EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR0099

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Il-pakkett dwar l-akkwist pubbliku”

OJ C 391, 18.12.2012, p. 49–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 391/49


Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Il-pakkett dwar l-akkwist pubbliku”

2012/C 391/09

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

huwa tal-fehma li l-qafas regolatorju fil-qasam tal-akkwist għandu jpoġġi enfasi akbar fuq l-aktar offerti ekonomikament vantaġġużi fl-akkwist. Peress li l-għan prinċipali ta’ awtorità kontraenti li tidħol fi proċedura ta’ akkwist huwa li tixtri prodotti, servizzi jew xogħlijiet, il-qafas regolatorju għandu jiżgura li l-akkwist jiġi konkluż b’mod sodisfaċenti kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għall-bejjiegħa u x-xerrejja. Iżjed minn kull ħaġa oħra, regoli sempliċi u li jinftiehmu faċilment bla dubju jaġevolaw anke l-kummerċ transkonfinali;

jiddispjaċih li wħud mill-proposti l-ġodda huma diffiċli biex jinftiehmu u huma estremament dettaljati. Barra minn hekk, żdiedu bosta dispożizzjonijiet ġodda. Żdiedu wkoll ċerti dispożizzjonijiet bil-għan li jaġevolaw il-proċeduri tal-akkwist, iżda innovazzjonijiet oħra jinvolvu piżijiet amministrattivi għall-awtoritajiet kontraenti, minkejja li, sabiex l-akkwist pubbliku jsir b’mod tajjeb, hemm bżonn ta’ stabbiltà legali;

jemmen li waħda mill-provi li huwa possibbli li jiġu stabbiliti regoli iżjed sempliċi, iżda wkoll iżjed effettivi, fil-qasam tal-akkwisti, toħroġ fid-dieher permezz tal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA – Government Procurement Agreement) tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), li fil-fatt huwa iżjed sempliċi mir-regolamentazzjoni Ewropea korrispondenti. Il-Kummissjoni hija mitluba żżid b’mod sostanzjali l-limiti permessibbli fil-qasam tal-akkwisti. Fid-dawl tan-numru estremament baxx tal-akkwisti pubbliċi transkonfinali u tal-piżijiet amministrattivi li jipprevedi l-qafas regolatorju għall-awtoritajiet u l-fornituri, huwa inutli li l-limiti jiġu stabbiliti f’livell daqstant baxx;

jemmen li l-proposta tmur kontra d-dritt ta’ kull Stat Membru li jorganizza l-amministrazzjoni proprja tiegħu u tikser il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Huwa importanti li jiġu rispettati l-prinċipji tal-proporzjonalità u tas-sussidjarjetà. L-intervent propost min-naħa tal-EU għandu jkun kemm indispensabbli biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti kif ukoll iżjed effettiv minn intervent simili fil-livell nazzjonali.

Relatur

Is-Sinjura SEGERSTEN LARSSON (SE/PPE), Membru tal-Assemblea tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Värmland

Dokumenti ta’ referenza

Il-Pakkett dwar l-Akkwist Pubbliku jiġbor fih dawn id-dokumenti:

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali

COM(2011) 895 final

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist pubbliku

COM(2011) 896 final

I.   SFOND

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

1.

josserva li l-Green Paper tal-Kummissjoni Ewropea dwar “L-immodernizzar tal-politika tal-UE dwar l-akkwist pubbliku – Lejn Suq Ewropew tal-Akkwist iżjed effiċjenti” (COM(2011) 15 final) indirizzat bosta kwistjonijiet dwar l-akkwist pubbliku;

2.

ippubblika opinjoni dwar il-Green Paper f’Mejju 2011 u enfasizza, fost affarijiet oħra, l-importanza li l-SMEs ikunu jistgħu jipparteċipaw fi proċeduri marbutin mal-akkwisti pubbliku, il-fatt li r-regoli fis-seħħ huma dettaljati wisq u li jeħtieġ li jitqiesu l-kwistjonijiet ambjentali, li jiġu previsti rekwiżiti soċjali u li l-akkwist pubbliku jintuża għall-promozzjoni tal-innovazzjoni. Barra minn hekk, il-Kumitat wera li kien favur iż-żamma tad-distinzjoni bejn is-servizzi “A” u “B”, l-introduzzjoni ta’ passaport Ewropew għall-akkwisti pubbliċi, l-estensjoni tal-applikazzjoni tal-proċedura nnegozjata u t-titjib tad-dispożizzjonijiet tal-ftehimiet qafas;

II.   PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI EWROPEA LI TEMENDA D-DIRETTIVA DWAR L-AKKWIST PUBBLIKU U D-DIRETTIVA DWAR L-AKKWIST MINN ENTITAJIET LI JOPERAW FIS-SETTURI TAS-SERVIZZI TAL-ILMA, L-ENERĠIJA, IT-TRASPORT U DAWK POSTALI

3.

josserva li l-Proposta ġdida għal Direttiva dwar l-akkwist pubbliku tinvolvi sensiela ta’ dispożizzjonijiet ġodda u dettaljati rigward id-direttivi attwali. Xi wħud mill-proposti għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-attivitajiet tal-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju. Ċerti forom ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi huma esklużi. Saret enfasi ikbar fuq l-ambjent, l-aspetti soċjali, l-innovazzjonijiet u l-akkwist elettroniku. Novità oħra hija l-proposta li titneħħa d-distinzjoni bejn is-servizzi “A” u “B” u l-introduzzjoni ta’ sistema ġdida għall-akkwist tas-servizzi soċjali. Ġew proposti wkoll regoli fil-qasam tas-sorveljanza u l-konsulenza tal-akkwist pubbliku;

4.

ġibed l-attenzjoni għall-ħtieġa ta’ qafas regolatorju ferm iżjed sempliċi meta kienet qed titfassal id-Direttiva attwali dwar l-akkwist pubbliku. Is-sistema attwali toħloq għadd kbir ta’ problemi u proċeduri legali minħabba l-kumplessità u n-nuqqas ta’ ċarezza tal-qafas regolatorju. Dan jista’ jiġi interpretat ukoll bħala nuqqas ta’ fiduċja fil-konfront tal-awtoritajiet kontraenti; barra minn hekk, jiddispjaċih li l-enfasi qiegħda fuq il-proċedura tal-akkwist pubbliku u mhux fuq ir-riżultat mil-lat tal-interess ġenerali;

5.

huwa tal-fehma li l-qafas regolatorju fil-qasam tal-akkwist għandu jpoġġi enfasi akbar fuq l-aktar offerti ekonomikament vantaġġużi fl-akkwist. Peress li l-għan prinċipali ta’ awtorità kontraenti li tidħol fi proċedura ta’ akkwist huwa li tixtri prodotti, servizzi jew xogħlijiet, il-qafas regolatorju għandu jiżgura li l-akkwist jiġi konkluż b’mod sodisfaċenti kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għall-bejjiegħa u x-xerrejja. Iżjed minn kull ħaġa oħra, regoli sempliċi u li jinftiehmu faċilment bla dubju jaġevolaw anke l-kummerċ transkonfinali;

6.

jiddispjaċih li wħud mill-proposti l-ġodda huma diffiċli biex jinftiehmu u huma estremament dettaljati. Barra minn hekk, żdiedu bosta dispożizzjonijiet ġodda. Żdiedu wkoll ċerti dispożizzjonijiet bil-għan li jaġevolaw il-proċeduri tal-akkwist, iżda innovazzjonijiet oħra jinvolvu piżijiet amministrattivi għall-awtoritajiet kontraenti, minkejja li, sabiex l-akkwist pubbliku jsir b’mod tajjeb, hemm bżonn ta’ stabbiltà legali;

7.

josserva li, skont l-Artikolu 5(5) tat-Trattat tal-UE, il-kontenut u l-forma tal-azzjoni tal-Unjoni m’għandhomx jeċċedu dak li jkun meħtieġ sabiex jitwettqu l-objettivi tat-Trattati. Il-livell ta’ dettall propost imur kontra l-għan li jiġu ssemplifikati r-regoli tal-akkwist, u ser jinvolvi piż amministrattiv inaċċettabbli għall-awtoritajiet kontraenti, b’mod partikolari għall-awtoritajiet iż-żgħar fil-livell lokali u reġjonali;

8.

huwa tal-fehma li l-qafas regolatorju seta’ kien iżjed maniġġabbli kieku ġie stabbilit numru iżgħar ta’ regoli iżjed sempliċi, ikkomplementati, jekk ikun hemm bżonn, minn linji gwida bbażati fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE. Dawn jistgħu jiġu aġġornati kontinwament mingħajr il-bżonn ta’ emendi oħra għad-Direttivi;

9.

jemmen li waħda mill-provi li huwa possibbli li jiġu stabbiliti regoli iżjed sempliċi, iżda wkoll iżjed effettivi, fil-qasam tal-akkwisti, toħroġ fid-dieher permezz tal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA – Government Procurement Agreement) tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), li fil-fatt huwa iżjed sempliċi mir-regolamentazzjoni Ewropea korrispondenti. Il-Kummissjoni hija mitluba żżid b’mod sostanzjali l-limiti permessibbli fil-qasam tal-akkwisti. Fid-dawl tan-numru estremament baxx tal-akkwisti pubbliċi transkonfinali u tal-piżijiet amministrattivi li jipprevedi l-qafas regolatorju għall-awtoritajiet u l-fornituri, huwa inutli li l-limiti jiġu stabbiliti f’livell daqstant baxx. Il-GPA tad-WTO li ġie konkluż reċentement jieħu post il-Konvenzjoni tal-1994. Il-Kumitat tar-Reġjuni jħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex minn issa terġa’ tibda tinnegozja mill-ġdid il-ftehim li ġie konkluż f’Diċembru 2011 sabiex jiżdied il-limitu permissibbli b’mod sinifikanti;

10.

jemmen li huwa estremament importanti li jkun hemm regoli li jagħmluha possibbli li l-SMEs jipparteċipaw fl-akkwisti pubbliċi, billi jenfasizza l-possibbiltajiet għas-sottokuntrattar. Anke f’dan il-każ, qafas regolatorju sempliċi jkun iżjed vantaġġuż, fid-dawl tal-fatt li l-SMEs ma għandhomx aċċess għal konsulenza legali fil-qasam tal-akkwist jew ta’ kwalunkwe tip ieħor. L-intrapriżi huma esperti dwar il-prodotti u s-servizzi li jipprovdu, mhux dwar ir-regoli tal-akkwist. Qed tiġi proposta sensiela ta’ regoli li jiffaċilitaw l-attivitajiet tal-intrapriżi, pereżempju rigward il-bżonn li jinħarġu ċertifikati u l-introduzzjoni ta’ passaport Ewropew għall-akkwisti pubbliċi, li lkoll huma pożittivi. Iżda, fil-fehma tal-Kumitat, ma għandux ikun obbligatorju li l-kuntratti jinqasmu f’lottijiet jew li jingħataw raġunijiet għala dan ma jsirx;

11.

jemmen li l-kuntratti mogħtija lill-entitajiet ikkontrollati jew il-kooperazzjoni għall-eżekuzzjoni konġunta tax-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku min-naħa tal-awtoritajiet kontraenti parteċipanti għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni tar-regoli jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva jiġu sodisfatti. Madankollu, ir-regoli proposti dwar eżenzjonijiet f’każ ta’ kooperazzjoni fi ħdan grupp u f’każ ta’ kooperazzjoni bejn awtoritajiet kontraenti huma fformulati b’mod ristrett wisq u ma jkunx possibbli li jitwettqu fil-prattika. Dan jippermetti li d-Direttiva tinterferixxi fl-arranġamenti amministrattivi interni tal-Istati Membri;

12.

ippropona, fl-Opinjoni tiegħu dwar il-Green Paper, li tiġi applikata l-proċedura nnegozjata taħt l-istess kundizzjonijiet stabbiliti għas-settur tas-servizzi pubbliċi, u għadu tal-istess fehma. Ma hemmx raġuni għalfejn naħsbu li l-awtoritajiet fis-settur tradizzjonali huma inqas adatti biex jinnegozjaw mill-awtoritajiet fis-settur tas-servizzi pubbliċi. L-awtoritajiet kontraenti jittrattaw l-akkwisti mhux biss fil-qasam tal-prodotti standard, iżda wkoll għal bosta prodotti kumplessi, pereżempju s-sistemi tal-IT u t-teknoloġija medika Il-proċedura nnegozjata hija adatta għal dawn il-proċeduri tal-akkwist, bħalma hija wkoll għal diversi tipi ta’ servizzi kumplessi;

13.

josserva li l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju għandhom jibbenefikaw minn applikazzjoni iżjed mifruxa tal-proċedura nnegozjata, minħabba l-fatt li l-proċess ikun iżjed flessibbli. Problema oħra li jiltaqgħu magħha ta’ spiss dawn l-intrapriżi hija d-diffikultà li jiffaċċjaw biex jikkompletaw jew jimmodifikaw l-offerta; għalhekk ikun tajjeb li r-regoli f’dan il-qasam ikunu ftit inqas riġidi;

14.

jemmen li l-proċedura tal-akkwist fil-qasam tal-ICT hija partikolarment problematika, peress li l-kuntratti supplementari, bħal-liċenzji supplementari jew il-formoli ġodda, mhux dejjem jistgħu jkunu soġġetti għal proċedura tal-akkwist mingħajr ma jkun hemm inkonvenjenzi kbar, kemm mil-lat tekniku kif ukoll mil-lat ta’ spejjeż;

15.

jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li għall-awtoritajiet kontraenti fil-livell lokali u reġjonali, qed tiġi proposta sistema iżjed sempliċi li tipprevedi avviż ta’ informazzjoni minn qabel bħala mezz biex jinbeda l-kuntratt, b’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-WTO. Jekk l-awtoritajiet jużaw din il-possibbiltà, m’għandhomx jippubblikaw sejħa għall-offerti separata qabel it-tnedija tal-proċedura tal-akkwist. Fil-fehma tal-Kumitat, din hija proposta tajba li tista’ tkun ta’ ġid kemm għall-awtoritajiet innifishom kif ukoll għall-intrapriżi;

