EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0445

RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kumerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE

COM/2016/0445 final

Brussell, 7.7.2016

COM(2016) 445 final

RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL

dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kumerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE


Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kumerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE

1.Introduzzjoni

Ir-Regolament dwar il-Prodotti għall-Bini 1 (CPR) ħa post dik li kienet id-Direttiva dwar il-Prodotti għall-Bini (CPD) u stabbilixxa kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzar tal-prodotti għall-bini fl-UE. Is-CPR ilu jiġi applikat fl-intier tiegħu minn Lulju tal-2013.

Dan ir-rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li hu meħtieġ skont l-Artikolu 67(2) tas-CPR, jippreżenta l-istat tal-implimentazzjoni tas-CPR, u jinkludi l-esperjenza li nkisbet, kemm intlaħqu l-miri tas-CPR, u kwistjonijiet li jeħtieġu t-titjib.

L-evidenza fattwali li fuqha nbena dan ir-rapport ittieħdet mir-rapporti lill-Kummissjoni tal-Istati Membri u tal-partijiet ikkonċernati, mill-feedback regolari li jasal mingħand l-Istati Membri u mingħand il-partijiet ikkonċernati ewlenin, prinċipalment permezz tal-Grupp Konsultattiv, tal-Kumitat Permanenti dwar il-Bini u tal-grupp għall-kooperazzjoni amministrattiva dwar is-sorveljanza tas-suq (AdCo-CPR) u minn studju estern bit-titolu ‘Analysis of implementation of the Construction Products Regulation’, li tlesta f'Lulju tal-2015 2 .

Dan ir-rapport ma jittrattax il-kwistjonijiet li diġà huma inklużi fi studji speċifiċi, f'rapporti magħmulin mill-Kummissjoni u f'rapporti li se jsiru aktar 'il quddiem din is-sena. Fost dawn hemm ir-rapport tal-2014 dwar is-sustanzi perikolużi 3 , ir-rapport dwar is-setgħat delegati li ġie adottat fl-2015 4 u r-rapport li ġej dwar il-finanzjament tal-Organizzazzjoni Ewropea għall-Approvazzjoni Teknika (EOTA) mistenni fl-1 ta' Jannar 2017 5 .

Bl-istess mod, il-koerenza tal-leġiżlazzjoni tal-UE, inkluż is-CPR u l-kosti u l-benefiċċji tiegħu, li hija applikabbli għas-settur tal-bini, huwa ppjanat li se tiġi soġġetta għal kontroll tal-idoneità fl-2017. Tnieda studju dwar l-impatt ekonomiku tas-CPR li r-riżultati tiegħu huma mistennija sas-sajf tal-2016.

2.Il-metodu tas-CPR

Il-miri tas-CPR

Il-mira ewlenija tas-CPR għadha l-istess waħda li kien hemm fis-CPD, jiġifieri t-titjib tat-tħaddim tas-suq uniku u t-titjib tal-moviment liberu tal-prodotti għall-bini fl-UE, permezz tal-istabbiliment ta' kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini.

Is-CPR għandu wkoll miri speċifiċi operattivi: is-simplifikazzjoni tas-sistema eżistenti 6 , il-kjarifika tal-kunċetti u d-definizzjonijiet li jintużaw, u żieda fil-kredibbiltà tal-qafas kollu kemm hu. Dawn il-miri kollha kemm huma jikkontribwixxu wkoll għall-politika tal-UE dwar l-SMEs, li għandha l-għan li tistabbilixxi kundizzjonijiet ekwi għall-SMEs, b'mod speċjali għall-mikrointrapriżi.

Il-metodu tas-CPR jikkontribwixxi għall-istrateġija "Ewropa 2020" 7 u għall-miri tal-istrateġija "Bini 2020" 8 tal-Unjoni Ewropea, li huma l-kompetittività sostenibbli tas-settur tal-bini u tal-intrapriżi tiegħu.

It-tħaddim tas-CPR

Is-sistema bbażata fuq is-CPR tarmonizza l-kundizzjonijiet għall-kummerċjalizzar tal-prodotti għall-bini billi toħloq lingwaġġ tekniku komuni li jiddefinixxi l-karatteristiki essenzjali b'relazzjoni mal-prestazzjoni tagħhom, bi speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati: standards armonizzati u d-Dokumenti Ewropej ta' Valutazzjoni (EADs). Dawn se jkopru l-qasam tar-rekwiżiti bażiċi għax-xogħlijiet tal-bini 9 . Meta prodott għall-bini jkun kopert minn standard armonizzat 10 jew jikkonforma ma’ Valutazzjoni Teknika Ewropea li tkun inħarġet dwaru, il-manifattur ifassal dikjarazzjoni ta’ prestazzjoni għalih u jpoġġilu marka CE.

Il-forza direzzjonali tas-CPR lejn il-konsolidazzjoni tas-suq uniku tal-prodotti għall-bini hija differenti mill-prinċipji ġenerali li ġew stabbiliti oriġinarjament fir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar Metodu Ġdid għall-armonizzazzjoni tat-teknika u għall-istandards 11 li wara ġiet riveduta bid-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti 12 . Id-differenzi ewlenin huma dawn:

It-tqassim tas-setgħat bejn l-UE u l-Istati Membri: l-UE tieħu ħsieb ir-regoli dwar l-aċċess għas-suq uniku. L-Istati Membri huma responsabbli mir-rekwiżiti dwar is-sikurezza, l-ambjent u l-enerġija li japplikaw għax-xogħlijiet tal-bini.

Kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni: minflok ma tarmonizza l-prodotti għall-bini jew ir-rekwiżiti tagħhom, il-leġiżlazzjoni tal-UE (is-CPR) tillimita ruħha għall-ħolqien ta' kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni ta' dawn il-prodotti. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati huma maħsubin biex jiffaċilitaw iċ-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti għall-bini u biex jagħtu s-setgħa lill-atturi ekonomiċi biex jirbħu l-benefiċċji kollha tas-suq uniku.

