EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0037

Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-22 ta’ Awwissu 2018 dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta’ bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta’ bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE; u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ skoperturi fil-forma ta’ bonds koperti (CON/2018/37)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 382/2


OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-22 ta’ Awwissu 2018

dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta’ bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta’ bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE; u dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ skoperturi fil-forma ta’ bonds koperti

(CON/2018/37)

(2018/C 382/03)

Introduzzjoni u bażi legali

Fit-28 ta’ Marzu 2018 u t-13 ta’ April 2018 il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) rċieva talbiet mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew rispettivament għal opinjoni dwar (1) proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħruġ ta’ bonds koperti u s-superviżjoni pubblika ta’ bonds koperti u li temenda d-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2014/59/UE (1) (iktar ’il quddiem imsejħa d-“direttiva proposta”) u (2) proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ skoperturi fil-forma ta’ bonds koperti (2) (iktar ’il quddiem ir-“regolament propost” u, flimkien mad-direttiva proposta, imsemmija kollettivament bħala d-“direttiva u regolament proposti”).

Il-kompetenza tal-BĊE biex jagħti opinjoni hija bbażata fuq l-Artikoli 127(4) u 282(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea billi r-regolament u d-direttiva proposti fihom dispożizzjonijiet li jaffettwaw (1) il-kompitu bażiku tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ) għad-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika monetarja bis-saħħa tal-ewwel inċiż tal-Artikolu 127(2) tat-Trattat, u (2) il-kontribut tas-SEBĊ għat-tmexxija bla xkiel ta’ politiki mmexxija mill-awtoritajiet kompetenti dwar is-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Artikolu 127(5) tat-Trattat, u (3) il-kompiti mogħtija lill-BĊE dwar is-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu bis-saħħa tal-Artikolu 127(6) tat-Trattat. Skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 17.5 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.

Osservazzjonijiet ġenerali

Il-BĊE jilqa’ l-għanijiet tad-direttiva proposta u r-regolamentazzjoni tal-promozzjoni ta’ aktar integrazzjoni tas-swieq finanzjarji tal-Unjoni u l-approfondiment tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (USK). Il-BĊE huwa favur suq tal-bonds koperti, żviluppat, armonizzat, ta’ kwalità għolja u trasparenti fl-Unjoni u jara d-direttiva proposta bħala pass importanti lejn il-ħolqien ta’ tali suq. Il-BĊE jara wkoll il-mertu fid-direttiva proposta li sservi bħala bażi għal leġiżlazzjoni nazzjonali ġdida dwar bonds koperti. Madankollu, l-implimentazzjoni tad-direttiva proposta tista’ ma twassalx għal armonizzazzjoni sħiħa inkwantu l-Istati Membri jkollhom flessibbiltà fl-implimentazzjoni tagħha. Il-grad provdut ta’ flessibilità m’għandux jipperikola l-objettiv ta’ aktar konverġenza lejn standard komuni u għoli fl-Istati Membri kollha.

Id-distinzjoni magħmula bejn regolamenti differenti tal-prodott fi ħdan l-inizjattivi mnedija taħt l-għanijiet usa’ tal-politika tas-USK tippermetti kunsiderazzjonijiet speċifiċi għall-prodott. F’dan il-kuntest, il-BĊE jappoġġja l-approċċ tad-direttiva proposta fejn in-noti Ewropej garantiti jiġu ttrattati f’proposta leġiżlattiva separata. Din l-istrateġija tirrispetta l-kwalità distintiva u għolja tal-assi li jinsabu fil-koperturi aggregazzjonijiet ta’ kopertura tal-bonds koperti Ewropej u ma tħallatx bla bżonn il-klassijiet ta’ assi differenti.

Id-direttiva proposta tipprovdi għas-superviżjoni ta’ bonds koperti minn awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Din is-superviżjoni tal-prodott hija distinta minn u mingħajr preġudizzju għall-kompiti superviżorji prudenzjali tal-BĊE stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 (3). B’mod partikolari, id-direttiva proposta ma taffettwax il-kompitu esklussiv tal-BĊE li jawtorizza istituzzjonijiet ta’ kreditu u li jirtira awtorizzazzjonijiet ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (4), li jistgħu, skont il-qafas legali nazzjonali, jinkludu awtorizzazzjoni ġenerali biex jinħarġu bonds koperti. Bl-istess mod, il-BĊE jibqa’ kompetenti biex jiżgura li r-riskji prudenzjali li jirriżultaw minn ħruġ ta’ bonds koperti kif ukoll investimenti f’bonds koperti jiġu ġestiti u evalwati b’mod adegwat mill-istituzzjonijiet ta’ kreditu.

