EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0267

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti

/* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */

52013PC0267

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti /* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.           KUNTEST TAL-PROPOSTA

Is-saħħa tal-pjanti hija fattur ewlieni għal agrikoltura, ortikultura u forestrija kompetittivi u sostenibbli. Iż-żrieragħ u l-materjal tal-propagazzjoni b’saħħithom huma meħtieġa biex ikun hemm għelejjel tar-raba’ profittabbli u biex jiġu żgurati l-impjiegi, l-innovazzjoni tal-pjanti u s-sigurtà tal-ikel. Fil-każ ta’ s-siġar u l-arbuxxelli, il-protezzjoni tas-saħħa tal-pjanti hija essenzjali għall-ħarsien tal-foresti, il-pajsaġġ u l-ġonna pubbliċi u privati tal-Unjoni. Is-saħħa tal-pjanti hija wkoll importanti għall-ħarsien tal-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistemi.

Il-pesti minn kontinenti oħra huma partikolarment perikolużi. Il-pjanti u s-siġar Ewropej normalment ma jkollhomx reżistenza ġenetika adegwata kontra l-pesti barranin, li barra minn hekk ta’ spiss ma jkollhomx għedewwa naturali hawnhekk. Meta jiġu introdotti fl-Ewropa, il-pesti barranin jikkawżaw ħsara ekonomika gravi. Jistgħu jaqbżu fuq speċijiet ospitanti li qabel ma kinux affettwati, jinfirxu malajr minn pajjiż għall-ieħor, u jikkawżaw tnaqqis fir-rendiment li jdum għal ħafna żmien u żieda permanenti fl-ispejjeż għall-produzzjoni u l-kontroll. It-telf ekonomiku li ħafna drabi jkun kbir jhedded il-profittabbiltà u l-kompetittività tal-agrikoltura u l-forestrija. L-istabbiliment ta’ pesti ġodda jista’ jqajjem projbizzjonijiet kummerċjali minn pajjiżi terzi, li jikkawżaw ħsara għall-esportazzjonijiet tal-UE. Mhux il-pesti kollha jistgħu jiġu kkontrollati bil-pestiċidi, u fejn disponibbli, l-użu tal-pestiċidi jista’ ma jkunx mixtieq.

Il-qafas regolatorju

Il-qafas regolatorju attwali tal-UE dwar is-saħħa tal-pjanti għandu l-għan li jipproteġi l-agrikoltura u l-forestrija Ewropej billi jipprevjeni d-dħul u t-tixrid ta’ pesti barranin. L-għodda ewlenija hawnhekk hija d-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE[1], li tirrifletti wkoll ftehimiet kummerċjali internazzjonali f’dan il-qasam. Ir-reġim fitosanitarju (tas-saħħa tal-pjanti) tal-UE hu uniku minħabba li hu reġim miftuħ: il-movimenti ta’ pjanti u prodotti mill-pjanti lejn u fi ħdan l-UE huma permessi bil-kundizzjoni li r-restrizzjonijiet u r-rekwiżiti speċifiċi huma rispettati (eż. provenjenza minn żona ħielsa mill-pesti jew trattament xieraq). L-volumi kbar ta’ importazzjonijiet minn kontinenti oħra madankollu jimplikaw probabbiltà kbira ta’ tifqigħat futuri ta’ pesti barranin.

Ir-reġim hu indispensabbli għall-protezzjoni tas-saħħa, l-ekonomija u l-kompetittività tas-settur tal-produzzjoni tal-pjanti tal-UE kif ukoll sabiex tinżamm il-politika ta’ kummerċ miftuħ tal-Unjoni. Madankollu, il-qafas regolatorju eżistenti qed jiġi kkritikat peress li mhux kapaċi jwaqqaf l-influss li qed jiżdied ta’ pesti ġodda perikolużi kkawżati mill-globalizzazzjoni tal-kummerċ. Barra minn hekk, it-tibdil fil-klima jippermetti lil dawn il-pesti biex jirnexxielhom jgħixu fl-Ewropa, filwaqt li fil-passat ma setgħux, u jirrendi l-għelejjel tar-raba’ u l-ekosistemi aktar vulnerabbli għal pesti ġodda. Tifqigħat kbar f’dawn l-aħħar għaxar snin ta’ pesti marbuta mal-importazzjoni perikoluża li laqtu l-foresterija qajmu kuxjenza soċjali u politika dwar l-ispejjeż u l-impatti ta’ ħarsien inadegwat.

Analiżi tal-problema

Evalwazzjoni tar-reġim (2010)[2] uriet li l-leġiżlazzjoni bażika trid tiġi emendata sabiex tkun kapaċi tindirizza bis-sħiħ dawn ir-riskji li qed jiżdiedu. Il-problemi prinċipali identifikati jirrigwardaw in-nuqqas ta’ attenzjoni fuq il-prevenzjoni f’relazzjoni mal-importazzjonijiet miżjuda ta’ komoditajiet ta’ riskju għoli, il-ħtieġa għal prijoritizzazzjoni tal-pesti fil-livell tal-UE madwar is-27 Stat Membru, il-ħtieġa għal strumenti aħjar biex jikkontrollaw il-preżenza u t-tixrid naturali tal-pesti fil-każ li eventwalment jilħqu t-territorju tal-Unjoni, u ħtieġa għall-immodernizzar u l-aġġornar tal-istrumenti dwar il-movimenti intra-UE (passaporti tal-pjanti u żoni protetti), u l-ħtieġa li jkunu previsti riżorsi addizzjonali.

Il-ħtieġa ta' approċċ aktar ekoloġiku tar-reġim bdiet tinħass aktar minn qabel u l-għanijiet relatati mal-ambjent naturali kisbu importanza. Dan jirrikjedi bidliet tal-loġika tal-intervent, ukoll f’termini ta’ finanzjament, tar-reġim, li qed timxi minn reġim tal-ġid privat għall-agrikoltura għal reġim tal-ġid pubbliku/privat imħallat għall-agrikoltura, il-forestrija, l-ambjent naturali u l-pajsaġġ.

Il-bażi tax-xjenza tar-reġim (riċerka, laboratorji) teħtieġ li tissaħħaħ. Kien hemm erożjoni kontinwa tal-patoloġija tal-pjanti klassika u tat-tassonomija tal-pesti fl-universitajiet, li tipperikola l-appoġġ mix-xjenza sabiex jiġu studjati r-riskji minn pesti ġodda kif ukoll biex jiġu dijanjostikati dawk il-pesti fil-laboratorju. F’dan ir-rigward ħarġet dikjarazzjoni ta’ Stat ta’ Emerġenza mill-Organizzazzjoni Ewropea u Mediterranja dwar il-Protezzjoni tal-Pjanti.

Fl-aħħar nett, jeħtieġ li jintlaħaq bilanċ ġdid f’dak li jirrigwarda l-kondiviżjoni tal-ispejjeż u tar-responsabbiltà (żvilupp permezz ta’ sħubija) u hemm bżonn li tiżdied l-effikaċja u jonqsu l-ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi żejda. Barra minn hekk, teżisti ħtieġa għall-immodernizzar tar-reġim f’termini ta’ inċentivi għall-konformità.

Objettiv tal-proposta

Ir-reviżjoni preżenti għandha l-għan li tegħleb dawn id-difetti u timplimenta qafas regolatorju sod, trasparenti u sostenibbli li huwa “adattat għall-għan”. Ir-Regolament propost jibdel u jirrevoka d-Direttiva 2000/29/KE.

Ir-relazzjoni ma’ proposti oħra fil-pakkett

Il-proposta hija parti minn pakkett ta’ reviżjonijiet relatati mas-saħħa tal-pjanti, il-kwalità tal-materjal riproduttiv tal-pjanti, is-saħħa tal-annimali, il-kontrolli uffiċjali li jikkonċernaw il-pjanti, l-annimali, l-ikel u l-għalf, u n-nefqiet tal-Unjoni għal dawn il-politiki.

Il-proposta tirrinforza s-sinerġiji mar-reġim dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti, filwaqt li telimina d-duplikazzjonijiet li jistgħu jiġu evitati u l-piżijiet mhux meħtieġa minn dawk id-duplikazzjonijiet. Dan huwa miksub permezz tal-ippożizzjonar mill-ġdid tal-pesti li huma attwalment regolati taħt l-hekk imsejħa Direttivi tas-suq għal żrieragħ u materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti skont ir-Regolament propost dwar is-saħħa tal-pjanti. Dan l-ippożizzjonar mill-ġdid se jintroduċi flessibilità biex jinbidel l-istatus tal-pesti tal-kwarantina mifruxa għal pesti li jaffettwa l-kwalità, kif mitlub mill-operaturi professjonisti u l-Istati Membri, sabiex jintużaw ir-riżorsi disponibbli għall-awtoritajiet fitosanitarji għall-prijoritajiet tal-Unjoni veri. Sadanittant, il-proposta tiżgura li l-arranġamenti prattiċi eżistenti fl-Istati Membri dwar iċ-ċertifikazzjoni ta’ materjal riproduttiv tal-pjanti għall-pesti li jaffettwaw il-kwalità jistgħu jibqgħu. B’kollox, l-arranġamenti mill-ġdid bejn ir-reġim tal-UE tas-saħħa tal-pjanti u r-reġim tal-materjal riproduttiv tal-pjanti għandhom jirrinfurzaw il-koerenza bejn dawk iż-żewġ reġimi (permezz tal-użu komuni tal-iskemi ta’ ċertifikazzjoni, it-tikketti u r-reġistri) u għalhekk jirriżultaw f’piż imnaqqas għall-operaturi professjonisti. Madankollu, l-arranġamenti ġodda proposti se jitolbu koordinazzjoni msaħħa bejn l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri għas-saħħa tal-pjanti u l-materjal riproduttiv tal-pjanti.

Il-proposta ma fihiex dispożizzjonijiet dwar kontrolli uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti għall-konformità mill-operaturi professjonisti mal-leġiżlazzjoni fitosanitarja tal-Unjoni, kif huma attwalment preżenti fid-Direttiva 2000/29/KE. Dawk il-kontrolli issa qed jiġu ppożizzjonati esklussivament fil-proposta dwar il-kontrolli uffiċjali (li tissostitwixxi r-Regolament (KE) Nru 882/2004[3]). Dan se jippermetti wkoll koerenza aħjar mal-Kodiċi Doganali ġdid u jippermetti proċeduri simplifikati waqt l-importazzjoni.

Il-proposta ma fihiex dispożizzjonijiet dwar in-nefqiet eliġibbli għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni, kif jeżistu fid-Direttiva 2000/29/KE. Id-dispożizzjonijiet ikkonċernati, abbozzati skont l-alternattiva ppreferuta tal-valutazzjoni tal-impatt, huma inklużi fil-proposta legali li takkumpanja għal Regolament dwar in-nefqa tal-ikel u l-għalf, li għandu x’jaqsam mal-immaniġġjar tan-nefqiet tal-Unjoni li jirrigwardjaw il-katina alimentari, is-saħħa tal-annimali u t-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti.

Il-proposta se tkun kumplimentari għall-proposta dwar l-Ispeċijiet Aljeni Invażivi previsti taħt l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità.

2.           IR-RIŻULTATI TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET INTERESSATI U L-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

Il-proċess ta’ konsultazzjoni

Fil-21 ta’ Novembru 2008 il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni biex tipproċedi għal evalwazzjoni tal-reġim tal-UE tas-saħħa tal-pjanti u biex tqis il-modifiki possibbli għal-qafas legali eżistenti u l-impatt ta’ dawn il-modifiki[4]. Il-Kummissjoni bdiet evalwazzjoni komprensiva tar-reġim mill-introduzzjoni tas-suq intern (1993)[5] u kkuntrattat l-istudju neċessarju lil konsulent estern[6]. Esperti mill-Istati Membri pparteċipaw fil-Grupp ta’ Tmexxija Bejn is-Servizzi għall-evalwazzjoni. Fit-23 u l-24 ta’ Frar 2010 saret konferenza biex il-partijiet interessati u l-Istati Membri jiġu informati dwar il-progress tal-evalwazzjoni u biex jiġu kkonsultati dwar l-alternattivi proviżorji għall-futur żviluppati mill-konsulent. L-input riċevut fassal l-alternattivi u r-rakkomandazzjonijiet finali. Ir-rapport tal-evalwazzjoni[7] ġie ppreżentat f’konferenza oħra fit-28 ta’ Settembru 2010 li kienet tinkludi l-partijiet interessati, il-pubbliku ġenerali, u rappreżentanti tal-Istati Membri u l-pajjiżi terzi. Marbuta ma’ din il-konferenza kien hemm konsultazzjoni pubblika dwar ir-rakkomandazzjonijiet mill-evalwazzjoni u l-ambitu tal-valutazzjoni tal-impatt sussegwenti.

Bi tħejjija għall-valutazzjoni tal-impatt, l-alternattivi rrakkomandati mill-konsulent estern ġew diskussi mal-Istati Membri fil-Kunsill mal-Uffiċjali Kapijiet fil-Qasam tas-Saħħa tal-Pjanti (COPHs) f’bosta okkażjonijiet ta’ laqgħat u, f’dak li jirrigwarda l-koerenza mar-reġim tal-Materjal Riproduttiv tal-Pjanti (PRM), mal-Kapijiet tas-Servizzi għal dak ir-reġim u l-Grupp ta’ Ħidma rilevanti. Ħames task forces mal-esperti tal-Istati Membri u l-Kummissjoni tlaqqgħu biex jiddiskutu ulterjorment l-oqsma ewlenin tal-bidla.

Il-partijiet interessati (rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet tal-industriji u NGOs) ġew ikkonsultati mill-bidu nett tal-proċess ta’ reviżjoni, qabel il-bidu tal-evalwazzjoni, matul l-istudju tal-evalwazzjoni u darb’ oħra matul it-tħejjija tal-valutazzjoni tal-impatt. Grupp ta’ Ħidma ad-hoc dwar is-Saħħa tal-Pjanti ġie mwaqqaf taħt il-Grupp Konsultattiv dwar il-Katina Alimentari, is-Saħħa tal-Annimali u tal-Pjanti. Il-progress ġie ppreżentat u diskuss f’bosta laqgħat tal-Grupp Konsultattiv imsemmi qabel, fi Gruppi Konsultattivi oħra[8] u fuq stedina f’laqgħat ta’ COPA-COGECA, EUROPATAT, ESA u UNION FLEURS. Il-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati kienet element ewlieni tal-istudju ta’ evalwazzjoni u tal-istudju ekonomiku supplimentari kkuntrattat lil konsulent estern. Il-konsultazzjoni kienet dwar tibdiliet tar-reġim tal-UE tas-saħħa tal-pjanti innifsu kif ukoll elementi tar-reġim li għandhom jiġu trasferiti lejn jew mir-reġim tal-materjal riproduttiv tal-pjanti u r-reġim tal-UE dwar il-kontrolli uffiċjali fuq l-ikel u l-għalf, is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-materjal riproduttiv tal-pjanti.

Il-konferenzi organizzati matul il-proċess ta’ reviżjoni żguraw l-input u l-ideat tal-partijiet interessati rigward ir-rakkomandazzjonijiet u l-ambitu tal-valutazzjoni tal-impatt, kemm oralment fil-konferenzi u permezz tal-konsultazzjoni pubblika marbuta. Konsultazzjoni dwar il-proposti ta’ tibdil tekniku kienet marbuta mal-laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma dwar is-Saħħa tal-Pjanti fit-18 ta’ Frar 2011 u mmirat l-aħjar triq ’il quddiem għall-bidliet b’impatt kbir. Il-konsultazzjonijiet kienu addizzjonalment ippubblikati fuq il-websajt iddedikat[9] tad-DĠ SANCO. Konsultazzjoni finali dwar l-alternattivi strateġiċi tnediet fit-13 ta’ Mejju 2011.

Ġbir tad-dejta

Il-ġbir tad-dejta beda b’evalwazzjoni komprensiva tar-reġim mill-konsulent estern mill-2009 sal-2010. Il-valutazzjoni kienet tinkludi analiżi ex post tar-reġim għall-perjodu 1993-2008, il-ġbir ta’ dejta ekonomika dwar l-ispejjeż u l-piż amministrattiv għall-awtoritajiet kompetenti u l-partijiet interessati li kienu jirriżultaw mir-reġim, kif ukoll l-iżvilupp ex ante ta’ alternattivi u rakkomandazzjonijiet għall-futur. Ir-rapport ta’ evalwazzjoni ġie ppreżentat f’Mejju 2010.

Il-proċess intern biex jiżviluppa l-IA kien appoġġat aktar permezz ta’ tieni kuntratt mal-konsulent. Dan il-kuntratt kien jikkonċerna studju dwar il-kwantifikazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji ta’ emendi għar-reġim, supplimentari għad-dejta li nġabret matul l-evalwazzjoni. L-istudju kien jikkonsisti f’moduli li jindirizzaw il-valutazzjoni ex ante tal-impatt ekonomiku ta’ alternattivi tekniċi speċifiċi għar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni. L-ambitu tal-kwistjonijiet li kellhom jiġu indirizzati kien soġġett għal konsultazzjoni mal-partijiet interessati. Il-moduli kienu stabbiliti b’tali mod li l-aggregazzjoni kienet possibbli għall-alternattivi ta’ politika kumplessivi potenzjali. F’Lulju 2011, ir-rapport finali tal-istudju kien ikkunsinnat mill-konsulent. Fejn kien meħtieġ inġabar aktar tagħrif mil-letteratura, ir-rapporti dwar l-istudju u l-mistoqsijiet biex jiġu vvalutati l-impatti ewlenin li l-bidla fil-politika kien ikollha. Barra minn hekk, l-impatti soċjali u ambjentali tal-alternattivi ta’ politika ġew evalwati mis-servizzi tal-Kummissjoni.

Valutazzjoni tal-impatt

Erba’ alternattivi ġew żviluppati biex jittejjeb ir-reġim:

Alternattiva 1: Jitjiebu biss il-forma legali u ċ-ċarezza tar-reġim. Il-leġiżlazzjoni tkun ikkonvertita minn Direttiva għal Regolament, u tiġi ssimplifikata u ċċarata. Jiżamm l-istatus quo f’termini ta’ sustanza.

Alternattiva 2: Tiġi prijoritizzata, modernizzata u msaħħa l-prevenzjoni. Addizzjonali għall-Alternattiva 1, il-prijoritizzazzjoni tkun imtejba permezz ta’ trasformazzjoni tal-Annessi I u II attwali, li jelenkaw il-pesti rregolati skont karatteristiċi tekniċi irrispettivament mill-prijorità tagħhom għall-Unjoni, f’listi bbażati fuq il-loġika tal-intervent u l-prijorità. Is-sitemi tal-passaporti tal-pjanti u ż-żoni protetti jkunu modernizzati (il-kondiviżjoni tar-responsabbiltà mal-operaturi professjonisti) u aġġornati (l-ambitu tal-passaporti tal-pjanti, il-format, tariffi tal-passaporti tal-pjanti bbażati fuq l-irkupru tal-ispejjeż mandatorji kif diġa’ jeżisti għall-kontrolli tal-importazzjoni, regoli għas-sorveljanza u l-qerda tat-tifqigħat f’żoni protetti). Il-koerenza bejn il-PHR u r-reġimi tal-materjali riproduttiv tal-pjanti tkun imtejba biex tiżdied l-effettività u jonqsu l-ispejjeż għall-operaturi professjonisti. Il-prevenzjoni tkun imsaħħa permezz tal-introduzzjoni ta’ dispożizzjoni ġdida dwar il-materjali riproduttivi tal-pjanti b’riskju għoli (pjanti għat-tħawwil) li mhumiex awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni jew soġġetti għal-kontrolli fiżiċi speċifiċi sakemm titlesta analiżi tar-riskju, u billi jitneħħew l-eżenzjonijiet għal bagalji tal-passiġġieri (li għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli ta’ frekwenza baxxa li jimminimizzaw l-impatti tal-ispejjeż).

Alternattiva 3: Tiġi prijoritizzata, modernizzata, msaħħa l-prevenzjoni u mtejba l-azzjonijiet kontra t-tifqigħat. Addizzjonali għall-Alternattiva 2, l-obbligi jkunu introdotti għas-sorveljanza u l-ippjanar ta’ kontinġenza. B’analoġija mal-arranġamenti fir-reġim tas-saħħa tal-annimali, il-kofinanzjament tal-UE jkun disponibbli għas-sorveljanza u, f'ċerti każi, għall-kumpens finanzjarju ta’ telf dirett tal-operaturi professjonisti. L-istrumenti legali għall-qerda u t-trażżin ikunu żviluppati aktar. L-esklużjoni tal-miżuri relatati mal-firxa naturali tkun imneħħija.

Alternattiva 4: Tiġi prijoritizzata, modernizzata, msaħħa l-prevenzjoni, imtejba l-azzjonijiet kontra t-tifqigħat u jitwessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni għall-pjanti invażivi. Addizzjonali għall-Alternattiva 3, ir-reġim ikun ikopri wkoll pjanti invażivi, f’termini ta’ dispożizzjonijiet legali għal miżuri u kofinanzjament tal-UE. Il-pjanti invażivi (għajr pjanti parassitiċi) ma jkunux koperti fl-Alternattivi 1, 2 u 3.

Il-valutazzjoni tal-impatti tal-erba’ alternattivi uriet li l-Alternattiva 3 kienet tipprovdi l-aħjar triq biex jintlaħqu l-għanijiet bl-aħjar livell ta’ spejjeż-benefiċċji u bilanċ ottimali ta’ inputs mill-Istati Membri, l-operaturi professjonisti u l-Unjoni. L-Alternattiva 3 għandu jkollha impatt pożittiv sinifikanti fuq il-profittabbiltà u t-tkabbir ekonomiku tas-setturi involuti; kienet ukoll l-eqreb riflessjoni tar-riżultat tal-konsultazzjoni mal-partijiet interessati u l-Istati Membri.

Il-baġit tal-UE meħtieġa biex jimplimenta l-Alternattiva 3 kien assigurat fil-proposta tal-Kummissjoni għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-perjodu 2014-2020. Id-disposizzjonijiet legali korrispondenti huma inklużi fil-proposta legali għal Regolament li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, is-saħħa tal-annimali u t-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti.

L-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u l-mikrointrapriżi

In-natura tar-reġim tas-saħħa tal-pjanti teħtieġ li l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SME) ma jiġux eżentati mill-obbligi ta’ dan ir-Regolament. Il-biċċa l-kbira tal-intrapriżi affettwati mir-reġim huma SMEs u l-eżentar tagħhom a priori jipperikola fundamentalment l-għanijiet tar-reġim. Madankollu, il-proposta teżenta lill-intrapriżi li jbigħu pjanti u prodotti mill-pjanti esklussivament lis-suq lokali mill-obbligu li joħorġu passaporti tal-pjanti, li barra minn hekk xorta waħda mhux se jkunu mitluba għall-bejgħ lil konsumaturi finali mhux professjonisti. Għall-mikrointrapriżi, arranġamenti speċjali fir-rigward tal-finanzjament mill-ġdid potenzjali tat-tariffi għall-kontrolli tas-saħħa tal-pjanti, fi ħdan il-qafas tar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, se jkun possibbli skont ir-Regolament il-ġdid dwar il-kontrolli uffiċjali.

Id-drittijiet fundamentali

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji li rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Għandu jiġi applikat mill-Istati Membri b’konformità ma’ dawk id-drittijiet u l-prinċipji, implimentati kif xieraq fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom. Ċerti dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament madankollu jillimitaw drittijiet partikolari taħt il-Karta, iżda biss sa fejn huwa strettament neċessarju biex jipproteġu l-interess ġenerali tal-Unjoni kkonċernati minn dan ir-Regolament u jippreżervaw l-essenza tad-drittijiet fil-periklu.

Il-qerda tat-tifqigħat ta’ pesti barranin tista’ tirnexxi biss jekk is-sorsi kollha tal-infestazzjoni jitneħħew. Apparti minn tifqigħat ta’ pesti tal-kwarantina fil-proprjetà tal-operaturi professjonisti, it-tifqigħat jistgħu jsiru wkoll fil-ġonna pubbliċi jew privati. F’dawn il-każijiet, il-miżuri ta’ qerda jridu jinkludu l-pjanti infestati u dawk potenzjalment infestati f’dawk il-ġonna pubbliċi u privati sabiex tirnexxi tassew (kwalunkwe pjanti infestati li jifdal se jaġixxu bħala sors ta’ infestazzjonijiet ġodda xi mkien ieħor). Dan jimplika li, f’ċerti każi, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jridu jingħataw l-aċċess għall-proprjetà privata għall-kontrolli uffiċjali, possibbilment segwiti bl-impożizzjoni ta’ miżuri ta’ trattament jew qerda jew ċerti restrizzjonijiet jew projbizzjonijiet fuq l-użu tal-pjanti. Din hija limitazzjoni tal-Artikoli 7 u 17 tal-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali, li jirrigwardaw, rispettivament, ir-Rispett għall-Ħajja Privata u tal-Familja u d-Dritt għall-Proprjetà. Din il-limitazzjoni hi meħtieġa biex jintlaħaq objettiv ta’ interess ġenerali, li huwa l-protezzjoni tas-saħħa tal-pjanti fl-Unjoni. Il-limitazzjoni hija proporzjonata minħabba li l-objettiv ta’ interess ġenerali ma jistax jintlaħaq mingħajr ma jiġi żgurat li l-miżuri fitosanitarji huma rispettati b’mod ugwali bejn kulħadd (jekk ma ssirx il-qerda tal-pjanti infestati f’ġonna privati jiġu kkanċellati l-benefiċċji tal-miżuri ta’ qerda imposti fuq l-operaturi professjonisti u mwettqa fil-ġonna pubbliċi). Se tkun ir-responsabbiltà tal-Istati Membri biex jipprovdu kumpens ġust liċ-ċittadini milquta fiż-żmien xieraq għat-telf li jkunu ġarrbu. L-essenza tad-Dritt ta’ Proprjetà hi għalhekk imħarsa.

Kull min ikun konxju mill-preżenza ta’ pest tal-kwarantina se jkun obbligat li jinnotifika l-preżenza ta’ tali pest tal-kwarantina lill-awtoritajiet kompetenti, akkumpanjat bl-informazzjoni dwar l-oriġini u n-natura tal-materjal konċernat. Dan se japplika wkoll għal-laboratorji u l-organizzazzjoni ta’ riċerka li jiltaqgħu ma’ pesti f’kampjuni pprovduti lilhom. Dan jista’ f’xi każijiet jikkostitwixxu limitazzjoni tal-Artikolu 8 tal-Karta, għal dak li jikkonċerna d-Dritt għall-Protezzjoni tad-Dejta Personali. Din il-limitazzjoni hi meħtieġa biex jintlaħaq l-objettiv ta’ interess pubbliku tas-saħħa tal-pjanti fl-Unjoni, minħabba li sejbiet ta’ pesti tal-kwarantina jridu jiġu mgħarrfa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex tiġi żgurata l-qerda immedjata tat-tifqigħat. Il-limitazzjoni hija proporzjonata minħabba li d-dejta personali hi soġġetta għad-dispożizzjoni biss sal-punt li tkun indispensabbli għall-awtoritajiet kompetenti biex jillokalizzaw it-tifqigħat u jieħdu l-azzjoni meħtieġa. L-essenza tad-Dritt għall-Protezzjoni tad-Dejta Personali hija għalhekk imħarsa.

3.           L-ELEMENTI LEGALI TAL-PROPOSTA

Kapitolu I: Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet

Il-kamp ta’ applikazzjoni tar-reġim ma jinkludix xi reġjuni ultraperifieriċi extra-Ewropej tal-Istati Membri, minħabba li dawn ir-reġjuni jappartjenu lil reġjuni bioġeografiċi oħra tad-dinja, fejn iseħħu eżattament dawk il-pesti li kontrihom it-teritorji Ewropej tal-Istati Membri jeħtieġu protezzjoni. Il-kamp ta’ applikazzjoni territorjali tar-reġim ma jinkludix parti mill-arċipelagu Makaroneżjan (il-gżira ta’ Madejra u l-Ażores), li jifforma reġjun bioġeografiku li jikkoinċidi mar-reġjun tal-Mediterran, b’mod partikolari l-peniżola Iberika, f’termini ta’ veġetazzjoni naturali. Huwa għalhekk xieraq li jiġi inkluż dak l-arċipelagu fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-reġim. L-Anness I jelenka t-territorji tal-Istati Membri li huma koperti mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea iżda, għall-fini ta’ dan ir-Regolament, jitqiesu bħala pajjiżi terzi.

Pjanti invażivi għajr pjanti parassiti (l-jieklu b’mod fiżiku fuq il-pjanti ospitanti) huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni, skont ir-riżultat tal-valutazzjoni tal-impatt.

Id-definizzjonijiet huma pprovduti kif meħtieġ.

Kapitolu II: Pesti tal-kwarantina

Fid-Direttiva 2000/29/KE, il-pesti huma elenkati f’Annessi speċifiċi. Il-proposta, minflok, tistabbilixxi n-natura kunċettwali tal-pesti tal-kwarantina u sussegwentement telenkahom f’atti ta’ implimentazzjoni, jew bħala pesti tal-kwarantina fl-Unjoni jew bħala pesti tal-kwarantina f’Żona Protetta. Il-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni jeħtieġu miżuri ta’ qerda fit-territorju tal-Unjoni kollu, filwaqt li għal pesti tal-kwarantina f’Żona Protetta dan huwa l-każ biss fi ħdan żoni protetti speċifiċi fejn ċerti pesti huma assenti, filwaqt li jkunu magħrufa li jseħħu f’partijiet oħra tat-territorju tal-Unjoni. Il-proposta tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex telenka ċerti pesti tal-kwarantina bħala pesti ta’ prijorità għall-Unjoni, sa massimu ta’ 10% tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni elenkati. Dawn il-pesti se jkunu soġġetti għal livell imtejjeb ta’ obbligi li jikkonċernaw it-tħejjija u l-qerda, supplimentati b’appoġġ finanzjarju msaħħaħ mill-Unjoni għall-azzjonijiet meħtieġa. Il-kriterji sabiex ikun deċiż jekk pest jikkwalifikax bħala pest tal-kwarantina, pest tal-kwarantina tal-Unjoni jew ta’ Żona Protetta, jew pest ta’ prijorità huma pprovduti fl-Anness II tar-Regolament. Trasferiment huwa previst tal-pesti li bħalissa huma elenkati fl-Annessi I u II tad-Direttiva 2000/29/KE għal-listi xierqa tal-atti ta’ implimentazzjoni futuri. L-ebda distinzjoni mhi se ssir aktar bejn il-pesti li bħalissa huma elenkati fl-Anness I u l-Anness II tad-Direttiva 2000/29/KE.

Dan il-kapitolu barra minn hekk jistipola regoli dettaljati dwar in-notifika tal-preżenza ta’ pesti tal-kwarantina, il-miżuri li għandhom jittieħdu għall-qerda ta’ dawk il-pesti, inkluż ir-restrizzjoni ta’ żoni soġġetti għal miżuri ta’ qerda, l-istħarriġ li għandu jsir għall-preżenza ta’ pesti u l-istabbiliment ta’ pjanijiet ta’ kontinġenza u pjanijiet ta’ qerda dwar tifqigħat ta’ pesti ta’ prijorità.

Id-dispożizzjonijiet f’dan il-kapitolu jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti ta’ implimentazzjoni dwar miżuri permanenti biex jimmaniġġjaw pesti tal-kwarantina li jkunu ġew stabbiliti fit-territorju tal-Unjoni. Dawn l-atti jistgħu ukoll jiġu adottati fuq bażi temporanja għal pesti tal-kwarantina mhux elenkati, jekk ikun hemm bżonn permezz tal-proċedura ta’ urġenza stabbilita skont it-Trattat ta’ Lisbona. L-għodod żviluppati f’dan il-kapitolu jeżistu llum skont id-Direttiva 2000/29/KE, madankollu, il-proposta tiżviluppa dawk l-għodod b’mod espliċitu. Hija inkluża dispożizzjoni li tippermetti lill-Istati Membri li jieħdu miżuri aktar stretti kontra pesti milli previst fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, bil-kundizzjoni li dawn il-miżuri ma jirrestrinġux bl-ebda mod il-moviment ħieles ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra regolati fis-suq intern.

Dan il-kapitolu jkopri wkoll id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw iż-żoni protetti, li jsostnu s-sistema eżistenti, li madankollu huma espliċitament rinfurzati biex jiġi żgurat li ż-żoni protetti jkunu iġġustifikati teknikament u li kwalunkwe tifqigħat ta’ pesti tal-kwarantina f’Żona Protetta kkonċernati jkunu eradikati b’mod sew u fil-ħin. Jekk le, iż-żona protetta tiġi revokata. B’dawn il-bidliet, is-sitema taż-żona protetta tal-Unjoni tkun allinjata mas-sistema ta’ żona ħielsa mill-pesti skont il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Pjanti (IPPC), kif mitlub mill-partijiet interessati u l-pajjiżi terzi.

Kapitolu III: Il-pesti li jaffettwaw il-kwalità

Pesti li jaffettwaw l-użu maħsub ta’ pjanti għat-tħawwil, iżda li ma jeħtiġux qerda, illum huma rregolati skont id-Direttivi tas-suq għaż-żrieragħ u l-materjal riproduttiv tal-pjanti u, parzjalment, fl-Anness II tad-Direttiva 2000/29/KE. Il-proposta tikkategorizzahom kollha bħala pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni. Din tistabbilixxi n-natura kunċettwali ta’ tali pesti u sussegwentament telenkahom permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Il-kriterji sabiex jiġi deċiż jekk pest jikkwalifikax bħala pest li jaffettwa l-kwalità fl-Unjoni huma pprovduti fl-Anness II. Il-pesti li jaffettwaw il-kwalità mhux se jiġu rregolati skont il-proposta legali għal Materjal Riproduttiv tal-Pjanti, minbarra l-inklużjoni tagħhom, fejn xieraq, fi skemi ta’ ċertifikazzjoni..

Rappreżentazzjoni skematika tad-diversi tipi ta’ pesti fil-proposta, il-proċess tad-deċiżjoni għall-kwalifika tagħhom u l-miżuri meħtieġa kontrihom.

Kapitolu IV: Il-miżuri li jikkonċernaw lill-pjanti, lill-prodotti mill-pjanti u lill-oġġetti oħra

Id-Direttiva 2000/29/KE għandha Annessi li jelenkaw il-projbizzjonijiet għal ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra (l-Anness III), u rekwiżiti speċifiċi għall-introduzzjoni u l-moviment fl-Unjoni (l-Anness IV). Il-proposta tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta listi bħal dawn permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Id-dispożizzjonijiet fil-Kapitolu IV barra minn hekk jikkonċernaw ir-regoli għar-rikonoxximent ta’ miżuri ta’ pajjiżi terzi bħala ekwivalenti għall-miżuri tal-Unjoni, u d-derogi għall-projbizzjonijiet. Ir-regoli rispettivi dwar il-moviment ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra ġewwa u fi ħdan żoni protetti huma indirizzati wkoll.

Ġdid għar-reġim tas-saħħa tal-pjanti tal-Unjoni huwa Artikolu li jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex jiġu indirizzati riskji emerġenti minn ċerti pjanti għat-tħawwil minn ċerti pajjiżi terzi li jeħtieġu miżuri ta’ prekawzjoni. Il-materjali tal-pjanti elenkati se jeħtieġu eżami u ttestjar viżwali intensifikati, jew li jkunu soġġetti għal perjodu ta’ kwarantina, jew ikunu soġġetti għal projbizzjoni temporanja ta’ introduzzjoni ġewwa l-Unjoni. Dawn il-miżuri se japplikaw għal sentejn, u jistgħu jiġu mġedda darba. Matul dan iż-żmien, valutazzjoni tar-riskju sħiħa għandha tiġu żviluppata, segwita b’deċiżjoni biex tirregola l-materjal ikkonċernat fuq bażi permanenti, jew biex tirtira l-miżuri temporanji.

Hemm ukoll Artikolu ġdid li jistabbilixxi r-regoli bażiċi għall-istazzjonijiet tal-kwarantina, meta l-użu ta’ dawn l-istazzjonijiet ikun meħtieġ mir-Regolament jew minn atti sekondarja skont ir-Regolament.

L-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ pjanti regolati mill-passiġġieri fil-bagalji tagħhom mhux se tibqa’ tiġi eżentata mir-rekwiżiti u l-projbizzjonijiet rispettivi. Dan huwa meħtieġ minħabba li l-pjanti fil-bagalji tal-passiġġieri nstabu li huma riskju dejjem akbar għall-istatus fitosanitarju tal-Unjoni u jipperikolaw is-suċċess tar-reġim.

Finalment hemm Artikolu ġdid li jeħtieġ li l-esportazzjonijiet ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra lejn pajjiżi terzi għandhom iseħħu jew b’konformità għar-regoli tal-Unjoni, jew, jekk ir-regoli tal-pajjiż terz jippermettu dan jew il-pajjiż terz jaqbel b’mod espliċitu permezz ta’ ftehimiet bilaterali jew b’mod ieħor, f’konformità mar-rekwiżiti ta’ dak il-pajjiż terz.

Kapitolu V: Ir-reġistrazzjoni tal-operaturi professjonisti u t-traċċabbiltà

Il-proposta teħtieġ lill-operaturi professjonisti rilevanti biex jiġu rreġistrati, f’reġistru li se jkollu wkoll operaturi professjonisti meħtieġa li jkunu reġistrati skont ir-Regolament propost dwar materjal riproduttiv tal-pjanti. Dan għandu jnaqqas il-piż għall-operaturi professjonisti. L-operaturi rreġistrati għandhom jissodisfaw ċerti rekwiżiti għat-traċċabbiltà tal-materjal tal-pjanti taħt il-kontroll tagħhom.

Kapitolu VI: Iċ-ċertifikazzjoni tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra

Id-Direttiva 2000/29/KE fiha Anness (V) li jelenka r-rekwiżiti li jikkonċernaw iċ-ċertifikazzjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra introdotti jew soġġetti għal moviment fi ħdan l-Unjoni. Il-proposta tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta dawn il-listi permezz ta’ atti delegati. Ir-regoli rispettivi dwar iċ-ċertifikazzjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra introdotti jew soġġetti għal moviment f’żoni protetti huma indirizzati wkoll.

Il-proposta tipprevedi li kull pjanta għat-tħawwil, minbarra ċerti żrieragħ, għandhom jeħtieġu ċertifikat fitosanitarju għall-introduzzjoni fl-Unjoni u passaport tal-pjanti għall-moviment fl-Unjoni. Il-passaporti tal-pjanti huma meħtieġa għal kull moviment bejn l-operaturi professjonisti, iżda mhux għall-bejgħ lil utenti finali mhux professjonali. Il-passaporti tal-pjanti se jiġu ssimplifikati u armonizzati. Minflok numru tal-lott, il-passaport tal-pjanti jista’ juża ċippa, barcode jew hologram li jikkorrispondu mas-sistemi ta’ traċċabbiltà interna tal-operaturi professjonisti.

L-eżamijiet fuq pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti jistgħu jeħtieġu l-użu ta’ skemi ta’ ċertifikazzjoni fir-rigward ta’ ċerti pesti tal-kwarantina u/jew pesti li jaffettwaw il-kwalità, fejn l-eżamijiet fuq il-post matul l-istaġun tat-tkabbir huma indispensabbli. Din il-possibbiltà tista’ tinħoloq minħabba l-inklużjoni ta’ pesti li jaffettwaw il-kwalità fir-Regolament tas-saħħa tal-pjanti. Meta l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni jkunu meħtieġa skont ir-Regolament tas-saħħa tal-pjanti, huwa previst li l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni maħluqa skont ir-Regolament propost dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti għandhom jintużaw. Dan għandu jipprekludi li jitwaqqfu skemi doppji, li jirriżultaw fi spejjeż doppji għall-operaturi professjonisti.

Il-passaporti tal-pjanti għandhom jinħarġu minn operaturi reġistrati li huma awtorizzati biex jagħmlu hekk mill-awtoritajiet kompetenti, jew, fuq talba tagħhom, mill-awtoritajiet kompetenti. Fejn il-materjal tal-pjanti jeħtieġ passaport tal-pjanta skont ir-Regolament tas-saħħa tal-pjanti u l-marka taċ-ċertifikazzjoni skont ir-Regolament propost dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti, il-passaport tal-pjanti u t-tikketta taċ-ċertifikazzjoni għandhom jiġu kkombinati f’dokument wieħed. Dan għandu jipprekludi spejjeż doppji għall-operaturi professjonisti, fejn il-ħruġ huwa magħmul mill-awtoritajiet kompetenti.

Regoli huma previsti li jikkonċernaw l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tal-operaturi professjonisti li joħorġu passaporti tal-pjanti u għall-eżami tal-materjal tal-pjanti kkonċernat, sabiex jiġi żgurat li dak il-materjal jikkonforma mad-dispożizzjonijiet kollha tar-Regolament.

Huma previsti wkoll regoli dwar l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tal-produtturi tal-materjal tal-imballaġġar tal-injam li japplikaw ċertu marka għal dak il-materjal, wara t-trattament tiegħu skont l-Istandard Internazzjonali għal Miżuri Fitosanitarji Nru 15 dwar ir-Regolazzjoni tal-materjal tal-imballaġġar tal-injam fil-kummerċ internazzjonali.

Għall-finijiet ta’ esportazzjoni, il-proposta tipprevedi l-introduzzjoni ta’ ċertifikat ta’ qabel l-esportazzjoni, għal każijiet fejn il-materjal tal-pjanti jiġi esportat minn Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru ta’ oriġini. Iċ-ċertifikat ta’ qabel l-esportazzjoni se jieħu post id-dokument ta’ gwida informali użat bħalissa maqbul mill-Istati Membri.

Kapitolu VII: Il-miżuri li jappoġġjaw l-implimentazzjoni tar-Regolament

Il-proposta tipprevedi l-istabbiliment ta’ sistema elettronika ta’ notifika għan-notifika u r-rappurtar.

Kapitolu VIII: Id-dispożizzjonijiet finali

Il-proposta tipprevedi li l-Kummissjoni ser tkun assistita minn Kumitat Permanenti ġdid, li se jinkludi l-Kumitati eżistenti li jittrattaw il-katina alimentari, is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti u l-materjal riproduttiv tal-pjanti (minflok il-Kumitat Permanenti eżistenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti).