16.

fl-Opinjoni tiegħu dwar il-Green Paper, jgħid li biex ir-regoli jkunu iżjed flessibbli, id-dispożizzjonijiet tal-ftehim qafas għandhom jiġu rregolati b’konformità ma’ dawk tad-Direttiva dwar l-“utilitajiet”. Sfortunatament, il-Kummissjoni minflok għażlet li tipproponi li tiġi emendata l-formulazzjoni ta’ din id-Direttiva, b’mod li tiġi rregolata bl-istess livell ta’ dettall previst għas-settur klassiku. Barra minn hekk, għandu jkun ċar li, fir-rigward ta’ prodotti jew servizzi li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-individwi (pereżempju materjal għall-persuni b’diżabbiltà), il-ftehim jista’ jitfassal b’mod li ċ-ċittadin interessat ikun jista’ jagħżel il-fornitur minn fost dawk imniżżla fil-ftehim qafas;

17.

huwa favur l-akkwist elettroniku u jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni f’dan il-qasam. L-akkwisti elettroniċi jipprovdu benefiċċji kemm għax-xerrejja kif ukoll għall-bejjiegħa. Huwa tal-fehma li l-perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ sentejn propost mill-Kummissjoni qabel ma jsir obbligatorju li jitressqu u jintlaqgħu offerti elettroniċi huwa qasir wisq, b’mod partikolari għall-intrapriżi ż-żgħar. Huma l-awtoritajiet kontraenti li għandhom jieħdu deċiżjoni peress li l-livell ta’ maturità f’dan il-qasam ivarja b’mod sostanzjali kemm minn settur għal ieħor kif ukoll minn Stat Membru għal ieħor; huma dawn l-awtoritajiet li għandhom l-aħjar perspettiva globali tas-sitwazzjoni. Jidher illoġiku li jkun hemm regoli speċjali u skadenza iqsar għall-introduzzjoni tal-akkwist elettroniku fil-każ taċ-ċentri tal-bejgħ, speċjalment dawk fil-livell lokali u reġjonali;

18.

jenfasizza wkoll li huwa assolutament neċessarju li l-Kummissjoni tirrevedi l-kodiċi CPV (Vokabolarju Komuni tal-Akkwist) peress li huwa diffiċli li dak li jkun ifittex l-informazzjoni meħtieġa fiha, hija ambigwa u, f’ċerti partijiet, illoġika. Kodiċi CPV li taħdem kif imiss tiffavorixxi l-akkwisti elettroniċi;

19.

jisħaq li d-distinzjoni attwali bejn is-servizzi A u B għandha tinżamm b’mod assolut, u li l-Artikoli 74-76 proposti dwar is-servizzi soċjali u oħrajn għandhom jitħassru. Dawn is-servizzi ftit li xejn għandhom interess transkonfinali. Il-mudell propost għas-servizzi soċjali ma jikkumpensax għall-iżvantaġġi marbuta mat-tneħħija tas-sistema separata għas-servizzi B. L-eżenzjoni m’għandhiex tapplika biss għas-servizzi soċjali u dawk tas-saħħa – pereżempju, is-servizzi legali wkoll jinvolvu element sostanzjali ta’ fiduċja personali u ftit li xejn huma adatti għat-tipi standard għat-tressiq tal-offerta. Anke s-servizzi tal-forniment tal-ikel u x-xorb u s-servizzi tat-taħriġ vokazzjonali huma sikwit marbutin mill-qrib mas-servizzi soċjali, kif inhuma wkoll is-servizzi tat-tindif u servizzi simili pprovduti għall-persuni mdaħħlin fl-età u dawk b’diżabbiltà;

20.

huwa tal-fehma li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jagħtu kontribut sostanzjali biex jintlaħqu l-għanijiet previsti fl-Istrateġija Ewropa 2020, billi jużaw il-poter tal-akkwist tagħhom, speċjalment fir-rigward tal-inizjattivi ewlenin li jikkonċernaw l-“Unjoni tal-Innovazzjoni” u “Ewropa b’użu effiċjenti ta’ riżorsi”;

21.

jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-Proposta għal Direttiva tagħti piż ikbar lill-possibbiltà li jitqiesu r-rekwiżiti ambjentali u soċjali, anke jekk probabbilment mhux ser ikun faċli li r-regoli jiġu applikati (ara pereżempju l-Artikolu 67 dwar l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja). Huwa importanti li jkunu l-awtoritajiet kontraenti li jiddeċiedu sa liema punt, u liema rekwiżiti, għandhom jiġu rispettati, minħabba n-natura differenti ħafna tal-prodotti u s-servizzi u l-ħtieġa li jkun permissibbli li l-għanijiet ta’ politika jiġu definiti mill-għażliet politiċi fil-livell lokali u reġjonali. Pereżempju, hemm differenza kbira bejn l-akkwist tas-siment u dak tat-tagħmir ta’ MRI. Però l-KtR jinnota li fi kwalunkwe każ irid ikun hemm rabta reali mas-suġġett tal-kuntratt, sabiex jiġu evitati d-deċiżjonijiet mhux trasparenti u arbitrarji dwar l-għoti tal-kuntratt u sabiex tiġi garantita kompetizzjoni ġusta bejn l-intrapriżi;

22.

huwa tal-fehma li, fil-qafas ta’ proċedura ta’ akkwist, għandu jkun possibbli li d-deċiżjonijiet isiru kemm abbażi tal-aktar prezz baxx kif ukoll jew abbażi tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża, skont l-għażla tal-awtorità kontraenti. Għal għadd kbir ta’ prodotti standard bħall-petrol, il-prezz huwa l-uniku kriterju rilevanti; l-istess jgħodd għal bosta prodotti kumplessi bħal ċerti mediċini li diġà ġiet ittestjata l-kwalià tagħhom bħala parti mill-awtorizzazzjoni uffiċjali għall-kummerċjalizzazzjoni. Li l-akkwist jissejjes fuq l-aktar prezz baxx ċertament m’għandux ifisser li ma jiġi impost l-ebda rekwiżit ta’ kwalità. F’dawn it-tipi ta’ proċeduri ta’ akkwist, ir-rekwiżiti ta’ kwalità huma obbligatorji, u mbagħad tiġi aċċettata l-offerta li tissodisfa dawn ir-rekwiżiti għall-aktar prezz baxx. Il-proċeduri bl-aktar prezz baxx jibbenefikaw ukoll minnhom negozji żgħar għax ta’ spiss ikollhom spejjeż amministrattivi baxxi u jistgħu joffru prezzijiet kompetittivi. Min-naħa l-oħra, il-kompetizzjoni relatata mal-karatteristiċi soċjali u ambjentali tista’ twarrab ħafna intrapriżi żgħar mis-suq. L-użu tal-frażi “l-aktar spiża baxxa” minflok “l-aktar prezz baxx” fil-proposta jqajjem konfużjoni. It-terminu “l-aktar spiża baxxa” huwa iżjed relatat mal-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża, u jindika li se jiġu kkunsidrati fatturi oħra minbarra l-prezz. F’ġieħ iċ-ċarezza, għandha tinżamm il-formulazzjoni tad-direttiva attwali;

23.

josserva li l-Kummissjoni tipproponi wkoll sensiela ta’ dispożizzjonijiet ġodda dwar ir-relazzjonijiet mas-sottokuntratturi u dwar it-tibdil tal-kuntratti matul il-perjodu tal-validità tagħhom. Fil-fehma tal-Kumitat, dawn l-aspetti għandhom jibqgħu ma jiġux regolati mid-Direttiva, għaliex huma l-iżjed kwistjonijiet koperti mil-liġi kuntrattwali tal-Istati Membri individwali. Madankollu, jista’ jkun siewi li jiġu indirizzati f’dokumenti interpretattivi;

24.

josserva li l-Kummissjoni tipproponi sensiela ta’ dispo¿izzjonijiet ta’ ambitu wiesa’ ħafna dwar korpi nazzjonali ta’ superviżjoni u l-appoġġ fil-qasam tal-akkwist. F’dan il-każ, nistgħu ngħidu li l-Green Paper ma tiddiskutix dawn l-aspetti. Fi kliem l-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 2 tat-Trattat ta’ Lisbona dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, “[q]abel ma tipproponi att leġislattiv, il-Kummissjoni għandha tagħmel konsultazzjonijiet wiesgħa. Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom, fejn ikun xieraq, iqisu d-dimensjoni reġjonali u lokali tal-azzjoni maħsuba. F’każijiet ta’ urġenza eċċezzjonali, il-Kummissjoni m’għandhiex tagħmel dawn il-konsultazzjonijiet.” Il-ħolqien ta’ awtoritajiet nazzjonali ta’ superviżjoni huwa indubbjament ta’ importanza kbira għal-livell lokali u reġjonali, b’mod partikolari fl-Istati Membri fejn l-awtoritajiet sottonazzjonali għandhom setgħat regolatorji;

25.

jemmen li l-proposta tmur kontra d-dritt ta’ kull Stat Membru li jorganizza l-amministrazzjoni proprja tiegħu u tikser il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Huwa importanti li jiġu rispettati l-prinċipji tal-proporzjonalità u tas-sussidjarjetà. L-intervent propost min-naħa tal-EU għandu jkun kemm indispensabbli biex jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti kif ukoll iżjed effettiv minn intervent simili fil-livell nazzjonali. F’dan il-każ, xejn ma jġegħilna naħsbu li s-sistema proposta se tkun iżjed effettiva minn kull intervent ieħor tal-Istati Membri individwali abbażi tas-sistemi nazzjonali rispettivi tagħhom. L-istrutturi governattivi u ġudizzjarji eżistenti għandhom ikunu jistgħu jibdew jaqdu r-rwoli ġodda ta’ infurzar mingħajr il-ħtieġa li jitwaqqfu korpi ġodda separati ta’ superviżjoni f’kull Stat Membru. Barra min hekk, jidher li l-mudell propost tal-Kummissjoni jiġbor flimkien diversi kompiti b’tali mod li jmur kontra d-distinzjoni tradizzjonali bejn l-awtoritajiet pubbliċi u l-qrati.

III.   RAKKOMANDAZZJONIJIET SABIEX JITRESSQU EMENDI

Emenda 1

COM(2011) 896 final

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(14)

Hemm inċertezza legali kbira dwar kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea hija interpretata b’mod differenti bejn l-Istati Membri u anki bejn l-awtoritajiet kontraenti. Għaldaqstant huwa neċessarju li jiġi ċċarat f’liema każijiet, il-kuntratti konklużibejn l-awtoritatijiet kontraenti mhumiex soġġetti għall-applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku. Din il-kjarifika għandha tkun iggwidata mill-prinċipji stabbiliti fil-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja. Is-sempliċi fatt li ż-żewġ partijiet fi ftehim huma awtoritajiet kontraenti huma stess, fih innifsu ma jeskludix l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist. Madankollu, l-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist pubbliku ma għandhiex itellef il-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li jiddeċiedu kif jorganizzaw il-mod li bih iwettqu x-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tagħhom. Għaldaqstant, il-kuntratti mogħtija lill-entitajiet ikkontrollati jew il-kooperazzjoni għall-eżekuzzjoni konġunta tax-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tal-awtoritajiet kontraenti parteċipanti għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni tar-regoli jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-direttiva jiġu sodisfatti. Din id-direttiva għandu jkollha l-għan li tiżgura li kull kooperazzjoni eżentata bejn l-awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax tgħawwiġ fil-kompetizzjoni fir-rigward tal-atturi ekonomiċi privati. Il-parteċipazzjoni ta’ awtorità kontraenti bħala offerent fi proċedura għall-għoti ta’ kuntratt ta’ appalt lanqas ma għandha tikkawża tgħawwiġ fil-kompetizzjoni.

(14)

Hemm inċertezza legali kbira dwar kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea hija interpretata b’mod differenti bejn l-Istati Membri u anki bejn l-awtoritajiet kontraenti. Għaldaqstant huwa neċessarju li jiġi ċċarat f’liema każijiet, il-kuntratti konklużibejn l-awtoritatijiet kontraenti mhumiex soġġetti għall-applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku. Din il-kjarifika għandha tkun iggwidata mill-prinċipji stabbiliti fil-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja. Is-sempliċi fatt li ż-żewġ partijiet fi ftehim huma awtoritajiet kontraenti huma stess, fih innifsu ma jeskludix l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist. Madankollu, l-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist pubbliku ma għandhiex itellef il-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li jiddeċiedu kif jorganizzaw il-mod li bih iwettqu x-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tagħhom. Għaldaqstant, il-kuntratti mogħtija lill-entitajiet ikkontrollati jew il-kooperazzjoni għall-eżekuzzjoni konġunta tax-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tal-awtoritajiet kontraenti parteċipanti għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni tar-regoli jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-direttiva jiġu sodisfatti. Din id-direttiva għandu jkollha l-għan li tiżgura li kull kooperazzjoni eżentata bejn l-awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax tgħawwiġ fil-kompetizzjoni fir-rigward tal-atturi ekonomiċi privati. Il-parteċipazzjoni ta’ awtorità kontraenti bħala offerent fi proċedura għall-għoti ta’ kuntratt ta’ appalt lanqas ma għandha tikkawża tgħawwiġ fil-kompetizzjoni.

Raġuni

Għandu jiġi ċċarat li l-forom differenti ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi ma jaqgħux taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tar-regoli fil-qasam tal-akkwist.

