EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0526

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023

COM/2022/526 final

Brussell, 12.10.2022

COM(2022) 526 final

2022/0326(COD)

Proposta għal

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.KUNTEST TAL-PROPOSTA

Raġunijiet objettivi tal-proposta

Fid-diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni Ewropea fl-14 ta’ Settembru 2022, il-President von der Leyen identifikat “forza tax-xogħol bil-ħiliet it-tajba” bħala fattur kruċjali li jirfed il-kompetittività attwali u futura tal-ekonomija tas-suq soċjali tagħna. Il-ħiliet ifissru aktar impjiegi u impjiegi aħjar minħabba li forza tax-xogħol b’ħiliet speċjalizzati hija mutur ewlieni għat-tkabbir, li ssaħħaħ is-setgħa tal-innovazzjoni u l-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej kollha, b’mod partikolari l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs).

Li l-forza tax-xogħol tal-UE tiġi mgħammra bil-ħiliet meħtieġa jiżgura wkoll li t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jkunu soċjalment ekwi u ġusti. Din tagħti s-setgħa lill-individwi biex jinnavigaw b’suċċess il-bidliet fis-suq tax-xogħol u biex jinvolvu rwieħhom bis-sħiħ fis-soċjetà u d-demokrazija, sabiex ħadd ma jitħalla lura, kif iddikjarat fl-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa tal-2020 1 u f’konformità mal-istil ta’ ħajja Ewropew 2 . Filwaqt li tibni fuq dan, id-Dikjarazzjoni ta’ Porto, 3 maqbula mill-mexxejja tal-UE f’Mejju 2021, turi impenn qawwi għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid u għat-titjib tal-impjegabbiltà. Laqgħat l-miri ambizzjużi ewlenin tal-UE stabbiliti mill-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ta’ mill-inqas 60 % tal-adulti li jipparteċipaw fit-taħriġ kull sena u rata ta’ impjieg ta’ mill-inqas 78 % sal-2030, li teħtieġ sforz sinifikanti biex jiġu attivati aktar nisa u żgħażagħ għas-suq tax-xogħol.

Is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 li ħabbret il-President von der Leyen fid-Diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni Ewropea, tirrappreżenta opportunità unika biex nappoġġaw il-kumpanniji Ewropej u b’mod speċjali lill-intrapriżi żgħar u medji, “li qed iħabbtu wiċċhom ma’ nuqqas ta’ persunal” billi tqiegħed “aktar enfasi fuq l-investiment li nagħmlu fuq l-edukazzjoni professjonali u t-titjib tal-ħiliet”, billi tiġi żgurata “kooperazzjoni aħjar mal-kumpaniji”, li ssir bir-rikonċiljazzjoni tal-ħtiġijiet tal-kumpaniji “mal-aspirazzjonijiet tal-persuni” kemm ta’ dawk li jkollhom ħiliet baxxi kif ukoll għoljin, u billi jitħaffef u jiġi ffaċilitat“ir-rikonoxximent tal-kwalifiki anke taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi”. 

Il-pandemija tal-COVID-19 u issa l-gwerra tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna, indikaw u enfasizzaw id-dipendenzi strateġiċi u n-nuqqas ta’ tlaqqigħ tax-xogħol li nirrikonoxxu fl-Ewropa.

Barra minn hekk, it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u evoluzzjonijiet strutturali oħra bħall-ħtieġa għal reżiljenza u globalizzazzjoni akbar għandhom impatt fuq il-professjonijiet kollha fis-suq tax-xogħol Ewropew u jbiddlu l-ħiliet meħtieġa biex l-ekonomija Ewropea tikber b’mod sostenibbli u kompetittiv. Pereżempju, it-tmiem tad-dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija Russi u l-kisba tal-miri ambizzjużi tal-UE dwar l-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli jeħtieġu użu massiv u rapidu ta’ titjib fl-effiċjenza enerġetika, rinnovazzjonijiet tal-bini u enerġija rinnovabbli. Dan jiddependi fuq id-disponibbiltà ta’ forza tax-xogħol b’ħiliet speċjalizzati fl-UE kollha kemm hi.

Fl-istess ħin, it-tibdil demografiku qed inaqqas il-forza tax-xogħol disponibbli. Filwaqt li r-rata medja tal-qgħad fl-UE baqgħet stabbli b’6 % f’Awwissu 2022 4 , 77 % tal-kumpaniji tħabtu biex isibu impjegati bil-ħiliet meħtieġa diġà fl-2019 5 . B’mod partikolari, id-disponibbiltà ta’ persunal imħarreġ u maniġers b’esperjenza hija l-aktar problema importanti għal kwart tal-intrapriżi żgħar u medji tal-UE, li jirrappreżentaw 99 % tan-negozji kollha tal-UE 6 . U fl-2021, 28 professjoni ġew ikklassifikati bħala li kellhom nuqqasijiet, inklużi s-setturi tal-kura tas-saħħa, tal-ospitalità, tal-kostruzzjoni u tas-servizzi, flimkien ma’ nuqqasijiet ta’ speċjalisti tal-IT u tas-sigurtà, b’mod partikolari esperti taċ-ċibersigurtà, u ħaddiema bi sfond xjentifiku, teknoloġiku, tal-inġinerija u tal-matematika 7 , li juri domanda dejjem akbar kemm għal ħaddiema b’livell għoli ta’ ħiliet kif ukoll għal ħaddiema b’livell baxx ta’ ħiliet. F’dan il-kuntest, il-funzjonament bla xkiel tas-suq tax-xogħol Ewropew jiddependi fuq id-disponibbiltà ta’ forza tax-xogħol bil-ħiliet it-tajba kif ukoll fuq l-iżgurar li l-involviment tal-individwi fit-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid jissodisfa l-ħtiġijiet tal-kumpaniji fl-Unjoni kollha.

L-UE qed tħabbat wiċċha ma’ nuqqas bla preċedent ta’ nisa fil-karrieri u l-edukazzjoni fix-Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija u l-Matematika (STEM). In-nisa jirrappreżentaw 52 % tal-popolazzjoni Ewropea u jiffurmaw il-maġġoranza tal-gradwati terzjarji fl-UE, iżda 2 biss minn 5 xjenzati u inġiniera huma nisa u 18 % biss tal-ispeċjalisti fl-ICT 8 . Fl-istess ħin, it-tfajliet jiġu attirati lejn il-qasam STEM fl-iskola, u f’xi pajjiżi jmorru aħjar mis-subien. Dan il-fenomenu ta’ talent mitluf jissejjaħ il-“leaky pipeline”.

L-indirizzar tad-diskrepanzi fil-ħiliet jista’ jagħti spinta lis-setgħa tal-innovazzjoni, lill-produttività u lit-tkabbir tal-ekonomija soċjali tas-suq Ewropea. Dan huwa partikolarment rilevanti għall-ħiliet diġitali. Bħala eżempju, 70 % tan-negozji jirrapportaw nuqqas ta’ persunal b’ħiliet diġitali adegwati bħala ostaklu għall-investiment 9 , filwaqt li kważi nofs il-popolazzjoni tal-UE ma għandha l-ebda ħiliet diġitali jew livell baxx ħafna 10 . Filwaqt li tirrikonoxxi din l-isfida, il-Komunikazzjoni dwar il-Kumpass Diġitali tal-2030 tistabbilixxi l-mira tal-UE li 80 % tal-adulti jkollhom mill-inqas ħiliet diġitali bażiċi u li jkollna 20 miljun speċjalista tal-ICT impjegati sal-2030 11 . Il-proposta 32 tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa kompliet tenfasizza l-ħtieġa li ċ-ċittadini kollha tal-UE jingħataw is-setgħa bil-ħiliet diġitali meħtieġa 12 .

Forza tax-xogħol bil-ħiliet it-tajba hija prekondizzjoni għat-tranżizzjoni ekoloġika wkoll, prevista li tiġġenera 2,5 miljun impjieg addizzjonali fl-UE sal-2030 13 . L-importanza tal-ħiliet ġiet enfasizzata wkoll bħala sejba tas-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022, li tenfasizza l-urġenza li ż-żgħażagħ Ewropej jiġu mgħammra b’ħiliet għall-futur.

Minħabba li madwar 37 % biss tal-adulti jidħlu għal taħriġ 14 , l-investiment ulterjuri f’opportunitajiet ta’ titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid u t-tħeġġiġ tal-adulti kollha fl-età tax-xogħol biex jieħdu sehem fihom huwa essenzjali biex jitwettqu l-opportunitajiet tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

In-nuqqas ta’ persunal li huwa diġà evidenti se jkompli jiżdied, peress li d-daqs tal-popolazzjoni Ewropea fl-età tax-xogħol mistenni jiċkien minn 64 % fl-2019 għal 56 % fl-2070 15 , u l-proporzjon tad-dipendenza fix-xjuħija mistenni jiżdied minn 32 fl-2020 għal 54 fl-2070 16 . Għalhekk, huwa meħtieġ sforz addizzjonali biex jiġu attivati aktar persuni għas-suq tax-xogħol permezz ta’ taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet, b’mod partikolari n-nisa u ż-żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ. Huwa importanti wkoll li jiġu promossi l-ħiliet diġitali tal-popolazzjoni anzjana u li jiġi żgurat li jkunu kapaċi jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u jaċċessaw servizzi vitali dejjem aktar disponibbli online biss.

Madankollu, il-forza tax-xogħol domestika tal-UE waħedha la hi u lanqas se tkun biżżejjed biex tissodisfa d-domandi attwali u futuri tas-suq tax-xogħol. F’dan il-kuntest, il-migranti diġà jaqdu rwol kruċjali fl-ekonomija u s-soċjetà tal-Ewropa. F’dawn l-aħħar għaxar snin, il-ħaddiema migranti 17 mlew parti sinifikanti tal-impjiegi ġodda fl-UE, u għenu biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. L-ammissjoni tal-migranti hija parti minn taħlita ta’ politiki usa’ biex jiġu indirizzati kemm l-eżistenza kif ukoll il-kawżi ewlenin tan-nuqqas tal-ħaddiema u tal-ħiliet. Il-pandemija tal-COVID-19 uriet li daqs 13 % tal-ħaddiema li jwettqu funzjonijiet essenzjali – minn tobba sa infermiera u sewwieqa – huma migranti 18 .

Għalhekk, li l-UE ssir għażla attraenti biex tiġbed talent f’impjiegi b’nuqqas ta’ ħaddiema minn madwar id-dinja hija prekundizzjoni biex l-Unjoni tibqa’ kompetittiva globalment. Għal dan il-għan, iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi jridu jkunu jistgħu jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom u jużaw il-ħiliet tagħhom fis-suq tax-xogħol Ewropew, iżda wkoll jibbenefikaw minn opportunitajiet ta’ apprendiment, ta’ mobbiltà u ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki, b’mod ċirkolari u ta’ benefiċċju reċiproku. Dan japplika kemm għal talent barrani li jkun għadu kif wasal kif ukoll għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li diġà jirrisjedu legalment fl-UE, li r-rati ta’ parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol għandhom it-tendenza li jaqgħu lura meta mqabbla ma’ dawk taċ-ċittadini tal-UE 19 . Dan jinkludi wkoll l-appoġġ kontinwu għall-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol ta’ persuni li qed jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna sakemm dawn jiddeċiedu li jibqgħu fl-UE.

Sabiex tingħata spinta lill-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej, b’mod partikolari biex jitwettaq il-potenzjal sħiħ tat-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi b’mod soċjalment ekwu, inklużiv u ġust, is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 tippromwovi aktar mentalità ta’ taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet. L-għan huwa li jiġi żgurat li ħadd ma jitħalla lura fit-tranżizzjonijiet doppji u l-irkupru ekonomiku, u li jiġi indirizzat b’mod partikolari n-nuqqas ta’ ħaddiema għal forza tax-xogħol b’ħiliet speċjalizzati aħjar fl-Unjoni li jirnexxilha taħtaf l-opportunitajiet ta’ dan il-proċess, billi:

1.Tippromwovi żieda f’investiment li jkun aktar effettiv u inklużiv fit-taħriġ u fit-titjib tal-ħiliet biex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-forza tax-xogħol Ewropea attwali u futura u biex il-persuni jiġu appoġġati fil-ġestjoni tat-tranżizzjonijiet bejn impjieg u ieħor, it-tixjiħ attiv, u biex jibbenefikaw mill-opportunitajiet ġodda li ġġib magħha t-trasformazzjoni ekonomika li għaddejja bħalissa.

2.Issaħħaħ ir-rilevanza tal-ħiliet permezz ta’ kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, mas-servizzi pubbliċi u privati tal-impjiegi, mal-kumpaniji, mal-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u tiżviluppa approċċi konġunti mal-fergħat kollha tal-gvernijiet.

3.Tqabbel l-aspirazzjonijiet u tal-ħiliet tan-nies mal-opportunitajiet tas-suq tax-xogħol speċjalment dawk offruti mit-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u s-setturi ewlenin li jeħtieġu rkupru mill-pandemija. Se tingħata attenzjoni speċjali biex jiġu attivati aktar nies għas-suq tax-xogħol, b’mod partikolari n-nisa u ż-żgħażagħ speċjalment dawk barra mill-edukazzjoni, l-impjieg jew it-taħriġ (NEETs).

4.Tiġbed persuni minn pajjiżi terzi bil-ħiliet meħtieġa mill-Unjoni, inkluż billi jissaħħu l-opportunitajiet ta’ tagħlim u l-mobbiltà, u billi jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent tal-kwalifiki.

Konsistenza mad-dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam ta’ politika

L-ewwel prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jipproklama d-dritt ta’ kulħadd għall-edukazzjoni, għat-taħriġ u għall-apprendiment tul il-ħajja, li jippermetti lill-individwi jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u jimmaniġġjaw b’suċċess it-tranżizzjonijiet fis-suq tax-xogħol. Ir-raba’ prinċipju jiddikjara li kulħadd għandu d-dritt għal assistenza f’waqtha u mfassla apposta biex itejjeb il-prospetti ta’ impjieg jew impjieg indipendenti tiegħu, inkluż id-dritt li jirċievi appoġġ għal taħriġ u kwalifika mill-ġdid. Il-ħames prinċipju dwar l-impjieg sigur u adattabbli jenfasizza li, irrispettivament mit-tip u d-durata tar-relazzjoni ta’ impjieg, jenħtieġ li l-ħaddiema jgawdu minn trattament ekwu u ugwali fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, tal-aċċess għall-protezzjoni soċjali u tat-taħriġ.

