EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0406

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni stabbilit mill-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Libaniża, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-estensjoni tal-Prijoritajiet ta’ Sħubija UE-Libanu, sakemm ikunu adottati dokumenti bi sħab aġġornati ġodda mill-UE u l-Libanu

COM/2021/406 final

Brussell, 20.7.2021

COM(2021) 406 final

2021/0229(NLE)

Proposta għal

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni stabbilit mill-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Libaniża, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-estensjoni tal-Prijoritajiet ta’ Sħubija UE-Libanu, sakemm ikunu adottati dokumenti bi sħab aġġornati ġodda mill-UE u l-Libanu


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.Is-suġġett tal-proposta

Din il-proposta tikkonċerna d-deċiżjoni li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni fil-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni stabbilit mill-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Libaniża, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-adozzjoni prevista ta’ deċiżjoni biex ikunu estiżi l-Prijoritajiet ta’ Sħubija UE-Libanu sakemm ikunu adottati Dokumenti bi Sħab aġġornati ġodda mill-UE u l-Libanu.

2.Il-kuntest tal-proposta

2.1.Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni

Il-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Libaniża, min-naħa l-oħra (“il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni”') ġie ffirmat fis-17 ta’ Ġunju 2002 u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ April 2006. Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni jifforma l-bażi ġuridika għar-relazzjonijiet bilaterali bejn l-UE u l-Libanu. Il-Ftehim għandu l-għan li

jipprovdi qafas xieraq għad-djalogu politiku bejn il-Partijiet li jwassal għall-iżvilupp ta’ relazzjonijiet mill-qrib fl-oqsma kollha li huma jikkunsidraw rilevanti għal dan id-djalogu,

jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għal-liberalizzazzjoni progressiva tal-kummerċ ta’ prodotti, ta’ servizzi u tal-kapital,

jippromwovu l-kummerċ u l-espansjoni ta’ relazzjonijiet ekonomiċi u soċjali armonjużi bejn il-Partijiet, b’mod partikolari permezz tad-djalogu u l-kooperazzjoni, biex jitrawmu l-iżvilupp u l-prosperità tal-Libanu u tal-poplu tiegħu, tiġi promossa l-kooperazzjoni ekonomika, soċjali, kulturali, finanzjarja u monetarja, tiġi promossa l-kooperazzjoni f’oqsma oħra li huma ta’ interess reċiproku.

2.2.Il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni

Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni jistabbilixxi Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, li għandu s-setgħa li jieħu deċiżjonijiet għall-finijiet tal-ilħuq tal-objettivi tal-Ftehim fil-każijiet li fih isir provvediment għalihom fih. Id-deċiżjonijiet huma vinkolanti fuq il-Partijiet. Il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jista’ jagħmel ukoll rakkomandazzjonijiet. Skont ir-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jkun ippresedut, għal perjodu ta’ 12-il xahar kull darba, mill-UE u mil-Libanu darba kull wieħed. Il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni għandu jiltaqa’ regolarment fil-livell ministerjali darba fis-sena. Jistgħu jsiru sessjonijiet speċjali tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni b’talba ta’ waħda mill-Partijiet, jekk il-Partijiet jaqblu li jsir hekk.

2.3.L-att previst tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni

Il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni għandu jadotta deċiżjoni dwar l-estensjoni tal-Prijoritajiet ta’ Sħubija UE-Libanu 2016-2020 sakemm jiġu adottati dokumenti bi sħab aġġornati ġodda mill-UE u l-Libanu. Skont l-Artikolu 10 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, id-deċiżjoni tiġi adottata permezz ta’ proċedura bil-miktub.

3.Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni

Il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata mill-Unjoni Ewropea fil-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni stabbilit mill-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni dwar l-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar l-estensjoni tal-Prijoritajiet ta’ Sħubija UE-Libanu hija bbażata fuq it-test tad-deċiżjoni annessa ma’ din id-Deċiżjoni.

Bid-Deċiżjoni Nru 1/2016 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni tal-11 ta’ Novembru 2016, l-UE u l-Libanu qablu dwar Prijoritajiet ta’ Sħubija biex jiggwidaw is-sħubija għall-perjodu 2016-2020.

Fil-qafas tal-proċess kontinwu ta’ tiġdid tas-sħubija tal-UE mal-Viċinat tan-Nofsinhar u wara l-adozzjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u l-Istrument il-ġdid ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument, NDICI), it-tħejjija u l-adozzjoni ta’ dokumenti bi sħab aġġornati ġodda mal-pajjiżi tal-Viċinat tan-Nofsinhar, inkluż il-Libanu, huma ppjanati għall-2021. F’dan il-qafas u biex jiġi evitat distakk bejn l-iskadenza tal-Prijoritajiet ta’ Sħubija UE-Libanu u l-adozzjoni ta’ oħrajn ġodda, huwa fl-interess tal-Partijiet li jestendu l-Prijoritajiet ta’ Sħubija attwali sakemm jiġu adottati oħrajn aġġornati ġodda.

