EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2085

Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2085 tad-19 ta’ Novembru 2021 li jistabbilixxi l-Impriżi Konġunti fil-qafas ta’ Orizzont Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 219/2007, (UE) Nru 557/2014, (UE) Nru 558/2014, (UE) Nru 559/2014, (UE) Nru 560/2014, (UE) Nru 561/2014 u (UE) Nru 642/2014

ST/12156/2021/INIT

OJ L 427, 30.11.2021, p. 17–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2085/oj

30.11.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 427/17


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2021/2085

tad-19 ta’ Novembru 2021

li jistabbilixxi l-Impriżi Konġunti fil-qafas ta’ Orizzont Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 219/2007, (UE) Nru 557/2014, (UE) Nru 558/2014, (UE) Nru 559/2014, (UE) Nru 560/2014, (UE) Nru 561/2014 u (UE) Nru 642/2014

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 187 u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 188 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Billi:

(1)

Sabiex jinkisbu l-akbar impatt possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni u l-aktar kontribut effettiv għall-objettivi tal-politika tal-Unjoni, ir-Regolament (UE) 2021/695 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) (ir-“Regolament Orizzont Ewropa”) stabbilixxa l-politika u l-qafas legali għas-sħubijiet Ewropej ma’ sħab tas-settur privat jew pubbliku. Is-sħubijiet Ewropej huma element ewlieni tal-approċċ ta’ politika ta’ Orizzont Ewropa -il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (“Orizzont Ewropa”). Dawn huma stabbiliti biex iwettqu l-prijoritajiet tal-Unjoni fil-mira ta’ Orizzont Ewropa u jiżguraw impatt ċar għall-Unjoni u għaċ-ċittadini tagħha, li jista’ jinkiseb b’mod aktar effettiv fi sħubija, permezz ta’ viżjoni strateġika li tkun kondiviża u rrispettata mis-sħab, aktar milli mill-Unjoni waħedha.

(2)

B’mod partikolari, is-sħubijiet Ewropej fil-pilastru “Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali Ewropea” ta’ Orizzont Ewropa jaqdu rwol importanti fil-kisba tal-objettivi strateġiċi bħall-aċċellerazzjoni tat-tranżizzjonijiet favur għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli u Ewropa ekoloġika u diġitali, u jenħtieġ li jikkontribwixxu għall-irkupru mill-kriżi mingħajr preċedent li ġabet magħa l-pandemija tal-COVID-19. Is-sħubijiet Ewropej jindirizzaw sfidi transfruntieri kumplessi li jeħtieġu approċċ integrat. Dawn jagħmluha possibbli li jiġu indirizzati l-fallimenti fit-trasformazzjoni, sistemiċi u tas-suq deskritti fil-valutazzjonijiet tal-impatt li jakkumpanjaw dan ir-Regolament billi jgħaqqdu flimkien firxa wiesgħa ta’ atturi tul il-ktajjen tal-valur u l-ekosistemi biex jaħdmu lejn viżjoni komuni u jsarrfuha fi pjanijiet direzzjonali konkreti u f’implimentazzjoni koordinata tal-attivitajiet. Barra minn hekk, jippermettu li l-isforzi u r-riżorsi jiġu kkonċentrati fuq prijoritajiet komuni biex jiġu solvuti l-isfidi kumplessi.

(3)

Sabiex jitwettqu l-prijoritajiet u l-impatt, jenħtieġ li s-sħubijiet Ewropej jiġu żviluppati permezz ta’ involviment wiesa’ tal-partijiet ikkonċernati rilevanti madwar l-Ewropa, inkluż l-industrija, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka, il-korpi b’missjoni ta’ servizz pubbliku fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali, u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili bħal fondazzjonijiet li jappoġġaw/jew iwettqu r-riċerka u l-innovazzjoni. Jenħtieġ li dawn ikunu wkoll waħda mill-miżuri biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn is-sħab tas-settur privat jew pubbliku fil-livell internazzjonali, inkluż billi jingħaqdu l-programmi ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni mal-investiment transfruntier fir-riċerka u fl-innovazzjoni, biex jinġiebu benefiċċji reċiproċi għan-nies u għan-negozji filwaqt li jiġi żgurat li l-Unjoni tkun tista’ ssostni l-interessi tagħha f’oqsma strateġiċi.

(4)

L-evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 2020 stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew (4) żvelat li maż-żmien ġie introdott repertorju konsiderevoli ta’ strumenti u inizjattivi ta’ sħubija, b’seba’ forom ta’ implimentazzjoni u qrib 120 inizjattiva ta’ sħubija li joperaw fil-qafas ta’ Orizzont 2020. Minbarra l-kumplessità ġġenerata mill-proliferazzjoni ta’ strumenti u inizjattivi, ġie vvalutat li l-kapaċità tagħhom li jikkontribwixxu għall-politiki relatati fil-livell tal-Unjoni u dak nazzjonali b’mod kumplessiv mhijiex biżżejjed minkejja l-fatt li dawn iġibu impatt pożittiv fil-progress favur l-objettivi tagħhom, pereżempju billi jistabbilixxu aġendi fit-tul, jistrutturaw il-kooperazzjoni fir-riċerka u fl-innovazzjoni bejn atturi li, kieku, ma jingħaqdux flimkien, u jingranaw investimenti addizzjonali. Għalhekk, il-valutazzjoni tal-impatt ta’ Orizzont Ewropa tidentifika l-ħtieġa li jiġi indirizzat u ssimplifikat ix-xenarju tal-finanzjament ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-rigward tas-sħubijiet, kif ukoll li s-sħubijiet jiġu orjentati mill-ġdid lejn impatt u implimentazzjoni aħjar b’rabta mal-prijoritajiet tal-Unjoni.

(5)

Sabiex jiġi indirizzat tali tħassib u biex tinkiseb ambizzjoni ogħla għall-investimenti Ewropej, jenħtieġ li Orizzont Ewropa jipproponi simplifikazzjoni u riforma kbar għall-politika tal-Kummissjoni dwar is-sħubijiet għar-riċerka u għall-innovazzjoni. Sabiex tirrifletti n-natura sistemika tagħha mmirata lejn il-kontribuzzjoni għat-“trasformazzjonijiet” madwar l-Unjoni kollha favur l-objettivi ta’ sostenibbiltà, jenħtieġ li Orizzont Ewropa tagħmel użu aktar effettiv minn dawk is-sħubiji b’approċċ aktar strateġiku, koerenti u xprunat mill-impatt.

(6)

Ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) jistabbilixxi l-qafas ġenerali għad-determinazzjoni ta’ jekk attività ekonomika tikkwalifikax bħala ambjentalment sostenibbli għall-finijiet tad-definizzjoni ta’ investimenti sostenibbli. Dan joħloq referenza komuni li l-investituri, il-banek, l-industrija u r-riċerkaturi jistgħu jużaw meta jinvestu fi proġetti u f’attivitajiet ekonomiċi li jkollhom impatt pożittiv sostanzjali fuq il-klima u fuq l-ambjent u ma jikkawżaw ebda ħsara sinifikanti fuq kwalunkwe wieħed minnhom. Huwa r-referenza għal investimenti ekoloġiċi fl-Unjoni.

(7)

Fejn rilevanti, jenħtieġ li s-sħubijiet Ewropej iqisu l-kriterji tekniċi ta’ skrinjar imsemmi fl-Artikolu 3 u l-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” stabbilit fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852 bħala strument biex itejjeb il-prontezza tal-proġetti u l-aċċess għall-finanzjament ekoloġiku tagħhom li ser ikun kruċjali għall-adozzjoni mis-suq u għall-varar aktar mifrux ta’ teknoloġiji u soluzzjonijiet innovattivi li ser jipprovdu. L-evidenza xjentifika tinsab fil-qalba ta’ dawk il-kriterji tekniċi ta’ skrinjar. Ir-riċerka u l-innovazzjoni, segwiti mis-sħubijiet Ewropej, jenħtieġ li jaqdu rwol importanti biex jgħinu lill-operaturi ekonomiċi jilħqu jew imorru lil hinn mill-istandards u mil-limiti stabbiliti f’ dak ir-Regolament, u biex iżommu dawk il-kriterji tekniċi ta’ skrinjar aġġornati u konsistenti mal-objettivi stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Diċembru 2019 dwar il-“Patt Ekoloġiku Ewropew”.

(8)

Fuq il-bażi tar-Regolament Orizzont Ewropa, jenħtieġ li jkun possibbli li s-sħubijiet Ewropej jiġu stabbiliti bl-użu ta’ tliet forom differenti, jiġifieri “kofinanzjati”, “koprogrammati” u “istituzzjonalizzati”. L-istabbiliment ta’ sħubijiet Ewropej istituzzjonalizzati li huma impriżi konġunti bejn is-sħab tas-settur privat u dak pubbliku jenħtieġ li jinvolvi leġiżlazzjoni ġdida tal-Unjoni u l-istabbiliment ta’ strutturi ta’ implimentazzjoni dedikati skont l-Artikolu 187 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(9)

Ir-Regolament Orizzont Ewropa jiddefinixxi tmien oqsma prijoritarji, li fihom jistgħu jiġu proposti sħubijiet Ewropej istituzzjonalizzati stabbiliti taħt l-Artikoli 185 jew 187 TFUE. F’dawk l-oqsma prijoritarji, jitressqu diversi inizjattivi għal tali sħubijiet Ewropej istituzzjonalizzati u disgħa minnhom huma koperti b’dan ir-Regolament.

(10)

L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni mwettqa mill-impriżi konġunti jenħtieġ li jiġu ffinanzjati minn Orizzont Ewropa kif previst fl-Artikoli 12 u 13 tar-Regolament Orizzont Ewropa. Sabiex jiksbu impatt massimu, jenħtieġ li l-impriżi konġunti jiżviluppaw sinerġiji mill-qrib ma’ inizjattivi ta’ Orizzont Ewropa u programmi u strumenti ta’ finanzjament oħra tal-Unjoni, partikolarment ma’ dawk li jappoġġaw il-varar ta’ soluzzjonijiet innovattivi, l-edukazzjoni u l-iżvilupp reġjonali, sabiex tiżdied il-koeżjoni ekonomika u soċjali u jitnaqqsu l-iżbilanċi.

(11)

L-approċċ ta’ politika l-ġdid għas-sħubijiet Ewropej, u b’mod partikolari s-sħubijiet Ewropej istituzzjonalizzati, jitlob mod ġdid kif jiġi stabbilit il-qafas legali li joperaw fih. Filwaqt li l-istabbiliment ta’ impriżi konġunti fuq il-bażi tal-Artikolu 187 TFUE għall-fini ta’ Orizzont 2020 wera li huwa effettiv fir-rigward tal-implimentazzjoni, huwa neċessarju li dan jissaħħaħ. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu l-għan li jżid il-koerenza, l-effiċjenza, it-trasparenza, l-effettività u l-orjentazzjoni lejn l-impatt tal-implimentazzjoni permezz tat-tisrif tad-dispożizzjonijiet ta’ Orizzont Ewropa u tal-esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni tal-programm fil-qafas ta’ Orizzont 2020 f’dispożizzjonijiet komuni fl-impriżi konġunti b’mod armonizzat. Għandu l-għan li jiffaċilita l-ħolqien ta’ kollaborazzjoni u sinerġiji bejn is-sħubijiet Ewropej, u b’hekk jagħmel użu sħiħ mill-interkonnessjonijiet tagħhom fil-livell organizzazzjonali. Jenħtieġ li l-impriżi konġunti jfittxu opportunitajiet biex jinvolvu rappreżentanti ta’ sħubijiet Ewropej oħra f’diskussjonijiet matul l-abbozzar tal-programmi ta’ ħidma tagħhom, jidentifikaw l-oqsma li fihom attivitajiet kumplementari jew konġunti jindirizzaw l-isfidi b’mod aktar effettiv u effiċjenti, jevitaw trikkib, jallinjaw it-twaqqit tal-attivitajiet tagħhom u jiżguraw l-aċċess għar-riżultati u għall-mezzi rilevanti l-oħra ta’ skambju tal-għarfien.

(12)

Wara l-identifikazzjoni tas-sinerġiji bejniethom, jenħtieġ li l-impriżi konġunti jkollhom l-għan li jiddeterminaw l-ishma tal-baġit li jenħtieġ li jintużaw għal attivitajiet komplementari jew konġunti bejn l-impriżi konġunti. Barra minn hekk, dan ir-Regolament għandu l-għan li jikseb effiċjenzi u armonizzazzjoni mtejba tar-regoli permezz ta’ kollaborazzjoni operazzjonali intensifikata u billi jesplora ekonomiji ta’ skala, inkluż l-istabbiliment ta’ arranġamenti tal-back office li jenħtieġ jipprovdi funzjonijiet ta’ appoġġ orizzontali lill-impriżi konġunti. Jenħtieġ li dawk l-arranġamenti tal-back office jagħmluha aktar faċli biex jinkiseb impatt u armonizzazzjoni akbar fuq punti komuni filwaqt li jinżamm ċertu grad ta’ flessibbiltà biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ kull impriża konġunta. Jenħtieġ li l-istruttura tiġi stabbilita bl-użu ta’ ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz li għandhom jiġu konklużi mill-impriżi konġunti. Jenħtieġ li l-arranġamenti tal-back office jkopru l-funzjonijiet ta’ koordinazzjoni u appoġġ amministrattiv f’oqsma li fihom l-iskrinjar tagħhom ikun irriżulta effiċjenti u kosteffettiv u jenħtieġ li jqisu safejn ikun possibbli l-konformità mar-rekwiżit ta’ responsabbiltà ta’ kull uffiċjal tal-awtorizzazzjoni individwali u l-armonizzazzjoni tar-regoli, inkluż id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Jenħtieġ li l-istruttura legali titfassal biex taqdi bl-aħjar mod il-ħtiġijiet komuni tal-impriżi konġunti, biex tiżgura l-kollaborazzjoni mill-qrib tagħhom u tesplora s-sinerġiji possibbli kollha fost is-sħubijiet Ewropej u, bħala konsegwenza, bejn id-diversi partijiet ta’ Orizzont Ewropa kif ukoll bejn il-programmi l-oħra ġestiti mill-impriżi konġunti.

(13)

Il-valutazzjonijiet tal-impatt rigward kull impriża konġunta li jakkumpanjaw il-proposta għal dan ir-Regolament ipprovdew evidenza li tiġġustifika l-implimentazzjoni ta’ sħubijiet Ewropej f’konformità mar-Regolament Orizzont Ewropa biss fejn partijiet oħra ta’ Orizzont Ewropa, inkluż forom oħra ta’ sħubija Ewropea, ma jiksbux l-objettivi jew ma jiġġenerawx l-impatti mistennija neċessarji, u fejn tali implimentazzjoni tkun iġġustifikata minn perspettiva fit-tul u minn grad għoli ta’ integrazzjoni.

(14)

Orizzont Ewropa jintroduċi approċċ aktar strateġiku, koerenti u xprunat mill-impatt għas-sħubijiet Ewropej, filwaqt li jibni fuq it-tagħlimiet meħuda mill-evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 2020. Skont l-ambizzjoni l-ġdida, dan ir-Regolament għandu l-għan li jikseb użu aktar effettiv tas-sħubijiet Ewropej istituzzjonalizzati, b’mod partikolari billi jiffoka fuq objettivi, eżiti u impatt ċari li jistgħu jinkisbu sal-2030, u billi jiżgura kontribut ċar għall-prijoritajiet ta’ politika u għall-politiki relatati tal-Unjoni. Il-kollaborazzjoni mill-qrib u s-sinerġiji ma’ inizjattivi rilevanti oħra fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali u dak reġjonali, b’mod partikolari ma’ sħubijiet Ewropej oħra, huma kruċjali biex jinkiseb impatt xjentifiku, soċjoekonomiku u ambjentali akbar u biex jiġi żgurat l-użu tar-riżultati. Għal dan il-għan, l-impriżi konġunti jistgħu japplikaw dispożizzjonijiet ta’ Orizzont Ewropa li jippermettu tipi differenti ta’ sinerġiji, bħal finanzjament alternattiv, kumulattiv jew kombinat u trasferiment ta’ riżorsi. Fil-valutazzjoni tal-impatt ġenerali, jenħtieġ li jittieħed kont ta’ investimenti usa’ lil hinn mill-kontribuzzjonijiet mis-sħab u skattati mill-impriżi konġunti li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tagħhom biex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni mis-suq ta’ soluzzjonijiet innovattivi.

(15)

Sabiex jiġi żgurat approċċ koerenti u jinqabdu l-impatti xjentifiċi, teknoloġiċi, ekonomiċi, soċjetali u ambjentali tas-sħubiji Ewropej fir-rigward tal-objettivi ta’ Orizzont Ewropa u l-prijoritajiet tal-Unjoni, jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi objettivi ġenerali kollettivi u objettivi speċifiċi komuni li jenħtieġ li jitwasslu mill-impriżi konġunti kollha. L-impriżi konġunti kollha jikkontribwixxu b’mod kollettiv għall-kisba ta’ dawk l-objettivi billi jilħqu l-objettivi individwali tagħhom. Barra minn hekk, il-partijiet komuni ta’ dan ir-Regolament jiddefinixxu objettivi operazzjonali komuni li joħorġu mill-objettivi stabbiliti għall-Programm Speċifiku li jimplimenta l-Orizzont Ewropa, stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/764 (6) (il-‘Programm Speċifiku li jimplimenta l-Orizzont Ewropa”). L-impriżi konġunti kollha jenħtieġ li jwettqu l-kompiti tagħhom sabiex jissodisfaw il-prinċipji u l-kriterji stabbiliti għas-sħubiji Ewropej fir-Regolament Orizzont Ewropa (l-Artikolu 10 u l-Anness III) u jwasslu valur miżjud Ewropew meta mqabbel ma’ sejħiet fil-programm ta’ ħidma ewlieni ta’ Orizzont Ewropa. L-objettivi u l-kompiti tal-impriżi konġunti huma kkumplementati minn oħrajn addizzjonali speċifiċi għal kull impriża konġunta. Filwaqt li jittieħed kont tal-ispeċifiċitajiet u l-kuntesti ta’ politika tagħhom, l-allinjament tal-loġika ta’ intervent ta’ impriżi konġunti individwali ma’ Orizzont Ewropa jenħtieġ li jappoġġa l-valutazzjoni koordinata tal-progress tal-impriżi konġunti bħala parti mill-attivitajiet ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni ta’ Orizzont Ewropa.

(16)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq il-prinċipji u l-kriterji stabbiliti fir-Regolament Orizzont Ewropa, inkluż l-aċċess miftuħ u t-trasparenza, effett ta’ ingranaġġ qawwi u impenji fit-tul tal-partijiet kollha involuti. Wieħed mill-objettivi ta’ dan ir-Regolament huwa li jiżgura t-trasparenza tal-impriżi konġunti u l-azzjonijiet tagħhom għal firxa wiesgħa ta’ entitajiet, inkluż parteċipanti ġodda li ser jiġu mmonitorjati wkoll fil-qafas tal-proċess strateġiku ta’ koordinazzjoni għas-sħubijiet Ewropej previst skont l-Artikolu 6(5) tal-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa. Tali sħubiji jenħtieġ li jkunu miftuħa għal kwalunkwe entità li tkun lesta u kapaċi taħdem lejn l-għan komuni, u jenħtieġ li jippromwovu parteċipazzjoni wiesgħa u attiva tal-partijiet ikkonċernati fl-attivitajiet, fis-sħubija u fil-governanza tagħhom, u jenħtieġ li jiżguraw li r-riżultati jkunu għall-benefiċċju tal-Ewropej kollha, b’mod partikolari permezz ta’ disseminazzjoni wiesgħa tar-riżultati u l-attivitajiet ta’ qabel il-varar madwar l-Unjoni. Fir-rigward ta’ membri privati u l-entitajiet kostitwenti jew affiljati tagħhom stabbiliti f’pajjiżi terzi, jenħtieġ li jiġu salvagwardjati l-interessi tal-Unjoni u tal-impriża konġunta għal raġunijiet ta’ sigurtà jew ordni pubbliku. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista’ titlob lill-membri privati biex jieħdu miżuri xierqa. Tali miżuri jistgħu jinkludu l-immaniġġjar xieraq ta’ informazzjoni kunfidenzjali jew il-limitazzjoni ta’ ċerti entitajiet f’attivitajiet operazzjonali speċifiċi tal-membru privat.

(17)

Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni koerenti tal-Artikolu 22(5) tar-Regolament Orizzont Ewropa, jenħtieġ li l-impriżi konġunti jiżguraw koerenza mal-approċċ meħud għal azzjonijiet iffinanzjati taħt il-programm ta’ ħidma ta’ Orizzont Ewropa fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ dak l-ArtikoluRegolament Orizzont Ewropa, kif ukoll il-leġiżlazzjoni u l-gwida tal-Unjoni rilevanti għall-applikazzjoni tiegħu f’suġġetti simili fil-programm ta’ ħidma tal-impriża konġunta kkonċernata.

(18)

Fejn il-Kummissjoni jew l-Istati Membri jikkunsidraw li jillimitaw il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet speċifiċi tal-impriża konġunta skont l-Artikolu 22(5) tar-Regolament Orizzont Ewropa, il-Kummissjoni u l-Istati Membri fil-grupp rappreżentattiv tal-istati jenħtieġ li jfittxu pożizzjoni maqbula fuq bażi ta’ każ b’każ qabel l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma. Fil-każ ta’ impriżi konġunti b’Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi, l-applikazzjoni ta’ dak l-Artikolujenħtieġ li tiġi approvata mill-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi, wara t-talba mill-Kummissjoni, qabel l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma. Barra minn hekk, wara stedina mill-President, jenħtieġ li d-Direttur Eżekuttiv jinforma regolarment lill-konfigurazzjoni rilevanti tal-kumitat tal-programm Orizzont Ewropa, b’segwitu għar-responsabbiltà tal-Kummissjoni li tinforma lill-Kumitat tal-Programm skont l-Artikolu 14(7) u l-Anness III tal-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa, u b’mod partikolari, qabel l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma tal-impriża konġunta kkonċernata, fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 22(5) tar-Regolament Orizzont Ewropa.

(19)

L-Anness III tar-Regolament Orizzont Ewropa jeħtieġ li l-kontribuzzjonijiet finanzjarji jew il-kontributi in natura minn membri għajr l-Unjoni jenħtieġ li jkunu tal-anqas ugwali għal 50 % u jistgħu jaslu sa 75 % tal-impenji baġitarji aggregati tal-impriża konġunta. Min-naħa l-oħra, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni, inkluż kwalunkwe fond addizzjonali minn pajjiżi assoċjati, jenħtieġ li ma taqbiżx il-50 % tal-impenji baġitarji aggregati ta’ kull impriża konġunta. Għaldaqstant, jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kontribuzzjoni meħtieġa minn membri għajr l-Unjoni fl-istess livell jew f’livell ogħla mill-kontribuzzjoni tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Unjoni tkun f’pożizzjoni li tnaqqas il-kontribuzzjoni tagħha jekk membri għajr l-Unjoni jonqsu milli jissodisfaw l-impenji tagħhom.

(20)

F’konformità mal--Artikolu 10(1), punt (c), tar-Regolament Orizzont Ewropa, l-impriżi konġunti jridu jimplimentaw ġestjoni ċentrali tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha permezz ta’ approċċ ikkoordinat. Għaldaqstant, jenħtieġ li kull stat parteċipanti jikkonkludi ftehim amministrattiv wieħed jew aktar mal-impriża konġunta li jistabbilixxi l-mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni għall-pagament ta’ kontribuzzjonijiet u r-rappurtar dwarhom lill-applikanti li jinsabu f’dak l-istat parteċipanti. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza mal-prijoritajiet strateġiċi nazzjonali tagħhom, jenħtieġ li l-istati parteċipanti jingħataw id-dritt ta’ veto fuq l-użu tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji nazzjonali tagħhom għall-applikanti stabbiliti f’dawk l-istati parteċipanti. Sabiex jiġi minimizzat il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji, tinkiseb simplifikazzjoni u tiġi żgurata implimentazzjoni aktar effiċjenti, jenħtieġ li kull stat parteċipanti jistinka biex jissinkronizza l-iskeda, ir-rappurtar u l-awditi ta’ pagamenti tiegħu, ma’ dawk tal-impriżi konġunti u biex jikkonverġi l-eliġibbiltà tal-kostijiet tiegħu mar-Regolament Orizzont Ewropa. Il-benefiċjarji li jinsabu fl-istati parteċipanti li fdaw l-attivitajiet ta’ pagament lill-impriża konġunta jenħtieġ li jiffirmaw ftehim ta’ għotja uniku mal-impriża konġunta skont ir-Regolament Orizzont Ewropa.

(21)

F’konformità mal-ambizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament Orizzont Ewropa, waħda mill-prekondizzjonijiet għall-istabbiliment ta’ sħubijiet Ewropej istituzzjonalizzati hija li jiġu żgurati l-kontribuzzjonijiet tas-sħab tul il-ħajja tal-impriżi konġunti. F’dan il-kuntest, jenħtieġ li s-sħab privati jagħtu parti sinifikanti mill-kontribuzzjonijiet tagħhom fil-forma ta’ kontributi in natura għall-kostijiet operazzjonali tal-impriża konġunta. Jenħtieġ li l-impriżi konġunti jkunu jistgħu jidentifikaw miżuri biex jiffaċilitaw dawk il-kontribuzzjonijiet permezz tal-programmi ta’ ħidma tagħhom, b’mod partikolari billi jnaqqsu r-rati ta’ finanzjament. Jenħtieġ li dawk il-miżuri jkunu bbażati fuq il-ħtiġijiet speċifiċi ta’ impriża konġunta u l-attivitajiet sottostanti. F’każijiet debitament ġustifikati, jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu introdotti kundizzjonijiet addizzjonali li jirrikjedu l-parteċipazzjoni ta’ membru tal-impriża konġunta jew tal-entitajiet kostitwenti jew affiljati tiegħu, immirati lejn attivitajiet li fihom is-sħab industrijali tal-impriża konġunta jistgħu jaqdu rwol ewlieni, bħal dimostrazzjonijiet fuq skala kbira u proġetti ewlenin aktar qrib is-suq, u jikkontribwixxu aktar permezz ta’ rati ta’ finanzjament aktar baxxi. Jenħtieġ li l-livell ta’ parteċipazzjoni tal-membri jiġi mmonitorjat mid-direttur eżekuttiv sabiex il-bord ta’ tmexxija jingħata s-setgħa li jieħu azzjonijiet xierqa, filwaqt li jiġi żgurat bilanċ bejn l-impenn mis-sħab u l-aċċess miftuħ. F’każijiet debitament iġġustifikati, in-nefqa kapitali għal, pereżempju, dimostrazzjonijiet fuq skala kbira jew għal proġetti ewlenin, tista’ titqies bħala kost eliġibbli skont il-qafas legali applikabbli.

(22)

Jenħtieġ li jkun possibbli li, f’konformità mal-Artikolu 15(3) tar-Regolament Orizzont Ewropa, il-kontribuzzjonijiet mill-programmi kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/1058 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7)(FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/1057 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8)(FSE+), il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) (FEMSA) u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) (FAEŻR) jitqiesu bħala kontribuzzjoni tal-istati parteċipanti li huma Stati Membri għall-impriżi konġunti, dment li jkun hemm konformità mar-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) u mar-regolamenti speċifiċi għall-fondi. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli li l-kontribuzzjonijiet mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) (il-‘Faċilità) jitqiesu bħala kontribuzzjoni tal-Istati Membri li huma stati parteċipanti għall-impriżi konġunti, dment li jkun hemm konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Faċilità u l-impenji stabbiliti fil-pjanijiet nazzjonali għall-irkupru u r-reżiljenza.

(23)

Skont il-prinċipju tal-kondiviżjoni ġusta tal-kontribuzzjonijiet fost il-membri tal-impriżi konġunti, jenħtieġ li l-kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-kostijiet amministrattivi tal-impriżi konġunti jinqasmu b’mod ugwali bejn l-Unjoni u l-membri għajr l-Unjoni. Jenħtieġ li devjazzjonijiet minn dak il-prinċipju jitqiesu biss f’każijiet eċċezzjonali u debitament iġġustifikati bħal meta d-daqs jew l-istruttura tas-sħubija ta’ membru tal-impriża konġunta għajr l-Unjoni tkun tirriżulta f’kontribuzzjonijiet għal kull entità kostitwenti jew affiljata, b’mod partikolari intrapriżi żgħar u medji (SMEs), ta’ livell li tant ikun għoli li jipperikola serjament l-inċentiv li entità ssir jew tibqa’ entità kostitwenti jew affiljata tal-membru tal-impriża konġunta. F’dawn il-każijiet, jenħtieġ li l-perċentwal minimu tal-kontribuzzjoni finanzjarja annwali għall-kostijiet amministrattivi tal-impriża konġunta minn membri għajr l-Unjoni jkun ta’ 20 % tal-kostijiet amministrattivi annwali totali u jenħtieġ li l-kontribuzzjonijiet mill-SMEs jkunu ferm anqas minn dawk minn entitajiet kostitwenti jew affiljati akbar. Ladarba tintlaħaq massa kritika ta’ sħubija li tippermetti kontribuzzjoni ogħla minn 20 % tal-kostijiet amministrattivi annwali totali, jenħtieġ li l-kontribuzzjonijiet annwali għal kull entità kostitwenti jew affiljata jinżammu jew jiżdiedu bl-għan li gradwalment jiżdied is-sehem tal-membri għajr l-Unjoni fil-kontribuzzjoni ġenerali għall-kostijiet amministrattivi annwali tal-impriża konġunta. Jenħtieġ li l-membri tal-impriża konġunta għajr l-Unjoni jagħmlu ħilithom sabiex iżidu l-għadd ta’ entitajiet kostitwenti jew affiljati bl-għan li jżidu l-kontribuzzjoni tagħhom għal 50 % tal-kostijiet amministrattivi tal-impriża konġunta tul il-ħajja tagħha.

(24)

Ir-Regolament Orizzont Ewropa jirrikjedi li s-sħab juru l-impenn fit-tul tagħhom, inkluż permezz ta’ sehem minimu ta’ investimenti pubbliċi jew privati. Għaldaqstant, huwa neċessarju li f’dan ir-Regolament l-Unjoni tidentifika membri fundaturi stabbiliti fl-Istati Membri, fil-pajjiżi assoċjati ma’ Orizzont Ewropa jew fl-organizzazzjonijiet internazzjonali. Madankollu, fejn ikun neċessarju jenħtieġ li jkun possibbli li tiġi estiża l-bażi ta’ sħubija ta’ impriżi konġunti wara li jiġu stabbiliti b’membri assoċjati magħżula wara proċeduri miftuħa u trasparenti, filwaqt li jitqiesu b’mod partikolari l-iżviluppi teknoloġiċi ġodda jew l-assoċjazzjoni ta’ pajjiżi addizzjonali ma’ Orizzont Ewropa.

(25)

L-entitajiet legali interessati li jappoġġaw l-objettivi tal-impriżi konġunti fl-oqsma speċifiċi tar-riċerka tagħhom, mingħajr ma jsiru membri, jenħtieġ li jiġu offruti wkoll il-possibbiltà li jsiru sħab kontribwenti ta’ dawn l-impriżi konġunti.

