EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0614(05)

Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2014 dwar l-edukazzjoni effettiva tal-għalliema

OJ C 183, 14.6.2014, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 183/22


Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2014 dwar l-edukazzjoni effettiva tal-għalliema (1)

2014/C 183/05

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

FILWAQT LI JFAKKAR FL-ISFOND POLITIKU TA' DIN IL-KWISTJONI, KIF JINSAB FL-ANNESS GĦAL DAWN IL-KONKLUŻJONIJIET,

JIKKUNSIDRA LI:

1.

It-tagħlim ta’ kwalità għolja huwa rikonoxxut b’mod ġenerali bħala wieħed mill-fatturi ewlenin biex jinkisbu eżiti ta’ suċess fit-tagħlim, billi jiġu żviluppati l-għarfien, il-ħiliet, l-attitudnijiet u l-valuri li l-istudenti jeħtieġu sabiex jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom kemm bħala individwi kif ukoll bħala membri attivi tas-soċjetà u l-forza tax-xogħol.

2.

F’dinja li qed tinbidel malajr, ir-rwol tal-għalliema — u dak li hu mistenni minnhom — qed jevolvu wkoll, waqt li jaffaċċjaw l-isfidi ta’ ħtiġijiet ta’ ħiliet ġodda, l-iżviluppi teknoloġiċi rapidi u d-diversità soċjali u kulturali dejjem tiżdied u l-ħtieġa li jiġi provdut tagħlim individwalizzat u tagħlim bi bżonnijiet speċjali.

3.

L-edukaturi tal-għalliema għandhom rwol kruċjali fiż-żamma - u fit-titjib - tal-kwalità tal-għalliema impjegati. Il-provediment ta' kwalità għolja ta’ edukazzjoni inizjali tal-għalliema, l-appoġġ bikri tal-karriera (“induzzjoni”) u l-iżvilupp professjonali kontinwu huwa fattur sinifikanti biex jiġi żgurat li kandidati adatti jagħżlu l-professjoni tat-tagħlim u li l-għalliema jkollhom u jżommu l-kompetenzi rilevanti li huma jeħtieġu biex ikunu effettivi fil-klassijiet tal-lum.

4.

It-titjib fil-programmi tal-edukazzjoni tal-għalliema u l-proċessi ta' reklutaġġ tal-persunal jeħtieġ l-identifikazzjoni minn qabel tal-kompetenzi professjonali meħtieġa mill-għalliema fi stadji differenti tal-karriera tagħhom. Oqfsa ta’ kompetenza professjonali jistgħu jintużaw biex jitjiebu l-istandards tal-kwalità, billi jiġu definiti l-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet li l-għalliema, inkluż fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV) u t-tagħlim għall-adulti, għandu jkollhom jew li għandhom jakkwistaw. Bl-istess mod, l-għalliema edukaturi li jħarrġu lill-għalliema biex iwettqu l-kompiti tagħhom jistgħu jibbenefikaw minn oqfsa ta’ dan it-tip.

JIRRIKONOXXI LI:

1.

Huwa pjuttost komuni li l-għalliema ġodda jitilqu mill-professjoni qabel iż-żmien, fenomenu li jista’ jirriżulta f’telf sinifikanti għall-individwi kkonċernati u s-sistemi inġenerali. Programmi inizjali ta’ edukazzjoni għal għalliema li jħejju b'mod adegwat lill-għalliema mill-bidu nett, flimkien ma’ miżuri ta’ induzzjoni, mentoring u aktar konsiderazzjoni għal benesseri personali u professjonali tal-għalliema, jistgħu jgħinu biex jinstab rimedju għal dan.

2.

L-edukazzjoni tal-għalliema għandha titqies bħala parti integrali mill-objettiv ta' politika usa' biex tiżdied l-attrattiva u l-kwalità tal-professjoni. Dan jeħtieġ politika adegwata ta' selezzjoni, reklutaġġ u retenzjoni, edukazzjoni inizjali effettiva tal-għalliema, appoġġ bikri tal-karriera, tagħlim u żvilupp professjonali matul il-karriera, feedback pedagoġiku u inċentivi għall-għalliema.

3.

Il-programmi tal-edukazzjoni tal-għalliema, kemm immirati għall-għalliema prospettivi qabel ma jibdew il-karrieri tagħhom jew għall-għalliema prattikanti fil-kuntest ta’ żvilupp professjonali kontinwu, għandhom ikunu flessibbli biżżejjed biex jirrispondu għal bidliet fit-tagħlim. Huma għandhom jibnu fuq l-esperjenza tal-għalliema stess u jfittxu li jrawmu approċċi transdixxiplinari u kollaborattivi, sabiex l-istituzzjonijiet edukattivi u l-għalliema jikkunsidrawha bħala parti mill-kompitu tagħhom li jaħdmu f’kooperazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti bħal kollegi, ġenituri u min iħaddem.