L-Eurosistema taċċetta bonds koperti li jissodisfaw il-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-kollateral fl-operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema. L-Eurosistema tixtri bonds koperti fil-programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti tal-Eurosistema (CBPP3) bħala parti mill-programm estiż tagħha ta’ xiri tal-assi (APP) (5). Id-direttiva u r-regolamenti proposti huma indipendenti mill-qafas kollaterali tal-Eurosistema u s-CBPP3 billi dawn huma strumenti tal-politika monetarja li jaqgħu taħt il-kompetenza esklussiva tal-Eurosistema.

Osservazzjonijiet speċifiċi dwar id-direttiva proposta

1.   Definizzjonijiet

Huwa ssuġġerit li jiżdied it-terminu “sovrakollateralizzazzjoni volontarja” bħala komponent addizzjonali ta’ sovrakollateralizzazzjoni, b’hekk il-kollateralizzazzjoni volontarja tkun soġġetta għal rekwiżiti ta’ segregazzjoni. Iż-żieda ta’ dan tiżgura li s-sovrakollateralizzazzjoni volontarja tkun soġġetta għas-salvagwardji skont id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

2.   Assi Eliġibbli

2.1.

Il-BĊE jilqa’ r-rekwiżiti kwalitattivi għall-assi eliġibbli li permezz tagħhom il-bonds koperti għandhom ikunu kollateralizzati, li jinkludu kemm ċerti assi predefiniti ta’ kwalità għolja (7) kif ukoll “assi oħra ta’ kwalità għolja” li jissodisfaw ċerti rekwiżiti. Madankollu, rigward dawn l-“assi oħra ta’ kwalità għolja”, ir-rekwiżiti rilevanti jistgħu ma jkunux biżżejjed biex jiżguraw it-trattament armonizzat tal-assi bħala assi ta’ kwalità għolja, meta jitqies tal-approċċ ibbażat fuq il-prinċipju użat fid-direttiva proposta. Għalhekk, il-BĊE jappoġġja l-introduzzjoni ta’ rekwiżiti aktar stretti fid-direttiva proposta.

2.2.

Rigward l-eliġibbiltà tal-assi li jinsabu barra l-Unjoni, għandu jiġi introdott sehem massimu ta’ assi bħal dawn biex tiġi żgurata l-omoġeneità tal-aggregazzjoni ta’ kopertura, biex jitrawwem il-karattru Ewropew tal-prodott bonds koperti u biex jiġi appoġġat il-fehim tal-investituri tar-riskji tal-aggregazzjoni ta’ kopertura.

2.3.

L-omoġeneità tal-assi tal-aggregazzjoni ta’ kopertura hija karatteristika ewlenija ta’ bonds koperti trasparenti u ta’ kwalità għolja u għalhekk huma preferibbli aggregazzjonijiet omoġenji li jikkonsistu esklussivament minn klassi ta’ assi waħda. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jippermettu aggregazzjonijiet imħallta fejn jispeċifikaw is-salvagwardji meħtieġa biex jiżguraw li l-profil tar-riskju tal-assi f’aggregazzjoni tkun ta’ natura biżżejjed simili u li l-kompożizzjoni tal-aggregazzjoni ta’ kopertura ma tinbidilx b’mod sostanzjali matul iż-żmien.

2.4.

Id-direttiva proposta għandha tiċċara li r-rekwiżit ta’ segregazzjoni japplika għall-assi kollha, inklużi assi miżmuma bħala sovrakollateralizzazzjoni, inkluż jekk tali sovrakollateralizzazzjoni tiġi pprovduta fuq bażi volontarja. Dan ir-rekwiżit m’għandux, madankollu, ikun estiż għal garanziji addizzjonali oħra relatati ma’ programmi ta’ bonds koperti li huma meħtieġa mil-liġijiet ta’ bonds nazzjonali koperti, iżda li ma jiffurmawx parti mill-sovrakollateralizzazzjoni bħala tali (8). Id-direttiva proposta għandha tiċċara wkoll li l-assi fl-aggregazzjoni ta’ kopertura għandhom ikunu segregati jew: (a) bir-reġistrazzjoni tal-assi tal-aggregazzjoni ta’ kopertura f’reġistru tal-aggregazzjoni ta’ kopertura; (b) bit-trasferiment tal-assi tal-aggregazzjoni ta’ kopertura għal vettura b’għan speċjali; jew (c) biż-żamma tal-assi tal-aggregazzjoni ta’ kopertura f’istituzzjoni ta’ kreditu b’ipoteka speċjalizzata.

