EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0586

Rakkomandazzjoni għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tikkonċerna l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja f'konnessjoni mal-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati

/* COM/2013/0586 final - 2013/ () */

52013PC0586

Rakkomandazzjoni għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tikkonċerna l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja f'konnessjoni mal-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati /* COM/2013/0586 final - 2013/ () */


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

L-Artikolu 3(4) tal-Att tal-2011 ta’ Adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea jipprovedi li l-Kroazja taderixxi mal-konvenzjonijiet u l-protokolli elenkati fl-Anness I għall-Att tal-Adeżjoni u li dawk il-konvenzjonijiet u l-protokolli għandhom jidħlu fis-seħħ fir-rigward tal-Kroazja fid-data deċiża mill-Kunsill. Skont l-Artikolu 3(5) tal-Att tal-Adeżjoni, il-Kunsill, li jaġixxi b’mod unanimu fuq rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni u wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew, għandu jiddeċiedi li jagħmel l-aġġustamenti kollha meħtieġa minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja ma’ dawn il-konvenzjonijiet u l-protokolli u li jippubblika t-testi adattati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-lista ta’ konvenzjonijiet u protokolli fl-Anness I għall-Att tal-Adeżjoni tinkludi l-Konvenzjoni 90/436/KEE tat-23 ta’ Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja inkonnessjoni mal-aġġustament tal-qligħ ta’ intrapriżi assoċjati (il-Konvenzjoni ta’ Arbitraġġ), il-Konvenzjoni tal-21 ta’ Diċembru 1995 dwar l-adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja mal-Konvenzjoni ta’ Arbitraġġ, il-Protokoll tal-25 ta’ Mejju 1999 li jemenda l-Konvenzjoni ta’ Arbitraġġ u l-Konvenzjoni tat-8 ta’ Diċembru 2004 dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja, mal-Konvenzjoni ta’ Arbitraġġ. Il-Konvenzjoni ta’ Arbitraġġ ġiet emendata mill-Protokoll tal-25 ta’ Mejju 1999, u mill-Konvenzjonijiet tal-21 ta’ Diċembru 1995 u tat-8 ta’ Diċembru 2004.

Il-Bulgarija u r-Rumanija ssieħbu mal-Konvenzjoni ta’ Arbitraġġ bis-saħħa tal-Att tal-Adeżjoni tal-2005. Id-Deċiżjoni 2008/492/KE tat-23 ta’ Ġunju 2008 għamlet l-aġġustamenti meħtieġa minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni ta’ Arbitraġġ, u ddeterminat id-data tad-dħul fis-seħħ tagħha, kif emendata, fir-rigward tal-Bulgarija u r-Rumanija.

Din ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill hija intenzjonata biex tagħmel l-aġġustamenti meħtieġa minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Konvenzjoni ta’ Arbitraġġ, u li tiġi ddeterminata d-data tad-dħul fis-seħħ tagħha, kif emendata, fir-rigward tal-Kroazja, skont l-Artikoli 3(4) u 3(5) tal-Att tal-Adeżjoni 2011.

Rakkomandazzjoni għal

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

li tikkonċerna l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja f'konnessjoni mal-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-Att ta’ Adeżjoni tal-Kroazja u b'mod partikolari l-Artikoli 3(4) u 3(5) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea[1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew[2],

Billi:

(1)       Il-Konvenzjoni 90/436/KEE[3] (minn issa 'l quddiem imsejħa “il-Konvenzjoni ta’ Arbitraġġ”) ġiet iffirmata fi Brussell fit-23 ta’ Lulju 1990 u daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 1995.

(2)       Il-Konvenzjoni ta’ Arbitraġġ ġiet emendata minn Protokoll[4] iffirmat fil-25 ta’ Mejju 1999, minn Konvenzjoni ffirmata fil-21 ta’ Diċembru 1995[5], minn Konvenzjoni ffirmata fit-8 ta’ Diċembru 2004[6], kif ukoll bid-Deċiżjoni 2008/492/KE tat-23 ta’ Ġunju 2008[7].

(3)       L-Artikolu 3(4) tal-Att ta' Adeżjoni tal-2011[8] jipprevedi li l-Kroazja tissieħeb mal-konvenzjonijiet u l-protokolli konklużi bejn l-Istati Membri elenkati fl-Anness I għall-Att ta' Adeżjoni. Dawn għandhom jidħlu fis-seħħ għall-Kroazja fid-data deċiża mill-Kunsill.