Lingwa teknika komuni tagħti l-opportunità lill-professjonisti, lill-awtoritajiet pubbliċi u lill-utenti tal-prodotti għall-bini, li jkollhom l-informazzjoni affidabbli biex iqabblu l-prestazzjoni tal-prodotti. Vantaġġi oħrajn jinkludu:

li l-prodotti jkunu jeħtieġu test wieħed biss billi jitqabblu ma' standard armonizzat jew ma' EAD;

li l-awtoritajiet nazzjonali jkunu jistgħu jistabbilixxu r-rekwiżiti tal-prestazzjoni skont standards armonizzati jew skont l-EADs;

l-utenti tal-prodotti għall-bini jkunu jistgħu jiddefinixxu l-ħtiġijiet tal-prestazzjoni b'mod aktar preċiż;

is-sorveljanza tas-suq tkun tista' tafda fi struttura tal-informazzjoni komuni waħda.

L-implimentazzjoni ġenerali

Billi s-CPR jintroduċi d-dokumentazzjoni, il-proċeduri u l-obbligi ġodda, ir-Regolament jipprevedi perjodu ta' tranżizzjoni. Is-CPR ilu jrid jiġi applikat bis-sħiħ biss mill-1 ta' Lulju 2013, jiġifieri inqas minn tliet snin qabel ma nkiteb dan ir-rapport. Din hija waħda mir-raġunijiet għaliex l-implimentazzjoni ta' xi aspetti tas-CPR għadha ma tistax tiġi vvalutata, u għalhekk din il-valutazzjoni hija parzjalment preliminarja.

Flimkien mat-tranżizzjoni, il-Kummissjoni nediet kampanji informattivi mmirati prinċipalment lejn l-operaturi ekonomiċi, b'mod partikolari lejn l-SMEs, iżda wkoll lejn l-awtoritajiet pubbliċi u lejn l-utenti tal-prodotti għall-bini 13 . Għadd kbir ta' assoċjazzjonijiet industrijali u awtoritajiet pubbliċi wkoll għamlu kampanji informattivi għall-membri jew għat-territorji rispettivi tagħhom.

B'mod ġenerali, l-elementi kollha meħtieġa mis-CPR ġew implimentati minn dawk kollha kkonċernati: pereżempju, madwar l-Ewropa ġew stabbiliti korpi nnotifikati u korpi tal-valutazzjoni teknika 14 ; fl-Istati Membri ġew stabbiliti l-punti ta' kuntatt tal-prodotti għall-bini. Madankollu hemm xi aspetti li għadhom ma ġewx implimentati bis-sħiħ, u jeħtieġu aktar ħidma, kif inhu deskritt f'aktar dettall fit-taqsimiet li ġejjin.

3.Ir-regoli dwar il-kummerċjalizzar tal-prodotti għall-bini

Biex prodott għall-bini jitqiegħed fis-suq tal-UE jeħtieġ ikollu Dikjarazzjoni tad-Disinn u tal-Prestazzjoni (DDP) u l-marka CE. Dawn iridu jużawhom il-manifatturi tal-prodotti koperti mill-armonizzazzjoni 15 . Barra minn hekk, dawn huma l-uniku mezz biex tingħata l-informazzjoni 16 dwar il-prestazzjoni tal-prodotti b'relazzjoni mal-karatteristiki essenzjali 17 ddefiniti permezz tas-CPR. 

Biex tkun effiċjenti s-sistema tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tal-prodotti li stabbilixxa s-CPR, jeħtieġ li l-applikazzjoni tkun uniformi. Għaldaqstant, ir-regoli dwar il-kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini jridu jiġu stabbiliti fil-livell tal-UE, jew fis-CPR jew permezz tiegħu. Kieku l-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri kellhom jadottaw il-metodi tagħhom, dan ifixkel il-konsistenza u jikkontribwixxi għall-frammentazzjoni tas-suq uniku.

Madankollu, f'għadd kbir ta' Stati Membri għadu qed isir użu minn marki nazzjonali 18 , kontra l-prinċipji tas-CPR. Il-proċessi jew il-verifiki ex ante fil-qasam armonizzat 19 mhumiex permessi. L-istess japplika għall-marki volontarji mingħajr ebda konnotazzjoni nazzjonali, billi dawn iwaqqfu l-moviment liberu tal-prodotti għall-bini bil-marka CE fejn mhux suppost, pereżempju meta jkunu marbutin ma' sistema ta' valutazzjoni u verifika tal-konsistenza tal-prestazzjoni aktar eżawrjenti (AVCP) imposta minħabba l-ispezzjonijiet tal-bini jew minn kumpaniji tal-assigurazzjoni, jew meta jintrabtu ma' inċentivi finanzjarji.

Dan ġie kkonfermat bid-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-kawża C-100/13 20 , li ddikjarat li l-Istati Membri ma għandhomx jistabbilixxu rekwiżiti addizzjonali. L-applikabbiltà ta' din id-deċiżjoni fil-qafas tas-CPR, u l-firxa wiesgħa tagħha fuq l-istandards armonizzati kollha jikkonfermaw kemm hu obbligatorju l-użu tal-lingwaġġ tekniku komuni. Billi s-sistema armonizzata maħluqa fis-CPR jew permezz tiegħu hija meqjusa li hi eżawrjenti 21 , ma hemm ebda lok għal sistemi oħra li jittrattaw il-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti għall-bini fil-qasam armonizzat. Għaldaqstant, il-Kummissjoni talbet lill-Istati Membri kollha jallinjaw is-sistemi nazzjonali ma' dawn il-prinċipji, u qiegħda ssegwi b'attenzjoni kbira l-aġġustamenti li jagħmlu.

