EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG1026(01)

Konklużjonijiet tal-Kunsill li jistiednu l-introduzzjoni tal-Identifikatur tal-Leġislazzjoni Ewropea (ELI)

OJ C 325, 26.10.2012, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 325/3


Konklużjonijiet tal-Kunsill li jistiednu l-introduzzjoni tal-Identifikatur tal-Leġislazzjoni Ewropea (ELI)

(2012/C 325/02)

I.   INTRODUZZJONI

1.

L-Artikolu 67(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprevedi t-twaqqif ta’ spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja b’rispett għad-drittijiet fundamentali u s-sistemi u t-tradizzjonijiet legali differenti tal-Istati Membri.

2.

Spazju Ewropew ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja fejn tista’ sseħħ kooperazzjoni ġudizzjarja jeħtieġ mhux biss għarfien tal-liġi Ewropea, iżda b’mod partikolari għarfien reċiproku tas-sistemi legali tal-Istati Membri l-oħra, inkluża l-leġislazzjoni nazzjonali.

3.

Il-formazzjoni Leġislazzjoni elettronika tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Leġislazzjoni Elettronika hija kompetenti f’materji ta’ żviluppi dwar sistemi ta’ informazzjoni u databases legali amministrati mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (1).

II.   IDENTIFIKAZZJONI TAL-BŻONNIJIET

4.

Il-portali EUR-Lex u N-Lex għandhom jilħqu l-objettiv li jipprovdu aċċess għall-informazzjoni dwar l-UE u s-sistemi legali tal-Istati Membri u għandhom iservu bħala strument utli għaċ-ċittadini, il-professjonisti legali kif ukoll l-awtoritajiet tal-Istati Membri.

5.

L-għarfien dwar is-sustanza u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea ma jistax jinkiseb biss minn sorsi legali tal-UE, iżda wkoll minn għejun nazzjonali, b’mod partikolari mil-leġislazzjoni nazzjonali li timplimenta l-liġi tal-Unjoni Ewropea.

6.

Il-proċess ta’ kooperazzjoni fi ħdan l-Unjoni Ewropea żied il-bżonn ta’ identifikazzjoni u skambju ta’ informazzjoni legali li toriġina mill-awtoritajiet reġjonali u nazzjonali fil-livell Ewropew. Dan il-bżonn hu ssodisfat parzjalment minn informazzjoni legali disponibbli b’mezzi diġitali u l-użu mifrux tal-Internet. Madanakollu, l-iskambju ta’ informazzjoni legali għandu limitazzjonijiet kbar minħabba d-differenzi li hemm fid-diversi sistemi legali nazzjonali, kif ukoll id-differenzi fis-sistemi tekniċi użati biex il-leġislazzjoni tinħażen u tintwera fis-siti web rispettivi tagħhom. Dan ifixkel l-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta’ informazzjoni tal-istituzzjonijiet nazzjonali u Ewropej, minkejja ż-żieda fid-disponibbiltà ta’ dokumenti f’format elettroniku.

7.

L-użu tal-ELI jista’ jgħin biex jingħelbu dawn il-problemi. L-użu ta’ identifikaturi uniċi u metadata strutturata fir-referenzjar tal-leġislazzjoni nazzjonali fil-Ġurnali Uffiċjali u l-Gazzetti Legali, jekk l-Istati Membri jiddeċiedu dan, ikun jippermetti riċerka u skambju ta’ informazzjoni effettivi, faċli biex twettaqhom u aktar veloċi, kif ukoll mekkaniżmi effiċjenti ta’ riċerka għal-leġislaturi, l-imħallfin, il-professjonisti legali u ċ-ċittadini.

III.   IDENTIFIKAZZJONI TAS-SOLUZZJONIJIET

8.

F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità u l-prinċipju ta’ deċentralizzazzjoni, kull Stat Membru għandu jkompli jħaddem il-Ġurnali Uffiċjali u l-Gazzetti Legali nazzjonali tiegħu bil-mod li jippreferi.

9.

