EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AB0042

Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-11 ta’ Ottubru 2017 dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet (CON/2017/42)

OJ C 385, 15.11.2017, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 385/10


OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-11 ta’ Ottubru 2017

dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet

(CON/2017/42)

(2017/C 385/04)

Introduzzjoni u bażi legali

Fis-6 u d-9 ta’ Ġunju 2017, rispettivament, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talbiet mingħand il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew għal opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, issospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet (1) (iktar ’il quddiem ir-“regolament propost”).

Il-kompetenza tal-BĊE biex jagħti opinjoni hija bbażata fuq l-Artikoli 127(4) u 282(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea billi d-direttiva proposta fiha dispożizzjonijiet li jaffettwaw il-kompiti bażiċi tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ) biex jiddefinixxi u jimplimenta l-politika monetarja u biex jippromwovi t-tħaddim bla xkiel ta’ sistemi ta’ ħlas skont l-ewwel u r-raba’ inċiżi tal-Artikolu 127(2) tat-Trattat, il-kontribut tas-SEBĊ għat-tmexxija bla xkiel ta’ politiki relatati mal-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, kif imsemmi fl-Artikolu 127(5) tat-Trattat, u l-kompiti speċifiċi mogħtija lill-BĊE fir-rigward tas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, kif imsemmi fl-Artikolu 127(6) tat-Trattat. F’konformità mal-ewwel sentenza tal-Artikolu 17.5 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.

Osservazzjonijiet ġenerali

Il-BĊE ġeneralment jappoġġja l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex tintroduċi għadd ta’ modifiki mmirati għar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) bil-għan li jiġu ssimplifikati r-regoli applikabbli u jiġu eliminati piżijiet sproporzjonati.

Osservazzjonijiet speċifiċi

1.   Eżenzjoni ta’ transazzjonijiet ta’ banek ċentrali

1.1.

L-Artikolu 1(4) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 jeżenta lil membri tas-SEBĊ, iżda mhux lill-kontropartijiet tagħhom, mill-obbligu ta’ rapportar. B’riżultat ta’ dan, meta kuntratt derivattiv ikun konkluż ma’ membru tas-SEBĊ, il-kontroparti tiegħu għandha tirrapporta d-dettalji tat-transazzjoni lil repożitorju tal-kummerċ. F’dan il-kuntest jista’ jiġi osservat li tranżazzjonijiet relevanti tal-bank ċentrali huma eżentati milli jirrapportaw taħt ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Barra minn hekk, tranżazzjonijiet tal-bank ċentrali b’rabta mat-twettiq tal-politika monetarja, tal-kambju u tal-istabbiltà finanzjarja huma eżentati mill-iżvelar taħt id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-ParlamENT Ewropew u tal-Kunsill (5)

1.2.

Il-BĊE jinsab imħasseb dwar ir-riskji li jistgħu jinħolqu jekk, minkejja r-reġimi ta’ kunfidenzjalità applikati mill-kontropartijiet informazzjoni li toħroġ minn operazzjonijiet tal-politika tas-SEBĊ tiġi żvelata lill-pubblika u jekk parteċipanti fis-suq ikunu jistgħu jidentifikaw it-tranżazzjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi). Tabilħaqq, dan ikollu impatt negattiv fuq it-twettiq mill-BĊNi tal-kompiti tagħhom fir-rigward ta’ dawk it-transazzjonijiet ta’ bank ċentrali, b’mod partikolari fil-qasam tal-politika monetarja jew operazzjonijiet ta’ kambju, fejn il-kunfidenzjalità hija meħtieġa (6). Jekk ikun meħtieġ li l-kontropartijiet tal-membri tas-SEBĊ jirrapportaw id-dejta kollha dwar it-tranżazzjonijiet tagħhom lil repożitorji tal-kummerċ, dan ikollu l-konsegwenza mhux intenzjonata li jistabbilixxi obbligu ta’ rapportar indirett għal tranżazzjonijiet tal-banek ċentrali, sabiex b’hekk tiġi limitata l-effettività tal-eżenzjoni mogħtija lill-membri tas-SEBĊ. Għalhekk huwa importanti li l-kotba tal-membri tas-SEBĊ ikunu protetti u li s-senjalazzjoni bbażata fuq operazzjonijiet tal-bank ċentrali tibqa’ effettiva (7).

