Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006DC0092

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Il-pjan ta’ rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010 {SEG(2006) 275}

/* KUMM/2006/0092 finali */

In force

52006DC0092
[pic] | KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ |

Brussel 1.3.2006

KUMM(2006) 92 finali

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL, LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

Il-pjan ta’ rotta għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2006-2010

{SEG(2006) 275}

DAĦLA

Dan il-pjan ta’ rotta jiddeskrivi sitt oqsma ta’ prijorità għal azzjoni ta’ l-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi għall-perjodu 2006-2010: independenza ekonomika indaqs bejn in-nisa u l-irġiel; rikonċiljazzjoni ta’ ħajja privata u professjonali; rappreżentazzjoni indaqs fit-teħid ta’ deċiżjonijiet; tneħħija tal-forom kollha ta’ vjolenza b’karatteristiċi marbuta mas-sess tal-persuna; tneħħija ta’ sterjotipi fuq is-sess; promozzjoni ta’ ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki esterni u dawk ta’ żvilupp. Għal kull qasam, dan il-pjan jidentifika għanijiet ta’ prijorità u azzjonijiet. Il-Kummissjoni waħedha ma tistax tikseb dawn l-għanijiet, peress li f’ħafna qosma ċ-ċentru ta’ gravità ta’ l-azzjoni jinsab fil-livell ta’ l-Istat Membru. Għaldaqstant, dan il-pjan ta’ rotta jirrappreżenta l-impenn tal-Kummissjoni sabiex tmexxi ’l quddiem l-aġenda dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi, issaħħaħ is-sħubija bejn l-Istati Membri, u parteċipanti oħra.

Dan il-pjan ta’ rotta jibni fuq l-esperjenza ta’ l-Istrateġija ta’ Qafas għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel[1] għall-perjodu 2001-2005. Jgħaqqad it-tnehid ta’ azzjonijiet ġodda u t-tisħiħ ta’ attivitajiet li jeżistu li għamlu suċċess. Itenni l-metodu doppju ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi msejjes fuq l-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi (il-promozzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma tal-politika u l-attivitajiet kollha) u miżuri speċifiċi.

L-ugwaljanza bejn is-sessi hu dritt fundamentali, valur komuni ta’ l-UE, u kundizzjoni meħtieġa għall-kisba ta’ l-għanijiet ta’ l-UE ta' tkabbir, impjieg u koeżjoni soċjali. L-UE għamlet progress sinifikanti fil-kisba ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi, permezz tal-leġiżlazzjoni ta’ trattament indaqs, inklużjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi, miżuri speċifiċi għall-progress tan-nisa, programmi ta’ azzjoni, djalogu soċjali u djalogu ma-soċjetà ċivili. Il-Parlament Ewropew kien imsieħeb importanti għal progress. Bosta nisa laħqu l-aqwa livelli ta’ edukazzjoni, daħlu fis-suq tax-xogħol u saru parteċipanti importanti fil-ħajja pubblika. Madankollu, l-inugwaljanzi jibqgħu u jistgħu jinfirxu, filwaqt li l-kompetizzjoni globali ekonomika akbar teħtieġ qawwa tax-xogħol aktar flessibbli u mobbli. Dan jista’ jaffetwa aktar lin-nisa, li sikwit huma obbligati jagħżlu bejn li jkollhom it-tfal jew karriera, minħabba nuqqas ta’ arraġamenti flessibli tax-xogħol u servizzi ta’ kura, il-persistenza ta’ l-isterjotipi tas-sessi, u sehem mhux indaqs tar-responsabbiltajiet tal-familja ma' l-irġiel. Il-progress li sar min-nisa, inkluż fl-oqsma ewlenin għall-Istrateġija ta' l-Liżbona bħall-edukazzjoni u r-riċerka, mhumiex riflessi bis-sħiħ fil-pożizzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Dan huwa ħela tal-kapital uman li l-UE ma tiflaħx għalih. Fl-istess ħin, ir-rati baxxi tat-twelid u nuqqas tal-ħaddiema jheddu r-rwol politiku u ekonomiku ta’ l-UE.

L-UE tibqa’ imsieħba importanti fl-isforz globali biex tiġi promossa l-ugwaljanza bejn is-sessi. Il-bidla tal-globalizzazzjoni f’forza pożittiva għan-nisa u l-irġiel kollha u l-ġlieda kontra l-faqar huma sfidi prinċipali. It-teknoloġiji tal-komunikazzjoni jagħmlu d-delitti bħat-traffikar tal-bnedmin eħfef u aktar mifruxa.

Jekk l-UE għandha tissodisfa dawn l-isfidi, il-progress lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi għandu jitħaffef, u l-integrazzjoni ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi għandu jissaħħaħ fil-politiki kollha u b'mod partikolari fl-oqsma identifikati f'dan il-pjan ta' rotta.

Parti I: OQSMA TA’ PRIJORITÀ TA’ AZZJONI GĦALL-UGWALJANZA BEJN IS-SESSI

1. IL-KISBA TA’ INDIPENDENZA EKONOMIKA INDAQS BEJN IN-NISA U L-IRġIEL

1.1 Il-Kisba tal-miri ta’ impjieg ta’ Liżbona

Skond il-miri ta’ l-impjieg ta’ Liżbona r-rata ta’ impjieg għan-nisa għandha tilħaq 60% sa l-2010. Bħalissa, qiegħda madwar 55.7% u hi ħafna anqas (31.7%) għan-nisa ta’ età akbar (55-64 sena). Barra minn hekk, in-nisa għandhom rata ta’ qgħad għola minn dik ta’ l-irġiel (9.7% meta mqabbla ma’ 7.8%). Id-dimensjoni tas-sessi ta’ l-istrateġija ta’ Liżbona għal impjiegi u tkabbir għandha tissaħħaħ. Konformità mal-leġiżlazzjoni ta’ trattament indaqs u użu effettiv tal-Fondi Strutturali l-ġodda (pereżempju taħriġ, miżuri ta’ intraprendenza) jistgħu jgħinu jżiedu l-impjieg tan-nisa. L-individwalizzazzjoni tad-drittijiet marbuta mas-sistemi ta’ taxxa u benefiċċju jistgħu jiżguraw wkoll li hu ta’ benefiċċju kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel li jaħdmu.

1.2 It-tneħħija tad-differenza fil-paga ta’ bejn is-sessi

Minkejja l-leġiżlazzjoni ta’ l-UE dwar il-paga indaqs, in-nisa jaqalgħu 15% inqas mill-irġiel[2] u din id-differenza qiegħda tonqos b’pass aktar bil-mod mid-differenza fl-impjieg ta’ bejn is-sessi. Il-persistenza ta’ din id-differenza tirriżulta minn diskriminazzjoni diretta kontra n-nisa u l-inugwaljanzi strutturali, bħas-segregazzjoni f’setturi, impjiegi u fir-rutini tax-xogħol, aċċess għal edukazzjoni u taħriġ, valutazzjoni preġudikata u sistemi ta’ ħlas, u sterjotipi. Sabiex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet, jinħtieġ strateġija b’bosta aspetti u l-mobilizzazzjonijiet tal-partijiet kollha.