Il-proposta tipprevedi l-emendi għar-Regolament li jistabbilixxi dispożizzjonjiet għall-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, is-saħħa tal-annimali u t-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti, li huwa previst li jiġi adottat qabel il-proposta legali attwali. Dawk l-emendi jinkludu l-possibbiltà li l-Unjoni tikkofinanzja miżuri li jikkonċernaw pesti ta’ prijorità (kategorija ta’ pesti maħluqa fil-proposta attwali) u kumpens lill-operaturi għall-valur mitful tal-materjal tal-pjanti li jkun meqrud bħala parti mill-miżuri ta’ qerda li jikkonċernaw pesti ta’ prijorità.

Il-proposta tirrevoka sitt hekk imsejħa Direttivi ta’ Kontroll li jikkonċernaw il-ġestjoni ta’ ċerti pesti tal-kwarantina (il-fungu potato ward, in-nematodi forma ta’ ċisti, it-taħsir kannella tal-patata, it-tħassir forma ta’ ċirku tal-patata, id-dud li jdawwar il-weraq tal-qronfla u l-qoxra San José) li huma magħrufa li huma preżenti fl-Unjoni. Atti ta’ natura bħal din fil-futur se jiġu adottati bħala atti sekondarji skont ir-Regolament propost u mhux bħala atti kodeċiżi. Id-Direttivi dwar il-pesti tal-patata se jiġu sostitwiti permezz ta’ atti sekondarji skont ir-Regolament propost ta’ issa, mingħajr ma tinbidel is-sustanza tagħhom. Id-Direttivi dwar id-dud li jdawwar il-weraq tal-qronfla u l-qoxra San José mhux se jinbidlu.

4.           L-IMPLIKAZZJONI BAĠITARJA

Id-dispożizzjonijiet finanzjarji u l-approprjazzjonijiet għall-implimentazzjoni tar-Regolament sal-31 ta’ Diċembru 2020 se jiġu ppreżentati fil-proposta legali li jmiss għal Regolament dwar il-ġestjoni tan-nefqa relatata mal-katina alimentari, is-saħħa tal-annimali u u t-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti. Din il-proposta ma timplika l-ebda spiża li mhux se tkun parti mid-dikjarazzjoni finanzjarja tal-proposta legali għal dak ir-Regolament u ma tirrikjedix riżorsi umani addizzjonali.

2013/0141 (COD)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew[10],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni[11],

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

(1)       Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ pesti għall-prodotti mill-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità[12] tistipula reġim tas-saħħa tal-pjanti.

(2)       Fil-21 ta’ Novembru 2008, il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni biex tipproċedi għal evalwazzjoni ta’ dak ir-reġim tas-saħħa tal-pjanti[13].

(3)       Fid-dawl tal-eżitu ta’ dik l-evalwazzjoni u l-esperjenza miksuba mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2000/29/KE, dik id-Direttiva għandha tiġi sostitwita. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tar-regoli l-ġodda, l-att li jissostitwixxi dik id-Direttiva għandu jieħu l-forma ta’ Regolament.

(4)       Is-saħħa tal-pjanti hija importanti ħafna għall-produzzjoni tal-pjanti, il-ġonna pubbliċi u privati, l-ekosistemi naturali, is-servizzi tal-ekosistemi u l-bijodiversità fl-Unjoni. Is-saħħa tal-pjanti hija mhedda minn speċijiet noċivi għall-pjanti u l-prodotti mill-pjanti, minn hawn ’il quddiem “pesti”. Fil-ġlieda kontra din it-theddida, huwa meħtieġ li jiġu adottati miżuri li għandhom x’jaqsmu mad-determinazzjoni tar-riskji fitosanitarji minn dawn il-pesti u t-tnaqqis ta’ dawn ir-riskji għal livell aċċettabbli.

(5)       Il-ħtieġa għal dawn il-miżuri ilha li ġiet rikonoxxuta. Dawn iffurmaw is-suġġett ta’ ftehimiet internazzjonali u konvenzjonijiet internazzjonali, inkluża l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Pjanti (IPPC) tas-6 ta’ Diċembru 1951 konkluża fl-Organizazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) kif ukoll it-test rivedut ġdid tagħha approvat mill-Konferenza tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura f’Novembru 1997 fid-29 sessjoni tagħha. L-Unjoni hija parti mill-IPPC.

(6)       Deher li għad-determinazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament huwa importanti li jitqiesu fatturi bijoġeografiċi biex jiġi evitat li pesti mhux preżenti fit-territorju Ewropew tal-Unjoni jinfirxu f’dak it-territorju. Konsegwentement, it-territorji estra-Ewropej tal-Istati Membri (reġjuni ultraperiferiċi) msemmija fl-Artikolu 355(1) tat-TFUE għandhom ikunu eżenti mill-kamp ta’ applikazzjoni territorjali ta’ dan ir-Regolament. Dawn it-territorji għandhom jiġu elenkati. Fejn l-istatus ta’ tali territorju jew territorju msemmi fl-Artikolu 355(2) tat-TFUE jiġi emendat skont l-Artikolu 355(6) tat-TFUE, dik il-lista għandha tkun emendata biex jiġi żgurat li l-kamp ta’ applikazzjoni territorjali ta’ dan ir-Regolament jibqa’ limitat għall-parti Ewropea tat-territorju tal-Unjoni. Referenzi għal pajjiżi terzi għandhom jinqraw ukoll bħala referenzi għat-territorji inklużi f’dik il-lista.

(7)       Id-Direttiva 2000/29/KE tistipula regoli dwar il-kontrolli uffiċjali li jridu jitwettqu mill-awtoritajiet kompetenti rigward il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ pesti ta’ ħsara għall-pjanti jew għall-prodotti mill-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità. Dawn ir-regoli huma attwalment stabbiliti bir-Regolament (UE) Nru .../.... dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi dwar l-ikel u l-għalf, regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u l-materjal riproduttiv tal-pjanti, u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nri 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, ir-Regolamenti (UE) Nri 1151/2012, [....]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material], u d-Direttivi 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE, 2008/120/KE u 2009/128/KE (ir-Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali)[14] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls and, in the footnote, the reference to the Official Journal] u għalhekk ma għandhomx ikunu parti minn dan ir-Regolament.

(8)       Il-kriterji għandhom jiġu stabbiliti sabiex jippermettu li jiġu identifikati l-pesti li għalihom huwa meħtieġ li jiġu adottati miżuri ta’ kontroll għat-territorju kollu tal-Unjoni. Dawn l-insetti huma msemmija bħala “pesti tal-kwarantina fl-Unjoni”. Il-kriterji għandhom jiġu stabbiliti wkoll għall-identifikazzjoni ta’ pesti li għalihom huwa meħtieġ li jiġu adottati miżuri ta’ kontroll biss fir-rigward ta’ waħda jew aktar partijiet ta’ dak it-territorju. Dawn il-pesti huma msemmija bħala “pesti tal-kwarantina f’żona protetta”.

(9)       Sabiex l-isforzi għall-kontroll tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni jitħallew jikkonċentraw fuq il-pesti li l-impatt ekonomiku, ambjentali jew soċjali tagħhom huma l-aktar qawwija għat-territorju tal-Unjoni kollu kemm hu, lista ristretta ta’ dawn il-pesti, minn hawn ’il quddiem “pesti ta’ prijorità”, għandha tiġi stabbilita.

(10)     Huwa xieraq li jiġi pprovdut għal eżenzjonijiet mill-projbizzjoni tal-introduzzjoni u moviment fit-territorju tal-Unjoni ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni għal għanijiet xjentifiċi, provi, selezzjonijiet varjetali, tnissil u wirjiet.

(11)     Sabiex tiġi żgurata azzjoni effettiva u f’waqtha fil-każ tal-preżenza ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni, għandhom japplikaw obbligi ta’ notifika għall-pubbliku, l-operaturi professjonisti u l-Istati Membri.

(12)     Fejn dawk l-obbligi ta’ notifika jimplikaw li d-dejta personali ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi għandha tiġi żvelata lill-awtoritajiet kompetenti, dan jista’ jikkostitwixxi limitazzjoni tal-Artikolu 8 (il-Protezzjoni tad-Dejta Personali) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Madankollu din il-limitazzjoni tkun neċessarja u proporzjonata biex jintlaħaq l-objettiv ta’ interess pubbliku ta’ dan ir-Regolament.

(13)     Operatur professjonist li jsir konxju mill-preżenza ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni fi pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor li huwa jew kien taħt il-kontroll tiegħu għandu jkun taħt obbligu li jieħdu l-miżuri kollha li jistgħu jkunu xierqa rigward l-eliminazzjoni tal-pest, l-irtirar jew is-sejħa lura tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti jew tal-oġġetti l-oħra kkonċernati u l-informazzjoni tal-awtorità kompetenti, il-persuni l-oħra fil-katina tal-kummerċ u l-pubbliku.

(14)     L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji kollha biex jeradikaw il-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni, meta jinstabu fit-territorji tagħhom. Huwa xieraq li jiġu stipulati l-miżuri li jistgħu jittieħdu mill-Istati Membri f’każ bħal dan u l-prinċipji li fuqhom għandhom jiddeċiedu liema miżuri għandhom jittieħdu. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-istabbiliment ta’ żoni ristretti, li jikkonsistu f’żona infestata u żona bafer.

(15)     F’ċerti każijiet, l-Istati Membri għandhom jimponu miżuri għall-qerda tal-pesti tal-kwarantina fuq pjanti fi proprjetajiet privati, minħabba l-qerda tal-pesti tista’ tkun ta’ suċċess biss jekk is-sorsi kollha ta’ infestazzjoni jitneħħew. Għal dan l-għan, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom ikollhom aċċess legali għal dawk il-proprjetajiet. Dan jista’ jikkostitwixxi limitazzjoni tal-Artikolu 7 (ir-Rispett għall-Ħajja Privata u tal-Familja) u l-Artikolu 17 (id-Dritt għall-Proprjetà) tal-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali. Din il-limitazzjoni hija meħtieġa u proporzjonata biex jintlaħaq l-objettiv ta’ interess pubbliku tar-reġim, sakemm l-Istati Membri jiżguraw kumpens ġust fi żmien ġust għat-telf tal-proprjetà privata.

(16)     Id-detezzjoni bikrija tal-preżenza ta’ pesti hija estremament importanti għall-qerda f’waqtha u effettiva. L-Istati Membri għandhom għalhekk jagħmlu stħarriġ għall-preżenza ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni fiż-żoni fejn dawn il-pesti ma kienux magħrufa li huma preżenti. Minħabba l-għadd ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni u l-ħin u r-riżorsi meħtieġa biex jitwettaq dan l-istħarriġ, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu programmi ta’ stħarriġ pluriennali.

(17)     Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta miżuri f’każ ta’ suspett jew konferma tal-preżenza ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni speċifiċi, li jikkonċernaw b’mod partikolari l-qerda u t-trażżin tagħhom, u l-istabbiliment ta’ żoni ristretti, stħarriġ, pjanijiet ta’ kontinġenza, eżerċizzji ta’ simulazzjoni u pjanijiet ta’ qerda fir-rigward ta’ dawn il-pesti.

(18)     Sabiex tiġi żgurata azzjoni rapida u effettiva kontra l-pesti li ma jkunux pesti tal-kwarantina fl-Unjoni iżda li l-Istati Membri jikkunsidraw li jistgħu jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-inklużjoni fil-lista tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni, għandha ssir dispożizzjoni għall-miżuri li għandhom jittieħdu mill-Istati Membri fil-każ li dawn isiru konxji mill-preżenza ta’ pesti bħal dawn. Għandhom jiġu stipulati dispożizzjonijiet simili għall-Kummissjoni.

(19)     Taħt ċerti kundizzjonijiet, l-Istati Membri għandhom jitħallew jadottaw miżuri ta’ qerda aktar stretti milli meħtieġ mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(20)     Dispożizzjonijiet speċjali għandhom japplikaw għall-pesti ta’ prijorità fir-rigward tal-informazzjoni mogħtija lill-pubbliku, l-istħarriġ, il-pjanijiet ta’ kontinġenza, il-pjanijiet ta’ qerda u l-kofinanzjament ta’ miżuri mill-Unjoni, b’mod partikolari.

(21)     Il-pesti tal-kwarantina li huma preżenti fit-territorju tal-Unjoni iżda huma assenti minn partijiet speċifiċi ta’ dak it-territorju deżinjat bħala “żoni protetti”, u li l-preżenza tagħhom kien ikollha impatti ekonomiċi, soċjali jew ambjentali inaċċettabbli għal dawk iż-żoni protetti biss, għandhom ikunu identifikati b’mod speċifiku u elenkati bħala “pesti tal-kwarantina f’żona protetta”. L-introduzzjoni, il-moviment u r-rilaxx fiż-żoni protetti rispettivi ta’ pesti tal-kwarantina f’żona protetta għandhom ikunu pprojbiti.

(22)     Għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar ir-rikonoxximent, il-modifika jew ir-revoka tar-rikonoxximent ta’ żoni protetti, obbligi ta’ stħarriġ għal żoni protetti, u azzjonijiet li jridu jittieħdu fil-każ li pesti tal-kwarantina f’żona protetta jiġu misjuba f’żoni protetti rispettivi. Fil-każ ta’ sejbiet tal-preżenza ta’ pesti tal-kwarantina f’żona protetta ġewwa ż-żoni protetti rispettivi, għandhom japplikaw regoli stretti għall-emenda u r-revoka ta’ dawn iż-żoni protetti.

(23)     Pest, li ma jkunx pest tal-kwarantina fl-Unjoni, għandu jiġi msemmi bħala “pest li jaffettwa l-kwalità fl-Unjoni” f’każ li dan il-pest ikun prinċipalment trażmess permezz ta’ pjanti speċifiċi għat-tħawwil, il-preżenza tiegħu fuq Dawn il-pjanti għat-tħawwil ikollha impatt ekonomiku mhux aċċettabbli f’dak li jirrigwarda l-użu maħsub ta’ Dawn il-pjanti u jkun elenkat bħala pest li jaffettwa l-kwalità fl-Unjoni. Biex tiġi limitata l-preżenza ta’ pesti bħal dawn l-introduzzjoni jew il-movimenti tagħhom fit-territorju tal-Unjoni fuq il-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati għandhom ikunu pprojbiti sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor f’dik il-lista.

(24)     Ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra huma ta’ riskju fitosanitarju inaċċettabbli minħabba l-probabbiltà tagħhom li jospitaw pest tal-kwarantina fl-Unjoni. Għal xi wħud minn dawn, jeżistu miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju aċċettabbli, filwaqt li mhux għal oħrajn. Skont id-disponibbiltà ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju aċċettabbli, l-introduzzjoni u l-moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni għandhom ikunu pprojbiti jew soġġetti għal rekwiżiti speċjali. Dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra għandhom jiġu elenkati.

(25)     Derogi mill-projbizzjonijiet jew ir-rekwiżiti speċjali rigward l-introduzzjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fit-territorju tal-Unjoni għandhom jiġu pprovduti. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tirrikonoxxi ċerti miżuri ta’ pajjiżi terzi bħala ekwivalenti għar-rekwiżiti għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra kkonċernati.

(26)     Dawk il-projbizzjonijiet jew ir-rekwiżiti la ma għandhom japplikaw għal kwantitajiet żgħar ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, għajr pjanti għat-tħawwil, għal għanijiet mhux kummerċjali u mhux professjonali u lanqas għall-introduzzjoni u l-moviment f’żoni tal-fruntiera ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra. Lanqas ma jistgħu japplikaw għall-introduzzjoni u l-moviment fit-territorju tal-Unjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra għal għanijiet xjentifiċi, provi, selezzjoni varjetali, tnissil u wirjiet. Salvagwardji xierqa għandhom jiġu stabbiliti u għandha tingħata informazzjoni lil dawk ikkonċernati.

(27)     Deroga mir-regoli tal-Unjoni għall-introduzzjoni u l-moviment fit-territorju tal-Unjoni għandha tiġi pprovduta għal pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fi tranżitu.

(28)     Il-kummerċ internazzjonali ta’ pjanti għat-tħawwil li magħhom hemm esperjenza limitata fitosanitarja jista’ jinvolvi riskji serji tal-istabbiliment ta’ pesti tal-kwarantina li għalihom ma jkunu ġew adottati l-ebda miżuri skont dan ir-Regolament. Sabiex tiġi żgurata azzjoni rapida u effettiva kontra riskji li għadhom kemm ġew identifikati assoċjati ma’ pjanti għat-tħawwil li mhumiex suġġetti għar-rekwiżiti permanenti jew projbizzjonijiet, iżda li jistgħu jikkwalifikaw għal tali miżuri permanenti, il-Kummissjoni għandu jkollha l-possibbiltà li tadotta miżuri temporanji skont il-prinċipju ta’ prekawzjoni.

(29)     Jeħtieġ li jiġu stipulati projbizzjonijiet u rekwiżiti speċjali, simili għal dawk stabbiliti għat-territorju tal-Unjoni, fir-rigward tal-introduzzjoni u l-moviment f’żoni protetti ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra li jistgħu joħolqu riskju fitosanitarju ta’ livell inaċċettabbli minħabba l-probabbiltà tagħhom li jospitaw pesti tal-kwarantina f’żoni protetti.

(30)     Rekwiżiti ġenerali għandhom jiġu adottati rigward vetturi u materjal tal-imballaġġar ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra biex jiġi żgurat li huma ħielsa minn pesti tal-kwarantina.

(31)     L-Istati Membri għandhom jiddeżinjaw l-istazzjonijiet ta’ kwarantina. Rekwiżiti li jikkonċernaw l-iddeżinjar, it-tħaddim u s-superviżjoni ta’ dawn l-istazzjonijiet ta’ kwarantina kif ukoll ir-rilaxx ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra minn dawn l-istazzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti. Fejn dawn ir-rekwiżiti jinkludu ż-żamma tal-listi ta’ persunal u viżitaturi li jidħlu fl-istazzjonijiet, dan jista’ jikkostitwixxi limitazzjoni tal-Artikolu 8 (il-Protezzjoni tad-Dejta Personali) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Madankollu din il-limitazzjoni tkun neċessarja u proporzjonata biex jintlaħqu l-objettiv ta’ interess pubbliku ta’ dan ir-Regolament.

(32)     Meta jkun meħtieġ minn ftehim bilaterali konkluż mill-Unjoni ma’ pajjiż terz, jew mil-leġiżlazzjoni ta’ pajjiż terz, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti oħra li jinħarġu ’l barra mit-territorju tal-Unjoni lejn il-pajjiż terz ikkonċernat għandhom jikkonformaw ma’ dawn ir-regoli.

(33)     Meta, fir-rigward ta’ ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra maħruġa ’l barra mit-territorju tal-Unjoni lejn pajjiżi terzi, l-ebda ftehim bilaterali fitosanitarju konkluż mill-Unjoni ma’ pajjiż terz u l-ebda leġislazzjoni fitosanitarja ta’ pajjiż terz ma jkunu japplikaw, għandha tkun offruta protezzjoni lill-pajjiżi terzi kontra l-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni minħabba n-natura ta’ ħsara rikonoxxuta tagħhom, ħlief fejn pest tal-kwarantina fl-Unjoni jkun uffiċjalment magħruf li huwa preżenti fil-pajjiż terz ikkonċernat u mhux taħt kontroll uffiċjali, jew fejn wieħed ikun jista’ jassumi b’mod raġonevoli li dak il-pest tal-kwarantina fl-Unjoni ma jissodisfax il-kriterji biex jikkwalifika bħala pest tal-kwarantina għall-pajjiż terz ikkonċernat.

(34)     Sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni effettiva ta’ dan ir-Regolament, l-operaturi professjonisti soġġetti għall-obbligi skont dan ir-Regolament għandhom ikunu rreġistrati fir-reġistri maħluqa mill-Istati Membri. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv, dawn ir-reġistri għandhom jinkludu wkoll lill-operaturi professjonisti li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../.... fi ......[15] [Office of Publications to insert number, title and, in a footnote, the OJ reference for the Regulation on plant reproductive material].

(35)     L-operaturi professjonisti li joperaw f’aktar minn post wieħed għandhom jingħataw il-possibbiltà li jirreġistraw separatament għal kull waħda minn dawk il-proprjetajiet.

(36)     Biex tiġi ffaċilitata d-detezzjoni tas-sors ta’ infestazzjoni minn pest tal-kwarantina, huwa xieraq li l-operaturi professjonisti jintalbu jżommu reġistri fir-rigward tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra mogħtija lilhom minn operaturi professjonisti u fornuti minnhom lil operaturi professjonisti oħrajn. Fid-dawl tal-perjodi latenti ta’ xi pesti tal-kwarantina, u l-ħin meħtieġ biex issir detezzjoni tas-sors tal-infestazzjoni, ir-rekords għandhom jinżammu għal tliet snin.

(37)     L-operaturi professjonisti għandhom ukoll ikollhom fis-seħħ sistemi u proċeduri sabiex tkun tista’ ssir l-identifikazzjoni tal-movimenti tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra tagħhom ġewwa l-proprjetajiet tagħhom stess.

(38)     Ċertifikat fitosanitarju għandu jkun meħtieġ għall-introduzzjoni minn pajjiżi terzi fit-territorju tal-Unjoni, u f’żoni protetti, ta’ ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra. Dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra għandhom jiġu elenkati fl-interess taċ-ċarezza.

(39)     Dawn iċ-ċertifikati fitosanitarji għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-IPPC u jiċċertifikaw il-konformità mar-rekwiżiti u l-miżuri stabbiliti skont dan ir-Regolament. Sabiex tkun żgurata l-kredibbiltà taċ-ċertifikati fitosanitarji, għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar il-kundizzjonijiet tal-validità u l-kanċellazzjoni tagħhom.

(40)     Il-movimenti fit-territorju tal-Unjoni, u lejn u f’żoni protetti, ta’ ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra għandhom ikunu permessi biss jekk ikunu akkumpanjati minn passaport tal-pjanti, li tafferma l-konformità mal-ħtiġiet u l-miżuri stabbiliti skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra għandhom jiġu elenkati fl-interess taċ-ċarezza.

(41)     Il-passaporti tal-pjanti ma għandhomx ikunu meħtieġa għal pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra maħsuba għall-utenti finali.

(42)     Sabiex tkun żgurata l-kredibbiltà tal-passaporti tal-pjanti, għandhom jiġu stabbiliti regoli li jikkonċernaw il-kontenut tagħhom.

(43)     Il-passaporti tal-pjanti għandhom ikunu ppublikati ġeneralment minn operatur professjonist. Fejn operaturi professjonisti ma jkollhomx ir-riżorsi biex joħorġu passaporti tal-pjanti, għandu jkun hemm il-possibbiltà li, fuq it-talba tagħhom, il-passaporti tal-pjanti jkunu maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti.

(44)     Għandhom jiġu stabbiliti regoli għall-ħruġ ta’ passaporti tal-pjanti, l-eżamijiet meħtieġa għall-ħruġ, l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni ta’ operaturi professjonisti li joħorġu l-passaporti tal-pjanti, l-obbligi ta’ operaturi awtorizzati u l-irtirar ta’ dik l-awtorizzazzjoni.

(45)     Sabiex jitnaqqas il-piż tal-operaturi awtorizzati, l-eżamijiet għall-ħruġ tal-passaporti tal-pjanti għandhom jiġu kkombinati mal-eżamijiet meħtieġa skont ir-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications to insert number of Regulation on plant reproductive material law], fejn xieraq.

(46)     L-operaturi awtorizzati għandu jkollhom l-għarfien neċessarju li jikkonċerna l-pesti.

(47)     Ċerti operaturi jistgħu jixtiequ li jistabbilixxu pjan tal-ġestjoni tar-riskju fitosanitarju, jiżguraw u juru livell għoli ta’ kompetenza u għarfien fir-rigward tar-riskji fitosanitarji fir-rigward ta’ punti kritiċi fl-attivitajiet professjonali tagħhom u jiġġustifikaw arranġamenti speċjali ta’ kontroll mal-awtoritajiet kompetenti. Għandhom jiġu stabbiliti regoli tal-Unjoni dwar il-kontenuti ta’ dawn il-pjanijiet.

(48)     Huwa xieraq li jsir provvediment għas-sostituzzjoni ta’ passaporti tal-pjanti u ta’ ċertifikati fitosanitarji.

(49)     F’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-Unjoni, il-passaporti tal-pjanti għandhom jitneħħew, jiġu invalidati u, għal raġunijiet ta’ traċċabbiltà, jinżammu.

(50)     L-Istandard Internazzjonali tal-FAO għall-Miżuri Fitosanitarji Nru 15 jitlob li l-materjal tal-imballaġġar tal-injam ikun immarkat b’marka speċifika, applikata minn operaturi professjonisti awtorizzati u ssorveljati. Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi l-mudell u l-kontenut ta’ dik il-marka u l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni tal-operaturi professjonisti fit-territorju tal-Unjoni li japplikaw din il-marka.

(51)     Fejn ikun meħtieġ minn pajjiż terz, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra rispettivi għandhom jimxu mit-territorju tal-Unjoni għal dak il-pajjiż terz b’ċertifikat fitosanitarju għall-esportazzjoni jew ir-riesportazzjoni. Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet relevanti tal-IPPC, dawn iċ-ċertifikati għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet kompetenti, li jirrispettaw il-kontenut taċ-ċertifikati mudell għall-esportazzjoni u r-riesportazzjoni li ġew stabbiliti mill-IPPC.

(52)     Meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor ikunu soġġetti għal moviment f’aktar minn Stat Membru wieħed qabel ma jiġu esportati lejn pajjiż terz, huwa importanti li l-Istat Membru li fih il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kienu prodotti jew ipproċessati, jagħmel skambju tal-informazzjoni mal-Istat Membru li joħroġ iċ-ċertifikat fitosanitarju għall-esportazzjoni. Dan l-iskambju ta’ informazzjoni huwa importanti sabiex jippermetti l-attestazzjoni ta’ konformità mal-ħtiġijiet tal-pajjiż terz. Għalhekk, “ċertifikat ta’ qabel l-esportazzjoni” armonizzat għandu jkun stabbilit biex jiżgura li l-iskambju ta’ din l-informazzjoni jsir b’mod uniformi.

(53)     Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema elettronika għan-notifiki meħtieġa skont dan ir-Regolament.

(54)     Sabiex jiġi żgurat li l-eċċezzjonijiet għal pesti tal-kwarantina fl-Unjoni użati għal skopijiet xjentifiċi, provi, selezzjonijiet varjetali, tnissil jew wirjiet jiġu implimentati b’mod li ma jġibx riskju fitosanitarju għat-territorju tal-Unjoni jew partijiet minnu, is-setgħa li jiġu adottati atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli dwar l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni fir-rigward tal-introduzzjoni u l-moviment fit-territorju tal-Unjoni tal-pesti kkonċernati, il-valutazzjonijiet u l-awtorizzazzjoni rispettivi, u l-monitoraġġ tal-konformità, l-azzjoni f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità u n-notifika ta’ dan.

(55)     Biex tiġi żgurata sistema effettiva ta’ notifiki, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli li jirrigwardaw obbligi ta’ notifika dwar preżenza suspettata ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni partikolari li jkunu għadhom ma ġewx ikkonfermati uffiċjalment.

(56)     Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi dwar l-istħarriġ dwar il-preżenza ta’ pesti, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli li jemendaw jew jissupplixxu l-elementi li għandhom jiġu koperti mill-programmi ta’ stħarriġ pluriennali.

(57)     Sabiex ikun aċċertat il-funzjonament effettiv ta’ eżerċizzji ta’ simulazzjoni, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli li jistipulaw il-frekwenzi, il-kontenut, il-format u dispożizzjonijiet oħra dwar l-eżerċizzji ta’ simulazzjoni.

(58)     Sabiex jiġi żgurat li żoni protetti jkunu stabbiliti u jiffunzjonaw b’mod affidabbli, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli dwar stħarriġ li għandu jsir għall-iskopijiet tar-rikonoxximent ta’ żoni protetti u dwar jekk żoni protetti jikkonformawx mar-rekwiżiti rispettivi.

(59)     Sabiex tkun żgurata applikazzjoni proporzjonata u ristretta tal-eżenzjonijiet li jikkonċernaw il-moviment ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra lejn jew f’żoni tal-fruntiera, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli li jikkonċernaw il-wisa’ massima taż-żoni tal-fruntiera tal-pajjiż terz u ż-żoni tal-fruntiera tal-Istat Membru, id-distanza massima tal-moviment tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra kkonċernati fi ħdan iż-żoni tal-fruntiera tal-pajjiż terz u ż-żoni tal-fruntiera tal-Istat Membru u l-proċeduri dwar l-awtorizzazzjoni tal-introduzzjoni u l-moviment fiż-żoni tal-fruntiera tal-Istat Membru ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra.

(60)     Sabiex jiġu evitati r-riskji fitosanitarji matul it-tranżitu ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli li jistipulaw il-kontenuti ta’ dikjarazzjoni dwar it-trasferiment ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra fit-territorju tal-Unjoni bl-iskop li jiċċaqalqu lejn pajjiż terz.

(61)     Sabiex jiġi żgurat li r-reġistrazzjoni ta’ operaturi professjonisti tkun proporzjonata mal-għan ta’ kontroll tar-riskju fitosanitarju, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli li jistabbilixxu kategoriji ta’, u l-kundizzjonijiet għal, operaturi professjonisti li jkunu eżenti mill-obbligu ta’ reġistrazzjoni f’reġistru.

(62)     Sabiex tkun żgurata l-kredibbiltà taċ-ċertifikati fitosanitarji ta’ pajjiżi terzi li ma jkunux parti mill-IPPC, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli li jissupplimentaw il-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni ta’ ċertifikati fitosanitarji minn dawk il-pajjiżi terzi.

(63)     Sabiex jiġu minimizzati r-riskji fitosanitarji ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra soġġetti għal moviment fit-territorju tal-Unjoni, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli li jistipulaw iċ-ċifra massima għal kwantitajiet żgħar ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra partikolari li għandhom jiġu eżentati mill-passaporti tal-pjanti.

(64)     Sabiex tiġi żgurata l-affidabbiltà ta’ eżamijiet ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra mwettqa għall-ħruġ ta’ passaporti tal-pjanti, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli dwar l-eżami viżwali, it-teħid ta’ kampjuni u l-ittestjar u l-użu ta’ skemi ta’ ċertifikazzjoni.

(65)     Sabiex tittejjeb il-kredibbiltà tal-passaporti tal-pjanti, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli li jistipulaw rekwiżiti ta’ kwalifika li għandhom jiġu ssodisfati minn operaturi professjonisti sabiex ikunu jistgħu jiġu awtorizzati biex joħorġu passaporti tal-pjanti.

(66)     Sabiex jitkabbar l-ambitu u l-utilità tal-pjan ta’ ġestjoni tar-rsikju fitosanitarju, is-setgħa li jiġu adottati atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli li jissuplimentaw jew jemendaw l-elementi koperti minn dan il-pjan.

(67)     Sabiex jitqies l-iżvilupp ta’ standards internazzjonali, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli dwar l-attestati għal komoditajiet ta’ natura speċifika, minbarra materjal tal-imballaġġar tal-injam, li jkunu jeħtieġu l-applikazzjoni ta’ attestat speċifiku ta’ konformità mar-regoli ta’ dan ir-Regolament.

(68)     Sabiex jiġu żgurati l-utilità u l-affidabbiltà ta’ attestati uffiċjali u ċertifikati ta’ qabel l-esportazzjoni, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli li jistipulaw il-kontenuti ta’ attestati uffiċjali, l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni ta’ operaturi professjonisti li joħorġu dawn l-attestati, u l-kontenut taċ-ċertifikat ta’ qabel l-esportazzjoni.

(69)     Sabiex ikun hemm adattament għall-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi, u adattament għal deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew skont l-Artikolu 355(6) tat-TFUE, is-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli li jemendaw l-Annessi ta’ dan ir-Regolament.

(70)     Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, anki fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qiegħda tipprepara u tfassal atti ta’ delega, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(71)     Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament fir-rigward tal-istabbiliment ta’ lista ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni, l-istabbiliment ta’ lista tal-pesti ta’ prijorità, l-istipular ta’ miżuri kontra pesti tal-kwarantina fl-Unjoni speċifiċi, l-adozzjoni ta’ miżuri għal żmien limitat fir-rigward tar-riskji fitosanitarji maħluqa minn pesti li jikkwalifikaw provviżorjament bħala pesti tal-kwarantina fl-Unjoni, ir-rikonoxximent taż-żoni protetti rikonoxxuti skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1)(h) tad-Direttiva 2000/29/KE u l-istabbiliment ta’ lista tal-pesti tal-kwarantina f’żona protetta rispettivi, l-emendar jew ir-revokar taż-żoni protetti, l-emendar tal-lista ta’ dawn iż-żoni protetti, l-elenkar tal-pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati, l-elenkar tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra li l-introduzzjoni u l-moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni għandhom jiġu pprojbiti, u l-pajjiżi terzi kkonċernati, l-elenkar tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u r-rekwiżiti għall-introduzzjoni u l-moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, l-istipular ta’ rekwiżiti ekwivalenti ta’ pajjiżi terzi għar-rekwiżiti għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra, l-istipular ta’ kundizzjonijiet speċifiċi jew miżuri dwar l-introduzzjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra partikolari f’żoni tal-fruntiera tal-Istati Membri, l-adozzjoni ta’ miżuri temporanji dwar l-introduzzjoni u l-moviment fit-territorju tal-Unjoni ta’ pjanti għat-tħawwil minn pajjiżi terzi, l-elenkar tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, li l-introduzzjoni u l-moviment tagħhom fiż-żoni protetti partikolari għandhom jiġu pprojbiti, l-elenkar tar-rekwiżiti għall-introduzzjoni u l-moviment fiż-żoni protetti partikolari ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, l-elenkar tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-pajjiżi terzi ta’ oriġini jew tluq rispettivi, li għalihom ċertifikat fitosanitarju għandu jkun meħtieġ għall-introduzzjoni tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, l-elenkar tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-pajjiżi terzi ta’ oriġini jew tluq rispettivi, li għalihom ċertifikat fitosanitarju għandu jkun meħtieġ għall-introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni protetti minn dawk il-pajjiżi terzi, l-elenkar tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, li għalihom passaport tal-pjanti jkun meħtieġ għall-moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, l-elenkar tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, li għalihom passaport tal-pjanti jkun meħtieġ għall-introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni protetti, u l-istipular tal-format tal-passaport tal-pjanti, setgħat ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu konferiti lill-Kummissjoni. Dawn is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni[16].

(72)     Il-proċedura konsultattiva għandha tintuża għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pesti elenkati fil-Parti A tal-Anness I għad-Direttiva 2000/29/KE u t-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness II għal dik id-Direttiva, għall-emenda tal-isem xjentifiku ta’ pest, fejn tali emenda hija ġġustifikata fuq il-bażi tal-iżvilupp tal-għarfien xjentifiku, għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ żoni protetti u l-pesti tal-kwarantina f’żona protetta rispettivi minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda modifiki, iż-żoni protetti rikonoxxuti skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1)(h) tad-Direttiva 2000/29/KE u l-pesti tal-kwarantina f’żona protetta elenkati fil-Parti B tal-Anness I u l-Parti B tal-Anness II għad-Direttiva 2000/29/KE, għall-emenda u r-revoka ta’ żoni protetti, għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda modifiki, l-pesti elenkati f’ċerti Direttivi dwar il-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq ta’ żerriegħa u materjal ta’ propagazzjoni, għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra li l-introduzzjoni u l-moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni għandhom jiġu pprojbiti minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-projbizzjonijiet u l-pajjiżi terzi kkonċernati, kif stipulat fil-Parti A tal-Anness III tad-Direttiva 2000/29/KE, flimkien mal-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda (NM) tagħhom, għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra li l-introduzzjoni u l-moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni għandhom ikunu soġġetti għal ħtiġiet speċjali minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u r-rekwiżiti u l-pajjiżi terzi kkonċernati, kif stabbilit fil-Parti A tal-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE, flimkien mal-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda (NM) tagħhom, għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra li l-introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni protetti għandha tkun projbita minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-projbizzjonijiet u l-pajjiżi terzi kkonċernati, kif stipulat fil-Parti B tal-Anness III għad-Direttiva 2000/29/KE, flimkien mal-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda (NM) tagħhom, għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra li l-introduzzjoni u l-moviment tagħhom f’ċerti żoni protetti għandhom ikunu soġġetti għal ħtiġiet speċjali minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u r-rekwiżiti, kif stabbilit fil-Parti B tal-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE, flimkien mal-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda (NM) tagħhom, għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, u l-pajjiżi terzi rispettivi ta’ oriġini jew tluq, li għalihom ċertifikat fitosanitarju huwa meħtieġ għall-introduzzjoni tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati fil-Punt I tal-Parti B tal-Anness V tad-Direttiva 2000/29/KE, għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, u l-pajjiżi terzi rispettivi ta’ oriġini jew tluq, li għalihom ċertifikat fitosanitarju huwa meħtieġ għall-introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni protetti, minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati fil-Punt II tal-Parti B tal-Anness V tad-Direttiva 2000/29/KE, għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, li għalihom passaport tal-pjanti jkun meħtieġ għall-moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati fil-Punt I tal-Parti A tal-Anness V tad-Direttiva 2000/29/KE, u għall-adozzjoni tal-lista inizjali ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, li għalihom passaport tal-pjanti jkun meħtieġ għall-introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni protetti, minħabba li din il-lista inizjali għandu jkun fiha biss, mingħajr ebda modifiki, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati fil-Punt II tal-Parti A tal-Anness V tad-Direttiva 2000/29/KE.

(73)     Id-Direttiva tal-Kunsill 74/647/KEE tad-9 ta’ Diċembru 1974 dwar il-kontroll tad-dudu li jdawwar il-weraq tal-qronfla[17] u d-Direttiva tal-Kunsill 69/466/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1969 dwar il-kontroll ta’ San José Scale[18] jistabbilixxu miżuri dwar il-kontroll ta’ pesti rispettivi. Wara d-dħul fis-seħħ ta’ dawn id-Direttivi, il-pesti kkonċernati saru mifruxa b’mod wiesa’ fit-territorju tal-Unjoni, għaldaqstant it-trażżin tagħhom mhux fattibbli aktar. Għaldaqstant dawn id-Direttivi għandhom jiġu revokati.

(74)     Id-Direttiva tal-Kunsill 69/464/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1969 dwar il-kontroll tal-marda tal-ġlata fil-patata[19], id-Direttiva tal-Kunsill 93/85/KEE tal-4 ta’ Ottubru 1993 dwar il-kontroll tat-tħassir forma ta’ ċirku tal-patata[20], id-Direttiva tal-Kunsill 98/57/KE tal-20 ta’ Lulju 1998 dwar il-kontroll tar-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.[21] u d-Direttiva tal-Kunsill 2007/33/KE tal-11 ta’ Ġunju 2007 dwar il-kontroll ta’ nematodi taċ-ċisti fil-patata u li tħassar id-Direttiva 69/465/KE[22] għandhom jiġu rrevokati, minћabba li miżuri ġodda dwar il-pesti kkonċernati għandhom jiġu adottati skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Minħabba ż-żmien u r-riżorsi meħtieġa biex jiġu adottati dawn il-miżuri l-ġodda, dawn l-atti għandhom jiġu mħassra sal-2021.

(75)     Ir-Regolament (UE) Nru .../2013 fi ......[23] [Office of Publications, please insert number and title of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material and, in the footnote, the reference to the Official Journal] jistipula li għotjiet għal miżuri kontra pesti għandhom jikkonċernaw ċerti pesti elenkati fl-Annessi għad-Direttiva 2000/29/KE, u ċerti pesti mhux elenkat f’dawn l-Annessi iżda soġġetti għal miżuri temporanja tal-Unjoni adottati f’dak li għandu x’jaqsam magħhom. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kategorija ta’ pesti ta’ prijorità. Huwa xieraq li ċerti miżuri meħuda mill-Istati Membri fir-rigward il-pesti ta’ prijorità jkunu eliġibbli għal għotjiet tal-Unjoni, inkluż kumpens imħallas lil operaturi professjonisti għall-valur ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, soġġetti għall-qerda skont il-miżuri ta’ qerda stipulati f’dan ir-Regolament. Ir-Regolament (UE) Nru XXX/2013 għandu għalhekk jiġi emendat.

(76)     Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġi żgurat approċċ armonizzat fir-rigward ta’ miżuri protettivi kontra pesti ta’ pjanti, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jista’, għalhekk, minħabba l-effett tiegħu, il-kumplessità, il-karattru internazzjonali u transkonfinali, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif inhu stabbilit f’dan l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jintlaħaq dan l-għan.

(77)     Għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, dan ir-Regolament ma joħloqx piż amministrattiv sproporzjonat jew impatt ekonomiku. Taħt dan ir-Regolament, skont konsultazzjoni mal-partijiet interessati, is-sitwazzjoni speċjali tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju ġiet ikkunsidrata fejn possibbli. Eżenzjoni universali potenzjali għall-mikrointrapriżi, li huma l-maġġoranza tal-kumpaniji, ma ġietx meqjusa, minħabba l-għan(ijiet) ta’ politika pubblika biex tiġi protetta s-saħħa tal-pjanti.

(78)     Dan ir-Regolament jirrispetta l-IPPC, il-Ftehim dwar l-Applikazzjoni ta’ Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji (il-Ftehim SPS) u l-linji gwida stabbiliti permezz tagħhom.

(79)     Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u, b’mod partikolari, ir-rispett għall-ħajja privata u tal-familja, id-dritt għall-proprjetà, il-protezzjoni tad-dejta personali, il-libertà li jsir negozju u l-libertà tal-arti u x-xjenza. Dan ir-Regolament għandu jiġi applikat mill-Istati Membri b’konformità ma’ dawk id-drittijiet u l-prinċipji,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Kapitolu I Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet

Artikolu 1 Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.           Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li jiddeterminaw ir-riskji fitosanitarji maħluqa minn kwalunkwe speċi, varjant jew bijotip ta’ aġenti patoġeniċi, annimali jew pjanti parassiti noċivi għall-pjanti jew għall-prodotti mill-pjanti (minn hawn ’il quddiem “pesti”) u miżuri li jnaqqsu dawn ir-riskji għal livell aċċettabbli.