Kwistjoni ewlenija oħra b'rabta mal-implimentazzjoni li ġiet identifikata minn għadd kbir ta' partijiet ikkonċernati hija l-irduppjar sostanzjali tal-informazzjoni meħtieġa fid-DDP u fil-marka CE, li jiġġenera piż amministrattiv u finanzjarju żejjed. B'interpretazzjoni flessibbli tal-Artikolu 9(2), il-marka CE tkun tista' ġġorr biss l-iżjed informazzjoni kritika, imbagħad tirreferi għad-DDP għal informazzjoni addizzjonali. Id-DDP tista' jew tingħata fuq karta mal-prodott, jew tista' tingħata b'mod elettroniku inkella permezz ta' sit web. Dan jista' jnaqqas il-piż minn fuq il-manifatturi u b'hekk ikun qed jilħaq l-għanijiet ta' simplifikazzjoni li għandu s-CPR. Il-Kummissjoni qed tkompli tippromwovi soluzzjoni simplifikata u flessibbli ta' dan it-tip biex tiżgura ċ-ċertezza legali għall-manifatturi li ma jixtiequx li jkun hemm interpretazzjonijiet differenti fil-livell tal-Istati Membri.

4.Il-punti ta' kuntatt tal-prodotti għall-bini

Il-punti ta' kuntatt tal-prodotti għall-bini (PKPB) stabbiliti mill-Istati Membri kollha biex jagħtu l-informazzjoni dwar ir-regoli nazzjonali, qegħdin jaħdmu u jwieġbu t-talbiet tal-industrija għall-informazzjoni. Il-Kummissjoni Ewropea tippubblika lista ta' PKPB u tlaqqagħhom regolarment biex tiżgura koordinazzjoni tajba u l-iskambju tal-aħjar prattiki.

Madankollu, fl-industrija, huma relattivament ftit dawk li jafu bis-servizzi li jagħtu l-PKPB, u tqajmu xi mistoqsijiet dwar id-dewmien tat-tweġibiet tagħhom u dwar il-kwalità tal-informazzjoni li jagħtu.

Il-Kummissjoni qiegħda tikkonsidra kif tista' ttejjeb is-sitwazzjoni, anki permezz tal-inizjattiva tal-Portal Diġitali Uniku li l-għan tiegħu huwa li jissimplifika l-pjattaformi eżistenti tal-UE u nazzjonali għall-forniment tal-informazzjoni u s-servizzi dwar id-drittijiet tas-suq uniku.

B'mod parallel mal-inizjattivi tal-Kummissjoni, jeħtieġ li l-Istati Membri jkomplu jgħinu lill-PKPB tagħhom biex jiffunzjonaw aħjar, u jżidu l-għarfien dwarhom fost is-settur tal-bini.

5.L-istandards armonizzati

Fil-qafas tas-CPR, l-457 standard armonizzat eżistenti li huma ċċitati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (ĠU) u l-istandards ta' appoġġ tagħhom li jammontaw għal iżjed minn 2 000, huma s-sors ewlieni tal-lingwaġġ tekniku komuni f'dan il-qasam. Huwa stmat li s'issa l-istandards armonizzati jkopru bejn 75% u 80% tal-prodotti għall-bini kollha. Il-biċċa l-kbira ta' dawn l-istandards saru japplikaw ftit qabel ma ġie effettwat bis-sħiħ is-CPR, u dan jispjega xi ftit għaliex xi partijiet ikkonċernati għandhom l-impressjoni li kien hemm tibdiliet radikali fis-CPR.

B'differenza mill-istandards armonizzati li ġew żviluppati fil-qafas tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni li kienet imsejsa kompletament fuq il-Qafas Leġiżlattiv il-Ġdid 22 , l-istandards armonizzati bbażati fuq is-CPR huma mistennija li jagħtu biss idea ġenerali tal-metodi u tal-kriterji għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini b'relazzjoni mal-karatteristiki essenzjali tagħhom. B'mod ġenerali, ma jistabbilixxux ir-rekwiżiti għall-prestazzjoni nnifisha tal-prodotti. Dan huwa dovut għat-tqassim tas-setgħat bejn l-UE u l-Istati Membri deskritt aktar 'il fuq.

Waħda mill-ispeċifiċitajiet tas-CPR hija li jipprevedi li l-użu tal-istandards armonizzati huwa obbligatorju għall-manifatturi meta jqiegħdu l-prodotti għall-bini tagħhom fis-suq, u għall-awtoritajiet tal-Istati membri meta jkunu qegħdin jistabbilixxu r-rekwiżiti għall-użu ta' dawn il-prodotti 23 . Dan ifisser li l-partijiet ikkonċernati kollha jistgħu jiddependu fuq ir-regoli uniformi stabbiliti u ma jridux joqogħdu jfittxu strumenti oħrajn (nazzjonali) għal dan l-iskop 24 .

Peress li l-użu tal-istandards armonizzati huwa obbligatorju fil-każ tal-prodotti għall-bini, u dawn l-istandards għandhom impatt kbir fuq is-suq, hemm ħtieġa partikolari li jkunu ta' kwalità għolja. Il-proċeduri għall-adozzjoni tagħhom iridu jitfasslu u jiġu applikati b'dan il-għan. Huwa ta' importanza partikolari li l-kategoriji diversi ta' partijiet ikkonċernati 25 jkunu rappreżentati b'mod ġust u ekwu, u li jkun hemm konformità mar-regoli fl-Artikoli 3(3) u 27 tas-CPR dwar l-istabbiliment ta' klassifiki jew limiti ġodda tal-prestazzjoni. Għad hemm xi jsir dwar dawn iż-żewġ aspetti.