(4)       Skont l-Artikolu 3(5) tal-Att ta' Adeżjoni tal-2011, il-Kunsill għandu jagħmel l-aġġustamenti kollha meħtieġa minħabba l-adeżjoni lil dawk il-konvenzjonijiet u l-protokolli u jippubblika t-testijiet adattati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ hija emendata kif ġej:

(1) Fl-Artikolu 2(2), il-punti (i) sa (xxvii) jinbidlu b'dan li ġej:

"(i) fil-Belġju:

(a) impôt des personnes physiques/personenbelasting

(b) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting

(c) impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting

(d) impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders

(e) taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting

(ii) fil-Bulgarija:

(a) данък върху доходите на физическите лица

(b) корпоративен данък

(iii) fir-Repubblika Ċeka:

(a) daň z přijmů fyzických osob

(b) daň z přijmů právnických osob

(iv) fid-Danimarka:

(a) indkomstskat til staten

(b) den kommunale indkomstskat

(c) den amtskommunale indkomstskat

(v) fil-Ġermanja:

(a) Einkommensteuer

(b) Koerperschaftsteuer

Gewerbesteuer, safejn din it-taxxa tkun ibbażata fuq qligħ min-negozju

(vi) fl-Estonja:

(a) tulumaks

(vii) fl-Irlanda:

(a) Cáin Ioncaim

(b) Cáin Chorparáide

(viii) fil-Greċja:

(a) φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

(b) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

(c) εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης

(ix) fi Spanja:

(a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas

(b) Impuesto sobre Sociedades

(c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes

(x) fi Franza:

(a) impôt sur le revenu

(b) impôt sur les sociétés

(xi) fil-Kroazja:

(a) porez na dohodak

(b) porez na dobit

(xii) fl-Italja:

(a) imposta sul reddito delle persone fisiche

(b) imposta sul reddito delle società

(c) imposta regionale sulle attività produttive

(xiii) f'Ċipru:

(a) Φόρος Εισοδήματος

(b) Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της yημοκρατίας

(xiv) fil-Latvja:

(a) uzħēmumu ienākuma nodoklis

(b) iedzīvotāju ienākuma nodoklis

(xv) fil-Litwanja:

(a) Gyventojų pajamų mokestis

(b) Pelno mokestis

(xvi) fil-Lussemburgu:

(a) impôt sur le revenu des personnes physiques

(b) impôt sur le revenu des collectivités

impôt commercial, safejn din it-taxxa tkun ibbażata fuq qligħ min-negozju

(xvii) fl-Ugerija:

(a) személyi jövedelemadó

(b) társasági adó

(c) osztalékadó

(xviii) f'Malta:

(a) taxxa fuq l-income

(xix) fil-Pajjiżi l-Baxxi:

(a) inkomstenbelasting

(b) vennootschapsbelasting

(xx) fl-Awstrija:

(a) Einkommensteuer

(b) Körperschaftsteuer

(xxi) fil-Polonja:

(a) podatek dochodowy od osób fizycznych

(b) podatek dochodowy od osób prawnych

(xxii) fil-Portugall:

(a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

(b) imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

(c) derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

(xxiii) fir-Rumanija:

(a) impozitul pe venit

(b) impozitul pe profit

(c) impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

(xxiv) fis-Slovenja:

(a) dohodnina

(b) davek od dobička pravnih oseb

(xxv) fis-Slovakkja:

(a) daň z príjmov právnických osôb

(b) daň z príjmov fyzických osôb

(xxvi) fil-Finlandja:

(a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

(b) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

(c) kunnallisvero/kommunalskatten

(d) kirkollisvero/kyrkoskatten

(e) korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst

(f) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

(xxvii) fl-Iżvezja:

(a) statlig inkomstskatt

(b) kupongskatt

(c) kommunal inkomstskatt

(xxviii) fir-Renju Unit:

(a) Income Tax

(b) Corporation Tax."