2.           Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, ir-referenzi għal pajjiżi terzi għandhom jinqraw bħala referenzi għal pajjiżi terzi u territorji elenkati fl-Anness I.

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, ir-referenzi għat-territorju tal-Unjoni għandhom jinqraw bħala referenzi għat-territorju tal-Unjoni mingħajr it-territorji elenkati fl-Anness I.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jemendaw l-Anness I sabiex ikun żgurat li l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jkun limitat għall-parti Ewropea tat-territorju tal-Unjoni. Din l-emenda għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin:

(a) żieda għall-Anness I ta’ territorju wieħed jew aktar li huma msemmija fl-Artikolu 355(1) tat-Trattat;

(b) tneħħija mill-Anness I ta’ territorju wieħed jew aktar li huma msemmija fl-Artikolu 355(2) tat-Trattat.

Artikolu 2 Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)          “pjanti” tfisser pjanti ħajjin u l-partijiet ħajjin tal-pjanti li ġejjin:

(a) iż-żrieragħ, fis-sens botaniku, apparti minn dawk li mhumiex intiżi għaż-żrigħ;

(b) il-frott, fis-sens botaniku;

(c) il-ħaxix;

(d) it-tuberi, il-basal tuberuż, il-basal, ir-riżomi, l-għeruq, is-slavaġ, is-stolons;

(e) in-nebbiet, iz-zkuk, il-friegħi;

(f) il-fjuri maqtugħin;

(g) il-friegħi bil-weraq tagħhom;

(h) is-siġar maqtugħin bil-weraq b’kollox;

(i) il-weraq, il-faxxina;

(j) il-kulturi tat-tessuti tal-pjanti, inkluż il-kulturi taċ-ċelloli, il-ġermoplażma, il-meristems, il-kloni kimeriċi, il-materjal mikropropagat;

(k) it-trab tad-dakra ħaj;

(l) l-għejun, ir-rimja bl-għejun, il-biċċiet, il-brokkijiet, it-tilqimiet;

(2)          “prodotti mill-pjanti” tfisser prodotti li joriġinaw mill-pjanti, mhux ipproċessati jew li għaddew minn preparazzjoni sempliċi, sakemm dawn mhumiex pjanti.

Ħlief fejn previst mod ieħor, l-injam għandu jiġi kkunsidrat biss bħala “prodott mill-pjanti” jekk ma jkunx għadda minn proċess li jelimina r-riskji fitosanitarji, u jkun jikkonforma ma’ punt jew aktar milli ġejjin:

(a) iżżomm it-total kollu jew parti mill-wiċċ tond naturali tiegħu, biz-zokk jew mingħajru;

(b) ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu minħabba s-serrar, il-qtugħ jew ix-xaqq tal-injam;

(c) ikun fil-forma ta’ laqx, partikoli, serratura, fdalijiet tal-injam, ċana jew skart, u ma jkunx għadda mill-proċessar li jinvolvi l-użu ta’ kolla, sħana jew pressa jew kombinazzjoni ta’ dawn biex jipproduċu l-gerbub, il-briquettes, il-plajwudd jew iċ-ċippbord;

(d) huwa, jew huwa maħsub li jkun, użat bħala materjal tal-imballaġġar, kemm jekk hu effettivament użat għat-trasport tal-oġġetti u kemm jekk mhux;

(3)          “pjanti għat-tħawwil” tfisser pjanti, li huma kapaċi li jipproduċu u maħsuba għall-produzzjoni ta’ pjanti sħaħ, u li huma maħsuba biex jitħawlu, jew jerġgħu jitħawlu, jew jiqbgħu imħawwlin;

(4)          “oġġett ieħor” tfisser kull materjal jew oġġett, ħlief pjanti jew prodotti mill-pjanti, li jkun kapaċi li jospita jew jifrex il-pesti, inkluż il-ħamrija jew il-materjal għat-tkabbir;

(5)          “awtorità kompetenti” tfisser awtorità kompetenti kif definit fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls];

(6)          “lott” tfisser numru ta’ unitajiet ta’ komodità waħda, li jingħaraf għal għanijiet fitosanitarji mill-omoġeneità tal-kompożizzjoni u l-oriġini tiegħu, li jifforma parti minn kunsinna;

(7)          “operatur professjonist” tfisser kwalunkwe persuna, irregolata mil-liġi pubblika jew privata, involuta professjonalment f’waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin dwar il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra:

(a) it-tħawwil;

(b) it-tkabbir;

(c) il-produzzjoni;

(d) l-introduzzjoni fi, u l-moviment fi ħdan u ’l barra mit-territorju tal-Unjoni;

(e) id-disponibbiltà fis-suq;

(8)          “utent finali” tfisser kwalunkwe persuna, li taġixxi għal finijiet li huma barra min-negozju, il-kummerċ jew il-professjoni tagħha, li takkwista għall-użu tagħha stess pjanti jew prodotti mill-pjanti;

(9)          “eżami” tfisser eżami uffiċjali, ħlief viżwali, biex jiddetermina jekk il-pesti humiex preżenti jew biex jidentifika l-pesti.

(10)        “trattament” tfisser proċedura għall-qtil, l-inattivazzjoni jew it-tneħħija ta’ pesti, jew biex tagħmel lill-dawn il-pesti infertili jew għal-indeboliment tagħhom.

Kapitolu II Pesti tal-kwarantina

Taqsima 1 pesti tal-kwarantina

Artikolu 3 Definizzjoni ta’ pesti tal-kwarantina

Pest għandu jkun imsemmi bħala “pest tal-kwarantina”, fir-rigward ta’ territorju definit, jekk jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-identità tiegħu tkun stabbilita, fi ħdan it-tifsira tal-punt (1) tat-Taqsima 1 tal-Anness II;

(b) ma jkunx preżenti f’dak it-territorju, skont it-tifsira tal-punt (2)(a) tat-Taqsima 1 tal-Anness II, jew, jekk preżenti, distribwit sa ċertu punt biss f’dak it-territorju, fis-sens tal-punti (2)(b) u (c) tat-Taqsima 1 tal-Anness II;

(c) ikun kapaċi jidħol f’dan it-territorju, jipperpetwa l-preżenza tiegħu f’dan it-territorju għall-futur prevedibbli wara d-dħul tiegħu fih (minn hawn ’il quddiem: “li jistabbilixxi”) u li jinfirex f’dan it-territorju, jew, jekk preżenti, dawk il-partijiet tiegħu fejn ikun distribwit sa ċertu punt, skont il-punt (3) tat-Taqsima 1 tal-Anness II;

(d) id-dħul, l-istabbiliment u l-firxa tiegħu, skont it-tifsira tal-punt (4) tat-Taqsima 1 tal-Anness II, ikollhom impatt ekonomiku, ambjentali jew soċjali inaċċettabbli għal dan it-territorju, jew, jekk preżenti, dawk il-partijiet tiegħu fejn ikun distribwit sa ċertu punt; u

(e) miżuri fattibbli u effettivi jkunu disponibbli biex jimpedixxu d-dħul, l-istabbiliment jew il-firxa ta’ dan il-pest f’dan it-territorju, u jittaffew ir-riskji fitosanitarji u l-impatti tiegħu.

Taqsima 2 Pesti tal-Kwarantina fl-Unjoni

Artikolu 4 Definizzjoni ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni

Pest tal-kwarantina għandu jkun imsemmi bħala pest tal-kwarantina fl-Unjoni jekk it-territorju definit kif imsemmi fil-kliem introduttorju tal-Artikolu 3 huwa t-territorju tal-Unjoni u huwa inkluż fil-lista msemmija fl-Artikolu 5(2).

Artikolu 5 Projbizzjoni tal-introduzzjoni u l-moviment tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni

1.           Pest tal-kwarantina fl-Unjoni ma għandux jiġi introdott jew ikun soġġett għal moviment fit-territorju tal-Unjoni.

Ma għandha tittieħed l-ebda azzjoni b’mod intenzjonali li tista’ tikkontribwixxi għall-introduzzjoni, u l-istabbiliment u t-tixrid, fit-territorju tal-Unjoni ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni.

2.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi lista ta’ pesti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3(b), (c) u (d) fir-rigward tat-territorju tal-Unjoni, imsejħa “lista tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni”.

Din il-lista għandha tinkludi l-pesti elenkati fil-Parti A tal-Anness I għad-Direttiva 2000/29/KE u t-Taqsima I tal-Parti A tal-Anness II għal dik id-Direttiva.

Pesti li huma indiġeni għal kwalunkwe parti mit-territorju tal-Unjoni, kemm jekk naturali jew minħabba l-introduzzjoni tagħhom minn barra t-territorju tal-Unjoni, għandhom jiġu mmarkati f’din il-lista bħala pesti magħrufa li jseħħu fit-territorju tal-Unjoni.

Pesti li mhumiex indiġeni għal kwalunkwe parti mit-territorju tal-Unjoni għandhom jiġu mmarkati f’din il-lista bħala pesti mhux magħrufa li jseħħu fit-territorju tal-Unjoni.

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2).

3.           Il-Kummissjoni għandha temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2, fejn hemm evalwazzjoni li turi li pest mhux elenkat f’dan l-att jissodisfa l-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3(b), (c) u (d) fir-rigward tat-territorju tal-Unjoni, jew pest elenkat f’dan l-att ma jkunx għadu jissodisfa wieħed jew aktar minn dawk il-kundizzjonijiet. Fl-ewwel każ hi għandha żżid il-pest ikkonċernat fil-lista msemmija fil-paragrafu 2, fit-tieni każ għandha tħassar il-pest ikkonċernat minn dik il-lista.

Il-Kummissjoni għandha tqiegħed din il-valutazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri.

L-atti ta’ implimentazzjoni li jemendaw l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2 għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3). L-istess proċedura għandha tapplika għal revoka jew sostituzzjoni tal-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2.

4.           Il-Kummissjoni għandha temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2 billi temenda l-isem xjentifiku ta’ pest, fejn tali emenda tkun ġustifikata permezz tal-iżvilupp tal-għarfien xjentifiku.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura konsultattiva li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 99(2).

Artikolu 6 Pesti ta’ prijorità

1.           Pest tal-kwarantina fl-Unjoni huwa “pest ta’ prijorità” jekk jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) jissodisfa, fir-rigward it-territorju tal-Unjoni, il-kundizzjoni stipulata fil-punt (a) jew fil-punt (b) tal-punt (2) tat-Taqsima 1 tal-Anness II;

(b) l-impatt potenzjal tiegħu ekonomiku, ambjentali jew soċjali jkun l-aktar qawwi għat-territorju tal-Unjoni kif stabbilit fit-Taqsima 2 tal-Anness II;

(c) ikun imniżżel skont il-paragrafu 2.

2.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi u temenda lista ta’ pesti ta’ prijorità, minn hawn ’il quddiem: “lista ta’ pesti ta’ prijorità”.

Fejn ir-riżultati ta’ valutazzjoni juru li pest tal-kwarantina fl-Unjoni jissodisfa l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, jew pest ma għadux jissodisfa wieħed jew aktar minn dawk il-kundizzjonijiet, il-Kummissjoni għandha temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fl-ewwel subparagrafu permezz taż-żieda tal-pest ikkonċernat f’dik il-lista jew peremzz tat-tneħħija minnha.

Il-Kummissjoni għandha tqiegħed din il-valutazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri.

In-numru ta’ pesti ta’ prijorità ma għandux jaqbeż l-10% tan-numru tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni elenkati skont l-Artikolu 5(2) u (3). Fejn in-numru ta’ pesti ta’ prijorità jaqbez l-10% tan-numru tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni elenkati skont l-Artikolu 5(2) u (3), il-Kummissjoni għandha temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fl-ewwel subparagrafu billi taġġusta skont dan in-numru ta’ pesti f’dik il-lista, fuq il-bażi tal-impatt ekonomiku, ambjentali jew soċjali potenzjal tagħhom kif stabbilit fit-Taqsima 2 tal-Anness II.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

Għal raġunijiet imperattivi debitament ġustifikati ta’ urġenza relatati ma’ riskju fitosanitarju serju, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih, f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 99(4), li telenka l-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni bħala pesti ta’ prijorità.

Artikolu 7 Emenda tat-Taqsima 1 u t-Taqsima 2 tal-Anness II

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 98 li jemenda t-Taqsima 1 tal-Anness II fuq kriterji biex jiġu identifikati l-pesti li jikkwalifikaw bħala pesti tal-kwarantina, rigward l-identità tal-pest, il-preżenza tiegħu, il-kapaċità tiegħu tad-dħul, l-istabbiliment u t-tixrid, u tal-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali potenzjali tiegħu, filwaqt li tqis l-iżviluppi tal-għarfien xjentifiku u tekniku.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 98 li jemenda t-Taqsima 2 tal-Anness II fuq kriterji biex jiġu identifikati pesti tal-kwarantina fl-Unjoni li jikkwalifikaw bħala pest ta’ prijorità, fir-rigward tal-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali tagħhom, filwaqt li tqis l-iżviluppi tal-għarfien xjentifiku u tekniku.

Artikolu 8 Pesti tal-kwarantina fl-Unjoni użati għal skopijiet xjentifiċi, provi, selezzjonijiet varjetali, tnissil jew wirjiet

1.           B’deroga mill-Artikolu 5(1), l-Istati Membri jistgħu, permezz ta’ applikazzjoni, jawtorizzaw l-introduzzjoni u l-moviment fit-territorju tagħhom ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni għall-użu ta’ skopijiet xjentifiċi, provi, selezzjonijiet varjetali, tnissil jew wirjiet jekk ir-rekwiżiti kollha li ġejjin ikunu ssodisfati:

(a) l-introduzzjoni, il-moviment u l-użu tal-pest ikkonċernat ma jirriżultawx fl-istabbiliment jew il-firxa ta’ dan il-pest fi ħdan it-territorju tal-Unjoni jekk jiġu imposti restrizzjonijiet xierqa;

(b) il-faċilitajiet tal-ħżin li fih dan il-pest għandu jinżamm u l-istazzjonijiet ta’ kwarantina, kif imsemmi fl-Artikolu 56, li fihom dan il-pest għandu jintuża jkunu xierqa;

(c) il-kwalifiki xjentifiċi u tekniċi tal-persunal, li jkun se jagħmel l-attività li tinvolvi lil dak il-pest, ikunu xierqa.

2.           L-awtorità kompetenti għandha tivvaluta r-riskju ta’ stabbiliment u tixrid tal-pest ikkonċernat, kif imsemmi fil-paragrafu 1(a), filwaqt li jitqiesu l-identità, il-bijoloġija u l-mezzi ta’ tixrid tal-pest, l-attività ppjanata, l-interazzjoni mal-ambjent u l-fatturi rilevanti l-oħra relatati mar-riskju ppreżentat minn dan il-pest.

Hija għandha tivvaluta l-faċilitajiet tal-ħażna fejn il-pest għandu jinżamm, kif imsemmi fil-paragrafu 1(b), u l-kwalifiki xjentifiċi u tekniċi tal-persunal minn min l-attività li tinvolvi l-pest għandha titwettaq, kif imsemmi fil-paragrafu 1(c).

Abbażi ta’ dawn il-valutazzjonijiet l-awtorità kompetenti għandha tawtorizza l-introduzzjoni jew il-movimenti tal-pest fit-territorju tal-Unjoni jekk ir-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1 ikunu sodisfati.

3.           Fejn tingħata awtorizzazzjoni, din għandha tinkludi l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) il-pest għandu jinżamm f’faċilitajiet tal-ħażna li jkunu nstabu li huma xierqa mill-awtoritajiet kompetenti u msemmija fl-awtorizzazzjoni;

(b) l-attività li tinvolvi l-pest għandha titwettaq fi stazzjoni ta’ kwarantina ddeżinjati skont l-Artikolu 56 mill-awtorità kompetenti u msemmija fl-awtorizzazzjoni;

(c) l-attività li tinvolvi l-pest għandha titwettaq minn persunal li l-kwalifiki xjentifiċi u tekniċi tagħhom ikunu nstabu li huma xierqa mill-awtorità kompetenti u msemmija fl-awtorizzazzjoni;

(d) il-pest għandu jiġi akkumpanjat permezz tal-awtorizzazzjoni meta introdott ġewwa jew ikun soġġett għal moviment fi ħdan it-territorju tal-Unjoni.

4.           L-awtorizzazzjoni għandha tkun limitata għall-ammont li huwa adegwat għall-attività kkonċernata u ma għandux jaqbeż il-kapaċità tal-istazzjon ta’ kwarantina magħżul.

Din għandha tinkludi r-restrizzjonijiet meħtieġa biex jittaffa b’mod xieraq ir-riskju ta’ stabbiliment u tixrid tal-pest tal-kwarantina fl-Unjoni kkonċernat.

5.           L-awtorità kompetenti għandha tissorvelja l-konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 u l-limitazzjoni u r-restrizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 4 u tieħu l-azzjoni neċessarja f’każ li dawn il-kundizzjonijiet, din il-limitazzjoni jew dawn ir-restrizzjonijiet ma jiġux osservati. Fejn xieraq, din l-azzjoni għandha tkun ir-revoka tal-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

6.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jistipulaw regoli dettaljati li jikkonċernaw:

(a) l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni u l-moviment fit-territorju tal-Unjoni tal-pesti kkonċernati;

(b) il-valutazzjonijiet u l-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 2; u

(c) Il-monitoraġġ tal-konformità, l-azzjoni f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità u n-notifika ta’ dan, kif imsemmi fil-paragrafu 5.

Artikolu 9 Notifika ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni lill-awtoritajiet kompetenti

1.           Fejn xi ħadd isir konxju mill-preżenza ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni jew ikollu raġuni biex jissuspetta preżenza simili, dik il-persuna għandha tinnotifika, bil-miktub, lill-awtorità kompetenti fi żmien għaxart ijiem kalendarji.

2.           Jekk tkun hekk mitluba mill-awtorità kompetenti, il-persuna msemmija fil-paragrafu 1 għandha tipprovdi lil din l-awtorità l-informazzjoni dwar din il-preżenza li tkun fil-pussess tagħha.

Artikolu 10 Miżuri f’każ ta’ suspett ta’ preżenza ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni

Meta awtorità kompetenti tkun tissusspetta l-preżenza ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni, f’parti mit-territorju tal-Istat Membru rispettiv fejn dak il-pest qabel ma kienx magħruf li huwa preżenti, hija għandha immedjatament tieħu kwalunkwe miżura neċessarja sabiex tikkonferma uffiċjalment jekk il-pest huwiex preżenti jew le.

Artikolu 11 Notifika ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra

1.           Stat Membru għandu jinnotifika, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra, f’każ li wieħed mill-punti li ġejjin ikun sodisfat:

(a) l-awtorità kompetenti tiegħu tkun irċeviet dijanjożi ta’ laboratorju uffiċjali, kif imsemmi fl-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]; li jikkonferma (minn issa ’l quddiem: “li jikkonferma uffiċjalment”) il-preżenza fit-territorju tiegħu ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni li mhux magħruf li huwa preżenti f’dak l-Istat Membru;

(b) l-awtorità kompetenti tiegħu tkun ikkonfermat uffiċjalment il-preżenza fit-territorju tiegħu ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni, jekk dak il-pest ikun instab li kien preżenti f’parti mit-territorju tiegħu fejn qabel ma kienx preżenti;

(c) l-awtorità kompetenti tiegħu tkun ikkonfermata uffiċjalment il-preżenza fit-territorju tiegħu ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni f’kunsinna ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra introdotti ġewwa, maħsuba biex jiġu introdotti jew ikunu soġġetti għal moviment fit-territorju tal-Unjoni.

2.           In-notifiki msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu ppreżentati fi żmien tlett ijiem tax-xogħol wara d-data tal-konferma uffiċjali mill-awtorità kompetenti tal-preżenza tal-pest tal-kwarantina fl-Unjoni rispettiv.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jistabbilixxu li l-obbligi ta’ notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw ukoll għall-preżenza suspettata ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni partikolari, li għadhom ma ġewx ikkonfermati uffiċjalment. Dawn l-atti delegati jistgħu wkoll jiddeterminaw il-limitu taż-żmien li fih dawk in-notifiki għandhom jiġu sottomessi.

Artikolu 12 Informazzjoni dwar pesti tal-kwarantina fl-Unjoni pprovduta lill-operaturi professjonisti mill-awtoritajiet kompetenti

Meta l-kundizzjonijiet ta’ wieħed mill-punti tal-Artikolu 11(1) ikunu ssodisfati, l-awtorità kompetenti kkonċernata għandha tiżgura li l-operaturi professjonisti, li l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra tagħhom jistgħu jiġu affettwati, ikunu infurmati immedjatament bil-preżenza tal-pest tal-kwarantina fl-Unjoni kkonċernat.

Artikolu 13 Informazzjoni dwar pesti ta’ prijorità pprovduta lill-pubbliku mill-awtoritajiet kompetenti

Meta l-kundizzjonijiet ta’ wieħed mill-punti tal-Artikolu 11(1)(a) jew (b) ikunu ssodisfati fir-rigward ta’ pest ta’ prijorità, l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-pubbliku dwar il-miżuri meħuda u li jridu jittieħdu minn dik l-awtorità kompetenti u, fejn applikabbli, li għandhom jittieħdu minn operaturi professjonisti partikolari jew persuni oħra.

Artikolu 14 Notifika tal-periklu imminenti

1.           Meta Stat Membru jkollu provi li jeżisti periklu imminenti ta’ dħul ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni ġewwa t-territorju tal-Unjoni jew f’parti ta’ dak it-territorju fejn ikun għadu mhux preżenti, dak l-Istat Membru għandu jinnotifika immedjatament u bil-miktub lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar din l-evidenza.

2.           L-operaturi professjonisti għandhom jinnotifikaw immedjatament lill-awtoritajiet kompetenti dwar kwalunkwe evidenza li jista’ jkollhom rigward periklu imminenti kif imsemmi fil-paragrafu 1 dwar il-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni.

Artikolu 15 Miżuri li għandhom jittieħdu immedjatament mill-operaturi professjonisti

1.           Meta operatur professjonist isir konxju li pest tal-kwarantina fl-Unjoni jkun preżenti fi pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra li jkunu taħt il-kontroll tiegħu, huwa għandu, immedjatament, u wara li jinforma u jikkonsulta mal-awtorità kompetenti kkonċernati, jieħdu l-miżuri fitosanitarji meħtieġa biex jelimina lil dak il-pest mill-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kkonċernati u mill-proprjetà tiegħu, fejn applikabbli, u jipprevjeni t-tixrid ta’ dan il-pest.

Dan l-operatur professjonist għandu, immedjatament u wara li jinforma u jikkonsulta mal-awtorità kompetenti, jinforma lill-persuni konċernati fil-katina tal-kummerċ mingħand min Dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kienu ġew miksuba.

Din l-awtorità kompetenti għandha, fejn xieraq, tiżgura li l-operatur professjonist ikkonċernat jirtira mis-suq il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra li fihom jistgħu jkunu preżenti l-pesti.

2.           Meta l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra referuti fil-paragrafu 1 ikunu ħallew il-kontroll tal-operatur professjonist ikkonċernat, dan l-operatur professjonist għandu, immedjatament u wara li jinforma u jikkonsulta mal-awtorità kompetenti, jinforma lill-persuni konċernati fil-katina tal-kummerċ mingħand min Dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kienu miksuba u lil min Dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra kienu ġew ipprovduti, dwar il-preżenza tal-pest.

3.           L-awtorità kompetenti għandha, fejn xieraq, tiżgura li l-operatur professjonist ikkonċernat jiġbor lura mis-suq il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti oħra li l-pest jista’ jkun preżenti fihom u, meta l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra jistgħu jkunu waslu għand l-utenti finali, jiġborhom lura mingħand dawn l-utenti finali.

4.           Meta l-paragrafu 1 jew 2 japplika, l-operatur professjonist ikkonċernat għandu jipprovdi l-informazzjoni kollha li hi rilevanti għall-pubbliku lill-awtorità kompetenti kkonċernata. Din l-awtorità għandha tinforma lill-pubbliku fil-każ li jeħtieġ li tittieħed azzjoni fir-rigward tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra li fihom jistgħu jkunu preżenti l-pesti rispettivi.

Artikolu 16 Il-qerda tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni

1.           Meta l-preżenza ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni tiġi uffiċjalment ikkonfermata, l-awtorità kompetenti għandha immedjatament tieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex telimina dak il-pest fiż-żona kkonċernata u trażżan il-firxa tiegħu minn dik iż-żona (minn hawn ’il quddiem: “il-qerda”). Dawn il-miżuri għandhom ikunu adottati bi qbil mal-Anness IV dwar il-miżuri u l-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti.

2.           Meta l-preżenza tal-pest tal-kwarantina fl-Unjoni kkonċernat tista’ tkun relatata mal-movimenti tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra, l-awtorità kompetenti għandha tinvestiga s-sors ta’ din il-preżenza u l-possibbiltà li l-pest ikkonċernat ikun ġie mifrux għal pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra, oħra, minn dawn il-movimenti.

3.           Meta l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 jikkonċernaw l-introduzzjoni jew il-moviment fit-territorju tal-Unjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika immedjatament dawn il-miżuri lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

4.           Il-proprjetajiet privati taċ-ċittadini ma għandhomx ikunu eżentati mill-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, u l-investigazzjonijiet, imsemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 17 L-istabbiliment ta’ żoni ristretti

1.           Wara l-konferma uffiċjali msemmija fl-Artikolu 11(1)(a), l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi immedjatament żona fejn il-miżuri msemmija f’dan l-Artikolu għandhom jittieħdu (minn hawn ’il quddiem: “żona ristretta”).

Iż-żona ristretta għandha tikkonsisti f’żona infestata, kif previst fil-paragrafu 2, u żona bafer, hekk kif provdut fil-paragrafu 3.

2.           Iż-żona infestata għandha tinkludi:

(a) il-pjanti kollha magħrufa li huma infestati mill-pest ikkonċernat;

(b) il-pjanti kollha li juru sinjali jew sintomi li jindikaw infestazzjoni possibbli minn dan il-pest;

(c) il-pjanti l-oħra kollha li jistgħu jiġu infestati minn dan il-pest minħabba s-suxxettibbiltà tagħhom għal dan il-pest u li jkunu qrib il-pjanti infestati, jew is-sors komuni ta’ produzzjoni, jekk magħruf, mal-pjanti infestati, jew il-pjanti mkabbra minnhom.

3.           Iż-żona bafer għandha tkun ħdejn iż-żona infestata u għandha tiċċirkondaha.

Id-daqs tagħha għandu jkun xieraq fid-dawl tar-riskju tal-firxa tal-pest ikkonċernat ’il barra miż-żona infestata b’mod naturali, jew minn attivitajiet tal-bniedem fiż-żona infestata u d-dawra tagħha, u għandha tiġi deċiża skont il-prinċipji stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Anness IV dwar miżuri u prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti.

Madankollu, meta kwalunkwe riskju ta’ tixrid tal-pesti barra miż-żona infestata jkun imnaqqas b’mod suffiċjenti permezz ta’ lqugħ naturali jew artifiċjali, ma hemmx bżonn li tiġi stabbilita żona bafer.

4.           B’deroga mill-paragrafu 1, meta mal-ewwel analiżi tas-sitwazzjoni l-awtorità kompetenti tikkonkludi, minħabba n-natura tal-pest ikkonċernat u s-sit fejn instab, li l-pest ikkonċernat jista’ jiġi eliminat minnufih, l-awtorità kompetenti tista’ tiddeċiedi li ma tistabbilixxix żona ristretta.

F’dan il-każ, għandha twettaq stħarriġ biex tiddetermina jekk hemmx iktar pjanti jew prodotti mill-pjanti infestati. Fuq il-bażi ta’ dan l-istħarriġ, l-awtorità kompetenti għandha tiddetermina jekk hemmx ħtieġa li tiġi stabbilita żona ristretta. L-awtorità kompetenti kkonċernata għandha tinnotifika lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra l-konklużjonijiet ta’ dan l-istħarriġ.

5.           Meta skont il-paragrafi 2 u 3 żona ristretta tkun se testendi fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor, l-Istat Membru fejn il-pest ikkonċernat instab li kien preżenti għandu immedjatament jikkuntattja lill-Istat Membru f’liema territorju ż-żona ristretta għandha tiġi estiża sabiex dak l-Istat Membru jkun jista’ jieħu l-azzjonijiet kollha adattati, kif imsemmi fil-paragrafi 1 sa 4.

6.           Sal-31 ta’ Marzu ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra n-numru u l-postijiet taż-żoni ristretti stabbiliti, il-pesti kkonċernati, u l-miżuri rispettivi meħuda matul is-sena ta’ qabel.

Artikolu 18 Stħarriġ u modifikazzjonijiet ta’ żoni ristretti, u t-tneħħija ta’ restrizzjonijiet

1.           L-awtoritajiet kompetenti għandhom kull sena iwettaq stħarriġ dwar kull żona ristretta fir-rigward tal-iżvilupp tal-preżenza tal-pest ikkonċernat.

Dan l-istħarriġ għandu jitwettaq b’konformità mad-dispożizzjonijiet dwar l-istħarriġ kif stipulat fl-Artikolu 21(1) u (2).

2.           Meta, b’riżultat ta’ stħarriġ annwali, awtorità kompetenti ssib preżenza tal-pest ikkonċernat fiż-żona bafer, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika minnufih dik il-preżenza lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra fejn jispeċifika li l-pest instab preżenti fiż-żona bafer.

3.           L-awtoritajiet kompetenti għandhom jimmodifikaw il-fruntieri taż-żoni infestati, iż-żoni bafer u ż-żoni ristretti, fejn xieraq, in vista tar-riżultati tal-istħarriġ imsemmi fil-paragrafu 1.

4.           L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jiddeċiedu li jneħħu żona ristretta u jtemmu l-miżuri ta’ qerda rispettivi, sakemm matul l-istħarriġ imsemmi fil-paragrafu 1 ma tkun instabet l-ebda preżenza tal-pest ikkonċernat f’dik iż-żona ristretta għal perjodu twil biżżejjed.

5.           Meta tiddeċiedi dwar il-modifiki msemmija fil-paragrafu 3 jew it-tneħħija taż-żona ristretta msemmija fil-paragrafu 4, l-awtorità kompetenti kkonċernata għandha mill-inqas tqis il-bijoloġija tal-pest u l-vettur ikkonċernat, il-preżenza ta’ pjanti ospitanti, il-kundizzjonijiet ekoklimatiċi u l-probabbiltà li l-miżuri ta’ qerda kienu ta’ suċċess.

Artikolu 19 Rapporti dwar miżuri meħuda skont l-Artikoli 16, 17 u 18

L-Istati Membri għandhom jippreparaw rapport dwar il-miżuri meħuda skont l-Artikoli 16, 17 u 18.

Meta dawn il-miżuri jkunu meħuda minn Stat Membru f’żona maġenb il-fruntiera ta’ Stat Membru ieħor, dak ir-rapport għandu jiġi sottomess lil dan l-Istat Membru tal-aħħar.

Dan ir-rapport għandu jiġi ppreżentat, wara talba, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 20 Emenda tal-Anness IV

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 98, li jemendaw it-Taqsima 1 tal-Anness IV dwar miżuri biex jiġu ġestiti r-riskji tal-pesti tal-kwarantina, fir-rigward tal-miżuri maħsuba għall-prevenzjoni u l-eliminazzjoni ta’ infestazzjoni ta’ pjanti kkultivati u selvaġġi, miżuri mmirati lejn kunsinni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, miżuri mmirati lejn mogħdijiet oħra għall-pesti tal-kwarantina, u li jemendaw it-Taqsima 2 ta’ dak l-Anness dwar il-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti, fir-rigward ta’ prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti, filwaqt li tqis l-iżviluppi ta’ għarfien xjentifiku u tekniku.

Artikolu 21 Stħarriġ dwar il-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni u l-pesti li jikkwalifikaw provviżorjament bħala pesti tal-kwarantina fl-Unjoni

6.           L-Istati Membri għandhom jagħmlu stħarriġ, matul perjodi speċifiċi, fejn jiċċekkjaw għall-preżenza ta’ kwalunkwe pest tal-kwarantina fl-Unjoni, u sinjali jew sintomi ta’ kwalunkwe pest li jikkwalifikaw provviżorjament bħala pest tal-kwarantina fl-Unjoni, skont it-Taqsima 3 tal-Anness II, fl-oqsma kollha fejn dan il-pest ma kienx magħruf li huwa preżenti.

7.           Dan l-istħarriġ għandu jinkludi, mill-inqas, eżamijiet viżwali mill-awtorità kompetenti, u, fejn xieraq, il-ġbir ta’ kampjuni u twettiq ta’ testijiet. Dan għandu jkun ibbażat fuq prinċipji xjentifiċi u tekniċi tajba, u għandu jkun imwettaq fi żminijiet xierqa fir-rigward tal-possibbiltà li ssir detezzjoni tal-pest ikkonċernat.

Dan l-istħarriġ għandu jqis l-evidenza xjentifika u teknika, kif ukoll kwalunkwe tagħrif ieħor xieraq, dwar il-preżenza tal-pesti kkonċernati.

8.           L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra sat-30 ta’ April ta’ kull sena r-riżultati tal-istħarriġ imsemmi fil-paragrafu 1, li jkunu saru fis-sena preċedenti.

Artikolu 22 Programmi ta’ stħarriġ pluriennali u ġbir ta’ informazzjoni

1.           L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu programmi pluriennali li jistipulaw il-kontenut tal-istħarriġ li għandu jsir skont l-Artikolu 21. Dawn il-programmi għandhom jipprovdu għall-ġbir u r-reġistrar tal-evidenza xjentifika u teknika u tagħrif ieħor kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 21(2).

Dawn il-programmi għandhom jistipulaw l-elementi li ġejjin: l-għan speċifiku ta’ kull stħarriġ, il-kamp ta’ applikazzjoni spazjali u temporanju tiegħu, il-pesti, il-pjanti u l-komoditajiet fil-mira, il-metodoloġija tal-istħarriġ u l-ġestjoni tal-kwalità inkluża deskrizzjoni tal-proċeduri għall-eżami viżwali, it-teħid ta’ kampjuni u l-ittestjar u l-ġustifikazzjoni teknika tagħhom, il-ħin ippjanat, il-frekwenza u n-numri ta’ eżamijiet viżwali, kampjuni u testijiet skedati, il-metodi ta’ reġistrazzjoni tal-informazzjoni miġbura u r-rappurtar tagħha.

Il-programmi pluriennali għandhom ikunu għal perjodu ta’ bejn ħames u seba’ snin.

2.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw il-programmi ta’ stħarriġ pluriennali tagħhom wara l-istabbiliment tagħhom lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jemendaw jew jissupplimentaw l-elementi li għandhom jiġu koperti mill-programmi ta’ stħarriġ pluriennali, kif stipulat fil-paragrafu 1.

Artikolu 23 Stħarriġ ta’ pesti ta’ prijorità

1.           Għal kull pest ta’ prijorità, l-Istati Membri għandhom kull sena jwettqu stħarriġ separat, kif stabbilit fl-Artikolu 21(1). Dan l-istħarriġ għandu jinkludi numru għoli biżżejjed ta’ eżamijiet viżwali, it-teħid ta’ kampjuni u l-ittestjar, kif xieraq għall-pesti rilevanti, biex tiġi żgurata, f’livell għoli ta’ probabbiltà, id-detezzjoni tagħhom fi żmien opportun.

2.           L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra sat-30 ta’ April ta’ kull sena r-riżultati tal-istħarriġ imsemmi fil-paragrafu 1, li jkun twettaq fis-sena preċedenti.

Artikolu 24 Pjanijiet ta’ kontinġenza għall-pesti ta’ prijorità

1.           Kull Stat Membru għandu jfassal u jżomm aġġornat, għal kull pest ta’ prijorità li jkun kapaċi jidħol ġewwa u jistabbilixxi ruħu fit-territorju tiegħu, jew parti minnu, pjan separat li jkun fih informazzjoni dwar il-proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, il-proċeduri u l-protokolli li għandhom jiġu segwiti, u r-riżorsi li għandhom ikunu disponibbli, f’każ ta’ preżenza kkonfermata jew suspettata tal-pest ikonċernat, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-pjan ta’ kontinġenza”.

2.           Il-pjan ta’ kontinġenza għandu jinkludi dan li ġej:

(a) l-irwoli u r-responsabbiltajiet tal-korpi involuti fl-eżekuzzjoni tal-pjan, f’każ ta’ preżenza kkonfermata jew suspettata tal-pest ta’ prijorità kkonċernat, il-linja ta’ kmand u l-proċeduri għall-koordinazzjoni tal-azzjonijiet meħuda mill-awtoritajiet kompetenti, l-awtoritajiet pubbliċi l-oħra, kif imsemmi fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation of Official Controls], l-entitajiet iddelegati jew il-persuni fiżiċi involuti, kif imsemmi fl-Artikolu 25(1) tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publication, please insert number of Regulation of Official Controls], il-laboratorji u l-operaturi professjonisti, fosthom il-koordinazzjoni mal-Istati Membri ġirien u l-pajjiżi terzi ġirien, fejn xieraq;

(b) aċċess tal-awtoritajiet kompetenti għall-proprjetajiet tal-operaturi professjonisti u tal-persuni fiżiċi, fejn meħtieġ, tal-laboratorji, it-tagħmir, il-persunal, l-għarfien espert estern u r-riżorsi meħtieġa għall-qerda malajr u effettiva jew, fejn xieraq, it-trażżin tal-pest ta’ prijorità kkonċernat;

(c) miżuri li għandhom jittieħdu rigward l-informazzjoni tal-Kummissjoni, l-Istati Membri l-oħra, l-operaturi professjonisti kkonċernati u l-pubbliku, fir-rigward tal-preżenza tal-pest ta’ prijorità kkonċernat u l-miżuri meħuda kontrih, fil-każ li l-preżenza tal-pest ikkonċernat tkun ikkonfermata jew suspettata uffiċjalment;

(d) l-arranġamenti għar-reġistrazzjoni tas-sejbiet tal-preżenza tal-pest ta’ prijorità kkonċernat;

(e) il-valutazzjonijiet disponibbli kif stipulat fl-Artikolu 6(2), u kwalunkwe valutazzjoni tal-Istat Membru fir-rigward tar-riskju tal-pest ta’ prijorità kkonċernat għat-territorju tiegħu;

(f) il-miżuri ta’ ġestjoni tar-riskju li għandhom jiġu implimentati fir-rigward tal-pest ta’ prijorità kkonċernat, f’konformità mat-Taqsima 1 tal-Anness IV, u l-proċeduri li jridu jiġu segwiti;

(g) il-prinċipji għad-demarkazzjoni ġeografika taż-żoni ristretti;

(h) il-protokolli li jiddeskrivu l-metodi ta’ eżamijiet viżwali, it-teħid ta’ kampjuni u t-testijiet tal-laboratorju; u

(i) il-prinċipji li jikkonċernaw it-taħriġ tal-persunal tal-awtoritajiet kompetenti.

Fejn xieraq, il-punti (a) sa (i) għandhom jieħdu l-forma ta’ manwal ta’ struzzjonijiet.

3.           Fi żmien sena mid-data tal-inklużjoni tal-pest ikkonċernat fil-lista ta’ pesti ta’ prijorità, l-Istati Membri għandhom jistabilixxu pjan ta’ kontinġenza għall-pest ta’ prijorità kkonċernat.

L-Istati Membri għandhom jirrevedu regolarment u, fejn xieraq, jaġġornaw il-pjanijiet ta’ kontinġenza tagħhom.

4.           L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw il-pjanijiet ta’ kontinġenza tagħhom lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra wara talba.

Artikolu 25 Eżerċizzji ta’ simulazzjoni

1.           L-Istati Membri għandhom iwettqu eżerċizzji ta’ simulazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ kontinġenza f’intervalli deċiżi skont il-bijoloġija tal-pest ta’ prijorità kkonċernat u r-riskju fitosanitarju li joħloq dan il-pest.

Dawk l-eżerċizzji għandhom isiru fir-rigward tal-pesti ta’ prijorità kollha kkonċernati f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.

2.           Fir-rigward tal-pesti ta’ prijorità li l-preżenza tagħhom fi Stat Membru wieħed jista’ jkollha impatti għal Stati Membri ġirien, l-eżerċizzji ta’ simulazzjoni għandhom jitwettqu flimkien mill-Istati Membri kkonċernati fuq il-bażi tal-pjanijiet ta’ kontinġenza rispettivi tagħhom.

Fejn xieraq, l-Istati Membri għandhom iwettqu dawn l-eżerċizzji ta’ simulazzjoni ma’ pajjiżi terzi ġirien.

3.           L-Istati Membri għandhom, fuq talba, jagħmlu disponibbli rapport dwar ir-riżultati ta’ kull eżerċizzju ta’ simulazzjoni lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

4.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jispeċifikaw:

(a) il-frekwenzi, il-kontenut u l-format tal-eżerċizzji ta’ simulazzjoni;

(b) l-eżerċizzji ta’ simulazzjoni li jkopru aktar minn pest ta’ prijorità wieħed;

(c) il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, u tal-Istati Membri ma’ pajjiżi terzi;

(d) il-kontenut tar-rapporti dwar l-eżerċizzji ta’ simulazzjoni previst fil-paragrafu 3.

Artikolu 26 Pjanijiet ta’ qerda għall-pesti ta’ prijorità

1.           Meta l-preżenza ta’ pest ta’ prijorità tkun ikkonfermata uffiċjalment fit-territorju ta’ Stat Membru skont l-Artikolu 11(1)(a), l-awtorità kompetenti għandha tadotta minnufih pjan li jistabbilixxi miżuri għall-qerda tal-pest ikkonċernat, kif previst fl-Artikoli 16, 17 u 18, u skeda ta’ żmien għall-applikazzjoni ta’ dawn il-miżuri. Dan il-pjan huwa msemmi bħala l-“pjan ta’ qerda”.

