EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2772

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/2772 tal-31 ta’ Lulju 2023 li jissupplimenta d-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà

C/2023/5303

ĠU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj

European flag

Il-Ġurnal Uffiċjali
ta'l-Unjoni Ewropea

MT

Serje L


2023/2772

22.12.2023

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/2772

tal-31 ta’ Lulju 2023

li jissupplimenta d-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 29b(1), l-ewwel subparagrafu tagħha.

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2013/34/UE, kif emendata bid-Direttiva (UE) 2022/2464 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), tirrikjedi li l-impriżi kbar, l-impriżi żgħar u ta’ daqs medju b’titoli ammessi għan-negozjar fis-swieq regolati tal-UE, kif ukoll l-impriżi prinċipali ta’ gruppi kbar, jinkludu f’taqsima ddedikata tar-rapport ta’ ġestjoni jew tar-rapport ta’ ġestjoni kkonsolidat tagħhom l-informazzjoni meħtieġa sabiex jinftiehmu l-impatti tal-impriża fuq kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà, u l-informazzjoni meħtieġa sabiex jiġi mifhum kif kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà jaffettwaw l-iżvilupp, il-prestazzjoni u l-pożizzjoni tal-impriża. L-impriżi jridu jħejju din l-informazzjoni f’konformità mal-istandards tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà b’bidu mis-sena finanzjarja indikata fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva (UE) 2022/2464 għal kull kategorija ta’ impriżi.

(2)

Il-Kummissjoni hija meħtieġa li sat-30 ta’ Ġunju 2023 tadotta l-ewwel sett ta’ standards li jispeċifikaw l-informazzjoni li l-impriżi jridu jirrapportaw skont l-Artikolu 19a(1) u (2), u l-Artikolu 29a(1) u (2) ta’ dik id-Direttiva, inkluż mill-inqas l-informazzjoni li l-parteċipanti fis-swieq finanzjarji jeħtieġu sabiex jikkonformaw mal-obbligi ta’ divulgazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/2088 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(3)

Il-Kummissjoni qieset il-parir tekniku pprovdut mill-EFRAG. Il-parir tekniku indipendenti tal-EFRAG jissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 49(3b), l-ewwel, it-tieni u t-tielet subparagrafi, tad-Direttiva 2013/34/UE. Sabiex tiżgura l-proporzjonalità u tiffaċilita l-applikazzjoni korretta tal-istandards mill-impriżi, il-Kummissjoni introduċiet modifiki għall-parir tekniku tal-EFRAG fir-rigward tal-approċċ ta’ materjalità, l-introduzzjoni gradwali ta’ ċerti rekwiżiti, il-konverżjoni ta’ ċerti rekwiżiti f’punti ta’ data volontarji, l-introduzzjoni ta’ flessibbiltajiet f’għadd ta’ rekwiżiti ta’ divulgazzjoni, l-introduzzjoni ta’ modifiki tekniċi biex tiġi żgurata l-koerenza mal-qafas legali tal-Unjoni u livell għoli ta’ interoperabbiltà ma’ inizjattivi globali li jistabbilixxu l-istandards, kif ukoll modifiki editorjali.

(4)

Dawn l-istandards tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 29b tad-Direttiva 2013/34/UE.

(5)

Għalhekk jenħtieġ li jiġu adottati standards komuni tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà.

(6)

F’konformità mar-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 29b(1) tad-Direttiva 2013/34/UE, jenħtieġ li dan ir-Regolament ma jidħolx fis-seħħ qabel 4 xhur wara l-adozzjoni tiegħu mill-Kummissjoni. Meta jitqies li l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva (UE) 2022/2464 jirrikjedi li ċerti kategoriji ta’ impriżi japplikaw dawn l-istandards tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà għas-snin finanzjarji li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2024 jew wara, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(7)

F’konformità mar-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 49(3b) tad-Direttiva 2013/34/UE, il-Kummissjoni kkonsultat b’mod konġunt mal-Grupp ta’ Esperti tal-Istati Membri dwar il-Finanzi Sostenibbli, imsemmi fl-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), u mal-Kumitat Regolatorju tal-Kontabilità, imsemmi fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). Skont il-ħames subparagrafu tal-Artikolu 49(3b) tad-Direttiva 2013/34/UE, il-Kummissjoni talbet l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA), tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) u tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA), b’mod partikolari fir-rigward tal-konsistenza ta’ dan ir-Regolament mar-Regolament (UE) 2019/2088 u mal-atti delegati adottati skont dak ir-Regolament. F’konformità mas-sitt subparagrafu tal-Artikolu 49(3b) tad-Direttiva 2013/34/UE, il-Kummissjoni kkonsultat ukoll lill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kumitat tal-Korpi Ewropej għas-Sorveljanza tal-Awditjar u l-Pjattaforma dwar il-Finanzi Sostenibbli stabbilita skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) 2020/852,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

L-istandards tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà li l-impriżi jridu jużaw biex iwettqu r-rapportar tagħhom dwar is-sostenibbiltà f’konformità mal-Artikoli 19a u 29a tad-Direttiva 2013/34/UE skont l-iskeda ta’ żmien stabbilita fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva (UE) 2022/2464 huma stabbiliti fl-Annessi I u II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2024 għas-snin finanzjarji li jibdew fl-1 ta’ Jannar 2024 jew wara.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-31 ta’ Lulju 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19.

(2)  Id-Direttiva (UE) 2022/2464 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2022 li temenda r-Regolament (UE) Nru 537/2014, id-Direttiva 2004/109/KE, id-Direttiva 2006/43/KE u d-Direttiva 2013/34/UE, fir-rigward tar-rapportar korporattiv dwar is-sostenibbiltà (ĠU L 322, 16.12.2022, p. 15).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2019/2088 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2019 dwar divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà fis-settur tas-servizzi finanzjarji (ĠU L 317, 9.12.2019, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta’ qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli, u li jemenda r-Regolament (UE) 2019/2088 (ĠU L 198, 22.6.2020, p. 13).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabilità (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1).


ANNESS I

Standards ewropej tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà (ESRS)

ESRS 1

Rekwiżiti ġenerali

ESRS 2

Divulgazzjonijiet ġenerali

ESRS E1

Tibdil fil-klima

ESRS E2

Tniġġis

ESRS E3

Riżorsi tal-ilma u tal-baħar

ESRS E4

Bijodiversità u ekosistemi

ESRS E5

Użu tar-riżorsi u ekonomija ċirkolari

ESRS S1

Forza tax-xogħol proprja

ESRS S2

Ħaddiema fil-katina tal-valur

ESRS S3

Komunitajiet affettwati

ESRS S4

Konsumaturi u utenti finali

ESRS G1

Kondotta kummerċjali

ESRS 1

REKWIŻITI ĠENERALI

Werrej

Objettiv

1.

Kategoriji ta’ Standards tal-ESRS, oqsma ta’ rapportar u konvenzjonijiet ta’ abbozzar

1.1

Kategoriji ta’ Standards tal-ESRS

1.2

Oqsma ta’ rapportar u rekwiżiti minimi ta’ divulgazzjoni tal-kontenut dwar il-politiki, l-azzjonijiet, il-miri u l-metrika

1.3

Konvenzjonijiet ta’ abbozzar

2.

Karatteristiċi kwalitattivi tal-informazzjoni

3.

Materjalità doppja bħala l-bażi għad-divulgazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà

3.1

Il-partijiet ikkonċernati u r-rilevanza tagħhom għall-proċess ta’ valutazzjoni tal-materjalità

3.2

Kwistjonijiet materjali u materjalità tal-informazzjoni

3.3

Materjalità doppja

3.4

Materjalità tal-impatt

3.5

Materjalità finanzjarja

3.6

Impatti jew riskji materjali li jirriżultaw minn azzjonijiet biex jiġu indirizzati kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà

3.7

Livell ta’ diżaggregazzjoni

4.

Diliġenza dovuta

5.

Katina tal-valur

5.1

Impriża li tirrapporta u l-katina tal-valur

5.2

Stima bl-użu ta’ medji u indikaturi settorjali

6.

Perjodi ta’ żmien

6.1

Perjodu ta’ rapportar

6.2

Rabta bejn il-passat, il-preżent u l-futur

6.3

Rappurtar tal-progress meta mqabbel mas-sena bażi

6.4

Definizzjoni ta’ terminu qasir, medju u twil għal skopijiet ta’ rappurtar

7

Tħejjija u preżentazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà

7.1

Preżentazzjoni ta’ informazzjoni komparattiva

7.2

Sorsi ta’ stima u ta’ inċertezza tal-eżitu

7.3

Aġġornament tad-divulgazzjonijiet dwar l-eventi wara t-tmiem tal-perjodu tar-rapportar

7.4

Bidliet fit-tħejjija jew fil-preżentazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà

7.5

Rapportar ta’ erruri tal-perjodi preċedenti

7.6

Rapportar konsolidat u eżenzjoni sussidjarja

7.7

Informazzjoni klassifikata u sensittiva, u informazzjoni dwar il-proprjetà intellettwali, l-għarfien espert jew ir-riżultati tal-innovazzjoni

7.8

rappurtar dwar l-opportunitajiet

8.

Struttura tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà

8.1

Rekwiżit ta’ preżentazzjoni ġenerali

8.2

Kontenut u struttura tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà

9.

Rabtiet ma’ partijiet oħrajn ta’ rapportar korporattiv u informazzjoni konnessa

9.1

Inkorporazzjoni b’referenza

9.2

Informazzjoni u konnettività konnessi mar-rapporti finanzjarji

10.

Dispożizzjoni tranżizzjonali

10.1

Dispożizzjoni tranżizzjonali relatata ma’ divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entitajiet

10.2

Dispożizzjoni tranżizzjonali relatata mal-kapitolu 5 Katina tal-valur

10.3

Dispożizzjoni tranżizzjonali relatata mat-taqsima 7.1 Preżentazzjoni ta’ informazzjoni komparattiva

10.4

Dispożizzjoni tranżitorja: Lista ta’ Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni li jiddaħħlu gradwalment

Appendiċi A:

Rekwiżiti ta’ Applikazzjoni

Divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entitajiet

Materjalità doppja

Stima bl-użu ta’ medji u ta’ indikaturi tas-settur

Kontenut u struttura tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà

Appendiċi B:

Karatteristiċi kwalitattivi tal-informazzjoni

Appendiċi C:

Lista ta’ Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni introdotti gradwalment

Appendiċi D:

Struttura tad-dikjarazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà tal-ESRS

Appendiċi E:

Dijagramma sekwenzjali għad-determinazzjoni tad-divulgazzjonijiet li għandhom jiġu inklużi

Appendiċi F:

Eżempju ta’ struttura tad-dikjarazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà tal-ESRS

Appendiċi G:

Eżempju ta’ inkorporazzjoni b’referenza

Objettiv

1.

L-objettiv tal-Istandards Ewropej tar-Rappurtar dwar is-Sostenibbiltà (ESRS) huwa li jispeċifikaw l-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà li impriża għandha tiddivulga f’konformità mad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, (1) kif emendata bid-Direttiva (UE) 2022/2464 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2). Ir-rapportar f’konformità mal-ESRS ma jeżentax lill-impriżi minn obbligi oħra stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni.

2.

B’mod speċifiku, l-ESRS jispeċifika l-informazzjoni li impriża għandha tiddivulga dwar l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali tagħha fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ sostenibbiltà ambjentali, soċjali u ta’ governanza. L-ESRs ma jirrikjedux li l-impriżi jiddivulgaw xi informazzjoni dwar suġġetti ambjentali, soċjali u ta’ governanza koperti mill-ESRS meta l-impriża tkun ivvalutat is-suġġett inkwistjoni bħala mhux materjali (Ara l-Appendiċi E ta’ dan l-Istandard “Flowchart għad-determinazzjoni tad-divulgazzjonijiet li għandhom jiġu inklużi”). l-informazzjoni ddivulgata f’konformità mal-ESRS tippermetti lill-utenti tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà jifhmu l-impatti materjali tal-impriża fuq in-nies u l-ambjent u l-effetti materjali ta’ kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà fuq l-iżvilupp, il-prestazzjoni u l-pożizzjoni tal-impriża.

3.

L-objettiv ta’ dan l-Istandard (ESRS 1) huwa li jipprovdi fehim tal-arkitettura tal-ESRS, il-konvenzjonijiet ta’ abbozzar u l-kunċetti fundamentali użati, u r-rekwiżiti ġenerali għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ta’ informazzjoni dwar is-sostenibbiltà f’konformità mad-Direttiva 2013/34/UE, kif emendata bid-Direttiva (UE) 2022/2464.

1.   Kategoriji ta’ Standards tal-ESRS, oqsma ta’ rapportar u konvenzjonijiet ta’ abbozzar

1.1    Kategoriji ta’ standards tal-ESRS

4.

Hemm tliet kategoriji ta’ ESRS:

(a)

standards trasversali;

(b)

standards topiċi (standards Ambjentali, Soċjali u ta’ Governanza); u

(c)

standards speċifiċi għas-settur.

L-istandards trasversali u l-istandards topiċi huma anjostiċi għas-setturi, li jfisser li japplikaw għall-impriżi kollha irrispettivament minn liema settur jew setturi topera fihom l-impriża.

5.

L-istandards trasversali ESRS 1 Rekwiżiti ġenerali u Divulgazzjonijiet ġenerali tal-ESRS 2 japplikaw għall-kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà koperti minn standards topiċi u standards speċifiċi għas-settur.

6.

Dan l-istandard (ESRS 1) jiddeskrivi l-arkitettura tal-istandards tal-ESRS, jispjega l-abbozzar ta’ konvenzjonijiet u kunċetti fundamentali, u jistabbilixxi rekwiżiti ġenerali għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ta’ informazzjoni relatata mas-sostenibbiltà.

7.

L-ESRS 2 tistabbilixxi Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni dwar l-informazzjoni li l-impriża għandha tipprovdi f’livell ġenerali fil-kwistjonijiet materjali kollha relatati mas-sostenibbiltà fl-oqsma ta’ rapportar governanza, strateġija, impatt, ġestjoni tar-riskju u tal-opportunitajiet, u metrika u miri.

8.

L-ESRS topiċi jkopru suġġett ta’ sostenibbiltà u huma strutturati f’suġġetti u subsuġġetti, u fejn meħtieġ subsubsuġġetti. It-tabella fir-Rekwiżit tal-Applikazzjoni 16 (AR 16) għal dan l-istandard tipprovdi ħarsa ġenerali lejn is-suġġetti, is-subsuġġetti u s-subsubsuġġetti dwar is-sostenibbiltà (kollettivament “kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà”) koperti mill-ESRS topiċi.

9.

L-ESRS topiċi jistgħu jinkludu rekwiżiti speċifiċi li jikkomplementaw il-livell ġenerali tar-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni tal-ESRS 2. L-ESRs 2 Appendiċi C Divulgazzjoni/Rekwiżiti ta’ Applikazzjoni fl-ESRS topiċi li huma applikabbli b’mod konġunt mad-Divulgazzjonijiet Ġenerali tal-ESRS 2 jipprovdu lista tar-rekwiżiti addizzjonali fl-ESRS topiċi li l-impriża għandha tapplika flimkien mar-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni fil-livell ġenerali tal-ESRS 2.

10.

Standards speċifiċi għas-settur huma applikabbli għall-impriżi kollha fi ħdan settur. Dawn jindirizzaw l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet li x’aktarx ikunu materjali għall-impriżi kollha f’settur speċifiku u li mhumiex koperti, jew mhumiex koperti biżżejjed, minn standards topiċi. L-istandards speċifiċi għas-settur huma multitopiċi u jkopru s-suġġetti li huma l-aktar rilevanti għas-settur inkwistjoni. L-istandards speċifiċi għas-settur jiksbu livell għoli ta’ komparabbiltà.

11.

Minbarra r-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni stabbiliti fit-tliet kategoriji tal-ESRS, meta impriża tikkonkludi li impatt, riskju jew opportunità mhumiex koperti jew mhumiex koperti bi granularità suffiċjenti minn ESRS iżda huma materjali minħabba l-fatti u ċ-ċirkostanzi speċifiċi tagħha, hija għandha tipprovdi divulgazzjonijiet addizzjonali speċifiċi għall-entità biex l-utenti jkunu jistgħu jifhmu l-impatti, ir-riskji jew l-opportunitajiet relatati mas-sostenibbiltà tal-impriża. Ir-rekwiżiti tal-applikazzjoni AR 1 sa AR 5 jipprovdu gwida ulterjuri dwar divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entità.

1.2    oqsma ta’ rapportar u rekwiżiti minimi ta’ divulgazzjoni tal-kontenut dwar il-politiki, l-azzjonijiet, il-miri u l-metrika

12.

Ir-rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni fl-ESRS 2, fl-ESRS topiċi u fl-ESRS speċifiċi għas-settur huma strutturati fl-oqsma ta’ rapportar li ġejjin:

(a)

Governanza (GOV): il-proċessi, il-kontrolli u l-proċeduri ta’ governanza użati għall-monitoraġġ, il-ġestjoni u s-sorveljanza tal-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet (ara ESRS 2, Kapitolu 2 Governanza);

(b)

Strateġija (SBM): kif l-istrateġija u l-mudell tan-negozju tal-impriża jinteraġixxu mal-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali tagħha, inkluż kif l-impriża tindirizza dawk l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet (ara ESRS 2, Kapitolu 3 Strateġija);

(c)

Ġestjoni tal-impatt, tar-riskju u tal-opportunità (IRO): il-proċess(i) li bih(om) l-impriża:

i.

tidentifika l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet u tivvaluta l-materjalità tagħhom (ara IRO-1 fit-taqsima 4.1 tal-ESRS 2),

ii.

timmaniġġja kwistjonijiet materjali relatati mas-sostenibbiltà permezz ta’ politiki u azzjonijiet (ara t-taqsima 4.2 tal-ESRS 2).

(d)

Metriċi u miri (MT): il-prestazzjoni tal-impriża, inklużi l-miri li stabbiliet u l-progress lejn l-ilħuq tagħhom (ara l-ESRS 2, il-Kapitolu 5 Metriċi u miri).

13.

L-ESRS 2 jinkludu:

(a)

fit-Taqsima 4.2 Rekwiżiti Minimi ta’ Divulgazzjoni rigward il-politiki (MDR-P) u l-azzjonijiet (MDR-A);

(b)

fit-Taqsima 5 Rekwiżiti Minimi ta’ Divulgazzjoni rigward il-metriċi (MDR-M) u l-miri (MDR-T).