Madanakollu, sistema komuni għall-indentifikazzjoni tal-leġislazzjoni u l-metadata tagħha titqies li hija siewja biex tiffaċilita l-iżvilupp ulterjuri ta’ leġislazzjonijiet nazzjonali interkonnessi u biex taqdi lill-professjonisti legali u ċ-ċittadini meta jużaw dawn id-databases. Standard komuni bħal dan hu kompatibbli mal-prinċipji msemmija fil-paragrafu preċedenti.

10.

Għall-identifikazzjoni tal-leġislazzjoni, għandu jintuża identifikatur uniku li jkun jingħaraf, jinqara u jinftiehem kemm mill-bnedmin kif ukoll mill-kompjuters, u li jkun kompatibbli mal-istandards teknoloġiċi eżistenti. Barra minn hekk, l-ELI jipproponi ġabra ta’ elementi ta’ metadata biex jiddeskrivu l-leġislazzjoni f’konformità ma’ ontoloġija rakkomandata. L-Identifikatur tal-Leġislazzjoni Ewropea (ELI) għandu jiggarantixxi aċċess pubbliku kosteffettiv għal leġislazzjoni affidabbli u aġġornata. L-ELI jibbenefika mill-arkitettura emerġenti tal-web semantiku, li tippermetti li l-informazzjoni tiġi pproċessata direttament mill-kompjuters kif ukoll mill-bnedmin, u b’hekk jippermetti skambju aktar estensiv u veloċi ta’ data permezz ta’ skambju ta’ informazzjoni awtomatiku u effiċjenti.

11.

L-ELI għandu jagħti lill-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea mezz flessibbli, awtodokumentat, konsistenti u uniku ta’ referenza għal-leġislazzjoni f’sistemi legali differenti. L-ELI URIs jidentifikaw b’mod uniku u stabbli kull att leġislattiv fl-Unjoni Ewropea kollha, waqt li fl-istess ħin jieħdu kont tal-ispeċifiċitajiet tas-sistemi legali nazzjonali.

12.

L-ELI jieħu kont mhux biss tal-kumplessità u l-ispeċifiċità tas-sistemi leġislattivi reġjonali, nazzjonali u Ewropej, iżda anki tal-bidliet fir-riżorsi legali (eż. konsolidazzjonijiet, atti mħassra, eċċ). Huwa mfassal biex jiffunzjona bla xkiel f’sovrappożizzjoni għas-sistemi eżistenti bl-użu ta’ data strutturata u jista’ jitħaddem mill-Istati Membri bir-ritmu tagħhom.

13.

L-Identifikatur Ewropew tal-Ġurisprudenza (ECLI) (2), applikabbli fuq bażi volontarja, diġà jipprovdi sistema Ewropea għall-identifikazzjoni tal-ġurisprudenza. L-ELI jidentifika testi leġislattivi li għandhom karatteristiċi differenti u aktar kumplessi, u ż-żewġ sistemi huma komplimentari.

IV.   KONKLUŻJONI

14.

Il-Kunsill jilqa’ l-inizjattiva ta’ għadd ta’ Stati Membri biex jiżviluppaw, fuq bażi volontarja fil-livell nazzjonali, l-Identifikatur tal-Leġislazzjoni Ewropea (minn hawn ‘il quddiem l-ELI).

15.

Waqt li jinnota li kull element tal-ELI (jiġifieri l-identifikaturi uniċi, il-metadata u l-ontoloġija) kif hemm imsemmi fl-Anness hu soġġett għal introduzzjoni volontarja, gradwali u fakultattiva, il-Kunsill jistieden lill-Istati Membri li jiddeċiedu jintroduċu l-ELI, u fuq bażi volontarja, sabiex:

(a)

japplikaw l-ELI għal biċċiet ta’ leġislazzjoni nazzjonali li jistgħu jinstabu fil-Ġurnali Uffiċjali, il-Gazzetti Legali jew id-databases nazzjonali mħaddma mill-Istati Membri;

(b)

bil-mod li jqisu l-aktar fattibbli teknikament, jipprovdu biċċiet ta’ leġislazzjoni nazzjonali, li jiġu ppubblikati fil-Ġurnali Uffiċjali u l-Gazzetti Legali nazzjonali, jew li huma disponibbli fid-databases tagħhom, li jkollhom:

(a)

identifikatur uniku, ibbażat fuq mudell li juża wħud mill-komponenti jew il-komponenti kollha msemmijin fil-paragrafu 1 tal-Anness;

(b)

xi ftit mill-metadata u l-ontoloġija kif imsemmija fil-paragrafu 2 tal-Anness;

(c)

jaħtru koordinatur nazzjonali tal-ELI kif deskritt fil-paragrafu 3.1 tal-Anness;

(d)

jaqsmu u jxerrdu informazzjoni dwar l-ELI;

(e)

kull sena jiddiskutu fil-Grupp ta’ Ħidma tal-Kunsill il-progress li jkun sar bl-introduzzjoni tal-ELI u l-metadata għal-leġislazzjoni nazzjonali.

16.

Meta wieħed jinnota li kull element tal-ELI (jiġifieri l-identifikaturi uniċi, il-metadata u l-ontoloġija) kif imsemmi fl-Anness hu soġġett għal introduzzjoni volontarja, gradwali u fakultattiva, ikunu japplikaw ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin:

(a)

L-ELI għandu japplika għal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tista’ tinstab f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-portal tal-EUR-Lex imħaddem mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea;

(b)

Għaldaqstant, l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandu jintegra l-ELI, f’konformità mad-Deċiżjoni 2009/496/KE (3), bħala parti mill-portal tal-EUR-Lex, kif deskritt fil-paragrafu 4 tal-Anness;

(c)

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jista’ jospita u jieħu ħsieb, fil-portal tiegħu tal-EUR-Lex, ir-reġistru tad-deskrizzjonijiet formali tal-iskemi ta’ URI tal-Istati Membri, it-tabelli tal-awtoritajiet referenzjati flimkien mal-ontoloġija tal-ELI, kif ukoll informazzjoni siewja.

17.

Minbarra l-Istati Membri, il-pajjiżi kandidati u l-Istati ta’ Lugano (4) u oħrajn huma mħeġġa jużaw is-sistema tal-ELI.


(1)  Ara 16113/10.

(2)  Il-Kunsill stieden l-introduzzjoni tal-Identifikatur Ewropew tal-Ġurisprudenza u ġabra minima ta’ metadata uniformi għall-ġurisprudenza permezz ta’ konklużjonijiet (ĠU C 127, 29.4.2011, p. 1).

(3)  ĠU L 168, 30.6.2009, p. 41.

(4)  L-Islanda, in-Norveġja u l-Isvizzera.


ANNESS

L-ELEMENTI TAL-ELI

L-elementi li ġejjin tal-ELI jindirizzaw dawn ir-rekwiżiti fuq bażi teknika. Dawn il-komponenti jistgħu jiġu implimentati indipendentement minn xulxin, iżda kollha flimkien jagħtu l-benefiċċji sħaħ tal-ELI.

1.   Identifikazzjoni tal-leġislazzjoni – modi biex b’mod uniku tiġi identifikata, tingħata isem u jsir aċċess għal leġislazzjoni nazzjonali u Ewropea

L-ELI juża ‘HTTP URIs’ biex jidentifika speċifikament l-informazzjoni legali kollha online ippubblikata uffiċjalment fl-Ewropa. Dawn il-URIs huma deskritti formalment minn mudelli ta’ URI li jinqraw minn magna (IETF RFC 6570), bl-użu ta’ komponenti li jinkludu semantika mill-perspettiva kemm legali kif ukoll tal-utent aħħari. Kull Stat Membru għandu jibni l-URIs awtodeskrittivi tiegħu bl-użu tal-komponenti deskritti waqt li jqis ukoll il-ħtiġijiet lingwistiċi speċifiċi tiegħu.