1.3.

Il-BĊE għalhekk huwa tal-fehma li sabiex jiġi żgurat li l-BĊNi jkomplu jwettqu l-kompiti statutorji tagħhom b’mod effettiv, huwa importanti li t-tranżazzjonijiet tal-banek ċentrali jkunu eżentati għal kollox mir-rekwiżiti ta’ rapportar.

2.   Obbligu ta’ rapportar

2.1.

Fir-rigward tal-emenda proposta tal-Artikolu 9(1), il-BĊE jieħu nota tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u jifhem il-ħtieġa li jitnaqqas il-pi# ta’ rapportar għal kontrapartijiet mhux finanzjarji żgħar. F’dan ir-rigward, il-BĊE jilqa’ s-soluzzjni proposta mill-Kummissjoni li f’xi każijiet speċifiċi r-responsabbiltà għar-rapportar għandha tintrefa’ mill-kontropartijiet ċentrali (CCPs), kontropartijiet finanzjarji, kumpaniji maniġerjali ta’ impriżi għal investiment kollettiv f’titoli trasferibbli, u maniġers ta’ fondi ta’ investiment alternattivi (8). Din il-proposta tidher li tilħaq bilanċ tajjeb bejn li ti#gura l-kompletezza tad-dejta, billi timminimizza l-piżijiet ta’ rapportar, waqt li fl-istess ħin tallinja l-istruttura tal-obbligi ta’ rapportar taħt ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 u r-Regolament (UE) 2015/2365.

2.2.

Ir-regolament propost jintroduċi wkoll eżenzjoni mir-rapportar għall-kummerċ kollu intragrupp li jinvolvi lil kontroparti mhux finanzjarja (9). Il-BĊE jinsab imħasseb b’din l-emenda proposta għar-raġunijiet stipulati fil-paragrafi 2.2.1 sa 2.2.3.

2.2.1.

Fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ dejta eżistenti, il-konferma li kuntratt derivattiv barra l-borża (OTC) huwa tranżazzjoni intragrupp skont il-qafas ta’ rapportar attwali taħt ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 (10) spiss ma tkunx affidabbli, meta tiġi vverifikata kontra sorsi ta’ dejta oħrajn. Fil-kuntest tal-kwalità tad-dejta li għadha tevolvi, għalhekk, l-eżenzjoni mingħajr kundizzjoni ta’ rapportar intragrupp għal kontropartijiet mhux finanzjarji tagħti lok għar-riskju ta’ arbitraġġ regolatorju minn aġenti li jirrapportaw.

2.2.2.

Tranżazzjonijiet intragrupp li jinvolvu kontropartijiet mhux finanzjarji huma eżentati mill-kollateralizzazzjoni biss jekk ikunu sodisfatti ċerti kundizzjonijiet, u soġġett għal awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti (11). Il-BĊE jinsab imħasseb li jekk dawk il-kundizzjonijiet ma jkunux issodisfati u l-kontropartijiet jiskambjaw kollateral għat-tranżazzjonijiet intragrupp tagħhom, imbagħad, fin-nuqqas ta’ kwalunkwe obbligu ta’ rapportar, ir-riskji assoċjati mal-marġni u mal-proċiklikalità kollaterali jistgħu jibqgħu mhux immonitorjati. Din l-assimetrija tkisser il-kumplimentarjetà bejn it-trasparenza u l-mitigazzjoni tar-riskju li tinsab fil-qalba tal-qafas tal-politika taħt ir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

2.2.3.

L-eżenzjoni proposta tista’ potenzjalment twassal għal forom sofistikati ta’ evażjoni tar-rekwiżiti ta’ rapportar taħt ir-RegolamEnt (UE) Nru 648/2012, peress li n-negozji jistgħu jingħaddew minn sussidjarji mhux finanzjarji ta’ gruppi finanzjarji akbar. Minħabba r-rata ta’ parteċipazzjoni ogħla ta’ kontropartijiet mhux finanzjarji fi tranżazzjonijiet ta’ derivattivi tal-kambju, l-impatt tal-emenda tkun partikolarment relevanti għar-rapportar tad-derivattivi tal-muniti.

2.3.