4.

L-espansjoni rapida ta’ għodod diġitali ta' tagħlim u Riżorsi Edukattivi Miftuħa toħloq ukoll il-ħtieġa li l-għalliema jakkwistaw għarfien suffiċjenti dwar dawn biex ikunu jistgħu jiżviluppaw il-kompetenzi diġitali rilevanti u jagħmlu użu effettiv u adatt tagħhom fit-tagħlim. Dawn l-għodod ġodda jistgħu wkoll jikkontribwixxi biex jiġi żgurat aċċess ugwali għal edukazzjoni ta’ kwalità għolja għal kulħadd.

JAQBEL LI:

1.

L-edukazzjoni inizjali tal-għalliema għandha tipprovdi lill-għalliema prospettivi bil-kompetenzi ċentrali meħtieġa biex jagħtu tagħlim ta' kwalità għolja, kif ukoll tistimula l-motivazzjoni biex jakkwistaw u jaġġornaw il-kompetenzi matul il-karriera tagħhom. Filwaqt li tieħu kont sħiħ tal-kuntesti nazzjonali, hija m’għandhiex tinkludi biss għarfien dwar is-suġġett u kompetenzi pedagoġiċi rinfurzati permezz ta’ perijodi integrati ta’ esperjenza ta’ tagħlim prattiku, iżda tinkoraġġixxi wkoll awtoriflessjoni u ħidma kollaborattiva, adattament għal klassijiet multikulturali u aċċettazzjoni ta’ rwoli ta’ tmexxija.

2.

Il-kwistjonijiet speċifiċi li l-programmi tal-edukazzjoni tal-għalliema għandhom jikkunsidraw aktar jinkludu metodi effettivi li jgħinu lil min jitgħallem jakkwista kompetenzi trasversali bħal-litteriżmu diġitali, jitgħallem kif jitgħallem, intraprenditorija u raġunar kreattiv u kritiku, kif ukoll li jsaħħaħ il-kompetenzi lingwistiċi. Barra minn hekk, għandha tingħata attenzjoni għal modi effettivi għall-appoġġ ta' diversi gruppi ta’ min jitgħallem, inklużi dawk bi bżonnijiet speċjali u/jew li ġejjin minn kuntesti żvantaġġati.

3.

L-edukazzjoni inizjali tal-għalliema tista' tibbenifika minn arranġamenti ta’ assigurazzjoni ta' kwalità u minn rieżami regolari, b’enfasi fuq il-kisba ta’ eżiti ta’ tagħlim meħtieġa, fuq il-kwalità u t-tul ta' żmien adegwat ta’ esperjenza prattika u fuq li tiġi żgurata r-rilevanza ta’ dak li hu mgħallem.

4.

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja li jipprovdu l-edukazzjoni inizjali tal-għalliema jistgħu jissaħħu bħala ċentri għall-edukazzjoni kemm tal-għalliema kif ukoll tal-edukaturi tal-għalliema, u għat-twettiq ta' riċerka fl-iżvilupp tal-kompetenzi tal-għalliema u l-metodi effettivi ta' tagħlim.

5.

Id-djalogu u sħubiji bejn il-fornituri tal-edukazzjoni tal-għalliema u l-istituzzjonijiet edukattivi, kif ukoll ma’ rappreżentanti tas-suq tax-xogħol u l-komunità, jistgħu jipprovdu tagħrif utli u ideat fit-tfassil fit-twassil u t-twettiq ta’ programmi tal-edukazzjoni tal-għalliema. Tali sħubiji jistgħu jikkontribwixxu wkoll għall-promozzjoni ta’ approċċ aktar koordinat lejn kwalifiki, standards ta' kompetenza u l-għoti ta’ taħriġ korrispondenti, partikolarment fl-oqsma tal-ETV u t-tagħlim tal-adulti.

6.

Kemm l-edukazzjoni inizjali tal-għalliem u l-iżvilupp professjonali kontinwu tal-għalliema għandhom ikunu bbażati fuq ir-riċerka pedagoġika u japplikaw metodi ta’ tagħlim tal-adulti bbażati fuq komunitajiet ta’ prattika, it-tagħlim online u t-tagħlim bejn il-pari. Huma għandhom jiżguraw li l-għalliema jkollhom opportunitajiet regolari biex jaġġornaw l-għarfien tas-suġġetti tagħhom u li jirċievu appoġġ u taħriġ f’modi effettivi u innovattivi ta’ tagħlim, inklużi dawk ibbażati fuq teknoloġiji ġodda.

