Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0050

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar Pjan ta' Azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu

COM/2016/050 final

Strasburgu, 2.2.2016

COM(2016) 50 final

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL

dwar Pjan ta' Azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu


L-attakki riċenti fl-Unjoni Ewropea u lil hinn enfasizzaw il-ħtieġa li l-UE taħdem fil-politiki kollha għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu. Organizzazzjonijiet terroristiċi u terroristi individwali jeħtieġu l-finanzjament - biex iżommu n-netwerks tagħhom, għar-reklutaġġ u l-forniment, u biex iwettqu atti terroristiċi huma nfushom. Il-qtugħ ta’ sorsi ta’ finanzjament, li jagħmilha aktar diffiċli li ma jinqabdux meta jużaw dawn il-fondi, u l-użu ta' kwalunkwe informazzjoni mill-proċess ta' finanzjament bl-aħjar riżultati kollha jistgħu jagħtu kontribuzzjoni qawwija għall-ġlieda kontra t-terroriżmu.

L-isfida tal-finanzjament tat-terroriżmu mhijiex ġdida. Karatteristiċi ewlenin bħar-rabta mill-qrib ma’ netwerks ta’ kriminalità organizzata ilhom magħrufa għal ħafna snin u l-liġijiet kriminali tal-UE, il-kooperazzjoni tal-pulizija, kif ukoll leġiżlazzjoni għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, diġà jagħtu kontribut importanti. Madankollu, tfaċċaw xejriet ġodda, b’mod partikolari f’organizzazzjonijiet kriminali bħal Daesh, kif ukoll ir-rwol tal-ġellieda terroristi barranin li jirritornaw.

L-isfidi tas-sigurtà tal-lum il-ġurnata għandhom bżonn azzjoni determinata, rapida u koeżiva biex timmodernizza l-leġiżlazzjoni rilevanti, tiżgura li din tiġi implimentata b’mod sħiħ, ikun hemm kooperazzjoni aħjar u tiġi skambjata informazzjoni ewlenija. Dan jeħtieġ azzjoni kemm fil-livell tal-UE kif ukoll lil hinn.

L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà 1 tenfasizza l-ħtieġa għal miżuri biex jindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu b’mod aktar effettiv u komprensiv. Din tenfasizza r-rabtiet mal-kriminalità organizzata, li jikkontribwixxu lit-terroriżmu permezz ta’ mezzi bħall-provvista ta’ armi, dħul mill-kuntrabandu tad-droga, u l-infiltrazzjoni tas-swieq finanzjarji. L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà ġiet milqugħa mill-Parlament Ewropew 2 . Intensifikazzjoni ulterjuri tax-xogħol kienet appoġġata wkoll fil-konklużjonijiet kemm tal-Kunsill tal-ĠAI kif ukoll dak tal-ECOFIN u tal-Kunsill Ewropew tat-18 ta’ Diċembru 2015. Il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin indirizza wkoll il-kwistjoni fl-14 ta’ Diċembru 2015, filwaqt li aktar kmieni dak ix-xahar, il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal Direttiva dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu, bl-introduzzjoni ta’ reat kriminali komprensiv tal-finanzjament tat-terroriżmu 3 .

Fuq livell internazzjonali, il-ħidma li għaddejja, b’mod partikolari min-Nazzjonijiet Uniti u t-Task Force ta’ Azzjoni Finanzjarja (FATF) 4 , tipprovdi bażi tajba biex wieħed jibni fuqha. Il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU rrifletta kunsens globali profond biex jaġixxi kontra l-finanzjament tat-terroriżmu. Fl-2014, huwa impona obbligi ulterjuri fir-rigward tal-kriminalizzazzjoni tal-finanzjament tat-terroriżmu 5 , li wassal għall-adozzjoni tal-Protokoll Addizzjonali tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu – il-Kummissjoni ffirmat il-Protokoll Addizzjonali f’Ottubru 2015. Riżoluzzjoni oħra ġiet approvata mill-Kunsill tas-Sigurtà f’Diċembru 2015, aktar speċifikament immirata lejn il-finanzjament ta' Daesh u estendiet ir-reġim tas-sanzjonijiet ta' dak li qabel kien magħruf bħala ta' “Al Qaeda”.

Din il-Komunikazzjoni tippreżenta pjan ta’ azzjoni biex tkompli tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, billi tibni fuq regoli eżistenti tal-UE biex jadattaw għal theddid ġdid u taġġorna l-politika u l-prattiki tagħna f’konformità ma' standards internazzjonali. Hemm ukoll bosta modi li bihom l-Istati Membri jistgħu jaġixxu diġà biex jużaw il-qafas eżistenti aħjar.

Ġew identifikati żewġ oqsma ta’ azzjoni ewlenin:

Kif inkomplu niskopru u meta l-organizzazzjonijiet terroristiċi u dawk li jappoġġawhom imexxu fondi u assi oħra, u kif ma nħalluhomx jagħmlu dan; u kif niżguraw li l-movimenti finanzjarji jistgħu fejn hu possibbli jgħinu lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jittraċċaw lit-terroristi u jwaqqfuhom milli jwettqu r-reati;

Kif infixklu aktar is-sorsi tad-dħul ta’ organizzazzjonijiet terroristiċi, billi l-ewwel u qabel kollox niffokaw fuq il-kapaċità tagħhom li jiġbru fondi.

 

Biex ikunu effettivi, il-miri ta’ azzjoni jeħtieġ li jmorru lil hinn mill-organizzazzjonijiet terroristiċi bħala tali. Jeħtieġ li jinkludu affiljati, bħall-ġellieda terroristiċi barranin, finanzjaturi u dawk li jiġbru l-fondi, u kwalunkwe persuna li intenzjonalment tgħin l-attivitajiet terroristiċi. Jirrikjedu wkoll azzjoni kemm ġewwa l-UE kif ukoll fir-relazzjonijiet esterni: huwa ta’ importanza partikolari li nibbażaw fuq il-ħidma tal-FATF.

Il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu hija kruċjali għas-sigurtà taċ-ċittadini. Iżda aktar passi biex jingħalqu l-għażliet għall-finanzjament tat-terroriżmu jistgħu wkoll jinfluwenzaw il-ħajja u l-attività ekonomika taċ-ċittadini u l-kumpaniji fl-Unjoni kollha. F’konformità mal-prinċipji ta’ regolamentazzjoni aħjar, il-Kummissjoni se twettaq valutazzjonijiet tal-impatt biex tipprepara l-azzjonijiet leġiżlattivi identifikati f’dan il-pjan ta’ azzjoni. Il-Kummissjoni se tqis il-bilanċ bejn il-ħtieġa li tiżdied is-sigurtà u l-ħtieġa għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, inkluża l-protezzjoni tad-dejta, u l-libertajiet ekonomiċi.

1.    Il-prevenzjoni tal-moviment ta’ fondi u l-identifkazzjoni tal-finanzjament tat-terroriżmu

In-netwerks terroristiċi joperaw bejn pajjiżi differenti u jiddependu ħafna fuq il-kapaċità li jiffinanzjaw atti terroristiċi f’pajjiż partikolari minn bażi waħda lejn oħra. Il-limitazzjoni u l-intraċċar tal-operazzjonijiet finanzjarji jistgħu jimblokkaw il-movimenti tal-fondi meħtieġa biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom - kif ukoll biex jidentifikaw in-netwerks terroristiċi u għall-investigazzjoni wara l-attakki sabiex jinqabdu t-terroristi u dawk li jappoġġawhom.

L-innovazzjoni fis-servizzi finanzjarji u l-bidla teknoloġika, bil--benefiċċji kollha tagħha b'kollox, toħloq opportunitajiet ġodda li jistgħu xi kultant jiġu abbużati biex jgħattu l-finanzjament tat-terroriżmu. Strumenti finanzjarji ġodda bħall-muniti virtwali joħolqu sfidi ġodda f’termini tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu. Dawk il-kriminali li huma ferm versatili jaqilbu malajr għal kanali ġodda jekk dawk eżistenti jsiru wisq riskjużi. Għal għodod finanzjarji innovattivi, huwa kruċjali li jkunu jistgħu jimmaniġġaw ir-riskji relatati mal-anonimità tagħhom, bħal fil-każ ta’ muniti virtwali. Għal din il-kwistjoni huma inqas kritiċi l-forom ta’ pagament infushom, iżda pjuttost jekk dawn jistgħux jintużaw b’mod anonimu. Għal din ir-raġuni, il-Kummissjoni diġà bdiet twettaq valutazzjonijiet perjodiċi ta’ riskji magħrufa iżda wkoll dawk emerġenti relatati mal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu 6 . Din il-ħidma tippermetti lill-UE biex kontinwament tivvaluta u timmitiga r-riskji emerġenti li jaffettwaw is-suq intern, iżda wkoll is-sigurtà tal-UE.

