Help Print this page 

Document 52016PC0767R(01)

Title and reference
Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulata)

COM/2016/0767 final/2 - 2016/0382 (COD)
Multilingual display
Text

Brussell, 23.2.2017

COM(2016) 767 final

2016/0382(COD)

Proposta għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulata)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

{SWD(2016) 416 final}
{SWD(2016) 417 final}
{SWD(2016) 418 final}
{SWD(2016) 419 final}


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.KUNTEST TAL-PROPOSTA

•1.1Ir-raġunijiet għall-proposta u l-għanijiet tagħha

Is-Sorsi tal-Enerġija Rinnovabbli (SER) jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima permezz tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra, jiksbu żvilupp sostenibbli, iħarsu l-ambjent u jtejbu saħħet iċ-ċittadini. Barra minn hekk, l-enerġija rinnovabbli qed temerġi ruħha wkoll bħala xprun tat-tkabbir ekonomiku inklużiv, toħloq l-impjiegi u ssaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija fl-Ewropa kollha.

Dawn l-aspetti huma minquxa fl-Artikolu 194 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li ta lill-Unjoni kompetenzi biex tippromwovi l-enerġija rinnovabbli.

L-Unjoni Ewropea (UE) ilha protagonista dinjija fil-promozzjoni u l-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli, filwaqt li tagħti direzzjoni lill-isforz biex tiġi miġġielda t-tibdil fil-klima, tħeġġeġ il-bidla lejn ekonomija bbażata fuq użu baxx tal-karbonju u tistimola tkabbir ekonomiku ta’ potenzjal għoli. Il-President Juncker diġà fisser l-ambizzjoni tal-UE li ssir il-mexxej numru wieħed fid-dinja għas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli bħala waħda mill-prijoritajiet politiċi ewlenin tal-Kummissjoni. Din l-ambizzjoni għandha tkopri mhux biss l-għan li jiżdied l-użu tal-enerġija rinnovabbli, iżda wkoll il-forniment minn kumpaniji Ewropej ta’ komponenti ewlenin fl-UE u lil hinn minnha.

Il-qafas attwali tal-UE tal-2020 jistabbilixxi mira ta’ 20 % għall-konsum tal-enerġija li tiddependi fuq miri nazzjonali vinkolanti sal-2020. Il-Pjanijiet ta’ Azzjoni Nazzjonali dwar l-Enerġija Rinnovabbli u l-monitoraġġ ta' kull sentejn previsti mid-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli kienu effettivi fil-promozzjoni tat-trasparenza għall-investituri u l-operaturi ekonomiċi l-oħra u b’hekk kienu favur il-mobilizzazzjoni rapida ta’ żieda fis-sehem tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli minn 10,4 % fl-2007 għal 17 % fl-2015.

F’Ottubru 2014, il-Kunsill Ewropew qabel dwar il-qafas ta’ politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 li jtenn l-impenn fit-tul tal-Unjoni għal strateġija Ewropea ambizzjuża fil-qasam tal-enerġiji rinnovabbli. Il-qafas il-ġdid jistabbilixxi mira tal-Unjoni Ewropea ta’ mill-inqas 27 % għas-sehem tal-enerġija rinnovabbli kkunsmata fl-UE fl-2030. Din il-mira hija vinkolanti fil-livell tal-UE u ser tintlaħaq permezz ta’ kontributi tal-Istati Membri ggwidati mill-ħtieġa li lkoll flimkien jikkontribwixxu għall-UE. Barra minn hekk, il-qafas il-ġdid jippermetti wkoll li l-kontribuzzjoni kollettiva ssir mingħajr ma l-Istati Membri jinżammu milli jistabbilixxu l-miri nazzjonali tagħhom, inklużi dawk aktar ambizzjużi. L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw l-enerġija rinnovabbli, soġġett għar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

F’diversi okkażjonijiet, il-Kunsill Ewropew 1 ħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrevedi u tiżviluppa leġiżlazzjoni relatata, fost oħrajn, mal-enerġija rinnovabbli biex tirfed il-mira maqbula għall-2030. Il-Parlament Ewropew appella wkoll lill-Kummissjoni biex tippreżenta leġiżlazzjoni dwar l-enerġija rinnovabbli u biex tkompli żżid il-livell ta’ ambizzjoni għal mill-inqas 30%.

Il-projezzjonijiet tas-sistema enerġetika tal-UE jindikaw li l-politiki attwali tal-Istati Membri u tal-UE, jekk ma jiġu stabbiliti l-ebda politiki ġodda, jwasslu biss għal, bejn wieħed u ieħor, 24,3 % tal-konsum ta’ enerġija rinnovabbli fl-2030. Dan il-livell ikun ferm aktar baxx mill-figura ta’ mill-inqas 27 % enerġija rinnovabbli skont il-mira vinkolanti fuq il-livell tal-UE, kif maqbula mill-Kunsill Ewropew, u tisfa żżomm lill-Unjoni milli kollettivament twettaq l-impenji taħt il-Ftehim ta’ Pariġi tal-2015. Il-kontinwazzjoni ta’ politiki mhux mibdula tista’ wkoll tirriskja li tipperikola b’mod serju l-ilħuq tal-ambizzjoni politika tal-Unjoni għal pożizzjoni ta’ tmexxija dinjija fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli. Barra minn hekk, ittellef il-benefiċċji ta’ sigurtà offruti billi tiżdied il-provvista tal-enerġija minn sorsi indiġeni, u titnaqqas il-parteċipazzjoni tal-konsumaturi fis-sistema tal-enerġija.

L-analiżi li tirfed din il-proposta għal riformulazzjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli (il-Proposta) għalhekk tindika li biex tintlaħaq il-mira fil-livell tal-UE ta’ mill-inqas 27 % hemm il-ħtieġa ta’ bidla fil-politiki fl-għamla ta’qafas fil-livell tal-Unjoni, li jwassal għal miżuri fil-livell reġjonali, nazzjonali u tal-UE. Dan huwa aktar il-każ meta jitqies li d-daqs eżatt tad-defiċit fil-mira huwa soġġett għal inċertezza li ma tistax tiġi evitata minħabba s-suppożizzjonijiet meħtieġa għall-istima, li sehem tal-enerġija rinnovabbli tal-UE ’il fuq minn 27 %, huwa l-livell minimu li għandu jintlaħaq, u li l-investiment sinifikanti meħtieġ biex jimtela l-vojt fl-UE (eż. EUR 254 biljun għall-enerġija rinnovabbli fil-ġenerazzjoni tal-elettriku biss) jitlob, minn kmieni sinjali politiċi ċari u stabbli.

Fl-istess ħin, u minħabba n-nuqqas ta’ qafas regolatorju aġġornat, hemm riskju li jfeġġu aktar differenzi fil-UE, biex b’hekk ikunu biss l-Istati Membri bl-aħjar prestazzjoni li jkomplu bil-perkors dejjem jikber f’sorsi rinnovabbli, filwaqt li dawk li qed jaqgħu lura ma jsibu l-ebda inċentiv biex iżidu l-produzzjoni u l-konsum tagħhom ta’ enerġija rinnovabbli. Barra minn hekk, tali konċentrazzjoni tal-isforzi fi ftit Stati Membri tkunu tiswa’ aktar flus u twassal ukoll għal distorzjoni tas-suq intern tal-enerġija.

Barra minn hekk, azzjoni fil-livell tal-Unjoni hija l-aktar għodda xierqa minħabba differenza fundamentali bejn il-qafas tal-2020 u l-qafas tal-2030. Filwaqt li t-twettiq skont l-ewwel qafas seta’ jiddependi ħafna fuq is-saħħa ta’ miri nazzjonali vinkolanti, u b’hekk jippermetti lill-Istati Membri ċertu marġni ta’ diskrezzjoni dwar l-għażla tal-miżuri nazzjonali, il-qafas tal-2030 huwa msejjes biss fuq mira vinkolanti fil-livell tal-UE, li ma tiġix tradotta f’miri nazzjonali.

Il-mira tal-Unjoni tal-2030 għalhekk tista’ tinkiseb l-aħjar permezz ta’ sħubija mal-Istati Membri li jikkombinaw l-azzjonijiet nazzjonali tagħhom appoġġati minn qafas ta’ miżuri kif stipulat f’din il-Proposta. Fis-settur tal-elettriku, l-Istati Membri ser ikunu jistgħu jippromwovu elettriku rinnovabbli kosteffikaċi permezz tal-implimentazzjoni ta’ skemi ta’ appoġġ nazzjonali soġġetti għar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u l-kundizzjonijiet ta’ qafas definiti fil-livell tal-UE, inklużi regoli għal parteċipazzjoni transkonfinali. Fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, penetrazzjoni ikbar tal-enerġija rinnovabbli ser tisfrutta potenzjal mhux sfruttat. Dan għandu jinkiseb b’mod flessibbli permezz tal-isforzi tal-Istati Membri. Fit-trasport, minħabba l-kummerċ transkonfinali tal-bijokarburanti, huwa meħtieġ approċċ armonizzat.

F’dan il-kuntest, element importanti ta’ koordinazzjoni ġenerali tal-qafas ta’ politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 huwa l-proposta dwar il-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, li tinkludi (i) l-ippjanar, fejn l-Istati Membri jfasslu pjanijiet nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima; (ii) ir-rappurtar u l-monitoraġġ, li permezz tiegħu l-Istati Membri jirrappurtaw dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali tagħhom; u (iii) mili tal-vojt/miżuri korrettivi, fejn il-Kummissjoni fl-2025 se twettaq reviżjoni aktar bir-reqqa tal-progress fl-enerġija rinnovabbli.

Għall-UE, il-ħtiġijiet tal-investiment huma stmati li huma madwar jew ogħla minn EUR 1 triljun mill-2015 sal-2030 fil-ġenerazzjoni ta’ elettriku rinnovabbli biss 2 . F’dan il-kuntest, it-tisħiħ taċ-ċertezza tal-investituri hija kruċjali u għalhekk huwa wieħed mill-objettivi speċifiċi tal-proposta. Dan irid jitqies skont il-kuntest billi jiġi nnotat li bil-figura ta’ $48,8 biljun fl-2015, l-investiment fl-enerġiji rinnovabbli tal-UE naqas b’madwar 60 % meta mqabbel mal-2011, tnaqqis li mhux ikkawżata biss mit-tnaqqis tal-kostijiet tat-teknoloġija. Bħala konsegwenza, filwaqt li l-Unjoni għadha żżomm pożizzjoni ewlenija f’termini ta’ investimenti fl-enerġija rinnovabbli għal kull ras, is-sehem tagħha fit-total tal-investiment tal-enerġija rinnovabbli ilu jonqos b’pass mgħaġġel, minn kważi nofs fl-2010 għal anqas minn wieħed minn kull ħamsa fl-2015.

Qafas aġġornat, jeħtieġ ukoll li jqis l-elementi l-ġodda diġà huma fis-seħħ fil-qasam tal-investimenti. Il-qafas tal-2030 huwa opportunità għall-Unjoni Ewropea f’termini ta’ investimenti, għall-ħolqien tat-tkabbir u l-impjiegi. L-UE għandha tiżgura li jkunu fis-seħħ il-kundizzjonijiet xierqa għall-investimenti. F’dan ir-rigward, il-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS), bħala parti mill-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa u l-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE), urew li huma kontributur ewlieni għall-investimenti fis-settur tal-enerġija rinnovabbli. Minn fost it-tranżazzjonijiet tel-FEIS approvati mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) 23% huma fis-settur tal-enerġija. Kważi nofs il-proġetti f’dan is-settur huma relatati ma’ investimenti fl-enerġija rinnovabbli. Dan juri li hemm interess reali minn investituri privati biex jipparteċipaw fi proġetti konkreti fl-UE kollha peress li dan huwa meqjus bħala settur ewlieni għat-tranżizzjoni tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea u bħala settur strateġiku għall-investiment. Il-FEIS se jiffoka ħafna fuq l-investimenti b’livell baxx ta’ karbonju, inkluż l-enerġija rinnovabbli, fil-perjodu 2014-2020.

Barra minn hekk, il-proposta li tiġi rdoppjata d-durata tal-FEIS kif ukoll s-saħħa finanzjarja tiegħu għandha titqies ukoll bħala opportunità għal aktar investimenti fl-enerġiji rinnovabbli. Il-proposta għat-tkomplija tal-FEIS sal-2020 għandha l-għan li timmobilizza sa 40 % tal-investimenti fl-infrastruttura u f’possibilità tal-innovazzjoni għall-proġetti relatati ma’ COP 21. Biex dan iseħħ, il-proġetti tal-enerġija rinnovabbli, flimkien ma’ l-effiċjenza enerġetika, jeħtieġ li jkomplu jkunu parti kbira mill-investimenti fis-settur tal-enerġija. Għalhekk, huwa essenzjali li jinżammu s-sinjal t-tajbin sabiex is-settur privat u dak pubbliku fl-UE jkollhom indikazzjoni ċara dwar il-futur tal-politiki tal-UE. F’dan il-kuntest, din il-Proposta tistabbilixxi l-qafas regolatorju adatt. L-investimenti fl-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza tal-enerġija u l-modernizzazzjoni u l-integrazzjoni tas-swieq tal-enerġija Ewropej, huma essenzjali għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tal-UE. Iżda l-aktar importanti għall-ħolqien tat-tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa kollha, u għall-kompetittività globali tal-Unjoni huwa li dawn l-investimenti sostnuti jwasslu għal vantaġġ teknoloġiku essenzjali għall-industrija Ewropea.

Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, ir-reviżjoni tal-qafas attwali tal-enerġija rinnovabbli hija wkoll meħtieġa biex tirrifletti t-tibdil dinji li ilu jsir mill-2009 ’l hawn, hekk kif il-kompetituri qed isiru aktar b’saħħithom fuq livell dinji minħabba ż-żieda tagħhom fl-investimenti fl-enerġija rinnovabbli. Jekk l-UE tixtieq li żżomm ir-rwol ta’ tmexxija tagħha, qafas b’saħħtu tal-enerġija rinnovabbli huwa meħtieġ biex isostni l-użu tal-enerġija rinnovabbli fis-setturi kollha. Dan se jġib miegħu wkoll benefiċċji sinifikanti f’termini ta’ vantaġġi kompetittivi għall-industrija Ewropea.

Il-proposta tistabbilixxi l-prinċipji li fuqhom l-Istati Membri jistgħu b’mod kollettiv u b’mod kontinwu jiżguraw li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija fl-UE jilħaq għall-inqas 27% sal-2030 b’mod kosteffikaċi fit-tliet setturi kollha tal-elettriku (RES-E), it-tisħin u t-tkessiħ (RES-H&C) u t-trasport (RES-T), filwaqt li jitqiesu l-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

tiġi indirizzata l-inċertezza fl-investiment, fi triq li tqis l-għanijiet tad-dekarbonizzazzjoni fuq terminu medju u twil;

jiġi żgurat użu kosteffikaċi u l-integrazzjoni tas-suq tal-elettriku rinnovabbli;

tiġi żgurata l-kisba ta’ mira kollettiva tal-UE għall-enerġija rinnovabbli fl-2030, li tistabbilixxi qafas ta’ politika f’koordinazzjoni ma’ governanza tal-Unjoni tal-Enerġija li tevita kwalunkwe lakuna potenzjali;

Jiġi żviluppat il-potenzjal tad-dekarbonizzazzjoni ta’ bijokarburanti avvanzati u jiġi ċċarat ir-rwol ta’ bijokarburanti bbażati fuq l-ikel wara l-2020;

jiġi żviluppat il-potenzjal tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ.

Għalhekk, il-miżuri inklużi fil-Proposta għandhom l-għan li jindirizzaw, b’mod proporzjonat, il-kwistjonijiet eżistenti li jfixklu l-iskjerament tal-enerġija rinnovabbli, bħall-inċertezza għall-investituri, l-ostakli amministrattivi, il-ħtieġa li titjieb il-kosteffikaċità tal-iskjerament tar-rinnovabbli, il-ħtieġa li jiġi aġġornat il-qafas ta’ politika u r-riskju li jintilef il-potenzjal tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini matul it-tranżizzjoni lejn l-2030.

1.2.•Konsistenza mad-dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam ta’ politika

Il-Proposta hija konsistenti mal-proposti tal-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u t-Tfassil tas-Suq kif ukoll ir-reviżjoni tad-Direttivi dwar l-Effiċjenza Enerġetika u dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija, il-proposta UE ETS ta’ Lulju 2015 u l-proposta għal Regolament dwar il-Qsim tal-Isforz, ir-Regolament dwar l-Użu tal-Art, it-Tibdil fl-Użu tal-Art u l-Forestrija (LULUCF) ta’ Lulju 2016.

Il-proposta għandha titqies flimkien mal-inizjattivi msemmija hawn fuq, li mhumiex fihom infushom biżżejjed biex jippermettu lill-UE tilħaq, b’mod kollettiv, sehem ta’ mill-inqas 27% tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija sal-2030 b’mod kosteffikaċi.

Il-proposta tibni fuq l-iżvilupp ta’ suq tal-elettriku adatt għall-enerġija rinnovabbli taħt l-inizjattiva dwar it-Tfassil tas-Suq, fejn swieq ta’ terminu qasir huma kompletament żviluppati u integrati, il-flessibbiltà jkollha rwol ewlieni fit-tisħiħ tal-valur tas-suq ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli, u l-ġeneraturi tal-enerġija rinnovabbli jistgħu jaqilgħu d-dħul tagħhom minn frazzjoni ogħla fis-swieq tal-enerġija u jitnaqqas il-ħtieġa għal appoġġ pubbliku. Barra minn hekk, il-Proposta tikkomplementa l-inizjattiva dwar it-Tfassil tas-Suq, billi tintroduċi diversi miżuri mmirati biex jattiraw l-investimenti meħtieġa b’mod kosteffikaċi u f’waqtu u billi jitnaqqas aktar il-piż amministrattiv għal produtturi tal-enerġija rinnovabbli, inklużi l-konsumaturi li jipproduċu s-sħana u l-elettriku rinnovabbli tagħhom stess.

Il-Proposta tikkumplimenta l-Governanza tal-Ujoni tal-Enerġija billi toħloq il-kundizzjonijiet għat-tliet setturi (elettriku, tisħin u tkessiħ, u trasport) li jiffaċilitaw l-ilħuq tal-miri tal-UE b’mod kollettiv. Fl-istess ħin, l-inizjattiva tal-Governanza tissimplifika u tintegra l-ippjanar eżistenti, l-obbligi ta’ rappurtar u monitoraġġ tal-acquis tal-enerġija inklużi dawk għall-enerġija rinnovabbli wara l-2020 li se jgħinu biex jiġi segwit il-progress lejn l-ilħuq tal-miri fil-livell tal-UE, tippermetti reviżjoni tal-ambizzjoni fil-pjanijiet nazzjonali u tattiva elementi bi tweġiba għall-vojt bejn l-ambizzjoni kollettiva jew ta’ żmien meta titwassal.

Id-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija (EED) u d-Direttiva tar-Rendiment Enerġetiku tal-Bini (EPBD) jimmiraw, rispettivament, li jiffaċilitaw il-kisba tal-mira tal-effiċjenza enerġetika u t-titjib tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini. Id-dispożizzjonijiet dwar it-tisħin u t-tkessiħ fil-proposta għal EED u EPBD se jikkomplementaw l-isforzi tal-Istati Membri biex jiffaċilitaw il-penetrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ b’azzjoni doppja tad-dispożizzjonijiet li jinsabu f’din il-Proposta u fir-Regolament tal-Governanza. Dan ser iżomm kemm jista’ jkun flessibbiltà biex tirrifletti d-differenzi nazzjonali ta’ sistemi bħal dawn, waqt li jiżgura l-kontribut meħtieġ biex jintlaħaq il-livell globali tal-2030.

Fir-rigward tar-riforma tal-Iskema għall-Iskambju tal-Emissjonijiet tal-UE (EU ETS) għall-perjodu wara l-2020, UE-ETS msaħħa se jkollha rwol ikbar fl-għoti ta’ sinjal ta’ investiment akbar għal teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju, inkluż l-enerġija rinnovabbli, u ser tiżgura li s-sinerġiji bejn il-politiki tal-klima u tal-enerġija rinnovabbli jiġu sfruttati aħjar. Madankollu, il-prezzijiet tal-ETS skont l-UE-ETS riformata mhumiex ser ikunu biżżejjed biex jintlaħaq il-livell ta’ mira vinkolanti tal-UE fil-qasam tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli ta’ mill-anqas 27%. Id-dispożizzjonijiet dwar appoġġ għall-enerġija rinnovabbli fis-settur tal-enerġija se jiżguraw li mekkaniżmi bħal dawn ikunu totalment komplementari mal-ETS u jnaqqsu kemm jista’ jkun kwalunkwe impatt potenzjalment negattiv fuq il-prezz tal-karbonju.

Barra minn hekk, il-proposta għal Regolament dwar il-Qsim tal-Isforz tipproponi li jiġu stabbiliti miri nazzjonali vinkolanti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra għas-setturi barra mill-UE-ETS u l-LULUCF, mingħajr ma tindika kif dawn jistgħu jintlaħqu bl-aktar mod kosteffikaċi. Il-previżjonijiet tas-sistema tal-enerġija tal-UE juru li l-politiki tal-enerġija rinnovabbli kollha tal-elettriku, tat-tisħin u t-tkessiħ u tat-trasport huma neċessarji biex tintlaħaq il-mira mhux tal-ETS u biex dan isir b’mod kosteffikaċi.

Ir-Regolament tal-LULUCF propost għandu l-mira li jinkludi l-emissjonijiet tal-karbonju u l-assorbimenti mis-settur tal-agrikoltura u l-forestrija fl-UE fil-qafas ta’ politika għall-klima u l-enerġija għall-2030. Kriterji ta’ sostenibbiltà msaħħa tal-UE dwar il-bijoenerġija jimmiraw li jkomplu jiggarantixxi s-sostenibbiltà tal-bijomassa tal-foresti użata fis-settur tal-enerġija, inkluż permezz ta’ rekwiżit tal-LULUCF li jiżgura l-kontabilità tal-impatti tal-karbonju l- tal-bijomassa tal-foresti użata għall-enerġija.

2.BAŻI ĠURIDIKA, SUSSIDJARJETÀ U PROPORZJONALITÀ

•2.1.Bażi ġuridika

Il-Proposta hija bbażata fuq l-Artikolu 194(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li huwa l-bażi ġuridika għall-miżuri dwar l-enerġija. Peress li t-Trattat fih bażi ġuridika speċifika għall-enerġija, xieraq li din tintuża.

•2.2.Il-prinċipju tas-sussidjarjetà

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa indirizzat f’din il-Proposta peress li l-Unjoni m’għandhiex kompetenzi esklussivi fuq il-politika tal-enerġija rinnovabbli. Il-Proposta tibni fuq l-importanza dejjem tikber tal-enerġija bħala sfida politika u ekonomika u fuq l-interrelazzjoni mill-qrib tagħha mal-oqsma politiċi tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, it-tibdil fil-klima, is-suq intern, u l-iżvilupp ekonomiku u soċjali.

Il-bżonn ta' azzjoni mill-UE

Azzjoni fil-livell tal-UE hija meħtieġa biex tiżgura li l-Istati Membri jikkontribwixxu mill-inqas 27% tal-mira tal-enerġija rinnovabbli vinkolanti fil-livell tal-UE u li dan huwa ssodisfat b’mod kollettiv u kosteffikaċi. L-Istati Membri huma mitluba jiddefinixxu l-livelli ta’ ambizzjoni tagħhom inklużi l-perkorsi li jikkorrespondu maċ-ċirikustanzi u l-preferenzi nazzjonali tagħhom. Perkors lineari fl-UE kollha se jgħin biex jiġi ssorveljat il-progress lejn il-kisba ta’ mira għall-UE kollha mingħajr ma din tkun vinkolanti fuq l-Istati Membri individwali. Il-ftuħ progressiv għall-appoġġ tal-elettriku rinnovabbli huwa meħtieġ biex tiġi indirizzata l-frammentazzjoni tas-suq intern u tiġi żgurata n-negozjabilità transkonfinali, speċjalment fil-każ ta’ regoli komuni dwar il-karburanti tat-trasport.

Rigward is-settur tal-elettriku, l-UE waqqfet suq uniku tal-enerġija integrat fejn il-prinċipji ewlenin, ir-regoli għal problemi komuni u r-regoli dwar l-aspetti transkonfinali jiġu stabbiliti fil-livell tal-UE. Minn dan isegwi li anki għal sorsi rinnovabbli dawn l-aspetti transkonfinali jeħtieġ li jiġu indirizzati fil-livell tal-UE permezz ta’ regoli speċifiċi.

Xi riskji ta’ sostenibbiltà marbuta mal-iżvilupp tal-bijoenerġija għandhom dimensjoni transkonfinali u għalhekk jistgħu jiġu indirizzati b’mod aktar effettiv fil-livell tal-UE. Dan huwa b’mod partikolari l-każ għal impatti ambjentali bħat-tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità. Barra minn hekk, hemm bżonn ta’ qafas armonizzat tal-UE ta’ sostenibbiltà għall-bijomassa fil-każijiet tat-tisħin u l-qawwa elettrika biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ tal-bijomassa u jiġi promoss il-kummerċ fis-suq intern tal-karburanti tal-bijomassa.

L-analiżi turi li azzjoni fil-livell tal-Istati Membri biss x’aktarx li twassal għal distorsjonijiet u frammentazzjoni tas-suq intern tal-enerġija, li tirriżulta fi spejjeż kumplessivi ogħla u skjerament aktar baxx tal-użu tal-enerġija rinnovabbli madwar l-Unjoni.

Valur miżjud tal-UE

F’dak li għandu x’jaqsam is-settur tat-tisħin u tat-tkessiħ, dan jikkonsma madwar 50% tal-enerġija tal-UE u 75% ta’ konsum tal-UE f’dan is-settur għadu bbażat fuq il-karburanti fossili. In-nuqqas ta’ strateġija mifruxa fl-UE kollha aggravat l-inċertezza tal-investituri u ppermettiet il-frammentazzjoni tas-swieq lokali, fejn il-konsumaturi jkollhom diffikultajiet biex jagħmlu għażliet ibbażati fuq il-preferenzi tagħhom u n-nuqqas ta’ politiki regolatorji li joħolqu inċentivi għal enerġija deċentralizzata. Gwida tal-UE f’dan is-settur tista’ tgħin biex jinħoloq suq integrat tal-UE għal enerġiji rinnovabbli fit-tisħin u t-tkessiħ. Għalhekk, l-Istati Membri jingħataw għażliet dwar kif għandu jiġi indirizzat il-potenzjal mhux sfruttat fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ.

Minħabba d-dimensjoni lokali tat-tisħin u t-tkessiħ, il-proposta tistabbilixxi qafas ġenerali li jinċentiva l-enerġiji rinnovabbli f’dan is-settur, filwaqt li tħalli lill-Istati Membri l-possibbiltà li jadattaw ruħhom għaċ-ċirkostanzi lokali bl-aktar mod kosteffikaċi.

It-trasport jikkonsma madwar terz tad-domanda tal-enerġija totali tal-UE u din id-domanda hija kważi kompletament issodisfata miż-żejt. Filwaqt li t-tranżizzjoni lejn alternattivi ta’ enerġija b’emissjonijiet baxxi fit-trasport diġà nbdiet, xprunata wkoll minn din id-Direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli, is-settur huwa sostanzjalment inferjuri għal setturi oħra minħabba diversi raġunijiet, li jinkludu n-nuqqas ta’ inċentivi kbar għall-innovazzjoni fl-enerġiji u t-teknoloġiji li huma meħtieġa għad-dekarbonizzazzjoni fit-tul taż-żmien u għad-diversifikazzjoni tal-enerġija tat-trasport kif ukoll fl-infrastruttura relatata mal-elettrifikazzjoni (li qed tiġi indirizzata permezz tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Karburanti Alternattivi u l-miżuri proposti fir-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Prestazzjoni tal-Enerġija tal-Bini).

Azzjoni komuni tal-UE se tiżgura li l-għanijiet tal-politika (eż. l-iżvilupp tal-potenzjal tad-dekarbonizzazzjoni tal-bijokarburanti avvanzati) jinkisbu kollettivament bl-inqas spiża.

Il-qafas tal-enerġija u l-klima għall-UE kollha għall-enerġija rinnovabbli fl-2030 se jgħin ukoll biex jissorvelja u jappoġġja l-politiki tal-Istati Membri biex tinkiseb sistema tal-enerġija sostenibbli, sigura u bi prezz raġonevoli għaċ-ċittadini Ewropej. B’qafas regolatorju prevedibbli mill-UE li jappoġġja s-settur tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli lejn l-Ewropizzazzjoni tal-politika tal-enerġija rinnovabbli tal-2030, b’mod partikolari t-tisħiħ tal-approċċ imsejjes fuq is-suq għal sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u t-tħeġġiġ tal-ftuħ ta’ appoġġ transkonfinali, l-Istati Membri jistgħu jfasslu aħjar il-politiki nazzjonali lejn il-mira għall-2020, li jiżgura li l-politiki dwar l-enerġija rinnovabbli huma koerenti ma’ objettivi oħra tal-enerġija u l-klima, jiġifieri l-ETS, ir-Regolament dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi u l-mira għall-effiċjenza enerġetika tal-UE għall-2030. Qafas fil-livell tal-UE li jistabbilixxi prinċipji ta’ livell għoli għall-iskemi ta’ appoġġ se jipprovdi wkoll iċ-ċertezza lill-investituri, li jafu fl-imgħoddi ġew kompromessi minn politika tat-tip stop and go – u xi drabi minn miżuri retroattivi – meħuda minn ċerti Stati Membri.

Permezz ta’ azzjoni fil-livell tal-UE, diversi ostakli għall-investimenti pubbliċi u privati (pereżempju b’rabta mal-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni) jistgħu jiġu ttrattati, ħalli jindirizzaw in-nuqqas ta’ koordinazzjoni bejn il-korpi ta’ awtorizzazzjoni differenti fil-livell nazzjonali u jistimulaw il-kapaċità amministrattiva għall-implimentazzjoni ta’ proġetti transkonfinali u l-iskemi ta’ appoġġ.

L-azzjoni tal-UE se tagħti lill-investituri ċertezza f’qafas regolatorju madwar l-UE, skjerament koerenti u kosteffikaċi tal-enerġija rinnovabbli madwar l-UE u t-tħaddim effiċjenti tas-suq intern tal-enerġija filwaqt li jiġi rrispettat il-potenzjal tal-Istati Membri li jipproduċu forom differenti ta’ enerġija rinnovabbli skont it-taħlita tal-enerġija li jagħżlu.

F’dan ir-rigward, l-Istati Membri għandhom setgħa diskrezzjonali wiesgħa u flessibbiltà li tiffavorixxi l-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli f’kull settur tal-ekonomiji tagħhom bil-mod kif l-aħjar jaqbel għall-potenzjal u ċ-ċirkustanzi nazzjonali tagħhom, inkluż l-għażla li jiksbu l-mira tal-UE billi jiġi appoġġjat l-użu tal-enerġija rinnovabbli fi Stati Membri oħra, kompatibbli ma’ proposti tad-disinn tas-suq.

Il-Proposta b’hekk hija konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

2.3.Il-prinċipju tal-proporzjonalità u l-għażla tal-istrument

Il-proposta hija konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità, billi tistipula l-azzjonijiet tal-UE li se jiżguraw li l-Unjoni li tissodisfa mill-inqas il-mira ta’ 27 % iżda tipprovdi flessibbiltà biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jimplimentaw l-azzjonijiet maħsuba u jiżviluppaw is-settur tal-enerġija rinnovabbli li jaqbel l-aktar għas-sitwazzjoni nazzjonali, il-preferenzi u l-potenzjal tagħhom, kemm-il darba huma kollettivament jilħqu mill-inqas il-mira ta’ 27 %.

Il-mira fil-livell tal-UE timplika bidla fundamentali fil-qafas tal-politika għall-2030, minn miri nazzjonali legalment vinkolanti, li jippermettu lill-Istati Membri diskrezzjoni kbira dwar il-miżuri nazzjonali tagħhom, favur mira legalment vinkolanti mqiegħda fil-livell tal-Unjoni Ewropea. F’dan il-kuntest, miżuri nazzjonali biss iwasslu għal sforzi mhux kosteffikaċi mifruxa b’mod mhux uniformi fl-UE kollha, u dan iwassal għal nuqqas ta’ użu tal-enerġija rinnovabbli fis-suq intern tal-enerġija tal-UE, li potenzjalment ma jissodisfax il-mira maqbula. F’dan il-kuntest, miżuri nazzjonali biss ikkoordinati taħt il-mekkaniżmi ta’ governanza proposti ma joffrux garanziji suffiċjenti f’termini tal-ksib tal-mira, fl-ilħuq tagħha bl-aktar mod kosteffikaċi, mingħajr ebda vantaġġi inġusti fost l-Istati Membri u tnaqqis tal-frammentazzjoni tas-suq. Azzjoni fil-livell tal-UE tista’ għalhekk toħloq qafas stabbli u b’saħħtu li jippermetti il-kisba kollettiva u kosteffikaċi tal-Unjoni ta’ objettiv vinkolanti ta’ mill-inqas 27% f’enerġija rinnovabbli fl-2030, b’distribuzzjoni ġusta tal-isforzi bejn l-Istati Membri, mingħajr eċċess tal-miżuri meħtieġa biex tiġi żgurata l-ottimizzazzjoni tal-ispejjeż tal-isforz komuni.

Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet speċifiċi settorjali, it-tisħin u t-tkessiħ jikkunsmaw madwar 50 % tal-enerġija tal-UE u 75 % tal-ħtiġijiet tal-karburanti tal-UE għat-tisħin u t-tkessiħ xorta waħda għadhom ġejjin minn karburanti fossili. Bħala tali, id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-tisħin u t-tkessiħ hija kruċjali jekk l-UE trid tibqa’ fi triqitha lejn l-objettivi ta’ dekarbonizzazzjoni tagħna fuq terminu twil ta’ żmien u ttejjeb is-sigurtà tal-provvista. Sal-2030, kważi nofs 3 il-kontribuzzjoni lejn il-mira tal-UE għall-enerġija rinnovabbli għandha tiġi mit-tisħin u tkessiħ. Dan l-ammont juri l-ħtieġa għal azzjoni f’dan is-settur speċifiku. L-għażliet ta’ tisħin u tkessiħ proposti jiggwidaw lill-Istati Membri fl-għażla ta’ approċċ li jiffaċilita l-użu tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fis-settur li jikkontribwixxi biex jintlaħaq dan is-sehem kosteffikaċi, iżda jħallulhom flessibbiltà sħiħa fit-tfassil tal-pjanijiet integrati tagħhom dwar il-klima u l-enerġija. Jekk l-Istati Membri kollha jadottaw l-miżura ssuġġerita, din se tkopri bejn wieħed u ieħor kwart tad-differenza bejn li kieku ma ssir l-ebda bidla politika u bidla fil-livell tal-UE ta’ mill-inqas 27%.

Prerogattivi nazzjonali importanti, bħalma huma d-dritt tal-Istati Membri li jiddeterminaw il-kundizzjonijiet għall-isfruttament tar-riżorsi tal-enerġija tagħhom, l-għażla tagħhom bejn it-teknoloġiji differenti tal-enerġija u l-istruttura ġenerali tal-provvista tal-enerġija tagħhom, jibqgħu mhux mittiefsa. Barra minn hekk, il-qafas tas-sostenibbiltà tal-bijoenerġija tal-UE jinkludi l-kriterji minimi li juru l-produzzjoni sostenibbli u l-użu effiċjenti tal-bijomassa fit-trasport, sħana u enerġija. Id-dispożizzjonijiet dwar is-sostenibbiltà l-ġdida ssegwi approċċ ibbażat fuq ir-riskju u għandhom japplikaw biss għal ġeneraturi tas-sħana u tal-enerġija fuq skala kbira.

Fl-aħħar nett, il-proporzjonalità hija żgurata billi jintlaħaq bilanċ bejn l-objettivi ta’ kompetittività, is-sigurtà tal-provvista u s-sostenibbiltà, u billi jiġu kkunsidrati l-benefiċċji fit-tul lil hinn mill-2030 azzjoni proposta - u mhux tkun ibbażata biss fuq l-impatti fuq żmien qasir sa medju.

Il-livell ta’ restrizzjoni impost b’hekk huwa proporzjonat għall-għan.

2.4.L-għażla tal-istrument

L-istrument magħżul huwa Direttiva li trid tkun implimentata mill-Istati Membri. Direttiva hija l-istrument xieraq għall-promozzjoni ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli għaliex tiddefinixxi b’mod ċar l-għanijiet tal-UE li għandhom jintlaħqu, filwaqt li tħalli lill-Istati Membri biżżejjed libertà biex jimplimentawha bil-mod kif l-aħjar jaqbel liċ-ċirkustanzi partikolari nazzjonali tagħhom. Għalhekk, hija inkluża biss azzjoni obbligatorja limitata b’imponiment ta’ dispożizzjoni, u dan esklussivament sabiex jiżdied l-użu ottimali fir-rigward tal-ispejjeż meħtieġa madwar l-Unjoni (. l-Artikolu 5 tal-Proposta dwar il-ftuħ obbligatorju parzjali ta’ skemi ta’ appoġġ).

Il-Proposta teħtieġ emenda sostantiva tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli, u l-metodu tar-riformulazzjoni jippermetti l-adozzjoni ta' test leġiżlattiv wieħed li fl-istess waqt jagħmel l-emenda mixtieqa, jikkodifika l-emenda mad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-att ta' qabel, kif ukoll iħassar dak l-att. Għalhekk, Direttiva riformulata hi l-istrument xieraq u hija konformi mal-impenn tal-Kummissjoni skont il-ftehim interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet 4 .

3.RIŻULTATI TAL-EVALWAZZJONIJIET EX POST, TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI U TAL-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

3.1.L-evalwazzjoni REFIT

Bejn l-2014 u l-2016, twettqet evalwazzjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli skont il-programm dwar l-idoneità tar-regolamentazzjoni (REFIT). Ir-riżultati ta’ din l-evalwazzjoni huma ppreżentati f’Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tar-REFIT separat ippreżentat flimkien mal-Valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja l-Proposta.

L-evalwazzjoni REFIT kkonkludiet li l-għan li b’mod sostenibbli jiżdied is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija tal-UE kien ta’ suċċess. Il-miri nazzjonali vinkolanti, il-Pjanijiet Nazzjonali ta’ Azzjoni dwar l-Enerġija Rinnovabbli u l-monitoraġġ biennali previsti fid-Direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli kienu partikolarment effettivi għall-promozzjoni tat-trasparenza għall-investituri u l-operaturi ekonomiċi l-oħra, u żguraw informazzjoni ta’ kwalità għolja dwar is-swieq tal-enerġija rinnovabbli u l-politiki fl-Istati Membri. Dan huwa muri permezz taż-żieda rapida fl-iskjerament wara d-data tal-adozzjoni tad-Direttiva, jiġifieri minn sehem ta’ 10,4% ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fl-2007 għal 17 % fl-2015.

Dawn id-dispożizzjonijiet legali, flimkien ma’ politiki nazzjonali addizzjonali u miżuri oħra mhux regolatorji, ikkontribwew għall-kisba b’mod ġenerali tal-politika tal-enerġija u tal-klima tal-UE, biex irriżultaw f’anqas emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, żieda fis-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, tmexxija fl-innovazzjoni, ħolqien tal-impjiegi, aċċettazzjoni pubblika u żvilupp reġjonali. Dawn urew ir-rilevanza, il-koerenza, l-effiċjenza, l-effikaċja u l-valur miżjud għall-objettivi tal-enerġija ġenerali tal-UE u t-tibdil fil-klima. L-enerġija rinnovabbli hija, attwalment, l-unika għażla ta’ dekarbonizzazzjoni fis-settur tal-enerġija mħaddma b’rata li hija simili għal dak li huwa meħtieġ skont ix-xenarji tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija (IEA) biex iż-żieda fit-temperatura globali tkun limitata għal 2◦C aktar mil-livelli preindustrijali.

Madankollu, anki jekk l-UE kollha kemm hi u l-Istati Membri kollha barra wieħed qegħdin fit-triq it-tajba lejn il-miri ġenerali tagħha għall-enerġija rinnovabbli għall-2020, il-ksib tal-mira sal-2020 se tkun żgurata biss jekk l-Istati Membri jkomplu jippromwovu l-mobilizzazzjoni ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli bl-għan li jlaħħqu mal-perkors li kull ma jmur qed isir aktar qawwi tagħhom. B’mod partikolari, hemm bżonn ta’ sforzi addizzjonali biex tiżdied ir-rata attwali tal-progress fl-iskjerament fit-trasport biex jiġi żgurat li tintlaħaq il-mira settorjali ta’ 10%. B’mod partikolari, l-inċertezza regolatorja minħabba id-diskussjoni politika ewlenija mtawla dwar kif għandu jiġi indirizzat ir-riskju tal-Bidla Indiretta fl-Użu tal-Art (ILUC) b’rabta mal-bijokarburanti magħmula mill-ikel kellha impatt negattiv fl-iskjerament ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fis-settur tat-trasport.

3.2.Konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati

3.2.1. Il-metodi ta’ konsultazzjoni, is-setturi ewlenin fil-mira u l-profil ġenerali ta’ dawk li wieġbu

Firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati, inklużi l-Istati Membri u l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiġu involuti matul it-tħejjija tal-proposta. Dan inkluda konsultazzjoni pubblika ta’ 12-il ġimgħa, workshop għall-partijiet kkonċernati li saret fil-5 ta’ Frar 2016, diskussjoni ddedikata lill-Forum Regolatorju dwar l-Elettriku f’Firenze u bosta diskussjonijiet bilaterali.

Fit-18 ta’ Novembru 2015 tnediet konsultazzjoni pubblika u baqgħet miftuħa sal-10 ta’ Frar 2016. Il-Kummissjoni rċeviet total ta’ 614-il tweġiba. Intbagħtu 340 tweġiba minn assoċjazzjonijiet nazzjonali u mill-UE kollha, li jammontaw għal 58% tat-tweġibiet. Minn dawn, 110 waslu minn assoċjazzjonijiet tal-industrija (18% tat-total tat-tweġibiet) u 90 tressqu mill-industrija tal-enerġija rinnovabbli (15 %). Barra minn hekk, kien hemm 186 tweġiba direttament minn impriżi (30 %). Total ta’ 19-il gvern nazzjonali u 22 awtorità reġjonali jew lokali wkoll ħadu sehem f’din il-konsultazzjoni. Huwa importanti li wieħed jinnota parteċipazzjoni sinifikanti minn ċittadini individwali, minn kooperattivi tal-enerġija u Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi.

Il-Kummissjoni wettqet ukoll konsultazzjoni pubblika online dwar is-sostenibbiltà tal-bijoenerġija, mill-10 ta’ Frar sal-10 ta’ Mejju 2016, u rċeviet aktar minn 950 tweġiba. Dan ġie kkumplimentat minn sessjoni tal-konferenza tal-partijiet ikkonċernati tematika li saret fit-12 ta’ Mejju 2016.

3.2.2 Taqsira tal-opinjonijiet tal-partijiet konċernati

Il-valutazzjoni dettaljata tat-tweġibiet għall-konsultazzjoni pubblika tikkonferma qbil wiesa’ fost dawk li wieġbu fuq għadd ta’ elementi mressqa matul il-konsultazzjoni pubblika, inkluż, fost l-oħrajn, il-ħtieġa għal qafas legali Ewropew stabbli u prevedibbli għall-enerġija rinnovabbli, l-importanza li jiġu definiti miżuri kumplimentari fid-Direttiva riformulata biex jiżguraw li tintlaħaq il-mira vinkolanti ta’ mill-inqas 27% fil-livell tal-UE u r-rilevanza tal-iżvilupp ta’ suq tajjeb għal sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Madankollu, il-partijiet interessati huma maqsuma dwar kwistjonijiet oħra, bħal pereżempju fir-rigward tal-ambitu ġeografiku ta’ skemi ta’ appoġġ għall-enerġija rinnovabbli u l-esponiment għall-kundizzjonijiet tas-suq (eż. ir-rilaxx prijoritarju u responsabbiltajiet ta’ bilanċjar).

Fir-rigward tar-rwol ta’ entitajiet privati u pubbliċi fis-suq tal-elettriku, hemm appoġġ qawwi għal aktar azzjoni tal-UE biex nagħtu s-setgħa lill-konsumaturi tal-enerġija u l-awtoritajiet lokali. Il-maġġoranza tar-risposti jappoġġjaw regoli tal-UE aktar b’saħħithom li jiggarantixxi li l-konsumaturi jkollhom il-possibbiltà li jipproduċu u jaħżnu s-sħana u l-elettriku rinnovabbli tagħhom stess u s-swieq tal-enerġija kollha rilevanti b’mod mhux diskriminatorju u b’mod sempliċi, anke permezz tal-aggregaturi. Ħafna minn dawk li wieġbu jsostnu żieda tal-esponiment tas-suq fuq medda qasira ta’ żmien għal sistemi ta’ awtokonsum, billi jagħtu valur lill-eċċess tal-elettriku injettat fil-grilja bi prezz tas-suq bl-ingrossa. Madankollu, għadd ta’ ġeneraturi tal-enerġija rinnovabbli jenfasizzaw li skemi ta’ appoġġ ibbażati fuq is-suq għadhom meħtieġa għal sistemi ta’ awtokonsum fuq skala żgħira matul it-tranżizzjoni lejn disinn riformat tas-suq. Bosta minn dawk li wieġbu jappoġġjaw l-aċċess iffaċiltat għall-finanzjament għall-inizjattivi lokali dwar l-enerġija rinnovabbli.

Il-partijiet ikkonċernati jenfasizzaw li bidliet retroattivi għall-iskemi ta’ appoġġ għandhom jiġu evitati. Elementi oħrajn huma meqjusa importanti biex titjieb l-istabbiltà tal-investiment; dawn jinkludu t-tneħħija ta’ ostakoli amministrattivi, iktar integrazzjoni tas-suq u t-tisħiħ ta’ reġim ta’ protezzjoni tal-investiment li jmur lil hinn mit-Trattat tal-Karta tal-Enerġija. Ħafna minn dawk li wieġbu jisħqu wkoll fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata implimentazzjoni rapida tad-Direttiva riformulata, ferm qabel l-2021, sabiex tagħti sinjali ta’ politika f’waqthom u ssawwar attitudni għall-investituri.

Bosta Stati Membri b’mod partikolari enfasizzaw li d-dritt tal-Istati Membri li jagħżlu t-taħlita tal-enerġija tagħhom stess u li jiżviluppaw teknoloġiji rinnovabbli li jkunu għażlu, pereżempju għal raġunijiet ta’ diversifikazzjoni, jeħtieġ li jkun garantit, speċjalment fit-tfassil ta’ skemi ta’ appoġġ. Huma enfasizzaw ukoll li l-integrazzjoni tas-suq tal-enerġija rinnovabbli għandu jkun organizzat b’mod koordinat u ma jistax jitħalla biss għal proċeduri ta’ notifika individwali frammentata skont l-iskedi tal-Istati Membri.

L-aħħar iżda mhux l-inqas, qafas legali b’saħħtu mħaddan fid-Direttiva tas-Sorsi Rinnovabbli huwa kkunsidrata essenzjali għall-kisba ta’ mill-inqas 27% tal-enerġija rinnovabbli tal-UE sal-2030. Il-maġġoranza ta’ dawk li wieġbu huma favur miżuri ta’ prekawzjoni biex jevitaw interruzzjoni fl-ilħuq tal-mira, iżda wkoll jaraw il-ħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet korrettivi jekk dan ikun il-każ. Xi partijiet ikkonċernati, bħalma huma r-regolaturi tal-enerġija, jenfasizzaw il-ħtieġa li tiġi żgurata l-konsistenza ta’ kull miżura kumplimentari mal-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali.

Il-konsultazzjoni pubblika enfasizzat li l-ostakli ewlenin biex tiżdied l-enerġija rinnovabbli fit-trasport jinkludu, fost l-oħrajn, in-nuqqas ta’ qafas politiku stabbli għall-perjodu wara l-2020, id-dibattitu twil dwar is-sostenibbiltà tal-bijokarburanti, u l-prezz għoli tal-vetturi elettriċi. Il-maġġoranza l-kbira ta’ dawk li wieġbu indikaw ukoll li l-obbligu ta’ inkorporazzjoni tal-karburanti fl-UE kollha jkun effettiv jew effettiv ħafna biex jiġi promoss il-konsum ta’ karburanti rinnovabbli sostenibbli fis-settur tat-trasport tal-UE u biex jiżdied l-użu ta’ vetturi elettriċi.

Barra minn hekk, Forum Regolatorju tal-Elettriku li sar f’Firenze fit-13-14 ta’ Ġunju 2016 bil-parteċipazzjoni tal-Istati Membri, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-partijiet ikkonċernati ewlenin ikkonkludew li qafas dwar l-enerġija rinnovabbli għall-perjodu ta’ wara l-2020 għandu jkun ibbażat fuq tfassil imtejjeb ta’ tas-suq, idoneu għal integrazzjoni sħiħa tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, b’sinjal tal-prezzijiet tal-karbonju b’saħħtu permezz ta’ ETS imsaħħa, u appoġġ speċifiku għal sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, li meta u jekk ikun meħtieġa, għandhom ikunu bbażati fuq is-suq filwaqt li tiġi mminimizzata d-distorsjoni tas-suq. Għal dan l-għan, il-Forum ħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżviluppa regoli komuni dwar skemi ta’ appoġġ bħala parti mir-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli ħalli jiffaċilitaw il-bażi tas-suq u approċċ aktar reġjonalizzat għall-enerġija rinnovabbli.

Il-konsultazzjoni pubblika dwar is-sostenibbiltà tal-bijoenerġija uriet li hemm perċezzjoni diverġenti dwar il-benefiċċji u r-riskji tal-bijoenerġija u dwar il-ħtieġa għal politika ġdida tal-UE. Madankollu, maġġoranza kbira ta’ dawk li wieġbu enfasizzaw il-mitigazzjoni tal-klima bħala l-għan ewlieni ta’ politika tas-sostenibbiltà tal-bijoenerġija.

Għadd ta’ awtoritajiet pubbliċi u intrapriżi pubbliċi kif ukoll xo produtturi tal-bijokarburanti u bijolikwidi u kumpaniji tal-forestrija u diversi Stati Membri indikaw li huma jippreferu x-xenarju bażi, jiġifieri l-ebda rekwiżiti ta’ sostenibilità addizzjonali tal-UE. Waħda mir-raġunijiet li semmew hija l-eżistenza ta’ leġiżlazzjoni oħra li tkopri riskji potenzjali marbuta mal-bijomassa għall-enerġija, kif ukoll ir-riskju ta’ piż amministrattiv eċċessiv.

Min-naħa l-oħra, ħafna produtturi u utenti tal-bijoenerġija, kif ukoll għadd ta’ Stati Membri jappoġġjaw aktar azzjoni tal-UE sabiex jitwessgħu l-kriterji ta’ sostenibilità tal-UE għall-bijomassa użata għat-tisħin/tkessiħ u l-elettriku. Opinjoni reċenti tal-Kumitat Permanenti tal-Foresterija tal-UE, il-Grupp ta’ Konsulenza dwar Azzjoni tal-UE għall-Foresti, appoġġjat l-għażla ta’ introduzzjoni ta’ kriterju ta’ sostenibbiltà għall-bijomassa tal-foresti bbażat fuq ir-riskju.

Ir-rekwiżiti dwar l-effiċjenza ta’ konverżjoni tal-bijomassa għall-enerġija huma appoġġjati minn firxa ta’ partijiet ikkonċernati, inklużi b’mod partikolari l-industrija li tuża l-injam, inklużi l-produtturi tal-polpa u tal-karta, u l-NGOs ambjentali. L-NGOs jappoġaw ukoll limitu fuq l-użu globali tal-bijoenerġija, kif ukoll restrizzjonijiet fuq ċerti prodotti jew soris tal-għalf, u rekwiżiti ambjentali u soċjali għall-produzzjoni tal-bijomassa.

B’mod ġenerali, il-partijiet ikkonċernati talbu trattament konsistenti meta jimponu miżuri li jirrigwardaw materja prima speċifika, irrispettivament mill-użu finali: dan ifisser pereżempju li r-regoli għandhom ikunu l-istess għall-bijomassa agrikola li tintuża għall-produzzjoni ta’ bijokarburanti jew għal bijogass għall-ġenerazzjoni tas-sħana u l-qawwa elettrika.

3.3.Il-ġbir u l-użu tal-għarfien espert

Dawn l-istudji ewlenin li ġejjin ġew ikkummissjonati minn kuntratturi esterni:

Study on the impact assessment for a new Directive mainstreaming deployment of renewable energy and ensuring that the EU meets its 2030 renewable energy target - ECN, Oeko Institute, Eclareon, REBEL, SUER, BBH.

Study on Technical Assistance in Realisation of the 2016 Report on Renewable Energy, in preparation of the Renewable Energy Package for the Period 2020-2030 in the European Union - Öko-Institut, E3-Modelling, Observ’ER, COWI.

Supporting investments into renewable electricity in context of deep market integration of RES-e after 2020: Study on EU-, regional- and national-level options - Cambridge Economic Policy Associates (CEPA).

Study on the sustainable and optimal use of biomass for energy in the EU beyond 2020 – PricewaterhouseCoopers, Vito, TU Wien, Utrecht University, INFRO, Rutter Soceco.

Carbon impacts of biomass consumed in the EU - Forest Research UK, VTT, North Energy, Alterra.

Study on impacts on resource efficiency on future EU demand for bioenergy, IISA, Idufor, EFI, Oeko Institute, IEEP.

3.4.Il-valutazzjoni tal-impatt

Il-Valutazzjoni tal-Impatt (VI) li takkumpanja l-Proposta ma ppreżentat l-ebda ġabra ta’ għażliet preferuti imma wettqet analiżi dettaljata ta’ kull għażla ta’ politika b’approċċ gradwali minn xenarju tal-ebda bidla (Op. 0), jiġifieri t-tkomplija tal-miżuri nazzjonali mingħajr azzjoni oħra fil-livell tal-UE, sa xenarji alternattivi li jinkludu miżuri tal-UE aktar komprensivi fil-ħames oqsma t'hawn taħt.

Fis-16 ta’ Settembru 2016 5 , il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju ta l-ewwel opinjoni dwar il-valutazzjoni tal-impatt u talab sottomissjoni mill-ġdid. Dan kien sussegwentement rivedut u se jerġa’ jiġi ppreżentat lill-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju fis-17 ta’ Ottubru 2016 li ħareġ it-tieni opinjoni negattiva fl-4 ta’ Novembru 2016 iżda ma talabx li l-valutazzjoni tal-impatt tkompli tiġi reveduta u ppreżentata mill-ġdid.

F’dan l-isfond, il-Kummissjoni qieset li kien opportun li ssir proposta għal riformulazzjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli filwaqt li titqies ir-riżerva espressa mill-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju fit-tieni opinjoni tiegħu. B’mod partikolari, hija għażlet dispożizzjonijiet aktar proporzjonati u anqas impenjattivi għas-settur tat-tisħin u t-tkessiħ flimkien ma’ dispożizzjonijiet imsaħħa fil-qafas tal-governanza biex tissalvagwardja l-kisba tal-miri tal-2030. Żgurat ukoll li d-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-proposta huma kompletament kompatibbli u kumplamentari mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u li ma jirfsux fuq il-kompetenzi tal-Kummissjoni fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat. Id-dispożizzjonijiet proposti huma prinċipji ġenerali li jeħtieġu l-użu (fejn meħtieġ) u skemi kosteffikaċi bbażati fuq is-suq. Dan huwa kompletament konsistenti ma’ disinn ġdid tas-suq u jgħin biex inaqqas l-ispejjeż għal min iħallas it-taxxa u għall-konsumaturi tal-elettriku. Id-dispożizzjonijiet jappoġġjaw aktar ċertezza għall-investituri għall-perjodu 2021-2030. Il-Kummissjoni ħadet inkunsiderazzjoni l-għanijiet kollha tal-Unjoni tal-Enerġija. Fl-aħħar nett, tinnota inċertezzi inevitabbli fil-kalkoli l-vojt li jrid jimtela, in-natura minima tal-mira vinkolanti tal-livell tal-UE 27 u l-ħtieġa li jiġu pprovduti inċentivi għal investiment stabbli u f’waqtu b’meded twal ta’ żmien għall-implimentazzjoni. Minħabba dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni tqis il-pakkett globali ta’ miżuri biex ikun hemm risposta proporzjonata għall-problemi ffaċċjati. Aktar informazzjoni ddettaljata dwar dan hija ppreżentata f’dan il-Kapitolu.

(i) Għażliet biex tiżdied l-enerġija rinnovabbli fis-settur tal-elettriku (RES-E)

a) Qafas Ewropew komuni għal skemi ta’ appoġġ: (1) użu biss tal-mekkaniżmi tas-suq; (2) qafas Ewropew ta’ appoġġ kosteffikaċi u msejjes fuq is-suq; (3) ċaqlieqa obbligatorja lejn investimenti ta’ għajnuna.

Id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli tippermetti l-possibbiltà għal skemi ta’ appoġġ, iżda tħalli l-għażla tal-iskemi ta’ appoġġ lill-Istati Membri. Dan wassal għal sitwazzjoni subottimali fejn Stati Membri introduċew skemi ta’ appoġġ li kienu sussegwentement, f’ħafna każijiet, mibdula jew revokati retroattivament. Dan għandu mbagħad ħalla impatt negattiv fuq il-fiduċja tal-investituri. Għalhekk, jeħtieġ li jkun hemm regoli aktar ċari għal tfassil mill-ġdid tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli li żżid il-fiduċja tal-investituri.

F’dan l-isfond, l-Għażla 2 tinvolvi l-introduzzjoni ta’ prinċipji għal skemi ta’ għajnuna li l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu u li attwalment għadhom meħtieġa biex jiġu attirati investimenti suffiċjenti biex tintlaħaq il-mira tal-Unjoni għall-2030. Din l-għażla tinkludi prinċipji ta’ disinn għall-Istati Membri biex jużaw skemi ta’ appoġġ u protezzjoni għall-investituri minn bidliet retroattivi. Dawn il-prinċipji huma mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

F’dak li għandu x’jaqsam ma’ dan is-settur, il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju qies li l-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat eżistenti diġà jindirizzaw ħafna mill-kwistjonijiet inklużi fil-valutazzjoni tal-impatt u diġà jirrikonoxxu l-miri dwar il-klima u l-enerġija għall-2030.

Hija għażla politika li dawn il-prinċipji tankrahom fil-leġiżlazzjoni. B’dan il-mod, dawn id-dispożizzjonijiet se jappoġġjaw l-Ewropizzazzjoni tal-politika tal-enerġija rinnovabbli, billi s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli tagħmilhom idonei għas-suq, filwaqt li tiġi żgurata ċ-ċertezza lill-investituri sas-sena 2030. Aktar dettalji jistgħu jinstabu fl-Anness 1 tal-valutazzjoni tal-impatt. F’dan il-kuntest, il-qafas propost jistabbilixxi prinċipji ta’ disinn li (i) jiżguraw biżżejjed ċertezza għall-investituri għall-perjodu 2021-2030 u (ii) jeħtieġu l-użu (fejn meħtieġ) u skemi kosteffikaċi msejsa fuq is-suq ibbażati fuq l-aħjar prattika tad-disinn emerġenti. Il-prinċipji f’din il-proposta huma għal kollox konformi mal-orjentazzjonijiet diġà meħuda mill-Kummissjoni fil-Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat għall-Ambjent u l-Enerġija (EEAG) u jkomplu jsawruhom f’għadd ta’ oqsma bħalma huma b’mod partikolari li jolqtu l-parteċipazzjoni transkonfinali.

Barra minn hekk, il-qafas huwa effettiv biex tkun żgurata biżżejjed ċertezza għall-investituri billi tiddefinixxi prinċipji ġenerali tad-disinn b’konformità mal-prinċipji msejsa fuq is-suq u bbażati fuq l-aħjar prassi li tkun valida matul il-perjodu 2021-2030.

Fl-istess ħin, il-qafas ikun proporzjonat u mhux preskrittiv iżżejjed, minħabba li r-regoli huma ta’ natura ġenerali, u jirrispetta wkoll il-prinċipju tas-sussidarjetà peress li jikkunsidra b’mod sħiħ id-dritt tal-Istati Membri li jagħżlu t-taħlita tal-enerġija tagħhom. Għal dan l-għan hemm bżonn li titfisser fil-qafas regolatorju preżenti r-relazzjoni bejn, min-naħa l-waħda, id-dritt tal-Istati Membri li jagħżlu t-taħlita tal-enerġija tagħhom stess u li jiżviluppaw teknoloġiji rinnovabbli li jkunu għażlu, pereżempju għal raġunijiet ta’ diversifikazzjoni, u min-naħa l-oħra l-objettiv li jiġi żgurat livell ta’ kompetizzjoni bejn teknoloġiji. Il-preżentazzjoni ta’ dawn il-prinċipji bażiċi tal-qafas tal-enerġija għall-Ewropa għal ftehim fil-Kunsill u l-Parlament Ewropew, se jibni l-leġittimità u l-aċċettazzjoni pubblika għall-aġenda tal-integrazzjoni tas-suq.

Barra minn hekk, diversi partijiet ikkonċernati inklużi r-regolaturi 6 kif ukoll għadd ta’ Stati Membri appellaw biex qafas bħal dan jiġi introdott fil-Proposta, b’mod komplementari għar-regoli applikabbli dwar l-għajnuna mill-Istat.

b) Aproċċ reġjonali aktar koordinat: (1) appoġġ reġjonali obbligatorju (2) ftuħ parzjali obbligatorju ta’ skemi ta’ appoġġ għal parteċipazzjoni transkonfinali.

Din il-proposta tirrifletti t-tieni għażla (l-Għażla 1 fir-rapport tal-valutazzjoni tal-impatt), sabiex tagħmel obbligatoju il-ftuħ parzjali tal-iskemi ta’ appoġġ RES-E għall-parteċipazzjoni transkonfinali. Din l-għażla tippermetti li jitbaxxew l-ispejjeż ġenerali tas-sistema u l-ispejjeż ta’ appoġġ billi jiġi żgurat li l-investimenti jseħħu dejjem aktar fejn il-potenzjal u kundizzjonijiet oħra huma l-aktar favorevoli. Ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt juru li din il-miżura twassal għal tnaqqis fl-ispejjeż tas-sistema tal-enerġija ta’ EUR 1,0 biljun fis-sena għall-perjodu bejn l-2021 u l-2030, filwaqt li l-ispejjeż ta’ appoġġ għall-enerġija rinnovabbli mħallsa mill-konsumatur huma jitnaqqsu b’3 %.

Din l-għażla hija proporzjonata minħabba li tipproponi biss ftuħ progressiv u parzjali, li jirrifletti l-livell ta’ interkonnessjonijiet fiżiċi. Tirrispetta s-sussidjarjetà għaliex ma tkunx tillimita l-kapaċità tal-Istati Membri li jfasslu skema ta’ appoġġ tagħhom u għalhekk ma xxekkilx id-dritt tagħhom li jagħżlu t-taħlita tal-enerġija tagħhom.

c) strument finanzjajru ffukat fuq is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli: (1) strument finanzjarju fil-livell tal-UE b’kriterji ta’ eliġibbiltà wesgħin; (2) strument finanzjarju fil-livell tal-UE b’appoġġ għal proġetti RES b’riskju ogħla.

L-għan f’dan il-qasam huwa li jitjieb l-użu ta’ fondi taħt strumenti finanzjarji eżistenti jew ġodda biex tiġi appoġġjata l-ambizzjoni għolja tal-Istati Membri fl-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli. Id-dettalji ta’ dan il-qafas ta’ appoġġ għandhom jiġu stabbiliti fil-kuntest tat-tħejjija tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-2021-2027.

d) Smplifikazzjoni amministrattiva: (1) dispożizzjonijiet imsaħħa b’ “one-stop-shop”, firxiet ta’ żmien u proċeduri ffaċilitati ta’ repowering; (2) proċeduri ta’ awtorizzazzjoni limitati biż-żmien, permezz ta’ approvazzjoni awtomatika u sempliċi ta’ notifika fil-każ ta’ proġetti żgħar.

Taħlita tal-Għażliet 1 u 2 hija preferuta għal din il-Proposta, sabiex jiġu stabbiliti proċess tal-għoti tal-permessi għall-proġetti ta’ enerġija rinnovabbli b’awtorità maħtura waħda (“one-stop-shop”), limitu ta’ żmien massimu għall-proċess għall-għoti tal-permessi, notifika sempliċi għal operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni għal proġetti fuq skala żgħira u dispożizzjoni speċifika dwar it-tħaffif tal-proċess għall-għoti tal-permessi għal repowering ta’ impjanti eżistenti tal-enerġija rinnovabbli. Din l-għażla tippermetti li jinkisbu proċessi tal-permessi aktar ċari, aktar trasparenti, prevedibbli u li jieħdu inqas ħin għall-applikanti.