Emenda 2

COM(2011) 896 final

Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(46)

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jiffaċċjaw ċirkostanzi esterni li ma setgħux jipprevedu meta dawn taw il-kuntratt. F’dan il-każ, huwa meħtieġ ċertu grad ta’ flessibilità biex il-kuntratt jiġi adattat għal dawn iċ-ċirkostanzi mingħajr il-bżonn ta’ proċedura ta’ appalt ġdida. Il-kunċett ta’ ċirkostanzi imprevedibbli jirreferi għal ċirkostanzi li ma setgħux ikunu mbassra minkejja tħejjija raġonevolment diliġenti tal-għoti inizjali mill-awtorità kontraenti, filwaqt li jitqiesu l-mezzi disponibbli tiegħu, in-natura u l-karatteristiċi tal-proġett speċifiku, il-prattika tajba fil-qasam inkwistjoni u l-ħtieġa li tiġi żgurata relazzjoni xierqa bejn ir-riżorsi li jintefqu fit-tħejjija tal-għoti u l-valur prevedibbli tiegħu. Madankollu, dan ma jistax japplika fil-każijiet fejn modifika tirriżulta f’alterazzjoni tan-natura tal-akkwist ġenerali, pereżempju billi jiġu sostitwiti x-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi li jridu jiġu akkwistati b’xi ħaġa differenti jew billi jinbidel fundamentalment it-tip ta’ akkwist, minħabba li, f’sitwazzjoni bħal din, wieħed jista’ jassumi li jkun hemm influwenza ipotetika fuq ir-riżultat.

(46)

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jiffaċċjaw ċirkostanzi esterni li ma setgħux jipprevedu meta dawn taw il-kuntratt. F’dan il-każ, huwa meħtieġ ċertu grad ta’ flessibilità biex il-kuntratt jiġi adattat għal dawn iċ-ċirkostanzi mingħajr il-bżonn ta’ proċedura ta’ appalt ġdida. Il-kunċett ta’ ċirkostanzi imprevedibbli jirreferi għal ċirkostanzi li ma setgħux ikunu mbassra minkejja tħejjija raġonevolment diliġenti tal-għoti inizjali mill-awtorità kontraenti. Madankollu, dan ma jistax japplika fil-każijiet fejn modifika tirriżulta f’alterazzjoni tan-natura tal-akkwist ġenerali, pereżempju billi jiġu sostitwiti x-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi li jridu jiġu akkwistati b’xi ħaġa differenti jew billi jinbidel fundamentalment it-tip ta’ akkwist, minħabba li, f’sitwazzjoni bħal din, wieħed jista’ jassumi li jkun hemm influwenza ipotetika fuq ir-riżultat.

Raġuni

L-evalwazzjoni taċ-ċirkostanzi imprevidibbli msemmija fil-premessi ma tistax tikkunsidra r-riżorsi disponibbli għall-awtoritajiet kontraenti u r-relazzjoni tagħhom mal-valur previdibbli totali ta’ proġett. Ir-riżorsi disponibbli għall-awtoritajiet kontraenti u l-evalwazzjoni ta’ dawk ir-riżorsi mhumiex inklużi fil-mandat tal-Kummissjoni u l-evalwazzjoni tar-riżultat finali tal-proċedura ta’ akkwist m’għandhiex tqis fatturi relatati mal-organizzazzjoni jew il-persunal tal-awtorità kontraenti. L-awtoritajiet kontraenti fil-livell lokali jistgħu jistabbilixxu r-riżorsi umani u l-metodi ta’ ħidma tagħhom stess irrispettivament minn kif għandhom jagħtu l-kuntratti għal servizzi pubbliċi. Il-mekkaniżmu ta’ evalwazzjoni kkonċernat għandu jitneħħa mill-premessi peress li jmur kontra l-liġi tal-UE.

Emenda 3

COM(2011) 895 final

Artikolu 1

COM(2011) 896 final

Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Artikolu 1

Artikolu 1

Suġġett u l-kamp ta’ applikazzjoni

Suġġett u l-kamp ta’ applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar il-proċeduri għall-akkwist mill-awtoritajiet kontraenti fir-rigward tal-kuntratti pubbliċi kif ukoll tal-kompetizzjonijiet ta’ disinn, li l-valur tagħhom huwa stmat li mhuwiex inqas mil-limiti stabbiliti fl-Artikolu 4.

1.   Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar il-proċeduri għall-akkwist mill-awtoritajiet kontraenti fir-rigward tal-kuntratti pubbliċi kif ukoll tal-kompetizzjonijiet ta’ disinn, li l-valur tagħhom huwa stmat li mhuwiex inqas mil-limiti stabbiliti fl-Artikolu 4.

2.   Fis-sens ta’ din id-Direttiva l-akkwist huwa x-xiri jew forom oħra ta’ akkwist ta’ xogħlijiet, provvisti jew servizzi minn awtorità kontraenti waħda jew aktar mingħand atturi ekonomiċi magħżula minn dawk l-awtoritajiet kontraenti, sew jekk ix-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi huma maħsuba għal skop pubbliku u sew jekk le.

2.   Fis-sens ta’ din id-Direttiva l-akkwist huwa x-xiri jew forom oħra ta’ akkwist ta’ xogħlijiet, provvisti jew servizzi minn awtorità kontraenti waħda jew aktar mingħand atturi ekonomiċi magħżula minn dawk l-awtoritajiet kontraenti.

Firxa sħiħa ta’ xogħlijiet, provvisti u/jew servizzi, anki jekk mixtrija permezz ta’ kuntratti differenti, tikkostitwixxi akkwist wieħed skont it-tifsira ta’ din id-Direttiva, jekk il-kuntratti jkunu parti minn proġett wieħed.

 

   

 

(a)

 

(b)

 

(c)

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Raġuni

L-akkwist ta’ prodotti, servizzi u xogħlijiet li ma jaqdux l-interess pubbliku ma jidħolx fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku.

Għal proċedura ta’ akkwist pubbliku għandu jkun hemm kuntratt wieħed u mhux proġett, billi dan jista’ jinkludi wkoll elementi li ma jaqgħux taħt l-ambitu tad-Direttiva.

Ir-regoli dwar ir-relazzjonijiet bejn l-awtoritajiet pubbliċi għandhom jiċċaqilqu mill-Artikolu 11 (f’COM(2011) 896) u l-Artikolu 21 (f’COM(2011) 895) għall-Artikolu 1, peress li ma jidħlux fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva.

Fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE (kawża Teckal C-107/98), hemm referenza għall-biċċa l-kbira tal-attivitajiet u mhux għal 90 %; għalhekk, il-formulazzjoni ma għandhiex tkun aktar restrittiva minn dik tal-ġurisprudenza tal-Qorti.

B’segwitu tal-emenda proposta għandhom jitħassru l-Artikolu 11 (f’COM(2001) 896) u l-Artikolu 21 (f’COM(2011) 895).

Emenda 4

COM(2011) 896 final

Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Artikolu 4

Artikolu 4

Ammonti tal-limiti stabbiliti

Ammonti tal-limiti stabbiliti

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-akkwisti li l-valur stmat tagħhom barra t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) huwa daqs jew aktar mil-limiti stabbiliti li ġejjin:

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-akkwisti li l-valur stmat tagħhom barra t-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) huwa daqs jew aktar mil-limiti stabbiliti li ġejjin:

(a)

EUR 5 000 000 għall-kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi;

(a)

EUR 5 000 000 għall-kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi;

(b)

EUR 130 000 għall-kuntratti ta’ provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali u l-kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati minn awtoritajiet bħal dawn; fejn jingħataw kuntratti ta’ provvista pubblika minn awtoritajiet kontraenti li joperaw fil-qasam tad-difiża, dak il-limitu stabbilit għandu japplika biss għall-kuntratti li jikkonċernaw prodotti li huma koperti mill-Anness III;

(b)

EUR 130 000 għall-kuntratti ta’ provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali u l-kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati minn awtoritajiet bħal dawn; fejn jingħataw kuntratti ta’ provvista pubblika minn awtoritajiet kontraenti li joperaw fil-qasam tad-difiża, dak il-limitu stabbilit għandu japplika biss għall-kuntratti li jikkonċernaw prodotti li huma koperti mill-Anness III;

(c)

EUR 200 000 għall-kuntratti ta’ provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija mill-awtoritajiet kontraenti sub-ċentrali u l-kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati minn awtoritajiet bħal dawn;

(c)

EUR għall-kuntratti ta’ provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija mill-awtoritajiet kontraenti sub-ċentrali u l-kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati minn awtoritajiet bħal dawn

(d)

EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi oħra elenkati fl-Anness XVI.

Raġuni

Il-kummerċ transkonfinali huwa kważi ineżistenti, meta wieħed iqis il-limitu attwali ta’ madwar DKK 1,5 miljun għall-merkanzija u s-servizzi. Fost il-kuntratti konklużi fl-2009, 1,4 % biss kienu jinvolvu operazzjonijiet transkonfinali. Il-limitu għall-merkanzija u s-servzzi għandu jiżdied, filwaqt li punt (d) tal-Artikolu 4 għandu jitħassar. Id-darba li jmiss meta jiġi nnegozjat mill-ġdid il-ftehim tad-WTO, il-Kummissjoni għandha, tal-inqas, tagħti prijorità liż-żieda tal-limitu għall-akkwist f’termini reali. Fid-dawl tal-fatt li perċentwal żgħir ħafna biss tal-akkwist pubbliku huwa transkonfinali, u fid-dawl tal-piż amministrattiv li joħloq il-qafas regolatorju għall-awtoritajiet u l-fornituri, il-limiti m’għandhomx għalfejn ikunu baxxi daqs kemm huma bħalissa.

Emenda 5

COM(2011) 895 final

Artikolu 19

COM(2011) 896 final

Artikolu 10

Esklużjonijiet speċifiċi għal kuntratti ta’ servizzi

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Esklużjonijiet speċifiċi għal kuntratti ta’ servizzi

Esklużjonijiet speċifiċi għal kuntratti ta’ servizzi

(c)

is-servizzi ta’ arbitraġġ u konċiljazzjoni;

(c)

is-servizzi ta’ arbitraġġ u konċiljazzjoni;

 

(c)

1.

 

 

 

 

 

(d)

is-servizzi finanzjarji marbuta mal-ħruġ, il-bejgħ, ix-xiri jew it-trasferiment ta’ Titoli jew strumenti finanzjarji oħra skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, is-servizzi tal-bank ċentrali u l-operazzjonijiet imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta’ Stabbiltà Finanzjarja;

(d)

is-servizzi finanzjarji marbuta mal-ħruġ, il-bejgħ, ix-xiri jew it-trasferiment ta’ Titoli jew strumenti finanzjarji oħra skont it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, is-servizzi tal-bank ċentrali u l-operazzjonijiet imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta’ Stabbiltà Finanzjarja;

(e)

kuntratti ta’ impjieg;

(e)

kuntratti ta’ impjieg;

 

[…]

 

Raġuni

(c) 1.

Is-servizzi relatati mar-rappreżentanza legali fil-qorti u servzzi legali oħra huma marbutin mill-qrib mas-sistema legali nazzjonali rilevanti, li ġeneralment ma tipprevedix forniment transkonfinali. Barra minn hekk, tali servizzi jitolbu livell partikolari ta’ fiduċja, li ma jistax jiġi definit oġġettivament fi proċedura ta’ akkwist.

(c) 2.

Kriterji bħall-vijabbiltà ekonomika m’għandhomx jinfluwenzaw is-sikurezza nazzjonali, inklużi s-servizzi ta’ emerġenza.

(d).

Jeħtieġ li tinżamm l-eżenzjoni rigward id-dritt esklużiv previst fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 2004/18/KE attwali u fl-Artikoli 24 u 25 tad-Direttiva 2004/17/KE, kif ukoll id-dispożizzjonijiet dwar l-eżenzjoni rigward l-operazzjonijiet ta’ provvista ta’ flus jew ta’ kapital tal-awtoritajiet kontraenti previsti fl-Artikolu 16(d). Dispożizzjonijiet bħal dawn huma meħtieġa fl-Istati Membri.

(g).

It-trattati Ewropej jagħtu d-dritt espliċitu lill-Istati Membri li jittrasferixxu d-drittijiet esklużivi. Dan għandu jiġi rifless fir-regoli dwar l-akkwist.

Emenda 6

COM(2011) 896 final

Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Artikolu 15

Raġuni

L-għan tat-test il-ġdid propost huwa li jikkjarifika l-kamp ta’ applikazzjoni tat-trasferimenti ta’ kompiti u responsabbiltajiet li mhumiex soġġetti għal-liġi dwar l-akkwist pubbliku.

Emenda 7

COM(2011) 895 final

Artikolu 21

COM(2011) 896 final

Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Ir-relazzjonijiet bejn l-awtoritajiet pubbliċi

1.   Kuntratt mogħti minn awtorità kontraenti lil persuna ġuridika ma għandux jibqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, fejn jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:

   

(a)

l-awtorità kontraenti teżerċita kontroll fuq il-persuna ġuridika kkonċernata li huwa simili għal dak li teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha stess.

(b)

mill-inqas 90 % tal-attivitajiet ta’ dik il-persuna ġuridika jitwettqu għall-awtorità kontraenti li jikkontrollawha jew għal persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik l-awtorità kontraenti;

(c)

ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

Awtorità kontraenti għandha titqies li teżerċita kontroll fuq persuna ġuridika li huwa analogu għal dak li hija teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha stess skont it-tifisira tal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu meta din teżerċita influwenza determinanti kemm fuq l-għanijiet strateġiċi kif ukoll fuq id-deċiżjonijiet importanti tal-persuna ġuridika kkontrollata.

2.   Il-paragrafu 1 japplika wkoll meta entità kkontrollata, li hija awtorità kontraenti, tagħti kuntratt lill-entità li jkollha l-kontroll tagħha, jew lil xi persuna ġuridika kkontrollata mill-istess awtorità kontraenti, sakemm ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni privata fil-persuna ġuridika li jingħatalha l-kuntratt ta’ appalt.