1.3 Intraprendituri nisa

In-nisa jiffurmaw parti, fil-medja, ta’ 30% ta’ l-intraprendituri fl-UE. Iħabbtu wiċċhom sikwit ma’ diffikultajiet akbar minn dawk ta’ l-irġiel sabiex iwaqqfu kumpaniji u sabiex ikollhom aċċess għal finanzjament u taħriġ. Ir-rakkomandazzjonijiet li l-Pjan ta’ Azzjoni ta’ l-Intraprendenza ta’ l-UE jagħmel fuq it-twaqqif ta’ kumpaniji min-nisa, li qegħdin jiżdiedu permezz ta’ aċċess aħjar għal finanzjament u l-iżvilupp ta' netwerk ta' intraprenditorjat, jeħtieġu jiġu implimentati aktar.

1.4 Ugwaljanza bejn is-sessi fil-ħarsien soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar

Is-sistemi ta’ ħarsien soċjali għandhom ineħħu n-nuqqas ta’ inċentivi għan-nisa u l-irġiel biex jidħlu jew jibqgħu fis-suq tax-xogħol, u jħalluhom jakkumulaw id-drittijiet għal pensjoni individwali. Madankollu, in-nisa huma xorta aktar probabbli li jkollhom karrieri inqas jew imwaqqfa u, għalhekk, anqas drittijiet mill-irġiel. Dan iżid ir-riskju għall-faqar, b'mod partikolari għall-ġenituri waħedhom, nisa akbar fl-età jew għal nisa li jaħdmu f’kumpaniji tal-familja, bħall-agrikultura u s-sajd. Il-Fond tas-Sajd Ewropew il-ġdid (EFF) u l-politiki ta’ l-Iżvilupp Rurali (EAFRD) jistgħu jtejbu l-qagħda tan-nisa f’dawn is-setturi. Jeħtieġ li s-sistemi ta’ ħarsien soċjali jiżguraw li dawn in-nisa jkollhom aċċess għal benefiċċji xierqa, b’mod partikolari meta jidħlu għall-pensjoni.

1.5 L-għarfien tad-dimensjoni tas-sessi fis-saħħa

In-nisa u l-irġiel iħabbtu wiċċhom ma’ riskji speċifiċi tas-saħħa, mard, kwistjonijiet u prassi li jaffetwaw is-saħħa tagħhom. Dan jinkludi kwistjonijiet ambjentali bħall-użu ta’ kimiki u pesitiċidji, peress li huma ta’ spiss trasmessi waqt it-tqala jew waqt l-irdigħ. Riċerka medika u bosta standards ta’ sigurtà u saħħa jirrelataw aktar mar-raġel u l-oqsma tax-xogħol iddominati mill-irġiel.

L-għarfien f’dan il-qasam għandu jitjieb u l-istatistika u l-indikaturi jiġu żviluppati aktar. Is-servizzi soċjali, tas-saħħa u ta’ kura għandhom jiġu mmodernizzati sabiex itejbu l-aċċessibbiltà, il-kwalità u s-sensibilità tagħhom għall-ħtiġijiet ġodda u speċifiċi tan-nisa u l-irġiel.

1.6 Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni multipla, b’mod partikolari kontra l-immigranti u n-nisa li jagħmlu parti minn minoranza etnika

L-UE hi impenjata għat-tneħħija tad-diskriminazzjoni kollha u l-ħolqien ta’ soċjetà inklużiva għal kulħadd. Il-membri nisa ta’ gruppi żvantaġġjati ta' sikwit jinsabu f'qagħda għar mill-irġiel bħalhom. Il-qagħda tal-minoranza etnika u ta’ l-immigranti nisa hija emblematika. Bosta drabi jsofru minn diskriminazzjoni doppja. Dan jeħtieġ il-promozzjoni ta’ l-ugwaljanza tas-sessi fl-emigrazzjoni u l-politiki ta’ integrazzjoni sabiex jiżguraw id-drittijiet tan-nisa u l-parteċipazzjoni ċivika, sabiex jużaw bis-sħiħ l-potenzjal ta’ l-impjieg tagħhom u sabiex itejbu l-aċċess tagħhom għall-edukazzjoni u t-tagħlim kontinwu.

Azzjonijiet ewlenin

Il-Kummissjoni ser:

- tikkontrolla u ssaħħaħ l-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi b’mod partikolari fil-:

- linji ta’ Gwida Integrati għat-tkabbir u l-impjiegi u l-metodu ta’ koordinazzjoni armonizzat il-ġdid li jkopri l-pensjonijiet, l-inklużjoni soċjali, is-saħħa u l-kura fit-tul[3], kif ukoll billi fl-2007 tħejji għal manwali ta’ ugwaljanza bejn is-sessi għall-parteċipanti involuti f’dawn il-proċessi u billi tevalwa kif is-sistemi ta’ ħarsien soċjali jistgħu jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi,

- politiki tas-saħħa, kif ukoll billi taġġorna l-analiżi tad-dimensjoni tas-sessi fis-saħħa,

- attivitajiet nazzjonali u Ewropej fis-Sena Ewropea ta’ l-Opportunitajiet Indaqs għall-Kulħadd fl-2007 u fis-Sena Ewropea għall-Ġlieda kontra l-Esklużjoni u l-Faqar fl-2010,

- flimkien ma’ l-Istati Membri, tippromwovi l-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u miżuri speċifiċi fl-ipprogrammar u fl-implimentazzjoi tal-Fondi Strutturali l-ġodda[4], l-EFF u l-EAFRD (2007-2013), kif ukoll permezz tal-kontroll u l-garanzija ta’ riżorsi xierqa għall-ugwaljanza bejn is-sessi,

- il-Qafas għall-Integrazzjoni taċ-Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi fl-UE[5], is-segwitu tal-Pjan ta’ Politika dwar il-Migrazzjoni Legali[6], il-Fond Ewropew Soċjali (ESF) u l-Fond Ewropew propost għall-Integrazzjoni taċ-Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi,

- tressaq Komunikazzjoni dwar id-differenza tal-pagi bejn is-sessi fl-2007,

- fl-2010 tħejji rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar trattament indaqs għall-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta’ oġġetti u servizzi[7],

- tippromwovi l-intraprendenza tan-nisa u l-ambjent tal-kummerċ li jħaffef il-ħolqien u l-iżvilupp ta’ kumpaniji mmexxija min-nisa; tħeġġeġ inizjattivi ta’ responsabbiltà soċjali korporattiva dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi.

2. IT-TITJIB TA’ RIKONċILJAZZJONI TAX-XOGħOL U L-ħAJJA PRIVATA U TAL-FAMILJA

2.1 Arranġamenti flessibbli għax-xogħol kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel

Il-politiki ta’ rikonċiljazzjoni jgħinu sabiex tinħoloq ekonomija flessibbli, filwaqt li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nisa u ta’ l-irġiel. Jgħinu lin-nies jidħlu u jibqgħu fis-suq tax-xogħol, jużaw il-potenzjal sħiħ tal-ħaddiema u għandhom ikunu disponibbli kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Arranġamenti flessibbli tax-xogħol iħeġġu l-produttività, itejbu s-sodisfazzjoni u r-reputazzjoni ta’ l-impjegat. Madankollu, il-fatt li ħafna aktar nisa milli irġiel jużaw arranġamenti bħal dawn joħloq żbilanċ bejn is-sessi li għandu impatt negattiv fuq il-pożizzjoni tan-nisa fil-post tax-xogħol u l-indipendenza ekonomika tagħhom.