(2) Fl-Artikolu 3(1), il-lista tinbidel b'dan li ġej:

"– fil-Belġju:

De Minister van financiën jew rappreżentant awtoriżżat,

Le Ministre des finances jew rappreżentant awtoriżżat,

– fil-Bulgarija:

Министъра на финансите или негов упълномощен

представител,

– fir-Repubblika Ċeka:

Ministr financí jew rappreżentant awtorizzat,

– fid-Danimarka:

Skatteministeren jew rappreżentant awtoriżżat,

– fil-Ġermanja:

Der Bundesminister der Finanzen jew rappreżentant awtoriżżat,

– fl-Estonja:

Rahandusminister jew rappreżentant awtorizzat

– fl-Irlanda:

TheRevenue Commissioners jew rappreżentant awtorizzat,

– fil-Greċja:

Ο Υπουργός των Οικονομικών jew raġġreżemtant awtorizzat,

– fi Spanja:

El Ministro de Economía y Hacienda jew rappreżentant awtoriżżat,

– fi Franza:

Le Ministre chargé du budget jew rappreżentant awtoriżżat,

– fil-Kroazja:

Ministar financija jew rappreżentant awtorizzat,

– fl-Italja:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali jew rappreżentant awtorizzat,

– f'Ċipru:

Ο Υπουργός Οικονομικών jew rappreżentant awtorizzat,

– fil-Latvja:

Valsts ieņēmumu dienests,

– fil-Litwanja:

Finansu ministras jew rappreżentant awtorizzat,

– fil-Lussemburgu:

Le Ministre des Finances jew rappreżentant awtoriżżat,

– fl-Ungerija:

a pénzügyminiszter or an authorised representative,

– f'Malta:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi jew rappreżentant awtorizzat,

– fil-Pajjiżi l-Baxxi:

De Minister van financiën jew rappreżentant awtoriżżat,

– fl-Awstrija:

Der Bundesminister für Finanzen jew rappreżentant awtoriżżat,

– fil-Polonja:

Minister Finansów jew rappreżentant awtorizzat,

– fil-Portugall:

O Ministro das Finanças jew rappreżentant awtoriżżat,

– fir-Rumanija:

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau un reprezentant autorizat,

– fis-Slovenja:

Ministrstvo za finance jew rappreżentant awtorizzat

– fis-Slovakkja:

Minister financií jew rappreżentant awtorizzat,

– fil-Finlandja:

Valtiovarainministeriö jew rappreżentant awtoriżżat,

Finansministeriet jew rappreżentant awtoriżżat,

– fl-Isvezja:

Finansministern jew rappreżentant awtoriżżat,

– fir-Renju Unit:

he Commissioners of Inland Revenue jew rappreżentant awtorizzat,

Artikolu 2

It-testi tal-Konvenzjoni ta' Arbitraġġ u tal-Protokoll tal-25 ta' Mejju 1999, flimkien mal-Konvenzjonijiet tal-21 ta' Diċembru 1995 u tat-8 ta' Diċembru 2004, u d-Deċiżjoni 2008/492/KE mfasslin fil-lingwa Kroata[9] għandhom ikunu awtentiċi skond l-istess kondizzjonijiet bħall-verżjonijiet lingwistiċi l-oħrajn ta' dawn it-testi.

Artikolu 3

Il-Konvenzjoni ta’ Arbitraġġ, kif emendata mill-Protokoll tal-25 ta’ Mejju 1999, mill-Konvenzjonijiet tal-21 ta’ Diċembru 1995 u tat-8 ta’ Diċembru 2004, mid-Deċiżjoni 2008/492/KE, kif ukoll minn din id-Deċiżjoni, tidħol fis-seħħ fi XXX[data] bejn il-Kroazja u kull Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandu jkollha effett fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell,

                                                                       Għall-Kunsill

                                                                       Il-President

[1]               ĠU L […], […], p. […].

[2]               ĠU L […], […], p. […].

[3]               Il-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja f'konnessjoni ma' l-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati (ĠU L 225, 20.8.1990, p. 10)

[4]               Il-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja f'konnessjoni ma' l-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati (ĠU C 202, 16.7.1999, p. 1)

[5]               Il-Konvenzjoni dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Finlandja u tar-Renju tal-Isvezja mal-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja f'konnessjoni mal-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati (ĠU C 26, 31.1.1996, p. 1)

[6]               Il-Konvenzjoni dwar l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta' Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta' Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka mal-Konvenzjoni dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja inkonnessjoni ma’ l-aġġustament tal-qligħ ta’ intrapriżi assoċjati (ĠU C 160, 30.6.2005, p. 1).

[7]               Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta’ Ġunju 2008 dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija mal-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja inkonnessjoni ma' l-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati (ĠU L 174, 3.7.2008, p. 1)

[8]               L-Att dwar il-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja u l-aġġustamenti għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (ĠU L 112, 24.4.2012, p. 21).

[9]               It-testi tal-konvenzjonijiet u tal-Protokoll u tad-Deċiżjoni 2008/492/KE għandhom jiġu ppubblikati f’edizzjoni speċjali tal-Ġurnal Uffiċjali f’data aktar tard.

Top