   

3.   Awtorità kontraenti li ma teżerċitax kontroll fuq persuna ġuridika skont it-tifsira tal-paragrafu 1, xorta waħda tista’ tagħti kuntratt ta’ appalt mingħajr ma tapplika din id-Direttiva lil persuna ġuridika li hija tikkontrolla b’mod konġunt ma’ awtoritajiet kontraenti oħra, meta jiġu sodisfatti il-kundizzjonijiet li ġejjin:

   

(a)

l-awtoritajiet kontraenti jeżerċitaw kontroll fuq il-persuna ġuridika b’mod konġunt li huwa simili għal dak li jeżerċitaw fuq id-dipartimenti tagħhom stess;

(b)

mill-inqas 90 % tal-attivitajiet ta’ dik il-persuna ġuridika jitwettqu għall-awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-istess awtoritatijiet kontraenti;

(c)

ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

Għall-finijiet tal-punt (a), l-awtoritajiet kontraenti għandhom jitqiesu li jikkontrollaw b’mod konġunt persuna ġuridika fejn jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:

(a)

il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-persuna ġuridika kkontrollata huma ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull awtorità kontraenti parteċipanti;

(b)

dawk l-awtoritajiet kontraenti huma kapaċi jeżerċitaw flimkien influwenza deċiżiva fuq l-għanijiet strateġiċi u d-deċiżjonijiet importanti tal-persuna ġuridika kkontrollata;

(c)

il-persuna ġuridika kkontrollata ma tfittex l-ebda interess li huwa distint minn dak tal-awtoritajiet pubbliċi li hija affiljata magħhom;

(d)

il-persuna ġuridika kkontrollata ma tikseb l-ebda gwadann ieħor, minbarra r-rimborż tal-ispejjeż attwali mill-kuntratti pubbliċi mal-awtoritajiet kontraenti.

4.   Ftehim konkluż bejn żewġ awtoritajiet kontraenti jew aktar ma għandux jitqies bħala kuntratt ta’ appalt skont it-tifsira tal-Artikolu 2(6) ta’ din id-Direttiva, meta jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:

   

(a)

il-ftehim jistabbilixxi kooperazzjoni leali bejn l-awtoritajiet kontraenti parteċipanti, bil-għan li jwettaq b’mod konġunt ix-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tagħhom u li jinvolvi drittijiet u obbligi reċiproċi tal-partijiet;

(b)

il-ftehim huwa regolat biss minn kunsiderazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-interess pubbliku;

(c)

l-awtoritajiet kontraenti parteċipanti ma jwettqux fis-suq miftuħ aktar minn 10 % f’termini tal-fatturat tal-attivitajiet li huma rilevanti fil-kuntest tal-ftehim;

(d)

Il-ftehim ma jinvolvix trasferimenti finanzjarji bejn awtoritajiet kontraenti parteċipanti, minbarra dawk li jikkorrispondu għar-rimborż tal-ispejjeż attwali tax-xogħlijiet, is-servizzi jew il-provvisti;

(e)

ma hemmx parteċipazzjoni privata fl-ebda waħda mill-awtoritajiet kontraenti involuti.

5.   Fil-mument tal-għoti tal-kuntratt jew tal-konklużjoni tal-ftehim għandu jiġi vverifikat li m’hemm l-ebda parteċipazzjoni privata msemmija fil-paragrafi 1 sa 4.

   

L-esklużjonijiet previsti fil-paragrafi 1 sa 4 għandhom jieqfu milli japplikaw mill-mument li fih isseħħ kwalunkwe parteċipazzjoni privata, bl-effett li l-kuntratti attwali jkunu jridu jinfetħu għall-kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri regolari ta’ akkwist.

Raġuni

It-tħassir tal-Artikoli 11 u 21 huwa konsegwenza loġika tal-Emenda 3.

Emenda 8

COM(2011) 895 final

Artikolu 31

COM(2011) 896 final

Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Kuntratti riżervati

Kuntratti riżervati

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt li jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist pubbliku għal workshops protetti jew atturi ekonomiċi li l-għan tagħhom huwa l-integrazzjoni soċjali u professjonali ta’ ħaddiema li għandhom diżabbiltà jew li huma żvantaġġati jew jipprovdu sabiex dawn il-kuntratti jitwettqu fil-kuntest tal-programmi ta’ impjiegi protetti, sakemm aktar minn 30 % tal-impjegati ta’ dawk il-workshops, atturi jew programmi ekonomiċi huma persuni b’diżabilità jew ħaddiema żvantaġġati.

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt li jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist pubbliku għal workshops protetti jew atturi ekonomiċi li l-għan tagħhom huwa l-integrazzjoni soċjali u professjonali ta’ ħaddiema li għandhom diżabbiltà jew li huma żvantaġġati jew jipprovdu sabiex dawn il-kuntratti jitwettqu fil-kuntest tal-programmi ta’ impjiegi protetti, sakemm aktar minn 30 % tal-dawk il-workshops, atturi jew programmi ekonomiċi huma persuni b’diżabilità jew ħaddiema żvantaġġati.

Is-sejħa għall-kompetizzjoni għandha tagħmel referenza għal din id-dispożizzjoni.

Is-sejħa għall-kompetizzjoni għandha tagħmel referenza għal din id-dispożizzjoni.

Raġuni

Billi din hija dispożizzjoni ġdida, jeħtieġ li jiġu definiti l-persuni milquta direttament mid-dispożizzjoni, l-aktar peress li għandha ambitu usa’ minn dak tal-Artikolu 19 attwali.

Emenda 9

COM(2011) 895 final

Artikolu 34

COM(2011) 896 final

Artikolu 19(7)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa mhux aktar tard minn sentejn (2) wara d-data speċifikata fl-Artikolu 92(1), il-proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod partikolari s-sottomissjoni elettronika skont ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw lil-proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod partikolari s-sottomissjoni elettronika skont ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

Raġuni

Peress li l-kundizzjonijiet li fihom joperaw kemm l-awtoritajiet kontraenti, b’mod partikolari fil-livell lokali, kif ukoll il-fornituri ta’ servizzi f’diversi setturi jvarjaw b’mod sinifikanti, ikun aktar raġonevoli li l-Istati Membri jħejju b’mod attiv it-tranżizzjoni lejn akkwist elettroniku minflok ma jistabbilixxu rekwiżiti fuq perjodu qasir f’dan ir-rigward.

Emenda 10

COM(2011) 896 final

Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Għażla tal-proċeduri

Għażla tal-proċeduri

1.   Fl-għoti tal-kuntratti pubbliċi tagħhom, l-awtoritajiet kontraenti għandhom japplikaw il-proċeduri nazzjonali aġġustati sabiex ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, dejjem jekk, mingħajr ħsara għall-Artikolu 30, tkun ġiet ippubblikata sejħa għall-kompetizzjoni b’konformità ma’ din id-Direttiva.

1.   Fl-għoti tal-kuntratti pubbliċi tagħhom, l-awtoritajiet kontraenti għandhom japplikaw il-proċeduri nazzjonali aġġustati sabiex ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, dejjem jekk, mingħajr ħsara għall-Artikolu 30, tkun ġiet ippubblikata sejħa għall-kompetizzjoni b’konformità ma’ din id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw li dawk l-awtoritajiet kontraenti jistgħu japplikaw proċeduri miftuħa jew limitati kif irregolati f’din id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw li dawk l-awtoritajiet kontraenti jistgħu japplikaw proċedur miftuħa limitat kif irregolat f’din id-Direttiva.

L-Istati Membri jistgħu jistabilixxu li l-awtoritajiet kontraenti jistgħu japplikaw għall-innovazzjoni kif irregolati f’din id-Direttiva.

L-Istati Membri jistabilixxu li l-awtoritajiet kontraenti jistgħu japplikaw għall-innovazzjoni kif irregolati f’din id-Direttiva.

Jistgħu jipprovdu wkoll li awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw proċedura kompetittiva permezz tan-negozjar jew djalogu kompetittiv fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

fir-rigward tax-xogħlijiet, fejn il-kuntratt tax-xogħlijiet għandu bħala għan kemm id-disinn kif ukoll l-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet skont it-tifsira tal-Artikolu 2(8) jew meta n-negozjati huma meħtieġa sabiex tkun stabbilita l-forma legali jew finanzjarja tal-proġett;

(b)

fir-rigward tal-kuntratti tax-xogħlijiet pubbliċi, għal xogħlijiet li huma imwettqa biss għall-finijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, l-ittestjar jew l-iżvilupp u mhux bl-għan li tkun żgurata l-profitabbiltà jew li jkunu rkuprati l-ispejjeż għar-riċerka u l-iżvilupp;

(c)

fir-rigward ta’ servizzi jew provvisti, fejn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ma jistgħux ikunu stabbiliti bi preċiżjoni suffiċjenti b’referenza għal kwalunkwe wieħed mill-istandards, approvazzjonijiet tekniċi Ewropej, speċifikazzjonijiet tekniċi komuni jew referenzi tekniċi skont it-tifsira tal-punti 2 sa 5 tal-Anness VIII;

(d)

Fil-każ, ta’ offerti rregolari jew inaċċettabbli skont it-tifsira tal-Artikolu 30(2)(a) b’reazzjoni għall-proċedura miftuħa jew ristretta;

(e)

Minħabba ċirkostanzi speċifiċi relatat man-natura jew il-kumplessità tax-xogħlijiet, provvisti jew servizzi jew riskji relatati magħhom, il-kuntratt ma jistax jingħata mingħajr negozjati minn qabel.

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma jittrasponux fil-liġi nazzjonali tagħhom il-proċedura kompetittiva permezz tan-negozjar, id-djalogu kompetittiv u l-proċeduri tas-sħubija għall-innovazzjoni.

Raġuni

Skont il-Kumitat tar-Reġjuni, fil-każ tal-proċedura nnegozjata għandhom japplikaw l-istess kundizzjonijiet kemm fis-settur klassiku kif ukoll fis-settur tal-“utilitajiet” u l-istess jgħodd għad-djalogu kompetittiv. Wieħed m’għandux għalfejn jaħseb li l-awtoritajiet tas-settur “klassiku” huma anqas adatti biex jinnegozjaw minn dawk tas-settur tal-“utilitajiet”. . L-għażla tal-proċedura li għandha tiġi applikata fil-qafas tal-kuntratti għandha tkun f’idejn l-awtoritajiet kontraenti.

Huwa importanti wkoll li jiġi ċċarat li hija l-awtorità kontraenti li għandha tagħżel il-proċedura adatta f’kull każ, mhux il-livell nazzjonali jew dak tal-UE. L-UE u l-livell nazzjonali għandhom jagħmlu l-proċeduri kollha disponibbli għall-awtoritajiet kontraenti. Kull aġir ieħor ifisser regoli u proċeduri differenti fi Stati Membri differenti, distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni li ma jkunux ekwivalenti.

Emenda 11

COM(2011) 896 final

Artikolu 30(2)(a)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(a)

fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-kuntratt mhumiex sostanzjalment modifikati u li jintbagħat rapport lill-Kummissjoni jew lill-korp ta’ sorveljanza nazzjonali magħżul skont l-Artikolu 84, fejn jitolbu dan.

(a)

fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta xierqa jew l-ebda talba għal parteċipazzjoni ma ġiet sottomessa bħala tweġiba għal proċedura miftuħa jew proċedura ristretta, dejjem jekk il-kundizzjonijiet inizjali tal-kuntratt mhumiex sostanzjalment modifikati.

Raġuni

Flimkien mal-Artikolu 84 (li jintroduċi korp ġdid ta’ sorveljanza fil-livell nazzjonali), dan l-obbligu ta’ rappurtar iwassal għal burokrazija żejda. Kompiti amministrattitivi ġodda għandhom jiġu evitati b’mod assolut fl-interessi kemm tas-semplifikazzjoni tal-liġi tal-UE dwar l-akkwist kif ukoll taż-żieda fil-flessibbiltà tagħha. Għalhekk, din iż-żieda għandha titħassar.

Emenda 12

COM(2011) 895 final

Artikolu 44(3)(d)(i) u 44(3)(e)

COM(2011) 896 final

Artikolu 30(2)(c)(i) u 30(2)(d)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(c)

fejn ix-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi jistgħu jiġu forniti minn attur ekonomiku partikolari biss minħabba waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

(c)

fejn ix-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi jistgħu jiġu forniti minn attur ekonomiku partikolari biss minħabba waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

(i)

in-nuqqas ta’ kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi;

(i)

in-nuqqas ta’ kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi ;

(d)

sa fejn huwa strettament neċessarju fejn, għal raġunijiet ta’ urġenza kbira miġjuba minn forza maġġuri, ma jistax ikun hemm konformità mal-limiti ta’ żmien għal proċeduri miftuħa, ristretti jew kompetittivi permezz tan-negozjar; iċ-ċirkostanzi invokati sabiex jiġġustifikaw l-urġenza estrema qatt ma għandhom ikunu attribwibbli għall-awtorità kontraenti;

(d)

sa fejn huwa strettament neċessarju fejn, għal raġunijiet ta’ urġenza kbira miġjuba minn , ma jistax ikun hemm konformità mal-limiti ta’ żmien għal proċeduri miftuħa, ristretti jew kompetittivi permezz tan-negozjar; iċ-ċirkostanzi invokati sabiex jiġġustifikaw l-urġenza estrema qatt ma għandhom ikunu attribwibbli għall-awtorità kontraenti;

Raġuni

F’dan l-artikolu, ma għandhomx jitħallew barra r-raġunijiet legali. B’hekk ikunu jistgħu jiġu koperti wkoll sitwazzjonijiet fejn, pereżempju, l-awtorità kontraenti tkun trid tibni bini (bħal xi skola) f’post partikolari, u sid l-art jaċċetta l-bejgħ biss bil-patt li jiġi fdat bil-proġett tal-bini.

L-użu tal-espressjoni “forza maġġuri” timplika riformulazzjoni aktar rigoruża tal-Artikolu 31(1)(c) tad-Direttiva 2004/18/KE attwali. Għandha tintuża l-formulazzjoni attwali. Għandu jkun possibbli li, matul proċeduri tal-qorti dwar rikors kontra akkwist, tintuża proċedura nnegozjata mingħajr kompetizzjoni għax-xiri ta’ prodotti u servizzi li l-provvista tagħhom trid tkun garantita minn awtorità kontraenti bis-saħħa ta’ leġislazzjoni oħra, pereżempju l-provvisti tal-ikel immirati lejn id-djar tal-anzjani jew il-valvijiet tal-qalb fl-isptarijiet.