L-inizjattivi Ewropej li jappoġġaw it-twettiq ta’ dawn id-drittijiet għandhom storja twila. Is-sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 se tkompli ssaħħaħ għadd ta’ inizjattivi eżistenti, billi twettaq sinerġiji bejn l-azzjonijiet u b’enfasi fuq l-aċċellerazzjoni tat-triq lejn il-miri tal-UE għall-2030 dwar l-impjiegi u l-ħiliet.

L-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa tal-2020 għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza hija l-pjan strateġiku ta’ ħames snin tal-Kummissjoni biex tħarreġ aktar nies, aktar ta’ spiss u għall-ħiliet meħtieġa fis-suq tax-xogħol. Dan jistabbilixxi 12-il azzjoni konkreta, inklużi r-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, il-kontijiet individwali tal-apprendiment, il-mikrokredenzjali għall-apprendiment tul il-ħajja u l-impjegabbiltà, it-titjib tal-ħiliet tar-riċerkaturi u l-Patt għall-Ħiliet. L-implimentazzjoni tagħhom se tiġi promossa aktar permezz tas-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023, filwaqt li jiġi żgurat li jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Dan se jikkontribwixxi wkoll għall-prijorità tal-Aġenda Ewropea l-ġdida għall-apprendiment tal-Adulti biex jissaħħu l-provvista u l-adozzjoni ta’ opportunitajiet ta’ titjib tal-ħiliet u ta’ taħriġ mill-ġdid b’finanzjament sostenibbli.

L-Istrateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa Aġġornata tal-2020 tistabbilixxi pjan għall-industrija tal-UE biex tislet tagħlimiet mill-pandemija tal-COVID-19, issaħħaħ ir-reżiljenza ekonomika u taċċellera t-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali. Dan jinkludi approċċ ta’ politika flessibbli bbażat fuq l-ekosistema, iffukat fuq il-konnessjoni aħjar tal-atturi kollha fi ħdan katina tal-valur jew ekosistema industrijali u, fost l-oħrajn, li jinkludi perkorsi ta’ tranżizzjoni li għandhom dimensjoni b’saħħitha tal-ħiliet. Is-sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 se ssaħħaħ leħen il-kumpaniji Ewropej u tal-impjegati tagħhom fi ħdan l-ekosistemi industrijali, filwaqt li tiddependi wkoll fuq l-istrutturi eżistenti tad-djalogu soċjali.

L-approċċ komprensiv tal-Kummissjoni Ewropea għall-migrazzjoni legali u għall-integrazzjoni huwa stabbilit fil-Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil. Fir-rigward tal-migrazzjoni legali, il-Kummissjoni pproponiet għadd ta’ inizjattivi mmirati li jikkontribwixxu biex jattiraw ċittadini ta’ pajjiżi terzi bil-ħiliet meħtieġa fl-UE. Dan jinkludi t-tnedija ta’ Riżerva ta’ Talent tal-UE u ta’ Sħubijiet ta’ Talent ma’ pajjiżi sħab. Fl-2023, l-Istati Membri se jimplimentaw ukoll ir-Riformulazzjoni tad-Direttiva dwar il-Karta Blu tal-UE u l-Proposti għar-riformulazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Residenti fit-Tul u d-Direttiva dwar il-Permess Uniku jenħtieġ li jiġu nnegozjati. Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea se tippromwovi perkorsi komplementari għall-UE għal persuni li jkollhom bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali, sabiex jiġi sfruttat it-talent tar-refuġjati.

Il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Integrazzjoni u l-Inklużjoni 2021–2027 jirrikonoxxi li l-ħiliet u t-talenti tal-migranti kif ukoll taċ-ċittadini tal-UE bi sfond ta’ migrazzjoni, spiss ma jiġux valutati jew utilizzati biżżejjed, u jipproponi azzjonijiet biex jiġi sfruttat aħjar il-potenzjal tagħhom fis-suq tax-xogħol tal-UE. Is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 se tippromwovi dawn l-inizjattivi eżistenti u tikkomplementa l-impatt tagħhom, inkluż billi tħaffef u tiffaċilita r-rikonoxximent tal-kwalifiki mogħtija barra mill-Unjoni, filwaqt li tippermetti liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom fis-suq tax-xogħol Ewropew.

Wara d-Diskors dwar l-Istat tal-Unjoni Ewropea fl-2021, il-Kummissjoni Ewropea implimentat djalogu strutturat mal-Istati Membri bil-gvernijiet u l-partijiet ikkonċernati biex tavvanza l-investiment fil-politiki tal-edukazzjoni u l-ħiliet diġitali u r-riformi tagħhom, fid-dawl tal-isfidi trażversali maħluqa mit-tranżizzjoni diġitali u l-ħtieġa għall-aċċellerazzjoni tal-politika u r-riżultati. Is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 tista’ tibni fuq il-proċess ta’ djalogu strutturat, u tespandi l-enfasi tagħha biex taqbel mal-objettivi deskritti hawn fuq.

Il-fondi u l-istrumenti tal-Unjoni Ewropea se jaqdu wkoll rwol ewlieni fl-implimentazzjoni tas-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023. Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) b’baġit ta’ aktar minn EUR 99 biljun għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2021-2027 jibqa’ l-istrument ewlieni għall-investiment fin-nies, b’ħidma f’sinerġija ma’ fondi oħra (il-programm InvestEU, il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għal persuni spostati, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF), il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, il-Programm Ewropa Diġitali, Erasmus+, Orizzont Ewropa, il-Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE), il-Fond għall-Modernizzazzjoni, l-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku (TSI), l-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI)) u ma’ riformi u investimenti relatati mal-ħiliet inklużi fil-pjanijiet nazzjonali tal-Istati Membri fil-qafas tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF).

Is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 se tibbaża wkoll fuq il-ħidma tal-Aġenziji tal-Unjoni kollha attivi fil-qasam tal-ħiliet u l-impjiegi, filwaqt li tkompli ssaħħaħ l-attivitajiet tagħhom u toħloq sinerġiji, b’mod partikolari maċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop), il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound), il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF), l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA), l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA).

Konsistenza ma’ politiki oħra tal-Unjoni

Is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 se tippromwovi wkoll sinerġiji bejn il-politiki tal-ħiliet u l-inizjattivi tal-UE dwar it-taħriġ. Il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali jagħti prijorità lit-tisħiħ tal-ħiliet u tal-kompetenzi diġitali inklużi r-reżiljenza demokratika u l-litteriżmu fil-media. Iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni tappoġġa l-iżvilupp ulterjuri tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Istati Membri. Filwaqt li toħloq l-ispazju għad-diskussjoni u l-iskambju, is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 se tkompli tistabbilixxi pontijiet bejn dawn l-oqsma. It-trawwim tal-ħiliet ewlenin u trażversali tar-riċerkaturi huwa element ċentrali taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, u b’hekk huwa risposta għad-domanda tas-suq tax-xogħol għal talenti b’livell għoli ta’ ħiliet.

Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ imsaħħa, tiffoka fuq l-integrazzjoni tan-NEETs fis-suq tax-xogħol. L-għoti ta’ aċċess għal edukazzjoni u taħriġ ta’ kwalità huwa mutur ewlieni biex tittejjeb l-impjegabbiltà f’konformità mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol.

Iż-żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol għandha impatt qawwi u pożittiv fuq l-ekonomija, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ forza tax-xogħol li qed tiċkien u nuqqas ta’ ħiliet u l-mira ambizzjuża ta’ Porto għall-impjiegi ta’ 78 % sal-2030. L-Istrateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri, għandha l-għan li tindirizza d-differenzi bejn il-ġeneri fil-pagi u fil-pensjonijiet; u l-isterjotipi tas-sessi, pereżempju, fi professjonijiet tradizzjonalment iddominati mill-irġiel jew min-nisa bħax-xjenzi, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika, jew fis-settur tal-kura.

Minkejja żieda żgħira kontinwa fir-rata ta’ impjieg ta’ persuni b’diżabilità matul l-aħħar għaxar snin, id-diskrepanza fl-impjiegi tal-persuni b’diżabilità tippersisti għal madwar 24 punti perċentwali fl-UE. Il-pakkett dwar l-Impjiegi tal-persuni b’Diżabilità jippreżenta azzjonijiet biex tittejjeb ir-rata ta’ impjieg tal-persuni b’diżabilità, billi jippermettilhom jiksbu l-ħiliet, jitħarrġu mill-ġdid jew itejbu l-ħiliet biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, u jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied ir-rata ta’ impjieg tal-persuni b’diżabilità.

Barra minn hekk, peress li l-ħiliet huma fundamentali u rilevanti għas-setturi ekonomiċi kollha, il-biċċa l-kbira tal-inizjattivi tal-UE jipprevedu miżuri direttament relatati mal-ħiliet. L-iżvilupp tal-ħiliet jaqdi rwol prominenti għall-implimentazzjoni b’suċċess ta’ għadd ta’ politiki oħra tal-Unjoni, li huwa fuq dawn li se tibni s-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023. Dawn jinkludu l-Patt Ekoloġiku Ewropew, b’inizjattivi bħall-pakkett “lesti għall-mira ta’ 55 %”, l-inizjattiva “Mewġa ta’ Rinnovazzjoni għall-Ewropa”, il-pjan REPowerEU, il-proposta għal tfassil mill-ġdid tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija, il-Pjan Ġdid ta’ Azzjoni dwar l-Ekonomija Ċirkolari, il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero, l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030, l-Istrateġija mill-Għalqa sal-Platt, u l-Komunikazzjoni dwar approċċ ġdid għal ekonomija blu sostenibbli fl-UE.

Is-Sena tal-Ħiliet 2023 se tkompli tibni fuq il-Bauhaus Ewropea l-Ġdida, Orizzont Ewropa u l-missjonijiet tiegħu, l-Aġenda Ewropea ġdida għall-Innovazzjoni, l-Istrateġija Ewropea għall-Universitajiet, strateġija li ssawwar il-futur diġitali tal-Ewropa, Strateġija Ewropea għad-Data, id-Deċennju Diġitali, il-proposta tal-Kummissjoni għal Dikjarazzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali għad-Deċennju Diġitali, il-qafas konġunt ta’ kompetenza finanzjarja UE/OECD-INFE  għall-adulti, l-Istrateġija dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità, il-Pjan ta’ azzjoni tal-UE għall-ġlieda kontra r-razziżmu, il-Qafas Strateġiku tal-UE għar-Romgħall-ugwaljanza, għall-inklużjoni u għall-parteċipazzjoni, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Integrazzjoni u l-Inklużjoni 2021-2027, il-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea, il-Viżjoni fit-Tul għaż-Żoni Rurali tal-UE, il- Komunikazzjoni dwar approċċ ġdid għal ekonomija blu sostenibbli fl-UE, l-Istrateġija Ewropea għall-Kura, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-ekonomija soċjali u l-Perkors ta’ tranżizzjoni għall-ekosistema industrijali Prossimità u ekonomija soċjali, l-Att Ewropew dwar il-Materja Prima Kritika u l-Komunikazzjoni dwar ir-Reżiljenza tal-Materja Prima Kritika, il-Komunikazzjoni Konġunta dwar id-diskrepanzi fl-investiment fid-Difiża u t-triq ’il quddiem, u r-Regolament dwar il-Programm Spazjali. Kull waħda minn dawn l-inizjattivi u politiki tinkludi miżuri li jistgħu jkunu relatati mal-iżvilupp tal-ħiliet b’mod ġenerali jew għal gruppi partikolari jew tirreferi għal ħiliet speċifiċi.

Barra minn hekk, l-UE qed tippromwovi globalment il-politiki u l-investimenti dwar il-ħiliet. L-Istrateġija tal-Global Gateway u l-Pjan ta’ Azzjoni għaż-Żgħażagħ jagħtu prijorità lill-investimenti f’sistemi edukattivi ta’ kwalità fil-pajjiżi sħab. Tim Ewropa qed jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-ħiliet, pereżempju permezz ta’ appoġġ għat-taħriġ tal-għalliema u għall-inizjattivi relatati mal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Dawn l-isforzi fid-dimensjoni esterna jikkomplementaw direttament l-objettivi stabbiliti f’din il-proposta.

2.BAŻI ĠURIDIKA, SUSSIDJARJETÀ U PROPORZJONALITÀ

Bażi ġuridika

Skont l-Artikolu 149 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fil-qasam tal-impjiegi l-Unjoni għandha l-kompetenza li tappoġġa azzjonijiet tal-Istati Membri, li tħeġġeġ il-kooperazzjoni u li tipprovdi analiżi komparattiva u pariri, u li tippromwovi approċċi innovattivi. L-Artikolu 149 tat-TFUE jipprevedi li l-azzjoni tal-Unjoni għandha tinkoraġġixxi “l-koperazzjoni bejn Stati Membri” u għandhom “isostnu l-azzjoni tagħhom fil-qasam tal-impjiegi permezz ta’ inizjattivi li jkollhom l-għan li jkun żviluppat l-iskambju ta’ informazzjoni u ta’ l-aħjar prattiċi, li tkun provduta l-analiżi kumparattiva u pariri kif ukoll li ssir promozzjoni ta’ atteġġjamenti innovattivi u l-valutazzjoni ta’ l-esperjenzi, partikolarment billi wieħed jirrikorri għall-proġetti pilota”.

Id-Deċiżjoni se tikkontribwixxi għal objettivi stabbiliti fl-Artikolu 145 tat-TFUE, li jirrikjedi li l-Istati Membri u l-Unjoni “jaħdmu lejn żvilupp ta’ strateġija koordinata għall-impjieg u partikolarment sabiex il-ħaddiema jkunu kwalifikati, imħarrġa u flessibbli u sabiex is-suq tax-xogħol jirrispondi għat-tibdil ekonomiku”.

