EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0017

Opinjoni tal-bank ċentrali ewropew tal- 5 ta’ Marzu 2009 fuq talba tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fuq proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar banek affiljati ma’ istituzzjonijiet ċentrali, ċerti elementi ta’ fondi proprji, skoperturi kbar, arranġamenti superviżorji, u l-ġestjoni tal-kriżijiet (CON/2009/17)

OJ C 93, 22.4.2009, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 93/3


OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-5 ta’ Marzu 2009

fuq talba tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fuq proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar banek affiljati ma’ istituzzjonijiet ċentrali, ċerti elementi ta’ fondi proprji, skoperturi kbar, arranġamenti superviżorji, u l-ġestjoni tal-kriżijiet

(CON/2009/17)

2009/C 93/03

Introduzzjoni u bażi legali

Fit-22 ta’ Ottubru 2008 l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talba mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għal opinjoni fuq proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar banek affiljati ma’ istituzzjonijiet ċentrali, ċerti elementi ta’ fondi proprji, skoperturi kbar, arranġamenti superviżorji, u l-ġestjoni tal-kriżijiet (1) (minn issa ’l quddiem id-“direttiva proposta”) (2).

Il-kompetenza tal-BĊE biex jagħti opinjoni hija bbażata fuq l-Artikolu 105(4) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 17.5 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.

Osservazzjonijiet ġenerali

Ir-riforma tal-arranġamenti superviżorji fis-settur finanzjarju

1.

Il-BĊE jenfasizza li l-osservazzjonijiet speċifiċi f’din l-opinjoni huma mingħajr preġudizzju għall-kontribuzzjonijiet possibbli fil-futur biex jitwessa’ d-dibattitu Ewropew fuq ir-riforma tal-arranġamenti superviżorji (3) Ewropej, speċjalment fil-kuntest tar-rakkomandazzjonijiet mill-grupp ta’ esperti ta’ livell għoli li waqqfet il-Kummissjoni (4).

Strumenti legali għall-implimentazzjoni konsistenti tal-leġiżlazzjoni bankarja Ewropea

2.

Il-BĊE esprima l-fehma tiegħu diversi drabi (5) fis-sens li l-istruttura kurrenti tad-Direttivi 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 dwar il-bidu u t-tkomplija tan-negozju ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (abbozzata mill-ġdid) (6) u 2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 dwar is-suffiċjenza kapitali ta’ ditti ta’ investiment u istituzzjonijiet ta’ kreditu (abbozzata mill-ġdid) (7) m’għandhiex tiġi kkunsidrata bħala l-eżitu mixtieq finali, imma pjuttost pass wieħed f’proċess fit-tul lejn it-twaqqif ta’, skont il-prinċipji u l-għanijiet żviluppati taħt il-metodu Lamfalussy, sett ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni tal-Livell 2 direttament applikabbli għall-istituzzjonijiet finanzjarji ġewwa l-Unjoni Ewropea. Id-Direttiva 2006/48/KE tirrikorri b’mod limitat għall-komitoloġija u għandha skop limitat għall-miżuri ta’ implimentazzjoni (8). L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Basel II (9) ipprovdiet opportunità unika għar-reviżjoni tad-Direttiva 2006/48/KE fuq dawn il-linji imma din ma ġietx użata. Għalhekk, għad fadal ħafna xi jsir fil-qasam bankarju biex jinkisbu l-benefiċċji sħaħ tal-metodu regolatorju Lamfalussy. Dan il-proċess ikun jeħtieġ: (i) li l-atti legali Komunitarji tal-Livell 1 jiġu limitati għal prinċipji ta’ qafas li jirriflettu l-għażliet politiċi bażiċi u kwistjonijiet sostantivi; u (ii) id-dispożizzjonijiet tekniċi jitpoġġew flimkien f’regolament tal-Livell 2 wieħed jew diversi applikabbli direttament li, b’użu ikbar tal-komitoloġija, gradwalment joħorġu bħala l-korp ewlieni ta’ regoli tekniċi applikabbli għall-istituzzjonijiet finanzjarji fl-UE. F’dan ir-rigward, il-BĊE huwa tal-fehma li l-maġġoranza tal-annessi tekniċi tad-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE għandhom jiġu adottati direttament bħala miżuri tal-Livell 2 u, safejn ikunu kompatibbli mal-flessibbiltà meħtieġa għall-implimentazzjoni nazzjonali, bħala regolamenti tal-Kummissjoni.

3.

L-użu limitat possibbli ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni tal-Livell 2 sostanzjali u strutturati fil-kuntest tad-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE jagħti rwol iktar prominenti lil-linji ta’ gwida fil-Livell 3 tal-qafas Lamfalussy. F’dan ir-rigward, il-BĊE jinnota li d-direttiva proposta tintroduċi għall-ewwel darba fid-Direttiva 2006/48/KE referenzi espressi għal-linji ta’ gwida u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat tas-Superviżuri Bankarji Ewropej (CEBS) (10). Il-BĊE jirrikonoxxi bis-sħiħ il-benefiċċji ta’ dawn il-Linji ta’ Gwida, ix-xogħol konsiderevoli magħmul mis-CEBS fil-konverġenza ta’ standards u prattiċi superviżorji u l-bżonn li tiġi żgurata l-konformità tal-Istati Membri. Madankollu, minħabba n-natura mhux vinkolanti tagħhom, dawn il-linji ta’ gwida ma jiggarantixxux l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja fl-Istati Membri. Skont il-prinċipji ta’ “Regolamentazzjoni Aħjar” (11) għandhom jiġu evitati referenzi espliċiti għal linji ta’ gwida mhux vinkolanti fil-leġiżlazzjoni Komunitarja. Minflok, il-BĊE jirrakkomanda li d-direttiva proposta tispeċifika l-oqsma fejn is-CEBS tintalab tikkontribwixxi biex tittejjeb il-konverġenza ta’ prattiċi superviżorji. Barra minn hekk, skont il-metodu Lamfalussy u l-parir mogħti fil-paragrafu 2 u biex tkompli tingħata kontribuzzjoni għall-adozzjoni ta’ qafas legali armonizzat fil-livell tal-UE, jista’ jkun mixtieq f’ċerti każijiet li l-leġiżlatur Komunitarju jikkonverti l-kontenut sostantiv ta’ dawn il-linji ta’ gwida CEBS tal-Livell 3 li mhumiex vinkolanti f’leġiżlazzjoni Komunitarja vinkolanti, jew fil-Livell 1 taħt il-proċedura tal-kodeċiżjoni jew fil-forma ta’ miżuri ta’ implimentazzjonital-Livell 2 li jiġu adottati mill-Kummissjoni taħt il-poteri tagħha ta’ komitoloġija u japplikaw b’mod uniformi fl-Istati Membri kollha (12).

4.

Il-BĊE jifhem li numru ta’ emendi proposti mill-Kummissjoni fir-rigward tad-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE ġew ipprovokati mit-taqlib finanzjarju riċenti u r-ristrutturar ta’ dawn id-direttivi ma kienx konċepibbli fil-kuntest kurrenti. Iżda, fil-fehma tal-BĊE reviżjoni radikali ta’ dawk id-direttivi skont il-prinċipji deskritti hawn fuq tikkontribwixxi ħafna biex titjieb it-trasparenza u ċ-ċertezza legali tal-leġiżlazzjoni bankarja Komunitarja. It-taqlib fis-suq ta’ bħalissa enfasizza wkoll l-importanza ta’ strumenti legali li jistgħu jiġu emendati malajr biex jadattaw għal ċirkostanzi li jinbidlu, jiġifieri miżuri ta’ implimentazzjoni tal-Livell 2, biex il-prinċipji ta’ qafas jitħallew biss għal atti tal-Livell 1 riġidi billi ġeneralment ikunu iktar permanenti. Il-BĊE jixtieq iħeġġeġ lil-leġiżlatur tal-UE, fid-dawl ukoll tal-konklużjonijiet tal-grupp ta’ esperti ta’ livell għoli, biex jiġu kkunsidrati r-rakkomandazzjonijiet memmijin hawn fuq.

Komitoloġija

5.