2.2 Servizzi ta’ kura li qegħdin jiżdiedu

L-Ewropa għandha tħabbat wiċċha ma’ sfida tripla: populazzjoni ta’ età tax-xogħol li qiegħda tonqos, rati ta’ twelid baxxi u popolazzjoni ta’ nies anzjani dejjem tikber. Arranġamenti aħjar għall-bilanċ tal-ħajja tax-xogħol huma parti mit-tweġiba tat-tnaqqis demografiku billi joffru faċilitajiet għall-kura tat-tfal bi prezz raġjonveoli u aċċessibbli, kif meħtieġ mill-miri ta’ Barċelona[8], u l-provvediment ta’ servizzi li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ kura ta’ l-anzjani u n-nies b’diżabbiltà. Il-kwalità ta’ dawn is-servizzi għandha titjieb u l-kwalifiki tal-persunal, b’mod partikolari tan-nisa, jiġu żviluppati u meqjuma aħjar.

2.3 Politiki ta’ rikonċiljazzjoni aħjar kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel

Is-servizzi u l-istrutturi qegħdin jadattaw bil-mod wisq għal qagħda fejn kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel jaħdmu. Ftit irġiel jieħdu lif tal-ġenituri jew xogħol part-time (7.4% meta mqabbel ma’ 32.6% għan-nisa); in-nisa jibqgħu dawk li jieħdu ħsieb it-tfal u dipendenti oħra. L-irġiel għandhom jitħeġġu jieħdu r-responsabbiltajiet tal-familja, b’mod partikolari permezz ta’ inċentivi biex jieħdu lif tal-ġenituri jew tal-missier u biex jaqsmu d-drittijiet tal-lif man-nisa.

Azzjonijiet ewlenin

Il-Kummissjoni ser:

- tippreżenta Komunikazzjoni dwar id-Demografija fl-2006[9] fejn tindirizza l-kwistjoni ta’ rikonċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja u tax-xogħol,

- tappoġġja l-kisba tal-miri ta’ Barċelona fuq il-kura tat-tfal u l-iżvilupp ta' faċilitajiet ta' kura oħrajn permezz tal-Fondi Strutturali u l-iskambju ta' prassi tajbin,

- tappoġġja r-riċerka fuq professjonijiet tas-setturi tas-saħħa u dawk soċjali u taħdem ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali lejn klassifikazzjoni aħjar ta’ dawn l-impjiegi.

3. IL-PROMOZZJONI TA’ PARTEċIPAZZJONI INDAQS TAN-NISA U TA’ L-IRġIEL FIT-TEħID TA’ DEċIżJONIJIET

3.1 Il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika

In-nuqqas ta’ rappreżentazzjoni persistenti tan-nisa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi hu defiċit demokratiku. Iċ-ċittadinanza u l-parteċipazzjoni attiva tan-nisa fil-politika u fl-amministrazzjoni pubblika ta’ tmexxija għolja fil-livelli kollha (lokali, reġjonali, nazzjonali, Ewropew) għandha tiġi promossa aktar. Id-disponibbiltà ta’ data li ta’ min jafda fiha u komparabbli ta’ l-UE tibqa’ prijorità.

3.2 In-nisa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet ekonomiċi

Parteċipazzjoni bilanċjata tan-nisa u ta’ l-irġiel fit-teħid ta' deċiżjonijiet ekonomiċi tista’ tikkontribwixxi għal ambjent ta' xogħol aktar produttiv u innovattiv u kultura u rendiment ekonomiku aħjar. Trasparenza fil-proċessi ta’ promozzjoni, arranġamenti flessibbli tax-xogħol, u disponibbiltà ta’ faċilitajiet tal-kura huma essenzjali.

3.3 In-nisa fix-xjenza u t-teknoloġija

Il-parteċipazzjoni tan-nisa fix-xjenza u t-teknoloġija tista' tikkontribwixxi għal aktar innovazzjoni, kwalità u kompetittività ta’ riċerka xjentifika u industrijali u ħtiġijiet sabiex jiġu promossi. Sabiex tintlaħaq il-mira[10] ta’ 25% ta’ nisa fil-pożizzjonijiet ta’ direzzjoni fir-riċerka tas-settur pubbliku, il-politiki għandhom jiġu implimentati u l-progress ikkontrollat. Netwerking u disponibbiltà akbar tad- data ta' l-UE huma essenzjali.

Azzjonijiet ewlenin

Il-Kummissjoni ser:

- tikkontrolla u tippromwovi l-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi b’mod partikolari fil-:

- politika Ewropea ta’ riċerka u s-seba’ Programm ta’ Qafas, kif ukoll billi tiggarantixxi l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta’ Azzjoni tas-Sessi, tiżviluppa riċerka speċifika tas-sessi, tikkontrolla l-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-Kunsill Ewropew ta’ Riċerka mħabbar,

- programm ta’ Edukazzjoni u Taħriġ ta’ l-2010 billi tippromwovi l-aċċess tan-nisa għal karrieri xjentifiċi u tekniċi skond l-għan Ewropew sabiex jirrimedja l-iżbilanċ bejn is-sessi f'dan il-qasam; fl-2007 tiżviluppa Gwida Ewropea ta’ l-Aħjar Prassi dwar il-Kwistjonijiet tas-Sessi ICT,

- implimentazzjoni taċ-Ċittadini Futuri għall-Programm Ewropew billi tinkludi l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-qasam taċ-ċittadinanza attiva bħala waħda mis-suġġetti ewlenin, u permezz tal-mobilizzazzjoni tan-netwerks eżistenti,

- tistabbilixxi fl-2007 netwerk ta’ l-UE tan-nisa fil-pożizzjonijiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi,

- tappoġġja l-attivitajiet li jqajmu l-għarfien, l-iskambju ta’ prassi tajbin u riċerka, inkluż fuq il-bażi tad- database Ewropew fuq in-nisa u l-irġiel fit-teħid ta’ deċiżjonijiet b’mod partikolari minħabba l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2009.

4. IT-TNEħħIJA TA’ VJOLENZA B’KARATTERISTIċI MARBUTA MAS-SESS TAL-PERSUNA U T-TRAFFIKAR

4.1 It-tneħħija ta’ vjolenza b’karatteristiċi marbuta mas-sess tal-persuna

L-UE hi impenjata li tiġġieled kontra l-forom kollha ta’ vjolenza. In-nisa huma l-vittmi ewlenin tal-vjolenza b’karatteristiċi marbuta mas-sess tal-persuna. Din hi vjolazzjoni tad-dritt fondamentali għal ħajja, sigurtà, libertà, dinjità u integrità fiżika u emozzjonali. Vjolazzjoni ta’ dawn id-drittijiet ma tistax tiġi tolerata jew skużata b'kwalunkwe raġuni. Il-prevenzjoni hi essenzjali u teħtieġ edukazzjoni u għarfien, l-iżvilupp ta’ netwerking u sħubija, u l-iskambju ta’ prassi tajbin. Tinħtieġ azzjoni urġenti biex jitneħħew l-attitudnijiet u l-prassi ta' ħsara tas-soltu jew tradizzjonali, kif ukoll il-mutilazzjoni tal-ġenitali tan-nisa, żwieġ bikri jew sfurzat, u reat ta’ l-unur.

