EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0392

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

COM/2018/392 final - 2018/0216 (COD)

Brussell, 1.6.2018

COM(2018) 392 final

2018/0216(COD)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

{SEC(2018) 305 final}
{SWD(2018) 301 final}


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.KUNTEST TAL-PROPOSTA

Raġunijiet u objettivi tal-proposta

Il-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) għall-2021 sal-2027 (il-proposta dwar il-QFP) 1 tistabbilixxi l-qafas baġitarju u l-orjentazzjonijiet ewlenin għall-Politika Agrikola Komuni (il-PAK). Abbażi ta’ dan, il-Kummissjoni tippreżenta sett ta’ regolamenti li jistipulaw il-qafas leġiżlattiv għall-PAK għall-perjodu 2021-2027, flimkien ma’ valutazzjoni tal-impatt tax-xenarji alternattivi għall-iżvilupp tal-politika. Dawn il-proposti jipprevedu data ta’ applikazzjoni mill-1 ta’ Jannar 2021 u huma ppreżentati għal Unjoni ta’ 27 Stat Membru, b’konformità man-notifika mir-Renju Unit bl-intenzjoni tiegħu li jirtira mill-Unjoni Ewropea u l-Euratom abbażi tal-Artikolu 50 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea li waslet għand il-Kunsill Ewropew fid-29 ta’ Marzu 2017.

Id-deċiżjoni dwar l-aħħar riforma tal-PAK ittieħdet fl-2013 u din ir-riforma ġiet implimentata fl-2015. Minn dak iż-żmien ’l hawn, il-kuntest li fih saret dik ir-riforma nbidel b’mod sinifikanti. B’mod partikolari:

Il-prezzijiet agrikoli naqsu b’mod sostanzjali – minħabba fatturi makroekonomiċi, tensjonijiet ġeopolitiċi u fatturi oħrajn.

L-enfasi tan-negozjati kummerċjali nbidel b’mod aktar viżibbli minn negozjati multilaterali għal negozjati bilaterali u l-UE saret aktar miftuħa għas-swieq dinjija.

L-UE ffirmat impenji internazzjonali ġodda – eż. dwar il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima (permezz tas-COP 21) u aspetti mifruxa tal-iżvilupp internazzjonali (permezz tal-Għanijiet tan-NU ta’ Żvilupp Sostenibbli – SDGs), kif ukoll sforzi biex tirreaġixxi aħjar għal żviluppi ġeopolitiċi oħra inkluż il-migrazzjoni.

Dawn il-bidliet wasslu għal dibattitu pubbliku fuq jekk ir-riforma tal-2013 kinitx biżżejjed jew le biex tgħin lill-PAK tindirizza kif xieraq l-isfidi wesgħin li hemm bħalissa b’rabta mas-saħħa ekonomika tas-settur agrikolu, mal-ħarsien tal-ambjent, mal-azzjonijiet marbutin mat-tibdil fil-klima u man-nisġa soċjali u ekonomika b’saħħitha taż-żoni rurali tal-UE – speċjalment fid-dawl tal-opportunitajiet li qed joħorġu biex jittieħdu azzjonijiet fl-oqsma tal-kummerċ, tal-bijoekonomija, tal-enerġija rinnovabbli, tal-ekonomija ċirkolari u tal-ekonomija diġitali.

Il-PAK trid tiġi mmodernizzata biex tkun tista’ tindirizza dawn l-isfidi, trid tiġi ssimplifikata biex tkun tista’ tagħmel dan bl-inqas piż amministrattiv possibbli, u trid issir aktar koerenti mal-politiki l-oħrajn tal-UE sabiex jiżdied kemm jista’ jkun il-kontribut tagħha lejn l-għaxar prijoritajiet tal-Kummissjoni u lejn l-Objettivi ta’ Żvilupp Sostenibbli. Fil-fatt, kif semmiet il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni li ppubblikat dan l-aħħar dwar il-qafas finanzjarju pluriennali, Politika Agrikola Komuni mmodernizzata trid tappoġġa l-bidla lejn settur agrikolu kompletament sostenibbli u lejn l-iżvilupp ta’ żoni rurali mimlija ħajja, li jipprovdu ikel sikur u ta’ kwalità għolja għal aktar minn 500 miljun konsumatur. L-Ewropa teħtieġ settur agrikolu intelliġenti, reżiljenti, sostenibbli u kompetittiv sabiex tiżgura l-produzzjoni ta’ ikel sikur, ta’ kwalità għolja, affordabbli, nutrittiv u varjat għaċ-ċittadini tagħha u sabiex tiġi żviluppata nisġa soċjoekonomika b’saħħitha fiż-żoni rurali. Politika Agrikola Komuni mmodernizzata trid iżżid il-valur miżjud Ewropew tagħha billi tkun aktar ambizzjuża f’dak li għandu x’jaqsam mal-ambjent u mal-klima u billi tindirizza l-aspettattivi taċ-ċittadini b’rabta ma’ saħħithom, mal-ambjent u mal-klima.

Hekk kif kien previst fil-Programm ta’ Ħidma tagħha għall-2017, il-Kummissjoni għamlet konsultazzjonijiet wesgħin dwar is-simplifikazzjoni u l-immodernizzar tal-PAK sabiex jiżdied kemm jista’ jkun il-kontribut tagħha lejn l-għaxar prijoritajiet tal-Kummissjoni u lejn l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (l-SDGs). Dawn il-konsultazzjonijiet kienu jiffukaw fuq il-prijoritajiet speċifiċi tal-politika għall-ġejjieni mingħajr preġudizzju għall-allokazzjonijiet finanzjarji għall-PAK fil-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss. Il-proċess kien jinkludi konsultazzjoni fuq skala kbira, kif ukoll l-analiżi tal-provi disponibbli dwar il-prestazzjoni tal-PAK, fosthom l-opinjonijiet rilevanti tal-Pjattaforma REFIT.

Ir-riżultati ta’ dan il-proċess ġew ippreżentati fil-Komunikazzjoni intitolata “Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja” li ġiet adottata fid-29 ta’ Novembru 2017. Il-Komunikazzjoni tippermetti li jsir djalogu strutturat dwar il-PAK fil-ġejjieni fl-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll mal-partijiet ikkonċernati. Dan id-dokument tal-politika ddeskriva l-isfidi, l-objettivi u l-azzjonijiet possibbli biex il-PAK, li trid tkun aktar sempliċi, aktar intelliġenti u moderna, tkun rilevanti għall-ġejjieni, u mexxa l-bidla lejn settur agrikolu aktar sostenibbli.

B’mod partikolari, il-Kummissjoni identifikat ambizzjoni ogħla għall-azzjoni ambjentali u klimatika, immirar aħjar tal-appoġġ u aktar serħan fuq ir-rabta bejn ir-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Pariri bħala l-ogħla prijoritajiet tal-PAK ta’ wara l-2020. Barra minn hekk, bħala mod kif tista’ tittejjeb il-prestazzjoni tal-PAK, ipproponiet mudell ta’ implimentazzjoni ġdid (NDM) biex l-enfasi tal-politika jinbidel minn konformità għal prestazzjoni, u biex jerġgħu jiġu bbilanċjati r-responsabbiltajiet bejn il-livell tal-UE u l-livell tal-Istati Membri b’aktar sussidjarjetà. Il-mudell il-ġdid għandu l-għan li jikseb aħjar l-objettivi tal-UE abbażi ta’ ppjanar strateġiku, interventi ta’ politika mifruxa u indikaturi komuni tal-prestazzjoni, u b’hekk tittejjeb il-koerenza politika bejn il-PAK tal-ġejjieni u ma’ objettivi oħrajn tal-UE.

Konsistenza mad-dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam ta’ politika

L-Artikolu 39 tat-TFUE jistabbilixxi l-objettivi tal-PAK, li huma dawn li ġejjin:

·li tkabbar il-produttività agrikola billi tippromwovi progress tekniku u billi tiżgura l-iżvilupp razzjonali tal-produzzjoni agrikola u l-aħjar użu possibbli tal-fatturi tal-produzzjoni, speċjalment tan-nies tax-xogħol;

·li tiżgura b’dan il-mod livell ġust ta’ għajxien għall-popolazzjoni agrikola, b’mod partikolari billi tkabbar il-qligħ individwali tal-ħaddiema fl-agrikoltura;

·li tagħmel is-swieq stabbli;

·li tiggarantixxi d-disponibbiltà tal-provvisti;

·li tiżgura prezzijiet raġonevoli fil-konsenja tal-prodotti lill-konsumatur.

Din il-proposta hija konsistenti għalkollox mal-objettivi tal-PAK mogħtija fit-Trattat. Hija timmodernizza u tissimplifika l-mod kif jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet tat-Trattat.

Konsistenza ma’ politiki oħra tal-Unjoni

L-agrikoltura u l-forestrija jkopru 84 % mit-territorju tal-UE. Dawn is-setturi jiddependu fuq l-ambjent u fl-istess ħin jinfluwenzawh. Għalhekk, għadd ta’ objettivi speċifiċi tal-PAK li qed jiġu proposti se jwasslu għal azzjonijiet klimatiċi u ambjentali f’konformità mal-politiki rispettivi tal-UE.

Huwa fatt magħruf li x-xejriet tal-konsum jaffettwaw is-saħħa pubblika. Minħabba r-rabta tagħhom mal-ikel u xi kultant ukoll mal-mod kif dan jiġi prodott, il-politiki agrikoli huma marbutin mal-politiki tas-saħħa. Il-proposti jsaħħu r-rabtiet mal-politika tas-saħħa, b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam ma’ dieti tajbin għas-saħħa u mat-tnaqqis fl-użu tal-antimikrobiċi.

L-UE hija importatur ewlieni ta’ prodotti bażiċi u esportatur ta’ prodotti tal-ikel u tal-agrikoltura ta’ valur u għalhekk għandha impatt fuq is-sistemi tal-ikel barra mill-UE. Il-proposta, konformi mal-Artikolu 208 tat-TFUE, tqis l-objettivi tal-kooperazzjoni tal-UE għall-iżvilupp għall-qerda tal-faqar u l-iżvilupp sostenibbli fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, b’mod partikolari billi tiżgura li l-appoġġ tal-UE għall-bdiewa ma jkollu l-ebda effett kummerċjali jew effetti minimi.

Fl-aħħar nett, bħal f’setturi oħrajn, l-agrikoltura u ż-żoni rurali jistgħu jużaw aħjar it-teknoloġiji l-ġodda u l-għarfien il-ġdid, b’mod partikolari t-teknoloġiji diġitali. Il-proposti jsaħħu r-rabtiet mal-politika tar-riċerka billi jagħtu prominenza lill-organizzazzjoni tal-iskambju tal-għarfien fil-mudell ta’ implimentazzjoni tal-politika. Bl-istess mod, l-enfasi fuq id-diġitalizzazzjoni tippermetti li jsiru konnessjonijiet mal-Aġenda Diġitali tal-UE.

2.BAŻI ĠURIDIKA, SUSSIDJARJETÀ U PROPORZJONALITÀ

Bażi ġuridika

L-Artikolu 42 u l-Artikolu 43(2) tat-TFUE f’dak li għandu x’jaqsam mar-Regolament dwar il-Pjan tal-PAK.

Sussidjarjetà (għall-kompetenza mhux esklużiva)

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li l-qasam tal-agrikoltura huwa qasam ta’ kompetenza kondiviża bejn l-Unjoni u l-Istati Membri, filwaqt li jistabbilixxi politika agrikola komuni b’objettivi komuni u b’implimentazzjoni komuni. Is-sistema attwali tal-implimentazzjoni tal-PAK tistrieħ fuq rekwiżiti ddettaljati fil-livell tal-UE, u fiha arranġamenti stretti għall-kontroll, għall-penali u għall-awditjar. Ħafna drabi, dawn ir-regoli huma preskrittivi ħafna, sal-livell tal-azjendi agrikoli. Iżda fl-ambjent klimatiku u tal-biedja tant diversifikat tal-Unjoni, la approċċ minn fuq għal isfel u lanqas approċċ ta’ universalità ma hu adattat biex jinkisbu r-riżultati mixtieqa u l-valur miżjud tal-UE.

Fil-mudell ta’ implimentazzjoni mogħti f’din il-proposta, l-Unjoni tistabbilixxi l-parametri bażiċi tal-politika (l-objettivi tal-PAK, it-tipi ġenerali ta’ intervent u r-rekwiżiti bażiċi), filwaqt li l-Istati Membri jerfgħu responsabbiltà akbar u għandhom aktar responsabbiltà għal kif jilħqu l-objettivi u għal kif jilħqu l-miri miftiehma.

Jekk tiżdied is-sussidjarjetà, ikunu jistgħu jitqiesu aħjar il-kundizzjonijiet u l-ħtiġijiet lokali, skont dawk l-objettivi u l-miri. L-Istati Membri se jkunu responsabbli biex ifasslu l-interventi tal-PAK b’tali mod li jsaħħu kemm jista’ jkun il-kontribut tagħhom lejn l-objettivi tal-UE. Filwaqt li jżommu l-istrutturi attwali ta’ governanza – li jridu jibqgħu jiżguraw monitoraġġ u infurzar effettiv tal-kisba ta’ kull objettiv tal-politika, l-Istati Membri se jkollhom ukoll vuċi akbar fit-tfassil tal-qafas ta’ konformità u ta’ kontroll li japplika għall-benefiċjarji (inklużi l-kontrolli u l-penali).

Proporzjonalità

L-isfidi ekonomiċi, ambjentali u soċjali li s-settur tal-biedja u ż-żoni rurali tal-UE qed iħabbtu wiċċhom magħhom jeħtieġu tweġiba sostanzjali li tkun tixraq lil-lat tal-UE ta’ dawk l-isfidi. Is-setgħa ta’ aktar għażla li l-Istati Membri se jingħataw huma u jagħżlu u jadattaw l-għodod tal-politika disponibbli fil-kuntest tal-PAK biex jilħqu l-objettivi f’mudell ibbażat aktar fuq ir-riżultati għandu jagħmilha saħansitra inqas possibbli li l-PAK tmur lil hinn minn livell proporzjonat ta’ azzjoni.

Għażla tal-istrument

Minħabba li l-atti oriġinali huma kollha Regolamenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-emendi jridu jiddaħħlu permezz ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

3.RIŻULTATI TAL-EVALWAZZJONIJIET EX-POST, TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI U TAL-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

Evalwazzjonijiet ex post/kontrolli tal-idoneità tal-leġiżlazzjoni eżistenti

Il-PAK tinsab fil-qofol tal-bini u tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea (l-UE). Hija ġiet stabbilita kmieni fis-snin sittin abbażi ta’ għanijiet inklużi fit-Trattat, u minn dak iż-żmien ’l hawn ġiet riformata kemm-il darba sabiex titjieb il-kompetittività tas-settur agrikolu, sabiex jiġi promoss l-iżvilupp rurali, sabiex jiġu indirizzati sfidi ġodda u sabiex twieġeb aħjar għad-domandi tas-soċjetà. L-aħħar riforma kbira tagħha ġiet adottata fl-2013. Fir-riforma tal-2013, l-objettivi ġenerali tal-PAK ġew issimplifikati għal tliet tipi, li kienu dawn li ġejjin:

i.    Produzzjoni vijabbli tal-ikel

ii.    Ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali u l-azzjoni klimatika;

iii.    Żvilupp territorjali bbilanċjat.

Sabiex jiġi vvalutat il-progress lejn il-kisba tal-objettivi imsemmijin hawn fuq u sabiex jiġu identifikati l-isfidi tal-ġejjieni, sar proċess wiesa’ ta’ konsultazzjoni li matulu tħeġġeġ dibattitu strutturat mal-partijiet ikkonċernati kollha, inkluż ma’ atturi li mhumiex mill-qasam agrikolu. Barra minn hekk, inġabret l-evidenza dwar il-prestazzjoni tal-PAK mill-ħafna informazzjoni disponibbli dwar il-PAK (li hija deskritta fil-qosor fil-Kaxxa nru 1 ta’ hawn taħt), li serviet bħala sfond għall-valutazzjoni tal-kisbiet u tan-nuqqasijiet tal-PAK matul is-snin, iżda b’mod speċjali b’rabta mal-aktar riforma reċenti tagħha. Din kellha x’taqsam b’mod partikolari mal-affarijiet li ġejjin:

·l-evidenza miġbura permezz tal-Qafas Komuni ta’ Monitoraġġ u Evalwazzjoni (is-CMEF), li jintuża għall-kejl tal-prestazzjoni tal-PAK 2 ;

·Serje ta’ studji ta’ evalwazzjoni skedati matul il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (2014–2020) biex jivvalutaw l-objettivi attwali tal-PAK, bl-ewwel sejbiet disponibbli fl-2017/18 3 .

Riżultati dwar il-progress lejn il-miri u l-pakketti finanzjarji korrispondenti disponibbli fir-Rapporti Annwali ta’ Implimentazzjoni (AIR) għall-Iżvilupp Rurali.

·Dokumenti oħra ta’ sfond, data, fatti, ċifri rilevanti għall-valutazzjoni tal-impatt ġew ippubblikati fuq il-paġna tal-internet tad-DĠ AGRI 4 .

Konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati

Ġiet organizzata konsultazzjoni pubblika miftuħa b’aktar minn 322 000 sottomissjoni, djalogu strutturat mal-partijiet ikkonċernati, ħames sessjonijiet ta’ ħidma tal-esperti, opinjonijiet tal-Pjattaforma REFIT, kontributi mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni u mill-Parlamenti Nazzjonali. Il-proċess qies ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tat-Task Force tas-Suq Agrikolu (AMTF) 5 u l-Konferenza dwar l-Iżvilupp Rurali li saret f’Cork (2016) 6 .

Ġbir u użu tal-għarfien espert

Sabiex tinġabar l-evidenza/l-għarfien mill-esperti fuq kwistjonijiet relatati mal-PAK, ġiet organizzata serje ta’ sessjonijiet ta’ ħidma speċjalizzati bejn Marzu 2017 u Frar 2018. Dawn is-sessjonijiet ta’ ħidma ppermettew l-iskambju ta’ fehmiet bejn l-esperti u l-uffiċjali tal-Kummissjoni, u li jsir progress fil-formulazzjoni tal-konklużjonijiet ewlenin/kwistjonijiet ewlenin li jridu jitqiesu fil-proċess ta’ modernizzazzjoni u simplifikazzjoni.

Il-ħames kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati mis-sessjonijiet ta’ ħidma ntgħażlu sabiex ikopru l-aktar oqsma rilevanti fejn ġew identifikati nuqqasijiet fl-għarfien u nuqqasijiet ta’ qbil dwar l-approċċi ta’ politika. Is-sessjonijiet ta’ ħidma tfasslu skont metodoloġija simili bbażata fuq dan li ġej:

(1)ġbir tal-aktar evidenza reċenti disponibbli fil-livell tal-esperti, tal-akkademiċi, tal-prattikanti u tal-istituzzjonijiet internazzjonali;

(2)enfasi fuq l-esperjenzi prattiċi fuq il-post;

(3)valutazzjoni tal-potenzjal tat-teknoloġiji/tal-approċċi ġodda biex jitjieb it-tfassil futur tal-politiki fil-qasam speċifiku kopert.

Is-sommarji tas-sessjonijiet ta’ ħidma u l-preżentazzjonijiet huma disponibbli hawn:

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_mt

Sessjoni ta’ ħidma 1: L-aħjar prattiki li jindirizzaw il-ħtiġijiet ambjentali u klimatiċi  (it-23/24 ta’ Marzu 2017)

Din is-sessjoni ta’ ħidma fuq jumejn kienet tinvolvi firxa wiesgħa ta’ esperti dwar l-isfidi ambjentali u klimatiċi. Eżaminat:

·l-għodod disponibbli għall-valutazzjoni tal-ħtiġijiet ambjentali;

·il-metodi biex titjieb l-adozzjoni tal-miżuri (b’enfasi fuq ir-rwol tal-approċċi komportamentali).

Sessjoni ta’ ħidma 2: Il-ġestjoni tar-riskji (it-18/19 ta’ Mejju 2017)

Din is-sessjoni ta’ ħidma fuq jumejn ippruvat tagħmel progress fil-ġbir tal-evidenza fid-dibattitu dwar l-għodod għall-appoġġ tal-komunità tal-bdiewa biex jiffaċċjaw aħjar ir-riskji relatati mal-produzzjoni, mal-prezz u mal-introjtu. Eżaminat:

·l-isfidi tax-xibka ta’ sikurezza tas-suq tal-UE u l-iżviluppi reċenti fis-sistema tal-ġestjoni tar-riskji fis-seħħ fl-Istati Uniti;

·il-każ tas-swieq futuri fl-UE, is-settur tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni agrikoli tal-UE, il-każ ta’ sħubija pubblika-privata u skema ta’ assigurazzjoni tal-għelejjel;

·aspetti komportamentali fil-ġestjoni tar-riskji.

Sessjoni ta’ ħidma 3: L-ikel u kwistjonijiet relatati (il-31 ta’ Mejju 2017)

Is-sessjoni ta’ ħidma dwar l-ikel u kwistjonijiet relatati eżaminat l-allinjament tal-PAK mal-politika tas-saħħa u l-kapaċità tagħha li tiffaċilita l-adattament tal-bdiewa għall-bidliet fit-tendenzi tal-konsum. B’mod partikolari r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi teħtieġ aktar attenzjoni.

Sessjoni ta’ ħidma 4: Kwistjonijiet soċjoekonomiċi (id-9 ta’ Ġunju 2017)

Is-sessjoni ta’ ħidma dwar il-kwistjonijiet soċjoekonomiċi ffokat fuq l-analiżi tad-dinamiki tat-tkabbir u tal-impjiegi fis-settur agroalimentari tal-UE. Eżaminat ir-rabtiet bejn l-agrikoltura dinjija u l-ktajjen ta’ valur tal-ikel fl-UE kemm minn perspettiva kunċettwali kif ukoll minn perspettiva prattika, abbażi tal-istudji tal-każ.

Sessjoni ta’ ħidma 5: Il-kejl tal-prestazzjoni ambjentali u klimatika tal-PAK (is-26 ta’ Frar 2018)

Is-sessjoni ta’ ħidma eżaminat liema objettivi ta’ politika bażiċi jistgħu jiġu stabbiliti fil-livell tal-UE, kif jistgħu jiġu implimentati fil-livell tal-Istati Membri, u kif jistgħu jiġu monitorjati, kontrollati u evalwati.

Valutazzjoni tal-impatt

Il-valutazzjoni tal-impatt li tappoġġa l-proposti leġiżlattivi, kif ukoll l-opinjonijiet tal-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju (RSB), huma disponibbli fuq is-sib web li ġej:

Lista ta’ valutazzjonijiet tal-impatt u l-opinjonijiet akkumpanjanti tal-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju

Inizjalment l-RSB ħareġ opinjoni negattiva. Filwaqt li apprezza l-ambizzjoni li l-PAK tiġi modernizzata u ssimplifikata u l-analiżi fil-fond ta’ xenarji differenti li jenfasizzaw b’mod utli il-kompromessi bejn l-objettivi tal-politika, il-Bord qies li r-rapport għandu jispjega aħjar ir-raġunament, il-fattibbiltà u l-funzjonament tal-mudell ta’ implimentazzjoni l-ġdid propost. Il-komplementi meħtieġa ġew miżjuda fir-rapport dwar il-valutazzjoni tal-impatt, inkluż f’Anness speċjali dwar il-proposti għall-mudell ta’ implimentazzjoni l-ġdid. Fuq din il-bażi, l-RSB ta opinjoni pożittiva b’xi riżervi. Filwaqt li rrikonoxxa li kien hemm xi titjib fir-rapport, il-Bord talab għal aktar speċifikazzjonijiet dwar is-salvagwardji preċiżi għall-mitigazzjoni tar-riskji identifikati. L-Anness 1 tar-rapport dwar il-valutazzjoni tal-impatt (Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal) jispjega l-aġġustamenti magħmula biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-Bord.

Bosta alternattivi ta’ politika differenti huma preżentati u diskussi fir-rapport dwar il-valutazzjoni tal-impatt. Ma hemm l-ebda alternattiva ppreferuta fil-valutazzjoni tal-impatt. Minflok ġew ittestjati kombinamenti varji tal-elementi tal-proposti fl-alternattivi differenti biex wieħed jara liema taħlita ottimali tista’ titnissel.

L-alternattivi essenzjalment jittestjaw approċċi kontrastanti biex jiksbu l-objettivi identifikati:

1.il-livelli differenti ta’ ambizzjoni ambjentali u klimatika, b’enfasi fuq l-effetti potenzjali tas-sistemi ta’ implimentazzjoni obbligatorji u volontarji;

2.il-modi differenti biex jiġi appoġġat l-introjtu tal-azjendi agrikoli u b’mod partikolari d-distribuzzjoni ta’ dan l-appoġġ mal-bdiewa differenti, b’enfasi fuq l-effetti potenzjali fuq l-azjendi agrikoli żgħar u medji.

3.l-interventi soċjoekonomiċi usa’, b’mod partikolari taħt il-politika ta’ żvilupp rurali, kif ukoll l-approċċi trasversali għall-modernizzazzjoni.

L-ewwel alternattiva tittestja l-potenzjal ta’ ekoskema volontarja biex tiżdied l-ambizzjoni ambjentali u klimatika. Teżamina wkoll ir-rwol potenzjali tal-għodod għall-ġestjoni tar-riskji b’pagamenti diretti aktar baxxi fl-appoġġ għall-introjtu tal-bdiewa. Iż-żewġ subalternattivi jirriflettu l-ambizzjonijiet ambjentali u l-approċċi għall-pagamenti diretti differenti tal-Istati Membri, fi ħdan il-mudell ta’ implimentazzjoni.

F’alternattiva oħra, il-pagamenti diretti huma mmirati aħjar u l-implimentazzjoni tal-kundizzjonalità hija aktar ambizzjuża sabiex tittejjeb il-prestazzjoni ekonomika u ambjentali konġunta tal-PAK, kif ukoll biex jiġu indirizzati l-isfidi klimatiċi. Is-subalternattivi huma żviluppati wkoll biex juru d-differenzi possibbli fl-ambizzjoni tal-Istati Membri fir-rigward tal-objettivi ambjentali u klimatiċi.

Alternattiva finali tenfasizza ħafna l-kura ambjentali u l-impjiegi – u titfa’ l-attenzjoni fuq il-bdiewa żgħar u medji bħala mod biex jinżammu l-impjiegi fiż-żoni rurali. L-Istati Membri huma obbligati li jallokaw 30 % tal-pagamenti tal-pilastru I biex jipprovdu pagamenti supplimentari għal erba’ skemi li huma volontarji għall-bdiewa - il-biedja organika, il-bur permanenti, iż-Żoni b’Restrizzjonijiet Naturali (ANC) u l-elementi lineari tal-pajsaġġ, sabiex titħeġġeġ aktar l-azzjoni klimatika u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali.

Il-valutazzjoni tal-impatt tindika l-kompromessi diffiċli li huma inerenti għal politika li tindirizza ħafna objettivi differenti, meta l-parametri bażiċi jinbidlu b’mod sinifikanti.

Parametru bażiku ewlieni huwa l-livell ta’ appoġġ tal-PAK. It-tnaqqis ta’ 5 % propost mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha ta’ Mejju 2018 għall-QFP tal-2021–2027 jinsab fil-firxa meqjusa fil-valutazzjoni tal-impatt.

Fir-rigward tal-introjtu tal-ażjendi agrikoli, huma importanti kemm il-livell kif ukoll id-distribuzzjoni tal-appoġġ. L-iżgurar ta’ livell xieraq ta’ appoġġ u b’hekk livell xieraq ta’ introjtu għall-azjendi agrikoli, jibqa’ element ewlieni għall-ġejjieni, sabiex jiġu żgurati s-sigurtà tal-ikel, ambizzjoni ambjentali u klimatika kif ukoll id-dinamiżmu taż-żoni rurali. L-immirar aħjar tal-appoġġ għall-azjendi agrikoli żgħar u medji u għaż-żoni b’restrizzjonijiet naturali jista’ jgħin biex jinżammu aktar impjiegi fl-azjendi agrikoli u aktar attività tal-biedja fit-territorju kollu, u b’hekk tissaħħaħ in-nisġa soċjoekonomika taż-żoni rurali. L-iffissar ta’ limiti u l-konverġenza jistgħu jtejbu d-distribuzzjoni tal-pagamenti diretti. Huwa ċar li kwalunkwe alternattiva li tiddistribwixxi mill-ġdid b’mod sinifikanti l-pagamenti diretti lejn l-azjendi agrikoli u lejn ir-reġjuni bi produttività aktar baxxa, f’terminu qasir, se twassal għal tnaqqis fil-kompetittività tal-UE, filwaqt li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-ambjent. Madankollu, il-kombinament xieraq ta’ miżuri li jistgħu jnaqqsu l-effetti negattivi fuq l-introjtu filwaqt li jindirizzaw aħjar l-isfidi li huma rilevanti għall-agrikultura wkoll - bħal pereżempju l-ambjent u l-klima, jew l-aspettattivi soċjetali - huwa inqas ċar. Dan jirrikjedi aġġustamenti ta’ inċentiv li jistgħu jtejbu kemm il-prestazzjoni soċjoekonomika kif ukoll dik ambjentali tas-settur.

Il-kontributi mill-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati u mill-analiżijiet juru li dan huwa possibbli, sakemm il-miżuri ta’ akkumpanjament meħtieġa li jindirizzaw ambizzjoni ogħla tal-azzjoni ambjentali u klimatika jippermettu l-adozzjoni tal-aħjar prattiki (kemm fil-biedja konvenzjonali kif ukoll f’forom oħra ta’ biedja) li jinkludu l-għarfien, l-innovazzjoni u l-aktar teknoloġija rilevanti reċenti.

Abbażi tas-suppożizzjonijiet u tal-għażliet li saru fl-analiżi, hemm kompromessi potenzjali fil-kisba tal-objettivi ekonomiċi, ambjentali u soċjali tal-PAK, kif ukoll fir-rigward tal-modernizzazzjoni u tas-simplifikazzjoni mixtieqa. Fil-qosor, id-distribuzzjoni mill-ġdid tista’ twassal għal impatti fuq l-introjtu li jistgħu jiġu ġestiti, u tappoġġa ż-żieda mixtieqa fl-ambizzjoni tal-azzjoni ambjentali u klimatika u sinerġiji oħra tal-PAK. Madankollu, dan jirrikjedi li s-settur u l-politika jaħtfu l-opportunitajiet offruti mill-innovazzjoni u mit-teknoloġiji li diġà qed jippermettu l-modernizzazzjoni u s-simplifikazzjoni.

Suppożizzjonijiet u għażliet oħrajn żgur li jbiddlu r-riżultati dettaljati, iżda mhux il-messaġġ sottostanti – li l-alternattiva ppreferuta għall-PAK futura jenħtieġ li tgħaqqad l-aktar elementi performanti tal-alternattivi differenti, iżda jenħtieġ li tevita d-dgħufijiet tagħhom billi ddaħħal is-salvagwardji meħtieġa biex tiżgura kundizzjonijiet ekwi fl-UE. Dan jimplika l-ħtieġa għal kriterji ċari għal-livell u għad-distribuzzjoni tal-appoġġ għall-introjtu (eż. l-iffissar ta’ limiti u/jew digressività), l-ambizzjoni klimatika u ambjentali, il-kundizzjonalità, l-inċentivi għall-modernizzazzjoni u l-livell xieraq ta’ sussidjarjetà/simplifikazzjoni.

Idoneità regolatorja u simplifikazzjoni

Il-kumplessità tal-implimentazzjoni tal-politika attwali fil-biċċa l-kbira hija marbuta mal-enfasi fuq il-konformità mar-regoli dettaljati, stabbiliti fil-livell tal-UE. Il-mudell il-ġdid ta’ implimentazzjoni propost se jneħħi s-saff tal-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-appoġġ fil-livell tal-UE li se jippermetti lill-Istati Membri jiddefinixxu kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà li huma l-aktar xierqa għaċ-ċirkostanzi partikolari tagħhom. Dan huwa mistenni li jipproduċi simplifikazzjoni sostanzjali.

Storikament, il-PAK żviluppat f’riformi suċċessivi f’istrumenti differenti. Xi kultant il-koordinazzjoni ta’ dawn l-istrumenti kienet diffiċli. Fil-proposta attwali l-elementi ta’ appoġġ differenti kollha tal-PAK jinġabru flimkien f’qafas uniku u koerenti li se jnaqqas il-piż amministrattiv tal-implimentazzjoni tal-PAK.

Drittijiet fundamentali

Il-proposta tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

4.IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI

Il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-qafas finanzjarju pluriennali għall-2027–2021 (COM(2018) 322 final) tipprevedi li parti sinifikanti tal-baġit tal-UE jenħtieġ li tkompli tkun iddedikata lill-agrikoltura, li hija politika komuni ta’ importanza strateġika. Għalhekk, fil-prezzijiet attwali, huwa propost li l-PAK jenħtieġ li tiffoka fuq l-attivitajiet ewlenin tagħha b’EUR 286,2 biljun allokati għall-FAEG u EUR 78,8 biljun għall-FAEŻR.

Dawn il-fondi agrikoli huma kkomplementati b’finanzjament addizzjonali minn Orizzont Ewropa, minħabba li l-pakkett propost għal dan il-programm jinkludi EUR 10 biljuni għall-appoġġ tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-ikel, fl-agrikoltura, fl-iżvilupp rurali u fil-bijoekonomija. Se tiġi stabbilita riżerva ġdida għall-agrikoltura fil-FAEG sabiex tiffinanzja l-appoġġ addizzjonali għas-settur agrikolu. L-ammonti mhux użati tar-riżerva f’sena għandhom jiġu riportati għas-sena ta’ wara.

Fir-rigward tad-distribuzzjoni tal-pagamenti diretti fost l-Istati membri, huwa propost li l-Istati Membri b’pagamenti diretti taħt id-90 % tal-medja tal-UE se jaraw kontinwazzjoni tal-proċess li beda fil-perjodu ta’ bejn l-2014 u l-2020 u se jagħlaq 50 % tad-diskrepanza eżistenti sa 90 %. L-Istati Membri kollha se jikkontribwixxu għall-finanzjament ta’ din il-konverġenza esterna tal-livelli tal-pagamenti diretti. L-allokazzjonijiet tal-Istati Membri għall-pagamenti diretti fir-Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK huma kkalkulati fuq din il-bażi.

Għall-iżvilupp rurali, huwa propost li jerġa’ jiġi bbilanċjat il-finanzjament bejn il-baġits tal-UE u tal-Istati Membri. B’mod konformi ma’ dak li huwa previst għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, żieda fir-rati nazzjonali ta’ kofinanzjament se tippermetti li l-appoġġ pubbliku għaż-żoni rurali Ewropew jibqa’ fil-biċċa l-kbira l-istess. It-tqassim tal-appoġġ tal-FAEŻR huwa bbażat fuq kriterji oġġettivi marbutin mal-objettivi tal-politika filwaqt li titqies id-distribuzzjoni attwali. Bħal kif inhi s-sitwazzjoni llum, jenħtieġ li r-reġjuni inqas żviluppati jkomplu jibbenefikaw minn rati ogħla ta’ kofinanzjament, li se japplikaw ukoll għal ċerti interventi, bħal pereżempju l-inizjattiva LEADER u l-pagamenti għall-impenji tal-ġestjoni.

Se jiġi offrut lill-Istati Membri ċertu livell ta’ flessibbiltà għat-trasferimenti bejn l-allokazzjonijiet. Sa 15 % tal-pagamenti diretti rispettivi jistgħu jiġu trasferiti fl-allokazzjoni tal-FAEŻR u viċi versa. Perċentwal ogħla jista’ jiġi trasferit mill-pagamenti diretti fl-allokazzjoni tal-FAEŻR għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi ambjentali u klimatiċi u l-għotjiet ta’ installazzjoni għall-bdiewa żgħażagħ.

Id-dettalji dwar l-impatt finanzjarju tal-proposta dwar il-PAK huma stabbiliti fid-dikjarazzjoni finanzjarja li takkumpanja l-proposta.

5.ELEMENTI OĦRA

Pjanijiet ta’ implimentazzjoni u arranġamenti dwar il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-rappurtar

Bidla lejn politika orjentata aktar lejn il-prestazzjoni tirrikjedi l-istabbiliment ta’ qafas ta’ prestazzjoni b’saħħtu li, abbażi ta’ sett ta’ indikaturi komuni, se jippermetti lill-Kummissjoni tivvaluta u timmonitorja l-prestazzjoni tal-politika. Il-Qafas Komuni ta’ Monitoraġġ u Evalwazzjoni (CMEF) attwali u s-sistema ta’ monitoraġġ attwali tal-Pagamenti Diretti u tal-Iżvilupp Rurali se jintużaw bħala bażi għall-monitoraġġ u għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-politika, iżda se jkollhom jiġu simplifikati u żviluppati aktar (inkluża l-konsistenza bejn iż-żewġ pilastri). Se jkunu meħtieġa aktar investiment għall-iżvilupp ta’ indikaturi xierqa u l-iżgurar ta’ flussi ta’ data suffiċjenti.

Qafas għall-Monitoraġġ u għall-Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni (PMEF) ġdid se jkopri l-istrumenti kollha tal-PAK futura: il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK kif ukoll dawk l-elementi tal-PAK li mhumiex koperti mill-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK (xi partijiet tal-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq, skemi speċifiċi). Il-prestazzjoni se titkejjel b’relazzjoni mal-Objettivi Speċifiċi tal-politika bl-użu ta’ sett ta’ indikaturi komuni.

Il-mudell il-ġdid se jiġi organizzat fuq il-prinċipji li ġejjin:

·L-indikaturi tal-kuntest jibqgħu rilevanti, minħabba li jirriflettu aspetti rilevanti tax-xejriet ġenerali fl-ekonomika, fl-ambjent u fis-soċjetà u x’aktarx li jkollhom influwenza fuq il-prestazzjoni.

·Jenħtieġ li jintgħażel sett ta’ indikaturi limitat iżda aktar immirat prinċipalment b’mod li jintgħażlu dawk li jirriflettu mill-aktar qrib possibbli jekk l-intervent appoġġat jikkontribwixxix għall-ilħuq tal-objettivi stabbiliti versus ix-xenarju bażi stabbilit u bl-użu ta’ definizzjonijiet ċari.

·Il-prestazzjoni ġenerali tal-politika se tiġi vvalutata b’mod pluriennali fuq il-bażi tal-indikaturi tal-impatt. Is-segwitu annwali tal-prestazzjoni tal-politika se jiddependi fuq il-lista sħiħa tal-indikaturi tar-riżultati.

·Kull sena, l-indikaturi tal-output se jorbtu n-nefqa mal-prestazzjoni tal-implimentazzjoni tal-politika. Dan tal-aħħar huwa eżerċizzju annwali, u jiddependi fuq lista ta’ indikaturi tal-output (prinċipalment diġà disponibbli).

·L-affidabbiltà tal-indikaturi tal-prestazzjoni rilevanti tista’ tiġi ffaċilitata permezz ta’ sinerġiji bejn id-data statistika u dik amministrattiva, iżda tirrikjedi l-preżenza ta’ sistema ta’ kontrolli tal-kwalità.

Essenzjalment, dak li qed jiġi propost huwa bidla fir-responsabbiltajiet u fl-opportunitajiet fi ħdan qafas komuni, definiti b’mod ċar u infurzat, biex ikun hemm riżultati fuq aktar minn objettiv ewlieni wieħed fl-istess ħin, jiġifieri s-simplifikazzjoni, l-orjentazzjoni tar-riżultati (aktar milli l-konformità) u l-effiċjenza u l-effettività tal-politika.

Huwa previst rieżami annwali tal-prestazzjoni bħala l-element ewlieni tal-monitoraġġ u tat-tmexxija kontinwi tal-implimentazzjoni tal-politika. Sabiex rieżami annwali tal-prestazzjoni jkun jista’ jkun operattiv, se jkollhom jitressqu indikaturi tal-output u indikaturi tar-riżultati xierqa b’mod konġunt f’rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, l-hekk imsejjaħ Rapport Annwali dwar il-Prestazzjoni. Kull sena, l-Istati Membri se jirrappurtaw dwar l-output miksub u n-nefqa kif ukoll dwar kemm għad fadallhom biex jilħqu l-miri stabbiliti għall-perjodu kollu, espressi bħala valuri tal-indikaturi tar-riżultati.

L-evalwazzjonijiet se jitwettqu f’konformità mal-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016, fejn it-tliet istituzzjonijiet kkonfermaw li l-evalwazzjonijiet tal-leġiżlazzjoni u tal-politika eżistenti jenħtieġ li jipprovdu l-bażi għall-valutazzjonijiet tal-impatt tal-alternattivi għal azzjoni ulterjuri. L-evalwazzjonijiet se jivvalutaw l-effetti tal-programm fuq il-post abbażi tal-indikaturi/tal-miri tal-programm u analiżi dettaljata tal-livell sa fejn il-programm jista’ jitqies rilevanti, effettiv, effiċjenti, jipprovdi valur miżjud tal-UE biżżejjed u huwa koerenti ma’ politiki oħra tal-UE. Se jinkludu tagħlimiet miksuba biex jiġu identifikati lakuni/problemi jew potenzjali biex jittejbu aktar l-azzjonijiet jew ir-riżultati tagħhom u biex jgħinu jimmassimizzaw l-użu/l-impatt tagħhom.

Dokumenti ta’ spjegazzjoni (għad-direttivi)

Mhux rilevanti.

Spjegazzjoni fid-dettall tad-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-proposta

Il-proposta għandha x’taqsam ma’ tliet Regolamenti:

·Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (aktar ’il quddiem: ir-Regolament tal-Pjan Strateġiku tal-PAK)

·Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 (aktar ’il quddiem: ir-Regolament Orizzontali tal-PAK)

·Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, ir-Regolament (UE) Nru 251/2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, ir-Regolament (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u r-Regolament (UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew (aktar ’il quddiem: ir-Regolament Emendatorju)

Dawn ir-Regolamenti flimkien jaġġustaw il-PAK billi jallinjaw l-objettivi tiegħu mal-prijoritajiet ta’ Juncker u l-SDGs filwaqt li fl-istess ħin jissimplifikaw l-implimentazzjoni tal-politika. Il-PAK se jsir aktar aġġustat għaċ-ċirkostanzi lokali permezz tat-tneħħija tal-kundizzjoni tal-eliġibbiltà għall-appoġġ fil-livell tal-UE. L-Istati Membri se jkunu jistgħu jiddefinixxu ħafna mill-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà fil-livell nazzjonali sabiex jagħmluhom xierqa għaċ-ċirkustanzi speċifiċi tagħhom. Fl-istess ħin, il-piż amministrattiv marbut mal-kontrolli se jitnaqqas permezz tal-limitazzjoni tar-rabta diretta bejn il-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà fil-livell tal-UE u l-benefiċjarji finali.

Bl-għan li jitjieb aktar l-iżvilupp sostenibbli tal-biedja, tal-ikel u taż-żoni rurali, l-objettivi ġenerali tal-PAK jiffukaw fuq il-vijabbiltà ekonomika, ir-reżiljenza u l-introjtu tal-azjendi agrikoli, fuq prestazzjoni ambjentali u klimatika msaħħa, u fuq in-nisġa soċjoekonomika msaħħa taż-żoni rurali. Barra minn hekk, it-tkattir tal-għarfien, tal-innovazzjoni u tad-diġitalizzazzjoni fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali huwa objettiv trasversali.

Il-PAK il-ġdida se ssegwi l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)Tappoġġa l-introjtu u r-reżiljenza tal-azjendi agrikoli vijabbli fit-territorju kollu tal-UE biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-ikel;

(b)tissaħħaħ l-orjentazzjoni tas-suq u tiżdied il-kompetittività inkluż permezz ta’ aktar enfasi fuq ir-riċerka, it-teknoloġija u d-diġitalizzazzjoni;

(c)Ittejjeb il-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-valur;

(d)Tikkontribwixxi għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif ukoll għall-enerġija sostenibbli;

(e)Trawwem l-iżvilupp sostenibbli u l-ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi naturali bħall-ilma, il-ħamrija u l-arja;

(f)Tikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-bijodiversità, issaħħaħ is-servizzi tal-ekosistema u tippreserva l-ħabitats u l-pajsaġġi;

(g)Jiġu attirati bdiewa żgħażagħ u jiġi ffaċilitat l-iżvilupp tan-negozju fiż-żoni rurali;

(h)Tippromwovi l-impjiegi, it-tkabbir, l-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp lokali fiż-żoni rurali, inkluż il-bijoekonomija u l-forestrija sostenibbli;

(i)Ittejjeb ir-reazzjoni tal-agrikoltura tal-UE għat-talbiet soċjetali għall-ikel u għas-saħħa, inkluż ikel sikur, nutrittiv u sostenibbli, kif ukoll l-benessri tal-annimali.

Biex jintlaħqu dawn l-objettivi l-Istati Membri għandhom jiżguraw is-simplifikazzjoni u l-prestazzjoni tal-appoġġ tal-PAK. Huma se jfasslu interventi li huma xierqa fiċ-ċirkostanzi tagħhom ibbażati fuq it-tipi ta’ interventi msemmija fir-Regolament. L-Istati Membri se jkollhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-objettivi speċifiċi għall-ambjent u għall-klima, lit-tiġdid ġenerazzjonali u lill-modernizzazzjoni tal-implimentazzjoni tal-politika billi jiffukaw fuq użu aħjar tal-għarfien u tal-pariri u fuq teknoloġiji (diġitali) ġodda.

L-Istati Membri se jippreżentaw l-interventi proposti tagħhom biex jilħqu l-objettivi speċifiċi tal-UE fi Pjan Strateġiku tal-PAK. Il-leġiżlazzjoni tistabbilixxi regoli dwar il-kontenut ta’ Pjan Strateġiku tal-PAK bħal dan u l-Kummissjoni se tikkontrolla l-pjanijiet u tapprovahom. Il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK se jikkombinaw il-maġġoranza tal-istrumenti ta’ Appoġġ tal-PAK ffinanzjati taħt il-FAEG (inkluż il-programmi settorjali li sa issa ġew stabbiliti taħt ir-Regolament dwar l-OKS) u l-FAEŻR. B’dan il-mod, permezz tal-Istati Membri, se titfassal strateġija ta’ intervent koerenti uniku għal kull Stat Membru. Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, l-Istati Membri se jistabbilixxu miri dwar xi jridu jiksbu fil-perjodu ta’ programmar bl-użu ta’ indikaturi tar-riżultati definiti b’mod komuni.

Ladarba jiġu stabbiliti l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, l-Istati Membri se jirrappurtaw kull sena dwar il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni bl-użu ta’ sistema ta’ indikaturi komuni. L-Istati Membri u l-Kummissjoni se jimmonitorjaw il-progress u jevalwaw l-effettività tal-interventi.

It-taqsima hawn taħt tipprovdi informazzjoni dwar il-kontenut speċifiku tat-tliet Regolamenti.

Ir-Regolament tal-Pjan Strateġiku tal-PAK

It-Titolu I jipprevedi l-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament kif ukoll id-definizzjonijiet.

It-Titolu II jippreżenta l-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-PAK li jridu jiġu segwiti permezz tal-interventi mfassla mill-Istati Membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom. It-Titolu III jintroduċi għadd ta’ rekwiżiti komuni għall-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, kif ukoll elementi li japplikaw għal bosta interventi. Ir-rekwiżiti komuni jikkonċernaw il-konformità mal-prinċipji ġenerali u mad-drittijiet fundamentali bħal pereżempju l-evitar tad-distorsjoni tal-kompetizzjoni, ir-rispett tas-suq intern u n-nondiskriminazzjoni kif ukoll ir-rispett tar-regoli tal-appoġġ domestiku tad-WTO. Jinkludu wkoll rekwiżiti rigward elementi speċifiċi li jridu jiġu definiti fil-Pjanijiet tal-PAK, bħal pereżempju x’inhuma żona agrikola, attività agrikola, bidwi ġenwin, bidwi żagħżugħ. Din it-taqsima tiddeskrivi, l-obbligi taħt “il-kundizzjonalità” (ir-rekwiżiti li jrid jikkonforma magħhom kwalunkwe benefiċjarju ta’ pagamenti bbażati fuq l-erja fir-rigward ta’ prattiki agrikoli tajba iżda wkoll l-obbligi li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-UE, u l-ħtieġa li jkun hemm servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli li jiffunzjonaw tajjeb.

Fl-aħħar nett, dan it-Titolu jippreżenta t-tipi ta’ interventi li jistgħu jużaw l-Istati Membri biex jimplimentaw il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom. It-tipi ta’ interventi huma l-kategoriji wiesgħa ta’ interventi li l-Istati Membri jistgħu jużaw fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

It-Titolu IV jipprovdi d-dispożizzjonijiet finanzjarji. Dan jinkludi b’mod partikolari l-allokazzjonijiet finanzjarji għal kull Stat Membru u għal kull Fond u jiddefinixxi il-flessibbiltà għat-trasferiment tal-allokazzjonijiet bejn il-fondi. Jipprovdi r-rati ta’ kontribuzzjoni għall-FAEŻR b’rabta man-nefqa pubblika fl-Istati Membri u jistabbilixxi xi allokazzjonijiet finanzjarji minimi u massimi għal skopijiet speċifiċi.

It-Titolu V jippreżenta r-regoli dwar il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. Isemmi liema elementi jridu jqisu l-Istati Membri meta jfasslu Pjan Strateġiku tal-PAK u x’se jkun il-kontenut minimu tiegħu inklużi l-miri u l-ippjanar finanzjarju. Dan it-Titolu jispjega wkoll liema regoli japplikaw għall-approvazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK mill-Kummissjoni u kif jistgħu jiġu emendati t-tali pjanijiet.

It-Titolu VI jipprovdi l-elementi meħtieġa dwar il-koordinazzjoni u l-governanza. Jagħti responsabbiltajiet lill-awtoritajiet tal-Istati Membri għal kompiti speċifiċi relatati mal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. Jistabbilixxi kumitat ta’ monitoraġġ biex ikunu involuti l-partijiet ikkonċernati kollha. Jistabbilixxi wkoll netwerks li jridu jiffaċilitaw l-implimentazzjoni b’suċċess tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. Dawn in-netwerks se jiġu stabbiliti kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-UE. Fl-aħħar nett, dan it-Titolu jistabbilixxi s-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni sabiex tistimola l-iskambju tal-għarfien u l-innovazzjoni.

It-Titolu VII jintroduċi l-Qafas ta’ Monitoraġġ u Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni li jistabbilixxi regoli dwar liema progress tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom iridu jirrappurtaw l-Istati Membri u meta jridu jirrappurtawh u regoli dwar kif se jiġi mmonitorjat u evalwat dan il-progress. B’mod partikolari, dan it-Titolu fih ir-regoli dwar bonus għall-prestazzjoni għal prestazzjoni ambjentali u klimatika tajba.

Fl-aħħar nett, it-Titoli VIII u IX jikkonċernaw ir-regoli dwar il-kompetizzjoni, li jispjegaw b’mod partikolari kif ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat iridu jiġu applikati, u d-dispożizzjonijiet finali li jispjegaw liema Regolamenti jitħassru u meta jsir applikabbli r-Regolament.

Ir-Regolament Orizzontali tal-PAK

Huwa propost li tinżamm l-istruttura attwali tal-PAK f’żewġ pilastri b’miżuri annwali ta’ applikazzjoni ġenerali fil-Pilastru I ikkomplementati b’miżuri li jirriflettu l-ispeċifitajiet nazzjonali u reġjonali f’approċċ ta’ programmar pluriennali fil-Pilastru II. Madankollu, id-disinn ġdid tal-PAK għal wara l-2020 se jimmira għal aktar sussidjarjetà sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jadattaw il-miżuri ta’ implimentazzjoni taħt iż-żewġ Pilastri għar-realtajiet tagħhom u għaċ-ċirkostanzi konkreti tal-bdiewa. Aktar sussidjarjetà jfisser l-ibbilanċjar mill-ġdid tar-responsabbiltajiet fil-ġestjoni tal-PAK u t-tiftix ta’ relazzjoni ġdida bejn l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u l-bdiewa.

Fuq din il-bażi, ir-Regolament Orizzontali tal-PAK attwali huwa adattat għall-mudell ta’ implimentazzjoni l-ġdid u jirrifletti aktar flessibbiltà għall-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-politika (f’konformità mal-ħtiġijiet lokali tagħhom), inqas burokrazija għall-benefiċjarji u bidla għal politika bbażata fuq il-prestazzjoni.

Il-bidla fil-livell tal-UE minn enfasi fuq il-konformità għal enfasi fuq il-prestazzjoni tirrikjedi identifikazzjoni ċara tal-objettivi li trid tikseb il-politika: għal darb’oħra, dawn l-objettivi se jiġu stabbiliti fil-livell tal-UE. Sabiex isir progress lejn mekkaniżmu tal-politika mmexxi aktar mir-riżultati, se jkun hemm bidla mill-assigurazzjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti għall-assigurazzjoni dwar il-prestazzjoni u r-rispett tar-rekwiżiti bażiċi tal-UE, bħal pereżempju s-Sistema Integrata ta’ Amministrazzjoni u Kontroll (SIAK) jew il-korpi ta’ governanza (l-aġenziji tal-pagamenti, il-korpi ta’ koordinazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti u l-korpi ta’ ċertifikazzjoni). L-istrutturi ta’ governanza robusti u affidabbli li jikkaratterizzaw il-PAK se jinżammu.

Minbarra d-dispożizzjonijiet dwar il-finanzjament, ir-Regolament Orizzontali tal-PAK jkompli jkollu dispożizzjonijiet dwar il-prinċipji ġenerali għall-verifiki u l-penali, il-verifiki għall-kundizzjonalità u l-SIAK. Bħala riżultat, ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar is-sistemi ta’ finanzjament, ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, il-proċess ta’ approvazzjoni (l-approvazzjoni finanzjarja annwali u l-approvazzjoni tal-prestazzjoni annwali) u l-proċeduri ta’ konformità.

Dan ir-regolament jinkludi diversi elementi ta’ simplifikazzjoni. L-ewwel nett, l-approvazzjoni tal-prestazzjoni annwali l-ġdida tirrifletti l-bidla mill-konformità tal-benefiċjarju individwali għall-prestazzjoni tal-politika fl-Istati Membri.

Barra minn hekk, tipprevedi li tnaqqas l-għadd ta’ aġenziji tal-pagamenti u li ssaħħaħ ir-rwol tal-korp ta’ koordinazzjoni u tal-korp ta’ ċertifikazzjoni b’mod konformi mal-mudell ta’ implimentazzjoni l-ġdid. Dan għandu jagħmel is-sistema aktar trasparenti u ta’ anqas piż kemm għall-amministrazzjonijiet nazzjonali kif ukoll għall-Kummissjoni. Il-kunċett tal-approċċ ta’ awditu uniku huwa introdott, b’mod konformi mar-Regolament Finanzjarju, u l-għadd ta’ awditi tal-Kummissjoni jista’ jitnaqqas.

Ir-Regolament Emendatorju

Il-Komunikazzjoni dwar il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja tikkonferma l-orjentazzjoni tas-suq bħala element ewlieni tal-PAK, iżda tenfasizza wkoll l-isfidi relatati mas-sostenibbiltà ambjentali u mat-tibdil fil-klima. Barra minn hekk, tqiegħed is-settur agrikolu direttament fid-dibattitu dwar l-ikel u t-tħassib taċ-ċittadini f’dak ir-rigward, u tfakkar li “l-aktar rwol importanti għall-politika hu li tgħin lill-bdiewa jantiċipaw l-iżviluppi fid-drawwiet tad-dieta u jaġġustaw il-produzzjoni tagħhom skont is-sinjali tas-suq u d-domanda tal-konsumaturi”. Peress li r-regoli dettaljati li jistgħu jimpedixxu l-aġġustamenti meħtieġa huma stabbiliti fil-livell tal-UE, ir-riforma hija opportunità biex isiru l-bidliet meħtieġa. Barra minn hekk, il-PAK jenħtieġ li tindirizza t-tħassib taċ-ċittadini fir-rigward tal-produzzjoni agrikola sostenibbli.

Għalhekk huwa previst li tinżamm l-arkitettura u l-karatteristiċi ewlenin tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, filwaqt li jiġi emendat għadd limitat ta’ dispożizzjonijiet fid-dawl tal-iżviluppi ekonomiċi, ambjentali u soċjetali li saru mid-dħul fis-seħħ tiegħu fl-2014.

L-ewwel nett, sabiex tiġi żgurata koerenza aħjar tal-interventi tal-PAK, huwa previst li jitħassru d-dispożizzjonijiet marbutin mal-interventi settorjali li qabel kienu stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013, minħabba li dawn l-interventi tal-PAK fil-ġejjieni se jkunu rregolati mir-[Regolament dwar il-Pjan tal-PAK] u se jkunu jagħmlu parti mill-pjanijiet strateġiċi tal-Istati Membri.

It-tieni nett, filwaqt li r-riformi suċċessivi tal-2008 u tal-2013 tal-politika dwar l-inbid ġeneralment laħqu l-objettivi tagħhom, u rriżultaw f’settur tal-inbid ekonomikament dinamiku, inħolqu sfidi ekonomiċi, ambjentali u klimatiċi ġodda. Għalhekk, ir-Regolament jipprevedi għadd ta’ emendi speċifiċi għar-regoli eżistenti biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi.

It-tielet nett, il-Komunikazzjoni dwar il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja talbet li l-indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ) isiru aktar attraenti għall-bdiewa u għall-konsumaturi, u biex is-sistema tkun tista’ tiġi ġestita aktar faċilment. Għalhekk huwa propost li jiġu emendati r-regoli attwali dwar l-IĠ, mifruxa fuq erba’ Atti bażiċi, bl-għan li jkun hemm sistema tal-IĠ aktar sempliċi, reġistrazzjoni aktar mgħaġġla tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u approvazzjoni aktar effiċjenti tal-emendi għall-Ispeċifikazzjonijiet tal-Prodott. Dawn il-bidliet għandhom l-għan li jissimplifikaw is-sistema tal-IĠ biex tkun tista’ tinftiehem aħjar mill-konsumaturi, ikun aktar faċli biex tiġi promossa u b’hekk jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi għall-ġestjoni tas-sistema.

Għar-regoli dwar l-IĠ tal-inbid, il-limitazzjoni tal-iskrutinju tal-UE tal-applikazzjoni għall-verifika tagħhom li ma jkun hemm l-ebda żball evidenti, is-separazzjoni tar-regoli dwar il-proprjetà intellettwali minn rekwiżiti oħra stabbiliti fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott kif ukoll li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeċiedu dwar l-emendi li ma għandhomx impatti fil-livelli tal-UE, jissimplifikaw l-approvazzjonijiet, inaqqsu l-ħin u jirrazzjonalizzaw ir-riżorsi, f’konformità maż-żewġ prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità. Bl-istess mod, hija prevista s-simplifikazzjoni ta’ xi proċeduri speċifiċi, pereżempju l-proċedura ta’ oppożizzjoni biex il-proċess ta’ approvazzjoni jkun aktar effiċjenti.

Il-kjarifika tad-definizzjoni tad-“Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta” għall-inbejjed se tippermetti lill-gruppi ta’ produtturi jużaw varjetali ġodda, meħtieġa wkoll bħala reazzjoni għat-tibdil fil-klima, u se jippermetti ġustifikazzjonijiet xierqa tal-applikazzjonijiet f’konformità mar-realtajiet tal-vitikultura u enoloġiċi. Huwa propost ukoll it-tisħiħ tal-protezzjoni tal-IĠ kontra l-falsifikazzjoni tal-IĠ fuq l-internet u fuq l-oġġetti fi tranżitu.

Is-simplifikazzjoni proposta għall-IĠ tal-inbejjed trid tiġi applikata wkoll għall-prodotti agrikoli u għall-oġġetti tal-ikel: sabiex jiġi żgurat livell raġonevoli ta’ koerenza bejn l-iskemi u jingħataw il-benefiċċji ta’ hawn fuq lill-produtturi tal-IĠ f’dan is-settur ukoll. L-iskema tal-IĠ għall-inbejjed aromatizzati li għandha 5 IĠ biss minn 3350, ma tistax tkun operattiva u jenħtieġ li tingħaqad fi skema oħra – l-iskema tal-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel hija xierqa għax diġà tkopri xarbiet alkoħoliċi oħra.