Riċentement il-Kummissjoni pproponiet żewġ abbozzi ta’ direttivi ta’ implimentazzjoni dwar id-dispożizzjonijiet tekniċi dwar il-ġestjoni tar-riskju (13). Il-BĊE jinnota li wħud minn dawn id-dispożizzjonijiet tekniċi għandhom x’jaqsmu mat-titolizzazzjoni (securitisation) u l-metodoloġiji użati minn istituzzjonijiet ta’ valutazzjoni ta’ kreditu estern. Filwaqt li l-BĊE m’għandu l-ebda osservazzjonijiet partikolari dwar dawn id-dispożizzjonijiet speċifiċi, jaqbel mal-fehmiet tal-Kummissjoni dwar is-sekwenza tal-miżuri tal-Livell 1 u l-Livell 2 (14), li: (i) bħala regola u biex ikun hemm koerenza legali u trasparenza, miżuri tal-Livell 2 m’għandhomx jippreċedu l-miżuri tal-Livell 1 u b’hekk ikun hemm ir-riskju li tiġi evitata d-diskussjoni fuq is-sustanza tagħhom; u (ii) ix-xogħol fuq il-Livell 1 u 2 għandu jsir kemm jista’ jkun b’mod parallel. Dan jiffaċilita l-eżerċizzju mill-BĊE tar-rwol konsultattiv tiegħu taħt l-Artikolu 105(4) tat-Trattat fuq atti Komunitarji proposti (inklużi abbozzi ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni tal-Livell 2).

Osservazzjonijiet speċifiċi

L-iskoperturi interbankarji u l-implimentazzjoni tal-politika monetarja (l-Artikolu 113(3) u (4) ġdid propost tad-Direttiva 2006/48/KE)

6.

Il-BĊE ġeneralment jilqa’ l-għan tad-direttiva proposta, li huwa biex tittejjeb il-ġestjoni tar-riskju u l-likwidità f’istituzzjonijiet ta’ kreditu inkluż fir-rigward tal-iskoperturi interbankarji (15). B’mod partikolari, il-BĊE jikkondividi l-fehma tal-Kummissjoni li l-iskoperturi interbankarji jippreżentaw riskju sinjifikanti billi l-banek, għalkemm huma rregolati, jistgħu jfallu u skoperturi kbar ikun jeħtieġu ġestjoni prudenti ħafna (16).

7.

Il-BĊE jinnota li d-direttiva proposta tintroduċi eżenzjoni għal “elementi tal-assi li jikkostitwixxu pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet, u skoperturi oħra għal istituzzjonijiet, dejjem jekk dawk l-iskoperturi... ma jdumux aktar mill-jum tan-negozju li jkun imiss u jkunu fil-munita tal-Istat Membru li jkun qed jeżerċita din l-għażla, dejjem jekk din il-munita ma tkunx l-euro” (17). Il-BĊE huwa tal-fehma li d-dispożizzjoni ta’ hawn fuq tqajjem tħassib fir-rigward tal-ekwità u li din id-dispożizzjoni għandha tiġi emendata biex tipprovdi għal trattament ugwali fost l-Istati Membri.

8.

Barra minn hekk, il-BĊE jitlob li jkun hemm kawtela meta jiġu ddisinjati miżuri fuq il-limiti għall-iskoperturi interbankarji billi l-miżuri proposti għandhom jevitaw li jtellfu l-fluss bla xkiel ta’ likwidità fis-suq interbankarju. Minn perspettiva tal-implimentazzjoni ta’ politika monetarja, jekk jiġi ristrett il-fluss bla xkiel ta’ likwidità fis-suq interbankarju, partikolarment b’maturitajiet qosra li ħafna huma mil-lum għall-għada (overnight) jew sa ġimgħa dan ma jkunx mixtieq, kemm f’ċirkustanzi normali jew fit-taqlib tas-suq finanzjarju kurrenti. Fil-fatt, fi żminijiet normali l-attivitajiet kummerċjali tal-kontropartijiet tal-Eurosistema huma strumentali fir-ridistribuzzjoni tal-likwidità f’terminu qasir fis-suq u għalhekk m’għandhomx jiġu ristretti billi dan ikun ta’ detriment għat-treġija mingħajr xkiel tar-rati tas-suq tal-flus f’terminu qasir lejn rata minima tal-offerta fuq l-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament ewlieni tal-Eurosistema.

9.

Fir-rigward ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-BĊE jenfasizza li s-self b’maturità qasira ma jfissirx riskju ta’ kobor simili pparagunat mas-self b’maturità itwal. Barra minn hekk, il-kwalità tal-kreditu tvarja wkoll fost il-kontropartijiet. Fir-rigward tal-limitu propost fuq skoperturi interbankarji ta’ 25 % tal-fondi proprji tal-istituzzjoni ta’ kreditu jew l-ammont ta’ EUR 150 miljun (18), immaterjalment mill-maturità tagħhom, l-analiżi kwantitattiva interna tal-BĊE tissuġġerixxi li s-sehem mhux negliġibbli tal-banek kien ikunu ristrett fl-attivitajiet ta’ self mil-lum għall-għada tagħhom f’numru sostanzjali ta’ tranżazzjonijiet kieku l-limitu kien f’postu qabel il-bidu tat-taqlib fis-swieq finanzjarji f’Awwissu 2007. Dan jikkostitwixxi bidla sostanzali u mhux mixtieqa meta pparagunata mal-qafas legali tal-UE kurrenti, li jippermetti li l-Istat Membri jeżentaw għal kollox jew parzjalment “pretenzjonijiet fuq u skoperturi oħrajn għal istituzzjonijiet, b’maturità ta’ sena jew iżjed” mill-applikazzjoni ta’ regoli fuq skoperturi kbar (19). Minn perspettiva ta’ implimentazzjoni tal-politika monetarja, il-BĊE huwa tal-fehma li l-limitu propost hawn fuq jirrestrinġi l-fluss bla xkiel tal-likwidità ġewwa s-suq interbankarju u jista’ jkun ta’ detriment għall-funzjonament mingħajr xkiel tas-suq tal-flus tal-euro. F’dan il-kuntest, filwaqt li l-BĊE jenfasizza li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandu jkollhom stabbiliti miżuri ta’ mitigazzjoni u l-għodod ta’ monitoraġġ skont ir-rekwiżiti mfissra fl-Anness V tad-Direttiva 2006/48/KE biex jindirizzaw riskji potenzjali assoċjati ma’ skoperturi interbankarji għal terminu qasir, huwa jilqa’, madankollu, l-introduzzjoni ta’ eżenzjoni minn talbiet b’maturità qasira ħafna, eż. ta’ ġimgħa jew anqas, mill-applikazzjoni ta’ sistema tal-iskoperturi kbar. Barra minn hekk, jilqa’ analiżi mal-UE kollha tas-suq tal-flus u – abbażi ta’ din l-analiżi – l-introduzzjoni possibbli ta’ ċerti miżuri bħal eżenzjoni fuq pretenzjonijiet b’maturità ta’ iktar minn ġimgħa.

Kwistjonijiet ta’ likwidità (Annessi V u XI ġodda u l-Artikolu 41)

10.

Fil-fehma tal-BĊE, l-emendi għad-Direttiva 2006/48/KE dwar ir-riskju ta’ likwidità (20), li jimplimentaw ix-xogħol imwettaq mill-Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) (21) (Kumitat ta’ Basilea fuq is-Superviżjoni Bankarja) u s-CEBS (22), huma pass neċessarju u mixtieq minħabba l-importanza tal-ġestjoni tar-riskju tal-likwidità li ġie żvelat fit-taqlib tas-suq kurrenti. F’dan ir-rigward, invista ta’ xogħol possibbli fil-ġejjieni mill-Kummissjoni, huwa importanti li tiġi pprovduta aktar gwida fuq l-aspetti ewlenin bħad-definizzjoni u l-iffissar tat-tolleranza tar-riskju (23) u l-adegwatezza ta’ buffers ta’ likwidità (24). Meta jiġu kkunsidrati l-ħidmiet tal-istabbiltà finanzjarja, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-banek ċentrali jkollhom aċċess xieraq għall-informazzjoni relatata mal-pjanijiet ta’ ffinanzjar ta’ kontinġenza tal-banek.

11.