(26)

F’konformità mal-Artikolu 16(5) tar-Regolament Orizzont Ewropa, l-allokazzjoni tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji minn pajjiżi terzi assoċjati ma’ Orizzont Ewropa jenħtieġ li tqis il-livell ta’ parteċipazzjoni tal-entitajiet legali tal-pajjiżi terzi assoċjati. Skont dan, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-impriżi konġunti tista’ tiżdied b’kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi assoċjati ma’ Orizzont Ewropa filwaqt li tqis il-livell ta’ parteċipazzjoni ta’ tali entitajiet legali u dment li l-ammont totali li bih tiżdied il-kontribuzzjoni tal-Unjoni jkun tal-inqas daqs il-kontribuzzjoni tal-membri għajr l-Unjoni, jew l-entitajiet kostitwenti jew affiljati tagħhom.

(27)

L-istabbiliment ta’ impriża konġunta jiżgura sħubija pubblika-privata ta’ benefiċċju reċiproku għall-membri involuti, inkluż billi tiġi promossa ċ-ċertezza dwar allokazzjonijiet baġitarji kbar għall-industriji rilevanti matul perijodu ta’ seba’ snin. Meta wieħed isir membru fundatur jew membru assoċjat, jew waħda mill-entitajiet kostitwenti jew affiljati tagħhom, il-membri jkunu jistgħu jiksbu influwenza, jew direttament jew permezz tar-rappreżentanti tal-industrija, fil-bord ta’ tmexxija tal-impriża konġunta. Il-bord ta’ tmexxija huwa l-korp deċiżjonali tal-impriża konġunta li jiddeċiedi dwar l-orjentazzjoni strateġika fit-tul tas-sħubija, kif ukoll dwar il-prijoritajiet annwali tagħha. Għaldaqstant, l-Unjoni, l-istati parteċipanti fejn rilevanti, il-membri fundaturi u l-membri assoċjati jenħtieġ li jkunu jistgħu jikkontribwixxu għall-aġenda u għall-iffissar tal-prijoritajiet tal-impriża konġunta permezz tal-adozzjoni u tal-emendar possibbli tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni, kif ukoll l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali, inkluż il-kontenut tas-sejħiet għal proposti, ir-rata ta’ finanzjament applikabbli għal kull suġġett ta’ sejħa, u r-regoli relatati tal-proċeduri ta’ sottomissjoni, ta’ evalwazzjoni, tal-għażla, ta’ għoti u ta’ rieżami.

(28)

Huwa xieraq li l-membri għajr l-Unjoni jimpenjaw ruħhom għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament permezz ta’ ittra ta’ impenn, jew ittra konġunta ta’ impenn li tindika l-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tagħhom fejn xieraq, mingħajr ma jimponu kundizzjonijiet rigward l-adeżjoni tagħhom. Jenħtieġ li tali ittri ta’ impenn ikunu legalment validi matul il-ħajja tal-impriża konġunta u mmonitorjati mill-qrib mill-impriża konġunta u mill-Kummissjoni. Jenħtieġ li l-impriżi konġunti joħolqu ambjent legali u organizzazzjonali li jippermetti lill-membri jwettqu l-impenji tagħhom, filwaqt li jiżguraw l-attraenza għall-partijiet ikkonċernati kollha, l-aċċess miftuħ kontinwu tal-impriżi konġunti u t-trasparenza matul l-implimentazzjoni tagħhom, b’mod partikolari għall-iffissar tal-prijoritajiet u għall-parteċipazzjoni f’sejħiet għal proposti.

(29)

Simplifikazzjoni ulterjuri hija l-pedament ta’ Orizzont Ewropa. F’dak il-kuntest, jenħtieġ li jkun hemm mekkaniżmu ta’ rapportar simplifikat għas-sħab, li ma għadhomx meħtieġa jirrapportaw dwar il-kostijiet mhux eliġibbli. Il-kontribut in natura għall-attivitajiet operazzjonali jenħtieġ li jitqiesu biss abbażi tal-kostijiet eliġibbli u jenħtieġ li jiġu rrapportati u awditjati f’konformità mal-mekkaniżmu applikabbli għall-ftehim ta’ għotja speċifiku. Tali kontabbiltà abbażi ta’ kostijiet eliġibbli biss jippermetti l-kalkolu awtomatizzat ta’ kontributi in natura għall-attivitajiet operazzjonali permezz tal-għodod tal-IT ta’ Orizzont Ewropa, inaqqas il-piż amministrattiv għas-sħab u jagħmel il-mekkaniżmu ta’ rapportar għall-kontribuzzjonijiet aktar effettiv. Jenħtieġ li l-kontributi in natura għall-attivitajiet operazzjonali jiġu mmonitorjati mill-qrib mill-impriżi konġunti u jenħtieġ li jitħejjew rapporti regolari u jsiru pubbliċi mid-direttur eżekuttiv sabiex jiġi stabbilit jekk il-progress fl-ilħuq tal-miri tal-kontributi in natura huwiex sodisfaċenti biżżejjed. Jenħtieġ li l-bord ta’ tmexxija jivvaluta kemm l-isforzi magħmula kif ukoll ir-riżultati miksuba mill-membri li jikkontribwixxu għal attivitajiet operazzjonali, kif ukoll fatturi oħra, bħal-livell ta’ parteċipazzjoni ta’ SMEs u l-attraenza tal-impriżi konġunti għal parteċipanti ġodda. Meta jkun neċessarju jenħtieġ li jieħu miżuri rimedjali u korrettivi xierqa filwaqt li jieħu kont tal-prinċipji ta’ aċċess miftuħ u trasparenza.

(30)

Jenħtieġ li l-impriżi konġunti jipprovdu opportunità u inċentiv sistematiċi għall-membri għajr l-Unjoni biex jikkombinaw l-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni tagħhom ma’ dawk tal-impriża konġunta. Jenħtieġ li attivitajiet addizzjonali ma jirċevux appoġġ finanzjarju mill-impriża konġunta. Madankollu, dawn jistgħu jitqiesu bħala kontributi in natura tal-membri għal attivitajiet addizzjonali meta jikkontribwixxu għall-objettivi tal-impriża konġunta u jkunu direttament marbuta mal-attivitajiet tagħha, inkluż kostijiet mhux eliġibbli ta’ azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-impriża konġunta fejn dan ikun previst fil-pjan annwali ta’ attivitajiet addizzjonali. Dik ir-rabta tista’ tiġi stabbilita permezz tal-adozzjoni tar-riżultati minn azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-impriża konġunta jew mill-inizjattivi preċedenti tagħha, jew billi jintwera valur miżjud sinifikanti tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-kostijiet rispettivi jiġu ċċertifikati minn korp tal-awditjar indipendenti maħtur mill-entità kkonċernata soġġett għall-metodu ta’ valutazzjoni li jkun miftuħ għall-verifika mill-impriża konġunta f’każ ta’ inċertezza. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi dispożizzjonijiet aktar speċifiċi dwar l-ambitu tal-attivitajiet addizzjonali għal kull impriża konġunta, sakemm dan ikun neċessarju biex jinkisbu d-direzzjonalità u l-impatt mixtieqa. Jenħtieġ li jiġi deċiż ukoll mill-bordijiet ta’ tmexxija tal-impriżi konġunti jekk, għall-finijiet ta’ valorizzazzjoni ta’ dawn il-kontribuzzjonijiet, l-użu ta’ metodi ta’ simplifikazzjoni bħal somom f’daqqa jew kostijiet ta’ unità huwiex neċessarju biex jinkisbu simplifikazzjoni, kosteffettività u livell xieraq ta’ protezzjoni ta’ data kummerċjali kunfidenzjali.

(31)

Jenħtieġ li l-governanza tal-impriżi konġunti tiżgura li l-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħhom ikunu idonei biex iżommu l-pass ma’ ambjent soċjoekonomiku u teknoloġiku li qed jinbidel b’rata mgħaġġla u mal-isfidi globali. Jenħtieġ li l-impriżi konġunti jibbenefikaw minn għarfien espert, pariri u appoġġ mill-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, sabiex jimplimentaw b’mod effettiv il-kompiti tagħhom u jiżguraw sinerġiji fil-livell tal-Unjoni u dak nazzjonali. Għalhekk, jenħtieġ li l-impriżi konġunti jingħataw is-setgħa li jistabbilixxu korpi konsultattivi bil-ħsieb li jipprovdulhom pariri esperti u jwettqu kwalunkwe kompitu ieħor ta’ natura konsultattiva li jkun neċessarju għall-kisba tal-objettivi tal-impriżi konġunti. Fl-istabbiliment tal-korpi konsultattivi, jenħtieġ li l-impriżi konġunti jiżguraw rappreżentanza bilanċjata ta’ esperti fi ħdan l-ambitu tal-attivitajiet tal-impriża konġunta, inkluż fir-rigward tal-bilanċ bejn il-ġeneri. Jenħtieġ li l-parir ipprovdut minn dawk il-korpi kif ukoll minn dawk tal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali u ta’ partijiet ikkonċernati oħra ta’ impriżi konġunti jġib miegħu perspettivi xjentifiċi.

(32)

Jenħtieġ li l-impriżi konġunti jiżguraw li l-Istati Membri jkunu informati biżżejjed dwar l-attivitajiet tal-impriżi konġunti, ikunu jistgħu jipprovdu informazzjoni f’waqtha dwar l-attivitajiet imwettqa fl-Istati Membri u jkollhom l-opportunità li jikkontribwixxu għall-proċessi preparatorji u tat-teħid ta’ deċiżjonijiet. Tali djalogu mal-Istati Membri huwa partikolarment importanti fil-kuntest ta’ sinerġiji u tal-ħtieġa li jiġi żgurat l-allinjament tal-isforzi u l-attivitajiet fil-livell nazzjonali, reġjonali, tal-Unjoni u dak Ewropew biex jinħoloq impatt akbar. Jenħtieġ li l-impriżi konġunti mingħajr l-involviment dirett jew indirett tal-Istati Membri bħala membri jew entitajiet kostitwenti jistabbilixxu grupp tar-rappreżentanti tal-istat bil-għan li l-attivitajiet tal-impriżi konġunti jiġu allinjati mal-politiki u l-azzjonijiet meħuda fil-livell nazzjonali u dak reġjonali.

(33)

Jenħtieġ li l-impriżi konġunti jkunu jistgħu jistabbilixxu korp konsultattiv b’funzjoni konsultattiva xjentifika. Jenħtieġ li dak il-korp jew il-membri tiegħu jkunu f’pożizzjoni li jipprovdu pariri xjentifiċi indipendenti u appoġġ lill-impriża konġunta rispettiva. Jenħtieġ li l-pariri xjentifiċi jikkonċernaw, b’mod partikolari, programmi ta’ ħidma annwali u attivitajiet addizzjonali kif ukoll kwalunkwe aspett ieħor tal-kompiti tal-impriżi konġunti, kif neċessarju.

(34)

Bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-impriżi konġunti jkunu konxji tal-pożizzjonijiet u l-fehmiet tal-partijiet ikkonċernati mill-katina tal-valur kollha fl-oqsma rispettivi tagħhom, jenħtieġ li l-impriżi konġunti jkunu jistgħu jistabbilixxu l-gruppi ta’ partijiet ikkonċernati konsultattivi rispettivi tagħhom, li jiġu kkonsultati dwar kwistjonijiet orizzontali jew kwistjonijiet speċifiċi, skont il-ħtiġijiet ta’ kull impriża konġunta. Jenħtieġ li tali gruppi jkunu miftuħa għall-partijiet ikkonċernati pubbliċi u privati, inkluż gruppi ta’ interess organizzati u għal gruppi ta’ interess internazzjonali mill-Istati Membri, minn pajjiżi assoċjati jew minn pajjiżi oħra, attivi fil-qasam tal-impriżi konġunti.

(35)

Jenħtieġ li l-impriżi konġunti joperaw b’mod miftuħ u trasparenti, billi jipprovdu l-informazzjoni rilevanti kollha b’mod regolari u f’waqtu lill-korpi xierqa tagħhom kif ukoll billi jippromwovu l-attivitajiet tagħhom, inkluż attivitajiet ta’ informazzjoni u ta’ disseminazzjoni, lill-pubbliku usa’. Dan jinkludi informazzjoni f’waqtha, soġġetta għar-regoli ta’ kunfidenzjalità u bi tqassim skont il-pajjiż dwar l-applikazzjoni u l-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-impriża konġunta, dwar l-evalwazzjoni tar-riżultati ta’ kull sejħa għal proposti u l-implimentazzjoni tal-proġett, dwar sinerġiji ma’ programmi rilevanti oħra tal-Unjoni u sħubiji Ewropej oħra, dwar attivitajiet addizzjonali, dwar kontribuzzjonijiet finanzjarji u kontributi in natura imwiegħda u effettivament ipprovduti, dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-impriża konġunta, u dwar ir-rabta bejn l-objettivi tal-impriża konġunta u l-kontributi in natura għal attivitajiet addizzjonali.

(36)

Jenħtieġ li l-impriżi konġunti jiġu implimentati bl-użu ta’ struttura u ta’ regoli li jtejbu l-effiċjenza u jiżguraw is-simplifikazzjoni. Għal dak l-għan, jenħtieġ li l-impriżi konġunti jadottaw regoli finanzjarji speċifiċi għall-ħtiġijiet tagħhom f’konformità mal-Artikolu 71 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13).

(37)

Jenħtieġ li l-implimentazzjoni tal-impriżi konġunti tkun ibbażata fuq il-kriterji stabbiliti għas-sħubijiet Ewropej istituzzjonalizzati fir-Regolament Orizzont Ewropa. Jenħtieġ li dan jiġi appoġġat bl-użu ta’ mezzi elettroniċi ġestiti mill-Kummissjoni. Informazzjoni relatata ma’ azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-impriżi konġunti, inkluż ir-riżultati, hija essenzjali għall-finijiet tal-iżvilupp, tal-implimentazzjoni, tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni ta’ politiki jew tal-programmi tal-Unjoni. Għalhekk, jenħtieġ li l-impriżi konġunti jiżguraw li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Unjoni jkollhom aċċess għall-informazzjoni kollha relatata mal-azzjonijiet indiretti li jiffinanzjaw, inkluż il-kontribuzzjonijiet u r-riżultati tal-benefiċjarji li jipparteċipaw f’azzjonijiet indiretti. Tali drittijiet ta’ aċċess jenħtieġ li jkunu limitati għal użu mhux kummerċjali u mhux kompetittiv u jenħtieġ li jikkonformaw mar-regoli ta’ kunfidenzjalità applikabbli. Il-persunal tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u tal-korpi, tal-uffiċċji jew tal-aġenziji tal-Unjoni jenħtieġ li jingħata aċċess għal din l-informazzjoni soġġett għal standards adegwati dwar is-sigurtà tal-IT u s-sigurtà tal-informazzjoni u f’konformità mal-prinċipji tan-neċessità u tal-proporzjonalità.

(38)

Jenħtieġ li l-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-impriżi konġunti fil-qafas ta’ Orizzont Ewropa tikkonforma mar-regoli stabbiliti fir-Regolament Orizzont Ewropa. Jenħtieġ li l-impriżi konġunti jiżguraw applikazzjoni konsistenti ta’ dawk ir-regoli fuq il-bażi tal-miżuri rilevanti adottati mill-Kummissjoni. Jenħtieġ li l-impriżi konġunti jużaw il-mudell korporattiv tal-ftehim ta’ għotja mħejji mill-Kummissjoni. Fir-rigward tal-perijodu biex jiġu kkontestati t-trasferimenti tas-sjieda tar-riżultati msemmija fl-Artikolu 40(4) tar-Regolament Orizzont Ewropa, jenħtieġ li jittieħed kont tad-durata taċ-ċikli ta’ innovazzjoni fl-oqsma koperti mill-impriżi konġunti rispettivi.

(39)

Wieħed mill-finijiet ewlenin tal-impriżi konġunti huwa li jrawmu l-kapaċitajiet ekonomiċi tal-Unjoni u b’mod partikolari t-tmexxija xjentifika u teknoloġika tagħha. Barra minn hekk, l-irkupru ta’ wara l-COVID-19 jenfasizza l-ħtieġa li jsir investiment f’teknoloġiji ewlenin bħall-5G, l-intelliġenza artifiċjali (IA), il-cloud, iċ-ċibersigurtà u t-teknoloġija ekoloġika u biex jiġu valorizzati dawk it-teknoloġiji fl-Unjoni. Jenħtieġ li l-impriżi konġunti jikkontribwixxu għat-trawwim tax-xjenza miftuħa f’konformità mal-Artikoli 14 u 39 tar-Regolament Orizzont Ewropa. Ir-riżultati ġġenerati mill-parteċipanti kollha ser jaqdu rwol importanti f’dan ir-rigward u l-parteċipanti kollha ser jibbenefikaw mill-finanzjament tal-Unjoni permezz tar-riżultati ġġenerati fil-proġett u mid-drittijiet ta’ aċċess għalihom, anki dawk il-parteċipanti li ma jkunux irċevew finanzjament mill-Unjoni. Għalhekk, biex jiġu protetti l-interessi tal-Unjoni, jenħtieġ li d-dritt għal impriżi konġunti li joġġezzjonaw għal trasferimenti tas-sjieda ta’ riżultati jew għal għotjiet ta’ liċenzja esklużiva rigward ir-riżultati japplika wkoll għal parteċipanti li ma jkunux irċevew finanzjament mill-Unjoni. Fl-eżerċitar ta’ dan id-dritt ta’ kontestazzjoni u f’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, jenħtieġ li l-impriża konġunta ssib bilanċ ġust bejn l-interessi tal-Unjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fir-rigward tar-riżultati tal-parteċipanti li ma jkunux irċevew finanzjament mill-Unjoni, filwaqt li jittieħed kont tal-fatt li dawk il-parteċipanti ma jkunu rċevew l-ebda finanzjament mill-Unjoni għall-azzjoni li minnha ġew iġġenerati r-riżultati.

(40)

Jenħtieġ li l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni tiġi ġestita f’konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba u mar-regoli dwar ġestjoni indiretta stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046.

(41)

Għall-fini ta’ simplifikazzjoni, jenħtieġ li l-piż amministrattiv jitnaqqas għall-partijiet kollha. Jenħtieġ li jiġu evitati awditi doppji u ammonti ta’ dokumentazzjoni u rapportar sproporzjonati. Jenħtieġ li l-awditi ta’ benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni skont dan ir-Regolament jitwettqu f’konformità mar-Regolament Orizzont Ewropa u ma’ programmi ta’ finanzjament rilevanti oħra tal-Unjoni.

(42)

Jenħtieġ li l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tal-membri l-oħra tal-impriżi konġunti jiġu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati tul iċ-ċiklu tan-nefqa kollu kemm hu, inkluż il-prevenzjoni, id-detezzjoni u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b’mod ħażin u, fejn xieraq, pieni amministrattivi u finanzjarji f’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046. Fid-dawl tan-natura speċifika tal-azzjonijiet implimentati minn xi wħud mill-impriżi konġunti li jirrikjedu li dawn jitneħħew gradwalment fuq diversi snin, jenħtieġ li jkun possibbli li l-impenji baġitarji pluriennali jinqasmu mill-Kummissjoni u mill-impriża konġunta rilevanti f’pagamenti parzjali annwali. F’dan ir-rigward, l-impenji baġitarji tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa, tal-Impriża Konġunta Ferrovjarja tal-Ewropa u tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 jistgħu jinqasmu f’pagamenti annwali. Sal-31 ta’ Diċembru 2024, l-ammont kumulattiv ta’ dawk l-impenji baġitarji jenħtieġ li ma jaqbiżx il-50 % tal-kontribuzzjoni massima rispettiva tal-Unjoni. Mill-1 ta’ Jannar 2025, tal-anqas 20 % tal-baġit kumulattiv tas-snin residwi jenħtieġ li jkun kopert minn pagamenti annwali.

(43)

Fid-dawl tan-natura speċifika u tal-istatus attwali tal-impriżi konġunti, jenħtieġ li dawn jibqgħu soġġetti għal kwittanza separata. Jenħtieġ li l-awditjar tal-kontijiet u tal-legalità u tar-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti jitwettaq mill-Qorti tal-Awdituri.

(44)

F’konformità mal--Artikolu 10(2), punt (c), tar-Regolament Orizzont Ewropa, jenħtieġ li l-impriżi konġunti jkollhom approċċ ċar taċ-ċiklu tal-ħajja. Sabiex l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jiġu protetti b’mod adegwat, jenħtieġ li l-impriżi konġunti jiġu stabbiliti għal perijodu li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2031 biex ikunu jistgħu jeżerċitaw ir-responsabbiltajiet tagħhom fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ għotjiet sakemm jitlestew l-aħħar azzjonijiet indiretti mnedija. Jenħtieġ li l-impriżi konġunti jiġu ffinanzjati mill-programmi tal-Unjoni taħt il-qafas finanzjarju pluriennali (“QFP 2021-2027”). Jenħtieġ li l-impriżi konġunti jkunu jistgħu jniedu sejħiet għal proposti sal-31 ta’ Diċembru 2028, f’każijiet debitament ġustifikati relatati mad-disponibbiltà tal-baġit li jifdal li jirriżultaw mill-QFP 2021-2027.

(45)

Fil-kuntest tal-prijorità tal-Kummissjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew appoġġat mill-komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni tal-11 ta’ Ottubru 2018 dwar Bijoekonomija tal-Unjoni sostenibbli għall-Ewropa: Tisħiħ tal-konnessjoni bejn l-ekonomija, is-soċjetà u l-ambjent, tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar Pjaneta Nadif għal Kulħadd: Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima, tal-11 ta’ Marzu 2020 dwar Pjan ta’ Azzjoni ġdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari: Għal Ewropea aktar nadifa u kompetittiva, tal-20 ta’ Mejju 2020 dwar Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030: Inreġġgħu n-natura lura f’ħajjitna, tal-20 ta’ Mejju 2020 dwar Strateġija “Mill-Għalqa sal-Platt” għal sistema tal-ikel ġusta, tajba għas-saħħa u favur l-ambjent u tas-17 ta’ Ottubru 2020 dwar l-Israteġija dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà: Lejn Ambjent Ħieles mit-Tossiċità,, jenħtieġ li s-settur Ewropew b’bażi bijoloġika, inkluż SMEs, reġjuni u produtturi primarji, isiru newtrali għall-klima, aktar ċirkolari u aktar sostenibbli filwaqt li jibqgħu kompetittivi fuq skala globali. Ekosistema tal-innovazzjoni b’bażi bijoloġika b’saħħitha, effiċjenti fir-riżorsi u kompetittiva tista’ tnaqqas id-dipendenza fuq materja prima u riżorsi minerali fossili mhux rinnovabbli u tħaffef is-sostituzzjoni tagħhom. Tista’ tiżviluppa prodotti, materjali, proċessi u nutrijenti rinnovabbli b’bażi bijoloġika mill-iskart u mill-bijomassa permezz tal-innovazzjoni mmexxija mis-sostenibbiltà u miċ-ċirkolarità. Tali ekosistema tista’ toħloq ukoll valur mill-materja prima lokali, inkluż l-iskart, ir-residwi u l-flussi sekondarji, biex iġġib impjiegi, tkabbir ekonomiku u żvilupp madwar l-Unjoni, mhux biss f’żoni urbani iżda wkoll f’territorji rurali u kostali fejn tiġi prodotta l-bijomassa u li spiss ikunu reġjuni periferali li rarament jibbenefikaw mill-iżvilupp industrijali.

(46)

L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi bijoloġika stabbilita fil-qafas ta’ Orizzont 2020 iffokat fuq l-użu sostenibbli tar-riżorsi, speċjalment f’setturi intensivi fir-riżorsi u b’impatt għoli bħall-agrikoltura, il-manifattura tat-tessuti u l-kostruzzjoni, b’mod partikolari mmirata lejn l-operaturi, il-manifatturi, l-impjanti u l-fabbriki lokali. L-evalwazzjoni interim tagħha ppubblikata f’Ottubru 2017 inkludiet sett b’saħħtu ta’ 34 rakkomandazzjoni li huma riflessi fit-tfassil tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika stabbilita b’dan ir-Regolament. L-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika mhijiex kontinwazzjoni diretta tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji B’bażi Bijoloġika iżda, pjuttost, programm li jibni fuq il-kisbiet tal-inizjattiva preċedenti u jindirizza n-nuqqasijiet tiegħu. Skont ir-rakkomandazzjonijiet, jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika tinvolvi firxa usa’ ta’ partijiet ikkonċernati inkluż is-settur primarju (jiġifieri l-agrikoltura, l-akkwakultura, is-sajd u l-forestrija) kif ukoll fornituri ta’ skart, residwi u flussi sekondarji, awtoritajiet reġjonali u investituri biex tipprevjeni fallimenti tas-suq u proċessi b’bażi bijoloġika mhux sostenibbli. Sabiex tilħaq l-objettivi tagħha, jenħtieġ li tiffinanzja biss proġetti li jirrispettaw il-prinċipji taċ-ċirkolarità, tas-sostenibbiltà u tal-limiti planetarji.

(47)

Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika tistabbilixxi Gruppi ta’ Varar li jenħtieġ li jservu bħala korpi konsultattivi u jipparteċipaw b’mod attiv fid-diskussjonijiet strateġiċi li jistabbilixxu l-aġenda għas-sħubija. Huwa kruċjali li dawn il-korpi konsultattivi jiġu inklużi fl-istruttura ta’ governanza biex jiġu żgurati parteċipazzjoni usa’ u investiment privat ogħla fis-settur ċirkolari b’bażi bijoloġika. B’mod partikolari, jenħtieġ li l-Gruppi ta’ Varar jipprovdu appoġġ għal-laqgħat strateġiċi tal-Bord ta’ Tmexxija fejn il-mexxejja industrijali u r-rappreżentanti tal-partijiet ikkonċernati flimkien ma’ rappreżentanti ta’ livell għoli tal-Kummissjoni jingħaqdu mal-Bord ta’ Tmexxija permanenti biex jiddiskutu u jistabbilixxu d-direzzjoni strateġika tas-sħubija.

(48)

Jenħtieġ li l-objettiv ewlieni tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa jkun li tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-impronta ekoloġika tal-avjazzjoni billi taċċellera l-iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-avjazzjoni newtrali għall-klima għall-aktar varar bikri possibbli tagħhom, u għalhekk tikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-għanijiet ambizzjużi ta’ mitigazzjoni tal-impatt ambjentali tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u r-Regolament (UE) 2021/1119 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14) (“il-Liġi Ewropea dwar il-Klima”), jiġifieri tnaqqis ta’ 55 % fl-emissjonijiet sal-2030 meta mqabbla mal-livelli tal-1990, u newtralità klimatika sal-2050 f’konformità mal-Ftehim ta’ Pariġi adottat fl-ambitu tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (15). Dan l-objettiv jista’ jinkiseb biss permezz tal-aċċellerazzjoni u tal-ottimizzazzjoni tal-proċessi ta’ riċerka u innovazzjoni fl-ajrunawtika u billi tittejjeb il-kompetittività globali tal-industrija tal-avjazzjoni tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa tiżgura wkoll li avjazzjoni aktar nadifa tibqa’ sikura, sigura u effiċjenti għat-trasportazzjoni ta’ passiġġieri u ta’ merkanzija bl-ajru.

(49)

L-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa tibni fuq l-esperjenza miksuba mill-Impriżi Konġunti Clean Sky u Clean Sky 2. Jenħtieġ li s-sħubija Ewropea l-ġdida tkun aktar ambizzjuża billi tiffoka fuq l-iżvilupp ta’ dimostraturi rivoluzzjonarji. Skont is-sejbiet tal-evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, jenħtieġ li inizjattiva ġdida tiżgura li kull dimostratur ikun fit-triq kritika għall-iżvilupp tal-programmi tal-inġenji tal-ajru li jmiss sabiex it-teknoloġiji żviluppati verament jaqdu l-prijorità ewlenija tal-aktar varar bikri possibbli. Għalhekk, jenħtieġ li l-impriża konġunta l-ġdida tiffoka fuq iż-żieda fil-viżibbiltà tal-objettivi ta’ sfruttament individwali tagħha u fuq it-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ monitoraġġ, ġestjoni u rapportar tal-impriża konġunta biex tirrifletti l-kumplessità tal-isforz ta’ riċerka u innovazzjoni meħtieġ biex is-sħubija Ewropea tilħaq l-objettivi tagħha.

(50)

Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa tibni fuq tmexxija b’saħħitha mill-industrija tal-avjazzjoni Ewropea u bażi ta’ sħubija diversa, li tiġbor flimkien spettru wiesa’ ta’ partijiet ikkonċernati u ideat madwar l-Ewropa. Bil-ħsieb li tidentifika l-aktar approċċi promettenti u l-entitajiet li kapaċi jwettquhom, il-Kummissjoni nediet sejħa għal espressjoni ta’ ideat u ta’ membri potenzjali. Jenħtieġ li l-Bord ta’ Tmexxija jkun jista’ jagħżel membri assoċjati fuq il-bażi tar-riżultati ta’ dik is-sejħa u sejħiet futuri sabiex jipprevedi espansjoni rapida tal-grupp ta’ membri.

(51)

Sabiex jiġi mmassimizzat u aċċellerat l-impatt tal-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni mwettqa mill-Impriżi Konġunti Avjazzjoni Nadifa u Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 dwar it-tnaqqis effettiv tal-emissjonijiet u d-diġitalizzazzjoni tal-industrija tal-avjazzjoni, jenħtieġ li dawk l-impriżi konġunti jfittxu kollaborazzjoni mill-qrib mal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EASA) fil-ħidma tas-sħubija Ewropea, li jiżgura skambju bikri ta’ għarfien dwar it-teknoloġiji ġodda żviluppati. Dik il-kollaborazzjoni ser tkun kruċjali biex tiġi aċċellerata l-adozzjoni mis-suq, billi jiġi ffaċilitat il-proċess ta’ ċertifikazzjoni tal-prodotti u tas-servizzi li jirriżultaw kif meħtieġ bir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16).

(52)

Sabiex jiġu mmassimizzati s-sinerġiji bejn il-programmi fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali u dak reġjonali, jenħtieġ li l-membri tal-grupp tar-rappreżentanti tal-istati tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa jesploraw il-possibbiltajiet li jipprovdu appoġġ finanzjarju fil-livell nazzjonali għal proposti eċċellenti li ma ntagħżlux għal finanzjament mill-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa minħabba abbonamenti eċċessivi.

(53)

L-Ewropa qed taffaċċja l-isfida li jkollha taqdi rwol ewlieni fl-aċċellerazzjoni tat-trasformazzjoni ambjentali tal-ġenerazzjoni li jmiss tal-inġenji tal-ajru u fl-internalizzazzjoni tal-kostijiet soċjetali tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fil-mudell tan-negozju tat-trasport bl-ajru filwaqt li tkompli tiżgura kondizzjonijiet ekwivalenti għall-prodotti Ewropej fis-suq globali. Għalhekk, jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa tappoġġa lir-rappreżentanti Ewropej fl-istandardizzazzjoni internazzjonali u fl-isforzi leġiżlattivi internazzjonali.

