EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0683

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar

/* COM/2014/0683 final - 2014/0319 (NLE) */

52014PC0683

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar /* COM/2014/0683 final - 2014/0319 (NLE) */


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.           KUNTEST TAL-PROPOSTA

Abbażi tal-awtorizzazzjoni mogħtija lilha mill-Kunsill[1], il-Kummissjoni Ewropea fetħet in-negozjati mar-Repubblika tal-Madagaskar bil-ħsieb li jiġġedded il-Protokoll tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd li hemm bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar. Wara dawn in-negozjati, ġie inizjalat abbozz ta' Protokoll ġdid min-negozjaturi fid-19 ta' Ġunju 2014. Il-Protokoll il-ġdid ikopri perjodu ta' 4 snin li jibda mid-data tal-applikazzjoni provviżorja stipulata mill-Artikolu 15 – jiġifieri mid-data tal-firma tiegħu u mhux qabel l-1 ta' Jannar 2015.

L-għan prinċipali tal-Protokoll tal-Ftehim huwa li jingħataw opportunitajiet tas-sajd lill-bastimenti tal-Unjoni Ewropea fiż-żona tas-sajd tar-Repubblika tal-Madagaskar, skont il-miżuri ta' ġestjoni adottati mill-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd kompetenti, jiġifieri l-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan (IOTC) u, fejn xieraq, fil-limiti tal-ammonti żejda disponibbli. Il-Kummissjoni serrħet, fost l-oħrajn, fuq ir-riżultati ta' evalwazzjoni ex-post imwettqa minn esperti esterni.

L-objettiv ġenerali huwa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar favur l-istabbiliment ta’ qafas ta’ sħubija għall-iżvilupp ta’ politika tas-sajd sostenibbli u l-isfruttar responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tas-sajd tar-Repubblika tal-Madagaskar, fl-interess taż-żewġ Partijiet.

B’mod partikolari, il-Protokoll jipprevedi opportunitajiet tas-sajd fil-kategoriji li ġejjin:

· 40 bastiment tas-sajd għat-tonn bit-tartarun;

· 32 bastiment tas-sajd bil-konz tal-wiċċ b'tunnellaġġ superjuri għal 100 TG;

· 22 bastiment tas-sajd għat-tonn bil-konzijiet tal-wiċċ b'tunnellaġġ inferjuri jew ugwali għal 100 TG.

Abbażi ta’ dan, il-Kummissjoni tipproponi li l-Kunsill, bil-kunsens tal-Parlament, jadotta dan il-Protokoll il-ġdid permezz ta' Deċiżjoni.

2.           RIŻULTATI TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET INTERESSATI U VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

Il-partijiet interessati ġew ikkonsultati fil-qafas tal-evalwazzjoni tal-Protokoll 2013-2014. Ġew ikkonsultati wkoll l-esperti mill-Istati Membri waqt laqgħat tekniċi. Minn dawn il-konsultazzjonijiet ġie konkluż li jkun ta’ benefiċċju li jinżamm protokoll tas-sajd mar-Repubblika tal-Madagaskar.

3.           ELEMENTI LEGALI TAL-PROPOSTA

Din il-proċedura nbdiet b’mod parallel mal-proċeduri marbutin mad-Deċiżjoni tal-Kunsill li tadotta l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll, kif ukoll mar-Regolament tal-Kunsill dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

4.           IMPLIKAZZJONI BAĠITARJA

Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali, li hija EUR 1 566 250 kull sena għall-ewwel sentejn tal-protokoll u EUR 1 487 500 kull sena għas-sentejn ta' wara, hija bbażata fuq: a) tunnellaġġ ta' referenza ta' 15 750 tunnellata marbut mal-aċċess, għal ammont annwali ta' EUR 866 250 kull sena għall-ewwel sentejn tal-protokoll u ta' EUR 787 500 kull sena għas-sentejn ta' wara, u b) appoġġ għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd tar-Repubblika tal-Madagaskar, li jammonta għal EUR 700 000 kull sena. Dan l-appoġġ huwa konformi mal-objettivi tal-politika nazzjonali fir-rigward tas-sajd u b'mod partikolari mal-ħtiġijiet tar-Repubblika tal-Madagaskar fil-ġlieda kontra s-sajd illegali.

2014/0319 (NLE)

Proposta għal

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikolu 43(2) tiegħu, flimkien mal-Artikolu 218(6)(a) u (7) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kiseb il-kunsens tal-Parlament Ewropew[2],

Billi:

(1)       Fil-15 ta' Novembru 2007, il-Kunsill adotta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 31/2008[3] dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar.

(2)       L-Unjoni Ewropea nnegozjat mal-Madagaskar Protokoll ġdid dwar Ftehim ta' sħubija, li jagħti lill-bastimenti tal-Unjoni Ewropea opportunitajiet tas-sajd fiż-żona tas-sajd li tinsab taħt il-ġuriżdizzjoni tal-Madagaskar.

(3)       Bid-Deċiżjoni Nru …/2013/UE[4], il-Kunsill awtorizza l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta’ dan il-Protokoll, mingħajr preġudizzju għall-konklużjoni sussegwenti tiegħu.

(4)       Il-Ftehim ta' sħubija, permezz tal-Artikolu 9 tiegħu, jistabbilixxi kumitat konġunt biex tikkontrolla l-implimentazzjoni, l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-Ftehim, u biex meta jkun meħtieġ tevalwa mill-ġdid il-livell tal-opportunitajiet tas-sajd u konsegwentement tal-kontribuzzjoni finanzjarja. Bl-iskop li jiġu implimentati dawn il-modifiki, huwa xieraq li l-Kummissjoni Ewropea tingħata s-setgħa li tapprovahom skont proċedura ssemplifikata.

(5)       Dan il-Protokoll għandu jiġi konkluż,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar huwa b’dan konkluż f’isem l-Unjoni Ewropea.

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jaħtar il-persuna awtorizzata biex tipproċedi, f’isem l-Unjoni Ewropea, għan-notifika prevista fl-Artikolu 16 tal-Protokoll, sabiex tesprimi l-kunsens tal-Unjoni Ewropea biex tkun marbuta mill-Protokoll.

Artikolu 3

B'konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 2 ta' din id-deċiżjoni, il-Kummissjoni Ewropea għandha s-setgħa li tapprova l-modifiki magħmula lill-Protokoll adottati mill-Kumitat Konġunt, skont l-Artikolu 9 tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

.

Magħmul fi Brussell,

                                                                       Għall-Kunsill

                                                                       Il-President

DIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA

1.           QAFAS TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA

              1.1.    Titlu tal-proposta/tal-inizjattiva

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll miftiehem bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar li jistipula l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd fis-seħħ bejn iż-żewġ Partijiet.

              1.2.    Qasam/Oqsma ta’ politika kkonċernat(i) fl-istruttura ABM/ABB

11. – L-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

11.03 – Kontribuzzjonijiet obbligatorji għall-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (ORĠS) u għal organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn u għall-ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli (SFAs)

              1.3.    Natura tal-proposta/tal-inizjattiva

Il-proposta/inizjattiva hija relatata mal-estensjoni ta’ azzjoni eżistenti.

              1.4.    Għan(ijiet)

              1.4.1  Għan(ijiet) strateġiku/strateġiċi pluriennali tal-Kummissjoni fil-mira tal-proposta/inizjattiva

In-negozjati u l-konklużjoni ta' Ftehimet dwar is-Sajd ma' pajjiżi terzi jissodisfaw l-għan ġenerali li jkun permess l-aċċess għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea f'żoni tas-sajd li jinsabu taħt il-ġuriżdizzjoni ta' pajjiżi terzi u li tiġi żviluppata sħubija ma' dawn il-pajjiżi bil-ħsieb li jissaħħaħ l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd barra mill-ilmijiet tal-UE.

Il-ftehimiet ta’ sħubija dwar is-sajd sostenibbli (SFPAs) jiżguraw ukoll il-koerenza bejn il-prinċipji li jirregolaw il-Politika Komuni tas-Sajd u l-impenji meħudin skont politiki Ewropej oħrajn (l-użu sostenibbli tar-riżorsi tal-pajjiżi terzi, il-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (is-sajd IUU), l-integrazzjoni tal-pajjiżi sħab fl-ekonomija globali, u governanza politika u finanzjarja aħjar tas-sajd).

              1.4.2  Għan (għanijiet) speċifiku (speċifiċi) u attività (attivitajiet) ABM/ABB ikkonċernati

Għan speċifiku Nru 1

Sabiex jingħata kontribut għas-sajd sostenibbli fl-ilmijiet li mhumiex tal-Unjoni Ewropea, tinżamm preżenza Ewropea fis-sajd fl-ilmijiet imbiegħda u jitħarsu l-interessi tas-settur tas-sajd Ewropew u tal-konsumaturi billi jiġu nnegozjati u konklużi FPAs ma’ Stati kostali, b’mod li jkunu konsistenti ma’ politiki Ewropej oħrajn.

Attività/attivitajiet konċernata/i ABM/ABB

Biex jiġi stabbilit qafas ta' governanza għall-attivitajiet tas-sajd imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet ta' pajjiżi terżi (SFAs) (linja baġitarja 11.03.01).

              1.4.3  Riżultat(i) u impatt(i) mistennija

Il-konklużjoni tal-Protokoll se tgħin sabiex jinżamm livell sostenibbli ta’ opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti Ewropej fiż-żona tas-sajd tar-Repubblika tal-Madagaskar.

Il-Protokoll se jikkontribwixxi wkoll għal ġestjoni u konservazzjoni aħjar tar-riżorsi tas-sajd, permezz ta’ appoġġ finanzjarju (appoġġ settorjali) għall-implimentazzjoni tal-programmi adottati fil-livell nazzjonali mill-pajjiż sieħeb, u b’mod partikulari fir-rigward tal-kontroll u l-ġlieda kontra s-sajd illegali.

              1.4.4  Indikaturi tar-riżultati u tal-impatt

Ir-rata tal-użu tal-opportunitajiet tas-sajd (il-perċentwal tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd użati bħala perċentwali tad-disponibbiltà skont il-protokoll);

Il-ġbir u l-analiżi ta’ dejta dwar il-qabdiet u l-valur kummerċjali tal-Ftehim;

Il-kontribuzzjoni għall-impjiegi u għall-valur miżjud fl-UE u għall-istabbilizzazzjoni tas-suq tal-UE (flimkien ma’ SFPAs oħrajn);

Għadd ta' laqgħat tekniċi u tal-Kumitati Konġunti.

              1.5.    Raġunijiet għall-proposta/għall-inizjattiva

              1.5.1  Rekwiżit(i) li jrid(u) jiġi/u ssodisfat(i) fuq medda qasira jew medda twila ta' żmien

Il-Protokoll għall-perjodu 2013-2014 jiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2014. Huwa previst li l-protokoll il-ġdid jibda japplika b'mod provviżorju mill-1 ta' Jannar 2015. Sabiex tkun żgurata l-kontinwazzjoni tal-operazzjonijiet tas-sajd, qed jingħata bidu għal proċedura rigward l-adozzjoni mill-Kunsill ta' deċiżjoni fir-rigward tal-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll b'mod parallel ma' din il-proċedura.

Il-Protokoll il-ġdid se jipprovdi qafas għall-attivitajiet tas-sajd tal-flotta tal-Unjoni Ewropea fiż-żona tas-sajd tar-Repubblika tal-Madagaskar, u se jawtorizza lis-sidien tal-bastimenti Ewropej jitolbu awtorizzazzjonijiet tas-sajd li permezz tagħhom jistgħu jistadu fiż-żona tas-sajd tar-Repubblika tal-Madagaskar. Barra minn hekk, il-Protokoll il-ġdid isaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar sabiex jippromwovu l-iżvilupp ta’ politika tas-sajd sostenibbli. Dan jipprevedi, b’mod partikulari, il-monitoraġġ tal-bastimenti permezz tal-VMS u t-trażmissjoni b’mezzi elettroniċi tad-dejta dwar il-qabdiet. Sakemm is-sistemi informatiċi relevanti jsiru operazzjonali, it-trażmissjoni tad-dejta dwar il-qabdiet u d-dejta dwar is-sajd, permezz tal-mezzi li jintużaw is-soltu, se tkun aktar frekwenti. L-appoġġ settorjali huwa msaħħaħ biex jgħin lir-Repubblika tal-Madagaskar tissodisfa l-obbligi internazzjonali tagħha fir-rigward tal-kontroll bħala Stat tal-port.

              1.5.2  Valur miżjud tal-involviment tal-UE

F'dak li għandu x'jaqsam ma' dan il-protokoll il-ġdid, in-nuqqas ta' intervenzjoni min-naħa tal-UE jkun jagħti lok għal Ftehimiet privati, li ma jkunux ta' għajnuna biex isaħħu l-kapaċità tal-pajjiż terz inkwistjoni biex jiżgura l-amministrazzjoni tas-settur tas-sajd, u konsegwentement ma jkunx hemm garanzija ta' sajd sostenibbli. L-Unjoni Ewropea tittama wkoll li, permezz ta’ dan il-Protokoll, ir-Repubblika tal-Madagaskar tkompli tikkoopera b’mod effikaċi mal-UE, b’mod partikulari f’dak li għandu x’jaqsam mal-ġestjoni tar-riżorsi tas-sajd u mal-ġlieda kontra s-sajd illegali.

              1.5.3  Tagħlim miksub minn esperjenzi simili fl-imgħoddi

In-nuqqas ta' użu tal-opportunijiet tas-sajd disponibbli għal ċerti segmenti tal-flotta Ewropea skont il-protokoll preċedenti rriżulta fi tnaqqis tal-opportunitajiet tas-sajd f'dawn il-kategoriji mill-Partijiet. Il-sehem li jirrelata ma' operaturi ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea fil-kontribuzzjoni mħallsa lill-pajjiż terz imsieħeb bħala skambju għal aċċess, żdiedet filwaqt li dik tal-Unjoni Ewropea naqset, skont il-prinċipju adottat mir-riforma tal-PKS u applikat fi protokolli oħra riċentement innegozjati fl-Oċean Indjan. L-appoġġ settorjali ġie msaħħaħ biex jiġu kkunsidrati l-programmi li kienu ġew implimentati qabel u biex jiġu riflessi l-ħtiġijiet tal-amministrazzjoni tas-sajd tar-Repubblika tal-Madagaskar.

              1.5.4  Koerenza u sinerġija possibbli ma’ strumenti oħrajn rilevanti

Il-fondi mħallsin skont is-SFPAs jikkostitwixxu dħul funġibbli fil-baġits tal-pajjiżi terzi imsieħba. Madankollu, l-allokazzjoni ta’ wħud minn dawn il-fondi għall-implimentazzjoni tal-miżuri fil-qafas tal-politika settorjali tal-pajjiż hija kundizzjoni għall-konklużjoni u l-monitoraġġ tal-SFPAs. Dawn ir-riżorsi finanzjarji huma kompatibbli ma' sorsi oħra ta' finanzjament minn donaturi oħra ta’ fondi internazzjonali għat-twettiq ta’ proġetti u/jew programmi fuq livell nazzjonali fis-settur tas-sajd.

              1.6.    Tul taż-żmien u impatt finanzjarju

Proposta/inizjattiva ta’ tul ta’ żmien limitat

     Proposta/inizjattiva fis-seħħ mill-01/01/2015 sal-31/12/2018

     L-impatt finanzjarju mill-2015 sal-2018

              1.7.    Metodu/i ta’ ġestjoni previst(i)

Ġestjoni diretta mill-Kummissjoni

Mis-servizzi tagħha, inkluż mill-persunal tagħha fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni .

2.           MIŻURI TA’ ĠESTJONI

              2.1.    Dispożizzjonijiet dwar il-monitoraġġ u r-rapportar

Il-Kummissjoni (DĠ MARE, b’kollaborazzjoni mal-espert tas-sajd tagħha bbażat fil-Mawrizju u d-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Madagaskar) se tiżgura l-monitoraġġ regolari tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Protokoll, partikolarment fir-rigward tal-użu tal-opportunitajiet tas-sajd mill-operaturi u f’termini ta’ dejta dwar il-qbid.

Barra minn hekk, l-SFPA jipprevedi mill-inqas laqgħa annwali waħda tal-Kumitat Konġunt li matulha l-Kummissjoni u l-pajjiż terz jevalwaw l-implimentazzjoni tal-Ftehim u tal-Protokoll tiegħu u jagħmlu, fejn ikun meħtieġ, aġġustamenti fil-programmar u, fejn xieraq, fil-kontribuzzjoni finanzjarja.

              2.2.    Sistema ta’ ġestjoni u kontroll

              2.2.1  Riskju/i identifikat(i)

Jeżistu ċerti riskji fl-istabbiliment ta’ protokoll dwar is-sajd, b’mod partikulari f’dak li għandu x’jaqsam mal-ammonti maħsubin għall-finanzjament tal-politika settorjali tas-sajd (is-sottoprogrammar). Dawn id-diffikultajiet ma rriżultawx wara t-twettiq tal-Protokoll tal-2013-2014 mar-Repubblika tal-Madagaskar.

              2.2.2  Metodu/i ta’ kontroll previst(i)

Huwa previst djalogu bbażat fuq l-ipprogrammar u l-implimentazzjoni tal-politika settorjali. L-analiżi konġunta tar-riżultati, imsemmija fl-Artikolu 6 (3) tal-Protokoll inkwistjoni, ukoll tifforma parti minn dawn il-metodi ta’ kontroll.

Barra minn hekk, il-Protokoll fih klawżoli speċifiċi għas-sospensjoni tiegħu, skont ċerti kundizzjonijiet u f'ċerti ċirkostanzi.

              2.3.    Miżuri għall-prevenzjoni ta’ frodi u irregolaritajiet

Il-Kummissjoni tintrabat li tistabbilixxi djalogu politiku u konsultazzjoni permanenti mar-Repubblika tal-Madagaskar sabiex tkun tista’ ttejjeb il-ġestjoni tal-Ftehim u ssaħħaħ il-kontribuzzjoni tal-UE għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd. F’kull każ, kull pagament li jsir mill-Kummissjoni fil-kuntest ta’ SFPA huwa suġġett għar-regoli u l-proċeduri baġitarji u finanzjarji standard tal-Kummissjoni. Dan jippermetti, b’mod partikolari, li jiġu identifikati b’mod sħiħ il-kontijiet bankarji tal-Istati terzi li fihom jitħallsu l-ammonti tal-kumpens finanzjarju. Għal dan il-Protokoll partikolari, il-paragrafu 4 tal-Artikolu 4 jistabbilixxi li l-kontribuzzjoni finanzjarja kollha għandha titħallas f'kont bankarju uniku miftuħ fil-Bank Ċentrali tal-Madagaskar.

3.           STIMA TAL-IMPATT FINANZJARJU TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA

              3.1.    Intestatura/i tal-qafas finanzjarju pluriennali u tal-linja/i baġitarja/i tan-nefqa affettwata/i:

Linji baġitarji tan-nefqa eżistenti

Fl-ordni tal-intestaturi tal-qafas finanzjarju pluriennali u tal-linji baġitarji.

Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali || Linja baġitarja || Tip ta’ nefqa || Kontribuzzjoni

Numru … [Deskrizzjoni…...................................] || Diff/mhux diff. ([5]) || mill-pajjiżi tal-EFTA[6] || mill-pajjiżi kandidati[7] || minn pajjiżi terzi || skont it-tifsira tal-Artikolu 18 (1) (aa) tar-Regolament Finanzjarju

2 || 11.0301 L-istabbiliment ta’ qafas ta’ governanza għall-attivitajiet tas-sajd imwettqin minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet ta’ pajjiżi terżi (SFAs) || AD || XEJN || XEJN || XEJN || XEJN

Linji baġitarji ġodda mitluba

(mhux applikabbli)

              3.2.    Impatt stmat fuq in-nefqa

              3.2.1. Sommarju tal-impatt stmat fuq in-nefqa

F’miljuni ta’ EUR (sa 3 ċifri wara l-punt deċimali)

Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali || Numru 2 || Preżervazzjoni u ġestjoni tar-riżorsi naturali

DĠ: MARE || || || Sena N[8] 2015 || Sena N+1 2016 || Sena N+2 2017 || Sena N+3 2018 || AMMONT TOTALI

Ÿ Approprjazzjonijiet operattivi || || || || ||

Numru tal-linja baġitarja: 11.0301 || Impenji || (1) || 1.566 || 1.566 || 1.488 || 1.488 || 6.108

Pagamenti || (2) || 1.566 || 1.566 || 1.488 || 1.488 || 6.108

Approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva ffinanzjati mill-pakkett finanzjarju għal programmi speċifiċi[9] || || || || ||

Numru tal-linja baġitarja: 11.010401 || || (3) || 0.042 || 0.042 || 0.042 || 0.092 || 0.218

TOTAL tal-approprjazzjonijiet għal DĠ MARE || Impenji || =1+3 || 1.608 || 1.608 || 1.530 || 1.580 || 6.326

Pagamenti || =2+3 || 1.608 || 1.608 || 1.530 || 1.580 || 6.326

Ÿ TOTAL tal-approprjazzjonijiet operattivi || Impenji || (4) || 1.566 || 1.566 || 1.488 || 1.488 || 6.108

Pagamenti || (5) || 1.566 || 1.566 || 1.488 || 1.488 || 6.108

Ÿ TOTAL tal-approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva ffinanzjati mill-pakkett finanzjarju għal programmi speċifiċi || (6) || 0.042 || 0.042 || 0.042 || 0.092 || 0.218

TOTAL tal-approprjazzjonijiet taħt l-INTESTATURA 2 tal-qafas finanzjarju pluriennali || Impenji || =4+ 6 || 1.608 || 1.608 || 1.530 || 1.580 || 6.326

Pagamenti || =5+ 6 || 1.608 || 1.608 || 1.530 || 1.580 || 6.326

Jekk iżjed minn intestatura waħda hija affettwata mill-proposta/inizjattiva: (mhux applikabbli)

Ÿ TOTAL tal-approprjazzjonijiet operattivi || Impenji || (4) || || || ||

Pagamenti || (5) || || || ||

Ÿ TOTAL tal-approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva ffinanzjati mill-pakkett finanzjarju għal programmi speċifiċi || (6) || || || ||

TOTAL tal-approprjazzjonijiet taħt l-INTESTATURI 1 sa 4 tal-qafas finanzjarju pluriennali (ammont ta’ referenza) || Impenji || =4+ 6 || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || ||

Intestatura tal-qafas finanzjarju multiannwali || 5 || "Nefqa amministrattiva"

F’miljuni ta’ EUR (sa 3 ċifri wara l-punt deċimali)

|| || || Sena N[10] 2015 || Sena N+1 2016 || Sena N+2 2017 || Sena N+3 2018 || AMMONT TOTALI

DĠ MARE

Ÿ Riżorsi umani || 0.059 || 0.059 || 0.059 || 0.059 || 0.236

Ÿ Infiq amministrattiv ieħor || 0.010 || 0.010 || 0.010 || 0.010 || 0.040

TOTAL TAD-DĠ MARE || Approprjazzjonijiet || 0.069 || 0.069 || 0.069 || 0.069 || 0.276

TOTAL tal-approprjazzjonijiet taħt l-INTESTATURA 5 tal-qafas finanzjarju pluriennali || (Impenji totali = Ħlasijiet totali) || 0.069 || 0.069 || 0.069 || 0.069 || 0.276

F’miljuni ta’ EUR (sa 3 ċifri wara l-punt deċimali)

|| || || Sena N[11] 2015 || Sena N+1 2016 || Sena N+2 2017 || Sena N+3 2018 || AMMONT TOTALI

TOTAL tal-approprjazzjonijiet taħt l-INTESTATURI 1 sa 5 tal-qafas finanzjarju pluriennali || Impenji || 1.677 || 1.677 || 1.599 || 1.649 || 6.602

Pagamenti || 1.677 || 1.677 || 1.599 || 1.649 || 6.602

3.2.2.     L-impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet operattivi

Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ approprjazzjonijiet operattivi, kif spjegat hawn taħt:

Approprjazzjonijiet għall-impenji f’miljuni ta’ EUR (sa 3 ċifri wara l-punt deċimali)

Indika l-għanijiet u r-riżultati || || Sena N 2015 || Sena N+1 2016 || Sena N+2 2017 || Sena N+2 2018 || AMMONT TOTALI

RIŻULTATI (outputs)

It-tip[12] || Spiża medja || Għadd || Kost || Għadd || Kost || Għadd || Kost || Għadd || Kost || Għadd totali ta’ riżultati || Spiża totali

GĦAN SPEĊIFIKU NUMRU 1[13]… || || || || || || || || || ||

- Aċċess għaż-Żona tas-Sajd || Volum (tunnellati) || N & N+1: EUR 55/tunnellata || 15 750 || 0.866 || 15 750 || 0.866 || 15 750 || 0.788 || 15 750 || 0.788 || 63 000 || 3.308

N+2 & N+3: EUR 50/tunnellata

- Appoġġ settorjali || Kontribuzzjoni annwali || 0.300 || 1 || 0.700 || 1 || 0.700 || 1 || 0.700 || 1 || 0.700 || 4 || 2.800

Subtotali tal-għan speċifiku Nru 1 || || 1.566 || || 1.566 || || 1.488 || || 1.488 || || 6.108

KOST TOTALI || || 1.566 || || 1.566 || || 1.488 || || 1.488 || || 6.108

              3.2.3. Impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva

                        3.2.3.1 Sommarju

Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva, kif spjegat hawn taħt:

F’miljuni ta’ EUR (sa 3 ċifri wara l-punt deċimali)

|| Sena N [14] 2015 || Sena N+1 2016 || Sena N+2 2017 || Sena N+3 2018 || AMMONT TOTALI

INTESTATURA 5 tal-qafas finanzjarju pluriennali || || || || ||

Riżorsi umani || 0.059 || 0.059 || 0.59 || 0.059 || 0.236

Infiq amministrattiv ieħor || 0.010 || 0.010 || 0.010 || 0.010 || 0.040

Subtotal tal-INTESTATURA 5 tal-qafas finanzjarju pluriennali || 0.069 || 0.069 || 0.069 || 0.069 || 0.276

Subtotal tal-INTESTATURA 5[15] tal-qafas finanzjarju pluriennali || || || || ||

Riżorsi umani || 0.036 || 0.036 || 0.036 || 0.036 || 0.144

Infiq amministrattiv ieħor ta’ natura amministrattiva || 0.006 || 0.006 || 0.006 || 0.056 || 0.074

Subtotal Barra l-INTESTATURA 5 tal-qafas finanzjarju pluriennali || 0.042 || 0.042 || 0.042 || 0.092 || 0.218

AMMONT TOTALI || 0.111 || 0.111 || 0.111 || 0.161 || 0.494

L-approprjazzjonijiet tar-riżorsi umani meħtieġa se jiġu koperti mill-approprjazzjonijiet mid-DĠ li diġà huma assenjati għall-ġestjoni tal-azzjoni u/jew li ġew mobilizzati mill-ġdid fid-DĠ, flimkien, jekk ikun neċessarju, ma’ kwalunkwe allokazzjoni addizzjonali li tista’ tingħata lid-DĠ li jkun qed jiġġestixxi skont il-proċedura tal-allokazzjoni annwali u fid-dawl tal-limitazzjoni baġitarji eżistenti.

                        3.2.3.2 Stima tar-riżorsi umani meħtieġa

Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ riżorsi umani, kif spjegat hawn taħt:

L-istima għandha tingħata f’ammonti sħaħ (jew sa mhux aktar minn ċifra waħda wara l-punt deċimali)

|| Sena N 2015 || Sena N+1 2016 || Sena N+2 2017 || Sena N+3 2018

Ÿ Karigi previsti fit-tabella tal-persunal (uffiċjali u aġenti temporanji) || || || ||

|| || || ||

11 01 01 01 (Kwartieri Ġenerali u Uffiċċji ta' Rappreżentanza tal-Kummissjoni) || 0.30 || 0.30 || 0.30 || 0.30

11 01 01 02 (Delegazzjonijiet) || || || ||

Ÿ Persunal estern (f’ekwivalenti għal full-time - FTE)[16] || || || ||

11 01 02 01 (AK, INT, ENS mill-"pakkett globali") || 0.15 || 0.15 || 0.15 || 0.15

11 01 02 02 (CA, INT, JED, LA u SNE fid-delegazzjonijiet) || || || ||

11 01 04 01 [17] || - fil-kwartieri ġenerali[18] || || || ||

- fid-Delegazzjonijiet || 0.25 || 0.25 || 0.25 || 0.25

Linji baġitarji oħra (speċifika) || || || ||

AMMONT TOTALI || 0.7 || 0.7 || || 0.7

11 hija l-qasam tal-politika jew it-titolu tal-baġit ikkonċernat.

Ir-riżorsi umani meħtieġa se jkunu mill-persunal tad-DĠ li diġà huma assenjati bil-ġestjoni tal-azzjoni u/jew ġew allokati mill-ġdid fi ħdan id-DĠ, flimkien, jekk ikun meħtieġ, ma' kwalunkwe allokazzjoni addizzjonali li tista’ tingħata lid-DĠ li jkun qed jiġġestixxi skont il-proċedura ta’ allokazzjoni annwali u fid-dawl tal-limitazzjoni baġitarji eżistenti.

Deskrizzjoni tal-kompiti li jridu jitwettqu:

Uffiċjali u Aġenti Temporanji || Il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-proċess ta’ negozjar jew negozjar mill-ġdid tal-SFPA u tal-approvazzjoni tar-riżultat tan-negozjati mill-istituzzjonijiet; il-ġestjoni tal-SFPA fis-seħħ, inkluż il-monitoraġġ finanzjarju u operattiv permanenti; il-ġestjoni tal-liċenzji. Uffiċjal skrivan tad-DĠ MARE + Kap ta' Unità/Deputat Kap ta' Unità + appoġġ mis-segretarjat: stima ġenerali ta' 0.45 FTE/sena Spiża għal kull unità:               EUR 132 000 /fis-sena Kalkolu tal-ispejjeż:     FTE 0.45/sena x EUR 132 000 /sena Spejjeż totali:               EUR 59 400 => EUR 0.059 M

Persunal estern || Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali – AK f’Delegazzjoni (il-Mawrizju) stima ġenerali ta' 0.25 FTE/sena Spiża għal kull unità:               EUR 145 000 /fis-sena Kalkolu tal-ispejjeż:     FTE 0.25/sena x EUR 145 000 EUR/an Spejjeż totali:               EUR 36 250 => EUR 0.036 M

              3.2.4. Kompatibbiltà mal-qafas finanzjarju pluriennali attwali

Il-proposta/l'inizjattiva hija kompatibbli mal-qafas finanzjarju pluriennali attwali.

              3.2.5. Kontribuzzjonijiet ta’ partijiet terzi

Il-proposta/l-inizjattiva ma tipprevedix il-kofinanzjament mingħand terzi persuni.

              3.3.    Impatt stmat fuq id-dħul

Il-proposta/l-inizjattiva ma għandha l-ebda impatt finanzjarju fuq id-dħul.

[1]               Adottat fl-14 ta’ April 2014 mill-Kunsill għall-Agrikoltura u s-Sajd.

[2]               ĠU C  ta' , p. .

[3]               ĠU L 15, 18.1.2008, p. 1.

[4]               ĠU C …

[5]               Diff. = Approprazzjonijiet diffrenzjati / Mhux diff. = Approprazzjonijiet mhux diffrenzjati

[6]               EFTA: Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles.

[7]               Pajjiżi kandidati u, fejn applikabbli, pajjiżi kandidati potenzjali mill-Punent tal-Balkani.

[8]               Is-sena N hija s-sena li fiha tibda l-implimentazzjoni tal-proposta/inizjattiva.

[9]               L-assistenza teknika u/jew amministrattiva u n-nefqa li tappoġġa l-implimentazzjoni tal-programmi u/jew tal-azzjonijiet tal-UE (dawk li qabel kienu l-linji “BA”), ir-riċerka indiretta u r-riċerka diretta.

[10]             Is-sena N hija s-sena li fiha tibda l-implimentazzjoni tal-proposta/inizjattiva.

[11]             Is-sena N hija s-sena li fiha tibda l-implimentazzjoni tal-proposta/inizjattiva.

[12]             Ir-riżultati huma prodotti jew servizzi li jridu jiġu fornuti (eż. għadd ta’ skambji ta’ studenti ffinanzjati, għadd ta’ km ta’ toroq mibnija, eċċ.).

[13]             Kif ġie deskritt fit-Taqsima 1.4.2. "Għan (għanijiet speċifiku (speċifiċi) …".

[14]             Is-sena N hija s-sena li fiha tibda l-implimentazzjoni tal-proposta/inizjattiva.

[15]             L-assistenza teknika u/jew amministrattiva u n-nefqa li tappoġġa l-implimentazzjoni tal-programmi u/jew tal-azzjonijiet tal-UE (dawk li qabel kienu l-linji “BA”), ir-riċerka indiretta u r-riċerka diretta.

[16]             AK = Aġent Kuntrattwali; AL = Aġent Lokali; SNE = espert nazzjonali ssekondat; INT = persunal tal-aġenzija (intérimaire); JED = "Jeune Expert en Délégation" (Espert Żagħżugħ fid-Delegazzjoni).

[17]             Sublimitu massimu għal persunal estern minn approprjazzjonijiet operattivi (dawk li qabel kienu linji "BA").

[18]             Għall-Fondi Strutturali, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond Ewropew għas-Sajd (FES).

ANNESSI

Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar

Artikolu 1 Kamp ta’ applikazzjoni

1.            L-opportunitajiet tas-sajd mogħtija skont l-Artikolu 5 tal-Ftehim ta’ Sħubija fis-settur tas-sajd għandhom ikunu kif ġej:

Tonn u speċijiet simili (tonn, plamtu, tonn frigata u tonn balla, marlin, pixxispad), speċijiet assoċjati u sajd taħt il-mandat ta' tmexxija tal-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan (IOTC), esklużi

· l-ispeċijiet protetti mill-konvenzjonijiet internazzjonali,

· l-ispeċijiet li ż-żamma tagħhom abbord, it-trażbord, l-iżbark jew li l-ħażna sħiħa jew parzjali tagħhom huma pprojbiti mill-IOTC, b'mod partikolari speċijiet li jappartjenu għall-familji tal-Alopiidae jew tas-Sphyrnidae, kif ukoll

· l-ispeċijiet li ġejjin: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

· 40 bastiment għas-sajd tat-tonn bit-tartarun, u

· 32 bastiment tas-sajd bil-konz tal-wiċċ b'tunnellaġġ superjuri għal 100 TG.

· 22 bastiment tas-sajd bil-konz tal-wiċċ b'tunnellaġġ inferjuri jew ugwali għal 100 TG.

2.          Il-paragrafu 1 għandu japplika suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 8 u 9 ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 2

Tul ta’ żmien

Dan il-Protokoll u l-Anness tiegħu għandhom japplikaw għal perjodu ta' 4 snin li jibdew mill-applikazzjoni provviżorja tiegħu.

Artikolu 3

Prinċipji u għanijiet fundamentali abbażi tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Protokoll

1.            Iż-żewġ partijiet jintrabtu li jippromwovu sajd responsabbli fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar abbażi tal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni bejn id-diversi flotot li jistadu f'din iż-żona. Il-miżuri tekniċi ta' konservazzjoni kollha li għandhom x'jaqsmu mal-għoti tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd hekk kif speċifikat fl-Appendiċi 2 ta' dan il-Protokoll, għandhom japplikaw għall-flotot industrijali barranin kollha li qed joperaw fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar skont kundizzjonijiet tekniċi simili għal dawk applikabbli għal-flotot tal-Unjoni Ewropea.

2.            Il-Partijiet jintrabtu li jiżguraw li dan il-Ftehim jiġi implimentat skont l-Artikolu 9 tal-Ftehim ta’ Cotonou dwar l-elementi essenzjali marbutin mad-drittijiet tal-bniedem, mal-prinċipji demokratiċi u mal-Istat tad-dritt, u dwar l-element fundamentali marbut mal-amministrazzjoni t-tajba tal-affarijiet pubbliċi, l-iżvilupp sostenibbli u l-ġestjoni ambjentali soda.

Artikolu 4 Kontribuzzjoni finanzjarja

1.            Għall-perjodu stipulat fl-Artikolu 2 kollu kemm hu, il-kontribuzzjoni finanzjarja totali msemmija fl-Artikolu 7 tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd għandha tkun ta’ EUR 6 107 500.

2.            Din il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha tiġi allokata kif ġej:

2.1.    ammont annwali ta' EUR 866 250 għal kull sena mill-ewwel sentejn tal-protokoll u ta' EUR 787 500 għal kull sena mis-sentejn ta' wara, ekwivalenti għal tunnellaġġ ta' referenza, għall-ispeċijiet kollha, ta' 15 750 tunnellata kull sena biex jinkiseb aċċess għaż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, u

2.2.    ammont speċifiku ta' EUR 700 000 fis-sena allokat għall-appoġġ tal-politika settorjali tal-ispeċijiet tal-ħut u tas-sajd tal-Madagaskar u għall-implimentazzjoni tagħha. Il-kontribuzzjoni finanzjarja intenzjonata għall-appoġġ settorjali hija disponibbli għall-Ministeru tal-Ispeċijiet tal-Ħut u tas-Sajd.

3.            Il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu japplika bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 5, 6, 8, 11 u 12 ta’ dan il-Protokoll.

4.            Il-kontribuzzjoni finanzjarja stabbilita fil-paragrafu 2 tiġi ddepożitata f'kont waħdieni tat-Teżor Pubbliku tal-Madagaskar miftuħ mill-Bank Ċentrali tal-Madagaskar, u li d-dettalji tiegħu għandhom jiġu kkomunikati lill-Unjoni Ewropea mill-Madagaskar qabel il-bidu tal-applikazzjoni proviżorja u għandhom jiġu kkonfermati kull sena.

Artikolu 5

Modi ta' ħlas tas-sehem tal-kontribuzzjoni finanzjarja relatata mal-aċċess

1.            Jekk l-ammont annwali tal-qabdiet tal-ispeċijiet stipulati fl-Artikolu 1 li jkunu saru fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, kif iddikjarat u vvalidat fir-rigward tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea skont it-Taqsima 1 tal-Kapitolu IV tal-Anness ta' dan il-Protokoll, jeċċedi t-tunnellaġġ ta' referenza speċifikat fil-paragrafu 2.1 tal-Artikolu 4, l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja annwali għandu jiżdied b' EUR 55 matul l-ewwel sentejn tal-Protokoll u EUR 50 matul l-aħħar sentejn għal kull tunnellata addizzjonali maqbuda.

2.            Madankollu, l-ammont annwali mħallas mill-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-aċċess għaż-żona tas-sajd tal-Madagaskar m'għandux ikun aktar mid-doppju tal-ammont indikat fil-paragrafu 2.1 tal-Artikolu 4 għas-sena korrispondenti. Jekk il-kwantitajiet maqbuda mill-bastimenti tal-Unjoni Ewropea fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar jaqbżu l-kwantitajiet li jikkorrispondu għad-doppju tal-ammont totali annwali, l-ammont dovut għall-kwantità li tkun ogħla minn dak il-limitu għandu jitħallas is-sena ta’ wara.

3.            Il-ħlas tas-sehem tal-kontribuzzjoni finanzjarja għall-aċċess tal-bastimenti tal-Unjoni Ewropea għaż-żona tas-sajd tal-Madagaskar m'għandux isir aktar tard minn 90 ġurnata wara l-applikazzjoni provviżorja ta' dan il-Protokoll kif imsemmi fl-Artikolu 15, għall-ewwel sena, u mhux aktar tard mill-anniversarju tad-data tal-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll għas-snin ta' wara.

4.            L-allokazzjoni tas-sehem tal-kontribuzzjoni finanzjarja definita fil-paragrafu 2.1 tal-Artikolu 4 taqa’ taħt il-kompetenza esklussiva tal-awtoritajiet tal-Madagaskar.

Artikolu 6 Modi tal-implimentazzjoni u tal-ħlas tal-appoġġ settorjali

1.            Il-Kumitat Konġunt, mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-bidu tal-applikazzjoni provviżorja ta' dan il-Protokoll, għandu jaqbel dwar programm settorjali pluriennali, li l-għan ġenerali tiegħu għandu jkun il-promozzjoni ta' sajd responsabbli u sostenibbli fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, skont l-istrateġija nazzjonali tas-sajd tal-Madagaskar.

2.            Il-modi ta' applikazzjoni ta' dan il-programm ta' appoġġ settorjali pluriennali jinkludu b'mod partikolari:

2.1.    il-linji gwida annwali u pluriennali għall-użu tal-ammont speċifiku tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 4, il-paragrafu 2.2;

2.2.    l-għanijiet annwali u pluriennali li jridu jiġu ssodisfati sabiex jiġi introdott sajd responsabbli u sostenibbli, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-prijoritajiet espressi mill-Madagaskar fil-politika nazzjonali tas-sajd tiegħu, b'mod partikolari l-istrateġija nazzjonali għall-ġestjoni tas-sajd tat-tonn u partikolarment l-għoti ta' appoġġ għal sajd tradizzjonali u artiġjanali, monitoraġġ, kontroll u sorvejlanza tal-attivitajiet tas-sajd u partikolarment il-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux iddikjarat u mhux irregolat (sajd IUU), it-tisħiħ tal-kapaċità tar-riċerka tas-sajd tal-Madagaskar jew il-kapaċità għall-amministrazzjoni tal-aċċess u tal-użu tal-ekosistemi marittimi u l-ispeċijiet tal-ħut;

2.3.    il-kriterji u l-proċeduri, fosthom, fejn ikun xieraq, l-indikaturi baġitarji u finanzjarji, sabiex issir l-evalwazzjoni tar-riżultati miksuba fuq bażi annwali.