Barra minn hekk, ir-Regolament jipprevedi dispożizzjonijiet li sempliċiment jittraduċu f’leġiżlazzjoni interna l-impenji meħuda mill-UE u mill-Istati Membri tagħha fil-kuntest tad-Deċiżjonijiet Ministerjali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, b’mod partikolari dwar is-sussidji tal-esportazzjoni.

Fl-aħħar nett, huwa propost li jitħassar għadd ta’ dispożizzjonijiet obsoleti, inter alia, is-sistema ta’ regolamentazzjoni tal-produzzjoni u r-rekwiżiti li japplikaw għas-settur taz-zokkor li skadew fi tmiem is-sena ta’ kummerċjalizzazzjoni 2016/2017.

2018/0216 (COD)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 42 u l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-Att ta’ Adeżjoni tal-1979, u b’mod partikolari l-paragrafu 6 tal-Protokoll Nru 4 dwar il-qoton anness miegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 7 ,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni 8 ,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

(1)Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni intitolata “Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja” tad-29 ta’ Novembru 2017 tistabbilixxi l-isfidi, l-objettivi u l-orjentazzjonijiet għall-Politika Agrikola Komuni (“PAK”) wara l-2020. Dawn l-objettivi jinkludu, inter alia, il-ħtieġa li l-PAK tkun immexxija aktar mir-riżultati, li jissaħħu l-modernizzazzjoni u s-sostenibbiltà, inkluż is-sostenibbiltà ekonomika, soċjali, ambjentali u klimatika tal-agrikoltura, tal-forestrija u taż-żoni rurali u li tgħin biex jitnaqqas il-piż amministrattiv relatat mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni għall-benefiċjarji.

(2)Peress li hemm il-ħtieġa li l-PAK ittejjeb ir-rispons tagħha għall-isfidi u għall-opportunitajiet hekk kif jimmanifestaw ruħhom fil-livell tal-Unjoni, fil-livell internazzjonali, nazzjonali, reġjonali, lokali u fil-livell tal-azjendi agrikoli, huwa meħtieġ li tiġi ssimplifikata l-governanza tal-PAK u jitjieb ir-rendiment tagħha tal-objettivi tal-Unjoni u li jitnaqqas b’mod sinifikanti l-piż amministrattiv. Fil-PAK ibbażata fuq il-prestazzjoni (“il-mudell ta’ implimentazzjoni”), l-Unjoni jenħtieġ tistabbilixxi l-parametri bażiċi ta’ politika bħal pereżempju l-objettivi tal-PAK u rekwiżiti bażiċi, filwaqt li l-Istati Membri jenħtieġ jerfgħu responsabbiltà akbar għal kif jilħqu l-objettivi u kif jiksbu l-miri. Is-sussidjarjetà msaħħa tippermetti li jitqiesu aħjar il-kundizzjonijiet u l-bżonnijiet lokali, u jitfasslu apposta l-appoġġ biex jiġi massimizzat il-kontribut għall-objettivi tal-Unjoni.

(3)L-użu ta’ definizzjonijiet komuni stabbiliti bis-sħiħ fil-livell tal-Unjoni kkawża xi diffikultajiet għall-Istati Membri biex jindirizzaw l-ispeċifiċitajiet tagħhom stess fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali. Għalhekk jenħtieġ li l-Istati Membri jingħataw il-flessibbiltà biex jispeċifikaw ċerti definizzjonijiet fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom. Madankollu, sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi, irid jiġi stabbilit qafas fil-livell tal-Unjoni li jikkostitwixxi l-elementi essenzjali meħtieġa li jridu jiġu inklużi f’dawk id-definizzjonijiet (‘id-definizzjonijiet qafas”).

(4)Sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tista’ tirrispetta l-obbligi internazzjonali tagħha dwar l-appoġġ domestiku kif stabbiliti fil-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura, u b’mod partikolari li l-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà u t-tipi ta’ interventi relatati jkomplu jiġu notifikati bħala appoġġ tal-“Green Box” li ma għandu l-ebda effett ta’ distorsjoni tal-kummerċ jew effett fuq il-produzzjoni, jew l-aktar l-aktar effett minimu, jenħtieġ li d-definizzjoni qafas għal “attività agrikola” tinkludi kemm il-produzzjoni tal-prodotti agrikoli kif ukoll il-manutenzjoni taż-żona agrikola. Fid-dawl tal-aġġustament għall-kundizzjonijiet lokali, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu d-definizzjoni reali ta’ attività agrikola fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

(5)Sabiex jinżammu l-elementi essenzjali fl-Unjoni kollha biex tiġi żgurata l-komparabbiltà bejn id-deċiżjonijiet tal-Istati Membri, iżda mingħajr ma jiġu limitati l-Istati Membri fl-ilħuq tal-objettivi tal-Unjoni, jenħtieġ li tiġi stipulata definizzjoni qafas għal “żona agrikola”. Jenħtieġ li d-definizzjonijiet qafas relatati għal “raba’ li jinħadem”, “għelejjel permanenti” u “bur permanenti” jiġu stipulati b’mod wiesa’ biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jispeċifikaw aktar id-definizzjonijiet skont il-kundizzjonijiet lokali tagħhom. Id-definizzjoni qafas għal “raba’ li jinħadem” jenħtieġ li tiġi stipulata b’mod li tippermetti lill-Istati Membri jkopru forom differenti ta’ produzzjoni, inkluż sistemi bħal pereżempju l-agroforestrija u r-raba’ b’arbuxelli u siġar u li teħtieġ l-inklużjoni ta’ żoni ta’ art mistrieħa sabiex tiġi żgurata n-natura diżakkoppjata tal-interventi. Jenħtieġ li d-definizzjoni qafas ta’ “għelejjel permanenti” tinkludi ż-żoni li realment jintużaw għall-produzzjoni u dawk li ma jintużawx għall-produzzjoni, kif ukoll il-mixtliet u l-imsajġar b’newba qasira li jridu jiġu definiti mill-Istati Membri. Id-definizzjoni qafas ta’ “bur permanenti” jenħtieġ li tiġi stipulata b’mod li tippermetti lill-Istati Membri jispeċifikaw aktar kriterji u tippermettihom jinkludu speċijiet għajr il-ħxejjex jew foraġġ erbaċew ieħor li jistgħu jintużaw għar-ragħa jew li jistgħu jipproduċu għalf għall-annimali, kemm jekk jintuża għall-produzzjoni reali u kemm jekk le.

(6)Is-sinerġiji bejn il-FAEŻR u Orizzont Ewropa jenħtieġ li jħeġġu lill-FAEŻR biex juża bl-aħjar mod ir-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni, b’mod partikolari dawk li ġejjin minn proġetti ffinanzjati minn Orizzont Ewropa u s-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni (EIP) għall-“produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam agrikolu”, li jwasslu għall-innovazzjonijiet fis-settur tal-biedja u fiż-żoni rurali.

(7)Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali li l-appoġġ jitħallas għal żona agrikola li tkun għad-dispożizzjoni tal-bidwi u fejn tiġi eżerċitata attività agrikola, jenħtieġ li tiġi stipulata definizzjoni qafas għal ettaru eliġibbli bl-elementi essenzjali. B’mod partikolari, sabiex jiġu evitati talbiet doppji, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu l-kundizzjonijiet biex jiġi determinat jekk l-art hijiex għad-dispożizzjoni tal-bidwi. Meta titqies il-possibbiltà tal-użu okkażjonali u temporanju tal-art agrikola għal attività li mhijiex strettament agrikola, u fid-dawl tal-potenzjal ta’ ċerti attivitajiet mhux agrikoli li jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni tal-introjtu tal-azjendi agrikoli, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu kundizzjonijiet xierqa biex jinkludu żoni li jintużaw wkoll għal attivitajiet mhux agrikoli bħala ettari eliġibbli.

(8)Fir-rigward taż-żoni użati għall-produzzjoni tal-qanneb, sabiex tiġi preservata s-saħħa pubblika u biex tiġi żgurata l-koerenza ma’ korpi oħra ta’ leġiżlazzjoni, jenħtieġ li l-użu tal-varjetajiet taż-żrieragħ tal-qanneb b’kontenut ta’ tetraidrokannabinol ta’ inqas minn 0,2 % ikun parti mid-definizzjoni ta’ ettaru eliġibbli.

(9)Fid-dawl tat-titjib ulterjuri tal-prestazzjoni tal-PAK, jenħtieġ li l-appoġġ għall-introjtu jiġi mmirat għall-bdiewa ġenwini. Sabiex jiġi żgurat approċċ komuni fil-livell tal-Unjoni għat-tali mmirar tal-appoġġ, jenħtieġ li tiġi stipulata definizzjoni qafas għal “bidwi ġenwin” li turi l-elementi essenzjali. Fuq il-bażi ta’ dan il-qafas, jenħtieġ li fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri jiddefinixxu liema bdiewa mhumiex ikkunsidrati ġenwini fuq il-bażi ta’ kundizzjonijiet bħal pereżempju t-testijiet tal-introjtu, l-inputs lavorattivi fuq l-azjenda agrikola, l-għanijiet tal-kumpanija u l-inklużjoni fir-reġistri. Jenħtieġ ukoll li din ma tirriżultax f’li ma jkunx jista’ jingħata appoġġ lill-bdiewa pluriattivi, li huma attivi fil-biedja iżda li huma impenjati wkoll f’attivitajiet mhux agrikoli barra mill-azjenda agrikola tagħhom, minħabba li l-attivitajiet multipli tagħhom spiss isaħħu lin-nisġa soċjoekonomika taż-żoni rurali.

(10)Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza bejn it-tipi ta’ interventi tal-pagamenti diretti u t-tipi ta’ interventi tal-iżvilupp rurali meta jkun qed jiġi indirizzat l-objettiv tat-tiġdid ġenerazzjonali, jenħtieġ li tiġi stipulata definizzjoni qafas fil-livell tal-Unjoni għal “bidwi żagħżugħ” bl-elementi essenzjali.

(11)Sabiex tingħata sustanza lill-objettivi tal-PAK kif stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), kif ukoll biex jiġi żgurat li l-Unjoni tindirizza b’mod xieraq l-aktar sfidi reċenti tagħha, huwa xieraq li jiġi previst sett ta’ objettivi ġenerali li jirriflettu l-orjentazzjonijiet mogħtija fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar “Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja”. Jenħtieġ li jiġi definit aktar sett ta’ objettivi speċifiċi fil-livell tal-Unjoni u jiġi applikat mill-Istati membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom. Filwaqt li jinstab bilanċ bejn id-dimensjonijiet tal-iżvilupp sostenibbli, f’konformità mal-valutazzjoni tal-impatt, dawn l-objettivi speċifiċi jenħtieġ li jittraduċu l-objettivi ġenerali tal-PAK f’prijoritajiet aktar konkreti u jqisu l-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-rigward tal-klima, l-enerġija u l-ambjent.

(12)PAK aktar intelliġenti, modernizzata u aktar sostenibbli trid tħaddan ir-riċerka u l-innovazzjoni, sabiex isservi lill-multifunzjonalità tas-sistemi tal-agrikoltura, tal-forestrija u tal-ikel tal-Unjoni, filwaqt li tinvesti fl-iżvilupp teknoloġiku u fid-diġitalizzazzjoni, kif ukoll ittejjeb l-aċċess għal għarfien sod, rilevanti u ġdid.

(13)Filwaqt li fil-mudell ta’ implimentazzjoni tal-PAK jenħtieġ li l-Unjoni tistabbilixxi l-objettivi tal-Unjoni u tiddefinixxi t-tipi ta’ interventi kif ukoll ir-rekwiżiti bażiċi tal-Unjoni applikabbli għall-Istati Membri, dawn tal-aħħar jenħtieġ li jkunu responsabbli għat-trasformazzjoni ta’ dak il-qafas tal-Unjoni f’arranġamenti ta’ appoġġ applikabbli lill-benefiċjarji. F’dak il-kuntest, jenħtieġ li l-Istati Membri jaġixxu b’mod konformi mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni u jiżguraw li l-qafas legali għall-għoti tal-appoġġ tal-Unjoni lill-benefiċjarji jkun ibbażat fuq il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom u jkunu konformi mal-prinċipji u mar-rekwiżiti stabbiliti taħt dan ir-Regolament u [ir-Regolament Orizzontali].

(14)Sabiex jitrawwem settur agrikolu intelliġenti u reżiljenti, il-pagamenti diretti jibqgħu jikkostitwixxu parti essenzjali biex jiġi garantit appoġġ ġust għall-introjtu tal-bdiewa. B’mod simili, l-investimenti fir-ristrutturar, il-modernizzazzjoni, l-innovazzjoni, id-diversifikazzjoni u l-użu ta’ teknoloġiji ġodda fl-azjendi agrikoli huma neċessarji biex il-bdiewa jmorru aħjar fis-suq.

(15)Fil-kuntest ta’ PAK aktar orjentata lejn is-suq, kif deskritt fil-Komunikazzjoni dwar “Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja”, l-espożizzjoni tas-suq, it-tibdil fil-klima u l-frekwenza u s-severità ta’ avvenimenti estremi tat-temp assoċjati ma’ dan it-tibdil, kif ukoll il-kriżijiet sanitarji u fitosanitarji, jistgħu jwasslu għal riskji ta’ volatilità tal-prezzijiet u pressjonijiet dejjem akbar fuq l-introjtu. Għalhekk, għalkemm il-bdiewa huma finalment responsabbli għat-tfassil tal-istrateġiji tagħhom fl-azjenda agrikola, jenħtieġ li jiġi stabbilit qafas sod biex tiġi żgurata ġestjoni xierqa tar-riskju. Għal dan l-għan, l-Istati Membri u l-bdiewa jkunu jistgħu jibbażaw ruħhom fuq pjattaforma fil-livell tal-Unjoni għall-ġestjoni tar-riskju biex jibnu l-kapaċitajiet tagħhom sabiex jipprovdu lill-bdiewa strumenti finanzjarji xierqa għall-investimenti u aċċess għall-kapital operatorju, it-taħriġ, it-trasferiment tal-għarifen u l-pariri.

(16)It-tisħiħ tal-kura għall-ambjent u tal-azzjoni klimatika u l-kontribuzzjoni għall-kisba tal-objettivi relatati mal-ambjent u l-klima tal-Unjoni hija prijorità għolja ħafna fil-ġejjieni tal-agrikoltura u l-forestrija tal-Unjoni. Għalhekk jenħtieġ li l-arkitettura tal-PAK tirrifletti ambizzjoni akbar fir-rigward ta’ dawn l-objettivi. Skont il-mudell ta’ implimentazzjoni, jenħtieġ li l-azzjoni meħuda biex jiġu indirizzati d-degradazzjoni tal-ambjent u t-tibdil fil-klima tkun immexxija mir-riżultati u jenħtieġ li, għal dan l-iskop, l-Artikolu 11 tat-TFUE jitqies bħala obbligu ta’ riżultat.

Billi ħafna żoni rurali fl-Unjoni jbatu minn problemi strutturali bħal nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ xogħol attraenti, nuqqasijiet ta’ ħiliet, nuqqas ta’ investiment fil-konnettività, fl-infrastruttura u fis-servizzi essenzjali, kif ukoll eżodu taż-żgħażagħ, huwa fundamentali li tissaħħaħ in-nisġa soċjoekonomika f’dawk l-oqsma, b’mod konformi mal-Cork 2.0. Id-dikjarazzjoni, b’mod partikolari permezz tal-ħolqien tal-impjiegi u t-tiġdid ġenerazzjonali, billi l-impjiegi u t-tkabbir tal-Kummissjoni jinġiebu fiż-żoni rurali, bil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-tiġdid ġenerazzjonali u l-iżvilupp ta’ “Irħula Intelliġenti” fil-kampanja Ewropea. Kif indikat fil-Komunikazzjoni dwar “Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja”, il-ktajjen ta’ valur rurali ġodda bħal pereżempju l-enerġija rinnovabbli, il-bijoekonomija emerġenti, l-ekonomija ċirkolari u l-ekoturiżmu jistgħu joffru potenzjal tajjeb għat-tkabbir u għall-impjiegi fiż-żoni rurali. F’dan il-kuntest, l-istrumenti finanzjarji u l-użu tal-garanzija InvestEU jistgħu jkollhom rwol kruċjali biex jiġi żgurat aċċess għall-finanzjament u biex tissaħħaħ il-kapaċità tat-tkabbir tal-azjendi agrikoli u tal-intrapriżi. Hemm il-potenzjal għal opportunitajiet ta’ xogħol fiż-żoni rurali għaċ-ċittadini ta’ pajjiż terz residenti legalment, u b’hekk tiġi promossa l-integrazzjoni soċjali u ekonomika tagħhom speċjalment fil-qafas tal-istrateġiji ta’ Żvilupp Lokali Mmexxija mill-Komunità.

(17)Jenħtieġ li l-PAK tkompli tiżgura s-sigurtà tal-ikel, li jenħtieġ li tinftiehem bħala aċċess għal ikel biżżejjed, sikur u nutrittiv f’kull ħin. Barra minn hekk, jenħtieġ li tkompli tgħin biex tittejjeb ir-reazzjoni tal-agrikoltura tal-Unjoni għal talbiet soċjetali ġodda fl-ikel u s-saħħa, inkluż il-produzzjoni agrikola sostenibbli, nutrizzjoni aktar tajba għas-saħħa, il-ħela tal-ikel u l-benessri tal-annimali. Jenħtieġ li l-PAK tkompli tippromwovi l-produzzjoni b’karatteristiċi speċifiċi u ta’ valur, filwaqt li fl-istess ħin tgħin lill-bdiewa biex jaġġustaw b’mod proattiv il-produzzjoni tagħhom skont is-sinjali tas-suq u l-ħtiġijiet tal-konsumaturi.

(18)Fid-dawl tal-kamp ta’ applikazzjoni tar-riforma li hija meħtieġa biex jinkisbu l-objettivi u jiġi indirizzat it-tħassib, huwa xieraq li jiġi previst qafas legali ġdid f’Regolament wieħed li jkopri l-appoġġ tal-Unjoni ffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jissostitwixxi l-arranġamenti attwalment previsti fir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament u tal-Kunsill 9 u fir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 10 .

(19)Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli li japplikaw għall-appoġġ tal-Unjoni ffinanzjat mill-FAEG u l-FAEŻR u mogħti fil-forma ta’ tipi ta’ interventi speċifikati fi Pjan Strateġiku tal-PAK imfassal mill-Istati Membri u approvati mill-Kummissjoni.

(20)Sabiex jiġi żgurat li l-Unjoni tista’ tirrispetta l-obbligi internazzjonali tagħha dwar l-appoġġ domestiku kif stabbiliti fil-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura, ċerti tipi ta’ interventi previsti f’dan ir-Regolament jenħtieġ li jkomplu jiġu notifikati bħala appoġġ tal-“Green Box” li ma għandu l-ebda effett ta’ distorsjoni tal-kummerċ jew effett fuq il-produzzjoni, jew l-aktar l-aktar effett minimu, jew inkella notifikat bħala appoġġ tal-“Blue Box” taħt programmi li jillimitaw il-produzzjoni u għalhekk huwa eżentat mill-impenji ta’ tnaqqis. Filwaqt li d-dispożizzjoijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament għat-tali tipi ta’ interventi diġà huma konformi mar-rekwiżiti tal-“Green Box” kif stipulat fl-Anness 2 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura jew ir-rekwiżiti tal-“Blue Box” stipulati fl-Artikolu 6.5 tiegħu, jenħtieġ li jiġi żgurat li l-interventi ppjanati mill-Istati Membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom għal dawn it-tipi ta’ interventi jkomplu jirrispettaw dawk ir-rekwiżiti.

(21)Abbażi tas-sistema preċendenti ta’ kundizzjonalità implimentata sal-2020, is-sistema tal-kundizzjonalità ġdid torbot il-ħlas sħiħ tal-appoġġ tal-PAK mal-konformità tal-benefiċjarji ma’ standards bażiċi li jirrigwardaw l-ambjent, it-tibdil fil-klima, is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-benessri tal-annimali. L-istandards bażiċi jinkludu f’forma simplifikata lista ta’ rekwiżiti statutorji ta’ ġestjoni (SMRs) u standards ta’ kundizzjonijiet agrikoli u ambjentali tajba tal-art (KAAT). Dawn l-istandards bażiċi jenħtieġ li jqisu aħjar l-isfidi ambjentali u klimatiċi u l-arkitettura ambjentali l-ġdida tal-PAK, u b’hekk jagħtu livell ogħla ta’ ambizzjoni ambjentali u klimatika kif ħabbret il-Kummissjoni dwar “Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja” u l-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP). Il-kundizzjonalità għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ agrikoltura sostenibbli b’għarfien aħjar min-naħa tal-benefiċjarji dwar il-ħtieġa li jiġu rispettati dawk l-istandards bażiċi. Għandha l-għan ukoll li l-PAK issir aktar kompatibbli mal-aspettattivi tas-soċjetà permezz tat-titjib tal-konsistenza tal-politika mal-objettivi dwar l-ambjent, is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-benessri tal-annimali. Jenħtieġ li l-kundizzjonalità tifforma parti integrali tal-arkitettura ambjentali tal-PAK, bħala parti mil-linja bażi għal impenji ambjentali u klimatiċi aktar ambizzjużi, u jenħtieġ li tkun applikata b’mod komprensiv fl-Unjoni kollha. Għal dawk il-bdiewa li ma jikkonformawx ma’ dawk ir-rekwiżiti, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li jiġu applikati penali proporzjonali, effettivi u dissważivi f’konformità mar-[Regolament Orizzontali]

(22)Il-qafas tal-istandards tal-KAAT għandu l-għan li jikkontribwixxi għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, l-indirizzar tal-isfidi tal-ilma, il-protezzjoni u l-kwalità tal-ħamrija u l-protezzjoni u l-kwalità tal-bijodiversità. Il-qafas irid jissaħħaħ sabiex iqis b’mod partikolari l-prattiki stabbiliti sal-2020 taħt l-ekoloġizzazzjoni tal-pagamenti diretti, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-ħtieġa li tittejjeb is-sostenibbiltà tal-azjendi agrikoli, u b’mod partikolari l-ġestjoni tan-nutrijenti. Huwa rikonoxxut li kull KAAT tikkontribwixxi għal objettivi multipli. Sabiex jiġi implimentat il-qafas, jenħtieġ li l-Istati Membri jiddefinixxu standard nazzjonali għal kull wieħed mill-istandards stabbiliti fil-livell tal-Unjoni filwaqt li iqisu l-karatteristiċi speċifiċi taż-żona kkonċernata, inkluż il-kundizzjonijiet tal-ħamrija u tal-klima, il-kundizzjonijiet eżistenti tal-biedja, l-użu tal-art, in-newba, il-prattiki tal-biedja u l-istrutturi tal-azjendi agrikoli. Barra minn hekk l-Istati Membri jistgħu wkoll jiddefinixxu standards nazzjonali oħra relatati mal-objettivi ewlenin stipulati fl-Anness III sabiex itejbu r-riżultati ambjentali u klimatiċi tal-qafas KAAT. Bħala pati mill-qafas KAAT, sabiex tiġi appoġġata l-prestazzjoni agronomika u ambjentali tal-azjendi agrikoli, se jiġu stabbiliti pjanijiet ta’ ġestjoni tan-nutrijenti bl-għajnuna ta’ Għodda għas-Sostenibbiltà tal-Azjendi Agrikoli elettronika apposta magħmula disponibbli mill-Istati Membri lill-bdiewa individwali. L-għodda jenħtieġ li tipprovdi appoġġ għad-deċiżjonijiet meħuda fl-azjendi agrikoli li jibda minn funzjonalitajiet minimi għall-ġestjoni tan-nutrijenti. Jenħtieġ li interoperabbiltà u modularità mifruxa jiżguraw il-possibbiltà li jiżdiedu applikazzjonijiet elettroniċi oħra fl-azjendi agrikoli u għall-governanza elettronika. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi bejn il-bdiewa u fl-Unjoni kollha, il-Kummissjoni tista’ tipprovdi appoġġ lill-Istati Membri fit-tfassil tal-Għodda kif ukoll fil-ħażna tad-data u fis-servizzi tal-ipproċessar meħtieġa.

(23)L-SMRs iridu jkunu implimentati bis-sħiħ mill-Istati Membri sabiex isiru operattivi fil-livell tal-azjendi agrikoli u sabiex jiġi żgurat it-trattament ugwali tal-bdiewa. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tar-regoli dwar il-kundizzjonalità fit-tisħiħ tas-sostenibbiltà tal-politika, jenħtieġ li l-SMRs jinkludu l-leġiżlazzjoni ewlenija tal-Unjoni dwar l-ambjent, is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-benessri tal-annimali li l-implimentazzjoni tagħha fil-livell nazzjonali timplika obbligi preċiżi għall-bdiewa individwali, inkluż obbligi skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE 11 u d-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 12 jew id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE 13 . Sabiex issegwi d-dikjarazzjoni konġunta magħmula mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill kif mehmuża mar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 14 id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 15 u d-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 16 huma inklużi bħala SMRs fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-kundizzjonalità u l-lista tal-istandards tal-KAAT hija adatta kif meħtieġ.

(24)Jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu sistemi konsultattivi għall-azjendi agrikoli bl-iskop li jittejbu l-ġestjoni sostenibbli u l-prestazzjoni ġenerali tal-azjendi agrikoli u tan-negozji rurali, filwaqt li jkopru d-dimensjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali u biex jiġi identifikat it-titjib meħtieġ fir-rigward tal-miżuri kollha fil-livell tal-azjendi agrikoli previsti fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. Jenħtieġ li dawn is-sistemi konsultattivi għall-azjendi agrikoli jgħinu lill-bdiewa u lil benefiċjarji oħra tal-appoġġ tal-PAK biex isiru aktar konxji tar-relazzjoni bejn il-ġestjoni tal-azjenda agrikola u l-ġestjoni tal-art minn naħa, u ċerti standards, rekwiżiti u informazzjoni inkluż dawk ambjentali u klimatiċi, min-naħa l-oħra. Il-lista ta’ dawn tal-aħħar tinkludi standards li japplikaw għall-bdiewa u għal benefiċjarji oħra tal-PAK jew li huma neċessarji għalihom u li huma stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, kif ukoll dawk li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni dwar l-ilma, dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi, kif ukoll l-inizjattivi għall-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi u l-ġestjoni tar-riskji. Sabiex tissaħħaħ il-kwalità u l-effettività tal-pariri, jenħtieġ li l-Istati Membri jintegraw il-konsulenti fis-Sistemi tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli (AKIS), sabiex ikunu jistgħu jagħtu informazzjoni teknoloġika u xjentifika aġġornata żviluppata mir-riċerka u l-innovazzjoni.

(25)Sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni aktar ġusta tal-appoġġ għall-introjtu, l-ammonti tal-pagamenti diretti ’l fuq minn ċertu limitu massimu jenħtieġ li jitnaqqsu u l-prodott jenħtieġ li jew jintużaw għall-pagamenti diretti diżakkoppjati u bi prijorità għall-appoġġ għall-introjtu ridistributtiv komplementarju għas-sostenibbiltà, jew jiġi trasferit lill-FAEŻR. Sabiex jiġu evitati effetti negattivi fuq l-impjieg, jenħtieġ li titqies il-manodopera meta jiġi applikat il-mekkaniżmu.

(26)Jenħtieġ li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tipprevedi li l-Istati Membri jistabbilixxu rekwiżiti f’termini ta’ erja minima għall-għotja ta’ pagamenti diżakkoppjati fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom. It-tali rekwiżiti jenħtieġ li jirrelataw mal-ħtieġa li jiġi evitat il-piż amministrattiv eċċessiv ikkawżat mill-ġestjoni ta’ bosta pagamenti ta’ ammonti żgħar u mal-ħtieġa li jiġi żgurat kontribut effettiv tal-appoġġ lejn l-objettivi tal-PAK li għalih jikkontribwixxu l-pagamenti diretti diżakkoppjati. Sabiex jiġi garantit livell minimu ta’ appoġġ għall-introjtu agrikolu għall-bdiewa ġenwini kollha, kif ukoll għall-konformità mal-objettiv tat-Trattat biex jiġi żgurat standard ta’ għajxien ġust għall-komunità agrikola, jenħtieġ li jiġi stabbilit pagament diżakkoppjat annwali abbażi tal-erja bħala t-tip ta’ intervent “Appoġġ għall-Introjtu Bażiku għas-Sostenibbiltà”. Sabiex jissaħħaħ l-immirar aħjar ta’ dan l-appoġġ, l-ammonti ta’ pagament jistgħu jkunu differenzjati, għal kull grupp ta’ territorji, fuq il-bażi tal-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi u/jew argronomiċi. Biex jiġu evitati effetti ta’ xkiel għall-introjtu tal-bdiewa, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jimplimentaw l-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà abbażi tal-intitolamenti għall-pagamenti. F’dan il-każ, jenħtieġ li l-valur tal-intitolamenti għall-pagamenti qabel kwalunkwe konverġenza jkun propozjonali għall-valur tagħhom kif stabbilit taħt l-iskemi ta’ pagament bażiku skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013, filwaqt li jitqiesu wkoll l-pagament għal prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiksbu aktar konverġenza wkoll sabiex ikomplu jimxu progressivament lil hinn mill-valuri storiċi.

(27)Meta jiġi provdut l-appoġġ dirett diżakkoppjat ibbażat fuq is-sistema tal-intitolamenti għal pagament, jenħtieġ li l-Istati Membri jkomplu jamministraw riżerva jew riżervi nazzjonali għal kull grupp ta’ territorji. It-tali riżervi jenħtieġ li jintużaw, bħala kwistjoni ta’ prijorità, għall-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa li għadhom jibdew l-attività agrikola tagħhom. Huma meħtieġa wkoll regoli dwar l-użu u t-trasferimenti tal-intitolamenti għal pagament biex jiġi garantit funzjonament bla xkiel tas-sistema.

(28)L-azjendi agrikoli żgħar jibqgħu l-qofol tal-agrikoltura tal-Unjoni minħabba li għandhom rwol vitali fl-appoġġ tal-impjiegi rurali u jikkontribwixxu għall-iżvilupp territorjali. Sabiex tiġi promossa distribuzzjoni aktar ibbilanċjata tal-appoġġ u sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji ta’ ammonti żgħar, jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom l-għażla li joffru lill-bdiewa żgħar il-possibbiltà li jissosstitwixxu l-pagamenti diretti l-oħra billi jipprovdu pagament ta’ somma f’daqqa għall-eqreb numru sħiħ għall-bdiewa żgħar.

(29)Fid-dawl tal-ħtieġa rikonoxxuta li tiġi promossa distribuzzjoni aktar ibbilanċjata tal-appoġġ lejn bdiewa żgħar u/jew medji b’mod viżibbli u li jista’ jitkejjel, jenħtieġ li jiġi stabbilit fil-livell tal-Unjoni pagament diżakkoppjat speċifiku għal kull ettaru, l-Appoġġ għall-Introjtu Ridistributtiv Komplementarju għas-Sostenibbiltà. Sabiex dan l-appoġġ komplementarju jkollu mira aħjar u fid-dawl tar-rikonoxximent tad-differenzi fl-istrutturi tal-azjendi agrikoli fl-Unjoni kollha, jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom il-possibbiltà li jipprovdu ammonti differenti ta’ appoġġ komplementarju lill-firxiet differenti ta’ ettari.

(30)Il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ attività ekonomika ġdida fis-settur agrikolu minn bdiewa żgħażagħ hija finanzjarjament ta’ sfida u tikkostitwixxi element li jenħtieġ li jitqies fl-allokazzjoni u fil-mira tal-pagamenti diretti. Dan l-iżvilupp huwa essenzjali għall-kompetittività tas-settur agrikolu fl-Unjoni, u, għal din ir-raġuni, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu Appoġġ għall-Introjtu Komplementarju għall-Bdiewa Żgħażagħ. Dan it-tip ta’ interventi jenħtieġ li jiġi stabbilit biex jipprovdi introjtu addizzjonali lill-bdiewa żgħażagħ wara t-twaqqif inizjali.

(31)Jenħtieġ li l-PAK tiżgura li l-Istati Membri jtejbu r-riżultati ambjentali billi jirrispettaw il-ħtiġijiet lokali u ċ-ċirkostanzi reali tal-bdiewa. Taħt il-pagament diretti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu Ekoskemi volontarji għall-bdiewa li jenħtieġ li jkunu koordinati bis-sħiħ mal-interventi rilevanti l-oħra. Dawn jenħtieġ li jiġu definiti mill-Istati Membri bħala pagament li jingħata jew għall-inċentivar u r-rimunerazzjoni tal-provvista ta’ oġġetti pubbliċi mill-prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-ambjent u għall-klima jew bħala kumpens għall-introduzzjoni ta’ dawn il-prattiki. Fiż-żewġ każijiet jenħtieġ li l-għan tagħhom ikun li tissaħħaħ il-prestazzjoni ambjentali u klimatika tal-PAK u konsegwentement jenħtieġ li jkunu maħsuba li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti obbligatorji diġà preskritti mis-sistema ta’ kundizzjonalità. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jistabbilixxu ekoskemi għall-prattiki agrikoli bħal pereżempju l-ġestjoni msaħħa tal-bur permanenti u l-karatteristiċi tal-pajsaġġ, u l-biedja organika. Dawn l-iskemi jistgħu wkoll jinkludu “skemi ta’ livell ta’ dħul” li tista’ tkun kundizzjoni biex jittieħdu impenji tal-iżvilupp rurali aktar ambizzjużi.

(32)Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jużaw parti mill-limitu massimu finanzjarju tagħhom disponibbli għall-pagamenti diretti għall-csabiex itejbu l-kompetittività, is-sostenibbiltà u/jew il-kwalità f’ċerti setturi u produzzjonijiet li huma partikolarment importanti għal raġunijiet soċjali, ekonomiċi jew ambjentali u li jgħaddu minn ċerti diffikultajiet. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu wkoll jużaw parti addizzjonali tal-limitu massimu finanzjarju tagħhom disponibbli għall-pagamenti diretti biex jagħtu l-appoġġ akkoppjat għall-introjtu speċifikament għall-appoġġ tal-produzzjoni tal-għelejjel tal-proteina sabiex jitnaqqas id-defiċit tal-Unjoni f’dan ir-rigward.

(33)Jenħtieġ li tiġi żgurata l-konformità tal-appoġġ akkoppjat għall-introjtu mal-impenji internazzjonali tal-Unjoni. Dan jinkludi b’mod partikolari r-rekwiżiti tal-Memorandum ta’ Qbil bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika fuq iż-żerriegħa taż-żejt fi ħdan il-qafas tal-GATT, 17 kif applikabbli wara bidliet fiż-żona bażi separata tal-UE għaż-żerriegħa taż-żejt wara bidliet fil-kompożizzjoni tal-UE. Jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta atti ta’ implimentazzjoni għall-iskop li jiġu stipulati regoli dettaljati f’dan ir-rigward.

(34)Skont l-objettivi stabbiliti fil-Protokoll Nru 4 dwar il-qoton mehmuż mal-Att ta’ Adeżjoni tal-1979, huwa meħtieġ li jitkompla “pagament speċifiku għall-għelejjel” għal kull ettaru eliġibbli marbut mal-kultivazzjoni tal-qoton, kif ukoll l-appoġġ għall-organizzazzjonijiet interprofessjonali fir-reġjuni li jipproduċu l-qoton. Madankollu, peress li l-allokazzjoni baġitarja għall-qoton hija fissa u ma tistax tintuża għal skopijiet oħrajn u minħabba li l-implimentazzjoni ta’ dan il-programm għandha bħala bażi l-liġi tat-Trattati, il-pagament għall-qoton jenħtieġ li ma jkunx parti mill-interventi approvati fil-Pjan Strateġiku tal-PAK. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effiċjenti u l-ġestjoni tal-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton, is-setgħa li tadotta ċerti atti jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni.

(35)Huma meħtieġa tipi ta’ interventi settorjali biex jikkontribwixxu għall-objettivi tal-PAK u jsaħħu s-sinerġiji ma’ strumenti oħra tal-PAK. F’konformità mal-mudell ta’ implimentazzjoni, ir-rekwiżiti minimi dwar il-kontenut u l-objettivi għat-tali tipi ta’ interventi settorjali jenħtieġ li jiġu elaborati fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern u jiġu evitati kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni mhux ugwali u inġusta. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiġġustifikaw l-inklużjoni tagħhom fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom u jiżguraw il-konsistenza ma’ interventi oħrajn fuq il-livell settorjali. It-tipi wiesgħa ta’ interventi li jridu jiġu stabbiliti fil-livell tal-Unjoni jenħtieġ li jkopru s-setturi tal-frott u l-ħaxix, l-inbid, il-prodotti tal-apikultura, iż-żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda, il-ħops u prodotti oħra li jridu jiġu definiti, li għalihom l-istabbiliment ta’ programmi settorjali jitqies li għandu effetti ta’ benefiċċju fuq għall-kisba tal-objettivi ġenerali u speċifiċi kollha tal-PAK segwiti b’dan ir-Regolament, jew ftit minnhom.

(36)Il-pakketti finanzjarji nazzjonali jew limitazzjonijiet oħra fil-forma ta’ limiti massimi huma meħtieġa sabiex tinżamm l-ispeċifiċità tal-interventi u tiffaċilita l-ipprogrammar tal-interventi settorjali għall-inbid, għaż-żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda, għall-ħops u prodotti agrikoli oħra li jridu jiġu definiti f’dan ir-Regolament. Madankollu, fis-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-apikultura, jenħtieġ li tkompli tingħata l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni skont ir-regoli stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 18 sabiex ma tiġix imminata l-kisba tal-objettivi addizzjonali li huma speċifiċi għal dawn it-tipi ta’ interventi. Meta l-Istati Membri jintroduċu appoġġ għal “interventi settorjali oħrajn” fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, jenħtieġ li l-allokazzjoni finanzjarja korrispondenti titnaqqas mill-allokazzjoni għat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti tal-Istat Membru kkonċernat sabiex tibqa’ finanzjarjament newtrali. Meta Stat Membru jagħżel li ma jimplimentax l-interventi settorjali għall-ħops u għaż-żejt taż-żebbuġa, l-allokazzjoni relatati għal dak l-Istat Membru jenħtieġ li jkunu disponibbli bħala allokazzjonijiet addizzjonali għat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti.

(37)Għall-interventi għall-iżvilupp rurali, il-prinċipji huma definiti fil-livell tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti bażiċi biex l-Istati Membri japplikaw il-kriterji ta’ għażla. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom diskrezzjoni wiesgħa biex jiddefinixxu kundizzjonijiet speċifiċi skont il-ħtiġijiet tagħhom. It-tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali jinkludu pagamenti għall-impenji ambjentali, klimatiċi u ta’ ġestjoni oħrajn li l-Istati Membri jenħtieġ li jappoġġaw fit-territorji tagħhom kollha, skont il-ħtiġijiet speċifiċi nazzjonali, reġjonali jew lokali tagħhom. Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu pagamenti lill-bdiewa u maniġers tal-art oħrajn li, fuq bażi volontarja, jieħdu impenji ta’ ġestjoni li jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih u għall-protezzjoni u t-titjib tal-ambjent inkluż il-kwalità u l-kwantità tal-ilma, il-kwalità tal-arja, il-ħamrija, il-biodiversity u s-servizzi tal-ekosistema inkluż impenji volontarji fin-Natura 2000 u appoġġ għad-diversità ġenetika. L-appoġġ taħt il-pagamenti għall-impenji ta’ ġestjoni jista’ wkoll jingħata fil-forma ta’ approċċi mmexxija lokalment, integrati jew kooperattivi u interventi bbażati fuq ir-riżultati.

(38)L-appoġġ għall-impenji tal-ġestjoni jistgħu jinkludu primjums tal-bieda organika għall-manutenzjoni tal-art organika u l-konverżjoni tagħha; il-pagamenti għal tipi oħra ta’ interventi li jappoġġaw sistemi ta’ produzzjoni li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent bħall-agroekoloġija, l-agrikoltura ta’ konservazzjoni u l-produzzjoni integrata; is-servizzi forestali ambjentali u klimatiċi u l-konservazzjoni tal-foresti; il-primjums għall-foresti u l-istabbiliment tas-sistemi tal-agroforestrija; il-benessri tal-annimali; il-konservazzjoni, l-użu sostenibbli u l-iżvilupp tar-riżorsi ġenetiċi. L-Istati Membri jistgħu jiżviluppaw skemi oħrajn taħt dan it-tip ta’ interventi fuq il-bażi tal-ħtiġijiet tagħhom. Jenħtieġ li dan it-tip ta’ pagamenti jkopri biss l-ispejjeż addizzjonali u l-introjtu mitluf li jirriżultaw mill-impenji li jmorru lil hinn mil-linja bażi tal-istandards u r-rekwiżiti obbligatorji stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni u fil-liġi nazzjonali, kif ukoll il-kundizzjonalità, kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-PAK. L-impenji relatati ma’ dan it-tip ta’ interventi jistgħu jittieħdu għal perjodu annwali jew pluriennali prestabbilit u jistgħu jmorru lil hinn minn seba’ snin fejn dan ikun debitament ġustifikat.

(39)Jenħtieġ li l-miżuri tal-forestrija jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Foresti tal-Unjoni, u jkunu bbażati fuq il-programmi tal-foresti nazzjonali jew subnazzjonali jew strumenti ekwivalenti tal-Istati Membri, li jenħtieġ li jibnu fuq l-impenji li jirriżultaw mir-Regolament dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta’ gassijiet serra mill-użu tal-art, mit-tibdil fl-użu tal-art u mill-forestrija [ir-Regolament LULUCF] u dawk li ttieħdu fil-Konferenzi Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti fl-Ewropa. Jenħtieġ li l-interventi jiġu bbażati fuq il-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-foresti jew strumenti ekwivalenti u jistgħu jinkludu l-iżvilupp taż-żoni tal-foresti u l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, inkluż l-afforestazzjoni tal-art u l-ħolqien u r-riġenerazzjoni tas-sistemi agroforestali; il-protezzjoni, ir-restawr u t-titjib tar-riżorsi tal-foresti, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-adattament; l-investimenti biex jiġu garantiti u msaħħa l-konservazzjoni u reżiljenza tal-foresti, u l-provvista ta’ servizzi dwar il-klima u l-ekosistema tal-foresti; u miżuri u investimenti għall-appoġġ tal-enerġija rinnovabbli u tal-bijoekonomija.

(40)Sabiex jiġi żgurat introjtu ġust u settur agrikolu reżiljenti fit-territorju kollu tal-Unjoni, l-Istati Membri jstgħu jagħtu appoġġ lill-bdiewa f’żoni li qed jiffaċċjaw restrizzjonijiet naturali u restrizzjonijiet oħra speċifiċi għaż-żona. Fir-rigward tal-pagamenti għall-ANC, id-deżinjazzjoni tal-politika ta’ Żvilupp Rurali 2014–2020 jenħtieġ li tkompli tapplika. Biex il-PAK tagħti valur miżjud imsaħħaħ tal-Unjoni fuq l-ambjent u rinforza s-sinerġiji tagħha mal-finanzjament tal-investimenti fin-natura u l-bijodiversità, huwa meħtieġ li jkun hemm miżura separata li l-mira tagħha tkun li l-benefiċjarji jiġu kkumpensati għall-iżvantaġġi relatati mal-implimentazzjoni tan-Natura 2000 u tad-Direttivi Qafas dwar l-Ilma. Għalhekk jenħtieġ li jibqa’ jingħata l-appoġġ lill-bdiewa u lid-detenturi tal-foresti biex ikunu jistgħu jiġu indirizzati l-iżvantaġġi speċifiċi li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/147/KE u d-Direttiva 92/43/KEE u sabiex jikkontribwixxi għall-ġestjoni effettiva tas-siti tan-Natura 2000. Jenħtieġ li l-appoġġ ikun disponibbli wkoll għall-bdiewa biex jgħinhom jindirizzaw l-iżvantaġġi fiż-żoni tal-baċiri idrografiċi li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. L-appoġġ jenħtieġ li jkun marbut ma’ rekwiżiti speċifiċi deskritti fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK li jmorru lil hinn mill-istandards u r-rekwiżiti obbligatorji rilevanti. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw ukoll li l-pagamenti lill-bdiewa ma jwasslux għal finanzjament doppju mal-ekoskemi. Barra minn hekk, jenħtieġ li jitqiesu l-ħtiġijiet speċjali taż-żoni tan-Natura 2000 mill-Istati Membri fit-tfassil kumplessiv tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

(41)Jenħtieġ li l-objettivi tal-PAK jiġu segwiti permezz ta’ appoġġ għall-investimenti, produttivi kif ukoll mhux produttivi, fuq l-azjenda agrikola u barra minnha. Investimenti bħal dawn jistgħu jikkonċernaw, inter alia, l-infrastrutturi relatati mal-iżvilupp, il-modernizzazzjoni jew l-adattament għat-tibdil fil-klima tal-agrikoltura u tal-forestrija, inkluż l-aċċess għall-art tal-azjendi agrikoli u l-art tal-foresti, il-konsolidazzjoni u t-titjib tal-art, il-prattiki agroforestali u l-provvista u l-iffrankar tal-enerġija u tal-ilma. Sabiex tiġi żgurata aħjar il-konsistenza tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK mal-objettivi tal-Unjoni, kif ukoll kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati Membri, lista negattiva ta’ suġġetti ta’ investiment hija inkluża f’dan ir-Regolament.

(42)Fid-dawl tal-ħtieġa li tiġi indirzzata d-diskrepanza tal-investiment fis-settur agrikolu tal-Unjoni u sabiex jitjieb l-aċċess għall-istrumenti finanzjarji għall-gruppi prijoritarji, b’mod partikolari l-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa ġodda bi profili ta’ riskju ogħla, jenħtieġ li jitħeġġeġ l-użu tal-garanzija InvestEU u l-kombinament tal-għotjiet u tal-istrumenti finanzjarji. Peress li l-użu tal-istrumenti finanzjarji fl-Istati Membri kollha jvarja b’mod konsiderevoli bħala riżultat tad-differenza f’termini tal-aċċess għall-finanzi, l-iżvilupp tas-settur bankarju, il-preżenza ta’ kapital ta’ riskju, il-familjarità tal-amministrazzjonijiet pubbliċi u l-firxa potenzjali ta’ benefiċjarji, jenħtieġ li fil-Pjan Strateġiku tal-PAK l-Istati Membri jistabbilixxu miri xierqa, benefiċjarji u kundizzjonijiet preferenzjali, u regoli ta’ eliġibbiltà oħra possibbli.

(43)Il-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa ġodda għadhom qed jaffaċċjaw ostakoli sinifikanti rigward l-aċċess għall-art, prezzijiet għoljin u l-aċċess għall-kreditu. In-negozji tagħhom huma aktar mhedda mill-volatilità tal-prezzijiet (kemm għall-inputs kif ukoll għall-prodotti) u l-ħtiġijiet tagħhom f’termini ta’ taħriġ fil-ħiliet intraprenditorjali u ta’ ġestjoni tar-riskju huma għoljin. Għalhekk huwa essenzjali li jitkompla l-appoġġ għat-twaqqif ta’ negozji u ta’ azjendi agrikoli ġodda. Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevedu approċċ strateġiku u jidentifikaw sett ċar u koerenti ta’ interventi għat-tiġdid ġenerazzjonali taħt l-objettiv speċifiku ddedkat għal din il-kwistjoni. Għal dan l-għan, fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet preferenzjali għall-istrumenti finanzjarji għall-bdiewa żgħażagħ u l-bdiewa ġodda, u jenħtieġ li fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom jinkludu d-delimitazzjoni ta’ mill-inqas ammont li jikkorrispondi għal 2 % tal-pakkett tal-pagamenti diretti annwali. Jenħtieġ li tiġi stabbilita żieda tal-ammont massimu tal-għajnuna għall-installazzjoni ta’ bdiewa żgħażagħ u negozji ġodda rurali, sa EUR 100 000, li tista’ tiġi aċċessata wkoll permezz tal-forma ta’ appoġġ bi strument finanzjarju jew flimkien magħha.

(44)Fid-dawl tal-ħtieġa li jiġu żgurati għodod xierqa għall-ġestjoni tar-riskju, jenħtieġ li jinżammu l-primjums tal-assigurazzjoni u l-fondi mutwi, iffinanzjati mill-FAEŻR. Il-kategorija tal-fondi mutwi tinkludi kemm dawk marbutin mat-telf tal-produzzjoni, kif ukoll l-għodod ta’ stabbilizzazzjoni tal-introjtu speċifiċi għal kull settur, marbuta mat-telf fl-introjtu.

(45)Jenħtieġ li l-appoġġ jippermetti l-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni bejn mill-inqas żewġ entitajiet fid-dawl tal-kisba tal-objettivi tal-PAK. L-appoġġ jista’ jinkludi l-aspetti kollha ta’ kooperazzjoni bħal din, bħal pereżempju t-twaqqif ta’ skemi ta’ kwalità; azzjoni ambjentali u klimatika kollettiva; il-promozzjoni ta’ katina ta’ provvista qasira u swieq lokali; proġetti pilota; Il-proġetti tal-Grupp Operattiv fi ħdan il-proġetti ta’ żvilupp lokali tal-EIP għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam agrikolu, l-Irħula Intelliġenti, il-klabbs tax-xerrejja u l-assoċjazzjonijiet għall-użu kollettiv tal-makkinarju agrikolu (machinery rings); sħubijiet tal-azjendi agrikoli; pjanijiet tal-ġestjoni tal-foresti; netwerks u raggruppamenti; biedja soċjali; agrikultura appoġġata mill-komunità; azzjonijiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-LEADER; u t-twaqqif ta’ gruppi ta’ produtturi u organizzazzjonijiet ta’ produtturi, kif ukoll forom oħra ta’ kooperazzjoni li jitqiesu meħtieġa biex jinkisbu l-objettivi speċifiċi tal-PAK.

(46)Il-Komunikazzjoni dwar “Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja” issemmi l-iskambju tal-għarfien u l-enfasi fuq l-innovazzjoni bħala objettiv trażversali għall-PAK il-ġdida. Il-PAK jenħtieġ li tkompli tappoġġa il-mudell ta’ innovazzjoni interattiva, li jsaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn l-atturi biex isir l-aħjar użu tat-tipi ta’ għarfien komplementarji bl-għan li jixxerrdu s-soluzzjonijiet prattiċi. Is-servizzi konsultattivi tal-azjendi agrikoli jenħtieġ li jissaħħu fi ħdan l-AKIS. Il-Pjan Strateġiku tal-PAK jenħtieġ li jipprovdi informazzjoni dwar kif is-servizzi konsultattivi, ir-riċerka u n-netwerksrurali se jaħdmu flimkien. Kull Stat Membru jew reġjun, kif xieraq, jista’ jiffinanzja għadd ta’ azzjonijiet li jimmiraw lejn l-iskambju tal-għarfien u l-innovazzjoni, bl-użu tat-tipi ta’ interventi żviluppati f’dan ir-Regolament.

(47)Jenħtieġ li l-FAEG ikompli jiffinanzja t-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti u t-tipi ta’ interventi settorjali, filwaqt li l-FAEŻR jenħtieġ li jkompli jiffinanzja t-tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali kif deskritt f’dan ir-Regolament. Jenħtieġ li r-regoli għall-ġestjoni finanzjarji tal-PAK jiġu stipulati b’mod separat għaż-żewġ fondi u għall-attivitajiet appoġġati minn kull wieħed minnhom, filwaqt li jitqies li l-mudell ta’ implimentazzjoni l-ġdid jagħti aktar flessibbiltà u sussidjarjetà biex l-Istati Membri jilħqu l-objettivi tagħhom It-tipi ta’ interventi taħt dan ir-Regolament jenħtieġ li jkopru l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2027.

(48)L-appoġġ għall-pagamenti diretti skont il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK jenħtieġ li jingħata fil-limitu tal-allokazzjonijiet nazzjonali li jridu jiġu stabbiliti f’dan ir-Regolament. Dawn l-allokazzjonijiet nazzjonali jenħtieġ li jirriflettu kontinwazzjoni tal-bidliet fejn l-allokazzjonijiet lill-Istati Membri bl-aktar livell baxx ta’ appoġġ għal kull ettaru jiżdiedu b’mod gradwali biex jagħlqu 50 % tad-diskrepanza lejn 90 % tal-medja tal-Unjoni. Sabiex jitqies il-mekkaniżmu tat-tnaqqis tal-pagamenti u l-użu tal-prodott tiegħu fl-Istat Membru, l-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi totali kull sena fil-Pjan Strateġiku tal-PAK ta’ Stat Membru jenħtieġ li jkun jista’ jaqbeż l-allokazzjoni nazzjonali.

(49)Sabiex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni tal-fondi tal-FAEŻR, jenħtieġ li tiġi stabbilita rata ta’ kontribuzzjoni unika għall-appoġġ mill-FAEŻR b’rabta man-nefqa pubblika fl-Istati Membri. Sabiex jitqiesu l-importanza partikolari jew in-natura ta’ ċerti tipi ta’ operazzjonijiet, jenħtieġ li jiġu stabbiliti rati ta’ kontribuzzjoni speċifiċi b’rabta magħhom. Sabiex jiġu mitigati r-restrizzjonijiet speċifiċi li jirriżultaw mil-livell ta’ żvilupp, mid-distanza u l-insularità, jenħtieġ li tiġi stabbilita rata ta’ kontribuzzjoni xierqa tal-FAEŻR għar-reġjuni inqas żviluppati, għar-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE u għall-gżejjer żgħar tal-Eġew.

(50)Jenħtieġ li l-FAEŻR ma jipprovdix appoġġ għall-investimenti li jagħmlu ħsara lill-ambjent. Għalhekk huwa neċessarju li f’dan ir-Regolament jiġi previst għadd ta’ regoli ta’ esklużjoni, kif ukoll il-possibbiltà li jiġu żviluppati aktar dawn il-garanziji f’atti delegati. B’mod partikolari, jenħtieġ li l-FAEŻR ma jiffinanzjax l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma jikkontribwixxux lejn il-kisba, jew il-presevazzjoni tal-istatus tajjeb tal-korp tal-ilma jew korpi tal-ilma assoċjati u l-investimenti fl-afforestazzjoni li mhumiex konsistenti mal-objettivi klimatiċi u ambjentali f’konformità mal-prinċipji tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti.

(51)Għall-iskop li jiġi żgurat finanzjament xieraq għal ċerti prijoritajiet, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar l-allokazzjonijiet finanzjarji minimi għal dawn il-prijoritajiet għall-appoġġ taħt l-FAEŻR. Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi bejn il-bdiewa, jenħtieġ li tiġi stabbilita wkoll allokazzjoni minima għall-appoġġ akkoppjat taħt il-pagamenti diretti. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu wkoll jużaw parti addizzjonali tal-limitu massimu finanzjarju tagħhom disponibbli għall-pagamenti diretti biex jagħtu l-appoġġ akkoppjat għall-introjtu speċifikament għat-titjib tal-kompetittività, tas-sostenibbiltà u/jew tal-kwalità tal-produzzjoni tal-għelejjel tal-proteini.

(52)Filwaqt li tiġi riflessa l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima f’konformità mal-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta’ Pariġi, u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se tikkontriwbixxi biex tiġi simplifikata l-azzjoni klimatika fil-politiki tal-Unjoni u biex tinkiseb mira ġenerali ta’ 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE li tappoġġa l-objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet taħt il-PAK huma mistennija li jikkontribwixxu għal 40 % tal-pakkett finanzjarju ġenerali tal-PAK għall-objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm, u jerġgħu jiġu vvalutati fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u l-proċessi ta’ rieżami rilevanti.

(53)It-trasferiment tar-responsabbiltà lill-Istati Membri għall-valutazzjoni tal-ħtiġijiet u għall-kisba tal-miri jmur id f’id ma’ żieda fil-flessibbiltà biex jiġi stabbilit l-kombinament taż-żewġ tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti, it-tipi ta’ interventi settorjali u t-tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali. Dan jenħtieġ li jiġi appoġġat permezz ta’ ftit flessibbiltà biex jiġu aġġustati l-allokazzjonijiet nazzjonali rilevanti tal-fondi. Meta l-Istati Membri jistmaw li l-pakkett allokat minn qabel huwa baxx wisq biex ikun hemm post għall-miżuri maħsuba kollha, ċertu livell ta’ flessibbiltà huwa għalhekk ġustifikat, filwaqt li fl-istess ħin jiġu evitati fluttwazzjonijiet konsiderevoli fil-livell tal-appoġġ għall-introjtu dirett annwali kontra l-ammonti disponibbli għall-interventi pluriennali taħt il-FAEŻR.

(54)Sabiex jissaħħaħ il-valur miżjud tal-Unjoni u biex jiġi preservat suq intern agrikolu li jiffunzjona, kif ukoll biex jiġu segwiti l-objettivi speċifiċi u ġenerali u speċifiċi msemmija hawn fuq, jenħtieġ li l-Istati Membri ma jieħdux deċiżjonijiet skont dan ir-Regolament b’mod iżolat iżda fil-qafas ta’ proċess strutturat li jenħtieġ li jimmaterjalizza fi Pjan Strateġiku tal-PAK. Jentħieġ li r-regoli minn fuq għal isfel tal-Unjoni jistabbilixxu l-objettivi speċifiċi tal-PAK fl-UE kollha, it-tipi ta’ interventi ewlenin, il-qafas ta’ prestazzjoni u l-istruttura ta’ governanza. Distribuzzjoni tal-kompiti bħal din timmira li tiġi żgurata korrispondenza sħiħa bejn ir-riżorsi finanzjarji investiti u r-riżultati miksuba.

(55)Sabeix tiġi żgurata natura strateġika ċara ta’ dawn il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, u biex jiġu ffaċilitati r-rabtiet ma’ politiki oħra tal-Unjoni, u b’mod partikolari ma’ miri nazzjonali stabbiliti fit-tul li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew mill-ftehimiet internazzjonali bħal dawk relatati mat-tibdil fil-klima, mal-foresti, mal-bijodiversità u mal-ilma, huwa xieraq li jenħtieġ li jkun hemm Pjan Strateġiku tal-PAK wieħed għal kull Stat Membru.

(56)Fil-proċess ta’ żvilupp tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, jenħtieġ li l-Istati Membri janalizzaw is-sitwazzjoni u l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom, jistabbilixxu miri marbuta mal-kisba tal-objettivi tal-PAK u jfasslu l-interventi li se jippermettu li jintlaħqu dawn il-miri, filwaqt li jiġu adattati għall-kuntesti nazzjonali u reġjonali speċifiċi, inkluż ir-reġjuni ultraperiferiċi skont l-Artikolu 349 tat-TFUE. It-tali proċess jenħtieġ li jippromwovi aktar sussidjarjetà f’qafas komuni tal-Unjoni, filwaqt li l-konformità mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni u l-objettivi tal-PAK jenħtieġ li jiġu żgurati. Għalhekk huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli dwar l-istruttura u l-kontenut tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK.

(57)Sabiex jiġi żgurat li l-istabbiliment tal-miri mill-Istati Membri u li t-tfassil tal-interventi huwa xieraq u li jimmassimizza l-kontribut tal-objettivi tal-PAK, huwa meħtieġ li l-istrateġija tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tiġi bbażata fuq analiżi minn qabel tal-kuntesti lokali u valutazzjoni tal-ħtiġijiet b’rabta mal-objettivi tal-PAK.

(58)Jenħtieġ li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK ikollhom l-għan li jiżguraw koerenza msaħħa fost il-bosta għodod tal-PAK, peress li jenħtieġ li jkopru t-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti, it-tipi ta’ interventi settorjali u t-tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali. Jenħtieġ ukoll li jiżguraw u juru l-allinjament u l-adegwatezza tal-għażliet li jkunu għamlu l-Istati Membri għall-prijoritajiet u l-objettivi tal-Unjoni. Għalhekk huwa xieraq li jkun fihom strateġija ta’ intervent orjentata lejn ir-riżultati u strutturata fuq l-objettivi speċifiċi tal-PAK, inkluż miri kwantifikati b’rabta ma’ dawn l-objettivi. Sabiex ikun jista’ jsir monitoraġġ tagħhom fuq bażi annwali, huwa xieraq li dawn il-miri jkunu bbażati fuq l-indikaturi tar-riżultati.