JISTIEDEN LILL-ISTATI MEMBRI, B'RIGWARD DOVUT GĦAS-SUSSIDJARJETÀ, U L-AWTONOMUJA ISTITUZZJONAL U F'KONFORMITÀ MAĊ-ĊIRKOSTANZI NAZZJONALI, BIEX:

1.

Ifittxu li jiżguraw li programmi inizjali tal-edukazzjoni tal-għalliema jipprovdu opportunitajiet għal għalliema prospettivi biex jakkwistaw il-kompetenzi rilevanti kollha li jeħtieġu biex jagħmlu bidu ta' suċċess fil-karriera tagħhom.

2.

Jippromwovu l-iżvilupp ta' oqfsa ta' kompetenza professjonali komprensiva għall-għalliema (2), li jiddefinixxu l-kompetenzi u l-kwalitajiet meħtieġa fi stadji differenti tal-karriera tagħhom, jew f'sitwazzjonijiet differenti ta' tagħlim. Tali oqfsa għandhom ikunu flessibbli biżżejjed biex jirrispondu għall-ħtiġijiet li qed jinbidlu u jiġu diskussi f’kooperazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti.

3.

Bl-istess mod, jinkoraġġixxu l-istabbiliment ta’ oqfsa ta’ kompetenza professjonali għall-edukaturi tal-għalliema, li jistabbilixxu kompetenzi li jeħtieġu, filwaqt li tissaħħaħ il-kollaborazzjoni u l-iskambju ta’ prattiki bejn il-pari u jiġu żviluppati oqsma bħal mentoring ta’ għalliema ġodda ibbażat fl-iskejjel.

4.

Ikomplu jesploraw il-potenzjal ta’ kooperazzjoni msaħħa, is-sħubiji u n-netwerking ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati fit-tfassil ta’ programmi tal-edukazzjoni tal-għalliema.

5.

Jippromwovu t-tagħlim diġitali effettiv, billi jiġi żgurat li l-għalliema edukaturi u l-għalliema nnifishom jakkwistaw livell suffiċjenti ta’ ħiliet diġitali, u li dawn jitgħallmu kif jgħinu lil min ikun qed jitgħallem biex jużaw ir-riżorsi diġitali b’mod għaqli u sigur u kif jiġġestixxu aħjar il-proċessi ta’ tagħlim individwali, permezz ta’ programmi ta’ edukazzjoni tal-għalliema aġġornata u l-aċċess imtejjeb — u l-użu ta’ - Riżorsi Edukattivi Miftuħa ta' kwalità.

6.

Jużaw opportunitajiet ta’ finanzjament fi strumenti tal-UE, bħall-Programm Erasmus + u, fejn adatt, il-Fond Soċjali Ewropew, għal:

(i)

l-appoġġ tal-linji ta' politika tal-Istati Membri mmirati lejn it-ttisħiħ tal-kwalità tal-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u l-iżvilupp professjonali kontinwu; u

(ii)

il-promozzjoni tal-mobilità ta’ għalliema prospettivi, l-għalliema u l-edukaturi tal-għalliema, u l-inkoraġġiment ta' sħubiji strateġiċi, l-esperimentazzjoni ta' politiki u proġetti viżjonarji dwar l-edukazzjoni tal-għalliema, b’mod partikolari biex metodoloġiji ġodda jkunu jistgħu jiġu ttestjati u biex jiġu attwati oqfsa ta’ kompetenza.

JISTIEDEN LILL-ISTATI MEMBRI U LILL-KUMMISSJONI:

1.

Jagħmlu l-aħjar użu mill-istrutturi ta' ET 2020 skont il-Metodu Miftuħ ta' Koordinazzjoni (MMK) biex jissaħħaħ it-tfassil ta' politika bbażata fuq l-evidenza u tiġi żviluppata u disseminata l-prattika ta' politika ta' suċċess dwar:

programmi effettivi tal-edukazzjoni tal-għalliema, b'fokus fuq l-edukazzjoni inizjali tal-għalliema u modi li bihom għandhom jiġu indirizzati approċċi kollaborattivi għat-tagħlim;

l-iżvilupp professjonali ta' min iħarreġ fl-EVT fil-kumpannija stess, minħabba r-rwol kruċjali tagħhom fit-twettiq ta' apprendistati ta' kwalità għolja u forom oħra ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol;

ir-rinfurzar tar-rilevanza tal-kurrikulu tal-edukazzjoni tal-għalliema u l-ħiliet professjonali tal-għalliema u ta’ min iħarreġ, fejn adatt permezz ta’ kooperazzjoni aktar mill-qrib ma’ min iħaddem, inklużi l-kumpaniji.

2.

Jisfruttaw ir-riżultati ta' studji u stħarriġ rilevanti bħat-TALIS (3)biex jiġu indirizzati l-implikazzjonijiet għall-politika tal-fehmiet u l-opinjonijiet tal-għalliema u l-mexxejja tal-iskejjel dwar l-edukazzjoni tal-għalliema.