2.5.

Is-superviżjoni ta’ emittenti ta’ bonds koperti għandha tkun supplimentata b’monitoraġġ tal-aggregazzjoni ta’ kopertura fuq bażi kontinwa. Id-direttiva proposta għandha tagħmel il-ħatra ta’ monitor tal-aggregazzjoni ta’ kopertura fil-ħruġ ta’ bond kopert obbligatorju aktar milli sempliċiment volontarju. Rekwiżit bħal dan għal monitoraġġ tal-aggregazzjoni ta’ kopertura diġà huwa stabbilit sew fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ bosta Stati Membri. Il-monitoraġġ tal-aggregazzjoni ta’ kopertura għandu tal-anqas jikkonforma mar-rekwiżiti minimi stabbiliti fid-direttiva proposta. Ir-rekwiżit li l-monitor tal-aggregazzjoni ta’ kopertura għandu jkun entità separata u indipendenti mill-istituzzjoni ta’ kreditu li toħroġ bonds koperti, u għandha tkun ukoll entità separata u indipendenti mill-awditur ta’ dik l-istituzzjoni ta’ kreditu, tirrisolvi kwalunkwe kunflitt ta’ interess potenzjali.

2.6.

Huma milqugħa diversi dispożizzjonijiet fuq l-informazzjoni dwar l-investitur fid-direttiva proposta. L-ewwel nett, l-informazzjoni dwar l-investitur għandha tiġi pprovduta għall-bonds koperti regolati kollha. It-tieni nett, il-frekwenza tal-iżvelar tal-informazzjoni dwar l-investitur żdiedet minn għal nofs is-sena għal kull tliet xhur. It-tielet nett, l-ambitu tal-informazzjoni dwar l-investitur li għandha tiġi pprovduta ġie estiż biex ikopri wkoll livelli kuntrattwali u volontarji ta’ sovrakollateralizzazzjoni kif ukoll dettalji dwar riskji ta’ imgħax, valuta, kreditu, suq u likwidità. Madankollu, dawn id-dispożizzjonijiet iħallu spazju eċċessiv għall-interpretazzjoni ta’ dawn ir-rekwiżiti għall-emittenti kif ukoll għall-awtoritajiet kompetenti. Il-potenzjal għal approċċ differenti pereżempju għad-definizzjonijiet u l-formati tad-dejta jista’ jipperikola fehim komuni tal-informazzjoni pprovduta. Għalhekk, sabiex tiġi ffaċilitata aktar id-diliġenza dovuta mill-investitur u l-komparabbilità ta’ bonds koperti, għandha tkun meħtieġa informazzjoni addizzjonali u aktar dettaljata. Barra minn hekk, l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata f’format mudell.

3.   Rekwiżiti ta’ kopertura u likwidità

3.1.

Billi kejl komuni tar-rekwiżit ta’ kopertura bbażat fuq prinċipju ta’ kalkolu nominali jiffaċilita l-paragun ta’ bonds koperti madwar l-Istati Membri u l-emittenti, ma jistax jiġi applikat għal kuntratti tad-derivati. Is-sovrakollateralizzazzjoni statutorja għandha titneħħa mir-rekwiżit ta’ kopertura billi l-għan tagħha huwa li tiżgura l-provvista ta’ assi addizzjonali u għalhekk hija diġà koperta f’dispożizzjonijiet oħra tal-abbozz tad-direttiva. Mhux biss pretensjonijiet mhux kollateralizzati, iżda wkoll kollateralizzati, fejn l-obbligant x’aktarx ma jħallasx jew li d-dejn ilu dovut (9) għandhom jitħallew barra mill-kalkolu tal-kopertura, minħabba li f’dawn iċ-ċirkostanzi rikors doppju ikun dgħajjef. Għadd ta’ kriterji addizzjonali huma meħtieġa biex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-investitur. L-ewwel nett, mill-inqas l-istess limiti ta’ Proporzjon bejn is-Self u l-Valur (LTV) kif stabbiliti skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 (10) għandhom japplikaw għall-kalkolu tal-kopertura minima. F’dan ir-rigward, l-armonizzazzjoni tal-kalkolu LTV għandha tkun żgurata permezz tal-użu ta’ indiċjar trasparenti, tal-inqas rivalutazzjoni annwali tal-assi koperti u l-użu tal-bilanċ kurrenti tas-self minflok il-bilanċ oriġinali tas-self. It-tieni nett, l-assi sostituti m’għandhomx jitqiesu fir-rekwiżit ta’ kopertura, jew, għallinqas, ikun prudenti li jiġi impost limitu fuq l-assi sostituti li għandhom jiġu kkunsidrati fil-kalkolu tar-rekwiżit ta’ kopertura.