4.Bażi ġuridika

4.1.Bażi ġuridika proċedurali

4.1.1.Prinċipji

L-Artikolu 218(9) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedi deċiżjonijiet li jistabbilixxu “l-pożizzjonijiet li għandhom jiġu adottati f'isem l-Unjoni f'sede stabbilita fi ftehim, meta dik is-sede tintalab tadotta atti li jkollhom effetti legali, sakemm dawn ma jkunux atti li jissupplimentaw jew jemendaw il-qafas istituzzjonali tal-ftehim”.

Il-kunċett ta’ “atti li jkollhom effetti legali” jinkludi atti li għandhom effetti legali bis-saħħa ta’ regoli tad-dritt internazzjonali li jirregolaw is-sede inkwistjoni. Dan jinkludi strumenti li ma għandhomx effett vinkolanti skont id-dritt internazzjonali, iżda li “jistgħu jinfluwenzaw b’mod determinanti l-kontenut tal-leġiżlazzjoni adottata mil-leġiżlatura tal-Unjoni 1 .

4.1.2.Applikazzjoni għal dan il-każ

Il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni huwa korp stabbilit bi ftehim, speċifikament il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni.

L-att li l-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni qed jintalab jadotta, jikkostitwixxi f’att li għandu effetti legali. L-att previst għandu effetti legali għaliex se jestendi l-Prijoritajiet ta’ Sħubija attwali sakemm jiġu adottati dokumenti bi sħab aġġornati ġodda.

Għalhekk, il-bażi ġuridika proċedurali għad-deċiżjoni proposta hija l-Artikolu 218(9) TFUE.

4.2.Bażi ġuridika sostantiva

4.2.1.Prinċipji

Il-bażi ġuridika sostantiva għal deċiżjoni skont l-Artikolu 218(9) TFUE tiddependi primarjament mill-objettiv u mill-kontenut tal-att previst li fir-rigward tiegħu tittieħed pożizzjoni f’isem l-Unjoni. Jekk l-att previst ikollu żewġ għanijiet jew żewġ komponenti, u jekk wieħed minn dawn l-għanijiet jew komponenti jkun jista’ jiġi identifikat bħala dak ewlieni, filwaqt li l-ieħor ikun sempliċiment inċidentali, id-deċiżjoni skont l-Artikolu 218(9) TFUE trid tkun imsejsa fuq bażi ġuridika sostantiva waħda, jiġifieri dik rikjesta mill-għan jew mill-komponent ewlieni jew predominanti.

4.2.2.Applikazzjoni għal dan il-każ

L-objettiv ewlieni u l-kontenut tal-att previst jirrigwardaw kooperazzjoni ma’ pajjiż terz fil-qafas ta’ ftehim ta’ assoċjazzjoni u l-Politika Ewropea tal-Viċinat.

Għaldaqstant, il-bażi ġuridika sostantiva tad-deċiżjoni proposta hija l-Artikolu 217.

4.3.Konklużjoni

Jenħtieġ li l-bażi ġuridika tad-deċiżjoni proposta tkun l-Artikolu 217 flimkien mal-Artikolu 218(9) TFUE.

5.Il-pubblikazzjoni tal-att previst

Billi l-att tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni se jibdel il-perjodu ta’ implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni, jenħtieġ li jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ladarba jiġi adottat.

2021/0229 (NLE)

Proposta għal

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni stabbilit mill-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Libaniża, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-estensjoni tal-Prijoritajiet ta’ Sħubija UE-Libanu, sakemm ikunu adottati dokumenti bi sħab aġġornati ġodda mill-UE u l-Libanu

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 217 flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)Il-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Libaniża, min-naħa l-oħra, ġie ffirmat fis-17 ta’ Ġunju 2002 u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ April 2006 2 .

(2)Il-Prijoritajiet ta’ Sħubija UE-Libanu ġew adottati mill-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni f’Novembru 2016 sa tmiem l-2020 3 .

(3)Fi skambju ta’ ittri, iż-żewġ Partijiet qablu dwar il-validità kontinwa tal-Prijoritajiet ta’ Sħubija UE-Libanu bħala dokument ta’ gwida biex jikkonsolidaw is-sħubija tagħhom sakemm jiġu adottati dokumenti bi sħab aġġornati ġodda.

(4)Skont l-Artikolu 76 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju, il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jista’ jieħu deċiżjonijiet għall-finijiet tal-ilħuq tal-objettivi tal-Ftehim.