Il-BĊE jinnota li, fil-parir tekniku riċenti tiegħu lill-Kummissjoni fuq il-ġestjoni tar-riskju tal-likwidità (25), is-CEBS jirrakkomanda li s-superviżuri tal-gruppi transkonfinali għandhom jikkoordinaw ix-xogħol tagħhom mill-qrib, speċjalment permezz ta’ skambji ta’ informazzjoni mtejbin, u partikolarment fil-kulleġġi ta’ superviżuri, biex jiġu mifhuma aħjar il-profili tar-riskju tal-likwidità u biex tiġi evitata d-duplikazzjoni mhux meħtieġa tal-ħtiġijiet. Meta jkun xieraq, is-CEBS tissuġġerixxi li s-superviżuri għandhom jikkunsidraw attivament li jiddelegaw lis-superviżuri tal-pajjiż oriġinali xogħlijiet relatati mas-superviżjoni tal-likwidità tal-friegħi. Fir-rigward tax-xogħol li għaddej fuq il-ġestjoni tar-riskju tal-likwidità u prattiċi tal-konċessjonijiet tal-likwidità (26), il-BĊE jinnota li konsegwenza waħda tal-unjoni ekonomika u monetarja hija li l-Istat Membru tal-oriġini biss għandu jkun responsabbli għas-superviżjoni tal-likwidità tal-friegħi ta’ istituzzjoni ta’ kreditu ġewwa ż-żona tal-euro. Fil-kuntest ta’ reviżjoni futura tad-Direttiva 2006/48/KE, għandha ssir distinzjoni bejn l-Istati Membri tal-oriġini u ospitanti li adottaw l-euro u dawk li m’għamlux hekk. Meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini jew ospitanti ikollhom valuta differenti, il-fergħa għandha tkun suġġetta għall-kundizzjonijiet ta’ likwidità tal-Istat Membru ospitanti. Iżda, ġewwa ż-żona tal-euro, din id-distinzjoni tilfet ir-rilevanza tagħha għall-friegħi billi għandhom l-istess karta tal-bilanċ bħall-uffiċċju ewlieni, fl-istess valuta, u m’għandhomx bżonn xi fondi jew kapital proprji. Barra minn dan, l-iskemi ta’ depożitu-garanzija introdotti u rikonoxxuti uffiċjalment fi Stat Membru wieħed għandhom ikopru d-depożitanti fi friegħi mwaqqfa minn istituzzjonijiet ta’ kreditu fi Stati Membri oħrajn.

12.

Il-BĊE jirrakkomanda wkoll li jiġi emendat l-Artikolu 41 tad-Direttiva 2006/48/KE li japplika għar-responsabbiltà għall-miżuri li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-politika monetarja biex tiġi kkunsidrata l-eżistenza tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ).

Skambju ta’ informazzjoni u kooperazzjoni bejn il-banek ċentrali u l-awtoritajiet ta’ superviżjoni (l-Artikolu ġdid propost 42a(2), l-Artikolu 49 u l-Artikolu 130(1) tad-Direttiva 2006/48/KE)

13.

Il-BĊE jappoġġa l-kjarifikazzjoni tal-obbligi eżistenti tal-qsim ta’ koordinazzjoni u informazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’ stabbiltà finanzjarja f’sitwazzjoni ta’ emerġenza, inkluż żviluppi negattivi fis-swieq finanzjarji. Il-kjarifikazzjoni ta’ obbligi eżistenti hija aċċettabbli ħafna fir-rigward tal-qsim tal-inform-azzjoni fuq gruppi bankarji speċifiċi bejn l-awtoritajiet superviżorji u l-banek ċentrali.

14.

Il-BĊE jinnota li, filwaqt li d-Direttiva 2006/48/KE tipprovdi li l-awtoritajiet superviżorji m’għandhomx jiġu pprevenuti milli jittrażmettu informazzjoni lil banek ċentrali, inkluż il-BĊE (27), fil-ħidmiet tagħhom (28), id-direttiva proposta tipprovdi li, f’sitwazzjoni ta’ emerġenza kif imsemmi fid-Direttiva 2006/48/KE (29), l-Istati Membri għandhom jippermettu ’l-awtoritajiet ta’ superviżjoni li jikkommunikaw l-informazzjoni lill-banek ċentrali fil-Komunità. Kemm f’sitwazzjonijiet ta’ “żminijiet normali” u f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza, id-direttiva proposta tipprovdi li din il-komunikazzjoni ta’ informazzjoni tapplika meta l-informazzjoni hija rilevanti għall-eżerċizzju tal-ħidmiet tal-banek ċentrali. Il-BĊE jilqa’ dawn l-emendi, u b’mod partikolari l-introduzzjoni fid-Direttiva 2006/48/KE ta’ referenza espressa għal lista mhux eżawrejnti ta’ ħidmiet tal-banek ċentrali, inkluż it-tmexxija tal-politika monetarja, is-sorveljanza ta’ sistemi ta’ ħlas u s-sald (settlement) ta’ titoli, u s-salvagwardja ta’ stabbilità finanzjarja li għaliha din il-komunikazzjoni ta’ informazzjoni tkun rilevanti. Il-BĊE jagħmel ukoll dawn iż-żewġ osservazzjonijiet. L-ewwel nett, filwaqt li l-lista ta’ ħidmiet ta’ hawn fuq tirreferi għal “sorveljanza tas-sistemi ta’ pagamenti u ta’ sald tat-titolizzazzjonijiet” (30), ikun xieraq li tiżdied referenza għal “sistemi ta’ kklerjar” u li dan il-kliem jituża konsistentement: “sistemi ta’ pagament, ikklerjar u ta’ sald tat-titolizzazzjonijiet” fid-Direttiva 2006/48/KE kollha. It-tieni nett, ir-referenza għal ħidmiet “statutorji” jimplika li dawn il-ħidmiet ngħataw mil-liġi. Billi, f’ċerti każijiet, il-funzjonijiet bħall-ħidma tal-istabbiltà finanzjarja tal-bank ċentrali jistgħu ma jiġux definiti bil-liġi, il-kelma “statutorja” għandha titħassar.

15.

Il-BĊE jifhem li l-emendi proposti mhumiex intiżi biex jimmodifikaw il-qafas kurrenti għall-qsim ta’ informazzjoni bejn l-awtoritjajiet superviżorji u l-banek ċentrali f’sitwazzjonijiet normali imma jridu li jtejbu iktar il-qsim ta’ informazzjoni fost dawn l-awtoritjajiet meta tinqala’ sitwazzjoni ta’ emerġenza. Il-BĊE jikkunsidra li huwa mixtieq li jkun hemm lok għal konverġenza ikbar tan-natura ta’ dawn l-obbligi biex tiġi evitata assimetrija mhux mixtieqa fl-informazzjoni disponibbli għall-banek ċentrali f’ċirkustanzi normali u f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza (31). L-esperjenza tal-banek ċentrali tal-Eurosistema tissuġġerixxi li hemm sinerġiji sinjifikanti relatati mal-informazzjoni bejn il-banek ċentrali u l-funzjonijiet ta’ sorveljanza prudenzjali. Dan jikkonferma l-ħtieġa biex tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn il-valutazzjonijiet tal-istabbiltà finanzjarja tal-banek ċentrali u s-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet finanzjarji individwali (32). Fil-prattika, kif diġà ġie indikat f’opinjonijiet preċedenti (33), is-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet individwali għandha tibbenefika mill-eżitu tal-valutazzjonijiet tal-istabbilità finanzjarja tal-banek ċentrali li min-naħa tagħhom għandhom jistrieħu wkoll fuq it-tagħrif ġej mis-superviżuri. Bħala eżempju, l-awtoritajiet superviżorji għandhom jikkommunikaw regolarment f’ċirkustanzi normali ma’ superviżuri u banek ċentrali oħrajn, kemm ġewwa kif ukoll bejn il-fruntieri, biex tiġi ffaċilitata kooperazzjoni effettiva fis-superviżjoni u s-sorveljanza tal-ġestjoni tar-riskju tal-likwidità. Din il-komunikazzjoni għandha ssir regolarment matul il-ħinijiet normali, imma n-natura u l-frekwenza tal-qsim tal-informazzjoni għandhom jiġu adattati kif jixraq matul żminijiet ta’ stress (34).

Kulleġġ ta’ supeviżuri (l-Artikoli 42a, 129 u 131a ġodda proposti)

16.

Il-BĊE jilqa’ t-tisħiħ propost tal-bażi legali tal-kulleġġi ta’ superviżuri (35). Dan huwa pass biex tintlaħaq l-konverġenza superviżorja u tiġi żgurata l-konsistenza fl-Istati Membri kollha. B’mod partikolari, il-BĊE jikkunsidra li l-użu ta’ kulleġġi superviżorji jsaħħaħ il-kooperazzjoni fis-superviżjoni minn jum għal jum ta’ banek traskonfinali, il-valutazzjoni tar-riskju ta’ stabbiltà finanzjarja u l-koordinazzjoni tal-ġestjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ kriżi.