Il-komponenti kollha huma fakultattivi, jistgħu jingħażlu fuq il-bażi ta’ ħtiġijiet nazzjonali u m’għandhomx ordni predefinita. Biex jippermetti l-iskambju ta’ informazzjoni l-mudell magħżul ta’ URI irid jiġi ddokumentat bl-użu tal-mekkaniżmu tal-mudell tal-URI, bħal fl-eżempju ta’ hawn taħt:

/eli/{jurisdiction}/{agent}/{sub-agent}/{year}/{month}/{day}/{type}/{natural identifier}/{level 1…}/{point in time}/{version}/{language}

ELI template components

 

Name

Comments

 

eli

 

Jurisdiction

Jurisdiction

Use of DCTERMS.ISO3166: 2 alpha country codes, e.g. ‘LU’

For international organisations, the registered domain name can be used: e.g. ‘EU’ or ‘WTO’

 

Agent

Administrative hierarchical structure, e.g. federal States, constitutional court, parliament, eċċ.

 

Subagent

Administrative hierarchical substructure, e.g. the responsible ministry

Reference

Year

YYYY

Various interpretations allowed depending on countries’ requirements, e.g. date of signature or date of publication, eċċ.

 

Month

MM

 

Day

DD

 

Type

Nature of the act (law, decree, draft bill, eċċ.)

Various interpretations depending on countries’ requirements

 

Subtype

Subcategory of an act depending on countries’ requirements (e.g. corrigendum)

 

Domain

Can be used if acts are classified by themes, e.g. codes

 

Natural identifier

Reference or number to distinguish an act of same nature signed or published on the same day

Subdivision

Level 1

Reference to a subdivision of an act, e.g. Article 15

 

Level 2

Reference to a smaller subdivision than level 1, e.g. Article 15.2

 

Level 3

Reference to a smaller subdivision than level 2

 

Level n

Reference to a smaller subdivision

Point in time

Point in time

YYYYMMDD

Version of the act as valid at a given date

Version

Version

To distinguish between original act or consolidated version

Language

Language

To differ different official expressions of the same act

Use of DCTERMS.ISO3166: 3 alpha

2.   Proprjetajiet li jiddeskrivu kull att leġislattiv

Waqt li URI strutturat jista’ diġà jidentifika atti bl-użu ta’ ġabra ta’ komponenti definiti, l-attribuzzjoni ta’ metadata addizzjonali stabbilita fil-qafas ta’ sintassi kondiviża tipprovdi l-bażi għall-promozzjoni tal-interkambju u żżid l-interoperabbiltà bejn is-sistemi tal-informazzjoni legali. Meta jidentifikaw il-metadata li tiddeskrivi l-karatteristiċi essenzjali ta’ riżorsa, l-Istati Membri jkunu jistgħu jerġgħu jużaw informazzjoni rilevanti pproċessata minn oħrajn għall-bżonnijiet tagħhom, mingħajr ma jkollhom jistabbilixxu sistemi ta’ informazzjoni addizzjonali.

Għalhekk, waqt li l-Istati Membri għandhom il-libertà li jużaw l-iskema tagħhom ta’ metadata, huma mħeġġa biex isegwu u jużaw l-istandards ta’ metadata tal-ELI b’tabelli tal-awtoritajiet kondiviżi iżda li jistgħu jiġu estiżi, li jippermettu l-ilħuq ta’ rekwiżiti speċifiċi. L-iskema ta’ metadata tal-ELI hija maħsuba biex tintuża flimkien ma’ skemi ta’ metadata personalizzati.

Biex l-iskambju tad-data jsir aktar effiċjenti, l-elementi tal-metadata tal-ELI jistgħu jiġu organizzati f’serje f’konformità mar-rakkomandazzjoni tad-W3C, “RDFa in XHTML: Syntax and Processing”.

(a)   Metadata

European Legislation Identifier (ELI)

Field name

Description

Field identifier

Cardinality

Data type

Comments

Legal resource (language independent)

Any type of legal resource published in an Official Journal at the work level

Unique identifier

The number or string used to uniquely identify the resource ELI URI schema

id_document

1…*

String

See URI proposal

URI schema

Reference to the URI schema used

uri_schema

1

String

URI of the URI template schema

Local identifier

Local identifier: the unique identifier used in a local reference system

id_local

0…*

String

Act’s reference in the EU’s, country’s or region’s own terminology, e.g. CELEX id, national id

Type of legislation

The type of a legal resource (e.g. directive, règlement grand ducal, law, règlement ministeriel, draft proposition, Parliamentary act, eċċ.)

type_document

0…1

Authority table resource types

For European law based on authority table:

Resource types = class names in the OP’s common data model (CDM). For national and regional laws specified on the appropriate level.