4.2 Tneħħija tat-traffikar tal-bnedmin

It-traffikar tal-bnedmin huwa delitt kontra l-individwi u vjolazzjoni tad-drittijiet fondamentali tagħhom. Huwa tip ta’ jasar modern li n-nisa u t-tfal fqar, b’mod partikolari l-bniet, huma aktar vulnerabbli għalih. Biex jitwaqqaf dan it-traffikar jeħtieġ għaqda ta’ miżuri preventivi, kriminalizzazzjoni ta’ trafikkar permezz ta’ leġiżlazzjoni xierqa, u ħarsien u għajnuna għall-vittmi[11]. Il-miżuri biex jaqgħtu qalb it-talba għal nisa u tfal għal sfruttament sesswali għandhom jiġu żviluppati aktar. Dan l-approċċ jidher fl-Azzjoni ta’ l-UE dwar it-traffikar tal-bnedmin[12]. Id-Direttiva dwar il-permessi tar-residenti għal vittmi tat-traffikar[13] ser tipprovdi għodda ġdida għall-integrazzjoni mill-ġdid tal-vittmi permezz ta’ aċċess tas-suq tax-xogħol, taħriġ vokazzjonali u edukazzjoni. Sinerġiji ma’ l-ESF għandhom jiġu sfruttati bis-sħiħ. L-UE għandha tiżviluppa data komparabbli għal valutazzjoni tat-traffikar kull sena f’kull pajjiż.

Azzjonijiet ewlenin

Il-Kummissjoni ser:

- toħroġ Komunikazzjoni dwar it-twaqqif ta’ sistema għal statistika komparabbli dwar id-delitti, vittmi u ġustizzja kriminali fl-2006 u tikkontrolla progress fuq livell ta’ l-UE,

- tappoġġja l-Istati Membri u l-NGOs fl-isforzi tagħhom biex titneħħa l-vjolenza b’karatteristiċi marbuta mas-sess tal-persuna, li tinkludi prassi ta’ ħsara tas-soltu u dik tradizzjonali, billi jiġu promossi kampanji li jqajmu l-għarfien, billi tappoġġja n-netwerking, l-iskambju ta' prassi tajbin u riċerka, u billi timplimenta programmi għal vittmi kif ukoll dawk li jagħmlu d-delitt, tħeġġeġ l-Istati Membri li jistabbilixxu pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali,

- issegwi fuq il-Komunikazzjoni u l-Pjan ta’ Azzjoni ta’ l-UE dwar it-traffikar tal-bnedmin u tippromwovi l-użu ta’ l-istrumenti eżistenti kollha, kif ukoll l-ESF, għall-integrazzjoni mill-ġdid fis-soċjetà ta’ vittmi ta’ vjolenza jew traffikar tal-bnedmin.

5. IT-TNEħħIJA TA’ L-ISTERJOTIPI TAS-SESSI FIS-SOċJETÀ

5.1 It-tneħħija ta’ l-isterjotipi tas-sessi fl-edukazzjoni, it-taħriġ u l-kultura

L-edukazzjoni, it-taħriġ u l-kultura jissoktaw jgħaddu l-isterjotipi tas-sessi. In-nisa u l-irġiel sikwit isegwu edukazzjoni u taħriġ tradizzjonali, li sikwit jqiegħdu n-nisa f’impjiegi li huma anqas meqjuma u mħallsa. Il-politika għandha tiffoka fuq il-ġlieda kontra l-isterjotipi minn età bikrija, u tipprovdi taħriġ ta’ għarfien lill-għalliema u lill-istudenti, u tħeġġeġ lin-nisa u lill-irġiel żgħażagħ biex jiskopru mogħdijiet ta’ edukazzjoni li mhumiex tradizzjonali. Is-sistema ta’ edukazzjoni għandha tipprovdi liż-żgħażagħ b’kwaliki xierqa. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġi indirizzat il-fenomenu ta’ tluq bikri mill-iskola, li jaffetwa aktar lis-subien milli lill-bniet.

5.2 It-tneħħija ta’ l-isterjotipi tas-sessi fis-suq tax-xogħol

In-nisa xorta jħabbtu wiċċhom ma’ segregazzjoni orizzonali u vertikali. Bosta minnhom jissoktaw jiġu impjegati f’setturi li huma normalment okkupati min-nisa, li huma rrikonoxxuti u meqjuma inqas. Barra minn hekk, ġeneralment ikollhom gradi anqas tal-ġerarkija organizzativa. Huwa ta’ siewi li d-dħul tan-nisa f’setturi mhux tradizzjonali jiġi ffaċilitat daqskemm huwa ta’ siewi li titħeġġeġ il-preżenza ta’ l-irġiel f’setturi li huma tradizzjonalment okkupati min-nisa. Il-liġijiet kontra d-diskriminazzjoni għandhom jissaħħu, u t-taħriġ u l-inċentivi pprovduti.

5.3 It-tneħħija ta’ l-isterjotipi tas-sessi fil-midja

Il-midja għandha rwol kruċjali fil-ġlieda ta’ l-isterjotipi tas-sessi. Tista’ tikkontribwixxi biex tippreżenta stampa realistika tal-ħiliet u l-potenzjal tan-nisa u ta’ l-irġiel fis-soċjetà moderna u tevita li tpittirhom b’mod degradanti u offensiv. Id-djalogu mal-partijiet ikkonċernati u l-kampanji li jqajmu l-għarfien għandhom jiġu promossi fuq il-livelli kollha.

Azzjonijiet ewlenin

Il-Kummissjoni ser:

- tappoġġja azzjonijiet biex tneħħi l-isterjotipi tas-sessi fl-edukazzjoni, il-kultura u fis-suq tax-xogħol billi tħeġġeġ l-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u azzjonijiet speċifiċi fil-programmi ta' l-ESF, l-ICT u fil-programmi ta’ edukazzjoni u kultura ta’ l-UE, kif ukoll l-istrateġija tat-Tagħlim Kontinwu ta’ l-UE u l-programm fil-ġejjieni tat-Tagħlim Kontinwu Integrat,

- tappoġġja kampanji ta’ tqajjim ta’ għarfien u skambju ta’ prassi tajbin fl-iskejjel u impriżi dwar rwoli tas-sessi li mhumiex sterjotipi u tiżviluppa djalogu mal-midja biex tinkoraġixxi dehra mhux sterjotipika tan-nisa u l-irġiel,

- tqajjem l-għarfien dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fid-djalogu maċ-ċittadini ta’ l-UE permezz tal-pjan tal-Kummissjoni għal Demokrazija, Djalogu u Dibatittu[14].