Din l-għażla hija proporzjonata minħabba li fil-biċċa l-kbira tagħha hija l-implimentazzjoni ta’ proċeduri tal-aħjar prattika li diġà jeżistu f’xi Stati Membri. Din ma għandhiex iġġib magħha spejjeż kbar. Tirrispetta s-sussidjarjetà għaliex tippermetti lill-Istati Membri jagħżlu kif jorganizzaw il-one-stop-shops. Lanqas ma tinterferixxi mal-kontenut tal-proċeduri għall-għoti tal-permessi.

(ii) L-għażliet biex tiżdied l-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ (RES-H&C):

a) l-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin u t-tkessiħ: (0) il-kontinwazzjoni tal-miżuri nazzjonali attwali mingħajr azzjoni tal-UE; (1) l-introduzzjoni tal-obbligu RES H&C għal fornituri ta’ karburanti fossili; (2) l-istess obbligu, iżda għall-fornituri tal-karburanti kollha.

L-għażla ppreferuta hija l-Għażla 2, fejn il-fornituri nnominati mill-Istati Membri u li jkopru mill-inqas 50% tal-provvista tal-enerġija jkunu meħtieġa sabiex gradwalment jintegraw l-enerġiji rinnovabbli fil-volum ta’ bejgħ annwali totali tagħhom sal-2030 (b’1 punt perċentwali kull sena).

F’dak li għandu x’jaqsam ma’ dan is-settur, il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju esprima dubji dwar il-proporzjonalità tal-istabbiliment ta’ obbligu fuq il-fornituri tal-enerġija għat-tisħin u għat-tkessiħ. Sabiex jiġu indirizzati dawn il-problemi, il-proposta preżenti tissostitwixxi l-obbligu b’diversi għażliet disponibbli għall-Istati Membri, u b’hekk tipprovdi l-flessibilità tal-implimentazzjoni fil-livell nazzjonali.

B’qies li t-tisħin u t-tkessiħ jirrappreżentaw kważi nofs l-emissjonijiet tal-użu finali tal-enerġija 7 u li, filwaqt li s-sehem ta’ enerġija rinnovabbli fis-settur tal-elettriku żdied b’aktar minn 8 punti perċentwali bejn l-2009 u l-2015, is-sehem tal-enerġiji rinnovabbli fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ żdied biss b’anqas minn 3 punti perċentwali fl-istess perjodu, hemm il-ħtieġa ta’ miżura ambizzjuża, iżda flessibbli, f’dan is-settur.

Din l-għażla hija proporzjonata, għaliex ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jiżdied l-użu tal-enerġiji rinnovabbli fis-settur RES-H&C fil-livell tal-UE u ma tpoġġix piż kbir fuq l-SMEs.

Din l-għażla hija konsistenti u komplementari għall-EED u l-EPBD). L-effiċjenza enerġetika fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ hija promossa permezz ta’ ffrankar ta’ enerġija u r-rinovazzjoni, speċjalment fis-settur tal-bini. B’mod parallel, l-għażliet ta’ tisħin u tkessiħ jaċċeleraw il-qalba mill-karburanti fossili għal enerġija rinnovabbli fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, filwaqt li tittratta wkoll l-istokk eżistenti tal-bini. Miżuri speċifiċi tal-enerġija rinnovabbli fil-provvista għat-tisħin u t-tkessiħ u l-użu tal-enerġija fil-livell tal-bini se jnaqqsu r-riskju tal-hekk imsejjaħ lock-in teknoloġiku, jiġifieri fejn l-approċċ ffukat fuq l-effiċjenza enerġetika jwassal biss għal teknoloġiji tal-karburanti fossili li jiġu sostitwiti minn soluzzjonijiet aktar effiċjenti iżda li jkunu xorta waħda karburanti fossili.

b) L-iffaċilitar tal-adozzjoni tal-enerġija rinnovabbli u s-sħana tal-iskart fit-tisħin u t-tkessiħ distrettwali (DHC): (1) skambju tal-aħjar prattiki; (2) ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija u l-ftuħ tal-aċċess għall-H&C lokali; (3) miżuri skont 1 u 2, flimkien ma’ qafas ta’ drittijiet addizzjonali msaħħa tal-konsumatur.

L-Għażla 3 hija ppreferuta għal din il-Proposta. Din l-għażla tagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex jipproduċu sħana rinnovabbli lokalment, u l-użu ta’ sistema ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali rinnovabbli li toħloq sinerġiji ma’ utenti oħra, u li għalhekk ikollha impatt soċjali pożittiv. Il-possibbiltà ta’ skonnettjar tippermetti għal aktar produzzjoni tas-sħana rinnovabbli bejn l-2020 u l-2030 li tkompli tikkontribwixxi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. Minkejja li l-permess ta’ skonnettjar jista’ jkollu konsegwenzi negattivi fuq il-flussi ta’ dħul tal-kumpaniji tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali fil-livell lokali, dawn l-impatti jiġu kkumpensati minn impatti soċjali u ambjentali pożittivi.

Din l-għażla hija wkoll proporzjonata peress li l-piż amministrattiv se jkun direttament ikkorrelatat mal-livell ta’ penetrazzjoni tas-sistemi tat-tisħin distrettwali fil-livell nazzjonali. B’mod partikolari, l-Istati Membri b’sehem baxx ta’ tisħin distrettwali se jħabbtu wiċċhom mal-piż ta’ ċertifikazzjoni limitata u domanda tal-iskonnettjar aktarx moderata.

It-tisħin u t-tkessiħ distrettwali jirrappreżenta madwar 10% tal-provvista tal-enerġija fl-UE. Is-sistemi ta’ tisħin u t-tkessiħ distrettwali huma element li jippermettu sehem akbar tal-enerġija rinnovabbli fis-sistema tal-enerġija tal-UE. Pereżempju, hemm potenzjal vast li għadu ma ġiex sfruttat għall-użu ta’ pompi tas-sħana fuq skala industrijali fit-tisħin distrettwali u huwa stmat li aktar minn 25% tal-popolazzjoni tal-UE tgħix f’żoni adatti għal applikazzjonijiet tat-tisħin distrettwali ġeotermali. Barra minn hekk, is-sistemi distrettwali tat-tisħin jirrappreżentaw teknoloġija infrastrutturali importanti li tiffaċilita aktar effiċjenzi ta’ konverżjoni totali tal-impjanti tal-iskart-għall-enerġija 8 .

Is-sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali aktar qodma għandhom jevolvu biex tiġi akkomodata ż-żieda tal-provvista tal-enerġija rinnovabbli. Madankollu, l-investiment attwali fit-tisħin u t-tkessiħ distrettwali ma jippermettix tranżizzjoni għal provvista ta’ enerġija effiċjenti u rinnovabbli.

Il-miżuri tal-prestazzjoni tal-enerġija jeħtieġu appoġġ amministrattiv relattivament sempliċi, iżda jistgħu jżidu b’mod sostanzjali l-użu tal-enerġija rinnovabbli, u huwa għalhekk li l-miżura hija effiċjenti.

Barra minn hekk, din l-għażla hija wkoll proporzjonata (għax toħloq livell ta’ kundizzjonijiet ekwi bejn l-operaturi distrettwali tat-tisħin u t-tkessiħ lokali u l-kontributuri u l-utenti tas-sħana permezz ta’ sistema trasparenti iżda komparabbli) u tirrispetta l-prinċipju tas-sussidarjetà (għax tipprovdi l-prinċipji iżda tirrispetta r-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali u lokali fl-istabbiliment tas-sistemi ta’ tisħin u ta’ tkessiħ distrettwali).

(Iii) L-għażliet biex jiżdied is-settur tat-trasport b’emissjoni baxxa tal-karbonju u bl-enerġija rinnovabbli (RES-T):

(1) L-obbligu ta’ inkorporazzjoni tal-UE għal karburanti rinnovabbli avvanzati; (2) L-obbligu ta’ inkorporazzjoni tal-UE għal karburanti rinnovabbli avvanzati għat-trasport (inklużi bijokarburanti avvanzati), flimkien ma’ tnaqqis ta’ bijokarburanti ibbażati fuq l-ikel b’firxa ta’ varjanti li jkopru r-rapidità u l-grad tat-tnaqqis; (3) jekk nibnu fuq l-Għażla 2, l-obbligu ta’ inkorporazzjoni tal-UE għal karburanti rinnovabbli marittimi u tal-avjazzjoni; (4) L-obbligu ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet GHG (kontinwazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Karburanti).

Il-Bord tal-Iskrutinju Regolatorju qies li s-sostenibbiltà tal-bijokarburanti u l-kontribut potenzjali tagħhom fil-mira fil-livell tal-Unjoni għandhom jiġu speċifikati b’mod ċar u jkunu evalwati bl-istess mod fir-rigward ta’ forom oħra ta’ bijoenerġija. Huwa talab ukoll li l-konsiderazzjoni ta’ għażla addizzjonali li tapplika aħjar il-kriterji tas-sostenibbiltà għall-bijokarburanti kollha.

Il-valutazzjoni tal-impatt analizzat dawn l-erba’ għażliet ta’ politika għal azzjoni tal-UE biex titħeġġeġ id-dekarbonizzazzjoni tal-karburanti tat-trasport u d-diversifikazzjoni tal-enerġija, filwaqt li tiġi indirizzata l-Bidla Indiretta fl-Użu tal-Art (ILUC) relatata mal-bijokarburanti magħmula mill-ikel. F’dan il-kuntest, hija tibni fuq l-analiżi li ssawret fil-valutazzjoni tal-impatt tad-Direttiva ILUC, il-Valutazzjoni tal-Impatt tivvaluta għadd ta’ għażliet għat-tisħiħ tal-qafas eżistenti dwar is-sostenibbiltà tal-bijokarburanti, inkluż permezz tal-estensjoni u aktar tnaqqis tal-limitu massimu eżistenti fuq il-bijokarburanti ibbażati fuq l-ikel għall-perjodu wara l-2020 ħalli jitnaqqsu kemm jista’ jkun l-emissjonijiet ILUC. Barra minn hekk, il-Valutazzjoni tal-Impatt evalwat l-għażliet għat-tisħiħ tal-kriterji kumplessivi tas-sostennibbiltà għall-bijoenerġija, inkluż kriterju ġdid ta’ sostenibbiltà għall-bijomassa tal-foresti (użata wkoll għall-produzzjoni tal-bijokarburanti) u estensjoni tal-kriterji tas-sostenibbiltà għall-bijomassa użata għas-sħana u l-qawwa elettrika.

L-Għażla 2 hija ppreferuta għal din il-Proposta peress li din tibni fuq il-prattika ta’ 25-il Stat Membru, li daħħlu l-mandati ta’ taħlit tal-bijokarburant, u tipprovdi lill-industrija aktar ċertezza dwar il-volumi/id-domanda futura tas-suq għall-bijokarburanti avanzati, li hija meħtieġa biex jiġu żgurati l-investiment fuq skala kbira u l-innovazzjoni fis-settur. Barra minn hekk, din l-għażla tippermetti tnaqqis gradwali tal-bijokarburanti ibbażati fuq l-ikel, kif indikat fl-Istrateġija dwar il-Mobbiltà b’Emissjonijiet Baxxi 9 ta’ Lulju 2016.

Il-perkors tat-tnaqqis propost iqis l-investimenti preċedenti importanti mwettqa s’issa, u huwa konformi mal-veloċità realistika tat-tifrix tal-bijokarburanti avvanzati fis-suq. L-għażla hija aktar faċli u sempliċi biex tiġi implimentata, minħabba li tibni fuq l-esperjenza estensiva politika u amministrattiva fil-livell nazzjonali.

L-għażla ppreferuta tindirizza l-emissjonijiet tal-ILUC u tippromwovi prestazzjoni għolja ta’ gassijiet b’effett ta’ serra ta’ ta’ bijokarburanti avvanzati. L-ILUC jistgħu jitnaqqsu b’mod sinifikanti permezz ta’ tnaqqis gradwali tal-bijokarburanti konvenzjonali sal-2030, b’konċentrazzjoni ewlenija fuq il-bażi ta’ żejt ikkultivat b’assoċjazzjoni ma impatti tal-ILUC ogħla. Barra minn hekk, ir-rekwiżit minimu tal-iffrankar tal-gassijiet b’effett ta’ serra jippromwovi l-aħjar prestazzjoni tal-karbonju ta’ stallazzjonijiet ġodda tal-bijokarburant.

Fl-istrateġija tagħha dwar il-mobilità, il-Kummissjoni indikat li l-bijokarburanti magħmula mill-ikel għandhom rwol limitat fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport minħabba tħassib dwar il-kontribuzzjoni reali tagħhom favur id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport. Fil-proposta għad-Direttiva ILUC, approċċ ta’ prekawzjoni ġie propost u aċċettat mill-koleġiżlaturi biex jiġi limitat il-kontribut tal-bijokarburanti ibbażati fuq l-ikel għal mhux iktar minn 7% sal-2020. L-inċertezza regolatorja rigward il-preparazzjoni u n-negozjati dwar id-Direttiva ILUC skoraġġiet investimenti ġodda f’dan is-settur lil hinn minn dak li kien diġà fis-seħħ.

Tnaqqis progressiv tal-bijokarburanti ibbażati fuq l-ikel u s-sostituzzjoni tagħhom minn bijokarburanti aktar avvanzati se jġib fis-seħħ il-potenzjal ta’ dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport. Madankollu, fid-determinazzjoni tal-progress tat-tnaqqis tal-bijokarburanti konvenzjonali, huwa importanti li l-mudelli tan-negozju inċentivati mid-Direttiva eżistenti ma jiġux mhedda b'mod retrospettiv. Għalhekk il-perkors propost li progressivament inaqqas is-sehem tal-bijokarburanti konvenzjonali għandu l-għan li jevita assi li jmorru ħażin u telf ta’ impjiegi mhux intenzjonat, filwaqt li jqis l-aħħar investimenti importanti mwettqa s’issa, u huwa konformi wkoll mal-firxa realistika tal-bijokarburanti avvanzati fis-suq. Il-pjan eżatt tal-perkors għat-tnaqqis gradwali stabbilit f’din il-proposta jirrifletti valutazzjoni ta’ politika informata ta’ x’jikkostitwixxi approċċ bilanċjat lejn l-istabbiltà tal-investimenti u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra fit-trasport.

(iv) Għażliet li jagħtu s-setgħa u jgħarrfu lill-konsumaturi tal-enerġija rinnovabbli:

a) l-għoti ta’ setgħa lill-konsumaturi biex jiġġeneraw l-elettriku rinnovabbli għall-konsum tagħhom stess (awtokonsum) u biex jaħżnuh: (1) il-gwida tal-UE dwar l-awtokonsum; (2) is-setgħa liċ-ċittadini li ġġeneraw l-elettriku rinnovabbli għall-konsum tagħhom stess u jaħżnuh (3) awtokonsum b’distanza għall-muniċipalitajiet.

L-Għażla 2 hija ppreferuta għal din il-proposta peress li timmassimizza l-emanċipazzjoni tal-konsumaturi u l-parteċipazzjoni eventwali tagħhom, tnaqqas l-ispejjeż tal-iskjerament tal-grilji u l-ispejjeż tal-grilji fi kwistjonijiet ta’ distribuzzjoni u ttejjeb il-kontribut tal-fotovoltajċi solari ta’ fuq il-bjut għall-mira tal-enerġija rinnovabbli.

Din l-għażla hija wkoll proporzjonata (peress li ma tagħtix lok għal dritt universali għall-awtokonsum) u tirrispetta l-prinċipju tas-sussidarjetà (peress li ma għandhiex tieħu preċedenza fuq il-libertà tal-Istat Membru li jappoġġja teknoloġija speċifika, iżda toħloq biss id-dritt fundamentali għall-introduzzjoni ta’ produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli deċentralizzata).

b) Divulgazzjoni ta’ informazzjoni għall-elettriku rinnovabbli: (1) il-konsolidament ta’ sistema ta’ Garanziji tal-Oriġini (GO); (2) Jekk nibnu abbażi tal-għażla nru 1, nagħmlu l-GO obbligatorji għad-divulgazzjoni; (3) Jekk nibnu abbażi tal-għażla nru 2 nestendu l-GO għas-sorsi kollha ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku.

Taħlita tal-Għażla 1 u l-Għażla 2 hija preferuta għal din il-proposta, biex tikkonsolida s-sistema u tagħmel użu minn GO mandatorji għad-divulgazzjoni tal-elettriku rinnovabbli. Din toħloq bilanċ tajjeb u tippermetti żieda fit-trasparenza u l-fiduċja fis-sistema filwaqt li jiġu evitati spejjeż amministrattivi addizzjonali li jirriżultaw mill-estensjoni tas-sistema għas-sorsi kollha ta’ ġenerazzjoni.

Din l-għażla hija wkoll proporzjonata peress li ma tinvolvix piż amministrattiv eċċessiv għall-ġestjoni tas-sistema (speċjalment għal produtturi fuq skala żgħira). Hija tirrispetta wkoll il-prinċipju tas-sussidarjetà billi tippermetti lill-Istati Membri li jagħżlu l-metodu preferut tagħhom għall-amministrazzjoni tas-sistema.

c) L-intraċċar ta’ karburanti rinnovabbli użati fit-tisħin u t-tkessiħ u fit-trasport: (1) GO estiżi għall-karburanti gassużi rinnovabbli; (2) GO estiżi għal karburanti likwidi u gassużi rinnovabbli; (3) l-iżvilupp ta’ sistema ta’ intraċċar alternattiva għal karburanti rinnovabbli likwidi u gassużi.

L-Għażla 1 għal karburanti gassużi u l-Għażla 3 għall-karburanti likwidi huma preferuti għal din il-proposta. Dan jippermetti li jitwasslu benefiċċji f’termini ta’ monitoraġġ aktar b’saħħtu tal-karburanti rinnovabbli għall-benefiċċju tal-konsumaturi u jnaqqas ir-riskji ta’ frodi speċjalment fir-rigward ta’ bijokarburanti likwidi. Barra minn hekk, il-kummerċ transkonfinali fil-karburanti rinnovabbli għandu jkun iffaċilitat b’sistemi ta’ din ix-xorta. Fl-aħħar nett, l-Għażla 3 tidher preferibbli għall-Għażla 2 għall-karburanti likwidi peress li taqbel aktar ma’ sistemi amministrattivi attwali diġà fis-seħħ għall-intraċċar tas-sostenibbiltà ta’ dawn il-karburanti.

Din l-għażla hija wkoll proporzjonata (minħabba li tibni fuq sistemi eżistenti stabbiliti għall-bijokarburanti, u se tappoġġja l-aktar metodu sempliċi biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ transkonfinali għal karburanti gassużi rinnovabbli) u tirrispetta l-prinċipju tas-sussidarjetà (peress li hija komplementari ma’ skemi eżistenti ta’ reġistrazzjoni għal karburanti rinnovabbli likwidi u gassużi fuq livell nazzjonali).

(v) Għażliet biex tiġi żgurata l-kisba ta’ mill-inqas 27% ta’ enerġija rinnovabbli fl-2030:

a) il-miri nazzjonali tal-2020: il-miri nazzjonali tal-2020 bħala bażi jew bażi ta’ referenza.

L-Għażla 1, jiġifieri li żgurat li l-miri tal-2020 jservu ta’ bażi ta’ referenza għal wara l-2020 kienet ippreferuta għal din il-Proposta. L-għażla li tinżamm il-mira tal-2020 tipprovdi garanzija ta’ kontinġenza u ma għandha teħtieġ l-ebda sforz addizzjonali jekk l-Istati Membri qabelxejn jiksbu din il-mira.

Din l-għażla hija wkoll proporzjonata (peress li ma teħtieġ l-ebda sforz addizzjonali jekk l-Istati Membri qabelxejn jilħqu din il-mira) u tirrispetta l-prinċipju tas-sussidarjetà (billi hija biss estensjoni taż-żmien tal-miri diġà maqbula mill-Istati Membri).

Huwa importanti li wieħed jinnota li l-għażliet l-oħra kollha relatati mal-ksib ta’ mill-inqas 27% ta’ enerġija rinnovabbli fl-2030 huma indirizzati fir-Regolament ta’ Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija filwaqt li l-obbligu fuq l-UE li jiġi ssodisfat il-kriterju ta’ mill-inqas mira ta’ 27% jibqa’ mħaddan fil-Proposta.

b) Perkors: Lineari Vs. Mhux lineari.

L-Għażla 1, li tinvolvi l-iffissar ta’ perkors lineari mill-mira tal-2020-2030, ġiet ippreferuta għal din il-Proposta. Din tipprovdi aktar ċertezza u għandha tgħin biex jitnaqqsu l-ispejjeż u jiġu evitati r-riskji assoċjati mal-ilħuq tal-mira għall-2030.

Din l-għażla hija wkoll proporzjonata (peress li għandha impatt limitat fuq l-ispejjeż tal-iskjerament issa li t-tagħlimiet teknoloġiċi misluta fil-biċċa l-kbira tagħhom ġew sfruttati fl-aktar teknoloġiji maturi) u tirrispetta l-prinċipju tas-sussidarjetà (din hija sempliċement modalità għall-kejl tal-progress kontra l-mira fil-livell tal-UE deċiża mill-Istati Membri).

c) Mekkaniżmi biex jiġi evitat li jkun hemm nuqqas ta’ ambizzjoni għall-ilħuq tal-mira tal-enerġija rinnovabbbli tal-UE: (1) biex tiġi riveduta l-ambizzjoni tal-pjani nazzjonali; (2) l-inklużjoni ta’ klawsola ta’ rieżami li tipproponi mekkaniżmi ta’ provvista fil-livell tal-UE addizzjonali fi stadju aktar tard jekk meħtieġ; (3) biex tiżdied l-ambizzjoni tal-miżuri ta’ madwar l-UE kollha; (4) li tintroduċi miri nazzjonali vinkolanti.

Taħlita tal-Għażla 1 u l-Għażla 2, li jiddependu fuq il-proċess ta’ governanza li jwassal il-mira ta’ mill-inqas 27% u mbagħad fuq klawsola ta’ rieżami li tikkunsidra li tipproponi miżuri ulterjuri madwar l-UE, ġiet ippreferuta għall-Proposta dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija. L-għażliet l-oħra mhumiex meqjusa bħala politikament fattibbli u jista’ ma jkunx possibbli li jintlaħaq qbil dwarhom bla ħsara għall-qafas baġitarju ta’ nofs it-terminu li jmiss.

Dan l-approċċ huwa wkoll proporzjonat (peress li ma għandux awtomatikament jagħti bidu għal xi miżuri addizzjonali li jeħtieġu finanzjament fil-livell tal-UE) u jirrispetta l-prinċipju tas-sussidarjetà (peress li jħalli l-għażla f’idejn l-Istati Membri jekk jagħmlux sforzi addizzjonali).

d) Mekkaniżmi li jevitaw u jindirizzaw id-distakk fil-provvista: (1) ir-reviżjoni tal-pjanijiet nazzjonali; (2) l-inklużjoni ta’ klawsola ta’ rieżami li tipproponi mekkaniżmi ta’ provvista fil-livell tal-UE addizzjonali fi stadju aktar tard jekk meħtieġ; (3) iż-żieda fl-ambizzjoni tal-miżuri madwar l-UE kollha; (4) l-introduzzjoni ta’ miri nazzjonali vinkolanti.

Varjant tal-Għażla 3 kien ippreferut għall-proposta dwar il-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, peress li huwa meqjus bħala l-aktar mezz fattibbli sabiex jikkoreġi kwalunkwe interruzzjoni fil-provvista. Dan se jkun appoġġjat mill-Għażla 1 (ir-reviżjoni tat-twettiq tal-pjanijiet nazzjonali) li għandha wkoll tidħol fis-seħħ bil-proċess ta’ governanza tal-Unjoni tal-Enerġija.

Din l-għażla hija wkoll proporzjonata (peress li ma għandhiex tagħti bidu għal xi miżuri addizzjonali li jeħtieġu finanzjament fil-livell tal-UE) u tirrispetta l-prinċipju tas-sussidarjetà (peress li tħalli l-għażla f’idejn l-Istati Membri jekk jagħmlux sforzi addizzjonali).

(vi) Għażliet biex jissaħħaħ il-qafas tas-sostenibbiltà tal-UE għall-bijoenerġija:

Barra minn hekk, valutazzjoni tal-impatt dwar is-sostenibbiltà tal-bijoenerġija eżaminat l-għażliet għas-sostenibbiltà tal-bijomassa użata għas-sħana u l-qawwa elettrika: (1) Xenarju bażi: dipendenza fuq elementi oħra tal-qafas dwar il-klima u l-enerġija għall-2030 kif ukoll fuq politiki nazzjonali biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-bijomassa użata għas-sħana u l-qawwa elettrika; (2) Sostenibbiltà eżistenti estiża u kriterji ta’ tnaqqis ta’ gassijiet b’effett ta’ serra għal bijokarburanti fit-trasport li jinkludu l-bijomassa solida u gassuża għat-tisħin u l-elettriku; (3) Jekk nibnu fuq l-Għażla 2, l-iżvilupp ulterjuri tar-rekwiżiti ta’ sostenibbiltà għall-bijomassa tal-foresti flimkien ma’ rekwiżit li jinkludi l-emissjonijiet tal-LULUCF f’impenji nazzjonali taħt il-Ftehim ta’ Pariġi; (4) Jekk nibnu fuq l-Għażliet 2 u 3, l-inklużjoni ta’ rekwiżit tal-effiċjenza enerġetika għall-istallazzjonijiet għas-sħana u l-qawwa elettrika; (5) Jekk nibnu fuq jew l-Għażla 2 inkella 3 l-inklużjoni ta’ limitu fuq l-użu ta’ ċerti materji prima (eż. injam tond) għall-produzzjoni tal-enerġija.

L-Għażla 3 kienet ippreferuta għal din il-Proposta peress li hija meqjusa bħala l-aktar approċċ kosteffikaċi li jkompli jiżgura li l-użu tal-bijoenerġija fl-UE wara l-2020 jwassal għall-aħjar iffrankar tal-gassijiet b’effett ta’ serra filwaqt li jiġu mminimizzati r-riskji ta’ impatti ambjentali avversi assoċjati maż-żieda fil-ħsad tal-bijomassa tal-foresti. Din l-għażla tirrispetta s-sussidjarjetà għaliex, filwaqt li tibni fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskju, qabelxejn tiddependi fuq il-liġijiet u l-istandards nazzjonali meta tiġi biex turi l-produzzjoni sostenibbli tal-bijomassa tal-foresti għall-użu tal-enerġija. Hija wkoll proporzjonata peress li tapplika biss għal ġeneraturi fuq skala kbira tal-bijomassa tas-sħana u tal-qawwa elettrika.

3.5.Il-mudelli użati

Il-Proposta hija msejsa fuq l-għażliet tal-politika vvalutati fil-konfront tal-eżiti tax-xenarji tal-immudellar tas-sistema enerġetika. B’mod iktar preċiż, il-punt ta’ tluq użat fil-valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja l-Proposta huwa x-Xenarju ta’ Referenza tal-UE 2016 (REF2016), li jipprovdi 2030 projezzjoni tas-sistema tal-enerġija, abbażi ta’ xejriet u politiki attwali.

3.5.1. Ix-xenarji bażiċi

Filwaqt li jibnu fuq ir-REF2016 u l-EUCO27 (ara hawn taħt f’3.5.2.), intużaw imbagħad xenarji bażiċi speċifiċi, li jenfasizzaw l-implikazzjonijiet mistennija tat-tkomplija tal-politiki u l-prattiki attwali fuq l-iżviluppi fis-setturi speċifiċi soġġetti għal interventi ta’ politika, bl-assunzjoni li s-setturi u l-politiki l-oħra lkoll huma konformi max-xenarju ta’ politika ċentrali.

3.5.2. Ix-xenarji ta’ politika

Intuża wkoll xenarju ta’ politika ċentrali mibni għall-valutazzjonijiet tal-impatt li jakkumpanjaw l-proposta għal reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija u l-proposta għal Regolament dwar il-Qsim tal-Isforzi. Dan ix-xenarju (imsejħa “EUCO27”) jipprojetta l-iżviluppi mistennija bejn is-setturi biex jintlaħqu l-miri tal-2030 u jgħin biex jiġu identifikati l-isfidi ekonomiċi, soċjali u ambjentali biex tintlaħaq b’mod kosteffikaċi l-mira ta’ mill-inqas 27% ta’ enerġija rinnovabbli.

Dan l-approċċ, li jibni fuq politika komuni u mbagħad jiffoka fuq “kwistjonijiet waħda waħda”, tqies bħala l-uniku mod operazzjonali biex jiġu vvalutati l-impatti tal-għażliet ta’ politika speċifiċi fil-kuntest ġenerali ta’ diversi inizjattivi ambizzjużi mressqa mill-Kummissjoni bħala parti minn inizjattivi dwar l-Unjoni tal-Enerġija 2016.

3.5.3. Il-mudell użat

Is-sett tal-mudell użat għall-valutazzjoni tal-għażliet ta’ politika li jirfdu l-Proposta huwa l-istess sett tal-mudell kif użat għall-pakkett tal-2020 dwar il-klima u l-enerġija kif ukoll għall-qafas ta’ politika għall-klima u l-enerġija għall-2030.

Is-sett tal-mudell jinkludu mudelli (PRIMES, PRIMES- TAPEM & PRIMES-TREMOVE, PRIMES Biomass Supply, GAINS, GLOBIOM-G4M, Prometheus u CAPRI) marbuta ma’ xulxin b’modi denifiniti formalment biex tiġi żgurata l-konsistenza fit-tiswir tax-xenarji. Dawn l-interkonnessjonijiet huma meħtieġa biex jipprovdu l-qofol tal-analiżi, jiġifieri l-enerġija, it-transport u x-xejriet tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra, u jkopru dan li ġej:

Is-sistema kollha tal-enerġija (id-domanda, il-provvista, il-prezzijiet u l-investimenti futuri tal-enerġija) u l-emissjonijiet u t-tneħħija tal-gassijiet b’effett ta’ serra kollha:

Orizzont ta’ żmien: Mill-1990 sal-2050 (passi ta’ 5 snin)

Ġeografija: b’mod individwali, l-Istati Membri kollha tal-UE, il-pajjiżi kandidati tal-UE u, fejn rilevanti, in-Norveġja, l-Iżvizzera u l-Bosnja u Ħerzegovina

Impatti: fuq l-enerġija, it-trasport u l-industrija (PRIMES), l-agrikoltura, il-forestrija u l-użu tal-art (GLOBIOM-G4M), id-dispersjoni atmosferika, is-saħħa u l-ekosistemi (l-aċidifikazzjoni, l-ewtrofikazzjoni) (GAINS); il-makroekonomija b’bosta setturi, l-impjiegi u l-ħarsien soċjali.

Il-valutazzjoni tal-impatt dwar is-sostenibbiltà tal-bijoenerġija tuża l-EUCO27 bħala xenarju bażi, u tivvaluta l-għażliet ta’ politika li għandhom dawn iż-żewġ għodod tal-immudellar:

GLOBIOM (il-mudell globali tal-użu tal-art ekonomika) u G4M (il-mudell tas-settur tal-forestrija), li jagħtu previżjonijiet fuq il-prezzijiet tal-prodotti bażiċi, l-impatti fuq l-art, u l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra relatati mal-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u s-settur tal-forestrija.

Green-X (il-mudell tal-UE għall-enerġija rinnovabbli), flimkien ma’ l-ArcGIS Network (mudell ġeospazjali għall-bijomassa fil-katini tat-trasport) u l-MULTIREG (mudell ta’ input-output), jimmudella t-tqassim tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u l-materji prima tal-bijoenerġiji kif ukoll l-emissjonijiet tal-gassijiet serra mis-settur tal-enerġija, u l-impatti ekonomiċi u soċjali, bħall-valur miżjud gross, l-investiment u l-impjiegi.

4.IMPLIKAZZJONIJIET GĦALL-BAĠIT

Il-Proposta tirriformula d-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u l-miżuri l-ġodda stabbiliti fl-Artikoli 23 u 25 huma mistennija li jkollhom konsegwenzi baġitarji u amministrattivi addizzjonali limitati għall-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri f’termini ta’ strutturi amministrattivi li għandhom jiġu stabbiliti. F’bosta każijiet l-ispejjeż assoċjati mal-miżuri jiġu mgħoddija lill-konsumaturi finali, li min-naħa tagħhom se jgawdu mill-benefiċċji tad-dekarbonizzazzjoni. Il-Proposta ma għandha l-ebda implikazzjoni għall-baġit tal-Unjoni.

5.Spjegazzjoni fid-dettall tad-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Proposta

Id-dispożizzjonijiet ewlenin li sostanzjalment jibdlu d-Direttiva 2009/28/KE jew li jżidu elementi ġodda huma dawn li ġejjin:

L-Artikolu 1 jindika l-ambitu ta’ din il-Proposta billi jsemmi elementi ġodda għall-perjodu wara l-2020, mira rinnovabbli vinkolanti ġenerali tal-UE, awtokonsum rinnovabbli, bijokarburanti imtejba, bijolikwidi u karburanti tal-bijomassa sostenibbli u kriterji tat-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra.

L-Artikolu 2 jintroduċi definizzjonijiet speċifiċi, fid-dawl tal-emendi magħmula għad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli.

L-Artikolu 3 jistipula il-mira tal-UE għall-2030. Huwa jistabbilixxi l-miri nazzjonali tal-2020 bħala bażi (jiġifieri l-Istati Membri ma jistgħux imorru taħt il-miri nazzjonali tal-2020 mill-2021’il quddiem). Jinkludi wkoll referenza għal mekkaniżmu li, kif stipulat skont ir-Regolament ta’ Governanza, jiżgura li din il-linja bażi hija miżmuma u li jiġi evitat il-ħolqien ta’xi lakuna fl-ilħuq tal-mira. Barra minn hekk, ineħħi il-mira RES-T ta’ 10% wara l-2020.

L-Artikolu 4 jistipula l-prinċipji ġenerali li l-Istati Membri jistgħu japplikaw meta jfasslu skemi ta’ appoġġ kosteffikaċi u orjentati lejn is-suq biex jiġi ffaċilitat approċċ Ewropew, soġġett għar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

L-Artikolu 5 jistabbilixxi l-ftuħ gradwali u parzjali ta’ skemi ta’ appoġġ għal parteċipazzjoni transkonfinali fis-settur tal-elettriku.

L-Artikolu 6 jiżgura li l-livell ta’, u l-kondizzjonijiet marbuta ma’, l-appoġġ mogħti lil proġetti tal-enerġija rinnovabbli, meta l-Istati Membri jagħżlu li jagħmlu dan, ma jiġux riveduti b’mod li jkollu impatt negattiv fuq il-proġetti appoġġjati.

L-Artikolu 7, li jirregola l-mod li bih jiġi kkalkulat is-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, jinkludi tnaqqis massimu għas-sehem tal-bijokarburanti u l-bijolikwidi prodotti minn għelejjel tal-ikel jew tal-għalf mill-2021, bl-għan li jiġu indirizzati l-emissjonijiet ILUC. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu limitu aktar baxx u tista’ ssir distinzjoni bejn tipi differenti ta’ bijokarburanti u bijolikwidi prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf, pereżempju billi jiġi stabbilit limitu aktar baxx għall-kontribuzzjoni minn bijokarburanti prodotti minn għelejjel taż-żejt, filwaqt li titqies il-bidla indiretta fl-użu tal-art.

L-Artikolu 15 jinkludi metodoloġija ta’ kalkolu ġdid (imsejsa fuq id-Direttiva dwar il-Prestazzjoni tal-Enerġija tal-Bini) ta’ livelli minimi ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli f’bini ġdid u bini eżistenti li huma soġġetti għal rinnovazzjoni.

L-Artikolu 16 jistabbilixxi proċess tal-għoti tal-permessi għall-proġetti ta’ enerġija rinnovabbli ma’ awtorità maħtura waħda (“one-stop-shop”) u limitu ta’ żmien massimu għall-proċess għall-għoti tal-permessi.

L-Artikolu 17 jintroduċi notifika sempliċi għal operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni għal proġetti fuq skala żgħira u dispożizzjoni speċifika dwar it-tħaffif tal-proċess għall-għoti tal-permessi għal impjanti eżistenti ta’ repowering rinnovabbli;

L-Artikolu 19 jinkludi xi modifiki tal-garanziji tal-oriġini (i) biex tiġi estiża s-sistema tal-garanziji tal-oriġini (GO) tal-gass rinnovabbli; (ii) biex jagħmlu l-ħruġ tal-GO għat-tisħin u t-tkessiħ mandatorji fuq talba ta’ produttur; (iii) biex l-użu tal-GO isir obbligatorju għar-RES-E u d-divulgazzjoni tal-gass rinnovabbli; (iv) biex jippermettu l-ħruġ tal-GO għal RES-E appoġġjat allokat permezz ta’ rkantar, fejn id-dħul iġġenerat jintuża biex ipatti għall-kostijiet tal-appoġġ għar-rinnovabbli; u (v) biex jittejbu l-proċeduri amministrattivi permezz tal-applikazzjoni tal-istandard tas-CEN.

L-Artikolu 21 jagħti s-setgħa lill-konsumaturi billi jippermettilhom l-awtokonsum mingħajr restrizzjonijiet mhux xierqa, billi jitħallsu għall-elettriku li jitfgħu fil-grilja.

L-Artikolu 22 jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġodda dwar komunitajiet tal-enerġija sabiex dawn ikunu jistgħu jipparteċipaw f’dan is-suq.

L-Artikolu 23 jimmira li jisfrutta l-potenzjal tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, jiżgura kontribuzzjoni kosteffikaċi tas-settur għall-ilħuq tal-mira, u joħloq suq ikbar għar-RES-H&C madwar l-UE kollha. Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom biex jiksbu żieda annwali ta’ 1 % fis-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-provvista tat-tisħin u tat-tkessiħ. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif din għandha tiġi implimentata.

L-Artikolu 24 jagħti s-setgħa lill-konsumaturi tal-enerġija billi jipprovdulhom informazzjoni dwar il-prestazzjoni enerġetika tat-tisħin distrettwali, u tippermettilhom jieqfu jixtru s-sħana/kesħa minn sistema ta’ tisħin/tkessiħ ta’ distrett fil-livell tal-bini jekk il-konsumaturi, jew parti f’isimhom, jistgħu jinksbu prestazzjoni enerġetika ferm aħjar permezz ta’ miżuri meħuda fil-livell ta’ bini. Dan jiftaħ ukoll sistemi lokali tat-tisħin u t-tkessiħ għall-produtturi ta’ enerġija rinnovabbli għat-tisħin u t-tkessiħ u s-sħana jew kesħa mitlufa u għall-partijiet terzi li jaġixxu f’isimhom.

L-Artikolu 25 jistabbilixxi obbligu fil-livell tal-UE għall-fornituri tal-karburanti biex jipprovdu ċertu sehem (6,8 % fl-2030) b’livell baxx ta’ emissjonijiet u karburanti rinnovabbli (inklużi l-elettriku minn sorsi rinnovabbli u bijokarburanti avvanzati), sabiex jitħeġġu d-dekarbonizzazzjoni u d-diversifikazzjoni tal-enerġija u sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni kosteffikaċi tas-settur ħalli l-mira ġenerali tintlaħaq. Il-kwistjonijiet tal-ILUC huma indirizzati permezz tal-Artikolu 7 li jintroduċi sehem b’limitu massimu li jonqos ta’ bijokarburanti u bijolikwidi prodotti minn għelejjel tal-ikel jew tal-għalf, li jibda mill-2021. It-tranżizzjoni għal bijokarburanti avvanzati hija promossa permezz ta’ sottomandat speċifiku, b’żieda annwali tal-kontribut tagħhom biex jilħqu mill-inqas 3,6 % sal-2030. Fl-aħħar nett, dan l-artikolu jinkludi dispożizzjoni li tipprevedi l-introduzzjoni ta’ bażijiet tad-data nazzjonali li jiżguraw it-traċċabbiltà tal-karburanti u jimmitigaw ir-riskju ta’ frodi.

L-Artikolu 26 jsaħħaħ il-kriterji ta’ sostenibbiltà għall-bijoenerġija eżistenti tal-UE, inkluż permezz tat-twessigħ tal-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom biex ikopru l-bijomassa u l-bijogass għas-sistemi ta’ tisħin u ta’ tkessiħ u għall-ġenerazzjoni tal-elettriku. Il-kriterji ta’ sostenibbiltà li japplikaw għall-bijomassa agrikola huma simplifikati sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv. It-test il-ġdid jagħmel ukoll il-kriterju ta’ protezzjoni tat-torbieri iktar strett, għalkemm aktar faċli biex jiġi vverifikat. Jiddaħħal ukoll kriterju ġdid tas-sostennibbiltà msejjes fuq ir-riskju għall-bijomassa forestali, kif ukoll rekwiżit tal-LULUCF biex jiżgura kontabbiltà korretta tal-impatti tal-karbonju tal-bijomassa tal-foresti użata fil-produzzjoni tal-enerġija. Barra minn hekk, ir-rekwiżit ta’ rendiment ta’ ffrankar tal-gassijiet b’effett ta’ serra li japplika għall-bijokarburanti huwa miżjud għal 70% għal impjanti ġodda u r-rekwiżit ta’ ffrankar ta’ 80 % huwa applikat għat-tisħin/tkessiħ u l-elettriku msejsa fuq il-bijomassa. Sabiex jiġi evitat piż amministrattiv eċċessiv, il-kriterji tal-UE dwar is-sostenibilità u l-iffrankar tal-gassijiet b’effett ta’ serra ma japplikawx għal stallazzjonijiet tat-tisħin/tkessiħ u stallazzjonijiet tal-elettriku żgħar imsejsa fuq il-bijomassa, b’kapaċità ta’ karburant ta’ anqas minn 20 MW. L-Anness V jinkludi valuri awtomatiċi aġġornati għall-bijokarburanti u l-bijolikwidi, u Anness VI ġdid huwa miżjud biex jinkludi metodoloġija tal-kontabilità tal-gassijiet b'effett ta’ serra komuni għall-karburanti tal-bijomassa għas-sħana u l-qawwa elettrika, inklużi valuri awtomatiċi.

L-Artikolu 27 iwassal kjarifika dwar is-sistema ta’ bilanċ tal-massa u jadattaha biex tkopri l-kodiġestjoni u l-injezzjoni tal-bijometanu fil-grilja tal-gass naturali. L-artikolu emendat jinkludi rikonoxximent obbligatorju ta’ evidenza minn skemi nazzjonali ta’ Stati Membri oħra li jkunu ġew ivverifikati mill-Kummissjoni. Biex jiġu ssimplifikati l-kriterji ta’ sostenibilità tal-UE, il-proposta tħassar għadd ta’ dispożizzjonijiet mhux operazzjonali, inkluża l-possibilità li jiġi stabbilit ftehim bilaterali ma’ pajjiżi terzi, u l-possibbiltà għall-Kummissjoni li tirrikonoxxi żoni għall-protezzjoni ta’ ekosistemi rari, mhedda jew fil-periklu jew speċi rikonoxxuti bi ftehimiet internazzjonali jew inklużi fil-listi mfassla minn organizzazzjonijiet intergovernattivi jew mill-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura. Barra minn hekk, jiċċara l-bażi ġuridika li tippermetti lill-Kummissjoni tispeċifika approċċi ta’ verifika li għandhom jiġu applikati mill-iskemi volontarji, b’enfasi akbar fuq il-limitazzjoni tal-piż amministrattiv. Fl-aħħar nett, hija ssaħħaħ l-involviment tal-Istati Membri fit-tmexxija tal-iskemi volontarji billi tippermetti l-verifiki tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni.

L-Artikolu 28 jinkludi bażi ġuridika li tippermetti lill-Kummissjoni li taġġorna l-metodoloġija għall-kalkolu tal-gassijiet b’effett ta’ serra. Huwa jikkjarifika wkoll l-użu futur ta’ rapporti tal-Istati Membri dwar il-medja tal-emissjonijiet mill-kultivazzjoni.

L-Artikoli 3, 4, 16 (1-8), 22 u 23, 24 u 26 tad-Direttiva 2009/28/KEC se jitħassru permezz ta’ din il-proposta. L-Artikoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 25, 25a, 27, 28, 29 tad-Direttiva 2009/28/KE (l-Artikoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 35 u 36 ta’ din il-proposta) huma kemxejn riveduti (eż. teknikalitajiet jew adattamenti lill-emendi u d-dispożizzjonijiet il-ġodda) jew sempliċiment innumerati mill-ġdid.

6.Informazzjoni addizzjonali

L-idoneità regolatorja u s-simplifikazzjoni

Fil-livell tal-UE, il-miri stabbiliti sal-2030 joffru opportunità li jiġi implimentat approċċ ħolistiku lejn l-użu tal-enerġija rinnovabbli. Dan jinvolvi mira ġenerali waħda għall-enerġija rinnovabbli ta’ mill-inqas 27 % għall-Unjoni sal-2030, mingħajr il-ħtieġa li tinżamm sottomira speċifika għall-RES-T. Barra minn hekk, il-Proposta tinkludi miżuri fit-tliet setturi kollha tal-enerġiji rinnovabbli, issaħħaħ il-viżibbiltà għall-investimenti fl-enerġija rinnovabbli, ittejjeb il-qafas regolatorju ġenerali u tisfrutta l-potenzjal tas-setturi kollha biex dawn ilkoll jikkontribwixxu għall-isforz kollettiv biex tintlaħaq il-mira tal-2030.

Il-kalkolu tal-konsum finali tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport qed jitmexxa lejn l-Artikolu 7 biex ikun konsistenti mal-kalkolu tal-konsum finali tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-elettriku u t-tisħin u t-tkessiħ.

Huma inklużi miżuri li jissimplifikaw il-qafas attwali għall-appoġġ tal-elettriku rinnovabbli (eż. l-Artikolu 4 tal-Proposta) u li jindirizzaw kwistjonijiet komuni (eż. ostakli amministrattivi fl-Artikoli 15, 16 u 17 tal-Proposta).

Revoka tal-leġiżlazzjoni eżistenti

L-adozzjoni tal-proposta se twassal biex tiġi revokata d-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli eżistenti mill-1 ta’ Jannar 2021.

Klawsola ta’ rieżami/reviżjoni/estinzjoni

Il-Proposta tinkludi klawżola ta’ reviżjoni ġenerali fl-Artikolu 30.

Riformulazzjoni

Dan il-memorandum ta’ spjegazzjoni jakkumpanja l-Proposta għar-riformulazzjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli. Dan l-approċċ speċifiku ġie adottat għax ir-riformulazzjoni tinvolvi bidliet sostantivi ġodda, filwaqt li xi dispożizzjonijiet tal-att ta’ qabel jibqgħu mhux mibdula.

It-tabella ta' korrelazzjoni

L-Istati Membri huma meħtieġa li jinnotifikaw lill-Kummissjoni bit-test tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponi d-Direttiva kif ukoll bit-tabella ta' korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u d-Direttiva.

Minħabba l-ambitu wiesa’ ta’ din il-proposta u l-għadd ta’ obbligi legali li hija tistabbilixxi, din it-tabella ta’ korrelazzjoni hija meħtieġa sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ twettaq b’mod adegwat il-kompiti tagħha li tissorvelja t-traspożizzjoni tad-Direttiva

Iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

L-att propost jikkonċerna kwistjoni taż-ŻEE u għalhekk għandu jkun estiż għaż-Żona Ekonomika Ewropea.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

2016/0382 (COD)

Proposta għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulata)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea Ö dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea Õ, u b’mod partikolari l-Artikolu 175(1) ð 194(2) ï tiegħu u l-Artikolu 95 tiegħu f’relazzjoni mal-Artikoli 17, 18 u 19 ta’ din id-Direttiva,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 10 ,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni 11 ,

Filwaqt li jaġixxu skont il-Ö proċedura leġiżlattiva Õ ordinarja stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat 12 ,

Billi:

ò ġdid

(1) Id-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 13 ġiet emendata diversi drabi 14 . Billi għandhom isiru iżjed emendi, dik id-Direttiva għandha tiġi riformulata fl-interess taċ-ċarezza.

ê 2009/28/KE premessa 1 (adattat)

ð ġdid

(2)ð Il-promozzjoni tal-forom tal-enerġija rinovabbli hija waħda mill-miri tal-politika tal-Unjoni dwar il-enerġija. ï  Il-kontroll tal-konsum tal-enerġija Ewropea kif ukoll iż- Iż- żieda fl-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli, flimkien ma’ ffrankar ta’ enerġija u żieda fl-effiċjenza tal-enerġija, jikkostitwixxu Ö tikkostitwixxi Õ partijiet impotanti mill-pakkett ta’ miżuri meħtieġa biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra u jkun hemm konformità mal-Protokoll ta’ Kjoto għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-KlimaÖ Ftehim ta’ Pariġi tal-2015 Õ dwar il-Bidla fil-Klima, u ma’ aktar impenji tal-Komunità u internazzjonali għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra wara l-2012 Ö il-qafas tal-enerġija u l-klima tal-2030 tal-Unjoni, inkluż il-mira vinkolanti li l-emissjonijiet fl-Unjoni jitnaqqsu b’tal-anqas 40 % taħt il-livelli tal-1990 sal-2030 Õ . Dawk il-fatturi għandhom ukoll Ö Għandha wkoll Õ rwol importanti fil-promozzjoni tas-sigurtà fil-provvista tal-enerġija, fil-promozzjoni fl-iżvilupp u l-innovazzjoni teknoloġika u fl-għoti ta’ opportunitajiet għall-impjieg u l-iżvilupp reġjonali, speċjalment f’żoni rurali u iżolati ð jew ir-reġjuni b’densità tal-popolazzjoni baxxa ï .

ê 2009/28/KE premessa 2 (adattat)

ð ġdid

(3)B’mod partikolari, iż-żieda fit-titjib teknoloġiku, l-inċentivi għall-użu u l-espansjoni tat-trasport pubbliku, l-użu ta’ teknoloġiji effiċjenti fl-enerġija u Ö l-promozzjoni tal- Õ użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli ð fis-setturi tal-elettriċità, it-tisħin u t-tkessiħ kif ukoll ï fi Ö s- Õ settur Ö tat-trasport Õ huma wħud mill- Ö aktar Õ għodod effettivi ð , flimkien mal-miżuri tal-effiċjenza tal-enerġija ï, Ö biex jitnaqqsu Õ bihom il-Komunità tista’ tnaqqas ð l-emissjonijiet tal-gasssijiet b’effett serra fl-Unjoni u ï tagħha  Ö id-dipendenza Õ tal-Unjoni fuq iż-żejt ð u l-gass ï importat fis-settur tat-trasport, fejn il-problema tas-sigurtà fil-provvista tal-enerġija hija l-aktar akuta, u jinfluwenzaw is-suq tal-karburanti għat-trasport.

ò ġdid

(4)Id-Direttiva 2009/28/KE stabbiliet qafas regolatorju għall-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinovabbli li jiffissa miri nazzjonali vinkolanti fuq is-sehem tas-sorsi tal-enerġija rinovabbli fil-konsum tal-enerġija u t-trasport li għandhom jiġu ssodisfati sal-2020. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Jannar 2014 15 stabbiliet qafas għall-politiki futuri tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-klima u ħeġġet fehim komuni ta’ kif tiġi żviluppata din il-politika wara l-2020. Il-Kummissjoni pproponiet li l-mira tal-2030 tal-Unjoni għas-sehem tal-enerġija rinnovabbli kkunsmata fl-Unjoni għandha tkun mill-inqas ta’ 27 %.

(5)Il-Kunsill Ewropew ta’ Ottubru 2014 approva dik il-mira, biex indika li l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu miri nazzjonali aktar ambizzjużi tagħhom stess.

(6)Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-“Qafas ta’ politika għall-klima u l-enerġija fil-perijodu ta’ bejn l-2020 u l-2030” u dwar “Ir-Rapport dwar il-Progress tal-Enerġija Rinnovabbli”, iffavorixxa mira tal-Unjoni vinkolanti għall-2030 ta’ mill-inqas 30 % tal-konsum tal-enerġija finali totali minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, filwaqt li enfasizza li din il-mira għandha tiġi implimentata permezz ta’ miri nazzjonali individwali li jqisu s-sitwazzjoni individwali u l-potenzjal ta’ kull Stat Membru.

(7)Għaldaqstant jixraq li tiġi stabbilita mira vinkolanti tal-Unjoni ta’ mill-anqas 27 % ta’ enerġija rinnovabbli. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-kontribut tagħhom għall-ilħuq ta’ din il-mira fi ħdan il-pjanijiet nazzjonali integrati tal-enerġija u tal-klima tagħhom permezz ta’ proċess ta’ governanza stabbiliti fir-Regolament [Governance].

(8)L-istabbiliment ta’ mira vinkolanti tal-Unjoni dwar l-enerġija għall-2030 tkompli tħeġġeġ l-iżvilupp ta’ teknoloġiji li jiġġeneraw l-enerġija rinovabbli u tipprovdi ċ-ċertezza għall-investituri. Mira definita fil-livell tal-Unjoni tħalli flessibilità akbar għall-Istati Membri li jilħqu l-miri tat-tnaqqis tal-gassijiet b’effett serra b’mod mill-aktar kosteffettiv u b’konformità maċ-ċirkostanzi speċifiċi, it-taħlit tal-enerġija u l-kapaċitajiet tagħhom biex tiġi prodotta l-enerġija rinnovabbli.

(9)Il-miri nazzjonali stabbiliti għall-2020 għandhom jikkostitwixxu l-kontribut minimu tal-Istati Membri għall-qafas il-ġdid tal-2030. Fl-ebda każ is-sehem nazzjonali ta’ enerġija rinnovabbli ma għandu jaqa’ taħt dan il-kontribut u, f’każ li dan jiġri, l-Istati Membri rilevanti għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li din il-linja ta’ bażi tinżamm filwaqt li jikkontribwixxu għall-istrument finanzjarju msemmi fir-Regolament [Governance].

(10)L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri addizzjonali f’każ li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-livell tal-Unjoni ma jissodisfax il-perkors tal-Unjoni lejn il-mira ta’ mill-anqas 27 % ta’ enerġija rinnovabbli. Kif stabbilit fir-Regolament [Governance], fil-każ li jiġi identifikat ta’ nuqqas ta’ ambizzjoni mill-Kummissjoni matul il-valutazzjoni tal-Pjanijiet Nazzjonali Integrati dwar il-Klima u l-Enerġija, il-Kummissjoni tista’ tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni sabiex tiġi żgurata l-kisba tal-mira. Jekk il-Kummissjoni tidentifika nuqqas fil-livell tal-kunsinna matul il-valutazzjoni tar-Rapporti Integrati dwar il-Progress Nazzjonali fl-Enerġija u l-Klima, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-miżuri stabbiliti fir-Regolament [Governance], li jagħtuhom biżżejjed flessibbiltà f’dik li hija għażla.

(11)Sabiex tappoġġa lill-Istati Membri fil-kontributi ambizzjużi biex tintlaħaq il-mira tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit qafas finanzjarju bl-għan li jiġi ffaċilitat l-investiment fi proġetti tal-enerġija rinnovabbli f’dawk l-Istati Membri, anki permezz tal-użu ta’ strumenti finanzjarji.

(12)Il-Kummissjoni għandha tikkonċentra l-għoti ta’ fondi għat-tnaqqis tal-ispiża tal-kapital ta’ proġetti tal-enerġija rinnovabbli, li jħallu impatt materjali fuq l-ispiża tal-proġetti tal-enerġija rinnovabbli u fuq il-kompetittività tagħhom.

(13)Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattika bejn l-awtoritajiet jew il-korpi nazzjonali jew reġjonali kompetenti, pereżempju permezz ta’ laqgħat regolari biex isibu approċċ komuni ħalli jippromwovi aktar proġetti ta’ enerġija rinnovabbli kosteffikaċi, jinkoraġġixxu l-investiment f’teknoloġiji nodfa, ġodda u flessibbli, u jistabbilixxu strateġija adegwata biex jimmaniġġjaw l-irtirar ta’ teknoloġiji li ma jikkontribwux għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet jew li ma joffrux biżżejjed flessibbiltà, abbażi ta’ kriterji trasparenti u sinjali tal-prezz tas-suq affidabbli.

ê 2009/28/KE premessa 7 (adattat)

ð ġdid

(14)Id-Direttiva 2001/77/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2001 dwar il-promozzjoni ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fis-suq intern tal-elettriku 16 u, d-Direttiva 2003/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Mejju 2003 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-bijokarburanti jew karburanti oħra rinnovabbli għat-trasport 17 , ð u r-Regolament (KE) 1099/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  18 ï stabbilixxew definizzjonijiet għal tipi differenti ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli. Id-Direttiva 2003/54/KE XXXX/XX/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku Ö  19  Õ  stabbilixxiet definizzjonijiet għas-settur tal-elettriku b’mod ġenerali. Fl-interess taċ-ċertezza legali u ċ-ċarezza huwa xieraq li jintużaw Ö dawk Õ l-istess jew simili definizzjonijiet f’dik id-Direttiva.

ò ġdid

(15)L-iskemi ta’ appoġġ għall-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli wrew li huma mod effettiv biex jitrawwem l-użu tal-elettriku rinnovabbli. Jekk u meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jimplimentaw l-iskemi ta’ appoġġ, dan l-appoġġ għandu jkun ipprovdut f’forma li tkun mhux ta’ tfixkil possibbli għall-funzjonament tas-swieq tal-elettriku. Għal dan l-għan, għadd dejjem jiżdied ta’ Stati Membri jallokaw l-appoġġ f’forma fejn l-appoġġ jingħata flimkien ma’ dħul finanzjarju fis-suq.

(15)Il-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandha tiġi eżerċitata bl-inqas spiża possibbli għall-konsumaturi u l-kontribwenti. Meta jfasslu l-iskemi ta’ appoġġ u meta tiġi allokata l-għajnuna, l-Istati Membri għandhom ifittxu li jimminimizzaw il-kost globali tas-sistema ta’ skjerament, b’qies bis-sħiħ tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp tal-grid u tas-sistema, it-taħlita tal-enerġija li tirriżulta, u l-potenzjal fit-tul tat-teknoloġiji.

(16)Il-ftuħ ta’ skemi ta’ appoġġ għal parteċipazzjoni transkonfinali tillimita l-impatti negattivi fuq is-suq intern tal-enerġija u jista’, taħt ċerti kundizzjonijiet, jgħin lill-Istati Membri jiksbu l-għan tal-Unjoni b’mod aktar kosteffettiv. Il-parteċipazzjoni transkonfinali hija r-riżultat naturali tal-iżvilupp ta’ politika tal-Unjoni dwar l-enerġiji, b’mira vinkolanti fil-livell tal-Unjoni minflok miri nazzjonali vinkolanti. Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri jkunu obbligati li b’mod progressiv u parzjali jiftħu appoġġ għal proġetti li jinsabu fi Stati Membri oħra, u jiddefinixxu diversi modi li bihom jista’ jiġi implimentat it-tali ftuħ progressiv, filwaqt li li jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, inklużi l-Artikoli 30, 34 u 110.

(17)Mingħajr preġudizzju għal adattamenti tal-iskemi ta’ appoġġ sabiex dawn jinġiebu f’konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, il-politiki ta’ appoġġ għas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli għandhom ikunu stabbli u jiġu evitati bidliet frekwenti. Dawn il-bidliet għandhom impatt dirett fuq il-kostijiet tal-finanzjament tal-kapital, il-kostijiet tal-iżvilupp tal-proġetti u għalhekk fuq il-kostijiet ġenerali marbutin mal-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jipprevenu li r-reviżjoni ta’ kwalunkwe appoġġ mogħti għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli jkollha impatt negattiv fuq il-vijabilità ekonomika tagħhom. F’dan il-kuntest, l-Istati Membri għandhom jippromwovu politiki ta’ appoġġ kosteffettivi u jiżguraw is-sostenibbiltà finanzjarja tagħhom.

(17)L-obbligi tal-Istati Membri li jabbozzaw pjanijiet ta’ azzjoni għall-enerġija rinnovabbli u r-rapporti ta’ progress u l-obbligu tal-Kummissjoni li tirrapporta dwar il-progress tal-Istati Membri huma essenzjali sabiex tiżdied it-trasparenza, tiġi pprovduta ċ-ċarezza lill-investituri u l-konsumaturi u jkun possibbli monitoraġġ effettiv. Ir-Regolament [Governance] tintegra dawk l-obbli fis-sistema tal-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, fejn l-obbligi tal-ippjanar, ir-rappurtar u l-monitoraġġ fl-oqsma tal-enerġija u l-klima jiġu standardizzati. Il-pjattaforma ta’ trasparenza dwar l-enerġija rinnovabbli hija integrata wkoll fil-pjattaforma elettronika usa’ ta’ governanza stabbilita fir-Regolament [Governance].

ê 2009/28/KE premessa 11 (adattat)

(18)Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli trasparenti u mhux ambigwi biex ikun ikkalkulat is-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u biex ikunu definiti dawk is-sorsi. F’dan il-kuntest għandhom jiġu inklużi l-enerġija preżenti fl-oċeani u korpi oħra tal-ilma fil-forma ta’ mewġ, kurrenti tal-baħar, mareat, gradjenti tal-enerġija termali tal-oċean jew gradjenti tas-salinità.

ê 2009/28/KE Premessa 5

Sabiex jonqsu l-emissjonijiet tal-gass b’effett serra fil-Komunità u d-dipendenza ta’ din fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija, l-iżvilupp ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli għandu jkun marbut mill-qrib maż-żieda fl-effiċjenza tal-enerġija.

ê 2009/28/KE Premessa 8

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-10 ta’ Jannar 2007 intitolata “Il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli — L-Enerġija Rinnovabbli fis-seklu 21: il-bini ta’ futur iżjed sostenibbli” wera li mira ta’ 20 % għas-sehem globali ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u mira ta’ 10 % għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport ikunu miri xierqa u li jistgħu jinkisbu, u li qafas li jinkludi miri mandatorji għandu jipprovdi lill-komunità kummerċjali bl-istabbiltà fuq -perijodu twil li għandha bżonn biex tagħmel investimenti sostenibbli u razzjonali fis-settur tal-enerġija rinnovabbli li jkunu kapaċi li jnaqqsu d-dipendenza fuq karburanti fossili impurtati u ssaħħaħ l-użu ta’ teknoloġiji ġodda tal-enerġija. Dawn il-miri jeżistu fil-kuntest tal-20 % titjib fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija sal-2020 stabbilit permezz tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Ottubru 2006 intitolata “Pjan ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Enerġija: It-Twettiq tal-Potenzjal”, li ġie endorsjat mill-Kunsill Ewropew f’Marzu 2007, u mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-31 ta’ Jannar 2008 dwar dak il-Pjan ta’ Azzjoni.

ê 2009/28/KE Premessa 9

Il-Kunsill Ewropew ta’ Marzu 2007 afferma mill-ġdid l-impenn tal-Komunità lejn l-iżvilupp madwar il-Komunità ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli lil hinn mill-2010. Huwa approva mira mandatorja ta’ sehem ta’ 20 % ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum globali tal-enerġija fil-Komunità sal-2020 u mira minima mandatorja ta’ 10 % li trid tintlaħaq mill-Istati Membri kollha għas-sehem ta’ bijokarburanti fil-konsum tal-petrol u d-diżil sal-2020, li jridu jiġu introdotti b’infiq effettiv. Huwa ddikjara li l-karattru vinkolanti tal-mira tal-bijokarburanti huwa xieraq, kemm-il darba l-produzzjoni hija sostenibbli, bil-bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni jsiru kummerċjalment disponibbli u d-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil 20 li qed tkun emendata biex tippermetti livelli adegwati ta’ taħlit. Il-Kunsill Ewropew ta’ Marzu 2008 tenna li huwa essenzjali li jiġu żviluppati u ssodisfatti kriterji effettivi ta’ sostenibbiltà għall-bijokarburanti u tiġi żgurata d-disponibbiltà kummerċjali tal-bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni. Il-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 2008 rrefera mill-ġdid għall-kriterji ta’ sostenibbiltà u l-iżvilupp ta’ bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni, u enfasizza l-ħtieġa li jiġu evalwati l-impatti possibbli tal-produzzjoni tal-bijokarburanti fuq il-prodotti tal-ikel agrikoli u li tittieħed azzjoni, jekk meħtieġ, biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet. Huwa ddikjara wkoll li għandha ssir evalwazzjoni ulterjuri tal-konsegwenzi ambjentali u soċjali tal-produzzjoni u l-konsum tal-bijokarburanti.

ê 2009/28/KE Premessa 10

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Settembru 2007 dwar il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli fl-Ewropa 21 , il-Parlament Ewropew għamel sejħa lill-Kummissjoni biex, sal-aħħar tal-2007, tippreżenta proposta għal qafas leġislattiv għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli, b’referenza għall-importanza li jkunu stabbiliti miri għas-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-livell Komunitarju u tal-Istati Membri.