3.            Kull sena l-awtoritajiet tal-Madagaskar għandhom jippreżentaw, fil-forma ta' rapport annwali, rapport ta' progress dwar l-attivitajiet implimentati bl-assistenza tal-kumpens finanzjarju għall-appoġġ settorjali. Dan ir-rapport għandu jiġi kkunsidrat mill-Kumitat Konġunt. Ir-rapport annwalikorrispondenti għas-sena ta' qabel għandu jinkludi wkoll valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali matul it-terminu kollu tal-Protokoll.

4.            Il-Kumitat Konġunt għandu japprova kwalunkwe emenda proposta għall-programm settorjali pluriennali.

5.            Il-ħlas tas-sehem tal-kontribuzzjoni finanzjarja fir-rigward tal-appoġġ settorjali għandu jsir permezz ta' pagamenti akkont annwali abbażi tal-analiżi mill-Kumitat Konġunt u abbażi tar-riżultati tal-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali, hekk kif prevvist fil-paragrafi 3, 4 u 5 ta' dan l-Artikolu.

6.            L-Unjoni Ewropea tista' tissospendi parzjalment jew totalment il-ħlas tas-sehem tal-kontribuzzjoni finanzjarja prevista fil-Paragrafu 2.2 tal-Artikolu 4 ta' dan il-Protokoll, skont il-kundizzjonijiet li ġejjin:

6.1.    jekk wara l-eżami mwettaq mill-Kumitat Konġunt skont il-punt 6 ikun ġie meqjus li r-riżultati miksuba mhumiex xierqa għal programm adottat mill-Kumitat Konġunt;

6.2.    f’każ li ma titwettaqx din il-kontribuzzjoni finanzjarja.

7.            Wara sospensjoni kif prevista fil-punt 7, il-ħlas tas-sehem tal-kontribuzzjoni finanzjarja għall-appoġġ settorjali jerġa' jibda biss wara konsultazzjoni u ftehim bejn iż-żewġ partijiet u ladarba r-riżultati tal-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali jikkonformaw mal-iskeda tal-programm adottata mill-Kumitat Konġunt. Madankollu, il-ħlas tas-sehem tal-kontribuzzjoni finanzjarja relatata mal-appoġġ settorjali ma jistax isir wara perjodu ta’ sitt xhur minn meta jiskadi dan il-Protokoll.

Artikolu 7  Kooperazzjoni xjentifika għal sajd responsabbli

1.            Permezz ta' kooperazzjoni xjentifika, il-Partijiet jimpenjaw ruħhom li jippromwovu sajd responsabbli fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar u għall-ispeċijiet u s-sajd immaniġġjati taħt il-mandat ta' tmexxija tal-IOTC. Il-Partijiet jimpenjaw ruħom li jirrispettaw ir-reżoluzzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-IOTC.

2.            Sakemm idum japplika dan il-Protokoll, l-Unjoni Ewropea u l-Madagaskar għandhom jiskambjaw kull informazzjoni xjentifika relevanti biex ikun possibbli li tiġi mmonitorjata l-kundizzjoni tal-ispeċijiet tal-ħut fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

3.            Matul il-perjodu kopert minn dan il-Protokol, il-Partijiet jistgħu jiffurmaw, jekk ikun meħtieġ, grupp ta' ħimda xjentifika konġunta sabiex jeżaminaw kull tip ta' kwistjoni xjentifika li għandha x'taqsam mal-implimentazzjoni ta' dan il-Protokoll. Il-Kumitat Konġunt jistabbilixxi l-mandat, il-kompożizzjoni u l-funzjonament ta’ dan il-grupp ta’ ħidma xjentifika konġunta.

4.            Abbażi tar-rakkomandazzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-IOTC, u fid-dawl tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, fejn ikun xieraq, dwar it-riżultati tal-laqgħat tal-grupp ta’ ħidma xjentifika konġunta, il-Kumitat Konġunt għandu jadotta miżuri biex tkun żgurata l-ġestjoni sostenibbli tal-ispeċijiet tal-ħut koperti minn dan il-Protokoll u li jikkonċernaw l-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

Artikolu 8 Reviżjoni tal-opportunitajiet tas-sajd u tal-miżuri tekniċi bi qbil komuni fi ħdan il-Kumitat Konġunt

1.            Il-Kumitat Konġunt jista’ jirrevedi l-opportunitajiet tas-sajd imsemmija fl-Artikolu 1, sakemm ir-rakkomandazzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-IOTC jikkonfermaw li din ir-reviżjoni tiżgura l-ġestjoni sostenibbli tal-ispeċijiet tal-ħut imsemmija f’dan il-Protokoll u, jekk ikun hemm bżonn, wara li tingħata opinjoni mill-Grupp Konġunt ta' Ħidma Xjentifika.

2.            F’każ bħal dan, il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-paragrafu 2.1 tal-Artikolu 4 għandha tkun riveduta proporzjonalment u pro rata temporis, u jsiru l-emendi meħtieġa għal dan il-Protokoll u għall-Anness tiegħu.

3.            Meta jkun meħtieġ, il-Kumitat Konġunt jista' jeżamina u jadatta, bi qbil reċiproku, id-dispożizzjonijiet li jirregolaw it-twettiq ta' attivitajiet tas-sajd u r-regoli dwar l-implimentazzjoni ta' dan il-Protokoll u tal-Annessi tiegħu.

Artikolu 9 Kampanji tas-sajd sperimentali

1.            Il-Kumitat Konġunt jista’ jawtorizza kampanji tas-sajd sperimentali fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar sabiex jiġu ttestjati l-fattibbiltà teknika u l-vijabbiltà ekonomika tal-attivitajiet tas-sajd il-ġodda. Għal dan il-għan, u fuq talba ta' waħda miż-żewġ Partijiet, għandu jiddetermina l-ispeċijiet, il-kundizzjonijiet u kwalunkwe parametri xierqa oħra, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-grupp ta' ħidma xjentifika konġunta.

2.            L-Unjoni Ewropea għandha tikkomunika lill-awtoritajiet tal-Madagaskar it-talbiet għal-liċenzji tas-sajd sperimentali fuq il-bażi ta’ fajl tekniku li jispeċifika:

· il-karatteristiċi tekniċi tal-bastiment;

· il-livell ta’ għarfien tal-uffiċjali tal-bastiment fis-sajd ikkonċernat;

· il-proposta għall-parametri tekniċi tal-kampanja (tul, tagħmir, żoni ta' esplorazzjoni, eċċ.).

3.            L-awtorizzazzjonijiet għas-sajd sperimentali għandhom jiġu miftiehma għal perjodu massimu ta’ sitt xhur. Dawn huma soġġetti għall-ħlas ta’ tariffa ffissata mill-awtoritajiet tal-Madagaskar.

4.            Osservatur xjentifiku maħtur mill-Madagaskar għandu jkun preżenti abbord matul it-tul kollu tal-kampanja.

5.            Il-qabdiet li jsiru skont u matul il-kampanja ta’ esplorazzjoni jibqgħu l-proprjetà ta’ sid il-bastiment.

6.            Id-dettalji tar-riżultati tal-kampanja għandhom jiġu kkomunikati lill-Kumitat Konġunt. Fil-każ li dawn tal-aħħar iqisu li l-kampanja sperimentali tat riżultati pożittivi, il-Madagaskar jista’ jipproponi li jalloka opportunitajiet tas-sajd għall-ispeċijiet il-ġodda lill-flotta tal-Unjoni Ewropea taħt Protokoll ieħor.

Artikolu 10 Kundizzjonijiet li jirregolaw l-attivitajiet tas-sajd – klawżola tal-esklużività

1.            Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea jistgħu jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar biss jekk ikunu msemmija fuq il-lista tal-IOTC ta' bastimenti tas-sajd awtorizzati u jekk ikunu ngħataw awtorizzazzjoni tas-sajd maħruġa mill-awtoritajiet tal-Madagaskar skont il-Ftehim ta' Sħubija u dan il-Protokoll.

2.            L-awtoritajiet tal-Madagaskar jistgħu joħorġu awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest ta’ dan il-Ftehim ta' Sħubija u ta' dan il-Protokoll biss, u dawn il-bastimenti ma tista’ tinħarġilhom l-ebda awtorizzazzjoni oħra lil hinn minn dan il-kuntest, b’mod partikulari fil-forma ta’ liċenzji privati.

3.            L-attivitajiet tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea awtorizzati li jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar huma suġġetti għal-liġijiet u r-regolamenti tal-Madagaskar, sakemm ma jkunx previst mod ieħor f’dan il-Protokoll u fl-Anness tiegħu.

4.            Iż-żewġ Partijiet għandhom jinnotifikaw lil xulxin b’kull bidla fil-politika u fil-leġiżlazzjoni tas-sajd rispettiva tagħhom.

Artikolu 11 Sospensjoni

1.            L-implimentazzjoni ta' dan il-Protokoll, inkluż il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja, jistgħu jiġu sospiżi unilateralment minn waħda mill-Partijiet fil-każ li jkun hemm nuqqas ta' konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tal-Ftehim u l-Artikolu 3 ta' dan il-Protokoll, kif ukoll fil-każijiet u ċ-ċirkostanzi li ġejjin:

1.1.    f’każ ta’ forza maġġuri;

1.2.    nuqqas ta' qbil gravi u mhux riżolt bejn il-Partijiet dwar l-interpretazzjoni jew l-implimentazzjoni tal-Ftehim u ta' dan il-Protokoll;

1.3.    nuqqas min-naħa tal-Unjoni Ewropea li tħallas il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-paragrafu 2.1 tal-Artikolu 4, għal raġunijiet għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 6 ta' dan il-Protokoll.

2.            Sospensjoni minħabba raġunjiet ta' nuqqas ta' konformità mal-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 3(2) ta' dan il-Protokoll tista' ssir biss jekk il-proċedimenti ta' konsultazzjoni previsti fl-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Cotonou dwar vjolazzjoni ta' elementi essenzjali u fundamentali tad-drittijiet tal-bniedem, hekk kif stabbilit fl-Artikolu 9 ta' dak il-Ftehim, ikunu nbdew.

3.            Meta l-applikazzjoni tal-Protokoll tiġi sospiża għal raġunijiet oħrajn minbarra dawk previsti fil-punt 2 ta' dan l-Artikolu, din is-sospensjoni hija soġġetta għan-notifika mill-Parti interessata tal-intenzjoni tagħha bil-miktub u mill-inqas tliet xhur qabel id-data li fiha għandha tidħol fis-seħħ din is-sospensjoni.

4.            Is-sospensjoni tal-Protokoll għar-raġunijiet stabbiliti fil-punt 2 ta' dan l-Artikolu tkun applikata minnufih wara li tittieħed id-deċiżjoni ta’ sospensjoni.

5.            F’każ ta’ sospensjoni, il-partijiet għandhom ikomplu jikkonsultaw lil xulxin bil-għan li jsibu soluzzjoni paċifika għat-tilwim ta' bejniethom. Meta tintlaħaq tali soluzzjoni, il-Protokoll jibda japplika mill-ġdid u s-somma ta’ kumpens finanzjarju għandha titnaqqas b’mod proporzjonali u pro rata temporis skont iż-żmien li matulu kienet sospiża l-applikazzjoni tal-Protokoll.

6.            L-attivitajiet kollha tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar jiġu sospiżi tul il-perjodu kollu tas-sospensjoni.

Artikolu 12 Terminazzjoni

1.            F’każ ta’ terminazzjoni ta’ dan il-Protokoll, il-Parti kkonċernata għandha tinnotifika bil-miktub lill-Parti l-oħra bl-intenzjoni tagħha li ttemm il-Protokoll mill-inqas sitt xhur qabel id-data meta tkun se sseħħ it-tali terminazzjoni.

2.            Il-konsultazzjonijiet bejn il-Partijiet għandhom jinbdew hekk kif tintbagħat in-notifika msemmija fil-paragrafu ta’ qabel.

Artikolu 13 Kunfidenzjalità tad-dejta

1.            Il-Madagaskar u l-Unjoni Ewropea jintrabtu li jittrattaw f’kull ħin id-dejta personali kollha dwar il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea u l-attivitajiet tas-sajd tagħhom miksuba fil-kuntest tal-Ftehim strettament skont il-prinċipji rispettivi tagħhom tal-kunfidenzjalità u tal-protezzjoni tad-dejta.

2.            Il-Partijiet għandhom jiżguraw li d-dejta aggregata marbuta mal-attivitajiet tas-sajd fiż-żoni tas-sajd tal-Madagaskar biss titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, skont id-dispożizzjonijiet korrispondenti tal-IOTC.

3.            Id-dejta li tista' titqies bħala kunfidenzjali għandha tiġi użata mill-awtoritajiet kompetenti esklussivament għall-implimentazzjoni tal-Ftehim u għall-skopijiet ta' ġestjoni, ta' kontroll u ta' monitoraġġ tas-sajd.

Artikolu 14 Skambju elettroniku tad-dejta

1.            Il-Madagaskar u l-Unjoni Ewropea jieħdu l-impenn li jimplimentaw mingħajr dewmien is-sistemi tal-informatika meħtieġa għall-iskambju elettroniku tal-informazzjoni u d-dokumenti kollha marbutin mal-implimentazzjoni tal-Ftehim. L-iskambji elettroniċi kollha jrid ikollhom konferma li ġew riċevuti.

2.            F’kull waqt, il-forma elettronika ta’ dokument se titqies bħala ekwivalenti għall-verżjoni stampata tiegħu.

3.            Il-Madagaskar u l-Unjoni Ewropea għandhom jgħarrfu minnufih lil xulxin b’kull ħsara fis-sistema kompjuterizzata. F’dan il-każ, l-informazzjoni u d-dokumenti marbutin mal-implimentazzjoni tal-Ftehim għandha teħdilhom posthom b’mod awtomatiku l-verżjoni stampata tagħhom.

Artikolu 15 Applikazzjoni provviżorja

Dan il-Protokoll għandu jiġi applikat b’mod provviżorju mid-data tal-firma tiegħu, iżda mhux qabel l-1 ta’ Jannar 2015.

Artikolu 16 Dħul fis-seħħ

Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri meħtieġa għal dak il-għan.

ANNESS

Kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tal-attivitajiet tas-sajd mill-bastimenti tal-Unjoni Ewropea fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.            Għażla tal-awtorità kompetenti

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness u sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, kull referenza għall-Unjoni Ewropea (l-UE) jew għar-Repubblika tal-Madagaskar (il-Madagaskar) bħala awtorità kompetenti għandha tfisser:

1.1.    għall-UE: il-Kummissjoni Ewropea, fejn ikun applikabbli permezz tad-delegazzjoni tal-UE fil-Madagaskar;

1.2.    għar-Repubblika tal-Madagaskar: il-Ministeru inkarigat mill-Ispeċijiet tal-Ħut u tas-Sajd.

2.            Awtorizzazzjoni tas-sajd

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiiet ta’ dan l-Anness, it-terminu “awtorizzazzjoni tas-sajd” huwa ekwivalenti għat-terminu “liċenzja” kif iddefinit fil-liġijiet tal-Madagaskar.

3.            Żona tas-sajd tal-Madagaskar

3.1.    Iż-żona tal-Madagaskar hija definita bħala l-ilmijiet tal-Madagaskar li fihom il-Madagaskar jippermetti li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea jwettqu attivitajiet tas-sajd.

3.1.1.  Il-koordinati ġeografiċi taż-żona tas-sajd tal-Madagaskar u tal-linji ta’ bażi huma mogħtija fl-Appendiċi 3 tal-Anness ta’ dan il-Protokoll.

3.1.2.  Iż-żoni pprojbiti għas-sajd, b'konformità mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ fil-Madagaskar bħalma huma parks nazzjonali, żoni marittimi protetti u żoni tar-riproduzzjoni tal-ispeċijiet tal-ħut, huma indikati fl-Appendiċi 4.

3.2.    Id-dispożizzjonijiet kollha tal-Protokoll u l-Anness tiegħu għandhom japplikaw esklussivament fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar kif indikat fl-Appendiċi 3, bla preġudizzju għad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

3.2.1.  Il-bastimenti tal-Unjoni Ewropea jistgħu jwettqu attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet lil hinn mill-20 mil nawtiku mil-linja bażi fil-każ tal-bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun u tal-bastimenti tas-sajd għat-tonn bil-konzijiet tal-wiċċ.

3.2.2.  Qed tiġi stabbilita żona ta' protezzjoni ta' 3 mili nawtiċi madwar irkapti tal-aggregazzjoni tal-ħut (FADs) ankrati użati mis-sajjieda tal-Madagaskar fejn il-bastimenti tal-UE ma jistgħux jidħlu. Il-Madagaskar għandu jinnotifika l-pożizzjoni tal-FADs ankrati aktar 'il barra minn 17-il mil lill-UE u jindikahom fuq l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd mogħtija lill-bastimenti tal-Unjoni Ewropea.

3.2.3.  Barra minn hekk, iż-żoni ta' Leven Bank u Castor Bank, li l-koordinati tagħhom huma indikati fl-Appendiċi 4, jistgħu jintużaw biss għal sajd tal-Madagaskar artiġjanali u tradizzjonali.

4.            Ħatra ta’ destinatarju

Kull sid ta' bastimenti tal-UE li jkun beħsiebu jikseb awtorizzazzjoni tas-sajd skont dan il-Protokoll għandu jiġi rrappreżentat minn aġent residenti fil-Madagaskar.

5.            Ikklerjar tal-ħlasijiet tas-sidien tal-bastimenti

Il-Madagaskar għandu jgħarraf lill-UE, qabel id-data tal-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll, bid-dettalji tal-kont tat-Teżor pubbliku li fih għandhom jitħallsu s-somom finanzjarji dovuti minn sidien il-bastimenti tal-UE skont il-Ftehim. L-ispejjeż marbutin mat-trasferimenti bankarji għandhom jitħallsu mis-sidien tal-bastimenti.

6.            Kuntatti

Id-dettalji ta' kuntatt għaż-żewġ Partijiet li jikkonċernaw l-implimentazzjoni ta' dan il-Protokoll jinsabu fl-Appendiċi 9.

KAPITOLU II

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd

1.            Prerekwiżit biex tinkiseb liċenzja tas-sajd - bastimenti eliġibbli

L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd imsemmija fl-Artikolu 6 tal-Ftehim għandhom jinħarġu bil-kundizzjoni li l-bastiment ikun elenkat fir-reġistru tal-bastimenti tas-sajd tal-UE u huwa msemmi fuq il-lista tal-bastimenti tas-sajd awtorizzati mill-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan (IOTC). Barra min hekk, il-kaptan jew il-bastimenti ma jistgħux jiġu pprojbiti milli jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

2.            Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni tas-sajd

2.1.    L-UE għandha tippreżenta lill-Madagaskar permezz ta' mezzi elettroniċi u tibgħat ukoll kopja lid-Delegazzjoni tal-UE fil-Madagaskar, applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tas-sajd fir-rigward ta' kull vettura li tkun tixtieq tistad skont il-Ftehim.

2.2.    L-applikazzjonijiet għandhom isiru fil-formola inkluża fl-Appendiċi 1 ta' dan l-Anness.

2.3.    Kull applikazzjoni inizjali għal awtorizzazzjoni għas-sajd, jew applikazzjoni ppreżentata minħabba bidla fil-karatteristiċi tekniċi tal-bastiment ikkonċernat, għandha tiġi akkumpanjata minn:

· prova tal-ħlas tat-tariffa b'rata fissa bil-quddiem għall-perjodu tal-validità tagħha;

· ritratt riċenti bil-kulur tal-bastiment, li juri veduta laterali tiegħu, li jkun kbir mill-inqas 15-il ċentimetru b’10 ċentimetri;

· fejn xieraq, attestazzjoni tal-approvazzjoni jew ir-reġistrazzjoni tas-saħħa tal-bastiment, maħruġa mill-awtorità relevanti tal-UE.

2.4.    fil-każ ta' tiġdid ta’ awtorizzazzjoni tas-sajd skont il-Protokoll fis-seħħ għal bastiment li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tiegħu ma jkunux inbidlu, l-applikazzjoni għat-tiġdid għandu jkollha magħha biss il-prova tal-ħlas tat-tariffa bil-quddiem.

3.          Tariffa u tariffa b'rata fissa bil-quddiem

3.1.    It-tariffa fil-każ tal-bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartaruni u bil-konzijiet tal-wiċċ, espressa f'euro għal kull tunnellata ta' sajd fiż-żona tal-Madagaskar, hija stabbilita kif ġej:

· EUR 60/t għall-ewwel sentejn ta' applikazzjoni;

· EUR 70/t għall-aħħar sentejn ta' applikazzjoni;

3.2.    L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għandhom jinħarġu meta t-tariffi b'rata fissa bil-quddiem li ġejjin ikunu tħallsu lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti:

Għall-bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartaruni

· EUR 11 400 kull bastiment, ekwivalenti għat-tariffi dovuti għal 190 tunnellata kull sena għall-ewwel sentejn ta' applikazzjoni;

· EUR 13 300 kull bastiment, ekwivalenti għat-tariffi dovuti għal 190 tunnellata kull sena għall-aħħar sentejn ta' applikazzjoni;

Għall-bastimenti tas-sajd bil-konz tal-wiċċ b'tunnellaġġ superjuri għal 100 TG.