3.

Jidentifikaw , permezz tar-riċerka, eżempji tal-metodi u l-prattiki l-aktar effiċjenti għall-għalliema biex jgħinu lil min jitgħallem jorganizza t-tagħlim tiegħu b'mod effettiv fl-ambjenti multidimensjonali ta' tagħlim tal-lum.

JISTIEDEN LILL-KUMMISSJONI:

1.

Tibni komunitajiet ta' għalliema, b'mod partikolari dawk prospettivi u reklutati reċentement, billi tagħmel użu minn pjattaformi Ewropej eżistenti għall-għalliema bħall-eTwinning, bil-ħsieb li tkompli tiġi żviluppata l-kollaborazzjoni fost il-pari fil-prattika tat-tagħlim fl-UE kollha.

2.

Tappoġġa l-kooperazzjoni mal-imsieħba, netwerks u organizzazzjonijiet li jistgħu joffru esperjenza u għarfien (know how) dwar it-tfassil ta' programmi effettivi tal-edukazzjoni tal-għalliema, b'mod partikolari programmi ta' edukazzjoni inizjali.


(1)  Għall-finijiet ta' dan it-test, it-terminu għalliem jinkludi għalliema tal-iskola, għalliema u min iħarreġ l-EVT, kif ukoll min iħarreġ lill-adulti.

It-terminu għalliem edukatur jintuża biex jiddeskrivi dawk kollha li b’mod attiv jiffaċilitaw it-tagħlim formali tal-għalliema-studenti u l-għalliema, kemm fil-livell ta’ edukazzjoni inizjali tal-għalliema jew żvilupp professjonali kontinwu.

(2)  Abbażi tar-rapport ta' Lulju 2013 tal-Grupp ta' Ħidma Tematiku preċedenti fuq l-Iżvilupp Professjonali tal-Għalliema (Appoġġ għall-iżvilupp tal-kompetenza tal-għalliema għal eżiti ta' tagħlim aħjar).

(3)  L-Istħarriġ Internazzjonali dwar l-Istruzzjoni u t-Tagħlim tal-OECD.


ANNESS

Sfond politiku

1.

L-Artikoli 165 u 166 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

2.

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar il-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja (1).

3.

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill fil-15 ta' Novembru 2007, dwar it-titjib tal-kwalità tal-edukazzjoni tal-għalliema (2).

4.

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxu qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ għall-perijodu sal-2020 (ET2020).

5.

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2009 dwar l-iżvilupp professjonali tal-għalliema u l-mexxejja tal-iskola (3).

6.

Il-Komunikat ta' Bruges tas-7 ta' Diċembru 2010, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, dwar il-prijoritajiet għal kooperazzjoni Ewropea msaħħa fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali għall-perijodu 2011–2020 (4).

7.

Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tat-28 ta' Novembru 2011 dwar aġenda Ewropea mġedda għat-tagħlim għall-adulti (5).

8.

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2012 dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ f'Ewropa 2020 — il-kontribut tal-edukazzjoni u t-taħriġ għall-irkupru ekonomiku, it-tkabbir u l-impjiegi (6).

9.

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-15 ta' Frar 2013 dwar l-Investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ, reazzjoni għar-Reviżjoni tal-Edukazzjoni: Ninvestu fil-ħiliet għal eżiti soċjoekonomiċi aħjar u l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2013  (7).

10.

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2013 dwar it-tmexxija effettiva fl-edukazzjoni (8).

11.

Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi “Erasmus+”: il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport (9).

12.

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-24 ta' Frar 2014 dwar edukazzjoni u taħriġ effiċjenti u innovattivi biex isir investiment fil-ħiliet — b'appoġġ għas-Semestru Ewropew 2014 (10).

Sfond ieħor

1.

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Novembru 2012 dwar Reviżjoni tal-Edukazzjoni: Ninvestu fil-ħiliet għal eżiti soċjoekonomiċi aħjar.

2.

Ir-Rapport Eurydice 2013 intitolat Data Ewlenija dwar l-Għalliema u l-Mexxejja tal-Iskejjel fl-Ewropa.


(1)  ĠU L 394, 30.12.2006, p. 10.

(2)  ĠU C 300, 12.12.2007, p. 6.

(3)  ĠU C 302, 12.12.2009, p. 6.

(4)  ĠU C 324, 1.12.2010, p. 5.

(5)  ĠU C 372, 20.12.2011, p. 1.

(6)  ĠU C 393, 19.12.2012, p. 5.

(7)  ĠU C 64, 5.3.2013, p. 5.

(8)  ĠU C 30, 1.2.2014, p. 2.

(9)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 50.

(10)  ĠU C 62, 4.3.2014, p. 4.


Top