Il-BĊE jikkunsidra li l-obbligu tal-kontropartijiet finanzjarji li jirrapportaw f’isem kontropartijiet mhux finanzjarji (12) diġà jindirizza l-piż ta’ rapportar eċċessiv għal kontropartijiet żgħar mhux finanzjarji, ukoll fil-każ ta’ negozji intragrupp. Il-kost marġinali ta’ rapporti addizzjonali għal kontropartijiet mhux finanzjarji li diġà għandu jkollhom infrastrutturi ta’ IT xierqa stabbiliti għandu jkun negliġibbli. Il-BĊE għalhekk jirrakkomanda li negozji intragrupp bejn kontropartijiet finanzjarji u kontropartijiet mhux finanzjarji m’għandhomx ikunu eżenti mir-rapportar. Fost negozji intragrupp bejn kontropartijiet mhux finanzjarji, għandhom jiġu eżentati biss negozji konklużi minn kontropartijiet żgħar mhux finanzjarji li ma joħolqu ebda riskju sistemiku. Fid-dawl ta’ dan, il-BĊE jirrakkomanda li negozji intragrupp bejn kontropartijiet finanzjarji jkunu eżentati mir-rapprotar sakemm dawn il-kontropartijiet mhux finanzjarji ma jkunux soġġetti għall-obbligu tal-ikklerjar. Bħala konsegwenza, kontropartijiet mhux finanzjarji li jkunu soġġetti għall-obbligu tal-ikklerjar għandhom jirrapportaw f’isem kontropartijiet mhux finanzjarji oħrajn f’każ ta’ negozji intragrupp bejniethom.

2.4.

Il-BĊE jinnota li negozji intragrupp li jinvolvu lil kontroparti minn pajjiż terz, li ma jingħatax deċiżjoni ta’ ekwivalenza mill-Kummissjoni, xorta jkunu soġġetti għall-obbligu ta’ rapportar u l-eżenzjoni attwali (13) b’hekk ma tapplikax għal dawk in-negozji.

2.5.

Il-BĊE jilqa’ l-emendi għall-Artikolu 9(6). L-implimentazzjoni ta’ standards għall-identifikazzjoni ta’ kontroparti, ta’ negozju u ta’ titoli, li ġiet operazzjonalizzata mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/105 (14), hija pass importanti ’l quddiem lejn it-titjib tal-kwalità tad-dejta miġbura skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012. L-allinjament tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 mar-Regolament (UE) 2015/2365 u r-Regolament (UE) Nru 600/2014 huwa importanti wkoll biex tiġi ggarantita l-kumparabbiltà u tiġi żgurata perspettiva globali tal-istrutturi u l-attivitajiet tas-swieq finanzjarji.

3.   Emendi biex tiġi żgurata l-kwalità tad-dejta

3.1.

Il-BĊE jikkunsidra l-emendi proposti għall-Artikolu 78 (15) u l-Artikolu 81(5) (16) bħala passi siewja ’l quddiem peress li ser jiffaċilitaw l-armonizzazzjoni tal-proċeduri u l-politiki tar-repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet u l-kundizzjonijiet li taħthom jipprovdu dejta lill-awtoritajiet kompetenti.

3.2.

Il-BĊE jilqa’ wkoll il-mandat mogħti lill-Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq (ESMA) biex tirrapporta dwar l-implimentazzjoni tal-obbligu ta’ rapportar taħt l-Artikolu 85(3)(d) ġdid (17) u jilqa’ wkoll l-involviment tas-SEBĊ fit-tħejjija tar-rapport lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 85(3)(d) ġdid.

4.   Konformità tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu ma’ proċeduri għall-ġestjoni tar-riskju, eżenzjonijiet intragrupp u rekwiżiti kapitali

4.1.

Il-BĊE jappoġġja l-proposta li għandu jkun hemm proċeduri superviżorji li jiżguraw validazzjoni inizjali u kontinwa ta’ proċeduri għall-ġestjoni tar-riskju li jeħtieġu l-iskambju f’waqtu, preċiż u ssegregat b’mod xieraq ta’ kollateral fir-rigward ta’ kuntratti derivattivi OTC (18).

4.2.

