EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0051

Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jadatta ċerti regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-moviment liberu tal-merkanzija, il-libertà tal-moviment tal-persuni, id-dritt soċjetarju, il-politika tal-kompetizzjoni, l-agrikoltura, is-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja, il-politika tat-trasport, l-enerġija, it-tassazzjoni, l-istatistika, in-netwerks trans-Ewropej, il-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali, il-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà, l-ambjent, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet esterni, il-politika barranija, ta’ sigurtà u ta’ difiża u l-istituzzjonijiet, minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja

/* COM/2013/051 final - 2013/0030 (NLE) */

52013PC0051

Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jadatta ċerti regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-moviment liberu tal-merkanzija, il-libertà tal-moviment tal-persuni, id-dritt soċjetarju, il-politika tal-kompetizzjoni, l-agrikoltura, is-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja, il-politika tat-trasport, l-enerġija, it-tassazzjoni, l-istatistika, in-netwerks trans-Ewropej, il-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali, il-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà, l-ambjent, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet esterni, il-politika barranija, ta’ sigurtà u ta’ difiża u l-istituzzjonijiet, minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja /* COM/2013/051 final - 2013/0030 (NLE) */


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.           IL-KUNTEST TAL-PROPOSTA

Il-proposta għal Regolament tal-Kunsill hija meħtieġa minħabba l-adeżjoni li ġejja tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea.

It-Trattat dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea[1] kien iffirmat mill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea u mir-Repubblika tal-Kroazja fi Brussell fid-9 ta' Diċembru 2011.

L-Artikolu 3(3) tat-Trattat tal-Adeżjoni jipprevedi li għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2013, u dan kemm-il darba l-istrumenti ta' ratifika kollha jkunu ġew iddepożitati qabel dik id-data.

L-Artikolu 3(4) tat-Trattat tal-Adeżjoni jippermetti lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni sabiex, qabel id-dħul, jadottaw miżuri li għalihom hemm referenza, fost l-oħrajn, fl-Artikolu 50 tal-Att dwar il-kundizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja[2]. Dawn il-miżuri jidħlu fis-seħħ soġġetti biss għat-Trattat tal-Adeżjoni, u mid-data minn meta dan jidħol fis-seħħ.

L-Artikolu 50 tal-Att tal-Adeżjoni jipprevedi li fejn atti tal-istituzzjonijiet adottati qabel l-adeżjoni jkunu jeħtieġu adattament minħabba l-adeżjoni, u l-adattamenti meħtieġa ma jkunux ġew previsti f'dan l-Att jew fl-Annessi tiegħu, il-Kunsill jew il-Kummissjoni (jekk l-atti oriġinali jkunu ġew adottati mill-Kummissjoni) għandhom għal dan il-għan jadottaw l-atti meħtieġa.

Il-Punt 2 tal-Att Finali[3] jirreferi għall-Ftehim politiku fuq sett ta' adattamenti għal atti adottati mill-istituzzjonijiet, li ntlaħaq bejn l-Istati Membri u l-Kroazja fil-kuntest tal-approvazzjoni tat-Trattat tal-Adeżjoni; il-Partijiet Kontraenti Għolja tat-Trattat tal-Adeżjoni stiednu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jadottaw dawn l-adattamenti qabel l-adeżjoni skont l-Artikolu 50 tal-Att tal-Adeżjoni, kompluti u aġġornati fejn meħtieġ sabiex jittieħed kont tal-evoluzzjoni tal-liġi tal-Unjoni.

Il-proposta preżenti tiġbor l-adattamenti tekniċi tar-Regolamenti u tad-deċiżjonijiet kollha tal-Kunsill kif ukoll ir-Regolamenti u deċiżjonijiet kollha tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jeħtieġu adattament tekniku minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja, f'Regolament wieħed tal-Kunsill.

Flimkien ma’ din il-proposta għal Regolament tal-Kunsill, il-Kummissjoni, għal diversi direttivi tal-Kunsill, tittrażmetti sensiela ta’ proposti separati lill-Kunsill li jkopru l-adattamenti tekniċi għad-Direttivi tal-Kunsill kif ukoll għad-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jeħtieġu wkoll addattament tekniku minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja. Kull waħda minn dawn il-proposti għal Direttivi tal-Kunsill tiġbor fiha l-adattamenti tekniċi li jikkorrispondu ma’ kapitoli tan-negozjati differenti. Din l-istruttura hija mfassla sabiex tkun iffaċilitata t-traspożizzjoni tad-direttivi mill-Istati Membri fis-sistema legali rispettiva tagħhom, u hija konsistenti mal-approċċ li ttieħed minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija[4].

Huwa previst li l-atti legali kollha inklużi f’dan il-pakkett jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fl-istess data.

Il-proposta attwali u l-proposti l-oħra inklużi f’dan il-pakkett se jikkunsidraw l-adattamenti tekniċi fl-acquis li kienu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sa mill-1 ta’ Settembru 2012. Ir-raġunijiet għal dan huma biex, minn naħa, jingħata biżżejjed żmien għall-proċessi leġiżlattivi involuti u, min-naħa l-oħra, jingħata biżżejjed żmien għat-twettiq tat-traspożizzjoni li sseħħ wara dawn il-proċessi u tal-obbligi ta’ notifika mill-Istati Membri rigward id-direttivi. L-adattamenti li jistgħu jkunu neċessarji għall-acquis li kienu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea wara l-1 ta’ Settembru 2012 ser ikunu previsti fl-atti legali relevanti nfushom jew inkella jsiru fi stadju aktar tard permezz tal-proċedura xierqa. Barra minn hekk, il-Kummissjoni fi ħsiebha tipprovdi informalment lista ta' tali leġiżlazzjoni lill-Istati Membri fil-bidu ta’ Lulju 2013.

2.           IR-RIŻULTATI TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET INTERESSATI U L-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

Minħabba li din il-proposta hi ta' natura purament teknika u ma tinvolvix għażliet politiċi, ma kinux jagħmlu sens konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati jew valutazzjonijiet tal-impatt.

3.           L-ELEMENTI LEGALI TAL-PROPOSTA

Il-bażi legali ta' din il-proposta huwa l-Artikolu 50 tal-Att dwar il-kundizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja.

Il-prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità jiġu osservati b’mod sħiħ.

L-azzjoni tal-Unjoni hija meħtieġa skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà (l-Artikolu 5(3) TUE) għax tikkonċerna adattamenti tekniċi għal atti legali li kienu adottati mill-Unjoni. Il-proposta tirrispetta l-prinċipju ta’ proporzjonalità (Artikolu 5(4) TUE) għaliex ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq l-objettiv mixtieq.

4.           IMPLIKAZZJONI GĦALL-BAĠIT

Din il-proposta m'għandha l-ebda implikazzjoni fuq il-baġit.

2013/0030 (NLE)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-KUNSILL

li jadatta ċerti regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-moviment liberu tal-merkanzija, il-libertà tal-moviment tal-persuni, id-dritt soċjetarju, il-politika tal-kompetizzjoni, l-agrikoltura, is-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja, il-politika tat-trasport, l-enerġija, it-tassazzjoni, l-istatistika, in-netwerks trans-Ewropej, il-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali, il-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà, l-ambjent, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet esterni, il-politika barranija, ta’ sigurtà u ta’ difiża u l-istituzzjonijiet, minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra t-Trattat tal-Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, u b’mod partikolari l-Artikolu 3(4) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att tal-Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, u b’mod partikolari l-Artikolu 50 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)       Skont l-Artikolu 50 tal-Att tal-Adeżjoni, fejn l-atti tal-istituzzjonijiet adottati qabel l-adeżjoni jirrikjedu l-adattament minħabba l-adeżjoni, u l-adattamenti meħtieġa ma jkunux previsti fl-Att ta' Adeżjoni jew fl-Annessi tiegħu, il-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni għandu, għal dan il-għan, jadotta l-atti meħtieġa, jekk l-att oriġinali ma jkunx ġie adottat mill-Kummissjoni.

(2)       L-Att Finali tal-Konferenza li fasslet it-Trattat tal-Adeżjoni indika li l-Partijiet Kontraenti Għolja kienu laħqu qbil politiku dwar sett ta' adattamenti għal atti adottati mill-istituzzjonijiet li kienu meħtieġa minħabba l-adeżjoni, u stieden lil-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jadottaw dawn l-adattamenti qabel l-adeżjoni, kompluti u aġġornati fejn meħtieġ sabiex jittieħed kont tal-evoluzzjoni tal-liġi tal-Unjoni.

(3)       Ir-Regolamenti li ġejjin għandhom għalhekk ikunu emendati kif xieraq:

– fil-qasam tal-moviment liberu tal-merkanzija: Ir-Regolamenti (KE) Nru 1907/2006[5], (KE) Nru 1272/2008[6], (KE) Nru 78/2009[7] u (UE) Nru 1007/2011[8],

– fil-qasam tal-moviment liberu tal-persuni: Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004[9],

– fil-qasam tad-dritt soċjetarju: Ir-Regolament (KE) Nru 2157/2001[10],

– fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni: Ir-Regolament (KE) Nru 659/1999[11],

– fil-qasam tal-agrikoltura: Ir-Regolamenti (KE) Nru 834/2007[12], (KE) Nru 1234/2007[13], (KE) Nru 73/2009[14] u (KE) Nru 1217/2009[15],

– fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja: Ir-Regolamenti (KE) Nru 1760/2000[16], (KE) Nru 999/2001[17], (KE) Nru 998/2003[18], (KE) Nru 2160/2003[19], (KE) Nru 21/2004[20], (KE) Nru 853/2004[21], (KE) Nru 854/2004[22], u (KE) Nru 882/2004[23],

– fil-qasam tal-politika tat-trasport: Ir-Regolamenti (KEE) Nru 1192/69[24], (KEE) Nru 1108/70[25] u (KEE) Nru 3821/85[26], (KE) Nru 1071/2009[27], (KE) Nru 1072/2009[28] u (KE) Nru 1073/2009[29],

– fil-qasam tat-tassazzjoni: Ir-Regolamenti (UE) Nru 904/2010[30] u (UE) Nru 389/2012[31],

– fil-qasam tal-istatistika: Ir-Regolamenti (KEE) Nru 2658/87[32], (KE) Nru 2223/96[33], (KE) Nru 1221/2002[34], (KE) Nru 437/2003[35], (KE) Nru 1059/2003[36] u (KE) Nru 1177/2003[37], (KE) Nru 501/2004[38], (KE) Nru 1222/2004[39], (KE) Nru 1161/2005[40], (KE) Nru 1921/2006[41], (KE) Nru 716/2007[42], (KE) Nru 295/2008[43], (KE) Nru 216/2009[44], (KE) Nru 217/2009[45], (KE) Nru 218/2009[46], (UE) Nru 1337/2011[47] u (UE) Nru 70/2012[48],

– il-qasam tal-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali: Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011[49],

– fil-qasam tal-ġustizzja, tal-libertà u tas-sigurtà: Ir-Regolamenti (KE) Nru 1683/95[50], (KE) Nru 1346/2000[51], (KE) Nru 44/2001[52], (KE) Nru 539/2001[53], (KE) Nru 1896/2006[54], (KE) Nru 861/2007[55], (KE) Nru 1393/2007[56], u (KE) Nru 4/2009[57],

– fil-qasam tal-ambjent: Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009[58],

– fil-qasam tal-unjoni doganali: Ir-Regolamenti (KEE) Nru 2913/92[59] u (KE) Nru 1528/2007[60],

– fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni: Ir-Regolamenti (KEE) Nru 3030/93[61], (KE) Nru 517/94[62], (KE) Nru 2368/2002[63] (KE) Nru 1236/2005[64] u (KE) Nru 1215/2009[65],

– fil-qasam tal-politika barranija, ta’ sigurtà u ta’ difiża: Ir-Regolamenti (KE) Nru 2488/2000[66], (KE) Nru 2580/2001[67], (KE) Nru 881/2002[68], (KE) Nru 147/2003[69], (KE) Nru 1210/2003[70], (KE) Nru 131/2004[71], (KE) Nru 234/2004[72], (KE) Nru 314/2004[73], (KE) Nru 872/2004[74], (KE) Nru 174/2005[75], (KE) Nru 560/2005[76], (KE) Nru 889/2005[77], (KE) Nru 1183/2005[78], (KE) Nru 1184/2005[79], (KE) Nru 305/2006[80], (KE) Nru 765/2006[81], (KE) Nru 1412/2006[82], (KE) Nru 329/2007[83], (KE) Nru 194/2008[84], (UE) Nru 1284/2009[85], (UE) Nru 356/2010[86], (UE) Nru 667/2010[87], (UE) Nru 101/2011[88], (UE) Nru 204/2011[89], (UE) Nru 270/2011[90], (UE) Nru 359/2011[91], (UE) Nru 753/2011[92], (UE) Nru 36/2012[93], (UE) Nru 267/2012[94] u (UE) Nru 377/2012[95],

– fil-qasam tal-istituzzjonijiet: ir-Regolament (KEE) 1/58[96].

(4)       Id-Deċiżjonijiet li ġejjin għandhom għalhekk ikunu emendati kif xieraq:

– fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja: Id-Deċiżjonijiet 2003/17/KE[97], 2005/834/KE[98], 2006/545/KE[99], 2008/971/KE[100] u 2009/470/KE[101],

– fil-qasam tal-politika tat-trasport: Id-Deċiżjonijiet 2012/22/UE[102] u 2012/23/UE[103],

– fil-qasam tal-enerġija: Id-Deċiżjonijiet 2006/1364/KE[104] u 2008/114/KE, Euratom[105],

– fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej: Id-Deċiżjoni 661/2010/UE[106],

– il-qasam tal-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali: Id-Deċiżjoni 96/409/PESK[107],

– fil-qasam tal-ġustizzja, tal-libertà u tas-sigurtà: Id-Deċiżjoni SCH/Com-ex (94) 28 rev[108].

– fil-qasam tal-ambjent: Id-Deċiżjoni 97/602/KE[109],

– fil-qasam tal-unjoni doganali: Id-Deċiżjoni 2001/822/KE[110],

– fil-qasam tal-politika barranija, ta’ sigurtà u ta’ difiża: Id-Deċiżjoni Nru 2011/292/UE[111],

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.           Ir-Regolamenti li ġejjin huma emendati kif stipulat fl-Anness:

(a) fil-qasam tal-moviment liberu tal-merkanzija: ir-Regolamenti (KE) Nru 1907/2006, (KE) Nru 1272/2008, (KE) Nru 78/2009 u (KE) Nru 1007/2011,

(b) fil-qasam tal-moviment liberu tal-persuni: Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004,

(c) fil-qasam tad-dritt soċjetarju: Ir-Regolament (KE) Nru 2157/2001,

(d) fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni: Ir-Regolament (KE) Nru 659/1999,

(e) fil-qasam tal-agrikoltura: ir-Regolamenti (KE) Nru 834/2007, (KE) Nru 1234/2007, (KE) Nru 73/2009 u (KE) Nru 1217/2009,

(f) fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja: Ir-Regolamenti (KE) Nru 1760/2000, (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 998/2003, (KE) Nru 2160/2003, (KE) Nru 21/2004, (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004,

(g) fil-qasam tal-politika tat-trasport: Ir-Regolamenti (KEE) Nru 1192/69, (KEE) Nru 1108/70 u (KEE) Nru 3821/85, (KE) Nru 1071/2009, (KE) Nru 1072/2009 u (KE) Nru 1073/2009,

(h) fil-qasam tat-tassazzjoni: ir-Regolamenti (UE) Nru 904/2010 u (KE) Nru 389/2012,

(i) fil-qasam tal-istatistika: Ir-Regolamenti (KEE) Nru 2658/87, (KE) Nru 2223/96, (KE) Nru 1221/2002, (KE) Nru 437/2003, (KE) Nru 1059/2003 u (KE) Nru 1177/2003, (KE) Nru 501/2004, (KE) Nru 1222/2004, (KE) Nru 1161/2005, (KE) Nru 1921/2006, (KE) Nru 716/2007, (KE) Nru 295/2008, (KE) Nru 216/2009, (KE) Nru 217/2009, (KE) Nru 218/2009, (UE) Nru 1337/2011 u (UE) Nru 70/2012,

(j) il-qasam tal-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali: Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011,

(k) fil-qasam tal-ġustizzja, tal-libertà u tas-sigurtà: Ir-Regolamenti (KE) Nru 1683/95, Nru 1346/2000, (KE) Nru 44/2001, (KE) Nru 539/2001, (KE) Nru 1896/2006, (KE) Nru 861/2007, (KE) Nru 1393/2007 u (KE) Nru 4/2009,

(l) fil-qasam tal-ambjent: Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009,

(m) fil-qasam tal-unjoni doganali: ir-Regolamenti (KEE) Nru 2913/92 u (KE) Nru 1528/2007,

(n) fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni: ir-Regolamenti (KEE) Nru 3030/93, (KE) Nru 517/94, (KE) Nru 2368/2002, (KE) Nru 1236/2005 u (KE) Nru 1215/2009,

(o) fil-qasam tal-politika barranija, ta’ sigurtà u ta’ difiża: Ir-Regolamenti (KE) Nru 2488/2000, (KE) Nru 2580/2001, (KE) Nru 881/2002, (KE) Nru 147/2003, (KE) Nru 1210/2003, (KE) Nru 131/2004, (KE) Nru 234/2004, (KE) Nru 314/2004, (KE) Nru 872/2004, (KE) Nru 174/2005, (KE) Nru 560/2005, (KE) Nru 889/2005, (KE) Nru 1183/2005, (KE) Nru 1184/2005, (KE) Nru 305/2006, (KE) Nru 765/2006, (KE) Nru 1412/2006, (KE) Nru 329/2007, (KE) Nru 194/2008, (UE) Nru 1284/2009, (UE) Nru 356/2010, (UE) Nru 667/2010, (UE) Nru 101/2011, (UE) Nru 204/2011, (UE) Nru 270/2011, (UE) Nru 359/2011, (UE) Nru 753/2011, (UE) Nru 36/2012, (UE) Nru 267/2012 u (UE) Nru 377/2012,

(p) fil-qasam tal-istituzzjonijiet: ir-Regolament (KEE) 1/58.

2.           Id-Deċiżjonijiet li ġejjin huma emendati kif imniżżel fl-Anness:

(a) fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja: id-Deċiżjonijiet 2003/17/KE, 2005/834/KE, 2006/545/KE, 2008/971/KE u 2009/470/KE,

(b) fil-qasam tal-politika tat-trasport: id-Deċiżjonijiet 2012/22/UE u 2012/23/UE,

(c) fil-qasam tal-enerġija: Id-Deċiżjonijiet 2006/1364/KE u 2008/114/KE, Euratom,

(d) fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej: Id-Deċiżjoni 661/2010/UE,

(e) il-qasam tal-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali: Id-Deċiżjoni 96/409/PESK,

(f) fil-qasam tal-ġustizzja, tal-libertà u tas-sigurtà: Id-Deċiżjoni SCH/Com-ex (94) 28 rev.,

(g) fil-qasam tal-ambjent: Deċiżjoni 97/602/KE,

(h) fil-qasam tal-unjoni doganali: 2001/822/KE,

(i) fil-qasam tal-politika barranija, ta’ sigurtà u ta’ difiża: Id-Deċiżjoni Nru 2011/292/UE.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ soġġett għat-Trattat tal-Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, u mid-data minn meta jidħol fis-seħħ.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

                                                                       Għall-Kunsill

                                                                       Il-President

[1]               ĠU L 112, 24.4.2012, p. 10.

[2]               ĠU L 112, 24.4.2012, p. 21.

[3]               ĠU L 112, 24.4.2012, p. 95

[4]               ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1.

[5]               ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

[6]               ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

[7]               ĠU L 35, 4.2.2009, p.1.

[8]               ĠU L 272, 18.10.2011, p.1.

[9]               ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.

[10]               ĠU L 294, 10.11.2001, p. 1.

[11]               ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1.

[12]               ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1.

[13]               ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

[14]             ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.

[15]             ĠU L 328, 15.12.2009, p. 27.

[16]             ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1.

[17]             ĠU L 147, 31.5.2001, p.1.

[18]             ĠU L 146, 13.6.2003, p. 1.

[19]             ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1.

[20]             ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8.

[21]             ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.

[22]             ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206.

[23]             ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

[24]             ĠU L 156, 28.6.1969, p. 8.

[25]             ĠU L 130, 15.6.1970, p. 4.

[26]             ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8.

[27]             ĠU L 300, 14.11.2009, p.51.

[28]             ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72.

[29]             ĠU L 300, 14.11.2009, p. 88.

[30]             ĠU L 268, 12.10.2010, p. 1.

[31]             ĠU L 121, 8.5.2012, p.1.

[32]             ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.

[33]             ĠU L 310, 30.11.1996, p. 1.

[34]             ĠU L 179, 9.7.2002, p. 1.

[35]             ĠU L 66, 11.3.2003, p. 1.

[36]             ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1.

[37]             ĠU L 165, 3.7.2003, p. 1.

[38]             ĠU L 81, 19.3.2004, p.1.

[39]             ĠU L 233, 2.7.2004 p.1 u ĠU L 333M, 11.12.2008, p. 1.

[40]             ĠU L 191, 22.7.2005, p. 22.

[41]             ĠU L 403, 30.12.2006, p. 1.

[42]             ĠU L 171, 29.6.2007, p. 17.

[43]             ĠU L 97, 9.4.2008, p. 13.

[44]             ĠU L 87, 31.3.2009, p. 1.

[45]             ĠU L 87, 31.3.2009, p. 42.

[46]             ĠU L 87, 31.3.2009, p. 70.

[47]             ĠU L 347, 30.12.2011, p. 7.

[48]             ĠU L 32, 3.2.2012, p. 1.

[49]             ĠU L 65, 11.3.2011, p. 1.

[50]             ĠU L 164, 14.7.1995, p. 1.

[51]             ĠU L 160, 30.6.2000, p. 1.

[52]             ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1.

[53]             ĠU L 81, 21.3.2001, p. 1

[54]             ĠU L 399, 30.12.2006, p. 1.

[55]             ĠU L 199, 31.7.2007, p. 1.

[56]             ĠU L 324, 10.12.2007, p. 79.

[57]             ĠU L 7, 10.1.2009, p. 1.

[58]             ĠU L 342, 22.12.2009, p. 1.

[59]             ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

[60]             ĠU L 348, 31.12.2007, p.1.

[61]             ĠU L 275, 8.11.1993, p. 1.

[62]             ĠU L 67, 10.3.1994, p. 1.

[63]             ĠU L 358, 31.12.2002, p. 28.

[64]             ĠU L 200, 30.7.2005, p. 1.

[65]             ĠU L 328, 15.12.2009, p. 1.

[66]             ĠU L 287, 14.11.2000, p. 19.

[67]             ĠU L 344, 28.12.2001, p. 70.

[68]             ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.

[69]             ĠU L 24, 29.1.2003, p. 2.

[70]             ĠU L 169, 8.7.2003, p. 6.

[71]             ĠU L 21, 28.1.2004, p. 1.

[72]             ĠU L 40, 12.2.2004, p. 1.

[73]             ĠU L 55, 24.2.2004, p. 1.

[74]             ĠU L 162, 30.4.2004, p. 32.

[75]             ĠU L 29, 2.2.2005, p. 5 u ĠU L 333M, 11.12.2008, p. 1019.

[76]             ĠU L 95, 14.4.2005, p. 1 u ĠU L 159M, 13.6.2005, p. 347.

[77]             ĠU L 152, 15.6.2005, p. 1.

[78]             ĠU L 193, 23.7.2005, p. 1 u ĠU L 352M, 31.12.2008, p. 231.

[79]             ĠU L 193, 23.7.2005, p. 9 u ĠU L 352M, 31.12.2008, p. 239.

[80]             ĠU L 51, 22.2.2006, p. 1 u ĠU L 334M, 12.12.2008, p. 948.

[81]             ĠU L 134, 20.5.2006, p. 1 u ĠU L 352M, 31.12.2008, p. 432.

[82]             ĠU L 267, 27.9.2006, p. 2 u ĠU L 352M, 31.12.2008, p. 470.

[83]             ĠU L 88, 29.3.2007 p. 1 u ĠU L 352M, 31.12.2008, p. 1033.

[84]             ĠU L 66, 10.3.2008, p. 1.

[85]             ĠU L 346, 23.12.2009, p. 26.

[86]             ĠU L 105, 27.4.2010, p. 1.

[87]             ĠU L 195, 27.7.2010, p. 16.

[88]             ĠU L 31, 5.2.2011, p. 1.

[89]             ĠU L 58, 3.3.2011, p. 1.

[90]             ĠU L 76, 22.3.2011, p. 4.

[91]             ĠU L 100, 14.4.2011, p. 1.

[92]             ĠU L 199, 2.8.2011, p. 1.

[93]             ĠU L 16, 19.1.2012, p. 1.

[94]             ĠU L 88, 24.3.2012, p. 1.

[95]             ĠU L 119, 4.5.2012, p. 1.

[96]             ĠU L 17, 6.10.1958, p. 385.

[97]             ĠU L 8, 14.1.2003, p. 10.

[98]             ĠU L 312, 29.11.2005, p. 51 u ĠU L 175M, 29.6.2006, p. 90.

[99]             ĠU L 215, 5.8.2006, p. 28.

[100]             ĠU L 345, 23.12.2008, p. 83.

[101]             ĠU L 155, 18.6.2009, p. 30.

[102]             ĠU L 8, 12.1.2012, p. 1.

[103]             ĠU L 8, 12.1.2012, p. 13.

[104]            ĠU L 262, 22.9.2006, p. 1.

[105]            ĠU L 41, 15.2.2008, p. 15.

[106]            ĠU L 204, 5.8.2010, p. 1.

[107]            ĠU L 168, 6.7.1996, p. 4.

[108]            ĠU L 239, 22.9.2000, p. 463.

[109]            ĠU L 242, 4.9.1997, p. 64.

[110]            ĠU L 314, 30.11.2001, p.1.

[111]            ĠU L 141, 27.5.2011, p. 17.

ANNESS

għall-Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL

li jadatta ċerti regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-moviment liberu tal-merkanzija, il-libertà tal-moviment tal-persuni, id-dritt soċjetarju, il-politika tal-kompetizzjoni, l-agrikoltura, is-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja, il-politika tat-trasport, l-enerġija, it-tassazzjoni, l-istatistika, in-netwerks trans-Ewropej, il-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali, il-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà, l-ambjent, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet esterni, il-politika barranija, ta’ sigurtà u ta’ difiża u l-istituzzjonijiet, minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja

1. IL-MOVIMENT LIBERU TAL-MERKANZIJA

A.           VETTURI BIL-MUTUR

32009 R 0078: Ir-Regolament (KE) Nru 78/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Jannar 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-ħarsien tal-persuni mexjin u ta’ utenti vulnerabbli oħra tat-triq, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttivi 2003/102/KE u 2005/66/KE (ĠU L 35, 4.2.2009, p. 1):

Fl-Anness IV, dan li ġej jiżdied mal-punt 1.1:

“ 25 għall-Kroazja”.

B.           IL-KLASSIFIKAZZJONI, L-ITTIKKETTAR U L-IMBALLAĠĠ – SUSTANZI U TAĦLITIET

32008 R 1272: Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1):

(a) Fl-Anness III, it-Tabella 1.1 tinbidel b’din li ġejja:

“Tabella 1.1

Dikjarazzjonijiet ta’ periklu dwar il-perikli fiżiċi

H200 || Lingwa || 2.1 – Splussivi, splussivi instabbli

|| BG || Нестабилен експлозив.

|| ES || Explosivo inestable.

|| CS || Nestabilní výbušnina.

|| DA || Ustabilt eksplosiv.

|| DE || Instabil, explosiv.

|| ET || Ebapüsiv lõhkeaine.

|| EL || Ασταθή εκρηκτικά.

|| EN || Unstable explosives.

|| FR || Explosif instable.

|| GA || Pléascáin éagobhsaí.

|| HR || Nestabilni eksplozivi.

|| IT || Esplosivo instabile.

|| LV || Nestabili sprādzienbīstami materiāli.

|| LT || Nestabilios sprogios medžiagos.

|| HU || Instabil robbanóanyagok.

|| MT || Splussivi instabbli.

|| NL || Instabiele ontplofbare stof.

|| PL || Materiały wybuchowe niestabilne.

|| PT || Explosivo instável.

H200 || Lingwa || 2.1 – Splussivi, splussivi instabbli

|| RO || Exploziv instabil.

|| SK || Nestabilné výbušniny.

|| SL || Nestabilni eksplozivi.

|| FI || Epästabiili räjähde.

|| SV || Instabilt explosivt.

H201 || Lingwa || 2.1 – Splussivi, Diviżjoni 1.1

|| BG || Експлозив; опасност от масова експлозия.

|| ES || Explosivo; peligro de explosión en masa.

|| CS || Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu.

|| DA || Eksplosiv, masseeksplosionsfare.

|| DE || Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.

|| ET || Plahvatusohtlik; massiplahvatusoht.

|| EL || Εκρηκτικό·κίνδυνος μαζικής έκρηξης.

|| EN || Explosive; mass explosion hazard.

|| FR || Explosif; danger d’explosion en masse.

|| GA || Pléascach; guais mhórphléasctha.

|| HR || Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.

|| IT || Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.

|| LV || Sprādzienbīstams; masveida sprādzienbīstamība.

|| LT || Sprogios medžiagos, kelia masinio sprogimo pavojų.

|| HU || Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.

|| MT || Splussiv; periklu li jisplodu kollha f’daqqa.

|| NL || Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie.

|| PL || Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.

|| PT || Explosivo; perigo de explosão em massa.

|| RO || Exploziv; pericol de explozie în masă.

|| SK || Výbušnina, nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu.

|| SL || Eksplozivno; nevarnost eksplozije v masi.

|| FI || Räjähde; massaräjähdysvaara.

|| SV || Explosivt. Fara för mass­explosion.

H202 || Lingwa || 2.1 – Splussivi, Diviżjoni 1.2

|| BG || Експлозив; сериозна опасност от разпръскване.

|| ES || Explosivo; grave peligro de proyección.

|| CS || Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.

|| DA || Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.

|| DE || Explosiv; große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.

|| ET || Plahvatusohtlik; suur laialipaiskumisoht.

|| EL || Εκρηκτικό·σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης.

|| EN || Explosive, severe projection hazard.

|| FR || Explosif; danger sérieux de projection.

|| GA || Pléascach, guais throm teilgin.

|| HR || Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.

|| IT || Esplosivo; grave pericolo di proiezione.

|| LV || Sprādzienbīstams; augsta izmetes bīstamība.

|| LT || Sprogios medžiagos, kelia didelį išsvaidymo pavojų.

|| HU || Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.

|| MT || Splussiv, periklu serju ta’ projezzjoni.

|| NL || Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking.

|| PL || Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem.

|| PT || Explosivo, perigo grave de projecções.

|| RO || Exploziv; pericol grav de proiectare.

|| SK || Výbušnina, závažné nebezpečenstvo rozletenia úlomkov.

|| SL || Eksplozivno, velika nevarnost za nastanek drobcev.

|| FI || Räjähde; vakava sirpalevaara.

|| SV || Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken.

H203 || Lingwa || 2.1 – Splussivi, Diviżjoni 1.3

|| BG || Експлозив; опасност от пожар, взрив или разпръскване.

|| ES || Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección.

|| CS || Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi.

|| DA || Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.

|| DE || Explosiv; Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.

|| ET || Plahvatusohtlik; süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht.

|| EL || Εκρηκτικό· κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης.

|| EN || Explosive; fire, blast or projection hazard.

|| FR || Explosif; danger d’incendie, d’effet de souffle ou de projection.

|| GA || Pléascach; guais dóiteáin, phléasctha nó teilgin.

|| HR || Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.

|| IT || Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.

|| LV || Sprādzienbīstams; uguns, triecienviļņa vai izmetes bīstamība.

|| LT || Sprogios medžiagos, kelia gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojų.

|| HU || Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.

|| MT || Splussiv; periklu ta’ nar, blast jew projezzjoni.

|| NL || Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.

|| PL || Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.

|| PT || Explosivo; perigo de incêndio, sopro ou projecções.

|| RO || Exploziv; pericol de incendiu, detonare sau proiectare.

|| SK || Výbušnina, nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov.

|| SL || Eksplozivno; nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev.

|| FI || Räjähde; palo-, räjähdys- tai sirpalevaara.

|| SV || Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

H204 || Lingwa || 2.1 – Splussivi, Diviżjoni 1.4

|| BG || Опасност от пожар или разпръскване.

|| ES || Peligro de incendio o de proyección.

|| CS || Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.

|| DA || Fare for brand eller udslyngning af fragmenter.

|| DE || Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.

|| ET || Süttimis- või laialipaiskumisoht.

|| EL || Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης.

|| EN || Fire or projection hazard.

|| FR || Danger d’incendie ou de projection.

|| GA || Guais dóiteáin nó teilgin.

|| HR || Opasnost od vatre ili rasprskavanja.

|| IT || Pericolo di incendio o di proiezione.

|| LV || Uguns vai izmetes bīstamība.

|| LT || Gaisro arba išsvaidymo pavojus.

|| HU || Tűz vagy kivetés veszélye.

|| MT || Periklu ta’ nar jew ta’ projezzjoni.

|| NL || Gevaar voor brand of scherfwerking.

|| PL || Zagrożenie pożarem lub rozrzutem.

|| PT || Perigo de incêndio ou projecções.

|| RO || Pericol de incendiu sau de proiectare.

|| SK || Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov.

|| SL || Nevarnost za nastanek požara ali drobcev.

|| FI || Palo- tai sirpalevaara.

|| SV || Fara för brand eller splitter och kaststycken.

H205 || Lingwa || 2.1 – Splussivi, Diviżjoni 1.5

|| BG || Може да предизвика масова експлозия при пожар.

|| ES || Peligro de explosión en masa en caso de incendio.

|| CS || Při požáru může způsobit masivní výbuch.

|| DA || Fare for masseeksplosion ved brand.

|| DE || Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.

|| ET || Süttimise korral massiplahvatusoht.

|| EL || Κίνδυνος μαζικής έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

|| EN || May mass explode in fire.

|| FR || Danger d’explosion en masse en cas d’incendie.

|| GA || D’fhéadfadh sé go mbeadh mórphléascadh i dtine.

|| HR || U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.

|| IT || Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.

|| LV || Ugunī var masveidā eksplodēt.

|| LT || Per gaisrą gali sukelti masinį sprogimą.

|| HU || Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.

|| MT || Jista’ jisplodi f’daqqa fin-nar.

|| NL || Gevaar voor massa-explosie bij brand.

|| PL || Może wybuchać masowo w przypadku pożaru.

|| PT || Perigo de explosão em massa em caso de incêndio.

|| RO || Pericol de explozie în masă în caz de incendiu.

|| SK || Nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu pri požiari.

|| SL || Pri požaru lahko eksplodira v masi.

|| FI || Koko massa voi räjähtää tulessa.

|| SV || Fara för mass­explosion vid brand.

H220 || Lingwa || 2.2 – Gassijiet li jaqbdu, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Изключително запалим газ.

|| ES || Gas extremadamente inflamable.

|| CS || Extrémně hořlavý plyn.

|| DA || Yderst brandfarlig gas.

|| DE || Extrem entzündbares Gas.

|| ET || Eriti tuleohtlik gaas.

|| EL || Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.

|| EN || Extremely flammable gas.

|| FR || Gaz extrêmement inflammable.

|| GA || Gás fíor-inadhainte.

|| HR || Vrlo lako zapaljivi plin.

|| IT || Gas altamente infiammabile.

|| LV || Īpaši viegli uzliesmojoša gāze.

|| LT || Ypač degios dujos.

|| HU || Rendkívül tűzveszélyes gáz.

|| MT || Gass li jaqbad malajr ħafna.

|| NL || Zeer licht ontvlambaar gas.

|| PL || Skrajnie łatwopalny gaz.

|| PT || Gás extremamente inflamável.

|| RO || Gaz extrem de inflamabil.

|| SK || Mimoriadne horľavý plyn.

|| SL || Zelo lahko vnetljiv plin.

|| FI || Erittäin helposti syttyvä kaasu.

|| SV || Extremt brandfarlig gas.

H221 || Lingwa || 2.2 – Gassijiet li jaqbdu, Kategorija ta’ Periklu 2

|| BG || Запалим газ.

|| ES || Gas inflamable.

|| CS || Hořlavý plyn.

|| DA || Brandfarlig gas.

|| DE || Entzündbares Gas.

|| ET || Tuleohtlik gaas.

|| EL || Εύφλεκτο αέριο.

|| EN || Flammable gas.

|| FR || Gaz inflammable.

|| GA || Gás inadhainte.

|| HR || Zapaljivi plin.

|| IT || Gas infiammabile.

|| LV || Uzliesmojoša gāze.

|| LT || Degios dujos.

|| HU || Tűzveszélyes gáz.

|| MT || Gass li jaqbad.

|| NL || Ontvlambaar gas.

|| PL || Gaz łatwopalny.

|| PT || Gás inflamável.

|| RO || Gaz inflamabil.

|| SK || Horľavý plyn.

|| SL || Vnetljiv plin.

|| FI || Syttyvä kaasu.

|| SV || Brandfarlig gas.

H222 || Lingwa || 2.3 – Ajrusols li jaqbdu, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Изключително запалим аерозол.

|| ES || Aerosol extremadamente inflamable.

|| CS || Extrémně hořlavý aerosol.

|| DA || Yderst brandfarlig aerosol.

|| DE || Extrem entzündbares Aerosol.

|| ET || Eriti tuleohtlik aerosool.

|| EL || Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

|| EN || Extremely flammable aerosol.

|| FR || Aérosol extrêmement inflammable.

|| GA || Aerasól fíor-inadhainte.

|| HR || Vrlo lako zapaljivi aerosol.

|| IT || Aerosol altamente infiammabile.

|| LV || Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

|| LT || Ypač degus aerozolis.

|| HU || Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

|| MT || Aerosol li jaqbad malajr ħafna.

|| NL || Zeer licht ontvlambare aerosol.

|| PL || Skrajnie łatwopalny aerozol.

|| PT || Aerossol extremamente inflamável.

|| RO || Aerosol extrem de inflamabil.

|| SK || Mimoriadne horľavý aerosól.

|| SL || Zelo lahko vnetljiv aerosol.

|| FI || Erittäin helposti syttyvä aerosoli.

|| SV || Extremt brandfarlig aerosol.

H223 || Lingwa || 2.3 – Ajrusols li jaqbdu, Kategorija ta’ Periklu 2

|| BG || Запалим аерозол.

|| ES || Aerosol inflamable.

|| CS || Hořlavý aerosol.

|| DA || Brandfarlig aerosol.

|| DE || Entzündbares Aerosol.

|| ET || Tuleohtlik aerosool.

|| EL || Εύφλεκτο αερόλυμα.

|| EN || Flammable aerosol.

|| FR || Aérosol inflammable.

|| GA || Aerasól inadhainte.

|| HR || Zapaljivi aerosol.

|| IT || Aerosol infiammabile.

|| LV || Uzliesmojošs aerosols.

|| LT || Degus aerozolis.

|| HU || Tűzveszélyes aeroszol.

|| MT || Aerosol li jaqbad.

|| NL || Ontvlambare aerosol.

|| PL || Aerozol łatwopalny.

|| PT || Aerossol inflamável.

|| RO || Aerosol inflamabil.

|| SK || Horľavý aerosól.

|| SL || Vnetljiv aerosol.

|| FI || Syttyvä aerosoli.

|| SV || Brandfarlig aerosol.

H224 || Lingwa || 2.6 – Likwidi li jaqbdu, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Изключително запалими течност и пари.

|| ES || Líquido y vapores extremadamente inflamables.

|| CS || Extrémně hořlavá kapalina a páry.

|| DA || Yderst brandfarlig væske og damp.

|| DE || Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.

|| ET || Eriti tuleohtlik vedelik ja aur.

|| EL || Υγρό και ατμοί εξαιρετικά εύφλεκτα.

|| EN || Extremely flammable liquid and vapour.

H224 || Lingwa || 2.6 – Likwidi li jaqbdu, Kategorija ta’ Periklu 1

|| FR || Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.

|| GA || Leacht fíor-inadhainte agus gal fhíor-inadhainte.

|| HR || Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.

|| IT || Liquido e vapori altamente infiammabili.

|| LV || Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

|| LT || Ypač degūs skystis ir garai.

|| HU || Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz.

|| MT || Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna.

|| NL || Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.

|| PL || Skrajnie łatwopalna ciecz i pary.

|| PT || Líquido e vapor extremamente inflamáveis.

|| RO || Lichid şi vapori extrem de inflamabili.

|| SK || Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.

|| SL || Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

|| FI || Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.

|| SV || Extremt brandfarlig vätska och ånga.

H225 || Lingwa || 2.6 – Likwidi li jaqbdu, Kategorija ta’ Periklu 2

|| BG || Силно запалими течност и пари.

|| ES || Líquido y vapores muy inflamables.

|| CS || Vysoce hořlavá kapalina a páry.

|| DA || Meget brandfarlig væske og damp.

|| DE || Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

|| ET || Väga tuleohtlik vedelik ja aur.

|| EL || Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

|| EN || Highly flammable liquid and vapour.

|| FR || Liquide et vapeurs très inflammables.

|| GA || Leacht an-inadhainte agus gal an-inadhainte.

|| HR || Lako zapaljiva tekućina i para.

|| IT || Liquido e vapori facilmente infiammabili.

|| LV || Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

|| LT || Labai degūs skystis ir garai.

H225 || Lingwa || 2.6 – Likwidi li jaqbdu, Kategorija ta’ Periklu 2

|| HU || Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

|| MT || Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna.

|| NL || Licht ontvlambare vloeistof en damp.

|| PL || Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

|| PT || Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

|| RO || Lichid şi vapori foarte inflamabili.

|| SK || Veľmi horľavá kvapalina a pary.

|| SL || Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

|| FI || Helposti syttyvä neste ja höyry.

|| SV || Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 || Lingwa || 2.6 – Likwidi li jaqbdu, Kategorija ta’ Periklu 3

|| BG || Запалими течност и пари.

|| ES || Líquidos y vapores inflamables.

|| CS || Hořlavá kapalina a páry.

|| DA || Brandfarlig væske og damp.

|| DE || Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

|| ET || Tuleohtlik vedelik ja aur.

|| EL || Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

|| EN || Flammable liquid and vapour.

|| FR || Liquide et vapeurs inflammables.

|| GA || Leacht inadhainte agus gal inadhainte.

|| HR || Zapaljiva tekućina i para.

|| IT || Liquido e vapori infiammabili.

|| LV || Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

|| LT || Degūs skystis ir garai.

|| HU || Tűzveszélyes folyadék és gőz.

|| MT || Likwidu u fwar li jaqbdu.

|| NL || Ontvlambare vloeistof en damp.

|| PL || Łatwopalna ciecz i pary.

H226 || Lingwa || 2.6 – Likwidi li jaqbdu, Kategorija ta’ Periklu 3

|| PT || Líquido e vapor inflamáveis.

|| RO || Lichid şi vapori inflamabili.

|| SK || Horľavá kvapalina a pary.

|| SL || Vnetljiva tekočina in hlapi.

|| FI || Syttyvä neste ja höyry.

|| SV || Brandfarlig vätska och ånga.

H228 || Lingwa || 2.7 – Solidi li jaqbdu, Kategorija ta’ Periklu 1, 2

|| BG || Запалимо твърдо вещество.

|| ES || Sólido inflamable.

|| CS || Hořlavá tuhá látka.

|| DA || Brandfarligt fast stof.

|| DE || Entzündbarer Feststoff.

|| ET || Tuleohtlik tahke aine.

|| EL || Εύφλεκτο στερεό.

|| EN || Flammable solid.

|| FR || Matière solide inflammable.

|| GA || Solad inadhainte.

|| HR || Zapaljiva krutina.

|| IT || Solido infiammabile.

|| LV || Uzliesmojoša cieta viela.

|| LT || Degi kietoji medžiaga.

|| HU || Tűzveszélyes szilárd anyag.

|| MT || Solidu li jaqbad.

|| NL || Ontvlambare vaste stof.

|| PL || Substancja stała łatwopalna.

|| PT || Sólido inflamável.

|| RO || Solid inflamabil.

|| SK || Horľavá tuhá látka.

|| SL || Vnetljiva trdna snov.

|| FI || Syttyvä kiinteä aine.

|| SV || Brandfarligt fast ämne.

H240 || Lingwa || 2.8 – Sustanzi u Taħlitiet li Jirreaġġixxu Weħidhom, Tip A 2.15 – Perossidi Organiċi, Tip A

|| BG || Може да предизвика експлозия при нагряване.

|| ES || Peligro de explosión en caso de calentamiento.

|| CS || Zahřívání může způsobit výbuch.

|| DA || Eksplosionsfare ved opvarmning.

|| DE || Erwärmung kann Explosion verursachen.

|| ET || Kuumenemisel võib plahvatada.

|| EL || Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

|| EN || Heating may cause an explosion.

|| FR || Peut exploser sous l’effet de la chaleur.

|| GA || D’fhéadfadh téamh a bheith ina chúis le pléascadh.

|| HR || Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

|| IT || Rischio di esplosione per riscaldamento.

|| LV || Sakaršana var izraisīt eksploziju.

|| LT || Kaitinant gali sprogti.

|| HU || Hő hatására robbanhat.

|| MT || It-tisħin jista’ jikkawża splużjoni.

|| NL || Ontploffingsgevaar bij verwarming.

|| PL || Ogrzanie grozi wybuchem.

|| PT || Risco de explosão sob a acção do calor.

|| RO || Pericol de explozie în caz de încălzire.

|| SK || Zahrievanie môže spôsobiť výbuch.

|| SL || Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

|| FI || Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

|| SV || Explosivt vid uppvärmning.

H241 || Lingwa || 2.8 – Sustanzi u Taħlitiet li Jirreaġġixxu Weħidhom, Tip B 2.15 – Perossidi Organiċi, Tip B

|| BG || Може да предизвика пожар или експлозия при нагряване.

|| ES || Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.

|| CS || Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch.

|| DA || Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.

|| DE || Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.

|| ET || Kuumenemisel võib süttida või plahvatada.

|| EL || Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

|| EN || Heating may cause a fire or explosion.

|| FR || Peut s’enflammer ou exploser sous l’effet de la chaleur.

|| GA || D’fhéadfadh téamh a bheith ina chúis le dóiteán nó le pléascadh.

|| HR || Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.

|| IT || Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.

|| LV || Sakaršana var izraisīt degšanu vai eksploziju.

|| LT || Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti.

|| HU || Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat.

|| MT || It-tisħin jista’ jikkawża nar jew splużjoni.

|| NL || Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.

|| PL || Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.

|| PT || Risco de explosão ou de incêndio sob a acção do calor.

|| RO || Pericol de incendiu sau de explozie în caz de încălzire.

|| SK || Zahrievanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

|| SL || Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.

|| FI || Räjähdys- tai palovaarallinen kuumennettaessa.

|| SV || Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.

H242 || Lingwa || 2.8 – Sustanzi u Taħlitiet li Jirreaġġixxu Weħidhom, Tipi Ċ, D, E, F 2.15 – Perossidi Organiċi, Tipi Ċ, D, E, F

|| BG || Може да предизвика пожар при нагряване.

|| ES || Peligro de incendio en caso de calentamiento.

|| CS || Zahřívání může způsobit požár.

|| DA || Brandfare ved opvarmning.

|| DE || Erwärmung kann Brand verursachen.

|| ET || Kuumenemisel võib süttida.

|| EL || Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

|| EN || Heating may cause a fire.

|| FR || Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur.

|| GA || D’fhéadfadh téamh a bheith ina chúis le dóiteán.

|| HR || Zagrijavanje može uzrokovati požar.

|| IT || Rischio d’incendio per riscaldamento.

|| LV || Sakaršana var izraisīt degšanu.

|| LT || Kaitinant gali sukelti gaisrą.

|| HU || Hő hatására meggyulladhat.

|| MT || It-tisħin jista’ jikkawża nar.

|| NL || Brandgevaar bij verwarming.

|| PL || Ogrzanie może spowodować pożar.

|| PT || Risco de incêndio sob a acção do calor.

|| RO || Pericol de incendiu în caz de încălzire.

|| SK || Zahrievanie môže spôsobiť požiar.

|| SL || Segrevanje lahko povzroči požar.

|| FI || Palovaarallinen kuumennettaessa.

|| SV || Brandfarligt vid uppvärmning.

H250 || Lingwa || 2.9 – Likwidi Piroforiċi, Kategorija ta’ Periklu 1 2.10 – Solidi Piroforiċi, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Самозапалва се при контакт с въздух.

|| ES || Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

|| CS || Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.

|| DA || Selvantænder ved kontakt med luft.

|| DE || Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.

|| ET || Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest.

|| EL || Αυταναφλέγεται εάν εκτεθεί στον αέρα.

|| EN || Catches fire spontaneously if exposed to air.

|| FR || S’enflamme spontanément au contact de l’air.

|| GA || Téann trí thine go spontáineach má nochtar don aer.

|| HR || Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.

|| IT || Spontaneamente infiammabile all'aria.

|| LV || Spontāni aizdegas saskarē ar gaisu.

|| LT || Veikiami oro savaime užsidega.

|| HU || Levegővel érintkezve önmagától meggyullad.

|| MT || Jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja.

|| NL || Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.

|| PL || Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

|| PT || Risco de inflamação espontânea em contacto com o ar.

|| RO || Se aprinde spontan, în contact cu aerul.

|| SK || Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti.

|| SL || Samodejno se vžge na zraku.

|| FI || Syttyy itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.

|| SV || Spontanantänder vid kontakt med luft.