L-impriża għandha tapplika r-rekwiżiti minimi ta’ divulgazzjoni rigward il-politiki, l-azzjonijiet, il-metriċi u l-miri flimkien mar-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni korrispondenti fl-ESRS topiċi u speċifiċi għas-settur.

1.3    Konvenzjonijiet tal-abbozzar

14.

Fl-ESRS kollha:

(a)

it-terminu “impatti” jirreferi għal impatti pożittivi u negattivi relatati mas-sostenibbiltà li huma marbuta man-negozju tal-impriża, kif identifikati permezz ta’ valutazzjoni tal-materjalità tal-impatt (ara t-taqsima 3.4 Materjalità tal-impatt). Dan jirreferi kemm għall-impatti reali kif ukoll għall-impatti futuri potenzjali.

(b)

It-terminu “riskji u opportunitajiet” jirreferi għar-riskji u l-opportunitajiet finanzjarji relatati mas-sostenibbiltà tal-impriża, inklużi dawk li jirriżultaw minn dipendenzi fuq riżorsi naturali, umani u soċjali, kif identifikati permezz ta’ valutazzjoni tal-materjalità finanzjarja (ara t-taqsima 3.5).

Kollettivament, dawn jissejħu “impatti, riskji u opportunitajiet” (IROs). Dawn jirriflettu l-perspettiva ta’ materjalità doppja tal-ESRS deskritta fit-Taqsima 3.

15.

It-termini kollha tal-ESRS li huma definiti fil-glossarju tad-definizzjonijiet (l-Anness II) jitqiegħdu b’tipa grassa korsiva, ħlief meta terminu definit jintuża aktar minn darba fl-istess paragrafu.

16.

L-ESRS jistrutturaw l-informazzjoni li trid tiġi ddivulgata skont ir-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni. Kull Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni jikkonsisti f’punt ta’ data distint wieħed jew aktar. It-terminu “punt ta’ data” jista’ jirreferi wkoll għal subelement narrattiv ta’ Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni.

17.

Minbarra r-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni, il-biċċa l-kbira tal-ESRS fihom ukoll Rekwiżiti ta’ Applikazzjoni. Ir-Rekwiżiti ta’ Applikazzjoni jappoġġaw l-applikazzjoni tar-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni u għandhom l-istess awtorità bħal partijiet oħra ta’ ESRS.

18.

L-ESRS jużaw it-termini li ġejjin biex jiddistingwu bejn gradi differenti ta’ obbligu fuq l-impriża li tiżvela informazzjoni:

(a)

“għandu jiddivulga” – jindika li d-dispożizzjoni tkun stabbilita minn Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni jew minn punt ta’ data;

(b)

“jista’ jiddivulga” – jindika d-divulgazzjoni volontarja sabiex titħeġġeġ prattika tajba.

Barra minn hekk, l-ESRS juża t-terminu “għandu jikkunsidra” meta jirreferi għal kwistjonijiet, riżorsi jew metodoloġiji li l-impriża hija mistennija li tqis jew li tuża fit-tħejjija ta’ divulgazzjoni partikolari jekk applikabbli.

2.   Karatteristiċi kwalitattivi tal-informazzjoni

19.

Meta tkun qed tħejji d-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha, l-impriża għandha tapplika:

(a)

il-karatteristiċi kwalitattivi fundamentali tal-informazzjoni, jiġifieri r-rilevanza u r-rappreżentazzjoni leali; u

(b)

it-titjib tal-karatteristiċi kwalitattivi tal-informazzjoni, jiġifieri, il-komparabilità, il-verifikabilità u l-komprensibilità.

20.

Dawn il-karatteristiċi kwalitattivi tal-informazzjoni huma definiti u deskritti fl-Appendiċi B ta’ dan l-Istandard.

3.   Materjalità doppja bħala l-bażi għad-divulgazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà

21.

L-impriża għandha tirrapporta dwar kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà abbażi tal-prinċipju ta’ materjalità doppja kif definit u spjegat f’dan il-kapitolu.

3.1    Il-partijiet ikkonċernati u r-rilevanza tagħhom għall-proċess ta’ valutazzjoni tal-materjalità

22.

Il-partijiet ikkonċernati huma dawk li jistgħu jaffettwaw jew jiġu affettwati mill-impriża. Hemm żewġ gruppi ewlenin ta’ partijiet ikkonċernati:

(a)

il-partijiet ikkonċernati affettwati: individwi jew gruppi li l-interessi tagħhom huma affettwati jew jistgħu jiġu affettwati – b’mod pożittiv jew negattiv – mill-attivitajiet tal-impriża u r-relazzjonijiet kummerċjali diretti u indiretti tagħha tul il-katina tal-valur tagħha; u

(b)

utenti tad-dikjarazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà: l-utenti primarji tar-rapportar finanzjarju ta’ skop ġenerali (investituri eżistenti u potenzjali, mutwanti u kredituri oħrajn, inklużi maniġers tal-assi, istituzzjonijiet ta’ kreditu, impriżi tal-assigurazzjoni), u utenti oħrajn tad-dikjarazzjonijiet tas-sostenibbiltà, inklużi s-sħab kummerċjali tal-impriża, it-trade unions u s-sħab soċjali, is-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, il-gvernijiet, l-analisti u l-akkademiċi.

23.

Xi partijiet ikkonċernati, iżda mhux kollha, jistgħu jappartjenu għaż-żewġ gruppi msemmija fil-paragrafu 22.

24.

L-involviment mal-partijiet ikkonċernati affettwati huwa ċentrali għall-proċess kontinwu tad-diliġenza dovuta tal-impriża (ara l-kapitolu 4 Diliġenza dovuta) u l-valutazzjoni tal-materjalità tas-sostenibbiltà. Dan jinkludi l-proċessi tagħha sabiex tidentifika u tivvaluta l-impatti negattivi reali u potenzjali, li mbagħad jinformaw il-proċess ta’ valutazzjoni sabiex jiġu identifikati l-impatti materjali għall-finijiet tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà (ara t-taqsima 3.4 ta’ dan l-Istandard).

3.2    Kwistjonijiet materjali u materjalità tal-informazzjoni

25.

It-twettiq ta’ valutazzjoni tal-materjalità (ara t-taqsimiet 3.4 Il-materjalità tal-impatt u 3.5 Il-materjalità finanzjarja) huwa meħtieġ biex l-impriża tidentifika l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali li jridu jiġu rrapportati.

26.

Il-valutazzjoni tal-materjalità hija l-punt tat-tluq għar-rappurtar dwar is-sostenibbiltà skont l-ESRS. IRO-1 fit-Taqsima 4.1 tal-ESRS 2 jinkludi rekwiżiti ta’ divulgazzjoni ġenerali dwar il-proċess tal-impriża biex tidentifika l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet u tivvaluta l-materjalità tagħhom. Il-SBM-3 tal-ESRS 2 jipprovdi rekwiżiti ġenerali ta’ divulgazzjoni dwar l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali li jirriżultaw mill-valutazzjoni tal-materjalità tal-impriża.

27.

Ir-rekwiżiti tal-Applikazzjoni fl-Appendiċi A ta’ dan l-Istandard jinkludu lista ta’ kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà koperti fl-ESRS topiċi, ikkategorizzati skont is-suġġetti, is-subsuġġetti u s-sottosuġġetti, biex jappoġġaw il-valutazzjoni tal-materjalità. L-Appendiċi E Flowchart għad-determinazzjoni tad-divulgazzjonijiet li għandhom jiġu inklużi f’dan l-Istandard tipprovdi illustrazzjoni tal-valutazzjoni tal-materjalità deskritta f’din it-taqsima.

28.

Kwistjoni ta’ sostenibbiltà hija “materjali” meta tissodisfa l-kriterji definiti għall-materjalità tal-impatt (ara t-taqsima 3.4 ta’ dan l-Istandard) jew il-materjalità finanzjarja (ara t-taqsima 3.5 ta’ dan l-Istandard) jew it-tnejn.

29.

Irrispettivament mill-eżitu tal-valutazzjoni tal-materjalità tagħha, l-impriża għandha dejjem tiddivulga l-informazzjoni meħtieġa minn: ESRS 2 Divulgazzjoni Ġenerali (jiġifieri r-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni u l-punti tad-data kollha speċifikati fl-ESRS 2) u r-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni (inklużi l-punti tad-data tagħhom) fl-ESRS topiku relatat mar-Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni IRO-1 Deskrizzjoni tal-proċess għall-identifikazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali, kif elenkati fl-Appendiċi C tal-ESRS 2 Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni/Applikazzjoni f’ESRS topiċi li huma applikabbli b’mod konġunt mal-ESRS 2Divulgazzjonijiet Ġenerali.

30.

Meta l-impriża tikkonkludi li kwistjoni ta’ sostenibbiltà hija materjali bħala riżultat tal-valutazzjoni tal-materjalità tagħha, li fuqha ESRS 2 IRO-1, IRO-2 u SBM-3 jistabbilixxu rekwiżiti ta’ divulgazzjoni, hija għandha:

(a)

tiddivulga informazzjoni skont ir-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni (inklużi r-Rekwiżiti tal-Applikazzjoni) relatata ma’ dik il-kwistjoni speċifika ta’ sostenibbiltà fl-ESRS korrispondenti topiku u speċifiku għas-settur; u

(b)

jiddivulgaw divulgazzjonijiet addizzjonali speċifiċi għall-entità (ara l-paragrafi 11 u AR 1 sa AR 5 ta’ dan l-Istandard) meta l-kwistjoni tas-sostenibbiltà materjali ma tkunx koperta minn ESRS jew tkun koperta bi granularità insuffiċjenti.

31.

L-informazzjoni applikabbli preskritta fi ħdan Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni, inklużi l-punti tad-data tiegħu, jew divulgazzjoni speċifika għall-entità, għandha tiġi ddivulgata meta l-impriża tivvaluta, bħala parti mill-valutazzjoni tagħha ta’ informazzjoni materjali, li l-informazzjoni hija rilevanti minn waħda jew aktar mill-perspettivi li ġejjin:

(a)

is-sinifikat tal-informazzjoni fir-rigward tal-kwistjoni li għandha l-għan li turi jew tispjega; jew

(b)

il-kapaċità ta’ tali informazzjoni li tissodisfa l-ħtiġijiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-utenti, inklużi l-ħtiġijiet tal-utenti primarji ta’ rapportar finanzjarju bi skop ġenerali deskritti fil-paragrafu 48 u/jew il-ħtiġijiet tal-utenti li l-interess prinċipali tagħhom huwa fl-informazzjoni dwar l-impatti tal-impriża.

32.

Jekk l-impriża tikkonkludi li t-tibdil fil-klima mhuwiex materjali u għalhekk tħalli barra r-rekwiżiti kollha ta’ divulgazzjoni fl-ESRS E1 Tibdil fil-klima, hija għandha tiddivulga spjegazzjoni dettaljata tal-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tal-materjalità tagħha fir-rigward tat-tibdil fil-klima (ara l-ESRS 2 IRO-2 Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni fl-ESRS koperti mid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tal-impriża), inkluża analiżi li tħares ’il quddiem tal-kundizzjonijiet li jistgħu jwasslu lill-impriża biex tikkonkludi li t-tibdil fil-klima huwa materjali fil-futur. Jekk l-impriża tikkonkludi li suġġett għajr it-tibdil fil-klima mhuwiex materjali u għalhekk tħalli barra r-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni kollha fl-ESRS topiku korrispondenti, hija tista’ tispjega fil-qosor il-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tal-materjalità tagħha għal dak is-suġġett.

33.

Meta tiddivulga informazzjoni dwar politiki, azzjonijiet u miri fir-rigward ta’ kwistjoni ta’ sostenibbiltà li tkun ġiet ivvalutata bħala materjali, l-impriża għandha tinkludi l-informazzjoni preskritta mir-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni u l-punti tad-data kollha fl-ESRS topiċi u speċifiċi għas-settur relatati ma’ dik il-kwistjoni u fir-Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni Minimu korrispondenti dwar il-politiki, l-azzjonijiet u l-miri meħtieġa skont l-ESRS 2. Jekk l-impriża ma tkunx tista’ tiddivulga l-informazzjoni preskritta jew mir-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni u mill-punti tad-data fl-ESRS topiku jew speċifiku għas-settur, jew mir-Rekwiżiti Minimi ta’ Divulgazzjoni fl-ESRS 2 dwar il-politiki, l-azzjonijiet u l-miri, minħabba li ma tkunx adottat il-politiki rispettivi, implimentat l-azzjonijiet rispettivi jew stabbiliet il-miri rispettivi, hija għandha tiddivulga li dan ikun il-każ u tista’ tirrapporta perjodu ta’ żmien li fih għandha l-għan li ddaħħalhom fis-seħħ.

34.

Meta tiddivulga informazzjoni dwar il-metriċi għal kwistjoni ta’ sostenibbiltà materjali skont it-taqsima Metriċi u Miri tal-ESRS topiku rilevanti, l-impriża:

(a)

għandha tinkludi l-informazzjoni prestabbilita minn Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni jekk tivvaluta tali informazzjoni bħala materjali; u

(b)

tista’ tħalli barra l-informazzjoni prestabbilita minn punt ta’ data ta’ Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni jekk tivvaluta tali informazzjoni bħala mhux materjali u tikkonkludi li tali informazzjoni ma tkunx meħtieġa sabiex jintlaħaq l-objettiv tar-Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni.

35.

Jekk l-impriża tħalli barra l-informazzjoni preskritta minn punt tad-data li jirriżulta minn leġiżlazzjoni oħra tal-UE elenkata fl-Appendiċi B tal-ESRS 2, hija għandha tiddikjara b’mod espliċitu li l-informazzjoni inkwistjoni hija “mhux materjali”.

36.

L-impriża għandha tistabbilixxi kif tapplika l-kriterji, inklużi l-limiti xierqa, sabiex tiddetermina:

(a)

l-informazzjoni li tiddivulga dwar il-metriċi għal kwistjoni ta’ sostenibbiltà materjali skont it-taqsima Metriċi u Miri tal-ESRS topiku rilevanti, f’konformità mal-paragrafu 34; u

(b)

l-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata bħala divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entitajiet.

3.3    Materjalità doppja

37.

Il-materjalità doppja għandha żewġ dimensjonijiet, jiġifieri: il-materjalità tal-impatt u l-materjalità finanzjarja. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it-termini “materjali” u “materjalità” jintużaw fl-ESRS kollha biex jirreferu għal materjalità doppja.

38.

Il-valutazzjonijiet tal-materjalità tal-impatt u tal-materjalità finanzjarja huma relatati ma’ xulxin u għandhom jitqiesu l-interdipendenzi bejn dawn iż-żewġ dimensjonijiet. B’mod ġenerali, il-punt tat-tluq huwa l-valutazzjoni tal-impatti, għalkemm jista’ jkun hemm ukoll riskji u opportunitajiet materjali li mhumiex relatati mal-impatti tal-impriża. Impatt fuq is-sostenibbiltà jista’ jkun finanzjarjament materjali mill-bidu nett jew isir finanzjarjament materjali, meta jista’ jkun raġonevolment mistenni li jaffettwa l-pożizzjoni finanzjarja, il-prestazzjoni finanzjarja, il-flussi tal-flus tal-impriża, l-aċċess tagħha għall-finanzjament jew il-kost tal-kapital fuq perjodu ta’ żmien qasir, medju jew twil. L-impatti jinqabdu mill-perspettiva tal-materjalità tal-impatt irrispettivament minn jekk humiex finanzjarjament materjali jew le.

39.

Fl-identifikazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet fil-katina tal-valur tal-impriża biex tiddetermina l-materjalità tagħhom, l-impriża għandha tiffoka fuq oqsma fejn jitqiesu li x’aktarx jinħolqu impatti, riskji u opportunitajiet, abbażi tan-natura tal-attivitajiet, ir-relazzjonijiet kummerċjali, il-ġeografiji jew fatturi oħra kkonċernati.

40.

L-impriża għandha tikkunsidra kif hija affettwata mid-dipendenzi tagħha fuq id-disponibbiltà ta’ riżorsi naturali, umani u soċjali bi prezzijiet u kwalità xierqa, irrispettivament mill-impatti potenzjali tagħha fuq dawk ir-riżorsi.

41.

L-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet prinċipali ta’ impriża huma mifhuma li huma l-istess bħall-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali identifikati skont il-prinċipju ta’ materjalità doppja u għalhekk irrapportati fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

42.

L-impriża għandha tapplika l-kriterji stabbiliti taħt it-taqsimiet 3.4 u 3.5 f’dan l-Istandard, bl-użu ta’ limiti kwantitattivi u/jew kwalitattivi xierqa. Huma meħtieġa limiti xierqa biex jiġi ddeterminat liema impatti, riskji u opportunitajiet huma identifikati u indirizzati mill-impriża bħala materjali u biex jiġi ddeterminat liema kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà huma materjali għall-finijiet ta’ rapportar. Xi standards u oqfsa eżistenti jużaw it-terminu “l-aktar impatti sinifikanti” meta jirreferu għal-limitu użat biex jiġu identifikati l-impatti li huma deskritti fl-ESRS bħala “impatti materjali.”

3.4    Materjalità tal-impatt

43.

Kwistjoni ta’ sostenibbiltà hija materjali minn perspettiva tal-impatt meta tappartjeni għall-impatti materjali reali jew potenzjali, pożittivi jew negattivi tal-impriża fuq in-nies jew l-ambjent fuq terminu qasir, medju jew twil. L-impatti jinkludu dawk marbuta mal-operazzjonijiet u l-katina tal-valur tal-impriża stess upstream u downstream, inkluż permezz tal-prodotti u s-servizzi tagħha, kif ukoll permezz tar-relazzjonijiet kummerċjali tagħha. Ir-relazzjonijiet kummerċjali jinkludu dawk fil-katina tal-valur upstream u downstream tal-impriża u mhumiex limitati għal relazzjonijiet kuntrattwali diretti.

44.

F’dan il-kuntest, l-impatti fuq in-nies jew fuq l-ambjent jinkludu impatti fir-rigward ta’ kwistjonijiet ambjentali, soċjali u ta’ governanza.

45.