Emenda 13

COM(2011) 895 final

Artikolu 45

COM(2011) 896 final

Artikolu 31

Ftehimiet qafas

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jikkonkludu ftehimiet qafas, jekk japplikaw il-proċeduri speċifikati f’din id-Direttiva.

1.   L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jikkonkludu ftehimiet qafas, jekk japplikaw il-proċeduri speċifikati f’din id-Direttiva.

Ftehim qafas ifisser ftehim bejn awtorità kontraenti waħda jew aktar u attur ekonomiku wieħed jew aktar, li l-għan tiegħu huwa li jistabbilixxi t-termini li jirregolaw il-kuntratti li għandhom jingħataw matul perjodu speċifikat, b’mod partikolari fir-rigward tal-prezz u, fejn xieraq, il-kwantità prevista.

Ftehim qafas ifisser ftehim bejn awtorità kontraenti waħda jew aktar u attur ekonomiku wieħed jew aktar, li l-għan tiegħu huwa li jistabbilixxi t-termini li jirregolaw il-kuntratti li għandhom jingħataw matul perjodu speċifikat, b’mod partikolari fir-rigward tal-prezz u, fejn xieraq, il-kwantità prevista.

It-terminu ta’ ftehim qafas ma għandux jaqbeż l-erba’ snin, għajr f’każijiet eċċezzjonali ġustifikati kif xieraq, b’mod partikolari mis-suġġett tal-ftehim qafas.

2.   Kuntratti bbażati fuq ftehim ta’ qafas għandhom jingħataw f’konformità mal-proċeduri stipulati f’dan il-paragrafu u l-paragrafi 3 u 4.

2.   Kuntratti bbażati fuq ftehim ta’ qafas għandhom jingħataw f’konformità mal-proċeduri stipulati f’dan il-paragrafu u l-paragrafi 3 u 4.

Dawn il-proċeduri jistgħu jkunu applikati biss bejn dawk l-awtoritajiet kontraenti identifikati b’mod ċar għal dan l-iskop fis-sejħa għall-kompetizzjoni jew l-istedina għall-konferma tal-interess u dawk l-atturi ekonomiċi oriġinarjament firmatarji għall-ftehim ta’ qafas.

Kuntratti bbażati fuq ftehim qafas ma jistgħux jagħmlu modifiki sostanzjali għat-termini stabbiliti f’dak il-ftehim qafas taħt l-ebda ċirkostanza, b’mod partikolari fil-każ imsemmi fil-paragrafu 3.

Kuntratti bbażati fuq ftehim qafas ma jistgħux jagħmlu modifiki sostanzjali għat-termini stabbiliti f’dak il-ftehim qafas taħt l-ebda ċirkostanza, b’mod partikolari fil-każ imsemmi fil-paragrafu 3.

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx jużaw il-ftehimiet qafas b’mod skorrett jew b’tali mod li jipprevjenu, jillimitaw jew jgħawġu l-kompetizzjoni.

Raġuni

Skont il-Kumitat tar-Reġjuni, fil-prinċipju l-ftehimiet qafas għandhom jiġu rregolati abbażi tad-Direttiva 2004/17/KE attwali, peress li ma hemm l-ebda raġuni għalfejn, pereżempju, jiġi rregolat il-perjodu ta’ validità ta’ dan it-tip ta’ ftehim ladarba dan ma jsirx għal tipi oħra ta’ kuntratti. Bħalma jiġri fil-kuntest tas-sistemi dinamiċi ta’ xiri, għandu jkun possibbli li jiġu inkorporati operaturi ekonomiċi ġodda waqt li-perjodu ta’ validità ta’ kuntratt, peress li dan ikun ta’ vantaġġ kemm għax-xerrejja kif ukoll għall-bejjiegħa. L-aħħar sentenza hija superfluwa, peress li hija konsegwenza ovvja tal-prinċipji ġenerali.

Emenda 14

COM(2011) 895

final Artikolu 45(4)

COM(2011) 896 final

Artikolu 31(4)

Ftehimiet qafas

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

4.   Fejn ftehim qafas jiġi konkluż ma’ aktar minn attur ekonomiku wieħed, dan jista’ jsir b’wieħed minn dawn iż-żewġ modi:

4.   Fejn ftehim qafas jiġi konkluż ma’ aktar minn attur ekonomiku wieħed, dan jista’ jsir b’ dan il-mod:

(a)

skont it-termini u l-kundizzjonijeit tal-ftehim qafas, mingħajr ma terġa’ tinfetaħ il-kompetizzjoni, fejn dan jistabbilixxi t-termini kollha li jirregolaw il-forniment tax-xogħlijiet, servizzi jew provvisti kkonċernati u l-kundizzjonijiet oġġettivi għad-determinazzjoni ta’ liema mill-atturi ekonomiċi, li kienu parti fil-ftehim qafas, għandhom iwettquhom; dawn il-kundizzjonijiet li ssemmew l-aħħar għandhom jiġu indikati fid-dokumenti tal-akkwist;

(a)

fejn t-termini kollha li jirregolaw il-forniment tax-xogħlijiet, servizzi jew provvisti kkonċernati ftehim qafas, ;

(b)

fejn mhux it-termini kollha li jirregolaw il-forniment tax-xogħlijiet, servizzi jew provvisti huma stabbiliti fil-ftehim qafas, billi terġa’ tinfetaħ il-kompetizzjoni bejn l-atturi ekonomiċi li kienu parti għall-ftehim qafas.

(b)

fejn mhux it-termini kollha li jirregolaw il-forniment tax-xogħlijiet, servizzi jew provvisti huma stabbiliti fil-ftehim qafas, billi terġa’ tinfetaħ il-kompetizzjoni bejn l-atturi ekonomiċi li kienu parti għall-ftehim qafas.

 

Raġuni

Id-Direttiva ma tikkjarifikax kif il-ftehimiet qafas għandhom jiġu applikati. Dan huwa l-każ b’mod partikolari tal-implimentazzjoni u l-għażla bejn l-għoti dirett ta’ kuntratti u t-tnedija mill-ġdid tal-kompetizzjoni. Bil-għan li l-implimentazzjoni ssir flessibli għandu jkun possibbli li tintuża taħlita ta’ dawn il-metodi. B’hekk tkun tista’ ssir referenza diretta għat-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti f’każ ta’ kuntratti iżgħar, filwaqt li jkun possibbli li l-kompetizzjoni terġa’ titnieda bl-istess ftehimiet qafas fil-każ ta’ kuntratti ikbar.

Emenda 15

COM(2011) 896 final

Artikolu 37

Akkwisti konġunti okkażjonali

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Awtorità kontraenti waħda jew aktar jistgħu jaqblu li jwettqu ċerti akkwisti speċifiċi b’mod konġunt.

1.   Awtorità kontraenti waħda jew aktar jistgħu jaqblu li jwettqu ċerti akkwisti speċifiċi b’mod konġunt.

2.   Fejn awtorità kontraenti waħedha tmexxi l-proċeduri ta’ akkwist ikkonċernati fl-istadji kollha tagħhom mill-pubblikazzjoni tas-sejħa għall-kompetizzjoni sa tmiem it-twettiq tal-kuntratt jew kuntratti li jirriżultaw, dik l-awtorità kontraenti għandu jkollha r-responsabilità unika li tissodisfa l-obbligi skont din id-Direttiva.

2.   Fejn awtorità kontraenti waħedha tmexxi l-proċeduri ta’ akkwist ikkonċernati fl-istadji kollha tagħhom mill-pubblikazzjoni tas-sejħa għall-kompetizzjoni sa tmiem it-twettiq tal-kuntratt jew kuntratti li jirriżultaw, dik l-awtorità kontraenti għandu jkollha r-responsabilità unika li tissodisfa l-obbligi skont din id-Direttiva.

Madanakollu, fejn it-tmexxija tal-proċeduri ta’ akkwist u t-twettiq tal-kuntratti li jirriżultaw jitwettqu minn aktar minn waħda mill-awtoritajiet kontraenti parteċipanti, kull waħda minnhom tibqa’ tkun responsabbli li tissodisfa l-obbligi tagħha skont din id-Direttiva fir-rigward tal-istadji li tmexxi.

Madanakollu, fejn it-tmexxija tal-proċeduri ta’ akkwist u t-twettiq tal-kuntratti li jirriżultaw jitwettqu minn aktar minn waħda mill-awtoritajiet kontraenti parteċipanti, kull waħda minnhom tibqa’ tkun responsabbli li tissodisfa l-obbligi tagħha skont din id-Direttiva fir-rigward tal-istadji li tmexxi.

 

   

Raġuni

Din iż-żieda tiżgura li l-akkwist konġunt ma jkunx ta’ piż żejjed. L-istess prinċipju għandu japplika kemm għall-kooperazzjoni okkażjonali kif ukoll għall-korpi ċentrali għall-akkwist (ara l-Artikolu 35(5)).

Emenda 16

COM(2011) 895 final

Artikolu 54

COM(2011) 896 final

Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kif definiti fil-punt 1 tal-Anness VIII għandhom jiġu stabbiliti fid-dokumenti tal-akkwist. Huma għandhom jiddefinixxu l-karatteristiċi meħtieġa ta’ xogħol, servizz jew provvista.

1.   L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kif definiti fil-punt 1 tal-Anness VIII għandhom jiġu stabbiliti fid-dokumenti tal-akkwist. Huma għandhom jiddefinixxu l-karatteristiċi meħtieġa ta’ xogħol, servizz jew provvista.

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu wkoll għall–proċess speċifiku ta’ produzzjoni jew provvediment tax-xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu kif imsemmi fil-punt 22 tal-Artikolu 2.

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu wkoll għall–proċess speċifiku ta’ produzzjoni jew provvediment tax-xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu kif imsemmi fil-punt 22 tal-Artikolu 2.

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jispeċifikaw ukoll jekk huwiex se jkun meħtieġ it-trasferiment tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jispeċifikaw ukoll jekk huwiex se jkun meħtieġ it-trasferiment tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Għall-akkwisti kollha li s-suġġett tagħhom huwa maħsub għall-użu minn persuni, kemm jekk għall-pubbliku ġenerali kif ukoll jekk għall-persunal tal-awtorità kontraenti, dawk l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jitfasslu b’tali mod li jikkunsidraw il-kriterji ta’ aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilitajiet jew disinn għall-utenti kollha, għajr f’każijiet ġustifikati sew.

Fejn l-istandards ta’ aċċessibilità mandatorji huma adottati permezz ta’ att leġiżlattiv tal-Unjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiġu definiti b’referenza għalih, sa fejn ikunu kkonċernati l-kriterji ta’ aċċessibilità.

Fejn l-istandards ta’ aċċessibilità mandatorji huma adottati permezz ta’ att leġiżlattiv tal-Unjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiġu definiti b’referenza għalih, sa fejn ikunu kkonċernati l-kriterji ta’ aċċessibilità.

Raġuni

L-ambitu tat-test propost huwa wiesa’ żżejjed minħabba l-varjetà kbira tal-proċeduri eżistenti tal-akkwist. Barra minn hekk, huma diġà previsti dispożizzjonijiet ta’ dan it-tip fl-istandards nazzjonali dwar il-bini. Għandu jinżamm it-test tal-Artikolu 23(1) tad-Direttiva 2004/18/KE attwali, kif ukoll dak tal-Artikolu 34(1) tad-Direttiva 2004/17/KE.

Emenda 17

COM(2011) 896 final

Artikolu 44

Qsim ta’ kuntratti f’lottijiet

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 iżda li ma humiex inqas minn EUR 500 000, determinati skont l-Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma tqisx xieraq li jinqasmu f’lottijiet, għandha tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-istedina għall-konferma tal-interess spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet tagħha.

1.   Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni.

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina għall-konferma tal-interess, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jindikaw jekk l-offerti humiex limitati biss għal lott waħda jew aktar.

Raġuni

Il-proposta qed titħassar minħabba li ġġib magħha piż amministrattiv żejjed għall-awtoritajiet kontraenti.

Emenda 18

COM(2011) 896 final

Artikolu 54(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Artikolu 54

Artikolu 54

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtux kuntratt lill-offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn dawn ikunu stabbilixxew li l-offerta ma tikkonformax, għall-inqas b’mod ekwivalenti mal-obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali jew mad-dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali soċjali u ambjentali elenkati fl-Anness XI.

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jiddeċiedu li ma jagħtux kuntratt lill-offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn dawn ikunu stabbilixxew li l-offerta ma tikkonformax, għall-inqas b’mod ekwivalenti mal-obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali jew mad-dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali soċjali u ambjentali elenkati fl-Anness XI.

Raġuni

L-offerenti għandhom jikkonformaw mal-leġislazzjoni nazzjonali kif ukoll dik tal-UE.

Emenda 19

COM(2011) 896 final

Artikolu 55(3)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Artikolu 55

Artikolu 55

Sabiex japplikaw ir-raġuni għall-esklużjoni msemmija fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jipprovdu metodu għall-valutazzjoni tat-twettiq kontrattwali li huwa bbażat fuq kriterji oġġettivi u li jistgħu jitkejlu u applikati b’mod sistematiku, konsistenti u trasparenti. Kull valutazzjoni tal-prestazzjoni għandha tiġi komunikata lill-kuntrattur inkwistjoni, li għandu jingħata l-opportunità li joġġezzjona għas-sejbiet u li jikseb protezzjoni legali.

Raġuni

L-ispjegazzjoni mogħtija fl-aħħar paragrafu tal-Artikolu 55(3) ma tinftehimx u għalhekk tnaqqas iċ-ċertezza legali, li jwassal biex jinġabu iżjed rikorsi quddiem il-qorti. Il-paragrafu jintroduċi wkoll obbligi ġodda għall-awtoritajiet kontraenti li għandhom jitneħħew biex titnaqqas il-burokrazija żejda.