Id-dimensjoni Komunitarja tal-mandat tal-awtoritjaiet ta’ superviżjoni nazzjonali

17.

Il-BĊE jappoġġa bis-sħiħ l-għan riaffermat f’diversi okkażjonijiet mill-Ecofin li tittejjeb id-dimensjoni Komunitarja fil-mandat tas-superviżuri nazzjonali, kif rifless fid-direttiva proposta billi l-kwistjonijietta’ stabbiltà finanzjarja għandhom jiġu vvalutati fil-livell ta’ bejn il-fruntieri (36). F’dan il-kuntest, il-BĊE jilqa’ d-dispożizzjonijiet dwar il-kunsiderazzjoni tal-impatt potenzjali ta’ deċiżjoni fuq l-istabbiltà tas-sistemi finanzjarji fl-Istati Membri kollha kkonċernati. Għal raġunijiet ta’ konsistenza, il-BĊE jissuġġerixxi li dejjem issir referenza għall-“impatt potenzjali” ta’ deċiżjoni minflok tal-“effett” tagħha (37). Il-BĊE huwa tal-fehma wkoll li, għall-implimentazzjoni prattika tad-dispożizzjonijiet imsemmijin hawn fuq, jistgħu jiġu kkunsidrati mekkaniżmi ta’ konsultazzjoni ma’ Stati Membri kkonċernati oħrajn simili għal dawk li hemm fid-direttivi oħrajn tas-settur finanzjarju meta l-kulleġġi ma jkunux jistgħu jintużaw għal dan l-iskop (38).

It-titolizzazzjoni (Securitisation) (l-Artikolu 122a ġdid propost)

18.

L-għanijiet tal-miżuri proposti fuq rekwiżiti kapitali u ġestjoni ta’ riskju għat-titolizzazzjoni (39) jinkludu b’mod partikolari: (i) id-dmir għall-finanzjaturi u/jew oriġinaturi li jżommu “interess ekonomiku materjali nett” (40) fit-tranżazzjonijiet ta’ titolizzazzjoni; (ii) ir-rekwiżiti għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu biex jifhmu aħjar ir-riskji meħudin bħala investituri fit-titolizzazzjonijiet; (iii) it-titjib ta’ prattiċi ta’ żvelar minn istituzzjonijiet ta’ kreditu bħala oriġinaturi jew finanzjaturi; u (iv) it-tisħiħ ta’ prattiċi superviżorji minn awtoritajiet kompetenti fir-rigward tat-titolizzzazzjoni. Il-BĊE jappoġġa ġeneralment l-introduzzjoni ta’ dawn l-emendi proposti li għandhom l-għan li jallinjaw l-inċentivi fost il-parteċipanti fis-suq tat-titolizzazzjoni (41). Fl-istess ħin, il-BĊE jenfasizza l-bżonn li jsir użu minn suq ta’ titolizzazzjoni sekondarju li jaħdem tajjeb, likwidu u wiesa’, partikolarment fir-rigward tal-eliġibbiltà ta’ titoli sostnuti mill-assi bħala garanzija għal operazzjonijiet ta’ politika monetarja.

L-ewwel nett, jekk din id-direttiva proposta tibqa’ att tal-Livell 1, minkejja l-parir mogħti fil-paragrafi 2 sa 4 ta’ din l-opinjoni, il-BĊE jenfasizza l-ħtieġa li (i) jiġi ċċarat l-iskop ta’ applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet; (ii) jiġi ddefint “interess ekonomiku materjali nett”; u (iii) it-termini jintużaw b’mod konsistenti biex tiżdied il-konverġenza fl-implimentazzjoni tagħhom u biex jiġi evitat arbitraġġ regolatorju. Ħtiġijiet ta’ diliġenza dovuta li jiddiferenzjaw bejn il-kotba tal-kummerċ u dawk li mhumiex tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, skont l-orizzonti ta’ investiment rispettivi, għandhom jiġu kkunsidrati wkoll biex jiġu evitati riperkussjonijiet potenzjalment negattivi f’attivitajiet tat-tiswir tas-suq.

It-tieni nett, il-BĊE jinnota li, filwaqt li ż-żamma ta’ interess ekonomiku materjali jista’, fit-teorija, ikun mod qawwi għall-allinjament ta’ inċentivi, l-implimentazzjoni prattika tiegħu jista’ joffri xi sfidi (42). Għalhekk, il-BĊE jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fuq l-applikazzjoni u l-effettività tad-dispożizzjonijiet proposti fid-dawl tal-iżviluppi tas-suq, kif ukoll jiġi kkunsidrat il-bżonn biex jerġa’ jkun hemm il-funzjonament tas-swieq tat-titolizzazzjoni. Barra minn dan, il-BĊE jieħu nota ta’ din il-premessa proposta mill-Kunsill dwar il-miżuri biex jiġi indirizat in-nuqqas ta’ allinjament tal-istrutturi tat-titolizzazzjoni u l-bżonn biex tiġi żgurata l-konsistenza u l-koerenza fir-regolamenti kollha rilevanti fis-settur finanzjarju (43).

It-tielet nett, il-BĊE jara l-vantaġġ ta’ reviżjoni ġenerali tat-terminoloġija tat-titolizzazzjoni użata kemm fid-Direttiva 2006/48/KE u fid-direttiva proposta biex tiġi allinjata iktar mill-qrib mat-terminoloġija legali tas-soltu u biex tiġi żgurata aktar ċertezza legali (44).

Fl-aħħar nett, għandha tiġi investigata l-interazzjoni tal-ħtieġa ta’ żamma ta’ interess ekonomiku materjali nett mar-rekwiżiti tal-kontabbiltà (45). F’dan il-kuntest, il-BĊE jara l-mertu fl-iżvilupp ta’ gwida mill-International Accounting Standards Board (IASB) fuq International Financial Reporting Standards (IFRS) 39 (46) u l-ħarġa Nru 12 (47) tal-iStanding Interpretation Committee (SIC) tal-IASB biex jiġi indirizzat l-impatt potenzjali tad-dispożizzjonijiet relatati mat-titolizzazzjoni tad-direttiva proposta fuq regoli ta’ tneħħija mill-karti tal-bilanċ ta’ titolizzazzjonijiet (dereognition) u konsolidazzjoni.

Osservazzjoni legali u tekniċi addizzjonali

19.

Meta ssir referenza għall-BĊE, il-SEBĊ u l-banek ċentrali nazzjonali tas-SEBĊ, il-BĊE jirrakkomanda l-użu ta’ kliem konsistenti mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat u l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (minn issa ’l quddiem l-“Istatut SEBĊ”) biex ma jiġux ikkonsolidati kunċetti antikwati u biex jiġi ffaċilitat il-qari tad-Direttiva.

20.

Id-Direttiva 2006/48/KE hija kkaratterizzata minn numru ta’ referenzi f’sensiela jew ċirkolari li jaffettwaw iċ-ċarezza tagħha u kemm tinftiehem (48). Barra minn hekk, numru ta’ referenzi mhumiex ifformulati “b’mod li l-element ċentrali tad-dispożizzjoni li ssir referenza għaliha jkun jista’ jinftiehem mingħajr konsultazzjoni tad-dispożizzjoni kkonċernata”. (49) Din il-prattika infeliċi qed tiġi segwita fid-direttiva proposta (50). Il-BĊE jirrakkomanda, anki għaċ-ċarezza legali u t-trasparenza, li dawn id-dispożizzjonijiet jerġgħu jiġu abbozzati biex ikun possibbli li jinqraw u jinftehmu mingħajr ma jiġu kkonsultati dispożizzjonijiet oħra varji tad-Direttiva 2006/48/KE.

21.

Id-Direttiva 2006/48/KE tirreferi għal “awtoritajiet pubbliċi oħrajn responsabbli għas-superviżjoni ta’ sistemi ta’ ħlas” (51). Il-BĊE innota konsistentement f’diversi okkażjonijiet li l-Artikolu 105(2) tat-Trattat u l-Artikolu 3.1 tal-Istatut tas-SEBĊ jipprovdu l-bażi legali għall-attivitajiet ta’ superviżjoni tal-Eurosistema u li, barra minn dan, il-kompetenza ta’ sorveljanza tal-Eurosistema tirriżuta mill-Artikolu 22 tal-Istatut tal-SEBĊ (52). Il-BĊE jikkunsidra li l-Artikolu 105(2) tat-Trattat u l-Artikolu 3.1 tal-Istatut tal-SEBĊ jeskludu l-interferenza fil-kompetenza tas-sorveljanza tal-Eurosistema minn kull korp tal-Komunitàjew nazzjonali ħlief għal bank ċentrali li jaġixxi fil-qafas tas-SEBĊ/Eurosistema (53). F’dan l-isfond, skont il-pożizzjoni meħuda f’leġiżlazzjoni Komunitarja oħra (54), il-BĊE jirrakkomanda li dik ir-referenza titħassar (55).