· EUR 3 600 kull bastiment, ekwivalenti għat-tariffi dovuti għal 60 tunnellata kull sena għall-ewwel sentejn ta' applikazzjoni;

· EUR 4 200 kull bastiment, ekwivalenti għat-tariffi dovuti għal 60 tunnellata kull sena għall-aħħar sentejn ta' applikazzjoni;

Għall-bastimenti tas-sajd għat-tonn bil-konzijiet tal-wiċċ inqas jew ugwali għal 100 TG.

· EUR 2 400 kull bastiment, ekwivalenti għat-tariffi dovuti għal 40 tunnellata kull sena għall-ewwel sentejn ta' applikazzjoni;

· EUR 2,800 kull bastiment, ekwivalenti għat-tariffi dovuti għal 40 tunnellata fis-sena għall-aħħar sentejn ta' applikazzjoni.

3.3.    L-ammont tat-tariffa b'rata fissa għandu jinkludi t-taxxi lokali u nazzjonali kollha, minbarra t-taxxi tal-port, it-taxxi tal-iżbark, it-taxxi tat-trażbord u l-imposti għall-provvista tas-servizzi.

4.            Ħruġ tal-awtorizzazzjoni tas-sajd

4.1.    Ladarba jkun irċieva l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tas-sajd deskritti fil-punt 2 hawn fuq, il-Madagaskar għandu 20 ġurnata tax-xogħol biex joħroġ l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għal bastimenti tal-Unjoni Ewropea li l-applikazzjoni tagħhom titqies konsistenti mal-paragrafi 2.2, 2.3 u 2.4.

4.2.    L-awtorizzazzjoni tas-sajd oriġinali maħruġa għandha tintbagħat immedjatament lil sidien il-bastimenti jew lill-aġenti tagħhom fil-Madagaskar permezz tad-Delegazzjoni tal-UE fil-Madagaskar.

4.3.    Kopja ta' din l-awtorizzazzjoni tas-sajd għandha tintbagħat immedjatament permezz ta' e-mail lid-Delegazzjoni tal-UE u lil sidien il-bastimenti jew lill-aġenti tagħhom. Din il-kopja li trid tinżamm abbord hija valida għal perjodu massimu ta’ 60 jum kalendarju mid-data tal-ħruġ tal-awtorizzazzjoni tas-sajd. Wara dan il-perjodu, il-kopja oriġinali tal-awtorizzazzjoni tas-sajd għandha tinżamm abbord.

5.          Trasferiment tal-awtorizzazzjoni tas-sajd

5.1.    L-awtorizzazzjoni tas-sajd għandha tinħareġ għal bastiment partikolari u ma għandhiex tkun trasferibbli.

5.2.    Madankollu, fuq talba tal-UE u f’każ ta’ prova ta’ forza maġġuri, b’mod partikulari f’każ ta’ telf ta’ bastiment jew ta’ nuqqas ta’ użu fit-tul tiegħu minħabba ħsara teknika gravi, l-awtorizzazzjoni tas-sajd tiegħu għandha tinbidel b’awtorizzazzjoni tas-sajd ġdida maħruġa f’isem bastiment ieħor tal-istess kategorija bħal dik tal-bastiment li għandu jinbidel, mingħajr ma jkun hemm bżonn titħallas tariffa ġdida.

5.3.    F’dan il-każ, il-kalkolu tal-livell tal-qabdiet biex jiġi stabbilit kwalunkwe ħlas addizzjonali potenzjali għandu jqis l-għadd tal-qabdiet totali taż-żewġ bastimenti fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

5.4.    Is-sid tal-bastiment li għandu jinbidel, jew l-aġent tiegħu, għandu jagħti lura l-awtorizzazzjoni mħassra tas-sajd liċ-ĊMS tal-Madagaskar permezz tad-Delegazzjoni tal-UE fil-Madagaskar.

5.5.    Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-awtorizzazzjoni tas-sajd il-ġdida għandha tkun dik li fiha l-awtorizzazzjoni tas-sajd imħassra tkun ingħatat lura liċ-ĊMS tal-Madagaskar. Id-Delegazzjoni tal-UE għandha tiġi mgħarrfa bit-trasferiment tal-awtorizzazzjoni tas-sajd.

6.          Perjodu ta’ validità tal-awtorizzazzjoni tas-sajd

6.1.    L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għandhom jiġu stabbiliti għal perjodu annwali uniku.

6.2.    L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd jistgħu jiġġeddu.

6.3.    Fil-każ li l-bidu tal-applikazzjoni provviżorja ma jikkorrispondix mal-1 ta' Jannar 2015, sabiex jiġi stabbilit il-bidu tal-perjodu ta' validità tal-awtorizzazzjoni tas-sajd, perjodu annwali għandu jfisser:

· għall-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-Protokoll, il-perjodu bejn id-data tal-bidu tal-applikazzjoni provviżorja tiegħu u l-31 ta’ Diċembru tal-istess sena;

· imbagħad, kull sena kalendarja sħiħa;

· fl-aħħar sena tal-applikazzjoni tal-Protokoll, il-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar u d-data tal-iskadenza tal-Protokoll.

7.            Dokumenti li għandhom jinżammu abbord

Waqt li bastiment tas-sajd ikun fl-ilmijiet tal-Madagaskar jew f’port tal-Madagaskar, għandu jżomm abbord il-bastiment tas-sajd f’kull ħin id-dokumenti li ġejjin:

· il-kopja oriġinali tal-awtorizzazzjoni tas-sajd, madankollu, għal perjodu ta' 60 ġurnata kalendarja, u sakemm tasal l-oriġinali, kopja tal-awtorizzazzjoni tas-sajd imsemmija fil-punt 4.3 ta' din it-Taqsima hija wkoll valida;

· il-liċenzja tan-navigazzjoni tal-bastiment, jew kwalunkwe dokument ekwivalenti maħruġ mill-awtorità tal-bandiera;

· pjan tal-kapaċità tal-bastiment, fil-forma ta' tpinġijiet jew deskrizzjonijiet iċċertifikati aġġornati tal-arranġament tal-bastiment tas-sajd, u b’mod partikolari, l-għadd ta’ stivi tal-ħut tal-bastimenti tas-sajd, bil-kapaċità ta’ ħżin espressa f’metri kubi.

8.            Bastimenti ta’ appoġġ

8.1.    Fuq talba tal-UE u wara eżami mill-awtoritajiet tal-Madagaskar, il-Madagaskar għandu jawtorizza l-bastimenti tas-sajd tal-UE li jkollhom awtorizzazzjoni tas-sajd sabiex jiġu megħjuna minn bastimenti ta’ appoġġ.

8.2.    Il-bastimenti ta’ appoġġ għandhom itajru l-bandiera ta’ Stat Membru tal-UE, u ma jistgħux ikunu mgħammra għas-sajd. It-tali appoġġ la jista' jinkludi l-provvista tal-fjuwil u lanqas it-trażbord tal-qabdiet.

8.3.    Il-bastimenti ta’ appoġġ għandhom ikunu suġġetti għall-istess proċedura għat-trażmissjoni tat-talbiet għal awtorizzazzjoni tas-sajd imsemmija f'dan il-Kapitolu, safejn din tkun tapplika għalihom. Il-Madagaskar għandu jistabbilixxi l-lista tal-bastimenti ta' appoġġ awtorizzati u jikkomunikaha immedjatament lill-UE.

8.4.    L-imposti annwali applikabbli għall-bastiment ta’ appoġġ hija ta’ EUR 3 500/sena.

KAPITOLU III

Miżuri tekniċi ta' konservazzjoni

1.            Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea awtorizzati li jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar għandhom jikkonformaw mal-miżuri tekniċi ta' konservazzjoni, mar-rakkomandazzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet kollha maħruġa mill-IOTC u l-leġiżlazzjoni tal-Madagaskar fis-seħħ li tkun applikabbli għalihom.

2.            Il-miżuri tekniċi tal-konservazzjoni applikabbli għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea li jkollhom awtorizzazzjoni tas-sajd, marbuta maż-żona tas-sajd, mal-irkaptu tas-sajd u l-qbid inċidentali, għandhom jiġu ddefiniti għal kull kategorija tas-sajd fid-dikjarazzjonijiet tekniċi mogħtija fl-Appendiċi 2 ta’ dan l-Anness.

3.            Matul is-sajd fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, u bl-eċċezzjoni tal-Irkaptu tal-Aggregazzjoni tal-Hut (FAD) mitluqa mal-kurrent b'mod naturali, l-użu ta' tagħmir awżiljarji tas-sajd li jimmodifika l-imġiba tal-ispeċijiet migratorji ħafna u li jiffavorixxi b'mod partikolari il-konċentrazzjoni tagħhom qrib jew taħt it-tagħmir tas-sajd, se jkun limitat għal FAD b'derivanti aritifiċjali msejħa ekoloġiċi li d-disinn, il-kostruzzjoni u l-implimentazzjoni tagħhom iridu jkunu tali li jevitaw kull qbid inċidentali mit-tagħmir ta' krustaċej, klieb il-baħar u fkieren. Il-materjali li minnhom ikun magħmul dan it-tagħmir awżiljari għandu jkun bijodegredabbli. It-tqassim u l-użu ta' dawn l-FADs artifiċjali li jżommu fil-wiċċ tal-baħar għandhom jikkonformaw mar-rakkomandazzjonijiet u mar-riżoluzzjonijiet tal-IOTC.

KAPITOLU IV

Taqsima 1

Sistema ta' rappurtar tal-qabdiet u tal-isforz tas-sajd

1.            Ġurnal ta’ abbord tas-sajd

1.1.    Il-kaptan ta' bastiment tas-sajd tal-UE li qed jistad skont il-Ftehim għandu jżomm ġurnal ta' abbord tas-sajd skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-IOTC għall-bastimenti bil-konz u għall-bastimenti bit-tartarun.

1.2.    Il-ġurnal ta’ abbord tas-sajd għandu jimtela mill-kaptan għal kull jum li fih il-bastiment ikun fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

1.3.    Il-kaptan għandu jikteb kuljum, fil-ġurnal ta’ abbord tas-sajd, il-kwantità ta’ kull speċi, identifikata bil-Kodiċi Alfa 3 tal-FAO tagħha, maqbuda u miżmuma abbord, espressa f’kilogrammi ta’ piż ħaj jew, fejn ikun meħtieġ, l-għadd ta’ ħut individwali. Għal kull speċi ewlenija, il-kaptan għandu jsemmi wkoll meta ma jinqabad xejn, il-qabdiet inċidentali u l-iskartar tal-ħut.

1.4.    Il-ġurnal ta’ abbord tas-sajd għandu jimtela b’mod li jkun jista’ jinqara, b’ittri kapitali, u għandu jiġi ffirmat mill-kaptan.

1.5.    Il-kaptan għandu jkun responsabbli għall-preċiżjoni tad-dejta rreġistrata fil-ġurnal ta’ abbord tas-sajd.

2.            Rappurtar tal-qabdiet

2.1.    Il-kaptan għandu jinnotifika l-qabdiet tal-bastiment billi jibgħat lill-Madagaskar il-ġurnali ta’ abbord tas-sajd tiegħu għall-perjodu li fih kien preżenti fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

2.2.    Sa meta tiddaħħal is-sistema elettronika ta’ rappurtar tad-dejta dwar is-sajd imsemmija fil-punt 3 ta’ din it-Taqsima, il-ġurnali ta’ abbord tas-sajd għandhom jintbagħtu b’wieħed mill-modi li ġejjin:

2.2.1.  meta bastiment tas-sajd ikun għaddej minn port tal-Madagaskar, l-oriġinali ta’ kull ġurnal ta’ abbord tas-sajd għandha tingħata lir-rappreżentant lokali tal-Madagaskar, li għandu jikkonferma bil-miktub li rċieva dan id-dokument;

2.2.2.  meta bastiment tas-sajd ikun ħiereġ miż-żoni tas-sajd tal-Madagaskar mingħajr ma jgħaddi l-ewwel minn port tal-Madagaskar, għandha tintbagħat il-kopja oriġinali ta’ kull ġurnal ta’ abbord tas-sajd:

· immedjatament b'format skenjat bil-posta elettronika lill-indirizzi tal-posta elettronika mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti tal-Madagaskar;

jew, fin-nuqqas ta' dan:

· bil-feks, lin-numri kkomunikati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Madagaskar, jew

· fi żmien perjodu ta' 7 ijiem tax-xogħol wara l-wasla fi kwalunkwe port ieħor, u f'kull każ ieħor fi ħdan perjodu ta' 15-il ġurnata xogħol wara li l-bastiment ikun telaq miż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, bil-posta, fl-indirizz mogħti fl-Appendiċi 9.

2.3.    Il-kaptan għandu jibgħat kopja tal-ġurnali ta’ abbord tas-sajd kollha lill-UE u lill-awtorità kompetenti tal-Istat tal-bandiera tiegħu. Il-kaptan għandu jibgħat ukoll kopja tal-ġurnali kollha ta’ abbord tas-sajd:

· lill-USTA – l-Unità Statistika dwar it-Tonn ta’ Antsiranana

u lil wieħed mill-istituti xjentifiċi li ġejjin:

· l-IRD (Institut de Recherche pour le Développement);

· l-IEO (Instituto Español de Oceanografía);

· l-IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

2.4.    Ir-ritorn tal-bastiment fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar fil-perjodu ta’ validità tal-awtorizzazzjoni tas-sajd tiegħu għandu jwassal għal dikjarazzjoni dwar il-qbid ġdida.

2.5.    Fejn id-dispożizzjonijiet dwar id-dikjarazzjoni dwar il-qbid ma jitħarsux, il-Madagaskar jista’ jissospendi l-awtorizzazzjoni tas-sajd tal-bastiment ikkonċernat sakemm tinkiseb id-dikjarazzjoni dwar il-qbid li tkun nieqsa, u jista’ jippenalizza lil sid il-bastiment skont id-dispożizzjonijiet rilevanti skont il-leġiżlazzjoni tal-Madagaskar fis-seħħ. Jekk ir-reat jiġi ripetut, il-Madagaskar jista’ jirrifjuta li jġedded l-awtorizzazzjoni tas-sajd.

2.6.    Il-Madagaskar għandu jinforma lill-UE bil-penali kollha aplikabbli f'dan il-kuntest fl-istess waqt li jinnotifika lil sid il-bastiment.

3.            Dħul fis-seħħ ta' sistema elettronika ta’ rappurtar tad-dejta dwar is-sajd (ERS)

Iż-żewġ Partijiet jaqblu li jużaw sistema elettronika ta’ rappurtar tad-dejta dwar is-sajd abbażi tal-linji gwida li jinsabu fl-Appendiċi 8. Il-partijiet jimpenjaw ruħhom li s-sistema ssir operazzjonali fi żmien sitt xhur mill-applikazzjoni provviżorja ta' dan il-Protokoll.

4.            Dikjarazzjonijiet kull tliet xhur u kull sena dwar il-qabdiet u dwar l-isforz tas-sajd

4.1.    Dikjarazzjonijiet kull tliet xhur

4.1.1.  Jekk is-sistema elettronika għad-dikjarazzjoni tad-dejta tas-sajd imsemmija fil-punt 3 ta' din it-Taqsima mhijiex operazzjonali, l-UE għandha tinnotifika lill-Madagaskar, qabel it-tmiem tat-tielet xahar ta' kull tliet xhur, bid-dejta li tirrelata mal-qabdiet u mal-isforz tas-sajd (għadd ta' ġranet fuq il-baħar) għal kull kategorija li hemm stipulazzjoni dwarha f'dan il-Protokoll u li tikkorrispondi mat-tliet xhur ta' qabel, skont il-mudell prevvist fl-Appendiċi 5 ta' dan l-Anness.

4.1.2.  Din id-dejta aggregata mill-ġurnali ta' abbord tas-sajd għandha titqies provviżorja san-notifika tal-UE b'dikjarazzjoni annwali definittiva tal-qabdiet u l-isforz tas-sajd.

4.2.    Dikjarazzjonijiet annwali

4.2.1.  Għal kull bastiment tat-tonn bit-tartarun u kull bastiment bil-konz tal-wiċċ awtorizzat li jistad fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, l-UE se tfassal dikjarazzjoni annwali dwar il-qabdiet u l-isforz tas-sajd (għadd ta' ġranet fuq il-baħar), għal kull speċi u skont ix-xahar, abbażi tad-dejta tal-qabda vvalidata mill-amministrazzjonijiet nazzjonali tal-Istati tal-bandiera u wara analiżi mwettqa mill-istituti tar-riċerka dwar is-sajd tal-Unjoni Ewropea msemmija hawn fuq permezz ta' kontroverifika tad-dejta disponibbli fil-ġurnali ta' abbord, fir-rapporti dwar l-iżbark, fin-noti tal-bejgħ u fejn xieraq, fir-rapporti ta' osservazzjoni xjentifiċi.

4.2.2.  Il-metodoloġija użata mill-istituti ta' riċerka dwar is-sajd tal-Unjoni Ewropea biex jiġu analizzati l-livell u l-kompożizzjoni tal-qabdiet fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar hija kondiviża bejn l-USTA (l-Unità Statistika dwar it-Tonn ta' Antsiranana), iċ-ĊMS tal-Madagaskar u l-Ministeru għar-Riżorsi tas-sajd u d-Dipartiment tas-Sajd għall-Istatistika u l-Ipprogrammar.

5.            Dikjarazzjoni tat-tariffi għall-bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun u l-bastimenti tas-sajd bil-konz tal-wiċċ

5.1.    Abbażi tad-dikjarazzjoni annwali tal-qabdiet u tal-isforzi msemmija fil-Paragrafu 4.2 ta' din it-Taqsima u fir-rigward ta' kull bastiment tat-tonn bit-tartarun u kull bastiment bil-konz tal-wiċċ li ġew awtorizzati li jistaħdu matul is-sena ta' qabel fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, l-UE għandha tfassal dikjarazzjoni finali tat-tariffi dovuti mill-bastiment fir-rigward tal-istaġun annwali tiegħu għas-sena kalendarja preċedenti.

5.2.    Ir-rappurtar annwali tal-qabdiet u tal-isforz u d-dikjarazzjoni finali tat-tariffi għandhom jintbagħtu mill-UE lill-Madagaskar qabel il-31 ta' Lulju tas-sena li ssegwi s-sena li fiha jkunu saru l-qabdiet, bħala konferma.

5.3.    Il-Madagaskar għandu jinnotifika lill-UE meta jaslulu dawn id-dikjarazzjonijiet u n-notifika u jista' jitlob kwalunkwe kjarifiki li huwa jikkunsidra li hemm bżonn.

5.3.1.  F'każijiet bħal dawn, l-UE għandha tikkuntattja lill-amministrazzjonijiet tal-Istati tal-bandiera u lill-istituti nazzjonali relevanti mill-UE, u tibgħat lill-Madagaskar l-informazzjoni addizzjonali mitluba fi żmien 20 ġurnata tax-xogħol.

5.3.2   Jekk ikun hemm bżonn, laqgħa speċjali tal-grupp ta' ħidma xjentifiku li jkunu mistiedna għaliha rappreżentanti tal-istituti nazzjonali relevanti mill-UE u mill-Madagaskar, tista' tiġi kkonvokata għall-iskop ta' eżaminar tad-dejta tal-qabdiet u tal-metodoloġiji użati għall-kontroverifika tal-informazzjoni.

5.4.    Il-Madagaskar għandu 30 ġurnata tax-xogħol wara d-data tan-notifika prevista fil-punt 5.3 ta' din it-Taqsima biex jikkontesta d-dikjarazzjoni annwali tal-qabdiet u tal-isforz u d-dikjarazzjoni finali tat-tariffi, abbażi ta' prova dokumentata.

5.4.1.  F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin fil-Kumitat Konġunt.

5.4.2.  Jekk ma jkunx hemm nuqqas ta' qbil u ladarba dan il-perjodu ta' żmien jiskadi, il-Partijiet għandhom jikkunsidraw id-dikjarazzjoni annwali tal-qabdiet u tal-isforz tas-sajd u r-rendikont finali tal-kontijiet bħala adottati.

5.5.    Fejn id-dikjarazzjoni finali tkun ikbar mit-tariffa b’rata fissa antiċipata mħallsa biex tinkiseb l-awtorizzazzjoni tas-sajd, sid il-bastiment għandu jħallas il-bilanċ pendenti lill-Madagaskar sat-30 ta’ Settembru tas-sena li tkun għaddejja. Meta l-kalkolu finali jkun inqas mill-imposta b’rata fissa mistennija, l-ammont li jifdal ma jistax jiġi kklejmjat mill-ġdid minn sid il-bastiment.