ê 2009/28/KE Premessa 12

L-użu ta’ materjal agrikolu bħad-demel, id-demel likwidu u skart ieħor organiku u tal-annimali għall-produzzjoni tal-bijogass, minħabba l-potenzjal qawwi tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gass b’effett serra, għandu vantaġġi ambjentali sinifikanti f’termini ta’ produzzjoni ta’ sħana u ta’ enerġija kif ukoll l-użu tiegħu bħala bijokarburant. L-istallazzjonijiet tal-bijogass jistgħu, bħala riżultat tan-natura deċentralizzata tagħhom u l-istruttura ta’ investiment reġjonali, jikkontribwixxu sew għal żvilupp sostenibbli f’zoni rurali u joffru lill-bdiewa opportunitajiet ġodda ta’ dħul.

ê 2009/28/KE Premessa 13

Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni, huwa xieraq li jkunu stabbiliti miri nazzjonali mandatorji konsistenti ma’ sehem ta’ 20 % ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u sehem ta’ 10 % ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport fil-konsum tal- enerġija Komunitarja sal-2020.

ê 2009/28/KE Premessa 14

L-għan ewlieni ta’ miri nazzjonali mandatorji huwa li jipprovdi ċertezza għall-investituri u li jinkoraġġixxi żvilupp kontinwu ta’ teknoloġiji li jiġġeneraw l-enerġija mit-tipi kollha ta’ sorsi rinnovabbli. Għalhekk mhux xieraq li tkun differita deċiżjoni dwar jekk mira hijiex mandatorja sakemm iseħħ avveniment ieħor.

ê 2009/28/KE Premessa 15

Il-punt tat-tluq, il-potenzjal tal-enerġija rinnovabbli u t-taħlit tal-enerġija ta’ kull Stat Membru jvarja. Huwa għalhekk meħtieġ li l-mira tal-Komunità ta’ 20 % tiġi tradotta f’miri individwali għal kull Stat Membru, b’konsiderazzjoni debita għal allokazzjoni ġusta u adegwata li tqis il-punti ta’ tluq u l-potenzjali differenti tal-Istati Membri, inkluż il-livell eżistenti ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u t-taħlita tal-enerġija. Huwa xieraq li dan isir bit-tqassim billi ż-żieda totali meħtieġa fl-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli tinqasam bejn l-Istati Membri fuq il-bażi ta’ żieda ugwali fis-sehem ta’ kull Stat Membru fi proporzjon mal-PDG, immodulat biex jirrifletti l-punti tat-tluq tagħhom, u b’kontabilità f’termini tal-konsum finali gross tal-enerġija, b’konsiderazzjoni tal-isforzi tal-passat tal-Istati Membri fir-rigward tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

ê 2009/28/KE Premessa 16

B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 10 % għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport tkun stabbilita fl-istess livell għal kull Stat Membru biex tkun żgurata konsistenza fl-ispeċifikazzjonijiet u d-disponibbiltà ta’ karburanti għat-trasport. Minħabba li l-karburanti għat-trasport huma faċilment innegozjati, Stati Membri li għandhom ftit mir-riżorsi rilevanti faċilment se jkunu jistgħu jakkwistaw bijokarburanti minn x’imkien ieħor. Filwaqt li jista’ jkun teknikament possibbli għall-Komunità li tilħaq il-mira tagħha għall-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport mill-produzzjoni domestika biss, huwa kemm possibbli kif ukoll mixtieq li l-mira fil-fatt tintlaħaq permezz ta’ taħlita bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjoni. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-provvista tas-suq Komunitarju għall-bijokarburanti, u għandha, inter alia, tipproponi miżuri rilevanti biex jinkiseb l-approċċ bilanċjat bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjoni, billi jitqies, inter alia, l-iżvilupp tan-negozjati kummerċjali multilaterali u bilaterali, konsiderazzjonijiet ambjentali, soċjali, u ekonomiċi, u s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

ê 2009/28/KE Premessa 17

It-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija huwa objettiv ewlieni tal-Komunità, u l-għan hu li jintlaħaq titjib ta’ 20 % fl-effiċjenza tal-enerġija sal-2020. Dik il-mira, flimkien mal-leġislazzjoni eżistenti u futura inklużi d-Direttiva 2002/91/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini 22 , id-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2005 dwar it-twaqqif ta’ qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta’ prodotti li jużaw l-enerġija 23 , u d-Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar effiċjenza fl-użu finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ enerġija 24 , għandu rwol kritiku biex tiżgura li objettivi tal-klima u l-enerġija qed jintlaħqu bl-inqas spiża possibbli, u tista’ wkoll tipprovdi opportunitajiet ġodda għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. L-effiċjenza tal-enerġija u limji politiċi ta’ ffrankar tal-enerġija huma wħud mill-metodi l-aktar effettivi li bihom l-Istati Membri jistgħu jżidu l-persentaġġ fis-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, u għalhekk l-Istati Membri għandhom jilħqu aktar faċilment il-miri dinjija nazzjonali u l-miri għat-trasport għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli stabbiliti b’din id-Direttiva.

ê 2009/28/KE Premessa 18

Ser tkun ir-responsabilità tal-Istati Membri li jsir titjib sinifikanti fl-effiċjenza fl-enerġija fis-setturi kollha sabiex jinkisbu b’mod aktar faċli l-miri tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, li huma espressi bħala perċentwali tal-konsum finali gross tal-enerġija. Il-ħtieġa ta’ effiċjenza fl-enerġija fis-settur tat-trasport hi urġenti għaliex jidher li qed issir dejjem iżjed diffiċli li mira perċentwali mandatorja għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli tinkiseb b’mod sostenibbli jekk id-domanda ġenerali għall-enerġija għat-trasport tkompli tikber. Il-mira mandatorja ta’ 10 % għat-trasport li trid tintlaħaq mill-Istati Membri kollha għandha għalhekk tkun definita bħala dak is-sehem ta’ konsum finali tal-enerġija fit-trasport li għandu jinkiseb minn sorsi rinnovabbli globalment, u mhux minn bijokarburanti biss.

ê 2009/28/KE Premessa 19

Sabiex jiġi żgurat li l-miri globali nazzjonali mandatorji jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom jaħdmu lejn trajettorju indikattiv li jindika triq lejn l-ilħiq tal-miri mandatorji finali tagħhom. Huma għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli li jinkludi informazzjoni dwar miri settorjali, filwaqt li jżommu f’moħħhom li jeżistu użi differenti għall-bijomassa u li għalhekk huwa essenzjali li jiġu mobilizzati riżorsi ġodda tal-bijomassa. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miżuri biex jintlaħqu dawk il-miri. Kull Stat Membru għandu jevalwa, meta jkun qed jevalwa l-konsum finali gross mistenni tal-enerġija fil-pjan ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli, il-kontribut li l-effiċjenza fl-enerġija u l-miżuri ta’ ffrankar ta’ enerġija jistgħu jagħtu sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali tiegħu. L-Istati Membri għandhom iqisu l-kumbinazzjoni ottimali ta’ teknoloġiji tal-enerġija effiċjenti ma’ enerġija minn sorsi rinnovabbli.

ê 2009/28/KE Premessa 20

Biex il-benefiċċji tal-progress teknoloġiku u tal-ekonomiji fil-kobor ikunu jistgħu jiġu sfruttati, it-trajettorja indikattiva għandha tqis il-possibbiltà ta’ tkabbir aktar mgħaġġel fl-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-futur. Għalhekk, tista’ tingħata attenzjoni speċjali lil setturi li jsofru b’mod sproporzjonat min-nuqqas ta’ progress teknoloġiku u ekonomija fil-kobor u għalhekk jibqgħu sottożviluppati, iżda li, fil-futur, jistgħu jikkontribwixxu b’mod sinifikanti biex jintlaħqu l-miri għall-2020.

ê 2009/28/KE Premessa 21

It-trajettorja indikattiva għandha tieħu l-2005 bħala l-punt ta’ tluq peress li dik hija l-aħħar sena li għaliha hija disponibbli data affidabbli dwar l-ishma nazzjonali ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli.

ê 2009/28/KE Premessa 23

L-Istati Membri jistgħu jħeġġu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex jiffissaw miri li jkunu ogħla mill-miri nazzjonali u jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil ta’ pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli u fis-sensibiliżżazzjoni dwar il-benefiċċji tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

ê 2009/28/KE Premessa 24

Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu tal-bijomassa, il-Komunità u l-Istati Membri għandhom jippromwovu mobilizzazzjoni akbar tar-riservi eżistenti tal-injam u l-iżvilupp ta’ sistemi ġodda ta’ silvikultura.

ê 2009/28/KE Premessa 25

L-Istati Membri għandhom potenzjali għall-enerġija rinnovabbli differenti u joperaw skemi differenti ta’ appoġġ għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-livell nazzjonali. Il-maġġoranza tal-Istati Membri japplikaw skemi ta’ appoġġ li jagħtu benefiċċji biss lill-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tiġi prodotta fit-territorju tagħhom. Għall-iffunzjonar tajjeb tal-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali huwa kruċjali li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkontrollaw l-effett u l-ispejjeż tal-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali tagħhom skont il-potenzjali differenti tagħhom. Mezz importanti biex jintlaħaq l-għan ta’ din id-Direttiva hu li jkun garantit il-funzjonament tajjeb ta’ skemi ta’ appoġġ nazzjonali, bħal fid-Direttiva 2001/77/KE sabiex tinżamm il-fiduċja tal-investitur u sabiex jiġi permess lill-Istati Membri jfasslu miżuri nazzjonali effettivi għall-konformità mal-mira. Din id-Direttiva għandha l-għan li tiffaċilita l-appoġġ transkonfinali tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli mingħajr ma teffettwa skemi ta’ appoġġ nazzjonali. Hija tintroduċi mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni fakultattivi bejn l-Istati Membri li jippermettulhom li jaqblu fuq il-livell li fih Stat Membru ieħor jappoġġa l-produzzjoni tal-enerġija fi Stat Membru ieħor u dwar il-livell li għalih il-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli għandha tgħodd għall-mira globali nazzjonali ta’ kwalunkwe wieħed minnhom. Sabiex tiġi żgurata l-effettività taż-żewġ miżuri ta’ konformità tal-mira, jiġifieri l-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali u l-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni, huwa essenzjali li l-Istati Membri jkunu kapaċi jiddeterminaw jekk u sa liema livell l-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali tagħhom japplikaw għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli prodotta fi Stati Membri oħra u biex jaqblu dwar dan billi japplikaw il-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni previsti f’din id-Direttiva.

ê 2009/28/KE Premessa 26

Hu mixtieq li l-prezzijiet tal-enerġija jirriflettu l-ispejjeż esterni tal-produzzjoni u tal-konsum tal-enerġija, inklużi, kif xieraq, l-ispejjeż ambjentali, soċjali, u tal-kura tas-saħħa.

ê 2009/28/KE Premessa 27

L-appoġġ pubbliku huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu l-objettivi Komunitarji li jikkonċernaw id-diffużjoni tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, partikolarment sakemm il-prezzijiet tal-elettriku tas-suq intern ma jirriflettux l-ispejjeż u l-benefiċċji ambjentali u soċjali kollha tas-sorsi ta’ enerġija użati.

ê 2009/28/KE Premessa 28

Il-Komunità u l-Istati Membri għandhom jaħdmu biex inaqqsu l-konsum totali tal-enerġija fit-trasport u jżidu l-effiċjenza tal-enerġija fit-trasport. Il-modi ewlenin kif jitnaqqas il-konsum tal-enerġija fit-trasport jinkludu l-ippjanar tat-trasport, l-appoġġ għat-trasport pubbliku, iż-żieda fil-manifattura ta’ numru ta’ karozzi li jaħdmu bl-elettriku u l-produzzjoni ta’ karozzi li huma iktar effiċjenti f’termini ta’ enerġija u li huma iżgħar kemm fid-daqs u kemm fil-kapaċità tal-magna.

ê 2009/28/KE Premessa 29

L-Istati Membri għandu jkollhom l-għan li jiddiversifikaw it-taħlita tal-enerġija rinnovabbli fis-setturi kollha tat-trasport. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-1 ta’ Ġunju 2015 li fih tjenfasizza l-potenzjal taż-żieda tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli f’kull settur tat-trasport.

ê 2009/28/KE Premessa 30

(21)Fil-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-idroelettriku u tal-enerġija mir-riħ għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, l-effetti tal-varjazzjoni klimatika għandhom jittaffew permezz tal-użu ta’ regola ta’ normalizzazzjoni. Barra minn hekk, l-elettriku prodott minn sistema ta’ ħażna bl-ippumpjar mill-ilma li qabel kien ippumpjat ‘il fuq ma għandhomx ikunu meqjusa bħala elettriku prodott minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

ê 2009/28/KE Premessa 31

(22)Pompi tas-sħana li jippermetu l-użu ta’ sħana aerotermali, ġeotermali jew idrotermali f’livell ta’ temperatura utli jeħtieġu l-elettriku jew xi enerġija oħra awżiljari biex jaħdmu. L-enerġija użata biex tħaddem il-pompi tas-sħana għandha tiġi mnaqqsa mis-sħana totali utiliżabbli. Ghandhom jitqiesu biss il-pompi tas-sħana li l-output tagħhom jeċċeddi b’ mod sinjifikanti l-enerġija primarja meħtieġa għat-tħaddim tagħhom.

ê 2009/28/KE Premessa 32

(23)Sistemi ta’ enerġija passiva jużaw id-disinn tal-bini biex jisfruttaw l-enerġija. Din hija kkunsidrata bħala enerġija ffrankata. Għalhekk, biex ikun evitat il-kalkolu doppju, l-enerġija kkontrollata b’dan il-mod m’għandhiex tkun ikkalkulata għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva.

ê 2009/28/KE premessa 33 (adattat)

(24)Uħud mill-Istati Membri għandhom sehem kbir tal-avjazzjoni fil-konsum finali gross tal-enerġija tagħhom. Minħabba r-restrizzjonijiet teknoloġiċi u regolatorji attwali li ma jippermettux l-użu ta’ bijokarburanti fl-avjazzjoni għall-użu kummerċjali, huwa xieraq li tingħata eżenzjoni parzjali lil dawn l-Isati Membri, billi jiġi eskluż mill-kalkolu tal-konsum finali gross tal-enerġija tagħhom fit-trasport nazzjonali bl-ajru, l-ammont li bih jeċċedu b’darba u nofs il-medja tal-konsum finali gross tal-enerġija tal-Komunità Ö Unjoni Õfl-avjazzjoni fl-2005, kif evalwat mill-Eurostat, jiġifieri 6,18 %. Ċipru u Malta, minħabba l-karattru insulari u periferali tagħhom, jiddependu fuq l-avjazzjoni bħala mezz ta’ trasport, li huwa essenzjali għaċ-ċittadini u għall-ekonomija tagħhom. Minħabba dan, Ċipru u Malta għandhom konsum finali gross tal-enerġija fit-trasport nazzjonali bl-ajru li huwa sproporzjonatament għoli, jiġifieri iżjed minn tliet darbiet il-medja tal-Komunità Ö Unjoni Õ fl-2005 u għalhekk huma affettwati b’mod sproporzjonat mir-restrizzjonijiet teknoloġiċi u regolatorji attwali. Huwa xieraq li għal dawk l-Istati Membri jiġi previst li l-eżenzjoni għandha tkopri l-ammont li bih jeċċedu l-medja tal-Komunità Ö Unjoni Õ għall-konsum finali gross tal-enerġija fl-avjazzjoni fl-2005 kif evalwat mill-Eurostat, jiġifieri 4,12 %.

ò ġdid

(25)Biex jiġi żgurat li l-Anness IX iqis il-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 25 , il-kriterji tas-sostennibbiltà tal-Unjoni, u l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-Anness ma joħloqx domanda addizzjonali għall-art filwaqt li jippromwovi l-użu tal-iskart u r-residwi, il-Kummissjoni, meta b’mod regolari tivvaluta l-Anness, għandha tqis l-inklużjoni ta’ materja prima addizzjonali ma tikkawżax effetti distortivi sinifikanti fuq is-swieq tal-prodotti (sekondarji), l-iskart jew ir-residwi.

ê 2009/28/KE Premessa 34

Sabiex jinkiseb mudell tal-enerġija li jappoġġja l-enerġija minn sorsi rinnovabbli jeħtieġ li tkun inkoraġġita l-kooperazzjoni strateġika bejn l-Istati Membri, li tinvolvi, kif xieraq, ir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali.

ê 2009/28/KE Premessa 35

Filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom ikunu inkoraġġiti li jfittxu kull forma ta’ kooperazzjoni adatta fir-rigward tal-objettivi stabbiliti f’din id-Direttiva. Din il-kooperazzjoni tista’ sseħħ fil-livelli kollha, bilaterali jew multilaterali. Minbarra l-mekkaniżmi b’effett fuq il-kalkolu tal-mira u tal-konformità tagħha, li huma previsti esklużivament f’din id-Direttiva, jiġifieri trasferimenti statistiċi bejn l-Istati Membri, proġetti konġunti u skemi ta’ appoġġ konġunt, il-kooperazzjoni tista’ wkoll tieħdu l-forma ta’, pereżempju, skambji ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattiki, kif previsti, b’mod partikolari, fil-pjattaforma tat-trasparenza stabbilita b’din id-Direttiva, kif ukoll koordinazzjoni oħra volontarja bejn it-tipi kollha ta’ skemi ta’ appoġġ.

ê 2009/28/KE premessa 36 (adattat)

ð ġdid

(26)Biex jinħolqu opportunitajiet biex jitnaqqsu l-ispejjeż biex jinkisbu Ö tintlaħaq Õ l-mira Ö tal- Õ Unjonistabbiliti stabbilita f’din id-Direttiva ð u biex tingħata l-flessibbiltà lill-Istati Memrbi ħalli jikkonformaw mal-obbligi tagħhom li ma jaqgħux taħt il-miri nazzjonali tagħhom tal-2020 wara l-2020 ï , huwa xieraq kemm li jkun iffaċilitat il-konsum fl-Istati Membri ta’ enerġija prodotta minn sorsi rinnovabbli fi Stati Membri oħra, u li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkalkulaw l-enerġija minn sorsi rinnovabbli kkunsmata fi Stati Membri oħrað mas-sehem tagħhom tal-enerġija rinovabbli ï mal-miri nazzjonali tagħhom stess. Għal din ir-raġuni, miżuri ta’ flessibbiltà ð mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni ï huma meħtieġa, iżda dawn jibqgħu taħt il-kontroll tal-Istati Membri sabiex ma jaffettwawx l-abbiltà tagħhom li jilħqu l-miri nazzjonali ð biex jikkumplimentaw l-obbligi li jinfetaħ appoġġ għal proġetti li jinsabu fi Stati Membri oħra ï . Dawnil-miżuri ta’ flessibbiltàð il-mekkaniżmi ï Ö jinkludu Õ jieħdu l-forma ta’ trasferimenti statistiċi, ta’ proġetti konġunti bejn l-Istati Membri jew ta’ skemi ta’ appoġġ konġunt.

ê 2009/28/KE premessa 35 (adattat)

ð ġdid

(27)Filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, L-Istati Membri għandhom ikunu inkoraġġiti li jfittxu kull forma ta’ kooperazzjoni adatta fir-rigward tal-objettivi stabbiliti f’din id-Direttiva. Din il-kooperazzjoni tista’ sseħħ fil-livelli kollha, bilaterali jew multilaterali. Minbarra l-mekkaniżmi b’effett fuq il-kalkolu tal-mira ð tas-sehem tal-enerġija rinovabbli ï u tal-konformità tagħha, li huma previsti esklużivament f’din id-Direttiva, jiġifieri trasferimenti statistiċi bejn l-Istati Membri, proġetti konġunti u skemi ta’ appoġġ konġunt, il-kooperazzjoni tista’ wkoll tieħdu l-forma ta’, pereżempju, skambji ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattiki, kif previsti, b’mod partikolari, fil-pjattaforma tat-trasparenza Ö pjattaforma elettronika Õ stabbilita b’din id-Direttiva, ð ir-Regolament [Governance], ï kif ukoll koordinazzjoni oħra volontarja bejn it-tipi kollha ta’ skemi ta’ appoġġ.

ê 2009/28/KE Premessa 37 (adattat)

ð ġdid

(28)Għandu jkun possibbli li l-elettriku impurtat, prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli barra mill- Ö Unjoni Õ Komunità, jgħodd mas- ð sehem tal-enerġija rinovabbli tal-Istati Memrbi ï miri. Madankollu, biex tkun evitata żieda netta f’emissjonijiet tal-gass b’effett serra permezz tad-devjazzjoni tas-sorsi rinnovabbli eżistenti u s-sostituzzjoni sħiħa jew parzjali tagħhom b’sorsi ta’ enerġija konvenzjonali, l-elettriku prodott biss minn impjanti ta’ enerġija rinnovabbli li jsiru operattivi wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva jew permezz tal-kapaċità miżjuda ta’ impjant li ġie rinovat wara dik id-data għandu jkun eliġibbli biex jingħadd. Sabiex ikun garantit effett xieraq tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tieħu post l-enerġija konvenzjonali fil-Komunità Ö fl-Unjoni Õ kif ukoll f’pajjiżi terzi, huwa xieraq li jkun żgurat li dawn l-importazzjonijiet jistħu jkunu sorveljati u li jingħata kont tagħhom b’mod affidabbli. Ftehim ma’ pajjiżi terzi li jikkonċernaw l-organizzazzjoni ta’ tali negozju fl-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli ser jiġu kkunsidrati Jekk, bis-saħħa ta’ deċiżjoni meħuda skont it-Trattat tal-Komunità dwar l-Enerġija 26  għal dak l-effett, il-partijiet kontraenti għal dak it-tTrattat jintrabtu Ö jintrabtu Õ mid-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ din id-Direttiva, il-miżuri ta’ kooperazzjoni bejn l-Istati Membri previsti f’din id-Direttiva ser Ö għandhom Õ ikunu applikabbli għalihom.

ê 2009/28/KE Premessa 38

Meta Stati Membri jimpenjaw ruħhom fi proġetti konġunti ma’ pajjiż terz wieħed jew aktar fir-rigward tal-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, huwa xieraq li dawn il-proġetti konġunti jkunu relatati biss ma’ impjanti li nbnew ġodda jew ma’ impjanti b’kapaċità li żdiedet mill-ġdid. Dan għandu jgħin biex jiżgura li l-proporzjon ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum totali ta’ enerġija ta’ pajjiż terz ma jitnqqasx minħabba l-importazzjoni ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-Komunità. Barra minn hekk, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiffaċilitaw l-użu domestiku mill-pajjiż terz ikkonċernat ta’ parti tal-produzzjoni ta’ elettriku mill-impjanti koperti mill-proġett konġunt. Barra minn dan, il-pajjiż terz ikkonċernat għandu jiġi inkuraġġit mill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżviluppa politika tal-enerġija rinnovabbli li tinkludi miri ambizzjużi.

ê 2009/28/KE Premessa 39

Filwaqt li jiġi nnutat li proġetti ta’ interess kbir Ewropew f’pajjiżi terzi, bħall-Pjan Solari għall-Mediterran, jista’ jkollhom bżonn ta’ perijodu twil ta’ introduzzjoni qabel ma’ jsiru interkonnessi kompletament mat-territorju tal-Komunità, huwa xieraq li l-iżvilupp tagħhom jiġi ffaċilitat billi l-Istati Membri jitħallew jikkunsidraw fil-miri nazzjonali tagħhom ammont limitat ta’ elettriku prodott minn proġetti bħal dawn waqt il-bini tal-interkonnessjoni.

ê 2009/28/KE Premessa 40 (adattat)

(29)Il-proċedura użata mill-amministrazzjoni responsabbli għall-kontroll tal-awtorizzazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni u l-liċenzjar ta’ impjanti tal-enerġija rinovabbli għandha tkun oġġettiva, trasparenti, mhux diskriminatorja u proporzjonata meta jkunu qed jiġi applikati r-regoli għal proġetti speċifiċi. B’mod partikolari, huwa xieraq li jiġi evitat kwalunkwe piż bla bżonn li jista’ jinqala’ mill-klassifikazzjoni ta’ proġetti tal-enerġija rinovabbli taħt installazzjonijiet li jirrappreżentaw riskju għoli għas-saħħa.

ê 2009/28/KE Premessa 42

(30)Għall-benefiċċju tal-iżvilupp mgħaġġel ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u bil-ħsieb tal-kwalità sostenibbli ġeneralment għolja u li hija ta’ benefiċċju għall-ambjent, l-Istati Membri għandhom, meta japplikaw regoli amministrattivi, jippjanaw strutturi u leġislazzjoni li huma maħsuba għal-liċenzjar ta’ impjanti fir-rigward tat-tnaqqis tat-tniġġis u l-kontroll tal-impjanti industrijali, għall-ġlieda kontra t-tniġġis tal-arja u l-prevenzjoni jew minizzazzjoni tal-ħruġ ta’ sustanzi perikolużi fl-ambjent, jikkunsidraw il-kontribut tas-sorsi rinnovabbli tal-enerġija sabiex jintlaħqu l-objettivi ambjentali u tat-tibdil fil-klima, b’ mod partikolari meta mqabbla ma’ impjanti tal-enerġija mhux rinnovabbli.

ê 2009/28/KE Premessa 43

Sabiex jiġi stimulat il-kontribut miċ-ċittadini individwali għall-objettivi stabbiliti f’din id-Direttiva, l-awtoritajiet rilevanti għandhom jikkunsidraw il-possibbiltà li l-awtorizzazzjonijiet jiġu sostitwiti minn sempliċi notifika lill-entità kompetenti meta jiġi installat tagħmir deċentralizzat żgħir għall-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

ê 2009/28/KE Premessa 44 (adattat)

(31)Il-koerenza bejn l-objettivi ta’ din id-Direttiva u l-leġislazzjoni ambjentali oħra tal-Komunità Ö Unjoni Õ għandha tiġi żgurata. B’mod partikolari, waqt il-proċeduri ta’ evalwazzjoni, ippjanar u liċenzjar għall-impjanti tal-enerġija rinnovabbli, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-leġislazzjoni ambjentali kollha tal-Komunità Ö Unjoni Õ u l-kontribut mis-sorsi rinnovabbli tal-enerġija sabiex jintlaħqu l-objettivi ambjentali u tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari meta mqabbla ma’ impjanti tal-enerġija mhux rinnovabbli.

ê 2009/28/KE Premessa 45 (adattat)

ð ġdid

(32)L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi nazzjonali u rekwiżiti oħra li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 98/34/EC (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Ö  27  Õ tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-regolamenti tekniċi u għar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informazzjoni 28 relatati pereżempju ma’ livelli ta’ kwalità, metodi ta’ ttestjar jew kondizzjonijiet ta’ użu, ma għandhomx joħolqu ostakli għall-kummerċ f’tagħmir u sistemi ta’ enerġija rinnovabbli. Għalhekk, skemi ta’ sostenn għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli m’għandhomx jippreskrivu speċifikazzjonijiet tekniċi nazzjonali li jiddevjaw minn standardsKomunitarji Ö tal-Unjoni Õ eżistenti jew jeħtieġu li t-tagħmir jew is-sistemi sostnuti jkunu ċertifikati jew ittestjati f’lokalità speċifika jew minn entità speċifika.

ê 2009/28/KE Premessa 46

Hu xieraq għall-Istati Membri li jqisu mekkaniżmi għall-promozzjoni ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali minn enerġija minn sorsi rinnovabbli.

ê 2009/28/KE Premessa 47 (adattat)

(33)Fil-livell nazzjonali u reġjonali, regoli u obbligi għal rekwiżiti minimi għall-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli f’bini ġdid jew irrenovat wasslu għal żidiet konsiderevoli fl-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli. Dawk il-miżuri għandhom jiġu inkoraġġiti f’kuntest Komunitarju Ö tal-Unjoni Õ usa’, filwaqt li jkun promoss l-użu ta’ applikazzjonijiet ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli b’aktar effiċjenza tal-enerġija f’regolamenti u kodiċijiet tal-bini.

ê 2009/28/KE Premessa 48 (adattat)

ð ġdid

(34)Jista’ jkun xieraq għall-Istati Membri, sSabiex jiffaċilitaw u jħaffu l-iffissar ta’ livelli minimi għall-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-bini, li jipprevedu li tali livelli jinlaħqu billi jiġi inkorporat fattur għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti minimi fir-riżultati tal-enerġija skont id-Direttiva 2002/91/KE, fir-relazzjoni ma’ tnaqqis kemm jista’ jkun kbir fl-ispejjeż mill-emissjonijiet ta’ karbonju għall-kull binja. ð Il-kalkolu ta’ dawk il-livelli minimi f’binjiet ġodda jew eżistenti suġġetti għal rinovazzjoni maġġuri għandu jkun konsistenti mal-metodoloġija stabbilita fid-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 29 ï

ò ġdid

(35)Biex jiġi żgurat li miżuri nazzjonali għall-iżvilupp tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli huma bbażati fuq ippjanar u analiżi komprensivi nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli u tal-enerġija moħlija potenzjali u jipprovdu għal aktar integrazzjoni ta’ sorsi rinnovabbli ta’ enerġija u ta’ sorsi ta’ tisħin u tkessiħ moħlija, huwa xieraq li l-Istati Membri jiġu meħtieġa jwettqu valutazzjoni tal-potenzjal nazzjonali tagħhom ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u l-użu ta’ tisħin u tkessiħ moħlija fit-tisħin u t-tkessiħ, partikolarment biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin u t-tkessiħ effiċjenti u kompetittiv u l-promozzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali kif definit mill-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 30 . Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza ma’ rekwiżiti ta’ effiċjenza enerġetika għat-tisħin u t-tkessiħ u jitnaqqas il-piż amministrattiv ta’ din il-valutazzjoni għandhom jiġu inklużi fin-netwerk valutazzjonijiet li jsiru u jiġu notifikati b’konformità mal-Artikolu 14 ta' dik id-Direttiva.

ê 2009/28/KE Premessa 41

ð ġdid

(36)In-nuqqas ta’ regoli trasparenti u ta’ koordinazzjoni bejn il-korpi ta’ awtorizzazzjoni differenti deher li fixkel l-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli. ð L-istabbiliment ta’ punt ta’ kuntatt amministrattiv uniku li jintegra jew jikkoordina l-proċessi kollha għall-għoti tal-permessi għandu jnaqqas il-kumplessità u jżid l-effiċjenza u t-transparenza. ï Għalhekk l-istruttura speċifika tas-settur tal-enerġija rinnovabbli għandha tkun ikkunsidrata meta l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali jirrevedu l-proċeduri amministrattivi tagħhom biex jingħata l-permess għall-bini u l-operazzjoni ta’ impjanti u infrastrutturi tan-networks marbuta mat-trasmissjoni u d-distribuzzjoni li jipproduċu l-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ jew karburanti għat-trasport minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Il-proċeduri ta’ approvazzjoni amministrattiva għandhom ikunu semplifikati bi skedi ta’ żmien għall-impjanti li jużaw enerġija minn sorsi rinnovabbli. Ir-regoli u l-linji gwida għall-ippjanar għandhom ikunu adattati biex jikkunsidraw tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ u l-elettriku rinnovabbli li huwa ta’ nfiq effettiv u ta’ benefiċċju għall-ambjent. ð  Din id-Direttiva, b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet dwar l-organizzazzjoni u t-tul ta’ żmien tal-proċess tal-għoti tal-permessi, għandha tapplika mingħajr preġudizzju għad-dritt internazzjonali u għal-liġi tal-Unjoni, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-ambjent u ta’ saħħet il-bniedem. ï

ò ġdid

(37)Proċeduri amministrattivi li jieħdu fit-tul iservu ta’ ostaklu amministrattiv kbir u jiswew il-flus. Is-simplifikazzjoni tal-proċessi tal-għoti tal-permessi, assoċjata ma’ limitu ta’ żmien ċar biex tittieħed id-deċiżjoni mill-awtoritajiet rispettivi fir-rigward tal-kostruzzjoni tal-proġett għandha tistimola t-trattament tal-proċeduri b’mod aktar effiċjenti u b’hekk jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi.

(38)Ostaklu ieħor għal użu kosteffikaċi tal-enerġija rinnovabbli huwa n-nuqqas ta’ prevedibbiltà mill-investituri fuq l-użu mistenni tal-appoġġ mill-Istati Membri. B’mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-investituri jkollhom prevedibbiltà suffiċjenti dwar l-użu ppjanat tal-appoġġ mill-Istati Membri. Din tippermetti li l-industrija tkun tista’ tippjana u tiżviluppa katina tal-provvista, u twassal għal tnaqqis fl-ispejjeż globali tal-installazzjoni.

ê 2009/28/KE Premessa 39 (adattat)

ð ġdid

(39)Sabiex jiġi stimulat Ö ffaċilitat Õ il-kontribut ð tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) u ï miċ-ċittadini individwali għall-objettivi stabbiliti f’din id-Direttiva, l-awtoritajiet rilevanti għandhom jikkunsidraw il-possibbiltà li jiġu sostitwiti l-awtorizzazzjonijiet ð għandhom jiġu sostitwiti ï minn sempliċi notifika lill-entità kompetenti meta jiġi installat ð fil-każ ta’ proġetti tal-enerġija rinovabbli żgħar, inklużi dawk ta’  ï deċentralizzazzjoni ð bħal installazzjonijiet solari fuq il-bjut. Meta wieħed iqis il-ħtieġa li kull ma jmur qed tikber għat-tħaddim mill-ġdid ta’ impjanti eżistenti tal-enerġija rinovabbli, għandhom jitfasslu proċeduri tal-għoti tal-permessi aktar mgħaġġla  ï mezzi għall-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

ê 2009/28/KE Premessa 49

(40)Lakuni fl-informazzjoni u t-taħriġ, speċjalment fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, għandhom jitneħħew bil-għan li jkun inkoraġġit l-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli.

ê 2009/28/KE Premessa 50

(41)Sakemm l-aċċess għall-professjoni ta’ installatur jew l-eżerċizzju ta’ din il-professjoni ikun wieħed regolat, il-prekondizzjonijiet għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali huma stabbiliti fid-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali 31 . Din id-Direttiva għalhekk tapplika mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2005/36/KE.

ê 2009/28/KE Premessa 51

(42)Filwaqt li d-Direttiva 2005/36/KE tistabbilixxi rekwiżiti għar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali, inkluż għall-periti, hemm ħtieġa oħra li jkun żgurat li l-periti u min jippjana jikkunsidraw b’mod xieraq l-aħjar taħlita ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u teknoloġiji b’livell għoli ta’ effiċjenza u fil-pjanti u d-disinni tagħhom. L-Istati Membri għalhekk għandhom jipprovdu gwida ċara f’dan ir-rigward. Dan għandu jsir mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE u b’mod partikolari l-Artikoli 46 u 49 tagħha.

ê 2009/28/KE Premessa 52 (adattat)

(43)Il-garanziji tal-oriġini, maħruġa għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom il-funzjoni unika li jagħtu prova Ö juru Õ lill-konsumatur finali li sehem jew kwantità speċifika ta’ enerġija ġiet prodotta minn sorsi rinnovabbli. Garanzija tal-oriġini tista’ tiġi trasferita, indipendentement mill-enerġija li tirrelata magħha, minn detentur għall-ieħor. Madankollu, bil-ħsieb li jiġi żgurat li unità tal-elettriku minn sorsi ta’enerġija rinnovabbli tiġi rilaxxata darba biss lil klijent, il-kalkolar doppju u r-rilaxx doppju tal-garanziji tal-oriġini għandhom jiġu evitati. L-enerġija rinnovabbli li fir-rigward tagħha l-garanzija tal-oriġini li takkumpanjaha ġiet mibjugħa separatament mill-produttur m’għandhiex tiġi rilaxxata jew mibjugħa lill-klijent finali bħala enerġija minn sorsi rinnovabbli. Hu importanti li jkun hemm distinzjoni bejn ċertifikati ħodor użati għal skemi ta’ appoġġ u garanziji tal-oriġini.

ê 2009/28/KE Premessa 53 (adattat)

ð ġdid

(44)Huwa xieraq li s-suq tal-konsumaturi emerġenti għall-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli jitħalla jikkontribwixxi għall-kostruzzjoni ð iżvilupp ï ta’impjanti ġodda għall- enerġija minn sorsi rinnovabbli. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jeħtieġu li l-fornituri tal-elettriku li jiżvelaw it-taħlita tagħhom ta’ enerġija lill-klijenti finali skont l-Artikolu X 3(6) tad-Direttiva [Market Design] 2003/54/EC, ð jew li jikkumerċjalizzaw l-enerġija ï biex jinkludu ð konsumaturi ï b’persentaġġ minimumu ð referenza għall-konsum tel-enerġija minn sorsi rinovabbli, sabiex jużaw ï ta’ garanziji tal-oriġini minn impjanti mibnija reċentement li jipproduċu enerġija minn sorsi rinnovabbli, bil-kondizzjoni li dan ir-rekwiżit ikun konformi mal-liġi Komunitarja.

ê 2009/28/KE Premessa 54 (adattat)

ð ġdid

(45)Huwa importanti li tiġi pprovduta informazzjoni dwar kif l-elettriku sostnut hu allokat lill-klijenti aħħarin skont l-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE. Sabiex il-kwalità ta’ dik l-informazzjoni għall-konsumaturi tittejjeb, b’mod partikolari fir-rigward tal-ammont ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli prodott minn impjanti ġodda, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-effikaċja tal-miżuri meħuda mill-Istati Membri ð l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-garanziji tal-oriġini jinħarġu għall-unitajiet kollha tal-enerġija rinovabbli li tiġi prodotta. Barra minn hekk, bil-ħsieb li jiġi evitat kumpens doppju, il-produtturi tal-enerġija rinnovabbli li jkunu diġà qed jirċievu appoġġ finanzjarju m’għandhomx jirċievu garanziji tal-oriġini. Madankollu, dawn il-garanziji tal-oriġini għandhom jintużaw għad-divulgazzjoni sabiex il-konsumaturi finali jkunu jistgħu jirċievu informazzjoni ċara, affidabbli u evidenza adegwata dwar l-oriġini rinnovabbli tal-unitajiet rilevanti tal-enerġija. Barra minn hekk, għall-elettriku li rċieva appoġġ, il-garanziji tal-oriġini għandhom ikunu rkantati fis-suq u d-dħul għandu jintuża biex jitnaqqsu s-sussidji pubbliċi għall-enerġija rinnovabbli. ï

ê 2009/28/KE Premessa 55 (adattat)

ð ġdid

(46)Id-Direttiva 2004/8/KE 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2004 fuq il-promozzjoni ta’ kogenerazzjoni bbażata fuq id-domanda għal sħana utli fis-suq intern tal-enerġija 32 tipprevedi garanziji tal-oriġini biex tiġi ppruvata l-oriġini tal-elettriku prodott minn impjanti ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza kbira. ð Madankollu, l-ebda użu mhu speċifikat għal ï Ddawn il-garanziji tal-oriġini ma jistgħux ð , ħalli jkunu jistgħu ukoll ï jintużaw fl-iżvelar tal-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli skont l-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE peress li dan jista’ jirriżulta f’konteġġ doppju u żvelar doppju. 2012/27/KE dwar l-effiċjenza tal-enerġija tipprevedi garanziji tal-oriġini biex tiġi ppruvata l-oriġini tal-elettriku prodott minn impjanti ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza kbira. Madankollu, l-ebda użu mhu speċifikat għal dawn il-garanzija tal-oriġini ma jistgħux, biex ikun jistgħu jintużaw ukoll fl-iżvelar tal-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli skont l-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE peress li dan jista’ jirriżulta f’konteġġ doppju u żvelar doppju ð effiċjenza għolja tas-CHP ï.

ê 2009/28/KE Premessa 56 (adattat)

Il-garanziji tal-oriġini waħedhom ma jagħtux dritt li wieħed jibbenefika minn skemi ta’ appoġġ nazzjonali.

ò ġdid

(47)Il-garanziji tal-oriġini, li huma attwalment fis-seħħ għall-elettriku rinnovabbli u t-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli, għandhom jiġu estiżi biex ikopru l-gass rinnovabbli. Dan ikun jipprovdi mezz konsistenti ta’ prova lill-klijenti finali dwar l-oriġini ta’ gassijiet rinovabbli bħall-bijometan u jiffaċilita aktar il-kummerċ transkonfinali tat-tali gassijiet. Huwa jippermetti wkoll il-ħolqien ta’ garanziji tal-oriġini għal gassijiet rinovabbli oħrajn bħalma hu l-idroġenu. 

ê 2009/28/KE Premessa 57 (adattat)

ð ġdid

(48)Jeħtieġ tkun appoġġata l-integrazzjoni tal-enerġija imnn sorsi rinnovabbli fil-grilja ta’ trasmissjoni u ta’ distribuzzjoni u l-użu ta’ sistemi tal-ħażna tal-enerġija għall-produzzjoni integrata u intermittenti ð varjabbli ï tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, ð b’mod partikolari fir-rigward tar-regoli li jmexxu l-bgħit u l-aċċess għall-grilja. Id-Direttiva [Electricity Market Design] tistabbilixxi l-qafas għall-integrazzjoni fil-grilja tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli.. Madankollu, dan il-qafas ma jinkludix dispożizzjonijiet dwar l-integrazzjoni tal-gass minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fil-grilja tal-gass. Huwa għalhekk neċessarju li dawn jinżammu f’din id-Direttiva. ï

ê 2009/28/KE Premessa 58

L-iżvilupp ta’ proġetti tal-enerġija rinnovabbli, inklużi “proġetti tal-enerġija rinnovabbli ta’ interess Ewropew” taħt il-Programm għan-Netwerk Trans-Ewropew għall-Enerġija (TEN-E) għandhu jitħaffef. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha wkoll tanalizza kif l-iffinanzjar ta’ dawn il-proġetti jista’ jittejjeb. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-proġetti ta’ enerġija rinnovabbli li jikkontribwixxu biex tiżdied b’mod sinifikattiv is-sikurezza tal-provvista tal-enerġija fil-Komunità u fil-pajjiżi ġirien.

ê 2009/28/KE Premessa 3 (adattat)

(49)Ġew rikonoxxuti l-opportunitajiet li jkun stabbilit it-tkabbir ekonomiku permezz tal-innovazzjoni u politika sostenibbli dwar l-enerġija kompetittiva. ll-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli spiss tiddependi minn kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) lokali jew reġjonali. L-opportunitajiet għat-tkabbir u l-impjiegi li jġibu l-investimenti reġjonali u lokali fl-enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-Istati Membri u fir-reġjuni tagħhom huma importanti. Għalhekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jappoġġaw miżuri ta’ żvilupp reġjonali u nazzjonali f’dawk l-oqsma, jinkoraġġixxu l-iskambju tal-aħjar prattiki fil-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli bejn inizjattivi ta’ żvilupp lokali u reġjonali u jippromwovu l-użu tal-finanzjament strutturali tal-politika ta’ koeżjoni f’dan il-qasam.

ê 2009/28/KE Premessa 4

(50)Fl-aġevolment tal-iżvilupp tas-suq għal sorsi tal-enerġija rinnovabbli, jeħtieġ li jitqies l-impatt pożittiv fuq l-opportunitajiet ta’ żvilupp reġjonali u lokali, il-prospetti għall-esportazzjoni, il-koeżjoni soċjali u l-opportunitajiet ta’ impjieg, b’ mod parikolari fir-rigward ta’ SMEs kif ukoll produtturi indipendenti tal-enerġija.

ò ġdid

(51)Is-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni l-aktar imbiegħda hija rikonoxxuta fl-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Is-settur tal-enerġija fir-reġjuni l-aktar imbiegħda huwa ħafna drabi kkaratterizzat minn iżolament, provvista limitata u d-dipendenza fuq il-karburanti fossili filwaqt li dawn ir-reġjuni jibbenefikaw minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli lokali importanti. Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jistgħu għalhekk iservu bħala eżempji tal-applikazzjoni tat-teknoloġiji innovattivi tal-enerġija għall-Unjoni. Huwa għalhekk neċessarju li jiġi promoss l-użu tal-enerġija rinnovabbli sabiex jintlaħaq livell ogħla ta’ awtonomija tal-enerġija għal dawk ir-reġjuni u tiġi rikonoxxuta s-sitwazzjoni speċifika tagħhom f’termini tal-potenzjal tal-enerġija rinnovabbli u l-ħtiġijiet ta’ appoġġ pubbliku.

ê 2009/28/KE Premessa 6 (adattat)

ð ġdid

(52)Hu xieraq li tkun appoġġjata l-fażi ta’ dimostrazzjoni u ta’ kummerċjalizzazzjoni ð jitħalla jsir l-iżvilupp ï ta’ teknoloġiji deċentralizzati ta’ enerġija rinnovabbli ð taħt kundizzjonijiet mhux diskriminatorji u bla xkiel għall-finanzjament tal-investimenti fl-infrastruttura ï .Il-bidla għall-produzzjoni deċentralizzata tal-enerġija għandha ħafna benefiċċji inkluż l-utilizzazzjoni tas-sorsi tal-enerġija lokali, iż-żieda fis-sigurtà lokali tal-provvista tal-enerġija, distanzi iqsar ta’ trasport u tnaqqis fit-telf tal-enerġija trażmessa. Din id-deċentralizzazzjoni tiffavorixxi wkoll żvilupp u koeżjoni Komunitarja billi tipprovdi sorsi ta’ dħul u toħloq impjiegi lokalment.

ò ġdid

(53)Bl-importanza li qed tikber tal-awtokonsum tal-elettriku rinnovabbli, jinħtieġu definizzjoni ta’ awtokonsumatur rinnovabbli u qafas regolatorju li jagħti s-setgħa lill-awtokonsumaturi li jiġġeneraw, jaħżnu, jużaw u jbiegħu l-elettriku mingħajr ma jiffaċċjaw piżijiet sproporzjonati. L-awtokonsum kollettiv għandu jkun permess f’ċerti każijiet sabiex iċ-ċittadini li jgħixu f’appartamenti jkunu jistgħu, pereżempju, jibbenefikaw mis-setgħa tal-konsumaturi bl-istess mod bħal unitajiet domestiċi f’dar ta’ familja waħda.

(54)Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini lokali fi proġetti ta’ enerġija rinnovabbli permezz ta’ komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli rriżultat f’valur miżjud sostanzjali f’termini ta’ aċċettazzjoni lokali tal-enerġija rinnovabbli u aċċess għal kapital privat addizzjonali. Dan l-involviment lokali se jkunu dejjem aktar importanti f’kuntest ta’ żieda fil-kapaċità tal-enerġija rinnovabbli fil-futur.

(55)Il-karatteristiċi speċifiċi ta’ komunitajiet lokali tal-enerġija rinnovabbli f’termini ta’ daqs, struttura ta’ sjieda u n-numru ta’ proġetti jistgħu jfixklu l-kompetizzjoni tagħhom fuq bażi ugwali ma’ atturi fuq skala kbira, jiġifieri l-kompetituri bi proġetti akbar jew differenti. Miżuri li jikkumpensaw dawk l-iżvantaġġi jinkludu l-permess lill-komunitajiet tal-enerġija li joperaw fis-sistema tal-enerġija u l-faċilitazzjoni tal-integrazzjoni tagħhom fis-suq.

(56)Peress li jirrappreżentaw madwar nofs il-konsum aħħari tal-enerġija tal-Unjoni, it-tisħin u t-tkessiħ huwa meqjusa bħala settur ewlieni fl-aċċellerazzjoni tad-dekarbonizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija. Barra minn hekk, dan huwa wkoll settur strateġiku fir-rigward tas-sigurtà tal-enerġija, billi huwa previst li madwar 40 % tal-konsum tal-enerġija rinnovabbli sal-2030 għandu jiġi minn enerġija rinnovabbli għat-tisħin u t-tkessiħ. S’issa, in-nuqqas ta’ strateġija armonizzata fil-livell tal-Unjoni, in-nuqqas ta’ internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni u l-frammentazzjoni fis-swieq tat-tisħin u t-tkessiħ wasslu għal progress relattivament kajman f’dan is-settur.

(57)Diversi Stati Membri implimentaw miżuri fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ li jilħqu mira tal-enerġija rinnovabbli għall-2020. Madankollu, fin-nuqqas ta’ miri nazzjonali vinkolanti għall-perjodu wara l-2020, il-bqija tal-inċentivi nazzjonali jistgħu ma jkunux biżżejjed biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dekarbonizzazzjoni fuq perjodu twil ta’ żmien għall-2030 u l-2050. Sabiex ikun hemm konformità ma’ dawn l-għanijiet, tissaħħaħ iċ-ċertezza għall-investituri u jitħeġġeġ l-iżvilupp ta’ suq tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli, filwaqt li jiġi rrispettat l-ewwel prinċipju tal-effiċjenza tal-enerġija, huwa xieraq li jiġu nkoraġġuti l-isforzi tal-Istati Membri fil-provvista tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli ħalli jikkontribwixxu għal żieda progressiva fl-enerġija rinnovabbli. Minħabba n-natura frammentata ta’ xi swieq tat-tisħin u t-tkessiħ, huwa ta’ importanza kbira li tiġi żgurata flessibilità fit-tfassil ta’ sforzi bħal dawn. Huwa importanti wkoll li jiġi żgurat li l-użu potenzjali tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli ma jkollux effetti sekondarji ta’ ħsara ambjentali.

(58)It-tisħin u t-tkessiħ distrettwali bħalissa jirrappreżenta madwar 10 % tad-domanda għas-sħana madwar l-Unjoni, b’differenzi kbar bejn l-Istati Membri. L-istrateġija tal-Kummissjoni dwar it-tisħin u t-tkessiħ għarfet il-potenzjal għad-dekarbonizzazzjoni tas-sistemi tat-tisħin permezz ta’ żieda fl-effiċjenza enerġetika u l-użu tal-enerġija rinnovabbli.

(59)L-istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija għarfet ukoll rwol iċ-ċittadini fit-tranżizzjoni tal-enerġija, fejn iċ-ċittadini jieħdu s-sjieda tat-tranżizzjoni tal-enerġija, jibbenefikaw minn teknoloġiji ġodda biex jitnaqqsu l-kontijiet tagħhom u jipparteċipaw b’mod attiv fis-suq.

(60)Is-sinerġiji potenzjali bejn sforz biex jiżdied l-użu ta’ tisħin u tkessiħ rinnovabbli u l-iskemi eżistenti fid-Direttivi 2010/31/UE u 2012/27/UE għandhom jiġu enfasizzati. L-Istati Membri għandhom, sa fejn ikun possibbli, jkollhom il-possibbiltà li jużaw l-istrutturi amministrattivi eżistenti biex jiġi implimentat dan l-isforz, sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv.

(61)Fil-qasam tat-tisħin distrettwali, huwa għalhekk kruċjali li titħalla ssir il-bidla mill-karburanti lejn l-enerġija rinovabbli u jiġi evitat lock-in regolatorju u teknoloġiku u lock-out teknoloġiku permezz ta’ drittijiet imsaħħa għall-produtturi tal-enerġija rinnovabbli u l-konsumaturi finali, u billi l-għodod jitwasslu għand il-konsumaturi finali biex tiġi ffaċilitata l-għażla tagħhom bejn is-soluzzjoni l-aktar għolja f’dik li hi prestazzjoni tal-enerġija b’qies tal-ħtiġiet tat-tisħin u t-tkessiħ futuri b’konformità mal-kriterji mistennija tal-prestazzjoni tal-bini.

(62)L-Istrateġija Ewropea għal mobilità b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju ta’ Lulju 2016 ġibdet l-attenzjoni li l-bijokarburanti magħmula mill-ikel għandhom rwol limitat fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport u għandhom jiġu eliminati b’mod gradwali u sostitwiti minn bijokarburanti avanzati. Bi tħejjija għat-tranżizzjoni għal bijokarburanti avanzati u li jimminimizzaw l-impatti indiretti kumplessivi tat-tibdil fl-użu tal-art, ikun jixraq li jitnaqqas l-ammont ta’ bijokarburanti u bijolikwidi prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf li jista’ jingħadd lejn il-mira tal-Unjoni stabbiliti f’din id-Direttiva.

(63)Id-Direttiva (UE) 2015/1513 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 33 tistieden lill-Kummissjoni tippreżenta mingħajr dewmien proposta komprensiva għal politika kosteffiċjenti u teknoloġikament newtrali għal wara l-2020, sabiex toħloq perspettiva fit-tul għall-investiment f’bijokarburanti sostenibbli b’riskju baxx li jikkawżaw tibdil indirett fl-użu tal-art u f’mezzi oħra għad-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport. L-inkorporazzjoni ta’ obbligu fuq il-fornituri tal-karburant tista’ tipprovdi ċ-ċertezza għall-investituri u tinkoraġġixxu l-iżvilupp kontinwu ta’ karburanti għat-trasport rinnovabbli alternattivi inklużi l-bijokarburanti avanzati, il-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta’ oriġini mhux bijoloġika, u l-elettriku rinnovabbli fit-trasport. Huwa xieraq li jiġi stabbilit l-obbligu fuq il-fornituri tal-karburant fl-istess livell għal kull Stat Membru biex tkun żgurata konsistenza fl-ispeċifikazzjonijiet u d-disponibbiltà tal-karburanti għat-trasport. Minħabba li l-karburanti għat-trasport huma faċilment ikkummerċjalizzati, il-fornituri tal-karburanti fl-Istati Membri li jipposjedu ftit mir-riżorsi rilevanti faċilment se jkunu jistgħu jakkwistaw il-bijokarburanti minn x’imkien ieħor.

(64)Il-bijokarburanti avvanzati u bijokarburanti oħra u l-biijogass prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, il-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta’ oriġini mhux bijoloġika, u l-elettriku rinnovabbli fit-trasport jistgħu jikkontribwixxu biex jistimulaw emissjonijiet baxxi tal-karbonju u d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport tal-Unjoni b’mod kosteffettiv, filwaqt li jtejbu fost oħrajn id-diversifikazzjoni tal-enerġija fis-settur tat-trasport filwaqt li jippromwovu l-innovazzjoni, it-tkabbir u l-impjiegi fl-ekonomija tal-Unjoni u jnaqqsu d-dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija. L-obbligu tal-inkorporazzjoni fuq il-fornituri tal-karburanti għandha tinkoraġġixxi l-iżvilupp kontinwu ta’ karburanti avvanzati, inklużi il-bijokarburanti, u huwa importanti li jiġi żgurat li l-obbligu tal-inkorporazzjoni jagħti inċentiv għal titjib fil-prestazzjoni tal-gass b’effett ta’ serra tal-karburanti fornuti biex jilħqu dan l-għan. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-gassijiet b'effett ta’ serra, l-innovazzjoni teknoloġika u s-sostenibbiltà ta’ dawk il-karburanti.

(65)Il-promozzjoni ta’ karburanti fossili b’livell baxx ta’ karbonju li huma prodotti minn flussi ta’ skart jistgħu wkoll jikkontribwixxi lejn l-għanijiet tal-politika ta’ diversifikazzjoni tal-enerġija u d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport. Huwa għalhekk xieraq li jiġu inklużi dawk il-karburanti fl-obbligu tal-inkorporazzjoni fuq il-fornituri tal-karburant.

(66)Materja prima għall-ipproċessar industrijali u produttiv li għandha impatti baxxi fuq it-tibdil indirett fl-użu tal-art meta tkun użata għall-bijokarburanti, għandha tiġi promossa sabiex tagħti kontribut għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija. B’mod partikolari materja prima għal bijokarburanti avvanzati, li tapplika teknoloġija aktar innovattiva u anqas matura u li għalhekk jeħtieġ livell ogħla ta’ appoġġ, għandha tiġi inkluża f’Anness ma’ din id-Direttiva. Sabiex jiġi żgurat li dan l-Anness jiġi aġġornat mal-aħħar żviluppi teknoloġiċi filwaqt li jiġu evitati l-effetti negattivi mhux intenzjonati, għandha ssir evalwazzjoni wara l-adozzjoni tad-Direttiva sabiex tivvaluta l-possibbiltà li l-Anness jiġi estiż għal materja prima ġdida.

ê 2009/28/KE Premessa 94

Billi l-miżuri previsti fl-Artikoli 17 sa 19 għandhom effett ukoll fuq il-funzjonament tas-suq intern billi jarmonizzaw il-kriterji ta’ sostenibbiltà għall-bijokarburanti u bijolikwidi għall-iskopijiet tal-miri tal-kontabilità taħt din id-Direttiva, u għalhekk jiffaċilitaw, skont l-Artikolu 17(8), il-kummerċ bejn l-Istati Membri fil-bijokarburanti u bjolikwidi oħra li jikkonformaw ma’ dawk il-kondizzjonijiet, dawn huma bbażati fuq l-Artikolu 95 tat-Trattat. 

ê 2009/28/KE Premessa 59

L-interkonnesjoni fost il-pajjiżi tiffaċilita l-integrazzjoni tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Minbarra li ttejjeb il-varjabilità, l-interkonnessjoni tista’ tnaqqas l-ispejjeż ta’ bbilanċjar, tinkoraġġixxi l-kompetizzjoni reali li twassal għal prezzijiet aktar baxxi, u tappoġġa l-iżvilupp tan-netwerks. Barra minn dan, il-qsim u l-użu ottimali tal-kapaċità tat-trasmissjoni tista’ tgħin biex tiġi evitata l-ħtieġa eċċessiva ta’ kapaċità mibnija ġdida.

ê 2009/28/KE Premessa 60

L-aċċess ta’ prijorità u l-aċċess garantit għall-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinovabbli huma importanti biex sorsi ta’ enerġija rinovabbli jkunu integrati fis-suq intern tal-elettriku, f’konformità mal-Artikolu 11(2) u l-iżvilupp ulterjuri tal-Artikolu 11(3) tad-Direttiva 2003/54/KE. Ir-rekwiżiti relatati maż-żamma tal-affidabilità u s-sikurezza tal-grilja u mad-distribuzzjoni jistgħu jvarjaw skont il-karatteristiċi tal-grilja nazzjonali u l-operat sikur tagħha. L-aċċess ta’ prijorità għall-grilja jipprovdi assigurazzjoni mogħtija lill-ġeneraturi tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli konnessi li jkunu kapaċi jbiegħu u jittrasmettu l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli skont ir-regoli ta’ konnessjoni f’kull ħin, kull meta s-sors ikun disponibbli. Fil-każ li l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinovabbli jkun integrat fis-suq tal-komoditajiet, l-aċċess ta’ garanzija għandu jiżgura li l-elettriku kollu mibjugħ u appoġġat ikollu aċċess għall-grilja, filwaqt li jippermetti l-użu ta’ ammont massimu ta’ elettriku minn sorsi tal-enerġija rinovabbli minn impjanti konnessi mall-grilja. Madankollu, dan ma jimplika l-ebda obbligu tal-Istati Membri li jappoġġaw jew li jintroduċu obbligi ta’ xiri għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli. F’sistemi oħra, għall-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli jiġi definit prezz fiss, ħafna drabi flimkien ma’ obbligu ta’ xiri għall-operatur tas-sistema. F’dan il-każ, diġà ngħata aċċess ta’ prijorità.

ê 2009/28/KE Premessa 61

F’ċerti ċirkostanzi mhux possibbli li jkunu għal kollox żgurati t-trasmissjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mingħajr ma tiġi affettwata l-affidabbiltà jew is-sikurezza tal-grilja. F’dawn iċ-ċirkustanzi jista’ jkun xieraq li jingħata kumpens finanzjarju lil dawk il-produtturi. Madankollu, l-objettivi ta’ din id-Direttiva jirrikjedu żieda sostnuta fit-trasmissjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku prodott minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli mingħajr ma jiġu affettwati l-affidabbiltà jew is-sikurezza tal-grilja. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa sabiex jippermettu penetrazzjoni ogħla tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, inter alia billi jikkunsidraw l-ispeċifitajiet ta’ riżorsi varjabbli u riżorsi li għadhom ma jistgħux jiġu maħżuna. Sa fejn rikjest mill-objettivi stabbiliti f’din id-Direttiva, il-konnessjoni ta’ impjanti tal-enerġija rinnovabbli ġodda għandhom ikunu permessi mill-aktar fis possibbli. Sabiex jitħaffew il-proċeduri ta’ konnessjoni mal-grilji, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu konnessjoni ta’ prijorità jew kapaċitajiet ta’ konnessjoni riżervati għal impjanti ġodda li jipproduċu l-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinovabbli.

ê 2009/28/KE Premessa 62 (adattat)

(67)L-ispejjeż ta’ konnessjoni ta’ produtturi ġodda tal-elettriku u l-gass minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mal-elettriku u l-grilji tal-gass għandhom ikunu Ö ibbażati Õ fuq Ö kriterji Õ oġġettivi, trasparenti u mhux diskriminatorji u għandu jitqies il-benefiċċju li produtturi fissi tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli u produtturi lokali fissi tal-gass minn sorsi rinnovabbli jipprovdu għall-grilji tal-gass u tal-elettriku.

ê 2009/28/KE Premessa 63

Il-produtturi tal-elettriku li jridu jisfruttaw il-potenzjal tal-enerġija minn sorsi rinovabbli fir-reġjuni periferali tal-Komunità, b’mod partikolari fir-reġjuni insulari u f’reġjuni li għandhom densità tal-popolazzjoni baxxa, għandhom, kull meta jkun fattibbli, jibbenefikaw minn spejjeż għall-konnessjoni raġjonevoli biex jiżguraw li huma ma jiġux żvantaġġati b’mod inġust meta mqabbla ma’ produtturi li jinsabu f’żoni iktar ċentrali, iktar industrijalizzati u li għandhom densità ta’ popolazzjoni ogħla.

ê 2009/28/KE Premessa 64

Id-Direttiva 2001/77/KE tistabbilixxi l-qafas għall-integrazzjoni fil-grilja tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Madankollu, hemm varjazzjoni sinifikanti bejn l-Istati Membri fil-grad ta’ integrazzjoni realment miksub. Għal din ir-raġuni huwa meħtieġ li jissaħħaħ il-qafas u li ssir reviżjoni perijodika tal-applikazzjoni tiegħu fil-livell nazzjonali.

ê 2009/28/KE Premessa 24 (adattat)

ð ġdid

(68)Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu tal-bijomassa ð bħala kontribut għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija permezz tal-użi tagħha għall-materjali u l-enerġija ï, l-Komunità Ö Unjoni Õ u l-Istati Membri għandhom jippromwovu mobilizzazzjonið sostenibbli ï akbar tal-injam eżistenti tar-riżervi ð u tar-riżorsi agrikoli ïu l-iżvilupp ta’ sistemi ġodda ta’ silvikultura ð u produzzjoni agrikolaï.

ê 2009/28/KE Premessa 65 (adattat)

ð ġdid

(69)Il-produzzjoni tal-bijokarburanti għandha tkun sostenibbli. Biokarburanti ð , bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa għandhom dejjem jiġu prodotti b’manjiera sostenibbli. Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ï użati għall-konformità mal-mira Ötal-Unjoni Õ miri stabbiliti f’din id-Direttiva, u dawk Ö li Õ jibbenefikaw minn skemi ta’ sostenn nazzjonali s, għandhom għalhekk jiġu meħtieġa jissodisfaw il-kriterji ta’ sostenibbiltà ð u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serraï.

ê 2009/28/KE Premessa 66 (adattat)

ð ġdid

(70)Il-Komuità ÖL-Unjoni Õ għandha tieħu passi xierqa fil-kuntest ta’ din id-Direttiva, inkluża l-promozzjoni ta’ kriterji ta’ sostenibilità ð u l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra ï għall-bijokarburanti ð , u għall-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ï u l-iżvilupp ta’ bijokarburanti tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni fil-Komunità u madwar id-dinja, u li ssaħħaħ ir-riċerka agrikola u l-ħolqien ta’ għarfien f’dawk l-oqsma.

ê 2009/28/KE Premessa 67

L-introduzzjoni ta’ kriterji ta’ sostenibbiltà għall-bijokarburanti m’hijiex ser tikseb l-objettiv tagħha jekk dawk il-prodotti li ma jissodisfawx il-kriterji u li kieku kienu jintużaw bħala bijokarburanti jintużaw, minflok, bħala bijolikwidi fis-setturi tat-tisħin jew tal-elettriku. Għal din ir-raġuni, il-kriterji ta’ sostenibbiltà għandhom japplikaw ukoll għall-bijolikwidi b’mod ġenerali.