Sussidjarjetà (għall-kompetenza mhux esklużiva)

Din il-proposta hija f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif previst fl-Artikolu 5(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TFUE). L-objettivi tal-proposta ma jistgħux jintlaħqu b’mod suffiċjenti b’azzjoni meħuda min-naħa tal-Istati Membri biss. Dan għaliex azzjoni fil-livell nazzjonali waħedha ma tibbenefikax mid-dimensjoni Ewropea ta’ skambju ta’ esperjenza u ta’ prattika tajba bejn l-Istati Membri. L-Unjoni għandha ssegwi l-objettivi tagħha b’mezzi xierqa, b’mod proporzjonat mal-kompetenzi mogħtijin lilha mit-Trattati. Barra minn hekk, azzjoni mill-Istati Membri tkun tibbenefika mill-għarfien u mill-viżibbiltà maħluqin fl-UE u lil hinn minnha.

Proporzjonalità

Din il-proposta hija f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif previst fl-Artikolu 5(4) tat-TUE. Il-pjan ta’ azzjoni propost huwa sempliċi. Iserraħ fuq programmi eżistenti u fuq l-iffukar mill-ġdid ta’ attivitajiet ta’ komunikazzjoni fuq it-temi tas-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023. Ma jimponi l-ebda restrizzjonijiet ta’ ġestjoni sproporzjonati fuq amministrazzjonijiet li jimplimentaw il-proposta.

L-azzjoni tal-Unjoni tappoġġa u tikkomplementa l-isforzi tal-Istati Membri. L-ewwel nett, din l-azzjoni se ttejjeb l-effettività tal-istrumenti tal-Unjoni stess. It-tieni, taġixxi bħala faċilitatur billi tħeġġeġ sinerġiji u kooperazzjoni fost l-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet u l-fondazzjonijiet, u l-intrapriżi privati u pubbliċi.

L-azzjoni tal-Unjoni mhux se tmur lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jiġu indirizzati l-problemi identifikati u biex jintlaħqu l-objettivi tal-inizjattiva.

Għażla ta’ strument

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill hija l-aktar strument xieraq sabiex ikun żgurat l-involviment sħiħ tal-awtorità leġiżlattiva fin-nomina tal-2023 bħala s-Sena Ewropea tal-Ħiliet.

3.RIŻULTATI TAL-EVALWAZZJONIJIET EX POST, TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI U TAL-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

Evalwazzjonijiet ex post/kontrolli tal-idoneità tal-leġiżlazzjoni eżistenti

Mhux applikabbli

Konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati

Mhux applikabbli

Ġbir u użu tal-għarfien espert

Mhux applikabbli

Valutazzjoni tal-impatt

Ma saret l-ebda valutazzjoni tal-impatt peress li ma hemmx bżonn. Ma hija meħtieġa l-ebda valutazzjoni tal-impatt, minħabba li l-għanijiet tal-inizjattiva proposta jaqgħu fi ħdan l-objettivi ta’ politiki u ta’ programmi eżistenti tal-Unjoni. Is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 tista’ tiġi implimentata fi ħdan il-limiti tal-baġit eżistenti billi jintużaw dawk il-programmi li jipprevedu l-istabbiliment ta’ prijoritajiet ta’ finanzjament fuq bażi annwali jew pluriennali. L-inizjattiva lanqas ma huwa se jkollha xi impatt soċjali, ekonomiku jew ambjentali sinifikanti lil hinn minn dak tal-istrumenti eżistenti.

Idoneità regolatorja u simplifikazzjoni

Mhux applikabbli

Drittijiet fundamentali

Mhux applikabbli

4.IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI

Il-proposta ma teħtieġx riżorsi baġitarji addizzjonali f’termini ta’ krediti. Il-ħtiġijiet kollha jistgħu jiġu ssodisfati permezz ta’ riallokazzjonijiet mill-assistenza teknika tal-FSE+, inkluż ir-reklutaġġ ta’ xi persunal interim biex jgħin fl-implimentazzjoni ta’ kampanja ta’ komunikazzjoni u avvenimenti fuq il-post, diġà mill-2022 sal-2024. Il-persunal permanenti fis-seħħ se jiżgura s-superviżjoni tal-persunal interim biex tiġi żgurata implimentazzjoni bla xkiel matul is-sena kollha.

5.ELEMENTI OĦRA

Pjanijiet ta’ implimentazzjoni u arranġamenti dwar il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-rapportar

Il-proposta tinkludi obbligu għall-Kummissjoni li tirrapporta sal-31 ta’ Diċembru 2024 dwar l-implimentazzjoni, ir-riżultati u l-valutazzjoni ġenerali tal-inizjattivi koperti mis-Sena Ewropea tal-Ħiliet.

Dokumenti ta’ spjegazzjoni (għad-direttivi)

Mhux applikabbli

Spjegazzjoni fid-dettall tad-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-proposta

2022/0326 (COD)

Proposta għal

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 149 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 20 ,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni 21 ,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,,

Billi:

(1)Forza tax-xogħol b’ħiliet speċjalizzati hija kruċjali biex jiġu żgurati tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali soċjalment ekwi u ġusti, u biex jissaħħu l-kompetittività u r-reżiljenza sostenibbli tal-Unjoni fid-dawl ta’ xokkijiet esterni negattivi bħall-pandemija tal-COVID-19 jew il-konsegwenzi tal-gwerra tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna. Iż-żieda ta’ ħiliet u ħiliet li jkunu aħjar jiftħu opportunitajiet ġodda u jagħtu s-setgħa lill-individwi biex jipparteċipaw bis-sħiħ fis-suq tax-xogħol, fis-soċjetà u fid-demokrazija, biex jisfruttaw u jibbenefikaw mill-opportunitajiet tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom.

(2)Fl-Unjoni kollha, il-kumpaniji jirrapportaw diffikultajiet biex isibu ħaddiema bil-ħiliet meħtieġa. Fl-2021, 28 professjoni ġew ikklassifikati bħala li kellhom nuqqasijiet, inklużi s-setturi tal-kura tas-saħħa, tal-ospitalità, tal-kostruzzjoni u tas-servizzi, flimkien ma’ nuqqasijiet ta’ speċjalisti tal-IT u tas-sigurtà, b’mod partikolari esperti taċ-ċibersigurtà, u ħaddiema bi sfond xjentifiku, teknoloġiku, tal-inġinerija u tal-matematika 22 . L-akbar restrizzjoni għal tranżizzjoni diġitali u ekoloġika ta’ suċċess hija dejjem aktar in-nuqqas ta’ ħaddiema bil-ħiliet it-tajba. F’ħafna Stati Membri, it-tixjiħ demografiku huwa mistenni li jaċċellera matul id-deċennju li ġej hekk kif il-koorti tal-“baby boom” jirtiraw, u jiżdied il-bżonn li jsir użu mill-potenzjal sħiħ tal-adulti kollha fl-età tax-xogħol permezz ta’ investimenti kontinwi fil-ħiliet tagħhom kif ukoll permezz tal-attivazzjoni ta’ aktar persuni, b’mod partikolari n-nisa u ż-żgħażagħ speċjalment dawk barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs).

(3)Id-disponibbiltà ta’ persunal kwalifikat jew maniġers b’esperjenza tibqa’ wkoll l-aktar problema importanti għal kwart tal-25 miljun intrapriża żgħira u medja (SMEs) 23 tal-Unjoni, li tikkostitwixxi s-sinsla tal-ekonomija tal-Unjoni u tirrappreżenta 99 % tan-negozji kollha u timpjega 83 miljun persuna. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli” 24 tirrikonoxxi r-rwol essenzjali tal-SMEs għall-kompetittività u l-prosperità tal-Ewropa.

(4)Il-ħiliet baxxi tal-adulti fl-età tax-xogħol jibqgħu sfida sinifikanti għall-Unjoni, li tindika potenzjal konsiderevoli mhux sfruttat ta’ titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid biex jgħin itaffi n-nuqqas dejjem akbar ta’ ħaddiema f’setturi bħall-manifattura u s-servizzi, u b’mod partikolari f’attivitajiet ekonomiċi relatati mal-ospitalità u l-manifattura ta’ tagħmir elettroniku u tal-kompjuters 25 . Madankollu, il-parteċipazzjoni fl-apprendiment għall-adulti fl-UE staġnat matul l-aħħar għaxar snin u 21 Stat Membru ma laħqux il-mira fil-livell tal-UE għall-2020. Ħafna adulti, bħal dawk f’forom atipiċi ta’ xogħol, l-impjegati ta’ intrapriżi żgħar u medji, il-persuni qiegħda, dawk inattivi u bi kwalifiki baxxi spiss ma jkunux jistgħu jilħqu l-opportunitajiet għall-iżvilupp tal-ħiliet. Iż-żieda fl-opportunitajiet ta’ titjib tal-ħiliet u ta’ taħriġ mill-ġdid għal dawn il-gruppi, u għall-adulti kollha fl-età tax-xogħol, tikkontribwixxi wkoll biex tintlaħaq il-mira tal-impjiegi tal-UE ta’ 78 %, filwaqt li r-rata ta’ impjieg fl-UE fl-2021 tkun ta’ 73,1 % 26 .

(5)L-ewwel prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 27 jsostni li kulħadd għandu d-dritt għal edukazzjoni, taħriġ u apprendiment tul il-ħajja inklużivi u ta’ kwalità sabiex jinżammu u jinkisbu ħiliet li jippermettulhom jipparteċipaw b’mod sħiħ fis-soċjetà u jiġġestixxu b’suċċess it-tranżizzjonijiet fis-suq tax-xogħol. Ir-raba’ prinċipju jiddikjara li kulħadd għandu d-dritt għal appoġġ attiv u mfassal apposta biex itejjeb il-prospetti ta’ impjieg jew impjieg indipendenti tiegħu, inkluż id-dritt li jirċievi appoġġ għal taħriġ u kwalifika mill-ġdid. Il-ħames prinċipju dwar l-impjieg sigur u adattabbli jenfasizza li, irrispettivament mit-tip u d-durata tar-relazzjoni ta’ impjieg, jenħtieġ li l-ħaddiema jgawdu minn trattament ekwu u ugwali fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, tal-aċċess għall-protezzjoni soċjali u tat-taħriġ. L-Artikolu 14(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il- “Karta”) 28 jiddikjara li kull persuna għandha d-dritt għall-edukazzjoni u li jkollha aċċess għall-formazzjoni professjonali u kontinwa. 

(6)It-tielet prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jissottolinja li irrispettivament mill-ġeneru, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali, kulħadd għandu d-dritt għal trattament u opportunitajiet indaqs, u dan jinkludi x-xogħol u l-edukazzjoni. Is-Sena Ewropea tal-Ħiliet jenħtieġ li ssir b’mod li jkun inklużiv u jippromwovi b’mod attiv l-ugwaljanza għal kulħadd. Il-pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 29 jindika li billi tiżdied il-parteċipazzjoni ta’ gruppi li bħalissa ma għandhomx preżenza suffiċjenti fis-suq tax-xogħol, nistgħu niksbu tkabbir fl-impjiegi aktar inklużiv.

(7)L-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa 30 , adottata f’Lulju 2020, tappella għal rivoluzzjoni tal-ħiliet biex jiġi żgurat l-irkupru tal-ekonomija tagħna, tissaħħaħ il-kompetittività globali tal-Ewropa u t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jinbidlu f’opportunitajiet għal kulħadd. Għandha l-għan li trawwem azzjoni kollettiva dwar il-ħiliet, tiżgura li l-kontenut tat-taħriġ ikun allinjat mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol li qed jevolvu, u tqabbel aħjar l-opportunitajiet ta’ taħriġ mal-aspirazzjonijiet tan-nies biex jinċentivaw l-adozzjoni tagħhom fost il-popolazzjoni fl-età tax-xogħol. Il-Parlament Ewropew sodisfatt bl-objettivi u bl-azzjonijiet tal-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Frar 2021 31 .

(8)Fil-25 ta’ Ġunju 2021, il-Kunsill Ewropew esprima s-sodisfazzjoni tiegħi bil-miri ewlenin tal-UE tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, f’konformità mad-Dikjarazzjoni ta’ Porto 32 , u b’hekk appoġġa l-ambizzjoni li jiġi żgurat li, sal-2030 rata ta’ impjieg ta’ mill-anqas 78 % u li mill-anqas 60 % tal-adulti kollha jipparteċipaw f’taħriġ kull sena.

(9)Fl-14 ta’ Settembru 2022, il-President von der Leyen ħabbret fid-diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni Ewropea 33 li l-Kummissjoni Ewropea se tipproponi li tagħmel l-2023 is-sena Ewropea tal-Ħiliet. Il-President indikat il-problema tan-nuqqas ta’ ħaddiema f’ċerti setturi u enfasizzat l-importanza tal-investimenti fl-edukazzjoni professjonali u t-titjib tal-ħiliet. Enfasizzat ukoll li l-ġibda tal-ħiliet it-tajba lejn l-Ewropa għandha tkun parti mis-soluzzjoni, appoġġata billi jitħaffef u jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent tal-kwalifiki anke ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi. Billi tagħti l-ħajja lis-Sena Ewropea tal-Ħiliet, il-Kummissjoni tipprova żżid il-momentum u trawwem l-implimentazzjoni tal-ħafna azzjonijiet li kienet ħadet diġà biex issaħħaħ it-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet fl-Unjoni biex tindirizza n-nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol u tappoġġa t-tkabbir sostenibbli tal-ekonomija soċjali tas-suq tal-UE.

Fil-15 ta’ Settembru 2021, il-President von der Leyen ħabbret fid-diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni Ewropea t-tnedija ta’ djalogu strutturat fl-ogħla livell biex jissaħħu l-impenji dwar il-ħiliet diġitali u l-edukazzjoni. L-Istati Membri ħatru koordinaturi nazzjonali għal dan il-proċess. Is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 se tibni fuq il-proċess ta’ djalogu strutturat, u tespandi l-enfasi tagħha biex taqbel mal-objettivi ta’ din id-Deċiżjoni.

