Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0810

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (Riformulazzjoni) {SEG(2008) 2933} {SEG(2008) 2934}

/* KUMM/2008/0810 finali - COD 2008/0241 */

52008PC0810
[pic] | IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ |

Brussell, 3.12.2008

KUMM(2008) 810 finali

2008/0241 (COD)

Proposta għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE)

(Riformulazzjoni)

{SEG(2008) 2933}{SEG(2008) 2934}

MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI

IL-KUNTEST TAL-PROPOSTA

Ir-raġunijiet għall-proposta u l-għanijiet tagħha

Id-Direttiva 2002/96/KE dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) ġiet adottata fis-27 ta' Jannar 2003 u daħlet fis-seħħ fit-13 ta' Frar 2003. L-Istati Membri kellhom jittrasponu r-rekwiżiti tad-Direttiva sat-13 ta' Awwissu 2004. Mid-data tal-adozzjoni tad-Direttiva la nbidlu l-fatturi ta' motivazzjoni u lanqas ir-raġunijiet fundamentali għall-ġbir u r-riċiklaġġ tal-WEEE.

Ir-raġunijiet li ġejjin wasslu għall-proposta ta' reviżjoni tad-Direttiva tal-WEEE:

- L-esperjenza tal-ewwel snin ta' implimentazzjoni tad-Direttiva tal-WEEE indikat problemi tekniċi, legali u amministrattivi li jirriżultaw fi sforzi mhux intenzjonalment għaljin minn atturi fis-suq u amministrazzjonijiet, ħsara kontinwa għall-ambjent, livelli baxxi ta' innovazzjoni fil-ġbir u t-trattament tal-iskart, nuqqas ta' kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd kif ukoll tagħwiġ tal-kompetizzjoni u piż amministrattiv żejjed.

- Il-Kummissjoni impenjat ruħha biex tiżviluppa ambjent regolatorju aħjar, u wieħed li huwa sempliċi, jinftiehem, effettiv u li jista' jiġi infurzat. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li timplimenta l-programm Komunitarju ta' Liżbona "Strateġija għas-semplifikazzjoni tal-ambjent regolatorju", tipprevedi r-reviżjoni tad-Direttiva tal-WEEE għall-2008.

- Id-Direttiva tal-WEEE nfisha tipprevedi r-reviżjoni possibbli tad-Direttiva bbażata fuq l-esperjenza tal-applikazzjoni tad-Direttiva tal-WEEE. Id-Direttiva tistabbilixxi wkoll li l-Kummissjoni tipproponi mira ġdida ta' ġbir obbligatorju tal-WEEE sal-31 ta' Diċembru 2008 u miri ġodda għall-irkupru u l-użu mill-ġdid/riċiklaġġ, inkluż għall-użu mill-ġdid ta' tagħmir sħiħ kif ikun xieraq, u miri għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kategorija 8 tal-Anness IA.

Għalhekk l-għanijiet speċifiċi tal-analiżi tad-Direttiva tal-WEEE huma:

- Spejjeż amministrattivi mnaqqsa permezz tat-tneħħija tal-piżijiet amministrattivi żejda kollha, mingħajr ma jitbaxxa l-livell tal-protezzjoni ambjentali.

- Effikaċja u implimentazzjoni mtejba tad-Direttiva permezz ta' aktar konformità u tnaqqis ta' opportuniżmu.

- Impatti fuq l-ambjent imnaqqsa permezz tal-ġbir, it-trattament u l-irkupru tal-WEEE fil-livelli fejn jirriżulta l-ogħla benefiċċju nett għas-soċjetà.

Il-kuntest ġenerali

L-analiżi estensiva li twettqet bħala parti mill-proċess ta' reviżjoni tal-WEEE wasslet għall-identifikazzjoni tal-problemi li ġejjin relatati mal-applikazzjoni tad-Direttiva tal-WEEE:

- hemm nuqqas ta' ċarezza dwar il-prodotti koperti bid-Direttiva attwali tal-WEEE u l-kategorizzazzjoni tagħhom, b'interpretazzjonijiet differenti tad-dispożizzjonijiet attwali minn Stati Membri u partijiet interessati differenti;

- attwalment madwar 65 % tat-tagħmir elettriku u elettroniku (EEE) imqiegħed fis-suq jinġabar separatament, iżda inqas minn nofsu jiġi ttrattat u rrappurtat skont ir-rekwiżiti tad-Direttiva, x'aktarx li l-kumplament jgħaddi minn trattament substandard u jiġi esportat illegalment lejn pajjiżi terzi, fosthom pajjiżi li mhumiex fl-OECD. Dan iwassal għal telf ta' materja prima sekondarja ta' valur għoli u jiżdied ir-riskju ta' rilaxx ta' sustanzi perikolużi fl-ambjent, inklużi sustanzi b'potenzjal għoli għat-tnaqqis tal-ożonu u b'potenzjal ta' tisħin globali[1]. Barra minn hekk, ir-rata ta' ġbir attwali, 4 kg kull abitant u kull sena ta' WEEE minn djar privati, ("l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd") ma tirriflettix l-ekonomiji individwali tal-Istati Membri u għalhekk twassal għal miri li ma jkunux ideali għal ċerti pajjiżi u miri li jkunu ambizzjużi wisq għal pajjiżi oħra;

- attwalment m'hemm l-ebda miri għall-użu mill-ġdid ta' tagħmir sħiħ fid-Direttiva 2002/96/KE;

- m'hemm l-ebda rekwiżiti dettaljati ta' infurzar fid-Direttiva 2002/096/KE li jirriżultaw f'nuqqas ta' infurzar tad-Direttiva tal-WEEE fl-Istati Membri;

- rekwiżiti diverġenti ta' reġistrazzjoni għall-produtturi fl-Istati Membri jistgħu jfissru li l-atturi ekonomiċi jkollhom jikkonformaw ma' 27 skema differenti ta' reġistrazzjoni għall-produtturi, u dan joħloq piż amministrattiv żejjed;

- indikazzjonijiet dwar trattament substandard tal-WEEE fl-UE u esportazzjoni illegali tal-WEEE lil hinn mill-UE.

Jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni, il-problemi msemmija hawn fuq se jibqgħu.

Dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam tal-proposta

L-atti relatati mal-proposta attwali huma d-Direttiva 2002/96/KE nfisha (kif inhi emendata) u d-Deċiżjonijiet adottati mill-Kummissjoni relatati ma' din id-Direttiva.

Konsistenza mal-politiki u l-għanijiet l-oħra tal-Unjoni

L-għanijiet tad-Direttiva riveduta huma kompletament konformi mal-istrateġiji ġenerali Komunitarji, inklużi l-Istrateġija ta' Liżbona, l-Istrateġija għall-Iżvilupp Sostenibbli, il-Pakkett dwar l-Enerġija u l-Klima, is-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali u l-analiżi tiegħu ta' nofs it-terminu, il-Politika Integrata tal-Prodotti, l-Istrateġiji Tematiċi dwar l-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u dwar il-prevenzjoni u r-riċiklaġġ tal-iskart, il-pakkett dwar il-'Kummerċjalizzazzjoni tal-Prodotti', l-inizjattiva reċenti tal-Kummissjoni tas-Suq Pilota, u r-riformulazzjoni proposta tar-Regolament dwar Sustanzi li jnaqqsu s-Saff tal-Ożonu.

IL-KONSULTAZZJONI MAL-PARTIJIET INTERESSATI U L-VALUTAZZJONI TAL-IMPATT

Il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati

Il-metodi ta' konsultazzjoni, is-setturi ewlenin immirati u l-profil ġenerali ta' dawk li wieġbu

Inġabret ħafna dejta u twettqu għadd kbir ta' studji għar-reviżjoni tad-Direttiva tal-WEEE. Tul il-proċess ta' analiżi kien hemm skambju kontinwu ta' tagħrif mal-partijiet konċernati, ġie organizzat panel għall-SMEs u tnediet konsultazzjoni pubblika fuq l-internet mal-partijiet konċernati. Dawn il-konsultazzjonijiet u l-istudji għenu fid-definizzjoni u l-analiżi ta' għadd ta' alternattivi ta' politiki speċifiċi.

Tul il-konsultazzjonijiet li twettqu fil-qafas tal-analiżi, il-partijiet konċernati li wieġbu fost l-oħrajn kienu jinkludu l-Istati Membri, l-NGOs, il-produtturi ta' tagħmir elettriku u elettroniku, il-konsumaturi, is-settur tal-bejgħ bl-imnut u d-distribuzzjoni, il-muniċipalitajiet, l-operaturi tat-trattament, tar-riċiklaġġ u tal-irkupru, organizzazzjonijiet għar-responsabbiltà tal-produtturi u reġistri ta' produtturi nazzjonali.

Sommarju tat-tweġibiet u ta' kif tqiesu

Il-partijiet konċernati ġew mitluba jagħtu opinjoni dwar l-alternattivi ta' politika proposti għall-kjarifika tal-ambitu tad-Direttiva tal-WEEE, ir-reviżjoni tal-mira għall-ġbir u għall-użu mill-ġdid/irkupru u riċiklaġġ tal-WEEE, ir-reġistrazzjoni tal-produtturi u r-rekwiżiti tat-trattament. Id-dokument ta' konsultazzjoni pubblika kif ukoll is-sommarju tal-opinjonijiet huwa pubblikament disponibbli. Minħabba li l-opinjonijiet huma marbuta mal-miżuri proposti, it-tweġibiet tqiesu b'mod sħiħ.

Twettqet konsultazzjoni miftuħa fuq l-internet mill-11/04/2008 sal-05/06/2008. Il-Kummissjoni rċeviet 168 tweġiba. Ir-riżultati jinsabu fuq http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_review/library .

Il-ġbir u l-użu tal-għarfien espert

Oqsma xjentifiċi/ta' għarfien espert ikkonċernati

1. Eżerċizzju ta' ġbir ta' tagħrif mill-Bio Intelligence Service. L-eżerċizzju kien jikkonsisti minn valutazzjoni ta' madwar 132 dokument ta' referenza tal-WEEE li kienu disponibbli fuq l-internet flimkien ma' rapport ta' sinteżi. Dan ir-rapport ipprovda ħarsa ġenerali sistematika tal-kontenut ta' dawn id-dokumenti ta' referenza filwaqt li vvaluta l-koinċidenzi possibbli, il-kontradizzjonijiet u n-nuqqasijiet fl-għarfien marbuta mat-tagħrif meħtieġ għall-analiżi. Ir-riżultat serva bħala input dirett għall-kuntratturi tal-istudji tar-riċerka u jinsab fuq il-paġna tas-CIRCA http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008/library.

2. Twettqu erba' studji ta' riċerka biex jipprovdu input għall-analiżi. Dawn għenu lill-Kummissjoni biex tiġġenera fehim sħiħ dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva, tidentifika l-kwistjonijiet rilevanti għar-reviżjoni, u tikkompleta t-tagħrif meħtieġ għat-twettiq ta' analiżi tal-alternattivi ta' politika, b'mod partikolari l-iżvilupp u s-semplifikazzjoni tad-Direttiva b'mod konformi mal-Komunikazzjoni dwar regolamentazzjoni aħjar. Il-kwistjonijiet koperti huma l-obbligi ta' responsabbiltà tal-produttur, il-ġestjoni tal-WEEE u l-impatti fuq l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni. Aktar tagħrif dwar l-istudji (l-isem tal-istudju, tal-kuntrattur u d-data) jinsab fuq http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/studies_weee_en.htm .

3. Bħala parti minn dan il-kuntratt ta' studju, fil-15 ta' Marzu 2007 ġie organizzat workshop għall-partijiet konċernati esperti. Il-konklużjonijiet tal-workshop kif ukoll il-preżentazzjonijiet jinsabu fuq il-paġna tas-CIRCA http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_ws/home.

Il-metodoloġija użata

L-eżerċizzju tal-ġbir ta' tagħrif mis-Servizz tal-Bio Intelligence Service eżamina b'mod sistematiku l-letteratura disponibbli u b'hekk ħejja rapport ta' sinteżi. L-istudji l-oħra (mill-Università tan-Nazzjonijiet Uniti, Ökopol, Arcadis/Ecolas) kienu studji ta' riċerka. Workshop ta' esperti u Panel ta' SMEs kienu jagħmlu parti mill-istudju ta' riċerka li twettaq mill-Università tan-Nazzjonijiet Uniti, fejn in-Netwerk ta' Ċentri ta' Tagħrif Ewropej serva ta' intermedjarju.

L-organizzazzjonijiet/esperti ewlenin ikkunsidrati

AEA Technology, Bio Intelligence Service, l-Università tan-Nazzjonijiet Uniti u s-subkuntratturi tagħha, Ökopol u s-subkuntratturi tagħha, Ecolas u s-subkuntratturi tagħha.

Sommarju tal-pariri li ngħataw u ntużaw

L-eżistenza ta' riskji potenzjalment serji b'konsegwenzi irreversibbli ma ssemmietx.

Il-pariri miġbura mill-istudji ta' hawn fuq tqassru fis-sommarji eżekuttivi tal-istudji u ntużaw f'partijiet varji tal-valutazzjoni tal-impatt tal-alternattivi tal-politiki; konsegwentement it-test tal-valutazzjoni tal-impatt jirreferi għall-istudju konċernat.

Mezzi li ntużaw biex l-għarfien espert ikun disponibbli pubblikament

Il-pubblikazzjoni tal-opinjonijiet tinsab fuq il-websajt http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_review/library li hija miftuħa għal kulħadd.

230

Il-valutazzjoni tal-impatt

Ġew ivvalutati diversi alternattivi ta' politika għar-reviżjoni tad-Direttiva, inkluża l-alternattiva ta' nuqqas ta' azzjoni. Dawn l-alternattivi ġew ivvalutati abbażi tal-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali tagħhom u wkoll sa liema punt dawn l-alternattivi jikkontribwixxu għas-semplifikazzjoni tal-ambjent regolatorju. L-alternattivi kkunsidrati huma marbuta ma' żewġ oqsma: alternattivi biex titjieb l-effikaċja tad-Direttiva WEEE u alternattivi biex titjieb l-effiċjenza tad-Direttiva.

- L-alternattivi li ġejjin ġew ikkunsidrati biex itejbu l-effikaċja tad-Direttiva: rekwiżiti minimi ta' spezzjonar u infurzar għat-trattament u l-ġarr tal-iskart, miri ta' ġbir għall-produtturi ffissati għal 85 % tal-prodotti li huma WEEE (li huma ekwivalenti għal 65 % tal-EEE mqiegħed fis-suq, li attwalment diġà qed jinġabar separatament) bl-inklużjoni fir-rata tal-WEEE mill-oqsma kummerċjali, il-ġbir tal-aktar flussi rilevanti mill-aspett ambjentali, ir-rati ta' ġbir espressi bħala funzjoni tal-EEE mqiegħed fis-suq. Instab li l-alternattivi dwar ir-rekwiżiti minimi ta' spezzjoni, li jiffissaw il-miri ta' ġbir għal 65 % tal-EEE mqiegħed fis-suq fis-sena ta' qabel, mil-lat ambjentali, ekonomiku u soċjali, joffru soluzzjonijiet ideali f'dan il-qasam. L-IA turi li 65 % tirrifletti r-realtà għaliex dan l-ammont diġà qed jinġabar separatament bejn wieħed u ieħor madwar l-Istati kollha tal-UE. Din ir-rata tkun tinkludi kważi l-WEEE kbir u ta' daqs medju kollu li l-ġbir tiegħu huwa ekonomikament vijabbli. Id-dejta tissuġġerixxi li l-ispejjeż tal-ġbir għal kull unità miġbura jibqgħu l-istess u l-benefiċċji ambjentali jiżdiedu hekk kif aktar WEEE li jinġabar separatament jiġi ttrattat kif suppost.

- L-alternattivi li ġejjin ġew ikkunsidrati biex itejbu l-effiċenzja tad-Direttiva: Il-kjarifika tal-ambitu tad-Direttiva fejn dan jiġi ddefinit permezz ta' lista fissa ta' prodotti, id-definizzjoni tal-ambitu fid-Direttiva tal-RoHS filwaqt li d-Direttiva tal-WEEE tagħmel referenza għal dan fl-Artikolu 175 tat-Trattat tal-KE, id-definizzjoni tal-kategoriji ta' tagħmir f'dawk li jkunu ġejjin minn djar privati (B2C) jew dawk ta' utenti oħra għajr djar privati (B2B). Il-valutazzjoni tal-impatt ikkonkludiet li nuqqas ta' azzjoni f'dan il-qasam ma kinitx alternattiva ta' politika vijabbli u l-kjarifika tal-ambitu tad-Direttiva WEEE tista' ssir bl-aqwa mod billi jiġu kkombinati l-aħħar żewġ opzjonijiet. Dan se jwassal għal impatti pożittivi kemm mil-lat ekonomiku kif ukoll minn dak ambjentali u se jipprovdi ċarezza għall-produtturi, u b'hekk jitnaqqas l-opportuniżmu mis-suq.

- L-armonizzazzjoni tar-reġistrazzjoni tal-produtturi u t-tnaqqis ta' spejjeż amministrattivi żejda billi jinħolqu reġistri interoperabbli bejn l-Istati Membri jew reġistru tal-UE u l-armonizzazzjoni ta' rekwiżiti ta' reġistrazzjoni u rappurtar. Instab li l-ħolqien ta' reġistri nazzjonali interoperabbli u l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' reġistrazzjoni huma l-alternattivi l-aktar vijabbli meta jitqiesu l-ispejjeż li jkun hemm u t-tnaqqis sinifikanti fil-piż amministrattiv.

- Ġiet ikkunsidrata wkoll li l-użu mill-ġdid ta' tagħmir sħiħ jiġi inkluż fil-mira ta' riċiklaġġ u tiġi stabbilita mira ġdida għal apparat mediku. Iż-żewġ alternattivi kienu vijabbli matul il-valutazzjoni tal-impatt.

Il-proposta ġiet soġġetta għal valutazzjoni tal-impatt elenkata fil-Programm Leġiżlattiv u ta' Ħidma tal-Kummissjoni. Hija disponibbli fuq....

L-ELEMENTI ġURIDIċI TAL-PROPOSTA

Sommarju tal-azzjoni proposta

L-azzjonijiet ewlenin li ġejjin qegħdin jiġu proposti għar-reviżjoni tad-Direttiva WEEE:

L-ambitu tad-Direttiva WEEE: Qed jiġi propost li l-Annessi IA u IB tad-Direttiva 2002/96/KE, li jiddeskrivu kemm l-ambitu tad-Direttiva tal-WEEE kif ukoll dak tal-RoHS, jiġu integrati fid-Direttiva tal-RoHS li hija bbażata fuq l-Artikolu 95 tat-Trattat tal-KE. Id-Direttiva tal-WEEE, li hija bbażata fuq l-Artikolu 175 tat-Trattat, se tirreferi għal dan l-ambitu.