22.

L-attivitajiet tal-ikklerjar, tas-sald u tal-kustodja jiġġeneraw tip speċifiku ta’ skopertura li m’għandhiex tiġi ttrattata b’mod simili għall-iskoperturi li jirriżultaw mis-soltu attivitajiet ta’ self interbankarju. Ir-raġunijiet ewlenin huma li dawn l-iskoperturi huma ta’ maturità b’terminu qasir ħafna billi solitament huma mil-lum għall-għada u mhumiex fil-kontroll tal-istituzzjonijiet ikkonċernati billi dawn l-iskoperturi huma fil-biċċa l-kbira r-riżultat ta’ attività tal-klijienti. Għalkemm għandu jkun hemm miżuri adegwati ta’ mitigazzjoni u ta’ monitoraġġ biex jiġu indirizzati r-riskji potenzjali assoċjati ma’ dawn l-attivitajiet, il-BĊE jappoġġa l-eżenzjoni f’dan is-sens introdotta fid-direttiva proposta (56). Il-proposti tal-abbozzar jidhru fl-Anness biex din l-eżenzjoni tiġi kkjarifikata iktar.

Proposti tal-abbozzar

Fejn il-pariri ta’ hawn fuq iwasslu għal tibdil fid-direttiva proposta, il-proposti tal-abbozzar jidhru fl-Anness.

Magħmula fi Frankfurt am Main, tal-5 ta’ Marzu 2009.

Il-President tal-BĊE

Jean Claude TRICHET


(1)  KUMM(2008) 602 finali, l-1 ta’ Ottubru 2008. Disponibbli f’www.eur-lex.europa.eu

(2)  Din l-opinjoni hija bbażata fuq il-verżjoni tal-1 ta’ Ottubru 2008 li fuqha l-BĊE ġie kkonsultat formalment. Id-direttiva proposta kienet is-suġġett ta’ iktar emendi fil-grupp ta’ ħidma tal-Kunsill.

(3)  Ara l-paragrafu 8 tal-konklużjonijiet tal-Presidenza, Kunsill Ewropew, tal-15 - 16 ta’ Ottubru 2008, disponibbli fil-websajt tal-Kunsill f’www.consilium.europa.eu u l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni, “Minn kriżi finanzjarja għall-irkupru: Qafas Ewropew għall-azzjoni”, KUMM(2008) 706 finali tad-29 ta’ Ottubru 2008, disponibbli fil-websajt tal-Kummissjoni f'www.ec.europa.eu

(4)  Ir-rapport tal-grupp de Larosière tal-25 ta’ Frar 2009 huwa disponibbli f’www.europa.eu

(5)  Ara l-paragrafu 6 tal-Opinjoni tal-BĊE CON/2004/7 tal-20 ta’ Frar 2004 fuq talba tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fuq proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 85/611/KEE, 91/765/KEE, 93/6/KEE u 94/19/KE u d-Direttivi 2000/12/KE, 2002/83/KE u 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, biex tiġi stabbilita struttura organizzattiva ġdida tal-kumitat ta’ servizzi finanzjarji (KUMM(2003) 659 finali), (ĠU C 58, 6.3.2004, p. 23); il-paragrafi 6 sa 10 tal-Opinjoni BĊE CON/2005/4 ta’ 17 ta’ Frar 2005 fuq it-talba tal-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea, dwar proposta għal direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jabbozzaw mill-ġdid id-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Marzu 2000, dwar il-bidu u s-segwiment tan-negozju ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu, u d-Direttiva tal-Kunsill 93/6/KEE tal-15 ta’ Marzu 1993, dwar is-suffiċjenza tal-kapital tad-ditti ta’ l-investiment u ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu (ĠU C 52, 2.3.2005, p. 37) u l-paragrafu 3.5 tal-Opinjoni tal-BĊE CON/2006/60 tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar proposta għal Direttiva li temenda ċerti Direttivi tal-Komunità fir-rigward ta’ regoli proċedurali u kriterji ta’ stima għall-valutazzjoni prudenti ta’ akkwisti u żidiet ta’ parteċipazzjonijiet azzjonarji fis-settur finanzjarju (ĠU C 27, 7.2.2007, p. 1).

(6)  ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.

(7)  ĠU L 177, 30.6.2006, p. 201.

(8)  Ara l-Artikoli 150 u 151 tad-Direttiva 2006/48/KE u l-emendi għal dawn id-dispożizzjonijiet fid-direttiva proposta.

(9)  Il-Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżoni Bankarja, “Konverġenza Internazzjonali dwar Capital Measurement u Standards Kapitali: Qafas irrivedut”, Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (BIS), Ġunju 2004; disponibbli fil-websajt tal-BIS f’www.bis.org

(10)  Ara f’dan ir-rigward il-premessi ġodda 1 u 7, l-Artikolu 42b, l-Artikolu 63a(6) u t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 131a(2).

(11)  Ara f’dan ir-rigward il-Gwida Prattika Komuni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni għall-persuni involuti fl-abbozzar tat-testi leġiżlattivi fi ħdan l-istituzzjonijiet Komunitarji, partikolarment ir-Rakkomandazzjonijiet 12 u 17, paġni 38 u 54, disponibbli fil-websajt Europa f’www.europa.eu

(12)  Il-kumitat Lamfalussy innifsu indika fl-2001 li dawn ir-rakkomandazzjonijiet interpretattivi u standards komuni “dwar kwistjonijiet mhux koperti mil-leġiżlazzjoni tal-UE – meta jkun meħtieġ, jistgħu jiġu adottati fid-dritt Komunitarju permezz ta’ proċedura tal-Livell 2”(ara l-Final report of the Committee of Wise Men on the regulation of European securities markets (Ir-rapport finali tal-Kumitat tal-Għorrief fuq ir-regolament tas-swieq tat-titoli), 15.2.2001, p. 37, disponibbli fil-websajt Europa f’www.europa.eu).

(13)  Abbozz tad-Direttiva tal-Kummissjoni li temenda ċerti annessi tad-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ dispożizzjonijiet tekniċi dwar il-ġestjoni tar-riskju u l-abbozz tad-Direttiva tal-Kummissjoni li temenda ċerti annessi tad-Direttiva 2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ dispożizzjonijiet tekniċi dwar il-ġestjoni tar-riskju, disponibbli fil-websajt tal-Kummissjoni f’www.ec.europa.eu

(14)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni – Reviżjoni tal-proċess Lamfalussy – It-tisħiħ tal-konverġenza tas-sorveljanza, 20.11.2007, KUMM(2007) 727 finali, disponibbli fil-websajt tal-Kummissjoni f’www.ec.europa.eu

(15)  Ara l-paragrafi 6.2.3 u 6.4.5 tal-Memorandum Spjegattiv mad-direttiva proposta, paġni 8 u 10.

(16)  Ara l-paragrafu 6.2.3 tal-Memorandum Spjegattiv mad-direttiva proposta, p. 8.

(17)  Artikolu 113(4)(f) propost.

(18)  Ara t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 111(1) propost.

(19)  L-Artikolu 113(3)(i) ġdid.

(20)  Ara l-Anness V ġdid.

(21)  Ara l-Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervsision, Basel Committee on Banking Supervision (Prinċipji għall-Ġestjoni Soda u s-Superviżjoni tar-Riskju tal-Likwidità, Kumitat ta’ Basilea fuq is-Superviżjoni Bankarja), Settembru 2008, disponibbli fil-websajt tal-BIS f’www.bis.org

(22)  Ara l-First part of the CEBS’ technical advice on liquidity risk management (l-Ewwel parti tal-parir tekniku tas-CEBS fuq il-ġestjoni tar-riskju tal-likwidità – Survey of the current regulatory frameworks adopted by the EEA regulators (Stħarriġ tal-qafas regolatorju kurrenti adottat mir-regolaturi taż-ŻEE), 15.8.2007 u s-Second part of the CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk management – Analysis of specific issues listed by the Commission and challenges not currently addressed in the EEA, (it-Tieni parti tal-parir tekniku tas-CEBS lill-Kummissjoni Ewropea fuq il-ġestjoni tar-riskju tal-likwidità – Analiżi ta’ kwistjonijiet speċifiċi elenkati mill-Kummissjoni u sfidi li bħalissa mhumiex indirizzati fiż-ŻEE) 18.9.2008, CEBS 2008 147, disponibbli fil-websajt tas-CEBS f’www.c-ebs.org

(23)  Ara l-punt 14a ġdid tal-Anness V.