Il-pjan ta’ qerda għandu jinkludi deskrizzjoni tad-disinn u l-organizzazzjoni tal-istħarriġ li għandu jitwettaq u jistabbilixxi n-numru ta’ eżamijiet viżwali, il-kampjuni li għandhom jittieħdu u t-testijiet tal-laboratorju li għandhom jitwettqu.

2.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, fuq talba, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra, il-pjanijiet ta’ qerda u rapport annwali dwar il-miżuri meħuda skont l-Artikoli 16, 17 u 18 skont il-pjanijiet ta’ qerda kkonċernati.

Artikolu 27 Miżuri tal-Unjoni għall-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni speċifiċi

1.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi miżuri kontra pesti tal-kwarantina fl-Unjoni speċifiċi. Dawn il-miżuri għandhom jimplimentaw, speċifikament għal kull pest ikkonċernat, waħda jew aktar mid-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) l-Artikolu 10 dwar il-miżuri f’każ ta’ suspett ta’ preżenza ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni;

(b) l-Artikolu 15 dwar miżuri li għandhom jittieħdu immedjatament mill-operaturi professjonisti;

(c) l-Artikolu 16 dwar il-qerda tal-pestit tal-kwarantina fl-Unjoni;

(d) l-Artikolu 17 li jikkonċernaw l-istabbiliment ta’ żoni ristretti;

(e) l-Artikolu 18 dwar stħarriġ, modifiki ta’ żoni ristretti u t-tneħħija tar-restrizzjonijiet;

(f) l-Artikolu 21 dwar stħarriġ dwar il-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni u l-pesti li jikkwalifikaw provviżorjament bħala pesti tal-kwarantina fl-Unjoni;

(g) l-Artikolu 23 dwar l-istħarriġ għall-pestit ta’ prijorità, fir-rigward tan-numru ta’ eżamijiet viżwali, kampjuni u testijiet għal pesti ta’ prijorità partikolari;

(h) l-Artikolu 24 dwar pjanijiet ta’ kontinġenza għal pesti ta’ prijorità;

(i) l-Artikolu 25 dwar l-eżerċizzji ta’ simulazzjoni;

(j) l-Artikolu 26 dwar il-pjanijiet ta’ qerda għall-pesti ta’ prijorità.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

2.           Meta, fir-rigward ta’ żona ristretta, il-Kummissjoni tikkonkludi, fuq il-bażi tal-istħarriġ imsemmi fl-Artikolu 18 jew evidenza oħra, li il-qerda tal-pest tal-kwarantina fl-Unjoni kkonċernat ma tkunx possibbli, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni, kif imsemmi fil-paragrafu 1, li jistabbilixxu miżuri bl-iskop uniku ta’ prevenzjoni tat-tixrid ta’ dawn il-pesti barra miż-żoni kkonċernati. Tali prevenzjoni hija msemmija bħala “trażżin”.

3.           F’każ li l-Kummissjoni tikkonkludi li l-miżuri ta’ prevenzjoni f’postijiet barra miż-żoni ristretti jkunu meħtieġa biex jipproteġu parti mit-territorju tal-Unjoni fejn il-pest tal-kwarantina fl-Unjoni kkonċernat ma jkunx preżenti, il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni, kif imsemmi fil-paragrafu 1, li jistabbilixxu miżuri bħal dawn.

4.           Il-miżuri msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom jittieħdu b’mod konformi mal-Anness IV dwar il-miżuri u l-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti, filwaqt li jqisu r-riskji speċifiċi tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni kkonċernati u l-ħtieġa li jiġu implimentati l-miżuri neċessarji ta’ mitigazzjoni tar-riskji b’mod armonizzat fil-livell tal-Unjoni.

5.           L-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jipprovdu li l-miżuri, imsemmija fil-punti (a) sa (j) tal-paragrafu 1, meħuda mill-Istati Membri għandhom ikunu mħassra jew emendati. Sakemm ma tkunx adottata miżura mill-Kummissjoni, l-Istat Membru jista’ jżomm il-miżuri li jkun ħaddem.

6.           Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament ġustifikati biex jiġi indirizzat riskju fitosanitarju serju, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 99(4).

7.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bi kwalunkwe każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mill-operaturi professjonisti mal-miżuri adottati skont dan l-Artikolu.

Artikolu 28 Miżuri mill-Istati Membri li jikkonċernaw lill-pesti mhux elenkati bħala pesti tal-kwarantina fl-Unjoni

1.           Meta l-preżenza ta’ pest li ma jkunx inkluż fil-lista tal-pesti tal-kwarantina fit-territorju tal-Unjoni ta’ Stat Membru tkun ikkonfermata uffiċjalment, u l-awtorità kompetenti kkonċernata tqis li dan il-pest jista’ jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-inklużjoni fil-lista tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni, din għandha tivvaluta minnufih jekk dan il-pest jissodisfax il-kriterji tas-SubTaqsima 1 tat-Taqsima 3 tal-Anness II. Jekk din tikkonkludi li dawn il-kriterji jkunu sodisfati, hija għandha tieħu immedjatament miżuri ta’ qerda skont l-Anness IV dwar il-miżuri u l-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji ta’ pesti. L-Artikoli 16 sa 19 għandhom japplikaw.

Meta awtorità kompetenti tissuspetta l-preżenza fit-territorju tagħha ta’ pest li jissodisfa l-kriterji msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-Artikolu 10 għandu japplika skont dan.

2.           Wara l-azzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, l-Istat Membru għandu jivvaluta jekk il-pest ikkonċernat jissodisfax, fir-rigward it-territorju tal-Unjoni, il-kriterji għall-pesti tal-kwarantina stabbiliti fit-Taqsima 1 tal-Anness II.

3.           L-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika immedjatament lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra l-preżenza ta’ dak il-pest, il-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-miżuri meħuda u l-provi li jiġġustifikaw dawn il-miżuri.

Huwa għandu jinnotifika lill-Kummissjoni r-riżultati tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 fi żmien 24 xahar mill-konferma uffiċjali tal-preżenza ta’ dan il-pest.

In-notifiki tal-preżenza ta’ dan il-pest għandhom jiġu ppreżentati permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97.

Artikolu 29 Miżuri mill-Unjoni li jikkonċernaw lill-pesti mhux elenkati bħala pesti tal-kwarantina fl-Unjoni

1.           Meta l-Kummissjoni tirċievi n-notifika msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 28(3), jew ikollha provi oħrajn dwar il-preżenza, jew il-periklu imminenti tad-dħul, ġewwa t-territorju tal-Unjoni ta’ pest li ma jkunx inkluż fil-lista tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni u tqis li dan il-pest jista’ jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-inklużjoni f’din il-lista, hija għandha tevalwa immedjatament jekk, fir-rigward tat-territorju tal-Unjoni, dan il-pest jissodisfax il-kriterji tas-SubTaqsima 2 tat-Taqsima 3 tal-Anness II.

Meta tikkonkludi li dawn il-kriterji jkunu ssodisfati, hija għandha immedjatament, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tadotta miżuri għal żmien limitat fir-rigward ir-riskji fitosanitarji ppreżentati minn dan il-pest. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

Dawn il-miżuri għandhom jimplimentaw, speċifikament għal kull pest ikkonċernat, waħda jew aktar mid-dispożizzjonijiet msemmija fl-Artikolu 27(1)(a) sa (f).

2.           Meta l-Kummissjoni tikkonkludi, fuq il-bażi ta’ stħarriġ msemmi fl-Artikolu 18 u fl-Artikolu 21, jew evidenza oħra, li l-qerda tal-pest ikkonċernat ma jkunx possibbli f’ċerti żoni ristretti, l-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 jistgħu jistabbilixxu miżuri bl-iskop uniku ta’ trażżin ta’ dan il-pest.

3.           F’każ li l-Kummissjoni tikkonkludi li l-miżuri ta’ prevenzjoni f’postijiet barra ż-żoni ristretti jkunu meħtieġa biex jipproteġu l-parti mit-territorju tal-Unjoni fejn il-pest ikkonċernat ma jkunx preżenti, l-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jistabbilixxu miżuri bħal dawn.

4.           Il-miżuri msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom ikunu adottati f’konformità mat-Taqsima 1 tal-Anness IV dwar il-miżuri għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti tal-kwarantina u t-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness dwar il-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti, filwaqt li jqisu r-riskji speċifiċi tal-pesti kkonċernati u l-ħtieġa li jiġu implimentati l-miżuri neċessarji ta’ mitigazzjoni tar-riskji b’mod armonizzat fil-livell tal-Unjoni.

5.           L-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jipprovdu li l-miżuri meħuda mill-Istati Membri skont l-Artikolu 28 għandhom ikunu mħassra jew emendati. Sakemm ma tkunx adottata miżura mill-Kummissjoni, l-Istat Membru jista’ jżomm il-miżuri li jkun ħaddem.

6.           Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament ġustifikati biex jiġi indirizzat riskju fitosanitarju serju, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 99(4).

7.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bi kwalunkwe każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mill-operaturi professjonisti mal-miżuri adottati skont dan l-Artikolu.

Artikolu 30 Emenda tat-Taqsima 3 tal-Anness II

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 98 li jemenda t-Taqsima 3 tal-Anness II dwar il-kriterji li għandhom jiġu sodisfati mill-pesti, kif previst fl-Artikoli 28 u 29, fir-rigward tal-kriterji dwar l-identità tal-pest, il-preżenza tiegħu, il-probabbiltà tad-dħul, l-istabbiliment u l-firxa tiegħu, l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali potenzjali tiegħu, filwaqt li tqis l-iżviluppi ta’ għarfien xjentifiku u tekniku.

Artikolu 31 Rekwiżiti aktar stretti adottati mill-Istati Membri

1.           L-Istati Membri jistgħu japplikaw fit-territorji tagħhom miżuri aktar stretti mill-miżuri adottati skont l-Artikolu 27(1), (2) u (3) u l-Artikolu 29(1), (2) u (3), jekk iġġustifikati mill-għan ta’ protezzjoni fitosanitarja u b’konformità mat-Taqsima 2 tal-Anness IV dwar il-miżuri u l-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti.

Dawn il-miżuri ma għandhomx jimponu, jew jirriżultaw f’xi projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet fuq l-introduzzjoni jew il-moviment fit-territorju tal-Unjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, li huma differenti minn dawk imposti mid-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 40 sa 54 u d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 67 sa 96.

2.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw minnufih lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar il-miżuri adottati minnhom fl-ambitu tal-paragrafu 1.

L-Istati Membri għandhom, fuq talba, jippreżentaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra rapport annwali dwar il-miżuri meħuda skont il-paragrafu 1.

Taqsima 3 Pesti tal-kwarantina f’żona protetta

Artikolu 32 Rikonoxximent taż-żoni protetti

1.           Meta pest tal-kwarantina jkun preżenti fit-territorju tal-Unjoni iżda ma jkunx preżenti fl-Istat Membru kkonċernat, u ma jkunx pest tal-kwarantina fl-Unjoni, il-Kummissjoni tista’, fuq applikazzjoni ta’ dak l-Istat Membru skont il-paragrafu 4, tirrikonoxxi t-territorju ta’ dan l-Istat Membru bħala żona protetta f’konformità mal-paragrafu 3.

Meta pest tal-kwarantina f’żona protetta jkun assenti minn parti tat-territorju ta’ Stat Membru l-istess għandu japplika fir-rigward ta’ dik il-parti.

Tali pest tal-kwarantina huwa msemmi bħala “pest tal-kwarantina f’żona protetta”.

2.           Pest tal-kwarantina f’żona protetta ma għandux jiġi introdott jew ikun soġġett għal moviment fiż-żoni protetti rispettivi.

Ħadd ma għandu intenzjonalment jieħdu azzjoni li tikkontribwixxi għall-introduzzjoni, u l-istabbiliment u t-tixrid, ġewwa żona protetta tal-pest tal-kwarantina f’żona protetta rispettiv.

3.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi lista ta’ żoni protetti u l-pest tal-kwarantina f’żona protetta rispettivi. Din il-lista għandha tinkludi ż-żoni protetti rikonoxxuti skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1)(h) tad-Direttiva 2000/29/KE u l-pesti rispettivi, elenkati fil-Parti B tal-Anness I u l-Parti B tal-Anness II għad-Direttiva 2000/29/KE. Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2).

Il-Kummissjoni tista’ tirrikonoxxi żoni protetti addizzjonali, billi temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fl-ewwel subparagrafu, jekk il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 ikunu sodisfati. Din l-emenda għandha tiġi adottata skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3). L-istess proċedura għandha tapplika għal revoka jew sostituzzjoni tal-att ta’ implimentazzjoni msemmi fl-ewwel subparagrafu.

Meta l-Artikolu 35 japplika, att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2).

4.           Mal-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-Istat Membru kkonċernat għandu jippreżenta:

(a) deskrizzjoni tal-fruntieri taż-żona protetta kkonċernata, inklużi mapep; u

(b) ir-riżultati tal-istħarriġ li juru li matul it-tliet snin li jiġu qabel l-applikazzjoni, il-pest tal-kwarantina kkonċernat ma kienx preżenti fit-territorju kkonċernat.

Dan l-istħarriġ għandu jkun ġie mwettaq fi żmien xieraq u jkun ta’ intensità xierqa fir-rigward tal-possibbiltà li ssir detezzjoni tal-preżenza tal-pest tal-kwarantina kkonċernat. Dan għandu jkun ġie bbażat fuq prinċipji xjentifiċi u tekniċi tajba.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jistabbilixxu regoli dettaljati biex isir stħarriġ għall-iskopijiet tar-rikonoxximent ta’ żoni protetti.

Artikolu 33 Obbligi ġenerali dwar iż-żoni protetti

1.           Fir-rigward ta’ żona protetta, l-obbligi stabbiliti fl-Artikoli li ġejjin għandhom japplikaw skont dan għall-pesti tal-kwarantina f’żona protetta:

(a) l-Artikoli 9 sa 12 dwar il-konferma, in-notifika u l-informazzjoni fir-rigward tal-preżenza ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni;

(b) l-Artikolu 15 dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu minnufih mill-operaturi professjonisti;

(c) l-Artikoli 16, 17 u 18 dwar il-qerda tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni, l-istabbilment u l-modifikazzjoni ta’ żoni ristretti u l-istħarriġ f’dawn iż-żoni ristretti.

2.           Pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor li joriġinaw minn żona ristretta stabbilita, b’konformità mal-Artikolu 17, f’żona protetta għall-pest tal-kwarantina f’żona protetta kkonċernat, ma jistgħux ikunu soġġetti għal moviment ġewwa jew lejn kwalunkwe żona protetta stabbilita għal dak il-pest tal-kwarantina f’żona protetta. Meta jinħarġu miż-żona protetta kkonċernata, dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra għandhom jiġu ppakkjati u jkunu soġġetti għal moviment b’tali mod li ma jkun hemm ebda riskju ta’ tixrid tal-pest tal-kwarantina f’żona protetta rispettiv fi ħdan din iż-żona protetta.

3.           Iż-żoni ristretti stabbiliti fi ħdan żona protetta u l-miżuri ta’ qerda meħuda f’dawn iż-żoni skont l-Artikoli 16, 17 u 18 għandhom jiġu nnotifikati minnufih lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 34 Stħarriġ dwar il-pesti tal-kwarantina f’żona protetta

1.           L-awtorità kompetenti għandha twettaq stħarriġ annwali ta’ kull żona protetta fir-rigward tal-preżenza ta’ pest tal-kwarantina f’żona protetta kkonċernat. Dan l-istħarriġ għandu jiġi mwettaq fi żminijiet xierqa u jkun ta’ intensità xierqa fir-rigward tal-possibbiltà li ssir detezzjoni tal-preżenza tal-pesti tal-kwarantina f’żona protetta kkonċernati. Dan għand jkun ibbażat fuq prinċipji xjentifiċi u tekniċi tajba.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jippreskrivu regoli dettaljati għal dan l-istħarriġ li għandu jitwettaq sabiex jikkonferma li ż-żoni protetti jkomplu jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 32(1).

2.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra sat-30 ta’ April ta’ kull sena, ir-riżultati tal-istħarriġ imsemmi fil-paragrafu 1, li jkun sar fis-sena preċedenti.

Artikolu 35 L-emenda u r-revoka taż-żoni protetti

1.           Il-Kummissjoni tista’ temenda d-daqs taż-żona protetta fuq applikazzjoni mill-Istat Membru li t-territorju tiegħu ikun ikkonċernat.

Meta l-Kummissjoni temenda ż-żona protetta, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u, permezz tal-internet, lill-operaturi professjonisti dwar l-emenda għal dik iż-żona protetta, inklużi l-mapep.

Meta dik l-emenda tittratta l-estensjoni ta’ żona protetta, l-Artikoli 32, 33 u 34 għandhom japplikaw.

2.           Wara applikazzjoni mill-Istat Membru msemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tirtira r-rikonoxximent ta’ żona protetta jew għandha tnaqqas id-daqs tagħha.

3.           Il-Kummissjoni għandha tirtira r-rikonoxximent ta’ żona protetta fil-każ li l-istħarriġ imsemmi fl-Artikolu 34 ma jkunx twettaq f’konformità ma’ dan l-Artikolu.

4.           Il-Kummissjoni għandha tirtira r-rikonoxximent ta’ żona protetta, fil-każ li l-pest tal-kwarantina f’żona protetta rispettiv jkun instab li huwa preżenti f’din iż-żona u tiġi ssodisfata waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) l-ebda żona ristretta ma tkun ġiet innominata, b’konformità mal-Artikolu 33(1), fi żmien tliet xhur wara li tkun ġiet ikkonfermata l-preżenza ta’ dan il-pest;

(b) il-miżuri ta’ qerda meħuda f’żona ristretta skont l-Artikolu 33(1) ma jkunux ta’ suċċess fi żmien 24 xahar wara li tkun ġiet ikkonfermata l-preżenza ta’ dan il-pest;

(c) l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni turi, fir-rigward tal-applikazzjoni tal-miżuri b’konformità, bis-saħħa tal-Artikolu 33(1)(c), mal-Artikoli 16, 17 u 18, reazzjoni traskurata għall-preżenza ta’ dan il-pest fiż-żona protetta kkonċernata.

Kapitolu III Pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni

Artikolu 36 Definizzjoni ta’ pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni

Pest għandu jkun imsemmi bħala “pest li jaffettwa l-kwalità fl-Unjoni” jekk jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin u jkun inkluż fil-lista msemmija fl-Artikolu 37:

(a) l-identità tiegħu tkun stabbilita skont il-punt (1) tat-Taqsima 4 tal-Anness II;

(b) ikun preżenti fit-territorju tal-Unjoni;

(c) ma jkunx pest tal-kwarantina fl-Unjoni;

(d) ikun trażmess prinċipalment permezz ta’ pjanti għat-tħawwil speċifiċi, skont il-punt (2) tat-Taqsima 4 tal-Anness II;

(e) il-preżenza tiegħu fuq Dawn il-pjanti għat-tħawwil ikollha impatt ekonomiku mhux aċċettabbli, f’dak li jirrigwarda l-użu maħsub ta’ Dawn il-pjanti għat-tħawwil, skont il-punt (3) tat-Taqsima 4 tal-Anness II;

(f) miżuri fattibbli u effettivi jkunu disponibbli biex jevitaw il-preżenza tiegħu fuq il-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati.

Artikolu 37 Il-projbizzjoni tal-introduzzjoni u l-moviment ta’ pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni fuq pjanti għat-tħawwil

1.           Pest li jaffettwa l-kwalità fl-Unjoni ma għandux jiddaħħal jew ikun soġġett għal moviment fit-territorju tal-Unjoni fuq pjanti għat-tħawwil li permezz tagħhom jiġi trażmess, kif speċifikat fil-lista msemmija fil-paragrafu 2.

2.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi lista li tistabbilixxi l-pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil speċifiċi, kif imsemmi fl-Artikolu 36(d), fejn xieraq mal-kategoriji msemmija fil-paragrafu 4 u l-limiti msemmija fil-paragrafu 5.

Din il-lista għandha tinkludi l-pesti, u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, kif stipulat fl-atti li ġejjin:

(a) it-Taqsima II tal-Parti A tal-Anness II tad-Direttiva 2000/29/KE;

(b) Il-punti (3) u (6) tal-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1966 dwar il-marketing taż-żerriegħa taċ-ċereali[24] u l-punt (3) tal-Anness II tagħha;

(c) l-Anness tad-Direttiva tal-Kummissjoni 93/48/KEE tat-23 ta’ Ġunju 1993 li tistabbilixxi pjan li jindika l-kundizzjonijiet li għandhom jiġu mħarsa mill-materjal propagattiv tal-pjanti tal-frott u mill-pjanti tal-frott intiżi għall-produzzjoni ta’ frott, permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 92/34/KEE[25];

(d) l-Anness tad-Direttiva tal-Kummissjoni 93/49/KEE tat-23 ta’ Ġunju 1993 li tistabbilixxi l-iskeda li tindika l-kundizzjonijiet li għandhom ikunu milħuqa mill-materjal propagattiv ta’ pjanti ornamentali u mill-pjanti ornamentali permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 91/682/KEE[26];

(e) il-punt (b) tal-Anness II għad-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-marketing ta’ żrieragħ tal-ħxejjex[27];

(f) il-punt (6) tal-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE[28] tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-bejgħ fis-suq tal-patata taż-żerriegħa u l-punt B tal-Anness II tagħha;

(g) il-punt (4) tal-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 fuq il-marketing taż-żerriegħa ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra[29] u l-punt (5) tal-Anness II tagħha.

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2).

3.           Il-Kummissjoni għandha temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2, meta valutazzjoni turi li pest mhux elenkati f’dan l-att jissodisfa l-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 36, pest elenkat f’dan l-att ta’ implimentazzjoni ma jkunx għadu jissodisfa wieħed jew aktar minn dawn il-kundizzjonijiet jew meta emendi għal din il-lista jkunu meħtieġa, fir-rigward tal-kategoriji msemmija fil-paragrafu 4 jew limiti msemmija fil-paragrafu 5.

Il-Kummissjoni għandha tqiegħed din il-valutazzjoni għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri.

4.           Meta l-Artikolu 36(e) ikun sodisfat biss għal waħda jew aktar mill-kategoriji msemmija fl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law] il-lista msemmija fil-paragrafu 1 għandha tistabbilixxi dawk il-kategoriji fejn tiddikjara li l-projbizzjoni ta’ introduzzjoni u moviment previsti fil-paragrafu 1 tapplika biss għal dawn il-kategoriji.

5.           Meta l-Artikolu 36(e) ikun sodisfat biss jekk il-pesti kkonċernati jkunu preżenti ‘l fuq minn ċertu limitu, il-lista msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiddikjara dak il-limitu fejn tiddikjara li l-projbizzjoni ta’ introduzzjoni u moviment previsti fil-paragrafu 1 tapplika biss ’l fuq minn dak il-limitu.

Limitu għandu jkun stabbilit biss jekk il-punti li ġejjin ikunu sodisfati:

(a) ikun possibbli li jiġi żgurat permezz ta’ miżuri meħuda minn operatur professjonist li l-preżenza ta’ dan il-pest li jaffettwa l-kwalità fl-Unjoni fuq dawn il-pjanti għat-tħawwil ma taqbiżx dan il-livell; u

(b) ikun possibbli li jiġi vverifikat jekk dan il-limitu ma jinqabiżx f’lottijiet ta’ dawn il-pjanti għat-tħawwil.

Il-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskju tal-pesti stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Anness IV għandhom japplikaw.

6.           Għal emendi għall-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2 li huma meħtieġa sabiex jaddattaw dan l-att ta’ implimentazzjoni fid-dawl tal-bidliet għall-isem xjentifiku tal-pest, il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2) għandha tapplika.

L-emendi kollha l-oħra għall-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2 għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3). L-istess proċedura għandha tapplika għal revoka jew sostituzzjoni tal-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2.

Artikolu 38 Emenda tat-Taqsima 4 tal-Anness II

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 98 li jemenda t-Taqsima 4 tal-Anness II dwar il-kriterji biex jiġu identifikati l-pesti li jikkwalifikaw bħala pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni, fir-rigward tal-kriterji dwar l-identità tal-pest, ir-rilevanza, il-probabbiltà tat-tixrid tiegħu, l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali potenzjali tiegħu, filwaqt li jitqiesu l-iżviluppi ta’ għarfien xjentifiku u tekniku.

Artikolu 39 Pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni li jintużaw għal skopijiet xjentifiċi, provi, selezzjonijiet varjetali, tnissil jew wirjiet

Il-projbizzjoni prevista fl-Artikolu 37 ma għandhiex tapplika għall-pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni preżenti fuq il-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati, u li jintużaw għal skopijiet xjentifiċi, provi, selezzjonijiet varjetali, tnissil jew wirjiet.

Kapitolu IV Miżuri li jikkonċernaw lill-pjanti, lill-prodotti mill-pjanti u lill-oġġetti l-oħra

Taqsima 1 Miżuri relatati mat-territorju kollu tal-Unjoni

Artikolu 40 Il-projbizzjoni tal-introduzzjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fit-territorju tal-Unjoni

1.           Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni, li jkun fih il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-projbizzjonijiet u l-pajjiżi terzi kkonċernati, kif stipulat fil-Parti A tal-Anness III tad-Direttiva 2000/29/KE.

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat b’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2) ta’ dan ir-Regolament.

Fil-lista stabbilita minn dan l-att ta’ implimentazzjoni, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra għandhom jiġu identifikati permezz tal-kodiċi rispettiv tagħhom skont il-klassifikazzjoni fin-Nomenklatura Magħquda kif stabbilit fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana[30] (minn hawn ’il quddiem: il-“Kodiċi NM”).

2.           F’każ li pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, li joriġinaw minn jew li jintbagħtu minn pajjiż terz, joħolqu riskju fitosanitarju ta’ livell inaċċettabbli mill-probabbiltà tagħhom li jospitaw pest tal-kwarantina fl-Unjoni, u dan ir-riskju ma jkunx jista’ jiġi mnaqqas għal livell aċċettabbli permezz tal-applikazzjoni ta’ waħda jew aktar mill-miżuri preskritti fil-punti 2 u 3 tat-Taqsima 1 tal-Anness IV dwar miżuri u prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti, il-Kummissjoni għandha temenda, kif xieraq, l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, biex tinkludi fih il-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor u l-pajjiżi terzi kkonċernati.

F’każ li pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor inklużi f’dan l-att ta’ implimentazzjoni ma joħolqux riskju fitosanitarju ta’ livell inaċċettabbli, jew joħolqu tali riskju iżda dan ir-riskju jista’ jitnaqqas għal livell aċċettabbli permezz tal-applikazzjoni ta’ waħda jew aktar mill-miżuri preskritti fil-punti 2 u 3 tat-Taqsima 1 tal-Anness IV dwar il-miżuri għall-ġestjoni tar-riskji u l-mogħdijiet tal-pesti tal-kwarantina, il-Kummissjoni għandha temenda dan l-att ta’ implimentazzjoni, kif xieraq.

L-aċċettabbiltà tal-livell ta’ dan ir-riskju fitosanitarju għandha tiġi vvalutata skont il-prinċipji stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Anness IV dwar il-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti. Fejn xieraq, l-aċċettabbiltà ta’ dan il-livell ta’ riskju fitosanitarju għandha tiġi vvalutata fir-rigward ta’ pajjiż terz speċifiku wieħed jew aktar.

Dawn l-emendi għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3) ta’ dan ir-Regolament.

Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament ġustifikati biex jiġi indirizzat riskju fitosanitarju serju, il-Kummissjoni għandha tadotta dawn l-emendi permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih, f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 99(4).

3.           Pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor elenkati fl-att ta’ implimentazzjoni previsti fil-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu introdotti fit-territorju tal-Unjoni mill-pajjiż terz, ikkonċernat minn din il-lista.

4.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra meta l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra jkunu ġew introdotti fit-territorju tal-Unjoni bi ksur tal-paragrafu 3.

Il-pajjiż terz li minnu l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kienu introdotti fit-territorju tal-Unjoni għandhom ikunu notifikati.

Artikolu 41 Il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra soġġetti għar-rekwiżiti speċjali u ekwivalenti

1.           Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni, li jkun fih il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u r-rekwiżiti u, fejn japplika, il-pajjiżi terzi kkonċernati, kif stabbilit fil-Parti A tal-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE.

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat b’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2) ta’ dan ir-Regolament.

Fil-lista stabbilita b’dan l-att ta’ implimentazzjoni, dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra għandhom jiġu identifikati permezz tal-kodiċi NM rispettiv tagħhom.

2.           F’każ li pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor joħolqu riskju fitosanitarju ta’ livell inaċċettabbli mill-probabbiltà tagħhom li jospitaw pest tal-kwarantina fl-Unjoni, u dak ir-riskju jista’ jitnaqqas għal livell aċċettabbli permezz tal-applikazzjoni ta’ waħda jew aktar mill-miżuri preskritti fil-punti 2 u 3 tat-Taqsima 1 tal-Anness IV dwar il-miżuri u l-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti, il-Kummissjoni għandha temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, biex tinkludi fih dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra u l-miżuri li għandhom jiġu applikati għalihom. Dawn il-miżuri, u r-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1, minn hawn ’il quddiem huma msejħa “rekwiżiti speċjali”.

Dawn il-miżuri jistgħu jieħdu l-forma ta’ rekwiżiti speċifiċi, adottati skont l-Artikolu 42(1), għall-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra partikolari, li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti speċjali għall-moviment ta’ dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra ġewwa t-territorju tal-Unjoni (minn hawn ’il quddiem: “rekwiżiti ekwivalenti”).

F’każ li pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor inklużi f’dan l-att ta’ implimentazzjoni ma joħolqux riskju fitosanitarju ta’ livell inaċċettabbli, jew joħolqu tali riskju iżda dan ir-riskju ma jkunx jista’ jiġi mnaqqas għal livell aċċettabbli permezz tar-rekwiżiti speċjali, il-Kummissjoni għandha temenda dan l-att ta’ implimentazzjoni.

L-aċċettabbiltà tal-livell ta’ riskju fitosanitarju għandha tiġi vvalutata, u l-miżuri biex jitnaqqas dan ir-riskju għal livell aċċettabbli għandhom jiġu adottati, f’konformità mal-prinċipji stipulati fit-Taqsima 2 tal-Anness IV dwar il-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti. Fejn xieraq, l-aċċettabbiltà ta’ dan il-livell ta’ riskju fitosanitarju għandha tiġi vvalutata, u dawn il-miżuri għandhom jiġu adottati, fir-rigward ta’ pajjiż terz speċifiku wieħed jew aktar jew partijiet minnhom.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3) ta’ dan ir-Regolament.

Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament ġustifikati biex jiġi indirizzat risku fitosanitarju serju, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 99(4).

3.           Pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor elenkati fl-att ta’ implimentazzjoni previst fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu biss introdotti ġewwa, jew soġġetti għal moviment fit-territorju tal-Unjoni jekk ir-rekwiżiti speċjali, jew ir-rekwiżiti ekwivalenti, jkunu sodisfati.

4.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra meta l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra jkunu ġew intodotti, jew soġġetti għal moviment fit-territorju tal-Unjoni bi ksur tal-paragrafu 3.

Fejn appikabbli, il-pajjiż terz minn fejn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kienu ġew introdotti fit-territorju tal-Unjoni għandu jiġi nnotifikat ukoll.

Artikolu 42 L-istipular ta’ rekwiżiti ekwivalenti

1.           Rekwiżiti ekwivalenti, kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 41(2) għandhom jiġu stipulati, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, fuq talba ta’ pajjiż terz partikolari, jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) il-pajjiż terz ikkonċernat jiżgura, permezz tal-applikazzjoni fil-kontroll uffiċjali tiegħu ta’ miżura speċifika waħda jew aktar, livell ta’ protezzjoni fitosanitarja li huwa ekwivalenti għar-rekwiżiti speċjali adottati skont l-Artikolu 41(1) u (2) f’dak li għandu x’jaqsam mal-moviment fit-territorju tal-Unjoni tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra kkonċernati;

(b) il-pajjiż terz ikkonċernat juri b’mod oġġettiv lill-Kummissjoni li l-miżuri speċifiċi msemmija fil-punt (a) jilħqu l-livell ta’ protezzjoni fitosanitarja imsemmi f’dan il-punt.

2.           Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tinvestiga, fil-pajjiż terz ikkonċernat, u b’konformità mal-Artikolu 119 tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls], jekk il-punti (a) u (b) ġewx issodisfati.

3.           L-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

Artikolu 43 L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lil min jivvjaġġa, lill-klijenti tas-servizzi postali u lill-klijenti tal-internet

1.           L-Istati Membri u l-operaturi tat-trasport internazzjonali għandhom jagħmlu l-informazzjoni disponibbli għall-passiġġieri dwar il-projbizzjonijiet, stabbiliti skont l-Artikolu 40(3), ir-rekwiżiti, stabbiliti skont l-Artikoli 41(1) u 42(2), u l-eżenzjonijiet, stabbiliti skont l-Artikolu 70(2), rigward l-introduzzjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fit-territorju tal-Unjoni.

Din l-informazzjoni għandha tkun ipprovduta f’forma ta’ posters jew fuljetti, li, fejn xieraq, għandhom ikunu disponibbli permezz tal-internet.

Meta dan it-tagħrif jiġi magħmul disponibbli għall-passiġġieri f’portijiet u ajruporti, din għandha tiġi pprovduta fil-forma ta’ posters.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att ta’ implimentazzjoni, li jistipula dawn il-posters u l-fuljetti. Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat b’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2) ta’ dan ir-Regolament.

2.           L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun magħmula disponibbli mis-servizzi postali, u mill-operaturi professjonisti involuti fil-bejgħ permezz ta’ kuntratti mill-bogħod, lill-klijenti tagħhom permezz tal-internet.

3.           Kull sena l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni rapport li jiġbor fil-qosor l-informazzjoni pprovduta skont dan l-Artikolu.

Artikolu 44 Eċċezzjoni minn projbizzjonijiet u rekwiżiti għal żoni tal-fruntiera

1.           B’deroga mill-Artikoli 40(3) u 41(3), l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-introduzzjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fit-territorju tal-Unjoni, meta l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) ikunu tkabbru jew ipproduċuti f’żoni ta’ pajjiżi terzi fil-viċinanza tal-fruntiera tagħhom mal-Istati Membri (minn issa ’l quddiem: “żoni tal-fruntiera tal-pajjiż terz”);

(b) jiġu introdotti f’żoni tal-Istati Membri eżattament f’din il-fruntiera (minn issa ’l quddiem: “żoni tal-fruntiera tal-Istat Membru”);

(c) ikunu se jiġu pproċessati fiż-żoni tal-fruntiera rispettivi tal-Istat Membru b’tali mod li kwalunkwe riskju fitosanitarju jiġi eliminat;

(d) ma joħolqux xi riskju ta’ tixrid ta’ pesti tal-kwarantina kkawżati mill-movimenti fi ħdan iż-żona tal-fruntiera.

Dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra għandhom jivvjaġġaw biss lejn u fi ħdan iż-żoni tal-fruntiera tal-Istat Membru, u taħt il-kontroll uffiċjali tal-awtorità kompetenti biss.

2.           Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati, skont l-Artikolu 98, li jistabbilixxu dan li ġej:

(a) il-wisa’ massima taż-żoni tal-fruntiera tal-pajjiż terz u taż-żoni tal-fruntiera tal-Istat Membru, kif xieraq għall-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra speċifiċi individwalment;

(b) id-distanza massima tal-moviment tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra kkonċernati fi ħdan iż-żoni tal-fruntiera ta’ pajjiż terz u ż-żoni tal-fruntiera tal-Istat Membru; u

(c) il-proċeduri li jikkonċernaw l-awtorizzazzjoni tal-introduzzjoni u l-moviment fiż-żoni tal-fruntiera tal-Istat Membru ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra msemmija fil-paragrafu 1.

Il-wisa’ ta’ dawn iż-żoni għandha tkun tali li tiżgura li l-introduzzjoni u l-moviment ta’ dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra fit-territorju tal-Unjoni ma joħolqux xi riskju fitosanitarju għat-territorju tal-Unjoni jew partijiet minnu.

3.           Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, kundizzjonijiet speċifiċi jew miżuri li jikkonċernaw l-introduzzjoni fiż-żoni tal-fruntiera tal-Istat Membru ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra partikolari, u l-pajjiżi terzi speċifiċi, li huma soġġetti għal dan l-Artikolu.

Dawn l-atti għandhom jiġu adottati f’konformità mat-Taqsima 1 tal-Anness IV dwar il-miżuri għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti tal-kwarantina u t-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness dwar il-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti, filwaqt li jiġu meqjusa l-iżviluppi xjentifiċi u tekniċi.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati, u kif xieraq revokati jew ssostitwiti, f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

4.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra meta l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra jkunu ġew intodotti, jew soġġetti għal moviment fiż-zoni tal-fruntiera kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 bi ksur ta’ dawn il-paragrafi.

Il-pajjiż terz li minnu l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kienu ġew introdotti fiż-żona tal-fruntiera kkonċernata għandu jiġi innotifikat ukoll.

Artikolu 45 Eċċezzjoni minn projbizzjonijiet u rekwiżiti għal tranżitu fitosanitarju

1.           Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 40(3) u l-Artikolu 41(3), l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-introduzzjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, u l-moviment tagħhom, fit-territorju tal-Unjoni għal pajjiż terz (minn hawn ’il quddiem “tranżitu fitosanitarju”), meta dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra jkunu jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) ikunu akkumpanjati b’dikjarazzjoni ffirmata tal-operatur professjonist fil-kontroll ta’ dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra li tiddikjara li dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra huma f’tranżitu fitosanitarju;

(b) ikunu ppakkjati u soġġetti għal moviment b’tali mod li ma jkun hemm ebda riskju ta’ tixrid ta’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni matul l-introduzzjoni u l-moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni;

(c) ikunu introdotti ġewwa, mgħoddija minn u, mingħajr dewmien, maħruġa ’l barra mit-territorju tal-Unjoni taħt kontroll uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati.

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra jkunu introdotti fih, jew għall-ewwel darba soġġetti għal moviment fit-territorju tal-Unjoni għandha tinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħrajn kollha li fihom dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra jkunu se jiġu soġġetti għal moviment qabel ma jkunu maħruġa ’l barra mit-territorju tal-Unjoni.

2.           Fejn ikun stipulat permezz tal-atti adottati skont l-Artikolu 27(1) u (2) u l-Artikolu 29(1) u (2), dan l-Artikolu għandu japplika kif xieraq.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa, skont l-Artikolu 98, li tadotta atti delegati li jistabbilixxu l-kontenut tad-dikjarazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1.

4.           Il-Kummissjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tista’ tadotta speċifikazzjonijiet ta’ format għad-dikjarazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

5.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra meta l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra jkunu ġew intodotti, jew soġġetti għal moviment fit-territorju tal-Unjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 fi ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu.

Il-pajjiż terz li minnu l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kienu introdotti fit-territorju tal-Unjoni għandu jiġi nnotifikat ukoll.

Artikolu 46 Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra li jintużaw għal skopijiet xjentifiċi, provi, selezzjoni varjetali, tnissil u wirjiet

1.           B’deroga mill-Artikoli 40(3) u 41(3), l-Istati Membri jistgħu, wara applikazzjoni, jawtorizzaw l-introduzzjoni u l-moviment fit-territorju tagħhom ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra użati għal skopijiet xjentifiċi, provi, selezzjoni varjetali, tnissil u wirjiet, jekk ir-rekwiżiti kollha li ġejjin ikunu ssodisfati:

(a) il-preżenza tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti jew tal-oġġetti l-oħra kkonċernati ma tikkawżax riskju inaċċettabbli ta’ tixrid ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni jekk jiġu imposti restrizzjonijiet xierqa;

(b) il-faċilitajiet ta’ ħżin li dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra għandhom jinżammu fihom u l-istazzjonijiet ta’ kwarantina, kif imsemmi fl-Artikolu 56, li fihom għandhom ikunu użati jkunu xierqa;

(c) il-kwalifiki xjentifiċi u tekniċi tal-persunal li jkun se jwettaq l-attività li tinvolvi dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra jkunu xierqa.

2.           L-awtorità kompetenti għandha tivvaluta r-riskju tat-tixrid tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni mill-pjanti, mill-prodotti mill-pjanti jew mill-oġġetti l-oħra kkonċernati, kif imsemmi fil-paragrafu 1(a), filwaqt li tqis l-identità, il-bijoloġija u l-mezzi ta’ tixrid tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni kkonċernati, l-attività mbassra, l-interazzjoni mal-ambjent u l-fatturi l-oħra rilevanti relatati mar-riskju maħluq minn dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra.

Hija għandha tivvaluta l-faċilitajiet tal-ħażna fejn dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra għandhom jinżammu, kif imsemmi fil-paragrafu 1(b), u l-kwalifiki xjentifiċi u tekniċi tal-persunal li jkun se jwettaq l-attività li tinvolvi dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra, kif imsemmi fil-paragrafu 1(c).

Abbażi ta’ dawn il-valutazzjonijiet l-awtorità kompetenti għandha tawtorizza l-introduzzjoni ta’ dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra, jew il-moviment tagħhom, fit-territorju tal-Unjoni jekk ir-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 1 jkunu ssodisfati.

3.           Meta tingħata awtorizzazzjoni, din għandha tinkludi l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra konċernati għandhom jinżammu f’faċilitajiet tal-ħażna li jkunu nstabu li huma xierqa mill-awtoritajiet kompetenti u msemmija fl-awtorizzazzjoni;

(b) l-attività li tinvolvi dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra tkun se titwettaq fi stazzjon ta’ kwarantina magħżul skont l-Artikolu 56 mill-awtorità kompetenti u msemmija fl-awtorizzazzjoni;

(c) l-attività li tinvolvi dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra għandha titwettaq minn persunal li l-kwalifiki xjentifiċi u tekniċi tagħhom ikunu nstabu li huma xierqa mill-awtorità kompetenti u msemmija fl-awtorizzazzjoni;

(d) dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra jkunu akkumpanjati mill-awtorizzazzjoni meta introdotti jew soġġetti għal moviment fit-territorju tal-Unjoni.

