EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta' Settembru 2016 dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju u r-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar il-fondi ta’ intraprenditorija soċjali Ewropej (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 394/2


OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-12 ta' Settembru 2016

dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju u r-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar il-fondi ta’ intraprenditorija soċjali Ewropej

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Introduzzjoni u bażi legali

Fit-3 ta' Awwissu 2016 il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talba mill-Kunsill għal opinjoni dwar proposta (1) għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju (2) u r-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar il-fondi ta’ intraprenditorija soċjali Ewropej (3) (iktar 'il quddiem ir-“Regolament propost”).

Il-kompetenza tal-BĊE biex jagħti opinjoni hija bbażata fuq l-Artikoli 127(4) u 282(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea billi r-regolament propost fih dispożizzjonijiet li jaffettwaw il-kompiti tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali biex timplimenta l-politika monetarja u biex tikkontribwixxi għat-tmexxija bla xkiel tal-politiki segwiti mill-awtoritajiet kompetenti relatati mal-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, kif imsemmi fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 127(2) u l-Artikolu 127(5) tat-Trattat. F'konformità mal-ewwel sentenza tal-Artikolu 17.5 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.

1.   Osservazzjonijiet ġenerali

Il-BĊE jappoġġa l-għanijiet tar-regolament propost, li huwa parti importanti mill-Pjan ta' Azzjoni għall-Unjoni tas-Swieq tal-Kapitali (“CMU”) (4) u jikkumplimenta pilastri oħrajn tal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa (5). Ir-Regolament propost għandu jagħmilha eħfef għall-investituri, il-maniġers ta' fondi u impriżi ta' portafoll li jikkwalifikaw għal dawk l-investimenti biex jibbenefikaw minn fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju (iktar ’il quddiem “EuVECA”) u fondi ta’ intraprenditorija soċjali Ewropej (iktar 'il quddiem “EuSEF”), biex b'hekk jassisti fit-tlestija tas-CMU u jgħin sabiex jiġu ddiversifikati s-sorsi ta' finanzjament u jiftaħ l-aċċess għall-kapital.

2.   Osservazzjonijiet speċifiċi

2.1.   Reġistrazzjoni ta' fondi EuVECA u EuSEF u l-maniġers tagħhom

Il-BĊE jinnota li r-Regolament propost jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfatti mill-maniġers awtorizzati taħt id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) meta jirreġistraw il-fondi EuVECA u EuSEF. Dawn il-kundizzjonijiet jinkludu l-għoti ta' informazzjoni li tidentifika l-fondi, l-unitajiet jew ishma tagħhom li jkunu ser jiġu kkummerċjalizzati, u l-persuni li effettivament jamministraw dawk il-fondi.

Kif iddikjara qabel il-BĊE b'rabta mas-CMU (7), l-istandardizzazzjoni ta' informazzjoni statistika, jiġifieri permezz ta' identifikaturi uniċi għall-istituzzjonijiet, prodotti u transazzjonijiet, hija prijorità ewlenija sabiex tinkiseb infrastruttura ta' dejta li taħdem u ta' kwalità għolja. B'mod partikolari, il-BĊE jappoġġa bis-saħħa l-użu ta' standards miftiehma internazzjonalment, bħan-Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli (ISIN) u l-Identifikatur tal-Entitajiet Ġuridiċi (LEI) globali, bħala identifikaturi uniċi sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ta' rapportar dwar is-swieq tat-titoli (8). Fil-każ ta' fondi EuVECA u EuSEF, il-BĊE jikkunsidra li l-informazzjoni li għandha tingħata mill-maniġers meta jirreġistraw dawk il-fondi għandha, bħala rekwiżit obbligatorju, tinkludi l-LEI globali għall-identifikazzjoni tal-fondi u l-maniġers awtorizzati tagħhom (9). L-ISIN għandu jkun inkluż sabiex jidentifika l-unitajiet tal-fondi li jkunu ser jiġu kkumerċjalizzati jew ishma fihom. Dan għandu jtejjeb l-affidabbiltà ta' dik l-informazzjoni statistika u b'hekk jippermetti l-implimentazzjoni effettiva tal-politika monetarja. Il-fondi EuVECA u EuSEF huma parti mill-popolazzjoni li tirrapporta għal statistiċi dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta' fondi ta' investiment, kif stabbilit fir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2013/38) (10), u l-ishma jew unitajiet tagħhom huma parti mid-database ċentralizzata ta' titoli, b'mod konformi mal-Linja Gwida BĊE/2012/21 tal-Bank Ċentrali Ewropew (11). Din id-dejta tintuża mill-BĊE biex tiddefinixxi l-politika monetarja tal-Unjoni, inklużi l-monitoraġġ u l-analiżi ta' miżuri mhux standard.

Barra minn hekk, ir-rekwiżit obbligatorju propost tal-BĊE biex jirrapporta l-LEI globali u l-ISIN għandu japplika għas-swieq finanzjarji kollha u mhux biss għal setturi speċifiċi tas-suq. Dik l-applikazzjoni għandha tiżgura li sett minimu ta' informazzjoni standardizzata li tkopri l-karatteristiċi ewlenin tal-istituzzjonijiet, prodotti u transazzjonijiet kollha dwar is-swieq finanzjarji jkun disponibbli għall-partijiet interessati kollha.

