EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012IP0476

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2012 dwar sistema ġuriżdizzjonali għat-tilwim rigward il-privattivi (2011/2176(INI))

OJ C 434, 23.12.2015, p. 34–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 434/34


P7_TA(2012)0476

Sistema ġuriżdizzjonali għat-tilwim rigward il-privattivi

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2012 dwar sistema ġuriżdizzjonali għat-tilwim rigward il-privattivi (2011/2176(INI))

(2015/C 434/04)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2011/167/UE tal-10 ta’ Marzu 2011 li tawtorizza l-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ħolqien ta’ protezzjoni tal-privattiva unitarja (1),

wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta l-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ħolqien ta’ protezzjoni tal-privattiva unitarja (COM(2011)0215),

wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jimplimenta l-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ħolqien ta’ protezzjoni tal-privattiva unitarja fir-rigward tal-arranġamenti applikabbli għat-traduzzjoni (COM(2011)0216),

wara li kkunsidra l-Opinjoni 1/09 tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta' Marzu 2011 (2),

wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0009/2012),

A.

billi sistema effiċjenti tal-privattivi fl-Ewropa hija prerekwiżit neċessarju biex jiġi stimulat it-tkabbir permezz tal-innovazzjoni u biex jiġu megħjuna l-intrapriżi Ewropej, b'mod partikolari l-impriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), biex jiffaċċjaw il-kriżi ekonomika u l-kompetizzjoni dinjija;

B.

billi skont id-Deċizjoni tal-Kunsill Nru 2011/167/UE li tawtorizza l-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ħolqien ta’ protezzjoni tal-privattiva unitarja, il-Belġju, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Estonja, l-Irlanda, il-Greċja, Franza, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, l-Ungerija, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Awstrija, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja, l-Isvezja u r-Renju Unit ġew awtorizzati sabiex jistabbilixxu kooperazzjoni msaħħa bejniethom fil-qasam tal-ħolqien ta’ protezzjoni tal-privattiva unitarja, billi japplikaw id-dispożizzjonijiet relevanti tat-Trattati;

C.

billi fit-13 ta’ April 2011, abbażi tad-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni tal-Kunsill, il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta l-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ħolqien ta’ protezzjoni tal-privattiva unitarja, u proposta għal Regolament tal-Kunsill li jimplimenta l-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ħolqien ta’ protezzjoni tal-privattiva unitarja fir-rigward tal-arranġamenti applikabbli għat-traduzzjoni;

D.

billi fit-8 ta’ Marzu 2011 il-Qorti tal-Ġustizzja tat l-opinjoni tagħha dwar il-proposta ta’ Qorti Ewropea u Komunitarja dwar il-Privattivi li fiha rrimarkat dwar l-inkompatibilità tagħha mal-liġi tal-Unjoni;

E.

billi l-protezzjoni effettiva tal-privattivi unitarji tista’ tiġi żgurata biss jekk ikun hemm sistema għal-litigazzjoni dwar il-privattivi li tiffunzjona;

F.

billi, wara l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-Istati Membri parteċipanti fil-kooperazzjoni msaħħa impenjaw ruħhom li joħolqu Qorti Unifikata ghal-Litigazzjoni dwar il-Privattivi permezz ta’ ftehim internazzjonali;

G.

billi, f’dan il-kuntest, hemm differenza sustanzjali bejn il-ftehimiet internazzjonali ordinarji u t-trattati tat-twaqqif tal-Unjoni Ewropea, billi dawn tal-aħħar stabbilixxew ordni ġuridiku ġdid, b’istituzzjonijiet proprji, li għall-benefiċċju tiegħu l-Istati llimitaw id-drittijiet sovrani tagħhom f’oqsma dejjem usa’, li huma suġġetti għalihom mhux biss l-Istati Membri iżda wkoll iċ-ċittadini tagħhom, bil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-qrati ordinarji u t-tribunali tal-Istati Membri jaġixxu bħala l-gwardjani ta’ dak l-ordni ġuridiku;

H.

billi l-Qorti Unifikata dwar il-Privattivi trid tirrispetta u tapplika bis-sħiħ il-liġi tal-Unjoni, f’kooperazzjoni mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, kif fil-każ ta' kwalunkwe qorti nazzjonali;

I.

billi t-Tribunal Unifikat dwar il-Privattivi għandu jibbaża fuq il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja billi jitlob deċiżjonijiet preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE;