H251 || Lingwa || 2.11 –  Sustanzi u Taħlitiet li Jisħnu Weħidhom, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Самонагряващо се: може да се запали.

|| ES || Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.

|| CS || Samovolně se zahřívá: může se vznítit.

|| DA || Selvopvarmende, kan selvantænde.

|| DE || Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.

|| ET || Isekuumenev, võib süttida.

|| EL || Αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί.

|| EN || Self-heating: may catch fire.

|| FR || Matière auto-échauffante; peut s’enflammer.

|| GA || Féintéamh: d’fhéadfadh sé dul trí thine.

|| HR || Samozagrijavanje; može se zapaliti.

|| IT || Autoriscaldante; può infiammarsi.

|| LV || Pašsasilstošs; var aizdegties.

|| LT || Savaime kaistančios, gali užsidegti.

|| HU || Önmelegedő: meggyulladhat.

|| MT || Jisħon waħdu: jista’ jieħu n-nar.

|| NL || Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.

|| PL || Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.

|| PT || Susceptível de auto-aquecimento: risco de inflamação.

|| RO || Se autoîncălzeşte, pericol de aprindere.

|| SK || Samovoľne sa zahrieva; môže sa vznietiť.

|| SL || Samosegrevanje: lahko povzroči požar.

|| FI || Itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.

|| SV || Självupphettande. Kan börja brinna.

H252 || Lingwa || 2.11 –  Sustanzi u Taħlitiet li Jisħnu Weħidhom, Kategorija ta’ Periklu 2

|| BG || Самонагряващо се в големи количества; може да се запали.

|| ES || Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.

|| CS || Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit.

|| DA || Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.

|| DE || In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.

|| ET || Suurtes kogustes isekuumenev, võib süttida.

|| EL || Σε μεγάλες ποσότητες αυτοθερμαίνεται: μπορεί να αναφλεγεί.

|| EN || Self-heating in large quantities; may catch fire.

|| FR || Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s’enflammer.

|| GA || Féintéamh ina mhórchainníochtaí; d’fhéadfadh sé dul trí thine.

|| HR || Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.

|| IT || Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.

|| LV || Lielos apjomos pašsasilstošs; var aizdegties.

|| LT || Laikant dideliais kiekiais savaime kaista, gali užsidegti.

|| HU || Nagy mennyiségben önmelegedő; meggyulladhat.

|| MT || Jisħon waħdu fi kwantitajiet kbar; jista’ jieħu n-nar.

|| NL || In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.

|| PL || Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.

|| PT || Susceptível de auto-aquecimento em grandes quantidades: risco de inflamação.

|| RO || Se autoîncălzeşte, în cantităţi mari pericol de aprindere.

|| SK || Vo veľkých množstvách sa samovoľne zahrieva; môže sa vznietiť.

|| SL || Samosegrevanje v velikih količinah; lahko povzroči požar.

|| FI || Suurina määrinä itsestään kuumeneva; voi syttyä palamaan.

|| SV || Självupphettande i stora mängder. Kan börja brinna.

H260 || Lingwa || 2.12 –  Sustanzi u Taħlitiet li jtajru gassijiet li jaqbdu meta jiġu f’kuntatt mal-ilma, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят.

|| ES || En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.

|| CS || Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit.

|| DA || Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.

|| DE || In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.

|| ET || Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida.

|| EL || Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν.

|| EN || In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.

|| FR || Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.

|| GA || I dteagmháil le huisce scaoiltear gáis inadhainte a d'fhéadfadh uathadhaint.

|| HR || U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.

|| IT || A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.

|| LV || Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kas var spontāni aizdegties.

|| LT || Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti.

|| HU || Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.

|| MT || Meta jmiss mal-ilma jerħi gassijiet li jaqbdu li jistgħu jieħdu n-nar spontanjament.

H260 || Lingwa || 2.12 –  Sustanzi u Taħlitiet li jtajru gassijiet li jaqbdu meta jiġu f’kuntatt mal-ilma, Kategorija ta’ Periklu 1

|| NL || In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.

|| PL || W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.

|| PT || Em contacto com a água liberta gases que se podem inflamar espontaneamente.

|| RO || În contact cu apa degajă gaze inflamabile care se pot aprinde spontan.

|| SK || Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu spontánne zapáliť.

|| SL || V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo.

|| FI || Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa.

|| SV || Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.

H261 || Lingwa || 2.12 –  Sustanzi u Taħlitiet li jtajru gassijiet li jaqbdu meta jiġu f’kuntatt mal-ilma, Kategoriji ta’ Periklu 2 u 3

|| BG || При контакт с вода отделя запалими газове.

|| ES || En contacto con el agua desprende gases inflamables.

|| CS || Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.

|| DA || Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.

|| DE || In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.

|| ET || Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase.

|| EL || Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια.

|| EN || In contact with water releases flammable gases.

|| FR || Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.

|| GA || I dteagmháil le huisce scaoiltear gáis inadhainte.

|| HR || U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.

|| IT || A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.

|| LV || Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošu gāzi.

|| LT || Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas

|| HU || Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.

|| MT || Meta jmiss mal-ilma jerħi gassijiet li jaqbdu.

|| NL || In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.

|| PL || W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.

|| PT || Em contacto com a água liberta gases inflamáveis.

|| RO || În contact cu apa degajă gaze inflamabile.

|| SK || Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny.

|| SL || V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini.

|| FI || Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa.

|| SV || Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.

H270 || Lingwa || 2.4 – Gassijiet li Jaqbdu, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Може да предивзика или усили пожар; окислител.

|| ES || Puede provocar o agravar un incendio; comburente.

|| CS || Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.

|| DA || Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.

|| DE || Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.

|| ET || Võib põhjustada süttimise või soodustada põlemist; oksüdeerija.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά· οξειδωτικό.

|| EN || May cause or intensify fire; oxidiser.

|| FR || Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le tine nó cur le tine; ocsaídeoir.

|| HR || Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.

|| IT || Può provocare o aggravare un incendio; comburente.

|| LV || Var izraisīt vai pastiprināt degšanu, oksidētājs.

|| LT || Gali sukelti arba padidinti gaisrą, oksidatorius.

|| HU || Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.

|| MT || Jista’ jikkawża jew iżid in-nar; ossidant.

|| NL || Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.

|| PL || Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.

|| PT || Pode provocar ou agravar incêndios; comburente.

|| RO || Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant.

|| SK || Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

|| SL || Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov.

|| FI || Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää tulipaloa; hapettava.

|| SV || Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.

H271 || Lingwa || 2.13 – Likwidi Ossidanti, Kategorija ta’ Periklu 1 2.14 – Solidi Ossidanti, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител.

|| ES || Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.

|| CS || Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

|| DA || Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.

|| DE || Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.

|| ET || Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev oksüdeerija.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό.

|| EN || May cause fire or explosion; strong oxidiser.

|| FR || Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le tine nó le pléascadh; an‑ocsaídeoir.

|| HR || Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.

|| IT || Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.

|| LV || Var izraisīt degšanu vai eksploziju, oksidētājs.

|| LT || Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.

|| HU || Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.

|| MT || Jista’ jikkawża nar jew splużjoni; ossidant qawwi.

|| NL || Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.

|| PL || Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.

|| PT || Risco de incêndio ou de explosão; muito comburente.

|| RO || Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

|| SK || Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.

|| SL || Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.

|| FI || Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava.

|| SV || Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

H272 || Lingwa || 2.13 – Likwidi Ossidanti, Kategorija ta’ Periklu 2, 3 2.14 – Solidi Ossidanti, Kategorija ta’ Periklu 2, 3

|| BG || Може да усили пожара; окислител.

|| ES || Puede agravar un incendio; comburente.

|| CS || Může zesílit požár; oxidant.

|| DA || Kan forstærke brand, brandnærende.

|| DE || Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

|| ET || Võib soodustada põlemist; oksüdeerija.

|| EL || Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό.

|| EN || May intensify fire; oxidiser.

|| FR || Peut aggraver un incendie; comburant.

|| GA || D’fhéadfadh sé cur le tine; ocsaídeoir.

|| HR || Može pojačati požar; oksidans.

|| IT || Può aggravare un incendio; comburente.

|| LV || Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.

|| LT || Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.

|| HU || Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

|| MT || Jista’ jżid in-nar; ossidant.

|| NL || Kan brand bevorderen; oxiderend.

|| PL || Może intensyfikować pożar; utleniacz.

|| PT || Pode agravar incêndios; comburente.

|| RO || Poate agrava un incendiu; oxidant.

|| SK || Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.

|| SL || Lahko okrepi požar; oksidativna snov.

|| FI || Voi edistää tulipaloa; hapettava.

|| SV || Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H280 || Lingwa || 2.5 –  Gassijiet taħt pressjoni:           Gass kompressat           Gass likwifikat           Gass maħlul

|| BG || Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.

|| ES || Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

|| CS || Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

|| DA || Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

|| DE || Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.

|| ET || Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.

|| EL || Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί, μπορεί να εκραγεί.

|| EN || Contains gas under pressure; may explode if heated.

|| FR || Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

|| GA || Gás istigh ann, faoi bhrú; d’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear.

|| HR || Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

|| IT || Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

|| LV || Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.

|| LT || Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

|| HU || Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

|| MT || Fih gass taħt pressjoni; jista’ jisplodi jekk jissaħħan.

|| NL || Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

|| PL || Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

|| PT || Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.

|| RO || Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

|| SK || Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

|| SL || Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

|| FI || Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

|| SV || Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H281 || Lingwa || 2.5 – Gassijiet taħt pressjoni: Gass likwifikat imkessaħ

|| BG || Съдържа охладен газ; може да причини криогенни изгаряния или наранявания.

|| ES || Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.

|| CS || Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.

|| DA || Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.

|| DE || Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder ‑Verletzungen verursachen.

|| ET || Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada külmapõletusi või ‑kahjustusi.

|| EL || Περιέχει αέριο υπό ψύξη· μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους ή τραυματισμούς.

|| EN || Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury.

|| FR || Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques.

|| GA || Gás cuisnithe istigh ann; d’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le dónna crióigineacha nó le díobháil chrióigineach.

|| HR || Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.

|| IT || Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.

|| LV || Satur atdzesētu gāzi; var radīt kriogēnus apdegumus vai ievainojumus.

|| LT || Turi atšaldytų dujų, gali sukelti kriogeninius nušalimus arba pažeidimus.

|| HU || Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.

|| MT || Fih gass imkessaħ; jista’ jikkawża ħruq jew dannu minn temperaturi baxxi.

|| NL || Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.

|| PL || Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

|| PT || Contém gás refrigerado; pode provocar queimaduras ou lesões criogénicas.

H281 || Lingwa || 2.5 – Gassijiet taħt pressjoni: Gass likwifikat imkessaħ

|| RO || Conţine un gaz răcit; poate cauza arsuri sau leziuni criogenice.

|| SK || Obsahuje schladený plyn; môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo poranenia.

|| SL || Vsebuje ohlajen utekočinjen plin; lahko povzroči ozebline ali poškodbe.

|| FI || Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman.

|| SV || Innehåller kyld gas. Kan orsaka svåra köldskador.

H290 || Lingwa || 2.16 – Korrużiv għall-metalli, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Може да бъде корозивно за металите.

|| ES || Puede ser corrosivo para los metales.

|| CS || Může být korozivní pro kovy.

|| DA || Kan ætse metaller.

|| DE || Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

|| ET || Võib söövitada metalle.

|| EL || Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

|| EN || May be corrosive to metals.

|| FR || Peut être corrosif pour les métaux.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith creimneach do mhiotail

|| HR || Može nagrizati metale.

|| IT || Può essere corrosivo per i metalli.

|| LV || Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

|| LT || Gali ėsdinti metalus.

|| HU || Fémekre korrozív hatású lehet.

|| MT || Jista’ jkun korrużiv għall-metalli.

|| NL || Kan bijtend zijn voor metalen.

|| PL || Może powodować korozję metali.

|| PT || Pode ser corrosivo para os metais.

|| RO || Poate fi corosiv pentru metale.

|| SK || Môže byť korozívna pre kovy.

|| SL || Lahko je jedko za kovine.

|| FI || Voi syövyttää metalleja.

|| SV || Kan vara korrosivt för metaller.’

(b) Fl-Anness III, it-Tabella 1.2 tinbidel b’din li ġejja:

“Tabella 1.2 Dikjarazzjonijiet ta’ periklu dwar il-perikli għas-saħħa

H300 || Lingwa || 3.1 –  Tossiċità akuta (orali), Kategorija ta’ Periklu 1, 2

|| BG || Смъртоносeн при поглъщане.

|| ES || Mortal en caso de ingestión.

|| CS || Při požití může způsobit smrt.

|| DA || Livsfarlig ved indtagelse.

|| DE || Lebensgefahr bei Verschlucken.

|| ET || Allaneelamisel surmav.

|| EL || Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.

|| EN || Fatal if swallowed.

|| FR || Mortel en cas d’ingestion.

|| GA || Marfach má shlogtar.

|| HR || Smrtonosno ako se proguta.

|| IT || Letale se ingerito.

|| LV || Norijot iestājas nāve.

|| LT || Mirtina prarijus.

|| HU || Lenyelve halálos.

|| MT || Fatali jekk jinbela’.

|| NL || Dodelijk bij inslikken.

|| PL || Połknięcie grozi śmiercią.

|| PT || Mortal por ingestão.

|| RO || Mortal în caz de înghiţire.

|| SK || Smrteľný po požití.

|| SL || Smrtno pri zaužitju.

|| FI || Tappavaa nieltynä.

|| SV || Dödligt vid förtäring.

H301 || Lingwa || 3.1 –  Tossiċità akuta (orali), Kategorija ta’ Periklu 3

|| BG || Токсичен при поглъщане.

|| ES || Tóxico en caso de ingestión.

|| CS || Toxický při požití.

|| DA || Giftig ved indtagelse.

|| DE || Giftig bei Verschlucken.

|| ET || Allaneelamisel mürgine.

|| EL || Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

|| EN || Toxic if swallowed.

|| FR || Toxique en cas d’ingestion.

|| GA || Tocsaineach má shlogtar.

|| HR || Otrovno ako se proguta.

|| IT || Tossico se ingerito.

|| LV || Toksisks, ja norij.

|| LT || Toksiška prarijus.

|| HU || Lenyelve mérgező.

|| MT || Tossiku jekk jinbela’.

|| NL || Giftig bij inslikken.

|| PL || Działa toksycznie po połknięciu.

|| PT || Tóxico por ingestão.

|| RO || Toxic în caz de înghiţire.

|| SK || Toxický po požití.

|| SL || Strupeno pri zaužitju.

|| FI || Myrkyllistä nieltynä.

|| SV || Giftigt vid förtäring.

H302 || Lingwa || 3.1 –  Tossiċità akuta (orali), Kategorija ta’ Periklu 4

|| BG || Вреден при поглъщане.

|| ES || Nocivo en caso de ingestión.

|| CS || Zdraví škodlivý při požití.

|| DA || Farlig ved indtagelse.

|| DE || Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

|| ET || Allaneelamisel kahjulik.

|| EL || Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

|| EN || Harmful if swallowed.

|| FR || Nocif en cas d’ingestion.

|| GA || Díobhálach má shlogtar.

|| HR || Štetno ako se proguta.

|| IT || Nocivo se ingerito.

|| LV || Kaitīgs, ja norij.

|| LT || Kenksminga prarijus.

|| HU || Lenyelve ártalmas.

|| MT || Jagħmel il-ħsara jekk jinbela’.

|| NL || Schadelijk bij inslikken.

|| PL || Działa szkodliwie po połknięciu.

|| PT || Nocivo por ingestão.

|| RO || Nociv în caz de înghiţire.

|| SK || Škodlivý po požití.

|| SL || Zdravju škodljivo pri zaužitju.

|| FI || Haitallista nieltynä.

|| SV || Skadligt vid förtäring.

H304 || Lingwa || 3.10 – Periklu ta’ aspirazzjoni, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

|| ES || Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

|| CS || Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

|| DA || Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

|| DE || Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

|| ET || Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

|| EN || May be fatal if swallowed and enters airways.

|| FR || Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith marfach má shlogtar é agus má théann sé isteach sna haerbhealaí.

|| HR || Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

|| HU || Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

|| IT || Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

|| LV || Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.

|| LT || Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

|| MT || Jista’ jkun fatali jekk jinbela’ u jidħol fil-pajpijiet tan-nifs.

|| NL || Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

|| PL || Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

|| PT || Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

|| RO || Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.

|| SK || Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

|| SL || Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

|| FI || Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

|| SV || Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H310 || Lingwa || 3.1 –  Tossiċità akuta (dermali), Kategorija ta’ Periklu 1, 2

|| BG || Смъртоносeн при контакт с кожата.

|| ES || Mortal en contacto con la piel.

|| CS || Při styku s kůží může způsobit smrt.

|| DA || Livsfarlig ved hudkontakt.

|| DE || Lebensgefahr bei Hautkontakt.

|| ET || Nahale sattumisel surmav.

|| EL || Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.

|| EN || Fatal in contact with skin.

|| FR || Mortel par contact cutané.

|| GA || Marfach i dteagmháil leis an gcraiceann.

|| HR || Smrtonosno u dodiru s kožom.

|| HU || Bőrrel érintkezve halálos.

|| IT || Letale per contatto con la pelle.

|| LV || Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve.

|| LT || Mirtina susilietus su oda.

|| MT || Fatali jekk imiss mal-ġilda.

|| NL || Dodelijk bij contact met de huid.

|| PL || Grozi śmiercią w kontacie ze skórą.

|| PT || Mortal em contacto com a pele.

|| RO || Mortal în contact cu pielea.

|| SK || Smrteľný pri kontakte s pokožkou.

|| SL || Smrtno v stiku s kožo.

|| FI || Tappavaa joutuessaan iholle.

|| SV || Dödligt vid hudkontakt.

H311 || Lingwa || 3.1 –  Tossiċità akuta (dermali), Kategorija ta’ Periklu 3

|| BG || Токсичен при контакт с кожата.

|| ES || Tóxico en contacto con la piel.

|| CS || Toxický při styku s kůží.

|| DA || Giftig ved hudkontakt.

|| DE || Giftig bei Hautkontakt.

H311 || Lingwa || 3.1 –  Tossiċità akuta (dermali), Kategorija ta’ Periklu 3

|| ET || Nahale sattumisel mürgine.

|| EL || Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

|| EN || Toxic in contact with skin.

|| FR || Toxique par contact cutané.

|| GA || Tocsaineach i dteagmháil leis an gcraiceann.

|| HR || Otrovno u dodiru s kožom.

|| IT || Tossico per contatto con la pelle.

|| LV || Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.

|| LT || Toksiška susilietus su oda.

|| HU || Bőrrel érintkezve mérgező.

|| MT || Tossiku meta jmiss mal-ġilda.

|| NL || Giftig bij contact met de huid.

|| PL || Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

|| PT || Tóxico em contacto com a pele.

|| RO || Toxic în contact cu pielea.

|| SK || Toxický pri kontakte s pokožkou.

|| SL || Strupeno v stiku s kožo.

|| FI || Myrkyllistä joutuessaan iholle.

|| SV || Giftigt vid hudkontakt.

H312 || Lingwa || 3.1 –  Tossiċità akuta (dermali), Kategorija ta’ Periklu 4

|| BG || Вреден при контакт с кожата.

|| ES || Nocivo en contacto con la piel.

|| CS || Zdraví škodlivý při styku s kůží.

|| DA || Farlig ved hudkontakt.

|| DE || Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

|| ET || Nahale sattumisel kahjulik.

|| EL || Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

|| EN || Harmful in contact with skin.

|| FR || Nocif par contact cutané.

|| GA || Díobhálach i dteagmháil leis an gcraiceann.

H312 || Lingwa || 3.1 –  Tossiċità akuta (dermali), Kategorija ta’ Periklu 4

|| HR || Štetno u dodiru s kožom.

|| IT || Nocivo per contatto con la pelle.

|| LV || Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

|| LT || Kenksminga susilietus su oda.

|| HU || Bőrrel érintkezve ártalmas.

|| MT || Jagħmel il-ħsara meta jmiss mal-ġilda.

|| NL || Schadelijk bij contact met de huid.

|| PL || Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

|| PT || Nocivo em contacto com a pele.

|| RO || Nociv în contact cu pielea.

|| SK || Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

|| SL || Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

|| FI || Haitallista joutuessaan iholle.

|| SV || Skadligt vid hudkontakt.

H314 || Lingwa || 3.2 –  Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda, Kategorija ta’ Periklu 1A, 1B, 1C

|| BG || Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

|| ES || Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

|| CS || Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

|| DA || Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

|| DE || Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

|| ET || Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

|| EL || Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

|| EN || Causes severe skin burns and eye damage.

|| FR || Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

|| GA || Ina chúis le dónna tromchúiseacha craicinn agus le damáiste don tsúil.

|| HR || Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

|| IT || Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

|| LV || Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

|| LT || Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H314 || Lingwa || 3.2 –  Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda, Kategorija ta’ Periklu 1A, 1B, 1C

|| HU || Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

|| MT || Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.

|| NL || Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

|| PL || Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

|| PT || Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

|| RO || Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

|| SK || Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

|| SL || Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

|| FI || Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

|| SV || Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 || Lingwa || 3.2 –  Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda, Kategorija ta’ Periklu 2

|| BG || Предизвиква дразнене на кожата.

|| ES || Provoca irritación cutánea.

|| CS || Dráždí kůži.

|| DA || Forårsager hudirritation.

|| DE || Verursacht Hautreizungen.

|| ET || Põhjustab nahaärritust.

|| EL || Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

|| EN || Causes skin irritation.

|| FR || Provoque une irritation cutanée.

|| GA || Ina chúis le greannú craicinn.

|| HR || Nadražuje kožu.

|| IT || Provoca irritazione cutanea.

|| LV || Kairina ādu.

|| LT || Dirgina odą.

|| HU || Bőrirritáló hatású.

|| MT || Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

|| NL || Veroorzaakt huidirritatie.

|| PL || Działa drażniąco na skórę.

|| PT || Provoca irritação cutânea.

|| RO || Provoacă iritarea pielii.

H315 || Lingwa || 3.2 –  Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda, Kategorija ta’ Periklu 2

|| SK || Dráždi kožu.

|| SL || Povzroča draženje kože.

|| FI || Ärsyttää ihoa.

|| SV || Irriterar huden.

H317 || Lingwa || 3.4 – Sensitizzazzjoni – Ġilda, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Може да причини алергична кожна реакция.

|| ES || Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

|| CS || Může vyvolat alergickou kožní reakci.

|| DA || Kan forårsage allergisk hudreaktion.

|| DE || Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

|| ET || Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

|| EN || May cause an allergic skin reaction.

|| FR || Peut provoquer une allergie cutanée.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach craicinn.

|| HR || Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

|| IT || Può provocare una reazione allergica cutanea.

|| LV || Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

|| LT || Gali sukelti alerginę odos reakciją.

|| HU || Allergiás bőrreakciót válthat ki.

|| MT || Jista’ jikkawża reazzjoni allerġika tal-ġilda.

|| NL || Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

|| PL || Może powodować reakcję alergiczną skóry.

|| PT || Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

|| RO || Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

|| SK || Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

|| SL || Lahko povzroči alergijski odziv kože.

|| FI || Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

|| SV || Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 || Lingwa || 3.3 –  Ħsara gravi lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Предизвиква сериозно увреждане на очите.

|| ES || Provoca lesiones oculares graves.

|| CS || Způsobuje vážné poškození očí.

|| DA || Forårsager alvorlig øjenskade.

|| DE || Verursacht schwere Augenschäden.

|| ET || Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

|| EL || Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

|| EN || Causes serious eye damage.

|| FR || Provoque des lésions oculaires graves.

|| GA || Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.

|| HR || Uzrokuje teške ozljede oka.

|| IT || Provoca gravi lesioni oculari.

|| LV || Izraisa nopietnus acu bojājumus.

|| LT || Smarkiai pažeidžia akis.

|| HU || Súlyos szemkárosodást okoz.

|| MT || Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

|| NL || Veroorzaakt ernstig oogletsel.

|| PL || Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

|| PT || Provoca lesões oculares graves.

|| RO || Provoacă leziuni oculare grave.

|| SK || Spôsobuje vážne poškodenie očí.

|| SL || Povzroča hude poškodbe oči.

|| FI || Vaurioittaa vakavasti silmiä.

|| SV || Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 || Lingwa || 3.3 – Ħsara gravi lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn, Kategorija ta’ Periklu 2

|| BG || Предизвиква сериозно дразнене на очите.

|| ES || Provoca irritación ocular grave.

|| CS || Způsobuje vážné podráždění očí.

|| DA || Forårsager alvorlig øjenirritation.

|| DE || Verursacht schwere Augenreizung.

|| ET || Põhjustab tugevat silmade ärritust.

|| EL || Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

|| EN || Causes serious eye irritation.

|| FR || Provoque une sévère irritation des yeux.

|| GA || Ina chúis le greannú tromchúiseach don tsúil.

|| HR || Uzrokuje jako nadraživanje oka.

|| IT || Provoca grave irritazione oculare.

|| LV || Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

|| LT || Sukelia smarkų akių dirginimą.

|| HU || Súlyos szemirritációt okoz.

|| MT || Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

|| NL || Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

|| PL || Działa drażniąco na oczy.

|| PT || Provoca irritação ocular grave.

|| RO || Provoacă o iritare gravă a ochilor.

|| SK || Spôsobuje vážne podráždenie očí.

|| SL || Povzroča hudo draženje oči.

|| FI || Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

|| SV || Orsakar allvarlig ögonirritation.

H330 || Lingwa || 3.1 – Tossiċità akuta (bin-nifs), Kategorija ta’ Periklu 1, 2

|| BG || Смъртоносен при вдишване.

|| ES || Mortal en caso de inhalación.

|| CS || Při vdechování může způsobit smrt.

|| DA || Livsfarlig ved indånding.

|| DE || Lebensgefahr bei Einatmen.

|| ET || Sissehingamisel surmav.

|| EL || Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

|| EN || Fatal if inhaled.

|| FR || Mortel par inhalation.

|| GA || Marfach má ionanálaítear.

|| HR || Smrtonosno ako se udiše.

|| IT || Letale se inalato.

|| LV || Ieelpojot, iestājas nāve.

|| LT || Mirtina įkvėpus.

|| HU || Belélegezve halálos.

|| MT || Fatali jekk jinxtamm.

|| NL || Dodelijk bij inademing.

|| PL || Wdychanie grozi śmiercią.

|| PT || Mortal por inalação.

|| RO || Mortal în caz de inhalare.

|| SK || Smrteľný pri vdýchnutí.

|| SL || Smrtno pri vdihavanju.

|| FI || Tappavaa hengitettynä.

|| SV || Dödligt vid inandning.

H331 || Lingwa || 3.1 – Tossiċità akuta (bin-nifs), Kategorija ta’ Periklu 3

|| BG || Токсичен при вдишване.

|| ES || Tóxico en caso de inhalación.

|| CS || Toxický při vdechování.

|| DA || Giftig ved indånding.

|| DE || Giftig bei Einatmen.

|| ET || Sissehingamisel mürgine.

|| EL || Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.

|| EN || Toxic if inhaled.

|| FR || Toxique par inhalation.

|| GA || Tocsaineach má ionanálaítear.

|| HR || Otrovno ako se udiše.

|| IT || Tossico se inalato.

|| LV || Toksisks ieelpojot.

|| LT || Toksiška įkvėpus.

|| HU || Belélegezve mérgező.

|| MT || Tossiku jekk jinxtamm.

|| NL || Giftig bij inademing.

|| PL || Działa toksycznie w następstwie wdychania.

|| PT || Tóxico por inalação.

|| RO || Toxic în caz de inhalare.

|| SK || Toxický pri vdýchnutí.

|| SL || Strupeno pri vdihavanju.

|| FI || Myrkyllistä hengitettynä.

|| SV || Giftigt vid inandning.

H332 || Lingwa || 3.1 – Tossiċità akuta (bin-nifs), Kategorija ta’ Periklu 4

|| BG || Вреден при вдишване.

|| ES || Nocivo en caso de inhalación.

|| CS || Zdraví škodlivý při vdechování.

|| DA || Farlig ved indånding.

|| DE || Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

|| ET || Sissehingamisel kahjulik.

|| EL || Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

|| EN || Harmful if inhaled.

|| FR || Nocif par inhalation.

|| GA || Díobhálach má ionanálaítear.

|| HR || Štetno ako se udiše.

|| IT || Nocivo se inalato.

|| LV || Kaitīgs ieelpojot.

|| LT || Kenksminga įkvėpus.

|| HU || Belélegezve ártalmas.

|| MT || Jagħmel il-ħsara jekk jinxtamm.

|| NL || Schadelijk bij inademing.

|| PL || Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

|| PT || Nocivo por inalação.

|| RO || Nociv în caz de inhalare.

|| SK || Škodlivý pri vdýchnutí.

|| SL || Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

|| FI || Haitallista hengitettynä.

|| SV || Skadligt vid inandning.

H334 || Lingwa || 3.4 – Sensitizzazzjoni – Respir., Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.

|| ES || Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

|| CS || Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

|| DA || Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

|| DE || Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

|| ET || Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

|| EN || May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

|| FR || Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le siomptóim ailléirge nó asma nó le deacrachtaí análaithe má ionanálaítear é.

|| HR || Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.

|| IT || Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

|| LV || Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.

|| LT || Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.

|| HU || Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

|| MT || Jista’ jikkawża sintomi ta’ allerġija jew ta’ ażma jew diffikultajiet biex jittieħed in-nifs jekk jinxtamm.

|| NL || Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

|| PL || Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H334 || Lingwa || 3.4 – Sensitizzazzjoni – Respir., Kategorija ta’ Periklu 1

|| PT || Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

|| RO || Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare.

|| SK || Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

|| SL || Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

|| FI || Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

|| SV || Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H335 || Lingwa || 3.8 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment wieħed, Kategorija ta’ Periklu 3, Irritazzjoni fil-passaġġ tan-nifs

|| BG || Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

|| ES || Puede irritar las vías respiratorias.

|| CS || Může způsobit podráždění dýchacích cest.

|| DA || Kan forårsage irritation af luftvejene.

|| DE || Kann die Atemwege reizen.

|| ET || Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

|| EN || May cause respiratory irritation.

|| FR || Peut irriter les voies respiratoires.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le greannú riospráide

|| HR || Može nadražiti dišni sustav.

|| IT || Può irritare le vie respiratorie.

|| LV || Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

|| LT || Gali dirginti kvėpavimo takus.

|| HU || Légúti irritációt okozhat.

|| MT || Jista’ jikkawża irritazzjoni respiratorja.

|| NL || Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

|| PL || Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

|| PT || Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H335 || Lingwa || 3.8 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment wieħed, Kategorija ta’ Periklu 3, Irritazzjoni fil-passaġġ tan-nifs

|| RO || Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

|| SK || Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

|| SL || Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

|| FI || Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

|| SV || Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336 || Lingwa || 3.8 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment wieħed, Kategorija ta’ Periklu 3, Narkożi

|| BG || Може да предизвика сънливост или световъртеж.

|| ES || Puede provocar somnolencia o vértigo.

|| CS || Může způsobit ospalost nebo závratě.

|| DA || Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

|| DE || Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

|| ET || Võib põhjustada unisust või peapööritust.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

|| EN || May cause drowsiness or dizziness.

|| FR || Peut provoquer somnolence ou vertiges.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le codlatacht nó le meadhrán.

|| HR || Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

|| IT || Può provocare sonnolenza o vertigini.

|| LV || Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

|| LT || Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

|| HU || Álmosságot vagy szédülést okozhat.

|| MT || Jista’ jikkawża ħedla jew sturdament.

|| NL || Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

|| PL || Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

|| PT || Pode provocar sonolência ou vertigens.

|| RO || Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

|| SK || Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

|| SL || Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

|| FI || Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

|| SV || Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H340 || Lingwa || 3.5 – Mutaġenità taċ-ċelloli ġerminali, Kategorija ta’ Periklu 1A, 1B

|| BG || Може да причини генетични дефекти < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Puede provocar defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía >.

|| CS || Může vyvolat genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Võib põhjustada geneetilisi defekte <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα < αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης >.

|| EN || May cause genetic defects <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Peut induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le héalanga géiniteacha <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Može izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Var izraisīt ģenētiskus bojājumus <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

H340 || Lingwa || 3.5 – Mutaġenità taċ-ċelloli ġerminali, Kategorija ta’ Periklu 1A, 1B

|| LT || Gali sukelti genetinius defektus <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

|| HU || Genetikai károsodást okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Jista’ jikkawża difetti ġenetiċi <semmi l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun ippruvat b’mod konklużiv li l-ebda mod ta’ espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

|| PT || Pode provocar anomalias genéticas <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Poate provoca anomalii genetice <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Môže spôsobovať genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Lahko povzroči genetske okvare <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Saattaa aiheuttaa perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Kan orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H341 || Lingwa || 3.5 – Mutaġenità taċ-ċelloli ġerminali, Kategorija ta’ Periklu 2

|| BG || Предполага се, че причинява генетични дефекти < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Se sospecha que provoca defectos genéticos <Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Podezření na genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann vermutlich genetische Defekte verursachen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || Suspected of causing genetic defects <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Susceptible d’induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || Ceaptar go bhféadfadh sé a bheith ina chúis le héalanga géiniteacha <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Sumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

H341 || Lingwa || 3.5 – Mutaġenità taċ-ċelloli ġerminali, Kategorija ta’ Periklu 2

|| LV || Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

|| HU || Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Suspettat li jikkawża difetti ġenetiċi <semmi l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun ippruvat b’mod konklużiv li l-ebda mod ta’ espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

|| PT || Suspeito de provocar anomalias genéticas <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Susceptibil de a provoca anomalii genetice < indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Sum povzročitve genetskih okvar <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Epäillään aiheuttavan perimävaurioita <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Misstänks kunna orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H350 || Lingwa || 3.6 – Karċinoġeniċità, Kategorija ta’ Periklu 1A, 1B

|| BG || Може да причини рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Puede provocar cáncer <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Může vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Võib põhjustada vähktõbe <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || May cause cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Peut provoquer le cancer <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le hailse <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Può provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Var izraisīt vēzi <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Gali sukelti vėžį <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

H350 || Lingwa || 3.6 – Karċinoġeniċità, Kategorija ta’ Periklu 1A, 1B

|| HU || Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Jista’ jikkawża l-kanċer <semmi l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun ippruvat b’mod konklużiv li l-ebda mod ta’ espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>

|| PL || Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

|| PT || Pode provocar cancro <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Poate provoca cancer <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Môže spôsobiť rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Lahko povzroči raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Saattaa aiheuttaa syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Kan orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H351 || Lingwa || 3.6 – Karċinoġeniċità, Kategorija ta’ Periklu 2

|| BG || Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Se sospecha que provoca cáncer <indíquese la vía de exposición si se se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Arvatavasti põhjustab vähktõbe <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routs of exposure cause the hazard>.

|| FR || Susceptible de provoquer le cancer <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || Ceaptar go bhféadfadh sé a bheith ina chúis le hailse <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Įtariama, kad sukelia vėžį <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

H351 || Lingwa || 3.6 – Karċinoġeniċità, Kategorija ta’ Periklu 2

|| HU || Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Suspettat li jikkawża l-kanċer <ara l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun ippruvat b’mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu >.

|| NL || Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>.

|| PT || Suspeito de provocar cancro <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Susceptibil de a provoca cancer <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Podozrenie, že spôsobuje rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Epäillään aiheuttavan syöpää <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Misstänks kunna orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H360 || Lingwa || 3.7 – Tossiċità riproduttiva, Kategorija ta’ Periklu 1A, 1B

|| BG || Може да увреди оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto <indíquese el efecto específico si se conoce> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Võib kahjustada viljakust või loodet <märkida spetsiifiline toime, kui see on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο <αναφέρεται η ειδική επίπτωση εάν είναι γνωστή> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || May damage fertility or the unborn child <state specific effect if known > <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Peut nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l’effet spécifique s’il est connu> <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>.

H360 || Lingwa || 3.7 – Tossiċità riproduttiva, Kategorija ta’ Periklu 1A, 1B

|| GA || D’fhéadfadh sé damáiste a dhéanamh do thorthúlacht nó don leanbh sa bhroinn <tabhair an tsainéifeacht más eol > <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam <norādīt īpašo ietekmi, ja tā ir zināma> <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui <nurodyti konkretų poveikį, jeigu žinomas> <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

|| HU || Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Jista' jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf <semmi l-effett speċifiku jekk ikun magħruf> <semmi l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun ippruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta’ espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

|| PT || Pode afectar a fertilidade ou o nascituro <indicar o efeito específico se este for conhecido> <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

H360 || Lingwa || 3.7 – Tossiċità riproduttiva, Kategorija ta’ Periklu 1A, 1B

|| RO || Poate dăuna fertilităţii sau fătului <indicaţi efectul specific, dacă este cunoscut><indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa <uveďte konkrétny účinok, ak je známy > <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä <mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H361 || Lingwa || 3.7 – Tossiċità riproduttiva, Kategorija ta’ Periklu 2

|| BG || Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода < да се посочи конкретното въздействие, ако е известно > < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto <indíquese el efecto específico si se conoce> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H361 || Lingwa || 3.7 – Tossiċità riproduttiva, Kategorija ta’ Periklu 2

|| DE || Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen < konkrete Wirkung angebe,n sofern bekannt > <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet <märkida spetsiifiline toime, kui see on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο <αναφέρεται η ειδική επίπτωση εάν είναι γνωστή> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || Suspected of damaging fertility or the unborn child <state specific effect if known> <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || Ceaptar go bhféadfadh sé damáiste a dhéanamh do thorthúlacht nó don leanbh sa bhroinn <tabhair an tsainéifeacht más eol > <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam <norādīt īpašo ietekmi, ja tā ir zināma> <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui <nurodyti konkretų poveikį, jeigu žinomas> <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

H361 || Lingwa || 3.7 – Tossiċità riproduttiva, Kategorija ta’ Periklu 2

|| HU || Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Suspettat li jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-ġuf <semmi l-effett speċifiku jekk ikun magħruf> <semmi l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun ippruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta’ espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu >.

|| NL || Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

|| PT || Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro <indicar o efeito específico se este for conhecido> <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului <indicaţi efectul specific, dacă este cunoscut><indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa <uveďte konkrétny účinok, ak je známy > <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka <navesti posebni učinek, če je znan> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä <mainitaan tiedetty spesifinen vaikutus> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H362 || Lingwa || 3.7 –  Tossiċità riproduttiva, Kategorija addizzjonali, Effetti fuq jew permezz tat-treddigħ

|| BG || Може да бъде вреден за кърмачета.

|| ES || Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

|| CS || Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.

|| DA || Kan skade børn, der ammes.

|| DE || Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

|| ET || Võib kahjustada rinnaga toidetavat last.

|| EL || Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

|| EN || May cause harm to breast-fed children.

|| FR || Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

|| GA || D’fhéadfadh sé díobháil a dhéanamh do leanaí diúil.

|| HR || Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.

|| IT || Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

|| LV || Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.

|| LT || Gali pakenkti žindomam vaikui.

|| HU || A szoptatott gyermeket károsíthatja.

|| MT || Jista’ jagħmel ħsara lit-tfal imreddgħa.

|| NL || Kan schadelijk zijn via borstvoeding.

|| PL || Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

|| PT || Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

|| RO || Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân.

|| SK || Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.

|| SL || Lahko škoduje dojenim otrokom.

|| FI || Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

|| SV || Kan skada spädbarn som ammas.

H370 || Lingwa || 3.8 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment wieħed, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Причинява увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Provoca daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Schädigt die Organe <oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Kahjustab elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> < αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης >.

|| EN || Causes damage to organs <or state all organs affected, if known> <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Risque avéré d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || Déanann sé damáiste d’orgáin <nó tabhair na horgáin go léir a bhuailtear, más eol> <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

H370 || Lingwa || 3.8 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment wieħed, Kategorija ta’ Periklu 1

|| LV || Rada orgānu bojājumus <vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi> <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Kenkia organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi> <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

|| HU || Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Jagħmel ħsara lill-organi <jew semmi l-organi kollha affettwati, jekk ikunu magħrufa> <semmi l-mod ta' espożizzjoni jekk ikun ippruvat b'mod konklużiv li l-ebda mod ta' espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

|| PT || Afecta os órgãos <ou indicar todos os órgãos afectados, se forem conhecidos> <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Provoacă leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H371 || Lingwa || 3.8 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment wieħed, Kategorija ta’ Periklu 2

|| BG || Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни> < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Puede provocar daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann die Organe schädigen <oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekann> <Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Võib kahjustada elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || May cause damage to organs <or state all organs affected, if known> <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Risque présumé d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || D’fhéadfadh damáiste a dhéanamh d’orgáin <nó tabhair na horgáin go léir a bhuailtear, más eol> <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

H371 || Lingwa || 3.8 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment wieħed, Kategorija ta’ Periklu 2

|| IT || Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Var izraisīt orgānu bojājumus <vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi> <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Gali pakenkti organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi> <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

|| HU || Károsíthatja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

|| MT || Jista’ jikkawża ħsara lill-organi <jew semmi l-organi kollha affettwati, jekk ikunu magħrufa> <semmi l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun ippruvat b’mod konklużiv li l-ebda mod ta’ espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy> <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

|| PT || Pode afectar os órgãos <ou indicar todos os órgãos afectados, se forem conhecidos> <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe> <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H371 || Lingwa || 3.8 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment wieħed, Kategorija ta’ Periklu 2

|| SL || Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H372 || Lingwa || 3.9 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment ripetut, Kategorija ta’ Periklu 1

|| BG || Причинява увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > посредством продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Provoca daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Schädigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

H372 || Lingwa || 3.9 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment ripetut, Kategorija ta’ Periklu 1

|| ET || Kahjustab elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> pikaajalisel või korduval kokkupuutel <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Προκαλεί βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση < αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης >.

|| EN || Causes damage to organs <or state all organs affected, if known> through prolonged or repeated exposure <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

|| FR || Risque avéré d'effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || Déanann damáiste d’orgáin <nó tabhair na horgáin go léir a bhuailtear, más eol> trí nochtadh fada nó ilnochtadh <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Izraisa orgānu bojājumus <vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi> ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Kenkia organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinoma>, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

H372 || Lingwa || 3.9 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment ripetut, Kategorija ta’ Periklu 1

|| HU || Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.

|| MT || Jikkawża ħsara lill-organi <jew semmi l-organi kollha affettwati, jekk ikunu magħrufa> minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta <semmi l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun ippruvat b’mod konklużiv li l-ebda mod ta’ espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

|| PL || Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

|| PT || Afecta os órgãos <ou indicar todos os órgãos afectados, se forem conhecidos> após exposição prolongada ou repetida <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Provoacă leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

H372 || Lingwa || 3.9 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment ripetut, Kategorija ta’ Periklu 1

|| SV || Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H373 || Lingwa || 3.9 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment ripetut, Kategorija ta’ Periklu 2

|| BG || Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >.

|| ES || Puede provocar daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

|| CS || Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>.

|| DA || Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

|| DE || Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.

|| ET || Võib kahjustada elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> pikaajalisel või korduval kokkupuutel <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <ή αναφέρονται όλα τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι γνωστά> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση <αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης>.

|| EN || May cause damage to organs <or state all organs affected, if known> through prolonged or repeated exposure <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.

H373 || Lingwa || 3.9 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment ripetut, Kategorija ta’ Periklu 2

|| FR || Risque présumé d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.

|| GA || D’fhéadfadh sé damáiste a dhéanamh d’orgáin <nó tabhair na horgáin go léir a bhuailtear, más eol> trí nochtadh fada nó ilnochtadh <tabhair an bealach nochta má tá sé cruthaithe go cinntitheach nach bealach nochta ar bith eile is cúis leis an nguais>.

|| HR || Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

|| IT || Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

|| LV || Var izraisīt orgānu bojājumus <vai norādīt visus skartos orgānus, ja tie ir zināmi> ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā <norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību>.

|| LT || Gali pakenkti organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi>, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai <nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

|| HU || Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >.

|| MT || Jista’ jikkawża ħsara lill-organi <jew semmi l-organi kollha affettwati, jekk ikunu magħrufa> minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta <semmi l-mod ta’ espożizzjoni jekk ikun ippruvat b’mod konklużiv li l-ebda mod ta’ espożizzjoni ieħor ma jikkawża l-periklu>.

|| NL || Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

H373 || Lingwa || 3.9 –  Tossiċità għal organu speċifiku fil-mira – Esponiment ripetut, Kategorija ta’ Periklu 2

|| PL || Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.

|| PT || Pode afectar os órgãos <ou indicar todos os órgãos afectados, se forem conhecidos> após exposição prolongada ou repetida <indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição>.

|| RO || Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>.

|| SK || Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

|| SL || Lahko škoduje organom <ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano> pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

|| FI || Saattaa vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>.

|| SV || Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.”

(ċ) Fl-Anness III, it-Tabella 1.3 tinbidel b’din li ġejja:

“Tabella 1.3

Dikjarazzjonijiet ta’ periklu għall-perikli ambjentali

H400 || Lingwa || 4.1 –  Perikoluż għall-ambjent akwatiku – Periklu Akut, Kategorija 1

|| BG || Силно токсичен за водните организми.

|| ES || Muy tóxico para los organismos acuáticos.

|| CS || Vysoce toxický pro vodní organismy.

|| DA || Meget giftig for vandlevende organismer.

|| DE || Sehr giftig für Wasserorganismen.

|| ET || Väga mürgine veeorganismidele.

|| EL || Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

|| EN || Very toxic to aquatic life.

|| FR || Très toxique pour les organismes aquatiques.

|| GA || An-tocsaineach don saol uisceach.

|| HR || Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

|| IT || Molto tossico per gli organismi acquatici.

|| LV || Ļoti toksisks ūdens organismiem.

|| LT || Labai toksiška vandens organizmams.

|| HU || Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

|| MT || Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi.

|| NL || Zeer giftig voor in het water levende organismen.

|| PL || Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

|| PT || Muito tóxico para os organismos aquáticos.

|| RO || Foarte toxic pentru mediul acvatic.

|| SK || Veľmi toxický pre vodné organizmy.

|| SL || Zelo strupeno za vodne organizme.

|| FI || Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

|| SV || Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 || Lingwa || 4.1 –  Perikoluż għall-ambjent akwatiku – Periklu Kroniku, Kategorija 1

|| BG || Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

|| ES || Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

|| CS || Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

|| DA || Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

|| DE || Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

|| ET || Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

|| EL || Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

|| EN || Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

|| FR || Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

|| GA || An-tocsaineach don saol uisceach, le héifeachtaí fadtréimhseacha.

|| HR || Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

|| IT || Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

|| LV || Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

|| LT || Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

|| HU || Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

|| MT || Tossiku ħafna għall-organiżmi akwatiċi b’mod li jħalli effetti dejjiema.

|| NL || Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

|| PL || Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

|| PT || Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

|| RO || Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

|| SK || Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

|| SL || Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

|| FI || Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

|| SV || Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 || Lingwa || 4.1 –  Perikoluż għall-ambjent akwatiku – Periklu Kroniku, Kategorija 2

|| BG || Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

|| ES || Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

|| CS || Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

|| DA || Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

|| DE || Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..

|| ET || Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

|| EL || Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

|| EN || Toxic to aquatic life with long lasting effects.

|| FR || Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

|| GA || Tocsaineach don saol uisceach, le héifeachtaí fadtréimhseacha.

|| HR || Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

|| IT || Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

|| LV || Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

|| LT || Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

|| HU || Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

|| MT || Tossiku għall-organiżmi akwatiċi b’mod li jħalli effetti dejjiema.

|| NL || Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

|| PL || Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

|| PT || Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

|| RO || Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

|| SK || Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

|| SL || Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

|| FI || Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

|| SV || Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 || Lingwa || 4.1 –  Perikoluż għall-ambjent akwatiku – Periklu Kroniku, Kategorija 3

|| BG || Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

|| ES || Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

|| CS || Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

|| DA || Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

|| DE || Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

|| ET || Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

|| EL || Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

|| EN || Harmful to aquatic life with long lasting effects.

|| FR || Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

|| GA || Díobhálach don saol uisceach, le héifeachtaí fadtréimhseacha.

|| HR || Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

|| IT || Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

|| LV || Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

|| LT || Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

|| HU || Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

|| MT || Jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b’mod li jħalli effetti dejjiema.

|| NL || Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

|| PL || Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

|| PT || Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

|| RO || Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

|| SK || Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

|| SL || Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

|| FI || Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

|| SV || Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H413 || Lingwa || 4.1 –  Perikoluż għall-ambjent akwatiku – Periklu Kroniku, Kategorija 4

|| BG || Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми.

|| ES || Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

|| CS || Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

|| DA || Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

|| DE || Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

|| ET || Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

|| EL || Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.

|| EN || May cause long lasting harmful effects to aquatic life.

|| FR || Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

|| GA || D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le héifeachtaí fadtréimhseacha díobhálacha ar an saol uisceach.

|| HR || Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.

|| IT || Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

|| LV || Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

|| LT || Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

|| HU || Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

|| MT || Jista’ jikkawża effetti ta’ ħsara dejjiema għall-organiżmi akwatiċi.

|| NL || Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

|| PL || Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

|| PT || Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

|| RO || Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

|| SK || Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

|| SL || Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

|| FI || Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.

|| SV || Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.”

(d) Fl-Anness III, it-Tabella 2.1 tinbidel b’din li ġejja:

“Tabella 2.1 Il-proprjetajiet fiżiċi

EUH 001 || Lingwa ||

|| BG || Експлозивен в сухо състояние.

|| ES || Explosivo en estado seco.

|| CS || Výbušný v suchém stavu.

|| DA || Eksplosiv i tør tilstand.

|| DE || In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

|| ET || Plahvatusohtlik kuivana.

|| EL || Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

|| EN || Explosive when dry.

|| FR || Explosif à l'état sec.

|| GA || Pléascach agus é tirim.

|| HR || Eksplozivno u suhom stanju.

|| IT || Esplosivo allo stato secco.

|| LV || Sprādzienbīstams sausā veidā.

|| LT || Sausos būsenos gali sprogti.

|| HU || Száraz állapotban robbanásveszélyes.

|| MT || Jisplodi meta jinxef.

|| NL || In droge toestand ontplofbaar.

|| PL || Produkt wybuchowy w stanie suchym.

|| PT || Explosivo no estado seco.

|| RO || Exploziv în stare uscată.

|| SK || V suchom stave výbušný.

|| SL || Eksplozivno v suhem stanju.

|| FI || Räjähtävää kuivana.

|| SV || Explosivt i torrt tillstånd.