6. IL-PROMOZZJONI TA' L-UGWALJANZA BEJN IS-SESSI LIL HINN MILL-UE

6.1 It-tisħiħ tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE fil-pajjiżi li sejrin jissieħbu, dawk kandidati u dawk li huma kandidati potenzjali [15]

Il-pajjiżi li qegħdin jissieħbu ma’ l-UE għandhom iħaddnu bis-sħiħ l-prinċipju fondamentali ta’ ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Għandhom jiżguraw infurzar strett ta’ leġiżlazzjoni u jwaqqfu sistemi amministrattivi u legali xierqa. Il-kontroll tat-traspożizzjoni, implimentazzjoni u infurzar tal-leġiżlazzjoni ta' l-UE ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi ser tkun prijorità ta’ l-UE għall-proċessi fil-ġejjieni tat-tkabbir.

6.2 Promozzjoni ta’ ugwaljanza bejn is-sessi fil-Politiki Ewropej tal-Viċinat (ENP), dawk esterni u ta’ żvilupp

L-ugwaljanza bejn is-sessi hija għan fiha nnifisha, dritt uman u tikkontribwixxi sabiex tnaqqas il-faqar. L-UE għandha rwol ewlieni fl-isforzi ta’ żvilupp internazzjonali u tikkonforma ma’ prinċipji li huma rrikonoxxuti internazzjonalement bħad-Dikjarazzjoni ta’ l-Iżvilupp tal-Millenju u l-Pjattaforma ta’ Beijing għall-Azzjoni (BPfA). Tenniet mill-ġdid li l-ugwaljanza bejn is-sessi hi waħda mill-ħames prinċipji ewlenin tal-politika ta’ l-iżvilupp fil- Konsensus Ewropew dwar l-Iżvilupp [16] . L-Istrateġija l-ġdida ta’ l-UE għall-Afrika[17]tinkludi l-ugwaljanza bejn is-sessi bħala element ewlieni fis-sħubijiet kollha u fl-istrateġiji nazzjonali ta’ żvilupp kollha. L-UE għandha l-impenn tħeġġeġ l-ugwaljanza bejn is-sessi f’relazzjoniiet esterni, kif ukoll fl-ENP. L-intervenzjonijiet umanitarji ta’ l-UE jqisu b'mod partikolari l-ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa.

Mad-dinja kollha, l-UE ser tissokta tippromwovi l-edukazzjoni u ambjent sigur għall-bniet u n-nisa, is-saħħa u d-drittijiet riproduttivi u sesswali, l-għoti ta’ setgħa lin-nisa, li jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-HIV/AIDS, u l-ġlieda kontra l-mutilazzjoni tal-ġenitali tan-nisa. Is-sehem tan-nisa fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-ħajja politika u ekonomika, fil-prevenzjoni kontra l-ġlied u r-riżoluzzjoni, it-twaqqif ta’ paċi u l-bini mill-ġdid għandu jitrawwem mill-UE u l-Istati Membri tagħha.

Azzjonijiet ewlenin

Il-Kummissjoni ser:

- tikkontrolla u tqajjem l-għarfien dwar it-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar effettiv ta’ l- acquis tal-Komunità dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi għal pajjiżi li ser jissieħbu, kandidati u kandidati potenzjali, kif ukoll fil-programmar ta’ l-għajnuna ta’ qabel l-adeżjoni u fin-negozjati ta’ adeżjoni,

- tikkontrolla u tħeġġeġ l-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u miżuri speċifiċi fl-ENP, fir-relazzjonijiet esterni u l-politiki ta’ l-iżvilupp ta’ l-UE, fi djalogu politiku u livelli ta’ programmar (Karti Strateġiċi tal-Pajjiż u Karti Strateġiċi għat-Tnaqqis tal-Faqar). Fuq livell ta’ implimentazzjoni, għandha tingħata attenzjoni speċifika għall-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-metodu ta’ l-għajnuniet il-ġodda (appoġġ tal-baġit u programmi tas-settur),

- tressaq fl-2006, Komunikazzjoni fuq Viżjoni Ewropea dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Kooperazzjoni ta’ l-Iżvilupp,

- tħeġġeġ l-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-ħidmiet ta’ l-għajnuna umanitarja tal-KE billi tinkludi d-dimensjoni tas-sessi bħala parti mill-valutazzjonijiet tematiċi u tekniċi (inkluż għat-tiswir tal-kapaċità) u valutazzjonijiet,

- issaħħaħ l-ugwaljanza bejn is-sessi fir-reġjun tal-Mediterran, inkluż billi fl-2006 torganizza Konferenza Ministerjali Euromed dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi wara konsultazzjoni tas-soċjetà ċivili, li tista’ twassal għall-adozzjoni ta’ pjan għal azzjoni,

- tikkontribwixxi għall-kisbiet tal-BPfA u konvenzjonijiet internazzjonalli u reġjonali relevanti oħrajn billi tappoġġja programmi, tiswir ta’ kapaċità u l-kapaċità tat-tiġbir tad- data fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw,

- tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill ta’ Sigurtà tan-NU 1325 (2000) dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà, kif ukoll billi tiżviluppa fl-2006 linji ta’ gwida dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi f’attivitajiet ta’ taħriġ tat-tmexxija tal-kriżijiet,

- tippromwovi l-organizzazzjonijiet u n-netwerks tan-nisa.

PARTI II: IT-TITJIB TA' L-IGGVERNAR GĦALL-UGWALJANZA BEJN IS-SESSI

L-ugwaljanza bejn is-sessi tista’ tinkiseb biss b’impenn ċar fl-għola livell politiku. Il-Kummissjoni tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi fi ħdan il-gradi tagħha stess [18] u tappoġġja numru ta’ strutturi[19] li jaħdmu fuq kwistjonijiet tas-sessi, li wasslu għal progress sinifikanti.

Madankollu, għad irid isir progress kbir fl-oqsma ewlenin identifikati f’dan il-Pjan ta’ rotta u dan jeħtieġ iggvernar tajjeb fil-livelli kollha: l-istituzzjonijiiet ta’ l-UE, l-Istati Membri, il-parlamenti, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili. L-appoġġ tal-Ministeri ta' l-ugwaljanza bejn is-sessi hu essenzjali: il-laqgħat regolari tagħhom u l-konferenzi tal-presidenza appoġġjati mill-Kummissjoni huma opportunitajiet importanti għal djalogu u kontroll. Il-Patt Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi juri l-impenn fl-għola livell politiku fl-Istati Membri biex jiżdiedu l-isforzi sabiex tinkiseb l-ugwaljanza bejn is-sessi flimkien mal-Kummissjoni.

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi ppjanat[20] ser jipprovdi għarfien esperti, u jtejjeb l-għarfien u l-viżibbiltà għolja dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi. Il-Fondi Strutturali, il-programmi finanzjarji fl-oqsma ta’ politika differenti, u l-programm fil-ġejjieni PROGRESS ser jappoġġja l-implimentazzjoni ta dan il-Pjan ta’ rotta. L-implimentazzjoni tal-metodi ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi bħal valutazzjoni ta’ l-impatt fuq is-sessi u l-baġitjar fuq is-sessi (l-implimentazzjoni ta' perspettiva tas-sessi f'proċess baġitarju) ser tħeġġeġ l-ugwaljanza bejn is-sessi u tipprovdi għal trasprenza akbar u ttejjeb l-kontabbiltà.