J.

billi r-rispett għall-prevalenza u għall-applikazzjoni korretta tal-liġi tal-Unjoni għandhom jiġu żgurati skont l-Artikoli 258, 259 u 260 TFUE;

K.

billi t-Tribunal Unifikat dwar il-Privattivi għandu jkun parti mis-sistemi ġudizzjarji tal-Istati Membri Kontraenti, b’kompetenza esklussiva għall-privattivi Ewropej b’effett unitarju u għall-privattivi Ewropej li jaħtru Stat Membru Kontraenti wieħed jew aktar;

L.

billi sistema ġudizzjarja effiċjenti jeħtieġ li jkollha Qorti tal-Prim'Istanza deċentralizzata;

M.

billi l-effiċjenza tas-sistema ta’ litigazzjoni tiddependi fuq il-kwalità u l-esperjenza tal-imħallfin;

N.

billi għandu jkun hemm sett wieħed ta’ regoli proċedurali applikabbli għall-proċedimenti quddiem kull diviżjoni jew istanza tal-qorti;

O.

billi l-Qorti Unifikata dwar il-Privattivi għandha tistinka biex tesprimi deċiżjonijiet ta’ kwalità għolja mingħajr dewmien proċedurali bla ħtieġa, u għandha tgħin, b’mod partikulari, lill-SMEs jiddefendu d-drittijiet tagħhom jew jiddefendu lilhom infushom minn klejms mhux sostanzjati jew privattivi li jistħoqqilhom li jkunu revokati;

1.

Jappella għat-twaqqif ta’ Sistema Unifikata għal-Litigazzjoni dwar il-privattivi, peress li suq frammentat għall-privattivi u d-differenzi fl-infurzar tal-liġi jfixklu l-innovazzjoni u l-progress fis-suq intern, jikkomplikaw l-użu tas-sistema tal-privattivi, iqumu ħafna flus u jimpedixxu l-protezzjoni effikaċi tad-drittijiet tal-privattivi, partikolarment dawk tal-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju;

2.

Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkonkludu n-negozjati u jirratifikaw il-ftehim internazzjonali (“il-Ftehim”) bejn dawn l-Istati Membri (“Stati Membri Kontraenti”) biex tinħoloq Qorti Unifikata tal-Privattivi (“il-Qorti”) mingħajr dewmien żejjed, u jħeġġeġ lil Spanja u l-Italja jikkunsidraw li jsiru parti mill-proċedura ta’ kooperazzjoni msaħħa;

3.

Jinsisti li l-Qorti tal-Ġustizzja, bħala gwardjana tal-liġi tal-Unjoni, trid tiżgura l-uniformità tal-ordni ġuridiku tal-Unjoni u l-prevalenza tal-liġi Ewropea f’dan il-kuntest;

4.

Iqis li l-Istati Membri li għadhom ma ddeċidewx jekk jipparteċipawx fil-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ħolqien ta’ protezzjoni tal-privattiva unitarja jistgħu jipparteċipaw fis-Sistema Unifikata għal-Litigazzjoni dwar il-Privattivi fir-rigward tal-privattivi Ewropej validi fit-territorji tagħhom;

5.

Jenfasizza li l-prijorità tal-Qorti Unifikata tal-Privattivi għandha tkun li ssaħħaħ iċ-ċertezza legali u li ttejjeb l-infurzar tal-privattivi filwaqt li tikseb bilanċ ġust bejn l-interessi tad-detenturi tad-drittijiet u l-partijiet ikkonċernati;

6.

Jenfasizza l-ħtieġa għal sistema ta’ litigazzjoni kost-effiċjenti li tkun iffinanzata b’tali mod li jiġi żgurat l-aċċess għall-ġustizzja għad-detenturi kollha tal-privattivi, partikolarment għall-SMEs, l-individwi u l-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ;

Approċċ ġenerali

7.

Jagħraf li l-istabbiliment ta’ sistema ta’ litigazzjoni dwar il-privattivi koerenti fl-Istati Membri li jieħdu sehem fil-kooperazzjoni msaħħa għandu jsir permezz tal-Ftehim;

8.