Il-kjarifika tad-definizzjonijiet: Qed tiġi proposta kjarifika dwar kif il-prodotti li huma WEEE li jkunu ġejjin minn djar privati u dawk li ma jkunux ġejjin mid-djar għandhom jinqasmu, skont klassifikazzjoni tat-tagħmir bħala tagħmir B2C jew tagħmir B2B, permezz ta' proċedura ta' komitoloġija. Dawn l-azzjonijiet se jikkontribwixxu għal aktar kjarifika dwar liema prodotti jaqgħu taħt id-Direttiva tal-WEEE u se jiċċaraw aktar l-obbligi li japplikaw għal produtturi differenti ta' tagħmir li se jikkontribwixxu biex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd.

Miri ta' ġbir: qed tiġi proposta mira ta' ġbir ta' 65 % tal-WEEE (inkluż tagħmir B2B) li ġiet iffissata skont il-funzjoni tal-medja tal-ammont ta' EEE mqiegħed fis-suq fis-sentejn ta' qabel. Din il-mira tirrifletti l-ammonti tal-WEEE li diġà attwalment qed jinġabru separatament fl-Istati Membri u tqis il-varjazzjonijiet fil-konsum ta' EEE fl-Istati Membri individwali. Għalhekk se tinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jilħqu l-ġbir ideali tal-WEEE sseparat. Ir-rata ta' ġbir proposta għandha tintlaħaq kull sena u għandha tinbeda fl-2016. Qed jiġu proposti għadd ta' flessibilitajiet: miżuri tranżizzjonali possibbli għall-Istati Membri u eżaminazzjoni mill-ġdid tar-rata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fl-2012 abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni.

Miri ta' riċiklaġġ: Sabiex jiġi mħeġġeġ l-użu mill-ġdid tal-WEEEs sħaħ qed tiġi proposta l-inklużjoni ta' tagħmir sħiħ fil-mira li ġiet miżjuda (b'5 %) għar-riċiklaġġ ikkombinat mal-użu mill-ġdid. Qed jiġi propost li l-mira ta' riċiklaġġ għal apparat mediku (il-kategorija ta' tagħmir 8) tiġi ffissata fl-istess livell tal-istrumenti ta' monitoraġġ u kontroll (il-kategorija ta' tagħmir 9).

Ir-reġistrazzjoni tal-produtturi Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv relatat mal-applikazzjoni tad-Direttiva tal-WEEE, qed tiġi proposta l-armonizzazzjoni tal-obbligi ta' reġistrazzjoni u rappurtar għall-produtturi bejn ir-reġistri nazzjonali tal-produtturi, u qed jiġi propost ukoll li dawn ir-reġistri jsiru interoperabbli.

L-infurzar: Sabiex jitnaqqsu d-differenzi fl-implimentazzjoni, qed jiġi propost l-iffissar ta' rekwiżiti minimi ta' spezzjonar għall-Istati Membri sabiex jissaħħaħ l-infurzar tad-Direttiva tal-WEEE. Qed jiġu proposti rekwiżiti minimi ta' monitoraġġ għall-ġarr ta' prodotti li huma WEEE.

Bażi ġuridika

L-Artikolu 175 tat-Trattat.

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà japplika sakemm il-proposta ma taqax taħt il-kompetenza esklussiva tal-Komunità.

L-għanijiet tal-proposta ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba r-raġunijiet li ġejjin.

Il-miżuri tal-protezzjoni ambjentali jaqgħu kemm taħt il-kompetenza tal-Komunità kif ukoll tal-Istati Membri. It-tniġġis ikkawżat mill-ġestjoni tal-WEEE huwa ta' natura trasnkonfinali. Dan japplika partikolarment għat-tniġġis tal-arja jew tal-ilma u l-ħamrija li jirriżulta mill-inċinerazzjoni, mir-rimi f'miżbliet ikkontrollati u minn riċiklaġġ mhux adattat tal-WEEE. Billi l-għan li tittejjeb il-ġestjoni tal-WEEE ma jistax jintlaħaq b'mod effettiv mill-Istati Membri waħedhom, dan l-objettiv jeħtieġ azzjoni Komunitarja. Barra minn hekk, politiki nazzjonali differenti dwar il-ġestjoni tal-WEEE jfixklu l-effikaċja tal-politiki ta’ riċiklaġġ. Barra dan, rekwiżiti nazzjonali differenti ta' reġistrazzjoni u rappurtar għall-produtturi jwasslu għal piż amministrattiv żejjed. Għal dak il-għan għandha tittieħed azzjoni fil-livell Komunitarju.

Azzjoni min-naħa tal-Istati Membri waħedhom tirriżulta f'livell ta' protezzjoni ambjentali mnaqqas u piż finanzjarju u amministrattiv akbar fuq l-operaturi ekonomiċi.

Azzjoni Komunitarja għandha tilħaq aħjar l-għanijiet tal-proposta għar-raġuni(jiet) li ġejja/in.

In-natura tranżnazzjonali tal-problemi relatati mal-analiżi tad-Direttiva tal-WEEE tagħmilhom adatti biex jiġu rregolati fil-livell tal-UE;. l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti għall-manifatturi u l-awtoritajiet madwar l-UE kollha għandha żżid l-effiċjenza mil-lat ekonomiku, tħeġġeġ is-semplifikazzjoni u tikseb livell ogħla ta' protezzjoni ambjentali mal-UE kollha.

Indikaturi:

4. il-problemi tas-suq intern jiġu evitati bil-ħolqien ta' ċertezza għall-operaturi ekonomiċi koperti bid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar it-tifsira tad-definizzjonijiet u l-ambitu tad-Direttiva tal-WEEE;

5. il-ksib ta' riżultati ambjentali ideali permezz tal-iffissar ta' miri minimi ta' ġbir u riċiklaġġ f'livell xieraq madwar l-UE;

6. it-tnaqqis tal-piż amministrattiv permezz ta' proċeduri ta' reġistrazzjoni u rappurtar issemplifikati għal kumpaniji li jipprattikaw attivitajiet kummerċjali f'aktar minn Stat Membru wieħed;

7. applikazzjoni aktar effettiva tad-Direttiva tal-WEEE permezz ta' proċeduri msaħħa ta' infurzar u monitoraġġ u konformità fil-ġestjoni tal-iskart fil-livell tal-UE.

Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew fid-Direttiva 2002/96/KE talbu r-reviżjoni tal-mira tal-ġbir tal-WEEE, il-miri għar-riċiklaġġ u l-irkupru tal-WEEE inklużi dawk għall-użu mill-ġdid ta' tagħmir sħiħ kif ikun xieraq u għall-prodotti li jaqgħu taħt il-kategorija 8 (apparat mediku). Din l-analiżi hija parti integrali mill-iżvilupp ta' ambjent regolatorju aħjar fl-UE. Il-kjarifika tal-ambitu u ta' ċerti definizzjonijiet fid-Direttiva, l-iffissar ta' miri u l-ħidma lejn sistemi interoperazzjonali ta' reġistrazzjoni ta' prodotti mhumiex mistennija li jintlaħqu b'mod effettiv mill-Istati Membri jekk dawn jaġixxu b'mod individwali.

Għalhekk il-proposta hija konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Il-prinċipju tal-proporzjonalità

Il-proposta hija konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità għar-raġuni(jiet) li ġejja/in.

Il-proposta tistabbilixxi r-rekwiżiti legali għal strateġija Komunitarja armonizzata għall-ġbir u r-riċiklaġġ tal-WEEE iżda fl-istess ħin tħalli lill-Istati Membri fil-libertà li jagħżlu l-miżuri nazzjonali li huma l-aktar adattati biex jintlaħaq l-għan tal-proposta. Minħabba li d-Direttiva hija bbażata fuq l-Artikolu 175 tat-Trattat, l-ambitu jitħalla miftuħ għal aktar miżuri nazzjonali. Il-miżuri proposti fl-analiżi tad-Direttiva tal-WEEE jittrattaw il-problemi li tfaċċaw matul l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2002/96/KE u l-punti indikati b'mod espliċitu mill-Kunsill u l-PE għar-reviżjoni.

Tnaqqis fil-piż amministrattiv:

- tnaqqis fil-piż amministrattiv f'dak li għandu x'jaqsam mal-proċeduri ta' reġistrazzjoni u rappurtar għall-produtturi li jikkummerċjalizzaw il-prodotti f'aktar minn Stat Membru wieħed;

- it-total tal-iffrankar mill-ispejjeż permezz ta' reġistrazzjoni u rappurtar armonizzati huwa ta' € 66.3 miljun.

L-għażla tal-istrumenti

L-istrumenti proposti: direttiva.

Mezzi oħra ma jkunux adattati għar-raġuni(jiet) li ġejja/in.

Ladarba ġie kkonfermat mill-istudji ta' riċerka reċenti li la nbidlu l-kawżi tal-problemi u lanqas ir-raġunijiet fundamentali għall-ġbir u r-riċiklaġġ tal-WEEE, il-miżura proposta hija reviżjoni tad-Direttiva eżistenti.

IMPLIKAZZJONI BAġITARJA

Il-proposta ma għandha l-ebda implikazzjoni fuq il-baġit Komunitarju.

TAGħRIF ADDIZZJONALI

Semplifikazzjoni

Il-proposta tipprovdi għal semplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni, semplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi għall-partijiet privati, billi:

- tikkjarifika l-ambitu kemm tad-Direttivi tal-WEEE kif ukoll dik tal-RoHS li jittrattaw l-istess tip ta' tagħmir;

- tarmonizza l-formats u l-frekwenzi li jikkonċernaw ir-reġistrazzjoni u r-rappurtar għall-produtturi.

Il-proposta hija inkluża fil-programm attwali tal-Kummissjoni għall-aġġornament u s-semplifikazzjoni tal-Acquis Komunitarju u l-Ħidma u l-Programm Leġiżlattiv tagħha taħt ir-referenza 2008/ENV/002.

Klawżola ta' analiżi/reviżjoni/estinzjoni

Il-proposta tinkludi klawżola ta' reviżjoni.

Riformulazzjoni

Il-proposta tinvolvi riformulazzjoni.

Tabella ta' korrelazzjoni

L-Istati Membri huma meħtieġa jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva kif ukoll tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Spjegazzjoni dettaljata tal-proposta

Il-proposti ewlenin tar-riformulazzjoni tad-Direttiva 2002/96/KE huma marbuta ma':

L-Artikolu 2: L-ambitu tad-Direttiva jirreferi għall-ambitu tad-Direttiva RoHS. Qed tingħata kjarifika dwar liema tagħmir huwa eżentat mid-Direttiva.

L-Artikolu 3: Id-definizzjonijiet qed jiġu adattati u d-definizzjonijiet il-ġodda qed jiġu miżjuda sabiex tiżdied iċ-ċertezza legali u l-koerenza mal-leġiżlazzjoni Komunitarja l-oħra.

L-Artikolu 7: Ir-rata ta' ġbir tal-WEEE ta' 65 % qed tiġi ffissata bħala funzjoni tal-ammont tal-EEE mqiegħed fis-suq fis-sentejn ta' qabel. Din ir-rata ta' ġbir għandha tintlaħaq kull sena mill-produtturi, l-ewwel darba fl-2016. L-Istati Membri jista' jkollhom arranġament tranżizzjonali mogħti permezz ta' komitoloġija f'każ li jkollhom diffikultajiet biex jilħqu r-rata minħabba ċirkustanzi nazzjonali speċifiċi. Qed jiġi propost li r-rata ta' ġbir għandha terġa' tiġi eżaminata mill-Parlament u l-Kunsill fl-2012, fid-dawl ukoll li jitwaqqfu rati possibbli ta' ġbir separat għal tagħmir tat-tisħin u t-tkessiħ, abbażi ta' rapport tal-Kummisssjoni.

L-Artikolu 11: Il-miri tal-irkupru u r-riċiklaġġ qegħdin jiġu mmodifikati sabiex jinkludu l-użu mill-ġdid tat-tagħmir sħiħ u l-apparat mediku.

L-Artikolu 12: L-Istati Membri, fejn xieraq, għandhom jinkoraġġixxu lill-produtturi biex jiffinanzjaw l-ispejjeż kollha tal-faċilitajiet tal-ġbir tal-WEEE mid-djar privati.

L-Artikolu 14: Imposta viżibbli hija permessa mingħajr limitu ta' żmien skont il-prinċipji tal-Konsum u l-Produzzjoni Sostenibbli għall-prodotti kollha.

L-Artikolu 16: Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv qed tiżdied dispożizzjoni biex tarmonizza r-reġistrazzjoni u r-rappurtar tal-produtturi fl-UE li tinkludi wkoll l-interoperabbilità tar-reġistri nazzjonali.

L-Artikolu 20: Ir-rekwiżiti minimi ta' spezzjoni qed jiżdiedu biex itejbu l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-WEEE fil-livell tal-UE.

L-Anness I tad-Direttiva 2002/96/KE qed titħassar u qed jiżdied Anness li jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi ta' monitoraġġ għall-ġarr tal-WEEE.

L-Annessi II, III, IV tad-Direttiva 2002/96/KE jibqgħu kif inhuma għaliex dawn għandhom jiġu aġġornati regolarment skont il-progress tekniku u xjentifiku, permezz ta' proċedura ta' komitoloġija.

2008/0241 (COD)

Proposta għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE)

(Riformulazzjoni)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

⎢2002/96/KE (adattat)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 175(1) Ö tiegħu Õ miġjub fih,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni[2],

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew[3],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni[4],

Filwaqt li Huma ujaġixxu bi qbil ma √ skont ∏ il-proċedura preskritta Ö stipulata Õ fl-Artikolu 251 tat-Trattat fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni fit-8 ta’ Novembru 2002,

Billi:

∫ ġdid

(1) Id-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 dwar l-iskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE)[5]għandhom isirulha għadd ta' bidliet sostanzjali. Fl-interess taċ-ċarezza, dik id-Direttiva għandha tiġi rriformulata.

⎢2002/96/KE (adattat)

(2)(1) L-għanijiet tal-politika ambjentali tal-Komunità huma, b'mod partikolari, li jippreservaw, jipproteġu u jtejbu l-kwalità tal-ambjent, jipproteġu s-saħħa tal-bniedem u jutilizzaw riżorsi naturali b’mod prudenti u raġonevoli. Dik il-politika hija bbażata fuq il-prinċipju prekawzjonarju u fuq il-prinċipji li għandha tittieħed azzjoni prekawzjonali Ö preventiva Õ , li ħsara ambjentali għandha bħala prijorità tiġi Ö rrettifikata Õ ratifikatafis-sors, u li min iniġġes għandu jħallas.

(3)(2) Il-programm Komunitarju ta’ politika u azzjoni f’relazzjoni li għandu x'jaqsam mal-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli (Il-Ħames Programm ta’ Azzjoni Ambjentali)[6] jiddikjara li l-ksib ta’ żvilupp sostenibbli jsejjaħ Ö jitlob Õ għal bdil sinifikanti f’mudelli attwalikorrenti ta’ żvilupp, produzzjoni, konsum u mġiba u Ö jiffavorixxi Õ avukati, fost l-oħrajn, it-tnaqqis ta’ konsum ħalimoħli ta’ riżorsi naturali u l-prevenzjoni tat-tniġġis. Isemmi Jirreferi għall-iskart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) bħala wieħed mill- Ö oqsma Õ erji fil-mirammirati li jridu għandhom jiġu rregolati, bil-ħsieb Ö fid-dawl Õ tal-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ prevenzjoni, irkupru u rimi/qerda Ö sikur Õ sigura tal-iskart.

⎢2002/96/KE (adattat)

? ġdid

(3) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Lulju 1996 dwar reviżjoni tal-istrateġija tal-Komunità għal tmexxija tal-iskart tiddikjara li, fejn il-ġenerazzjoni tal-iskart ma jistax jiġi evitat, għandu jiġu użat mill-ġdid jew irkuprat għall-materjal jew l-enerġija tiegħu.

(4) Il-Kunsill fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Frar 1997 dwar strateġija Komunitarja għal tmexxija tal-iskart[7] insista fuq il-ħtieġa li jitmexxa ’l quddiem irkupru tal-iskart bil-ħsieb li titnaqqas il-kwantità tal-iskart għar-rimi/qerda u s-salvagwardjar ta’ risorsi naturali, partikolarment permezz ta’ użu mill-ġdid, riċiklaġġ, composting u rkupru ta’ enerġija minn skart u għaraf li l-għażla ta’ għażliet f’kull każ partikolari jrid iqis effetti ambjentali u ekonomiċi imma li sakemm isir progress xjentifiku u teknoloġiku u analiżi ta’ ċikli tal-ħajja huma żviluppati aktar, użu mill-ġdid u rkupru ta’ materjal għandhom jitqiesu preferibbilment fejn u sakemm ikunu l-aħjar għażliet ambjentali. Il-Kunsill stieden ukoll lill-Kummissjoni biex tiżviluppa, malli jkun possibbli, segwiment xieraq għall-proġetti tal-waste streams programme ta’ prijorità, inkluż WEEE.

(5) Il-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Novembru 1996[8], staqsa lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposti għal Direttivi dwar numru ta’ waste streams ta’ prijorità, inkluż skart tal-elettriku u elettroniku, u biex tibbaża proposti bħal dawn fuq il-prinċipju ta’ responsabbiltà tal-produttur. Il-Parlament Ewoprew, fl-istess Riżoluzzjoni, jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex iressqu proposti biex jitnaqqas il-volum tal-iskart.

∫ ġdid

(4) Din id-Direttiva tissupplimenta l-leġiżlazzjoni ġenerali tal-UE dwar il-ġestjoni tal-iskart, bħal pereżempju d-Direttiva 2008/xx/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart[9]. Din tirreferi għad-definizzjonijiet tad-Direttiva inklużi d-definizzjonijiet tal-operazzjonijiet tal-ġestjoni tal-iskart u l-iskart ġenerali. Id-definizzjoni ta' ġbir skont id-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart tinkludi s-separazzjoni preliminari u l-ħżin preliminari tal-iskart għal skopijiet ta' trasport lejn faċilità ta' trattament tal-iskart. Id-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2005[10] tistabbilixxi qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-ekodiżinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija u tippermetti l-adozzjoni ta' rekwiżiti speċifiċi ta' ekodiżinn għall-prodotti li jużaw l-enerġija li jistgħu jkunu koperti wkoll b'din id-Direttiva. Id-Direttiva 2005/32/KE u l-miżuri ta' implimentazzjoni adottati skont din id-Direttiva huma mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-ġestjoni tal-iskart. Id-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta’ ċerti sustanzi ta’ riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku[11] tesiġi s-sostituzzjoni ta' sustanzi projbiti għat-tagħmir elettriku u elettroniku kollu fi ħdan l-ambitu tagħha.