Il-ħidma fil-livell tal-UE, kif ukoll fil-fora internazzjonali tal-FATF, identifikaw lakuni jew nuqqasijiet possibbli. Informazzjoni miġbura minn investigaturi wara l-attakki kienet ukoll sors essenzjali ta’ informazzjoni biex jiġu identifikati oqsma ewlenin li ħarġu riċentement bħala li jippreżentaw riskju potenzjali.

Meta niġu biex nikxfu l-moviment ta’ fondi permezz ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji jew l-identifikazzjoni ta’ netwerks terroristiċi u affiljati, iż-żewġ Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) u s-sistemi tar-rintraċċar bħall-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu bejn l-UE u l-Istati Uniti (TFTP) huma għodod ewlenin. Madankollu, il-kapaċitajiet eżistenti jistgħu jissaħħu u jeħtieġ li jiffokaw kemm fuq operazzjonijiet ta’ finanzjament fuq skala kbira u kumplessa, kif ukoll fuq operazzjonijiet terroristiċi "low cost” li xorta jista’ jkollhom effett devastanti, u li jużaw modi ġodda ta’ pagament li huma diffiċli biex jiġu ttraċċati. Il-veloċità tar-reazzjoni hija essenzjali wkoll, peress li servizzi finanzjarji attwali jippermettu li t-terroristi jċaqalqu malajr ħafna l-fondi minn post għall-ieħor, li juri wkoll il-ħtieġa li jitjiebu l-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ intelligence finanzjarja u tal-infurzar tal-liġi.

1.1.    Azzjonijiet immedjati li jistgħu jittieħdu taħt il-qafas legali eżistenti

Hemm diversi modi li bihom il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu tista' titħaffef immedjatament fil-qafas legali eżistenti:

Ir-raba' Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus (AMLD) ġiet adottata fl-20 ta’ Mejju 2015. L-għan ewlieni tagħha huwa l-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni għall-finijiet tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Bħala tali t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni rapida tagħha huma l-ewwel pass importanti. Il-Kummissjoni ssejjaħ lill-Istati Membri biex jiftiehmu li jressqu d-data għat-traspożizzjoni effettiva u d-dħul fis-seħħ tal-applikazzjoni tagħha sa mhux iktar tard mill-aħħar tal-2016. Il-Kummissjoni tinsab lesta li tassisti lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom tat-traspożizzjoni kif ukoll biex idaħħlu l-istandards internazzjonali fil-liġi nazzjonali.

Il-Kummissjoni se tħaffef xogħolha taħt l-AMLD sabiex tipprovdi għall-identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu 7 . Kif diġà previst mill-AMLD, l-Istati Membri għandhom japplikaw miżuri ta’ diliġenza dovuta msaħħa fuq il-flussi finanzjarji li ġejjin minn u li jmorru lejn dawn il-pajjiżi elenkati. Il-Kummissjoni se tressaq din il-lista sa Ġunju 8 .

L-Istati Membri għandhom itejbu l-iskambju ta’ intelligence finanzjarja bejn l-UIF tal-UE u dawk ta’ pajjiżi terzi, u bejn l-UIF u s-settur privat, f’konformità mar-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki tat-Task Force ta’ Azzjoni Finanzjarja. Il-Kummissjoni Ewropea se tipparteċipa mal-Grupp Egmont tal-UIF sabiex issaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali f’dan il-qasam.

1.2.    Azzjonijiet ġodda biex jindirizzaw l-abbuż fuq is-sistema finanzjarja għall-finijiet ta’ finanzjament tat-terroriżmu

Il-Kummissjoni se tipproponi emendi għar-raba' Direttiva Kontra l-Ħasil tal-Flus fuq il-punti li ġejjin:

L-għotja ta' effett konkret għal-“lista ta’ pajjiżi terzi ta’ riskju għoli” tal-UE: 

Skont ir-raba' AMLD, ladarba pajjiż jiġi elenkat li għandu nuqqasijiet strateġiċi fil-qasam tal-ħasil tal-flus jew il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, l-entitajiet obbligati tal-UE diġà se jkollhom iżidu l-grad u n-natura tal-monitoraġġ ta’ tranżazzjonijiet finanzjarji (jiġifieri japplikaw miżuri ta’ diliġenza dovuta msaħħa) ma’ operaturi ekonomiċi li jkunu ġejjin minn dak il-pajjiż. Iżda fil-preżent, in-natura eżatta ta’ dawn il-miżuri mhijiex definita b’mod espliċitu fit-test legali. Sabiex jiġi ċċarat dan l-obbligu, il-Kummissjoni tipproponi li tinkludi dispożizzjonijiet dettaljati, ibbażati fuq l-istandards tal-FATF, li jiddefinixxu miżuri ta’ diliġenza dovuta msaħħa konkreta u kontromiżuri li għandhom jiġu applikati. Din il-kjarifika se tiżgura li d-diliġenza dovuta msaħħa u l-kontromiżuri jiġu kkoordinati u armonizzati fil-livell tal-UE biex jassiguraw kundizzjonijiet ekwi.

Pjattaformi ta’ skambju ta’ muniti virtwali 9 : Hemm riskju li t-trasferimenti ta’ muniti virtwali jistgħu jiġu użati minn organizzazzjonijiet terroristiċi biex jaħbu trasferimenti, peress li tranżazzjonijiet b’muniti virtwali huma rreġistrati, iżda ma hemm l-ebda mekkaniżmu ta’ rappurtar ekwivalenti għal dak li jinsab fis-sistema bankarja prinċipali biex jiġu identifikati attivitajiet suspettużi 10 . Il-muniti virtwali attwalment mhumiex regolati fil-livell tal-UE. Bħala l-ewwel pass il-Kummissjoni se tipproponi li skambji tal-munita anonimi jiġu taħt il-kontroll tal-awtoritajiet kompetenti billi jiġi estiż l-ambitu tal-AMLD biex tinkludi pjattaformi ta’ skambju ta’ muniti virtwali 11 , u li jkunu sorveljati taħt il-leġislazzjoni għall-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus / il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu fuq livell nazzjonali. Barra minn hekk, l-applikazzjoni tar-regoli ta' liċenzjar u superviżjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi ta’ Ħlas (PSD) 12 għal pjattaformi ta’ skambju ta’ muniti virtwali tippromwovi kontroll u fehim aħjar tas-suq. Il-Kummissjoni se teżamina aktar din l-għażla. Il-Kummissjoni se teżamina wkoll jekk għandhiex tinkludi "fornituri tal-kartieri" tal-munita virtwali 13 .

Strumenti mħallsa minn qabel (bħal kards imħallsin minn qabel): Il-kards imħallsin minn qabel ġew użati mit-terroristi biex jiffinanzjaw il-loġistika ta’ attakki terroristiċi b’mod anonimu 14 . Jeħtieġ li jiġi pprovdut rispons xieraq u bilanċjat għal din l-isfida billi fl-istess ħin, l-istrumenti mħallsa minn qabel jippreżentaw wkoll valur soċjali. Il-kards imħallsin minn qabel jippermettu lil persuni ekonomikament vulnerabbli jew finanzjarjament esklużi biex ikollhom mezz ta’ ħlas li jista’ jintuża offlajn (bħall-flus), u aktar importanti minn hekk onlajn, biex jixtru oġġetti u servizzi minn fuq l-internet. Ċerti persuni jużaw kards imħallsin minn qabel sabiex jiġi limitat ir-riskju ta’ frodi meta jixtru minn fuq l-internet, peress li l-esponiment tagħhom ikun limitat għall-ammont ta’ flus elettroniċi li jidher fuq il-karta. Ċerti Stati Membri jużaw dawn l-istrumenti biex iħallsu l-benefiċċji soċjali. Xi wħud jaraw ukoll l-anonimità li ċerti kards imħallsin minn qabel jagħtu lid-detentur tagħhom bħala vantaġġ biex jipproteġu l-privatezza tagħhom – kwistjoni dejjem tikber fir-rigward tat-tranżazzjonijiet magħmula fuq l-internet - għalkemm l-anonimità titfittex jew tiġi abbużata biex jitwettqu azzjonijiet illegali.

Ir-riskju ta’ finanzjament tat-terroriżmu ikkawżat minn kards imħallsin minn qabel huwa marbut essenzjalment ma’ dawk il-kards imħallsin minn qabel anonimi (rikarikabbli jew mhux rikarikabbli) li jaħdmu fuq skemi domestiċi jew internazzjonali. Il-kwistjoni ewlenija hija kif jiġu indirizzati l-preokkupazzjonijiet imqajma mill-anonimità ta’ tali kards għal skopijiet ġenerali mingħajr ma jiġu fix-xejn il-benefiċċji li dawn l-istrumenti joffru fl-użu normali tagħhom.