Il-valutazzjoni tal-materjalità ta’ impatt negattiv hija informata mill-proċess ta’ diliġenza dovuta definit fl-istrumenti internazzjonali tal-prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem u l-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali. Għall-impatti negattivi reali, il-materjalità hija bbażata fuq is-severità tal-impatt, filwaqt li għall-impatti negattivi potenzjali hija bbażata fuq is-severità u fuq il-probabbiltà tal-impatt. Is-severità hija bbażata fuq il-fatturi li ġejjin:

(a)

l-iskala;

(b)

l-ambitu; u

(c)

il-karattru irrimedjabbli tal-impatt.

Fil-każ ta’ impatt negattiv potenzjali fuq id-drittijiet tal-bniedem, is-severità tal-impatt tieħu preċedenza fuq il-probabbiltà tiegħu.

46.

Għal impatti pożittivi, il-materjalità tkun ibbażata fuq:

(a)

l-iskala u l-ambitu tal-impatt għall-impatti reali; u

(b)

l-iskala, l-ambitu u l-probabbiltà tal-impatt għall-impatti potenzjali.

3.5    Materjalità finanzjarja

47.

L-ambitu tal-materjalità finanzjarja għar-rapportar tas-sostenibbiltà huwa espansjoni tal-ambitu tal-materjalità użat fil-proċess tad-determinazzjoni ta’ liema informazzjoni għandha tiġi inkluża fir-rapporti finanzjarji tal-impriża.

48.

Il-valutazzjoni tal-materjalità finanzjarja tikkorrispondi għall-identifikazzjoni ta’ informazzjoni li titqies materjali għall-utenti primarji tar-rapporti finanzjarji bi skop ġenerali fit-teħid ta’ deċiżjonijiet relatati mal-għoti ta’ riżorsi lill-entità. B’mod partikolari, l-informazzjoni titqies materjali għall-utenti primarji tar-rapporti finanzjarji bi skop ġenerali jekk l-ommissjoni, id-dikjarazzjoni skorretta jew l-oskurar ta’ dik l-informazzjoni jistgħu jkunu raġonevolment mistennija li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet li jieħdu fuq il-bażi tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tal-impriża.

49.

Kwistjoni ta’ sostenibbiltà hija materjali minn perspettiva finanzjarja jekk tiskatta jew tista’ tkun raġonevolment mistennija li tiskatta effetti finanzjarji materjali fuq l-impriża. Dan huwa l-każ meta kwistjoni ta’ sostenibbiltà tiġġenera riskji jew opportunitajiet li għandhom influwenza materjali, jew li jistgħu raġonevolment ikunu mistennija li jkollhom influwenza materjali, fuq l-iżvilupp, il-pożizzjoni finanzjarja, il-prestazzjoni finanzjarja, il-flussi tal-flus, l-aċċess għall-finanzjament jew il-kost tal-kapital fuq terminu qasir, medju jew twil tal-impriża. Ir-riskji u l-opportunitajiet jistgħu jirriżultaw minn avvenimenti passati jew avvenimenti futuri. Il-materjalità finanzjarja ta’ kwistjoni ta’ sostenibbiltà mhijiex ristretta għal kwistjonijiet li huma fil-kontroll tal-impriża iżda tinkludi informazzjoni dwar ir-riskji u l-opportunitajiet materjali attribwibbli għar-relazzjonijiet kummerċjali lil hinn mill-ambitu tal-konsolidazzjoni użata fit-tħejjija tar-rapporti finanzjarji.

50.

Id-dipendenzi fuq ir-riżorsi naturali, umani u soċjali jistgħu jkunu sorsi ta’ riskji jew opportunitajiet finanzjarji. Id-dipendenzi jistgħu jikkawżaw effetti b’żewġ modi possibbli:

(a)

jistgħu jinfluwenzaw il-kapaċità tal-impriża li tkompli tuża jew tikseb ir-riżorsi meħtieġa fil-proċessi tan-negozju tagħha, kif ukoll il-kwalità u l-ipprezzar ta’ dawk ir-riżorsi; u

(b)

jistgħu jaffettwaw il-kapaċità tal-impriża li tiddependi fuq ir-relazzjonijiet meħtieġa fil-proċessi tan-negozju tagħha b’termini aċċettabbli.

51.

Il-materjalità tar-riskji u l-opportunitajiet hija vvalutata abbażi ta’ kombinazzjoni tal-probabbiltà ta’ okkorrenza u l-kobor potenzjali tal-effetti finanzjarji.

3.6    Impatti materjali jew riskji li jirriżultaw minn azzjonijiet sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet ta’ sostenibbiltà

52.

Il-valutazzjoni tal-materjalità tal-impriża jista’ jwassal għall-identifikazzjoni ta’ sitwazzjonijiet li fihom l-azzjonijiet tagħha biex tindirizza ċerti impatti jew riskji, jew biex tibbenefika minn ċerti opportunitajiet fir-rigward ta’ kwistjoni ta’ sostenibbiltà, jista’ jkollhom impatti negattivi materjali jew jikkawżaw riskji materjali fir-rigward ta’ kwistjoni waħda jew aktar relatati mas-sostenibbiltà. Pereżempju:

(a)

pjan ta’ azzjoni għad-dekarbonizzazzjoni tal-produzzjoni li jinvolvi l-abbandun ta’ ċerti prodotti jista’ jkollu impatti negattivi materjali fuq il-forza tax-xogħol tal-impriża stess u jirriżulta f’riskji materjali minħabba pagamenti għas-sensji; jew

(b)

pjan ta’ azzjoni ta’ fornitur tal-karozzi sabiex jiffoka fuq il-provvista ta’ vetturi elettroniċi jista’ jwassal għal assi mhux rekuperabbli għall-produzzjoni ta’ partijiet tal-provvista għal vetturi konvenzjonali.

53.

F’sitwazzjonijiet bħal dawn, l-impriża għandha:

(a)

tiddivulga l-eżistenza ta’ impatti materjali negattivi jew ta’ riskji materjali flimkien mal-azzjonijiet li jiġġenerawhom, b’kontroreferenza għas-suġġett li miegħu jkunu relatati l-impatti jew ir-riskji; u

(b)

tipprovdi deskrizzjoni ta’ kif l-impatti negattivi materjali jew ir-riskji materjali jiġu indirizzati taħt is-suġġett li miegħu jkunu relatati.

3.7    Livell ta’ diżaggregazzjoni

54.

Meta jkun meħtieġ għal fehim xieraq tal-impatti, tar-riskji u tal-opportunitajiet materjali tagħha, l-impriża għandha tiddiżaggrega l-informazzjoni rrapportata:

(a)

skont il-pajjiż, meta jkun hemm varjazzjonijiet sinifikanti ta’ impatti, ta’ riskji u ta’ opportunitajiet materjali madwar il-pajjiżi u meta l-preżentazzjoni tal-l-informazzjoni f’livell ogħla ta’ aggregazzjoni tkun taħbi informazzjoni materjali dwar l-impatti, ir-riskji jew l-opportunitajiet; jew

(b)

skont is-sit sinifikanti jew permezz ta’ assi sinifikanti, meta l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali jkunu dipendenti ħafna fuq post jew assi speċifiku.

55.

Meta tiddefinixxi l-livell xieraq ta’ diżaggregazzjoni għar-rapportar, l-impriża għandha tikkunsidra d-diżaggregazzjoni adottata fil-valutazzjoni tal-materjalità tagħha. Skont il-fatti u ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-impriża, tista’ tkun neċessarja diżaggregazzjoni skont is-sussidjarji.

56.

Meta tiġi aggregata d-data minn livelli differenti, jew minn postijiet multipli f’livell, l-impriża għandha tiżgura li din l-aggregazzjoni ma taħbix l-ispeċifiċità u l-kuntest neċessarji sabiex tiġi interpretata l-informazzjoni. L-impriża ma għandhiex taggrega entrati materjali li jvarjaw fin-natura tagħhom.

57.

Meta l-impriża tippreżenta informazzjoni diżaggregata skont is-setturi, hija għandha tadotta l-klassifikazzjoni tas-settur tal-ESRS li għandha tiġi speċifikata f’att delegat adottat mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 29b(1), it-tielet subparagrafu, il-punt (ii), tad-Direttiva 2013/34/UE. Meta ESRS topiku jew speċifiku għas-settur ikun jeħtieġ li jiġi adottat livell speċifiku ta’ diżaggregazzjoni fit-tħejjija ta’ element speċifiku ta’ informazzjoni, għandu jipprevali r-rekwiżit fl-ESRS topiku jew speċifiku għas-settur.

4.   Diliġenza dovuta

58.

L-eżitu tal-proċess ta’ diliġenza dovuta dwar is-sostenibbiltà tal-impriża (imsejjaħ “diliġenza dovuta” fl-istrumenti internazzjonali msemmijin hawn taħt) jinforma l-valutazzjoni mill-impriża tal-impatti, tar-riskji u tal-opportunitajiet materjali tagħha. L-ESRs ma jimponu l-ebda rekwiżit ta’ kondotta fir-rigward tad-diliġenza dovuta; lanqas ma jestendu jew jimmodifikaw ir-rwol tal-korpi amministrattivi, maniġerjali jew superviżorji tal-impriża fir-rigward tat-twettiq tad-diliġenza dovuta.

59.

Id-diliġenza dovuta hija l-proċess li bih l-impriżi jidentifikaw, jipprevjenu, jimmitigaw u jqisu kif jindirizzaw l-impatti negattivi reali u potenzjali fuq l-ambjent u fuq il-persuni konnessi man-negozju tagħhom. Dawn jinkludu impatti negattivi marbuta mal-operazzjonijiet tal-impriża stess u l-katina tal-valur upstream u downstream tagħha , inkluż permezz tal-prodotti jew is-servizzi tagħha, kif ukoll permezz tar-relazzjonijiet kummerċjali tagħha. Id-diliġenza dovuta hija prattika kontinwa li twieġeb u tista’ tiskatta bidliet fil-kuntesti tal-istrateġija, il-mudell tan-negozju, l-attivitajiet, ir-relazzjonijiet kummerċjali, l-operat, l-akkwist u l-bejgħ tal-impriża. Dan il-proċess huwa deskritt fl-istrumenti internazzjonali tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem u l-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali.

60.

Dawn l-istrumenti internazzjonali jidentifikaw għadd ta’ passi fil-proċess tad-diliġenza dovuta, inkluż l-identifikazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatti negattivi marbuta mal-operazzjonijiet u l-katina tal-valur upstream u downstream tal-impriża stess, inkluż permezz tal-prodotti jew is-servizzi tagħha, kif ukoll permezz tar-relazzjonijiet kummerċjali tagħha. Meta l-impriża ma tkunx tista’ tindirizza l-impatti kollha f’daqqa, il-proċess ta’ diliġenza dovuta jippermetti li l-azzjoni tiġi pprijoritizzata fuq il-bażi tas-severità u tal-probabbiltà tal-impatti. Huwa dan l-aspett tal-proċess ta’ diliġenza dovuta li jinforma l-valutazzjoni tal-impatti materjali (ara t-taqsima 3.4 ta’ dan l-Istandard). L-identifikazzjoni tal-impatti materjali tappoġġa wkoll l-identifikazzjoni tar-riskji u tal-opportunitajiet materjali tas-sostenibbiltà, li spiss ikunu prodott ta’ impatti bħal dawn.

61.

L-elementi ewlenin tad-diliġenza dovuta huma riflessi direttament fir-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni stabbiliti fl-ESRS 2 u fl-ESRS topiku, kif muri hawn taħt:

(a)

l-inkorporazzjoni tad-diliġenza dovuta fil-governanza, l-istrateġija u l-mudell tan-negozju (3). Dan huwa indirizzat taħt:

i.

ESRS 2 GOV-2: Informazzjoni pprovduta lil korpi amministrattivi, maniġerjali u superviżorji tal-impriża u kwistjonijiet ta’ sostenibbiltà indirizzati minnhom;

ii.

ESRS 2 GOV-3: L-integrazzjoni tal-prestazzjoni relatata mas-sostenibbiltà fi skemi ta’ inċentivi; u

iii.

ESRS 2 SBM-3: L-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali u l-interazzjoni tagħhom mal-istrateġija u mal-mudell tan-negozju.

(b)

l-involviment mal-partijiet ikkonċernati affettwati (4). Dan huwa indirizzat taħt:

i.

ESRS 2 GOV-2;

ii.

ESRS 2 SBM-2: Interessi u fehmiet tal-partijiet ikkonċernati;

iii.

ESRS 2 IRO-1;

iv.

ESRS 2 MDR-P; u

v.

ESRS Topiċi: jirriflettu l-istadji u l-iskopijiet differenti tal-involviment tal-partijiet ikkonċernati matul il-proċess ta’ diliġenza dovuta.

(c)

l-identifikazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatti negattivi fuq in-nies u l-ambjent (5). Dan huwa indirizzat taħt:

i.

ESRs 2 IRO-1 (inklużi r-Rekwiżiti tal-Applikazzjoni relatati ma’ kwistjonijiet speċifiċi relatati mas-sostenibbiltà fl-ESRS rilevanti); u

ii.

ESRS 2 SBM-3;

(d)

it-teħid ta’ azzjoni biex jiġu indirizzati l-impatti negattivi fuq in-nies u l-ambjent (6). Dan huwa indirizzat taħt:

i.

ESRS 2 MDR-A; u

ii.

ESRS Topiċi: riflessjoni tal-firxa ta’ azzjonijiet, inklużi pjanijiet ta’ tranżizzjoni, li permezz tagħhom jiġu indirizzati l-impatti.

(e)

it-traċċar tal-effettività ta’ dawn l-isforzi (7). Dan huwa indirizzat taħt:

i.

ESRS 2 MDR-M;

ii.

ESRS 2 MDR-T; u

iii.

ESRS Topiċi: fir-rigward tal-metriċi u l-miri.

5.   Katina tal-valur

5.1    Impriża li tirrapporta u katina tal-valur

62.

Id-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà għandha tkun għall-istess impriża li tirrapporta bħar-rapporti finanzjarji. Pereżempju, jekk l-impriża li tirrapporta tkun kumpanija omm meħtieġa tħejji rapporti finanzjarji konsolidati, id-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tkun għall-grupp. Dan ir-rekwiżit ma japplikax meta l-impriża relatriċi ma tkunx meħtieġa tfassal rapporti finanzjarji jew meta l-impriża relatriċi tkun qed tħejji rapportar konsolidat dwar is-sostenibbiltà skont l-Artikolu 48i tad-Direttiva 2013/34/UE.

63.

L-informazzjoni dwar l-impriża li tirrapporta pprovduta fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà għandha tiġi estiża biex tinkludi informazzjoni dwar l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali marbuta mal-impriża permezz tar-relazzjonijiet kummerċjali diretti u indiretti tagħha fil-katina tal-valur upstream u/jew downstream (“informazzjoni dwar il-katina tal-valur”). Meta testendi l-informazzjoni dwar l-impriża li tirrapporta, l-impriża għandha tinkludi l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali marbutin mal-katina tal-valur upstream u downstream tagħha:

(a)

wara l-eżitu tal-proċess ta’ diliġenza dovuta tagħha u tal-valutazzjoni tal-materjalità tagħha; u

(b)

f’konformità ma’ kwalunkwe rekwiżit speċifiku relatat mal-katina tal-valur f’ESRS oħra.

64.

Il-paragrafu 63 ma jirrikjedix informazzjoni dwar kull attur fil-katina tal-valur, iżda biss l-inklużjoni ta’ informazzjoni materjali dwar il-katina tal-valur upstream u downstream. Kwistjonijiet differenti relatati mas-sostenibbiltà jistgħu jkunu materjali fir-rigward ta’ partijiet differenti tal-katina tal-valur upstream u downstream tal-impriża. L-informazzjoni għandha tiġi estiża biex tinkludi informazzjoni dwar il-katina tal-valur biss fir-rigward tal-partijiet tal-katina tal-valur li għalihom il-materja hija materjali.

65.

L-impriża għandha tinkludi informazzjoni dwar il-katina tal-valur materjali meta din tkun neċessarja sabiex:

(a)

tippermetti lill-utenti tad-dikjarazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà jifhmu l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali tal-impriża; u/jew

(b)

tipproduċi sett ta’ informazzjoni li jissodisfa l-karatteristiċi kwalitattivi tal-informazzjoni (ara l-Appendiċi B ta’ dan l-Istandard).

66.

Meta tkun qiegħda tiddetermina f’liema livell fl-operazzjonijiet tagħha stess u fil-katina tal-valur upstream u downstream tagħha tqum kwistjoni ta’ sostenibbiltà materjali, l-impriża għandha tuża l-valutazzjoni tagħha tal-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet skont il-prinċipju ta’ materjalità doppja (ara l-Kapitolu 3 ta’ dan l-Istandard).

67.

Meta kumpaniji assoċjati jew impriżi konġunti, kontabilizzati skont il-metodu tal-ekwità jew ikkonsolidati b’mod proporzjonali fir-rapporti finanzjarji, ikunu parti mill-katina tal-valur tal-impriża, pereżempju bħala fornituri, l-impriża għandha tinkludi informazzjoni relatata ma’ dawk l-assoċjati jew l-impriżi konġunti, f’konformità mal-paragrafu 63 b’mod konsistenti mal-approċċ adottat għar-relazzjonijiet kummerċjali l-oħrajn fil-katina tal-valur. F’dan il-każ, meta tiġi ddeterminata l-metrika tal-impatt, id-data tal-kumpanija assoċjata jew tal-impriża konġunta ma tkunx limitata għas-sehem tal-ekwità miżmum, iżda għandha titqies abbażi tal-impatti li huma konnessi mal-prodotti u s-servizzi tal-impriża permezz tar-relazzjonijiet kummerċjali tagħha.

5.2    Stima bl-użu ta’ medji u ta’ indikaturi tas-settur

68.

Il-kapaċità tal-impriża li tikseb l-informazzjoni meħtieġa dwar il-katina tal-valur upstream u downstream tista’ tvarja skont diversi fatturi, bħall-arranġamenti kuntrattwali tal-impriża, il-livell ta’ kontroll li teżerċita fuq l-operazzjonijiet barra mill-ambitu tal-konsolidazzjoni u s-setgħa tax-xiri tagħha. Meta l-impriża ma jkollhiex il-kapaċità li tikkontrolla l-attivitajiet tal-katina tal-valur upstream u/jew downstream tagħha u r-relazzjonijiet kummerċjali tagħha, il-kisba ta’ informazzjoni dwar il-katina tal-valur tista’ tkun aktar diffiċli.

69.