Il-BĊE jinnota li fi ħdan il-qafas tal-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 (19) il-kompiti biex jiġi żgurat li istituzzjonijiet ta’ kreditu jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ ġestjoni tar-riskju stipulati fl-Artikolu 11(3) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward ta’ proċeduri li jikkonċernaw l-iskambju f’waqtu, preċiż u ssegregat b’mod xieraq ta’ kollateral, inklużi l-eżenzjonijiet intragrupp konnessi (20), u mar-rekwiżit fil-qasam ta’ fondi proprji stipulat fl-Artikolu 11(4) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 biex jinżamm ammont xieraq u proporzjonat ta’ kapital biex jiġu mmaniġġjati r-riskji mhux koperti mill-iskambju xieraq ta’ kollateral, huma ta’ natura prudenzjali, u b’hekk jaqgħu taħt l-ambitu tal-kompiti mogħtija lill-BĊE mill-Artikolu 4(1)(d) u (e) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013.

5.   Trasparenza tas-CCPs

5.1.

Il-BĊE jappoġġja l-proposta li s-CCPs għandhom jipprovdu lill-membri tal-ikklerjar tagħhom b’għodda biex jissimulaw ir-rekwiżiti tal-marġni inizjali tagħhom u b’ħarsa ġenerali ddettaljata tal-mudelli tal-marġni inizjali li jużaw (21). Dan għandu jżid it-trasparenza u l-prevedibbiltà tar-rekwiżiti ta’ marġni inizjali, u b’hekk itejjeb il-fehim mill-parteċipanti fl-ikklerjar tar-riskji u l-kosti involuti f’parteċipazzjoni f’CCP.

5.2.

Barra minn hekk, il-BĊE jipproponi l-inklużjoni ta’ għodod ta’ intervent makroprudenzjali, sabiex tiġi evitata l-akkumulazzjoni ta’ riskju sistemiku li jirriżulta, b’mod partikolari, minn ingranaġġ eċċessiv, u biex jillimita aktar il-proċiklikalità tal-marġnijiet u l-haircuts. Il-BĊE jipproponi li l-prinċipji relevanti għal għodod makroprudenzjali jiġu stabbiliti fl-att tal-Livell 1. Għodod tal-politika makroprudenzjali jiġu applikati għall-kontropartijiet fil-livell tat-tranżazzjoni. B’dan il-mod, jiġu affettwati t-tranżazzjonijiet relevanti kollha, inklużi dawk ikkuntrattati minn non-banek, irrispettivament minn jekk dawk it-tranżazzjonijiet kinux konklużi fis-suq ikklerjat ċentralment, is-suq ikklerjat mhux ċentralment, jew minn kontropartijiet tal-Unjoni li jikklerjaw in-negozji tagħhom permezz ta’ CCP minn pajjiż terz (22). Il-prinċipji meħtieġa u r-rekwiżiti għal dawk l-għodod makroprudenzjali għandhom ikunu inklużi, jekk mhux fil-proposta attwali, allura fil-waqt xieraq li jmiss, bħal fl-okkażjoni tar-reviżjoni li jmiss tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 fl-2020.

5.3.

Barra minn hekk, kif ġie indikat f’rapport tal-BERS li ġie ppubblikat reċentement dwar ir-reviżjoni tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 (23), il-BĊE jikkunsidra li CCPs li joperaw fl-Unjoni għandhom jintalbu jippubblikaw informazzjoni kwantitattiva u kwalitattiva konsistenti mal-prinċipji tal-iżvelar pubbliku CPMI-IOSCO (24). Li jkun hemm bażi legali aktar b’saħħitha biex is-CCPs jippubblikaw dejta konsistenti ma’ dawn il-prinċipji jgħin lill-industrija finanzjarja u lill-pubbliku inġenerali jifhmu aħjar l-ambjent kumpless li fih joperaw is-CCPs.

6.   Klassifikazzjoni ta’ entitajiet bi skop speċjali ta’ titolizzazzjoni bħala kontropartijiet finanzjarji

6.1.

Il-BĊE jinnota li entitajiet bi skop speċjali ta’ titolizzazzjoni (SSPEs) huma proposti li jkunu kklassifikati bħala kontropartijiet finanzjarji (25). Madankollu, l-Artikolu 27 tal-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar it-titolizzazzjoni u li joħloq qafas Ewropew għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE, 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (26) jipproponi li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 u jeżenta lil STS SSPEs miLl-obbligu tal-ikklerjar, sakemm ir-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti jkun immitigat b’mod adegwat. Il-BĊE jtenni l-pożizzjoni tiegħu (27) li STS SSPEs għandhom ikunu eżentati totalment kemm mill-obbligu tal-ikklerjar kif ukoll mir-rekwiżiti leġiżlattivi biex jipprovdu kollateral (28).