L-emittenti ta’ strumenti tal-ħlas imħallsa minn qabel huma diġà koperti mil-leġiżlazzjoni tal-UE, inkluża l-leġiżlazzjoni AML. Sabiex jiġu indirizzati l-preokkupazzjonijiet li ssemmew hawn fuq , il-Kummissjoni se tippreżenta tibdil ulterjuri għall-AMLD, li jistgħu jiffukaw b’mod partikolari fuq it-tnaqqis tal-eżenzjonijiet eżistenti bħal-limiti li taħthom l-identifikazzjoni mhix meħtieġa, b’mod partikolari għall-kards użati wiċċ imb wiċċ, u li jeħtieġu l-identifikazzjoni tal-klijent u l-verifika fil-ħin tal-attivazzjoni onlajn ta’ kards imħallsa minn qabel. Il-Kummissjoni bħalissa qed tesplora disinn dettaljat ta’ miżuri bħal dawn, filwaqt li tqis l-impatt tagħhom u l-ħtieġa ta’ proporzjonalità.

Reġistri ċentralizzati tal-kontijiet bankarji u ta’ ħlas u sistemi għall-irkupru tad-dejta ċentrali: L-eżistenza ta’ reġistri ċentralizzati fil-livell nazzjonali, li jipprovdu l-kontijiet bankarji nazzjonali kollha elenkati għal persuna waħda, jew mekkaniżmi flessibbli oħra bħal sistemi għall-irkupru ċentrali, hija ta’ spiss ikkwotata mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi bħala faċilitazzjoni tal-investigazzjonijiet finanzjarji, inkluż il-finanzjament possibbli tat-terroriżmu. Attwalment, mhux l-Istati Membri kollha għandhom reġistru bħal dan u mhumiex marbutin taħt il-leġislazzjoni tal-UE biex ikollhom 15 . Jekk ikun hemm tali reġistru ċentralizzat jew sistemi ta' rkupru ċentrali fl-Istati Membri kollha, dan jipprovdi appoġġ operattiv dirett lill-Unitajiet ta' Intelligence Finanzjarja (UIF). Dan fil-bidu kien suġġett ta' dibattitu f'ħafna Stati Membri fil-kuntest ta' kwistjonijiet usa' bħall-ġbir u l-ħżin tad-dejta iżda konsultazzjonijiet riċenti juru li issa hemm appoġġ iktar ġenerali għal għodda bħal din.

Il-Kummissjoni għalhekk se tipproponi li jiġu stabbiliti reġistri ċentralizzati tal-kontijiet bankarji u tal-ħlas jew sistemi għall-irkupru tad-dejta elettroniċi billi temenda l-AMLD, li jipprovdi lill-UIF u awtoritajiet kompetenti oħra b’aċċess għal informazzjoni dwar kontijiet bankarji u ta’ ħlas.

B’mod parallel, il-Kummissjoni se tesplora l-possibilità ta’ strument legali awtonomu distint biex twessa’ l-aċċess għal dawn ir-reġistri ċentralizzati tal-kontijiet bankarji u ta' ħlas. B’mod partikolari, tali strument ikun jippermetti l-konsultazzjoni ta’ dawn ir-reġistri għal investigazzjonijiet oħra (eż. fl-investigazzjonijiet tal-infurzar tal-liġi, inkluż l-irkupru tal-assi, ir-reati fiskali) u minn awtoritajiet oħrajn (eż. l-awtoritajiet tat-taxxa, Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi, servizzi oħra tal-infurzar tal-liġi, awtoritajiet ta’ kontra l-korruzzjoni). Kull inizjattiva se jkollha tkun akkumpanjata minn salvagwardji xierqa, speċjalment rigward il-protezzjoni tad-dejta u l-kundizzjonijiet ta’ aċċess.

Kooperazzjoni mtejba dwar intelligence finanzjarja

L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà tistabbilixxi għadd ta’ azzjonijiet biex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (FIU). L-implimentazzjoni ta’ dawn l-azzjonijiet tista' tiġi aċċellerata f’oqsma differenti:

Bħala l-ewwel pass, l-allinjament tar-regoli ta' aċċess għall-informazzjoni mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja mal-aħħar standards internazzjonali: L-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) għandhom rwol importanti fl-identifikazzjoni ta’ operazzjonijiet finanzjarji tan-netwerks terroristiċi transfruntieri u fis-sejba tal-finanzjaturi tagħhom. Standards internazzjonali issa jenfasizzaw l-importanza li jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ u l-aċċess għall-informazzjoni disponibbli għall-UIF (bħalissa dan huwa limitat f’ċerti Stati Membri minħabba r-rekwiżit li jsir Rapport ta’ Tranżazzjonijiet Suspettużi minn qabel): dan se jinkiseb permezz ta’ emenda tal-AMLD.

Bħala t-tieni pass, jiġu identifikati u ttrattati l-ostakli li jikkonċernaw l-aċċess għall-informazzjoni rilevanti, l-iskambju u l-użu ta’ informazzjoni u kooperazzjoni operattiva: Eżerċizzju ta’ mmappjar li qed isir fi ħdan il-pjattaforma tal-UIF sabiex jiġu identifikati l-ostakli prattiċi għall-aċċess għal, l-iskambju u l-użu ta’ informazzjoni kif ukoll il-kooperazzjoni operattiva bl-għan li jipprovdu riżultati qabel tmiem l-2016. L-UIF għandhom ikunu mistennija wkoll li jinteraġixxu mill-qrib ma’ awtoritajiet oħra tal-infurzar. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni se tkompli tħares lejn mezzi kif tista' tiġi appoġġata l-analiżi konġunta ta’ każijiet transfruntieri mill-UIF u soluzzjonijiet biex jissaħħaħ il-livell ta’ intelligence finanzjarja. Kif diskuss attwalment fil-livell internazzjonali, l-UIF jistgħu jeħtieġu wkoll jevolvu minn sistema tad-divulgazzjoni ibbażata fuq is-suspett għal sistema tad-divulgazzjoni ibbażata iktar fuq l-intelligence. Skont ir-riżultati ta’ dan l-eżerċizzju ta’ mmappjar, il-Kummissjoni se tiddeċiedi jekk u liema tip ta’ miżuri leġiżlattivi huma meħtieġa biex jindirizzaw id-differenzi fl-istatus organizzattiv tal-UIF u jiġi indirizzat kwalunkwe ostaklu għal kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni effettivi.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni qiegħda twettaq valutazzjoni supranazzjonali ta’ ħasil tal-flus u riskji ta' finanzjament tat-terroriżmu, kif previst skont l-AMLD. Valutazzjonijiet regolari tar-riskju jipprovdu qafas ġenerali xieraq biex jidentifikaw blind spots u jindirizzaw in-natura li dejjem tevolvi u r-riskji assoċjati tal-finanzjament tat-terroriżmu, b’miżuri ta’ mitigazzjoni li huma kemm ibbażati fuq l-evidenza kif ukoll adattati għar-riskji konkreti. Il-miżuri ta’ mitigazzjoni jistgħu jinkludu kemm Rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri (fuq il-bażi ta’ “ikkonforma jew spjega”) jew l-iżvilupp ta’ inizjattivi ġodda ta’ politika fil-livell tal-UE. Impenn politiku tal-Istati Membri għal dan il-proċess ser ikun partikolarment importanti fir-rigward tal-miżuri ta’ mitigazzjoni li ser jiġu indirizzati lilhom permezz ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet.

Kooperazzjoni biex jinstab u jiġi ffriżat il-finanzjament tat-terroriżmu

Qasam ewlieni ieħor fil-ġlieda kontra t-terroriżmu huwa t-titjib tal-effiċjenza ta’ miżuri ta’ ffriżar fuq il-bażi tal-listi tan-NU. Il-listi tan-NU (b’mod ġenerali u fir-rigward ta’ organizzazzjonijiet deżinjati bħal Al-Qaeda u Daesh) jeħtieġ li jiġu applikati malajr kemm jista’ jkun sabiex ikun hemm l-ikbar impatt possibbli u biex jitnaqqas ir-riskju li persuni u entitajiet elenkati jistgħu jirtiraw fondi qabel ma jidħlu fis-seħħ il-miżuri restrittivi. Bħala kwistjoni ta’ liġi tal-UE, miżuri restrittivi deċiżi fil-livell tan-NU jridu jiġu trasposti fil-liġi tal-UE permezz ta’ atti legali tal-UE, li jipprovdu ċerti salvagwardji proċedurali għall-persuna elenkata u obbligi fil-mod kif il-Kummissjoni tieħu d-deċiżjonijiet tagħha. Il-Kummissjoni tittrasponi l-listi tan-NU taħt ir-reġim ta' Al-Qaeda u Daesh fil-liġi tal-UE permezz ta’ emenda tal-listi taħt ir-Regolament tal-Kunsill 881/2002 tas-27 ta’ Mejju 2002 16 . Ladarba l-Kummissjoni ssir konxja ta’ listi ġodda deċiżi mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet 1267 u wara li jkunu saru l-kontrolli prima facie meħtieġa li ċerti garanziji proċedurali essenzjali huma rispettati, il-Kummissjoni trid tgħaddi minn proċess obbligatorju ta’ abbozzar, konsultazzjoni interna u traduzzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE qabel ma jiġu adottati u ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali. F’dan il-punt huma direttament applikabbli fuq persuni, istituzzjonijiet finanzjarji u operaturi ekonomiċi tal-UE bħala kwistjoni tal-liġi tal-UE. Attwalment dan il-proċess jieħu madwar ħamest ijiem ta’ xogħol. Għalkemm il-proċedura diġà ġiet simplifikata, il-ħin meħtieġ kien is-suġġett ta’ kritika mill-FATF. Passi ulterjuri, fil-livell tal-UE u tan-NU, inklużi koordinazzjoni aħjar u kondiviżjoni ta’ informazzjoni bil-quddiem, se jippermettu lill-Kummissjoni tkun lesta biex minnufih tniedi proċeduri ladarba listi ġodda jiġu deċiżi, u se jkomplu jħaffu l-proċess ta’ traspożizzjoni.