Emenda 20

COM(2011) 895 final

Artikolu 76

COM(2011) 896 final

Artikolu 66

Kriterji tal-għoti ta’ kuntratt

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Mingħajr ħsara għal-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali li jikkonċernaw ir-remunerazzjoni ta’ ċerti servizzi, il-kriterji li l-awtoritajiet kontraenti għandhom jibbażaw l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi fuqhom għandhom ikunu waħda minn dawn li ġejjin:

1.   Mingħajr ħsara għal-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali li jikkonċernaw ir-remunerazzjoni ta’ ċerti servizzi, il-kriterji li l-awtoritajiet kontraenti għandhom jibbażaw l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi fuqhom għandhom ikunu waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża;

(a)

l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża;

(b)

l-aktar spiża baxxa.

(b)

l-aktar baxx.

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-għażla tal-awtorità kontraenti, fuq il-bażi tal-prezz biss jew billi jintuża approċċ tal-kosteffiċenza, bħall-approċċ tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 67.

2.   Mill-punt ta’ vista tal-awtorità kontraenti, l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-kriterji marbutin mas-suġġett tal-kuntratt pubbliku inkwistjoni. Dawk il-kriterji għandhom jinkludu, minbarra l-prezz jew l-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1, kriterji oħrajn marbutin mas-suġġett tal-kuntratt pubbliku inkwistjoni, bħal:

2.   Mill-punt ta’ vista tal-awtorità kontraenti, l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-kriterji marbutin mas-suġġett tal-kuntratt pubbliku inkwistjoni. Dawk il-kriterji għandhom jinkludu, minbarra l-prezz jew l-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1, kriterji oħrajn marbutin mas-suġġett tal-kuntratt pubbliku inkwistjoni, bħal: Dawk il-kriterji għandhom jinkludu, minbarra l-prezz, kriterji oħrajn marbutin mas-suġġett tal-kuntratt pubbliku inkwistjoni, bħal:

(a)

il-kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-karatteristiċi estetiċi u funzjonali, l-aċċessibilità, id-disinjar għall-utenti kollha, il-karatteristiċi ambjentali u l-karattru innovattiv.

(a)

il-kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-karatteristiċi estetiċi u funzjonali, l-aċċessibilità, id-disinjar għall-utenti kollha, il-karatteristiċi ambjentali u l-karattru innovattiv u ċ-ċirkwiti qosra tal-produzzjoni.

(b)

għal kuntratti ta’ servizzi u kuntratti li jinvolvu d-disinjar ta’ xogħlijiet, jistgħu jkunu kkunsidrati l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal assenjat għat-twettiq tal-kuntratt inkwistjoni, bil-konsegwenza li, wara l-għoti tal-kuntratt, dan il-persunal jista’ jiġi sostitwit biss bil-kunsens tal-awtorità kontraenti, li trid tivverifika li s-sostituti jiżguraw organizzazzjoni u kwalità ekwivalenti;

(b)

għal kuntratti ta’ servizzi u kuntratti li jinvolvu d-disinjar ta’ xogħlijiet, jistgħu jkunu kkunsidrati l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal assenjat għat-twettiq tal-kuntratt inkwistjoni, bil-konsegwenza li, wara l-għoti tal-kuntratt, dan il-persunal jista’ jiġi sostitwit biss bil-kunsens tal-awtorità kontraenti, li trid tivverifika li s-sostituti jiżguraw organizzazzjoni u kwalità ekwivalenti;

(c)

is-servizz ta’ wara l-bejgħ u l-assistenza teknika, id-data ta’ twassil u l-perjodu ta’ twassil jew il-perjodu ta’ tlestija;

(c)

is-servizz ta’ wara l-bejgħ u l-assistenza teknika, id-data ta’ twassil u l-perjodu ta’ twassil jew il-perjodu ta’ tlestija;

(d)

il-proċess speċifiku ta’ produzzjoni jew forniment tax-xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor tul iċ-ċiklu tal-ħajja msemmi fil-punt (22) tal-Artikolu 2, sa fejn dawk il-kriterji huma speċifikati skont il-paragrafu 4 u jikkonċernaw fatturi direttament involuti f’dawn il-proċessi u jikkaratterizzaw il-proċess speċifiku ta’ produzzjoni u forniment tax-xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba.

(d)

il-proċess speċifiku ta’ produzzjoni jew forniment tax-xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor tul iċ-ċiklu tal-ħajja msemmi fil-punt (22) tal-Artikolu 2, sa fejn dawk il-kriterji huma speċifikati skont il-paragrafu 4 u jikkonċernaw fatturi direttament involuti f’dawn il-proċessi u jikkaratterizzaw il-proċess speċifiku ta’ produzzjoni u forniment tax-xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba.

 

Raġuni

Hija ħaġa pożittiva li l-awtoritajiet kontraenti jkollhom l-għażla bejn il-kriterju tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża u dak tal-aktar spiża baxxa. Madankollu, għandha tinżamm il-formulazzjoni użata fid-Direttiva attwali, jiġifieri “l-aktar prezz baxx”, peress li l-aktar spiża baxxa ma tfissirx l-istess bħall-aktar prezz baxx. It-terminu “spiża” huwa aktar komprensiv mit-terminu “prezz”. Sabiex ikunu jistgħu jitqiesu parametri oħrajn bħall-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja, għandu jintuża l-kriterju tal-“aktar offerta ekonomikament vantaġġuża”.

F’ċerti każijiet, l-awtorità kontraenti tindika l-prezz sa mid-dokumenti tal-offerta. Għandu jkun ċar li dan huwa possibbli.

Il-kriterju taċ-ċirkwiti qosra tal-produzzjoni ġie inkluż biex l-awtoritajiet kontraenti jingħataw valur miżjud għal ċerti prodotti u servizzi. Dan il-valur miżjud jikkonċerna l-fatt li ċ-ċirkwiti qosra tal-produzzjoni jippermettu li l-prodotti u s-servizzi jaslu għand il-korpi tal-akkwist aktar malajr, b’adattament aktar rapidu u aktar flessibbli għar-rekwiżiti tagħhom. Barra minn hekk, il-kriterju jipprovdi wkoll għal titjib sinifikanti fl-istandards ambjentali (perjodi ta’ żmien iqsar għat-trasport u l-ħżin, anqas emissjonijiet) li fl-aħħar mill-aħħar huwa ta’ benefiċċju kemm għall-korpi tal-akkwist kif ukoll għall-pubbliku. Għalhekk, il-korpi tal-akkwist ikollhom il-possibbiltà li fil-kriterji tal-għoti tagħhom jinkludu parametri li jagħtu indikazzjonijiet usa’ f’ċerti kategoriji rigward l-offerta ta’ operatur ekonomiku partikolari, li jista’ jissodisfa aktar ir-rekwiżiti tal-akkwist pubbliku.

Barra minn hekk, għandu jkun possibbli b’mod espliċitu li jiġu kkunsidrati l-kriterji soċjali, pereżempju billi jiġu allokati aktar punti għal politika korporattiva ta’ opportunitajiet indaqs għall-impjegati u jekk jiġu rreklutati persuni li jkunu qiegħda għat-tul.

Emenda 21

COM(2011) 896 final

Artikolu 66(3)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Artikolu 66

Artikolu 66

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li dak l-għoti ta’ ċerti tipi ta’ kuntratti għandu jkun ibbażat fuq l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża kif imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 u fil-paragrafu 2.

Raġuni

L-għan li jiġi modernizzat l-akkwist pubbliku huwa li l-awtoritajiet kontraenti u l-offerenti jiġu pprovduti bl-ogħla livell ta’ flessibbiltà possibbli. Għalhekk, l-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu huma stess jekk għandhomx jagħtu kuntratti abbażi tal-iżjed offerta ekonomikament vantaġġuża jew tal-iżjed prezz baxx. L-Istati Membri m’għandhomx jantiċipaw il-ħtiġijiet tal-awtoritajiet lokali f’dan ir-rigward. Jekk kuntratt ma jistax jingħata iżjed abbażi tal-iżjed prezz baxx, dan inaqqas b’mod sostanzjali l-opportunitajet tal-intrapriżi ż-żgħar li jikkompetu. Għalhekk, l-Artikolu 66(3) għandu jitħassar.

Emenda 22

COM(2011) 895 final

Artikolu 76(4)

COM(2011) 896 final

Artikolu 66(4)

Kriterji tal-għoti ta’ kuntratt

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

4.   Il-kriterji tal-għoti ma għandhomx jagħtu lill-awtorità kontraenti libertà mingħajr restrizzjonijiet għall-għażla. Għandhom jiżguraw il-possibilità ta’ kompetizzjoni effettiva u għandhom ikunu akkumpanjati minn rekwiżiti li jippermettu li tiġi verifikata b’mod effettiv dik l-informazzjoni pprovduta mill-offerenti. L-awtoritajiet kontraenti għandhom jivverifikaw b’mod effettiv jekk l-offerti jissodisfawx il-kriterji tal-għoti fuq il-bażi tal-informazzjoni u l-provi pprovduti mill-offerenti.

   

Raġuni

Din id-dispożizzjoni hija superfluwa. Ma tesprimi xejn ġdid u għandha titħassar. Il-kontenut tagħha diġà jinsab fil-prinċipji ġenerali.

Emenda 23

COM(2011) 896 final

Artikolu 73(a)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(a)

l-eċċezzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 11 jieqfu milli japplikaw wara parteċipazzjoni privata fil-persuna ġuridika mogħtija l-kuntratt skont l-Artikolu 11(4);

Raġuni

Emenda konsegwenzjali għat-test tal-Kummissjoni b’segwitu tat-tneħħija tal-Artikolu 11(5) tal-COM(2011) 896 final u l-Artikolu 21(5) tal-COM(2011) 895 final (Emenda 7). Din is-sitwazzjoni ma tistax tibqa’ tapplika wara l-għoti tal-kuntratt.

Emenda 24

COM(2011) 895 final

Artikolu 77

COM(2011) 896 final

Artikolu 67

L-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

3.   Kull meta, permezz ta’ att leġiżlattiv tal-Unjoni, tiġi adottata metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja, inkluż permezz ta’ atti ddelegati skont il-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, din għandha tiġi applikata fejn il-kalkolu tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja jkun inkluż fil-kriterji tal-għoti msemmija fl-Artikolu 66(1).

   

Il-lista ta’ dawn l-atti leġiżlattivi u ddelegati hija pprovduta fl-Anness XV. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 89 rigward l-aġġornar ta’ din il-lista, fejn fuq il-bażi tal-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni ġdida, ikunu meħtieġa t-tħassir jew il-modifika ta’ din il-leġiżlazzjoni jew dawn l-emendi.

Raġuni

Il-KtR jappoġġja l-objettivi tal-Istrateġija Ewropa 2020 u jagħraf il-valur ta’ proċeduri tal-akkwist sostenibbli, soċjalment responsabbli u favorevoli għall-innovazzjoni. Huwa wkoll pożittiv li l-Kummissjoni tħeġġeġ lill-awtoritajiet kontraenti jikkunsidraw l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja. Bħalissa qed issir ħafna ħidma f’dan il-qasam, iżda għad baqa’ ħafna xi jsir. Skont il-Kumitat, fiċ-ċirkustanzi attwali l-obbligu li tintuża l-metodoloġija stabbilita mill-UE huwa eċċessiv.

Emenda 25

COM(2011) 895 final

Artikolu 79

COM(2011) 896 final

Artikolu 69

Offerti baxxi wisq

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   L-awtoritajiet kontraenti għandhom jeħtieġu li l-atturi ekonomiċi jispjegaw il-prezz jew l-ispejjeż mitlubaż, fejn jiġu sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

   

(a)

il-prezz jew l-ispejjeż mitluba ikunu aktar minn 50 % orħos mill-prezzijiet jew l-ispejjeż medji tal-offerti li jifdal

(b)

il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu aktar minn 20 % orħos mill-prezz jew l-ispejjeż tat-tieni l-irħas offerta;

(c)

ġew sottomessi tal-inqas ħames offerti.

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

   

2.   Fejn l-offerti jkunu jidhru baxxi wisq għal raġunijiet oħra, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jitolbu spjegazzjoni għal dan ukoll.

.   Fejn l-offerti jkunu jidhru baxxi wisq għal raġunijiet oħra, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jitolbu spjegazzjoni għal dan ukoll.

3.   L-ispjegazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 jistgħu jkunu relatati b’mod partikolari ma’:

   

(a)

l-ekonomija tal-metodu ta’ kostruzzjoni, tal-proċess ta’ manifattura jew tas-servizzi pprovduti;

(b)

is-soluzzjonijiet tekniċi magħżula jew kwalunkwe kundizzjonijiet eċċezzjonalment favorevoli disponibbli għall-offerent għat-twettiq tax-xogħol jew għall-forniment tal-prodotti jew servizzi;

(c)

l-oriġinalità tax-xogħol, provvisti jew servizzi proposti mill-offerent;

(d)

konformità, għall-inqas b’mod ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-Anness XI jew, fejn dawn ma jkunux applikabbli, ma’ dispożizzjonijiet oħrajn li jiżguraw livell ekwivalenti ta’ protezzjoni;

(e)

il-possibilità li l-offerent jikseb għajnuna mill-Istat.

4.   L-awtorità kontraenti għandha tivverifika l-informazzjoni pprovduta billi tikkonsulta lill-offerent. Din tista’ tiċħad l-offerta biss fejn il-provi ma jiġġustifikawx il-livell baxx tal-prezz jew tal-ispejjeż mitluba, billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-elementi msemmija fil-paragrafu 3.

   

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jiċħdu l-offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-offerta hija baxxa wisq għax ma tikkonformax mal-obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali jew tad-dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi soċjali u ambjentali elenkati fl-Anness XI.

5.   Fejn awtorità kontraenti tiddeċiedi li offerta hija baxxa wisq għax l-offerent kiseb għajnuna mill-Istat, l-offerta tista’ tiġi miċħuda għal dik ir-raġuni waħedha iżda biss wara konsultazzjoni mal-offerent fejn, fi ħdan limitu ta’ żmien suffiċjenti stabbilit mill-awtorità kontraenti, dan tal-aħħar ma jistax juri li l-għajnuna inkwistjoni hija kompatibbli mas-suq intern fis-sens tal-Artikolu 107 tat-Trattat.Fejn l-awtorità kontraenti tiċħad offerta f’dawk iċ-ċirkostanzi, din għandha tgħarraf lill-Kummissjoni dwar dan.