(24)  Ara l-punti 14 u 18 ġodda tal-Anness V u l-punt il-ġdid 1(e) tal-Anness XI.

(25)  Second part of the CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk management – Analysis of specific issues listed by the Commission and challenges not currently addressed in the EEA, Recommendation 29, pp. 11 and 64-66 (it-Tieni parti tal-parir tekniku tas-CEBS lill-Kummissjoni Ewropea fuq il-ġestjoni tar-riskju tal-likwidità – Analiżi ta’ kwistjonijiet speċifiċi elenkati mill-Kummissjoni u sfidi li bħalissa mhumiex indirizzati fiż-ŻEE), 18.9.2008 CEBS 2008 147, Rakkomandazzjoni 29, paġni 11 u 64-66, disponibbli fil-websajt tas-CEBS f’www.c-ebs.org

(26)  Ara l-Executive summary regarding work on delegation (Sommarju eżekuttiv dwar xogħol fuq delegazzjoni), 3.9.2008 disponibbli fil-websajt tas-CEBS f’www.c-ebs.org

(27)  L-Artikolu 4(23) tad-Direttiva 2006/48/KE.

(28)  Ara l-Artikolu 49(a) tad-Direttiva 2006/48/KE u l-Artikolu 49(a) il-ġdid.

(29)  L-Artikolu 130(1)(i) ġdid.

(30)  Ara wkoll it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 46(2) tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1).

(31)  Qabbel l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 49 tad-Direttiva 2006/48/KE mal-aħħar paragrafu ġdid propost tal-istess artikolu taħt id-direttiva proposta.

(32)  Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience (Rapport tal-Forum tal-Istabbiltà Finanzjarja fuq it-Titjib tas-Saħħa tas-suq u Istituzzjonali), 7.4.2008, Rakkomandazzjoni V.8, paġni 42-43 li jispeċifika li “Superviżuri u banek ċentrali għandhom itejbu l-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni inkluż fil-valutazzjoni tar-riskji tal-istabbilità finanzjarja. L-iskambju ta’ informazzjoni għandu jkun mgħaġġel matul perijodi ta’ taqlib fis-suq”. Disponibbli fuq il-Financial Stability Forum (Forum ta’ Stabbiltà Finanzjarja) f’www.fsforum.org

(33)  Ara, pereżempju, il-paragrafu 2.4.1 tal-Opinjoni tal-BĊE CON/2007/33 tal-5 Novembru 2007 fuq talba tal-Ministeru Awstrijak tal-Finanzi fuq abbozz ta’ liġi li temenda l-Liġi Bankarja, il-Liġi fuq banek tat-tifdil, il-Liġi fuq l-Awtorità Superviżorja tas-Suq Finanzjarju u l-Liġi fuq Oesterreichische Nationalbank u l-paragrafu 2.4.1 tal-Opinjoni tal-BĊE CON/2006/15 tad-9 ta’ Marzu 2006 fuq talba tal-Ministru Pollakk tal-Finanzi fuq abbozz ta’ liġi fuq is-sorveljanza ta’ istituzzjonijiet finanzjarji. L-opinjonijiet tal-BĊE kollha huma disponibbli fil-websajt tal-BĊE f’www.ecb.europa.eu

(34)  Ara l-Prinċipju 17 fuq paġni 14-36 tal-Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, disponibbli fil-websajt tal-BIS f’www.bis.org. L-aspetti l-oħra dwar il-likwidità huma indirizzati fil-paragrafi 11 u 12 ta’ din l-opinjoni.

(35)  Ara l-Artikolu 131a l-ġdid.

(36)  Ara l-konklużjonijiet ta’ Ecofin tas-7 ta’ Ottubru 2008, p. 17, disponibbli fil-websajt tal-Kunsill Ewropew f’www.consilium.europa.eu

(37)  Qabbel il-premessa 6 tad-direttiva proposta mal-Artikolu 40(3) ġdid u t-tielet sentenza tal-punt 1a ġdid tal-Anness XI.

(38)  Ara, pereżempju, l-Artikolu 132(3) tad-Direttiva 2006/48/KE u l-Artikolu 12(2) tad-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar is-superviżjoni supplementari ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu dwar impriżi ta’ assigurazzjoni u ditti ta’ l-investiment f’konglomerat finanzjarju u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 79/267/KEE, 92/49/KEE, 92/96/KEE, 93/6/KEE u 93/22/KEE, u d-Direttivi 98/78/KE u 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, (ĠU L 35, 11.2.2003, p. 1).

(39)  Ara l-Artikolu 122a l-ġdid.

(40)  Kif imsemmi fl-Artikolu 122a(1) il-ġdid.

(41)  Il-BĊE huwa konxju li dan l-artikolu l-ġdid tad-direttiva proposta kien suġġett għal iktar emendi fil-grupp ta’ ħidma tal-Kunsill.

(42)  Ara l-analiżi ppreżentata fir-rapport tal-BĊE fuq The incentive structure of the “originate and distribute model”, Diċembru 2008, disponibbli fil-websajt f’www.ecb.europa.eu

(43)  Ara l-premessa 15 proposta, l-aħħar sentenza tal-approċċ ġenerali miftiehem mill-Kunsill fid-19 ta’ Novembru 2008 (disponibbli fi: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16216.en08.pdf) li jipprovdi wkoll li l-Kummissjoni fiħsiebha tressaq il-proposti leġiżlattivi xierqa, wara li jiġi kkunsidrat kif dovut l-impatt tal-miżuri proposti.

(44)  Għal deskrizzjoni qasira tal-liġijiet nazzjonali applikabbli għat-titolizzazzjoni fil-15-il Stat Membru, ara r-rapport mill-European Financial Markets Lawyers Group (EFMLG) fuq ostakoli legali għat-titolizzazzjonijiet transkonfinali fl-UE, 7.5.2007, disponibbli fil-websajt tal-EFMLG f’www.efmlg.org

(45)  Rapport tal-BĊE fuq Strutturi Bankarji tal-UE, p. 24.

(46)  “Financial Instruments: Recognition and Measurement” (Strumenti Finanzjarji: Rikonoxximent u Kejl), irrilaxxat f’Diċembru 2003.

(47)  “Consolidation – Special Purpose Entities” (“Konsolidazzjoni – Entitajiet bi Skop Speċjali”).

(48)  Ara l-Gwida Prattika Komuni u partikolarment ir-Rakkomandazzjoni 16, disponibbli fil-websajt Europa f’www.europa.eu

(49)  Rakkomandazzjoni 16.7 tal-Gwida Prattika Komuni, disponibbli fil-websajt Europa f’www.europa.eu

(50)  Ara, pereżempju, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 129(2) tad-Direttiva 2006/48/KE u l-Artikolu 129(1)(b).

(51)  L-Artikolu 49(b) tad-Direttiva 2006/48/KE.

(52)  Ara, pereżempju, il-paragrafu 7 tal-Opinjoni tal-BĊE CON/99/19 tal-20 ta’ Jannar 2000 fuq talba tal-Ministeru tal-Lussemburgu għat-Teżor u l-Baġit fuq abbozz ta’ proposta leġiżlattiva li timplimenta d-Direttiva 98/26/KE dwar finalità ta’ settlement fis-sistemi ta’ settlement ta’ pagamenti u titoli fil-liġi tal-5 ta’ April 1993, kif emendata, li tirrigwarda s-settur finanzjarju u li tikkomplimenta l-liġi tat-23 ta’ Diċembru 1998 li toħloq kummissjoni inkarigata mis-sorveljanza prudenzjali tas-settur finanzjarju u, aktar riċenti, il-paragrafu 7.2 tal-Opinjoni tal-BĊE CON/2006/23 tat-22 ta’ Mejju 2006 fuq talba tal-Bank Ċentrali ta’ Malta dwar abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att dwar il-Bank Ċentrali ta’ Malta.