Billi l-maġġoranza tal-istandards armonizzati ilhom li ġew stabbiliti miż-żmien tas-CPD, u kollha ġew żviluppati abbażi ta' mandati li fil-biċċa l-kbira tagħhom ħarġu bejn 10 snin u 20 sena ilu, xi wħud minnhom issa jeħtieġ li jiġu riveduti skont l-iżviluppi tekniċi u tas-suq. Barra minn hekk, il-karatteristiki speċifiċi tas-CPR għadhom ma ġewx mifhuma u aċċettati kollha. Bit-tranżizzjoni mis-CPD għas-CPR il-partijiet ikkonċernati, l-organizzazzjonijiet Ewropej tal-istandardizzazzjoni u l-awtoritajiet tal-Istati Membri kellhom jitgħallmu jassimilaw il-karatteristiki l-ġodda u jdaħħluhom fl-istandards armonizzati. Kien hemm xi ftit dewmien biex beda dan il-proċess, u l-addattament għadu għaddej.

Dawn iċ-ċirkostanzi rrekjedew aktar monitoraġġ u sorveljanza min-naħa tal-Kummissjoni. Għaldaqstant, għadd sinifikanti ta' standards armonizzati kandidati ma jiġux ċitati fil-ĠU qabel ma jsiru l-aġġustamenti meħtieġa jew jiġu adottati l-atti delegati biex jinkorporaw il-klassifiki u/jew il-livelli ta' limitu. Biex tittejjeb is-sitwazzjoni qabel ma jiġu ppreżentati l-istandards armonizzati lill-Kummissjoni għall-pubblikazzjoni tar-referenzi tagħhom fil-ĠU, hija essenzjali l-kooperazzjoni kontinwa mal-konsulenti tal-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN).

Minkejja li s-CPR ma kkawżax bidliet kbar fil-qafas ġenerali għall-istandards armonizzati ta' dan il-qasam, dan l-aħħar il-partijiet ikkonċernati talbu proċess ta' standardizzazzjoni aktar veloċi u sempliċi, u li l-istandards ikunu iżjed adattati għall-bżonnijiet tal-utenti. Minħabba n-natura eżawrjenti tal-istandards armonizzati bbażati fuq is-CPR, li ġiet ikkonfermata mill-kawża C-100/13 tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, imsemmija aktar 'il fuq 26 , għad fadal għadd ta' standards li jridu jiġu addattati 27 . Barra minn hekk, iridu jintbagħtu xi talbiet ta' standardizzazzjoni ġodda jew riveduti 28 , u jridu jinħelsu l-istandards armonizzati li għadhom ma ġewx ċitati li akkumulaw. Dan kollu jista' jitwettaq biss bil-kollaborazzjoni mtejba bejn is-CEN, l-Istati Membri, l-industrija, il-Kummissjoni u l-partijiet ikkonċernati rilevanti, notevolment permezz tal-Inizjattiva Konġunta dwar l-Istandardizzazzjoni 29 .

6.L-Organizzazzjoni Ewropea għall-Valutazzjoni Teknika (EOTA)

Fil-każ ta' prodotti li l-prestazzjoni tagħhom ma tistax tiġi vvalutata bis-sħiħ bl-istandards armonizzati, is-CPR 30 jiddefinixxi l-proċeduri speċifiċi li jinvolvu talba ta' Valutazzjoni Teknika Ewropea mill-manifatturi u t-tfassil u l-adozzjoni ta' EADs mill-EOTA, l-organizzazzjoni tal-Korpi tal-Valutazzjoni Teknika (KVT).

L-għanijiet politiċi tal-EOTA, kif iddefiniti fis-CPR u li rriżultaw mill-esperjenzi u l-kritika tas-CPD, intlaħqu: li l-proċeduri jitqassru u jsiru aktar sempliċi, li jitnaqqsu l-ispejjeż għall-manifatturi, u li dawn il-proċeduri jsiru aktar trasparenti. Biex mill-ħruġ tal-approvazzjonijiet tal-prodotti saret il-bidla li jkun hemm biss valutazzjoni tal-prestazzjoni tagħhom, l-ewwel pass kien li jiġu stabbiliti għadd ta' prinċipji 31 , li wara nbidlu f'għadd ta' proċeduri speċifiċi għat-tfassil u l-adozzjoni tal-EADs 32 . Bis-saħħa ta' aktar parteċipazzjoni min-naħa tal-manifatturi involuti u tal-Kummissjoni, il-konformità ma' dawn il-prinċipji kienet tajba.

Sa minn Novembru tal-2011, il-maġġoranza tal-Istati Membri ħatru l-Korpi tal-Valutazzjoni Teknika bl-użu tal-għodod elettroniċi, u billi segwew il-kriterji stretti stabbiliti fis-CPR u bbażati fuqu 33 . It-talbiet għall-Valutazzjonijiet Tekniċi Ewropej (ETAs) u b'hekk ukoll it-tħejjija tal-abbozzi tal-EADs fil-parti l-kbira jieħdu ħsiebhom għadd limitat ta' Korpi tal-Valutazzjoni Teknika.

Iżda t-tranżizzjoni mis-CPD għas-CPR għadha mhijiex lesta. Madwar 90% tal-ETAs li nħarġu fil-qafas tas-CPR għadhom ibbażati fuq il-Linji gwida għall-approvazzjonijiet tekniċi Ewropej (ETAGs) li ntużaw bħala EADs 34 . Il-prinċipji għal dawn il-prattiki ġew miftehma mal-EOTA u jridu jkunu segwiti biex jiġu evitati l-kumplikazzjonijiet, speċjalment għall-manifatturi involuti. Qiegħda ssir il-konverżjoni tal-ETAGs f'EADs, u l-ewwel li qegħdin isiru huma dawk li jintużaw l-iżjed 35 . L-approvazzjonijiet tekniċi Ewropej li nħarġu skont is-CPD (sat-30 ta' Ġunju 2013) jistgħu jintużaw bħala ETAs mill-manifatturi sakemm tiskadi l-validità tagħhom (żmien massimu ta' ħames snin, jiġifieri jkun hemm minnhom li jistgħu jibqgħu jintużaw sat-30 ta' Ġunju 2018) 36 .