EUH 006 || Lingwa ||

|| BG || Експлозивен при или без контакт с въздуха.

|| ES || Explosivo en contacto o sin contacto con el aire.

|| CS || Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

|| DA || Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

|| DE || Mit und ohne Luft explosionsfähig.

|| ET || Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

|| EL || Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή µε τον αέρα.

|| EN || Explosive with or without contact with air.

|| FR || Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

|| GA || Pléascach i dteagmháil le haer nó gan é.

|| HR || Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.

|| IT || Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

|| LV || Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

|| LT || Gali sprogti ore arba beorėje erdvėje.

|| HU || Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

|| MT || Jista’ jisplodi b’kuntatt jew bla kuntatt mal-ajra.

|| NL || Ontplofbaar met en zonder lucht.

|| PL || Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza.

|| PT || Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

|| RO || Exploziv în contact sau fără contactul cu aerul.

|| SK || Výbušné pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

|| SL || Eksplozivno v stiku z zrakom ali brez stika z zrakom.

|| FI || Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

|| SV || Explosivt vid eller utan kontakt med luft.

EUH 014 || Lingwa ||

|| BG || Реагира бурно с вода.

|| ES || Reacciona violentamente con el agua.

|| CS || Prudce reaguje s vodou.

|| DA || Reagerer voldsomt med vand.

|| DE || Reagiert heftig mit Wasser.

|| ET || Reageerib ägedalt veega.

|| EL || Αντιδρά βίαια µε νερό.

|| EN || Reacts violently with water.

|| FR || Réagit violemment au contact de l'eau.

|| GA || Imoibríonn go foirtil le huisce.

|| HR || Burno reagira s vodom.

|| IT || Reagisce violentemente con l'acqua.

|| LV || Aktīvi reaģē ar ūdeni.

|| LT || Smarkiai reaguoja su vandeniu.

|| HU || Vízzel hevesen reagál.

|| MT || Jirreaġġixxi bil-qawwa meta jmiss mal-ilma.

|| NL || Reageert heftig met water.

|| PL || Reaguje gwałtownie z wodą.

|| PT || Reage violentamente em contacto com a água.

|| RO || Reacţionează violent în contact cu apa.

|| SK || Prudko reaguje s vodou.

|| SL || Burno reagira z vodo.

|| FI || Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

|| SV || Reagerar häftigt med vatten.

EUH 018 || Lingwa ||

|| BG || При употреба може да се образува запалима/експлозивна паровъздушнa смес.

|| ES || Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.

|| CS || Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

|| DA || Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

|| DE || Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.

|| ET || Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

|| EL || Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά µείγµατα ατµού-αέρος.

|| EN || In use may form flammable/explosive vapour-air mixture.

|| FR || Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

|| GA || Agus é á úsáid d’fhéadfaí meascán inadhainte/pléascach gaile-aeir a chruthú.

|| HR || Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.

|| IT || Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.

|| LV || Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

|| LT || Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų-oro mišinius.

|| HU || A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet.

|| MT || Meta jintuża jista’ jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat mal-arja.

|| NL || Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

|| PL || Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

|| PT || Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

|| RO || În timpul utilizării poate forma un amestec vapori-aer, inflamabil/exploziv.

|| SK || Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

|| SL || Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

|| FI || Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos.

|| SV || Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

EUH 019 || Lingwa ||

|| BG || Може да образува експлозивни пероксиди.

|| ES || Puede formar peróxidos explosivos.

|| CS || Může vytvářet výbušné peroxidy.

|| DA || Kan danne eksplosive peroxider.

|| DE || Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

|| ET || Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

|| EL || Μπορεί να σχηµατίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

|| EN || May form explosive peroxides.

|| FR || Peut former des peroxydes explosifs.

|| GA || D’fhéadfadh sé sárocsaídí pléascacha a chruthú.

|| HR || Može stvarati eksplozivne perokside.

|| IT || Può formare perossidi esplosivi.

|| LV || Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

|| LT || Gali sudaryti sprogius peroksidus.

|| HU || Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

|| MT || Jista’ jifforma perossidi splussivi.

|| NL || Kan ontplofbare peroxiden vormen.

|| PL || Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

|| PT || Pode formar peróxidos explosivos.

|| RO || Poate forma peroxizi explozivi.

|| SK || Môže vytvárat’ výbušné peroxidy.

|| SL || Lahko tvori eksplozivne perokside.

|| FI || Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksideja.

|| SV || Kan bilda explosiva peroxider.

EUH 044 || Lingwa ||

|| BG || Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

|| ES || Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

|| CS || Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

|| DA || Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

|| DE || Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

|| ET || Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

|| EL || Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερµανθεί υπό περιορισµό.

|| EN || Risk of explosion if heated under confinement.

|| FR || Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

|| GA || Baol pléasctha arna théamh i limistéar iata.

|| HR || Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.

|| IT || Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

|| LV || Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

|| LT || Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

|| HU || Zárt térben hő hatására robbanhat.

|| MT || Riskju ta’ splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

|| NL || Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

|| PL || Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

|| PT || Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

|| RO || Risc de explozie, dacă este încălzit în spaţiu închis.

|| SK || Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

|| SL || Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

|| FI || Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

|| SV || Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.”

(e) Fl-Anness III, it-Tabella 2.2 tinbidel b’din li ġejja:

“Tabella 2.2 Il-proprjetajiet tas-saħħa

EUH 029 || Lingwa ||

|| BG || При контакт с вода се отделя токсичен газ.

|| ES || En contacto con agua libera gases tóxicos.

|| CS || Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

|| DA || Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

|| DE || Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

|| ET || Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

|| EL || Σε επαφή µε το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

|| EN || Contact with water liberates toxic gas.

|| FR || Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

|| GA || I dteagmháil le huisce scaoiltear gás tocsaineach.

|| HR || U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.

|| IT || A contatto con l'acqua libera un gas tossico.

|| LV || Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

|| LT || Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas.

|| HU || Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

|| MT || Jitfa’ gass tossiku meta jmiss mal-ilma.

|| NL || Vormt giftig gas in contact met water.

|| PL || W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

|| PT || Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

|| RO || În contact cu apa, degajă un gaz toxic.

|| SK || Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn.

|| SL || V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

|| FI || Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

|| SV || Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

EUH 031 || Lingwa ||

|| BG || При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

|| ES || En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

|| CS || Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

|| DA || Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

|| DE || Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

|| ET || Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

|| EL || Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

|| EN || Contact with acids liberates toxic gas.

|| FR || Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

|| GA || I dteagmháil le haigéid scaoiltear gás tocsaineach.

|| HR || U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.

|| IT || A contatto con acidi libera gas tossici.

|| LV || Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

|| LT || Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

|| HU || Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

|| MT || Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

|| NL || Vormt giftig gas in contact met zuren.

|| PL || W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

|| PT || Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

|| RO || În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.

|| SK || Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

|| SL || V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

|| FI || Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

|| SV || Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

EUH 032 || Lingwa ||

|| BG || При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ.

|| ES || En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

|| CS || Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

|| DA || Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

|| DE || Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

|| ET || Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

|| EL || Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

|| EN || Contact with acids liberates very toxic gas.

|| FR || Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

|| GA || I dteagmháil le haigéid scaoiltear gás an-tocsaineach.

|| HR || U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.

|| IT || A contatto con acidi libera gas molto tossici.

|| LV || Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

|| LT || Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.

|| HU || Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

|| MT || Jitfa’ gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

|| NL || Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

|| PL || W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

|| PT || Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

|| RO || În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic.

|| SK || Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn.

|| SL || V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

|| FI || Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

|| SV || Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

EUH 066 || Lingwa ||

|| BG || Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

|| ES || La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

|| CS || Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

|| DA || Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

|| DE || Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

|| ET || Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

|| EL || Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.

|| EN || Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

|| FR || L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

|| GA || D’fhéadfadh tirimeacht chraicinn nó scoilteadh craicinn a bheith mar thoradh ar ilnochtadh.

|| HR || Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

|| IT || L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

|| LV || Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

|| LT || Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

|| HU || Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

|| MT || Espożizzjoni ripetuta tista’ tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

|| NL || Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

|| PL || Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

|| PT || Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

|| RO || Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

|| SK || Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.

|| SL || Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

|| FI || Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

|| SV || Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

EUH 070 || Lingwa ||

|| BG || Токсично при контакт с очите.

|| ES || Tóxico en contacto con los ojos.

|| CS || Toxický při styku s očima.

|| DA || Giftig ved kontakt med øjnene.

|| DE || Giftig bei Berührung mit den Augen.

|| ET || Silma sattumisel mürgine.

|| EL || Τοξικό σε επαφή µε τα µάτια.

|| EN || Toxic by eye contact.

|| FR || Toxique par contact oculaire.

|| GA || Tocsaineach trí theagmháil leis an tsúil.

|| HR || Otrovno u dodiru s očima.

|| IT || Tossico per contatto oculare.

|| LV || Toksisks saskarē ar acīm.

|| LT || Toksiška patekus į akis.

|| HU || Szembe kerülve mérgező.

|| MT || Tossiku meta jmiss mal-għajnejn.

|| NL || Giftig bij oogcontact.

|| PL || Działa toksycznie w kontakcie z oczami.

|| PT || Tóxico por contacto com os olhos.

|| RO || Toxic în caz de contact cu ochii.

|| SK || Toxické pri kontakte s očami.

|| SL || Strupeno ob stiku z očmi.

|| FI || Myrkyllistä joutuessaan silmään.

|| SV || Giftigt vid kontakt med ögonen.

EUH 071 || Lingwa ||

|| BG || Корозивен за дихателните пътища.

|| ES || Corrosivo para las vías respiratorias.

|| CS || Způsobuje poleptání dýchacích cest.

|| DA || Ætsende for luftvejene.

|| DE || Wirkt ätzend auf die Atemwege.

|| ET || Söövitav hingamisteedele.

|| EL || Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.

|| EN || Corrosive to the respiratory tract.

|| FR || Corrosif pour les voies respiratoires.

|| GA || Creimneach don chonair riospráide.

|| HR || Nagrizajuće za dišni sustav.

|| IT || Corrosivo per le vie respiratorie.

|| LV || Kodīgs elpceļiem.

|| LT || Ėsdina kvėpavimo takus.

|| HU || Maró hatású a légutakra.

|| MT || Korrużiv għas-sistema respiratorja.

|| NL || Bijtend voor de luchtwegen.

|| PL || Działa żrąco na drogi oddechowe.

|| PT || Corrosivo para as vias respiratórias.

|| RO || Corosiv pentru căile respiratorii.

|| SK || Žieravé pre dýchacie cesty.

|| SL || Jedko za dihalne poti.

|| FI || Hengityselimiä syövyttävää.

|| SV || Frätande på luftvägarna.”

(f) Fl-Anness III, it-Tabella 2.3 tinbidel b’din li ġejja:

“Tabella 2.3 Il-proprjetajiet ambjentali

EUH 059 || Lingwa || Il-Klassi addizzjonali tal-UE għall-Perikli

|| BG || Опасно за озоновия слой.

|| ES || Peligroso para la capa de ozono.

|| CS || Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

|| DA || Farlig for ozonlaget.

|| DE || Die Ozonschicht schädigend.

|| ET || Ohtlik osoonikihile.

|| EL || Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

|| EN || Hazardous to the ozone layer.

|| FR || Dangereux pour la couche d’ozone.

|| GA || Guaiseach don chiseal ózóin.

|| HR || Opasno za ozonski sloj.

|| IT || Pericoloso per lo strato di ozono.

|| LV || Bīstams ozona slānim.

|| LT || Pavojinga ozono sluoksniui.

|| HU || Veszélyes az ózonrétegre.

|| MT || Perikoluż għas-saff tal-ożonu.

|| NL || Gevaarlijk voor de ozonlaag.

|| PL || Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

|| PT || Perigoso para a camada de ozono.

|| RO || Periculos pentru stratul de ozon.

|| SK || Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

|| SL || Nevarno za ozonski plašč.

|| FI || Vaarallista otsonikerrokselle.

|| SV || Farligt för ozonskiktet.”

(g) Fl-Anness III, it-Tabella fil-Parti 3 tinbidel b’din li ġejja:

‘EUH 201/ 201A || Lingwa ||

201 201A || BG || Съдържа олово. Да не се използва върху повърхност, която евентуално може да се дъвче или смуче от деца. Внимание! Съдържа олово.

201 201A || ES || Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar. ¡Atención! Contiene plomo.

201 201A || CS || Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti. Pozor! Obsahuje olovo.

201 201A || DA || Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på. Advarsel! Indeholder bly.

201 201A || DE || Enthält Blei. Nicht für den Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut oder gelutscht werden könnten. Achtung! Enthält Blei.

201 201A || ET || Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Ettevaatust! Sisaldab pliid.

201 201A || EL || Περιέχει μόλυβδο. Να μη χρησιμοποιείται σε επιφάνειες που είναι πιθανόν να μασήσουν ή να πιπιλίσουν τα παιδιά. Προσοχή! Περιέχει μόλυβδο.

201 201A || EN || Contains lead. Should not be used on surfaces liable to be chewed or sucked by children. Warning! Contains lead.

201 201A || FR || Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d’être mâchés ou sucés par des enfants. Attention! Contient du plomb.

201 201A || GA || Luaidhe ann. Níor chóir a úsáid ar dhromchlaí a d'fhéadfadh a bheith á gcogaint nó á sú ag leanaí. Rabhadh! Luaidhe ann.

201 201A || HR || Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca. Upozorenje! Sadrži olovo.

201 201A || IT || Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini. Attenzione! Contiene piombo.

‘EUH 201/ 201A || Lingwa ||

201 201A || LV || Satur svinu. Nedrīkst lietot uz virsmām, kuras var nonākt bērnam mutē. Brīdinājums! Satur svinu.

201 201A || LT || Sudėtyje yra švino. Nenaudoti paviršiams, kurie gali būti vaikų kramtomi arba čiulpiami. Atsargiai! Sudėtyje yra švino.

201 201A || HU || Ólmot tartalmaz. Tilos olyan felületeken használni, amelyeket gyermekek szájukba vehetnek. Figyelem! Ólmot tartalmaz.

201 201A || MT || Fih iċ-ċomb. Ma għandux jintuża fuq uċuh li x’aktarx jomogħduhom jew jerdgħuhom it-tfal. Twissija! Fih iċ-ċomb.

201 201A || NL || Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen. Let op! Bevat lood.

201 201A || PL || Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci. Uwaga! Zawiera ołów.

201 201A || PT || Contém chumbo. Não utilizar em superfícies que possam ser mordidas ou chupadas por crianças. Atenção! Contém chumbo.

201 201A || RO || Conţine plumb. A nu se utiliza pe obiecte care pot fi mestecate sau supte de copii. Atenţie! Conţine plumb.

201 201A || SK || Obsahuje olovo. Nepoužívajte na povrchy, ktoré by mohli žuť alebo oblizovať deti. Pozor! Obsahuje olovo.

201 201A || SL || Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili ali sesali otroci. Pozor! Vsebuje svinec.

201 201A || FI || Sisältää lyijyä. Ei saa käyttää pintoihin, joita lapset voivat pureskella tai imeä. Varoitus! Sisältää lyijyä.

201 201A || SV || Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga. Varning! Innehåller bly.

EUH 202 || Lingwa ||

|| BG || Цианокрилат. Опасно. Залепва кожата и очите за секунди. Да се съхранява извън обсега на деца.

|| ES || Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños.

|| CS || Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

|| DA || Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.

|| DE || Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

|| ET || Tsüanoakrülaat. Ohtlik. Liimib naha ja silmad hetkega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

|| EL || Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

|| EN || Cyanoacrylate. Danger. Bonds skin and eyes in seconds. Keep out of the reach of children.

|| FR || Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants.

|| GA || Cianaicrioláit. Contúirt. Nascann craiceann agus súile laistigh de shoicindí. Coimeád as aimsiú leanaí.

|| HR || Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.

|| IT || Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

|| LV || Ciānakrilāts. Bīstami. Iedarbība uz acīm un ādu tūlītēja. Sargāt no bērniem.

|| LT || Cianakrilatas. Pavojinga. Staigiai suklijuoja odą ir akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

|| HU || Cianoakrilát. Veszély! Néhány másodperc alatt a bőrre és a szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó.

|| MT || Cyanoacrylate. Periklu. Iwaħħal il-ġilda u l-għajnejn fi ftit sekondi. Żomm ’il bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

|| NL || Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

|| PL || Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi.

|| PT || Cianoacrilato. Perigo. Cola à pele e aos olhos em poucos segundos. Manter for a do alcance das crianças.

|| RO || Cianoacrilat. Pericol. Se lipeşte de piele şi ochi în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

EUH 202 || Lingwa ||

|| SK || Kyanoakrylát. Nebezpečenstvo. V priebehu niekoľkých sekúnd zlepí pokožku a oči. Uchovávajte mimo dosahu detí.

|| SL || Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok.

|| FI || Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

|| SV || Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

EUH 203 || Lingwa ||

|| BG || Съдържа хром (VI). Може да причини алергична реакция.

|| ES || Contiene cromo (VI). Puede provocar una reacción alérgica.

|| CS || Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci.

|| DA || Indeholder krom (VI). Kan udløse allergisk reaktion.

|| DE || Enthält Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

|| ET || Sisaldab kroomi (VI). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

|| EL || Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

|| EN || Contains chromium (VI). May produce an allergic reaction.

|| FR || Contient du chrome (VI). Peut produire une réaction allergique.

|| GA || Cróimiam (VI) ann. D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach.

|| HR || Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.

|| IT || Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.

|| LV || Satur hromu (VI). Var izraisīt alerģisku reakciju.

|| LT || Sudėtyje yra chromo (VI). Gali sukelti alerginę reakciją.

|| HU || Krómot (VI) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

|| MT || Fih il-kromju (VI). Jista’ joħloq reazzjoni allerġika.

|| NL || Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.

|| PL || Zawiera chrom (VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

|| PT || Contém crómio (VI). Pode provocar uma reacção alérgica.

|| RO || Conţine crom (VI). Poate provoca o reacţie alergică.

|| SK || Obsahuje chróm (VI). Môže vyvolať alergickú reakciu.

|| SL || Vsebuje krom (VI). Lahko povzroči alergijski odziv.

|| FI || Sisältää kromi (VI)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

|| SV || Innehåller krom (VI). Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH 204 || Lingwa ||

|| BG || Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция.

|| ES || Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

|| CS || Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

|| DA || Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

|| DE || Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

|| ET || Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

|| EL || Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

|| EN || Contains isocyanates. May produce an allergic reaction.

|| FR || Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

|| GA || Isicianaítí ann. D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach.

|| HR || Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.

|| IT || Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

|| LV || Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju.

|| LT || Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.

|| HU || Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

|| MT || Fih l-isocyanates. Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.

|| NL || Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

|| PL || Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

|| PT || Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.

|| RO || Conţine izocianaţi. Poate provoca o reacţie alergică.

|| SK || Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

|| SL || Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.

|| FI || Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

|| SV || Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH 205 || Lingwa ||

|| BG || Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция.

|| ES || Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.

|| CS || Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

|| DA || Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.

|| DE || Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

|| ET || Sisaldab epoksükomponente. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

|| EL || Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

|| EN || Contains epoxy constituents. May produce an allergic reaction.

|| FR || Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.

|| GA || Comhábhair eapocsacha ann. D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach.

|| HR || Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.

|| IT || Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

|| LV || Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju.

|| LT || Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją.

|| HU || Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

|| MT || Fih kostitwenti tal-eposside. Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.

|| NL || Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

|| PL || Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

|| PT || Contém componentes epoxídicos. Pode provocar uma reacção alérgica.

|| RO || Conţine componenţi epoxidici. Poate provoca o reacţie alergică.

|| SK || Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

|| SL || Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.

|| FI || Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

|| SV || Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH 206 || Lingwa ||

|| BG || Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).

|| ES || ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).

|| CS || Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

|| DA || Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.

|| DE || Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

|| ET || Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).

|| EL || Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).

|| EN || Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine).

|| FR || Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).

|| GA || Rabhadh! Ná húsáid in éineacht le táirgí eile. D’fhéadfadh sé go scaoilfí gáis chontúirteacha (clóirín).

|| HR || Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).

|| IT || Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

|| LV || Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt bīstamas gāzes (hloru).

|| LT || Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).

|| HU || Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

|| MT || Twissija! Tużahx flimkien ma’ prodotti oħra. Jista’ jerħi gassijiet perikolużi (kloru).

|| NL || Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

|| PL || Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

|| PT || Atenção! Não utilizar juntamente com outros produtos. Podem libertar-se gases perigosos (cloro).

|| RO || Atenţie! A nu se folosi împreună cu alte produse. Poate elibera gaze periculoase (clor).

EUH 206 || Lingwa ||

|| SK || Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

|| SL || Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).

|| FI || Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).

|| SV || Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).

EUH 207 || Lingwa ||

|| BG || Внимание! Съдържа кадмий. При употреба се образуват опасни пари. Вижте информацията, предоставена от производителя. Спазвайте инструкциите за безопасност.

|| ES || ¡Atención! Contiene cadmio. Durante su utilización se desprenden vapores peligrosos. Ver la información facilitada por el fabricante. Seguir las instrucciones de seguridad.

|| CS || Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

|| DA || Advarsel! Indeholder cadmium. Der udvikles farlige dampe under anvendelsen. Se producentens oplysninger. Overhold sikkerhedsforskrifterne.

|| DE || Achtung! Enthält Cadmium. Bei der Verwendung entstehen gefährliche Dämpfe. Hinweise des Herstellers beachten. Sicherheitsanweisungen einhalten.

|| ET || Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.

|| EL || Προσοχή! Περιέχει κάδμιο. Κατά τη χρήση αναπτύσσονται επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Βλέπετε πληροφορίες του κατασκευαστή. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας.

|| EN || Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions.

|| FR || Attention! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l’utilisation. Voir les informations fournies par le fabricant. Respectez les consignes de sécurité.

|| GA || Rabhadh! Caidmiam ann. Cruthaítear múch chontúirteach le linn a úsáide. Féach an fhaisnéis atá curtha ar fáil ag an monaróir. Cloígh leis na treoracha sábháilteachta.

EUH 207 || Lingwa ||

|| HR || Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.

|| IT || Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.

|| LV || Brīdinājums! Satur kadmiju. Lietojot veidojas bīstami izgarojumi. Sk. ražotāja sniegto informāciju. Ievērot drošības instrukcijas.

|| LT || Atsargiai! Sudėtyje yra kadmio. Naudojant susidaro pavojingi garai. Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją. Vykdyti saugos instrukcijas.

|| HU || Figyelem! Kadmiumot tartalmaz! A használat során veszélyes füstök képződnek. Lásd a gyártó által közölt információt. Be kell tartani a biztonsági előírásokat.

|| MT || Twissija! Fih il-kadmju. Waqt li jintuża jiffurmaw dħaħen perikolużi. Ara l-informazzjoni mogħtija mill-fabbrikant. Ħares l-istruzzjonijiet dwar is-sigurtà.

|| NL || Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

|| PL || Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania.

|| PT || Atenção! Contém cádmio. Libertam-se fumos perigosos durante a utilização. Ver as informações fornecidas pelo fabricante. Respeitar as instruções de segurança.

|| RO || Atenţie! Conţine cadmiu. În timpul utilizării se degajă un fum periculos. A se vedea informaţiile furnizate de producător. A se respecta instrucţiunile privind siguranţa.

|| SK || Pozor! Obsahuje kadmium. Pri používaní sa tvorí nebezpečný dym. Pozri informácie od výrobcu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

|| SL || Pozor! Vsebuje kadmij. Med uporabo nastajajo nevarni dimi. Preberite informacije proizvajalca. Upoštevajte navodila za varno uporabo.

|| FI || Varoitus! Sisältää kadmiumia. Käytettäessä muodostuu vaarallisia huuruja. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Noudata turvallisuusohjeita.

|| SV || Varning! Innehåller kadmium. Farliga ångor bildas vid användning. Se information från tillverkaren. Följ skyddsanvisningarna.

EUH 208 || Lingwa ||

|| BG || Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция.

|| ES || Contiene <nombre de la sustancia sensibilizante>. Puede provocar una reacción alérgica.

|| CS || Obsahuje <název senzibilizující látky>. Může vyvolat alergickou reakci.

|| DA || Indeholder <navn på det sensibiliserende stof>. Kan udløse allergisk reaktion.

|| DE || Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

|| ET || Sisaldab <sensibiliseeriva aine nimetus>. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

|| EL || Περιέχει <όνομα της ευαισθητοποιητικής ουσίας>. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

|| EN || Contains <name of sensitising substance>. May produce an allergic reaction.

|| FR || Contient <nom de la substance sensibilisante>. Peut produire une réaction allergique.

|| GA || <Ainm na substainte íograithe> ann. D’fhéadfadh sé a bheith ina chúis le frithghníomh ailléirgeach.

|| HR || Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju.

|| IT || Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica.

|| LV || Satur <sensibilizējošās vielas nosaukums>. Var izraisīt alerģisku reakciju.

|| LT || Sudėtyje yra <jautrinančios medžiagos pavadinimas>. Gali sukelti alerginę reakciją.

|| HU || <Allergén anyag neve>-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

|| MT || Fih <l-isem tas-sustanza sensibbli>. Jista’ jagħmel reazzjoni allerġika.

|| NL || Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.

|| PL || Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

|| PT || Contém <nome da substância sensibilizante em questão>. Pode provocar uma reacção alérgica.

|| RO || Conţine <denumirea substanţei sensibilizante>. Poate provoca o reacţie alergică.

EUH 208 || Lingwa ||

|| SK || Obsahuje <názov senzibilizujúcej látky>. Môže vyvolať alergickú reakciu.

|| SL || Vsebuje <ime snovi, ki povzroča preobčutljivost>. Lahko povzroči alergijski odziv.

|| FI || Sisältää <herkistävän aineen nimi>. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

|| SV || Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH 209/ 209A || Lingwa ||

209 209A || BG || При употреба може да стане силно запалимо. При употреба може да стане запалимо.

209 209A || ES || Puede inflamarse fácilmente al usarlo Puede inflamarse al usarlo.

209 209A || CS || Při používání se může stát vysoce hořlavým. Při používání se může stát hořlavým.

209 209A || DA || Kan blive meget brandfarlig ved brug. Kan blive brandfarlig ved brug.

209 209A || DE || Kann bei Verwendung leicht entzündbar werden. Kann bei Verwendung entzündbar werden.

209 209A || ET || Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks. Kasutamisel võib muutuda tuleohtlikuks.

209 209A || EL || Μπορεί να γίνει πολύ εύφλεκτο κατά τη χρήση. Mπορεί να γίνει εύφλεκτο κατά τη χρήση.

209 209A || EN || Can become highly flammable in use. Can become flammable in use.

209 209A || FR || Peut devenir facilement inflammable en cours d’utilisation. Peut devenir inflammable en cours d’utilisation.

209 209A || GA || D’fhéadfadh sé éirí an-inadhainte agus é á úsáid. D’fhéadfadh sé éirí inadhainte agus é á úsáid.

209 209A || HR || Pri uporabi može postati lako zapaljivo. Pri uporabi može postati zapaljivo.

209 209A || IT || Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso. Può diventare infiammabile durante l'uso.

209 209A || LV || Lietojot var viegli uzliesmot. Kļūt uzliesmojošs.

209 209A || LT || Naudojama gali tapti labai degi. Naudojama gali tapti degi.

EUH 209/ 209A || Lingwa ||

209 209A || HU || A használat során fokozottan tűzveszélyessé válhat. A használat során tűzveszélyessé válhat.

209 209A || MT || Jista’ jieħu n-nar faċilment meta jintuża. Jista’ jieħu n-nar meta jintuża.

209 209A || NL || Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden. Kan bij gebruik ontvlambaar worden.

209 209A || PL || Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną. Podczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną.

209 209A || PT || Pode tornar-se facilmente inflamável durante o uso. Pode tornar-se inflamável durante o uso.

209 209A || RO || Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării. Poate deveni inflamabil în timpul utilizării.

209 209A || SK || Pri používaní sa môže stať veľmi horľavou. Pri používaní sa môže stať horľavou.

209 209A || SL || Med uporabo utegne postati lahko vnetljivo. Med uporabo utegne postati vnetljivo.

209 209A || FI || Voi muuttua helposti syttyväksi käytössä. Voi muuttua syttyväksi käytössä.

209 209A || SV || Kan bli mycket brandfarligt vid användning. Kan bli brandfarligt vid användning.

EUH 210 || Lingwa ||

|| BG || Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

|| ES || Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

|| CS || Na vyžádání je k°dispozici bezpečnostní list.

|| DA || Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

|| DE || Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

|| ET || Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

|| EL || Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

|| EN || Safety data sheet available on request.

|| FR || Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

|| GA || Bileog sonraí sábháilteachta ar fáil arna iarraidh sin.

|| HR || Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

|| IT || Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH 210 || Lingwa ||

|| LV || Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

|| LT || Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

|| HU || Kérésre biztonsági adatlap kapható.

|| MT || Il-karta tad-data dwar is-sikurezza hija disponibbli meta tintalab.

|| NL || Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

|| PL || Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

|| PT || Ficha de segurança fornecida a pedido.

|| RO || Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

|| SK || Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

|| SL || Varnosti list na voljo na zahtevo.

|| FI || Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

|| SV || Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH 401 || Lingwa ||

|| BG || За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

|| ES || A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

|| CS || Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

|| DA || Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

|| DE || Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

|| ET || Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

|| EL || Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

|| EN || To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use.

|| FR || Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

EUH 401 || Lingwa ||

|| GA || Chun priacail do shláinte an duine agus don chomhshaol a sheachaint, cloígh leis na treoracha maidir le húsáid.

|| HR || Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

|| IT || Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

|| LT || Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

|| LV || Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

|| HU || Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

|| MT || Biex jiġu evitati r-riskji għal saħħet il-bniedem u għall-ambjent, ħares l-istruzzjonijiet dwar l-użu.

|| NL || Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

|| PL || W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

|| PT || Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

|| RO || Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.

|| SK || Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

|| SL || Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

|| FI || Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

|| SV || För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.’

(h) Fl-Anness IV, it-Tabella 1.1 tinbidel b’din li ġejja:

“Tabella 1.1 Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni – Ġenerali

P101 || Lingwa ||

|| BG || При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

|| ES || Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

|| CS || Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

|| DA || Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

|| DE || Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

|| ET || Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

|| EL || Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

|| EN || If medical advice is needed, have product container or label at hand.

|| FR || En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

|| GA || Más gá comhairle liachta, bíodh coimeádán nó lipéad an táirge ina aice láimhe.

|| HR || Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

|| IT || In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

|| LV || Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

|| LT || Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

|| HU || Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

|| MT || Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

P101 || Lingwa ||

|| NL || Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

|| PL || W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

|| PT || Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

|| RO || Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

|| SK || Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

|| SL || Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

|| FI || Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

|| SV || Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява извън обсега на деца.

|| ES || Mantener fuera del alcance de los niños.

|| CS || Uchovávejte mimo dosah dětí.

|| DA || Opbevares utilgængeligt for børn.

|| DE || Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

|| ET || Hoida lastele kättesaamatus kohas.

|| EL || Μακριά από παιδιά.

|| EN || Keep out of reach of children.

|| FR || Tenir hors de portée des enfants.

|| GA || Coimeád as aimsiú leanaí.

|| HR || Čuvati izvan dohvata djece.

|| IT || Tenere fuori dalla portata dei bambini.

|| LV || Sargāt no bērniem.

|| LT || Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

|| HU || Gyermekektől elzárva tartandó.

|| MT || Żommu ’l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

P102 || Lingwa ||

|| NL || Buiten het bereik van kinderen houden.

|| PL || Chronić przed dziećmi.

|| PT || Manter fora do alcance das crianças.

|| RO || A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

|| SK || Uchovávajte mimo dosahu detí.

|| SL || Hraniti zunaj dosega otrok.

|| FI || Säilytä lasten ulottumattomissa.

|| SV || Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 || Lingwa ||

|| BG || Преди употреба прочетете етикета.

|| ES || Leer la etiqueta antes del uso.

|| CS || Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

|| DA || Læs etiketten før brug.

|| DE || Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

|| ET || Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.

|| EL || Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

|| EN || Read label before use.

|| FR || Lire l’étiquette avant utilisation.

|| GA || Léigh an lipéad roimh úsáid.

|| HR || Prije uporabe pročitati naljepnicu.

|| IT || Leggere l’etichetta prima dell’uso.

|| LV || Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.

|| LT || Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

|| HU || Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

|| MT || Aqra t-tikketta qabel l-użu.

|| NL || Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

|| PL || Przed użyciem przeczytać etykietę.

|| PT || Ler o rótulo antes da utilização.

|| RO || Citiţi eticheta înainte de utilizare.

|| SK || Pred použitím si prečítajte etiketu.

|| SL || Pred uporabo preberite etiketo.

|| FI || Lue merkinnät ennen käyttöä.

|| SV || Läs etiketten före användning.”

(i) Fl-Anness IV, it-Tabella 1.2 tinbidel b’din li ġejja:

“Tabella 1.2 Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni – Prevenzjoni

P201 || Lingwa ||

|| BG || Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

|| ES || Pedir instrucciones especiales antes del uso.

|| CS || Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

|| DA || Indhent særlige anvisninger før brug.

|| DE || Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

|| ET || Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

|| EL || Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

|| EN || Obtain special instructions before use.

|| FR || Se procurer les instructions avant utilisation.

|| GA || Faigh treoracha speisialta roimh úsáid.

|| HR || Prije uporabe pribaviti posebne upute.

|| IT || Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.

|| LV || Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.

|| LT || Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

|| HU || Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

|| MT || Ikseb struzzjonijiet speċjali qabel l-użu.

|| NL || Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

|| PL || Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

|| PT || Pedir instruções específicas antes da utilização.

|| RO || Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.

|| SK || Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

|| SL || Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

|| FI || Lue erityisohjeet ennen käyttöä.

|| SV || Inhämta särskilda instruktioner före användning.

P202 || Lingwa ||

|| BG || Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.

|| ES || No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

|| CS || Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

|| DA || Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

|| DE || Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

|| ET || Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist.

|| EL || Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

|| EN || Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

|| FR || Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

|| GA || Ná láimhsigh go dtí go léifear agus go dtuigfear gach ráiteas réamhchúraim sábháilteachta.

|| HR || Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.

|| IT || Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

|| LV || Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi.

|| LT || Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.

|| HU || Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

|| MT || Tmissux qabel ma tkun qrajt u fhimt l-istruzzjonijiet kollha ta’ prekawzjoni.

|| NL || Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft

|| PL || Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

|| PT || Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.

|| RO || A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.

P202 || Lingwa ||

|| SK || Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

|| SL || Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

|| FI || Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä.

|| SV || Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna

P210 || Lingwa ||

|| BG || Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено.

|| ES || Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar.

|| CS || Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

|| DA || Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

|| DE || Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

|| ET || Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada.

|| EL || Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

|| EN || Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. – No smoking.

|| FR || Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

|| GA || Coimeád ó theas/splancacha/lasair gan chosaint/dromchlaí te. – Ná caitear tobac.

|| HR || Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.

|| IT || Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare.

P210 || Lingwa ||

|| LV || Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns /… / karstas virsmas. Nesmēķēt.

|| LT || Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.

|| HU || Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

|| MT || Żomm ’il bogħod mis-sħana/xrar tan-nar/fjammiet mikxufa/uċuħ jaħarqu. - Tpejjipx.

|| NL || Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.

|| PL || Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.

|| PT || Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fumar.

|| RO || A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis.

|| SK || Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

|| SL || Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.

|| FI || Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. ­– Tupakointi kielletty.

|| SV || Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.

P211 || Lingwa ||

|| BG || Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.

|| ES || No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

|| CS || Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

|| DA || Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

|| DE || Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

|| ET || Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.

|| EL || Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

|| EN || Do not spray on an open flame or other ignition source.

|| FR || Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

|| GA || Ná spraeáil ar lasair gan chosaint ná ar fhoinse eile adhainte.

|| HR || Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.

|| IT || Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

|| LV || Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.

|| LT || Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

|| HU || Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

|| MT || Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad.

|| NL || Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

|| PL || Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

|| PT || Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

|| RO || Nu pulverizaţi deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.

|| SK || Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

|| SL || Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

|| FI || Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

|| SV || Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P220 || Lingwa ||

|| BG || Да се държи/съхранява далеч от облекло/.../горими материали

|| ES || Mantener o almacenar alejado de la ropa /…/ materiales combustibles.

|| CS || Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů /.../hořlavých materiálů.

|| DA || Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/…/brændbare materialer.

|| DE || Von Kleidung/…/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.

|| ET || Hoida eemal rõivastest/…/süttivast materjalist.

|| EL || Διατηρείται/Φυλάσσεται μακριά από ενδύματα/…/καύσιμα υλικά.

|| EN || Keep/Store away from clothing/…/combustible materials.

|| FR || Tenir/stocker à l’écart des vêtements/…/matières combustibles

|| GA || Coimeád/Stóráil glan ar éadaí/…/ábhair indóite.

|| HR || Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/…/zapaljivih materijala.

|| IT || Tenere/conservare lontano da indumenti/...../ materiali combustibili.

|| LV || Turēt/ uzglabāt vietās, kur nav piekļuves drēbēm/ .../ uzliesmojošiem materiāliem.

|| LT || Laikyti/sandėliuoti atokiau nuo drabužių/…/degių medžiagų.

|| HU || Ruhától/…/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó.

|| MT || Żomm/Aħżen ’il bogħod mill-ħwejjeġ/…/materjali li jaqbdu.

|| NL || Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.

|| PL || Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych.

|| PT || Manter/guardar afastado de roupa/…/matérias combustíveis.

|| RO || A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/…/materiale combustibile.

|| SK || Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.

|| SL || Hraniti ločeno od oblačil/.../vnetljivih materialov.

|| FI || Pidä/Varastoi erillään vaatetuksesta/…/syttyvistä materiaaleista.

|| SV || Hålls/förvarad åtskilt från kläder/…/brännbara material.

P221 || Lingwa ||

|| BG || Вземете всички предпазни мерки за избягване на смесването с горими материали...

|| ES || Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles...

|| CS || Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály...

|| DA || Undgå at blande med brændbare materialer...

|| DE || Mischen mit brennbaren Stoffen/... unbedingt verhindern.

|| ET || Rakendada ettevaatusabinõusid, et vältida segunemist põlevainetega…

|| EL || Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα…

|| EN || Take any precaution to avoid mixing with combustibles…

|| FR || Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles...

|| GA || Déan gach réamhchúram chun meascadh le hábhair indóite a sheachaint…

|| HR || Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim …

|| IT || Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili....

|| LV || Nekādā gadījumā nemaisīt ar viegli uzliesmojošām vielām…

|| LT || Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis…

|| HU || Minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen éghető anyagokkal.

|| MT || Ħu kull prekawzjoni biex tevita li jitħallat mal-kombustibbli…

|| NL || Vermenging met brandbare stoffen… absoluut vermijden.

|| PL || Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi ...

|| PT || Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis…

|| RO || Luaţi toate măsurile de precauţie pentru a evita amestecul cu combustibili…

|| SK || Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi...

|| SL || Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi …

|| FI || Varo sekoittamasta syttyvien materiaalien... kanssa.

|| SV || Undvik att blanda med med brännbara ämnen...

P222 || Lingwa ||

|| BG || Не допускайте конктакт с въздух.

|| ES || No dejar que entre en contacto con el aire.

|| CS || Zabraňte styku se vzduchem.

|| DA || Undgå kontakt med luft.

|| DE || Kontakt mit Luft nicht zulassen.

|| ET || Hoida õhuga kokkupuute eest.

|| EL || Να μην έρθει σε επαφή με τον αέρα.

|| EN || Do not allow contact with air.

|| FR || Ne pas laisser au contact de l’air.

|| GA || Ná ceadaigh teagmháil le haer.

|| HR || Spriječiti dodir sa zrakom.

|| IT || Evitare il contatto con l’aria.

|| LV || Nepieļaut kontaktu ar gaisu.

|| LT || Saugoti nuo kontakto su oru.

|| HU || Nem érintkezhet levegővel.

|| MT || Tħallix li jkun hemm kuntatt mal-arja.

|| NL || Contact met de lucht vermijden.

|| PL || Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

|| PT || Não deixar entrar em contacto com o ar.

|| RO || A nu se lăsa în contact cu aerul.

|| SK || Zabráňte kontaktu so vzduchom.

|| SL || Preprečiti stik z zrakom.

|| FI || Ei saa joutua kosketuksiin ilman kanssa.

|| SV || Undvik kontakt med luft.

P223 || Lingwa ||

|| BG || Да се избягва всякакъв възможен контакт с вода поради бурна реакция и възможно внезапно запалване.

|| ES || Mantener alejado de cualquier posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una llamarada.

|| CS || Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí.

|| DA || Undgå enhver kontakt med vand, da dette kan fremkalde voldsom reaktion og risiko for eksplosionsagtig brand.

|| DE || Kontakt mit Wasser wegen heftiger Reaktion und möglichem Aufflammen unbedingt verhindern.

|| ET || Hoida igasuguse kokkupuute eest veega, vastasel juhul reageerib ägedalt ja võib põhjustada hetkpõlemise.

|| EL || Αποφύγετε κάθε πιθανή επαφή με το νερό, διότι αντιδρά βίαια και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη.

|| EN || Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire.

|| FR || Éviter tout contact avec l’eau, à cause du risque de réaction violente et d’inflammation spontanée.

|| GA || Ná ceadaigh teagmháil de shaghas ar bith le huisce, mar gheall ar imoibriú foirtil agus splancthine a d’fhéadfadh a bheith ann.

|| HR || Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.

|| IT || Evitare qualsiasi contatto con l’acqua: pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea.

|| LV || Nepieļaut kontaktu ar ūdeni īpaši stipras reakcijas un iespējamas eksplozijas dēļ.

|| LT || Saugoti nuo bet kokio galimo kontakto su vandeniu, nes smarkiai reaguoja ir gali susidaryti ugnies pliūpsnis.

|| HU || Vízzel semmilyen formában nem érintkezhet, ellenkező esetben heves reakció és belobbanás fordulhat elő.

|| MT || Żomm ’il bogħod minn kull kuntatt possibbli mal-ilma, minħabba li jirreaġġixxi bil-qawwa u jista’ jkun hemm fjamma nar.

P223 || Lingwa ||

|| NL || Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand.

|| PL || Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru.

|| PT || Não deixar entrar em contacto com a água: risco de reacção violenta e possibilidade de formação de chama súbita.

|| RO || A se evita orice contact cu apa, din cauza reacţiei violente şi a riscului de aprindere spontană.

|| SK || Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou, aby nedošlo k prudkej reakcii a prípadnému zapáleniu.

|| SL || Hraniti ločeno od možnega stika z vodo zaradi burne reakcije in možnega bliskovitega požara.

|| FI || Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa voimakkaan reaktion ja mahdollisen leimahduksen takia.

|| SV || Undvik all kontakt med vatten eftersom det kan framkalla en våldsam reaktion och explosionsartad brand.

P230 || Lingwa ||

|| BG || Да се държи навлажнен с...

|| ES || Mantener humedecido con…

|| CS || Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ...

|| DA || Holdes befugtet med…

|| DE || Feucht halten mit …

|| ET || Niisutada …-ga.

|| EL || Να διατηρείται υγρό με …

|| EN || Keep wetted with…

|| FR || Maintenir humidifié avec...

|| GA || Coimeád fliuchta le…

|| HR || Čuvati navlaženo s …

|| IT || Mantenere umido con....

|| LV || Vienmēr samitrināt ar ...

|| LT || Laikyti sudrėkintą (kuo)

|| HU || ...-val/-vel nedvesítve tartandó.

|| MT || Żommu mxarrab bi …

P230 || Lingwa ||

|| NL || Vochtig houden met…

|| PL || Przechowywać produkt zwilżony….

|| PT || Manter húmido com...

|| RO || A se păstra umezit cu…

|| SK || Uchovávajte zvlhčené …

|| SL || Hraniti prepojeno z …

|| FI || Säilytä kostutettuna …

|| SV || Ska hållas fuktigt med…

P231 || Lingwa ||

|| BG || Да се използва под инертен газ.

|| ES || Manipular en gas inerte.

|| CS || Manipulace pod inertním plynem.

|| DA || Håndteres under inaktiv gas.

|| DE || Unter inertem Gas handhaben.

|| ET || Käidelda inertgaasis.

|| EL || Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα.

|| EN || Handle under inert gas.

|| FR || Manipuler sous gaz inerte.

|| GA || Láimhsigh faoi thriathghás.

|| HR || Rukovati u inertnom plinu.

|| IT || Manipolare in atmosfera di gas inerte.

|| LV || Rīkoties tikai inertas gāzes apstākļos.

|| LT || Tvarkyti inertinėse dujose.

|| HU || Inert gázban használandó.

|| MT || Immaniġġja taħt gass inerti.

|| NL || Onder inert gas werken.

|| PL || Używać w atmosferze obojętnego gazu.

|| PT || Manusear em atmosfera de gás inerte.

|| RO || A se manipula sub un gaz inert.

|| SK || Manipulujte v prostredí s inertným plynom.

|| SL || Hraniti v ustreznem inertnem plinu.

|| FI || Käsittele inertissä kaasussa.

|| SV || Hanteras under inert gas.

P232 || Lingwa ||

|| BG || Да се пази от влага.

|| ES || Proteger de la humedad.

|| CS || Chraňte před vlhkem.

|| DA || Beskyttes mod fugt.

|| DE || Vor Feuchtigkeit schützen.

|| ET || Hoida niiskuse eest.

|| EL || Προστετέψτε από την υγρασία.

|| EN || Protect from moisture.

|| FR || Protéger de l’humidité.

|| GA || Cosain ar thaise.

|| HR || Zaštititi od vlage.

|| IT || Proteggere dall’umidità.

|| LV || Aizsargāt no mitruma.

|| LT || Saugoti nuo drėgmės.

|| HU || Nedvességtől védendő.

|| MT || Ipproteġi mill-umdità.

|| NL || Tegen vocht beschermen.

|| PL || Chronić przed wilgocią.

|| PT || Manter ao abrigo da humidade.

|| RO || A se proteja de umiditate.

|| SK || Chráňte pred vlhkosťou.

|| SL || Zaščititi pred vlago.

|| FI || Suojaa kosteudelta.

|| SV || Skyddas från fukt.

P233 || Lingwa ||

|| BG || Съдът да се съхранява плътно затворен.

|| ES || Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

|| CS || Uchovávejte obal těsně uzavřený.

|| DA || Hold beholderen tæt lukket.

|| DE || Behälter dicht verschlossen halten.

|| ET || Hoida pakend tihedalt suletuna.

|| EL || Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

P233 || Lingwa ||

|| EN || Keep container tightly closed.

|| FR || Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

|| GA || Coimeád an coimeádán dúnta go docht.

|| HR || Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

|| IT || Tenere il recipiente ben chiuso.

|| LV || Tvertni stingri noslēgt.

|| LT || Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

|| HU || Az edény szorosan lezárva tartandó.

|| MT || Żomm il-kontenitur magħluq sew.

|| NL || In goed gesloten verpakking bewaren.

|| PL || Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

|| PT || Manter o recipiente bem fechado.

|| RO || Păstraţi recipientul închis etanş.

|| SK || Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

|| SL || Hraniti v tesno zaprti posodi.

|| FI || Säilytä tiiviisti suljettuna.

|| SV || Behållaren ska vara väl tillsluten.

P234 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

|| ES || Conservar únicamente en el recipiente original.

|| CS || Uchovávejte pouze v původním obalu.

|| DA || Opbevares kun i den originale beholder.

|| DE || Nur im Originalbehälter aufbewahren.

|| ET || Hoida üksnes originaalpakendis.

|| EL || Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.

|| EN || Keep only in original container.

|| FR || Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

|| GA || Coimeád sa choimeádán bunaidh amháin.

|| HR || Čuvati samo u originalnom spremniku.

|| IT || Conservare soltanto nel contenitore originale.

|| LV || Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.

|| LT || Laikyti tik originalioje talpykloje.

P234 || Lingwa ||

|| HU || Az eredeti edényben tartandó.

|| MT || Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

|| NL || Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

|| PL || Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

|| PT || Conservar unicamente no recipiente de origem.

|| RO || Păstraţi numai în recipientul original.

|| SK || Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.

|| SL || Hraniti samo v originalni posodi.

|| FI || Säilytä alkuperäispakkauksessa.

|| SV || Förvaras endast i originalbehållaren.

P235 || Lingwa ||

|| BG || Да се държи на хладно.

|| ES || Mantener en lugar fresco.

|| CS || Uchovávejte v chladu.

|| DA || Opbevares køligt.

|| DE || Kühl halten.

|| ET || Hoida jahedas.

|| EL || Να διατηρείται δροσερό.

|| EN || Keep cool.

|| FR || Tenir au frais.

|| GA || Coimeád fionnuar é

|| HR || Održavati hladnim.

|| IT || Conservare in luogo fresco.

|| LV || Turēt vēsumā.

|| LT || Laikyti vėsioje vietoje.

|| HU || Hűvös helyen tartandó.

|| MT || Żomm frisk.

|| NL || Koel bewaren.

|| PL || Przechowywać w chłodnym miejscu.

|| PT || Conservar em ambiente fresco.

|| RO || A se păstra la rece.

|| SK || Uchovávajte v chlade.

|| SL || Hraniti na hladnem.

|| FI || Säilytä viileässä.

|| SV || Förvaras svalt.