(59)Jenħtieġ li din l-istrateġija tenfasizza l-komplementarjetà kemm bejn l-għodod tal-PAK kif ukoll mal-politiki l-oħra tal-Unjoni. B’mod partikolari, kull Pjan Strateġiku tal-PAK jenħtieġ li jqis il-leġiżlazzjonijiet dwar l-ambjent u l-klima fejn xieraq, u jenħtieġ li jiġu deskritti l-pjanijiet nazzjonali li jirriżultaw minn din il-leġiżlazzjoni bħala parti mill-analiżi tas-sitwazzjoni attwali (analiżi “SWOT”). Huwa xieraq li jiġu elenkati l-istrumenti leġiżlattivi li jenħtieġ li jiġu msemmija b’mod speċifiku fil-Pjan Strateġiku tal-PAK.

(60)Meta jitqies li jenħtieġ li tingħata flessibbiltà lill-Istati Membri fir-rigward tal-għażla tal-parti li tiddelega tal-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK fil-livell reġjonali fuq il-bażi ta’ qafas nazzjonali, sabiex tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni fost ir-reġjuni fl-indirizzar ta’ sfidi man-nazzjon kollu, huwa xieraq li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK jipprovdu deskrizzjoni tal-interazzjoni bejn l-interventi nazzjonali u reġjonali.

(61)Peress li jenħtieġ li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK jippermettu lill-Kummissjoni tassumi r-responsabbiltà tagħha għall-ġestjoni tal-baġit tal-Unjoni u tipprovdi lill-Istati Membri ċertezza legali dwar ċerti elementi tal-Pjan, huwa xieraq li l-pjanijiet ikun fihom deskrizzjoni speċifika tal-interventi individwali, inkluż il-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà, l-allokazzjonijiet baġitarji, l-outputs ippjanati u l-ispejjeż unitarji. Huwa meħtieġ pjan finanzjarju biex jipprovdi ħarsa ġenerali dwar l-aspetti baġitarji kollha u għal kull intervent, flimkien ma’ pjan tal-miri.

(62)Sabiex jiġu żgurati l-bidu immedjat u l-implimentazzjoni effiċjenti tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, l-appoġġ mill-FAEG u mill-FAEŻR jenħtieġ li jkun ibbażat fuq l-eżistenza ta’ kundizzjonijiet ta’ qafas amministrattiv sod. Għalhekk jenħtieġ li kull Pjan Strateġiku tal-PAK jinkludi l-identifikazzjoni tal-istrutturi ta’ governanza u ta’ koordinazzjoni kollha tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, inkluż is-sistemi ta’ kontrolli u ta’ penali, u l-istruttura ta’ monitoraġġ u ta’ rappurtar.

(63)Meta titqies l-importanza tal-objettiv ġenerali li jiġi modernizzat is-settur agrikolu, u fid-dawl tan-natura trasversali tiegħu, huwa xieraq li fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati Membri jinkludu deskrizzjoni dedikata tal-kontribut li se jagħti dan il-Pjan lil dan l-objettiv.

(64)Fid-dawl tat-tħassib relatat mal-piż amministrattiv taħt ġestjoni kondiviża, jenħtieġ li s-simplifikazzjoni tkun ukoll soġġetta għal attenzjoni partikolari fil-Pjan Strateġiku tal-PAK.

(65)Meta jitqies li mhuwiex xieraq li l-Kummissjoni tapprova informazzjoni li tista’ titqies bħala sfond, storika jew li taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri, jenħtieġ li tiġi provduta xi informazzjoni bħala Annessi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

(66)Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016, hemm il-ħtieġa li jiġu evalwati l-Fondi fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta’ rekwiżiti speċifiċi ta’ monitoraġġ, filwaqt li jiġu evitati regolamentazzjoni żejda u piż amministrattiv, b’mod partikolari għall-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti, fejn xieraq, jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Fondi fuq il-post.

(67)L-approvazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK mill-Kummissjoni hija pass kruċjali biex jiġi garantit li l-politika hija implimentata skont l-objettivi komuni. Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, jenħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi lill-Istati Membri gwida xierqa dwar il-preżentazzjoni ta’ loġiki ta’ intervent koerenti u ambizzjużi.

(68)Huwa meħtieġ li tiġi prevista l-possibbiltà tal-ipprogrammar u r-reviżjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(69)Jenħtieġ li jkun hemm Awtorità ta’ Ġestjoni responsabbli għall-ġestjoni u għall-implimentazzjoni ta’ kull Pjan Strateġiku tal-PAK. Il-kompiti tagħha jenħtieġ li jkunu speċifikati f’dan ir-Regolament. Jenħtieġ li l-Awtorità ta’ Ġestjoni tkun tista’ tiddelega parti mill-kompiti tagħha filwaqt li żżomm ir-responsabbiltà għall-effiċjenza u l-korrettezza tal-ġestjoni. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li fil-Ġestjoni u l-Implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, skont ir-[Regolament, (UE, Euratom) X] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] u r-Regolament (UE) X tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [ir-Regolament Orizzontali l-ġdid].

(70)Skont il-prinċipju tal-ġestjoni konġunta, il-Kummissjoni hija assistita mill-kumitati ffurmati mir-rappreżentanti tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-PAK. Biex tiġi simplifikata s-sistema u l-pożizzjoni tal-Istati Membri, Kumitat ta’ Ġestjoni wieħed huwa stabbilit għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, li jgħaqqad il-Kumitat għall-“Iżvilupp Rurali” mal-Kumitat għall-“Pagamenti Diretti”, li kienu ġew stabbiliti fil-perjodu tal-ipprogrammar 2014-2020. Ir-responsabbiltà tal-assistenza lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK hija maqsuma bejn l-Awtorità ta’ Ġestjoni u l-Kumitat ta’ Monitoraġġ tagħha. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun assistita wkoll mill-Kumitat tal-“Politika Agrikola Komuni”, skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(71)Jenħtieġ li l-FAEŻR, permezz ta’ assistenza teknika u fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, jappoġġa l-azzjonijiet relatati mat-twettiq tal-kompiti msemmija fl-[Artikolu 7 tar-Regolament Orizzontali]. Tista’ tiġi pprovduta wkoll assistenza teknika, fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri, biex jitlestew il-kompiti meħtieġa għall-amministrazzjoni u l-implimentazzjoni effettivi tal-appoġġ fir-rigward tal-Pjan Strateġiku tal-PAK. Żieda tal-assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri hija disponibbli biss għal Malta.

(72)F’kuntest fejn l-Istati Membri se jkollhom ħafna aktar flessibbiltà u sussidjarjetà fit-tfassil tal-interventi, in-netwerks huma għodda ewlenija għat-tmexxija u l-orjentazzjoni tal-politika u biex jiġu żgurati attenzjoni u kapaċità biżżejjed fl-Istati Membri. Jenħtieġ li netwerk uniku jiżgura koordinazzjoni aħjar bejn l-attivitajiet tan-netwerking fil-livell tal-Unjoni u fil-livell nazzjonali u reġjonali. In-netwerks tal-PAK Ewropew u nazzjonali jissosstitwixxu n-Netwerk Ewropew attwali għall-Iżvilupp Rurali, in-netwerk tal-EIP “għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam agrikolu” u n-Netwerks Rurali Nazzjonali, fil-forma ta’ pjattaforma li tipprovdi għal aktar skambju ta’ għarfien sabiex jintwerew aħjar ir-riżultati u l-valur miżjud tal-politika fil-livell Ewropew, b’mod partikolari l-politika Orizzont Ewropa. Fl-istess perspettiva tat-titjib tal-iskambju tal-għarfien u l-innovazzjoni, qed jiġi stabbilit EIP “għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam agrikolu”, li jimplimenta l-mudell ta’ innovazzjoni interattiv skont il-metodoloġija deskritta f’dan ir-Regolament.

(73)Kull Pjan Strateġiku tal-PAK jenħtieġ li jkun soġġett għal monitoraġġ regolari tal-implimentazzjoni u tal-progress lejn il-miri stabbiliti. Tali qafas ta’ prestazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni tal-PAK jenħtieġ li jiġi stabbilit bl-iskop li jintwera l-progress u jiġu vvalutati l-impatt u l-effiċjenza tal-implimentazzjoni tal-politika.

(74)L-orjentazzjoni lejn ir-riżultati li jġib miegħu l-mudell ta’ implimentazzjoni teħtieġ qafas ta’ prestazzjoni b’saħħtu, b’mod partikolari minħabba li l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK jikkontribwixxu għal objettivi ġenerali wiesgħa għal politiki oħrajn ġestiti b’mod konġunt. Politika bbażata fuq il-prestazzjoni timplika valutazzjoni annwali u pluriennali fuq il-bażi ta’ outputs magħżulin, indikaturi tar-riżultati u tal-impatti, kif definit fil-qafas cc Għal dan l-għan, jenħtieġ li jingħażel sett limitat u mmirat ta’ indikaturi b’mod li jirrifletti kemm jista’ jkun jekk l-intervent appoġġat jikkontribwixxix għall-kisba tal-objettivi ppjanati. L-indikaturi tar-riżultati u tal-output li jirrigwardaw l-objettivi relatati mal-klima u mal-ambjent jistgħu jinkludu interventi stabbiliti fi strumenti nazzjonali għall-ippjanar ambjentali u klimatiku li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(75)Bħala parti mill-qafas ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni tal-prestazzjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri jimmonitorjaw u jirrappurtaw il-progress li sar lill-Kummissjoni kull sena. L-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri hija l-bażi li fuqha jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress lejn il-kisba tal-objettivi speċifiċi fil-perjodu tal-ipprogrammar kollu bl-użu ta’ sett ewlieni ta’ indikaturi għal dan l-iskop.

(76)Jenħtieġ li jkun hemm mekkaniżmi fis-seħħ sabiex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni f’każ li l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tiddevja b’mod sinifikanti mill-miri stabbiliti. Għalhekk jista’ jkun li l-Istati Membri jintalbu biex jissottomettu pjanijiet ta’ azzjoni fil-każ ta’ prestazzjoni insuffiċjenti sinifikanti u mhux ġustifikata. Dan jista’ jwassal għal sospensjonijiet u, fl-aħħar, tnaqqis tal-fondi tal-Unjoni jekk ir-riżultati ppjanati ma jinkisbux. Barra minn hekk, bonus ta’ prestazzjoni ġenerali huwa stabbilit bħala parti mill-mekkaniżmu ta’ inċentivi bbażat fuq l-allokazzjoni tal-bonus ta’ prestazzjoni, bil-ħsieb li jitħeġġu prestazzjonijiet ambjentali u klimatiċi tajbin.

(77)Skont il-prinċipju ta’ ġestjoni kondiviża, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu responsabbli għall-evalwazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, filwaqt li l-Kummissjoni hija responsabbli għas-sinteżi fil-livell tal-Unjoni tal-evalwazzjonijiet ex ante tal-Istati Membri u tal-evalwazzjonijiet ex post fil-livell tal-Unjoni.

(78)Huma meħtieġa notifiki mill-Istati Membri biex jiġi applikat dan ir-Regolament, u għall-monitoraġġ, l-analiżi u l-ġestjoni tal-intitolamenti finanzjarji. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tar-regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament u sabiex dawn in-notifiki jkunu rapidi, effiċjenti, preċiżi, kosteffettivi u kompatibbli mal-protezzjoni tad-data personali, is-setgħa tal-adozzjoni ta’ ċerti atti jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni inkluż ir-rekwiżiti ta’ notifika taħt dawk il-ftehimiet u fir-rigward ta’ aktar regoli dwar in-natura u t-tip tal-informazzjoni li trid tiġi notifikata, il-kategoriji tad-data li jridu jiġu pproċessati u l-perjodu massimu taż-żamma, id-drittijiet ta’ aċċess għall-informazzjoni jew għas-sistemi tal-informazzjoni u l-kundizzjonijiet għall-pubblikazzjoni tal-informazzjoni.

(79)Jenħtieġ li l-Artikoli 107, 108 u 109 tat-TFUE japplikaw għall-appoġġ tat-tipi ta’ interventi taħt dan ir-Regolament. Madankollu, minħabba l-karatteristiċi speċifiċi tas-settur agrikolu, dawk id-dispożizzjonijiet tat-TFUE jenħtieġ li ma japplikawx għat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti u t-tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali li jikkonċernaw l-operazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-TFUE, u li jitwettqu taħt u f’konformità ma’ dan ir-Regolament, jew għal pagamenti magħmula mill-Istati Membri, intiżi biex jipprovdu finanzjament nazzjonali addizzjonali għat-tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali li għalihom jingħata l-appoġġ tal-Unjoni u li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-TFUE.

(80)Il-bdiewa qed jiffaċċjaw dejjem aktar riskji ta’ volatilità tal-introtju, parzjalment minħabba l-espożizzjoni tas-suq, parzjalment minħabba avvenimenti estremi tat-temp u kriżijiet sanitarji u fitosanitarji frekwenti li jaffettwaw l-assi tal-bhejjem u l-assi agronomiċi tal-Unjoni. Sabiex jittaffew l-effetti tal-volatilità tal-introjtu billi l-bdiewa jitħeġġew jagħmlu riżervi fis-snin tajbin biex ilaħqu mas-snin il-ħżiena, jenħtieġ li l-miżuri nazzjonali tat-taxxa fejn il-bażi tat-taxxa fuq l-introjtu applikata lill-bdiewa tiġi kkalkulata fuq il-bażi ta’ perjodu pluriennali jiġu eżentati mill-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

(81)Id-data personali miġbura għall-iskopijiet tal-applikazzjoni ta’ kwalunkwe dispożizzjoni stabbilit f’dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi pproċessata b’mod li huwa kompatibbli ma’ dawk l-iskopijiet. Jenħtieġ li din tkun anonima, tiġi aggregata meta tiġi pproċessata għall-iskopijiet ta’ monitoraġġ jew evalwazzjoni, u tiġi protetta skont id-dritt tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 19 u r-Regolament (UE) Nru 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 20 . Is-suġġetti tad-data jenħtieġ li jiġu infurmati dwar tali pproċessar u dwar id-drittijiet tagħhom fir-rigward tal-protezzjoni tad-data.

(82)Sabiex ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament jiġu ssupplimentati, is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni. Huwa importanti ħafna li waqt ix-xogħol ta’ tħejjija l-Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet li hemm bżonn, anki ma’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru skon il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar It-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 21 . B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li fih jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

(83)Sabiex tiġi garantita ċertezza legali, jiġu protetti d-drittijiet tal-bdiewa u jiġi garantit funzjonament bla xkiel, koerenti u effiċjenti tat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati ċerti atti tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tar-regoli li jagħmlu l-għoti ta’ pagamenti soġġett għall-użu ta’ żerriegħa ċertifikata ta’ ċerti varjetajiet ta’ qanneb u l-proċedura għad-determinazzjoni tal-varjetajiet ta’ qanneb u l-verifika tal-kontenut ta’ tetraidrokannabinol tagħhom; ir-regoli għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba u ċerti elementi relatati fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ eliġibbiltà; u l-kontenut tad-dikjarazzjoni u r-rekwiżiti għall-attivazzjoni tal-intitolamenti għall-pagament; aktar regoli dwar l-ekoskemi; il-miżuri biex jiġi evitat li l-benefiċjarji tal-appoġġ akkoppjat għall-introjtu li jbatu minn żbilanċi strutturali tas-suq f’settur, inkluż id-deċiżjoni li t-tali appoġġ jista’ jkompli jitħallas sal-2027 fuq il-bażi tal-unitajiet ta’ produzzjoni li għalihom ingħata f’perjodu referenzjarju fl-imgħoddi; ir-regoli u l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-art u tal-varjetajiet għall-iskopijiet tal-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton u r-regoli għall-għoti ta’ dak il-pagament.

(84)Sabiex jiġi żgurat li t-tipi ta’ interventi settorjali jikkontribwixxu għall-objettivi tal-PAK u jsaħħu s-sinerġiji ma’ strumenti oħra tal-PAK u sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern u tiġi evitata kompetizzjoni mhux ugwali jew inġusta, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati ċerti atti tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-kriterji għall-approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali u r-regoli li jirregolaw is-sitwazzjoni fejn l-organizzazzjoni interprofessjonali approvata ma’ tissodisfax it-tali kriterji u obbligi għall-produtturi; ir-regoli għall-funzjonament tajjeb tat-tipi ta’ interventi settorjali, il-bażi tal-kalkolu tal-assistenza finanzjarja mill-Unjoni, inkluż il-perjodi referenzjarji u l-kalkolu tal-valur tal-produzzjoni kummerċjalizzata, u l-livell massimu tal-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-irtirar mis-suq; ir-regoli għall-istabbiliment ta’ limitu massimu għan-nefqa fuq it-tħawwil mill-ġdid tal-vinji; u r-regoli li permezz tagħhom il-produtturi jkollhom jirtiraw il-prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid, u dwar l-eċċezzjonijiet għal dak l-obbligu sabiex ikun evitat piż amministrattiv addizzjonali, u r-regoli għaċ-ċertifikazzjoni volontarja tad-distillaturi. B’mod partikolari, sabiex jiġi żgurat l-użu effettiv u effiċjenti tal-fondi tla-Unjoni għall-interventi fis-settur tal-apikultura, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati ċerti atti tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ rekwiżiti addizzjonali dwar l-obbligu ta’ notifika u l-istabbiliment ta’ kontribut minimu tal-Unjoni għan-nefqa biex jiġu implimentati dawk it-tipi ta’ interventi.

(85)Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali u biex jiġi garantit li l-interventi għall-iżvilupp rurali jiksbu l-objettivi tagħhom, is-setgħa tal-adozzjoni ta’ ċerti atti jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-appoġġ għall-impenji tal-ġestjoni, għall-investimenti u għall-kooperazzjoni.

(86)Sabiex jiġu emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-allokazzjonijiet tal-Istati Membri għat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti u tar-regoli dwar il-kontenut tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

(87)Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u biex tiġi evitata kompetizzjoni inġusta jew diskriminazzjoni bejn il-bdiewa, jenħtieġ li s-setgħat ta’ implimentazzjoni jiġu delegati lill-Kummissjoni rigward l-iffissar ta’ żoni ta’ referenza għall-appoġġ għaż-żerriegħa taż-żejt, ir-regoli għall-awtorizzazzjoni tal-art u l-varjetajiet għall-finijiet tal-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton u n-notifiki relatati, il-kalkolu tat-tnaqqis meta l-erja eliġibbli tal-qoton taqbeż l-erja bażi, l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għad-distillazzjoni tal-prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid, it-tqassim annwali għal kull Stat Membru tal-ammont totali tal-appoġġ tal-Unjoni għat-tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali, ir-regoli dwar il-preżentazzjoni tal-elementi li jridu jiġu inklużi fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, ir-regoli dwar il-proċedura u l-limiti ta’ żmien għall-approvazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u l-preżentazzjoni u l-approvazzjoni tar-rekwiżiti għall-emenda tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, il-kundizzjonijiet uniformi għall-applikazzjoni tar-rekwiżiti dwar l-informazzjoni u r-reklamar relatati mal-possibbiltajiet offruti mill-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, ir-regoli relatati mal-qafas ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni tal-prestazzjoni, ir-regoli għall-preżentazzjoni tal-kontenut tar-rapport annwali dwar il-prestazzjoni, ir-regoli dwar l-informazzjoni li trid tinbagħat lill-Istati Membri għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni mill-Kummissjoni u r-regoli dwar il-ħtiġijiet tad-data u s-sinerġiji bejn is-sorsi potenzjali tad-data, u l-arranġamenti li jiżguraw approċċ konsistenti għad-detereminazzjoni tal-attribuzzjoni tal-bonus ta’ prestazzjoni lill-Istati Membri. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 22 .

(88)Jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih meta, f’każijiet debitament ġustifikati relatati mas-soluzzjoni ta’ problemi speċifiċi filwaqt li tiġi żgurata l-kontinwità tas-sistema tal-pagamenti diretti fil-każ ta’ ċirkostanzi straordinarji, raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jirrikjedu hekk. Barra minn hekk, sabiex jissolvew il-problemi urġenti f’xi wieħed jew aktar mill-Istati Membri filwaqt li tiġi żgurata l-kontinwità tas-sistema ta’ pagamenti diretti, jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih meta, f’każijiet debitament iġġustifikati, ċirkostanzi eċċezzjonali jaffettwaw l-għoti ta’ appoġġ u jipperikolaw l-implimentazzjoni effettiva tal-pagamenti taħt l-iskemi ta’ appoġġ elenkati f’dan ir-Regolament.

(89)Ir-Regolament (UE) Nru 228/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 23 u r-Regolament (UE) Nru 229/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 24 jenħtieġ li jibqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, ħlief fejn xi wħud mid-dispożizzjonijiet tagħhom huma mfakkra b’mod espliċitu.

(90)Minħabba li l-objettivi ta’ dan ir-Regolament ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda, minħabba d-differenzi bejn iż-żoni rurali diversi u r-riżorsi finanzjarji limitati tal-Istati Membri, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni permezz tal-garanzija pluriennali ta’ finanzjament mill-Unjoni u permezz ta’ konċentrazzjoni fuq prijoritajiet identifikati b’mod ċar, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess Artikolu, dan ir-regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(91)Għalhekk jenħtieġ li jitħassru r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 u (UE) Nru 1307/2013.

(92)Sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni mill-arranġamenti previsti fir-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 u (UE) Nru 1307/2013 għal dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament, is-setgħa tal-adozzjoni ta’ ċerti atti jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-miżuri għall-protezzjoni ta’ kwalunkwe dritt miksub u l-aspettattivi leġittimi tal-bdiewa.

(93)Sabiex jiġu żgurati ċ-ċertezza legali u l-kontinwità, id-dispożizzjonijiet speċjali għall-Kroazja dwar l-introduzzjoni gradwali tal-pagamenti diretti u l-pagamenti diretti nazzjonali komplementari fil-qafas tal-mekkaniżmu ta’ introduzzjoni gradwali jenħtieġ li jkomplu japplikaw sal-1 ta’ Jannar 2021.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I
SUĠĠETT U KAMP TA’ APPLIKAZZJONI, DISPOŻIZZJONIJIET APPLIKABBLI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1
Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar:

(a)l-objettivi ġenerali u speċifiċi li jridu jiġu segwiti permezz tal-appoġġ tal-Unjoni ffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) taħt il-Politika Agrikola Komuni (PAK) kif ukoll l-indikaturi relatati;

(b)it-tipi ta’ interventi u r-rekwiżiti komuni biex l-Istati Membri jsegwu dawn l-objettivi kif ukoll l-arranġamenti finanzjarji relatati;

(c)il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK li jridu jitfasslu mill-Istati membri, l-istabbiliment tal-miri, id-definizzjoni tal-interventi u l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji, f’konformità mal-objettivi speċifiċi u l-ħtiġijiet identifikati;

(d)il-koordinazzjoni u l-governanza kif ukoll il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni.

2.Dan ir-Regolament japplika għall-appoġġ tal-Unjoni ffinanzjat mill-FAEG u mill-FAEŻR għall-interventi speċifikati fi Pjan Strateġiku tal-PAK imfassal mill-Istati Membri u approvat mill-Kummissjoni, li jkopri l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2027.

Artikolu 2
Dispożizzjonijiet applikabbli

1.Ir-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 25 u d-dispożizzjonijiet adottati skont dak ir-Regolament għandhom japplikaw għall-appoġġ provdut skont dan ir-Regolament.

2.Il-Kapitolu III tat-Titolu II, il-Kapitolu II tat-Titolu III u l-Artikoli 41 u 43 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 26 għandhom japplikaw għall-appoġġ iffinanzjat mill-FAEŻR skont dan ir-Regolament.

Artikolu 3
Definizzjonijiet

Għall-iskop li jingħata appoġġ tal-Unjoni skont dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)“bidwi” tfisser persuna fiżika jew ġuridika, jew grupp ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, ikun xi jkun l-istatus ġuridiku mogħti lil tali grupp u l-membri tiegħu bil-liġi nazzjonali, li l-azjenda tagħha/tagħhom tkun fil-kamp ta’ applikazzjoni territorjali tat-Trattati, kif definit fl-Artikolu 52 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) flimkien mal-Artikoli 349 u 355 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u li teżerċita/jeżerċitaw attività agrikola kif definita mill-Istati Membri;

(b)“azjenda” tfisser l-unitajiet kollha użati għall-attivitajiet agrikoli mmexxija minn bidwi li jinsabu fit-territorju tal-istess Stat Membru;

(c)“intervent” tfisser għodda ta’ appoġġ b’sett ta’ kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà kif speċifikat mill-Istati Membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK ibbażata fuq tip ta’ intervent kif previst f’dan ir-Regolament;

(d)“rata ta’ appoġġ” tfisser ir-rata tal-kontribuzzjoni pubblika għal operazzjoni; Fil-każ ta’ strumenti finanzjarji tirreferi għall-ekwivalenti tal-għotja gross tal-appoġġ kif definit fl-Artikolu 2(20) tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 702/2014 27 ;

(e)“fond mutwu” tfisser skema akkreditata mill-Istat Membru skont il-liġi nazzjonali tiegħu għall-bdiewa affiljati biex jassiguraw lilhom infushom, fejn il-pagamenti kumpensatorji jsiru lill-bdiewa affiljati li jesperjenzaw telf ekonomiku.

(f)“operazzjoni” tfisser:

(i)proġett, kuntratt, azzjoni jew grupp ta’ proġetti magħżula fil-programmi kkonċernati;

(ii)fil-kuntest tal-istrumenti finanzjarji, kontribuzzjoni tal-programm għal strument finanzjarju u l-appoġġ finanzjarju sussegwenti provdut lir-riċevituri finali permezz ta’ dak l-istrument finanzjarju;

(g)“korp intermedjarju” tfisser kwalunkwe korp irregolat bil-liġi pubblika jew privata li jaġixxi taħt ir-responsabbiltà ta’ Awtorità ta’ Ġestjoni, jew li jwettaq dmirijiet f’isem tali awtorità;

(h)Fil-każ tat-tipi ta’ intervent għall-iżvilupp rurali, “benefiċjarju” tfisser:

(i)korp irregolat bil-liġi pubblika jew privata, entità li għandha personalità ġuridika jew li ma għandhiex jew persuna fiżika, responsabbli għall-bidu tal-operazzjonijiet jew għall-bidu u l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet;

(ii)fil-kuntest tal-iskemi tal-għajnuna mill-Istat, il-korp li jirċievi l-għajnuna;

(iii)fil-kuntest tal-istrumenti finanzjarji, il-korp li jimplimenta l-fond tal-azjenda jew, fejn ma jkun hemm l-ebda struttura tal-fondi fl-azjenda, il-korp li jimplimenta l-fond speċifiku jew, fejn l-Awtorità ta’ Ġestjoni tamministra l-istrument finanzjarju, l-Awtorità ta’ Ġestjoni;

(i)“miri” tfisser valuri miftiehma minn qabel li jridu jinkisbu fi tmiem il-perjodu b’rabta mal-indikaturi tar-riżultati inklużi f’objettiv speċifiku;

(j)“stadji importanti” tfisser miri intermedji li jridu jinkisbu f’mument speċifiku matul il-perjodu tal-Pjan Strateġiku tal-PAK b’rabta mal-indikaturi inklużi f’objettiv speċifiku.

Artikolu 4
Definizzjonijiet li jridu jiġu formulati fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK

1.Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jipprovdu d-definizzjonijiet tal-attività agrikola, iż-żona agrikola, l-ettaru eliġibbli, bidwi ġenwin u bidwi żagħżugħ:

(a)“attività agrikola” għandha tiġi definita b’mod li tinkludi kemm il-produzzjoni tal-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I tat-TFUE, inkluż il-qoton u l-imsajġar b’newba qasira, u ż-żamma taż-żona agrikola fi stat li jagħmilha tajba għar-ragħa jew għall-kultivazzjoni, mingħajr azzjoni ta’ tħejjija li tmur lil hinn mill-metodi u l-makkinarji agrikoli tas-soltu;

(b)“żona agrikola” għandha tiġi definita b’mod li tkun magħmula mir-raba’ li jinħadem, l-għelejjel permanenti u l-bur permanenti. It-termini “raba’ li jinħadem”, “għelejjel permanenti” u “bur permanenti” għandhom jiġu speċifikati aktar mill-Istati Membri fil-qafas li ġej:

(i)“raba’ li jinħadem” għandha tkun l-art ikkultivata għall-produzzjoni tal-għelejjel jew iż-żoni disponibbli għall-produzzjoni tal-għelejjel iżda li tkun art mistrieħa, u għandha tinkludi ż-żoni mwarrba skont l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 28 , l-Artikolu 39 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 29 , l-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jew l-Artikolu 65 ta’ dan ir-Regolament;

(ii)“għelejjel permanenti” għandha tkun għelejjel li ma jitnewbux ħlief bur permanenti u mergħat permanenti li jokkupaw l-art għal ħames snin jew iżjed, u jagħtu ħsad ripetut, inklużi l-mixtliet u l-imsajġar b’newba qasira;

(iii)“bur permanenti u mergħa permanenti” (li flimkien jissejħu “bur permanenti”) għandha tiġi definita bħala art li ma tkunx inkluża fin-newba tal-azjenda għal ħames snin jew aktar, li tintuża biex jitkabbar il-ħaxix jew foraġġ erbaċeju ieħor b’mod naturali (li jinżergħu waħedhom) jew permezz tal-kultivazzjoni (jinżergħu bl-idejn). Tista’ tinkludi speċijiet oħra bħal pereżempju l-arbuxelli u/jew is-siġar li jistgħu jintużaw għar-ragħa jew għall-produzzjoni tal-għalf tal-annimali;

(c)għall-iskop tat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti, “ettaru eliġibbli” għandha tiġi definita b’mod li tinkludi kull żona agrikola tal-azjenda:

(i)li, matul is-sena li għaliha qed jintalab appoġġ, tintuża għal attività agrikola jew, meta ż-żona tintuża wkoll għall-attivitajiet mhux agrikoli, tintuża b’mod predominanti għal attivitajiet agrikoli, u li tkun għad-dispożizzjoni tal-bidwi. Fejn ikun debitament ġustifikat għal raġunijiet ambjentali, l-ettari eliġibbli jistgħu wkoll jinkludu ċerti żoni li jintużaw għall-attivitajiet agrikoli darba kull sentejn biss.

(ii)li tat dritt għall-pagamenti skont is-Subtaqsima 2 tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III ta’ dan ir-Regolament jew taħt l-iskema ta’ pagament bażiku jew l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja stabbilita fit-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, u li:

ma tkunx għadha aktar konformi mad-definizzjoni ta’ “ettaru eliġibbli” stabbilita fil-punt (a) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 bħala riżultat tal-implimentazzjoni tad-Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE jew id-Direttiva 2000/60/KE;

għat-tul taż-żmien li jdum l-impenn rilevanti tal-bidwi individwali, tkun saret foresta skont l-Artikolu 31 tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999 jew l-Artikolu 43 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 jew l-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jew skont skema nazzjonali li l-kundizzjonijiet tagħha jkunu konformi mal-Artikolu 43(1), (2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 jew mal-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jew l-Artikoli 65 u 67 ta’ dan ir-Regolament;

għat-tul ta’ żmien li jdum l-impenn rilevanti tal-bidwi individwali, titwarrab skont l-Artikoli 22, 23 u 24 tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999, l-Artikolu 39 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, l-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jew l-Artikolu 65 ta’ dan ir-Regolament.

Iż-żoni użati għall-produzzjoni tal-qanneb għandhom ikunu biss ettari eliġibbli jekk il-varjetajiet użati jkollhom kontenut ta’ tetraidrokannabinol ta’ mhux aktar minn 0,2 %;

(d)“bdiewa ġenwini” għandha tkun definita b’mod li jiġi żgurat li l-ebda appoġġ ma jingħata lil dawk li l-attività agrikola tagħhom tifforma parti insinifikanti biss tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom jew li l-attività ta’ negozju ewlenija tagħhom mhijiex agrikola, filwaqt li ma jiġux esklużi mill-appoġġ il-bdiewa pluriattivi. Id-definizzjoni għandha tippermetti li jiġi determinat liema bdiewa mhumiex ikkunsidrati bdiewa ġenwini fuq il-bażi ta’ kundizzjonijiet bħal pereżempju t-testijiet tal-introjtu, l-inputs lavorattivi fuq l-azjenda agrikola, l-għanijiet tal-kumpanija u/jew l-inklużjoni fir-reġistri.

(e) “bidwi żagħżugħ” għandha tiġi definita b’mod li tinkludi:

(i)limitu massimu fl-età li ma jistax jaqbeż l-40 sena;

(ii)il-kundizzjonijiet biex wieħed ikun “il-kap tal-azjenda”;

(iii)it-taħriġ xieraq u/jew ħiliet rikjesti.

2.Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 138 li jissumplementaw dan ir-Regolament b’regoli li jagħmlu l-għoti ta’ pagamenti soġġett għall-użu ta’ żrieragħ iċċertifikati ta’ ċerti varjetajiet ta’ qanneb u l-proċedura għad-determinazzjoni tal-varjetajiet tal-qanneb u l-verifika tal-kontenut ta’ tetraidrokannabinol tagħhom imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 biex tiġi ppreservata s-saħħa pubblika.

TITOLU II
OBJETTIVI U INDIKATURI

Artikolu 5
Objettivi ġenerali

L-appoġġ mill-FAEG u mill-FAEŻR għandu jkollu l-għan li jtejjeb aktar l-iżvilupp sostenibbli tal-biedja, tal-ikel u taż-żoni rurali u għandu jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a)li jitrawwem settur agrikolu intelliġenti, reżiljenti u diversifikat li jiżgura s-sigurtà tal-ikel;

(b)li jissaħħu l-ħarsien ambjentali u l-azzjoni klimatika u jingħata kontribut lill-objettivi tal-Unjoni relatati mal-ambjent u mal-klima;

(c)li tissaħħaħ in-nisġa soċjoekonomika taż-żoni rurali.

Dawk l-objettivi għandhom jiġu kkomplementati mill-objettiv trasversali tal-modernizzazzjoni tas-settur billi jitrawmu u jiġu kondiviżi l-għarfien, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali, u jitħeġġeġ l-użu tagħhom.

Artikolu 6
Objettivi speċifiċi

1.Il-kisba tal-objettivi ġenerali għandha tiġi segwita permezz tal-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)jiġu appoġġati l-introjtu vijabbli tal-azjendi agrikoli u r-reżiljenza tagħhom fl-Unjoni kollha biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-ikel;

(b)tissaħħaħ l-orjentazzjoni lejn is-suq u tiżdied il-kompetittività inkluż permezz ta’ aktar enfasi fuq ir-riċerka, it-teknoloġija u d-diġitalizzazzjoni;

(c)tittejjeb il-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-valur;

(d)jingħata kontribut lill-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif ukoll lill-enerġija sostenibbli;

(e)jitrawwem l-iżvilupp sostenibbli u l-ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi naturali bħall-ilma, il-ħamrija u l-arja;

(f)jingħata kontribut lill-protezzjoni tal-bijodiversità, jissaħħu s-servizzi tal-ekosistema u jiġu preservati l-ħabitats u l-pajsaġġi;

(g)jiġu attirati bdiewa żgħażagħ u jiġi ffaċilitat l-iżvilupp tan-negozju fiż-żoni rurali;

(h)jiġu promossi l-impjiegi, it-tkabbir, l-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp lokali fiż-żoni rurali, inkluż il-bijoekonomija u l-forestrija sostenibbli;

(i)tittejjeb ir-reazzjoni tal-agrikoltura tal-UE għad-domandi soċjetali għall-ikel u għas-saħħa, inkluż ikel sikur, nutrittiv u sostenibbli, il-ħela tal-ikel, kif ukoll il-benessri tal-annimali.

2.Meta jsegwu l-objettivi speċifiċi l-Istati Membri għandhom jiżguraw is-simplifikazzjoni u l-prestazzjoni tal-appoġġ tal-PAK.

Artikolu 7
Indikaturi

1.Il-kisba tal-objettivi msemmija fl-Artikoli 5 u 6(1) għandha tiġi vvalutata fuq il-bażi ta’ indikaturi komuni relatati mal-output, mar-riżultat u mal-impatt. Is-sett ta’ indikaturi komuni għandu jinkludi:

(a)l-indikaturi tal-output relatati mal-output imwettaq tal-interventi appoġġati;

(b)l-indikaturi tar-riżultati relatati mal-objettivi speċifiċi kkonċernati u li ntużaw għall-istabbiliment ta’ stadji importanti u miri kwantifikati b’rabta ma’ dawn l-objettivi speċifiċi fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u li jivvalutaw il-progress lejn il-miri. L-indikaturi rigward l-objettivi relatati mal-klima u mal-ambjent jistgħu jkopru l-interventi inklużi fi strumenti nazzjonali rilevanti għall-ippjanar ambjentali u klimatiku li jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni elenkata fl-Anness XI;

(c)l-indikaturi tal-impatt relatati mal-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 5 u 6(1) u li jintużaw fil-kuntest tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u tal-PAK;

L-indikaturi komuni tal-output, tar-riżultati u tal-impatti huma stabbiliti fl-Anness I.

2.Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jemendaw l-Anness I biex jiġu adattati l-indikaturi komuni tal-output, tar-riżultati u tal-impatti biex titqies l-esperjenza bl-applikazzjoni tagħhom u, fejn meħtieġ, biex jiżdiedu indikaturi oħrajn ġodda.

TITOLU III
REKWIŻITI KOMUNI U TIPI TA’ INTERVENTI

KAPITOLU I
REKWIŻITI KOMUNI

Taqsima 1
Prinċipji ġenerali

Artikolu 8
Għażla tal-interventi

L-Istati Membri għandhom isegwu l-objettivi stabbiliti fit-Titolu II billi jispeċifikaw l-interventi bbażati fuq it-tipi ta’ interventi stabbiliti fil-Kapitoli II, III u IV ta’ dan it-Titolu skont ir-rekwiżiti komuni stabbiliti f’dan il-Kapitolu.

Artikolu 9
Prinċipji ġenerali

L-Istati Membri għandhom ifasslu l-interventi tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom f’konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi jkunu stabbiliti fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, li jkunu kompatibbli mas-suq intern u li ma joħolqux distorsjoni tal-kompetizzjoni.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-qafas legali li jirregola l-għoti tal-appoġġ mill-Unjoni lill-benefiċjarji fuq il-bażi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u skont il-prinċipji u r-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament u fir-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali].

Artikolu 10
Appoġġ domestiku tad-WTO

1.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi bbażati fuq it-tipi ta’ interventi li huma elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament, inklużi d-definizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3 u d-definizzjonijiet li jridu jiġu formulati fil-Pjanijiet Strateġiji tal-PAK stabbiliti fl-Artikolu 4, jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 tal-Anness 2 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura.

Dawk l-interventi għandhom ukoll jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu addizzjonali tal-Anness 2 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura kif stabbiliti fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament. Minflok, l-interventi li jappartjenu għat-tipi ta’ interventi għajr l-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà, l-appoġġ għall-introjtu ridistributtiv komplementarju għas-sostenibbiltà, l-appoġġ għall-introjtu komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ u l-iskemi għall-klima u għall-ambjent jistgħu jirrispettaw paragrafu differenti tal-Anness 2 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura jekk dan ikun iġġustifikat fil-Pjan Strateġiku tal-PAK.

2.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi bbażati fuq il-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton previsti fis-Subtaqsima 2 tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II, ta’ dan it-Titolu jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6(5) tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura.

Taqsima 2
Kundizzjonalità

Artikolu 11
Prinċipju u kamp ta’ applikazzjoni

1.Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri għandhom jinkludu sistema ta’ kundizzjonalità, li taħtha għandha tiġi imposta penali amministrattiva fuq il-benefiċjarji li jirċievu pagamenti diretti skont il-Kapitolu II ta’ dan it-Titolu jew il-primjums annwali skont l-Artikoli 65, 66 u 67, u li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti statutorji ta’ ġestjoni skont id-dritt tal-Unjoni u l-istandards għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba tal-art stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK kif elenkati fl-Anness III, relatati mal-oqsma speċifiċi li ġejjin:

(a)il-klima u l-ambjent;

(b)is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali u s-saħħa tal-pjanti;

(c)il-benessri tal-annimali.

2.Ir-regoli dwar il-penali amministrattivi li jridu jiġu inklużi fil-Pjan Strateġiku tal-PAK għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Kapitolu IV tat-Titolu IV tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali].

3.L-atti legali msemmija fl-Anness III b’rabta mar-rekwiżiti statutorji ta’ ġestjoni għandhom japplikaw fil-verżjoni li tkun applikabbli u, fil-każ tad-Direttivi, kif implimentati mill-Istati Membri.

4.Għall-finijiet ta’ din it-Taqsima, “rekwiżit statutorju ta’ ġestjoni” tfisser kull rekwiżit individwali statutorju ta’ ġestjoni skont id-dritt tal-Unjoni msemmi fl-Anness III f’att legali speċifiku, li jvarja fis-sustanza minn kwalunkwe rekwiżit ieħor tal-istess att.

Artikolu 12
Obbligi tal-Istati Membri relatati mal-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba

1.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ż-żoni agrikoli kollha, inkluża l-art li ma tkunx għadha tintuża għal skopijiet ta’ produzzjoni, tinżamm f’kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu, fuq il-livell nazzjonali jew reġjonali, l-istandards minimi għall-benefiċjarji għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba tal-art f’konformità mal-objettiv ewlieni tal-istandards kif imsemmi fl-Anness III, billi jqisu l-karatteristiċi speċifiċi taż-żoni kkonċernati, inklużi l-ħamrija u l-kundizzjoni klimatika, is-sistemi eżistenti tal-biedja, l-użu tal-artijiet, in-newba, il-prattiki tal-biedja u l-istrutturi tal-azjendi agrikoli.

2.Fir-rigward tal-objettivi ewlenin stipulati fl-Anness III, l-Istati Membri jistgħu jippreskrivu standards addizzjonali minbarra dawk stipulati f’dak l-Anness skont dawn l-objettivi ewlenin. Madankollu, l-Istati Membri ma għandhomx jiddefinixxu standards minimi għal objettivi ewlenin għajr l-objettivi ewlenin stipulati fl-Anness III.

3.L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema li tipprovdi l-Għodda għas-Sostenibbiltà tal-Azjendi Agrikoli għan-Nutrijenti msemmija fl-Anness III, bil-kontenut u l-funzjonalitajiet minimi kif definit hemmhekk, lill-benefiċjarji li se jużaw l-Għodda.

Il-Kummissjoni tista’ tappoġġa lill-Istati Membri fit-tfassil ta’ dik l-Għodda kif ukoll fir-rekwiżiti tas-servizzi ta’ ħżin tad-data u tal-ipproċessar tad-data.

4.Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jissupplimentaw dan ir-Regolament b’regoli għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba, inkluż l-istabbiliment tal-elementi tas-sistema tal-proporzjon ta’ bur permanenti, is-sena ta’ referenza u r-rata ta’ konverżjoni skont il-KAAT 1 kif imsemmi fl-Anness III, il-format u l-elementi u l-funzjonalitajiet minimi addizzjonali tal-Għodda għas-Sostenibbiltà tal-Azjendi Agrikoli għan-Nutrijenti.

Taqsima 3
Servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli

Artikolu 13
Servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli

1.Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, l-Istati Membri għandhom jinkludu sistema għall-provvista ta’ servizzi għall-għoti ta’ pariri lill-bdiewa u lil benefiċjarji oħrajn tal-appoġġ tal-PAK dwar il-ġestjoni tal-art u l-ġestjoni tal-azjenda agrikola (“servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli”).

2.Is-servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli għandhom ikopru d-dimensjonijiet ekonomiċi, ambjentali u soċjali u jagħtu informazzjoni teknoloġika u xjentifika aġġornata żviluppata mir-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn għandhom jiġu integrati fis-servizzi interrelatati ta’ konsulenti għall-azjendi agrikoli, riċerkaturi, organizzazzjoijiet tal-bdiewa u partijiet ikkonċernati oħra li jiffurmaw is-Sistemi tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli (AKIS).

3.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-parir mogħti lil-azjendi agrikoli jkun imparzjali u li l-konsulenti ma jkollhom l-ebda kunflitt ta’ interess.

4.Is-sistemi konsultattivi għall-azjendi agrikoli għandhom ikopru mill-inqas dan li ġej:

(a)ir-rekwiżiti, il-kundizzjonijiet u l-impenji ta’ ġestjoni kollha li japplikaw għall-bdiewa u għall-benefiċjarji l-oħra stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, inkluż ir-rekwiżiti u l-istandards taħt il-kundizzjonalità u l-kundizzjonijiet għall-iskemi ta’ appoġġ kif ukoll informazzjoni dwar l-istrumenti finanzjarji u l-pjanijiet ta’ negozju stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK;

(b)ir-rekwiżiti kif definiti mill-Istati Membri għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2000/60/KE, id-Direttiva 92/43/KEE , id-Direttiva 2009/147/KE, id-Direttiva 2008/50/KE, id-Direttiva (UE) 2016/2284, ir-Regolament (UE) 2016/2031, ir-Regolament (UE) 2016/429, l-Artikolu 55 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 30 u d-Direttiva 2009/128/KE;

(c)il-prattiki tal-azjendi agrikoli li jipprevjenu l-iżvilupp tar-reżistenza għall-antimikrobiċi kif stabbilit fil-Komunikazzjoni “Pjan ta’ Azzjoni Saħħa Waħda Ewropew kontra r-Reżistenza Antimikrobika” 31 ;

(d)il-ġestjoni tar-riskju kif imsemmi fl-Artikolu 70;

(e)l-appoġġ għall-innovazzjoni b’mod partikolari għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni tal-proġetti tal-Grupp Operattiv tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam agrikolu kif imsemmi fl-Artikolu 114;

(f)l-iżvilupp ta’ teknoloġiji diġitali fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali kif imsemmi fl-Artikolu 102(b).

KAPITOLU II
TIPI TA’ INTERVENTI FIL-FORMA TA’ PAGAMENTI DIRETTI

Taqsima 1
Tipi ta’ interventi u tnaqqis

Artikolu 14
Tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti

5.It-tipi ta’ interventi taħt dan il-Kapitolu jistgħu jieħdu l-forma ta’ pagamenti diretti akkoppjati u diżakkoppjati.

6.Il-pagamenti diretti diżakkoppjati għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)l-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà;

(b)l-appoġġ għall-introjtu ridistributtiv komplementarju għas-sostenibbiltà;

(c)l-appoġġ għall-introjtu komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ;

(d)l-iskemi għall-klima u għall-ambjent.

7.Il-pagamenti diretti akkoppjati għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)l-appoġġ għall-introjtu akkoppjat;

(b)il-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton.

Artikolu 15
Tnaqqis tal-pagamenti

1.L-Istati Membri għandhom inaqqsu l-ammont tal-pagamenti diretti li jridu jingħataw lil bidwi skont dan il-Kapitolu għal sena kalendarja speċifika li jaqbżu s-EUR 60 000 kif ġej.

(a)b’mill-inqas 25 % għall-firxa bejn EUR 60 000 u EUR 75 000;

(b)b’mill-inqas 50 % għall-firxa bejn EUR 75 000 u EUR 90 000;

(c)b’mill-inqas 75 % għall-firxa bejn EUR 90 000 u EUR 100 000;

(d)b’100 % għall-ammont li jaqbeż EUR 100 000.

2.Qabel ma japplikaw il-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom inaqqsu mill-ammont tal-pagamenti diretti li jridu jingħataw lil bidwi skont dan il-Kapitolu f’sena kalendarja speċifika:

(a)is-salarji marbuta ma’ attività agrikola ddikjarata mill-bidwi, inkluż it-taxxi u l-kontribuzzjonijiet soċjali relatati mal-impjiegi; u

(b)l-ispiża ekwivalenti ta’ xogħol regolari u mhux imħallas marbut ma’ attività agrikola pprattikata minn persuni li jaħdmu fl-azjenda agrikola kkonċernata li ma jirċevux salarju, jew li jirċievu inqas rimunerazzjoni mill-ammont normalment imħallas għas-servizzi mogħtija, iżda jiġu ppremjati permezz tar-riżultat ekonomiku tan-negozju agrikolu.

Sabiex jikkalkulaw l-ammonti msemmija fil-punti a) u b), l-Istati Membri għandhom jużaw is-salarji standard medji marbuta ma’ attività agrikola fil-livell nazzjonali jew reġjonali mmultiplikati bin-numru ta’ unitajiet annwali ta’ xogħol iddikjarati mill-bidwi kkonċernat.

3.Il-prodott stmat tat-tnaqqis tal-pagamenti għandu jintuża prinċipalment biex jikkontribwixxi għall-finanzjament tal-appoġġ għall-introjtu ridistributtiv komplementarju għas-sostenibbiltà u wara għall-finanzjament ta’ interventi oħra li jappartjenu għall-pagamenti diretti diżakkoppjati.

L-Istati Membri jistgħu wkoll jużaw il-prodott kollu jew parti minnu biex jiffinanzjaw it-tipi ta’ interventi taħt l-FAEŻR kif speċifikat fil-Kapitolu IV permezz ta’ trasferiment. Trasferiment lill-FAEŻR bħal dan għandu jkun parti mit-tabelli finanzjarji tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u jista’ jiġi rieżaminat fl-2023 skont l-Artikolu 90. Dan ma għandux ikun soġġett għal-limiti massimi għat-trasferimenti ta’ fondi mill-FAEG għall-FAEŻR stabbiliti fl-Artikolu 90.

4.Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jissupplementaw dan ir-Regolament b’regoli li jistabbilixxu bażi armonizzata għall-kalkolu tat-tnaqqis tal-pagamenti stabbilit fil-paragrafu 1 sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni korretta tal-fondi lill-benefiċjarji intitolati.

Taqsima 2
pagamenti diretti diżakkoppjati

Subtaqsima 1
Dispożizzjonijiet ġenerali

 Artikolu 16
Rekwiżiti minimi biex wieħed jirċievi pagamenti diretti diżakkoppjati

1.L-Istati Membri għandhom jagħtu pagamenti diretti diżakkoppjati skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din it-Taqsima u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2.L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu livell limitu tal-erja u jagħtu pagamenti diretti diżakkoppjati biss lill-bdiewa ġenwini li l-erja eliġibbli tal-azjenda tagħhom li għaliha qed jintalbu l-pagamenti diretti diżakkoppjati taqbeż dan il-limitu tal-erja.

Meta jistabbilixxu l-livell limitu tal-erja, l-Istati Membri għandhom jimmiraw li jiżguraw li l-pagamenti diretti diżakkoppjati jistgħu biss jingħataw lill-bdiewa ġenwini jekk:

(a)il-ġestjoni tal-pagamenti korrispondenti ma tikkawżax piż amministrattiv eċċessiv, u

(b)l-ammonti korrispondenti jagħmlu kontribut effettiv għall-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 6(1) li għalihom il-pagamenti diretti diżakkoppjati jikkontribwixxu.

3.L-Istati Membri kkonċernati jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx il-paragrafu 1 lir-reġjuni ultraperiferiċi u lill-Gżejjer minuri tal-Eġew.

Subtaqsima 2
Appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà

Artikolu 17
Regoli ġenerali

1.L-Istati Membri għandhom jipprevedu appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà (“appoġġ għall-introjtu bażiku”) bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’din is-Subtaqsima u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2.L-Istati Membri għandhom jipprevedu appoġġ għall-introjtu bażiku fil-forma ta’ pagament diżakkoppjat annwali għal kull ettaru eliġibbli.

3.Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 19 sa 24, l-appoġġ għall-introjtu bażiku għandu jingħata għal kull ettaru eliġibbli ddikjarat minn bidwi ġenwin.

Artikolu 18
Ammont ta’ appoġġ għal kull ettaru

1.Sakemm l-Istati Membri ma jiddeċidux li jagħtu l-appoġġ għall-introjtu bażiku fuq il-bażi ta’ intitolamenti għal pagament kif imsemmi fl-Artikolu 19, l-appoġġ għandu jitħallas bħala ammont uniformi għal kull ettaru.

2.L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jiddistingwu l-ammont tal-appoġġ għall-introjtu bażiku għal kull ettaru fost il-gruppi ta’ territorji differenti li jiffaċċjaw kundizzjonijiet soċjoekonomiċi jew agronomiċi simili.

Artikolu 19
Intitolamenti għal pagament

1.L-Istati Membri li jkunu applikaw l-iskema ta’ pagament bażiku kif stabbilit fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, jistgħu jiddeċiedu li jagħtu l-appoġġ għall-introjtu bażiku fuq il-bażi ta’ intitolamenti għal pagament skont l-Artikoli 20 sa 24 ta’ dan ir-Regolament.

2.Meta l-Istati Membri li jkunu applikaw l-iskema ta’ pagament bażiku kif stabbilit fit-Taqsima 1 tal-Kapitolu I tat-Titolu III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, jiddeċiedu li ma jagħtux l-appoġġ għall-introjtu bażiku fuq il-bażi ta’ intitolamenti għal pagament, l-intitolamenti għal pagament allokati skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għandhom jiskadu fil-31 ta’ Diċembru 2020.

Artikolu 20
Valur tal-intitolamenti għal pagament u konverġenza

1.L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-valur unitarju għall-intitolamenti għal pagament qabel il-konverġenza skont dan l-Artikolu billi jaġġustaw il-valur tal-intitolamenti għal pagament b’mod proporzjonali għall-valur tagħhom kif stabbilit skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għas-sena tat-talba 2020 u l-pagament relatat għall-prattiki agrikoli li huma ta’ benefiċċju għall-klima u għall-ambjent previsti fil-Kapitolu III tat-Titolu III ta’ dak ir-Regolament għas-sena tat-talba 2020.

2.L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jiddistingwu l-valur tal-intitolamenti għal pagament skont l-Artikolu 18(2).

3.Sal-aktar tard is-sena tat-talba 2026, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu livell massimu għall-valur tal-intitolamenti għal pagament għall-Istat Membru jew għal kull grupp ta’ territorji definit skont l-Artikolu 18(2).

4.Meta l-valur tal-intitolamenti għal pagament kif determinat skont il-paragrafu 1 ma jkunx uniformi fi Stati Membru jew fi grupp ta’ territorji kif definit skont l-Artikolu 18(2), l-Istati Membri għandhom jiżguraw konverġenza tal-valur tal-intitolamenti għal pagament lejn valur unitarju uniformi l-aktar tard sas-sena tat-talba 2026.

5.Għall-finijiet tal-paragrafu 4, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, l-aktar tard għas-sena tat-talba 2026, l-intitolamenti għal pagament kollha jkollhom valur ta’ mill-inqas 75 % tal-ammont unitarju medju ppjanat għall-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena tat-talba 2026 kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-PAK trażmess skont l-Artikolu 106(1) għall-Istat Membru jew għat-territorji kif definit skont l-Artikolu 18(2).

6.L-Istati Membri għandhom jiffinanzjaw iż-żidiet fil-valur tal-intitolamenti għal pagament meħtieġa biex jikkonformaw mal-paragrafi 4 u 5 billi jużaw kwalunkwe prodott possibbli li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-paragrafu 3, u, fejn meħtieġ, billi jnaqqsu d-differenza bejn il-valur unitarju tal-intitolamenti għal pagament determinat skont il-paragrafu 1 u l-ammont unitarju medju ppjanat għall-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena tat-talba 2026 kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-PAK trażmess skont l-Artikolu 106(1) għall-Istat Membru jew għat-territorji kif definit skont l-Artikolu 18(2).

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li japplikaw it-tnaqqis lill-intitolamenti għal pagament kollha jew parti minnhom b’valur determinat skont il-paragrafu 1 li jaqbeż l-ammont unitarju medju ppjanat għall-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sena ta’ talba 2026, kif stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-PAK trażmess skont l-Artikolu 106(1) għall-Istat Membru jew għat-territorji kif definit skont l-Artikolu 18(2).

7.It-tnaqqis imsemmi fil-paragrafu 6 għandu jkun ibbażat fuq kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji. Mingħajr preġudizzju għas-sett minimu skont il-paragrafu 5, it-tali kriterji jistgħu jinkludu l-iffissar ta’ tnaqqis massimu li ma jistax ikun aktar baxx minn 30 %.

Artikolu 21
Attivazzjoni tal-intitolamenti għal pagament

1.L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-bdiewa ġenwini li għandhom intitolamenti għal pagament bi sjieda jew b’kirja, appoġġ għall-introjtu bażiku mal-attivazzjoni ta’ dawk l-intitolamenti għal pagament. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li għall-iskop tal-attivazzjoni tal-intitolamenti għal pagament il-bdiewa ġenwini jiddikjaraw l-ettari eliġibbli li jakkumpanjaw kull intitolament ta’ pagament.

2.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intitolamenti għal pagament, inkluż fil-każ ta’ wirt proprju jew antiċipat, ikunu attivati biss fl-Istat Membru jew fil-grupp ta’ territorji definiti skont l-Artikolu 18(2) fejn kienu allokati.

3.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intitolamenti għal pagament attivati jagħtu dritt għal pagament fuq il-bażi tal-ammont stabbilit hemmhekk.

Artikolu 22
Riżervi tal-intitolamenti għal pagament

1.Kull Stat Membru li jiddeċiedi li jagħti l-appoġġ għall-introjtu bażiku fuq il-bażi tal-intitolamenti għal pagament għandu jamministra riżerva nazzjonali.

2.B’deroga mill-paragrafu 1, meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jiddistingwu l-appoġġ għall-introjtu bażiku skont l-Artikolu 18(2), jistgħu jiddeċiedu li jkollhom riżerva għal kull grupp ta’ territorji definiti skont dak l-Artikolu.

3.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-intitolamenti għal pagament mir-riżerva jiġu allokati lill-bdiewa ġenwini biss.

4.L-Istati Membri għandhom jużaw ir-riżerva tagħhom bħala prijorità biex jallokaw l-intitolamenti għal pagament lill-bdiewa li ġejjin:

(a)bdiewa żgħażagħ li jkunu għadhom kif jistabbilixxu azjenda għall-ewwel darba;

(b)bdiewa li jkunu għadhom kif jistabbilixxu azjenda għall-ewwel darba, bħala kap tal-azjenda u b’taħriġ xieraq jew bil-ħiliet meħtieġa miksuba kif definit mill-Istati Membri għall-bdiewa żgħażagħ.

5.L-Istati Membri għandhom jallokaw intitolamenti għal pagament lil, jew iżidu l-valur tal-intitolamenti għal pagament eżistenti tal-bdiewa ġenwini li huma intitolati permezz ta’ deċiżjoni definittiva tal-qorti jew permezz ta’ att amministrattiv definittiv tal-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk il-bdiewa ġenwini jirċievu l-għadd u l-valur tal-intitolamenti għal pagament stabbiliti f’dik id-deċiżjoni jew l-att f’data li trid tiġi stabbilita mill-Istat Membru.

6.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-riżerva timtela mill-ġdid minn tnaqqis lineari tal-valur tal-intitolamenti għal pagament kollha meta r-riżerva ma tkunx biżżejjed biex tkopri l-allokazzjoni tal-intitolamenti għal pagament skont il-paragrafi 4 u 5.

7.L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli addizzjonali għall-użu tar-riżerva u l-każijiet li jistgħu jikkawżaw il-mili mill-ġdid tagħha permezz ta’ tnaqqis lineari tal-valur tal-intitolamenti għal pagament kollha.

8.L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-valur tal-intitolamenti għal pagament ġodda allokati mir-riżerva għall-valur medju nazzjonali tal-intitolamenti għal pagament fis-sena tal-allokazzjoni jew għall-valur medju tal-intitolamenti għal pagament għal kull grupp ta’ territorji definiti skont l-Artikolu 18(2) fis-sena ta’ allokazzjoni.

9.L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jżidu l-valur tal-intitolamenti għal pagament eżistenti sal-valur medju nazzjonali fis-sena tal-allokazzjoni jew sal-valur medju għal kull grupp ta’ territorji definit skont l-Artikolu 18(2).

Artikolu 23
Setgħat delegati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 138 li jissuplimentaw dan ir-Regolament b’regoli dwar:

(a)l-istabbiliment tar-riżerva;

(b)l-aċċess għar-riżerva;

(c)il-kontenut tad-dikjarazzjoni u r-rekwiżiti għall-attivazzjoni tal-intitolamenti għal pagament.