(54)

L-interess fl-idroġenu evolva b’mod drammatiku f’dawn l-aħħar ħames snin, filwaqt li l-Istati Membri kollha ffirmaw u rratifikaw il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (Ftehim ta’ Pariġi) fil-21 Konferenza tal-Partijiet (COP21). Il-Patt Ekoloġiku Ewropew, għandu l-għan li jittrasforma l-Unjoni f’soċjetà ġusta u għanja, b’ekonomija moderna, effiċjenti fir-riżorsi u kompetittiva, li fiha sa mhux aktar tard mill-2050 ma jkun hemm l-ebda emissjoni netta ta’ gassijiet serra. L-oqsma prijoritarji jinkludu idroġenu nadif, ċelloli tal-fjuwil, fjuwils alternattivi oħra u ħżin tal-enerġija. L-idroġenu huwa prominenti fil-komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni tat-8 ta’ Lulju 2020 tdwar Strateġija għall-idroġenu għal Ewropa newtrali għall-klima u dwar Nixprunaw Ekonomija Newtrali għall-Klima: Strateġija tal-UE dwar l-Integrazzjoni tas-Sistema tal-Enerġija, kif ukoll għat-tnedija tal-Alleanza Ewropea għall-Idroġenu Nadif li tiġbor flimkien il-partijiet ikkonċernati kollha biex jidentifikaw il-ħtiġijiet tat-teknoloġija, l-opportunitajiet ta’ investiment u l-ostakli regolatorji għall-bini ta’ ekosistema tal-idroġenu nadif fl-Unjoni li jikkontribwixxi għat-tnaqqis tad-dipendenza attwali fuq il-fjuwils fossili u l-emissjonijiet tal-gassijiet serra fis-setturi rilevanti. L-Impriża Konġunta dwar l-Idroġenu Nadif tista’ tippermetti l-adozzjoni tar-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni (R&I) minn oqfsa ta’ investiment, bħall-Alleanza Ewropea għall-Idroġenu Nadif u l-Proġetti Importanti ta’ Interess Ewropew Komuni (IPCEI) dwar l-Idroġenu.

(55)

Attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni ddedikati relatati mal-applikazzjonijiet tal-idroġenu ilhom appoġġati mill-2008, prinċipalment permezz tal-Impriżi Konġunti taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, jiġifieri Impriża Konġunta FCH u Impriża Konġunta FCH 2, taħt is-Seba’ Programm Kwadru stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17) u Orizzont 2020 kif ukoll permezz ta’ proġetti kollaborattivi tradizzjonali, li jkopru l-istadji/l-oqsma kollha tal-katina tal-valur tal-idroġenu. Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif issaħħaħ u tintegra l-kapaċità xjentifika tal-Unjoni biex taċċellera l-iżvilupp u t-titjib ta’ applikazzjonijiet avvanzati tal-idroġenu nadif lesti għas-suq, fl-użi finali għall-enerġija, it-trasport, il-bini u l-industrija. Dak ser ikun possibbli biss jekk ikun ikkombinat mat-tisħiħ tal-kompetittività tal-katina tal-valur tal-idroġenu nadif tal-Unjoni, u b’mod partikolari l-SMEs.

(56)

Sabiex jinkisbu l-objettivi xjentifiċi tal-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif, jenħtieġ li s-setturi kollha kkonċernati mill-ekonomija tal-idroġenu jingħataw il-possibbiltà li jinvolvu ruħhom fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni tagħha. L-azzjonijiet imwettqa mill-Impriża Konġunta dwar l-Idroġenu Nadif jenħtieġ li jqisu t-trajettorji teknoloġiċi fixkiela alternattivi għat-teknoloġiji ewlenin. Jenħtieġ li s-settur pubbliku jkun involut, speċjalment l-awtoritajiet reġjonali u nazzjonali, b’dawn tal-aħħar li jkunu responsabbli għall-istabbiliment ta’ politiki u miżuri dwar il-klima relatati mal-mekkaniżmi tas-suq, biex jitneħħew id-diskrepanzi bejn l-iżvilupp tat-teknoloġija lesta għas-suq u l-adozzjoni fuq skala kbira.

(57)

L-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif tinkludi l-komunità tar-riċerka bħala membru tal-assoċjazzjoni ta’ Hydrogen Europe Research, u b’hekk jenħtieġ li ma jiġix stabbilit korp li jipprovdi pariri xjentifiċi.

(58)

Peress li l-idroġenu jista’ jintuża bħala fjuwil jew trasportatur tal-enerġija u għal ħżin tal-enerġija, huwa essenzjali li s-sħubija għall-idroġenu nadif tistabbilixxi kollaborazzjoni strutturata ma’ ħafna sħubijiet oħra Ewropej, b’mod partikolari għall-użu finali. Jenħtieġ li s-sħubija Ewropea għall-idroġenu nadif tinteraġixxi b’mod partikolari mat-trasport bit-triq u fuq l-ilma b’emissjonijiet żero, mas-sistema ferrovjarja Ewropea, mal-avjazzjoni nadifa, mal-proċessi għall-pjaneta u mas-sħubijiet Ewropej tal-azzar nadif. Għal dak il-għan, jenħtieġ li tiġi stabbilita struttura li tirrapporta lill-Bord ta’ Tmexxija sabiex jiġu żgurati l-kooperazzjoni u s-sinerġiji bejn dawk is-sħubiji fid-dominju tal-idroġenu. L-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif tkun l-unika sħubija ffokata fuq l-indirizzar tat-teknoloġiji tal-produzzjoni tal-idroġenu. Jenħtieġ li l-kollaborazzjoni ma’ sħubijiet tal-użu finali tiffoka b’mod partikolari fuq id-dimostrazzjoni tat-teknoloġija u fuq il-kodefinizzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet.

(59)

Il-ferroviji jikkontribwixxu għaż-Żona Unika Ewropea tat-Trasport (SETA) u jirrappreżentaw element fundamentali tal-politika tal-Unjoni dwar l-istrateġija għall-iżvilupp sostenibbli fit-tul. F’termini ta’ daqs ekonomiku, il-valur miżjud gross dirett tas-settur ferrovjarju Ewropew huwa ta’ EUR 69 biljun u l-valur indirett jammonta għal EUR 80 biljun. 1,3 miljun persuna kienu impjegati direttament fis-settur ferrovjarju u aktar minn miljun persuna indirettament.

(60)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-10 ta’ Marzu 2020 dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa tissottolinja li l-industriji tal-mobilità sostenibbli u intelliġenti, bħall-industrija ferrovjarja, għandhom kemm ir-responsabbiltà kif ukoll il-potenzjal li jixprunaw it-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika, jappoġġaw il-kompetittività industrijali tal-Ewropa u jtejbu l-konnettività. Għalhekk, jenħtieġ li t-trasport bit-triq, bil-ferrovija, bl-avjazzjoni u fuq l-ilma jikkontribwixxi għal tnaqqis ta’ 90 % fl-emissjonijiet tat-trasport sal-2050. Bħala kwistjoni ta’ prijorità, jenħtieġ li parti sostanzjali mill-75 % tal-merkanzija interna li illum il-ġurnata tinġarr bit-triq tibda tiġi ttrasportata bil-ferroviji u fuq il-passaġġi fuq l-ilma interni.

(61)

L-Impriża Konġunta Shift2Rail ġiet stabbilita fl-2014 biex tmexxi l-attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp u validazzjoni tal-inizjattiva Shift2Rail preċedenti billi tikkombina l-finanzjament mis-settur pubbliku u dak privat ipprovdut mill-membri tagħha u billi tiddependi fuq riżorsi tekniċi interni u esterni. Hija stabbiliet forom ġodda ta’ kollaborazzjoni, konsistenti mar-regoli tal-kompetizzjoni, bejn il-partijiet ikkonċernati mill-katina tal-valur ferrovjarja kollha u minn barra s-settur ferrovjarju tradizzjonali, u ġabet magħha l-esperjenza u l-għarfien espert tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji dwar kwistjonijiet relatati mal-interoperabbiltà u s-sikurezza.

(62)

Jenħtieġ li l-objettiv tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea jkun li tipprovdi network ferrovjarju Ewropew integrat b’kapaċità għolja billi telimina l-ostakli għall-interoperabbiltà u tipprovdi soluzzjonijiet għal integrazzjoni sħiħa, li jkopru l-ġestjoni tat-traffiku, il-vetturi, l-infrastruttura u s-servizzi, bil-għan li l-proġetti u l-innovazzjonijiet jintużaw b’mod aktar rapidu. Jenħtieġ li dik tisfrutta l-potenzjal enormi għad-diġitalizzazzjoni u l-awtomatizzazzjoni biex jitnaqqsu l-kostijiet tal-ferroviji, tiżdied il-kapaċità tagħha u jissaħħu l-flessibbiltà u l-affidabbiltà tagħhom, u jenħtieġ li tkun ibbażata fuq arkitettura tas-sistema funzjonali ta’ referenza solida kondiviża mis-settur, f’koordinazzjoni mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji.

(63)

Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea tiddefinixxi fil-Pjan Regolatorju tagħha l-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni ta’ prijorità, u l-arkitettura ġenerali tas-sistema u l-approċċ operazzjonali armonizzat, inkluż l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni fuq skala kbira u oqsma ewlenin, meħtieġa biex tiġi aċċellerata l-penetrazzjoni ta’ innovazzjonijiet teknoloġiċi integrati, interoperabbli u standardizzati neċessarji biex tiġi appoġġata ż-Żona Ferrovjarja Unika Ewropea.

(64)

Il-ferroviji huma sistema kumplessa, b’interazzjonijiet mill-qrib ħafna bejn il-maniġers tal-infrastruttura, l-impriżi ferrovjarji (operaturi tal-ferroviji) u t-tagħmir rispettiv tagħhom (infrastruttura u materjal fuq ir-roti). Huwa impossibbli li tinkiseb innovazzjoni mingħajr speċifikazzjonijiet u strateġija komuni fis-sistema ferrovjarja kollha. Għalhekk, jenħtieġ li l-Pilastru tas-Sistema tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea, li ser jiġbor l-input mill-partijiet ikkonċernati rilevanti kemm minn barra kif ukoll fi ħdan l-impriża konġunta, jippermetti lis-settur jikkonverġi fuq kunċett operazzjonali u arkitettura tas-sistema uniċi, inkluż id-definizzjoni tas-servizzi, tal-blokok funzjonali u tal-interfaċċi, li jifformaw il-bażi tal-operazzjonijiet ta’ sistema ferrovjarja. Jenħtieġ li dan jipprovdi l-qafas ġenerali biex jiġi żgurat li r-riċerka tkun immirata lejn ir-rekwiżiti tal-klijenti u l-ħtiġijiet operazzjonali li huma miftiehma b’mod komuni u kondiviżi. L-eżitu tal-Pilastru tas-Sistema jenħtieġ li jappoġġa l-interoperabbiltà għan-network ferrovjarju kollu, inkluż in-network ewlieni u komprensiv tat-TEN-T, u l-linji ewlenin u l-linji reġjonali mhux inklużi fit-TEN-T. Il-mudell ta’ governanza u l-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea jenħtieġ li jirriflettu r-rwol ewlieni tal-Kummissjoni fl-unifikazzjoni u l-integrazzjoni tas-sistema ferrovjarja tal-Ewropa, speċjalment fit-twettiq rapidu u effettiv tal-kunċett operazzjonali u l-arkitettura tas-sistema uniċi, filwaqt li jiġu involuti s-sħab privati fi rwoli konsultattivi u ta’ appoġġ tekniku.

(65)

Sabiex jiġi żgurat li r-riżultati tar-riċerka dwar livelli ta’ tħejjija teknoloġika (TRLs) baxxi jintużaw b’mod effettiv f’TRLs ogħla, u b’mod partikolari mill-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea, jenħtieġ li l-uffiċċju tal-programm tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea jimplimenta tali attivitajiet.

(66)

Fejn neċessarju, sabiex jiġu żgurati tranżizzjoni u espansjoni rapidi tas-sħubija, jenħtieġ li l-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea jkun jista’ jagħżel il-membri assoċjati fuq il-bażi tar-riżultati ta’ sejħa għal espressjoni ta’ interess imnedija mill-Kummissjoni.

(67)

Fil-kuntest tal-prijoritajiet tal-Kummissjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, b’mod partikolari l-Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli 3, u l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni tad-9 ta’ Marzu 2020 intitolata ‘Lejn Strateġija Komprensiva mal-Afrika’, l-Unjoni ħadet impenn li tikkontribwixxi biex tiżgura ħajjiet b’saħħithom u tippromwovi l-benessri għal kulħadd, li tibni sħubija saħansitra aktar b’saħħitha bejn iż-żewġ kontinenti u li tappoġġa l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni fl-Afrika. Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 tindirizza n-nuqqas ta’ dijanjostika, trattamenti u vaċċini xierqa, fost l-hekk imsejħa teknoloġiji oħra tas-saħħa, biex jiġu indirizzati mard infettiv, bħall-HIV, il-malarja u t-tuberkulożi, iżda wkoll mard infettiv ieħor relatat mal-faqar u li ma jingħatax biżżejjed attenzjoni, li huwa prevalenti fl-Afrika, speċjalment fl-Afrika sub-Saħarjana. Il-pandemija tal-COVID-19 żvelat li biż-żieda fil-konnettività bejn reġjuni differenti fid-dinja, permezz tal-kummerċ dinji u t-turiżmu, il-mard infettiv jista’ jinfirex malajr madwar id-dinja kollha. Għalhekk, l-iżvilupp ta’ teknoloġiji tas-saħħa huwa kruċjali biex jiġi limitat it-tixrid ta’ mard infettiv, kif ukoll biex dan jiġi miġġieled ladarba jinfirex, biex tiġi protetta s-saħħa taċ-ċittadini fil-pajjiżi kkonċernati u fl-Unjoni. Sabiex tinkiseb tmexxija aktar b’saħħitha fis-saħħa globali mill-inizjattiva attwali tal-EDCTP2, jenħtieġ li l-ambitu tas-sħubija jiġi estiż biex ikopri r-rispons għal theddid ta’ mard infettiv emerġenti, il-problemi dejjem tikber ta’ reżistenza għall-antimikrobiċi u komorbiditajiet ta’ mard mhux komunikabbli.

(68)

L-indirizzar ta’ mard infettiv li jaffettwa l-Afrika sub-Saħarjana b’għodod teknoloġiċi moderni jeħtieġ l-involviment ta’ sett kbir ta’ atturi u ta’ impenji fit-tul. Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 isservi bħala pont għall-bini ta’ networks u ta’ kooperazzjoni produttivi u sostenibbli bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar u bejn in-Nofsinhar u n-Nofsinhar, filwaqt li tibni relazzjonijiet ma’ diversi organizzazzjonijiet tas-settur privat u pubbliku biex jissaħħu l-kollaborazzjonijiet bejn il-proġetti u l-istituzzjonijiet. Jenħtieġ li l-programm jgħin ukoll biex jiġu stabbiliti kollaborazzjonijiet ġodda bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar u bejn in-Nofsinhar u n-Nofsinhar biex jitwettqu studji fuq diversi pajjiżi u fuq diversi siti fl-Afrika sub-Saħarjana. Barra minn hekk, jenħtieġ li konferenza internazzjonali regolari, il-Forum tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (EDCTP), tipprovdi pjattaforma għal xjenzati u għan-networks rilevanti mill-Ewropa, mill-Afrika, u minn imkejjen oħra biex jikkondividu s-sejbiet u l-ideat, u jistabbilixxu rabtiet kollaborattivi.

(69)

Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 tibni fuq l-esperjenza miksuba matul il-programmi EDCTP u EDCTP2, filwaqt li tikseb riżultati billi tisfrutta l-investimenti tal-Unjoni, tal-Istati Membri, tal-pajjiżi assoċjati u tal-pajjiżi Afrikani li ma setgħux jinkisbu minn pajjiżi individwali jew mill-programm qafas ta’ riċerka tal-Unjoni waħdu. Jenħtieġ li l-Assoċjazzjoni tal-EDCTP, li tirrappreżenta lill-istati li jipparteċipaw fil-programm, tikkontribwixxi b’attivitajiet addizzjonali u tista’ tikkontribwixxi finanzjarjament għall-Programm EDCTP3 u l-implimentazzjoni tiegħu. Jenħtieġ li tipprovdi parteċipazzjoni u involviment sinifikanti tal-pajjiżi sub-Saħarjani fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, li huma essenzjali biex jiġi indirizzat il-piż tal-mard fil-pajjiżi sub-Saħarjani. Jenħtieġ li l-impriża konġunta tinkludi finanzjaturi tar-riċerka internazzjonali oħra, bħal għaqdiet filantropiċi, l-industrija farmaċewtika u pajjiżi terzi oħra, li jenħtieġ li jikkontribwixxu għas-sħubija bħala sħab kontribwenti fuq bażi ad hoc. Barra minn hekk, biex jiżdied l-impatt tal-programm, jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 ikollha, għal sejħiet speċifiċi, il-possibbiltà li tidentifika entitajiet legali li jistgħu jipparteċipaw f’azzjonijiet indiretti. Jenħtieġ li jkun possibbli li fil-programm ta’ ħidma jiġi previst li tali entitajiet legali ma jkunux eliġibbli għal finanzjament mill-impriża konġunta.

(70)

L-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 tinkludi l-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati bħala membri tal-Assoċjazzjoni EDCTP, u b’hekk jenħtieġ li ma jiġix stabbilit grupp rappreżentattiv tal-istati.

(71)

Huwa essenzjali li l-attivitajiet ta’ riċerka ffinanzjati mill-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 jew li b’xi mod ieħor huma koperti mill-programm ta’ ħidma tagħha, ikunu f’konformità sħiħa mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u mal-Protokolli Supplimentari tagħha, mal-prinċipji etiċi inklużi fid-Dikjarazzjoni ta’ Helsinki tal-2008 tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija, mal-istandards ta’ prassi klinika tajba adottati mill-Konferenza Internazzjonali dwar l-Armonizzazzjoni tal-Ħtiġiet Tekniċi għar-Reġistrazzjoni ta’ Farmaċewtiċi għall-Użu mill-Bniedem, mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni u mar-rekwiżiti lokali dwar l-etika tal-pajjiżi fejn għandhom jitwettqu l-attivitajiet ta’ riċerka. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 tirrikjedi li l-innovazzjonijiet u l-interventi żviluppati fuq il-bażi tar-riżultati tal-azzjonijiet indiretti appoġġati mill-programm ikunu affordabbli u aċċessibbli għal popolazzjonijiet vulnerabbli.

(72)

Sabiex l-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 tirnexxi u tinċentiva l-parteċipazzjoni fis-sħubija, jenħtieġ li l-finanzjament tal-impriża konġunta jkun ristrett għall-entitajiet legali stabbiliti fl-Istati Membri jew fil-pajjiżi assoċjati jew stabbiliti fl-istati kostitwenti tal-Assoċjazzjoni tal-EDCTP, f’konformità mar-Regolament Orizzont Ewropa. Jenħtieġ li l-entitajiet stabbiliti fl-Afrika sub-Saħarjana u pajjiżi terzi oħra jkunu jistgħu jipparteċipaw fis-sejħiet mingħajr ma jirċievu finanzjament. Barra minn hekk, jenħtieġ li jkun possibbli wkoll li entitajiet stabbiliti f’pajjiżi oħra li ma jkunux membri tal-Assoċjazzjoni tal-EDCTP3 ikunu eliġibbli għal finanzjament f’suġġetti speċifiċi ta’ sejħa jew f’każ ta’ sejħa li tindirizza emerġenza tas-saħħa pubblika, fejn dan ikun previst fil-programm ta’ ħidma. Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 tieħu l-miżuri xierqa kollha, inkluż dawk kuntrattwali, biex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Jenħtieġ li titfittex il-konklużjoni ta’ ftehimiet dwar ix-xjenza u t-teknoloġija ma’ pajjiżi terzi. Qabel il-konklużjoni tagħhom, fejn entitajiet stabbiliti f’pajjiż terz mingħajr tali ftehim jipparteċipaw b’finanzjament f’azzjoni indiretta, jenħtieġ li l-Impriża Konġunta EDCTP3 tapplika miżuri alternattivi għas-salvagwardja tal-interessi tal-Unjoni, jiġifieri jenħtieġ li l-koordinatur finanzjarju tal-azzjoni jkun stabbilit fi Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat u l-ammont ta’ prefinanzjament kif ukoll id-dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà tal-ftehim ta’ għotja jenħtieġ li jiġu adattati biex jieħdu kont b’mod adegwat tar-riskji finanzjarji.

(73)

Fil-kuntest tal-prijoritajiet tal-Kummissjoni ta’ “Ekonomija għas-servizz tan-nies” u ta’ “Ewropa lesta għall-era diġitali”, l-industrija Ewropea, li tinkludi l-SMEs, jenħtieġ li ssir aktar ekoloġika, aktar ċirkolari u aktar diġitali filwaqt li tibqa’ kompetittiva fuq skala globali. Il-Kummissjoni enfasizzat ir-rwol tal-apparati mediċi u tat-teknoloġiji diġitali fl-indirizzar tal-isfidi emerġenti u l-użu ta’ servizzi tas-saħħa elettronika biex tiġi pprovduta kura tas-saħħa ta’ kwalità għolja, flimkien ma’ sejħa biex tiġi żgurata l-provvista ta’ mediċini affordabbli biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-Unjoni, filwaqt li tiġi appoġġata industrija farmaċewtika Ewropea innovattiva u fuq quddiem nett fid-dinja. L-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva għandha l-għan li tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-kompetittività tal-industrija tas-saħħa tal-Unjoni, pedament tal-ekonomija bbażata fuq l-għarfien tal-Unjoni, għal attività ekonomika akbar fl-iżvilupp ta’ teknoloġiji tas-saħħa, b’mod partikolari ta’ soluzzjonijiet integrati tas-saħħa, u b’hekk isservi bħala għodda biex tiżdied it-tmexxija teknoloġika u titrawwem it-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetajiet tagħna. Tali prijoritajiet politiċi jistgħu jintlaħqu billi jinġiebu flimkien l-atturi kruċjali, jiġifieri akkademji, kumpaniji ta’ diversi daqsijiet u utenti finali tal-innovazzjonijiet tas-saħħa, taħt il-kappa ta’ sħubija pubblika-privata fir-riċerka u l-innovazzjoni fis-saħħa. Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva tgħin biex jintlaħqu l-objettivi tal-“Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer” u tal-“Pjan ta’ Azzjoni Ewropew “Saħħa Waħda” kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi”. Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva tkun konformi mal kommunikazzjonijiet tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Marzu 2020 dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa, tal-10 ta’ Marzu 2020 dwar Strateġija għall-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali u tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar l-Istrateġija Farmaċewtika għall-Ewropa.

(74)

L-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva tibni fuq l-esperjenza miksuba mill-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (Impriża Konġunta IMI2) inkluż il-ħidma li saret minn dik l-inizjattiva preċedenti għall-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19. Skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta IMI2, inizjattiva suċċessur jeħtieġ li “tippermetti l-involviment attiv ta’ setturi oħra tal-industrija mal-industrija farmaċewtika sabiex jiġi sfruttat l-għarfien espert tagħhom fl-iżvilupp ta’ interventi ġodda tal-kura tas-saħħa”. Għalhekk, is-setturi tal-industrija jeħtieġ li jkopru s-setturi tal-bijofarmaċewtika, tal-bijoteknoloġija u tat-teknoloġija medika, inkluż kumpaniji attivi fil-qasam diġitali. Jenħtieġ li l-ambitu tal-impriża konġunta jkopri l-prevenzjoni, id-dijanjożi, it-trattament u l-ġestjoni tal-mard u jrid jiġi stabbilit filwaqt li jittieħed kont tal-piż għoli għall-pazjenti jew għas-soċjetà minħabba s-severità tal-marda jew in-numru ta’ persuni affettwati, kif ukoll l-impatt ekonomiku għoli tal-marda għall-pazjenti u għas-sistemi tal-kura tas-saħħa. L-azzjonijiet iffinanzjati jridu jagħti rispons lill-ħtiġijiet tas-saħħa pubblika tal-Unjoni, jappoġġaw l-iżvilupp ta’ innovazzjonijiet futuri tas-saħħa li jkunu sikuri, iffokati fuq in-nies, effettivi, kosteffettivi u affordabbli għall-pazjenti u għas-sistemi tal-kura tas-saħħa.

(75)

Sabiex tiġi żgurata l-aħjar opportunità għall-ġenerazzjoni ta’ ideat xjentifiċi ġodda u attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni ta’ suċċess, jenħtieġ li l-atturi ewlenin fl-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva jkunu riċerkaturi minn diversi tipi ta’ entitajiet, pubbliċi u privati. Fl-istess ħin, jenħtieġ li l-utenti finali bħaċ-ċittadini tal-Unjoni, il-professjonisti fil-kura tas-saħħa u l-fornituri tal-kura tas-saħħa jipprovdu input fit-tfassil strateġiku u fl-attivitajiet tal-impriża konġunta, li jiżgura li din tindirizza l-ħtiġijiet tagħhom. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u tal-Unjoni kollha, il-korpi tal-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u l-kontribwenti għall-kura tas-saħħa jipprovdu wkoll input bikri għall-attivitajiet tas-sħubija, filwaqt li jiġi żgurat in-nuqqas ta’ kwalunkwe kunflitt ta’ interess, sabiex tiżdied il-probabbiltà li r-riżultati tal-azzjonijiet iffinanzjati jissodisfaw ir-rekwiżiti neċessarji għall-adozzjoni u b’hekk jiksbu l-impatti mistennija. Jenħtieġ li tali input kollu jgħin biex l-isforzi tar-riċerka jiġu mmirati aħjar lejn oqsma ta’ ħtiġijiet mhux issodisfati.

(76)

L-isfidi u t-theddidiet attwali għas-saħħa huma globali. Għalhekk, jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni minn atturi akkademiċi, industrijali u regolatorji internazzjonali, sabiex tibbenefika minn aċċess usa’ għad-data u l-għarfien espert, biex twieġeb għat-theddidiet emerġenti għas-saħħa u tikseb l-impatt soċjetali neċessarju, b’mod partikolari eżiti tas-saħħa mtejba għaċ-ċittadini tal-Unjoni. Fl-istess ħin, jenħtieġ li ħafna mill-attivitajiet tas-sħubija jitwettqu fl-Istati Membri u fil-pajjiżi assoċjati ma’ Orizzont Ewropa.

(77)

Jenħtieġ li l-objettivi tas-sħubija jiffokaw fuq il-qasam prekompetittiv, u b’hekk joħolqu spazju sikur għal kollaborazzjoni effiċjenti bejn kumpaniji attivi f’teknoloġiji tas-saħħa differenti. Sabiex tiġi riflessa n-natura integrattiva tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva, tgħin biex tkisser is-silos bejn is-setturi tal-industrija tas-saħħa u ssaħħaħ il-kollaborazzjonijiet bejn l-industrija u l-akkademja, jenħtieġ li l-maġġoranza tal-proġetti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta jkunu transsettorjali.

(78)

It-terminu Teknoloġiji Diġitali Ewlenin jirreferi għal komponenti u sistemi elettroniċi li jirfdu s-setturi ekonomiċi ewlenin kollha. Il-Kummissjoni enfasizzat il-ħtieġa li tali teknoloġiji jiġu ġestiti fl-Ewropa, b’mod partikolari fil-kuntest tat-twettiq tal-prijoritajiet tal-politika Ewropea bħat-tmexxija diġitali. L-importanza tal-qasam u l-isfidi li jiffaċċjaw il-partijiet ikkonċernati fl-Unjoni jeħtieġu azzjoni urġenti sabiex ma titħalla l-ebda ħolqa dgħajfa fil-ktajjen tal-innovazzjoni u tal-valur tal-Ewropa. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi stabbilit mekkaniżmu fil-livell tal-Unjoni li jikkombina u jiffoka l-għoti ta’ appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-komponenti u s-sistemi elettroniċi mill-Istati Membri, mill-Unjoni u mis-settur privat.

(79)

Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin tindirizza suġġetti ddefiniti b’mod ċar li jippermettu lill-industriji Ewropej b’mod ġenerali jfasslu, jimmanifatturaw u jużaw l-aktar teknoloġiji innovattivi fil-komponenti u fis-sistemi elettroniċi. Appoġġ finanzjarju strutturat u koordinat fil-livell Ewropew huwa neċessarju biex jgħin lit-timijiet tar-riċerka u lill-industriji Ewropej iżommu l-punti b’saħħithom attwali tagħhom li jqegħduhom fuq quddiem nett fil-kuntest internazzjonali kompetittiv ħafna u jnaqqsu d-distakk fit-teknoloġiji li huma kritiċi għal trasformazzjoni diġitali fl-Ewropa li tirrifletti l-valuri ewlenin tal-Unjoni inkluż il-privatezza u l-fiduċja, is-sigurtà u s-sikurezza. Il-kollaborazzjoni fost il-partijiet ikkonċernati tal-ekosistema, li jirrappreżentaw is-segmenti kollha tal-ktajjen tal-valur, hija essenzjali għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda u għall-adozzjoni rapida tal-innovazzjoni mis-suq. L-aċċess miftuħ u l-flessibbiltà biex jiġu integrati l-partijiet ikkonċernati rilevanti, inkluż b’mod partikolari l-SMEs, f’oqsma emerġenti jew kontigwi tat-teknoloġija, jew fit-tnejn, huma vitali wkoll.

(80)

Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin tikkombina l-mezzi finanzjarji u tekniċi li huma essenzjali biex jiġi ġestit il-pass dejjem aktar mgħaġġel tal-innovazzjoni f’dan il-qasam, biex jiġu ġġenerati esternalitajiet importanti għas-soċjetà, u biex jinqasam it-teħid tar-riskju billi l-istrateġiji u l-investimenti jiġu allinjati lejn interess Ewropew komuni. Għalhekk, il-membri tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin jenħtieġ li jkunu l-Unjoni, l-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati ma’ Orizzont Ewropa fuq bażi volontarja, u assoċjazzjonijiet bħala membri privati li jirrappreżentaw l-entitajiet kostitwenti tagħhom. Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri ser tiffaċilita allinjament koerenti ma’ programmi u strateġiji nazzjonali, tnaqqas id-duplikazzjoni u l-frammentazzjoni tal-isforzi filwaqt li tiżgura sinerġiji bejn il-partijiet ikkonċernati u l-attivitajiet kollha.

(81)

Fl-implimentazzjoni tal-kontribuzzjonijiet tal-istati parteċipanti lill-parteċipanti nazzjonali tagħhom f’azzjonijiet indiretti, jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin tieħu kont tal-fatt li l-istati parteċipanti jridu jirrispettaw regoli baġitarji nazzjonali stretti. F’dak ir-rigward, jenħtieġ li l-istati parteċipanti jagħtu impenji finanzjarji indikattivi qabel l-adozzjoni ta’ kull programm ta’ ħidma annwali u jenħtieġ li jikkonkludu ftehimiet legalment vinkolanti mal-impriża konġunta, filwaqt li jimpenjaw lill-istati parteċipanti għall-arranġamenti ta’ pagament tal-kontribuzzjoni tagħhom għal azzjonijiet indiretti matul il-ħajja tal-impriża konġunta. Jenħtieġ li tali ftehimiet jiġu konklużi fil-kuntest tal-proċedura baġitarja annwali u tal-programmazzjoni tal-impriża konġunta. Jenħtieġ li l-Bord ta’ Tmexxija jadotta l-programm ta’ ħidma annwali filwaqt li jittieħed kont debitu ta’ dawk l-impenji indikattivi. Jenħtieġ li l-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi jagħżel il-proposti. Huwa biss wara dawk l-istadji, u f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-impriża konġunta, li l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jenħtieġ li jagħmel l-impenji baġitarji u legali għal dawk l-azzjonijiet indiretti.

(82)

Bħala kontinwazzjoni tal-prattika stabbilita fl-Impriża Konġunta ECSEL, hija neċessarja deroga mill-Artikolu 34 tar-Regolament Orizzont Ewropa sabiex ikunu permessi rati ta’ finanzjament differenti skont it-tip ta’ parteċipant, jiġifieri SMEs u entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ, u t-tip ta’ azzjoni, li għandha tiġi applikata b’mod invarjabbli fost il-benefiċjarji mill-istati parteċipanti kollha. Jenħtieġ li dik tiżgura bilanċ ġust bejn il-parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati fl-azzjonijiet iffinanzjati mill-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin u t-trawwim ta’ livell ta’ involviment akbar tal-SMEs kif irrakkomandat fl-evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta ECSEL.