(53)  Il-BĊE nnota wkoll f’opinjonijiet riċenti fuq abbozzi ta’ liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona tal-euro li l-banek ċentrali tal-Eurosistema jwettqu s-sorveljanza ta’ sistemi ta’ ħlas skont il-politika ta’ sorveljanza komuni ddefinita mill-Kunsill Governattiv, li japplika wkoll għall-banek ċentrali oħrajn wara l-adozzjoni tal-euro mill-Istat Membru inkwistjoni (ara, pereżempju, il-paragrafi 13 sa 16 tal-Opinjoni tal-BĊE CON/2005/24 tal-15 ta’ Lulju 2005 fuq talba tal-Ministeru tal-Finanzi tar-Repubblika Ċeka fuq abbozz ta’ liġi fuq l-integrazzjoni ta’ superviżuri tas-suq finanzjarju u, iktar ricenti, il-paragrafi 3.9 u 3.10 tal-Opinjoni tal-BĊE CON/2008/83 tat-2 ta’ Diċembru 2008 fuq talba tal-Ministeru tal-Finanzi Ungeriż fuq abbozz ta’ liġi li jemenda l-Liġi fuq il-Magyar Nemzeti Bank. Barra minn hekk, Stati Membri oħrajn barra ż-żona tal-euro emendaw il-liġijiet rispettivi tagħhom. Bħalissa, fir-Renju Unit, il-Bank of England jissorvelja s-sistemi ta’ ħlas fuq bażi mhux statutorja. Parti 5 tal-Abbozz Bankarju li bħalissa qiegħed fil-parlament Britanniku (disponibbli fil-websajt tal-Parlament tar-Renju Unit f’www.parliament.uk, p. 87) għandu jifformalizza r-rwol tal-Bank of England fis-sorveljanza ta’ sistemi ta’ ħlas.

(54)  Ara, l-paragrafu 14 tal-Opinjoni tal-BĊE CON/2001/25 tat-13 ta’ Settembru 2001 fuq talba tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fuq proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq is-superviżjoni supplimentari ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, impriżi ta’ assigurazzjoni u ditti ta’ investiment f’konglomerat finanzjarju u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 79/267/KEE, 92/49/KEE, 92/96/KEE, 93/6/KEE u 93/22/KEE, u d-Direttivi 98/78/KE u 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, (ĠU C 271, 26.9.2001, p. 10).

(55)  Inkluż fil-premessa 26 tad-Direttiva 2006/48/KE.

(56)  Artikolu 106(2)(c) ġdid.


ANNESS

PROPOSTI TAL-ABBOZZAR

Test propost mill-Kummissjoni

Emendi proposti mill-BĊE  (1)

Emenda 1

Premessa 6 tad-direttiva proposta

6.

Il-mandati tal-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu dimensjoni Komunitarja. Għalhekk, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu l-effett tad-deċiżjonijiet tagħhom fuq l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Istati Membri l-oħrajn kollha.

6.

Il-mandati tal-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu dimensjoni Komunitarja. Għalhekk, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu l-effett l-impatt potenzjali tad-deċiżjonijiet tagħhom fuq l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja fl-Istati Membri l-oħrajn kollha.

Ġustifikazzjoni – Ara l-paragrafu 17 tal-opinjoni

Emenda 2

Emenda għad-Direttiva 2006/48/KE, Artikolu 4(23)

Artikolu 4

23.

“banek ċentrali” jinkludu l-Bank Ċentrali Ewropew ħlief meta jiġi indikat mod ieħor;

[L-ebda emenda fid-direttiva proposta]

Artikolu 4

23.

“banek ċentrali” jinkludu l-banek ċentrali nazzjonali tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u l-Bank Ċentrali Ewropew ħlief meta jiġi indikat mod ieħor

Ġustifikazzjoni – Ara l-paragrafu 19 tal-opinjoni

Emenda 3

Emenda għad-Direttiva 2006/48/KE, Artikolu 41

Artikolu 41

Stati Membri ospitanti għandhom, sakemm ikun hemm koordinament ikbar, iżommu r-responsabbiltà f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini għas-superviżjoni tal-likwidità tal-friegħi tal-istituzzjoni ta’ kreditu.

Mingħajr preġudizzju għall-miżuri meħtieġa għat-tisħiħ tas-Sistema Monetarja Ewropea, l-Istati Membri ospitanti għandhom iżommu r-responsabbiltà sħiħa għall-miżuri li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-politika monetarja tagħhom.

[L-ebda emenda fid-direttiva proposta]

Artikolu 41

Stati Membri ospitanti għandhom, sakemm ikun hemm koordinament ikbar, iżommu r-responsabbiltà f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini għas-superviżjoni tal-likwidità tal-friegħi tal-istituzzjoni ta’ kreditu.

Mingħajr preġudizzju għall-miżuri meħtieġa għat-tisħiħ tas-Sistema Monetarja Ewropea, Is-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u, meta jkun applikabbli, l-Istati Membri ospitanti għandhom iżommu r-responsabbiltà sħiħa għall-miżuri li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-politika monetarja tagħhom.

Ġustifikazzjoni – Ara l-paragrafu 11 u 12 tal-opinjoni

Emenda 4

Artikolu 1(4) tad-direttiva proposta

Emenda għad-Direttiva 2006/48/KE, Artikolu 42a(2)

Artikolu 42a

2.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini għandhom jikkomunikaw lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru ospitanti li fih tkun ġiet stabbilita fergħa li hi sistemikament rilevanti t-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 132(1)(c) u (d) u jwettqu l-ħidmiet imsemmijin fl-Artikolu 129(1)(c) f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti.

Jekk awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tal-oriġini ssir konxja ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza f’istituzzjoni tal-kreditu kif imsemmi fl-Artikolu 130(1), din għandha twissi mill-aktar fis prattikabbli lill-awtoritajiet imsemmija fir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 49 u fl-Artikolu 50.

Artikolu 42a

2.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini għandhom jikkomunikaw lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru ospitanti li fih tkun ġiet stabbilita fergħa li hi sistemikament rilevanti t-tagħrif imsemmi fl-Artikolu 132(1)(c) u (d) u jwettqu l-ħidmiet imsemmijin fl-Artikolu 129(1)(c) f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ospitanti.

Jekk awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tal-oriġini ssir konxja ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza f’istituzzjoni tal-kreditu kif imsemmi fl-Artikolu 130(1), din għandha twissi mill-aktar fis prattikabbli lill-banek ċentrali tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u lill-awtoritajiet imsemmija fir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 49 u fl-Artikolu 50.

Ġustifikazzjoni – Ara l-paragrafu 19 tal-opinjoni

Emenda 5

Artikolu 1(6) tad-direttiva proposta

Emenda għad-Direttiva 2006/48/KE, Artikolu 49

Artikolu 49

Din it-Taqsima m’għandhiex tipprevjeni awtorità kompetenti milli tittrażmetti informazzjoni lil dawn għall-isko tal-ħidmiet tagħhom:

“(a)

il-banek ċentrali u entitajiet oħra li għandhom funzjoni simili fil-kapaċità tagħhom bħala awtoritajiet monetarji meta dan it-tagħrif ikun rilevanti għat-twettiq tal-ħidmiet statutorji rispettivi tagħhom, inkluż l-imġiba tal-politika monetarja, is-sorveljanza tas-sistemi ta’ pagamenti u ta' sald tat-titolizzazzjonijiet, u l-ħarsien tal-istabbiltà finanzjarja; u”

(b)

meta jkun xieraq, lil awtortitajiet pubbliċi oħrajn responsabbli għas-sorveljanza tas-sistemi ta’ ħlas.

Din it-Taqsima ma tipprevjenix lil dawn l-awtortiajiet jew korpi milli jikkomunikaw lill-awtoritajiet kompetenti l-informazzjoni li jista’ jkollhom bżonn għall-finijiet tal-Artikolu 45.

“F’sitwazzjoni ta’ emerġenza kif imsemmi fl-Artikolu 130(1), l-Istati Membri għandhom jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti jikkomunikaw tagħrif lil banek ċentrali fil-Komunità f'każ fejn din l-informazzjoni tkun rilevanti għat-twettiq tal-ħidmiet statutorji rispettivi tagħhom, inkluż l-imġiba tal-politika monetarja, is-sorveljanza tas-sistemi ta’ pagamenti u ta' sald tat-titolizzazzjonijiet, u l-ħarsien tal-istabbiltà finanzjarja.”