⎢2002/96/KE (adattat)

? ġdid

(56) Id-Direttiva tal-Kunsill 75/422/KEE tal-15 ta’ Lulju 1975 dwar l-iskart[12] Ö Id-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar l-iskart[13] Õ tipprovdi li regoli speċifiċi għal waqtiet partikolari jew li jissupplimentaw dawk tad-Direttiva Ö 2006/12/KE Õ 75/422/KEE dwar it-tmexxija ta’ kategoriji partikolari tal-iskart jistgħu jiġu Ö stipulati Õ preskritti permezz ta’ Direttivi individwali.

(67) L-ammont ta’ WEEE iġġenerat fil-Komunità qiegħed jikber b’mod mgħaġġel. ð Hekk kif is-suq qed ikompli jespandi u ċ-ċikli ta' innovazzjoni saħansitra qegħdin jiqsaru aktar, il-bdil tat-tagħmir qed jaċċelera, u l-iskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) qed isir fluss ta' skart li qed jikber b'rata mgħaġġla. Filwaqt li d-Direttiva 2002/95/KE dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta’ ċerti sustanzi ta’ riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku (RoHS) tikkontribbwixxi b'mod effettiv għat-tnaqqis ta' sustanzi perikolużi fl-EEE l-ġdid, sustanzi perikolużi bħall-merkurju, il-kadmju, iċ-ċomb, il-kromju eżavalenti u l-bifenili poliklorinati (PCBs) u sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu[14] xorta se jibqgħu preżenti fil-WEEE għal ħafna snin. ï Il-kontentut ta' sustanzi perikolużi f'tagħmir elettriku u elettroniku (EEE) huwa ta' tħassib ewlieni waqt il-fażi ta' ġestjoni tal-iskart tal-WEEE u r-riċiklaġġ tal-WEEE ma jitwettaqx sa limitu suffiċjenti. ð Nuqqas ta' riċiklaġġ jirriżulta fit-telf ta' riżorsi prezzjużi. ï

(8) L-għan tat-titjib tat-tmexxija ta’ WEEE ma jistax jinkiseb effettivament mill-Istati Membri li jaġixxu b’mod individwali. Partikolarment, applikazzjonijiet nazzjonali differenti tal-prinċipju ta’ responsabbiltà tal-produttur jistgħu jwasslu għal disparitajiet sostanzjali fil-piż finanzjarju fuq operaturi ekonomiċi. Politika nazzjonali differenti dwar it-tmexxija ta’ WEEE tfixkel l-effettività ta’ politika ta’ riċiklaġġ. Għal dik ir-raġuni l-kriterji essenzjali għandhom jiġu preskritti fil-livell tal-Komunità.

∫ ġdid

(7) L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li tikkontribwixxi għall-produzzjoni u l-konsum sostenibbli bil-prevenzjoni ta’ skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) bħala l-prijorità ewlenija, u barra dan, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u forom oħra ta’ rkupru ta’ skart ta' dan it-tip sabiex tnaqqas ir-rimi ta’ skart u tikkontribwixxi għall-użu effiċjenti tar-riżorsi. Tfittex ukoll li ttejjeb ir-rendiment ambjentali tal-operaturi kollha involuti fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ tagħmir elettriku u elettroniku, pereżempju l-produtturi, id-distributuri u l-konsumaturi u b'mod partikolari dawk l-operaturi involuti direttament fil-ġbir u t-trattament ta’ skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku. B'mod partikolari, applikazzjonijiet nazzjonali differenti tal-prinċipju ta' responsabbiltà tal-produttur jistgħu jwasslu għal differenzi sostanzjali fil-piż finanzjarju fuq l-operaturi ekonomiċi. Politiki nazzjonali differenti dwar il-ġestjoni tal-WEEE jfixklu l-effikaċja tal-politiki ta’ riċiklaġġ. Għal dik ir-raġuni l-kriterji essenzjali għandhom jiġu stipulati fil-livell tal-Komunità.

(8) Peress li l-għanijiet tal-azzjoni li għandha tittieħed ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju minħabba l-iskala tal-problema, il-Komunità tista' għalhekk tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan.

⎢2002/96/KE (adattat)

? ġdid

(9) Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom japplikaw għal prodotti u produtturi irrispettivament mill-metodu ta’ teknika ta’ bejgħ, inkluż bejgħ mill-bogħodminn distanza u elettroniku. F’dan il-każ l-obbligazzjonijiet ta’ produtturi u distributuri li qed jużaw mezzikanali ta’ bejgħ mill-bogħodminn distanza u elettroniku għandhom, safejn ikun prattikabbli, jieħdu l-istess forma u għandhom jiġu infurzati bl-istess mod sabiex jiġi evitat li mezzikanali oħra ta’ distribuzzjoni jkollhom iġarrbuiġorru l-ispejjeż tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva li għandha x’taqsam ma' WEEE li għalih t-tagħmir tiegħu nbiegħ permezz ta’ bejgħ mill-bogħodminn distanza jew elettroniku.

(10) Din id-Direttiva għandha tkopri t-tagħmir kollu elettriku u elettroniku użati minn konsumaturi u tagħmir elettriku u elettroniku maħsub għall-użu professjonali. Din id-Direttiva għandha tapplikatgħodd mingħajr preġudizzjuoni għal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar Ö rekwiżiti Õ ħtiġijiet ta’ Ö sikurezza Õ sigurtà u ta’ saħħa li jipproteġu l-atturi kollha f’kuntatt mal-WEEE kif ukoll leġiżlazzjoni dwar ġestjonitmexxija ta’ skart speċifiku Komunitarju, b'mod partikolaripartikolarment Ö d-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi[15] Õ id-Direttiva tal-Kunsill 91/157/KEE tat-18 ta’ Marzu 1991 dwar batteriji u akkumulaturi li jikkontejnu sustanzi perikolużi[16] ð, u l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar id-diżinn ta' prodotti, b'mod partikolari d-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-ekodiżinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi 96/57/KE u 2000/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.ï

(11) Id-Direttiva 91/157/KEE teħtieġ li tiġi riveduta kemm jista’ jkun malajr, partikolarment fid-dawl ta’ din id-Direttiva.

(11)(12) It-twaqqif, permezz ta’ din id-Direttiva, ta’ responsabbiltà tal-produttur huwa wieħed mill-mezzi li jinkoraġġixxu d-diżinn u l-produzzjoni ta’ tagħmir elettriku u elettroniku li jqisu b’mod sħiħ u jiffaċilitaw it-tiswija, possibbilment Ö it-titjib possibbli Õ l-upgrading, l-użu mill-ġdid, iż-żarmar u r-riċiklaġġ tiegħu.

(12)(13) Sabiex jiggarantixxu Ö s-sikurezza Õ s-sigurtà u s-saħħa tal-persunal tad-distributuri li jieħdufit-teħid lura tal-WEEE u li huma involuti fil-ġestjonifir-ritorn u l-immaniġġjar tiegħu, l-Istati Membri għandhom, Ö skont il- Õbi qbil ma’leġiżlazzjoni nazzjonali u Komunitarja dwar ħtiġijiet ta’ sigurtà Ö ir-rekwiżiti tas-sikurezza Õ u tas-saħħa, jiddeterminaw il-kundizzjonijietli fihom meta d-distributuri jistgħu jirrifjutaw li jieħdu lura l-WEEEtritorni jistgħu jiġu rrifjutati.

( 14 ) qL-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu d-disinn u l-produzzjoni ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku li jqisu u jiffaċilitaw żarmar u rkupru, partikolarment l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ ta’ WEEE, il-komponenti u l-materjali tagħhom. Produtturi m’għandhomx jipprevjienu, permezz ta’ karatteristiċi speċifiċi ta’ disinn jew proċessi ta’ fabbrikazzjoni, li jerġa’ jintuża WEEE, minbarra jekk karatteristiċi speċifiċi ta’ disinn jew proċessi ta’ fabbrikazzjoni jippreżentaw vantaġġi li jirbħu, per eżempju rigward il-protezzjoni tal-ħtiġijiet tal-ambjent u/jew ta’ sigurtà.

(1315) Il-ġbir separat huwa l-kundizzjoni ddeterminata minn qabel sabiex jiġi żgurat it-trattament speċifiku u r-riċiklaġġ tal-WEEE, u huwa meħtieġ biex jinkisebjiġi akkwistat il-livell magħżul ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent fil-Komunità. Il-konsumaturi għandhomjridu jikkontribwixxu b'mod attivament għas-suċċess ta’ dan it-tip ta' ġbir bħal dan u għandhom jiġu inkoraġġuti biex jirritornaw il-WEEE. Għal dan il-għan, għandhom jitwaqqfu faċilitajiet konvenjenti sabiex il-għar-ritorn tal-WEEE jiġi rritornat, inklużi punti ta’ ġbir pubbliċi, fejn djar privati għandhom jkunu jistgħu jirritornaw l-iskart tagħhom għall-inqas mingħajr ħlas.ð Id-distributuri għandhom rwol importanti biex jikkontribwixxu għas-suċess tal-ġbir tal-WEEE. ï

(1416) Sabiex jinkiseb il-livell magħżul ta’ protezzjoni u ta’ għanijiet ambjentali armonizzati tal-Komunità, l-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri xierqa biex jimminimizzaw ir-rimi/qerda tal-WEEE bħala skart muniċipali mhux isseparatmagħżul u biex jinkiseb livell għoli ta’ ġbir separat ta’ WEEE. Sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri jħabirku biex iwaqqfu skemi ta’ ġbir effiċjenti, għandhom ikunu meħtieġa jinħtieġu li jiksbu livell għoli ta’ ġbir ta’ WEEE ð , b'mod partikolari għal tagħmir ta' tkessiħ u ffriżar li jkun fih sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu u gassijiet serra fluworinati, minħabba l-impatt qawwi li għandhom fuq l-ambjent u fid-dawl tal-obbligi fir-Regolament (KE) 2037/2000 u r-Regolament (KE) 842/2006[17] ï minn djar privati.ð Id-dejta inkluża fil-valutazzjoni tal-impatt turi li 65 % tat-tagħmir elettriku u elettroniku mqiegħed fis-suq, illum diġà qiegħed jinġabar separatament, iżda aktar minn nofsu jgħaddi minn trattament mhux xieraq u jiġi esportat illegalment. Dan iwassal għal nuqqas importanti ta' materja prima sekondarja u degradazzjoni ambjentali. Sabiex dan jiġi evitat jenħtieġ li titwaqqaf mira ta' ġbir ambizzjuża. ï

(1517) Trattament speċifiku għall-WEEE huwa indispensabbli sabiex jiġi evitat it-tixrid ta’ inkwinanti fioġġetti li jikkaġuna tniġġiż ġol-materjal riċiklat jew fil-fluss ta' skartġol-waste stream. Trattament ta' dan it-tipbħal dan huwa l-mezz l-aktar effettiv biex tiġi żgurata konformità mal-livell magħżul ta’ protezzjoni tal-ambjent tal-Komunità. KwalunkweKull stabbiliment jew impriża li twettaq operazzjonijietti ta’ ð ġbir ï, riċiklaġġ u ta’ trattament għandha tikkonforma ma’ standardslivelli minimi stabbilitili jipprevjenu impatti ambjentali negattivi assoċjati mat-trattament tal-WEEE. L-Ö aqwa Õ aħjar metodi ta’ teknikai ta’ trattament, irkupru u ta’ riċiklaġġ disponibbli għandhom jintużaw sakemm dawn ikunubasta li jiżguraw is-saħħa tal-bniedem u protezzjoni ambjentali għolja. L-Ö aqwa Õ aħjar metodi ta’ teknikai ta’ trattament, ta' irkupru u ta’ riċiklaġġ disponibbli jistgħu jiġu ddefiniti aktar skontbi qbil mail-proċeduri tad-DirettivaÖ 2008/1/KE Õ 96/61/KE[18].

(1618) Fejn xieraq, għandha tingħata prijorità lill-użu mill-ġdid tal-WEEE u l-komponenti tiegħu, Ö is-submuntaturi Õ sotto-assemblei u l-oġġetti tal-konsumli jinħlew. Fejn użu mill-ġdid mhuwiex preferibbli, il-WEEE Ö kollu Õ miġbur separatament għandu jintbagħat għall-irkupru, Ö u tul dan il-proċess Õ li matul il-kors tiegħu għandu jinkiseb livell għoli ta’ riċiklaġġ u rkupru. Barra danB’żieda ma’ dan, il-produtturi għandhom jiġu inkoraġġuti biex jintegraw materjal riċiklat f’tagħmir ġdid.

∫ ġdid

(17) L-irkupru, il-preparazzjoni għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ ta' tagħmir jistgħu jiżdiedu fil-miri ddefiniti fl-Artikolu 7 ta' din id-Direttiva biss jekk dak l-irkupru jew dik il-preparazzjoni partikolari għall-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ ma tmurx kontra leġiżlazzjoni oħra Ewropea u tal-Istati Membri applikabbli għat-tagħmir.

⎢2002/96/KE (adattat)

? ġdid

(1819) Prinċipji bażiċi rigward il-finanzjament ta’ ġestjonitmexxija tal-WEEE għandhomjridu jitfasslu fil-livell tal-Komunità u skemi ta’ finanzjament għandhomiridu jikkontribwixxu għal rati għoljin ta’ ġbir kif ukoll għall-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ responsabbiltà tal-produttur.

(1920) L-utenti ta’ tagħmir elettriku u elettroniku minn djar privati għandu jkollhom il-possibbiltà li jirritornaw il-WEEE għall-inqas mingħajr ħlas. Produtturi għandhom għalhekk jiffinanzjaw ð tal-anqas ï il-ġbir minn faċilitajiet ta’ ġbir, u t-trattament, l-irkupru u r-rimi/qerda tal-WEEE. ð L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-produtturi biex jieħdu r-responsabbiltà sħiħa għall-ġbir tal-WEEE b'mod partikolari billi jiffinanzjaw il-ġbir tal-WEEE minn djar privati, sabiex jevitaw li l-WEEE li jinġabar separatament jgħaddi minn trattament substandard kif ukoll l-esportazzjoni illegali, biex jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd billi l-finanzjament tal-produtturi jiġi armonizzat madwar l-Ewropa kollha, sabiex il-ħlas għall-ġbir ta' dan l-iskart ma jibqax isir minn dawk li jħallsu t-taxxa iżda mill-konsumaturi tal-EEE u sabiex il-finanzjament ikun konformi mal-prinċipju ta' min iniġġes iħallas. ï Sabiex jingħata effett massimu lill-kunċett ta’ responsabbiltà tal-produttur, kull produttur għandu jkun responsabbli għall-finanzjament tal-ġestjonitat-tmexxija tal-iskart mill-prodotti tiegħu stess. Il-produttur għandu jkun jista’ jagħżel li jwettaq dian l-obbliguazzjoni jew individwalment jew billi jingħaqad ma’ skema kollettiva. Meta jqiegħedjoħroġ prodott fis-suq, kull produttur għandu jipprovdi garanzija finanzjarja biex jipprevjeni li l-ispejjeż għall-ġestjonigħat-tmexxija tal-WEEE minn prodotti orfni Ö jiġġarrbu Õ jaqgħu fuq mis-soċjetà jew mfuqill-bqija tal-produtturi. Ir-responsabbiltà għall-finanzjament tal-ġestjonitat-tmexxija ta’ skart storiku għandha tinqasam bejn il-produtturi kollha eżistenti fi skemi ta’ finanzjament kollettivi li għalihom il-produtturi kollha, li jkunu jeżistu fis-suq meta jseħħu l-ispejjeż, jikkontribwixxu proporzjonalment. Skemi ta’ finanzjament kollettivi ma għandux ikollhom l-effett li jeskludu produtturi Ö ta' prodotti speċjalizzati Õ (niche) u ta’ volumi e-żgħarbaxx, importaturi u Ö dawk li jidħlu Õ entranti ġodda.Għal perjodu transizzjonali, produtturi għandhom jitħallew juru xerrejja, fuq bażi volontarju fil-ħin tal-bejgħ ta’ prodotti ġodda, l-ispejjeż taż ġbir, trattament u rimi/qerda b’mod ambjentali sod ta’ skart storiku. Produtturi li qed jagħmlu użu minn din id-disposizzjoni għandhom jiżguraw li l-ispejjeż imsemmija ma jaqbżux l-ispejjeż attwali miġrura.

(20) ð Għal perjodu tranżizzjonali, il-produtturi għandhom jitħallew juru lix-xerrejja, fuq bażi volontarja waqt il-bejgħ ta’ prodotti ġodda, l-ispejjeż tal-ġbir, it-trattament u r-rimi tal-WEEE b’mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Dan huwa konformi mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Produzzjoni u Konsum Sostenibbli u Pjan ta' Azzjoni ta' Politika Industrijali Sostenibbli b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ma' konsum aktar intelliġenti u appalt pubbliku ekoloġiku. ï

(21) Tagħrif lill-utenti dwar il-ħtieġa li l-WEEE ma jintremiex bħala skart muniċipali mhux isseparatmagħżul u biex il-WEEE jinġabar b’mod separat, u dwar is-sistemi ta’ ġbir u r-rwol tagħhom fil-ġestjoni tal-fit-tmexxija ta’WEEE, huwa indispensabbli għas-suċċess tal-ġbir tal-WEEE. Dan it-tip ta' tagħrif bħal dan jimplika l-immarkar kif suppost ta’ tagħmir elettriku u elettroniku li jista’ jispiċċa f’laned taż-żibel jew mezzi simili ta’ ġbir ta’ skart muniċipali.

(22) Tagħrif dwar l-identifikazzjoni ta’ komponenti u materjali li għandujrid jiġi pprovdut minn produtturi huwa importanti biex tiġi ffaċilitata l-ġestjonit-tmexxija, u b'mod partikolariment t-trattament u l-irkupru jew /ir-riċiklaġġ, tal-WEEE.

(23) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-infrastruttura ta’ spezzjoni u monitoraġġmmonitorjar tippermetti li tiġi l-verifikavverifikata tal-implimentazzjoni kif suppost ta’ din id-Direttiva, wara li jikkunsidraw, inter alia fost ħwejjeġ oħra, ir-Rakkomandazzjoni 2001/331/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-4 ta’ April 2001 li tipprovdi għal kriterji minimi għal spezzjonijiet ambjentali fl-Istati Membri[19].