(83)

L-impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin tinkludi l-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati bħala membri tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi, u b’hekk jenħtieġ li ma jiġix stabbilit grupp rappreżentattiv tal-istat.

(84)

Il-qafas legali tal-Ajru Uniku Ewropew tal-Unjoni stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18) jfittex li jirriforma s-sistema Ewropea għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) permezz ta’ azzjonijiet istituzzjonali, operazzjonali, teknoloġiċi u regolatorji bil-għan li jtejjeb il-prestazzjoni tagħha f’termini ta’ kapaċità, sikurezza, effiċjenza u impatt ambjentali.

(85)

Il-proġett ta’ Riċerka u Żvilupp ATM tal-Ajru Uniku Ewropew (il-“proġett SESAR”) stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 (19) għandu l-għan li jimmodernizza l-ATM u jiġbor flimkien l-innovazzjoni teknoloġika u operazzjonali b’appoġġ għall-Ajru Uniku Ewropew. Għandu l-għan li jipprovdi soluzzjonijiet teknoloġiċi għal ATM bi prestazzjoni għolja sal-2035 biex jippermetti funzjonament mhux konġestjonat, saħansitra aktar sikur u aktar ekoloġiku u li ma jagħmilx ħsara lill-klima tas-settur tat-trasport bl-ajru, f’konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Liġi Ewropea dwar il-Klima. Il-proġett SESAR jinkludi tliet proċessi kollaborattivi relatati ma’ xulxin, kontinwi u li qed jevolvu li jiddefinixxu, jiżviluppaw u jvaraw sistemi teknoloġiċi innovattivi u proċeduri operazzjonali li huma l-bażi tal-ajru diġitali Ewropew definit fil-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM imsemmi fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/320/KE (20).

(86)

Il-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM huwa l-għodda ta’ ppjanar għall-modernizzazzjoni tal-ATM madwar l-Ewropa, li jgħaqqad l-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni tal-ATM ma’ xenarji ta’ attivitajiet ta’ varar biex jinkisbu l-objettivi ta’ prestazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew.

(87)

L-Impriża Konġunta SESAR ġiet stabbilita bl-objettiv li timmaniġġja l-fażijiet ta’ definizzjoni u żvilupp tal-proġett SESAR, billi tikkombina l-finanzjament mis-settur pubbliku u dak privat ipprovdut mill-membri tagħha u billi tiddependi fuq riżorsi tekniċi interni u esterni, kif ukoll teżegwixxi u taġġorna, meta neċessarju, il-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM. Hija stabbiliet forma ġdida u effiċjenti ta’ kollaborazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati f’settur fejn il-progress huwa possibbli biss meta l-partijiet ikkonċernati kollha jimplimentaw soluzzjonijiet ġodda b’mod sinkronizzat. Minħabba l-istabbiliment b’suċċess tal-isem tal-marka SESAR, jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 il-ġdida tkompli tagħmel użu minnha.

(88)

Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 tibni fuq l-esperjenza tal-Impriża Konġunta SESAR u tkompli r-rwol ta’ koordinazzjoni tagħha għar-riċerka dwar l-ATM fl-Unjoni. Jenħtieġ li l-objettivi ewlenin tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 ikunu li ssaħħaħ u tintegra aktar il-kapaċità ta’ riċerka u innovazzjoni fl-Ewropa, li tgħin biex taċċellera d-diġitalizzazzjoni tas-settur u tagħmlu aktar reżiljenti u skalabbli għall-varjazzjonijiet fit-traffiku. Jenħtieġ li ssaħħaħ, permezz tal-innovazzjoni, il-kompetittività tat-trasport bl-ajru u tas-servizzi tal-ATM bl-ekwipaġġ u mingħajr ekwipaġġ, biex tappoġġa l-irkupru ekonomiku u t-tkabbir. Jenħtieġ li tiżviluppa u taċċellera l-adozzjoni mis-suq ta’ soluzzjonijiet innovattivi biex jiġi stabbilit l-ispazju tal-Ajru Uniku Ewropew bħala l-ajru l-aktar effiċjenti u ekoloġiku għat-titjiriet fid-dinja.

(89)

Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 il-ġdida tkun tista’ tiżviluppa u tivvalida l-input tekniku li jassisti lill-Kummissjoni fl-attivitajiet regolatorji dwar l-ATM, per eżempju fit-tħejjija tad-dokumentazzjoni teknika kollha għall-proġetti komuni stabbiliti skont Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Ajru Uniku Ewropew, fit-twettiq ta’ studji tekniċi jew fl-appoġġ għal attivitajiet ta’ standardizzazzjoni. Jenħtieġ li tiżgura wkoll l-intendenza tal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM approvat bid-Deċiżjoni 2009/320/KE, inkluż il-monitoraġġ, ir-rapportar u l-aġġornament tiegħu. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha voti fi proporzjon għall-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-baġit, u tal-anqas 25 % tal-voti. Din l-istruttura tiżgura li l-Kummissjoni żżomm kapaċità b’saħħitha li tmexxi, minn perspettiva ta’ politika, il-ħidma mwettqa mill-Impriża Konġunta fir-rigward ta’ dawk il-kompiti permezz tal-mekkaniżmi ta’ superviżjoni msaħħa stabbiliti għal tali korpi.

(90)

Jenħtieġ li l-parteċipazzjoni fl-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 tkun miftuħa għall-aktar firxa u rappreżentazzjoni wiesgħa possibbli ta’ partijiet ikkonċernati mill-Istati Membri u mill-pajjiżi kollha assoċjati ma’ Orizzont Ewropa, inkluż SMEs, permezz ta’ forom differenti ta’ parteċipazzjoni. B’mod partikolari, jenħtieġ li l-parteċipazzjoni tiżgura bilanċ xieraq bejn il-manifatturi tat-tagħmir kemm għall-avjazzjoni bl-ekwipaġġ kif ukoll għal dik mingħajr ekwipaġġ, għall-utenti tal-ispazju tal-ajru, għall-fornituri ta’ servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, għall-ajruporti, għall-assoċjazzjonijiet tal-persunal militari u professjonali, u toffri opportunitajiet lill-SMEs, lill-akkademja u lill-organizzazzjonijiet tar-riċerka. Bil-ħsieb li tidentifika l-aktar approċċi promettenti u l-entitajiet li kapaċi jwettquhom, il-Kummissjoni nediet sejħa għal espressjoni ta’ interess għal membri potenzjali. Jenħtieġ li l-Bord ta’ Tmexxija jkun jista’ jagħżel membri assoċjati fuq il-bażi tar-riżultati ta’ dik is-sejħa sabiex jipprevedi espansjoni rapida tal-grupp ta’ membri.

(91)

L-imposti fuq ir-rotot jiġġarrbu kompletament mill-utenti tal-ispazju tal-ajru, li jikkontribwixxu b’mod indirett għall-isforzi ta’ riċerka u żvilupp iffinanzjati mill-partijiet ikkonċernati ewlenin tal-ATM bħall-fornituri ta’ servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru jew l-industrija tal-manifattura li tibni u tgħammar l-inġenji tal-ajru użati mill-utenti tal-ispazju tal-ajru. Għalhekk, jenħtieġ li l-utenti tal-ispazju tal-ajru jingħataw rappreżentanza xierqa fi ħdan il-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3.

(92)

Sabiex jiġi żgurat li r-riżultati tar-riċerka esploratorja dwar l-ATM (livelli baxxi ta’ TRLs) jintużaw b’mod effettiv f’Livelli ogħla ta’ TRLs, u b’mod partikolari mill-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3, jenħtieġ li l-uffiċċju tal-programm tal-impriża konġunta jimmaniġġja tali attivitajiet.

(93)

L-Aġenzija EUROCONTROL għandha infrastruttura xierqa u s-servizzi ta’ appoġġ amministrattiv, tal-IT, tal-komunikazzjonijiet u tal-loġistika neċessarji. Jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 tibbenefika minn tali infrastruttura u servizzi minn EUROCONTROL. F’dan il-kuntest, hemm xi sinerġiji potenzjali li jistgħu jinkisbu mill-ġbir flimkien ta’ riżorsi amministrattivi ma’ Impriżi Konġunti oħra permezz ta’ back office komuni. Għal din ir-raġuni, jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 tagħżel li ma tibqax taħdem bl-arranġamenti tal-back office stabbiliti b’dan ir-Regolament.

(94)

Għall-fini li tinħoloq bażi wiesgħa għall-partijiet ikkonċernati biex jiġu żgurati l-objettivi ta’ sħubija tan-Networks u tas-Servizzi Intelliġenti, ġiet stabbilita l-Assoċjazzjoni għall-Industrija tan-Netwerks u s-Servizzi Intelliġenti tas-6G (6G-IA) li tibni fuq l-assoċjazzjoni predeċessura. Filwaqt li l-assoċjazzjoni tal-industrija l-ġdida, fl-ewwel snin wara l-istabbiliment tagħha, hija mistennija jkollha biss għadd limitat ta’ entitajiet kostitwenti u affiljati, hija għandha l-objettiv li tinkludi membri ġodda minn kostitwenzi ta’ partijiet ikkonċernati attivi fil-katina tal-valur tan-Networks u tas-Servizzi Intelliġenti. Filwaqt li jitqies id-daqs modest mistenni tagħha u l-impatt fuq l-SMEs li ser ikunu l-entitajiet kostitwenti tagħha, mhuwiex sostenibbli li l-assoċjazzjoni tikkontribwixxi għal 50 % tal-kostijiet amministrattivi tal-Impriża Konġunta Networks Servizzi Intelliġenti tul il-ħajja tagħha, b’mod partikolari fl-ewwel snin wara l-istabbiliment tagħha. Barra minn hekk, il-kriżi kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19 u l-impatti tagħha fuq l-ekonomija ħolqu sfidi għall-atturi ekonomiċi Ewropej inkluż fil-qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi żgurat li s-sħab privati tal-impriża konġunta jkunu kapaċi jissodisfaw l-impenji tagħhom, filwaqt li l-kundizzjonijiet jibqgħu attraenti u sħab ġodda jiġu inċentivati biex jissieħbu mal-assoċjazzjoni. Għalhekk, jenħtieġ li l-perċentwal minimu tal-kontribuzzjoni finanzjarja annwali għall-kostijiet amministrattivi minn membri għajr l-Unjoni jkun ta’ 20 % tal-kostijiet amministrattivi annwali totali. B’mod partikolari, jenħtieġ li jkun possibbli li l-entitajiet kostitwenti li jkunu SMEs jikkontribwixxu anqas minn intrapriżi akbar. Jenħtieġ li l-membri tal-impriża konġunta għajr l-Unjoni jagħmlu ħilithom biex iżidu l-għadd ta’ entitajiet kostitwenti jew affiljati sabiex iżidu l-kontribuzzjoni tagħhom għal 50 % tal-kostijiet amministrattivi tal-impriża konġunta tul il-ħajja tagħha.

(95)

Fil-kuntest tal-prijoritajiet tal-Kummissjoni għall-2019-2024 “Ewropa lesta għall-era diġitali”, “Ekonomija għas-servizz tan-nies” u tal-objettivi ta’ politika stabbiliti fil-kuntest tal-komunikazzjoni tagħha “Insawru l-futur diġitali tal-Ewropa”, l-Ewropa jeħtieġ li tiżviluppa infrastrutturi diġitali kritiċi bbażati fuq networks tal-5G u tibni l-kapaċitajiet teknoloġiċi tagħha lejn is-6G sal-2030. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni enfasizzat l-importanza strateġika ta’ Sħubija Ewropea għal Networks u Servizzi Intelliġenti biex tipprovdi servizzi siguri bbażati fuq il-konnettività lill-konsumaturi u lin-negozji. Dawk il-prijoritajiet jistgħu jinkisbu billi jinġabru flimkien l-atturi ewlenin, jiġifieri l-industrija, l-akkademja u l-awtoritajiet pubbliċi, taħt il-kappa ta’ sħubija Ewropea li tibni fuq il-kisbiet tal-inizjattiva tas-Sħubija Pubblika Privata tal-5G, li żviluppat b’suċċess it-teknoloġija u l-istandards tal-5G.

(96)

L-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti hija mfassla biex tindirizza kwistjonijiet ta’ politika fil-qasam tal-infrastruttura diġitali, biex tappoġġa l-varar tal-infrastruttura 5G fl-ambitu tal-programm Diġitali Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa 2 (FNE2) stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21) u biex testendi l-ambitu tat-teknoloġija ta’ riċerka u innovazzjoni għan-networks tas-6G. Jenħtieġ li, b’involviment mill-qrib tal-Istati Membri, issaħħaħ ir-rispons għall-politika tal-Unjoni u għall-ħtiġijiet soċjali rigward l-effiċjenza enerġetika tan-network, taċ-ċibersigurtà, tat-tmexxija teknoloġika, tal-privatezza u tal-etika u jenħtieġ li testendi l-ambitu ta’ riċerka u innovazzjoni min-networks għall-provvista ta’ servizzi bbażati fuq il-cloud kif ukoll komponenti u apparati li jippermettu servizzi għaċ-ċittadini u firxa wiesgħa ta’ setturi ekonomiċi bħall-kura tas-saħħa, it-trasport, il-manifattura u l-media.

(97)

L-objettivi tal-ordni pubbliku relatati ma’ Networks u Servizzi Intelliġenti ma jistgħux jiġu indirizzati biss mill-industrija u mill-Kummissjoni. L-indirizzar tagħhom minn perspettiva olistika u koordinata jirrikjedi b’mod partikolari l-involviment strateġiku tal-Istati Membri bħala parti mill-istruttura ta’ governanza. Għalhekk, jenħtieġ li l-Bord ta’ Tmexxija jieħu kont bis-sħiħ tal-opinjonijiet tal-grupp tar-rappreżentanti tal-istati, b’mod partikolari fir-rigward tal-gwida strateġika dwar il-programmi ta’ ħidma u d-deċiżjonijiet ta’ finanzjament.

(98)

L-infrastrutturi avvanzati tal-5G ser ikunu l-bażi għall-iżvilupp tal-ekosistemi għat-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi u, fil-pass li jmiss, għall-pożizzjoni tal-Ewropa sabiex tadotta t-teknoloġija tas-6G. Il-Programm Diġitali FNE2 kif ukoll il-Programm Ewropa Diġitali (DEP) stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/694 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (22) u InvestEU stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/523 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (23) joffru opportunitajiet għall-iżvilupp ta’ ekosistemi diġitali bbażati fuq il-5G u aktar tard fuq is-6G. Meta jitqies is-sett wiesa’ ta’ partijiet ikkonċernati pubbliċi u privati involuti f’tali proġetti ta’ varar, huwa essenzjali li jiġu kkoordinati l-istabbiliment ta’ aġenda strateġika, il-kontribut għall-programmazzjoni u l-informazzjoni u l-involviment tal-partijiet ikkonċernati relatati ma’ tali programmi. Bħala bażi strateġika għal dawk il-kompiti, jenħtieġ li l-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti tikkoordina l-iżvilupp ta’ Aġendi Strateġiċi ta’ Varar għall-oqsma rilevanti tat-tnedija, bħas-sistemi tal-5G tul it-toroq u tul il-binarji ferrovjarji. Jenħtieġ li, fost l-oħrajn dawk l-aġendi jappoġġaw l-istabbiliment ta’ pjanijiet direzzjonali għall-varar, l-għażliet ewlenin għall-mudelli ta’ kooperazzjoni u kwistjonijiet strateġiċi oħra.

(99)

L-Artikolu 20(3) tar-Regolament Orizzont Ewropa jipprevedi li, fejn xieraq, il-Kummissjoni jew il-korp ta’ finanzjament għandu jwettaq skrutinju tas-sigurtà għal proposti li jqajmu kwistjonijiet ta’ sigurtà.

(100)

Skont il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2019 u r-Rakkomandazzjoni tas-26 ta’ Marzu 2019 dwar iċ-Ċibersigurtà tan-networks tal-5G għal azzjoni koordinata fil-livell tal-Unjoni, il-Grupp ta’ Kooperazzjoni tal-Istati Membri dwar is-Sigurtà tan-Networks u tal-Informazzjoni ppubblika s-sett ta’ għodod tal-UE ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju li jikkonċernaw iċ-ċibersigurtà tan-networks tal-5G ta’ Jannar 2020 (is-sett ta’ għodod). Is-sett ta’ għodod jinkludi sett ta’ miżuri strateġiċi u tekniċi kif ukoll azzjonijiet ta’ appoġġ sabiex jitnaqqsu r-riskji ewlenin taċ-ċibersigurtà tan-networks tal-5G, li ġew identifikati fir-rapport ta’ valutazzjoni tar-riskju kkoordinat tal-Unjoni, u jenħtieġ li tiġi pprovduta gwida għall-għażla ta’ miżuri li jingħataw prijorità fil-pjanijiet ta’ mitigazzjoni fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-Unjoni. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Jannar 2020 dwar l-Implimentazzjoni tas-sett ta’ għodod tal-UE tapprova l-miżuri u l-gwida kollha stabbiliti fis-sett ta’ għodod u tenfasizza l-ħtieġa għal restrizzjonijiet, inklużi l-esklużjonijiet neċessarji, fir-rigward tal-fornituri meqjusa li huma ta’ riskju għoli fuq il-bażi tal-fatturi speċifikati fil-valutazzjoni tar-riskju koordinata tal-UE kif ukoll miżuri sabiex tiġi evitata d-dipendenza fuq dawk il-fornituri. Hija tidentifika wkoll sett ta’ azzjonijiet speċifiċi għall-Kummissjoni, b’mod partikolari li tiżgura li l-parteċipazzjoni fil-programmi ta’ finanzjament tal-UE f’oqsma tat-teknoloġija rilevanti tkun kondizzjonali għall-konformità mar-rekwiżiti tas-sigurtà, billi jsir użu sħiħ mill-kundizzjonijiet tas-sigurtà u billi dawn jiġu implimentati b’mod ulterjuri. Għalhekk, jenħtieġ li l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament tintroduċi dispożizzjonijiet xierqa sabiex jiġu riflessi l-miżuri ta’ sigurtà permezz ta’ azzjonijiet iffinanzjati mill-Impriża Konġunta SNS u, fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet tagħha, minn korpi ta’ finanzjament oħrajn li jimplimentaw programmi oħrajn tal-Unjoni fil-qasam tan-networks u tas-servizzi intelliġenti.

(101)

L-impriżi konġunti fil-qafas ta’ Orizzont 2020 ġew stabbiliti għal perijodu sal-31 ta’ Diċembru 2024. Jenħtieġ li l-impriżi konġunti jipprovdu appoġġ kontinwu għall-programmi ta’ riċerka rispettivi billi jimplimentaw l-azzjonijiet li jifdal li nbdew jew li tkomplew skont ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007, (UE) Nru 557/2014 (24), (UE) Nru 558/2014 (25), (UE) Nru 559/2014 (26), (UE) Nru 560/2014 (27), (UE) Nru 561/2014 (28) u (UE) Nru 642/2014 (29) u f’konformità ma’ dawk ir-Regolamenti sal-istralċ tagħhom. Għalhekk, jenħtieġ li fl-interess taċ-ċertezza u ċ-ċarezza tad-dritt, dawk ir-Regolamenti jitħassru.

(102)

Jenħtieġ li l-Unjoni taġixxi biss meta jkun hemm vantaġġ li jista’ jintwera li l-azzjoni fil-livell tal-Unjoni tkun aktar effettiva mill-azzjoni meħuda fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali. L-impriżi konġunti jiffokaw fuq oqsma fejn ikun hemm valur miżjud evidenti fil-ħidma fil-livell tal-Unjoni minħabba l-iskala, il-veloċità u l-ambitu tal-isforzi meħtieġa sabiex l-Unjoni tilħaq l-objettivi fit-tul tat-Trattat tagħha u tilħaq il-prijoritajiet u l-impenji tal-politika strateġika tagħha. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-impriżi konġunti proposti jitqiesu bħala komplementari għall-attivitajiet nazzjonali u subnazzjonali fl-istess qasam u jenħtieġ li jsaħħuhom.

(103)

Minħabba li l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jistgħu pjuttost, minħabba li jevitaw duplikazzjoni żejda, iżommu massa kritika u jiżguraw li l-finanzjament pubbliku jintuża bl-aħjar mod, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(104)

Sabiex tiġi żgurata l-kontinwità fl-għoti ta’ appoġġ fl-oqsma ta’ politika rilevanti, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b’urġenza fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

L-EWWEL PARTI

DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi disa’ impriżi konġunti skont it-tifsira tal-Artikolu 187 TFUE għall-implimentazzjoni ta’ sħubijiet Ewropej istituzzjonalizzati msemmija fl-Artikolu 10(1), punt (c), tar-Regolament Orizzont Ewropa. Dan jiddetermina l-objettivi u l-kompiti, is-sħubija, l-organizzazzjoni u regoli operatorji oħrajn tagħhom.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1.

“membru għajr l-Unjoni” tfisser kwalunkwe stat parteċipanti, membru privat jew organizzazzjoni internazzjonali li hija membru ta’ impriża konġunta;

2.

“membru fundatur” tfisser kwalunkwe entità legali stabbilita fi Stat Membru, pajjiż assoċjat ma’ Orizzont Ewropa, jew organizzazzjoni internazzjonali li hija identifikata bħala membru ta’ impriża konġunta f’dan ir-Regolament jew f’wieħed mill-Annessi tiegħu;

3.

“membru assoċjat” tfisser kwalunkwe entità legali stabbilita fi Stat Membru, pajjiż assoċjat ma’ Orizzont Ewropa, jew organizzazzjoni internazzjonali li taderixxi ma’ impriża konġunta billi tiffirma ittra ta’ impenn f’konformità mal-Artikolu 6(3) u soġġetta għal approvazzjoni f’konformità mal-Artikolu 7;

4.

“stat parteċipanti” tfisser kwalunkwe Stat Membru jew pajjiż assoċjat ma’ Orizzont Ewropa man-notifika tal-parteċipazzjoni tiegħu fl-attivitajiet tal-impriża konġunta rilevanti permezz ta’ ittra ta’ impenn;

5.

“membru privat” tfisser kwalunkwe entità legali stabbilita skont id-dritt pubbliku jew privat li hija membru ta’ impriża konġunta għajr l-Unjoni, l-istati parteċipanti jew organizzazzjonijiet internazzjonali;

6.

“entitajiet kostitwenti” tfisser l-entitajiet li jikkostitwixxu membru privat ta’ impriża konġunta, fejn il-membru privat huwa assoċjazzjoni skont l-istatuti ta’ dak il-membru;

7.

“sieħeb kontribwenti” tfisser kwalunkwe pajjiż, organizzazzjoni internazzjonali jew entità legali għajr membru ta’ impriża konġunta, jew entità kostitwenti ta’ membru jew ta’ entità affiljata ta’ wieħed minnhom, li tappoġġa l-objettivi ta’ impriża konġunta fil-qasam speċifiku tar-riċerka tagħha u li l-applikazzjoni tagħha ġiet approvata f’konformità mal-Artikolu 9;

8.

“kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet operazzjonali” tfisser kontribuzzjonijiet minn membri privati, mill-entitajiet kostitwenti jew mill-entitajiet affiljati ta’ waħda minnhom, minn organizzazzjonijiet internazzjonali u minn sħab kontribwenti, li jikkonsistu fil-kostijiet eliġibbli mġarrba minnhom fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet indiretti li minnhom titnaqqas il-kontribuzzjoni ta’ dik l-impriża konġunta u tal-istati parteċipanti ta’ dik l-impriża konġunta għal dawk il-kostijiet;

9.

“attività addizzjonali” tfisser attività, inkluż fil-pjan tal-attivitajiet addizzjonali annwali annessi mal-parti ewlenija tal-programm ta’ ħidma, li ma tirċevix appoġġ finanzjarju mill-impriża konġunta iżda tikkontribwixxi għall-objettivi tagħha u hija marbuta direttament mal-użu tar-riżultati minn proġetti ta’ dik l-impriża konġunta jew tal-inizjattivi preċedenti tagħha jew li għandha valur miżjud sinifikanti tal-Unjoni;

10.

“kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet addizzjonali” tfisser kontribuzzjonijiet mill-membri privati, mill-entitajiet kostitwenti jew mill-entitajiet affiljati ta’ waħda minnhom, u minn organizzazzjonijiet internazzjonali, li jikkonsistu fil-kostijiet imġarrba minnhom fl-implimentazzjoni ta’ attivitajiet addizzjonali wara li titnaqqas kwalunkwe kontribuzzjoni għal dawk il-kostijiet mill-Unjoni u mill-istati parteċipanti ta’ dik l-impriża konġunta;

11.

“inizjattiva preċedenti” tfisser kwalunkwe sħubija f’wieħed mill-oqsma koperti minn impriża konġunta li rċeviet appoġġ finanzjarju minn wieħed mill-programmi qafas preċedenti tal-Unjoni għar-riċerka;

12.

“Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni” tfisser id-dokument li jkopri d-durata ta’ Orizzont Ewropa li jidentifika l-prijoritajiet ewlenin u t-teknoloġiji u l-innovazzjonijiet essenzjali meħtieġa sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ impriża konġunta;

13.

“programm ta’ ħidma” tfisser id-dokument imsemmi fl-Artikolu 2, punt (25), tar-Regolament Orizzont Ewropa;

14.

“kunflitt ta’ interess” tfisser sitwazzjoni li tinvolvi attur finanzjarju jew persuna oħra kif imsemmi fl-Artikolu 61 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046;

15.

“parteċipant ġdid” tfisser entità li, għall-ewwel darba, hija benefiċjarju ta’ għotja mogħtija minn impriża konġunta individwali jew l-inizjattiva preċedenti tagħha u li mhijiex membru fundatur ta’ dik l-impriża konġunta jew l-inizjattiva preċedenti tagħha.

Artikolu 3

Stabbiliment

1.   L-impriżi konġunti li ġejjin huma stabbiliti bħala korpi tal-Unjoni għal perijodu li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2031 u ffinanzjati taħt il-QFP 2021-2027:

(a)

l-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika;

(b)

l-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa;

(c)

l-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif;

(d)

l-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea;

(e)

l-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3;

(f)

l-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva;

(g)

l-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin;

(h)

l-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3;

(i)

l-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti.

2.   Il-korpi tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandhom kollettivament jissejħu “l-impriżi konġunti”.

3.   Sabiex jittieħed kont tad-durata ta’ Orizzont Ewropa, is-sejħiet għal proposti tal-impriżi konġunti għandhom jitnedew sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2027. F’każijiet debitament iġġustifikati, is-sejħiet għal proposti jistgħu jitnedew sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2028.

4.   L-impriżi konġunti għandu jkollhom personalità ġuridika. F’kull wieħed mill-Istati Membri, dawn għandhom igawdu mill-aktar kapaċità ġuridika estensiva mogħtija lill-persuni ġuridiċi skont il-liġijiet ta’ dak l-Istat Membru. Huma jistgħu, b’mod partikolari, jakkwistaw jew jiddisponu minn proprjetà mobbli u immobbli u jistgħu jkunu parti għal proċedimenti ġudizzjarji.

5.   Is-sede tal-impriżi konġunti għandha tkun fi Brussell, il-Belġju.

6.   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Ewwel Parti u fit-Tielet Parti għandhom japplikaw għall-impriżi konġunti kollha. Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fit-Tieni Parti għandhom japplikaw għall-impriżi konġunti individwali, kif xieraq.

7.   Għall-finijiet tal-Ewwel u tat-Tielet Partijiet u sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, referenza għal impriża jew għal korp konġunt individwali għandha tindika referenza għal kull impriża konġunta jew għal kull korp ekwivalenti tal-impriżi konġunti individwali u għall-kompetenzi tiegħu fir-rigward ta’ korpi oħra tal-istess impriża konġunta.

TITOLU II

FUNZJONAMENT TAL-IMPRIŻI KONĠUNTI

KAPITOLU 1

Objettivi u kompiti

Artikolu 4

Objettivi u prinċipji

1.   L-impriżi konġunti msemmija fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament għandhom jikkontribwixxu għall-objettivi ġenerali u speċifiċi tar-Regolament Orizzont Ewropa kif stabbilit fl-Artikolu 3 tiegħu.

2.   Permezz tal-involviment u tal-impenn ta’ sħab fit-tfassil u fl-implimentazzjoni ta’ programm ta’ attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni mal-valur miżjud Ewropew, l-impriżi konġunti għandhom jilħqu b’mod kollettiv l-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a)

it-tisħiħ u l-integrazzjoni tal-kapaċitajiet xjentifiċi, innovattivi u teknoloġiċi tal-Unjoni u l-faċilitazzjoni ta’ rabtiet kollaborattivi madwar l-Unjoni sabiex jiġu appoġġati l-ħolqien u d-disseminazzjoni ta’ għarfien ġdid ta’ kwalità għolja u ħiliet, b’mod partikolari bil-ħsieb li jingħelbu l-isfidi globali, it-tisħiħ u l-iżgurar tal-kompetittività tal-Unjoni, il-valur miżjud Ewropew, ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà u l-kontribut għal Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER) msaħħa;

(b)

l-iżgurar ta’ tmexxija globali mmexxija mis-sostenibbiltà u r-reżiljenza tal-ktajjen tal-valur tal-Unjoni f’teknoloġiji u industriji ewlenin f’konformità mal-istrateġiji industrijali u tal-SMEs għall-Ewropa, il-Patt Ekoloġiku Ewropew u politiki rilevanti oħra tal-Unjoni;

(c)

l-iżviluppar u l-aċċellerazzjoni tal-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi madwar l-Unjoni li jindirizzaw sfidi klimatiċi, ambjentali, tas-saħħa, diġitali u sfidi globali oħrajn li jikkontribwixxu għall-prijoritajiet strateġiċi tal-Unjoni, l-aċċellerazzjoni tat-tkabbir ekonomiku tal-Unjoni u t-trawwim tal-ekosistema tal-innovazzjoni, filwaqt li jintlaħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti u tinkiseb in-newtralità fil-klima fl-Unjoni sa mhux aktar tard mill-2050, f’konformità mal-Ftehim ta’ Pariġi, biex b’hekk tittejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej.

3.   L-impriżi konġunti għandhom iwettqu l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)

itejbu l-massa kritika u l-kapaċitajiet u l-kompetenzi xjentifiċi u teknoloġiċi fir-riċerka u l-innovazzjoni kollaborattivi, transsettorjali, transpolitiċi, transfruntiera u interdixxiplinari madwar l-Unjoni kif ukoll jiffaċilitaw l-integrazzjoni tagħhom fl-ekosistemi Ewropej;

(b)

jaċċelleraw it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali kif ukoll it-trasformazzjonijiet ekonomiċi, soċjali u soċjetali f’oqsma u f’setturi ta’ importanza strateġika għall-prijoritajiet tal-Unjoni, b’mod partikolari sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra sal-2030 f’konformità mal-miri klimatiċi u tal-enerġija stabbiliti f’konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Liġi Ewropea dwar il-Klima;

(c)

isaħħu l-kapaċitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni u l-prestazzjoni ta’ ktajjen tal-valur tal-ekosistema innovattiva u ekonomika Ewropej eżistenti u ġodda, inkluż f’negozji ġodda u SMEs;

(d)

jaċċelleraw it-tnedija, l-adozzjoni u d-disseminazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi, teknoloġiji, servizzi u ħiliet f’ekosistemi ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni Ewropej imsaħħin u ekosistemi industrijali inkluż permezz ta’ involviment u ta’ kokreazzjoni wesgħin u bikrin mal-utenti finali, inkluż SMEs u negozji ġodda, ċittadini u mal-korpi regolatorji u tal-istandardizzazzjoni;

(e)

jiksbu titjib ambjentali, tal-enerġija, ta’ ffrankar tar-riżorsi, soċjetali, ta’ ċirkolarità u fil-produttività fi prodotti, teknoloġiji, applikazzjonijiet u f’servizzi ġodda billi jisfruttaw il-kapaċitajiet u r-riżorsi tal-Unjoni.

