 56300 miljun li għandu l-għan li jilħaq fl‑2024 (dan l-ammont huwa ekwivalenti għall‑1 % tad-depożiti tal-istabbilimenti finanzjarji li jifformaw il-MUR). Ara https://srb.europa.eu/en/content/ex-ante-contributions-0.

( 22 ) Il-verżjoni Spanjola tal-Artikolu 12(2) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 titkellem dwar “cambio de condición [bdil fis-sitwazzjoni]”. F’verżjonijiet lingwistiċi oħrajn tintuża l-“bidla fl-istatus”: “changement de statut” fil-verżjoni Franċiża; “change of status” fil-verżjoni Ingliża; “cambiamento di status” fil-verżjoni Taljana; “alteração do estatuto” fil-verżjoni Portugiża; u “Statusänderung” fil-verżjoni Ġermaniża. Għalkemm l-espressjoni “cambio de estatuto [bidla fl-istatus]” kienet tkun iktar preċiża, fir-realtà hija ekwivalenti għall-kunċett ta’ “cambio de condición [bdil fis-sitwazzjoni]”, u għaldaqstant ma hemm l-ebda diverġenza sinjifikattiva bejn il-verżjonijiet lingwistiċi.

( 23 ) Sentenzi tas‑17 ta’ April 2018, Egenberger (C‑414/16, EU:C:2018:257), punt 44; tal‑10 ta’ Diċembru 2018, Wightman et (C‑621/18, EU:C:2018:999), punt 47; u tas‑26 ta’ Frar 2019, Rimšēvičs u Il‑BĊE vs Il‑Latvja (C‑202/18 u C‑238/18, EU:C:2019:139), punt 45.

( 24 ) L-Artikolu 8(5) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni 2015/81 jippermetti wkoll li l-istabbilimenti li l-assi totali tagħhom ikunu ta’ EUR 3000000000 jew inqas, għandhom iħallsu kontribuzzjoni ordinarja ssemplifikata f’ammont f’daqqa ta’ EUR 50000 għall-ewwel EUR 300000000 tal-obbligazzjonijiet totali, bil-fondi proprji u d-depożiti koperti mnaqqsa minnhom, filwaqt li meta dan l-ammont jinqabeż huma għandhom iħallsu kontribuzzjonijiet, konformement mar-regoli ġenerali tal-Artikoli 4 sa 9 tar-Regolament ta’ Delega 2015/63. Skont il-premessa 18 ta’ dan ir-regolament, dan il-kalkolu ssemplifikat tal-kontribuzzjonijiet ta’ dawn l-istabbilimenti “jipprevjeni wkoll bidliet possibbli fl-istatus fuq il-perijodu qasir li dawn l-istituzzjonijiet jistgħu jwettqu biex jikkwalifikaw għall-applikazzjoni tal-Artikolu 10 tar-Regolament Delegat (UE) 2015/63”.

( 25 ) “Merger permezz ta’ akkwiżizzjoni” hija “l-operazzjoni li biha kumpanija waħda jew aktar jiġu stralċjati mingħajr ma’ jispiċċaw f’likwidazzjoni u jittrasferixxu lil xi oħra l-attiv u l-passiv kollu tagħhom billi jinħarġu lill-azzjonisti tal-kumpanija jew kumpaniji li qed jiġu akkwistati ishma fil-kumpanija li qed takkwista u jingħatalhom pagament fi flus kontanti, jekk ikun il-każ, li ma jkun iktar minn 10 % tal-valur nominali tal-ishma maħruġa jew, meta m’għandhomx valur nominali, tal-parità kontabbli tagħhom”, skont l-Artikolu 89(1) tad-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal‑14 ta’ Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (ĠU 2017, L 169, p. 46).

( 26 ) Fil-premessa 113 tad-Direttiva 2014/59 jiġi affermat li “[l]-istabbiliment ta’ arranġamenti ta’ finanzjament li jipprovdu għas-sistema Ewropea ta’ arranġamenti ta’ finanzjament stabbilita f’din id-Direttiva għandu jiżgura l-koordinazzjoni tal-użu tal-fondi disponibbli fil-livell nazzjonali għal riżoluzzjoni”.

( 27 ) Il-punt 6 tal-Artikolu 3 tar-Regolament ta’ Delega 2015/63 jipprovdi li l-“perjodu kontributorju” huwa s-sena kalendarja.

( 28 ) Din l-informazzjoni għandha tingħata sa mhux iktar tard mill‑31 ta’ Jannar ta’ kull sena finanzjarja fir-rigward tas-sena li ntemmet fil‑31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel, jew tas-sena finanzjarja rilevanti applikabbli, skont l-Artikolu 14(4) tar-Regolament ta’ Delega 2015/63. Mhux iktar tard mill‑1 ta’ Mejju ta’ kull sena, l-awtorità tar-riżoluzzjoni tinnotifika lil kull stabbiliment bid-deċiżjoni tagħha li tiddetermina l-kontribuzzjoni ordinarja annwali dovuta, skont l-Artikolu 13(1) ta’ dan ir-regolament.

( 29 ) Is-sena 2015 kienet sena finanzjarja tranżitorja li fiha l-awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni allokaw u ġabru l-kontribuzzjonijiet annwali; fis-sena 2016, id-determinazzjoni ta’ dawn il-kontribuzzjonijiet diġà kienet responsabbiltà tal-BUR, bil-ġbir tagħhom jitħalla f’idejn dawn l-awtoritajiet nazzjonali. Il-fondi nazzjonali ttrasferixxew il-ġbir tas-sena 2015 lill-FUR u, mis-sena 2016, il-kontribuzzjonijiet annwali kollha ġew ittrasferiti lill-FUR, sabiex progressivament jiġu mmutwalizzati.