Ikun hemm ċirkostanzi fejn l-impriża ma tkunx tista’ tiġbor l-informazzjoni dwar il-katina tal-valur upstream u downstream tagħha kif meħtieġ mill-paragrafu 63 wara li tagħmel sforzi raġonevoli biex tagħmel dan. F’dawn iċ-ċirkostanzi, l-impriża għandha tistma l-informazzjoni li għandha tiġi rrapportata dwar il-katina tal-valur upstream u downstream tagħha, billi tuża l-informazzjoni raġonevoli u sostenibbli kollha, bħad-data medja tas-settur u indikaturi oħrajn.

70.

Il-kisba ta’ informazzjoni dwar il-katina tal-valur tista’ tkun ta’ sfida wkoll fil-każ tal-SMEs u entitajiet oħra tal-katina tal-valur upstream u/jew downstream li mhumiex fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà meħtieġ mill-Artikoli 19a u 29a tad-Direttiva 2013/34/UE (ara ESRS 2 BP-2 Divulgazzjonijiet b’rabta ma’ ċirkostanzi speċifiċi).

71.

B’referenza għall-politiki, l-azzjonijiet u l-miri, ir-rappurtar tal-impriża għandu jinkludi informazzjoni dwar il-katina tal-valur upstream u/jew downstream sal-punt li dawk il-politiki, l-azzjonijiet u l-miri jinvolvu atturi fil-katina tal-valur. B’referenza għall-metriċi, f’ħafna każijiet, b’mod partikolari għal kwistjonijiet ambjentali li għalihom huma disponibbli indikaturi, l-impriża tista’ tkun tista’ tikkonforma mal-obbligi ta’ rapportar mingħajr ma tiġbor data mingħand l-atturi fil-katina tal-valur upstream u downstream tagħha, b’mod partikolari mill-SMEs, pereżempju, meta tikkalkola l-Emissjonijiet tal-Ambitu 3 ta’ gassijiet serra tal-impriża.

72.

L-inkorporazzjoni ta’ stimi magħmulin bl-użu ta’ data medja tas-settur jew ta’ ta’ indikaturi oħrajn ma għandhiex tirriżulta f’informazzjoni li ma tissodisfax il-karatteristiċi kwalitattivi tal-informazzjoni (ara l-kapitolu 2 u t-taqsima 7.2 Sorsi ta’ stima u ta’ inċertezza tal-eżitu ta’ dan l-Istandard).

6.   Perjodi ta’ żmien

6.1    Perjodu tar-rapportar

73.

Il-perjodu tar-rapportar għad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tal-impriża għandu jkun konsistenti ma’ dak tar-rapporti finanzjarji tagħha.

6.2    Irbit tal-passat, tal-preżent u tal-futur

74.

L-impriża għandha tistabbilixxi rabtiet xierqa fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha bejn informazzjoni retrospettiva u dik li tħares ’il quddiem, meta rilevanti, sabiex trawwem fehim ċar ta’ kif l-informazzjoni storika tkun relatata ma’ informazzjoni orjentata lejn il-futur.

6.3    Rapportar tal-progress kontra s-sena bażi

75.

Sena bażi hija d-data jew il-perjodu ta’ referenza storiku li għalih tkun disponibbli l-informazzjoni u li miegħu tista’ titqabbel l-informazzjoni sussegwenti maż-żmien.

76.

L-impriża għandha tippreżenta informazzjoni komparattiva fir-rigward tas-sena bażi għall-ammonti rrapportati fil-perjodu kurrenti meta tirrapporta l-iżviluppi u l-progress lejn mira, sakemm ir-Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni rilevanti ma jkunx diġà jiddefinixxi kif għandu jiġi rrapportat il-progress. L-impriża tista’ tinkludi wkoll informazzjoni storika dwar l-objettivi intermedji miksubin bejn is-sena bażi u l-perjodu tar-rapportar meta din tkun informazzjoni rilevanti.

6.4    Definizzjoni ta’ terminu qasir, medju u twil għall-finijiet ta’ rapportar

77.

Meta tħejji d-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha, l-impriża għandha tadotta l-intervalli ta’ żmien li ġejjin sa tmiem il-perjodu tar-rapportar:

(a)

għall-perjodu ta’ żmien qasir: il-perjodu adottat mill-impriża bħala l-perjodu ta’ rapportar fir-rapporti finanzjarji tagħha;

(b)

għall-perjodu ta’ żmien medju: mit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar għal żmien qasir definit f’(a) sa 5 snin; u

(c)

għall-perjodu ta’ żmien fit-tul: aktar minn 5 snin.

78.

L-impriża għandha tuża diżaggregazzjoni addizzjonali għall-perjodu ta’ żmien fit-tul meta l-impatti jew l-azzjonijiet ikunu mistennija f’perjodu itwal minn 5 snin jekk ikun meħtieġ biex tipprovdi informazzjoni rilevanti lill-utenti tad-dikjarazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà.

79.

Jekk ikunu meħtieġa definizzjonijiet differenti ta’ orizzonti ta’ żmien medju jew twil għal elementi speċifiċi ta’ divulgazzjoni f’ESRS oħra, għandhom jipprevalu d-definizzjonijiet f’dawk l-ESRS.

80.

Jista’ jkun hemm ċirkostanzi fejn l-użu tal-orizzonti ta’ żmien medju jew twil definiti fil-paragrafu 77 jirriżulta f’informazzjoni mhux rilevanti, peress li l-impriża tuża definizzjoni differenti għal (i) il-proċessi tagħha ta’ identifikazzjoni u ġestjoni ta’ impatti, riskji u opportunitajiet materjali jew (ii) id-definizzjoni tal-azzjonijiet tagħha u l-istabbiliment ta’ miri. Dawn iċ-ċirkostanzi jistgħu jkunu dovuti għal karatteristiċi speċifiċi għall-industrija, bħaċ-ċikli tal-fluss tal-flus u tan-negozju, id-durata mistennija tal-investimenti kapitali, l-orizzonti taż-żmien li fuqhom l-utenti tad-dikjarazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà jwettqu l-valutazzjonijiet tagħhom jew l-orizzonti tal-ippjanar tipikament użati fl-industrija tal-impriża għat-teħid tad-deċiżjonijiet. F’dawn iċ-ċirkostanzi, l-impriża tista’ tadotta definizzjoni differenti ta’ orizzonti ta’ żmien ta’ terminu medju u/jew twil (ara ESRS 2 BP-2, paragrafu 9).

81.

Ir-referenzi għal “terminu qasir”, “terminu medju”, u “fit-tul” fl-ESRS jirreferu għall-orizzont ta’ żmien kif iddeterminat mill-impriża skont id-dispożizzjonijiet fil-paragrafi 77 sa 80.

7.   Tħejjija u preżentazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà

82.

Dan il-kapitolu jipprovdi rekwiżiti ġenerali li għandhom jiġu applikati meta titħejja u tiġi ppreżentata informazzjoni dwar is-sostenibbiltà.

7.1    Preżentazzjoni ta’ informazzjoni komparattiva

83.

L-impriża għandha tiddivulga informazzjoni komparattiva fir-rigward tal-perjodu preċedenti għall-metriċi kwantitattivi u l-ammonti monetarji kollha divulgati fil-perjodu attwali. Meta jkun rilevanti għal fehim tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tal-perjodu attwali, l-impriża għandha tiddivulga wkoll informazzjoni komparattiva għal divulgazzjonijiet narrattivi.

84.

Meta l-impriża tirrapporta informazzjoni komparattiva li tkun differenti mill-informazzjoni rrapportata fil-perjodu preċedenti, hija għandha tiddivulga:

(a)

id-differenza bejn iċ-ċifra rrappurtata fil-perjodu preċedenti u ċ-ċifra komparattiva riveduta; u

(b)

ir-raġunijiet għar-reviżjoni taċ-ċifra.

85.

Kultant ma jkunx prattikabbli li tiġi aġġustata l-informazzjoni komparattiva għal perjodu preċedenti wieħed jew aktar sabiex tinkiseb komparabilità mal-perjodu kurrenti. Pereżempju, id-data jaf ma nġabritx fil-perjodu/i preċedenti b’mod li jippermetti jew l-applikazzjoni retrospettiva ta’ definizzjoni ġdida ta’ metrika jew ta’ mira, jew ridikjarazzjoni retrospettiva sabiex jiġi kkoreġut errur tal-perjodu preċedenti, u jista’ ma jkunx prattikabbli li terġa’ tinħoloq l-informazzjoni (ara l-ESRS 2 BP-2). Meta ma jkunx prattikabbli li tiġi aġġustata l-informazzjoni komparattiva għal perjodu preċedenti wieħed jew aktar, l-impriża għandha tiddivulga dan il-fatt.

86.

Meta ESRS jirrikjedi li l-impriża tippreżenta aktar minn perjodu komparattiv wieħed għal punt metriku jew tad-data, għandhom jipprevalu r-rekwiżiti ta’ dak l-ESRS.

7.2    Sorsi ta’ stima u ta’ inċertezza tal-eżitu

87.

Meta l-metriċi kwantitattivi u l-ammonti monetarji, inkluża l-informazzjoni dwar il-katina tal-valur upstream u downstream (ara l-Kapitolu 5 ta’ dan l-Istandard), ma tkunx tista’ titkejjel direttament u tkun tista’ tiġi stmata biss, tista’ tinħoloq inċertezza tal-kejl.

88.

Impriża għandha tiddivulga informazzjoni li tippermetti lill-utenti jifhmu l-aktar inċertezzi sinifikanti li jaffettwaw il-metriċi kwantitattivi u l-ammonti monetarji rrapportati fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

89.

L-użu ta’ suppożizzjonijiet u ta’ stimi raġonevoli, inklużi analiżi tax-xenarju jew tas-sensittività, huwa parti essenzjali mit-tħejjija ta’ informazzjoni relatata mas-sostenibbiltà u ma jimminax l-utilità ta’ dik l-informazzjoni, dment li s-suppożizzjonijiet u l-istimi jiġu deskritti u spjegati b’mod akkurat. Anke livell għoli ta’ inċertezza tal-kejl mhux neċessarjament jipprevjeni tali suppożizzjoni jew stima milli tipprovdi informazzjoni utli jew milli tissodisfa l-karatteristiċi kwalitattivi tal-informazzjoni (ara l-Appendiċi C ta’ dan l-Istandard).

90.

Id-data u s-suppożizzjonijiet użati fit-tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà għandhom ikunu konsistenti sa fejn ikun possibbli mad-data finanzjarja korrispondenti u s-suppożizzjonijiet użati fir-rapporti finanzjarji tal-impriża.

91.

Uħud mill-ESRS jeħtieġu d-divulgazzjoni ta’ informazzjoni bħal spjegazzjonijiet dwar eventi futuri possibbli li għandhom eżiti inċerti. Meta jiġi vvalutat jekk l-informazzjoni dwar tali eventi futuri possibbli tkunx materjali, l-impriża għandha tirreferi għall-kriterji fil-Kapitolu 3 ta’ dan l-Istandard u tikkunsidra:

(a)

l-effetti finanzjarji potenzjali tal-avvenimenti (l-eżitu possibbli);

(b)

is-severità u l-probabbiltà tal-impatti fuq in-nies jew fuq l-ambjent li jirriżultaw mill-avvenimenti possibbli, filwaqt li jitqiesu l-fatturi tas-severità speċifikati fil-paragrafu 45; u

(c)

il-firxa sħiħa tal-eżiti possibbli u l-probabbiltà tal-eżiti possibbli fi ħdan dik il-firxa.

92.

Meta tivvaluta l-eżiti possibbli, l-impriża għandha tikkunsidra l-fatti u ċ-ċirkostanzi rilevanti kollha, inkluża informazzjoni dwar eżiti ta’ probabbiltà baxxa u ta’ impatt għoli, li, meta jiġu aggregati flimkien, jistgħu jsiru materjali. Pereżempju, l-impriża tista’ tkun skoperta għal diversi impatti jew riskji, li kull wieħed minnhom jista’ jikkawża l-istess tip ta’ tfixkil; bħal tfixkil fil-katina tal-provvista tal-impriża. L-informazzjoni dwar sors individwali ta’ riskju tista’ ma tkunx materjali jekk ikun improbabbli ħafna li jseħħ tfixkil minn dak is-sors. Madankollu, l-informazzjoni dwar ir-riskju aggregat ta’ tfixkil fil-katina tal-provvista mis-sorsi kollha tista’ tkun materjali (ara ESRS 2 BP-2).

7.3    Aġġornament tad-divulgazzjonijiet dwar l-eventi wara t-tmiem tal-perjodu tar-rapportar

93.

F’xi każijiet, l-impriża tista’ tirċievi informazzjoni wara l-perjodu tar-rapportar iżda qabel ma r-rapport dwar il-ġestjoni jiġi approvat għall-ħruġ. Jekk tali informazzjoni tipprovdi evidenza jew għarfien dwar il-kundizzjonijiet eżistenti fi tmiem il-perjodu, l-impriża għandha, meta jkun xieraq, taġġorna l-istimi u d-divulgazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà, fid-dawl tal-informazzjoni l-ġdida.

94.

Meta tali informazzjoni tipprovdi evidenza jew għarfien dwar tranżazzjonijiet materjali, avvenimenti u kundizzjonijiet oħra li jirriżultaw wara t-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar, l-impriża għandha, fejn xieraq, tipprovdi informazzjoni narrattiva li tindika l-eżistenza, in-natura u l-konsegwenzi potenzjali ta’ dawn l-avvenimenti ta’ wara s-sena.

7.4    Bidliet fit-tħejjija jew fil-preżentazzjoni tal-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà

95.

Id-definizzjoni u l-kalkolu tal-metriċi, inklużi l-metriċi użati sabiex jiġu stabbiliti l-miri u jiġi mmonitorjat il-progress lejhom, għandhom ikunu konsistenti maż-żmien. L-impriża għandha tipprovdi ċifri komparattivi ddikjarati mill-ġdid, sakemm ma jkunx imprattikabbli li tagħmel dan (ara ESRS 2 BP-2), meta tkun:

(a)

iddefiniet mill-ġdid jew issostitwiet metrika jew mira;

(b)

identifikat informazzjoni ġdida b’rabta maċ-ċifri stmati divulgati fil-perjodu preċedenti u l-informazzjoni l-ġdida tipprovdi evidenza taċ-ċirkostanzi li kienu jeżistu f’dak il-perjodu.

7.5    Rapportar ta’ erruri tal-perjodi preċedenti

96.

L-impriża għandha tikkoreġi erruri materjali tal-perjodi preċedenti billi tiddikjara mill-ġdid l-ammonti komparattivi għall-perjodu/i preċedenti ddivulgat(i), sakemm ma jkunx imprattikabbli li jsir dan. Dan ir-rekwiżit ma jestendix għall-perjodi ta’ rapportar qabel l-ewwel sena tal-applikazzjoni tal-ESRS mill-impriża.

97.

L-erruri tal-perjodi preċedenti huma ommissjonijiet minn dikjarazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà tal-impriża għal perjodu preċedenti wieħed jew aktar, u dikjarazzjonijiet skorretti fihom. Tali erruri jirriżultaw minn nuqqas ta’ użu jew minn użu ħażin ta’ informazzjoni affidabbli li:

(a)

kienet disponibbli meta r-rapport dwar il-ġestjoni li jinkludi d-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà għal dawk il-perjodi kien awtorizzat għall-ħruġ; u

(b)

tista’ tkun raġonevolment mistennija li tkun inkisbet u kkunsidrata fit-tħejjija tad-divulgazzjonijiet ta’ sostenibbiltà inklużi f’dawn ir-rapporti.

98.

Tali erruri jinkludu: l-effetti ta’ żbalji matematiċi, ta’ żbalji fl-applikazzjoni tad-definizzjonijiet għall-metriċi jew għall-miri, ta’ żvisti jew ta’ interpretazzjonijiet ħżiena ta’ fatti, u ta’ frodi.

99.

L-erruri potenzjali fil-perjodu kurrenti skopert if’dak il-perjodu jiġu kkoreġuti qabel ma r-rapport dwar il-ġestjoni jiġi awtorizzat għall-ħruġ. Madankollu, l-erruri materjali xi drabi jiġu skoperti biss f’perjodu sussegwenti.

100.

Meta ma jkunx prattikabbli li jiġi ddeterminat l-effett ta’ errur fuq il-perjodi preċedenti kollha ppreżentati, l-impriża għandha tiddikjara mill-ġdid l-informazzjoni komparattiva sabiex tikkoreġi l-iżball mill-aktar data bikrija prattikabbli. Meta tikkoreġi d-divulgazzjonijiet għal perjodu preċedenti, l-impriża ma għandhiex tuża l-esperjenza miksuba wara billi tagħmel suppożizzjonijiet dwar x’kienu jkunu l-intenzjonijiet tal-maniġment f’perjodu preċedenti jew billi tistma l-ammonti ddivulgati f’perjodu preċedenti. Dan ir-rekwiżit japplika għall-korrezzjoni tad-divulgazzjonijiet kemm li jħarsu lura kif ukoll li jħarsu ’l quddiem.

101.

Il-korrezzjonijiet ta’ erruri huma differenti minn bidliet fl-istimi. L-istimi jista’ jkollhom bżonn jiġu riveduti hekk kif issir magħrufa informazzjoni addizzjonali (ara ESRS 2 BP-2).

7.6    Rapportar konsolidat u eżenzjoni sussidjarja

102.

Meta l-impriża tkun qiegħda tirrapporta f’livell konsolidat, l-impriża għandha twettaq il-valutazzjoni tagħha tal-impatti, tar-riskji u tal-opportunitajiet materjali għall-grupp konsolidat kollu, irrispettivament mill-istruttura ġuridika tal-grupp tagħha. Għandha tiżgura li s-sussidjarji kollha jkunu koperti b’mod li jippermetti l-identifikazzjoni imparzjali tal-impatti, tar-riskji u tal-opportunitajiet materjali. Il-kriterji u l-limiti għall-valutazzjoni ta’ impatt, ta’ riskju jew ta’ opportunità bħala materjal għandhom jiġu ddeterminati fuq il-bażi tal-kapitolu 3 ta’ dan l-Istandard.

103.

Meta l-impriża tidentifika differenzi sinifikanti bejn l-impatti, ir-riskji jew l-opportunitajiet materjali fil-livell tal-grupp u l-impatti, ir-riskji jew l-opportunitajiet materjali ta’ waħda jew aktar mis-sussidjarji tagħha, l-impriża għandha tipprovdi deskrizzjoni adegwata tal-impatti, tar-riskji u tal-opportunitajiet, kif xieraq, tas-sussidjarja jew tas-sussidjarji kkonċernati.