3.2.

L-assi li jikkwalifikaw bħala l-livell 1 jew il-livell 2 A (11) huma meqjusa bħala assi likwidi u għalhekk adattati għar-riżerva tal-likwidità tal-aggregazzjoni ta’ kopertura. L-assi tal-Livell 2B, li jinkludu, pereżempju, titoli sostnuti minn assi, titoli korporattivi u ishma li jissodisfaw rekwiżiti speċifikati (12), huma inqas likwidi u għalhekk m’għandhomx jikkontribwixxu għar-riżerva ta’ likwidità tal-aggregazzjoni ta’ kopertura. Barra minn hekk, l-assi maħruġa mill-istituzzjoni ta’ kreditu nnifisha, l-impriża prinċipali tagħha, is-sussidjarja tagħha, sussidjarja oħra tal-impriża prinċipali tagħha jew entità ta’ titolizzazzjoni għal skop speċjali li magħha l-istituzzjoni ta’ kreditu għandha rabtiet mill-qrib (13), m’għandhomx jintużaw bħala parti mir-riżerva ta’ likwidità biex tiġi prekluża l-konċentrazzjoni ta’ kumpanniji fi ħdan il-grupp tal-emittent jew affiljat mal-emittent. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw livell suffiċjenti ta’ diversifikazzjoni (14) biex jippermettu likwidazzjoni rapida ta’ dawn l-assi mingħajr telf sinifikanti ta’ valur.

3.3.

Ir-riżerva ta’ likwidità tal-aggregazzjoni ta’ kopertura għandha tkopri l-ħruġ nett kollu tal-likwidità għal 180 jum kalendarju billi riżervi ta’ likwidità għandhom ikopru wkoll xenarji potenzjali ta’ insolvenza ta’ emittenti. Għalhekk, m’għandu jkun hemm l-ebda deroga minn dan ir-rekwiżit, kif inhu l-każ bħalissa skont l-Artikolu 16(4) tad-direttiva proposta, li ma teħtieġx aggregazzjoni ta’ kopertura ta’ likwidità ta’ riżerva jekk rekwiżiti oħra ta’ likwidità huma pprovduti f’atti oħra tad-dritt tal-Unjoni. Madankollu, il-BĊE japprezza li r-rekwiżit eżistenti li jistipula li sabiex ikunu eliġibbli biex jifformaw parti mir-riżerva ta’ likwidità ta’ istituzzjoni ta’ kreditu, l-assi għandhom ikunu ħielsa minn kull piż (15), għandu jiġi ċċarat f’dan il-kuntest.

3.4.

Id-direttiva proposta tippermetti l-kalkolu tal-fidi prinċipali għal bonds koperti bi strutturi ta’ maturità li jistgħu jiġu estiżi li għandhom ikunu bbażati fuq id-data tal-maturità finali estiża minflok id-data tal-maturità skedata fil-kuntest tar-rekwiżit għal riżerva ta’ likwidità ta’ aggregazzjoni ta’ kopertura. Dan de facto jfisser li għal dawn it-tipi ta’ bonds koperti m’hemm l-ebda rekwiżit ta’ riżerva ta’ likwidità għall-fidi prinċipali fid-data skedata tal-maturità. Ir-rekwiżit għal riżerva ta’ likwidità ta’ aggregazzjoni ta’ kopertura għall-kalkolu tal-fidi prinċipali għal bonds koperti bi strutturi ta’ maturità li jistgħu jiġu estiżi għandu jkun ibbażat fuq id-data tal-maturità skedata peress li hemm aspettattiva li dawn il-bonds koperti jitħallsu lura fid-data skedata tal-maturità u n-nuqqas ta’ ħlas fid-data skedata tal-maturità jista’ jkollu riskji sinifikanti ta’ finanzjament għall-istituzzjoni ta’ kreditu. Il-maturità ta’ bonds koperti bħal dawn m’għandhiex, fil-kors normali, tiġi estiża jekk ikun hemm flus biżżejjed biex jitħallsu d-detenturi tal-bonds koperti fil-maturità skedata. Għalhekk, in-nuqqas ta’ riżerva ta’ likwidità għall-fidi prinċipali fid-data tal-maturità skedata jista’ jżid il-probabbiltà li l-maturità ta’ dawn il-bonds koperti tiġi estiża (16).