   

6   Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri l-oħrajn, skont l-Artikolu 88, kwalunkwe informazzjoni relatata mal-provi u d-dokumenti ppreżentati fir-rigward tad-dettalji elenkati fil-paragrafu 3.

   

Raġuni

Fil-każ ta’ offerti baxxi wisq, il-Kumitat tar-Reġjuni jippreferi jżomm il-formulazzjoni tal-Artikolu 55 tad-Direttiva 2004/18/KE fis-seħħ bħalissa, peress li t-test propost iġib miegħu piżijiet amministrattivi kemm għall-awtoritajiet kontraenti kif ukoll għall-fornituri. Barra minn hekk, it-test propost inaqqas ukoll bla bżonn il-marġni ta’ manuvra tal-awtoritajiet kontraenti f’dan il-qasam.

Emenda 26

COM(2011) 895 final

Artikolu 81

COM(2011) 896 final

Artikolu 71

Sottokuntrattar

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtorità kontraenti tista’ titlob jew tista’ tkun meħtieġa minn Stat Membru li titlob lill-offerent sabiex fl-offerta tiegħu jindika kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu jista’ jkollu l-ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt lil partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe sottokuntratturi proposti.

   

2.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li fuq talba tas-sottokuntrattur u fejn in-natura tal-kuntratt tkun tippermetti dan, l-awtorità kontraenti għandha tittrasferixxi l-ħlasijiet dovuti direttament lis-sottokuntrattur għas-servizzi, il-provvisti jew ix-xogħlijiet pprovduti lill-kuntrattur prinċipali. F’dan il-każ, l-Istati Membri għandhom jimplimentaw mekkaniżmi xierqa li jippermettu lill-kuntrattur prinċipali sabiex joġġezzjona għal ħlasijiet mhux dovuti. L-arranġamenti li jikkonċernaw dak il-mod ta’ ħlas għandhom jiġu stabbiliti fid-dokumenti tal-akkwist.

   

3.   Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-responsabilità tal-attur ekonomiku prinċipali.

   

Raġuni

Ir-relazzjoni bejn il-kuntrattur u s-sottokuntrattur taqa’ taħt il-liġi dwar il-kompetizzjoni u taħt il-liġi kuntrattwali tal-Istati Membri, u dan m’għandux jiġi emendat minn din id-Direttiva.

Barra minn hekk, din id-dispożizzjoni tikkawża inċertezza legali, peress li sottokuntrattur li abbażi ta’ kumpens jaħdem għal awtorità kontraenti ma jibqax sottokuntrattur iżda jsir kuntrattur. Din id-dispożizzjoni tista’ tillimita l-possibbiltà li l-awtorità kontraenti tiċħad il-ħlas sakemm il-ħidma tkun għadha ma twettqitx abbażi tal-kuntratt.

Emenda 27

COM(2011) 895 final

Artikolu 82

COM(2011) 896 final

Artikolu 72

Modifika ta’ kuntratti matul it-terminu tagħhom

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Modifika sostanzjali tad-dispożizzjonijiet ta’ kuntratt pubbliku matul it-terminu tiegħu għandha titqies bħala għoti ġdid għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, li għaldaqstant għandha teħtieġ proċedura ta’ akkwist ġdida skont din id-Direttiva.

   

2.   Modifika ta’ kuntratt matul it-terminu tiegħu għandha titqies sostanzjali fit-tifsira tal-paragrafu 1 fejn din trendi l-kuntratt sostanzjalment differenti minn dak inizjalment konkluż. Fi kwalunkwe każ, mingħajr ħsara għall-paragrafu 3 u 4, modifika għandha titqies bħala sostanzjali fejn tkun sodisfatta waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

   

(a)

il-modifika tintroduċi kundizzjonijiet li, li kieku kienu parti mill-proċedura ta’ akkwist inizjali, kienu jippermettu għall-għażla ta’ kandidati oħra minn dawk inizjalment magħżula jew li kienu jwasslu għall-għoti ta’ kuntratt lil offerent ieħor;

(b)

il-modifika tibdel il-bilanċ ekonomiku tal-kuntratt favur il-kuntrattur;

(c)

il-modifika testendi l-kamp ta’ applikazzjoni tal-kuntratt b’mod konsiderevoli sabiex ikopri provvisti, servizzi jew xogħlijiet li inizjalment ma kinux koperti.

3.   Is-sostituzzjoni tal-imsieħeb kuntrattwali għandha titqies bħala modifika sostanzjali fit-tifisra tal-paragrafu 1.

   

Madanakollu, l-ewwel subparagrafu ma għandux japplika fil-każ ta’ suċċessjoni universali jew parzjali fil-pożizzjoni tal-kuntrattur inizjali, wara operazzjonijiet ta’ ristrutturar korporattiv jew insolvenza ta’ attur ekonomiku ieħor li jissodisfa l-kriterji tal-għażla kwalitattiva inizjalment stabbiliti, dejjem jekk din ma twassalx għal modifiki sostanzjali oħrajn għall-kuntratt u ma għandhiex l-għan li tevita l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

4.   Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata f’termini monetarji, il-modifika ma għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha ma jaqbiżx il-limit stabbiliti fl-Artikolu 4 u fejn hija taħt il-5 % tal-prezz tal-kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika ma tibdilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-valur kumulattiv tal-modifiki suċċessivi.

   

5.   Modifiki ta’ kuntratt ma għandhomx jitqiesu sostanzjali fit-tifsira tal-paragrafu 1 fejn dawn ġew speċifikati fid-dokumenti tal-akkwist fi klawżoli jew għażliet ta’ reviżjoni ċari, preċiżi u inekwivokabbli. Dawn il-klawżoli għandhom jiddikkjaraw il-kamp ta’ applikazzjoni u n-natura ta’ modifiki jew għażliet possibbli kif ukoll il-kundizzjonijiet li dawn jistgħu jintużaw taħthom. Ma għandhomx jipprovdu għal modifiki jew għażliet li jibdlu n-natura ġenerali tal-kuntratt.

   

6.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, modifika sostanzjali ma għandhiex teħtieġ proċedura ta’ akkwist ġdida fejn jintlaħqu l-kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:

   

(a)

il-ħtieġa għal modifika nġiebet minħabba ċirkostanzi li awtorità kontraenti diliġenti ma setgħetx tbassar;

(b)

il-modifika ma tibdilx in-natura ġenerali tal-kuntratt;

(c)

kwalunkwe żieda fil-prezz mhijiex ogħla aktar minn 50 % tal-valur tal-kuntratt oriġinali.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jippubblikaw avviż dwar dawn il-modifiki f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-avviżi għandu jkun fihom l-informazzjoni stabbilita fl-Anness VI, parti G u jkunu ppubblikati skont l-Artikolu 49.

7.   L-awtoritajiet kontraenti ma għandux ikollhom rikors għall-modifiki tal-kuntratt fil-każijiet li ġejjin:

   

(a)

meta l-modifika jkollha l-għan li tirrimedja nuqqasijiet fil-prestazzjoni tal-kuntrattur jew il-konsegwenzi, li jistgħu jkunu rimedjati permezz tal-infurzar tal-obbligi kuntrattwali;

(b)

meta l-modifika jkollha l-għan li tikkumpensa riskji ta’ żidiet fil-prezzijiet li jkunu assigurati (hedged) mill-kuntrattur.

Raġuni

Id-Direttivi attwali jipprevedu regoli proċedurali dwar kif għandhom jiġu eżegwiti l-akkwisti. Ma jinkludu l-ebda dispożizzjoni dwar il-modifiki ta’ kuntratti matul it-terminu tagħhom, u dan għandu jkun ukoll il-każ tad-Direttivi l-ġodda. Inkella jinħolqu piżijiet amministrattivi superfluwi għall-awtoritajiet kontraenti u tonqos il-flessibbiltà. Jekk il-Kummissjoni tixtieq tipprovdi tagħrif dwar il-prassi legali f’dan il-qasam, imissha pjuttost tuża komunikazzjonijiet interpretattivi.

Emenda 28

COM(2011) 896 final

Artikolu 83

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Artikolu 83

Artikolu 83

B’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 89/665/KEE, l-Istati Membri għandhom jiżguraw applikazzjoni korretta ta’ of din id-Direttiva permezz ta’ mekkaniżmi effettivi, disponibbli u trasparenti li jikkumplimentaw is-sistema implimentati għar-reviżjoni tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet kontraenti.

Raġuni

M’hemmx bżonn li f’Direttiva jissemma li għandha tiġi applikata b’mod korrett. Is-sistemi eżistenti għall-monitoraġġ tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti huma biżżejjed. Fl-interess tas-semplifikazzjoni u l-flessibbiltà, m’mgħandhomx jinħolqu sistemi superfluwi.

Emenda 29

COM(2011) 895 final

Artikolu 93

COM(2011) 896 final

Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Sorveljanza pubblika

1.   L-Istati Membri għandhom jagħżlu korp indipendenti wieħed responsabbli mis-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’ sorveljanza’). L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla tagħhom.

L-awtoritajiet kontraenti kollha għandhom ikunu soġġetti għas-sorveljanza bħal din.

   

2.   L-awtoritajiet kompetenti involuti fl-attivitajiet ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu organizzati b’tali mod li jkunu evitati l-kunflitti ta’ interess. Is-sistema ta’ sorveljanza pubblika għandhom ikunu trasparenti. Għal dan il-għan, għandhom jiġu ppubblikati d-dokumenti ta’ gwida u opinjoni kollha u r-rapport annwali li juri l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-regoli stabbiliti f’din id-Direttiva.

   

Ir-rapport annwali għandu jinkludi dawn li ġejjin:

(a)

indikazzjoni tar-rata ta’ suċċess tal-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fl-akkwist pubbliku. fejn il-perċentwal ikun inqas minn 50 % f’termini ta’ valuri ta’ kuntratti mogħtija lill-SMEs, ir-rapport għandu jipprovdi analiżi tar-raġunijiet għal dan.

(b)

ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni ta’ politiki sostenibbli tal-akkwist, anki dwar proċeduri li jqisu kunsiderazzjonijiet marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent, l-inklużjoni soċjali inkluża l-aċċessibilità għal persuni b’diżabilitajiet, jew it-trawwim tal-innovazzjoni.

(c)

informazzjoni dwar il-monitoraġġ u s-segwitu ta’ ksur tar-regoli ta’ akkwist li jaffettwaw il-baġit tal-Unjoni f’konformità mal-paragrafi 3 sa 5 ta’ dan l-Artikolu;

(d)

dejta ċentralizzata dwar każijiet rappurtati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ interessi u irregolaritajiet serji oħra fil-qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi dawk li jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-baġit tal-Unjoni.

3.   Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun responsabbli għall-kompiti li ġejjin:

   

(a)

is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-regoli ta’ akkwist pubbbliku u l-prattika relatata mill-awtoritajiet kontraenti u b’mod partikolari, mill-korpi ċentrali għall-akkwisti;

(b)

li jipprovdi parir legali lil awtoritajiet kontraenti dwar l-interpretazzjoni tar-regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku u dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi;

(c)

li joħroġ opinjonijiet u gwida ta’ inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta’ interess ġenerali rigward l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ regoli tal-akkwist pubbliku, dwar kwistjonijiet rikorrenti u dwar diffikultajiet sistemiċi relatati mal-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

(d)

li jistabbilixxi u japplika sistemi ta’ indikaturi ta’ twissija komprensivi u azzjonabbli li jipprevjenu, jidentifikaw u jirrapportaw b’mod adegwat każijiet ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ interess u irregolaritajiet serji oħra fl-akkwist;

(e)

li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet kompetenti nazzjonali, inklużi l-awtoritajiet tal-awditjar, lejn vjolazzjonijiet speċifiċi identifikati u lejn problemi sistemiċi;

(f)

li jeżamina lmenti minn ċittadini u negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi u jittrażmetti l-analiżi lill-awtoritajiet kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi ma tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet għalfejn warrbuha;

(g)

is-sorveljanza ta’ deċiżjonijiet meħuda mill-qrati u l-awtoritajiet nazzjonali wara sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri li jistabbilixxu vjolazzjonijiet tar-regoli tal-Unjoni tal-akkwist pubbliku relatati ma’ proġetti kofinanzjati mill-Unjoni; Il-korp ta’ sorveljanza għandu jirrapporta lill-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi kwalunkwe ksur tal-proċeduri ta’ akkwist tal-Unjoni meta dawn huma relatati mal-kuntratti direttament jew indirettament iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea.

Il-kompiti msemmija fil-punt (e) għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell taħt il-liġi nazzjonali jew taħt is-sistema stabbilita fuq il-bażi tad-Direttiva 89/665/KEE.

L-Istati Membri għandhom jagħtu s-setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti meta jkun identifika ksur matul l-attività ta’ monitoraġġ u ta’ konsulenza legali tagħhom.

4.   Mingħajr ħsara għall-proċeduri ġenerali u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti mill-Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u l-kuntratti tagħha mal-Istati Membri, il-korp ta’ sorveljanza għandu jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt speċifiku għall-Kummissjoni meta jissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit mill-Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Għandu jirraporta mal-Kummissjoni dwar kwalunkwe vjolazzjoni ta’ din id-Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament jew indirettament mill-Unjoni.

   

Mingħajr ħsara għall-proċeduri ġenerali u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti mill-Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u l-kuntratti tagħha mal-Istati Membri, il-korp ta’ sorveljanza għandu jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt speċifiku għall-Kummissjoni meta jissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Għandu jirraporta mal-Kummissjoni dwar kwalunkwe vjolazzjoni ta’ din id-Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament jew indirettament mill-Unjoni.

Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-korp ta’ sorveljanza biex janalizza ksur allegat tar-regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li jaffettwa proġetti kofinanzjati mill-baġit tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda lill-korp ta’ sorveljanza biex isegwi ċertu każijiet u jiżgura li jittieħdu l-konsegwenzi xierqa mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali li se jkunu obbligati jsegwu l-istruzzjonijiet tagħha għall-ksur tar-regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li jaffettwa proġetti kofinanzjati.