Il-bidla paradimmatika fil-Korpi ta' Valutazzjoni Teknika minn "approvazzjoni tal-prodott" għal "valutazzjoni tal-prestazzjoni" hija l-isfida ewlenija biex issir implimentazzjoni tajba tad-dispożizzjonijiet tas-CPR dwar l-abbozzar u l-adozzjoni tal-EADs. Wara l-adozzjoni tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2013 dwar il-format tal-Valutazzjoni Teknika Ewropea għall-prodotti ta' kostruzzjoni 37 , u wara li l-Kummissjoni qablet mal-prinċipji li jirregolaw l-abbozzar tal-EADs u żviluppat gwida dettaljata abbażi tal-esperjenza li nkisbet ta' dawn il-proċessi 38 . Dan kollu ppermetta l-ewwel pubblikazzjoni fil-ĠU tar-referenzi għall-EADs f'Lulju tal-2015 39 .

L-EOTA ma nfurmatx lill-Kummissjoni li hemm bżonn li jiġu riżolti xi nuqqasijiet ta' ftehim bejn il-Korpi ta' Valutazzjoni Teknika, kif imsemmi fl-Artikolu 23 tas-CPR. Madankollu, dan ma jfissirx li ma jeżistux nuqqasijiet ta' ftehim, speċjalment minħabba li kien hemm dewmien biex jiġu adottati l-EADs fl-EOTA 40 .

Biex nikkonkludu, l-Artikoli 19, 20, 21 u 24 tas-CPR qegħdin jaħdmu skont il-miri tagħhom. It-tranżizzjoni prattika mis-CPD għas-CPR setgħet saret aktar malajr, u għad hemm lok li l-proċeduri stabbiliti jiġu ssimplifikati aktar. Madankollu, b'mod ġenerali, it-titjib meħtieġ biex ikun hemm finalizzazzjoni aktar malajr u aktar trasparenti tal-EADs jista' jsir mingħajr proposti regolatorji 41 .

7.Korpi notifikati u Awtoritajiet notifikanti

Il-kredibbiltà tas-sistema stabbilita mis-CPR tiddependi ħafna fuq il-korpi notifikati 42 , li jridu jissodisfaw rekwiżiti stretti dwar il-kompetenza teknika, l-imparzjalità u r-responsabbiltà tagħhom 43 . Għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-indipendenza tagħhom, li hija kriterju li ġie enfasizzat waqt il-proċess tal-adozzjoni tas-CPR. L-awtoritajiet notifikanti maħturin mill-Istati Membri 44 huma responsabbli min-notifika nazzjonali u mill-proċeduri ta' monitoraġġ.

L-attivitajiet tal-Grupp tal-Korpi Notifikati u s-sottogruppi tiegħu ttejbu bl-appoġġ imsaħħaħ li għandhom mis-CPR 45 . Dan it-tip ta' koordinazzjoni huwa meħtieġ biex tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi tar-regoli stabbiliti, biex tiġi evitata l-kritika li ssir xi kultant dwar prattiki varjanti f'dan il-qasam.

L-emenda tal-Anness V tas-CPR bir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 568/2014 tat-18 ta' Frar 2014 wasslet biex tinkiseb aktar ċertezza legali u konsistenza 46 . Dak ir-Regolament iċċara r-rwol tal-korpi notifikati u kemm għandhom ikunu involuti fil-valutazzjoni u l-verifika tal-konsistenza tal-prestazzjoni tal-prodotti għall-bini. Bis-saħħa ta' dan, il-korpi notifikati jifhmu aħjar ir-responsabbiltajiet tagħhom.

It-tranżizzjoni mis-CPD għas-CPR ġabet bidla paradimmatika anki għall-korpi notifikati. Xi wħud minnhom għadhom iridu jaddattaw rwieħhom biex jinkorporaw sew il-progress lejn l-attivitajiet ta' ċertifikazzjoni fil-mira 47 , barra mill-kjarifiki l-oħra tal-funzjonijiet tagħhom. Dan jinfluwenza wkoll l-użu tal-istandards ta' akkreditazzjoni bi skop ta' notifika.

L-informazzjoni li ntbagħtet lura wara li ġew applikati d-dispożizzjonijiet tas-CPR f'dan il-qasam turi li hemm xi regoli li jistgħu jsiru aktar preċiżi 48 . Bl-istess mod, tkun ħaġa tajba jekk dawn id-dispożizzjonijiet 49 jiġu studjati ftit iżjed biex isir magħruf għandhomx jitbiegħdu mill-prinċipji tal-Metodu l-Ġdid 50 .

8.Il-mikrointrapriżi u s-simplifikazzjoni

Biex il-kundizzjonijiet ikunu iktar ekwi għall-SMEs u għall-mikrointrapriżi, is-CPR jipprevedi d-derogi mill-obbligu li titfassal DDP 51 u jipprevedi wkoll proċeduri ssimplifikati għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti għall-bini 52 .

Fl-istadju preżenti tal-implimentazzjoni, l-esperjenza tal-użu fil-prattika tal-maġġoranza ta' dawn l-alternattivi għadha limitata, ħlief fil-każ tar-regoli dwar il-proċeduri ssimplifikati li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni mingħajr ma jsiru testijiet, it-tpartit u s-suċċessjoni minn wieħed għall-ieħor 53 . Dawn id-dispożizzjonijiet jintużaw ħafna meta japplikaw.

Madankollu, s'issa ma hemm ebda evidenza dokumentata tal-użu tal-alternattivi l-oħrajn ikkonċernati. Dan jista' jfisser li għad mhemmx dak is-solliev mistenni tal-piż finanzjarju u amministrattiv minn fuq il-kumpaniji. Ir-raġunijiet li taw il-partijiet ikkonċernati għal dan l-użu limitat jinkludu:

prattiki u interpretazzjonijiet varjanti fl-Istati Membri;

nuqqas ta' għarfien min-naħa tal-industrija dwar dawn l-alternattivi;

nuqqas ta' ċertezza dwar it-tifsir ta' termini ewlenin fis-CPR;

diffikultajiet biex tintwera "l-ekwivalenza" u/jew biex jingħataw dokumenti tekniċi alternattivi;

dubbji dwar kemm fil-fatt jista' jkun hemm frankizz finanzjarju;

il-biża' li jkun hemm diżapprovazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet jew tal-utenti jekk dawn il-proċeduri ma jintużawx b'mod korrett.