4.           L-awtorizzazzjoni għandha tkun limitata għall-ammont li huwa adegwat għall-attività kkonċernata u ma għandux jaqbeż il-kapaċità tal-istazzjon ta’ kwarantina magħżul.

Din għandha tinkludi r-restrizzjonijiet meħtieġa biex jittaffa b’mod xieraq ir-riskju tat-tixrid tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni kkonċernati.

5.           L-awtorità kompetenti għandha tissorvelja l-konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 u l-limitazzjoni u r-restrizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 4 u tieħu l-azzjoni neċessarja f’każ li dawn il-kundizzjonijiet, din il-limitazzjoni jew dawn ir-restrizzjonijiet ma jiġux osservati.

6.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jistipulaw regoli dettaljati li jikkonċernaw:

(a) l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni u l-moviment fit-territorju tal-Unjoni tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra kkonċernati;

(b) il-valutazzjonijiet u l-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 2; u

(c) il-monitoraġġ tal-konformità, l-azzjoni f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità u n-notifika ta’ dan, kif imsemmi fil-paragrafu 5.

7.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra meta l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra jkunu ġew introdotti, jew soġġetti għal moviment fit-territorju tal-Unjoni bi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 sa 4.

Fejn applikabbli, dawn in-notifiki għandhom jinkludu wkoll il-miżuri meħuda mill-Istati Membri dwar il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra kkonċernati, u jekk l-introduzzjoni jew il-moviment fit-territorju tal-Unjoni ta’ dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra ġew permessi wara l-implimentazzjoni ta’ dawn il-miżuri.

Fejn appikabbli, il-pajjiż terz minn fejn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kienu ġew introdotti fit-territorju tal-Unjoni għandu jiġi nnotifikat ukoll.

Kull sena l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni rapport li jagħti taqsira tat-tagħrif rilevanti dwar l-awtorizzazzjonijiet mogħtija skont il-paragrafu 1 u r-riżultati tal-monitoraġġ imsemmi fil-paragrafu 5.

Artikolu 47 Miżuri temporanji li jikkonċernaw lill-pjanti għat-tħawwil

1.           Il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, miżuri temporanji dwar l-introduzzjoni u l-moviment fit-territorju tal-Unjoni ta’ pjanti għat-tħawwil minn pajjiżi terzi, meta l-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu ssodisfati:

(a) ma jkun hemm l-ebda jew ikun hemm xi ftit esperjenza fitosanitarja fir-rigward tal-kummerċ tal-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati li joriġinaw minn jew jintbagħtu mill-pajjiż terz ikkonċernat;

(b) ma tkun saret l-ebda valutazzjoni fir-rigward tar-riskji fitosanitarji għat-territorju tal-Unjoni fir-rigward ta’ dawn il-pjanti għat-tħawwil minn dan il-pajjiż terz ikkonċernat;

(c) dawk il-pjanti għat-tħawwil jkunu x’aktarx se jippreżentaw riskji fitosanitarji li mhumiex marbuta, jew li għad ma jistgħux jiġu marbuta, ma’ pesti tal-kwarantina fl-Unjoni elenkati skont l-Artikolu 5(2) u (3) jew pesti li għalihom ġew adottati miżuri skont l-Artikolu 29.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati, u kif xieraq revokati jew ssostitwiti, f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

2.           Il-miżuri temporanji msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu adottati skont l-Anness III dwar l-elementi għall-identifikazzjoni tal-pjanti għat-tħawwil li jippreżentaw riskji fitosanitarji għat-territorju tal-Unjoni u t-Taqsima 2 tal-Anness IV dwar il-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti.

Dawn il-miżuri għandhom jipprovdu għal waħda minn dawn li ġejjin, kif meħtieġ fil-każ ikkonċernat:

(a) it-teħid tal-kampjuni intensiv, fil-punt tal-introduzzjoni, ta’ kull lott ta’ pjanti għat-tħawwil introdott fit-territorju tal-Unjoni u l-ittestjar tal-kampjuni;

(b) meta l-assenza tar-riskju fitosanitarju ma tkunx tistà tiġi żgurata permezz tat-teħid ta’ kampjuni intensiv u testjar fl-introduzzjoni tal-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati fit-territorju tal-Unjoni, perjodu ta’ kwarantina biex tiġi vverifikata l-assenza ta’ dan ir-riskju fitosanitarju f’dawn il-pjanti għat-tħawwil;

(c) meta l-assenza tar-riskju fitosanitarju ma tkunx tista’ tiġi żgurata permezz tat-teħid ta’ kampjuni intensiv u testjar fl-introduzzjoni tal-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati fit-territorju tal-Unjoni u perjodu ta’ kwarantina, projbizzjoni tal-introduzzjoni ta’ dawn il-pjanti għat-tħawwil fit-territorju tal-Unjoni.

3.           Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw għal massimu ta’ sentejn. Dan il-perjodu jista’ jittawwal darba għal massimu ta’ sentejn.

4.           Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament ġustifikati biex jiġi indirizzat risku fitosanitarju serju, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 99(4).

5.           Permezz ta’ deroga mill-miżuri adottati skont il-paragrafu 1, l-Artikolu 46 għandu japplika għal-introduzzjoni u l-moviment fit-territorju tal-Unjoni ta’ pjanti għat-tħawwil użati għal skopijiet xjentifiċi, provi, selezzjoni varjetali, tnissil u wirjiet.

6.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor ikun soġġett għall-miżuri msemmija fil-punti (a) jew (b) tal-paragrafu 2.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra meta, wara l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija fil-punti (a) jew (b) tal-paragrafu 2, ikun instab pest li x’aktarx joħloq riskji fitosanitarji ġodda.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra meta l-introduzzjoni ta’ pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor fit-territorju tal-Unjoni tkun ġiet irrifjutata, jew iċ-ċaqliq tagħhom fit-territorju tal-Unjoni jkun ġie pprojbit, għaliex l-Istat Membru kkonċernat ikun ikkunsidra li l-projbizzjoni msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 2 kienet miksura. Fejn applikabbli, dawn in-notifiki għandhom jinkludu miżuri meħuda mill-Istati Membri dwar il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra konċernati skont l-Artikolu 64(3) tar-Regolament (UE) Nru .../... [Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls].

Fejn appikabbli, il-pajjiż terz minn fejn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra jkunu ntbagħtu għall-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni għandu jiġi nnotifikat ukoll.

Artikolu 48 Emenda tal-Anness III

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jemendaw l-Anness III dwar l-elementi għall-identifikazzjoni tal-pjanti għat-tħawwil li jippreżentaw riskji fitosanitarji għat-territorju tal-Unjoni, rigward il-karatteristiċi u l-oriġini ta’ dawn il-pjanti għat-tħawwil, biex tadatta għall-iżviluppi ta’ għarfien xjentifiku u tekniku.

Taqsima 2 Miżuri relatati maż-żoni protetti

Artikolu 49 Il-projbizzjoni tal-introduzzjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fiż-żoni protetti

1.           Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni, li jkun fihom il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-projbizzjonijiet u ż-żoni protetti konċernati, kif stipulat fil-Parti B tal-Anness III tad-Direttiva 2000/29/KE.

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat b’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2) ta’ dan ir-Regolament.

Fil-lista stabbilita b’dan l-att ta’ implimentazzjoni, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra għandhom jiġu identifikati permezz tal-kodiċi NM rispettiv tagħhom.

2.           F’każ li pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, li ġejjin minn barra ż-żona protetta kkonċernata, joħolqu riskju fitosanitarju ta’ livell inaċċettabbli mill-probabbiltà tagħhom li jospitaw pest tal-kwarantina f’żona protetta, u dan ir-riskju ma jkunx jista’ jiġi mnaqqas għal livell aċċettabbli permezz tal-applikazzjoni ta’ waħda jew aktar mill-miżuri preskritti fil-punti 2 u 3 tat-Taqsima 1 tal-Anness IV dwar il-miżuri għall-ġestjoni tar-riskji u l-mogħdijiet tal-pesti tal-kwarantina, il-Kummissjoni għandha temenda, kif xieraq, l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, biex tinkludi fih il-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor u ż-żoni protetti kkonċernati.

F’każ li pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor inklużi f’dan l-att ta’ implimentazzjoni ma joħolqux riskju fitosanitarju ta’ livell inaċċettabbli, jew joħolqu tali riskju iżda dan ir-riskju jista’ jitnaqqas għal livell aċċettabbli permezz tal-applikazzjoni ta’ waħda jew aktar mill-miżuri preskritti fil-punti 2 u 3 tat-Taqsima 1 tal-Anness IV dwar il-miżuri għall-ġestjoni tar-riskji u l-mogħdijiet tal-pesti tal-kwarantina, il-Kummissjoni għandha temenda dan l-att ta’ implimentazzjoni.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3) ta’ dan ir-Regolament.

L-aċċettabbiltà tal-livell ta’ dan ir-riskju fitosanitarju għandha tiġi vvalutata skont il-prinċipji stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Anness II dwar il-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti.

3.           Pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor elenkati fl-att ta’ implimentazzjoni previst fil-paragrafu 1 ma għandhomx ikunu introdotti fiż-żoni protetti rispettivi mill-pajjiż terz, jew żona tat-territorju tal-Unjoni, kkonċernati.

4.           Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament ġustifikati biex jiġi indirizzat risku fitosanitarju serju, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 99(4).

5.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bi kwalunkwe każ fejn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra jkunu ġew introdotti, jew soġġetti għal moviment fiż-żona protetta kkonċernata, bi ksur tal-projbizzjonijiet adottati skont dan l-Artikolu.

Fejn appikabbli, il-pajjiż terz minn fejn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kienu ġew introdotti fiż-żona protetta kkonċernata għandu jiġi nnotifikat ukoll.

Artikolu 50 Il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra soġġetti għal rekwiżiti speċjali għaż-żoni protetti

1.           Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni, li jkun fih il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, iż-żoni protetti rispettivi u r-rekwiżiti, kif stabbilit fil-Parti B tal-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE.

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat b’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2) ta’ dan ir-Regolament.

Fil-lista stabbilita b’dan l-att ta’ implimentazzjoni, il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra għandhom jiġu identifikati permezz tal-kodiċi NM rispettiv tagħhom.

2.           F’każ li pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, li ġejjin minn barra ż-żona protetta kkonċernata joħolqu riskju fitosanitarju ta’ livell inaċċettabbli għal dik iż-żona protetta mill-probabbiltà tagħhom li jospitaw pest tal-kwarantina f’żona protetta, u dan ir-riskju jkun jista’ jitnaqqas għal livell aċċettabbli permezz tal-applikazzjoni ta’ waħda jew aktar mill-miżuri preskritti fil-punti 2 u 3 tat-Taqsima 1 tal-Anness IV dwar il-miżuri għall-ġestjoni tar-riskji u l-mogħdijiet tal-pesti tal-kwarantina, il-Kummissjoni għandha temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, biex tinkludi fih il-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor u l-miżuri li għandhom jiġu applikati għalihom. Dawn il-miżuri, u r-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1, minn hawn ’il quddiem huma msejħa “rekwiżiti speċjali għal żoni protetti”.

F’każ li pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor inklużi f’dan l-att ta’ implimentazzjoni ma joħolqux riskju fitosanitarju ta’ livell inaċċettabbli għaż-żona protetta kkonċernata, jew joħolqu tali riskju iżda dan ir-riskju ma jkunx jista’ jiġi mnaqqas għal livell aċċettabbli permezz tar-rekwiżiti speċjali għaż-żoni protetti, il-Kummissjoni għandha temenda dan l-att ta’ implimentazzjoni.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3) ta’ dan ir-Regolament.

L-aċċettabbiltà tal-livell ta’ riskju fitosanitarju għandha tiġi vvalutata, u l-miżuri biex jitnaqqas dan ir-riskju għal livell aċċettabbli għandhom jiġu adottati, f’konformità mal-prinċipji stipulati fit-Taqsima 2 tal-Anness II dwar il-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti.

Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament ġustifikati biex jiġi indirizzat risku fitosanitarju serju, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli minnufih f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 99(4).

3.           Pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor elenkati fl-att ta’ implimentazzjoni previst fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu biss introdotti, jew jiġu soġġetti għal moviment, fiż-żona protetta rispettiva jekk ir-rekwiżiti speċjali għaż-żoni protetti jkunu sodisfati.

4.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra meta pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra jkunu ġew introdotti, jew ġew soġġetti għal moviment, fiż-żona protetta kkonċernata, bi ksur tal-miżuri adottati skont dan l-Artikolu.

Fejn appikabbli, il-pajjiż terz minn fejn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kienu ġew introdotti fit-territorju tal-Unjoni għandu jiġi nnotifikat ukoll.

Artikolu 51 L-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lil min jivvjaġġa, lill-klijenti tas-servizzi postali u lill-klijenti tal-internet fir-rigward taż-żoni protetti

L-Artikolu 43 dwar l-informazzjoni li għandha tingħata lil min jivvjaġġa, lill-klijenti tas-servizzi postali u lill-klijenti tal-internet għandu japplika kif meħtieġ rigward l-introduzzjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra minn pajjiżi terzi f’żoni protetti.

Artikolu 52 Eċċezzjoni minn projbizzjonijiet u rekwiżiti għal żoni tal-fruntiera rigward żoni protetti

L-Artikolu 44 dwar l-eċċezzjonijiet minn projbizzjonijiet u rekwiżiti għal żoni tal-fruntiera għandu japplika fir-rigward tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati skont l-Artikolu 49(1) u (2) u l-Artikolu 50(1) u (2) fir-rigward taż-żoni protetti li jmissu maż-żoni tal-fruntiera tal-pajjiżi terzi.

Artikolu 53 Eċċezzjoni minn projbizzjonijiet u rekwiżiti għal tranżitu fitosanitarju fir-rigward taż-żoni protetti

L-Artikolu 45 dwar l-eċċezzjonijiet minn projbizzjonijiet u rekwiżiti għal tranżitu fitosanitarju għandu japplika kif xieraq fir-rigward tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati skont l-Artikolu 49(1) u (2) u l-Artikolu 50(1) u (2) f’dak li jirrigwarda t-tranżitu fitosanitarju minn żoni protetti.

Artikolu 54 Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra użati skopijiet xjentifiċi, provi, selezzjoni varjetali, tnissil u wirjiet fir-rigward ta’ żoni protetti

B’deroga mill-projbizzjonijiet u r-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 49(3) u 50(3), l-Artikolu 46 għandu japplika fir-rigward tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati skont l-Artikolu 49(1) u (2) u l-Artikolu 50(1) u (2) fir-rigward tal-introduzzjoni u l-moviment f’żoni protetti ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra li jintużaw għal skopijiet xjentifiċi, provi, selezzjoni varjetali, tnissil u wirjiet.

Taqsima 3 Miżuri oħra li jikkonċernaw lill-pjanti, lill-prodotti mill-pjanti u lill-oġġetti l-oħra

Artikolu 55 Rekwiżiti ġenerali għall-imballaġ u l-vetturi

1.           Il-materjal tal-imballaġġar użat għall-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra, msemmi fl-atti ta’ implimentazzjoni adottati skont l-Artikoli 27(1) u (2), 29(1) u (2), 40(1), 41(1) u (2), 47(1), 49(1) u 50(1) u li jiċċaqlaq lejn jew fi ħdan it-territorju tal-Unjoni, għandu jkun ħieles mill-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni.

L-istess għandu japplika għal vetturi li jittrasportaw tali pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra.

2.           Il-materjal tal-imballaġġar imsemmi fil-paragrafu 1, ħlief materjal tal-imballaġġar tal-injam, għandu jkopri l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra konċernati b’tali mod li, matul il-moviment tagħhom lejn jew fi ħdan it-territorju tal-Unjoni, ma jkunx hemm riskju ta’ tixrid tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni.

Il-vetturi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom, kif xieraq, ikunu koperti jew magħluqa b’tali mod li, matul il-moviment tagħhom lejn jew fi ħdan it-territorju tal-Unjoni, ma jkunx hemm riskju ta’ tixrid tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni.

3.           Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw għal żoni protetti wkoll fir-rigward tal-pesti tal-kwarantina f’żoni protetti rispettivi.

Artikolu 56 Deżinjazzjoni tal-istazzjonijiet ta’ kwarantina

1.           L-Istati Membri għandhom jiddeżinjaw fit-territorju tagħhom stazzjonijiet ta’ kwarantina għal pjanti, prodotti mill-pjanti, oġġetti oħra u pesti, jew jawtorizzaw l-użu ta’ stazzjonijiet ta’ kwarantina magħżulin fi Stati Membri oħra, bil-kundizzjoni li dawn l-istazzjonijiet jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 2.

L-awtorità kompetenti tista’, barra minn hekk, fuq talba, tiddeżinja faċilità bħala stazzjon ta’ kwarantina sakemm dan jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fil-paragrafu 2.

2.           L-istazzjonijiet ta’ kwarantina għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) ikunu jipprovdu iżolazzjoni fiżika tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra li jinżammu fil-kwarantina u jiżguraw li dawn ma jkunux jistgħu jiġu aċċessjati jew imneħħija minn dawn l-istazzjonijiet mingħajr il-kunsens tal-awtorità kompetenti;

(b) meta l-attivitajiet imwettqa fl-istazzjonijiet ta’ kwarantina jkunu jikkonċernaw il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra, huma jipprovdu kundizzjonijiet ta’ tkabbir jew inkubazzjoni xierqa li jwasslu għall-iżvilupp fuq dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra ta’ sinjali u sintomi ta’ pesti tal-kwarantina;

(c) huma jkollhom uċuħ ta’ materjal lixx u impermeabbli li jippermettu t-tindif u d-dekontaminazzjoni b’mod effettiv;

(d) ikollhom uċuh reżistenti għad-deterjorazzjoni u għall-attakki mill-insetti u antropodi oħra;

(e) ikollhom sistemi ta’ irrigazzjoni, drenaġġ u ventilazzjoni li jeskludu t-trażmissjoni jew il-ħruġ ta’ pesti tal-kwarantina;

(f) ikollhom sistemi għall-isterilizzazzjoni, id-dekontaminazzjoni jew il-qerda tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti oħra, l-iskart u t-tagħmir infestati qabel it-tneħħija mill-istazzjonijiet;

(g) dawn jipprovdu ilbies protettiv u materjal li jgħatti ż-żraben;

(h) huma jkollhom, jekk ikun xieraq, sistemi għad-dekontaminazzjoni tal-persunal u l-viżitaturi fil-ħruġ tal-istazzjon;

(i) definizzjoni tal-kompiti ta’ dawn l-istazzjonijiet, u l-kundizzjonijiet li taħthom għandhom iwettqu dawn il-kompiti, tkun disponibbli;

(j) numru suffiċjenti ta’ persunal ikkwalifikat, imħarreġ u b’esperjenza xierqa jkun disponibbli.

3.           L-Istati Membri għandhom jikkomunkaw lista ta’ stazzjonijiet ta’ kwarantina magħżulin fit-territorju tagħhom lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra fuq talba.

Artikolu 57 Operazzjoni tal-istazzjonijiet ta’ kwarantina

1.           Il-persuna repsonsabbli għall-istazzjon ta’ kwarantina għandha timmonitorja dan l-istazzjon u l-viċinanza immedjata ta’ dan l-istazzjon għall-preżenza ta’ pesti tal-kwarantina.

Meta tali pest jinsab li huwa preżenti, il-persuna responsabbli għall-istazzjon ta’ kwarantina kkonċernata għandha tieħu azzjoni xierqa. Hi għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti dwar din il-preżenza u dwar din l-azzjoni.

2.           Il-persuna repsonsabbli għall-istazzjon ta’ kwarantina għandha tiżgura li l-persunal u l-viżitaturi jilbsu lbies prottettiv u materjal li jgħatti ż-żraben u, fejn xieraq, ikunu soġġetti għal dekontaminazzjoni mat-tluq tagħhom minn dan l-istazzjon.

3.           Il-persuna repsonsabbli għall-istazzjon ta’ kwarantina għandha żżomm rekords dwar il-punti li ġejjin:

(a) il-persunal impjegat;

(b) il-viżitaturi li jaċċessaw l-istazzjon;

(c) il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra li jidħlu u jitilqu mill-istazzjon;

(d) il-post tal-oriġini ta’ dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra;

(e) l-osservazzjonijiet li jikkonċernaw il-preżenza ta’ pesti fuq dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra.

Dawn ir-rekords għandhom jinżammu għal tliet snin.

Artikolu 58 Is-superviżjoni tal-istazzjonijiet ta’ kwarantina u r-revoka tad-deżinjazzjoni

1.           L-awtorità kompetenti għandha torganizza verifiki jew spezzjonijiet tal-istazzjonijiet ta’ kwarantina, għall-inqas darba fis-sena, biex tivverifika jekk dawn l-istazzjonijiet jilħqu l-kundizzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 56(2) u l-Artikolu 57.

2.           L-awtorità kompetenti għandha tirrevoka d-deżinjazzjoni msemmija fl-Artikolu 56(1) mingħajr dewmien meta:

(a) wara verifika jew spezzjoni, jidher li l-istazzjon ta’ kwarantina jkun naqas milli jissodisfa l-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 56(2) jew l-Artikolu 57;

(b) il-persuna responsabbli għal dan l-istazzjon ta’ kwarantina tonqos milli tieħu azzjoni ta’ rimedju xierqa u fil-ħin.

Artikolu 59 Ir-rilaxx ta’ pjanti, prodotti ta’ pjanti u oġġetti oħra mill-istazzjonijiet ta’ kwarantina

1.           Il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra għandhom iħallu l-istazzjonijiet ta’ kwarantina biss, hekk kif toħroġ l-awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti, jekk ikun ikkonfermat li dawn huma ħielsa minn pesti tal-kwarantina fl-Unjoni, jew, fejn applikabbli, pesti tal-kwarantina f’żona protetta.

2.           L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw il-moviment ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra mill-istazzjonijiet ta’ kwarantina għal stazzjonijiet ta’ kwarantina oħrajn jew għal kwalunkwe post ieħor jekk jittieħdu l-miżuri kollha biss biex ikun assigurat li ebda pesti tal-kwarantina fl-Unjoni jew, fejn applikabbli, pesti tal-kwarantina f’żona protetta, ma jinfirxu fiż-żona kkonċernata.

Artikolu 60 Moviment ’il barra mit-territorju tal-Unjoni

1.           Meta l-moviment ta’ pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor ’il barra mill-Unjoni ikun regolat minn ftehim fitosanitarju ma’ pajjiż terz, dan il-moviment għandu jkun konformi ma’ dan il-ftehim.

2.           Meta l-moviment ta’ pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor ’il barra mill-Unjoni ma jkunx irregolat minn ftehim fitosanitarju ma’ pajjiż terz, dak il-moviment għandu jseħħ skont ir-regoli fitosanitarji tal-pajjiż terz lejn fejn dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġett l-oħra jkunu se jiġu soġġetti għal moviment.

3.           Meta l-moviment ta’ pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor ’il barra mill-Unjoni ma jkunx irregolat minn ftehim fitosanitarju ma’ pajjiż terz u lanqas minn regoli fitosanitarji tal-pajjiż terz lejn fejn din il-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor ikunu soġġetti għal moviment, ir-rekwiżiti għall-moviment ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fit-territorju tal-Unjoni, kif stabbilit fil-lista msemmija fl-Artikolu 41(1) u (2), għandhom japplikaw.

Madankollu, dawn ir-rekwiżiti ma għandhomx japplikaw meta dawn jikkonċernaw pest li jissodisfa waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) ikun rikonoxxut minn dan il-pajjiż terz bħala preżenti fit-territorju tiegħu u mhux taħt kontroll uffiċjali;

(b) wieħed ikun jista’ jassumi b’mod raġonevoli li dan ma jikkwalifikax bħala pest tal-kwarantina fir-rigward tat-territorju ta’ dan il-pajjiż terz.

Kapitolu V Ir-reġistrazzjoni tal-operaturi professjonisti u t-traċċabbiltà

Artikolu 61 Reġistru uffiċjali tal-operaturi professjonisti

1.           L-awtorità kompetenti għandha żżomm u taġġorna reġistru li jkun fih l-operaturi professjonisti li jwettqu l-attivitajiet, elenkati fit-tieni subparagrafu, fit-territorju tal-Istat Membru kkonċernat, u li jkunu koperti minn wieħed mill-punti li ġejjin:

(a) ikunu operaturi professjonisti li l-attivitajiet tagħhom jikkonċernaw il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra koperti minn att ta’ implimentazzjoni previst fl-Artikoli 27(1), (2) jew (3), 29(1), (2) jew (3), 40(1), 41(1) jew (2), 47(1), 49(1) jew 50(1), jew soġġett għad-disposizzjonijiet tal-Artikoli 43(1) jew (2), 44(1), 45(1), 51, 52 jew 53;

(b) ikunu operaturi professjonisti fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 3(6) tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law].

Dan il-paragrafu għandu japplika fir-rigward l-attivitajiet li ġejjin:

(a) it-tħawwil;

(b) it-tkabbir;

(c) il-produzzjoni,

(d) introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni;

(e) moviment fit-territorju tal-Unjoni;

(f) il-moviment ’il barra mit-territorju tal-Unjoni;

(g) il-produzzjoni u/jew it-tqegħid fis-suq skont it-tifsira tal-Artikolu 3(5) tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law];

(h) il-bejgħ permezz ta’ kuntratti mill-bogħod.

Dan ir-reġistru għandu jkun imsejjaħ “ir-reġistru”. L-operaturi professjonisti irreġistrati skont il-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu għandhom ikunu msemmija bħala “operaturi reġistrati”.

2.           Operatur professjonist jista’ jiġi reġistrat fir-reġistru ta’ awtorità kompetenti aktar minn darba, sakemm kull reġistrazzjoni tkun marbuta ma’ proprjetà, imħażen kollettivi u ċ-ċentri tad-dispaċċ differenti kif imsemmi fl-Artikolu 62(2)(d). Għal kull waħda minn dawk ir-reġistrazzjonijiet, il-proċedura tal-Artikolu 62 għandha tapplika.

3.           Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għal operatur professjonist kopert b’wieħed jew aktar minn dawn il-punti:

(a) huwa jforni b’mod esklużiv kwantitajiet żgħar, kif xieraq għall-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra kkonċernati, ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra lill-utenti finali, b’mezzi oħra minnbarra l-bejgħ permezz ta’ kuntratti mill-bogħod;

(b) l-attività professjonali tiegħu li tikkonċerna l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra hija limitata għat-trasport ta’ dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra għal operatur professjonist ieħor;

(c) l-attività professjonali tiegħu tikkonċerna esklussivament it-trasport ta’ oġġetti ta’ kull xorta li jużaw materjal tal-imballaġġar tal-injam.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jistipulaw waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a) kategoriji oħra ta’ operaturi professjonisti li għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni tal-paragrafu 1, f’każ li din ir-reġistrazzjoni tkun tikkostitwixxi piż amministrattiv sproporzjonat għalihom meta mqabbel mar-riskju fitosanitarju tal-attivitajiet professjonali tagħhom;

(b) rekwiżiti partikolari għar-reġistrazzjoni ta’ ċerti kategoriji ta’ operaturi professjonisti;

(c) iċ-ċifra massima għal kwantitajiet żgħar ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra partikolari kif imsemmi fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu.

Artikolu 62 Proċedura tar-reġistrazzjoni

1.           L-operaturi professjonisti li jaqgħu fl-ambitu tal-punti (a) jew (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 61(1) għandhom jissottomettu applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti għall-inklużjoni fir-reġistru.

2.           Din l-applikazzjoni għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:

(a) l-isem, l-indirizz, u d-dettalji ta’ kuntatt tal-operatur professjonist;

(b) dikjarazzjoni dwar l-intenzjoni tal-operatur professjonist biex jeżerċita kull waħda mill-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 61(1) dwar il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra;

(c) dikjarazzjoni dwar l-intenzjoni tal-operatur professjonist biex iwettaq kull waħda mill-attivitajiet li ġejjin:

(i)      il-ħruġ ta’ passaporti tal-pjanti għall-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, skont l-Artikolu 79(1);

(ii)      it-tqegħid tal-marka fuq il-materjal tal-imballaġġar tal-injam, imsemmija fl-Artikolu 91(1);

(iii)     il-ħruġ ta’ kwalunkwe attestat ieħor, kif imsemmi fl-Artikolu 93(1);

(iv)     il-ħruġ ta’ tikketti uffiċjali għall-materjal riproduttiv tal-pjanti, skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material];

(d) l-indirizz tal-proprjetà, l-imħażen kollettivi u ċ-ċentri tad-dispaċċ użati mill-operatur professjonist fl-Istat Membru kkonċernat biex iwettaq l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 61(1) għall-iskop tar-reġistrazzjoni;

(e) il-ġeneri u l-ispeċji tal-pjanti u l-prodotti mill-pjanti, u, fejn xieraq, in-natura tal-oġġetti l-oħra, li huma kkonċernati mill-attivitajiet tal-operatur professjonist.

3.           L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirreġistraw operatur professjonist meta l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jkun fiha l-elementi tal-paragrafu 2.

4.           L-operaturi professjonisti rreġistrati għandhom, meta xieraq, jissottomettu applikazzjoni għal aġġornament tad-dejta msemmija fil-punti (a), (d) u (e) tal-paragrafu 2, u d-dikjarazzjonijiet imsemmija fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2.

5.           Meta l-awtorità kompetenti ssir konxja li l-operatur reġistrat ma għadux iwettaq l-attivitajiet tal-Artikolu 61(1), jew li l-operatur reġistrat ressaq applikazzjoni li ma tkunx għadha konformi mar-rekwiżiti tal-paragrafu 2, hija għandha titlob lil dak l-operatur sabiex jikkonforma ma’ dawn ir-rekwiżiti immedjatament jew f’perjodu ta’ żmien speċifikat.

Fil-każ li operatur reġistrat ma jikkonformax ma’ dawn ir-rekwiżiti fi ħdan il-perjodu ta’ żmien stabbilit mill-awtorità kompetenti, l-awtorità kompetenti għandha tirrevoka r-reġistrazzjoni ta’ dan l-operatur.

Artikolu 63 Il-kontenut tar-reġistru

Ir-reġistru għandu jkun fih l-elementi stabbiliti fil-punti (a), (b), (d) u (e) tal-Artikolu 62(2) u l-elementi li ġejjin:

(a)          in-numru uffiċjali ta’ reġistrazzjoni;

(b)          il-kodiċi b’żewġ ittri indikat skont in-norma ISO 3166-1-alpha-2[31] għall-Istat Membru li fih l-operatur professjonist huwa rreġistrat;

(c)          indikazzjoni dwar jekk l-operatur professjonist huwiex awtorizzat għal kull waħda mill-attivitajiet imsemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 62(2).

Artikolu 64 Id-disponibbiltà tal-informazzjoni tar-reġistri uffiċjali

1.           L-Istat Membru li jżomm ir-reġistru għandu, fuq talba, jagħmel l-informazzjoni li huwa jżomm għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri l-oħra jew tal-Kummissjoni.

2.           L-Istat Membru li jżomm ir-reġistru għandu jagħmel disponibbli, jekk mitlub, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 63, bl-eċċezzjoni tal-punti (d) u (e) tal-Artikolu 62(2), lil kwalunkwe operatur professjonist.

Artikolu 65 Traċċabbiltà

1.           Operatur professjonist li jkun fornut bi pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra li jkunu soġġetti għal projbizzjonijiet, rekwiżiti jew kundizzjonijiet skont l-Artikoli 40(1), 41(1) u (2), 44(1) u (3), 45(1), 46(1) u (3), 47(1), 49(1) u (2), 50(1) u (2), 52, 53 u 54 għandu jżomm rekord għal kull pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor fornuti, li jippermetti lil dan l-operatur jidentifika l-operaturi professjonisti li jfornuhom.

2.           Operatur professjonist li jforni pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra li jkunu soġġetti għal projbizzjonijiet, rekwiżiti jew kundizzjonijiet skont l-Artikoli 40(1), 41(1) u (2), 44(1) u (3), 45(1), 46(1) u (3), 47(1), 49(1) u (2), 50(1) u (2), 52, 53 u 54 għandu jżomm rekord li jippermetti lil dan l-operatur professjonist biex jidentifika, għal kull pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor li jkun forna, l-operaturi professjonisti li jkunu ġew fornuti lilhom.

3.           L-operaturi professjonisti għandhom iżommu r-rerkords imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għal tliet snin mid-data li fiha l-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor ikkonċernati kienu ġew forniti lilhom jew mingħandhom.

4.           Fuq talba, huma għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni fir-reġistri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 lill-awtoritajiet kompetenti.

5.           Il-paragrafi 1 sa 4 ma għandhomx japplikaw għall-operaturi professjonisti msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 61(3).

Artikolu 66 Il-movimenti ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fi ħdan il-proprjetà tal-operatur professjonist

1.           L-operaturi professjonisti għandhom ikollhom fis-seħħ sistemi u proċeduri ta’ traċċabbiltà sabiex tkun tista’ ssir l-identifikazzjoni tal-movimenti tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra tagħhom fil-proprjetà tagħhom.

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għall-operaturi professjonisti msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 61(3).

2.           L-informazzjoni, kif identifikata mis-sistemi u l-proċeduri msemmija fil-paragrafu 1, dwar il-moviment tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra fi ħdan dawn il-proprjetajiet għandha tkun għad-dispożizzjoni tal-awtorità kompetenti fuq talba.

Kapitolu VI Iċ-ċertifikazzjoni tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti oħra

Taqsima 1 Ċertifikati fitosanitarji meħtieġa għall-introduzzjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fit-territorju tal-Unjoni

Artikolu 67 Ċertifikat fitosanitarju għall-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni

1.           Ċertifikat fitosanitarju għall-introduzzjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fit-territorju tal-Unjoni għandu jkun dokument, maħruġ minn pajjiż terz, li jissodisfa l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 71, ikollu l-kontenuti stabbiliti fil-Parti A tal-Anness V, jew, fejn applikabbli, il-Parti B tal-Anness V, u jiċċertifika li l-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor ikkonċernati jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a) ikunu ħielsa minn pesti tal-kwarantina fl-Unjoni;

(b) ikunu jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 37(1) dwar il-preżenza ta’ pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni fuq pjanti għat-tħawwil;

(c) ikunu jikkonformaw mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 41(1) u (2);

(d) fejn applikabbli, jikkonformaw mar-regoli adottati skont id-dispożizzjonijiet adottati skont l-Artikolu 27(1) u (2) u l-Artikolu 29(1).

2.           Fejn applikabbli, iċ-ċertifikat fitosanitarju għandu jispeċifika taħt l-intestatura “Dikjarazzjoni Addizzjonali”, u f’konformità mal-atti ta’ implimentazzjoni adottati skont l-Artikoli 41(1) u (2), u 50(1) u (2), liema rekwiżit speċifiku huwa ssodisfat, fejn ikun hemm għażla bejn diversi alternattivi. Din l-ispeċifikazzjoni għandha tinkludi referenza għall-alternattiva rilevanti prevista f’dawn l-atti.

3.           Fejn applikabbli, iċ-ċertifikat fitosanitarju għandu jiddikjara li l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kkonċernati jikkonformaw ma’ miżuri fitosanitarji rikonoxxuti bħala ekwivalenti, skont l-Artikolu 42, għar-rekwiżiti tal-att ta’ implimentazzjoni adottat skont l-Artikolu 41(2).

4.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jemendaw il-Partijiet A u B tal-Anness V biex jadattawhom għall-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi u l-iżvilupp ta’ standards internazzjonali.

Artikolu 68 Il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra li għalihom huma meħtieġa ċertifikati fitosanitarji

1.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi lista ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, u l-pajjiżi terzi ta’ oriġini jew dispaċċ rispettivi, li għalihom ċertifikat fitosanitarju huwa meħtieġ għall-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni.

Din il-lista għandha tinkludi:

(a) il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati fil-Punt I tal-Parti B tal-Anness V tad-Direttiva 2000/29/KE;

(b) il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti oħra li għalihom ġew adottati rekwiżiti skont l-Artikoli 27(1) u 29(1) li jikkonċernaw l-introduzzjoni tagħhom fit-territorju tal-Unjoni;

(c) iż-żrieragħ elenkati skont l-Artikolu 37(2);

(d) il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati skont l-Artikoli 41(1) u (2).

Madankollu, il-punti (a) sa (d) ma għandhomx japplikaw meta l-att adottat skont l-Artikoli 27(1), 29(1) jew 41(1) u (2) jeħtieġ prova ta’ konformità f’forma ta’ marka uffiċjali, kif imsemmi fl-Artikolu 91(1), jew attestat uffiċjali ieħor, kif imsemmi fl-Artikolu 93(1).

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2).

2.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, fil-każijiet li ġejjin:

(a) meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, elenkati f’dan l-att ta’ implimentazzjoni, ma jissodisfawx il-paragrafu 1(b), (c) jew (d);

(b) meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, mhux elenkati f’dan l-att, jissodisfaw il-paragrafu 1(b), (c) jew (d).

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2).

3.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, skont il-prinċipji stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Anness IV, fejn jeżisti riskju li pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, mhux elenkati f’dan l-att, jospita pesti tal-kwarantina fl-Unjoni, jew meta, għal pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor elenkati f’dan l-att, dan ir-riskju ma jibqax jeżisti.

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

4.           B’deroga mill-paragrafi 1, 2 u 3, l-ebda ċertifikat fitosanitarju ma għandu jkun meħtieġ għall-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra, li huma soġġetti għall-Artikoli 44, 45, 46 u 70.

Artikolu 69 Il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra li għalihom ċertifikati fitosanitarji huma meħtieġa biex jiġu introdotti f’żona protetta

1.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi lista tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, u l-pajjiżi terzi rispettivi ta’ oriġini jew dispaċċ, li għalihom ċertifikat fitosanitarju huwa meħtieġ, barra mill-każijiet imsemmija fl-Artikolu 68(1), (2) u (3), għall-introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni protetti minn dawn il-pajjiżi terzi.

Din il-lista għandha tinkludi:

(a) il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati fil-Punt II tal-Parti B tal-Anness V tad-Direttiva 2000/29/KE;

(b) il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati skont l-Artikolu 50(1) jew (2).

Il-Punti (a) u (b) ma għandhomx japplikaw, madankollu, meta l-att adottat skont l-Artikolu 50(1) jew (2) jeħtieġ prova ta’ konformità f’forma ta’ marka uffiċjali, kif imsemmi fl-Artikolu 91(1), jew attestat uffiċjali ieħor, kif imsemmi fl-Artikolu 93(1).

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2).

2.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, fil-każijiet li ġejjin:

(a) meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, elenkati f’dan l-att ta’ implimentazzjoni, ma jissodisfawx il-paragrafu 1(b);

(b) meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, mhux elenkati f’dan l-att, jissodisfaw il-paragrafu 1(b).

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2).

3.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, skont il-prinċipji stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Anness IV, fejn jeżisti riskju li pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, mhux elenkati f’dan l-att, jospitaw il-pesti tal-kwarantina f’żona protetta rispettivi, jew meta, għal pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor elenkati f’dan l-att, dan ir-riskju ma jibqax jeżisti.

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

4.           B’deroga mill-paragrafi 1, 2 u 3, l-ebda ċertifikat fitosanitarju ma għandu jkun meħtieġ għall-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra, li huma soġġetti għall-Artikoli 52, 53, 54 u 70.

Artikolu 70 Eċċezzjonijiet għal bagalji tal-vjaġġaturi, il-klijenti tas-servizzi postali u l-klijenti tal-internet

1.           Kwantitajiet żgħar ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra partikolari minn pajjiż terz jistgħu jkunu eżentati mir-rekwiżit ta’ ċertifikat fitosanitarju stipulat fl-Artikolu 68(1) u l-Artikolu 69(1), jekk dawn jikkonformaw mal-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) ikunu introdotti fit-territorju tal-Unjoni bħala parti mill-bagalja personali tal-vjaġġaturi, bħala kunsinni mibgħuta wara bejgħ permezz ta’ kuntratti mill-bogħod lill-utenti finali (minn hawn ’il quddiem: “klijenti tal-internet”), jew bħala pakketti mwassla permezz tas-servizzi postali lill-utenti finali;

(b) dawn ma jintużawx għal skopijiet professjonali jew kummerċjali;

(c) dawn ikunu elenkati skont il-paragrafu 2.

Din l-eżenzjoni ma għandhiex tapplika għal pjanti għat-tħawwil, ħlief iż-żrieragħ.

2.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, telenka l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti oħra msemmija fil-paragrafu 1 u l-pajjiżi terzi kkonċernati, u tistabbilixxi l-kwantità massima, kif xieraq, tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra kkonċernati li għandhom ikunu soġġetti għall-eżenzjoni ta’ dan il-paragrafu u, fejn xieraq, waħda jew aktar mill-miżuri ta’ ġestjoni tar-riskju stabbiliti fit-Taqsima 1 tal-Anness IV.

Dan l-elenkar u l-istabbiliment tal-kwantità massima kkonċernata u, fejn xieraq, il-miżuri ta’ ġestjoni tar-riskju għandhom ikunu deċiżi fuq il-bażi tar-riskju fitosanitarju maħluq minn kwantitajiet żgħar ta’ dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, bi qbil mal-kriterji stabbiliti fit-Taqsima 2 tal-Anness IV.

Dan l-atti ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3) ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 71 Il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati minn ċertifikat fitosanitarju

1.           L-awtorità kompetenti għandha taċċetta biss ċertifikat fitosanitarju li jakkumpanja l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra li għandhom jiġu introdotti minn pajjiż terz, jekk il-kontenut ta’ dan iċ-ċertifikat ikun konformi mal-Parti A tal-Anness V. Meta l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra ikunu se jiġu introdotti minn pajjiż terz li ma joriġinawx minnu, l-awtorità kompetenti għandha taċċetta biss ċertifikat fitosanitarju li jikkonforma mal-Parti B tal-Anness V.

Din ma għandhiex taċċetta dan iċ-ċertifikat fitosanitarju meta d-dikjarazzjoni addizzjonali msemmija fl-Artikolu 67(2), fejn applikabbli, tkun nieqsa jew mhux korretta, u fejn id-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 67(3), fejn applikabbli, tkun nieqsa.