Artikolu 24
Trasferimenti tal-intitolamenti għal pagament

1.Ħlief fil-każ ta’ trasferiment permezz ta’ wirt proprju jew antiċipat, l-intitolamenti għal pagament għandhom jiġu trasferiti lil-bidwi ġenwin biss.

2.Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jiddistingwu l-appoġġ għall-introjtu bażiku skont l-Artikolu 18(2), l-intitolamenti għal pagament għandhom jiġu trasferiti biss fi ħdan il-grupp ta’ territorji fejn ġew allokati.

Artikolu 25
Pagamenti ta’ somma f’daqqa għall-eqreb numru sħiħ għall-bdiewa żgħar

L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagamenti lill-bdiewa żgħar kif definit mill-Istati Membri permezz ta’ somma f’daqqa għall-eqreb numru sħiħ, li tissosstitwixxi l-pagamenti diretti taħt din it-Taqsima u t-Taqsima 3 ta’ dan il-Kapitolu. L-Istati Membri għandhom ifasslu l-intervent korrispondenti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK bħala wieħed fakultattiv għall-bdiewa.

Subtaqsima 3
Appoġġ għall-introjtu komplementarju

Artikolu 26
Appoġġ għall-introjtu ridistributtiv komplementarju għas-sostenibbiltà

1.L-Istati Membri għandhom jipprevedu appoġġ għall-introjtu ridistributtiv komplementarju għas-sostenibbiltà (“appoġġ għall-introjtu ridistributtiv”) bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2.L-Istati Membri għandhom jiżguraw distribuzzjoni mill-ġdid tal-appoġġ mill-azjendi agrikoli kbar għal dawk żgħar jew medji billi jipprevedu appoġġ għall-introjtu ridistributtiv fil-forma ta’ pagament diżakkoppjat annwali għal kull ettaru eliġibbli lill-bdiewa li huma intitolati għal pagament taħt l-appoġġ għall-introjtu bażiku msemmi fl-Artikolu 17.

3.L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ammont għal kull ettaru jew ammonti differenti għal firxiet differenti ta’ ettari, kif ukoll in-numru massimu ta’ ettari għal kull bidwi li għalih għandu jitħallas l-appoġġ għall-introjtu ridistributtiv.

4.L-ammont għal kull ettaru ppjanat għal sena tat-talba partikolari ma għandux jaqbeż l-ammont medju nazzjonali tal-pagamenti diretti għal kull ettaru għal dik is-sena tat-talba.

5.L-ammont medju nazzjonali tal-pagamenti diretti għal kull ettaru huwa definit bħala l-proporzjon tal-limitu massimu nazzjonali għall-pagamenti diretti għal sena tat-talba partikolari kif stabbiliti fl-Anness IV u l-outputs ippjanati totali għall-appoġġ għall-introjtu bażiku għad-dħul għas-sena tat-talba għal sena tat-talba partikolari, espress f’numru ta’ ettari.

Artikolu 27
Appoġġ għall-introjtu komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ

1.L-Istati Membri jistgħu jipprevedu appoġġ għall-introjtu komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2.Bħala parti mill-obbligi tagħhom biex jikkontribwixxu għall-objettiv speċifiku “nattiraw il-bdiewa żgħażagħ u niffaċilitaw l-iżvilupp tan-negozju fiż-żoni rurali” stabbilit fil-punt (g) tal-Artikolu 6(1) u biex jiddedikaw mill-inqas 2 % tal-allokazzjonijiet tagħhom tal-pagamenti diretti għal dan l-objettiv skont l-Artikolu 86(4), l-Istati Membri jistgħu jipprovdu appoġġ għall-introjtu komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ li għadhom kif twaqqfu għall-ewwel darba u li huma intitolati għal pagament taħt l-appoġġ għall-introjtu bażiku kif imsemmi fl-Artikolu 17.

3.L-appoġġ għall-introjtu komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ għandu jieħu l-forma ta’ pagament diżakkoppjat annwali għal kull ettaru eliġibbli.

Subtaqsima 4
Skemi għall-klima u għall-ambjent

Artikolu 28
Skemi għall-klima u għall-ambjent

1.L-Istati Membri għandhom jipprevedu appoġġ għall-iskemi volontarji għall-klima u għall-ambjent (“ekoskemi”) bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2.Taħt dan it-tip ta’ intervent l-Istati Membri għandhom jappoġġaw lill-bdiewa ġenwini li jieħdu impenji biex josservaw, fuq ettari eliġibbli, il-prattiki agrikoli li huma ta’ benefiċċju għall-klima u għall-ambjent.

3.L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-lista ta’ prattiki agrikoli li huma ta’ benefiċċju għall-klima u għall-ambjent.

4.Dawk il-prattiki għandhom jitfasslu biex jissodisfaw wieħed jew aktar mill-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima stipulati fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1).

5.Taħt dan it-tip ta’ interventi, l-Istati membri għandhom jipprovdu biss pagamenti li jkopru l-impenji li:

(a)jmorru lil hinn mir-rekwiżiti statutorji ta’ ġestjoni rilevanti u l-istandards ta’ kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu I ta’ dan it-Titolu;

(b)jmorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi għall-użu tal-fertilizzanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, il-benessri tal-annimali, kif ukoll kull rekwiżit obbligatorju stabbilit mill-liġi nazzjonali u mid-dritt tal-Unjoni;

(c)imorru lil hinn mill-kundizzjonijiet stabbiliti għaż-żamma taż-żona agrikola skont il-punt (a) tal-Artikolu 4(1);

(d)huma differenti mill-impenji li fir-rigward tagħhom jingħataw il-pagamenti skont l-Artikolu 65.

6.L-appoġġ għall-ekoskemi għandu jieħu l-forma ta’ pagament annwali għal kull ettaru eliġibbli u għandu jingħata jew:

(a)bħala pagamenti addizzjonali għall-appoġġ għall-introjtu bażiku kif stabbilit fis-Subtaqsima 2 ta’ din it-Taqsima; jew

(b)bħala pagamenti li jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-ispejjeż addizzjonali mġarrba kollha jew parti minnhom u l-introjtu mitluf bħala riżultat tal-impenji, kif stabbilit skont l-Artikolu 65.

7.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi skont dan l-Artikolu jkunu konsistenti ma’ dawk mogħtija skont l-Artikolu 65.

8.Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 138 li jissuplimentaw dan ir-Regolament b’regoli oħra dwar l-ekoskemi.

Taqsima 3
pagamenti diretti akkoppjati

Subtaqsima 1
Appoġġ għall-introjtu akkoppjat

Artikolu 29
Regoli ġenerali

1.L-Istati Membri jistgħu jipprevedu appoġġ għall-introjtu akkoppjat lill-bdiewa ġenwini bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’din is-Subtaqsima u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2.L-interventi tal-Istati Membri għandhom jgħinu lis-setturi u lill-produzzjonijiet appoġġati jew it-tipi speċifiċi ta’ biedja tagħhom elenkati fl-Artikolu 30 li jindirizzaw id-diffikultà jew id-diffikultajiet li jkollhom minħabba li jtejbu l-kompetittività tagħhom, is-sostenibbiltà tagħhom jew il-kwalità tagħhom.

3.L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat għandu jieħu l-forma ta’ pagament annwali għal kull ettaru jew għal kull annimal.

Artikolu 30
Kamp ta’ applikazzjoni

L-appoġġ għall-introjtu akkoppjat jista’ biss jingħata lis-setturi u lill-produzzjonijiet li ġejjin jew tipi speċifiċi ta’ biedja fihom fejn dawn ikunu importanti għal raġunijiet ekonomiċi, soċjali jew ambjentali: ċereali, żrieragħ taż-żjut, għelejjel li fihom il-proteini, legumi tal-qamħ, kittien, qanneb, ross, ġewż, patata tal-lamtu, ħalib u prodotti tal-ħalib, żrieragħ, laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, ċanga u vitella, żejt taż-żebbuġa, dud tal-ħarir, foraġġ niexef, ħops, pitravi, kannamiela u ċikwejra, frott u ħxejjex, msajġar b’newba qasira u għelejjel oħra mhux tal-ikel, esklużi s-siġar, li jintużaw għall-produzzjoni tal-prodotti li għandhom il-potenzjal li jissosstitwixxu l-materjali fossili.

Artikolu 31
Eliġibbiltà

1.L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ għall-introjtu akkoppjat fil-forma ta’ pagament għal kull ettaru biss għaż-żoni li jkunu definixxew bħala ettari eliġibbli.

2.Fejn l-appoġġ għall-introjtu akkoppjat jikkonċerna l-annimali bovini u/jew in-nagħaġ u l-mogħoż, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu bħala kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà għall-appoġġ ir-rekwiżiti li l-annimali jiġu identifikati u rreġistrati skont ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 32 jew ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 33 rispettivament. Madankollu, mingħajr preġudizzju għal kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà applikabbli oħra, l-annimali bovini jew in-nagħaġ u l-mogħoż għandhom jitqiesu bħala eliġibbli għall-appoġġ sakemm ir-rekwiżiti ta’ identifikazzjoni u reġistrazzjoni jkunu ġew issodisfati sa ċertu data fis-sena tat-talba kkonċernata li għandha tiġi stabbilita mill-Istati Membri.

Artikolu 32
Miżuri biex il-benefiċjarji tal-appoġġ għall-introjtu akkoppjat ma jsofrux minn żbilanċi strutturali tas-suq f’settur

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 138 li jissupplimentaw dan ir-Regolament fir-rigward ta’ miżuri sabiex jiġi evitat li l-benefiċjarji ta’ appoġġ għall-introjtu akkoppjat jsofru minn żbilanċi strutturali tas-suq f’settur. Dawk l-atti delegati jistgħu jippermettu lill-Istati Membru jiddeċiedu li l-appoġġ għall-introjtu akkoppjat jista’ jkompli jitħallas sal-2027 fuq il-bażi tal-unitajiet tal-produzzjoni li għalihom ingħata tali appoġġ f’perjodu ta’ referenza fl-imgħoddi.

Artikolu 33
Implimentazzjoni tal-Memorandum ta’ Qbil bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika fuq iż-żerriegħa taż-żejt

1.Meta l-intervent tal-appoġġ għall-introjtu akkoppjat jikkonċerna ż-żerriegħa taż-żejt kollha jew ftit minnha msemmija fl-Anness tal-Memorandum ta’ Qbil bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika fuq iż-żerriegħa taż-żejt 34 , it-total tal-erja tal-appoġġ fuq il-bażi tal-outputs ippjanati inklużi fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tal-Istati Membri kkonċernati ma għandhiex taqbeż l-erja massima ta’ appoġġ għall-Unjoni kollha sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-impenji internazzjonali tagħha.

L-aktar tard sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu erja ta’ appoġġ ta’ referenza indikattiva għal kull Stat Membru, ikkalkulata fuq il-bażi tas-sehem ta’ kull Stat Membru mill-medja tal-erja ta’ kultivazzjoni fl-Unjoni matul il-ħames snin ta’ qabel is-sena tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 139(2).

2.Kull Stat Membru li għandu l-intenzjoni li jagħti appoġġ għall-introjtu akkoppjat għaż-żerriegħa taż-żejt ikkonċernat mill-Memorandum ta’ Qbil imsemmi fil-paragrafu 1 għandhom jindikaw l-outputs ippjanati rispettivi f’termini ta’ ettari fil-proposta tal-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu msemmi fl-Artikolu 106(1).

Jekk wara n-notifika tal-outputs ippjanati kollha mill-Istati Membri l-erja massima ta’ appoġġ għall-Unjoni kollha tinqabeż, il-Kummissjoni għandha tikkalkula, għal kull Stat Membru li jkun innotifika eċċess meta mqabbel mal-erja ta’ referenza, koeffiċjent ta’ tnaqqis li jkun proporzjonat mall-eċċess tal-outputs ippjanati tiegħu. Dan għandu jirriżulta f’adattament għall-erja massima ta’ appoġġ għall-Unjoni kollha msemmi fil-paragrafu 1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu jkun infurmat dwar dan il-koeffiċjent tat-tnaqqis fl-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni għall-Pjan Strateġiku tal-PAK skont l-Artikolu 106(3). Il-koeffiċjent tat-tnaqqis għal kull Stat Membru għandu jiġi stabbilit fl-att ta’ implimentazzjoni li bih il-Kummissjoni tapprova l-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu kif imsemmi fl-Artikolu 106(6).

L-Istati Membri ma għandhomx jemendaw l-erja ta’ appoġġ tagħhom fuq inizjattiva tagħhom stess wara d-data msemmija fl-Artikolu 106(1).

3.Meta l-Istati Membri jkollhom l-intenzjoni li jżidu l-outputs ippjanati tagħhom imsemmija fil-paragrafu 1 kif approvati mill-Kummissjoni fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, dawn għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-outputs ippjanati riveduti permezz ta’ talba għal emenda tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK skont l-Artikolu 107 qabel l-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ qabel is-sena tat-talba kkonċernata.

Fejn xieraq, sabiex jiġi evitat li tinqabeż l-erja massima ta’ appoġġ għall-Unjoni kollha kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-koeffiċjenti tat-tnaqqis imsemmija f’dak il-paragrafu għall-Istati Membri kollha li jaqbżu l-erja ta’ referenza tagħhom fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri kkonċernati dwar ir-reviżjoni tal-koeffiċjent tat-tnaqqis mhux aktar tard mill-1 ta’ Frar tas-sena ta’ qabel is-sena tat-talba kkonċernata.

Kull Stat Membru kkonċernat għandu jissottometti talba korrispondenti għal emenda għall-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu bil-koeffiċjent tat-tnaqqis rivedut imsemmi fit-tieni subparagrafu qabel l-1 ta’ April tas-sena ta’ qabel is-sena tat-talba kkonċernata. Il-koeffiċjent tat-tnaqqis rivedut għandu jiġi stabbilit fl-att ta’ implimentazzjoni li japprova l-Pjan Strateġiku tal-PAK kif imsemmi fl-Artikolu 107(8).

4.Fir-rigward taż-żriegagħ taż-żejt li għandhom x’jaqsmu mal-Memorandum ta’ Qbil imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bin-numru totali ta’ ettari li għalihom ikun tħallas l-appoġġ realment fir-rapporti annwali dwar il-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu 121.

Subtaqsima 2
Pagament speċifiku għall-għelejjel tal-qoton

Artikolu 34
Kamp ta’ applikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jagħtu pagament speċifiku għall-qoton lill-bdiewa ġenwini li jipproduċu l-qoton li jaqa’ taħt il-kodiċi NM 5201 00 bil-kundizzjonijiet stipulati f’din is-Subtaqsima.

Artikolu 35
Regoli ġenerali

1.Il-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton għandu jingħata għal kull ettaru ta’ erja eliġibbli ta’ qoton. L-erja għandha tkun eliġibbli biss jekk tkun tinsab fuq art agrikola awtorizzata mill-Istat Membru għall-produzzjoni tal-qoton, tinżera’ b’varjetajiet awtorizzati mill-Istat Membru u fil-fatt tinħasad f’kundizzjonijiet normali ta’ tkabbir.

2.Il-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton għandu jitħallas għal qoton ta’ kwalità tajba, ġusta u kummerċjali.

3.L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-art u l-varjetajiet imsemmija fil-paragrafu 1 skont ir-regoli u l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu adottati skont il-paragrafu 4.

4.Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jissuplimentaw dan ir-Regolament b’regoli u kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tal-art u tal-varjetajiet għall-finijiet tal-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton.

5.Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistipulaw regoli dwar il-proċedura għall-awtorizzazzjoni tal-art u tal-varjetajiet għall-finijiet tal-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton u dwar in-notifiki għall-produtturi relatati ma’ din l-awtorizzazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 139(2).

Artikolu 36
Erjas bażi, rendimenti fissi u ammonti ta’ referenza

1.Huma stabbiliti l-erjas bażi nazzjonali li ġejjin:

Il-Bulgarija: 3 342 ha

Il-Greċja: 250 000 ha

Spanja: 48 000 ha

Il-Portugall: 360 ha

2.Huma stabbiliti r-rendimenti fissi li ġejjin fil-perjodu ta’ referenza:

Il-Bulgarija: 1,2 tunnellata/ha

Il-Greċja: 3,2 tunnellata/ha

Spanja: 3,5 tunnellata/ha

Il-Portugall: 2,2 tunnellata/ha

3.L-ammont tal-pagament speċifiku għall-għelejjel għal kull ettaru ta’ erja eliġibbli għandu jkun ikkalkulat billi r-rendimenti stabbiliti fil-paragrafu 2 jiġu mmultiplikati bl-ammonti ta’ referenza li ġejjin:

Il-Bulgarija: EUR 624,11,

Il-Greċja: EUR 225,04,

Spanja: EUR 348,03,

Il-Portugall: EUR 219,09

4.Jekk l-erja eliġibbli ta’ qoton fi Stat Membru partikolari u f’sena partikolari taqbeż l-erja bażi stabbilita fil-paragrafu 1, l-ammont imsemmi fil-paragrafu 3 għal dak l-Istat Membru għandu jitnaqqas proporzjonalment mar-rendiment żejjed tal-erja bażi.

5.Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jissuplimentaw dan ir-Regolament b’regoli dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton, dwar il-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà u dwar il-prattiki agronomiċi.

6.Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistipulaw regoli dwar il-kalkolu tat-tnaqqis previst fil-paragrafu 4. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 139(2).

Artikolu 37
Organizzazzjonijiet interprofessjonali approvati

1.Għall-fini ta’ din is-Subtaqsima, “organizzazzjoni interprofessjonali approvata” tfisser entità legali magħmula minn bdiewa li jipproduċu l-qoton u li jkollhom tal-inqas ħallieġ wieħed, li jwettqu attivitajiet bħal:

(a)jgħinu biex ikun ikkoordinat aħjar il-mod kif il-qoton jitqiegħed fis-suq, partikolarment permezz ta’ studji ta’ riċerka u stħarriġ tas-suq;

(b)ifasslu forom standard ta’ kuntratti kompatibbli mar-regoli tal-Unjoni;

(c)jorjentaw il-produzzjoni lejn prodotti li jkunu aktar adatti għall-ħtiġijiet tas-suq u għad-domanda tal-konsumatur, partikolarment fir-rigward tal-kwalità u l-protezzjoni tal-konsumatur;

(d)jaġġornaw il-metodi u l-mezzi biex titjieb il-kwalità tal-prodott;

(e)jiżviluppaw strateġiji ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-promozzjoni tal-qoton permezz ta’ skemi ta’ ċertifikazzjoni tal-kwalità.

2.L-Istat Membru fejn il-ħallieġa jkunu stabbiliti għandu japprova l-organizzazzjonijiet interprofessjonali li jissodisfaw il-kriterji li għandhom ikunu stabbiliti skont il-paragrafu 3.

3.Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 138 li jissuplimentaw dan ir-Regolament b’regoli dwar:

(a)il-kriterji għall-approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali;

(b)l-obbligi għall-produtturi;

(c)is-sitwazzjoni fejn l-organizzazzjoni interprofessjonali approvata ma tissodisfax il-kriterji msemmija fil-punt (a).

Artikolu 38
Għoti tal-pagament

1.Il-bdiewa għandhom jingħataw il-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton għal kull ettaru eliġibbli kif stabbilit fl-Artikolu 36.

2.Fil-każ ta’ bdiewa li jkunu membri ta’ organizzazzjoni interprofessjonali approvata, il-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton għal kull ettaru eliġibbli fl-erja bażi stabbilita fl-Artikolu 36(1) għandu jiżdied b’ammont ta’ EUR 2.

KAPITOLU III
TIPI TA’ INTERVENTI SETTORJALI

Taqsima 1
Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 39
Kamp ta’ applikazzjoni

Dan il-Kapitolu jistipula r-regoli li jikkonċernaw it-tipi ta’ interventi fis-setturi li ġejjin:

(a)is-settur tal-frott u l-ħaxix, kif imsemmi fil-punt (i) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(b)is-settur tal-prodotti tal-apikultura, kif imsemmi fil-punt (v) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(c)is-settur tal-inbid, kif imsemmi fil-punt (l) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(d)is-settur tal-ħops, kif imsemmi fil-punt (f) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(e)is-settur taż-żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda, kif imsemmi fil-punt (g) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(f)setturi oħrajn imsemmijin fil-punti (a) sa (h), (k), (m), (o) sa (t) u (w) tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

Artikolu 40
Tipi ta’ interventi settorjali obbligatorji u fakoltattivi

1.It-tip ta’ interventi settorjali fis-settur tal-frott u l-ħaxix imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 39 u fis-settur tal-apikultura imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 39 għandu jkun obbligatorju għal kull Stat Membru.

2.It-tip ta’ intervent settorjali fis-settur tal-inbid imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 39 għandu jkun obbligatorju għall-Istati Membri elenkati fl-Anness V.

3.Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jimplimentaw it-tipi ta’ interventi settorjali msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 39.

4.L-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(3) jista’ jimplimenta t-tip ta’ intervent settorjali msemmi fil-punt (f) tal-Artikolu 39 lis-settur tal-ħops biss jekk dak l-Istat Membru jiddeċiedi fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu li ma jimplimentax it-tip ta’ intervent settorjali msemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 39.

5.L-Istati Membri msemmijin fl-Artikolu 82(4) jistgħu jimplimenntaw it-tip ta’ intervent settorjali msemmi fil-punt (f) tal-Artikolu 39 lis-settur taż-żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda biss jekk dawk l-Istati Membri jiddeċiedu fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom li ma jimplimentawx it-tip ta’ intervent settorjali msemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 39.

Artikolu 41
Setgħat delegati għal rekwiżiti addizzjonali għat-tipi ta’ interventi settorjali

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jissumplimentaw dan ir-Regolament b’rekwiżiti addizzjonali minbarra dawk stipulati f’dan il-Kapitolu b’mod partikolari rigward:

(a)l-iżgurar tal-funzjonament tajjeb tat-tipi ta’ interventi stipulati f’dan il-Kapitolu;

(b)il-bażi għall-kalkolu tal-assistenza finanzjarja mill-Unjoni msemmija f’dan il-Kapitolu, inkluż il-perjodi ta’ referenza u l-kalkolu tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata;

(c)il-livell massimu tal-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-irtirar mis-suq imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 46(4) u għat-tipi ta’ interventi msemmija fl-Artikolu 52(3);

(d)ir-regoli għall-istabbiliment ta’ limitu massimu għan-nefqa fuq it-tħawwil mill-ġdid tal-vinji msemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 52(1);

(e)ir-regoli li permezz tagħhom il-produtturi jkollhom jirtiraw il-prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid, u dwar l-eċċezzjonijiet għal dak l-obbligu sabiex ikun evitat piż amministrattiv addizzjonali, u r-regoli għaċ-ċertifikazzjoni volontarja tad-distillaturi.

Taqsima 2
is-settur tal-frott u l-ħaxix

Artikolu 42
Objettivi fis-settur tal-frott u l-ħaxix

Għandhom jiġu segwiti l-objettivi li ġejjin fis-settur tal-frott u l-ħaxix:

(a)l-ippjanar tal-produzzjoni, l-aġġustament tal-produzzjoni għad-domanda, b’mod partikolari f’termini ta’ kwalità u kwantità, l-ottimizzazzjoni tal-ispejjeż tal-produzzjoni u r-redditi fuq l-investiment u l-istabbilizzazzjoni tal-prezzijiet tal-produtturi; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

(b)il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix, inkluż permezz tal-kummerċjalizzazzjoni diretta; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(c)ir-riċerka u l-iżvilupp ta’ metodi ta’ produzzjoni sostenibbli, inkluż ir-reżiljenza għall-organiżmi ta’ ħsara, ta’ prattiki innovattivi li jsaħħu l-kompetittività ekonomika u l-iżviluppi tas-suq; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

(d)l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-promozzjoni ta’ metodi ta’ produzzjoni li jirrispettaw l-ambjent, prattiki ta’ kultivazzjoni u tekniki ta’ produzzjoni ambjentalment sani, l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali b’mod partikolari l-protezzjoni tal-ilma, tal-ħamrija u riżorsi naturali oħra; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

(e)il-kontribuzzjoni għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif stabbilit fil-punt (d) tal-Artikolu 6(1);

(f)it-tisħiħ tal-valur kummerċjali u tal-kwalità tal-prodotti, inkluż it-titjib tal-kwalità tal-prodotti u l-iżvilupp ta’ prodotti b’Denominazzjoni tal-Oriġini Protetta, b’Indikazzjoni Ġeografika Protetta jew koperti bi skemi ta’ kwalità nazzjonali; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punti (b) tal-Artikolu 6(1);

(g)il-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix, fil-forma friska jew ipproċessata; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(h)iż-żieda fil-konsum tal-prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix, fil-forma friska jew ipproċessata; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punti (i) tal-Artikolu 6;

(i)il-prevenzjoni tal-kriżijiet u l-ġestjoni tar-riskju, bl-għan li jiġu evitati l-kriżijiet u jiġu indirizzati dawn il-kriżijiet fis-swieq tal-frott u l-ħaxix; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 6(1).

Artikolu 43
Tipi ta’ intervent fis-settur tal-frott u l-ħaxix

1.Fir-rigward tal-objettivi msemmijin fil-punti (a) sa (h) tal-Artikolu 42, l-Istati Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom tip ta’ intervent wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)investimenti f’assi tanġibbli u intanġibbli, b’mod partikolari ffokati fuq l-iffrankar tal-ilma, l-iffrankar tal-enerġija, l-imballaġġ ekoloġiku u t-tnaqqis tal-iskart;

(b)ir-riċerka u l-produzzjoni sperimentali, b’mod partikolari ffokati fuq l-iffrankar tal-ilma, l-iffrankar tal-enerġija, l-imballaġġ ekoloġiku, it-tnaqqis tal-iskart, ir-reżiljenza għall-organiżmi ta’ ħsara, it-tnaqqis tar-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi, il-prevenzjoni ta’ ħsara kkawżata minn avvenimenti klimatiċi avversi u t-tisħiħ tal-użu tal-varjetajiet ta’ frott u ħaxix adattati għall-kundizzjonijiet klimatiċi li jinbidlu;

(c)il-produzzjoni organika;

(d)il-produzzjoni integrata;

(e)l-azzjonijiet biex tiġi konservata l-ħamrija u biex jissaħħaħ l-karbonju fil-ħamrija;

(f)l-azzjonijiet għall-ħolqien u għaż-żamma tal-ħabitats favorevoli għall-bijodiversità jew għaż-żamma tal-pajsaġġ f’kundizzjoni tajba, inkluża l-konservazzjoni tal-karatteristiċi storiċi;

(g)l-azzjonijiet għall-iffrankar tal-enerġija, għat-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija u għaż-żieda tal-użu tal-enerġija rinnovabbli;

(h)l-azzjonijiet li jtejbu r-reżiljenza għall-organiżmi ta’ ħsara;

(i)l-azzjonijiet li jtejbu l-użu u l-ġestjoni tal-ilma, inkluż l-iffrankar u l-iskular tal-ilma;

(j)l-azzjonijiet u l-miżuri biex titnaqqs il-produzzjoni tal-iskart u titjieb il-ġestjoni tal-iskart;

(k)l-azzjonijiet biex tiżdied is-sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport u tal-ħżin tal-prodotti tas-settur tal-frott u l-ħaxix;

(l)l-azzjonijiet għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, għall-adattament għat-tibdil fil-klima u biex jiżdied l-użu tal-enerġija rinnovabbli;

(m)l-implimentazzjoni ta’ skemi ta’ kwalità tal-Unjoni u nazzjonali;

(n)il-promozzjoni u l-komunikazzjoni, inklużi azzjonijiet u attivitajiet li jimmiraw għad-diversifikazzjoni u l-konsolidazzjoni tas-swieq tal-frott u l-ħaxix u għall-informazzjoni dwar il-vantaġġi tal-konsum tal-frott u l-ħaxix għas-saħħa;

(o)is-servizzi konsultattivi u l-assistenza teknika, b’mod partikolari dwar it-tekniki sostenibbli għall-kontroll tal-organiżmi ta’ ħsara, l-użu sostenibbli tal-pestiċidi l-adattament u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima;

(p)it-taħriġ u l-iskambju tal-aħjar prattiki b’mod partikolari dwar it-tekniki sostenibbli għall-kontroll tal-organiżmi ta’ ħsara, l-użu sostenibbli tal-pestiċidi u l-kontribuzzjoni għall-adattament u għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

2.Fir-rigward tal-objettiv imsemmi fil-punt (i) tal-Artikolu 42, l-Istati Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom tip ta’ intervent wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)l-istabbiliment u/jew il-mili mill-ġdid tal-fondi mutwi mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi u mill-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(b)l-investimenti f’assi tanġibbli u intanġibbli li jagħmlu l-ġestjoni tal-volumi mqiegħda fis-suq aktar effiċjenti;

(c)it-taħwil mill-ġdid ta’ msaġar fejn meħtieġ wara li jkun nqalgħub’mod obbligatorju minħabba raġunijiet ta’ saħħa jew fitosanitarji fuq istruzzjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru;

(d)l-irtirar mis-suq għad-distribuzzjoni ħielsa jew għal destinazzjonijiet oħra;

(e)il-ħsad ekoloġiku li jikkonsisti mil-ħsad totali f’żona partikolari ta’ prodotti mhux misjura u mhux imqiegħda fis-suq li ma tkunx saritilhom ħsara qabel il-ħsad ekoloġiku, kemm minħabba raġunijiet klimatiċi, minħabba mard jew affarijiet oħra;

(f)in-nuqqas ta’ ħsad ta’ frott u ħaxix li jikkonsisti fit-tmiem taċ-ċiklu ta’ produzzjoni attwali fl-erja kkonċernata fejn il-prodott ikun żviluppat sew u jkun ta’ kwalità tajba, ġusta u kummerċjabbli, eskluża l-qerda ta’ prodotti minħabba avveniment klimatiku jew mard;

(g)l-assigurazzjoni tal-ħsad li tikkontribwixxi għas-salvagwardja tal-introjti tal-produtturi meta jkun hemm telf bħala konsegwenza ta’ diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi avversi, mard jew infestazzjonijiet mill-organiżmi ta’ ħsara u fl-istess ħin tiżgura li l-benefiċjarji jieħdu l-miżuri meħtieġa ta’ prevenzjoni tar-riskju;

(h)l-ikkowċjar lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi u lill-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jew lil produtturi individwali;

(i)l-implimentazzjoni u l-ġestjoni ta’ protokolli fitosanitarji ta’ pajjiżi terzi fit-territorju tal-Unjoni biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-swieq ta’ pajjiżi terzi;

(j)l-implimentazzjoni ta’ skemi ta’ kwalità tal-Unjoni u nazzjonali;

(k)is-servizzi konsultattivi u l-assistenza teknika, b’mod partikolari rigward tekniki sostenibbli għall-kontroll tal-organiżmi ta’ ħsara u l-użu sostenibbli tal-pestiċidi.

3.Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-interventi li jikkorrispondu għat-tipi ta’ intervent magħżula skont il-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 44
Programmi operattivi

1.L-objettivi msemmija fl-Artikolu 42 u l-interventi fis-settur tal-frott u l-ħaxix stabbiliti mill-Istati Membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom għandhom ikunu implimentati permezz ta’ programmi operattivi approvati tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u/jew tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013, bil-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.Il-programmi operattivi għandu jkollhom tul minimu ta’ tliet snin u tul massimu ta’ seba’ snin. Għandhom isegwu l-objettivi msemmija fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 42 u mill-inqas żewġ objettivi oħra msemmijin f’dak l-Artikolu.

3.Għal kull objettiv magħżul, il-programmi operattivi għandhom jiddeskrivu l-interventi magħżula minn fost dawk stabbiliti mill-Istati Membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

4.Il-programmi operattivi għandhom jitressqu mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi u/jew l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 lill-Istati Membri għall-approvazzjoni tagħhom.

5.Il-programmi operattivi jistgħu jiġu implimentati biss mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew mill-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

6.Il-programmi operattivi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi ma għandhomx ikopru l-istess interventi bħal dawk tal-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet membri. L-Istati Membri għandhom iqisu l-programmi operattivi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi flimkien mal-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet membri.

Għal dan l-għan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)l-interventi taħt il-programmi operattivi ta’ assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jiġu ffinanzjati kollha mill-kontribuzzjonijiet ta’ dawk l-organizzazzjonijiet membri ta’ dik l-assoċjazzjoni u li tali finanzjament jinġabar mill-fondi operattivi ta’ dawk l-organizzazzjonijiet membri;

(b)l-interventi u s-sehem finanzjarju korrispondenti tagħhom ikunu identifikati fil-programm operattiv ta’ kull organizzazzjoni membru.

7.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)mill-inqas 20 % tan-nefqa taħt il-programmi operattivi jkopri l-interventi marbuta mal-objettivi msemmijin fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 42;

(b)mill-inqas 5 % tan-nefqa taħt il-programmi operattivi jkopri l-interventi marbuta mal-objettivi msemmijin fil-punti (c) tal-Artikolu 42;

(c)l-interventi fit-tipi ta’ interventi msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 43(2) ma jaqbżux terz tan-nefqa totali taħt il-programmi operattivi.

Artikolu 45
Fondi operattivi

1.L-organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix u/jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom jistgħu jistabbilixxu fond operattiv. Il-fond għandu jkun iffinanzjat permezz ta’:

(a)kontribuzzjonijiet finanzjarji minn:

(i)    membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi u/jew tal-organizzazzjoni tal-produtturi stess; jew

(ii)    assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi permezz tal-membri ta’ dawk l-assoċjazzjonijiet;

(b)L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni, li tista’ tingħata lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew lill-assoċjazzjonijiet tagħhom meta dawk l-assoċjazzjonijiet jippreżentaw programm operattiv.

2.Il-fondi operattivi għandhom jintużaw biss biex jiffinanzjaw il-programmi operattivi li jkunu ġew approvati mill-Istati Membri.

Artikolu 46
Assistenza finanzjarja mill-Unjoni għas-settur tal-frott u l-ħaxix

1.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għandha tkun daqs l-ammont tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 45(1) kif attwalment imħallsin u limitata għal 50 % tal-infiq attwali mġarrab.

2.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għandha tkun limitata għal:

(a)4,1 % tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata ta’ kull organizzazzjoni tal-produtturi;

(b)4,5 % tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata ta’ kull assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi;

(c)5 % tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata ta’ kull organizzazzjoni tal-produtturi transnazzjonali jew assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi transnazzjonali;

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni tista’ tiżdied kif ġej:

(a)fil-każ tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, il-perċentwali jista’ jiżdied għal 4,6 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata, sakemm l-ammont li jkun aktar minn 4,1 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata jintuża biss għal intervent wieħed jew aktar marbut mal-objettivi msemmija fil-punti (c), (d), (e), (g), (h) u (i) tal-Artikolu 42.

(b)fil-każ tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, il-perċentwali jista’ jiżdied għal 5 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata, sakemm l-ammont li jkun aktar minn 4,5 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata jintuża biss għal intervent wieħed jew aktar marbut mal-objettivi msemmija fil-punti (c), (d), (e), (g), (h) u (i) tal-Artikolu 42 implimentat mill-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi f’isem il-membri tagħha;

(c)fil-każ ta’ organizzazzjoni tal-produtturi transnazzjonali jew assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi transnazzjonali, il-perċentwali jista’ jiżdied għal 5,5 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata, sakemm l-ammont li jkun aktar minn 5 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata jintuża biss għal intervent wieħed jew aktar marbut mal-objettivi msemmija fil-punti (c), (d), (e), (g), (h) u (i) tal-Artikolu 42 implimentat mill-organizzazzjoni tal-produtturi transnazzjonali jew l-assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi transnazzjonali f’isem il-membri tagħha.

3.Fuq talba ta’ organizzazzjoni tal-produtturi, il-limitu ta’ 50 % msemmi fil-paragrafu 1 għandu jiżdied għal 60 % f’każ ta’ programm operattiv jew parti minn programm operattiv meta dan ikun jissodisfa tal-inqas waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)l-organizzazzjonijiet tal-produtturi li joperaw fi Stati Membri differenti li jimplimentaw l-interventi marbuta mal-objettivi msemmijin fil-punti (b) u (e) tal-Artikolu 42 fil-livell transnazzjonali;

(b)organizzazzjoni tal-produtturi waħda jew aktar huma impenjati f’interventi operati fuq bażi interprofessjonali;

(c)il-programm operattiv ikun ikopri biss appoġġ speċifiku għall-produzzjoni ta’ prodotti organiċi koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 35 ;

(d)il-programm operattiv ikun implimentat għall-ewwel darba minn assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(e)l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jirrappreżentaw inqas minn 20 % tal-produzzjoni tal-frott u l-ħaxix fi Stat Membru;

(f)l-organizzazzjoni tal-produtturi topera f’wieħed mir-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE;

(g)il-programm operattiv jinkludi l-interventi marbuta mal-objettivi msemmijin fil-punti (c), (d), (e), (h) u (i) tal-Artikolu 42.

4.Il-limitu ta’ 50 % previst fil-paragrafu 1 għandu jiżdied għal 100 % fil-każijiet li ġejjin:

(a)l-irtirar mis-suq tal-frott u l-ħaxix li ma jaqbżux il-5 % tal-volum tal-produzzjoni kkumerċjalizzata ta’ kull organizzazzjoni tal-produtturi u li jitneħħew permezz ta’:

(i)    distribuzzjoni b’xejn lill-organizzazzjonijiet u lill-fondazzjonijiet tal-karità, approvati f’dan is-sens mill-Istati Membri, għall-użu fl-attivitajiet tagħhom biex jassistu persuni li d-dritt tagħhom għall-assistenza pubblika huwa rikonoxxut fil-liġi nazzjonali, b’mod partikolari peress li ma għandhomx il-mezzi meħtieġa għas-sussistenza;

(ii)    distribuzzjoni b’xejn lill-istituzzjonijiet penali, lill-iskejjel u lill-istituzzjonijiet edukattivi pubbliċi, lill-istabbilimenti msemmija fl-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u lill-kampijiet tal-btajjel tat-tfal kif ukoll lill-isptarijiet u lid-djar tal-anzjani nnominati mill-Istati Membri, li jridu jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-kwantitajiet imqassmin b’dan il-mod ikunu addizzjonali għall-kwantitajiet li normalment jinxtraw mit-tali stabbilimenti;

(b)l-azzjonijiet relatati mal-ikkwoċjar ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi oħra rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013, sakemm dawk l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jkunu mir-reġjuni tal-Istati Membri msemmijin fl-Artikolu 47(2) ta’ dan ir-Regolament jew ta’ produtturi individwali.

Artikolu 47
Assistenza Finanzjarja Nazzjonali

1.Fir-reġjuni tal-Istati Membri fejn il-livell ta’ organizzazzjoni tal-produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix ikun taħt il-medja tal-Unjoni b’mod sinifikanti, l-Istati Membri jistgħu jagħtu lill-organizzazzjonijiet ta-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 assistenza finanzjarja nazzjonali li ma taqbiżx it-80 % tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmijin fil-punt (a) tal-Artikolu 45(1) u sa mhux aktar minn 10 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata ta’ kwalunkwe tali organizzazzjoni tal-produtturi. L-assistenza finanzjarja nazzjonali għandha tkun addizzjonali għall-fond operattiv.

2.Il-livell ta’ organizzazzjoni tal-produtturi f’reġjun ta’ Stat Membru għandu jiġi kkunsidrat bħala taħt il-medja tal-Unjoni b’mod sinifikanti fejn il-livell medju ta’ organizzazzjoni kien inqas minn 20 % għal tliet snin konsekuttivi qabel l-implimentazzjoni tal-programm operattiv. Il-livell ta’ organizzazzjoni għandu jiġi kkalkolat bħala l-valur tal-produzzjoni tal-frott u l-ħaxix li nkiseb fir-reġjun ikkonċernat u kkumerċjalizzat mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi u mill-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013, diviż bil-valur totali tal-produzzjoni tal-frott u l-ħaxix li nkiseb f’dak ir-reġjun.

L-Istati Membri li jagħtu assistenza finanzjarja nazzjonali skont il-paragrafu 1 għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar ir-reġjuni li jissodisfaw il-kriterji msemmijin fil-paragrafu 2 u dwar l-assistenza finanzjarja nazzjonali mogħtija lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi f’dawk ir-reġjuni.

Taqsima 3
Is-settur tal-apikultura

Artikolu 48
Objettivi fis-settur tal-apikultura

L-Istati Membri għandhom isegwu mill-inqas wieħed mill-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(1) fis-settur tal-apikultura.

Artikolu 49
Tipi ta’ intervent fis-settur tal-apikultura u l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni

1.L-Istati Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom għal kull objettiv speċifiku stabbilit fl-Artikolu 6(1) tip ta’ intervent wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin fis-settur tal-apikultura:

(a)assistenza teknika għal min irabbi n-naħal u għall-organizzazzjonijiet ta’ persuni li jrabbu n-naħal;

(b)azzjonijiet għall-ġlieda kontra l-organiżmi invażivi tal-kaxxi tan-naħal u l-mard, b’mod partikolarment il-varroasi;

(c)azzjonijiet għar-razzjonalizzazzjoni tat-transumanza;

(d)azzjonijiet għall-appoġġ tal-laboratorji għall-analiżi tal-prodotti tal-apikultura;

(e)ir-ripopolazzjoni tal-kaxxi tan-naħal fl-Unjoni;

(f)il-kooperazzjoni ma’ korpi speċjalizzati għall-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ riċerka fil-qasam tat-trobbija tan-naħal u l-prodotti tal-apikultura;

(g)azzjonijiet ta’ monitoraġġ tas-suq;

(h)azzjonijiet għat-titjib tal-kwalità tal-prodotti.

2.Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jissostanzjaw l-għażla tal-objettivi speċifiċi u t-tipi ta’ intervent. Fi ħdan it-tipi ta’ intervent magħżula, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-interventi.

3.Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-finanzjament ipprovdut minnhom għat-tipi ta’ intervent magħżula fil- Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

4.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-interventi imsemmijin fil-paragrafu 2 għandha tkun massimu ta’ 50 % tan-nefqa. Il-parti li jifdal tan-nefqa għandha tiġġarrab mill-Istati Membri.

5.Meta jfasslu l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jitolbu l-parir tar-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet fil-qasam tat-trobbija tan-naħal.

6.Kull sena, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bin-numru ta’ kaxxi tan-naħal fit-territorju tagħhom.

Artikolu 50
Setgħat delegati

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jissumplimentaw dan ir-Regolament b’rekwiżiti addizzjonali għal dawk stipulati f’din it-Taqsima rigward:

(a)l-obbligu tal-Istati Membri li kull sena jinnotifikaw lill-Kummissjoni bin-numru ta’ kaxxi tan-naħal fit-territorju tagħhom stipulat fl-Artikolu 49(6).

(b)definizzjoni ta’ kaxxa tan-naħal u l-metodi għall-kalkolu tan-numru ta’ kaxxi tan-naħal;

(c)il-kontribuzzjoni minima tal-Unjoni għan-nefqa relatata mal-implimentazzjoni tat-tipi ta’ interventi u l-interventi imsemmija fl-Artikolu 49.

Taqsima 4
Is-settur tal-inbid

Artikolu 51
Objettivi fis-settur tal-inbid

L-Istati Membri għandhom isegwu objettiv wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin fis-settur tal-inbid:

(a)it-titjib tal-kompetittività tal-produtturi tal-inbid fl-Unjoni inkluż il-kontribuzzjoni għat-titjib tas-sistemi ta’ produzzjoni sostenibbli u t-tnaqqis tal-impatt ambjentali tas-settur tal-inbid tal-Unjoni; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (b) sa (f) u (h) tal-Artikolu 6(1);

(b)it-titjib tal-prestazzjoni tal-intrapriżi tal-inbid tal-Unjoni u l-adattament tagħhom għad-domandi tas-suq, kif ukoll iż-żieda tal-kompetittività tagħhom fir-rigward tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tad-dwieli, inkluż l-iffrankar fl-enerġija, l-effiċjenza fl-enerġija dinjija u l-proċessi sostenibbli; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) sa (e), (g) u (h) tal-Artikolu 6(1);

(c)il-kontribuzzjoni għar-restawr tal-bilanċ tal-provvista u d-domanda fis-suq tal-inbid tal-Unjoni sabiex jiġu evitati l-kriżijiet fis-suq; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punt (a) tal-Artikolu 6(1);

(d)il-kontribuzzjoni għas-salvagwardja tal-introjti tal-produtturi tal-inbid tal-Unjoni meta jkunu ġarrbu telf bħala konsegwenza ta’ diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi avversi, mard jew infestazzjonijiet mill-organiżmi ta’ ħsara; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettiv stabbilit fil-punt (a) tal-Artikolu 6(1);

(e)iż-żieda tal-kummerċjabbiltà u l-kompetittività tal-prodotti tad-dwieli tal-Unjoni, b’mod partikolari permezz tal-iżvilupp ta’ prodotti, proċessi u teknoloġiji innovattivi u billi jiżdied il-valur fi kwalunkwe stadju tal-katina ta’ provvista, inkluż element ta’ trasferiment tal-għarfien; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b), (c), (e) u (i) tal-Artikolu 6(1);

(f)l-użu tal-prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid għall-iskopijiet industrijali u tal-enerġija li jiżgura l-kwalità tal-inbid tal-Unjoni filwaqt li jitħares l-ambjent; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 6(1);

(g)il-kontribuzzjoni għas-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar il-konsum responsabbli tal-inbid u dwar l-iskemi ta’ kwalità tal-Unjoni għall-inbid; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (b) u (i) tal-Artikolu 6(1);

(h)it-titjib tal-kompetittività tal-prodotti tad-dwieli tal-Unjoni fil-pajjiżi terzi; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi stabbiliti fil-punti (b) u (h) tal-Artikolu 6(1);

(i)il-kontribuzzjoni għaż-żieda tar-reżiljenza tal-produtturi kontra l-fluttwazzjonijiet tas-suq; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi stabbiliti fil-punt (a) tal-Artikolu 6(1);

Artikolu 52
Tipi ta’ intervent fis-settur tal-inbid

1.Għal kull objettiv magħżul minn fost dawk stabbiliti fl-Artikolu 51, l-Istati Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom tip ta’ intervent wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)ir-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji, inkluż it-tħawwil mill-ġdid ta’ vinji fejn meħtieġ wara l-qlugħ obbligatorju tad-dwieli għal raġunijiet ta’ saħħa jew fitosanitarji fuq istruzzjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru, iżda eskluż it-tiġdid normali tal-vinji li jikkonsisti mit-tħawwil mill-ġdid tal-istess roqgħa art bl-istess varjetà ta’ għeneb u bl-istess sistema ta’ kultivazzjoni tad-dwieli, meta d-dwieli jkunu waslu fi tmiem il-ħajja naturali tagħhom;

(b)investimenti tanġibbli u intanġibbli fil-faċilitajiet tal-ipproċessar u fl-infrastruttura għall-fabbriki tal-inbid, kif ukoll fl-istrutturi u fl-għodod ta’ kummerċjalizzazzjoni;

(c)il-ħsad ekoloġiku li jfisser il-qerda jew it-tneħħija totali ta’ għenieqed tal-għeneb waqt li jkunu għadhom fl-istadju immatur tagħhom, u b’hekk jitnaqqas ir-rendiment taż-żona rilevanti għal żero u eskluż in-nuqqas ta’ ħsad, jiġifieri li l-għeneb kummerċjali jitħallew fuq il-pjanti fi tmiem iċ-ċiklu normali ta’ produzzjoni;

(d)l-assigurazzjoni tal-ħsad kontra telf fl-introjtu bħala konsegwenza tal-avvenimenti klimatiċi avversi assimilati ma’ diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi avversi, annimali, mard tal-pjanti jew infestazzjonijiet mill-organiżmi ta’ ħsara;

(e)investimenti tanġibbli u intanġibbli fl-innovazzjoni li jikkonsistu fl-iżvilupp ta’ prodotti innovattivi u prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid, proċessi u teknoloġiji, investimenti oħrajn li jżidu l-valur fi kwalunkwe stadju tal-katina tal-provvista, inkluż għall-iskambju tal-għarfien;

(f)id-distillazzjoni tal-prodotti sekondarji mill-produzzjoni tal-inbid imwettqa skont ir-restrizzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima D tal-Parti II tal-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013;

(g)azzjonijiet ta’ informazzjoni dwar l-inbejjed tal-Unjoni mwettqa fl-Istati Membri li jinkoraġġixxu l-konsum responsabbli tal-inbid jew li jippromwovu l-iskemi ta’ kwalità tal-Unjoni li jkopru d-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi;

(h)il-promozzjoni mwettqa mill-pajjiżi terzi, li tikkonsisti f’waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(i)    azzjonijiet ta’ relazzjonijiet pubbliċi, promozzjoni jew reklamar, b’mod partikolari li jenfasizzaw l-istandards għoljin tal-prodotti tal-Unjoni, l-aktar f’termini ta’ kwalità, sikurezza tal-ikel jew l-ambjent;

(ii)    parteċipazzjoni f’avvenimenti, fieri jew eżibizzjonijiet ta’ importanza internazzjonali;

(iii)    kampanji ta’ informazzjoni, b’mod partikolari dwar l-iskemi ta’ kwalità tal-Unjoni li jkopru d-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini, l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi u l-produzzjoni organika;

(iv)    studji ta’ swieq ġodda, meħtieġa għat-tkabbir tas-swieq disponibbli;

(v)    l-istudji sabiex jiġu evalwati r-riżultati tal-miżuri ta’ informazzjoni u promozzjoni;

(vi)    it-tħejjija ta’ fajls tekniċi, inkluż it-testijiet u l-valutazzjonijiet tal-laboratorji, dwar il-prattiki enoloġiċi, ir-regoli fitosanitarji u tal-iġjene, kif ukoll rekwiżiti oħra ta’ pajjiżi terzi għall-importazzjoni tal-prodotti tas-settur tal-inbid, biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-swieq ta’ pajjiżi terzi;

(i)assistenza temporanja u digressiva biex tkopri l-ispejjeż amministrattivi għall-istabiliment ta’ fondi mutwi.

2.Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati membri għandhom jissostanzjaw l-għażla tagħhom tal-objettivi u tat-tipi ta’ intervent fis-settur tal-inbid. Fi ħdan it-tipi ta’ intervent magħżula, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-interventi.

3.Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti fit-Titolu V, fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu skeda ta’ implimentazzjoni għat-tipi ta’ intervent, l-interventi magħżula u tabella finanzjarja ġenerali li turi r-riżorsi li jridu jintużaw u l-allokazzjoni ppjanata tar-riżorsi bejn it-tipi ta’ intervent magħżula u bejn l-interventi skont l-allokazzjoni finanzjarji stipulati fl-Anness V.

Artikolu 53
Assistenza finanzjarja mill-Unjoni għas-settur tal-inbid

1.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għar-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 52(1) ma għandhiex taqbeż il-50 % tal-ispejjeż reali għar-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji jew 75 % tal-ispejjeż reali tar-ristrutturar u l-konverżjoni tal-vinji fir-reġjuni inqas żviluppati.

L-assistenza tista’ tieħu biss il-forma ta’ kumpens lill-produtturi għat-telf fid-dħul minħabba l-implimentazzjoni tal-intervent u kontribuzzjoni għall-ispejjeż tar-ristrutturar u l-konverżjoni. Il-kumpens lill-produtturi għat-telf fid-dħul minħabba l-implimentazzjoni tal-intervent jista’ jkopri sa 100 % tat-telf rilevanti.

2.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-investimenti msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 52(1) ma għandhiex taqbeż il-limiti li ġejjin:

(a)50 % tal-ispejjeż ta’ investiment eliġibbli fir-reġjuni inqas żviluppati;

(b)40 % tal-ispejjeż ta’ investiment eliġibbli fir-reġjuni għajr ir-reġjuni inqas żviluppati;

(c)75 % tal-ispejjeż ta’ investiment eliġibbli fir-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE;

(d)65 % tal-ispejjeż ta’ investimenti eliġibbli fil-Gżejjer Minuri tal-Eġew kif iddefiniti fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 229/2013.

L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni bir-rata massima, imsemmija fl-ewwel subparagrafu, għandha tingħata biss lill-intrapriżi mikro, żgħar u medji skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE 36 ; Madankollu, tista’ tingħata lill-intrapriżi kollha fir-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE u fil-Gżejjer Minuri tal-Eġew kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 229/2013.

Għall-intrapriżi mhux koperti mill-Artikolu 2(1) tat-Titolu I tal-Anness għar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE b’anqas minn 750 impjegat jew b’fatturat ta’ anqas minn EUR 200 miljun, il-limiti massimi msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jinqasmu b’nofs.

L-ebda assistenza finanzjarja mill-Unjoni ma għandha tingħata lill-intrapriżi f’diffikultà skont it-tifsira tal-Linji Gwida tal-Unjoni dwar l-Għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar tal-impriżi f’diffikultà 37 .

3.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-ħsad ekoloġiku msemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 52(1), ma għandhiex taqbeż il-50 % tas-somma tal-ispejjeż diretti tal-qerda jew tat-tneħħija tal-għenieqed tal-għeneb u t-telf tad-dħul relatat mat-tali qerda jew tneħħija.

4.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-assigurazzjoni tal-ħsad msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 52(1) ma għandhiex taqbeż:

(a)80 % tal-ispiża tal-primjums tal-assigurazzjoni mħallsa mill-produtturi għall-assigurazzjoni kontra t-telf li jirriżulta minn avvenimenti klimatiċi avversi li jistgħu jkunu assimilati ma’ diżastri naturali;

(b)50 % tal-ispiża tal-primjums tal-assigurazzjoni li l-produtturi jkunu ħallsu għall-assigurazzjoni kontra:

(i)telf imsemmi fil-punt (a) u kontra telf ikkawżat minn avvenimenti klimatiċi avversi;

(ii)telf ikkawżat minn annimali, mard tal-pjanti jew infestazzjonijiet tal-organiżmi ta’ ħsara.

L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-assigurazzjoni tal-ħsad tista’ tingħata jekk il-pagamenti tal-assigurazzjoni inkwistjoni ma jikkumpensawx lill-produtturi għal aktar minn 100 % tat-telf tad-dħul li jkunu ġarrbu, filwaqt li jitqies kwalunkwe kumpens li l-produtturi jkunu setgħu kisbu minn skemi oħra ta’ appoġġ relatati mar-riskju assigurat. Il-kuntratti tal-assigurazzjoni għandhom jeħtieġu li l-benefiċjarji jieħdu l-miżuri meħtieġa ta’ prevenzjoni tar-riskju.

5.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-innovazzjoni msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 52(1) ma għandhiex taqbeż:

(a)50 % tal-ispejjeż ta’ investiment eliġibbli fir-reġjuni inqas żviluppati;

(b)40 % tal-ispejjeż ta’ investiment eliġibbli fir-reġjuni għajr ir-reġjuni inqas żviluppati;

(c)75 % tal-ispejjeż ta’ investiment eliġibbli fir-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE;

(d)65 % tal-ispejjeż ta’ investimenti eliġibbli fil-Gżejjer Minuri tal-Eġew kif iddefiniti fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 229/2013.

L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni bir-rata massima, imsemmija fl-ewwel subparagrafu, għandha tapplika biss għall-intrapriżi mikro, żgħar u medji skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE; madankollu, tista’ tapplika għall-intrapriżi kollha fir-reġjuni ultraperiferiċi msemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE u fil-Gżejjer Minuri tal-Eġew kif iddefinit fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) Nru 229/2013.

Għall-intrapriżi mhux koperti mill-Artikolu 2(1) tat-Titolu I tal-Anness għar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE b’anqas minn 750 impjegat jew b’fatturat ta’ anqas minn EUR 200 miljun, il-limitu massimu għall-għajnuna msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jinqasam b’nofs.

6.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-azzjonijiet ta’ informazzjoni u għall-promozzjoni msemmija fil-punti (g) u (h) tal-Artikolu 52(1) ma għandhiex taqbeż il-50 % tan-nefqa eliġibbli.

7.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għad-distillazzjoni tal-prodotti sekondarji mill-produzzjoni tal-inbid imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 52(1) għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni skont ir-regoli speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 54(3) permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 139(2).

Artikolu 54
Regoli speċifiċi dwar l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għas-settur tal-inbid

1.L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-assigurazzjoni tal-ħsad ma tikkawżax distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq tal-assigurazzjoni.

2.L-Istati Membri konċernati għandhom jistabbilixxu sistema bbażata fuq kriterji oġġettivi biex jiġi żgurat li l-ħsad ekoloġiku ma jwassalx għal kumpens ta’ produtturi individwali tal-inbid li jkun aktar mil-limitu stabbilit fl-Artikolu 53(3).

3.L-ammont tal-assistenza mill-Unjoni għad-distillazzjoni tal-prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid għandha tkun stabbilita għal kull % tal-volum u għal kull ettolitru ta’ alkoħol prodott. L-ebda assistenza finanzjarja mill-Unjoni ma għandha titħallas għall-volum ta’ alkoħol li jkun hemm fil-prodotti sekondarji li jkunu se jiġu ddistillati li jkun aktar minn 10 % relattivament mal-volum ta’ alkoħol li jkun hemm fl-inbid prodott.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li l-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għad-distillazzjoni tal-prodotti sekondarji mill-produzzjoni tal-inbid titħallas lid-distillaturi li jipproċessaw il-prodotti sekondarji mill-produzzjoni tal-inbid ikkonsenjati għall-finijiet tad-distillazzjoni f’alkoħol mhux raffinat li jkollu saħħa alkoħolika ta’ mill-inqas 92 % skont il-volum.

L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għandha tinkludi somma f’daqqa biex tikkumpensa għall-ispejjeż tal-ġbir tal-prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid. Dak l-ammont għandu jiġi ttrasferit mid-distillatur għall-produttur, fejn dan tal-aħħar jerfa’ l-ispejjeż relatati ma’ dan.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżguraw li l-alkoħol li jirriżulta mid-distillazzjoni tal-prodotti sekondarji tal-produzzjoni tal-inbid imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 52(1) li għalih tkun ingħatat assistenza finanzjarja mill-Unjoni jintuża esklussivament għal skopijiet industrijali jew tal-enerġija li ma jikkawżawx distorsjoni tal-kompetizzjoni.

4.Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jistabbilixxu perċentwal minimu ta’ nefqa għall-azzjonijiet immirati lejn il-protezzjoni tal-ambjent, l-adattament għat-tibdil fil-klima, it-titjib tas-sostenibbiltà tas-sistemi u l-proċessi tal-produzzjoni, it-tnaqqis tal-impatt ambjentali tas-settur tal-inbid tal-Unjoni, l-iffrankar tal-enerġija u t-titjib fl-effiċjenza enerġetika fis-settur tal-inbid.

Taqsima 5
Is-settur tal-ħops

Artikolu 55
Objettivi u tipi ta’ intervent fis-settur tal-ħops

1.L-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(3) għandu jsegwi objettiv wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin fis-settur tal-ħops:

(a)l-ippjanar tal-produzzjoni, l-aġġustament tal-produzzjoni għad-domanda, b’mod partikolari f’termini ta’ kwalità u kwantità; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(b)il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti tas-settur tal-ħops, inkluż permezz tal-kummerċjalizzazzjoni diretta; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(c)l-ottimizzazzjoni tal-ispejjeż tal-produzzjoni u r-redditi fuq l-investiment b’reazzjoni għall-istandards ambjentali u l-istabbilizzazzjoni tal-prezzijiet tal-produtturi; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(d)ir-riċerka u l-iżvilupp ta’ metodi ta’ produzzjoni sostenibbli, inkluż ir-reżiljenza għall-organiżmi ta’ ħsara, ta’ prattiki innovattivi li jsaħħu l-kompetittività ekonomika u l-iżviluppi tas-suq; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

(e)il-promozzjoni, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ metodi ta’ produzzjoni li jirrispettaw l-ambjent, prattiki ta’ kultivazzjoni u tekniki ta’ produzzjoni ambjentalment sani, l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali b’mod partikolari l-protezzjoni tal-ilma, tal-ħamrija u riżorsi naturali oħra; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

(f)il-kontribuzzjoni għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif stabbilit fil-punt (d) tal-Artikolu 6(1).

2.Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu, l-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(3) għandu jiddefinixxi tip ta’ intervent wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fl-Artikolu 60 biex isegwi l-objettivi magħżula kif stipulat fil-paragrafu 1. Fi ħdan it-tipi ta’ intervent magħżula l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-interventi. Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu, l-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(3) għandu jissostanzja l-għażla tal-objettivi, tat-tipi ta’ intervent u tal-interventi biex jissodisfa dawk l-objettivi.