6.2.

Għalldaqstant, il-BĊE jappoġġa d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 27 tal-proposta msemmija fil-paragrafu 6.1, inkluż il-mandat għall-Awtoritajiet Superviżorji EwropEJ BIEx jiżviluppaw abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw kriterji biex jiġi stabbilit liema arranġamenti taħt bonds koperti jew titolizzazzjonijiet jimmitigaw b’mod adegwat ir-riskju tal-kreditu tal-kontroparti li għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni (29), kif ukoll emendi neċessarji oħrajn li jeżentaw lil STS SSPEs kemm minn obbligi tal-ikklerjar kif ukoll minn obbligi biex jipprovdu marġni. Dak it-trattament huwa meħtieġa sabiex jinkisbu kondizzjonijiet ekwi fir-rigward ta’ bonds koperti kwalifikanti u jista’ jiġi ġġustifikat fuq bażi prudenzjali fir-rigward ta’ STS SSPEs.

7.   Bidliet għall-metodoloġija għall-kalkolu tal-pożizzjonijiet tal-kontropartijiet f’kuntratti derivattivi OTC

Il-BĊE jinnota li l-introduzzjoni proposta ta’ metodoloġija għall-kalkolu tal-pożizzjonijiet f’kuntratti derivattivi OTC relevanti biex jiġi ddeterminat jekk kontroparti finanzjarja jew kontroparti mhux finanzjarja hijiex soġġetta għall-obbligu tal-ikklerjar, li huwa bbażat fuq dejta ta’ tmiem il-perijodu minflok pożizzjoni medja rikorrenti f’kuntratti derivattivi OTC fuq 30 jum ta’ ħidma (30), tista’ toħloq inċentiv għal “tiżjin” biex jiġi evitat l-obbligu tal-ikklerjar. Il-BĊE għalhekk jipproponi li jiżdied mal- Artikoli ġodda 4a(2) (31) u 10(2) (32) introdotti mill-Artikoli 10(2) u 4a(2) tar-regolament propost rekwiżit li kontroparti finanzjarja u kontroparti mhux finanzjarja għandhom ikunu kapaċi juru lill-awtorità kompetenti rilevanti li l-kalkolu tal-pożizzjoni aggregata fi tmiem ix-xahar f’kuntratti derivattivi OTC ma jwassalx għal sottovalutazzjoni sistematika tal-pożizzjoni ġenerali.

8.   Ir-rrwol konsultattiv tal-BĊE fir-rigward ta’ abbozz ta’ atti ddelegati u ta’ implimentazzjoni

8.1.

Ta’ min ifakkar li l-abbozzi ta’ atti delegati u ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni jikkwalifikaw bħala “atti proposti tal-Unjoni” skont it-tifsira tal-Artikoli 127(4) u 282(5) tat-Trattat. Kemm l-atti ddelegati kif ukoll dawk ta’ implimentazzjoni jikkostitwixxu atti legali tal-Unjoni. Il-BĊE għandu jiġi kkonsultat fil-ħin dovut dwar kwalunkwe abbozzi ta’ atti tal-Unjoni, inklużi abbozzi ta’ atti ddelegati u ta’ implimentazzjoni, li jaqgħu fi ħdan l-oqsma ta’ kompetenza tiegħu. L-obbligu li l-BĊE jiġi kkonsultat ġie ċċarat mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea f’Il-Kummissjoni vs Il-BĊE (33) b’referenza għall-funzjonijiet u l-għarfien espert tal-BĊE. Fid-dawl tal-fatt li infrastrutturi siguri u effiċjenti tas-suq finanzjarju, b’mod partikolari sistemi tal-ikklerjar, huma essenzjali għat-twettiq tal-kompiti bażiċi tas-SEBĊ taħt l-Artikolu 127(2) tat-Trattat, u l-insegwiment tal-għan ewlieni tiegħu li jżomm l-istabilità tal-prezzijiet taħt l-Artikolu 127(1) tat-Trattat, il-BĊE għandu jiġi kkonsultat debitament dwar atti ddelegati u ta’ implimentazzjoni adottati taħt ir-Regolament (UE) Nru 648/2012. Waqt li l-obbligu li jiġi kkonsultat il-BĊE huwa dderivat direttament mit-Trattat, sabiex tiġi żgurata ċarezza, dan ir-rekwiżit għandhom jkun rifless ukoll fi premessa tar-regolament propost. Waqt li jikkunsidra l-importanza ta’ abbozzi ta’ standards tekniċi bħala parti mill-iżvilupp tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-servizzi finanzjarji, il-BĊE ser jeżerċita l-irwol konsultattiv tiegħu fuq kwistjonijiet fil-kompetenza tiegħu filwaqt li jqis bis-sħiħ l-iskedi ta’ żmien għall-adozzjoni ta’ dawn l-atti u l-ħtieġa li tiġi żgurata l-adozzjoni mingħajr xkiel tal-leġiżlazzjoni ta’ implimentazzjoni (34).