F’dan il-kuntest u bħala pass addizzjonali, il-Kummissjoni qed taħdem biex tiżgura li listi ġodda tan-NU huma aċċessibbli għal istituzzjonijiet finanzjarji u operaturi ekonomiċi tal-UE, immedjatament wara l-pubblikazzjoni ta’ lista ġdida tan-NU iżda qabel it-traspożizzjoni fil-livell tal-UE, u biex tiffaċilita l-proċeduri ta’ diliġenza dovuta taħt l-AMLD saħansitra qabel ma jidħlu fis-seħħ l-atti legali tal-UE. Dan se jinvolvi li l-listi l-ġodda tan-NU jittellgħu fil-Bażi tad-Dejta ta' Sanzjonijiet Finanzjarji tal-UE, u għalhekk jistgħu jkunu immedjatament aċċessibbli minn istituzzjonijiet finanzjarji u operaturi ekonomiċi tal-UE 17 . Fit-terminu ta’ żmien medju sa dak twil, is-servizzi tal-Kummissjoni se jaħdmu ma’ partijiet ikkonċernati tan-NU biex jappoġġaw l-iżvilupp ta’ sistema ta’ kondiviżjoni tad-dejta komuni, biex dawn il-listi l-ġodda jiġu ppubblikati f’format komuni li jista’ jitniżżel mill-internet kompatibbli mal-bażi tad-dejta tal-UE. Dan se jappoġġa l-isforzi tal-istituzzjonijiet finanzjarji tal-UE biex iwettqu proċeduri ta’ diliġenza dovuta xierqa, f’konformità mar-rekwiżiti tal-AMLD, sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ ħrib ta' assi tat-titjira qabel ma jidħlu fis-seħħ l-atti legali tal-UE.

Azzjonijiet:

l-Istati Membri huma mistiedna:

-Iressqu 'l quddiem id-data għat-traspożizzjoni effettiva u d-dħul fis-seħħ tar-raba' AMLD sa mhux iktar tard mir-raba' kwart tal-2016;

Kif previst mid-Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus, il-Kummissjoni se:

-Tadotta lista sewda tal-UE biex tidentifika pajjiżi terzi ta’ riskju għoli b’defiċjenzi strateġiċi fil-ġlieda tagħhom kontra l-ħasil tal-flus/il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu: sa mhux aktar tard mit-tieni kwart tal-2016;

-Tippubblika rapport dwar il-valutazzjoni supranazzjonali tal-ħasil tal-flus u r-riskji tal-finanzjament tat-terroriżmu u rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri dwar il-miżuri adatti biex jindirizzaw dawn ir-riskji: it-tieni kwart tal-2017.

Il-Kummissjoni se tippreżenta proposta leġiżlattiva biex temenda l-punti li ġejjin tal-AMLD, mhux aktar tard mit-tieni kwart tal-2016:

-Miżuri/kontromiżuri ta’ diliġenza dovuta msaħħa fir-rigward ta’ pajjiżi terzi ta’ riskju għoli;

-Pjattaformi ta’ skambju ta’ muniti virtwali;

-Strumenti tal-ħlas imħallsa minn qabel;

-Reġistri ċentralizzati ta' kontijiet bankarji u ta' ħlas jew sistemi għall-irkupru tad-dejta elettronika;

-L-aċċess tal-Unitajiet ta’ Intelligence Finanzjarja għal, u l-iskambju ta', informazzjoni.

Il-Kummissjoni se tressaq il-proposti li ġejjin:

-It-titjib tal-effiċjenza tat-traspożizzjoni tal-UE ta’ miżuri ta’ ffriżar tan-NU, inkluż permezz ta’ informazzjoni mtejba bejn l-UE u n-NU: sa mhux iktar tard mit-tieni kwart tal-2016;

-It-tisħiħ tal-kapaċità tal-Istati Membri, il-Kummissjoni, is-SEAE u l-operaturi ekonomiċi biex jiskambjaw informazzjoni dwar l-isfidi għall-implimentazzjoni ta’ miżuri restrittivi, inkluż għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar listi ġodda tan-NU, permezz tal-Bażi tad-Dejta tas-Sanzjonijiet Finanzjarji: sa mhux iktar tard mit-tieni kwart tal-2016. 

-Tesplora l-possibbiltà ta’ strument leġiżlattiv awtonomu li jippermetti konsultazzjoni usa’ ta’ reġistri ta' kontijiet bankarji u tal-ħlas għal investigazzjonijiet oħra u minn awtoritajiet oħra, lil hinn mill-kamp ta' applikazzjoni tal-AMLD sa mhux aktar tard mit-tieni kwart tal-2016;

-It-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-UIF permezz ta’ miżuri xierqa: sa mhux iktar tard mit-tieni kwart tal-2017.

1.3.    Inizjattivi oħra biex jikkumplimentaw il-qafas legali eżistenti

Armonizzazzjoni tar-reati u s-sanzjonijiet tal-ħasil tal-flus

It-terroristi sikwit jużaw rikavati kriminali biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom u jużaw l-iskemi tal-ħasil tal-flus biex jaħbu, jgħattu jew jakkwistaw tali rikavati ta’ attivitajiet kriminali. Tisħiħ tal-qafas legali tal-UE għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus b’hekk jikkontribwixxi biex jiġi indirizzat il-finanzjament tat-terroriżmu b’mod iktar effettiv. Filwaqt li kemm ir-rakkomandazzjoni tal-FATF rilevanti kif ukoll il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa Nru 198 dwar il-ħasil tal-flus, it-tiftix, il-qabda u l-konfiska ta' profitti minn attività kriminali u l-finanzjament tat-terroriżmu jeħtieġu l-introduzzjoni ta’ reati kriminali għall-ħasil tal-flus, dan għadu ma ġiex rifless b'mod komprensiv fil-leġiżlazzjoni tal-UE. L-Istati Membri kollha kkriminalizzaw il-ħasil tal-flus, iżda hemm differenzi bejn l-Istati Membri rigward id-definizzjoni ta’ ħasil tal-flus u s-sanzjonijiet applikati. Dawn id-differenzi joħolqu ostakli fejn tidħol il-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija transfruntieri biex jiġi indirizzat il-ħasil tal-flus, u għandhom rilevanza diretta għal azzjoni kontra l-finanzjament tat-terroriżmu. Skont l-Artikolu 83 tat-TFUE, il-Kummissjoni se tipproponi Direttiva dwar reati kriminali u sanzjonijiet għall-ħasil tal-flus. L-għan se jkun li jiddaħħlu regoli minimi rigward id-definizzjoni tar-reati kriminali tal-ħasil tal-flus (billi tiġi applikata għal reati terroristiċi u reati kriminali serji oħra) u li jitqarrbu s-sanzjonijiet.

L-indirizzar ta’ movimenti ta’ flus illeċiti

Pagamenti fi flus kontanti huma użati ħafna fil-finanzjament ta’ attivitajiet terroristiċi 18 . Il-leġiżlazzjoni tal-UE tistabbilixxi kontrolli fuq persuni li jġorru flus kontanti ugwali għal jew ogħla minn EUR 10 000 deħlin jew ħerġin mill-UE 19 . Evalwazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni 20 indikat il-ħtieġa li jiġi estiż il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, biex jinkludi flus mibgħuta bil-posta u merkanzija ttrasportata bil-baħar u biex jippermetti lill-awtoritajiet jaġixxu fuq ammonti aktar baxxi ta’ flus kontanti fejn ikun hemm suspetti ta’ attività illegali.