Taqsima 6
Is-settur taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda

Artikolu 56
Objettivi fis-settur taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda

L-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 82(4) għandu jsegwi objettiv wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin fis-settur taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda:

(a)it-tisħiħ tal-organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-produzzjoni taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 6(1);

(b)it-titjib tal-kompetittività fuq perjodu medju u twil taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda, b’mod partikolari permezz tal-modernizzazzjoni; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punt (c) tal-Artikolu 6(1);

(c)it-tnaqqis tal-impatt ambjentali tal-azzjoni klimatika mill-kultivazzjoni taż-żebbuġ u l-kontribut għaliha; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (d) u (e) tal-Artikolu 6(1);

(d)it-titjib tal-kwalità taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punt (f) tal-Artikolu 6(1);

(e)ir-riċerka u l-iżvilupp ta’ metodi ta’ produzzjoni sostenibbli, inkluż ir-reżiljenza għall-organiżmi ta’ ħsara, ta’ prattiki innovattivi li jsaħħu l-kompetittività ekonomika u l-iżviluppi tas-suq; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

(f)il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kriżijiet, bl-għan li tittejjeb ir-reżiljenza għall-organiżmi ta’ ħsara, u li jiġu evitati u indirizzati l-kriżijiet fis-swieq taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda; dak l-objettiv huwa relatat mal-objettiv speċifiku stabbiliti fil-punt (h) tal-Artikolu 6(1).

Artikolu 57
Tipi ta’ intervent u l-implimentazzjoni tagħhom fis-settur taz-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda

1.Sabiex jiġu segwiti l-objettivi msemmija fl-Artikolu 56, fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 82(4) għandhom jagħżlu tip ta’ intervent wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fl-Artikolu 60. Fi ħdan it-tipi ta’ intervent magħżula, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-interventi.

2.L-interventi definiti mill-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 82(4) għandhom jiġu implimentati permezz ta’ programmi operattivi approvati tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u/jew tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013. Għal dan l-iskop għandhom japplikaw l-Artikoli 61 u 62 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 58
Assistenza finanzjarja mill-Unjoni

1.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għall-ispejjeż eliġibbli ma għandhiex taqbeż:

(a)75 % tan-nefqa reali mġarrba għall-interventi marbuta mal-objettivi msemmija fil-punti (a), (b), (c) u (e) tal-Artikolu 56;

(b)75 % tan-nefqa reali mġarrba għall-investimenti ta’ assi fissi u 50 % għal interventi oħra marbuta mal-objettiv imsemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 56;

(c)50 % tan-nefqa reali mġarrba għall-interventi marbuta mal-objettiv imsemmi fil-punt (f) tal-Artikolu 56;

(d)75 % tan-nefqa reali mġarrba għat-tipi ta’ intervent imsemmija fil-punti (f) u (h) tal-Artikolu 60(1) fejn il-programm operattiv huwa implimentat f’mill-inqas tliet pajjiżi terzi jew Stati Membri mhux produtturi permezz tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi minn mill-inqas żewġ Stati Membri produtturi, 50 % tan-nefqa reali meta din il-kundizzjoni ma tiġix issodisfata għal dan it-tip ta’ intervent.

2.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għandha tkun limitata għal 5 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata minn kull organizzazzjoni tal-produtturi jew assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi.

3.L-Istati Membri għandhom jiżguraw finanzjament komplementarju sa 50 % tal-ispejjeż mhux koperti mill-assistenza finanzjarja mill-Unjoni.

Taqsima 7
Setturi oħrajn

Artikolu 59
Objettivi f’setturi oħrajn

L-Istati Membri għandhom isegwu objettiv wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin fis-setturi l-oħrajn imsemmijin fil-punt (f) tal-Artikolu 39:

(a)l-ippjanar tal-produzzjoni, l-aġġustament tal-produzzjoni għad-domanda, b’mod partikolari f’termini ta’ kwalità u kwantità, l-ottimizzazzjoni tal-ispejjeż tal-produzzjoni u r-redditi fuq l-investiment u l-istabbilizzazzjoni tal-prezzijiet tal-produtturi; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

(b)il-konċentrazzjoni tal-provvista u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti kkonċernati; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(c)ir-riċerka u l-iżvilupp ta’ metodi ta’ produzzjoni sostenibbli, inkluż ir-reżiljenza għall-organiżmi ta’ ħsara, ta’ prattiki innovattivi u tekniki ta’ produzzjoni li jsaħħu l-kompetittività ekonomika u l-iżviluppi tas-suq; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (c) u (i) tal-Artikolu 6(1);

(d)il-promozzjoni, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ metodi ta’ produzzjoni li jirrispettaw l-ambjent, l-istandards tal-benessri tal-annimali, prattiki ta’ kultivazzjoni u tekniki ta’ produzzjoni ambjentalment sani u reżiljenti għall-organiżmi ta’ ħsara, l-użu u l-ġestjoni ambjentalment sani tal-prodotti sekondarji u tal-iskart, l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali b’mod partikolari l-protezzjoni tal-ilma, tal-ħamrija u riżorsi naturali oħra; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

(e)il-kontribuzzjoni għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif stabbilit fil-punt (d) tal-Artikolu 6(1);

(f)it-tisħiħ tal-valur kummerċjali u tal-kwalità tal-prodotti, inkluż it-titjib tal-kwalità tal-prodotti u l-iżvilupp ta’ prodotti b’Denominazzjoni tal-Oriġini Protetta, b’Indikazzjoni Ġeografika Protetta jew koperti bi skemi ta’ kwalità nazzjonali; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettiv speċifiku stabbilit fil-punti (b) tal-Artikolu 6(1);

(g)il-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti f’settur wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 40; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (b) u (c) tal-Artikolu 6(1);

(h)il-prevenzjoni u l-ġestjoni tar-riskju, bl-għan li jiġu evitati u indirizzati l-kriżijiet fis-swieq f’settur wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 39; dawk l-objettivi huma relatati mal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal- Artikolu 6(1).

Artikolu 60
Tipi ta’ intervent

1.Fir-rigward tal-objettivi msemmijin fil-punti (a) sa (g) tal-Artikolu 59, l-Istati Membri għandhom jagħżlu fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom tip ta’ intervent wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)investimenti f’assi tanġibbli u intanġibbli; ir-riċerka u l-produzzjoni sperimentali, kif ukoll azzjonijiet oħra, inkluż azzjonijiet għal:

(i)    il-konservazzjoni tal-ħamrija, inkluż it-tisħiħ tal-karbonju fil-ħamrija;

(ii)    it-titjib tal-użu u l-ġestjoni tal-ilma, inkluż l-iffrankar u l-iskular tal-ilma;

(iii)    il-prevenzjoni tal-ħsara kkawżata minn avvenimenti klimatiċi avversi u l-promozzjoni tal-użu tal-varjetajiet u tal-prattiki ta’ ġestjoni adattati għall-kundizzjonijiet klimatiċi li jinbidlu;

(iv)    l-iffrankar tal-enerġija u ż-żieda fl-effiċjenza tal-enerġija;

(v)    l-imballaġġ ekoloġiku;

(vi)    is-saħħa u l-benessri tal-annimali;

(vii)    it-tnaqqis tal-produzzjoni tal-iskart u t-titjib tal-użu u tal-ġestjoni tal-prodotti sekondarji u tal-iskart;

(viii)    it-titjib tar-reżiljenza għall-organiżmi ta’ ħsara;

(ix)    it-tnaqqis tar-riskji u l-impatti tal-użu tal-pestiċidi;

(xi)    il-ħolqien u ż-żamma tal-ħabitats favorevoli għall-bijodiversità;

(b)is-servizzi konsultattivi u l-assistenza teknika, b’mod partikolari fir-rigward tal-adattament għat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tiegħu;

(c)it-taħriġ inkluż l-ikkowċjar u l-iskambju tal-aħjar prattiki;

(d)il-produzzjoni organika;

(e)l-azzjonijiet biex jiżdiedu s-sostenibbiltà u l-effiċjenza tat-trasport u tal-ħżin tal-prodotti ta’ settur wieħed jew aktar minn dawk imsemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 40.

(f)il-promozzjoni, il-komunikazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni inkluż azzjonijiet u attivitajiet immirati b’mod partikolari lejn is-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi dwar l-iskemi ta’ kwalità tal-Unjoni u l-importanza tad-dieti tajbin għas-saħħa, u lejn id-diversifikazzjoni tas-swieq;

(g)l-implimentazzjoni ta’ skemi ta’ kwalità tal-Unjoni u nazzjonali;

(h)l-implimentazzjoni ta’ sistemi ta’ traċċabbiltà u ċertifikazzjoni, b’mod partikolari l-monitoraġġ tal-kwalità tal-prodotti mibjugħa lill-konsumaturi finali.

2.Fir-rigward tal-objettiv imsemmi fil-punt (h) tal-Artikolu 59, fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jagħżlu tip ta’ intervent wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a)l-istabbiliment u/jew il-mili mill-ġdid tal-fondi mutwi mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013; 

(b)l-investimenti f’assi tanġibbli u intanġibbli li jagħmlu l-ġestjoni tal-volumi mqiegħda fis-suq aktar effiċjenti;

(c)il-ħżin kollettiv tal-prodotti magħmula mill-organizzazzjoni tal-produtturi jew mill-membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi;

(d)it-tħawwil mill-ġdid ta’ msaġar fejn meħtieġ wara li s-siġar jinqalgħu b’mod obbligatorju għal raġunijiet ta’ saħħa jew fitosanitarji fuq istruzzjoni tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru jew għall-adattament għat-tibdil fil-klima;

(e)l-irtirar mis-suq għad-distribuzzjoni ħielsa jew għal destinazzjonijiet oħra;

(f)il-ħsad ekoloġiku li jikkonsisti mil-ħsad totali f’żona partikolari ta’ prodotti mhux misjura u mhux imqiegħda fis-suq li ma tkunx saritilhom ħsara qabel il-ħsad ekoloġiku, kemm minħabba raġunijiet klimatiċi, minħabba mard jew affarijiet oħra;

(g)in-nuqqas ta’ ħsad li jikkonsisti fit-tmiem taċ-ċiklu ta’ produzzjoni attwali fl-erja kkonċernata fejn il-prodott ikun żviluppat sew u jkun ta’ kwalità tajba, ġusta u kummerċjabbli, eskluża l-qerda ta’ prodotti minħabba avveniment klimatiku jew mard;

(h)l-assigurazzjoni tal-ħsad u tal-produzzjoni li tikkontribwixxi għas-salvagwardja tal-introjti tal-produtturi meta jkun hemm telf bħala konsegwenza ta’ diżastri naturali, avvenimenti klimatiċi avversi, mard jew infestazzjonijiet mill-organiżmi ta’ ħsara u fl-istess ħin tiżgura li l-benefiċjarji jieħdu l-miżuri meħtieġa ta’ prevenzjoni tar-riskju.

3.Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom l-Istati Membri għandhom jagħżlu s-setturi li fihom jimplimentaw it-tipi ta’ intervent stipulati f’dan l-Artikolu Għal kull settur għandhom jagħżlu objettiv wieħed jew aktar minn fost dawk stabbiliti fl-Artikolu 59 u t-tipi ta’ intervent kif stipulat fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu. Għal kull tip ta’ intervent, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-interventi. L-Istati Membri għandhom jissostanzjaw l-għażla tas-setturi, tal-objettivi u tat-tipi ta’ intervent u tal-interventi.

Artikolu 61
Programmi operattivi

1.F’kull settur ikkonċernat, l-objettivi u l-interventi stabbiliti mill-Istati Membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom għandhom ikunu implimentati permezz ta’ programmi operattivi approvati tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u/jew tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013, bil-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.Il-programmi operattivi fis-setturi msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 39 għandu jkollhom tul minimu ta’ tliet snin u tul massimu ta’ seba’ snin.

3.Il-programmi operattivi għandhom jiddeskrivu l-interventi magħżula minn fost dawk stabbiliti mill-Istati Membri fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

4.Il-programmi operattivi għandhom jitressqu mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi u/jew l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 lill-Istati Membri għall-approvazzjoni tagħhom.

5.Il-programmi operattivi jistgħu jiġu implimentati biss mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew mill-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

6.Il-programmi operattivi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi ma għandhomx ikopru l-istess interventi bħal dawk tal-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet membri. L-Istati Membri għandhom iqisu l-programmi operattivi tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi flimkien mal-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet membri.

Għal dan l-għan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)l-interventi taħt il-programmi operattivi ta’ assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jiġu ffinanzjati kollha mill-kontribuzzjonijiet ta’ dawk l-organizzazzjonijiet membri ta’ dik l-assoċjazzjoni u li tali finanzjament jinġabar mill-fondi operattivi ta’ dawk l-organizzazzjonijiet membri;

(b)l-interventi u s-sehem finanzjarju korrispondenti tagħhom ikunu identifikati fil-programm operattiv ta’ kull organizzazzjoni membru; u

(c)ma jkun hemm ebda duplikazzjoni tal-finanzjament.

7.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi marbuta mal-objettiv imsemmi fil-punt (h) tal-Artikolu 59 ma jaqbżux terz min-nefqa totali taħt il-programmi operattivi tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew tal-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi.

Artikolu 62
Fondi operattivi

1.L-organizzazzjonijiet tal-produtturi u/jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom fis-setturi msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 39 jistgħu jistabbilixxu fond operattiv. Il-fond għandu jkun iffinanzjat permezz ta’:

(a)kontribuzzjonijiet finanzjarji minn:

(i)    il-membri tal-organizzazzjoni tal-produtturi u/jew tal-organizzazzjoni tal-produtturi stess; jew

(ii)    l-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi permezz tal-membri ta’ dawk l-assoċjazzjonijiet;

(b)L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni, li tista’ tingħata lill-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew lill-assoċjazzjonijiet tagħhom meta dawk l-assoċjazzjonijiet jippreżentaw programm operattiv.

2.Il-fondi operattivi għandhom jintużaw biss biex jiffinanzjaw il-programmi operattivi li jkunu ġew approvati mill-Istati Membri.

Artikolu 63
Assistenza finanzjarja mill-Unjoni

1.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għandha tkun daqs l-ammont tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 62(1) kif attwalment imħallsin u limitata għal 50 % tan-nefqa attwali mġarrba.

2.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għandha tkun limitata għal 5 % tal-valur tal-produzzjoni kkumerċjalizzata minn kull organizzazzjoni tal-produtturi jew assoċjazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi.

KAPITOLU IV
TIPI TA’ INTERVENTI GĦALL-IŻVILUPP RURALI

Taqsima 1
Tipi ta’ interventi

Artikolu 64
Tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali

It-tipi ta’ interventi taħt dan il-Kapitolu għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)impenji għall-ġestjoni ambjentali, klimatika u oħrajn;

(b)restrizzjonijiet naturali u restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn tar-reġjun;

(c)żvantaġġi speċifiċi għaż-żona li jirriżultaw minn ċerti rekwiżiti obbligatorji;

(d)investimenti;

(e)l-installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ u l-bidu tan-negozji rurali;

(f)l-għodod għall-ġestjoni tar-riskju;

(g)il-kooperazzjoni,

(h)l-iskambju tal-għarfien u l-informazzjoni.

Artikolu 65
Impenji għall-ġestjoni ambjentali, klimatika u oħrajn

1.L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagamenti għall-impenji għall-ġestjoni ambjentali, klimatika u oħrajn bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2.Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri għandhom jinkludu impenji agroambjentali klimatiċi.

3.L-Istati Membri jistgħu jagħmlu l-appoġġ taħt dan it-tip ta’ interventi disponibbli fit-territorji tagħhom kollha, skont il-ħtiġijiet speċifiċi nazzjonali, reġjonali jew lokali tagħhom.

4.L-Istati Membri għandhom jagħtu pagamenti biss lill-bdiewa u lil benefiċjarji oħra li, fuq bażi volontarja, jieħdu impenji ta’ ġestjoni li jitqiesu ta’ benefiċċju għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6(1).

5.Taħt dan it-tip ta’ interventi, l-Istati Membri għandhom jipprovdu biss pagamenti li jkopru l-impenji li:

(a)imorru lil hinn mir-rekwiżiti statutorji ta’ ġestjoni rilevanti u l-istandards ta’ kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu I ta’ dan it-Titolu;

(b)imorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi għall-użu tal-fertilizzanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, il-benessri tal-annimali, kif ukoll kull rekwiżit obbligatorju stabbilit mill-liġi nazzjonali u mid-dritt tal-Unjoni;

(c)imorru lil hinn mill-kundizzjonijiet stabbiliti għaż-żamma taż-żona agrikola skont il-punt (a) tal-Artikolu 4(1);

(d)huma differenti mill-impenji li fir-rigward tagħhom jingħataw il-pagamenti skont l-Artikolu 28.

6.L-Istati Membri għandhom jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-ispejjeż imġarrba u l-introjtu mitluf minħabba l-impenji meħuda. Fejn meħtieġ, dawn jistgħu jkopru ukoll l-ispejjeż tat-tranżazzjoni. Fil-każijiet debitament ġustifikati, l-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ bħala rata fissa jew bħala pagament ta’ darba għal kull unità. Il-pagamenti għandhom jingħataw darba fis-sena.

7.L-Istati Membri jistgħu jippromwovu u jappoġġaw l-iskemi kollettivi u l-iskemi ta’ pagamenti bbażati fuq ir-riżultati sabiex iħeġġu lill-bdiewa jsaħħu b’mod sinifikanti l-kwalità tal-ambjent fuq skala akbar u b’mod li jista’ jitkejjel.

8.L-impenji għandhom jittieħdu għal perjodu ta’ minn ħames sa seba’ snin. Madankollu, fejn ikun meħtieġ biex jinkisbu jew jinżammu ċerti benefiċċji ambjentali mixtieqa, l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu perjodu itwal fil-Pjan Strateġiku tal-PAK għal tipi ta’ impenji partikolari, inkluż billi tiġi prevista l-estensjoni annwali tagħhom wara t-terminazzjoni tal-perjodu inizjali. F’każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, u għal impenji ġodda li jittieħdu eżatt wara l-impenn imwettaq fil-perjodu inizjali, l-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw perjodu iqsar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

9.Meta l-appoġġ taħt dan it-tip ta’ interventi jingħata lill-impenji agroambjentali klimatiċi, lill-impenji għall-konverżjoni jew għaż-żamma tal-prattiki u l-metodi tal-biedja organika kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 834/2007 u lis-servizzi ambjentali u klimatiċi tal-foresti, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu pagament għal kull ettaru.

10.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni li jkunu qed iwettqu operazzjonijiet taħt dan it-tip ta’ interventi jkollhom aċċess għall-għarfien u għall-informazzjoni meħtieġa biex jiġu implimentati tali operazzjonijiet.

11.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-interventi skont dan l-Artikolu jkunu konsistenti ma’ dawk mogħtija skont l-Artikolu 28.

Artikolu 66
Restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-żona

1.L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagamenti għar-restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-żona bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u kif speċifikati aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom bl-għan li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(1).

2.Dawn il-pagamenti għandhom jingħataw lill-bdiewa ġenwini fir-rigward taż-żoni deżinjati skont l-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

3.L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu pagamenti taħt dan it-tip ta’ interventi sabiex jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-ispejjeż addizzjonali kollha jew parti minnhom u għall-introjtu mitluf relatati mar-restrizzjonijiet naturali jew ir-restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-żona kkonċernata.

4.L-ispejjeż addizzjonali u l-introjtu mitluf kif imsemmi fil-paragrafu 3 għandhom jiġu kkalkulati fir-rigward tar-restrizzjonijiet naturali jew ir-restrizzjonijiet speċifiċi għaż-żona, bi tqabbil ma’ żoni li mhumiex affettwati minn restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet oħra speċifiċi għaż-żona.

5.Il-pagamenti għandhom jingħataw kull sena għal kull ettaru taż-żona.

Artikolu 67
Żvantaġġi speċifiċi għaż-żona li jirriżultaw minn ċerti rekwiżiti obbligatorji

1.L-Istati Membri jistgħu jagħtu pagamenti għall-iżvantaġġi speċifiċi għaż-żona imposti minn rekwiżiti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tad-Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE jew id-Direttiva 2000/60/KE bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u kif speċifikati aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom bl-għan li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6(1).

2.Dawn il-pagamenti jistgħu jingħataw lil-bdiewa, lid-detenturi tal-foresti u maniġers tal-art oħra fir-rigward taż-żoni bi żvantaġġi msemmija fil-paragrafu 1.

3.Meta jiddefinixxu ż-żoni bi żvantaġġi l-Istati Membri jistgħu jinkludu ż-żoni li ġejjin:

(a)żoni agrikoli u tal-foresti tan-Natura 2000 identifikati skont id-Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE;

(b)żoni oħra delimitati ta’ protezzjoni tan-natura b’restrizzjonijiet ambjentali applikabbli għall-biedja jew għall-foresti li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 10 tad-Direttiva 92/43/KEE, dment li dawn iż-żoni ma jaqbżux 5 % taż-żoni deżinjati tan-Natura 2000 koperti bil-kamp ta’ applikazzjoni territorjali ta’ kull Pjan Strateġiku tal-PAK;

(c)żoni agrikoli inklużi fil-pjanijiet ta’ ġestjoni tal-baċiri idrografiċi skont id-Direttiva 2000/60/KE.

4.L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu pagamenti taħt dan it-tip ta’ interventi sabiex jikkumpensaw lill-benefiċjarji għall-ispejjeż addizzjonali kollha jew parti minnhom u għall-introjtu mitluf relatati mal-iżvantaġġi speċifiċi għaż-żona kkonċernata.

5.L-ispejjeż addizzjonali u l-introjtu mitluf kif imsemmi fil-paragrafu 4 għandhom jiġu ikkalkulati:

(a)fir-rigward tar-restrizzjonijiet li jirriżultaw mid-Direttivi 92/43/KEE u 2009/147/KE, b’rabta mal-iżvantaġġi li jirriżultaw mir-rekwiżiti li jmorru lil hinn mill-istandards rilevanti ta’ kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1 ta’ dan it-Titolu ta’ dan ir-Regolament kif ukoll il-kundizzjonijiet stabbiliti għaż-żamma taż-żona agrikola f’konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 4(1) ta’ dan ir-Regolament;

(b)fir-rigward tar-restrizzjonijiet li jirriżultaw mid-Direttiva 2000/60/KE, b’rabta mal-iżvantaġġi li jirriżultaw mir-rekwiżiti li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti statutorji rilevanti ta’ ġestjoni, għajr għall-SMR 2 kif imsemmi fl-Anness III, u mill-istandards ta’ kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu I ta’ dan it-Titolu kif ukoll il-kundizzjonijiet stabbiliti għaż-żamma taż-żona agrikola f’konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 4(1) ta’ dan ir-Regolament.

6.Il-pagamenti għandhom jingħataw kull sena għal kull ettaru taż-żona.

Artikolu 68
Investimenti

1.L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ għall-investimenti bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2.L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu appoġġ taħt dan it-tip ta’ interventi għall-investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli, li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. L-appoġġ lis-settur tal-forestrija għandu jkun ibbażat fuq pjan ta’ ġestjoni tal-foresti jew strument ekwivalenti.

3.L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu lista ta’ investimenti u kategoriji ta’ nefqa mhux eliġibbli, inkluż mill-inqas dawn li ġejjin:

(a)ix-xiri ta’ drittijiet għall-produzzjoni agrikola;

(b)ix-xiri ta’ intitolamenti għal pagament;

(c)ix-xiri ta’ art għajr ix-xiri tal-art għall-konservazzjoni ambjentali jew l-art mixtrija minn bdiewa żgħażagħ permezz tal-użu ta’ strumenti finanzjarji;

(d)ix-xiri ta’ annimali, pjanti annwali u t-tħawwil tagħhom għajr għall-iskop ta’ restawr tal-potenzjal agrikolu jew forestali wara diżastru naturali u avvenimenti katastrofiċi;

(e)ir-rata tal-imgħax fuq id-dejn, ħlief fir-rigward ta’ għotjiet mogħtija fil-forma ta’ sussidju għar-rata tal-imgħax jew sussidju għat-tariffa ta’ garanzija;

(f)l-investimenti fl-irrigazzjoni li ma jkunux konsistenti mal-kisba ta’ status tajjeb tal-korpi tal-ilma, kif stabbilit fl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2000/60/KE, inkluż l-espansjoni tal-irrigazzjoni li taffettwa l-korpi tal-ilma li l-istatus tagħhom ikun ġie definit bħala inqas minn tajjeb fil-pjan ta’ ġestjoni tal-baċiri idrografiċi rilevanti.

(g)l-investimenti f’infrastrutturi kbar li ma jkunux parti mill-istrateġiji ta’ żvilupp lokali;

(h)l-investimenti fl-afforestazzjoni li ma jkunux konsistenti mal-objettivi klimatiċi u ambjentali f’konformità mal-prinċipji tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti, kif żviluppati fil-Linji Gwida Pan-Ewropej għall-Afforestazzjoni u għar-Riforestazzjoni.

Il-punti (a), (b), (d) u (g) tal-ewwel subparagrafu ma għandhomx japplikaw fejn jiġi provdut appoġġ permezz ta’ strumenti finanzjarji.

4.L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-appoġġ għar-rata massima ta’ 75 % tal-ispejjeż eliġibbli.

Ir-rata massima tal-appoġġ tista’ tiġi miżjuda għall-investimenti li ġejjin:

(a)investimenti għall-afforestazzjoni u mhux produttivi marbuta mal-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

(b)investimenti fis-servizzi bażiċi fiż-żoni rurali;

(c)investimenti fir-restawr tal-potenzjal agrikolu jew forestali wara diżastri naturali jew avvenimenti katastrofiċi u investimenti f’azzjonijiet preventivi xierqa fil-foresti u fl-ambjent rurali.

Artikolu 69
Installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ u l-bidu tan-negozji rurali

1.L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ għall-installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ u l-bidu tan-negozji rurali bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom bl-għan li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

2.L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu appoġġ taħt dan it-tip ta’ interventi biex jgħinu:

(a)l-installazzjoni ta’ bdiewa żgħażagħ li jissodisfaw il-kundizzjonijiet inklużi fid-definizzjoni stabbilita fil-punt (e) tal-Artikolu 4(1);

(b)fil-bidu tan-negozju rurali marbut mal-agrikoltura u l-forestrija jew fid-diversifikazzjoni tal-introjtu tal-unitajiet domestiċi agrikoli;

(c)fil-bidu tan-negozju ta’ attivitajiet mhux agrikoli fiż-żoni rurali li jkunu parti minn strateġiji ta’ żvilupp lokali.

3.L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għas-sottomissjoni ta’ pjan tan-negozju u għall-kontenut tiegħu.

4.L-Istati Membri għandhom jagħtu appoġġ fil-forma ta’ somom f’daqqa. L-appoġġ għandu jkun limitat għall-ammont massimu ta’ EUR 100 000 u jista’ jkun kombinat ma’ strumenti finanzjarji.

Artikolu 70
Għodod għall-ġestjoni tar-riskju

1.L-Istati Membri għandhom jagħtu appoġġ għall-għodod għall-ġestjoni tar-riskju bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2.L-Istati Membri għandhom jagħtu appoġġ taħt dan it-tip ta’ interventi  sabiex jippromwovu l-għodod għall-ġestjoni tar-riskju, li jgħinu lill-bdiewa ġenwini jiġġestixxu r-riskji tal-produzzjoni u tal-introjtu marbuta mal-attività agrikola tagħhom li jmorru lil hinn mill-kontroll tagħhom u li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

3.B’mod partikolari, l-Istati Membri jistgħu jagħtu l-appoġġ li ġej:

(a)kontribuzzjonijiet finanzjarji bħala primjums għal skemi ta’ assigurazzjoni;

(b)kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-fondi mutwi, inkluż l-ispiża amministrattiva tal-istabbiliment;

4.L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà li ġejjin:

(a)it-tipi u l-kopertura tal-iskemi ta’ assigurazzjoni u tal-fondi mutwi eliġibbli;

(b)il-metodoloġija għall-kalkolu tat-telf u l-fatturi ta’ attivazzjoni għall-kumpens;

(c)ir-regoli għall-kostituzzjoni u l-ġestjoni tal-fondi mutwi.

5.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-appoġġ jingħata biss biex jiġi kopert it-telf ta’ mill-inqas 20 % tal-produzzjoni annwali medja jew tal-introjtu annwali medju tal-bidwi fil-perjodu preċedenti ta’ tliet snin jew medja ta’ tliet snin ibbażat fuq il-perjodu preċedenti ta’ ħames snin esklużi l-ogħla entrata u dik l-aktar baxxa.

6.L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-appoġġ għar-rata massima ta’ 70 % tal-ispejjeż eliġibbli.

7.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġi evitat il-kumpens żejjed b’konsegwenza tal-kombinazzjoni tal-interventi skont dan l-Artikolu ma’ skemi għall-ġestjoni tar-riskju pubbliċi jew privati oħrajn.

Artikolu 71
Kooperazzjoni

1.L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ għall-kooperazzjoni bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom biex iħejju u jimplimentaw il-proġetti tal-Grupp Operattiv tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam agrikolu kif imsemmi fl-Artikolu 114 u l-LEADER, imsejjaħ żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] u biex jippromwovu l-iskemi ta’ kwalità, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jew il-gruppi tal-produtturi jew forom oħra ta’ kooperazzjoni.

2.L-Istati Membri jistgħu biss jagħtu appoġġ taħt dan it-tip ta’ interventi biex jippromwovu forom ta’ kooperazzjoni li tinvolvi mill-inqas żewġ entitajiet u li tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

3.Taħt dan it-tip ta’ interventi l-Istati Membri jistgħu jkopru l-ispejjeż relatati mal-aspetti kollha tal-kooperazzjoni.

4.L-Istati Membri jistgħu jagħtu l-appoġġ bħala ammont ġenerali li jkopri l-ispiża tal-kooperazzjoni u l-ispiża tal-proġetti u l-operazzjoni implimentati jew jistgħu jkopru biss l-ispiża tal-koordinazzjoni u jużaw il-fondi minn tipi oħra ta’ intervent, strumenti ta’ appoġġ nazzjonali jew tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-proġetti.

5.Meta l-appoġġ jitħallas bħala ammont ġenerali, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu rispettati r-regoli u r-rekwiżiti tal-Unjoni li jikkonċernaw azzjonijiet simili koperti taħt tipi oħra ta’ interventi. Dan il-paragrafu ma japplikax għal-LEADER, imsejjaħ bħala żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni].

6.L-Istati Membri ma għandhomx jappoġġaw permezz ta’ dan it-tip ta’ interventi l-kooperazzjoni li tinvolvi biss il-korpi ta’ riċerka.

7.Fil-każ ta’ kooperazzjoni fil-kuntest tas-suċċessjoni tal-azjendi agrikoli, l-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ biss lill-bdiewa li jkunu laħqu l-età tal-pensjoni kif stabbilit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

8.L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-appoġġ għal massimu ta’ seba’ snin għajr għall-azzjonijiet ambjentali u klimatiċi kollettivi f’każijiet debitament ġustifikati biex jinkisbu l-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1).

Artikolu 72
Skambju tal-għarfien u l-informazzjoni

1.L-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ għall-iskambju tal-għarfien agrikolu, forestali u tan-negozju rurali u l-informazzjoni dwarhom bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u kif speċifikat aktar fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2.Taħt dan it-tip ta’ interventi, l-Istati Membri jistgħu jkopru l-ispejjeż ta’ kwalunkwe azzjoni rilevanti li tippromwovi l-innovazzjoni, l-aċċess għat-taħriġ u għall-pariri u l-iskambju u t-tixrid tal-għarfien u l-informazzjoni li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

3.L-Istati Membri għandhom jillimitaw l-appoġġ għal massimu ta’ 75 % tal-ispejjeż eliġibbli.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, fil-każ tal-istabbiliment ta’ servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli, l-Istati Membri jistgħu jagħtu appoġġ fil-forma ta’ ammont fiss ta’ massimu ta’ EUR 200 000.

4.B’deroga mill-paragrafu 3, fir-reġjuni ultraperiferiċi u f’każijiet oħra debitament ġustifikati l-Istati Membri jistgħu japplikaw rata ogħla jew ammont ogħla minn dak stabbilit f’dak il-paragrafu sabiex jiksbu l-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

5.Fil-każ ta’ appoġġ għall-istabbiliment ta’ servizzi konsultattivi għall-azjendi agrikoli, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-appoġġ ikun limitat fiż-żmien.

6.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-azzjonijiet appoġġati taħt dan it-tip ta’ interventi ikunu bbażati fuq id-deskrizzjoni tal-AKIS ipprovduta fil-Pjan Strateġiku tal-PAK skont il-punt (i) tal-Artikolu 102(a) u jkunu konsistenti magħha.

Taqsima 2
Elementi li japplikaw għal bosta tipi ta’ interventi

Artikolu 73
Għażla tal-operazzjonijiet

1.L-Awtorità ta’ Ġestjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, jew korpi intermedji deżinjati oħra, għandha tiddefinixxi l-kriterji ta’ għażla għall-interventi li huma relatati mat-tipi ta’ interventi li ġejjin: l-investimenti, l-installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ u l-bidu tan-negozju rurali, il-kooperazzjoni, l-iskambju tal-għarfien u l-informazzjoni, wara konsultazzjoni mal-Kumitat għall-Monitoraġġ imsemmi fl-Artikolu 111. Il-kriterji ta’ għażla għandu jkollhom l-għan li jiżguraw it-trattament ugwali tal-applikanti, l-użu aħjar tar-riżorsi finanzjarji u l-immirar tal-appoġġ skont l-iskop tal-interventi.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx il-kriterji ta’ għażla għall-interventi ta’ investiment li jimmiraw b’mod ċar l-iskopijiet ambjentali jew li jitwettqu b’rabta mal-attivitajiet ta’ restawr.

2.Ir-responsabbiltà tal-Awtorità ta’ Ġestjoni stabbilita fil-paragrafu 1 għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-kompiti tal-Gruppi ta’ Azzjoni Lokali stabbilit fl-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni].

3.Il-paragrafu 1 ma għandux japplika fejn l-appoġġ jingħata fil-forma ta’ strumenti finanzjarji.

4.Il-kriterji ta’ għażla ma jistgħux jiġu definiti għall-operazzjonijiet li jkunu rċevew ċertifikazzjoni tas-Siġill ta’ Eċċellenza taħt l-Orizzont 2020 jew Orizzont Ewropa jew ikunu ntgħażlu taħt il-Life +, bil-kundizzjoni li tali operazzjonijiet ikunu konsistenti mal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

5.L-operazzjonijiet ma għandhomx jintgħażlu għall-appoġġ meta jkunu tlestew fiżikament jew ikunu ġew implimentati bis-sħiħ qabel ma l-applikazzjoni għall-finanzjament taħt il-Pjan Strateġiku tal-PAK titressaq lill-Awtorità ta’ Ġestjoni, irrispettivament minn jekk il-pagament relatata kollha jkunux saru.

Artikolu 74
Regoli ġenerali għall-istrumenti finanzjarji

1.Fejn jingħata appoġġ taħt it-tipi ta’ interventi ta’ dan il-Kapitolu fil-forma ta’ strumenti finanzjarji kif stabbilit fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni], għandhom japplikaw id-definizzjonijiet ta’ “strument finanzjarju”, “prodott finanzjarju”, “riċevitur finali”, “fond ta’ parteċipazzjoni”, “fond speċifiku”, “effett ta’ ingranaġġ”, “proporzjon multiplikatur”, “spejjeż ta’ ġestjoni” u “tariffi ta’ ġestjoni” kif stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] u d-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu V ta’ dak ir-Regolament.

Barra minn hekk għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 5.

2.Meta jingħata appoġġ taħt it-tipi ta’ interventi ta’ dan il-Kapitolu fil-forma ta’ strumenti finanzjarji kif stipulat fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) [Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni], l-Istati Membri għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi li ġejjin.

3.Skont l-Artikolu 52(2) tar-Regolament (UE) [Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] u b’deroga mill-Artikolu 62(2) ta’ dan ir-Regolament, il-kapital operatorju, waħdu jew bħala parti minn operazzjoni, jista’ jkun nefqa eliġibbli.

Għall-attivitajiet li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-TFUE, il-kapital operatorju jista’ jkun nefqa eliġibbli b’ekwivalenti tal-għotja gross ta’ massimu ta’ EUR 200 000 matul kwalunkwe perjodu ta’ tliet snin fiskali, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rati ta’ appoġġ stipulati f’dan ir-Regolament.

4.Meta operazzjoni tirċievi kombinament ta’ appoġġ fil-forma ta’ strumenti finanzjarji u għotjiet, ir-rata massima applikabbli tal-appoġġ għandha tapplika għall-appoġġ kombinat provdut lill-operazzjoni u n-nefqa eliġibbli kombinata ddikjarata mill-Istati Membri ma għandhiex taqbeż il-100 % tal-ispiża eliġibbli tal-operazzjoni.

5.In-nefqa eliġibbli ta’ strument finanzjarju għandha tkun l-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet imħallas tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, jew, fil-każ ta’ garanziji, imwarrab kif maqbul fil-kuntratti ta’ garanzija, mill-istrument finanzjarju fil-perjodu ta’ eliġibbiltà, meta dak l-ammont jikkorrispondi għal:

(a)il-pagamenti lir-riċevituri finali jew għall-benefiċċju tagħhom fil-każ ta’ self, investimenti ta’ ekwità u ta’ kważi ekwità;

(b)ir-riżorsi mwarrba kif maqbul fil-kuntratti ta’ garanzija, kemm jekk pendenti kif ukoll jekk ikunu diġà mmaturaw, bl-għan li jiġu onorati sejħiet possibbli ta’ garanzija għat-telf, ikkalkulat fuq il-bażi ta’ proporzjon multiplikatur li jkopri ammont multiplu ta’ self ġdid żburżat sottostanti jew investimenti ta’ ekwità fir-riċevituri finali;

(c)il-pagamenti lir-riċevituri finali jew għall-benefiċċju tagħhom meta l-istrumenti finanzjarji jiġu kombinati ma’ kwalunkwe kontribuzzjoni oħra tal-Unjoni f’operazzjoni ta’ strumenti finanzjarju uniku skont l-Artikolu 52(5) tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni];

(d)il-pagamenti tat-tariffi ta’ ġestjoni u r-rimborż tal-ispejjeż ta’ ġestjoni mġarrba mill-korpi li jimplimentaw l-istrument finanzjarju.

Għall-finijiet tal-punt (b) ta’ dan il-paragrafu, il-proporzjon multiplikatur għandu jiġi stabbilit f’valutazzjoni tar-riskju ex ante prudenti u miftiehma fil-ftehim ta’ finanzjament rilevanti. Il-proporzjon multiplikatur jista’ jiġi rieżaminat, jekk dan ikun ġustifikat minn bidliet sussegwenti fil-kundizzjonijiet tas-suq. Tali rieżami ma għandux ikollu effett retroattiv.

Għall-finijiet tal-punt (d) ta’ dan il-paragrafu, it-tariffi ta’ ġestjoni għandhom ikunu bbażati fuq il-prestazzjoni. Meta l-korpi li jimplimentaw fond ta’ parteċipazzjoni u/jew fondi speċifiċi, skont l-Artikolu 53(3) tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] jintgħażlu permezz ta’ għotja diretta ta’ kuntratt, l-ammont tal-ispiża tal-ġestjoni u t-tariffi mħallsa lil dawn il-korpi li jistgħu jiġu ddikjarati bħala nefqa eliġibbli għandu jiġi soġġett għal livell limitu massimu ta’ [5 %] tal-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-Pjan Strateġiku tal-PAK żburżati lir-riċevituri finali f’self, f’investimenti ta’ ekwità jew kważi ekwità jew imwarrba kif miftiehma fil-kuntratti ta’ garanzija.

Dan il-livell limitu ma għandux japplika meta l-għażla tal-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji ssir permezz ta’ offerta kompetittiva skont il-liġi applikabbli u l-offerta kompetittiva tistabbilixxi l-ħtieġa għal livell ogħla ta’ spejjeż u tariffi tal-ġestjoni.

Meta t-tariffi ta’ arranġamenti, jew kwalunkwe parti minnhom, ikunu imposti fuq ir-riċevituri finali, ma għandhomx jiġu ddikjarati bħala nefqa eliġibbli.

Artikolu 75
L-użu tal-FAEŻR mogħti permezz tal-InvestEU jew kombinat miegħu

1.Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] u r-rekwiżiti stabbiliti f’dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jallokaw, fil-Pjan Strateġiku tal-PAK, l-ammont li jrid jingħata permezz tal-InvestEU. L-ammont li jrid jingħata permezz tal-InvestEU ma għandux jaqbeż il-5 % tal-allokazzjoni totali tal-FAEŻR, għajr f’każijiet debitament ġustifikati. Il-Pjan Strateġiku tal-PAK għandu jkun fih il-ġustifikazzjoni tal-użu tal-garanziji baġitarji tal-InvestEU.

Barra mill-allokazzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jallokaw parti mill-assistenza teknika kif stabbilit fl-Artikolu 112 li trid tikkontribwixxi għall-InvestEU għall-Assistenza tal-InvestEU korrispondenti għall-attivitajiet stabbiliti fil-ftehim ta’ kontribuzzjoni msemmi fl-Artikolu [9] tar-[Regolament dwar l-InvestEU].

2.Għat-talbiet għal emenda ta’ Pjan Strateġiku tal-PAK imsemmija fl-Artikolu 107, ir-riżorsi ta’ snin futuri biss jistgħu jiġu identifikati.

Ir-riżorsi tal-2026 u tal-2027 ma għandhomx jintużaw għall-allokazzjonijiet taħt il-paragrafu 1.

3.L-ammont imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandu jintuża għall-proviżjonament tal-parti tal-garanzija tal-UE taħt il-kompartiment tal-Istat Membru.

4.Meta ftehim ta’ kontribuzzjoni, kif stabbilit fl-Artikolu [9] tar-[Regolament dwar l-InvestUE], ma jkunx ġie konkluż sal-31 ta’ Diċembru 2021 għal ammont imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istat Membru għandu jressaq talba għal emenda tal-Pjan Strateġiku tal-PAK skont l-Artikolu 107, biex juża l-ammont korrispondenti.

Il-Ftehim ta’ kontribuzzjoni għal ammont imsemmi fil-paragrafu 1 allokat fit-talba għal emenda ta’ Pjan Strateġiku tal-PAK għandu jiġi konkluż simultanjament mal-adozzjoni tad-deċiżjoni li temenda il-Pjan tal-PAK.

5.Meta ftehim ta’ garanzija, kif stabbilit fl-Artikolu [9] tar-[Regolament dwar l-InvestUE], ma jkunx ġie konkluż fi żmien [disa’] xhur mill-approvazzjoni tal-ftehim ta’ kontribuzzjoni, l-ammonti rispettivi mħallsa fil-fond ta’ proviżjonament komuni bħala proviżjonament għandhom jiġu trasferiti lura fil-Pjan Strateġiku tal-PAK u l-Istat Membru għandu jressaq talba korrispondenti għal emenda għall-Pjan Strateġiku tal-PAK.

6.Meta ftehim ta’ garanzija, kif stabbiliti fl-Artikolu [9] tar-[Regolament dwar l-InvestEU], ma jkunx ġie implimentat bis-sħiħ fi żmien [erba’ snin] mill-firma tal-ftehim ta’ garanzija, l-Istat Membri jista’ jitlob li l-ammonti impenjati fil-ftehim ta’ garanzija iżda li ma jkoprux self sottostanti jew strumenti oħra li jġibu magħhom riskju għandhom jiġu indirizzati skont il-paragrafu 5.

7.Ir-riżorsi ġġenerati mill-ammonti kontribwiti lill-InvestEU jew attribwibbli għalihom u li jingħataw permezz ta’ garanziji baġitarji għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istat Membru u għandhom jintużaw għal forom ta’ appoġġ li jistgħu jitħallsu lura skont il-Pjan Strateġiku tal-PAK.

Artikolu 76
Adegwatezza u preċiżjoni tal-kalkolu tal-pagamenti

Meta jingħata appoġġ fuq il-bażi tal-ispejjeż addizzjonali u l-introjtu mitluf skont l-Artikoli 65, 66 u 67, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-kalkoli rilevanti jkunu adegwati u preċiżi u jiġu stabbiliti minn qabel fuq il-bażi ta’ metodu ta’ kalkolu ġust, ekwitabbli u verifikabbli. Għal dan l-għan, korp li jkun funzjonalment indipendenti mill-awtoritajiet responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u li jkollu l-għarfien espert xieraq għandu jwettaq il-kalkoli jew jikkonferma l-adegwatezza u l-preċiżjoni tal-kalkoli.

Artikolu 77
Għażliet tal-ispejjeż issimplifikati

1.Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 65, 66, 67 u 69, l-appoġġ mogħti skont dan il-Kapitoli jista’ jieħu kwalunkwe waħda mill-forom li ġejjin:

(a)ir-rimborż ta’ spejjeż eliġibbli realment imġarrba minn benefiċjarju;

(b)l-ispejjeż unitarji;

(c)is-somom f’daqqa;

(d)il-finanzjament b’rata fissa.

2.L-ammonti għall-form ta’ għotjiet imsemmija fil-punt (b), (c) u (d) tal-paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ wieħed mill-modi li ġejjin:

(a)metodu ta’ kalkolu ġust, ekwitabbli u verifikabbli bbażat fuq:

(i) data statistika, informazzjoni oġġettiva oħra jew ġudizzju espert; jew

(ii) id-data storika vverifikata tal-benefiċjarji individwali; jew

(iii) l-applikazzjoni tal-prattiki kontabilistiċi normali tal-ispejjeż tal-benefiċjarji individwali;

(b)abbozzi tal-baġit;

(c)f’konformità mar-regoli għall-applikazzjoni tal-ispejjeż unitarji, tas-somom f’daqqa u tar-rati fissi korrispondenti applikabbli fil-politiki tal-Unjoni għal tip simili ta’ operazzjoni;

(d) f’konformità mar-regoli għall-applikazzjoni ta’ spejjeż unitarji, somom f’daqqa u rati fissi korrispondenti applikati skont skemi għall-għotjiet iffinanzjati għal kollox mill-Istat Membru għal tip simili ta’ operazzjoni.

Artikolu 78
Setgħat delegati għal rekwiżiti addizzjonali għat-tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 biex tissupplimenta dan ir-Regolament b’rekwiżiti addizzjonali għal dawk stipulati f’dan il-Kapitolu dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ appoġġ għat-tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali li ġejjin:

(a)l-impenji ta’ ġestjoni kif imsemmi fl-Artikolu 65;

(b)l-investimenti kif imsemmi fl-Artikolu 68;

(c)il-kooperazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 71.

TITOLU IV
DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 79
Nefqa tal-FAEG u tal-FAEŻR

1.Il-FAEG għandu jiffinanzja t-tipi ta’ interventi relatati ma’:

(a)il-pagamenti diretti stabbiliti fl-Artikolu 14;

(b)l-interventi settorjali stabbiliti fl-Kapitolu III tat-Titolu III.

2.Il-FAEŻR għandu jiffinanzja t-tipi ta’ interventi msemmija fil-Kapitolu IV tat-Titolu III.

Artikolu 80
Eliġibbiltà tan-nefqa

1.In-nefqa għandha tkun eliġibbli għall-kontribuzzjoni mill-FAEG u mill-FAEŻR mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara s-sena tal-approvazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK mill-Kummissjoni.

2.In-nefqa li ssir eliġibbli bħala riżultat ta’ emenda ta’ Pjan Strateġiku tal-PAK għandha tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-FAEŻR mid-data tal-preżentazzjoni tat-talba għal emenda lill-Kummissjoni.

B’deroga mill-Artikolu 73(5) u l-ewwel subparagrafu, fil-każijiet ta’ miżuri ta’ emerġenza minħabba diżastri naturali, avvenimenti katastrofiċi jew avvenimenti klimatiċi avversi jew bidla sinifikanti u f’daqqa fil-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi tal-Istat Membru jew tar-reġjun, il-Pjan Strateġiku tal-PAK jista’ jipprevedi li l-eliġibbiltà tan-nefqa ffinanzjata mill-FAEŻR relatata mal-emendi tal-Pjan tista’ tibda mid-data li fiha jkun seħħ l-avveniment.

3.In-nefqa għandha tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-FAEŻR jekk din tkun iġġarrbet minn benefiċjarju u tkun tħallset sal-31 ta’ Diċembru [2029]. Barra minn hekk, in-nefqa għandha tkun eliġibbli biss għal kontribuzzjoni mill-FAEŻR jekk l-għajnuna rilevanti fil-fatt titħallas mill-aġenzija tal-pagamenti sal-31 ta’ Diċembru [2029].

Artikolu 81
Allokazzjonijiet finanzjarji għat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti

1.Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali], l-ammont totali għat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti li jista’ jingħata fi Stat Membru skont il-Kapitolu II tat-Titolu III fir-rigward ta’ sena kalendarja ma għandux jaqbeż l-allokazzjoni finanzjarja ta’ dak l-Istat Membru stabbilita fl-Anness IV.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali], l-ammont massimu li jista’ jingħata fi Stat Membru, f’sena kalendarja, skont is-Subtaqsima 2, it-Taqsima 2, il-Kapitolu II tat-Titolu III ta’ dan ir-Regolament u qabel l-applikazzjoni tal-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament, ma għandux jaqbeż l-allokazzjoni finanzjarja ta’ dak l-Istat Membru stabbilita fl-Anness VI.

Għall-iskop tal-Artikolu 86(5), l-allokazzjoni finanzjarja ta’ Stat Membru msemmija fl-ewwel subparagrafu wara t-tnaqqis tal-ammonti stabbiliti fl-Anness VI u qabel kwalunkwe trasferiment skont l-Artikolu 15 hija stabbilita fl-Anness VII.

2.Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jemendaw l-allokazzjonijiet tal-Istati Membri stabbiliti fl-Annessi IV u VII biex jitqiesu l-iżviluppi relatati mal-ammont massimu totali tal-pagamenti diretti li jistgħu jingħataw, inkluż it-trasferimenti msemmija fl-Artikoli 15 u 90, it-trasferimenti tal-allokazzjonijiet finanzjarji msemmija fl-Artikolu 82(5) u kwalunkwe tnaqqis meħtieġ biex jiġu ffinanzjati t-tipi ta’ interventi f’setturi oħrajn imsemmija fl-Artikolu 82(6).

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-adattament tal-Anness VII ma għandux iqis kwalunkwe trasferimenti skont l-Artikolu 15.

3.L-ammont tal-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi għal kull intervent imsemmi fl-Artikolu 88 għat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti stabbiliti fl-Artikolu 14 li jrid jingħata fi Stat Membru fir-rigward ta’ sena kalendarja jista’ jaqbeż l-allokazzjoni ta’ dak l-Istati Membru stabbilita fl-Anness IV sal-ammont stmat tat-tnaqqis tal-pagamenti inkluż fil-Pjan Strateġiku tal-PAK kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 100(2)(d).

Artikolu 82
Allokazzjonijiet finanzjarji għal ċerti tipi ta’ interventi settorjali

1.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għat-tipi ta’ intervent fis-settur tal-inbid hija allokata lill-Istati Membri kif stabbilit fl-Anness V.

2.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għat-tipi ta’ intervent fis-settur tal-apikultura hija allokata lill-Istati Membri kif stabbilit fl-Anness VIII.

3.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għat-tipi ta’ intervent fis-settur tal-ħops allokata lill-Ġermanja għandha tkun EUR 2 188 000 fis-sena.

4.L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni għat-tipi ta’ intervent fis-settur taż-żejt taż-żebbuġa u taz-żebbuġ tal-mejda hija allokata kif ġej:

(a)EUR 10 666 000 kull sena għall-Greċja;

(b)EUR 554 000 kull sena għal Franza; u

(c)EUR 34 590 000 kull sena għall-Italja.

5.Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu jiddeċiedu li jittrasferixxu l-allokazzjonijiet finanzjarji totali msemmija fil-paragrafi 3 u 4 fl-allokazzjonijiet tagħhom għall-pagamenti diretti. Din id-deċiżjoni ma tistax tiġi rieżaminata.

L-allokazzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri trasferiti fl-allokazzjonijiet għall-pagamenti diretti ma għandhomx jibqgħu disponibbli għat-tipi ta’ interventi msemmija fil-paragrafi 3 u 4.

6.Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jużaw sa 3 % tal-allokazzjonijiet tal-Istati Membri għall-pagamenti diretti stabbiliti fl-Anness IV, wara tnaqqis tal-ammonti disponibbli għall-qoton stabbiliti fl-Anness VI, għat-tipi ta’ intervent f’setturi oħrajn imsemmija fit-Taqsima 7 tal-Kapitolu III tat-Titolu III.

7.Fl-2023, l-Istati Membri jistgħu jirrieżaminaw id-deċiżjonijiet tagħhom imsemmija fil-paragrafu 6 bħala parti minn talba għal emenda tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, imsemmija fl-Artikolu 107.

8.L-ammonti stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK approvat li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-paragrafi 6 u 7 għandhom ikunu vinkolanti fl-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 83
Allokazzjonijiet finanzjarji għat-tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali

1.L-ammont totali tal-appoġġ tal-Unjoni għat-tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali skont dan ir-Regolament għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2027 għandu jkun EUR 78 811 miljun fil-prezzijiet kurrenti skont il-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2021 sa 2027 38 .

2.0,25 % tar-riżorsi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu ddedikati lill-finanzjament tal-attivitajiet tal-assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali], inkluż in-Netwerk Ewropew għall-Politika Agrikola Komuni msemmi fl-Artikolu 113(2) ta’ dan ir-Regolament u s-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam agrikolu imsemmija fl-Artikolu 114 ta’ dan ir-Regolament. Dawk l-attivitajiet jistgħu jirrigwardaw perjodi preċedenti u sussegwenti tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

3.It-tqassim annwali skont l-Istat Membru tal-ammonti msemmija fil-paragrafu 1, wara tnaqqis tal-ammont imsemmi fil-paragrafu 2 huwa stipulat fl-Anness IX.

4.Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138 li jemendaw l-Anness IX sabiex tirrieżamina t-tqassim annwali għal kull Stat Membru biex jitqiesu l-iżviluppi rilevanti, inkluż it-trasferimenti msemmija fl-Artikoli 15 u 90, sabiex tagħmel aġġustamenti tekniċi mingħajr ma jinbidlu l-allokazzjonijiet ġenerali, jew biex titqies kwalunkwe bidla oħra prevista minn att leġislattiv wara l-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 84
Kontribuzzjoni mill-FAEŻR

L-att ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni li japprova Pjan Strateġiku tal-PAK skont l-Artikolu 106(6) għandu jistabbilixxi l-kontribuzzjoni massima mill-FAEŻR għall-pjan. Il-kontribuzzjoni mill-FAEŻR għandha tiġi kkalkulata fuq il-bażi tal-ammont tan-nefqa pubblika eliġibbli.

Artikolu 85
Rati tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR

1.Il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK għandhom jistabbilixxu rata ta’ kontribuzzjoni unika mill-FAEŻR applikabbli għall-interventi kollha.

2.Ir-rata ta’ kontribuzzjoni massima mill-FAEŻR għandha tkun:

(a)70 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-reġjuni ultraperiferiċi u fil-Gżejjer Minuri tal-Eġew skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 229/2013;

(b)70 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-reġjuni inqas żviluppati;

(c)65 % tan-nefqa eliġibbli għall-pagamenti taħt l-Artikolu 66;

(d)43 % tan-nefqa pubblika eliġibbli fir-reġjuni l-oħra.

Ir-rata ta’ kontribuzzjoni minima mill-FAEŻR għandha tkun 20 %.

3.B’deroga mill-paragrafu 2, ir-rata massima tal-kontribuzzjoni mill-FAEŻR għandha tkun:

(a)80 % għall-impenji ta’ ġestjoni msemmija fl-Artikolu 65 ta’ dan ir-Regolament, għall-pagamenti skont l-Artikolu 67 ta’ dan ir-Regolament, għall-investimenti mhux produttivi msemmija fl-Artikolu 68 ta’ dan ir-Regolament, għall-appoġġ għas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni skont l-Artikolu 71 ta’ dan ir-Regolament u għal-LEADER, imsejjaħ żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-Artikolu 25 tar-Regolament (EU) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni];

(b)100 % għall-operazzjonijiet li qed jirċievu finanzjament minn fondi trasferiti lill-FAEŻR skont l-Artikoli 15 u 90 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 86
Allokazzjonijiet finanzjarji minimi u massimi
 

1.Mill-inqas 5 % tal-kontribuzzjoni totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat lil-LEADER, imsejjaħ żvilupp lokali mmexxi mill-komunità fl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni].

2.Mill-inqas 30 % tal-kontribuzzjoni totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif stabbilit fl-Anness IX għandu jkun riżervat għall-interventi li jindirizzaw l-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1) ta’ dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tal-interventi bbażati fuq l-Artikolu 66.

L-ewwel subparagrafu ma japplikax għar-reġjuni ultraperiferiċi.

3.Massimu ta’ 4 % tal-kontribuzzjoni totali tal-FAEŻR lill-Pjan Strateġiku tal-PAK kif stabbilit fl-Anness IX jista’ jintuża biex jiffinanzja l-azzjonijiet tal-assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 112.

Il-kontribuzzjoni mill-FAEŻR tista’ tiżdied sa 6 % għall-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK meta l-ammont totali ta’ appoġġ tal-Unjoni għall-iżvilupp rurali jkun sa EUR 90 miljun.

L-assistenza teknika għandha tiġi rimborżata bħala rata fissa skont l-Artikolu 125(1)(e) tar-Regolament (UE/Euratom .../...[ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid] fil-qafas tal-pagamenti interim skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali]. Din ir-rata fissa għandha tirrappreżenta l-perċentwal stabbilit fil-Pjan Strateġiku tal-PAK għall-assistenza teknika tan-nefqa totali ddikjarata.

4.Għal kull Stat Membru l-ammont minimu stabbilit fl-Anness X għandu jkun riżervat għall-kontribut lejn l-objettiv speċifiku “Nattiraw il-bdiewa żgħażagħ u niffaċilitaw l-iżvilupp tan-negozju” stabbilit fil-punt (g) tal-Artikolu 6(1). Fuq il-bażi tal-analiżi tas-sitwazzjoni f’termini ta’ qawwiet, dgħufijiet, opportunitajiet u theddid (“l-analiżi SWOT”) u l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet li jridu jiġu indirizzati, l-ammont għandu jintuża għat-tipi ta’ interventi li ġejjin:

(a)l-Appoġġ għall-Introjtu Komplementarju għall-Bdiewa Żgħażagħ kif stipulat fl-Artikolu 27;

(b)l-installazzjoni tal-bdiewa żgħażagħ imsemmija fl-Artikolu 69;

5.L-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi għall-interventi tal-appoġġ għall-introjtu akkoppjat imsemmija fis-Subtaqsima 1 tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III, għandha tkun limitata għal massimu ta’ 10 % tal-ammont stabbilit fl-Anness VII.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri li skont l-Artikolu 53(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 użaw aktar minn 13 % tal-limitu massimu nazzjonali annwali tagħhom stabbilit fl-Anness II ta’ dak ir-Regolament għall-iskop ta’ appoġġ akkoppjat volontarju, jistgħu jiddeċiedu li jużaw aktar minn 10 % tal-ammont stabbilit fl-Anness VII għall-iskop tal-appoġġ għall-introjtu akkoppjat. Il-perċentwali li jirriżulta ma għandux jaqbeż il-perċentwal approvat mill-Kummissjoni għall-appoġġ akkoppjat volontarju fir-rigward tas-sena tat-talba 2018.

Il-perċentwal imseemi fl-ewwel subparagrafu jista’ jiġi miżjud b’massimu ta’ 2 %, sakemm l-ammont li jikkorrispondi għall-perċentwali li jaqbeż l-10 % jiġi allokat għall-appoġġ għall-għelejjel tal-proteini taħt is-Subtaqsima 1 tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III.

L-ammont inkluż fil-Pjan Strateġiku tal-PAK approvat li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-ewwel u t-tieni subparagrafi għandu jkun vinkolanti.