B'mod partikolari, dawn id-dubbji affettwaw il-possibbiltà li l-mikrointrapriżi japplikaw il-proċeduri ssimplifikati tal-Artikolu 37, kif kien maħsub waqt il-proċess regolatorju għas-CPR.

Jidher li hu meħtieġ metodu komprensiv, b'aktar dettalji dwar kif għandna nimxu biex nissodisfaw aħjar l-aspettattivi tal-SMEs, speċjalment tal-mikrointrapriżi li jaħdmu fis-settur tal-bini tal-UE. Il-Kummissjoni se tiffaċilita dawn l-iżviluppi permezz ta' diskussjonijiet fuq pjattaforma teknika.

9.Il-monitoraġġ tas-suq

Fil-qafas leġiżlattiv il-ġdid adottat fl-2008, ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 54 stabbilixxa l-qafas ewlieni amministrattiv għas-sorveljanza tas-suq fl-Istati Membri, filwaqt li d-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE kien fiha dispożizzjonijiet ta' referenza għal proċeduri ta' sorveljanza tas-suq individwali: dawn id-dispożizzjonijiet kellhom jintużaw billi jiddaħħlu fil-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur. Għaldaqstant, l-Artikoli 56 sa 59 tas-CPR, li għandhom rabta mas-sorveljanza tas-suq, huma bbażati ħafna fuq l-Artikoli R31 sa R34 tad-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE, iżda kellhom jiġu addattati għall-kuntest preżenti. Dawn l-addattamenti jistgħu jitqiesu bħala parti mill-kawża ta' wħud mill-isfidi għas-sorveljanza tas-suq li ħarġu waqt l-implimentazzjoni tas-CPR 55 .

Il-funzjonament tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq fl-Istati Membri ilu bbażat fuq ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 mid-dħul fis-seħħ tiegħu fl-1 ta' Jannar 2010, u l-Istati Membri kollha stabbilixxewhom għall-prodotti għall-bini, minkejja li ma kellhomx kollha l-istess riżorsi u l-istess impatt fuq is-swieq. Il-kooperazzjoni ta' dawn l-awtoritajiet fil-grupp ta' kooperazzjoni amministrattiva għas-sorveljanza tas-suq (il-Grupp AdCo-CPR) baqgħet tiżdied kontinwalment tul dawn l-aħħar snin, li hu parzjalment ir-riżultat tal-appoġġ finanzjarju ġdid għall-attivitajiet tal-grupp mill-UE. Dan l-aħħar l-AdCo-CPR organizza bosta azzjonijiet konġunti għaas-sorveljanza tas-suq u kkontribwixxa b'mod effiċjenti fl-iżvilupp tas-sistema ICSMS 56 biex jiġu ssodisfati aħjar il-bżonnijiet tas-settur tal-bini. Is-sistema RAPEX, li ġiet stabbilita bid-Direttiva 2001/95/KE dwar is-Sikurezza tal-prodotti, intużat ukoll għall-prodotti għall-bini, biex jiġi żgurat li dawn ikunu sikuri meta jintużaw.

Aktar żviluppi li qegħdin isiru fl-AdCo-CPR jinkludu l-abbozz ta' metodu speċifiku għas-settur tal-valutazzjoni tar-riskji għall-prodotti għall-bini. Barra minn hekk, l-awtoritajiet tal-Istati Membri qegħdin jaħdmu biex jegħlbu l-isfidi attwali għall-applikazzjoni tal-Artikoli 56 sa 58 tas-CPR bil-ħsieb li l-proċeduri involuti jiġu ssimplifikati 57 . Dawn l-iżviluppi huma ta' benefiċċju kbir biex fil-futur jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar it-titjib tas-sorveljanza tas-suq fl-Istati Membri.

10.Il-konklużjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet, u d-direzzjoni li għandha tittieħed

Is-CPR ilu jiġi implimentat għal żmien relattivament qasir, għaldaqstant għadhom ma nkisbux il-miri kollha tiegħu. Parti kbira mill-isfidi rrappurtati hawn fuq huma marbutin ma' diffikultajiet fl-implimentazzjoni u ma' addattament tardiv mill-partijiet ikkonċernati. Qabel ma nkunu nistgħu naslu għal konklużjonijiet definittivi dwar il-prestazzjoni tal-leġiżlazzjoni, trid issir aktar ħidma biex titjieb l-implimentazzjoni, b'mod partikolari fil-livell nazzjonali (pereżempju dwar l-interpretazzjoni uniformi u dwar it-tneħħija tal-ostakoli għall-moviment liberu) iżda wkoll min-naħa ta' atturi oħra bħas-CEN u l-EOTA. Għalhekk, f'dan l-istadju, il-Kummissjoni mhijiex tal-fehma li għandhom isiru proposti għal emendi fis-CPR.

Madankollu, il-Kummissjoni tagħraf li hemm bżonn ċar ta' djalogu kontinwu mal-Istati Membri u ma' partijiet ikkonċernati oħrajn, li hemm bżonn ta' monitoraġġ bir-reqqa tas-sitwazzjoni, u l-infurzar tar-regoli eżistenti.

Biex inkomplu nibnu fuq il-bażi tal-isforzi li diġà saru lejn il-kjarifikazzjoni, u biex inkomplu nappoġġaw l-implimentazzjoni korretta u uniformi tas-CPR, barra milli niffukaw fuq l-oqsma li ġew identifikati f'dan ir-rapport, nistgħu ninkludu wkoll b'mod speċjali l-iżvilupp ta' iktar materjal interpretattiv u ta' gwida, kif ukoll azzjonijiet ta' komunikazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni.