Tista' wkoll tittieħed azzjoni biex jiġu inklużi metalli prezzjużi u potenzjalment komoditajiet ta’ valur għoli likwidu. F’dan il-kuntest, ir-rilevanza potenzjali ta’ limiti massimi għal ħlasijiet fi flus kontanti tista' wkoll tiġi esplorata. Bosta Stati Membri introduċew projbizzjonijiet għal ħlasijiet fi flus kontanti li jaqbżu livell speċifiku.

Lil hinn mill-użu ta’ flus kontanti b’mod ġenerali, l-użu ta’ karti tal-flus ta' denominazzjoni għolja, speċjalment tal-karti tal-EUR 500, hija problema rrappurtata mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi 21 . Dawn in-noti huma f’domanda kbira fost elementi kriminali li jwettqu t-trasport fiżiku ta’ flus kontanti minħabba l-valur għoli u l-volum baxx tagħhom. Il-Kummissjoni se taħdem mal-Bank Ċentrali Ewropew, l-Europol u partijiet rilevanti oħra dwar din il-kwistjoni.

Il-kompletezza tal-qafas tal-UE biex jintraċċa u jiffriża assi terroristiċi

Hemm diversi reġimi tan-NU fis-seħħ biex jiffriżaw l-assi ta’ persuni b’rabtiet mat-terroriżmu. Fi ħdan l-UE, tali miżuri ta’ ffriżar huma attwalment implimentati taħt il-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni u l-Artikolu 215 TFUE. It-Trattat fl-Artikolu 75 TFUE jipprovdi wkoll, taħt ċerti kundizzjonijiet, il-possibbiltà li jittieħdu miżuri amministrattivi biex jintlaħqu l-objettivi tal-Artikolu 67 TFUE f’dak li għandu x’jaqsam mal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu. L-għan ta’ dawn il-miżuri amministrattivi huwa li jisfrattaw il-finanzjament tat-terroristi kif ukoll li jiddiswadu s-sostenituri, bħal dawk li jiġbru l-fondi, permezz ta’ miżuri b’effett fl-UE kollha. Tali miżuri tal-UE jistabbilixxu standards komuni dwar l-assi li għandhom jiġu ffriżati, liema atturi huma involuti u liema rimedji u salvagwardji japplikaw, b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mad-drittijiet fundamentali. Billi l-UE diġà għandha arranġamenti ta’ ffriżar tal-assi effettivi f’konformità mas-sistema tan-NU rigward persuni b’rabtiet mat-terroriżmu internazzjonali, l-Artikolu 75 TFUE jipprovdi bażi legali li għandha tkopri wkoll persuni b’rabtiet mat-terroriżmu lil hinn mill-gruppi internazzjonali elenkati tan-NU.

Il-ħidma inizjali dwar studju ta’ valutazzjoni tal-impatt fl-2013 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 75 ivvalutat bosta għażliet, inkluż b’mod partikolari r-reġim ta' elenkar u ta' ffriżar tal-UE komplementari għal reġimi nazzjonali, il-possibbiltà li jiġu imposti obbligi fuq l-Istati Membri biex jistabbilixxu reġimi ta' ffriżar nazzjonali, kif ukoll modi differenti biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent reċiproku ta’ tali listi u ordnijiet ta’ ffriżar. Il-Kummissjoni se tirrevedi din il-valutazzjoni fid-dawl tal-iżviluppi u l-isfidi riċenti, filwaqt li tqis il-kamp ta’ applikazzjoni tar-reġimi ta' ffriżar eżistenti fid-dawl ta' Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU riċenti, il-kamp ta’ applikazzjoni u l-valur miżjud ta’ reġim tal-UE taħt l-Artikolu 75, u l-komplementarjetà tiegħu ma' reġimi eżistenti fil-livell tal-UE u dak nazzjonali, kif ukoll il-ħtieġa li jinstab bilanċ xieraq bejn salvagwardji tad-drittijiet fundamentali u l-effettività. Bħala parti mill-valutazzjoni ta’ reġim tal-UE possibbli għall-iffriżar tal-assi tat-terroristi skont l-Artikolu 75 TFUE, il-Kummissjoni bħalissa qed tesplora wkoll miżuri ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet ta’ ffriżar nazzjonali (eż. permezz ta’ Ordni ta’ Ffriżar tal-Assi Ewropea).

Barra minn hekk, ir-rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji f’materji kriminali huwa wkoll element ewlieni tal-qafas tas-sigurtà 22 . Is-suċċess tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu teħtieġ firxa ta’ approċċi komplimentari. Minbarra l-valutazzjoni ta’ reġim possibbli tal-UE għall-iffriżar tal-assi tat-terroristi skont l-Artikolu 75 TFUE, il-Kummissjoni se tfittex li tiżgura li l-kriminali li jiffinanzjaw it-terroriżmu jiġu mċaħħda mill-assi tagħhom. Sabiex jiġu sfrattati l-attivitajiet tal-kriminalità organizzata li jiffinanzjaw it-terroriżmu, huwa essenzjali li dawk il-kriminali jiġu mċaħħda mir-rikavati tal-kriminalità. Apparti li hija sanzjoni, il-konfiska tal-assi kriminali hija wkoll għodda ta’ prevenzjoni. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni tixtieq tiżgura li t-tipi kollha ta' ordnijiet ta' ffriżar u konfiska fil-qasam tal-kriminalità serja disponibbli fi ħdan l-Istati Membri huma infurzati sal-punt massimu possibbli madwar l-UE, permezz tal-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku, kif previst fl-Artikolu 82 TFUE. Kwalunkwe inizjattiva fuq strumenti ta’ rikonoxximent reċiproku ser tikkunsidra d-drittijiet fundamentali tal-persuni suġġetti għal ordnijiet ta’ ffriżar u ta’ konfiska.

L-intraċċar ta’ tranżazzjonijiet internazzjonali permezz tal-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu (TFTP) bejn l-UE u l-Istati Uniti jidher li qed jiffunzjona b’mod effettiv. Wara valutazzjoni tal-impatt, Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ Novembru 2013 ikkonkludiet li l-istabbiliment ta’ sistema bbażata fl-UE (imsejħa TFTS, Sistema ta’ Rintraċċar ta’ Finanzjament tat-Terroriżmu) li tirdoppja t-TFTP ma tkun la proporzjonata u lanqas ma ġġib valur miżjud. Madankollu, ikun utli li tiġi analizzata l-ħtieġa possibbli għal mekkaniżmi komplementarji għat-TFTP sabiex jimtlew il-lakuni possibbli (jiġifieri tranżazzjonijiet li huma esklużi mill-ftehim TFTP bejn l-UE u l-Istati Uniti - b’mod partikolari ħlasijiet f’euro fi ħdan l-UE - u jistgħu ma jkunux possibbli li jiġu segwiti b’mod ieħor).Azzjonijiet:

Il-Kummissjoni se tressaq l-inizjattivi li ġejjin:

 

-Il-proposta leġiżlattiva li tarmonizza reati u sanzjonijiet ta’ ħasil tal-flus: sa mhux iktar tard mir-raba' kwart tal-2016;

-Il-proposta leġiżlattiva kontra movimenti ta’ flus illeċiti: sa mhux iktar tard mir-raba' kwart tal-2016;

-Reġim tal-UE għall-iffriżar tal-assi tat-terroristi skont l-Artikolu 75 TFUE: Tiġi konkluża valutazzjoni sa mhux iktar tard mir-raba' kwart tal-2016;

-Jissaħħaħ ir-rikonoxximent reċiproku ta’ ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska tal-assi kriminali: sa mhux iktar tard mir-raba' kwart tal-2016;

-Sistema Ewropea possibbli li tikkumplimenta l-ftehim TFTP bejn l-UE u l-Istati Uniti eżistenti bi tranżazzjonijiet ta' traċċar esklużi taħt il-ftehim imsemmi: Tiġi konkluża valutazzjoni sa mhux iktar tard mir-raba' kwart tal-2016.

2.    L-immirar tas-sorsi ta’ finanzjament

Il-modi li bihom jista' jiġi ffinanzjat it-terroriżmu huma diversi ħafna. Il-finanzjament jista’ jiġi mill-abbuż ta’ organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ leġittimi 23 , bħalma huma karitajiet, negozji legali, jew kollezzjonijiet. Huma jistgħu' wkoll jiġu ffinanzjati minn attività kriminali, sponsors tal-gvern u attivitajiet fi stati falluti kif ukoll minn abbuż tas-sistema internazzjonali tal-kummerċ 24 . Għalkemm mhijiex xi sfida ġdida, it-theddida ta’ terroriżmu attwali minn Daesh enfasizzat xi kwistjonijiet partikolari. Skont it-Task Force ta’ Azzjoni Finanzjarja, is-sorsi primarji ta’ dħul ta' Daesh huma r-rikavat illegali mill-okkupazzjoni tiegħu tat-territorju. Is-sorsi jinkludu serq ta' banek, estorsjoni, kontroll ta’ faċilitajiet u raffineriji taż-żejt, serq ta’ assi ekonomiċi, ħtif ta’ persuni għal riskatt, kuntrabandu ta’ flus u finanzjament fil-livell lokali.