ê 2009/28/KE Premessa 68 (adattat)

(68)     Il-Kunsill Ewropew f’Marzu 2007 stieden lill-Kummissjoni biex tipproponi Direttiva komprensiva dwar l-użu tas-sorsi rinovabbli kollha tal-enerġija, li jista’ jkun fiha kriterji u dispożizzjonijiet li jiżguraw il-provvista u l-użu sostenibbli tal-bijoenerġija. Dawn il-kriterji ta’ sostenibbiltà għandhom jiffurmaw parti koerenti minn skema usa’ li tkopri l-bijolikwidi kollha u mhux biss il-bijokarburanti. Kriterji ta’ sostenibbiltà bħal dawn għalhekk għandhom jiġu inklużi f’din id-Direttiva. Bil-għan li jiġi żgurat approċċ koerenti bejn il-linji politiċi tal-enerġija u tal-ambjent, u biex jiġu evitati l-ispejjeż addizzjonali għan-negozju u l-inkoerenza ambjentali li tkun assoċjata ma’ approċċ inkonsistenti, huwa essenzjali li jiġu pprovduti l-istess kriterji ta’ sostenibbiltà għall-użu ta’ bijokarburanti għall-finijiet ta’ din id-Direttiva minn naħa waħda, u d-Direttiva 98/70/KE min-naħa l-oħra. Għall-istess raġunijiet, rappurtar doppju għandu jiġi evitat f’dan il-kuntest. Barra minn hekk, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom fil-qafas ta’ kumitat speċifikament responsabbli għall-aspetti ta’ sostenibbiltà. Barra minn hekk, fl-2009 l-Kummissjoni għandha tanalizza l-inklużjoni possibbli ta’ applikazzjonijiet oħra tal-bijomassa, u l-modalitajiet relatati magħhom.

ê 2009/28/KE Premessa 69 (adattat)

ð ġdid

(71)Id-domanda dinjija dejjem tikber ð l-produzzjoni ta’ materja prima agrikola ï għall-bijokarburanti, u bijolikwidi ð u karburanti mill-bijomassa ï, u l-inċentivi għall-użu tagħhom previst f’din id-Direttiva, m’għandhomx ikollhom l-effett li jinkoraġġixxu l-qerda ta’ artijiet bijodiversi. Dawn ir- Ö It-tali Õ riżorsi limitati, rikonoxxuti f’diversi strumenti internazzjonali bħala li huma ta’ valur għall-bnedmin kollha, għandhom ikunu ppreservati. Flimkien ma dan, il-konsumaturi fil-Komunità jsibuha moralment inaċċettabbli li l-użu miżjud tagħhom tal-bijokarburanti u bijolikwidi jista’ jkollu l-effett li jeqred l-artijiet bijodiversi. Għal dawn ir-raġunijiet, jJeħtieġ Ö għalhekk Õ li jiġu pprovduti kriterji ta’ sostenibbiltà ð u għall-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serraï li jiżguraw li l-bijokarburanti, u bijolikwidi ð u karburanti mill-bijomassa ï jistgħu jikkwalifikaw għall-inċentivi biss meta Ö jkun Õ jista’ jiġi ggarantit li dawn ð il-materja prima agrikola ï ma joriġinawx Ö ma toriġinaxÕ f’żoni bijodiversi jew, fil-każ ta’ żoni ddedikati għal skopijiet ta’ protezzjoni tan-natura jew għall-protezzjoni ta’ ekosistemi jew speċijiet rari, mhedda jew fil-periklu li jinqerdu, l-awtorità kompetenti rilevanti turi li Öjintwera li Õ l-produzzjoni tal-materja prima ð agrikola ï ma tinterferix ma’ dawk l-i Ö mat-tali Õ skopijiet. Il-kriterji ta’ sostenibbiltà għandhom iqisu l-foresta Ö Il-foresti għandhom jitqiesu Õ bħala bijodiversi Ö skont il-kriterji tas-sostennibbiltà, Õ meta Ö jkunu Õ tkun foresti Ö Õforestaprimarji kont id-definizzjoni użata mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) fl-evalwazzjoni tagħha dwar ir-Riżorsi Globali tal-Foresti, li l-pajjiżi globalment jużaw madwar id-dinja biex jirrappurtaw dwar il-limitu tal-foresta primarjajew fejn hija protetta Ö huma protettiÕ mil-liġijiet nazzjonali għall-protezzjoni tan-natura. Żoni fejn isirÖ il-Õġbir ta’ prodotti forestali minbarra l-injam għandhom jiġuÖ meqjusa bħala foresti bijodiversi Õ inklużi, bil-kondizzjoni li l-impatt tal-bniedem ikun żgħir. Tipi oħra ta’ foresti kif definiti mill-FAO, bħal foresti naturali modifikati, foresti semi-naturali u pjantaġġuni, m’għandhomx jitqiesu bħala foresti primarji. Barra minn hekk, fid-dawl tan-natura b’bijodiversità għolja ta’ ċerti artijiet bil-ħaxix, kemm moderati u kemm tropikali, inklużi savani, steppi, artijiet neqsin mix-xita u prateriji b’bijodiversità għolja, lill-bijokarburantið, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ï magħmulin minn materja prima ðagrikolaï li toriġina minn artijiet bħal dawn m’għandhomx jikkwalifikaw għall-inċentivi previsti f’din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi kriterji xierqa u firxiet ġeografiċi xierqa biex tiddefinixxi artijiet bil-ħaxix bħal dawn li għanddom bijodiversità għolja skont l-aqwa provi xjentifiċi disponibbli u l-istandards internazzjonali rilevanti.

ê 2009/28/KE Premessa 70

Jekk art b’ħażniet kbar ta’ karbonju fil-ħamrija jew il-veġetazzjoni tagħha tiġi kkonvertita għall-kultivazzjoni ta’ materja prima għall-bijokarburanti u bijolikwidi oħra, ftit mill-karbonju maħżun ġeneralment jiġi rilaxxat fl-atmosfera, li jwassal għall-formazzjoni tad-dijossidu tal-karbonju. L-impatt negattiv tal-gass b’effett serra li jirriżulta jista’ jinnewtraliżża l-impatt pożittiv tal-gass b’effett serra tal-bijokarburanti jew tal-bijolikwidi, f’xi każi b’marġni wiesa’. L-effetti sħaħ tal-karbonju ta’ din il-konverżjoni għandhom għalhekk jiġu kkunsidrati fil-kalkolu tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra ta’ bijokarburanti u bijolikwidi partikolari. Dan huwa meħtieġ biex ikun żgurat li l-kalkolu tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra jikkunsidra t-totalità tal-effetti tal-karbonju bl-użu ta’ bijokarburanti u bijolikwidi.

ê 2009/28/KE Premessa 71

Meta wieħed jikkalkula l-impatt tal-emissjonijiet tal-gass b’effett serra tal-konverzjoni tal-art, l-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu jistgħu jużaw valuri attwali għall-ħażniet tal-karbonju assoċjati mal-użu ta’ referenza tal-art u mal-użu tal-art wara l-konverzjoni. Huma għandhom ukoll ikunu jistgħu jużaw valuri standard. Il-ħidma tal-Panel Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-Klima huwa l-bażi xierqa għal dawn il-valuri standard. Dik il-ħidma bħalissa mhijiex espressa f’forma li hija applikabbli immedjatament mill-operaturi ekonomiċi. Il-Kummissjoni għalhekk għandha tipproduċi gwida billi tuża din il-ħidma biex isservi bħala l-bażi għall-kalkolu tal-bidliet tal-ħażniet tal-karbonju għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, inkluż tibdiliet bħal dawn għal żoni ifforestati b’kopertura ta’ ħaxix ta’ bejn 10 % u 30 %, savani, artijiet neqsin mix-xita u prateriji.

ê 2009/28/KE Premessa 72

Huwa xieraq li l-Kummissjoni tiżviluppa metodoloġiji bil-ħsieb li tevalwa l-impatt tad-dranaġġ ta’ art bil-peat fuq l-emissjonijiet b’ effett serra.

ê 2009/28/KE Premessa 73 (adattat)

ð ġdid

(72)L-art m’għandhiex tkun ikkonvertita għall-produzzjoni ta’ ð materja prima agrikola għall-ï bijokarburantið, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ïjekk it-telf tal-ħażna tagħha tal-karbonju wara l-konverżjoni ma setgħetx, f’perijodu raġonevoli, b’kont meħud tal-urġenza li jiġi ttrattat it-tibdil fil-klima, tiġi kkumpensata bl-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra li jirriżultaw mill-produzzjoni ð u l-użu ï ta’ bijokarburanti, jew bijolikwidi ðu karburanti mill-bijomassaï. Dan jevitata riċerka impenjattiva bla bżonn mill-operaturi ekonomiċi u l-konverżjoni ta’ art b’ħażna għolja ta’ karbonju li tirriżulta li mhix eliġibbli għall-produzzjoni ta’ materja prima ð agrikola ï għall-bijokarburanti, u bijolikwidi ð u karburanti mill-bijomassa ï. L-inventarji ta’ ħażniet ta’ karbonju madwar id-dinja jindikaw li artijiet mistagħdra u żoni kontinwament ifforestati b’kopertura ta’ ħaxix ta’ aktar minn 30 % għandhom ikunu inklużi f’dik il-kategorija. Żoni ifforestati b’kopertura ta’ ħaxix ta’ bejn 10 % u 30 % għandhom ikunu inklużi wkoll, sakemm ma jkunx hemm evidenza li turi li l-ħażna tal-karbonju tagħhom hija baxxa biżżejjed biex tiġġustifika l-konverzjoni tagħhom skont ir-regoli stabbiliti f’din id-Direttiva. Ir-referenza għall-artijiet mistagħdra għandha tikkunsidra d-definizzjoni stabbilita fil-Konvenzjoni dwar l-Artijiet Mistagħdra ta’ Importanza Internazzjonali, b’ mod partikolari bħala Ħabitat tal-Għasafar tal-Ilma, adottata fit-2 ta’ Frar 1971 f’Ramsar.

ò ġdid

(73)Il-materja prima agrikola mill-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ma għandhiex tiġi prodotta minn art tal-pit peress li l-kultivazzjoni tal-materja prima fuq art tal-pit tirriżulta f’telf sinifikanti tal-istokk tal-karbonju jekk l-art tkompli tiġi iddrejnjata għal dak il-għan filwaqt li n-nuqqas tat-tali drenaġġ ma jkunx jista’ jiġi vverifikat faċilment.

(73)Fil-qafas tal-Politika Agrikola Komuni, il-bdiewa tal-Unjoni għandhom jikkonformaw ruħhom ma’ ġabra komprensiva ta’ rekwiżiti ambjentali ħalli jirċievu appoġġ dirett. Il-konformità ma’ dawk il-kriterji tista’ tiġi vverifikata bl-aktar mod effettiv fil-kuntest tal-politika agrikola. L-inklużjoni ta’ dawk ir-rekwiżiti fl-iskema tas-sostennibbiltà ma tkunx xierqa peress li l-kriterji tas-sostennibbiltà fil-każ tal-bijoenerġija għandhom jistipulaw regoli li jkunu oġġettivi u li japplikaw globalment. Il-verifika tal-konformità skont din id-Direttiva tkun tipperikola wkoll li tikkawża piż amministrattiv bla ħtieġa.

(75)Jixraq li jiddaħħlu kriterji madwar l-Unjoni kollha dwar is-sostennibbiltà u l-emissjoni tal-gassijiet b'effett ta’ serra għall-karburanti mill-bijomassa użati fil-ġenerazzjoni tal-elettriku u tat-tisħin u t-tkessiħ, ħalli jitkompla jiġi żgurat l-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta’ serra bi tqabbil mal-karburanti fossoli, biex b’hekk jiġu evitati impatti mhux intenzjonati fuq is-sostennibbiltà, u jitħeġġeġ is-suq intern.

(76)Biex jiġi żgurat dan, minkejja d-domanda kull ma jmur qed tikber għall-bijomassa mill-foresti, il-ħsad isir b’mod sostenibbli fil-foresti fejn ir-riġenerazzjoni hija żgurata, tingħata attenzjoni speċjali lil dawk iż-żoni li huma espliċitament magħżula għall-protezzjoni tal-bijodiversità, lil pajsaġġi u elementi naturali speċifiċi, jiġu kkonservati r-riżorsi tal-bijodiversità u jiġu ttraċċati l-istokkijiet tal-karbonju, bil-materja prima tal-injam tiġi biss minn foresti li huma maħsuda skont il-prinċipji tal-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti skont proċessi forestarji internazzjonali bħal Forest Europe u bl-implimentazzjoni permezz tal-liġijiet nazzjonali jew l-aħjar prattiċi ta’ mmaniġġjar fil-livell tal-azjendi forestali. L-operaturi għandhom jieħdu l-passi xierqa biex jimminimizzaw ir-risju li jużaw bijomassa mill-foresti mhux sostenibbli għall-produzzjoni tal-bijoenerġija. Għal dan il-għan, l-operaturi għandhom iqiegħdu fis-seħħ approċċ imsejjes fuq ir-riskju. F’dan il-kuntest, jixraq li l-Kummissjoni tiżviluppa gwida operattiva dwar il-verifikazzjoni tal-konformità mal-approċċ imsejjes fuq ir-riskju, wara konsultazzjoni mal-Kumitat dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, u l-Kumitat Forestrarju Permanenti stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/367/KEE 34 .

(77)Biex jitnaqqas kemm jista’ jkun il-piż amministrattiv, il-kriterji tal-Unjoni dwar is-sostennibbiltà u l-iffrankar tal-gass b'effett ta’ serra għandhom japplikaw biss għall-elettriku u t-tisħin mill-karburanti mill-bijomassa prodotti fi stallazzjonijiet b’kapaċità ta’ karburant ta’ 20 MW jew aktar.

(78)Il-karburanti mill-bijomassa għandhom jiġu konvertiti f'elettriku u sħana b’mod effiċjenti ħalli jiġu masimizzati s-sigurtà tal-enerġija u l-iffrankar fil-gassijiet b'effett ta’ serra, kif ukoll biex jitrażżnu l-emissjonijiet tal-pollutanti tal-arja u tiġi minimizzata l-pressjoni fuq ir-riżorsi limitati tal-bijomassa. Għal dan il-għan, l-appoġġ pubbliku għal stallazzjonijiet b’kapaċità ta’ karburant ta’ 20 MW jew aktar, jekk ikun meħtieġ, għandu jingħata biss lil stallazzjonijiet effiċjenti ħafna li jikkombinaw il-produzzjoni tal-qawwa elettrika u s-sħana kif definit fl-Artikolu 2(34) tad-Direttiva 2012/27/UE. L-iskemi ta’ appoġġ eżistenti għall-elettriku msejjes fuq il-bijomassa għandhom madankollu jitħallew sakemm jaslu fi tmiemhom għall-istallazzjonijiet kollha tal-bijomassa. Barra minn hekk, l-elettriku prodott mill-bijomassa f’stallazzjonijiet ġodda b’kapaċità ta’ karburant ta’ 20 MW jew aktar għandu jgħodd biss bħala parti mill-miri u l-obbligi dwar l-enerġija rinnovabbli fil-każijiet ta’ stallazzjonijiet effiċjenti ħafna li jikkumbinaw il-ġenerazzjoni tal-qawwa elettrika u s-sħana . Skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, l-Istati Membri għandhom madankollu jitħallew jagħtu appoġġ pubbliku għall-produzzjoni tas-sorsi rinnovabbli lill-istallazzjonijiet, u jgħoddu l-elettriku li jipproduċu mal-miri u l-obbligi dwar l-enerġija rinnovabbli, ħalli tiġi evitata dipendenza akbar fuq il-karburanti fossili b’impatti ambjentali u klimatiċi akbar f’każijiet fejn, wara li ġew eżawsti l-possibiltajiet tekniċi u ekonomiċi kollha biex jiġu stallati stallazzjonijiet tal-bijomassa effiċjenti ħafna li jikkombinaw is-sħana mal-qawwa elettrika, l-Istati Membri jisfaw iħabbtu wiċċhom ma’ riskju sostanzjat ta’ skarsezza tal-provvista tal-elettriku.

(79)Il-limitu minimu tal-iffrankar tal-emissjoni tal-gassijiet b'effett ta’ serra fil-każ tal-bijokarburanti u l-bijokarburanti prodotti fi stallazzjonijiet ġodda għandu jinżied biex itejjeb il-bilanċ kumplessivi tagħhom tal-gassijiet b'effett ta’ serra filwaqt li jaqta’ qalb li jsiru aktar investimenti fi stallazzjonijiet bi prestazzjoni baxxa fl-iffrankar tal-emissjoni tal-gassijiet b'effett ta’ serra. Din iż-żieda tipprovdi salvagwardji għall-investiment fil-kapaċitajiet tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u l-bijolikwidi.

(80)Abbażi tal-esperjenza fl-implimentazzjoni prattika tal-kriterji tas-sostennibbiltà tal-Unjoni, jixraq li jissaħħaħ ir-rwol tal-iskemi taċ-ċertifikazzjoni nazzjonali u internazzjonali volontraji għall-verifika tal-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà b’mod armonizzat.

ê 2009/28/KE Premessa 74

L-inċentivi previsti f’din id-Direttiva ser jinkoraġġixxu produzzjoni akbar ta’ bijokarburanti u bijolikwidi madwar id-dinja. Fejn il-bijokarburanti u bijolikwidi huma magħmula minn materja prima prodotta fil-Komunità, huma għandhom ikunu wkoll konformi mar-rekwiżiti ambjentali tal-Komunità għall-agrikoltura, inklużi dawk li jikkonċernaw il-protezzjoni tal-kwalità tal-ilma ta’ taħt l-art u tal-wiċċ, u mar-rekwiżiti soċjali. Madankollu, hemm tħassib li l-produzzjoni ta’ bijokarburanti u bijolikwidi f’ċerti pajjiżi terzi jistgħu ma jirrispettawx ir-rekwiżiti minimi ambjentali jew soċjali. Hu għalhekk opportun li jitħeġġeġ l-iżvilupp ta’ strumenti ta’ ftehim multilaterali u bilaterali u skemi internazzjonali jew nazzjonali volontarji li jkopru aspetti ambjentali u soċjali essenzjali, sabiex tingħata promozzjoni għas-sostenibbiltà fil-produzzjoni madwar id-dinja tal-bijokarburanti u bijolikwidi. Fin-nuqqas ta’ strumenti ta’ ftehim jew skemi bħal dawn, l-Istati Membri għandhom jeħtieġu lill-operaturi ekonomiċi biex jirrappurtaw dwar dawk il-kwsitjonijiet.

ê 2009/28/KE Premessa 75

Ir-rekwiżiti għal skema ta’ sostenibbiltà għal użi enerġetiċi tal-bijomassa, minbarra bijolikwidi u bijokarburanti, għandhom ikunu analizzati mill-Kummissjoni fl-2009, billi tkun ikkunsidrata l-ħtieġa li riżorsi ta’ bijomassa jkunu ġestiti b’mod sostenibbli.

ê 2009/28/KE Premessa 76

Il-kriterji ta’ sostenibbiltà jkunu effettivi biss jekk iwasslu għal tibdiliet fl-imġiba tal-atturi fis-suq. Dawk it-tibdiliet iseħħu biss jekk il-bijokarburanti u bijolikwidi li jissodisfaw dawk il-kriterji jkunu jgwadu minn vantaġġ fil-prezz meta imqabbla ma’ dawk li ma jissodisfawhomx. Skont il-metodu tal-bilanċ tal-massa tal-verifika tal-konformità, hemm rabta fiżika bejn il-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi li jilħqu l-kriterji ta’ sostenibbiltà u l-konsum ta’ bijokarburanti u bijolikwidi fil-Komunità, li tipprovdi bilanċ xieraq bejn il-provvista u d-domanda u tassigura vantaġġ fil-prezz li huwa ikbar milli f’sistemi fejn m’hemmx din ir-rabta. Biex ikun żgurat li bijokarburanti u bijolikwidi li jilħqu l-kriterji ta’ sostennibiltà jistgħu jinbiegħu bi prezz ogħla, il-metodu tal-bilanċ tal-massa għandha għalhekk tintuża biex tkun ivverifikata l-konformità. Dan għandu jżomm l-integrità tas-sistema filwaqt li fl-istess ħin jevita l-impożizzjoni ta’ piż mhux raġonevoli fuq l-industrija. Madankollu, jeħtieġ li jiġu vverifikati metodi oħra ta’ verifika.

ê 2009/28/KE Premessa 77

Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra debitament l-Evalwazzjoni tal-Ekosistema għall-Millenju li fiha data utli għall-konservazzjoni ta’ mill-inqas dawk l-oqsma li jipprovdu servizzi bażiċi tal-ekosistema f’sitwazzjonijiet kritiċi bħall-protezzjoni tal-art fejn ix-xmajjar jibdlu d-direzzjoni u l-kontroll tal-erożjoni.

ê 2009/28/KE Premessa 78

Huwa xieraq li jkun immonitorjat l-impatt tal-kultivazzjoni tal-bijomassa, per eżempju permezz ta’ tibdiliet fl-użu tal-art, inkluż l-ispustjar, l-introduzzjoni ta’ speċijiet aljeni invażivi u effetti oħra fuq il-bijodiversità, u effetti fuq il-produzzjoni tal-ikel u l-prosperità lokali. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra s-sorsi rilevanti kollha tal-informazzjoni, inkluża l-mappa tal-ġuħ tal-FAO. Il-bijokarburanti għandhom ikunu promossi b’mod li tkun inkoraġġita produttività agrikola ikbar u l-użu ta’ art degradata.

ê 2009/28/KE Premessa 79 (adattat)

ð ġdid

(81)Huwa fl-interess tal-Komunità ÖUnjoniÕ li jkun inkoraġġit l-iżvilupp ta’ strumenti ta’ ftehim multilaterali u bilaterali u skemi volontarji internazzjonali u nazzjonali li jistabbilixxu standards għall-produzzjoni ta’ bijokarburanti, u bijolikwidi ð, u karburanti mill-bijomassa ï u li jiċċertifikaw li l-produzzjoni ta’ bijokarburanti, ubijolikwidi ð, u karburanti mill-bijomassa ï tissodisfa dawk l-istandards. Għal dik ir-raġuni, għandu jkun hemm provvediment biex jiġi rikonoxxut li dawn il-ftehim jew l-iskemiÖ Õ jagħtu evidenza u data affidabbli, Ö meta Õbil-kundizzjoni li jilħqu standards adegwati ta’ affidabbiltà, trasparenza u verifika indipendenti. ð Sabiex ikun żgurat li l-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjoni tal-gassijiet b'effett ta’ serra tkun verifikata b’mod b’saħħtu u armonizzat u b’mod partikolari biex jiġu evitati l-frodi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tistabbilixxi regoli implimentattivi dettaljati, inklużi standard adegwati rigward l-affidabbiltà, it-trasparenza u l-awditjar indipendenti li jiġu applikati mill-iskemi volontarji.ï

ò ġdid

(82)L-iskemi volontarji jilgħabu parti kull ma jmur dejjem aktar importanti fil-provvediment ta’ evidenza ta’ konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjoni tal-gassijiet b'effett ta’ serra fil-każijiet tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa. Jixraq għaldaqstant li l-Kummissjoni tirrikjedi li l-iskemi volontarji, inklużi dawk li diġà huma rikonoxxuti mill-Kummissjoni, jirrapportaw regolarment dwar l-attività tagħhom. It-tali rapporti għandhom isiru pubbliċi ħalli tiżdied it-trasparenza u tittejjeb is-superviżjoni mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, it-tali rappurtar ikun jipprovdi l-informazzjoni neċessarja sabiex il-Kummissjoni tirrapporta dwar l-operat tal-iskemi volontraji bil-ħsieb li tiġi identifikata l-aħjar prattika u biex tiġi ppreżentata proposta, jekk dan ikun jixraq, ħalli t-tali prattika tajba tiġi promossa aktar.

(83)Biex jiġi ffaċilitat il-funzjonament tas-suq intern, l-evidenza li tirrigwardja l-kriterji tas-sostennibbiltà u l-emissjoni tal-gassijiet b'effett ta’ serra fil-każijiet tal-bijomassa għall-enerġija li tkun inkisbet skont xi skema li ġiet rikonoxxuta mill-Kummissjoni teħtieġ li tiġi aċċettata mill-Istati Membri kollha. L-Istati Membri jeħtieġu jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-prinċipji taċ-ċertifikazzjoni tal-iskemi volontarji billi jissorvelja l-operat tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni li huma akkreditati mill-korp tal-akkreditazzjoni nazzjonali u billi jinfurmaw lill-iskemi volontarji dwar l-osservazzjonijiet rilevanti.

ê 2009/28/KE Premessa 80

Huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti regoli ċari għall-kalkolu ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra mill-bijokarburanti u bijolikwidi u l-karburanti fossili ta’ riferiment tagħhom.

ê 2009/28/KE Premessa 81

Il-prodotti sekondarji mill-produzzjoni u l-użu ta’ karburanti għandhom ikunu kkunsidrati fil-kalkolu tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra. Il-metodu ta’ sostituzzjoni huwa adatt għall-finijiet ta’ analiżi tal-politika iżda mhux għar-regolamentazzjoni ta’ operaturi ekonomiċi individwali u kunsinni individwali ta’ karburanti għat-trasport. F’dawk il-każijiet il-metodu ta’ allokazzjoni ta’ enerġija huwa l-aktar metodu xieraq peress li huwa faċilment applikat, huwa prevedibbli maż-żmien, jimminimizza inċentivi kontro-produċenti u jipproduċi riżultati li huma ġeneralment komparabbli ma’ dawk mogħtija mill-metodu ta’ sostituzzjoni. Għall-finijiet ta’ analiżi tal-politika l-Kummissjoni għandha wkoll, fir-rappurtar tagħha, tippreżenta riżultati bl-użu tal-metodu ta’ sostituzzjoni.

ê 2009/28/KE Premessa 82 (adattat)

ð ġdid

(84)Bil-għan li jkun evitat piż amministrattiv sproporzjonat, għandha tiġi stabbilita lista ta’ valuri awtomatiċi għal mogħdijiet komuni ta’ produzzjoni tal-bijokarburanti ð , il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ï u dik il-lista għandha tiġi aġġornata u għandha titwessa’ meta jkun hemm disponibbli aktar data affidabbli. L-operaturi ekonomiċi għandhom dejjem ikunu intitolati li jikklejmjaw il-livell ta’ ffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra fir-rigward tal-bijokarburanti, u bijolikwidi ð u karburanti mill-bijomassa ï stabbiliti minn dik il-lista. Fejn il-valur awtomatiku għall-iffrankar tal- emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra minn mogħdija tal-produzzjoni huwa taħt il-livell minimu meħtieġ tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra, il-produtturi li jixtiequ juru l-konformità tagħhom ma’ dan il-livell minimu għandhom jintalbu juru li l-emissjonijiet reali mill-proċess tagħhom ta’ produzzjoni huma iktar baxxi minn dawk li kienu maħsuba fil-kalkolu tal-valuri awtomatiċi.

ò ġdid

(85)Huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti regoli ċari għall-kalkolu tal-emissjoni ta’ gass b’effett serra mill-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa u l-karburanti fossili ta’ riferiment tagħhom.

(86)Skont l-għarfien tekniku u xjentifiku attwali, il-metodoloġija tal-kontabbiltà tal-gassijiet b'effett ta’ serra teħtieġ tqis it-trasformazzjoni tal-karburanti mill-bijomassa solidi u gassużi f’enerġija finali ħalli tkun konsistenti mal-kalkolu tal-enerġija rinnovabbli għall-finijiet ta’ għadd lejn il-mira tal-Unjoni stabbilita f’din id-Direttiva. L-allokazzjoni ta’ emissjonijiet għal koprodotti, b’distinzjoni mill-iskart u r-residwi, teħtieġ li tiġi riveduta wkoll f’każijiet fejn l-elettriku u/jew it-tisħin u t-tkessiħ huma prodotti f’impjanti ta’ koġenerazzjoni jew multiġenerazzjoni.

(87)Biex tiġi żgurata l-konsistenza u l-paragunabilità tal-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta’ serra tal-karburanti mill-bijomassa għat-tisħin u t-tkessiħ, u l-ġenerazzjoni tal-elettriku fi Stati Membri differenti, jixraq li tiġi applikata referenza ta’ tqabbil mal-karburanti fossili abbażi tal-emissjonijiet medji tal-Unjoni fis-setturi tat-tisħin u l-elettriku.

(88)Jekk art b’ħażniet kbar ta’ karbonju fil-ħamrija jew il-veġetazzjoni tagħha tiġi kkonvertita għall-kultivazzjoni ta’ materja prima għall-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa, parti mill-karbonju maħżun ġeneralment tiġi rilaxxata fl-atmosfera u twassal għall-formazzjoni tad-dijossidu tal-karbonju. L-impatt negattiv tal-gass b’effett serra li jirriżulta jista’ jinnewtralizza l-impatt pożittiv tal-gass b’effett serra tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa, f’xi każi b’marġni wiesa’. L-effetti sħaħ tal-karbonju ta’ din il-konverżjoni għandhom għalhekk jiġu kkunsidrati fil-kalkolu tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra ta’ bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa partikolari. Dan huwa meħtieġ biex ikun żgurat li l-kalkolu tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra jikkunsidra t-totalità tal-effetti tal-karbonju bl-użu tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa.

(89)Meta wieħed jikkalkula l-impatt tal-emissjonijiet tal-gass b’effett serra tal-konverzjoni tal-art, l-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu jistgħu jużaw valuri attwali għall-ħażniet tal-karbonju assoċjati mal-użu ta’ referenza tal-art u mal-użu tal-art wara l-konverzjoni. Huma għandhom ukoll ikunu jistgħu jużaw valuri standard. Il-metodoloġija tal-Panel Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-Klima huwa l-bażi xierqa għal dawn il-valuri standard. Dik il-ħidma bħalissa mhijiex espressa f’forma li hija applikabbli immedjatament mill-operaturi ekonomiċi. Il-Kummissjoni, għalhekk, teħtieġ li tirrevedi l-linji gwida tal-10 ta’ Ġunju 2010 għall-kalkolu tal-istokkijiet tal-karbonju tal-art għall-finijiet tal-Anness V ta’ din id-Direttiva, filwaqt li tiżgura l-koerenza mar-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 35 .

(90)Il-prodotti sekondarji mill-produzzjoni u l-użu ta’ karburanti għandhom ikunu kkunsidrati fil-kalkolu tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra. Il-metodu ta’ sostituzzjoni huwa adatt għall-finijiet ta’ analiżi tal-politika iżda mhux għar-regolamentazzjoni ta’ operaturi ekonomiċi individwali u kunsinni individwali ta’ karburanti għat-trasport. F’dawk il-każijiet il-metodu ta’ allokazzjoni ta’ enerġija huwa l-aktar metodu xieraq peress li huwa faċilment applikat, huwa prevedibbli maż-żmien, jimminimizza inċentivi kontroproduċenti u jipproduċi riżultati li huma ġeneralment komparabbli ma’ dawk mogħtija mill-metodu ta’ sostituzzjoni. Għall-finijiet ta’ analiżi tal-politika l-Kummissjoni għandha wkoll, fir-rappurtar tagħha, tippreżenta riżultati bl-użu tal-metodu ta’ sostituzzjoni.

(91)Il-prodotti sekondarji huma differenti mir-residwi u r-residwi agrikoli, peress li dawn huma l-għan primarju tal-proċess tal-produzzjoni. Jixraq għalhekk li jiġi ċċarat li r-residwi tal-għelejjel agrikoli huma residwi u mhux prodotti sekondarji. Dan ma għandu l-ebda implikazzjoni fuq il-metodoloġija eżistenti iżda jiċċara d-dispożizzjonijiet eżistenti.

(92)Il-metodu stabbilit li tintuża allokazzjoni tal-enerġija bħala regoli għad-diviżjoni tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra bejn prodotti sekondarji ħadem sew u jeħtieġ jitkompla. Jixraq li l-metololoġija għall-kalkolu tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra li jiġu mill-użu tal-koġenerazzjoni tas-sħana u l-elettriku (CHP) meta is-CHP jintuża fl-ipproċessar tal-bijokarburanti, il-bijokarburanti u l-karburanti mill-bijomassa tiġi allinjata mal-metodoloġija applikata għal CHP li jkun użu aħħari.

(93)Il-metodoloġija tqis l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra mnaqqsa bis-saħħa tal-użu tas-CHP, bi tqabbil mal-użu tal-impjanti tal-elettriku u s-sħana biss, billi tqis l-utilità tas-sħana mqabbla mal-elettriku, u l-utilità tas-sħana f’temperaturi differenti. Isegwi li t-temperaturi ogħla jeħtiġilhom jerfgħu parti ogħla mit-total tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra, mis-sħana f’temperatura baxxa, meta s-sħana hija koprodotta mal-elettriku. Il-metodoloġija tqis il-mogħdija kollha sal-enerġija finali, inkluż il-konverżjoni għal sħana jew elettriku.

ê 2009/28/KE Premessa 84

Bil-għan li jkun evitat l-inkoraġġiment tal-kultivazzjoni ta’ materja prima għal bijokarburanti u bijolikwidi f’postijiet fejn dan jista’ jwassal għal emissjonijiet għoljin ta’ gass b’effett serra, l-użu ta’ valuri awtomatiċi għall-kultivazzjoni għandu jkun limitat għal reġjuni fejn dan l-effett jista’ jkun eskluż b’mod affidabbli. Madankollu, biex ma jkunx hemm piż amministrattiv sproporzjonat, jaqbel li l-Istati Membri jistabbilixxu medji nazzjonali jew reġjonali għall-emissjonijiet mill-kultivazzjoni, inkluż mill-użu ta’ fertilizzanti.

ê 2009/28/KE Premessa 83 (adattat)

(94)Huwa xieraq li d-data użata fil-kalkolu tal-valuri awtomatiċi tinkiseb minn sorsi esperti xjentifiċi, indipendenti u li tiġi aġġornata kif xieraq hekk kif dawn is-sorsi jagħmlu progress fil-ħidma tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi lil dawk is-sorsi biex jindirizzaw, fl-aġġornament tal-ħidma tagħhom, l-emissjonijiet mill-kultivazzjoni, l-effett tal-kondizzjonijiet reġjonali u klimatoloġiċi, l-effetti ta’ kultivazzjoni li tuża agrikoltura sostenibbli u metodi agrikoli organiċi, u l-kontribuzzjoni xjentifika tal-produtturi, fil-Komunità Ö fl-Unjoni Õ u f’pajjiżi terzi, u s-soċjetà ċivili.

ê 2009/28/KE Premessa 85 (adattat)

ð ġdid

(95)Id-domanda globali għall-prodotti agrikoli qed tikber. Parti minn dik iż-żieda fid-domanda ser tkun sodisfatta permezz ta’ żieda fl-ammont ta’ art riżervata għall-agrikoltura. Ir-ristawr ta’ art li ddeterjorat b’mod gravi jew li sofriet minn kontaminazzjoni qawwija u għalhekk ma tistax tintuża, fl-istat attwali tagħha, għal finijiet agrikoli huwa mod kif tiżdied il-medda ta’ art disponibbli għall-kultivazzjoni. L-iskema ta’ sostenibbiltà għandha tippromwovi l-użu ta’ art degradata ristawrata peress li l-promozzjoni tal-bijokarburanti, u il-bijolikwidi ð u l-karburanti mill-bijomassa ï ser tikkontribwixxi għal żieda fid-domanda għall-prodotti bażiċi agrikoli. Anke jekk il-bijokarburanti nnifishom isiru mill-materja prima minn art li diġà qed tintuża għall-agrikoltura, iż-żieda netta fid-domanda għal prodotti agrikoli kkawżata mill-promozzjoni ta’ bijokarburanti tista’ twassal għal żieda netta fl-art użata għall-produzzjoni agrikola. Dan jista’ jaffetwa l-art b’ħażna tal-karbonju għoli, bir-riżultat li jkun hemm telf fil-ħażniet tal-karbonju li jagħmlu ħsara. Biex jitnaqqas dak ir-riskju, huwa xieraq li jkunu introdotti miżuri ta’ akkumpanjament li jinkoraġġixxu rata għola tal-produttività fuq art li diġà hija użata għall-produzzjoni agrikola, l-użu ta’ art degradata, u l-adozzjoni ta’ rekwiżiti ta’ sostenibbiltà, kumparabbli ma’ dawk stabbiliti f’din id-Direttiva għall-konsum Komunitarju tal-bijokarburanti, f’pajjiżi oħra li jikkunsmaw il-bijokarburanti. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa metodoloġija konkreta biex timminimiżża l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra kkawżati minn bidliet indiretti fl-użu tal-art. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha tanaliżża, fuq il-bbażi tal-aħjar evidenza xjentifika disponibbli, b’ mod partikolari, l-inklużjoni ta’ fattur għal tibdiliet indiretti fl-użu tal-art fil-kalkolu tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra u l-ħtieġa li tinċentiviżża bijokarburanti sostenibbli li jimminimiżżaw l-impatt ta’ tibdiliet indiretti fl-użu tal-art u li jtejbu s-sostenibbiltà tal-bijokarburanti fir-rigward tat-tibdiliet indiretti fl-użu tal-art. Fl-iżvilupp ta’ dik il-metodoloġija, il-Kummissjoni għandha, inter alia, tindirizza t-tibdiliet indiretti potenżjali fl-użu tal-art li jirriżultaw minn bijokarburanti prodotti minn materjal ċellulożiku mhux tal-ikel u materjal linjoċellulożiku.

ê 2009/28/KE Premessa 86

Bil-għan li jkun jista’ jinkiseb sehem tas-suq adegwat tal-bijokarburanti, huwa meħtieġ li jkun żgurat li jitpoġġew fis-suq ta’ diżil li fih taħlit ta’ bijodiżil f’perċentwali ogħla minn dawk previsti mill-istandard EN590/2004.

ê 2009/28/KE Premessa 87

Bil-għan li jkun żgurat li bijokarburanti li jiddiversifikaw il-firxa ta’ għalf użata jsiru kummerċjalment vijabbli, dawk il-bijokarburanti għandhom jirċievu ippeżar żejjed taħt l-obbligi nazzjonali tal-bijokarburanti.

ê 2009/28/KE Premessa 88

Rappurtar regolari huwa meħtieġ biex ikun żgurat iffukar kontinwu fuq il-progress fl-iżvilupp ta’ enerġiji minn sorsi rinnovabbli fil-livell nazzjonali u Komunitarju. Huwa xieraq li jkun meħtieġ l-użu ta’ format armonizzat għall-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli li l-Istati Membri għandhom jissottomettu. Dawn il-pjanijiet jistgħu jinkludu l-ispejjez u l-benefiċċji stmati tal-miżuri maħsuba, il-miżuri relatati mal-estensjoni meħtieġa jew it-tisħiħ tal-infrastruttura tal-ġrilja eżistenti, l-ispejjeż u l-benefiċċji stmati biex tiġi żviluppata enerġija minn sorsi rinnovabbli ‘l fuq mil-livell meħtieġ mit-trajettorja indikattiva, informazzjoni dwar l-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali u informazzjoni dwar l-użu tagħhom ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli f’binjiet ġodda jew renovati.

ê 2009/28/KE Premessa 89

Fit-tfassil tas-sistemi ta’ sostenn tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jinkoraġġixxu l-użu ta’ bijokarburanti li jagħtu benefiċċji addizzjonali, — inkluż il-benefiċċji ta’ diversifikazzjoni mogħtija minn bijokarburanti magħmulin mill-iskart, residwi, materjal ċellulożiku mhux tal-ikel, u materjal linjoċellulożiku u alka, kif ukoll pjanti mhux irrigati mkabbrin f’żoni aridi biex tiġi miġġielda d-deżertifikazzjoni, billi jikkunsidraw b’mod debitu l-ispejjeż differenti fil-produzzjoni ta’ enerġija minn bijokarburanti tradizzjonali minn naħa waħda u ta’ dawn il-bijokarburanti li jagħtu benefiċċji addizzjonali min-naħa l-oħra. L-Istati Membri jistgħu jinkoraġixxi fir-riċerka u fl-iżvilupp investiment fir-riċerka u l-iżvilupp fir-rigward ta’ dawk it-teknoloġiji u ta’ oħrajn tal-enerġija rinnovabbli li jeħtieġu ż-żmien biex isiru kompetittivi.

ò ġdid

(96)Biex tiżgura l-implimentazzjoni armonizzata tal-metodoloġija tal-kalkolu tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra u tallinjaha mal-aħħar evidenza xjentifika, il-Kummissjoni teħtieġ li tingħata s-setgħa li tadatta l-prinċipji metodoloġiċi u l-valuri neċessarji għall-valutazzjoni ta’ jekk il-kriterji tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra ġewx issodisfati u li tiddeċiedi jekk ir-rapporti mressqa mill-Istati Membri u pajjiżi terzi fihomx data preċiża dwar l-emissjonijiet tal-kultivazzjoni tal-materja prima.

ê 2009/28/KE Premessa 22 (adattat)

(97)Il-kisba tal-objettivi ta’ din id-Direttiva titlob li l-Komunità ÖUnjoni Õ u l-Istati Membri jiddedikaw ammont sinifikanti ta’ riżorsi finanzjarji għar-riċerka u l-iżvilupp fir-rigward ta’ teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli. B’mod partikolari, l-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandu jagħti prijorità kbira lir-riċerka u l-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli.

ê 2009/28/KE Premessa 90

(98)L-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandha tirrifletti, fejn rilevanti, id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar l-Aċċess għat-Tagħrif, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Tiswir tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja f’Materji Ambjentali, partikolarment kif implimentata permezz tad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali 36 .

ò ġdid

(99)Biex jiġu emendati jew issupplimentati l-elementi mhux essenzjali tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-lista tal-materji prima għall-produzzjoni tal-bijokarburanti avvanzati, li l-kontribut tagħhom lejn l-obbligu tal-fornituri tal-karburant fit-trasport huwa limitat. l-adattament tal-kontenut tal-enerġija tal-karburanti tat-trasport għall-progress xjentifiku u tekniku; il-metodoloġija biex jiġi ddeterminat is-sehem tal-bijokarburant li jirriżulta mill-ipproċessar tal-bijomassa bil-karburanti fossili f’proċess komuni; l-implimentazzjoni tal-ftehimiet dwar l-għarfien reċiproku tal-garanziji tal-oriġini; l-istabbiliment ta’ regoli għall-monitoraġġ tat-tħaddim tas-sistema tal-garanziji tal-oriġini; u r-regoli għall-kalkolu tal-impatt tal-gass b’effett serra tal-bijokarburanti, bijolikwidi u tal-karburant fossili ta’ referenza għat-tqabbil magħhom Hu ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

ê 2009/28/KE Premessa 91 (adattat)

ð ġdid

(100)Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 ðir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 37  ï li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni 38 .

ê 2009/28/KE Premessa 92

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadatta l-prinċipji u l-valuri metodoloġiċi meħtieġa biex ikun valutat jekk il-kriterji ta’ sostennibbiltà ġewx sodisfatti fir-rigward tal-bijokarburanti u bijolikwidi, u li tadatta l-kontenut enerġetiku tal-karburanti għat-trasport għall-progress tekniku u xjentifiku, sabiex tistabbilixxi kriterji u mhedded ġeografiċi għad-determinazzjoni tal-artijiet tal-ħaxix b’bijodiversità għolja, u biex jistabbilixxu definizzjonijiet dettaljati għal art degradata jew kontaminata serjament. Billi dawk il-miżuri huma ta’ kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u huma mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia billi jissuplimentawha b’ elementi ġodda mhux essenzjali, huma għandhom ikunu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

ê 2009/28/KE Premessa 93

Dawk id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/77/KE u tad-Direttiva 2003/30/KE li jidħlu fuq id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom jitħassru mill-aħħar mument possibbli għat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva. Dawk li għandhom x’jaqsmu ma’ miri u rappurtar għall-2010 għandhom jibqgħu fis-seħħ sal-aħħar tal-2011. Huwa għalhekk meħtieġ li d-Direttiva 2001/77/KE u d-Direttiva 2003/30/KE jkunu emendati kif meħtieġ.

ê 2009/28/KE Premessa 95

L-iskema ta’ sostenibbiltà m’għandhiex iżżomm lill-Istati Membri milli jikkunsidraw, fl-iskemi tagħhom ta’ appoġġ nazzjonali, l-ispiża ogħla ta’ produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi li jagħtu benefiċċji li jeċċedu l-valuri minimi stabbiliti fl-iskema ta’ sostenibbiltà.

ê 2009/28/KE Premessa 96 (adattat)

ð ġdid

(101)Billi l-objettivi ġenerali ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li jintlaħaq sehem ta’ a 20 % ð mill-inqas 27% ï ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum gross finali tal-enerġija tal-Komunità Ö Unjoni Õ u sehem ta’ 10 % enerġiji minn sorsi rinnovabbli fil-konsum ta’ enerġija għat-trasport f’kull Stat Membrusal-2020 ð 2030 ï, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u Ö iżda Õ għalhekk Ö jistgħu Õ, minħabba fl-iskala tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju Ö tal-Unjoni Õ l-il-Komunità Ö Unjoni Õ tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TrattatÖ dwar l-Unjoni Ewropea Õ. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.

ê 2009/28/KE Premessa 97

B’konformità mal-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar Leġislazzjoni Aħjar 39 , l-Istati Membri huma mħeġġa li jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom stess li juru, kemm jista’ jkun, il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni u li jagħmluhom pubbliċi,

ò ġdid

(102)L-obbligu li tiġi trasposta din id-Direttiva fil-liġi nazzjonali għandu jiġi limitat għal dawk id-dispożizzjonijiet li jirrappreżentaw emenda sostantiva meta mqabbla mad-Direttiva preċedenti. L-obbligu li jiġu trasposti d-dispożizzjonijiet li mhumiex mibdula, joħroġ mid-Direttiva preċedenti.

(103)B’konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni tat-28 ta' Settembru 2011 ð  40  ï, l-Istati Membri ħadu l-impenn li f’każijiet ġustifikati jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni b’wieħed jew aktar mid-dokumenti li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta’ traspożizzjoni nazzjonali.

(104)Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi ta' l-Istati Membri relatati mal-limitu ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fil-Parti B tal-Anness XI.

ê 2009/28/KE(adattat) (adattat)

ð ġdid

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Suġġett- u kamp ta’ applikazzjoni

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni għall-promozzjoni ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli. Hija tistabbilixxi Ö mira vinkolanti Õ mandatorji nazzjonali ð tal-Unjoniï miri għas-sehem globali ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija ð fl-2030 ï u għas-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport. Hija Ö tistabbilixxi wkoll Õ regoli Ö dwar Õ relatati mat-trasferimenti tal-istatistika bejn l-Istati Membri, il-proġetti konġunti ð appoġġ finanazjarju għall-elettriku prodott minn sorsi rinnovabbli, għall-awtokonsum tal-elettriku rinnovabbli, u għall-użu tal-enerġija rinnovabbli fis-setturi tat-tisħin u t-tkessiħ u t-trasport, il-kooperazzjoni reġjonali  ï bejn l-Istati Membri u ma’ pajjiżi terzi, garanziji tal-oriġini, proċeduri amministrattivi, Ö u Õ informazzjoni u taħriġ, u aċċess għall-grilja tal-elettriku għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli.. Hija tistabbilixxi kriterji ta’ sostenibbiltà ð u ta’ ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra ï għall-bijokarburanti, u il-bijolikwidi ð u l-karburanti mill-bijomassa ï.

ê 2009/28/KE Artikolu 2 (adattat)

ð ġdid

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, id-definizzjonijiet fid-Direttiva 2003/54/KE 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 41  japplikaw.

Id-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw ukoll:

(a)"enerġija minn sorsi rinnovabbli” tfisser l-enerġija minn sorsi rinnovabbli mhux fossili, b’ mod partikolari enerġija mir-riħ, mix-xemx ð(solari termiċi u solari fotovoltajċi) u ï, aerotermika,, ðenerġija ġeotermikaï idrotermika u ð , sħana ambjentali, marea, mewġ u enerġija oħraï oċeanika, idroenerġija, bijomassa, gass mill-miżbla, gass minn impjanti għat-trattament tad-dranaġġ u bijogassijiet;

ò ġdid

(b) “sħana ambjentali” tfisser enerġija mis-sħana f’livell ta’ temperatura siewi li hija estratta jew maqbuda permezz ta’ pompi tas-sħana li jeħtieġu l-elettriku jew xi enerġija awżiljarja oħra biex jaħdmu, u li tista’ tinħażen fl-arja ambjentali, taħt wiċċ art solida jew f’wiċċ l-ilma. Il-valuri rappurtati għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-istess metodoloġija użata għar-rappurtar tal-enerġija tas-sħana estratta jew maqbuda mill-pompi tas-sħana;

ê 2009/28/KE Artikolu 2 (adattat)

ð ġdid

(b) “enerġija aerotermika” tfisser enerġija maħżuna fil-forma ta’ sħana fl-arja ambjentali;

(c) “enerġija ġeotermali” tfisser l-enerġija maħżuna fil-forma ta’ sħana taħt il-wiċċ ta’ art solida;

(d) “enerġija idrotermali” tfisser enerġija maħżuna f’forma ta’ sħana f’ilma tal-wiċċ;

(ec)“bijomassa” tfisser il-frazzjoni bijodegradabbli ta’ prodotti, skart u residwi ta’ oriġini bijoloġika mill-agrikoltura, (inklużi sustanzi veġetali u mill-annimali), l-industriji forestali u industriji relatati inkluż is-sajd u l-akwakultura, kif ukoll il-frazzjoni bijodegradabbli ta’ ðskart, inkluż ï skart industrijali u muniċipali ð ta’ oriġini bijoloġika ï ;

(fd)“konsum finali gross tal-enerġija” tfisser il-prodotti tal-enerġija mwassla għal għanijiet enerġetiċi lill-industrija, it-trasport, id-djar, is-servizzi inklużi s-servizzi pubbliċi, l-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd, inkluż il-konsum ta’ elettriku u sħana mill-fergħa tal-enerġija għall-produzzjoni tal-elettriku u s-sħana u inkluż it-telf ta’ elettriku u sħana fid-distribuzzjoni u t-trasmissjoni;

(ge)“tisħin distrettwali” jew “tkessiħ distrettwali” tfisser id-distribuzzjoni ta’ enerġija termali f’forma ta’ fwar, ilma sħun jew likwidi mkessħin, minn sors ta’ produzzjoni ċentrali permezz ta’ network lill-bini jew siti multipli, għall-użu ta’ tisħin jew tkessiħ ta’ spazju jew proċess;

(hf)“bijolikwidi” tfisser karburant likwidu għal għanijiet ta’ enerġija minbarra għat-trasport, inklużi l-elettriku u t-tisħin u t-tkessiħ, prodott mill-bijomassa;

(ig)“bijokarburanti” tfisser karburant likwidu jew ġassuż għat-trasport prodott mill-bijomassa;

(jh)“garanzija tal-oriġini” tfisser dokument elettroniku li għandu l-funzjoni unika li jagħti prova lil konsumatur finali li parti jew kwantità speċifikata ta’ enerġija kienet prodotta minn sorsi rinnovabbli kif meħtieġ mill-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE;

(ki)“skema ta’ sostenn” tfisser kull strument, skema jew mekkaniżmu applikat minn Stat Membru jew grupp ta’ Stati Membri, li jippromwovu l-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli billi titnaqqas l-ispiża ta’ dik l-enerġija, b’żieda tal-prezz li bih tista’ tinbiegħ, jew b’żieda, permezz ta’ obbligu ta’ enerġija rinnovabbli jew b’mod ieħor, tal-volum ta’ din l-enerġija mixtrija. Dan jinkludi, iżda mhuwiex limitat biss għal, l-għajnuna għall-investiment, l-eżenzjonijiet jew it-tnaqqis mit-taxxi, ir-rifużzjonijiet tat-taxxa, l-iskemi ta’ sostenn għall-obbligu ta’ enerġija rinnovabbli, u l-iskemi ta’ sostenn, inklużi dawk li jużaw ċertifikati ekoloġiċi, iżda wkoll l-iskemi diretti ta’ sostenn għall-prezzijiet, inklużi tariffi “feed-in” u ħlasijiet ta’ primjums;

(lj)“obbligu ta’ enerġija rinnovabbli” tfisser skema ta’ sostenn nazzjonali li tirrikjedi li l-produtturi tal-enerġija jinkludu fil-produzzjoni tagħhom proporzjon speċifikat ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli, li tirrikjedi li l-fornituri ta’ enerġija jinkludu proporzjon speċifikat ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-provvista tagħhom, jew tirrikjedi li l-konsumaturi ta’ enerġija jinkludu fil-konsum tagħhom proporzjon speċifikat ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli. Dan jinkludi skemi li bihom dawn ir-rekwiżiti jistgħu jiġu sodisfatti permezz tal-użu ta’ ċertifikati ekoloġiċi;

(mk)“valur reali” tfisser l-iffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra għall-fażijiet kollha, jew uħud minnhom, ta’ proċess ta’ produzzjoni ta’ bijokarburant speċifiku kkalkulat skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti C tal-Anness V;

(nl)“valur tipiku” tfisser stima tal-emissjonijietrappreżentattiv ta’ gass b’effett serra Ö u Õ l-iffrankar ta’ emissjonijiet għal linja ta’ produzzjoni ta’ bijokarburantð, bijolikwidu jew bijokarburant mill-bijomassa ï partikolariÖ, li huwa rappreżentattiv tal-konsum tal-UnjoniÕ;

(om)“valur awtomatiku” tfisser valur idderivat minn valur tipiku permezz tal-applikazzjoni ta’ fatturi determinati minn qabel u li jista’, f’ċirkostanzi speċifikati f’din id-Direttiva, jintuża minflok valur reali;

(pn)“skart” għandha tkun iddefinita bħalma hi ddefinita fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 42 ; sustanzi li jkunu ġew modifikati jew kontaminati intenzjonalment biex ikunu skont id-definizzjoni ma jkunux koperti minn din id-definizzjoni;

(qo)“għelejjel b'kontenut għoli ta' lamtu” tfisser għelejjel li jinkludu prinċipalment ċereali (irrispettivament minn jekk jintużawx biss il-qmuħ jew il-pjanta kollha bħal fil-każ ta' qamħirrun aħdar, tuberi u għelejjel tal-għeruq (bħal patata, artiċokks, patata ħelwa, kassava u jam), u għelejjel corm (bħal taro u cocoyam);

(rp)“materjal linjoċellulożiku” tfisser materjal magħmul minn linjin, ċelluloża u emiċelluloża bħal bijomassa li joriġinaw minn foresti, għelejjel ta' injam għall-enerġija u residwi u skart ta' industriji li huma bbażati fuq il-foresti;

(sq)“materjal ċellulożiku mhux tal-ikel” tfisser materja prima prinċipalment magħmula minn ċelluloża u emiċelluloża, u b'kontenut aktar baxx ta' linjin minn materjal linjoċellulożiku; hija tinkludi residwi tal-ikel u tal-għalla tal-ikel (bħal tiben, magħlef, ħlief u qxur), għelejjel tal-enerġija ta' ħaxix b'kontenut baxx ta' lamtu (bħal sikrana, switchgrass, miscanthus, kannamieli kbira u, għelejjel ta' kopertura qabel u wara l-għelejjel ewlenin), residwi industrijali (inklużi minn għelejjel għall-ikel u l-għalf wara li żjut veġetali, zokkrijiet, lamti u proteini jkunu ġew estratti), u materjal mill-bijoskart;

(tr)“residwu tal-ipproċessar ” tfisser sustanza li mhijiex il-prodott(i) tal-aħħar li proċess ta' produzzjoni jkun maħsub li jipproduċi direttament; din mhijiex għan primarju tal-proċess ta' produzzjoni u l-proċess ma jkunx ġie mmodifikat apposta biex jipproduċiha;

(us)“karburanti rinnovabbli likwidi jew gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika” tfisser karburanti likwidi jew gassużi, għajr il-bijokarburanti, li l-kontenut enerġetiku tagħhom joriġina minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli għajr il-bijomassa, u li jintużaw fit-trasport;

(vt)“residwi li ġejjin mill-agrikoltura, l-akkwakultura, is-sajd u l-forestrija” tfisser residwi li huma ġenerati direttament mill-agrikoltura, l-akkwakultura, is-sajd u l-forestrija; dawn ma jinkludux residwi minn industriji relatati jew minn ipproċessar relatat;

(wu)‘“bijokarburanti u bijolikwidi ta' riskju baxx tat-tibdil indirett tal-użu tal-art” tfisser bijokarburanti u bijolikwidi, li l-materja prima tagħhom ġiet prodotta fi skemi li jnaqqsu l-ispostament tal-produzzjoni għal finijiet minbarra dawk ta' produzzjoni ta' bijokarburanti u bijolikwidi u li ġew prodotti f'konformità mal-kriterji ta' sostenibbiltà għal bijokarburanti u bijolikwidi mniżżla fl-Artikolu 17 26;.

ò ġdid

(x) “operatur tas-sistema tad-disrtibuzzjoni” tfisser operatur kif definit bħal fl-Artikolu 2(6) tad-Direttiva 2009/72/KE;

(y) “sħana jew kesħa mormija” tfisser sħana jew kesħa li hija ġġenerata bħala prodott sekondarju fi stallazzjonijiet industrijali jew tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u li tiġi dissipata bla ma tintuża fl-arja jew fl-ilma bla aċċess għal sistema ta’ tisħin jew tkessiħ distrettwali;

(z) “repowering” tfisser it-tiġdid ta’ impjanti tal-qawwa elettrika li jipproduċu l-enerġija rinnovabbli, inkluż is-sostituzzjoni sħiħa jew parzjali tal-istallazzjonijiet jew is-sistemi u t-tagħmir tal-operazzjoni, sabiex tinbidel il-kapaċità jew tiżdied l-effiċjenza;

(aa) “awtokonsumatur ta’ sorsi rinnovabbli” tfisser konsumatur kif tiddefinixxih id-Direttiva [MDI Directive] li jikkonsma u jista’ jaħżen u jbiegħ l-elettriku minn sorsi rinnovabbli li jiġġenera fil-bini tiegħu, inkluż blokka ta’ għadd ta’ appartamenti, sit kondiviż jew kummerċjali jew sistema ta’ distribuzzjoni magħluqa, sakemm, fil-każ ta’ awtokonsumaturi tas-sorsi rinnovabbli li mhumiex unitajiet domestiċi, dawk l-attivitajiet ma jikkostitwixxux l-attività kummerċjali jew professjonali primarja tagħhom.

(bb) “awtokonsum ta’ sorsi rinnovabbli” tfisser il-ġenerazzjoni u l-konsum, u, fejn applikabbli, il-ħażna, ta’ elettriku minn sorsi rinnovabbli minn konsumaturi ta’ sorsi rinnovabbli;

(cc) “ftehim dwar ix-xiri tal-qawwa elettrika” tfisser kuntratt li bih persuna ġuridika taqbel li tixtri l-elettriku minn sorsi rinnovabbli direttament minn ġeneratur tal-enerġija;

(dd) “għelejjel tal-ikel u l-għalf” tfisser għelejjel rikki fil-lamtu, għelejjel taz-zokkrijiet u żejt prodotti fuq art agrikola bħala għelejjel ewlenin bl-esklużjoni tar-residwi u materjal imwarrab jew linjoċellulożiku;

(ee) “bijokarburanti avvanzati” tfisser biokarburanti li huma prodotti mill-materji prima elenkati fil-Parti A tal-Anness IX;

(ff) “karburanti fossili bbażati fuq l-ilma” tfiser karburanti likwidi u gassużi prodotti minn flussi tal-iskart ta’ oriġini mhix rinnovabbli, inklużi gassijiet mill-ipproċessar tal-iskart u gassijiet tal-egżost;

(gg) “fornitur tal-karburant” tfisser l-entità li tforni l-karburant fis-suq responsabbli għat-tgħoddija tal-karburant jew l-enerġija minn punt ta’ dazju tas-sisa jew, fejn l-ebda sisa mhi dovauta, kwalunkwe entità relevanti oħra maħtura minn Stat Membru;

(hh) “bijomassa agrikola” tfisser bijomassa prodotta mill-agrikoltura;

(ii) “bijomassa tal-foresta” tfisser bijomassa prodotta mill-forestrija;

(jj) “permess tal-ħsad” tfisser dokument uffiċjali li jagħti d-dritt li tinħasad il-bijomassa tal-foresta;

43 (kk) “SME” tfisser intrapriża mikro, żgħira jew medja kif tiddefinixiha r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE;

(ll) “riġenerazzjoni tal-foresti” tfisser l-istabbiliment mill-ġdid ta’ art forestata permezz ta’ mezzi naturali jew artifiċjali wara t-tneħħija ta’ art forestata preċedenti bil-qtugħ tas-siġar jew minħabba kawżi naturali, inklużi nar jew maltempata;

(mm) “azjenda forestarja” tfisser medda jew aktar ta’ foresta u art imsaġġra oħra li tikkostitwixxi unità waħdanija mill-punt di vista ta’ mmaniġġjar jew utilizzazzjoni;

(nn) “bijoskart” tfisser skart tal-ġonna jew il-parks, skart tal-ikel u tal-kċina mill-unitajiet domestiċi, ir-ristoranti, il-caterers u l-postijiet tal-bejgħ, u skart simili mill-industrija tal-ipproċessar tal-ikel;

(oo) “taħlita ta’ enerġija residwali” tfisser it-taħlita tal-enerġija annwali totali għal Stat Membru, eskluża l-parti koperta mill-garanzija tal-oriġini kkanċellati;

(pp) “karburanti tal-bijomassa” tfisser karburanti solidi u gassużi prodotti mill-bijomassa;

(qq) “bijogass” tfisser karburanti gassużi prodotti mill-bijomassa;

(rr) “offerta miftuħa” tfisser proċedura tal-offerti għall-istallazzjoni ta’ impjanti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli organizzata minn Stat Membru u miftuħa għat-tfigħ tal-offerti minn proġetti li jinsabu fi Stat Membru wieħed jew aktar;

(ss) “offerta konġunta” tfisser proċedura tal-offerti għall-istallazzjoni ta’ impjanti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli organizzata minn żewġ Stati Membri jew aktar, li hija miftuħa għal proġetti li jinsabu fl-Istati Membri kollha involuti;

(tt) “skema ta’ ċertifikat miftuħ” tfisser skema ta’ ċertifikati implimentata minn Stat Membru, li hija miftuħa għal installazzjonijiet li jinsabu fi Stati Membru wieħed jew aktar;

44 (uu) “strumenti finanzjarji” tfisser strumenti finanzjarji kif jiddefinixxihom ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

ê 2009/28/EC (adapted)

Artikolu 3

Miri u miżuri globali nazzjonali mandatorji għall-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli

1. Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli, ikkalkulat skont l-Artikoli 5 sa 11, fil-konsum finali gross ta’ enerġija fl-2020 jkun mill-inqas il-mira globali nazzjonali tiegħu għas-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli f’dik is-sena, kif stabbilit fit-tielet kolonna tat-tabella fil-Parti A tal-Anness I. Dawn il-miri globali nazzjonali mandatorji huma konsistenti ma’ mira ta’ sehem ta’ mill-inqas 20 % mill-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum gross finali tal-enerġija tal-Komunità fl-2020. Sabiex il-miri stabbiliti f’dan l-Artikolu jkunu jistgħu jintlaħqu b’mod aktar faċli, kull Stat Membru għandu jippromwovi u jinkuraġġixxi l-effiċjenza u l-iffrankar tal-enerġija.

ê 2015/1513 Art. 2.2(a)

Għall-fini ta' konformità mal-miri msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, il-kontribut konġunt massimu minn bijokarburanti u bijolikwidi prodotti minn ċereali u minn għelejjel oħra b'kontenut għoli ta' lamtu, u minn għelejjel taz-zokkor u taż-żejt u minn għelejjel imkabbra bħala għelejjel ewlenin primarjament għal skopijiet ta' enerġija fuq art agrikola ma għandux ikun aktar mill-kwantità ta' enerġija li tkun tikkorrispondi għall-kontribut massimu kif stabbilit fil-paragrafu 4(d)..

ê 2009/28/EC (adapted)

2. L-Istati Membri għandhom jintroduċu miżuri mfassla b’mod effikaċi biex jiżguraw li s-sehem ta’ enerġija mis-sorsi rinnovabbli tkun ugwali għal jew taqbeż dawk murija fit-trajettorja indikattiva stabbilita fil-Parti B tal-Anness I.

3. Sabiex jintlaħqu l-miri mniżżla fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu, inter alia, japplikaw il-miżuri li ġejjin:

(a) skemi ta’ sostenn;

(b) miżuri ta’ kooperazzjoni bejn Stati Membri differenti u ma’ pajjiżi terzi għall-kisba tal-miri globali nazzjonali tagħhom skont l-Artikoli 5 sa 11.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 87 u 88 tat-Trattat, l-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li jiddeċiedu skont l-Artikoli 5 sa 11 ta’ din id-Direttiva, sa fejn huma jsostnu enerġija minn sorsi rinnovabbli li tkun prodotta fi Stat Membru differenti.

4. Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-forom kollha ta’ trasport fl-2020 huwa mill-inqas 10 % tal-konsum finali ta’ enerġija fit-trasport f’dak l-Istat Membru.