Hemm il-possibbiltà li jitfassal proċess ta' standardizzazzjoni aktar ħafif u sempliċi fejn l-istandards jaqdu aħjar il-bżonnijiet tal-utenti permezz ta' kollaborazzjoni mill-qrib u effiċjenti bejn is-CEN, l-Istati Membri, l-industrija u l-Kummissjoni.

Għall-EOTA, ir-regoli proċedurali stabbiliti fl-Anness II tas-CPR jistgħu jiġu ssimplifikati biex ikun hemm finalizzazzjoni mħeffa u aktar trasparenti tal-EADs permezz ta' att delegat.

F'dan l-istadju, il-Kummissjoni tagħraf li hemm bżonn li jiġu ċċarati iżjed ċerti dispożizzjonijiet fis-CPR biex tiġi mgħejjuna l-applikazzjoni uniformi, b'mod speċjali dawn li ġejjin:

   l-Artikolu 5 dwar id-derogi mit-tfassil ta' DDP;

   l-Artikolu 6 dwar il-kontenut tad-DDP;

   l-Artikolu 9 dwar l-informazzjoni li għandha tiddaħħal wara l-marka CE;

   l-Artikolu 37 dwar il-proċeduri ssimplifikati għall-mikrointrapriżi;

   l-Artikolu 38 dwar il-proċeduri ssimplifikati għall-prodotti mmanifatturati individwalment jew għall-prodotti mmanifatturati għall-użu personalizzat;

   l-Artikoli 56 sa 58 dwar il-proċeduri tas-sorveljanza tas-suq.

Il-Kummissjoni biħsiebha tkompli ssegwi b'attenzjoni l-implimentazzjoni tar-Regolament biex tkun tista' tidentifika aktar kwistjonijiet potenzjali li għadhom ma jistgħux jiġu solvuti fl-istadju tal-interpretazzjoni.

Il-Kummissjoni se tkompli tieħu sehem f'aktar djalogi li se jkunu ssejħu sa tmiem l-2016, mal-partijiet ikkonċernati rilevanti dwar il-kwistjonijiet identifikati permezz ta' pjattaformi tekniċi. Meta l-implimentazzjoni tas-CPR tkun mistennija li waslet fi stadju aktar matur, u filwaqt li tqis ir-riżultati ta' dawn id-djalogi u r-riżultati tal-istudji relatati li ġejjin, flimkien mal-valutazzjoni u r-rapporti tas-settur 58 , il-Kummissjoni se teżamina mill-ġdid il-prestazzjoni tas-CPR.

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 5).

(2)

http://bookshop.europa.eu/en/analysis-of-the-implementation-of-the-construction-products-regulation-pbET0415686/, http://bookshop.europa.eu/en/analysis-of-the-implementation-of-the-construction-products-regulation-pbET0415688/, http://bookshop.europa.eu/en/analysis-of-the-implementation-of-the-construction-products-regulation-pbET0115716/.

(3)

COM(2014)511, 07.08.2014, meħtieġ skont l-Art. 67(1).

(4)

COM(2015)449, 16.09.2015, meħtieġ skont l-Art. 61(1).

(5)

Meħtieġ skont l-Artikolu 34(2) tas-CPR.

(6)

Għaldaqstant is-CPR kien elenkat fil-programm kontinwu tal-Kummissjoni għall-aġġornament u s-simplifikazzjoni tal-acquis communautaire u fl-2014 iddaħħal fil-programm REFIT (il-programm dwar l-idoneità u l-prestazzjoni tar-regolamentazzjoni).

(7)

http://ec.europa.eu/europe2020/index_mt.htm.

(8)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, "L-istrateġija tal-kompetittività sostenibbli fis-settur tal-kostruzzjoni u tal-intrapriżi tiegħu", COM(2012) 433, 31.7.2012.

(9)

Kif elenkat fl-Anness I tas-CPR.

(10)

Kif iddefinit fl-Artikolu 2 (1) tas-CPR.

(11)

Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Mejju 1985, ĠU C 136, 4.8.1985.

(12)

ĠU L 218, 13.8.2008, p. 82.

(13)

Konferenza f'Ġunju tal-2012, vidjo li sar fl-2014, u fuljett ippubblikat fl-2015 ("Il-marka CE tal-prodotti tal-kostruzzjoni: pass pass", http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12315?locale=en).

(14)

Nando, fuq: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33.

(15)

Skont l-Artikolu 4(1) dan il-qasam fih il-prodotti li huma koperti mill-istandards armonizzati u dawk li dwarhom inħarġu l-valutazzjonijiet tekniċi Ewropej.

(16)

Wara l-adozzjoni tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 157/2014 tat-30 ta’ Ottubru 2013 dwar il-kundizzjonijiet biex titqiegħed għad-dispożizzjoni f’websajt dikjarazzjoni dwar il-prestazzjoni ta’ prodotti għall-bini, il-manifatturi jistgħu jippubblikaw id-DDP b'mod elettroniku. Teżisti l-evidenza li turi li dan il-metodu jintuża mill-industrija u huwa meqjus b'mod pożittiv minnha.

(17)

Ara l-Artikolu 4(2) tas-CPR.

(18)

Il-marki (jew, b'mod aktar ġenerali, il-proċeduri li joħolqu r-rekwiżiti ex ante għall-manifatturi) b'konnotazzjoni nazzjonali.

(19)

Il-qasam tar-rekwiżiti bażiċi għax-xogħlijiet tal-bini, kif iddikjarat fl-Anness I tas-CPR.

(20)

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=en&jur=C,T,F&num=c-100/13 %23.

(21)

Kif jidher fil-paragrafu 62 tad-deċiżjoni fil-kawża C-100/13.