104.

Meta tivvaluta jekk id-differenzi bejn l-impatti, ir-riskji jew l-opportunitajiet materjali fil-livell tal-grupp u l-impatti, ir-riskji jew l-opportunitajiet materjali ta’ waħda jew aktar mis-sussidjarji tagħha jkunux sinifikanti, l-impriża tista’ tikkunsidra ċirkostanzi differenti, bħal jekk is-sussidjarja jew is-sussidjarji joperawx f’settur differenti mill-bqija tal-grupp jew fiċ-ċirkostanzi riflessi fit-taqsima 3.7 Livell ta’ diżaggregazzjoni.

7.7    Informazzjoni klassifikata u sensittiva, u informazzjoni dwar il-proprjetà intellettwali, l-għarfien espert jew ir-riżultati tal-innovazzjoni

105.

L-impriża mhijiex meħtieġa tiżvela informazzjoni klassifikata jew informazzjoni sensittiva, anki jekk tali informazzjoni titqies materjali.

106.

Meta tiddivulga informazzjoni dwar l-istrateġija, il-pjanijiet u l-azzjonijiet tagħha, meta parti speċifika ta’ informazzjoni li tikkorrispondi għall-proprjetà intellettwali, għall-għarfien espert jew għar-riżultati tal-innovazzjoni tkun rilevanti sabiex jintlaħaq l-objettiv ta’ Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni, l-impriża tista’ madankollu tħalli barra dik il-biċċa informazzjoni speċifika jekk:

(a)

tkun sigrieta fis-sens li ma tkunx, bħala korp jew fil-konfigurazzjoni u fl-assemblaġġ preċiżi tal-komponenti tagħha, magħrufa b’mod ġenerali jew aċċessibbli b’mod faċli għal persuni fi ċrieki li ġeneralment jittrattaw dan it-tip ta’ informazzjoni inkwistjoni;

(b)

ikollha valur kummerċjali minħabba li tkun sigrieta; u

(c)

kienet soġġetta għal passi raġonevoli mill-impriża sabiex tinżamm sigrieta.

107.

Jekk l-impriża tħalli barra informazzjoni klassifikata jew informazzjoni sensittiva, jew biċċa informazzjoni speċifika li tikkorrispondi għall-proprjetà intellettwali, l-għarfien jew ir-riżultati tal-innovazzjoni minħabba li tissodisfa l-kriterji stabbiliti fil-paragrafu preċedenti, hija għandha tikkonforma mar-rekwiżit ta’ divulgazzjoni inkwistjoni billi tiżvela l-informazzjoni l-oħra kollha meħtieġa.

108.

L-impriża għandha tagħmel kull sforz raġonevoli biex tiżgura li lil hinn mill-ommissjoni tal-informazzjoni klassifikata jew informazzjoni sensittiva, jew tal-biċċa informazzjoni speċifika li tikkorrispondi għall-proprjetà intellettwali, l-għarfien jew ir-riżultati tal-innovazzjoni, ir-rilevanza ġenerali tad-divulgazzjoni inkwistjoni ma tiġix imfixkla.

7.8    Rapportar dwar l-opportunitajiet

109.

Meta jsir rapportar dwar l-opportunitajiet, id-divulgazzjoni għandha tikkonsisti f’informazzjoni deskrittiva li tippermetti lill-qarrej jifhem l-opportunità għall-impriża jew għas-settur kollu. Meta tirrapporta dwar l-opportunitajiet, l-impriża għandha tikkunsidra l-materjalità tal-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata. F’dan il-kuntest, hija għandha tikkunsidra, fost fatturi oħrajn:

(a)

jekk l-opportunità bħalissa tkun qiegħda tiġi segwita u tkunx inkorporata fl-istrateġija ġenerali tagħha, għall-kuntrarju ta’ opportunità ġenerali għall-impriża jew għas-settur; u

(b)

jekk l-inklużjoni ta’ kejl kwantitattiv tal-effetti finanzjarji antiċipati tkunx xierqa, filwaqt li jitqies in-numru ta’ suppożizzjonijiet li tista’ tkun teħtieġ u l-inċertezza konsegwenzjali.

8.   Struttura tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà

110.

Dan il-kapitolu jipprovdi l-bażi għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni dwar kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà mħejjija f’konformità mal-Artikoli 19a u 29a tad-Direttiva 2013/34/UE (jiġifieri d-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà) fir-rapport ta’ ġestjoni tal-impriża. Tali informazzjoni hija ppreżentata f’taqsima apposta tar-rapport dwar il-ġestjoni identifikat bħala d-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà. L-Appendiċi F Eżempju tal-istruttura tad-dikjarazzjoni tas-sostenibbiltà tal-ESRS ta’ dan l-Istandard jipprovdi eżempju illustrattiv ta’ dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà strutturata skont ir-rekwiżiti ta’ dan il-kapitolu.

8.1    Rekwiżit ġenerali ta’ preżentazzjoni

111.

L-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà għandha tiġi ppreżentata:

(a)

b’mod li jippermetti distinzjoni bejn l-informazzjoni meħtieġa mid-divulgazzjonijiet fl-ESRS u informazzjoni oħra inkluża fir-rapport ta’ ġestjoni; u

(b)

taħt struttura li tiffaċilita l-aċċess għad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà u l-fehim tagħha, f’format li jinqara mill-bniedem u li jinqara mill-magni.

8.2    Kontenut u struttura tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà

112.

Ħlief għall-possibbiltà li tiġi inkorporata informazzjoni b’referenza f’konformità mat-Taqsima 9.1 tal-Inkorporazzjoni b’referenza għal dan l-Istandard, l-impriża għandha tirrapporta d-divulgazzjonijiet applikabbli kollha meħtieġa mill-ESRS f’konformità mal-Kapitolu 1 ta’ dan l-Istandard, f’taqsima ddedikata tar-rapport maniġerjali.

113.

L-impriża għandha tinkludi fid-dikjarazzjoni tas-sostenibbiltà tagħha d-divulgazzjonijiet skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) u skont ir-Regolamenti Delegati tal-Kummissjoni li jispeċifikaw il-kontenut u modalitajiet oħra ta’ dawk id-divulgazzjonijiet. L-impriża għandha tiżgura li dawn id-divulgazzjonijiet ikunu identifikabbli separatament fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà. Id-divulgazzjonijiet relatati ma’ kull wieħed mill-objettivi ambjentali definiti fir-Regolament dwar it-Tassonomija għandhom jiġu ppreżentati flimkien f’parti identifikabbli b’mod ċar tat-taqsima ambjentali tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà. Dawn id-divulgazzjonijiet mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-ESRS, bl-eċċezzjoni ta’ dan il-paragrafu u l-ewwel sentenza tal-paragrafu 115 ta’ dan l-istandard.

114.

Meta l-impriża tinkludi fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha divulgazzjonijiet addizzjonali li jirriżultaw minn (i) leġiżlazzjoni oħra li tirrikjedi li l-impriża tiddivulga informazzjoni dwar is-sostenibbiltà, jew (ii) standards u oqfsa tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà ġeneralment aċċettati, inklużi gwida mhux obbligatorja u gwida speċifika għas-settur, ippubblikati minn korpi oħra li jistabbilixxu l-istandards (bħal materjal tekniku maħruġ mill-Bord tal-Istandards Internazzjonali tas-Sostenibbiltà jew l-Inizjattiva Globali ta’ Rapportar), tali divulgazzjonijiet għandhom:

(a)

ikunu identifikati b’mod ċar b’referenza xierqa għal-leġiżlazzjoni, l-istandard jew il-qafas relatat (ara ESRS 2 BP-2, il-paragrafu 15);

(b)

jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-karatteristiċi kwalitattivi tal-informazzjoni speċifikati fil-Kapitolu 2 u fl-Appendiċi B ta’ dan l-istandard.

115.

L-impriża għandha tistruttura d-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha f’erba’ partijiet, fl-ordni li ġejja: informazzjoni ġenerali, informazzjoni ambjentali (inkluż divulgazzjonijiet skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2020/852), informazzjoni soċjali u informazzjoni dwar il-governanza. Filwaqt li tirrispetta d-dispożizzjoni fit-Taqsima 3.6 Impatti materjali jew riskji li jirriżultaw minn azzjonijiet biex jiġu indirizzati kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà ta’ dan l-Istandard, meta l-informazzjoni pprovduta f’parti waħda jkun fiha informazzjoni li trid tiġi rrapportata f’parti oħra, l-impriża tista’ tirreferi f’parti waħda għall-informazzjoni ppreżentata f’parti oħra, u b’hekk tevita d-duplikazzjonijiet. L-impriża tista’ tapplika l-istruttura dettaljata murija fl-Appendiċi F ta’ dan l-Istandard.

116.

Id-divulgazzjonijiet meħtieġa mill-ESRS speċifiċi għas-settur għandhom jiġu raggruppati skont il-qasam tar-rapportar u, fejn applikabbli, skont is-suġġett tas-sostenibbiltà. Dawn għandhom jiġu ppreżentati flimkien mad-divulgazzjonijiet meħtieġa mill-ESRS 2 u l-ESRS topiku korrispondenti.

117.

Meta l-impriża tiżviluppa divulgazzjonijiet materjali speċifiċi għall-entità f’konformità mal-paragrafu 11, hija għandha tirrapporta dawk id-divulgazzjonijiet flimkien mad-divulgazzjonijiet agnostiċi għas-settur u speċifiċi għas-settur l-aktar rilevanti.

9.   Rabtiet ma’ partijiet oħrajn ta’ rapportar korporattiv u informazzjoni konnessa

118.

L-impriża għandha tipprovdi informazzjoni li tippermetti lill-utenti tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha jifhmu l-konnessjonijiet bejn biċċiet differenti ta’ informazzjoni fid-dikjarazzjoni, u l-konnessjonijiet bejn l-informazzjoni fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà u informazzjoni oħra li l-impriża tiddivulga f’partijiet oħra tar-rapportar korporattiv tagħha.

9.1    inkorporazzjoni b’referenza

119.

Dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet fil-paragrafu 120, l-informazzjoni preskritta minn Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni ta’ ESRS, inkluż punt tad-data speċifiku preskritt minn Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni, tista’ tiġi inkorporata fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà b’referenza għal:

(a)

taqsima oħra tar-rapport dwar il-ġestjoni;

(b)

dikjarazzjonijiet finanzjarji;

(c)

id-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva (jekk ma tkunx parti mir-rapport ta’ ġestjoni);

(d)

ir-rapport ta’ remunerazzjoni meħtieġ mid-Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9);

(e)

id-dokument tar-reġistrazzjoni universali, kif imsemmi fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2017/1129 (10); u

(f)

divulgazzjonijiet pubbliċi skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (divulgazzjonijiet tal-Pilastru 3) (11). Jekk l-impriża tinkorpora b’referenza informazzjoni minn divulgazzjonijiet tal-Pilastru 3, hija għandha tiżgura li l-informazzjoni taqbel mal-ambitu tal-konsolidazzjoni użata għad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà billi tikkomplementa l-informazzjoni inkorporata b’elementi addizzjonali kif meħtieġ.

120.

L-impriża tista’ tinkorpora informazzjoni b’referenza għad-dokumenti jew għal parti mid-dokumenti elenkati fil-paragrafu 119, dment li d-divulgazzjonijiet inkorporati b’referenza:

(a)

jikkostitwixxu element separat ta’ informazzjoni u huma identifikati b’mod ċar fid-dokument ikkonċernat bħala li jindirizzaw ir-Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni rilevanti, jew il-punt tad-data speċifiku rilevanti preskritt minn Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni;

(b)

jiġu ppubblikati qabel jew fl-istess ħin bħar-rapport ta’ ġestjoni;

(c)

ikunu bl-istess lingwaġġ bħad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà;

(d)

ikunu soġġetti għal mill-inqas l-istess livell ta’ assigurazzjoni bħad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà; u

(e)

jissodisfaw l-istess rekwiżiti tekniċi ta’ diġitalizzazzjoni bħad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà.

121.

Dment li l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 120 jiġu ssodisfati, l-informazzjoni prestabbilita minn Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni ta’ ESRS inkluż punt ta’ data speċifiku prestabbilit minn Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni tista’ tiġi inkorporata fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà b’referenza għar-rapport tal-impriża mħejji skont ir-Regolament (UE) Nru 1221/2009 dwar l-Iskema ta’ Ġestjoni u Verifika Ambjentali (EMAS) (12). F’dan il-każ, l-impriża għandha tiżgura li l-informazzjoni inkorporata b’referenza tiġi prodotta bl-użu tal-istess bażi għat-tħejjija tal-informazzjoni tal-ESRS, inklużi l-ambitu tal-konsolidazzjoni u t-trattament tal-informazzjoni dwar il-katina tal-valur.

122.

Fit-tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha bl-użu tal-inkorporazzjoni b’referenza, l-impriża għandha tikkunsidra l-koeżività ġenerali tal-informazzjoni rrapportata u tiżgura li l-inkorporazzjoni b’referenza ma tfixkilx il-leġġibbiltà tad-dikjarazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà. Appendiċi G Eżempju ta’ inkorporazzjoni b’referenza ta’ dan l-Istandard huwa eżempju illustrattiv ta’ inkorporazzjoni b’referenza (Ara ESRS 2 BP-2).

9.2    informazzjoni konnessa u konnettività mad-dikjarazzjonijiet finanzjarji

123.

L-impriża għandha tiddeskrivi r-relazzjonijiet bejn biċċiet differenti ta’ informazzjoni. Dan jista’ jirrikjedi l-konnessjoni ta’ informazzjoni narrattiva dwar il-governanza, l-istrateġija u l-ġestjoni tar-riskju ma’ metriċi u ma’ miri relatati. Pereżempju, meta tipprovdi informazzjoni konnessa, l-impriża jista’ jkollha bżonn tispjega l-effett jew l-effett probabbli tal-istrateġija tagħha fuq ir-rapporti finanzjarji jew il-pjanijiet finanzjarji tagħha, jew tispjega kif l-istrateġija tagħha hija relatata ma’ metriċi u miri użati biex jitkejjel il-progress imqabbel mal-prestazzjoni. Barra minn hekk, l-impriża jista’ jkollha bżonn tispjega kif l-użu tagħha tar-riżorsi naturali u l-bidliet fil-katina tal-provvista tagħha jistgħu jamplifikaw, ibiddlu jew inaqqsu l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali tagħha. Jista’ jkollha bżonn torbot din l-informazzjoni mal-informazzjoni dwar l-effetti finanzjarji attwali jew antiċipati fuq il-kostijiet tal-produzzjoni tagħha, mar-rispons strateġiku tagħha biex ittaffi tali impatti jew riskji, u mal-investiment relatat tagħha f’assi ġodda. L-impriża jista’ jkollha bżonn ukoll torbot l-informazzjoni narrattiva mal-metriċi u l-miri relatati u mal-informazzjoni fir-rapporti finanzjarji. L-informazzjoni li tiddeskrivi l-konnessjonijiet għandha tkun ċara u konċiża.

124.

Meta d-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tinkludi ammonti monetarji jew punti ta’ data kwantitattivi oħra li jaqbżu livell limitu ta’ materjalità u li huma ppreżentati fir-rapporti finanzjarji (konnettività diretta bejn l-informazzjoni divulgata fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà u l-informazzjoni divulgata fir-rapporti finanzjarji), l-impriża għandha tinkludi referenza għall-paragrafu rilevanti tar-rapporti finanzjarji tagħha fejn tista’ tinstab l-informazzjoni korrispondenti.

125.

Id-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tista’ tinkludi ammonti monetarji jew punti ta’ data kwantitattivi oħra li jaqbżu livell limitu ta’ materjalità u li huma jew aggregazzjoni ta’, jew parti minn, ammonti monetarji jew data kwantitattiva ppreżentata fir-rapporti finanzjarji tal-impriża (konnettività indiretta bejn l-informazzjoni divulgata fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà u l-informazzjoni divulgata fir-rapporti finanzjarji). Jekk dan ikun il-każ, l-impriża għandha tispjega kif dawn l-ammonti jew il-punti ta’ data fid-dikjarazzjoni tas-sostenibbiltà huma relatati mal-ammonti l-aktar rilevanti ppreżentati fir-rapporti finanzjarji. Din id-divulgazzjoni għandha tinkludi referenza għall-entrata f’linja u/jew għall-paragrafi rilevanti tar-rapporti finanzjarji tagħha fejn tista’ tinstab l-informazzjoni korrispondenti. Fejn xieraq, tista’ tiġi pprovduta rikonċiljazzjoni, u dini tista’ tiġi ppreżentata f’forma ta’ tabella.

126.

Fil-każ ta’ informazzjoni mhux koperta mill-paragrafi 124 u 125, l-impriża għandha tispjega, abbażi ta’ livell limitu ta’ materjalità, il-konsistenza ta’ data sinifikanti, suppożizzjonijiet u informazzjoni kwalitattiva inkluża fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha mad-data, is-suppożizzjonijiet u l-informazzjoni kwalitattiva korrispondenti inklużi fir-rapporti finanzjarji. Dan jista’ jseħħ meta d-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tinkludi:

(a)

ammonti monetarji jew data kwantitattiva oħra marbuta ma’ ammonti monetarji jew data kwantitattiva oħra ppreżentata fir-rapporti finanzjarji; jew

(b)

informazzjoni kwalitattiva marbuta ma’ informazzjoni kwalitattiva ppreżentata fir-rapporti finanzjarji.

127.

Il-konsistenza kif meħtieġa mill-paragrafu 126 għandha tkun fil-livell ta’ punt uniku ta’ data u għandha tinkludi referenza għall-entrata f’linja jew il-paragrafu tan-noti rilevanti tar-rapporti finanzjarji. Meta data, suppożizzjonijiet u informazzjoni kwalitattiva sinifikanti ma jkunux konsistenti, l-impriża għandha tiddikjara dak il-fatt u tispjega r-raġuni.

128.

Eżempji ta’ entrati li għalihom hija meħtieġa l-ispjegazzjoni fil-paragrafu 126, huma:

(a)

meta l-istess metrika tiġi ppreżentata mid-data tar-rapportar fir-rapporti finanzjarji u bħala previżjoni għall-perjodi futuri fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà; u

(b)

meta jintużaw projezzjonijiet makroekonomiċi jew kummerċjali sabiex jiġu żviluppati metriċi fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà u jkunu rilevanti wkoll fl-istima tal-ammont rekuperabbli ta’ assi, tal-ammont ta’ obbligazzjonijiet jew ta’ provvedimenti fir-rapporti finanzjarji.