Għall-għanijiet ta’ dan il-paragrafu, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

ê 2015/1513 Art. 2.2(b) (adapted)

(a) għall-kalkolu tad-denominatur, jiġifieri l-ammont ta' enerġija totali kkunsmat fit-trasport għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, għandhom jitqiesu biss il-petrol, id-diżil il-bijokarburanti kkunsmati fit-trasport bit-triq u bil-ferrovija, u l-elettriku, inkluż l-elettriku użat għall-produzzjoni ta' karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi jew tal-gass ta' oriġini mhux bijoloġika;

ê 2009/28/EC

è1 2015/1513 Art. 2.2(b)

(b) għall-kalkolu tan-numeratur, jiġifieri l-ammont ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli kkunsmat fit-trasport għall-għanijiet tal-ewwel subparagrafu, għandhom jitqiesu t-tipi kollha ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli użati fil-forom kollha ta’ trasport. è1 Dan il-punt għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-punt (d) ta' dan il-paragrafu u l-Artikoli 17(1)(a); ç

ê 2015/1513 Art. 2.2(b)

(c) għall-kalkolu tal-kontribut mill-elettriku prodott minn sorsi rinnovabbli u kkunsmat f'kull tip ta' vettura elettrika u għall-produzzjoni ta' karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi jew tal-gass ta' oriġini mhux bijoloġika għall-fini tal-punti (a) u (b), l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jużaw il-medja tas-sehem tal-elettriku minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli fl-Unjoni jew is-sehem tal-elettriku minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli f'pajjiżhom stess kif imkejjel sentejn qabel dik is-sena partikolari. Barra minn hekk, għall-kalkolu tal-elettriku minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli kkunsmat mit-trasport tal-ferrovija bl-elettriku, dak il-konsum għandu jitqies li jkun 2,5 darbiet daqs il-kontenut tal-enerġija tad-dħul tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli. Għall-kalkolu tal-elettriku minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli kkunsmat minn vetturi elettriċi tat-triq fil-punt (b), dak il-konsum għandu jitqies li jkun ħames darbiet daqs il-kontenut tad-dħul tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli

ê 2015/1513 Art. 2.2(b)

(d) għall-kalkolu ta' bijokarburanti fin-numeratur, is-sehem ta' enerġija minn bijokarburanti prodotti minn ċereali u minn għelejjel oħra b'kontenut għoli ta' lamtu, u minn għelejjel taz-zokkor u taż-żejt u minn għelejjel mkabbra bħala għelejjel ewlenin primarjament għal skopijiet ta' enerġija fuq art agrikola ma għandux ikun aktar minn 7 % tal-konsum finali ta' enerġija fit-trasport fl-Istati Membri fl-2020.

Bijokarburanti prodotti minn materja prima elenkati fl-Anness IX m' għandhomx jgħoddu mal-limitu stabbilit fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-punt.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li s-sehem ta' enerġija minn bijokarburanti prodotti minn għelejjel imkabbra bħala għelejjel ewlenin primarjament għal skopijiet ta' enerġija fuq art agrikola għajr ċereali u għelejjel oħra b'kontenut għoli ta' lamtu, għelejjel taz-zokkor u taż-żejt, ma jgħoddx mal-limitu stabbilit fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-punt, dment li:

(i) il-verifika tal-konformità mal-kriterji ta' sostenibbiltà stipulati fl-Artikolu 17(2) sa (5) twettqet f'konformità mal-Artikolu 18; u

(ii) dawn l-għelejjel tkabbru fuq l-art li taqa' taħt il-punt 8 tal-parti C tal-Anness V u l-bonus korrispondenti ‘eB’ stabbilit fil-punt 7 tal-parti C tal-Anness V ġie inkluż fil-kalkolu tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, għall-fini li tintwera l-konformità mal-Artikolu 17(2).

(e) kull Stat Membru għandu jfittex li jilħaq l-għan li jkun hemm livell minimu ta' konsum fit-territorju tiegħu ta' bijokarburanti prodotti minn materja prima u ta' karburanti oħra elenkati fil-parti A tal-Anness IX. Għal dak l-għan, sas-6 ta' April 2017, kull Stat Membru għandu jistabbilixxi mira nazzjonali, li għandu jimpenja ruħu li jikseb. Il-valur għal din il-mira huwa ta' 0,5 punti perċentwali f'kontenut assolut ta' enerġija tas-sehem ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-forom kollha ta' trasport fl-2020 msemmija fl-ewwel subparagrafu, li għandu jkun issodisfat b'bijokarburanti prodotti minn materja prima, u karburanti oħra elenkati fil-parti A tal-Anness IX. Barra minn hekk, bijokarburanti magħmula minn materja prima mhux elenkati fl-Anness IX li ġew stabbiliti li huma skart, residwi, materjal taċ-ċelluloża mhux tal-ikel u materjal linjoċellulożiku mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u huma użati f'installazzjonijiet eżistenti qabel l-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/1513 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 45 , jistgħu jingħaddu għall-mira nazzjonali.

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu mira nazzjonali aktar baxxa mill-valur ta' referenza ta' 0,5 punti perċentwali, ibbażata fuq waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:

(i) fatturi oġġettivi bħal potenzjal limitat ta' produzzjoni sostenibbli ta' bijokarburanti minn materja prima għal ipproċessar industrijali u produttiv u ta' karburanti oħra elenkati fil-parti A tal-Anness IX, jew id-disponibilità limitata ta' bijokarburanti bħal dawn fuq il-prezzijiet kosteffiċjenti fis-suq;

(ii) il-karatteristiċi speċifiċi tekniċi jew klimatiċi tas-suq nazzjonali għall-karburanti għat-trasport, bħall-kompożizzjoni u l-kondizzjoni tal-flotta tal-vetturi tat-triq; or

(iii) il-politiki nazzjonali jallokaw riżorsi finanzjarji proporzjonati biex iħeġġu l-effiċjenza tal-enerġija u l-użu tal-elettriku minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli fit-trasport.

Fl-istabbiliment tal-miri nazzjonali tagħhom, l-Istati Membri għandhom jipprovdu informazzjoni disponibbli dwar il-kwantitajiet ta' bijokarburanti kkunsmata minn materja prima u karburanti oħra elenkati fil-parti A tal-Anness IX.

Meta jiġu stabbiliti politiki għall-promozzjoni tal-produzzjoni ta' karburanti minn materja prima elenkati fl-Anness IX, l-Istati Membri għandhom iqisu b'mod dovut il-ġerarkija tal-iskart kif stabbilita fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/98/KE, inklużi d-dispożizzjonijiet tagħha rigward il-mentalità li tqis iċ-ċiklu tal-ħajja fuq l-impatti ġenerali tal-ġenerazzjoni u l-ġestjoni ta' flussi ta' skart differenti.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika skont l-Artikolu 24 ta' din id-Direttiva:

il-miri nazzjonali tal-Istati Membri,

fejn disponibbli, il-pjanijiet tal-Istati Membri biex jintlaħqu l-miri nazzjonali,

fejn applikabbli, ir-raġunijiet għal differenzjazzjoni tal-miri nazzjonali tal-Istati Membri meta mqabbla mal-valur ta' referenza, innotifikata f'konformità mal-Artikolu 4(2) tad-Direttiva (UE) 2015/1513, u u

rapport ta' sintesi dwar il-kisbiet tal-Istati Membri lejn il-miri nazzjonali tagħhom;

(f) bijokarburanti prodotti minn materja prima elenkati fl-Anness IX għandhom jitqiesu bħala d-doppju tal-kontenut enerġetiku tagħhom għall-fini ta' konformità mal-mira stabbilita fl-ewwel subparagrafu.

ê 2015/1513 Art. 2.2(c)

Sal-31 ta' Diċembru 2017, il-Kummissjoni għandha, fejn adatt, tippreżenta proposta li tippermetti, soġġett għal ċerti kondizzjonijiet, l-ammont sħiħ tal-elettriku li joriġina minn sorsi rinnovabbli li jintuża biex jagħti l-enerġija lit-tipi kollha ta' vetturi elettriċi, u għall-produzzjoni ta' karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi jew tal-gass ta' oriġini mhux bijoloġika li għandhom jiġu kkunsidrati.

ê 2009/28/EC

Sal-31 ta’ Diċembru 2011, il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, tippreżenta proposta ta’ metodoloġija għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-idroġenu li joriġina minn sorsi rinnovabbli fit-taħlita totali tal-karburant.

ê 2015/1513 Art. 2.2(d)

5. Bil-ħsieb li jiġi minimizzat ir-riskju li konsenji uniċi jiġu ddikjarati aktar minn darba fl-Unjoni, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jagħmlu ħilithom biex isaħħu l-kooperazzjoni fost is-sistemi nazzjonali u bejn is-sistemi nazzjonali u skemi volontarji stabbiliti skont l-Artikolu 18, inkluż bl-iskambju ta' data fejn adatt. Biex ikunu evitati l-modifika jew ir-rimi intenzjonali tal-materjali sabiex dawn jaqgħu taħt l-Anness IX, l-Istati Membri għandhom iħeġġu l-iżvilupp u l-użu tas-sistemi li jsibu u jintraċċaw materja prima u l-bijokarburanti li jirriżultaw tul il-katina tal-valur kollha. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta jiġu skoperti l-frodi, tittieħed azzjoni adatta. L-Istati Membri għandhom sal-31 ta' Diċembru 2017, u kull sentejn wara dan, jirrapportaw dwar il-miżuri li jkunu ħadu jekk ma jkunux ipprovdew informazzjoni ekwivalenti dwar l-affidabbiltà u l-protezzjoni kontra l-frodi fir-rapporti tagħhom dwar il-progress fil-promozzjoni u l-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli mfassla f'konformità mal-Artikolu 22(1)(d).

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 25a biex temenda l-lista ta' materja prima fil-parti A tal-Anness IX sabiex iżżid materja prima, iżda mhux biex tneħħiha. Il-Kummissjoni għandha tadotta att iddelegat separat fir-rigward ta' kull materja prima li għandu jiżdied mal-lista fil-parti A tal-Anness IX. Kull att delegat għandu jkun ibbażat fuq analiżi tal-progress xjentifiku u tekniku l-aktar reċenti, b'kont debitu meħud tal-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE, u li jappoġġa l-konklużjoni li l-materja prima inkwistjoni ma joħloqx domanda addizzjonali għall-art jew effetti distorsivi sinifikanti fuq is-swieq għal prodotti (sekondarji), skart jew residwi, li jipprovdi tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra meta mqabbel ma' karburanti fossili, u li ma għandux ir-riskju li joħloq impatti negattivi fuq l-ambjent u l-bijodiversità.

ò ġdid

Artikolu 3
Mira kumplessiva vinkolanti tal-Unjoni għall-2030

1. L-Istati Membri għandhom kollettivament jiżguraw li l-parti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija tal-Unjoni fl-2030 tkun ta’ mill-inqas 27%.

2. Il-kontributi rispettivi tal-Istati Membri lejn din il-mira kumplessiva tal-2030 għandhom jiġu ffissati u nnotifikati lill-Kummissjoni bħala parti mill-Pjanijiet Integrati Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima skont l-Artikoli minn 3 sa 5 u mill-Artikoli 9 sa 11 tar-Regolament [Governance].

3. Mill-1 ta’ Jannar 2020 ’il quddiem, il-parti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli mill-konsum finali gross tal-enerġija ta’ kull Stat Membru ma għandhiex tkun anqas minn dak li jidher fit-tielet kolonna tat-tabella fil-Parti A tal-Anness I. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji kollha biex jiżguraw l-konformità ma’ din il-linja ta’ bażi.

4. Il-Kummissjoni għandha tappoġġja l-ambizzjoni għolja tal-Istati Membri permezz ta’ qafas abilitanti li jikkonsisti fl-użu mtejjeb tal-fondi tal-Unjoni, b’mod partikolari l-istrumenti finanzjarji, speċjalment fid-dawl tat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-kapital għal proġetti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

5. F’każ li l-Kummissjoni, fil-kuntest tal-valutazzjoni tal-Pjanijiet Integrati Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima skont l-Artikolu 25 tar-Regolament [Governance], issib li l-perkors tal-Unjoni mhux jintlaħaq kollettivament jew jekk il-linja ta’ bażi msemmija fil-paragrafu 3 ma tinżammx, għandu japplika l-Artikolu 27(4) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 4
Appoġġ finanzjarju għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli

1. Suġġett għar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, biex tintlaħaq il-mira tal-Unjoni ffissata fl-Artikolu 3(1), l-Istati Membri jistgħu japplikaw għal skemi ta’ appoġġ. L-iskemi ta’ appoġġ għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandhom jitfasslu b’mod li jevita distorzjonijiet bla bżonn tas-swieq tal-elettriku u li jiżgura li l-produtturi jqisu l-provvista u d-domand tal-elettriku kif ukoll il-limiti possibbli tal-grilja.

2. L-appoġġ għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandu jitfassal b’mod li jintegra l-elettriku minn sorsi rinnovabbli fis-suq tal-elettriku u jiżgura li l-produtturi tal-enerġija rinnovabbli qed iwieġbu għas-sinjali tal-prezz tas-suq u jimmassimizzaw l-introjti tagħhom mis-suq.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-appoġġ għall-elettriku rinnovabbli jingħata b’mod miftuħ, trasparenti, kompetittiv, mhux diskriminatorju u kosteffiċjenti.

4. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw l-effettività tal-appoġġ tagħhom għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli tal-anqas darba kull erba’ snin. Id-deċiżjonijiet dwar il-kontinwazzjoni jew il-prolongazzjoni tal-appoġġ u t-tfassil ta’ appoġġ ġdid għandhom jissejsu fuq ir-riżultati tal-valutazzjonijiet.

Artikolu 5
Il-ftuħ tal-iskemi ta’ appoġġ għall-elettriku rinnovabbli 

1. L-Istati Membri għandhom jiftħu l-appoġġ għall-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli lil ġeneraturi li jinsabu fi Stati Membri oħra taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-appoġġ għal tal-anqas 10% tal-kapaċità ġdida appoġġjata f’kull sena mill-2021 sal-2025 u tal-anqas 15% tal-kapaċità ġdida appoġġjata f’kull sena mill-2026 sal-2030 jkun miftuħ għal stallazzjonijiet li jinsabu fi Stati Membri oħrajn.

3. L-iskemi ta’ appoġġ jistgħu jinfetħu għall-parteċipazzjoni transkonfinali permezz, fost oħrajn, ta’ offerti miftuħa, offerti konġunti, skemi ta’ ċertifikati miftuħa jew skemi ta’ appoġġ konġunt. L-allokazzjoni tal-elettriku rinnovabbli li jibbenefika minn appoġġ taħt offerti miftuħa, offerti konġunti jew skemi ta’ ċertifikati miftuħa lejn kontribuzzjonijiet rispettivi tal-Istati Membri għandha tkun suġġetta għal ftehim ta’ kooperazzjoni li jiffissa r-regoli għar-rimborż tal-fondi transkonfinali, b’segwiment tal-prinċipju li l-enerġija jeħtieġ li tingħadd lejn l-istallazzjoni tal-fondi tal-Istat Membru.

4. Il-Kummissjoni, fl-2025, għandha tivvaluta l-benefiċċji għall-iskjerament kosteffiċjenti tal-elettriku rinnovabbli fl-Unjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu. Abbazi ta’ din il-valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tipproponi li żżid il-perċentwali ffissati fil-paragrafu 2.

Artikolu 6
L-istabbilità tal-appoġġ finanzjarju

Bla ħsara għall-adattamenti neċessarji għall-konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-livell tal-appoġġ mogħti lill-proġetti tal-enerġija rinovabbli, u l-kundizzjonijiet mehmuża miegħu, ma jiġux riveduti b’xi mod li jħalli impatti negattivi fuq id-drittijiet mogħtija hemmekk u fuq l-ekonomija tal-proġetti appoġġati.

ê 2009/28/EC (adapted)

Artikolu 4

Pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli

1. Kull Stat Membru għandu jadotta pjan ta’ azzjoni għall-enerġija rinnovabbli. Il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli għandhom jistabbilixxu l-miri nazzjonali tal-Istati Membri għas-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli kkunsmat fit-trasport, l-elettriku u t-tisħin u t-tkessiħ fl-2020, filwaqt li jitqiesu l-effetti ta’ miżuri ta’ politika oħra marbuta mal-effiċjenza tal-enerġija fuq il-konsum finali tal-enerġija, u miżuri adegwati li għandhom jittieħdu biex jinkisbu dawk il-miri globali nazzjonali, inklużi l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali, it-trasferimenti ppjanati tal-istatistika jew il-proġetti konġunti, il-linji politiċi nazzjonali biex ikunu żviluppati riżorsi eżistenti ta’ bijomassa u jkunu mmobilizzati riżorsi ġodda ta’ bijomassa għal użi differenti, u l-miżuri li għandhom jittieħdu biex ikunu mwettqa r-rekwiżiti tal-Artikoli 13 sa 19.

Sat-30 ta’ Ġunju 2009, il-Kummissjoni għandha tadotta format għall-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli. Dan il-format għandu jiġbor fih ir-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Anness VI. Fil-preżentazzjoni tal-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw ma’ dan il-format.

2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali tagħhom għall-enerġija rinnovabbli lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju 2010.

3. Kull Stat Membru għandu jippubblika u jinnotifika lill-Kummissjoni, sitt xhur qabel ikun previst il-pjan ta’ azzjoni nazzjonali tiegħu, dokument ta’ tbassir li jindika:

(a) il-produzzjoni żejda stmata tiegħu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli li titqabbel mat-trajettorja indikattiva li tista’ tiġi trasferita lil Stati Membri oħra skont l-Artikoli 6 sa 11, kif ukoll il-potenzjal stmat tiegħu għall-proġetti konġunti, sal-2020; u

(b) id-domanda stmata tagħhom għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tkun sodisfatta permezz ta’ mezzi oħra minbarra l-produzzjoni domestika sal-2020.

Din l-informazzjoni tista’ tinkludi elementi marbuta mal-ispiża u l-benefiċċji u l-finanzjament. Dik il-previżjoni għandha tiġi aġġornata fir-rapporti tal-Istati Membri kif stabbilit fl-Artikolu 22(1)(l) u (m).

4. Stat Membru li s-sehem tiegħu tal-enerġija mis-sorsi rinnovabbli waqgħu taħt it-trajettorja indikattiva fil-perijodu immedjatament preċedenti ta’ sentejn stipulata fil-Parti B tal-Anness I, għandu jressaq pjan ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli emendat lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara, fejn jistabbilixxi l-miżuri adegwati u proporzjonati biex jerġa’ jidħol, fi skeda ta’ żmien raġonevoli, fit-trajettorja indikattiva fil-Parti B tal-Anness I.

Il-Kummissjoni tista’, jekk l-Istat Membru ma jkunx laħaq it-trajettorja indikattiva b’marġni limitat, u filwaqt li jitqiesu l-miżuri attwali u futuri meħuda mill-Istat Membru, tadotta deċiżjoni biex tħoll lill-Istat Membru mill-obbligu li jressaq pjan ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli emendat.

5. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli, b’mod partikolari l-adegwatezza tal-miżuri previsti mill-Istat Membru skont l-Artikolu 3(2). B’risposta għal pjan ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli jew għal pjan ta’ azzjoni nazzjonali emendat, il-Kummissjoni tista’ toħroġ rakkomandazzjoni.

6. Il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli u d-dokumenti ta’ tbassir fil-forma kif saru pubbliċi fuq il-pjattaforma tat-trasparenza kif imsemmi fl-Artikolu 24(2), kif ukoll kull rakkomandazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

ê 2009/28/EC

ð ġdid

Artikolu 57

Kalkolu tas-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli

1. Il-konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli f’kull Stat Membru għandu jkun ikkalkulat bħala s-somma ta’:

(a) konsum finali gross ta’ elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

(b) konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli għat-tisħin u t-tkessiħ; u

(c) konsum finali ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport.

Gass, elettriku u idroġenu minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli għandhom ikunu kkunsidrati darba biss fil-punt (a), (b) jew (c) tal-ewwel paragrafu, biex ikun ikkalkulat is-sehem tal-konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Soġġett għat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17 26 (1), il-bijokarburanti, and il-bijolikwidi ð u l-karburanti mill-bijomassa ï li ma jissodisfawx il-kriterji ta’ sostenibbiltà ð u l-iffrankar fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra ï stabbiliti fl-Artikolu 2617(2) sa (6) (7) m’għandhomx jiġu kkunsidrati.

ò ġdid

Għall-kalkolu tal-konsum finali gross ta’ Stat Membru tal-enerġija minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, il-kontribut mill-bijokarburanti u l-bijolikwidi, kif ukoll mill-karburanti mill-bijomassa kkonsmati fit-trasport, jekk prodotti minn għelejjel tal-ikel jew tal-għalf, m’għandux jaqbeż is-7% tal-konsum finali tal-enerġija għat-trasport fit-toroq u l-ferroviji f’dak l-Istat Membru. Dan il-limiti għandu jitnaqqas għal 3.8% fl-2030 b’segwiment tal-perkors stipulat fil-parti A tal-Anness X. L-Istati Membri jistgħu jiffissaw limitu aktar baxx u jistgħu jiddistingwu bejn tipi differenti ta’ bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf, pereżempju billi jiffissaw limitu aktar baxx għall-kontribut mill-bijokarburanti bbażati fuq l-għelejjel mill-ikel u l-għalf, b’qies indirett tal-bidla indiretta fl-użu tal-art.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

2. Meta Stat Membru jqis li minħabba force majeure, jkun impossibli li jilħaq is-sehem tiegħu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2020 stabbilit fit-tielet kolonna tat-tabella fl-Anness 1, għandu jinforma lill-Kummissjoni b’dan mill-aktar fis. Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni dwar jekk ġiex ippruvat li kien hemm force majeure. Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi li ġie pruvat każ ta’ force majeure, hija, għandha tiddetermina x’ aġġustament għandu jsir fil-konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli tal-Istat Membru għas-sena 2020.

32. Għall-għanijiet tal-paragrafu 1(a), il-konsum finali gross ta’ elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli għandu jkun ikkalkulat bħala l-kwantità ta’ elettriku prodott fi Stat Membru minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, ð inkluż il-produzzjoni tal-elettriku minn awtokonsumaturi u komunitajiet tal-enerġija tas-sorsi rinnovabbli uï bl-esklużjoni tal-produzzjoni ta’ elettriku f’unitajiet ta’ ppumpjar tal-ħażniet minn ilma li qabel kien ippumpjat ’il fuq.

F’impjanti multi-kombustibbli li jużaw sorsi rinnovabbli u konvenzjonali, il-parti biss tal-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli għandha tkun ikkunsidrata. Għall-għanijiet ta’ dan il-kalkolu, il-kontribut ta’ kull sors ta’ enerġija għandu jkun ikkalkulat fuq il-bażi tal-kontenut tiegħu ta’ enerġija.

L-elettriku ġġenerat bl-idroenerġija u bl-enerġija mir-riħ għandu jkun ikkunsidrat skont ir-regoli ta’ normalizzazzjoni stabbiliti fl-Anness II.

43. Għall-għanijiet tal-paragrafu 1(b), il-konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli għat-tisħin u t-tkessiħ għandu jkun ikkalkulat bħala l-kwantità ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali prodotta fi Stat Membru minn sorsi rinnovabbli, miżjuda bil-konsum ta’ enerġija oħra minn sorsi rinnovabbli fl-industrija, fid-djar, fis-servizzi, fl-agrikoltura, fil-forestrija u fis-sajd għal finijiet ta’ tisħin, tkessiħ u ta’ pproċessar.

F’impjanti multi-kombustibbli li jużaw sorsi rinnovabbli u konvenzjonali, għandha tkun ikkunsidrata biss il-parti tat-tisħin u t-tkessiħ prodotta minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Għall-għanijiet ta’ dan il-kalkolu, il-kontribut ta’ kull sors ta’ enerġija għandu jkun ikkalkulat fuq il-bażi tal-kontenut tiegħu ta’ enerġija.

ð L-enerġija termali ambjentali ï aerotermika, ġeotermali u idrotermali maqbuda minn pompi tas-sħana għandha titqies għall-iskopijiet tal-pargrafu 1(b) bil-kondizzjoni li l-output finali tal-enerġija jisboq sew l-input ta’ energija primarja meħtieġ biex jitħaddmu l-pompi tat-tisħin. Il-kwantita’ ta’ sħana li għandha tiġi meqjusa bħala enerġija minn sorsi rinovabbli għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva għandu jiġi kkalkulat skont il-metodoloġija stabblilita fl-Anness VII.

L-enerġija termali ġġenerata minn sistemi ta’ enerġija passiva, li taħthom jinkiseb passivament konsum inqas ta’ enerġija permezz tad-disinn tal-bini jew minn sħana ġġenerata minn enerġija minn sorsi mhux rinnovabbli, m’għandhiex tkun ikkunsidrata għall-għanijiet tal-paragrafu 1(b).

ò ġdid

4. Għall-finijiet tal-paragrafu 1(c), għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) Il-konsum finali gross tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport għandu jiġi kkakulat bħala s-somma tal-bijokarburanti, il-karburanti mill-bijomassa u l-karburanti rinnovabbli tat-trasport likwidi u gassużi ta’ oriġini mhix bijoloġika kollha kkonsmati mis-settur tat-trasport. Madankollu, il-karburanti rinnovabbli tat-trasport likwidi u gassużi ta’ oriġini mhix bijoloġika li huma prodotti mill-elettriku rinnovabbli għandhom jitqiesu biss bħala parti mill-kalkolu skont il-paragrafu 1(a) meta tiġi kkalkulata l-kwantità tal-elettriku prodott fi Stat Membru mis-sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

(b) Għall-kalkolu tal-konsum finali gross tal-enerġija fit-trasport, għandhom jintużaw il-valuri li jirrigwardjaw il-kontenut tal-enerġija tal-karburanti tat-trasport, kif jistipula l-Anness III. Għad-determinazzjoni tal-kontenut tal-enerġija tal-karburanti tat-trasport mhux inklużi fl-Anness III, l-Istati Membri għandhom jużaw l-istandards rispettivi tal-ESO għad-determinazzjoni tal-valuri kalorifiċi tal-karburanti. Fejn l-ebda standard tal-ESO ma ġie adottat għal dan il-għan, għandhom jintużaw l-istandards rispettivi tal-ISO.

5. Bil-ħsieb li jiġi minimizzat ir-riskju li konsenji uniċi jiġu ddikjarati aktar minn darba fl-Unjoni, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom isaħħu l-kooperazzjoni fost is-sistemi nazzjonali u bejn is-sistemi nazzjonali u skemi volontarji stabbiliti skont l-Artikolu 27, inkluż bl-iskambju ta' data fejn adatt.

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 32 biex temenda l-lista ta' materja prima fil-partijiet A u B tal-Anness IX sabiex iżżid materja prima, iżda mhux biex tneħħiha. Kull att delegat għandu jkun ibbażat fuq analiżi tal-progress xjentifiku u tekniku l-aktar reċenti, b'kont debitu meħud tal-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE, b’mod konformi mal-kriterji tas-sostennibilità tal-Unjoni, u li jappoġġa l-konklużjoni li l-materja prima inkwistjoni ma toħloqx domanda addizzjonali għall-art u tħeġġeġ l-użu tal-iskart u r-residwi filwaqt li tevita effetti distorsivi sinifikanti fuq is-swieq għal prodotti (sekondarji), skart jew residwi, li tipprovdi tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra meta mqabbla ma' karburanti fossili, u li ma toħloqx impatti negattivi fuq l-ambjent u l-bijodiversità.

Kull sentejn (2), il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni tal-lista ta’ materji prima fil-partijiet A u B tal-Anness IX ħalli żżid, il-materji prima, b’konformità mal-prinċipji ffissati f’dan il-paragrafu. L-ewwel valutazzjoni għandha sseħħ mhux aktar tard minn sitt (6) xhur wara [date of entry into force of this Directive]. Jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ddelegati biex temenda l-lista ta' materji prima fil-partiijet A u B tal-Anness IX sabiex iżżid materji prima, iżda mhux biex tneħħihom.

ê 2015/1513 Art. 2.3 (adattat)

56. Il-Kummissjoni għandhaÖÕtingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 25a 32 25a fir-rigward tal-adattament tal-kontenut ta' enerġija ta' karburanti għat-trasport kif stabbilit fl-Anness III, għall-progress xjentifiku u tekniku

ê 2009/28/KE (adattat)

67. Is-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli għandu jkun ikkalkulat bħala l-konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli diviż bil-konsum finali gross ta’ enerġija mis-sorsi kollha ta’ enerġija, mogħti bħala perċentwali.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, is-somma msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi aġġustata skont l-Artikoli6, 8, 10 u 11 8, 10, 12 u 13  .

Meta jsir il-kalkolu tal-konsum finali gross tal-enerġija ta’ Stat Membru għall-iskop li titkejjel il-konformità tiegħu mal-miri u t-trajettorja indikattiva stabbilita f’din id-Direttiva, il-kwantità ta’ enerġija kkunsmata fl-avjazzjoni għandha, bħala proporzjon tal-konsum finali gross tal-enerġija ta’ dak l-Istat Membru, titqies li mhijiex aktar minn 6,18 %. Fil-każ ta’ Ċipru u Malta, l-ammont ta’ enerġija ikkonsmata fl-avjazzjoni għandha, bħala proporzjon tal-konsum finali gross tal-enerġija ta’ dawk l-Istati Membri, jiġi kkunsidrat li m’huwiex aktar minn 4,12 %.

78. Il-metodoloġija u d-definizzjonijiet użati fil-kalkolu tas-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli għandhom ikunu dawk tar-Regolament (KE) Nru 1099/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 dwar l-istatistika dwar l-enerġija 46 .

L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-koerenza tal-informazzjoni statistika użata fil-kalkolu ta’ dawk l-ishma settorjali u globali u l-informazzjoni statistika rappurtata lill-Kummissjoni taħt ir-Regolament dwar l-Istatistika tal-Enerġija (KE) Nru 1099/2008.

Artikolu 68

Trasferimenti statistiċi bejn l-Istati Membri

ê 2015/1513 Art. 2.4 (adattat)

ð ġdid

1. L-Istati Membri jistgħu jaqblu dwar u jistgħu jagħmlu arranġamenti għat-trasferiment statistiku ta' ammont speċifikat ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli minn Stat Membru wieħed għal Stat Membru ieħor. Il-kwantità trasferita għandha:

(a) titnaqqas mill-ammont ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli li jkun ikkunsidrat fil-kejl ð tas-sehem tal-enerġija rinnovabbli tal-ï tal-konformità mill- Istat Membru li jwettaq it-trasferimen ð għall-finijiet ta’ din id-Direttiva ï mar-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1), (2) u (4); u

(b) tiżdied mal-ammont ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli li jkun ikkunsidrat fil-kejl konformità minn Stat Membru ieħor ð tas-sehem tal-enerġija rinnovabbli tal-Istat Membru ï li jaċċetta t-trasferiment mar-rekwiżiti tal-Artikolu3(1), (2) u (4) ð għall-finijiet ta’ din id-Direttivaï.

2. L-arranġamenti msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu fir-rigward tal-Artikolu 3(1), (2) u (4) jista' jkollhom durata ta' sena waħda jew aktar. Dawn għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn tliet xhur ð 12 ï wara t-tmiem ta' kull sena li fiha jkollhom effett. It-tagħrif mibgħut lill-Kummissjoni għandu jinkludi l-kwantità u l-prezz tal-enerġija involuta.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

3. It-trasferimenti għandhom isiru effettivi biss wara li kull Stat Membru involut fit-trasferiment ikun innotifika t-trasferiment lill-Kummissjoni.

Artikolu 79

Proġetti konġunti bejn l-Istati Membri

1. Żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu jikkooperaw għal kull tip ta’ proġetti konġunti marbuta mal-produzzjoni tal-elettriku, it-tisħin jew it-tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Dik il-kooperazzjoni tista’ tinvolvi operaturi privati.

2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-proporzjon jew l-ammont ta’ elettriku, tisħin jew tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli prodott minn kwalunkwe proġett konġunt fit-territorju tagħhom, li beda jaħdem wara 25 ta’ Ġunju 2009, jew mill-kapaċità miżjuda ta’ impjantli ġie renovat wara dik id-data, li għandu jkun ikkunsidrat bħala li jgħodd għall-mira globali ð għas-sehem tal-enerġija rinnovabbli nazzjonali kumplessiv ï ta’ Stat Membru ieħor għall-finijiet tal-kejl tal-konformità mar-rekwiżitita’ din id-Direttiva.

3. In-notifika msemmija fil-paragrafu 2 għandha:

(a) tiddeskrivi l-impjant propost jew tidentifika l-impjant rinnovat;

(b) tispeċifika l-proporzjon jew l-ammont ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ prodott mill-impjant li għandu jitqies bħala li jgħodd għall-mira globali ð għas-sehem tal-enerġija rinnovabbli nazzjonali kumplessiv ï ta’ Stat Membru ieħor;

(c) tidentifika l-Istat Membru li qed jibbenefika min-notifika; u

(d) tispeċifika l-perijodu, f’sena kalendarja sħiħa, li matulha l-elettriku jew it-tisħin jew it-tkessiħ prodott mill-impjant minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli għandu jitqies bħala li jgħodd għall-mira globali ð għas-sehem tal-enerġija rinnovabbli nazzjonali kumplessiv ï ta’ Stat Membru ieħo.

4. Il-perijodu speċifikat taħt il-punt (d) tal-paragrafu 3 m’għandux jestendi lil hinn mill-2020. It-terminu ta’ proġett konġunt jista’ jestendi lil hinn mill-2020 ð 2030 ï .

5. Notifika li ssir skont dan l-Artikolu m’għandhiex tinbidel jew tiġi rtirata mingħajr il-qbil konġunt tal-Istat Membru li jagħmel in-notifika u l-Istat Membru identifikat taħt il-punt (c) tal-paragrafu 3.

Artikolu 810

Effetti tal-proġetti konġunti bejn l-Istati Membri

1. Fi żmien tliet xhur mit-tmiem ta’ kull sena li taqa’ fil-perijodu speċifikat fil-punt (d) tal- Artikolu 7 9 (3)(d), l-Istat Membru li jkun għamel in-notifika skont l-Artikolu79 għandu joħroġ ittra ta’ notifika li tiddikjara:

(a) l-ammont totali ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ prodott matul is-sena minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mill-impjant li kien is-suġġett tan-notifika skont l-Artikolu 7 9; u

(b) l-ammont ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ prodott matul is-sena minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli minn dak l-impjant li tgħodd għall-mira globali ð  għas-sehem tal-enerġija rinnovabbli nazzjonali kumplessiv ï ta’ Stat Membru ieħor skont it-termini tan-notifika.

2. L-Istat Membru li jinnotifika għandu jibgħat l-ittra ta’ notifika lill-Istat Membru li jibbenefika min-notifika u lill-Kummissjoni.

3. Għall-finijiet tal-kejl tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttivadwar miri nazzjonali globali, l-ammont ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli nnotifikat skont il-punt (b) tal-paragrafu 1 għandu:

(a) jitnaqqas mill-ammont ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ minn sorsi rinnovabbli li jkun ikkunsidrat, fil-kejl tal-konformità tal- ðtas-sehem tal-enerġija rinnovabbli tal-ï Istat Membru li joħroġ l-ittra ta’ notifika skont il-paragrafu 1; u

(b) itnaqqas mill-ammont ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ minn sorsi rinnovabbli li jkun ikkunsidrat, fil-kejl tal-konformità tal- ðtas-sehem tal-enerġija rinnovabbli tal-ï tal-konformità tal-Istat Membru li joħroġ l-ittra ta’ notifika skont il-paragrafu 1.

Artikolu 9 11

Proġetti konġunti bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi

1. Stat Membru wieħed jew aktar jistgħu jikkooperaw ma’ pajjiż terz jew aktar dwar kull tip ta’ proġetti konġunti rigward il-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli. Din il-kooperazzjoni tista’ tinvolvi operaturi privati.

2. L-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli f’pajjiż terz għandu jkun ikkunsidrat biss għall-finijiet ta’ kejl tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva f’dak li jirrigwarda l-objettivi nazzjonali kollha  ð tas-sehem tal-enerġija rinnovabbli tal-Istati Membri ïjekk jintlaħqu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) l-elettriku jiġi kkunsmat fil-Komunità Öfl-Unjoni. Dan Õ ir-rekwiżit li jiġi kkunsidrat li ġie ssodisfatt fejn:

(i) ammont ekwivalenti ta’ elettriku għall-elettriku kkunsidrat ġie nnominat b’mod deċiż għall-kapaċità ta’ interkonnessjoni allokata mill-Operaturi tas-Sistema ta’ Trasmissjoni fil-pajjiż tal-oriġini, il-pajjiż tad-destinazzjoni u, jekk rilevanti, kull pajjiż terz ta’ tranżitu;

(ii) mmont ekwivalenti ta’ elettriku għall-elettriku kkunsidrat ġie rreġistrat b’mod deċiż fl-iskeda ta’ bilanċ mill-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni min-naħa Komunitarja Ö tal-Unjoni Õ ta’ interkonnettur; u

(ii) il-kapaċità nominata u l-produzzjoni tal-elettriku mis-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli permezz tal-installazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(b) għall-istess perijodu ta’ żmien;

(b) l-elettriku jiġi prodott minn impjant li għadu kif inbena li sar operattiv wara 25 ta’ Ġunju 2009* jew permezz taż-żieda fil-kapaċità ta’ impjant li ġie rinnovat wara dik id-data, taħt proġett konġunt kif imsemmi fil-paragrafu 1; u

(c) l-ammont ta’ elettriku prodott u esportat ma rċeviex appoġġ minn skema ta’ appoġġ ta’ pajjiż terz minbarra għajnuna għall-investiment li ngħatat lill-impjant.

3. L-Istati Membri jistgħu japplikaw lill-Kummissjoni, għall-finijiet tal-Artikolu 57, sabiex jittieħed kont tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u kkunsmati minn pajjiż terz, fil-kuntest tal-bini ta’ interkonnettur b’tul ta’ żmien twil ħafna bejn l-Istat Membru u pajjiż terz jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-kostruzzjoni tal-interkonnettur bdiet sal-31 ta’ Diċembru ð 2026 ï 2016;

(b) m’għandux ikun possibbli li l-interkonnettur isir operattiv sal-31 ta’ Diċembru ð 2030 ï 2020;

(c) għandu jkun possibbli li l-interkonnettur isir operattiv sal-31 ta’ Diċembru ð 2032 ï 2022;

(d) wara li jibda jopera, l-interkonnettur ser jintuża għall-esportazzjoni lejn il-Komunità Öl-Unjoni Õ,skont il-paragrafu 2, tal-elettriku ġġenerat minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

(e) l-applikazzjoni tirrigwarda proġett konġunt li jissodisfa l-kriterji fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2 u li ser juża l-interkonnettur wara li jibda jaħdem, u għal kwantità ta’ elettriku li ma tkunx aktar mill-kwantità li ser tiġi esportatafil-Komunità Öfl-Unjoni Õ wara li l-interkonnettur jibda jaħdem.

4. Il-proporzjon jew l-ammont ta’ elettriku prodott minn kwalukwe impjant fit-territorju ta’ pajjiż terz, li għandu jiġi meqjus bħala li jgħodd għall-mira globali ðgħas-sehem tal-enerġija rinnovabbli nazzjonali kumplessiv ï ta’ Stat Membru wieħed jew aktar għall-għanijiet ð ta’ din id-Direttiva ï tal-kejl tal-konformità mal-Artikolu 3, għandu jiġi notifikat lill-Kummissjoni. Meta aktar minn Stat Membru wieħed huwa kkonċernat, id-distribuzzjoni bejn l-Istati Membri ta’ dan il-proprzjon jew l-ammont għandha tkun notifikata lill-Kummissjoni. Dak il-proporzjon jew l-ammont m’għandux jaqbeż il-proporzjon jew l-ammont verament esportat lejn u kkonsumat fil-Komunità Öfl-UnjoniÕ, li jikkorrispondi għall-ammont imsemmi fil-paragrafu 2(a)(i) u (iii) ta’ dan l-Artikolu u li jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu (2)(a) tiegħu. In-notifika għandha ssir minn kull Stat Membru lil dawk li l-proporzjon jew l-ammont ta’ elettriku għandu jgħodd għall-objettiv globali nazzjonali tiegħu.

5. In-notifika msemmija fil-paragrafu 4 għandha:

(a) tiddeskrivi l-impjant propost jew tidentifika l-impjant rinnovat;

(b) tispeċifika l-proporzjon jew l-ammont ta’ elettriku prodott mill-impjant li għandu jitqies bħala li jgħodd għall-mira nazzjonali ð għas-sehem nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli ïta’ Stat Membru kif ukoll, soġġett għar-rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità, l-arranġamenti finanzjarji ekwivalenti;

(c) tispeċifika l-perijodu, fi snin kalendarji sħaħ, li matulu l-elettriku għandu jitqies bħala li jgħoddgħall-mira ġenerali nazzjonali ð għas-sehem ġenerali nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli ï tal-Istat Membru; u

(d) tinkludi dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-għarfien tal-punti (b) u (c) minn pajjiż terz li fit-territorju tiegħu għandu jibda’ jaħdem l-impjant u l-proporzjoni jew ammont ta’ elettriku prodott mill-impjant li ser ikun għall-użu domestiku minn dak il-pajjiż terz.

6. Il-perijodu speċifikat taħt il-punt (c) tal-paragrafu 5 ma jistax jestendi lil hinn mill-2020. It-terminu ta’ proġett konġunt jista’ jestendi lil hinn mill-2020 ð 2030 ï .

7. Notifika li ssir taħt dan l-Artikolu ma tistax tinbidel jew tiġi rtirata mingħajr il-qbil konġunt tal-Istat Membru li jagħmel in-notifika u l-Istat terz li rrikonoxxa l-proġett konġunt skont il-punt (d) tal-paragrafu 5.

8. -Istati Membri u l-Komunità ÖUnjoni Õgħandhom jinkoraġġixxu lill-korpi rilevanti tat-Trattat Komunitarju dwar l-Enerġija biex, skont it-Trattat Komunitarju dwar l-Enerġija, jieħdu miżuri meħtieġa sabiex il-partijiet kontraenti fit-trattat ikunu jistgħu japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar il-koperazzjoni stabbiliti f’din fid-Direttiva bejn l-Istati Membri.

Artikolu 1012

Effetti tal-proġetti konġunti bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi

1. Fi żmienð 12 ï 3 xhur mit-tmiem ta’ kull sena li taqa’ fil-perijodu speċifikat taħt l-Artikolu 9 11 (5)(c), l-Istat Membru li jkun għamel in-notifika skont l-Artikolu 9 11 għandu joħroġ ittra ta’ notifika li tiddikjara:

(a) l-ammont totali ta’ elettriku prodott matul dik is-sena minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mill-impjant li kien is-suġġett tan-notifika skont l-Artikolu 9 11;

(b) l-ammont ta’ elettriku prodott matul is-sena minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli minn dak l-impjant li jgħodd għall-mira globali nazzjonali ð għas-sehem ġenerali nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli ï skont it-termini tan-notifika skont l-Artikolu 9 11 ; u

prova ta’ konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9 11 (2).

2. L-Istat Membru għandu jibgħat l-ittra ta’ notifika lill-pajjiż terz li jkun irrikonoxxa l-proġett skont l-Artikolu 9 11 (5)(d) u lill-Kummissjoni.

3. Għall-finijiet tal-kejl tal-konformità tal-objettiv mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva dwar ð kalkolu tal-ishmaï nazzjonali globali ð tal-enerġija rinnovabbli skont din id-Direttiva ï il-miri globali nazzjonali, tl-ammont ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli nnotifikat skont il-punt (b) tal-paragrafu 1 għandu jiġi miżjud mal-ammont tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli li jitqies, fil-kejl ð tal-ishma tal-enerġija rinnovabbli tal-ï tal-konformità mill- Istat Membru li joħroġ l-ittra ta’ notifika.

Artikolu 1113

Skemi konġunti ta’ appoġġ

1. Mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri taħt l-Artikolu 3 5, żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu jiddeċiedu, fuq bażi volontarja, biex jgħaqqdu jew jikkoordinaw parzjalment l-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali tagħhom. F’tali każijiet, ċertu ammont ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli prodott fit-territorju ta’ Stat Membru parteċipanti wieħed jista’ jgħodd għall-mira globali nazzjonali ð għas-sehem globali nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli ïta’ Stat Membru parteċipanti ieħor jekk l-Istati Membri kkonċernati:

(a) jagħmlu trasferiment statistiku tal-ammonti speċifikati tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli minn Stat Membru għal Stat Membru ieħor skont l-Artikolu 6 8; jew

(b) jistabbilixxu regola tad-distribuzzjoni miftehma mill-Istati Membri parteċipanti li talloka ammonti ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli bejn l-Istati Membri li jipparteċipaw. Tali regola għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn tliet xhur wara t-tmiem tal-ewwel sena li fiha tidħol fis-seħħ.

2. Fi żmien 3 xhur mit-tmiem ta’ kull sena kull Stat Membru li jkun għamel notifika taħt l-paragrafu 1(b) għandu joħroġ ittra ta’ notifika li tiddikjara l-ammont totali ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli prodotta matul is-sena li għandha tkun is-suġġett tar-regola ta’ distribuzzjoni.

3. Għall-finijiet tal- kejl tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva dwar ð kalkolu tal-ishmaï nazzjonali globali ðtal-enerġija rinnovabbli skont din id-Direttiva ï miri globali nazzjonali, l-ammont ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli nnotifikat skont il-paragrafu 2 għandu jiġi allokat mill-ġdid bejn l-Istati Membri konċernati skont ir-regola ta’ distribuzzjoni nnotifikata.

Artikolu 1214

Żidiet fil-kapaċità

Għall-fini tal-Artikolu 7 9 (2) u l-Artikolu 9 11 (2)(b), unitajiet ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli attribwibbli għal żieda fil-kapaċità ta’ impjant għandhom ikunu ttrattati daqs li kieku kienu prodotti minn impjant separat li sar operattiv fil-mument li fih seħħet iż-żieda fil-kapaċità.

ê 2009/28/KE (adattat)

Artikolu 1315

Proċeduri amministrattivi, regolamenti u kodiċijiet

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull regola nazzjonali li tikkonċerna l-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u liċenzjar li huma applikati għal impjanti u trasmissjoni assoċjata u infrastrutturi tan-netwerk tad-distribuzzjoni għall-produzzjoni tal-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, u għall-proċess ta’ trasformazzjoni tal-bijomassa f’bijokarburanti jew prodotti tal-enerġija oħra, jkunu proporzjonati u meħtieġa.

L-Istati Membri għandhom, b’mod partikolari, jieħdu l-passi adatti biex jiżguraw li:

(a) soġġett għal differenzi bejn l-Istati Membri fl-istrutturi amministrattivi u organizzattivi tagħhom, ir-responsabbiltajiet rispettivi tal-korpi amministrattivi nazzjonali, reġjonali u lokali għal proċeduri ta’ awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u liċenzjar inkluż l-ippjanar ġeografiku huma kkoordinati u definiti b’mod ċar, bi skedi ta’ żmien trasparenti biex jiġu ddeterminati applikazzjonijiet għall-ippjanar u l-bini;

(b) tagħrif komprensiv dwar l-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u liċenzjar għall-impjanti ta’ enerġija rinnovabbli u dwar l-għajnuna disponibbli għall-applikanti jsiru disponibbli fil-livell xieraq;

(a) (c) il-proċeduri amministrattivi huma simplifikati u mgħaġġla fil-livell amministrattiv xieraq;

(b) (d)ir-regoli li jirregolaw l-awtorizzazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni u l-liċenzjar ikunu oġġettivi, trasparenti, proporzjonali, ma jiddiskriminawx bejn l-applikanti u jikkunsidraw bis-sħiħ il-partikolaritajiet ta’ teknoloġiji individwali ta’ enerġija rinnovabbli;

(c) (e) it-tariffi amministrattivi mħallsa minn konsumaturi, pjanifikaturi, periti, bennejja u installaturi u fornituri ta’ tagħmir u sistemi huma trasparenti u relatati mal-ispiża; u

(d) (f) jiġu stabbiliti proċeduri ta’ awtorizzazzjoni simplifikati u inqas impenjattivi, anke permezz ta’ notifikazzjoni ssempliċi jekk tiġi permessa mill-qafas regolatorju applikabbli, għal proġetti iżgħar u għal strumenti deċentralizzati għall-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, fejn xieraq.

2. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu b’mod ċar kull speċifikazzjoni teknika li għandha tiġi sodisfatta minn tagħmir u sistemi ta’ enerġija rinnovabbli biex jibbenefikaw minn skemi ta’ sostenn. Fejn jeżistu standards Ewropej, inklużi eko-tikketti, tikketti tal-enerġija u sistemi oħra ta’ referenza teknika stabbiliti minn korpi ta’ standardizzazzjoni Ewropej, dawn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom ikunu espressi skont dawk l-istandards. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi m’għandhomx jippreskrivu fejn it-tagħmir u s-sistemi għandhom jiġu ċċertifikati u m’għandhomx jimpedixxu l-funzjonament tas-suq intern.

ò ġdid

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-investituri għandhom biżżejjed previdibbiltà tal-appoġġ ippjanat għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu u jippubblikaw skeda fuq medda twila ta’ żmien b’relazzjoni mal-allokkazzjoni mistennija tal-appoġġ, li tkoprai tal-anqas it-tliet snin li jkun imiss u li tinkludi għal kull skema t-tqassim taż-żmien indikattiv, il-kapaċità, il-baġit li mistenni li jiġi allokat, kif ukoll konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati dwar it-tfassil tal-appoġġ.

ê 2009/28/KE Artikolu 13 (adattat)

ð ġdid

43. L-Istati Membri għandhom jirrakkomandaw lill-atturi kollha, b’mod partikolari l-korpi amministrattivi lokali u reġjonali biex jiżguraw li jiġu installati tagħmir u sistemi għall-użu ta’ elettriku, tisħin u tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u għal tisħin u tkessiħ distrettwali ð jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali jinkludu dispożizzjonijiet għall-integrazzjoni u l-iskjerament tal-enerġija rinnovabbli u l-użu ta’ sħana u kesħa mormija li ma jistgħux jiġu evitatiï fl-ippjanar, id-diżinjar, il-bini u r-renovazzjoni ta’ ð infrastrutturi urbani, ï żoni industrijali jew residenzjali ð u fl-infrastruttura tal-enerġija, inklużi n-netwerks tal-elettriku, tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali, tal-gass naturali u tal-karburanti alternattiviï. L-Istati Membri għandhom, b’mod partikulari, jinkoraġġixxu korpi amministrattivi lokali u reġjonali biex jinkludu t-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fl-ippjanar tal-infrastruttura ta’ belt, fejn xieraq.

54. L-Istati Membri għandhom jintroduċu fir-regolamenti u l-kodiċi tal-bini miżuri xierqa sabiex tiżdied id-distribuzzjoni ta’ kull tip ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-settur tal-bini.

Fl-istabbiliment ta’ dawn il-miżuri, jew fl-skemi tal-appoġġ reġjonali tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw miżuri nazzjonali relatati ma żidiet sostanzjali fl-effiċjenza tal-enerġija u relatati mal-koġenerazzjoni u ma’ bini b’enerġija passiva, b’ammont ta’ enerġija baxxa jew dawk b’ammont ta’ enerġija żero.

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, l-Istati Membri għandhom, fir-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini tagħhom jew b’mezzi oħra b’effett ekwivalenti, fejn xieraq , eħtieġu l-użu ta’ livelli minimi ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-bini ġdid u fil-bini eżistenti li huwa soġġett għal rinnovazzjoni estensivað, b’riflessjoni tar-riżultati tal-kalkolu kostottimali li sar skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2010/31/UE. ï L-Istati Membri għandhom jippermettu li dawk il-livelli minimi jiġu ssodisfatti inter alia, permezz ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali prodott bl-użu ta’ proporzjon sinifikani ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

Ir-rekwiżiti tal-ewwel subparagrafu għandhom japplikaw għall-forzi armati, biss safejn l-applikazzjoni tagħha ma tikkawżax konflitt man-natura u l-għan prinċipali tal-attivitajiet tal-forzi armati u bl-eċċezzjoni ta’ materjal użat b’mod esklussiv għal finijiet militari.

65. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bini pubbliku ġdid, u l-bini pubbliku eżistenti li huwa soġġett għal rinnovazzjoni estensiva, fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokal jiżvolġu rwol eżemplari fil-kuntest ta’ din id-Direttiva mill-1 ta’ Jannar 2012 ’il quddiem. L-Istati Membri jistgħu, inter alia, jagħtu permess li dan l-obbligu jiġi ssodisfatt billi jikkonformaw mal-istandards ta’ djar b’enerġija żero, jew billi jipprovdu li l-bjut ta’ bini pubbliku jew bini kemm tal-pubbliku kif ukoll privat jiġu użati minn partijiet terzi għall-impjanti li jipproduċu enerġija minn sorsi rinnovabbli.

76. Fir-rigward tar-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini tagħhom, l-Istati Membri għandhom iħeġġu l-użu ta’ sistemi u tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ b’enerġija rinnovabbli li jiksbu tnaqqis sinifikanti ta’ konsum ta’ enerġija. L-Istati Membri għandhom jużaw tikketti tal-enerġija jew eko-tikketti jew ċertifikati jew standards oħra xierqa żviluppati fil-livell nazzjonali jewKomunitarju Ö tal-UnjoniÕ fejn dawn jeżistu, bħala l-bażi biex jinkoraġġixxu dawn is-sistemi u tagħmir.

Fil-każ tal-bijomassa, l-Istati Membri għandhom jippromwovu teknoloġiji ta’ konverżjoni li jiksbu effiċjenza ta’ konverżjoni ta’ mhux inqas minn 85 % għal applikazzjonijiet residenzjali u kummerċjali u mhux inqas minn 70 % għal applikazzjonijiet industrijali.

Fil-każ tal-pompi tas-sħana, l-Istati Membri għandhom jippromwovu dawk li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi tal-ekotikkettar stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/742/KE tad-9 ta’ Novembru 2007li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta Komunitarja lill-pompi tas-sħana mħaddma bl-elettriku, bil-gass jew bl-assorbiment tal-gass  47 .

Fil-każ tal-enerġija termali solari, l-Istati Membri għandhom jippromwovu tagħmir u sistemi ċċertifikati bbażati fuq standards Ewropej, fejn dawn jeżistu, inkluż eko-tikketti, tikketti tal-enerġija u sistemi ta’ referenza tekniċi oħrajn stabbiliti mill-korpi ta’ standardizzazzjoni Ewropej.

Fil-valutazzjoni tal-effiċjenza ta’ konverżjoni u tal-proporzjon ta’ dħul/ħruġ ta’ sistemi u tagħmir għall-għanijiet ta’ dan il-paragrafu, l-Istati Membri għandhom jużaw proċeduri Komunitarji jew, fin-nuqqas tagħhom, proċeduri internazzjonali jekk tali proċeduri jeżistu.

ò ġdid

8. L-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzojni tal-potenzjal tagħhom ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli u tal-użu tas-sħana u l-kesħa mormija għat-tisħin u t-tkessiħ. Dik il-valutazzjoni għandha tiġi inkluża fit-tieni valutazzjoni komprensiva meħtieġa skont l-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2012/27/UE għall-ewwel darba sal-31 ta’ Diċembru 2020 u fl-aġġornamenti tal-valutazzjonijiet komprensivi wara dan.

9. L-Istati Membri għandhom ineħħu l-ostakli amminstrattivi għall-ftehimiet ta’ xiri korporattiv fuq medda twila ta’ żmien għall-finanzjament tas-sorsi rinnovabbli u jiffaċiltaw l-adozzjoni tagħhom.

Artikolu 16
L-organizzazzjoni u t-tul ta’ żmien tal-proċess tal-għoti tal-permess 

1. Sal-1 ta’ Jannar 2021, l-Istati Membri għandhom iwaqqfu punt ta’ kuntatt amministrattivi singulari wieħed jew aktar li jikkoordina l-proċess tal-għoti tal-permessi kollu kemm hu għall-applikanti tal-permessi biex jinbnew u jitħaddmu impjanti u infrastrutturi tan-netwerks tad-distribuzzjoni u tat-trażmissjoni assoċjata għall-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

2. Il-punt ta’ kuntatt amministrattiv singulari għandu jiggwida lill-applikant tul il-proċess tal-applikazzjoni b’mod trasparenti, jipprovdi lill-applikant bl-informazzjoni neċessarja kollha, jikkoordina u jinvolvi, fejn jixraq, awtoritajiet oħra, u jagħti deċiżjoni vinkolanti bil-liġi ma’ tmiem il-proċess.

3. Il-punt ta’ kuntatt amministrattiv singulari, b’kollaborazzjoni mal-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni, għandu jippubblika manwal tal-proċeduri għall-iżviluppaturi tal-proġetti tar-rinnovabbli, inklużi proġetti fuq skala żgħir u proġetti tar-rinnovabbli minn awtokonsumaturi.

4. Il-proċess li jagħti l-permess imsemmi fil-paragrafu 1 ma għandux jaqbeż it-tliet snin, ħlief fil-każijiet stipulati fl-Artikolu 16(5) u l-Artikolu 17.

5. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw ir-repowering ta’ impjanti tal-enerġija rinnovabbli eżistenti, inter alia, bl-iżgurar ta’ proċess tal-għoti tal-permess simplifikat u bla dewmien, li ma għandux jaqbeż is-sena mid-data li fiha r-rikjesta għar-repowering tkun tressqet għand il-punt ta’ kuntatt amministrattiv singulari.

Artikolu 17
Proċeduri ta’ notifika sempliċi

1. Il-proġetti ta’ demostrazzjoni u l-istallazzjonijiet b’kapaċità tal-elettriku ta’ anqas minn 50 kW għandhom jitħallew jitqabbdu mal-grilja wara notifika lill-operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni.

2. Ir-repowering għandu jitħalla wara notifika lill-punt ta’ kuntatt amministrattiv singulari stabbilit skontl-Artikolu 16, fejn l-ebda impatt ambjentali jew soċjali negattiv sinifikanti mhu mistenni. Il-punt ta’ kuntatt amministrattiv singulari għandu jiddeċiedi fi żmien sitt xhur minn meta tassallu n-notifika jekk din hix suffiċjenti.

Meta il-punt ta’ kuntatt amministrattiv singulari jiddeċiedi li n-notifika hija suffiċjenti, dan għandu awtomatikament joħroġ il-permess.

Meta il-punt ta’ kuntatt amministrattiv singulari jiddeċiedi li n-notifika mhix suffiċjenti, ikun meħtieġ li ssir applikazzjoni għal permess ġdid. F’dan il-każ japplikaw il-limiti taż-żmien imsemmija fl-Artikolu 16(5).

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

Article 1418
Informazzjoni u taħriġ 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li informazzjoni dwar miżuri ta’ sostenn issir disponibbli għall-atturi relevanti kollha, fosthom għall-konsumaturi, il-bennejja, l-installaturi, il-periti u l-fornituri ta’ tagħmir u sistemi tat-tisħin, tat-tkessiħ u tal-elettriku u għall-vetturi kompatibbli mal-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li informazzjoni dwar il-benefiċċji netti, l-ispiża u l-effiċjenza tal-enerġija ta’ tagħmir u sistemi għall-użu ta’ tisħin, tkessiħ u elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli ssir disponibbli jew mill-fornitur tat-tagħmir jew tas-sistema jew mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li skemi ta’ ċertifikazzjoni jew skemi ta’ kwalifikazzjoni ekwivalenti jsiru disponibbli jew ijkunu disponibbli mill-31 ta’ Diċembru 2012 għall-installaturi ta’ bojlers u stufi, sistemi fotovoltajċi solari u sistemi termali solari, sistemi ġeotermali tal-wiċċ u pompi tas-sħana. Dawk l-iskemi jistgħu jikkunsidraw lis-skemi u l-istrutturi eżistenti kif xieraq, u għandhom ikunu bbażati fuq il-kriterji stabbiliti fl-Anness IV. Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi ċ-ċertifikazzjoni maħruġa minn Stati Membri oħra skont dawk il-kriterji.

4. L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku informazzjoni dwar skemi ta’ ċertifikazzjoni jew iskemi ta’ kwalifikazzjoni ekwivalenti kif imsemmi fil-paragrafu 3. L-Istati Membri jistgħu wkoll jagħmlu disponibbli l-lista tal-installaturi li huma kwalifikati jew ċertifikati skont id-dispożizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 3.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ssir disponibbli gwida lill-parteċipanti kollha rilevanti, b’mod partikolari għall-pjanifikaturi u l-periti sabiex dawn ikunu tassew kapaċi jikkunsidraw sew l-aħjar tlaqqigħ ta’ sorsi rinnovabbli tal-enerġija, u teknoloġiji b’effiċjenza għolja u ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali matul l-ippjanar, l-iddiżinjar, il-bini u r-rinnovazzjoni ta’ żoni industrijali, ð kummerċjali ï jew residenzjali.

6. L-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, għandhom jiżviluppaw tagħrif xieraq, sensibilizzazzjoni, programmi ta’ gwida jew ta’ taħriġ sabiex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar il-benefiċċji u l-prattiċitajiet tal-iżviluppar u tal-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

Artikolu 1519

Garanziji tal-oriġini tal-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ prodotti minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli

1. Għall-finijiet li jiġi provat lill-klijenti finali s-sehem jew il-kwantità ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli f’taħlita tal-enerġija ta’ produttur tal-enerġija ð u fl-enerġija fornuta lill-konsumaturi skont kuntratti kkummerċjalizzati b’referenza għall-konsum tal-enerġija minn sorsi rinnovabbali ï skont l-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-oriġini tal-elettriku Ö enerġija prodottaÕ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli tista’ tkun garantita bħala tali fit-tifsira ta’ din id-Direttiva, skont kriterji oġġettivi, trasparenti u mhux diskriminatorji.

2. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tinħareġ garanzija tal-oriġini bi tweġiba għal talba minn produttur tal-elettriku Ö enerġija Õ minn enerġija soursi rinnovabbli. L-Istati Membri jistgħu jirranġaw biex il-garanziji għall-oriġini jinħarġuð għal sorsi ta’ enerġija mhux rinnovabbli. ï  bi tweġiba għal talba minn produtturi tat-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Arranġament bħal dan ð Il-ħruġ tal-garanziji tal-oriġiniï jista’ jsir soġġett għal limitu minimu ta’ kapaċità. Garanzija tal-oriġini għandha tkun tad-daqs standard ta’ 1 MWh. M’għandhiex tinħareġ aktar minn garanzija ta’ oriġini waħda għal kull unità ta’ enerġija prodotta.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-istess unità ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli titqies darba biss.

Stat Membru jista’ jipprovdi ð għandu jiżgura ï  li ma jingħata l-ebda appoġġ ð jinħarġu l-ebda garanziji tal-oriġini ï lil produttur limeta dakproduttur jirċievi ð appoġġ finanzjarju minn skema ta’ appoġġï garanzija tal-oriġini għall-istess produzzjoni ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli. ð Stat Membru għandu joħroġ it-tali garanziji tal-oriġini u jittrasferihom lis-suq billi jirkantahom. L-introjtu mdaħħal permezz tal-irkantar għandu jintuża biex ipatti għall-ispejjeż tal-appoġġ għar-rinnovabbli. ï

Il-garanzija tal-oriġini m’għandhiex funzjoni f’dak li jirrigwarda l-konformità ta’ Stat Membru mal-Artikolu 3. It-trasferimenti ta’ garanziji tal-oriġini, b’mod separat jew flimkien mat-trasferiment fiżiku tal-enerġija, m’għandux ikollu effett fuq id-deċiżjoni tal-Istati Membri li jużaw trasferimenti statistiċi, proċeduri konġunti jew skemi konġunti ta’ appoġġ għall-konformità mal-miri jew fuq il-kalkolu tal-konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli kkalkulat skont l-Artikolu 5 7.

3. Kwalunkwe użu ta’ garanzija tal-oriġini għandu jsir fi żmien tnax-il xahar mill-produzzjoni tal-unità ta’ enerġija korrispondenti. Garanzija tal-oriġini għandha tiġi kkanċellata la darba tkun ġiet użata.

ò ġdid

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, il-garanziji tal-oriġini għandhom ikunu validi fir-rigward tas-sena kalendarja li fiha tiġi prodotta l-unità tal-enerġija. Sitt xhur wara t-tmiem ta’ kull sena kalendarja, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-garanziji tal-oriġini kollha mis-sena kalendarja preċedenti li ma ġewx kanċellati għandhom jiskadu. Il-garaziji tal-oriġini skaduti għandhom jiġu inklużi mill-Istati Membri fil-kalkolu tat-taħlita tal-enerġija residwa.

4. Għall-finijiet ta’ żvelar imsemmija fil-paragrafi 8 u 13, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-garanziji tal-oriġini jiġu kkanċellati mill-kumpaniji tal-enerġija sat-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara s-sena kalendarja li b’relazzjoni magħha jinħarġu l-garanziji tal-oriġini.