Taqsima 2

Dħul u ħruġ miż-żona tas-sajd tal-Madagaskar

1.            Il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea li joperaw skont dan il-Protokoll fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar għandhom jinnotifikaw, mill-inqas tliet sigħat minn qabel, lill-awtoritajiet relevanti tal-Madagaskar, bl-intenzjoni tagħhom li jidħlu jew li jitilqu miż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

2.            Meta jkunu qed jinnotifikaw id-dħul tagħhom fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar jew il-ħruġ tagħhom minnhom, il-kaptani tal-bastimenti għandhom jibagħtu wkoll il-pożizzjoni tagħhom, kif ukoll il-kwantitajiet stmati ta' kull speċi, li diġà jkollhom maqbudin u miżmumin abbord, identifikati bil-Kodiċi Alfa 3 tal-FAO tagħhom, mogħtija f’kilogrammi ta’ piż ħaj jew, fejn ikun meħtieġ, fl-għadd ta’ ħut individwali, mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 2 tal-Appendiċi 8. Din l-informazzjoni għandha tintbagħat permezz tal-posta elettronika jew permezz ta’ feks jew permezz ta' messaġġ bir-radju fl-indirizzi mogħtija fl-Appendiċi 9.

3.            L-awtoritajiet tal-Madagaskar għandhom jirrikonoxxu l-wasla tal-posta elettronika billi jirrispondu lura permezz tal-posta elettronika.

4.            Bastiment li jinqabad jistad mingħajr ma jkun avża liċ-ĊMS tal-Madagaskar għandu jitqies bħala bastiment mingħajr awtorizzazzjoni tas-sajd, u għalhekk jistgħu jsirulu s-sanzjonijiet previsti fil-liġi tal-Madagaskar li tkun fis-seħħ.

5.            L-indirizz tal-posta elettronika, in-numru tal-feks u tat-telefown, u l-koordinati tar-radju tal-ĊMS tal-Madagaskar għandhom jinhemżu mal-awtorizzazzjoni tas-sajd.

6.            Il-Madagaskar għandu jinforma immedjatament lill-UE u lill-bastimenti kkonċernati b'kull tibdil fl-indirizz tal-posta elettronika, fin-numru tal-feks u fil-frekwenza radju.

Taqsima 3

Trażbord u żbark

1.            L-operazzjonijiet kollha ta' trażbord fuq il-baħar huma pprojbiti.

2.            Operazzjoni ta' trażbord fl-ilmijiet tal-Madagaskar tista' ssir f'port tal-Madagaskar identifikat proprju għal dak l-iskop wara awtorizzazzjoni minn qabel miċ-ĊMS tal-Madagaskar u taħt il-kontroll tal-ispetturi tas-sajd mill-Madagaskar.

3.            Il-portijiet tas-sajd magħżula għal dawn l-operazzjonijiet tat-trażbord fil-Madagaskar huma Antsiranana għall-bastimenti tas-sajd bit-tartarun, u Toliary, Ehoala, Toamasina u Mahajanga għall-bastimenti tas-sajd bil-konz.

4.            Sid bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea, jew ir-rappreżentant tiegħu, li jkunu jixtiequ jiżbarkaw jew jittrażbordaw f'port tal-Madagaskar, għandhom b'mod simultanju jipprovdu liċ-ĊMS u lill-awtorità tal-port tal-Madagaskar l-informazzjoni li ġejja mill-inqas 72 siegħa minn qabel:

· l-isem u n-numru tar-reġistrazzjoni fir-reġistru tal-bastimenti tas-sajd tal-IOTC tal-bastiment tas-sajd involut fit-trażbord jew fl-iżbark;

· il-port tal-iżbark jew tat-trażbord u, meta jkun il-każ, l-ismijiet tal-bastiment tal-merkanzija;

· id-data u l-ħin skedati għall-iżbark jew għat-trażbord;

· il-kwantità ta’ kull speċi għat-trażbord jew għall-iżbark, identifikata permezz tal-Kodiċi Alfa 3 tal-FAO tagħha u espressa f’kilogrammi ta’ piż tal-ħut ħaj jew, jekk ikun il-każ, f’għadd ta' ħut individwali;

· id-destinazzjoni tal-qabdiet li jkunu se jiġu ttrażbordati jew li jkunu se jinħattu l-art.

5.            Wara li jeżamina l-informazzjoni msemmija fil-punt 4 ta' din it-Taqsima u fi żmien 24 siegħa wara n-notifika, iċ-ĊMS fil-Madagaskar għandu jagħti awtorizzazzjoni minn qabel tal-iżbark jew tat-trażbord lil sid il-bastiment jew lir-rappreżentant tiegħu.

6.            It-trażbord u l-iżbark huma meqjusa bħala ħruġ miż-żona tas-sajd tal-Madagaskar. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet imsemmija fit-Taqsima 2 ta' dan il-Kapitolu għandhom japplikaw.

7.            Wara t-trażbord jew l-iżbark, sid il-bastiment jew ir-rappreżentant tiegħu għandhom jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom li jwettqu attivitajiet tas-sajd fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, jew li jitilqu miż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

8.            Kull trażbord jew żbark li ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet fil-punti 1 sa 7 hawn fuq għandu jkun ipprojbit fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar. Kwalunkwe persuna li tikser din id-dispożizzjoni għandha teħel il-pieni previsti mil-liġi li hemm fis-seħħ fil-Madagaskar.

9.            B'konformità mar-Reżoluzzjoni applikabbli tal-IOTC, il-bastimenti bit-tartarun tal-UE li jħottu l-qabdiet l-art f’port tal-Madagaskar għandhom ifittxu li jagħmlu l-qabdiet inċidentali tagħhom disponibbli għall-kumpaniji lokali tal-ipproċessar bil-prezz tas-suq lokali. Fuq talba ta' sidien il-bastimenti tas-sajd tal-UE, id-Direttorati Reġjonali tal-Ministeru responsabbli mill-Ispeċijiet tal-Ħut u mis-Sajd fil-Madagaskar għandhom jipprovdu lista u dettalji tal-kuntatt tal-kumpaniji lokali tal-ipproċessar.

10.          Il-bastimenti tas-sajd għat-tonn tal-Unjoni Ewropea li jiżbarkaw minn jeddhom f'port fil-Madagaskar, jibbenefikaw minn tnaqqis ta' EUR 5 għal kull tunnellata tonn maqbud fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar fuq it-tariffa indikata fil-punt 3.1 tal-Kapitolu II ta' dan l-Anness għall-kategorija tas-sajd tal-bastiment ikkonċernat. Jingħata tnaqqis supplimentari ta’ EUR 5 għal kull tunnellata fil-każ li l-prodotti tas-sajd jinbiegħu lil fabbrika tal-ipproċessar fil-Madagaskar.

Taqsima 4

Sistema ta’ monitoraġġ bis-satellita (VMS)

1.            Messaġġi dwar il-pożizzjoni tal-bastimenti – is-sistema tal-VMS

1.1.    Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea li jkollhom awtorizzazzjoni tas-sajd għandhom ikunu mgħammra b’sistema ta’ monitoraġġ bis-satellita (Sistema ta’ Monitoraġġ tal-Bastimenti – VMS) li tippermetti l-komunikazzjoni awtomatika u kontinwa tal-pożizzjoni tagħhom, kull siegħa, liċ-ċentru għall-kontroll tas-sajd (iċ-Ċentru tal-Monitoraġġ tas-Sajd – iċ-ĊMS) tal-Istat tal-bandiera tagħhom.

1.2.    Kull messaġġ dwar il-pożizzjoni jrid ikun ikkonfigurat skont il-format stipulat fl-Appendiċi 7 ta' dan l-Anness, u għandu jkun fih:

· l-identifikazzjoni tal-bastiment;

· il-pożizzjoni ġeografika l-iżjed riċenti tal-bastiment (il-lonġitudni, il-latitudni), b’marġni ta’ żball tal-pożizzjoni ta’ inqas minn 500 metru, u b’intervall ta’ kunfidenza ta’ 99 %;

· id-data u l-ħin li fihom tkun ġiet irreġistrata l-pożizzjoni;

· il-veloċità u r-rotta tal-bastiment.

1.3.    L-ewwel pożizzjoni rreġistrata wara d-dħul fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar għandha tkun identifikata bil-kodiċi “ENT”. Il-pożizzjonijiet kollha ta’ wara għandhom jiġu identifikati bil-kodiċi “POS”, bl-eċċezzjoni tal-ewwel pożizzjoni rreġistrata wara l-ħruġ miż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, li għandha tiġi identifikata bil-kodiċi “EXI”.

1.4.    Iċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera għandu jiżgura l-ipproċessar awtomatiku u, jekk ikun meħtieġ, it-trażmissjoni elettronika tal-messaġġi dwar il-pożizzjoni. Il-messaġġi dwar il-pożizzjoni għandhom jiġu rreġistrati b’mod sigur u għandhom jinżammu għal perjodu ta’ tliet snin.

2.            Trażmissjoni min-naħa tal-bastiment f’każ ta’ ħsara fis-sistema tal-VMS

2.1.    Il-kaptan għandu jiżgura f’kull ħin li s-sistema tal-VMS tal-bastiment tiegħu tkun qed taħdem bis-sħiħ u li l-messaġġi dwar il-pożizzjoni jkunu qed jiġu trażmessi b’mod korrett liċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera.

2.2.    Il-bastimenti tal-UE li jistadu b’sistemi tal-VMS difettużi mhumiex awtorizzati jidħlu fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

2.3.    Fil-każ ta' ħsara wara d-dħul fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, il-VMS tal-bastiment għandu jissewwa jew jinbidel fi żmien ħmistax. Wara dak il-perjodu, il-bastiment ma għandux jibqa’ awtorizzat jistad fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

2.4.    Il-bastimenti li jkunu qegħdin jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar b’sistema tal-VMS difettuża għandhom jibagħtu l-messaġġi dwar il-pożizzjoni tagħhom permezz ta’ ittra elettronika, bil-feks jew permezz tar-radju liċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera u tal-Madagaskar, mill-inqas kull erba’ sigħat, u għandhom jipprovdu l-informazzjoni obbligatorja kollha mniżżla fil-paragrafu 1.2 ta’ din it-Taqsima.

3.            Komunikazzjoni sigura tal-messaġġi dwar il-pożizzjoni lill-Madagaskar

3.1.    Iċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera għandu jibgħat awtomatikament il-messaġġi dwar il-pożizzjoni tal-bastimenti kkonċernati liċ-ĊMS tal-Madagaskar. Iċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera u tal-Madagaskar għandhom jiskambjaw l-indirizzi elettroniċi ta’ kuntatt tagħhom u għandhom jgħarrfu minnufih lil xulxin b’kull tibdil f’dawn l-indirizzi.

3.2.    It-trażmissjoni tal-messaġġi dwar il-pożizzjoni bejn iċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera u tal-Madagaskar għandha ssir b’mod elettroniku bl-użu ta’ sistema sigura ta’ komunikazzjoni.

3.3.    Iċ-ĊMS tal-Madagaskar għandu jgħarraf liċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera u lill-UE b’kull interruzzjoni fil-wasla tal-messaġġi konsekuttivi dwar il-pożizzjoni minn bastiment li jkollu awtorizzazzjoni tas-sajd, meta l-bastiment ikkonċernat ma jkunx innotifika l-ħruġ tiegħu miż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

4.            Funzjonament ħażin tas-sistema ta’ komunikazzjoni

4.1.    Il-Madagaskar għandu jiżgura li t-tagħmir elettroniku tiegħu ikun kompatibbli ma’ dak taċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera u għandu jgħarraf lill-UE minnufih b’kull nuqqas ta’ funzjonament rigward il-komunikazzjoni u l-wasla tal-messaġġi dwar il-pożizzjoni bil-għan li tinstab soluzzjoni teknika mill-aktar fis possibbli.

4.2.    Il-Kumitat Konġunt għandu jipprova jsolvi kwalunkwe tilwim li jista’ jirriżulta minn dan.

4.3.    Il-kaptan għandu jitqies responsabbli għal kull manipulazzjoni ppruvata tas-sistema tal-VMS tal-bastiment li jkollha l-għan li tfixkel l-operat tagħha jew li tiffalsifika l-messaġġi tagħha dwar il-pożizzjoni tal-bastiment. Kull ksur għandu jkun suġġett għall-pieni previsti mil-leġiżlazzjoni tal-Madagaskar li tkun fis-seħħ.

5.            Bidla fil-frekwenza tal-messaġġi dwar il-pożizzjoni

5.1.    Abbażi ta’ evidenza ddokumentata li tipprova ksur, iċ-ĊMS tal-Madagaskar jista’ jsaqsi liċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera, filwaqt li jibgħat kopja wkoll lill-UE, biex inaqqas l-intervall li bih il-bastiment jibgħat il-messaġġi dwar il-pożizzjoni għal kull tletin minuta għall-perjodu stabbilit tal-investigazzjoni.

5.2.    Iċ-ĊMS tal-Madagaskar għandu jibgħat din l-evidenza ddokumentata liċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera u lill-UE.

5.3.    Iċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera għandu jibgħat minnufih il-messaġġi dwar il-pożizzjoni liċ-ĊMS tal-Madagaskar skont il-frekwenza mnaqqsa.

5.4.    Wara dan, iċ-ĊMS tal-Madagaskar għandu jinnotifika minnufih liċ-Ċentru tal-Kontroll tal-Istat tal-bandiera u lill-UE bit-tmiem tal-proċedura ta’ spezzjoni.

5.5.    Fi tmiem il-perjodu stabbilit tal-investigazzjoni, iċ-ĊMS tal-Madagaskar għandu jgħarraf liċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera u lill-UE b’kull segwitu li jkun meħtieġ.

6.            Validità tal-messaġġ tal-VMS f’każ ta’ tilwim

Id-dejta dwar il-pożizzjoni mogħtija mis-sistema tal-VMS biss għandha titqies awtentika f’każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn il-Partijiet.

Taqsima 5

Osservaturi

1.            Osservazzjoni tal-attivitajiet tas-sajd

1.1.    Iż-żewġ Partijiet jirrikonoxxu l-importanza li jirrispettaw l-obbligi li ġejjin mir-riżoluzzjonijiet applikabbli tal-IOTC fir-rigward tal-Programm tal-Osservatur Xjentifiku.

1.2.     Għal finijiet ta' konformità ma' dawn l-obbligi, id-dispożizzjonijiet applikabbli għal osservaturi huma kif ġej:

1.2.1.  Fuq talba tal-awtoritajiet tal-Madagaskar, il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea awtorizzati li jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar għandhom itellgħu abbord osservaturi li jirrappreżentaw 10 % tal-għadd totali ta' bastimenti li huma awtorizzati li jistadu, skont il-kategorija tas-sajd kif imsemmi fil-Kapitolu I.

1.2.2.  L-osservaturi għandhom ikunu responsabbli milli jiżguraw l-applikazjoni tad-dispożizzjonijiet previsti fir-reżoluzzjonijiet tal-IOTC imsemmija fil-punt 1.1 jew ta' kwalunkwe bżonn ieħor biex tinġabar informazzjoni xjentifika identifikata mill-istitut nazzjonali relevanti tal-Madagaskar jew mill-grupp ta' ħidma xjentifika konġunta.

1.2.3.  L-osservaturi jinħatru mill-awtoritajiet kompetenti tal-Madagaskar.

1.3.    Il-bastimenti li għandhom tunnellaġġ inferjuri jew ugwali għal 100 TG huma eżentati mid-dispożizzjonijiet previsti f'din it-Taqsima.

2.            Bastimenti u osservaturi magħżulin

2.1.    Fil-mument tal-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet tas-sajd, il-Madagaskar għandu jippubblika u, jekk ikun hemm bżonn, jaġġorna lista tal-bastimenti magħżula biex itellgħu osservatur abbord skont l-objettivi msemmija fil-punt 1.2.2 hawn fuq.

2.2.    Il-Madagaskar għandu jibgħat din il-lista lill-UE b'mod elettroniku, immedjatament wara l-ħruġ jew l-aġġornament tal-lista. Jekk wieħed mill-bastimenti magħżula m'għandux spazju biżżejjed, u jekk dan in-nuqqas huwa ddokumentat kif xieraq u indikat minħabba raġunijiet ta' sikurezza, partikolarment relatati ma' atti ta' piraterija, l-Unjoni Ewropea u l-Madagaskar għandhom jemendaw il-lista tal-bastimenti magħżula sabiex jirriflettu din is-sitwazzjoni, filwaqt li xorta waħda jiggarantixxu li l-objettiv imsemmi fil-paragrafu 1.2.1. jintlaħaq.

2.3.    Ladarba l-lista tal-bastimenti magħżula biex itellgħu osservatur abbord tkun ġiet iffinalizzata, il-Madagaskar għandu jinforma b'mod simultanju lil sidien il-bastimenti jew lill-aġenti tagħhom, bil-bastimenti li għandhom iħallu osservatur jimbarka meta jkunu qed joperaw fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

2.4.    Ladarba d-data tal-iżbark tkun ġiet miftiehma bejn l-awtoritajiet tal-Madagaskar u sid il-bastiment li jkun ġie magħżul kif imsemmi fil-punt 7.2 ta' din it-Taqsima, il-Madagaskar għandu jinforma lill-UE u lil sid il-bastimenti, jew lill-aġent tiegħu, bl-isem u bid-dettalji tal-osservaturi li jkunu ġew maħtura.

2.5.    Il-Madagaskar għandu jinforma immedjatament lill-UE u lis-sidien tal-bastimenti tal-Unjoni Ewropea kkonċernati, jew lir-rappreżentanti tagħhom, bi kwalunkwe bidla fil-bastimenti u fl-osservaturi magħżula skont il-punti 2.1 u 2.3 ta' din it-Taqsima.

2.6.    Il-Madagaskar u l-UE għandhom jagħmlu kull sforz, f'kollaborazzjoni mal-Istati Kostali l-oħra tal-Oċean Indjan tal-Lbiċ, biex jiżviluppaw implimentazzjoni reġjonali miftiehma tal-programm tal-osservaturi, b'mod partikolari fuq l-inizjattiva tal-IOTC.

2.7.    Bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea magħżul biex itella' abbord osservatur skont il-punt 2.1 għandu jiġi eżentat milli jikkonforma ma' dan l-obbligu jekk ikun hemm diġà osservatur abbord u dan ikun se jibqa' abbord matul iż-żmien ippjanat, sakemm dan l-osservatur:

· huwa rikonoxxut permezz tal-programm tal-osservaturi reġjonali li l-Madagaskar u l-UE huma msieħba fih, jew;

· ikun ittella' abbord b'riżultat ta' obbligi li huma ekwivalenti għal dawk imsemmija fil-punt 1.2.2 ta' din it-Taqsima u li hemm dispożizzjoni dwarhom fi Ftehimiet oħra ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u Stati Kostali oħra fl-Oċean Indjan tal-Lbiċ;

· huwa f'qagħda li jissodisfa l-objettivi previsti fil-paragrafi 1.2.1 u 8 ta' din it-Taqsima u jista' jittrażmetti liċ-ĊMS tal-Madagaskar l-osservazzjonijiet tiegħu waqt li l-bastiment ikun preżenti fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

2.8.    L-osservaturi m’għandhomx iqattgħu iżjed ħin abbord il-bastiment milli għandhom bżonn biex iwettqu dmirijiethom.

3.            Kontribuzzjoni finanzjarja tas-sidien

3.1.    Mingħajr preġudizzju għal programm tal-osservaturi miftiehem fil-livell reġjonali, hekk kif imsemmi fil-punt 2.6 ta' din it-Taqsima u fir-rigward ta' kwalunkwe osservatur maħtur mill-Madagaskar li jrid jittella' abbord bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea, sid il-bastiment għandu jikkontribwixxi s-somma ta' EUR 20 għal kull ġurnata li l-osservatur ikun qiegħed abbord. Dan l-ammont huwa ddepożitati mis-sidien fil-Programm tal-Osservaturi mmaniġġjat miċ-ĊMS tal-Madagaskar.

3.2.    L-ispejjeż kollha tal-mobilizzazzjoni u tad-demobilizzazzjoni bejn il-port tal-imbarkazzjoni jew tad-diżembarkazzjoni u r-residenza abitwali tal-osservatur tal-Madagaskar għandhom jiġġarrbu minn sid il-bastiment.

4.            Il-paga tal-osservatur

Is-salarju u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-osservatur maħtur mill-Madagaskar jitħallsu mill-awtoritajiet tal-Madagaskar.

5.            Il-kundizzjonijiet tal-imbark

5.1.    Il-kundizzjonijiet tal-imbark tal-osservatur, b’mod partikolari t-tul ta’ żmien preżenti abbord, għandhom jiġu ddefiniti bi ftehim reċiproku bejn sid il-bastiment jew l-aġent lokali tiegħu u l-Madagaskar.