Artikolu 49

Din it-Taqsima m’għandhiex tipprevjeni awtorità kompetenti milli tittrażmetti informazzjoni lil dawn għall-iskop tal-ħidmiet tagħhom:

“(a)

(a) il-banek ċentrali u entitajiet oħra li għandhom funzjoni simili fil-kapaċità tagħhom bħala awtoritajiet monetarji meta dan it-tagħrif ikun rilevanti għat-twettiq tal-ħidmiet statutorji rispettivi tagħhom, inkluż l-imġiba tal-politika monetarja, is-sorveljanza tas-sistemi ta’ pagamenti, ikklerjar u ta’ sald tat-titolizzazzjonijiet, u l-ħarsien tal-istabbiltà finanzjarja; u

“(a)

(a) il-banek ċentrali u entitajiet oħra li għandhom funzjoni simili fil-kapaċità tagħhom bħala awtoritajiet monetarji meta dan it-tagħrif ikun rilevanti għat-twettiq tal-ħidmiet statutorji rispettivi tagħhom, inkluż l-imġiba tal-politika monetarja, is-sorveljanza tas-sistemi ta’ pagamenti, ikklerjar u ta’ sald tat-titolizzazzjonijiet, u l-ħarsien tal-istabbiltà finanzjarja; u”

Din it-Taqsima ma tipprevjenix lil dawn l-awtortiajiet jew korpi milli jikkomunikaw lill-awtoritajiet kompetenti l-informazzjoni li jista’ jkollhom bżonn għall-finijiet tal-Artikolu 45.

“F’sitwazzjoni ta’ emerġenza kif imsemmi fl-Artikolu 130(1), l-Istati Membri għandhom jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti jikkomunikaw tagħrif lil banek ċentrali fil-Komunità f'każ fejn din l-informazzjoni tkun rilevanti għat-twettiq tal-ħidmiet statutorji rispettivi tagħhom, inkluż l-imġiba tal-politika monetarja, is-sorveljanza tas-sistemi ta’ pagamenti u ta' sald tat-titolizzazzjonijiet, u l-ħarsien tal-istabbiltà finanzjarja.”

Ġustifikazzjoni – Ara l-paragrafu 14 u 19 u 21 tal-opinjoni

Emenda 6

Artikolu 1(16)(a) tad-direttiva proposta

Emenda għad-Direttiva 2006/48/KE, Artikolu 106(2)(c)

Artikolu 106

2.

L-iskoperturi ma għandhom jinkludu l-ebda element minn dawn li ġejjin:

...

(c)

fil-każ tal-forniment ta’ servizzi ta’ trasferiment ta’ flus jew ta’ servizzi ta’ kklerjar u sald tat-titolizzazzjonijiet lill-klijenti, irċevuti tard f’każ ta’ finazjament u skoperturi oħrajn li jinbtu minn attività min-naħa tal-klijent, li ma jdumux aktar mill-jum tan-negozju li jkun imiss.

Artikolu 106

2.

L-iskoperturi ma għandhom jinkludu l-ebda element minn dawn li ġejjin:

...

(c)

fil-każ tal-forniment ta’ servizzi ta’ trasferiment ta’ flus jew ta’ servizzi ta’ kklerjar u ta’ strumenti finanzjarji, sald tat-titolizzazzjonijiet u kustodja lill-klijenti, irċevuti tard f’każ ta’ finazjament u skoperturi oħrajn li jinbtu minn attività min-naħa tal-klijent, li ma jdumux aktar mill-jum tan-negozju li jkun imiss.

Ġustifikazzjoni – Ara l-paragrafu 22 tal-opinjoni

Emenda 7

Artikolu 1(21)(d) tad-direttiva proposta

Emenda għad-Direttiva 2006/48/KE, Artikolu 113(4)

Artikolu 113

4.

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw l-iskoperturi li ġejjin għal kollox jew b’mod parzjali mill-applikazzjoni tal-Artikolu 111(1):

f)

elementi tal-assi li jikkostitwixxu pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet, u skoperturi oħra għal istituzzjonijiet, dejjem jekk dawk l-iskoperturi ma jikkostitwixxux il-fondi proprji tat-tali istituzzjonijiet, ma jdumux aktar mill-jum tan-negozju li jkun imiss u jkunu fil-munita tal-Istat Membru li jkun qed jeżerċita din l-għażla, dejjem jekk din il-munita ma tkunx l-euro.

Artikolu 113

4.

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw l-iskoperturi li ġejjin għal kollox jew b’mod parzjali mill-applikazzjoni tal-Artikolu 111(1):

f)

elementi tal-assi li jikkostitwixxu pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet, u skoperturi oħra għal istituzzjonijiet, dejjem jekk dawk l-iskoperturi ma jikkostitwixxux il-fondi proprji tat-tali istituzzjonijiet u ma jdumux aktar minn sebat ijem tan-negozju li jkun imiss u jkunu fil-munita tal-Istat Membru li jkun qed jeżerċita din l-għażla, dejjem jekk din il-munita ma tkunx l-euro.

Ġustifikazzjoni – Ara l-paragrafi 6 u 9 tal-opinjoni

Emenda 8

Artikolu 1(29) tad-direttiva proposta

Emenda għad-Direttiva 2006/48/KE, Artikolu 130(1)

Artikolu 130

1.

Meta tinħoloq sitwazzjoni ta’ emerġenza, inklużi żviluppi negattivi fis-swieq finanzjarji, li potenzjalment tqiegħed fil-periklu l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja ta’ kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri fejn entitajiet ta’ grupp ikunu ġew awtorizzati jew fejn ikunu stabbiliti fergħat sistemikament rilevanti kif imsemmi fl-Artikolu 42a, is-superviżur ta’ konsolidazzjoni għandu, suġġett għat-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1, iwissi, mill-aktar fis prattikabbli, lill-awtoritajiet imsemmija fir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 49 u fl-Artikolu 50, u għandu jikkomunika t-tagħrif kollu li hu essenzjali għalihom biex iwettqu xogħolhom. Dawn l-obbligi għandhom japplikaw għall-awtoritajiet kompetenti kollha skont l-Artikoli 125 u 126 u għall-awtorità kompetenti identifikata fl-Artikolu 129(1).

Jekk l-awtorità msemmija fir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 49 issir konxja ta’ sitwazzjoni deskritta fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, din għandha twissi, mill-aktar fis prattikabbli, lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikoli 125 u 126.

Meta jkun possibbli, l-awtorità kompetenti u l-awtorità msemmija fir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 49 għandhom jużaw kanali ta’ komunikazzjoni ddefiniti eżistenti.

Artikolu 130

1.

Meta tinħoloq sitwazzjoni ta’ emerġenza, inklużi żviluppi negattivi fis-swieq finanzjarji, li potenzjalment tqiegħed fil-periklu l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja ta’ kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri fejn entitajiet ta’ grupp ikunu ġew awtorizzati jew fejn ikunu stabbiliti fergħat sistemikament rilevanti kif imsemmi fl-Artikolu 42a, is-superviżur ta’ konsolidazzjoni għandu, suġġett għat-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1, iwissi, mill-aktar fis prattikabbli, lill-banek Ċentrali tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u lill-awtoritajiet imsemmija fir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 49 u fl-Artikolu 50, u għandu jikkomunika t-tagħrif kollu li hu essenzjali għalihom biex iwettqu xogħolhom. Dawn l-obbligi għandhom japplikaw għall-awtoritajiet kompetenti kollha skont l-Artikoli 125 u 126 u għall-awtorità kompetenti identifikata fl-Artikolu 129(1).

Jekk bank ċentrali tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali l-awtorità msemmija fir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 49 issir konxja ta’ sitwazzjoni deskritta fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, din għandha twissi, mill-aktar fis prattikabbli, lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikoli 125 u 126.

Meta jkun possibbli, l-awtoritajietà kompetenti u banek ċentrali tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali l-awtorità msemmija fir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 49 għandhom jużaw kanali ta’ komunikazzjoni ddefiniti eżistenti.

Ġustifikazzjoni – Ara l-paragrafu 19 tal-opinjoni


(1)  Il-korp tat-test ingassat (strikethrough) jindika fejn il-BĊE jipproponi li jitħassar test. Il-grassett fit-test jindika fejn il-BĊE jipproponi li jdaħħal test ġdid.


Top