ê 2009/28/KE

ð ġdid

45. L-Istati Membri jew il-korpi kompetenti maħtura għandhom jissorveljaw il-ħruġ, it-trasferiment u l-ikkanċellar ta’ garanziji tal-oriġini. Il-korpi kompetenti maħtura għandu jkollhom responsabbiltajiet ġeografiċi distinti minn xulxin u jkunu indipendenti minn attivitajiet ta’ produzzjoni, kummerċ u provvista.

56. L-Istati Membri jew il-korpi kompetenti maħtura għandhom idaħħlu fis-seħħ mekkaniżmi adatti biex jiżguraw li l-garanziji tal-oriġini għandhom jinħarġu, jiġu ttrasferiti u jiġu kanċellati elettronikament u jkunu preċiżi, affidabbli u reżistenti għall-frodi. ð L-Istati Membri u l-korpi kompetenti maħtura għandhom jiżguraw li r-rekwiżti li jimponu jkunu konformi mal-istandard CEN - EN 16325. ï

67. Garanzija tal-oriġini għandha tispeċifika, għall-inqas:

(a) is-sors ta’ enerġija li minnu ġiet prodotta l-enerġija u d-dati ta’ bidu u ta’ tmiem tal-produzzjoni;

(b) jekk din hijiex relatata ma’:

(i) l-elettriku; jew

ò ġdid

(ii) il-gass, jew

ê 2009/28/KE (adattat)

(iiiii) it-tisħin jew it-tkessiħ;

(c) l-identità, il-post, it-tip u l-kapaċità tal-impjant fejn ġiet prodotta l-enerġija;

(d) jekku sa liema livell l-impjant ibbenefika minn appoġġ għall-investiment Ö u Õ jekk u sa liema livell l-unità tal-enerġija bbenefikat b’xi mod minn skema ta’ appoġġ nazzjonali, u t-tip ta’ skema ta’ appoġġ;

(e) id-data li fiha l-impjant sar operattiv; u

(f) id-data u l-pajjiż ta’ ħruġ u numru ta’ identifikazzjoni uniku.

ò ġdid

Informazzjoni simplifikata tista’ tkun speċifika għall-garanziji tal-oriġini minn stallazzjonijiet ta’ skala żgħira.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

87. Fejn fornitur tal-elettriku huwa meħtieġ jagħti prova tas-sehem jew il-kwantità ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-taħlita ta’ enerġija għall-iskopijiet tal-Artikolu 3(69) tad-Direttiva 2003/54/KE2009/72/KE, jista’ ð għandu ï jagħmel dan billi juża l-garanziji tal-oriġini tiegħu. ð Bl-istess mod, il-garanziji tal-oriġini maħluqa skont l-Artikolu 14(10) tad-Direttiva 2012/27/KE għandhom jintużaw biex jissostanzjaw kwalunkwe rekwiżit li jipprova l-kwantità tal-elettriku prodottt minn koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-telfiet fit-trażmissjoni jitqiesu bis-sħiħ meta l-garanziji tal-oriġini jintużaw biex juru l-konsum tal-enerġiji rinnovabbli jew tal-elettriku minn koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja. ï

8. L-ammont ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli li jikkorrispondi għall-garanziji tal-oriġini ttrasferiti minn fornitur tal-elettriku lil parti terza għandu jiġi mnaqqas mis-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġija tiegħu għall-finijiet tal-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE.

9. L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-garanziji tal-oriġini maħruġa minn Stati Membri oħrajn skont din id-Direttiva esklużivament bħala prova tal-elementi msemmijin fil-paragrafu 1 u l-paragrafu 67 (a) to (f). Stat Membru jista’ jiċħad ir-rikonoxximent ta’ garanzija tal-oriġini biss fil-każ li jkollu dubji bbażati fuq raġunijiet sodi dwar il-preċiżjoni, l-affidabbiltà jew l-awtentiċità tagħha. L-Istat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar tali ċaħda u l-ġustifikazzjoni tagħha.

10. Jekk il-Kummissjoni jirriżultalha li ċaħda għar-rikonoxximent ta’ garanzija tal-oriġini ma jkollhiex bażi, il-Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni li teħtieġ li l-Istat Membru kkonċernat jirrikonoxxiha.

ò ġdid

11. L-Istati Membri ma għandhom jirrikonoxxu garanziji tal-oriġini maħruġa minn pajjiżi terzi ħlief meta l-Kummissjoni tkun iffirmat ftehim ma’ dak il-pajjiż terz dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-garanziji tal-oriġini maħruġa mill-Unjoni u sistemi kompatibbli ta’ garanziji tal-oriġini stabbiliti f’dak il-pajjiż, meta jkun hemm importazzjoni jew esportazzjoni diretta tal-enerġija. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 32 ħalli tinforza dawn il-ftehimiet.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

1112. Stat Membru jista’ jintroduċi, f’konformità mal-liġi tal-Komunità Ö Unjoni Õ kriterji oġġettivi, trasparenti u mhux diskriminatorji għall-użu ta’ garanziji tal-oriġini f’konformità mal-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 3(69) tad-Direttiva2003/54/KE 2009/72/KE.

1213. Meta l-fornituri tal-enerġija jikkummerċjalizzaw l-enerġija minn sorsi rinnovabbli ð jew koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja ï lill-konsumaturi klijenti b’referenza għal benefiċċji ambjentali u għal benefiċċji oħra tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli ð  jew minn koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għoljaï , l-Istati Membri jistgħu ð għandhom ï jeħtieġu li dawk l-fornituri ta’ enerġija jagħmlu disponibbli, fil-qosor, informazzjoni dwar ð jużaw l-garanziji tal-oriġini biex jiżvelaw ï il-kwantità jew is-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli ð jew minn koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja ï li ġejja minn impjanti jew minn kapaċità miżjuda li saret operattiva wara 25 ta’ Ġunju 2009.

ò ġdid

14. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 32 li jistabbilixxi r-regoli li jissorveljaw il-funzjonament tas-sistema stipulata f’dan l-Artikolu.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

Artikolu 1620
Aċċess għall-grilji u t-tħaddim tagħhom 

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi adatti biex jiżviluppaw infrastruttura ta’ grilji ta’ trasmissjoni u ta’ distribuzzjoni, netwerks intelliġenti, faċilitajiet għall-ħażna u s-sistema tal-elettriku, sabiex jippermettu t-tħaddim sikur tas-sistema tal-elettriku hekk kif din tiffaċċja l-iżvilupp ulterjuri tal-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, inkluża l-interkonnessjoni bejn l-Istati Membri, u bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi. L-Istati Membri għandhom ukoll jieħdu passi adatti biex iħaffu l-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni għall-infrastruttura tal-grilja u biex jikkoordinaw l-approvazzjoni tal-infrastruttura tal-grilja mal-proċeduri amministrattivi u ta’ ppjanar.

2. Soġġett għar-rekwiżiti marbuta maż-żamma tal-affidabbiltà u s-sigurtà tal-grilja, fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti:

(a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni u l-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni jiggarantixxu fit-territorju tagħhom jiggarantixxu t-trasmissjoni u d-distribuzzjoni ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

(b) L-Istati Membri għandhom jipprovdu wkoll jew għal aċċess prijoritarju jew għal aċċess garantit għas-sistema ta’ grilja tal-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

(c) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fit-trasmissjoni ta’ impjanti li jiġġeneraw l-elettriku, l-operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni għandhom jagħtu prijorità lill-impjanti ta’ ġenerazzjoni li jużaw sorsi ta’ enerġija rinnovabbli sa fejn tippermetti l-operazzjoni sikura tas-sistema tal-elettriku nazzjonali u fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux diskriminatorji. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu miżuri operattivi xierqa relatati mal-grilja u mas-suq sabiex ikunu minimizzati r-restrizzjoniet fuq l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Fil-każ li jittieħdu miżuri sinifikanti biex jitnaqqsu s-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli sabiex tkun garantita s-sigurtà tas-sistema nazzjonali tal-elettriku u s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operaturi responsabbli mis-sistema jirrapurtaw lill-awtorità regolatorja kompetenti dwar dawk il-miżuri u jindikaw liema miżuri korrettivi għandhom l-intenzjoni li jieħdu sabiex jevitaw restrizzjonijiet mhux adatti.

3. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni u operaturi ta’ sistema ta’ distribuzzjoni jistabbilixxu u jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku r-regoli standard tagħhom relatati mal-ħlas u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-adattamenti tekniċi, bħal ma huma konnessjonijiet mal-grilja u rinfurzar tal-grilja, tħaddim imtejjeb tal-grilja u regoli dwar l-implimentazzjoni mhux diskriminatorja tal-kodiċijiet tal-grilja, li huma meħtieġa biex ikunu integrati produtturi ġodda li jkunu qed jipprovdu elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli għall-grilja interkonnessa.

Dawk ir-regoli għandhom ikunu bbażati fuq kriterji oġġettivi, trasparenti u mhux diskriminatorji billi jkunu kkunsidrati b’mod partikolari l-ispejjeż u l-benefiċċji kollha assoċjati mal-konnessjoni ta’ dawk il-produtturi mall-grilja u ċ-ċirkostanzi partikolari tal-produtturi li qegħdin f’reġjuni periferiċi u f’reġjuni b’densità baxxa ta’ popolazzjoni. Dawk ir-regoli jistgħu jipprovdu għal tipi differenti ta’ konnessjoni.

4. Fejn xieraq, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-operaturi tas-sistema ta’ trasmissjoni u l-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni jħallsu kompletament jew parzjalment l-ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 3. L-Istati Membri għandhom jirrevedu u jieħdu l-miżuri meħtieġa biex itejjbu l-oqsfa u r-regoli għall-ħlas u l-kondivizjoni tal-ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 3 sat-30 ta’ Ġunju 2011 u kull sentejn wara dan biex jiżguraw l-integrazzjoni ta’ produtturi ġodda kif imsemmi f’dak il-paragrafu.

5. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-operaturi ta’ sistema ta’ trasmissjoni u l-operaturi ta’ sistema ta’ distribuzzjoni jipprovdu lil kull produttur ġdid tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli li jixtieq li jkun konness mas-sistema l-informazzjoni komprensiva u meħtieġa, inklużi:

(a) stima komprensiva u dettaljata tal-ispejjeż assoċjati mal-konnessjoni;

(b) skeda ta’ żmien raġonevoli u preċiża għar-riċeviment u l-ipproċessar tat-talba għall-konnessjoni mal-grilja;

(c) skeda ta’ żmien indikattiva u raġonevoli għal kwalunkwe konnessjoni proposta mal-grilja.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-produtturi tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli li jixtiequ jkunu konnessi mal-grilja, li joħorġu sejħa għall-offerti għax-xogħol ta’ konnessjoni.

6. Il-kondiviżjoni tal-ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 3 għandha tkun infurzata b’mekkaniżmu bbażat fuq kriterji oġġettivi, trasparenti u mhux diskriminatorji li jikkunsidraw il-benefiċċji li inizjalment u sussegwentement produtturi konnessi kif ukoll operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni u operaturi ta’ sistemi ta’ distribuzzjoni jieħdu mill-konnessjonijiet.

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-talba għall-ħlas ta’ tariffi ta’ trasmissjoni u ta’ distribuzzjoni ma jiddiskriminawx kontra l-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, inkluż b’mod partikolari l-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli prodott f’reġjuni periferiċi, bħal reġjuni insulari, u f’reġjuni b’densità baxxa ta’ popolazzjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ħlas ta’ tariffi fuq it-trasmissjoni u d-distribuzzjoni ma jiddiskriminax kontra l-gass minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli.

8. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tariffi mitluba minn operaturi ta’ sistema ta’ trasmissjoni u minn operaturi ta’ sistema ta’ distribuzzjoni għat-trasmissjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku minn impjanti li jużaw sorsi ta’ enerġija rinnovabbli jirriflettu l-benefiċċji f’termini ta’ spejjeż fattibbli li jirriżultaw mill-konnessjoni tal-impjant man-. Dawn il-benefiċċji f’termini ta’ spejjeż jistgħu joħorġu mill-użu dirett tal-grilja b’vultaġġ baxx.

91. Fejn ikun rilevanti, l-Istati Membri għandhom jevalwaw il-ħtieġa tal-estensjoni tal-infrastuttura tan-netwerk tal-gass eżistenti sabiex jiffaċilitaw l-integrazzjoni tal-gass minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli.

102. Fejn ikun rilevanti, l-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni u l-operaturi ta’ sistemi ta’ distribuzzjoni fit-territorju tagħhom jippubblikaw regoli tekniċi skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2003/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 rigward regoli komuni għas-suq intern fil-gass naturali 48 , b’mod partikolari rigward ir-regoli tal-konnessjoni man-netwerk li jinkludu rekwiżiti dwar il-kwalità tal-gass, l-odorazzjoni tal-gass u l-pressjoni tal-gass. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu wkoll mill-operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni u ta’ sistemi ta’ distribuzzjoni li jippubblikaw it-tarriffi ta’ konnessjoni biex ikunu konnessi sorsi rinnovabbli ta’ gass ibbażati fuq kriterji trasparenti u mhux diskriminatorji.

113 Fil-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali tagħhom dwar l-enerġija rinnovabbli, l-Istati Membri għandhom jevalwaw il-ħtieġa li jibnu infrastruttura ġdida għat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali prodotti minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli sabiex tintlaħaq il-mira nazzjonali għall-2020 imsemmija fl-Artikolu 3(1). Soġġett għal evalwazzjoni dik Ö tagħhom Õ, ð inkluża fil-pjanijiet integrati nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima skontl-Anness I tar-Regolament [Governance], dwar in-neċessità li tinbena infrastruttura ġdida għat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali prodotti minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli bil-għan li tinkiseb il-mira tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 3(1) ta' din id-Direttiva ï l-Istati Membri għandhom, fejn ikun rilevanti, jieħdu passi bil-għan li tkun żviluppata infrastruttura distrettwali għat-tisħin sabiex takkomoda l-iżvilupp tal-produzzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ minn faċilitajiet kbar tal-bijomassa, solari u ġeotermali.

ò ġdid

Artikolu 21
Awtokonsumaturi tas-sorsi rinnovabbli

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtokonsumaturi tas-sorsi rinnovabbli, individwali jew permezz ta' aggregaturi:

(a) jkunu intitolati li jipprattikaw l-awtokonsum u jbiegħu, inkluż permezz ta’ ftehimiet ta’ xiri tal-qawwa elettrika, il-produzzjoni eċċessiva tagħhom ta’ elettriku rinnovabbli bla jiġu soġġetti għal proċeduri u imposti sproporzjonati li ma jirriflettux l-ispejjeż.

(b) iżommu d-drittijiet tagħhom bħala konsumaturi;

(c) ma jitqiesux bħala fornituri tal-enerġija skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni b’relazzjoni mal-elettriku rinnovabbli li jitfgħu fil-grilja li ma jaqbiżx 10 Mwh għall-unitajiet domestiċi u 500 Mwh għall-persuni ġuridiċi fuq bażi annwali; u

(d) jirċievu ħlas għall-elettriku rinnovabbli awtoġenerat li jitfgħu fil-grilja li jirrifletti l-valur tas-suq tal-elettriku mitfugħ.

L-Istati Membri jistgħu jiffissaw limitu ogħla minn dak stipulat fil-punt (c).

2. L-Istati Membri jistgħu jiżguraw li l-awtokonsumaturi tar-rinnovabbli li jgħixu fl-istess blokka b’għadd ta’ appartamenti, jew li jinsabu fl-istess sistema magħluqa tad-distribuzzjoni jew sit jew servizz kondiviż kummerċjali, jitħallew jidħlu għal awtokonsum konġunt daqslikieku kienu awtokonsumatur tar-rinnovabbli individwali. F’dan il-każ, il-limiti stipulat fil-paragrafu 1(c) għandu japplika għal kull awtokonsumatur tar-rinnovabbli kkonċernat.

3. L-istallazzjoni rinovabbli tal-awtokonsumatur tista’ tiġi mmaniġġjata minn parti terza f’dawk li huma l-istallazzjoni, l-operat, inkluż il-metraġġ, u l-manutenzjoni.

Artikolu 22
Komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli jkunu intitolati li jiġġeneraw, jikkonsmaw, jaħżnu u jbiegħu l-enerġija rinnovabbli, permezz ta’ ftehimiet ta’ xiri tal-qawwa elettrika, bla jiġu soġġetti għal proċeduri u imposti sproporzjonati li ma jirriflettux l-ispejjeż.

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, komunità tal-enerġija rinnovabbli għandha tkun SME jew organizzazzjoni mhux intiża għall-profitt, li s-sidien tal-ishma jew il-membri tagħha jikkooperaw fil-ġenerazzjoni, id-distribuzzjoni, il-ħażna jew il-forniment tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, filwaqt li jissodisfaw tal-anqas erba’ mill-kriterji li ġejjin:

(a) is-sidien tal-ishma jew il-membri jkunu persuni ġuridiċi, awtoritajiet lokali, inklużi l-muniċipalitajiet, jew SMEs li joperaw fl-oqsma tal-enerġija rinnovabbli;

(b) tal-anqas 51 % tas-sidien tal-ishma jew membri bi dritt tal-vot tal-entità jkunu persuni fiżiċi;

(c) tal-anqas 51 % tal-ishma jew tad-drittijiet parteċipatorji tal-entità huma posseduti minn membri lokali, jiġifieri rappreżentanti ta’ interessi soċjoekonomiċi lokali pubbliki jew privati jew ċittadini li jkollhom interess dirett fl-attività tal-komunità u fl-impatti tagħha;

(d) tal-anqas 51 % tas-siġġijiet fil-bord tad-diretturi jew il-korpi tal-maniġment tal-entità jkunu riżervati għall-membri lokali, jiġifieri rappreżentanti ta’ interessi soċjoekonomiċi lokali pubbliċi jew privati jew ċittadini li jkollhom interess dirett fl-attività tal-komunità u fl-impatti tagħha;

(e) il-komunità ma tkunx stallat aktar minn 18 MW ta’ kapaċità rinnovabbli għall-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ u t-trasport bħala medja annwali fil-ħames (5) snin ta’ qabel.

2. Bla ħsara għar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, meta jfasslu l-iskemi ta’ appoġġ, l-Istati Membri għandhom iqisu l-ispeċifitajiet tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli.

Artikolu 23
L-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fl-istallazzjonijiet tat-tisħin u t-tkessiħ

1. Biex tiġi ffaċilitata l-penetrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, kull Stat Membru għandu jagħmel ħiltu biex iżid is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ b'tal-anqas punt (1 pp) perċentwali fis-sena, espress f’termini ta’ sehem nazzjonali tal-konsum tal-enerġija finali u kkalkulat skont il-metodoloġija stipulat fl-Artikolu 7.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeżinjaw u jippubblikaw, abbażi ta’ kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, lista tal-miżuri u tal-entitajiet implimentattivi, bħall-fornituri tal-karburanti, li għandhom jikkontribwixxu għaż-żieda stipulata fil-paragrafu 1.

3. Iż-żieda stipulata fil-paragrafu 1 tista’ tiġi implimentata permezz ta’ għażla jew aktar minn fost dawn li ġejjin:

(a) inkorporazzjoni fiżika tal-enerġija rinnovabbli fl-enerġija u l-karburant tal-enerġija fornut għat-tisħin u t-tkessiħ;

(b) miżuri ta’ mitigazzjoni diretti bħall-istallazzjoni ta’ sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli effiċjenti ħafna f’bini jew f’użu tal-enerġija rinnovabbli għal proċessi tat-tisħin u t-tkessiħ industrijali;

(c) miżuri ta’ mitigazzjoni indiretti koperti minn ċertifikati kummerċjabbli li jagħtu xhieda tal-konformità mal-obbligu permezz ta’ appoġġ għal miżuri ta’ mitigazzjoni indiretti, mwettqa minn operatur ekonomiku ieħor bħal installatur tat-teknoloġija tar-rinnovabbli indipendenti jew kumpanija tas-servizzi tal-enerġija - ESCO li tipprovdi servizzi ta’ stallazzjoni tal-enerġija rinnovabbli.

4. L-Istati Membri jistgħu jużaw l-istrutturi stabbiliti skont l-iskemi nazzjonali ta’ obbligu tal-effiċjenza tal-enerġija stipulat fl-Artikolu 7a tad-Direttiva 2012/27/UE biex jimplimentaw u jissorveljaw il-miżuri msemmija fil-paragrafu 2.

5. L-entitajiet maħtura skont il-paragrafu 2 għandhom jiżguraw li l-kontribut tagħhom ikun jista’ jitkejjel u jiġi vverifikat u għandhom jirrapportaw ta’ kull sena mit-30 ta’ Ġunju 2021 lill-awtorità maħtura mill-Istat Membru, dwar:

(a) l-ammont totali ta’ enerġija fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ;

(b) l-ammont totali ta’ enerġija rinnovabbli fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ;

(c) is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fl-ammont totali tal-enerġija fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ; u

(d) it-tip tas-sors tal-enerġija rinnovabbli.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rapporti msemmija fil-paragrafu 5 huma suġġetti għall-verifika mill-awtorità kompetenti maħtura.

Artikolu 24
Tisħin u Tkessiħ Distrettwal

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali jipprovdu informazzjoni lill-konsumaturi aħħarin dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tagħhom u s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fis-sistemi tagħhom. Tali informazzjoni għandha tkun skont l-istandards użati skont id-Direttiva 2010/31/UE.

2. L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-miżuri meħtieġa biex jippermettu li l-klijenti ta’ dawk is-sistemi ta’ tisħin jew ta’ tkessiħ distrettwali li mhumiex “tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti” fis-sens tal-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE jiġu skonnettjati mis-sistema sabiex jipproduċu tisħin jew tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli huma stess, jew jaqilbu għal fornitur ieħor tas-sħana jew tal-kesħa li għandu aċċess għas-sistema msemmija fil-paragrafu 4.

3. L-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu d-dritt li konsumatur jiskonnettja jew jibdel il-fornitur tiegħu meta dan jista’ jagħti prova li s-soluzzjoni ta’ provvista alternattiva ppjanata għat-tisħin jew għat-tkessiħ tat riżultati b’mod sinifikanti aħjar f’dik li hi prestazzjoni tal-enerġija. Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-soluzzjoni ta’ provvista alternattiva tista’ tkun ibbażata fuq Ċertifikat tal-Prestazzjoni tal-Enerġija kif definit fid-Direttiva 2010/31/UE.

4. L-Istati Membri għandhom jistipulaw l-miżuri neċessarji biex jiżguraw aċċess mhux diskriminatorju għas-sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali għas-sħana u l-kesħa prodotti minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli u għas-sħana u l-kesħa mormija. Dan l-aċċess mhux diskriminatorju għandu jippermetti forniment dirett ta’ tisħin jew tkessiħ minn tali sorsi lill-konsumaturi mqabbdin ma’ sistema tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali minn fornituri oħra għajr l-operatur tas-sistema tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali.

5. Operatur ta’ sistema ta’ tisħin jew ta’ tkessiħ distrettwali jista’ jirrifjuta aċċess għall-fornituri jekk is-sistema ma jkollhiex il-kapaċità neċessarja minħabba provvisti oħrajn tas-sħana jew il-kesħa mormija, tas-sħana jew il-kesħa minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli jew tas-sħana jew il-kesħa prodotti minn koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn dan ir-rifjut iseħħ l-operatur ta’ sistema ta’ tisħin jew ta’ tkessiħ distrettwali jipprovdi t-tagħrif rilevanti lill-awtorità kompetenti skont il-paragrafu 9 fuq miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa għall-infurzar tas-sistemi.

6. Sistemi ta’ tisħin jew ta’ tkessiħ urbani ġodda jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati mill-applikazzjoni tal-paragrafu 4  għal perjodu ta’ żmien definit. L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi dwar tali talbiet ta’ eżenzjoni fuq bażi ta’ każ b’każ. Eżenzjoni għandha tingħata biss jekk is-sistema ta’ tisħin jew tkessiħ distrettwali ġdida tikkostitwixxi “tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti” fit-tifsira tal-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE u jekk din tisfrutta l-potenzjal għall-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u s-sħana jew il-kesħa mormija identifikata fil-valutazzjoni komprensiva mwettqa skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2012/27/UE.

7. Id-dritt li jiskonnettja jew jibdel il-fornitur tiegħu jistgħu jiġu eżerċitati mill-konsumaturi individwali, minn impriżi konġunti magħmula minn klijenti jew minn partijiet li jaġixxu f’isem il-klijenti. Għal blokok ta’ għadd ta’ appartamenti, tali skonnessjoni tista’ biss tiġi eżerċitata fuq il-livell tal-bini kollu.

8. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni jivvalutaw tal-anqas kull sentejn, b’kooperazzjoni mal-operaturi tas-sistemi ta’ tisħin jew tkessiħ distrettwali fil-qasam rispettiv tagħhom, il-potenzjal tat-tisħin distrettwali u s-sistemi tat-tkessiħ u sistemi oħra li jipprovdu servizzi ta’ bbilanċjar, inkluż ir-rispons għad-domanda u l-ħżin ta’ eċċessi ta’ elettriku prodotti minn sorsi rinnovabbli u jekk l-użu tal-potenzjal identifikat ikun aktar effiċjenti fir-riżorsi u aktar kosteffiċjenti minn soluzzjonijiet alternattivi.

9. L-Istati Membri għandhom jinnominaw awtorità indipendenti waħda jew aktar biex jiżguraw li d-drittijiet tal-konsumaturi u r-regoli għat-tħaddim tas-sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali skont dan l-Artikolu huma definiti b’mod ċar u infurzati.

Artikolu 25
L-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-trasport

1. B’effett mill-1 ta’ Jannar 2021, l-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-fornituri tal-karburanti li jinkludu sehem minimu ta’ enerġija minn bijokarburanti avvanzati u bijogass u bijokarburanti oħra prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, minn karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta’ oriġini mhux bijoloġika, minn karburanti fossili bbażati fuq l-iskart u minn elettriku rinnovabbli fl-ammont totali ta’ karburanti għat-trasport li huma jfornu għall-konsum jew għall-użu fis-suq matul sena kalendarja.

Is-sehem minimu għandu jkun tal-anqas ugwali għal 1,5 % fl-2021, u jiżdied sa mill-inqas 6,8 % fl-2030, b'segwiment tal-perkors stabbilit fil-parti B tal-Anness X. F’dan is-sehem totali, il-kontribuzzjoni tal-bijokarburanti avvanzati u l-bijogass prodott minn materja prima elenkata fil-Parti A tal-Anness IX għandha tkun ta’ mill-inqas 0,5 % tal-karburanti tat-trasport fornuti għall-konsum jew l-użu fis-suq mill-1 ta’ Jannar 2021, u tiżdied sa mill-inqas 3,6 % sal-2030, b'segwiment tal-perkors stipulat fil-Parti C tal-Anness X.

L-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra mill-użu ta’ bijokarburanti avvanzati u bijogass u bijokarburanti oħra manifatturati minn materja prima elenkata fl-Anness IX għandu jkun ta’ mill-anqas 70% mill-1 ta’ Jannar 2021.

Għall-kalkolu tal-ishma msemmija fit-tieni subparagrafu, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

a) għall-kalkolu tad-denominatur, jiġifieri l-kontenut enerġetiku tal-karburanti għat-trasport bit-triq u bil-ferrovija fornuti għal konsum jew użu fis-suq, għandhom jiġu kkunsidrati l-petrol, id-diżil, il-bijokarburanti, il-gass naturali, il-bijogass, il-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta’ oriġini mhux bijoloġika, l-elettriku u l-karburanti fossili bbażati fuq l-iskart;

b) għall-kalkolu tan-numeratur, tal-kontenut ta’ enerġija ta’ bijokarburanti avvanzati u bijogass u bijokarburanti oħra prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, għandhom jiġu kkunsidrati l-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta’ oriġini mhux bijoloġika, karburanti fossili bbażati fuq l-iskart fornuti lis-setturi kollha tat-trasport, u l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli għall-vetturi tat-triq.

Għall-kalkolu tan-numeratur, il-kontribut mill-bijokarburanti u l-bijogass prodott minn materja prima, inklużi fil-Parti B tal-Anness IX għandu jkun limitat għal 1,7 % tal-kontenut ta’ enerġija ta’ karburanti tat-trasport fornuti għall-konsum jew l-użu fis-suq u l-kontribut tal-karburanti fornuti fis-setturi tal-avjazzjoni u tat-trasport bil-baħar għandu jitqies li jkun 1,2 darbiet daqs il-kontenut tal-enerġija tagħhom.

c) Għall-kalkolu kemm tan-numeratur kif ukoll tad-denominatur, għandhom jintużaw il-valuri li jirrigwardaw il-kontenut tal-enerġija tal-karburanti għat-trasport kif stabbilit fl-Anness III. Għad-determinazzjoni tal-kontenut tal-enerġija ta’ karburanti tat-trasport mhux inklużi fl-Anness III, l-Istati Membri għandhom jużaw standards tal-ESO rispettivi għad-determinazzjoni tal-valuri kalorifiċi ta’ karburanti. Fejn l-ebda standard ESO ma ġie adottat għal dan l-għan, għandhom jintużaw l-istandards tal-ISO rispettivi.

2. Għall-fini tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema li tippermetti l-fornituri tal-karburanti li jittrasferixxi l-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 lil fornituri ta’ karburanti oħra u jiżguraw li kull trasferiment huwa ddokumentat fil-bażijiet tad-dejta msemmija fil-paragrafu 4.

3. Sabiex jiġi ddeterminat is-sehem tal-elettriku rinnovabbli għall-finijiet tal-paragrafu 1, jista’ jintuża jew is-sehem medju tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni inkella s-sehem tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-Istat Membru fejn jiġi fornut l-elettriku, kif imkejjel sentejn qabel is-sena inkwistjoni. Fiż-żewġ każijiet, għandu jiġi kkanċellat ammont ekwivalenti ta’ garanziji tal-oriġini maħruġa skont l-Artikolu 19.

Is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-karburanti tat-trasport likwidi u gassużi għandu jiġu determinat abbażi tas-sehem tal-enerġija rinnovabbli fl-input totali tal-enerġija użata għall-produzzjoni tal-karburant.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) Meta l-elettriku jintuża għall-produzzjoni ta’ karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi jew gassużi ta’ oriġini mhux bijoloġika, sew direttament jew inkella għall-produzzjoni ta’ prodotti intermedji, tista’ tintuża, biex jiġi ddeterminat is-sehem tal-enerġija rinnovabbli, jew il-medja tas-sehem tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni inkella s-sehem tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli f’pajjiż tal-produzzjoni, kif imkejjel sentejn qabel is-sena inkwistjoni. Fiż-żewġ każijiet, għandu jiġi kkanċellat ammont ekwivalenti ta’ garanziji tal-oriġini maħruġa skont l-Artikolu 19.

Madankollu, l-elettriku miksub minn konnessjoni diretta ma’ stallazzjoni tal-ġenerazzjoni tal-elettriku rinnovabbli (i) li tibda jaħdem wara jew fl-istess ħin tal-istallazzjoni għall-produzzjoni ta’ karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi jew gassużi ta’ oriġini mhux bijoloġika u (ii) mhux konnessa mal-grilja, jista’ jingħadd bis-sħiħ bħala elettriku rinnovabbli għall-produzzjoni ta’ karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta’ oriġini mhux bijoloġika.

(b) Meta l-bijomassa tiġi pproċessata b’karburantii fossili f’proċess komuni, l-ammont ta’ bijokarburant fil-prodott għandu jiġi stabbilit bl-applikazzjoni ta’ fatturi ta’ konverżjoni xierqa tal-input tal-bijomassa. F’każ li l-proċess jagħti aktar minn prodott wieħed, il-prodotti kollha li jirriżultaw mill-proċess għandhom jiġu preżunti li jkun fihom l-istess sehem ta’ bijokarburant. L-istess regoli għandhom japplikaw għall-finijiet tal-Artikolu 27(1).

4. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu bażi tad-dejta li tippermetti t-traċċar ta’ karburanti tat-trasport li huma eliġibbli għall-għadd biex jintlaħaq in-numeratur stipulat fil-paragrafu 1(b), u jirrikjedu lill-operaturi ekonomiċi rilevanti biex jipprovdu l-informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet li jkunu saru u dwar il-karatteristiċi ta’ sostenibbiltà għall-karburanti eliġibbli, inklużi l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra tul iċ-ċiklu ta’ ħajjithom, li jibda mill-punt tal-produzzjoni tagħhom sal-fornitur tal-karburanti li jqiegħed il-karburant fis-suq.

Il-bażi tat-data għandha tinkludi informazzjoni dwar ir-rekwiżit fuq il-fornituri tal-karburant imfisser fil-paragrafu 1 u kif ir-rekwiżit jiġi ssodisfat.

Il-bażijiet tad-dejta nazzjonali għandhom ikunu interkonnessi sabiex jippermettu li t-tranżazzjonijiet tal-karburanti bejn l-Istati Membri jiġu ttraċċati. Sabiex tiġi żgurata l-kompatibbiltà tal-bażjiet tad-dejta nazzjonali, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-kontenut u l-użu tagħhom permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 31.

5. L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw dwar informazzjoni aggregata minn bażijiet tad-dejta nazzjonali, inklużi l-gassijiet b’effett ta’ serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-karburanti, skont l-Anness VII tar-Regolament [Governance].

6. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati b’konformità mal-Artikolu 32 biex tispeċifika l-metodoloġija msemmija fil-paragrafu 3(b) ta’ dan l-Artikolu biex ikun determinat is-sehem ta’ bijokarburanti li jirriżultaw minn bijomassa li tkun qed tiġi pproċessata b’karburanti fossili bi proċess komuni, biex tkun speċifikata il-metodoloġija għall-valutazzjoni tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra minn karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta’ oriġini mhux bijoloġika u bbażati fuq l-iskart ta’ karburanti fossili u biex jiġi ddeterminat l-iffrankar minimu fl-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra meħtieġ għal dawn il-karburanti għall-fini tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

7. Sal-31 ta’ Diċembru 2025, fil-kuntest ta’ valutazzjoni biennali tal-progress mwettqa skont ir-Regolament [Governance], il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk l-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 jistimulax b’mod effettiv l-innovazzjoni u jippromwovix l-iffrankar tal-gassijet b’effett ta’ serra fis-settur tat-trasport, u jekk applikabbli, jekk ir-rekwiżiti tal-gassijiet b’effett ta’ serra għall-bijokarburanti u l-bijogass humiex xierqa. Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta biex timmodifika l-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

Artikolu 1726
Kriterji tas-sostennibilità ð u l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra ï għall-bijokarburanti, u l-bijolikwidi ð u l-karburanti mill-bijomassa ï

1. IIrrispettivament minn jekk il-materja prima kenitx ikkultivata ġewwa jew barra t-territorji tal-Komunità, l-L-enerġija mill-bijokarburanti, u il-bijolikwidi  ð u l-karburanti mill-bijomassa ï  għandha tiġi kkunsidrata għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) Ö ta' dan il-paragrafu Õ biss jekk tissodisfa l-kriterji ta’ sostenibbiltà stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 6  ð u l-kriterji stipulati fil-paragrafu 7 dwar l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serraï :

(a) il-kejl tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva fir-rigward tal-miri nazzjonali;  ðil-kontribut lejn il-mira tal-Unjoni u s-sehem tal-enerġija rinnovabbli tal-Istati Membriï

(b)il-kejl tal-konformità mal-obbligi tal-enerġija rinnovabbli ð , inklużi l-obbligi stipulati fl-Artikolu 23 u 25 ï ;

(c)l-eliġibbiltà għal sostenn finanzjarju għall-konsum ta’ bijokarburanti u bijolikwidi, u bijokarburanti ð u karburanti mill-bijomassaï .

Madankollu, il-bijokarburanti, u il-bijolikwidi ð u l-karburanti mill-bijomassa ï prodotti mill-iskart u r-residwi, minbarra r-residwi li ġejjin mill-agrikoltura, l-akwakultura, is-sajd u l-foresterija, iridu jissodisfaw biss il-kriterju ta’ sostenibbiltà ð tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra ï  stabbilit fil-paragrafu 27 sabiex jitqiesu għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) Ö ta' dan il-paragrafu Õ. ð Din id-dispożizzjoni għandha tapplika wkoll għal skart u residwi li huma l-ewwel ipproċessati fi prodott qabel ma jkomplu jiġuproċessat f’bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa. ï

ò ġdid

Il-karburanti mill-bijomassa għandhom jissodisfaw il-kriterji tas-sostebbibilità u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra stabbiliti fil-paragrafi minn 2 sa 7 biss jekk ikunu użati fi stallazzjonijiet li jipproduċu l-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ jew il-karburanti b’kapaċità tal-karburanti ugwali għal jew akbar minn 20 MW f’każ ta’ karburant tal-bijomassa solidi u b’kapaċità elettrika ta’ 0,5 MW jew aktar fil-każ ta’ karburant gassużi mill-bijomassa. L-Istati Membri jistgħu japplikaw il-kriterji tas-sostenibilità u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra kriterji għal stallazzjonijiet b’kapaċità ta’ karburant aktar baxxa.

Il-kriterji tas-sostenibbiltà stabbiliti fil-paragrafi minn 2 sa 6 u l-kriterji tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra stabbiliti fil-paragrafu 7 għandhom japplikaw indipendentement mill-oriġini ġeografika tal-bijomassa.

ê 2009/28/KE Artikolu 17 (adattat)

ð ġdid

32. Il-bijokarburanti, u bijolikwidi ð u l-karburanti mill-bijomassa prodotti minn bijomassa agrikola ï kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 m’għandhomx isiru minn materja prima miksuba minn art b’valur għoli ta’ bijodiversità, jiġifieri art li kellha wieħed mill-istati li ġejjin fi jew wara Jannar 2008, kemm jekk l-art għad għandha dan l-istatus u kemm jekk le:

(a) foresta primarja u art oħra bis-siġar, jiġifieri foresta u art oħra bis-siġar ta’ speċi nattivi, fejn m’hemmx indikazzjoni ċarament viżibbli ta’ attività tal-bniedem u l-proċessi ekoloġiċi mhumiex disturbati b’mod sinifikanti;

(b) żoni indikati:

(i) mil-liġi jew mill-awtorità kompetenti rilevanti għal għanijiet ta’ ħarsien tan-natura; jew

(ii) ħall-protezzjoni ta’ ekosistemi jew speċi rari, mhedda jew fil-periklu li jinqerdu li huma rikonoxxuti minn strumenti ta’ ftehim internazzjonali jew inklużi f’listi mfassla minn organizzazzjonijiet intergovernattivi jew l-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura, soġġett għar-rikonoxximent tagħhom skont l-ewwelit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 1827(4);

sakemm ma tkunx ipprovduta evidenza li l-produzzjoni ta’ dik il-materja prima ma interferietx ma’ dawk il-finijiet ta’ ħarsien tan-natura;

(c) art bil-ħaxix b’bijodiversità għolja ð ta’ aktar minn ettaru ï  li huwa:

(i) naturali, jiġifieri art bil-ħaxix li ser tibqa’ art bil-ħaxix fin-nuqqas ta’ intervent tal-bniedem u li żżomm il-kompożizzjoni tal-ispeċi naturali u l-karatteristiċi u l-proċessi ekoloġiċi; jew

(ii) mhux naturali, jiġifieri art bil-ħaxix li mingħajr l-intervent tal-bniedem ma tibqax art bil-ħaxix u li hija rikka fl-ispeċijiet u mhijiex degradata ð u li ġiet identifikata bħala ta’ bijodiversità għolja mill-awtorità kompetenti relevanti, ï sakemm ma tiġix ipprovduta evidenza li l-ħsad tal-materja prima jkun meħtieġ biex jinżamm l-istatus tagħha ta’ art bil-ħaxix ta’ art bil-ħaxix Ö ta’ bijodiversità għolja Õ .

ò ġdid

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi l-kriterji biex tiddetermina liema art bil-ħaxix għandha tkun koperta mill-punt (c) permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 31(2).

ê 2009/28/KE Artikolu 17 (adattat)

ð ġdid

43. Il-bijokarburant, il-bijolikwidi ð u l-karburanti mill-bijomassa prodotti minn bijomassa agrikola ï kkundistrati għall-finijiet msemmija il-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 ma għandhomx isiru minn materja prima miksuba minn art b’ħażna għolja ta’ karbonju, jiġifieri art li kellha waħda mill-istati li ġejjin f’Jannar 2008 u li m’għadx għandha dak l-istatus:

(a) artijiet mistagħdra, jiġifieri art li hija miksija bi jew saturata bl-ilma permanentement jew għal parti sinifikanti tas-sena;

(b) żoni kontinwament ifforestati, jiġifieri art fuq firxa ikbar minn ettaru b’siġar ogħla minn ħames metri u b’kopertura ta’ aktar minn 30 %, jew siġar li jistgħu jilħqu dawk il-limiti in situ;

(c) art fuq firxa ikbar minn ettaru b’siġar ogħla minn ħames metri u b’kopertura ta’ bejn 10 % u 30 %, jew siġar li jistgħu jilħqu dawn il-limiti in situ, sakemm ma tkunx ipprovduta evidenza li l-ħażna ta’ karbonju taż-żona qabel u wara l-konverżjoni hija tali li, meta tiġi applikata l-metodoloġija stabbilita fil- Parti C tal-Anness V, il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 72 ta’ dan l-Artikolu jkunu ssodisfatti.

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu m’għandhomx japplikaw jekk, fiż-żmien meta nkisbet il-materja prima, l-art kellha l-istess status li kellha f’Jannar 2008.

54. Il-bijokarburanti, u il-bijolikwidi ð u l-karburant mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa agrikola ï  ikkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 m’ għandhomx isiru minn materia prima miksuba minn art li kienet art tal-peat f’Jannar 2008,, sakemm ma’ tkunx ipprovduta evidenza li l-kultivazzjoni u l-ħsad ta’ dik il-materja prima ma tinvolvix id-dranaġġ ta’ ħamrija li qabel ma’ jkunx sarilha dranaġġ.

ò ġdid

5. Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet li ġejjin sabiex jitnaqqas kemm jista’ jkun ir-riskju ta’ użu mhux sostenibbli tal-produzzjoni tal-bijomassa tal-foresti:

(a) il-pajjiż li fih tkun inħasdet il-bijomassa forestali għandu liġijiet nazzjonali u/jew sottonazzjonali applikabbli għall-qasam tal-ħsad kif ukoll sistemi ta’ monitoraġġ u infurzar fis-seħħ li jiżguraw li:

i) il-ħsad isir b’konformità mal-kondizzjonijiet ta’ permess tal-ħsad fi ħdan konfini reġistrati legalment;

ii) isseħħ ir-riġenerazzjoni tal-foresta fl-erja li fiha jsir il-ħsad;

iii) żoni ta’ valur għoli ta’ konservazzjoni, inklużi l-artijiet mistagħdra jew tal-pit, ikunu protetti;

(iv) l-impatti ta’ ħsad tal-foresta fuq il-kwalità tal-ħamrija u l-bijodiversità jiġu minimizzati; kif ukoll

v) tal-ħsad ma jaqbiżx il-kapaċità tal-produzzjoni fit-tul tal-foresta;

(b) meta l-evidenza msemmija fl-ewwel subparagrafu ma tkunx disponibbli, il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti għandhom jiġu kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 jekk ikunu hemm fis-seħħ sistemi tal-immaniġġar fil-livell ta’ azjenda tal-foresta sabiex jiġi żgurat li:

i) il-bijomassa tal-foresti ġiet maħsuda skont permess legali;

ii) isseħħ ir-riġenerazzjoni tal-foresta fl-erja li fiha jsir il-ħsad;

iii) żoni ta’ valur għoli ta’ konservazzjoni, inklużi l-artijiet mistagħdra jew tal-pit, ikunu identifikati u protetti;

(iv) l-impatti tal-ħsad tal-foresta fuq il-kwalità tal-ħamrija u l-bijodiversità jiġu minimizzati;

v) il-ħsad ma jaqbiżx il-kapaċità tal-produzzjoni fit-tul tal-foresta;

6. Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 jekk il-pajjiż jew l-organizzazzjoni ta’ integrazzjoni ekonomika reġjonali tal-oriġini tal-bijomassa tal-foresti tissodisfa ir-rekwiżiti li ġejjin tal-LULUCF:

(i) hija Parti, u rratifikat, il-Ftehim ta’ Pariġi;

(ii) ippreżentat Kontribut Determinat fil-Livell Nazzjonali (NDC) għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), li jkopri l-emissjonijiet u l-assorbimenti mis-settur tal-agrikoltura, il-forestrija u l-użu tal-art bl-iżgurar li kwalunkwe tibdil fil-ħażna tal-karbonju assoċjata ma’ ħsad tal-bijomassa hija kontabilizzata lejn l-impenn tal-pajjiż biex inaqqws jew jillimita l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra kif speċifikat fin-NDC, jew hemm fis-seħħ liġijiet nazzjonali jew subnazzjonali, b’konformità mal-Artikolu 5 tal-Ftehim ta’ Pariġi, applikabbli fiż-żona tal-ħsad, biex jikkonservaw u jsaħħu l-istokkijiet u l-ħażniet (sinks) tal-karbonju; 

(iii) għandha sistema nazzjonali għar-rappurtar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra u l-assorbimenti mill-użu tal-art inkluża l-forestrija u l-agrikoltura, li hija skont ir-rekwiżiti stipulati fid-deċiżjonijiet adottati skont il-UNFCCC u l-Ftehim ta’ Pariġi;

Meta l-evidenza msemmija fl-ewwel subparagrafu ma tkunx disponibbli, il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti għandhom jiġu kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 jekk ikun hemm fis-seħħ sistemi tal-immaniġġar fil-livell ta’ azjenda tal-foresta sabiex jiġi żgurat li l-livelli tal-istokkijiet u l-ħażniet (sinks) tal-karbonju fil-foresta jinżammu.

Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi l-evidenza operattiva li turi l-konformità mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 5 u 6, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 31(2).

Sal-31 ta’ Diċembru 2023, il-Kummissjoni għandha teżamina jekk il-kriterji stabbiliti fil-paragrafi 5 u 6 jimminimizzawx b’mod effettiv ir-riskju tal-użu mhux sostenibbli tal-bijomassa forestali u tindirizza l-ħtiġijiet tas-settur tal-LULUCF, abbażi tad-dejta disponibbli. Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta biex timmodifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 5 u 6.

ê 2009/28/KE

6. Materja prima agrikola kkultivata fil-Komunità u użata għall-produzzjoni ta’ bijokarburanti u bijolikwidi kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandhom jinkisbu skont ir-rekwiżiti u l-istandards taħt id-dispożizzjonijiet imsemmija taħt l-intestatura “Ambjent” fil-Parti A u fil-punt 9 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa 49 u skont ir-rekwiżiti minimi għal kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba definita skont l-Artikolu 6(1) ta’ dak ir-Regolament.

ò ġdid

7. L-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra mill-użu ta’ bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa kkunsidrati għall-finijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun ta’:

(a) mill-anqas ta' 50 % għal bijokarburanti u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jkunu joperaw fil-5 ta' Ottubru 2015 jew qabel;

(b) mill-anqas ta' 60 % għal bijokarburanti u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw mill-5 ta' Ottubru 2015;

(c) mill-anqas ta' 70 % għal bijokarburanti u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw mill-1 ta’ Jannar 2021;

(d) mill-inqas 80 % għall-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ minn produzzjoni tal-karburanti mill-bijomassa użati fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara l-1 ta’ Jannar 2021 u 85 % għal stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara l-1 ta’ Jannar 2026.

Stallazzjoni għandha titqies li qed topera jekk tkun bdiet il-produzzjoni fiżika ta' bijokarburanti jew bijolikwidi u ta’ tisħin u tkessiħ, u ta’ elettriku għall-karburanti mill-bijomassa.

ê 2015/1513 Art. 2.5(a)

ð ġdid

2. It-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-użu ta' bijokarburanti u bijolikwidi meqjusin għall-finijiet imsemmijin fil-paragrafu 1 għandu jkun mill-anqas ta' 60 % għal bijokarburanti u bijolikwidi prodotti f'installazzjonijiet li jibdew joperaw wara l-5 ta' Ottubru 2015. Installazzjoni għandha titqies li qed topera jekk il-produzzjoni fiżika ta' bijokarburanti jew bijolikwidi tkun seħħet.

Fil-każ ta' installazzjonijiet li kienu joperaw fi jew qabel il-5 ta' Ottubru 2015, għall-finijiet imsemmijin fil-paragrafu 1, il-bijokarburanti u l-bijolikwidi għandhom jiksbu tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra ta' mill-anqas 35 % sal-31 ta' Diċembru 2017 u ta' mill-anqas 50 % mill-1 ta' Jannar 2018.

L-iffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra li jirriżulta mill-użu ta’ bijokarburanti, u il-bijolikwidi ð u l-karburanti mill-bijomassa użati fi stallazzjonijiet li jipproduċu t-tisħin, it-tkessiħu u l-elettriku ï għandu jiġi kkalkulat skont l-Artikolu 19 28(1).

ò ġdid

8. L-elettriku mill-karburanti mill-bijomassa prodott fi stallazzjonijiet b’kapaċità ta’ 20 MW jew aktar għandu jitqies għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 biss jekk jiġi prodott bl-applikazzjoni ta’ teknoloġija ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza għolja kif definita skont l-Artikolu 2(34) tad-Direttiva 2012/27/UE. Għall-finijiet tal-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, din id-dispożizzjoni għandha tapplika biss għal stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara [3 years from date of adoption of this Directive]. Għall-finijiet tal-punt (c) tal-paragrafu 1, din id-dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-appoġġ pubbliku pprovduti taħt skemi approvati sa [3 years after date of adoption of this Directive].

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għall-elettriku minn stallazzjonijiet li huma s-suġġett ta’ notifika speċifika minn Stat Membru lill-Kummissjoni abbażi ta’ eżistenza sostanzjata ta’ riskji għas-sigurtà tal-provvista tal-elettriku. Wara valutazzjoni tan-notifika, il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni li tqis l-elementi inklużi hemmhekk.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

7. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull sentejn lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fir-rigward kemm tal-pajjiżi terzi u kemm tal-Istati Membri li huma sors sinifikanti ta’ bijokarburanti jew ta’ materja prima għall-bijokarburanti kkunsmati fil-Komunità, dwar miżuri nazzjonali meħuda b’rispett għall-kriterji ta’ sostenibbiltà stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 5 u għall-ħarsien tal-ħamrija, l-ilma u l-arja. L-ewwel rapport għandu jkun ippreżentat fl-2012.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull sentejn lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-impatt fuq is-sostenibbiltà soċjali fil-Komunità u fil-pajjiżi terzi taż-żieda fid-domanda għall-bijokarburanti, dwar l-impatt tal-politika tal-Komunità dwar il-bijokarburanti fuq id-disponibbiltà tal-oġġetti tal-ikel bi prezzijiet li jintlaħqu minn kulħadd, b’mod partikolari għall-persuni li jgħixu f’pajjiżi li qed jiżviluppaw, u dwar kwistjonijiet ġenerali oħrajn marbutin mal-iżvilupp. Ir-rapporti għandhom jittrattaw ir-rispett tad-drittijiet tal-użu tal-art. Huma għandhom jiddikjaraw, kemm għall-pajjiżi terzi kif ukoll għall-Istati Membri li huma sors importanti ta’ materja prima għall-bijokarburanti kkunsmati fil-Komunità, jekk il-pajjiż ikunx irratifika u implimenta kull waħda mill-Konvenzjonijiet li ġejjin tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol:

il-Konvenzjoni dwar Xogħol Furzat jew Obbligatorju (Nru 29);

il-Konvenzjoni dwar il-Libertà ta’ Assoċjazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dritt għall-Organizzazzjoni (Nru 87),

il-Konvenzjoni dwar ir-Remunerazzjoni Indaqs għall-Ħaddiema Rġiel u Nisa għal Xogħol ta’ Valur Indaqs (Nru 100);

il-Konvenzjoni dwar id-Diskriminazzjoni fir-Rigward tal-Impjieg u l-Professjoni (Nru 111);

il-Konvenzjoni dwar l-Età Minima għad-Dħul fl-Impjieg (No 138);

il-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni u l-Azzjoni Immedjata għall-Eliminazzjoni tal-Agħar Forom ta’ Xogħol tat-Tfal (Nru 182);

Dawk ir-rapporti għandhom jiddikjaraw, kemm għall-pajjiżi terzi kif ukoll għall-Istati Membri li huma sors importanti ta’ materja prima għall-bijokarburant ikkunsmat fil-Komunità, jekk il-pajjiż ikunx irratifika u implimenta:

il-Protokoll ta’ Kartaġena dwar il-bijosigurtà;

il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fi Speċi ta’ Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu.

L-ewwel rapport għandu jkun ippreżentat fl-2012. Il-Kummissjoni għandha tipproponi, jekk ikun il-każ, azzjoni korrettiva, b’mod partikolari jekk ikun hemm evidenza li l-produzzjoni tal-bijokarburanti għandha impatt sinifikanti fuq il-prezzijiet tal-ikel.

9. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar ir-rekwiżiti għal skema ta’ sostenibbiltà għal użi enerġetiċi tal-bijomassa, minbarra bijokarburanti u bijolikwidi, sal-31 ta’ Diċembru 2009. Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn xieraq, bi proposti għal skema ta’ sostenibbiltà għal użi oħra għall-enerġija mill-bijomassa, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dak ir-rapport u kwalunkwe proposta li jkun fihom għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar evidenza xjentifika disponibbli, b’konsiderazzjoni għall-iżviluppi l-ġodda fi proċessi innovattivi. Jekk l-analiżi magħmula għal dan il-għan turi li jkun xieraq li jiġu introdotti emendi, fir-rigward tal-bijomassa tal-foresta, fil-kalkolu tal-metodoloġija fl-Anness V jew fil-kriterji tas-sostenibbiltà dwar il-ħażniet tal-karbonju applikati għall-bijokarburanti u bijolikwidi, il-Kummissjoni għandha, fejn ikun xieraq, tagħmel proposti fl-istess ħin lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill f’dan ir-rigward.

8. 9. Għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri m’għandhomx jirrifjutaw li jikkunsidraw, għal raġunijiet oħra ta’ sostenibbiltà, bijokarburanti u bijolikwidi miksuba f’konformità ma’ dan l-Artikolu.

ò ġdid

10. Għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jqiegħdu rekwiżiti addizzjonlai dwar is-sostennibbiltà għall-karburanti mill-bijomassa.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

Artikolu 1827

Verifika tal-konformità mal-kriterji ta’ sostenibbiltà ð u ta’ ffrankar tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra ï  għall-bijokarburanti, u bijolikwidi ð u karburanti mill-bijomassa ï

1. Fejn bijokarburanti, u bijolikwidi ð u karburanti mill-bijomassa ï  għandhom jiġu kkunsidrati għall-finijiet msemmija ðfl-Artikoli 23 u 25 u ï fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 1726(1), l-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-operaturi ekonomiċi juru li l-kriterji ta’ sostenibbiltà  ð u ta’ ffrannkar tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta’ serra ï  stabbilit fl-Artikolu 2617(2) sa (5) (7) ġew sodisfatti. Għal dak il-għan għandhom jeħtieġu li l-operaturi ekonomiċi jużaw sistema ta’ bilanċ tal-massa li:

(a) tippermetti li kunsinni ta’ materja prima jew bijokarburanti, ð bijolikwidi jew karburanti mill-bijomassa ï  b’karatteristiċi ta’ sostennibiltà ð u ta’ ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra  ï differenti ð pereżempju f’kontejner, faċilità loġisitika jew tal-ipproċessar, infrastruttura jew sit tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni ï ;

ò ġdid

(b) tippermetti li kunsinni ta’ materja prima b’kontenut ta’ enerġija differenti jiġu mħallta bl-iskop ta’ aktar proċessar, sakemm id-daqs tal-kunsinni jkun aġġustat skont il-kontenut tal-enerġija tagħhom;

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

(bc) teħtieġ li informazzjoni dwar il-karatteristiċi tas-sostenibbiltà ð u ta’ ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra  ï u d-daqsijiet tal-kunsinni msemmija fil-punt (a) tibqa’ assenjata lit-taħlita; kif ukoll

(cd) tipprovdi li s-somma tal-kunsinni kollha meħuda mit-taħlita tiġi deskritta bħala li għandha l-istess karatteristiċi ta’ sostenibbiltà, fl-istess kwantitajiet, bħas-somma tal-kunsinni kollha miżjuda mat-taħlita ð u tirrikjedi li dan il-bilanċ jinkiseb tul medda xierqa ta’ żmienï.

ò ġdid

2. Meta kunsinna tkun ipproċessata, l-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà u l-karatteristiċi tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra tal-kunsinna għandhom jiġu aġġustati u assenjati għall-output skont ir-regoli li ġejjin:

(a) meta l-ipproċessar ta’ kunsinna ta’ materja prima jirriżulta biss f’output waħda li hi maħsuba għall-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi jew il-karburanti tal-bijomassa, id-daqs tal-kunsinna u l-kwantitajiet relatati mas-sostenibbiltà u l-karatteristiċi tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra għandhom jiġu aġġustati bl-applikazzjoni ta’ fattur ta’ konverżjoni li jirrappreżenta l-proporzjon bejn il-massa tal-output li hi maħsuba għall-produzzjoni ta’ bijokarburanti, bijolikwidi jew karburant mill-bijomassa u l-massa tal-materja prima li tkun iddaħħlet fil-proċess;

(b) meta l-ipproċessar ta’ kunsinna ta’ materja prima jirriżulta f’aktar minn output wieħed li hu maħsub għall-produzzjoni ta’ bijokarburanti, bijolikwidi jew bijokarburanti mill-bijomassa, għal kull output għandu jiġi applikat fattur ta’ konverżjoni separat u għandu jintuża bilanċ tal-massa separat.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-2010 u l-2012 dwar it-tħaddim tal-metodu ta’ verifika tal-bilanċ tal-massa deskritt fil-paragrafu 1 u dwar il-potenzjal li jkunu permessi metodi oħra ta’ verifika fir-rigward ta’ xi tipi ta’ materja prima, bijokarburanti jew bijolikwidi. Fil-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tqis dawk il-metodi ta’ verifika li fihom l-informazzjoni dwar il-karatteristiċi ta’ sostenibbiltà m’hemmx għalfejn jibqgħu fiżikament assenjati għal konsenji jew taħlitiet partikolari. Il-valutazzjoni għandha tqis il-ħtieġa li jinżammu l-integrità u l-effikaċja tas-sistema ta’ verifika filwaqt li tiġi evitata l-impożizzjoni ta’ piż mhux raġjonevoli fuq l-industrija. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn xieraq, bi proposti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar permessi għal metodi oħra ta’ verifika.

3. L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi jippreżentaw informazzjoni affidabbli  ð dwar il-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà u tal-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta’ serra kif stipulati fl-Artikoli 26(2) sa (7) ï  u li jpoġġu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, fuq talba, id-dejta li ntużat biex tkun żviluppata l-informazzjoni. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-operaturi ekonomiċi jagħmlu arranġament għal standard adegwat ta’ verifika indipendenti tal-informazzjoni ppreżentata, u li jipprovdu evidenza li dan sar. L-awditjar għandu jivverifika li s-sistemi użati mill-operaturi ekonomiċi huma preċiżi, affidabbli u mħarsa kontra l-frodi. Dan għandu jevalwa l-frekwenza u l-metodoloġija tat-teħid ta’ kampjuni u l-affidabilità tad-dejta.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tinkludi b’mod partikolari informazzjoni dwar il-konformità mal-kriterji ta’ sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 17(2) sa (5), informazzjoni xierqa u rilevanti dwar il-miżuri meħuda għall-protezzjoni tal-ħamrija, tal-ilma u tal-arja, ir-ristawr tal-art degradata, l-evitar ta’ konsum eċċessiv ta’ ilma f’zoni fejn l-ilma ikun skars kif ukoll informazzjoni xierqa u rilevanti dwar il-miżuri meħuda biex jitqiesu l-kwistjonijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(7).

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 25(3), biex tistabbilixxi l-lista ta' informazzjoni adatta u rilevanti msemmija fl-ewwel żewġ subparagrafi ta' dan il-paragrafu. Il-Kummissjoni għandha tiżgura, b'mod partikolari, li l-għoti ta' dik l-informazzjoni ma jkunx ta' piż amministrattiv eċċessiv għall-operaturi inġenerali jew b'mod partikolari għall-bdiewa ż-żgħar, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-kooperattivi.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

L-obbligi stabbiliti f’dan il-paragrafu għandhom japplikaw kemm jekk il-bijokarburanti, il-bijolikwidi jew ð  u l-karburanti mill-bijomassa ï jkunu prodotti fil-Komunità Ö fl-Unjoni Õ jew ikunu importati.

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, f’forma aggregata, l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu. Il-Kummissjoni għandha tippubblika dik l-informazzjoni fuq il-pjattaforma ta’ trasparenza ð il-pjattaforma e-reporting iïmsemmija fl-Artikolu 24 ð tar-Regolament [Governance] ï f’forma mqassra u żżomm il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni kummerċjalment sensittiva.

4. Il-Komunità għandha tħabrek biex tikkonkludi strumenti ta’ ftehim bilaterali jew multilaterali ma’ pajjiżi terzi li fihom dispożizzjonijiet dwar kriterji ta’ sostenibbiltà li jikkorrispondu ma’ dawk ta’ din id-Direttiva. Fejn il-Komunità tkun ikkonkludiet strumenti ta’ ftehim li fihom dispożizzjonijiet li jkopru l-kwistjonijiet koperti mill-kriterji ta’ sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 17(2) sa (5), il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li dawk l-istrumenti ta’ ftehim juru li l-bijokarburanti u bijolikwidi prodotti minn materja prima kkultivata f’dawk il-pajjiżi jikkonformaw mal-kriterji ta’ sostenibbiltà inkwistjoni. Meta dawk l-istrumenti ta’ ftehim jiġu konklużi, għandha tingħata kunsiderazzjoni debita tal-miżuri meħuda favur il-konservazzjoni taz-zoni li jipprovdu, f’sitwazzjonijiet kritiċi, servizzi bażiċi ta’ ekosistemi (bħall-protezzjoni tal-medded ta’ art fl-għoli b’nixxiegħat fuq ġenb iferrgħu fi xmara u l-kontroll tal-erożjoni), għall-protezzjomi ħamrija, l-ilma u l-arja, għall-bidliet indiretti fl-użu tal-art, għar-restawr tal-art degradata, għall-evitar ta’ konsum eċċessiv ta’ ilma f’zoni fejn l-ilma ikun skars u l-kwistjonijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(7).

ê 2015/1513/KE Artikolu 2.6(b) (adattat)

ð ġdid

4. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li skemi volontarji nazzjonali jew internazzjonali li jistabbilixxu standards għall-produzzjoni ta' prodotti ta' bijomassa jkun fihom dejta preċiża għall-finijiet tal-Artikolu 17(2) 26(7), u/jew juru li konsenji ta' bijokarburanti, jew bijolikwidi ð jew karburanti mill-bijomassa ï  jkunu konformi mal-kriterji ta' sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 1726(2), (3), (4), u (5) u (6), u/jew li l-ebda materjal ma ġie mmodifikat jew mormi intenzjonalment sabiex il-konsenja jew parti minnha taqa' taħt l-Anness IX.ð Meta jintwera li r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 26(5) u (6) għall-bijomassa tal-foresti huma ssodisfati, l-operaturi jistgħu jiddeċiedu li jipprovdu direttament l-evidenza meħtieġa fil-livell ta’ azjenda tal-foresta. ï Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li dawn l-iskemi jkun fihom data preċiża għall-finijiet ta' informazzjoni dwar miżuri meħudin għall-konservazzjoni ta' żoni li jipprovdu, f'sitwazzjonijiet kritiċi, servizzi bażiċi ta' ekosistemi (bħal protezzjoni għal nixxigħat ta' ilma minn art għolja għal xmajjar jew ibħra, u kontroll tal-erożjoni), għall-protezzjoni tal-ħamrija, tal-ilma u tal-arja, ir-restawr ta' art degradata, li jkun evitat konsum eċċessiv ta' ilma f'żoni fejn l-ilma jkun skars u dwar il-kwistjonijiet imsemmijin fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(7). Il-Kummissjoni tista' wkoll tirrikonoxxi żoni għall-protezzjoni ta' ekosistemi jew speċijiet rari, mhedda jew fil-periklu ta' estinzjoni rikonoxxuti minn ftehimiet internazzjonali jew inklużi f'listi stabbiliti minn organizzazzjonijiet intergovernattivi jew mill-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura għall-finijiet tal-Artikolu 2617(23)(b)(ii).