5.2.    Meta jkun abbord, l-osservatur għandu jiġi ttrattat bħala uffiċjal. Madankollu, l-ilqugħ tal-osservatur abbord għandu jqis l-istruttura teknika tal-bastiment.

5.3.    Sid il-bastiment għandu jħallas l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni u tal-ikel għall-osservatur abbord il-bastiment.

5.4.    Il-kaptan għandu jieħu l-miżuri kollha li jaqgħu fir-responsabbiltà tiegħu sabiex jiżgura s-sikurezza fiżika u l-benessri ġenerali tal-osservatur.

5.5.    L-osservatur għandu jingħata aċċess għal kull faċilità meħtieġa sabiex iwettaq dmirijietu. Il-kaptan tal-bastiment għandu jiżgura li l-osservatur ikollu aċċess għall-mezzi ta’ komunikazzjoni u għal kwalunkwe dokument abbord, kif ukoll għad-dokumenti marbutin mal-attivitajiet tas-sajd tal-bastiment, b’mod partikolari l-ġurnal ta’ abbord tas-sajd, il-ġurnal dwar l-iffriżar u l-ġurnal tan-navigazzjoni, kif ukoll għall-partijiet tal-bastiment marbutin b’mod dirett ma’ dmirijiethom.

6.            Obbligi tal-osservatur

Waqt li jkun abbord l-osservatur għandu:

· jieħu l-miżuri x-xierqa kollha biex ma jinterrompix u ma jfixkilx l-operazzjonijiet tas-sajd;

· jirrispetta l-proprjetà u t-tagħmir li jkun hemm abbord;

· jirrispetta n-natura kunfidenzjali ta’ kull dokument tal-bastiment.

7.            L-imbark u l-iżbark tal-osservatur

7.1.    L-osservatur għandu jimbarka f’port magħżul minn sid il-bastiment.

7.2.    Sid il-bastiment jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jinnotifika lill-Madagaskar, b’perjodu ta’ notifika ta’ 10 ijiem qabel l-imbark, dwar id-data, il-ħin u l-port tal-imbark tal-osservatur. Jekk l-osservatur jimbarka f’pajjiż barrani, sid il-bastiment għandu jħallas l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tat-tranżitu (inklużi l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni u tal-ikel) tiegħu lejn il-port tal-imbark.

7.3.    F’każ li l-osservatur ma jippreżentax ruħu għall-imbark sa 12 -il siegħa wara d-data u l-ħin miftiehma, sid il-bastiment jinħall awtomatikament mill-obbligu tiegħu li jtella’ abbord lil dan l-osservatur. Huwa għandu jkun ħieles li jitlaq il-port u jibda l-operazzjonijiet tas-sajd.

7.4.    Meta l-osservatur ma jiżbarkax f’port tal-Madagaskar, sid il-bastiment għandu jħallas l-ispejjeż tal-vjaġġ u tat-tranżitu (inklużi l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni u tal-ikel) tiegħu biex jerġa' lura lejn id-domiċilju abitwali tiegħu fil-Madagaskar.

7.5.    Fil-każ li l-bastiment ma jippreżentax ruħu fil-mument stabbilit f'port magħżul minn qabel għall-imbark ta' osservatur, sid il-bastiment huwa obbligat iħallas l-ispejjeż tan-nuqqas tal-imbark tal-osservatur matul l-istennija fil-port (l-akkomodazzjoni, l-ikel).

7.6.    Jekk il-bastiment ma jasalx, il-Madagaskar jista' jissospendi l-awtorizzazzjoni tas-sajd ikkonċernata u japplika l-penali previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Madagaskar li hemm fis-seħħ, ħlief fil-każ ta' forza maġġuri nnotifikata liċ-ĊMS tal-Madagaskar. Fil-każ tal-aħħar, sid il-bastiment għandu jaqbel, flimkien mal-awtoritajiet tal-Madagaskar, dwar data ġdida għall-imbarkazzjoni tal-osservatur u l-bastiment ma jistax iwettaq attivitajiet ta' sajd fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar sakemm l-osservatur ma jkunx ittella' abbord. Il-Madagaskar għandu jinforma immedjatament lill-UE u lil sid il-bastiment dwar il-miżuri mittieħda skont dan il-punt.

8.            Kompiti tal-osservatur

8.1.    L-osservatur għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

8.1.1.  Jiġbor l-informazzjoni kollha li tirrelata mal-attivitajiet tas-sajd tal-bastiment, b'mod partikolari fir-rigward ta':

· l-irkapti tas-sajd użati;

· il-pożizzjoni tal-bastiment waqt l-attivitajiet tas-sajd;

· il-volumi jew, fejn xieraq, l-għadd ta' ħut maqbud għal kull speċi fil-mira u kull speċi assoċjata, kif ukoll l-għadd ta' qabdiet aċċidentali u inċidentali;

· l-għadd stmat tal-qabdiet miżmuma abbord u ta' dawk mormija;

8.1.2.  Iwettaq il-kampjuni bijoloġiċi previsti fil-programmi xjentifiċi.

8.2.    L-osservatur għandu jikkomunika ta' kuljum l-osservazzjonijiet tiegħu bir-radju, bil-feks jew bil-posta elettronika waqt li l-bastiment ikun qed jistad fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, inkluż il-volum ta’ qbid u ta' qbid inċidentali abbord, u kwalunkwe kompitu ieħor kif meħtieġ miċ-ĊMS tal-Madagaskar.

9.            Rapport tal-osservatur

9.1.    Qabel ma jitlaq il-bastiment, l-osservatur għandu jissottometti rapport tal-osservazzjonijiet tiegħu lill-kaptan tal-bastiment. Il-kaptan tal-bastiment għandu d-dritt jagħmel kummenti fir-rapport tal-osservatur. Ir-rapport għandu jiġi ffirmat mill-osservatur u mill-kaptan, li għandu jirċievi kopja tar-rapport. Fejn il-kaptan jirrifjuta li jiffirma r-rapport tal-osservatur, għandu jikteb fir-rapport ta’ spezzjoni r-raġunijiet għar-rifjut tiegħu u jniżżel il-frażi “nirrifjuta li niffirma”.

9.2.    L-osservatur għandu jibgħat ir-rapport tiegħu liċ-ĊMS tal-Madagaskar, li għandu jibgħat kopja tiegħu lill-UE fi żmien 15-il jum tax-xogħol mill-iżbark tal-osservatur.

Taqsima 6

Spezzjoni fuq il-baħar u fil-port

1.            L-ispezzjoni fuq il-baħar u fil-port, fid-dokk jew 'il barra mill-port, fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea li għandhom awtorizzazzjoni tas-sajd, għandha ssir minn bastimenti jew spetturi awtorizzati b'mod xieraq li jwettqu spezzjonijiet.

2.            Qabel l-imbark, l-ispetturi tal-Madagaskar għandhom jinfurmaw lill-kaptan tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea dwar id-deċiżjoni tagħhom li jagħmlu spezzjoni. L-ispezzjoni titwettaq mill-ispetturi tas-sajd. Qabel ma jinbdew l-ispezzjonijiet, l-ispetturi jridu jagħtu prova tal-identità u tal-kwalifiki tagħhom u tal-kamp ta' applikazzjoni tal-missjoni tagħhom.

3.            L-ispetturi għandhom jibqgħu abbord il-bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea għall-ħin meħtieġ sabiex iwettqu l-kompiti marbutin mal-ispezzjoni biss. Għandhom iwettqu l-ispezzjoni b’mod li jnaqqas kemm jista’ jkun l-impatt fuq il-bastiment, l-attività tas-sajd u l-merkanzija tiegħu.

3.1.    Il-Madagaskar jista' jawtorizza r-rappreżentanti tal-UE biex jipparteċipaw fl-ispezzjoni bħala osservaturi.

3.2.    Il-kaptan tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea għandu jiffaċilita l-imbark tal-ispetturi u għandu jiffaċilitalhom xogħolhom.

3.3.    Fi tmiem kull spezzjoni, l-ispetturi għandhom ifasslu rapport tal-ispezzjoni. Il-kaptan tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea għandu d-dritt jagħmel kummenti fir-rapport tal-ispezzjoni. Ir-rapport tal-ispezzjoni għandu jiġi ffirmat mill-ispettur li jkun qed ifasslu, kif ukoll mill-kaptan tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea. Fejn il-kaptan jirrifjuta li jiffirma r-rapport ta’ spezzjoni, għandu jikteb fir-rapport ta’ spezzjoni r-raġunijiet għar-rifjut tiegħu u jniżżel il-frażi “nirrifjuta li niffirma”.

3.4.    L-ispetturi għandhom jagħtu kopja tar-rapport tal-ispezzjoni lill-kaptan tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea qabel ma jħallu l-bastiment. Il-Madagaskar għandu jibgħat kopja tar-rapport tal-ispezzjoni lill-UE fi żmien 8 ijiem tax-xogħol minn meta l-ispetturi jirritornaw fuq l-art, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punt 1 tat-Taqsima 7 ta' dan l-Anness.

Taqsima 7

Ksur tar-regoli

1.            Trattament tal-ksur

1.1.    Kull ksur imwettaq fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar minn bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea li jkollu awtorizzazzjoni tas-sajd skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness u li kien is-suġġett ta' notifikazzjoni għandu jissemma f’rapport tal-ispezzjoni.

1.2.    Fil-każ ta' ksur imwettaq fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar minn bastiment tas-sajd tal-UE, in-notifika tal-ksur iddefinit u s-sanzjonijiet marbutin miegħu imposti fuq il-kaptan jew il-kumpanija tas-sajd għandhom jintbagħtu direttament lis-sidien tal-bastimenti skont il-proċeduri stabbiliti fil-Leġiżlazzjoni dwar is-Sajd tal-Madagaskar fis-seħħ.

1.3.    Kopja tar-rapport tal-ispezzjoni u n-notifika tal-ksur għandha tiġi trażmessa b'mod elettroniku mill-Madagaskar lill-UE fi żmien 72 siegħa.

1.4.    L-iffirmar tar-rapport tal-ispezzjoni mill-kaptan ma jippreġudikax id-dritt għad-difiża ta’ sid il-bastiment fil-konfront tal-ksur misjub.

2.            Detenzjoni tal-bastiment – Laqgħa ta’ informazzjoni

2.1.    Jekk jiġi stabbilit ksur, u jekk il-leġiżlazzjoni kurrenti tal-Madagaskar tippermetti dan, kull bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea li jkun wettaq ksur jista’ jiġi mġiegħel iwaqqaf l-attività tas-sajd tiegħu u jirritorna lejn port fil-Madagaskar, f’każ li jkun qed ibaħħar.

2.2.    Il-Madagaskar għandu jinnotifika lill-UE, b’mod elettroniku, fi żmien 24 siegħa b’kull detenzjoni ta’ bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea. In-notifika għandha ssemmi r-raġunijiet tal-arrest u/jew tad-detenzjoni, u għandha tkun akkumpanjata b'evidenza tal-ksur ikkonċernat.

2.3.    Qabel ma tittieħed kwalunkwe miżura kontra l-bastiment, il-kaptan, l-ekwipaġġ jew il-merkanzija, bl-eċċezzjoni ta’ miżuri mmirati għall-ħarsien tal-evidenza, il-Madagaskar jorganizza, mhux aktar tard minn jum ta’ xogħol wara n-notifika ta’ detenzjoni tal-bastiment, laqgħa ta’ informazzjoni sabiex jiġu ċċarati l-fatti li jkunu wasslu għad-detenzjoni tal-bastiment u sabiex jiġi spjegat x’azzjoni oħra tista’ tittieħed. Rappreżentant tal-Istat tal-bandiera u ta’ sid il-bastiment jista’ jattendi għal din il-laqgħa ta’ informazzjoni.

3.            Pieni għall-ksur – Proċedura ta’ kompromess

3.1.    Il-penalità għall-ksur stabbilit għandha tiġi ffissata mill-Madagaskar skont id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Madagaskar fis-seħħ.

3.2.    Meta s-soluzzjoni għall-ksur tkun tinvolvi proċeduri legali, qabel jingħata bidu għalihom, u sakemm il-ksur ma jkunx jinvolvi att kriminali, għandha tinbeda proċedura ta’ kompromess bejn l-awtoritajiet tal-Madagaskar u l-bastiment tal-UE sabiex jiġu stabbiliti t-termini tal-piena u l-livell tagħha. Il-proċedura ta’ kompromess għandha tintemm mhux aktar tard minn 72 siegħa wara n-notifika tad-detenzjoni tal-bastiment.

3.3.    Rappreżentant tal-Istat tal-bandiera tal-bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea jista' jipparteċipa f'din il-proċedura ta’ kompromess.

4.            Proċeduri legali - Garanzija bankarja

4.1.    Jekk il-proċedura ta’ kompromess tfalli u l-ksur jitressaq quddiem il-qorti kompetenti, sid il-bastiment li jkun wettaq il-ksur għandu jiddepożita garanzija bankarja f’bank magħżul mill-Madagaskar, li l-ammont tagħha, kif stabbilit mill-Madagaskar, ikun ikopri l-ispejjeż marbutin mad-detenzjoni tal-bastiment, il-multa stmata u kwalunkwe kumpens li jista’ jkun hemm ’il quddiem. Il-garanzija bankarja ma tistax tiġi rkuprata qabel ma jkunu ġew konklużi l-proċeduri legali.

4.2.    Il-garanzija bankarja għandha tiġi rrilaxxata u mogħtija lura lil sid il-bastiment mingħajr dewmien wara l-qtugħ tas-sentenza:

· kollha kemm hi, jekk ma tkun ġiet imposta l-ebda piena;

· skont l-ammont tal-bilanċ li jkun għad fadal, jekk il-piena tkun multa li tkun iżjed baxxa mill-ammont tal-garanzija bankarja.

4.3.    Il-Madagaskar għandu jgħarraf lill-UE bir-riżultat tal-proċedimenti legali fi żmien tmint ijiem minn meta jingħata l-ġudizzju.

5.            Rilaxx tal-bastiment u tal-ekwipaġġ

Il-bastiment u l-ekwipaġġ tiegħu għandhom jiġu awtorizzati jitilqu mill-port ladarba l-multa tkun tħallset fi proċedura ta’ kompromess, jew ladarba l-garanzija bankarja tkun ġiet iddepożitata.

Taqsima 8

Sorveljanza parteċipattiva marbuta mal-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat (is-sajd IUU)

1.            Għan

Sabiex jissaħħaħ il-monitoraġġ tas-sajd fl-ibħra miftuħa u sabiex tiġi promossa l-ġlieda kontra s-sajd IUU, il-kaptani tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea huma mħeġġa biex jirrappurtaw il-preżenza ta' kwalunkwe bastiment fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar li mhuwiex imsemmi fuq il-lista tal-bastimenti tal-IOTC jew fil-lista tal-bastimenti barranin awtorizzati li jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, ipprovduta mill-Madagaskar.

2.            Proċedura

2.1.    Jekk il-kaptan ta’ bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea josserva bastiment tas-sajd iwettaq attivitajiet tas-sajd u jkollu s-suspett li dik tista’ tkun attività tas-sajd IUU, jista’ jiġbor kemm jista' jkun informazzjoni dwar dak li jkun għadu kif osserva.

2.2.    Din l-informazzjoni għandha tinbagħat immedjatament liċ-ĊMS tal-Madagaskar, kif ukoll lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat tal-bandiera tal-bastiment li jkun għamel l-osservazzjoni. Malli jirċevuha, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jibagħtu l-informazzjoni b'mod elettroniku lill-UE.

2.3.    L-UE għandha tittrażmetti din l-informazzjoni lill-Madagaskar.

3.            Reċiproċità

Il-Madagaskar għandu jikkomunika malajr kemm jista' jkun lill-UE kull rapport ta' osservazzjoni fil-pussess tiegħu fir-rigward ta' bastimenti tas-sajd li jwettqu attivitajiet suspettati li jkunu attivitajiet tas-sajd IUU fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

KAPITOLU V

Tlugħ abbord ta’ baħrin

1.            Sidien il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea li joperaw skont dan il-Protokoll għandhom jagħmlu mill-aħjar li jistgħu biex itellgħu abbord ċittadini tal-Madagaskar jew ta' pajjiżi oħra tal-AKP, matul l-istaġun tas-sajd fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar. L-għadd ta' baħħara mill-Madagaskar abbord bastiment tas-sajd tal-Unjoni Ewropea għandu mill-inqas ikun tnejn fil-każ ta' bastimenti bit-tartarun u wieħed fil-bastimenti bil-konz tal-wiċċ li għandhom aktar minn 100 TG.

2.            Sidien ta' bastimenti li jonqsu milli jkollhom abbord l-għadd minimu ta' baħħara mill-Madagaskar hekk kif imsemmi fil-punt 1, għandhom iħallsu s-somma sħiħa ta' EUR 20 kuljum għal kull baħħar li ma jkunx abbord.

3.            Id-Dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar il-prinċipji u d-drittijiet fundamentali tax-xogħol, tapplika kollha kemm hi għall-baħrin li jittellgħu abbord il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea. Din tirrigwarda, b’mod partikolari, l-applikazzjoni tad-dritt ta’ assoċjazzjoni u tal-għarfien effettiv tad-dritt għan-negozjar kollettiv tal-ħaddiema u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi u tal-professjonijiet.

4.            Il-kuntratti tax-xogħol tal-baħrin tal-Madagaskar, li kopja tagħhom għandha tingħata lill-awtoritajiet kompetenti tal-Madagaskar u lill-firmatarji ta' dawn il-kuntratti, isiru bejn ir-rappreżentant(i) tas-sidien tal-bastimenti u l-baħrin u/jew it-trejdjunjins jew ir-rappreżentanti tagħhom. Dawn il-kuntratti għandhom jiżguraw, għall-baħrin, il-kopertura fis-sistema tas-sigurtà soċjali applikabbli għalihom, skont il-leġiżlazzjoni tal-Madagaskar fis-seħħ, inkluża l-assigurazzjoni fuq il-ħajja u l-assigurazzjoni fuq il-mard u l-inċidenti.

5.            Is-salarju tal-baħrin mill-Madagaskar għandu jitħallas mis-sidien tal-bastimenti. Għandu jiġi ffissat bi qbil komuni bejn is-sidien tal-bastimenti jew ir-rappreżentanti tagħhom u l-baħrin u/jew it-trejdjunjins jew ir-rappreżentanti tagħhom. Madankollu, il-kundizzjonijiet ta’ remunerazzjoni tal-baħrin ma jistgħux ikunu inferjuri għal dawk applikabbli fil-Madagaskar, u lanqas ma jistgħu jkunu inferjuri għan-normi tal-ILO.

6.            Kull baħri impjegat minn sidien il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea għandu jirrapporta lill-kaptan maħtur tal-bastiment lejlet id-data proposta għall-imbark tiegħu. Jekk baħri jonqos milli jirrapporta fid-data u l-ħin previsti għat-tlugħ abbord, sid il-bastiment jinħall awtomatikament mill-obbligu tal-imbarkazzjoni ta' dak il-baħri.

7.            L-ispejjeż kollha tal-mobilizzazzjoni u tad-demobilizzazzjoni bejn il-port tal-imbarkazzjoni jew tad-diżembarkazzjoni u r-residenza abitwali tal-baħħar mill-Madagaskar għandhom jiġġarrbu minn sid il-bastiment.

LISTA TAL-APPENDIĊIJIET

Appendiċi 1 – Il-formola tal-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għas-sajd

Appendiċi 2 – Dikjarazzjoni teknika

Appendiċi 3 – Koordinati (latitudnijiet u lonġitudnijiet) taż-żona tas-sajd tal-Madagaskar

Appendiċi 4 – Koordinati ġeografiċi taż-żona riżervata esklussivament għall-attivitajiet tas-sajd artiġjanali u tradizzjonali tal-Madagaskar

Appendiċi 5 – Mudell tal-formola tad-dikjarazzjoni ta' kull tliet xhur tal-qabdiet provviżorji u tal-isforzi tas-sajd

Appendiċi 6 – Formoli għad-dikjarazzjonijiet tad-dħul fiż-żona tas-sajd u l-ħruġ minnha

Appendiċi 7 – Format tal-messaġġ tal-VMS dwar il-pożizzjoni

Appendiċi 8 – Linji gwida għall-implimentazzjoni tas-sistema elettronika ta’ rappurtar tad-dejta dwar l-attivitajiet tas-sajd (is-sistema ERS)

Appendiċi 9 – Dettalji ta' kuntatt fil-Madagaskar

Appendiċi 1 – Formola tal-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għas-sajd

Il-Ministeru tal-Ispeċijiet tal-Ħut u tas-Sajd tar-Repubblika tal-Madagaskar

Ftehim ta’ Sħubija fis-settur tas-Sajd Sostenibbli

Il-Madagaskar – L-Unjoni Ewropea

Talba għal AWTORIZZAZZJONI TAS-SAJD

I- APPLIKANT

1.     Isem is-sid tal-bastiment: ................................................... Nazzjonalità:...........................................................................