(24) Tagħrif dwar il-piżl-użin jew, jekk dan mhuwiex possibbli, in-numri ta’ oġġetti ta’ tagħmir elettriku u elettroniku mqiegħedmaħruġa fis-suq fil-Komunità u r-rati ta’ ġbir, użu mill-ġdid, inkluż sa fejn huwa possibbli użu mill-ġdid ta’ Ö tagħmir sħiħ Õ strumenti sħaħ, irkupru jew /riċiklaġġ u esportazzjoni tal-WEEE miġbura Ö skont Õ bi qbil ma’ din id-Direttiva huwa meħtieġ Ö sabiex Õ li jiġi mmonitorjat il-ksib tal-għanijiet ta’ din id-Direttiva.

(25) L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jimplimentaw ċerti dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva permezz ta’ ftehimiet bejn l-awtoritajiet kompetenti u s-setturi ekonomiċi konċernati sakemmbasta li jintlaħqu Ö rekwiżiti Õ ħtiġijiet partikolari.

(26) L-addattament għall-progress xjentifiku u tekniku ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva, il-lista ta’ prodotti li jidħlu taħt il-kategoriji ddikjarati fl-Anness IA, it-trattament selettiv għall-materjali u l-komponenti tal-WEEE, Ö ir-rekwiżiti Õ il-ħtiġijiet tekniċi għall-ð ġbir, il- ïħażna u t-trattament tal-WEEE u s-simbolu tal-immarkar tal-ETEE għandhom jiġu stabbilitieffettwati mill-Kummissjoni skont proċedura ta' kumitat.

(27) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati bi qbil ma Ö skont i Õd-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 Ġunju 1999 Ö li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni Õ li tippreskrivi l-proċeduri għall-eżerċizzju tal-implimentazzjoni ta’ poteri mogħtija lill-Kummissjoni[20]. ?Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadatta l-annessi u li tadotta r-regoli għall-monitoraġġ tal-konformità. Minħabba li dawk il-miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali tad-Direttiva 2002/96/KE, inter alia , billi jissupplimentawha b'elementi mhux essenzjali ġodda, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. ï

∫ ġdid

(28) L-obbligu li din id-Direttiva tiġi trasposta fil-liġi nazzjonali għandu jiġi llimitat għal dawk id-dispożizzjonijiet li jirrappreżentaw bidla sostantiva meta mqabbla mad-Direttivi ta' qabel. L-obbligu li d-dispożizzjonijiet li mhumiex mibdula jiġu trasposti, ġej mid-Direttivi ta' qabel.

(29) Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri relatati mal-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness V, il-Parti B,

⎢2002/96/KE

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

⎢2002/96/KE

Artikolu 1

∫ ġdid

Suġġett

Din id-Direttiva tistipula miżuri għall-protezzjoni tal-ambjent u s-saħħa tal-bniedem permezz tal-prevenzjoni jew it-tnaqqis tal-impatti negattivi tal-ġenerazzjoni u l-ġestjoni tal-iskart minn tagħmir elettriku u elettroniku u bit-tnaqqis tal-impatti ġenerali mill-użu ta' riżorsi u t-titjib tal-effiċjenza f'dan it-tip ta' użu.

⎢2002/96/KE (adattat)

? ġdid

Għanijiet

L-għan ta’ din id-Direttiva huwa, bħala l-ewwel prijorità, il-prevenzjoni ta’ skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE), u b’żieda ma’ dan, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u forom oħra ta’ rkupru ta’ skart bħal dan biex jintnaqqas ir-rimi ta’ skart. Tfittex ukoll li ttejjeb il-qadi ambjentali tal-operaturi kollha involuti fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku, per eżempju produtturi, distributuri u konsumaturi u partikolarment dawk l-operaturi involuti direttament fit-trattament ta’ skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku.

Artikolu 2

L-ambitu

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal tagħmir elettriku u elettroniku li jaqa'jidħol taħt il-kategoriji stabbilitiddikjarati fl-ð Anness I ï Anness IA ð tad-Direttiva 20xx/xx/KE (RoHS) ï basta li t-tagħmir ikkonċernat mhuwiex parti minn tip ieħor ta’ tagħmir li ma jidħolx fl-iskop ta’ din id-Direttiva. L-Anness IB jikkontjeni lista ta’ prodotti li jidħlu taħt il-kategoriji dikjarati fl-Anness IA.

2. Din id-Direttiva għandha tapplika mingħajr preġudizzju ð għar-rekwiżiti ï għaltal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar ħtiġijiet ta’ Ö sikurezza Õ sigurtà u ta’ saħħað , marbuta ma' kimika, b'mod partikolari r-Regolament (KE) 1907/2006 kif ukoll tal- ïleġiżlazzjoni Komunitarja speċifika dwar il-ġestjonitmexxija tal-iskart ð jew id-diżinn ta' prodotti ï.

⎢2002/96/KE (adattat)

? ġdid

3. Ö Din id-Direttiva ma tapplika għall-ebda tagħmir li ġej: Õ

(a) Tagħmir li huwa ð meħtieġ għall- ï konness mal-protezzjoni tal-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Istati Membri, inklużi armitan-nar, munizzjon u materjal tal-gwerragħandhom jiġu esklużi minn din id-Direttiva. Dan, madanakollu, ma japplikax għal prodotti li mhumiex maħsuba għal għanijiet speċifikament militari.

√ (b) Tagħmir li huwa ddiżinjat speċifikament bħala parti minn tip ieħor ta' tagħmir li ma jaqax taħt l-ambitu ta' din id-Direttiva Õ ð u jista' jintuża biss jekk ikun jagħmel parti minn dak it-tagħmir. ï

∫ ġdid

? (c) Tagħmir li mhuwiex maħsub biex jitqiegħed fis-suq bħala unità funzjonali jew kummerċjali waħda. ï

⎢2002/96/KE (adattat)

√ (d) Bozoz bil-filament. Õ

√ (e) Apparat mediku impjantat jew infettat. Õ

∫ ġdid

4. Il-WEEE għandhom jiġu kklassifikati bħala skart minn djar privati jew minn utenti għajr djar privati. Il-klassifikazzjoni ta' tipi ta' WEEE f'dawn il-kategoriji għandha tiġi stipulata. Din il-miżura, imfassla sabiex temenda l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi tissumplimentaha, għandha tiġi adottata skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3). Din il-klassifikazzjoni fost l-oħrajn għandha tiġi bbażata fuq il-valutazzjoni tas-sehem tat-tagħmir li jinbiegħ lil djar privati jew oqsma kummerċjali.

⎢2002/96/KE (adattat)

? ġdid

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) 'tagħmir elettriku u elettroniku' jew 'TEEE' tfisser tagħmir li huwa dipendenti fuq kurrenti tal-elettriku jew kampijiet elettromanjetiċi electromagnetic fieldssabiex jaħdem sew u tagħmir għall-ġenerazzjoni, it-trasferiment u l-kejl ta’ kurrenti u kampijietfields ta' dan it-tipbħal dawn li jaqgħujidħol taħt il-kategoriji stabbilitiddikjarati fl-ð Anness I ï Anness IA ð tad-Direttiva 20xx/xx/KE (EoHS) ï u ddiżinjat għall-użu ma’ rating ta’vultaġġ massimu li ma jaqbiżx l-1000 Volt għal Ö kurrent alternanti Õ alternating current u 1500 Volt għal kurrent dirett;

(b) 'skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku' jew 'WEEE' tfisser tagħmir elettriku jew elettroniku li huwa skart Ö skont Õ fit-tifsira tal-Artikolu Ö 3(1) tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart Õ 1(a) tad-Direttiva 75/442/EEC, inklużi l-komponenti kollha, Ö is-submontaturi Õ sotto-assemblei u l-oġġetti tal-konsumli jinħlew li huma parti mill-prodott fil-waqt Ö li jintrema Õ meta jintremew;

(c) 'prevenzjoni' tfisser ð prevenzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 3(12) tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart; ï ; miżuri mmirati lejn it-tnaqqis tal-kwantita u l-ħsara lill-ambjent ta’ WEEE u materjali u sustanzi li jinstabu fih;

(d) 'użu mill-ġdid' tfisser ð użu mill-ġdid skont it-tifsira tal-Artikolu 3(13) tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart; ï kull operat li permezz tiegħu WEEE jew komponenti tiegħu jintużaw għall-istess għan li għalih ġew maħluqa, inkluż l-użu kontinwu tat-tagħmir jew komponenti tiegħu li jiġu ritornati fil-punti ta’ ġbir, distributuri, dawk li jirriċiklaw jew fabbrikanti;

∫ ġdid

(e) 'preparazzjoni għall-użu mill-ġdid' tfisser preparazzjoni għall-użu mill-ġdid skont it-tifsira tal-Artikolu 3(16) tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart;

⎢2002/96/KE (adattat)

? ġdid

(fe) 'riċiklaġġ' tfisser ð riċiklaġġ skont it-tifsira tal-Artikolu 3(17) tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart ï il-proċessar mill-ġdid f’proċess ta’ produzzjoni tal-materjali tal-iskart għall-għan oriġinali jew għal għanijiet oħra, imma minbarra rkupru ta’ enerġija li tfisser l-użu ta’ skart kombustibbli bħala mezz ta’ ġenerazzjoni ta’ enerġija permezz ta’ inċinerazzjoni diretta bi skart ieħor jew mingħajru imma bl-irkupru tas-sħana;

(gf) 'irkupru' tfisser ð irkupru skont it-tifsira fl-Artikolu 3(15) tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart ï xi wieħed mill-operati applikabbli pprovduti fl-Anness IIB mad-Direttiva 75/442/KEE;

(hg) 'rimi/qerda' tfisser ð rimi skont it-tifsira fl-Artikolu 3(19) tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart ï xi wieħed mill-operati applikabbli pprovduti fl-Anness IIB mad-Direttiva 75/442/KEE;

(ih) 'trattament' tfisser ð trattament skont it-tifsira fl-Artikolu 3(14) tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart ï kull attività wara li l-WEEE ikun ġie mgħoddi lil faċilità oħra għal tneħħija ta’ oġġetti ta’ li jikkaġunaw t-tniġġiż (depollution), żarmar, tqattigħ fi bċejjeċ, rkupru jew tħejjija għar-rimi/qerda u kull operat ieħor imwettaq għall-irkupru u/jew ir-rimi/qerda tal-WEEE;

(ji) 'produttur' tfisser kwalunkwekull persuna naturali jew legali li, irrispettivament mill-metodu ta’ teknikata’bejgħ użat, inkluż permezz ta’ komunikazzjoni mill-bogħodminn distanza bi qbil ma Ö skont i Õd-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 1997 dwar il-protezzjoni ta’ konsumaturi rigward kuntratti ta’ distanzaÖ li jsiru mill-bogħod Õ [21]:

(i) jimmanifatturajiffabbrika u jbiegħ tagħmir elettriku u elettroniku taħt ð f'ismu jew f'isem it-trejdmark tiegħu stess, jew għandu tagħmir elettriku u elettroniku ddiżinjat jew immanifatturat u jikkumerċjalizza dak it-tagħmir elettroniku f'ismu jew f'isem it-trejdmark tiegħu ï l-isem patentat tiegħu,

(ii) jerġa’ jbiegħ Ö f'ismu jew f'isem it-trejdmark tiegħu Õ taħt l-isem patentat tiegħu tagħmir prodott minn fornituri oħrajn, fejnwaqt li wieħed li jbiegħ mill-ġdid ma jitqiesxjkunx meqjus bħala l-'produttur' jekk Ö id-ditta Õ l-isem patentat tal-produttur tjidher fuq it-tagħmir, kif stipulat fis-subpunt ipprovdut f’sottopunt(i), jew

(iii) ð huwa stabbilit fil-Komunità u jqiegħed ï jimporta jew jesporta tagħmir elettriku u elettroniku ð minn pajjiż terz ï fuq bażi professjonali ð fis-Suq Komunitarju. ï ġo Stat Membru ieħor.

Kull min jipprovdi esklussivament finanzjament skont kwalunkwexi ftehim ta’ finanzjament ma għandux jitqiesjiġi meqjus bħala 'produttur' għajrminbarra jekk huwa wkoll jaġixxi bħala produttur skont ifit-tifsira tas-subpuntita’ sottopunti (i) sa (iii);

(kj) 'distributur' tfisser kwalunkwekull persuna ð naturali jew legali fil-katina tal-provvista, li jagħmel disponibbli tagħmir elettriku u elettroniku fis-suq ï li tipprovdi tagħmir tal-elettriku jew elettroniku fuq bażi kummerċjali lill-parti li tkun se tużah;

(lk) 'WEEE minn djar privati' tfisser WEEE li jiġu minn djar privati u minn sorsi kummerċjali, industrijali, istituzzjonali u sorsi oħra li, minħabba fin-natura u l-kwantità tagħhom, huma simili għal dawk Ö minn Õ ta’ djar privati;

∫ ġdid

(m) 'skart perikoluż' tfisser skart perikoluż skont it-tifsira tal-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart.

⎢2002/96/KE

? ġdid

(l) “sustanza jew tħejjija perikoluża” tfisser kull sustanza jew tħejjija li hija kunsidrata bħala perikoluża skont id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE[22] jew id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[23].

(nm) 'ftehim ta’ finanzjament' tfisser kull self, kiri b’self, kiri jew ftehim jew arranġament ta’ bejgħ iddiferit li għandu x’jaqsam ma' kwalunkwexi tagħmir kemm jekk it-termini ta’ dak il-ftehim jew l-arranġament, jew xi ftehim jew arranġament kollaterali, jipprovdu li trasferiment ta’ sjiedapussess ta’ dak it-tagħmir se jseħħ jew jista’ jseħħ, u kemm jekk le.

∫ ġdid

(o) "tagħmel disponibbli fis-suq" tfisser kwalunkwe provvista ta' prodott għad-distribuzzjoni, il-konsum jew l-użu fis-suq Komunitarju tul attività kummerċjali kemm jekk issir bi ħlas kif ukoll jekk tkun mingħajr ħlas;

(p) "tqiegħed fis-suq" tfisser l-ewwel darba li prodott ikun disponibbli fis-suq Komunitarju;

(q) "tneħħi" tfisser trattament manwali, mekkaniku, kimiku jew metallurġiku li jirriżulta fil-konteniment ta' sustanzi perikolużi, preparazzjonijiet u komponenti bħala fluss identifikabbli jew parti identifikabbli minn fluss fit-tmiem tal-proċess ta' trattament. Sustanza, preparazzjoni jew komponent huma identifikabbli jekk jistgħu jiġu mmonitorjati biex jiġi muri bi prova trattament li huwa sikur għall-ambjent.

(r) "ġbir" tfisser ġbir skont it-tifsira tal-Artikolu 3(10) tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart.

(s) "ġbir separat" tfisser ġbir separat skont it-tifsira tal-Artikolu 3(11) tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart.

⎢2002/96/KE (adattat)

? ġdid

Artikolu 4

Id-diżinn tal-prodott

L-Istati Membri għandhomð , f'konformità mal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-prodotti inkluża d-Direttiva 2005/32/KE dwar l-ekodiżinn ï jinkoraġġixxu ð miżuri li jippromwovu ï d-diżinn u l-produzzjoni ta’ tagħmir elettriku u elettroniku ð notevolment fid-dawl li jiffaċilitaw ï li jqisu u jiffaċilitaw Ö l-użu mill-ġdid Õ, iż-żarmar u l-irkupru, partikolarment l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-WEEE, il-komponenti u l-materjali tagħhom. ð Dawn il-miżuri għandhom jirrispettaw il-funzjonament tajjeb tas-suq intern. ï F’dan il-kuntest, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa sabiex produtturi ma jipprevenux, permezz ta’ karatteristiċi speċifiċi ta’ diżinn jew proċessi ta’ manifatturafabbrikazzjoni, l-użu mill-ġdid tal-milli jerġa’ jintużaWEEE, għajrminbarra jekk karatteristiċi speċifiċi ta’ diżinn jew proċessi ta’ manifatturafabbrikazzjoni ta' dan it-tipbħal dawn jippreżentaw vantaġġi Ö importanti Õ li jirbħu, pereżempju, fir-rigward Ö tar-rekwiżiti Õ tal-protezzjoni tal-ħtiġijiet tal-ambjent u/jew ta’ Ö sikurezza Õ sigurtà.

Artikolu 5

Ġbir separat

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri xierqa sabiex inaqqsu r-rimi/qerda tal-WEEE bħala ð f'forma ta' ï skart muniċipali mhux isseparatmagħżul u biex jinkiseb livell għoli ta’ ġbir separat tal-WEEE ð , notevolment, u bħala prijorità, għal tagħmir ta' tkessiħ u ffriżar li fih sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu u gassijiet serra fluworinati. ï

2. Għall-WEEE minn djar privati, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li sat-13 ta’ Awissu 2005:

(a) jitwaqqfu sistemi li jippermettu lis-sidienlill-possessuri finali u d-distributuri li jirritornaw skart ta' dan it-tipbħal dan għall-inqas mingħajr ħlas. L-Istati Membri għandhom jiżguraw id-disponibbiltà u l-aċċessibbiltà tal-faċilitajiet meħtieġa għall-ġbir, filwaqt li jqisu b'mod partikolariment d-densità tal-popolazzjoni;

(b) meta jipprovdu prodott ġdid, id-distributuri għandhom ikunu responsabbli libiex jiżguraw li skart ta' dan it-tipbħal dan jista’ jiġi rritornat lid-distributur għall-inqas mingħajr ħlas fuq bażi ta’ wieħed għal wieħed sakemm it-tagħmir ikun ta’ tip ekwivalenti u Ö jkollu Õ jkun aderixxa l-istess funzjonijiet tat-tagħmir ipprovvdut. L-Istati Membru jistgħu joħorġu minn din id-dispożizzjoni sakemmbasta jiżguraw li r-ritorn tal-WEEE mhuwiex ma jsirx permezz ta' danhawnhekk magħmul aktar diffiċli għas-sidgħall-possessur finali u sakemmbasta li dawn is-sistemi jibqgħu mingħajr ħlas għas-sidgħall-possessur finali. L-Istati Membri li jagħmlu użu minn din id-dispożizzjoni għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b’dan;

(c) mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta’ (a) u (b), il-produtturi għandhom il-permesshuma permessi li iwaqqfu u joperaw sistemi ta’ teħidritorn lura individwali u/jew kollettivi għall-WEEE minn djar privati sakemmbasta li dawn Ö ikunu skont Õ huma f’linja mal-għanijiet ta’ din id-Direttiva;

(d) Ö b'kunsiderazzjoni għall- Õwara li jikkunsidrawistandardslivelli stabbiliti nazzjonali u Komunitarji ta’ saħħa u Ö sikurezza Õ sigurtà, il-WEEE li jippreżenta riskju għas-ta’saħħa u ta’s-Ö sikurezza Õ sigurta tal-persunalgħall-personal minħabba l-kontaminazzjoni jista’ jiġi rrifjutat għar-ritorm skont (a) u (b). L-Istati Membri għandhom jagħmlu arranġamenti speċifiċi għal dan it-tip ta’ WEEE bħal dan.