4.   L-impriżi konġunti għandu jkollhom ukoll l-objettivi addizzjonali stabbiliti fit-Tieni Parti.

5.   Fl-implimentazzjoni tar-Regolament Orizzont Ewropa, l-impriżi konġunti għandhom jirrispettaw il-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 7 ta’ dak ir-Regolament.

6.   L-impriżi konġunti għandhom jaderixxu mal-kundizzjonijiet u mal-kriterji għas-sħubijiet Ewropej stabbiliti fl-Artikolu 10 ta’ u fl-Anness III għar-Regolament Orizzont Ewropa.

Artikolu 5

Objettivi u kompiti operazzjonali

1.   L-impriżi konġunti għandhom jaderixxu mal-objettivi operazzjonali li ġejjin f’konformità mal-kriterji stabbiliti fl-Anness III għar-Regolament Orizzont Ewropa, u jikkontribwixxu għall-objettivi operazzjonali ta’ Orizzont Ewropa stabbiliti fil-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa:

(a)

isaħħu u jxerrdu l-eċċellenza, inkluż billi jrawmu parteċipazzjoni usa’ u jixprunaw rabtiet kollaborattivi fl-Unjoni kollha;

(b)

isaħħu l-eċċellenza xjentifika, inkluż billi jikkunsidraw, fejn rilevanti, sejbiet tar-riċerka bażika u fil-fruntieri tal-ogħla livell fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħhom;

(c)

jistimolaw l-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni fl-SMEs u jikkontribwixxu għall-ħolqien u għall-espansjoni ta’ kumpaniji innovattivi, b’mod partikolari negozji ġodda, SMEs, u f’każijiet eċċezzjonali kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja;

(d)

isaħħu r-rabta bejn ir-riċerka, l-innovazzjoni, u fejn xieraq, l-edukazzjoni, it-taħriġ u politiki oħrajn, inklużi l-komplementarjetajiet mal-politiki u mal-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni nazzjonali, reġjonali u tal-Unjoni;

(e)

isaħħu l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, inkluż l-integrazzjoni tad-dimensjoni tal-ġeneri fil-kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni;

(f)

iżidu r-rabtiet ta’ kollaborazzjoni fir-riċerka u fl-innovazzjoni Ewropej u fis-setturi u fid-dixxiplini kollha, inklużi x-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi;

(g)

isaħħu l-kooperazzjoni internazzjonali b’appoġġ għall-objettivi tal-politika tal-Unjoni u l-impenji internazzjonali;

(h)

iżidu s-sensibilizzazzjoni pubblika u l-aċċettazzjoni, jirrispondu għad-domanda u jħeġġu d-diffużjoni u l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet ġodda billi jinvolvu, fejn xieraq, liċ-ċittadini u lill-utenti finali fil-proċessi ta’ kodisinn u ta’ kokreazzjoni;

(i)

iħeġġu l-isfruttament tar-riżultati ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni u jiddisseminaw u jisfruttaw b’mod attiv ir-riżultati, b’mod partikolari għall-ingranaġġ ta’ investimenti privati u għall-iżvilupp tal-politika;

(j)

iħaffu t-trasformazzjoni industrijali u r-reżiljenza fil-ktajjen tal-valur kollha, inkluż permezz ta’ ħiliet imtejba għall-innovazzjoni u l-avvanzar tat-teknoloġija diġitali;

(k)

jappoġġaw l-implimentazzjoni xjentifika bbażata fuq l-evidenza ta’ politiki tal-Unjoni relatati, kif ukoll attivitajiet regolatorji, ta’ standardizzazzjoni u ta’ investiment sostenibbli fil-livelli nazzjonali, Ewropej u globali.

2.   L-impriżi konġunti għandhom iwettqu l-kompiti li ġejjin billi jadottaw approċċ sistemiku sabiex jintlaħqu l-objettivi:

(a)

jipprovdu appoġġ finanzjarju, prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet, għal azzjonijiet indiretti ta’ riċerka u innovazzjoni, magħżula wara sejħiet miftuħa, trasparenti u kompetittivi ħlief f’każijiet debitament ġustifikati speċifikati fil-programm ta’ ħidma tagħhom sabiex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet addizzjonali li jeħtieġu l-parteċipazzjoni ta’ membri tal-impriża konġunta jew tal-entitajiet kostitwenti jew affiljati tagħhom;

(b)

jiżviluppaw kooperazzjoni mill-qrib u jiżguraw koordinazzjoni ma’ sħubijiet Ewropej oħrajn, inkluż billi, fejn xieraq, jallokaw parti mill-baġit tal-impriża konġunta għal sejħiet konġunti;

(c)

ifittxu u jimmassimizzaw sinerġiji ma’ attivitajiet u ma’ programmi rilevanti, u, fejn xieraq, possibbiltajiet għal aktar finanzjament minn attivitajiet u programmi rilevanti, fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali, b’mod partikolari ma’ dawk li jappoġġaw l-iskjerar u l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi, it-taħriġ, l-edukazzjoni u l-iżvilupp reġjonali, bħall-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni, jew il-Pjanijiet nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza;

(d)

jiżguraw li l-operazzjonijiet tagħhom jikkontribwixxu għall-ippjanar pluriennali strateġiku, għar-rapportar, għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni u għal rekwiżiti oħrajn ta’ Orizzont Ewropa stabbiliti fl-Artikoli 50 u 52 tar-Regolament Orizzont Ewropa, bħall-implimentazzjoni tal-qafas komuni ta’ feedback dwar il-politika;

(e)

jippromwovu l-involviment tal-SMEs u n-negozji ġodda fl-attivitajiet tagħhom u jiżguraw l-għoti ta’ informazzjoni f’waqtha lilhom, f’konformità mal-objettivi ta’ Orizzont Ewropa;

(f)

jiżviluppaw approċċ immirat fi ħdan l-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u Innovazzjoni tagħhom biex jimplimentaw miżuri biex jattiraw parteċipanti ġodda, b’mod partikolari SMEs, istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u organizzazzjonijiet ta’ riċerka, għall-espansjoni tan-networks kollaborattivi;

(g)

jimmobilizzaw ir-riżorsi tas-settur pubbliku u privat meħtieġa sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament;

(h)

jimmonitorjaw il-progress fil-kisba tal-objettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament, kif ukoll f’konformità mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 50 ta’ u fl-Annessi III u V għar-Regolament Orizzont Ewropa;

(i)

jiddefinixxu u jimplimentaw il-programm ta’ ħidma tagħhom;

(j)

jikkollegaw mal-aktar firxa estensiva tal-partijiet ikkonċernati inklużi, iżda mhux limitati għal, aġenziji deċentralizzati, organizzazzjonijiet ta’ riċerka u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għola, utenti finali u awtoritajiet pubbliċi, b’mod partikolari għall-fini li jiġu ddefiniti l-prijoritajiet u l-attivitajiet ta’ kull impriża konġunta kif ukoll sabiex tiġi żgurata t-trasparenza, il-ftuh, l-inklużività, u jkunu ta’ benefiċċju għas-soċjetà;

(k)

iwettqu attivitajiet ta’ informazzjoni, ta’ komunikazzjoni, ta’ pubbliċità u ta’ disseminazzjoni u ta’ użu billi japplikaw mutatis mutandis l-Artikolu 51 tar-Regolament Orizzont Ewropa, inkluż billi jagħmlu l-informazzjoni dettaljata u koerenti dwar ir-riżultati mill-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni ffinanzjati disponibbli u aċċessibbli f’waqtha f’bażi ta’ data elettronika komuni ta’ Orizzont Ewropa;

(l)

jipprovdu lill-Kummissjoni bl-appoġġ tekniku, xjentifiku u amministrattiv neċessarju sabiex twettaq il-kompiti tagħha għall-finijiet li jiġu żgurati l-funzjonament u l-iżvilupp xierqa fl-Unjoni tal-oqsma speċifiċi indirizzati mill-impriża konġunta;

(m)

jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ interfaċċa aktar effettiva bejn il-politika u x-xjenza, għat-trawwim tax-xjenza miftuħa billi jiġi żgurat użu aħjar tar-riżultati u għall-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-politika, kif ukoll għall-promozzjoni ta’ sfruttament, ta’ disseminazzjoni u ta’ adozzjoni aktar mgħaġġla tar-riżultati f’konformità mal-Artikoli 14 u 39 tar-Regolament Orizzont Ewropa;

(n)

jidentifikaw u jirrapportaw, f’konformità mal-qafas komuni ta’ feedback dwar il-politika u mal-istrateġiji u mal-azzjonijiet sabiex jiġu appoġġati l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-għarfien rilevanti miksub mill-ġestjoni ta’ proġetti ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni u mir-riżultati tagħhom lill-Kummissjoni sabiex iservu bħala input għall-monitoraġġ, għall-evalwazzjoni u għar-rettifika, fejn neċessarju, ta’ miżuri ta’ politika eżistenti jew għat-tfassil ta’ inizjattivi u ta’ deċiżjonijiet ta’ politika ġodda;

(o)

jappoġġaw lill-Kummissjoni fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni ta’ kriterji tekniċi ta’ skrinjar robusti bbażati fuq ix-xjenza skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2020/852 dwar investimenti sostenibbli, permezz ta’ monitoraġġ u permezz ta’ valutazzjoni tal-implimentazzjoni tagħhom fis-settur ekonomiku li joperaw fih, sabiex jipprovdu feedback ad hoc għat-tfassil tal-politika, meta jkun meħtieġ;

(p)

jikkunsidraw il-prinċipju la tagħmilx ħsara sinifikanti skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852 għall-attivitajiet tal-impriżi konġunti li jaqgħu fl-ambitu ta’ dak ir-Regolament u jqisu d-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament sabiex itejbu l-aċċess għal finanzjament sostenibbli, fejn rilevanti;

(q)

iwettqu kwalunkwe kompitu ieħor neċessarju sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament.

3.   Minbarra l-kompiti stabbiliti f’dan l-Artikolu u fit-Tieni Parti, l-impriżi konġunti jistgħu jiġu fdati bl-implimentazzjoni ta’ kompiti addizzjonali li jeħtieġu finanzjament kumulattiv, komplementari jew ikkombinat bejn il-programmi tal-Unjoni.

KAPITOLU 2

Membri, sħab kontribwenti u kontribuzzjonijiet

Artikolu 6

Membri

1.   Il-membri tal-impriżi konġunti msemmija fl-Artikolu 3 għandhom ikunu l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni, u kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin, kif speċifikat fit-Tieni Parti:

(a)

stati parteċipanti;

(b)

membri fundaturi;

(c)

membri assoċjati.

2.   Is-sħubija ta’ impriża konġunta ma tistax tiġi ttrasferita lil parti terza mingħajr il-qbil minn qabel tal-bord ta’ tmexxija msemmi fil-Kapitolu 3, Taqsima 1 ta’ dan it-Titolu.

3.   Ittra ta’ impenn għandha tiġi ffirmata mill-membri fundaturi u mill-membri assoċjati u għandha tagħti dettalji dwar l-ambitu tas-sħubija f’termini ta’ kontenut, attivitajiet u d-durata tagħha, kif ukoll il-kontribuzzjonijiet tal-membri fundaturi u tal-membri assoċjati għall-impriża konġunta, inkluż indikazzjoni tal-attivitajiet addizzjonali previsti msemmija fl-Artikolu 11(1), punt (b).

Artikolu 7

Għażla tal-membri assoċjati

1.   L-impriżi konġunti jistgħu jniedu sejħiet miftuħa u trasparenti għal espressjoni ta’ interess bil-ħsieb li jagħżlu membri assoċjati bil-potenzjal li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tal-impriżi konġunti. Impriżi konġunti li l-membri fundaturi tagħhom huma elenkati fl-Annessi I, II u III għandhom iniedu sejħiet bħal dawn. Is-sejħa għal espressjoni ta’ interess għandha tistabbilixxi l-kapaċitajiet ewlenin meħtieġa sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-impriża konġunta u tista’ titlob lill-applikanti biex jipprovdu indikazzjoni tal-kontribuzzjonijiet potenzjali tagħhom. Is-sejħiet kollha għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-impriża konġunta u jiġu kkomunikati permezz tal-mezzi xierqa kollha, inkluż, fejn applikabbli, il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati, sabiex tiġi żgurata l-aktar parteċipazzjoni wiesgħa possibbli fl-interess tal-kisba tal-objettivi tal-impriża konġunta.

2.   Id-direttur eżekuttiv għandu jivvaluta l-applikazzjonijiet għas-sħubija bl-assistenza ta’ esperti indipendenti u, fejn xieraq, ta’ korpi rilevanti tal-impriża konġunta, fuq il-bażi ta’ għarfien, ta’ esperjenza u ta’ valur miżjud ddokumentati tal-applikant fil-kisba tal-objettivi tal-impriża konġunta, tas-solidità finanzjarja u tal-impenn fit-tul tal-applikant għal kontribuzzjonijiet finanzjarji u in natura għall-impriża konġunta, u b’kunsiderazzjoni tal-kunflitti ta’ interess potenzjali.

3.   Il-bord ta’ tmexxija għandu jivvaluta u japprova jew jirrifjuta applikazzjonijiet għas-sħubija.

Artikolu 8

Tibdil fis-sħubija jew terminazzjoni tagħha

1.   Kwalunkwe membru ta’ impriża konġunta jista’ jtemm is-sħubija tiegħu ta’ dik l-impriża konġunta. It-terminazzjoni għandha ssir effettiva u irrevokabbli sitt xhur wara n-notifika lid-direttur eżekuttiv tal-impriża konġunta, li għandu jinforma lill-membri l-oħrajn. Mid-data tat-terminazzjoni, il-membru għandu jiġi rrilaxxat minn kwalunkwe obbligu għajr dawk approvati jew imġarrba mill-impriża konġunta qabel it-terminazzjoni tas-sħubija, sakemm ma jkunx hemm qbil reċiproku mod ieħor.

2.   Kull membru privat għandu jinforma f’waqtu lill-impriża konġunta dwar kwalunkwe fużjoni jew akkwiżizzjoni bejn il-membri li x’aktarx taffettwa l-impriża konġunta jew kwalunkwe akkwiżizzjoni ta’ membru minn entità li ma tkunx membru tal-impriża konġunta.

3.   Il-bord ta’ tmexxija għandu jiddeċiedi jekk itemmx is-sħubija ta’ kwalunkwe membru msemmi fil-paragrafu 2, bil-ħsieb li tiġi żgurata l-kontinwità tal-operat u li jiġi protett l-interess tal-Unjoni jew tal-impriża konġunta. It-terminazzjoni għandha ssir effettiva u irrevokabbli mhux aktar tard minn sitt xhur mid-deċiżjoni tal-bord ta’ tmexxija jew fid-data speċifikata f’dik id-deċiżjoni, skont liema minnhom tiġi l-ewwel. Il-membru jew il-membri kkonċernati ma għandhomx jipparteċipaw fil-vot tal-bord ta’ tmexxija.

4.   Kull membru privat għandu jinforma f’waqtu lill-impriża konġunta bi kwalunkwe tibdil sinifikanti ieħor fis-sjieda, fil-kontroll jew fil-kompożizzjoni tiegħu. Meta l-Kummissjoni tqis li t-tibdil x’aktarx jaffettwa l-interess tal-Unjoni jew tal-impriża konġunta għal raġunijiet ta’ sigurtà jew ta’ ordni pubbliku, tista’ tipproponi lill-bord ta’ tmexxija sabiex itemm is-sħubija tal-membru privat ikkonċernat. Il-bord ta’ tmexxija għandu jiddeċiedi dwar it-terminazzjoni tas-sħubija tal-membru privat ikkonċernat. Il-membru privat ikkonċernat ma għandux jipparteċipa fil-vot tal-bord ta’ tmexxija.

5.   It-terminazzjoni għandha ssir effettiva u irrevokabbli mhux aktar tard minn sitt xhur mid-deċiżjoni tal-bord ta’ tmexxija jew fid-data speċifikata f’dik id-deċiżjoni, skont liema minnhom tiġi l-ewwel.

6.   Il-bord ta’ tmexxija jista’ jtemm is-sħubija ta’ kwalunkwe membru li jonqos milli jissodisfa l-obbligi tiegħu skont dan ir-Regolament. Il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 28(6) tapplika mutatis mutandis.

7.   Fejn xieraq, il-Kummissjoni tista’ titlob lill-membri privati biex jieħdu miżuri xierqa biex jiżguraw li l-interess tal-Unjoni u tal-impriża konġunta minħabba raġunijiet ta’ sigurtà jew ordni pubbliku jkunu salvagwardati.

8.   Meta jkun hemm tibdil fis-sħubija jew terminazzjoni, l-impriża konġunta għandha tippubblika minnufih fuq is-sit web tagħha lista aġġornata tal-membri tagħha, flimkien mad-data meta tali tibdil għandu jsir effettiv.

9.   Fejn xieraq u soġġett għall-Artikolu 16(3), il-bord ta’ tmexxija għandu jiddeċiedi dwar ridistribuzzjoni tad-drittijiet tal-vot fil-bord ta’ tmexxija minħabba l-bidla fis-sħubija jew minħabba t-terminazzjoni.

Artikolu 9

Sħab kontribwenti

1.   Kwalunkwe sieħeb kontribwenti kandidat kif iddefinit fl-Artikolu 2, punt (7), għandu jippreżenta ittra ta’ approvazzjoni lill-bord ta’ tmexxija. L-ittra ta’ approvazzjoni għandha tispeċifika l-ambitu tas-sħubija f’termini ta’ suġġett, ta’ attivitajiet u d-durata tagħhom u tagħti dettalji dwar il-kontribuzzjoni tal-applikant lill-impriża konġunta.

2.   Il-bord ta’ tmexxija għandu jivvaluta l-ittra ta’ approvazzjoni u għandu japprova jew jirrifjuta l-applikazzjoni.

3.   Is-sħab kontribwenti ma għandux ikollhom drittijiet tal-vot fil-bord ta’ tmexxija ta’ impriża konġunta.

Artikolu 10

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni lill-impriżi konġunti, inkluż l-approprjazzjonijiet taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), għandha tkopri l-kostijiet amministrattivi u operazzjonali sal-ammonti massimi speċifikati fit-Tieni Parti, dment li dak l-ammont ikun mill-inqas daqs il-kontribuzzjoni tal-membri għajr l-Unjoni jew tal-entitajiet kostitwenti jew affiljati tagħhom.

2.   L-ammont tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni speċifikat fit-Tieni Parti jista’ jiżdied b’kontribuzzjonijiet minn pajjiżi terzi assoċjati ma’ Orizzont Ewropa f’konformità mal-Artikolu 16(5) tar-Regolament Orizzont Ewropa u dment li l-ammont totali li bih tiżdied il-kontribuzzjoni tal-Unjoni jkun tal-inqas daqs il-kontribuzzjoni tal-membri għajr l-Unjoni, jew l-entitajiet kostitwenti jew affiljati tagħhom.

3.   Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokati għall-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa, f’konformità mal- Artikolu 62(1), punt (c)(iv), u mal-Artikolu 154 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 fil-każ ta’ korpi msemmija fl-Artikolu 71 ta’ dak ir-Regolament.

4.   Fondi addizzjonali tal-Unjoni li jikkomplementaw il-kontribuzzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu jistgħu jiġu fdati lill-impriżi konġunti f’konformità mal- Artikolu 62(1), punt (c)(iv), u mal-Artikolu 154 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046.

5.   Għal kontribuzzjonijiet li jikkorrispondu għal kompiti addizzjonali fdati lil Impriża Konġunta f’konformità mal-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu jew l-Artikolu 5(3) ta’ dan ir-Regolament, huma applikabbli r-rekwiżiti tal-Artikolu 155 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046.

6.   Il-kontribuzzjonijiet addizzjonali mill-programmi tal-Unjoni li jikkorrispondu għal kompiti addizzjonali fdati lil impriża konġunta skont il-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu jew l-Artikolu 5(3) ma għandhomx jingħaddu fil-kalkolu tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima tal-Unjoni speċifikata fit-Tieni Parti.

Artikolu 11

Kontribuzzjonijiet minn membri għajr l-Unjoni u sħab kontribwenti

1.   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fit-Tieni Parti, il-kontribuzzjonijiet tal-membri privati għandhom jikkonsistu f’kontribuzzjonijiet finanzjarji u fi kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet operazzjonali;

(b)

kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet addizzjonali, approvati mill-bord ta’ tmexxija f’konformità mal-Artikolu 17(2), punt (n).

2.   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fit-Tieni Parti, il-membri privati għandhom jirrapportaw sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Mejju ta’ kull sena lill-bord ta’ tmexxija rispettiv tagħhom fuq il-valur tal-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, punt (b), magħmula f’kull waħda mis-snin finanzjarji preċedenti. Għall-finijiet tal-valorizzazzjoni ta’ dawn il-kontribuzzjonijiet, il-kostijiet għandhom jiġu ddeterminati f’konformità mal-prattiki kontabilistiċi tal-kostijiet tas-soltu tal-entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards kontabilistiċi applikabbli tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-entità, u skont l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà u l-Istandards Internazzjonali ta’ Rapportar Finanzjarju applikabbli. Il-kostijiet għandhom jiġu ċċertifikati minn korp tal-awditjar indipendenti maħtur mill-entità kkonċernata u ma għandhomx jiġu awditjati mill-impriża konġunta kkonċernata jew minn kwalunkwe korp tal-Unjoni. Il-metodu ta’ evalwazzjoni jista’ jiġi vverifikat mill-impriża konġunta jekk miċ-ċertifikazzjoni tirriżulta xi inċertezza. F’każijiet debitament speċifikati, il-bord ta’ tmexxija jista’ jawtorizza l-użu ta’ somom f’daqqa jew ta’ kostijiet unitarji għall-valwazzjoni ta’ dawk il-kontribuzzjonijiet.

3.   Il-kontribuzzjonijiet mill-istati parteċipanti għandhom jikkonsistu f’kontribuzzjonijiet finanzjarji. L-Istati parteċipanti għandhom jirrapportaw sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena lill-bord ta’ tmexxija dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji magħmula fis-sena finanzjarja preċedenti.

4.   Il-kontribuzzjonijiet minn organizzazzjonijiet internazzjonali għandhom jikkonsistu f’kontribuzzjonijiet finanzjarji u f’kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet operazzjonali, sakemm mhux speċifikat mod ieħor fit-Tieni Parti.

5.   Il-kontribuzzjonijiet mis-sħab kontribwenti għandhom jikkorrispondu għall-ammonti li jieħdu impenn għalihom fl-ittra ta’ approvazzjoni meta jsiru sieħeb kontribwenti u għandhom jikkonsistu f’kontribuzzjonijiet finanzjarji u f’kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet operazzjonali.

6.   Il-Kummissjoni tista’ ttemm, tnaqqas b’mod proporzjonali jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni lil impriża konġunta jew tagħti bidu għall-proċedura ta’ stralċ imsemmija fl-Artikolu 45 fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

meta l-impriża konġunta kkonċernata tonqos milli tissodisfa l-kundizzjonijiet għall-inkarigu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni;

(b)

meta l-membri għajr l-Unjoni jew l-entitajiet kostitwenti jew affiljati tagħhom jonqsu milli jikkontribwixxu, jikkontribwixxu biss parzjalment, ma jirrispettawx il-limiti ta’ żmien stabbiliti fil-paragrafu 2 fir-rigward tal-kontribuzzjoni msemmija fil-paragrafi 1, 4 u 5 ta’ dan l-Artikolu;

(c)

bħala riżultat tal-evalwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 171(2).

7.   Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ttemm, tnaqqas b’mod proporzjonali jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni ma għandhiex tfixkel ir-rimborż tal-kostijiet eliġibbli diġà mġarrba mill-membri għajr l-Unjoni qabel ma d-deċiżjoni tiġi nnotifikata lill-impriża konġunta.

8.   Skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 28(6), kwalunkwe membru tal-impriża konġunta għajr l-Unjoni li jonqos milli jissodisfa l-impenji tiegħu rigward il-kontribuzzjonijiet imsemmija f’dan ir-Regolament għandu jiġi skwalifikat milli jivvota fil-bord ta’ tmexxija sakemm jiġu ssodisfati l-obbligi tiegħu. Meta kwalunkwe membru bħal dan jonqos milli jissodisfa l-obbligi tiegħu malli jiskadi perijodu addizzjonali ta’ sitt xhur, is-sħubija tiegħu għandha tiġi rrevokata, sakemm il-bord ta’ tmexxija ma jiddeċidix mod ieħor f’każijiet debitament ġustifikati. L-entità kkonċernata ma għandhiex tipparteċipa fil-vot tal-bord ta’ tmexxija.

Artikolu 12

Ġestjoni ta’ kontribuzzjonijiet mill-istati parteċipanti

1.   Kull stat parteċipanti għandu jagħmel impenn indikattiv tal-ammont tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji nazzjonali tagħhom lill-impriża konġunta. Tali impenn għandu jsir qabel l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma.

Minbarra l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 22 tar-Regolament Orizzont Ewropa, il-programm ta’ ħidma jista’ jinkludi, bħala anness, kriterji ta’ eliġibbiltà fir-rigward tal-entitajiet legali nazzjonali.

Kull stat parteċipanti għandu jafda lill-impriża konġunta bl-evalwazzjoni tal-proposti skont ir-Regolamwnt Orizzont Ewropa.

L-għażla ta’ proposti għandha tkun ibbażata fuq il-lista ta’ klassifikazzjoni pprovduta mill-kumitat ta’ evalwazzjoni. Il-korp responsabbli għall-għażla jista’ jiddevja minn dik il-lista f’każijiet debitament ġustifikati kif stabbilit fil-programm ta’ ħidma biex jiżgura l-konsistenza ġenerali tal-approċċ ta’ portafoll.

Kull stat parteċipanti għandu dritt ta’ veto fuq il-kwistjonijiet kollha li jikkonċernaw l-użu tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji nazzjonali tiegħu stess lill-impriża konġunta għall-applikanti stabbiliti f’dawk l-istati parteċipanti, abbażi ta’ prijoritajiet strateġiċi nazzjonali.

2.   Kull stat parteċipanti għandu jikkonkludi ftehim amministrattiv wieħed jew aktar mal-impriża konġunta li jistabbilixxi l-mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni għall-pagament ta’ kontribuzzjonijiet, u r-rappurtar dwarhom, lill-applikanti stabbiliti f’dak l-istat parteċipanti. Dan il-ftehim għandu jinkludi l-iskeda, il-kondizzjonijiet ta’ pagament, ir-rekwiżiti ta’ rappurtar u ta’ awditjar.

Kull stat parteċipanti għandu jagħmel ħiltu biex jissinkronizza l-iskeda ta’ pagamenti, ir-rappurtar u l-awditi tiegħu ma’ dawk tal-Impriża Konġunta u jikkonvergi r-regoli dwar l-eliġibbiltà tal-kostijiet mar-regoli ta’ Orizzont Ewropa.

3.   Fil-ftehim imsemmi fil-paragrafu 2, kull stat parteċipanti jista’ jafda lill-impriża konġunta bil-pagament tal-kontribuzzjoni tagħha lill-benefiċjari tagħha. Wara l-għażla ta’ proposti. l-istat parteċipanti għandu jimpenja l-ammont neċessarju għall-pagamenti. L-awtoritajiet tal-awditjar tal-istat parteċipanti jistgħu jawditjaw il-kontribuzzjonijiet nazzjonali rispettivi.

KAPITOLU 3

Organizzazzjoni tal-impriżi konġunti

Artikolu 13

Sinerġiji u effiċjenzi fl-arranġamenti tal-back office

1.   L-impriżi konġunti għandhom, fi żmien sena wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, joperaw arranġamenti tal-back office billi jikkonkludu ftehimiet fil-livell ta’ servizz, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fit-Tieni Parti u soġġett għall-ħtieġa li jiġi ggarantit livell ekwivalenti ta’ protezzjoni tal-interess finanzjarju tal-Unjoni meta l-kompiti ta’ implimentazzjoni baġitarja jiġu fdati lil impriżi konġunti. Tali arranġamenti għandhom jinkludu tal-anqas l-oqsma li ġejjin, soġġetti għall-konferma tal-vijabbiltà u wara l-iskrinjar tar-riżorsi:

(a)

appoġġ għar-riżorsi umani;

(b)

appoġġ legali;

(c)

teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

(d)

kontabbiltà (eskluż it-teżor);

(e)

komunikazzjoni;

(f)

loġistika, avvenimenti u ġestjoni tas-swali tal-laqgħat;

(g)

appoġġ għall-istrateġija ta’ awditjar u ta’ kontra l-frodi.

2.   L-arranġamenti tal-back office msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu pprovduti minn impriża konġunta magħżula waħda jew aktar lill-oħrajn kollha. L-arranġamenti interrelatati għandhom jinżammu fi ħdan l-istess impriża konġunta sa fejn ikun xieraq għall-implimentazzjoni effiċjenti u effettiva tal-kompiti kkonċernati sabiex tiġi żgurata struttura organizzattiva koerenti.

3.   Il-ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jippermettu t-trasferiment tal-approprjazzjonijiet jew l-irkupru tal-kostijiet għall-forniment tas-servizzi komuni bejn l-impriżi konġunti.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-assenjar mill-ġdid għal kompiti oħra fi ħdan l-impriża konġunta, jew għal arranġamenti amministrattivi oħrajn, li ma jaffettwawx kuntratti ta’ impjieg, il-persunal assenjat għall-funzjonijiet ittrasferiti għall-għan tal-arranġamenti tal-back office, ospitat minn impriża konġunta oħra, jista’ jiġi ttrasferit lil dik l-impriża konġunta. Meta membru tal-persunal ikkonċernat jesprimi r-rifjut tiegħu bil-miktub, il-kuntratt ta’ dak il-membru tal-persunal jista’ jiġi tterminat mill-impriża konġunta skont il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 47 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni, stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (30) (CEOS).

5.   Il-persunal imsemmi fil-paragrafu 4, li jiġi ttrasferit lill-impriża konġunta li tkun qed tospita l-arranġamenti tal-back office, għandu jżomm l-istess tip ta’ kuntratt u grupp ta’ funzjoni u grad, u għandu jitqies li jkun serva s-servizz kollu tiegħu f’dik l-impriża konġunta.

Artikolu 14

Korpi tal-impriżi konġunti

1.   Kull impriża konġunta għandu jkollha bord ta’ tmexxija, direttur eżekuttiv u, ħlief f’impriżi konġunti fejn l-istati huma rappreżentati fil-Bord ta’ Tmexxija, grupp ta’ rappreżentanti tal-istati.

2.   Impriża konġunta jista’ jkollha wkoll korp konsultattiv xjentifiku, grupp ta’ partijiet ikkonċernati u kwalunkwe korp ieħor f’konformità mad-dispożizzjonijiet fit-Tieni Parti.