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li ð dawk l-iskemi ï azzjonali jew internazzjonali volontarji li jkejlu l-iffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra jkollhom data ð informazzjoni dwar il-miżuri mittieħda ï  għall-finijiet tal-Artikolu 17(2). ð protezzjoni tal-ħamrija, l-ilma u l-arja, ir-restawr ta’ art degradata, l-evitar ta konsum eċċessiv tal-ilma f’żoni fejn l-ilma hu skars, u għaċ-ċertifikazzjoni tal-bijokarburanti u l-bijolikwidi b’riskju baxx ta’ bdil tal-użu tal-art indirettï

Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li art li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ programm nazzjonali jew reġjonali mmirat li jtejjeb art li ddeterjorat b’mod gravi jew li sofriet kontaminazzjoni qawwija tissodisfa l-kriterjifil-punt 9 tal-Parti C tal-Anness V.

5. Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjonijiet skont il-paragrafu 4 biss jekk ftehim jew l-iskema kkonċernati jissodisfaw standards adegwati ta’ affidabbiltà, trasparenza u verifika indipendenti. Fil-każ ta’ skemi li jkejlu l-iffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra, dawn l-iskemi għandhom jikkonformaw ukoll mar-rekwiżiti metodoloġiċi fl-Anness V ð jew fl-Anness VI ï . Listi ta’ żoni b’valur għoli ta’ bijodiversità kif imsemmija fl-Artikolu 2617(23)(b)(ii) għandhom jissodisfaw standards adegwati ta’ oġġettività u koerenza ma’ standards rikonoxxuti internazzjonalment u jipprevedu għal proċeduri adegwati ta’ appell.

ê 2015/1513 Artikolu 2.6(c) (adattat)

ð ġdid

L-iskemi volontarji msemmija fil-paragrafu 4 (l-“iskemi volontarji”) għandhom b'mod regolari, u mill-inqas darba fis-sena, jippubblikaw lista tal-korpi ta' ċertifikazzjoni tagħhom li tintuża għal awditu indipendenti, li tindika għal kull korp ta' ċertifikazzjoni, l-entità jew l-awtorità nazzjonali pubblika li minnha kien rikonoxxut u l-entità jew l-awtorità nazzjonali pubblika li qed tissorveljah.

Bl-għan ð li tiġi żgurata li l-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà u l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra tiġi vverifikata b’mod effiċjenti u armonizzat  ï b’mod partikolari għall-prevenzjoni tal-frodi , abbażi ta' analiżi tar-riskju jew tar-rapporti msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu, tispeċifika l- ð regoli ta’ implimentazzjoni dettaljati inklużi ï standards ð adegwati ta’ awtditi affidabbli, trasparenti u ï independenti u tirrikjedi li l-iskemi volontarji kollha japplikaw dawk l-istandards.  ð Meta tispeċifika dawn l-istandards, il-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni speċjali lill-ħtieġa li jiġi minimizzat il-piż. ïDan għandu jsir permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 25 31 (3). Tali atti għandhom jistabbilixxu perijodu ta' żmien li fih l-iskemi volontarji jeħtieġ li jimplimentaw l-istandards. Il-Kummissjoni tista' tħassar deċiżjonijiet li jirrikonoxxu l-iskemi volontarji fil-każ li dawk l-iskemi jonqsu milli jimplimentaw tali standards fil-perijodu ta' żmien previst.

ê 2015/1513 Artikolu 2.6 (adattat)

ð ġdid

6. Id-deċiżjonijiet taħt il-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 2531(3). Tali deċiżjonijiet għandhom ikunu validi għal perijodu ta' mhux aktar minn ħames snin.

Il-Kummissjoni għandha tirrikjedi li kull skema volontarja, li tkun ġiet adottata deċiżjoni dwarhaskont il-paragrafu 4, tippreżenta sas-6 ta' Ottubru 2016, u sussegwentement kull sena sat-30 ta' April, rapport lill-Kummissjoni li jkopri kull wieħed mill-punti stabbiliti fit-tielet subparagrafu ta' dan il-paragrafu. Ġeneralment, ir-rapport għandu jkopri s-sena kalendarja preċedenti. L-ewwel rapport għandu jkopri mill-inqas sitt xhur mid-9 ta' Settembru 2015. Ir-rekwiżit li jiġi ppreżentat rapport għandu japplika biss għall-iskemi volontarji li jkunu operaw għal mill-inqas 12-il xahar.

Sas-6 ta' April 2017 u sussegwentement fir-rapporti tagħha f'konformità mal-Artikolu 23(3), il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li janalizza r-rapporti msemmija fit-tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu, li jeżamina mill-ġdid l-operat ta' ftehimiet imsemmija fil-paragrafu 4 jew skemi volontarji li fir-rigward tagħhom tkun ġiet adottata deċiżjoni f'konformità ma' dan l-Artikolu, u li jidentifika l-aħjar prattiki. Ir-rapport għandu jkun ibbażat fuq l-aħjar informazzjoni disponibbli, inkluż wara konsultazzjonijiet ma' partijiet interessati, u fuq esperjenza prattika fl-applikazzjoni tal-ftehimiet jew l-iskemi kkonċernati. Ir-rapport għandu janalizza dan li ġej:

b'mod ġenerali:

(a) l-indipendenza, il-modalità u l-frekwenza tal-verifiki, fir-rigward kemm ta' dak espress fid-dokumentazzjoni tal-iskema meta l-iskema kkonċernata ġiet approvata mill-Kummissjoni kif ukoll kontra l-aħjar prattika tal-industrija;

(b) id-disponibbiltà, l-esperjenza u t-trasparenza fl-applikazzjoni ta' metodi għall-identifikazzjoni u l-indirizzar tan-non-konformità, b'attenzjoni partikolari biex jiġu indirizzati sitwazzjonijiet jew allegazzjonijiet ta' mġiba ħażina serja min-naħa tal-membri tal-iskema;

(c) it-trasparenza, b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċessibbiltà tal-iskema, id-disponibbiltà ta' traduzzjonijiet fil-lingwi applikabbli tal-pajjiżi u r-reġjuni minn fejn toriġina l-materja prima, l-aċċessibbiltà ta' lista ta' operaturi ċċertifikati u ċ-ċertifikati relevanti, u l-aċċessibbiltà ta' rapporti tal-awdituri;

(d) l-involviment tal-partijiet ikkonċernati, b'mod partikolari fir-rigward tal-konsultazzjoni ma' komunitajiet indiġeni u lokali qabel jittieħdu d-deċiżjonijiet matul l-abbozzar u l-analiżi tal-iskema kif ukoll waqt l-awditu u t-tweġiba għall-kontributi tagħhom;

(e) is-solidità ġenerali tal-iskema, b'mod partikolari fid-dawl ta' regoli dwar l-akkreditament, il-kwalifika u l-indipendenza tal-awdituri u tal-korpi rilevanti tal-iskema;

(f) l-aġġornamenti tas-suq tal-iskema, l-ammont ta' materja prima u bijokarburanti ċċertifikati, skont il-pajjiż ta' oriġini u t-tip, in-numru ta' parteċipanti;

(g) il-faċilità u l-effettività tal-implimentazzjoni ta' sistema ta' traċċar tal-provi ta' konformità mal-kriterji ta' sostenibbiltà li l-iskema tagħti lill-membru(i) tagħha, tali sistema bl-intenzjoni li sservi bħala mezz ta' prevenzjoni tal-attività ta' frodi bil-ħsieb partikolari tal-identifikazzjoni, it-trattament u s-segwitu tal-frodi u irregolaritajiet oħrajn suspettati u fejn adatt, għadd ta' każijiet ta' frodi jew irregolaritajiet identifikati;

u b'mod partikolari:

(h) għażliet għall-entitajiet biex ikunu awtorizzati jirrikonoxxu u jissorveljaw il-korpi ta' ċertifikazzjoni;

(i) kriterji għar-rikonoxximent u l-akkreditazzjoni tal-korpi ta' ċertifikazzjoni;

(j) regoli dwar kif għandu jsir il-monitoraġġ tal-korpi ta' ċertifikazzjoni.

(k) modi biex jiffaċilitaw jew itejbu l-promozzjoni tal-aħjar prattika.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel ir-rapporti mfasslin mill-iskemi volontarji disponibbli, f'forma aggregata jew sħiħa jekk adatt, fuq il-pjattaforma ta' transparenza ð e-reporting iïmsemmija Artikolu 24 ð tar-Regolament [Governance] ï.

ò ġdid

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu skemi nazzjonali li bihom il-konformità mal-kriterji tas-sostenibbiltà u l-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 26(2) sa (7) tkun vverifikata matul il-katina kollha ta’ kustodja li tinvolvi l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

ê 2015/1513 Artikolu 2.6 (adattat)

ð ġdid

Stat Membru jista' jinnotifika l-iskema nazzjonali tiegħu lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tagħti prijorità lill-valutazzjoni ta' tali skema. Deċiżjoni dwar il-konformità ta' tali skema nazzjonali nnotifikata mal-kondizzjonijiet stipulati f'din id-Direttiva għandha tiġi adottata skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 2531(3), sabiex jiġi ffaċilitat ir-rikonoxximent bilaterali u multilaterali reċiproku ta' skemi għall-verifika tal-konformità mal-kriterji tas-sostenibbiltà ðu tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’serra ï għall-bijokarburanti, u l-bijolikwidi ð u l-karburanti mill-bijomassa ï . Fejn id-deċiżjoni hija pożittiva, l-iskemi stabbiliti skont dan l-Artikolu m'għandhomx jirrifjutaw ir-rikonoxximent reċiproku mal-iskema ta' dak l-Istat Membru fir-rigward tal-verifika ta' konformità mal-kriterji ta' sostenibbiltà ð u ta’ ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra ï  stabbiliti fl-Artikolu 2617(2) to (75).

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

7. Meta operatur ekonomiku jipprovdi prova jew dejta miksuba skont ftehim jew xi skema li kienet is-suġġett ta’ deċiżjoni skont il-paragrafu 4, ð jew 6 ï , sal-punt kopert minn dik id-deċiżjoni, Stat Membru ma għandux jeħtieġ li l-fornitur jipprovdi evidenza ulterjuri ta’ konformità mal-kriterji ta’ sostenibbiltà ð u ta’ ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra ï  stabbiliti fl-Artikolu 2617(2) to (75)u lanqas informazzjoni dwar il-miżuri msemmijin fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

ò ġdid

L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membru għandhom jitħallew jissorveljw l-operat ta’ korpi taċ-ċertifikazzjoi li huma akkreditati mill-korp nazzjonali tal-akkreditazzjoni u li jwettqu awditu indipendenti skont skema volontarja.

ê 2015/1513 Artikolu 2.6(e)

8. Fuq it-talba ta' Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess, il-Kummissjoni għandha teżamina l-applikazzjoni tal-Artikolu 17 fir-rigward ta' sors ta' bijokarburant u, fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi talba, skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 25(3), tiddeċiedi jekk l-Istat Membru kkonċernat jistax jikkunsidra bijokarburant magħmul minn dak is-sors għall-finijiet tal-Artikolu 17(1).

ê 2009/28/KE

9. Sal-31 ta’ Diċembru 2012, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar:

(a) l-effettività tas-sistema attwali għall-għoti ta’ informazzjoni dwar kriterji ta’ sostenibbiltà; kif ukoll

(b) jekk ikunx fattibbli u opportun li jiddaħħlu rekwiżiti mandatorji dwar il-protezzjoni tal-arja, tal-ħamrija jew tal-ilma, fid-dawl tal-aktar evidenza xjentifika reċenti u l-obbligi internazzjonali tal-Komunità.

Il-Kummissjoni għandha, jekk xieraq, tipproponi azzjoni korrettiva.

ê 2009/28/KE Artikolu 19 1.2. (adattat)

ð ġdid

Artikolu 1928

Kalkolu tal-impatt tal-gass b’effett serra ta’ bijokarburanti, u bijolikwidi ð u karburanti mill-bijomassa ï 

1. Għall-finijiet tal-Artikolu 26 (7)17 (2) , l-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra mill-użu ta’ bijokarburant, u bijolikwidi ð u karburanti mill-bijomassaï għandu jkun ikkalkulat kif ġej:

(a) fejn valur awtomatiku għall-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra għall-mogħdija ta’ produzzjoni hija stabbilita fil-Parti A jew B tal-Anness V ð għal bijokarburanti u bijolikwidi ï  u ð fil-parti A tal-Anness VI għal karburanti mill-bijomassaï  fejn il-valur el għal dawk il-bijokarburanti jew bijolikwidi kkalkulat skont il-punt 7 tal-Parti C tal-Anness V ð u għal dwk il-karburanti mill-bijomassa kkalkulati skont il-punt 7 tal-parti B tal-Anness VIï  huwa ugwali għal żero jew anqas, billi jintuża dak il-valur awtomatiku;

(b) bl-użu ta’ valur attwali kkalkulat skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti C tal-Anness V ð għal bijokarburanti u bijolikwidi u fil-parti B tal-Anness VI għall-karburanti mill-bijomassaï; jew

billi jintuża valur ikkalkulat bħala s-somma tal-fatturi tal-formula Ö formuli Õ msemmija fil-punt 1 tal-Parti C tal-Anness V, fejn l-valuri awtomatiċi diżaggregati fil-Parti D jew E tal-Anness V jistgħu jintużaw għal xi fatturi, u valuri reali, ikkalkulati skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti C tal-Anness V, għall-fatturi l-oħra kollha. Ö jew Õ 

ò ġdid

(d) billi jintuża valur ikkalkulat bħala s-somma tal-fatturi tal-formoli msemmija fil-punt 1 tal-Parti B tal-Anness VI, fejn l-valuri awtomatiċi diżaggregati fil-Parti C tal-Anness Vi jistgħu jintużaw għal xi fatturi, u valuri reali, ikkalkulati skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti b tal-Anness VI, għall-fatturi l-oħra kollha.

ê 2009/28/KE Artikolu 19 1.2. (adattat)

ð ġdid

2. Sal-31 ta’ Marzu 2010, l- L-Istati Membri għandhom ð jistgħu ï jippreżentaw lill-Kummissjoni a rapport li jinkludi Ö rapporti li jinkludu Õ lista ð tagħrif dwar l-emissjonijiet tipiċi ta’ gassijiet b'effett ta’ serra mill-kultivazzjoni ta’ materja prima agrikola ï  a’ dawk iż-żoni fit-territorju tagħhom ikklassifikati bħala livell 2 fin-nomenklatura tal-unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) jew bħala livell NUTS aktar diżaggregat skont ir-Regolament (KE) 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) 50  fejn l-emissjonijiet tipiċi ta’ gassijiet b’effett serra mill-kultivazzjoni ta’ materja prima agrikola jistgħu jkunu mistennija li jkunu inqas jew ugwali għall-emissjonijiet irrappurtati taħt l-intestatura “Valuri awtomatiċi disaggregati għall-kultivazzjoni” fil-Parti D tal-Anness V ta’ din id-Direttiva, akkumpanjat b’deskrizzjoni tal-metodu u d-data użata għall-istabbiliment ta’ dik il-lista. ð Ir-rapporti għandhom jiġu akkumpanjati minn deskrizzjoni tal-metodu u tar-sorsi tad-data użati biex jiġi kkalkulat il-livell tal-emissjonijiet. ïDak il-metodu għandu jikkunsidra l-karatteristiċi tal-ħamrija, il-klima u l-produzzjoni mistennija ta’ materja prima.

ê 2015/1513 Artikolu 2.7 (adattat)

ð ġdid

3. L-emissjonijiet tipiċi ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-kultivazzjoni ta' materja prima agrikola inkluża fir-rapporti msemmijin fil-paragrafu 2 fil-każ tal-Istati Membri, u fFil-każ tat-territorji barra l-Unjoni, f’rapporti ekwivalenti għal dawk imsemmijin fil-paragrafu 2 u mfasslin minn korpi kompetenti, jistgħu jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni.

4. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, permezz ta' att ta' implimentazzjoni adottat skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 3125(23), li r-rapporti msemmijin fil-paragrafu 2 Ö u 3 Õ ta' dan l-Artikolu jkun fihom dejta preċiża sabiex jitkejlu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra assoċjati mal-kultivazzjoni ta’ materja prima ta’ ð bijomassa agrikola ï bijokarburanti u bijolikwidi  tipikament prodotti f’dawk Ö iż-Õżoni Ö inklużi fit-tali rapporti Õ għall-finijiet tal-Artikolu 17(2) 26(7). ð Din id-dejta tista’ għalhekk tintuża minflok valuri awtomatiċi diżaggregati għall-kultivazzjoni stabbilita fil-Parti D jew E tal-Anness V għall-bijokarburanti u l-bijolikwidi u fil-Parti C tal-Anness VI għall-karburanti mill-bijomassa.ï

5. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2012 u kull sentejn wara dik id-data, il-Kummissjoni għandha tfassal u tippubblika rapport dwar il-valuri stmati tipiċi u awtomatiċi fil-partijiet B u E tal-Anness V, filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali lill-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra mit-trasport u mill-ipproċessar.

Fil-każ li r-rapporti msemmijin fl-ewwel subparagrafu jindikaw li l-valuri tipiċi u awtomatiċi stmati fil-partijiet B u E tal-Anness V jistgħu jeħtieġu li jiġu aġġustati fuq il-bażi tal-evidenza xjentifika l-aktar reċenti, il-Kummissjoni għandha, kif adatt, tippreżenta proposta leġislattiva lill-Parlament u lill-Kunsill.

ê 2015/1513 Artikolu 2.7(c) (adattat)

ð ġdid

57. Il-Kummissjoni għandha żżomm taħt analiżi l-Anness V ð u l-Anness VI ï bil-ħsieb, fejn iġġustifikat taż-żiedali żżid ð jew tirrevedi ï il-valuri għal aktar mogħdijiet tal-produzzjoni tal-bijokarburantið, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ï għall-istess materja prima jew għal oħra. Dik l-analiżi għandha tqis ukoll il-modifika tal-metodoloġija stabbilita fil-parti C għall-Anness V, ð u fil-parti B tal-Anness VI ï , partikolarment fir-rigward ta’:

il-metodu kif jiġu ttrattati l-iskart u r-residwi,

il-metodu kif jiġu ttrattati l-prodotti sekondarji,

il-metodu kif jiġu ttrattati l-prodotti sekondarji, u

l-istatus mogħti lir-residwi tal-għalla bħala prodotti sekondarji.

Il-valuri prestabbiliti għall-iskart veġetali jew il-bijodiżil miż-żejt tal-annimali għandhom jiġu riveduti malajr kemm jista' jkun. F'każ li r-reviżjoni tal-Kummissjoni tikkonkludi li għandhom isiru żiediet ð tibdiliet ï għall-Anness V ð jew l-Anness VI ï il-Kummissjoni Ö hija mogħtija s-Õ għandu jkollha setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu3225a iżda mhux biex tneħħi jew temenda, il-valuri stmati tipiċi u prestabbiliti fil-partijiet A, B, D u E tal-Anness V għall-mogħdijiet tal-bijokarburanti u l-bijolikwidi li għalihom għadhom mhumiex inklużi valuri speċifiċi f'dak l-Anness.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

Ö Fil-każ ta’ Õ Kkull adattament ta’ jew żieda fil-lista ta’ valuri awtomatiċi fl-Anness V ð u l-Anness VI ï għandhom ikunu konformi mar-regoli li ġejjin:

(a) fejn il-kontribut ta’ fattur għall-emissjonijiet globali huwa żgħir, jew fejn hemm varjazzjoni limitata, jew fejn l-ispiża jew id-diffikultà li jiġu stabbiliti valuri attwali huma għoljin, il-valuri awtomatiċi għandhom Ö għandhom Õ ikunu tipiċi ta’ proċessi ta’ produzzjoni normali.;

(b) fil-każijiet l-oħra kollha l-valuri awtomatiċi għandhom ikunu konservattivi meta mqabbla mal-proċessi ta’ produzzjoni normali.

ê 2015/1513 Artikolu 2.7(d) (adattat)

ð ġdid

68. Fejn ikun meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tal-punt 9 tal- Parti C għall-Anness V ð u l-Parti B għall-Anness VI ï, til-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu speċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati Ö li jinkludu Õ u definizzjonijiet ð, fatturi ta’ konverżjoni, kalkoli tal-emissjonijiet annwali mill-kultivazzjoni u/jew iffrankar tal-emissjonijiet ikkawżat mill-bidliet ta’ hawn fuq u stokkijiet tal-karbonju ta’ taħt l-art li diġà jinsabu f’art ikkultivata, kalkolu tal-iffrankar mill-emissjonijiet mill-qabda tal-karbonju, is-sostituzzjoni tal-karbonju u l-ħażna ġeoloġika tal-karbonjuï. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31 25 (23).

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

Artikolu 2029

Miżuri ta’ implimentazzjoni

Il-miżuri ta’ implimentazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 26(2)17(3) ð and (6) ï , it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 18(3), l-Artikolu27 18(6), l-Artikolu 18(8), l-Artikolu19(5), it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 28(5) Ö u l-Artikolu 28(6) Õ 19(7), u l-Artikolu 19(8) għandhom jikkunsidraw bis-sħiħ il-finijiet tal-Artikolu 7a tad-Direttiva 98/70/KE 51

ê 2009/28/KE

Artikolu 22

Rappurtar mill-Istati Membri

1. Kull Stat Membru għandu jippreżenta rapport lill-Kummissjoni dwar il-progress fil-promozzjoni u l-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli sal-31 ta’ Diċembru 2011, u kull sentejn wara dan. Is-sitt rapport, li għandu jiġi ppreżentat sal-31 ta’ Diċembru 2021, għandu jkun l-aħħar rapport meħtieġ.

Ir-rapport għandu jispeċifika, b’mod partikolari:

(a) l-ishma settorjali (elettriku, tisħin u tkessiħ, u trasport) u dawk globali tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-sentejn kalendarji preċedenti u l-miżuri meħuda jew ippjanati fil-livell nazzjonali għall-promozzjoni tat-tkabbir tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli b’konsiderazzjoni għat-trajettorja indikattiva fil-Parti B tal-Anness 1, skont l-Artikolu 5;

(b) l-introduzzjoni u t-tħaddim ta’ skemi ta’ sostenn u miżuri oħra għall-promozzjoni ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli, u kwalunkwe żvilupp fil-miżuri użati fir-rigward ta’ dawk stabbiliti fil-pjan ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli tal-Istat Membru, u informazzjoni dwar kif l-elettriku sostnut huwa allokat lill-konsumaturi aħħarin skont l-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE.

(c) kif, fejn applikabbli, l-Istat Membru jkun struttura l-iskemi ta’ appoġġ tiegħu biex jikkunsidraw l-applikazzjonijiet ta’ enerġija rinnovabbli li jagħtu benefiċċji addizzjonali fir-rigward ta’ applikazzjonijiet paragunabbli oħra, iżda li jista’ jkollhom spejjeż ogħla, inklużi bijokarburanti magħmulin mill-iskart, residwi, materjal ċellulożiku mhux tal-ikel, u materjal linjoċellulożiku;

(d) it-tħaddim tas-sistema tal-garanziji tal-oriġini għall-elettriku u t-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u l-miżuri meħuda biex tkun żgurata l-affidabbiltà u l-protezzjoni kontra l-frodi tas-sistema;

(e) il-progress magħmul fil-valutazzjoni u t-titjib tal-proċeduri amministrattivi biex jitneħħew ostakli regolatorji u mhux regolatorji għall-iżvilupp ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli;

(f) il-miżuri meħuda biex tkun żgurata t-trasmissjoni u d-distribuzzjoni ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, u biex jitjieb il-qafas jew ir-regoli għall-ħlas u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż imsemmija fl-Artikolu 16(3);

(g) żviluppi fid-disponibbiltà u l-użu ta’ riżorsi tal-bijomassa għal finijiet ta’ enerġija;

(h) it-tibdil fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali u fl-użu tal-art fi ħdan l-Istat Membru assoċjat maż-żieda tiegħu fl-użu ta’ bijomassa u forom oħra ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli:

ê 2015/1513 Artikolu 2.9(a)

(i) l-iżvilupp u s-sehem tal-bijokarburanti magħmula minn materja prima elenkati fl-Anness IX inkluża valutazzjoni tar-riżorsi li tiffoka fuq l-aspetti ta' sostenibbiltà relatati mal-effett tas-sostituzzjoni ta' prodotti tal-ikel jew tal-għalf għall-produzzjoni ta' bijokarburanti, waqt li jitqiesu b'mod debitu l-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart kif stabbilit fid-Direttiva 2008/98/KE u l-prinċipju tal-użu sussegwenti tal-bijomassa b'kunsiderazzjoni taċ-ċirkustanzi ekonomiċi u teknoloġiċi reġjonali u lokali, filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi ekonomiċi u teknoloġiċi reġjonali u lokali, iż-żamma tal-ħażna neċessarja ta' karbonju fil-ħamrija u l-kwalità tal-ħamrija u l-ekosistemi;

ê 2009/28/KE

(j) l-impatt stmat tal-produzzjoni ta’ bijokarburanti u bijolikwidi fuq il-bijodiversità, ir-riżorsi tal-ilma, il-kwalità tal-ilma u l-kwalità tal-ħamrija fl-Istat Membru;

(k) l-iffrankar nett stmat ta’emissjonijiet ta’ gass b’effett serra minħabba l-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli;

(l) il-produzzjoni żejda stmata ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli meta mqabbla mat-trajjetorja indikattiva li tista’ tkun trasferita lil Stati Membri oħra, kif ukoll il-potenzjal stmat għal proġetti konġunti, sal-2020;

(m) id-domanda stmata għal enerġija minn sorsi rinnovabbli li għandha tiġi sodisfatta b’mezzi oħra apparti l-produzzjoni domestika sal-2020;

(n) informazzjoni dwar kif kien stmat is-sehem ta’ skart bijodegradabbli fi skart użat biex tiġi prodotta l-enerġija, u x’passi ttieħdu biex jittejbu u jkunu vverifikati dawn l-istimi; u

ê 2015/1513 Artikolu 2.9(a)

(o) l-ammonti ta' bijokarburanti u bijolikwidi f'unitajiet ta' enerġija li jikkorrispondi għal kull kategorija ta' grupp ta' materja prima elenkat fil-parti A tal-Anness VIII li jiġi kkunsidrat minn dak l-Istat Membru għall-fini ta' konformità mal-miri fl-Artikolu 3(1) u (2), u fl-ewwel subparagrafu fl-Artikolu 3(4).

ê 2009/28/KE

2. Fil-valutazzjoni tal-iffrankar netttal- emissjonijiet ta’ gass b’effett serra mill-użu ta’ bijokarburanti, l-Istat Membru jista’, għall-fini tar-rapporti msemmija fil-paragrafu 1, juża l-valuri tipiċi mogħtija fil-Parti A u fil-Parti B tal-Anness V.

3. Fl-ewwel rapport tiegħu, l-Istat Membru għandu jispjega fil-qosor jekk għandux intenzjoni li:

(a) jistabbilixxi korp amministrattiv uniku responsabbli mill-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u liċenzjar għal impjanti ta’ enerġija rinnovabbli u li jkun jagħti assistenza lill-applikanti;

(b) jipprovdi għal approvazzjoni awtomatika ta’ applikazzjonijiet għall-ippjanar u l-permess għal impjanti ta’ enerġija rinnovabbli fejn il-korp ta’ awtorizzazzjoni ma jkunx wieġeb fil-limiti ta’ żmien stipulati; jew

(c) jindika lokalitajiet ġeografiċi adattati għal sfruttament ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-ippjanar tal-użu tal-art u għall-introduzzjoni ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali.

4. F’kull rapport l-Istat Membru għandu jkollu l-possibbiltà li jikkoreġi d-data tar-rapporti preċedenti.

ê 2009/28/KE (adattat)

è1 2015/1513 Artikolu 2.10(a)

ð ġdid

Artikolu 2330
Monitoraġġ u rappurtar mill-Kummissjoni

1. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-oriġini ta’ bijokarburanti, u bijolikwidi ð u karburanti mill-bijomassa ï  kkunsamati fil-Komunità  Ö fl-Unjoni Õ u l-impatt tal-produzzjoni tagħhom, inkluż l-impatt li jseħħ bħala riżultat tal-ispustjar, fuq l-użu ta’ art fil-Komunità Ö fl-Unjoni Õ u fil-pajjiżi terzi ewlenin ta’ provvista. Dan il-monitoraġġ għandu jkun ibbażat fuq ir-rapporti tal-Istati Membri ð tal-pjanijiet integrati nazzjonali tal-enerġija u l-lima u l-progress korrispondenti ïð rekwiżit fl-Artikoli 3, 15 u 18 tar-Regolament [Governance] ï, ippreżentati skont l-Artikolu 22(1), u dawk ta’ pajjiżi terzi rilevanti, organizzazzjonijiet intergovernattivi, studji xjentifiċi u kull informazzjoni rilevanti oħra. Il-Komunità għandha timmonitorja wkoll iċ-ċaqliq fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali assoċjati mal-użu tal-bijomassa għall-enerġija u kull effett pożittiv jew negattiv fuq is-sigurtà tal-ikel. è1 --- ç

2. Il-Kummissjoni għandha żżomm djalogu u twettaq skambju ta’ informazzjoni ma’ pajjiżi terzi u ma’ produtturi tal-bijokarburanti, ð tal-bijolikwidu u tal-karburanti mill-bijomassa ï, organizzazzjonijiet tal-konsumatur u mas-soċjetà ċivili rigward l-implimentazzjoni ġenerali tal-miżuri li jinsabu f’din id-Direttiva relatati ma’ bijokarburanti , ubijolikwidið u karburanti mill-bijomassaï. F’dak l-ambitu, hija għandha tkun partikolarment attenta għall-impatt li Ö dik iÕl-produzzjoni tal-bijokarburanti ð u l-bijolikwidi ïjista’ jkollha fuq il-prezzijiet tal-ikel.

3. Fuq il-bażi tar-rapporti ppreżentati mill-Istati Membri skont l-Artikolu 22(1) u l-monitoraġġ u l-analiżi msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull sentejn lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. L-ewwel rapport għandu jkun ippreżentat fl-2012.

ê 2015/1513 Artikolu 2.10(b)

4. Fir-rappurtar tagħha dwar emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra minn tibdil indirett fl-użu tal-art, il-Kummissjoni għandha tuża l-ammonti rappurtati mill-Istati Membri f'konformità mal-punt (o) tal-Artikolu 22(1), inklużi l-valuri medji proviżorji tal-emissjonijiet stmati minn tibdil indirett fl-użu tal-art u l-firxa assoċjata derivata mill-analiżi ta' sensittività kif stabbilit fl-Anness VIII. Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli pubblikament id-data dwar il-valuri medji proviżorji tal-emissjonijiet stmati minn tibdil indirett fl-użu tal-art u l-firxa assoċjata derivata mill-analiżi ta' sensittività. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk u kif tinbidel l-istima tal-iffrankar dirett fuq l-emissjonijiet jekk jittieħed kont tal-koprodotti bl-użu tal-approċċ ta' sostituzzjoni.

ê 2009/28/KE

5. Fir-rapporti tagħha, il-Kummissjoni għandha tanalizza b’mod partikolari:

(a) il-benefiċċji u l-ispejjeż ambjentali relativi ta’ bijokarburanti differenti, l-effetti fuqhom mill-politika tal-importazzjoni tal-Komunità, is-sigurtà tal-implikazzjonijiet tal-provvista u l-mezzi biex jinkiseb approċċ ibbilanċjat bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjonijiet;

(b) l-impatt tad-domanda ogħla għall-bijokarburanti fuq is-sostenibbiltà fil-Komunità u f’pajjiżi terzi, b’konsiderazzjoni tal-impatti ekonomiċi u ambjentali, inklużi l-impatti fuq il-bijodiversità;

(c) l-opportunità għall-identifikazzjoni, b’mod xjentifikament oġġettiv, ta’ zoni ġeografiċi b’valur għoli ta’ bijodiversità li mhumiex koperti fl-Artikolu 17(3);

(d) l-impatt ta’ domanda ogħla għall-bijomassa fuq is-setturi li jużaw il-bijomassa;

ê 2015/1513 Artikolu 2.10(c)

(e) id-disponibbiltà u s-sostenibbiltà tal-bijokarburanti magħmula minn materja prima elenkati fl-Anness IX, inkluża valutazzjoni tal-effett tas-sostituzzjoni ta' prodotti tal-ikel jew tal-għalf għall-produzzjoni ta' bijokarburanti, waqt li jitqiesu b'mod debitu l-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart kif stabbilit fid-Direttiva 2008/98/KE u l-prinċipju tal-użu sussegwenti tal-bijomassa b'kunsiderazzjoni taċ-ċirkustanzi ekonomiċi u teknoloġiċi reġjonali u lokali, filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi ekonomiċi u teknoloġiċi reġjonali u lokali, iż-żamma tal-ħażna neċessarja ta' karbonju fil-ħamrija u l-kwalità tal-ħamrija u l-ekosistemi;

(f) informazzjoni dwar ir-riżultati ta' riċerka xjentifika disponibbli, u l-analiżi tagħhom dwar it-tibdil indirett fl-użu tal-art rigward il-mogħdijiet ta' produzzjoni kollha, akkumpanjati minn valutazzjoni dwar jekk il-firxa ta' inċertezza identifikata fl-analiżi li hija l-bażi tal-istimi ta' emissjonijiet minn tibdil indirett fl-użu tal-art tistax titnaqqas, u jista' jitqies l-impatt possibbli tal-politiki tal-Unjoni, bħall-ambjent, il-klima u l-politiki agrikoli.; u

(g) l-iżviluppi teknoloġiċi u d-disponibbiltà ta' data dwar l-użu, l-impatti ekonomiċi u ambjentali tal-bijokarburanti u tal-bijolikwidi prodotti fl-Unjoni minn għelejjel ddedikati mhux tal-ikel imkabbra primarjament għal finijiet ta' enerġija.

ê 2009/28/KE

Il-Kummissjoni għandha, jekk xieraq, tipproponi azzjoni korrettiva.

6. Fuq il-bażi tar-rapporti mressqa mill-Istati Membri skont l-Artikolu 22(3), il-Kummissjoni għandha tanalizza l-effikaċja tal-miżuri meħuda mill-Istati Membri fuq it-twaqqif ta’ korp amministrattiv uniku responsabbli mill-ipproċessar tal-applikazzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u ta’ liċenzjar u mill-għoti ta’ għajnuna lill-applikanti.

7. Sabiex jitjiebu l-iffinanzjar u l-koordinazzjoni bil-għan li tinkiseb il-mira ta’ 20 % msemmija fl-Artikolu 3(1), il-Kummissjoni għandha, sal-31 ta’ Diċembru 2010, tippreżenta analiżi u pjan ta’ azzjoni dwar l-enerġija minn sorsi rinnovabbli bi ħsieb, b’mod partikolari, ta’:

(a) l-użu aħjar tal-fondi strutturali u l-programmi ta’ qafas;

(b) l-użu aħjar u akbar tal-fondi mill-Bank Ewropew għall-Investiment u minn istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi oħrajn;

(c) aċċess aħjar għall-kapital tar-riskju b’mod partikolari permezz tal-analiżi tal-fattibilità ta’ faċilità għall-kondiviżjoni tar-riskju għall-investimenti minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fil-Komunità simili għall-inizjattiva tal-Fond Globali għall-Effiċjenza fl-Enerġija u l-Enerġija Rinnovabbli li hija mmirata għall-pajjiżi terzi;

(d) il-korrdinazzjoni aħjar tal-iffinanzjar Komunitarju u nazzjonali u ta’ forom oħrajn ta’ appoġġ; u

(e) il-koordinazzjoni aħjar b’appoġġ tal-inizjattivi ta’ enerġija rinnovabbli li s-suċċess tagħhom jiddependi minn azzjoni meħuda minn atturi f’diversi Stati Membri.

8. Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport, li fih tindirizza, b’mod partikolari, l-elementi li ġejjin:

(a) reviżjoni tal-livelli minimi ta’ ffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra li għandhom japplikaw mid-dati msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(2), fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni tal-impatt li tqis, b’mod partikolari, żviluppi teknoloġiċi, teknoloġiji disponibbli u d-disponibbiltà ta’ bijokarburanti tal-ewwel u tat-tieni ġenerazzjoni b’livell għoli ta’ ffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra;

ê 2015/1513 Artikolu 2.10(d)

(b) fir-rigward tal-mira msemmija fl-Artikolu 3(4), reviżjoni ta':

(i) l-effiċjenza fil-konfront tal-ispiża tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati biex jinkisbu l-miri;

(ii) valutazzjoni tal-fattibbiltà tal-ksib tal-miri filwaqt li tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-produzzjoni tal-bijokarburanti fl-Unjoni u f'pajjiżi terzi, u b'konsiderazzjoni tal-impatti ekonomiċi, ambjentali u soċjali, inklużi effetti u impatti indiretti fuq il-bijodiversità, kif ukoll id-disponibbiltà kummerċjali ta' bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni;

(iii) l-impatt tal-implimentazzjoni tal-miri fuq id-disponibbiltà ta' oġġetti tal-ikel bi prezzijiet li jistgħu jintlaħqu;

(iv) id-disponibilità kummerċjali ta' vetturi elettriċi, ibridi u li jaħdmu bl-idroġenu, kif ukoll il-metodoloġija magħżula sabiex jiġi kkalkulat is-sehem ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli kkunsmat fis-settur tat-trasport;

(v) l-evalwazzjoni ta' kondizzjonijiet speċifiċi tas-suq, b'konsiderazzjoni, b'mod partikolari, għas-swieq li fihom il-karburanti tat-trasport jirrappreżentaw aktar minn nofs il-konsum aħħari tal-enerġija, u s-swieq li jiddependu totalment minn bijokarburanti importati;

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

(c) evalwazzjoni tal-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, b’mod partikolari fir-rigward tal-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni, sabiex jiġi żgurat li, flimkien mal-possibbiltà li l-Istati Membri jkomplu jagħmlu użu mill-iskemi nazzjonali ta’ appoġġ kif imsemmija fl-Artikolu 3(3), dawn il-mekkaniżmi jippermettu li l-Istati Membri jiksbu l-miri nazzjonali fuq il-bażi tal-aħjar bilanċ bejn l-effiċjenza u l-infiq, ta’ żviluppi teknoloġiċi, u l-konklużjonijiet li jridu joħorġu sabiex tinkiseb il-mira ta’ 20 % ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-livell Komunitarju.

Fuq il-bażi ta’ dak ir-rapport, il-Kummissjoni għandha tippreżenta, jekk xieraq, proposti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jindirizzaw l-elementi ta’ hawn fuq u b’mod partikolari:

għall-element li jinsab fil-punt (a), modifika ta’ ffrankar minimu ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra imsemmija f’dak il-punt; u

għall-element imsemmi fil-punt (c), adattamenti xierqa tal-miżuri ta’ kooperazzjoni previsti f’ din id-Direttiva sabiex itejbu l-effettività tagħhom biex jiksbu l-mira ta’ 20 %. Dawk il-proposti la għandhom jaffettwaw il-mira ta’ 20 % u lanqas il-kontroll fuq skemi ta’ appoġġ u miżuri ta’ kooperazzjoni nazzjonali.

39. Fl-2018 Ö2026 Õ, il-Kummissjoni għandha tippreżenta Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija Rinnovabbli għall-perijodu ta’ wara l-2020 ð proposta leġiżlativa dwar il-qafas regolatorju għall-promozzjoni tal-enerġija rinnovabbi għall-perjodu ta' wara l-2030ï.

Dak il-pjan ta’ direzzjoni, jekk xieraq, għandu jkun akkumpanjat minn proposti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għall-perijodu ta’ wara l-2020. Il-pjan ta’ direzzjoni għandu jqis ð Din il-proposta għandha tqisï esperjenza tal-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva ð, inklużi l-kriterji tagħha dwar is-sostennibbiltà u l-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta’ serra, ï u żviluppi teknoloġiċi fl-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

410. Fl-2021 Ö 2032 Õ, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport li jeżamina mill-ġdid l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Dak ir-rapport għandu, b’mod partikolari, jindirizza r-rwol tal-elementi li ġejjin fil-għajnuna tagħhom biex l-Istati Membri setgħu jilħqu l-miri nazzjonali ddefiniti fl-Anness I fuq il-bażi tal-aħjaer benefiċċju mqabbel mal-ispiża:

   (a) il-proċess tat-tħejjija tat-tbassiriet u tal-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli;

   (b) l-effikaċja tal-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni;

   (c) żviluppi teknoloġiċi fl-enerġija minn sorsi rinnovabbli, inkluż l-iżvilupp tal-użu tal-bijokarburanti fl-avjazzjoni kummerċjali;

   (d) l-effikaċja tal-iskemi nazzjonali ta’ sostenn;

   (e) il-konklużjonijiet tar-rapporti tal-Kummissjoni msemmija fil-paragrafi 8 u 9.

Artikolu 24

Pjattaforma ta’ trasparenza

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjattaforma għat-trasparenza pubblika online. Din il-pjattaforma għandha sservi sabiex iżżid it-trasparenza, u sabiex tiffaċilita u tippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, b’mod partikolari dwar it-trasferimenti statistiċi msemmija fl-Artikolu 6 u l-proġetti konġunti msemmija fl-Artikoli 7 u 9. Barra minn hekk, il-pjattaforma tista’ tintuża biex tiġi ppubblikata informazzjoni rilevanti li l-Kummissjoni jew xi Stat Membru jikkunsidraw li tkun ta’ importanza ċentrali għal din id-Direttiva u għall-kisba tal-objettivi tagħha.

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel pubblika fuq il-pjattaforma għat-trasparenza l-informazzjoni li ġejja, fejn xieraq f’forma aggregata, filwaqt li tippreserva l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni kummerċjali sensittiva:

(a) il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli tal-Istati Membri;

(b) id-dokumenti ta’ tbassir tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 4(3), ikkumplimentati kemm jista’ jkun malajr minn informazzjoni fil-qosor mill-Kummissjoni dwar produzzjoni żejda u l-istima tat-talba għall-importazzjoni;

(c) l-offerti tal-Istati Membri biex jikkooperaw fit-trasferimenti statistiċi jew il-proġetti konġunti, fuq talba tal-Istat Membru konċernat;

(d) l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(2) dwar it-trasferimenti statistiċi bejn l-Istati Membri;

(e) l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(2) u (3), 9(4) u (5) dwar proġetti konġunti;

(f) ir-rapporti nazzjonali tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 22;

(g) ir-rapporti tal-Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 23(3).

Madnakollu, fuq talba tal-Istat Membru li ppreżenta l-informazzjoni, il-Kummissjoni m’għandhiex tippubblika d-dokumenti ta’ tbassir tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 4(3), jew l-informazzjoni dwar ir-rapporti nazzjonali tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 22(1) (l) u (m).

ê 2015/1513 Artikolu 2

ð ġdid

Artikolu 2531

Proċedura ta' Kumitat

1. Minbarra fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2, iIl-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar is-Sorsi Rinnovabbli tal-Enerġija ðKumitat dwar l-Unjoni tal-Enerġijaï. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 52  ð u jaħdem fil-formazzjonijiet settorjali rispettivi relevanti għal dan ir-Regolament ï.

2. Fi kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà tal-bijokarburanti u l-bijolikwidi, il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar is-Sostenibbiltà tal-Bijokarburanti u l-Bijolikwidi. Li l-kumitat għandu jkun kumitat fit-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

23. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Fejn il-Kumitati ma jagħtu ebda opinjoni, il-Kummissjoni m'għandhiex tadotta l-abbozz ta' att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

ê 2015/1513 Artikolu 2.12 (adattat)

Artikolu 25a32

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa li jkunu adottati atti delegati qed tingħata lill-Kummissjoni soġġetti għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa li jkunu adottati atti delegati msemmija fl-Artikoli 3(5) Ö 7(5) Õ, 5(5) Ö 7(6); 19(11), 19(14), 25(6) Õ u Ö 28(5) Õ 19(7) għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin mill-5 October 2015 Ö 1 ta’ Jannnar 2021 Õ .

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoli 3(5) Ö 7(5) Õ, 5(5) Ö 7(6); 19(11), 19(14), 25(6) Õ u Ö 28(5) Õ 19(7) 

tista' tkun irrevokata f'kull mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha ssir effettiva l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Ö 4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Õ

ê 2015/1513 Artikolu 2.12 (adattat)

45. Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

56. Att delegat adottat skont l-Artikoli 3(5) Ö 7(5) Õ, 5(5) Ö 7(6); 19(11), 19(14), 25(6) Õ u 28(5) 19(7) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun tqajmet l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jagħlaq dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhux ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

ê 2009/28/KE (adattat)

Artikolu 26

Emendi u tħassir

1. Fid-Direttiva 2001/77/KE, l-Artikolu 2, l-Artikolu 3(2), u l-Artikoli 4 sa 8 għandhom jitħassru b’effett mill-1 ta’ April 2010.

2. Fid-Direttiva 2003/30/KE, l-Artikolu 2, l-Artikolu 3(2), (3) u (5), u l-Artikoli 5 sa 6 għandhom jitħassru b’effett mill-1 ta’ April 2010.

3. Id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE għandhom jitħassru b’effett mill-1 ta’ Jannar 2012.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

Artikolu 2733

Traspożizzjoni

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4(1), (2) u (3), l-L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva ðsa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2021ï sal-5 ta’ Diċembru 2010 ð Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk il-miżuri ï..

Meta l-Istati Membri jadottawÖ dawk il-Õmiżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’din ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi biex issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri. ÖGħandhom ukoll jinkludu dikjarazzjoni li li fiha jingħad li referenzi għad-Direttivi mħassra minn din id-Direttivi fil-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir it-tali referenza u kif tfasslet it-tali dikjarazzjoni. Õ

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

ò ġdid

Artikolu 34

Tħassir

Id-Direttiva 2009/28/KE, kif emendata mid-Direttivi elenkati fl-Anness XI, il-Parti A hi mħassra b'effett mill-1 ta’ Settembru 2021, bla ebda ħsara lill-obbligi tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mallimiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi mniżżla fl-Anness XI, Parti B.

Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness XII.

ê 2009/28/KE (adattat)

Artikolu 2835

Dħul fis-seħħ 

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Ö1 ta’ Jannar 2021 Õ.

Artikolu 2936

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew    Għall-Kunsill

Il-President    Il-President

(1) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-19 – 20 ta’ Marzu 2015, tas-17–18 ta’ Diċembru 2015, tas-17–18 ta’ Marzu 2016
(2) Sors: Bloomberg New Energy Finance (2014). 2030 Market Outlook; International Energy Agency (2014). World Energy Investment Outlook.
(3) 40% tal-konsum finali tal-enerġija, skont xenarju tal-PRIMES EUCO27
(4) ĠU L 123, tat-12 ta’ Mejju 2016, p.1.
(5) L-opinjonijiet huma disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm . Aktar kummenti speċifiċi dwar il-kummenti tal-Bord jistgħu jinstabu fl-Anness I tal-VI mehmuż ma’ din il-proposta.
(6) Ara pereżempju l-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Forum Regolatorju Ewropew għall-Elettriċità li saret fit-13-14 ta’ Ġunju 2016: “il-Forum iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżviluppa regoli komuni dwar skemi ta’ appoġġ bħala parti mir-reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Sorsi tal-Enerġija Rinnovabbli ħalli jiffaċilitaw il-bażi tas-suq u approċċ aktar reġjonalizzat għall-enerġija rinnovabbli.”
(7) “Strateġija tal-UE għat-Tisħin u t-Tkessiħ” (COM (2016) 51 final ).
(8) Persson & Muenster (2016). Current and future prospects for heat recovery from waste in European district heating systems: A literature and data review. Energy. Settembru 2016
(9) “Strateġija tal-UE għat-Tisħin u t-Tkessiħ” (COM (2016) 501 finali).
(10) Opinjoni tas-17 ta’ Settembru 2008 (ĠU C 77, 31.3.2009, p. 43).
(11) ĠU C 325, 19.12.2008, p. 12.
(12) L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Diċembru 2008 (għandha mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ April 2009.
(13) Id-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16).
(14) Ara l-Parti A tal-Anness XI.
(15) “Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija fil-perjodu ta' bejn l-2020 u l-2030” (COM/2014/015 final).
(16) Id-Direttiva 2001/77/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2001 dwar il-promozzjoni ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fis-suq intern tal-elettriku (ĠU L 283, 27.10.2001, p. 33).
(17) d-Direttiva 2003/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Mejju 2003 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-bijokarburanti jew karburanti oħra rinnovabbli għat-trasport (ĠU L 123, 17.5.2003, p. 42).
(18) Ir-Regolament (KE) 1099/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 dwar l-istatistika dwar l-enerġija (ĠU L304, 14.11.2008, p. 1).
(19) Id-Direttiva XXXX/XX/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ … dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku (ĠU L…) 
(20) ĠU L 350, 28.12.1998, p. 58.
(21) ĠU C 219 E, 28.8.2008, p. 82.
(22) ĠU L 1, 4.1.2003, p. 65.
(23) ĠU L 191, 22.7.2005, p. 29.
(24) ĠU L 114, 27.4.2006, p. 64.
(25)

   Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

(26) ĠU L 198, 20.7.2006, p. 18.
(27) Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17.9.2015, p. 1).
(28) ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.
(29) Id-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13).
(30) Id- Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).
(31) ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22.
(32) ĠU L 52, 21.2.2004, p. 50.
(33) Id-Direttiva (UE) 2015/1513 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (ĠU L 239, 15.9.2015, p. 1).
(34) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/367/KEE tad-29 ta’ Mejju 1989 li tistabilixxi il-Kumitat Forestrarju Permanenti (OJ L 165, 15.6.1989, p. 14).
(35) Ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra u għar-rappurtar ta’ informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE, (ĠU L 165, 18.6.2013, p. 13)
(36) Id-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilltat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali (ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26).
(37) Ir- (ĠU L 55, 28.2.2011, p.13).  
(38) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
(39) ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.
(40) ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.
(41) Id-Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u li temenda d-Direttiva 2003/54/KE (ĠU L 211, 14.8.2009, p. 55).
(42) Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).
(43) Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36)
(44) Ir-Regolament (UR, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir- the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 ( ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1 ).
(45) Id-Direttiva (UE) 2015/1513 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (ĠU L 239, 15.9.2015, p. 1).
(46) ĠU L 304, 14.11.2008, p. 1.
(47) ĠU L 301, 20.11.2007, p. 14.
(48) Id-Direttiva 2003/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003 rigward regoli komuni għas-suq intern fil-gass naturali u li tħassar id-Direttiva 98/30/KE (ĠU L 176, 15.7.2003, p. 57).
(49) ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.
(50) Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) (ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1).
(51) Id- Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/12/KEE (ĠU L 350, 28.12.1998, p. 58).
(52) Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
Top

Brussell, 23.2.2017

COM(2016) 767 final

ANNESSI

tal-

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulata)

{SWD(2016) 416 final}
{SWD(2016) 417 final}
{SWD(2016) 418 final}
{SWD(2016) 419 final}


ê 2009/28/KE

ð ġdid

ANNESS I

Miri globali nazzjonali għas-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali ta’ enerġija fl-2020 1

A. Miri nazzjonali kumplessivi

Sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali ta’ enerġija, 2005 (S2005)

Mira għal sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali ta’ enerġija, 2020 (S2020)

Il-Belġju

2,2 %

13 %

Il-Bulgarija

9,4 %

16 %

Ir-Repubblika Ċeka

6,1 %

13 %

Id-Danimarka

17,0 %

30 %

Il-Ġermanja

5,8 %

18 %

L-Estonja

18,0 %

25 %

L-Irlanda

3,1 %

16 %

Il-Greċja

6,9 %

18 %

Spanja

8,7 %

20 %

Franza

10,3 %

23 %

ð Il-Kroazja ï

ð 12,6% ï

ð 20% ï

L-Italja

5,2 %

17 %

Ċipru

2,9 %

13 %

Il-Latvja

32,6 %

40 %

Il-Litwanja

15,0 %

23 %

Il-Lussemburgu

0,9 %

11 %

L-Ungerija

4,3 %

13 %

Malta

0,0 %

10 %

In-Netherlands

2,4 %

14 %

L-Awstrija

23,3 %

34 %

Il-Polonja

7,2 %

15 %

Il-Portugall

20,5 %

31 %

Ir-Rumanija

17,8 %

24 %

Is-Slovenja

16,0 %

25 %

Ir-Repubblika Slovakka

6,7 %

14 %

Il-Finlandja

28,5 %

38 %

L-Iżvezja

39,8 %

49 %

Ir-Renju Unit

1,3 %

15 %

B.Trajettorja indikattiva

It-trajettorja indikattiva msemmija fl-Artikolu 3(2) għandha tikkonsisti mill-ishma li ġejjin fir-rigward ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli:

S2005 + 0,20 (S2020 – S2005), bħala medja għall-perijodu ta’ sentejn 2011 sa 2012;

S2005 + 0,30 (S2020 – S2005), bħala medja għall-perijodu ta’ sentejn 2013 sa 2014;

S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), bħala medja għall-perijodu ta’ sentejn 2015 sa 2016; kif ukoll

S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), bħala medja għall-perijodu ta’ sentejn 2017 sa 2018,

fejn

S2005 = is-sehem ta’ dak l-Istat Membru fl-2005 kif indikat fit-tabella fil-Parti A,

kif ukoll

S2020 = is-sehem ta’ dak l-Istat Membru fl-2020 kif indikat fit-tabella fil-Parti A.

ê 2009/28/KE

ANNESS II

Regola ta’ normalizzazzjoni għall-ikkalkular ta’ elettriku ġġenerat mill-idroenerġija u mill-enerġija mir-riħ

Ir-regola li ġejja għandha tkun applikata għall-fini tal-ikkalkular ta’ elettriku ġġenerat mill-idroenerġija fi Stat Membru partikolari:

(QN(norm))( CN[(/(i)( N 14))(QiCi)] 15)fejn:

N

=

is-sena ta’ referenza;

QN(norm)

=

l-elettriku normalizzat iġġenerat mill-impjanti kollha tal-idroenerġija ta’ Stat Membru fis-sena N, għal finijiet ta’ kontabilità;

Qi

=

il-kwantità ta’ elettriku li fil-fatt tiġi ġġenerata fis-sena i mill-impjanti kollha tal-idroenerġija tal-Istat Membru mkejla f’GWh, minbarra l-produzzjoni minn sistema ta’ ħażna bl-ippumpjar mill-ilma li qabel kien ippumpjat ‘il fuq;

Ci

=

il-kapaċità installata totali, il-kwantità netta tal-ħażna bl-ippumpjar, tal-impjanti kollha tal-idroenerġija tal-Istat Membru fi tmiem is-sena i, imkejla f’MW.

Ir-regola li ġejja għandha tkun applikata għall-fini tal-kalkolu tal-elettriku ġġenerat bl- enerġija mir-riħ fi Stat Membru partikolari:

(QN(norm))((CN CN 12)((/(i)(Nn))Qi(/(j)(Nn))(Cj Cj 12)))fejn:

N

=

is-sena ta’ referenza;

QN(norm)

=

l-elettriku normalizzat iġġenerat mill-impjanti kollha tal-enerġija mir-riħ ta’ Stat Membru fis-sena N, għal finijiet ta’ kontabilità;

Qi

=

il-kwantità ta’ elettriku li fil-fatt tiġi ġġenerata fis-sena imill-impjanti kollha ta’ tal-enerġija mir-riħ tal-Istat Membru mkejla f’GWh;

Cj

=

il-kapaċità installata totali tal-impjanti kollha tal-enerġija mir-riħ tal-Istat Membru fi tmiem is-sena j, imkejla f’MW;

N

=

4 jew in-numru ta’ snin qabel is-sena N li għalihom hemm disponibbli informazzjoni dwar kapaċità u produzzjoni għall-Istat Membru konċernat, skont liema wieħed hu l-inqas.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

ANNESS III

Kontenut ta’ enerġijagħat-trasportfil-karburanti

Karburant

Kontenut ta’ enerġija skont

il-piż (l-inqas

valur kalorifiku,

MJ/kg)

Kontenut ta’ enerġija skont

il-volum (l-inqas

valur kalorifiku,

MJ/l)

KARBURANTI MILL-BIJOMASSA U/ JEW OPERAZZJONIJIET TAL-IPPROĊESSAR TAL-BIJOMASSA

Bijopropan

46

24

Żejt veġetali pur (żejt prodott minn pjanti taż-żejt permezz tal-ippressar, l-estrazzjoni jew proċeduri paragunabbli, grezz jew raffinat imma mhux modifikat kimikament)

37

34

Bijodiżil - aċidu grass metilester (metilester prodott minn żejt ta’ oriġini mill-bijomassa)

37

33

Bijodiżil - aċidu grass etilester (etilester prodott minn żejt ta’ oriġini mill-bijomassa)

38

34

Bijogass li jista’ jissaffa sa kwalità ta’ gass naturali

50

-

Żejt idrotrattat (trattat termokimikament bl-idroġenu) ta’ oriġini mill-bijomassa, li jintuża bħala sostitut għad-diżil

44

34

Żejt idrotrattat (trattat termokimikament bl-idroġenu) ta’ oriġini mill-bijomassa, li jintuża bħala sostitut għall-petrol

45

30

Żejt idrotrattat (trattat termokimikament bl-idroġenu) ta’ oriġini mill-bijomassa, li jintuża bħala sostitut għall-karburant tal-avjazzjoni

44

34

Żejt idrotrattat (trattat termokimikament bl-idroġenu) ta’ oriġini mill-bijomassa, li jintuża bħala sostitut għall-gass tal-petroljum likwifikat

46

24

Żejt koproċessat (proċessat f’raffinerija fl-istess waqt ma’ karburant fossili) ta’ oriġini mill-bijomassa jew il-bijomassa pirolizzata li jintuża bħala sostitut għad-diżil

43

36

Żejt koproċessat (proċessat f’raffinerija fl-istess waqt ma’ karburant fossili) ta’ oriġini mill-bijomassa jew il-bijomassa pirolizzata li jintuża bħala sostitut għall-petrol

44

32

Żejt koproċessat (proċessat f’raffinerija fl-istess waqt ma’ karburant fossili) ta’ oriġini mill-bijomassa jew il-bijomassa pirolizzata li jintuża bħala sostitut għall-karburant tal-avjazzjoni

43

33

Żejt koproċessat (proċessat f’raffinerija fl-istess waqt ma’ karburant fossili) ta’ oriġini mill-bijomassa jew il-bijomassa pirolizzata li jintuża bħala sostitut għall-gass tal-petroljum likwifikat

46

23

KARBURANTI RINNOVABBLI LI JISTGĦU JIĠU PRODOTTI MINN SORSI TA’ ENERĠIJA RINNOVABBLI VARJI INLUŻI, IMMA MHUX BISS, IL-BIJOMASSA

Metanol minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli

20

16

Etanol minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli

27

21

Propanol minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli

31

25

Butanol minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli

33

27

Diżil Fischer-Tropsch (idrokarbonju sintetiku jew taħlita ta’ idrokarboni sintetiċi li tintuża bħala sostitut għad-diżil)

44

34

Petrol Fischer-Tropsch (idrokarbonju sintetiku jew taħlita ta’ idrokarboni sintetiċi prodotta mill-bijomassa li tintuża bħala sostitut għall-petrol)

44

33

Karburant tal-avjazzjoni Fischer-Tropsch (idrokarbonju sintetiku jew taħlita ta’ idrokarboni sintetiċi prodotta mill-bijomassa li tintuża bħala sostitut għall-karburant tal-avjazzjoni)

44

33

Gass tal-petroljum likwifikat Fischer-Tropsch (idrokarbonju sintetiku jew taħlita ta’ idrokarboni sintetiċi li tintuża bħala sostitut għall-gass tal-petroljum likwifikat)

46

24

DME (dimetileter)

28

19

Idroġenu minn sorsi rinnovabbli

120

-

ETBE (etiltertjobutileter prodott fuq il-bażi tal-etanol)

36 (li minnu 37 % minn sorsi rinnovabbli)

27 (li minnu 37 % minn sorsi rinnovabbli)

MTBE (metil-tertjo-butil-eter prodott fuq il-bażi tal-metanol)

35 (li minnu 22 % minn sorsi rinnovabbli)

26 (li minnu 22 % minn sorsi rinnovabbli)

TAEE (amiletileterterzjarju prodott fuq il-bażi tal-etanol)

38 (li minnu 29 % minn sorsi rinnovabbli)

29 (li minnu 29 % minn sorsi rinnovabbli)

TAME (amil-metil-eter-terzjarju prodott fuq il-bażi tal-metanol)

36 (li minnu 18 % minn sorsi rinnovabbli)

28 (li minnu 18 % minn sorsi rinnovabbli)

THxEE (eżiletileterterzjarju prodott fuq il-bażi tal-etanol)

38 (li minnu 25 % minn sorsi rinnovabbli)

30 (li minnu 25 % minn sorsi rinnovabbli)

THxME (eżilmetileterterzjarju prodott fuq il-bażi tal-etanol)

38 (li minnu 14 % minn sorsi rinnovabbli)

30 (li minnu 14 % minn sorsi rinnovabbli)

KARBURANTI FOSSILI

Petrol

43

32

Diżil

43

36

ê 2009/28/KE

Karburant

Kontenut ta’ enerġija skont il-piż

(l-inqas valur kalorifiku MJ/kg)

Kontenut ta’ enerġija skont il-volum

(l-inqas valur kalorifiku MJ/l)

Bijoetanol (etanol prodott mill-bijomassa)

27

21

Bijo-ETBE (ethyl-tertio-butyl-ether prodott fuq il-bażi ta’ bijoetanol)

36 (li minnu 37 % minn sorsi rinnovabbli)

27 (li minnu 37 % minn sorsi rinnovabbli)

Bijometanol (metanol prodott mill-bijomassa, biex jintuża bħala bijokarburant)

20

16

Bijo-MTBE (methyl-tertio-butyl-ether prodott fuq il-bażi ta’ bijometanol)

35 (li minnu 22 % minn sorsi rinnovabbli)

26 (li minnu 22 % minn sorsi rinnovabbli)

Bijo-DME (dimethylether prodott mill-bijomassa, biex jintuża bħala bijokarburant)

28

19

Bijo-TAEE (tertiary-amyl-ethyl-ether prodott fuq il-bażi ta’ bijoetanol)

38 (li minnu 29 % minn sorsi rinnovabbli)

29 (li minnu 29 % minn sorsi rinnovabbli)

Bijobutanol (butanol prodott mill-bijomassa, biex jintuża bħala bijokarburant)

33

27

Bijodiżil (methyl-ester prodott minn żejt veġetali jew tal-annimali, ta’ kwalità tad-diżil, biex jintuża bħala bijokarburant)

37

33

Diżil Fischer-Tropsch (idrokarbonju sintetiku jew taħlita ta’ idrokarboni sintetiċi prodotti mill-bijomassa)

44

34

żejt veġetali idrotrattat (żejt veġetali ttrattat termokimikament bl-idroġenu)

44

34

Żejt veġetali pur (żejt prodott minn pjanti taż-żejt permezz ta’ ppressar, estrazzjoni jew proċessi li jixxiebħu, grezz jew raffinat iżda kimikament mhux modifikat, meta kompatibbli mat-tip ta’ magni involuti u r-rekwiżiti ta’ emissjoni korrispondenti)

37

34

Bijogass (karburant gass prodott mill-bijomassa u/jew mill-frazzjoni bijodegradabbli tal-iskart, li jista’ jkun purifikat sal-kwalità ta’ gass naturali, biex jintuża bħala bijokarburant, jew gass tal-injam)

50

Petrol

43

32

Diżil

43

36

ê 2009/28/KE

ANNESS IV

Ċertifikazzjoni tal-installaturi

L-iskemi ta’ ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifikazzjoni ekwivalenti msemmija fl-Artikolu 18 14(3) għandhom ikunu bbażati fuq il-kriterji li ġejjin:

1. Il-proċess ta’ ċertifikazzjoni jew ta’ kwalifika għandu jkun trasparenti u definit b’mod ċar mill-Istat Membru jew mill-korp amministrattiv maħtur minnu.

2. Installaturi ta’ bijomassa, ta’ pompi tas-sħana, installaturi ġeotermali tal-wiċċ u u ta’ sistemi fotovoltajċi solari u termali solari għandhom ikunu ċċertifikati minn programm ta’ taħriġ jew minn fornitur tat-taħriġ akkreditat.

3. L-akkreditazzjoni tal-programm ta’ taħriġ jew tal-fornitur għandha ssir mill-Istati Membri jew mill-korpi amministrattivi maħtura minnhom. Il-korp ta’ akkreditazzjoni għandu jiżgura li l-programm ta’ taħriġ offrut mill-fornitur tat-taħriġ għandu kontinwità u kopertura reġjonali jew nazzjonali. Il-fornitur tat-taħriġ għandu jkollu faċilitajiet tekniċi adegwati biex jipprovdi taħriġ prattiku, inkluż xi tagħmir tal-laboratorju jew faċilitajiet korrispondenti biex jipprovdu taħriġ prattiku. Il-fornitur tat-taħriġ għandu joffri wkoll b’żieda mat-taħriġ bażiku, korsijiet iqsar ta’ aġġornament dwar kwistjonijiet topiċi, inkluż dwar teknoloġiji ġodda, biex jippermetti t-tagħlim tul il-ħajja fil-qasam tal-impjanti. Il-fornitur tat-taħriġ jista’ jkun il-manifattur tat-tagħmir jew tas-sistema, istituti jew assoċjazzjonijiet.