Is-Sena tal-Ħiliet issegwi s-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022 li ħadmet biex tagħti s-setgħa, tonora, tappoġġa u tinvolvi liż-żgħażagħ, inklużi dawk b’inqas opportunitajiet, f’perspettiva ta’ wara l-pandemija tal-COVID-19 bil-ħsieb li jkollha impatt pożittiv fit-tul għaż-żgħażagħ. Is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ diġà enfasizzat l-importanza tal-ħiliet biex jinstab impjieg ta’ kwalità tajba għaż-żgħażagħ.

(10)Peress li huma l-kumpaniji u partijiet ikkonċernati oħra li jafu l-aħjar liema ħiliet huma meħtieġa fl-ekosistemi industrijali tagħhom, it-tisħiħ tal-azzjoni kollettiva tagħhom dwar l-iżvilupp tal-ħiliet għandu jkun parti mis-soluzzjoni. Il-Patt għall-Ħiliet ilaqqa’ flimkien il-kumpaniji, is-sħab soċjali, il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ, is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi u partijiet ikkonċernati ewlenin oħra fil-ħiliet, kemm privati kif ukoll pubbliċi. S’issa, aktar minn 700 organizzazzjoni ffirmaw il-patt u ġew stabbiliti 12-il sħubija fuq skala kbira f’setturi strateġiċi, b’wegħdiet li jgħinu fit-titjib tal-ħiliet sa sitt miljun persuna. Id-dimensjoni reġjonali hija importanti wkoll, inkluż fir-reġjuni tal-fruntiera, fejn is-sejba ta’ ħaddiema bil-ħiliet it-tajba teħtieġ miżuri mmirati biex jappoġġaw swieq tax-xogħol transfruntiera effettivi. Bl-istess mod, ir-reġjuni żvantaġġati u remoti, inkluż dawk ultraperiferiċi, jiltaqgħu ma’ sfidi partikolari peress li l-aċċess għas-suq tax-xogħol u l-opportunitajiet ta’ titjib tal-ħiliet u ta’ taħriġ mill-ġdid huma limitati.

(11)Ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar il-Kontijiet Individwali tal-Apprendiment 34 u l-Mikrokredenzjali għall-apprendiment tul il-ħajja u l-impjegabbiltà 35 jgħinu lin-nies jaġġornaw jew ilestu l-ħiliet tagħhom, anke b’rispons għall-ħtiġijiet ta’ ħiliet emerġenti fis-suq tax-xogħol, b’mod aktar flessibbli u mmirat. Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill ta’ Diċembru 2021 dwar Aġenda Ewropea ġdida għat-Tagħlim tal-Adulti 2021-2030 36 tippromwovi t-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid li min-naħa tagħhom jistgħu jnaqqsu l-ispariġġi fil-ħiliet u n-nuqqas ta’ ħaddiema. Il-gwida tal-ħiliet u l-opportunitajiet ta’ awtovalutazzjoni tal-ħiliet huma fost il-miżuri li jappoġġaw lin-nies fit-titjib tal-ħiliet u fit-taħriġ mill-ġdid tagħhom.

(12)Il-politiki attivi msaħħa tas-suq tax-xogħol promossi mir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni EASE (Appoġġ Attiv Effettiv għall-Impjiegi) 37 għandhom l-għan li jappoġġaw it-tranżizzjonijiet lejn impjiegi ġodda matul l-irkupru mill-kriżi tal-COVID-19 u t-tlaqqigħ aħjar tal-ħiliet fis-suq tax-xogħol, appoġġati mis-servizzi tal-impjiegi b’kapaċità amministrattiva suffiċjenti.

(13)Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (VET) 38 tappoġġa l-modernizzar tas-sistemi tal-VET li jagħti liż-żgħażagħ u lill-adulti l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi biex jirnexxu fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà li qed jevolvu u jimmaniġġjaw l-irkupru u t-tranżizzjonijiet ġusti għall-ekonomija ekoloġika u diġitali fi żminijiet ta’ tibdil demografiku u tul iċ-ċikli ekonomiċi kollha. Tippromwovi l-VET bħala mutur għall-innovazzjoni u t-tkabbir, li huwa aġli biex jadatta għall-bidliet fis-suq tax-xogħol u jipprovdi ħiliet għal okkupazzjonijiet b’domanda għolja.

(14)Il-ħiliet għat-tranżizzjoni ekoloġika u t-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-forza tax-xogħol se jkunu meħtieġa fil-kuntest tal-bidla għal ekonomija moderna, effiċjenti fir-riżorsi u kompetittiva, kif stipulat skont il-Patt Ekoloġiku Ewropew 39 inlestu l-perkors għan-newtralità klimatika sal-2050. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Lesti għall-Mira ta’ 55 %” 40 tirrikonoxxi li t-tranżizzjoni ekoloġika tista’ tirnexxi biss jekk l-Ujoni jkollha l-forza tax-xogħol b’ħiliet speċjalizzati li teħtieġ biex tibqa’ kompetittiva u tindika l-azzjonijiet ewlenin tal-Aġenda għall-Ħiliet biex il-persuni jingħataw il-ħiliet li huma meħtieġa għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

(15)Il-Programm ta’ Politika dwar id-Deċennju Diġitali 2030 41 itenni l-objettiv li jiġi żgurat li mill-inqas 80 % tal-popolazzjoni tal-UE jkollhom mill-inqas ħiliet diġitali bażiċi sal-2030, u jistabbilixxi l-mira ta’ 20 miljun speċjalista tal-ICT impjegati, bl-għan li tinkiseb konverġenza bejn il-ġeneri, sal-2030, anke billi jinħoloq qafas ta’ kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. Id-Deċennju Diġitali 42 jenfasizza n-nuqqas ta’ kapaċità ta’ programmi speċjalizzati ta’ edukazzjoni u taħriġ biex iħarrġu esperti addizzjonali tal-ICT. Il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali 2021-2027 43 jenfasizza li jenħtieġ li jintużaw mezzi teknoloġiċi biex tiġi faċilitata l-aċċessibbiltà u tissaħħaħ il-flessibbiltà tal-opportunitajiet ta’ apprendiment, inkluż it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid.

(16)Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Strateġija Industrijali Aġġornata 44 tappella għal azzjoni deċiżiva sabiex l-apprendiment tul il-ħajja jsir realtà għal kulħadd u jiġi żgurat li l-edukazzjoni u t-taħriġ iżommu l-pass u jgħinu fit-twettiq tat-tranżizzjoni diġitali u dik ekoloġika. Tenfasizza li forza tax-xogħol b’ħiliet speċjalizzati hi essenzjali biex ikun żgurat li jirnexxu t-tranżizzjonijiet, li jappoġġaw il-kompetittività tal-industrija Ewropea u l-ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità. Tirrikonoxxi wkoll l-importanza ta’ sħubijiet b’saħħithom bejn l-UE, l-Istati Membri, is-sħab soċjali u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra u l-kooperazzjoni bejn l-ekosistemi industrijali u fi ħdanhom. L-ekonomija soċjali tista’ taqdi rwol deċiżiv peress li hija proponent importanti ta’ tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi soċjalment ekwi u inklużivi u mutur ewlieni tal-innovazzjoni soċjali, inkluż fil-qasam tat-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet.

(17)Il-ġibda ta’ ċittadini b’ħiliet minn pajjiżi terzi tista’ tikkontribwixxi biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet ta’ ħiliet u ħaddiema tal-Unjoni. F’Ottubru 2021, daħlet fis-seħħ id-Direttiva riveduta dwar il-Karta Blu tal-UE 45 , li hi kisba ewlenija biex jiġi attirat talent b’ħiliet għolja fis-suq tax-xogħol. Il-Patt il-Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil 46 ipoġġi wkoll enfasi qawwija fuq il-migrazzjoni tal-ħaddiema u fuq l-integrazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi. F’dan l-isfond, il-Kummissjoni adottat Pakkett dwar il-Ħiliet u t-Talenti 47 f’April 2022 biex issaħħaħ il-qafas legali u l-azzjoni tal-Unjoni f’dan il-qasam. Il-proposti għar-riformulazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Residenti fit-Tul u d-Direttiva dwar il-Permess Uniku se jippermettu s-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-ammissjoni ta’ ħaddiema mil-livelli kollha ta’ ħiliet fl-Unjoni. Il-Kummissjoni se tkompli wkoll tniedi Riżerva ta’ Talent tal-UE biex tiffaċilita t-tqabbil tax-xogħol ma’ ċittadini mhux tal-UE. Il-Kummissjoni qed taħdem ukoll lejn it-tnedija ta’ Sħubijiet ta’ Talent imfassla apposta ma’ pajjiżi sħab ewlenin speċifiċi biex tagħti spinta lill-mobbiltà internazzjonali tal-forza tax-xogħol u l-iżvilupp tat-talent b’mod ċirkolari u ta’ benefiċċju reċiproku. Barra minn hekk, l-Unjoni tkompli tkun il-kontributur ewlieni għall-finanzjament globali għall-edukazzjoni li jiffoka speċjalment fuq it-taħriġ tal-għalliema, l-edukazzjoni tal-bniet u l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Din il-ħidma, taħt il-kappa tal-istrateġija tal-Global Gateway 48 , hija komplementari għall-objettivi ta’ din il-proposta.

(18)Il-fiduċja fil-kwalifiki u t-trasparenza tagħhom, kemm jekk miksuba fl-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha, huma kruċjali biex jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent tagħhom. L-għodod ta’ trasparenza tal-UE (il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, l-Europass, l-ESCO, l-Għodda tal-Profil tal-Ħiliet tal-UE għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, il-Kredenzjali Diġitali Ewropej għat-Tagħlim) huma punt tat-tluq biex jgħinu jżidu t-trasparenza u l-komparabbiltà tal-kwalifiki. Biex ikollna swieq tax-xogħol li jiffunzjonaw tajjeb, il-ħiliet iridu jiġu mifhuma u vvalutati, kemm jekk jinkisbu f’ambjenti formali, mhux formali jew informali. L-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-ħiliet, kif ukoll il-gwida biex il-ħiliet isiru viżibbli, huma passi kruċjali f’dan il-kuntest.

(19)L-investimenti pubbliċi u privati ġenerali fit-titjib tal-ħiliet u fit-taħriġ mill-ġdid mhumiex biżżejjed. Il-biċċa l-kbira tat-taħriġ relatat mal-impjiegi fl-UE huwa sponsorjat mill-impjegatur. Madankollu, ħafna kumpaniji, b’mod partikolari l-SMEs, ma jipprovdux jew ma jiffinanzjawx taħriġ għall-persunal tagħhom, u individwi f’xogħol atipiku għandhom anqas jew ebda aċċess għal taħriġ sponsorjat mill-impjegatur. Tali inugwaljanzi jimminaw il-benesseri u s-saħħa tal-individwi, inaqqsu l-kompetittività ekonomika, jirriżultaw f’opportunitajiet mitlufa u ostakli għall-innovazzjoni u jirriskjaw li jħallu lill-persuni lura fit-tranżizzjoni lejn attivitajiet ekonomiċi aktar sostenibbli. Huwa meħtieġ qafas ta’ abilitazzjoni li jiftaħ u jinċentiva l-investimenti finanzjarji tal-impjegaturi fil-ħiliet u li jagħti viżibbiltà lill-valur ekonomiku tat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid.

(20)Fl-imgħoddi, l-Unjoni rat żidiet sinifikanti fl-investimenti pubbliċi fl-edukazzjoni u t-taħriġ inizjali. Madankollu, s’issa, dan ma kienx akkumpanjat minn żidiet korrispondenti fl-investimenti għall-appoġġ tal-iżvilupp kontinwu tal-ħiliet tul il-ħajja tax-xogħol kollha 49 . Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2020 50 jistiednu lill-Istati Membri biex “jesploraw mudelli possibbli għal finanzjament pubbliku u privat ta’ apprendiment tul il-ħajja u l-iżvilupp ta’ ħiliet fuq livell individwali”, u jistiednu lill-Kummissjoni biex tappoġġa lill-Istati Membri f’dawn l-isforzi.

(21)Appoġġ sinifikanti ta’ finanzjament tal-UE huwa disponibbli għat-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet, pereżempju permezz tal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) 51 , il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF), il-programm InvestEU, il-Programm Ewropa Diġitali, Erasmus+, Orizzont Ewropa, il-Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE), il-Fond għall-Modernizzazzjoni, l-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI). Il-FSE+ jibqa’ l-għodda ewlenija ta’ finanzjament tal-UE biex jinvesti f’aktar ħiliet u ħiliet aħjar tal-forza tax-xogħol, b’mod partikolari billi jappoġġa l-istituzzjonijiet u s-servizzi biex jivvalutaw u jantiċipaw il-ħtiġijiet u l-isfidi tal-ħiliet, jappoġġa opportunitajiet ta’ taħriġ mill-ġdid u ta’ titjib tal-ħiliet għall-ħaddiema offruti mis-setturi pubbliċi u privati. Ir-riformi u l-investimenti inklużi fil-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Istati Membri għandhom dimensjoni ta’ ħiliet prominenti, spiss marbuta ma’ politiki attivi tas-suq tax-xogħol, b’mod partikolari l-appoġġ għall-impjieg taż-żgħażagħ. Fil-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza approvati mill-Kummissjoni u mill-Kunsill s’issa, madwar 20 % tan-nefqa soċjali hija ddedikata għall-“impjiegi u l-ħiliet” 52 . REACT-EU kien l-ewwel strument ta’ NextGenerationEU li għamel pagamenti għall-irkupru tal-Istati Membri. Dan għen biex jinħolqu l-impjiegi u jsir investiment fil-ħiliet fir-reġjuni l-aktar fil-bżonn. Il-ħaddiema li jitilfu l-impjieg tagħhom minħabba avvenimenti ta’ ristrutturar fuq skala kbira, jistgħu jibbenefikaw ukoll minn appoġġ permezz tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għall-Ħaddiema Ssensjati (FEG) biex isibu impjiegi ġodda, pereżempju permezz ta’ aktar edukazzjoni u taħriġ u gwida u pariri dwar il-karrieri mfassla apposta.