Għaldaqstant jisħaq li:

(i)

l-Istati Membri Kontraenti jistgħu jkunu biss Stati Membri tal-Unjoni Ewropea;

(ii)

il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ meta tal-anqas tlettax-il Stati Membru Kontraenti, inklużi t-tliet Stati Membri fejn l-ogħla għadd ta’ privattivi Ewropej kienu fis-seħħ fis-sena ta’ qabel is-sena li fiha l-Konferenza Diplomatika għall-iffirmar tal-Ftehim isseħħ, ikunu rratifikaw il-Ftehim;

(iii)

il-Qorti għandha tkun Qorti komuni għall-Istati Membri Kontraenti u suġġetta għall-istess obbligi bħal kwalunkwe qorti nazzjonali fir-rigward tal-konformità mal-liġi tal-Unjoni; għaldaqstant, pereżempju, il-Qorti għandha tikkoopera mal-Qorti tal-Ġustizzja billi tapplika l-Artikolu 267 TFUE;

(iv)

il-Qorti għandha taġixxi skont il-ġabra tal-każijiet tal-Unjoni u tirrispetta l-prevalenza tagħha; f'każ li l-Qorti tal-Appell tikser il-liġi tal-Unjoni, l-Istati Membri Kontraenti għandhom ikunu responsabbli konġuntament għad-danni mġarrba mill-partijiet għall-proċedura rispettiva; il-proċeduri ta' ksur skont l-Artikoli 258, 259 u 260 TFUE kontra l-Istati Membri Kontraenti kollha għandhom japplikaw;

9.

Jilqa' l-istabbiliment ta' ċentru ta' medjazzjoni u arbitraġġ fi ħdan il-qafas tal-ftehim;

L-Istruttura tas-Sistema għal-Litigazzjoni dwar il-Privattivi

10.

Iqis li jeħtieġ li sistema ġudizzjarja effiċjenti għal-litigazzjoni tkun deċentralizzata u huwa tal-opinjoni li:

(i)

is-sistema għal-litigazzjoni tal-Qorti għandha tikkonsisti fl-ewwel istanza ('Qorti ta' Prim'Istanza') u istanza għall-appell ('Qorti tal-Appell'); sabiex jiġu evitati l-ineffiċjenzi u proċedimenti twal, m'għandhomx jiżdiedu istanzi ulterjuri;

(ii)

qorti ta' prim'istanza deċentralizzata għandha tikkonsisti, apparti minn diviżjoni ċentrali, minn diviżjonijiet lokali u reġjonali wkoll;

(iii)

diviżjonijiet lokali addizzjonali tal-ewwel istanza għandhom jitwaqqfu fi Stat Membru Kontraenti, fuq talba tiegħu, meta f'dak l-Istat Membru Kontraenti jkunu nbdew aktar minn 100 kawża għal kull sena kalendarja matul it-tliet snin suċċessivi ta' qabel jew ta' wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim; jipproponi wkoll li l-għadd ta' diviżjonijiet fi Stat Membru Kontraenti wieħed m'għandux ikun ta' aktar minn erbgħa;

(iv)

għandha titwaqqaf diviżjoni reġjonali għal żewġ Stati Membri Kontraenti jew aktar, fuq talba tagħhom;

Il-Kompożizzjoni tal-Qorti u l-kwalifiki tal-Imħallfin

11.

Jenfasizza li l-effiċjenza tas-sistema għal-litigazzjoni tiddependi l-aktar fuq il-kwalità u l-esperjenza tal-imħallfin;

12.

F'dan ir-rigward:

(i)

jirrikonoxxi li l-kompożizzjoni tal-Qorti tal-Appell u tal-Qorti ta' Prim'Istanza għandha tkun multinazzjonali; jenfasizza li l-kompożizzjoni tagħhom għandha tqis l-istrutturi eżistenti tal-qrati, filwaqt li wieħed ikun jaf, madankollu, li l-objettiv suprem huwa li tiġi stabbilita qorti ġdida verament uniformi; jipproponi, għaldaqstant, li l-kompożizzjoni tad-diviżjonijiet lokali għandha ssir, malajr kemm jista' jkun, multinazzjonali, li jistgħu jiġu ammessi derogi motivati għal dan il-għan fundamentali wara li l-kumitat amministrattiv jaċċetta perjodu massimu tranżitorju ta' ħames snin, filwaqt li jrid jiġi żgurat li l-istandard tal-kwalità u tal-effiċjenza tal-istrutturi eżistenti ma jonqsux; iqis li perjodu ta' ħames snin għandu jintuża għal taħriġ u għat-tħejjija intensivi tal-imħallfin;