L-Istati Membri jistgħu jistipulawjipprovdu għal arranġamenti speċifiċi għar-ritorn tal-WEEE skont (a) u (b) jekk it-tagħmir ma jinkludixjikkontejnix il-komponenti essenzjali jew jekk it-tagħmir jinkludijikkontjeni skart ieħor għajr WEEE.

3. Fil-każ ta’ WEEE ieħor għajr WEEE minn djar privati, u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 139, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li produtturi jew partijiet terzi li jaġixxu f’isimhom jipprovdu għall-ġbir ta’ skart ta' dan it-tipbħal dan.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-WEEE kollu miġbura skont il-paragrafi 1,2 u 3 imsemmija fuq huwa ttrasportat lejn faċilitajiet ta’ trattament awtorizzati skont l-Artikolu 6 minbarra jekk l-istrumenti jerġgħu jintużaw sħaħ. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-użu mill-ġdid prevvist ma jwassalx għal ċirkumvenzjoni ta’ din id-Direttiva, partikolarment rigward l-Artikoli 6 u 7. Il-ġbir u t-trasport ta’ WEEE miġbur separatament għandu jitwettaq b’mod li jottimizza l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ ta’ dawk il-komponenti jew strumenti sħaħ li jistgħu jerġgħu jintużaw jew jiġu rriċiklati.

∫ ġdid

Artikolu 6

Ir-rimi u t-trasport tal-WEEE miġbur

1. L-Istati Membri għandhom jipprojbixxu r-rimi tal-WEEE miġbur b'mod separat li mhuwiex ittrattat.

2 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ġbir u t-trasport tal-WEEE miġbur b'mod separat jitwettaq b'tali mod li jtejjeb bl-aħjar mod possibbli l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ u r-restrizzjoni ta' sustanzi perikolużi.

∫ ġdid

Artikolu 7

Ir-rata ta' ġbir

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5(1), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li produtturi u partijiet terzi li jaġixxu f'isimhom jiksbu rata minima ta' ġbir ta' 65 %. Ir-rata ta' ġbir tiġi kkalkulata abbażi tal-piż totali tal-WEEE miġbur skont l-Artikoli 5 u 6 f'sena partikolari f'dak l-Istat Membru espress bħala perċentwali tal-piż medju tat-tagħmir elettriku u elettroniku mqiegħed fis-suq f'dak l-Istat Membru fis-sentejn ta' qabel. Din ir-rata ta' ġbir għandha tintlaħaq kull sena u għandha tibda fl-2016.

2. Jista' jiġi stipulat arranġament tranżizzjonali skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 18(2) sabiex jiġu indirizzati diffikultajiet li l-Istati Membri jiffaċċjaw biex jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti minħabba ċirkustanzi nazzjonali speċifiċi;

3. Għandha tiġi stabbilita metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-piż totali tat-tagħmir elettriku u elettroniku mqiegħed fis-suq nazzjonali.

Din il-miżura, imfassla sabiex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi tissumplimentaha, għandha tiġi adottata skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

4. Sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2012, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jerġgħu jeżaminaw ir-rata ta' ġbir u d-data mmirata msemmija fil-paragrafu 1, fid-dawl ukoll li titwaqqaf mira separata possibbli għat-tagħmir ta' tkessiħ u ffriżar, abbażi ta' rapport tal-Kummissjoni u għandha tiġi akkumpanjata minn proposta, jekk dan ikun xieraq.

⎢2002/96/KE (adattat)

? ġdid

5. Mingħajr preġudizzju għal paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li sal-31 ta’ Diċembru 2006 l-aktar tard tinkiseb rata ta’ ġbir separat ta’ mill-inqas erba’ kilogrammi bħala medja kull abitant kull sena ta’ WEEE minn djar privati.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, huma u jaġixxu fuq proposta mill-Kummissjoni u huma u jqisu esperjenza teknika u ekonomika fl-Istati Membri, għandhom jistabbilixxu mira mandatorja sal-31 ta’ Diċembru 2008. Dan jista’ jieħu l-forma ta’ persentaġġ tal-kwantitajiet ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku li jinbiegħ lid-djar privati fis-snin ta’ qabel.

⎢2002/96/KE (adattat)

? ġdid

Artikolu 86

It-trattament

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ð l-WEEE kollu miġbur b'mod separat jiġi ttrattat ï.

2. Ö It-trattament Õ ð għajr il-preparazzjoni għall-użu mill-ġdid ï Ö għandu, tal-anqas, jinkludi t-tneħħija tal-fluwidi u t-trattament selettiv skont l-Anness II għal din id-Direttiva.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li produtturi jew partijiet terzi li jaġixxu f'isimhom iwaqqfu sistemi biex jipprovdu Õ ð għall-irkupru ï Ö tal-WEEE bl-użu tal-aqwa tekniki disponibbli Õaħjar metodi ta’ teknika. Ö Is-sistemi jistgħu jitwaqqfu minn produtturi individwalment jew kollettivament. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe stabbiliment jew impriża li jwettaq/twettaq operazzjonijiet ta’ ġbir jew trattament jaħżen/taħżen il-WEEE skont ir-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-Anness III. Õprodutturi jew partijiet terzi li jaġixxu f’isimhom, bi qbil mal-leġislazzjoni Komunitarja, iwaqqfu sistemi li jipprovdu għat-trattament ta’ WEEE bl-użu tal-aħjar metodi ta’ teknika disponibbli ta’ trattament, irkupru u riċiklaġġ. Is-sistemi jistgħu jitwaqqfu minn produtturi individwalment u/jew kollettivament. Biex tiġi żgurata konformità mal-Artikolu 4 tad-Direttiva 75/442/KEE, it-trattament għandu, bħala minimu, jinkludi t-tneħħija tal-fluwidi kollha u trattament selettiv bi qbil mal-Anness II ma’ din id-Direttiva.

⎢2008/34/KE Art. 1.1 (adattat)

4. L-Anness II jista’ jiġi emendat sabiex jintroduċi teknoloġiji oħra ta’ trattament li jiżguraw mill-inqas l-istess livell ta’ protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissumplimentawha, għandhom jiġuikunu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 184(3). Ö Il-Kummissjoni għandha tevalwa bħala prijorità jekk l-entrati rigward bords stampati ta' ċirkwiti għall-mowbajls u skrins tal-kristalli likwidi għandhomx jiġu emendati. Õ

⎢2002/96/KE (adattat)

5. Għall-għanijiet ta’ protezzjoni ambjentali, l-Istati Membri jistgħu jwaqqfu standardslivelli stabbiliti minimi ta’ kwalità għat-trattament tal-WEEE miġbura.

L-Istati Membri li jagħżlu standardslivelli stabbiliti ta’ kwalità ta' dan it-tipbħal dawn għandhom jgħarrfu bihom lill-Kummissjoni dwar dawn l-istandards, u l-Kummissjoni għandha tippubblikahomil-livelli stabbiliti.

√ 6. L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu stabbilimenti jew impriżi li jwettqu operazzjonijietti ta’ trattament biex jintroduċu sistemi ċċertifikati ta’ ġestjonitmexxija ambjentali kont ir-Regolament (KE) Nru Õ bi qbil ma Ö xx/20xx Õ Nru 761/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2001 Ö li jippermettu parteċipazzjoni volontarja minn organizzazzjonijiet fl-iskema Komunitarja tal-ekoġestjoni u l-verifika (EMAS). Õ

Ö Artikolu 9 Õ

Ö Permessi u spezzjonijiet Õ

⎢2002/96/KE Art. 6 (adattat)

21. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwekull stabbiliment jew impriża li jwettaq/twettaq operazzjonijietti ta’ trattament jikseb/tikseb permess mill-awtoritajiet kompetenti, f’konformità mal-Ö Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart Õ Artikoli 9 u 10 tad-Direttiva 75/442/KEE.

2. Id-deroga mir-rekwiżitmill-ħtieġa tal-permess imsemmijariferita fl-Artikolu Ö 24(b) tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart Õ 11(1)(b) tad-Direttiva 75/442/KEE tista’ tapplika għal operazzjonijietti ta’ rkupru li jikkonċernaw il-WEEE jekk spezzjoni tkun twettqet mill-awtoritajiet kompetenti qabel ir-reġistrazzjoni sabiex tiżgurajiżguraw konformità mal-Artikolu 13 Ö 2008/xx/KE dwar l-iskart Õ tad-Direttiva 75/442/KEE.

L-ispezzjoni għandha tivverifika dan li ġej:

(a) it-tip u l-kwantitàjiet ta’ skart li għandujrid jiġi ttrattat;

(b) √ ir-rekwiżiti ∏ il-ħtiġijiet tekniċi ġenerali li għandhomjridu jintlaħqujitwettqu;

(c) il-prekawzjonijiet ta’ Ö sikurezza Õ sigurta li għandhomjridu jittieħdu.

L-ispezzjoni għandha titwettaq mill-inqas darba fis-sena u r-riżultati għandhom jiġu kkomunikati mill-Istati Membri lill-Kummissjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull stabbiliment jew impriża li twettaq l-operati ta’ trattament taħżen u titratta WEEE f’konformità mal-ħtiġijiet tekniċi ddikjarati fl-Anness III.

43. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-permess jew ir-reġistrazzjoni msemmijariferiti fil-paragrafiu Ö 1 u Õ 2 jinkludu l-kundizzjonijiet kollha meħtieġa għall-f'konformità Ö mar-rekwiżiti Õ mal-ħtiġijiet ta’ paragrafi 1 Ö tal-Artikolu 8(2), 8(3) u 8(5) Õ u 3 u għall-ksib tal-miri ta’ rkupru stabbilitidikjarati fl-Artikolu 117.

Ö Artikolu 10 Õ

Ö Ġarr tal-WEE Õ

⎢ 2002/96/KE, Art. 6 (adattat)

? ġdid

15. L-operazzjonit ta’ trattament jtista’ jssir ukoll barra mill-Istat Membru rispettiv jew mill-Komunità sakemmbasta li t-tagħbija bil-baħar Ö il-ġarr Õ tal-WEEE ikunhija f’konformità Ö mar-Regolament (KE) Nru 1013/2016 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta' skart [il-ġarr tal-iskart fuq il-baħar][24] Õ mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 259/93 tal-1 ta’ Frar 1993 dwar is-sorveljanza u l-kontroll ta’ tagħbija bil-baħar ta’ skart fil-, ġol- u barra mill-Komunità Ewropea[25].

2. Il-WEEE esportat barra mill-Komunità skontf’linja Ö ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006 dwar vjaġġi ta' skart [il-ġarr tal-iskart fuq il-baħar] Õ mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 259/93, Ö u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1418/2007 tad-29 ta' Novembru 2007 li jikkonċerna l-esportazzjoni tal-irkupru ta’ ċerti tipi ta’ skart imniżżla fl-Anness III jew IIIA tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill lejn pajjiżi fejn id-Deċiżjoni tal-OECD dwar il-kontroll ta’ movimenti transkonfinali tal-iskart ma tapplikax[26] Õ ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1420/1999[27] tad-29 ta’ April 1999 li jistabbilixxi r-regoli komuni u l-proċeduri li japplikaw għal tagħbija bil-baħar lejn ċerti pajjiżi li mhumhiex fl-OECD ta’ ċerti tipi ta’ skart u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1547/1999[28] tat-12 ta’ Lulju 1999 li jistabbilixxi proċeduri ta’ kontroll skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 259/93 li japplika għal tagħbija bil-baħar ta’ ċerti tipi ta’ skart lejn ċerti pajjiżi li għalihom id-Deċiżjoni OECD C(92)39 finali ma tapplikax,għandu jgħodd biss għat-twettiq ta’ obbligiobbligazzjonijiet u miri tal-Artikolu 117(1) u (2) ta’ din id-Direttiva jekk l-esportatur ikun jista’ jagħti provajixhed li ð t-trattament ï l-operazzjoni ta’ rkupru, użu mill-ġdid u/jew riċiklaġġ ikun seħħ skont kundizzjonijiet li huma ekwivalenti Ö għar-rekwiżiti Õ għall-ħtiġijiet ta’ din id-Direttiva.

6. L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu stabbilimenti jew impriżi li jwettqu operati ta’ trattament biex jintroduċu sistemi ċertifikati ta’ tmexxija ambjentali bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 761/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2001 li jippermettu parteċipazzjoni volontarja minn organizzazzjonijiet fi skema ta’ tmexxija u l-awditjar Komunitarju tal-ambjent (EMAS)[29]..

∫ ġdid

3. Għandhom jiġu stipulati regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-paragrafu 1 u 2, b'mod partikolari l-kriterji għall-valutazzjoni ta' kundizzjonijiet ekwivalenti.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissumplimentawha, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

⎢2002/96/KE (adattat)

? ġdid

Artikolu 11 7

Ö Il-miri tal- Õirkupru

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li prodotturi jew partijiet terzi li jaġixxu f’isimhom iwaqqfu sistemi jew fuq bażi individwali jew kollettiv, bi qbil mal-leġislazzjoni Komunitarja, biex jipprovdu għall-irkupru ta’ WEEE miġbur separatament bi qbil mal-Artikolu 5. L-Istati Membri għandhom jagħtu prijorità lill-użu mill-ġdid ta’ strumenti sħaħ. Sad-data riferita fil-paragrafu 4, strumenti bħal dawn m’għandhomx jitqiesu għall-kalkolu tal-miri ddikjarati fil-paragrafu 2.

12. Fir-rigward tal-WEEE ð kollu ï ð miġbur separatament u ï mibgħut għat-trattament skont l-Artikolui 68, 9 u 10 ð jew għall-preparazzjoni għall-użu mill-ġdid ï, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sal-31 ta' Diċembru ð 2011 ï2006, il-produtturi jilħqu l-miri ð minimi ï li ġejjin:

(a) għall-WEEE li jaqgħu taħt il-kategoriji 1 u 10 fl-Anness IA ð għad-Direttiva 20xx/xx/KE (RoHS) ï,

8. ð 85 % għandhom jiġu rkuprati ï, ir-rata ta’ rkupru għandha tiżdied għal minimu ta’ 80 % skont l-użin medju kull strument u

9. ? 80 % għandhom jiġu ppreparati għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ; ï użu mill-ġdid u riċiklaġġ ta’ komponent, materjal u sustanza għandu jiżdied sa minimu ta’ 75 % skont l-użin medju kull strument;

(b) għall-WEEE li jaqgħu taħt il-kategoriji 3 u 4 fl-Anness IA ð għad-Direttiva 20xx/xx/KE (RoHS) ï,

10. ? 80 % għandhom jiġu rkuprati, ï ir-rata ta’ rkupru għandha tiżdied għal minimu ta’ 75 % skont l-użin medju kull strument u

11. ? 70 % għandhom jiġu ppreparati għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ; ïużu mill-ġdid u riċiklaġġ ta’ komponent, materjal u sustanza għandu jiżdied sa minimu ta’ 65 % skont l-użin medju kull strument;

(c) għall-WEEE li jaqa'għu taħt il-kategoriji 2, 5, 6, 7, ð 8 ï u 9 fl-Anness IA ð għad-Direttiva 20xx/xx/KE (RoHS) ï,

12. ? 75 % għandu jiġi rkuprat, ï ir-rata ta’ rkupru għandha tiżdied għal minimu ta’ 70 % skont l-użin medju kull strument u

13. ð 55 % għandu jiġi ppreparat għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ; ï użu mill-ġdid u riċiklaġġ ta’ komponent, materjal u sustanza għandu jiżdied sa minimu ta’ 50 % skont l-użin medju kull strument;

(d) għal bozoz li jiskargaw bil-gass, ð 85 % għandhom jiġu ppreparati għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ. ï għal lampi discharge tal-gass, ir-rata ta’ użu mill-ġdid u riċiklaġġ ta’ komponent, materjal u sustanza għandha tilħaq minimu ta’ 80 % skont l-użin tal-lampi.

∫ ġdid

2. Dawn il-miri jiġu kkalkulati bħala perċentwali tal-piż ta' skart tal-WEEE miġbur separatament li jintbagħat fil-faċilitajiet ta' rkupru.

⎢2002/96/KE (adattat)

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, għall-għan li sabiex jiġu kkalkulati dawn il-miri, il-produtturi jew il-partijiet terzi li jaġixxu f’isimhom għandhom iżommu Ö reġistri Õ rekordji dwar il- Ö piż Õ massa tal-WEEE, il-komponenti, il-materjali jew is-sustanzi tagħhom meta jidħlu (input) u joħorġu (output) mill-faċilità tat-trattament u/jew meta jidħlu (input) fil-faċilità ta’ rkupru jew riċiklaġġ.

⎢2008/34/KE Art. 1.2

Għandhom jiġu stabbiliti r-regoli ddettaljati għas-sorveljanza ta’ konformità tal-Istati Membri mal-miri mfassla fil-paragrafu 2, inklużi speċifikazzjonijiet għal materjali. Dawk il-miżuri, mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissumplimentawha, għandhom ikunu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3).

⎢ 2002/96/KE (adattat)

? ġdid

4. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, huma u jaġixxu skont proposta mill-Kummissjoni, għandhom jistabbilixxu miri ġodda għall-irkupru u l-użu mill-ġdid/riċiklaġġ, inkluż għall-użu mill-ġdid ta’ strumenti sħaħ kif ikun xieraq, u għall-prodotti li jidħlu taħt il-kategorija 8 tal-Anness IA, sal-31 ta’ Diċembru 2008. Dan għandu jsir filwaqt li jitqiesu l-benefiċċji ambjentali ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku li qed jintuża, bħalma hija effiċjenza mtejba ta’ riżorsi li tirriżulta minn żviluppi fl-erji ta’ materjali u teknoloġija. Għandu jitqies ukoll il-progress tekniku fl-użu mill-ġdid, l-irkupru u r-riċiklaġġ, ta’ prodotti u materjali, u l-esperjenza ggwadanjata mill-Istati Membri u l-industrija.

45. L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda ta’ rkupru, riċiklaġġ u trattament ġdid.

Artikolu 12 8

Finanzjament rigward tal-WEEE minn djar privati

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sat-13 ta’ Awissu 2005, l-produtturi jipprovdu għall-inqas għalil-finanzjament tal-ġbir, it-trattament, l-irkupru u r-rimi/qerda b’mod ambjentali sod ta’ Ö li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent tal- ÕWEEE minn djar privati ddepożitati f’faċilitajiet ta’ ġbir mwaqqfa skont l-Artikolu 5(2). L-Istati Membri għandhom, fejn xieraq, jinkoraġġixxu lill-produtturi jiffinanzjaw l-ispejjeż kollha għall-faċilitajiet tal-ġbir għall-WEEE mid-djar privati.