129.

L-ESRS topiċi u speċifiċi għas-setturi jistgħu jinkludu rekwiżiti sabiex jiġu inklużi rikonċiljazzjonijiet jew sabiex tintwera l-konsistenza tad-data u tas-suppożizzjonijiet għal Rekwiżiti speċifiċi ta’ Divulgazzjoni. F’każijiet bħal dawn, ir-rekwiżiti f’dawk l-ESRS għandhom jipprevalu.

10   Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

10.1    Dispożizzjoni tranżizzjonali relatata ma’ divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entitajiet

130.

Il-punt sa fejn il-kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà huma koperti mill-ESRS huwa mistenni li jevolvi hekk kif jiġu żviluppati aktar Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni. Għalhekk, il-ħtieġa għal divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entitajiet x’aktarx li tonqos maż-żmien, b’mod partikolari bħala riżultat tal-adozzjoni futura ta’ standards speċifiċi għas-settur.

131.

Meta tiddefinixxi d-divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entitajiet tagħha, l-impriża tista’ tadotta miżuri tranżizzjonali għat-tħejjija tagħhom fl-ewwel tliet dikjarazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà annwali li taħthom hija tista’, bħala prijorità:

(a)

tintroduċi fir-rapportar tagħha dawk id-divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entitajiet li hija rrapportat f’perjodi preċedenti, jekk dawn id-divulgazzjonijiet jissodisfaw jew ikunu adattati sabiex jissodisfaw il-karatteristiċi kwalitattivi tal-informazzjoni msemmijin fil-kapitolu 2 ta’ dan l-Istandard; u

(b)

tikkomplementa d-divulgazzjonijiet tagħha mħejjija abbażi tal-ESRS topiċi b’sett xieraq ta’ divulgazzjonijiet addizzjonali biex tkopri kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà li huma materjali għall-impriża fis-settur(i) tagħha, bl-użu tal-aħjar prattika disponibbli u/jew oqfsa jew standards tar-rapportar disponibbli, bħall-materjal speċifiku għas-settur tal-IFRS u l-Istandards tas-Settur tal-GRI.

10.2    Dispożizzjoni tranżizzjonali relatata mal-kapitolu 5 Katina tal-valur

132.

Għall-ewwel 3 snin tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà tal-impriża skont l-ESRS, f’każ li ma tkunx disponibbli l-informazzjoni kollha meħtieġa rigward il-katina tal-valur upstream u downstream tagħha, l-impriża għandha tispjega l-isforzi li jkunu saru biex tinkiseb l-informazzjoni meħtieġa dwar il-katina tal-valur upstream u downstream tagħha, ir-raġunijiet għaliex ma tkunx tista’ tinkiseb l-informazzjoni kollha meħtieġa, u l-pjanijiet tagħha li tikseb l-informazzjoni meħtieġa fil-futur.

133.

Għall-ewwel 3 snin tar-rapportar tagħha dwar is-sostenibbiltà skont l-ESRS, sabiex jitqiesu d-diffikultajiet li l-impriżi jistgħu jiltaqgħu magħhom fil-ġbir ta’ informazzjoni mingħand l-atturi tul il-katina tal-valur tagħhom u sabiex jiġi limitat il-piż għall-SMEs fil-katina tal-valur:

(a)

meta tiddivulga informazzjoni dwar il-politiki, l-azzjonijiet u l-miri f’konformità mal-ESRS2 u ESRS oħra, l-impriża tista’ tillimita l-informazzjoni dwar il-katina tal-valur upstream u downstream għall-informazzjoni disponibbli internament, bħal data diġà disponibbli għall-impriża u informazzjoni disponibbli għall-pubbliku; u

(b)

meta tiddivulga l-metrika, l-impriża mhijiex meħtieġa tinkludi informazzjoni dwar il-katina tal-valur upstream u downstream, ħlief għall-punti tad-data derivati minn leġiżlazzjoni oħra tal-UE, kif elenkat fl-Appendiċi B tal-ESRS 2.

134.

Il-paragrafi 132 u 133 japplikaw irrispettivament minn jekk l-attur rilevanti fil-katina tal-valur huwiex SME jew le.

135.

Mir-raba’ sena tar-rapportar tagħha skont l-ESRS, l-impriża għandha tinkludi informazzjoni dwar il-katina tal-valur upstream u/jew downstream skont il-paragrafu 63. F’dan il-kuntest, l-informazzjoni meħtieġa mill-ESRS li għandha tinkiseb mill-impriżi tal-SMEs fil-katina tal-valur upstream u/jew downstream tal-impriża mhux se taqbeż il-kontenut tal-ESRS futur għall-SMEs elenkati.

10.3    Dispożizzjoni tranżitorja relatata mat-taqsima 7.1 Preżentazzjoni ta’ informazzjoni komparattiva

136.

Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni għall-ewwel darba ta’ dan l-Istandard, l-impriża mhijiex meħtieġa tiddivulga l-informazzjoni komparattiva meħtieġa mit-taqsima 7.1 Preżentazzjoni ta’ informazzjoni komparattiva fl-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà skont l-ESRS. Għar-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni elenkati fl-Appendiċi C tal-Lista ta’ Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni introdotti gradwalment, din id-dispożizzjoni tranżizzjonali tapplika b’referenza għall-ewwel sena ta’ applikazzjoni obbligatorja tar-rekwiżit ta’ divulgazzjoni introdott gradwalment.

10.4    Dispożizzjoni tranżitorja: Lista ta’ Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni li jiddaħħlu gradwalment

137.

Appendiċi C Lista ta’ Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni introdotti f’dan l-Istandard tistabbilixxi dispożizzjonijiet ta’ introduzzjoni gradwali għar-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni jew punti ta’ data tar-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni fl-ESRS li jistgħu jitħallew barra jew li mhumiex applikabbli fl-ewwel sena/snin ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà skont l-ESRS.

Appendiċi A

Rekwiżiti ta’ Applikazzjoni

Dan l-appendiċi huwa parti integrali mill-ESRS 1 u għandu l-istess awtorità bħall-partijiet l-oħra tal-Istandard.

Divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entitajiet

AR 1.

Id-divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entità għandhom jippermettu lill-utenti jifhmu l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet tal-impriża fir-rigward ta’ kwistjonijiet ambjentali, soċjali jew ta’ governanza.

AR 2.

Meta tiżviluppa divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entità, l-impriża għandha tiżgura li:

(a)

id-divulgazzjonijiet jissodisfaw il-karatteristiċi kwalitattivi tal-informazzjoni kif stabbiliti fil-Kapitolu 2 Karatteristiċi kwalitattivi tal-informazzjoni; u

(b)

id-divulgazzjonijiet tagħha jinkludu, fejn applikabbli, l-informazzjoni materjali kollha relatata mal-oqsma ta’ rapportar ta’ governanza; l-istrateġija; Il-ġestjoni tal-impatt, tar-riskju u tal-opportunità; u metriċi u miri (ara l-Kapitoli 2 sa 5 tal-ESRS 2).

AR 3.

Meta tiġi ddeterminata l-utilità tal-metriċi għall-inklużjoni fid-divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entitajiet tagħha, l-impriża għandha tikkunsidra jekk:

(a)

il-metriċi tal-prestazzjoni magħżulin minnha jipprovdux għarfien dwar:

i.

kemm huma effettivi l-prattiki tagħha fit-tnaqqis tal-eżiti negattivi u/jew fiż-żieda tal-eżiti pożittivi għan-nies u għall-ambjent (għall-impatti); u/jew

ii.

il-probabbiltà li l-prattiki tagħha jirriżultaw f’effetti finanzjarji fuq l-impriża (għal riskji u għal opportunitajiet);

(b)

ir-riżultati mkejla huma affidabbli biżżejjed, li jfisser li ma jinvolvux għadd eċċessiv ta’ suppożizzjonijiet u elementi mhux magħrufa li jagħmlu l-metrika wisq arbitrarja biex tipprovdi rappreżentazzjoni leali; u

(c)

hija pprovdietx biżżejjed informazzjoni kuntestwali sabiex jiġu interpratati b’mod xieraq il-metriċi tal-prestazzjoni, u jekk il-varjazzjonijiet fit-tali informazzjoni kuntestwali jistgħux jaffettwaw il-komparabilità tal-metriċi maż-żmien.

AR 4.

Meta tiżviluppa d-divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entitajiet tagħha, l-impriża għandha tikkunsidra bir-reqqa:

(a)

il-komparabilità bejn l-impriżi, filwaqt li tibqa’ tiġi żgurata r-rilevanza tal-informazzjoni pprovduta, filwaqt li jiġi rrikonoxxut li l-komparabilità tista’ tkun limitata għal divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entitajiet. L-impriża għandha tikkunsidra jekk l-oqfsa, l-inizjattivi, l-istandards ta’ rapportar u l-parametri referenzjarji disponibbli u rilevanti (bħall-materjal tekniku maħruġ mill-Bord Internazzjonali tal-Istandards dwar is-Sostenibbiltà jew l-Inizjattiva Globali ta’ Rapportar) jipprovdux elementi li jistgħu jappoġġaw il-komparabilità sal-punt massimu possibbli; u

(b)

il-komparabbiltà matul iż-żmien: il-konsistenza tal-metodoloġiji u tad-divulgazzjonijiet hija fattur ewlieni biex tinkiseb il-komparabbiltà maż-żmien.

AR 5.

Tista’ tinstab gwida ulterjuri għall-iżvilupp ta’ divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entitajiet billi tiġi kkunsidrata l-informazzjoni meħtieġa skont l-ESRS topiku li jindirizza kwistjonijiet ta’ sostenibbiltà simili.

Materjalità doppja

Il-partijiet ikkonċernati u r-rilevanza tagħhom għall-proċess ta’ valutazzjoni tal-materjalità

AR 6.

Minbarra l-kategoriji tal-partijiet ikkonċernati elenkati fil-paragrafu 22, il-kategoriji komuni tal-partijiet ikkonċernati huma: impjegati u ħaddiema oħra, fornituri, konsumaturi, klijenti, utenti finali, komunitajiet lokali u persuni f’sitwazzjonijiet vulnerabbli, u awtoritajiet pubbliċi, inklużi regolaturi, superviżuri u banek ċentrali.

AR 7.

In-natura tista’ titqies bħala parti kkonċernata siekta. F’dan il-każ, id-data ekoloġika u d-data dwar il-konservazzjoni tal-ispeċijiet jistgħu jappoġġaw il-valutazzjoni tal-materjalità tal-impriża.

AR 8.

Il-valutazzjoni tal-materjalità tiġi informata mid-djalogu mal-partijiet ikkonċernati affettwati. L-impriża tista’ tinvolvi lill-partijiet ikkonċernati affettwati jew lir-rappreżentanti tagħhom (bħall-impjegati jew it-trade unions), flimkien mal-utenti tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà u ma’ esperti oħrajn, sabiex jipprovdu kontributi jew feedback dwar il-konklużjonijiet tagħha rigward l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali tagħha.

Valutazzjoni tal-materjalità tal-impatt

AR 9.

Meta tivvaluta l-materjalità tal-impatt u tiddetermina l-kwistjonijiet materjali li għandhom jiġu rrapportati, l-impriża għandha tikkunsidra t-tliet passi li ġejjin:

(a)

fehim tal-kuntest fir-rigward tal-impatti tagħha inklużi l-attivitajiet, ir-relazzjonijiet kummerċjali, u l-partijiet ikkonċernati tagħha;

(b)

l-identifikazzjoni tal-impatti reali u potenzjali (kemm negattivi kif ukoll pożittivi), inkluż permezz tal-involviment mal-partijiet ikkonċernati u l-esperti. F’dan il-pass, l-impriża tista’ tiddependi fuq riċerka xjentifika u analitika dwar l-impatti fuq kwistjonijiet ta’ sostenibbiltà;

(c)

valutazzjoni tal-materjalità tal-impatti reali u potenzjali tagħha u d-determinazzjoni tal-kwistjonijiet materjali. F’dan il-pass, l-impriża għandha tadotta limiti sabiex tiddetermina liema mill-impatti jiġu koperti fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

Karatteristiċi tas-severità

AR 10.

Is-severità tiġi ddeterminata mill-fatturi li ġejjin:

(a)

skala: kemm huwa gravi l-impatt negattiv jew kemm huwa ta’ benefiċċju l-impatt pożittiv għan-nies jew għall-ambjent;

(b)

l-ambitu: kemm huma mifruxin l-impatti negattivi jew pożittivi. Fil-każ ta’ impatti ambjentali, l-ambitu jista’ jinftiehem bħala l-firxa tad-danni ambjentali jew ta’ perimetru ġeografiku. Fil-każ ta’ impatti fuq in-nies, l-ambitu jista’ jinftiehem bħala n-numru ta’ persuni affettwati b’mod negattiv; u

(c)

karattru irrimedjabbli: jekk u sa liema punt l-impatti negattivi jistgħu jiġu rrimedjati, jiġifieri r-restawr tal-ambjent jew tal-persuni affettwati għall-istat preċedenti tagħhom.

AR 11.

Kwalunkwe waħda mit-tliet karatteristiċi (l-iskala, l-ambitu, u l-karattru irrimedjabbli) tista’ tħalli impatt negattiv sever. Fil-każ ta’ impatt negattiv potenzjali fuq id-drittijiet tal-bniedem, is-severità tal-impatt tieħu preċedenza fuq il-probabbiltà tiegħu.

Impatti marbuta mal-impriża

AR 12.

Bħala illustrazzjoni:

(a)

jekk l-impriża tuża l-kobalt fil-prodotti tagħha li jiġi estratt bl-użu tat-tħaddim tat-tfal, l-impatt negattiv (jiġifieri t-tħaddim tat-tfal) ikun konness mal-prodotti tal-impriża permezz tal-livelli ta’ relazzjonijiet kummerċjali fil-katina tal-valur upstream tagħha. Dawn ir-relazzjonijiet jinkludu n-negozjant tal-funderija u tal-minerali u l-intrapriża tal-minjieri li tuża t-tħaddim tat-tfal; u

(b)

jekk l-impriża tipprovdi self finanzjarju lil intrapriża għal attivitajiet kummerċjali li, bi ksur tal-istandards miftehmin, jirriżultaw fil-kontaminazzjoni tal-ilma u tal-art tal-madwar tal-operazzjonijiet, dan l-impatt negattiv ikun konness mal-impriża permezz tar-relazzjoni tagħha mal-intrapriża li lilha tipprovdi s-self.

Valutazzjoni tal-materjalità finanzjarja

AR 13.

Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ kif l-impatti u d-dipendenzi huma sorsi ta’ riskji jew ta’ opportunitajiet:

(a)

meta l-mudell tan-negozju tal-impriża jiddependi fuq riżorsa naturali – pereżempju l-ilma – x’aktarx li jkun affettwat minn bidliet fil-kwalità, fid-disponibbiltà u fl-ipprezzar ta’ dik ir-riżorsa;

(b)

meta l-attivitajiet tal-impriża jirriżultaw f’impatti negattivi, eż., fuq il-komunitajiet lokali, l-attivitajiet jistgħu jsiru soġġetti għal regolamentazzjoni aktar stretta mill-gvern u/jew l-impatt jista’ jiskatta konsegwenzi ta’ natura reputazzjonali. Dawn jista’ jkollhom effetti negattivi fuq il-marka tal-impriża u jistgħu jinħolqu kostijiet ogħla ta’ reklutaġġ; u

(c)

meta s-sħab kummerċjali tal-impriża jiffaċċjaw riskji materjali relatati mas-sostenibbiltà, l-impriża tista’ tkun skoperta għal konsegwenzi relatati wkoll.

AR 14.

L-identifikazzjoni tar-riskji u l-opportunitajiet li jaffettwaw, jew li jistgħu raġonevolment ikunu mistennija li jaffettwaw il-pożizzjoni finanzjarja, il-prestazzjoni finanzjarja, il-flussi tal-flus, l-aċċess għall-finanzjament jew il-kost tal-kapital fuq terminu qasir, medju jew twil tal-impriża hija l-punt tat-tluq għall-valutazzjoni tal-materjalità finanzjarja. F’dan il-kuntest, l-impriża għandha tikkunsidra:

(a)

l-eżistenza ta’ dipendenzi fuq riżorsi naturali u soċjali bħala sorsi ta’ effetti finanzjarji (ara l-paragrafu 50);

(b)

il-klassifikazzjoni tagħhom bħala sorsi ta’:

i.

riskji (li jikkontribwixxu għal devjazzjoni negattiva fl-influssi ta’ flus futuri mistennijin jew għal żieda fid-devjazzjoni fil-ħruġ ta’ flus mistenni fil-futur u/jew għal devjazzjoni negattiva minn bidla mistennija fil-kapitali mhux rikonoxxuta fir-rapporti finanzjarji); jew

ii.

opportunitajiet (li jikkontribwixxu għal devjazzjoni pożittiva fl-influssi ta’ flus futuri mistennijin jew għal tnaqqis fid-devjazzjoni fil-ħruġ ta’ flus fil-futur u/jew għal devjazzjoni pożittiva mill-bidla mistennija fil-kapitali mhux rikonoxxuta fir-rapporti finanzjarji).

AR 15.

Ladarba l-impriża tkun identifikat ir-riskji u l-opportunitajiet tagħha, hija għandha tiddetermina liema minnhom ikunu materjali għar-rapportar. Dan għandu jkun ibbażat fuq taħlita ta’ dawn (i) il-probabbiltà ta’ okkorrenza u (ii) id-daqs potenzjali tal-effetti finanzjarji ddeterminat fuq il-bażi ta’ limiti xierqa. F’dan l-istadju, hija għandha tikkunsidra l-kontribut ta’ dawk ir-riskji u l-opportunitajiet għall-effetti finanzjarji fil-perjodu ta’ żmien qasir, medju u twil fuq il-bażi ta’:

(a)

xenarji/previżjonijiet li jitqiesu li x’aktarx jimmaterjalizzaw; u

(b)

l-effetti finanzjarji potenzjali relatati ma’ kwistjonijiet ta’ sostenibbiltà li jirriżultaw jew minn sitwazzjonijiet b’limitu anqas minn livell ta’ “aktar probabbli milli le” jew minn assi/obbligazzjonijiet mhux riflessi, jew li għadhom ma humiex riflessi, fir-rapporti finanzjarji. Dan jinkludi:

i.

sitwazzjonijiet potenzjali li wara l-okkorrenza ta’ eventi futuri jistgħu jaffettwaw il-potenzjal tal-ġenerazzjoni tal-flussi tal-flus;

ii.

kapitali li ma humiex rikonoxxuti bħala assi minn perspettiva kontabilistika u ta’ rapportar finanzjarju iżda li għandhom influwenza sinifikanti fuq il-prestazzjoni finanzjarja, bħal kapitali naturali, intellettwali (organizzazzjonali), umani, soċjali u ta’ relazzjoni; u

iii.

eventi futuri possibbli li jista’ jkollhom influwenza fuq l-evoluzzjoni ta’ kapitali bħal dawn.