6.Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali], l-ammont massimu li jista’ jingħata fi Stat Membru qabel l-applikazzjoni tal-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament skont is-Subtaqsima 1 tat-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III ta’ dan ir-Regolament fir-rigward ta’ sena kalendarja ma għandux jaqbeż l-ammonti stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK skont il-paragrafu 6.

7.Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jużaw ċertu sehem tal-allokazzjoni mill-FAEŻR bħala ingranaġġ għall-appoġġ u biex itejbu l-Proġetti Strateġiċi tan-Natura integrati kif definit fir-[Regolament LIFE] u biex jiffinanzjaw l-azzjonijiet fir-rigward tal-mobbiltà għat-tagħlim transnazzjonali tal-persuni fil-qasam tal-iżvilupp agrikolu u rurali b’attenzjoni fuq il-bdiewa żgħażagħ, skont ir-[Regolament Erasmus].

Artikolu 87
It-traċċar tan-nefqa relatata mal-klima

1.Abbażi tal-informazzjoni provduta mill-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-kontribut tal-politika għall-objettivi tat-tibdil fil-klima bl-użu ta’ metodoloġija sempliċi u komuni.

2.Il-kontribut lejn il-mira tan-nefqa għandu jiġi stmat permezz tal-applikazzjoni ta’ piżijiet speċifiċi differenzjati fuq il-bażi ta’ jekk l-appoġġ jagħmilx kontribut sinifikanti jew moderat lejn l-objettivi tat-tibdil fil-klima. Dawn il-piżijiet għandhom ikunu kif ġej:

(a)40 % għan-nefqa taħt l-Appoġġ għall-Introjtu Bażiku għas-Sostenibbiltà u l-Appoġġ għall-Introjtu Komplementari msemmija fit-Titolu III, il-Kapitolu II, it-Taqsima II, is-Subtaqsimiet 2 u 3;

(b)100 % għan-nefqa taħt l-iskemi għall-klima u għall-ambjent imsemmija fit-Titolu III, il-Kapitolu II, it-Taqsima II, is-Subtaqsima 4;

(c)100 % għan-nefqa għall-interventi msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 86(2);

(d)40 % għan-nefqa għar-restrizzjonijiet naturali jew speċifiċi għaż-żona msemmija fl-Artikolu 66.

Artikolu 88
Allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi

1.Fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu allokazzjoni finanzjarja indikattiva għal kull intervent. Għal kull intervent, il-multiplikazzjoni tal-ammont unitarju ppjanat, mingħajr l-applikazzjoni tal-perċentwal tal-varjazzjoni msemmi fl-Artikolu 89, u l-outputs ippjanati, għandha tkun ugwali għal din l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva.

2.Meta jkunu ppjanati ammonti unitarji differenti fi ħdan intervent, is-somma tal-multiplikazzjonijiet tal-ammonti unitarji ppnajati, mingħajr l-applikazzjoni tal-perċentwal tal-varjazzjoni msemmi fl-Artikolu 89 u l-outputs ippjanati korrispondenti għandha tkun ugwali għall-allokazzjoni finanzjarja indikattiva msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 89
Varjazzjoni tal-ammont unitarju

1.Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikolu 15, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ammont massimu ta’ appoġġ unitarju jew perċentwal tal-varjazzjoni għal kull intervent tat-tipi ta’ interventi li ġejjin:

(a)il-pagamenti diretti diżakkoppjati u l-appoġġ għall-introjtu akkoppjat imsemmija fil-Kapitolu II tat-Titolu III;

(b)il-pagamenti għall-impenji ta’ ġestjoni msemmija fl-Artikolu 65;

(c)il-pagamenti għar-restrizzjonijiet naturali jew restrizzjoni oħrajn speċifiċi għaż-żona msemmija fl-Artikoli 66 u 67.

Il-perċentwal tal-varjazzjoni huwa l-perċentwal li bih l-ammont unitarju medju jew uniformi realizzat jista’ jaqbeż l-ammont unitarju medju jew uniformi ppjanat imsemmi fil-Pjan Strateġiku tal-PAK.

Għal kull intervent fil-forma ta’ pagamenti diretti, l-ammont unitarju medju jew uniformi reali ma għandu qatt ikun inqas mill-ammont unitarju ppjanat sakemm l-output miksub ma jaqbiżx l-output ippjanat kif stabbiliti fil-Pjan Strateġiku tal-PAK.

Meta jkunu ġew definiti ammonti unitarji differenti fi ħdan intervent, dan is-subparagrafu għandu japplika għal kull ammont unitarju uniformi jew medju ta’ dak l-intervent.

2.Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-ammont unitarju medju jew uniformi reali huwa kkalkulat permezz tad-diviżjoni tan-nefqa annwali mħallsa bl-output miksub korrispondenti għal kull intervent.

Artikolu 90
Flessibbiltà bejn l-allokazzjonijiet tal-pagamenti diretti u l-allokazzjonijiet mill-FAEŻR

1.Bħala parti mill-proposta tagħhom għall-Pjan Strateġiku tal-PAK imsemmija fl-Artikolu 106(1), l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jittrasferixxu:

(a)sa 15 % tal-allokazzjoni tal-pagamenti diretti tal-Istati Membri stabbilita fl-Anness IV wara tnaqqis tal-allokazzjoni għall-qoton stabbiliti fl-Anness VI għas-snin kalendarji 2021 sa 2026 lill-allokazzjoni tal-Istat Membru għall-FAEŻR fis-snin finanzjarji 2022 – 2027; jew

(b)sa 15 % tal-allokazzjoni għall-FAEŻR tal-Istat Membru fis-snin finanzjarji 2022 – 2027 lill-allokazzjoni tal-pagamenti diretti tal-Istat Membru stabbilita fl-Anness IV għas-snin kalendarji 2021 sa 2026.

Il-perċentwal ta’ trasferiment mill-allokazzjoni tal-pagamenti diretti tal-Istat Membru lill-allokazzjoni tiegħu għall-FAEŻR imsemmi fl-ewwel subparagrafu jista’ jiżdied bi:

(a)sa 15 punti perċentwali dejjem jekk l-Istati Membri jużaw iż-żieda korrispondenti għall-interventi ffinanzjati mill-FAEŻR li jindirizzaw l-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

(b)sa 2 punti perċentwali dejjem jekk l-Istati Membri jużaw iż-żieda korrispondenti skont il-punt (b) tal-Artikolu 86(4).

2.Id-deċiżjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jistabbilixxu l-perċentwal imsemmi fil-paragrafu 1, li jista’ jvarja skont is-sena kalendarja.

3.Fl-2023, l-Istati Membri jistgħu jirrieżaminaw id-deċiżjonijiet tagħhom imsemmija fil-paragrafu 1 bħala parti minn talba għal emenda tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, imsemmija fl-Artikolu 107.

TITOLU V
PJAN STRATEĠIKU TAL-PAK

KAPITOLU I
REKWIŻITI ĠENERALI

Artikolu 91
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK skont dan ir-Regolament biex jimplimentaw l-appoġġ mill-Unjoni ffinanzjat mill-FAEG u mill-FAEŻR għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6.

Fuq il-bażi tal-analiżi SWOT imsemmija fl-Artikolu 103(2) u valutazzjoni tal-ħtiġijiet imsemmija fl-Artikolu 96, fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu strateġija tal-intervent kif imsemmi fl-Artikolu 97 li fiha għandhom jiġu stabbiliti miri kwantitattivi u stadji importanti għall-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6. Il-miri għandhom jiġu definiti bl-użu ta’ sett komuni ta’ indikaturi tar-riżultati stabbilit fl-Anness I.

Sabiex jilħqu dawn il-miri, l-Istati Membri għandhom jiffissaw l-interventi bbażati fuq it-tipi ta’ interventi stipulati fit-Titolu III.

Kull Pjan Strateġiku tal-PAK għandu jkopri l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2027.

Artikolu 92
Aktar ambizzjoni fir-rigward tal-objettivi relatati mal-ambjent u mal-klima

1.Permezz tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom u b’mod partikolari permezz tal-elementi tal-istrateġija tal-interventi msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 97(2), l-Istati Membri għandhom jimmiraw li jagħmlu kontribut ġenerali akbar għall-kisba tal-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima stipulati fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1) b’paragun mal-kontribut ġenerali li jkun sar għall-kisba tal-objettiv stipulat fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 110(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 permezz tal-appoġġ taħt il-FAEG u l-FAEŻR fil-perjodu mill-2014 sal-2020.

2.Fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom, l-Istati Membri għandhom jispjegaw, fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, kif għandhom l-intenzjoni jiksbu l-kontribut ġenerali akbar stabbilit fil-paragrafu 1. Dik l-ispjegazzjoni għandha tkun ibbażata fuq informazzjoni rilevanti bħal pereżempju l-elementi msemmija fil-punti (a) sa (f) tal-Artikolu 95(1) u fil-punt (b) tal-Artikolu 95(2).

Artikolu 93
Arkitettura tal-Pjan Strateġiku tal-PAK

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi Pjan Strateġiku tal-PAK uniku għat-territorju kollu tiegħu.

Meta l-elementi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK jiġu stabbiliti fil-livell reġjonali, l-Istat Membru għandu jiżgura l-koerenza u l-konsistenza mal-elementi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK stabbilit fil-livell nazzjonali.

Artikolu 94
Rekwiżiti proċedurali

1.L-Istati Membri għandhom ifasslu l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK fuq il-bażi ta’ proċeduri trasparenti, skont il-qafas istituzzjonali u legali tagħhom.

2.Il-korp tal-Istat Membru responsabbli għat-tfassil tal-Pjan Strateġiku tal-PAK għandu jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti għall-ambjent u l-klima jkunu involuti effettivament fit-tfassil tal-aspetti ambjentali u klimatiċi tal-Pjan.

3.Kull Stat Membru għandu jorganizza sħubija mal-awtoritajiet kompetenti reġjonali u lokali. Is-sħubija għandha tinkludi mill-inqas is-sħab li ġejjin:

(a)l-awtoritajiet pubbliċi rilevanti;

(b)is-sħab ekonomiċi u soċjali;

(c)il-korpi rilevanti li jirrappreżentaw is-soċjetà ċivili u fejn rilevanti l-korpi responsabbli għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, id-drittijiet fundamentali, l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jinvolvu lil dawk is-sħab fit-tħejjija tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK.

4.L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikooperaw sabiex jiżguraw koordinazzjoni effettiva fl-implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, filwaqt li jqisu l-prinċipji ta’ proporzjonalità u ta’ ġestjoni kondiviża.

KAPITOLU II
KONTENUT TAL-PJAN STRATEĠIKU TAL-PAK

Artikolu 95
Kontenut tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK

1.Kull Pjan Strateġiku tal-PAK għandu jinkludi t-taqsimiet li ġejjin:

(a)valutazzjoni tal-ħtiġijiet;

(b)strateġija tal-interventi;

(c)deskrizzjoni tal-elementi komuni f’bosta interventi;

(d)deskrizzjoni tal-interventi tal-pagamenti diretti, settorjali u tal-iżvilupp rurali speċifikati fl-istrateġija;

(e)mira u pjanijiet finanzjarji;

(f)deskrizzjoni tas-sistema ta’ governanza u ta’ koordinazzjoni;

(g)deskrizzjoni tal-elementi li jiżguraw il-modernizzazzjoni tal-PAK;

(h)deskrizzjoni tal-elementi relatati mas-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piż amministrattiv għall-benefiċjarji finali.

2.Kull Pjan Strateġiku tal-PAK għandu jinkludi l-Annessi li ġejjin:

(a)l-Anness I dwar l-evalwazzjoni ex ante u l-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika (VAS);

(b)l-Anness II dwar l-analiżi SWOT;

(c)l-Anness III dwar il-konsultazzjoni tas-sħab;

(d)l-Anness IV dwar il-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton;

(e)l-Anness V dwar il-finanzjament nazzjonali addizzjonali pprovdut fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

3.Ir-regoli dettaljati dwar il-kontenut tat-taqsimiet u l-annessi tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 huma stipulati fl-Artikoli 96 sa 103.

Artikolu 96
Valutazzjoni tal-ħtiġijiet

Il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 95(1) għandha tinkludi dan li ġej:

(a)sommarju tal-analiżi SWOT kif imsemmi fl-Artikolu 103(2);

(b)identifikazzjoni tal-ħtiġijiet għal kull objettiv speċifiku stabbilit fl-Artikolu 6 fuq il-bażi tal-evidenza mill-analiżi SWOT. Il-ħtiġijiet kollha għandhom jiġu deskritti, irrispettivament minn jekk humiex se jiġu indirizzati permezz tal-Pjan Strateġiku tal-PAK jew le;

(c)għall-objettiv speċifiku li jiġi appoġġat l-introjtu vijabbli u r-reżiljenza tal-azjendi agrikoli kif stabbilit fil-punt (a) tal-Artikolu 6(1), valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet b’rabta mal-ġestjoni tar-riskju;

(d)fejn applikabbli, analiżi tal-ħtiġijiet speċifiċi taż-żoni ġeografiċi vulnerabbli, bħal pereżempju r-reġjuni ultraperiferiċi;

(e)il-prijoritizzazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-ħtiġijiet, inkluż ġustifikazzjoni siewja tal-għażliet li jkunu saru u jekk rilevanti, għaliex ċerti ħtiġijiet identifikati ma jiġux indirizzati jew parzjalment indirizzati fil-Pjan Strateġiku tal-PAK.

Għall-objettivi ambjentali u klimatiċi speċifiċi msemija fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1), il-valutazzjoni għandha tqis il-pjanijiet ambjentali u klimatiċi nazzjonali li jirriżultaw mill-istrumenti leġiżlattivi msemmija fl-Anness XI.

L-Istati Membri għandhom jużaw l-aktar data reċenti u affidabbli għal din il-valutazzjoni.

Artikolu 97
Strateġija tal-interventi

1.L-istrateġija tal-interventi msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 95(1) għandha tistabbilixxi, għal kull objettiv speċifiku msemmi fl-Artikolu 6(1) u indirizzat fil-Pjan Strateġiku tal-PAK:

(a)miri għal kull indikatur tar-riżultati speċifiku rilevanti komuni u l-istadji importanti relatati tal-Pjan Strateġiku tal-PAK fejn rilevanti. Il-valur ta’ dawn il-miri għandu jiġi ġustifikat fid-dawl tal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet imsemmija fl-Artikolu 96. Fir-rigward tal-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1), il-miri għandhom jiġu derivati mill-elementi tal-ispjegazzjoni mogħtija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;

(b)l-interventi, fuq il-bażi tat-tipi ta’ intervent definiti fit-Titolu III, ħlief il-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton stipulat fis-Subtaqsima 2 tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II ta’ dak it-Titolu, għandhom jitfasslu biex jindirizzaw is-sitwazzjoni speċifika fiż-żona kkonċernata, wara loġika ta’ intervent siewja, appoġġata mill-evalwazzjoni ex ante msemmija fl-Artikolu 125, l-analiżi SWOT imsemmija fl-Artikolu 103(2) u l-valutazzjoni tal-ħtiġijiet imsemmija fl-Artikolu 96;

(c)l-elementi li juru kif l-interventi jippermettu l-ksib tal-miri u kif inhuma koerenti u kompatibbli b’mod reċiproku;

(d)l-elementi li juru li l-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji lill-interventi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK hija ġġustifikata u xierqa biex jinkisbu l-miri stabbiliti, u hija konsistenti mal-pjan finanzjarju kif imsemmi fl-Artikolu 100.

2.L-istrateġija tal-interventi għandha tipprovdi wkoll l-elementi li ġejjin, li juru l-konsistenza tal-istrateġija u l-komplementarjetà tal-interventi fl-objettivi speċifiċi kollha stabbiliti fl-Artikolu 6(1):

(a)ħarsa ġenerali lejn l-arkitettura ambjentali u klimatika tal-Pjan Strateġiku tal-PAK li tiddeskrivi l-komplementarjetà u l-kundizzjonijiet bażi bejn il-kundizzjonalità u l-interventi differenti li jindirizzaw l-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1), kif ukoll il-mod biex jinkiseb il-kontribut globali akbar stabbilit fl-Artikolu 92;

(b)spjegazzjoni ta’ kif l-arkitettura tal-ambjent u tal-klima tal-Pjan Strateġiku tal-PAK hija maħsuba biex tikkontribwixxi għall-miri nazzjonali fuq żmien twil diġà stabbiliti, deskritti jew li jirriżultaw mill-istrumenti leġiżlattivi msemmija fl-Anness XI;

(c)fir-rigward tal-objettiv speċifiku “nattiraw il-bdiewa żgħażagħ u niffaċilitaw l-iżvilupp tan-negozju” stabbilit fil-punt (g) tal-Artikolu 6(1), għandhom jiġu ppreżentati ħarsa ġenerali tal-interventi rilevanti tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u l-kundizzjonijiet speċifiċi bħal pereżempju dawk speċifikati fl-Artikoli 22(4), 27, 69 u 71(7). B’mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jirreferu għall-Artikolu 86(5) meta jippreżentaw il-pjan finanzjarju fir-rigward tat-tipi ta’ interventi msemmija fl-Artikoli 27 u 69. Il-ħarsa ġenerali għandha wkoll tispjega l-interazzjoni mal-istrumenti nazzjonali bil-ħsieb li tittejjeb il-konsistenza bejn l-azzjonijiet tal-Unjoni u nazzjonali f’dan il-qasam.

(d)ħarsa ġenerali lejn l-interventi relatati mas-settur, inkluż l-appoġġ għall-introjtu akkoppjat kif imsemmi fis-Subtaqsima 1 tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tat-Titolu III u l-interventi settorjali msemmija fil-Kapitolu III tat-Titolu III, filwaqt li jipprovdu ġustifikazzjoni għall-immirar tas-setturi kkonċernati, il-lista ta’ interventi għal kull settur, il-komplementarjetà tagħhom, kif ukoll il-miri addizzjonali speċifiċi possibbli relatati mal-interventi bbażati fuq it-tipi ta’ interventi settorjali msemmija fil-Kapitolu III tat-Titolu III;

(e)spjegazzjoni ta’ liema interventi se jikkontribwixxu għall-iżgurar ta’ approċċ koerenti u integrat għall-ġestjoni tar-riskju;

(f)deskrizzjoni tal-interazzjoni bejn l-interventi nazzjonali u reġjonali, inkluż id-distribuzzjoni tal-allokazzjoni finanzjarji għal kull intervent u għal kull fond.

Artikolu 98
Elementi komuni f’bosta interventi

Id-deskrizzjoni tal-elementi komuni f’bosta interventi msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 95(1) għandha tinkludi:

(a)id-definizzjonijiet ipprovduti mill-Istati Membri f’konformità mal-Artikolu 4(1), kif ukoll ir-rekwiżiti minimi għall-interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti diżakkoppjati skont l-Artikolu 16;

(b)deskrizzjoni tas-sistema tal-kundizzjonalità, li tinkludi dan li ġej:

(i)għal kull standard tal-KAAT kif imsemmi fl-Anness III, deskrizzjoni tal-mod kif huwa implimentat l-istandard tal-Unjoni, inkluż l-elementi li ġejjin: sommarju tal-prattika fl-azjenda agrikola, il-kamp ta’ applikazzjoni territorjali, it-tip ta’ bdiewa kkonċernati u ġustifikazzjoni tal-kontribut għall-objettiv ewlieni tal-prattika;

(ii)deskrizzjoni tal-kontribut globali għall-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1);

(c)deskrizzjoni tal-użu tal-“assistenza teknika” kif imsemmi fl-Artikoli 83(2), 86(3) u 112 u tan-netwerks tal-PAK kif imsemmi fl-Artikolu 113;

(d)informazzjoni oħra dwar l-implimentazzjoni b’mod partikolari:

(i)deskrizzjoni qasira tal-istabbiliment tal-valur tal-intitolamenti għal pagamenti u tal-funzjonament tar-riżerva fejn applikabbli;

(ii)l-użu tal-prodott stmat tat-tnaqqis tal-pagamenti diretti kif imsemmi fl-Artikolu 15;

(iii)ħarsa ġenerali lejn il-koordinazzjoni, id-demarkazzjoni u l-komplementarjetajiet bejn l-FAEŻR u fondi oħra tal-Unjoni li huma attivi fiż-żoni rurali;

Artikolu 99
Interventi

Id-deskrizzjoni ta’ kull intervent speċifikat fl-istrateġija msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 95(1) għandha tinkludi:

(a)it-tip ta’ intervent li jappartjeni għalih;

(b)il-kamp ta’ applikazzjoni territorjali;

(c)id-disinn speċifiku jew ir-rekwiżiti ta’ dak l-intervent li jiżguraw kontribut effettiv lill-objettiv(i) speċifiku(speċifiċi) stabbiliti fl-Artikolu 6(1). Għall-interventi ambjentali u klimatiċi, l-artikolazzjoni mar-rekwiżiti tal-kundizzjonalità għandha turi li ma jkunx hemm duplikazzjoni tal-prattiki;

(d)il-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà;

(e)għal kull intervent li huwa bbażat fuq it-tipi ta’ interventi elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament, kif jirrispetta d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Anness 2 għall-Ftehim tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura kif speċifikat fl-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament u fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament, u għal kull intervent li mhuwiex ibbażat fuq it-tipi ta’ interventi elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament, jekk jirrispetta d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Artikolu 6.5 jew l-Anness 2 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura, u jekk iva, kif;

(f)l-outputs ippjanati annwali għall-intervent, u fejn rilevanti, tqassim għal kull ammont unitarju uniformi jew medju tal-appoġġ;

(g)l-ammont unitarju ppjanat tal-appoġġ, il-ġustifikazzjoni tiegħu u varjazzjoni massima ġustifikata ta’ dak l-ammont unitarju kif imsemmi fl-Artikolu 89. Fejn applikabbli, għandha tiġi provduta l-informazzjoni li ġejja wkoll:

(i)il-forma u r-rata tal-appoġġ;

(ii)il-kalkolu tal-ammont unitarju tal-appoġġ u ċ-ċertifikazzjoni tagħhom kif imsemmi fl-Artikolu 76;

(iii)l-ammonti unitarji uniformi differenti tal-appoġġ fi ħdan dak l-intervent, speċjalment għall-gruppi ta’ territorji definiti fl-Artikolu 18(2);

(iv) meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jiddiferenzjaw l-ammont tal-appoġġ għall-introjtu bażiku għal kull ettaru skont l-Artikolu 18(2) għal kull grupp ta’ territorji;

(h)l-allokazzjoni finanzjarja annwali li tirriżulta għall-intervent, kif imsemmi fl-Artikolu 88. Fejn applikabbli, għandu jiġi provdut tqassim tal-ammonti ppjanati għall-għotjiet u l-ammonti ppjanati għall-istrumenti finanzjarji;

(i)indikazzjoni ta’ jekk l-intervent jaqax barra l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-TFUE u huwiex soġġett għall-valutazzjoni tal-għajnuna mill-Istat.

Artikolu 100
Mira u pjanijiet finanzjarji

1.Il-pjan tal-mira msemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 95(1) għandu jikkonsisti f’tabella rikapitulattiva li turi l-miri kif imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 97(1), li tindika t-tqassim fi stadji importanti annwali.

2.Il-pjan finanzjarju msemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 95(1) għandu jinkludi tabelli li huma konsistenti mal-punti (f) u (h) tal-Artikolu 99, inkluż:

(a)l-allokazzjonijiet tal-Istati Membri għat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti kif imsemmi fl-Artikolu 81(1), għat-tipi ta’ interventi settorjali għall-inbid imsemmija fl-Artikolu 82(1), għall-apikultura msemmija fl-Artikolu 82(2) u għat-tip ta’ interventi għall-iżvilupp rurali kif imsemmi fl-Artikolu 83(3);

(b)it-trasferimenti ta’ ammonti bejn it-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti u t-tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali skont l-Artikolu 90 u kwalunkwe tnaqqis tal-allokazzjonijiet tal-Istati Membri għat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti direttiti biex ikunu disponibbli ammonti għat-tipi ta’ interventi f’setturi oħrajn imsemmija fit-Taqsima VII tal-Kapitolu III tat-Titolu III skont l-Artikolu 82(7);

(c)l-allokazzjonijiet tal-Istat Membru għat-tipi ta’ interventi settorjali għaż-żejt taż-żebbuġa, imsemmija fl-Artikoli 82(4), u għall-ħops imsemmija fl-Artikolu 82(3), u jekk dawn it-tipi ta’ interventi mhumiex implimentati, id-deċiżjoni li jiġu inklużi l-allokazzjonijiet korrispondenti fl-allokazzjoni tal-Istati Membri għall-pagamenti diretti skont l-Artikolu 82(5);

(d)tqassim tal-allokazzjonijiet tal-Istati Membri għat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti wara t-trasferimenti kif speċifikat fil-punti (b) u (c) fuq il-bażi ta’ allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi għal kull tip ta’ intervent u għal kull intervent, filwaqt li jiġu speċifikati l-outputs ippjanati, l-ammont unitarju medju jew uniformi u l-varjazzjoni massima msemmija fl-Artikolu 89. Fejn applikabbli, it-tqassim għandu jinkludi l-ammont tar-riżerva tal-intitolamenti għal pagament.

Għandu jiġi speċifikat il-prodott totali stmat tat-tnaqqis tal-pagamenti.

Filwaqt li jitqies l-użu tal-prodott tat-tnaqqis tal-pagamenti msemmi fl-Artikoli 15 u 81(3), dawn l-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi, l-outputs ippjanati relatati u l-ammonti unitarji medji jew l-ammonti unitarji uniformi korrispondenti għandhom jiġu stabbiliti qabel it-tnaqqis tal-pagamenti;

(e)tqassim tal-allokazzjonijiet għat-tipi ta’ interventi settorjali msemmijin fit-Taqsima VII tal-Kapitolu III tat-Titolu III, għal kull intervent u b’indikazzjoni tal-outputs ippjanati u l-ammont unitarju medju;

(f)tqassim tal-allokazzjonijiet tal-Istati Membri għall-iżvilupp rurali wara t-trasferimenti lill-pagamenti diretti u minnhom kif speċifikat fil-punt (b), għal kull tip ta’ interventi u għal kull intervent, inkluż it-totali għall-perjodu, filwaqt li tiġi indikata ukoll ir-rata ta’ kontribuzzjoni applikabbli tal-FAEŻR, imqassma għal kull intervent u għall kull tip ta’ reġjun fejn applikabbli. Fil-każ ta’ trasferiment ta’ fondi mill-pagamenti diretti, għandhom ikunu speċifikati l-intervent(i) jew parti mill-intervent iffinanzjat mit-trasferiment. Din it-tabella għandha wkoll tispeċifika l-outputs ippjanati għal kull intervent u l-ammonti unitarji medji jew uniformi, kif ukoll, fejn applikabbli, tqassim tal-ammonti ppjanati għall-għotjiet u l-ammonti ppjanati għall-istrumenti finanzjarji. Għandhom ukoll jiġu speċifikati l-ammonti għall-assistenza teknika;

(g)indikazzjonijiet tal-interventi li jikkontribwixxu għar-rekwiżiti ta’ nfiq minimu stipulati fl-Artikolu 86.

L-elementi msemmija f’dan il-paragrafu għandhom ikunu stabbilit għal kull sena.

Artikolu 101
Sistemi ta’ governanza u ta’ koordinazzjoni

Id-deskrizzjoni tas-sistemi ta’ governanza u ta’ koordinazzjoni msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 95(1) għandha tinkludi:

(a)l-identifikazzjoni tal-korpi ta’ governanza kollha msemmija fil-Kapitolu II tat-Titolu II tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali];

(b)l-identifikazzjoni u r-rwol tal-korpi delegati u intermedji mhux imsemmija fir-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali];

(c)l-informazzjoni dwar is-sistemi ta’ kontroll u l-penali msemmija fit-Titolu IV tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali], inkluż:

(i)is-sistema integrata ta’ amministrazzjoni u kontroll imsemmija fil-Kapitolu II tat-Titolu IV tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali];

(ii)is-sistema ta’ kontroll u ta’ penali għall-kundizzjonalità msemmija fil-Kapitolu IV tat-Titolu IV tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali];

(iii)il-korpi ta’ kontroll kompetenti responsabbli għall-verifiki;

(d)deskrizzjoni tal-istruttura tal-monitoraġġ u tar-rappurtar.

Artikolu 102
Modernizzazzjoni

Id-deskrizzjoni tal-elementi li jiżguraw il-modernizzazzjoni tal-PAK imsemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 95(1) għandha tenfasizza l-elementi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK li jappoġġaw il-modernizzazzjoni tas-settur agrikolu u tal-KAP u għandha tinkludi b’mod partikolari:

(a)ħarsa ġenerali ta’ kif il-Pjan Strateġiku tal-PAK se jikkontribwixxi għall-objettiv ġenerali trasversali relatat mat-trawwim u l-kondiviżjoni tal-għarfien, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni u t-tħeġġiġ tal-użu tagħhom imsemmi fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 5, b’mod partikolari permezz ta’:

(i)deskrizzjoni tal-istruttura organizzattiva tal-AKIS imfassla bħala l-flussi tal-organizzazzjoni u tal-għarfien flimkien bejn il-persuni, l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet li jużaw u li jipproduċu l-għarfien għall-agrikoltura u l-oqsma interrelatati;

(ii)deskrizzjoni ta’ kif is-servizzi konsultattivi kif imsemmija fl-Artikolu 13, ir-riċerka u n-netwerks tal-PAK se jaħdmu flimkien fil-qafas tal-AKIS, u kif is-servizzi konsultattivi u tal-appoġġ għall-innovazzjoni huma provduti;

(b)deskrizzjoni tal-istrateġija għall-iżvilupp tat-teknoloġiji diġitali fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali u għall-użu ta’ dawn it-teknoloġiji għat-titjib tal-effettività u l-effiċjenza tal-interventi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

Artikolu 103
Annessi

1.L-Anness I tal-Pjan Strateġiku tal-PAK imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 95(2) għandu jinkludi sommarju tar-riżultati ewlenin tal-evalwazzjoni ex ante msemmija fl-Artikolu 125 u l-Valutazzjoni Ambjentali Strateġika (VAS) kif imsemmi fid-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 39 u kif dawn ġew indirizzati jew ġustifikazzjoni ta’ għaliex ma tqisux, u link għar-rapport sħiħ tal-evalwazzjoni ex ante u għar-rapport tal-VAS;

2.L-Anness II tal-Pjan Strateġiku tal-PAK imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 95(2) għandu jinkludi analiżi SWOT tas-sitwazzjoni attwali taż-żona koperta mill-Pjan Strateġiku tal-PAK.

L-analiżi SWOT għandha tkun ibbażata fuq is-sitwazzjoni attwali taż-żona koperta mill-Pjan Strateġiku tal-PAK u għandha tinkludi, għal kull objettiv speċifiku stabbilit fl-Artikolu 6(1), deskrizzjoni ġenerali komprensiva tas-sitwazzjoni attwali taż-żona koperta mill-Pjan Strateġiku tal-PAK, fuq il-bażi ta’ indikaturi komuni tal-kuntest u informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva aġġornata oħra bħal pereżempju studji, rapporti ta’ evalwazzjoni tal-imgħoddi, analiżi settorjali u tagħlimiet meħuda minn esperjenzi preċedenti.

Barra minn hekk, dik id-deskrizzjoni għandha b’mod partikolari tenfasizza b’relazzjoni ma’ kull objettiv ġenerali u speċifiku stabbilit fl-Artikoli 5 u 6(1):

(a)il-qawwiet identifikati fiż-żona tal-Pjan Strateġiku tal-PAK;

(b)id-dgħufijiet identifikati fiż-żona tal-Pjan Strateġiku tal-PAK;

(c)l-opportunitajiet identifikati fiż-żona tal-Pjan Strateġiku tal-PAK;

(d)it-theddid identifikat fiż-żona tal-Pjan Strateġiku tal-PAK;

(e)fejn rilevanti, analiżi tal-aspetti territorjali, b’enfasi fuq dawk it-territorji speċifikament fil-mira ta’ interventi;

(f)fejn rilevanti, analiżi tal-aspetti settorjali, b’mod partikolari għal dawk is-setturi li huma soġġetti għal interventi speċifiċi u/jew programmi settorjali.

Għall-objettivi speċifiċi msemmija fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1), l-analiżi SWOT għandha tirreferi għall-pjanijiet nazzjonali li jirriżultaw mill-istrumenti leġiżlattivi msemmija fl-Anness XI.

Għall-objettiv speċifiku li jiġu attirati bdiewa żgħażagħ stabbilit fil-punt (g) tal-Artikolu 6(1), l-analiżi SWOT għandha tinkludi analiżi qasira tal-aċċess għall-art, għall-mobbiltà tal-art u għar-ristrutturar tal-art, tal-aċċess għall-finanzi u l-krediti u tal-aċċess għall-għarfien u għall-pariri.    

Għall-objettiv ġenerali trasversali relatat mat-trawwim u l-kondiviżjoni tal-għarfien, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni u t-tħeġġiġ tal-użu tagħhom imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5, l-analiżi SWOT għandha tipprovdi wkoll informazzjoni rilevanti dwar il-funzjonament tal-AKIS u l-istrutturi relatati.

3.L-Anness III tal-Pjan Strateġiku tal-PAK imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 95(2) għandu jinkludi l-eżiti tal-konsultazzjoni tas-sħab u deskrizzjoni qasira ta’ kif twettqet il-konsultazzjoni.

4.L-Anness IV tal-Pjan Strateġiku tal-PAK imsemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 95(2) għandu jinkludi deskrizzjoni qasira tal-pagament speċifiku għall-għelejjel għall-qoton u l-komplementarjetà tiegħu mal-interventi l-oħra tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

5.L-Anness V tal-Pjan Strateġiku tal-PAK imsemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 95(2) għandu jinkludi dan li ġej:

(a)deskrizzjoni qasira tal-finanzjament nazzjonali addizzjonali li huwa provdut fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, inkluż l-ammonti għal kull miżura u l-indikazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti skont dan ir-Regolament;

(b)spjegazzjoni tal-komplementarjetà mal-interventi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK; u

(c)indikazzjoni ta’ jekk il-finanzjament nazzjonali addizzjonali jaqax barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-TFUE u huwiex soġġett għal valutazzjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

Artikolu 104
Setgħat delegati għall-kontenut tal-Pjan Strateġiku tal-PAK

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 138 li jemendaw dan il-Kapitolu fir-rigward tal-kontenut tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u l-Annessi tiegħu.

Artikolu 105
Setgħat ta’ implimentazzjoni għall-kontenut tal-Pjan Strateġiku tal-PAK

Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli għall-preżentazzjoni tal-elementi deskritti fl-Artikoli 96 sa 103 fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 139(2).

KAPITOLU III
APPROVAZZJONI U EMENDA TAL-PJAN STRATEĠIKU TAL-PAK

Artikolu 106
Approvazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK

1.Kull Stat Membru għandu jippreżenta lill-Kummissjoni proposta għal Pjan Strateġiku tal-PAK, li jkun fiha l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 95 l-aktar tard fl-1 ta’ Jannar 2020.

2.Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK proposti fuq il-bażi tal-kompletezza tal-pjanijiet, il-konsistenza u l-koerenza mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, ma’ dan ir-Regolament u mad-dispożizzjonijiet adottati skontu u skont ir-Regolament Orizzontali, il-kontribut effettiv tagħhom għall-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6(1), l-impatt fuq il-funzjonament xieraq tas-suq intern u d-distorsjoni tal-kompetizzjoni, il-livell ta’ piż amministrattiv fuq il-benefiċjarji u l-amministrazzjoni. Il-valutazzjoni għandha tindirizza, b’mod partikolari, l-adegwatezza tal-istrateġija tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, l-objettivi speċifiċi korrispondenti, il-miri, l-interventi u l-allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji biex jiġu ssodisfati l-objettivi speċifiċi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK permezz tas-sett ta’ interventi propost fuq il-bażi tal-analiżi SWOT u l-evalwazzjoni ex ante.

3.Skont ir-riżultati tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni tista’ tindirizza osservazzjonijiet lill-Istati Membri fi żmien tliet xhur mid-data tal-preżentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

L-Istat Membru għandu jipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni addizzjonali kollha meħtieġa u, fejn xieraq, jirrevedi l-pjan propost.

4.Il-Kummissjoni għandha tapprova l-Pjan Strateġiku tal-PAK propost sakemm l-informazzjoni meħtieġa tkun ġiet sottomessa u sakemm il-Kummissjoni tkun sodisfatta li l-Pjan huwa kompatibbli mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet adottati skontu u fir-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali].

5.L-approvazzjoni ta’ kull Pjan Strateġiku tal-PAK għandha ssir l-aktar tard tmien xhur wara l-preżentazzjoni tiegħu mill-Istat Membru kkonċernat.

L-approvazzjoni ma għandhiex tkopri l-informazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 101 u fl-Annessi I sa IV tal-Pjan Strateġiku tal-PAK imsemmija fil-punti (a) sa (d) tal-Artikolu 95(2).

F’każijiet debitament ġustifikati, l-Istat Membru jista’ jitlob lill-Kummissjoni biex tapprova Pjan Strateġiku tal-PAK li ma fihx l-elementi kollha. F’dak il-każ, l-Istat Membru kkonċernat għandu jindika l-partijiet tal-Pjan Strateġiku tal-PAK li huma nieqsa u jipprovdi miri indikattivi u pjanijiet finanzjarji kif imsemmi fl-Artikolu 100 għall-Pjan Strateġiku tal-PAK sħiħ sabiex juri l-konsistenza u l-koerenza ġenerali tal-Pjan. L-elementi nieqsa tal-Pjan Strateġiku tal-PAK għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni f’emenda tal-pjan skont l-Artikolu 107.

6.Kull Pjan Strateġiku tal-PAK għandu jiġi approvat mill-Kummissjoni permezz ta’ deċiżjoni ta’ implimentazzjoni mingħajr ma tiġi applikata l-proċedura ta’ Kumitat imsemmija fl-Artikolu 139.

7.Il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK għandu jkollhom effetti legali biss wara l-approvazzjoni tagħhom mill-Kummissjoni.

Artikolu 107
Emenda tal-Pjan Strateġiku tal-PAK

1.L-Istati Membri jistgħu jippreżentaw lill-Kummissjoni talbiet biex jemendaw il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2.It-talbiet għall-emendi tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK għandhom ikunu debitament iġġustifikati u għandhom b’mod partikolari jistabbilixxu l-impatt mistenni tal-bidliet fil-pjan fuq il-kisba tal-objettivi speċifiċi, imsemmija fl-Artikolu 6(1). Għandhom ikunu akkumpanjati bil-pjan emendat inkluż l-annessi aġġornati kif xieraq.

3.Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-konsistenza tal-emenda ma’ dan ir-Regolament u d-dispożizzjonijiet adottati skontu kif ukoll mar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali] u l-kontribut effettiv tiegħu għall-objettivi speċifiċi.

4.Il-Kummissjoni għandha tapprova l-emenda rikjesta għal Pjan Strateġiku tal-PAK sakemm l-informazzjoni meħtieġa tkun ġiet sottomessa u sakemm il-Kummissjoni tkun sodisfatta li l-Pjan emendat huwa kompatibbli mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet adottati skontu u fir-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali].

5.Il-Kummissjoni tista’ tagħmel osservazzjonijiet fi żmien 30 jum ta’ xogħol mis-sottomissjoni tat-talba għall-emenda tal-Pjan Strateġiku tal-PAK. L-Istat Membru għandu jipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni addizzjonali meħtieġa kollha.

6.L-approvazzjoni ta’ talba għal emenda ta’ Pjan Strateġiku tal-PAK għandha ssir l-aktar tard tliet xhur wara l-preżentazzjoni tagħha mill-Istat Membru sakemm kwalunkwe osservazzjoni magħmula mill-Kummissjoni tkun tqieset kif xieraq.

7.Talba għal emenda tal-Pjan Strateġiku tal-PAK tista’ titressaq mhux aktar minn darba fis-sena kalendarja soġġett għal eċċezzjonijiet possibbli li jridu jiġu determinati mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 109.

8.Kull emenda tal-Pjan Strateġiku tal-PAK għandha tiġi approvata mill-Kummissjoni permezz ta’ deċiżjoni ta’ implimentazzjoni mingħajr ma tiġi applikata l-proċedura ta’ kumitat imseemija fl-Artikolu 139.

9.Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 80, il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK għandu jkollhom effetti legali biss wara l-approvazzjoni tagħhom mill-Kummissjoni.

10.Il-korrezzjonijiet ta’ natura purament klerikali jew editorjali jew ta’ żbalji ovvji li ma jaffettwawx l-implimentazzjoni tal-politika u l-intervent ma għandhomx jitqiesu bħala talba għal emenda. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b’tali korrezzjonijiet.

Artikolu 108
Kalkolu tal-limiti taż-żmien għall-azzjonijiet tal-Kummissjoni

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, meta jiġi stabbilit limitu ta’ żmien għal azzjoni tal-Kummissjoni, dak il-limitu ta’ żmien għandu jibda meta l-informazzjoni kollha li tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament u d-dispożizzjonijiet adottati skontu tkun ġiet sottomessa.

Dan il-limitu ta’ żmien ma għandux jinkludi l-perjodu li jibda mid-data wara d-data li fiha l-Kummissjoni tibgħat l-osservazzjonijiet tagħha jew talba għal dokumenti riveduti lill-Istat Membru u jispiċċa fid-data li fiha l-Istat Membru jwieġeb lill-Kummissjoni.

Artikolu 109
Setgħat delegati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 138 li jemendaw dan il-Kapitolu rigward:

(a)il-proċeduri u l-limiti ta’ żmien għall-approvazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK;

(b)il-proċeduri u l-limiti ta’ żmien għas-sottomissjoni u l-approvazzjoni tat-talbiet għall-emendi tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK;

(c)il-frekwenza li biha jridu jiġu sottomessi l-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK matul il-perjodu ta’ pprogrammar, inkluż id-determinazzjoni ta’ każijiet eċċezzjonali li għalihom l-għadd massimu ta’ emendi msemmi fl-Artikolu 107(7) ma jgħoddx.

TITOLU VI
KOORDINAZZJONI U GOVERNANZA

Artikolu 110
Awtorità ta’ Ġestjoni

1.L-Istati Membri għandhom jaħtru Awtorità ta’ Ġestjoni għall-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll rilevanti tkun ġiet stabbilita b’tali mod li tiżgura allokazzjoni u separazzjoni ċari tal-funzjonijiet bejn l-Awtorità ta’ Ġestjoni u korpi oħra. L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli mill-iżgurar li s-sistema taħdem b’mod effettiv matul il-perjodu tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

2.L-Awtorità ta’ Ġestjoni għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni u għall-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK b’mod effiċjenti, effettiv u korrett. B’mod partikolari għandha tiżgura li:

(a)jkun hemm sistema elettronika sigura xierqa li tirreġistra, iżżomm, tamministra u tirrapporta informazzjoni statistika dwar il-pjan u l-implimentazzjoni tiegħu meħtieġa għall-finijiet tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni u, b’mod partikolari, l-informazzjoni meħtieġa għall-monitoraġġ tal-progress b’rabta mal-objettivi u l-miri definiti;

(b)il-benefiċjarji u korpi oħra involuti fl-implimentazzjoni tal-interventi:

(i)jiġu mgħarrfa dwar l-obbligi tagħhom li jirriżultaw mill-għajnuna mogħtija, u jżommu sistema ta’ kontabbiltà separata jew kodiċi ta’ kontabbiltà xieraq għat-tranżazzjonijiet kollha marbuta ma’ operazzjoni;

(ii)ikunu konxji mir-rekwiżiti fir-rigward tal-provvista tad-data lill-Awtorità ta’ Ġestjoni u r-reġistrazzjoni tal-outputs u r-riżultati;

(c)il-benefiċjarji kkonċernati jiġu pprovduti, fejn xieraq permezz tal-użu ta’ mezzi elettroniċi, bil-lista tar-rekwiżiti statutorji ta’ ġestjoni u l-istandards minimi ta’ kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba stabbiliti skont it-Taqsima 2 tal-Kapitolu I tat-Titolu III li għandhom jiġu applikati fil-livell tal-azjenda agrikola, kif ukoll informazzjoni ċar u preċiża dwarhom;

(d)l-evalwazzjoni ex ante msemmija fl-Artikolu 125 tikkonforma mas-sistema ta’ evalwazzjoni u ta’ monitoraġġ u li hija aċċettata u sottomessa lill-Kummissjoni;

(e)il-pjan ta’ evalwazzjoni msemmi fl-Artikolu 126 huwa fis-seħħ, li l-evalwazzjoni ex post imsemmija f’dak l-Artikolu titwettaq fil-limiti ta’ żmien stipulati f’dan ir-Regolament, filwaqt li jiġi żgurat li dawn l-evalwazzjonijiet jikkonformaw mas-sistema ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni u li huma sottomessi lill-Kumitat ta’ Monitoraġġ imsemmi fl-Artikolu 111 u lill-Kummissjoni;

(f)il-Kumitat ta’ Monitoraġġ jiġi provdut bl-informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa biex tiġi mmonitorjata l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK fid-dawl tal-objettivi u l-prijoritajiet speċifiċi tiegħu;

(g)ir-rapport dwar il-prestazzjoni annwali jitfassal, inkluż it-tabelli ta’ monitoraġġ aggregati, u, wara l-konsultazzjoni mal-Kumitat ta’ Monitoraġġ, jitressaq lill-Kummissjoni;

(h)jittieħdu azzjonijiet ta’ segwitu rilevanti fuq l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar ir-rapporti tal-prestazzjoni annwali;

(i)l-aġenzija tal-pagamenti tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa, b’mod partikolari dwar il-proċeduri operati u kwalunkwe kontroll imwettaq b’relazzjoni mal-interventi magħżula għall-finanzjament, qabel ma jkunu awtorizzati l-pagamenti;

(j)il-benefiċjarji taħt l-interventi ffinanzjati mill-FAEŻR, għajr l-interventi relatati maż-żona u mal-annimali, jirrikonoxxu l-appoġġ finanzjarju li rċievu, inkluż l-użu xieraq tal-emblema tal-Unjoni skont ir-regoli stipulati mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 5;

(k)isir reklamar għall-Pjan Strateġiku tal-PAK, inkluż permezz tan-netwerk nazzjonali tal-PAK, billi jiġu infurmati l-benefiċjarji potenzjali, l-organizzazzjonijiet professjonali, is-sħab ekonomiċi u soċjali, il-korpi involuti fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi kkonċernati, inklużi l-organizzazzjonijiet ambjentali bil-possibbiltajiet offruti mill-Pjan Strateġiku tal-PAK u r-regoli biex jinkiseb aċċess għall-finanzjament tal-Pjan Strateġiku tal-PAK kif ukoll billi jiġu infurmati lill-benefiċjarji u lill-pubbliku ġenerali dwar l-appoġġ tal-Unjoni għall-agrikoltura u għall-iżvilupp rurali permezz tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

3.L-Istat Membru jew l-Awtorità ta’ Ġestjoni jistgħu jaħtru korp intermedjarju wieħed jew aktar li jinkludi lill-awtoritajiet lokali, il-korpi għall-iżvilupp reġjonali jew l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, biex iwettqu l-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-interventi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

4.Meta parti mill-kompiti tagħha jiġu delegati lil korp ieħor, l-Awtorità ta’ Ġestjoni għandha żżomm responsabbiltà sħiħa għall-effiċjenza u l-korrettezza tal-ġestjoni u tal-implimentazzjoni ta’ dawk il-kompiti. L-Awtorità ta’ Ġestjoni għandha tiżgura li jkunu fis-seħħ dispożizzjonijiet xierqa li jippermettu lill-korp l-ieħor jikseb id-data u l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta’ dawk il-kompiti.

5.Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 138, li jissuplementaw dan ir-Regolament b’regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-rekwiżiti dwar l-informazzjoni, ir-reklamar u l-viżibbiltà msemmija fil-punti (j) u (k) tal-paragrafu 2.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 139(2).

Artikolu 111
Kumitat ta’ Monitoraġġ

1.L-Istat Membru għandu jwaqqaf kumitat biex jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK (“il-Kumitat ta’ Monitoraġġ”) qabel is-sottomissjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

Kull Kumitat ta’ Monitoraġġ għandu jadotta r-regoli tiegħu ta’ proċedura.

Il-Kumitat ta’ Monitoraġġ għandu jiltaqa’ mill-inqas darba fis-sena u għandu jirrieżamina l-kwistjonijiet kollha li jaffettwaw il-progress tal-Pjan Strateġiku tal-PAK lejn il-kisba tal-miri tiegħu.

L-Istat Membru għandu jippubblika r-regoli tal-proċeduri tal-Kumitat ta’ Monitoraġġ u d-data u l-informazzjoni kollha kondiviża mal-Kumitat ta’ Monitoraġġ biss.

2.L-Istat Membru għandu jiddeċiedi dwar il-kompożizzjoni tal-Kumitat ta’ Monitoraġġ u għandu jiżgura rappreżentanza bbilanċjata tal-awtoritajiet pubbliċi u l-korpi intermedjarji rilevanti u tar-rappreżentanti tas-sħab imsemmijin fl-Artikolu 94(3).

Kull membru tal-Kumitat ta’ Monitoraġġ għandu jkollu vot.

L-Istat Membru għandu jippubblika l-lista tal-membri tal-Kumitat ta’ Monitoraġġ online.

Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni għandhom jieħdu sehem fil-ħidma tal-Kumitat ta’ Monitoraġġ b’funzjoni konsultattiva.

3.Il-Kumitat ta’ Monitoraġġ għandu jeżamina b’mod partikolari:

(a)il-progress fl-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u fil-kisba tal-istadji importanti u tal-miri;

(b)kwalunkwe kwistjoni li taffettwa l-prestazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u l-azzjonijiet meħuda biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet;

(c)l-elementi tal-valutazzjoni ex ante elenkati fl-Artikolu 52(3) tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] u d-dokument ta’ strateġija msemmi fl-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni];

(d)il-progress li jkun sar fit-twettiq tal-evalwazzjonijiet, is-sinteżi tal-evalwazzjonijiet u kwalunkwe segwitu li jkun sar fuq is-sejbiet;

(e)l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ta’ komunikazzjoni u viżibbiltà;

(f)il-bini tal-kapaċità amministrattiva għall-awtoritajiet pubbliċi u għall-benefiċjarji, fejn rilevanti.

4.Il-Kumitat ta’ Monitoraġġ għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar:

(a)l-abbozz tal-Pjan Strateġiku tal-PAK;

(b)il-metodoloġija u l-kriterji użati għas-selezzjoni tal-operazzjonijiet;

(c)ir-rapporti annwali dwar il-prestazzjoni;

(d)il-pjan ta’ evalwazzjoni u kwalunkwe emenda tiegħu;

(e)kwalunkwe proposta mill-awtorità ta’ ġestjoni għall-emenda tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

Artikolu 112
Assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri

1.Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, l-FAEŻR jista’ jappoġġa azzjonijiet li huma meħtieġa għall-amministrazzjoni u l-implimentazzjoni effettivi tal-appoġġ b’relazzjoni mal-Pjan Strateġiku tal-PAK, inkluż l-istabbiliment u l-operat tan-netwerks nazzjonali tal-PAK imsemmija fl-Artikolu 113(1). L-azzjonijiet imsemmijin f’dan il-paragrafu jistgħu jikkonċernaw perjodi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK preċedenti u sussegwenti.

2.L-azzjonijiet tal-awtorità tal-Fond Ewlieni skont il-paragrafi (4), (5) u (6) tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] jistgħu jiġu appoġġati wkoll.

3.L-assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri ma għandhiex tiffinanzja lill-korpi ta’ ċertifikazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali].

Artikolu 113
Netwerks Ewropej u nazzjonali tal-Politika Agrikola Komuni
 

1.Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi Netwerk nazzjonali tal-Politika Agrikola Komuni (netwerk nazzjonali tal-PAK) għan-netwerking tal-organizzazzjonijiet u l-amministrazzjonijiet, tal-konsulenti, tar-riċerkaturi u atturi oħra tal-innovazzjoni fil-qasam tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali fil-livell nazzjonali l-aktar tard 12-il xahar wara l-approvazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK mill-Kummissjoni.

2.Għandu jiġi stabbilit Netwerk Ewropew għall-Politika Agrikola Komuni (netwerk Ewropew tal-PAK) għan-netwerking tan-netwerks, l-organizzazzjonijiet u l-amministrazzjonijiet nazzjonali fil-qasam tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali fil-livell tal-Unjoni.

3.In-netwerking permezz tan-netwerks tal-PAK għandu jkollhom l-objettivi li ġejjin:

(a)iżidu l-involviment tal-partijiet ikkonċernati kollha fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK;

(b)jakkumpanjaw l-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK u fit-tranżizzjoni għal mudell ta’ implimentazzjoni bbażat fuq il-prestazzjoni;

(c)jiffaċilitaw it-tagħlim bejn il-pari u l-interazzjoni fost il-partijiet ikkonċernati agrikoli u rurali kollha;

(d)irawmu l-innovazzjoni u jappoġġaw l-inklużjoni tal-partijiet ikkonċernati kollha fil-proċess tal-iskambju tal-għarfien u tal-bini tal-għarfien;

(e)jappoġġaw il-kapaċitajiet ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni tal-partijiet interessati kollha;

(f)jikkontribwixxu għat-tixrid tar-riżultati tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK.

4.Il-kompiti tan-Netwerks tal-PAK għall-kisba tal-objettivi stabbiliti fil-paragrafu 3 għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)il-ġbir, l-analiżi u t-tixrid tal-informazzjoni dwar l-azzjonijiet appoġġati fil-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK;

(b)il-kontribut għall-bini tal-kapaċità għall-amministrazzjonijiet tal-Istati Membru u ta’ atturi oħra involuti fl-implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, inkluż fir-rigward tal-proċessi ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni;

(c)il-ġbir u t-tixrid ta’ prattiki tajbin;

(d)il-ġbir ta’ informazzjoni, inkluż l-istatistika u l-informazzjoni amministrattiva, u analiżi dwar l-iżviluppi fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali rilevanti għall-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6(1);

(e)il-ħolqien ta’ pjattaformi, fora u avvenimenti biex jiġu ffaċilitati l-iskambji ta’ esperjenza bejn il-partijiet ikkonċernati u t-tagħlim bejn il-pari, inkluż fejn rilevanti l-iskambji man-netwerks f’pajjiżi terzi;

(f)il-ġbir tal-informazzjoni u l-iffaċilitar tan-netwerking tal-istrutturi u tal-proġetti ffinanzjati, bħal pereżempju l-gruppi ta’ azzjoni lokali imsemmija fl-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni], il-Gruppi Operattivi tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam agrikolu kif imsemmi fl-Artikolu 114(4) u l-istrutturi u l-proġetti ekwivalenti;

(g)l-appoġġ għall-proġetti ta’ kooperazzjoni bejn il-gruppi ta’ azzjoni lokali jew strutturi ta’ żvilupp lokali simili, inkluż il-kooperazzjoni transnazzjonali;

(h)il-ħolqien ta’ rabtiet ma’ strateġiji jew netwerks iffinanzjati mill-Unjoni oħrajn;

(i)il-kontribuzzjoni għall-iżvilupp ulterjuri tal-PAK u t-tħejjija ta’ kwalunkwe perjodu sussegwenti tal-Pjan Strateġiku tal-PAK;

(j)fil-każ tan-netwerks nazzjonali tal-PAK, il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tan-netwerk Ewropew tal-PAK u l-kontribuzzjoni għalihom.

Artikolu 114
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni għall-Produttività u s-Sostenibbiltà fil-Qasam Agrikolu

1.Il-Kummissjoni se tistabbilixxi Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni għall-produttività u s-sostenibbiltà fil-qasam agrikolu (EIP).

2.L-għan tal-EIP għandu jkun li jistimola l-innovazzjoni u jtejjeb l-iskambju tal-għarfien.

3.L-EIP għandha tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi speċifiċi imsemmija fl-Artikolu 6(1).

4.L-EIP għandha tappoġġa lill-AKIS imsemmija fl-Artikolu 13(2) billi tikkollega l-politiki u l-istrumenti biex tħaffef l-innovazzjoni. Hija għandha b’mod partikolari:

(a)toħloq valur miżjud billi torbot aħjar ir-riċerka u l-prattiki tal-biedja u billi tinkoraġġixxi l-użu iżjed mifrux tal-miżuri ta’ innovazzjoni disponibbli;

(b)tikkollega l-atturi u l-proġetti tal-innovazzjoni;

(c)tippromwovi t-traspożizzjoni iżjed mgħaġġla u iżjed mifruxa ta’ soluzzjonijiet innovattivi fil-prattika; u

(d)tinforma lill-komunità xjentifika dwar il-ħtiġijiet ta’ riċerka dwar il-prattiki tal-biedja;

Il-Gruppi Operattivi tal-EIP għandhom jiffurmaw parti mill-EIP. Huma għandhom iħejju pjan għal proġetti innovattivi li jridu jiġu żviluppati, ittestjati, adattati jew implimentati u għandu jkun bbażat fuq il-mudell ta’ innovazzjoni interattiv li għandu l-prinċipji ewlenin li ġejjin:

(a)jiżviluppa soluzzjonijiet innovattivi li jiffukaw fuq il-ħtiġijiet tal-bdiewa jew tal-forestiera filwaqt li jindirizza l-interazzjonijiet fil-katina tal-provvista kollha fejn ikun utli,

(b)ilaqqa’ s-sħab b’għarfien komplementari bħal pereżempju l-bdiewa, il-konsulenti, ir-riċerkaturi, l-intrapriżi jew l-organizzazzjonijiet nongovernattivi, f’kombinament immirat kif l-aktar xieraq biex jinkisbu l-objettivi tal-proġett; u

(c)jiddeċiedi u joħloq b’mod konġunt tul il-proġett kollu.

L-innovazzjoni prevista tista’ tkun ibbażata fuq prattiki ġodda iżda wkoll dawk tradizzjonali f’kuntest ġeografiku jew ambjentali ġdid.

Il-Gruppi Operattivi għandhom ixerrdu l-pjanijiet u r-riżultati tal-proġett tagħhom, b’mod partikolari permezz tan-netwerk tal-PAK.

TITOLU VII
MONITORAĠĠ, RAPPURTAR U EVALWAZZJONI

KAPITOLU I
QAFAS TA’ PRESTAZZJONI

Artikolu 115
Stabbiliment tal-qafas ta’ prestazzjoni

1.L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu qafas ta’ prestazzjoni li għandu jippermetti r-rappurtar, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK matul l-implimentazzjoni tiegħu.

2.Il-qafas ta’ prestazzjoni għandu jinkludi l-elementi li ġejjin:

(a)sett ta’ indikaturi komuni tal-kuntest, tal-output, tar-riżultati u tal-impatti, inkluż dawk imsemmija fl-Artikolu 7 li se jintużaw bħala l-bażi għall-rappurtar tal-monitoraġġ, tal-evalwazzjoni u tal-prestazzjoni annwali;

(b)il-miri u l-istadji importanti annwali stabbiliti b’rabta mal-objettiv speċifiku rilevanti bl-użu tal-indikaturi tar-riżultati;

(c)il-ġbir, il-ħżin u t-trażmissjoni tad-data;

(d)ir-rappurtar regolari dwar l-attivitajiet ta’ prestazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni;

(e)il-mekkaniżmi għall-ippremjar tal-prestazzjoni tajba u biex tiġi indirizzata l-prestazzjoni baxxa;

(f)l-evalwazzjonijiet ex ante, interim u ex post u l-attivitajiet ta’ evalwazzjoni l-oħra kollha marbuta mal-Pjan Strateġiku tal-PAK;

3.Il-qafas ta’ prestazzjoni għandu jkopri:

(a)il-kontenut tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK;

(b)il-miżuri tas-suq u interventi oħrajn previsti fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

Artikolu 116
Objettivi tal-qafas ta’ prestazzjoni

Il-qafas ta’ prestazzjoni għandu jimmira li:

(a)jivvaluta l-impatt, l-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni tal-PAK;

(b)jistabbilixxi stadji importanti u miri għall-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6;

(c)jimmonitorja l-progress li jkun sar lejn il-kisba tal-miri tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK;

(d)jivvaluta l-impatt, l-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza u l-koerenza tal-interventi tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK;

(e)jappoġġa proċess ta’ tagħlim komuni relatat mal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

Artikolu 117
Sistema elettronika ta’ informazzjoni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema elettronika ta’ informazzjoni li fiha għandhom jirreġistraw u jżommu l-informazzjoni ewlenija dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK li hija meħtieġa għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni, b’mod partikolari dwar kull intervent magħżul għall-finanzjament, kif ukoll dwar l-interventi mwettqa, inkluż informazzjoni dwar kull benefiċjarju u operazzjoni.