Azzjonijiet ewlenin

Il-Kummissjoni ser:

- issaħħaħ l-istrutturi tagħha

- tieħu sehem fl-2007 fit-twaqqif ta’ l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

- tikkontrolla l-progress fl-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politika tar-riżorsi umani fil-Kummissjoni u tippreżenta, fl-2007, Komunikazzjoni dwar il-kisba tal-miri stabbiliti għall-Kumitati u l-Gruppi ta’ Esperti tagħha[21] tiffaċilita t-taħriġ dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi għall-persunal tagħha, li jinkludi l-meniġment u l-persunal li jaħdem f’oqsma esterni u ta’ kooperazzjoni ta’ l-iżvilupp,

- issaħħaħ n-netwerking u tappoġġja d-djalogu soċjali

- fl-2006 toħloq netwerk ta’ l-UE dwar l-Entitajiet ta’ l-Ugwaljanza bejn is-sessi mwaqqfa skond id-Direttiva 2002/73,

- issaħħaħ il-kooperazzjoni fuq livell ta’ l-UE ma’ l-NGOs, inkluż d-djalogu ma’ l-organizzazzjonijiet tan-nisa u ma’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili oħrajn,

- tħeġġeġ u tappoġġja x-xogħol ta’ l-Imsieħba Soċjali dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi kemm fuq livell inter-industrijali kif ukoll dak settorjali,

- tappoġġja valutazzjoni ta’ impatt fuq is-sessi u baġitjar tas-sessi

- issaħħaħ l-implimentazzjoni ta’ perspettiva tas-sessi fil-valutazzjoni ta’ impatt[22] ta’ politiki Komunitarji u l-leġiżlazzjoni u tiskopri l-possibbiltajiet li jiġi żviluppat ibbaġitjar tas-sessi fuq livell ta’ l-UE, b’mod partikolari fil-Fondi Strutturali fi ħdan il-possibbiltajiet tat-tmexxija maqsuma,

- tħeġġeġ l-ibbaġitjar tas-sessi fuq livell lokali, reġjonali u nazzjonali, inkluż permezz ta’ skambju ta’ l-aħjar prassi,

- issaħħaħ l-effettività ta’ leġiżlazzjoni

- tirrevedi l-leġiżlazzjoni ta’ l-UE eżistenti ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi mhux inkluża fl-eżerċizzju ta' tfassil mill-ġdid[23] maħsuba sabiex ikun hemm aġġornament, modernizzazzjoni u tfassil mill-ġdid fejn meħtieġ,

- tikkontrolla l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi,

- tgħarraf liċ-ċittadini ta’ l-UE dwar id-drittijiet ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi tagħhom permezz tal-portall l-“Ewropa tagħkom”[24] u s-Servizz ta’ Informazzjoni għaċ-Ċittadini[25].

Programmi ta’ Superviżjoni

Il-kontabilità hi ċentrali għal tmexxija effettiva. Il-Kummissjoni ser tikkontrolla u tevalwa dan il-Pjan ta’ rotta. Il-programm ta’ Xogħol annwali tagħha għall-implimentazzjoni ta’ l-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi hu għodda effettiva li ser tinżamm u tiġi addattata għas-segwitu ta’ dan il-Pjan ta’ rotta.

Il-Kummissjoni ser:

- tikkontrolla l-progress fl-ugwaljanza bejn is-sessi u tipprovdi direzzjoni dwar l-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi permezz tar-Rapport annwali tagħha dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u ssegwi l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ rotta permezz tal-programm ta’ Xogħol annwali tiegħu,

- tiżgura segwitu politiku permezz tal-laqgħat tal-Ministeri ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-Grupp ta’ Kummissarju dwar id-Drittijiet Fondamentali u l-Opportunitajiet Indaqs. Il-Grupp Inter-Servizz tal-Kummissjoni dwar l-integrazzjoni ta’ l-ugwaljanza bejn is-sessi ser jappoġġja l-Grupp ta’ Kummissarji, jikkontribwixxi għat-tħejjija tal-Programm ta’ Xogħol annwali u jorbot l-gruppi l-oħra li qegħdin jaħdmu fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi[26],

- tiżviluppa aktar l-indikaturi fejn meħtieġ[27] tiddefinixxi Indiċi ta’ l-Ugwaljanza bejn is-Sessi kompost ġdid fl-2007; tiżviluppa, sa l-2010 u flimkien ma’ l-Istati Membri, indikaturi ġodda għat-12-il qasam kritiku tal-BPfA; tappoġġja l-iżvilupp tad- data komparabbli ta' l-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-istatistika maqsuma skond is-sess,

- tippreżenta rapport dwar l-istat ta’ implimentazzjoni tal-Pjan ta’ rotta fl-2008 u twettaq, fl-2010, valutazzjoni tal-Pjan ta’ rotta u tipproponi segiwut xieraq.

ANNEX I: Indicators for monitoring progress on the Roadmap

The non-exhaustive list below presents indicators that will be used to monitor progress towards gender equality in the policy areas identified in the Roadmap. They have been selected for their relevance to describe the situation of gender equality in the different areas, also taking into account the availability of EU-comparable data.

The majority of these indicators exist already and are used to monitor progress in EU processes, in particular in the Strategy for growth and jobs. They are also used in the annual Report on equality between women and men that the Commission presents to the Spring European Summit.

In some areas, work is in progress either to develop indicators or to develop comparable data at EU level. This work is being done in cooperation with Member States and Eurostat.

Moreover, Member States, in cooperation with the Commission, have developed indicators for the follow-up of the 12 critical areas of concern of the Beijing Platform for Action. In 2005, the 10 th anniversary of the Platform, Member States committed themselves to continue to develop indicators in the missing areas.

The 12 critical areas of concern of the Beijing Platform for Action are: Women and Poverty; Education and Training of Women; Women and Health; Violence against Women; Women and Armed Conflict; Women and the Economy; Women in Power and Decision Making; Institutional Mechanisms for the Advancement of Women; Human Rights of Women; Women and the Media; Women and Environment; The Girl Child.