(22)Ir-Regolament (UE) 2021/1056 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta 53 jirrikonoxxi li t-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema u ta’ dawk li qed ifittxu impjieg huwa strument meħtieġ biex tiġi żgurata tranżizzjoni ekoloġika ekwa u inklużiva u biex jittaffew il-konsegwenzi negattivi. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-iżgurar ta’ tranżizzjoni ekwa lejn in-newtralità klimatika 54 tistabbilixxi gwida speċifika biex tgħin lill-Istati Membri jfasslu u jimplimentaw pakketti ta’ politika dwar l-aspetti soċjali u tal-impjiegi rilevanti, inkluż il-politiki ta’ titjib tal-ħiliet u ta’ taħriġ mill-ġdid. Barra minn hekk, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-apprendiment għat-tranżizzjoni ekoloġika u l-iżvilupp sostenibbli 55 tippromwovi politiki u programmi biex jiġi żgurat li l-istudenti ta’ kull età jiksbu l-għarfien u l-ħiliet biex jibbenefikaw minn suq tax-xogħol li qed jinbidel, jgħixu b’mod sostenibbli u jieħdu azzjoni għal futur sostenibbli.

(23)Il-programm InvestEU, taħt it-tieqa tal-Investiment Soċjali u l-Ħiliet tiegħu, jappoġġa d-domanda għall-ħiliet u l-provvista tagħhom, filwaqt li jtejjeb il-ħiliet jew l-użu tal-ħiliet tar-riċevituri aħħarija, u jrawwem is-swieq tal-investiment fil-ħiliet. InvestEU jappoġġa wkoll investimenti ġenerali fl-edukazzjoni, it-taħriġ u servizzi relatati. Barra minn hekk, l-Iskema għal Tranżizzjoni Ġusta fil-qafas ta’ InvestEU tappoġġa investimenti, inklużi dawk immirati biex jappoġġaw it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema, f’reġjuni li għandhom pjan ta’ tranżizzjoni ġusta approvat skont ir-Regolament (UE) 2021/1056 jew proġetti li huma ta’ benefiċċju għal dawk ir-reġjuni, dment li jkunu kruċjali għat-tranżizzjoni ta’ dawk it-territorji.

(24)Għarfien espert imfassal apposta permezz tal-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku (TSI) tal-Kummissjoni jista’ jgħin lill-Istati Membri jwettqu riformi marbuta ma’ strateġiji nazzjonali jew reġjonali dwar il-ħiliet, li jbiddlu l-finanzjament temporanju tal-UE f’titjib dejjiemi fl-opportunitajiet disponibbli ta’ taħriġ mill-ġdid u ta’ titjib tal-ħiliet. L-apprendiment reċiproku, iffaċilitat mill-Kummissjoni, jista’ jappoġġa wkoll il-proċess.

(25)L-istrateġija Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 2021-2030 56 għandha l-għan li tiżgura l-parteċipazzjoni sħiħa tagħhom fis-soċjetà, fuq bażi ugwali ma’ oħrajn fl-UE u lil hinn minnha. Fi ħdan l-Istrateġija, il-Kummissjoni Ewropea timpenja ruħha li tiżgura li l-persuni b’diżabilità jkunu jistgħu jieħdu sehem fit-taħriġ u jitgħallmu ħiliet ġodda, bħala rekwiżit fundamentali għall-impjieg u l-indipendenza.

(26)Fil-livell tal-Unjoni, l-allokazzjoni finanzjarja meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni tiġi identifikata fil-baġit tal-programmi kontribwenti f’konformità mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 u 2021-2027. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-awtorità baġitarja, jenħtieġ li l-għan ikun li tipprovdi finanzjament ta’ mill-inqas EUR 9,3 miljuni għall-ispejjeż operazzjonali għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

(27)Minħabba li l-objettivi ta’ din id-Deċiżjoni ma jistgħux jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni proposta, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TUE. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(28)Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni rapida tas-Sena Ewropea tal-Ħiliet, jenħtieġ li din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ b’urġenza fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1 
Suġġett

Is-sena 2023 għandha tingħażel bħala “Is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023” (minn hawn ’il quddiem “Is-Sena Ewropea”).

Artikolu 2 
Għanijiet

F’konformità mal-prinċipji 1, 4 u 5 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, li jikkontribwixxu għall-objettivi stabbiliti fl-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa tal-2020 u l-miri ewlenin tal-UE stabbiliti mill-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, l-objettiv ġenerali tas-Sena Ewropea għandu jkun li tkompli tippromwovi mentalità ta’ taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet biex b’hekk tingħata spinta lill-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej, b’mod partikolari l-intrapriżi żgħar u medji, filwaqt li jiġi rrealizzat il-potenzjal sħiħ tat-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi b’mod soċjalment ekwu, inklużiv u ġust. B’mod aktar speċifiku, l-attivitajiet tas-Sena se jippromwovu politiki tal-ħiliet u investimenti biex jiżguraw li ħadd ma jitħalla lura fit-tranżizzjoni doppja u fl-irkupru ekonomiku, u biex jindirizzaw b’mod partikolari n-nuqqas ta’ ħaddiema għal forza tax-xogħol b’ħiliet speċjalizzati aħjar fl-UE li tkun kapaċi taħtaf l-opportunitajiet ta’ dan il-proċess, billi:

1.Tippromwovi żieda f’investiment li jkun aktar effettiv u inklużiv fit-taħriġ u fit-titjib tal-ħiliet biex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-forza tax-xogħol Ewropea attwali u futura u biex il-persuni jiġu appoġġati fil-ġestjoni tat-tranżizzjonijiet bejn impjieg u ieħor, it-tixjiħ attiv, u biex jibbenefikaw mill-opportunitajiet ġodda li ġġib magħha t-trasformazzjoni ekonomika li għaddejja bħalissa.

2.Issaħħaħ ir-rilevanza tal-ħiliet permezz ta’ kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, mas-servizzi pubbliċi u privati tal-impjiegi, mal-kumpaniji, mal-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u tiżviluppa approċċi konġunti mal-fergħat kollha tal-gvernijiet.

3.Tqabbel l-aspirazzjonijiet u l-ħiliet tan-nies mal-opportunitajiet tas-suq tax-xogħol speċjalment dawk offruti mit-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u s-setturi ewlenin li jeħtieġu rkupru mill-pandemija. Se tingħata attenzjoni speċjali biex jiġu attivati aktar nies għas-suq tax-xogħol, b’mod partikolari n-nisa u ż-żgħażagħ speċjalment dawk barra mill-edukazzjoni, l-impjieg jew it-taħriġ (NEETs).

4.Tiġbed persuni minn pajjiżi terzi bil-ħiliet meħtieġa mill-Unjoni, inkluż billi jissaħħu l-opportunitajiet ta’ tagħlim u l-mobbiltà, u billi jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent tal-kwalifiki.

Artikolu 3 
Tip ta’ miżuri

1.Il-miżuri li għandhom jittieħdu sabiex jintlaħqu l-objettivi stipulati fl-Artikolu 2 għandhom jinkludu l-attivitajiet li ġejjin fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali jew lokali u, fejn rilevanti, f’kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, marbutin mal-objettivi tas-Sena Ewropea:

(a)konferenzi, diskussjonijiet f’forum u avvenimenti ulterjuri biex jiġi promoss id-dibattitu dwar ir-rwol u l-kontribut tal-politiki dwar il-ħiliet biex jinkiseb tkabbir ekonomiku kompetittiv, sostenibbli u ekwu fid-dawl tat-tibdil demografiku, u biex jiġu mobilizzati l-partijiet ikkonċernati rilevanti biex jiġi żgurat li l-aċċess għat-taħriġ ikun realtà fil-prattika;

(b)gruppi ta’ ħidma, laqgħat tekniċi u avvenimenti biex iħeġġu diskussjoni u tagħlim reċiproku dwar l-azzjonijiet u l-approċċi li l-partijiet ikkonċernati pubbliċi, privati u tat-tielet settur jistgħu jieħdu, inkluż it-tħejjija, il-pubblikazzjoni u t-tixrid ta’ eżempji ta’ prattika tajba, linji gwida u dokumenti ta’ sostenn ulterjuri li jirriżultaw mill-avvenimenti;

(c)inizjattivi mmirati inter alia lejn individwi, kumpaniji, kmamar tal-kummerċ u tal-industrija, sħab soċjali, awtoritajiet pubbliċi, fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex jippromwovu l-forniment, il-finanzjament u l-adozzjoni ta’ opportunitajiet ta’ titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid;

(d)kampanji ta’ informazzjoni, ta’ komunikazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni dwar l-inizjattivi tal-UE għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid, il-promozzjoni tal-implimentazzjoni u t-twettiq tagħhom fil-prattika kif ukoll l-adozzjoni tagħhom minn benefiċjarji potenzjali;

(e)żieda fid-djalogu fi gruppi u networks eżistenti tal-partijiet ikkonċernati, anke permezz ta’ pjattaformi online stabbiliti;

(f)implimentazzjoni u żvilupp skont kif ikun meħtieġ ta’ aktar għodod ta’ informazzjoni dwar il-ħiliet, filwaqt li jiġu promossi u jixxerrdu l-applikazzjoni tagħhom fl-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet tal-ħiliet attwali u futuri, b’mod partikolari dawk marbuta mat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, mas-setturi ewlenin li jeħtieġu rkupru mill-pandemija, mal-kriżi tal-enerġija u mal-impatt tal-gwerra ta’ aggressjoni Russa fl-Ukrajna;

(g)promozzjoni ta’ għodod u ta’ strumenti għal aktar trasparenza tal-kwalifiki, inklużi kwalifiki miksuba barra mill-Unjoni;

(h)promozzjoni ta’ programmi, ta’ opportunitajiet ta’ finanzjament, ta’ proġetti, ta’ azzjonijiet u networks ta’ rilevanza għall-partijiet ikkonċernati pubbliċi, privati u mhux governattivi, involuti fit-tfassil, fit-tixrid u fl-implimentazzjoni ta’ opportunitajiet ta’ titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid u taħriġ vokazzjonali;

2.Il-Kummissjoni tista’ tidentifika attivitajiet oħrajn li jistgħu jikkontribwixxu għall-objettivi tas-Sena Ewropea u jippermettu li r-referenzi għas-Sena Ewropea jintużaw fil-promozzjoni ta’ dawk l-attivitajiet sakemm dawn jikkontribwixxu għall-ilħuq ta’ dawk l-objettivi. L-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni u l-Istati Membri jistgħu jidentifikaw ukoll tali attivitajiet oħrajn u jissuġġeruhom lill-Kummissjoni

Artikolu 4 
Koordinazzjoni fil-livell nazzjonali

L-organizzazzjoni tal-parteċipazzjoni fis-Sena Ewropea fil-livell nazzjonali u reġjonali għandha tkun responsabilità tal-Istati Membri. Għal dak l-għan, kull Stat Membru għandu jaħtar koordinatur nazzjonali li jista’ jirrappreżenta l-fergħat differenti tal-gvern b’mod olistiku. Il-koordinaturi nazzjonali għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni ta’ attivitajiet rilevanti fil-livell nazzjonali u reġjonali.

Artikolu 5 
Koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni

1.Il-koordinazzjoni tas-Sena Ewropea fil-livell tal-Unjoni għandu jkollha approċċ trażversali bil-ħsieb li jinħolqu sinerġiji bejn id-diversi programmi u inizjattivi tal-Unjoni ta’ rilevanza għaż-żgħażagħ.

2.Il-Kummissjoni għandha toqgħod fuq l-għarfien espert u l-assistenza tal-Aġenziji tal-Unjoni rilevanti fl-implimentazzjoni tas-Sena Ewropea.

3.Il-Kummissjoni għandha torganizza laqgħat tal-koordinaturi nazzjonali sabiex tikkoordina l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 3. Dawn il-laqgħat għandhom iservu wkoll bħala opportunitajiet sabiex isir skambju tal-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tas-Sena Ewropea fil-livell nazzjonali u dak tal-Unjoni. Ir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew u l-Aġenziji tal-Unjoni rilevanti jistgħu jipparteċipaw f’dawk il-laqgħat bħala osservaturi.

4.Il-Kummissjoni għandha timpenja ruħha mas-sħab soċjali, mal-korpi tas-suq tax-xogħol u mar-rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet jew korpi attivi fil-qasam tal-ħiliet, biex jassistu fl-implimentazzjoni tas-Sena Ewropea fil-livell tal-Unjoni.

Artikolu 6 
Kooperazzjoni fil-livell internazzjonali

Għall-fini tas-Sena Ewropea, fejn meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tikkoopera ma’ pajjiżi terzi u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti, b’mod partikolari mal-OECD, mal-UNESCO u mal-ILO, filwaqt li tiżgura l-viżibbiltà tal-parteċipazzjoni tal-Unjoni.

Artikolu 7 
Monitoraġġ u evalwazzjoni

Sal-31 ta’ Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-implimentazzjoni, ir-riżultati u l-valutazzjoni ġenerali tal-inizjattivi previsti f’din id-Deċiżjoni.

Artikolu 8 
Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ il-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew    Għall-Kunsill

Il-President    Il-President

DIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA

1.QAFAS TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA

1.1.Titolu tal-proposta/tal-inizjattiva

1.2.Qasam/Oqsma tal-politika kkonċernat(i)

1.3.Il-proposta/l-inizjattiva hija relatata ma’:

1.4.Objettiv(i)

1.4.1.Objettiv(i) ġenerali

1.4.2.Objettiv(i) speċifiku/speċifiċi

1.4.3.Riżultat(i) u impatt mistennija

1.4.4.Indikaturi tal-prestazzjoni

1.5.Raġunijiet għall-proposta/għall-inizjattiva

1.5.1.Rekwiżit(i) li jrid(u) jiġi/u ssodisfat(i) fuq terminu qasir jew twil inkluża kronoloġija dettaljata għat-tnedija tal-implimentazzjoni tal-inizjattiva

1.5.2.Valur miżjud tal-involviment tal-Unjoni (dan jista’ jirriżulta minn fatturi differenti, eż. il-gwadann mill-koordinazzjoni, iċ-ċertezza tad-dritt, effettività akbar jew il-komplementarjetajiet). Għall-finijiet ta’ dan il-punt, il-“valur miżjud tal-involviment tal-Unjoni” huwa l-valur li jirriżulta mill-intervent tal-Unjoni li jkun addizzjonali għall-valur illi kieku kien jinħoloq mill-Istati Membri waħedhom.