2.           L-awtorità kompetenti għandha taċċetta biss ċertifikat fitosanitarju jekk dan jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(a) ikun maħruġ f’mill-inqas waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni;

(b) ikun indirizzat lill-Unjoni jew lil wieħed mill-Istati Membri;

(c) ikun maħruġ mhux aktar minn 14 il-ġurnata qabel id-data li fiha l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra koperti minnu jkunu ħallew il-pajjiż terz, li fih ikun ġie maħruġ.

3.           Fil-każ ta’ pajjiż terz li jkun parti mill-IPPC, l-awtorità kompetenti għandha taċċetta biss iċ-ċertifikati fitosanitarji maħruġa mill-organizzazzjoni nazzjonali uffiċjali għall-protezzjoni tal-pjanti ta’ dan il-pajjiż terz jew, taħt ir-responsabbiltà tiegħu, minn uffiċjal pubbliku li jkun teknikament ikkwalifikat u awtorizzat kif xieraq minn din l-organizzazzjoni nazzjonali uffiċjali għall-protezzjoni tal-pjanti.

4.           Fil-każ ta’ pajjiż terz li mhux parti mill-IPPC, l-awtorità kompetenti għandha taċċetta biss iċ-ċertifikati fitosanitarji maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti skont ir-regoli nazzjonali ta’ dan il-pajjiż terz u nnotifikati lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri u lill-operaturi, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, skont il-punt (a) tal-Artikolu 131 tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls], dwar in-notifiki li jkunu waslulha.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jissupplimentaw il-kundizzjonijiet għall-aċċettazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, sabiex tiġi żgurata l-affidabbiltà ta’ dawn iċ-ċertifikati.

5.           Ċertifikati fitosanitarji elettroniċi għandhom jiġu aċċettati biss meta jiġu pprovduti permezz ta’, jew fi skambju elettroniku bis-sistema informatika ta’ ġestjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 130 tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

Artikolu 72 Invalidazzjoni taċ-ċertifikat fitosanitarju

1.           Meta ċertifikat fitosanitarju jkun inħareġ f’konformità mal-Artikolu 67(1), (2) u (3), u l-awtorità kompetenti kkonċernata tikkonkludi li l-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 71 ma ġewx issodisfati, hi għandha tinvalida dan iċ-ċertifikat fitosanitarju u tiżgura li ma jakkumpanjax aktar dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kkonċernati. F’dan il-każ, u fir-rigward tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti jew tal-oġġetti l-oħra kkonċernati, l-awtorità kompetenti għandha tieħu waħda mill-miżuri kif stipulat fl-Artikolu 64(3) tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

2.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra meta ċertifikat fitosanitarju jkun ġie invalidat skont il-paragrafu 1.

Il-pajjiż terz li jkun ħareġ dan iċ-ċertifikat fitosanitarju għandu jiġi nnotifikat ukoll.

Taqsima 2 Il-passaporti tal-pjanti meħtieġa għall-moviment ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fit-territorju tal-Unjoni

Artikolu 73 Passaporti tal-pjanti

Passaport tal-pjanti għandu jkun tikketta uffiċjali għall-movimenti ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fit-territorju tal-Unjoni u, fejn applikabbli, lejn u fiż-żoni protetti, li jiċċertifika l-konformità mar-rekwiżiti kollha stipulati fl-Artikolu 80 u, għall-moviment lejn iż-żoni protetti, l-Artikolu 81, u jkollu l-kontenut u l-format stabbiliti fl-Artikolu 78.

Artikolu 74 Il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni

1.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi lista tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti oħra, li jeħtieġu passaport tal-pjanti għall-moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni.

Din il-lista għandha tinkludi:

(a) il-pjanti kollha għat-tħawwil, għajr żrieragħ;

(b) il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati fil-punt (i) tal-Parti (A) tal-Anness V tad-Direttiva 2000/29/KE;

(c) il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra li għalihom ġew adottati rekwiżiti skont l-Artikolu 27(1), (2) jew (3) jew 29(1), (2) jew (3) dwar il-moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni;

(d) iż-żrieragħ elenkati skont l-Artikolu 37(2);

(e) il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati skont l-Artikolu 41(1) u (2).

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2).

2.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, fil-każijiet li ġejjin:

(a) meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, mhux elenkati f’dan l-att, jissodisfaw il-paragrafu 1(c), (d) jew (e).

(b) meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, elenkati f’dan l-att, ma jissodisfawx il-paragrafu 1(c), (d) jew (e).

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(3).

3.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, skont il-prinċipji tat-Taqsima 2 tal-Anness IV, meta jeżisti riskju li pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, mhux elenkati f’dan l-att, jospitaw pest tal-kwarantina fl-Unjoni jew meta, għal pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor elenkati f’dan l-att, dan ir-riskju ma jibqax jeżisti.

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

4.           B’deroga mill-paragrafi 1, 2 u 3, l-ebda passaport tal-pjanti ma għandu jkun meħtieġa għall-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra, li jkunu soġġetti għall-Artikoli 44, 45, 46 u 70.

Artikolu 75 Il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti għall-introduzzjoni u l-moviment fiż-żoni protetti

1.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi lista tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, li jeħtieġu passaport tal-pjanti għall-introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni protetti.

Din il-lista għandha tinkludi:

(a) il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra elenkati fil-Punt (II) tal-Parti A tal-Anness V tad-Direttiva 2000/29/KE;

(b) il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra l-oħra elenkati skont l-Artikolu 50(2).

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2).

2.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, fil-każijiet li ġejjin:

(a) meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, mhux elenkati f’dan l-att, jissodisfaw il-paragrafu 1(b).

(b) meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, elenkati f’dan l-att ta’ implimentazzjoni, ma jissodisfawx il-paragrafu 1(a) jew (b).

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 99(2).

3.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, temenda l-att ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 1, u skont il-prinċipji tat-Taqsima 2 tal-Anness IV, meta jeżisti riskju li pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, mhux elenkati f’dan l-att, jospitaw il-pest tal-kwarantina f’żona protetta rispettiv, jew meta, għal pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor elenkati f’dan l-anness, dan ir-riskju ma jibqax jeżisti.

Dan l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

4.           B’deroga mill-paragrafi 1, 2 u 3, l-ebda passaport tal-pjanti ma għandu jkun meħtieġ għall-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti oħra, li jkunu soġġetti għall-Artikoli 52, 53, 54 u 70.

Artikolu 76 Eċċezzjoni għall-utenti finali

L-ebda passaport tal-pjanti ma għandu jkun meħtieġ għall-moviment ta’ kwantitajiet żgħar, kif xieraq għall-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra kkonċernati, ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra għal utent finali.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jistabbilixxu ċ-ċifra massima għal kwantitajiet żgħar ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra partikolari.

Artikolu 77 Eċċezzjonijiet għall-movimenti fi ħdan u bejn il-proprjetajiet tal-operatur professjonist

L-ebda passaport tal-pjanti ma għandu jkun meħtieġ għall-movimenti ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra fi ħdan u bejn il-proprjetajiet tal-istess operatur professjonist.

Artikolu 78 Kontenut u format tal-passaport tal-pjanti

1.           Il-passaport tal-pjanti għandu jieħu l-forma ta’ tikketta distinta, li għandha tkun stampata fuq kwalunkwe substrat xieraq, bil-kundizzjoni li l-passaport tal-pjanti jinżamm separat minn kwalunkwe informazzjoni jew tikketta oħra li jistgħu jiġu indikati wkoll fuq dak is-substrat.

Il-passaport tal-pjanti għandu jkun leġġibbli u ma jitħassarx.

2.           Il-passaport tal-pjanti għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni għandu jkun fih l-elementi stabbiliti fil-Parti A tal-Anness VI.

Il-passaport tal-pjanti għall-introduzzjoni u l-moviment fiż-żona protetta għandu jkun fih l-elementi stipulati fil-Parti B tal-Anness VI.

3.           Fil-każ ta’ pjanti għat-tħawwil prodotti, jew li jkunu disponibbli fis-suq, fis-sens tal-Artikolu 3(5) tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law], bħala materjal prebażiku, bażiku jew iċċertifikat fit-tifsira tal-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament, il-passaport tal-pjanti għandu jiġi inkluż, f’forma distinta, fit-tikketta uffiċjali prodotta skont l-Artikolu 22 ta’ dan ir-Regolament, jew, fejn applikabbli, f’ċertifikat ewlieni maħruġ skont l-Artikolu 122(1) ta’ dan ir-Regolament.

Meta japplika dan il-paragrafu, il-passaport tal-pjanti għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni għandu jkun fih l-elementi stabbiliti fil-Parti C tal-Anness VI.

Meta japplika dan il-paragrafu, il-passaport tal-pjanti għall-introduzzjoni u l-moviment fiż-żona protetta għandu jkun fih l-elementi stipulati fil-Parti D tal-Anness VI.

4.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta, skont l-Artikolu 98, atti delegati li jemendaw il-Partijiet A, B, C u D tal-Anness VI, biex tadatta dawn l-elementi, fejn applikabbli, skont l-iżviluppi xjentifiċi u tekniċi.

5.           Fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tal-format tal-passaport tal-pjanti għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni u l-passaport tal-pjanti għall-introduzzjoni u l-moviment fiż-żona protetta, fir-rigward tal-passaporti tal-pjanti msemmija fl-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-paragrafu 2 u ft-tieni u tielet subparagrafi tal-paragrafu 3. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

Meta n-natura ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra partikolari titlob hekk, speċifikazzjonijiet tad-daqs speċifiku jistgħu jiġu stabbiliti għalihom.

Artikolu 79 Il-ħruġ minn operaturi professjonisti awtorizzati u awtoritajiet kompetenti

1.           Passaporti tal-pjanti għandhom jinħarġu minn operaturi reġistrati, awtorizzati, f’konformità mal-Artikolu 84, mill-awtoritajiet kompetenti biex joħorġu passaporti tal-pjanti, minn hawn ’il quddiem “operaturi awtorizzati”, taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti.

L-operaturi awtorizzati għandhom joħorġu passaporti tal-pjanti għall-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra li huma responsabbli għalihom biss.

2.           Il-passaporti tal-pjanti jistgħu, madankollu, jiġu maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti meta operatur reġistrat jitlob dan.

3.           L-operaturi awtorizzati għandhom joħorġu passaporti tal-pjanti fil-proprjetajiet, l-imħażen kollettivi u ċ-ċentri tad-dispaċċ imsemmija fl-Artikolu 62(2)(d) biss.

Artikolu 80 Rekwiżiti sostantivi għal passaport tal-pjanti għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni

Passaport tal-pjanti għandu jinħareġ għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni għal pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor meta dawn jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin biss:

(a) ikunu ħielsa minn pesti tal-kwarantina fl-Unjoni;

(b) jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 37(1) dwar il-preżenza ta’ pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni fuq pjanti għat-tħawwil;

(c) jikkonformaw mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 41(1) u (2);

(d) fejn applikabbli, jikkonformaw mar-regoli adottati skont id-dispożizzjonijiet adottati skont l-Artikolu 27(1) u (2) u l-Artikolu 29(1) u (2); u

(e) fejn applikabbli, jikkonformaw mal-miżuri adottati mill-awtoritajiet kompetenti tal-għall-qerda tal-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni skont l-Artikolu 16(1) u l-qerda tal-pesti li jikkwalifikaw provviżorjament bħala pesti tal-kwarantina fl-Unjoni skont l-Artikolu 28(1).

Artikolu 81 Rekwiżiti sostantivi għal passaport tal-pjanti għall-moviment lejn u fiż-żona protetta

1.           Passaport tal-pjanti għandu jinħareġ għall-introduzzjoni u l-moviment fiż-żona protetta għal pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor meta jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha tal-Artikolu 80, u barra minn hekk, ir-rekwiżiti li ġejjin biss:

(a) ikunu ħielsa mill-pest tal-kwarantina f’żona protetta rispettiv; u

(b) jikkonformaw mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 50(1) u (2).

2.           Meta l-Artikolu 33(2) japplika, il-passaport tal-pjanti msemmi fil-paragrafu 1 ma għandux jinħareġ.

Artikolu 82 Eżamijiet għall-passaporti tal-pjanti

1.           Passaport tal-pjanti jista jinħareġ biss għal pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra meta eżami metikoluż tagħhom f’konformità mal-paragrafi 2, 3, u 4 jkun wera li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 80, u, fejn applikabbli, l-Artikolu 81.

Il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra jistgħu jiġu eżaminati individwalment jew permezz ta’ kampjuni rappreżentattivi. L-eżami għandu jkopri wkoll il-materjal tal-imballaġġar tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti jew tal-oġġetti l-oħra kkonċernati.

2.           L-eżami għandu jitwettaq mill-operatur awtorizzat, jew, fejn applikabbli skont l-Artikolu 79(2), mill-awtoritajiet kompetenti.

3.           L-eżami għandu jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) dan għandu jsir spiss, fi żmien xieraq u b’konsiderazzjoni tar-riskji involuti;

(b) dan għandu jitwettaq fil-proprjetà, l-imħażen kollettivi u ċ-ċentri tad-dispaċċ imsemmija fl-Artikolu 62(2)(d); u

(c) dan għandu jsir permezz ta’ eżami viżwali u, fil-każ ta’ suspett ta’ preżenza ta’ pest tal-kwarantina fl-Unjoni jew, fil-każ ta’ żona protetta, il-pest tal-kwarantina f’żona protetta kkonċernat, permezz tat-teħid ta’ kampjuni u l-ittestjar.

Dan l-eżami għandu jsir mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe rekwiżiti jew miżuri ta’ eżami speċifiċi adottati skont l-Artikolu 27(1), (2) jew (3), 29(1), (2) jew (3), 41(1) u (2), u 50(1) u (2).

4.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jistabbilixxu miżuri ddettaljati dwar l-eżami viżwali, it-teħid ta’ kampjuni u l-ittestjar, u l-frekwenza u l-ħin ippjanat tal-eżamijiet, li hemm riferenza għalihom fil-paragrafi 1, 2 u 3, fir-rigward ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra speċifiċi, abbażi tar-riskji fitosanitarji partikolari li dawn jistgħu jippreżentaw. Dawn l-eżamijiet għandhom, fejn xieraq, jikkonċernaw ċerti pjanti għat-tħawwil li jappartjenu għall-kategoriji msemmija fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru .../... [Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material] u, fejn xieraq, għandhom isiru għal kull element, kif xieraq, stabbilit fil-Parti D tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Meta l-Kummissjoni tadotta tali att delegat għal pjanti għat-tħawwil speċifiċi, u dawn il-pjanti għat-tħawwil ikunu soġġetti għal skemi ta’ ċertifikazzjoni skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material], l-eżamijiet rispettivi għandhom jiġu kkombinati fi skema ta’ ċertifikazzjoni waħda.

Meta tadotta dawn l-atti delegati, il-Kummissjoni għandha tqis l-għarfien tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi li saru.

Artikolu 83 It-twaħħil tal-passaporti tal-pjanti

Il-passaporti tal-pjanti għandhom jitwaħħlu mill-operaturi awtorizzati, jew, fejn ikun applikabbli skont l-Artikolu 79(2), mill-awtoritajiet kompetenti, għal kul lott tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra kkonċernati qabel ma jkunu soġġetti għal moviment fit-territorju tal-Unjoni skont l-Artikolu 74 jew lejn jew fiż-żona protetta skont l-Artikolu 75. Meta tali pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra jkunu soġġetti għal moviment f’imballaġ, f’lott jew kontenitur, il-passaport tal-pjanti għandu jkun imwaħħal ma’ dan l-imballaġ, il-lott jew kontenitur.

Artikolu 84 L-awtorizzazzjoni tal-operaturi professjonisti biex joħorġu passaporti tal-pjanti

1.           L-awtorità kompetenti għandha tagħti awtorizzazzjoni lil operatur professjonist biex joħroġ passaporti tal-pjanti (minn hawn ’il quddiem “l-awtorizzazzjoni biex joħroġ passaporti tal-pjanti”) meta dak l-operatur professjonist jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) jippossjedi l-għarfien meħtieġ biex iwettaq l-eżamijiet imsemmija fl-Artikolu 82 li jikkonċernaw il-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni, il-pesti tal-kwarantina f’żona protetta, u l-pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni li jistgħu jaffettwaw lill-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra kkonċernati, u li jikkonċernaw is-sinjali ta’ preżenza ta’ dawn il-pesti u s-sintomi kkawżati minnhom, il-mezzi biex tiġi pprevenuta l-preżenza u t-tixrid ta’ dawn il-pesti u l-mezzi biex jinqerdu;

(b) ikollu fis-seħħ sistemi u proċeduri li jippermettulu li jissodisfa l-obbligi tiegħu li jikkonċernaw it-traċċabbiltà skont l-Artikolu 65 u 66.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jistabbilixxu r-rekwiżiti tal-kwalifiki li jridu jiġu sodisfati mill-operaturi professjonisti sabiex ikunu konformi mal-kundizzjonijiet tal-paragrafu 1(a).

Artikolu 85 L-obbligi tal-operaturi awtorizzati

1.           Meta operatur awtorizzat ikun biħsiebu joħroġ passaport tal-pjanti, huwa għandu jidentifika u jimmonitorja l-punti tal-proċess ta’ produzzjoni tiegħu, u l-punti li jikkonċernaw il-moviment ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra minn dan l-operatur, li huma kritiċi fir-rigward tal-konformità mar-regoli adottati skont l-Artikolu 27 (1), (2) u (3), l-Artikolu 29(1), (2) u (3), l-Artikolu 37(1), l-Artikolu 41(3), l-Artikolu 80 u l-Artikolu 82, u, fejn applikabbli, l-Artikolu 33(2), l-Artikolu 50(3) u l-Artikolu 81.

Huwa għandu jżomm rekords dwar l-identifikazzjoni u l-monitoraġġ ta’ dawn il-punti.

2.           L-operatur awtorizzat imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jipprovdi taħriġ xieraq lill-persunal tiegħu involut fl-eżamijiet imsemmija fl-Artikolu 82, biex jiġi żgurat li l-persunal ikollu l-għarfien meħtieġ biex iwettaq dawn l-eżamijiet.

Artikolu 86 Pjanijiet għall-ġestjoni tar-riskju fitosanitarju

1.           L-awtorità kompetenti tista’ tapprova, kif xieraq, pjanijiet għall-ġestjoni tar-riskju fitosanitarju ta’ operaturi awtorizzati, li jistabbilixxu l-miżuri implimentati minn dawn l-operaturi biex jissodisfaw l-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 85(1).

2.           Il-pjan għall-ġestjoni tar-riskju fitosanitarju għandu jkopri, fejn xieraq fil-forma ta’ manwali ta’ istruzzjonijiet, mill-inqas dan li ġej:

(a) l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 62(2) dwar ir-reġistrazzjoni tal-operatur awtorizzat;

(b) l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 65(3) u 66(1) dwar it-traċċabbiltà ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra;

(c) deskrizzjoni tal-proċessi tal-produzzjoni tal-operatur awtorizzat u l-attivitajiet tiegħu fir-rigward tal-moviment u l-bejgħ ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra;

(d) analiżi tal-punti kritiċi msemmija fl-Artikolu 85(1) u l-miżuri meħuda mill-operatur awtorizzat biex jitnaqqsu r-riskji fitosanitarji assoċjati ma’ dawn il-punti kritiċi;

(e) il-proċeduri fis-seħħ u l-azzjonijiet previsti fil-każ ta’ suspett jew sejbiet ta’ pesti tal-kwarantina, ir-reġistrazzjoni ta’ dawn is-suspett jew is-sejbiet u r-reġistrazzjoni tal-azzjonijiet meħuda;

(f) ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-persunal involut fin-notifiki msemmija fl-Artikolu 9(1), l-eżamijiet imsemmija fl-Artikolu 82(1), u l-ħruġ ta’ passaporti tal-pjanti skont l-Artikolu 79(1), l-Artikolu 88(1) u (2) u l-Artikolu 89;

(g) it-taħriġ provdut għall-persunal imsemmi fil-punt (f).

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jemendaw l-elementi msemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 87 L-irtirar ta’ awtorizzazzjoni

1.           Meta l-awtorità kompetenti ssir konxja li operatur awtorizzat ma jkunx konformi mal-Artikolu 82(1), (2), (3) jew (4) jew l-Artikolu 84(1), jew li pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, li għalihom dan l-operatur professjonist ikun ħareġ passaport tal-pjanti, ma jkunux konformi mal-Artikolu 80 jew, fejn applikabbli, l-Artikolu 81, din l-awtorità għandha mingħajr dewmien tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura li ma jkunx hemm aktar nuqqas ta’ konformità ma’ dawn id-dispożizzjonijiet.

2.           Meta l-awtorità kompetenti tkun ħadet il-miżuri skont il-paragrafu 1, minbarra l-irtirar tal-awtorizzazzjoni biex jinħarġu passaporti tal-pjanti, u jibqa’ jkun hemm nuqqas ta’ konformità, din l-awtorità għandha mingħajr dewmien tirtira din l-awtorizzazzjoni.

Artikolu 88 Is-sostituzzjoni tal-passaport tal-pjanti

1.           Operatur awtorizzat li jirċievi lott ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra, li għalihom ikun inħareġ passaport tal-pjanti, jew l-awtorità kompetenti fuq talba ta’ operatur professjonist, jistgħu joħorġu passaport tal-pjanti ġdid għal dan il-lott, li jissostitwixxi passaport tal-pjanti maħruġ inizjalment għal dan il-lott, sakemm il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 3 jkunu ssodisfati.

2.           Meta lott ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra, li għalihom passaport tal-pjanti jkun inħareġ, ikun maqsum f’żewġ jew aktar lottijiet, l-operatur awtorizzat responsabbli għal dawn il-lottijiet ġodda, jew l-awtorità kompetenti fuq talba ta’ operatur professjonist, għandhom joħorġu passaport tal-pjanti għal kull lott ġdid li jirriżulta mid-diviżjoni, sakemm il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 3 jkunu ssodisfati. Dawn il-passaporti tal-pjanti għandhom jissostitwixxu l-passaport tal-pjanti maħruġ għall-lott inizjali.

Meta żewġ lottijiet, li jkun inħareġ passaport tal-pjanti għal kull wieħed minnhom, ikunu kkombinati f’lott wieħed, l-operatur awtorizzat responsabbli għal dan il-lott ġdid, jew l-awtorità kompetenti fuq talba ta’ operatur professjonist, għandhom joħorġu passaport tal-pjanti għal dan il-lott. Dan il-passaport tal-pjanti għandu jissostitwixxi l-passaport tal-pjanti maħruġ għal-lottijiet inizjali, sakemm il-kundizzjonijiet fil-paragrafu 3 jkunu ssodisfati.

3.           Passaport tal-pjanti, kif previst fil-paragrafi 1 u 2, jista’ jinħareġ biss jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) l-identità tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti jew tal-oġġetti l-oħra kkonċernati tkun garantita; u

(b) il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kkonċernati jkomplu jikkonformaw mar-rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 80 u 81.

4.           Meta passaport tal-pjanti jinħareġ skont il-paragrafi 1 jew 2, l-eżami msemmi fl-Artikolu 82(1) ma għandux ikun meħtieġ.

5.           Wara s-sostituzzjoni ta’ passaport tal-pjanti msemmija fil-paragrafi 1 u 2, l-operatur awtorizzat ikkonċernat għandu jżomm il-passaport tal-pjanti sostitwit għal tliet snin.

F’każ li passaport tal-pjanti jkun maħruġ mill-awtorità kompetenti biex jissostitwixxi passaport tal-pjanti, l-operatur professjonist, li fuq it-talba tiegħu jkun inħareġ, għandu jżomm il-passaport tal-pjanti sostitwit għal tliet snin.

Artikolu 89 Il-passaporti tal-pjanti li jissostitwixxu ċ-ċertifikati fitosanitarji

1.           Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 82, meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor, introdotti fit-territorju tal-Unjoni minn pajjiż terz, li għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni jeħtieġu passaport tal-pjanti skont l-atti ta’ implimentazzjoni msemmija fl-Artikolu 74(1) u 75(1), tali passaport għandu jinħareġ meta l-verifiki skont l-Artikolu 47(1) tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls] dwar l-introduzzjoni tal-pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor rispettivi jkunu tlestew b’mod sodisfaċenti.

2.           Wara l-ħruġ ta’ passaport tal-pjanti msemmi fil-paragrafu 1, l-operatur awtorizzat li jkun ħareġ dan il-passaport tal-pjanti għandu, fejn applikabbli, iżommu iċ-ċertifikat fitosanitarju għal tliet snin.

Meta l-punt (c) tal-Artikolu 95(2) jkun japplika, dan iċ-ċertifikat fitosanitarju għandu jkun sostitwit b’kopja tiegħu ċċertifikata.

Artikolu 90 L-obbligu li jitneħħa l-passaport tal-pjanti

1.           L-operatur professjonist li jkollu taħt il-kontroll tiegħu lott ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra, għandu jneħħi l-passaport tal-pjanti minn dan il-lott, fil-każ li jsir konxju li xi rekwiżit tal-Artikoli 78 sa 82, 84 jew 85 ma jkunx sodisfat.

L-operatur professjonist għandu jinvalida dan il-passaport tal-pjanti billi jagħmel linja ħamra dijagonali ċara u li ma titħassarx fuqu.

2.           Fil-każ li l-operatur professjonist jonqos milli jikkonforma mal-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ineħħu l-passaport tal-pjanti mil-lott ikkonċernat u għandhom jinvalidaw dan il-passaport tal-pjanti billi jagħmlu linja ħamra dijagonali ċara u li ma titħassarx fuqu.

3.           Meta l-paragrafi 1 u 2 japplikaw, l-operatur professjonist ikkonċernat għandu jżomm il-passaport tal-pjanti invalidat għal tliet snin.

4.           Meta l-paragrafi 1 u 2 japplikaw, l-operatur professjonist ikkonċernat għandu jinforma b’dan lill-operatur awtorizzat, jew lill-awtorità kompetenti, li jkunu ħarġu l-passaport tal-pjanti invalidat.

5.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, permezz tas-sistema elettronika ta’ notifika msemmija fl-Artikolu 97, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra meta passaport tal-pjanti jitneħħa u jiġi invalidat skont il-paragrafu 2.

Taqsima 3 Attestati oħra

Artikolu 91 L-immarkar tal-materjal tal-imballaġġar tal-injam

1.           Il-marka li tattesta li l-materjal tal-imballaġġar tal-injam kien ittrattat kontra l-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni u l-pesti tal-kwarantina f’żona protetta, skont metodu stabbilit skont l-Artikolu 27(1) jew (2), l-Artikolu 29(1) jew (2), l-Artikolu 41(1) jew (2) jew l-Artikolu 50(1) jew (2), għandha tinkludi l-elementi stabbiliti fl-Anness VII.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa, skont l-Artikolu 98, li tadotta atti delegati li jemendaw l-Anness VII biex jadattaw din il-marka għall-iżvilupp ta’ standards internazzjonali.

3.           Il-marka għandha tiġi applikata biss minn operatur professjonist awtorizzat skont l-Artikolu 92.

4.           Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tal-format tal-marka msemmija fil-paragrafu 1. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

Artikolu 92 Awtorizzazzjoni u superviżjoni tal-operaturi professjonisti li japplikaw il-marka tal-materjal tal-imballaġġar tal-injam fit-territorju tal-Unjoni

1.           Awtorizzazzjoni biex tiġi applikata l-marka msemmija fl-Artikolu 91(3) għandha tingħata lil operatur reġistrat sakemm jissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) ikun jippossjedi l-għarfien meħtieġ biex iwettaq it-trattament tal-materjal tal-imballaġġar tal-injam meħtieġ skont l-atti msemmija fl-Artikolu 91(1);

(b) ikun jopera faċilitajiet xierqa biex iwettaq dan it-trattament (minn hawn ’il quddiem: “faċilitajiet ta’ trattament”).

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa, skont l-Artikolu 98, li tadotta atti delegati li jemendaw ir-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni, fejn ikun xieraq fid-dawl tal-iżvilupp tal-għarfien xjentifiku u tekniku.

L-awtorizzazzjoni għandha tingħata mill-awtorità kompetenti fuq talba.

2.           B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtorizzazzjoni msemmija f’dan il-paragrafu tista’ tingħata, fir-rigward tal-immarkar tal-materjal tal-imballaġġar tal-injam li jkun kompletament magħmul minn injam ittrattat, meta operatur reġistrat jissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) juża esklussivament injam minn faċilitajiet ta’ trattament imħaddma minn operatur reġistrat awtorizzat skont il-paragrafu 1;

(b) jiżgura li l-injam li jintuża għal dan l-għan ikun jista’ jiġi traċċat lura għal dawn il-faċilitajiet ta’ trattament;

(c) fejn applikabbli skont l-Artikoli 27(1) u (2), 29(1) u (2), 41(1) u (2), u 50(1) u (2), huwa juża esklussivament l-injam imsemmi fil-punt (a) li jkun akkumpanjat minn passaport tal-pjanti.

3.           L-awtorità kompetenti għandha tissorvelja lill-operaturi professjonisti awtorizzati skont il-paragrafu 1, biex tivverifika u tiżgura li dawn jittrattaw u jimmarkaw il-materjal tal-imballaġġar tal-injam skont l-Artikolu 91(1) u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jissupplimentaw ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan il-paragrafu rigward is-superviżjoni ta’ operaturi professjonisti mill-awtorità kompetenti.

4.           Meta l-awtorità kompetenti ssir konxja li operatur professjonist ma jikkonformax mar-rekwiżiti msemmija fil-paragrafi 1, 2 jew 3, din l-awtorità għandha mingħajr dewmien tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura li ma jkunx hemm aktar nuqqas ta’ konformità ma’ dawn id-dispożizzjonijiet.

Meta l-awtorità kompetenti tkun ħadet dawn il-miżuri, minbarra l-irtirar tal-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, u jibqa’ jkun hemm nuqqas ta’ konformità, din l-awtorità għandha mingħajr dewmien tirtira l-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 93 Attestati minbarra l-marka tal-materjal tal-imballaġġar tal-injam

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jistabbilixxu l-elementi li għandhom jiġu inklużi f’attestati uffiċjali, speċifiċi għal pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra, minbarra materjal tal-imballaġġar tal-injam, li huma meħtieġa mill-istandards internazzjonali applikabbli bħala forma ta’ prova tal-implimentazzjoni tal-miżuri adottati skont l-Artikolu 27(1) jew (2), l-Artikolu 29(1) jew (2), l-Artikolu 41(1) jew (2) jew l-Artikolu 50(1) jew (2).

2.           Dawn l-atti delegati jistgħu wkoll jistabbilixxu rekwiżiti li jikkonċernaw waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a) l-awtorizzazzjoni ta’ operaturi professjonisti rigward il-ħruġ ta’ attestati uffiċjali msemmi fil-paragrafu 1;

(b) is-superviżjoni mill-awtorità kompetenti tal-operaturi professjonisti awtorizzati skont il-punt (a);

(c) l-irtirar ta’ din l-awtorizzazzjoni msemmi fil-punt (a).

3.           Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tal-format tal-attestati msemmija fil-paragrafu 1. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

Taqsima 4 l-esportazzjoni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra mit-territorju tal-Unjoni

Artikolu 94 Ċertifikat fitosanitarju għall-esportazzjoni

1.           Meta għall esportazzjoni ta’ pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor mit-territorju tal-Unjoni għal pajjiż terz, ċertifikat fitosanitarju jkun meħtieġ mir-regoli ta’ dan il-pajjiż terz (minn hewn ’il quddiem: “ċertifikat fitosanitarju għal-esportazzjoni”), dan iċ-ċertifikat għandu jinħareġ mill-awtorità kompetenti, fuq it-talba tal-operatur professjonist li jkollu taħt il-kontroll tiegħu il-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor li għandhom jiġu esportati.

2.           Iċ-ċertifikat fitosanitarju għall-esportazzjoni għandu jinħareġ sakemm l-informazzjoni disponibbli tkun biżżejjed biex tiċċertifika l-konformità mar-rekwiżiti tal-pajjiż terz ikkonċernat. Din l-informazzjoni tista’ toriġina, fejn applikabbli, minn wieħed jew aktar minn dawn l-elementi:

(a) passaport tal-pjanti, kif imsemmi fl-Artikolu 73, li jakkumpanja l-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor ikkonċernati;

(b) il-marka tal-materjal tal-imballaġġar tal-injam kif imsemmi fl-Artikolu 91(1), jew l-attestat imsemmi fl-Artikolu 93(1);

(c) l-informazzjoni inkluża fiċ-ċertifikat ta’ qabel l-esportazzjoni msemmi fl-Artikolu 96;

(d) l-informazzjoni uffiċjali inkluża fiċ-ċertifikat fitosanitarju kif imsemmi fl-Artikolu 67, meta l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra kkonċernati jkunu ġew introdotti fit-territorju tal-Unjoni minn pajjiż terz;

(e) L-ispezzjonijiet uffiċjali, it-teħid tal-kampjuni u l-ittestjar tal-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor ikkonċernati.

3.           Iċ-ċertifikat fitosanitarju għall-esportazzjoni għandu jkollu l-elementi stabbiliti fil-Parti A tal-Anness VIII.

4.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jemendaw il-Parti A tal-Anness VIII biex tiġi adattata skont l-iżviluppi xjentifiċi u tekniċi u l-iżvilupp ta’ standards internazzjonali.

5.           Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tal-format taċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fil-paragrafu 1. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

6.           Ċertifikat fitosanitarju elettroniku għall-esportazzjoni għandu jkun validu biss meta jitwassal permezz ta’, jew fi skambju elettroniku bis-sistema informatika ta’ ġestjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 130 tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

Artikolu 95 Ċertifikat fitosanitarju għar-riesportazzjoni

7.           Meta pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor joriġinaw f’pajjiż terz u jkunu ġew introdotti fit-territorju tal-Unjoni minn dan il-pajjiż terz jew pajjiż terz ieħor, ċertifikat fitosanitarju għar-riesportazzjoni jista’ jkun maħruġ minflok iċ-ċertifikat fitosanitarju għall-esportazzjoni.

Iċ-ċertifikat fitosanitarju għar-riesportazzjoni għandu jinħareġ mill-awtorità kompetenti fuq it-talba tal-operatur professjonist li jkollu taħt il-kontroll tiegħu il-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor li għandhom jiġu esportati.

8.           Iċ-ċertifikat fitosanitarju għar-riesportazzjoni għandu jinħareġ sakemm il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu ssodisfati:

(a) il-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor ikkonċernati ma jkunux ġew imkabbra, prodotti jew ipproċessati fl-Istat Membru li jkunu esportati minnu lejn il-pajjiż terz ikkonċernat;

(b) il-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor ikkonċernati ma jkunux ġew esposti għal xi riskju ta’ infestazzjoni ma’ pesti tal-kwarantina, elenkati bħala tali mill-pajjiż terz tad-destinazzjoni, matul il-ħażna fl-Istat Membru li minnu jkunu se jiġu esportati lejn dan il-pajjiż terz;

(c) fejn disponibbli, iċ-ċertifikat fitosanitarju li jakkumpanja lill-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor ikkonċernati mill-pajjiż terz tal-oriġini, jew kopja ċċertifikata tiegħu, ikunu mehmuża maċ-ċertifikat fitosanitarju għar-riesportazzjoni.

9.           Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 94(2), dwar l-informazzjoni suffiċjenti biex tiċċertifika l-konformità mar-rekwiżiti tal-pajjiż terz ikkonċernat, għandhom japplikaw kif meħtieġ.

10.         Iċ-ċertifikat fitosanitarju għar-riesportazzjoni għandu jinkludi l-elementi stabbiliti fil-Parti B tal-Anness VIII.

11.         Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jemendaw il-Parti B tal-Anness VIII biex tiġi adattata skont l-iżviluppi xjentifiċi u tekniċi u l-iżvilupp ta’ standards internazzjonali.

12.         Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tal-format taċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fil-paragrafu 1. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

13.         Ċertifikati fitosanitarji elettroniċi għar-riesportazzjoni għandhom ikunu validi biss meta jiġu pprovduti permezz ta’, jew fi skambju elettroniku bis-sistema informatika ta’ ġestjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 130 tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

Artikolu 96 Ċertifikati ta’ qabel l-esportazzjoni

1.           L-Istat Membru minn fejn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra msemmija fl-Artikolu 94(1) jiġu esportati u l-Istat Membru li fih il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra kienu tkabbru, prodotti jew ipproċessati, għandhom jiskambjaw l-informazzjoni kif meħtieġ għall-ħruġ, mingħajr dewmien, taċ-ċertifikat fitosanitarju għall-esportazzjoni.

2.           L-iskambju tal-informazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 għandu jieħu l-forma ta’ dokument armonizzat (minn hawn ’il quddiem “iċ-ċertifikat ta’ qabel l-esportazzjoni”), li fih l-Istat Membru, li fih il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra jkunu tkabbru, prodotti jew ipproċessati, jixhed il-konformità ta’ dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra ma’ rekwiżiti fitosanitarji speċifiċi li jikkonċernaw waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

(a) in-nuqqas ta’ pesti partikolari fil-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra konċernati;

(b) l-oriġini tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti jew tal-oġġetti l-oħra kkonċernati;

(c) il-proċeduri fitosanitarji applikati għall-produzzjoni jew l-ipproċessar tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti jew tal-oġġetti l-oħra kkonċernati.

3.           Iċ-ċertifikat ta’ qabel l-esportazzjoni għandu jinħareġ, fuq talba tal-operatur professjonist, mill-Istat Membru li fih il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra jkunu tkabbru, ġew prodotti jew ipproċessati, filwaqt li dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra jkunu fil-proprjetà tal-operatur professjonist ikkonċernat.

4.           Iċ-ċertifikat ta’ qabel l-esportazzjoni għandu jakkumpanja l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra kkonċernati matul il-moviment tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, ħlief jekk l-informazzjoni li tkun tinsab fih tiġi skambjata bejn l-Istati Membri kkonċernati permezz ta’ mezzi elettroniċi.

5.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati, f’konformità mal-Artikolu 98, li jistabbilixxu l-kontenuti taċ-ċertifikat ta’ qabel l-esportazzjoni.

6.           Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tal-format taċ-ċertifikat ta’ qabel l-esportazzjoni. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 99(3).

Kapitolu VII Miżuri ta’ appoġġ mill-Kummissjoni

Artikolu 97 L-istabbiliment ta’ sistema elettronika ta’ notifika

1.           Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema elettronika għas-sottomissjoni ta’ notifiki mill-Istati Membri.

Din is-sistema għandha tkun konnessa u kompatibbli mas-sistema informatika ta’ ġestjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 130(1) tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

2.           Meta n-notifika tikkonċerna l-preżenza ta’ pest fi pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra introdotti, ippreżentati uffiċjalment biex jiġu introdotti, jew ikunu soġġetti għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni, in-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi referenza għall-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra kkonċernati, in-natura tan-nuqqas ta’ konformità u l-miżuri meħuda.

Meta n-notifika tikkonċerna l-preżenza ta’ pest fit-territorju ta’ Stat Membru, li ma jkunx f’pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor introdotti, ippreżentat uffiċjalment biex jiġu introdotti, jew ikunu soġġetti għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni, in-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinkludi referenza għall-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra kkonċernati, l-isem tal-pest, il-lokazzjoni u l-koordini tal-GPS ta’ din il-preżenza, u l-miżuri meħuda.

Kapitolu VIII Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 98 Eżerċizzju tad-delega

1.           Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.           Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 1(2), 7(1) u (2), 8(6), 11(3), 20, 22(3), 25(4), 30, 32(4), 34(1), 38, 44(2), 45(3), 46(6), 48, 61(3), 67(4), 71(4), 76, 78(4), 82(4), 84(2), 86(3), 91(2), 92(1) u (3), 93(1), 94(4), 95(5) u 96(5) għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

3.           Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 1(2), 7(1) u (2), 8(6), 11(3), 20, 22(3), 25(4), 30, 32(4), 34(1), 38, 44(2), 45(3), 46(6), 48, 61(3), 67(4), 71(4), 76, 78(4), 82(4), 84(2), 86(3), 91(2), 92(1) u (3), 93(1), 94(4), 95(5) u 96(5) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ġġib fi tmiemha d-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-publikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma taffettwax il-validità tal-atti delegati li jkunu diġà fis-seħħ.

4.           Meta tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.           Att delegat adottat skont l-Artikoli 1(2), 7(1) u (2), 8(6), 11(3), 20, 22(3), 25(4), 30, 32(4), 34(1), 38, 44(2), 45(3), 46(6), 48, 61(3), 67(4), 71(4), 76, 78(4), 82(4), 84(2), 86(3), 91(2), 92(1) u (3), 93(1), 94(4), 95(5) u 96(5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkunx ġiet espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f’perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dan l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dan il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma għarrfu lill-Kummissjoni li mhux ser joġġezzjonaw. Dan il-perjodu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 99 Il-proċedura tal-kumitat

1.           Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf stabbilit bl-Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Dan il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira stabbilita mir-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.           Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Meta l-opinjoni tal-kumitat tinkiseb bi proċedura bil-miktub, din il-proċedura għandha tintemm mingħajr riżultat meta, fil-limitu ta’ żmien għall-għoti tal-opinjoni, dan jiġi deċiż mill-president tal-kumitat jew b’maġġoranza sempliċi tal-membri tal-Kumitat.

3.           Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Meta l-opinjoni tal-kumitat tinkiseb bi proċedura bil-miktub, din il-proċedura għandha tintemm mingħajr riżultat meta, fil-limitu ta’ żmien għall-għoti tal-opinjoni, dan jiġi deċiż mill-president tal-kumitat jew b’maġġoranza sempliċi tal-membri tal-Kumitat.

4.           Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, b’rabta mal-Artikolu 5 tiegħu.

Artikolu 100 Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-penali previsti jridu jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa... [Office of Publications, please insert date of application of this Regulation] l-aktar tard u għandhom jinnotifikawhom mingħajr dewmien bi kwalunkwe emenda sussegwenti li taffettwahom.

Artikolu 101 Revoki

1.           Id-Direttiva 2000/29/KE hija rrevokata.

L-atti li ġejjin huma rrevokati wkoll:

(a) id-Direttiva 69/464/KEE;

(b) id-Direttiva 69/466/KEE;

(c) id-Direttiva 74/647/KEE;

(d) id-Direttiva 93/85/KEE;

(e) id-Direttiva 98/57/KE;

(f) id-Direttiva 2007/33/EC.