2. Għal prodotti li jitqiegħdujinħarġu fis-suq aktar tard mit-13 ta’ Awissu 2005, kull produttur għandu jkun responsabbli għall-finanzjament tal-operati msemmijariferiti fil-paragrafu 1, li għandhom x’jaqsmu mal-iskart mill-prodotti tal-produtturtiegħu stess. Il-produttur għandu Ö jista' Õ jagħżel li jissodisfa dan l-obbligujwettaq din l-obbligazzjoni jew individwalment jew billi jingħaqad ma’ skema kollettiva.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull produttur jipprovdi garanzija meta jqiegħedjoħroġ prodott fis-suq li tkun turi li l-ġestjonit-tmexxija tal-WEEE kollu se tiġi ffinanzjata u li l-produtturi jimmarkaw il-prodotti tagħhom b’mod ċar skontbi qbil ma l-Artikolu 151(2). Din il-garanzija għandha tiżgura li l-operazzjonijietoperati msemmijariferiti fil-paragrafu 1 li għandhom x’jaqsmu ma’ dan il-prodott se jiġu ffinanzjati. Il-garanzija tista’ tieħu l-forma ta’ parteċipazzjoni mill-produttur fi skemi xierqa għall-finanzjament tal-ġestjonitat-tmexxija tal-WEEE, assigurazzjoni Ö assikurazzjoni Õ ta’ riċiklaġġ jew kont tal-bank ibblokkat.

L-ispejjeż ta’ ġbir, trattament u rimi/qerda b’mod ambjentali sod m’għandhomx jintwerew separatament lil xerrejja fil-ħin ta’ bejgħ ta’ prodotti ġodda.

3. Ir-responsabbiltà għall-finanzjament tal-ispejjeż tat-tmexxija ta’ tal-ġestjoni tal-WEEE minn prodotti mqiegħdamaħruġa fis-suq qabel it-13 ta' Awwissu 2005id-data riferita fil-paragrafu 1 ("skart storiku") għandha tiġi pprovduta minn sistema waħda jew aktar li l-produtturi kollha, li jkunu jeżistu fis-suq meta jseħħu l-ispejjeż rispettivi, jikkontribbwixxu għaliha/għalihom b'mod proporzjonaliporporzjonalment, pereżempju bi proporzjoni mias-sehem rispettiv tagħhom fis-suq skont it-tip ta’ tagħmir.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li għal perjodu transizzjonali ta’ tmien snin (10 snin għal kategorja 1 tal-Anness IA) wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, produtturi jitħallew juru lix-xerrejja, fil-waqt tal-bejgħ ta’ prodotti ġodda, l-ispejjeż ta’ ġbir, trattament u rimi/qerda b’mod ambjentali sod. L-ispejjeż imsemmija m’għandhomx jaqbżu l-ispejjeż attwalment miġrura.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li produtturi li jipprovdu tagħmir tal-elettriku jew elettroniku permezz ta’ komunikazzjoni minn distanza jikkonformaw ukoll mal-ħtiġijiet ddikjarati f’dan l-Artikolu għat-tagħmir ipprovdut fl-Istat Membru fejn joqgħod ix-xerrej ta’ dak it-tagħmir.

⎢ 2003/108/KE Art. 1 (adattat)

Artikolu 139

Finanzjament fir-rigward Ö tal-WEEE Õ ta’ STEE minn utenti għajr djar privati

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi, sat-13 ta’ Awwissu 2005, il-finanzjament tal-ispejjeż dwar għall-ġbir, it-trattament, l-irkupruar u r-rimi li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent tal-WEEEskont ħtiġijiet ambjentali ta’ STEE minn utenti għajr djar privati ta’ prodotti mqiegħda fis-suq wara t-13 ta’ Awwissu 2005 għandu Ö jkun ipprovdut Õ jsir mill-produtturi.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw illi, sat-13 ta’ Awwissu 2005, dwar STEE minn prodotti mqiegħda fis-suq qabel it-13 ta’ Awwissu 2005 (skart storiku), il-finanzjament għall-ispejjeż ta’ amministrazzjoni ikun kif preskritt fit-tielet u r-raba’ subparagrafi.

Dwar Ö Għal Õ skart storiku Ö li qed jinbidel Õ mibdul bi prodotti ġodda ekwivalenti jew bi prodotti ġodda bl-istess funzjoni, il-finanzjament tal-ispejjeż għandu jkun ipprovdutir-responsabbilt_ tamill-produtturi ta’ dawk il-prodotti meta jfornuhom. L-Istati Membri jistgħu, alternattivament, jiddisponu Ö jistipulaw Õ li utenti għajr djar privati jkunu wkoll responsabbli, parzjalment jew totalment, għal dan il-finanzjament.

Dwar Ö Għal Õ skart storiku ieħor, il-finanzjament tal-ispejjeż għandu jkun ir-responsabbilt_ ta’ Ö ipprovdut mil Õl-utenti għajr djar privati.

2. Produtturi u utenti għajr djar privati jistgħu, bla ħsara Ö mingħajr preġudizzju Õ għal din id-Direttiva, jikkonkludu ftehimiet li jistipulaw metodi oħra ta’ finanzjament.

⎢ 2002/96/KE (adattat)

? ġdid

Artikolu 1410

Tagħrif għall-utenti

1.ð L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-produtturi jkollhom il-permess li juru lix-xerrejja, waqt il-bejgħ ta' prodotti ġodda, l-ispejjeż tal-ġbir, it-trattament u r-rimi li jsiru b'mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. L-ispejjeż imsemmija ma għandhomx jaqbżu l-ispejjeż imġarrba realment ï.

21. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li utenti ta’ tagħmir elettriku u elettroniku fi djar privati jingħataw it-tagħrif meħtieġ dwar:

(a) Ö ir-rekwiżit Õil-ħtieġa li l-WEEE ma Ö jintremiex Õ jiġix meqrud bħala skart muniċipali mhux isseparatmagħżul u biex WEEE ta' dan it-tipbħal dan jinġabar separatament;

(b) is-sistemi ta’ ritorn u ġbir disponibbli għalihom;

(c) ir-rwol tagħhom li jikkontribwixxu għalfil-kontribuzzjoni lejnl-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u Ö tipi oħra ta' Õ rkupru tal-WEEE;

(d) l-effetti potenzjali fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem li jirriżultaw bibħala riżultatl-preżenza ta’ sustanzi Ö perikolużi Õ ta’ riskju f’tagħmir elettriku u elettroniku;

(e) it-tifsira tas-simbolu muri fl-Anness IV.

32. L-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri xierqa sabiex il-konsumaturi jipparteċipaw fil-ġbir tal-WEEE u jinkoraġġuhom sabiex jiffaċilitaw il-proċess ta’ użu mill-ġdid, trattament u rkupru.

43. Bil-għanħsieb li Ö jiġi minimizzat Õ tiġi mminimizzata ir-rimi/qerda tal-WEEE bħala skart muniċipali mhux isseparatmagħżul u biex jiġi ffaċilitat il-ġbir separat tiegħu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-produtturi jimmarkaw b’mod xieraq ð – skont l-istandard Ewropew EN 50419 [30] – ïtagħmir elettriku u elettroniku li jitqiegħedjinħareġ fis-suq wara t-13 ta’ Awissu bis-simbolu muri fl-Anness IV. F’każijiet eċċezzjonali bħal dawn, fejn dan ikun meħtieġ minħabba d-daqs jew il-funzjoni tal-prodott, is-simbolu għandu jiġi stampat fuq l-imballaġġil-pakkett, b Ö fuq Õ l-istruzzjonijiet għall-użu u fuq il- Ö garanzija Õ pleġġ tat-tagħmir elettriku u elettroniku.

54. L-Istati Membri Ö jistgħu jesiġu Õ għandhom jinħtieġu li xi tagħrif jew it-tagħrif kollu Ö msemmi Õ riferiti fil-paragrafi 2 sa 4u 3 għandu jiġi pprovdut mill-produtturi u/jew id-distributuri, eż. fl-istruzzjonijiet għall-użu jew fil-punt tal-bejgħ.

Artikolu 1511

Tagħrif għall-faċilitajiet ta’ trattament

1. Sabiex jiġi ffaċilitat Ö tiġi ffaċilitata Õ ð l-preparazzjoni għal ïl-użu mill-ġdid u t-trattament korrett u Ö li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent Õ ambjentalment sod tal-WEEE, inklużi l-manutenzjoni, it-titjibl-upgrade, arranġamentit-tagħmir mill-ġdid u r-riċiklaġġ, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-produtturi jipprovdu tagħrif Ö dwar Õ użu mill-ġdid u ta’ trattament għal kull tip ġdid ta’ ETEE li jitqiegħedjinħareġ fis-suq fi żmien sena wara li t-tagħmir jitqiegħedjinħareġ fis-suq. Dan it-tagħrif għandu jidentifika, safejn ikun meħtieġ minn ċentri ta’ użu mill-ġdid, faċilitajiet ta’ trattament u riċiklaġġ sabiex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, il-komponenti u l-materjali tal-Et-TEE differenti, kif ukoll il-lokazzjoni ta’ sustanzi perikolużi u preparazzjonijiettħejjijiet f’T fl-EEE. Għandu jsir disponibbli lil għaċ-ċentri ta’ użu mill-ġdid, faċilitajiet ta’ trattament u riċiklaġġ minn produtturi tal-E’ TEE fil-forma ta’ bħala manwali jew permezz ta’ midja elettronika (eż. CD-ROM, servizzi online).

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull produttur ta’ xi Ö tagħmir Õ strument elettriku jew elettroniku li jitqiegħedjinħareġ fis-suq wara t-13 ta’ Awissu 2005huwa identifikabbli b’mod ċar permezz ta’ marka fuq Ö it-tagħmir Õ l-istrument. Barra minn hekk, sabiex id-data li fiha l-istrumentÖ t-tagħmir Õ ikun tqiegħedinħareġ fis-suq tkun tista’ tiġi stabbilita mingħajr Ö l-ebda Õ dubju, marka fuq Ö it-tagħmir Õ l-istrument għandha tispeċifika li dan tal-aħħar tqiegħedinħareġ Ö fis-suq Õ wara t-13 ta’ Awissu 2005. Ö L-Istandard Ewropew EN 50419 Õ Il-Kummissjoni għandha tippromwovi t-tħejjija ta’ livelli stabbiliti Ewropejgħandu jiġi applikat għal dan il-għan.

Artikolu 1612

ð Reġistrazzjoni, ï tagħrif u rappurtarġġ

∫ ġdid

1. L-Istati Membri għandhom iħejju reġistru ta' produtturi, inklużi l-produtturi li jipprovdu tagħmir elettriku u elettroniku permezz ta' komunikazzjoni mill-bogħod skont il-paragrafu 2.

Dak ir-reġistru għandu jservi għall-monitoraġġ tal-konformità mal-obbligi finanzjarji skont l-Artikoli 12 u 13.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe produttur fit-territorju tagħhom jista' jdaħħal kull tagħrif rilevanti fir-reġistri nazzjonali tagħhom, inklużi r-rekwiżiti ta' rappurtar u l-imposti, li jirriflettu l-attivitajiet tiegħu madwar l-Istati Membri l-oħra kollha.

Ir-reġistri għandhom ikunu interoperazzjonali sabiex ikun jista' jseħħ l-iskambju ta' dan it-tip ta' tagħrif, inkluż tagħrif dwar il-kwantità ta' tagħmir elettriku u elettroniku mqiegħed fis-suq nazzjonali u għat-trasferiment ta' flus relatat ma' trasferimenti intra-Komunitarji ta' prodotti jew WEEE.

3. Il-format għar-reġistrazzjoni u r-rappurtar u l-frekwenza tar-rappurtar għandhom jiġu stabbiliti. Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissumplimentawha, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

4. Ir-reġistru jista' jiġi mħaddem permezz ta' skemi kollettivi tar-responsabbiltà tal-produttur imwaqqfa skont l-Artikolu 12(2).

⎢ 2002/96/KE (adattat)

? ġdid

51. L-Istati Membri għandhom ifasslu reġistru ta’ produtturi ujiġbru tagħrif, inklużi stimi ssostanzjati, fuq bażi annwali dwar il-kwantitajiet u l-kategoriji ta’ tagħmir elettriku u elettroniku li jitqiegħedjinħareġ fis-swieuq tagħhom, li jinġabar tul ijiġi miġbur permezz tar-rotot kollha, li jintużaużat mill-ġdid, jiġi rriċiklat u rkuprat fl-Istati Membri, u dwar WEEEskart miġbur Ö separatament Õ li jiġi esportat, skont il-piż.l-użin jew, jekk dan ma jkunx possibbli, skont in-numru.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li produtturi li jipprovdu tagħmir tal-elettriku u elettroniku permezz ta’ komunikazzjoni minn distanza jipprovdu tagħrif dwar il-konformità mal-ħtiġijiet tal-Artikolu 8(4) u dwar il-kwantitajiet u l-kategoriji ta’ tagħmir tal-elettriku u elettroniku li jinħareġ fis-suq tal-Istat Membru fejn joqgħod ix-xerrej ta’ dak it-tagħmir.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tagħrif meħtieġ jiġi trasmess lill-Kummissjoni fuq bażi ta’ sentejn fi żmien 18-il xahar wara l-aħħar tal-perjodu kopert. L-ewwel sett ta’ tagħrif għandu jkopri s-snin 2005 u 2006. It-tagħrif għandu jiġi pprovdut f’format li għandu jiġi stabbilit fi żmien sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva bi qbil mal-proċedura riferita fl-Artikolu 14(2) bil-ħsieb li jiġu stabbiliti databases dwar WEEE u t-trattament tiegħu.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu għal skambju ta’ tagħrif adegwat sabiex jikkonformaw ma’ dan il-paragrafu, partikolarment għal operati ta’ trattament kif riferit fl-Artikolu 6(5).

62. Mingħajr preġudizzju għall-ħtiġijiet ta’ paragrafu 1,L-Istati Membri għandhom jibagħtu rapport lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva ð u dwar t-tagħrif stipulat fil-paragrafu 5 ï kullf’intervalli ta’ tliet snin. Ir-rapport ta' implimentazzjoni għandu jitfassal abbażifuq il-bażi ta’ kwestjonarju Ö kif stipulat fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/249/KE[31] u fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/369/KE[32] Õ jew outline abbozzat mill-Kummissjoni bi qbil mal-proċedura preskritta fl-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE tat-23 ta’ Diċembru 1991 li tistandardizza u tirrazzjonalizza rapporti dwar l-implimentazzjoni ta’ ċerti Direttivi li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent[33]. Il-kwestjonarju jew outline għandhom jintbagħtu lill-Istati Membri sitt xhur wara l-bidu tal-perjodu kopert mir-rapport. Ir-rapport għandu jkunsir disponibbli għalill-Kummissjoni fi żmien disa’ xhur minn tmiem il-mit-tmiem tal-perjodu ta’ tliet snin kopert minnu.

L-ewwel rapport ta’ tliet snin għandu jkopri l-perjodu 20xx04 sa 20xx06.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva fi żmien disa’ xhur wara li jiġu riċevuti r-rapporti mill-Istati Membri.

⎢ 2008/34/KE Art. 1.3 (adattat)

ð ġdid

Artikolu 1713

Adattament għall-progress xjentifiku u tekniku

KwalunkweEmendi ð jistgħu jkunu ï li tkunmeħtieġa sabiex tadattal-Artikolu ð 16(6) ï 7(3), l-Anness IB ( b’mod partikolari bil-għan li potenzjalment iżżid id-dwal fid-djar, bozoz tal-filament u prodotti fotovoltajċi, per eżempju, panels solari), l-Anness II, (b'mod partikolari billi tikkunsidra l-iżviluppi ġodda tekniċi għat-trattament tal-WEEE), u l-Annessi III u IV jiġu adattati għall-progress xjentifiku u tekniku √ jkun jistgħu jiġu adottati ∏ għandha tiġi adottata. Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom jiġuikunu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 184(3).

Qabel ma jiġu emendati l-Annessi, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta, fost l-oħrajn inter alia , il-produtturi ta’ tagħmir elettriku u elettroniku, ir-riċiklaturi, l-operaturi tat-trattament u l-organizzazzjonijiet ambjentali u l-għaqdiet tal-impjegati u l-konsumaturi.

⎢ 2002/96/KE (adattat)

Artikolu 1418

Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat imwaqqaf bl-Artikolu Ö 39 tad-Direttiva 2008/xx/KE Õ18 tad-Direttiva 75/442/KEE.

2. Fejn issir riferenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqtwara li jiġi kkunsidrat l-Artikolu 8 tagħhamiġjub fih.

Il-perjodu ta’ żmien Ö stipulat Õ preskrittfl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

⎢ 2008/34/KE Art. 1.4

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqtwara li jiġu kkunsidrati b'kont meħud tad-dispożizzjonjiet tal-Artikolu 8 tagħha.

⎢ 2002/96/KE

Artikolu 1915

Il-penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-penali applikabbli għal ksur tad-disposizzjonijiet nazzjonali adottati skont din id-Direttiva. Il-penali pprovduti b’hekk jistgħu jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

∫ ġdid

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali stipulati għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dawk id-dispożizzjonijiet sa mhux aktar tard mid-data speċifikata fl-Artikolu 21 u għandhom jinnotifikawha minnufih dwar kwalunkwe emenda sussegwenti li taffetwahom.

⎢ 2002/96/KE

Artikolu 1620

Spezzjoni u monitoraġġjar

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li spezzjoni u monitorjar jgħinu li l-implimentazzjoni kif suppost ta’ din id-Direttiva tiġi vverifikata.

∫ ġdid

1. L-Istati Membri għandhom iwettqu spezzjonijiet u monitoraġġ kif xieraq sabiex jivverifikaw l-implimentazzjoni kif suppost ta' din id-Direttiva.

Dawk l-ispezzjonijiet għandhom tal-anqas ikopru l-esportazzjonijiet tal-WEEE lil hinn mill-Komunità skont ir-Regolament dwar il-Ġarr tal-Iskart u l-operazzjonijiet fil-faċilitajiet ta' trattament skont id-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart u l-Anness II ta' din id-Direttiva.