P240 || Lingwa ||

|| BG || Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.

|| ES || Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

|| CS || Uzemněte obal a odběrové zařízení.

|| DA || Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

|| DE || Behälter und zu befüllende Anlage erden.

|| ET || Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada.

|| EL || Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.

|| EN || Ground/bond container and receiving equipment.

|| FR || Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

|| GA || Nasc an coimeádán agus an trealamh glactha leis an talamh.

|| HR || Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.

|| IT || Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

|| LV || Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/ sasaistīt

|| LT || Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.

|| HU || A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.

|| MT || Poġġi mal-art/waħħal il-kontenitur u t-tagħmir li jirċievi.

|| NL || Opslag- en opvangreservoir aarden.

|| PL || Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

|| PT || Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor.

|| RO || Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie.

|| SK || Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.

|| SL || Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine.

|| FI || Säiliö ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettävä.

|| SV || Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

P241 || Lingwa ||

|| BG || Използвайте електрическо/проветряващо/осветително/…/ оборудване, обезопасено срещу експлозия

|| ES || Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación /…/ antideflagrante.

|| CS || Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/ zařízení do výbušného prostředí.

|| DA || Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/…/udstyr.

|| DE || Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/… verwenden.

|| ET || Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-/…/seadmeid.

|| EL || Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός /εξαερισμού/φωτιστικός/…/ εξοπλισμός.

|| EN || Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/…/ equipment.

|| FR || Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage/…/ antidéflagrant.

|| GA || Bain úsáid as trealamh pléascdhíonach leictreach/aerála/soilsiúcháin/….

|| HR || Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/.../ opremu koja neće izazvati eksploziju.

|| IT || Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione/…/ a prova di esplosione.

|| LV || Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ ar ventilāciju/ izgaismotas /../ iekārtas

|| LT || Naudoti sprogimui atsparią elektros/ventiliacijos/apšvietimo/…/ įrangą.

|| HU || Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó.

|| MT || Uża’ tagħmir elettriku/ta’ ventilazzjoni/ta’ dawl/.../ li jiflaħ għal splużjoni.

|| NL || Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…apparatuur gebruiken.

|| PL || Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/. przeciwwybuchowego sprzętu.

P241 || Lingwa ||

|| PT || Utilizar equipamento eléctrico/de ventilação/de iluminação/…/ à prova de explosão.

|| RO || Utilizaţi echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/…/ antideflagrante.

|| SK || Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/.../ zariadenie do výbušného prostredia.

|| SL || Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/…/, odporno proti eksplozijam.

|| FI || Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/… /laitteita.

|| SV || Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/…/ utrustning.

P242 || Lingwa ||

|| BG || Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри.

|| ES || Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

|| CS || Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.

|| DA || Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

|| DE || Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

|| ET || Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid.

|| EL || Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες.

|| EN || Use only non-sparking tools.

|| FR || Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

|| GA || Bain úsáid as uirlisí neamhspréachta amháin.

|| HR || Rabiti samo neiskreći alat.

|| IT || Utilizzare solo utensili antiscintillamento.

|| LV || Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.

|| LT || Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius.

|| HU || Szikramentes eszközök használandók.

|| MT || Uża’ biss għodod li ma jtajrux żnied.

|| NL || Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

|| PL || Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

P242 || Lingwa ||

|| PT || Utilizar apenas ferramentas antichispa.

|| RO || Nu utilizaţi unelte care produc scântei.

|| SK || Používajte iba neiskriace prístroje.

|| SL || Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.

|| FI || Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja.

|| SV || Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.

P243 || Lingwa ||

|| BG || Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

|| ES || Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

|| CS || Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

|| DA || Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

|| DE || Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

|| ET || Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.

|| EL || Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

|| EN || Take precautionary measures against static discharge.

|| FR || Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

|| GA || Déan bearta réamhchúraim in aghaidh díluchtú statach.

|| HR || Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.

|| IT || Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

|| LV || Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

|| LT || Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.

|| HU || Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

|| MT || Ħu miżuri ta’ prekawzjoni kontra l-ħruġ ta’ elettriku statiku.

|| NL || Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

|| PL || Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

P243 || Lingwa ||

|| PT || Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

|| RO || Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.

|| SK || Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

|| SL || Preprečiti statično naelektrenje.

|| FI || Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

|| SV || Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

P244 || Lingwa ||

|| BG || Почиствайте редуциращите вентили от смазка и масло

|| ES || Mantener las válvulas de reducción limpias de grasa y aceite.

|| CS || Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje.

|| DA || Reduktionsventilerne holdes fri for fedt og olie.

|| DE || Druckminderer frei von Fett und Öl halten.

|| ET || Hoida reduktsiooniklapid rasvast ja õlist puhtad.

|| EL || Να διατηρούνται καθαρές από γράσα και λάδια οι βαλβίδες μείωσης.

|| EN || Keep reduction valves free from grease and oil.

|| FR || S’assurer de l’absence de graisse ou d’huile sur les soupapes de réduction.

|| GA || Coimeád comhlaí brúlaghdaithe saor ó ghréisc agus ó ola.

|| HR || Spriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.

|| IT || Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio.

|| LV || Turēt reducēšanās vārstus tīrus no taukiem un eļļas.

|| LT || Saugoti, kad ant redukcinių vožtuvų nepatektų riebalų ir tepalų.

|| HU || A nyomáscsökkentő szelepeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

|| MT || Żomm il-valvi ta’ tnaqqis ħielsa mill-griż u miż-żejt.

|| NL || Reduceerventielen vrij van olie en vet houden.

|| PL || Chronić zawory redukcyjne przed tłuszczem i olejem.

|| PT || Manter as válvulas de redução isentas de óleo e massa lubrificantes.

|| RO || Protejaţi supapele reductoare de grăsimi și ulei.

P244 || Lingwa ||

|| SK || Redukčné ventily udržiavajte bez mazadiel a oleja.

|| SL || Preprečiti stik reducirnih ventilov z mastjo in oljem.

|| FI || Pidä paineenalennusventtiilit vapaana rasvasta ja öljystä.

|| SV || Reducerventilerna ska hållas fria från fett och olja.

P250 || Lingwa ||

|| BG || Да не се подлага на стържене/удар/…/триене

|| ES || Evitar la abrasión/el choque/…/la fricción.

|| CS || Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření.

|| DA || Må ikke udsættes for slibning/stød/…/gnidning.

|| DE || Nicht schleifen/stoßen/…/reiben.

|| ET || Hoida kriimustamise/põrutuse/…/hõõrdumise eest.

|| EL || Να αποφεύγεται άλεση/κρούση/…/τριβή.

|| EN || Do not subject to grinding/shock/…/friction.

|| FR || Éviter les abrasions/les chocs/…/les frottements.

|| GA || Ná nocht do mheilt/do thurraing/…/do fhrithchuimilt.

|| HR || Ne izlagati mrvljenju/udarcima/…/trenju.

|| IT || Evitare le abrasioni /gli urti/…./gli attriti.

|| LV || Nepakļaut drupināšanai / triecienam/.../ berzei

|| LT || Nešlifuoti/netrankyti/…/netrinti.

|| HU || Tilos csiszolásnak/ütésnek/…/súrlódásnak kitenni.

|| MT || Tissottoponihomx għal brix/xokk/…/frizzjoni.

|| NL || Malen/schokken/…/wrijving vermijden.

|| PL || Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/…/tarciu.

|| PT || Não submeter a trituração/choque/…/fricção.

|| RO || A nu supune la abraziuni/şocuri/…/frecare.

|| SK || Nevystavujte brúseniu/nárazu/…/treniu.

|| SL || Ne izpostavljati drgnjenju/udarcem/…/trenju.

|| FI || Suojele rasitukselta/iskuilta/…/hankaukselta.

|| SV || Får inte utsättas för gnidning/stötar/…/friktion.

P251 || Lingwa ||

|| BG || Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба.

|| ES || Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.

|| CS || Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

|| DA || Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

|| DE || Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.

|| ET || Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

|| EL || Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

|| EN || Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use.

|| FR || Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

|| GA || Coimeádán brúchóirithe: Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide.

|| HR || Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.

|| IT || Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

|| LV || Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

|| LT || Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

|| HU || Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

|| MT || Kontenitur taħt pressjoni: Ittaqqbux jew taħarqux, anki wara li tużah.

|| NL || Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

|| PL || Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

|| PT || Recipiente sob pressão. Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

|| RO || Recipient sub presiune. Nu perforaţi sau ardeţi, chiar şi după utilizare.

|| SK || Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

|| SL || Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

|| FI || Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

|| SV || Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P260 || Lingwa ||

|| BG || Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

|| ES || No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

|| CS || Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

|| DA || Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

|| DE || Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

|| ET || Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

|| EL || Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα

|| EN || Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

|| FR || Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

|| GA || Ná hanálaigh deannach/múch/gás/ceo/gala/sprae.

|| HR || Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.

|| IT || Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

|| LV || Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu.

|| LT || Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

|| HU || A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

|| MT || Tiblax bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.

|| NL || Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

|| PL || Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

|| PT || Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

|| RO || Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.

|| SK || Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

|| SL || Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

|| FI || Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.

|| SV || Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

ANNESS

għall-Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL

li jadatta ċerti regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-moviment liberu tal-merkanzija, il-libertà tal-moviment tal-persuni, id-dritt soċjetarju, il-politika dwar il-kompetizzjoni, l-agrikoltura, is-sigurtà tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja, il-politika tat-trasport, l-enerġija, it-tassazzjoni, l-istatistika, in-netwerks trans-Ewropej, il-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali, il-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà, l-ambjent, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet esterni, il-politika barranija, ta’ sigurtà u ta’ difiża, u l-istituzzjonijiet, minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja

P261 || Lingwa ||

|| BG || Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

|| ES || Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

|| CS || Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

|| DA || Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

|| DE || Einatmen von Staub/Rauch/Gas/­Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

|| ET || Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

|| EL || Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

|| EN || Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.

|| FR || Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

|| GA || Seachain deannach/múch/gás/ceo/gala/sprae a análú.

|| HR || Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.

|| IT || Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

|| LV || Izvairīties ieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu.

|| LT || Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

|| HU || Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

|| MT || Evita li tibla' bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.

|| NL || Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

|| PL || Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

|| PT || Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

|| RO || Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

|| SK || Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

|| SL || Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

|| FI || Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

|| SV || Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

 

P262 || Lingwa ||

|| BG || Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

|| ES || Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

|| CS || Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

|| DA || Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

|| DE || Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

|| ET || Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.

|| EL || Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

|| EN || Do not get in eyes, on skin, or on clothing.

|| FR || Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

|| GA || Ná lig sna súile, ar an gcraiceann, ná ar éadaí.

|| HR || Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.

|| IT || Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

|| LV || Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.

|| LT || Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

|| HU || Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

|| MT || Iddaħħalx fl-għajnejn, fuq il-ġilda, jew fuq il-ħwejjeġ.

|| NL || Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

|| PL || Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

|| PT || Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

|| RO || Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

|| SK || Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

|| SL || Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

|| FI || Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

|| SV || Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

P263 || Lingwa ||

|| BG || Да се избягва контакт по време на бременност/при кърмене.

|| ES || Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.

|| CS || Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

|| DA || Undgå kontakt under graviditet/amning.

|| DE || Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.

|| ET || Vältida kokkupuudet raseduse/imetamise ajal.

|| EL || Aποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/ γαλουχίας.

|| EN || Avoid contact during pregnancy/while nursing.

|| FR || Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l’allaitement.

|| GA || Seachain teagmháil le linn toirchis/agus an chíoch á tabhairt.

|| HR || Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.

|| IT || Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento.

|| LV || Izvairīties no saskares grūtniecības laikā / barojot bērnu ar krūti.

|| LT || Vengti kontakto nėštumo metu/maitinant krūtimi.

|| HU || A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.

|| MT || Evita l-kuntatt waqt it-tqala/waqt it-treddigħ.

|| NL || Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.

|| PL || Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.

|| PT || Evitar o contacto durante a gravidez/o aleitamento.

|| RO || Evitaţi contactul în timpul sarcinii/alăptării.

|| SK || Zabráňte kontaktu počas tehotenstva a dojčenia.

|| SL || Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem.

|| FI || Vältä kosketusta raskauden tai imetyksen aikana.

|| SV || Undvik kontakt under graviditet eller amning.

P264 || Lingwa ||

|| BG || Да се измие... старателно след употреба.

|| ES || Lavarse … concienzudamente tras la manipulación.

|| CS || Po manipulaci důkladně omyjte ....

|| DA || Vask … grundigt efter brug.

|| DE || Nach Gebrauch … gründlich waschen.

|| ET || Pärast käitlemist pesta hoolega ….

|| EL || Πλύνετε … σχολαστικά μετά το χειρισμό.

|| EN || Wash … thoroughly after handling.

|| FR || Se laver … soigneusement après manipulation.

|| GA || Nigh … go lánchúramach tar éis láimhsithe.

|| HR || Nakon uporabe temeljito oprati …

|| IT || Lavare accuratamente … dopo l’uso.

|| LV || Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt.

|| LT || Po naudojimo kruopščiai nuplauti …

|| HU || A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.

|| MT || Aħsel … sew wara li timmaniġġjah.

|| NL || Na het werken met dit product … grondig wassen.

|| PL || Dokładnie umyć … po użyciu.

|| PT || Lavar … cuidadosamente após manuseamento.

|| RO || Spălaţi-vă … bine după utilizare.

|| SK || Po manipulácii starostlivo umyte…

|| SL || Po uporabi temeljito umiti ...

|| FI || Pese … huolellisesti käsittelyn jälkeen.

|| SV || Tvätta … grundligt efter användning.

P270 || Lingwa ||

|| BG || Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

|| ES || No comer, beber ni fumar durante su utilización.

|| CS || Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

|| DA || Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

|| DE || Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

|| ET || Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

|| EL || Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

|| EN || Do no eat, drink or smoke when using this product.

|| FR || Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

|| GA || Ná hith, ná hól agus ná caitear tobac agus an táirge seo á úsáid.

|| HR || Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

|| IT || Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.

|| LV || Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

|| LT || Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

|| HU || A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

|| MT || Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża’ dan il-prodott.

|| NL || Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

|| PL || Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

|| PT || Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

|| RO || A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

|| SK || Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

|| SL || Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

|| FI || Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

|| SV || Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P271 || Lingwa ||

|| BG || Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.

|| ES || Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

|| CS || Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

|| DA || Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

|| DE || Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

|| ET || Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

|| EL || Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

|| EN || Use only outdoors or in a well-ventilated area.

|| FR || Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

|| GA || Úsáid amuigh faoin aer nó i limistéar dea-aerálaithe amháin.

|| HR || Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

|| IT || Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

|| LV || Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

|| LT || Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

|| HU || Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

|| MT || Uża biss barra jew f’post ventilat sew.

|| NL || Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

|| PL || Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

|| PT || Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

|| RO || A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.

|| SK || Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

|| SL || Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

|| FI || Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

|| SV || Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P272 || Lingwa ||

|| BG || Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

|| ES || Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

|| CS || Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

|| DA || Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

|| DE || Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

|| ET || Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia.

|| EL || Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

|| EN || Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

|| FR || Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

|| GA || Níor chóir éadaí éillithe oibre a ligean amach as an láthair oibre.

|| HR || Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.

|| IT || Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

|| LV || Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām.

|| LT || Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.

|| HU || Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

|| MT || Ilbies tax-xogħol kontaminat ma għandux jitħalla joħroġ mill-post tax-xogħol.

|| NL || Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

|| PL || Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

|| PT || A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

|| RO || Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

|| SK || Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

|| SL || Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

|| FI || Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.

|| SV || Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

P273 || Lingwa ||

|| BG || Да се избягва изпускане в околната среда.

|| ES || Evitar su liberación al medio ambiente.

|| CS || Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

|| DA || Undgå udledning til miljøet.

|| DE || Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

|| ET || Vältida sattumist keskkonda.

|| EL || Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

|| EN || Avoid release to the environment.

|| FR || Éviter le rejet dans l’environnement.

|| GA || Ná scaoiltear amach sa chomhshaol.

|| HR || Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

|| IT || Non disperdere nell’ambiente.

|| LV || Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

|| LT || Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

|| HU || Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

|| MT || Evita r-rilaxx fl-ambjent.

|| NL || Voorkom lozing in het milieu.

|| PL || Unikać uwolnienia do środowiska.

|| PT || Evitar a libertação para o ambiente.

|| RO || Evitaţi dispersarea în mediu.

|| SK || Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

|| SL || Preprečiti sproščanje v okolje.

|| FI || Vältettävä päästämistä ympäristöön.

|| SV || Undvik utsläpp till miljön.

P280 || Lingwa ||

|| BG || Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

|| ES || Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

|| CS || Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

|| DA || Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse

|| DE || Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

|| ET || Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

|| EL || Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

|| EN || Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

|| FR || Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

|| GA || Caith lámhainní cosanta/éadaí cosanta/cosaint súile/cosaint aghaidhe.

|| HR || Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

|| IT || Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

|| LV || Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

|| LT || Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

|| HU || Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

|| MT || Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

|| NL || Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.

|| PL || Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

|| PT || Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P280 || Lingwa ||

|| RO || Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.

|| SK || Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

|| SL || Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

|| FI || Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

|| SV || Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P281 || Lingwa ||

|| BG || Използвайте предписаните лични предпазни средства.

|| ES || Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

|| CS || Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

|| DA || Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

|| DE || Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

|| ET || Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.

|| EL || Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

|| EN || Use personal protective equipment as required.

|| FR || Utiliser l’équipement de protection individuel requis.

|| GA || Bain úsáid as an trealamh cosanta pearsanta faoi mar a éilítear.

|| HR || Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.

|| IT || Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

|| LV || Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām.

|| LT || Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones.

|| HU || Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

|| MT || Uża’ t-tagħmir personali protettiv kif meħtieġ.

|| NL || De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

|| PL || Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

|| PT || Usar o equipamento de protecção individual exigido.

|| RO || Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor.

|| SK || Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

|| SL || Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.

|| FI || Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.

|| SV || Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

P282 || Lingwa ||

|| BG || Носете предпазващи от студ ръкавици/маска за лице/защитни очила.

|| ES || Llevar guantes que aíslen del frío/gafas/máscara.

|| CS || Používejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle.

|| DA || Bær kuldeisolerende handsker/ansigtsskærm/øjenbeskyttelse.

|| DE || Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.

|| ET || Kanda külmakaitsekindaid/kaitsemaski/kaitseprille.

|| EL || Φοράτε μονωτικά γάντια προστασίας από το ψύχος/ προστατευτική μάσκα/ προστατευτικά γυαλιά.

|| EN || Wear cold insulating gloves/face shield/eye protection.

|| FR || Porter des gants isolants contre le froid/un équipement de protection du visage/ des yeux.

|| GA || Caith lámhainní inslithe fuachta/aghaidhsciath/cosaint súile.

|| HR || Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.

|| IT || Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi.

|| LV || Izmantot aizsargcimdus/ sejas aizsargus/ acu aizsargus ar aukstuma izolāciju.

|| LT || Mūvėti nuo šalčio izoliuojančias pirštines/naudoti veido skydelį/akių apsaugos priemones.

|| HU || Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező.

|| MT || Ilbes ingwanti kiesħa li ma jinfidx minnhom/ilqugħ għall-wiċċ/protezzjoni għall-għajnejn.

|| NL || Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.

|| PL || Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu.

|| PT || Usar luvas de protecção contra o frio/escudo facial/protecção ocular.

|| RO || Purtaţi mănuşi izolante împotriva frigului/echipament de protecţie a feţei/ochilor.

|| SK || Používajte termostabilné rukavice/ochranný štít/ochranné okuliare.

|| SL || Nositi hladne izolirne rokavice/zaščito za obraz/zaščito za oči.

|| FI || Käytä kylmäeristäviä suojakäsineitä/kasvonsuojainta/silmiensuojainta.

|| SV || Använd köldisolerande handskar/visir/ögonskydd.

P283 || Lingwa ||

|| BG || Носете огнеупорно/огнезащитно облекло.

|| ES || Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas.

|| CS || Používejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv.

|| DA || Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning.

|| DE || Schwer entflammbare /flammhemmende Kleidung tragen.

|| ET || Kanda tule-/leegikindlat/tule levikut aeglustavat rõivastust.

|| EL || Φοράτε αντιπυρικά/αλεξίφλογα πυράντοχα/βραδυφλεγή ενδύματα.

|| EN || Wear fire/flame resistant/retardant clothing.

|| FR || Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges.

|| GA || Caith éadaí dódhíonacha/lasairdhíonacha nó dómhoillitheacha/lasairmhoillitheacha.

|| HR || Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.

|| IT || Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di fiamma.

|| LV || Izmantot aizsargapģērbu pret uguni/liesmām.

|| LT || Dėvėti ugniai/liepsnai atsparius/antipireninius drabužius.

|| HU || Tűz-/lángálló/-késleltető ruházat viselése kötelező.

|| MT || Ilbes ħwejjeġ reżistenti għan-nar/fjammi.

|| NL || Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.

|| PL || Nosić odzież ognioodporną/płomienioodporną/opóźniającą zapalenie.

|| PT || Usar vestuário ignífugo/retardador de fogo/chamas.

|| RO || Purtaţi îmbrăcăminte rezistentă la foc/flacără/ignifugă.

|| SK || Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou.

|| SL || Nositi negorljiva oblačila in oblačila, odporna proti ognju.

|| FI || Käytä palosuojattua/paloturvallista vaatetusta.

|| SV || Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder.

P284 || Lingwa ||

|| BG || Носете респираторни предпазни средства.

|| ES || Llevar equipo de protección respiratoria.

|| CS || Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

|| DA || Anvend åndedrætsværn.

|| DE || Atemschutz tragen.

|| ET || Kanda hingamisteede kaitsevahendeid.

|| EL || Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

|| EN || Wear respiratory protection.

|| FR || Porter un équipement de protection respiratoire.

|| GA || Caith cosaint riospráide.

|| HR || Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.

|| IT || Utilizzare un apparecchio respiratorio.

|| LV || Izmantot gāzmasku.

|| LT || Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

|| HU || Légzésvédelem használata kötelező.

|| MT || Ilbes protezzjoni respiratorja.

|| NL || Adembescherming dragen.

|| PL || Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

|| PT || Usar protecção respiratória.

|| RO || Purtaţi echipament de protecţie respiratorie.

|| SK || Používajte ochranu dýchacích ciest.

|| SL || Nositi opremo za zaščito dihal.

|| FI || Käytä hengityksensuojainta.

|| SV || Använd andningsskydd.

P285 || Lingwa ||

|| BG || В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства.

|| ES || En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

|| CS || V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

|| DA || Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

|| DE || Bei unzureichender Belüfung Atemschutz tragen.

P285 || Lingwa ||

|| ET || Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid.

|| EL || Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

|| EN || In case of inadequate ventilation wear respiratory protection.

|| FR || Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

|| GA || I gcás aerála uireasaigh caith cosaint riospráide.

|| HR || U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.

|| IT || In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

|| LV || Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku.

|| LT || Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

|| HU || Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.

|| MT || F’każ ta’ ventilazzjoni inadegwata ilbes protezzjoni respiratorja.

|| NL || Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

|| PL || W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

|| PT || Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória.

|| RO || În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de protecţie respiratorie.

|| SK || V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.

|| SL || Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.

|| FI || Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.

|| SV || Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

P231 + P232 || Lingwa ||

|| BG || Да се използва под инертен газ. Да се пази от влага.

|| ES || Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.

|| CS || Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem.

|| DA || Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.

|| DE || Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.

|| ET || Käidelda inertgaasis. Hoida niiskuse eest.

|| EL || Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα. Προστατέψτε από την υγρασία.

|| EN || Handle under inert gas. Protect from moisture.

|| FR || Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l’humidité.

|| GA || Láimhsigh faoi thriathghás. Cosain ó thaise.

|| HR || Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.

|| IT || Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall’umidità.

|| LV || Izmantot tikai inertas gāzes apstākļos. Aizsargāt no mitruma.

|| LT || Tvarkyti inertinėse dujose. Saugoti nuo drėgmės.

|| HU || Inert gázban használandó. Nedvességtől védendő.

|| MT || Uża’ taħt gass inerti. Ipproteġi mill-umdità.

|| NL || Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.

|| PL || Używać w atmosferze obojętnego gazu Chronić przed wilgocią.

|| PT || Manusear em atmosfera de gás inerte. Manter ao abrigo da humidade.

|| RO || A se manipula sub un gaz inert. A se proteja de umiditate.

|| SK || Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou.

|| SL || Hraniti v ustreznem inertnem plinu. Zaščititi pred vlago.

|| FI || Käsittele inertissä kaasussa. Suojaa kosteudelta.

|| SV || Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.

P235 + P410 || Lingwa ||

|| BG || Да се държи на хладно. Да се пази от пряка слънчева светлина.

|| ES || Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

|| CS || Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením.

|| DA || Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.

|| DE || Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.

|| ET || Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest.

|| EL || Να διατηρείται δροσερό. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.

|| EN || Keep cool. Protect from sunlight.

|| FR || Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.

|| GA || Coimeád fionnuar. Cosain ó sholas na gréine.

|| HR || Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.

|| IT || Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.

|| LV || Turēt vēsumā. Aizsargāt no saules gaismas.

|| LT || Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos.

|| HU || Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő.

|| MT || Żomm frisk. Ipproteġi mir-raġġi tax-xemx.

|| NL || Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.

|| PL || Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

|| PT || Conservar em ambiente fresco. Manter ao abrigo da luz solar.

|| RO || A se păstra la rece. A se proteja de lumina solară.

|| SK || Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.

|| SL || Hraniti na hladnem. Zaščititi pred sončno svetlobo.

|| FI || Säilytä viileässä. Suojaa auringonvalolta.

|| SV || Förvaras svalt. Skyddas från solljus.'

(j) Fl-Anness IV, it-Tabella 1.3 tinbidel b’din li ġejja:

“Tabella 1.3 Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni – Rispons

P301 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:

|| ES || EN CASO DE INGESTIÓN:

|| CS || PŘI POŽITÍ:

|| DA || I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:

|| DE || BEI VERSCHLUCKEN:

|| ET || ALLANEELAMISE KORRAL:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:

|| EN || IF SWALLOWED:

|| FR || EN CAS D’INGESTION:

|| GA || MÁ SHLOGTAR:

|| HR || AKO SE PROGUTA:

|| IT || IN CASO DI INGESTIONE:

|| LV || NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:

|| LT || PRARIJUS:

|| HU || LENYELÉS ESETÉN:

|| MT || JEKK JINBELA’:

|| NL || NA INSLIKKEN:

|| PL || W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

|| PT || EM CASO DE INGESTÃO:

|| RO || ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE:

|| SK || PO POŽITÍ:

|| SL || PRI ZAUŽITJU:

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:

|| SV || VID FÖRTÄRING:

P302 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА:

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

|| CS || PŘI STYKU S KŮŽÍ:

|| DA || VED KONTAKT MED HUDEN:

|| DE || BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:

|| ET || NAHALE SATTUMISE KORRAL:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:

|| EN || IF ON SKIN:

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN:

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:

|| LV || SASKARĒ AR ĀDU:

|| LT || PATEKUS ANT ODOS:

|| HU || HA BŐRRE KERÜL:

|| MT || F’KAŻ TA’ KUNTATT MAL-ĠILDA:

|| NL || BIJ CONTACT MET DE HUID:

|| PL || W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:

|| SK || PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:

|| SL || PRI STIKU S KOŽO:

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:

|| SV || VID HUDKONTAKT:

P303 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):

|| CS || PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

|| DA || VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):

|| DE || BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):

|| ET || NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL:

P303 || Lingwa ||

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):

|| EN || IF ON SKIN (or hair):

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN (nó le gruaig):

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):

|| LV || SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):

|| LT || PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):

|| HU || HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:

|| MT || F’KAŻ TA’ KUNTATT MAL-ĠILDA (jew max-xagħar):

|| NL || BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

|| PL || W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo):

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):

|| SK || PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi):

|| SL || PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin):

|| SV || VID HUDKONTAKT (även håret):

P304 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ ВДИШВАНЕ:

|| ES || EN CASO DE INHALACIÓN:

|| CS || PŘI VDECHNUTÍ:

|| DA || VED INDÅNDING:

|| DE || BEI EINATMEN:

|| ET || SISSEHINGAMISE KORRAL:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:

|| EN || IF INHALED:

P304 || Lingwa ||

|| FR || EN CAS D’INHALATION:

|| GA || MÁ IONANÁLAÍTEAR:

|| HR || AKO SE UDIŠE:

|| IT || IN CASO DI INALAZIONE:

|| LV || IEELPOJOT:

|| LT || ĮKVĖPUS:

|| HU || BELÉLEGZÉS ESETÉN:

|| MT || JEKK JINĠIBED MAN-NIFS:

|| NL || NA INADEMING:

|| PL || W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

|| PT || EM CASO DE INALAÇÃO:

|| RO || ÎN CAZ DE INHALARE:

|| SK || PO VDÝCHNUTÍ:

|| SL || PRI VDIHAVANJU:

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:

|| SV || VID INANDNING:

P305 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

|| CS || PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

|| DA || VED KONTAKT MED ØJNENE:

|| DE || BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

|| ET || SILMA SATTUMISE KORRAL:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

|| EN || IF IN EYES:

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS NA SÚILE:

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

|| LV || IEKĻŪSTOT ACĪS:

|| LT || PATEKUS Į AKIS:

|| HU || SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:

P305 || Lingwa ||

|| MT || JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN:

|| NL || BIJ CONTACT MET DE OGEN:

|| PL || W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

|| SK || PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:

|| SL || PRI STIKU Z OČMI:

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:

|| SV || VID KONTAKT MED ÖGONEN:

P306 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ ОБЛЕКЛОТО:

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA:

|| CS || PŘI STYKU S ODĚVEM:

|| DA || VED KONTAKT MED TØJET:

|| DE || BEI KONTAMINIERTER KLEIDUNG:

|| ET || RÕIVASTELE SATTUMISE KORRAL:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ:

|| EN || IF ON CLOTHING:

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS:

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LE hÉADAÍ:

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI:

|| LV || SASKARĒ AR APĢĒRBU:

|| LT || PATEKUS ANT DRABUŽIŲ:

|| HU || HA RUHÁRA KERÜL:

|| MT || F’KAŻ TA’ KUNTATT MAL-ILBIES:

|| NL || NA MORSEN OP KLEDING:

|| PL || W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A ROUPA:

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA:

|| SK || PRI KONTAKTE S ODEVOM:

|| SL || PRI STIKU Z OBLAČILI:

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN:

|| SV || VID KONTAKT MED KLÄDERNA:

P307 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ експозиция:

|| ES || EN CASO DE exposición:

|| CS || PŘI expozici:

|| DA || VED eksponering:

|| DE || BEI Exposition:

|| ET || Kokkupuute korral:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης:

|| EN || IF exposed:

|| FR || EN CAS d’exposition:

|| GA || I gCÁS nochta:

|| HR || U SLUČAJU izloženosti:

|| IT || IN CASO di esposizione:

|| LV || JA saskaras:

|| LT || Esant sąlyčiui:

|| HU || Expozíció esetén:

|| MT || JEKK espost:

|| NL || NA blootstelling:

|| PL || W PRZYPADKU narażenia:

|| PT || EM CASO DE exposição:

|| RO || ÎN CAZ DE expunere:

|| SK || PO expozícii:

|| SL || PRI izpostavljenosti:

|| FI || Altistumisen tapahduttua:

|| SV || Om du exponerats:

P308 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ явна или предполагаема експозиция:

|| ES || EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:

|| CS || PŘI expozici nebo podezření na ni:

|| DA || VED eksponering eller mistanke om eksponering:

|| DE || BEI Exposition oder falls betroffen

|| ET || Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:

|| EN || IF exposed or concerned:

|| FR || EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée:

|| GA || I gCÁS nochta nó má mheastar a bheith nochtaithe:

|| HR || U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:

|| IT || IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:

|| LV || Ja saskaras vai saistīts ar:

|| LT || Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis:

|| HU || Expozíció vagy annak gyanúja esetén:

|| MT || JEKK espost jew ikkonċernat:

|| NL || NA (mogelijke) blootstelling:

|| PL || W PRZYPADKU narażenia lub styczności:

|| PT || EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição:

|| RO || ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:

|| SK || Po expozícii alebo podozrení z nej:

|| SL || PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:

|| FI || Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista:

|| SV || Vid exponering eller misstanke om exponering:

P309 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ експозиция или при неразположение:

|| ES || EN CASO DE exposición o malestar:

|| CS || PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře:

|| DA || VED eksponering eller ubehag:

|| DE || BEI Exposition oder Unwohlsein:

|| ET || Kokkupuute või halva enesetunde korral:

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας:

P309 || Lingwa ||

|| EN || IF exposed or if you feel unwell:

|| FR || EN CAS d’exposition ou d'un malaise:

|| GA || I gCÁS nochta nó má bhraitear tinn:

|| HR || U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:

|| IT || IN CASO di esposizione o di malessere:

|| LV || JA saskaras vai ja jums ir slikta pašsajūta:

|| LT || Esant sąlyčiui arba blogai pasijutus:

|| HU || Expozíció vagy rosszullét esetén:

|| MT || JEKK espost jew tħossok ma tiflaħx:

|| NL || NA blootstelling of bij onwel voelen:

|| PL || W PRZYPADKU narażenia lub złego samopoczucia:

|| PT || EM CASO DE exposição ou de indisposição:

|| RO || ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine:

|| SK || Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch.

|| SL || PRI izpostavljenosti ali slabem počutju:

|| FI || Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia:

|| SV || Vid exponering eller obehag:

P310 || Lingwa ||

|| BG || Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

|| CS || Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

|| EN || Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

P310 || Lingwa ||

|| FR || Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

|| GA || Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia.

|| HR || Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

|| IT || Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

|| LT || Nedelsiant skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || Ikkuntattja minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

|| NL || Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

|| PT || Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

|| SK || Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

|| SV || Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P311 || Lingwa ||

|| BG || Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

|| CS || Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

|| EN || Call a POISON CENTER or doctor/physician.

|| FR || Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

|| GA || Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia.

|| HR || Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

|| IT || Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

|| LT || Skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

|| NL || Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

|| PT || Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

|| SK || Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

|| SV || Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P312 || Lingwa ||

|| BG || При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.

|| CS || Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

|| EN || Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

|| FR || Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

|| GA || Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia má bhraitheann tú tinn.

|| HR || U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

|| IT || In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

|| LT || Pasijutus blogai, skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

|| NL || Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

|| PT || Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.

P312 || Lingwa ||

|| SK || Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

|| SV || Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P313 || Lingwa ||

|| BG || Потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || Consultar a un médico.

|| CS || Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || Søg lægehjælp.

|| DE || Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Pöörduda arsti poole.

|| EL || Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

|| EN || Get medical advice/attention.

|| FR || Consulter un médecin.

|| GA || Faigh comhairle/cúram liachta.

|| HR || Zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || Consultare un medico.

|| LV || Lūdziet palīdzību mediķiem.

|| LT || Kreiptis į gydytoją.

|| HU || Orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Ikkonsulta tabib.

|| NL || Een arts raadplegen.

|| PL || Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || Consulte um médico.

|| RO || Consultaţi medicul.

|| SK || Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Hakeudu lääkäriin.

|| SV || Sök läkarhjälp.

P314 || Lingwa ||

|| BG || При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || Consultar a un médico en caso de malestar.

|| CS || Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || Søg lægehjælp ved ubehag.

|| DE || Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

|| EL || Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

|| EN || Get medical advice/attention if you feel unwell.

|| FR || Consulter un médecin en cas de malaise.

|| GA || Faigh comhairle/cúram liachta má bhraitheann tú tinn.

|| HR || U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || In caso di malessere, consultare un medico.

|| LV || Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.

|| LT || Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

|| HU || Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Ikkonsulta tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

|| NL || Bij onwel voelen een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || Em caso de indisposição, consulte um médico.

|| RO || Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine.

|| SK || Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

|| SV || Sök läkarhjälp vid obehag.

P315 || Lingwa ||

|| BG || Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || Consultar a un médico inmediatamente.

|| CS || Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || Søg omgående lægehjælp.

|| DE || Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Pöörduda viivitamata arsti poole.

|| EL || Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

|| EN || Get immediate medical advice/attention.

|| FR || Consulter immédiatement un médecin.

|| GA || Faigh comhairle/cúram liachta láithreach.

|| HR || Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || Consultare immediatamente un medico.

|| LV || Nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem.

|| LT || Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

|| HU || Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Ikkonsulta tabib minnufih.

|| NL || Onmiddellijk een arts raadplegen.

|| PL || Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || Consulte imediatamente um médico.

|| RO || Consultaţi imediat medicul.

|| SK || Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Hakeudu välittömästi lääkäriin.

|| SV || Sök omedelbart läkarhjälp.

P320 || Lingwa ||

|| BG || Спешна нужда от специализирано лечение (вж… на този етикет).

|| ES || Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver … en esta etiqueta).

|| CS || Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku).

|| DA || Særlig behandling straks påkrævet (se … på denne etiket).

|| DE || Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P320 || Lingwa ||

|| ET || Nõuab viivitamatut eriravi (vt … käesoleval etiketil).

|| EL || Χρειάζεται επειγόντως ειδική αγωγή (βλέπε … στην ετικέτα).

|| EN || Specific treatment is urgent (see … on this label).

|| FR || Un traitement spécifique est urgent (voir … sur cette étiquette).

|| GA || Tá sé práinneach go bhfaightear cóir leighis ar leith (féach … ar an lipéad seo).

|| HR || Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).

|| IT || Trattamento specifico urgente (vedere….... su questa etichetta).

|| LV || Steidzami nepieciešama īpaša medicīniskā palīdzība (skat. … uz šīs etiķetes).

|| LT || Būtinas skubus specialus gydymas (žr. … šioje etiketėje).

|| HU || Sürgős szakellátás szükséges (lásd … a címkén).

|| MT || Trattament speċifiku hu urġenti (ara … fuq din it-tikketta).

|| NL || Specifieke behandeling dringend vereist (zie … op dit etiket).

|| PL || Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

|| PT || É urgente um tratamento específico (ver … no presente rótulo).

|| RO || Un tratament specific este urgent (a se vedea … de pe această etichetă).

|| SK || Odborné ošetrenie je naliehavé (pozri … na etikete).

|| SL || Posebno zdravljenje je nujno (glejte … na tej etiketi).

|| FI || Erityishoitoa tarvitaan välittömästi (katso … pakkauksen merkinnöissä).

|| SV || Särskild behandling krävs omedelbart (se … på etiketten).

P321 || Lingwa ||

|| BG || Специализирано лечение (вж… на този етикет).

|| ES || Se necesita un tratamiento específico (ver … en esta etiqueta).

|| CS || Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).

|| DA || Særlig behandling (se … på denne etiket).

|| DE || Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).

|| ET || Nõuab eriravi (vt … käesoleval etiketil).

|| EL || Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε … στην ετικέτα).

|| EN || Specific treatment (see … on this label).

|| FR || Traitement spécifique (voir … sur cette étiquette).

|| GA || Cóir liachta ar leith (féach … ar an lipéad seo).

|| HR || Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).

|| IT || Trattamento specifico (vedere …....su questa etichetta).

|| LV || Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. … uz šīs etiķetes).

|| LT || Specialus gydymas (žr. … šioje etiketėje).

|| HU || Szakellátás (lásd ... a címkén).

|| MT || Trattament speċifiku (ara … fuq din it-tikketta).

|| NL || Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).

|| PL || Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

|| PT || Tratamento específico (ver … no presente rótulo).

|| RO || Tratament specific (a se vedea … de pe această etichetă).

|| SK || Odborné ošetrenie (pozri … na etikete).

|| SL || Posebno zdravljenje (glejte … na tej etiketi).

|| FI || Erityishoitoa tarvitaan (katso … pakkauksen merkinnöissä).

|| SV || Särskild behandling (se … på etiketten).

P322 || Lingwa ||

|| BG || Специални мерки (вж… на този етикет).

|| ES || Se necesitan medidas específicas (ver … en esta etiqueta).

|| CS || Specifické opatření (viz ... na tomto štítku).

|| DA || Særlige foranstaltninger (se … på denne etiket).

|| DE || Gezielte Maßnahmen (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett).

|| ET || Nõuab erimeetmeid (vt … käesoleval etiketil).

|| EL || Χρειάζονται ειδικά μέτρα (βλέπε … στην ετικέτα).

|| EN || Specific measures (see … on this label).

|| FR || Mesures spécifiques (voir … sur cette étiquette).

|| GA || Bearta ar leith (féach … ar an lipéad seo).

|| HR || Potrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).

|| IT || Misure specifiche (vedere …..su questa etichetta).

|| LV || Īpaši pasākumi (skat. … uz šīs etiķetes).

|| LT || Specialios priemonės (žr. … šioje etiketėje).

|| HU || Különleges intézkedések (lásd … a címkén).

|| MT || Miżuri speċifiċi (ara … fuq din it-tikketta).

|| NL || Specifieke maatregelen (zie … op dit etiket).

|| PL || Środki szczególne (patrz … na etykiecie).

|| PT || Medidas específicas (ver … no presente rótulo).

|| RO || Măsuri specifice (a se vedea … de pe această etichetă).

|| SK || Osobitné opatrenia (pozri … na etikete).

|| SL || Posebni ukrepi (glejte … na tej etiketi).

|| FI || Erityistoimenpiteitä tarvitaan (katso … pakkauksen merkinnöissä).

|| SV || Särskilda åtgärder (se … på etiketten).

P330 || Lingwa ||

|| BG || Изплакнете устата.

|| ES || Enjuagarse la boca.

|| CS || Vypláchněte ústa.

|| DA || Skyl munden.

|| DE || Mund ausspülen.

|| ET || Loputada suud.

|| EL || Ξεπλύνετε το στόμα.

|| EN || Rinse mouth.

|| FR || Rincer la bouche.

|| GA || Sruthlaítear an béal.

|| HR || Isprati usta.

|| IT || Sciacquare la bocca.

|| LV || Izskalot muti.

|| LT || Išskalauti burną.

|| HU || A szájat ki kell öblíteni.

|| MT || Laħlaħ ħalqek.

|| NL || De mond spoelen.

|| PL || Wypłukać usta.

|| PT || Enxaguar a boca.

|| RO || Clătiţi gura.

|| SK || Vypláchnite ústa.

|| SL || Izprati usta.

|| FI || Huuhdo suu.

|| SV || Skölj munnen.

P331 || Lingwa ||

|| BG || НЕ предизвиквайте повръщане.

|| ES || NO provocar el vómito.

|| CS || NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

|| DA || Fremkald IKKE opkastning.

|| DE || KEIN Erbrechen herbeiführen.

|| ET || MITTE kutsuda esile oksendamist.

|| EL || ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

|| EN || Do NOT induce vomiting.

|| FR || NE PAS faire vomir.

|| GA || NÁ spreagtar urlacan.

P331 || Lingwa ||

|| HR || NE izazivati povraćanje.

|| IT || NON provocare il vomito.

|| LV || NEIZRAISĪT vemšanu.

|| LT || NESKATINTI vėmimo.

|| HU || TILOS hánytatni.

|| MT || TIPPROVOKAX ir-remettar.

|| NL || GEEN braken opwekken.

|| PL || NIE wywoływać wymiotów.

|| PT || NÃO provocar o vómito.

|| RO || NU provocaţi voma.

|| SK || Nevyvolávajte zvracanie.

|| SL || NE izzvati bruhanja.

|| FI || EI saa oksennuttaa.

|| SV || Framkalla INTE kräkning.

P332 || Lingwa ||

|| BG || При поява на кожно дразнене:

|| ES || En caso de irritación cutánea:

|| CS || Při podráždění kůže:

|| DA || Ved hudirritation:

|| DE || Bei Hautreizung:

|| ET || Nahaärrituse korral:

|| EL || Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:

|| EN || If skin irritation occurs:

|| FR || En cas d’irritation cutanée:

|| GA || I gcás greannú craicinn:

|| HR || U slučaju nadražaja kože:

|| IT || In caso di irritazione della pelle:

|| LV || Ja rodas ādas iekaisums:

|| LT || Jeigu sudirginama oda:

|| HU || Bőrirritáció esetén:

|| MT || Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:

|| NL || Bij huidirritatie:

|| PL || W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

|| PT || Em caso de irritação cutânea:

P332 || Lingwa ||

|| RO || În caz de iritare a pielii:

|| SK || Ak sa prejaví podráždenie pokožky:

|| SL || Če nastopi draženje kože:

|| FI || Jos ilmenee ihoärsytystä:

|| SV || Vid hudirritation:

P333 || Lingwa ||

|| BG || При поява на кожно дразнене или обрив на кожата:

|| ES || En caso de irritación o erupción cutánea:

|| CS || Při podráždění kůže nebo vyrážce:

|| DA || Ved hudirritation eller udslet:

|| DE || Bei Hautreizung oder -ausschlag:

|| ET || Nahaärrituse või _obe korral:

|| EL || Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:

|| EN || If skin irritation or rash occurs:

|| FR || En cas d’irritation ou d’éruption cutanée:

|| GA || I gcás greannú nó grís craicinn:

|| HR || U slučaju nadražaja ili osipa na koži:

|| IT || In caso di irritazione o eruzione della pelle:

|| LV || Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi:

|| LT || Jeigu sudirginama oda arba ją išberia.

|| HU || Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén:

|| MT || Jekk ikun hemm irritazzjoni jew raxx tal-ġilda:

|| NL || Bij huidirritatie of uitslag:

|| PL || W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

|| PT || Em caso de irritação ou erupção cutânea:

|| RO || În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată:

|| SK || Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:

|| SL || Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:

|| FI || Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa:

|| SV || Vid hudirritation eller utslag:

P334 || Lingwa ||

|| BG || Потопете в хладка вода/сложете мокри компреси. ||

|| ES || Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas. ||

|| CS || Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. ||

|| DA || Skyl under koldt vand/anvend våde omslag. ||

|| DE || In kaltes Wasser tauchen / nassen Verband anlegen. ||

|| ET || Hoida jahedas vees/panna peale niiske kompress. ||

|| EL || Βυθίστε σε δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους. ||

|| EN || Immerse in cool water/wrap in wet bandages. ||

|| FR || Rincer à l’eau fraîche/poser une compresse humide. ||

|| GA || Tum in uisce fionnuar/cuir bréid fliuch air. ||

|| HR || Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem. ||

|| IT || Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido. ||

|| LV || Iegremdēt vēsā ūdenī / ietīt mitros apsējos. ||

|| LT || Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais tvarsčiais. ||

|| HU || Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni. ||

|| MT || Daħħal fl-ilma kiesaħ/kebbeb f’faxex imxarrbin. ||

|| NL || In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen. ||

|| PL || Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem. ||

|| PT || Mergulhar em água fria/aplicar compressas húmidas. ||

|| RO || Introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă. ||

|| SK || Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi. ||

|| SL || Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje. ||

|| FI || Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin. ||

|| SV || Skölj under kallt vatten/använd våta omslag. ||

P335 || Lingwa ||

|| BG || Отстранете от кожата посипаните частици.

|| ES || Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel.

|| CS || Volné částice odstraňte z kůže.

|| DA || Børst løse partikler bort fra huden.

|| DE || Lose Partikel von der Haut abbürsten.

|| ET || Pühkida lahtised osakesed nahalt maha.

P335 || Lingwa ||

|| EL || Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα.

|| EN || Brush off loose particles from skin.

|| FR || Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau.

|| GA || Glan cáithníní scaoilte den chraiceann.

|| HR || Izmesti zaostale čestice s kože.

|| IT || Rimuovere le particelle depositate sulla pelle.

|| LV || Noberzt no ādas nepiestiprinātās daļiņas.

|| LT || Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos.

|| HU || A bőrre lazán tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni.

|| MT || Farfar il-frak mhux imwaħħla minn fuq il-ġilda.

|| NL || Losse deeltjes van de huid afvegen.

|| PL || Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.

|| PT || Sacudir da pele as partículas soltas.

|| RO || Îndepărtaţi particulele depuse pe piele.

|| SK || Z pokožky oprášte sypké čiastočky.

|| SL || S krtačo odstraniti razsute delce s kože.

|| FI || Poista irtohiukkaset iholta.

|| SV || Borsta bort lösa partiklar från huden.

P336 || Lingwa ||

|| BG || Размразете замръзналите части в хладка вода. Не разтривайте засегнатото място.

|| ES || Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la zona afectada.

|| CS || Omrzlá místa ošetřete vlažnou vodou. Postižené místo netřete.

|| DA || Forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område.

|| DE || Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben.

|| ET || Sulatada külmunud piirkonnad leige veega. Kannatada saanud piirkonda mitte hõõruda.

P336 || Lingwa ||

|| EL || Ξεπαγώστε τα παγωμένα μέρη με χλιαρό νερό. Μην τρίβετε την περιοχή που πάγωσε.

|| EN || Thaw frosted parts with lukewarm water. Do no rub affected area.

|| FR || Dégeler les parties gelées avec de l’eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées.

|| GA || Leáigh codanna sioctha le huisce alabhog. Ná cuimil an réimse lena mbaineann.

|| HR || Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.

|| IT || Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata.

|| LV || Atkausēt sasalušās daļas ar remdenu ūdeni. Skarto zonu neberzt.

|| LT || Prišalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu. Netrinti paveiktos zonos.

|| HU || A fagyott részeket langyos vízzel fel kell melegíteni. Tilos az érintett terület dörzsölése.

|| MT || Ħoll il-partijiet kiesħa bl-ilma fietel. Togħrokx il-parti affettwata.

|| NL || Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen.

|| PL || Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

|| PT || Derreter as zonas congeladas com água morna. Não friccionar a zona afectada.

|| RO || Dezgheţaţi părţile degerate cu apă călduţă. Nu frecaţi zona afectată.

|| SK || Zmrznuté časti ošetrite vlažnou vodou. Postihnuté miesto netrite.

|| SL || Zamrznjene dele odtaliti z mlačno vodo. Ne drgniti prizadetega mesta.

|| FI || Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata.

|| SV || Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området.