2.           Referenzi għal-dawn l-atti rrevokati għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni stabbilita fl-Anness IX tiegħu.

Artikolu 102 Emenda tar-Regolament (EU) […]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

Ir-Regolament (EU) […]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] huwa emendat kif ġej:

(1)          Fl-Artikolu 1, il-punt (e) jinbidel b’dan li ġej:

“(e)    dwar il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti;”

(2)          Fl-Artikolu 17(1), il-punti (a) (b) u (c) jinbidlu b’dan li ġej:

“(a)    miżuri biex jiġi eradikat il-pest minn żona infestata, meħuda mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 16(1), 27(1) jew 29(1) tar-Regolament (UE) Nru [...]/[...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti]*;

(b)     miżuri biex jitrażżan pest ta’ prijorità, elenkati skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) Nru [...]/[...]*, li ġew adottati miżuri ta’ trażżin fl-Unjoni kontrih skont l-Artikolu 27(2) jew l-Artikolu 29(2) ta’ dan ir-Regolament, f’żona infestata li minnha l-pest ta’ prijorità ma jistax jinqered, meta dawn il-miżuri jkunu essenzjali biex jipproteġu t-territorju tal-Unjoni kontra tixrid ulterjuri ta’ dan il-pest ta’ prijorità. Dawn il-miżuri għandhom jikkonċernaw il-qerda ta’ dan il-pest miż-żona bafer madwar dik iż-żona infestata f’każ li ssir detezzjoni tal-preżenza tiegħu f’din iż-żona bafer;

(c)     miżuri ta’ prevenzjoni meħuda kontra t-tixrid ta’ pest ta’ prijorità, elenkati skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) Nru [...]/[...]*, li ġew adottati miżuri ta’ trażżin fl-Unjoni kontrih skont l-Artikolu 27(3) jew l-Artikolu 29(3) ta’ dan ir-Regolament, meta dawn il-miżuri jkunu essenzjali biex jipproteġu t-territorju tal-Unjoni kontra tixrid ulterjuri ta’ dan il-pest ta’ prijorità.

*          ĠU L …, ……., p. …' [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

(3)          L-Artikolu 18 huwa emendat kif ġej:

(a) Fl-ewwel paragrafu, il-punti (a) u (b) qed jitbiddlu b’dan li ġej:

“(a)    dawn jikkonċernaw pesti tal-kwarantina fl-Unjoni mhux magħrufa li jseħħu fit-territorju tal-Unjoni, elenkati skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru [...]/[...]*;

(b)     dawn jikkonċernaw pesti ta’ prijorità elenkati skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) Nru [...]/[...]*;

(c)     dawn jikkonċernaw pesti, mhux elenkati bħala pesti tal-kwarantina fl-Unjoni, li huma koperti b’miżura adottata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolament (UE) Nru [...]/[...]*.

*          ĠU L …, ……., p. …' [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

(b) It-tieni paragrafu qed jinbidel b’li ġej:

“Għal miżuri li jissodisfaw il-kundizzjoni stabbilita fil-punt (c) tal-ewwel paragrafu, l-għotja ma għandhiex tkopri l-ispejjeż imġarrba wara l-iskadenza tal-miżura adottata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolament (UE) Nru [...]/[...]*.

*          ĠU L …, ……., p. …' [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

(4)          Il-paragrafu 1 tal-Artikolu 19 huwa emendat kif ġej:

(a) Il-punt (ca) li ġej huwa inserit wara l-punt (c):

“(ca)  spejjeż imġarrba mill-Istati Membri għall-kumpens lill-operaturi msemmija fl-Artikolu 2(7)(a), (b) u (c) tar-Regolament (UE) [...]/[...]* għall-valur tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra meqruda soġġetti għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament, fir-rigward ta’ pesti ta’ prijorità, elenkati skont l-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament;”

*          ĠU L …, ……., p. …' [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

(b) Il-punt (d) jinbidel b’dan li ġej:

“(d)    f’każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, filwaqt li jitqies il-valur miżjud tal-Unjoni tal-miżuri, l-ispejjeż imġarrba fit-twettiq ta’ miżuri neċessarji oħra ħlief dawk imsemmija fil-punti (a) sa (ca), sakemm miżuri bħal dawn ikunu stipulati fid-deċiżjoni tal-għotja msemmija fl-Artikolu 35(3).”

(c) Jiżdied it-tieni subparagrafu li ġej:

“Għall-finijiet tal-punt (ca) tal-ewwel subparagrafu, il-kumpens ma għandux jaqbeż il-valur tas-suq tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra immedjatament qabel kienu meqruda u l-valur tal-irkupru, jekk dan iseħħ, jitnaqqas mill-kumpens.”

(5)          L-Artikolu 20 huwa emendat kif ġej:

(a) Fl-ewwel paragrafu, il-punti (a) u (b) qed jitbiddlu b’dan li ġej:

“(a)    dawn jikkonċernaw pesti tal-kwarantina fl-Unjoni mhux magħrufa li jseħħu fit-territorju tal-Unjoni, elenkati skont l-Artikolu 5(2) tar-Regolament (UE) Nru [...]/[...]*;

(b)     dawn jikkonċernaw pesti ta’ prijorità elenkati skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) [...]/[...]*;

(c)     dawn jikkonċernaw pesti mhux elenkati bħala pesti tal-kwarantina fl-Unjoni li huma koperti b’miżura adottata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolament (UE) Nru [...]/[...]*.

*          ĠU L …, ……., p. …' [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

(b) It-tielet paragrafu jinbidel b’dan li ġej:

“Għal miżuri li jissodisfaw il-kundizzjoni stabbilita fil-punt(c) tal-ewwel paragrafu, l-għotja ma għandhiex tkopri l-ispejjeż imġarrba wara l-iskadenza tal-miżura adottata mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolament (UE) Nru [...]/[...]*.

*          ĠU L …, ……., p. …' [Office of Publications, please insert this footnote, referring to the present Regulation, in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material]

Artikolu 103 Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.           Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika [Office of Publications, please insert date counting 36 months from the entry into force].

2.           L-Artikolu 97(2) għandu japplika mid-data meta s-sistemi msemmija fl-Artikolu 97(1) ikunu stabbiliti.

3.           L-atti msemmija fil-punti (a), (d), (e) u (f) tal-Artikolu 101(1) għandhom jiġu rrevokati fil-31 ta’ Diċembru 2021. F’każ ta’ kunflitt bejn id-dispożizzjonijiet ta’ dawn l-atti u d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom jgħoddu.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew                           Għall-Kunsill

Il-President                                                    Il-President

L-ANNESS I

It-territorji li ghalihom, għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, referenzi għal pajjiżi terzi għandhom jinqraw bħala referenzi għall-pajjiżi terzi u għal dawn it-territorji, u li għalihom ir-referenzi għat-territorju tal-Unjoni għandhom jinqraw bħala referenzi għat-territorju tal-Unjoni mingħajr dawn it-territorji, kif imsemmi fl-Artikolu 1(2)

It-territorji ta’:

1.           il-Gwadelup

2.           il-Gujana Franċiża

3.           Martinique

4.           Réunion

5.           Saint-Martin

6.           il-Majott

7.           Ceuta

8.           Melilla

9.           il-Gżejjer Kanarji

L-ANNESS II

Il-kriterji għall-kwalifiki ta’ pesti skont ir-riskju tagħhom għat-territorju tal-Unjoni

Taqsima 1 Il-kriterji biex jiġu identifikati pesti li jikkwalifikaw bħala pesti tal-kwarantina, kif imsemmi fl-Artikoli 3, 7(1) u 28(2)

(1) L-identità tal-pest

L-identità tassonomika tal-pesti għandha tkun definita b’mod ċar jew, alternattivament, il-pest għandu jkun ġie muri li jipproduċi sintomi konsistenti u li jiġu mgħoddija.

L-identità tassonomika tal-pest għandha tiġi definita fil-livell tal-ispeċi jew, alternattivament, f’livell tassonomiku ogħla jew aktar baxx, fejn dan il-livell tassonomiku jkun xjentifikament adegwat ibbażat fuq il-virulenza, il-firxa ospitanti jew il-vettur tar-relazzjonijiet tiegħu.

(2) Il-preżenza tal-pest fit-territorju inkwistjoni

Waħda jew iktar mill-kundizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(a) il-pest ma jkunx magħruf li huwa preżenti fit-territorju kkonċernat;

(b) il-pest ma jkunx magħruf li huwa preżenti fit-territorju inkwistjoni, ħlief f’parti limitata tiegħu;

(c) il-pest ma jkunx magħruf li huwa preżenti fit-territorju inkwistjoni, ħlief għal preżenzi skarsi, irregolari, iżolati u mhux frekwenti fih.

Meta l-punti (b) jew (c) japplikaw, il-pest għandu jitqies li huwa distribwit sa ċertu punt.

(3) Il-kapaċità ta’ dħul, stabbiliment u tixrid tal-pest fit-territorju inkwistjoni

(a)     Kapaċità ta’ dħul

Il-pest għandu jkun ikkunsidrat bħala kapaċi li jidħol fit-territorju inkwistjoni, jew, jekk preżenti, fil-parti ta’ dan it-territorju fejn ikun distribwit sa ċertu punt (min hawn ’il quddiem: “żona fil-periklu”), kemm b’tixrid naturali, jew jekk il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin ikunu ssodisfati:

(i)      ikun assoċjat, fir-rigward tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra li jkunu soġġetti għall-moviment fit-territorju inkwistjoni, ma’ dawn il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra fit-territorju fejn dawn joriġinaw jew minn fejn ikunu soġġetti għall-moviment lejn it-territorju kkonċernat;

(ii)      dan jibqa’ ħaj matul it-trasport jew il-ħażna;

(iii)     dan jista’ jiġi trasferit lejn pjanta, prodott mill-pjanta jew oġġett ieħor ospitanti xierqa fit-territorju kkonċernat.

(b)     Kapaċità ta’ stabbiliment

Il-pest għandu jkun ikkunsidrat bħala kapaċi li jipperpetwa l-preżenza tiegħu għall-futur prevedibbli (minn hawn ’il quddiem: “stabbiliment”) fit-territorju inkwistjoni, jew, jekk preżenti, fil-parti ta’ dan it-territorju fejn ikun distribwit sa ċertu punt, jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(i)      ikunu disponibbli ospiti tal-pest u, fejn rilevanti, vetturi għat-trażmissjoni tal-pest;

(ii)      il-fatturi ambjentali deċiżivi jkunu favorevoli għall-pest ikkonċernat u, fejn applikabbli, għall-vettur tiegħu, li jippermettulu li jissoppravivi perjodi ta’ stress klimatiku u jlesti ċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu;

(iii)     il-prattiki ta’ kultivazzjoni u l-miżuri ta’ kontroll applikati f’dan it-territorju jkunu favorevoli;

(iv)     il-metodi ta’ sopravivenza, l-istrateġiji riproduttivi, l-adattabbiltà ġenetika tal-pest u d-daqs tal-popolazzjoni viabbli minima jappoġġaw l-istabbiliment tiegħu.

(c)     Kapaċità ta’ tixrid

Il-pest għandu jitqies li jkollu kapaċità ta’ tixrid territorjali fit-territorju inkwistjoni, jew, jekk preżenti, fil-parti ta’ dan it-territorju fejn ikun distribwit sa ċertu punt, jekk waħda jew aktar mill-kundizzjonijiet li ġejjin jiġu ssodisfati:

(i)      l-ambjent ikun adattat għall-firxa naturali tal-pest;

(ii)      l-ostakli għall-firxa naturali tal-pest ma jkunux biżżejjed;

(iii)     il-komoditajiet jew il-mezzi tal-ġarr jippermettu l-moviment tal-pest;

(iv)     l-ospitanti u, fejn rilevanti, il-vetturi tal-pest ikunu preżenti;

(v)     l-għedewwa u l-antagonisti naturali tal-pest ma jkunux preżenti jew ma jkunux kapaċi biżżejjed biex joħonqu l-pest.

(4) L-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali potenzjali

Id-dħul, l-istabbiliment u t-tixrid tal-pest fit-territorju inkwistjoni, jew, jekk preżenti, fil-parti ta’ dan it-territorju fejn ikun distribwit sa ċertu punt, għandhom ikollhom impatti ekonomiċi, soċjali u/jew ambjentali inaċċettabbli għal dan it-territorju, jew il-parti ta’ dan it-territorju fejn ikun distribwit sa ċertu punt, fir-rigward ta’ wieħed jew aktar mill-punti li ġejjin:

(a) it-telf tal-għelejjel tar-raba’ f’termini ta’ rendiment u kwalità;

(b) l-ispejjeż tal-miżuri ta’ kontroll;

(c) l-ispejjeż ta’ tħawwil mill-ġdid u t-telf minħabba l-ħtieġa ta’ tkabbir ta’ għelejjel tar-raba’ ta’ sostituzzjoni;

(d) l-effetti fuq il-prattiki ta’ produzzjoni eżistenti;

(e) l-effetti fuq is-siġar tat-toroq, il-parks u l-ġonna pubbliċi u privati;

(f) l-effetti fuq il-pjanti indiġeni, il-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistemi;

(g) l-effetti fuq l-istabbiliment, it-tixrid u l-impatt ta’ pesti oħra, minħabba l-kapaċità tal-pest ikkonċernat biex jaġixxi bħala vettur għal pesti oħra;

(h) il-bidliet għall-ispejjeż tal-produtturi jew id-domanda tal-input, inklużi l-ispejjeż tal-kontroll u l-ispejjeż tal-qerda u t-trażżin;

(i) l-effetti fuq il-profitti tal-produtturi li jirriżultaw minn bidliet fl-ispejjeż tal-produzzjoni, fir-rendiment jew fil-livelli tal-prezzijiet;

(j) il-bidliet fid-domanda tal-konsumaturi domestiċi jew barranin għal prodott li jirriżultaw minn bidliet fil-kwalità;

(k) l-effetti fuq is-swieq domestiċi u tal-esportazzjoni u l-prezzijiet imħallsa, inklużi l-effetti għall-aċċess tas-suq tal-esportazzjoni u l-probabbiltà ta’ restrizzjonijiet fitosanitarji imposti mis-sħab kummerċjali;

(l) ir-riżorsi meħtieġa għal aktar riċerka u pariri;

(m) l-effetti ambjentali u oħrajn mhux mixtieqa tal-miżuri ta’ kontroll;

(n) l-effetti fuq Natura 2000 jew żoni oħra protetti;

(o) il-bidliet fil-proċessi ekoloġiċi u l-istruttura, l-istabbiltà jew il-proċessi ta’ ekosistema, inkluż aktar effetti fuq speċijiet tal-pjanti, l-erożjoni, il-bidliet fis-superfiċje tal-ilma ta’ taħt l-art, il-periklu ta’ nirien, iċ-ċikli tan-nutrijenti;

(p) l-ispejjeż ta’ restawr tal-ambjent;

(q) l-effetti fuq is-sigurtà tal-ikel;

(r) l-effetti fuq l-impjiegi;

(s) l-effetti fuq il-kwalità tal-ilma, ir-rikreazzjoni, it-turiżmu, ir-rigħi tal-annimali, il-kaċċa, is-sajd.

Rigward il-punti (a) sa (g), għandhom jiġu kkunsidrati l-effetti diretti fuq l-ospitanti fiż-żona fil-periklu . Dawn l-effetti għandhom jiġu vvalutati filwaqt li tittieħed konsiderazzjoni tal-firxa tal-ispeċijiet ospitanti, u fuq il-bażi tat-tipi, l-ammont u l-frekwenza tal-ħsara mġarrba minn dawn l-ispeċijiet ospitanti.

Rigward il-punti (h) sa (s), għandhom jiġu kkunsidrati l-effetti indiretti fi ħdan u barra ż-żona fil-periklu.

Taqsima 2 Il-kriterji biex jiġu identifikati l-pesti tal-kwarantina fl-Unjoni li jikkwalifikaw bħala pesti ta’ prijorità kif imsemmija fl-Artikoli 6(1) u 7(2)

Pest tal-kwarantina fl-Unjoni għandu jitqies li jkollu l-agħar impatti ekonomiċi, soċjali jew ambjentali għat-territorju tal-Unjoni, jekk id-dħul tiegħu, l-istabbiliment u t-tixrid jissodisfaw wieħed jew aktar mill-punti li ġejjin:

(a)          Impatti ekonomiċi: il-pest ikollu l-potenzjal li jikkawża telfiet kbar ħafna f’termini tal-effetti diretti u indiretti msemmija fil-punt (4) tat-Taqsima I għall-għelejjel tar-raba’ b’valur tal-produzzjoni totali annwali għat-territorju tal-Unjoni ta’ mill-inqas EUR 1 biljun.

(b)          Impatti soċjali: il-pest ikollu l-potenzjal li jikkawża wieħed jew aktar minn dawn l-effetti:

(i)      tnaqqis sinifikanti tal-impjiegi fis-setturi tal-agrikoltura, l-ortikultura jew il-forestrija kkonċernati;

(ii)     riskji għas-sigurtà tal-ikel jew is-sikurezza tal-ikel;

(iii)     l-għajbien, jew il-ħsara permanenti fuq skala kbira ta’ speċijiet ta’ siġar ewlenin li jikbru jew ikunu kkultivati fit-territorju tal-Unjoni.

(c)          Impatti ambjentali: il-pest ikollu l-potenzjal li jikkawża wieħed jew aktar minn dawn l-effetti li ġejjin:

(i)      effetti fuq l-ispeċijiet u l-ħabitats elenkati skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa[32] u d-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi[33];

(ii)     żidiet maġġuri u permanenti tal-użu ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq l-għelejjel tar-raba’ kkonċernati.

Taqsima 3 Il-kriterji għal valutazzjoni preliminari biex jiġu identifikati l-pesti li jikkwalifikaw provviżorjament bħala pesti tal-kwarantina fl-Unjoni li jeħtieġu miżuri temporanji kif imsemmi fl-Artikoli 21(1), 28(1), 29(1) u 30

Subtaqsima 1 Il-kriterji għal valutazzjoni preliminari biex jiġu identifikati l-pesti li jikkwalifikaw provviżorjament bħala pesti tal-kwarantina fl-Unjoni li jeħtieġu miżuri temporanji kif imsemmi fl-Artikolu 28(1)

(1) L-identità tal-pest

Il-pest għandu jissodisfa l-kriterju definit fil-punt (1) tat-Taqsima 1.

(2) Il-preżenza tal-pest fit-territorju tal-Istat Membru

Il-pest ma jkunx diġà magħruf li huwa preżenti fit-territorju ta’ Stat Membru. Abbażi tal-informazzjoni disponibbli lil dan l-Istat Membru, il-pest ma jkunx diġà magħruf ukoll li huwa preżenti fit-territorju tal-Unjoni, jew jitqies li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (b) jew (c) tal-punt (2) tat-Taqsima 1 fir-rigward tat-territorju tal-Unjoni.

(3) Il-probabbiltà ta’ stabbiliment u tixrid tal-pest fit-territorju tal-Unjoni, jew il-parti(jiet) speċifika/ċi tat-territorju tal-Unjoni fejn ma jkunx preżenti

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli lill-Istat Membru, il-pest jissodisfa l-kriterji definiti fil-punti (3)(b) u (c) tat-Taqsima 1 fir-rigward tat-territorju tiegħu u, sa fejn dan ikun possibbli għall-Istat Membru biex jivvaluta dan, it-territorju tal-Unjoni.

(4) L-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali potenzjali tal-pest

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli lill-Istat Membru, il-pest ikollu impatti ekonomiċi, soċjali u/jew ambjentali inaċċettabbli fir-rigward tat-territorju tiegħu u, sa fejn dan ikun possibbli għall-Istat Membru biex jivvaluta dan, it-territorju tal-Unjoni, jekk dan jistabbilixxi u jinfirex f’dan it-territorju, kif jikkonċerna waħda jew bosta miż-żoni definiti fil-punt (4) tat-Taqsima 1.

Dawn l-impatti għandhom jinkludu mill-inqas wieħed jew aktar mill-effetti diretti elenkati skont il-punt (4)(a) sa (g) tat-Taqsima 1.

Subtaqsima 2 Il-kriterji għal valutazzjoni preliminari biex jiġu identifikati l-pesti li jikkwalifikaw provviżorjament bħala pesti tal-kwarantina fl-Unjoni li jeħtieġu miżuri temporanji kif imsemmi fl-Artikolu 29(1)

(1) L-identità tal-pest

Il-pest għandu jissodisfa l-kriterju definit fil-punt (1) tat-Taqsima 1.

(2) Il-preżenza tal-pest fit-territorju tal-Unjoni

Il-pest ma jkunx diġà magħruf li huwa preżenti fit-territorju tal-Unjoni jew jitqies li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti (b) jew (c) tal-punt (2) tat-Taqsima 1 fir-rigward tat-territorju tal-Unjoni.

(3) Il-probabbiltà ta’ stabbiliment u tixrid tal-pest fit-territorju tal-Unjoni, jew il-parti(jiet) speċifika/ċi tat-territorju tal-Unjoni fejn ma jkunx preżenti

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli għall-Unjoni, il-pest jissodisfa l-kriterji definiti fil-punti (3)(b) u (c) tat-Taqsima 1 fir-rigward it-territorju tal-Unjoni.

(4) L-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali potenzjali tal-pest

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli għall-Unjoni, il-pest ikollu impatti ekonomiċi, soċjali u/jew ambjentali inaċċettabbli fir-rigward it-territorju tal-Unjoni, jekk dan jiġi stabbilit u jinfirex f’dan it-territorju, kif jikkonċerna waħda jew bosta miż-żoni definiti fil-punt (4) tat-Taqsima 1.

Dawn l-impatti għandhom jinkludu mill-inqas wieħed jew aktar mill-effetti diretti elenkati skont il-punt (4)(a) sa (g) tat-Taqsima 1.

Taqsima 4 Il-kiterji biex jiġu identifikati l-pesti li jikkwalifikaw bħala pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni kif imsemmi fl-Artikolu 36 u 38

(1) L-identità tal-pest

Il-pest għandu jissodisfa l-kriterju definit fil-punt (1) tat-Taqsima 1.

(2) Il-probabbiltà ta’ tixrid tal-pest fit-territorju tal-Unjoni

It-tixrid tal-pest għandu jiġi vvalutat li jseħħ primarjament permezz ta’ pjanti speċifiċi għat-tħawwil, pjuttost milli permezz ta’ firxa naturali jew permezz ta’ moviment ta’ prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra.

Din il-valutazzjoni għandha tinkludi, kif xieraq, l-aspetti li ġejjin:

(a) l-għadd ta’ ċikli tal-ħajja tal-pest fuq l-ospitanti kkonċernati;

(b) il-bijoloġija, l-epidemjoloġija u s-sopravivenza tal-pest;

(c) il-mogħdijiet naturali, dawk assistiti mill-bniedem jew oħrajn għat-trażmissjoni tal-pest għall-ospitant ikkonċernat u l-effiċjenza tal-mogħdijiet, inklużi l-mekkaniżmi ta’ tixrid u r-rata ta’ tixrid;

(d) l-infestazzjoni u t-trażmissjoni sekondarja tal-pest mill-ospitant ikkonċernat għal pjanti oħra u viċi versa;

(e) il-fatturi klimatoloġiċi;

(f) il-prattiki kulturali qabel u wara l-ħsad;

(g) it-tipi ta’ ħamrija;

(h) is-suxxettibbiltà tal-ospitant ikkonċernat u l-istadji relevanti tal-pjanti ospitanti;

(i) il-preżenza ta’ vetturi għall-pest;

(j) il-preżenza ta’ għedewwa u antagonisti naturali tal-pest;

(k) il-preżenza ta’ ospitanti oħra suxxettibbli għall-pest;

(l) il-prevalenza tal-pest fit-territorju tal-Unjoni;

(m) l-użu maħsub tal-pjanti.

(3) L-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali potenzjali tal-pest

L-infestazzjoni tal-pjanti għat-tħawwil imsemmija fil-punt (2) bil-pest għandhom ikollhom impatt ekonomiku inaċċettabbli fuq l-użu maħsub ta’ dawn il-pjanti fir-rigward ta’ wieħed jew aktar mill-punti li ġejjin:

(a) it-telf tal-għelejjel tar-raba’ f’termini ta’ rendiment u kwalità;

(b) l-ispejjeż żejda tal-miżuri ta’ kontroll;

(c) l-ispejjeż żejda tal-ħsad u l-klassifikazzjoni;

(d) l-ispejjeż tat-tħawwil mill-ġdid;

(e) it-telf minħabba l-ħtieġa li jiġu mkabbra għelejjel tar-raba’ ta’ sostituzzjoni;

(f) l-effetti fuq il-prattiki ta’ produzzjoni eżistenti;

(g) l-effetti fuq pjanti ospitanti oħrajn fil-post tal-produzzjoni;

(h) l-effetti fuq l-istabbiliment, it-tixrid u l-impatt ta’ pesti oħra, minħabba l-kapaċità tal-pest ikkonċernat biex jaġixxi bħala vettur għal dawn il-pesti l-oħra;

(i) l-effetti għall-ispejjeż tal-produtturi jew id-domanda tal-input, inklużi l-ispejjeż tal-kontroll u l-ispejjeż tal-qerda u t-trażżin;

(j) l-effetti fuq il-profitti tal-produtturi li jirriżultaw minn bidliet fl-ispejjeż tal-produzzjoni, fir-rendiment jew fil-livelli tal-prezzijiet;

(k) il-bidliet fid-domanda tal-konsumaturi domestiċi jew barranin għal prodott li jirriżultaw minn bidliet fil-kwalità;

(l) l-effetti fuq swieq domestiċi u tal-esportazzjoni u l-prezzijiet imħallsa;

(m) l-effetti fuq l-impjiegi.

Rigward il-punti (a) sa (h), għandhom jiġu kkunsidrati l-effetti diretti fuq l-ospitanti fiż-żona fil-periklu. Dawn l-effetti għandhom jiġu vvalutati fuq il-bażi tat-tipi, l-ammont u l-frekwenza tal-ħsara rispettiva.

Rigward il-punti (i) sa (m), għandhom jiġu kkunsidrati l-effetti indiretti fi ħdan u barra miż-żona fil-periklu.

L-ANNESS III

L-elementi għall-identifikazzjoni tal-pjanti għat-tħawwil li jippreżentaw riskji fitosanitarji għat-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikoli 47(2) u 48

Il-pjanti għat-tħawwil minn pajjiżi terzi għandhom ikunu meqjusa li x’aktarx joħolqu riskji fitosanitarji għat-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 47(1), meta dawn il-pjanti għat-tħawwil jissodisfaw mill-inqas tlieta minn dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin, inkluż mill-inqas waħda mill-kundizzjonijiet mogħtija fil-punti (1)(a), (b) u (c):

(1) Il-karatteristiċi tal-pjanti għat-tħawwil

(a) Dawn jappartjenu għal ġeneru jew familja ta’ pjanta magħrufa li tospita komunement pesti rregolati bħala pesti tal-kwarantina fit-territorju tal-Unjoni jew f’pajjiżi terzi.

(b) Dawn jappartjenu għal ġeneru jew familja ta’ pjanta magħrufa li tospita komunement pesti polifagi, jew pesti monofagi magħrufa li jkollhom impatt maġġuri għall-ispeċijiet tal-pjanti mkabbra fit-territorju tal-Unjoni li jkollhom importanza ekonomika, soċjali jew ambjentali maġġuri għat-territorju tal-Unjoni.

(c) Dawn jappartjenu għal ġeneru jew familja ta’ pjanta magħrufa li tospita komunement pesti mingħajr sinjali u sintomi ta’ dawn il-pesti, jew b’perijodu fejn l-espressjoni ta’ dawn is-sinjali jew is-sintomi tkun moħbija għal mill-inqas tliet xhur, li jimplika li l-preżenza ta’ pesti fuq dawn il-pjanti għat-tħawwil x’aktarx li ma tidhirx matul il-kontrolli uffiċjali waqt l-introduzzjoni tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, mingħajr rikors għat-teħid ta’ kampjuni u għal ittestjar jew is-sottomissjoni għall-proċeduri tal-kwarantina.

(d) Ikunu mkabbra fl-apert fil-pajjiżi terzi tal-oriġini.

(e) Ma jkunux trattati bi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ġeneriċi qabel jew waqt il-kunsinna.

(f) Dawn ma jkunux soġġetti għal kontrolli fuq l-esportazzjoni u ċertifikazzjoni uffiċjali fil-pajjiż terz ta’ oriġini.

(g) Dawn ma jkunux kunsinnati f’kontejners jew imballaġġ magħluqa, jew meta ttrasportati b’tali mod, il-vjeġġi minħabba d-daqs tagħhom ma jkunux jistgħu jinfetħu fi proprjetajiet magħluqa għal skopijiet ta’ kontrolli uffiċjali waqt l-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni.

(2) L-oriġini tal-pjanti għat-tħawwil

(a) Dawn joriġinaw minn, jew ikunu soġġetti għal moviment minn, pajjiż terz li jkun is-sors ta’ notifiki frekwenti ta’ interċettazzjonijiet ta’ pesti tal-kwarantina mhux elenkati skont l-Artikolu 5(2).

(b) Dawn joriġinaw minn, jew ikunu soġġetti għal moviment minn, pajjiż terz li ma jkunx membru tal-IPPC.

L-ANNESS IV

Il-miżuri u l-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti

Taqsima 1 Il-miżuri għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti tal-kwarantina kif imsemmi fl-Artikoli 16(1), 20, 24(2), 27(4), 28(1), 29(4), 40(2), 41(2), 44(3), 49(2) u 50(2)

Il-ġestjoni tar-riskji tal-pesti tal-kwarantina għandha tikkonsisti minn waħda jew aktar, kif ikun xieraq, mill-miżuri li ġejjin:

(1) Il-miżuri mmirati lejn il-prevenzjoni u t-tneħħija ta’ infestazzjoni ta’ pjanti kkultivati u selvaġġi

(a) Restrizzjonijiet rigward l-identità, in-natura, l-oriġini, ir-razza, il-provenjenza u l-istorja tal-produzzjoni tal-pjanti kkultivati.

(b) Restrizzjonijiet tal-kultivazzjoni, il-ħsad u l-użu tal-pjanti.

(c) Restrizzjonijiet fuq l-użu ta’ prodotti mill-pjanti, il-proprjetajiet, l-art, l-ilma, il-ħamrija, il-mezzi ta’ tkabbir, il-faċilitajiet, il-makkinarju, it-tagħmir u l-oġġetti l-oħra.

(d) Sorveljanza, eżami viżwali, it-teħid tal-kampjuni u l-ittestjar fil-laboratorju tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti, il-proprjetà, l-art, l-ilma, il-ħamrija, il-mezzi ta’ tkabbir, il-faċilitajiet, il-makkinarju, it-tagħmir u l-oġġetti l-oħra għall-preżenza ta’ pesti tal-kwarantina.

(e) Sorveljanza għall-falliment jew il-bidla fl-effettività ta’ speċi ta’ pjanta jew varjetà ta’ pjanta reżistenti li jkollha x’taqsam ma’ bidla fil-kompożizzjoni tal-pest tal-kwarantina jew il-bijotip, patotip, ir-razza jew il-grupp tal-virulenza tiegħu.

(f) Trattament fiżiku, kimiku u bijoloġiku tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti, il-proprjetà, l-art, l-ilma, il-ħamrija, il-mezzi ta’ tkabbir, il-faċilitajiet, il-makkinarju, it-tagħmir u l-oġġetti l-oħra, infestati jew potenzjalment infestati minn pesti tal-kwarantina.

(g) Il-qerda tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, infestati jew potenzjalment infestati minn pesti tal-kwarantina jew għal skopijiet ta’ prevenzjoni.

(h) Obbligi tal-informazzjoni, ir-reġistrazzjoni tad-dejta, il-komunikazzjoni u tar-rappurtar.

Għall-finijiet tal-punt (b), dawn il-miżuri jistgħu jinkludu rekwiżiti rigward l-ittestjar ta’ speċi ta’ pjanti u varjetajiet ta’ pjanti għal reżistenza għall-pest tal-kwarantina kkonċernat u l-elenkar tal-ispeċi ta’ pjanti u l-varjetajiet ta’ pjanti li jkunu nstabu reżistenti għall-pest tal-kwarantina kkonċernat.

Għall-finijiet tal-punt (f), dawn il-miżuri jistgħu jinkludu rekwiżiti fir-rigward ta’:

(a) ir-reġistrazzjoni, l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni uffiċjali tal-operaturi professjonisti li japplikaw it-trattament ikkonċernat;

(b) il-ħruġ ta’ ċertifikat fitosanitarju, passaport tal-pjanti, tikketta jew attestat uffiċjali ieħor għall-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra ttrattati u t-tqegħid tal-marka msemmija fl-Artikolu 91(1) wara l-applikazzjoni tat-trattament ikkonċernat.

(2) Il-miżuri mmirati lejn kunsinni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra

(a) Restrizzjonijiet fuq l-identità, in-natura, l-oriġini, il-provenjenza, ir-razza, il-metodu ta’ produzzjoni, l-istorja tal-produzzjoni u t-traċċabbiltà tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra.

(b) Restrizzjonijiet fuq l-introduzzjoni, il-moviment, l-użu, l-immaniġġjar, l-ipproċessar, l-imballaġar, il-ħażna, id-distribuzzjoni u d-destinazzjoni tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra.

(c) Sorveljanza, eżami viżwali, it-teħid ta’ kampjuni, l-ittestjar fil-laboratorju tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra għall-preżenza ta’ pesti tal-kwarantina, inkluż billi jkunu soġġetti għall-proċeduri tal-kwarantina.

(d) Trattament fiżiku, kimiku u bijoloġiku u, fejn xieraq, il-qerda tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, infestati jew potenzjalment infestati minn pesti tal-kwarantina.

(e) Obbligi tal-informazzjoni, ir-reġistrazzjoni tad-dejta, il-komunikazzjoni u tar-rappurtar.

Għall-finijiet tal-punti (a) sa (d), dawn il-miżuri jistgħu jinkludu rekwiżiti fir-rigward ta’:

(f) il-ħruġ ta’ ċertifikat fitosanitarju, passaport tal-pjanti, tikketta jew attestat uffiċjali ieħor, inkluż it-tqegħid tal-marka msemmija fl-Artikolu 91(1) biex tiġi kkonfermata l-konformità mad-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punt (a) sa (d);

(g) ir-reġistrazzjoni, l-awtorizzazzjoni u s-superviżjoni uffiċjali tal-operaturi professjonisti li japplikaw it-trattament imsemmi fil-punt (d).

(3) Il-miżuri mmirati lejn il-mogħdijiet għall-pesti tal-kwarantina, ħlief kunsinni ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra

(a) Restrizzjonijiet fuq l-introduzzjoni u l-moviment ta’ pesti tal-kwarantina bħala komodità.

(b) Sorveljanza, eżami viżwali, it-teħid ta’ kampjuni u t-testijiet tal-laboratorju u fejn xieraq il-qerda tal-komoditajiet ta’ pesti tal-kwarantina.

(c) Restrizzjonijiet fuq pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra li jinġarru minn vjaġġaturi.

(d) Sorveljanza, eżami viżwali, it-teħid ta’ kampjuni u t-testijiet tal-laboratorju u fejn xieraq, it-trattament jew il-qerda ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra li jinġarru minn vjaġġaturi.

(e) Restrizzjonijiet fuq vetturi, l-imballaġġ u oġġetti oħra użati fit-trasport tal-komoditajiet.

(f) Sorveljanza, eżami viżwali, it-teħid ta’ kampjuni u t-testijiet tal-laboratorju u fejn xieraq, it-trattament jew il-qerda tal-vetturi, l-imballaġġ u oġġetti oħra użati fit-trasport tal-komoditajiet.

(g) Obbligi tal-informazzjoni, ir-reġistrazzjoni tad-dejta, il-komunikazzjoni u tar-rappurtar.

Taqsima 2 Il-prinċipji għall-ġestjoni tar-riskji tal-pesti kif imsemmija fl-Artikoli 16(1), 17(2), 27(4), 28(1), 29(4), 31(1), 37(5), 44(3), 47(2), 68(3), 69(3), 70(2), 74(3) u 75(3)

Il-ġestjoni tar-riskji tal-pesti tal-kwarantina, tal-pesti tal-kwarantina f’żona protetta u tal-pesti li jaffettwaw il-kwalità fl-Unjoni għandha tirrispetta l-prinċipji li ġejjin:

(1)          Neċessità

Il-miżuri għall-ġestjoni tar-riskju ta’ pest għandhom jiġu applikati biss meta tali miżuri jkunu meħtieġa għall-prevenzjoni tal-introduzzjoni, l-istabbiliment u t-tixrid ta’ dan il-pest.

(2)          Proporzjonalità

Il-miżuri meħuda għall-ġestjoni tar-riskju ta’ pest għandhom ikunu konsistenti mar-riskju ppreżentat mill-pest ikkonċernat u l-livell ta’ protezzjoni li jkun meħtieġ.

(3)          Impatt minimu

Il-miżuri meħuda għall-ġestjoni tar-riskju ta’ pest għandhom jirrappreżentaw il-miżuri l-inqas restrittivi disponibbli, u jirriżultaw fl-impediment minimu għall-moviment internazzjonali tan-nies, tal-kommoditajiet u tal-mezzi tal-ġarr.

(4)          Nondiskriminazzjoni

Il-miżuri meħuda għall-ġestjoni tar-riskju ta’ pest ma għandhomx jiġu applikati b’tali mod li jikkostitwixxu mezz ta’ diskriminazzjoni arbitrarja jew mhux ġustifikata jew restrizzjoni moħbija, b’mod partikolari fuq il-kummerċ internazzjonali. Huma ma għandhomx ikunu aktar stretti għall-pajjiżi terzi minn miżuri applikati għal dan l-istess pest jekk preżenti fit-territorju tal-Unjoni, jekk il-pajjiżi terzi jistgħu juru li għandhom l-istess status fitosanitarju u japplikaw miżuri fitosanitarji identiċi jew ekwivalenti.

(5)          Ġustifikazzjoni teknika

Il-miżuri meħuda għall-ġestjoni tar-riskju ta’ pest għandhom ikunu teknikament ġustifikati fuq il-bażi ta’ konklużjonijiet milħuqa bl-użu ta’ analiżi tar-riskju xierqa jew, fejn applikabbli, eżaminazzjoni u evalwazzjoni komparabbli oħra ta’ informazzjoni xjentifika disponibbli. Dawn il-miżuri għandhom jirriflettu, u, fejn xieraq, ikunu mmodifikati jew jitneħħew biex jirriflettu analiżi tar-riskju ġdida jew aġġornata jew informazzjoni xjentifika rilevanti.

(6)          Fattibbiltà

Il-miżuri meħuda għall-ġestjoni tar-riskju ta’ pest għandhom ikunu tali li jippermettu li l-għan ta’ dawn il-miżuri x’aktarx jinkiseb.

L-ANNESS V

Il-kontenut taċ-ċertifikati fitosanitarji għall-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni

Parti A Iċ-ċertifikati fitosanitarji għall-esportazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 71(1)

___________________________________________________________________________

Mudell taċ-Ċertifikat Fitosanitarju

                                                                                               Nru.________________________

L-Organizzazzjoni għall-Protezzjoni tal-Pjanti ta’__________________________________

LIL: L-Organizzazzjoni(jiet) għall-Protezzjoni tal-Pjanti ta’____________________________

I. Deskrizzjoni tal-Kunsinna

L-isem u l-indirizz tal-esportatur:_____________________________________________

L-isem u l-indirizz iddikjarati tad-destinatarju:_____________________________________

In-numru u d-deskrizzjoni tal-pakketti:_________________________________________

Il-marki ta’ distinzjoni:____________________________________________________

Il-pajjiż tal-oriġini:_______________________________________________________

Il-mezz ta’ trasport iddikjarat:_______________________________________________

Il-punt ta’ dħul iddikjarat:__________________________________________________

L-isem tal-prodott u l-kwantità ddikjarati:_______________________________________

L-isem botaniku tal-pjanti:_______________________________________________________

B’dan qiegħed jiġi ċċertifikat li l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra rregolati deskritti hawhekk ġew spezzjonati u/jew ittestjati skont il-proċeduri uffiċjali xierqa u huma kkunsidrati ħielsa mill-pesti tal-kwarantina speċifikati mill-parti kontraenti li qed timporta u li jikkonformaw mar-rekwiżiti fitosanitarji kurrenti tal-parti kontraenti li qed timporta, inklużi dawk għal pesti rregolati mhux tal-kwarantina.