4. It-taħriġ li jwassal għaċ-ċertifikazzjoni jew il-kwalifika ta’ installatur għandu jinkludi partijiet kemm teoretiċi kif ukoll prattiċi. Fi tmiem it-taħriġ, l-installatur għandu jkollu l-ħiliet meħtieġa biex jistalla t-tagħmir u s-sistemi rilevanti biex jilħqu l-ħtiġijiet ta’ prestazzjoni u affidabbiltà tal-klijent, jinkludi sengħa ta’ kwalità, u jikkonforma mal-kodiċijiet u standards applikabbli kollha, inklużi tikkettar tal-enerġija u eko-tikkettar.

5. Il-kors ta’ taħriġ għandu jintemm b’eżami li jwassal għal ċertifikat jew kwalifika. L-eżami għandu jinkludi valutazzjoni prattika ta’ stallazzjoni tajba ta’ bojlers u stufi tal-bijomassa, pompi tas-sħana, impjanti ġeotermali tal-wiċċ, impjanti fotovoltajċi solari u termali solari.

6. L-iskemi ta’ ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifikazzjoni ekwivalenti msemmija fl-Artikolu 18 14(3) għandhom jieħdu kont debitu tal-linji gwida li ġejjin:

(a) Programmi ta’ taħriġ akkreditati għandhom ikunu offruti lil installaturi b’esperjenza tax-xogħol, li għamlu, jew li qed jagħmlu, it-tip ta’ taħriġ li ġej:

(i) fil-każ ta’ installaturi ta’ bojlers u stufi tal-bijomassa: taħriġ bħala plumber, fitter tal-pajpijiet, inġinier tas-sħana jew tekniku ta’ tagħmir sanitarju jew ta’ tisħin jew ta’ tkessiħ bħala prerekwiżit;

(ii) fil-każ ta’ installaturi tal-pompi tas-sħana: taħriġ bħala plumber jew inġinier tas-sistemi tat-tkessiħ u jkollu ħiliet bażiċi fl-elettriku u s-sistemi tal-ilma (qtugħ ta’ pajpijiet, issaldjar ta’ ġonot tal-pajpijiet, inkullar ta’ ġonot tal-pajpijiet, tqegħid ta’ iżolant, issiġillar ta’ fittings, ittestjar għan-nixxijiet u installazzjoni ta’ sistemi ta’ tisħin u tkessiħ) bħala prerekwiżit;

(iii) fil-każ ta’ installatur ta’ sistemi fotovoltajċi solari u termali solari: taħriġ bħala plumber jew elettriċista, u jkollu ħiliet dwar sistemi tal-ilma, elettriċi u ta’ tisqif; inkluż għarfien fl-issaldjar ta’ ġonot tal-pajpijiet, l-inkullar ta’ ġonot tal-pajpijiet, issiġillar ta’ fittings, ittestjar għan-nixxijiet fis-sistemi tal-ilma, l-abbiltà li jgħaddi sistemi ta’ wajers, familjarità mal-materjali bażiċi tas-soqfa, metodi ta’ ifflaxxjar u ssiġillar bħala prerekwiżit; jew

(iv) skema ta’ taħriġ vokazzjonali biex tipprovdi installatur bil-ħiliet adegwati li jikkorrispondu għal 3 snin edukazzjoni fil-ħiliet imsemmija fil-punt (a), (b) jew (c) inklużi kemm it-tagħlim fil-klassi kif ukoll fuq il-post tax-xogħol.

(b) Il-parti teoretika tat-taħriġ għall-installatur ta’ stufi u bojlers tal-bijomassa għandha tagħti idea tas-sitwazzjoni fis-suq tal-bijomassa, u tkopri aspetti ekoloġiċi, karburanti tal-bijomassa, loġistika, protezzjoni min-nirien, sussidji relatati, tekniki tal-kombustjoni, sistemi tan-nar, soluzzjonijiet idrawliċi ottimali, tqabbil bejn spiża u potenzjal ta’ profitt kif ukoll id-disinn, l-installazzjoni u l-manutenzjoni ta’ bojlers u stufi tal-bijomassa. It-taħriġ għandu jipprovdi wkoll għarfien dwar kull standard Ewropew għat-teknoloġija u l-karburanti tal-bijomassa, bħal pellets, u liġi nazzjonali u Komunitarja relatata mal-bijomassa.

(c) Il-parti teoretika tat-taħriġ tal-installatur tal-pompa tas-sħana għandha tagħti ħarsa tas-sitwazzjoni fis-suq tal-pompi tas-sħana u tkopri riżorsi ġeotermali u temperaturi tas-sorsi mill-art ta’ reġjuni differenti, identifikazzjoni ta’ ħamrija u blat għall-konduttività termali, regolamenti dwar l-użu ta’ riżorsi ġeotermali, fattibiltà tal-użu ta’ pompi tas-sħana fil-bini u d-determinazzjoni tal-aħjar sistema ta’ pompi tas-sħana, u għarfien dwar ir-rekwiżiti tekniċi tagħhom, is-sigurtà, l-iffiltrar tal-arja, il-konnessjoni mas-sors ta’ sħana u t-tqassim tas-sistema. It-taħriġ għandu jipprovdi wkoll għarfien tajjeb dwar kull standard Ewropew għall-pompi tas-sħana, u dwar il-liġi nazzjonali u Komunitarja rilevanti. L-installatur għandu juri l-kompetenzi ewlenin li ġejjin:

(i) konoxxenza bażika tal-prinċipji fiżiċi u ta’ operazzjoni ta’ pompa tas-sħana, inklużi l-karatteristiċi taċ-ċirku tal-pompa tas-sħana: il-kuntest bejn temperaturi baxxi tas-sink tas-sħana, temperaturi għoljin tas-sors tas-sħana, u l-effiċjenza tas-sistema, id-determinazzjoni tal-koeffiċjent tal-prestazzjoni (COP) u l-fattur tal-prestazzjoni staġjonali (SPF);

(ii) konoxxenza bażika tal-komponenti u l-funzjoni tagħhom fi ħdan ċirku ta’ pompa tas-sħana, inkluż il-kompressur, il-valv ta’ espansjoni, l-evaporatur, il-kondensatur, tagħmir għall-iffittjar u fittings, żejt lubrifikant, refriġerant, superheating jew sub-cooling u possibiltajiet ta’ tkessiħ bil-pompi tas-sħana; u

(iii) l-abbiltà li jagħżel u jkejjel il-komponenti f’sitwazzjonijiet tipiċi ta’ installazzjoni, inkluża d-determinazzjoni tal-valuri tipiċi tat-tagħbija tas-sħana ta’ bini differenti u għall-produzzjoni ta’ ilma sħun ibbażat fuq il-konsum ta’ enerġija, id-determinazzjoni tal-kapaċità tal-pompa tas-sħana fuq it-tagħbija tas-sħana għall-produzzjoni tal-ilma sħun, fuq il-massa tal-ħażna tal-bini u fuq il-provvista mhux interrotta tal-kurrent; jiddetermina l-komponent tal-buffer tank u l-volum tiegħu u l-integrazzjoni tat-tieni sistema ta’ tisħin;

(d) Il-parti teoretika tat-taħriġ tal-installatur ta’ sistemi fotovoltajċi solari u dak termali solari għandha tagħti idea tas-sitwazzjoni tas-suq tal-prodotti solari u tqabbil tal-ispiża u l-potenzjal ta’ profitt, u tkopri aspetti ekoloġiċi, komponenti, karatteristiċi u daqsijiet ta’ sistemi solari, għażla ta’ sistemi preċiżi u l-kejl tad-daqs tal-komponenti, determinazzjoni tad-domanda għas-sħana, protezzjoni min-nirien, sussidji relatati, kif ukoll id-disinn, l-installazzjoni, u l-manutenzjoni ta’ installazzjonijiet fotovoltajċi solari u termali solari. It-taħriġ għandu jipprovdi wkoll għarfien tajjeb ta’ kull standard Ewropew għat-teknoloġija, u ċertifikazzjoni bħal Solar Keymark, u l-liġi nazzjonali u Komunitarja relatata. L-installatur għandu juri l-kompetenzi ewlenin li ġejjin:

(i) l-abbiltà li jaħdem b’mod sigur bl-użu tal-għodda u t-tagħmir meħtieg u li jimplimenta kodiċijiet u standards tas-sigurtà u jidentifika perikli fis-sistema tal-ilma, l-elettriku u oħrajn assoċjati ma’ installazzjonijiet impjanti solari;

(ii) l-abbiltà li jidentifika sistemi u komponenti speċifiċi tagħhom għal sistemi attivi u passivi, inkluż id-disinn mekkaniku, u li jiddetermina l-post tal-komponenti u t-tqassim u l-konfigurazzjoni tas-sistema;

(iii) l-abbiltà li jiddetermina l-post meħtieġ għall-installazzjoni, l-orjentazzjoni u l-angolu tas-sistema fotovoltajka solari u tal-ħijter tal-ilma, billi jikkunsidra d-dell, l-aċċess għax-xemx, l-integrità strutturali, kemm l-installazzjoni hija xierqa għall-bini jew għall-klima u jidentifika metodi ta’ installazzjoni differenti adatti għat-tipi ta’ soqfa u l-bilanċ tat-tagħmir tas-sistema meħtieġ għall-installazzjoni; u

(iv) b’mod partikolari għas-sistemi fotovoltajċi solari, l-abbiltà li jiġi adattat id-disinn elettriku, inkluża d-determinazzjoni tal-kurrenti tad-disinn, bl-għażla ta’ kondutturi xierqa u ratings għal kull ċirkwit elettriku, li jiddetermina d-daqs xieraq, ir-ratings u l-postijiet għat-tagħmir u s-sottosistemi kollha assoċjati u l-għażla ta’ punt ta’ interkonnessjoni xieraq.

(e) Iċ-ċertifikazzjoni tal-installatur għandha tkun limitata fiż-żmien, bil-għan li jkun meħtieġ seminar jew attività ta’ aġġornament għal ċertifikazzjoni kontinwa.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

ANNESS V

Regoli għall-kalkolu tal-impatt tal-gass b’effett serra tal-bijokarburanti, bijolikwidi u l-komparaturi tal-karburant fossili tagħhom

A.Valuri tipiċi u valuri awtomatiċi għall-bijokarburanti jekk prodotti mingħajr emissjonijiet netti tal-karbonju mit-tibdil fl-użu tal-art

Mogħdija ta’ produzzjoni tal-bijokarburant

Iffrankar tipiku fl-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

Iffrankar awtomatiku fl-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

etanol tal-pitrava taz-zokkor  ð (l-ebda bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali) ï 

61 % ð 67% ï 

52 ð 59 ï %

 ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali) ï 

ð 77 % ï 

ð 73 % ï 

 ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (l-ebda bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï 

ð 73 % ï 

ð 68 % ï

 ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï 

ð 79 % ï 

ð 76 % ï 

 ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (l-ebda bijogass mill-islop, linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï 

ð 58 % ï 

ð 46 % ï 

 ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï 

ð 71 % ï 

ð 64 % ï 

etanol tal-qamħ (karburant tal-proċess mhux speċifikat)

32 %

16 %

etanol tal-qamħ (linjite bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP)

32 %

16 %

etanol tal-qamħ (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)

45 %

34 %

etanol tal-qamħ (gass naturali bħala karburant f’impjant CHP)

53 %

47 %

etanol tal-qamħ (tiben bħala karburant f’impjant CHP)

69 %

69 %

ð etanol tal-qamħirrum (maize) (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)) ï 

ð 48 % ï 

ð 40 % ï 

etanol tal-qamħirrun (maize), prodott fil-Komunità (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP ð * ï )

56 ð 55 ï %

49 ð 48 % ï

ð etanol tal-qamħirrum (maize) (linjite bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP*) ï 

ð 40 % ï 

ð 28 % ï 

ð etanol tal-qamħirrum (maize) (residwi tal-foresti bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP*) ï 

ð 69 % ï 

ð 68 % ï 

ð ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali) ï 

ð 47 % ï 

ð 38 % ï 

ð ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï 

ð 53 % ï 

ð 46 % ï 

ð ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï 

ð 37 % ï 

ð 24 % ï 

ð ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (residwi tal-foresti bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï 

ð 67 % ï 

ð 67 % ï 

etanol tal-kannamiela

ð 70 % ï

ð 70 % ï

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ ethyl-tertio-butyl-ether (ETBE)

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ tertiary-amyl-ethyl-ether (TAEE)

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

45 ð 52 ï %

38 ð 47 ï %

bijodiżil tal-ġirasol

58 ð 57 ï %

51 ð 52 ï %

bijodiżil tas-sojja

40 ð 55 ï %

31 ð 50 ï %

bijodiżil taż-żejt tal-palm ( ð ħawt effluenti miftuħ ï proċess mhux speċifikat)

36 ð 38 ï %

19 ð 25 ï %

bijodiżil taż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

62 ð 57 ï %

56 ð 51 ï %

bijodiżil mill-iskart taż-żejt ð tat-tisjir ï veġetali jew tal-annimali*

88 ð 83 ï %

83 ð 77 ï %

ð bijodiżil mit-tħin fin (rendering) tax-xaħmijiet tal-annimali ï

ð 79 % ï

ð 72 % ï 

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

51 %

47 %

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

ð 58 ï 65 %

ð 54 ï 62 %

ð żejt veġetali idrotrattat mis-sojja ï

ð 55 % ï 

ð 51 % ï 

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm ( ð ħawt effluenti miftuħ ï proċess mhux speċifikat)

40 %

ð 28 ï 26 %

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

ð 59 ï 68 %

ð 55 ï 65 %

ð żejt idrotrattat mill-iskart taż-żejt tat-tisjir ï

ð 90 % ï 

ð 87 % ï 

ð żejt idrotrattat mit-tħin fin (rendering) tax-xaħmijiet tal-annimali ï

ð 87 % ï 

ð 83 % ï 

żejt veġetali pur miż-żerriegħa tal-kolza 

ð 59 % ï 58%

57 %

ð żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol ï

ð 65 % ï 

ð 64 % ï 

ð żejt veġetali idrotrattat mis-sojja ï

ð 62 % ï 

ð 61 % ï 

ð żejt veġetali safi miż-żejt tal-palm (ħawt effluenti miftuħ) ï 

ð 46 % ï 

ð 36 % ï 

ð żejt veġetali safi miż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt) ï 

ð 65 % ï 

ð 63 % ï 

ð żejt safi mill-iskart taż-żejt tat-tisjir ï

ð 98 % ï 

ð 98 % ï 

bijogass mill-iskart orġaniku muniċipali bħala gass naturali kkompressat

80 %

73 %

bijogass minn demel niedi bħala gass naturali kkompressat

84 %

81 %

bijogass minn demel niexef bħala gass naturali kkompressat

86 %

82 %

(*)Ma jinkludix żejt tal-annimali magħmul minn prodotti sekondarji tal-annimali kklassifikat bħala materjal tal-kategorija 3 skont ir-Regolament (KE) 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman (1 2 )

ò ġdid

(*)    Valuri awtomatiċi għall-ipproċessar bl-użu tas-CHP huma validi biss jekk is-sħana tal-proċess hija fornuta KOLLHA bis-CHP.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

B.Valuri stmati tipiċi u valuri awtomatiċi għall-bijokarburanti u bijolikwidi futuri li ma kinux fis-suq jew li kienu fis-suq biss fi kwantitajiet negliġibbli f’Jannar 2008 Ö fl-2016 Õ , jekk prodotti bl-ebda emissjoni netta ta’ karbonju binn bidliet fl-użu tal-art

Mogħdija ta’ produzzjoni tal-bijokarburant

Iffrankar tipiku fl-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

Iffrankar awtomatiku fl-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

etanol tat-tiben tal-qamħ

87 % ð 85% ï

85 % ð 83 % ï

etanol mill-iskart tal-injam

80 %

74 %

etanol mill-injam ikkoltivat

76 %

70 %

diżil Fischer-Tropsch mill-iskart tal-injam ð f’impjant awtonomu ï 

95 %ð 85% ï

95 %ð 85% ï

diżil Fischer-Tropsch mill-injam imkabbar ð f’impjant awtonomu ï 

93 %ð 78 % ï

93 %ð 78 % ï

ð petrol Fischer-Tropsch mill-iskart tal-injam f’impjant awtonomu ï

 ð 85 % ï

 ð 85 % ï

ð petrol Fischer-Tropsch mill-injam imkabbar f’impjant awtonomu ï 

ð 78 % ï

ð 78 % ï

dimetileter (DME) mill-iskart tal-injam ð f’impjant awtonomu ï 

ð 86 % ï 95 %

ð 86 % ï 95 %

dimetileter (DME) mill-injam imkabbar ð f’impjant awtonomu ï

ð 79 % ï 92 %

ð 79 % ï 92 %

metanol mill-iskart tal-injam ð f’impjant awtonomu ï

94 % ð 86% ï

94 % ð 86% ï

metanol mill-injam imkabbar ð f’impjant awtonomu ï

91 % ð 79 % ï

91 %ð 79 % ï

ð diżil Fischer – Tropsch mill-gassifikazzjoni tal-likur iswed integrat mal-polpa ï

ð 89 % ï 

ð 89 % ï

ð petrol Fischer – Tropsch mill-gassifikazzjoni tal-likur iswed integrat mal-polpa ï

ð 89 % ï

ð 89 % ï

ð dimetileter (DME) mill-gassifikazzjoni tal-likur iswed integrat mal-polpa ï

ð 89 % ï

ð 89 % ï

ð Metanol mill-gassifikazzjoni tal-likur iswed integrat mal-polpa ï 

ð 89 % ï

ð 89 % ï

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ methyl-tertio-butyl-ether (MTBE)

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ metanol

C.Metodoloġija

1. L-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra mill-produzzjoni u mill-użu ta’ karburanti, bijokarburanti u bijolikwidi għat-trasport għandhom ikunu kkalkulati bħala Ö dan li ġej Õ:

ò ġdid

(a) l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra mill-produzzjoni u l-użu tal-karburanti għandhom ikunu kkalkulati bħala:

ê 2009/28/KE (adattat)

E = eec + el + ep + etd + euescaeccseccr eee,

fejn

E

=

emissjonijiet totali mill-użu tal-karburant;

eec

=

emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-kultivazzjoni ta’ materja prima;

el

=

emissjonijiet annwalizzati mill-bidliet tal-ħażna tal-karbonju kkawzati minn tibdil fl-użu tal-art;

ep

=

emissjonijiet mill-ipproċessar;

etd

=

emissjonijiet mit-trasport u d-distribuzzjoni;

eu

=

emissjonijiet mill-karburant użat;

esca

=

iffrankar tal-emissjonijiet minn akkumulazzjoni tal-karbonju mill-ħamrija permezz ta’ mmaniġġjar agrikolu mtejjeb;

eccs

=

iffrankar tal-emissjonijiet mill-qbid u l-ħażna ġeoloġika tal-karbonju; Ö u Õ

eccr

=

iffrankar tal-emissjonijiet mill-qbid u s-sostituzzjoni tal-karbonju; u

eee

=

iffrankar tal-emissjonijiet minn elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni..

L-emissjonijiet mill-manifattura ta’ makkinarju u tagħmir m’għandhomx ikunu kkunsidrati.

ò ġdid

(b)     L-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra mill-produzzjoni u l-użu tal-bijolikwidi għandhom jiġu kkalkulati bħal fil-każ tal-bijokarburanti (E), iżda bl-estensjoni neċessarja għall-inklużjoni tal-konverżjoni tal-enerġija f’elettriku u/jew tas-sħana u t-tkessiħ prodotti, kif ġej:

(i) Stallazzjonijiet tal-enerġija li jrendu biss sħana:

(ii) Għal stallazzjonijiet tal-enerġija li jrendu biss elettriku:

fejn

EC h,el = Emissjonijiet totali ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta’ serra mill-prodott tal-enerġija finali.

E    = Emissjonijiet totali ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta’ serra tal-bijolikwidu qabel il-konverżjoni tat-tmiem.

ηel     = L-effiċjenza elettrika, definita bħala l-elettriku prodott f'sena maqsum bl-input annwali tal-bijolikwidu abbażi tal-kontenut tal-enerġija tiegħu.

ηh     = L-effiċjenza tas-sħana, definita bħala l-produzzjoni tas-sħana utli f'sena maqsuma bl-input annwali tal-bijolikwidu abbażi tal-kontenut tal-enerġija tiegħu.

(iii) Fil-każ tal-elettriku jew l-enerġija mekkanika li ġejja minn stallazzjonijiet tal-enerġija li jrendu s-sħana utli flimkien mal-elettriku u/jew l-enerġija mekkanika:

(iv) Fil-każ ta’ sħana utli li ġejja minn stallazzjonijiet tal-enerġija li jrendu s-sħana flimkien mal-elettriku u/jew l-enerġija mekkanika:

fejn:

EC h,el = Emissjonijiet totali ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta’ serra mill-prodott tal-enerġija finali.

E    = Emissjonijiet totali ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta’ serra tal-bijolikwidu qabel il-konverżjoni tat-tmiem.

ηel     = L-effiċjenza elettrika, definita bħala l-elettriku prodott f'sena maqsum bl-input annwali tal-karburant abbażi tal-kontenut tal-enerġija tiegħu.

ηh     = L-effiċjenza tas-sħana, definita bħala l-produzzjoni tas-sħana utli f'sena maqsuma bl-input annwali tal-karburant abbażi tal-kontenut tal-enerġija tiegħu.

Cel     = Frazzjoni tal-eżerġija fl-elettriku, u/jew enerġija mekkanika, issettjata għal 100 % (Cel = 1).

Ch     = l-effiċjenza ta’ Carnot (frazzjoni ta’ eżerġija fis-sħana utli).

L-effiċjenza ta’ Carnot, Ch , fil-każ tas-sħana utli f'temperaturi differenti hija definita bħala:

fejn

Th    = It-temperatura, imkejla f’temperatura assoluta (kelvin) tas-sħana utli fil-punt tat-twassil.

T0    = It-temperatura tal-madwar, iffissata f’273 kelvin (ugwali għal 0 °C)

For Th , < 150 °C (423,15 kelvin), Ch can alternatively be defined as follows:

Ch     = L-effiċjenza ta’ Carnot fi sħana f’150 °C (423,15 kelvin), li hi: 0,3546

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a)    “koġenerazzjoni” għandha tfisser il-ġenerazzjoni simultanja fi proċess wieħed tal-enerġija termali u l-elettriku u/jew l-enerġija mekkanika;

(b)    “sħana utli” għandha tfisser is-sħana ġġenerata biex tissodisfa domanda ekonomikament ġustifikabbli għas-sħana, għal għanijiet ta’ tisħin u tkessiħ;

(c)    “domanda ekonomikament ġustifikabbli” għandha tfisser domando li ma taqbiżx il-ħtieġa għas-sħana jew it-tkessiħ u li kieku tkun issodisfata fil-kundizzjonijiet tas-suq.

ê 2009/28/KE

ð ġdid

2. L-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra minn ð bijokarburanti u bijolikwidi għandha tiġi espressa kif ġej: ï karburanti, E, għandhom ikunu espressi f’termini ta’ grammi ta’ CO2 ekwivalenti għal kull MJ ta’ karburant2eq/MJ.

ò ġdid

(a) l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra minn bijokarburanti, E, għandhom ikunu espressi f’termini ta’ grammi ta’ CO2 ekwivalenti għal kull MJ ta’ karburant, gCO2eq /MJ.

(a) l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra minn bijolikwidi, EC, espressi f’termini ta’ grammi ta’ CO2 ekwivalenti għal kull MJ ta’ prodott ta’ enerġija finali (sħana jew elettriku), gCO2eq /MJ.

Meta t-tisħin u t-tkessiħ huma kkoġenerati mal-elettriku, l-emissjonijiet għandhom jiġu allokati bejn is-sħana u l-elettriku (bħal skont 1(b)) irrispettivament minn hekk is-sħana hix użata għal għanijiet attwali ta’ tisħin jew ta’ tkessiħ 3 .

Meta l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra minn estrazzjoni jew kultivazzjoni ta’ materja primaec jiġu espressi f’unità ta’ g CO2eq/tunnellata-niexfa ta’ materja prima, il-konverżjoni fi grammi ta’ CO2 ekwivalenti għal kull MJ ta’ sħana, gCO2eq /MJ għandha tiġi kkalkulata kif ġej;

fejn

L-emissjonijiet għal kull tunnellata-niexfa ta’ materja prima għandhom jiġu kkalkulati kif ġej:

 

ê 2009/28/KE (adattat)

3. B’deroga mill-punt 2, għall-karburanti għat-trasport, il-valuri kkalkulati f’termini ta’ 2eq/MJ jistgħu jiġu aġġustati biex ikunu kkunsidrati differenzi bejn il-karburanti f’xogħol siewi mwettaq, espressi f’termini ta’ km/MJ. Dawn l-aġġustamenti għandhom isiru biss fejn tkun provduta evidenza tad-differenzi f’xogħol siewi mwettaq.

4. 3. L-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra minn bijokarburanti u bijolikwidi għandu jkun ikkalkulat bħala Ö dan li ġej Õ:

ò ġdid

(a) iffrankar fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra minn bijokarburanti:

ê 2009/28/KE

ð ġdid

IFFRANKAR = ð (E F(t) – E B /E F(t)ï , (EFEB)/EF,

fejn

EB

=

emissjonijiet totali mill-bijolikwidu; u

EF(t)

=

emissjonijiet totali mill-komparatur tal-karburanti fossili ð għat-trasport ï

ò ġdid

(b) iffrankar fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra minn sħana jew tkessiħ, u elettriku li jkun iġġenerat mill-bijolikwidi:

IFFRANKAR = (ECF(h&c,el,) – ECB(h&c,el)/ECF (h&c,el), 

fejn

ECB(h&c,el) = emissjonijiet totali mis-sħana jew l-elettriku; u

ECF(h&c,el) = emissjonijiet totali mill-komparatur tal-karburanti fossili għal sħana utli jew elettriku.

ê 2009/28/KE

ð ġdid

5.4. Il-gassijiet b’effett serra kkunsidrati għall-finijiet tal-punt 1 għandhom ikunu CO2, N2O u CH4. Għall-fini tal-kalkolu tal-ekwivalenza ta’ CO2 , dawk il-gassijiet għandhom jingħataw valur kif ġej:

CO2

:

1

N2O

:

296 ð 298 ï 

CH4

:

23 ð 25 ï

6.5. L-emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-kultivazzjoni ta’ materja prima, eec, għandhom jinkludu emissjonijiet mill-proċess ta’ estrazzjoni jew kultivazzjoni nnifsu; mill-ġbir, ð drying and storage ï ta’ materja prima; mill-iskart u n-nixxijiet; u mill-produzzjoni ta’ kimiċi jew prodotti użati fl-estrazzjoni jew il-kultivazzjoni. Il-qbid ta’ CO2 fil-kultivazzjoni ta’ materja prima għandu jiġi eskluż. Tnaqqis ċertifikat ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra mill-fjamma f’sit ta’ produzzjoni taż-żejt fi kwalunkwe parti tad-dinja għandu jitnaqqas. L-estimi tal-emissjonijiet mill-kultivazzjoni tal-ðbijomassa agrikola ï jistgħu jinkisbu mill-użu ta’ medji ð reġjonali ïð għall-emissjonijiet mill-kultivazzjoni inklużi fir-rapporti msemmija fl-Artikolu 28 (4) u l-informazzjoni dwar il-valuri awtomatiċi diżaggregati għall-emissjonijiet mill-kultivazzjoni inklużi f’dan l-Anness, bħala alternattiva għall-użu ta’ valuri attwali. Fin-nuqqas tal-informazzjoni rilevanti fir-rapporti msemmija qabel huwa permess li l-medji tal-kalkolu jissejsu fuq prattiki tal-biedja lokali abbażi pereżempju ta’ dejta ta’ grupp ta’ farms ï jiġu kkalkulati għal żoni ġeografiċi iżgħar minn dawk użati fil-kalkolu tal-valuri awtomatiċi, bħala alternattiva għall-użu ta’ valuri attwali.

ò ġdid

6.    Għall-finijiet tal-kalkolu msemmi fil-punt 3, l-iffrankar mill-emissjonijiet permezz ta’ ġestjoni agrikola mtejba, bħall-bidla lejn tnaqqis jew żero ħdim tar-raba’, rotazzjoni tal-għelejjel imtejba, l-użu ta’ għelejjel ta’ kopertura, l-inklużjoni ta’ ġestjoni tar-residwi tal-għelejjel, u l-użu ta’ sustanzi li jtejbu l-ħamrija organika (eż. kompost, diġestat tal-fermentazzjoni tad-demel), għandu jitqies biss jekk tiġi fornuta evidenza solida u verifikabbli li l-karbonju tal-ħamrija żdied jew li huwa raġjonevoli li wieħed jistenna li dan jiżdied tul il-perjodu li matulu ġiet ikkultivata l-materja prima inkwistjoni filwaqt li jitqiesu l-emissjonijiet fejn it-tali prattiki jwasslu għal użu akbar ta’ fertilizzanti u erbiċidi.

ê 2015/1513 Artikolu 2.13 u Anness II.1

7. L-emissjonijiet annwalizzati mill-bidliet fil-ħażniet tal-karbonju kkawżati minn tibdil fl-użu tal-art, el, għandhom ikunu kkalkulati bid-diviżjoni ndaqs tal-emissjonijiet totali fuq 20 sena. Għall-kalkolu ta' dawk l-emissjonijiet għandha tiġi applikata r-regola li ġejja:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB, 4

fejn

el

=

emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra annwalizzati minn tibdil ta' ħażna ta' karbonju minħabba tibdil fl-użu tal-art (imkejla bħala massa (grammi) ekwivalenti għal CO2 għal kull unità ta' enerġija prodotta (megajoules) mill-bijokarburant jew mill-bijolikwidi). “Raba” 5 u “raba perenni” 6 għandhom jitqiesu bħala użu wieħed tal-art;

CSR

=

il-ħażna ta' karbonju għal kull unità ta' erja assoċjata mal-użu tal-art ta' referenza (imkejla bħala massa (tunnellati) ta' karbonju għal kull unità ta' erja, inklużi kemm il-ħamrija kif ukoll il-veġetazzjoni). L-użu tal-art ta' referenza għandu jkun l-użu tal-art f'Jannar 2008 jew 20 sena qabel ma nkisbet il-materja prima, skont liema jiġi l-aħħar;

CSA

=

il-ħażna ta' karbonju kull żona ta' unità assoċjata mal-użu attwali tal-art (imkejla bħala massa tal-karbonju kull żona ta' unità, inklużi kemm il-ħamrija kif ukoll il-veġetazzjoni). F'każijiet fejn il-ħażna tal-karbonju takkumula għal aktar minn sena, il-valur attribwit għal CSA għandu jkun il-ħażna stmata kull unità ta' medda wara 20 sena jew meta l-għalla tilħaq il-maturità, skont liema jiġi qabel;

P

=

il-produttività tal-għalla (imkejla bħala enerġija minn bijokarburant jew bijolikwidu għal kull unità ta' erja kull sena);

eB

=

bonus ta' 29 gCO2eq/MJ bijokarburant jew bijolikwidu jekk il-bijomassa tinkiseb minn art degradata restawrata skont il-kondizzjonijiet previsti fil-punt 8.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

8. Il-bonus ta’ 29 gCO2eq/MJ għandu jiġi attribwit jekk tiġi pprovduta evidenza li l-art:

(a) ma kinitx qed tintuża għal attività agrikola jew kwalunkwe attività oħra f’Jannar 2008; u

(b) tidħol f’waħda mill-kategoriji li ġejjin:

(i) Ö hija Õart li ddeterjorat b’mod gravi, inkluża tali art li qabel kellha użu agrikolu.

(ii) art b’kontaminazzjoni qawwija.

Il-bonus ta’ 29 gCO2eq/MJ għandu japplika għal perijodu sa 10 ð 20 ï snin mid-data tal-konverżjoni tal-art għal użu agrikolu, bil-kondizzjoni li jkunu żgurati żieda kontinwa fil-ħażniet ta’ karbonju kif ukoll tnaqqis sostanzjali fil-fenomeni tal-erożjoni għall-art li taqa’ taħt (i b) u li titnaqqas il-kontaminazzjoni tal-ħamrija għall-art li taqa’ taħt (ii).

9. Il-kategoriji msemmija fil-punt 8(b) huma definiti kif ġej:

(a)art Art li ddeterjorat b’mod gravi” tfisser art li għal perijodu sostanzjali ta’ żmien kienet immellħa b’mod sostanzjali jew kellha kontenut sostanzjalment baxx ta’ materjal organiku u sfat mgħawra b’mod gravi;

(b) “art b’kontaminazzjoni qawwija” tfisser art li mhix adatta għall-kultivazzjoni ta’ ikel u għalf minħabba kontaminazzjoni tal-ħamrija.

Din l-art għandha tinkludi art li kienet is-suġġett ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni skont ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 18(4).

10. Il-Kummissjoni għandha tadotta Ö teżamina mill-ġdid Õ, sal-31 ta’ Diċembru 2009 ð 2020 ï, linji gwida għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju fl-art 7 li juża bħala referenza l-Linji Gwida tal-2006 tal-IPCC għall-Inventorji Nazzjonali tal-Gass b’Effett Serra –volum 4 ð u skont ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 8 u r-Regolament (INSERT THE NO AFTER THE ADOPTION 9 ï  . Il-Linji Gwida tal-Kummissjoni għandhom iservu bħala l-bażi għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju fl-art għall-finijiet ta’ din id-Direttiva.

11. L-emissjonijiet mill-ipproċessar, ep, għandhom jinkludu emissjonijiet mill-ipproċessar innifsu; mill-iskart u n-nixxijiet; u mill-produzzjoni ta’ kimiċi jew prodotti użati fl-ipproċessar.

Fil-kalkolu tal-konsum ta’ elettriku mhux prodott fl-impjant ta’ produzzjoni tal-karburant, l-intensità tal-emissjoni tal-gass b’effett serra tal-produzzjoni u tad-distribuzzjoni ta’ dak l-elettriku għandha tkun meqjusa li hija ugwali għall-intensità medja tal-emissjonijiet tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ elettriku f’reġjun definit. B’deroga minn din ir-regola l-produtturi jistgħu jużaw valur medju għal impjant ta’ produzzjoni tal-elettriku individwali għall-elettriku prodott minn dak l-impjant, jekk dak l-impjant mhux konness mal-grilja tal-elettriku.

ò ġdid

L-emissjonijiet mill-ipproċessar għandhom jinkludu emissjonijiet mit-tnixxif ta’ prodotti u materjali intermedji, fejn dan huwa rilevanti. 

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

12. L-emissjonijiet mit-trasport u d-distribuzzjoni, etd, għandhom jinkludu emissjonijiet mit-trasport u l-ħażna ta’ materja prima u materjali semi-maħduma u mill-ħażna u d-distribuzzjoni ta’ materjali maħduma. L-emissjonijiet mit-trasport u mid-distribuzzjoni li għandhom jitqiesu fil-punt 6 5 m’għandhomx ikunu koperti minn dan il-punt.

13. L-emissjonijiet mill- tal-karburant użat, eu, għandhom jitqiesu li huma żero għall-bijokarburanti u bijolikwidi.

ð L-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta’ serra mhux CO2 (N2O u CH4) tal-karburant fl-użu għandhom jinkludu l-fattur eu fil-każ tal-bijolikwidi. ï

14. L-iffrankar ta’ emissjonijiet mill-qbid u l-ħżin ġeoloġiku tal- karbonju eccs, li jkun għadu ma ġiex meqjus f’ep,għandu jkun limitat għall-emissjonijiet evitati permezz tal-akkwiżizzjoni u l-ðħażna ï iżolament tad-CO2 emess direttament relatat mal-estrazzjoni, it-trasport, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-karburant ð jekk il-ħażna tkun saret b’mod konformi mad-Direttiva 2009/31/KE dwar il-ħżin ġeoloġiku tad-dijossidu tal-karbonjuï .

15. L-iffrankar ta’ emissjonijiet mill-qbid u s-sostituzzjoni tal-karbonju, eccr ð , għandu jkun relatat direttament mal-produzzjoni tal-bijokarburant jew il-bijolikwidu li huma attribwiti lejh, u ïgħandu jkun limitat għall-emissjonijiet evitati permezz tal-qbid ta’CO2 li fihom il-karbonju joriġina minn bijomassa u li hija użata ðfis-settur tal-enerġija jew it-trasport ï biex tissostitwixxi CO2 derivat mill-fossili użat fi prodotti servizzi u kummerċjali.

ò ġdid

16. Meta unità tal-koġenerazzjoni - li tipprovdi s-sħana u/jew l-elettriku lil proċess tal-produzzjoni ta’ karburant li għalih ikunu qed jiġu kkalkulati l-emissjonijiet - tipproduċi elettriku żejjed u/jew sħana utli żejda, l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra għandhom jinqasmu bejn l-elettriku u s-sħana utli skont it-temperatura tas-sħana (li tirrifletti s-siwi (l-utilità) tas-sħana). Il-fattur tal-allokazzjoni, imsejjaħ l-effiċjenza ta’ Carnot, Ch, jiġi kkalkulat kif ġej fil-każ ta’ sħana utli f’diversi temperaturi:

fejn

Th     = It-temperatura, imkejla f’temperatura assoluta (kelvin) tas-sħana utli fil-punt tat-twassil.

T0    = It-temperatura tal-madwar, iffissata f’273 kelvin (ugwali għal 0 °C)

For Th , < 150°C (423,15 kelvin), Ch can alternatively be defined as follows:

Ch     = L-effiċjenza ta’ Carnot fi sħana f’150 °C (423,15 kelvin), li hi: 0,3546

ll-finijiet ta’ dan il-kalkolu, għandhom jintużaw l-effiċjenzi attwali, definiti bħala l-enerġija mekkanika, l-elettriku u s-sħana annwali prodotti rispettivament maqsuma bl-input tal-enerġija annwali.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

   (a) “koġenerazzjoni” għandha tfisser il-ġenerazzjoni simultanja fi proċess wieħed tal-enerġija termali u l-enerġija mekkanika u/jew elettrika;

   (b) “sħana utli” għandha tfisser is-sħana ġġenerata biex tissodisfa domanda ekonomikament ġustifikabbli għas-sħana, għal għanijiet ta’ tisħin jew tkessiħ;

   (c) “domanda ekonomikament ġustifikabbli” għandha tfisser domanda li ma taqbiżx il-ħtieġa għas-sħana jew it-tkessiħ u li kieku tkun issodisfata fil-kundizzjonijiet tas-suq.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

16. L-iffrankar ta’ emissjonijiet minn elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni, eee, għandu jkun ikkunsidrat b’relazzjoni mal-elettriku żejjed prodott minn sistemi tal-produzzjoni tal-karburant li jużaw il-koġenerazzjoni b’eċċezzjoni fejn il-karburant użat għall-koġenerazzjoni huwa prodott sekondarju minbarra r-residwu ta’ wiċċ tar-raba’. Fl-ikkalkular ta’ dak l-elettriku żejjed, id-daqs tal-unità ta’ koġenerazzjoni għandu jkun meqjus li huwa l-minimu meħtieġ għall-unità ta’ koġenerazzjoni biex tforni s-sħana meħtieġa għall-produzzjoni tal-karburant. L-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra assoċjat mal-elettriku żejjed għandu jitqies li huwa ugwali għall-ammont ta’ gass b’effett serra li kieku jkun emess meta ammont ugwali ta’ elettriku kien iġġenerat f’impjant tal-enerġija li juża l-istess karburant bħall-unità ta’ koġenerazzjoni.

17. Fejn proċess ta’ produzzjoni ta’ karburant jipproduċi, f’taħlita, il-karburant li għalih l-emissjonijiet huma kkalkulati u prodott jew aktar prodotti oħra (“prodotti-sekondarji”), l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra għandhom ikunu diviżi bejn il-karburant jew il-prodott intermedju tiegħu u l-prodotti sekondarji proporzjonalment għall-kontenut enerġetiku tagħhom (determinat b’valur ta’ tisħin iktar baxx fil-każ ta’ prodotti sekondarji minbarra l-elettriku ð u s-sħana ï ). ð L-intensità tal-gassijiet b'effett ta’ serra ta’ sħana utli eċċessiva jew elettriku eċċessiv hija l-istess bħall-intensità tal-gassijiet b'effett ta’ serra tas-sħana u l-elettriku mwassla sal-proċess tal-produzzjoni tal-karburant u hija determinata mill-kalkolu tal-intensità tal-gassijiet b'effett ta’ serra tal-inputs u l-emissjonijiet kollha, inkluża l-materja prima u l-emissjonijiet CH4 u N2O, minn u sal-unità tal-konġenerazzjoni, il-bojler u apparat ieħor li jwassal is-sħana jew l-elettriku sal-proċess tal-produzzjoni tal-karburant. Fil-każ ta’ koġenerazzjoni ta’ elettriku u sħana l-kalkolu jitwettaq skont il-punt 16. ï

18. Għall-fini tal-kalkolu msemmi fil-punt 17, l-emissjonijiet li jridu jiġu diviżi għandhom ikunu eec + el + dawk il-frazzjonijiet ta’ ep, etd and eee  ð eec + e l + esca + dawk il-frazzjonijiet ta’ e p, e td , eccs, and eccr ï li jsiru sa u inkluż l-istadju tal-proċess li fih huwa prodott il-prodott sekondarju. Jekk tkun saret xi allokazzjoni għal prodotti sekondarji fi stadju ta’ process preċedenti fiċ-ċiklu tal-ħajja, il-frazzjoni ta’ dawk l-emissjonijiet assenjata f’dak l-aħħar stadju tal-proċess lill-prodott ta’ karburant intermedju, għandha tintuża għal dan l-għan minflok mit-total ta’ dawk l-emissjonijiet.

ò ġdid

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi, il-prodotti sekondarji kollha li ma jaqgħux taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-punt 17, għandhom ikunu kkunsidrati għall-finijiet ta’ dak il-kalkolu. L-ebda emissjonijiet ma għandhom jiġu allokati għal skart u residwi. Il-prodotti sekondarji li għandhom kontenut ta’ enerġija negattiva għandhom ikunu kkunsidrati li għandhom kontenut ta’ enerġija żero għall-fini tal-kalkolu.

Skart u residwi, inkluż qċaċet tas-siġar u fergħat, tiben, qxur, ċifċiegħ u qxur tal-lewż, u residwi minn katini tal-ipproċessar, inkluż gliċerina grezza (gliċerina li mhijiex raffinata) u bagasse, għandhom ikunu kkunsidrati li għandhom emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta’ serra tul iċ-ċiklu ta’ ħajjithom ta’ żero sal-proċess ta’ ġbir ta’ dawk il-materjali irrispettivament minn jekk dawn jiġux ipproċessati għal prodotti intermedjarji qabel ma jiġu trasformati fi prodott finali.

Fil-każ ta’ karburanti manifatturati fir-raffineriji, għajr it-taħlita ta’ impjanti tal-ipproċessar mal-bojlers jew unitajiet ta’ koġenerazzjoni li jipprovdu s-sħana u/jew l-elettriku lill-impjant ta’ proċessar, l-unità tal-analiżi għall-finijiet tal-kalkolu msemmi fil-punt 17 għandha tkun ir-raffinerija.

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi, il-prodotti sekondarji kollha, inkluż l-elettriku li ma jaqax taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-punt 16, għandhom ikunu kkunsidrati għall-fini ta’ dak il-kalkolu, bl-eċċezzjoni għar-residwu tal-wiċċ agrikolu, inklużi tiben, bagasse, qxur, ġellewż kbir u qxur tal-ġewż. Il-prodotti sekondarji li għandhom kontenut ta’ enerġija negattiva għandhom ikunu kkunsidrati li għandhom kontenut ta’ enerġija żero għall-fini tal-kalkolu.

Skart, residwi tal-għelejjel tal-agrikoltura, inklużi tiben, bagasse, qxur, zkuk u qxur tal-ġwież u residwi mill-ipproċessar, inkluża l-ġliċerina mhux raffinata għandhom ikunu kkunsidrati li għandhom emissjonijiet tal-gass b’effett serra b’ċiklu tal-ħajja żero sal-proċess ta’ ġbir ta’ dawk il-materjali.

Fil-każ ta’ karburanti prodotti fir-raffineriji, l-unità ta’ analiżi għall-fini tal-kalkolu msemmi fil-punt 17 għandha tkun ir-raffinerija.

19. Għall-bijokarburanti, għall-fini tal-kalkolu msemmi fil-punt 43, l-element ta’ paragun tal-karburant fossili EF  ð E F(t) ï  għandu jkun l-aħħar emissjonijiet medji reali disponibbli mill-parti fossili tal-konsum tal-petrol u d-diżil fil-Komunità kif irrappurtat fid-Direttiva 98/70/KE. Jekk din id-data ma tkunx disponibbli, il-valur użat għandu jkun 83,8 ð 94 ï gCO2eq/MJ.

Għall-bijolikwidi użati fil-produzzjoni tal-elettriku, għall-fini tal-kalkolu msemmi fil-punt 43, l-element ta’ paragun tal-karburant fossili EF għandu jkun 91 ð 183 ï gCO2eq/MJ.

Għall-bijolikwidi użati fil-ðproduzzjoni ta’ï sħana ð, utli kif ukoll fil-produzzjoni ta’ tisħin u/jew tkessiħ ï  produzzjoni, għall-fini tal-kalkolu msemmi fil-punt 43, l-element ta’ paragun EFð (h&c) ï għandu jkun 77 ð  80 ï gCO2eq/MJ.

Għall-bijolikwidi użati fil-koġenerazzjoni, għall-fini tal-kalkolu msemmi fil-punt 4, l-element ta’ paragun EF għandu jkun 85 gCO2eq/MJ.

D.Valuri awtomatiċi diżaggregati għall-bijokarburanti u l-bijolikwidi

Valuri awtomatiċi diżaggregati għall-kultivazzjoni: ‘eec’ kif definita fil-parti C ta’ dan l-Anness Ö inkluż l-emissjonijiet tan-N2O mill-ħamrija Õ  

ò ġdid

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

etanol tal-pitrava taz-zokkor

9.6

9.6

etanol tal-qamħirrum (maize)

25.5

25.5

etanol minn ċereali oħra għajr il-qamħirrum (maize)

27.0

27.0

etanol tal-kannamiela

17.1

17.1

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ ETBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ TAEE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

32.0

32.0

bijodiżil tal-ġirasol

26.1

26.1

bijodiżil tas-soybean sojja 

21.4

21.4

bijodiżil taż-żejt tal-palm

20.7

20.7

bijodiżil mill-iskart taż-żejt tat-tisjir

0

0

bijodiżil mit-tħin fin (rendering) ta’ xaħmijiet tal-annimali

0

0

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

33.4

33.4

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

26.9

26.9

żejt veġetali idrotrattat mis-sojja 

22.2

22.2

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm

21.7

21.7

żejt idrotrattat mill-iskart taż-żejt tat-tisjir 

0

0

żejt idrotrattat mit-tħin fin (rendering) tax-xaħmijiet tal-annimali 

0

0

żejt veġetali safi miż-żerriegħa tal-kolza

33.4

33.4

żejt veġetali safi mill-ġirasol 

27.2

27.2

żejt veġetali safi mis-sojja 

22.3

22.3

żejt veġetali safi miż-żejt tal-palm

21.6

21.6

żejt safi mill-iskart taż-żejt tat-tisjir 

0

0

ê 2009/28/KE (adattat)

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

etanol tal-pitrava taz-zokkor

12

12

etanol tal-qamħ

23

23

etanol tal-qamħirrum (maize), prodott fil-Komunità

20

20

etanol tal-kannamiela

14

14

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ ETBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ TAEE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

29

29

bijodiżil tal-ġirasol

18

18

bijodiżil tas-soybean sojja

19

19

bijodiżil taż-żejt tal-palm

14

14

bijodiżil mill-iskart taż-żejt veġetali jew tal-annimali

0

0

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

30

30

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

18

18

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm

15

15

żejt veġetali safi miż-żerriegħa tal-kolza

30

30

bijogass mill-iskart orġaniku muniċipali bħala gass naturali kkompressat

0

0

bijogass minn demel niedi bħala gass naturali kkompressat

0

0

bijogass minn demel niexef bħala gass naturali kkompressat

0

0

(*) Li ma jinkludix żejt tal-annimali prodott minn prodotti sekondarji tal-annimali kklassifikat bħala materjal ta’ kategorija 3 skont ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

ò ġdid

Valuri awtomatiċi diżaggregati għall-kultivazzjoni: ‘eec’ - fil-każ ta’ emissjonijiet tan-N2O mill-ħamrija biss (dawn huma diġà inklużi fil-valuri diżaggregati għall-emissjonijiet mill-kultivazzjoni fit-tabella‘eec’)

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

etanol tal-pitrava taz-zokkor

4.9

4.9

etanol tal-qamħirrum (maize)

13.7

13.7

etanol minn ċereali oħra għajr il-qamħirrum (maize)

14.1

14.1

etanol tal-kannamiela

2.1

2.1

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ ETBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ TAEE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

17.6

17.6

bijodiżil tal-ġirasol

12.2

12.2

bijodiżil tas-soybean sojja

13.4

13.4

bijodiżil taż-żejt tal-palm

16.5

16.5

bijodiżil mill-iskart taż-żejt tat-tisjir

0

0

bijodiżil mit-tħin fin (rendering) ta’ xaħmijiet tal-annimali

0

0

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

18.0

18.0

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

12.5

12.5

żejt veġetali idrotrattat mis-sojja

13.7

13.7

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm

16.9

16.9

żejt idrotrattat mill-iskart taż-żejt tat-tisjir

0

0

żejt idrotrattat mit-tħin fin (rendering) tax-xaħmijiet tal-annimali

0

0

żejt veġetali safi miż-żerriegħa tal-kolza

17.6

17.6

żejt veġetali safi mill-ġirasol

12.2

12.2

żejt veġetali safi mis-sojja

13.4

13.4

żejt veġetali safi miż-żejt tal-palm

16.5

16.5

żejt safi mill-iskart taż-żejt tat-tisjir

0

0

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

Valuri awtomatiċi diżaggregati għall-ipproċessar (inkluż elettriku żejjed): ‘ep – eee’ kif definit fil-Parti C ta’ dan l-Anness

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

etanol tal-pitrava taz-zokkor ð (l-ebda bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali) ï

19 ð 18.8 ï

26 ð 26.3 ï

ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali) ï

ð 9.7 ï

ð 13.6 ï

ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (l-ebda bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï 

ð 13.2 ï

ð 18.5 ï

ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï 

ð 7.6 ï

ð 10.6 ï

ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (l-ebda bijogass mill-islop, linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï 

ð 27.4 ï

ð 38.3 ï

ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï 

ð 15.7 ï

ð 22.0 ï

etanol tal-qamħ (karburant tal-proċess mhux speċifikat)

32 

45 

etanol tal-qamħ (linjite bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP)

32 

45 

etanol tal-qamħ (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)

21 

30 

etanol tal-qamħ (gass naturali bħala karburant f’impjant CHP)

14

19

etanol tal-qamħ (tiben bħala karburant f’impjant CHP)

1

1

ð etanol tal-qamħirrum (maize) (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)) ï

ð 20.8 ï 

ð 29.1 ï

etanol tal-qamħirrun (maize), prodott fil-Komunità, (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*)

15 ð 14.8 ï

21 ð 20.8 ï

ð etanol tal-qamħirrum (maize) (linjite bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP*) ï

ð 28.6 ï

ð 40.1 ï

ð etanol tal-qamħirrum (maize) (residwi tal-foresti bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP*) ï

ð 1.8 ï

ð 2.6 ï

ð ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali) ï

ð 21.0 ï

ð 29.3 ï

ð ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï

ð 15.1 ï

ð 21.1 ï

ð ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï

ð 30.3 ï

ð 42.5 ï

ð ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (residwi tal-foresti bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï 

ð 1.5 ï

ð 2.2 ï

etanol tal-kannamiela

1 ð 1.3 ï

1 ð 1.8 ï

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ ETBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ TAEE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

16 ð 11.7 ï

22 ð 16.3 ï

bijodiżil tal-ġirasol

16 ð 11.8 ï

22 ð 16.5 ï

bijodiżil tas-soybean sojja

18 ð 12.1 ï

26 ð 16.9 ï

bijodiżili miż-żejt tal-palm (proċess mhux speċifikat ð ħawt effluenti miftuħ ï)

35 ð 30.4 ï

49 ð 42.6 ï

bijodiżil taż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

13 ð 13.2 ï

18 ð 18.5 ï

bijodiżil mill-iskart taż-żejt tat-ðtisjir ï veġetali jew annimali

9 ð 14.1 ï

13 ð 19.7 ï

ðbijodiżil mit-tħin fin (rendering) ta’ xaħmijiet tal-annimaliï

ð 17.8 ï

ð 25.0 ï

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

10 ð 10.7 ï

13 ð 15.0 ï

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

10 ð 10.5 ï

13 ð 14.7 ï

ð żejt veġetali idrotrattat mis-sojja ï

ð 10.9 ï 

ð 15.2 ï

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (proċess mhux speċifikat ð ħawt effluenti miftuħ ï )

30 ð 27.8 ï

42 ð 38.9 ï

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

7 ð 9.7 ï

9 ð 13.6 ï

ð żejt idrotrattat mill-iskart taż-żejt tat-tisjir ï

ð 7.6 ï

ð 10.6 ï

ð żejt idrotrattat mit-tħin fin (rendering) tax-xaħmijiet tal-annimali ï

ð 10.4 ï

ð 14.5 ï

żejt veġetali safi miż-żerriegħa tal-kolza

4 ð 3.7 ï

5 ð 5.2 ï

ð żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol ï

ð 3.8 ï

ð 5.4 ï

ð żejt veġetali idrotrattat mis-sojja ï

ð 4.2 ï

ð 5.9 ï

ð żejt veġetali safi miż-żejt tal-palm (ħawt effluenti miftuħ) ï

ð 22.6 ï

ð 31.7 ï

ð żejt veġetali safi miż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt) ï

ð 4.7 ï

ð 6.5 ï

ð żejt safi mill-iskart taż-żejt tat-tisjir ï

ð 0.6 ï

ð 0.8 ï

bijogass mill-iskart orġaniku muniċipali bħala gass naturali kkompressat

14

20

bijogass minn demel niedi bħala gass naturali kkompressat

8

11

bijogass minn demel niexef bħala gass naturali kkompressat

8

11

ò ġdid

Valuri awtomatiċi diżaggregati għall-estrazzjoni taż-żejt biss(dawn diġà huma inklużi fil-valuri diżaggregati għall-ipproċessar tal-emissjonijiet fit-tabella “ep”)

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

3.0

4.2

bijodiżil tal-ġirasol

2.9

4.0

bijodiżil tas-soybean sojja

3.2

4.4

bijodiżili miż-żejt tal-palm (ħawt effluenti miftuħ

20.9

29.2

bijodiżil taż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

3.7

5.1

bijodiżil mill-iskart taż-żejt tat-tisjir

 0

bijodiżil mit-tħin fin (rendering) ta’ xaħmijiet tal-annimali

4.3

6.0

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

3.1

4.4

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

3.0

4.1

żejt veġetali idrotrattat mis-sojja

3.3

4.6

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (ħawt effluenti miftuħ) 

21.9

30.7

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

3.8

5.4

żejt idrotrattat mill-iskart taż-żejt tat-tisjir

 0

żejt idrotrattat mit-tħin fin (rendering) tax-xaħmijiet tal-annimali

4.6

6.4

żejt veġetali safi miż-żerriegħa tal-kolza

3.1

4.4

żejt veġetali safi mill-ġirasol

3.0

4.2

żejt veġetali safi mis-sojja

3.4

4.7

żejt veġetali safi miż-żejt tal-palm (ħawt effluenti miftuħ) 

21.8

30.5

żejt veġetali safi miż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt) 

3.8

5.3

żejt safi mill-iskart taż-żejt tat-tisjir

 0

 0

Valuri diżaggregati awtomatiċi għat-trasport u d-distribuzzjoni: ‘etd’ kif definit fil-Parti C ta’ dan l-Anness

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

etanol tal-pitrava taz-zokkor (l-ebda bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)

2.4

2.4

etanol tal-pitrava taz-zokkor ( (bil-bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali) 

2.4

2.4

 etanol tal-pitrava taz-zokkor (l-ebda bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*

2.4

2.4

etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*)

2.4

2.4

 etanol tal-pitrava taz-zokkor (l-ebda bijogass mill-islop, linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*)

2.4

2.4

etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*)

2.4

2.4

etanol tal-qamħirrun (maize) (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP)

2.2

2.2

etanol tal-qamħirrum (maize) (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)

2.2

2.2

etanol tal-qamħirrum (maize) (linjite bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP*)

2.2

2.2

etanol tal-qamħirrum (maize) (residwi tal-foresti bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP*)

2.2

2.2

ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)

2.2

2.2

ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*)

2.2

2.2

ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*

2.2

2.2

ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (residwi tal-foresti bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*)

2.2

2.2

etanol tal-kannamiela

9.7

9.7

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ ETBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ TAEE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

1.8

1.8

bijodiżil tal-ġirasol

2.1

2.1

bijodiżil tas-soybean sojja

8.9

8.9

bijodiżili miż-żejt tal-palm (ħawt effluenti miftuħ)

6.9

6.9

bijodiżil taż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

6.9

6.9

bijodiżil mill-iskart taż-żejt tat-tisjir

1.9

1.9

bijodiżil mit-tħin fin (rendering) ta’ xaħmijiet tal-annimali

1.7

1.7

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

1.7

1.7

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

2.0

2.0

żejt veġetali idrotrattat mis-sojja

9.1

9.1

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (ħawt effluenti miftuħ)

7.0

7.0

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

7.0

7.0

żejt idrotrattat mill-iskart taż-żejt tat-tisjir

1.8

1.8

żejt idrotrattat mit-tħin fin (rendering) tax-xaħmijiet tal-annimali

1.5

1.5

żejt veġetali safi miż-żerriegħa tal-kolza

1.4

1.4

żejt veġetali safi mill-ġirasol

1.7

1.7

żejt veġetali safi mis-sojja

8.8

8.8

żejt veġetali safi miż-żejt tal-palm (ħawt effluenti miftuħ)

6.7

6.7

żejt veġetali safi miż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

6.7

6.7

żejt safi mill-iskart taż-żejt tat-tisjir

1.4

1.4

ê 2009/28/KE

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

etanol tal-pitrava taz-zokkor

2

2

etanol tal-qamħ

2

2

etanol tal-qamħirrum (maize), prodott fil-Komunità

2

2

etanol tal-kannamiela

9

9

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ ETBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ TAEE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

1

1

bijodiżil tal-ġirasol

1

1

bijodiżil tas-soybean sojja

13

13

bijodiżil taż-żejt tal-palm

5

5

bijodiżil mill-iskart taż-żejt veġetali jew tal-annimali

1

1

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

1

1

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

1

1

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm

5

5

żejt veġetali safi miż-żerriegħa tal-kolza

1

1

bijogass mill-iskart orġaniku muniċipali bħala gass naturali kkompressat

3

3

bijogass minn demel niedi bħala gass naturali kkompressat

5

5

bijogass minn demel niexef bħala gass naturali kkompressat

4

4

ò ġdid

Valuri diżaggregati awtomatiċi għat-trasport u d-disribuzzjoni ta’ karburanti finali biss. Dawn diġà huma inklużi fit-tabella tal-“emissjonijiet tat-trasport u d-distribuzzjoni td” kif definita fil-parti C ta’ dan l-Anness, iżda l-valuri li ġejjin huma utli jekk operatur ekonomiku jixtieq jiddikjara emissjonijiet attwali tat-trasport għat-trasport taż-żejt jew l-għelejjel biss).

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

etanol tal-pitrava taz-zokkor (l-ebda bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)

1.6

1.6

etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)

1.6

1.6

etanol tal-pitrava taz-zokkor (l-ebda bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*

1.6

1.6

etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*)

1.6

1.6

etanol tal-pitrava taz-zokkor (l-ebda bijogass mill-islop, linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*)

1.6

1.6

etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*)

1.6

1.6

etanol tal-qamħirrum (maize) (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)

1.6

1.6

etanol tal-qamħirrun (maize) (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP)

1.6

1.6

etanol tal-qamħirrum (maize) (linjite bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP*)

1.6

1.6

etanol tal-qamħirrum (maize) (residwi tal-foresti bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP*)

1.6

1.6

ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)

1.6

1.6

ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*)

1.6

1.6

ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*

1.6

1.6

ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (residwi tal-foresti bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*)

1.6

1.6

etanol tal-kannamiela

6.0

6.0

Il-parti ta’ etil-tertjo-butil-eter (ETBE) mill-etanol rinnovabbli

Se titqies ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

Il-parti ta’ amil-etil-eter-terzjarju (TAEE) mill-etanol rinnovabbli

Se titqies ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

1.3

1.3

bijodiżil tal-ġirasol

1.3

1.3

bijodiżil tas-soybean sojja

1.3

1.3

bijodiżili miż-żejt tal-palm (ħawt effluenti miftuħ)

1.3

1.3

bijodiżil taż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

1.3

1.3

bijodiżil mill-iskart taż-żejt tat-tisjir

1.3

1.3

bijodiżil mit-tħin fin (rendering) ta’ xaħmijiet tal-annimali

1.3

1.3

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

1.2

1.2

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

1.2

1.2

żejt veġetali idrotrattat mis-sojja

1.2

1.2

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (ħawt effluenti miftuħ)

1.2

1.2

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

1.2

1.2

żejt idrotrattat mill-iskart taż-żejt tat-tisjir

1.2

1.2

żejt idrotrattat mit-tħin fin (rendering) tax-xaħmijiet tal-annimali

1.2

1.2

żejt veġetali safi miż-żerriegħa tal-kolza

0.8

0.8

żejt veġetali safi mill-ġirasol

0.8

0.8

żejt veġetali safi mis-sojja

0.8

0.8

żejt veġetali safi miż-żejt tal-palm (ħawt effluenti miftuħ)

0.8

0.8

żejt veġetali safi miż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

0.8

0.8

żejt safi mill-iskart taż-żejt tat-tisjir

0.8

0.8

ê 2009/28/KE (adattat)

ð ġdid

Total għall-kultivazzjoni, l-ipproċessar, it-trasport u d-distribuzzjoni

ð Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi ï

ð Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ )ï

ð Emissjonijiet awtomatiċi ta’ gassijiet b’effett ta’ serra

(gCO2eq/MJ) ï 

etanol tal-pitrava taz-zokkor ð (l-ebda bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)  ï

33 ð 30.8 ï

40 ð 38.3 ï 

ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali) ï

ð 21.7 ï

ð 25.6 ï

ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (l-ebda bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï

ð 25.2 ï

ð 30.5 ï

ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï

ð 19.6 ï

ð 22.6 ï

ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (l-ebda bijogass mill-islop, linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï

ð 39.4 ï

ð 50.3 ï

ð etanol tal-pitrava taz-zokkor (bil-bijogass mill-islop, linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï

ð 27.7 ï

ð 34.0 ï

ð etanol tal-qamħirrum (maize) (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)) ï

ð 48.5 ï

ð 56.8 ï

etanol tal-qamħirrun (maize), prodott fil-Komunità, (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*)

37 ð 42.5 ï

43 ð 48.5 ï

ð etanol tal-qamħirrum (maize) (linjite bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP*) ï 

ð 56.3 ï

ð 67.8 ï

ð etanol tal-qamħirrum (maize) (residwi tal-foresti bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP*) ï

ð 29.5 ï

ð 30.3 ï

ð ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali) ï

ð 50.2 ï

ð 58.5 ï

ð ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï

ð 44.3 ï

ð 50.3 ï

ð ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (linjite bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï

ð 59.5 ï

ð 71.7 ï

ð ċereali oħra għajr l-etanol tal-qamħirrum (residwi tal-foresti bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP*) ï

ð 30.7 ï

ð 31.4 ï

etanol tal-kannamiela

24 ð 28.1 ï

24 ð 28.6 ï

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ ETBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ TAEE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

46 ð 45.5 ï

52 ð 50.1 ï

bijodiżil tal-ġirasol

35 ð 40.0 ï

41 ð 44.7 ï

bijodiżil tas-soybean sojja

50 ð 42.4 ï

58 ð 47.2 ï

bijodiżili miż-żejt tal-palm (proċess mhux speċifikat ð ħawt effluenti miftuħ ï)

54 ð 58.0 ï

68 ð 70.2 ï

bijodiżil taż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

32 ð 40.8 ï