(22)

Id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti u li tħassar id-Deċiżjoni 93/465/KEE (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 82).

(23)

Ara l-Artikoli 4(2), 8(3), 8(6) u 17(5).

(24)

L-aċċess għall-istandards armonizzati huwa kwistjoni importanti, kif ġie rikonoxxut mill-Avukat Ġenerali tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fl-opinjoni li ta fit-28 ta' Jannar 2016 dwar il-kawża C613/14 (u b'mod partikolari il-paragrafu 51 tagħha). Din l-opinjoni enfasizzat ukoll ir-rilevanza tal-istandards bħala parti mill-mekkaniżmu tal-armonizzazzjoni tal-UE - barra minn hekk, l-Ombudsman Ewropew dan l-aħħar għalqet mistoqsija dwar dan is-suġġett - Q2/2013/EIS - bir-rapport tagħha tal-11 ta' Diċembru 2015.

(25)

Ara l-Artikolu 17 (2) tas-CPR.

(26)

Ara n-nota tal-qiegħ nru 16.

(27)

B'mod partikolari, dwar ċerti rekwiżiti bażiċi għax-xogħlijiet tal-bini.

(28)

Billi l-emendi tal-istandards eżistenti jeħtieġ li jsiru permezz ta' proċedura mqassra għall-għotja tal-mandat.

(29)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-1.6.2016 dwar l-approvazzjoni u l-iffirmar tal-Inizjattiva Konġunta dwar l-Istandardizzazzjoni, C(2016)3211.

(30)

Ara l-Artikolu 19(1) li jiddefinixxi l-kamp ta' applikazzjoni ta' dawn l-attivitajiet.

(31)

Ara l-Artikolu 20.

(32)

Ara l-Artikoli 19(2) u (3) u l-Anness II tas-CPR; Ara wkoll l-Artikolu 21.

(33)

Ara l-Artikoli 29 u 30 u t-Tabella 2 tal-Anness IV tas-CPR; l-Istati Membri tgħarrfu wkoll bil-linji gwida tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 29(4). Sa Mejju tal-2016, kienu nħatru 50 Korp ta' Valutazzjoni Teknika f'25 pajjiż li jinkludu tliet pajjiżi tal-EFTA. Sitt Stati Membri ma ħatrux Korp ta' Valutazzjoni Teknika.

(34)

Ara l-Artikolu 66(3) tas-CPR.

(35)

Il-pubblikazzjoni fil-ĠU bir-referenza għall-ewwel EAD ikkonvertit ta' dan it-tip saret f'Mejju tal-2016.

(36)

Ara l-Artikolu 66(4) tas-CPR.

(37)

ĠU L 289, 31.10.2013, p. 42-43; dan l-att huwa bbażat fuq l-Artikolu 26(3) tas-CPR.

(38)

Ara l-Artikolu 24 tas-CPR.

(39)

Sa Mejju tal-2016, 40 EADs kienu ċċitati fil-ĠU.

(40)

S'issa l-EOTA għadha lanqas ma rrappurtat dewmien fl-iżvilupp ta' ebda EAD lill-Kummissjoni, kif inhu meħtieġ mill-punt 6 tal-Anness II tas-CPR.

(41)

Ir-regoli proċedurali stabbiliti fl-Anness II tas-CPR jistgħu jiġu ssimplifikati permezz ta' att delegat (ara l-Artikoli 19(3) u 60(d)).

(42)

Dawn il-korpi jridu jwettqu l-kompiti ta' partijiet terzi dwar il-valutazzjoni u l-verifika tal-konsistenza tal-prestazzjoni għall-prodotti għall-bini. Sa Mejju tal-2016, kienu ġew innotifikati 623 korp.

(43)

Ir-rekwiżiti għall-korpi notifikati huma stipulati fl-Artikolu 43 tas-CPR.

(44)

Ara l-Artikolu 40 tas-CPR.

(45)

Ara l-Artikoli 43(11) u 55 tas-CPR.

(46)

ĠU L 157, 27.5.2014, p. 76-79.

(47)

Is-CPR u b'mod partikolari l-Anness V il-ġdid tiegħu, flok jiffoka fuq iċ-ċertifikazzjoni tal-prodotti, jiffoka fuq iċ-ċertifikazzjoni tal-konsistenza tal-prestazzjoni.

(48)

Ara b'mod speċjali l-Artikoli 43 45, 46, 52(2) u 55 tas-CPR.

(49)

Mid-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE.

(50)

Ara b'mod speċjali l-Artikoli 44 50(1), 51, u 53(2) tas-CPR.

(51)

l-Artikolu 5.

(52)

l-Artikoli minn 36 sa 38. Fost dawn, l-Artikolu 37 jikkonċerna speċifikament il-mikrointrapriżi.

(53)

l-Artikolu 36.

(54)

 Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 339/93, ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30.

(55)

Fit-13 ta' Frar 2013, il-Kummissjoni adottat pakkett ta' proposti biex jittejbu s-sikurezza tal-prodotti għall-konsumaturi u s-sorveljanza tas-suq tal-prodotti industrijali (COM(2013) 75; COM(2013) 78; COM(2013) 76), li bħalissa qegħdin jistennew l-adozzjoni mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.

(56)

Is-sistema ta’ appoġġ għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni ġenerali għas-sorveljanza tas-suq.

(57)

S'issa l-Kummissjoni ma ntgħarrfet dwar ebda proċeduri formali mibdija mill-Istati Membri skont dawn l-Artikoli; skont l-Artikolu 56(2), din l-informazzjoni kien ikun hemm bżonnha fil-bidu nett ta' dawn il-proċeduri.

(58)

E.ż. il-kontroll tal-idoneità msemmi aktar 'il fuq, l-istudju dwar l-impatti ekonomiċi tas-CPR,ir-rapport dwar il-finanzjament tal-EOTA, l-inizjattivi dwar is-sorveljanza tas-suq u l-Portal Diġitali Uniku.

Top