4.   Strutturi soft bullet u pass-through kondizzjonali

4.1.

Kien hemm żvilupp rapidu ta’ strutturi ta’ bonds koperti innovattivi, li jeħtieġu valutazzjoni bir-reqqa kontinwa biex jiżguraw żvilupp sostenibbli tas-suq. B’mod partikolari, f’dawn l-aħħar ftit snin bonds bi strutturi ta’ maturità li jistgħu jiġu estiżi li bihom id-data tal-maturità skedata tal-bonds koperti tista’ tiġi estiża mill-istituzzjoni ta’ kreditu emittenti ntużaw b’mod iktar estensiv, filwaqt li r-riskji speċifiċi li joħolqu dawn l-istrutturi jista’ jkun li ma ġewx ikkunsidrati biżżejjed (17).

4.2.

Id-direttiva proposta tippermetti strutturi ta’ maturità li jistgħu jiġu estiżi taħt ċerti kundizzjonijiet. Fl-esperjenza tal-BĊE, mhux possibbli li tiġi eskluża kompletament l-attivazzjoni diskrezzjonali ta’ estensjoni tal-maturità fl-Istati Membri kollha minħabba differenzi fl-oqfsa legali nazzjonali applikabbli għal bonds koperti, il-potenzjal għal varjazzjonijiet fid-dispożizzjonijiet kuntrattwali ta’ programm ta’ bonds koperti kif ukoll differenzi fil-mod kif il-liġi nazzjonali tittratta l-inadempjenzi u n-nuqqas ta’ ħlas fin-nuqqas ta’ projbizzjonijiet fuq attivazzjoni volontarja ta’ inadempjenza. Meta jiġi permess li l-attivazzjonijiet ta’ estensjoni jiġu ddefiniti kuntrattwalment, id-direttiva proposta tista’ twassal għal eteroġeneità sinifikanti f’bonds koperti, li tfixkel l-armonizzazzjoni. Għalhekk, huwa ssuġġerit li l-attivazzjonijiet statutorji preskritti mil-liġi biss għandhom jitħallew, u l-attivazzjonijiet kuntrattwali għandhom jiġu esklużi.

4.3.

F’dan ir-rigward, ta’ min jinnota li l-Awtorità Bankarja Ewropea pproponiet sett ta’ kundizzjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu rrispettati minn bonds koperti bi strutturi ta’ maturità li jistgħu jiġu estiżi sabiex ikunu eliġibbli għal trattament ta’ piż ta’ riskju preferenzjali. B’mod partikolari, l-estensjoni tal-maturità tista’ ssir biss meta jseħħu l-attivazzjonijiet li ġejjin (it-tnejn li huma għandhom iseħħu b’mod kumulattiv): (i) l-emittent tal-bonds koperti irid ikun inadempjenti u (ii) il-bond kopert jikser ċerti kriterji/testijiet predefiniti li jindikaw nuqqas probabbli tal-bond kopert li jitħallas lura fid-data tal-maturità skedata (18). Dawn iż-żewġ rekwiżiti jillimitaw kull diskrezzjoni potenzjali tal-istituzzjoni ta’ kreditu emittenti fuq l-estensjoni tal-maturità.

5.   Kooperazzjoni effettiva fost awtoritajiet superviżorji

Minħabba l-kompetenza tal-BĊE fir-rigward tar-riskji prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, huwa importanti għall-BĊE li jiżgura li r-riskji li jirriżultaw minn ħruġ ta’ bonds koperti jkunu ġestiti b’mod adegwat. Għalhekk il-BĊE għandu jkun jista’ jitlob informazzjoni rilevanti fuq bażi ad hoc mill-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-superviżjoni pubblika tal-bonds koperti sabiex iqis din l-informazzjoni għas-superviżjoni prudenzjali kontinwa tal-istituzzjoni ta’ kreditu rispettiva.