(5)Il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni għandu jadotta deċiżjoni permezz ta’ proċedura bil-miktub biex jestendi l-Prijoritajiet ta’ Sħubija sakemm jiġu adottati dokumenti bi sħab aġġornati ġodda mill-UE u l-Libanu.

(6)Ikun xieraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f’isem l-Unjoni fil-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, billi d-deċiżjoni se tkun vinkolanti fuq l-Unjoni.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni stabbilit mill-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Libaniża, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-estensjoni tal-Prijoritajiet ta’ Sħubija UE-Libanu, sakemm ikunu adottati dokumenti bi sħab aġġornati ġodda mill-UE u l-Libanu, għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Libanu mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Kummissjoni.

Magħmul fi Brussell,

   F’isem il-Kunsill

   Il-President

(1)    Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Ottubru 2014, Il-Ġermanja vs Il-Kunsill, Il-Kawża C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, il-punti minn 61 sa 64.
(2)    Il-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Libaniża, min-naħa l-oħra; ĠU L 143; 30.5.2006
(3)    Id-Deċiżjoni Nru 1/2016 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Libanu tal-11 ta’ Novembru 2016 dwar qbil fuq il-Prijoritajiet tas-Sħubija UE-Libanu; ĠU 350/114; 22.12.2016.
Top

Brussell, 20.7.2021

COM(2021) 406 final

ANNESS

tal-

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni stabbilit mill-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Libaniża, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-estensjoni tal-Prijoritajiet ta’ Sħubija UE-Libanu, sakemm ikunu adottati dokumenti bi sħab aġġornati ġodda mill-UE u l-LibanuANNESS

DEĊIŻJONI Nru xx/2021 TAL-KUNSILL TA’ ASSOĊJAZZJONI UE-LIBANU 

ta’ [dd/mm/yyy] 

li jaqbel dwar l-estensjoni tal-Prijoritajiet ta' Sħubija bejn l-UE u l-Libanu

IL-KUNSILL TA' ASSOĊJAZZJONI BEJN L-UE U L-LIBANU,

Wara li kkunsidra l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Libanu, min-naħa l-oħra (il-“Ftehim Ewro-Mediterranju”),

Billi:

(1)Il-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Libaniża, min-naħa l-oħra, ġie ffirmat fis-17 ta’ Ġunju 2002 u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ April 2006 1 .

(2)Skont l-Artikolu 76 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju, il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jista’ jieħu deċiżjonijiet għall-finijiet tal-ilħuq tal-objettivi tal-Ftehim.

(3)L-Artikolu 86 tal-Ftehim jipprovdi li l-Partijiet jieħdu kwalunkwe miżura ġenerali jew speċifika meħtieġa biex jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont il-Ftehim u jaraw li jinkisbu l-għanijiet stipulati fil-Ftehim.

(4)Bid-Deċiżjoni Nru 1/2016 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni tal-11 ta’ Novembru 2016, l-UE u l-Libanu qablu dwar Prijoritajiet ta’ Sħubija biex jiggwidaw is-sħubija tagħhom għall-perjodu 2016-2020, bil-għan li jappoġġaw u jsaħħu r-reżiljenza u l-istabbiltà tal-Libanu filwaqt li jfittxu li jittrattaw l-impatt tal-kunflitt fit-tul fis-Sirja 2 . 

(5)Fi skambju ta’ ittri, iż-żewġ Partijiet qablu dwar il-validità kontinwa tal-Prijoritajiet ta’ Sħubija bejn l-UE u l-Libanu bħala dokument ta’ gwida biex jikkonsolidaw is-sħubija tagħhom sakemm jiġu adottati dokumenti bi sħab aġġornati ġodda.

(6)L-Artikolu 10 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jistipula l-possibbiltà li jittieħdu deċiżjonijiet permezz ta’ proċedura bil-miktub bejn is-sessjonijiet jekk il-Partijiet jaqblu li jsir dan;

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, li jaġixxi bi proċedura bil-miktub, jiddeċiedi li l-Prijoritajiet ta’ Sħubija bejn l-UE u l-Libanu annessi mad-Deċiżjoni tiegħu Nru 1/2016 tal-11 ta’ Novembru 2016, jiġu estiżi sakemm jiġu adottati dokumenti bi sħab aġġornati ġodda mill-UE u l-Libanu.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi xx, [jum xahar sena].

   Għall-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni

(1)    Il-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Libaniża, min-naħa l-oħra; ĠU L 143; 30.5. 2006
(2)    Id-Deċiżjoni Nru 1/2016 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Libanu tal-11 ta’ Novembru 2016 dwar qbil fuq il-Prijoritajiet tas-Sħubija UE-Libanu; ĠU L 350/114; 22.12.2016.
Top