2.     L-indirizz ta' sid il-bastiment: ..................................................................................................................................

3.     Isem l-assoċjazzjoni jew l-organizzazzjoni tal-produtturi għas-sidien tal-bastimenti: ............................................................

4.     Isem l-assoċjazzjoni jew l-organizzazzjoni tal-produtturi għas-sidien tal-bastimenti: ..........................................................

5.     Numru tat-telefown:..............................................   Numru tal-feks: ........................................        Posta elettronika: ……............…………

6.     Isem l-aġent: .............................................................................................................................................

7.     L-indirizz tal-aġent: ........................................................................................................................................

8.     Numru tat-telefown:..............................................   Numru tal-feks: ........................................        Posta elettronika: ……............…………

9.     Isem il-kaptan: ..................................      Nazzjonalità: ………..........................            Posta elettronika: ………………………

II-BASTIMENT U L-IDENTIFIKAZZJONI TIEGĦU

1.     Isem il-bastiment: ........................................................................................................................................................

2.     L-Istat tal-bandiera:............................................................................................................................................

3.     Numru tar-reġistrazzjoni esterna: …………........................................................................................................

4.     Port tar-reġistrazzjoni: …………………. MMSI: ………….……Numru IMO:…….…….……………….

5.     Data li fiha nkisbet il-bandiera attwali: ........../........./.............. Bandiera ta' qabel (jekk kien hemm): ………...

6.     Sena u post tal-kostruzzjoni: ....../......./.......... fi………........ Sinjal tas-sejħa bir-radju: .....................................

7.     Kodiċi tas-sinjal tar-radju: ………….............. Numru tat-telefown bis-satellita tal-bastimenti : ……………..…………...………

8.      Tip ta’ buq: Azzar ¨                Injam ¨                Poliester ¨ Ieħor ¨ …………………………………………...

III- KARATTERISTIĊI TEKNIĊI TAL-BASTIMENT U TAT-TAGĦMIR

1.     Tul totali: .................................................. Wisa’: ....................................... Fundar tal-baħar:…..................

2.     Tunnellaġġ gross (mogħti f’TG): ..................................        Tunnellaġġ nett: ……………….…………………

3.     Qawwa tal-magna prinċipali f’KW: ...................................... Ditta: ................................. Tip: ….......................

4.     Tip ta’ bastiment:     ¨ Għat-Tonn bit-Tartarun       ¨ Bastiment ta’ appoġġ

                                                                        Isem/ismijiet u numru/i tar-reġistrazzjoni esterna tal-

                                                                        Bastiment għat-tonn bit-tartarun(i) li miegħu għandu x'jaqsam il-bastiment ta' appoġġ:

                                                                        ………………………………………………………………

                                                                        ………………………………………………………………

                                    ¨ Bastimenti bil-konz tal-wiċċ > 100 TG     ¨ Bastimenti bil-konz tal-wiċċ ≤ 100 TG

5.     Irkapti tas-sajd: ......................................................................................................................................................

6.     Żoni tas-sajd: ………………………………………………………………………………………………...

7.     Speċijiet fil-mira: …………………………………………………………………………………………………

8.     Port magħżul għall-operazzjoni tal-iżbark: ………………………………….…………………………

9.     Għadd totali tal-ekwipaġġ abbord: ..........................................................................................................................

10.    Metodu ta’ konservazzjoni abbord:      Frisk ¨  Tkessiħ ¨             Imħallat ¨           Iffriżar ¨:

11.   Kapaċità tal-friża kull 24 siegħa (f’tunnellati): ...........................Kapaċità tal-istivi: .................   Għadd: .....

12.        Transponder tal-VMS:

            Manifattur: .................................... Mudell: ………………….  Numru tas-Serje: ……………………………

            Verżjoni tas-Softwer: ...........................................................  Operatur tas-satellita: ……………………………

Jien, il-firmatarju t’hawn taħt, niċċertifika li t-tagħrif mogħti f’din it-talba huwa veru u ġenwin.

           

Magħmul fi …........................................, il-….................................................

Firma tal-applikant …................................................................

Appendiċi 2 – DIKJARAZZJONI TEKNIKA

1 - Miżuri Tekniċi ta' Konservazzjoni 1.1.       Żona tas-sajd

Lil hinn minn 20 mil nawtiku mil-linja bażi. Żona tas-sajd indikata fl-Appendiċi 3. Trid tiġi rispettata żona ta’ protezzjoni ta’ 3 mili madwar irkaptu nazzjonali tal-aggregazzjoni tal-ħut. Iż-żoni ta' Leven Bank u Castor Bank, li l-koordinati tagħhom huma indikati fl-Appendiċi 4, jistgħu jintużaw biss għal attivitajiet ta' sajd artiġjanali u tradizzjonali tal-Madagaskar.

1.2.       Apparat awtorizzat

Tartaruni Konz tal-wiċċ

1.3.       Speċijiet awtorizzati

Tonn u speċijiet simili (tonn, plamtu, tonn frigata u tonn balla, marlin, pixxispad), speċi assoċjati u sajd taħt il-mandat ta' tmexxija tal-Kummissjoni għat-Tonn tal-Oċean Indjan (IOTC), esklużi: § l-ispeċijiet protetti mill-konvenzjonijiet internazzjonali, § l-ispeċijiet li ż-żamma tagħhom abbord, it-trażbord, l-iżbark jew li l-ħażna sħiħa jew parzjali tagħhom huma pprojbiti mill-IOTC, b'mod partikolari speċijiet li jappartjenu għall-familji tal-Alopiidae jew tas-Sphyrnidae, kif ukoll § l-ispeċijiet li ġejjin: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus. L-għadd ta' klieb il-baħar maqbudin flimkien mat-tonn u ma' speċijiet simili fis-sajd taħt il-mandat ta' tmexxija tal-IOTC mill-bastimenti tas-sajd bil-konz fil-wiċċ tal-Unjoni Ewropea awtorizzati li jistadu skont dan il-Protokoll għandu jkun limitat għal 250 tunnellata kull sena fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar. Jekk dan il-limitu tal-qabda jinqabeż, is-sajd għall-kelb il-baħar jingħalaq skont il-leġiżlazzjoni relevanti tal-Partijiet applikabbli f'dan il-qasam. Il-kaptani tal-bastimenti għandhom għalhekk jieħdu l-miżuri neċessarji biex jevitaw kwalunkwe qabda aċċidentali tal-ispeċijiet elasmobranchii.

1.4        Qabdiet inċidentali

Għandhom jiġu rispettati r-rakkomandazzjonijiet tal-IOTC.

2 - Tariffi li jridu jitħallsu mis-sidien/qabdiet ekwivalenti

Tariffa li trid titħallas minn sidien il-bastimenti għal kull tunnellata li tinqabad || EUR 60/tunnellata matul l-ewwel sentejn ta' applikazzjoni tal-protokoll EUR 70/tunnellata matul l-aħħar sentejn ta' applikazzjoni tal-protokoll

Tariffi annwali b'rata fissa bil-quddiem li jridu jitħallsu minn sidien il-bastimenti: || EUR 11 400 kull sena kull bastiment tat-tonn bit-tartarun matul l-ewwel sentejn u EUR 13 300 kull sena matul l-aħħar sentejn, għal 190 tunnellata; EUR 3 600 kull sena kull bastiment bil-konz tal-wiċċ > 100 TG matul l-ewwel sentejn u EUR 4 200 kull sena matul l-aħħar sentejn, għal 60 tunnellata; EUR 2 400 kull sena kull bastiment bil-konz tal-wiċċ ≤ 100 TG matul l-ewwel sentejn u EUR 2 800 kull sena matul l-aħħar sentejn, għal 40 tunnellata;

Għadd ta’ bastimenti awtorizzati li jistadu || 40 bastiment tas-sajd bit-tartarun 32 bastiment tas-sajd bil-konz tal-wiċċ > > 100 TG 22 bastiment tas-sajd bil-konz tal-wiċċ ≤ 100 TG

3 – Oħrajn

Tariffa għal kull bastiment ta’ appoġġ: EUR 3 500 għal kull bastiment

Baħrin: Bastimenti għat-tonn bit-tartarun: mill-inqas 2 baħħara abbord matul l-istaġun tas-sajd fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar għandhom ikunu ċittadini tal-Madagaskar. Bastimenti bil-konz fil-wiċċ: mill-inqas baħħar wieħed (1) abbord matul l-istaġun tas-sajd fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar għandu jkun ċittadin tal-Madagaskar. Is-sidien tal-bastimenti għandhom jagħmlu ħilithom biex itellgħu abbord aktar baħrin supplimentari li ġejjin mill-Madagaskar.

Osservaturi: § Fuq talba tal-awtoritajiet tal-Madagaskar, il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea għandhom itellgħu abbord osservatur bil-għan li tintlaħaq rata ta’ kopertura ta’ 10 % tal-bastimenti awtorizzati li jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar. Madankollu, bastimenti bil-konz fil-wiċċ b'tunnellaġġ li huwa inferjuri jew ugwali għal 100 TG għandhom ikunu eżentati minn din il-miżura. § Għal kull bastiment li jtella' osservatur abbord, sid il-bastiment huwa mitlub jikkontribwixxi madwar EUR 20 għal kull jum li l-osservatur ikun abbord. Dan l-ammont huwa ddepożitat fil-Programm tal-Osservaturi mmaniġġjat miċ-ĊMS.

Appendiċi 3 – Koordinati (latitudnijiet u lonġitudnijiet) taż-żona tas-sajd tal-Madagaskar

Punt || LatDD || LonDD || || LatitudeString || LongitudeString

1 || -10.3144 || 49.4408 || || 10° 18' 52" S || 049 ° 26' 27" E

2 || -11.0935 || 50.1877 || || 11 ° 05' 37" S || 050° 11' 16" E

3 || -11.5434 || 50.4776 || || 11 ° 32' 36" S || 050° 28' 39" E

4 || -12.7985 || 53.2164 || || 12 ° 47' 55" S || 053 ° 12' 59" E

5 || -14.0069 || 52.7392 || || 14 ° 00' 25" S || 052 ° 44' 21" E

6 || -16.1024 || 52.4145 || || 16 ° 06' 09" S || 052 ° 24' 52" E

7 || -17.3875 || 52.3847 || || 17 ° 23' 15" S || 052 ° 23' 05" E

8 || -18.2880 || 52.5550 || || 18 ° 17' 17" S || 052 ° 33' 18" E

9 || -18.7010 || 52.7866 || || 18 ° 42' 04" S || 052 ° 47' 12" E

10 || -18.8000 || 52.8000 || || 18 ° 48' 00" S || 052 ° 47' 60" E

11 || -20.4000 || 52.0000 || || 20 ° 23' 60" S || 052 ° 00' 00" E

12 || -22.3889 || 51.7197 || || 22 ° 23' 20" S || 051 ° 43' 11" E

13 || -23.2702 || 51.3943 || || 23 ° 16' 13" S || 051 ° 23' 39" E

14 || -23.6405 || 51.3390 || || 23 ° 38' 26" S || 051 ° 20' 20" E

15 || -25.1681 || 50.8964 || || 25 ° 10' 05" S || 050° 53' 47" E

16 || -25.4100 || 50.7773 || || 25 ° 24' 36" S || 050° 46' 38" E

17 || -26.2151 || 50.5157 || || 26 ° 12' 54" S || 050° 30' 57" E

18 || -26.9004 || 50.1112 || || 26 ° 54' 01" S || 050° 06' 40" E

19 || -26.9575 || 50.0255 || || 26 ° 57' 27" S || 050° 01' 32" E

20 || -27.4048 || 49.6781 || || 27 ° 24' 17" S || 049 ° 40' 41" E

21 || -27.7998 || 49.1927 || || 27 ° 47' 59" S || 049 ° 11' 34" E

22 || -28.1139 || 48.6014 || || 28 ° 06' 50" S || 048 ° 36' 05" E

23 || -28.7064 || 46.8002 || || 28 ° 42' 23" S || 046 ° 48' 01" E

24 || -28.8587 || 46.1839 || || 28 ° 51' 31" S || 046 ° 11' 02" E

25 || -28.9206 || 45.5510 || || 28 ° 55' 14" S || 045 ° 33' 04" E

26 || -28.9301 || 44.9085 || || 28 ° 55' 48" S || 044 ° 54' 31" E

27 || -28.8016 || 44.1090 || || 28 ° 48' 06" S || 044 ° 06' 32" E

28 || -28.2948 || 42.7551 || || 28 ° 17' 41" S || 042 ° 45' 18" E

29 || -28.0501 || 42.2459 || || 28 ° 03' 00" S || 042 ° 14' 45" E

30 || -27.8000 || 41.9000 || || 27 ° 48' 00" S || 041 ° 53' 60" E

31 || -27.5095 || 41.5404 || || 27 ° 30' 34" S || 041 ° 32' 25" E

32 || -27.0622 || 41.1644 || || 27 ° 03' 44" S || 041 ° 09' 52" E

33 || -26.4435 || 40.7183 || || 26 ° 26' 37" S || 040 ° 43' 06" E

34 || -25.7440 || 40.3590 || || 25 ° 44' 38" S || 040 ° 21' 32" E

35 || -24.8056 || 41.0598 || || 24 ° 48' 20" S || 041 ° 03' 35" E

36 || -24.2116 || 41.4440 || || 24 ° 12' 42" S || 041 ° 26' 38" E

37 || -23.6643 || 41.7153 || || 23 ° 39' 51" S || 041 ° 42' 55" E

38 || -22.6317 || 41.8386 || || 22 ° 37' 54" S || 041 ° 50' 19" E

39 || -21.7798 || 41.7652 || || 21 ° 46' 47" S || 041 ° 45' 55" E

40 || -21.3149 || 41.6927 || || 21 ° 18' 54" S || 041 ° 41' 34" E

41 || -20.9003 || 41.5831 || || 20 ° 54' 01" S || 041 ° 34' 59" E

42 || -20.6769 || 41.6124 || || 20 ° 40' 37" S || 041 ° 36' 45" E

43 || -19.6645 || 41.5654 || || 19 ° 39' 52" S || 041 ° 33' 55" E

44 || -19.2790 || 41.2489 || || 19 ° 16' 44" S || 041 ° 14' 56" E

45 || -18.6603 || 42.0531 || || 18 ° 39' 37" S || 042 ° 03' 11" E

46 || -18.0464 || 42.7813 || || 18 ° 02' 47" S || 042 ° 46' 53" E

47 || -17.7633 || 43.0335 || || 17 ° 45' 48" S || 043 ° 02' 01" E

48 || -17.2255 || 43.3119 || || 17 ° 13' 32" S || 043 ° 18' 43" E

49 || -16.7782 || 43.4356 || || 16 ° 46' 42" S || 043 ° 26' 08" E

50 || -15.3933 || 42.5195 || || 15 ° 23' 36" S || 042 ° 31' 10" E

51 || -14.4487 || 43.0263 || || 14 ° 26' 55" S || 043 ° 01' 35" E

52 || -14.4130 || 43.6069 || || 14 ° 24' 47" S || 043 ° 36' 25" E

53 || -14.5510 || 44.3684 || || 14 ° 33' 04" S || 044 ° 22' 06" E

54 || -14.5367 || 45.0275 || || 14 ° 32' 12" S || 045 ° 01' 39" E

55 || -14.3154 || 45.8555 || || 14 ° 18' 55" S || 045 ° 51' 20" E

56 || -13.8824 || 46.3861 || || 13 ° 52' 57" S || 046 ° 23' 10" E

57 || -12.8460 || 46.6944 || || 12 ° 50' 46" S || 046 ° 41' 40" E

58 || -12.6981 || 47.2079 || || 12 ° 41' 53" S || 047 ° 12' 28" E

59 || -12.4637 || 47.7409 || || 12 ° 27' 49" S || 047 ° 44' 27" E

60 || -12.0116 || 47.9670 || || 12 ° 00' 42" S || 047 ° 58' 01" E

61 || -11.0158 || 48.5552 || || 11 ° 00' 57" S || 048 ° 33' 19" E

62 || -10.3144 || 49.4408 || || 10° 18' 52" S || 049 ° 26' 27" E

NB: Il-koordinati ġeografiċi tal-linja bażi għandhom jiġu nnotifikati mill-Madagaskar mhux aktar tard mill-applikazzjoni provviżorja ta' dan il-Protokoll.

Appendiċi 4 – Koordinati ġeografiċi taż-żona riżervata esklussivament għall-attivitajiet tas-sajd artiġjanali u tradizzjonali tal-Madagaskar

Punt || Latitudni || Lonġitudni

1 || 12°18.44S || 47°35.63

2 || 11°56.64S || 47°51.38E

3 || 11°53S || 48°00E

4 || 12°18S || 48°14E

5 || 12°30S || 48°05E

6 || 12°32S || 47°58E

7 || 12°56S || 47°47E

8 || 13°01S || 47°31E

9 || 12°53S || 47°26E

Appendiċi 5 – Mudell tal-formola tad-dikjarazzjoni ta' kull tliet xhur tal-qabdiet provviżorji u tal-isforzi tas-sajd

Appendiċi 6 – Formoli għad-dikjarazzjonijiet tad-dħul fiż-żona tas-sajd u l-ħruġ minnha

FORMAT TAR-RAPPORTI

1. FORMAT TAR-RAPPORT TAD-DĦUL (FI ŻMIEN TLIET SIGĦAT QABEL ID-DĦUL)

DESTINATARJU: IĊ-ĊMS TAL-MADAGASKAR

KODIĊI TAL-AZZJONI: DĦUL

ISEM IL-BASTIMENT:

KODIĊI INTERNAZZJONALI TAR-RADJU:

STAT TAL-BANDIERA:

TIP TA’ BASTIMENT:

NUMRU TAL-LIĊENZJA:

POŻIZZJONI MAD-DĦUL:

DATA U SIEGĦA (UTC) TAD-DĦUL

KWANTITÀ TOTALI TA’ ĦUT ABBORD F’KG:

- YFT (Tonna safra/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) f’KG :

- SKJ (Palamit/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) f’KG:

- BET (Tonn għajnu kbira/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) f’KG:

- ALB (Alonga/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) f’KG:

- OĦRAJN (SPEĊIFIKA) f’KG:

2. FORMAT TAR-RAPPORT TAL-ĦRUĠ (FI ŻMIEN TLIET SIGĦAT QABEL IL-ĦRUĠ)

DESTINATARJU: IĊ-ĊMS TAL-MADAGASKAR

KODIĊI TAL-AZZJONI: ĦRUĠ

ISEM TAL-BASTIMENT

KODIĊI INTERNAZZJONALI TAR-RADJU:

STAT TAL-BANDIERA:

TIP TA’ BASTIMENT:

NUMRU TAL-LIĊENZJA:

POŻIZZJONI MAL-ĦRUĠ:

DATA U SIEGĦA (UTC) TAL-ĦRUĠ:

KWANTITÀ TOTALI TA’ ĦUT ABBORD F’KG:

- YFT (Tonna safra/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) f’KG:

- SKJ (Palamit/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) f’KG:

- BET (Tonn għajnu kbira/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) f’KG:

- ALB (Alonga/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) f’KG:

- OĦRAJN (SPEĊIFIKA) f’KG:

Ir-rapporti kollha għandhom ikunu trażmessi lill-awtorità kompetenti f’dan in-numru tal-feks jew fl-indirizz tal-posta elettronika li ġejjin:

Numru tal-feks: +261 20 22 490 14

Posta elettronika : csp-mprh@blueline.mg

Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo

Appendiċi 7 – Format tal-messaġġ tal-VMS dwar il-pożizzjoni

KOMUNIKAZZJONI TAL-MESSAĠĠI TAL-VMS LILL-MADAGASKAR

FORMAT TAD-DEJTA TAL-VMS - RAPPORT DWAR IL-POŻIZZJONI

Element tad-dejta || Kodiċi || Obbligatorju / Fakultattiv || Kontenut

Bidu tar-reġistrazzjoni || SR || O || Dettall dwar is-sistema li jindika l-bidu tar-reġistrazzjoni

Destinatarju || AD || O || Dettall dwar il-messaġġ – Il-Kodiċi Alfa-3 tal-pajjiż destinatarju (ISO-3166)

Mingħand || FR || O || Dettall dwar il-messaġġ – Il-Kodiċi Alfa-3 tal-pajjiż li jkun qed jibgħat il-messaġġ (ISO-3166)

l-istat tal-bandiera || FS || O || Detall dwar il-messaġġ – Il-Kodiċi Alfa-3 tal-Istat tal-bandiera (ISO-3166)

Tip ta’ messaġġ || TM || O || Dettall dwar il-messaġġ – It-tip ta’ messaġġ (ENT, POS, EXI)

Sinjal tas-sejħa bir-radju (IRCS) || RC || O || Dettall dwar il-bastiment – Is-sinjal internazzjonali tas-sejħa bir-radju tal-bastiment (IRCS)

Numru ta’ referenza intern tal-Parti Kontraenti || IR || F || Dettall dwar il-bastiment – In-numru uniku tal-parti kontraenti, mogħti bħala l-Kodiċi Alfa-3 (ISO-3166) segwit min-numru.