8.2.

Barra minn hekk, fir-rigward t’a għadd ta’ elementi tar-regolament propost, mhux biss il-konsultazzjoni tal-BĊE, iżda wkoll l-involviment, fi stadju bikri, tal-membri relevanti tas-SEBĊ, fl-iżvilupp ta’ abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni, atti ddelegati u ta’ implimentazzjoni jistgħu jkunu partikolarment utli, u għandu jkun hemm provvediment speċifiku għalihom.

8.3.

Fl-ewwel lok, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta standards tekniċi ta’ implimentazzjoni, fuq il-bażi ta’ abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni żviluppati mill-FESMA li jispeċifikat l-istandards tad-dejta u l-formati tal-informazzjoni li għandha tiġi rrapportata, il-metodi u l-arranġamenti għar-rapportar, il-frekwenza tar-rapporti u d-data sa meta l-kuntratti derivattivi għandhom jiġu rrapportati (35). Is-SEBĊ qiegħed dejjem aktar juża dejta miġbura skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 fit-twettiq tal-mandati tiegħu. Sabiex isir ingranaġġ mit-tagħrif miksub mis-SEBĊ dwar il-kwalità ta’ dejta rrapportata taħt ir-Regolament (UE) Nru 648/2012, l-iżvilupp ta’ abbozzi ta’ standards tekniċi ta’implimentazzjoni mill-ESMA għandu jitwettaq b’kooperazzjoni mill-qrib mal-membri relevanti tas-SEBĊ.

8.4.

Fit-tieni lok, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji żviluippati mill-ESMA, li jispeċifikaw il-proċeduri għar-rikonċiljazzjoni ta’ dejta bejn repożitorji ta’ dejta u l-proċeduri għall-verifika ta’ dejta fir-rigward tal-kompletezza u l-preċiżjoni tagħha u tal-konformità mar-rekwiżiti tar-rapportar (36). L-awtoritajiet b’aċċess dirett u immedjat għad-dejta tar-repożitorji tal-kummerċ, inklużi l-membri relevanti tas-SEBĊ, żviluppaw ħila esperta sinifikanti f’dan il-qasam. Għalhekk huwa importanti li dik il-ħila esperta tiġi ingranata fl-iżvilupp tal-istandards tekniċi regolatorji. Għal dan l-iskop l-iżvilupp ta’ abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji mill-ESMA għandu jsir b’kooperazzjoni mill-qrib mal-membri relevanti tas-SEBĊ.

Meta l-BĊE jirrakkomanda li r-regolament propost jiġi emendat, qed jiġu previsti proposti speċifiċi tal-abbozzar f’dokument ta’ ħidma tekniku separat flimkien ma’ test spjegattiv għal dak il-għan. Id-Dokument ta’ ħidma tekniku huwa disponibbli fis-sit elettroniku tal-BĊE.

Magħmul fi Frankfurt am Main, il-11 ta’ Ottubru 2017.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  COM (2017) 208 finali.

(2)  Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

(3)  Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta’ transazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 1).

(4)  Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).

(5)  Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84).