1.5.3.Tagħlimiet meħuda minn esperjenzi simili fl-imgħoddi

1.5.4.Kompatibbiltà mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali u sinerġiji possibbli ma’ strumenti xierqa oħra

1.5.5.Valutazzjoni tal-għażliet differenti ta’ finanzjament disponibbli, inkluż l-ambitu għar-riallokazzjoni

1.6.Durata u impatt finanzjarju tal-proposta/tal-inizjattiva

1.7.Mod(i) ta’ ġestjoni ppjanat/i

2.MIŻURI TA’ ĠESTJONI

2.1.Regoli ta’ monitoraġġ u ta’ rapportar

2.2.Sistema/i ta’ ġestjoni u ta’ kontroll

2.2.1.Ġustifikazzjoni tal-mod(i) ta’ ġestjoni, tal-mekkaniżmu/i għall-implimentazzjoni tal-finanzjament, tal-modalitajiet ta’ pagament u tal-istrateġija ta’ kontroll proposta

2.2.2.Informazzjoni dwar ir-riskji identifikati u s-sistema/i ta’ kontroll intern stabbilita/i għall-mitigazzjoni tagħhom

2.2.3.Stima u ġustifikazzjoni tal-kosteffettività tal-kontrolli (proporzjon tal-“kostijiet tal-kontroll ÷ il-valur tal-fondi relatati ġestiti”) u valutazzjoni tal-livelli mistennija tar-riskju ta’ errur (mal-ħlas u fl-għeluq)

2.3.Miżuri għall-prevenzjoni ta’ frodi u ta’ irregolaritajiet

3.IMPATT FINANZJARJU STMAT TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA

3.1.Intestatura/i tal-qafas finanzjarju pluriennali u l-linja/i baġitarja/i tan-nefqa affettwata/i

3.2.Impatt finanzjarju stmat tal-proposta fuq l-approprjazzjonijiet

3.2.1.Sommarju tal-impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet operazzjonali

3.2.2.Output stmat iffinanzjat bl-approprjazzjonijiet operazzjonali

3.2.3.Sommarju tal-impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet amministrattivi

3.2.4.Kompatibbiltà mal-qafas finanzjarju pluriennali attwali

3.2.5.Kontribuzzjonijiet ta’ partijiet terzi

3.3.Impatt stmat fuq id-dħul

DIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA

1.QAFAS TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA 

1.1.Titolu tal-proposta/tal-inizjattiva

Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023

1.2.Qasam/Oqsma tal-politika kkonċernat(i) 

Qasam ta’ Politika: Impjiegi u Ħiliet

1.3.Il-proposta/l-inizjattiva hija relatata ma’: 

X azzjoni ġdida 

 azzjoni ġdida b’segwitu għal proġett pilota/azzjoni preparatorja 57  

 l-estensjoni ta’ azzjoni eżistenti 

 fużjoni jew ridirezzjonar ta’ azzjoni waħda jew aktar lejn azzjoni oħra/ġdida 

1.4.Objettiv(i)

1.4.1.Objettiv(i) ġenerali

L-objettiv ġenerali tas-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 għandu jkun li tkompli tippromwovi mentalità ta’ taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet, filwaqt li tiżgura li ħadd ma jitħalla lura fit-tranżizzjonijiet doppji u b’mod partikolari tindirizza n-nuqqas ta’ ħaddiema għal forza tax-xogħol b’ħiliet speċjalizzati aħjar fl-UE li tkun kapaċi taħtaf l-opportunitajiet ta’ dan il-proċess, u b’hekk tagħti spinta lill-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej, b’mod partikolari l-intrapriżi żgħar u medji, twettaq il-potenzjal sħiħ tat-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi b’mod soċjalment ekwu, inklużiv u ġust.

1.4.2.Objettiv(i) speċifiku/speċifiċi

Is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 għandha ssegwi erba’ objettivi speċifiċi:

1.    Tippromwovi żieda f’investiment li jkun aktar effettiv u inklużiv fit-taħriġ u fit-titjib tal-ħiliet biex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-forza tax-xogħol Ewropea attwali u futura u biex il-persuni jiġu appoġġati fil-ġestjoni tat-tranżizzjonijiet bejn impjieg u ieħor, it-tixjiħ attiv, u biex jibbenefikaw mill-opportunitajiet ġodda li ġġib magħha t-trasformazzjoni ekonomika li għaddejja bħalissa.

2.    Issaħħaħ ir-rilevanza tal-ħiliet permezz ta’ kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, mas-servizzi pubbliċi u privati tal-impjiegi, mal-kumpaniji, mal-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u tiżviluppa approċċi konġunti mal-fergħat kollha tal-gvernijiet.

3.    Tqabbel l-aspirazzjonijiet u tal-ħiliet tan-nies mal-opportunitajiet tas-suq tax-xogħol speċjalment dawk offruti mit-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u s-setturi ewlenin li jeħtieġu rkupru mill-pandemija. Se tingħata attenzjoni speċjali biex jiġu attivati aktar nies għas-suq tax-xogħol, b’mod partikolari n-nisa u ż-żgħażagħ speċjalment dawk barra mill-edukazzjoni, l-impjieg jew it-taħriġ (NEETs).

4.    Tiġbed persuni minn pajjiżi terzi bil-ħiliet meħtieġa mill-Unjoni, inkluż billi jissaħħu l-opportunitajiet ta’ tagħlim u l-mobbiltà, u billi jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent tal-kwalifiki.

1.4.3.Riżultat(i) u impatt mistennija

Speċifika l-effetti li l-proposta/l-inizjattiva jenħtieġ li jkollha fuq il-benefiċjarji/il-gruppi fil-mira.

Is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 mistennija jkollha effetti pożittivi fil-livell individwali, governattiv u soċjetali. It-tipi ta’ miżuri previsti (avvenimenti, kampanji ta’ informazzjoni, ta’ komunikazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni, aktar djalogu, promozzjoni u żvilupp ta’ għodod) se jwasslu għal:

aktar investiment iffukat aħjar f’opportunitajiet ta’ taħriġ mill-ġdid u fit-titjib tal-ħiliet rilevanti għas-suq tax-xogħol, li jkun ta’ benefiċċju għall-ħaddiema u għall-impjegaturi billi jiġu indirizzati n-nuqqasijiet eżistenti ta’ ħaddiema u jitrawmu l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali.

aktar skambju ta’ informazzjoni, tagħlim reċiproku, u kollaborazzjoni msaħħa, għall-benefiċċju tal-ħidma tal-organizzazzjonijiet pubbliċi u privati, kif ukoll tas-sħab soċjali, fil-livell internazzjonali, Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali.

1.4.4.Indikaturi tal-prestazzjoni

Speċifika l-indikaturi għall-monitoraġġ tal-progress u tal-kisbiet.

Indikaturi tal-eżitu:

Numru ta’ avvenimenti organizzati

Numru ta’ outputs li għandhom jiġu stabbiliti fil-qafas tal-kampanja ta’ informazzjoni

Sal-31 ta’ Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-implimentazzjoni, ir-riżultati u l-valutazzjoni ġenerali tal-inizjattivi previsti f’din id-Deċiżjoni.

1.5.Raġunijiet għall-proposta/għall-inizjattiva 

1.5.1.Rekwiżit(i) li jrid(u) jiġi/u ssodisfat(i) fuq terminu qasir jew twil inkluża kronoloġija dettaljata għat-tnedija tal-implimentazzjoni tal-inizjattiva

Terminu qasir: kooperazzjoni msaħħa u sensibilizzazzjoni akbar fost l-atturi pubbliċi u privati dwar il-politiki u l-istrumenti tal-ħiliet. Ir-rekwiżiti fuq medda qasira ta’ żmien se jintlaħqu matul is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023, bl-implimentazzjoni tat-tipi ta’ miżuri previsti.

Terminu twil: promozzjoni ta’ aktar opportunitajiet għat-titjib tal-ħiliet u għat-taħriġ mill-ġdid, u b’hekk il-kontribuzzjoni biex tiġi indirizzata l-kwistjoni tan-nuqqas ta’ ħaddiema fl-UE.

1.5.2.Valur miżjud tal-involviment tal-Unjoni (dan jista’ jirriżulta minn fatturi differenti, eż. il-gwadann mill-koordinazzjoni, iċ-ċertezza tad-dritt, effettività akbar jew il-komplementarjetajiet). Għall-finijiet ta’ dan il-punt, il-“valur miżjud tal-involviment tal-Unjoni” huwa l-valur li jirriżulta mill-intervent tal-Unjoni li jkun addizzjonali għall-valur illi kieku kien jinħoloq mill-Istati Membri waħedhom.

Il-valur miżjud tal-involviment tal-Unjoni jirriżulta minn:

-effettività akbar tal-istrumenti tal-Unjoni stess permezz ta’ sensibilizzazzjoni u viżibbiltà tal-politiki dwar il-ħiliet.

-komplementar ta’ azzjonijiet fil-livell nazzjonali b’dimensjoni Ewropea li jippermetti skambju ta’ esperjenza u ta’ prattika tajba bejn l-Istati Membri, is-sħab soċjali u l-partijiet ikkonċernati l-oħra, l-intrapriżi privati u pubbliċi, fl-UE u lil hinn minnha. Barra minn hekk, azzjoni mill-Istati Membri tkun tibbenefika mill-għarfien u mill-viżibbiltà maħluqin fl-UE u lil hinn minnha.

1.5.3.Tagħlimiet meħuda minn esperjenzi simili fl-imgħoddi

Is-Snin Ewropej organizzati matul dawn l-aħħar 10 snin urew il-valur tagħhom bħala strumenti ta’ sensibilizzazzjoni effettivi li kellhom impatt kemm fuq il-pubbliku ġenerali kif ukoll fuq il-multiplikaturi u ħolqu sinerġiji bejn oqsma ta’ intervent differenti fil-livell ta’ Unjoni u tal-Istati membri.

1.5.4.Kompatibbiltà mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali u sinerġiji possibbli ma’ strumenti xierqa oħra

Is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 se tippromwovi wkoll sinerġiji bejn il-politiki tal-ħiliet u l-inizjattivi tal-UE dwar it-taħriġ. Is-sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 se tibni fuq inizjattivi rilevanti eżistenti tal-Unjoni peress li l-iżvilupp tal-ħiliet huwa fundamentali u rilevanti għas-setturi ekonomiċi kollha.

B’mod aktar speċifiku, is-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023 se tibni fuq l-Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa, il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali, iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, iż-Żona Ewropea tar-Riċerka, il-Patt Ekoloġiku Ewropew, inkluż il-pakkett “Lesti għall-mira ta’ 55 %”, il-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni għall-Ewropa, il-Pjan ta’ Azzjoni REpowerEU, il-Pjan ta’ Azzjoni ġdid għal Ekonomija Ċirkolari, il-Pjan ta’ Azzjoni ta’ Tniġġis Żero u l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030, l-Istrateġija “Mill-Għalqa sal-Platt”, u l-Komunikazzjoni dwar approċċ ġdid għal ekonomija blu sostenibbli fl-UE. Barra minn hekk, se tibni fuq il-Bauhaus Ewropea l-Ġdida, Orizzont Ewropa u l-missjonijiet tagħha, l-Aġenda Ewropea tal-Innovazzjoni l-ġdida, l-Istrateġija Ewropea għall-Universitajiet, il-proposta tal-Kummissjoni għal Dikjarazzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali għad-Deċennju Diġitali, strateġija Insawru l-Futur Diġitali tal-Ewropa, Strateġija Ewropea għad-Data, id-Deċennju Diġitali, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ imsaħħa, l-Istrateġija għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità, il-qafas konġunt ta’ kompetenza finanzjarja tal-UE/OECD għall-adulti, il-pjan ta’ azzjoni tal-UE kontra r-razziżmu, il-Qafas Strateġiku tal-UE għar-Rom għall-ugwaljanza, l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni, il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Integrazzjoni u l-Inklużjoni 2021-2027, l-Istrateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri, il-Pjan ta’ Azzjoni għad-Demokrazija Ewropea, il-Viżjoni fit-Tul għaż-Żoni Rurali tal-UE, il-Komunikazzjoni dwar approċċ ġdid għal ekonomija blu sostenibbli fl-UE, l-Istrateġija Ewropea għall-Kura, il-Pjan ta’ Azzjoni għall-ekonomija soċjali u l-perkors ta’ tranżizzjoni għall-ekosistema industrijali ta’ prossimità u ekonomija soċjali, il-Komunikazzjoni Konġunta dwar il-Lakuni fl-Investiment fil-Qasam tad-Difiża u t-Triq’ il Quddiem, u r-Regolament dwar il-Programm Spazjali, l-istrateġija tal-Global Gateway u l-Pjan ta’ Azzjoni għaż-Żgħażagħ. Kull waħda minn dawn l-inizjattivi u politiki tinkludi miżuri li jistgħu jkunu relatati mal-iżvilupp tal-ħiliet b’mod ġenerali jew għal gruppi partikolari jew tirreferi għal ħiliet speċifiċi.

1.5.5.Valutazzjoni tal-għażliet differenti ta’ finanzjament disponibbli, inkluż l-ambitu għar-riallokazzjoni

Ġew previsti żewġ għażliet: titlob krediti addizzjonali jew tipprova tiffinanzja s-Sena Ewropea tal-Ħiliet permezz ta’ riallokazzjonijiet.

Minħabba li l-ħtiġijiet fil-krediti jitqassmu fuq tliet snin (2022-2024), kien possibbli li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet kollha fil-krediti permezz ta’ riallokazzjonijiet interni, abbażi tal-assistenza teknika tal-FSE+, kemm operazzjonali kif ukoll amministrattiva.

Madankollu, f’termini ta’ persunal, is-sempliċi riallokazzjoni ma kinitx meqjusa possibbli. Għaldaqstant, il-persunal permanenti se jissaħħaħ minn persunal interim għal kemm idumu għaddejjin l-attivitajiet. L-ispejjeż relatati mal-persunal interim jistgħu jiġu ffinanzjati wkoll permezz ta’ riallokazzjonijiet ta’ krediti.