3.   Meta jwettaq il-kompiti tiegħu, kull korp tal-impriżi konġunti għandu jsegwi biss l-objettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament u għandu jaġixxi biss fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet tal-impriża konġunta li għall-fini tagħhom tkun ġiet stabbilita.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, il-korpi ta’ żewġ impriżi konġunti jew aktar jistgħu jiddeċiedu li jistabbilixxu kooperazzjoni strutturata, inkluż permezz ta’ laqgħat regolari jew permezz ta’ kumitati konġunti.

Taqsima 1

Bord ta’ Tmexxija

Artikolu 15

Kompożizzjoni tal-bord ta’ tmexxija

1.   Il-bord ta’ tmexxija għandu jkun magħmul minn tal-anqas żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni f’isem l-Unjoni u min-numru ta’ rappreżentanti minn kull wieħed mill-membri tal-impriża konġunta għajr l-Unjoni kif stabbilit fit-Tieni Parti fir-rigward ta’ kull impriża konġunta.

2.   Fejn, f’konformità mal-Artikolu 6(1), punt (b), il-membri tal-impriża konġunta jinkludu stati parteċipanti, rappreżentant wieħed ta’ kull stat parteċipanti għandu jinħatar fil-bord ta’ tmexxija.

Artikolu 16

Funzjonament tal-bord ta’ tmexxija

1.   Ir-rappreżentanti tal-membri fil-bord ta’ tmexxija għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jadottaw deċiżjonijiet b’kunsens. Fin-nuqqas ta’ kunsens, għandu jittieħed vot. Deċiżjoni għandha titqies adottata b’maġġoranza ta’ mill-inqas 75 % tal-voti inkluż il-voti tar-rappreżentanti li jkunu assenti, iżda esklużi l-astenzjonijiet.

L-adozzjoni ta’ deċiżjonijiet mill-bord ta’ tmexxija tista’ tkun soġġetta wkoll għal kwalunkwe regola speċifika rilevanti stabbilita fit-Tieni Parti.

2.   Il-preżenza tal-Kummissjoni, ta’ mill-inqas 50 % tal-membri privati u, jekk applikabbli, ta’ mill-inqas 50 % tad-delegati tal-istati parteċipanti hija meħtieġa biex il-bord ta’ tmexxija jkun jista’ jivvota.

3.   L-Unjoni għandu jkollha 50 % tad-drittijiet tal-vot, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fit-Tieni Parti. Id-drittijiet tal-vot tal-Unjoni għandhom ikunu indiviżibbli.

Id-drittijiet tal-vot tal-membri għajr l-Unjoni għandhom ikunu soġġetti għar-regoli speċifiċi stabbiliti fit-Tieni Parti. Sakemm mhux speċifikat mod ieħor fit-Tieni Parti, kull wieħed mir-rappreżentanti tal-membri għajr l-Unjoni għandu jkollu numru ugwali ta’ voti.

4.   Il-President tal-bord ta’ tmexxija għandu jinħatar fuq bażi annwali b’rotazzjoni mill-Unjoni u mir-rappreżentanti l-oħrajn, f’sekwenza, sakemm ma jkunx previst mod ieħor fit-Tieni Parti.

5.   Il-bord ta’ tmexxija għandu jorganizza l-laqgħat ordinarji tiegħu tal-anqas darbtejn fis-sena. Laqgħat straordinarji jistgħu jissejħu fuq talba tal-President, tad-direttur eżekuttiv, tal-Kummissjoni jew ta’ maġġoranza tar-rappreżentanti tal-membri għajr l-Unjoni jew tal-istati parteċipanti. Il-laqgħat tal-bord ta’ tmexxija għandhom jissejħu mill-President u għandhom isiru fis-sede tal-impriża konġunta kkonċernata, sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor mill-bord ta’ tmexxija f’każijiet debitament ġustifikati. L-aġenda tal-laqgħat u d-deċiżjonijiet għandha tkun disponibbli għall-pubbliku fi żmien xieraq fuq is-sit web tal-impriża konġunta rispettiva.

6.   Id-Direttur eżekuttiv għandu jattendi l-laqgħat u għandu jkollu d-dritt li jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet iżda ma għandux ikollu drittijiet tal-vot.

7.   Il-president u l-viċi president tal-grupp rappreżentattiv tal-istati għandu jkollhom status ta’ osservatur fil-laqgħat tal-bord ta’ tmexxija. Il-Presidenti tal-korpi l-oħrajn tal-impriża konġunta kkonċernata għandu jkollhom id-dritt li jattendu l-laqgħat tal-bord ta’ tmexxija bħala osservaturi kull meta jiġu diskussi kwistjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-kompiti tagħhom. L-osservaturi jistgħu jieħdu sehem f’deliberazzjonijiet iżda ma għandu jkollhom l-ebda dritt tal-vot.

8.   Persuni oħrajn, b’mod partikolari rappreżentanti ta’ sħubijiet Ewropej oħrajn, aġenziji eżekuttivi jew regolatorji, awtoritajiet reġjonali fi ħdan l-Unjoni u pjattaformi teknoloġiċi Ewropej jistgħu jiġu mistiedna wkoll jattendu mill-President bħala osservaturi fuq bażi ta’ każ b’każ soġġetti għar-regoli dwar il-kunfidenzjalità u l-kunflitt ta’ interess.

9.   Ir-rappreżentanti tal-membri ma għandhomx ikunu responsabbli personalment għal azzjonijiet meħuda fil-kapaċità tagħhom bħala rappreżentanti tal-bord ta’ tmexxija ħlief f’każijiet ta’ negliġenza gravi jew imġiba ħażina volontarja.

10.   Il-bord ta’ tmexxija għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu stess.

11.   Ir-rappreżentanti tal-membri u l-osservaturi għandhom ikunu marbuta bid-dispożizzjonijiet ta’ kodiċi ta’ kondotta li għandu jistabbilixxi l-obbligi tagħhom biex jissalvagwardjaw l-integrità u r-reputazzjoni tal-impriża konġunta kkonċernata u tal-Unjoni.

Artikolu 17

Kompiti tal-bord ta’ tmexxija

1.   Il-bord ta’ tmexxija huwa l-korp deċiżjonali ta’ kull impriża konġunta. Għandu jkollu r-responsabbiltà ġenerali għall-orjentazzjoni strateġika, il-koerenza mal-objettivi u l-politiki rilevanti tal-Unjoni, u l-operazzjonijiet ta’ dik l-impriża konġunta u għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħha.

Il-Kummissjoni, fir-rwol tagħha fil-bord ta’ tmexxija, għandha tfittex li tiżgura l-koordinazzjoni u l-koerenza bejn l-attivitajiet tal-impriżi konġunti u l-attivitajiet rilevanti tal-programmi ta’ finanzjament tal-Unjoni bl-għan li tippromwovi sinerġiji u komplementarjetajiet filwaqt li tevita duplikazzjonijiet meta tidentifika l-prijoritajiet koperti bir-riċerka kollaborattiva.

2.   Il-bord ta’ tmexxija għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jieħu miżuri biex jimplimenta l-objettivi ġenerali, speċifiċi u operazzjonali tal-impriża, jivvaluta l-effettività u l-impatt tagħhom, jiżgura monitoraġġ mill-qrib u f’waqtu tal-progress tal-programm ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tal-impriża konġunta u tal-azzjonijiet individwali fir-rigward tal-prijoritajiet tal-Unjoni u tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni, inkluż b’rabta mal-komplementarjetà mal-programmi reġjonali u nazzjonali, u jieħu miżuri korrettivi fejn meħtieġa sabiex jiżgura li l-impriża konġunta tilħaq l-objettivi tagħha;

(b)

jivvaluta, jaċċetta jew jirrifjuta applikazzjonijiet għal sħubija f’konformità mal-Artikolu 7;

(c)

jivvaluta, jaċċetta jew jirrifjuta applikazzjonijiet ta’ sħab kontribwenti prospettivi f’konformità mal-Artikolu 9;

(d)

jiddeċiedi dwar it-terminazzjoni tas-sħubija fl-impriża konġunta fir-rigward ta’ kwalunkwe membru li ma jissodisfax l-obbligi tiegħu skont dan ir-Regolament jew f’konformità mal-Artikolu 8(2) u (3);

(e)

jadotta r-regoli finanzjarji tal-impriża konġunta f’konformità mal-Artikolu 27;

(f)

jadotta l-baġit annwali u l-pjan ta’ stabbiliment tal-persunal inkluż in-numru ta’ pożizzjonijiet permanenti u temporanji skont il-grupp ta’ funzjoni u skont il-grad kif ukoll in-numru ta’ persunal bil-kuntratt u ta’ esperti nazzjonali sekondati espressi f’ekwivalenti full-time;

(g)

jiddeċiedi dwar id-distribuzzjoni tal-kostijiet amministrattivi fost il-membri għajr l-Unjoni, meta dawn il-membri jonqsu milli jilħqu ftehim f’konformità mal-Artikolu 28(2), filwaqt li jqisu l-iżbilanċi possibbli fl-impenji amministrattivi tagħhom meta mqabbla mal-parteċipazzjoni tagħhom;

(h)

jeżerċita, f’konformità mal-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu u fir-rigward tal-persunal tal-impriża konġunta, is-setgħat mogħtija mir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea stabbiliti bir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (ir-“Regolamenti tal-Persunal”) lill-Awtorità tal-Ħatra u mis-CEOS lill-Awtorità bis-Setgħa li Tikkonkludi Kuntratt ta’ Impjieg (“is-setgħat tal-awtorità tal-ħatra”);

(i)

jaħtar, jagħti s-sensja, jestendi l-mandat, jipprovdi gwida u jissorvelja l-prestazzjoni tad-direttur eżekuttiv;

(j)

jadotta l-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni fil-bidu tal-impriża konġunta u jaġġornaha matul id-durata ta’ Orizzont Ewropa, fejn neċessarju. L-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni għandha tidentifika l-impatt immirat tas-sħubija, il-portafoll previst tal-attivitajiet, l-eżiti mistennija li jistgħu jitkejlu, ir-riżorsi, ir-riżultati, u l-objettivi intermedji f’perijodu ta’ żmien definit. Għandu jidentifika wkoll is-sħubijiet Ewropej l-oħra li magħhom l-impriża konġunta għandha tistabbilixxi kollaborazzjoni formali u regolari u l-possibbiltajiet għal sinerġiji bejn l-azzjonijiet tal-impriża konġunta u l-inizjattivi u l-politiki nazzjonali jew reġjonali bbażati fuq informazzjoni riċevuta mill-istati parteċipanti jew mill-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati kif ukoll għal sinerġiji ma’ programmi u politiki oħrajn tal-Unjoni;

(k)

jadotta l-programm ta’ ħidma u l-istimi tan-nefqa korrispondenti kif proposti mid-direttur eżekuttiv, wara li jqis l-opinjoni tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati, sabiex jimplimenta l-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni, inkluż l-attivitajiet amministrattivi, il-kontenut tas-sejħiet għal proposti, il-kondizzjonijiet possibbli biex jiġu ttrattati proposti ex aequo skont l-Artikolu 28(3) ta’ Orizzont Ewropa u l-programmi ta’ ħidma tiegħu, l-oqsma ta’ riċerka soġġetti għal sejħiet konġunti u għal kooperazzjoni ma’ sħubijiet oħra u s-sinerġiji ma’ programmi oħra tal-Unjoni, ir-rata ta’ finanzjament applikabbli, u r-regoli relatati għall-proċeduri ta’ preżentazzjoni, ta’ evalwazzjoni, ta’ selezzjoni, ta’ għoti u ta’ rieżami, b’attenzjoni partikolari għall-feedback għar-rekwiżiti ta’ politika;

(l)

fejn xieraq, jillimita l-parteċipazzjoni f’azzjonijiet speċifiċi fil-programm ta’ ħidma f’konformità mal-Artikolu 22(5) tar-Regolament Orizzont Ewropa u f’konformità mal-pożizzjoni maqbula fuq bażi ta’ każ b’każ bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri fil-grupp rappreżentattiv tal-istati, sakemm mhux speċifikat mod ieħor fit-Tieni Parti;

(m)

jadotta miżuri biex jattira parteċipanti ġodda, b’mod partikolari SMEs, istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u organizzazzjonijiet ta’ riċerka, fl-attivitajiet u l-azzjonijiet tal-impriża konġunta, inkluż fejn applikabbli billi tħeġġiġhom isiru membri privati jew entitajiet kostitwenti tal-membri privati;

(n)

japprova l-pjan annwali tal-attivitajiet addizzjonali, stabbilit f’anness tal-parti ewlenija tal-programm ta’ ħidma, fuq il-bażi ta’ proposta mill-membri għajr l-Unjoni u wara li jkun ikkonsulta lill-korp konsultattiv xjentifiku jew lil tali korp kif stabbilit fit-Tieni Parti u wara li jqis l-opinjoni tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati;

(o)

jipprovdi orjentazzjoni strateġika fir-rigward tal-kollaborazzjoni ma’ sħubijiet Ewropej oħrajn f’konformità mal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni;

(p)

jivvaluta u japprova r-rapport annwali konsolidat tal-attività, li jinkludi n-nefqa korrispondenti u l-baġit iddedikat għal sejħiet konġunti ma’ sħubijiet Ewropej oħrajn;

(q)

jagħti opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-impriża konġunta;

(r)

jagħmel arranġamenti, kif xieraq, għall-istabbiliment ta’ kapaċità tal-awditjar intern tal-impriża konġunta;

(s)

japprova l-istruttura organizzazzjonali tal-uffiċċju tal-programm fuq rakkomandazzjoni tad-direttur eżekuttiv;

(t)

japprova l-politika ta’ komunikazzjoni tal-impriża konġunta fuq rakkomandazzjoni mid-direttur eżekuttiv;

(u)

sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fit-Tieni Parti, japprova l-lista ta’ azzjonijiet magħżula għall-finanzjament;

(v)

jadotta regoli ta’ implimentazzjoni sabiex jagħtu effett lir-Regolamenti tal-Persunal u s-CEOS f’konformità mal-Artikolu 110(2) tar-Regolamenti tal-Persunal;

(w)

jadotta regoli dwar is-sekondar ta’ esperti nazzjonali għall-impriżi konġunti jew l-użu ta’ trainees;

(x)

jistabbilixxi, kif meħtieġ, gruppi konsultattivi jew ta’ ħidma, inkluż f’kollaborazzjoni ma’ impriżi konġunti oħrajn, minbarra l-korpi tal-impriża konġunta msemmija fl-Artikolu 14, għal perijodu determinat ta’ żmien u sabiex jissodisfaw għan speċifiku;

(y)

jippreżenta lill-Kummissjoni, fejn xieraq, talbiet biex jiġi emendat dan ir-Regolament;

(z)

jitlob parir xjentifiku jew analiżi dwar kwistjonijiet speċifiċi lill-korp konsultattiv xjentifiku konġunt jew lill-membri tiegħu, inkluż fir-rigward ta’ żviluppi f’setturi kontigwi;

(a1)

jadotta, sa tmiem l-2023, pjan għall-eliminazzjoni gradwali tal-impriża konġunta mill-finanzjament ta’ Orizzont Ewropa fuq rakkomandazzjoni tad-direttur eżekuttiv;

(b1)

jiżgura t-twettiq ta’ kwalunkwe kompitu li ma jkunx assenjat speċifikament lil korp partikolari ta’ impriża konġunta, soġġett għall-possibbiltà li l-bord ta’ tmexxija jista’ jassenja tali kompitu lil korp ieħor tal-impriża konġunta kkonċernata.

3.   Il-bord ta’ tmexxija ta’ impriża konġunta jista’ jkun soġġett ukoll għal regoli speċifiċi stabbiliti fit-Tieni Parti.

4.   Il-bord ta’ tmexxija għandu jadotta, f’konformità mal-Artikolu 110(2) tar-Regolamenti tal-Persunal, deċiżjoni bbażata fuq l-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u fuq l-Artikolu 6 tas-CEOS, li tiddelega s-setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatra lid-direttur eżekuttiv u li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet li fihom tista’ tiġi sospiża dik id-delega tas-setgħat. Id-direttur eżekuttiv għandu jkun awtorizzat li jissottodelega dawk is-setgħat.

5.   Il-bord ta’ tmexxija għandu jagħti l-akbar kunsiderazzjoni lill-opinjonijiet tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati, jekk ikun hemm, qabel ma jsir il-vot. Il-bord ta’ tmexxija għandu jinforma mingħajr dewmien bla bżonn lill-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati bis-segwitu li jkun ta għal tali opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet jew proposti, jew għandu jagħti raġunijiet jekk ma jiġux segwiti.

Taqsima 2

Direttur Eżekuttiv

Artikolu 18

Ħatra, tneħħija jew estensjoni tal-mandat tad-direttur eżekuttiv

1.   Il-Kummissjoni għandha tipproponi lista ta’ kandidati, preferibbilment mill-inqas tlieta, għal direttur eżekuttiv wara konsultazzjoni mal-membri għajr l-Unjoni tal-impriża konġunta. Għall-finijiet ta’ tali konsultazzjoni, kull tip ta’ membru għajr l-Unjoni tal-impriża konġunta għandhom jaħtru rappreżentant wieħed kif ukoll osservatur wieħed f’isem il-bord ta’ tmexxija.

2.   Id-direttur eżekuttiv għandu jinħatar mill-bord ta’ tmexxija fuq il-bażi tal-mertu u tal-ħiliet, mil-lista ta’ kandidati proposta mill-Kummissjoni, wara proċedura ta’ għażla miftuħa u trasparenti li għandha tirrispetta l-prinċipju tal-bilanċ bejn il-ġeneri.

3.   Id-direttur eżekuttiv għandu jkun membru tal-persunal u għandu jinħatar bħala aġent temporanju tal-impriża konġunta skont l-Artikolu 2, punt (a), tas-CEOS.

Għall-fini tal-konklużjoni tal-kuntratt tad-direttur eżekuttiv, l-impriża konġunta għandha tkun rappreżentata mill-President tal-bord ta’ tmexxija.

4.   Il-mandat tad-direttur eżekuttiv għandu jkun ta’ erba’ snin. Sa tmiem dak il-perijodu, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta lill-membri għajr l-Unjoni, għandha twettaq valutazzjoni tal-prestazzjoni tad-direttur eżekuttiv u tal-kompiti u tal-isfidi futuri tal-impriża konġunta.

5.   Il-bord ta’ tmexxija tal-impriża konġunta, li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni li tqis il-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, jista’ jestendi l-mandat tad-direttur eżekuttiv darba, għal perijodu ta’ mhux aktar minn tliet snin.

6.   Direttur eżekuttiv li l-mandat tiegħu jkun ġie estiż ma jistax jipparteċipa fi proċedura ta’ selezzjoni oħra għall-istess pożizzjoni.

7.   Direttur eżekuttiv jista’ jitneħħa biss fuq deċiżjoni tal-bord ta’ tmexxija li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni, wara li jikkonsulta lill-grupp tar-rappreżentanti tal-istati u lill-membri għajr l-Unjoni tal-impriża konġunta.

Artikolu 19

Kompiti tad-direttur eżekuttiv

1.   Id-direttur eżekuttiv għandu jkun il-kap eżekuttiv responsabbli għall-ġestjoni ta’ kuljum tal-impriża konġunta f’konformità mad-deċiżjonijiet tal-bord ta’ tmexxija. Huwa għandu jipprovdi lill-bord ta’ tmexxija bl-informazzjoni kollha neċessarja għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu. Mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u tal-bord ta’ tmexxija, id-direttur eżekuttiv la għandu jfittex u lanqas jieħu struzzjonijiet minn xi gvern jew minn xi korp ieħor.

2.   Id-direttur eżekuttiv għandu jkun ir-rappreżentant legali tal-impriża konġunta. Huwa għandu jkun responsabbli quddiem il-bord ta’ tmexxija tal-impriża konġunta.

3.   Id-direttur eżekuttiv għandu jimplimenta l-baġit tal-impriża konġunta u għandu jiżgura l-koordinazzjoni bejn il-korpi u s-servizzi differenti tal-impriża konġunta.

4.   Id-direttur eżekuttiv għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin għall-impriża konġunta:

(a)

jiżgura ġestjoni sostenibbli u effiċjenti tal-impriża konġunta u implimentazzjoni effiċjenti tal-programm ta’ ħidma;

(b)

iħejji u jippreżenta għall-adozzjoni lill-bord ta’ tmexxija l-abbozz tal-baġit annwali u l-pjan ta’ stabbiliment tal-persunal;

(c)

iħejji u, wara li jkun qies l-opinjoni tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati jew tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi, kif xieraq, jippreżenta għall-adozzjoni lill-bord ta’ tmexxija l-programm ta’ ħidma u l-istimi tan-nefqa korrispondenti għall-impriża konġunta, sabiex tiġi implimentata l-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni;

(d)

jippreżenta għal opinjoni lill-bord ta’ tmexxija l-kontijiet annwali tal-impriża konġunta;

(e)

iħejji u jippreżenta għal valutazzjoni u approvazzjoni lill-bord ta’ tmexxija r-rapport konsolidat tal-attività annwali, inkluż informazzjoni dwar in-nefqa korrispondenti u l-kontribuzzjonijiet mill-membri għajr l-Unjoni msemmija fl-Artikolu 11(1);

(f)

jimmonitorja l-kontribuzzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 11(1), jirrapporta regolarment lill-bord ta’ tmexxija dwar il-progress fl-ilħuq tal-miri u jipproponi miżuri ta’ rimedju jew korrettivi, fejn neċessarju;

(g)

jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ miżuri biex jiġu attirati parteċipanti ġodda, b’mod partikolari SMEs, istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u organizzazzjonijiet ta’ riċerka;

(h)

jistabbilixxi kollaborazzjoni formali u regolari mas-sħubijiet Ewropej identifikati fl-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni u f’konformità mal-orjentazzjoni strateġika pprovduta mill-bord ta’ tmexxija;

(i)

wara stedina mill-President, jinforma regolarment lill-konfigurazzjoni rilevanti tal-kumitat tal-programm Orizzont Ewropa b’segwitu għar-responsabbiltà tal-Kummissjoni li tinforma lill-Kumitat tal-Programm skont l-Artikolu 14(7) u l-Anness III għall-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa, u b’mod partikolari, qabel l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma tal-impriża konġunta, fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 22(5) tar-Regolament Orizzont Ewropa;

(j)

jippreżenta għall-approvazzjoni tal-bord ta’ tmexxija jew lill-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi kif xieraq il-lista ta’ azzjonijiet li għandhom jintgħażlu għall-finanzjament mill-impriża konġunta;

(k)

jivvaluta l-applikazzjonijiet għal membri assoċjati mal-impriża konġunta wara sejħa miftuħa għal espressjoni ta’ interess u jippreżenta proposti għal membri assoċjati lill-bord ta’ tmexxija;

(l)

jinforma regolarment lill-korpi l-oħrajn tal-impriża konġunta dwar il-kwistjonijiet kollha rilevanti għar-rwol tagħhom;

(m)

jiffirma ftehimiet ta’ għotja u deċiżjonijiet individwali fil-mandat tiegħu f’isem l-impriża konġunta;

(n)

jiffirma kuntratti ta’ akkwist f’isem l-impriża konġunta;

(o)

jiżgura l-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-programm tal-progress meta mqabbel mal-indikaturi tal-impatt rilevanti u mal-objettivi speċifiċi tal-impriża konġunta kif definiti fit-Tieni Parti, taħt is-superviżjoni tal-bord ta’ tmexxija u f’koordinazzjoni ma’ korpi konsultattivi fejn rilevanti, u f’konformità mal-Artikolu 171;

(p)

jimplimenta l-politika ta’ komunikazzjoni tal-impriża konġunta;

(q)

jorganizza, jidderieġi u jissorvelja l-operazzjonijiet u l-persunal tal-impriża konġunta fil-limiti tad-delegazzjonijiet mill-bord ta’ tmexxija;

(r)

jistabbilixxi u jiżgura l-funzjonament ta’ sistema ta’ kontroll intern effettiva u effiċjenti u jirrapporta kwalunkwe tibdil sinifikanti fiha lill-bord ta’ tmexxija;

(s)

jipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tal-membri l-oħra billi japplika miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra permezz ta’ kontrolli effettivi u, jekk jinstabu irregolaritajiet, billi jirkupra ammonti li tħallsu bi żball u, fejn xieraq, jimponi penali amministrattivi u finanzjarji effettivi, proporzjonati u dissważivi;

(t)

jiżgura t-twettiq ta’ valutazzjonijiet tar-riskju u ta’ ġestjoni tar-riskju għall-impriża konġunta;

(u)

jieħu kwalunkwe miżura oħra neċessarja għall-valutazzjoni tal-progress tal-impriża konġunta fil-kisba tal-objettivi tagħha;

(v)

iħejji u jippreżenta għall-adozzjoni lill-bord ta’ tmexxija pjan għat-tneħħija gradwali tal-impriża konġunta mill-finanzjament ta’ Orizzont Ewropa;

(w)

iwettaq kwalunkwe kompitu ieħor fdat jew iddelegat lilu mill-bord ta’ tmexxija jew kif jista’ jkun meħtieġ minn dan ir-Regolament;

(x)

ikollu s-setgħa li jiddelega s-setgħat tiegħu lil membri oħrajn tal-persunal soġġett għar-regoli li għandhom jiġu adottati f’konformità mal-Artikolu 17(4).

5.   Id-direttur eżekuttiv jista’ jkun soġġett ukoll għal kwalunkwe regola speċifika stabbilita fit-Tieni Parti.

6.   Id-direttur eżekuttiv għandu jistabbilixxi uffiċċju tal-programm għall-eżekuzzjoni taħt ir-responsabbiltà tiegħu, tal-kompiti ta’ appoġġ kollha tal-impriża konġunta li jirriżultaw minn dan ir-Regolament. L-uffiċċju tal-programm għandu jkun magħmul mill-persunal tal-impriża konġunta u għandu b’mod partikolari jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jipprovdi appoġġ fl-istabbiliment u fil-ġestjoni ta’ sistema kontabilistika xierqa f’konformità mar-regoli finanzjarji għall-impriża konġunta;

(b)

jiġġestixxi l-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma tal-impriża konġunta matul iċ-ċiklu ta’ implimentazzjoni;

(c)

jipprovdi lill-membri tal-impriża konġunta u l-korpi tagħha l-informazzjoni rilevanti u f’waqtha kollha u l-appoġġ neċessarju għalihom sabiex iwettqu dmirijiethom;

(d)

jaġixxi bħala s-segretarjat tal-korpi tal-impriża konġunta u jipprovdi appoġġ lil gruppi konsultattivi stabbiliti mill-bord ta’ tmexxija, jekk ikun hemm.

Taqsima 3

Korpi konsultattivi

Artikolu 20

Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati

1.   Ħlief f’każijiet fejn l-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati jipparteċipaw f’impriża konġunta bħala membri jew entitajiet kostitwenti ta’ membri, l-impriżi konġunti għandhom jistabbilixxu grupp ta’ rappreżentanti tal-istati kif speċifikat fit-Tieni Parti soġġetti għad-dispożizzjonijiet f’dan l-Artikolu.

2.   Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati għandu jikkonsisti f’mhux aktar minn żewġ rappreżentanti u żewġ membri supplenti minn kull Stat Membru u minn kull pajjiż assoċjat. Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati għandu jeleġġi president u viċi president minn fost il-membri tiegħu.

3.   Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati għandu jiltaqa’ tal-anqas darbtejn fis-sena. Il-laqgħat għandhom jissejħu mill-President jew minn tal-anqas terz tal-membri tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati. Il-President tal-bord ta’ tmexxija u d-direttur eżekuttiv jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu l-laqgħat bħala osservaturi fuq talba tal-president tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati bil-għan li jagħtu informazzjoni dwar kwistjonijiet speċifiċi.

4.   Il-laqgħat tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati jistgħu jiġu rregolati bi kwalunkwe dispożizzjoni speċifika rilevanti stabbilita fit-Tieni Parti.

5.   Il-President tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati jista’ jistieden persuni oħra sabiex jattendu l-laqgħat tiegħu bħala osservaturi, b’mod partikolari rappreżentanti tal-awtoritajiet federali jew reġjonali rilevanti fl-Unjoni, rappreżentanti ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka, assoċjazzjonijiet tal-SMEs jew l-industrija u rappreżentanti ta’ korpi oħrajn tal-impriża konġunta.

6.   L-aġenda u d-dokumenti ta’ sostenn tal-laqgħat tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istat għandhom jiġu ċċirkolata biżżejjed minn qabel sabiex tiġi żgurata rappreżentanza xierqa minn kull Stat Membru u pajjiż assoċjat. L-aġenda għandha tiġi ċċirkolata wkoll għal informazzjoni lill-bord ta’ tmexxija b’mod f’waqtu.

7.   Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati għandu jiġi kkonsultat u, b’mod partikolari, għandu jirrevedi l-informazzjoni u jipprovdi opinjonijiet dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

il-progress tal-programm tal-impriża konġunta u l-kisba tal-miri u l-impatti mistennija tiegħu bħala parti minn Orizzont Ewropa, inkluż l-informazzjoni dwar is-sejħiet għal proposti u proposti riċevuti kif ukoll dwar il-proċess ta’ evalwazzjoni tal-proposti;

(b)

l-aġġornament tal-Aġenda tal-Innovazzjoni u r-Riċerka Strateġiċi jew ekwivalenti f’konformità mal-ippjanar strateġiku ta’ Orizzont Ewropa u ma’ strumenti ta’ finanzjament oħrajn tal-Unjoni u tal-Istati Membri;

(c)

ir-rabtiet ma’ Orizzont Ewropa u ma’ inizjattivi oħra tal-Unjoni, nazzjonali u, fejn rilevanti, reġjonali, inklużi fondi tal-politika ta’ koeżjoni f’konformità mal-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti;

(d)

abbozzi ta’ programmi ta’ ħidma, inkluż il-kontenut ta’ sejħiet għal proposti, speċjalment dwar temi ta’ riċerka aktar baxxi tat-TRL inklużi fl-abbozz ta’ programm ta’ ħidma u dwar l-applikazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà;

(e)

l-involviment tal-SMEs, in-negozji ġodda, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u l-miżuri meħuda għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ parteċipanti ġodda;

(f)

azzjonijiet meħuda għat-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati tul il-katina tal-valur;

(g)

rapport annwali tal-attività.

8.   Għall-fini li titfittex il-pożizzjoni maqbula msemmija fl-Artikolu 17(2), punt (l), il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati għandu jinkludi biss lill-Istati Membri. Ir-regoli ta’ proċedura tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati għandhom jispeċifikaw aktar il-proċedura biex jintlaħaq qbil dwar dik il-pożizzjoni.

9.   Fejn applikabbli, il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati għandu jirrapporta wkoll b’mod regolari lill-bord ta’ tmexxija, u jaġixxi bħala interfaċċa mal-impriża konġunta dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

l-istatus tal-programmi ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali rilevanti u l-identifikazzjoni ta’ oqsma potenzjali ta’ kooperazzjoni, inkluż azzjonijiet konkreti meħuda jew previsti għall-varar u l-adozzjoni ta’ teknoloġiji rilevanti u ta’ soluzzjonijiet innovattivi;

(b)

miżuri speċifiċi meħuda fil-livell nazzjonali jew reġjonali fir-rigward ta’ avvenimenti ta’ disseminazzjoni, ta’ workshops tekniċi dedikati u ta’ attivitajiet ta’ komunikazzjoni;

(c)

miżuri speċifiċi fil-livell nazzjonali jew reġjonali fir-rigward ta’ attivitajiet ta’ skjerament fir-rigward ta’ kull impriża konġunta rispettiva;

(d)

politiki u inizjattivi nazzjonali jew reġjonali bl-għan li jiġu żgurati komplementaritajiet fir-rigward tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni u l-programmi ta’ ħidma annwali tal-impriża konġunta.