Għalkemm il-qafas eżistenti għall-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu - kif stipulat fir-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u rifless fil-proposta għal Direttiva dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu - jinkludi projbizzjoni biex kwalunkwe riżors ekonomiku jew finanzjarju jsir disponibbli għall-individwi u l-entitajiet elenkati, wieħed min-nuqqasijiet ta' llum huwa li l-istrumenti eżistenti tal-UE mhumiex adegwati sabiex l-awtoritajiet doganali nfushom jintervjenu b’mod effettiv. It-terroristi jistgħu jiksbu kemm minn mezzi illegali (eż. permezz ta’ tranżazzjonijiet kummerċjali moħbija; dikjarazzjoni falza tal-valur tal-merkanzija; fatturi fittizji; jew kuntrabandu) u minn kummerċ fi prodotti legali. Il-Kummissjoni se tikkunsidra bażi legali espliċita li tippermetti żamma proviżorja tal-merkanzija u li jitwettqu investigazzjonijiet meħtieġa, b’mod partikolari mill-UIF.

Immaġni ta’ distruzzjoni ta’ siti arkeoloġiċi minn Daesh huma familjari fil-midja tagħna, li ħafna jqisuhom bħala reati tal-gwerra kontra l-wirt kulturali. Iżda apparti li jikkawża ħsara enormi, hemm evidenza ċara li Daesh juża skavi illegali ta’ siti arkeoloġiċi biex jikseb l-oġġetti kulturali 25 bħala sors ta’ dħul. Oġġetti kulturali meħuda b’mod illeċitu mill-Iraq u s-Sirja jistgħu jkunu sors importanti ta’ dħul terroristiku. Fejn dan id-dħul jiddependi fuq rikavati minn swieq Ewropej, l-identifikazzjoni u l-qtugħ tal-kummerċ jistgħu jkollhom impatt reali fuq sors importanti ta’ finanzjament ta’ attivitajiet terroristiċi.

Attwalment, żewġ Regolamenti jimponu restrizzjonijiet kummerċjali fuq oġġetti kulturali mneħħija illegalment mill-Iraq u s-Sirja 26 , u jipprovdu bażi legali għall-kontrolli tal-importazzjoni. Madankollu, l-effikaċja tagħhom hija limitata. Dawn ir-restrizzjonijiet kummerċjal jiddependu fuq il-kontinwazzjoni ta’ reġimi ta’ sanzjonijiet speċifiċi u jipprovdu biss tweġiba parzjali u l-oneru tal-provi meħtieġa għad-dwana biex tistabbilixxi l-oriġini ta’ dawn il-prodotti huwa għoli. Il-Kummissjoni se tqis rispons usa’ għall-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu permezz ta’ traffikar illeċitu fl-oġġetti storiċi - ikun xi jkun il-pajjiż ta’ provenjenza - biex tegħleb xi wħud minn dawn il-problemi. Għażliet li ser jiġu kkunsidrati jinvolvu l-introduzzjoni ta’ sistema ta’ ċertifikazzjoni għall-importazzjoni ta’ oġġetti kulturali fl-UE flimkien ma’ gwida għall-partijiet ikkonċernati bħal mużewijiet u s-suq tal-arti.

It-traffikar illegali ta’ organiżmi salvaġġi huwa dejjem aktar rikonoxxut bħala sors ieħor ta’ finanzjament ta’ attivitajiet terroristiċi u relatati. Il-Kummissjoni dalwaqt se tippreżenta Pjan ta’ Azzjoni tal-UE biex jiġu indirizzati l-flussi finanzjarji illeċiti marbutin mat-traffikar ta’ organiżmi selvaġġi.

Azzjonijiet:

Il-Kummissjoni se tressaq l-inizjattivi li ġejjin:

-Proposta leġiżlattiva li ssaħħaħ s-setgħat u l-kooperazzjoni doganali u tindirizza l-finanzjament tat-terroriżmu relatat ma’ kummerċ f’oġġetti: sa mhux iktar tard mit-tieni kwart tal-2017;

-Proposta leġiżlattiva kontra l-kummerċ illeċitu ta’ oġġetti kulturali: sa mhux iktar tard mit-tieni kwart tal-2017;

-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar it-Traffikar Illegali ta’ Organiżmi Selvaġġi: sa mhux iktar tard mill-ewwel kwart tal-2016.

3.    Id-dimensjoni esterna

Minħabba n-natura stess tat-theddida terroristika attwali, id-distinzjoni bejn terroriżmu domestiku u terroriżmu organizzat minn gruppi internazzjonali spiss tkun imċajpra, għalkemm gruppi li joperaw esklussivament fl-UE għadhom jeżistu 27 . B’mod partikolari, spiss ikun hemm dimensjoni internazzjonali għall-finanzjament kif ukoll għall-akkwist ta’ armi.

Għal din ir-raġuni, huwa essenzjali li l-UE tkun attur attiv fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu fix-xena internazzjonali, b’mod partikolari permezz ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti. L-UE tappoġġa b’mod attiv l-Istrateġija Globali Kontra t-Terroriżmu tan-NU, kif ukoll l-implimentazzjoni ta’ Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU rilevanti. L-UE hija wkoll parteċipant attiv tal-Forum Globali kontra t-Terroriżmu (GCTF), li l-ħidma tiegħu tinkludi attivitajiet li jirrigwardaw il-finanzjament tat-terroriżmu 28 , u ħeġġet x-xogħol tal-G20 biex jenfasizza l-importanza ta’ qtugħ ta' flussi finanzjarji relatati mat-terroriżmu 29 .

Il-Kummissjoni hija membru tat-Task Force ta’ Azzjoni Finanzjarja (FATF) u tikkontribwixxi b’mod attiv għall-ħidma tagħha kif ukoll għall-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet tagħha fl-UE. Hemm benefiċċju ovvju fl-Ewropa li jitkellem b’vuċi konsistenti fi ħdan l-FATF. Ir-Riżoluzzjonijiet rilevanti tan-NU u l-istrumenti tal-Kunsill tal-Ewropa, bħall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa Nru 198 dwar il-ħasil tal-flus, it-tiftix, il-qabda u l-konfiska minn attività kriminali u l-finanzjament tat-terroriżmu 30 , għandhom rwol importanti f’dan il-kuntest; il-Kummissjoni tappoġġa l-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ dawn. Kif spjegat hawn fuq, l-informazzjoni mtejba bejn l-UE u n-NU dwar l-iffriżar tal-assi se tiġi żviluppata wkoll.

B’żieda ma’ dan, hemm ħtieġa qawwija li l-UE tappoġġa lis-sħab tagħna, b’enfasi speċifika fuq il-pajjiżi ġirien, li qed jiffaċċjaw theddid mill-istess gruppi li attakkaw l-UE. Il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu tista' tkun parti minn sforzi usa’ biex jingħata appoġġ lill-gvernijiet ta’ pajjiżi terzi biex jikkonformaw mar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u r-rakkomandazzjonijiet tal-FATF sabiex itejbu l-kapaċità tagħhom biex jiġġieldu kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, u biex jikkooperaw mal-Istati Membri u l-aġenziji tal-UE 31 . L-UE tista’ wkoll tgħin permezz ta’ appoġġ lis-sħab tagħha fl-isforzi tagħhom biex jittrattaw reati serji bħat-traffikar tad-drogi jew tal-armi tan-nar, li jintużaw bħala sors ta’ finanzjament tat-terroriżmu.

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli ser isaħħu l-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi biex jelenkaw u jżommu l-elenku ta’ entitajiet terroristiċi meta l-listi deċiżi mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti minn pajjiżi terzi jservu bħala bażi biex jiġu elenkati entitajiet terroristiċi fil-livell tal-UE. Barra minn hekk, din il-ħidma ser tkopri wkoll kuntatt kontinwu ma’ pajjiżi terzi għal allinjament mal-miżuri restrittivi eżistenti fil-ġlieda kontra t-terroriżmu. Djalogi kontra t-terroriżmu ma' pajjiżi sħab jipprovdu l-aktar qafas effettiv għad-diskussjoni dwar l-allinjament jew l-implimentazzjoni ta’ miżuri restrittivi.

Pajjiżi terzi jistgħu wkoll jiġu megħjuna fil-ġlieda kontra l-kummerċ illeċitu ta’ oġġetti kulturali u l-użu tiegħu għall-finanzjament tat-terroriżmu. Dan jista’ jimplika prijoritizzazzjoni mill-ġdid tal-appoġġ eżistenti tal-bini tal-kapaċità (pereżempju fil-Lvant Nofsani u l-Afrika ta’ Fuq - MENA) biex tingħata attenzjoni speċifika għall-protezzjoni tal-wirt kulturali tagħhom u tiżdied il-kooperazzjoni internazzjonali tal-pulizija kontra t-traffikar tal-oġġetti kulturali.