Dawn huma meqjusa bħala prattikament ħielsa minn pesti oħra.*

II. Dikjarazzjoni Addizzjonali

[Enter text here]

III. Trattament ta' Diżinfestazzjoni u/jew Diżinfezzjoni

Data ________ Trattament ___________ Kimika (ingredjent attiv)_____________________

It-tul ta’ ħin u t-temperatura________________________________________________

Il-konċentrazzjoni_______________________________________________________

Informazzjoni addizzjonali__________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                         Il-post tal-ħruġ____________________________________

(Timbru tal-Organizzazzjoni) ________________________________ L-isem tal-uffiċjal awtorizzat    

                                                         Data______________________________________

                                                                                                                  (Firma)

___________________________________________________________________________

Ebda responsabbiltà finanzjarja fir-rigward ta’ dan iċ-ċertifikat ma tappartjeni lil ____________ (isem l-Organizzazzjoni għall-Protezzjoni tal-Pjanti) jew lil kwalunkwe uffiċjali jew rappreżentanti tagħha.*

* Klawżola mhux obbligatorja

Parti B Iċ-ċertifikati fitosanitarji għar-riesportazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 71(1)

___________________________________________________________________________

Mudell taċ-Ċertifikat Fitosanitarju għar-Riesportazzjoni

                                                                                               Nru.________________________

L-Organizzazzjoni għall-Protezzjoni tal-Pjanti ta’ _______________________ (il-parti kontraenti tar-riesportazzjoni)

LIL: L-Organizzazzjoni(jiet) għall-Protezzjoni tal-Pjanti ta’ ________________ (il-parti(jiet) kontraenti tal-importazzjoni)

I. Deskrizzjoni tal-Kunsinna

L-isem u l-indirizz tal-esportatur:_____________________________________________

L-isem u l-indirizz iddikjarati tad-destinatarju:_____________________________________

In-numru u d-deskrizzjoni tal-pakketti:______________________________________________

Il-marki ta’ distinzjoni:____________________________________________________

Il-pajjiż tal-oriġini:_______________________________________________________

Il-mezz ta’ trasport iddikjarat:_______________________________________________

Il-punt ta’ dħul iddikjarat:__________________________________________________

L-isem tal-prodott u l-kwantità ddikjarati:_______________________________________

L-isem botaniku tal-pjanti:_______________________________________________________

B’dan qiegħed jiġi ċċertifikat li l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra rregolati deskritti hawn fuq ________________ ġew importati fi (il-parti kontraenti tar-riesportazzjoni) ________________ minn _________________ (il-parti kontraenti tal-oriġini) koperti minn Ċertifikat Fitosanitarju Nru. __________________,

*oriġinali || ¨ || *kopja vera ċċertifikata || ¨

li huwa/hija mehmuż/a ma’ dan iċ-ċertifikat; li huma

*ippakkjati || ¨ || *ippakkjati mill-ġdid || ¨

f’kontenituri

*oriġinali || ¨ || *ġodda || ¨

li abbażi ta’

*iċ-ċertifikat fitosanitarju oriġinali || ¨

u

*l-ispezzjoni addizzjonali || ¨

huma kkunsidrati li jikkonformaw mar-rekwiżiti fitosanitarji kurrenti tal-parti kontraenti li qed timporta, u li matul il-ħażna fi ______________ (il-parti kontraenti tar-riesportazzjoni), il-kunsinna ma ġietx soġġetta għar-riskju ta’ infestazzjoni jew infezzjoni.

*Daħħal marka fil-kaxxi || ¨ || xierqa

II. Dikjarazzjoni Addizzjonali

[Enter text here]

III. Trattament ta' Diżinfestazzjoni u/jew Diżinfezzjoni

Data ________ Trattament ___________ Kimika (ingredjent attiv)________________________

It-tul ta’ ħin u t-temperatura________________________________________________

Il-konċentrazzjoni_______________________________________________________

Informazzjoni addizzjonali__________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                         Il-post tal-ħruġ________________________________

(Timbru tal-Organizzazzjoni) ________________________________ L-isem tal-uffiċjal awtorizzat    

                                                         Data___________________________________________

                                                                                                                  (Firma)

___________________________________________________________________________

Ebda responsabbiltà finanzjarja fir-rigward ta’ dan iċ-ċertifikat ma tappartjeni lil ____________ (isem l-Organizzazzjoni għall-Protezzjoni tal-Pjanti) jew lil kwalunkwe uffiċjali jew rappreżentanti tagħha.*

* Klawżola mhux obbligatorja

L-ANNESS VI

Il-passaporti tal-pjanti

Parti A Il-passaporti tal-pjanti għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 78(2)

(1)          Il-passaport tal-pjanti għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni għandu jkun fih l-elementi li ġejjin:

(a) fir-rokna tax-xellug ta’ fuq tiegħu, il-kliem “Passaport tal-Pjanti”;

(b) fir-rokna tal-lemin ta’ fuq tiegħu, il-bandiera tal-Unjoni Ewropea;

(c) l-ittra “A.”, segwit mill-isem botaniku tal-ispeċi tal-pjanta jew l-unità tassonomika kkonċernati, fil-każ ta’ pjanti u prodotti mill-pjanti, jew, fejn xieraq, l-isem tal-oġġett ikkonċernat;

(d) l-ittra “B.”, segwiti minn sussegwentement il-kodiċi b’żewġ ittri, imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 63, għall-Istat Membru li fih l-operatur professjonist li joħroġ il-passaport tal-pjanti huwa rreġistrat, sing u n-numru tar-reġistrazzjoni tal-operatur professjonist ikkonċernat;

(e) l-ittra “C.”, segwit min-numru tal-lott tal-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor ikkonċernati;

(f) l-ittra “D.”, segwit b’mod mhux obbligatorju mill-isem tal-pajjiż terz ta’ oriġini jew il-kodiċi ta’ żewġ ittri, imsemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 63, għall-Istat Membru ta’ oriġini.

(2)          In-numru tal-lott imsemmi fil-punt 1(e) jista’ jiġi sostitwit b’referenza għal barcode, ologramma, ċippa jew mezz ieħor li jġorr id-dejta, li jkunu uniċi u użati għat-traċċabbiltà, preżenti fuq il-lott.

Parti B il-passaporti tal-pjanti għall-moviment lejn u fiż-żoni protetti kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 78(2)

(1)          Il-passaport tal-pjanti għall-moviment lejn u fiż-żoni protetti għandu jkun fih l-elementi li ġejjin:

(a) fir-rokna ta’ fuq tan-naħa tax-xellug tiegħu, il-kliem “Passaport tal-Pjanti - ŻP”;

(b) immedjatament taħt dawn il-kliem, l-isem/ismijiet xjentifiku/ċi tal-pest(i) tal-kwarantina f’żona protetta kkonċernat(i);

(c) fir-rokna ta’ fuq tan-naħa tal-lemin tiegħu, il-bandiera tal-Unjoni Ewropea;

(d) l-ittra “A.”, segwit mill-isem botaniku tal-ispeċi tal-pjanta jew l-unità tassonomika kkonċernati, fil-każ ta’ pjanti u prodotti mill-pjanti, jew, fejn xieraq, l-isem tal-oġġett ikkonċernat;

(e) l-ittra “B.”, segwiti minn sussegwentement il-kodiċi b’żewġ ittri, imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 63, għall-Istat Membru li fih l-operatur professjonist li joħroġ il-passaport tal-pjanti huwa rreġistrat, sing u n-numru tar-reġistrazzjoni tal-operatur professjonist ikkonċernat;

(f) l-ittra “C.”, segwit min-numru tal-lott tal-pjanta, il-prodott mill-pjanta jew l-oġġett l-ieħor ikkonċernati;

(g) l-ittra “D.”, segwit b’mod mhux obbligatorju mill-isem tal-pajjiż terz ta’ oriġini jew il-kodiċi ta’ żewġ ittri, imsemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 63, għall-Istat Membru ta’ oriġini.

(2)          In-numru tal-lott imsemmi fil-punt 1(f) jista’ jiġi sostitwit b’referenza għal barcode, ologramma, ċippa jew mezz ieħor li jġorr id-dejta, li jkunu uniċi u użati għat-traċċabbiltà, preżenti fuq il-lott.

Parti C il-passaporti tal-pjanti għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni, flimkien ma’ tikketta taċ-ċertifikazzjoni, kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 78(3)

(1)          Il-passaport tal-pjanti għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni, magħqud f’tikketta konġunta mat-tikketta uffiċjali kif imsemmi fl-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law], jew iċ-ċertifikat ewlieni msemmi fl-Artikolu 122 ta’ dak ir-Regolament, għandu jkun fih l-elementi li ġejjin:

(a) fir-rokna ta’ fuq tan-naħa tax-xellug tat-tikketta konġunta, il-kliem “Passaport tal-Pjanti”;

(b) fir-rokna ta’ fuq tan-naħa tal-lemin tat-tikketta konġunta, il-bandiera tal-Unjoni Ewropea.

Il-passaport tal-pjanti għandu jitqiegħed fit-tikketta konġunta immedjatament fuq, u jkollu l-istess wisa’ bħat-tikketta uffiċjali jew, fejn japplika, bħal dak iċ-ċertifikat ewlieni.

Meta l-punt (c), (d), (e) jew (f) kif imsemmi fil-punt (1) tal-Parti A ma jkunx jinsab f’dik it-tikketta uffiċjali jew, fejn japplika, dak iċ-ċertifikat ewlieni, dan il-punt għandu jiġi pprovdut fil-passaport tal-pjanti msemmi fl-ewwel subparagrafu.

(2)          Il-punt (2) tal-Parti A għandu japplika kif meħtieġ.

Parti D il-passaporti tal-pjanti għall-moviment lejn u fiż-żoni protetti, flimkien ma’ tikketta ta’ ċertifikazzjoni, kif imsemmi fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 78(3)

(1)          Il-passaport tal-pjanti għall-moviment lejn u fiż-żoni protetti, magħquda f’tikketta konġunta mat-tikketta uffiċjali kif imsemmi fl-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru .../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material] liġi, jew iċ-ċertifikat ewlieni msemmi fl-Artikolu 122 ta’ dan ir-Regolament, għandu jkun fih l-elementi li ġejjin:

(a) fir-rokna ta’ fuq tan-naħa tax-xellug tat-tikketta konġunta, il-kliem “Passaport tal-Pjanti - ŻP”;

(b) immedjatament taħt dawn il-kliem, l-isem/ismijiet xjentifiku/ċi tal-pest(i) tal-kwarantina f’żona protetta kkonċernat(i);

(c) fir-rokna ta’ fuq tan-naħa tal-lemin tat-tikketta konġunta, il-bandiera tal-Unjoni Ewropea.

Il-passaport tal-pjanti għandu jitqiegħed fit-tikketta konġunta immedjatament fuq, u jkollu l-istess wisa’ bħat-tikketta uffiċjali jew, fejn japplika, bħal dak iċ-ċertifikat ewlieni.

Meta l-punt (d), (e), (f) jew (g) kif imsemmi fil-punt (1) tal-Parti B ma jkunx jinsab f’dik it-tikketta uffiċjali jew, fejn japplika, dak iċ-ċertifikat ewlieni, dan il-punt għandu jiġi pprovdut fil-passaport tal-pjanti msemmi fl-ewwel subparagrafu.

(2)          Il-punt (2) tal-Parti B għandu japplika kif meħtieġ.

L-ANNESS VII

Il-marka għall-materjal tal-imballaġġar tal-injam kif imsemmi fl-Artikolu 91(1)

Il-marka applikata għall-materjal tal-imballaġġar tal-injam skont l-Artikolu 91(1) għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:

(a)          Fuq in-naħa tax-xellug tagħha, il-logo tal-IPPC;

(b)          fuq in-naħa tal-lemin tagħha, sussegwentement il-kodiċi b’żewġ ittri, imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 63, għall-Istat Membru li fih l-operatur professjonist li japplika din il-marka huwa rreġistrat, sing, in-numru tar-reġistrazzjoni tal-operatur professjonist ikkonċernat, u l-ittri “HT”.

Ma għandu jkun hemm l-ebda informazzjoni oħra fil-bordura tal-marka.

Il-marka ma għandhiex tkun impinġija bl-idejn.

L-ANNESS VIII

Il-kontenut taċ-ċertifikati fitosanitarji għall-esportazzjoni u r-riesportazzjoni kif imsemmi fl-Artikoli 94(3) u 95(4)

Parti A Iċ-ċertifikati fitosanitarji għall-esportazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 94(3)

(1)          Iċ-ċertifikat fitosanitarju għall-moviment ’il barra mit-territorju tal-Unjoni, għall-iskop ta’ esportazzjoni lejn pajjiż terz, għandu jkun fih l-elementi li ġejjin:

(a) il-kliem “Ċertifikat fitosanitarju”, segwit minn sussegwentement:

(i)      l-ittri “UE”;

(ii)      il-kodiċi b’żewġ ittri, imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 63, għall-Istat Membru li fih l-operatur professjonist li jitlob il-ħruġ taċ-ċertifikat fitosanitarju għall-esportazzjoni huwa rreġistrat;

(iii)     slash;

(iv)     kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku għaċ-ċertifikat, li jikkonsisti minn numri jew kombinazzjoni ta’ ittri u numri, l-ittri li jirrappreżentaw, kif applikabbli, il-provinċja u d-distrett tal-Istat Membru fejn ikun inħareġ iċ-ċertifikat;

(b) il-kliem “L-isem u l-indirizz tal-esportatur”, segwit bl-isem u l-indirizz tal-operatur irreġistrat li jitlob il-ħruġ taċ-ċertifikat fitosanitarju għall-esportazzjoni;

(c) il-kliem “L-isem u l-indirizz tad-destinatarju iddikjarati”, segwit bl-isem u l-indirizz tad-destinatarju ddikjarati;

(d) il-kliem “L-organizzazzjoni għall-protezzjoni tal-pjanti ta’”, segwit bl-isem tal-Istat Membru li l-organizzazzjoni għall-protezzjoni tal-pjanti tiegħu toħroġ iċ-ċertifikat, u sussegwentement il-kliem “lill-organizzazzjoni(ijiet) għall-protezzjoni tal-pjanti ta’”, segwit mill-isem jew, kif japplika, l-ismijiet, tal-pajjiż jew, kif japplika, il-pajjiżi ta’ destinazzjoni;

(e) il-kliem “Il-post ta’ oriġini”, segwit mill-post ta’ oriġni tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti jew tal-oġġetti l-oħra inklużi fil-kunsinna li għaliha jkun inħareġ iċ-ċertifikat;

(f) il-kliem “Il-mezzi ta’ ġarr iddikjarati”, segwit mill-mezzi ta’ ġarr iddikjarati ta’ dik il-kunsinna;

(g) il-kliem “Il-punt ta’ dħul iddikjarat”, segwit mill-punt ta’ dħul iddikjarat fil-pajjiż ta’ destinazzjoni ta’ dik il-kunsinna;

(h) il-kliem “Il-marki ta’ distinzjoni: in-numru u d-deskrizzjoni tal-pakketti; l-isem tal-prodott tal-art; l-isem botaniku tal-pjanti”, segwit min-numru u t-tip tal-paketti inklużi fil-kunsinna;

(i) il-kliem “Il-kwantità ddikjarata”, segwit mill-kwantità tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra inklużi f’dik il-kunsinna, espressa permezz ta’ numru jew piż;

(j) il-kliem “B’dan qiegħed jiġi ċċertifikat li l-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra rregolati deskritti hawhekk ġew spezzjonati u/jew ittestjati skont il-proċeduri uffiċjali xierqa u huma kkunsidrati ħielsa mill-pesti tal-kwarantina speċifikati mill-parti kontraenti li qed timporta u li jikkonformaw mar-rekwiżiti fitosanitarji kurrenti tal-parti kontraenti li qed timporta, inklużi dawk għal pesti rregolati mhux tal-kwarantina. Dawn huma meqjusa bħala prattikament ħielsa minn pesti oħra.”;

(k) il-kliem “Dikjarazzjoni addizzjonali”, segwit mid-dikjarazzjoni addizzjonali msemmija fl-Artikolu 67(2) u d-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 67(3) u, b’mod fakultattiv, kwalunkwe tagħrif fitosanitarju ieħor rilevanti għall-kunsinna. Jekk ma jkunx hemm spazju suffiċjenti għad-dikjarazzjoni addizzjonali kollha, it-test għandu jitkompla fuq in-naħa ta’ wara tal-formola.

(l) il-kliem “Trattament ta' diżinfestazzjoni u/jew disinfezzjoni”;

(m) il-kelma “Trattament”, segwit mit-trattament li kien applikat għal dik il-kunsinna;

(n) il-kliem “Kimika (ingredjent attiv)”, segwit mill-ingredjent attiv tal-kimika użata għat-trattament imsemmi fil-punt (m);

(o) il-kliem “It-tul ta’ ħin u t-temperatura”, segwit bit-tul ta’ ħin u, fejn applikabbli, it-temperatura ta’ dak it-trattament;

(p) il-kelma “Konċentrazzjoni”, segwit bil-konċentrazzjoni ta’ dik il-kimika milħuqa matul dak it-trattament;

(q) il-kelma “Data”, segwit mid-data li fiha dak it-trattament kien applikat;

(r) il-kelma “Informazzjoni addizzjonali”, segwit minn kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li l-awtorità kompetenti tixtieq tinkludi fiċ-ċertifikat;

(s) il-kliem “Il-post tal-ħruġ”, segwit mill-post tal-ħruġ taċ-ċertifikat fitosanitarju;

(t) il-kelma “Data”, segwit mid-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat fitosanitarju;

(u) il-kliem “L-isem u l-firma tal-uffiċjal awtorizzat”, segwit mill-isem u l-firma tal-uffiċjal li joħroġ u jiffirma ċ-ċertifikat fitosanitarju;

(v) il-kliem “It-timbru tal-organizzazzjoni”, segwit mit-timbru uffiċjali tal-awtorità kompetenti li toħroġ iċ-ċertifikat fitosanitarju.

(2)          Il-karta użata għandha tinkludi s-siġill imqabbeż tal-awtorità kompetenti li tiffirma ċ-ċertifikat.

Parti B Iċ-ċertifikati fitosanitarji għar-riesportazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 95(4)

(1)          Iċ-ċertifikat fitosanitarju għall-moviment ’il barra mit-territorju tal-Unjoni, għall-iskop ta’ riesportazzjoni lejn pajjiż terz, għandu jkun fih l-elementi li ġejjin:

(a) il-kliem “Ċertifikat fitosanitarju għar-riesportazzjoni”, segwit minn sussegwentement:

(i)      l-ittri “UE”;

(ii)      il-kodiċi b’żewġ ittri, imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 63, għall-Istat Membru li fih huwa rreġistrat l-operatur professjonist li jitlob il-ħruġ ta’ ċertifikat fitosanitarju għar-riesportazzjoni;

(iii)     slash;

(iv)     kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku għaċ-ċertifikat, li jikkonsisti minn numri jew kombinazzjoni ta’ ittri u numri, l-ittri li jirrappreżentaw, kif applikabbli, il-provinċja u d-distrett tal-Istat Membru fejn ikun inħareġ iċ-ċertifikat;

(b) il-kliem “L-isem u l-indirizz tal-esportatur”, segwit bl-isem u l-indirizz tal-operatur irreġistrat li jitlob il-ħruġ taċ-ċertifikat fitosanitarju għar-riesportazzjoni;

(c) il-kliem “L-isem u l-indirizz tad-destinatarju iddikjarati”, segwit bl-isem u l-indirizz tad-destinatarju ddikjarati;

(d) il-kliem “L-organizzazzjoni għall-protezzjoni tal-pjanti ta’”, segwit bl-isem tal-Istat Membru li l-organizzazzjoni għall-protezzjoni tal-pjanti tiegħu toħroġ iċ-ċertifikat, u sussegwentement il-kliem “lill-organizzazzjoni(ijiet) għall-protezzjoni tal-pjanti ta’”, segwit mill-isem jew, kif japplika, l-ismijiet, tal-pajjiż jew, kif japplika, il-pajjiżi ta’ destinazzjoni;

(e) il-kliem “Il-post ta’ oriġini”, segwit mill-post ta’ oriġni tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti jew tal-oġġetti l-oħra inklużi fil-kunsinna li għaliha jkun inħareġ iċ-ċertifikat;

(f) il-kliem “Il-mezzi ta’ ġarr iddikjarati”, segwit mill-mezzi ta’ ġarr iddikjarati ta’ dik il-kunsinna;

(g) il-kliem “Il-punt ta’ dħul iddikjarat”, segwit mill-punt ta’ dħul iddikjarat fil-pajjiż ta’ destinazzjoni ta’ dik il-kunsinna;

(h) il-kliem “Il-marki ta’ distinzjoni: in-numru u d-deskrizzjoni tal-pakketti; l-isem tal-prodott tal-art; l-isem botaniku tal-pjanti”, segwit min-numru u t-tip tal-paketti inklużi fil-kunsinna;

(i) il-kliem “Il-kwantità ddikjarata”, segwit mill-kwantità tal-pjanti, il-prodotti mill-pjanti jew l-oġġetti l-oħra inklużi f’dik il-kunsinna, espressa permezz ta’ numru jew piż;

(j) it-test li ġej:

“Dan jiċċertifika

– li l-pjanti jew il-prodotti mill-pjanti deskritti hawn fuq ġew importati fi…….……… (il-pajjiż ta’ riesportazzjoni) minn………………. (il-pajjiż tal-oriġini) koperti minn ċertifikat fitosanitarju Nru ……………….

¨ || *oriġinali || ¨ || *kopja vera ċċertifikata tiegħu hi mehmuża ma’ dan iċ-ċertifikat,

– li dawn huma

¨ || *ippakkjati || ¨ || *ippakkjati mill-ġdid

f’kontenituri

¨ || *oriġinali || ¨ || *ġodda

– li abbażi ta’

¨ || *iċ-ċertifikat fitosanitarju oriġinali

u

¨ || *l-ispezzjoni addizzjonali

dawn huma kkunsidrati li jikkonformaw mar-regolament fitosanitarju kurrenti tal-pajjiż importatur, u

– li matul il-ħażna f’……………… (il-pajjiż tar-riesportazzjoni) il-kunsinna ma ġietx soġġetta għar-riskju ta’ infestazzjoni jew infezzjoni.

*        Daħħal marka fil-kaxxi”,

f’liema test l-informazzjoni meħtieġa għandha tkun mimlija u l-kaxxi jridu jiġu mmarkati skont kif japplika;

(k) il-kliem “Dikjarazzjoni addizzjonali”, segwit mid-dikjarazzjoni addizzjonali msemmija fl-Artikolu 67(2) u d-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 67(3) u, b’mod fakultattiv, kwalunkwe tagħrif fitosanitarju ieħor rilevanti għall-kunsinna. Jekk ma jkunx hemm spazju suffiċjenti għad-dikjarazzjoni addizzjonali kollha, it-test għandu jitkompla fuq in-naħa ta’ wara tal-formola.

(l) il-kliem “Trattament ta' diżinfestazzjoni u/jew disinfezzjoni”;

(m) il-kelma “Trattament”, segwit mit-trattament li kien applikat għal dik il-kunsinna;

(n) il-kliem “Kimika (ingredjent attiv)”, segwit mill-ingredjent attiv tal-kimika użata għat-trattament imsemmi fil-punt (m);

(o) il-kliem “It-tul ta’ ħin u t-temperatura”, segwit bit-tul ta’ ħin u, fejn applikabbli, it-temperatura ta’ dak it-trattament;

(p) il-kelma “Konċentrazzjoni”, segwit bil-konċentrazzjoni ta’ dik il-kimika milħuqa matul dak it-trattament;

(q) il-kelma “Data”, segwit mid-data li fiha dak it-trattament kien applikat;

(r) il-kelma “Informazzjoni addizzjonali”, segwit minn kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li l-awtorità kompetenti tixtieq tinkludi fiċ-ċertifikat;

(s) il-kliem “Il-post tal-ħruġ”, segwit mill-post tal-ħruġ taċ-ċertifikat fitosanitarju;

(t) il-kelma “Data”, segwit mid-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat fitosanitarju;

(u) il-kliem “L-isem u l-firma tal-uffiċjal awtorizzat”, segwit mill-isem u l-firma tal-uffiċjal li joħroġ u jiffirma ċ-ċertifikat fitosanitarju;

(v) il-kliem “It-timbru tal-organizzazzjoni”, segwit mit-timbru uffiċjali tal-awtorità kompetenti li toħroġ iċ-ċertifikat fitosanitarju.

(2)          Il-karta użata għandha tinkludi s-siġill imqabbeż tal-awtorità kompetenti li tiffirma ċ-ċertifikat.

L-ANNESS IX

It-tabella ta’ korrelazzjoni

Id-Direttiva tal-Kunsill 69/464/KEE || Dan ir-Regolament || Ir-Regolament (UE) Nru …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

L-Artikolu 1 || L-Artikolu 27(1) || ─

L-Artikolu 2 || L-Artikolu 27(1)(d) || ─

Artikoli 3, 4 u 5 || L-Artikolu 27(1)(c) || ─

L-Artikolu 6 || L-Artikolu 27(1)(e) || ─

L-Artikolu 7 || ─ || ─

L-Artikolu 8 || L-Artikolu 8 || ─

L-Artikolu 9 || L-Artikolu 31(1) || ─

L-Artikoli 10 u 11 || L-Artikolu 27(1)(c) || ─

L-Artikoli 12 u 13 || ─ || ─

Id-Direttiva tal-Kunsill 93/85/KEE || Dan ir-Regolament || Ir-Regolament (UE) Nru …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

L-Artikolu 1 || L-Artikolu 27(1) || ─

L-Artikolu 2 || L-Artikolu 27(1)(f) || ─

L-Artikolu 3 || L-Artikolu 9 || ─

L-Artikoli 4 sa 8 || L-Artikolu 27(1)(a), (b) u (c) || ─

L-Artikolu 9 || ─ || ─

L-Artikolu 10 || L-Artikolu 8 || ─

L-Artikolu 11 || L-Artikolu 31(1) || ─

L-Artikolu 12 || L-Artikolu 27(1) || ─

L-Artikoli 13 sa 15 || ─ || ─

L-Annessi I sa V || L-Artikolu 27(1) || ─

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/57/KE || Dan ir-Regolament || Ir-Regolament (UE) Nru …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

L-Artikolu 1 || L-Artikolu 27(1) || ─

L-Artikolu 2 || L-Artikolu 27(1)(f) || ─

L-Artikolu 3 || L-Artikolu 9 || ─

L-Artikoli 4 sa 7 || L-Artikolu 27(1)(a), (b) u (c) || ─

L-Artikolu 8 || ─ || ─

L-Artikolu 9 || L-Artikolu 8 || ─

L-Artikolu 10 || L-Artikolu 31(1) || ─

L-Artikolu 11 || L-Artikolu 27(1) || ─

L-Artikoli 12 sa 14 || ─ || ─

L-Annessi I sa VII || L-Artikolu 27(1) || ─

Id-Direttiva tal-Kunsill 2007/33/KE || Dan ir-Regolament || Ir-Regolament (UE) Nru …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

L-Artikolu 1 || L-Artikolu 27(1) || ─

L-Artikoli 2 u 3 || L-Artikolu 27(1) u (2) || ─

L-Artikoli 4 sa 8 || L-Artikolu 27(1)(f) || ─

L-Artikoli 9 sa 13 || L-Artikolu 27(1) u (2) || ─

L-Artikolu 14 || L-Artikolu 8 || ─

L-Artikolu 15 || L-Artikolu 31(1) || ─

L-Artikolu 16 || L-Artikolu 27(1) || ─

L-Artikolu 17 || L-Artikolu 99 || ─

L-Artikoli 18 sa 20 || ─ || ─

L-Annessi I sa IV || L-Artikolu 27(1) || ─

Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE || Dan ir-Regolament || Ir-Regolament (UE) Nru …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

L-Artikolu 1(1), (2) u (3) || L-Artikolu 1 || ─

L-Artikolu 1(4) || ─ || L-Artikolu 3

L-Artikolu 1(5) u (6) || ─ || ─

L-Artikolu 2(1)(a) || L-Artikolu 2(1) || ─

L-Artikolu 2(1)(b) || L-Artikolu 2(2) || ─

L-Artikolu 2(1)(c) || ─ || ─

L-Artikolu 2(1)(d) || L-Artikolu 2(3) || ─

L-Artikolu 2(1)(e) || L-Artikolu 1(1) || ─

L-Artikolu 2(1)(f) || L-Artikolu 73 || ─

L-Artikolu 2(1)(ġ) || ─ || L-Artikoli 3, 25 u 36

L-Artikolu 2(1)(h) || L-Artikoli 32 sa 35 || ─

L-Artikolu 2(1)(a), l-ewwel subparagrafu || L-Artikolu 71 || L-Artikolu 4

L-Artikolu 2(1), it-tieni subparagrafu || ─ || L-Artikoli 4 u 19

L-Artikolu 2(1)(i), it-tielet subparagrafu || ─ || L-Artikolu 129

L-Artikolu 2(1)(j) || ─ || L-Artikolu 2(28)

L-Artikolu 2(1)(k) || ─ || L-Artikolu 3

L-Artikolu 2(1)(l) || ─ || L-Artikolu 3

L-Artikolu 2(1)(m) || ─ || L-Artikolu 3

L-Artikolu 2(1)(n) || ─ || L-Artikolu 3

L-Artikolu 2(1)(o) || L-Artikolu 2(6) || ─

L-Artikolu 2(1)(p) || ─ || L-Artikolu 2(26)

L-Artikolu 2(1)(q) || ─ || ─

L-Artikolu 2(1)(r) || ─ || L-Artikolu 2(48)

L-Artikolu 2(2) || L-Artikolu 2(2), it-tieni subparagrafu || ─

L-Artikolu 3(1) || L-Artikolu 5(1) || ─

L-Artikolu 3(2) u (3) || L-Artikoli 5(1), 37(1) u 41(3) || ─

L-Artikolu 3(4) || ─ || ─

L-Artikolu 3(5) || L-Artikolu 32(2) u 50(3) || ─

L-Artikolu 3(6) || L-Artikolu 5(2) u 32(3) || ─

L-Artikolu 3(7) || L-Artikoli 5(3), 27(1) u 37(1) || ─

L-Artikoli 3(8) u (9) || L-Artikoli 8, 46 u 54 || ─

L-Artikolu 4(1) || L-Artikolu 40(1) || ─

L-Artikolu 4(2) || L-Artikolu 49(1) || ─

L-Artikolu 4(3) || ─ || ─

L-Artikolu 4(4) || ─ || ─

L-Artikolu 4(5) || L-Artikoli 8, 46 u 54 || ─

L-Artikolu 4(6) || L-Artikolu 44 || ─

L-Artikolu 5(1) || L-Artikolu 40(3) || ─

L-Artikolu 5(2) || L-Artikolu 49(3) || ─

L-Artikolu 5(3) || L-Artikoli 40(2) u 49(2) || ─

L-Artikolu 5(4) || L-Artikoli 51 u 70 || ─

L-Artikolu 5(5) || L-Artikoli 8, 46 u 54 || ─

L-Artikolu 5(6) || L-Artikolu 44 || ─

L-Artikolu 6(1) sa (4) || L-Artikolu 82(1), (2) u (3) || ─

L-Artikolu 6(5), l-ewwel u t-tieni subparagrafi || L-Artikolu 82(1), (2) u (3) || ─

L-Artikolu 6(5), it-tielet subparagrafu || L-Artikoli 61 u 64 || ─

L-Artikolu 6(5), ir-raba’ subparagrafu || L-Artikolu 10 || ─

L-Artikolu 6(5), il-ħames subparagrafu || L-Artikolu 76 || ─

L-Artikolu 6(6) || L-Artikoli 61 u 65 || ─

L-Artikolu 6(7) || L-Artikolu 76 || ─

L-Artikolu 6(8), l-ewwel inċiż || ─ || ─

L-Artikolu 6(8), it-tieni inċiż || L-Artikolu 53 || ─

L-Artikolu 6(8), it-tielet inċiż || L-Artikolu 82(4) || ─

L-Artikolu 6(8), ir-raba’ inċiż || L-Artikoli 62, 65 u 85 || ─

L-Artikolu 6(8), il-ħames inċiż || ─ || ─

L-Artikolu 6(8), is-sitt inċiż || L-Artikolu 76 || ─

L-Artikolu 6(9) || L-Artikolu 62 || ─

L-Artikolu 10(1) || L-Artikoli 78(3), 80, 81 u 82 || ─

L-Artikolu 10(2) || L-Artikoli 74, 75 u 76 || ─

L-Artikolu 10(3) || L-Artikolu 88 || ─

L-Artikolu 10(4) || L-Artikolu 82(4) || ─

L-Artikolu 11(1) || L-Artikolu 82(1) || ─

L-Artikolu 11(2) || ─ || ─

L-Artikolu 11(3) ||  ─ || L-Artikolu 19(d)

L-Artikolu 11(4) || L-Artikolu 87 || ─

L-Artikolu 11(5) || L-Artikolu 87 || ─

L-Artikolu 12(1) || ─ || L-Artikoli 43, 134, 135 u 136

L-Artikolu 12(2) || L-Artikoli 65(3), 88(5) u 90(2) || L-Artikolu 4(1)(g) u (h)

L-Artikolu 12(3) || ─ || L-Artikolu 115

L-Artikolu 12(4) || L-Artikoli 41(4) u 90(1) u (5) || L-Artikoli 19(d), 103, 130, 134, 135 u 136

L-Artikolu 13(1) u (2) || L-Artikolu 71(5) || L-Artikoli 45 u 89(1)(f)

L-Artikolu 13(3) u (4) || ─ || ─

L-Artikolu 13a(1) || ─ || L-Artikolu 47

L-Artikolu 13a(2) || ─ || L-Artikolu 52

L-Artikolu 13a(3) || L-Artikolu 71 || ─

L-Artikolu 13a(4) || L-Artikolu 71 || ─

L-Artikolu 13a(5) || ─ || L-Artikoli 50 u 52

L-Artikolu 13b(1) || ─ || L-Artikolu 63

L-Artikolu 13b(2) || ─ || L-Artikolu 49

L-Artikolu 13b(3) || ─ || L-Artikolu 46

L-Artikolu 13b(4) || ─ || L-Artikolu 46

L-Artikolu 13b(5) || ─ || L-Artikolu 46

L-Artikolu 13b(6) || ─ || ─

L-Artikolu 13c(1)(a) || ─ || L-Artikolu 55

L-Artikolu 13c(1)(b) || L-Artikolu 61 || ─

L-Artikolu 13c(1)(c) || ─ || L-Artikolu 54, 55 u 56

L-Artikolu 13c(2)(a) || ─ || L-Artikolu 47

L-Artikolu 13c(2)(b) || ─ || L-Artikolu 51

L-Artikolu 13c(2)(c) || ─ || L-Artikolu 51

L-Artikolu 13c(2)(d) || ─ || L-Artikolu 51

L-Artikolu 13c(2)(e) || ─ || L-Artikolu 49, 50 u 51

L-Artikolu 13c(2)(f) || ─ || L-Artikolu 47

L-Artikolu 13c(3) || ─ || L-Artikoli 55 u 130

L-Artikolu 13c(4) || ─ || L-Artikoli 55, 58 u 62

L-Artikolu 13c(5) || ─ || ─

L-Artikolu 13c(6) || L-Artikolu 89 || ─

L-Artikolu 13c(7) || L-Artikolu 72 || L-Artikoli 134, 135 u 136

L-Artikolu 13c(8) || L-Artikoli 40(4), 41(4), 49(5), 50(4), u 97 || L-Artikolu 130

L-Artikolu 13d(1) || ─ || L-Artikoli 77 u 78

L-Artikolu 13d(2) || ─ || L-Artikolu 79

L-Artikolu 13d(3) || ─ || L-Artikoli 79 u 83

L-Artikolu 13d(4) || ─ || L-Artikolu 80

L-Artikolu 13d(5) || ─ || L-Artikoli 78 u 79

L-Artikolu 13d(6) || ─ || ─

L-Artikolu 13d(7) || ─ || ─

L-Artikolu 13e || L-Artikoli 94 u 95 || ─

L-Artikolu 14 || L-Artikoli 5(3) u (4), 32(3), 37(2) u (3), 40(2), 41(2), 49(2), 50(2), 68(2) u (3), 69(2) u (3), 74(2) u (3) u 75(2) u (3) || ─

L-Artikolu 15(1) || L-Artikolu 41(2), l-ewwel subparagrafu || ─

L-Artikolu 15(2) || L-Artikolu 41(2), it-tieni subparagrafu || ─

L-Artikolu 15(3) || L-Artikolu 67(3) || ─

L-Artikolu 15(4) || ─ || ─

L-Artikolu 16(1) || L-Artikolu 10(1) u (2) u l-Artikolu 16 || ─

L-Artikolu 16(2), l-ewwel subparagrafu || L-Artikolu 28 || ─

L-Artikolu 16(2), it-tieni subparagrafu || L-Artikolu 14(1) || ─

L-Artikolu 16(2), it-tielet subparagrafu || L-Artikolu 14(1) || ─

L-Artikolu 16(2), ir-raba’ subparagrafu || ─ || ─

L-Artikolu 16(3) || L-Artikolu 29 || ─

L-Artikolu 16(4) || L-Artikoli 27(1), 29(1) u 47(1) || ─

L-Artikolu 16(5) || L-Artikoli 27(6), 29(6) u 47(4) || ─

L-Artikolu 18 || L-Artikolu 99 || ─

L-Artikolu 20 || ─ || ─

L-Artikolu 21(1) || ─ || L-Artikolu 115(1) u (2)

L-Artikolu 21(2) || ─ || L-Artikolu 115(4)

L-Artikolu 21(3) || ─ || L-Artikolu 115(1) u (3)

L-Artikolu 21(4) || ─ || L-Artikolu 115(1) u (3)

L-Artikolu 21(5) || ─ || L-Artikoli 117 u 118

L-Artikolu 21(6) || L-Artikolu 97 || L-Artikolu 130

L-Artikolu 21(7) || ─ || ─

L-Artikolu 21(8) || ─ || ─

L-Artikolu 22 || ─ || ─

L-Artikolu 23(1) || ─ || ─

L-Artikolu 23(2) || ─ || ─

L-Artikolu 23(3) || L-Artikolu 102 || ─

L-Artikolu 23(4) || ─ || ─

L-Artikolu 23(5), l-ewwel subparagrafu || ─ || ─

L-Artikolu 23(5), it-tieni subparagrafu || ─ || ─

L-Artikolu 23(5), it-tielet subparagrafu || ─ || ─

L-Artikolu 23(5), ir-raba’ subparagrafu || ─ || ─

L-Artikolu 23(5), il-ħames subparagrafu || ─ || ─

L-Artikolu 23(6), l-ewwel subparagrafu || ─ || ─

L-Artikolu 23(6), it-tieni subparagrafu || ─ || ─

L-Artikolu 23(6), it-tielet subparagrafu || ─ || ─

L-Artikolu 23(6), ir-raba’ subparagrafu || ─ || ─

L-Artikolu 23(7) || ─ || ─

L-Artikolu 23(8) || ─ || ─

L-Artikolu 23(9) || ─ || ─

L-Artikolu 23(10) || ─ || ─

L-Artikolu 24(1) || ─ || ─

L-Artikolu 24(2) || ─ || ─

L-Artikolu 24(3) || ─ || ─

L-Artikolu 25 || ─ || ─

L-Artikolu 26 || ─ || ─

L-Artikolu 27 || ─ || L-Artikolu 87(2)

L-Artikolu 27a || ─ || L-Artikoli 107 sa 110

L-Artikolu 28 || ─ || ─

L-Artikolu 29 || ─ || ─

L-Anness I, il-Parti A, it-Taqsima I || L-Artikolu 5(2) || ─

L-Anness I, il-Parti A, it-Taqsima II || L-Artikolu 5(2) || ─

L-Anness I, il-Parti B || L-Artikolu 32(3) || ─

L-Anness II, il-Parti A, it-Taqsima I || L-Artikolu 5(2) || ─

L-Anness II, il-Parti A, it-Taqsima II || L-Artikolu 37(2) || ─

L-Anness II, il-Parti B || L-Artikolu 32(3) || ─

L-Anness III, il-Parti A || L-Artikolu 40(1) || ─

L-Anness III, il-Parti B || L-Artikolu 49(1) || ─

L-Anness IV, il-Parti A || L-Artikolu 41(1) || ─

L-Anness IV, il-Parti B || L-Artikolu 50(1) || ─

L-Anness V, il-Parti A, il-Punt I || L-Artikolu 74(1) || ─

L-Anness V, il-Parti A, il-Punt II || L-Artikolu 75(1) || ─

L-Anness V, il-Parti B, il-Punt I || L-Artikolu 68(1) || ─

L-Anness V, il-Parti B, il-Punt II || L-Artikolu 69(1) || ─

L-Anness VI || ─ || ─

L-Anness VII || L-Anness VIII || ─

L-Anness VIII || ─ || ─

L-Anness VIIIa || ─ || ─

L-Anness IX || ─ || ─

[1]               ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1.

[2]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[3]               ĠU L 191, 28.5.2004, p. 1.

[4]               Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, l-2906 Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji / Baġit, tal-21 ta’ Novembru 2008. Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Reviżjoni tar-Reġim tal-UE tas-Saħħa tal-Pjanti. Id-Dokument nru 104228.

[5]               B’kunsiderazzjoni ta’ evalwazzjoni preċedenti tal-aspetti finanzjarji tar-reġim, kompluta fl-2008.

[6]               Food Chain Evaluation Consortium (FCEC), li jikkonsisti minn Civic Consulting, Agra CEAS Consulting (kap tal-proġett), Van Dijk Management Consultants u Arcadia International.

[7]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[8]               Gruppi Konsultattivi dwar iż-Żrieragħ, Grupp Konsultattiv dwar il-Qoton, Grupp Konsultattiv dwar il-Florikultura u l-Pjanti Ornamentali, Grupp Konsultattiv dwar iċ-Ċitru, Grupp Konsultattiv dwar il-Patata.

[9]               http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/rules/index_en.htm

[10]             ĠU C , , p. .

[11]             ĠU C , , p. .

[12]             ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1.

[13]             Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, l-2906 Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji / Baġit, tal-21 ta’ Novembru 2008. Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Reviżjoni tar-Reġim tal-UE tas-Saħħa tal-Pjanti. Id-Dokument nru 104228.

[14]             ĠU L …, …, p. …

[15]             ĠU L …, …, p. …

[16]             ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

[17]             ĠU L 352, 28.12.1974, p. 41-42.

[18]             ĠU L 323, 24.12.1969, p. 5-6.

[19]             ĠU L 323, 24.12.1969, p. 1-2.

[20]             OJ L 259, 18.10.1993, p. 1-25 Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 03 Volum 15 p. 131-155.

[21]             ĠU L 235, 21.8.1998, p. 1-39 Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 03 Volum 23 p. 375 - 413.

[22]             ĠU L 156, 16.6.2007, p. 12-22.

[23]             ĠU L …, …, p. … .

[24]             ĠU L 125, 11.7.1966, Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 03 Volum 01 p. 66-76.

[25]             ĠU L 250, 7.10.1993, p. 1.

[26]             ĠU L 250, 7.10.1993, p. 9.

[27]             ĠU L 193, 20.7.2002, p. 33.

[28]             ĠU L 193, 20.7.2002, p. 60.

[29]             ĠU L 193, 20.7.2002, p. 74.

[30]             ĠU L 256, 7.9.1987, Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 02 Volum 02 p. 382-386.

[31]             ISO 3166-1:2006, Kodiċijiet għar-rappreżentazzjoni tal-ismijiet tal-pajjiżi u s-suddiviżjonijiet tagħhom – Parti 1: Kodiċijiet tal-pajjiżi. Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni, Geneva.

[32]             ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.

[33]             ĠU L 20, 26.1.2010, p. 7.

Top