Kwistjonijiet ta’ sostenibbiltà li għandhom jiġu inklużi fil-valutazzjoni tal-materjalità

AR 16.

Meta twettaq il-valutazzjoni tal-materjalità tagħha, l-impriża għandha tikkunsidra l-lista li ġejja ta’ kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà koperti fl-ESRS topiku. Meta, bħala riżultat tal-valutazzjoni tal-materjalità tal-impriża (ara l-ESRS 2 IRO-1), kwistjoni ta’ sostenibbiltà partikolari f’din il-lista tiġi vvalutata bħala materjali, l-impriża għandha tirrapporta skont ir-Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni korrispondenti tal-ESRS topiku rilevanti. L-użu ta’ din il-lista ma huwiex sostitut għall-proċess tad-determinazzjoni ta’ kwistjonijiet materjali. Din il-lista hija għodda li tappoġġa l-valutazzjoni tal-materjalità tal-impriża. L-impriża xorta trid tqis iċ-ċirkostanzi speċifiċi tagħha stess meta tiddetermina l-kwistjonijiet materjali tagħha. L-impriża għandha, fejn meħtieġ, tiżviluppa wkoll divulgazzjonijiet speċifiċi għall-entità dwar l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali mhux koperti mill-ESRS kif deskritt fil-paragrafu 11 ta’ dan l-Istandard.

Tema

ESRS topiċi

Kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà koperti fl-ESRS topiċi

 

Tema

Sottosuġġett

Sottosottosuġġetti

ESRS E1

Tibdil fil-klima

Adattament għat-tibdil fil-klima

Mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima

Enerġija

 

ESRS E2

Tniġġis

Tniġġis tal-arja

Tniġġis tal-ilma

Tniġġis tal-ħamrija

Tniġġis tal-organiżmi ħajjin u tar-riżorsi tal-ikel

Sustanzi ta’ tħassib

Sustanzi ta’ tħassib serju ħafna

Mikroplastiċi

 

ESRS E3

Ilma u riżorsi tal-baħar

Ilma

Riżorsi tal-baħar

Konsum tal-ilma

Estrazzjoni tal-ilma

Skariki tal-ilma

Skariki tal-ilma fl-oċeani

Estrazzjoni u użu ta’ riżorsi tal-baħar

ESRS E4

Bijodiversità u ekosistemi

Fatturi ewlenin tal-impatt diretti tat-telf tal-bijodiversità

Tibdil fil-Klima

Tibdil fl-użu tal-art, tibdil fl-użu tal-ilma frisk u tibdil fl-użu tal-baħar

Sfruttament dirett

Speċijiet aljeni invażivi

Tniġġis

Oħrajn

Impatti fuq l-istat tal-ispeċijiet

Eżempji:

Daqs tal-popolazzjoni tal-ispeċijiet

Riskju ta’ estinzjoni globali tal-ispeċijiet

Impatti fuq il-firxa u fuq il-kundizzjoni tal-ekosistemi

Eżempji:

Degradazzjoni tal-art

Deżertifikazzjoni

Issiġillar tal-ħamrija

Impatti u dipendenzi fuq servizzi tal-ekosistema

 

ESRS E5

Ekonomija ċirkolari

Influssi mir-riżorsi, inkluż l-użu tar-riżorsi

Ħruġ tar-riżorsi b’rabta mal-prodotti u mas-servizzi

Skart

 

ESRS S1

Forza tax-xogħol proprja

Kondizzjonijiet tax-xogħol

Impjieg sigur

Ħin tax-xogħol

Pagi adegwati

Djalogu soċjali

Il-libertà ta’ assoċjazzjoni, l-eżistenza ta’ kunsilli tax-xogħol u d-drittijiet ta’ informazzjoni, ta’ konsultazzjoni u ta’ parteċipazzjoni tal-ħaddiema

In-negozjar kollettiv, inkluża r-rata ta’ ħaddiema koperti minn ftehimiet kollettivi

Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata

Saħħa u sikurezza

 

 

Trattament u opportunitajiet indaqs għal kulħadd

Ugwaljanza bejn il-ġeneri u paga ugwali għal xogħol ta’ valur ugwali

Taħriġ u żvilupp tal-ħiliet

Impjieg u inklużjoni ta’ persuni b’diżabilità

Miżuri kontra l-vjolenza u l-fastidju fuq il-post tax-xogħol

Diversità

 

 

Drittijiet oħrajn relatati max-xogħol

Tħaddim tat-tfal

Xogħol furzat

Akkomodazzjoni adegwata

Privatezza

ESRS S2

Ħaddiema fil-katina tal-valur

Kondizzjonijiet tax-xogħol

Impjieg sigur

Ħin tax-xogħol

Pagi adegwati

Djalogu soċjali

Il-libertà ta’ assoċjazzjoni, inkluża l-eżistenza ta’ kunsilli tax-xogħol

Negozjar kollettiv

Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata

Saħħa u sikurezza

 

 

Trattament u opportunitajiet indaqs għal kulħadd

Ugwaljanza bejn il-ġeneri u paga ugwali għal xogħol ta’ valur ugwali

Taħriġ u żvilupp tal-ħiliet

L-impjieg u l-inklużjoni ta’ persuni b’diżabilità

Miżuri kontra l-vjolenza u l-fastidju fuq il-post tax-xogħol

Diversità

 

 

Drittijiet oħrajn relatati max-xogħol

Tħaddim tat-tfal

Xogħol furzat

Akkomodazzjoni adegwata

Ilma u sanità

Privatezza

ESRS S3

Komunitajiet affettwati

Drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali tal-komunitajiet

Akkomodazzjoni adegwata

Ikel adegwat

Ilma u sanità

Impatti relatati mal-art

Impatti relatati mas-sigurtà

 

 

Drittijiet ċivili u politiċi tal-komunitajiet

Libertà ta’ espressjoni

Libertà ta’ għaqda

Impatti fuq id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

 

 

Drittijiet ta’ popli indiġeni

Kunsens liberu, minn qabel u infurmat

Awtodeterminazzjoni

Drittijiet kulturali

ESRS S4

Konsumaturi u utenti finali

Impatti relatati mal-informazzjoni għall-konsumaturi u/jew għall-utenti finali

Privatezza

Libertà ta’ espressjoni

Aċċess għal informazzjoni (ta’ kwalità)

 

 

Sikurezza personali tal-konsumaturi u/jew tal-utenti finali

Saħħa u sikurezza

Sigurtà ta’ persuna

Protezzjoni tat-tfal

 

 

Inklużjoni soċjali tal-konsumaturi u/jew tal-utenti finali

Nondiskriminazzjoni

Aċċess għal prodotti u servizzi

Responsabbli prattiki ta’ kummerċjalizzazzjoni

ESRS G1

Kondotta kummerċjali

Kultura korporattiva

Protezzjoni tal-informaturi

Trattament xieraq tal-annimali

Impenn politiku u attivitajiet ta’ lobbying

Ġestjoni tar-relazzjonijiet mal-fornituri inklużi prattiki ta’ ħlas

 

 

 

Korruzzjoni u tixħim

Prevenzjoni u detezzjoni inkluż taħriġ

Inċidenti

Stima bl-użu ta’ medji u ta’ indikaturi tas-settur

AR 17.

Meta l-impriża ma tkunx tista’ tiġbor informazzjoni dwar il-katina tal-valur upstream u downstream kif meħtieġ mill-paragrafu 63 wara li tagħmel sforzi raġonevoli biex tagħmel dan, hija għandha tistma l-informazzjoni li għandha tiġi rrapportata billi tuża l-informazzjoni raġonevoli u sostnuta kollha li tkun disponibbli għall-impriża fid-data tar-rapportar mingħajr kost jew sforz żejjed. Dan jinkludi, iżda mhuwiex limitat għal, informazzjoni interna u esterna, bħal data minn sorsi indiretti, data medja settorjali, analiżijiet ta’ kampjuni, data dwar is-suq u l-gruppi ta’ pari, indikaturi oħra jew data bbażata fuq l-infiq.

Kontenut u struttura tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà

AR 18.

Bħala eżempju għall-paragrafu 115 fit-taqsima 8.2 Kontenut u struttura tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà ta’ dan l-Istandard, l-impriża li tkopri kwistjonijiet ambjentali u soċjali fl-istess politika tista’ tagħmel kontroreferenza. Dan ifisser li l-impriża tista’ tirrapporta dwar il-politika fid-divulgazzjonijiet ambjentali tagħha u tagħmel kontroreferenza għaliha mid-divulgazzjonijiet soċjali rilevanti jew viċi versa. Hija permessa preżentazzjoni konsolidata tal-politiki fis-suġġetti kollha.

Appendiċi B

Karatteristiċi kwalitattivi tal-informazzjoni

Dan l-appendiċi huwa parti integrali mill-ESRS 1 u għandu l-istess awtorità bħall-partijiet l-oħra tal-Istandard. Dan l-appendiċi jiddefinixxi l-karatteristiċi kwalitattivi li l-informazzjoni ppreżentata fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà mħejjija skont l-ESRS għandha tissodisfa.

Rilevanza

QC 1.

L-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà hija rilevanti meta tista’ tagħmel differenza fid-deċiżjonijiet tal-utenti skont approċċ ta’ materjalità doppja (ara l-kapitolu 3 ta’ dan l-Istandard).

QC 2.

L-informazzjoni tista’ tagħmel differenza f’deċiżjoni anki jekk xi utenti jagħżlu li ma jiħdux vantaġġ minnha jew ikunu diġà konxji minnha minn sorsi oħrajn. L-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà tista’ tħalli impatt fuq id-deċiżjonijiet tal-utenti jekk ikollha valur ta’ previżjoni, valur ta’ konferma jew it-tnejn. L-informazzjoni jkollha valur ta’ previżjoni jekk tkun tista’ tintuża bħala input għall-proċessi użati mill-utenti sabiex jitbassru eżiti futuri. L-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà ma għandhiex għalfejn tkun previżjoni jew tbassir sabiex ikollha valur ta’ previżjoni, iżda pjuttost ikollha valur ta’ previżjoni jekk tintuża mill-utenti sabiex jagħmlu l-previżjonijiet tagħhom stess.

QC 3.

L-informazzjoni jkollha valur konfermatorju jekk tipprovdi feedback dwar (tikkonferma jew tbiddel) evalwazzjonijiet preċedenti.

QC 4.

Il-materjalità hija aspett speċifiku għall-entitajiet ta’ rilevanza bbażat fuq in-natura jew fuq id-daqs, jew fuq it-tnejn, tal-entrati li magħhom tkun relatata l-informazzjoni, kif ivvalutata fil-kuntest tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà tal-impriża (ara l-kapitolu 3 ta’ dan l-Istandard).

Rappreżentazzjoni leali

QC 5.

Sabiex tkun utli, l-informazzjoni ma tistax tirrappreżenta biss fenomeni rilevanti, iżda trid tirrappreżenta b’mod leali wkoll is-sustanza tal-fenomeni li hija għandha l-għan li tirrappreżenta. Rappreżentazzjoni leali teħtieġ li l-informazzjoni tkun (i) kompluta, (ii) newtrali u (iii) akkurata.

QC 6.

Rappreżentazzjoni sħiħa ta’ impatt, ta’ riskju jew ta’ opportunità tinkludi l-informazzjoni materjali kollha neċessarja għall-utenti sabiex jifhmu dak l-impatt, ir-riskju jew l-opportunità. Dan jinkludi kif l-impriża adattat l-istrateġija, il-ġestjoni tar-riskju u l-governanza tagħha bi tweġiba għal dak l-impatt, ir-riskju jew l-opportunità, kif ukoll il-metriċi identifikati sabiex jiġu stabbiliti l-miri u titkejjel il-prestazzjoni.

QC 7.

Rappreżentazzjoni newtrali hija mingħajr preġudizzju fl-għażla jew fid-divulgazzjoni tagħha tal-informazzjoni. L-informazzjoni tkun newtrali jekk ma tkunx oblika, ponderata, enfasizzata, deenfasizzata jew manipulata b’xi mod ieħor sabiex tagħmilha aktar probabbli li l-utenti jirċievu dik l-informazzjoni b’mod favorevoli jew mhux favorevoli. Għandha tkun bilanċjata, sabiex tkopri aspetti favorevoli/pożittivi u mhux favorevoli/negattivi. Kemm l-impatti materjali negattivi kif ukoll dawk pożittivi minn perspettiva ta’ materjalità tal-impatt kif ukoll ir-riskji u l-opportunitajiet materjali minn perspettiva ta’ materjalità finanzjarja għandhom jingħataw attenzjoni ugwali. Kwalunkwe informazzjoni ta’ sostenibbiltà aspirattiva, pereżempju miri jew pjanijiet, għandha tkopri kemm l-aspirazzjonijiet kif ukoll il-fatturi li jistgħu jipprevjenu lill-impriża milli tilħaq dawn l-aspirazzjonijiet sabiex ikollha rappreżentazzjoni newtrali.

QC 8.

In-newtralità hija appoġġata mill-eżerċizzju ta’ prudenza li huwa l-eżerċizzju ta’ kawtela meta jsiru sentenzi f’kundizzjonijiet ta’ inċertezza. L-informazzjoni ma għandhiex tiġi nnettjata jew ikkumpensata sabiex tkun newtrali. L-eżerċizzju ta’ prudenza jfisser li l-opportunitajiet ma jiġux iddikjarati żżejjed u r-riskji ma jiġux sottodikjarati. Bl-istess mod, l-eżerċitar tal-prudenza ma jippermettix is-sottodikjarazzjoni tal-opportunitajiet jew id-dikjarazzjoni eċċessiva tar-riskji. L-impriża tista’ tippreżenta informazzjoni netta, b’żieda mal-valuri assoluti, jekk tali preżentazzjoni ma taħbix l-informazzjoni rilevanti u tinkludi spjegazzjoni ċara dwar l-effetti tan-netting u r-raġunijiet għan-netting.

QC 9.

L-informazzjoni tista’ tkun akkurata mingħajr ma tkun preċiża perfettament fl-aspetti kollha. Informazzjoni preċiża timplika li l-impriża implimentat proċessi u kontrolli interni adegwati biex tevita żbalji materjali jew dikjarazzjonijiet skorretti materjali. Bħala tali, l-istimi għandhom jiġu ppreżentati b’enfasi ċara fuq il-limitazzjonijiet possibbli u fuq l-inċertezza assoċjata tagħhom (ara t-taqsima 7.2 ta’ dan l-Istandard). L-ammont ta’ preċiżjoni meħtieġa u li tista’ tinkiseb, u l-fatturi li jagħmlu l-informazzjoni akkurata, jiddependu fuq in-natura tal-informazzjoni u fuq in-natura tal-kwistjonijiet li tindirizza. Pereżempju, l-akkuratezza teħtieġ li:

(a)

l-informazzjoni fattwali tkun ħielsa minn żbalji materjali;

(b)

id-deskrizzjonijiet ikunu preċiżi;

(c)

l-istimi, l-approssimazzjonijiet u t-tbassiriet ikunu identifikati b’mod ċar bħala tali;

(d)

ma jkun sar l-ebda errur materjali fl-għażla u fl-applikazzjoni ta’ proċess xieraq għall-iżvilupp ta’ stima, ta’ approssimazzjoni jew ta’ tbassir, u l-inputs għal dak il-proċess ikunu raġonevoli u jistgħu jiġu sostnuti;

(e)

id-dikjarazzjonijiet huma raġonevoli u bbażati fuq informazzjoni ta’ kwalità u kwantità suffiċjenti; infurmat

(f)

l-informazzjoni fuq il-ġudizzji dwar il-futur tkun tirrifletti fedelment kemm dawk il-ġudizzji kif ukoll l-informazzjoni li fuqha jkunu bbażati.

Komparabilità

QC 10.

L-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà tkun komparabbli meta tkun tista’ titqabbel mal-informazzjoni pprovduta mill-impriża f’perjodi preċedenti u tkun tista’ titqabbel mal-informazzjoni pprovduta minn impriżi oħrajn, b’mod partikolari dawk b’attivitajiet simili jew li joperaw fl-istess industrija. Punt ta’ referenza għat-tqabbil jista’ jkun mira, linja bażi, parametru referenzjarju tal-industrija, informazzjoni komparabbli minn impriżi oħrajn jew minn organizzazzjoni rikonoxxuta internazzjonalment, eċċ.

QC 11.

Il-konsistenza hija relatata ma’, iżda ma hijiex l-istess bħall-komparabilità. Il-konsistenza tirreferi għall-użu tal-istess approċċi jew metodi għall-istess kwistjoni ta’ sostenibbiltà, minn perjodu għal perjodu mill-impriża u minn impriżi oħrajn. Il-konsistenza tgħin sabiex jintlaħaq l-għan tal-komparabilità.

QC 12.

Il-komparabilità ma hijiex uniformità. Sabiex l-informazzjoni tkun komparabbli, il-komponenti simili għandhom jidhru l-istess u l-komponenti differenti għandhom jidhru differenti. Il-komparabilità tal-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà ma tissaħħaħx billi affarijiet li ma jidhrux l-istess jitbiddlu sabiex jidhru l-istess u lanqas ma tissaħħaħ billi affarijiet simili jitbiddlu sabiex jidhru differenti.

Verifikabilità

QC 13.

Il-verifikabilità tgħin sabiex l-utenti jkunu fiduċjużi li l-informazzjoni tkun kompluta, newtrali u akkurata. L-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà tkun verifikabbli jekk ikun possibbli li tiġi kkorroborata l-informazzjoni nnifisha jew l-inputs użati biex tinkiseb.

QC 14.