Fl-aħħar nett, l-azzjoni tirrikjedi perspettiva globali bis-sigurtà bħala waħda mill-prijoritajiet esterni ewlenin tagħna. Hemm kunsens globali wiesa' dwar il-ħtieġa li naġixxu flimkien u l-UE għandha tippreżenta lilha nfisha fuq quddiem tal-isforzi biex tiżgura li l-inizjattivi dinjija biex jindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu ikunu effettivi u li l-miżuri tal-UE ikunu aġġornati mal-aħħar żviluppi.

Il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli se:

-Jniedu proġetti biex jipprovdu assistenza teknika lil pajjiżi tal-Afrika ta’ Fuq u tal-Lvant Nofsani biex jiġġieldu kontra t-traffikar ta’ oġġetti kulturali: sa mhux iktar tard mir-raba' kwart tal-2016;

-Isaħħu l-appoġġ lil pajjiżi terzi f’konformità mar-rekwiżiti legali tal-UNSCR u r-rakkomandazzjonijiet tal-FATF: jinsab għaddej;

-Jappoġġaw pajjiżi fir-reġjuni ta' MENA u tal-Asja tax-Xlokk biex jissorveljaw, ifixklu u jiċħdu l-finanzjament tat-terroriżmu: sa mhux iktar tard mir-raba' kwart tal-2016.

-Jintensifikaw il-ħidma biex jagħmlu skambju ta’ informazzjoni ma’ pajjiżi terzi sħab biex jagħmlu/iżommu elenku taħt il-miżuri awtonomi tal-UE għall-ġlieda kontra t-terroriżmu: jinsab għaddej.

4.    It-triq ’il quddiem

L-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà enfasizzat li l-garanzija ta’ livell għoli ta’ sigurtà interna fl-UE għandha tkun impriża konġunta bejn l-atturi kollha. Dan jinkludi azzjoni mill-istituzzjonijiet, l-Istati Membri u l-aġenziji tal-UE, iżda wkoll kooperazzjoni mtejba, u b’mod partikolari l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet rilevanti. L-Istati Membri għandhom jużaw l-għodod kollha għad-dispożizzjoni tagħhom u jiżguraw li l-azzjoni miftiehma tal-UE tiġi implimentata malajr. Il-Kummissjoni tappella lill-koleġiżlaturi biex imexxu ‘l quddiem il-ħidma tagħhom dwar il-proposti tal-Kummissjoni li ġejjin fi żmien xieraq.

Barra minn hekk, billi jaħdmu flimkien, l-UE u l-Istati Membri jeħtieġ li jsaħħu l-impenn tagħhom ma’ istituzzjonijiet finanzjarji u operaturi ekonomiċi mill-UE sabiex jifhmu l-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom fl-implimentazzjoni tal-istandards internazzjonali fil-qasam tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, u jivvalutaw kif il-politiki u l-prattiki jistgħu jiġu rinfurzati biex jindirizzaw ir-riskji rilevanti f’ambjent li qiegħed jevolvi malajr.

Il-Kummissjoni se tissorvelja l-progress dwar il-pjan ta’ azzjoni u tipprovdi aġġornamenti regolari dwar il-progress lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(1)

     COM(2015) 185 finali.

(2)

     Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ Lulju 2015 dwar l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà (2015/2697(RSP))

(3)

     COM(2015) 625 finali.

(4)

     It-Task Force ta’ Azzjoni Finanzjarja (FATF) hija korp intergovernattiv stabbilit bil-għan li jitwaqqfu standards u tiġi promossa l-implimentazzjoni effettiva ta’ miżuri legali, regolatorji u operattivi għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu u perikli oħra relatati mal-integrità tas-sistema finanzjarja internazzjonali. Diversi Stati Membri tal-UE huma membri tal-FATF, u l-Kummissjoni tieħu sehem ukoll. Standards ewlenin jinkludu dawk inkorporati fl-“40 Rakkomandazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u l-proliferazzjoni” tal-FATF:

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf

(5)

     Riżoluzzjoni 2178(2014).

(6)

     Fil-qafas tar-raba' Direttiva dwar il-Ġlieda kontra l-Ħasil tal-Flus (AMLD):  Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

(7)

     Dan se jkun is-suġġett tal-atti delegati, li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni fuq il-bażi tal-AMLD.

(8)

     Tali lista sewda tal-UE tista' wkoll tkun rilevanti għall-użu fil-ġestjoni tar-riskju f’oqsma oħra ta’ politika, bħalma hija d-dwana.

(9)

     Pjattaformi ta’ skambju ta’ muniti virtwali jistgħu jitqiesu bħala uffiċċji tal-kambju tal-valuta “elettroniċi” li jiskambjaw muniti virtwali għal muniti ta' kors legali. Il-fornituri tal-kartieri tal-muniti virtwali jżommu kontijiet ta’ muniti virtwali f’isem il-klijenti tagħhom. Fil-qasam tal-“muniti virtwali”, dawn huma l-ekwivalenti għal bank li joffri kont kurrenti li fih jistgħu jiġu depożitati flus f'muniti ta' kors legali. Huma jaħżnu l-muniti virtwali u jippermettu trasferimenti għal portafolli/kontijiet ta’ muniti virtwali oħra.

(10)

     Konsultazzjoni tal-IHS - Valutazzjoni tal-Finanzjament tat-Terroriżmu, 15 ta’ Settembru 2015; L-opinjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea dwar il-muniti virtwali, 4 ta’ Lulju 2014; Gwida tal-FATF għal approċċ ibbażat fuq ir-riskju dwar muniti virtwali, Ġunju 2015.

(11)

     Li jipprovdu servizzi ta’ skambju bejn il-muniti virtwali u muniti ta' kors legali.

(12)

     Id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 dwar is-servizzi ta’ pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE, 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 35-127).

(13)

     Fornitur tal-kartiera tkun entità li tipprovdi l-mezzi (applikazzjoni tas-softwer jew mekkaniżmu/mezz ieħor) biex iżżomm, taħżen u tittrasferixxi bitcoins jew muniti virtwali oħrajn (Rapport tal-FATF dwar il-Muniti Virtwali)

(14)

     Pereżempju, it-terroristi li wettqu l-attakki f’Pariġi fit-13 ta’ Novembru 2015 ġie rrappurtat li użaw kards imħallsa minn qabel biex iħallsu l-kmamar tal-lukanda.

(15)

     Madankollu, ħafna Stati Membri diġà daħħlu fis-seħħ tali reġistru jew qegħdin fil-proċess li jadottaw mekkaniżmi ċentralizzati bħal dawn.

(16)

     Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta’ Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network ta’ Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001 li jipprojbixxi l-esportazzjoni ta’ ċerti merkanzija u servizzi lejn l-Afganistan, waqt li jsaħħaħ il-projbizzjoni ta’ titjiriet u jestendi l-friża fuq fondi u riżorsi finanzjarji oħra rigward it-Taliban tal-Afganistan (ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9-22).

(17)

     Il-Kummissjoni se tesplora l-aspetti tekniċi tal-iżvilupp tal-Bażi tad-Dejta ta' Sanzjonijiet Finanzjarji li tippermetti kondiviżjoni aħjar tal-informazzjoni dwar miżuri nazzjonali ta’ ffriżar ta’ assi fost l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet finanzjarji.

(18)

     https://www.europol.europa.eu/content/why-cash-still-king-strategic-report-use-cash-criminal-groups-facilitator-money-laundering

(19)

     Ir-Regolament 1889/2005 25.11.05 ĠU L 309.

(20)

     Kwistjonijiet b’dan ir-regolament u għażliet ta’ politika ewlenin għal rieżami diġà ġew identifikati f’dokument ta' evalwazzjoni u diġà ġie miġbur ir-rispons permezz ta’ konsultazzjoni pubblika miftuħa: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/customs/cash_survey_summary_report_en.pdf

(21)

     Ara r-rapport tal-Europol ikkwotat hawn fuq; "Il-fatt li l-karta tal-EUR 500 mhijiex użata b'mod komuni bħala strument ta' ħlas, iżda xorta tammonta għal terz tal-valur tal-karti tal-flus kollha fiċ-ċirkolazzjoni, iqajjem mistoqsijiet madwar l-iskop li għalih qed tintuża."

(22)

     COM(2015) 185 finali

(23)

     http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/BPP-combating-abuse-non-profit-organisations.pdf

(24)

     http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trade%20Based%20Money%20Laundering.pdf

(25)

     Kif definit skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 116/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar l-esportazzjoni ta’ oġġetti kulturali (ĠU L 39 ta' 10.02.2009, p.1).