2. L-Istati Membri għandhom iwettqu l-monitoraġġ tal-ġarr tal-WEEE skont ir-rekwiżiti minimi ta' monitoraġġ fl-Anness I.

3. Jistgħu jiġu stipulati regoli addizzjonali dwar spezzjonijiet u monitoraġġ.

Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissumplimentawha, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

⎢ 2002/96/KE (adattat)

? ġdid

Artikolu 1721

Traspożizzjoni

1. L-Istati Membru għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrativi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ð mal-Artikoli 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 u l-Anness I ï din id-Direttivasa ð mhux aktar tard minn [18-il xahar wara l-jum tal-pubblikazzjoni ta' din id-Direttiva f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea] ït-13 ta’ Awissu 2004. Huma għandhom ð jikkomunikaw lill-Kummissjoni minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u t-tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva ïimmedjatament jgħarrfu bihom lill-Kummissjoni.

Meta Stati Membri jadottaw dawn il-miżuri, għandhom jinkludugħandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’din ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi dwar kif issir din ir-riferenza għandhom jiġu preskritti mill-Istati Membri. ð Għandhom jinkludu wkoll dikjarazzjoni li r-referenzi fil-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti għad-direttivi mħassra b'din id-Direttiva għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir it-tali referenza u kif għandha tiġi fformulata t-tali dikjarazzjoni. ï

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikawjgħaddu lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw ð t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw ï fil-Ö qasam Õ kamp kopert b'minndin id-Direttiva.

3. L-Istati Membri jistgħu Ö jittrasponu Õ jbiddlu d-dispożizzjonijiet stipulatiddikjarati fl-Artikoli 86(6), 14(2)10(1) u 1514 permezz ta’ ftehim bejn l-awtoritajiet kompetenti u s-setturi ekonomiċi konċernati sakemmbasta illi jinkisbu l-għanijiet stipulatidikjarati b'din id-Direttiva. Dawn il-ftehimiet għandhom jilħqu Ö r-rekwiżiti Õ l-ħtiġijiet li ġejjin:

(a) il-ftehimiet għandhom ikunu infurzabbli;

(b) il-ftehimiet għandhom jispeċifikaw l-għanijiet mal-iskadenzibit-temmiet taż-żmien korrispondenti;

(c) il-ftehimiet għandhom jiġu ppubblikati fil-ġurnal uffiċjali nazzjonali jew dokument uffiċjali li huwa aċċessibbli għalill-pubbliku bl-istess mod u kkomunikatitrasmessi lill-Kummissjoni;

(d) ir-riżultati miksuba għandhom jiġu mmonitorjati regolarment, irrappurtati lill-awtoritajiet kompetenti u lill-Kummissjoni u jsiru disponibbli għalill-pubbliku skont il-kundizzjonijiet stipulatiiddikjarati fil-ftehim;

(e) l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-progress milħuq skont il-ftehim jiġihuwa eżaminat;

(f) fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-ftehim l-Istati Membri għandhomjridu jimplimentaw id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ din id-Direttiva permezz ta’ miżuri leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi.

4. (a) Il-Greċja u l-Irlanda li, minħabba:

14. fid-defiċit infrastrutturali ta’ riċiklaġġ totali tagħhom,

15. iċ-ċirkostanzi ġijografiċi bħal ma huma n-numru kbir ta’ gżejjer żgħar u l-presenza ta’ erji rurali u muntanjużi totali tagħhom,

16. id-densità baxxa ta’ popolazzjoni totali tagħhom, u

17. il-livell baxx ta’ konsum ta’ TEE totali tagħhom,

ma jistgħux jilħqu jew il-mira tal-ġbir imsemmija fl-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 5(5) jew il-miri ta’ rkupru msemmija fl-Artikolu 7(2) u li, skont it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 5(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE ta’ 26 ta’ April 1999 dwar il-miżbla tal-iskart[34],

jistgħu japplikaw għal estensjoni tat-temma taż-żmien msemmija f’dak l-Artikolu, jistgħu jestendu l-perjodi riferiti fl-Artikoli 5(5) u 7(2) ta’ din id-Direttiva sa 24 xahar.

Dawn l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bid-Deċiżjonijiet tagħhom l-aktar tard fil-ħin tat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva.

(b) Il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istati Membri l-oħra u lill-Parlament Ewropew b’dawn id-deċiżjonijiet.

5. Fi żmien ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ibbażat fuq l-esperjenza tal-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva partikolarment rigward sistemi ta’ ġbir separat, trattament, irkupru u finanzjament. Barra minn hekk, ir-rapport għandu jiġi bbażat fuq l-iżvilupp tal-istat ta’ teknoloġija, esperjenza ggwadanjata, ħtiġijiet ambjentali u l-funzjonar tas-suq intern. Ir-rapport għandu, kif ikun xieraq, jiġi akkumpanjat minn proposti għar-reviżjoni tad-disposizzjonijiet rilevanti ta’ din id-Direttiva.

∫ ġdid

Artikolu 22

Tħassir

Id-Direttiva 2002/96/KE kif emendata bid-Direttivi elenkati fl-Anness V, il-Parti A, għandha titħassar jum wara d-data msemmija fl-Artikolu 21, mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi stabbiliti fl-Anness V, il-Parti B.

Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness VI.

⎢ 2002/96/KE (adattat)

? ġdid

Artikolu 2318

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ ð fl-għoxrin ï fil-ġurnatajum ð wara dak ta ïl-pubblikazzjoni tagħha f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea .

Artikolu 2419

Ö Destinatarji Õ Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS IA

Kategoriji ta' tagħmir tal-elettriku u elettroniku kopert minn din id-Direttiva

1. Strumenti kbar tad-dar

2. Strumenti żgħar tad-dar

3. Tagħmir tal-IT u telekomunikazzjonijiet

4. Tagħmir tal-konsumatur

5. Tagħmir li jagħti d-dawl

6. Għodda tal-elettriku u elettroniku (bl-eċċezzjoni ta' għodda industrijali fissi fuq skala kbira)

7. Ġugarelli, tagħmir ta' għal waqt il-mistrieħ u tal-isport

8. Mezzi mediċi (bl-eċċezzjoni tal-prodotti kollha impjantati u infettati)

9. Strumenti ta' monitorjar u ta' kontroll

10. Apparat ta' distribuzzjoni awtomatiku

ANNESS IB

Lista ta' prodotti li għandhom jigu meqjusa għal-fini ta' din id-Direttiva u li jaqgħu taħt il-kategoriji tal-Anness IA

1. STRUMENTI KBAR TAD-DAR

Strumenti kbar li jkessħu

Refriġeraturi

Friżrs

Strumenti kbar oħra użati għar-refriġerazzjoni,i l-konservazzjoni u l-ħażna ta' ikel

Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ

Magni li jnixxfu l-ħwejjeġ

Magni li jaħslu l-platti

Magni għat-tisjir

Kenuri tal-elettriku

Hot plates tal-elettriku

Microwaves

Strumenti kbar oħra użati għat-tisjir u proċessar ieħor tal-ikel

Strumenti li jsaħħnu tal-elettriku

Radiators tal-elettriku

Strumenti oħra kbar li jsaħħnu l-kmamar, is-sodod, u għamara fejn wieħed joqgħod bil-qiegħda

Fannijiet tal-elettriku

Strumenti għall-arja kondizzjonata

Tagħmir ieħor b'effett ta' fannijiet, ventilazzjoni u kondizzjonar tal-exhaust

2. Strumenti żgħar tad-dar

Vacuum cleaners

Apparat biex jinkinsu t-twapet

Strumenti oħra għat-tindif

Strumenti użati għall-ħjata, xogħol tal-labar, insiġ u proċessar ieħor għat-tessut

Ħdejjed u strumenti oħra għall-mogħdija, illixxar u kura oħra ta' ħwejjeġ

Magni għax-xiwi tal-ħobż

Magni għall-qali

Imtieħen magni tal-kafè u tagħmir biex jinfetħu jew jiġu siġillati kontenituri jew pakketti

Skieken tal-elettriku

Strumenti biex jinqata' x-xagħar, għat-tnixxif tax-xagħar, biex jinħaslu s-snien, biex titqaxxar il-leħja, għall-massaġġjar u strumenti oħra għall-kura tal-ġisem

Arloġġi kbar, arloġġi żgħar u tagħmir għall-għan tal-kejl, indikazzjoni jew reġistrazzjoni tal-ħin

Mwiżen

3. Tagħmir tal-IT u telekomunikazzjonijiet

Proċessar ta' fatti magħrufa (data) ċentralizzat

Mainframes

Minikompjuters

Unitajiet tal-printer

Personal computing:

Komputers personali (bis-CPU, screen u l-keyboard inklużi)

Komputers laptop (bis-CPU, screen u l-keyboard inklużi)

Kompjuters notebook

Kompjuters notepad

Printers

Tagħmir ta' magni li jagħmlu l-kopji

Typewriters tal-elettriku u elettroniċi

Kalkolaturi tal-but jew tal-iskrivanija

u prodotti u tagħmir ieħor għall-ġbir, il-ħażna, il-proċessar, il-preżentazzjoni jew il-komunikazzjoni ta' tagħrif permezz ta' mezzi elettroniċi

User terminals and systems

Facsimile

Telex

Settijiet tat-telefon

Settijiet tat-telefon bil-ħlas

Settijiet tat-telefon mingħajr wajer

Settijiet tat-telefon ċellulari

Sistemi ta' magni li jwieġbu t-telefon

u prodotti jew tagħmir ieħor għat-trasmissjoni tal-ħoss, dehriet u tagħrif ieħor permezz ta' telekomunikazzjonijiet

4. Tagħmir tal-konsumatur

Settijiet tar-radju

Settijiet tat-televiżjoni

Videocameras

Recorders tal-vidjo

Hi-fi recorders

Amplifikaturi tal-awdjo

Strumenti mużikali

u prodotti jew tagħmir ieħor għall-għan tar-rekordjar jew ir-riproduzzjoni tal-ħoss jew dehriet, inklużi sinjali jew teknoloġijiet oħra għajr it-telekomunikazzjonijiet għad-distribuzzjoni tal-ħoss u d-dehra

5. Tagħmir li jagħti d-dawl

Luminaires għal lampi florexxenti bl-eċċezzjoni ta' luminaires fi djar

Lampi florexxenti dritti

Lampi florexxenti kompatti

Lampi tad-discharge ta' intensità għolja, inklużi lampi tas-sodu bi pressa u lampi alidi tal-metall

Lampi tas-sodju bi pressa baxxa

Tagħmir li jagħti d-dawl jew tagħmir ieħor għall-għan li jinfirex jew jiġi kkontrollat id-dawl bl-eċċezzjoni ta' bozoz tal-filament

6. Għodda tal-elettriku u elettroniku (bl-eċċezzjoni ta' għodda industrijali fissi fuq skala kbira)

Apparat li jħaffer

Serrieq-ijiet

Magni tal-ħjata

Tagħmir għat-tidwir, milling, sanding, tħin, tqattigħ, shearing, tħaffir, toqob, punching, tiwi, tgħawwiġ jew proċessar simili tal-injam, il-metall u materjali oħra

Għodda għal riveting, nailing jew screwing jew it-tneħħija ta' rivets, imsiemer, viti jew użu simili

Għodda għall-iwweldjar, l-istanjar jew użu simili

Tagħmir għall-isprejar, il-frix, jew trattament ieħor ta' sustanzi likwidi jew gassużi permezz permezz ta' mezzi oħra

Għodda għall-ħsad jew attivitajiet oħra ta' xogħol fil-ġnien

7. Ġugarelli, tagħmir ta' għal waqt il-mistrieħ u tal-isport

Ferroviji jew settijiet tat-tiġirja tal-karozzi tal-elettriku

Game consoles tal-vidjo li jinżammu fl-idejn

Logħob tal-vidjo

Kompjuters għal ġiri bir-rota, l-għadis, ġiri, qdif, eċċ

Tagħmir tal-isport b'komponenti tal-elettriku jew elettroniċi

Magni fejn iddaħħal il-muniti

8. Mezzi mediċi (bl-eċċezzjoni tal-prodotti kollha impjantati u infettati)

Tagħmir tar-radjoterapija

Kardjoloġija

Dialysis

Ventilaturi għall-pulmun

Mediċina nukleari

Tagħmir tal-laboratorju għal dijanjosi in-vitro

Apparat li janalizza

Friżrs

Testijiet ta' fertilizzazzjoni

Strumenti oħra għall-kxif, prevenzjoni, monitorjar, trattament, biex jittaffa l-mard, korriment jew disabilità

9. Strumenti ta' monitorjar u ta' kontroll

Apparat li jindika l-preżenza tad-duħħan

Regolaturi tas-sħana

Thermostats

Strumenti li jkejlu, jiżnu jew jaġġustaw għad-djar jew bħala tagħmir tal-laboratorju

Strumenti oħra ta' monitorjar u ta' kontroll użati fi stallazzjonijiet industrijali (p.e. f'paġdidwijiet ta' kontroll)

10. Apparat ta' distribuzzjoni awtomatiku

Apparat ta' distribuzzjoni awtomatiku għal xorb jaħraq

Apparat ta' distribuzzjoni awtomatiku għal fliexken jaħarqu jew kesħin jew għal bottijiet

Apparat ta' distribuzzjoni awtomatiku għal prodotti solidi

Apparat ta' distribuzzjoni awtomatiku għall-flus

Strumenti kollha li awtomatikament jwasslu kull tip ta' prodott

∫ ġdid

ANNESS I

Rekwiżiti minimi ta' monitoraġġ għall-ġarr tal-WEEE

1. Sabiex issir distinzjoni bejn tagħmir elettriku u elettroniku u l-WEEE, fejn sid ta' oġġett jiddikjara li għandu l-intenzjoni li jġorr jew li qiegħed iġorr tagħmir elettriku u elettroniku użat iżda li mhux WEEE, l-awtoritajiet tal-Istat Membru għandhom jitolbu dan li ġej sabiex ikollhom prova tad-dikjarazzjoni:

a) kopja tal-fattura u tal-kuntratt relatati mal-bejgħ u/jew mat-trasferiment tas-sjieda tat-tagħmir elettriku u elettroniku li jiddikjaraw li t-tagħmir huwa għal użu mill-ġdid dirett u kompletament funzjonali;

b) evidenza tal-valutazzjoni jew l-ittestjar f'forma ta' kopja tar-reġistri (ċertifikat tal-ittestjar, prova tal-funzjonalità) fuq kull oġġett fil-konsenja u protokoll li jkun fih it-tagħrif kollu tar-reġistri skont il-punt 2;

c) dikjarazzjoni li tkun saret mill-possessur li jorganizza t-trasport tat-tagħmir elettriku u elettroniku li l-ebda materjal jew tagħmir fil-konsenja mhuwa skart kif iddefinit bl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2008/xx/KE dwar l-iskart, u

d) imballaġġ suffiċjenti sabiex il-prodotti li qegħdin jinġarru jkunu protetti mill-ħsara waqt it-trasportazzjoni, it-tagħbija u l-ħatt.

2. Sabiex jintwera li l-oġġetti li qegħdin jinġarru huma tagħmir elettriku u elettroniku użat u mhux WEEE, l-Istati Membri għandhom jesiġu li jitwettqu l-passi li ġejjin għall-ittestjar u ż-żamma ta' reġistri għal tagħmir elettriku u elettroniku:

Stadju 1: Ittestjar

a) Il-funzjonalità għandha tiġi ttestjata u s-sustanzi perikolużi għandhom jiġu vvalutati. It-testijiet li għandhom jitwettqu jiddependu mit-tip ta' tagħmir elettriku u elettroniku. Għall-parti l-kbira tat-tagħmir elettriku u elettroniku test ta' funzjonalità tal-funzjonijiet ewlenin huwa suffiċjenti.

b) Ir-riżultati tal-evalwazzjoni u l-ittestjar għandhom jiġu rreġistrati.

Stadju 2: Reġistru

a) Ir-reġistru għandu jitwaħħal b'mod sikur iżda mhux permanenti jew fuq it-tagħmir elettriku u elettroniku stess (jekk dan ma jkunx ippakkjat) jew fuq l-imballaġġ sabiex ikun jista' jinqara mingħajr mingħajr ma jinfetaħ l-imballaġġ tat-tagħmir.

b) Ir-reġistru għandu jinkludi t-tagħrif li ġej:

- Isem l-oġġett (Isem it-tagħmir skont l-Anness II u l-kategorija skont l-Anness I tad-Direttiva 20/xx/xx/KE (RoHS));

- In-Numru tal-Identifikazzjoni tal-oġġett (nru tat-tip);

- Is-Sena tal-Produzzjoni (jekk disponibbli);

- L-isem u l-indirizz tal-kumpanija responsabbli għall-evidenza tal-funzjonalità;

- Ir-riżultati tat-testijiet kif deskritti fil-pass 1;

- It-tip ta' testijiet imwettqa.

3. Minbarra d-dokument mitlub fil-punt 1, kull tagħbija (eż. kontenitur tal-ġarr, trakk) ta' tagħmir elettriku u elettroniku użat għandha tkun akkumpanjata minn:

a) dokument tas-CMR

b) dikjarazzjoni tal-persuna responsabbli għaliha.

4. Fin-nuqqas tad-dokumentazzjoni xierqa mitluba fil-punt 1 u 3 u l-imballaġġ, l-awtoritajiet tal-Istat Membru għandhom jippreżumu li oġġett huwa WEEE perikoluż u jippreżumu li t-tagħbija hija konsenja illegali. F'dawn iċ-ċirkostanzi l-awtoritajiet kompetenti rilevanti jiġu mgħarrfa u t-tagħbija tiġi ttrattata skont l-Artikoli 24 u 25 tar-Regolament dwar il-Ġarr tal-Iskart. Fil-maġġoranza tal-każijiet dawk responsabbli mill-ġarr ikollhom jieħdu l-iskart lura fil-pajjiż minn fejn ikun tqassam bl-ispejjeż imġarrba minnhom stess u jistgħu jiġu soġġetti għal sanzjoni kriminali. F'dawk l-Istati Membri fejn il-piż biex jintwera li l-oġġetti huma WEEE u mhux tagħmir elettriku u elettroniku jaqa' fuq l-awtoritajiet tal-istat, in-nuqqas tad-dokumentazzjoni u tal-imballaġġ xierqa x'aktarx li jwassal għal dewmien sinifikanti fit-tkomplija tat-trasport tal-iskart sakemm jitwettqu l-investigazzjonijiet meħtieġa sabiex jistabbilixxu l-istatus tal-oġġetti li jkunu qegħdin jinġarru.