P337 || Lingwa ||

|| BG || При продължително дразнене на очите:

|| ES || Si persiste la irritación ocular:

|| CS || Přetrvává-li podráždění očí:

|| DA || Ved vedvarende øjenirritation:

|| DE || Bei anhaltender Augenreizung:

|| ET || Kui silmade ärritus ei möödu:

|| EL || Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:

|| EN || If eye irritation persists:

|| FR || Si l’irritation oculaire persiste:

|| GA || Má mhaireann an greannú súile:

|| HR || Ako nadražaj oka ne prestaje:

|| IT || Se l’irritazione degli occhi persiste:

|| LV || Ja acu iekaisums nepāriet:

|| LT || Jei akių dirginimas nepraeina:

|| HU || Ha a szemirritáció nem múlik el:

|| MT || Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tibqa’:

|| NL || Bij aanhoudende oogirritatie:

|| PL || W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

|| PT || Caso a irritação ocular persista:

|| RO || Dacă iritarea ochilor persistă:

|| SK || Ak podráždenie očí pretrváva:

|| SL || Če draženje oči ne preneha:

|| FI || Jos silmä-ärsytys jatkuu:

|| SV || Vid bestående ögonirritation:

P338 || Lingwa ||

|| BG || Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

|| ES || Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

|| CS || Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

|| DA || Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

|| DE || Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

|| ET || Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

|| EL || Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

|| EN || Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

|| FR || Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

|| GA || Tóg amach na tadhall-lionsaí, más ann dóibh agus más furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlú.

|| HR || Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

|| IT || Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

|| LV || Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

|| LT || Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

|| HU || Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

|| MT || Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikollok u jekk ikun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

|| NL || Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

|| PL || Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

|| PT || Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P338 || Lingwa ||

|| RO || Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

|| SK || Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

|| SL || Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

|| FI || Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

|| SV || Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P340 || Lingwa ||

|| BG || Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

|| ES || Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

|| CS || Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

|| DA || Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

|| DE || Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

|| ET || Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

|| EL || Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

|| EN || Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

|| FR || Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

|| GA || Tabhair amach faoin aer an duine agus coimeád socair é, i riocht ina bhféadfaidh sé anáil a tharraingt go réidh.

|| HR || Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.

|| IT || Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P340 || Lingwa ||

|| LV || Izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

|| LT || Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

|| HU || Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

|| MT || Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs.

|| NL || Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

|| PL || Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

|| PT || Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê­‑la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

|| RO || Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.

|| SK || Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

|| SL || Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

|| FI || Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

|| SV || Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen

P341 || Lingwa ||

|| BG || При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

|| ES || Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

|| CS || Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

|| DA || Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P341 || Lingwa ||

|| DE || Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

|| ET || Hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

|| EL || Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

|| EN || If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

|| FR || S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

|| GA || Más deacair don duine análú, tabhair amach faoin aer é agus coimeád socair é, i riocht ina bhféadfaidh sé anáil a tharraingt go réidh.

|| HR || U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.

|| IT || Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

|| LV || Ja elpošana ir apgrūtināta, izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

|| LT || Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą ; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

|| HU || Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

|| MT || Jekk it-teħid tan-nifs ikun diffiċli, esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs.

|| NL || Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

|| PL || W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P341 || Lingwa ||

|| PT || Em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê­‑la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

|| RO || Dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.

|| SK || Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

|| SL || Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

|| FI || Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

|| SV || Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P342 || Lingwa ||

|| BG || При симптоми на затруднено дишане:

|| ES || En caso de síntomas respiratorios:

|| CS || Při dýchacích potížích:

|| DA || Ved luftvejssymptomer:

|| DE || Bei Symptomen der Atemwege:

|| ET || Hingamisteede probleemide ilmnemise korral:

|| EL || Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα:

|| EN || If experiencing respiratory symptoms:

|| FR || En cas de symptômes respiratoires:

|| GA || I gcás siomptóm riospráide:

|| HR || Pri otežanom disanju:

|| IT || In caso di sintomi respiratori:

|| LV || Ja rodas elpošanas traucējumu simptomi:

|| LT || Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai:

|| HU || Légzési problémák esetén:

|| MT || Jekk tkun qed tbati minn sintomi respiratorji:

|| NL || Bij ademhalingssymptomen:

|| PL || W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

|| PT || Em caso de sintomas respiratórios:

P342 || Lingwa ||

|| RO || În caz de simptome respiratorii:

|| SK || Pri sťaženom dýchaní:

|| SL || Pri respiratornih simptomih:

|| FI || Jos ilmenee hengitysoireita:

|| SV || Vid besvär i luftvägarna:

P350 || Lingwa ||

|| BG || Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.

|| ES || Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

|| CS || Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

|| DA || Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.

|| DE || Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.

|| ET || Pesta õrnalt rohke vee ja seebiga.

|| EL || Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

|| EN || Gently wash with plenty of soap and water.

|| FR || Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.

|| GA || Nigh go bog le neart gallúnaí agus uisce.

|| HR || Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.

|| IT || Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

|| LV || Maigi izskalot ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.

|| LT || Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

|| HU || Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.

|| MT || Aħsel bil-mod b’ħafna sapun u ilma.

|| NL || Voorzichtig wassen met veel water en zeep.

|| PL || Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem.

|| PT || Lavar suavemente com sabonete e água abundantes.

|| RO || Spălaţi uşor cu multă apă și săpun.

|| SK || Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.

|| SL || Nežno umiti z veliko mila in vode.

|| FI || Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.

|| SV || Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.

P351 || Lingwa ||

|| BG || Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

|| ES || Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

|| CS || Několik minut opatrně oplachujte vodou.

|| DA || Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

|| DE || Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.

|| ET || Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

|| EL || Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

|| EN || Rinse cautiously with water for several minutes.

|| FR || Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.

|| GA || Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad.

|| HR || Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.

|| IT || Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

|| LV || Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.

|| LT || Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.

|| HU || Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.

|| MT || Laħlaħ b’attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.

|| NL || Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

|| PL || Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

|| PT || Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.

|| RO || Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute.

|| SK || Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.

|| SL || Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

|| FI || Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

|| SV || Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

P352 || Lingwa ||

|| BG || Измийте обилно със сапун и вода.

|| ES || Lavar con agua y jabón abundantes.

|| CS || Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

|| DA || Vask med rigeligt sæbe og vand.

|| DE || Mit viel Wasser und Seife waschen.

|| ET || Pesta rohke vee ja seebiga.

|| EL || Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

|| EN || Wash with plenty of soap and water.

|| FR || Laver abondamment à l’eau et au savon.

|| GA || Nigh le neart gallúnaí agus uisce.

|| HR || Oprati velikom količinom sapuna i vode.

|| IT || Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

|| LV || Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni.

|| LT || Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

|| HU || Lemosás bő szappanos vízzel.

|| MT || Aħsel b’ħafna sapun u ilma.

|| NL || Met veel water en zeep wassen.

|| PL || Umyć dużą ilością wody z mydłem.

|| PT || Lavar com sabonete e água abundantes.

|| RO || Spălaţi cu multă apă și săpun.

|| SK || Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

|| SL || Umiti z veliko mila in vode.

|| FI || Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

|| SV || Tvätta med mycket tvål och vatten.

P353 || Lingwa ||

|| BG || Облейте кожата с вода/вземете душ.

|| ES || Aclararse la piel con agua/ducharse.

|| CS || Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

|| DA || Skyl/brus huden med vand.

|| DE || Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

|| ET || Loputada nahka veega/loputada duši all.

|| EL || Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

|| EN || Rinse skin with water/shower.

|| FR || Rincer la peau à l’eau/se doucher.

|| GA || Sruthlaítear an craiceann le huisce/glac cithfholcadh.

|| HR || Isprati kožu vodom/tuširanjem.

|| IT || Sciacquare la pelle/fare una doccia.

|| LV || Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā.

|| LT || Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

|| HU || A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

|| MT || Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/bix-xawer.

|| NL || Huid met water afspoelen/afdouchen.

|| PL || Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

|| PT || Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

|| RO || Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.

|| SK || Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

|| SL || Kožo izprati z vodo/prho.

|| FI || Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

|| SV || Skölj huden med vatten/duscha.

P360 || Lingwa ||

|| BG || Незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да свалите дрехите.

|| ES || Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.

|| CS || Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

|| DA || Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.

P360 || Lingwa ||

|| DE || Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.

|| ET || Saastunud rõivad ja nahk loputada viivitamata rohke veega ning alles seejärel rõivad eemaldada.

|| EL || Ξεπλύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.

|| EN || Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.

|| FR || Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.

|| GA || Sruthlaítear éadaí éillithe agus an craiceann láithreach le neart uisce sula mbaineann an duine na héadaí de.

|| HR || Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.

|| IT || Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.

|| LV || Nekavējoties noskalot piesārņoto apģērbu un skarto ādu ar lielu daudzumu ūdens pirms apģērba novilkšanas.

|| LT || Prieš nuvelkant užterštus drabužius, nedelsiant juos ir odą nuplauti dideliu kiekiu vandens.

|| HU || A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

|| MT || Laħlaħ mall-ewwel l-ilbies ikkontaminat u l-ġilda b’ħafna ilma qabel ma tneħħi l-ilbies.

|| NL || Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.

|| PL || Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

|| PT || Enxaguar imediatamente com muita água a roupa e a pele contaminadas antes de se despir.

|| RO || Clătiţi imediat îmbrăcămintea contaminată şi pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.

|| SK || Kontaminovaný odev a pokožku ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

|| SL || Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

|| FI || Huuhdo saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista.

|| SV || Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.

P361 || Lingwa ||

|| BG || Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

|| ES || Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

|| CS || Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

|| DA || Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

|| DE || Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

|| ET || Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta.

|| EL || Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

|| EN || Remove/Take off immediately all contaminated clothing.

|| FR || Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

|| GA || Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir.

|| HR || Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.

|| IT || Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

|| LV || Noņemt/Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

|| LT || Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius.

|| HU || Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.

|| MT || Neħħi/Inża’ mill-ewwel l-ilbies ikkontaminat.

|| NL || Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

|| PL || Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

|| PT || Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

|| RO || Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

|| SK || Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.

|| SL || Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila.

|| FI || Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

|| SV || Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.

P362 || Lingwa ||

|| BG || Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

|| ES || Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

|| CS || Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

|| DA || Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.

P362 || Lingwa ||

|| DE || Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

|| ET || Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist.

|| EL || Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

|| EN || Take off contaminated clothing and wash before reuse.

|| FR || Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

|| GA || Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid.

|| HR || Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

|| IT || Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

|| LV || Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

|| LT || Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

|| HU || A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.

|| MT || Inża’ l-ħwejjeġ ikkontaminati u aħsilhom qabel ma terġa’ tużahom.

|| NL || Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

|| PL || Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

|| PT || Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

|| RO || Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.

|| SK || Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

|| SL || Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

|| FI || Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

|| SV || Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

P363 || Lingwa ||

|| BG || Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

|| ES || Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

|| CS || Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

|| DA || Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

|| DE || Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

|| ET || Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.

|| EL || Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

|| EN || Wash contaminated clothing before reuse.

|| FR || Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

|| GA || Nigh éadaí éillithe sula ndéanfar iad a athúsáid.

|| HR || Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.

|| IT || Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

|| LV || Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.

|| LT || Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

|| HU || A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

|| MT || Aħsel il-ħwejjeġ ikkontaminati qabel terġa’ tużahom.

|| NL || Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

|| PL || Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

|| PT || Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

|| RO || Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.

|| SK || Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

|| SL || Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

|| FI || Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.

|| SV || Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

P370 || Lingwa ||

|| BG || При пожар:

|| ES || En caso de incendio:

|| CS || V případě požáru:

|| DA || Ved brand:

|| DE || Bei Brand:

|| ET || Tulekahju korral:

|| EL || Σε περίπτωση πυρκαγιάς:

|| EN || In case of fire:

|| FR || En cas d’incendie:

|| GA || I gcás dóiteáin:

|| HR || U slučaju požara:

|| IT || In caso di incendio:

|| LV || Ugunsgrēka gadījumā:

|| LT || Gaisro atveju:

|| HU || Tűz esetén:

|| MT || F’każ ta’ nar:

|| NL || In geval van brand:

|| PL || W przypadku pożaru:

|| PT || Em caso de incêndio:

|| RO || În caz de incendiu:

|| SK || V prípade požiaru:

|| SL || Ob požaru:

|| FI || Tulipalon sattuessa:

|| SV || Vid brand:

P371 || Lingwa ||

|| BG || При голям пожар и значителни количества:

|| ES || En caso de incendio importante y en grandes cantidades:

|| CS || V případě velkého požáru a velkého množství:

|| DA || Ved større brand og store mængder:

|| DE || Bei Großbrand und großen Mengen:

|| ET || Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega:

|| EL || Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες:

|| EN || In case of major fire and large quantities:

|| FR || En cas d’incendie important et s’il s’agit de grandes quantités:

|| GA || I gcás mórdhóiteáin agus má tá cainníochtaí móra i gceist:

|| HR || U slučaju velikog požara i velikih količina:

|| IT || In caso di incendio grave e di quantità rilevanti:

|| LV || Ugunsgrēka un lielu apjomu gadījumā:

|| LT || Didelio gaisro ir didelių kiekių atveju:

|| HU || Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén:

|| MT || F’każ ta’ nar kbir u kwantitajiet kbar:

|| NL || In geval van grote brand en grote hoeveelheden:

|| PL || W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

|| PT || Em caso de incêndio importante e de grandes quantidades:

|| RO || În caz de incendiu de proporţii şi de cantităţi mari de produs:

|| SK || V prípade veľkého požiaru a veľkého množstva:

|| SL || Ob velikem požaru in velikih količinah:

|| FI || Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret:

|| SV || Vid större brand och stora mängder:

P372 || Lingwa ||

|| BG || Опасност от експлозия при пожар.

|| ES || Riesgo de explosión en caso de incendio.

|| CS || Nebezpečí výbuchu v případě požáru.

|| DA || Eksplosionsfare ved brand.

|| DE || Explosionsgefahr bei Brand.

|| ET || Tulekahju korral plahvatusoht.

|| EL || Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

|| EN || Explosion risk in case of fire.

|| FR || Risque d’explosion en cas d’incendie.

|| GA || Baol pléasctha i gcás dóiteáin.

|| HR || Opasnost od eksplozije u slučaju požara.

|| IT || Rischio di esplosione in caso di incendio.

|| LV || Eksplozijas risks ugunsgrēka gadījumā:

|| LT || Sprogimo pavojus gaisro atveju.

|| HU || Tűz esetén robbanásveszély.

|| MT || Riskju ta’ splużjoni f’każ ta’ nar.

|| NL || Ontploffingsgevaar in geval van brand.

|| PL || Ryzyko wybuchu w razie pożaru.

|| PT || Risco de explosão em caso de incêndio.

|| RO || Risc de explozie în caz de incendiu.

|| SK || V prípade požiaru hrozí riziko výbuchu.

|| SL || Nevarnost eksplozije ob požaru.

|| FI || Tulipalon sattuessa räjähdysvaara.

|| SV || Explosionsrisk vid brand.

P373 || Lingwa ||

|| BG || НЕ се опитвайте да гасите пожара, ако огънят наближи експлозиви.

|| ES || NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos.

|| CS || Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.

|| DA || BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.

|| DE || KEINE Brandbekämpfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/ Gemische/Erzeugnisse erreicht.

|| ET || Kui tuli jõuab lõhkeaineteni, MITTE teha kustutustöid.

|| EL || ΜΗΝ προσπαθείτε να σβήσετε την πυρκαγιά, όταν η φωτιά πλησιάζει σε εκρηκτικά.

|| EN || DO NOT fight fire when fire reaches explosives.

|| FR || NE PAS combattre l’incendie lorsque le feu atteint les explosifs.

|| GA || NÁ DÉAN an dóiteán a chomhrac má shroicheann sé pléascáin.

|| HR || NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.

|| IT || NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge materiali esplosivi.

|| LV || NECENSTIES dzēst ugunsgrēku, ja uguns piekļūst sprādzienbīstamām vielām.

|| LT || NEGESINTI gaisro, jeigu ugnis pasiekia sprogmenis.

|| HU || TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt.

|| MT || TIPPRUVAX TITFI n-nar meta n-nar jilħaq l-isplussivi.

|| NL || NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.

|| PL || NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

|| PT || Se o fogo atingir os explosivos, NÃO tentar combatê-lo.

|| RO || NU încercaţi să stingeţi incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi.

|| SK || Požiar NEHASTE, ak sa oheň priblížil k výbušninám.

|| SL || NE gasiti, ko ogenj doseže eksploziv.

|| FI || Tulta EI SAA yrittää sammuttaa sen saavutettua räjähteet.

|| SV || Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.

P374 || Lingwa ||

|| BG || Гасете пожара с обичайните предпазни мерки от разумно разстояние.

|| ES || Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.

|| CS || Haste z přiměřené vzdálenosti a dodržujte běžná opatření.

|| DA || Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

|| DE || Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.

|| ET || Kustutustöid teha tavaliste ettevaatusabinõudega ja mõistlikust kaugusest.

|| EL || Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και από εύλογη απόσταση.

|| EN || Fight fire with normal precautions from a reasonable distance.

|| FR || Combattre l’incendie à distance en prenant les précautions normales.

|| GA || Déan na gnáth-réamhchúraimí chun an dóiteán a chomhrac gan a bheith níos gaire dó ná mar atá réasúnta.

|| HR || Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.

|| IT || Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole.

|| LV || Dzēst ugunsgrēku, ņemot vērā parastos drošības nosacījumus un no saprātīga attāluma.

|| LT || Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu.

|| HU || Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.

|| MT || Itfi n-nar bil-prekawzjonijiet normali minn distanza raġonevoli.

|| NL || Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

|| PL || Gasić pożar z rozsądnej odległości z zachowaniem zwykłych środków ostrożności.

|| PT || Combater o incêndio tomando as precauções normais e a partir de uma distância razoável.

|| RO || Stingeţi incendiul de la o distanţă rezonabilă, luând măsuri normale de precauţie.

|| SK || Požiar haste z primeranej vzdialenosti pri dodržiavaní bežných bezpečnostných opatrení.

P374 || Lingwa ||

|| SL || Gasiti z običajno previdnostjo in s primerne razdalje.

|| FI || Sammuta palo kohtuullisen välimatkan päästä tavanomaisin varotoimin.

|| SV || Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

P375 || Lingwa ||

|| BG || Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.

|| ES || Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.

|| CS || Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

|| DA || Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.

|| DE || Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.

|| ET || Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt.

|| EL || Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

|| EN || Fight fire remotely due to the risk of explosion.

|| FR || Combattre l’incendie à distance à cause du risque d’explosion.

|| GA || Téigh i gcianghleic leis an dóiteán mar gheall ar an mbaol pléasctha.

|| HR || Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

|| IT || Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

|| LV || Dzēst ugunsgrēku no attāluma eksplozijas riska dēļ.

|| LT || Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus.

|| HU || A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

|| MT || Itfi n-nar mill-bogħod minħabba r-riskju ta’ splużjoni.

|| NL || Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

|| PL || Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

|| PT || Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.

|| RO || Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.

|| SK || Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

|| SL || Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

|| FI || Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

|| SV || Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.

P376 || Lingwa ||

|| BG || Спрете теча, ако е безопасно.

|| ES || Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

|| CS || Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

|| DA || Stands lækagen, hvis dette er sikkert.

|| DE || Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

|| ET || Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.

|| EL || Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.

|| EN || Stop leak if safe to do so.

|| FR || Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.

|| GA || Cuir stop leis an sceitheadh má tá sé sábháilte é sin a dhéanamh.

|| HR || Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.

|| IT || Bloccare la perdita se non c’è pericolo.

|| LV || Apstādināt noplūdi, ja to var izdarīt drošā veidā.

|| LT || Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.

|| HU || Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

|| MT || Waqqaf it-tnixxija jekk ma jkunx hemm periklu.

|| NL || Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

|| PL || Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

|| PT || Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança.

|| RO || Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.

|| SK || Zastavte únik, ak je to bezpečné.

|| SL || Zaustaviti puščanje, če je varno.

|| FI || Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.

|| SV || Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

P377 || Lingwa ||

|| BG || Пожар от изтекъл газ:            Не гасете освен при възможност за безопасно отстраняване на теча.

|| ES || Fuga de gas en llamas:  No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.

|| CS || Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.

|| DA || Brand fra udsivende gas:           Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.

|| DE || Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.

|| ET || Lekkiva gaasi põlemise korral mitte kustutada, välja arvatud juhul, kui leket on võimalik ohutult peatada.

|| EL || Διαρροή φλεγόμενου αερίου:  Μην την σβήσετε, εκτός εάν μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο.

|| EN || Leaking gas fire:            Do not extinguish, unless leak can be stopped safely.

|| FR || Fuite de gaz enflammé:  Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.

|| GA || Tine gháis ag sceitheadh:           Ná múch, mura i ndán agus gur féidir stop a chur leis an sceitheadh go sábháilte.

|| HR || Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.

|| IT || In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.

|| LV || Degšanas gāzes noplūde: Nedzēst, ja vien noplūdi var apstādināt drošā veidā.

|| LT || Dujų nuotėkio sukeltas gaisras:  Negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti.

|| HU || Égő szivárgó gáz:          Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető.

|| MT || Tnixxija ta’ gass tan-nar: Tippruvax titfiha, sakemm it-tnixxija ma tkunx tista’ titwaqqaf bla periklu.

P377 || Lingwa ||

|| NL || Brand door lekkend gas:           niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.

|| PL || W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

|| PT || Incêndio por fuga de gás: não apagar, a menos que se possa deter a fuga em segurança.

|| RO || Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercaţi să stingeţi, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranţă.

|| SK || Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.

|| SL || Požar zaradi uhajanja plina:       Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti.

|| FI || Vuotavasta kaasusta johtuva palo:         Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti.

|| SV || Läckande gas som brinner:        Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

P378 || Lingwa ||

|| BG || Използвайте … за гасене.

|| ES || Utilizar … para apagarlo.

|| CS || K hašení použijte ….

|| DA || Anvend … til brandslukning.

|| DE || … zum Löschen verwenden.

|| ET || Kustutamiseks kasutada ….

|| EL || Χρησιμοποιήστε … για την κατάσβεση.

|| EN || Use … for extinction.

|| FR || Utiliser … pour l’extinction.

|| GA || Úsáid … le haghaidh múchta.

|| HR || Za gašenje rabiti …

|| IT || Estinguere con…

|| LV || Nodzēšanai izmantot…

|| LT || Gesinimui naudoti …

|| HU || Az oltáshoz … használandó.

|| MT || Uża’ … biex titfi.

|| NL || Blussen met …

|| PL || Użyć … do gaszenia.

|| PT || Para a extinção utilizar …

|| RO || Utilizaţi… pentru stingere.

|| SK || Na hasenie použite ….

|| SL || Za gašenje uporabiti …

|| FI || Käytä palon sammuttamiseen …

|| SV || Släck branden med ….

P380 || Lingwa ||

|| BG || Евакуирайте зоната.

|| ES || Evacuar la zona.

|| CS || Vykliďte proctor.

|| DA || Evakuer området.

|| DE || Umgebung räumen.

|| ET || Ala evakueerida.

|| EL || Εκκενώστε την περιοχή.

|| EN || Evacuate area.

|| FR || Évacuer la zone.

|| GA || Aslonnaigh gach duine as an limistéar.

|| HR || Evakuirati područje.

|| IT || Evacuare la zona.

|| LV || Evakuēt zonu.

|| LT || Evakuoti zoną.

|| HU || A területet ki kell üríteni.

|| MT || Evakwa ż-żona.

|| NL || Evacueren.

|| PL || Ewakuować teren.

|| PT || Evacuar a zona.

|| RO || Evacuaţi zona.

|| SK || Priestory evakuujte.

|| SL || Izprazniti območje.

|| FI || Evakuoi alue.

|| SV || Utrym området.

P381 || Lingwa ||

|| BG || Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно.

|| ES || Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.

|| CS || Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.

|| DA || Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.

P381 || Lingwa ||

|| DE || Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.

|| ET || Eemaldada kõik süüteallikad, kui seda on võimalik teha ohutult.

|| EL || Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.

|| EN || Eliminate all ignition sources if safe to do so.

|| FR || Éliminer toutes les sources d’ignition si cela est faisable sans danger.

|| GA || Díothaigh gach foinse adhainte, má tá sé sábháilte é sin a dhéanamh.

|| HR || Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

|| IT || Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo.

|| LV || Novērst visus uzliesmošanas avotus, ja to var izdarīt droši.

|| LT || Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti.

|| HU || Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető.

|| MT || Elimina s-sorsi kollha li jqabbdu sakemm ma jkunx perikoluż li tagħmel dan.

|| NL || Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.

|| PL || Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.

|| PT || Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança.

|| RO || Eliminaţi toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.

|| SK || Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.

|| SL || Odstraniti vse vire vžiga, če je varno.

|| FI || Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti.

|| SV || Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.

P390 || Lingwa ||

|| BG || Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.

|| ES || Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

|| CS || Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

|| DA || Absorber udslip for at undgå materielskade.

|| DE || Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

|| ET || Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.

|| EL || Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

|| EN || Absorb spillage to prevent material damage.

|| FR || Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

|| GA || Ionsúigh doirteadh chun damáiste d’ábhar a chosc.

|| HR || Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

|| IT || Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

|| LV || Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus.

|| LT || Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

|| HU || A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

|| MT || Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

|| NL || Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

|| PL || Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

|| PT || Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

|| RO || Absorbiţi scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

|| SK || Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.

|| SL || Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.

|| FI || Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.

|| SV || Sug upp spill för att undvika materiella skador.

P391 || Lingwa ||

|| BG || Съберете разлятото.

|| ES || Recoger el vertido.

|| CS || Uniklý produkt seberte.

|| DA || Udslip opsamles.

|| DE || Verschüttete Mengen aufnehmen.

|| ET || Mahavoolanud toode kokku koguda.

|| EL || Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

|| EN || Collect spillage.

|| FR || Recueillir le produit répandu.

|| GA || Bailigh doirteadh.

|| HR || Sakupiti proliveno/rasuto.

|| IT || Raccogliere il materiale fuoriuscito.

|| LV || Savākt izšļakstīto šķidrumu.

|| LT || Surinkti ištekėjusią medžiagą.

|| HU || A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

|| MT || Iġbor it-tixrid.

|| NL || Gelekte/gemorste stof opruimen.

|| PL || Zebrać wyciek.

|| PT || Recolher o produto derramado.

|| RO || Colectaţi scurgerile de produs.

|| SK || Zozbierajte uniknutý produkt.

|| SL || Prestreči razlito tekočino.

|| FI || Valumat on kerättävä.

|| SV || Samla upp spill.

P301 + P310 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

|| CS || PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || BEI VERSCHLUCKEN:         Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

|| EN || IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

|| FR || EN CAS D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

|| GA || MÁ SHLOGTAR: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia.

|| HR || AKO SE PROGUTA: odmah nazvati Centar za kontrolu otrovanja ili liječnika.

|| IT || IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

|| LV || NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

|| LT || PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || JEKK JINBELA’: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

|| NL || NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P301 + P310 || Lingwa ||

|| PL || W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

|| PT || EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

|| SK || PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

|| SV || VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P301 + P312 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.

|| ES || EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.

|| CS || PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P301 + P312 || Lingwa ||

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

|| EN || IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

|| FR || EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

|| GA || MÁ SHLOGTAR: Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia má bhraitheann tú tinn.

|| HR || AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

|| IT || IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

|| LT || PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || JEKK JINBELA’: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

|| NL || NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

|| PT || EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.

|| SK || PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P301 + P312 || Lingwa ||

|| SL || PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

|| SV || VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

P301 + P330 + P331 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.

|| ES || EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

|| CS || PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

|| DA || I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

|| DE || BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

|| ET || ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

|| EN || IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

|| FR || EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

|| GA || MÁ SHLOGTAR: sruthlaítear an béal. NÁ déan urlacan a spreagadh.

|| HR || ako se proguta: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

|| IT || IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

P301 + P330 + P331 || Lingwa ||

|| LV || NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

|| LT || PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

|| HU || LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

|| MT || JEKK JINBELA’: laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar.

|| NL || NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.

|| PL || W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

|| PT || EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito.

|| RO || ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.

|| SK || PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

|| SL || PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.

|| SV || VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P302 + P334 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Потопете в студена вода/сложете мокри компреси.

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.

|| CS || PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

|| DA || VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.

|| DE || BEI KONTAKT MIT DER HAUT:     In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.

P302 + P334 || Lingwa ||

|| ET || NAHALE SATTUMISE KORRAL: hoida jahedas vees / panna peale niiske kompress.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.

|| EN || IF ON SKIN: Immerse in cool water/wrap in wet bandages.

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer à l’eau fraîche/poser une compresse humide.

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Tum in uisce fionnuar/cuir bréid fliuch air.

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.

|| LV || SASKARĒ AR ĀDU: iegremdēt vēsā ūdenī / ietīt mitros apsējos.

|| LT || PATEKUS ANT ODOS: Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais tvarsčiais.

|| HU || HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.

|| MT || JEKK FUQ IL-ĠILDA: Daħħal fl-ilma frisk/kebbeb f’faxex imxarrbin.

|| NL || BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.

|| PL || W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: mergulhar em água fria/aplicar compressas húmidas.

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă.

|| SK || PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.

|| SL || PRI STIKU S KOŽO: potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin.

|| SV || VID HUDKONTAKT: Skölj under kallt vatten/använd våta omslag.

P302 + P350 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

|| CS || PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

|| DA || VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.

|| DE || BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.

|| ET || NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta õrnalt rohke vee ja seebiga.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

|| EN || IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh go bog le neart gallúnaí agus uisce.

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

|| LV || SASKARĒ AR ĀDU: maigi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

|| LT || PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

|| HU || HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.

|| MT || JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel bil-mod b’ħafna sapun u ilma.

|| NL || BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.

|| PL || W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą iloścą wody z mydłem.

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar suavemente com sabonete e água abundantes.

P302 + P350 || Lingwa ||

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi uşor cu multă apă şi săpun.

|| SK || PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.

|| SL || PRI STIKU S KOŽO: nežno umiti z veliko mila in vode.

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.

|| SV || VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.

P302 + P352 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

|| CS || PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

|| DA || VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

|| DE || BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

|| ET || NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

|| EN || IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaí agus uisce.

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P302 + P352 || Lingwa ||

|| LV || SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

|| LT || PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

|| HU || HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

|| MT || JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b’ħafna sapun u ilma.

|| NL || BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

|| PL || W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.

|| SK || PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

|| SL || PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

|| SV || VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P303 + P361 + P353 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

|| CS || PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P303 + P361 + P353 || Lingwa ||

|| DA || VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

|| DE || BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

|| ET || NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega / loputada duši all.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

|| EN || IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher.

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN(nó le gruaig): Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir. Sruthlaítear an craiceann le huisce/glac cithfholcadh.

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

|| LV || SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā.

|| LT || PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

|| HU || HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

|| MT || JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew xagħar): Neħħi/inża’ minnufih l-ilbies ikkontaminat. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma/bix-xawer.

P303 + P361 + P353 || Lingwa ||

|| NL || BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.

|| PL || W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.

|| SK || PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

|| SL || PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

|| SV || VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

P304 + P340 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

|| ES || EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

|| CS || PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

|| DA || VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P304 + P340 || Lingwa ||

|| DE || BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

|| ET || SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

|| EN || IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

|| FR || EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

|| GA || MÁ IONÁLAÍTEAR, tabhair amach faoin aer an duine agus coimeád socair é, i riocht ina bhféadfaidh sé anáil a tharraingt go réidh.

|| HR || AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.

|| IT || IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

|| LV || IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

|| LT || ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

|| HU || BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

|| MT || JEKK JITTIEĦED FIN-NIFS: Esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs.

|| NL || NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

|| PL || W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P304 + P340 || Lingwa ||

|| PT || EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê­‑la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

|| RO || ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.

|| SK || PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

|| SL || PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

|| SV || VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P304 + P341 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ ВДИШВАНЕ: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

|| ES || EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

|| CS || PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

|| DA || VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

|| DE || BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P304 + P341 || Lingwa ||

|| ET || SISSEHINGAMISE KORRAL: hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

|| EN || IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

|| FR || EN CAS D’INHALATION: s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

|| GA || MÁ THÉANN AN TÁIRGE SEO LE hANÁIL DUINE, tabhair amach faoin aer an duine agus coimeád socair é, i riocht ina bhféadfaidh sé anáil a tharraingt go réidh.

|| HR || AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.

|| IT || IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

|| LV || IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: ja elpošana ir apgrūtināta, izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

|| LT || ĮKVĖPUS: Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

|| HU || BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

|| MT || JEKK JITTIEĦED FIN-NIFS: Jekk it-teħid tan-nifs ikun diffiċli, esponi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f’pożizzjoni komda biex tkun tista’ tieħu n-nifs.

|| NL || NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P304 + P341 || Lingwa ||

|| PL || W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

|| PT || EM CASO DE INALAÇÃO: em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê­‑la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

|| RO || ÎN CAZ DE INHALARE: dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.

|| SK || PO VDÝCHNUTÍ: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

|| SL || PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev pri oteženem dihanju na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.

|| FI || JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.

|| SV || VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

P305 + P351 + P338 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

|| CS || PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

|| DA || VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

|| DE || BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.. Weiter spülen.

|| ET || SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

|| EN || IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS NA SÚILE: Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Tóg amach na tadhall-lionsaí, más ann dóibh agus más furasta. Lean den sruthlú.

P305 + P351 + P338 || Lingwa ||

|| HR || U slučaju dodira s očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

|| LV || SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

|| LT || PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

|| HU || SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

|| MT || JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b’attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

|| NL || BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

|| PL || W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

|| SK || PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P305 + P351 + P338 || Lingwa ||

|| SL || PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

|| SV || VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P306 + P360 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ ОБЛЕКЛОТО: незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да свалите дрехите.

|| ES || EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.

|| CS || PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži oklamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte.

|| DA || VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.

|| DE || BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG: Kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit viel Wasser abwaschen und danach Kleidung ausziehen.

|| ET || RÕIVASTELE SATTUMISE KORRAL: saastunud rõivad ja nahk loputada viivitamata rohke veega ning alles seejärel rõivad eemaldada.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ: Ξεπλύντε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.

|| EN || IF ON CLOTHING: rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.

P306 + P360 || Lingwa ||

|| FR || EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS: rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.

|| GA || I gCÁS TEAGMHÁLA LE hÉADAÍ: sruthlaítear éadaí éillithe agus an craiceann láithreach le neart uisce sula ndéantar na héadaí a bhaint den duine.

|| HR || U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.

|| IT || IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.

|| LV || SASKARĒ AR APĢĒRBU: nekavējoties izskalot piesārņoto apģērbu un ādu ar lielu daudzumu ūdeni, pirms apģērba novilkšanas.

|| LT || PATEKUS ANT DRABUŽIŲ: Prieš nuvelkant užterštus drabužius, nedelsiant juos ir odą nuplauti dideliu kiekiu vandens.

|| HU || HA RUHÁRA KERÜL: A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

|| MT || JEKK FUQ L-ILBIES: laħlaħ mill-ewwel l-ilbies ikkontaminat u l-ġilda b’ħafna ilma qabel ma tneħħi l-ilbies.

|| NL || NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.

|| PL || W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

|| PT || SE ENTRAR EM CONTACTO COM A ROUPA: enxaguar imediatamente com muita água a roupa e a pele contaminadas antes de se despir.

|| RO || ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA: clătiţi imediat îmbrăcămintea contaminată şi pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.

P306 + P360 || Lingwa ||

|| SK || PRI KONTAKTE S ODEVOM: kontaminovaný odev a pokožku opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.

|| SL || PRI STIKU Z OBLAČILI: takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.

|| FI || JOS KEMIKAALIA JOUTUU VAATTEISIIN: Huuhdo saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista.

|| SV || VID KONTAKT MED KLÄDERNA: Skölj omedelbart nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.

P307 + P311 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ експозиция: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || EN CASO DE exposición: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

|| CS || PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || Kokkupuute korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

|| EN || IF exposed: Call a POISON CENTER or doctor/physician.

|| FR || EN CAS d’exposition: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

|| GA || I gCÁS nochta: Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia.

|| HR || U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P307 + P311 || Lingwa ||

|| IT || IN CASO di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || Ja ir saskarē: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

|| LT || Esant sąlyčiui: Skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || Jekk espost: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

|| NL || NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

|| PT || EM CASO DE exposição: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || ÎN CAZ DE expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

|| SK || Po expozícii: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || PRI izpostavljenosti: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || Altistumisen tapahduttua: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

|| SV || Om du exponerats: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P308 + P313 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

|| CS || PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

|| DE || BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

|| EN || IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

|| FR || EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

|| GA || I gCÀS nochta nó má mheastar a bheith nochtaithe: Faigh comhairle/cúram liachta.

|| HR || U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

|| LV || Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.

|| LT || Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

|| HU || Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Jekk espost jew ikkonċernat: Ikkonsulta tabib.

|| NL || NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P308 + P313 || Lingwa ||

|| RO || ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.

|| SK || Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

|| SV || Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

P309 + P311 || Lingwa ||

|| BG || ПРИ експозиция или неразположение: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

|| CS || PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || BEI Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || Kokkupuute või halva enesetunde korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

|| EN || IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER or doctor/physician.

|| FR || EN CAS d’exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P309 + P311 || Lingwa ||

|| GA || I gCÀS nochta nó má bhraitear tinn: Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia.

|| HR || U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

|| IT || IN CASO di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || Ja nokļūst saskarē vai jums ir slikta pašsajūta: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

|| LT || Esant sąlyčiui arba pasijutus blogai: Skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz:

|| MT || JEKK espost jew tħossok ma tiflaħx: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

|| NL || NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

|| PT || EM CASO DE exposição ou de indisposição: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

|| SK || Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOSKESKUKSEEN tai lääkäriin.

|| SV || Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P332 + P313 || Lingwa ||

|| BG || При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

|| CS || Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

|| DE || Bei Hautreizung:            Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.

|| EL || Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

|| EN || If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

|| FR || En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.

|| GA || I gcás greannú craicinn: Faigh comhairle/cúram liachta.

|| HR || U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

|| LV || Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.

|| LT || Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

|| HU || Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

|| NL || Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

|| RO || În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.

|| SK || Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

|| SV || Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P333 + P313 || Lingwa ||

|| BG || При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

|| CS || Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

|| DE || Bei Hautreizung oder -ausschlag:           Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Nahaärrituse või obe korral: pöörduda arsti poole.

|| EL || Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

|| EN || If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

|| FR || En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

|| GA || Má tharlaíonn greannú nó gríos craicinn: Faigh comhairle/cúram liachta.

|| HR || U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

|| LV || Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.

|| LT || Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

|| HU || Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Jekk ikun hemm irritazzjoni jew raxx tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

|| NL || Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P333 + P313 || Lingwa ||

|| RO || În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.

|| SK || Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

|| SV || Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P335 + P334 || Lingwa ||

|| BG || Отстранете посипаните частици от кожата. Потопете в хладка вода/сложете мокри компреси.

|| ES || Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel. Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.

|| CS || Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu.

|| DA || Børst løse partikler bort fra huden. Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.

|| DE || Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes Wasser tauchen/ nassen Verband anlegen.

|| ET || Pühkida lahtised osakesed nahalt maha. Hoida jahedas vees / panna peale niiske kompress.

|| EL || Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα. Πλύντε με άφθονο δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους.

|| EN || Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages.

|| FR || Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l’eau fraîche/poser une compresse humide.

|| GA || Scuab cáithníní scaoilte den chraiceann. Tum in uisce fionnuar/cuir bréid fliuch air.

P335 + P334 || Lingwa ||

|| HR || Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.

|| IT || Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.

|| LV || Noberziet brīvās daļiņas no ādas. Iegremdējiet vēsā ūdenī / ietiniet mitros apsējos.

|| LT || Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. Įmerkti į vėsų vandenį/apvynioti šlapiais tvarsčiais.

|| HU || A bőrre tapadó szemcséket óvatosan le kell kefélni. Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűteni.

|| MT || Farfar il-frak mhux imwaħħal minn mal-ġilda. Daħħal fl-ilma frisk/kebbeb f’faxex imxarrbin.

|| NL || Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.

|| PL || Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem.

|| PT || Sacudir da pele as partículas soltas. Mergulhar em água fria/aplicar compressas húmidas.

|| RO || Îndepărtaţi particulele depuse pe piele. Introduceţi în apă rece/acoperiţi cu o compresă umedă.

|| SK || Z pokožky oprášte sypké čiastočky. Ponorte do studenej vody/obviažte mokrými obväzmi.

|| SL || S krtačo odstraniti razsute delce s kože. Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.

|| FI || Poista irtohiukkaset iholta. Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin.

|| SV || Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.

P337 + P313 || Lingwa ||

|| BG || При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

|| ES || Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

|| CS || Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

|| DA || Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

|| DE || Bei anhaltender Augenreizung:   Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

|| ET || Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

|| EL || Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

|| EN || If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

|| FR || Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

|| GA || Má mhaireann an greannú súile: Faigh comhairle/cúram liachta.

|| HR || Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

|| IT || Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

|| LV || Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

|| LT || Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

|| HU || Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

|| MT || Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

|| NL || Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

|| PT || Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

|| RO || Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

|| SK || Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

|| SL || Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

|| FI || Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

|| SV || Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P342 + P311 || Lingwa ||

|| BG || При симптоми на затруднено дишане: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

|| ES || En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

|| CS || Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

|| DA || Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

|| DE || Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

|| ET || Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

|| EL || Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

|| EN || If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.

|| FR || En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

|| GA || I gcás siomptóm riospráide: Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lia.

|| HR || Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

|| IT || In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

|| LV || Ja rodas elpas trūkuma simptomi: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

|| LT || Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į ApsinuodijimŲ kontrolĖs ir informacijos biurĄ arba kreiptis į gydytoją.

|| HU || Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

|| MT || Jekk ikollok sintomi respiratorji: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

|| NL || Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

|| PL || W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P342 + P311 || Lingwa ||

|| PT || Em caso de sintomas respiratórios: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

|| RO || În caz de simptome respiratorii: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

|| SK || Pri ťažkostiach s dýchaním: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

|| SL || Pri respiratornih simptomih: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

|| FI || Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

|| SV || Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P370 + P376 || Lingwa ||

|| BG || При пожар: Спрете теча, ако е безопасно.

|| ES || En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

|| CS || V případě požáru: Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.

|| DA || Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert.

|| DE || Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.

|| ET || Tulekahju korral: leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.

|| EL || Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.

|| EN || In case of fire: Stop leak if safe to do so.

|| FR || En cas d’incendie: obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.

|| GA || I gcás dóiteáin: Cuir stop leis an sceitheadh má tá sé sábháilte é sin a dhéanamh.

|| HR || U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.

|| IT || In caso di incendio: bloccare la perdita se non c’è pericolo.

|| LV || Ugunsgrēka gadījumā: apturiet noplūdi, ja to darīt ir droši.

P370 + P376 || Lingwa ||

|| LT || Gaisro atveju: sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.

|| HU || Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.

|| MT || F’każ ta’ nar: Waqqaf it-tnixxija sakemm ma jkunx ta’ periklu.

|| NL || In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

|| PL || W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

|| PT || Em caso de incêndio: deter a fuga se tal puder ser feito em segurança.

|| RO || În caz de incendiu: opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă.

|| SK || V prípade požiaru: ak je to bezpečné, zastavte únik.

|| SL || Ob požaru: zaustaviti puščanje, če je varno.

|| FI || Tulipalon sattuessa: Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.

|| SV || Vid brand: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

P370 + P378 || Lingwa ||

|| BG || При пожар: Използвайте ... за гасене.

|| ES || En caso de incendio: Utilizar … para apagarlo.

|| CS || V případě požáru: K hašení použijte ....

|| DA || Ved brand: Anvend … til brandslukning.

|| DE || Bei Brand: … zum Löschen verwenden.

|| ET || Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks ....

|| EL || Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε … για την κατάσβεση.

|| EN || In case of fire: Use … for extinction.

|| FR || En cas d’incendie: utiliser … pour l’extinction.

|| GA || I gcás dóiteáin: Úsáid ... le haghaidh múchta.

|| HR || U slučaju požara: za gašenje rabiti …

|| IT || In caso di incendio: estinguere con....

P370 + P378 || Lingwa ||

|| LV || Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet ...

|| LT || Gaisro atveju: gesinimui naudoti …

|| HU || Tűz esetén: az oltáshoz …használandó.

|| MT || F’każ ta’ nar: Uża’ … għat-tifi.

|| NL || In geval van brand: blussen met …

|| PL || W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia.

|| PT || Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

|| RO || În caz de incendiu: utilizaţi… pentru stingere.

|| SK || V prípade požiaru: na hasenie použite ....

|| SL || Ob požaru: za gašenje uporabiti ...

|| FI || Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen …

|| SV || Vid brand: Släck branden med ....

P370 + P380 || Lingwa ||

|| BG || При пожар: Евакуирайте зоната.

|| ES || En caso de incendio: Evacuar la zona.

|| CS || V případě požáru: Vykliďte prostor.

|| DA || Ved brand: Evakuer området.

|| DE || Bei Brand: Umgebung räumen.

|| ET || Tulekahju korral: ala evakueerida.

|| EL || Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή.

|| EN || In case of fire: Evacuate area.

|| FR || En cas d’incendie: évacuer la zone.

|| GA || I gcás dóiteáin: Aslonnaigh gach duine as an limistéar.

|| HR || U slučaju požara: evakuirati područje.

|| IT || Evacuare la zona in caso di incendio.

|| LV || Ugunsgrēka gadījumā: evakuēt zonu.

|| LT || Gaisro atveju: evakuoti zoną.

|| HU || Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet.

P370 + P380 || Lingwa ||

|| MT || F’każ ta’ nar: Evakwa ż-żona.

|| NL || In geval van brand: evacueren.

|| PL || W przypadku pożaru: Ewakuować teren.

|| PT || Em caso de incêndio: evacuar a zona.

|| RO || În caz de incendiu: evacuaţi zona.

|| SK || V prípade požiaru: priestory evakuujte.

|| SL || Ob požaru: izprazniti območje.

|| FI || Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue.

|| SV || Vid brand: Utrym området.

P370 + P380 + P375 || Lingwa ||

|| BG || При пожар: Евакуирайте зоната. Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.

|| ES || En caso de incendio: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.

|| CS || V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

|| DA || Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.

|| DE || Bei Brand: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.

|| ET || Tulekahju korral: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt.

|| EL || Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

|| EN || In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.

|| FR || En cas d’incendie: évacuer la zone. Combattre l’incendie à distance à cause du risque d’explosion.

P370 + P380 + P375 || Lingwa ||

|| GA || I gcás dóiteáin: Aslonnaigh gach duine as an limistéar. Téigh i gcianghleic leis an dóiteán mar gheall ar an mbaol pléasctha.

|| HR || U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

|| IT || In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

|| LV || Ugunsgrēka gadījumā: evakuēt zonu. Dzēst uguni no attāluma eksplozijas riska dēļ.

|| LT || Gaisro atveju: evakuoti zoną. Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus.

|| HU || Tűz esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

|| MT || F’każ ta’ nar: Evakwa ż-żona. Itfi n-nar mill-bogħod minħabba r-riskju ta’ splużjoni.

|| NL || In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

|| PL || W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

|| PT || Em caso de incêndio: evacuar a zona. Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.

|| RO || În caz de incendiu: evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.

|| SK || V prípade požiaru: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

|| SL || Ob požaru: izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

|| FI || Tulipalon sattuessa: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

|| SV || Vid brand: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.

P371 + P380 + P375 || Lingwa ||

|| BG || При голям пожар и значителни количества: Евакуирайте зоната. Гасете пожара от разстояние поради опасност от експлозия.

|| ES || En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.

|| CS || V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

|| DA || Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.

|| DE || Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen. Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.

|| ET || Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt.

|| EL || Σε περίπτωση σοβαρής πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες: Εκκενώστε την περιοχή. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά από απόσταση, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

|| EN || In case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.

|| FR || En cas d’incendie important et s’il s’agit de grandes quantités: évacuer la zone. Combattre l’incendie à distance à cause du risque d’explosion.

|| GA || I gcás mórdhóiteáin agus mórchainníochtaí: Aslonnaigh gach duine as an limistéar. Téigh i gcianghleic leis an dóiteán mar gheall ar an mbaol pléasctha.

|| HR || U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.

|| IT || In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

P371 + P380 + P375 || Lingwa ||

|| LV || Ugunsgrēka vai liela apjoma gadījumā: evakuēt zonu. Dzēst uguni no attāluma eksplozijas riska dēļ.

|| LT || Didelio gaisro ir didelių kiekių atveju: evakuoti zoną. Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus.

|| HU || Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Ki kell üríteni a területet. A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni.

|| MT || F’każ ta’ nar kbir u kwantitajiet kbar: Evakwa ż-żona. Itfi n-nar mill-bogħod minħabba r-riskju ta’ splużjoni.

|| NL || In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

|| PL || W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

|| PT || Em caso de incêndio importante e de grandes quantidades: evacuar a zona. Combater o incêndio à distância, devido ao risco de explosão.

|| RO || În caz de incendiu de proporţii şi de cantităţi mari de produs: evacuaţi zona. Stingeţi incendiul de la distanţă din cauza pericolului de explozie.

|| SK || V prípade veľkého požiaru a značného množstva: priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

|| SL || Ob velikem požaru in velikih količinah: izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

|| FI || Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

|| SV || Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.”

(k) Fl-Anness IV, it-Tabella 1.4 tinbidel b’din li ġejja:

“Tabella 1.4 Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni – Ħażna

P401 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява…

|| ES || Almacenar …

|| CS || Skladujte …

|| DA || Opbevares …

|| DE || … aufbewahren.

|| ET || Hoida …

|| EL || Αποθηκεύεται …

|| EN || Store …

|| FR || Stocker …

|| GA || Stóráil …

|| HR || Skladištiti …

|| IT || Conservare…

|| LV || Glabāt...

|| LT || Laikyti…

|| HU || Tárolás: ... .

|| MT || Aħżen …

|| NL || … bewaren.

|| PL || Przechowywać …

|| PT || Armazenar …

|| RO || A se depozita…

|| SK || Uchovávajte …

|| SL || Hraniti ...

|| FI || Varastoi …

|| SV || Förvaras …

P402 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява на сухо място.

|| ES || Almacenar en un lugar seco.

|| CS || Skladujte na suchém místě.

|| DA || Opbevares et tørt sted.

|| DE || An einem trockenen Ort aufbewahren.

|| ET || Hoida kuivas.

|| EL || Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.

|| EN || Store in a dry place.

|| FR || Stocker dans un endroit sec.

|| GA || Stóráil in áit thirim.

|| HR || Skladištiti na suhom mjestu.

|| IT || Conservare in luogo asciutto.

|| LV || Glabāt sausā vietā.

|| LT || Laikyti sausoje vietoje.

|| HU || Száraz helyen tárolandó.

|| MT || Aħżen f’post niexef.

|| NL || Op een droge plaats bewaren.

|| PL || Przechowywać w suchym miejscu.

|| PT || Armazenar em local seco.

|| RO || A se depozita într-un loc uscat.

|| SK || Uchovávajte na suchom mieste.

|| SL || Hraniti na suhem.

|| FI || Varastoi kuivassa paikassa.

|| SV || Förvaras torrt.