Artikolu 118
Provvista tal-informazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-benefiċjarji tal-appoġġ taħt l-interventi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u l-gruppi ta’ azzjoni lokali għandhom jimpenjaw ruħhom li jipprovdu l-informazzjoni kollha meħtieġa lill-Awtorità ta’ Ġestjoni jew korpi oħra delegati biex iwettqu funzjonijiet f’isimha, għall-finijiet tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li huma stabbiliti sorsi ta’ data komprensiva, kompluta, f’waqtha u affidabbli biex ikun jista’ jsir segwitu effettiv tal-progress tal-politika lejn l-objettivi bl-użu tal-indikaturi tal-output, tar-riżultati u tal-impatt.

Artikolu 119
Proċeduri tal-monitoraġġ

L-Awtorità ta’ Ġestjoni u l-Kumitat ta’ Monitoraġġ għandhom jimmonitorajaw l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u l-progress li jkun sar lejn il-kisba tal-miri tal-Pjan Strateġiku tal-PAK fuq il-bażi tal-indikaturi tal-output u tar-riżultati.

Artikolu 120
Setgħat ta’ implimentazzjoni għall-qafas ta’ prestazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni dwar il-kontenut tal-qafas ta’ prestazzjoni. It-tali atti għandhom jinkludu l-lista ta’ indikaturi tal-kuntest, indikaturi oħra meħtieġa għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni xierqa tal-politika, il-metodi għall-kalkolu tal-indikaturi u d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-garanzija tal-preċiżjoni u tal-affidabbiltà tad-data miġbura mill-Istati Membri. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 139(2).

KAPITOLU II
RAPPORTI ANNWALI DWAR IL-PRESTAZZJONI

Artikolu 121
Rapporti annwali dwar il-prestazzjoni

1.Sal-15 ta’ Frar 2023 u l-15 ta’ Frar ta’ kull sena sussegwenti sal-2030, din l-aħħar sena inkluża, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw rapport annwali dwar il-prestazzjoni lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK fis-sena finanzjarja preċedenti. Ir-rapport sottomess fl-2023 għandu jkopri s-snin finanzjarji 2021 u 2022. Għall-pagamenti diretti kif imsemmi fil-Kapitolu II tat-Titolu III, ir-rapport għandu jkopri s-sena finanzjarja 2022 biss.

2.L-aħħar rapport annwali dwar il-prestazzjoni, li jrid jiġi sottomess sal-15 ta’ Frar 2030, għandu jinkludi sommarju tal-evalwazzjonijiet imwettqa matul il-perjodu ta’ implimentazzjoni.

3.Sabiex ikun ammissibbli, ir-rapport annwali dwar il-prestazzjoni għandu jkun fih l-informazzjoni kollha meħtieġa fil-paragrafi 4, 5 u 6. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru fi żmien 15-il jum mid-data tal-irċevuta tar-rapport annwali dwar il-prestazzjoni jekk mhuwiex ammissibbli, u jekk tonqos milli tagħmel dan, għandu jitqies bħala ammissibbli.

4.Ir-rapporti annwali dwar il-prestazzjoni għandhom jagħtu informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK b’referenza għad-data finanzjarja, l-indikaturi tal-output u tar-riżultati u skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 118. Għandhom ukoll jinkludu informazzjoni dwar l-outputs imwettqa, in-nefqa mwettqa, ir-riżultati mwettqa u d-distanza għall-miri rispettivi.

Għat-tipi ta’ interventi li mhumiex soġġetti għall-Artikolu 89 ta’ dan ir-Regolament, u meta l-proporzjon tal-output imwettaq u n-nefqa mwettqa jiddevja b’50 % mill-proporzjon tal-output u n-nefqa annwali ppjanati, l-Istat Membru għandu jippreżenta ġustifikazzjoni għal din id-devjazzjoni.

5.Id-data trażmessa għandha tkun relatata mal-valuri miksuba għall-indikaturi għall-interventi implimentati parzjalment u bis-sħiħ. Għandhom ukoll jagħtu sinteżi dwar l-istat ta’ implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK imwettqa matul is-sena finanzjarja preċedenti, kwalunkwe kwistjoni li taffettwa l-prestazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, b’mod partikolari fir-rigward tad-devjazzjonijiet mill-istadji importanti, filwaqt li jagħtu r-raġunijiet u, fejn rilevanti, jiddeskrivu l-miżuri li ttieħdu.

6.Għall-istrumenti finanzjarji, minbarra d-data li trid tiġi provduta skont il-paragrafu 4 għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar:

(a)in-nefqa eliġibbli għal kull tip ta’ prodott finanzjarju;

(b)l-ammont tal-ispejjeż u tat-tariffi ta’ ġestjoni ddikjarati bħala nefqa eliġibbli;

(c)l-ammont, għal kull tip ta’ prodott finanzjarju, tar-riżorsi privati u pubbliċi mmobbilizzati minbarra l-FAEŻR;

(d)l-imgħax u qligħ ieħor iġġenerati permezz tal-appoġġ mill-kontribuzzjoni tal-FAEŻR għall-istrumenti finanzjarji kif imsemmi fl-Artikolu 54 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni] u r-riżorsi mogħtija lura li huma attribwiti għall-appoġġ mill-FAEŻR kif imsemmi fl-Artikolu 56 ta’ dak ir-Regolament.

7.Il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami annwali tal-prestazzjoni u approvazzjoni annwali tal-prestazzjoni msemmija fl-Artikolu [52] tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali] fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta fir-rapporti annwali dwar il-prestazzjoni.

8.Fir-rieżami annwali tal-prestazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tagħmel osservazzjonijiet dwar ir-rapporti annwali dwar il-prestazzjoni fi żmien xahar mis-sottomissjoni tagħhom. Meta l-Kummissjoni ma tipprovdix osservazzjonijiet fi żmien din l-iskadenza, ir-rapporti għandhom jitqiesu li huma aċċettati.

L-Artikolu 108 dwar il-kalkolu tal-limiti ta’ żmien għall-azzjonijiet tal-Kummissjoni għandu japplikaw mutatis mutandis.

9.Meta l-valur irrapportat ta’ indikatur tar-riżultati wieħed jew aktar juri diskrepanza ta’ aktar minn 25 % mit-tragward rispettiv għas-sena ta’ rappurtar ikkonċernata, il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Istat Membru biex jissottometti pjan ta’ azzjoni skont l-Artikolu 39(1) tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali], filwaqt li jiddeskrivi l-azzjonijiet ta’ rimedju maħsuba u l-iskeda ta’ żmien mistennija.

10.Ir-rapporti annwali dwar il-prestazzjoni, kif ukoll sommarju tal-kontenut tagħhom għaċ-ċittadini, għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

11.Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistipulaw regoli għall-preżentazzjoni tal-kontenut tar-rapport annwali dwar il-prestazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 139(2).

Artikolu 122
Laqgħat ta’ rieżami annwali

1.Kull sena l-Istati Membri għandhom jorganizzaw laqgħa ta’ rieżami mal-Kummissjoni, li għandu jkollha presidenza konġunta jew tiġi ppreseduta mill-Kummissjoni, li ssir mhux qabel xahrejn wara s-sottomissjoni tar-rapport annwali dwar il-prestazzjoni.

2.Il-laqgħa ta’ rieżami annwali għandu jkollha l-għan li teżamina l-prestazzjoni ta’ kull pjan, inkluż il-progress li jkun sar lejn il-kisba tal-miri stabbiliti, kwalunkwe kwistjoni li taffettwa l-prestazzjoni u l-azzjonijiet fl-imgħoddi u futuri li jridu jittieħdu biex jindirizzawhom.

KAPITOLU III
SISTEMA TA’ INĊENTIV GĦALL-PRESTAZZJONI AMBJENTALI U KLIMATIKA TAJBA

Artikolu 123
Bonus għall-prestazzjoni

1.Jista’ jiġi attribwit bonus lill-Istati Membri fis-sena 2026 biex tiġi ppremjata l-prestazzjoni sodisfaċenti fir-rigward tal-miri ambjentali u klimatiċi sakemm l-Istat Membru kkonċernat ikun ssodisfa l-kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 124(1).

2.Il-bonus għall-prestazzjoni għandu jkun ugwali għal 5 % tal-ammont għal kull Stat Membru għas-sena finanzjarja 2027 kif stabbilit fl-Anness IX.

Ir-riżorsi trasferiti bejn il-FAEG u l-FAEŻR skont l-Artikoli 15 u 90 huma esklużi fil-kalkolu tal-bonus għall-prestazzjoni.

Artikolu 124
Attribuzzjoni tal-bonus għall-prestazzjoni

1.Abbażi tar-rieżami tal-prestazzjoni tas-sena 2026, il-bonus għall-prestazzjoni miżmum mill-allokazzjoni ta’ Stat Membru skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 123 għandu jiġi attribwit lil dan l-Istat Membru jekk l-indikaturi tar-riżultati applikati għall-objettivi speċifiċi relatati mal-ambjent u mal-klima stabbiliti fil-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 6(1) fil-Pjan Strateġiku tal-PAK tiegħu jkunu kisbu mill-inqas 90 % tal-valur immirat tagħhom għas-sena 2025.

2.Fi żmien xahrejn mill-wasla tar-rapport annwali dwar il-prestazzjoni fis-sena 2026, il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni mingħajr ma tapplika l-proċedura ta’ Kumitat imsemmi fl-Artikolu 139 biex tiddeċiedi għal kull Stat Membru jekk il-Pjanijiet Strateġiċi rispettivi jkunux kisbu l-valuri mmirati msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.Meta l-valuri fil-mira msemmija fil-paragrafu 1 jintlaħqu, l-ammont tal-bonus għall-prestazzjoni għandu jingħata mill-Kummissjoni lill-Istati Membri kkonċernati u jitqies li jkun allokat definittivament għas-sena finanzjarja 2027 abbażi tad-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2.

4.Meta l-valuri fil-mira msemmija fil-paragrafu 1 ma jintlaħqux, l-impenji għas-sena finanzjarja 2027 li jirrigwardaw l-ammont tal-bonus għall-prestazzjoni tal-Istati Membri kkonċernati ma għandux jingħata mill-Kummissjoni.

5.Meta jiġi attribwit il-bonus għall-prestazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tqis il-każijiet ta’ force majeure u l-kriżijiet soċjoekonomiċi serji li jimpedixxu l-kisba tal-istadji importanti rilevanti.

6.Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu l-arranġamenti dettaljati biex ikun żgurat approċċ konsistenti għad-determinazzjoni tal-attribuzzjoni tal-bonus għall-prestazzjoni lill-Istati Membri. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 139(2).

KAPITOLU IV
EVALWAZZJONI TAL-PJAN STRATEĠIKU TAL-PAK

Artikolu 125
Evalwazzjonijiet ex ante

1.L-Istati Membri għandhom iwettqu evalwazzjonijiet ex ante biex itejbu l-kwalità tat-tfassil tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tagħhom.

2.L-evalwazzjoni ex ante għandha titwettaq taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità responsabbli għat-tħejjija tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

3.L-evalwazzjoni ex ante għandha tivvaluta:

(a)il-kontribut tal-Pjan Strateġiku tal-PAK lill-objettivi speċfiċi tal-PAK, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali u l-potenzjal għall-iżvilupp kif ukoll it-tagħlimiet meħuda mill-implimentazzjoni tal-PAK f’perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti;

(b)il-koerenza interna tal-Pjan Strateġiku tal-PAK propost u r-relazzjoni tiegħu ma’ strumenti rilevanti oħra;

(c)il-konsistenza tal-allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji mal-objettivi speċifiċi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK;

(d)kif l-outputs mistennija se jikkontribwixxu għar-riżultati;

(e)jekk il-valuri fil-mira kwantifikati għar-riżultati humiex realistiċi, filwaqt li jitqies l-appoġġ previst mill-FAEG u mill-FAEŻR;

(f)l-adegwatezza tar-riżorsi umani u l-kapaċità amministrattiva għall-ġestjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK;

(g)kemm huma addattati l-proċeduri għall-monitoraġġ tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u għall-ġbir tad-data meħtieġa biex jitwettqu l-evalwazzjonijiet;

(h)kemm huma addattati l-istadji importanti magħżula għall-qafas tal-prestazzjoni;

(i)il-miżuri ppjanati biex inaqqsu l-piż amministrattiv fuq il-benefiċjarji;

(j)ir-raġunament għall-użu tal-istrumenti finanzjarji ffinanzjati mill-FAEŻR.

4.L-evalwazzjoni ex ante għandha tinkludi r-rekwiżiti għall-valutazzjoni ambjentali strateġika stabbiliti fid-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill filwaqt li tqis il-ħtiġijiet għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

Artikolu 126
Evalwazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK matul il-perjodu ta’ implimentazzjoni u ex post

1.L-Istati Membri għandhom iwettqu evalwazzjonijiet tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK biex tittejjeb il-kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-pjanijiet, kif ukoll biex jiġu vvalutati l-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza, il-valur miżjud tal-Unjoni u l-impatt tagħhom b’rabta mal-kontribut tagħhom lill-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-PAK stabbiliti fl-Artikoli 5 u 6(1).

2.L-Istati Membri għandhom jafdaw l-evalwazzjonijiet lil esperti funzjonalment indipendenti.

3.L-Istati Membri għandhom jiżguraw li hemm fis-seħħ proċeduri biex tiġi prodotta u miġbura d-data meħtieġa għall-evalwazzjonijiet.

4.L-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-evalwazzjoni tal-adegwatezza tal-interventi tal-Pjan Strateġiku tal-PAK biex jinkisbu l-objettivi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 6(1).

5.L-Istati Membri għandhom ifasslu pjan ta’ evalwazzjoni li jipprovdi indikazzjonijiet dwar l-attivitajiet ta’ evalwazzjoni maħsuba matul il-perjodu ta’ implimentazzjoni.

6.L-Istati Membri għandhom jissottomettu l-pjan ta’ evalwazzjoni lill-Kumitat ta’ Monitoraġġ l-aktar tard sena wara l-adozzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

7.L-Awtorità ta’ Ġestjoni għandha tkun responsabbli għat-tlestija ta’ evalwazzjoni komprensiva tal-Pjan Strateġiku tal-PAK sal-31/12/2031.

8.L-Istati Membri għandhom iqiegħdu l-evalwazzjonijiet kollha għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

KAPITOLU V
VALUTAZZJONI TAL-PRESTAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

Artikolu 127
Valutazzjoni u evalwazzjoni tal-prestazzjoni

1.Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjan ta’ evalwazzjoni pluriennali tal-PAK li jrid jitwettaq taħt ir-responsabbiltà tagħha.

2.Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni interim biex teżamina l-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni tal-FAEG u tal-FAEŻR sa tmiem it-tielet sena wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, filwaqt li tqis l-indikaturi stabbiliti fl-Anness I. Il-Kummissjoni tista’ tuża l-informazzjoni rilevanti kollha diġà disponibbli skont l-Artikolu [128] tar-[Regolament Finanzjarju l-Ġdid].

3.Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ex post biex teżamina l-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni tal-FAEG u tal-FAEŻR.

4.Fuq il-bażi tal-evidenza pprovduta fl-evalwazzjonijiet dwar il-PAK, inklużi l-evalwazzjonijiet dwar il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, kif ukoll sorsi rilevanti ta’ informazzjoni oħrajn, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport inizjali dwar l-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, inklużi l-ewwel riżultati dwar il-prestazzjoni tal-PAK, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill wara t-tlestija tal-evalwazzjoni interim. It-tieni rapport li jinkludi valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-PAK għandu jiġi ppreżentat sal-31 ta’ Diċembru 2031.

Artikolu 128
Rappurtar ibbażat fuq sett ewlieni ta’ indikaturi

F’konformità mar-rekwiżit ta’ rappurtar skont l-Artikolu [38(3)(e)(i)] tar-[Regolament Finanzjarju l-Ġdid], il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni msemmija f’dak l-Artikolu mkejla permezz tas-sett ewlieni ta’ indikaturi stabbilit fl-Anness XII.

Artikolu 129
Dispożizzjonijiet ġenerali

1.L-Istati Membri għandhom jagħtu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa li tippermettiha twettaq il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-PAK.

2.Id-data meħtieġa għall-indikaturi tal-kuntest u tal-impatt għandha tiġu primarjament minn sorsi ta’ data stabbiliti, bħan-Netwerk tad-Data tal-Kontabbiltà Agrikola u l-Eurostat. Meta d-data għal dawn l-indikaturi ma tkunx disponibbli jew ma tkunx kompluta, il-lakuni għandhom jiġu indirizzati fil-kuntest tal-Programm Ewropew tal-Istatistika stabbilit skont ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 40 , il-qafas legali li jirregola n-Netwerk ta’ Informazzjoni tal-Kontabbiltà Agrikola jew permezz ta’ ftehimiet formali ma’ fornituri oħra ta’ data bħaċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka u tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.

3.Ir-reġistri amministrattivi eżistenti bħall-SIAK, l-LPIS, ir-reġistri tal-annimali u tad-dwieli għandhom jinżammu. L-SIAK u l-LPIS għandhom jiġu żviluppati aktar biex jissodisfaw aħjar il-ħtiġijiet statistiċi tal-PAK. Id-data mir-reġistri amministrattivi għandha tintuża kemm jista’ jkun għall-finijiet statistiċi, b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-istatistika fl-Istati Membri u mal-Eurostat.

4.Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistipulaw regoli dwar l-informazzjoni li għandha tintbagħat mill-Istati Membri, b’kont meħud tal-ħtieġa li jiġi evitat kwalunkwe piż amministrattiv mhux meħtieġ, kif ukoll regoli dwar il-ħtiġijiet ta’ data u s-sinerġiji bejn is-sorsi ta’ data potenzjali. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 139(2).

TITOLU VIII
DISPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-KOMPETIZZJONI

Artikolu 130
Regoli li japplikaw għall-intrapriżi

Meta jingħata appoġġ skont it-Titolu III ta’ dan ir-Regolament għal forom ta’ kooperazzjoni bejn l-intrapriżi, dan għandu jingħata biss lil dawk il-forom ta’ kooperazzjoni li jikkonformaw mar-regoli ta’ kompetizzjoni kif japplikaw bis-saħħa tal-Artikoli 206 sa 209 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

Artikolu 131
Għajnuna mill-Istat

1.Ħlief fil-każ li jkun previst mod ieħor mill-mod previst f’dan it-Titolu, l-Artikoli 107, 108 u 109 tat-TFUE għandhom japplikaw għall-appoġġ skont dan ir-Regolament.

2.L-Artikoli 107, 108 u 109 tat-TFUE ma għandhomx japplikaw għall-pagamenti magħmula mill-Istati Membri skont, u skont dan ir-Regolament, jew għal finanzjament nazzjonali addizzjonali msemmi fl-Artikolu 132 ta’ dan ir-Regolament li jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-TFUE.

3.B’deroga mill-paragrafu 2, l-Artikoli 107, 108 u 109 tat-TFUE għandhom japplikaw għall-appoġġ provdut għal operazzjoni li taqa’ kemm ġewwa kif ukoll barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-TFUE, ħlief meta l-appoġġ għall-kapital operatorju jkun ipprovdut permezz ta’ strument finanzjarju.

Artikolu 132
Finanzjament nazzjonali addizzjonali

Il-pagamenti li saru mill-Istati Membri fir-rigward tal-operazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 42 tat-TFUE u intenzjonati li jipprovdu finanzjament addizzjonali għall-interventi li għalihom jingħata l-appoġġ tal-Unjoni fi kwalunkwe ħin matul il-perjodu tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, jistgħu jsiru biss jekk jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament, ikunu inklużi fl-Anness V tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK kif previst fl-Artikolu 103(5) u jkunu ġew approvati mill-Kummissjoni.

Artikolu 133
Miżuri fiskali nazzjonali

L-Artikoli 107, 108 u 109 tat-TFUE ma għandhomx japplikaw għall-miżuri fiskali nazzjonali fejn l-Istati Membri jiddeċiedu li jiddevjaw mir-regoli fiskali ġenerali billi jippermettu li l-bażi tat-taxxa fuq l-introjtu applikata għall-bdiewa tiġi kkalkolata fuq il-bażi ta’ perjodu pluriennali.

TITOLU IX
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

KAPITOLU I
DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 134
Miżuri għar-riżoluzzjoni ta’ problemi speċifiċi

1.Sabiex jiġu riżolti problemi speċifiċi, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jkunu kemm meħtieġa kif ukoll ġustifikabbli f’emerġenza. Atti ta’ implimentazzjoni bħal dawn jistgħu jidderogaw minn dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, iżda sal-punt u għal dak il-perjodu, li fih ikunu strettament meħtieġa. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 139(2).

2.Għal raġunijiet ta’ urġenza imperattivi u debitament ġustifikati, u sabiex jiġu riżolti tali problemi speċifiċi kif imsemmi fil-paragrafu 1 filwaqt li tiġi żgurata l-kontinwità tas-sistema ta’ pagamenti diretti fil-każ ta’ ċirkostanzi straordinarji, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 139(3).

3.Il-miżuri adottati skont il-paragrafi 1 jew 2 għandhom jibqgħu fis-seħħ għal perjodu ta’ mhux aktar minn tnax-il xahar. Jekk wara dan il-perjodu l-problemi speċifiċi msemmijin f’dawk il-paragrafi jippersistu, il-Kummissjoni, sabiex tistabbilixxi soluzzjoni permanenti, tista’ tippreżenta proposta leġislattiva xierqa.

4.Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar kwalunkwe miżura adottata skont il-paragrafu 1 jew 2 fi żmien jumejn ta’ xogħol mill-adozzjoni tagħha.

Artikolu 135
Applikazzjoni għar-reġjuni ultraperiferiċi u għall-Gżejjer Minuri tal-Eġew

1.Għall-pagamenti diretti mogħtija fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni skont il-Kapitolu IV tar-Regolament (UE) Nru 228/2013, il-punti (a) u (b) tal-Artikolu 3(2), il-punti (a), (b) u (d) tal-Artikolu 4(1), it-Taqsima 2 tal-Kapitolu I tat-Titolu III, l-Artikolu 16 u t-Titolu IX biss ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw. Il-punti (a), (b) u (d) tal-Artikolu 4(1), it-Taqsima 2 tal-Kapitolu I tat-Titolu III, l-Artikolu 16 u t-Titolu IX għandhom japplikaw mingħajr l-ebda obbligi relatati mal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

2.Għall-pagamenti diretti mogħtija fil-Gżejjer Minuri tal-Eġew skont il-Kapitolu IV tar-Regolament (UE) Nru 229/2013, il-punti (a) u (b) tal-Artikolu 3(2), l-Artikolu 4, it-Taqsima 2 tal-Kapitolu I tat-Titolu III, it-Taqsimiet 1 u 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III u t-Titolu IX biss ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw. L-Artikolu 4, it-Taqsima 2 tal-Kapitolu I tat-Titolu III, it-Taqsimiet 1 u 2 tal-Kapitolu II tat-Titolu III u t-Titolu IX għandhom japplikaw mingħajr l-ebda obbligi relatati mal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

KAPITOLU II
SISTEMA TA’ INFORMAZZJONI U PROTEZZJONI TAD-DATA PERSONALI

Artikolu 136
Skambju elettroniku tal-informazzjoni u tad-dokumenti

1.Il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, għandha tistabbilixxi sistema ta’ informazzjoni li tippermetti l-iskambju sigur ta’ data ta’ interess komuni bejn il-Kummissjoni u kull Stat Membru.

2.Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun hemm sistema elettronika sigura xierqa li tirreġistra, iżżomm u tamministra informazzjoni ewlenija u tirrapporta dwar il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

3.Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistipulaw regoli għall-operazzjoni tas-sistema msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 139(2).

Artikolu 137
Proċessar u protezzjoni tad-data personali

1.Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli [96, 97 u 98] tar-Regolament (UE) [ir-Regolament Orizzontali], l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiġbru d-data personali bl-għan li jwettqu l-obbligi rispettivi tagħhom ta’ ġestjoni, kontroll, monitoraġġ u evalwazzjoni skont dan ir-Regolament, u b’mod partikolari, dawk stabbiliti fit-Titoli VI u VII, u ma għandhomx jipproċessaw din id-data b’mod li hija inkompatibbli ma’ dan l-iskop.

2.Meta d-data personali tiġi pproċessata għall-finijiet ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni skont it-Titolu VII bl-użu tas-sistema elettronika sigura msemmija fl-Artikolu 136, din għandha tkun anonima, u pproċessata f’forma aggregata biss.

3.Id-data personali għandha tkun ipproċessata f’konformità mar-regoli tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u (UE) Nru 2016/679. B’mod partikolari, tali data ma għandiex tiġi maħżuna f’forma li tippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-data għal aktar żmien milli huwa meħtieġ għall-finijiet li għalihom tkun inġabret jew li għalihom tiġi pproċessata ulterjorment, b’kont meħud tal-perjodi ta’ żamma minimi stabbiliti fil-liġi applikabbli nazzjonali u fid-dritt tal-Unjoni.

4.L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lis-soġġetti tad-data li d-data personali tagħhom tista’ tiġi pproċessata minn korpi nazzjonali u tal-Unjoni f’konformità mal-paragrafu 1 u li f’dan ir-rigward huma jgawdu mid-drittijiet ta’ protezzjoni tad-data previsti fir-Regolamenti (KE) Nru 45/2001 u (UE) Nru 2016/679.

KAPITOLU III
DELEGI TA’ SETGĦAT U DISPOŻIZZJONIJIET TA’ IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 138
Eżerċizzju tad-delega

1.Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 u 141 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ seba’ snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ seba’ snin. Id-delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal dik l-estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

3.Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-Artikoli  4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 u 141 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħat speċifikati f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

4.Qabel ma’ tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti innominati minn kull Stat Membru skont il- prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016.

5.Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.Att delegat adottat skont l-Artikoli 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 u 141 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu esprimew xi oġġezzjoni f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li ma għandhomx oġġezzjonijiet. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 139
Proċedura ta’ Kumitat

1.Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat imsejjaħ “Kumitat tal-Politika Agrikola Komuni”. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.

KAPITOLU IV
DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 140
Tħassir

1.Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 huwa mħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2021.

Madankollu, għandu jkompli japplika għall-operazzjonijiet implimentati skont il-programmi tal-iżvilupp rurali approvati mill-Kummissjoni skont dak ir-Regolament qabel l-1 ta’ Jannar 2021.

L-Artikolu 32 u l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 għandu jkompli japplika fir-rigward tad-deżinjazzjoni taż-żoni li jiffaċċjaw restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħra. Ir-referenzi għall-programmi ta’ żvilupp rurali għandhom jitqiesu bħala referenzi għall-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK.

2.Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 huwa mħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2021.

Madankollu, dan għandu jkompli japplika fir-rigward tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna marbuta mas-snin ta’ talba li jibdew qabel l-1 ta’ Jannar 2021.

L-Artikoli 17 u 19 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, kif ukoll l-Anness I ta’ dak ir-Regolament fejn rilevanti għall-Kroazja, għandhom ikomplu japplikaw sal-31 ta’ Diċembru 2021.

Artikolu 141
Miżuri tranżizzjonali

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 138 li jissuplimentaw dan ir-Regolament b’miżuri li jipproteġu kwalunkwe dritt miksub u l-aspettattivi leġittimi tal-benefiċjarji sal-limitu meħtieġ għat-tranżizzjoni mill-arranġementi previsti fir-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 u (UE) Nru 1307/2013 għal dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament. Dawk ir-regoli tranżizzjonali għandhom b’mod partikolari jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li taħthom l-appoġġ approvat mill-Kummissjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jista’ jiġi integrat fl-appoġġ previst skont dan ir-Regolament, inkluż għal assistenza teknika u għall-evalwazzjonijiet ex post.

Artikolu 142
Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew    Għall-Kunsill

Il-President    Il-President

DIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA

1.QAFAS TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA

1.1.Titolu tal-proposta/tal-inizjattiva

1.2.Qasam / oqsma ta’ politika kkonċernat(i) fl-istruttura ABM/ABB

1.3.Natura tal-proposta/tal-inizjattiva

1.4.Raġunijiet għall-proposta/għall-inizjattiva

1.5.Durata u impatt finanzjarju

1.6.Mod(i) ta’ ġestjoni ppjanat(i)

2.MIŻURI TA’ ĠESTJONI

2.1.Regoli ta’ monitoraġġ u ta’ rappurtar

2.2.Sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll

2.3.Miżuri għall-prevenzjoni ta’ frodi u ta’ irregolaritajiet

3.IMPATT FINANZJARJU STMAT TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA

3.1.Intestatura(i) tal-qafas finanzjarju pluriennali u linja(i) tal-baġit tan-nefqa affettwata(i)

3.2.Impatt stmat fuq in-nefqa

3.2.1.Sommarju tal-impatt stmat fuq in-nefqa

3.2.2.Impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva

3.2.3.Kontribuzzjonijiet ta’ partijiet terzi

3.3.Impatt stmat fuq id-dħul

1.QAFAS TAL-PROPOSTA

1.1.Titolu tal-proposta

a) Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013;

b) Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

c) Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, ir-Regolament (UE) Nru 251/2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, ir-Regolament (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u r-Regolament (UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew.

1.2.Qasam (oqsma) ta’ politika kkonċernat(i) (Raggruppament ta’ programmi)

Raggruppament ta’ programmi 8 - Politika Agrikola u Marittima taħt l-Intestatura 3 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021–2027 – ir-Riżorsi Naturali u l-Ambjent

1.3.Il-proposta/l-inizjattiva hija relatata ma’:

 azzjoni ġdida li ssegwi proġett pilota/azzjoni preparatorja 41  

 l-estensjoni ta’ azzjoni eżistenti 

 fużjoni jew ridirezzjonar ta’ azzjoni waħda jew aktar lejn/ma’ azzjoni oħra jew azzjoni ġdida 

1.4.Raġunijiet għall-proposta/għall-inizjattiva

1.4.1.Rekwiżit(i) li jridu jiġu ssodisfati fuq terminu qasir jew twil inkluża kronoloġija dettaljata għall-prosegwiment tal-implimentazzjoni tal-inizjattiva

L-objettivi tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jimmiraw biex:

(a) tiżdied il-produttività agrikola (inkluż permezz tal-progress tekniku u l-użu ottimali tal-fatturi ta’ produzzjoni);

(b) b’hekk jiġi żgurat standard tal-għajxien ġust għall-komunità agrikola (inkluż biż-żieda tad-dħul);

(c) jiġu stabbilizzati s-swieq;

(d) tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-provvisti; u

(e) jiġi żgurat li l-provvisti jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet raġonevoli.

Dawk huma aġġustati u artikolati mal-isfidi msemmija fit-Taqsima 1.4.2 hawn taħt sabiex l-enfasi titpoġġa fuq l-10 prijoritajiet tal-Kummissjoni għall-2015-2019 u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU u sabiex jiġu ssodisfati l-proposti ta’ hawn fuq li jimmiraw lejn l-istabbiliment tal-qafas leġiżlattiv għall-Politika Agrikola Komuni għall-perjodu 2021-2027 – PAK aktar sempliċi, aktar intelliġenti, moderna u aktar sostenibbli.

1.4.2.Il-valur miżjud tal-involviment tal-Unjoni (dan jista’ jirriżulta minn fatturi differenti, eż. il-gwadann mill-koordinazzjoni, iċ-ċertezza tad-dritt, effettività akbar jew il-komplementarjetajiet). Għall-finijiet ta’ dan il-punt, “il-valur miżjud tal-involviment tal-Unjoni” huwa l-valur li jirriżulta mill-intervent tal-Unjoni li jkun addizzjonali għall-valur li altrimenti kien jinħoloq mill-Istati Membri weħidhom.

In-natura globali u transfruntiera tal-isfidi ewlenin li qed jiffaċċjaw l-agrikoltura u ż-żoni rurali tal-UE teħtieġ politika komuni fil-livell tal-UE. Il-PAK tindirizza dawk l-isfidi billi:

● tiżgura suq uniku u kundizzjonijiet ekwi permezz ta’ sistema ta’ appoġġ komuni bħala xibka ta’ sikurezza għall-introjtu li ssaħħaħ is-sigurtà tal-ikel u tevita d-distorsjonijiet potenzjali tal-kompetizzjoni;

● tappoġġa r-reżiljenza tas-settur tal-biedja tal-UE meħtieġa biex tiġi sfruttata l-globalizzazzjoni u

● twettaq id-dimensjonijiet ewlenin tal-isfidi tas-sostenibbiltà bħal pereżempju t-tibdil tal-klima, l-użu tal-ilma, il-kwalità tal-arja u l-bijodiversità permezz tal-arkitettura ambjentali tal-PAK.

F’oqsma oħrajn, dimensjoni b’saħħitha fl-UE kollha trid tiġi kombinata ma’ aktar sussidjarjetà. Dawn l-oqsma jinkludu s-sikurezza tal-ikel (eż. l-armonizzazzjoni tal-istandards), l-isfidi taż-żoni rurali (b’lakuni kbar fil-qagħad rurali bejn l-Istati Membri), infrastruttura u servizzi rurali ta’ kwalità baxxa, dgħufijiet fir-riċerka u l-innovazzjoni, u problemi relatati mal-kwalità tal-ikel, mas-saħħa pubblika u man-nutrizzjoni. Reazzjoni xierqa fil-livell tal-UE għal dawn l-isfidi tippermetti azzjoni aktar effettiva u effiċjenti meta tiġi kombinata ma’ aktar flessibbiltà fil-livell tal-Istati Membri.

1.4.3.Tagħlimiet meħuda minn esperjenzi simili fl-imgħoddi

Abbażi tal-evalwazzjoni tal-qafas tal-politika attwali, twettqu konsultazzjoni estensiva mal-partijiet interessati kif ukoll analiżi tal-isfidi u l-ħtiġijiet tal-ġejjieni, u valutazzjoni komprensiva tal-impatt. Aktar dettalji jistgħu jinstabu fil-valutazzjoni tal-impatt u l-memorandum ta’ spjegazzjoni li qegħdin jakkumpanjaw il-proposti legali.

1.4.4.Kompatibbiltà u sinerġija possibbli ma’ strumenti xierqa oħra

Fil-biċċa l-kbira fir-rigward tal-PAK, se jinkisbu sinerġiji u effetti ta’ simplifikazzjoni sinifikanti billi tiġi inkluża l-implimentazzjoni ta’ interventi ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR taħt qafas strateġiku wieħed tal-Pjan Strateġiku tal-PAK. L-istrutturi diġà stabbiliti fl-Istati Membri għandhom jiġu appoġġati filwaqt li r-regoli dwar il-ġestjoni u l-kontroll għandhom jiġu simplifikati u adattati għall-interventi speċifiċi implimentati mill-Istati Membri.

Il-PAK iżżomm sinerġiji b’saħħithom mal-politiki dwar il-klima u l-ambjent, mal-kwistjonijiet relatati mas-sikurezza tal-ikel u mas-saħħa, mal-aġenda diġitali fiż-żoni rurali u mal-politika dwar il-bijoekonomija, it-tkabbir tal-għarfien u l-innovazzjoni u dwar il-viċinat, mal-politiki dwar il-kummerċ u l-iżvilupp, Erasmus+.

Il-PAK se taħdem f’sinerġija u komplementarjetà mal-politiki u l-fondi l-oħra tal-UE bħal pereżempju l-azzjonijiet implimentati taħt il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, il-fond InvestEU, id-disa’ Programm Qafas għar-Riċerka kif ukoll ma’ politiki relatati mal-ambjent u mal-klima. Fejn xieraq, se jiġu stabbiliti regoli komuni bil-ħsieb li jiġu massimizzati l-konsistenza u l-komplementarjetà bejn il-fondi, filwaqt li jiġi żgurat li jiġu rispettati l-ispeċifitajiet ta’ dawn il-politiki.

Is-sinerġiji mal-Programm Qafas għar-Riċerka (FP) se jkomplu jiġu żgurati fir-raggruppament FP9 dwar “l-Ikel u r-Riżorsi Naturali” li l-objettiv tiegħu huwa li l-agrikoltura u s-sistemi tal-ikel isiru kompletament sikuri, sostenibbli, reżiljenti, ċirkulari, diversi u innovattivi. Il-PAK se toħloq rabtiet aktar b’saħħithom mal-politika tal-UE dwar ir-Riċerka u l-Innovazzjoni billi tintroduċi l-bijoekonomija bħala prijorità għall-PAK. Fir-raggruppament dwar “l-Ikel u r-Riżorsi Naturali”, qed issir ukoll enfasi fuq it-tgawdija mill-benefiċċji tar-rivoluzzjoni diġitali, sabiex l-attivitajiet tar-Riċerka u l-Innovazzjoni jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni diġitali tal-agrikoltura fiż-żoni rurali.

Il-proposti leġiżlattivi kkonċernati minn din id-dikjarazzjoni finanzjarja jenħtieġ li jitqiesu fil-kuntest usa’ tal-proposta għar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni li jistabbilixxi qafas uniku ta’ regoli komuni għall-fondi bħal pereżempju l-FAEŻR, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u oħrajn. Dak ir-regolament qafas se jagħmel kontribut importanti għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv, għall-infiq tal-fondi tal-UE b’mod effettiv u biex is-simplifikazzjoni titqiegħed fil-prattika.

1.5.Durata u impatt finanzjarju

durata limitata

   b’effett mill-01/01/2021 sal-31/12/2027

   L-impatt finanzjarju mill-2021 sal-2027 għall-approprjazzjonijiet tal-impenji u mill-2021 sa lil hinn mill-2027 għall-approprjazzjonijiet tal-pagamenti.

 durata mhux limitatagħall-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, ir-Regolament (UE) Nru 251/2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, ir-Regolament (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u r-Regolament (UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew.

Implimentazzjoni mill-2021 (sena baġitarja).

1.6.Mod(i) ta’ ġestjoni ppjanat(i) 42  

 Ġestjoni diretta mill-Kummissjoni

   mid-dipartimenti tagħha, inkluż mill-persunal tagħha fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni;

   mill-aġenziji eżekuttivi

 Ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri

 Ġestjoni indiretta billi jiġu fdati kompiti ta’ implimentazzjoni baġitarja lil:

pajjiżi terzi jew lill-korpi nnominati minnhom;

organizzazzjonijiet internazzjonali u lill-aġenziji tagħhom (iridu jiġu speċifikati);

il-BEI u lill-Fond Ewropew tal-Investiment;

korpi li jissemmew fl-Artikoli 70 u 71 tar-Regolament Finanzjarju;

korpi tal-liġi pubblika;

korpi rregolati mil-liġi privata b’missjoni ta’ servizz pubbliku safejn dawn jipprovdu garanziji finanzjarji adegwati;

korpi rregolati mil-liġi privata ta’ Stat Membru li jkunu fdati bl-implimentazzjoni ta’ sħubija pubblika privata u li jipprovdu garanziji finanzjarji adegwati;

persuni fdati bl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi fil-PESK skont it-Titolu V tat-TUE, u identifikati fl-att bażiku rilevanti.

Jekk jiġi indikat aktar minn mod wieħed ta’ ġestjoni, jekk jogħġbok ipprovdi d-dettalji fit-taqsima “Kummenti”.

Kummenti

L-ebda tibdil ta’ sustanza meta mqabbel mal-qagħda preżenti, jiġifieri l-maġġoranza tan-nefqa kkonċernata mill-proposti leġiżlattivi dwar il-PAK se tkun ġestita mill-ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri. Madankollu, parti ferm żgħira se tkompli taqa’ taħt il-ġestjoni diretta mill-Kummissjoni.

2.MIŻURI TA’ ĠESTJONI

2.1.Regoli ta’ monitoraġġ u ta’ rappurtar

Speċifika l-frekwenza u l-kundizzjonijiet.

Għandu jiġi stabbilit qafas ta’ prestazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni bil-ħsieb li:

(a)    jivvaluta l-impatt, l-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-UE tal-PAK;

(b)    jistabbilixxi stadji importanti u miri għall-objettivi speċifiċi tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK;

(c)    jimmonitorja l-progress li jkun sar lejn il-kisba tal-miri tal-Pjan Strateġiku tal-PAK;

(d)    jivvaluta l-impatt, l-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza u l-koerenza tal-interventi tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK;

(e)    jappoġġa proċess ta’ tagħlim komuni relatat mal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni.

L-Awtorità ta’ Ġestjoni u l-Kumitat ta’ Monitoraġġ se jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK u l-progress li jkun sar lejn il-kisba tal-miri tal-Pjan Strateġiku tal-PAK.

Rapporti annwali dwar il-prestazzjoni

Sal-15 ta’ Frar 2023 u l-15 ta’ Frar ta’ kull sena sussegwenti sal-2030, din l-aħħar sena inkluża, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw rapporti annwali dwar il-prestazzjoni lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK fis-sena finanzjarja preċedenti. Dawn ir-rapporti għandhom jagħtu informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK b’referenza għad-data finanzjarja, l-indikaturi tal-output u tar-riżultati. Għandhom ukoll jinkludu informazzjoni dwar l-outputs imwettqa, in-nefqa mwettqa, ir-riżultati mwettqa u d-distanza għall-miri rispettivi.

Id-data trażmessa għandha tkun relatata mal-valuri miksuba għall-indikaturi għall-interventi implimentati parzjalment u bis-sħiħ. Għandhom ukoll jagħtu sinteżi dwar l-istat ta’ implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK imwettqa matul is-sena finanzjarja preċedenti, kwalunkwe kwistjoni li taffettwa l-prestazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK, b’mod partikolari fir-rigward tad-devjazzjonijiet mill-istadji importanti, filwaqt li jagħtu r-raġunijiet u, fejn rilevanti, il-miżuri li ttieħdu.

Il-Kummissjoni għandha twettaq Rieżami Annwali tal-Prestazzjoni u Approvazzjoni Annwali tal-Prestazzjoni fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta fir-Rapporti Annwali dwar il-Prestazzjoni.

Evalwazzjoni tal-Pjan Strateġiku tal-PAK

L-Istati Membri għandhom iwettqu evalwazzjonijiet ex ante, inkluż analiżi tal-qawwiet, tad-dgħufijiet, tal-opportunitajiet u tat-theddid rilvanti għall-Pjan Strateġiku tal-PAK ikkonċernat sabiex jiġu identifikati l-ħtiġijiet li jridu jiġu indirizzati mill-Pjan Strateġiku tal-PAK.

L-evalwazzjonijiet tal-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK għandhom jitwettqu mill-Istati Membri biex tittejjeb il-kwalità tat-tfassil u tal-implimentazzjoni tal-pjanijiet, kif ukoll biex jiġu vvalutati l-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza, il-valur miżjud tal-UE u l-impatt tagħhom b’rabta mal-kontribut tagħhom lill-objettivi ġenerali u speċifiċi tal-PAK.

Valutazzjoni tal-prestazzjoni mill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjan ta’ evalwazzjoni pluriennali tal-PAK li għandu jitwettaq taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni interim biex teżamina l-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-UE tal-Fondi b’kont meħud tal-indikaturi stabbiliti fl-Anness VII. Il-Kummissjoni tista’ tuża l-informazzjoni kollha rilevanti diġà disponibbli skont l-Artikolu 128 tar-Regolament Finanzjarju.

Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni retrospettiva biex teżamina l-effettività, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-UE tal-Fondi.

Fuq il-bażi tal-evidenza pprovduta fl-evalwazzjonijiet dwar il-PAK, inklużi l-evalwazzjonijiet dwar il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK, kif ukoll sorsi rilevanti ta’ informazzjoni oħrajn, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport inizjali dwar l-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, inklużi l-ewwel riżultati dwar il-prestazzjoni tal-PAK, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’ Diċembru 2025. It-tieni rapport li jinkludi valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-PAK għandu jiġi ppreżentat sal-31 ta’ Diċembru 2031.

Rappurtar ibbażat fuq sett ewlieni ta’ indikaturi

L-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri hija l-bażi li fuqha l-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar il-progress lejn il-kisba tal-objettivi speċifiċi fil-perjodu tal-ipprogrammar kollu bl-użu ta’ sett ewlieni ta’ indikaturi għal dan l-iskop.

F’konformità mar-rekwiżit ta’ rappurtar tagħha skont l-Artikolu 38(3)(e)(i) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni msemmija f’dak l-Artikolu mkejla permezz tas-sett ewlieni ta’ indikaturi.

2.2.Sistema(i) ta’ ġestjoni u kontroll

2.2.1.Ġustifikazzjoni tal-mod(i) ta’ ġestjoni, il-mekkaniżmu(i) għall-implimentazzjoni tal-finanzjament, il-modalitajiet ta’ pagament u l-istrateġija ta’ kontroll proposta

Il-PAK hija primarjament implimentata b’ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri. Il-korpi ta’ governanza eżistenti fl-Istati Membri, b’mod partikolari l-aġenziji li jħallsu u l-korpi ta’ ċertifikazzjoni, urew l-effettività tagħhom fil-protezzjoni tal-baġit tal-UE u fl-iżgurar ta’ ġestjoni finanzjarja tajba. Il-livelli dejjem baxxi ta’ rata ta’ żball taħt il-PAK fl-aktar snin reċenti juru li s-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll stabbiliti mill-Istati Membri qed jaħdmu sew u jipprovdu assigurazzjoni raġonevoli.

Il-mudell ta’ implimentazzjoni l-ġdid taħt il-PAK jirrikonoxxi din is-sitwazzjoni billi jagħti aktar sussidjarjetà lill-Istati Membri fid-deċiżjonijiet u fil-ġestjoni tas-sistemi ta’ kontroll fis-seħħ fi ħdan sett ta’ regoli aktar ġenerali fil-livell tal-Unjoni. Barra minn hekk, wara l-istrateġija dwar l-ibbaġitjar iffukat fuq ir-riżultati u l-pagamenti orjentati lejn il-prestazzjoni, il-PAK se jorbot l-eliġibbiltà tal-pagamenti mat-twettiq reali fuq il-post. Għalhekk il-prestazzjoni hija fil-qalba tal-ġestjoni finanzjarja u tal-mudell ta’ assigurazzjoni fil-proposti leġiżlattivi għall-PAK għal wara l-2020.

L-istrateġija ta’ kontroll għall-perjodu l-ġdid se tkun kompletament konformi mal-approċċ ta’ awditjar uniku, filwaqt li tiżgura li l-aġenziji li jħallsu u l-korpi ta’ ċertifikazzjoni akkreditati jipprovdu l-assigurazzjoni meħtieġa. Il-Kummissjoni se tagħti attenzjoni partikolari lill-funzjonament effettiv tas-sistemi ta’ governanza fis-seħħ u l-affidabbiltà tar-rappurtar dwar il-prestazzjoni. Kif inhu bħalissa, se jkun hemm abbozz tal-istrateġija tal-awditjar fil-bidu tal-perjodu u programm ta’ ħidma pluriennali.

Fil-qosor, il-Kummissjoni se tiżgura li s-sistemi ta’ governanza stabbiliti fl-Istati Membri qed jiffunzjonaw b’mod effettiv, se tirrimborża l-pagamenti mġarrba mill-aġenziji li jħallsu akkredidati u se twettaq approvazzjoni annwali tal-prestazzjoni bil-valutazzjoni tal-outputs miksuba rrappurtati mill-Istati Membri.

2.2.2.Informazzjoni dwar ir-riskji identifikati u s-sistema(i) ta’ kontroll intern stabbiliti għall-mitigazzjoni tagħhom

Hemm aktar minn seba’ miljuni benefiċjarji tal-PAK, li qed jirċievu appoġġ taħt varjetà kbira ta’ skemi ta’ għajnuna differenti. It-tendenza ’l isfel fit-tnaqqis tar-rata ta’ żball fil-qasam tal-PAK turi sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll robusti u affidabbli fl-aġenziji li jħallsu.

Sa issa l-PAK ġiet implimentata permezz ta’ regoli ddetaljati dwar l-eliġibbiltà fil-livell tal-benefiċjarju u dawn żiedu l-kumplessità, il-piż amministrattiv u r-riskju ta’ żball. L-ispejjeż tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, sabiex jittaffa dan ir-riskju, tqiesu bħala pjuttost sproporzjonati.

Il-pakkett leġiżlattiv għall-PAK għal wara l-2020 inaqqas sostanzjalment l-element tal-konformità, u jżid l-attenzjoni fuq il-prestazzjoni. L-obbligi li jirriżultaw mir-regoli tal-UE jridu jiġu ssodisfati mill-Istati Membri li mbagħad jenħtieġ li jistabbilixxu sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll xierqa. L-Istati Membri se jkollhom aktar flessibbiltà biex ifasslu l-iskemi u l-miżuri li huma aktar adattati għar-realtajiet konkreti tagħhom. Għalhekk, il-finanzjament tal-PAK se jkollu bħala kundizzjoni t-twettiq strateġiku tal-politika lejn l-objettivi komuni definiti fil-livell tal-UE. Il-Pjan tal-PAK se jkun il-ftehim bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni fejn l-istrateġija għal seba’ snin, il-miri, l-interventi u n-nefqa ppjanata jiġu stabbiliti u approvati.

Il-proposta għar-regolament dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni tadatta l-istruttura attwali għal dan il-mudell ta’ implimentazzjoni ġdid, filwaqt li jinżammu l-korpi ta’ governanza li jaħdmu sew (l-aġenziji li jħallsu u l-korpi ta’ ċertifikazzjoni). Bħal fis-sitwazzjoni preżenti, kull sena l-kap ta’ kull aġenzija tal-pagamenti huwa rikjest li jipprovdi dikjarazzjoni ta’ ġestjoni li tkopri l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-kontijiet, il-funzjonament xieraq tal-istrutturi ta’ governanza, inkluż l-issodisfar tar-rekwiżiti bażiċi tal-UE, u l-affidabbiltà tar-rappurtar dwar il-prestazzjoni. Korp ta’ awditjar indipendenti (Korp ta’ Awditjar) huwa rikjest li jipprovdi opinjoni dwar dawn l-elementi.

In-nefqa se titnaqqas jekk l-Istat Membru ma jkunx wettaq l-outputs skont l-istandards miftiehma. Xorta se jitwettqu l-awditi tal-konformità biex jiġi vvalutat il-funzjonament tal-istrutturi ta’ governanza. Il-Kummissjoni se tkompli twettaq awditi tan-nefqa agrikola, bl-użu ta’ approċċ ibbażat fuq ir-riskju sabiex tiżgura li l-awditi tagħha huma mmirati lejn iż-żoni bl-ogħla riskju, skont il-prinċipju ta’ awditu uniku. Barra minn hekk, hemm mekkaniżmi ċari għas-sospensjonijiet tal-pagamenti għall-każijiet ta’ lakuni serji fl-istrutturi ta’ governanza jew tendenzi ta’ prestazzjoni insuffiċjenti sinifikanti.

Ir-riskju ewlieni previst għall-perjodu l-ġdid huwa li t-taffija tar-regoli konkreti u dettaljati dwar kif is-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll fl-Istat Membru jenħtieġ li tiġi stabbilita fil-livell tal-aġenziji li jħallsu jista’ jkollha impatt fir-reputazzjoni għall-Kummissjoni fil-każijiet fejn ir-regoli dwar l-eliġibbiltà stabbiliti mill-Istati Membri ma jkunux rispettati. Jenħtieġ li jiġi enfasizzat li l-Kummissjoni se tiżgura li hemm sistemi ta’ governanza fis-seħħ u li qed jinkisbu outputs u riżultati. Fl-ispirtu ta’ bbaġitjar iffukat fuq ir-riżultati, il-Kummissjoni se tiffoka fuq x’qed twettaq il-politika.

2.2.3.Stima u ġustifikazzjoni tal-kosteffettività tal-kontrolli (proporzjon tal-“kostijiet tal-kontrolli ÷ il-valur tal-fondi relatati ġestiti”), u valutazzjoni tal-livelli mistennija tar-riskju ta’ żball (mal-ħlas u fl-għeluq)

Il-mudell ta’ implimentazzjoni l-ġdid għall-PAK huwa mistenni li jnaqqas b’mod sinifikanti l-ispejjeż tal-kontrolli, kemm għall-Istati Membri kif ukoll għall-benefiċjarji.

Ir-rekwiżiti fil-livell tal-UE tnaqqsu b’mod sinifikanti u ġew stabbiliti fil-livell tal-Istati Membri, li jenħtieġ li jużaw din l-opportunità biex jadattaw l-obbligi li jridu jiġu ssodisfati mill-benefiċjarji għaċ-ċirkostanzi nazzjonali jew reġjonali konkreti.

L-Istati Membri se jiddefinixxu s-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll fi ħdan il-qafas tal-UE ssimplifikat definit fil-proposti leġiżlattivi. Is-Sistema Integrata ta’ Amministrazzjoni u Kontroll (SIAK), li hija responsabbli għal madwar 88 % tal-pagamenti tal-PAK, tinżamm għalkemm xi elementi speċifiċi, sa issa definiti fil-livell tal-UE, se jitħallew f’idejn l-Istati Membri. Għalhekk, l-intensità u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-kontrolli li huma l-fatturi ewlenin tal-ispejjeż ma għadhomx jiġu definiti fil-livell tal-UE.

L-attenzjoni fuq il-prestazzjoni tirrikjedi sistema ta’ rappurtar robusta u affidabbli, li kif imsemmi fit-taqsimiet preċedenti, se tkun soġġetta għal awditjar indipendenti. Iżda mhuwiex mistenni li dan ikollu impatt sinifikanti fuq il-piż amministrattiv tal-Istati Membri, minħabba li l-maġġoranza l-kbira tal-indikaturi tal-output diġà huma disponibbli fl-aġenziji li jħallsu akkreditati.

L-Istati Membri għandhom il-potenzjal li jissimplifikaw u jnaqqsu l-piż amministrattiv marbut mal-ġestjoni u l-kontroll tal-PAK, minħabba li se jkunu jistgħu jadattaw ir-regoli dwar l-eliġibbiltà fil-livell tal-benefiċjarji u jiddeċiedu dwar l-aktar mod xieraq kif jikkontrollaw (mhux approċċ wieħed għal kulħadd). Kif iddikjarat fil-Valutazzjoni tal-Impatt li jakkumpanja l-proposti leġiżlattivi tal-PAK, il-kapitolu dwar is-simplifikazzjoni, l-ispejjeż tat-twettiq għall-PAK il-ġdida mhumiex mistennija li jkunu ogħla (bħalissa huma 3,6 %), anki meta titqies l-attenzjoni miżjuda fuq ir-rappurtar dwar il-prestazzjoni.

Fir-rigward tal-livell mistenni ta’ żball, skont il-mudell ta’ implimentazzjoni l-ġdid, l-eliġibbiltà ta-nefqa hija vvalutata f’termini ta’ outputs miksuba. Għalhekk, l-iżbalji ma jkunux kkalkolati fir-rigward tal-legalità u r-regolarità ta’ tranżazzjonijiet individwali iżda fuq il-livell tal-outputs miksuba b’rabta man-nefqa rimborżata. In-nefqa li ma għandhiex output korrispondenti se titnaqqas fil-qafas tal-approvazzjoni annwali tal-prestazzjoni, sabiex il-baġit tal-UE jibqa’ protett.

2.3.Miżuri għall-prevenzjoni ta’ frodi u ta’ irregolaritajiet

Speċifika l-miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ protezzjoni eżistenti jew previsti, eż. mill-Istrateġija Kontra l-Frodi.

Il-pakkett leġiżlattiv jipprevedi li l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-prevenzjoni effettiva kontra l-frodi, speċjalment fiż-żoni b’livell ogħla ta’ riskju, filwaqt li jipprevjenu, jikxfu u jikkoreġu l-irregolaritajiet u l-frodi. L-Istati Membri għandhom jimponu penali effettivi, dissważivi u proporzjonati kif stabbilit fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew fil-liġi nazzjonali, u jirkupraw kwalunkwe pagament irregolari flimkien mal-interessi.

Dawn ir-rekwiżiti bażiċi tal-UE huma parti mill-istrutturi ta’ governanza li se jiġu awditjati mill-Korpi ta’ Ċertifikazzjoni u b’approċċ ibbażat fuq ir-riskju, u wkoll mill-Kummissjoni skont il-prinċipju ta’ awditu uniku.

Id-dettalji se jiġu indirizzati, kif xieraq, fi Strateġija kontra l-Frodi riveduta tal-AGRI. Madankollu mhuwiex mistenni li t-tipoloġija tal-frodi u irregolaritajiet serji oħra se jinbiddlu sostanzjalment fil-ġejjieni meta mqabbla mal-istatus quo.

L-approċċ attwali tal-għotja ta’ taħriġ immirat lill-Istati Membri dwar il-prevenzjoni, id-detezzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi u irregolaritajiet serji oħra x’aktarx jiġi estiż għall-PAK futura. L-istess japplika għan-noti ta’ gwida tematiċi għall-Istati Membri dwar iż-żoni speċifiċi ta’ riskju għoli.

3.IMPATT FINANZJARJU STMAT TAL-PROPOSTA

L-ammonti indikati f’din id-dikjarazzjoni finanzjarja huma espressi fi prezzijiet kurrenti.

Minbarra t-tibdiliet li jirriżultaw mill-proposti leġiżlattivi kif elenkati fit-tabelli mehmużin hawn taħt, il-proposti leġiżlattivi jimplikaw aktar tibdiliet li ma jkollhomx impatt finanzjarju.

Fir-rigward tan-nefqa relatata mas-suq, jenħtieġ li jiġi enfasizzat li l-ammonti li tqiesu għan-nefqa relatata mas-suq huma bbażati fuq is-suppożizzjoni tal-ebda xiri b’intervent pubbliku u miżuri relatati ma’ sitwazzjoni ta’ kriżi fi kwalunkwe settur.

Riżerva agrikola ġdida se tiġi stabbilita fl-FAEG, biex tipprovdi appoġġ addizzjonali għas-settur agrikolu għall-iskop ta’ miżuri li jaġixxu bħala xibka ta’ sikurezza fil-kuntest tal-ġestjoni tas-suq jew l-istabbilizzazzjoni tas-suq u/jew fil-każ ta’ kriżijiet li jaffettwaw il-produzzjoni jew id-distribuzzjoni agrikola. L-ammont tar-riżerva se jkun mill-inqas EUR 400 miljun fil-bidu ta’ kull sena finanzjarja. L-ammonti li ma jintużawx tar-riżerva għall-kriżijiet agrikoli fis-sena finanzjarja 2020 se jiġu riportati għas-sena finanzjarja 2021 biex tiġi stabbilita r-riżerva; riportament annwali tal-ammonti li ma jintużawx se japplika fil-perjodu 2021–2027. Jekk ir-riżerva tintuża, din terġa’ timtela bl-użu tad-disponibbiltajiet baġitarji eżistenti jew permezz ta’ approprjazzjonijiet ġodda. Jekk is-sublimitu speċifiku tal-FAEG stabbilit fil-QFP 2021-2027 jinqabeż, tapplika d-dixxiplina finanzjarja sabiex jiġu koperti l-ħtiġijiet kollha ’l fuq mis-sublimitu, inkluż dawk għall-mili mill-ġdid tar-riżerva. Għalhekk, l-applikazzjoni ripetuta tad-dixxiplina finanzjarja biex tiġi stabbilita r-riżerva mhijiex prevista fil-perjodu 2021-2027. Il-mekkaniżmu ta’ dixxiplina finanzjarja se jinżamm għall-iskop li jiġi żgurat ir-rispett tas-sublimitu tal-FAEG.

Fir-rigward tat-tipi ta’ intervent fil-forma ta’ pagamenti diretti, il-limiti massimi netti għas-sena finanzjarja 2021 (is-sena kalendarja 2020) stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, huma ogħla mill-ammonti allokati għat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti indikati fit-tabelli mehmużin, u għalhekk iridu jiġu aġġustati f’konformità mal-ftehim finali dwar il-pakkett finanzjarju tal-PAK fl-iskadenzi meħtieġa għall-implimentazzjoni f’waqtha fl-Istati Membri.