⎢ 2002/96/KE (adattat)

ANNESS II

Trattament selettiv għal materjali u komponenti ta' skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku msemmibi qbil ma' fl-Artikolu 6(1)8(2)

1. Bħala minimu, is-sustanzi, il-preparazzjonijiettħejjijiet u l-komponenti li ġejjin għandhomiridu jitneħħew minn kwalunkwexi WEEE miġbur separatament:

- bifenilijiet poliklorinati (PCBBPK) li fihom capacitorsjikkontjenu kapaċituri skontbi qbil ma id-Direttiva tal-Kunsill 96/59/KE tas-16 ta' Settembru 1996 dwar ir-rimi ta' Ö polychlorinated biphenyls u polychlorinated terphenyls [bifenili poliklorinati u terfenili poliklorinati](PCB/PCT) Õ [35]/qerda ta' bifenilijiet poliklorinati u terfenilijiet poliklorinati (BPK/TPK),

- komponenti li fihom ijikkontjenul-merkurju, bħal swiċċijiet jew bozoz tal-lampibacklighting,

- batteriji,

- bordijiet ta' ċirkwiti bords stampati ġeneralment ta' ċirkwiti għall-mowbajlsta' telefon-ijietċellulari, u ta' mezzi oħra jekk is-superfiċjeil-wiċċ tal-bord stampat taċ-ċirkwit tkunhuwa akbar minn 10 ċentimetri kwadri,

- toner cartridges, likwidi u pasty, kif ukoll toner tal-kulur,

- plastik li Ö fih retardanti brominati tan-nirien Õ jikkontjeni brominated flame retardants,

- skart tal-asbestos u komponenti li Ö fihom Õ jikkontjenu l-asbestos,

- tubi tal-cathode-ray,

- klorofluworokarbonji (CFCKFK), idroklorofluworokarbonji (HCFCIKFK) jew idrofluworokarbonji (HFCIFK), idrokarbonji (HCIK),

- bozoz tal-gass li jiskargaw bil-gass discharge lamps,

- Ö skrins tal-kristalli likwidi Õ wirjiet viżwali tal-kristall likwidu (flimkien mal-casing tagħhom fejn ikun xieraq) ta' superfiċjewiċċ akbar minn 100 ċentrimetru kwadru u dawk back-lightedmixgħula fuq wara b'discharge lamps b'bozoz li jiskargaw bil-gass tal-gass,

- kejbils-ijiet esterni tal-elettriku,

- komponenti li fihom jikkontjenufibri taċ-ċeramika refrattorjita' refrazzjoni kif deskritti fid-Direttiva tal-Kummissjoni 97/69/KE tal-5 ta' Diċembru 1997 li taddatta għall-progess tekniku d-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE Ö dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar Õ għandha x'taqsam mal-klassifika, il-pakkeġġjar u t-tikkettjar ta' sustanzi perikolużi[36],

- komponenti li fihomjikkontjenu sustanzi radjuattivi bl-eċċezzjoni ta' komponenti li huma taħt Ö il-limiti Õ l-għetiebi ta' eżenzjoni stipulatiddikjarati fl-Artikolu 3 ta' u l-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom tat-13 ta' Mejju 1996 Ö li tistabbilixxi standards bażiċi ta' sigurtà [sikurezza] għall-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li jiġu minn radjazzjoni jonizzanti[37] Õ li tippreskrivi livelli stabbiliti ta' sigurtà bażika għall-protezzjoni tas-saħħa ta' ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li jinħolqu minn radjazzjoni ionising,

- capacitorskapaċituri tal-elettrolitielectrolyte li fihomjikkontjenu sustanzi ta' Ö tħassib Õ interess (tul > 25 mm, dijametru > 25 mm jew volum proporzjonalment simili).

Dawn is-sustanzi, il-preparazzjonijiettħejjijiet u l-komponenti għandhom jintremew/jinqerdu jew jiġu rkuprati f'konformità mal-Artikolu 4 tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE.

2. Il-komponenti li ġejjin tal-WEEE li jinġabarhuwa miġbur separatament għandhomiridu jiġu ttrattati kif indikat:

- tubi tal-cathode-ray: IridIl-kisi fluworexxenti għandu jinteħħa,

- tagħmir li fihjikkontjeni gassijiet li Ö jnaqqsu Õ jiżvojtaw is-saff tal-ożonu jew għandhom potenzjal Ö ta' tisħin globali Õ li jsaħħnu globalment (GWPPJG) ogħla'l fuq minn 15, bħal dawk li jkun hemm fil-fowmjinstabu f'ragħwa u ċ-ċirkwiti ta' refriġerazzjoni: il-gassijiet għandhomiridu jiġu estratti u ttrattati kif suppost. Gassijiet li Ö jnaqqsu Õ jiżvojtaws-saff tal-ożonu għandhomjridu jiġu ttrattati Ö skont i Õbi qbil mar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 2000 dwar is-sustanzi li Ö jnaqqsu Õ jiżvojtaws-saff tal-ożonu[38],

- bozoz li jiskargaw bil-gasstal-gass discharge lamps: Il-merkurju għandu jitneħħa.

3. Filwaqt li jitqiesu l-kunsiderazzjonijiet ambjentali u x-xewqa ta' użu mill-ġdid u riċiklaġġ, il-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu applikati b'tali mod li l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ b'mod ambjentali sod ta' komponenti jew Ö tagħmir sħiħ Õ Ö li jitwettqu b'mod li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent Õ strumenti sħaħ ma jiġux imfixklamhuwiex imfixkel.

⎢ 2008/34/KE Art. 1.5 (adattat)

4. Filwaqt li taġixxi skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 14(3), il-Kummissjoni għandha bħala prijorità tevalwa jekk id-daħliet għal bords stampati għal ċirkwiti għat-telefons ċellulari kif ukoll skrins tal-kristalli likwidi għandhomx ikunu emendati.

⎢ 2002/96/KE (adattat)

ANNESS III

Ö Rekwiżiti Õ Ħtiġijiet tekniċi Ö skont Õ bi qbil mal-Artikolu 86(3)

1. Siti għall-ħażna (inkluża l-ħażna temporanja) tal-WEEE qabel it-trattament tiegħu (mingħajr preġudizzju Ö għar-rekwiżiti Õ għall-ħtiġijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE):

18. superfiċjiuċuħ mhux impermeabbli għal żonierji xierqa Ö bil-provvediment Õ bid-disposizzjon ta' faċilitajiet ta' ġbir ta' tixrid u, fejn xieraq, fliexken reċipjenti tal-ħġieġtax-xorb u oġġetti li jnaddfu u jneħħu ż-żejtx-xaħam,

19. √ għata ∏ kopertura kontra l-elementi tat-temp għal żonierji xierqa.

2. Siti għat-trattament tal-WEEE:

20. imwieżen biex jitkejjel il-piż tal-iskart trattat,

21. superfiċjiuċuħ mhux impermeabbli u koperturi Ö għatat kontra l-elementi tat-temp Õ li ma jgħaddix l-ilma minnhom għal żonierji xierqa Ö bil-provvediment Õ bid-disposizzjon ta' faċilitajiet ta' ġbir ta' tixrid u fejn xieraq, reċipjentifliexken tal-ħġieġ tax-xorb u oġġetti li jnaddfu u jneħħu ż-żejtx-xaħam,

22. ħżinmagazzinaġġ xieraq għal spare parts żarmati,

23. kontenituri xierqa għall-ħażna ta' batteriji, PCBs/PCTsBPK-ijiet/TBP-ijiet li jikkontjenu li jkun fihom capacitorskapaċituri u skart perikoluż ieħor bħal skart radjuattiv,

24. tagħmir għat-trattament tal-ilma f'konformità mar-regolamenti tas-saħħa u tal-ambjentali.

ANNESS IV

Simbolu għall-immarkar ta' tagħmir elettriku u elettroniku

Is-simbolu li jindika ġbir separat għal tagħmir elettriku u elettroniku jikkonsisti minn landa taż-żibel fuq ir-roti maqtugħa b'salib, bħal ma huwa muri hawn taħtisfel. Is-simbolu għandujrid jiġi stampat b'mod viżibbli, leġġibbli u li ma jitħassarx.

[pic]

ANNESS V

Il-Parti A

Direttiva mħassra bl-emendi suċċessivi tagħha

(imsemmija fl-Artikolu 22)

Id-Direttiva 2002/96/KE dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) | (ĠU L 37, 13.2.2003, p.24) |

Id-Direttiva 2003/108/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill | (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 106) |

Id-Direttiva 2008/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill | (ĠU L 81, 20.3.2008, p. 65) |

Il-Parti B

Lista tal-limiti taż-żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali

(imsemmija fl-Artikolu 22)

Id-Direttiva. | Id-data ta' skadenza għat-traspożizzjoni |

2002/96/KE | 13 ta' Awwissu 2004 |

2003/108/KE | 13 ta' Awwissu 2004 |

2008/34/KE | - |

L-ANNESS VI

Tabella ta' korrelazzjoni

Id-Direttiva 2002/96/KE | Din id-Direttiva |

L-Artikolu 1 | - |

- | L-Artikolu 1 |

L-Artikolu 2(1) | L-Artikolu 2(1) |

L-Artikolu 2(2) | L-Artikolu 2(2) |

- | L-Artikolu 2(3), daħla |

L-Artikolu 2(3) | L-Artikolu 2(3)(a) |

Parti mill-Artikolu 2(1) | L-Artikolu 2(3)(b) |

- | L-Artikolu 2(3)(c) |

L-Anness IB, il-punt 5 | L-Artikolu 2(3)(d) |

L-Anness IB, il-punt 8 | L-Artikolu 2(3)(e) |

- | Artikolu 2(4) |

L-Artikolu 3(a) sa (d) | L-Artikolu 3(a) sa (d) |

- | L-Artikolu 3(e) |

L-Artikolu 3(e) | L-Artikolu 3(f) |

L-Artikolu 3(f) | L-Artikolu 3(g) |

L-Artikolu 3(g) | L-Artikolu 3(h) |

L-Artikolu 3(h) | L-Artikolu 3(i) |

L-Artikolu 3(i) | L-Artikolu 3(j) |

L-Artikolu 3(j) | L-Artikolu 3(k) |

L-Artikolu 3(k) | L-Artikolu 3(l) |

L-Artikolu 3(l) | - |

- | L-Artikolu 3(m) |

L-Artikolu 3(m) | L-Artikolu 3(n) |

- | L-Artikolu 3(o) sa (s) |

L-Artikolu 4 | L-Artikolu 4 |

L-Artikolu 5(1) sa (3) | L-Artikolu 5(1) sa (3) |

- | L-Artikolu 6(1) |

L-Artikolu 5(4) | L-Artikolu 6(2) |

L-Artikolu 5(5) | - |

- | L-Artikolu 7 |

- | L-Artikolu 8(1) |

L-Artikolu 6(1), l-ewwel u t-tieni subparagrafi u (3) | L-Artikolu 8(2), (3) u (4), l-ewwel subparagrafu u t-tieni subparagrafu, l-ewwel sentenza |

L-Anness II (4) | L-Artikolu 8(4), it-tieni subparagrafu, it-tieni sentenza |

L-Artikolu 6(1), it-tielet subparagrafu | L-Artikolu 8(5) |

L-Artikolu 6(6) | L-Artikolu 8(6) |

L-Artikolu 6(2) | L-Artikolu 9 (1) u (2) |

L-Artikolu 6(4) | L-Artikolu 9(3) |

L-Artikolu 6(5) | L-Artikolu 10(1) u (2) |

- | L-Artikolu 10(3) |

L-Artikolu 7(1) | - |

L-Artikolu 7(2) | L-Artikolu 11(1) |

- | L-Artikolu 11(2) |

L-Artikolu 7(3), l-ewwel subparagrafu | L-Artikolu 11(3) |

L-Artikolu 7(3), it-tieni subparagrafu | - |

L-Artikolu 7(4) | - |

L-Artikolu 7(5) | L-Artikolu 11(4) |

L-Artikolu 8(1) | L-Artikolu 12(1) |

L-Artikolu 8(2), l-ewwel u t-tieni subparagrafi | L-Artikolu 12(2), l-ewwel u t-tieni subparagrafi |

L-Artikolu 8(2), it-tielet subparagrafu | - |

L-Artikolu 8(3), l-ewwel subparagrafu | L-Artikolu 12(3), l-ewwel subparagrafu |

L-Artikolu 8(3), it-tieni subparagrafu | - |

L-Artikolu 8(4) | - |

L-Artikolu 9(1), l-ewwel subparagrafu | L-Artikolu 13(1), l-ewwel subparagrafu |

L-Artikolu 9(1), it-tieni subparagrafu | - |

L-Artikolu 9(1), it-tielet subparagrafu | L-Artikolu 13(1), it-tieni subparagrafu |

L-Artikolu 9(1), ir-raba' subparagrafu | L-Artikolu 13(1), it-tielet subparagrafu |

L-Artikolu 9(2) | L-Artikolu 13(2) |

- | L-Artikolu 14(1) |

L-Artikolu 10(1) | L-Artikolu 14(2) |

L-Artikolu 10(2) | L-Artikolu 14(3) |

L-Artikolu 10(3) | L-Artikolu 14(4) |

L-Artikolu 10(4) | L-Artikolu 14(5) |

L-Artikoli 11 | L-Artikoli 15 |

- | L-Artikolu 16(1) sa (4) |

L-Artikolu 12(1), l-ewwel subparagrafu | L-Artikolu 16(5) |

L-Artikolu 12(1), it-tieni, it-tielet u r-raba' subparagrafi | - |

L-Artikolu 12(2) | L-Artikolu 16(6) |

L-Artikolu 13 | L-Artikolu 17 |

L-Artikolu 14 | L-Artikolu 18 |

L-Artikolu 15 | L-Artikolu 19 |

L-Artikolu 16 | L-Artikolu 20(1), l-ewwel subparagrafu |

- | L-Artikolu 20(1), it-tieni subparagrafu |

- | L-Artikolu 20(2) u (3) |

L-Artikolu 17(1) sa (3) | L-Artikolu 21(1) sa (3) |

L-Artikolu 17(4) | - |

- | L-Artikolu 22 |

L-Artikolu 18 | L-Artikolu 23 |

L-Artikolu 19 | L-Artikolu 24 |

L-Anness IA | - |

L-Anness IB | - |

- | L-Anness I |

L-Annessi II sa IV | L-Annessi II sa IV |

- | L-Anness V |

- | L-Anness VI |

DIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA GĦALL-PROPOSTI LI JKOLLHOM IMPATT FUQ IL-BAĠIT LI JKUN ESKLUSSIVAMENT ILLIMITAT GĦAN-NAĦA TAD-DĦUL

1. ISEM IL-PROPOSTA:

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) li jħassar id-Direttiva 2002/96/KE

2. IL-LINJI TAL-BAĠIT

Kapitolu u Artikolu:

Ammont allokat fil-baġit għas-sena konċernata:

3. L-IMPATT FINANZJARJU

( Il-proposta ma għandha l-ebda implikazzjoni finanzjarja

( Il-proposta ma għandha l-ebda impatt finanzjarju fuq in-nefqa iżda għandha impatt finanzjarju fuq id-dħul – l-effet huwa kif ġej:

(€ miljuni sa ċifra waħda wara l-punt deċimali)

Linja tal-baġit | Dħul[39] | perjodu ta' tnax-il xahar, li jibda jj/xx/ssss | [Sena n] |

L-Artikolu ... | Impatt fuq ir-riżorsi proprji |

L-Artikolu ... | Impatt fuq ir-riżorsi proprji |

Is-sitwazzjoni wara l-azzjoni |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

L-Artikolu ... |

L-Artikolu ... |

4. MIŻURI KONTRA L-FRODI

5. KUMMENTI OĦRA [pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] COM(2008) 505 u SEC(2008) 2367.

[2] ĠU C , , p. .

[3] OJ C , 365 E, 19.12.2000, p. .184 and OJ C 240 E, 28.8.2001, p. 298. Ö ĠU C , , p. . Õ

[4] ĠU C 116, 20.4.2001, p. .38. Ö ĠU C , , p. . Õ

[5] ĠU C 148, 18.5.2001, p. .1. Ö ĠU C , , p. . Õ

[6] ĠU L 37, 13.2.2003, p. 24.

[7] ĠU C 138, 17.5.1993, p. 5.

[8] ĠU C 76, tal-11.3.1997, pġ. 1.

[9] ĠU C 362, tat-2.12.1996, pġ. 241.

[10] ĠU C , , p. .

[11] ĠU L 191, 22.7.2005, p. 29-58.

[12] ĠU L 37, 13.2.2003, p. 19-23.

[13] ĠU L 194, tad-29.6.1996, pġ. 47. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 96/350/KE (ĠU L 135, tas-6.6.1996, pġ. 32).

[14] ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.

[15] COM(2008) 505 u SEC(2008) 2367.

[16] ĠU L 266, 26.9.2006, p. 1-14. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/12/KE (ĠU L 76, 19.3.2008, p. 39).

[17] ĠU L 78, tad-29.6.1996, pġ. 38. Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/101/KE (ĠU L 1, tal-5.1.1999, pġ. 1).

[18] COM(2008) 505 u SEC(2008) 2367.

[19] ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8 OJ L 257, 10.10.1996, p.26-40 .

[20] ĠU L 118, 27.4.2001, p. 41.

[21] ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

[22] ĠU L 144, 4.6.1997, p. 19.

[23] ĠU 196, tas-16.8.1967. pġ. 1. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/59/KE (ĠU L 225, tal-21.8.2001, pġ. 1).

[24] ĠU L 200, tad-29.6.1996, pġ. 1. Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/60/KE (ĠU L 226, tat-22.8.2001, pġ. 5).

[25] ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1-98. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1379/2007 (ĠU L 309, 27.11.2007, p. 7).

[26] ĠU L 30, tad-29.6.1996, pġ. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2557/2001 (ĠU L 349, tal-31.12.2001, pġ. 1).

[27] ĠU L 316, 4.12.2007, p. 6.

[28] OJ L 316, 4.12.2007 166, 1.7.1999, p. 6. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mill-Kummissjoni (KE) No 2243/2001 (ĠU L 303, 20.11.2001, p. 11).

[29] ĠU L 185, 17.7.1999, pġ. 19. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2243/2001.

[30] ĠU L 114, 24.4.2001, p. 1.

[31] Adottat mis-CENELEC f'Marzu 2006.

[32] ĠU L 78, 16.3.2004, p. 56.

[33] ĠU L 119, 11.5.2005, p. 13.

[34] ĠU L 377, 29.9.2000, p. 48.

[35] ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1.

[36] ĠU L 243, 24.9.1996, p. 31.

[37] ĠU L 343, 13.12.1997, p. 19.

[38] ĠU L 159, 29.6.1996, p. 1.

[39] ĠU L 244, 29.9.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2039/2000 (ĠU L 244, 29.9.2000, p. 26).

[40] Fir-rigward ta' riżorsi proprji tradizzjonali (dazji agrikoli, imposti fuq iz-zokkor, dazji tad-dwana) l-ammonti indikati għandhom ikunu ammonti netti, jiġifieri ammonti grossi wara li jitnaqqsu 25 % tal-ispejjeż tal-ġbir.

Top