P403 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява на добре проветриво място.

|| ES || Almacenar en un lugar bien ventilado.

|| CS || Skladujte na dobře větraném místě.

|| DA || Opbevares på et godt ventileret sted.

|| DE || An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

|| ET || Hoida hästi ventileeritavas kohas.

|| EL || Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

|| EN || Store in a well-ventilated place.

|| FR || Stocker dans un endroit bien ventilé.

|| GA || Stóráil in áit dhea-aeráilte.

|| HR || Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

|| IT || Conservare in luogo ben ventilato.

|| LV || Glabāt labi vēdināmā vietā.

|| LT || Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

|| HU || Jól szellőző helyen tárolandó.

|| MT || Aħżen f’post b’ventilazzjoni tajba.

|| NL || Op een goed geventileerde plaats bewaren.

|| PL || Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

|| PT || Armazenar em local bem ventilado.

|| RO || A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.

|| SK || Uchovávajte na dobre vetranom mieste

|| SL || Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

|| FI || Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

|| SV || Förvaras på väl ventilerad plats.

P404 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява в затворен съд.

|| ES || Almacenar en un recipiente cerrado.

|| CS || Skladujte v uzavřeném obalu.

|| DA || Opbevares i en lukket beholder.

|| DE || In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

|| ET || Hoida suletud mahutis.

|| EL || Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.

|| EN || Store in a closed container.

|| FR || Stocker dans un récipient fermé.

|| GA || Stóráil i gcoimeádán iata.

|| HR || Skladištiti u zatvorenom spremniku.

|| IT || Conservare in un recipiente chiuso.

|| LV || Glabāt slēgtā tvertnē.

|| LT || Laikyti uždaroje talpykloje.

|| HU || Zárt edényben tárolandó.

|| MT || Aħżen f’kontenitur magħluq.

|| NL || In gesloten verpakking bewaren.

|| PL || Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

|| PT || Armazenar em recipiente fechado.

|| RO || A se depozita într-un recipient închis.

|| SK || Uchovávajte v uzavretej nádobe.

|| SL || Hraniti v zaprti posodi.

|| FI || Varastoi suljettuna.

|| SV || Förvaras i sluten behållare.

P405 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява под ключ.

|| ES || Guardar bajo llave.

|| CS || Skladujte uzamčené.

|| DA || Opbevares under lås.

|| DE || Unter Verschluss aufbewahren.

|| ET || Hoida lukustatult.

|| EL || Φυλάσσεται κλειδωμένο.

|| EN || Store locked up.

|| FR || Garder sous clef.

|| GA || Stóráil faoi ghlas.

|| HR || Skladištiti pod ključem.

|| IT || Conservare sotto chiave.

|| LV || Glabāt slēgtā veidā.

|| LT || Laikyti užrakintą.

|| HU || Elzárva tárolandó.

|| MT || Aħżen f’post imsakkar.

|| NL || Achter slot bewaren.

|| PL || Przechowywać pod zamknięciem.

|| PT || Armazenar em local fechado à chave.

|| RO || A se depozita sub cheie.

|| SK || Uchovávajte uzamknuté.

|| SL || Hraniti zaklenjeno.

|| FI || Varastoi lukitussa tilassa.

|| SV || Förvaras inlåst.

P406 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/... съд с устойчива вътрешна облицовка.

|| ES || Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / … con revestimiento interior resistente.

|| CS || Skladujte v obalu odolném proti korozi/ ... obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

|| DA || Opbevares i ætsningsbestandig/…beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.

P406 || Lingwa ||

|| DE || In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.

|| ET || Hoida sööbekindlas/…sööbekindla sisevooderdisega mahutis.

|| EL || Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση/ … περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.

|| EN || Store in corrosive resistant/… container with a resistant inner liner.

|| FR || Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

|| GA || Stóráil i gcoimeádán … frithchreimneach/… le líneáil frithchreimneach laistigh.

|| HR || Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.

|| IT || Conservare in recipiente resistente alla corrosione/... provvisto di rivestimento interno resistente.

|| LV || Glabāt tvertnē, kas aizsargā pret koroziju/ ... tvertnes ar iekšējo pretkorozijas izolāciju.

|| LT || Laikyti korozijai atsparioje talpykloje/…, turinčioje atsparią vidinę dangą.

|| HU || Saválló/saválló bélésű ... edényben tárolandó.

|| MT || Aħżen f’post reżistenti għall-korrużjoni/... kontenitur li huwa infurrat minn ġewwa b’materjal reżistenti.

|| NL || In corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

|| PL || Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /… o odpornej powłoce wewnętrznej.

|| PT || Armazenar num recipiente resistente à corrosão/… com um revestimento interior resistente.

|| RO || Depozitaţi într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din… cu dublură interioară rezistentă la coroziune.

|| SK || Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/… nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.

|| SL || Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/…, z odporno notranjo oblogo.

|| FI || Varastoi syöpymättömässä/… säiliössä, jossa on kestävä sisävuoraus.

|| SV || Förvaras i korrosionsbeständig/… behållare med beständigt innerhölje.

P407 || Lingwa ||

|| BG || Да се остави въздушно пространство между купчините/палетите.

|| ES || Dejar una separación entre los bloques/los palés de carga.

|| CS || Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru.

|| DA || Obevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne.

|| DE || Luftspalt zwischen Stapeln/Paletten lassen.

|| ET || Jätta virnade/kaubaaluste vahele õhuvahe.

|| EL || Να υπάρχει κενό αέρος μεταξύ των σωρών/παλετών.

|| EN || Maintain air gap between stacks/pallets.

|| FR || Maintenir un intervalle d’air entre les piles/palettes.

|| GA || Coimeád bearna aeir idir chruacha/phailléid.

|| HR || Osigurati razmak između polica/paleta.

|| IT || Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet.

|| LV || Saglabāt gaisa spraugu starp krāvumiem/ paletēm.

|| LT || Palikti oro tarpą tarp eilių/palečių.

|| HU || A rakatok/raklapok között térközt kell hagyni.

|| MT || Ħalli l-arja tgħaddi bejn l-imniezel/il-palits.

|| NL || Ruimte laten tussen stapels/pallets.

|| PL || Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami.

|| PT || Respeitar as distâncias mínimas entre pilhas/paletes.

|| RO || Păstraţi un spaţiu gol între stive/paleți.

|| SK || Medzi regálmi/paletami ponechajte vzduchovú medzeru.

|| SL || Ohraniti zračno režo med skladi/paletami.

|| FI || Jätä pinojen/kuormalavojen väliin ilmarako.

|| SV || Se till att det finns luft mellan staplar/pallar.

P410 || Lingwa ||

|| BG || Да се пази от пряка слънчева светлина.

|| ES || Proteger de la luz del sol.

|| CS || Chraňte před slunečním zářením.

|| DA || Beskyttes mod sollys.

|| DE || Vor Sonnenbestrahlung schützen.

|| ET || Hoida päikesevalguse eest.

|| EL || Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.

|| EN || Protect from sunlight.

|| FR || Protéger du rayonnement solaire.

|| GA || Cosain ó sholas na gréine.

|| HR || Zaštititi od sunčevog svjetla.

|| IT || Proteggere dai raggi solari.

|| LV || Aizsargāt no saules gaismas.

|| LT || Saugoti nuo saulės šviesos.

|| HU || Napfénytől védendő.

|| MT || Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

|| NL || Tegen zonlicht beschermen.

|| PL || Chronić przed światłem słonecznym.

|| PT || Manter ao abrigo da luz solar.

|| RO || A se proteja de lumina solară.

|| SK || Chráňte pred slnečným žiarením.

|| SL || Zaščititi pred sončno svetlobo.

|| FI || Suojaa auringonvalolta.

|| SV || Skyddas från solljus.

P411 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява при температури, не по-високи от …°C/…°F.

|| ES || Almacenar a temperaturas no superiores a …°C /…°F.

|| CS || Skladujte při teplotě nepřesahující …°C/…°F.

|| DA || Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger …°C/…°F.

|| DE || Bei Temperaturen von nicht mehr als …°C/…aufbewahren.

|| ET || Hoida temperatuuril mitte üle … °C/… °F.

|| EL || Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F.

|| EN || Store at temperatures not exceeding …°C/…°F.

|| FR || Stocker à une température ne dépassant pas … °C/… °F.

|| GA || Stóráil ag teocht nach airde ná …°C/…°F.

|| HR || Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.

|| IT || Conservare a temperature non superiori a …°C/…°F.

|| LV || Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz …°C/…°F.

|| LT || Laikyti ne aukštesnėje kaip …°C/…°F temperatūroje.

|| HU || A tárolási hőmérséklet legfeljebb …°C/…°F lehet.

|| MT || Aħżen f’temperaturi li ma jeċċedux …°C/…°F.

|| NL || Bij maximaal … °C/…°F bewaren.

|| PL || Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej …°C/…°F.

|| PT || Armazenar a uma temperatura não superior a …°C/…°F.

|| RO || A se depozita la temperaturi care să nu depăşească …°C/…°F.

|| SK || Uchovávajte pri teplotách do … ºC/…°F

|| SL || Hraniti pri temperaturi do … °C/… °F.

|| FI || Varastoi alle …°C/…°F lämpötilassa.

|| SV || Förvaras vid högst …°C/…°F.

P412 || Lingwa ||

|| BG || Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/ 122°F.

|| ES || No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

|| CS || Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

|| DA || Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F.

|| DE || Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

|| ET || Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/ 122 °F.

|| EL || Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.

|| EN || Do not expose to temperatures exceeding 50°C/ 122°F.

|| FR || Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

|| GA || Ná nocht do theocht níos airde ná 50°C/122°F.

|| HR || Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

|| IT || Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

|| LV || Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C /122°F.

|| LT || Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.

|| HU || Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

|| MT || Tesponix għal temperaturi li jeċċedu l-50°C/ 122°F.

|| NL || Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

|| PL || Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

|| PT || Não expor a temperaturas superiores a 50°C/ 122°F.

|| RO || Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 °C/ 122 °F.

|| SK || Nevystavujte teplotám nad 50 ºC/ 122 °F.

|| SL || Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.

|| FI || Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

|| SV || Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

P413 || Lingwa ||

|| BG || При насипни количества, по-големи от ... kg/... фунта, да се съхранява при температури, не по-високи от …°C/…°F.

|| ES || Almacenar las cantidades a granel superiores a … kg /… lbs a temperaturas no superiores a …°C /…°F.

|| CS || Množství větší než … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující …°C/…°F.

|| DA || Bulkmængder på over … kg/…lbs opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger …°C/…°F.

|| DE || Schüttgut in Mengen von mehr als … kg bei Temperaturen von nicht mehr als …°C aufbewahren

|| ET || Kogust, mis on suurem kui … kg/ … naela, hoida temperatuuril mitte üle … °C/… °F.

|| EL || Οι σωροί χύδην με βάρος άνω των … kg/… lbs αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F.

|| EN || Store bulk masses greater than … kg/… lbs at temperatures not exceeding …°C/…°F.

|| FR || Stocker les quantités en vrac de plus de … kg/… lb à une température ne dépassant pas … °C/… °F.

|| GA || Stóráil bulcmhaiseanna os cionn … kg/… lb ag teocht nach airde ná …°C/…°F.

|| HR || Skladištiti količine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.

|| IT || Conservare le rinfuse di peso superiore a …....kg/…..lb a temperature non superiori a …°C/..°F.

|| LV || Lielus apjomus, kas pārsniedz … kg/ … lbs, uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz …°C/…°F.

|| LT || Didesnius kaip … kg/… lbs medžiagos kiekius laikyti ne aukštesnėje kaip …°C/…°F temperatūroje.

|| HU || A … kg/… lb tömeget meghaladó ömlesztett anyag tárolási hőmérséklete legfeljebb …°C/…°F lehet.

|| MT || Aħżen il-kwantitajiet f’massa ta’ akbar minn … kg/… lbs f’temperaturi ta’ mhux aktar minn …°C/…°F.

|| NL || Bulkmateriaal, indien meer dan … kg/… lbs, bij temperaturen van maximaal … °C bewaren.

|| PL || Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej …°C/…°F.

P413 || Lingwa ||

|| PT || Armazenar quantidades a granel superiores a … kg/… lbs a uma temperatura não superior a …°C/…°F.

|| RO || Depozitaţi cantităţile în vrac mai mari de … kg/… lbs la temperaturi care să nu depăşească …°C/…°F.

|| SK || Veľké množstvo s hmotnosťou nad … kg/… lbs uchovávajte pri teplote do …ºC/ …°F.

|| SL || Razsute količine, večje od … kg/… lbs, hraniti pri temperaturi do … °C/… °F.

|| FI || Säilytä yli … kg/…lbs painoinen irtotavara enintään …°C/…°F lämpötilassa.

|| SV || Bulkprodukter som väger mer än … kg/ … lbs förvaras vid högst …°C/…°F.

P420 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява на разстояние от други материали.

|| ES || Almacenar alejado de otros materiales.

|| CS || Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

|| DA || Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.

|| DE || Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.

|| ET || Hoida eemal teistest materjalidest.

|| EL || Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά.

|| EN || Store away from other materials.

|| FR || Stocker à l’écart des autres matières.

|| GA || Stóráil glan ar ábhair eile.

|| HR || Skladištiti odvojeno od drugih materijala.

|| IT || Conservare lontano da altri materiali.

|| LV || Glabāt atsevišķi no citiem materiāliem.

|| LT || Laikyti atokiau nuo kitų medžiagų.

|| HU || Más anyagoktól távol tárolandó.

|| MT || Aħżen ’il bogħod minn materjal ieħor.

|| NL || Gescheiden van ander materiaal bewaren.

|| PL || Przechowywać z dala od innych materiałów.

|| PT || Armazenar afastado de outros materiais.

|| RO || Depozitaţi departe de alte materiale.

|| SK || Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

|| SL || Hraniti ločeno od drugih materialov.

|| FI || Varastoi erillään muista materiaaleista.

|| SV || Förvaras åtskilt från andra material.

P422 || Lingwa ||

|| BG || Съдържанието да се съхранява при…

|| ES || Almacenar el contenido en …

|| CS || Skladujte pod …

|| DA || Indholdet skal opbevares under …

|| DE || Inhalt in/unter … aufbewahren

|| ET || Hoida sisu ….

|| EL || Το περιεχόμενο αποθηκεύεται σε …

|| EN || Store contents under …

|| FR || Stocker le contenu sous …

|| GA || Stóráil an t-ábhar faoi …

|| HR || Skladištiti uz ove uvjete: …

|| IT || Conservare sotto…

|| LV || Saturu uzglabāt zem…

|| LT || Turinį laikyti …

|| HU || Tartalma … -ban/-ben tárolandó.

|| MT || Aħżen il-kontenut taħt …

|| NL || Onder … bewaren.

|| PL || Zawartość przechowywać w …

|| PT || Armazenar o conteúdo em …

|| RO || Depozitaţi conţinutul sub …

|| SK || Obsah uchovávajte v ….

|| SL || Vsebino hraniti v …

|| FI || Varastoi sisältö …

|| SV || Förvara innehållet i…

P402 + P404 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява на сухо място. Да се съхранява в затворен съд.

|| ES || Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.

|| CS || Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu.

|| DA || Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.

|| DE || In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.

|| ET || Hoida kuivas. Hoida suletud mahutis.

|| EL || Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.

|| EN || Store in a dry place. Store in a closed container.

|| FR || Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.

|| GA || Stóráil in áit thirim. Stóráil i gcoimeádán iata.

|| HR || Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.

|| IT || Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.

|| LV || Glabāt sausā vietā. Glabāt aizvērtā tvertnē.

|| LT || Laikyti sausoje vietoje. Laikyti uždaroje talpykloje.

|| HU || Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó.

|| MT || Aħżen f’post niexef. Aħżen f’kontenitur magħluq.

|| NL || Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

|| PL || Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

|| PT || Armazenar em local seco. Armazenar em recipiente fechado.

|| RO || A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis.

|| SK || Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.

|| SL || Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi.

|| FI || Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna.

|| SV || Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.

P403 + P233 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

|| ES || Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

|| CS || Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

|| DA || Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

|| DE || Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

|| ET || Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

|| EL || Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

|| EN || Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

|| FR || Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

|| GA || Stóráil in áit dhea-aeráilte. Coimeád an coimeádán dúnta go docht.

|| HR || Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

|| IT || Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

|| LV || Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.

|| LT || Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

|| HU || Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

|| MT || Aħżen f’post b’ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.

|| NL || Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

|| PL || Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

|| PT || Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P403 + P233 || Lingwa ||

|| RO || A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.

|| SK || Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

|| SL || Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

|| FI || Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

|| SV || Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P403 + P235 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

|| ES || Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

|| CS || Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

|| DA || Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

|| DE || Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.

|| ET || Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

|| EL || Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.

|| EN || Store in a well-ventilated place. Keep cool.

|| FR || Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

|| GA || Stóráil in áit dhea-aeráilte. Coimeád fionnuar.

|| HR || Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.

|| IT || Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

|| LV || Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.

|| LT || Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

|| HU || Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

|| MT || Aħżen f’post b’ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

P403 + P235 || Lingwa ||

|| NL || Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

|| PL || Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

|| PT || Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

|| RO || A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.

|| SK || Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

|| SL || Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

|| FI || Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

|| SV || Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P410 + P403 || Lingwa ||

|| BG || Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на добре проветриво място.

|| ES || Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.

|| CS || Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.

|| DA || Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.

|| DE || Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

|| ET || Hoida päikesevalguse eest. Hoida hästi ventileeritavas kohas.

|| EL || Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

|| EN || Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

|| FR || Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.

|| GA || Cosain ó sholas na gréine. Stóráil in áit dhea-aeráilte.

|| HR || Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

P410 + P403 || Lingwa ||

|| IT || Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

|| LV || Aizsargāt no saules gaismas. Glabāt labi vēdināmās telpās.

|| LT || Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

|| HU || Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.

|| MT || Ipproteġi mid-dawl tax-xemx. Aħżen f’post b’ventilazzjoni tajba.

|| NL || Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

|| PL || Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

|| PT || Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado.

|| RO || A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.

|| SK || Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

|| SL || Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

|| FI || Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

|| SV || Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

P410 + P412 || Lingwa ||

|| BG || Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50°C/ 122°F.

|| ES || Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

|| CS || Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

|| DA || Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F.

|| DE || Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.

P410 + P412 || Lingwa ||

|| ET || Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/ 122 °F.

|| EL || Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.

|| EN || Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/ 122°F.

|| FR || Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

|| GA || Cosain ó sholas na gréine. Ná nocht do theocht níos airde ná 50°C/122°F.

|| HR || Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

|| IT || Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

|| LV || Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/ 122°F.

|| LT || Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.

|| HU || Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

|| MT || Ipproteġi mid-dawl tax-xemx. Tesponix għal temperatura li teċċedi l-50°C/ 122°F.

|| NL || Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

|| PL || Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

|| PT || Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/ 122°F.

|| RO || A se proteja de lumina solară. Nu expuneţi la temperaturi care depăşesc 50 °C/ 122 °F.

|| SK || Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 ºC/ 122 °F.

|| SL || Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

|| FI || Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

|| SV || Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

P411 + P235 || Lingwa ||

|| BG || Да се съхранява при температури, не по-високи от …°C /…°F. Да се държи на хладно.

|| ES || Almacenar a temperaturas no superiores a …°C /…°F. Mantener en lugar fresco.

|| CS || Skladujte při teplotě nepřesahující …°C/…°F. Uchovávejte v chladu.

|| DA || Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger …°C/…°F. Opbevares køligt.

|| DE || Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als …°C aufbewahren.

|| ET || Hoida temperatuuril mitte üle … °C/… °F. Hoida jahedas.

|| EL || Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους …°C/…°F. Διατηρείται δροσερό.

|| EN || Store at temperatures not exceeding …°C/…°F. Keep cool.

|| FR || Stocker à une température ne dépassant pas … °C/… °F. Tenir au frais.

|| GA || Stóráil ag teocht nach airde ná …°C/…°F. Coimeád fionnuar.

|| HR || Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Održavati hladnim.

|| IT || Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a ....°C/...°F.

|| LV || Glabāt temperatūrā, kas nepārsniedz …°C/…°F. Turēt vēsumā.

|| LT || Laikyti ne aukštesnėje kaip …°C/…°F temperatūroje. Laikyti vėsioje vietoje.

|| HU || A tárolási hőmérséklet legfeljebb …°C/…°F lehet. Hűvös helyen tartandó.

|| MT || Aħżen f’temperaturi li ma jeċċedux …°C/…°F. Żomm frisk.

|| NL || Bij maximaal …°C/...°F bewaren. Koel bewaren.

|| PL || Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej …°C/…°F. Przechowywać w chłodnym miejscu.

|| PT || Armazenar a uma temperatura não superior a …°C/…°F. Conservar em ambiente fresco.

|| RO || A se depozita la temperaturi care să nu depăşească …°C/…°F. A se păstra la rece.

|| SK || Uchovávajte pri teplotách do … ºC/ ...°F. Uchovávajte v chlade.

|| SL || Hraniti pri temperaturi do … °C/… °F. Hraniti na hladnem.

|| FI || Varastoi alle …°C/…°F lämpötilassa. Säilytä viileässä.

|| SV || Förvaras vid högst …°C/…°F. Förvaras svalt.”

(l) Fl-Anness IV, it-Tabella 1.5 tinbidel b’din li ġejja:

“Tabella 1.5 Dikjarazzjonijiet ta’ prekawzjoni – Rimi

P501 || Lingwa ||

|| BG || Съдържанието/съдът да се изхвърли в ...

|| ES || Eliminar el contenido/el recipiente en …

|| CS || Odstraňte obsah/obal ...

|| DA || Indholdet/beholderen bortskaffes i …

|| DE || Inhalt/Behälter … zuführen.

|| ET || Sisu/mahuti kõrvaldada …

|| EL || Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε …

|| EN || Dispose of contents/container to …

|| FR || Éliminer le contenu/récipient dans …

|| GA || Diúscair an t-ábhar/an coimeádán i …

|| HR || Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

|| IT || Smaltire il prodotto/recipiente in ...

|| LV || Atbrīvoties no satura / tvertnes....

|| LT || Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į …

|| HU || A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: …

|| MT || Armi l-kontenut/il-kontenitur fi …

|| NL || Inhoud/verpakking afvoeren naar …

|| PL || Zawartość/pojemnik usuwać do …

|| PT || Eliminar o conteúdo/recipiente em …

|| RO || Aruncaţi conţinutul/recipientul la …

|| SK || Zneškodnite obsah/nádobu ...

|| SL || Odstraniti vsebino/posodo …

|| FI || Hävitä sisältö/pakkaus …

|| SV || Innehållet/behållaren lämnas till…”

C.           TESSUTI U XEDD TAS-SAQAJN

32011 R 1007: Ir-Regolament (UE) Nru 1007/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2011 dwar l-ismijiet ta’ fibri ta’ tessuti u t-tikkettar u l-immarkar relatati tal-kompożizzjoni tal-fibri ta’ prodotti tat-tessut u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 73/44/KEE u d-Direttivi 96/73/KE u 2008/121/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 272, 18.10.2011, p. 1):

Fl-Anness III, l-inċiż li ġej jiddaħħal wara l-entrata bil-Franċiż:

“— bil-Kroat : ‘runska vuna’”.

D.           SUSTANZI KIMIĊI - REACH

32006 R 1907: Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/94 kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE u d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KEE u 2000/21/KE (ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1):

Fl-Artikolu 3(20), il-punti (b) u (c) jinbidlu b’dawn li ġejjin:

“(b) || kienet manifatturata fil-Komunità, jew fil-pajjiżi li ssieħbu mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Jannar 1995, fl-1 ta’ Mejju 2004, fl-1 ta’ Jannar 2007 jew fl-1 ta’ Lulju 2013, iżda mhux imqiegħda fis-suq mill-manifattur jew mill-importatur, mill-inqas darba fil-15-il sena qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, sakemm il-manifattur jew l-importatur ikollu prova ddokumentata ta’ dan;

(c) tqiegħdet fis-suq fil-Komunità, jew fil-pajjiżi li ssieħbu mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Jannar 1995, fl-1 ta’ Mejju 2004, fl-1 ta’ Jannar 2007 jew fl-1 ta’ Lulju 2013, mill-manifattur jew mill-importatur qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u kienet meqjusa bħala nnotifikata skont l-ewwel inċiż tal-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 67/548/KEE fil-verżjoni tal-Artikolu 8(1) li tirriżulta mill-emenda effettwata mid-Direttiva 79/831/KEE, iżda ma tissodisfax id-definizzjoni ta’ polimeru kif stipulata f’dan ir-Regolament, sakemm il-manifattur jew l-importatur ikollu prova ddokumentata ta’ dan, inkluża prova li s-sustanza tqiegħdet fis-suq minn kwalunkwe manifattur jew importatur bejn it-18 ta’ Settembru 1981 u l-31 ta’ Ottubru 1993 inkluż;”

ANNESS

għall-Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL

li jadatta ċerti regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-moviment liberu tal-merkanzija, il-libertà tal-moviment tal-persuni, id-dritt soċjetarju, il-politika tal-kompetizzjoni, l-agrikoltura, is-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja, il-politika tat-trasport, l-enerġija, it-tassazzjoni, l-istatistika, in-netwerks trans-Ewropej, il-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali, il-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà, l-ambjent, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet esterni, il-politika barranija, ta’ sigurtà u ta’ difiża u l-istituzzjonijiet, minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja

2. IL-LIBERTÀ TAL-MOVIMENT TAL-PERSUNI

IS-SIGURTÀ SOĊJALI

32004 R 0883: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali (ĠU L 166, 30.4.2004, p.1) :

(a) Fl-Anness I, il-Parti I "Għoti ta’ pagamenti ta’ manteniment", dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

Għotjiet temporanji mħallsa minn Ċentri tal-Assistenza Soċjali fuq il-bażi tal-obbligu li jiġi pprovdut manteniment temporanju skont l-Att tal-Familja (ĠU 116/03, kif emendat)”;

(b) Fl-Anness I, il-Parti II "Allowances speċjali li jingħataw f’każ ta’ twelid ta’ tarbija u f’każ ta’ adozzjoni", dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

(a) Benefiċċju fi flus ta’ darba fil-każ ta’ twelid ta’ tarbija skont l-Att dwar il-Benefiċċji tal-Maternità u tal-Ġenituri (ĠU 85/08, kif emendat)

(b) Benefiċċju fi flus ta’ darba fil-każ ta’ adozzjoni skont l-Att dwar il-Benefiċċji tal-Maternità u tal-Ġenituri (ĠU 85/08, kif emendat)

(c) Benefiċċji fi flus ta’ darba fil-każ ta’ twelid ta’ tarbija jew fil-każ ta’ adozzjoni pprovduti mir-regolamenti dwar l-awtonomija lokali u reġjonali skont l-Artikolu 59 tal-Att dwar il-Benefiċċji tal-Maternità u tal-Ġenituri (ĠU 85/08, kif emendat)”;

(c) Fl-Anness II "Dispożizzjonijiet li jibqgħu fis-seħħ u li, fejn japplika, huma ristretti għal dawk il-persuni koperti minn dawn il-konvenzjonijiet", jiddaħħal dan li ġej:

(i) wara l-entrata għall-BULGARIJA – IL-ĠERMANJA:

“IL-BULGARIJA – IL-KROAZJA

L-Artikolu 35(3) tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali tal-14 ta’ Lulju 2003 (rikonoxximent tal-perjodi ta’ assigurazzjoni kompluti sal-31 ta’ Diċembru 1957 għall-ispejjeż tal-Istat kontraenti fejn kienet tirrisjedi l-persuna assigurata fil-31 ta’ Diċembru 1957).”;

(ii) wara l-entrata għall-ĠERMANJA – FRANZA:

“IL-ĠERMANJA – IL-KROAZJA

L-Artikolu 41 tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali tal-24 ta’ Novembru 1997 (ħlas tad-drittijiet mirbuħa qabel l-1 ta’ Jannar 1956 skont l-iskema tal-assigurazzjoni soċjali tal-Istat kontraenti l-ieħor); l-applikazzjoni ta’ dik id-dispożizzjoni tibqa’ ristretta għal dawk il-persuni koperti minnha.”;

(iii) wara l-entrata għal SPANJA – IL-PORTUGALL:

“IL-KROAZJA – L-ITALJA

(a) Il-Ftehim bejn il-Jugoslavja u l-Italja dwar ir-Regolament għall-Obbligi Reċiproċi fl-Assigurazzjoni Soċjali b’Referenza għall-Paragrafu 7 tal-Anness XIV għat-Trattat ta’ Paċi, konkluż permezz ta’ skambju ta’ notamenti fil-5 ta’ Frar 1959 (ħlas ta’ perjodi ta’ assigurazzjoni kompluti qabel it-18 ta’ Diċembru 1954); l-applikazzjoni tibqa’ ristretta għal dawk il-persuni koperti minn dak il-Ftehim;

(b) L-Artikolu 44(3) tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali bejn ir-Repubblika tal-Kroazja u r-Repubblika Taljana tas-27 ta’ Ġunju 1997, dwar l-ex Żona B tat-Territorju Ħieles ta’ Trieste (ħlas ta’ perjodi ta’ assigurazzjoni kompluti qabel il-5 ta’ Ottubru 1956); l-applikazzjoni ta’ dik id-dispożizzjoni tibqa’ ristretta għal dawk il-persuni koperti minn dik il-Konvenzjoni.

“IL-KROAZJA – L-UNGERIJA

L-Artikolu 43(6) tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali tat-8 ta’ Frar 2005 (rikonoxximent ta’ perjodi ta’ assigurazzjoni kompluti sad-29 ta’ Mejju 1956 għall-ispejjeż tal-Istat kontraenti fejn kienet tirrisjedi l-persuna assigurata fid-29 ta’ Mejju 1956).

“IL-KROAZJA – L-AWSTRIJA

L-Artikolu 35 tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali tas-16 ta’ Jannar 1997 (ħlas ta’ perjodi ta’ assigurazzjoni kompluti qabel l-1 ta’ Jannar 1956); l-applikazzjoni ta’ dik id-dispożizzjoni tibqa’ ristretta għal dawk il-persuni koperti minn dik il-Konvenzjoni.

“IL-KROAZJA – IS-SLOVENJA

(c) L-Artikolu 35(3) tal-Ftehim dwar is-Sigurtà Soċjali tat-28 ta’ April 1997 (rikonoxximent ta’ perjodi bil-bonus skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat komuni preċedenti);

(d) L-Artikoli 36 u 37 tal-Ftehim dwar is-Sigurtà Soċjali tat-28 ta’ April 1997 (il-benefiċċji mirbuħa qabel it-8 ta’ Ottubru 1991 jibqgħu l-obbligu tal-Istat kontraenti li jkun tahom; il-pensjonijiet mogħtija bejn it-8 ta’ Ottubru 1991 u l-1 ta’ Frar 1998, id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim imsemmi, fir-rigward tal-perjodi ta’ assigurazzjoni kompluti fl-Istat kontraenti l-ieħor sal-31 ta’ Jannar 1998, huma soġġetti għal kalkolu mill-ġdid).”;

(d) Fl-Anness III "Restrizzjoni ta’ drittijiet ta’ benefiċċji mogħtija in natura għal membri tal-familja ta’ ħaddiem li jaħdem bejn il-fruntieri", dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal SPANJA:

“IL-KROAZJA”;

(e) Fl-Anness VI "Identifikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni tat-tip A li għandha tkun soġġetta għall-koordinazzjoni speċjali", dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għall-GREĊJA:

“IL-KROAZJA

Pensjoni għall-invalidità minħabba mard jew korriment fuq il-post tax-xogħol skont l-Artikolu 52(5) tal-Att dwar l-Assigurazzjoni għall-Pensjoni (ĠU 102/98, kif emendat).

Allowance għal dannu fiżiku skont l-Artikolu 56 tal-Att dwar l-Assigurazzjoni għall-Pensjoni (ĠU 102/98, kif emendat).”;

(f) Fl-Anness VIII, il-Parti 2, "Każijiet fejn japplika l-Artikolu 52(5)", dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal FRANZA:

“IL-KROAZJA

Pensjonijiet mill-iskema tal-assigurazzjoni obbligatorja bbażati fuq tfaddil kapitalizzat individwali skont l-Att dwar il-Fondi tal-Pensjonijiet Volontarji u Obbligatorji (ĠU 49/99, kif emendat) u l-Att dwar il-Kumpaniji ta’ Assigurazzjoni tal-Pensjoni u l-Ħlas tal-Pensjonijiet Ibbażat fuq Tfaddil Kapitalizzat Individwali (ĠU 106/99, kif emendat), ħlief fil-każijiet previsti mill-Artikoli 47 u 48 tal-Att dwar il-Fondi tal-Pensjonijiet Volontarji u Obbligatorji (pensjoni għall-invalidità bbażata fuq inkapaċità ġenerali għax-xogħol u pensjoni tas-superstiti).”

3. ID-DRITT SOĊJETARJU

32001 R 2157: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2157/2001 tat-8 ta’ Ottubru 2001 dwar l-Istatut ta’ Kumpanija Ewropea (SE) (ĠU L 294, 10.11.2001, p. 1):

(a) Fl-Anness I, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA:

dioničko društvo'.

(b) Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću

4. IL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

31999 R 0659: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta’ Marzu 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE (ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1):

L-Artikolu 1(b)(i) jinbidel b’li ġej:

“(i)          mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 144 u 172 tal-Att tal-Adeżjoni tal-Awstrija, tal-Finlandja u tal-Isvezja, għall-Anness IV, il-punt 3 u l-Appendiċi għall-Anness Imsemmi tal-Att tal-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tal-Estonja, ta’ Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, tal-Ungerija, ta’ Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja, għall-Anness V, il-punti 2 u 3(b) u l-Appendiċi għall-Anness Imsemmi tal-Att tal-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija, kif ukoll għall-Anness IV, il-punti 2 u 3(b) u l-Appendiċi għall-Anness Imsemmi tal-Att tal-Adeżjoni tal-Kroazja, l-għajnuna kollha li eżistiet qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat fl-Istati Membri rispettivi, jiġifieri, skemi ta’ għajnuna u għajnuna individwali li daħħlu fis-seħħ qabel, u għadhom jgħoddu wara, id-dħul fis-seħħ tat-Trattat;

5. L-AGRIKOLTURA

1.           32007 R 0834: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1):

Fl-Anness, dan li ġej jiddaħħal qabel l-entrata għall-IT:

“HR: ekološki.”

2.           32007 R 1234: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1):

(a) Fl-Anness XIa, ir-ringiela li ġejja tiddaħħal fit-tabella f’punt III.2. (A) għad-deskrizzjoni ta’ bejgħ il-laħam tal-annimali bovini fil-kategorija V li jkollhom 8 xhur jew anqas, wara l-entrata għal Franza:

“Il-Kroazja                   teletina”.

(b) Fl-Anness XIa, ir-ringiela li ġejja tiddaħħal fit-tabella f’punt  III.2. (B) għad-deskrizzjoni ta’ bejgħ il-laħam tal-annimali bovini fil-kategorija Z li jkollhom aktar minn 8 xhur iżda mhux aktar minn 12-il xhar, wara l-entrata għal Franza:

“Il-Kroazja                   mlada junetina”.

3.           32009 R 0073: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1290/2005, (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 378/2007 u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 (ĠU L 30, 31.01.2009, p. 16)

Fl-Artikolu 10a, il-paragrafi 3 u 4 jinbidlu bil-paragrafi li ġejjin:

"3.      Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għal pagamenti diretti mogħtija lil bdiewa fil-Bulgarija, fil-Kroazja, fir-Rumanija u fid-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, fl-Azores u Madeira, fil-Gżejjer Kanarji u fil-Gżejjer tal-Eġew.

4. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, it-tnaqqis imsemmi f’dak il-paragrafu għandu jiġi ffissat bħala 0 % għal Stati Membri ġodda bħall-Bulgarija, il-Kroazja u r-Rumanija".

4.           32009 R 1217: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta’ informazzjoni tal-kontabilità dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta’ azjendi agrikoli fil-Komunità Ewropea (ĠU L 328, 15.12.2009, p. 27):

(c) Dan li ġej jiżdied fl-Artikolu 6 (1):

“Il-Kroazja għandha tistabbilixxi Kumitat Nazzjonali sa mhux aktar tard mill-aħħar tas-sitt xahar wara d-data tal-adeżjoni.”

(d) Dan li ġej jiżdied mal-Anness I, wara l-entrata għal Franza:

“Il-Kroazja

1. Kontinentalna Hrvatska

2. Jadranska Hrvatska

Madankollu, il-Kroazja tista’ tikkostitwixxi taqsima waħda għat-tliet snin wara l-adeżjoni.”

6. IS-SIGURTÀ TAL-IKEL, IL-POLITIKA VETERINARJA U FITOSANITARJA

A. LEĠIŻLAZZJONI DWAR IS-SIGURTÀ TAL-IKEL

1.           32004 R 0853: Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55):

(a) Fl-Anness II, it-Taqsima I, it-tieni paragrafu tal-punt B.6 jinbidel b’li ġej:

“Madankollu, fil-każ tal-Istati Membri, dawn il-kodiċijiet huma BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE u UK.”

(b) Fl-Anness II, it-Taqsima I, l-ewwel subparagrafu tal-punt B.8 jinbidel b’dan li ġej:

“Meta applikata fi stabbiliment li jinstab fil-Komunità, il-marka għandha tkun ta’ forma ovali u tinkludi l-abbrevjazzjoni CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ jew WE.”

2.           32004 R 0854: Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206):

(a) Fl-Anness I, it-Taqsima I, il-Kapitolu III, il-punt 3(a), it-tieni paragrafu jinbidel b’li ġej:

“Madankollu, fil-każ tal-Istati Membri, dawn il-kodiċijiet huma BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE u UK.”

(b) Fl-Anness I, it-Taqsima I, il-Kapitolu III, l-ewwel subparagrafu tal-punt 3(c) jinbidel b’li ġej:

“Meta applikata fi stabbiliment li jinstab fil-Komunità, il-marka għandha tkun ta’ forma ovali u tinkludi l-abbrevjazzjoni CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ jew WE.”

3.           32004 R 0882: Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar it-trattament xieraq tal-annimali (ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1):

L-Anness I jinbidel b’li ġej:

“ANNESS I

TERRITORJI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 2(15)

1.           It-territorju tar-Renju tal-Belġju

2.           It-territorju tar-Repubblika tal-Bulgarija

3.           It-territorju tar-Repubblika Ċeka

4.           It-territorju tar-Renju tad-Danimarka bl-eċċezzjoni tal-Gżejjer Faeroe u l-Groenlandja

5.           It-territorju tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja

6.           It-territorju tar-Repubblika tal-Estonja

7.           It-territorju tal-Irlanda

8.           It-territorju tar-Repubblika Ellenika

9.           It-territorju tar-Renju ta’ Spanja bl-eċċezzjoni ta’ Ceuta u Melilla

10.         It-territorju tar-Repubblika Franċiża

11.         It-territorju tar-Repubblika tal-Kroazja

12.         It-territorju tar-Repubblika Taljana

13.         It-territorju tar-Repubblika ta’ Ċipru

14.         It-territorju tar-Repubblika tal-Latvja

15.         It-territorju tar-Repubblika tal-Litwanja

16.         It-territorju tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu

17.         It-territorju tar-Repubblika tal-Ungerija

18.         It-territorju tar-Repubblika ta’ Malta

19.         It-territorju tar-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi fl-Ewropa

20.         It-territorju tar-Repubblika tal-Awstrija

21.         It-territorju tar-Repubblika tal-Polonja

22.         It-territorju tar-Repubblika Portugiża

23.         It-territorju tar-Rumanija

24.         It-territorju tar-Repubblika tas-Slovenja

25.         It-territorju tar-Repubblika Slovakka

26.         It-territorju tar-Repubblika tal-Finlandja

27.         It-territorju tar-Renju tal-Isvezja

28.         It-territorju tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq'.

B. LEĠIŻLAZZJONI VETERINARJA

1.           32000 R 1760: Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1):

(a) Fl-Artikolu 4(1), fl-ewwel subparagrafu, is-sentenza li ġejja tiżdied wara t-tielet sentenza:

“Il-bhejjem kollha fuq impriża fil-Kroazja mwielda sad-data tal-adeżjoni jew maħsuba għall-kummerċ intra-Komunitarju wara dik id-data għandhom jiġu identifikati permezz ta’ lametta tal-widna approvata mill-awtorità kompetenti, imwaħħla fuq kull widna.’

(b) Fl-Artikolu 4(2), is-subparagrafu li ġej jiżdied wara l-ħames subparagrafu:

“L-ebda bhima mwielda fil-Kroazja wara d-data tal-adeżjoni ma tista’ tiġi mċaqalqa minn fuq l-impriża għajr jekk tkun identifikata skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu.”

(c) Fl-Artikolu 6(1), is-subparagrafu li ġej jiżdied wara t-tielet subparagrafu:

“L-awtorità kompetenti fil-Kroazja għandha, mid-data tal-adeżjoni, għal kull bhima li trid tiġi identifikata skont l-Artikolu 4, toħroġ passaport fi żmien 14-il jum min-notifika tat-twelid tal-bhima, jew, fil-każ tal-bhejjem importati minn pajjiżi terzi, fi żmien 14-il jum min-notifika tal-identifikazzjoni mill-ġdid tagħhom mill-Istat Membru kkonċernat skont l-Artikolu 4(3).”

(d) Fl-Artikolu 20, tiżdied is-sentenza li ġejja:

“Il-Kroazja għandha tagħmel dan mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-data tal-adeżjoni.”

2.           32001 R 0999: Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-eradikazzjoni ta’ ċerti enċefalopatiji sponġiformi li jinxterdu (ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1):

Fl-Anness X, il-Kapitolu A, il-punt 3, dan li ġej jiddaħħal fil-lista wara l-entrata għal Franza:

“Il-Kroazja: Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb”.

3.           32003 R 0998: Ir-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar il-ħtiġijiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE (ĠU L 146, 13.6.2003, p. 1):

Fl-Anness II, il-Parti B, it-Taqsima 2, titħassar l-entrata li ġejja:

“HR Il-Kroazja”.

4.           32003 R 2160: Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 fuq il-kontroll tas-salmonella u aġenti żoonotiċi oħra speċifiċi li jkun hemm ġewwa l-ikel (ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1):

Fl-Artikolu 5(7), jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Għall-Kroazja, meta d-data tas-sottomissjoni tal-programmi ta’ kontroll nazzjonali għal Stati Membri oħrajn tkun diġà għaddiet, id-data tas-sottomissjoni tkun id-data tal-adeżjoni.”

5.           32004 R 0021: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 tas-17 ta’ Diċembru 2003 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali ovini u kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u d-Direttivi 92/102/KEE u 64/432/KEE (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8):

(a) Fl-Artikolu 4(1) u (4), l-Artikolu 6(1), l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 8(1) it-test “jew għall-Bulgarija u r-Rumanija, id-data tal-adeżjoni” jinbidel bit-test:

“jew għall-Bulgarija, ir-Rumanija u l-Kroazja, id-data rispettiva tal-adeżjoni”.

(b) Fl-Artikolu 8(5) dan li ġej jiżdied wara “l-1 ta’ Jannar 2008”:

“jew għall-Kroazja id-data tal-adeżjoni,”.

(c) Fl-Artikolu 9(3) dan li ġej jiżdied wara “l-31 ta’ Diċembru 2009”:

“jew għall-Kroazja id-data tal-adeżjoni,”.

(d) Fin-nota (1) f’qiegħ il-paġna fil-Parti A u l-Parti B għall-Anness, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għall-Bulgarija:

“Il-Kroazja HR 191”.

(e) Fl-Anness fil-Parti B(1), dan li ġej jiżdied wara “d-9 ta’ Lulju 2005”:

“jew għall-Kroazja id-data tal-adeżjoni,”.

(f) Fil-punt 2 tal-Parti C tal-Anness, dan li ġej jiżdied wara “l-1 ta’ Jannar 2011”:

“jew għall-Kroazja id-data tal-adeżjoni,”.

6.           32009 D 0470: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/470/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju (ĠU L 155, 18.6.2009, p. 30).

Fl-Artikolu 27, jiżdied il-paragrafu 12 li ġej:

“12 || Għall-programmi li għandhom jiġu implimentati mill-Kroazja matul l-2013, id-dati tat-30 ta’ April imsemmija fil-paragrafu 2, tal-15 ta’ Settembru msemmija fil-paragrafu 4 u tat-30 ta’ Novembru msemmija fil-paragrafu 5 mhumiex applikabbli.”

Ċ. IL-LEĠIŻLAZZJONI FITOSANITARJA

1.           32003 D 0017: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-pajjiżi terzi fuq l-uċuħ tar-raba’ li jipproduċu ż-żerriegħa u dwar l-ekwivalenza taż-żerriegħa prodotta fil-pajjiżi terzi (ĠU L 8, 14.1.2003, p. 10):

Fl-Anness I, titħassar l-entrata għall-Kroazja.

2.           32005 D 0834: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/834/KE tat-8 ta’ Novembru 2005 dwar l-ekwivalenza tal-kontrolli rigward il-prattika għaż-żamma ta’ varjetajiet imwettqa f’ċerti pajjiżi terzi u li temenda d-Deċiżjoni 2003/17/KE (ĠU L 312, 29.11.2005, p. 51 u ĠU L 175M, 29.6.2006, p. 90):

(a) Fl-Anness, titħassar l-entrata għall-Kroazja.

(b) Fin-nota f’qiegħ il-paġna tal-Anness, jitħassar dan li ġej:

“HR — Il-Kroazja,”.

3.           32006 D 0545: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/545/KE tat-18 ta’ Lulju 2006 dwar l-ekwivalenza tal-ispezzjoni uffiċjali tal-varjetajiet imwettqa fil-Kroazja (ĠU L 215, 5.8.2006, p. 28):

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/545/KE hija rrevokata.

4.           32008 D 0971: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/971/KE tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-ekwivalenza ta’ materjal riproduttiv tal-foresti prodott f’pajjiżi terzi (ĠU L 345, 23.12.2008, p. 83):

(a) Fl-Anness I, titħassar l-entrata għall-Kroazja (HV).

(b) Fin-nota f’qiegħ il-paġna tal-Anness I, jitħassar dan li ġej:

“HV — Il-Kroazja,”.

7. IL-POLITIKA TAT-TRASPORT

A. IT-Trasport INTERN

31970 R 1108: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1108/70 tal-4 ta’ Ġunju 1970 li jintroduċi sistema ta’ kontabilità dwar l-infiq fuq l-infrastruttura fir-rigward tat-trasport bil-ferrovija, bit-triq u bil-passaġġi fuq l-ilma interni (ĠU L 130, 15.6.1970, p. 4):

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a) taħt l-intestatura “A.1. LINJI TAL-FERROVIJA – Netwerks prinċipali”, jiżdied dan li ġej:

“Ir-Repubblika tal-Kroazja

HŽ Infrastruktura d.o.o.”

(b) taħt l-intestatura “B. TOROQ” jiżdied dan li ġej:

“Ir-Repubblika tal-Kroazja

1. Autoceste

2. Državne ceste

3. Županijske ceste

4. Lokalne ceste”

B. IT-TRASPORT BIT-TRIQ

1.           31985 R 3821: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tal-20 ta’ Diċembru 1985 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq (ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8):

(a) Fl-Anness I B, il-Parti IV (1), it-tielet subparagrafu jinbidel b’li ġej:

“l-istess kliem bil-lingwi uffiċjali l-oħrajn tal-Komunità, stampati biex jifformaw l-isfond ta’ dan il-biljett:

BG || КАРТА НА ВОДАЧА || КОНТРОЛНА КАРТА || КАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ || КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES || TARJETA DEL CONDUCTOR || TARJETA DE CONTROL || TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO || TARJETA DE LA EMPRESA

CS || KARTA ŘIDIČE || KONTROLNÍ KARTA || KARTA DÍLNY || KARTA PODNIKU

DA || FØRERKORT || KONTROLKORT || VÆRKSTEDSKORT || VIRKSOMHEDSKORT

DE || FAHRERKARTE || KONTROLLKARTE || WERKSTATTKARTE || UNTERNEHMENSKARTE

ET || AUTOJUHI KAART || KONTROLLIJA KAART || TÖÖKOJA KAART || TÖÖANDJA KAART

EL || ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ || ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ || ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ || ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN || DRIVER CARD || CONTROL CARD || WORKSHOP CARD || COMPANY CARD

FR || CARTE DE CONDUCTEUR || CARTE DE CONTROLEUR || CARTE D’ATELIER || CARTE D’ENTREPRISE

HR || KARTICA VOZAČA || NADZORNA KARTICA || KARTICA RADIONICE || KARTICA PRIJEVOZNIKA

GA || CÁRTA TIOMÁNAÍ || CÁRTA STIÚRTHA || CÁRTA CEARDLAINNE || CÁRTA COMHLACHTA

IT || CARTA DEL CONDUCENTE || CARTA DI CONTROLLO || CARTA DELL’OFFICINA || CARTA DELL' AZIENDA

LV || VADĪTĀJA KARTE || KONTROLKARTE || DARBNĪCAS KARTE || UZŅĒMUMA KARTE

LT || VAIRUOTOJO KORTELĖ || KONTROLĖS KORTELĖ || DIRBTUVĖS KORTELĖ || ĮMONĖS KORTELĖ

HU || GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA || ELLENŐRI KÁRTYA || MŰHELYKÁRTYA || ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT || KARTA TAS-SEWWIEQ || KARTA TAL-KONTROLL || KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET || KARTA TAL-KUMPANIJA

NL || BESTUURDERS KAART || CONTROLEKAART || WERKPLAATSKAART || BEDRIJFSKAART

PL || KARTA KIEROWCY || KARTA KONTROLNA || KARTA WARSZTATOWA || KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT || CARTÃO DE CONDUTOR || CARTÃO DE CONTROLO || CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO || CARTÃO DE EMPRESA

RO || CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO || CARTELA DE CONTROL || CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT || CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK || KARTA VODIČA || KONTROLNÁ KARTA || DIELENSKÁ KARTA || PODNIKOVÁ KARTA

SL || VOZNIKOVA KARTICA || KONTROLNA KARTICA || KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA || KARTICA PODJETJA

FI || KULJETTAJAKORTTI || VALVONTAKORTTI || KORJAAMOKORTTI || YRITYSKORTTI

SV || FÖRARKORT || KONTROLLKORT || VERKSTADSKORT || FÖRETAGSKORT

(b) Fl-Anness I B, il-Parti IV (1), il-ħames subparagrafu jinbidel b’li ġej:

“is-simbolu distintiv tal-Istat Membru li joħroġ il-karta, stampat fin-negattiv f’rettangolu blu u mdawwar bi 12-il stilla safra; is-simboli distintivi għandhom ikunu kif ġejjin:

B: || Il-Belġju

BG: || Il-Bulgarija

CZ: || Ir-Repubblika Ċeka

DK: || Id-Danimarka

D: || Il-Ġermanja

EST: || L-Estonja

GR: || Il-Greċja

E: || Spanja

F: || Franza

HR: || Il-Kroazja

IRL: || L-Irlanda

I: || L-Italja

CY: || Ċipru

LV: || Il-Latvja

LT: || Il-Litwanja

L: || Il-Lussemburgu

H: || L-Ungerija

M: || Malta

NL: || Il-Pajjiżi l-Baxxi

A: || L-Awstrija

PL: || Il-Polonja

P: || Il-Portugall

RO: || Ir-Rumanija

SLO: || Is-Slovenja

SK: || Is-Slovakja

FIN: || Il-Finlandja

S: || L-Isvezja

UK: || Ir-Renju Unit.'

||

(c) Fl-Anness II, fit-Taqsima I, il-punt 1, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“Il-Kroazja       25,”.