Il-BĊE għaldaqstant huwa tal-fehma li, fejn ikun xieraq u safejn possibbli, bidliet leġiżlattivi oħrajn li jirdfu s-CMU għandhom jistabbilixxu wkoll ir-rapportar obbligatorju ta' identifikaturi uniċi. Dan għandu jwitti t-triq għall-istabbiliment tal-ipproċessar awtomatiku tad-dejta li għandu jiffaċilita d-distribuzzjoni ta' informazzjoni standardizzata lill-partijiet interessati kollha fis-swieq kapitali. Il-BĊE qabel kien esprima l-fehma li meta t-titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ fi swieq finanzjarji rregolati, l-informazzjoni ewlenija fis-sommarju tal-prospett għandha tkun disponibbli b'mod li jinqara minn magna u għandha tinkludi identifikaturi uniċi fir-rigward tal-emittent, l-offerent, kwalunkwe garanti u t-titoli nfushom (12). Unitajiet maħruġa minn impriżi ta' investiment kollettiv, minbarra dawk tat-tip magħluq, ġew esklużi espressament mill-ambitu tar-regolament propost dwar il-prospett (13) u b'hekk mhumiex koperti mis-sejħa tal-BĊE għal rapportar obbligatorju ta' identifikaturi uniċi f'dak ir-rigward (14) Għalhekk, sabiex jingħalaq parzjalment dak id-distakk, ir-Regolament propost għandu jinkludi wkoll ir-rapportar obbligatorju ta' identifikaturi uniċi, bħala parti mill-emendi proposti għar-rekwiżiti ta' informazzjoni għall-maniġers meta jirreġistraw il-fondi tagħhom EuvVECA u EuSEF.

2.2.   Databases ċentrali tal-ESMA ta' maniġers ta' fondi EuVECA u EuSEF

Il-BĊE jinnota li r-Regolament propost jeħtieġ li l-Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għandha tistabbilixxi databases ċentrali li jkunu aċċessibbli pubblikament: (a) li jidentifikaw lill-maniġers kollha ta' fondi ta' kapital ta' riskju kwalifikanti li jużaw id-denominazzjoni “EuVECA”, il-fondi li għalihom jużaw dik id-denominazzjoni u l-pajjiżi fejn huma kkummerċjalizzati dawk il-fondi; u (b) li jidentifikaw il-maniġers kollha ta' fondi ta' intraprenditorija soċjali kwalifikanti li jużaw id-denominazzjoni “EuSEF”, il-fondi li għalihom jużaw dik id-denominazzjoni u l-pajjiżi fejn dawk il-fondi huma kkummerċjalizzati.

B'mod konformi mal-osservazzjonijiet mogħtija hawn fuq, il-BĊE jipproponi li dawn id-databases li għandhom jiġu stabbiliti mill-ESMA għandhom jinkludu l-LEI ta' kull fond u l-maniġer tiegħu u l-ISIN għall-unitajiet jew ishma tal-fond.

3.   Osservazzjonijiet tekniċi u proposti ta' abbozzar

Fejn il-BĊE jirrakkomanda li r-regolament proposti jiġi emendat, qed jiġu stipulati proposti speċifiċi tal-abbozzar f'dokument ta' ħidma tekniku separat flimkien ma’ test spjegattiv.

Id-dokument ta' ħidma tekniku huwa anness ma' din l-Opinjoni u huwa disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit elettroniku tal-BĊE.

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-12 ta' Settembru 2016.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 461 final.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 345/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2013 2013 dwar fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju (ĠU L 115, 25.4.2013, p.1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 346/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2013 2013 dwar il-fondi ta’ intraprenditorija soċjali Ewropej (ĠU L 115, 25.4.2013, p.18).

(4)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Pjan ta' Azzjoni għall-Bini ta' Unjoni tas-Swieq Kapitali (COM(2015) 468 final).

(5)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment: Pjan ta' Investiment għall-Ewropa (COM(2014) 903 final).

(6)  Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattiv u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p.1).

(7)  Ara “Building a Capital Markets Union — Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper”; disponibbli bl-Ingliż fuq: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf

(8)  Ara s-sitt subparagrafu tal-paragrafu 2.4 tal-Opinjoni CON/2014/49. L-opinjonijiet kollha tal-BCE huma ppubblikati fil-websajt tal-BĊE fuq www.ecb.europa.eu. Hemm ukoll standards oħrajn miftiehma internazzjonalment li qegħdin jiġu żviluppati, jiġifeiri identifikatur uniku ta' prodott u identifikatur uniku ta' kummerċ, li għandhom jiġu kkunsidrati għal użu fis-swieq bħala identifikaturi uniċi ulterjuri.

(9)  Il-punt (c) tal-Aritkolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 345/2013 jiddefinixxi maniġer ta' fondi ta' kapital ta' riskju bħala “persuna ġuridika li n-negozju regolari tagħha hija l-ġestjoni ta' mill-inqas fond wieħed ta’ kapital ta’ riskju kwalifikanti”. Maniġers ta' fondi ta' intraprenditorija soċjali kwalifikanti huma ddefiniti b'mod simili fil-punt (c) tal-Aritkolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 346/2013.

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2013 dwar statistika dwar l-attiv u l-passiv ta’ fondi ta’ investiment (BĊE/2013/38) (ĠU L 297, 7.11.2013, p. 73).

(11)  Linja Gwida BĊE/2012/21 tas-26 ta’ Settembru 2012 dwar il-qafas ta’ mmaniġġjar tal-kwalità tad-dejta għall-Bażi ta’ Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli (ĠU L 307, 7.11.2012, p. 89).

(12)  Ara l-paragrafi 2.2 u 2.3 tal-Opinjoni CON/2016/15.

(13)  Ara l-Artikolu 1(2)(a) tar-Regolament propost tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ (COM(2015) 583 final).

(14)  Ara l-paragrafi 2.2 u 2.3 tal-Opinjoni CON/2016/15.


Top