(26)

     Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 36/2012 tat-18 ta’ Jannar 2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 442/2011 (ĠU L 16, tad-19.01.2011) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 tas-7 ta’ Lulju 2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq u li jirrevoka r- Regolament (KE) Nru 2465/96 (ĠU L 169, tat-08.07.2003, p. 6).

(27)

   Ara b’mod partikolari r-Rapport tas-Sitwazzjoni u t-Tendenzi tat-Terroriżmu TE-SAT tal-Europol: https://www.europol.europa.eu/content/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2015

(28)

     https://www.thegctf.org/focus-areas

(29)

     http://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2015/11/16-g20-summit-antalya-communique/

(30)

     http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/cop198/

(31)

     L-assistenza tista’ tinkludi l-bini tal-kapaċità tal-ġustizzja kriminali u ta' partijiet ikkonċernati tas-settur finanzjarju usa', filwaqt li tgħin lill-pajjiżi sħab fl-emendar u l-aġġornament tal-leġiżlazzjoni f’konformità mal-aħjar prattiki internazzjonali, u fil-promozzjoni tal-kooperazzjoni reġjonali. L-UE kienet qed timplimenta dan l-approċċ fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu prinċipalment fil-Qarn il-Kbir tal-Afrika (il-Djibouti, l-Etjopja, l-Eritrea, il-Kenja, is-Somalja, is-Sudan t’Isfel, is-Sudan, l-Uganda u l-Jemen). L-UE issa qiegħda fil-proċess li tiżviluppa programm globali taħt l-Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu u l-ħasil tal-flus (b'allokazzjoni ppjanata ta’ EUR 16-il miljun). L-ambitu ġeografiku tal-azzjonijiet se jkun ir-reġjuni tal-Lvant Nofsani u l-Afrika ta’ Fuq u l-pajjiżi fix-Xlokk tal-Asja.

Top

Strasburgu, 2.2.2016

COM(2016) 50 final

ANNESS

Pjan ta' Azzjoni biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu

tal-

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill


ANNESS I: PJAN TA' AZZJONI BIEX TISSAĦĦAĦ IL-ĠLIEDA KONTRA L-FINANZJAMENT TAT-TERRORIŻMU

Objettivi u azzjonijiet

Responsabbli

Żmien

Il-prevenzjoni tal-moviment ta' fondi u l-identifikazzjoni tal-finanzjament tat-terroriżmu

Jiġi indirizzat l-abbuż tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-finanzjament tat-terroriżmu

Titressaq 'il quddiem id-data għat-traspożizzjoni effettiva u għad-dħul fis-seħħ tar-raba' AMLD.

L-Istati Membri

Mhux aktar tard mir-raba' kwart tal-2016

Tiġi adottata lista sewda tal-UE biex jiġu identifikati pajjiżi terzi b' riskju għoli ta' nuqqasijiet strateġiċi fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus/ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu.

Il-Kummissjoni

Mhux aktar tard mit-tieni kwart tal-2016

Jiġi ppubblikat rapport dwar il-valutazzjoni sovranazzjonali tal-ħasil tal-flus u dwar ir-riskji ta' finanzjament tat-terroriżmu u r-rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri dwar il-miżuri adatti biex jindirizzaw dawn ir-riskji.

Il-Kummissjoni

It-tieni kwart tal-2017

Jiġu proposti emendi għall-punti li ġejjin tad-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus:

-Titjib fil-miżuri/kontromiżuri tad-diliġenza fir-rigward ta' pajjiżi terzi b'riskju għoli;

-Pjattaformi għall-iskambju ta' munita virtwali;

-Strumenti mħallsa minn qabel;

-Reġistri ċentralizzati ta' kontijiet bankarji u ta' kontijiet ta' pagament jew sistemi elettroniċi ta' rkurpru ta' dejta;

-L-aċċess għal informazzjoni minn Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja u l-iskambju tal-informazzjoni

Il-Kummissjoni

Mhux aktar tard mit-tieni kwart tal-2016

Tittejjeb l-effiċjenza tat-traspożizzjoni tal-UE tal-miżuri tal-iffriżar tan-NU, inkluż permezz ta' titjib fl-informazzjoni bejn l-UE u n-NU.

Il-Kummissjoni

Mhux aktar tard mit-tieni kwart tal-2016

Tiġi infurzata l-kapaċità tal-Istati Membri, il-Kummissjoni, l-SEAE u l-operaturi ekonomiċi biex jiskambjaw informazzjoni dwar l-isfidi tal-implimentazzjoni tal-miżuri restrittivi, inkluż għal skambju tal- informazzjoni dwar elenkar ġdid potenzjali, permezz tad-Dejtabejż ta' Sanzjonijiet Finanzjarji.

Il-Kummissjoni

Mhux aktar tard mit-tieni kwart tal-2016

Tkun esplorata l-possibilità ta' strument leġiżlattiv awtonomu biex jippermetti konsultazzjoni aktar wiesgħa ta' reġistri ta' kontijiet ta' pagament u ta' kontijiet bankarji għal investigazzjonijiet oħra u minn awtoritajiet oħra, lil hinn mill-ambitu tal-AMLD.

Il-Kummissjoni

Mhux aktar tard mit-tieni kwart tal-2016

Tiġi infurzata l-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (UIF) permezz ta' miżuri adegwati.

Il-Kummissjoni

Mhux aktar tard mit-tieni kwart tal-2017

Inizjattivi oħra biex jikkomplementaw il-qafas ġuridiku eżistenti

L-armonizzazzjoni ta' reati kriminali u sanzjonijiet ta' ħasil tal-flus

Proposta leġiżlattiva li tarmonizza reati kriminali u sanzjonijiet ta' ħasil tal-flus.

Il-Kummissjoni

Mhux aktar tard mir-raba' kwart tal-2016.

L-indirizzar ta' movimenti ta' flus illeċiti

Proposta leġiżlattiva kontra movimenti ta' flus illeċiti

Il-Kummissjoni

Mhux aktar tard mir-raba' kwart tal-2016

It-tlestija tal-qafas tal-UE biex jiġu ntraċċati u ffriżati l-assi tat-terroristi

Reġim tal-UE għall-iffriżar tal-assi tat-terroristi skont l-Artikolu 75 TFUE.

Il-Kummissjoni

Għandha tiġi konkluża valutazzjoni mhux aktar tard mir-raba' kwart tal-2016;

Jissaħħaħ ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' iffriżar u ta' konfiskazzjoni ta' assi kriminali.

Il-Kummissjoni

Mhux aktar tard mir-raba' kwart tal-2016

Sistema Ewropea possibbli li tista' tikkomplementa l-ftehim TFTP bejn l-UE u l-Istati Uniti billi jiġu ntraċċati tranżazzjonijiet esklużi skont il-ftehim imsemmi.

Il-Kummissjoni

Mhux aktar tard mir-raba' kwart tal-2016

L-immirar tas-sorsi ta' finanzjament

Proposta leġiżlattiva li tinforza s-setgħat u l-kooperazzjoni tad-dwana u tindirizza l-finanzjament tat-terroriżmu relatat man-negozju tal-oġġetti.

Il-Kummissjoni

Mhux aktar tard mit-tieni kwart tal-2017

Proposta leġiżlattiva kontra n-negozju illeċitu b'oġġetti kulturali.

Il-Kummissjoni

Mhux aktar tard mit-tieni kwart tal-2017

Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar it-Traffikar Illegali ta' Organiżmi Selvaġġi.

Il-Kummissjoni

Mhux aktar tard mill-ewwel kwart tal-2016

Id-dimensjoni esterna

Jiġu mnedija proġetti biex jipprovdu assistenza teknika lill-pajjiżi tal-Lvant Nofsani u tal-Afrika ta' Fuq (MENA) biex jiġġieldu kontra t-traffikar ta' oġġetti kulturali.

Il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli

Mhux aktar tard mir-raba' kwart tal-2016

Jissaħħaħ l-appoġġ lil pajjiżi terzi biex ikunu konformi mal-obbligi legali tal-UNSCR u mar-rakkomandazzjonijiet tal-FATF (Grupp ta' Azzjoni Finanzjarja dwar il-Money Laundering).

Il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli

Għadha għaddejja

Jiġu appoġġati pajjiżi fil-MENA u fir-reġjuni tax-Xlokk tal-Asja biex jimmonitorjaw, ifixklu u jinnegaw il-finanzjament tat-terroriżmu.

Il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli

Mhux aktar tard mir-raba' kwart tal-2016

Jiġi approfondit ix-xogħol għall-iskambju ta' informazzjoni ma' sħab ta' pajjiż terz biex isir/jinżamm elenkar skont il-miżuri awtonomi tal-UE biex ikun miġġieled it-terroriżmu.

Il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli

Għadha għaddejja

Top