10.   Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati għandu jippreżenta, fl-aħħar ta’ kull sena kalendarja, rapport li jiddeskrivi l-politiki nazzjonali jew reġjonali fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-impriża konġunta u jidentifika modi speċifiċi ta’ kooperazzjoni mal-azzjonijiet iffinanzjati mill-impriża konġunta.

11.   Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati jista’ joħroġ, fuq inizjattiva proprja, opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet jew proposti lill-bord ta’ tmexxija jew lid-direttur eżekuttiv dwar kwistjonijiet tekniċi, maniġerjali u finanzjarji kif ukoll dwar programmi ta’ ħidma u dokumenti oħra, b’mod partikolari meta dawk il-kwistjonijiet jaffettwaw l-interessi nazzjonali jew reġjonali.

12.   Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati għandu jirċievi informazzjoni f’waqtha u rilevanti fuq bażi regolari inkluż diżaggregazzjoni skont il-pajjiż, fost data oħra dwar l-applikazzjoni u l-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-impriża konġunta, dwar ir-riżultati tal-evalwazzjonijiet ta’ kull sejħa għal proposti u l-implimentazzjoni tal-proġetti, dwar sinerġiji ma’ programmi rilevanti oħrajn tal-Unjoni u sħubijiet Ewropej oħrajn, dwar attivitajiet addizzjonali, dwar kontribuzzjonijiet finanzjarji u in natura li għalihom ittieħed impenn jew li ġew attwalment ipprovduti u dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-impriża konġunta.

13.   Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu stess b’kunsiderazzjoni xierqa għall-Artikoli 33 u 42.

14.   Impriża konġunta waħda jew aktar jistgħu jistabbilixxu grupp konġunt ta’ rappreżentanti tal-istati f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti stabbiliti fit-Tieni Parti.

Artikolu 21

Parir xjentifiku

1.   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fit-Tieni Parti, l-impriżi konġunti għandhom ifittxu parir xjentifiku indipendenti permezz ta’:

(a)

korp konsultattiv xjentifiku li għandu jiġi stabbilit mill-impriża konġunta f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti stabbiliti fit-Tieni Parti, u soġġett għad-dispożizzjonijiet f’dan l-Artikolu; jew

(b)

talbiet ad hoc għal għarfien espert indipendenti mill-bord ta’ tmexxija lill-impriża konġunta dwar kwistjonijiet speċifiċi.

2.   Għandu jkun hemm rappreżentanza bbilanċjata ta’ esperti fost il-membri tal-korp konsultattiv xjentifiku, fl-ambitu tal-attivitajiet tal-impriża konġunta, inkluż fir-rigward tal-bilanċ bejn il-ġeneri u ġeografiku. Kollettivament, il-membri tal-korp konsultattiv xjentifiku għandu jkollhom il-kompetenzi u l-għarfien espert neċessrji li jkopru l-qasam tekniku sabiex jagħmlu rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq ix-xjenza lill-impriża konġunta, filwaqt li jqisu l-impatt klimatiku, ambjentali u soċjoekonomiku ta’ tali rakkomandazzjonijiet u l-objettivi tal-impriża konġunta.

3.   Il-membri tal-korp konsultattiv xjentifiku, kif ukoll l-osservaturi mistiedna, għandhom ikunu soġġetti għall-obbligu tas-segretezza professjonali li, bis-saħħa tat-Trattati u tar-regoli li jimplimentawhom, japplika għall-membri kollha tal-istituzzjonijiet u għall-persunal tagħhom, kif ukoll għar-regoli tal-Kummissjoni dwar is-sigurtà rigward il-protezzjoni ta’ informazzjoni sensittiva mhux klassifikata u informazzjoni klassifikata tal-Unjoni, stabbiliti fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 (31) u (UE, Euratom) 2015/444 (32) rispettivament.

4.   Il-bord ta’ tmexxija għandu jistabbilixxi l-kriterji speċifiċi u l-proċess ta’ selezzjoni għall-kompożizzjoni tal-korp konsultattiv xjentifiku tal-impriża konġunta u għandu jaħtar il-membri tiegħu. Il-bord ta’ tmexxija għandu jqis il-kandidati potenzjali proposti mill-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati.

5.   Il-korp konsultattiv xjentifiku għandu jeleġġi l-President tiegħu minn fost il-membri tiegħu.

6.   Il-korp konsultattiv xjentifiku għandu jiltaqa’ tal-anqas darbtejn fis-sena u l-laqgħat għandhom jissejħu mill-President. Il-President jista’ jistieden persuni oħra sabiex jattendu l-laqgħat tiegħu bħala osservaturi. Il-korp konsultattiv xjentifiku għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu stess. L-aġenda tal-laqgħat għandha tkun disponibbli għall-pubbliku b’mod f’waqtu fuq is-sit web tal-impriża konġunta rispettiva.

7.   Il-korp konsultattiv xjentifiku għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jagħti pariri dwar il-prijoritajiet xjentifiċi li għandhom jiġu indirizzati fil-programmi ta’ ħidma inkluż dwar l-ambitu tas-sejħiet għal proposti, f’konformità mal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni u l-ippjanar strateġiku ta’ Orizzont Ewropa;

(b)

jagħti pariri dwar il-kisbiet xjentifiċi li għandhom jiġu deskritti fir-rapport annwali tal-attività;

(c)

jissuġġerixxi, fid-dawl tal-progress tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni u azzjonijiet individwali, miżuri korrettivi jew orjentazzjonijiet mill-ġdid lill-bord ta’ tmexxija, fejn neċessarju;

(d)

jipprovdi pariri indipendenti u analiżi xjentifika dwar kwistjonijiet speċifiċi kif mitlub mill-bord ta’ tmexxija, b’mod partikolari fir-rigward ta’ żviluppi f’setturi kontigwi jew biex jappoġġa l-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet ta’ membri assoċjati potenzjali u sħab kontribwenti;

(e)

fejn speċifikat fit-Tieni Parti, jevalwa r-riżultati minn azzjonijiet ta’ teknoloġija u ta’ innovazzjoni li huma ffinanzjati mill-impriża konġunta u jirrapporta lill-bord ta’ tmexxija;

(f)

fejn speċifikat fit-Tieni Parti, jipparteċipa f’kumitati għall-integrazzjoni tas-settur stabbiliti speċifikament bejn sħubiji Ewropej fil-qafas ta’ Orizzont Ewropa sabiex jippermettu sinerġiji;

(g)

iwettaq kwalunkwe kompitu ieħor, kif speċifikat fit-Tieni Parti.

8.   Wara kull laqgħa tal-korp konsultattiv xjentifiku, il-President tiegħu għandu jippreżenta lill-bord ta’ tmexxija rapport li jiddeskrivi l-opinjonijiet tal-korp u tal-membri tiegħu dwar il-kwistjonijiet diskussi matul il-laqgħa. Sa fejn ikun possibbli, ir-rapport għandu jkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tal-impriża konġunta rispettiva.

9.   Il-korp konsultattiv xjentifiku jista’, fuq inizjattiva tiegħu stess, jagħti pariri lill-bord ta’ tmexxija sabiex jikkonsulta dwar punti speċifiċi mhux koperti mill-kompiti stabbiliti fil-paragrafu 7. Sa fejn ikun possibbli, ir-rapport għandu jkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tal-impriża konġunta rispettiva.

10.   Il-korp konsultattiv xjentifiku għandu jiġi infurmat bir-raġunijiet f’każ li ma jiġix segwit il-parir tiegħu dwar il-programm ta’ ħidma u l-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u Innovazzjoni.

Artikolu 22

Il-grupp tal-partijiet ikkonċernati

1.   L-impriżi konġunti jistgħu jistabbilixxu grupp tal-partijiet ikkonċernati f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti fit-Tieni Parti u soġġetti għal dan l-Artikolu.

2.   Il-grupp tal-partijiet ikkonċernati għandu jkun miftuħ għall-partijiet ikkonċernati pubbliċi u privati kollha, inklużi gruppi organizzati, attivi fil-qasam tal-impriża konġunta, gruppi ta’ interess internazzjonali mill-Istati Membri, pajjiżi assoċjati jew pajjiżi oħra.

3.   Il-bord ta’ tmexxija għandu jistabbilixxi l-kriterji speċifiċi u l-proċess tal-għażla għall-kompożizzjoni tal-grupp tal-partijiet ikkonċernati u għandu jimmira għal rappreżentanza bbilanċjata f’termini ta’ distribuzzjoni ġeografika, ġeneru, settur u għarfien espert tal-partijiet ikkonċernati. Fejn rilevanti, il-bord ta’ tmexxija għandu jqis il-kandidati potenzjali proposti mill-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati.

4.   Il-grupp tal-partijiet ikkonċernati għandu jiġi informat b’mod regolari dwar l-attivitajiet tal-impriża konġunta u għandu jkun mistieden sabiex jipprovdi kummenti dwar l-inizjattivi ppjanati tal-impriża konġunta.

5.   Il-laqgħat tal-grupp tal-partijiet ikkonċernati għandhom jissejħu mid-direttur eżekuttiv.

6.   Id-direttur eżekuttiv jista’ jagħti pariri lill-bord ta’ tmexxija sabiex jikkonsulta lill-grupp tal-partijiet ikkonċernati dwar kwistjonijiet speċifiċi. Meta ssir tali konsultazzjoni, għandu jiġi ppreżentat rapport lill-bord ta’ tmexxija u lill-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati wara d-diskussjoni rilevanti fil-grupp tal-partijiet ikkonċernati u jkunu disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tal-impriża konġunta rispettiva.

KAPITOLU 4

Dispożizzjonijiet finanzjarji u operazzjonali

Taqsima 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 23

Applikazzjoni koerenti ta’ limitazzjoni għall-parteċipazzjoni

L-impriża konġunta għandha tiżgura koerenza mal-approċċ meħud għal azzjonijiet iffinanzjati taħt il-programm ta’ ħidma Orizzont Ewropa adottat skont l-Artikolu 13(2), punt (b), tal-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa rigward l-applikazzjoni tal-Artikolu 22(5) tar-Regolament Orizzont Ewropa, kif ukoll il-leġiżlazzjoni u l-gwida tal-Unjoni rilevanti għall-applikazzjoni tiegħu f’suġġetti simili fil-programm ta’ ħidma tal-impriża konġunta kkonċernata.

Artikolu 24

Regoli applikabbli għall-attivitajiet iffinanzjati mill-impriżi konġunti

1.   Ir-Regolament Orizzont Ewropa għandu japplika għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-impriżi konġunti fil-qafas ta’ Orizzont Ewropa. F’konformità ma’ dak ir-Regolament, kull impriża konġunta għandha titqies bħala korp ta’ finanzjament u għandha tipprovdi appoġġ finanzjarju għal azzjonijiet indiretti skont l-Artikolu 6 ta’ dak ir-Regolament.

2.   L-azzjonijiet iffinanzjati mill-impriżi konġunti fil-qafas ta’ Orizzont Ewropa jistgħu jkunu soġġetti wkoll għal kwalunkwe dispożizzjoni speċifika stabbilita fit-Tieni Parti.

3.   B’deroga mill-Artikolu 40(4), punt (a), tar-Regolament Orizzont Ewropa, id-dritt ta’ oġġezzjoni għandu japplika wkoll għall-parteċipanti li jiġġeneraw ir-riżultati li ma jkunux irċevew finanzjament minn impriża konġunta.

Artikolu 25

Ippjanar operazzjonali u finanzjarju

1.   Id-direttur eżekuttiv għandu jippreżenta għall-adozzjoni abbozz ta’ programm ta’ ħidma lill-bord ta’ tmexxija.

2.   Il-programm ta’ ħidma għandu jiġi adottat sal-aħħar tas-sena qabel dik tal-implimentazzjoni tiegħu. Il-programm ta’ ħidma u s-sejħiet għal proposti għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-impriża konġunta u fuq is-sit web ta’ Orizzont Ewropa, u, sabiex tiġi appoġġata l-koordinazzjoni mal-istrateġija ġenerali ta’ Orizzont Ewropa, għandu jiġi kondiviż mal-konfigurazzjoni rilevanti tal-Kumitat tal-Programm għall-informazzjoni.

3.   Id-direttur eżekuttiv għandu jħejji abbozz ta’ baġit annwali għas-sena ta’ wara u jippreżentah lill-bord ta’ tmexxija għall-adozzjoni.

4.   Il-baġit annwali għal sena partikolari għandu jiġi adottat mill-bord ta’ tmexxija sa tmiem is-sena qabel dik tal-implimentazzjoni tiegħu.

5.   Il-baġit annwali għandu jiġi adattat sabiex iqis l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni kif stabbilit fil-baġit tal-Unjoni u, fejn applikabbli, l-ammonti tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji minn membri għajr l-Unjoni u mis-sħab kontribwenti, jekk ikun hemm.

Artikolu 26

Rappurtar operazzjonali u finanzjarju

1.   Id-direttur eżekuttiv għandu jipprovdi lill-bord ta’ tmexxija rapport annwali konsolidat tal-attività dwar it-twettiq ta’ dmirijietu f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-impriża konġunta. Ir-rapport konsolidat ta’ attività annwali għandu jiġi ppubblikat f’waqtu fuq is-sit web tal-impriża konġunta rispettiva.

2.   Ir-rapport annwali konsolidat tal-attività għandu jinkludi, fost affarijiet oħra, informazzjoni dwar il-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)

ir-riċerka, l-innovazzjoni u azzjonijiet oħrajn imwettqa u n-nefqa korrispondenti;

(b)

il-proposti mressqa, inkluż diżaggregazzjoni skont il-pajjiż fejn tkun stabbilita l-entità legali, u skont it-tip ta’ parteċipanti, b’mod partikolari l-SMEs u l-parteċipanti ġodda;

(c)

l-azzjonijiet indiretti magħżula għall-finanzjament, inkluż diżaggregazzjoni skont it-tip ta’ parteċipant, inkluż l-SMEs, u skont il-pajjiż u li tindika l-kontribuzzjoni tal-impriża konġunta rispettiva għall-parteċipanti u għall-azzjonijiet individwali;

(d)

informazzjoni dwar l-aċċess miftuħ tal-impriżi konġunti, inkluż il-monitoraġġ ta’ rabtiet kollaborattivi;

(e)

l-attivitajiet addizzjonali mwettqa mill-membri għajr l-Unjoni, inkluż diżaggregazzjoni skont il-pajjiż fejn huma stabbiliti l-membri privati, l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew l-entitajiet affiljati ta’ xi wieħed minnhom;

(f)

il-kollaborazzjoni ma’ sħubijiet Ewropej oħrajn, inkluż sejħiet konġunti, u sinerġiji bejn l-azzjonijiet tal-impriża konġunta u l-inizjattivi u l-politiki nazzjonali jew reġjonali.

3.   L-uffiċjal tal-kontabilità tal-impriża konġunta għandu jibgħat il-kontijiet proviżorji lill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-impriża konġunta.

4.   Id-direttur eżekuttiv għandu jibgħat ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-impriża konġunta.

5.   Il-proċedura ta’ kwittanza għandha titwettaq f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-impriża konġunta.

Taqsima 2

Dispożizzjonijiet finanzjarji

Artikolu 27

Regoli finanzjarji

1.   L-impriżi konġunti għandhom jadottaw ir-regoli finanzjarji tagħhom f’konformità mal-Artikolu 71 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Ir-regoli finanzjarji għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-impriża konġunta rispettiva.

Artikolu 28

Sorsi ta’ finanzjament

1.   Kull impriża konġunta għandha tiġi ffinanzjata b’mod konġunt mill-Unjoni, mill-membri għajr l-Unjoni u mis-sħab kontribwenti permezz ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji u kontribuzzjonijiet in natura għall-attivitajiet operazzjonali.

2.   Il-membri għajr l-Unjoni għandhom jaqblu dwar kif għandhom jaqsmu bejniethom il-kontribuzzjoni kollettiva tagħhom f’konformità mar-regoli finanzjarji applikabbli.

3.   Il-kostijiet operazzjonali ta’ impriża konġunta għandhom ikunu koperti permezz ta’:

(a)

kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni;

(b)

kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-membri privati jew mill-entitajiet kostitwenti jew affiljati tagħhom, mis-sħab kontribwenti jew minn organizzazzjoni internazzjonali li hija membru ta’ impriża konġunta;

(c)

fejn applikabbli, kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-istati parteċipanti;

(d)

kontribuzzjonijiet in natura ddefiniti fl-Artikolu 2, punt (8);

4.   F’konformità mal-Artikoli 10 u 11, ir-riżorsi ta’ impriża konġunta mdaħħlin fil-baġit tagħha għandhom ikunu magħmula mill-kontribuzzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-membri għall-impriża konġunta għall-kostijiet amministrattivi, maqsuma b’mod ugwali fuq bażi annwali bejn l-Unjoni u l-membri għajr l-Unjoni, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fit-Tieni Parti minħabba n-natura speċifika tas-sħubija ta’ impriża konġunta;

(b)

il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-membri jew tas-sħab kontribwenti għall-impriża konġunta għall-kostijiet operazzjonali;

(c)

kwalunkwe dħul iġġenerat mill-impriża konġunta;

(d)

kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja, riżorsa u dħul ieħor.

Kwalunkwe mgħax li jirriżulta mill-kontribuzzjonijiet imsemmija f’dan il-paragrafu għandu jitqies bħala dħul tagħha.

5.   Kwalunkwe parti mhux użata tal-kontribuzzjoni għall-kostijiet amministrattivi tista’ ssir disponibbli sabiex tkopri l-kostijiet operazzjonali tal-impriża konġunta kkonċernata.

6.   Jekk membru għajr l-Unjoni tal-impriża konġunta jkun inadempjenti fl-impenn tiegħhu rigward il-kontribuzzjoni tiegħhu, id-direttur eżekuttiv għandu jinformah bil-miktub u għandu jistabbilixxi perijodu raġonevoli li fih tali inadempjenza jenħtieġ li tiġi rrimedjata. Meta, mal-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-membru għajr l-Unjoni kkonċernat ikun għadu inadempjenti, id-direttur eżekuttiv għandu jinforma lill-Kummissjoni, u lill-istati parteċipanti fejn applikabbli, fid-dawl tal-miżuri potenzjali skont l-Artikolu 11(8) u jinforma lill-membru kkonċernat li huwa skwalifikat milli jivvota fil-bord ta’ tmexxija f’konformità ma’ dak l-Artikolu.

7.   Ir-riżorsi tal-impriża konġunta u l-attivitajiet tagħha għandhom jintużaw għat-twettiq tal-objettivi u tal-kompiti tagħha.

8.   L-impriża konġunta għandha tkun is-sid tal-assi kollha ġġenerati minnha jew ittrasferiti lilha għat-twettiq tal-objettivi u tal-kompiti tagħha.

9.   Ħlief meta l-impriża konġunta tiġi stralċata, kwalunkwe dħul żejjed fuq in-nefqa ma għandux jitħallas lill-membri ta’ dik l-impriża konġunta, sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor mill-bord ta’ tmexxija.

Artikolu 29

Impenji finanzjarji

1.   L-impenji finanzjarji ta’ impriża konġunta ma għandhomx jaqbżu l-ammont ta’ riżorsi finanzjarji disponibbli jew impenjati għall-baġit tagħha mill-membri u mis-sħab kontribwenti tagħha.

2.   L-impenji baġitarji tal-impriżi konġunti msemmija fl-Artikolu 3(1), punti (b), (d) u (h), jistgħu jinqasmu f’pagamenti parzjali annwali. Sal-31 ta’ Diċembru 2024, l-ammont kumulattiv ta’ dawk l-impenji baġitarji f’pagamenti parzjali ma għandux jaqbeż il-50 % tal-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni stabbilita fl-Artikolu 10. Minn Jannar 2025, tal-anqas 20 % tal-baġit kumulattiv tas-snin residwi ma għandux ikun kopert minn pagamenti parzjali annwali.

Artikolu 30

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-membri

1.   L-impriża konġunta għandha tagħti lill-persunal tal-Kummissjoni u lil persuni oħrajn awtorizzati mill-impriża konġunta rispettiva jew mill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Qorti tal-Awdituri, aċċess għas-siti u għall-bini tagħha u għall-informazzjoni kollha, inkluż informazzjoni f’format elettroniku, li tkun meħtieġa sabiex jitwettqu l-awditi tagħhom.

2.   L-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) għandu s-setgħa li jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, inkluż verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, f’konformità mad-dispożizzjonijiet u mal-proċeduri stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (33) u mar-Regolament (KE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (34) u bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b’rabta ma’ ftehim, ma’ deċiżjoni jew ma’ kuntratt iffinanzjat skont dan ir-Regolament.

3.   L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) għandu s-setgħa, f’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 (35), ta’ investigazzjoni u ta’ prosekuzzjoni ta’ reati kriminali li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif stabbilit fl-Artikolu 4 ta’ dak ir-Regolament.

4.   Minkejja l-paragrafi 1 sa 3, il-ftehimiet, id-deċiżjonijiet u l-kuntratti li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandu jkun fihom dispożizzjonijiet li jagħtu s-setgħa b’mod espliċitu lill-Kummissjoni, lill-impriża konġunta rispettiva, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-UPPE u lill-OLAF sabiex iwettqu tali awditi, kontrolli fuq il-post u investigazzjonijiet f’konformità mal-kompetenzi rispettivi tagħhom.

5.   Kull impriża konġunta għandha tiżgura li l-interessi finanzjarji tal-membri tagħha jkunu protetti b’mod adegwat billi twettaq jew tikkummissjona kontrolli interni u esterni xierqa.

6.   Kull impriża konġunta għandha taderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta’ Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (36). Kull impriża konġunta għandha tadotta l-miżuri neċessarji sabiex tiffaċilita l-investigazzjonijiet interni mmexxija mill-OLAF.

7.   L-impriża konġunta għandha tagħti lil kull qorti nazzjonali tal-awdituri, fuq talba tagħhom, aċċess għall-informazzjoni kollha relatata mal-kontribuzzjonijiet nazzjonali tal-istat parteċipanti rispettiv, inkluż informazzjoni f’format elettroniku, meħtieġa sabiex iwettqu l-awditi tagħhom.

Artikolu 31

Awditi ex post

L-awditi tan-nefqa fuq azzjonijiet indiretti għandhom jitwettqu f’konformità mal-Artikolu 53 tar-Regolament Orizzont Ewropa bħala parti mill-azzjonijiet indiretti ta’ Orizzont Ewropa, b’mod partikolari f’konformità mal-istrateġija tal-awditi imsemmija fl-Artikolu 53(2) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 32

Awditjar intern

1.   L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-impriżi konġunti bħal dawk eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni u għandu jagħmel ħiltu biex inaqqas il-piż amministrattiv tal-impriża konġunta.

2.   Il-bord ta’ tmexxija jista’ jistabbilixxi kapaċità tal-awditjar intern f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-impriża konġunta kkonċernata.

Taqsima 3

Dispożizzjonijiet operazzjonali

Artikolu 33

Kunfidenzjalità

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 34 u 36, kull impriża konġunta għandha tiżgura l-protezzjoni ta’ informazzjoni kunfidenzjali li d-divulgazzjoni tagħha lil hinn mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u minn korpi, minn uffiċċji jew minn aġenziji oħrajn tal-Unjoni tista’ tkun ta’ ħsara għall-interessi tal-membri tagħha jew tal-parteċipanti fl-attivitajiet tal-impriża konġunta rispettiva. Tali informazzjoni kunfidenzjali tinkludi iżda mhijiex limitata għal informazzjoni personali, kummerċjali, sensittiva mhux klassifikata u klassifikata.

Artikolu 34

Trasparenza

Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (37) għandu japplika għal dokumenti miżmuma minn impriża konġunta.

Artikolu 35

Proċessar ta’ data personali

Meta l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament tirrikjedi l-proċessar ta’ data personali, din għandha tiġi pproċessata f’konformità mar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (38).

Artikolu 36

Aċċess għar-riżultati u għall-informazzjoni dwar il-proposti

1.   L-impriża konġunta għandha tipprovdi lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni u lill-korpi, lill-uffiċċji jew lill-aġenziji tal-Unjoni, kif ukoll lill-awtoritajiet tal-istati parteċipanti fejn applikabbli, aċċess għall-informazzjoni kollha relatata mal-azzjonijiet indiretti li tiffinanzja. Tali informazzjoni għandha tinkludi kontribuzzjonijiet u riżultati tal-benefiċjarji li jipparteċipaw f’azzjonijiet indiretti tal-impriża konġunta jew kwalunkwe informazzjoni oħra meqjusa neċessarja għall-iżvilupp, għall-implimentazzjoni, għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni tal-politiki jew tal-programmi tal-Unjoni jew tal-istati parteċipanti, fejn applikabbli. Tali drittijiet ta’ aċċess huma limitati għal użu mhux kummerċjali u mhux kompetittiv u għandhom jikkonformaw mar-regoli ta’ kunfidenzjalità applikabbli.

2.   Għall-finijiet tal-iżvilupp, tal-implimentazzjoni, tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni tal-politiki jew tal-programmi tal-Unjoni, l-impriża konġunta għandha tipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni inkluża fil-proposti ppreżentati. Dan għandu japplika mutatis mutandis għall-istati parteċipanti fejn applikabbli fir-rigward ta’ proposti li jinkludu applikanti stabbiliti fit-territorji tagħhom, limitati għal użu mhux kummerċjali u mhux kompetittiv u f’konformità mar-regoli ta’ kunfidenzjalità applikabbli.

KAPITOLU 5

Persunal u responsabbiltà

Taqsima 1

Persunal, privileġġi u immunitajiet

Artikolu 37

Persunal

1.   Ir-Regolamenti tal-Persunal u s-CEOS u r-regoli adottati b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni għall-fini tal-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Persunal u tas-CEOS għandhom japplikaw għall-persunal tal-impriżi konġunti.

2.   Ir-riżorsi tal-persunal għandhom jiġu ddeterminati fil-pjan ta’ stabbiliment tal-persunal ta’ kull impriża konġunta li jindika n-numru ta’ pożizzjonijiet temporanji skont il-grupp ta’ funzjoni u skont il-grad u n-numru ta’ persunal bil-kuntratt espress f’ekwivalenti full-time, f’konformità mal-baġit annwali tagħha.

3.   Il-persunal tal-impriża konġunta għandu jikkonsisti f’persunal temporanju u f’persunal bil-kuntratt.

4.   Il-kostijiet kollha relatati mal-persunal għandhom jiġġarrbu mill-impriża konġunta.

Artikolu 38

Esperti nazzjonali sekondati u trainees

1.   Impriża konġunta tista’ tagħmel użu minn esperti nazzjonali sekondati u minn trainees mhux impjegati direttament minnha. L-għadd ta’ esperti nazzjonali sekondati espress f’ekwivalenti full-time għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar ir-riżorsi tal-persunal kif imsemmi fl-Artikolu 37(2) f’konformità mal-baġit annwali tal-impriża konġunta kkonċernata.

2.   Il-bord ta’ tmexxija tal-impriża konġunta kkonċernata għandu jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi regoli dwar is-sekondar ta’ esperti nazzjonali fl-impriża konġunta rispettiva u dwar l-impjieg ta’ trainees.

Artikolu 39

Privileġġi u Immunitajiet

Il-Protokoll Nru 7 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, anness mat-TUE u mat-TFUE, għandu japplika għall-impriżi konġunti u għall-persunal tagħhom.

Taqsima 2

Responsabbiltà

Artikolu 40

Responsabbiltà tal-impriżi konġunti

1.   Ir-responsabbiltà kuntrattwali ta’ impriża konġunta għandha tkun irregolata bid-dispożizzjonijiet kuntrattwali rilevanti u bid-dritt applikabbli għall-ftehim, għad-deċiżjoni jew għall-kuntratt inkwistjoni.

2.   Meta r-responsabbiltà tkun ta’ natura mhux kuntrattwali, impriża konġunta għandha, f’konformità mal-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri, tagħmel tajjeb għal kwalunkwe dannu kkawżat mill-persunal tagħha fit-twettiq ta’ dmirijietu.

3.   Kwalunkwe pagament minn impriża konġunta fir-rigward tar-responsabbiltà msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u l-kostijiet u l-ispejjeż imġarrba b’rabta ma’ din għandhom jitqiesu bħala nefqa tal-impriża konġunta u għandhom ikunu koperti mir-riżorsi tagħha.

4.   L-impriżi konġunti għandhom ikunu unikament responsabbli sabiex jissodisfaw l-obbligi tagħhom.

Artikolu 41

Responsabbiltà tal-membri u assigurazzjoni

1.   L-obbligazzjoni finanzjarja tal-membri ta’ impriża konġunta għad-djun tagħha għandha tkun limitata għall-kontribuzzjonijiet finanzjarji tagħhom magħmula lill-impriża konġunta.

2.   L-impriżi konġunti għandhom jagħmlu u jżommu assigurazzjoni xierqa.

Artikolu 42

Kunflitti ta’ interess

1.   L-impriża konġunta, il-korpi u l-persunal tagħha għandhom jevitaw kwalunkwe kunflitt ta’ interess fit-twettiq tal-attivitajiet tagħhom.

2.   Il-bord ta’ tmexxija għandu jadotta regoli għall-prevenzjoni, għall-evitar u għall-ġestjoni ta’ kunflitti ta’ interess fir-rigward tal-persunal tal-impriża konġunta, tal-membri u ta’ persuni oħra li jservu lill-bord ta’ tmexxija u fil-korpi jew fil-gruppi l-oħrajn tal-impriża konġunta, f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-impriża konġunta u mar-Regolamenti tal-Persunal fir-rigward tal-persunal.

KAPITOLU 6

Riżoluzzjoni ta’ tilwim

Artikolu 43

Ġuriżdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u d-dritt applikabbli

1.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha ġuriżdizzjoni:

(a)

skont kwalunkwe klawżola ta’ arbitraġġ li tinsab fi ftehimiet jew f’kuntratti konklużi minn impriża konġunta, jew fid-deċiżjonijiet tagħha;

(b)

f’tilwim relatat ma’ kumpens għal dannu kkawżat mill-persunal tal-impriża konġunta fit-twettiq ta’ dmirijietu;

(c)

fi kwalunkwe tilwima bejn l-impriża konġunta u l-persunal tagħha fil-limiti u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolamenti tal-Persunal u fis-CEOS.

2.   Fir-rigward ta’ kwalunkwe kwistjoni mhux koperta minn dan ir-Regolament jew minn atti legali oħrajn tal-Unjoni, għandha tapplika l-liġi tal-Istat fejn tinsab is-sede tal-impriża konġunta.

Artikolu 44

Ilmenti lill-Ombudsman

Id-deċiżjonijiet meħuda minn impriża konġunta fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament jistgħu jifformaw is-suġġett ta’ lment lill-Ombudsman f’konformità mal-Artikolu 228 TFUE.

KAPITOLU 7

Stralċ

Artikolu 45

Stralċ

1.   Impriżi konġunti għandhom jiġu stralċati fi tmiem il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 3.

2.   Minbarra l-paragrafu 1, il-proċedura ta’ stralċ ta’ impriża konġunta għandha tiġi skattata awtomatikament meta l-Unjoni jew il-membri kollha għajr l-Unjoni jirtiraw mill-impriża konġunta.

3.   Għall-fini tat-tmexxija tal-proċedimenti ta’ stralċ ta’ impriża konġunta, il-bord ta’ tmexxija għandu jaħtar likwidatur wieħed jew aktar, li għandhom jikkonformaw mad-deċiżjonijiet tal-bord ta’ tmexxija.