1. Achieving equal economic independence for women and men

1.1 Reaching the Lisbon employment targets and promotion of women's employment

- Employment rates (women, men and gap) - Eurostat

- Employment rates of older workers 55-64 (women, men and gap) - Eurostat

- Unemployment rates (women, men and gap) – Eurostat

1.2 Eliminating the gender pay gap

- Gender pay gap: Difference between men's and women's average gross hourly earnings as a percentage of men's average gross hourly earnings Eurostat: to be further developed

(the population consists of all paid employees aged 16-64 that are "at work 15+ hours per week – This is an unadjusted gender pay gap, therefore not adjusted for individual factors/characteristics such as age, education attainment, occupation, years of professional experience, economic sector of employment )

- Gender pay gap by age and economic sector and level of education (public-private and NACE sectors): to be further developed

- Distribution of employed persons by sex, by sector (NACE) – Eurostat

- Distribution of employed persons by sex, by occupation (ISCO) – Eurostat

1.3 Women entrepreneurs

- Share of self-employed persons in employed population (women, men) – Eurostat

To be further developed

1.4 Gender equality in social protection and the fight against poverty

- At-risk-of-poverty rate (men, women, gap) – Eurostat

- At risk of poverty rate among older people - 65 years and over (men, women, gap) - Eurostat

- At risk of poverty rate among single parent with dependent children - Eurostat

- Pensions : to be further developed

1.5 Recognising the gender dimension in health care

- Healthy life years at birth (men, women, gap) – Eurostat

To be further developed

1.6 Combating multiple discrimination, in particular against immigrant women and ethnic minority women

- Employment rates of non-EU nationals (women, men, gap) – Eurostat

- Pay gap by gender and nationality (EU or non-EU nationals): to be further developed

2. Enhancing reconciliation of work, private and family Life

2.1 Flexible working arrangements for both women and men

- Average hours worked per week by women and men (aged 20-49) with or without children (aged 0-6) – Eurostat

- Employment rates and amount of time (full-time or part-time) worked per week for women and men (aged 20-49), depending on whether they have children under 12 – Eurostat Time-use of women and men : to be further developed

- Share of part-time among employed (women, men and gap) - Eurostat

2.2 Increasing care services

- Percentage of children covered by childcare (for children between 3 years old and the mandatory school age and for children under 3 years of age) - Eurostat

- Share of employees working on a part-time basis because of care of children or other dependents - Eurostat

- Inactive persons willing to work, not searching due to personal or family responsibilities - Eurostat

- Care of elderly persons: to be further developed

- Accessibility, affordability of services, school opening hours and appropriate public transport: to be further developed

2.3 Better reconciliation policies for men

- Parental leave : to be further developed

3. Promoting equal participation of women and men in decision-making

3.1 Women's participation in politics

- Share of women in European institutions (European commission, European Parliament, Agencies of the European Community, Committee of the Regions, Council of the European Union, European Court of Justice, European Court of First Instance, European Court of Auditors, European Ombudsman) – European Commission: Database on women and men in decision-making

- Share of women in national institutions (national parliaments, central administrations –by BEIS type, supreme audit organisations, supreme courts, supreme administrative courts, constitutional courts, general prosecutor) – European Commission: Database on women and men in decision-making

3.2 Women in economic decision-making

- Share of women in European social and economic institutions (European Central Bank, European Investment Bank, European Investment Fund, European Social Partner Organisations, European non-governmental Organisations – by NGO family- ) – European Commission: Database on women and men in decision-making

- Share of women in national economic institutions (daily executive bodies in top 50 publicly quoted companies – by NACE sector-, central banks) – European Commission: Database on women and men in decision-making

- Distribution of managers by sex (ISCO 12 and 13) – Eurostat

3.3 Women in science and technology

- Women and men along a typical academic career - European Commission: Women in Science

- Distribution of full professors by sex (Grade A) - European Commission: Women in Science

- Share of women in leading positions in public sector research: to be further developed

4. Eradicating gender-based violence and trafficking

4.1 Eradication of gender-based violence

- crimes: to be further developed

- victims: to be further developed

4.2 Elimination of trafficking in human beings

- Data on volume and trends of trafficking in each country: to be further developed

5. Eliminating gender stereotypes in society

5.1 Elimination of gender stereotypes in education, training and culture

- Distribution of graduates by sex, by field of study – Eurostat

- Educational attainment (at least upper secondary school) of women and men - Eurostat

- Early school leavers in secondary school (women, men) - Eurostat

- Life-long-learning: Percentage of the population aged 25-64 participating in education and training over the four weeks prior to the survey (women, men) - Eurostat

- stereotypes in culture : to be further developed

5.2 Elimination of gender stereotypes in the labour market

- Distribution of jobs by sex, by sector (NACE) – Eurostat

- Distribution of jobs by sex, by profession (ISCO) - Eurostat

5.3 Elimination of gender stereotypes in the media

To be further developed

6. Promotion of gender equality outside the EU

6.2 Promotion of gender equality in external and development policies

- Follow-up of MDG : to be further developed

- BpfA : to be further developed

ANNEX II: Existing structures at Commission level to promote gender equality

The Group of Commissioners on Fundamental Rights, Non-Discrimination and Equal Opportunities was created on the initiative of the President of the Commission, Mr Barroso, in 2005. It succeeds to the Group of Commissioners on equal opportunities which was active since 1996. Its mandate is to drive policy and ensure the coherence of Commission action in the areas of fundamental rights, anti-discrimination, equal opportunities and the social integration of minority groups, and to ensure that gender equality is taken into account in Community policies and actions, in accordance with Article 3§2 of the Treaty. The group is chaired by the President of the Commission. Other members of the group are Commissioners for Justice, Freedom and Security; for Institutional Relations and Communication Strategy; for Administration, Audit and Anti-fraud; for Information Society and Media; for Education, Training, Culture and Multilingualism; for Enlargement; for Development and Humanitarian Aid; for External Relations and European Neighbourhood Policy; for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. It meets 3-4 times per year and it holds an extraordinary meeting with a focus on gender equality, normally on the 8th of March, on the occasion of the International women's Day. This extraordinary meeting is enlarged to external participants, such as members of the EU Parliament, the Economic and social committee, the Committee of the regions, the Presidency of the EU and representatives of women's organisations.

The Inter-service Group on gender equality was created in 1996. It brings together representatives of all Commission services responsible for gender equality in all Directorates Generals. It is chaired by DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities who convenes regular meeting. Its main task is to develop a gender mainstreaming approach in all EC policies and programmes and to contribute to and co-ordinate activities in the framework of the annual work programme on gender equality prepared by the Commission services.

The Advisory Committee on equal opportunities for women and men was created in 1981 by a Commission Decision then amended in 1995. (Commission Decision of 19 July 1995 amending Decision 82/43/EEC of 9 December 1981).

The Committee assists the Commission in formulating and implementing the Community's activities aimed at promoting equal opportunities for women and men, and fosters ongoing exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States and the various parties involved. It is formed by one representative per Member State from ministries or government departments responsible for promoting equal opportunities; one representative per Member State from national committees or bodies having specific responsibility for equal opportunities between women and men; five members representing employers' organizations at Community level; five members representing workers' organizations at Community level. Two representatives of the European Women's Lobby shall attend meetings of the Committee as observers. Representatives of international and professional organizations and other associations making duly substantiated requests to the Commission may be given observer status. The Committee meets normally twice per year.

The High Level Group on gender mainstreaming is an informal group created in 2001 following a commitment made by the Commission in its 5th Framework strategy on gender equality (COM(2000) 335 final) and the political support of EU gender equality ministers. This is an informal group made by high level representatives responsible for gender mainstreaming at national level. It is chaired by the Commission who convenes regular meetings twice per year, in close collaboration with the Presidency. Among its main tasks, the Group support presidencies in identifying policy areas and topics relevant to address during presidencies in order to achieve gender equality. The Group is also the main forum for planning the strategic follow-up of the Beijing Platform for action, including the development of indicators. Since 2003 the Group also assists the Commission in the preparation of the Report on Equality between women and men to the European Council.