(ii)

jemmen li l-Qorti għandha tkun magħmula minn imħallfin li jkunu kwalifikati mil-lat legali u imħallfin kwalifikati mil-lat tekniku; l-imħallfin għandhom jiżguraw l-ogħla standards ta' kompetenza u kapaċità ppruvata fil-qasam tal-litigazzjoni dwar il-privattivi u tal-liġi tal-antitrust. din il-kwalifika għandha tkun murija fost l-oħrajn b'esperjenza ta' xogħol u taħriġ professjonali rilevanti; l-imħallfin ikkwalifikati mil-lat legali għandu jkollhom il-kwalifiki meħtieġa għall-karigi ġudizzjarji fi Stat Membru Kontraenti; l-imħallfin ikkwalifikati mil-lat tekniku għandu jkollhom lawrja universitarja u tagħrif speċjalizzat f'qasam tat-teknoloġija kif ukoll għarfien tal-liġi ċivili u tal-liġi proċedurali ċivili;

(iii)

jipproponi li d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim dwar il-kompożizzjoni tal-Qorti, ladarba jkunu fis-seħħ, m'għandhomx ikunu emendati sakemm l-objettivi tas-sistema ta' litigazzjoni, jiġifieri l-ogħla kwalità u effiċjenza, ma jkunux sodisfati minħabba dawn id-dispożizzjonijiet; jipproponi li d-deċiżjonijiet li jirrigwardaw l-għamla tal-Qorti għandhom jittieħdu b'unanimità mill-entità kompetenti;

(iv)

hu tal-opinjoni li l-Ftehim għandu jkun fih salvagwardji li jiżguraw li l-imħallfin ikunu eliġibbli biss jekk ma jkunx hemm dubju dwar in-newtralità tagħhom, partikolarment jekk ikunu ħadmu bħala Membri tal-bordijiet tal-appell ta’ uffiċċju nazzjonali tal-privattivi jew l-EPO;

Proċedura

13.

Iqis, fir-rigward tal-kwistjonijiet proċedurali, li:

(i)

irid ikun hemm sett ta' regoli proċedurali li jkunu applikabbli għall-proċedimenti quddiem id-diviżjonijiet u l-istanzi kollha tal-Qorti;

(ii)

il-proċedimenti quddiem il-Qorti, li jikkonsistu fi proċedura bil-miktub, interim u orali, għandhom idaħħlu l-elementi ta' flessibilità meqjusa xierqa, billi jitqiesu l-objettivi tal-ħeffa u tal-effiċjenza tal-proċedimenti;

(iii)

il-lingwa użata fil-proċedimenti quddiem kull diviżjoni lokali jew reġjonali għandha tkun il-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru Kontraenti li jkun qed jospita d-diviżjoni jew il-lingwa uffiċjali maħtura mill-Istati Membri Kontraenti li jkunu jaqsmu diviżjoni reġjonali; il-partijiet għandhom ikunu ħielsa li jagħżlu lingwa li fiha tkun ingħatat il-privattiva bħala l-lingwa tal-proċedimenti, soġġetta għall-approvazzjoni mid-diviżjoni kompetenti; Il-lingwa tal-proċedimenti quddiem id-diviżjoni ċentrali għandha tkun il-lingwa li biha ngħatat il-privattiva kkonċernata; il-lingwa tal-proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Appell għandha tkun il-lingwa tal-proċedimenti quddiem il-Qorti ta' Prim'Istanza;

(iv)

il-Qorti għandu jkollha s-setgħa li toħroġ inġunzjonijiet preliminari biex ma tħallix li jitwettaq ksur imminenti u timpedixxi li jitkompla l-ksur allegat; din is-setgħa m'għandhiex, madankollu, twassal għall-għażla inġusta tal-ġuriżdizzjoni l-aktar favorevoli (forum shopping); kif ukoll

(v)

il-partijiet għandhom ikunu rappreżentati biss minn avukati awtorizzati li jipprattikaw quddiem qorti ta' wieħed mill-Istati Membri Kontraenti; ir-rappreżentanti tal-partijiet jistgħu jkunu megħjuna minn avukati dwar il-privattivi li għandhom jitħallew jitkellmu f'seduti ta' smigħ quddiem il-Qorti;

Il-Ġuriżdizzjoni u l-effett tad-deċiżjonijiet tal-Qorti

14.