1.6.Durata u impatt finanzjarju tal-proposta/tal-inizjattiva

X durata limitata

X    fis-seħħ mill-adozzjoni tad-deċiżjoni sal-31 ta’ Diċembru 2024

X    Impatt finanzjarju mill-2022 sal-2024 għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn u mill-2022 sal-2026 għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament.

 durata mhux limitata

Implimentazzjoni b’perjodu ta’ tnedija minn SSSS sa SSSS,

segwita minn operazzjoni fuq skala sħiħa.

1.7.Mod(i) ta’ ġestjoni ppjanat(i) 58  

X Ġestjoni diretta mill-Kummissjoni

X mid-dipartimenti tagħha, inkluż mill-persunal tagħha fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni;

   mill-aġenziji eżekuttivi

 Ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri

 Ġestjoni indiretta billi jiġu fdati kompiti ta’ implimentazzjoni baġitarja:

   lill-pajjiżi terzi jew lill-korpi nominati minnhom;

   lill-organizzazzjonijiet internazzjonali u lill-aġenziji tagħhom (iridu jiġu speċifikati);

   lill-BEI u lill-Fond Ewropew tal-Investiment;

   lill-korpi msemmija fl-Artikoli 70 u 71 tar-Regolament Finanzjarju;

   lill-korpi tal-liġi pubblika;

   lill-korpi rregolati mil-liġi privata b’missjoni ta’ servizz pubbliku sakemm dawn jipprovdu garanziji finanzjarji adegwati;

   lill-korpi rregolati mil-liġi privata ta’ Stat Membru li jkunu fdati bl-implimentazzjoni ta’ sħubija pubblika-privata u li jipprovdu garanziji finanzjarji adegwati;

   lill-persuni fdati bl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi fil-PESK skont it-Titolu V tat-TUE, u identifikati fl-att bażiku rilevanti.

Jekk jiġi indikat iżjed minn mod ta’ ġestjoni wieħed, jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji fit-taqsima “Kummenti”.

Kummenti

2.MIŻURI TA’ ĠESTJONI 

2.1.Regoli ta’ monitoraġġ u ta’ rapportar 

Speċifika l-frekwenza u l-kundizzjonijiet.

Programm ta’ Ħidma tas-Sena Ewropea

2.2.Sistema/i ta’ ġestjoni u ta’ kontroll 

2.2.1.Ġustifikazzjoni tal-mod(i) ta’ ġestjoni, tal-mekkaniżmu/i għall-implimentazzjoni tal-finanzjament, tal-modalitajiet ta’ pagament u tal-istrateġija ta’ kontroll proposta

Il-ġestjoni diretta, skont l-Artikolu 62.1(a) tar-Regolament Finanzjarju, hija l-modalità preferibbli peress li l-azzjonijiet se jiġu implimentati mill-Kummissjoni Ewropea, b’mod partikolari minn DĠ EMPL, li se jiżgura l-koordinazzjoni mal-Istati Membri u mal-partijiet ikkonċernati differenti

2.2.2.Informazzjoni dwar ir-riskji identifikati u s-sistema/i ta’ kontroll intern stabbilita/i għall-mitigazzjoni tagħhom

Il-kontrolli huma parti mis-sistema ta’ kontroll intern tad-DĠ EMPL. Dawn l-attivitajiet il-ġodda se jkunu koperti mill-istess approċċ għall-identifikazzjoni tar-riskji u għall-mitigazzjoni tagħhom.

2.2.3.Stima u ġustifikazzjoni tal-kosteffettività tal-kontrolli (proporzjon tal-“kostijiet tal-kontroll ÷ il-valur tal-fondi relatati ġestiti”) u valutazzjoni tal-livelli mistennija tar-riskju ta’ errur (mal-ħlas u fl-għeluq) 

Il-kontrolli huma parti mis-sistema ta’ kontroll intern tad-DĠ EMPL. Dawn l-attivitajiet ġodda se jiġġeneraw spejjeż addizzjonali mhux sinifikanti ta’ kontroll fil-livell tad-DĠ.

2.3.Miżuri għall-prevenzjoni ta’ frodi u ta’ irregolaritajiet 

Speċifika l-miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ protezzjoni eżistenti jew previsti, eż. mill-Istrateġija ta’ Kontra l-Frodi.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li, meta jiġu implimentati azzjonijiet finanzjati fil-qafas ta’ din id-Deċiżjoni, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni huma mħarsin bl-applikazzjoni ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta’ kontrolli effettivi u permezz tal-irkupru tal-ammonti mħallsa skorrettement u, jekk jiġu individwati l-irregolaritajiet, b’penali effettivi, proporzjonati u dissważivi. Il-Kummissjoni hija awtorizzata li twettaq spezzjonijiet u verifiki fil-post skont din id-Deċiżjoni, konformi mar-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħrajn. Jekk ikun meħtieġ, l-investigazzjonijiet għandhom jitwettqu mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi u għandhom ikunu regolati bir-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF)

3.IMPATT FINANZJARJU STMAT TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA 

3.1.Intestatura/i tal-qafas finanzjarju pluriennali u l-linja/i baġitarja/i tan-nefqa affettwata/i 

·Linji baġitarji eżistenti

Skont l-ordni tal-intestaturi tal-qafas finanzjarju pluriennali u tal-linji baġitarji.

Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali

Linja Baġitarja

Tip ta’ nefqa

Kontribuzzjoni

Numru  

Diff./Mhux-diff 59 .

mill-pajjiżi tal-EFTA 60

mill-pajjiżi kandidati 61

minn pajjiżi terzi

skont it-tifsira tal-Artikolu 21(2)(b) tar-Regolament Finanzjarju

Diff./Mhux diff.

IVA/LE

IVA/LE

IVA/LE

IVA/LE

2.a

07.020502 – L-FSE – Assistenza teknika operazzjonali – Finanzjament permezz ta’ REACT-EU

Diff.

LE

LE

LE

LE

2.a

07.010101 – Nefqa ta’ appoġġ għall-FSE+ – ġestjoni kondiviża

Mhux diff.

LE

LE

LE

LE

2.a

07.010101 – Nefqa ta’ appoġġ għall-FSE+ - ġestjoni kondiviża – Finanzjament permezz ta’ REACT-EU

Mhux diff.

LE

LE

LE

LE

3.2.Impatt finanzjarju stmat tal-proposta fuq l-approprjazzjonijiet 

Il-programmi u l-linji baġitarji msemmijin hawn taħt huma indikattivi. Se jiġi identifikat finanzjament xieraq fi ħdan il-pakketti tal-programmi kontribwenti, f’konformità mar-regoli finanzjarji applikabbli.

3.2.1.Sommarju tal-impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet operazzjonali 

   Il-proposta/l-inizjattiva ma teħtieġx l-użu ta’ approprjazzjonijiet operazzjonali

X    Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ approprjazzjonijiet operazzjonali, kif spjegat hawn taħt:

Miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Titolu tal-qafas finanzjarju
pluriennali

Numru

Taħt l-INTESTATURA 2a: Koeżjoni, Reżiljenza u Valuri

DĠ EMPL

2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

□ Approprjazzjonijiet operazzjonali

Linja baġitarja 07 02 05 02

Impenji

(1a)

8,500

0,500

0,300

0

0

9,300

Pagamenti

(2a)

0

3,600

1,920

3,660

0,120

9,300

Impenji

(1b)

Pagamenti

2b

Impenji

1c

Pagamenti

2c TOTAL tal-approprjazzjonijiet operazzjonali 

Impenji

1a+1b+1c

8,500

0,500

0,300

0

0

9,300

Pagamenti

2a+2b

+2

0

3,600

1,920

3,660

0,120

9,300

·Approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva ffinanzjati mill-pakkett għall-programmi speċifiċi

2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

Linja baġitarja 07 01 01 01

Impenji / Pagamenti

(3)

0,108

0,443

0,158

0,710

Linja tal-baġit 07 01 01 01 - REACT-EU

Impenji / Pagamenti

(3)

0,000

0,506

0,000

0,506TOTAL tal-approprjazzjonijiet għad-DĠ EMPL

Impenji

8,608

1,449

0,458

10,516

Pagamenti

2a+2b

+2

0,108

4,549

2,078

3,660

0,120

10,516

 Titolu tal-qafas finanzjarju
pluriennali

7

“Nefqa amministrattiva“

miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

DĠ EMPL

□ Riżorsi umani

0,125

0,502

0,084

0,711

□ Nefqa amministrattiva oħra

0,017

0,017

TOTAL TAD-DĠ EMPL

Approprjazzjonijiet

0,125

0,519

0,084

0,728

TOTAL tal-approprjazzjonijiet 
skont l-INTESTATURA 7 
tal-qafas finanzjarju pluriennali 

(Total ta’ impenji = Total ta’ pagamenti)

0,125

0,519

0,084

0,728

miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

TOTAL tal-approprjazzjonijiet
skont l-INTESTATURI 1 sa 7 
tal-qafas finanzjarju pluriennali 

Impenji

8,734

1,968

0,542

11,243

Pagamenti

0,234

5,068

2,162

3,660

0,120

11,243

3.2.2.Output stmat iffinanzjat bl-approprjazzjonijiet operazzjonali 

Approprjazzjonijiet ta’ impenn f’miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Indika l-objettivi u l-outputs

2022

2023

2024

2025

Daħħal is-snin kollha li hemm bżonn biex turi d-durata tal-impatt (ara l-punt 1.6)

TOTAL

OUTPUTS

Tip 62

Kost medju

Nru

Kost

Nru

Kost

Nru

Kost

Nru

Kost

Nru

Kost

Nru

Kost

Nru

Kost

Nru totali

Kost totali

OBJETTIV SPEĊIFIKU NRU 1 63

- Output

Kampanja għall-komunikazzjoni

7,000

1

7,000

1

7,000

- Output

Avvenimenti tal-Kummissjoni

1,500

5

0,300

5

1,500

- Output

Avvenimenti tal-Presidenza

0,500

3

0,167

3

0,500

- Output

Evalwazzjoni

0,300

1

0,300

1

0,300

Subtotal tal-objettiv speċifiku Nru 1

OBJETTIV SPEĊIFIKU Nru 2 ...

- Output

Subtotal tal-objettiv speċifiku Nru 2

TOTAL

1

7,000

8

2,000

1

0,300

10

9,300

3.2.3.Sommarju tal-impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet amministrattivi 

   Il-proposta/l-inizjattiva ma teħtieġx l-użu ta’ approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva

X    Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva, kif spjegat hawn taħt:

miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

2022

2023

2024

2025

Daħħal is-snin kollha li hemm bżonn biex turi d-durata tal-impatt (ara l-punt 1.6)

TOTAL

INTESTATURA 7 
tal-qafas finanzjarju pluriennali

Riżorsi umani

0,125

0,519

0,084

0,711

Nefqa amministrattiva oħra

0,017

0,017

Subtotal tal-INTESTATURA 7 
tal-qafas finanzjarju pluriennali

0,125

0,519

0,084

0,728

Barra mill-INTESTATURA 7 64  
tal-qafas finanzjarju pluriennali

Riżorsi umani

0,108

0,949

0,158

1,216

Nefqa oħra ta’ natura amministrattiva

Subtotal barra mill-INTESTATURA 7 
tal-qafas finanzjarju pluriennali

0,108

0,949

0,158

1,216

TOTAL

0,234

1,468

0,242

1,948

L-approprjazzjonijiet meħtieġa għar-riżorsi umani u għal nefqa oħra ta’ natura amministrattiva se jiġu koperti mill-approprjazzjonijiet tad-DĠ li diġà jkunu assenjati għall-ġestjoni tal-azzjoni u/jew li diġà jkunu ġew riassenjati fid-DĠ, flimkien, jekk ikun meħtieġ, ma’ kwalunkwe allokazzjoni addizzjonali li tista’ tingħata lid-DĠ tal-ġestjoni skont il-proċedura annwali ta’ allokazzjoni u fid-dawl tal-limitazzjonijiet baġitarji.

3.2.3.1.Rekwiżiti stmati ta’ riżorsi umani

   Il-proposta/l-inizjattiva ma teħtieġx l-użu ta’ riżorsi umani.

X    Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ riżorsi umani, kif spjegat hawn taħt:

L-istima trid tiġi espressa f’unitajiet ekwivalenti għal full-time

2022

2023

2024

Sena N+3

Daħħal is-snin kollha li hemm bżonn biex turi d-durata tal-impatt (ara l-punt 1.6)

□Pożizzjonijiet fil-pjan ta’ stabbiliment (uffiċjali u persunal temporanju)

20 01 02 01 (Kwartieri Ġenerali u Uffiċċji tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni)

3

3

0.50

20 01 02 03 (Delegazzjonijiet)

01 01 01 01 (Riċerka indiretta)

01 01 01 11 (Riċerka diretta)

Linji baġitarji oħrajn (speċifika)

Persunal estern (f’unità Ekwivalenti għall-Full-Time: FTE) 65

20 02 01 (AC, END, INT mill-“pakkett globali”)

20 02 03 (AC, AL, END, INT u JPD fid-delegazzjonijiet)

07 01 01 01  66

fil-Kwartieri Ġenerali

7

7

5

fid-Delegazzjonijiet

01 01 01 02 (AC, END, INT - Riċerka indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT – Riċerka diretta)

Linji baġitarji oħra (speċifika) 07 01 01 01 NGEU

0

8

0

TOTAL

10

18

5,50

XX huwa l-qasam ta’ politika jew it-titolu baġitarju kkonċernat.

Ir-riżorsi umani meħtieġa se jiġu koperti mill-persunal tad-DĠ li diġà jkun assenjat għall-ġestjoni tal-azzjoni u/jew li diġà jkun ġie riassenjat fid-DĠ, flimkien, jekk ikun meħtieġ, ma’ kwalunkwe allokazzjoni addizzjonali li tista’ tingħata lid-DĠ tal-ġestjoni skont il-proċedura annwali ta’ allokazzjoni u fid-dawl tal-limitazzjonijiet baġitarji.