( 30 ) Fl-opinjoni tiegħu, li SSB International jiġi obbligat iħallas kontribuzzjoni ordinarja lill-Fond Nazzjonali Taljan minħabba l-operazzjonijiet imwettqa minn SSB Italia fl-Italja matul is-sena 2015 jimplika, fil-fatt, li tiġi imposta “kopertura ta’ assigurazzjoni” li: i) is-suġġett tagħha huwa riskju li r-rikorrent ma jikkontribwixxix sabiex iżidu (minħabba li ma jifformax parti mis-sistema Taljana); u ii) qatt ma tista’ tiġi attivata, minħabba li SSB International qatt ma jista’ jkun id-destinatarju tar-riżoluzzjonijiet iffinanzjati mill-Fond Taljan, minħabba li huwa suġġett għall-awtorità Ġermaniża.

( 31 ) L-Artikolu 104(4) tad-Direttiva 2014/59 jippermetti li l-Kummissjoni tadotta atti ta’ delega bil-għan li tistabbilixxi ċ-ċirkustanzi u l-kundizzjonijiet ta’ dan id-differiment, delega li għadha ma daħlitx fis-seħħ.

( 32 ) Fil-punt 22 ta’ dawn il-konklużjonijiet, nispeċifika ċ-ċifri tar-riżoluzzjoni ta’ erba’ stabbilimenti, imwettqa fit‑22 ta’ Novembru 2015 mill-Bank tal-Italja.

( 33 ) Fil-fatt ir-Regolament ta’ Delega 2015/63 jirregola biss il-kontribuzzjonijiet ordinarji.

( 34 ) Il-perijodu qasir għat-traspożizzjoni ta’ din id-direttiva, ippubblikata uffiċjalment fit‑12 ta’ Ġunju u li kellha tiġi trasposta fid-drittijiet interni qabel il‑31 ta’ Diċembru 2014, wasslet, bħalma ġara fl-Italja, għal dewmien fit-traspożizzjoni tagħha.

( 35 ) Id-dispożizzjonijiet tranżitorji għandhom ikunu s-suġġett ta’ interpretazzjoni stretta u ma jistgħux jiġu applikati b’analoġija, minħabba li jagħmlu eċċezzjoni u jidderogaw minn dispożizzjonijiet ġenerali ta’ regola tal-Unjoni. Ara, inter alia, is-sentenzi tas‑7 ta’ Diċembru 2006, Eurodental (C‑240/05, EU:C:2006:763), punt 54, u tat‑12 ta’ Ġunju 2008, Il‑Kummissjoni vs Il‑Portugall (C‑462/05, EU:C:2008:337), punt 54.

( 36 ) Skont ġurisprudenza stabbilita, dispożizzjoni ta’ direttiva li Stat Membru ma ttrasponiex fid-dritt intern tiegħu ma tistax tiġi invokata minnu kontra l-individwi (sentenzi tat‑22 ta’ Novembru 2017, Cussens et, C‑251/16, EU:C:2017:881, punt 49; u tal‑21 ta’ Settembru 2017, DNB Banka, C‑326/15, EU:C:2017:719, punt 41). Direttiva ma tistax, minnha nnifisha, timponi obbligi fir-rigward ta’ individwu u, għaldaqstant, ma tistax tiġi invokata bħala tali kontra dan l-individwu (sentenzi tas‑26 ta’ Frar 2019, N Luxembourg 1 et, C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 u C‑299/16, EU:C:2019:134, punt 114; u tal‑5 ta’ Lulju 2007, Kofoed, C‑321/05, EU:C:2007:408, punt 42).

( 37 ) Fl-Artikolu 115 tad-Direttiva 2014/59, il-Kummissjoni tingħata s-setgħat sabiex tadotta atti ta’ delega.

( 38 ) Fil-każ ta’ setgħa ddelegata fis-sens tal-Artikolu 290 TFUE, il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tistabbilixxi li huwa meħtieġ li jiġi vverifikat li l-awtoritajiet tal-Unjoni ma jaqbżux il-limiti tal-mandat fdat lilhom permezz tal-att ta’ awtorizzazzjoni, billi s-setgħa ddelegata għandha tosserva, fi kwalunkwe każ, l-elementi essenzjali tal-att ta’ awtorizzazzjoni u għandha titfassal fil-qafas regolatorju ddefinit mill-att leġiżlattiv bażiku (ara s-sentenzi tat‑18 ta’ Marzu 2014, Il‑Kummissjoni vs Il‑Parlament u Il‑Kunsill, C‑427/12, EU:C:2014:170, punt 38; u tas‑17 ta’ Marzu 2016, Il‑Parlament vs Il‑Kummissjoni, C‑286/14, EU:C:2016:183, punt 30).

Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja teżiġi li d-delimitazzjoni tas-setgħa mogħtija tkun suffiċjentement preċiża, fis-sens li din għandha tindika b’mod ċar il-limiti ta’ din is-setgħa u għandha tkun ta’ natura li tissuġġetta l-użu li jsir minnha mill-Kummissjoni għal kontroll fir-rigward tal-kriterji oġġettivi stabbiliti mil-leġiżlatur tal-Unjoni (ara s-sentenzi tal‑5 ta’ Lulju 1988, Central‑Import Münster vs Hauptzollamt Münster, 291/86, EU:C:1988:361, punt 13; tat‑12 ta’ Lulju 2005, Alliance for Natural Health et, C‑154/04 u C‑155/04, EU:C:2005:449, punt 90; u tas‑26 ta’ Lulju 2017, Ir‑Repubblika Ċeka vs Il‑Kummissjoni, C‑696/15 P, EU:C:2017:595, punt 49).

Top