The High Level Group on gender mainstreaming in the Structural Funds is an informal group created in 2004 made by high level representatives responsible for Structural Funds at national level in the Member States. Candidate countries are given the status of observers. It is chaired by the Commission who convenes at least one meeting per year. The mandate of this group expires end of 2006 but Commission and Member States can decide to continue its works after this date. The HLG acts as a network to give input on gender mainstreaming to the authorities managing Structural Funds implementation. It is also a forum to exchange best practice and experience of implementing gender mainstreaming in the structural funds at national level. It can also provide input into the discussion on the future of the structural funds.

The Advisory Committee on women and rural areas was created in 1998. It is made by representatives of socio-economic organisations (agricultural producers, trade, consumers, the European Women Lobby and workers). The Commission convenes meetings once or twice per year. Its aim is to provide for exchange of views and advice between the European Commission and the European socio-economic sectors on the rural development policy and specifically on its gender aspects.

The informal Group of Experts on Gender Equality in development cooperation met for the first time in 1999. It is formed by Member States' gender experts and chaired by the Commission that convenes meetings annually. Its aim is to discuss policy developments in relation to gender and development in the context of EU and international major events.

The Helsinki Group on Women and Science The Helsinki Group on Women and Science was established in 1999. It consists of national representatives from all the EU Member States, Bulgaria, Romania, Iceland, Israel, Norway, Switzerland and Turkey.

The Group aims to promote the participation and equality of women in the sciences on a Europe-wide basis. It provides an important forum for dialogue about national policies. Recognising the value of networking and mutual support among women scientists, the group also helps explore the ways in which the potential, skills and expertise of women could best be secured, and for sharing and comparing experiences.

The Helsinki Group also helps the Commission build a clear picture of the situation on the ground at the national level. It has, in particular, appointed national statistical correspondents to help the Commission gather and compile sex-disaggregated statistics and build gender-sensitive indicators.

The European Network to Promote Women's Entrepreneurship (WES) (see: http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-women/wes.htm) was created in 2000. It is composed of representatives from the national governments and institutions responsible for the promotion of female entrepreneurship in 27 countries from the EU, EEA and candidate countries . The Commission convenes meetings with WES twice a year which are aimed at exchanging information and good practices in the promotion of female entrepreneurship. Some members of the network have also participated in common European projects.

The Expert Group on Trafficking in Human Beings is a consultative group that has been set up in 2003 and consists of 20 persons appointed as independent experts. The Commission pay consults the experts group on any matter relating to trafficking in human beings. The Experts Groups shall issue opinions or reports to the Commission at the latter's request or on its own initiative, taking into due consideration the recommendations set out in the Brussels Declaration.

The informal Network of gender focal points is formed by representatives of Directorates General of the Commission dealing with external relations and development cooperation as well as representatives of EC delegations.

The Network of focal points on equal opportunities was set up in 2004 and is formed by representatives of all Directorates General of the Commission in charge of human resources. It aims at ensuring a proper implementation of the Fourth Action Programme for Equal Opportunities for Women and Men at the European Commission, therefore contributing to the respect of gender equality in the human resources policy of the Commission.

ANNEX III: Equal Opportunities policy between men and women at the European Commission

Achievements, challenges and existing obstacles to incorporating equality between men and women into the human resource management policies of the Commission

The policy of equal opportunities between female and male staff has been in place in the Commission since 1988. The Staff Regulations of Officials of the European Communities have, since 1 May 2004, prohibited discrimination on the basis of the sex, as well as for other reasons, and specifically provide for measures and actions to promote equal opportunities between men and women (Article 1d). This legal framework makes it possible to take actions to incorporate gender equality into various aspects of the management of human resources.

Since 1995, the Commission had been setting annual objectives for the recruitment and appointment of women to the Category A posts, with the objective of reaching parity in the long term. The objectives laid down for 2005 were 20% for senior management, 30% for middle management and 50% for non-management administrator posts.

In addition, the 4th Action Programme for Equal Opportunities between women and men in the European Commission was adopted on 28th April 2004 (SEC (2004) 447/5). It covers the period 2004-2008 and schedules, in particular, measures aimed at improving the male/female balance among the staff, awareness-raising campaigns and measures to improve the reconciliation of professional/private life. The implementation of this Programme was mainly decentralised to the Directorates-General but was also the subject of a follow-up and a political guidance by the Directorate-General for Personnel and Administration.

The first implementation report, relating to 2004, was adopted by the Commission on 23rd November 2005 (SEC (2005) 1492/3). Among other things, it showed that - despite the clear improvements achieved during the last ten years - women continued to be under-represented in 2004 in the category of the Administrators (31.8%), and particularly in middle management (18, 3%) and senior management (12.8%) and that the recruitment targets were not achieved. However, the concrete measures included in the 4th Action Programme have started to bear fruit, as the next implementation report for 2005 will show (presentation envisaged in September 2006).

Principal policy initiatives and deadlines for the period concerned (2007 – 2010)

- Adoption of the Annual Implementation Reports of the 4th Action Programme and development of monitoring and evaluation indicators in this context (2005 to 2008);

- External evaluation of the 4th Action Programme in 2008 and formulation of recommendations for the future;

- Adoption of a 5th Action Programme for the period 2009 – 2013;

- Adoption of annual targets for the recruitment and appointment of women to management posts and other posts at A*/AD level in the Commission;

- Continuation and improvement of awareness-raising campaigns and training, in particular within the framework of management training.

[1] KUMM(2000) 335.

[2] Differenza li mhix irranġata.

[3] KUMM(2005) 706.

[4] Ara l-linji ta’ Gwida Strateġiċi tal-Komunità dwar il-politika ta’ koeżjoni, KUMM(2005) 299.

[5] KUMM(2005) 389.

[6] KUMM(2005) 669.

[7] Direttiva 2004/113/KE.

[8] Id-dispożizzjoni tal-kura tat-tfal sa l-2010 sa għallinqas 90% tat-tfal bejn it-3 snin u l-età ta’ l-iskola obbligatorja u għallinqas 33% tat-tfal taħt l-età ta' tliet snin.

[9] Segwitu ta' KUMM(2005) 94.

[10] Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill ta' l-18.4.2005.

[11] KUMM(2005) 514.

[12] ĠU C 311, 9.12.2005, p.1.

[13] Direttiva 2004/81/KE.

[14] KUMM(2005) 494.

[15] Albania, Bosnia u Herzegovina, Serbia u Montenegro, u Kosovo, cfr. KUMM(2005) 561.

[16] Il-Kunsill tat-22.11.2005.

[17] KUMM(2005) 489.

[18] ANNESS III.

[19] Anness II.

[20] KUMM(2005) 81.

[21] 2000/407/KE.

[22] SEG(2005) 791.

[23] KUMM(2004) 279.

[24] http://europa.eu.in/tyoureurope/nav/fr/citizens/home.html

[25] http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/front_end/index_fr.htm

[26] Anness II.

[27] Anness I.

Top