Deskrizzjoni tal-kompiti li jridu jitwettqu:

Uffiċjali u aġenti temporanji

Il-formulazzjoni u l-koordinazzjoni ma’ servizzi oħrajn tal-pjan ta’ ħidma tas-Sena; it-tfassil tat-termini ta’ referenza għal kuntratti tas-servizzi u tax-xiri u akkumpanjament tal-proċess tal-għażla; l-iżgurar ta’ koordinazzjoni interistituzzjonali; it-tħejjija ta’ laqgħat informattivi u ta’ diskorsi għall-Kummissarju u għad-DĠ; l-iżgurar ta’ input għal xogħol tal-istampa; l-akkumpanjament ta’ evalwazzjoni ex post

Persunal estern

3.2.4.Kompatibbiltà mal-qafas finanzjarju pluriennali attwali 

Il-proposta/l-inizjattiva:

X il-proposta hija kompatibbli mal-qafas finanzjarju pluriennali attwali

   tista’ tiġi ffinanzjata kompletament permezz ta’ riallokazzjoni fl-intestatura rilevanti tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP).

   teħtieġ l-użu tal-marġni mhux allokat taħt l-intestatura rilevanti tal-QFP u/jew l-użu tal-istrumenti speċjali ddefiniti fir-Regolament dwar il-QFP.

   teħtieġ reviżjoni tal-QFP.

3.2.5.Kontribuzzjonijiet ta’ partijiet terzi 

Il-proposta/l-inizjattiva:

X    ma tipprevedix kofinanzjament minn partijiet terzi

   tipprevedi l-kofinanzjament minn partijiet terzi kif stmat hawn taħt:

Approprjazzjonijiet f’miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Sena 
N 67

Sena 
N+1

Sena 
N+2

Sena 
N+3

Daħħal is-snin kollha li hemm bżonn biex turi d-durata tal-impatt (ara l-punt 1.6)

Totali

Speċifika l-korp ta’ kofinanzjament 

TOTAL tal-approprjazzjonijiet kofinanzjati

 

3.3.Impatt stmat fuq id-dħul 

X    Il-proposta/l-inizjattiva ma għandha l-ebda impatt finanzjarju fuq id-dħul.

   Il-proposta/l-inizjattiva għandha l-impatt finanzjarju li ġej:

   fuq ir-riżorsi proprji

   fuq dħul ieħor

indika, jekk id-dħul hux assenjat għal-linji tan-nefqa    

miljuni ta’ EUR (aġġustati ’l fuq għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Linja baġitarja tad-dħul:

Approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena finanzjarja kurrenti

Impatt tal-proposta/tal-inizjattiva 68

Sena 
N

Sena 
N+1

Sena 
N+2

Sena 
N+3

Daħħal is-snin kollha li hemm bżonn biex turi d-durata tal-impatt (ara l-punt 1.6)

L-Artikolu ….

Għad-dħul assenjat, speċifika l-linja/i baġitarja/i tan-nefqa affettwata/i.

Rimarki oħrajn (eż. il-metodu/il-formula li ntużaw sabiex jiġi kkalkolat l-impatt fuq id-dħul jew kwalunkwe informazzjoni oħra).

(1)    Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza ( COM(2021)274 final )
(2)    Ir-rapport ta’ Prospettiva Strateġika tal-2022 (COM(2022)289 final) appella, pereżempju, għal żieda fin-nefqa fl-edukazzjoni u t-taħriġ, filwaqt li enfasizza li dan jinvolvi kemm ħiliet ta’ apprendiment biex nadattaw għal realtà teknoloġika u suq tax-xogħol li qed jinbidlu rapidament, kif ukoll ħiliet ekoloġiċi u sensibilizzazzjoni dwar il-klima.
(3)     Id-dikjarazzjoni ta’ Porto - Consilium (europa.eu)
(4)    Eurostat, Rata tal-qgħad, (une_rt_m)  
(5)    Eurofound, Stħarriġ dwar il-Kumpanniji Ewropej 2019
(6)    Eurostat, Ċifri Ewlenin dwar in-Negozji Ewropej , Edizzjoni tal-2022, p. 10.
(7)    L-awtorità Ewropea tax-Xogħol, Rapport dwar in-nuqqas u l-eċċess ta’ ħaddiema fl-2021 u l-ENISA, l-iżvilupp tal-ħiliet fil-qasam taċ-ċibersigurtà fl-UE, Marzu 2020. L-istudji tal-ENISA jidentifikaw li hemm diskrepanza ta’ 291 000 professjonist fiċ-ċibersigurtà.
(8)    L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi, Gender equality index 2020 : key findings for the EU , l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2021
(9)    Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Il-Kumpass Diġitali tal-2030: l-approċċ Ewropew għad-Deċennju Diġitali ( COM/2021/118 final )
(10)    Il-Kummissjoni Ewropea, l-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali ( DESI )
(11)    Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Il-Kumpass Diġitali tal-2030: l-approċċ Ewropew għad-Deċennju Diġitali ( COM/2021/118 final )
(12)    Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, Rapport tal-eżitu finali , Mejju 2022
(13)    Cedefop, L-impjiegi ekoloġiċi u t-trasformazzjoni tal-ħiliet, p. 22
(14)    Eurostat, TRNG_AES_100 , data mill-2016, li tirreferi għall-parteċipazzjoni fit-taħriġ matul l-aħħar 12-il xahar, eskluż it-taħriġ fuq il-post tax-xogħol.
(15)    Eurostat, “Popolazzjoni fl-1 ta’ Jannar skont l-età, is-sess u t-tip ta’ projezzjoni (proj_19np)”
(16)    Definit bħala l-proporzjon bejn l-għadd ta’ persuni li għandhom 65 sena jew aktar u l-għadd ta’ persuni li għandhom bejn 15 u 64 sena, immultiplikat b’100. Ara Eurostat, PROJ_19NDBI
(17)    Fl-1 ta’ Jannar 2021, iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi residenti fl-Istati Membri tal-EU-27 irrappreżentaw 5,3 % tal-popolazzjoni totali. Madankollu, skont l-Eurostat, fl-2020 (bl-użu tad-data tal-LFS u l-klassifikazzjoni ISCO-08), dawn kienu jirrappreżentaw 8,7 % ta’ dawk li jnaddfu u dawk li jagħtu l-għajnuna, 7,2 % tal-assistenti għat-tħejjija tal-ikel, 6,9 % tal-ħaddiema fis-settur agrikolu, tal-forestrija u tas-sajd, 6,1 % tal-ħaddiema tal-bini u 6,0 % tal-ħaddiema fil-minjieri, fil-kostruzzjoni, fil-manifattura u fit-trasport.
(18)    JRC, Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe’s COVID-19 Response , April 23, 2020
(19)    Eurostat, Migration Integration Statistics – labour market indicators (data estratta f’April 2021). Pereżempju, fl-2020, ir-rata ta’ impjieg tal-UE għall-persuni ta’ bejn l-20 u l-64 sena kienet ta’ 61,9 % għal dawk li twieldu barra mill-UE, meta mqabbla ma’ 73,5 % għall-popolazzjoni nattiva kif ukoll għal persuni li twieldu fi Stat Membru ieħor tal-UE.
(20)    ĠU C , , p. .
(21)    ĠU C , , p. .
(22)    European Labour Authority, Report on labour shortages and surpluses 2021 and ENISA, Cybersecurity skills development in the EU, March 2020. L-istudji tal-ENISA jidentifikaw li hemm lakuna ta’ 291 000 professjonist fiċ-ċibersigurtà.
(23)    Eurostat, Ċifri Ewlenin dwar in-Negozji Ewropej , Edizzjoni tal-2022 Edition, p. 10.
(24)    Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali” ( COM/2020/103 final )
(25)    Il-Kummissjoni Ewropea 2021, Labour Market and Wage Developments in Europe, p. 26
(26)    Eurostat, Impjiegi (bħala% tal-popolazzjoni ta’ bejn l-20 u l-64 sena), ( LFSI_EMP_A )
(27)    Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, ( COM/2017/0250 final )
(28)

   Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ( 2000/C 364/01 )

(29)     Il-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (europa.eu)
(30)    Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza ( COM(2021)274 final )
(31)    Il-Parlament Ewropew, ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Frar 2021 dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza ( 2020/2818(RSP) )
(32)     Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew , 24-25 ta’ Ġunju 2021. Dan isegwi d- Dikjarazzjoni ta’ Porto tat-8 ta’ Mejju 2021
(33)    Diskors dwar l-Istat tal-Unjoni 2022, online fuq: L-Istat tal-Unjoni (europa.eu)
(34)    Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2022 dwar kontijiet individwali tal-apprendiment ( ĠU C 243, 27.6.2022, p. 26 )
(35)    Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2022 dwar approċċ Ewropew għall-mikrokredenzjali għall-apprendiment tul il-ħajja u għall-impjegabbiltà ( ĠU C 243, 27.6.2022, p. 10 )
(36)    Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar aġenda Ewropea ġdida għall-apprendiment tal-adulti 2021-2030 ( ĠU C 504, 14.12.2021, p. 9 )
(37)    Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-4.3.2021 dwar appoġġ attiv effettiv għall-impjiegi wara l-kriżi tal-COVID-19 (EASE) ( ĠU L 80, 8.3.2021, p. 1 )
(38)    Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2020 dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza ( ĠU C 417 2.12.2020, p. 1 )
(39)    Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Il-Patt Ekoloġiku Ewropew ( COM/2019/640 final )
(40)    Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, – "Lesti għall-Mira ta’ 55 %": Nilħqu l-Mira Klimatika tal-UE għall-2030 fi Triqitna lejn in-Newtralità Klimatika ( COM(2021) 550 final )
(41)    Il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Programm ta’ Politika tal-2030 “Il-Perkors għad-Deċennju Diġitali” ( COM/2021/574 final )
(42)    Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni; Il-Kumpass Diġitali tal-2030: l-approċċ Ewropew għad-Deċennju Diġitali ( COM (2021)118 final )
(43)     Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali (COM/2018/022 final)
(44)    Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Aġġornament tal-Istrateġija Industrijali l-Ġdida tal-2020: Nibnu Suq Uniku aktar b’saħħtu għall-irkupru tal-Ewropa ( COM(2021) 350 final )
(45)    Id-Direttiva (UE) 2021/1883 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2021 dwar il-kondizzjonijiet tad-dħul u tar-residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-fini ta’ impjieg bi kwalifiki għoljin, u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE ( ĠU L 382, 28.10.2021, p. 1 )
(46)    Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil ( COM/2020/609 final )
(47)    Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Nattiraw il-ħiliet u t-talent lejn l-UE ( COM/2022/657 final )
(48)    Il-Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment Il-Portal Globali (JOIN/2021/30 final)
(49)    Ara pereżempju ż-żieda fil-kisbiet terzjarji, ara l-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2021
(50)    Il- Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2020 dwar it-Taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet bħala bażi biex jiżdiedu s-sostenibbiltà u l-impjegabbiltà, fil-kuntest ta’ appoġġ għall-irkupru ekonomiku u l-koeżjoni soċjali
(51)    Kif stabbilit bir- Regolament (UE) 2021/241 tat-12 ta’ Frar 2021.
(52)    Il-kategoriji soċjali huma definiti u applikati abbażi tal-metodoloġija adottata mill-Kummissjoni f’konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-Istati Membri fir- Regolament Delegat 2021/2105 . Sat-03 ta’ Ottubru 2022, kienu ġew approvati 25 pjan għall-irkupru u r-reżiljenza mill-Kummissjoni u mill-Kunsill.
(53)    Ir-Regolament (UE) 2021/1056 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2021 li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta PE/5/2021/REV/1 ( ĠU L 231, 30.6.2021, p. 1 )
(54)    Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-iżgurar ta’ tranżizzjoni ġusta lejn in-newtralità klimatika ( ĠU C 243, 27.6.2022, p. 35 )
(55)    Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2022 dwar l-apprendiment favur it-tranżizzjoni ekoloġika u l-iżvilupp sostenibbli, ĠU C 243, 27.6.2022, p. 1.
(56)    Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Unjoni ta’ Ugwaljanza: Strateġija dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 2021-2030 ( COM/2021/101 final )
(57)    Kif imsemmi fl-Artikolu 58(2)(a) jew (b) tar-Regolament Finanzjarju.
(58)    Id-dettalji tal-modi ta’ ġestjoni u r-referenzi għar-Regolament Finanzjarju jistgħu jinstabu fuq is-sit BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(59)    Diff. = Approprjazzjonijiet differenzjati / Mhux diff. = Approprjazzjonijiet mhux differenzjati.
(60)    EFTA: Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles.
(61)    Pajjiżi kandidati u, meta applikabbli, kandidati potenzjali mill-Balkani tal-Punent.
(62)    L-outputs huma l-prodotti u s-servizzi li jridu jiġu pprovduti (eż.: l-għadd ta’ skambji ta’ studenti ffinanzjati, l-għadd ta’ kilometri ta’ toroq mibnija, eċċ.).
(63)    Kif deskritt fil-punt 1.4.2. “Objettiv(i) speċifiku/speċifiċi…”
(64)    Assistenza teknika u/jew amministrattiva u nefqa ta’ appoġġ għall-implimentazzjoni ta’ programmi u/jew ta’ azzjonijiet tal-UE (li qabel kienu l-linji “BA”), riċerka indiretta u riċerka diretta.
(65)    AC = Persunal bil-Kuntratt; AL = Persunal Lokali; END = Espert Nazzjonali Sekondat; INT = Persunal tal-Aġenziji; JPD = Professjonisti Subalterni f’Delegazzjonijiet.
(66)    Sottolimitu għall-persunal estern kopert minn approprjazzjonijiet operazzjonali (linji “BA” preċedenti).
(67)    Is-Sena N hija s-sena li fiha tibda l-implimentazzjoni tal-proposta/tal-inizjattiva. Issostitwixxi l-“N” bl-ewwel sena ta’ implimentazzjoni prevista (pereżempju: 2021). Agħmel l-istess għas-snin ta’ wara.
(68)    Fir-rigward tar-riżorsi proprji tradizzjonali (id-dazji doganali, l-imposti fuq iz-zokkor), l-ammonti indikati jridu jkunu ammonti netti, jiġifieri ammonti grossi wara t-tnaqqis ta’ 20 % għall-kostijiet tal-ġbir.
Top