Types of legislation are specific for each jurisdiction

Territorial application

Geographical scope of applicability of the resource (e.g. EU, country/Member State, region, eċċ.)

relevant_for

0…*

Authority table

Individual administrative units, taxonomy of possible values to be defined (NUTS taxonomy, two or more levels)

Agent/authority

Organisation(s) responsible for the resource

The European institution, other bodies or Member State or regional bodies, who initiated/adopted the legal resource (e.g. European Parliament, Lussemburgu Government, Rheinland-Pfalz Parliament, eċċ.)

agent_document

0…*

Authority table corporate body

Based on authority tables:

Corporate bodies/countries, if necessary extended to cover regional agents.

Record project

Subagent/subauthority

Person or suborganisation primarily responsible for the resource (e.g. name of ministry if applicable)

Service

0…*

String

Text indicating responsible ministries, DGs, eċċ.

Subject

The subject of this legal resource

is_about

0…*

Reference to Eurovoc (concept_eurovoc)

Eurovoc, national and regional extensions might be needed for areas not currently covered

Date of document

The official adoption or signature date of the document

date_document

0…1

Date

Format: YYYY-MM-DD

Date of publication

Date in which this legal resource was officially published/ratified

date_publication

0…1

Date

Format: YYYY-MM-DD

Depending on the Member State, the date of publication or ratification (signature of the responsible organisation)

Date entering in force

Applicable date for the resource, if known and unique. Otherwise use controlled vocabulary such as ‘multiple’, ‘unspecified-future’, eċċ.

date_entry-in-force

0…*

Date or string

Format: YYYY-MM-DD or string ‘unspecified’

Date no longer in force

Applicable date starting from which the resource is not in force anymore

date_no-longer-in force

0…*

Date or string

Format: YYYY-MM-DD or string ‘unspecified’

Status

Status of the legal resource (in force, not in force, partially applicable, implicitly revoked, explicitly revoked, repealed, expired, suspended, eċċ.)

Status

0…*

String

Free text

Related to

Reference to draft bills, judgments, press release, eċċ.

related_to

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

 

Changed by

Legal resource changed (amended or replaced) by another legal resource (typically a newer version, replacement can be completely or partially)

changed_by

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

 

Basis for

Legal resource (enabling act) enables another one (secondary legislation)

basis_for

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

Enabling act/empowering act

Based on

Legal resource is based on another legal resource (e.g. a Treaty article, a provision in the constitution, framework legislation, enabling act, eċċ.)

based_on

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

 

Cites

References to other legal resources mentioned in the resource

Cites

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

 

Consolidates

Reference to the consolidated version(s) of the resource

consolidates

0…1

URI identifier to other legal resource(s)

 

Transposes

References to other legal resources that allow Member States to adopt relevant legislation

transposes

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

 

Transposed by

References to other legal resources that have been adopted to comply with a framework legislation

transposed_by

0…*

URI identifier to other legal resource(s)

 

Interpretation (expression)

Expression belongs to a work

Association of the expression with its work

belongs_to

1

URI of work

 

Language

Language version of the expression

language_expression

1

String

Based on authority table:

Languages. Record project

Title

Title of the expression

title_expression

1

String

The name given to the resource, usually by the creator or publisher

Short title

Established short title of the expression (if any)

short_title_expression

0…1

String

 

Alias

Alternative title of the expression (if any)

title_alternative

0…1

String

 

Publication reference

Reference to the Official Journal or other publication in which the legal resource is published, identified by a suitable mechanism

published_in

0…*

String

 

Description of the act

A suitable free text description of the legal resource in the expression’s language (e.g. using the abstract)

description

0…1

String

 

Format (manifestation) link or description to the physical object

Manifestation belongs to an expression

Association of the manifestation with its expression

manifests

0…1

URI of expression

If a link to a file is given, then the manifests element must be present

Link to file

Link to the concrete file (can be a local link)

link_manifestation

0…*

Any URI

 

Publisher

The entity (e.g. agency including unit/branch/section) responsible for making the resource available in its present form, such as a publishing house, a university department, or a corporate entity

publisher

0…*

String

In a given country often a constant

Bold and underlined: mandatory field.