6.   Tiketta

Filwaqt li l-kunċett ta’ tikketta speċifika għal bonds koperti maħruġa minn istituzzjonijiet ta’ kreditu stabbiliti fl-Unjoni għandu l-merti tiegħu, xi mistoqsijiet, bħall-awtorità kompetenti biex tagħti t-tikketta u r-rekwiżiti speċifikati relatati mal-għoti tat-tMikketta, għad iridu jiġu ċċarati fil-livell ta’ Stat Membru. Ma tistax tiġi eskluża għal kollox il-possibbiltà li xi investituri jistgħu jħawwdu l-isem imqassar tat-tikketta, European Covered Bond (ECB), mal-abbrevjazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew (bl-Ingliż ECB). Għalhekk, isem iktar newtrali, eż. Bond Kopert UE, jista’ jkun preferibbli.

Osservazzjonijiet speċifiċi dwar ir-regolament propost

7.   Sovrakollateralizzazzjoni u assi ta’ sostituzzjoni

7.1.

Il-BĊE jilqa’ approċċ armonizzat lejn il-kollaborazzjoni żejda minima. Huwa ffavorit metodu ta’ kalkolu uniformi mingħajr eċċezzjonijiet. Il-BĊE għalhekk għandu riservi dwar il-proposta li jiġu applikati rekwiżiti differenti f’ċerti sitwazzjonijiet. Minkejja l-isfidi ta’ rekwiżit komuni madwar l-Unjoni, il-BĊE jieħu nota tal-istandards riċenti tal-Kumitat ta’ Basel (19) u jikkunsidra ħtieġa ta’ 5 % bħala pożizzjoni sensibbli.

7.2.

Il-BĊE jilqa’ l-fatt li r-regolament propost jiċċara li l-limiti tal-LTV għandhom jiġu applikati bħala limiti ta’ kopertura rotob. Pereżempju, m’hemmx limiti fuq id-daqs ta’ self sottostanti, iżda self bħal dan jista’ jikkontribwixxi biss għar-rekwiżiti għal kopertura sa u inkluż il-limitu applikabbli tal-LTV. Dan il-limitu tal-LTV għandu jiġi applikat mhux biss mal-inklużjoni ta’ tali self iżda matul il-maturità kollha tas-self. F’dan ir-rigward, huwa importanti li l-ammont kollu tas-self, inkluża l-parti tas-self li taqbeż il-limitu applikabbli tal-LTV, ikun soġġett għas-segregazzjoni tal-assi fl-aggregazzjoni ta’ kopertura skont id-direttiva proposta. Għall-fini tal-limiti tal-LTV, ikun prudenti li l-valur tal-proprjetà jiġi mmonitorjat u aġġornat tal-anqas fuq bażi annwali bl-użu ta’ metodu ta’ indiċjar, flimkien mar-rekwiżiti l-oħra għall-kollateral tal-proprjetà immobbli li huma stabbiliti fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

7.3.

Minħabba d-diffikultajiet fil-finanzjament marittimu, ikkawżati min-natura ċiklika ħafna tal-industrija tat-tbaħħir (20), ikun xieraq li jiġu esklużi bonds koperti li huma kkollateralizzati minn liens marittimi fuq bastimenti, minn trattament preferenzjali skont l-Artikolu 129(4) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

7.4.

Huwa prudenti li l-assi li jistgħu jikkontribwixxu għas-sovrakollateralizzazzjoni obbligatorja għandhom ikunu assi eliġibbli kif elenkati fir-regolament propost, u għandhom ikunu suġġetti għall-istess limiti fuq id-daqs tal-espożizzjoni kif stabbilit fir-regolament propost.

7.5.