5.   L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u infurzar imwettqa mill-korp ta’ sorveljanza mwettqa mill-korp ta’ sorveljanza sabiex jiżgura li d-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u l-prinċipji tat-Trattat ma għandhomx jieħdu post jew jippreġudikaw ir-rwol istituzzjonali tal-Kummissjoni bħala gwardjan tat-Trattat. Meta l-Kummissjoni tiddeċiedi li tirreferi t-trattament ta’ każ individwali skont il-paragrafu 4, għandu jibqa’ jkollha d-dritt li tintevjeni skont is-setgħat ikkonferiti lilha mit-Trattat.

   

6.   L-awtoritajiet kontraenti għandhom jittrażmettu lill-korp ta’ sorveljanza it-test sħiħ tal-kuntratti konklużi kollha b’valur ekwivalenti għal jew ikbar minn

   

(a)

EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi pubbliċi;

(b)

EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi.

7.   Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali dwar l-aċċess għall-informazzjoni u f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta, il-korp ta’ sorveljanza, għandu, wara li jirċievi talba bil-miktub, jagħti aċċess dirett mhux ristrett u sħiħ, u mingħajr ħlas għall-kuntratti konklużi msemmija fil-paragrafu 6. L-aċċess għal ċertu partijiet tal-kuntratt jista’ jkun miċħud meta d-divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar tal-liġi jew inkella tmur kontra l-interess pubbliku, tkun ta’ ħsara għall-interessi kummerċjali leġittimi ta’ atturi ekonomiċi, pubbliċi jew privati, jew tista’ tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta bejniethom.

   

L-aċċess għal partijiet li jistgħu jkunu rilaxxati għandu jingħata fi żmien raġonevoli u mhux iktar tard minn 45 ġurnata mid-data tat-talba.

L-applikanti li jagħmlu talba għal aċċess għal kuntratt ma għandhomx għalfejn juru ebda interess dirett jew indirett relatat ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun jista’ jippubblikaha.

8.   Għandu jiġi inkluż sommarju tal-attivitajiet kollha mwettqa mill-korp ta’ sorveljanza skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2.

   

Raġuni

L-obbligu li jinħolqu korpi nazzjonali inkarigati mis-sorveljanza u li dawn jingħaddewlhom il-kuntratti jidħol f’kunflitt ċar mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Huwa kompitu tal-Istati Membri li jorganizzaw l-amministrazzjoni pubblika tagħhom. Is-superviżjoni nazzjonali tar-rispett tar-regoli dwar l-akkwist hija f’idejn il-qrati, il-korpi ta’ sorveljanza u l-entitajiet ta’ verifika tal-Istati Membri. Barra minn hekk, dawn id-dispożizzjonijiet joħolqu piżijiet amministrattivi ġodda għall-awtoritajiet kontraenti.

Emenda 30

COM(2011) 896 final

Artikolu 85(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Artikolu 85

Artikolu 85

Għal kull kuntratt jew ftehim qafas, u kull darba li tiġi stabbilita sistema dinamika ta’ xiri, l-awtoritajiet kontraenti għandhom ifasslu rapport bil-miktub li bħala minimu għandu jinkludi dan li ġej:

(a)

l-isem u l-indirizz tal-awtorità kontraenti, is-suġġett u l-valur tal-kuntratt, il-ftehim qafas jew is-sistema dinamika ta’ xiri;

(b)

l-ismijiet tal-kandidati jew offerenti li jintgħażlu u r-raġunijiet għall-għażla tagħhom;

(c)

l-ismijiet tal-kandidati jew offerenti miċħuda u r-raġunijiet għaċ-ċaħda tagħhom;

(d)

ir-raġunijiet għaċ-ċaħda ta’ offerti meqjusa bħala baxxi wisq;

(e)

isem l-offerent li jintgħażel u r-raġunijiet għalfejn intgħażlet l-offerta tiegħu u, fejn dan ikun magħruf, is-sehem tal-kuntratt jew tal-ftehim qafas li l-offerent li jintgħażel beħsiebu jagħti bħala sottokuntratt lil partijiet terzi;

(f)

għal proċeduri nnegozjati mingħajr pubblikazzjoni minn qabel, iċ-ċirkustanzi msemmija fl-Artikolu 30 li jiġġustifikaw l-użu ta’ din il-proċedura;

(g)

fejn dawn ikunu meħtieġa, ir-raġunijiet għalfejn l-awtorità kontraenti ddeċidiet li ma tagħtix kuntratt jew ftehim qafas jew li ma tistabbilixxix sistema dinamika ta’ xiri

(h)

fejn dawn ikunu applikabbli, il-kunflitti ta’ interesss identifikati u l-miżuri sussegwenti meħuda.

Raġuni

Dawn ir-rekwiżiti ta’ dokumentazzjoni jirrappreżentaw piż sproporzjonat għall-awtoritajiet lokali u ma jaqdu l-ebda skop. L-għan tar-riforma huwa preċiżament dak li jitneħħew rekwiżiti superfluwi ta’ dokumentazzjoni, u mhux li tinħoloq burokrazija ġdida.

Emenda 31

COM(2011) 896 final

Artikolu 85, l-aħħar żewġ sottoparagrafi

Rapporti individwali dwar proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Artikolu 85

Rapporti individwali dwar proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti

Artikolu 85

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jiddokumentaw il-progress tal-proċeduri ta’ akkwist kollha, kemm jekk dawn isiru b’mezzi elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux hekk. Għal dan il-għan, għandhom jiddokumentaw l-istadji kollha fil-proċedura ta’ akkwist, inklużi l-komunikazzjonijiet kollha ma’ atturi ekonomiċi u d-deliberazzjonijiet interni, it-tħejjija ta’ offerti, id-djalogu u n-negozjati jekk kien hemm, l-għażla u l-għoti tal-kuntratt.

Ir-rapport, jew l-elementi ewlenin tiegħu, għandhom jiġu komunikati lill-Kummissjoni jew lill-korp ta’ sorveljanza nazzjonali fejn dawn jitolbu li jsir hekk.

Raġuni

Fil-fehma tal-Kumitat tar-Reġjuni, is-sistema tar-rappurtar stabbilita fl-Artikolu 43 tad-Direttiva 2004/18/KE hija aħjar mis-sistema proposta, u hija iżjed faċli biex jamministrawha l-awtoritajiet kontraenti.

Emenda 32

COM(2011) 895 final

Artikolu 95

COM(2011) 896 final

Artikolu 86

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Rapportar nazzjonali u listi ta’ awtoritajiet kontraenti

1.   Il-korpi stabbiliti jew magħżula skont l-Artikolu 84 għandhom jgħaddu rapport ta’ implimentazzjoni u statistiku lill-Kummissjoni, fuq il-bażi tal-forma standard, mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru tas-sena ta’ wara.

   

2.   Bħala minimu, ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun fih l-informazzjoni li ġejja:

   

(a)

lista sħiħa u aġġornata tal-awtoritajiet tal-gvern ċentrali, l-awtoritajiet kontraenti sottoċentrali u l-korpi rregolati mil-liġi ppubblika, inklużi awtoritajiet sottoċentrali u l-assoċjazzjonijiet ta’ awtoritajiet kontraenti li jagħtu kuntratti pubbliċi jew ftehimiet qafas, li tindika n-numru ta’ identifikazzjoni uniku għal kull awtorità fejn dan in-numru jkun speċifikat fil-leġiżlazzjoni nazzjonali; din il-lista għandha tinqasam fi gruppi skont it-tipi ta’ awtoritajiet;

(b)

lista kompluta u aġġornata tal-korpi ċentrali tax-xiri kollha;

(c)

għall-kuntratti kollha msemmija hawn fuq il-limiti minimi stabbiliti fl-Artikolu 4 ta’ din id-Direttiva:

(i)

L-għadd u l-valur tal-kuntratti mogħtija mqassma għal kull tip ta’ awtorità bil-proċedura u b’xogħlijiet, provvisti u servizzi identifikati mid-diviżjoni tan-nomenklatura CPV;

(ii)

meta l-kuntratti jkunu konklużi skont il-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel, id-dejta msemmija fil-punt (i) għandha tkun maqsuma wkoll skont iċ-ċirkustanzi msemmija fl-Artikolu 30 u għandha tispeċifika l-għadd u l-valur tal-kuntratti mogħtija minn Stat Membru jew pajjiż terz tal-kuntrattur li ngħata l-kuntratt;

(d)

għall-kuntratti kollha li jaqgħu taħt il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 4 ta’ din id-Direttiva, iżda li kienu jkunu koperti minn din id-Direttiva li kieku l-valur tagħhom kien jaqbeż il-limitu, in-numru u l-valur tal-kuntratti mogħtija maqsuma skont kull tip ta’ awtorità.

3.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 89 biex temenda l-Anness I, sabiex taġġorna l-lista ta’ awtoritajiet kontraenti wara n-notifiki mill-Istati Membri, fejn dawn l-emendi jkunu meħtieġa sabiex jiġu identifikati b’mod korrett l-awtoritajiet kontraenti;

   

Perjodikament, il-Kummissjoni tista’ tippubblika l-lista ta’ korpi rregolati mil-liġi pubblika trażmessa skont il-punt (a) tal-paragrafu 2 għal informazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

4.   Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni dik l-informazzjoni dwar l-organizzazzjoni istituzzjonali tagħhom relatata mal-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-infurzar ta’ din id-Direttiva, kif ukoll dwar l-inizjattivi nazzjonali meħuda sabiex jipprovdu gwida dwar l-implimentazzjoni tar-regoli tal-Unjoni dwar l-akkwisti pubbliċi jew sabiex din tiġi assistita, jew inkella sabiex iwieġbu għall-isfidi li jxekklu l-implimentazzjoni ta’ dawk ir-regoli.

   

5.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilxxi forma standard għall-implimentazzjoni annwali u r-rapport statistiku msemmi fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 91.

   

Raġuni

Id-dispożizzjonijiet proposti għandhom jitħassru, peress li joħolqu piż amministrattiv sproporzjonat kemm għall-entitajiet inkarigati mill-ġbir ta’ din l-informazzjoni kollha kif ukoll għall-awtoritajiet kontraenti li jridu jipproċessaw l-informazzjoni miġbura.

Emenda 33

COM(2011) 895 final

Artikolu 96

COM(2011) 896 final

Artikolu 87

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Assistenza lill-awtoritajiet kontraenti u n-negozji

1.   L-Istati Membri għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni strutturi ta’ appoġġ tekniku sabiex jipprovdu parir legali u ekonomiku, gwida u assistenza lill-awtoritajiet kontraenti fit-tħejjija u t-twettiq tal-proċeduri ta’ akkwist. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li kull awtorità kontraenti tista’ tikseb assistenza kompetenti u konsulenza dwar kwistjonijiet individwali.

   

2.   Bil-għan li jitjieb l-aċċess għal akkwisti pubbliċi għall-atturi ekonomiċi, b’mod partikolari għall-SMEs, u sabiex jiġi faċilitat il-fehim korrett tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tista’ tinkiseb l-assistenza xierqa, anki b’mezzi elettroniċi jew billi jintużaw netwerks eżistenti ddedikati għall-assistenza tan-negozji.

   

3.   Assistenza amministrattiva speċifika għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ atturi ekonomiċi li għandhom il-ħsieb li jieħdu sehem fi proċedura ta’ akkwist fi Stat Membru ieħor. Bħala minimu, assistenza bħal din għandha tkopri rekwiżiti amministrattivi fl-Istat Membru kkonċernat, kif ukoll obbligi possibbli relatati mal-akkwisti elettroniċi.

   

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-atturi ekonomiċi interessati jkollhom aċċess faċli għal informazzjoni xierqa dwar l-obbligi relatati mat-taxxi, il-protezzjoni ambjentali, u l-obbligi legali soċjali u tax-xogħol, li huma fis-seħħ fl-Istat Membru, fir-reġjun jew lokalità fejn ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu jew fejn is-servizzi għandhom jiġu pprovduti u li se jkunu applikabbli għax-xogħlijiet imwettqa fuq il-post jew għas-servizzi pprovduti matul it-twettiq tal-kuntratt.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafi 1, 2 u 3, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu korp wieħed jew diversi korpi jew strutturi amministrattivi. L-Istati membri għandhom jiżguraw koordinazzjoni xierqa bejn dawk il-korpi u l-istrutturi.

   

Raġuni

L-appoġġ għall-awtoritajiet kontraenti fil-qasam tal-akkwist fil-livell nazzjonali huwa fil-kompetenza tal-Istati Membri; għalhekk, dan l-artikolu għandu jitħassar. Kieku l-qafas regolatorju kien aktar sempliċi, kien ikun hemm inqas bżonn għajnuna biex jinftiehmu r-regoli dwar l-akkwist.

Emenda 34

COM(2011) 896 final

Artikolu 88(3)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Artikolu 88

Artikolu 88

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jagħżlu punt ta’ kollegament wieħed jew aktar, id-dettalji ta’ kuntatt li jridu jiġu komunikati lill-Istati Membri l-oħra, lill-korpi ta’ sorveljanza u lill-Kummissjoni. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw u regolarment jaġġornaw il-lista ta’ punti ta’ kollegament. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun inkarigat mill-koordinazzjoni ta’ dawn il-punti ta’ kollegament.

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jagħżlu punt ta’ kollegament wieħed jew aktar, id-dettalji ta’ kuntatt li jridu jiġu komunikati lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw u regolarment jaġġornaw il-lista ta’ punti ta’ kollegament.

Raġuni

L-Artikolu 88 għandu jinżamm, iżda mingħajr ir-referenza għall-korpi l-ġodda ta’ sorveljanza. L-għan tar-riforma huwa preċiżament dak li jitneħħew rekwiżiti superfluwi ta’ dokumentazzjoni, u mhux li tinħoloq burokrazija ġdida.

Brussell, 9 ta’ Ottubru 2012.

Il-President tal-Kumitat tar-Reġjuni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


Top