(6)  Ara l-paragrafu 7 tal-Opinjoni CON/2012/21. L-opinjonijiet kollha tal-BĊE huma ppubblikati fil-websajt tal-BĊE fuq: www.ecb.europa.eu

(7)  Ara l-paġni 2 u 13 sa 14 tar-risposta tal-BĊE għall-konsultazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-reviżjoni tar-Regolament dwar l-Infrastruttura tas-Suq Ewropew (EMIR) datata 2 ta’ Settembru 2015, disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-BĊE fuq: www.ecb.europa.eu

(8)  Ara l-Artikolu 1(7)(b) tar-regolament propost.

(9)  Ara l-Artikolu 1(7)(a) tar-regolament propost.

(10)  Ara l-Artikolu 3(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(11)  Ara l-Artikolu 11(7) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(12)  Ara l-Artikolu 1(7)(b) tar-regolament propost.

(13)  Ara l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(14)  Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/105 tas-26 ta’ Ottubru 2016 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1247/2012 li jistipula standards tekniċi ta’ implimentazzjoni rigward il-format u l-frekwenza tar-rapporti tan-negozju lir-repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-dejta dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 17, 21.1.2017, p. 17)

(15)  Ara l-Artikolu 1(16) tar-regolament propost.

(16)  Ara l-Artikolu 1(17)(c) tar-regolament propost.

(17)  Ara l-Artikolu 1(19)(c) tar-regolament propost.

(18)  Ara l-Artikolu 1(9)(a) tar-regolament propost.

(19)  Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

(20)  Ara l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012.

(21)  Ara l-Artikolu 1(10) tar-regolament propost.

(22)  Dan huwa konformi mal-pożizzjoni tal-BĊE fir-risposta tal-BĊE għall-konsultazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-reviżjoni tar-Regolament dwar l-Infrastruttura tas-Suq Ewropew (EMIR) iddatat 2 ta’ SettembrU 2015, disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-BĊE fuq: www.ecb.europa.eu

(23)  The Revision of the European Market Infrastructure Regulation, ESRB, April 2017. Disponibbli fuq: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170421_esrb_emir.en.pdf

(24)  Final report of the CPMI-IOSCO Board on Public quantitative disclosure standards for central counterparties, Frar 2015. Disponibbli fuq: http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf

(25)  Ara l-Artikolu 1(1) tar-regolament propost.

(26)  COM (2015) 472 finali.

(27)  Ara r-risposta konġunta mill-Bank of England u l-Bank Ċentrali Ewropew għad-dokument ta’ konsultazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea: “An EU framework for simple, transparent and standardised securitisation” disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-BĊE fuq: www.ecb.europa.eu

(28)  Dwar l-eżenzjoni mir-rekwiżit li jipprovdu kollateral, ara l-paragrafi 2.2 u 5.5 tal-Opinjoni CON/2016/11.

(29)  Ara l-Artikolu 27(2) ta’ COM(2015) 472.

(30)  Ara l-Artikoli 1(3) u (8) tar-regolament propost.

(31)  Ara l-Artikolu 1(3) tar-regolament propost.

(32)  Ara l-Artikolu 1(8) tar-regolament propost..

(33)  Il-Kummissjoni vs il-BĊE, C-11/00, ECLI: EU:C:2003:395, b’mod partikolari l-punti 110 u 111. Fil-punt 110, il-Qorti tal-Ġustizzja kkjarifikat illi l-obbligu li jiġi kkonsultat il-BĊE “essenzjalment huwa intiż […] sabiex jiżgura li l-awtur ta’ tali att jadottah biss wara li l-korp ikun ġie kkonsultat, li, permezz tal-funzjonijiet speċifiċi li huwa jeżerċita fil-kuntest Komunitarju fil-qasam ikkonċernat u permezz tal-grad għoli ta’ espertezza li huwa jgawdi minnha, partikolarment jista’ utilment jikkontribwixxi għall-proċess ta’ adozzjoni previst”.

(34)  Ara l-paragrafu 2 tal-Opinjoni CON/2015/10, il-paragrafu 4 tal-Opinjoni CON/2012/5, il-paragrafu 8 tal-Opinjoni CON/2011/44 u l-paragrafu 4 tal-Opinjoni CON/2011/42.

(35)  Ara l-Artikolu 1(7)(c) tar-regolament propost.

(36)  Ara l-Artikolu 1(16) tar-regolament propost.


Top