2.           32009 R 1071: Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51):

Fl-Anness III, in-nota 1 f’qiegħ il-paġna tinbidel b’din li ġejja:

“(1) Is-simboli distintivi tal-Istati Membri huma: (B) il-Belġju, (BG) il-Bulgarija, (CZ) ir-Repubblika Ċeka, (DK) id-Danimarka, (D) il-Ġermanja, (EST) l-Estonja, (IRL) l-Irlanda, (GR) il-Greċja, (E) Spanja, (F) Franza, (HR) il-Kroazja, (I) l-Italja, (CY) Ċipru, (LV) il-Latvja, (LT) il-Litwanja, (L) il-Lussemburgu, (H) l-Ungerija, (M) Malta, (NL) il-Pajjiżi l-Baxxi, (A) l-Awstrija, (PL) il-Polonja, (P) il-Portugall, (RO) ir-Rumanija, (SLO) is-Slovenja, (SK) is-Slovakkja, (FIN) il-Finlandja, (S) l-Isvezja, (UK) ir-Renju Unit.”

3.           32009 R 1072: Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 72):

(a) Fl-Anness II, in-nota 1 f’qiegħ il-paġna tinbidel b’din li ġejja:

“(1) Is-simboli distintivi tal-Istati Membri huma: (B) il-Belġju, (BG) il-Bulgarija, (CZ) ir-Repubblika Ċeka, (DK) id-Danimarka, (D) il-Ġermanja, (EST) l-Estonja, (IRL) l-Irlanda, (GR) il-Greċja, (E) Spanja, (F) Franza, (HR) il-Kroazja, (I) l-Italja, (CY) Ċipru, (LV) il-Latvja, (LT) il-Litwanja, (L) il-Lussemburgu, (H) l-Ungerija, (M) Malta, (NL) il-Pajjiżi l-Baxxi, (A) l-Awstrija, (PL) il-Polonja, (P) il-Portugall, (RO) ir-Rumanija, (SLO) is-Slovenja, (SK) is-Slovakja, (FIN) il-Finlandja, (S) l-Isvezja, (UK) ir-Renju Unit.”

(b) Fl-Anness III, in-nota 1 f’qiegħ il-paġna tinbidel b’din li ġejja:

“(1) Is-simboli distintivi tal-Istati Membri huma: (B) il-Belġju, (BG) il-Bulgarija, (CZ) ir-Repubblika Ċeka, (DK) id-Danimarka, (D) il-Ġermanja, (EST) l-Estonja, (IRL) l-Irlanda, (GR) il-Greċja, (E) Spanja, (F) Franza, (HR) il-Kroazja, (I) l-Italja, (CY) Ċipru, (LV) il-Latvja, (LT) il-Litwanja, (L) il-Lussemburgu, (H) l-Ungerija, (M) Malta, (NL) il-Pajjiżi l-Baxxi, (A) l-Awstrija, (PL) il-Polonja, (P) il-Portugall, (RO) ir-Rumanija, (SLO) is-Slovenja, (SK) is-Slovakja, (FIN) il-Finlandja, (S) l-Isvezja, (UK) ir-Renju Unit.”

4.           32009 R 1073: Ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 88):

Fl-Anness II, in-nota 1 f’qiegħ il-paġna tinbidel b’din li ġejja:

“(1) Is-simboli distintivi tal-Istati Membri huma: (B) il-Belġju, (BG) il-Bulgarija, (CZ) ir-Repubblika Ċeka, (DK) id-Danimarka, (D) il-Ġermanja, (EST) l-Estonja, (IRL) l-Irlanda, (GR) il-Greċja, (E) Spanja, (F) Franza, (HR) il-Kroazja, (I) l-Italja, (CY) Ċipru, (LV) il-Latvja, (LT) il-Litwanja, (L) il-Lussemburgu, (H) l-Ungerija, (M) Malta, (NL) il-Pajjiżi l-Baxxi, (A) l-Awstrija, (PL) il-Polonja, (P) il-Portugall, (RO) ir-Rumanija, (SLO) is-Slovenja, (SK) is-Slovakja, (FIN) il-Finlandja, (S) l-Isvezja, (UK) ir-Renju Unit.”

C. IT-Trasport bIL-FERROVIJA

31969 R 1192: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1192/69 tas-26 ta’ Ġunju 1969 dwar regoli komuni għan-normalizzazzjoni tal-kontijiet ta’ intrapriżi tal-ferrovija (ĠU L 156, 28.6.1969, p. 8):

Fl-Artikolu 3(1), jiżdied dan li ġej:

“—       HŽ Infrastruktura d.o.o.,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,

HŽ Cargo d.o.o.”

D.        IT-TRASPORT MARITTIMU

1.           32012 D 0022: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/22/UE tat-12 ta’ Diċembru 2011 dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Protokoll tal-2002 tal-Konvenzjoni ta’ Ateni dwar il-Ġarr bil-Baħar ta’ Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom, 1974, bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 10 u 11 tiegħu (ĠU L 8, 12.1.2012, p. 1):

L-Artikolu 2(2), il-punt 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2. Il-Membri attwali tal-Unjoni Ewropea huma r-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Renju tad-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika tal-Kroazja, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika tal-Ungerija, Malta, ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju tal-Isvezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq.”

2.           32012 D 0023: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/23/UE tat-12 ta’ Diċembru 2011 dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Protokoll tal-2002 tal-Konvenzjoni ta’ Ateni dwar il-Ġarr bil-Baħar ta’ Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom, 1974, fir-rigward tal-Artikoli 10 u 11 tiegħu (ĠU L 8, 12.1.2012, p. 13):

L-Artikolu 2(3), il-punt 1 jinbidel b’dan li ġej:

“1. Sentenzi dwar materji koperti mill-Protokoll ta’ Ateni tal-2002 għall-Konvenzjoni ta’ Ateni dwar il-Ġarr bil-Baħar ta’ Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom, 1974, meta jkunu mogħtija minn qorti tar-Renju tal-Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Repubblika tal-Estonja, l-Irlanda, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’ Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika tal-Kroazja, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Repubblika tal-Ungerija, Malta, ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi, ir-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Portugiża, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Renju tal-Isvezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, għandhom jiġu rikonoxxuti u eżegwiti fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea skont ir-regoli rilevanti tal-Unjoni Ewropea dwar is-suġġett.”

8. L-ENERĠIJA

1.           32006 D 1364: Id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Settembru 2006 li tistabbilixxi linji gwida għal netwerks tal-enerġija trans-Ewropej u li tħassar id-Deċiżjoni 96/391/KE u d-Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE (ĠU L 262, 22.9.2006, p.1):

(a) Fl-Anness II, fit-Taqsima "Netwerks tal-Elettriku", fis-subtaqsima 2. "L-iżvilupp ta’ konnessjonijiet tal-elettriku bejn l-Istati Membri meta jkunu meħtieġa għall-funzjonament tas-suq intern u sabiex ikunu żgurati l-affidabbiltà u l-effiċenza tal-operazzjoni tan-netwerks tal-elettriku:", dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata "L-Ungerija – l-Awstrija":

“L-Ungerija – Il-Kroazja”;

(b) Fl-Anness II, fit-Taqsima "Netwerks tal-Elettriku", is-subtaqsima 4. "L-iżvilupp ta’ konnessjonijiet tal-elettriku ma’ Stati li mhumiex Membri, u b’mod partikolari mal-pajjiżi kandidati, sabiex dan jikkontribwixxi għall-interoperabbiltà, l-affidabbiltà u l-effiċenza operattiva tan-netwerks tal-elettriku jew tal-provvista tal-elettriku fil-Komunità Ewropea:", l-entrata "L-Ungerija – il-Kroazja" titħassar;

(c) Fl-Anness III, fit-Taqsima "Netwerks tal-Elettriku", dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata "3.85. Konnessjonijiet ġodda tal-enerġija mir-riħ f’Malta (MT)":

“ 3.86. Pécs(HU) – Ernestinovo(HR)”;

(d) Fl-Anness III, fit-Taqsima "Netwerks tal-Elettriku", l-entrati "4.7. is-Substazzjon u l-linji ta’ konnessjoni ta’ Ernestinovo (il-Kroazja)" u "4.31 Pécs (HU) – Ernestinovo (HR)" jitħassru.

2.           32008 D 0114: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/114/KE, Euratom tat-12 ta’ Frar 2008 li tistabbilixxi l-Istatuti tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ĠU L 41, 15.2.2008, p. 15):

(a) Fl-Anness, l-Artikolu 9(1) jinbidel b’dan li ġej:

“1. Il-kapital tal-Aġenzija għandu jkun ta’ EUR 5 856 000.”

(b) Fl-Anness, dan li ġej jiddaħħal fit-tabella fl-Artikolu 9(2) wara l-entrata għal Franza:

“Il-Kroazja || EUR || 32 000”

(c) Fl-Anness, dan li ġej jiddaħħal fil-lista tal-Artikolu 11(1) wara l-entrata għal Franza:

“Il-Kroazja || 2 membri”

9. IT-TASSAZZJONI

1.           32010 R 0904: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 904/2010 tas-7 ta’ Ottubru 2010 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 268, 12.10.2010, p. 1):

Fl-Artikolu 3, il-paragrafu li ġej jiddaħħal wara t-tieni paragrafu:

“Il-Kroazja għandha tinforma lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Lulju 2013 dwar l-awtorità kompetenti tagħha għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u dwar il-bidliet sussegwenti msemmija fit-tieni paragrafu.”

2.           32012R0389: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 389/2012 tat-2 ta’ Mejju 2012 dwar kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2073/2004 (ĠU L 121, 8.5.2012, p. 1)

Fl-Artikolu 3 (1), jiżdied dan li ġej:

“Il-Kroazja għandha tinforma lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Lulju 2013 dwar l-awtorità kompetenti tagħha.”

10. L-ISTATISTIKA

1.           31987 R 2658: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1):

Fl-Anness I, il-Kapitolu 98, fit-tabella, l-informazzjoni li ġejja tiddaħħal fil-kolonni rispettivi wara l-entrata għal Franza:

Il-Kroazja || Ministarstvo financija Carinska uprava Alexandera von Humboldta 4a 10000 Zagreb Državni zavod za statistiku Ilica 3 10000 Zagreb

2.           31996 R 2223: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 tal-25 ta’ Ġunju 1996 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità (ĠU L 310, 30.11.1996, p. 1):

(a) Fl-Anness B, fit-Taqsima "It-trasmissjoni tad-dejta", fil-punt 6 (a) jiżdied dan li ġej:

“ – 2000 (l-ewwel kwart (Q1) tas-sena 2000 għad-dejta ta’ kull tliet xhur) ’il quddiem għall-Kroazja,”.

(b) Fl-Anness B, fit-Taqsima “Derogi mill-Istat Membru”, it-tabella għall-Kroazja tiddaħħal bejn l-entrati għal Franza u l-Irlanda:

“10a. IL-KROAZJA

10a.1 Derogi għat-tabelli

Nru. tat-Tabella || Varjabbli / oġġett || Deroga || Perjodu kopert mid-deroga || L-ewwel trasmissjoni fis-sena

1 || Il-varjabbli / oġġetti kollha || Dejta b’lura qabel l-1995 || Qabel l-1995 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

2 || Il-varjabbli / oġġetti kollha || Is-snin 1995-2001 || 1995-2001 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

2 || Il-varjabbli / oġġetti kollha għajr K.2 || Is-snin 2002-2009 || 2002-2009 || 2012

3 || Il-varjabbli / oġġetti kollha || Dejta b’lura qabel l-1999 || 1995-1999 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

3 || Il-varjabbli kollha għajr P.1, P.2, B.1g u D.1 || Is-snin 2000-2012 || 2000-2012 || 2014

6 || Il-varjabbli kollha || Is-snin 1995-2001 || 1995-2001 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

7 || Il-varjabbli kollha || Is-snin 1995-2000 || 1995-2000 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

8 || Il-varjabbli / oġġetti kollha – annwali || Is-snin 1995-2001 || 1995-2001 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

8 || Il-varjabbli / oġġetti kollha (eskluż it-taqsim ta’ S.2) għajr K.2 || Is-snin 2002-2009 || 2002-2009 || 2012

9 || Il-varjabbli / oġġetti kollha || Is-snin 1995-2001 || 1995-2001 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2002-2009 || 2002-2009 || 2012

10 || Il-varjabbli / oġġetti kollha || Is-snin 1995-1999 || 1995-1999 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

11 || Il-varjabbli kollha || Is-snin 1995-2001 || 1995-2001 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

11 || Il-varjabbli kollha għajr K.2 || Is-snin 2002-2009 || 2002-2009 || 2012

12 || Il-varjabbli kollha || Is-snin 1995-1999 || 1995-1999 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

13 || Il-varjabbli / oġġetti kollha || Is-snin 1995-2009 || 1995-2009 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2010-2011 || 2010-2011 || 2015

15 || Il-varjabbli / oġġetti kollha, prezzijiet attwali || Is-snin 1995-2004 || 1995-2004 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2005-2009 || 2005-2009 || 2015

15 || Il-varjabbli / oġġetti kollha, prezzijiet kostanti || Is-snin 1995-2004 || 1995-2004 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2005-2009 || 2005-2009 || 2015

16 || Il-varjabbli / oġġetti kollha, prezzijiet attwali || Is-snin 1995-2004 || 1995-2004 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2005-2009 || 2005-2009 || 2014

16 || Il-varjabbli / oġġetti kollha, prezzijiet kostanti || Is-snin 1995-2004 || 1995-2004 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2005-2009 || 2005-2009 || 2015

17 || Il-varjabbli / oġġetti kollha || Is-snin 1995-2004 || 1995-2004 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2005-2009 || 2005-2009 || 2016

18 || Il-varjabbli / oġġetti kollha || Is-snin 1995-2004 || 1995-2004 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2005-2009 || 2005-2009 || 2016

19 || Il-varjabbli / oġġetti kollha || Is-snin 1995-2004 || 1995-2004 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2005-2009 || 2005-2009 || 2016

22 || Il-varjabbli / oġġetti kollha || Is-snin 1995-2004 || 1995-2004 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2005-2009 || 2005-2009 || 2016

26 || Il-varjabbli / oġġetti kollha || Is-snin 2000-2012 || 2000-2012 || 2017

|| || Is-snin 1995-1999 || 1995-1999 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

10a.2 Derogi għal varjabbli/oġġetti individwali fit-tabelli

Nru. tat-Tabella || Varjabbli / oġġett || Deroga || Perjodu kopert mid-deroga || L-ewwel trasmissjoni fis-sena

1 || L-akkwisti minbarra d-disponiment tal-assi mhux prodotti u mhux finanzjarji (K.2 ) – annwali || Is-snin 1995-2010 || 1995-2010 || 2012

1 || L-akkwisti minbarra d-disponiment tal-oġġetti ta’ valur - annwali || Is-snin 1995-2009 || 1995-2009 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2010-2014 || 2010-2014 || 2015

1 || L-aġġustament għall-bidla fl-interess nett tal-unitajiet domestiċi fir-riservi tal-fondi tal-pensjonijiet (D.8) - annwali || Is-snin 2002-2009 || 2002-2009 || 2012

1 || It-trasferiment tal-kapital li jasal u jitħallas mill-/lill-bqija tad-dinja (D.9) – annwali || Is-snin 2002-2009 || 2002-2009 || 2012

1 || L-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet, analiżi ġeografika - annwali || Is-snin 2010-2011 || 2010-2011 || 2012

1 || Il-formazzjoni tal-kapital gross fiss skont l-assi – annwali || Is-snin 1995-2012 || 1995-2012 || 2014

1 || L-ispiża tal-konsum finali tal-unitajiet domestiċi; analiżi skont it-tul ta’ żmien – annwali || Is-snin 1995-2014 || 1995-2014 || 2015

1 || Il-krediti netti/is-self nett (B.9) - annwali || Is-snin 1995-2009 || 1995-2009 || 2012

1 || It-tifdil, nett (B.8n) – annwali || Is-snin 1995-2009 || 1995-2009 || 2012

1 || Qasma bejn it-taxxi fuq il-prodotti (D.21) u s-sussidji fuq il-prodotti (D.31) - annwali || Is-snin 1995-2008 || 1995-2008 || 2012

1 || Il-kumpens tal-impjegati (D.1) skont l-industrija - annwali || Is-snin 1995-2008 || 1995-2008 || 2012

1 || Il-pagi u s-salarji totali (D.11) skont l-industrija – annwali || Is-snin 1995-2008 || 1995-2008 || 2012

1 || L-akkwisti minbarra d-disponiment tal-assi mhux prodotti u mhux finanzjarji (K.2 ) - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2011 || 2000-2011 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

1 || L-akkwisti minbarra d-disponiment tal-oġġetti ta’ valur - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2011 || 2000-2011 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2012-2014 || 2012-2014 || 2015

1 || Il-konsum individwali reali - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2011 || 2000-2011 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2012-2014 || 2012-2014 || 2015

1 || L-aġġustament għall-bidla fl-interess nett tal-unitajiet domestiċi fir-riservi tal-fondi tal-pensjonijiet (D.8) - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2011 || 2000-2011 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

1 || It-trasferiment tal-kapital li jasal u jitħallas mill-/lill-bqija tad-dinja (D.9) - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2011 || 2000-2011 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

1 || L-esportazzjonijiet tal-oġġetti - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2012 || 2000-2012 || 2013

1 || L-esportazzjonijiet tas-servizzi - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2012 || 2000-2012 || 2013

1 || L-amministrazzjoni pubblika - il-konsum individwali u kollettiv - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2011 || 2000-2011 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2012-2014 || 2012-2014 || 2015

1 || Il-formazzjoni ta’ kapital fiss gross skont l-assi - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2011 || 2000-2011 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2012-2014 || 2012-2014 || 2015

1 || L-ispiża tal-konsum finali tal-unitajiet domestiċi; analiżi skont it-tul ta’ żmien - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2011 || 2000-2011 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2012-2014 || 2012-2014 || 2015

1 || L-importazzjonijiet tal-oġġetti - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2012 || 2000-2012 || 2013

1 || L-importazzjonijiet tas-servizzi - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2012 || 2000-2012 || 2013

1 || Il-krediti netti/is-self nett (B.9) - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2011 || 2000-2011 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

1 || Tifdil, nett (B.8n) - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2011 || 2000-2011 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

1 || Il-kumpens tal-impjegati (D.1) skont l-industrija - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2008 || 2000-2008 || 2012

1 || Il-pagi u s-salarji grossi (D.11) skont l-industrija - ta’ kull tliet xhur || Is-snin 2000-2008 || 2000-2008 || 2012

2 || L-akkwisti minbarra d-disponiment tal-assi mhux prodotti u mhux finanzjarji (K.2) || Is-snin 2002-2013 || 2002-2013 || 2015

3 || P.1, P.2, B.1g u D.1 || Is-snin 2000-2008 || 2000-2008 || 2012

3 || Analiżi tal-formazzjoni tal-kapital gross fiss skont l-industrija - annwali || Is-snin 1995-1999 || 1995-1999 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2000-2012 || 2000-2012 || 2014

3 || Qasma bejn il-makkinarju tal-uffiċċju (AN.111321) u t-tagħmir tar-radju, tat-TV u tal-komunikazzjoni (AN.111322) || Is-snin 1995-2012 || 1995-2012 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

6 || Bidliet oħrajn fil-volum, li huma kkonsolidati u dawk li mhumiex ikkonsolidati, l-oġġetti kollha || Is-snin 2002-2009 || 2002-2009 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-sena 2010 || || T + 21 xahar

|| || Is-sena 2011 || || T + 18-il xahar

|| || Is-sena 2012 || || T + 9 xhur

6 || Ir-rivalutazzjoni tal-istrumenti finanzjarji, li huma kkonsolidati u dawk li mhumiex ikkonsolidati, l-oġġetti kollha || Is-snin 2002-2009 || 2002-2009 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-sena 2010 || || T + 21 xahar

|| || Is-sena 2011 || || T + 18-il xahar

|| || Is-sena 2012 || || T + 9 xhur

8 || L-akkwisti minbarra d-disponiment tal-assi mhux prodotti u mhux finanzjarji (K.2) - annwali || Is-snin 2002-2013 || 2002-2013 || 2015

10 || Il-kumpens tal-impjegati || Is-snin 2000-2008 || 2000-2008 || 2014

10 || L-impjegati || Is-snin 2000-2012 || 2000-2012 || 2014

10 || Ix-xogħol f’eluf ta’ sigħat maħduma || Is-snin 2000-2012 || 2000-2012 || 2014

10 || It-total || Is-snin 2000-2012 || 2000-2012 || 2014

11 || L-akkwisti minbarra d-disponiment tal-assi mhux prodotti u mhux finanzjarji (K.2) || Is-snin 1995-2001 || 1995-2001 || Ma għandhiex tiġi sottomessa

|| || Is-snin 2002-2013 || 2002-2013 || 2015

20 || Assi fissi: analiżi AN_F6+ || Is-snin 1995-1999 || 1995-1999 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

|| || Is-snin 2000-2012 || 2000-2012 || 2015

20 || Qasma bejn il-makkinarju tal-uffiċċju (AN.111321) u t-tagħmir tar-radju, tat-TV u tal-komunikazzjoni (AN.111322) || Is-snin 2001-2012 || 2001-2012 || Ma għandhiex tiġi trasmessa

'

3.           32002 R 1221: Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Ġunju 2002 dwar kontijiet mhux finanzjarji ta’ kull tliet xhur tal-amministrazzjoni pubblika (ĠU L 179, 9.7.2002, p. 1):

(a) Fl-Artikolu 5(2), is-subparagrafu li ġej jiddaħħal bejn l-ewwel u t-tieni subparagrafu:

“Għar-Repubblika tal-Kroazja, l-ewwel trasmissjoni ta’ dejta ta’ kull tliet xhur għandha tirrigwarda dejta għall-ewwel tliet xhur tal-2012. Ir-Repubblika tal-Kroazja għandha tibgħat tali dejta mhux aktar tard mill-aħħar tal-ewwel tliet xhur wara d-data tal-adeżjoni.”

(b) Fl-Artikolu 6(1), jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Ir-Repubblika tal-Kroazja għandha tibgħat lill-Kummissjoni (Eurostat) id-dejta b’lura ta’ kull tliet xhur għall-kategoriji li jirreferi għalihom l-Artikolu 3, billi jibdew mill-ewwel tliet xhur tal-2002.”

(c) Fl-Artikolu 6(2), is-subparagrafu li ġej jiddaħħal bejn l-ewwel u t-tieni subparagrafu:

“Ir-Repubblika tal-Kroazja għandha tibgħat lill-Kummissjoni (Eurostat) dejta ta’ kull tliet xhur konnessa mal-ewwel tliet xhur tal-2002 sar-raba’ tliet xhur tal-2011 mhux aktar tard mill-aħħar ta’ Diċembru 2015.”

4.           32003 R 0437: Ir-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2003 dwar il-prospetti tal-istatistika rigward it-trasport tal-passiġġieri, tal-merkanzija u tal-posta bl-ajru (ĠU L 66, 11.3.2003, p. 1):

Fl-Anness I, it-Taqsima “IL-KODIĊIJIET”, “1. Il-pajjiż li jirrapporta”, dan li ġej jiżdied wara l-entrata għal Franza:

“Il-Kroazja     LD”.

5.           32003 R 1059: Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) (ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1):

(a) Fl-Anness I, l-informazzjoni li ġejja tiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

'

HRVATSKA

Kodiċi || NUTS 1 || NUTS 2 || NUTS 3

HR0 || Hrvatska || ||

HR03 || || Jadranska Hrvatska ||

HR031 || || || Primorsko-goranska županija

HR032 || || || Ličko-senjska županija

HR033 || || || Zadarska županija

HR034 || || || Šibensko-kninska županija

HR035 || || || Splitsko-dalmatinska županija

HR036 || || || Istarska županija

HR037 || || || Dubrovačko-neretvanska županija

HR04 || || Kontinentalna Hrvatska ||

HR041 || || || Grad Zagreb

HR042 || || || Zagrebačka županija

HR043 || || || Krapinsko-zagorska županija

HR044 || || || Varaždinska županija

HR045 || || || Koprivničko-križevačka županija

HR046 || || || Međimurska županija

HR047 || || || Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048 || || || Virovitičko-podravska županija

HR049 || || || Požeško-slavonska županija

HR04A || || || Brodsko-posavska županija

HR04B || || || Osječko-baranjska županija

HR04C || || || Vukovarsko-srijemska županija

HR04D || || || Karlovačka županija

HR04E || || || Sisačko-moslavačka županija

HRZ || EXTRA-REGIO NUTS 1 || ||

HRZZ || || Extra-Regio NUTS 2 ||

HRZZZ || || || Extra-Regio NUTS 3

'

(b) Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal fil-lista ta’ taqsimiet amministrattivi eżistenti f’NUTS livell 3 wara l-entrata għal Franza:

“għall-Kroazja ‘Županije’,”

(c) Fl-Anness III, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“għall-Kroazja ‘Gradovi i općine’,”.

6.           32003 R 1177: Ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2003 li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kondizzjonijiet tal-għajxien (EU-SILC) (ĠU L 165, 3.7.2003, p. 1):

It-tabella fl-Anness II hija emendata kif ġej:

(a) Dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“Il-Kroazja || 4250 || 3250 || 9250 || 7000”

(b) Ir-ringiela għal “It-total għall-Istati Membri tal-UE” tinbidel b’din li ġejja:

“It-total għall-Istati Membri tal-UE || 135 000 || 101 500 || 282 150 || 210 850”

(c) Ir-ringiela għal “It-total li jinkludi l-Islanda u n-Norveġja” tinbidel b’din li ġejja:

It-total li jinkludi l-Islanda u n-Norveġja || 141 000 || 105 950 || 292 150 || 218 300”

7.           32004 R 0501: Regolament (KE) Nru 501/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 dwar kontijiet finanzjarji ta’ kull kwart tas-sena għall-amministrazzjoni pubblika (ĠU L 81, 19.3.2004, p. 1):

(a) Fl-Artikolu 6, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“5. Għar-Repubblika tal-Kroazja, l-ewwel trażmissjoni ta’ dejta ta’ kull kwart tas-sena msemmija fl-Artikoli 3, 4 u 5 għandha tkun relatata ma’ dejta li tibda mill-ewwel kwart tal-2012. Ir-Repubblika tal-Kroazja għandha tibgħat din id-dejta sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-ewwel kwart wara d-data tal-adeżjoni.”

(b) Fl-Artikolu 7(1), jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Ir-Repubblika tal-Kroazja għandha tibgħat lill-Kummissjoni (Eurostat) dejta b’lura li tirrigwardja l-varjabbli u l-oġġetti kollha ta’ kull kwart tas-sena msemmija fl-Artikolu 6 għas-snin 2002-2011 sa mhux aktar tard mill-aħħar ta’ Diċembru 2015.”

8.           32004 R 1222: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1222/2004 tat-28 ta’ Ġunju 2004 dwar il-kompilazzjoni u t-trasmissjoni ta’ dejta dwar id-dejn trimestrali tal-gvern (ĠU L 233, 2.7.2004, p. 1 u ĠU L 333M, 11.12.2008, p. 1):

(a) Fl-Artikolu 2(2), jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Għar-Repubblika tal-Kroazja, l-ewwel trasmissjoni tad-dejta dwar id-dejn trimestrali tal-gvern għandha tkun relatata ma’ dejta li tibda mill-ewwel kwart tal-2012 u għandha ssir sal-aħħar tal-ewwel kwart wara d-data tal-adeżjoni.”

(b) Fl-Artikolu 3, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Ir-Repubblika tal-Kroazja għandha tibgħat dejta b’lura mill-ewwel kwart tal-2002 sar-raba’ kwart tal-2011 sal-aħħar ta’ Diċembru 2015.”

9.           32005 R 1161: Ir-Regolament (KE) Nru 1161/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2005 dwar il-kompilazzjoni ta’ kontijiet trimestrali mhux finanzjarji skont is-settur istituzzjonali (ĠU L 191, 22.7.2005, p. 22):

Fl-Artikolu 2(5), jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Għar-Repubblika tal-Kroazja, l-ewwel trasmissjoni tad-dejta trimestrali għandha tkun relatata ma’ dejta għat-tielet kwart tal-2014. Ir-Repubblika tal-Kroazja għandha tibgħat din id-dejta sa mhux aktar tard mid-29 ta’ Diċembru 2015. L-ewwel trasmissjoni għandha tinkludi dejta b’lura għall-perjodi mill-ewwel kwart tal-2012.”

10.         32006 R 1921: Ir-Regolament (KE) Nru 1921/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar il-preżentazzjoni ta’ dejta tal-istatistika dwar l-iżbark ta’ prodotti tas-sajd fl-Istati Membri u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1382/91 (ĠU L 403, 30.12.2006, p.1):

Dan li ġej jiddaħħal fl-Anness II wara l-entrata għal Franza:

“Il-Kroazja HRV”.

11.         32007 R 0716: Ir-Regolament (KE) Nru 716/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq l-istruttura u l-attività tal-affiljati barranin (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 17):

(a) Fl-Anness III, fil-Livell 2-OUT, dan li ġej jitħassar mit-tabella:

“HR Il-Kroazja”.

(b) Fl-Anness III, fil-Livell 2-IN, dan li ġej jiddaħħal bejn l-entrati għal Franza u l-Italja:

“HR Il-Kroazja”.

(c) Fl-Anness III, fil-Livell 3, dan li ġej jiddaħħal wara l-kelma Il-Kroazja:

“(*)”.

12.         32008 R 0295: Ir-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 dwar statistika strutturali kummerċjali (formulazzjoni mill-ġdid) (ĠU L 97, 9.4.2008, p. 13):

Fl-Artikolu 8 (3), il-punt (c) jinbidel b’dan li ġej:

“(c) il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Il-Kroazja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, Malta, ir-Rumanija, is-Slovenja u s-Slovakja: id-dejta mmarkata bil-bandiera CETO tista’ tintbagħat għal-livell ta’ klassi u grupp tan-NACE Rev. 2 u għall-analiżi dettaljata tal-klassi ta’ daqs fil-livell tal-grupp tan-NACE Rev. 2. Ma jistgħux jiġu mmarkati aktar minn 25 % taċ-ċelloli fil-livell ta’ grupp”.

13.         32009 R 0216: Ir-Regolament (KE) Nru 216/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta’ statistiċi ta’ qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu f’ċerti żoni li mhumiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 1):

Fl-Anness VI, A(c), dan li ġej jiddaħħal bejn l-entrati għall-Greċja u l-Ungerija:

“Il-Kroazja HRV”.

14.         32009 R 0217: Ir-Regolament (KE) Nru 217/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni tal-istatistika tal-qabda u tal-attività mill-Istati Membri li jistadu fil-Majjistral tal-Atlantiku (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 42):

(a) Fl-Anness V, (B), fin-noti, il-punt (e), dan li ġej jiddaħħal bejn l-entrati għall-Greċja u l-Ungerija:

“Il-Kroazja HRV”.

(b) Fl-Anness VI, A (b), dan li ġej jiddaħħal bejn l-entrati għall-Greċja u l-Ungerija:

“Il-Kroazja HRV”.

15.         32009 R 0218: Ir-Regolament (KE) Nru 218/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar il-preżentazzjoni ta’ statistiċi ta’ qbid nominali mill-Istati Membri li jistadu fil-grigal tal-Atlantiku (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 70):

Fl-Anness V, A(c), dan li ġej jiddaħħal bejn l-entrati għall-Greċja u l-Ungerija:

“Il-Kroazja HRV”.

16.         32011 R 1337 Ir-Regolament (UE) Nru 1337/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 rigward l-istatistika Ewropea dwar għelejjel permanenti u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 357/79 u d-Direttiva 2001/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 347, 30.12.2011, p. 7):

(a) Fl-Anness II, it-Tabella 1, in-nota (a) f’qiegħ il-paġna tinbidel b’:

“[a] L-Istati Membri kkonċernati mill-analiżi reġjonali: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI u SK.”

(b) Fl-Anness II, it-Tabella 4, in-nota (a) f’qiegħ il-paġna tinbidel b’:

“[a] L-Istati Membri kkonċernati mill-analiżi reġjonali: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI u SK.”

17.         32012 R 0070 Ir-Regolament (UE) Nru 70/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Jannar 2012 dwar prospetti tal-istatistika rigward it-trasport ta’ merkanzija bit-triq (ĠU L 32, 3.2.2012, p. 1):

(a) Fl-Anness VII, fil-lista taħt 2. TABELLA TAL-KODIĊIJIET TAL-PAJJIŻI (a), dan li ġej jiddaħħal qabel l-entrata “L-Italja IT”:

“Il-Kroazja HR”.

(b)       Fl-Anness VII, fil-lista taħt TABELLA TAL-KODIĊIJIET TAL-PAJJIŻI (b), titħassar l-entrata għall-Kroazja.

11.       IN-NETWERKS TRANS-EWROPEJ

IN-NETWERK TAT-TRASPORT Trans-EWropeW

32010 D 0661: Id-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Lulju 2010 fuq linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew (ĠU L 204, 5.8.2010, p. 1):

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a) dan li ġej jiżdied mal-kontenut għat-Taqsima 2: In-netwerk tat-toroq: “Il-Kroazja”;

(b) dan li ġej jiżdied mal-kontenut għat-Taqsima 3: In-netwerk tal-ferroviji: “Il-Kroazja”;

(c) dan li ġej jiżdied mal-kontenut għat-Taqsima 4: In-netwerk ta’ passaġġi tal-ilma interni u portijiet fuq l-ibħra interni: “Il-Kroazja”;

(d) dan li ġej jiżdied mal-kontenut għat-Taqsima 5: Il-portijiet fuq l-ibħra – il-Kategorija A: “Il-Kroazja”;

(e) dan li ġej jiżdied mal-kontenut għat-Taqsima 6: L-ajruporti: “Il-Kroazja”;

(f) fir-rigward tal-mapep: – fit-Taqsima 2, il-mappa "2.0" tinbidel b’din li ġejja:

– fit-Taqsima 2, tiżdied il-mappa li ġejja:

– fit-Taqsima 3, il-mappa "3.0" tinbidel b’din li ġejja:

– fit-Taqsima 3, tiżdied il-mappa li ġejja:

– fit-Taqsima 4, il-mappa "4.0" tinbidel b’din li ġejja:

– fit-Taqsima 4, tiżdied il-mappa li ġejja:

– fit-Taqsima 5, il-mappa "5.0" tinbidel b’din li ġejja:

– fit-Taqsima 5, tiżdied il-mappa li ġejja:

– fit-Taqsima 6, il-mappa "6.0" tinbidel b’din li ġejja:

– fit-Taqsima 6, tiżdied il-mappa li ġejja:

– fit-Taqsima 7, il-mappa "7.1-A" tinbidel b’din li ġejja:

12.       IL-ĠUDIKATURA U D-DRITTIJIET FUNDAMENTALI

ID-DRITTIJIET TAĊ-ĊITTADINI TAL-UE

1.           41996 D 0409: Id-Deċiżjoni 96/409/CFSP tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri fil-Kunsill tal-25 ta’ Ġunju 1996 dwar l-istabbiliment ta’ dokument proviżorju tal-ivvjaġġar (ĠU L 168, 6.7.1996, p. 4):

(a) Dan li ġej jiżdied mal-Anness I wara “ANEXA I”:

“- PRILOG I”.

(b) Dan li ġej jiżdied mal-Anness I wara “UNIUNEA EUROPEANĂ”:

“ EUROPSKA UNIJA”.

(c) Dan li ġej jiżdied mal-Anness I wara “DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU”:

“, ŽURNA PUTNA ISPRAVA”.

(d) Dan li ġej jiżdied mal-Anness I wara “GLOSAR”:

“/KAZALO”.

(e) Dan li ġej jiżdied mal-Anness I wara “(13) Ştampila autorităţii emitente”:

“(1) Prezime (2) Ime(na) (3) Datum rođenja (4) Mjesto rođenja (5) Visina (6) Državljanstvo (7) Vlastoručni potpis (8) Za jedno putovanje u – preko (9) Vrijedi do (10) Datum izdavanja (11) Registarski broj (12) Potpis službene osobe (13) Pečat nadležnog tijela”.

(f) Fl-Anness III, il-paragrafu 3, il-lista li tidher wara l-kliem “kif ġej” tinbidel b’li ġejja:

Il-Belġju || = || B || – || [OOOOO]

Il-Bulgarija || = || BG || – || [OOOOO]

Ir-Repubblika Ċeka || = || CZ || – || [OOOOO]

Id-Danimarka || = || DK || – || [OOOOO]

Il-Ġermanja || = || D || – || [OOOOO]

L-Estonja || = || EE || – || [OOOOO]

Il-Greċja Spanja  Franza Il-Kroazja || = = = = || GR E F HR           || – –  – –          || [OOOOO]  [OOOOO]  [OOOOO]  [OOOOO]

L-Irlanda || = || IRL || – || [OOOOO]

L-Italja || = || I || – || [OOOOO]

Ċipru || = || CY || – || [OOOOO]

Il-Latvja || = || LV || – || [OOOOO]

Il-Litwanja || = || LT || – || [OOOOO]

Il-Lussemburgu || = || L || – || [OOOOO]

L-Ungerija || = || HU || – || [OOOOO]

Malta || = || MT || – || [OOOOO]

Il-Pajjiżi l-Baxxi || = || NL || – || [OOOOO]

L-Awstrija || = || A || – || [OOOOO]

Il-Polonja || = || PL || – || [OOOOO]

Il-Portugall || = || P || – || [OOOOO]

Ir-Rumanija || = || RO || – || [OOOOO]

Is-Slovenja || = || SI || – || [OOOOO]

Is-Slovakkja || = || SK || – || [OOOOO]

Il-Finlandja || = || FIN || – || [OOOOO]

L-Isvezja || = || S || – || [OOOOO]

Ir-Renju Unit || = || UK || – || [OOOOO]

2.           32011 R 0211: Ir-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini (ĠU L 65, 11.3.2011, p.1).

(a) L-Anness I jinbidel b’li ġej:

“ANNESS I

NUMRU MINIMU TA’ FIRMATARJI GĦAL KULL STAT MEMBRU

Il-Belġju || 16 500

Il-Bulgarija || 13 500

Ir-Repubblika Ċeka || 16 500

Id-Danimarka || 9 750

Il-Ġermanja || 74 250

L-Estonja || 4 500

L-Irlanda || 9 000

Il-Greċja || 16 500

Spanja || 40 500

Franza || 55 500

Il-Kroazja || 9 000

L-Italja || 54 750

Ċipru || 4 500

Il-Latvja || 6 750

Il-Litwanja || 9 000

Il-Lussemburgu || 4 500

L-Ungerija || 16 500

Malta || 4 500

Il-Pajjiżi l-Baxxi || 19 500

L-Awstrija || 14 250

Il-Polonja || 38 250

Il-Portugall || 16 500

Ir-Rumanija || 24 750

Is-Slovenja || 6 000

Is-Slovakkja || 9 750

Il-Finlandja || 9 750

L-Isvezja || 15 000

Ir-Renju Unit || 54 750

'

(b) Fl-Anness III, il-Parti B tinbidel b’li ġejja:

“FORMOLA TA’ DIKJARAZZJONI TA’ APPOĠĠ – PARTI B (għall-Istati Membri li jirrikjedu li jiġi pprovdut numru ta’ identifikazzjoni personali / numru ta’ dokument ta’ identifikazzjoni personali)

Huwa obbligatorju li l-formola timtela kollha kemm hi.

TRID TIMTELA MINN QABEL MILL-ORGANIZZATURI:

1.             Il-firmatarji kollha fuq din il-formola għandhom numri ta’ identifikazzjoni personali / numri ta’ dokumenti ta’ identifikazzjoni personali ta’:                           Jekk jogħġbok immarka biss Stat Membru wieħed għal kull lista,

|| BG ||  CZ || EL ||  ES || FR || HR ||  IT || CY ||  LV ||  LT ||  LU ||  HU || MT || AT || PL || PT || RO || SI || SE

Ara l-Parti Ċ għan-numri ta’ identifikazzjoni personali/numri ta’ dokumenti ta’ identifikazzjoni personali li jrid jiġi pprovdut wieħed minnhom.

2.             Numru ta’ reġistrazzjoni tal-Kummissjoni:                                                                                                                                                                    

3.             Data tar-reġistrazzjoni:                                                                                                                                                                                                   

4.             Indirizz tal-websajt ta’ din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta fuq ir-reġistru tal-Kummissjoni:                                                                                   

5.             Titolu ta’ din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta:                                                                                                                                                           

6.             Suġġett:                                                                                                                                                                                                                           

7.             Għanijiet ewlenin:                                                                                                                                                                                                           

8.             Ismijiet tal-organizzaturi:                                                                                                                                                                                                

9.             Ismijiet u indirizzi tal-e-mail tal-persuni ta’ kuntatt:                                                                                                                                                     

10.           Websajt ta’ din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta (jekk teżisti):                                                                                                                                  

TRID TIMTELA MILL-FIRMATARJI:

"B’dan jien niċċertifika li l-informazzjoni li pprovdejt f’din il-formola hija korretta u li jien appoġġjajt din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta darba biss."

ISMIJIET KOMPLUTI || KUNJOMIJIET[1] || RESIDENZA PermanentI (it-triq, in-numru, il-kodiċi postali, il-belt, il-pajjiż)[2] || DatA U POST IT-TWELID[3] || NaZZJONALITÀ || NUMRU TA’ IDENTIFIKAZZJONI PERSONALi/TIP U NUMRU TA’ DOKUMENT TA’ identifiKAZZJONI[4] || DatA U FIRMA[5]

|| || || || || ||

|| || || || || ||

|| || || || || ||

(c) Fl-Anness III, dan li ġej jiddaħħal fil-punt 2 tal-Parti Ċ “Lista tal-Istati Membri li jirrikjedu li jiġi pprovdut wieħed min-numri ta’ identifikazzjoni personali/numri ta’ dokumenti ta’ identifikazzjoni personali, kif speċifikat hawn taħt, fil-formola ta’ dikjarazzjoni ta’ appoġġ – Parti B” wara l-entrata għal Franza:

– “IL-KROAZJA

– Osobni identifikacijski broj (numru ta’ identifikazzjoni personali)”

(d) L-Anness VII jinbidel b’li ġej:

“ANNESS VII

FORMOLA GĦALL-PREŻENTAZZJONI TA’ INIZJATTIVA TAĊ-ĊITTADINI LILL-KUMMISSJONI

1.           Titolu tal-inizjattiva taċ-ċittadini:

2.           Numru ta’ reġistrazzjoni tal-Kummissjoni:

3.           Data tar-reġistrazzjoni:

4.           Numru ta’ dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ miġbura (għandu jkun mill-inqas miljun):

5.           Numru ta’ firmatarji ċċertifikati mill-Istati Membri:

|| BE || BG || CZ || DK || DE || EE || IE || EL || ES || FR || HR || IT || CY || LV || LT || LU

Numru ta’ firmatarji || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| HU || MT || NL || AT || PL || PT || RO || SI || SK || FI || SE || UK || TOTAL

Numru ta’ firmatarji || || || || || || || || || || || || ||

6.           Ismijiet sħaħ, indirizzi postali u indirizzi tal-posta elettronika tal-persuni ta’ kuntatt[6].

7.           Indika s-sorsi kollha tal-appoġġ u l-finanzjament għall-inizjattiva, inkluż l-ammont tal-appoġġ finanzjarju fil-ħin tal-preżentazzjoni1:

8.           B’din niddikjaraw li l-informazzjoni pprovduta f’din il-formola hija korretta.

Data u firma tal-persuni ta’ kuntatt:

9.           Annessi:

(Inkludi ċ-ċertifikati kollha)'

13. IL-ĠUSTIZZJA, IL-LIBERTÀ U S-SIGURTÀ

A. IL-KOOPERAZZJONI ĠUDIZZJARJA FI KWISTJONIJIET ĊIVILI U KUMMERĊJALI

1.           32000 R 1346: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar proċedimenti ta’ falliment (ĠU L 160, 30.6.2000, p. 1):

(a) Fl-Anness A, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“HRVATSKA

– Stečajni postupak”.

(b) Fl-Anness B, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“HRVATSKA

– Stečajni postupak”.

(c) Fl-Anness C, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“HRVATSKA

– Stečajni upravitelj

– Privremeni stečajni upravitelj

– Stečajni povjerenik

– Povjerenik”.

