EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Rakkomandazzjoni għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/13) (ippreżentata mill-Bank Ċentrali Ewropew)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 188/1


Rakkomandazzjoni għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew

(BĊE/2014/13)

(ippreżentata mill-Bank Ċentrali Ewropew)

(2014/C 188/01)

MEMORANDUM SPJEGATTIV

I.   INTRODUZZJONI

Fit-23 ta’ Novembru 1998, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adotta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 (1). Skont l-Artikolu 107(6) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità, il-BĊE preċedentement ippreżenta r-Rakkomandazzjoni BĊE/1998/10 (2) lill-Kunsill. Wara dan, il-BĊE ippreżenta wkoll ir-Rakkomandazzjoni BĊE/2008/9 (3) li ppreċediet l-adozzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 951/2009 (4). Huwa għalhekk xieraq illi tiġi segwita l-istess proċedura kif preżentment stipulat fl-Artikolu 129(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u li jiddaħħlu l-emendi proposti fir-Regolament (KE) Nru 2533/98.

II.   KUMMENTI DWAR L-ARTIKOLI

L-użu ta’ tagħrif statistiku għat-twettiq tal-funzjonijiet superviżorji

Biex jiġi mminimizzat il-piż tar-rapportar, u biex ikun meħtieġ li d-dejta tinġabar darba biss, skont l-Artikolu 8(1)(d) tar-Regolament (KE) Nru 2533/98 il-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) huma preżentement awtorizzati jużaw tagħrif statistiku kunfidenzjali għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom fil-qasam tas-superviżjoni. Għandu jiġi speċifikat illi l-BĊE, li permezz tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 (5) ġew assenjati lilu funzjonijiet speċifiċi fil-qasam tas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, l-istess bħall-BĊNi li lilhom ġew assenjati funzjonijet speċifiċi fil-qasam tas-superviżjoni prudenzjali, jista’ juża tagħrif statistiku kunfidenzjali għat-twettiq ta’ dawn il-funzjonijiet.

Fl-istess waqt, għandu jiġi kkjarifikat illi t-trażmissjoni ta’ tagħrif statistiku kunfidenzjali bejn il-membri tas-SEBĊ u awtoritajiet oħra tal-Istati Membri u tal-Unjoni responsabbli għal (a) is-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet, swieq u infrastrutturi finanzjarji, u (b) l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja lill-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES) tista’ sseħħ biex tappoġġja l-kompiti rispettivi. L-awtoritajiet jistgħu jinkludu, inter alia, l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-superviżjoni u s-sorveljanza makroprudenzjali, l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (6), il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, kif ukoll awtoritajiet awtorizzati biex ixolju istituzzjonijiet ta’ kreditu.

Rakkomandazzjoni għal

“REGOLAMENT TAL-KUNSILL

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b’mod partikolari l-Artikolu 5.4 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kummissjoni,

Waqt li jaġixxi skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 129(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 41 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 (7) huwa element ewlieni fil-qafas legali li jappoġġa l-kompiti tal-ġbir ta’ tagħrif statistiku tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) megħjun mill-banek ċentrali nazzjonali. Il-BĊE konsistentement straħ fuq dan ir-Regolament biex iwettaq u jimmonitorja l-ġbir ra’ tagħrif statistiku meħtieġ biex jitwettqu l-kompiti tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ), inkluż il-kompitu tal-kontribut għat-tmexxija mingħajr xkiel ta’ politiki segwiti mill-awtoritjiet kompetenti fir-rigward tas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, kif speċifikat fl-Artikolu 127(5) tat-Trattat.

(2)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 (8) jassenja kompiti speċifiċi lill-BĊE fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fi ħdan l-Unjoni u l-Istati Membri individwali.

(3)

Biex jiġi mminimizzat il-piż tar-rapportar fuq l-aġenti tar-rapportar u biex ikun possibbli t-twettiq tajjeb tas-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet, swieq u infrastrutturi finanzjarji assenjat lill-awtoritajiet kompetenti kollha, kif ukoll it-twettiq tajjeb tal-kompiti assenjati lil awtoritajiet responsabbli għall-protezzjoni tal-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, huwa meħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 2533/98 jiġi emendat sabiex ikunu possibbli t-trażmissjoni u l-użu ta’ tagħrif statistiku miġbur mis-SEBĊ bejn il-membri tas-SEBĊ u l-awtoritajiet relevanti. Dawn l-awtoritajiet għandhom jinkludu l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għas-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet finanzjarji, swieq u inrastrutturi u għas-sorveljanza makro-prudenzjali, l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (9), il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku kif ukoll awtoritajiet awtorizzati biex ixolju istituzzjonijiet ta’ kreditu.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi speċifiċi

L-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 2533/98 huwa emendat kif ġej:

1.

Fil-paragrafu 1, punt (d) huwa sostitwit bit-test li ġej u qiegħed jiżdied il-punt (e) li ġej:

‘(d)

fir-rigward tal-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali, jekk dan it-tagħrif statistiku jintuża fil-qasam tas-superviżjoni prudenzjali,

(e)

fir-rigward tal-banek ċentrali nazzjonali skont l-Artikolu 14.4 tal-Istatut, għat-twettiq ta’ kompiti li mhumiex dawk speċifikati fl-Istatut.’

2.

Fil-paragrafu 4, il-punt (a) huwa sostitwit b’dan li ġej:

‘(a)

sal-punt u fil-livell ta’ dettall meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti tas-SEBĊ imsemmija fit-Trattat jew kompiti fil-qasam tas-superviżjoni prudenzjali assenjati lill-membri tas-SEBĊ; jew’

3.

Qiegħed jiżdied il-paragrafu 4a li ġej:

‘4a.

Is-SEBĊ tista’ tittrażmetti tagħrif statistiku kunfidenzjali lil awtoritajiet jew korpi tal-Istati Membri u tal-Unjoni responsabbli għas-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet finanzjarji, swieq u infrastrutturi jew għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni u lill-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES) sal-punt u fil-livell ta’ dettall meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti rispettivi tagħhom. Kwalunkwe trażmissjoni ulterjuri minn hemm 'il quddiem trid tkun awtorizzata b’mod espliċitu mill-membru tas-SEBĊ li jkun ġabar it-tagħrif statistiku kunfidenzjali.’

Artikolu 2

Dispożizzjonijiet finali

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fi [data].

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.”

Magħmul fi Frankfurt am Main, il-21 ta’ Marzu 2014.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8).

(2)  Ir-Rakkomandazzjoni BĊE/1998/10 għal Regolament tal-Kunsill (KE) dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU C 246, 6.8.1998, p. 12).

(3)  Ir-Rakkomandazzjoni BĊE/2008/9 għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2533/98 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU C 251, 3.10.2008, p. 1).

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 951/2009 tad-9 ta’ Ottubru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2533/98 dwar dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU L 269, 14.10.2009, p. 1).

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

(6)  L-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej huma l-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq.

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8).

(8)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63).

(9)  L-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej huma l-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq.


Top