Numru tar-reġistrazzjoni esterna || XR || O || Dettall dwar il-bastiment – In-numru mmarkat fuq il-ġenb tal-bastiment (ISO 8859.1)

Latitudni || LT || O || Dettall dwar il-pożizzjoni tal-bastiment – il-pożizzjoni fi gradi u fi gradi deċimali +/- GG.ggg (WGS84)

Lonġitudni || LG || O || Dettall dwar il-pożizzjoni tal-bastiment – il-pożizzjoni fi gradi u fi gradi deċimali +/- GGG.ggg (WGS84)

Rotta || CO || O || Rotta tal-bastiment fuq scala ta' 360 grad

Veloċità || SP || O || Veloċità tal-bastiment f’wieħed minn kull għaxar mili tal-baħar (tenths of knots)

Data || DA || O || Dettall dwar il-pożizzjoni tal-bastiment – id-data tar-reġistrazzjoni tal-pożizzjoni f’UTC (SSSSXXJJ)

Ħin || TI || O || Dettall dwar il-pożizzjoni tal-bastiment – il-ħin tar-reġistrazzjoni tal-pożizzjoni f’UTC (SSMM)

Tmiem ir-reġistrazzjoni || ER || O || Dettall dwar is-sistema li jindika tmiem ir-reġistrazzjoni

It-trażmissjoni tal-informazzjoni hija strutturata kif ġej:

Il-karattri utilizzati għandhom ikunu konformi mar-regoli tal-ISO 8859.1

linja mmejla doppja (//) u l-kodiċi “SR” jindikaw il-bidu tal-messaġġ;

kull element tad-dejta jiġi identifikat mill-kodiċi tiegħu u jingħażel mill-elementi l-oħra tad-dejta permezz ta’ linja mmejla doppja (//);

linja mmejla waħda (/) tissepara l-kodiċi minn mad-dejta;

il-kodiċi “ER” segwit minn linja mmejla doppja (//) jindika tmiem il-messaġġ;

l-elementi tad-dejta fakultattivi għandhom jiddaħħlu bejn il-bidu u t-tmiem tal-messaġġ.

Appendiċi 8 – Linji gwida għall-implimentazzjoni tas-sistema elettronika ta’ rappurtar tad-dejta dwar l-attivitajiet tas-sajd (is-sistema ERS)

(1) Dispożizzjonijiet ġenerali

(1) Kull bastiment tas-sajd tal-Unjoni għandu jkun mgħammar b'sistema elettronika, minn hawn 'il quddiem imsejħa "sistema ERS", li tkun kapaċi tirreġistra u tittrażmetti dejta relatata mal-attività tas-sajd tal-bastiment, minn hawn 'il quddiem imsejħa "dejta ERS", waqt li l-bastiment ikun qed jopera fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar.

(2) Bastiment tal-UE li ma jkunx mgħammar b'sistema ERS, jew li s-sistema ERS tiegħu ma tkunx qed taħdem, mhuwiex awtorizzat jidħol fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar biex iwettaq attivitajiet tas-sajd fiha.

(3) Id-dejta ERS hija trażmessa skont il-proċeduri tal-Istat tal-bandiera tal-bastiment, jiġifieri l-ewwel tintbagħat liċ-Ċentru ta' Monitoraġġ tas-Sajd (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ ĊMS) tal-Istat tal-bandiera, li jiżgura li dawn ikunu awtomatikament disponibbli għaċ-Ċentru ta' Monitoraġġ tas-Sajd tal-Madagaskar.

(4) L-Istat tal-bandiera u l-Madagaskar għandhom jiżguraw li ċ-ĊMS tagħhom ikunu mgħammra bit-tagħmir tal-informatika u bis-softwer meħtieġa biex isseħħ it-trażmissjoni awtomatika tad-dejta tal-ERS fil-format XML, u li dawn għandhom proċedura ta’ salvagwardja li kapaċi tirreġistra u taħżen id-dejta tal-ERS f’forma li tista’ tinqara minn kompjuter għal perjodu ta’ mill-inqas 3 snin.

(5) It-trażmissjoni tad-dejta tal-ERS għandha sseħħ bl-użu tal-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni mmaniġġjati mill-Kummissjoni Ewropea f’isem l-UE, identifikati bħala “DEH” (“Data Exchange Highway”).

(6) L-Istat tal-bandiera u l-Madagaskar għandhom jagħżlu korrispondent tal-ERS kull wieħed li jkun il-punt ta’ kuntatt.

(1) Il-korrispondenti ERS għandhom jintgħażlu għal perjodu ta' mhux inqas minn sitt xhur;

(2) Iċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera u ċ-ĊMS tal-Madagaskar għandhom jibagħtu lil xulxin id-dettalji ta’ kuntatt tal-korrispondenti tal-ERS rispettivi tagħhom (l-ismijiet, l-indirizzi, in-numri tat-telefown, in-numri tal-feks u l-indirizzi tal-posta elettronika tagħhom) qabel ma l-fornitur jibda jipproduċi s-sistemi ERS;

(3) Għandha ssir notifika minnufih dwar kull emenda fid-dettalji ta’ kuntatt tal-korrispondenti tal-ERS.

(2) Produzzjoni u trażmissjoni tad-dejta tal-ERS

(1) Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom:

(1) jikkomunikaw id-dejta ERS kuljum għal kull ġurnata li jqatta' fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar;

(2) jirreġistraw, għal kull operazzjoni tas-sajd, il-kwantitajiet ta’ kull speċi maqbuda u miżmuma abbord bħala speċi fil-mira jew bħala qabda inċidentali, u dawk mormija lura l-baħar;

(3) jiddikjaraw ukoll, għal kull speċi identifikata fl-awtorizzazzjoni tas-sajd maħruġa mill-Madagaskar, meta ma jinqabad xejn minn dik l-ispeċi;

(4) jidentifikaw kull speċi bil-Kodiċi Alfa-3 tal-FAO tagħha;

(5) jagħtu l-kwantitajiet f’kilogrammi ta’ piż ħaj, jew jekk ikun meħtieġ, fl-għadd ta’ ħut individwali;

(6) jirreġistraw fid-dejta tal-ERS, għal kull speċi, il-kwantitajiet li ġew ittrażbordati u/jew żbarkati;

(7) jirreġistraw fid-dejta ERS, waqt kull dħul (messaġġ COE) u ħruġ (messaġġ COX) miż-żona tas-sajd tal-Madagaskar, messaġġ speċifiku li jkun fih, għal kull speċi identifikata fl-awtorizzazjoni tas-sajd maħruġa mill-Madagaskar, il-kwantitajiet li jkunu qed jinżammu abbord fil-mument ta' kull dħul/ħruġ;

(8) jittrażmettu kuljum id-dejta ERS liċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera, skont il-format previst fil-paragrafu 2 hawn fuq, mhux aktar tard minn 23:59 UTC.

(2) Il-kaptan huwa responsabbli għall-preċiżjoni tad-dejta tal-ERS irreġistrata u mibgħuta.

(3) Iċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera għandu jibgħat b’mod awtomatiku u mingħajr dewmien id-dejta tal-ERS liċ-ĊMS tal-Madagaskar.

(4) Iċ-ĊMS tal-Madagaskar għandu jikkonferma li tkun waslitlu d-dejta tal-ERS permezz ta’ messaġġ ta’ ritorn u għandu jittratta d-dejta kollha tal-ERS b’mod kunfidenzjali.

(3) Nuqqas fis-sistema ERS abbord il-bastiment u/jew fit-trażmissjoni tad-dejta tal-ERS bejn il-bastiment u ċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera

(1) L-Istat tal-bandiera għandu jgħarraf mingħajr dewmien lill-kaptan u/jew lil sid il-bastiment li jtajjar il-bandiera tiegħu, jew lir-rappreżentant tiegħu, b’kull nuqqas tekniku fis-sistema ERS installata abbord il-bastiment u b’kull nuqqas fil-funzjonament tat-trażmissjoni tad-dejta tal-ERS bejn il-bastiment u ċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera.

(2) L-Istat tal-bandiera għandu jgħarraf lill-Madagaskar bin-nuqqas innutat u bil-miżuri korrettivi li jkunu ttieħdu.

(3) F'każ ta' ħsara tas-sistema ERS abbord il-bastiment, il-kaptan u/jew is-sid għandhom jiżguraw li l-ħsara titranġa jew li s-sistema ERS tinbidel f'mhux aktar tard minn 10 ijiem wara. Jekk il-bastiment jagħmel waqfa f'port fi ħdan dawk l-10 ijiem, jista' jkompli biss bl-attivitajiet tas-sajd tiegħu fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar ladarba s-sistema ERS tiegħu tkun fi stat perfett ta' funzjonament, sakemm il-Madagaskar ma jawtorizzahx mod ieħor.

(1) Bastiment tas-sajd ma jistax jitlaq minn port wara li jkollu nuqqas tekniku fis-sistema ERS tiegħu qabel ma s-sistema ERS tiegħu tkun qed taħdem mill-ġdid, b’mod li jissodisfa lill-Istat tal-bandiera tiegħu u tal-Madagaskar, jew

(2) sakemm ma jirċevix awtorizzazzjoni biex jagħmel dan mill-Istat tal-bandiera tiegħu. F’dan il-każ, l-Istat tal-bandiera għandu jgħarraf lill-Madagaskar bid-deċiżjoni tiegħu qabel ma l-bastiment jitlaq mill-port.

(4) Kull bastiment tal-UE li jopera fiż-żona tas-sajd tal-Madagaskar b’sistema ERS difettuża għandu jibgħat kuljum u sa mhux aktar tard minn 23:59 UTC, id-dejta kollha tal-ERS liċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera bi kwalunkwe mezz ieħor ta’ komunikazzjoni elettronika disponibbli li jkun aċċessibbli għaċ-ĊMS tal-Madagaskar.

(5) Id-dejta tal-ERS li ma tkunx setgħet titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Madagaskar permezz tas-sistema ERS minħabba nuqqas fis-sistema għandha tintbagħat liċ-ĊMS tal-Madagaskar miċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera b'mezz ieħor elettroniku maqbul b’mod reċiproku. Din it-trażmissjoni alternattiva għandha titqies prijoritarja, filwaqt li jiġi mifhum lil-iskadenzi li s-soltu japplikaw għat-trażmissjoni aktarx ma jkunux jistgħu jitħarsu.

(6) Jekk iċ-ĊMS tal-Madagaskar ma jirċevix id-dejta tal-ERS mingħand bastiment għal 3 ijiem konsekuttivi, il-Madagaskar jista’ joħroġ struzzjonijiet lill-bastiment biex imur immedjatament f’port magħżul mill-Madagaskar għall-investigazzjoni.

(4) Nuqqas min-naħa taċ-ĊMS - Iċ-ĊMS tal-Madagaskar ma jkunx qed jirċievi d-dejta tal-ERS

(1) Meta ĊMS ma jkunx qed jirċievi d-dejta tal-ERS, il-korrispondent tal-ERS tiegħu għandu jgħarraf minnufih lill-korrispondent tal-ERS taċ-ĊMS l-ieħor u, jekk ikun meħtieġ, għandu jikkollabora miegħu sabiex tiġi solvuta l-problema.

(2) Iċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera u ċ-ĊMS tal-Madagaskar għandhom jaqblu b’mod reċiproku qabel it-tnedija operattiva tal-ERS dwar il-mezzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi alternattivi li għandhom jintużaw għat-trażmissjoni tad-dejta tal-ERS f’każ li jkun hemm nuqqas min-naħa taċ-ĊMS, u għandhom jgħarrfu lil xulxin minnufih b’kull emenda fihom.

(3) Meta ċ-ĊMS tal-Madagaskar javża li ma jkunx irċieva d-dejta tal-ERS, iċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera għandu jidentifika l-kawżi tal-problema u għandu jieħu l-miżuri x-xierqa biex isolvi l-problema. Iċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera għandu jgħarraf liċ-ĊMS tal-Madagaskar u lill-UE bir-riżultati u bil-miżuri li jkunu ttieħdu fi żmien 24 siegħa minn meta jkun ġie identifikat in-nuqqas.

(4) Jekk ikun hemm bżonn ta' iktar minn 24 siegħa biex tissolva l-problema, iċ-ĊMS tal-Istat tal-bandiera għandu jibgħat minnufih id-dejta tal-ERS li tkun nieqsa liċ-ĊMS tal-Madagaskar billi juża wieħed mill-mezzi elettroniċi alternattivi msemmija fil-punt (v) tal-paragrafu 3.

(5) Il-Madagaskar għandu javża lis-servizzi ta’ kontroll kompetenti (SKK) tiegħu sabiex il-bastimenti tal-UE ma jitqisux miċ-ĊMS tal-Madagaskar bħala bastimenti li qed iwettqu ksur minħabba n-nuqqas ta’ trażmissjoni tad-dejta tal-ERS minħabba nuqqas min-naħa ta’ wieħed miċ-ĊMS.

(5) Manutenzjoni ta’ ĊMS

(1) L-operazzjonijiet ta' manutenzjoni ppjanifikati ta' ĊMS (programmi ta' manutenzjoni) u li probabbli jaffettwaw l-iskambju tad-dejta ERS għandhom jiġu nnotifikati liċ-ĊMS l-ieħor mhux inqas minn 72 siegħa qabel, b'indikazzjoni, jekk dan ikun possibbli, tad-data u t-tul ta' żmien tal-manutenzjoni. Għall-operazzjonijiet ta’ manutenzjoni li ma jkunux ippjanati, din l-informazzjoni għandha tintbagħat liċ-ĊMS l-ieħor mill-aktar fis possibbli.

(2) Matul l-operazzjoni ta’ manutenzjoni, id-disponibbiltà tad-dejta tal-ERS tista’ titpoġġa fi stat ta’ stennija sakemm is-sistema terġa’ ssir operattiva. Imbagħad, id-dejta tal-ERS ikkonċernata terġa’ titpoġġa għad-dispożizzjoni immedjatament wara li tintemm l-operazzjoni ta’ manutenzjoni.

(3) Jekk l-operazzjoni ta’ manutenzjoni ddum iktar minn 24 siegħa, id-dejta tal-ERS għandha tintbagħat liċ-ĊMS l-ieħor b’wieħed mill-mezzi elettroniċi alternattivi msemmija fil-punt (v) tal-paragrafu 3.

(4) Il-Madagaskar għandu javża lis-servizzi ta’ kontroll kompetenti (SKK) tiegħu sabiex il-bastimenti tal-UE ma jitqisux li qed iwettqu ksur minħabba n-nuqqas ta’ trażmissjoni tad-dejta tal-ERS minħabba operazzjoni ta’ manutenzjoni ta’ ĊMS.

(6) Għażla tar-rotot tad-dejta ERS fil-Madagaskar

(1) Biex tiġi trażmessa d-dejta tal-ERS mill-Istat tal-Bandiera lill-Madagaskar, għandhom jintużaw mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi, li għandhom jiġu amministrati mill-Kummissjoni Ewropea f'isem l-UE. Dawn huma identifikati bħala DEH ("Data Exchange Highway" - Awtostrada tal-Iskambju tad-Dejta) hekk kif imsemmi fil-punt 1 ta' dan l-Appendiċi.

(2) Għall-finijiet tal-amministrazzjoni tal-attivitajiet tas-sajd mill-flotta tal-UE, din id-dejta għandha tiġi maħżuna u tkun disponibbli għall-konsultazzjoni mill-persunal awtorizzat tal-Kummissjoni Ewropea, f'isem l-Unjoni Ewropea.

Appendiċi 9 – Dettalji ta' kuntatt fil-Madagaskar

NB: Il-Madagaskar se jikkomunika l-informazzjoni kollha stabbilita hawn taħt mhux aktar tard mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Protokol

1.          Ministeru tal-Ispeċijiet tal-Ħut u tas-Sajd

Indirizz postali, indirizz tal-e-mail, numri tat-telefown u tal-feks.

2.          Għat-talbiet għal awtorizzazzjoni tas-sajd

Indirizz postali, indirizz tal-e-mail, numri tat-telefown u tal-feks.

3.          Direction de la Statistique et de la Programmation (DSP) (Direttorat dwar l-Istatistika u l-Ipprogrammar)

Indirizz postali, indirizz tal-e-mail, numri tat-telefown u tal-feks.

4.          Ċentru tal-Monitoraġġ tas-Sajd (ĊMS) u notifika tad-dħul u tal-ħruġ

Isem iċ-ĊMS (il-kodiċi tas-sejħa):

Dettalji tar-radju:

            VHF: F1 kanal 16; F2 kanal 71

            HF: F1 5.283 MHZ; F2 7.3495 MHZ

Indirizz postali, indirizz tal-e-mail prinċipali, indirizz tal-e-mail alternattiv, numri tat-telefown u tal-feks.

5.          Unité de Statistique Thonière d'Antsiranana (Unità dwar l-Istatistika tat-Tuna f'Antsiranana)

Indirizz postali, indirizz tal-e-mail, numri tat-telefown u tal-feks.

ANNESSI

Ambitu tas-setgħat u proċedura għall-istabbiliment tal-pożizzjoni tal-Unjoni fil-Kumitat Konġunt

(1)        Il-Kummissjoni għandha tkun awtorizzata tinnegozja mar-Repubblika tal-Madagaskar u, fejn xieraq u sakemm tkun konformi mal-punt 3 ta' dan l-Anness, tapprova l-modifiki tal-Protokoll fir-rigward tal-kwistjonijiet li ġejjin:

a)         reviżjoni tal-opportunitajiet tas-sajd f'konformità mal-Artikoli 8 u 9 tal-Protokoll;

b)         deċiżjoni dwar il-modalitajiet tal-appoġġ settorjali f'konformità mal-Artikolu 6 tal-Protokoll;

c)         emendar tad-dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kundizzjonijiet li jirregolaw l-attivitajiet tas-sajd u mar-regoli dwar l-implimentazzjoni tal-Protokoll u tal-Annessi skont l-Artikolu 8(3) tal-Protokoll.

(2)        Fi ħdan il-Kumitat Konġunt stabbilit skont il-Ftehim tas-Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli, l-Unjoni għandha:

a)         taġixxi skont l-għanijiet li tfittex fil-qafas tal-politika komuni tas-sajd;

b)         tikkonforma mal-Konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2012 dwar il-Komunikazzjoni dwar id-dimensjoni esterna tal-politika komuni tas-sajd;

c)         tippromwovi pożizzjonijiet li huma kompatibbli mar-regoli rilevanti adottati mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd.

(3)        Meta jkun previst li tiġi adottata deċiżjoni dwar modifiki għall-Protokoll previsti fil-punt 1 waqt laqgħa tal-Kumitat Konġunt, għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa sabiex il-pożizzjoni li għandha tiġi espressa f'isem l-Unjoni tqis l-informazzjoni statistika, bijoloġika u dik rilevanti oħra l-aktar reċenti mibgħuta lill-Kummissjoni.

Għal dan il-għan u abbażi ta' dik l-informazzjoni, dokument preparatorju li jistabbilixxi d-dettalji tal-pożizzjoni prevista tal-Unjoni għandu jintbagħat mis-servizzi tal-Kummissjoni, fi żmien suffiċjenti qabel il-laqgħa rilevanti tal-Kumitat Konġunt, lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu għall-kunsiderazzjoni u l-approvazzjoni tagħhom.

Fir-rigward tal-kwistjonijiet imsemmija fil-Punt 1(a), il-Kunsill għandu japprova l-pożizzjoni tal-Unjoni permezz ta' maġġoranza kwalifikata ta' voti. Fil-każijiet l-oħra, il-pożizzjoni prevista tal-Unjoni mogħtija fid-dokument ta’ tħejjija għandha titqies li tkun ġiet approvata sakemm għadd ta’ Stati Membri li jkun daqs minoranza li timblokka ma joġġezzjonawx għaliha waqt laqgħa tal-korp preparatorju tal-Kunsill jew fi żmien għoxrin jum minn meta jasal id-dokument ta’ tħejjija, skont liema minnhom jiġi l-ewwel. F’każ li jkun hemm xi oġġezzjoni, il-kwistjoni għandha tintbagħat lill-Kunsill.

Jekk, matul laqgħat ulterjuri, inkluż dawk fuq il-post, ma jkunx jista’ jintlaħaq qbil sabiex il-pożizzjoni tal-Unjoni tkun tista' tqis l-elementi l-ġodda, il-kwistjoni għandha tintbagħat lill-Kunsill jew lill-korpi preparatorji tiegħu.

Il-Kummissjoni hija mistiedna tieħu l-passi meħtieġa, fi żmien xieraq, b'segwitu għad-deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt, inkluż, fejn adegwat, li tippubblika d-deċiżjoni rilevanti f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u tippreżenta kwalunkwe proposta meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-deċiżjoni.

Top