Il-proposta tinkludi kontinwazzjoni tal-proċess tal-konverġenza esterna tal-pagamenti diretti: l-Istati membri b’livell ta’ appoġġ medju ta’ inqas minn 90 % tal-medja tal-UE se jagħlqu 50 % tad-distakk għal 90 % tal-medja tal-UE f’sitt passi gradwali li jibdew fl-2022. L-Istati Membri kollha se jikkontribwixxu għall-finanzjament ta’ din il-konverġenza. Dan huwa rifless fl-allokazzjonijiet tal-Istati Membri għall-pagamenti diretti fl-Anness IV tar-Regolament dwar il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK.

L-impatt tat-tnaqqis tal-pagamenti b’appoġġ dirett lill-bdiewa huwa newtrali f’termini tal-baġit għall-allokazzjoni tal-pagamenti diretti, minħabba li l-prodott mit-tnaqqis tal-pagamenti se jintuża biex jiġi finanzjat il-pagament ridistributtiv fl-istess Stat Membru. Jekk il-prodott tat-tnaqqis tal-pagamenti ma jkunx jista’ jiġi akkomodat fil-finanzjament tat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti, dan jiġi trasferit lill-allokazzjoni tal-FAEŻR tal-Istat Membru kkonċernat. L-ammonti ta’ trasferiment possibbli bħal dan ma jistgħux ikunu kwantifikati f’dan l-istadju.

Fir-rigward tad-dħul assenjat lill-FAEG, l-istima tirrifletti l-effett tad-differimenti mogħtija u l-ħlasijiet parzjali fuq id-deċiżjonijiet ta’ approvazzjoni fil-passat li se jissarfu wara l-2020, u d-dħul assenjat stmat mill-approvazzjoni u mill-irregolaritajiet li jrid jinġabar. Dan tal-aħħar għandu jonqos wara l-introduzzjoni tal-mudell ta’ implimentazzjoni l-ġdid meta mqabbel mal-livelli attwali.

Fir-rigward tal-FAEŻR, il-proposta tipprevedi tnaqqis fir-rati ta’ kofinanzjament tal-UE b’mod simili għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej l-oħra. Dan, flimkien mal-allokazzjoni tat-tipi ta’ interventi tal-FAEŻR se jippermettu li l-appoġġ pubbliku għaż-żoni rurali Ewropej jibqa’ fil-biċċa l-kbira l-istess. L-allokazzjoni bejn l-Istati Membri hija bbażata fuq kriterji oġġettivi u l-prestazzjoni fl-imgħoddi.

Il-proposti għar-riforma fihom dispożizzjonijiet li jagħtu lill-Istati Membri livell ta’ flessibbiltà fir-rigward tal-allokazzjoni tagħhom għat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti u għat-tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali, kif ukoll bejn l-allokazzjoni għat-tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti u għal ċerti tipi ta’ interventi settorjali. Fil-każ li l-Istati Membri jiddeċiedu li jużaw dik il-flessibbiltà, dan għandu jħalli konsegwenzi finanzjarji fil-limiti tal-ammonti finanzjarji pprovduti, li f’dan l-istadju ma jistgħux ikunu kwantifikati.

3.1.Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali u lista preliminarja tal-linji baġitarji ġodda tan-nefqa proposti 43  

Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali

Linja baġitarja

Tip ta’
nefqa

Kontribuzzjoni

Intestatura 3:

Riżorsi Naturali u Ambjent

Diff./mhux diff 44 .

mingħand il-pajjiżi tal-EFTA 45

mingħand il-pajjiżi kandidati 46

mingħand pajjiżi terzi

fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu [21(2)(b)] tar-Regolament Finanzjarju

3

[08.01.YY] Assistenza teknika nonoperazzjonali tal-FAEG

Mhux diff.

LE

LE

LE

LE

3

[08.01.YY] Assistenza teknika nonoperazzjonali tal-FAEŻR

Mhux diff.

LE

LE

LE

LE

3

[08.01.YY] Aġenziji eżekuttivi

Mhux diff.

LE

LE

LE

LE

3

[08.02.YY] Riżerva agrikola

Mhux diff.

LE

LE

LE

LE

3

[08.02.YY] Tipi ta’ interventi settorjali taħt il-Pjan tal-PAK

Mhux diff.

LE

LE

LE

LE

3

[08.02.YY] Nefqa relatata mas-suq ’l barra mill-Pjan tal-PAK

Diff. u mhux diff.

LE

LE

LE

LE

3

[08.02.YY] Tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti taħt il-Pjan tal-PAK

Mhux diff.

LE

LE

LE

LE

3

[08.02.YY] Pagamenti diretti ’l barra mill-Pjan tal-PAK

Mhux diff.

LE

LE

LE

LE

3

[08.02.YY] Assistenza teknika operazzjonali tal-FAEG

Diff. u mhux diff.

LE

LE

LE

LE

3

[08.03.YY] Tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali taħt il-pjan tal-PAK 2021-2027

Diff.

LE

LE

LE

LE

3

[08.03.YY] Assistenza teknika operazzjonali tal-FAEŻR

Diff.

LE

LE

LE

LE

7

[08.01.YY] Nefqa b’rabta ma’ uffiċjali u aġenti temporanji fil-qasam ta’ politika “Agrikoltura u żvilupp rurali”

Mhux diff.

LE

LE

LE

LE

7

[08.01.YY] Persunal estern u nefqa maniġerjali oħra b’sostenn tal-qasam ta’ politika “Agrikoltura u żvilupp rurali”

Mhux diff.

LE

LE

LE

LE

7

[08.01.YY] Nefqa relatata ma’ apparat u servizzi tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni fil-qasam ta’ politika “Agrikoltura u żvilupp rurali”

Mhux diff.

LE

LE

LE

LE

Il-lista ta’ partiti baġitarji fit-tabella hawn fuq hija preliminarja u ma tippreġudikax in-nomenklatura tal-baġit konkreta li se tipproponi l-Kummissjoni fil-kuntest tal-proċedura baġitarja annwali.

3.2.Impatt stmat fuq in-nefqa

3.2.1.Sommarju tal-impatt stmat fuq in-nefqa

EUR miljun (aġġustati għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Intestatura tal-qafas finanzjarju
pluriennali

3

Riżorsi Naturali u Ambjent

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Wara l-2027

TOTAL

08 02 YY – Riżerva agrikola

Impenji = Pagamenti

(1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

08 02 YY – Tipi ta’ interventi settorjalitaħt il-Pjan tal-PAK  47

Impenji = Pagamenti

(2)

2 044,116

2 066,584

2 091,060

2 115,010

2 139,737

2 165,443

2 192,347

14 814,294

08 02 YY - Nefqa relatata mas-suq ’l barra mill-Pjan tal-PAK

Impenji

(3)

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

4 468,163

Pagamenti

(4)

605,136

611,601

623,808

627,643

629,770

630,334

630,314

109,558

4 468,164

08 02 YY – Tipi ta’ interventi fil-forma ta’ pagamenti diretti

Impenji = Pagamenti

(5)

37 392,689

37 547,129

37 686,679

37 802,859

37 919,038

38 035,217

38 151,396

 

264 535,007

08 02 YY – Pagamenti diretti ’l barra mill-Pjan tal-PAK

Impenji = Pagamenti

(6)

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

 

2 949,249

08 02 YY – Assistenza teknika operazzjonali tal-FAEG 48

Impenji = Pagamenti 49

(7)

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

497,000

08 01 YY - Approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva ffinanzjati mill-FAEG 50

Impenji = Pagamenti

(8)

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

91,000

67 01 & 67 02 – Dħul assenjat lill-FAEG

Impenji = Pagamenti

(9)

280,000

230,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

1 160,000

SUBTOTAL – FAEG

Impenji

(10)=(1+2+3+5+6+7+8-9)

40 300,435

40 527,343

40 791,369

40 931,499

41 072,405

41 214,290

41 357,373

 

286 194,715

Pagamenti

11)=(1+2+4+5+6+7+8-9)

40 267,262

40 500,635

40 776,868

40 920,833

41 063,866

41 206,315

41 349,378

109,558

286 194,715

08 03 YY – Tipi ta’ interventi għall-iżvilupp rurali

Impenji

(12)

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

 

78 613,927

Pagamenti

(13)

786,139

3 703,699

6 314,312

7 860,977

9 356,414

10 331,700

11 025,236

29 235,450

78 613,927

08 03 YY – Assistenza teknika operazzjonali tal-FAEŻR

Impenji = Pagamenti 51

(14)

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

 

155,029

08 01 YY - Approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva ffinanzjati mill-FAEŻR

Impenji = Pagamenti

(15)

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

 

42,000

SUBTOTAL – FAEŻR

Impenji

(16)=(12+14+15)

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

 

78 810,955

Pagamenti

(17)=(13+14+15)

814,286

3 731,846

6 342,459

7 889,124

9 384,561

10 359,847

11 053,383

29 235,450

78 810,955

TOTAL tal-approprjazzjonijiet għall-PAK

Impenji

=10+16

51 559,143

51 786,051

52 050,077

52 190,207

52 331,113

52 472,998

52 616,081

 

365 005,670

Pagamenti

=11+17

41 081,548

44 232,481

47 119,327

48 809,957

50 448,427

51 566,162

52 402,761

29 345,008

365 005,670

It-totali ma jaqblux bl-eżatt minħabba l-arrotondament.Intestatura tal-qafas finanzjarju
pluriennali

7

“Nefqa amministrattiva”

EUR miljun (aġġustati għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Wara l-2027

TOTAL

Riżorsi umani

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Nefqa amministrattiva oħra

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

TOTAL tal-approprjazzjonijiet taħt l-INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali

Impenji = Pagamenti

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

EUR miljun (aġġustati għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Wara l-2027

TOTAL

TOTAL tal-approprjazzjonijiet
fl-INTESTATURI kollha
tal-qafas finanzjarju pluriennali
 

Impenji

51 690,829

51 917,737

52 181,763

52 321,893

52 462,799

52 604,684

52 747,767

 

365 927,472

Pagamenti

41 213,234

44 364,167

47 251,013

48 941,643

50 580,113

51 697,848

52 534,447

29 345,008

365 927,472

It-totali ma jaqblux bl-eżatt minħabba l-arrotondament.

3.2.2.Sommarju tal-impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva

   Il-proposta/l-inizjattiva ma teħtieġx l-użu ta’ approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva

   Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva, kif spjegat hawn taħt:

EUR miljun (aġġustati għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Snin

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

INTESTATURA 7
tal-qafas finanzjarju pluriennali

Riżorsi umani

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Nefqa amministrattiva oħra

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

Subtotal tal-INTESTATURA 7
tal-qafas finanzjarju pluriennali

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

Barra mill-INTESTATURA 7 52
tal-qafas finanzjarju pluriennali

Riżorsi umani

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

12,950

Nefqa oħra
ta’ natura amministrattiva

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

120,050

Subtotal
barra mill-INTESTATURA 7
tal-qafas finanzjarju pluriennali

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19.000

19.000

133.000

It-totali ma jaqblux bl-eżatt minħabba l-arrotondament.

TOTAL

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

1 054,802

L-approprjazzjonijiet meħtieġa għar-riżorsi umani u għal nefqa oħra ta’ natura amministrattiva se jiġu koperti mill-approprjazzjonijiet tad-DĠ li diġà jkunu assenjati għall-ġestjoni tal-azzjoni u/jew li jkunu ġew allokati mill-ġdid fid-DĠ, flimkien, jekk ikun meħtieġ, ma’ kwalunkwe allokazzjoni addizzjonali li tista’ tingħata lid-DĠ ta’ ġestjoni skont il-proċedura annwali ta’ allokazzjoni u fid-dawl tal-limitazzjonijiet baġitarji.

3.2.2.1.Rekwiżiti stmati tar-riżorsi umani

   Il-proposta/l-inizjattiva ma teħtieġx l-użu ta’ riżorsi umani.

   Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ riżorsi umani, kif spjegat hawn taħt:

L-istima trid tiġi espressa f’unitajiet ekwivalenti għal full time

Snin

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Pożizzjonijiet fil-pjan ta’ stabbiliment (uffiċjali u persunal temporanju)

Kwartieri ġenerali u Uffiċċji ta’ Rappreżentanza tal-Kummissjoni

845

845

845

845

845

845

845

Delegazzjonijiet

3

3

3

3

3

3

3

Riċerka

 Persunal estern (f’unità Ekwivalenti għall-Fulltime: FTE) - AC, AL, END, INT u JED  53

Intestatura 7

Iffinazjati mill-INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali 

- fil-Kwartieri Ġenerali

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57.75

57.75

- fid-Delegazzjonijiet

1

1

1

1

1

1

1

Iffinanzjati mill-pakkett tal-programm  54

- fil-Kwartieri Ġenerali

29

29

29

29

29

29

29

- fid-Delegazzjonijiet

Riċerka

Oħrajn (speċifika)

TOTAL

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935.75

Ir-riżorsi umani meħtieġa se jiġu koperti mill-persunal tad-DĠ li diġà jkun assenjat għall-ġestjoni tal-azzjoni u/jew li diġà jkun ġie riassenjat fid-DĠ, flimkien, jekk ikun meħtieġ, ma’ kwalunkwe allokazzjoni addizzjonali li tista’ tingħata lid-DĠ tal-ġestjoni skont il-proċedura annwali ta’ allokazzjoni u fid-dawl tal-limiti baġitarji.

3.2.3.Kontribuzzjonijiet ta’ partijiet terzi

Il-proposta/l-inizjattiva:

    ma tipprevedix il-kofinanzjament minn partijiet terzi

   tipprevedi l-kofinanzjament minn partijiet terzi u li qed jiġi stmat hawn taħt:

Approprjazzjonijiet f’miljuni ta’ EUR (aġġustati għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Snin

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Speċifika l-korp ta’ kofinanzjament 

TOTAL tal-approprjazzjonijiet kofinanzjati

3.3.Impatt stmat fuq id-dħul

   Il-proposta/l-inizjattiva ma għandha l-ebda impatt finanzjarju fuq id-dħul.

   Il-proposta/l-inizjattiva għandha l-impatt finanzjarju li ġej:

   fuq ir-riżorsi proprji

   fuq dħul ieħor

jekk jogħġbok indika, jekk id-dħul huwa assenjat għal-linji tan-nefqa    

EUR miljun (aġġustati għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Linja baġitarja tad-dħul:

Impatt tal-proposta

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

67 01 & 67 02

280

230

130

130

130

130

130

Għal dħul assenjat, speċifika l-linji baġitarji tan-nefqa affettwati.

08 02 YY – Tipi ta’ interventi settorjali

08 02 YY – Tipi ta’ interventi tal-pagamenti diretti

Rimarki oħra (eż. metodu/formula użati għall-kalkolu tal-impatt fuq id-dħul jew kwalunkwe informazzjoni oħra).

Jekk jogħġbok ara l-kummenti taħt il-punt 3

(1)    [COM(2018) 322 final - ir-Regolament dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali].
(2)    Stabbilit permezz tal-Artikolu 110 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill  (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 kif ukoll bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 834/2014 tat- 22 ta’ Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall- applikazzjoni tal-qafas komuni ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni tal-politika agrikola komuni.
(3)    Il-Kummissjoni Ewropea (2017) Pjan tal-evalwazzjonijiet u tal-istudji 2017-2021, Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali .
(4)    Ara: https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_mt https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
(5)    Ir-Rapport tat-tat-Task Force għas-Swieq Agrikoli (ir-rapport tal-AMTF) (2016), “ Improving Market Outcomes: Enhancing the Position of Farmers in the Supply Chain .
(6)    Il-Kummissjoni Ewropea (2016) Cork 2.0: European Conference on Rural Development , https://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016en .
(7)    ĠU C , , p. .
(8)    ĠU C , , p. .
(9)    Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487).
(10)    Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).
(11)    Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal- habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7).
(12)    Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).
(13)    Id-Direttiva 91/676/KEE tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1).
(14)    Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).
(15)    Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).
(16)    Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71).
(17)    Memorandum of Understanding between the Economic Community and the United States of America on oil seeds under GATT (ĠU L147, 18/06/1993)
(18)    Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).  
(19)    Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).
(20)    Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).
(21)    ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(22)    Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(23)    Ir-Regolament (UE) Nru 228/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Marzu 2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni (ĠU L 78, 20.3.2013, p. 23).
(24)    Ir-Regolament (UE) Nru 229/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Marzu 2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew (ĠU L 78, 20.3.2013, p. 41).
(25)    Ir-Regolament (UE) […/…] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ [data] [titolu sħiħ] (ĠU L ).
(26)    Ir-Regolament (UE) […/…] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ [data] [titolu sħiħ] (ĠU L ).
(27)    Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 702/2014 tal-25 ta’ Ġunju 2014 li jiddikjara ċertu kategoriji ta’ għajnuna fis-setturi tal-agrikoltura u l-forestrija u f’żoni rurali kompatibbli mas-suq intern bl-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 193/1, 1.7.2014, p. 1).
(28)    Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar is-sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u Garanzija (FAEGG) u jemenda u jħassar ċerti Regolamenti (ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80).
(29)    Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 tal-20 ta’ Settembru 2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1).
(30)    Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).
(31)    Pjan ta’ Azzjoni Saħħa Waħda Ewropew kontra r-Reżistenza Antimikrobika (RAM) (COM(2017) 339 final).
(32)    Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1).
(33)    Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 tas-17 ta’ Diċembru 2003 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ annimali ovini u kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u d-Direttiva 91/102/KEE u 64/432/KEE (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8).
(34)    Memorandum of Understanding between the Economic Community and the United States of America on oil seeds under GATT (ĠU L147, 18/06/1993)
(35)    Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1).
(36)    Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).
(37)    Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Il-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar ta’ impriżi mhux finanzjarji f’diffikultà, 21.7. 2014 (2014/C 249/01).
(38)    Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin mill-2021 sal-2027 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat u lill-Kumitat tar-Reġjuni, COM(2018)322 final.
(39)    Id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30).
(40)    Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trażmissjoni ta’ data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).
(41)    Kif imsemmi fl-Artikolu 58(2)(a) jew (b) tar-Regolament Finanzjarju.
(42)    Dettalji tal-modi ta’ ġestjoni u r-referenzi għar-Regolament Finanzjarju jinsabu fuq is-sit BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/MT/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(43)    Għandu jinżamm għadd ta’ linji baġitarji eżistenti u n-numerazzjoni trid tiġi adattata għan-nomenklatura baġitarja l-ġdida (eż. il-kapitoli attwali 05 07 u 05 08). Wara l-iżvilupp tal-proposta dwar il-PAK in-nomenklatura tista’ tiġi aġġustata.
(44)    Diff. = Approprjazzjonijiet differenzjati / Mhux diff. = Approprjazzjonijiet mhux differenzjati.
(45)    L-EFTA: Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles.
(46)    Pajjiżi kandidati u, meta applikabbli, pajjiżi potenzjalment kandidati mill-Balkani tal-Punent
(47)    Żieda fit-tipi ta’ interventi settorjali taħt il-Pjan tal-PAK hija spjegata minħabba l-allokazzjoni proposta għall-appoġġ lis-settur tal-apikultura li jammonta għal EUR 60 miljun, kif ukoll l-evoluzzjoni tan-nefqa fis-settur tal-frott u l-ħaxix, li mhijiex limitata b’pakkett fil-livell tal-UE, wara l-livell osservat ta’ eżekuzzjoni fl-imgħoddi.
(48)    Inkluż ukoll l-ammonti ffinanzjati bħalissa taħt il-kapitoli 05 07 (Awditjar tan-nefqa agrikola) u 05 08 (Strateġija tal-politika u koordinazzjoni tal-qasam ta’ politika tal-Agrikoltura u żvilupp rurali).
(49)    Għas-simplifikazjoni, l-approprjazzjonijiet għall-assistenza teknika tal-FAEG hawnhekk huma meqjusa bħala mhux differenzjati. L-ammont tar-RAL għandu t-tendenza li jkun insinifikanti meta mqabbel mal-ammonti totali kkonċernati minn din id-dikjarazzjoni finanzjarja.
(50)    Inkluż l-ammonti ffinanzjati bħalissa taħt il-partita 05 01 04 01 - Nefqa ta’ appoġġ għall-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) - Assistenza teknika nonoperazzjonali u 05 01 06 01 - Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel - Kontribuzzjoni mill-programm ta’ promozzjoni agrikola
(51)    Għas-simplifikazjoni, l-approprjazzjonijiet għall-assistenza teknika tal-FAEŻR hawnhekk huma meqjusa bħala mhux differenzjati. L-ammont tar-RAL għandu t-tendenza li jkun insinifikanti meta mqabbel mal-ammonti totali kkonċernati minn din id-dikjarazzjoni finanzjarja.
(52)    Assistenza teknika u/jew amministrattiva u nefqa li tappoġġa l-implimentazzjoni ta’ programmi u/jew ta’ azzjonijiet tal-UE (ex linji “BA”), riċerka indiretta, riċerka diretta.
(53)    AC = Aġenti Kuntrattwali; AL = Persunal Lokali; END = Espert Nazzjonali Sekondat; INT= Persunal tal-aġenzija; JPD = Esperti Subordinati fid-Delegazzjonijiet.
(54)    Sottolimitu massimu għall-persunal estern kopert mill-approprjazzjonijiet operazzjonali (li qabel kienu l-linji "BA").
Top

Brussell,1.6.2018

COM(2018) 392 final

ANNESSI

tal-

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

{SEC(2018) 305 final}
{SWD(2018) 301 final}


ANNESS I

INDIKATURI TAL-IMPATT, TAR-RIŻULTAT U TAL-OUTPUT SKONT L-ARTIKOLU 7

Valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-politika (pluriennali) - IMPATT

Rieżami tal-prestazzjoni annwali - RIŻULTAT*

Approvazzjoni tal-prestazzjoni annwali - OUTPUT

Objettivi u l-indikaturi tal-impatt rispettivi tagħhom.*

It-tipi ġenerali tal-interventi tagħhom u l-indikaturi tal-output tagħhom.*

Objettiv trasversali tal-UE: Modernizzazzjoni

Indikatur

Indikaturi tar-riżultati

(abbażi biss tal-interventi appoġġati mill-PAK)

Sistemi tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli (AKIS)

Indikaturi tal-output

It-tkattir tal-għarfien, tal-innovazzjoni u tad-diġitalizzazzjoni fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali u t-tħeġġiġ tal-użu tagħhom

I.1 Il-kondiviżjoni tal-għarfien u tal-innovazzjoni: Is-sehem mill-baġit tal-PAK għall-kondiviżjoni tal-għarfien u tal-innovazzjoni

R.1 It-titjib tal-prestazzjoni permezz tal-għarfien u tal-innovazzjoni: Is-sehem tal-bdiewa li jirċievu appoġġ għal pariri, taħriġ, skambju ta’ għarfien, jew il-parteċipazzjoni fi gruppi operattivi biex itejbu l-prestazzjoni ekonomika, ambjentali, klimatika u tal-effiċjenza tar-riżorsi.

Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni għall-għarfien u l-innovazzjoni fil-qasam agrikolu (EIP)**

O.1 Għadd ta’ gruppi operattivi tal-EIP

R.2 Kollegament tas-sistemi tal-pariri u tal-għarfien: għadd ta’ konsulenti integrati fl-AKIS (imqabbel mal-għadd totali ta’ bdiewa)

O.2 Għadd ta’ konsulenti li jistabbilixxu jew jipparteċipaw fi gruppi operattivi tal-EIP

R.3 Id-diġitalizzazzjoni tal-agrikoltura: Is-sehem ta’ bdiewa li jibbenefikaw minn appoġġ għal teknoloġija agrikola ta’ preċiżjoni permezz tal-PAK

Objettivi speċifiċi tal-UE

Indikaturi tal-impatt

Indikaturi tar-riżultati

(abbażi biss tal-interventi appoġġati mill-PAK)

Tip ġenerali tal-intervent

Indikaturi tal-output (għal kull intervent)

L-appoġġ għall-introjtu vijabbli tal-azjendi agrikoli u r-reżiljenza tagħhom fl-Unjoni kollha biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-ikel

I.2 Tnaqqis tal-inugwaljanzi fl-introjtu: L-evoluzzjoni tal-introjtu agrikolu meta mqabbel mal-ekonomija ġenerali

R.4 Kollegament tal-appoġġ għall-introjtu mal-istandards u l-prattika tajba: Is-sehem tal-erja agrikola użata kopert mill-appoġġ għall-introjtu u soġġett għal kundizzjonalità

Appoġġ tal-PAK

O.3 Għadd ta’ benefiċjarji tal-appoġġ tal-PAK

I.3 Tnaqqis tal-varjabbiltà tal-introjtu tal-azjendi agrikoli: Evoluzzjoni tal-introjtu agrikolu

R.5 Ġestjoni tar-Riskju: Is-sehem tal-azjendi agrikoli b’għodod għall-ġestjoni tar-riskju tal-PAK

Appoġġ dirett diżakkoppjat

O.4 Għadd ta’ ettari għall-pagamenti diretti diżakkoppjati

I.4 Appoġġ għall-introjtu vijabbli tal-azjendi agrikoli: L-evoluzzjoni tal-livell tal-introjtu agrikolu skont is-settur (meta mqabbel mal-medja fl-agrikoltura)

R.6 Ridistribuzzjoni lill-azjendi agrikoli iżgħar: Appoġġ addizzjonali b’perċentwal għal kull ettaru għall-azjendi agrikoli eliġibbli iżgħar mid-daqs medju tal-azjendi agrikoli (imqabbla mal-medja)

 

O.5 Għadd ta’ benefiċjarji għall-pagamenti diretti diżakkoppjati

I.5 Kontribut għall-bilanċ territorjali: L-evoluzzjoni tal-introjtu agrikolu f’żoni b’restrizzjonijiet naturali (imqabbel mal-medja)

R.7 Tisħiħ tal-appoġġ għall-azjendi agrikoli f’żoni bi ħtiġijiet speċifiċi: Perċentwal tal-appoġġ addizzjonali għal kull ettaru f’żoni bi ħtiġijiet akbar (imqabbla mal-medja)

O.6 L-għadd ta’ ettari soġġett għal aktar appoġġ għall-introjtu għall-bdiewa żgħażagħ

O.7 L-għadd ta’ benefiċjarji soġġett għal aktar appoġġ għall-introjtu għall-bdiewa żgħażagħ

Tisħiħ tal-orjentazzjoni tas-suq u żieda fil-kompetittività inkluż permezz ta’ aktar enfasi fuq ir-riċerka, it-teknoloġija u d-diġitalizzazzjoni

I.6 Żieda fil-produttività tal-azjendi agrikoli: Produttività totali tal-fatturi

R.8 Immirar tal-azjendi agrikoli f’setturi fid-diffikultà:

Is-sehem ta’ bdiewa li jibbenefikaw minn appoġġ akkoppjat għat-titjib tal-kompetittività, tas-sostenibbiltà jew tal-kwalità

Għodod għall-ġestjoni tar-riskju

O.8 Għadd ta’ bdiewa koperti minn strumenti appoġġati għall-ġestjoni tar-riskju

I.7 Sfruttament tal-potenzjal tal-kummerċ agroalimentari: L-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet tal-kummerċ agroalimentari

R.9 Modernizzazzjoni tal-azjendi agrikoli: Is-sehem tal-bdiewa li jirċievu appoġġ ta’ investiment biex jirristrutturaw u jimmodernizzaw, inkluż biex tittejjeb l-effiċjenza tar-riżorsi

Appoġġ akkoppjat

O.9 L-għadd ta’ ettari li jibbenefika minn appoġġ akkoppjat

Titjib tal-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-valur

I.8 Titjib tal-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-valur: Il-valur miżjud għall-produtturi primarji fil-katina alimentari

R.10 Organizzazzjoni aħjar tal-katina tal-provvista: Is-sehem tal-bdiewa li jipparteċipaw fi Gruppi tal-Produtturi, Organizzazzjonijiet tal-Produtturi, swieq lokali, ċirkwiti tal-katina tal-provvista qasira u skemi tal-kwalità

O.10 L-għadd ta’ ettari li jibbenefika minn appoġġ akkoppjat

R.11 Konċentrazzjoni tal-provvista: Is-sehem tal-valur tal-produzzjoni kummerċjalizzata minn Organizzazzjonijiet tal-Produtturi bi programmi operattivi

Pagamenti għal restrizzjonijiet naturali u restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn tar-reġjun

O.11 L-għadd ta’ ettari li jirċievu pagament supplimentari ta’ żona b’restrizzjonijiet naturali (3 kategoriji)

Kontribut għall-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif ukoll għall-enerġija sostenibbli

 

I.9 Titjib tar-reżiljenza tal-azjendi agrikoli: Indiċi

R.12 Adattament għat-tibdil fil-klima: Is-sehem ta’ art agrikola b’impenji biex jittejjeb l-adattament għall-klima

O.12 L-għadd ta’ ettari li jirċievu appoġġ taħt Natura 2000 jew id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma

I.10 Kontribut għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima: Tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra mill-agrikoltura

I.11 Titjib tas-sekwestru tal-karbonju: Żieda fil-karbonju organiku fil-ħamrija

I.12 Żieda tal-enerġija sostenibbli fl-agrikoltura: Produzzjoni ta’ enerġija rinnovabbli mill-agrikoltura u l-forestrija

R.13 Tnaqqis tal-emissjonijiet fis-settur tal-bhejjem: Is-sehem ta’ unitajiet ta’ bhejjem li għandhom appoġġ biex inaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra u/jew l-ammonijaka, inkluż il-ġestjoni tad-demel

R.14 Il-ħżin tal-karbonju fil-ħamrija u l-bijomassa: Is-sehem tal-art agrikola b’impenji biex tnaqqas l-emissjonijiet, iżżomm u/jew ittejjeb il-ħżin tal-karbonju (bur permanenti, art agrikola fit-torbiera, fil-foresti, eċċ)

R.15 Enerġija ekoloġika mill-agrikoltura u l-forestrija: Investimenti fil-kapaċità tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, inkluż dik b’bażi bijoloġika (MW)

R.16 Titjib tal-effiċjenza fl-enerġija: L-iffrankar enerġetiku fl-agrikoltura

R 17 Art afforestata: L-erja appoġġata għall-afforestazzjoni u l-ħolqien ta’ msaġar, inkluż l-agrosilvikultura

Pagamenti għall-impenji tal-ġestjoni (ambjent-klima, riżorsi ġenetiċi, benessri tal-annimali)

O.13 L-għadd ta’ ettari (agrikoli) koperti minn impenji tal-ambjent/klima li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti mandatorji

Objettivi speċifiċi tal-UE

Indikaturi tal-impatt

Indikaturi tar-riżultati

(abbażi biss tal-interventi appoġġati mill-PAK)

Tip ġenerali tal-intervent

Indikaturi tal-output (għal kull intervent)

Trawwim tal-iżvilupp sostenibbli u ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi naturali bħall-ilma, il-ħamrija u l-arja

I.13 Tnaqqis tal-erożjoni tal-ħamrija: Perċentwal ta’ art b’erożjoni moderata u gravi fuq l-art agrikola

R.18 Titjib tal-ħamrija: Is-sehem tal-art agrikola b’impenji ta’ ġestjoni b’benefiċċju għall-ġestjoni tal-ħamrija

O.14 L-għadd ta’ ettari (forestrija) koperti minn impenji tal-ambjent/klima li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti mandatorji

I.14 Titjib tal-kwalità tal-arja: Tnaqqis tal-emissjoni tal-ammonijaka mill-agrikoltura

R.19 Titjib tal-kwalità tal-arja: Is-sehem ta’ art agrikola b’impenji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-ammonijaka

O.15 L-għadd ta’ ettari b’appoġġ għall-biedja organika

I.15 Titjib tal-kwalità tal-ilma: Il-bilanċ tan-nutrijenti gross fuq l-art agrikola

R.20 Protezzjoni tal-kwalità tal-ilma: Is-sehem tal-art agrikola b’impenji ta’ ġestjoni għall-kwalità tal-ilma

O.16 L-għadd ta’ unitajiet ta’ bhejjem koperti b’appoġġ għal miżuri tal-benessri tal-annimali, tas-saħħa jew ta’ bijosigurtà ikbar.

1.16 Tnaqqis tat-tnixxija tan-nutrijenti: In-nitrati fl-ilma ta’ taħt l-art - Il-perċentwal tal-istazzjonijiet tal-ilma ta’ taħt l-art b’konċentrazzjoni ta’ nitroġenu ogħla minn 50 mg/l skont id-Direttiva dwar in-Nitrati

R.21 Ġestjoni sostenibbli tan-nutrijenti: Is-sehem ta’ art agrikola b’impenji biex ittejjeb il-ġestjoni tan-nutrijenti

O.17 L-għadd ta’ proġetti li jappoġġaw ir-riżorsi ġenetiċi

I.17 Tnaqqis tal-pressjoni fuq ir-riżorsi tal-ilma: L-Indiċi Aġġornat tal-Konsum tal-Ilma (Water Exploitation Index Plus, WEI+)

R.22 Użu sostenibbli tal-ilma: Is-sehem ta’ art irrigata b’impenji biex jittejjeb il-bilanċ tal-ilma

Investimenti

O.18 Għadd ta’ investimenti produttivi fl-azjendi agrikoli appoġġati

R.23 Prestazzjoni marbuta mal-ambjent/il-klima permezz ta’ investiment: Is-sehem ta’ bdiewa b’appoġġ f’investimenti relatati mal-kura tal-ambjent jew tal-klima

O.19 Għadd ta’ infrastrutturi lokali appoġġati

R.24 Prestazzjoni ambjentali/klimatika permezz tal-għarfien: Is-sehem tal-bdiewa li jirċievu appoġġ għal pariri/taħriġ marbuta mal-prestazzjoni ambjentali/klimatika

O.20 Għadd ta’ investimenti mhux produttivi appoġġati

O.21 Għadd ta’ investimenti produttivi mhux fl-azjendi agrikoli

Objettivi speċifiċi tal-UE

Indikaturi tal-impatt

Indikaturi tar-riżultati

(abbażi biss tal-interventi appoġġati mill-PAK)

Tip ġenerali tal-intervent

Indikaturi tal-output (għal kull intervent)

Kontribut għall-protezzjoni tal-bijodiversità, tisħiħ tas-servizzi tal-ekosistema u preservazzjoni tal-ħabitats u l-pajsaġġi

I.18 Żieda fil-popolazzjonijiet tal-għasafar tar-raba’ agrikola: L-indiċi tal-għasafar tal-art agrikola

R.25 Appoġġ għall-ġestjoni sostenibbli tal-foresti: Is-sehem tal-art forestali b’impenji ta’ ġestjoni għall-appoġġ tal-ħarsien u l-ġestjoni tal-foresti.

Għotjiet għall-installazzjoni

O.22 Għadd ta’ bdiewa li jirċievu għotjiet għall-installazzjoni

I.19 Titjib tal-protezzjoni tal-bijodiversità: Il-perċentwali ta’ speċijiet u ħabitats ta’ interess Komunitarju marbuta mal-agrikoltura b’xejra stabbli jew pożittiva

R.26 Protezzjoni tal-ekosistemi forestali: Is-sehem tal-art forestali b’impenji ta’ ġestjoni għall-appoġġ tal-pajsaġġ, tal-bijodiversità u tas-servizzi tal-ekosistema.

O.23 Għadd ta’ imprendituri rurali li jirċievu għotjiet għall-installazzjoni

I.20 Titjib fil-provvediment tas-servizzi tal-ekosistema: sehem ta’ erja agrikola użata koperta b’karatteristiċi tal-pajsaġġ

R.27 Preservazzjoni tal-ħabitats u tal-ispeċijiet: Sehem tal-art agrikola b’impenji ta’ ġestjoni li jappoġġaw il-konservazzjoni jew ir-restawr tal-bijodiversità

Kooperazzjoni

O.24 Għadd ta’ gruppi/organizzazzjonijiet tal-produtturi appoġġati

O.25 Għadd ta’ bdiewa li jirċievu appoġġ biex jipparteċipaw fl-iskemi tal-kwalità tal-UE

R.28 Appoġġ ta’ Natura 2000: Erja fis-siti tan-Natura 2000 b’impenji għall-protezzjoni, il-manutenzjoni u r-restawr

O.26 Għadd ta’ proġetti ta’ tiġdid ġenerazzjonali (bdiewa żgħażagħ/mhux żgħażagħ)

R.29 Preservazzjoni tal-karatteristiċi tal-pajsaġġ: Sehem ta’ art agrikola b’impenji għall-ġestjoni tal-karatteristiċi tal-pajsaġġ, inkluż ir-ringieli ta’ sġajriet

O.27 Għadd ta’ strateġiji lokali ta’ żvilupp (LEADER)

O.28 Għadd ta’ gruppi oħrajn ta’ kooperazzjoni (minbarra l-EIP rrappurtati taħt O.1)

Jiġu attirati l-bdiewa żgħażagħ u jiġi ffaċilitat l-iżvilupp tan-negozju fiż-żoni rurali

1.21 Attrazzjoni ta’ bdiewa żgħażagħ: Evoluzzjoni tal-għadd ta’ bdiewa ġodda

R.30 Tiġdid ġenerazzjonali: Għadd ta’ bdiewa żgħażagħ li qed jistabbilixxu azjenda agrikola b’appoġġ mill-PAK

Skambju tal-għarfien u l-informazzjoni

O.29 Għadd ta’ bdiewa li tħarrġu jew ingħataw pariri

Objettivi speċifiċi tal-UE

Indikaturi tal-impatt

Indikaturi tar-riżultati

(abbażi biss tal-interventi appoġġati mill-PAK)

Tip ġenerali tal-intervent

Indikaturi tal-output (għal kull intervent)

Promozzjoni tal-impjiegi, it-tkabbir, l-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp lokali fiż-żoni rurali, inkluż il-bijoekonomija u l-forestrija sostenibbli

I.22 Kontribut għall-impjiegi fiż-żoni rurali: Evoluzzjoni tar-rata tal-impjiegi fiż-żoni predominantement rurali

R.31 It-tkabbir u l-impjiegi fiż-żoni rurali: Impjiegi ġodda fi proġetti appoġġati 

O.30 Għadd ta’ persuni li mhumiex bdiewa li tħarrġu jew ingħataw pariri

I.23 Kontribut għat-tkabbir fiż-żoni rurali: Evoluzzjoni tal-PDG per capita fiż-żoni predominantement rurali

R.32 Żvilupp tal-bijoekonomija rurali: L-għadd ta’ negozji tal-bijoekonomija żviluppati bl-appoġġ

Indikaturi orizzontali

O.31 L-għadd ta’ ettari bi prattiki ambjentali (l-indikatur ta’ sinteżi fl-erja fiżika koperta bil-kundizzjonalità, l-ELS, l-AECM, miżuri tal-forestrija, il-biedja organika)

1.24 PAK iktar ġusta: Titjib tad-distribuzzjoni tal-appoġġ tal-PAK

R.33 Diġitalizzazzjoni tal-ekonomija rurali: Popolazzjoni rurali koperta minn strateġija appoġġata tal-Irħula Intelliġenti

O.32 Għadd ta’ ettari soġġetti għall-kundizzjonalità (imqassam skont il-prattika GAEP)

I.25 Promozzjoni tal-inklużjoni rurali: Evoluzzjoni tal-indiċi tal-faqar fiż-żoni rurali

R.34 Nikkollegaw l-Ewropa rurali: Sehem tal-popolazzjoni rurali li tibbenefika minn aċċess imtejjeb għas-servizzi u l-infrastruttura permezz ta’ appoġġ tal-PAK

Programmi settorjali

O.33 Għadd ta’ organizzazzjoni tal-produtturi li waqqfu fond/programm operattiv

R.35 Promozzjoni tal-inklużjoni soċjali: Għadd ta’ persuni minn gruppi minoritarji u/jew vulnerabbli li jibbenefikaw minn proġetti appoġġati tal-inklużjoni soċjali

O.34 Għadd ta’ azzjonijiet ta’ promozzjoni u informazzjoni, u monitoraġġ tas-suq

Titjib tar-reazzjoni tal-agrikoltura tal-UE għad-domandi soċjetali għall-ikel u għas-saħħa, inkluż ikel sikur, nutrittiv u sostenibbli, kif ukoll il-benessri tal-annimali.

 

I.26 Limitazzjoni tal-użu tal-antibijotiċi fl-agrikoltura: bejgħ/użu fl-annimali li jipproduċu l-ikel

R.36 Limitazzjoni tal-użu tal-antibijotiċi: Sehem mill-unitajiet ta’ bhejjem ikkonċernati minn azzjonijiet appoġġati biex jiġi limitat l-użu tal-antibijotiċi (prevenzjoni/tnaqqis)

O.35 Għadd ta’ azzjonijiet għall-preservazzjoni/titjib tat-trobbija tan-naħal

I.27 Użu sostenibbli tal-pestiċidi: Tnaqqis tar-riskji u l-impatti tal-pestiċidi**

R.37 Użu sostenibbli tal-pestiċidi: Sehem mill-art agrikola kkonċernata minn azzjonijiet speċifiċi appoġġati li jwasslu għall-użu sostenibbli tal-pestiċidi sabiex jitnaqqsu r-riskji u l-impatti tal-pestiċidi

1.28 Risposta għad-domanda tal-konsumaturi għal ikel ta’ kwalità: Valur tal-produzzjoni taħt l-iskemi ta’ kwalità tal-UE (inkluż l-ikel organiku)

R.38 Titjib tal-benessri tal-annimali: Sehem mill-unitajiet ta’ bhejjem kopert minn azzjoni appoġġata għat-titjib tal-benessri tal-annimali

* Il-biċċa l-kbira tal-indikaturi tal-impatt diġà huma miġbura permezz ta’ mezzi oħrajn (l-istatistika Ewropea, JRC, EEA...) u jintużaw fil-qafas ta’ leġiżlazzjoni oħra tal-UE jew SDGs. Il-frekwenza tal-ġbir tad-data mhux dejjem hija annwali u jista’ jkun hemm dewmien ta’ 2/3 snin. ** Id-Direttiva dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi

* Indikaturi tar-riżultati. Data notifikata kull sena mill-Istati Membri għall-monitoraġġ tal-progress lejn il-miri li stabbilixxew fil-pjanijiet tal-PAK.

*Data nnotifikata kull sena għan-nefqa ddikjarata tagħhom.

** L-appoġġ lill-Gruppi operattivi taħt l-EIP jaqa’ taħt id-dispożizzjonijiet tal-kooperazzjoni.

ANNESS II

APPOĠĠ DOMESTIKU TAD-WTO SKONT L-ARTIKOLU 10

Tip ta’ intervent

Referenza f’dan ir-Regolament

Il-Paragrafu tal-Anness 2 għall-Ftehim tad-WTO dwar l-Agrikoltura (“Green Box”)

Appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà

It-Titolu III, il-Kapitolu 2, it-Taqsima 1, is-Subtaqsima 2

5 (jekk l-implimentazzjoni ma tkunx ibbażata fuq intitolamenti għal pagament)

6 (jekk l-implimentazzjoni tkun ibbażata fuq intitolamenti għal pagament)

Appoġġ għall-introjtu ridistributtiv komplementarju għas-sostenibbiltà

It-Titolu III, il-Kapitolu 2, it-Taqsima 1, is-Subtaqsima 3

5 (jekk l-implimentazzjoni tal-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà relatata ma tkunx ibbażata fuq intitolamenti għal pagament)

6 (jekk l-implimentazzjoni tal-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà relatata tkun ibbażata fuq intitolamenti għal pagament)

Appoġġ għall-introjtu komplementarju għall-bdiewa żgħażagħ

Artikolu 27

5 (jekk l-implimentazzjoni tal-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà relatata ma tkunx ibbażata fuq intitolamenti għal pagament)

6 (jekk l-implimentazzjoni tal-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà relatata tkun ibbażata fuq intitolamenti għal pagament)

Skemi għall-“ekoskemi” għall-klima u għall-ambjent

Artikolu 28

5 (jekk jingħata biss lill-bdiewa li huma intitolati għal appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà u l-l-implimentazzjoni tal-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà relatata ma tkunx ibbażata fuq intitolamenti għal pagament)

6 (jekk jingħata biss lill-bdiewa li huma intitolati għal appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà u l-l-implimentazzjoni tal-appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà relatata tkun ibbażata fuq intitolamenti għal pagament)

12 (jekk ma jingħatax lill-bdiewa li huma intitolati għal appoġġ għall-introjtu bażiku għas-sostenibbiltà)

Frott u ħaxix – investimenti

Artikolu 43(1)(a)

2, 11 jew 12

Frott u ħaxix – riċerka u produzzjoni sperimentali

Artikolu 43(1)(b)

2

Frott u ħaxix – produzzjoni organika

Artikolu 43(1)(c)

12

Frott u ħaxix – produzzjoni integrata

Artikolu 43(1)(d)

12

Frott u ħaxix – konservazzjoni tal-ħamrija u tisħiħ tal-karbonju

Artikolu 43(1)(e)

12

Frott u ħaxix – ħolqien u żamma tal-ħabitats jew żamma tal-pajsaġġ

Artikolu 43(1)(f)

12

Frott u ħaxix – l-iffrankar u l-effiċjenza tal-enerġija, l-enerġija rinnovabbli

Artikolu 43(1)(g)

11 jew 12

Frott u ħaxix – reżiljenza għall-organiżmi ta’ ħsara

Artikolu 43(1)(h)

2, 11 jew 12

Frott u ħaxix – l-użu u l-ġestjoni tal-ilma

Artikolu 43(1)(i)

2 jew 11

Frott u ħaxix – it-tnaqqis tal-produzzjoni tal-iskart u l-ġestjoni tal-iskart

Artikolu 43(1)(j)

11 jew 12

Frott u ħaxix – trasport u ħżin

L-Artikolu 43(1)(k)

11

Frott u ħaxix – l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tiegħu

Artikolu 43(1)(l)

11 jew 12

Frott u ħaxix – skemi ta’ kwalità

Artikolu 43(1)(m) u 43(2)(j)

2

Frott u ħaxix – promozzjoni u komunikazzjoni

Artikolu 43(1)(n)

2

Frott u ħaxix – servizzi konsultattivi u assistenza teknika

Artikolu 43(1)(o)

2

Frott u ħaxix – taħriġ u skambju tal-aħjar prattiki

Artikolu 43(1)(p)

2

Frott u ħaxix – fondi mutwi

Artikolu 43(2)(a)

8

Frott u ħaxix – investimenti

Artikolu 43(2)(b)

11

Frott u ħaxix – it-tħawwil mill-ġdid tal-imsaġar tal-frott

Artikolu 43(2)(c)

8

Frott u ħaxix – Ikkowċjar

Artikolu 43(2)(h)

2

Frott u ħaxix – implimentazzjoni u ġestjoni tal-protokolli fitosanitarji tal-pajjiżi terzi

Artikolu 43(2)(i)

2

Frott u ħaxix – servizzi konsultattivi u assistenza teknika

L-Artikolu 43(2)(k)

2

Apikultura – assistenza teknika

Artikolu 49(1)(a)

2

Apikultura – il-ġlieda kontra l-organiżmi invażivi tal-kaxxi tan-naħal u l-mard

Artikolu 49(1)(b)

2

Apikultura – appoġġ tal-laboratorji

Artikolu 49(1)(d)

2

Apikultura – programmi ta’ riċerka

Artikolu 49(1)(f)

2

Apikultura – monitoraġġ tas-suq

Artikolu 49(1)(g)

2

Apikultura – titjib tal-kwalità tal-prodotti

Artikolu 49(1)(h)

2

Inbid – ristrutturar u konverżjoni

Artikolu 52(1)(a)

8

Inbid – investimenti fil-faċilitajiet tal-ipproċessar u fl-infrastruttura għall-fabbriki tal-inbid

Artikolu 52(1)(b)

11

Inbid – l-investimenti fl-innovazzjoni

Artikolu 52(1)(e)

11

Inbid – azzjonijiet ta’ informazzjoni

Artikolu 52(1)(g)

2

Inbid – promozzjoni

Artikolu 52(1)(h)

2

Inbid – spejjeż amministrattivi ta’ fondi mutwi

Artikolu 52(1)(i)

2

Setturi oħrajn (u ħops u żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda jekk jintużaw għal dawk is-setturi) – investimenti, riċerka u produzzjoni sperimentali

Artikolu 60(1)(a)

2, 11 jew 12

Setturi oħrajn (u ħops u żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda jekk jintużaw għal dawk is-setturi) – servizzi konsultattivi u assistenza teknika

Artikolu 60(1)(b)

2

Setturi oħrajn (u ħops u żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda jekk jintużaw għal dawk is-setturi) – taħriġ u skambju tal-aħjar prattiki

Artikolu 60(1)(c)

2

Setturi oħrajn (u ħops u żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda jekk jintużaw għal dawk is-setturi) – il-produzzjoni organika

Artikolu 60(1)(d)

12

Setturi oħrajn (u ħops u żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda jekk jintużaw għal dawk is-setturi) – it-trasport sostenibbli u l-ħżin

Artikolu 60(1)(e)

2 jew 12

Setturi oħrajn (u ħops u żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda jekk jintużaw għal dawk is-setturi) – il-promozzjoni u l-komunikazzjoni

Artikolu 60(1)(f)

2

Setturi oħrajn (u ħops u żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda jekk jintużaw għal dawk is-setturi) – l-iskemi tal-kwalità

Artikolu 60(1)(g)

2

Setturi oħrajn (u ħops u żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda jekk jintużaw għal dawk is-setturi) – is-sistemi tat-traċċabilità u taċ-ċertifikazzjoni

Artikolu 60(1)(h)

2

Setturi oħrajn (u ħops u żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda jekk jintużaw għal dawk is-setturi) – il-fondi mutwi

Artikolu 60(2)(a)

2 jew 8

Setturi oħrajn (u ħops u żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda jekk jintużaw għal dawk is-setturi) – l-investimenti fil-ġestjoni tal-volumi

Artikolu 60(2)(b)

11

Setturi oħrajn (u ħops u żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-mejda jekk jintużaw għal dawk is-setturi) – it-tħawwil mill-ġdid tal-imsaġar tal-frott

Artikolu 60(2)(d)

8

Impenji għall-ġestjoni ambjentali, klimatika u oħrajn

Artikolu 65

12

Restrizzjonijiet naturali jew restrizzjonijiet speċifiċi oħrajn taż-żona; żvantaġġi speċifiċi għaż-żona li jirriżultaw minn ċerti rekwiżiti obbligatorji

Artikoli 66, 67

13

Investimenti

Artikolu 68

11

Kooperazzjoni

Artikolu 71

2

L-iskambju tal-għarfien u l-informazzjoni

Artikolu 72

2

ANNESS III

REGOLI DWAR IL-KUNDIZZJONALITÀ SKONT L-ARTIKOLU 11

RSĠ: Rekwiżit Statutorju ta’ Ġestjoni

KAAT: Standards għall-kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba tal-art

Żoni

Kwistjoni Ewlenija

Rekwiżiti u standards

Objettiv ewlieni tal-istandard

Il-klima u l-ambjent

It-tibdil fil-klima

(it-tnaqqis tiegħu u l-adattament għalih)

KAAT 1

Il-manutenzjoni ta’ bwar permanenti abbażi ta’ proporzjon ta’ bwar permanenti maż-żona agrikola

Miżura ta’ salvagwardja kontra l-konverżjoni għal użi agrikoli oħra biex tiġi ppreservata l-ħażna tal-karbonju

KAAT 2

Il-protezzjoni xierqa tal-art mistagħdra u tat-torbiera

Il-protezzjoni tal-ħamrija b’livell għoli ta’ karbonju

KAAT 3

Projbizzjoni fuq il-ħruq tal-qasbija fir-raba’ tal-ħrit, ħlief għal raġunijiet fitosanitarji 

Il-manutenzjoni tal-materja organika fil-ħamrija

L-ilma

RSĠ 1

Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma:

l-Artikolu 11(3)(e) u l-Artikolu 11(3)(h) rigward ir-rekwiżiti obbligatorji għall-kontroll tas-sorsi diffużi tat-tniġġis bil-fosfati

RSĠ 2

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU L 375, 31.12.1991, p. 1):

l-Artikoli 4 u 5

KAAT 4

Stabbiliment ta’ biċċiet art ta’ lqugħ matul il-mogħdijiet tal-ilma 1  

Il-protezzjoni tal-mogħdijiet tax-xmajjar mit-tniġġis u mit-tnixxijiet

KAAT 5

L-użu tal-Għodda tas-Sostenibbiltà tal-Azjendi Agrikoli għan-Nutrijenti 2

Il-ġestjoni sostenibbli tan-nutrijenti

Il-ħamrija

(protezzjoni u kwalità)

KAAT 6

Il-ġestjoni tal-ħdim tar-raba’ li tnaqqas ir-riskju tad-degradazzjoni tal-ħamrija, inkluż il-kunsiderazzjoni tal-inklinazzjoni

Ġestjoni minima ta’ artijiet li tirrifletti l-kondizzjonijiet speċifiċi tas-siti biex tiġi limitata l-erożjoni

KAAT 7

L-ebda ħamrija għerja fil-biċċa l-kbira tal-perjodu(i) sensittiv(i)

Il-protezzjoni tal-ħamrija fix-xitwa

KAAT 8

In-newba tal-għelejjel

Il-preservazzjoni tal-potenzjal tal-ħamrija

Il-bijodiversità u l-pajsaġġ

(protezzjoni u kwalità)

RSĠ 3

Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7).

l-Artikolu 3(1), l-Artikolu 3(2)(b), l-Artikolu 4 (1), (2) u (4)

RSĠ 4

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7)

l-Artikolu 6(1) u (2)

KAAT 9

·Is-sehem minimu miż-żona agrikola ddedikata għal karatteristiċi jew żoni mhux produttivi

·Iż-żamma tal-karatteristiċi tal-pajsaġġi

·Projbizzjoni fuq il-qtugħ tal-isġajriet u tas-siġar waqt l-istaġun tat-tgħammir u tat-trobbija tal-frieħ tal-għasafar

·Bħala opzjoni, miżuri biex jiġu evitati speċijiet ta’ pjanti invażivi

Il-manutenzjoni tal-karatteristiċi u tal-erja mhux produttivi biex titjieb il-bijodiversità fl-azjenda agrikola.

KAAT 10

Projbizzjoni fuq il-konverżjoni jew il-ħrit tal-bwar permanenti f’siti ta’ Natura 2000

Il-protezzjoni tal-ħabitats u tal-ispeċijiet

Is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali u s-saħħa tal-pjanti

Sikurezza tal-ikel

RSĠ 5

Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

l-Artikoli 14 u 15, l-Artikolu 17(1) 3 u l-Artikoli 18, 19 u 20

RSĠ 6

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/22/KE tad-29 ta’ April 1996 li tikkonċerna l-projbizzjoni tal-użu fl-istockfarming ta’ ċerti sustanzi li jkollhom azzjoni ormonika u tyrostatika u ta’ beta-agonists, u li tħassar id-Direttivi 81/602/KEE, 88/146/KEE u 88/299/KEE (ĠU L 125, 23.5.1996, p. 3)

l-Artikolu 3(a), (b), (d) u (e) u l-Artikoli 4, 5 u 7

L-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali

RSĠ 7

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/71/KE tal-15 ta’ Lulju 2008 dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-ħnieżer (ĠU L 213, 8.8.2005, p. 31):

l-Artikoli 3, 4 u 5

RSĠ 8

Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-ifrat u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1):

l-Artikoli 4 u 7

RSĠ 9

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 tas-17 ta’ Diċembru 2003 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali ovini u kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u d-Direttiva 92/102/KEE u 64/432/KEE (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8):

l-Artikoli 3, 4 u 5

Il-mard tal-annimali

RSĠ 10

Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta’ ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1).

l-Artikoli 7, 11, 12, 13 u 15

RSĠ 11

Ir-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar il-mard trasmissibbli tal-annimali (ĠU L 84, 31.3.2016, p. 1)

l-Artikolu 18(1), limitat għall-marda tal-ilsien u d-dwiefer, il-marda vexxikulari tal-ħnieżer u l-marda tal-ilsien blu.

Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

RSĠ 12

Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1).

l-Artikolu 55, l-ewwel u t-tieni sentenza

RSĠ 13

Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi (ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71).

l-Artikolu 5(2) u l-Artikolu 8(1) sa (5)

L-Artikolu 12 fir-rigward tar-restrizzjonijiet dwar l-użu tal-pestiċidi fiż-żoni protetti definiti fuq il-bażi tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u l-leġiżlazzjoni tan-Natura 2000.

L-Artikolu 13(1) u (3) dwar l-immaniġġar u l-ħżin tal-pestiċidi u ir-rimi tal-fdalijiet. 

Benessri tal-annimali

Benessri tal-annimali

RSĠ 14

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/119/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-għoġġiela (ĠU L 10, 15.1.2009, p. 7).

l-Artikoli 3 u 4

RSĠ 15

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/120/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali (ĠU L 47, 18.2.2009, p. 5).

L-Artikolu 3 u l-Artikolu 4

RSĠ 16

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/58/KE tal-20 ta’ Lulju 1998 dwar il-ħarsien ta’ annimali miżmuma għal skopijiet ta’ biedja (ĠU L 221, 8.8.1998, p. 23).

Artikolu 4

ANNESS IV

ALLOKAZZJONIJIET TAL-ISTATI MEMBRI GĦALL-PAGAMENTI DIRETTI MSEMMIJA FL-EWWEL SUBPARAGRAFU TAL-ARTIKOLU 81(1)

(prezzijiet kurrenti f’EUR)

Sena kalendarja

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 u s-snin ta’ wara

Il-Belġju

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

Il-Bulgarija

776 281 570

784 748 620

793 215 670

801 682 719

810 149 769

818 616 819

818 616 819

Ir-Repubblika Ċeka

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

Id-Danimarka

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

Il-Ġermanja

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107939

4 823 107 939

4 823 107 939

L-Estonja

167 721 513

172 667 776

177 614 039

182 560 302

187 506 565

192 452 828

192 452 828

L-Irlanda

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

Il-Greċja

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

Spanja

4 768 736 743

4 775 898 870

4 783 060 997

4 790 223 124

4 797 385 252

4 804 547 379

4 804 547 379

Franza

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

Il-Kroazja

344 340 000

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

L-Italja

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

Ċipru

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

Il-Latvja

299 633 591

308 294 625

316 955 660

325 616 694

334 277 729

342 938 763

342 938 763

Il-Litwanja

510 820 241

524 732 238

538 644 234

552 556 230

566 468 227

580 380 223

580 380 223

Il-Lussemburgu

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

L-Ungerija

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

Malta

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

In-Netherlands

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

L-Awstrija

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

Il-Polonja

2 972 977 807

3 003 574 280

3 034 170 753

3 064 767 227

3 095 363 700

3 125 960 174

3 125 960 174

Il-Portugall

584 824 383

593 442 972

602 061 562

610 680 152

619 298 742

627 917 332

627 917 332

Ir-Rumanija

1 856 172 601

1 883 211 603

1 910 250 604

1 937 289 605

1 964 328 606

1 991 367 607

1 991 367 607

Is-Slovenja

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

Is-Slovakkja

383 806 378

388 574 951

393 343 524

398 112 097

402 880 670

407 649 243

407 649 243

Il-Finlandja

505 999 667

507 783 955

509 568 242

511 352 530

513 136 817

514 921 104

514 921 104

L-Iżvezja

672 760 909

672 984 762

673 208 615

673 432 468

673 656 321

673 880 175

673 880 175

ANNESS V

ALLOKAZZJONIJIET ANNWALI TAL-ISTATI MEMBRI GĦAT-TIPI TA’ INTERVENT FIS-SETTUR TAL-INBID KIF IMSEMMI FL-ARTIKOLU 82(1)

EUR

(prezzijiet kurrenti)

Il-Bulgarija

25 721 000

Ir-Repubblika Ċeka

4 954 000

Il-Ġermanja

37 381 000

Il-Greċja

23 030 000

Spanja

202 147 000

Franza

269 628 000

Il-Kroazja

10 410 000

L-Italja

323 883 000

Ċipru

4 465 000

Il-Litwanja

43 000

L-Ungerija

27 970 000

L-Awstrija

13 155 000

Il-Portugall

62 670 000

Ir-Rumanija

45 844 000

Is-Slovenja

4 849 000

Is-Slovakkja

4 887 000

ANNESS VI

 

ALLOKAZZJONIJIET TAL-ISTATI MEMBRI GĦALL-QOTON IMSEMMIJA FIT-TIENI SUBPARAGRAFU TAL-ARTIKOLU 81(1)

(prezzijiet kurrenti f’EUR)

Sena kalendarja

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 u s-snin ta’ wara

Il-Bulgarija

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

Il-Greċja

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000