Il-verifikabilità tfisser li diversi osservaturi informati u indipendenti jistgħu jilħqu kunsens, għalkemm mhux neċessarjament ftehim sħiħ, li rappreżentazzjoni partikolari tkun rappreżentazzjoni leali. L-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà għandha tiġi pprovduta b’mod li jtejjeb il-verifikabilità tagħha, pereżempju:

(a)

tiġi inkluża informazzjoni li tista’ tiġi kkorroborata billi titqabbel ma’ informazzjoni oħra disponibbli għall-utenti dwar in-negozju tal-impriża, dwar negozji oħrajn jew dwar l-ambjent estern;

(b)

tiġi pprovduta informazzjoni dwar l-inputs u l-metodi ta’ kalkolu użati għall-produzzjoni ta’ stimi jew ta’ approssimazzjonijiet; infurmat

(c)

tiġi pprovduta informazzjoni rieżaminata u maqbula mill-korpi amministrattivi, maniġerjali u superviżorji jew mill-kumitati tagħhom.

QC 15.

Xi informazzjoni dwar is-sostenibbiltà tkun fil-forma ta’ spjegazzjonijiet jew ta’ informazzjoni li tħares ’il quddiem. Dawk id-divulgazzjonijiet jistgħu jkunu appoġġati billi jirrappreżentaw fedelment fuq bażi fattwali pereżempju l-istrateġiji, il-pjanijiet u l-analiżi tar-riskju tal-impriża. Sabiex tgħin lill-utenti jiddeċiedu jekk jużawx tali informazzjoni, l-impriża għandha tiddeskrivi s-suppożizzjonijiet u l-metodi sottostanti għall-produzzjoni tal-informazzjoni, kif ukoll fatturi oħrajn li jipprovdu evidenza li tkun tirrifletti l-pjanijiet jew id-deċiżjonijiet reali meħudin mill-impriża.

Komprensibilità

QC 16.

L-informazzjoni dwar is-sostenibbiltà tkun tinftiehem meta tkun ċara, u konċiża. Informazzjoni li tinftiehem tippermetti lil kwalunkwe utent raġonevolment infurmat biex jifhem faċilment l-informazzjoni li tkun qed tiġi kkomunikata.

QC 17.

Sabiex id-divulgazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà jkunu konċiżi, jeħtieġ li (a) jevitaw informazzjoni ġenerika, li mhijiex speċifika għall-impriża; (b) jevitaw duplikazzjoni bla bżonn ta’ informazzjoni, inkluża informazzjoni pprovduta wkoll fir-rapporti finanzjarji; u (c) jużaw lingwaġġ ċar u sentenzi u paragrafi strutturati tajjeb. Divulgazzjonijiet konċiżi għandhom jinkludu biss informazzjoni materjali. L-informazzjoni komplementari ppreżentata skont il-paragrafu 113 għandha tiġi pprovduta b’mod li jiġi evitat li tiġi mgħottija l-informazzjoni materjali.

QC 18.

Iċ-ċarezza tista’ tissaħħaħ billi ssir distinzjoni bejn l-informazzjoni dwar l-iżviluppi fil-perjodu ta’ rapportar mill-informazzjoni “permanenti” li tibqa’ relattivament l-istess, minn perjodu għall-ieħor. Dan jista’ jsir, pereżempju, billi jiġu deskritti separatament il-karatteristiċi tal-proċessi ta’ governanza u ta’ ġestjoni tar-riskju tal-impriża relatati mas-sostenibbiltà li jkunu nbidlu mill-perjodu tar-rapportar preċedenti meta mqabblin ma’ dawk li jkunu baqgħu l-istess.

QC 19.

Il-kompletezza, iċ-ċarezza u l-komparabilità tad-divulgazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà kollha jiddependu fuq il-preżentazzjoni tal-informazzjoni bħala koerenti fis-sħuħija tagħha. Sabiex id-divulgazzjonijiet dwar is-sostenibbiltà jkunu koerenti, dawn għandhom jiġu ppreżentati b’mod li jispjega l-kuntest u l-konnessjonijiet bejn l-informazzjoni relatata. Il-koerenza tirrikjedi wkoll li l-impenn jipprovdi informazzjoni b’mod li jippermetti lill-utenti jorbtu informazzjoni dwar l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet tagħha relatati mas-sostenibbiltà mal-informazzjoni fir-rapporti finanzjarji tal-impriża.

QC 20.

Jekk ir-riskji u l-opportunitajiet relatati mas-sostenibbiltà diskussi fir-rapporti finanzjarji jkollhom implikazzjonijiet għar-rapportar dwar is-sostenibbiltà, l-impriża għandha tinkludi fid-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà l-informazzjoni neċessarja għall-utenti sabiex jivvalutaw dawk l-implikazzjonijiet u tippreżenta rabtiet xierqa mar-rapporti finanzjarji (ara l-kapitolu 9 ta’ dan l-[abbozz tal-]Istandard). Il-livell ta’ informazzjoni, il-granularità u t-teknikalità għandhom ikunu allinjati mal-ħtiġijiet u mal-aspettattivi tal-utenti. L-abbrevjazzjonijiet għandhom jiġu evitati u l-unitajiet ta’ kejl għandhom jiġu ddefiniti u ddivulgati.

Appendiċi C

Lista ta’ Rekwiżiti ta’ Divulgazzjoni introdotti gradwalment

Dan l-appendiċi huwa parti integrali mill-ESRS 1 u għandu l-istess awtorità bħall-partijiet l-oħra tal-Istandard.

ESRS topiċi

Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni

Isem sħiħ tar-Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni

Data ta’ introduzzjoni gradwali jew effettiva (inkluża l-ewwel sena)

ESRS 2

SBM-1

L-istrateġija, il-mudell tan-negozju u l-katina tal-valur

L-impriża għandha tirrapporta l-informazzjoni preskritta mill-ESRS 2 SBM-1 paragrafu 40(b) diżaggregazzjoni tad-dħul totali skont is-settur sinifikanti tal-ESRS u 40(c) (lista ta’ setturi sinifikanti addizzjonali tal-ESRS) mid-data tal-applikazzjoni speċifikata f’Att Delegat tal-Kummissjoni li għandu jiġi adottat skont l-Artikolu 29b(1) it-tielet subparagrafu, il-punt (ii), tad-Direttiva 2013/34/UE.

ESRS 2

SBM-3

L-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet materjali u l-interazzjoni tagħhom mal-istrateġija u mal-mudell tan-negozju

L-impriża tista’ tħalli barra l-informazzjoni preskritta mill-paragrafu 48(e) tal-ESRS 2 SBM-3 (effetti finanzjarji antiċipati) għall-ewwel sena tat-tħejjija tad-dikjarazzjoni tas-sostenibbiltà tagħha. L-impriża tista’ tikkonforma mal-paragrafu 48(e) tal-ESRS 2 SBM-3 billi tirrapporta biss divulgazzjonijiet kwalitattivi għall-ewwel 3 snin ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha, jekk ma jkunx prattikabbli li jitħejjew divulgazzjonijiet kwantitattivi.

ESRS E1

E1-6

L-Ambiti Grossi 1, 2, 3 u l-emissjonijiet totali ta’ gassijiet serra

L-impriżi jew il-gruppi li fid-dati tal-karta bilanċjali tagħhom ma jaqbżux l-għadd medju ta’ 750 impjegat matul is-sena finanzjarja (fuq bażi konsolidata fejn applikabbli) jistgħu jħallu barra l-punti tad-data dwar l-emissjonijiet tal-ambitu 3 u l-emissjonijiet totali ta’ gassijiet serra għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni tas-sostenibbiltà tagħhom.

ESRS E1

E1-9

Effetti finanzjarji antiċipati minn riskji fiżiċi u ta’ tranżizzjoni materjali u opportunitajiet potenzjali relatati mal-klima

L-impriża tista’ tħalli barra l-informazzjoni prestabbilita mill-ESRS E1-9 għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha. L-impriża tista’ tikkonforma mal-ESRS E1–9 billi tirrapporta biss divulgazzjonijiet kwalitattivi għall-ewwel 3 snin ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha, jekk ma jkunx prattikabbli li jitħejjew divulgazzjonijiet kwantitattivi.

ESRS E2

E2-6

Effetti finanzjarji antiċipati minn impatti, riskji u opportunitajiet relatati mat-tniġġis

L-impriża tista’ tħalli barra l-informazzjoni prestabbilita mill-ESRS E2-6 għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha. Ħlief għall-informazzjoni preskritta mill-paragrafu 40(b) dwar in-nefqiet operattivi u kapitali li seħħew fil-perjodu ta’ rapportar flimkien ma’ inċidenti u depożiti kbar, l-impriża tista’ tikkonforma mal-ESRS E2-6 billi tirrapporta biss divulgazzjonijiet kwalitattivi, għall-ewwel 3 snin ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

ESRS E3

E3-5

Effetti finanzjarji antiċipati minn impatti, riskji u opportunitajiet relatati mal-ilma u r-riżorsi tal-baħar

L-impriża tista’ tħalli barra l-informazzjoni prestabbilita mill-ESRS E3-5 għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.L-impriża tista’ tikkonforma mal-ESRS E3-5 billi tirrapporta biss divulgazzjonijiet kwalitattivi, għall-ewwel 3 snin ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

ESRS E4

Ir-rekwiżiti kollha ta’ divulgazzjoni

Ir-rekwiżiti kollha ta’ divulgazzjoni

L-impriżi jew il-gruppi li fid-dati tal-karta bilanċjali tagħhom ma jaqbżux l-għadd medju ta’ 750 impjegat matul is-sena finanzjarja (fuq bażi konsolidata fejn applikabbli) jistgħu jħallu barra l-informazzjoni speċifikata fir-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni tal-ESRS E4 għall-ewwel sentejn ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħhom.

ESRS E4

E4-6

Effetti finanzjarji antiċipati minn impatti, riskji u opportunitajiet relatati mal-bijodiversità u mal-ekosistema

L-impriża tista’ tħalli barra l-informazzjoni prestabbilita mill-ESRS E4-6 għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

L-impriża tista’ tikkonforma mal-ESRS E4-6 billi tirrapporta biss divulgazzjonijiet kwalitattivi, għall-ewwel 3 snin ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

ESRS E5

E5-6

L-effetti finanzjarji antiċipati mill-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet relatati mal-użu tar-riżorsi u mal-ekonomija ċirkolari

L-impriża tista’ tħalli barra l-informazzjoni prestabbilita mill-ESRS E5-6 għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

L-impriża tista’ tikkonforma mal-ESRS E5-6 billi tirrapporta biss divulgazzjonijiet kwalitattivi, għall-ewwel 3 snin ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

ESRS S1

Ir-rekwiżiti kollha ta’ divulgazzjoni

Ir-rekwiżiti kollha ta’ divulgazzjoni

L-impriżi jew il-gruppi li fid-dati tal-karta bilanċjali tagħhom ma jaqbżux l-għadd medju ta’ 750 impjegat matul is-sena finanzjarja (fuq bażi konsolidata fejn applikabbli) jistgħu jħallu barra l-informazzjoni speċifikata fir-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni tal-ESRS S1 għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħhom.

ESRS S1

S1-7

Karatteristiċi tal-ħaddiema mhux impjegati fil-forza tax-xogħol tal-impriża stess

L-impriża tista’ tħalli barra r-rapportar għall-punti ta’ data kollha f’dan ir-Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni għall-ewwel sena tat-tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

ESRS S1

S1-8

Kopertura tan-negozjar kollettiv u djalogu soċjali

L-impriża tista’ tħalli barra dan ir-Rekwiżit ta’ Divulgazzjoni fir-rigward tal-impjegati tagħha stess f’pajjiżi mhux fiż-ŻEE għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

ESRS S1

S1-11

Protezzjoni soċjali

L-impriża tista’ tħalli barra l-informazzjoni prestabbilita mill-ESRS S1-11 għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

ESRS S1

S1-12

Perċentwal ta’ impjegati b’diżabilità

L-impriża tista’ tħalli barra l-informazzjoni prestabbilita mill-ESRS S1-12 għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

ESRS S1

S1-13

Taħriġ u żvilupp tal-ħiliet

L-impriża tista’ tħalli barra l-informazzjoni prestabbilita mill-ESRS S1-13 għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

ESRS S1

S1-14

Saħħa u sikurezza

L-impriża tista’ tħalli barra l-punti ta’ data dwar każijiet ta’ mard relatat max-xogħol u dwar l-għadd ta’ jiem mitlufa minħabba korrimenti, aċċidenti, fatalitajiet u mard relatat max-xogħol għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

ESRS S1

S1-14

Saħħa u sikurezza

L-impriża tista’ tħalli barra r-rappurtar dwar dawk li mhumiex impjegati għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

ESRS S1

S1-15

Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata

L-impriża tista’ tħalli barra l-informazzjoni prestabbilita mill-ESRS S1-15 għall-ewwel sena ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħha.

ESRS S2

Ir-rekwiżiti kollha ta’ divulgazzjoni

Ir-rekwiżiti kollha ta’ divulgazzjoni

L-impriżi jew il-gruppi li fid-dati tal-karta bilanċjali tagħhom ma jaqbżux l-għadd medju ta’ 750 impjegat matul is-sena finanzjarja (fuq bażi konsolidata fejn applikabbli) jistgħu jħallu barra l-informazzjoni speċifikata fir-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni tal-ESRS S2 għall-ewwel sentejn ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħhom.

ESRS S3

Ir-rekwiżiti kollha ta’ divulgazzjoni

Ir-rekwiżiti kollha ta’ divulgazzjoni

L-impriżi jew il-gruppi li fid-dati tal-karta bilanċjali tagħhom ma jaqbżux l-għadd medju ta’ 750 impjegat matul is-sena finanzjarja (fuq bażi konsolidata fejn applikabbli) jistgħu jħallu barra l-informazzjoni speċifikata fir-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni tal-ESRS S3 għall-ewwel sentejn ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħhom.

ESRS S4

Ir-rekwiżiti kollha ta’ divulgazzjoni

Ir-rekwiżiti kollha ta’ divulgazzjoni

L-impriżi jew il-gruppi li fid-dati tal-karta bilanċjali tagħhom ma jaqbżux l-għadd medju ta’ 750 impjegat matul is-sena finanzjarja (fuq bażi konsolidata fejn applikabbli) jistgħu jħallu barra l-informazzjoni speċifikata fir-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni tal-ESRS S4 għall-ewwel sentejn ta’ tħejjija tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tagħhom.

Appendiċi D

Struttura tad-dikjarazzjoni dwar is-sostenibbiltà tal-ESRS

Dan l-appendiċi huwa parti integrali mill-ESRS 1 u għandu l-istess awtorità bħall-partijiet l-oħra tal-Istandard fir-rigward tar-rapportar f’erba’ partijiet kif deskritt fil-paragrafu 115.

Parti mir-rapport dwar il-ġestjoni

Kodifikazzjoni tal-ESRs

Titolu

1.

Informazzjoni ġenerali

ESRS 2

Divulgazzjonijiet ġenerali, inkluża informazzjoni pprovduta skont ir-Rekwiżiti tal-Applikazzjoni tal-ESRS topiċi elenkati fl-Appendiċi C tal-ESRS 2.

2.

Informazzjoni ambjentali

Mhux applikabbli

Divulgazzjonijiet skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2020/852 (ir-Regolament dwar it-Tassonomija)

 

ESRS E1

Tibdil fil-klima

 

ESRS E2

Tniġġis

 

ESRS E3

Riżorsi tal-ilma u tal-baħar

 

ESRS E4

Bijodiversità u ekosistemi

 

ESRS E5

Użu tar-riżorsi u ekonomija ċirkolari

3.

Informazzjoni soċjali

ESRS S1

Forza tax-xogħol proprja

 

ESRS S2

Ħaddiema fil-katina tal-valur

 

ESRS S3

Komunitajiet affettwati

 

ESRS S4

Konsumaturi u utenti finali

4.

Informazzjoni dwar il-governanza

ESRS G1

Kondotta kummerċjali

Appendiċi E

Flowchart għad-determinazzjoni tad-divulgazzjonijiet skont l-ESRS

Il-valutazzjoni tal-materjalità hija l-punt tat-tluq għar-rappurtar dwar is-sostenibbiltà skont l-ESRS. Dan l-appendiċi jipprovdi illustrazzjoni mhux vinkolanti tal-valutazzjoni tal-impatt u tal-materjalità finanzjarja deskritta fil-Kapitolu 3. IRO-1 fit-Taqsima 4.1 tal-ESRS 2 jinkludi rekwiżiti ta’ divulgazzjoni ġenerali (DR) dwar il-proċess tal-impriża biex tidentifika l-impatti, ir-riskji u l-opportunitajiet u tivvaluta l-materjalità tagħhom. SBM-3 tal-ESRS 2 jipprovdi rekwiżiti ġenerali ta’ divulgazzjonijiet dwar l-impatt materjali, ir-riskji u l-opportunitajiet li jirriżultaw mill-valutazzjoni tal-materjalità tal-impriża. L-impriża tista’ tħalli barra r-rekwiżiti kollha ta’ divulgazzjoni fi standard topiku jekk tkun ivvalutat li s-suġġett inkwistjoni mhuwiex materjali. F’dak il-każ tista’ tiddivulga spjegazzjoni qasira tal-konklużjonijiet tal-valutazzjoni tal-materjalità għal dak is-suġġett iżda għandha tiddivulga spjegazzjoni dettaljata fil-każ tat-tibdil fil-klima ESRS E1 (IRO-2 ESRS 2). L-ESRs jistabbilixxu rekwiżiti ta’ divulgazzjoni, mhux rekwiżiti ta’ mġiba. Ir-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni fir-rigward tal-pjanijiet ta’ azzjoni, il-miri, il-politiki, l-analiżi tax-xenarji u l-pjanijiet ta’ tranżizzjoni huma proporzjonati minħabba li huma kontinġenti fuq l-impriża li jkollha dawn, li jistgħu jiddependu fuq id-daqs, il-kapaċità, ir-riżorsi u l-ħiliet tal-impriża. Nota: Il-flowchart ta’ hawn taħt ma tkoprix is-sitwazzjoni li fiha l-impriża tivvaluta kwistjoni ta’ sostenibbiltà bħala materjali iżda mhijiex koperta minn standard topiku, f’liema każ l-impriża għandha tagħmel divulgazzjonijiet addizzjonali speċifiċi għall-entità (ESRS 1 (30(b)).