Huwa importanti li jkun hemm rekwiżiti kwalitattivi għal assi ta’ sostituzzjoni għal bonds koperti, u huwa xieraq li japplikaw l-istess rekwiżiti bħal dawk tal-assi eliġibbli skont ir-regolament propost. Madankollu, dawn il-kriterji kwalitattivi għandhom ikunu supplimentati b’limitazzjoni kwantitattiva (21). Din il-limitazzjoni kwantitattiva tirregola aktar il-kompożizzjoni tal-aggregazzjoni ta’ kopertura biex tiżgura l-omoġeneità tagħha u tiffaċilita l-kapaċità tal-investituri li jwettqu d-diliġenza dovuta. Skont l-analiżi tal-EBA, maġġoranza sinifikanti tal-oqfsa ta’ bonds koperti nazzjonali jirregolaw assi ta’ sostituzzjoni f’termini ta’ kompożizzjoni u limiti kwantitattivi (22). Il-BĊE għalhekk jirrakkomanda li fir-regolament propost jiġi inkluż rekwiżit li l-assi ta’ sostituzzjoni m’għandhomx jaqbżu l-20 % tal-ammont nominali totali tal-bonds koperti pendenti kollha tal-emittent.

Fejn il-BĊE jirrakkomanda li d-direttiva u r-regolamenti proposti jiġu emendati, qegħdin jiġu stipulati proposti speċifiċi tal-abbozzar f’dokument ta’ ħidma tekniku separat flimkien ma’ test spjegattiv għal dan il-għan. Id-dokument ta’ ħidma tekniku huwa disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit elettroniku tal-BĊE.

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-22 ta’ Awwissu 2018.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  COM (2018) 94 final.

(2)  COM (2018) 93 final.

(3)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

(4)  Ara l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013.

(5)  Deċiżjoni BĊE/2014/40 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-15 ta’ Ottubru 2014 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta’ xiri ta’ bonds iggarantiti (ĠU L 335, 22.11.2014, p. 22).

(6)  Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190). Ara b’mod partikolari l-Artikoli 76(2)(e) u 79(1)(a), li jeħtieġu li l-Istati Membri jiżguraw li jkun hemm protezzjoni xierqa għal arranġamenti ta’ bonds koperti sabiex jiġi evitat, inter alia, it-trasferiment ta’ wħud, iżda mhux kollha, mill-assi, id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet li jikkostitwixxu jew jifformaw parti minn arranġament ta’ bonds koperti li l-istituzzjoni taħt ir-riżoluzzjoni hija parti tagħha. Ara wkoll il-paġna 141 tar-rapport tal-EBA “Report on Covered Bonds: Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU” (EBA-Op-2016-23) tal-20 ta’ Diċembru 2016 (iktar ’il quddiem ir-“Rakkomandazzjoni tal-EBA”).

(7)  Jekk jogħġbok ara l-Artikolu 129(1)(a) sa (g) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(8)  Pereżempju, fil-każ ta’ bonds koperti Spanjoli (cédulas) il-portafoll ta’ ipoteka kollu jikkostitwixxi garanzija addizzjonali għal-livell meħtieġ ta’ sovrakollateralizzazzjoni. Il-garanzija addizzjonali tinbidel maż-żmien.

(9)  Ara l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(10)  Ara l-Artikolu 129(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(11)  Ara l-Artikoli 10 u 11 tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta’ Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta’ kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).

(12)  Ara l-Artikolu 12 tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/61.

(13)  Ara l-Artikolu 7(3) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/61.

(14)  Ara l-Artikolu 8(1) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/61.

(15)  Ara l-Artikolu 7(2) tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/61.

(16)  Ara l-paragrafu 2.2.4 tal-Opinjoni CON/2017/46. L-opinjonijiet kollha tal-BĊE huma ppubblikati fil-websajt tal-BĊE fuq www.ecb.europa.eu

(17)  Ara wkoll il-paġni 17 u 18 tal-“ECB contribution to the European Commission’s consultation on Capital Markets Union mid-term review 2017 [Kontribut tal-BĊE għall-konsultazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-reviżjoni ta’ nofs it-terminu 2017 tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali], disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE.

(18)  Ara l-paġna 137 tar-rakkomandazzjoni tal-EBA.

(19)  Ara “Basel III: Finalising post-crisis reforms” tas-7 ta’ Diċembru 2017, disponibbli fuq il-websajt tal-Bank for International Settlement f’www.bis.org filwaqt jikkunsidra rekwiżit ta’ 10 %.

(20)  Ara “ECB Banking Supervision reviews lending to troubled shipping sector” tas-17 ta’ Mejju 2017, disponibbli fuq is-sit elettroniku tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE fi www.bankingsupervision.europa.eu

(21)  Ara l-paġna 139 tal-kontribuzzjoni tal-EBA.

(22)  Ara l-paġna 139 tal-kontribuzzjoni tal-EBA.


Top