Jissottolinja li:

(i)

il-Qorti għandu jkollha l-ġuriżdizzjoni esklussiva fir-rigard tal-privattivi Ewropej b'effett unitarju u fuq il-privattivi Ewropej li jaħtru Stat Membru Kontraenti jew aktar; jinħtieġ, għal dan il-għan, li r-Regolament (KE) Nru 44/2001 jiġi emendat (3),

(ii)

ir-rikorrent għandu jippreżenta l-każ quddiem id-diviżjoni lokali fit-territorju ta' Stat Membru Kontraenti fejn ikun sar il-ksur jew fejn jista' jsir, jew fejn il-konvenut ikun domiċiljat jew ikollu stabbiliment, jew quddiem id-diviżjoni reġjonali li fiha jipparteċipa dan l-Istat Membru Kontraenti; jekk l-Istat Membru Kontraenti kkonċernat ma jospitax diviżjoni lokali u ma jipparteċipax f'diviżjoni reġjonali, l-attur għandu jressaq il-każ quddiem id-diviżjoni ċentrali; il-partijiet għandhom ikunu ħielsa li jaqblu quddiem liema diviżjoni tal-Qorti ta' Prim'Istanza (lokali, reġjonali jew ċentrali) għandu jitressaq każ;

(iii)

fil-każ ta' kontrotalba għal revoka, id-diviżjoni lokali jew reġjonali għandu jkollha d-diskrezjoni li tipproċedi bil-proċedura ta' ksur irrispettivament jekk id-diviżjoni tipproċedix hija wkoll bil-kontrotalba jew jekk tirreferix il-kontrotalba lid-diviżjoni ċentrali;

(iv)

ir-regoli dwar il-ġuriżdizzjoni tal-Qorti, ladarba jkunu fis-seħħ, m'għandhomx ikunu emendati sakemm l-objettivi tas-sistema ta' litigazzjoni, jiġifieri l-ogħla kwalità u effiċjenza, ma jkunux sodisfati minħabba dawn id-dispożizzjonijiet; jipproponi li d-deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-ġuriżdizzjoni tal-Qorti għandhom jittieħdu b'unanimità mill-entità kompetenti;

(v)

id-deċiżjonijiet tad-diviżjonijiet kollha tal-Qorti ta' Prim'Istanza kif ukoll id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Appell għandhom ikunu esegwibbli fi kwalunkwe Stat Membru Kontraenti mingħajr il-ħtieġa ta' dikjarazzjoni ta' esegwibilità;

(vi)

ir-rabta bejn il-Ftehim u r-Regolament (KE) Nru 44/2001 għandha tkun iċċarata fil-Ftehim;

Liġi Sostantiva

15.

Huwa tal-opinjoni li l-Qorti għandha tibbaża d-deċiżjonijiet tagħha fuq il-Liġi tal-Unjoni, fuq il-Ftehim, fuq il-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Privattivi (KEP) u fuq il-liġi nazzjonali adottata skont il-KEP, fuq id-dispożizzjonijiet ta' ftehimiet internazzjonali applikabbli għall-privattivi u li jorbtu lill-Istati Membri Kontraenti kollha, kif ukoll fuq il-liġi nazzjonali tal-Istati Membri Kontraenti fid-dawl tal-liġi tal-Unjoni applikabbli;

16.

Jenfasizza li Privattiva Ewropea b'effett unitarju għandha tikkonferixxi fuq il-proprjetarju tagħha d-dritt li jipprevjeni l-użu dirett jew indirett tal-invenzjoni minn kwalunkwe parti terza li ma jkollhiex il-kunsens tal-proprjetarju fit-territorji tal-Istati Membri Kontraenti, li l-proprjetarju għandu jkun intitolat għal kumpens għad-danni f'każ ta' użu illegali tal-invenzjoni, u li l-proprjetarju għandu jkun intitolat li jirċievi l-profitt mitluf minħabba l-ksur u telf ieħor, ħlas adegwat għad-drittijiet tal-liċenzja jew il-profitt li jirriżulta mill-użu illegali tal-invenzjoni;

o

o o

17.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.


(1)  ĠU L 76, 22.3.2011, p. 53.

(2)  ĠU C 211, 16.7.2011, p. 2.

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta' Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali (ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1).


Top