Bold: recommended.

(b)   Ontoloġija

L-ontoloġija hija “speċifikazzjoni formali espliċita ta’ kunċettwalizzazzjoni kondiviża” u tirrappreżenta deskrizzjoni formali ta’ ġabra ta’ kunċetti u r-relazzjonijiet f’qasam partikolari. Bid-deskrizzjoni tal-proprjetajiet ta’ leġislazzjoni u r-relazzjonijiet tagħhom ma’ kunċetti differenti, jista’ jkun hemm komprensjoni reċiproka u jiġu evitati ambigwitajiet bejn it-termini. Billi hija speċifikazzjoni formali, tista’ tiġi pproċessata direttament b’magna.

L-ELI stess hu mibni fuq il-mudell stabbilit sew għal “Rekwiżiti funzjonali għal reġistri bibljografiċi”, (FRBR, http://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/), allinjat ma’ inizjattivi attwali oħra ta’ standardizzazzjoni fil-qasam. L-FRBR jiddistingwi bejn il-kunċetti ta’ “xogħol” (kreazzjoni intellettwali jew artistika distinta), “espressjoni” (ir-realizzazzjoni intellettwali jew artistika ta’ xogħol) u “manifestazzjoni” (il-materjalizzazzjoni ta’ espressjoni).

L-ELI jiddeskrivi r-riżorsi legali bl-istess kunċettwalizzazzjoni:

Image

3.   Dwar l-implimentazzjoni nazzjonali

3.1.   Il-koordinatur nazzjonali tal-ELI

1.

Kull Stat Membru li juża l-ELI għandu jaħtar koordinatur nazzjonali tal-ELI. Pajjiż wieħed ma jistax ikollu aktar minn koordinatur tal-ELI wieħed.

2.

Il-koordinatur nazzjonali tal-ELI huwa responsabbli biex:

(a)

Jirrapporta dwar il-progress tal-implimentazzjoni tal-ELI.

(b)

Jiddefinixxi l-mudell(i) applikabbli tal-URI u jikkomunikahom lill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

(c)

Jiddokumenta l-metadata disponibbli u r-relazzjonijiet tagħha mal-iskema tal-metadata tal-ELI (jekk dan japplika).

(d)

Jaqsam u jxerred l-informazzjoni dwar l-ELI.

3.

Il-koordinatur nazzjonali tal-ELI għandu jipprovdi informazzjoni biex tiġi ppubblikata fis-sit web tal-ELI, kif iddefinit fil-paragrafu 4, informazzjoni li tiddeskrivi l-mod kif inhu kompost in-numru ordinali.

3.2.   Implimentazzjoni

1.

L-implimentazzjoni tal-ELI hija responsabbiltà nazzjonali.

2.

L-ELI jista’ b’mod fakultattiv jintuża wkoll fil-manifestazzjoni fiżika tal-att leġislattiv stess, biex jiffaċilita r-referenza.

4.   Is-sit web tal-ELI

1.

Għandu jiġi stabbilit sit web tal-ELI; dan is-sit web għandu jagħmel parti mill-portal tal-EUR-Lex.

2.

Is-sit web għandu jkun fih:

(a)

informazzjoni dwar il-format u l-użu tal-ELI. Fir-rigward tal-format għandu jkun fih:

(i)

ir-regoli tal-format kif deskritti fil-paragrafu 1.

(ii)

(referenza għal) lista bl-abbrevjazzjonijiet tal-pajjiżi parteċipanti.

(iii)

tagħrif tekniku.

(b)

informazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-metadata u l-ontoloġija, kif imsemmija fil-paragrafu 2.

(c)

informazzjoni dwar il-koordinaturi nazzjonali tal-ELI: ir-rwol u r-responsabbiltajiet tagħhom, kif ukoll informazzjoni dwar il-kuntatt għal kull pajjiż.

5.   L-ELI fl-UE

1.

Il-koordinatur tal-ELI għall-UE huwa l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

2.

Fejn ikun meħtieġ fl-Anness “pajjiż” jew “Stat Membru” għandu jaqra “UE”.


Top