2.           32001 R 0044: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1):

(a) Il-lista ta’ konvenzjonijiet, trattati u ftehimiet fl-Artikolu 69 tinbidel b’li ġejja:

– “il-Konvenzjoni bejn il-Belġju u Franza dwar il-Ġurisdizzjoni u l-Validità u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi, Għotjiet ta’ Arbitraġġ u Strumenti Awtentiċi, iffirmata f’Pariġi fit-8 ta’ Lulju 1899,

– il-Konvenzjoni bejn il-Belġju u l-Pajjiżi l-Baxxi dwar il-Ġurisdizzjoni, il-Falliment u l-Validità u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi, Għotjiet ta’ Arbitraġġ u Strumenti Awtentiċi, iffirmata fi Brussell fit-28 ta’ Marzu 1925,

– il-Konvenzjoni bejn Franza u l-Italja dwar l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Ruma fit-3 ta’ Ġunju 1930,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Renju Unit u r-Repubblika Franċiża li tipprovdi għall-eżekuzzjoni reċiproka ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, bi Protokoll, iffirmata f’Pariġi fit-18 ta’ Jannar 1934,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Renju Unit u r-Renju tal-Belġju li tipprovdi għall-eżekuzzjoni reċiproka ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, bi Protokoll, iffirmata fi Brussell fit-2 ta’ Mejju 1934,

– il-Konvenzjoni bejn il-Ġermanja u l-Italja dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Ruma fid-9 ta’ Marzu 1936,

– il-Konvenzjoni bejn il-Belġju u l-Awstrija dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi u Strumenti Awtentiċi li għandhom x’jaqsmu mal-Obbligi ta’ Manteniment, iffirmata fi Vjenna fil-25 ta’ Ottubru 1957,

– il-Konvenzjoni bejn il-Ġermanja u l-Belġju dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi, Għotjiet ta’ Arbitraġġ u Strumenti Awtentiċi f'Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Bonn fit-30 ta’ Ġunju 1958,

– il-Konvenzjoni bejn il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Italja dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Ruma fis-17 ta’ April 1959,

– il-Konvenzjoni bejn il-Ġermanja u l-Awstrija dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi, Għotjiet u Strumenti Awtentiċi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata fi Vjenna fis-6 ta’ Ġunju 1959,

– il-Konvenzjoni bejn il-Belġju u l-Awstrija dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi, Għotjiet ta’ Arbitraġġ u Strumenti Awtentiċi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata fi Vjenna fis-16 ta’ Ġunju 1959,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Renju Unit u r-Repubblika Federali tal-Ġermanja dwar ir-rikonoxximent reċiproku u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, iffirmata f’Bonn fl-14 ta’ Lulju 1960,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Awstrija li tipprovdi għar-rikonoxximent reċiproku u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, iffirmata fi Vjenna fl-14 ta’ Lulju 1961, bi Protokoll li jemenda ffirmat f’Londra fis-6 ta’ Marzu 1970,

– il-Konvenzjoni bejn il-Greċja u l-Ġermanja dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi, Għotjiet u Strumenti Awtentiċi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Ateni fl-4 ta’ Novembru 1961,

– il-Konvenzjoni bejn il-Belġju u l-Italja dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi u Strumenti Eżegwibbli oħrajn f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Ruma fis-6 ta’ April 1962,

– il-Konvenzjoni bejn il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Ġermanja dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi u Strumenti Eżegwibbli oħrajn f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata fl-Aja fit-30 ta’ Awwissu 1962,

– il-Konvenzjoni bejn il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Awstrija dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi u Strumenti Awtentiċi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata fl-Aja fis-6 ta’ Frar 1963,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Renju Unit u r-Repubblika tal-Italja għar-rikonoxximent reċiproku u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, iffirmata f’Ruma fis-7 ta’ Frar 1964, bi Protokoll li jemenda ffirmat f’Ruma fl-14 ta’ Lulju 1970,

– il-Konvenzjoni bejn Franza u l-Awstrija dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi u Strumenti Awtentiċi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata fi Vjenna fil-15 ta’ Lulju 1966,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Renju Unit u r-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi li tipprovdi għar-rikonoxximent reċiproku u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili, iffirmata fl-Aja fis-17 ta’ Novembru 1967,

– il-Konvenzjoni bejn Spanja u Franza dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi u Għotjiet ta’ Arbitraġġ f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Pariġi fit-28 ta’ Mejju 1969,

– il-Konvenzjoni bejn il-Lussemburgu u l-Awstrija dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi u Strumenti Awtentiċi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata fil-Lussemburgu fid-29 ta’ Lulju 1971,

– il-Konvenzjoni bejn l-Italja u l-Awstrija dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, ta’ Għotjiet Ġudizzjarji u ta’ Strumenti Awtentiċi, iffirmata f’Ruma fis-16 ta’ Novembru 1971,

– il-Konvenzjoni bejn Spanja u l-Italja dwar l-Għajnuna Legali u r-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Madrid fit-22 ta’ Mejju 1973,

– il-Konvenzjoni bejn il-Finlandja, l-Islanda, in-Norveġja, l-Isvezja u d-Danimarka dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi f’Materji Ċivili, iffirmata f’Kopenħagen fil-11 ta’ Ottubru 1977,

– il-Konvenzjoni bejn l-Awstrija u l-Isvezja dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi f’Materji Ċivili, iffirmata fi Stokkolma fis-16 ta’ Settembru 1982,

– il-Konvenzjoni bejn Spanja u r-Repubblika Federali tal-Ġermanja dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi, Għotjiet u Strumenti Awtentiċi Eżegwibbli f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Bonn fl-14 ta’ Novembru 1983,

– il-Konvenzjoni bejn l-Awstrija u Spanja dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi, Għotjiet u Strumenti Awtentiċi Eżegwibbli f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata fi Vjenna fis-17 ta’ Frar 1984,

– il-Konvenzjoni bejn il-Finlandja u l-Awstrija dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi f’Materji Ċivili, iffirmata fi Vjenna fis-17 ta’ Novembru 1986,

– it-Trattat bejn il-Belġju, il-Pajjiżi l-Baxxi u l-Lussemburgu dwar il-Ġurisdizzjoni, il-Falliment u l-Validità u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi, Għotjiet ta’ Arbitraġġ u Strumenti Awtentiċi, iffirmat fi Brussell fl-24 ta’ Novembru 1961, sakemm dan ikun għadu fis-seħħ,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Ċekoslovakka u l-Portugall dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Deċiżjonijiet tal-Qorti, iffirmata f’Lisbona fit-23 ta’ Novembru 1927, li għadha fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Portugall,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja u r-Repubblika tal-Awstrija dwar il-Kooperazzjoni Ġudizzjarja Reċiproka, iffirmata fi Vjenna fis-16 ta’ Diċembru 1954,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika tal-Poplu Pollakk u r-Repubblika tal-Poplu Ungeriż dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili, Familjari u Kriminali, iffirmata f’Budapest fis-6 ta’ Marzu 1959,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja u r-Renju tal-Greċja dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku u l-Eżekuzzjoni tas-Sentenzi, iffirmata f’Ateni fit-18 ta’ Ġunju 1959,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika tal-Poplu Pollakk u r-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kriminali, iffirmata f’Varsavja fis-6 ta’ Frar 1960, bħalissa fis-seħħ bejn il-Polonja u s-Slovenja u bejn il-Polonja u l-Kroazja,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja u r-Repubblika tal-Awstrija dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku u l-Eżekuzzjoni ta’ Għotjiet ta’ Arbitraġġ u Arranġamenti ta’ Arbitraġġ f’Materji Kummerċjali, iffirmat f’Belgrad fit-18 ta’ Marzu 1960,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja u r-Repubblika tal-Awstrija dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku u l-Eżekuzzjoni ta’ Deċiżjonijiet f’Materji ta’ Manteniment, iffirmat fi Vjenna fl-10 ta’ Ottubru 1961,

– il-Konvenzjoni bejn il-Polonja u l-Awstrija dwar ir-Relazzjonijiet Reċiproki f’Materji Ċivili u dwar id-Dokumenti, iffirmata fi Vjenna fil-11 ta’ Diċembru 1963,

– it-Trattat bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja dwar Arranġamenti ta’ Relazzjonijiet Legali f’Materji Ċivili, Familjari u Kriminali, iffirmat f’Belgrad fl-20 ta’ Jannar 1964, li għadu fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakja u s-Slovenja u bejn ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakja u l-Kroazja,

– il-Konvenzjoni bejn il-Polonja u Franza dwar il-Liġi Applikabbli, il-Ġurisdizzjoni u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi fil-Qasam tal-Liġi Personali u tal-Familja, konkluża f’Varsavja fil-5 ta’ April 1967,

– il-Konvenzjoni bejn il-Gvernijiet tal-Jugoslavja u Franza dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Pariġi fit-18 ta’ Mejju 1971,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Federali Soċjalista tal-Jugoslavja u r-Renju tal-Belġju dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Deċiżjonijiet tal-Qorti f’Materji ta’ Manteniment, iffirmata f’Belgrad fit- 12 ta’ Diċembru 1973,

– il-Konvenzjoni bejn l-Ungerija u l-Greċja dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kriminali, iffirmata f’Budapest fit-8 ta’ Ottubru 1979,

– il-Konvenzjoni bejn il-Polonja u l-Greċja dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kriminali, iffirmata f’Ateni fl-24 ta’ Ottubru 1979,

– il-Konvenzjoni bejn l-Ungerija u Franza dwar l-Għajnuna Legali fil-Liġi Ċivili u tal-Familja, dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Deċiżjonijiet u dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Kriminali u dwar l-Estradizzjoni, iffirmata f’Budapest fil-31 ta’ Lulju 1980,

– it-Trattat bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Repubblika Ellenika dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kriminali, iffirmat f’Ateni fit-22 ta’ Ottubru 1980, li għadu fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakja u l-Greċja,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika ta’ Ċipru u r-Repubblika tal-Poplu Ungeriż dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kriminali, iffirmata f’Nikosija fit-30 ta’ Novembru 1981,

– it-Trattat bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Repubblika ta’ Ċipru dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kriminali, iffirmat f’Nikosija fit-23 ta’ April 1982, li għadu fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakja u Ċipru,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika ta’ Ċipru u r-Repubblika tal-Greċja dwar il-Kooperazzjoni Legali f’Materji dwar il-Liġi Ċivili, Familjari, Kummerċjali u Kriminali, iffirmat f’Nikosija fil-5 ta’ Marzu 1984,

– it-Trattat bejn il-Gvern tar-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u l-Gvern tar-Repubblika ta’ Franza dwar l-Għajnuna Legali u r-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi f’Materji Ċivili, Familjari u Kummerċjali, iffirmat f’Pariġi fl-10 ta’ Mejju 1984, li għadu fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja u Franza,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika ta’ Ċipru u r-Repubblika Soċjalista Federali tal-Jugoslavja dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kriminali, iffirmat f’Nikosija fid-19 ta’ Settembru 1984, bħalissa fis-seħħ bejn Ċipru u s-Slovenja,

– it-Trattat bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Repubblika Taljana dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kriminali, iffirmat fi Praga fis-6 ta’ Diċembru 1985, li għadu fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja u l-Italja,

– it-Trattat bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Renju ta’ Spanja dwar l-Għajnuna Legali, ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Deċiżjonijiet tal-Qorti f’Materji Ċivili, iffirmat f’Madrid fl-4 ta’ Mejju 1987, li għadu fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja u Spanja,

– it-Trattat bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Repubblika tal-Poplu Pollakk dwar l-Għajnuna Legali u l-Arranġamenti ta’ Relazzjonijiet Legali f’Materji Ċivili, Familjari, tax-Xogħol u Kriminali, iffirmat f’Varsavja fil-21 ta’ Diċembru 1987, li għadu fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja u l-Polonja,

– it-Trattat bejn ir-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka u r-Repubblika tal-Poplu Ungeriż dwar l-Għajnuna Legali u l-Arranġamenti ta’ Relazzjonijiet Legali f’Materji Ċivili, Familjari u Kriminali, iffirmat fi Bratislava fit-28 ta’ Marzu 1989, li għadu fis-seħħ bejn ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja u l-Ungerija,

– il-Konvenzjoni bejn il-Polonja u l-Italja dwar l-Għajnuna Ġudizzjarja u r-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi f’Materji Ċivili, iffirmata f’Varsavja fit-28 ta’ April 1989,

– it-Trattat bejn ir-Repubblika Ċeka u r-Repubblika Slovakka dwar l-Għajnuna Legali pprovduta minn Korpi Ġudizzjarji u dwar l-Arranġamenti ta’ Ċerti Relazzjonijiet Legali f’Materji Civili u Kriminali, iffirmat fi Praga fid-29 ta’ Ottubru 1992,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Estonja u r-Repubblika tal-Litwanja dwar l-Għajnuna Legali u r-Relazzjonijiet Legali, iffirmat f’Tallinn fil-11 ta’ Novembru 1992,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Polonja u r-Repubblika tal-Litwanja dwar l-Għajnuna Legali u r-Relazzjonijiet Legali f’Materji Ċivili, Familjari, tax-Xogħol u Kriminali, iffirmat f’Varsavja fis-26 ta’ Jannar 1993,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Latvja u r-Repubblika tal-Polonja dwar l-Għajnuna Legali u r-Relazzjonijiet Legali f’Materji Ċivili, Familjari, tax-Xogħol u Kriminali, iffirmat f’Riga fit-23 ta’ Frar 1994,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika ta’ Ċipru u r-Repubblika tal-Polonja dwar il-Kooperazzjoni Legali f’Materji Ċivili u Kriminali, iffirmat f’Nikosija fl-14 ta’ Novembru 1996,

– il-Ftehim bejn l-Estonja u l-Polonja dwar l-Għoti ta’ Għajnuna Legali u r-Relazzjonijiet Legali f’Materji Ċivili, tax-Xogħol u Kriminali, iffirmat f’Tallinn fis-27 ta’ Novembru 1998,

– il-Konvenzjoni bejn il-Bulgarija u l-Belġju dwar ċerti Materji Ġudizzjarji, iffirmata f’Sofia fit-2 ta’ Lulju 1930,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Poplu tal-Bulgarija u r-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja dwar l-Għajnuna Legali Reċiproka, iffirmat f’Sofia fit-23 ta’ Marzu 1956, li għadu fis-seħħ bejn il-Bulgarija u s-Slovenja u bejn il-Bulgarija u l-Kroazja,

– it-Trattat bejn ir-Repubblika tal-Poplu tar-Rumanija u r-Repubblika tal-Poplu tal-Ungerija dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili, Familjari u Kriminali, iffirmat f’Bukarest fis-7 ta’ Ottubru 1958,

– it-Trattat bejn ir-Repubblika tal-Poplu tar-Rumanija u r-Repubblika Ċekoslovakka dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili, Familjari u Kriminali, iffirmat fi Praga fil-25 ta’ Ottubru 1958, li għadu fis-seħħ bejn ir-Rumanija u s-Slovakkja,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Poplu tal-Bulgarija u r-Repubblika tal-Poplu tar-Rumanija dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili, Familjari u Kriminali, iffirmat f’Sofia fit-3 ta’ Diċembru 1958,

– it-Trattat bejn ir-Repubblika tal-Poplu tar-Rumanija u r-Repubblika Federali tal-Poplu tal-Jugoslavja dwar l-Għajnuna Legali, iffirmat f’Belgrad fit-18 ta’ Ottubru 1960 u l-Protokoll tiegħu, li għadu fis-seħħ bejn ir-Rumanija u s-Slovenja u bejn ir-Rumanija u l-Kroazja,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Poplu tal-Bulgarija u r-Repubblika tal-Poplu Pollakk dwar l-Għajnuna Legali u r-Relazzjonijiet Legali f’Materji Ċivili, Familjari u Kriminali, iffirmat f’Varsavja fl-4 ta’ Diċembru 1961,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Soċjalista tar-Rumanija u r-Repubblika tal-Awstrija dwar l-Għajnuna Legali fil-liġi Ċivili u tal-Familja u dwar il-Validità u s-Servizz tad-Dokumenti u l-Protokoll Anness magħha, iffirmata fi Vjenna fis-17 ta’ Novembru 1965,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Poplu tal-Bulgarija u r-Repubblika tal-Poplu Ungeriż dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili, Familjari u Kriminali, iffirmat f’Sofia fis-16 ta’ Mejju 1966,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Soċjalista tar-Rumanija u r-Repubblika Ellenika dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kriminali u l-Protokoll tagħha, iffirmata f’Bukarest fid-19 ta’ Ottubru 1972,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Soċjalista tar-Rumanija u r-Repubblika Taljana dwar l-Għajnuna Ġudizzjarja f’Materji Ċivili u Kriminali, iffirmata f’Bukarest fil-11 ta’ Novembru 1972,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Soċjalista tar-Rumanija u r-Repubblika Franċiża dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Pariġi fil-5 ta’ Novembru 1974,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Soċjalista tar-Rumanija u r-Renju tal-Belġju dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Bukarest fit-30 ta’ Ottubru 1975,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Poplu tal-Bulgarija u r-Repubblika Ellenika dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kriminali, iffirmat f’Ateni fl-10 ta’ April 1976,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Poplu tal-Bulgarija u r-Repubblika Soċjalista Ċekoslovakka dwar l-Għajnuna Legali u l-Arranġamenti ta’ Relazzjonijiet f’Materji Ċivili, Familjari u Kriminali, iffirmat f’Sofia fil-25 ta’ Novembru 1976,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Soċjalista tar-Rumanija u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Londra fil-15 ta’ Ġunju 1978,

– il-Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Soċjalista tar-Rumanija u r-Renju tal-Belġju dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmat f’Bukarest fit-30 ta’ Ottubru 1979,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Soċjalista tar-Rumanija u r-Renju tal-Belġju dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Deċiżjonijiet rigward l-Obbligi ta’ Manteniment, iffirmata f’Bukarest fit-30 ta’ Ottubru 1979,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Repubblika Soċjalista tar-Rumanija u r-Renju tal-Belġju dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Deċiżjonijiet rigward id-Divorzju, iffirmata f’Bukarest fis-6 ta’ Novembru 1980,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Poplu tal-Bulgarija u r-Repubblika ta’ Ċipru dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kriminali, iffirmat f’Nikosija fid-29 ta’ April 1983,

– il-Ftehim bejn il-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu tal-Bulgarija u l-Gvern tar-Repubblika Franċiża dwar l-Għajnuna Legali Reċiproka f’Materji Ċivili, iffirmat f’Sofia fit-18 ta’ Jannar 1989,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Poplu tal-Bulgarija u r-Repubblika Taljana dwar l-Għajnuna Legali u l-Eżekuzzjoni ta’ Deċiżjonijiet f’Materji Ċivili, iffirmat f’Ruma fit-18 ta’ Mejju 1990,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Renju ta’ Spanja dwar l-Għajnuna Legali Reċiproka f’Materji Ċivili, iffirmat f’Sofia fit-23 ta’ Mejju 1993,

– it-Trattat bejn ir-Rumanija u r-Repubblika Ċeka dwar l-Għajnuna Ġudizzjarja f’Materji Ċivili, iffirmat f’Bukarest fil-11 ta’ Lulju 1994,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Rumanija u r-Renju ta’ Spanja dwar il-Ġurisdizzjoni, ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta’ Deċiżjonijiet f’Materji Ċivili u Kummerċjali, iffirmata f’Bukarest fis-17 ta’ Novembru 1997,

– il-Konvenzjoni bejn ir-Rumanija u r-Renju ta’ Spanja — kumplimentarja għall-Konvenzjoni tal-Aja relatata mal-liġi dwar il-proċedura ċivili (l-Aja, l-1 ta’ Marzu 1954), iffirmata f’Bukarest fis-17 ta’ Novembru 1997,

– it-Trattat bejn ir-Rumanija u r-Repubblika tal-Polonja dwar l-Għajnuna Legali u r-Relazzjonijiet Legali f’Kawżi Ċivili, iffirmat f’Bukarest fil-15 ta’ Mejju 1999,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika Federali Soċjalista tal-Jugoslavja u r-Repubblika tal-Poplu tal-Ungerija dwar l-Għajnuna Legali Reċiproka, iffirmat f’Belgrad fis-7 ta’ Marzu 1968, li għadu fis-seħħ bejn il-Kroazja u l-Ungerija,

– il-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Kroazja u r-Repubblika tas-Slovenja dwar l-Għajnuna Legali f’Materji Ċivili u Kriminali, iffirmat f’Zagreb fis-7 ta’ Frar 1994.”

(b) Fl-Anness I, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

– “fil-Kroazja: l-Artikolu 46(2) tal-Att dwar ir-Riżoluzzjoni tal-Konflitti tal-Liġi mar-Regolamenti ta’ Pajjiżi Oħrajn f’Ċerti Relazzjonijiet (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) fir-rigward tal-Artikolu 47(2) tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili (Zakon o parničnom postupku) u l-Artikolu 54(1) tal-Att dwar ir-Riżoluzzjoni tal-Konflitti tal-Liġi mar-Regolamenti ta’ Pajjiżi Oħrajn f’Ċerti Relazzjonijiet (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) fir-rigward tal-Artikolu 58(1) tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili (Zakon o parničnom postupku),”.

(c) Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

– “fil-Kroazja, l-'općinski sud' f’materji ċivili u t-'trgovački sud' f’materji kummerċjali,”

(d) Fl-Anness III, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

– “fil-Kroazja, l-'općinski sud' f’materji ċivili u t-'trgovački sud' f’materji kummerċjali,”

(e) Fl-Anness IV, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għall-Estonja:

– “fil-Kroazja, appell għall-'Vrhovni sud Republike Hrvatske',”

3.           32006 R 1896: Ir-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 li joħloq proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea (ĠU L 399 tat-30.12.2006, p. 1):

(a) Fl-Anness I, taħt l-intestatura "4. In-natura transkonfinali tal-każijiet", il-"Kodiċijiet" jinbidlu b’dawn li ġejjin:

“01 Il-Belġju

02 Il-Bulgarija

03 Ir-Repubblika Ċeka

04 Il-Ġermanja

05 L-Estonja

06 Il-Greċja

07 Spanja

08 Franza

09 Il-Kroazja

10 L-Irlanda

11 L-Italja

12 Ċipru

13 Il-Latvja

14 Il-Litwanja

15 Il-Lussemburgu

16 L-Ungerija

17 Malta

18 Il-Pajjiżi l-Baxxi

19 L-Awstrija

20 Il-Polonja

21 Il-Portugall

22 Ir-Rumanija

23 Is-Slovenja

24 Is-Slovakja

25 Il-Finlandja

26 L-Isvezja

27 Ir-Renju Unit

28 oħrajn (jekk jogħġbok speċifika)”.

(b) Fl-Anness I, taħt l-intestatura "5.2 Ħlas mill-konvenut tal-ammont mogħti", dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal GBP:

“HRK

Il-Kuna Kroata”.

(c) Fl-Anness II, il-Kaxxa 2, il-lista ta’ lingwi wara s-sentenza "Jekk jogħġbok imliha f’waħda mil-lingwi li ġejjin:

“01 Il-Bulgaru

02 Iċ-Ċek

03 Il-Ġermaniż

04 L-Estonjan

05 L-Ispanjol

06 Il-Grieg

07 Il-Franċiż

08 Il-Kroat

09 It-Taljan

10 Il-Latvjan

11 Il-Litwan

12 L-Ungeriż

13 Il-Malti

14 L-Olandiż

15 Il-Pollakk

16 Il-Portugiż

17 Ir-Rumen

18 Is-Slovakk

19 Is-Sloven

20 Il-Finlandiż

21 L-Isvediż

22 L-Ingliż

23 oħrajn (jekk jogħġbok speċifika)”.

(d) Fl-Anness V, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal GBP:

'HRK

Il-Kuna Kroata'.

4.           32007 R 0861: Ir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar (ĠU L 199 tal-31.7.2007, p. 1):

Fl-Anness I, il-Kaxxa 7, dan li ġej jiddaħħal f’7.1 u 7.2 wara l-entrata għal “Il-lira Sterlina (GBP)”:

“ Il-kuna Kroata (HRK)”.

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal fit-tieni kaxxa bejn l-entrati għall-Irlandiż u t-Taljan:

“ Il-Kroat”.

5.           32007 R 1393: Ir-Regolament KE Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (servizz ta’ dokumenti) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1348/2000 (ĠU L 324 tal-10.12.2007, p. 79):

Fl-Anness I, fil-punti 6.3.1 u 6.3.2, dan li ġej jiddaħħal bejn l-entrati għall-Irlandiż u t-Taljan:

“HR,”.

Fl-Anness II, il-Kaxxa li ġejja tiddaħħal wara l-entrata għall-Irlanda:

HR: Priloženo pismeno dostavlja se sukladno Uredbi (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima u državama članicama. Pismeno možete odbiti primiti ako ono nije sastavljeno na jeziku koji razumijete ili na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika mjesta u kojem se pismeno dostavlja, niti je uz njega priložen prijevod na neki od tih jezika. Ako želite koristiti to pravo, morate odbiti primiti pismeno odmah kod dostave i to izjaviti neposredno osobi koja obavlja dostavu, ili vratiti pismeno na dolje navedenu adresu u roku od jednog tjedna uz izjavu da ga odbijate primiti. ADRESA 1. Ime: 2. Adresa: 2.1. Ulica i broj/poštanski pretinac: 2.2. Mjesto i poštanski broj: 2.3. Država: 3. Telefon: 4. Telefaks (*): 5. E-mail (*):

IZJAVA PRIMATELJA:

Odbijam primiti priloženo pismeno jer nije sastavljeno na jeziku koji razumijem ili na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika mjesta u kojem se ono dostavlja, niti je uz njega priložen prijevod na neki od tih jezika.

Razumijem sljedeći(e) jezik(e)

bugarski                        litvanski                        

španjolski                      mađarski                      

češki                             malteški                        

njemački           nizozemski                    

estonski                        poljski                          

grčki                             portugalski                    

engleski                         rumunjski                      

francuski           slovački                        

irski                              slovenski                      

hrvatski                         finski                            

talijanski            švedski             

latvijski                        

drugi                             (molimo navesti): …………………………………………...

Sastavljeno u:…………………………………………………….

Datum: …………………………………………………………………………………………

Potpis i/ilipečat: ……………………………………………………………….

[Fil-verżjonijiet lingwistiċi kollha, żid il-kaxxa konsekuttiva għal-lingwa Kroata fil-lista li tidher hawn fuq.]

6.           32009 R 0004: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati mal-obbligi ta’ manteniment (ĠU L 7 tal-10.1.2009, p. 1):

(a) Fl-Annessi I u II, il-punt 2.2.3. jinbidel b’li ġej:

“ Il-Belġju  Il-Bulgarija  Ir-Repubblika Ċeka  Il-Ġermanja  L-Estonja  L-Irlanda  Il-Greċja

 Spanja  Franza  Il-Kroazja  L-Italja  Ċipru  Il-Latvja  Il-Litwanja  Il-Lussemburgu  L-Ungerija  Malta  Il-Pajjiżi l-Baxxi  L-Awstrija  Il-Polonja  Il-Portugall  Ir-Rumanija

 Is-Slovenja  Is-Slovakja  Il-Finlandja  L-Isvezja”.

(b) Fl-Annessi III u IV, il-punt 2.2.2.3. jinbidel b’li ġej:

“ Il-Belġju  Il-Bulgarija  Ir-Repubblika Ċeka  Il-Ġermanja  L-Estonja  L-Irlanda  Il-Greċja

 Spanja  Franza  Il-Kroazja  L-Italja  Ċipru  Il-Latvja  Il-Litwanja  Il-Lussemburgu  L-Ungerija  Malta  Il-Pajjiżi l-Baxxi  L-Awstrija  Il-Polonja  Il-Portugall  Ir-Rumanija

 Is-Slovenja  Is-Slovakkja  Il-Finlandja  L-Isvezja”.

(c) Fl-Anness V, il-punti 1.2.3. u 2.2.3. jinbidlu b’li ġej:

“ Il-Belġju  Il-Bulgarija  Ir-Repubblika Ċeka  Il-Ġermanja  L-Estonja  L-Irlanda  Il-Greċja  Spanja  Franza  Il-Kroazja  L-Italja  Ċipru  Il-Latvja  Il-Litwanja  Il-Lussemburgu  L-Ungerija  Malta  Il-Pajjiżi l-Baxxi  L-Awstrija  Il-Polonja  Il-Portugall  Ir-Rumanija  Is-Slovenja  Is-Slovakkja  Il-Finlandja  L-Isvezja”.

(d) Fl-Anness VI, il-punti 2.2.3, 3.2.3, 8.1.7.4, 8.2.2.3. u 9.7.3. jinbidlu b’li ġej:

“ Il-Belġju  Il-Bulgarija  Ir-Repubblika Ċeka  Il-Ġermanja  L-Estonja  L-Irlanda  Il-Greċja

 Spanja  Franza  Il-Kroazja  L-Italja  Ċipru  Il-Latvja  Il-Litwanja  Il-Lussemburgu  L-Ungerija  Malta  Il-Pajjiżi l-Baxxi  L-Awstrija  Il-Polonja  Il-Portugall  Ir-Rumanija

 Is-Slovenja  Is-Slovakkja  Il-Finlandja  L-Isvezja”.

(e) Fl-Anness VII, il-punti 2.2.3, 3.2.3, 6.2.4. u 7.2.3. jinbidlu b’li ġej:

“ Il-Belġju  Il-Bulgarija  Ir-Repubblika Ċeka  Il-Ġermanja  L-Estonja  L-Irlanda  Il-Greċja

 Spanja  Franza  Il-Kroazja  L-Italja  Ċipru  Il-Latvja  Il-Litwanja  Il-Lussemburgu  L-Ungerija  Malta  Il-Pajjiżi l-Baxxi  L-Awstrija  Il-Polonja  Il-Portugall  Ir-Rumanija

 Is-Slovenja  Is-Slovakkja  Il-Finlandja  L-Isvezja”.

(f) Fl-Annessi I, II, III u IV, il-punt 5.1. jinbidel b’li ġej:

“ Euro (EUR)  Lev Bulgaru (BGN)  Krona Ċeka (CZK)  Krona Estona (EEK)  Kuna Kroata (HRK)  Forint Ungeriż (HUF)  Litas Litwan (LTL)

 Lats Latvjan (LVL)  Zloty Pollakk (PLN)  Leu Rumen (RON)

 Krona Svediża (SEK)  Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika l-kodiċi ISO): ……………”.

(g) Fl-Anness VII, il-punt 11.1. jinbidel b’li ġej:

“ Euro (EUR)  Lev Bulgaru (BGN)  Krona Ċeka (CZK)  Krona Estona (EEK)  Kuna Kroata (HRK)  Forint Ungeriż (HUF)  Litas Litwan (LTL)

 Lats Latvjan (LVL)  Zloty Pollakk (PLN)  Leu Rumen (RON)

 Il-krona Svediża (SEK)  Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika l-kodiċi ISO): ……………'.

B. IL-POLITIKA DWAR IL-VIŻA

1.           31995 R 1683: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1683/95 tad-29 ta’ Mejju 1995 li jistabbilixxi format uniformi għall-viża (ĠU L 164, 14.7.1995, p. 1):

Fl-Anness, il-punt 3 jinbidel b’li ġej:

“3. Il-logo li jkun jikkonsisti f’ittra jew f’diversi ittri li jindikaw il-ħruġ mill-Istati Membri (jew "BNL" fil-każ tal-pajjiżi Benelux, jiġifieri l-Belġju, il-Lussemburgu u l-Pajjiżi l-Baxxi) b’effett ta’ xbiha moħbija għandu jidher f’dan l-ispazju. Dan il-logo għandu jidher ċar meta mqiegħed ċatt u jidher skur meta mdawwar b’90°. Għandhom jintużaw il-logos li ġejjin: A għall-Awstrija, BG għall-Bulgarija, BNL għall-Benelux, CY għal Ċipru, CZE għar-Repubblika Ċeka, D għall-Ġermanja, DK għad-Danimarka, E għal Spanja, EST għall-Estonja, F għal Franza, FIN għall-Finlandja, GR għall-Greċja, H għall-Ungerija, HR għall-Kroazja, I għall-Italja, IRL għall-Irlanda, LT għal-Litwanja, LVA għal-Latvja, M għal Malta, P għall-Portugall, PL għall-Polonja, ROU għar-Rumanija, S għall-Isvezja, SK għas-Slovakkja, SVN għas-Slovenja, UK għar-Renju Unit.”

2.           32001 R 0539: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 tal-15 ta’ Marzu 2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (ĠU L 81, 21.3.2001, p. 1):

Fl-Anness II il-punt (1), titħassar l-entrata li ġejja:

“Il-Kroazja”.

C. MIXXELLANJI

41994 D 0028: Id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 75 għall-pussess ta’ droga narkotika u sustanzi psikotropiċi (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (ĠU L 239, 22.9.2000, p.463):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA:

Il-Ministeru tas-Saħħa

Servizz għal Prodotti Mediċinali u Tagħmir Mediku

Ksaver 200a

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4607 541

Fax: + 385 1 4677 085'.

14. L-AMBJENT

A. IL-PROTEZZJONI TAN-NATURA

31997 D 0602: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/602/KE tat-22 ta’ Lulju 1997 dwar il-lista msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3 (1) tar-Regolament (KEE) Nru 3254/91 u fl-Artikolu 1 (1) (a) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 35/97 (ĠU L 242, 4.9.1997, p. 64):

Fl-Anness, l-entrata għar-Repubblika tal-Kroazja titħassar.

[Ir-Repubblika tal-Kroazja || Martes zibellina

|| Mustela erminea

|| Ondatra zibethicus]

B. IL-KONTROLL TAT-TNIĠĠIS INDUSTRIJALI U L-ĠESTJONI TAR-RISKJI

32009 R 1221: Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS), li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE (ĠU L 342, 22.12.2009, p. 1):

(a) Fl-Anness II, il-parti A, il-lista ta’ korpi standard nazzjonali tinbidel bil-lista li ġejja:

“BE: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ: ČNI (Český normalizační institut)

DK: DS (Dansk Standard)

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE: EVS (Eesti Standardikeskus)

EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion)

FR: AFNOR (Association Française de Normalisation)

HR: HZN (Hrvatski zavod za norme)

IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV: LVS (Latvijas Standarts)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)

HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorità Maltija dwar l-Istandards / Malta Standards Authority)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

SE: SIS (Swedish Standards Institute)

UK: BSI (British Standards Institution).”

(b) Fl-Anness V, il-punt 1 jinbidel b’li ġej:

“1. Il-logo jista’ jintuża fi kwalunkwe lingwa mill-24 lingwa bil-kundizzjoni li jintuża l-kliem li ġej:

Bulgaru:          "Проверено управление по околна среда"

Ċek:               "Ověřený systém environmentálního řízení"

Kroat:            "Verificirani sustav upravljanja okolišem"

Daniż: "Verificeret miljøledelse"

Olandiż:          "Geverifieerd milieuzorgsysteem"

Ingliż: "Verified environmental management"

Estonjan:        "Tõendatud keskkonnajuhtimine"

Finlandiż:        "Todennettu ympäristöasioiden hallinta"

Franċiż:          "Management environnemental vérifié"

Ġermaniż:       "Geprüftes Umweltmanagement"

Grieg: "επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση"

Ungeriż:          "Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer"

Taljan:            "Gestione ambientale verificata"

Irlandiż:          "Bainistíocht comhshaoil fíoraithe"

Latvjan:          "Verificēta vides pārvaldība"

Litwan:           "Įvertinta aplinkosaugos vadyba"

Malti:             "Immaniġġjar Ambjentali Verifikat"

Pollakk:          "Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego"

Portugiż:         "Gestão ambiental verificada"

Rumen:           "Management de mediu verificat"

Slovakk:         "Overené environmentálne manažérstvo"

Sloven:           "Preverjen sistem ravnanja z okoljem"

Spanjol:          "Gestión medioambiental verificada"

Svediż:           "Verifierat miljöledningssystem" '.

15. L-UNJONI DOGANALI

A. ADATTAMENTI TEKNIĊI GĦALL-KODIĊI DOGANALI

31992 R 2913: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1):

Dan li ġej jiżdied mal-Artikolu 3(1):

“–      it-territorju tar-Repubblika tal-Kroazja”.

B. ATTI OĦRAJN TAL-KUNSILL

1.           32001 D 0822 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2001 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji lil hinn mill-baħar mal-Komunità Ewropea (“id-Deċiżjoni dwar Assoċjazzjoni lil hinn mill-Baħar”) (ĠU L 314, 30.11.2001, p. 1)

Dan li ġej jiddaħħal fl-Appendiċi 4 – Dikjarazzjoni tal-fattura, wara l-verżjoni Franċiża:

“Il-verżjoni Kroata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.”

2.           32007 R 1528 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007 tal-20 ta’ Diċembru 2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f’ċerti Stati li huma parti mill-Grupp ta’ Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehimiet li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti l-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika (ĠU L 348, 31.12.2007, p. 1):

Dan li ġej jiddaħħal fl-Appendiċi 4 – Dikjarazzjoni tal-fattura, wara l-verżjoni Franċiża:

“Il-verżjoni Kroata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.”

16. IR-RELAZZJONIJIET ESTERNI

1.           31993 R 3030: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 tat-12 ta’ Ottubru 1993 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi (ĠU L 275, 8.11.1993, p. 1):

(a) Il-paragrafu li ġej jiżdied mal-Artikolu 2:

“11. Ir-rilaxx għall-moviment liberu fl-Istat Membru li se jaderixxi l-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Lulju 2013, jiġifieri l-Kroazja, ta’ prodotti tat-tessuti li huma soġġetti għal limiti kwantitattivi jew għal sorveljanza fil-Komunità u li kienu ttrasportati qabel l-1 ta’ Lulju 2013 u li jidħlu fl-Istat Membru l-ġdid fl-1 ta’ Lulju 2013 jew wara għandhom jiġu soġġetti għall-preżentazzjoni ta’ awtorizzazzjoni ta’ importazzjoni. Awtorizzazzjoni ta’ importazzjoni bħal din għandha tingħata awtomatikament u mingħajr limitu kwantitattiv mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat, flimkien ma’ provi adegwati, pereżempju polza ta’ tagħbija, li l-prodotti ġew ittrasportati qabel l-1 ta’ Lulju 2013.

Tali liċenzji għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni.”

(b) Il-paragrafu li ġej jiżdied mal-Artikolu 5:

“Ir-rilaxx għall-moviment liberu ta’ prodotti tat-tessuti mibgħuta mill-Istat Membru l-ġdid li se jaderixxi l-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Lulju 2013 lejn destinazzjoni ’l barra mill-Komunità għall-ipproċessar qabel l-1 ta’ Lulju 2013, u importati mill-ġdid fl-istess Stat Membru f’din id-data jew wara, permezz ta’ prova adegwata, bħalma hija dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni, ma għandhomx jiġu soġġetti għal limiti kwantitattivi jew għal rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni ta’ importazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat għandhom jipprovdu informazzjoni dwar dawn l-importazzjonijiet lill-Kummissjoni.'

(c) Dan li ġej jiddaħħal fl-Anness III, l-Artikolu 28(6), it-tieni inċiż, bejn l-entrati għar-Renju Unit u l-Ungerija:

“‑       HR = Il-Kroazja”.

2.           31994 R 0517: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 517/94 tas-7 ta’ Marzu 1994 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ prodotti tat-tessuti minn ċerti pajjiżi terzi mhux koperti minn ftehimiet bilaterali, protokolli jew arranġamenti oħrajn, jew minn regoli speċifiċi oħrajn tal-Komunità dwar l-importazzjoni (ĠU L 67, 10.3.1994, p. 1):

Fl-Anness III A, it-tielet paragrafu taħt it-titolu "Iż-Żona tat-Tessuti Residwi tar-Renju Unit" jinbidel b’li ġej:

“‘Iż-Żona CEFTA’ tfisser l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Islanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Liechtenstein, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Isvezja, l-Isvizzera u r-Renju Unit.”

3.           32002 R 2368: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 tal-20 ta’ Diċembru 2002 li jimplimenta l-iskema ta’ ċertifikazzjoni tal-Kimberley Process fil-kummerċ internazzjonali ta’ djamanti mhux maħduma (ĠU L 358, 31.12.2002, p. 28):

Fl-Anness II, l-entrata li ġejja titħassar:

“IL-KROAZJA

Il-Ministeru tal-Ekonomija, tax-Xogħol u tal-Imprenditorija tar-Repubblika tal-Kroazja

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Croatia”.

4.           32005 R 1236: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 tas-27 ta’ Ġunju 2005 dwar il-kummerċ ta’ ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħrajn (ĠU L 200, 30.7.2005, p. 1):

Fl-Anness I, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

Državni ured za trgovinsku politiku

Gajeva 4

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel: + 385 1 6303 794

Fax: + 385 1 6303 885”.

5.           32009 R 1215: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu (ĠU°L°328, 15.12.2009, p.°1):

(a) Fl-Artikolu 1 (2), titħassar il-kelma li ġejja:

          “Il-Kroazja,”.

(b) Fl-Anness I, fis-subparagrafu taħt l-ordni Nru 09.1515, titħassar il-kelma li ġejja:

“Il-Kroazja,”.

(c) Fin-noti ta’ qiegħ il-paġna, titħassar in-nota ta’ qiegħ il-paġna li ġejja:

“[5] L-aċċess għall-inbid li joriġina mill-Kroazja għal din il-kwota tariffarja globali, huwa suġġett għall-konsum totali taż-żewġ kwoti tariffarji individwali stipulati fil-Protokoll Addizzjonali dwar l-inbid, konkluż mal-Kroazja. Dawn il-kwoti tariffarji individwali huma miftuħin taħt l-ordni nru 09.1588 u dik nru 09.1589.”.

17. IL-POLITIKA BARRANIJA, TA’ SIGURTÀ U TA’ DIFIŻA

A. MIŻURI RESTRITTIVI

1.           32000 R 2488: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2488/2000 tal-10 ta’ Novembru 2000 li jżomm fondi ffriżati fejn għandu x’jaqsam is-Sur Milosevic u dawk il-persuni assoċjati miegħu u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nri 1294/1999 u 607/2000 u l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 926/98 (ĠU L 287, 14.11.2000, p. 19):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

2.           32001 R 2580: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2580/2001 tas-27 ta’ Diċembru 2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu (ĠU L 344, 28.12.2001, p. 70):

Fl-Anness, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416”.

3.           32002 R 0881: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta’ Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network ta’ Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001 li jipprojbixxi l-esportazzjoni ta’ ċerti merkanzija u servizzi lejn l-Afganistan, waqt li jsaħħaħ il-projbizzjoni ta’ titjiriet u jestendi l-friża fuq fondi u riżorsi finanzjarji oħrajn rigward it-Taliban tal-Afganistan (ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

Rigward l-għajnuna teknika u r-restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni:

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 6106 304

Fax: + 385 1 6109 150

Rigward l-iffriżar tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove I globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416'.

4.           32003 R 0147: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 147/2003 tas-27 ta’ Jannar 2003 dwar ċerti miżuri restrittivi fil-każ tas-Somalja (ĠU L 24, 29.1.2003, p. 2):

Fl-Anness, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

5.           32003 R 1210: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1210/2003 tas-7 ta’ Lulju 2003 dwar ċerti restrizzjonijiet speċifiċi fuq ir-relazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji mal-Iraq u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 2465/96 (ĠU L 169, 8.7.2003, p. 6):

Fl-Anness V, dan li ġej jiddaħħal bejn l-entrati għal Franza u L-Italja:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

6.           32004 R 0131: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 131/2004 tas-26 ta’ Jannar 2004 jimponi ċerti miżuri restrittivi dwar is-Sudan u s-Sudan t’Isfel (ĠU L 21, 28.1.2004, p. 1):

Fl-Anness, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 6106 304

Fax: + 385 1 6109 150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416'.

7.           32004 R 0234: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 234/2004 tal-10 ta’ Frar 2004 dwar ċerti miżuri restrittivi fir-rigward tal-Liberja u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1030/2003 (ĠU L 40, 12.2.2004, p. 1):

Fl-Anness I, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

8.           32004 R 0314: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 314/2004 tad-19 ta’ Frar 2004 dwar ċerti miżuri restrittivi fir-rigward taż-Żimbabwe (ĠU L 55, 24.2.2004, p. 1):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”

.

9.           32004 R 0872: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 872/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jirrigwardja aktar miżuri restrittivi li għandhom x’jaqsmu mal-Liberja (ĠU L 162, 30.4.2004, p. 32):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”

.

10.         32005 R 0174: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 174/2005 tal-31 ta’ Jannar 2005 li jimponi restrizzjonijiet dwar il-forniment ta’ assistenza relatata ma’ attivitajiet militari lill-Côte d'Ivoire (ĠU L 29, 2.2.2005, p. 5 u ĠU L 333M, 11.12.2008, p. 1019):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 6106 304

Fax: + 385 1 6109 150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416'.

11.         32005 R 0560: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 560/2005 tat-12 ta’ April 2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet minħabba s-sitwazzjoni fil-Kosta tal-Avorju (ĠU L 95, 14.4.2005, p. 1 u ĠU L 159M, 13.6.2006, p. 347):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

12.         32005 R 0889: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 889/2005 tat-13 ta’ Ġunju 2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi fir-rigward tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1727/2003 (ĠU L 152, 15.6.2005, p. 1):

Fl-Anness, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

13.         32005 R 1183: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1183/2005 tat-18 ta’ Lulju 2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra persuni li jaġixxu bi ksur għall-embargo tal-armi fir-rigward tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (ĠU L 193, 23.7.2005, p. 1 u ĠU L 352M, 31.12.2008, p. 231):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416'.

14          32005 R 1184: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2005 tat-18 ta’ Lulju 2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni li jxekklu l-proċess ta’ paċi u li jiksru l-liġi internazzjonali fil-konflitt tar-reġjun tad-Darfur fis-Sudan (ĠU L 193, 23.7.2005, p. 9 u ĠU L 352M, 31.12.2008, p. 239):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416'.

15.         32006 R 0305: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 305/2006 tal-21 ta’ Frar 2006 li jimponi miżuri restrittivi speċifiċi kontra ċerti persuni suspettati bl-involviment fl-assassinju tal-Prim Ministru Lebaniż preċedenti Rafiq Hariri (ĠU L 51, 22.2.2006, p. 1 u ĠU L 334M, 12.12.2008, p. 948):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel: + 385 1 4569 952

Fax: + 385 1 4597 416”.

16.         32006 R 0765: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 765/2006 tat-18 ta’ Mejju 2006 dwar miżuri restrittivi kontra l-President Lukashenko u ċerti uffiċjali tal-Belarus (ĠU L 134, 20.5.2006, p. 1 u ĠU L 352M, 31.12.2008, p. 432):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

17.         32006 R 1412: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1412/2006 tal-25 ta’ Settembru 2006 dwar ċerti miżuri restrittivi fir-rigward tal-Libanu (ĠU L 267, 27.9.2006, p. 2 u ĠU L 352M, 31.12.2008, p. 470):

Fl-Anness, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

18.         32007 R 0329: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 329/2007 tas-27 ta’ Marzu 2007 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (ĠU L 88, 29.3.2007, p. 1 u ĠU L 352M, 31.12.2008, p. 1033):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

19.         32008 R 0194: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 194/2008 tal-25 ta’ Frar 2008 li jġedded u jħassar il-miżuri restrittivi fir-rigward ta’ Burma/il-Mjanmar u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 817/2006 (ĠU L 66, 10.3.2008, p. 1), avviż lil persuni u entitajiet elenkati (ĠU C 65, 11.3.2008, p. 12):

Fl-Anness IV, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

20.         32009 R 1284: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1284/2009 tat-22 ta’ Diċembru 2009 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi fir-rigward tar-Repubblika ta’ Ginea (ĠU L 346, 23.12.2009, p. 26):

Fl-Anness III, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

21.         32010 R 0356: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 356/2010 tas-26 ta’ April 2010 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi, fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Somalja (ĠU L 105, 27.4.2010, p. 1):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

22.         32010 R 0667: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 667/2010 tas-26 ta’ Lulju 2010 dwar ċerti miżuri restrittivi rigward l-Eritrea (ĠU L 195, 27.7.2010, p. 16):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

23.         32011 R 0101: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 101/2011 tal-4 ta’ Frar 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija (ĠU L 31, 5.2.2011, p. 1):

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

24.         32011 R 0204: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 204/2011 tat-2 ta’ Marzu 2011 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja (ĠU L 58, 3.3.2011, p. 1):

Fl-Anness IV, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

25.         32011 R 0270: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 270/2011 tal-21 ta’ Marzu 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Eġittu (ĠU L 76, 22.3.2011, p. 4)

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

26.         32011 R 0359: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 359/2011 tat-12 ta’ April 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Iran (ĠU L 100, 14.4.2011, p. 1)

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

27.         32011 R 0753: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 753/2011 tal-1 ta’ Awwissu 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti individwi, gruppi, impriżi u entitajiet fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Afganistan (ĠU L 199, 2.8.2011, p. 1)

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

28.         32012 R 0036: Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 36/2012 tat-18 ta’ Jannar 2012 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fis-Sirja u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 442/2011 (ĠU L 16, 19.1.2012, p. 1)

Fl-Anness III, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

29.         32012 R 0267: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012 tat-23 ta’ Marzu 2012  dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 961/2010 (ĠU L 88, 24.3.2012, p. 1):

Fl-Anness X, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

30.       32012 R 0377: Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 377/2012 tat-3 ta’ Mejju 2012 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi li jheddu l-paċi, is-sigurtà jew l-istabbiltà tar-Repubblika tal-Ginea Bissaw (ĠU L 119, 4.5.2012, p. 1)

Fl-Anness II, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

http://www.mvep.hr/sankcije”.

B. MIŻURI TA’ SIGURTÀ

32011 D 0292: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/292/UE tal-31 ta’ Marzu 2011 dwar ir-regoli ta’ sigurtà għall-protezzjoni ta’ informazzjoni kklassifikata tal-UE (ĠU L 141, 27.5.2011, p. 17):

(c) Fl-Appendiċi B, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“Il-Kroazja || Vrlo tajno || Tajno || Povjerljivo || Ograničeno

(d) Fl-Appendiċi Ċ, dan li ġej jiddaħħal wara l-entrata għal Franza:

“IL-KROAZJA

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

Jurjevska 34

10 000 Zagreb

Tel: (385-1) 468 60 46

Fax: (385-1) 468 60 49”.

18. L-ISTITUZZJONIJIET

1.           31958 R 0001 : Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 tal-15 ta’ April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea (ĠU 17, 6.10.1958, p. 385/58):

L-Artikolu 1 jinbidel b’li ġej:

“Artikolu 1

Il-lingwi uffiċjali u l-lingwi ta’ ħidma tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom ikunu l-Bulgaru, il-Kroat, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, l-Irlandiż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol u l-Isvediż.”

2.           31958 R 0001 (01) : Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 tal-15 ta’ April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (ĠU 17, 6.10.1958, p. 401/58):

L-Artikolu 1 jinbidel b’li ġej:

“Artikolu 1

Il-lingwi uffiċjali u l-lingwi ta’ ħidma tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom ikunu l-Bulgaru, il-Kroat, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, l-Irlandiż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol u l-Isvediż.”

[1]               Għall-Bulgarija u l-Greċja, jekk jogħġbok iddikjara wkoll isem il-missier; għall-Greċja u l-Latvja, jekk jogħġbok iddikjara wkoll l-isem mogħti fit-twelid.

[2]               Għal Spanja, Franza, il-Kroazja, l-Italja, l-Awstrija, il-Polonja u r-Rumanija;

[3]               Għall-Greċja, Franza, Malta, il-Portugall u r-Rumanija, jekk jogħġbok iddikjara biss id-data tat-twelid; għal-Lussemburgu, jekk jogħġbok iddikjara biss il-post tat-twelid; għall-Italja, il-Latvja, l-Awstrija, is-Slovenja u l-Isvezja, jekk jogħġbok iddikjara biss kemm id-data kif ukoll il-post tat-twelid.

[4]               Għad-dokumenti ta’ identifikazzjoni Taljani, jekk jogħġbok iddikjara wkoll l-awtorità emittenti.

[5]               Il-firma mhijiex obbligatorja meta l-formola tiġi sottomessa b’mod elettroniku mingħajr firma elettronika.

Dikjarazzjoni dwar il-privatezza: f’konformità mal-Artikolu 10 tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta, id-dejta personali pprovduta f’din il-formola ser tkun disponibbli biss għall-awtoritajiet kompetenti għall-għan ta’ verifika u ċertifikazzjoni tan-numru ta’ dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ validi li rċevew għal din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta (ara l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 211/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini ) u, jekk ikun meħtieġ, ser tiġi pproċessata ulterjorament għall-għan tal-proċeduri amministrattivi jew legali relatati ma’ din l-inizjattiva taċ-ċittadini proposta (ara l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 211/2011). Id-dejta ma tistax tintuża għal kwalunkwe skop ieħor. Is-suġġetti tad-dejta huma intitolati jiksbu aċċess għad-dejta personali tagħhom. Id-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ kollha ser jinqerdu sa mhux aktar tard minn 18-il xahar wara d-data ta’ reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta, jew, fil-każ ta’ proċedimenti amministrattivi jew legali, sa mhux aktar tard minn ġimgħa wara d-data tal-għeluq ta’ dawn il-proċeduri.

[6]               Dikjarazzjoni dwar il-privatezza: f’konformità mal-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta, is-suġġetti tad-dejta huma informati li din id-dejta personali qed tinġabar mill-Kummissjoni għall-iskop tal-proċedura fir-rigward tal-inizjattiva taċ-ċittadini. Fuq ir-reġistru online tal-Kummissjoni ser ikunu disponibbli għall-pubbliku biss l-ismijiet sħaħ tal-organizzaturi, l-indirizzi tal-posta elettronika tal-persuni ta’ kuntatt u l-informazzjoni relatata mas-sorsi tal-appoġġ u tal-finanzjament. Is-suġġetti tad-dejta huma intitolati joġġezzjonaw għall-pubblikazzjoni tad-dejta personali tagħhom għal raġunijiet leġittimi aċċettabbli relatati mas-sitwazzjoni partikolari tagħhom, u jitolbu r-rettifika ta’ dik id-dejta f’kull waqt u t-tneħħija tagħha mir-reġistru online tal-Kummissjoni wara l-iskadenza ta’ sentejn mid-data tar-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta.

*               Ova rubrika nije obvezna.

Top