4.   Matul il-proċedura ta’ stralċ, l-assi tal-impriża konġunta għandhom jintużaw sabiex ikopru l-obbligazzjonijiet tagħha u n-nefqa relatata mal-istralċ tagħha. Kwalunkwe eċċess għandu jitqassam fost il-membri tal-impriża konġunta fiż-żmien tal-istralċ fi proporzjon mal-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom għall-impriża konġunta. Kull surplus ta’ dan it-tip distribwit lill-Unjoni għandu jiġi rritornat fil-baġit tal-Unjoni.

5.   Għandha tiġi stabbilita proċedura ad hoc sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni xierqa ta’ kwalunkwe ftehim konkluż jew deċiżjoni adottata mill-impriża konġunta li tkun qed tiġi stralċata kif ukoll kwalunkwe kuntratt ta’ akkwist li d-durata tiegħu testendi lil hinn mid-durata tal-impriża konġunta.

PARTI TNEJN

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI TA’ IMPRIŻI KONĠUNTI INDIVIDWALI

TITOLU I

IMPRIŻA KONĠUNTA EWROPA ĊIRKOLARI B’BAŻI BIJOLOĠIKA

Artikolu 46

Objettivi addizzjonali tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika

1.   Minbarra l-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5, l-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika għandu jkollha l-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a)

tħaffef il-proċess ta’ innovazzjoni u l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet innovattivi b’bażi bijoloġika;

(b)

tħaffef il-varar mis-suq tas-soluzzjonijiet maturi u innovattivi eżistenti b’bażi bijoloġika;

(c)

tiżgura livell għoli ta’ prestazzjoni ambjentali ta’ sistemi industrijali b’bażi bijoloġika.

2.   L-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika għandu jkollha wkoll l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)

iżżid l-intensità ta’ attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni interdixxiplinari sabiex jinkisbu l-benefiċċji tal-avvanz fix-xjenzi tal-ħajja u f’dixxiplini xjentifiċi oħrajn għall-iżvilupp u għad-dimostrazzjoni ta’ soluzzjonijiet sostenibbli b’bażi bijoloġika;

(b)

iżżid u tintegra l-kapaċità ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tal-partijiet ikkonċernati madwar l-Unjoni sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-bijoekonomija lokali, inkluż f’reġjuni b’kapaċità sottożviluppata;

(c)

iżżid il-kapaċità tar-riċerka u l-innovazzjoni għall-indirizzar tal-isfidi ambjentali u l-iżvilupp ta’ innovazzjonijiet b’bażi bijoloġika aktar sostenibbli billi tiżgura li l-kwistjonijiet ta’ sostenibbiltà u prestazzjoni ambjentali jiġu integrati tul il-katina kollha tal-innovazzjoni u f’soluzzjonijiet innovattivi futuri;

(d)

issaħħaħ l-integrazzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni b’bażi bijoloġika fl-industrija tal-Unjoni b’bażi bijoloġika u żżid l-involviment tal-atturi tar-riċerka u l-innovazzjoni inkluż il-fornituri tal-materja prima fil-ktajjen tal-valur b’bażi bijoloġika;

(e)

tnaqqas ir-riskju għall-investiment fir-riċerka u fl-innovazzjoni f’kumpaniji u fi proġetti b’bażi bijoloġika;

(f)

tiżgura li jitqiesu ċ-ċirkolarità u l-kunsiderazzjonijiet ambjentali, inkluż il-kontribuzzjonijiet lejn in-newtralità klimatika u l-objettivi ta’ tniġġis żero, fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni b’bażi bijoloġika u tiffaċilita l-aċċettazzjoni soċjetali.

Artikolu 47

Kompiti addizzjonali tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika

Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5, l-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika għandha twettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

tiżgura li l-objettivi tagħha jintlaħqu permezz tal-programmazzjoni tal-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tas-sħab pubbliċi u privati;

(b)

timmobilizza finanzjament pubbliku u privat għall-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tagħha;

(c)

tappoġġa proġetti multidixxiplinari ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni b’impatt għoli li jtejbu l-innovazzjoni fl-industrija b’bażi bijoloġika sabiex jintlaħqu l-objettivi tagħha;

(d)

tintensifika l-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tagħha tul il-katina ta’ innovazzjoni kollha minn livelli baxxi sa għoljin ta’ TRLs;

(e)

timmobilizza u tintegra atturi ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni, inkluż fornituri tal-materja prima, minn żoni rurali, kostali, urbani u minn reġjuni b’potenzjal mhux sfruttat għall-iżvilupp tal-katina tal-valur b’bażi bijoloġika sabiex jikkooperaw f’attivitajiet ta’ proġetti;

(f)

tiżgura li l-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tagħha jiffokaw fuq kwistjonijiet ta’ interess pubbliku, speċifikament fuq il-prestazzjoni ambjentali u klimatika tal-industrija b’bażi bijoloġika, kemm f’termini ta’ fehim tal-problemi rilevanti kif ukoll f’termini ta’ żvilupp ta’ soluzzjonijiet għalihom;

(g)

tippromwovi l-komunikazzjoni u l-kollaborazzjoni bejn l-atturi ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni u l-partijiet ikkonċernati industrijali fiha sabiex toħloq sensibilizzazzjoni dwar l-għarfien u t-teknoloġija li qed jevolvu malajr, tiffaċilita l-kollaborazzjoni transdixxiplinari u transsettorjali u tiffaċilita l-adozzjoni mis-suq ta’ soluzzjonijiet innovattivi b’bażi bijoloġika;

(h)

timmobilizza l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali li jistgħu joħolqu kundizzjonijiet aktar favorevoli għall-adozzjoni mis-suq ta’ innovazzjonijiet b’bażi bijoloġika;

(i)

tappoġġa r-riflessjoni lejn l-iżvilupp ta’ standards sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni mis-suq ta’ innovazzjonijiet b’bażi bijoloġika;

(j)

tistabbilixxi kriterji ta’ sostenibbiltà u parametri referenzjarji tal-prestazzjoni xjentifikament robusti, tapplikahom u tissorveljahom fl-attivitajiet kollha tagħha, u tippromwovihom lil hinn mill-inizjattiva għall-industrija b’bażi bijoloġika;

(k)

tikkomunika u tippromwovi soluzzjonijiet innovattivi b’bażi bijoloġika ma’ dawk li jfasslu l-politika, mal-industrija, mal-NGOs, mas-soċjetà ċivili u mal-konsumaturi b’mod ġenerali.

Artikolu 48

Membri

Il-membri tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika għandhom ikunu:

(a)

l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni;

(b)

il-Konsorzju tal-Industriji b’Bażi Bijoloġika, organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ irreġistrata skont il-liġi tal-Belġju, man-notifika tad-deċiżjoni tagħha li taderixxi mal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika permezz ta’ ittra ta’ impenn, li ma għandux ikun fiha kundizzjonijiet dwar l-adeżjoni tagħha għajr dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament;

(c)

il-membri assoċjati magħżula f’konformità mal-Artikolu 7, soġġetti għal deċiżjoni tal-bord ta’ tmexxija.

Artikolu 49

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika, inkluż l-approprjazzjonijiet taż-ŻEE, sabiex jiġu koperti l-kostijiet amministrattivi u operazzjonali, għandha tkun sa EUR 1 000 000 000, inkluż sa EUR 23 500 000 għall-kostijiet amministrattivi.

Artikolu 50

Kontribuzzjonijiet minn membri għajr l-Unjoni

Il-membri tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika għajr l-Unjoni għandhom jagħmlu mod jew jistabbilixxu arranġamenti sabiex l-entitajiet kostitwenti jew affiljati tagħhom jagħmlu kontribuzzjoni totali ta’ mill-inqas EUR 1 000 000 000, inkluż sa EUR 23 500 000 għall-kostijiet amministrattivi, matul il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 3.

Artikolu 51

Ambitu tal-attivitajiet addizzjonali

1.   Minkejja s-setgħa ta’ deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija dwar il-pjan ta’ attivitajiet addizzjonali skont l-Artikolu 17(2), punt (n), u fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 2, punti (9) u (10), il-Konsorzju tal-Industriji b’Bażi Bijoloġika jew l-entitajiet kostitwenti jew affiljati tiegħu għandhom kull sena jagħmlu proposta għall-attivitajiet addizzjonali. L-attivitajiet addizzjonali huma dawk direttament marbutin ma’ proġetti u ma’ attivitajiet tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika, inkluż b’mod partikolari:

(a)

investimenti f’faċilitajiet ġodda li juru katina tal-valur ġdida, inkluż investimenti f’tagħmir, f’għodod u f’infrastruttura ta’ akkumpanjament durabbli, b’mod partikolari relatati mal-varar reġjonali u mal-verifika tas-sostenibbiltà tagħha;

(b)

investimenti f’impjant ta’ produzzjoni jew f’inizjattiva ewlenija ġdida, innovattiva u sostenibbli;

(c)

investimenti f’riċerka u f’innovazzjoni ġodda u f’infrastruttura ġġustifikata, inkluż faċilitajiet, għodod, tagħmir durabbli, jew impjanti pilota (ċentri ta’ riċerka);

(d)

attivitajiet ta’ standardizzazzjoni;

(e)

attivitajiet ta’ komunikazzjoni, ta’ disseminazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni.

2.   L-investimenti marbuta direttament mal-proġetti huma b’mod partikolari:

(a)

investimenti mhux eliġibbli meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ proġett tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika matul id-durata ta’ dak il-proġett;

(b)

investiment li jsir b’mod parallel ma’ proġett tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika, li jikkomplementa r-riżultati tal-proġett u li jwassal għal TRL ogħla;

(c)

investimenti meħtieġa għall-varar tar-riżultati ta’ proġett tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika wara l-għeluq tal-proġett sal-istralċ tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika. F’każijiet ġustifikati, jista’ jitqies l-investiment relatat mal-varar tar-riżultati tal-proġetti mill-inizjattiva preċedenti (l-Impriża Konġunta BBI).

Artikolu 52

Korpi tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika

Il-korpi tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika għandhom ikunu:

(a)

il-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati;

(d)

il-Kumitat Xjentifiku;

(e)

il-Gruppi ta’ Varar.

Artikolu 53

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

(a)

ħames rappreżentanti tal-Kummissjoni, f’isem l-Unjoni; u

(b)

ħames rappreżentanti tal-membri għajr l-Unjoni, li tal-anqas wieħed minnhom jenħtieġ li jirrappreżenta lill-SMEs.

Artikolu 54

Funzjonament tal-Bord ta’ Tmexxija

1.   Il-membri għajr l-Unjoni għandu jkollhom kollettivament 50 % tad-drittijiet tal-vot.

2.   B’deroga mill-Artikolu 16(4), il-Bord ta’ Tmexxija għandu jeleġġi l-President tiegħu għal perijodu ta’ sentejn.

3.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jsejjaħ il-laqgħat ordinarji tiegħu erba’ darbiet fis-sena.

4.   Minbarra l-laqgħat imsemmija fil-paragrafu 2, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jsejjaħ ukoll laqgħa strateġika tal-anqas darba fis-sena bl-objettivi primarji li jiġu identifikati l-isfidi u l-opportunitajiet għal industrija sostenibbli b’bażi bijoloġika u li tiġi pprovduta orjentazzjoni strateġika addizzjonali għall-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika.

5.   Uffiċjali kapijiet eżekuttivi addizzjonali jew uffiċjali b’setgħa ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ kumpaniji Ewropej ewlenin b’bażi bijoloġika u l-Kummissjoni għandhom jiġu mistiedna għal-laqgħa strateġika.

Artikolu 55

Il-Kumitat Xjentifiku

1.   Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun il-korp konsultattiv xjentifiku tal-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika msemmija fl-Artikolu 21(1).

2.   Il-Kumitat Xjentifiku ma għandux ikollu aktar minn 15-il membru permanenti.

3.   Il-president tal-Kumitat Xjentifiku għandu jiġi elett għal perijodu ta’ sentejn.

4.   Il-Kumitat Xjentifiku għandu jistabbilixxi task force magħmula minn esperti bil-profili xierqa li tikkontribwixxi għall-iżgurar ta’ ffukar suffiċjenti fuq l-aspetti kollha ta’ sostenibbiltà tal-programm ta’ ħidma. Kull meta jkun possibbli, il-parir tal-Kumitat Xjentifiku dwar il-programm ta’ ħidma għandu jinkludi aspetti relatati maċ-ċirkolarità, mas-sostenibbiltà ambjentali, mal-preservazzjoni u mat-titjib tal-bijodiversità, kif ukoll ma’ aspetti usa’ tas-sostenibbiltà tas-sistemi b’bażi bijoloġika u tal-ktajjen tal-valur relatati.

Artikolu 56

Il-Gruppi ta’ Varar

1.   Għandu jiġi stabbilit Grupp ta’ Varar wieħed jew aktar skont l-Artikolu 22. Ir-rwol tal-Gruppi ta’ Varar huwa li jagħtu pariri lill-Bord ta’ Tmexxija fuq kwistjonijiet kritiċi għall-adozzjoni mis-suq ta’ innovazzjoni b’bażi bijoloġika u li jippromwovu l-varar ta’ soluzzjonijiet ċirkolari sostenibbli b’bażi bijoloġika.

2.   Il-kompożizzjoni tal-Gruppi ta’ Varar għandha tiżgura ffukar tematiku xieraq u rappreżentattività ta’ firxa wiesgħa tal-partijiet ikkonċernati tal-innovazzjoni b’bażi bijoloġika. Kwalunkwe parti kkonċernata għajr il-membri tal-Konsorzju tal-Industriji b’Bażi Bijoloġika, l-entitajiet kostitwenti jew affiljati tagħhom tista’ tesprimi l-interess tagħha li ssir membru ta’ Grupp ta’ Varar. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jistabbilixxi d-daqs u l-kompożizzjoni previsti tal-Gruppi ta’ Varar, id-durata tal-mandati u l-possibbiltà ta’ tiġdid tal-membri tiegħu, u jagħżel il-membri tagħhom.

3.   Il-Gruppi ta’ Varar għandhom jiltaqgħu tal-anqas darba fis-sena. Fl-ewwel laqgħa, il-Gruppi ta’ Varar għandhom jadottaw ir-regoli ta’ proċedura tagħhom. Dawk ir-regoli ta’ proċedura għandhom jiġu approvati mill-Bord ta’ Tmexxija. Il-laqgħat straordinarji tal-Gruppi ta’ Varar għandhom jissejħu fuq talba tal-Bord ta’ Tmexxija, tal-president jew ta’ maġġoranza tal-Grupp ta’ Varar rilevanti.

4.   Il-Gruppi ta’ Varar għandhom jagħżlu president, u viċi president għal kull lenti tematika, għal perijodu ta’ sentejn. Il-president jikkoordina l-attivitajiet u jirrappreżenta l-Grupp ta’ Varar. Il-president jista’ jiġi mistieden bħala osservatur għal-laqgħat tal-Kumitat Xjentifiku u tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati.

5.   Il-Gruppi ta’ Varar għandhom jipprovdu rakkomandazzjonijiet dwar il-kwistjonijiet relatati mal-użu tal-innovazzjoni b’bażi bijoloġika fuq talba mill-Bord ta’ Tmexxija. Il-Gruppi ta’ Varar jistgħu wkoll joħorġu rakkomandazzjonijiet lill-Bord ta’ Tmexxija fi kwalunkwe ħin fuq inizjattiva tagħhom stess.

TITOLU II

IMPRIŻA KONĠUNTA AVJAZZJONI NADIFA

Artikolu 57

Objettivi addizzjonali tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa

1.   Minbarra l-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5, l-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa għandu jkollha l-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a)

li tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-impronta ekoloġika tal-avjazzjoni billi tħaffef l-iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-avjazzjoni b’impatt newtrali fuq il-klima għall-varar mill-aktar fis possibbli, u għalhekk tikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-kisba tal-għanijiet ġenerali tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, b’mod partikolari fir-rigward tal-mira ta’ tnaqqis nett fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-Unjoni kollha b’mill-inqas 55 % sal-2030, meta mqabbla mal-livelli tal-1990, u fir-rigward ta’ perkors lejn l-ilħuq tan-newtralità klimatika sa mhux aktar tard mill-2050;

(b)

li tiżgura li l-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni relatati mal-ajrunawtika, b’attenzjoni speċjali fuq inizjattivi ta’ teknoloġija rivoluzzjonarja, jikkontribwixxu għall-kompetittività sostenibbli globali tal-industrija tal-avjazzjoni tal-Unjoni, u li tiżgura li t-teknoloġiji tal-avjazzjoni b’impatt newtrali fuq il-klima jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti tas-sikurezza u tas-sigurtà tal-avjazzjoni, u li l-avjazzjoni tibqa’ mezz sigur, affidabbli, kosteffettiv u effiċjenti ta’ trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija;

(c)

li tavvanza l-kapaċità Ewropea ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni fl-avjazzjoni.

2.   L-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa għandu jkollha wkoll l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)

li tintegra u turi innovazzjonijiet teknoloġiċi fixkiela tal-inġenji tal-ajru li kapaċi jnaqqsu l-emissjonijiet netti ta’ gassijiet serra b’mhux anqas minn 30 % sal-2030, meta mqabbla mat-teknoloġija tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku fl-2020 filwaqt li twitti t-triq għal avjazzjoni b’impatt newtrali fuq il-klima sal-2050;

(b)

li tiżgura li l-prontezza teknoloġika u industrijali potenzjali tal-innovazzjonijiet tista’ tappoġġa t-tnedija ta’ prodotti u ta’ servizzi fixkiela ġodda sal-2035, bl-għan li tissostitwixxi 75 % tal-flotta operattiva sal-2050 u tiżviluppa sistema tal-avjazzjoni Ewropea innovattiva, affidabbli, sikura u kosteffettiva li tkun kapaċi tilħaq l-objettiv ta’ newtralità klimatika sa mhux aktar tard mill-2050;

(c)

li tespandi u trawwem l-integrazzjoni tal-ktajjen tal-valur tar-riċerka u tal-innovazzjonijiet fl-avjazzjoni b’impatt newtrali fuq il-klima, billi tinkludi d-dinja akkademika, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka, l-industrija u l-SMEs, u anke billi tibbenefika mill-isfruttament ta’ sinerġiji ma’ programmi nazzjonali u Ewropej relatati oħra u billi tappoġġa l-adozzjoni ta’ ħiliet marbuta mal-industrija fil-katina tal-valur kollha.

Artikolu 58

Kompiti addizzjonali tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa

Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5, l-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa għandha twettaq ukoll il-kompiti li ġejjin:

(a)

tippubblika fuq is-sit web tagħha u fuq is-siti web rilevanti tal-Kummissjoni l-informazzjoni kollha neċessarja għat-tħejjija u għall-preżentazzjoni tal-proposti għal sejħiet miftuħa tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa;

(b)

timmonitorja u tivvaluta l-progress teknoloġiku lejn il-kisba tal-objettivi ġenerali u speċifiċi li jinsabu fl-Artikolu 57;

(c)

tiffaċilita l-aċċess sħiħ għad-data u l-informazzjoni għall-monitoraġġ indipendenti tal-impatt tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-avjazzjoni, imwettaq taħt is-superviżjoni tal-Kummissjoni;

(d)

tassisti lill-Kummissjoni, fuq talba tagħha, fl-istabbiliment u fil-koordinazzjoni tal-iżvilupp ta’ regolamenti u ta’ standards li jappoġġaw l-adozzjoni mis-suq ta’ soluzzjonijiet tal-avjazzjoni nadifa, b’mod partikolari billi twettaq studji u simulazzjonijiet u tipprovdi pariri tekniċi, filwaqt li tqis il-ħtieġa li jiġu eliminati l-ostakli għad-dħul fis-suq.

Artikolu 59

Membri

1.   Il-membri tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa għandhom ikunu:

(a)

l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni;

(b)

il-membri fundaturi elenkati fl-Anness I, man-notifika tad-deċiżjoni tagħhom li jaderixxu mal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa permezz ta’ ittra ta’ impenn, li ma għandux ikun fiha kundizzjonijiet dwar l-adeżjoni tagħhom għajr dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament;

(c)

il-membri assoċjati li jintgħażlu f’konformità mal-Artikolu 7 soġġett għal deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija.

2.   Minbarra l-Artikolu 7(1), il-Bord ta’ Tmexxija jista’, matul l-ewwel sitt xhur wara l-istabbiliment ta’ Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa, jagħżel membri assoċjati minn lista miġbura wara sejħa miftuħa għal espressjoni ta’ interess imnedija mill-Kummissjoni qabel l-istabbiliment tagħha. Il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 7(2) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 60

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa, inkluż il-approprjazzjonijiet taż-ŻEE, sabiex jiġu koperti l-kostijiet amministrattivi u l-kostijiet operazzjonali, għandha tkun sa EUR 1 700 000 000, inkluż sa EUR 39 223 000 għall-kostijiet amministrattivi.

Artikolu 61

Kontribuzzjonijiet minn membri għajr l-Unjoni

Il-membri tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa għajr l-Unjoni għandhom jagħmlu mod jew jistabbilixxu arranġamenti sabiex l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew dawk affiljati magħhom jagħmlu kontribuzzjoni totali ta’ mill-inqas EUR 2 400 000 000, inkluż sa EUR 39 223 000 għall-kostijiet amministrattivi, matul il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 3.

Artikolu 62

Ambitu tal-attivitajiet addizzjonali

1.   Għall-fini tal-Artikolu 11(1), punt (b), l-attivitajiet addizzjonali jistgħu jinkludu:

(a)

attivitajiet koperti taħt l-azzjonijiet indiretti tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa iżda mhux iffinanzjati taħt tali azzjonijiet indiretti;

(b)

attivitajiet marbutin direttament mal-programm ta’ ħidma tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa;

(c)

attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni li jibnu fuq attivitajiet iffinanzjati mill-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa jew l-inizjattiva preċedenti tagħha;

(d)

l-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni ta’ proġetti b’rabta ċara mal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni, u kofinanzjati fil-qafas ta’ programmi nazzjonali jew reġjonali fl-Unjoni;

(e)

proġetti privati ta’ riċerka u innovazzjoni li jikkumplementaw proġetti dwar l-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni kif ukoll attivitajiet li jikkontribwixxu għall-adozzjoni ta’ ħiliet speċifiċi għall-industrija tul il-katina tal-valur;

(f)

attivitajiet li jwasslu jew għall-varar jew għall-adozzjoni tar-riżultati tal-proġett mill-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa jew l-inizjattivi preċedenti tagħha, jew mit-tnejn, li ma rċevew l-ebda finanzjament mill-Unjoni;

(g)

attivitajiet Ewropej ta’ standardizzazzjoni u ta’ ċertifikazzjoni relatati ma’ soluzzjonijiet tal-avjazzjoni nadifa mill-proġetti tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa jew mill-inizjattivi preċedenti tagħha.

2.   L-attivitajiet addizzjonali għandu jkollhom riżultati ddefiniti b’mod ċar.

Artikolu 63

Korpi tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa

Il-korpi tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa għandhom ikunu:

(a)

il-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati;

(d)

il-Kumitat Tekniku;

(e)

il-Korp Konsultattiv Xjentifiku Ewropew għall-Avjazzjoni Nadifa.

Artikolu 64

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

(a)

żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni f’isem l-Unjoni;

(b)

ħmistax-il rappreżentant tal-membri għajr l-Unjoni magħżula mill-membri fundaturi u mill-membri assoċjati u minn fosthom li jiżguraw rappreżentazzjoni bbilanċjata tal-katina tal-valur ajrunawtika bħall-integraturi tal-inġenji tal-ajru, il-manifatturi tal-magni u l-manifatturi tat-tagħmir. Il-bord ta’ tmexxija għandu jistabbilixxi fir-regoli ta’ proċedura tiegħu mekkaniżmu ta’ rotazzjoni għall-allokazzjoni tas-siġġijiet tal-membri għajr l-Unjoni waqt li jqis il-bilanċ bejn il-ġeneri. Ir-rappreżentanti magħżula għandhom jinkludu tal-anqas rappreżentant wieħed tal-SMEs Ewropej, tal-anqas żewġ rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u tal-anqas rappreżentant wieħed tal-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja.

Artikolu 65

Funzjonament tal-Bord ta’ Tmexxija

1.   Il-membri għajr l-Unjoni għandu jkollhom kollettivament 50 % tad-drittijiet tal-vot.

2.   B’deroga mill-Artikolu 16(4), il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun ippresedut mill-Kummissjoni f’isem l-Unjoni u jkun kopresedut minn rappreżentant mill-membri għajr l-Unjoni.

3.   Il-presidenti tal-Korp Konsultattiv Xjentifiku Ewropew għall-Avjazzjoni Nadifa, tal-Kumitat Tekniku u tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati u rappreżentant wieħed mill- EASA għandhom jattendu l-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija bħala osservaturi.

4.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jiżgura rabta u koordinazzjoni diretti bejn l-attivitajiet tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati jew ta’ korpi konsultattivi oħrajn. Għal dak l-għan, il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jiddelega wkoll membru sabiex isegwi l-attivitajiet ta’ dawk il-korpi.

Artikolu 66

Kompiti addizzjonali tal-Bord ta’ Tmexxija

1.   Minbarra l-kompiti elenkati fl-Artikolu 17, il-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jissorvelja r-rilevanza għall-avjazzjoni nadifa tal-istrateġiji għall-attivitajiet addizzjonali tal-membri għajr l-Unjoni;

(b)

jippromwovi l-adozzjoni mis-suq ta’ teknoloġiji u ta’ soluzzjonijiet sabiex jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u jiżgura l-kisba tal-objettivi speċifiċi tal-Impriża Konġunta stabbiliti fl-Artikolu 57;

(c)

ifittex sinerġiji bejn l-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ dimostrazzjoni fil-livell reġjonali, nazzjonali jew tal-Unjoni li huma relatati mal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni u mal-programm ta’ ħidma tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa;

(d)

jissorvelja l-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-progress tal-programm meta mqabbel mal-indikaturi tal-impatt u mal-objettivi speċifiċi tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa stabbiliti fl-Artikolu 57(2);

(e)

jiżgura t-tmexxija u l-ġestjoni kontinwi tat-tranżizzjoni tal-prijoritajiet tekniċi tal-programm Clean Sky 2 u tal-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni sat-tlestija tagħhom, f’konformità mal-objettivi tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa u jiżgura, fejn rilevanti, it-trasferiment tar-riżultati għall-programm Avjazzjoni Nadifa.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jivvaluta u jiddeċiedi b’rabta mal-implimentazzjoni tal-programm u mal-ilħuq tal-objettivi tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa, inkluż dwar:

(a)

l-ippjanar pluriennali strateġiku ta’ sejħiet għal Avjazzjoni Nadifa u l-allinjament tagħhom mal-objettivi ta’ Orizzont Ewropa u mal-programmi ta’ ħidma relatati u mal-prijoritajiet tekniċi u mal-azzjonijiet ta’ riċerka;

(b)

ir-reviżjonijiet jew l-ottimizzazzjoni tal-ambitu tekniku tal-programm sabiex il-programm ta’ ħidma u l-objettivi tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa jiġu allinjati mal-programmi ta’ ħidma ġenerali relatati ma’ Orizzont Ewropa u ma’ sħubijiet Ewropej oħrajn;

(c)

ir-rakkomandazzjonijiet minn korpi konsultattivi u azzjonijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 58 sabiex jiżdiedu l-penetrazzjoni tas-suq u l-impatt tas-soluzzjonijiet tal-avjazzjoni nadifa f’konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew u ma’ azzjonijiet ta’ politika relatati miegħu biex itejbuh.

Artikolu 67

Kompiti addizzjonali tad-Direttur Eżekuttiv

Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 19, id-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jieħu azzjoni xierqa sabiex jimmaniġġja l-interazzjonijiet bejn il-proġetti appoġġati mill-impriża konġunta, filwaqt li jevita d-duplikazzjoni bla bżonn bejniethom u jsaħħaħ is-sinerġiji fil-programm kollu;

(b)

jiżgura li jintlaħqu l-iskadenzi għat-trażmissjoni tal-informazzjoni neċessarja lid-diversi korpi tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa;

(c)

jiffaċilita l-koordinazzjoni mill-Kummissjoni f’konformità mal-parir tal-korpi konsultattivi bejn l-attivitajiet tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa u l-attivitajiet rilevanti ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni skont Orizzont Ewropa bl-għan li jiġi evitat it-trikkib u jiġu promossi s-sinerġiji;

(d)

jiżgura li l-Impriża Konġunta tiffaċilita l-aċċess sħiħ għad-data u għall-informazzjoni għall-monitoraġġ indipendenti tal-impatt ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni fl-avjazzjoni mwettqa taħt is-superviżjoni diretta tal-Kummissjoni u jieħu kwalunkwe azzjoni xierqa meħtieġa sabiex jiżgura l-indipendenza ta’ dak il-proċess mill-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa nnifisha, bħal permezz ta’ akkwist pubbliku, evalwazzjonijiet indipendenti, rieżamijiet jew analiżi ad hoc. Ir-rapport ta’ monitoraġġ u ta’ valutazzjoni tal-programm għandu jiġi ppreżentat lill-Bord ta’ Tmexxija darba fis-sena;

(e)

jassisti lill-Bord tat-Tmexxija fl-adattamenti tal-kontenut tekniku u tal-allokazzjonijiet tal-baġit tal-programm ta’ ħidma matul l-implimentazzjoni tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni sabiex jiġu mmassimizzati l-kisbiet tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa.

Artikolu 68

Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati

1.   Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati għandu jorganizza laqgħat ta’ koordinazzjoni mal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati ta’ impriżi konġunti rilevanti oħrajn bħall-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3, tal-anqas darbtejn fis-sena, bl-għan li joħloq interfaċċa bejn l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali u l-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa u jagħti pariri lill-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa fuq din il-bażi.

2.   Minbarra l-Artikolu 20, il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati għandu jkollu wkoll il-kompiti addizzjonali li ġejjin:

(a)

jipproponi miżuri sabiex itejjeb il-komplementarjetà bejn l-azzjonijiet ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni dwar l-Avjazzjoni Nadifa u l-programmi ta’ riċerka nazzjonali li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni, kif ukoll ma’ inizjattivi u ma’ proġetti internazzjonali u nazzjonali oħrajn;

(b)

jippromwovi miżuri speċifiċi fil-livell nazzjonali jew reġjonali li jimmiraw sabiex iżidu l-involviment tal-SMEs fir-Riċerka u fl-Innovazzjoni dwar l-Avjazzjoni Nadifa, inkluż permezz ta’ avvenimenti ta’ disseminazzjoni, workshops tekniċi dedikati u komunikazzjoni, u kwalunkwe azzjoni oħra li timmira lejn il-promozzjoni tal-kooperazzjoni u l-varar ta’ teknoloġiji ajrunawtiċi;

(c)

jippromwovi l-investiment fir-riċerka u fl-innovazzjoni mill-fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni bħall-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fondi Soċjali Ewropej, il-Fondi għal Tranżizzjoni Ġusta, u l-Fondi tan-Next Generation EU fil-kuntest tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa.

Artikolu 69

Il-Kumitat Tekniku

1.   Il-Kumitat Tekniku għandu jkun magħmul kif ġej:

(a)

sa massimu ta’ erba’ rappreżentanti tal-Kummissjoni u ta’ korpi tal-Unjoni, kif deċiż mir-rappreżentanti tal-Unjoni fil-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

rappreżentant wieħed minn kull membru għajr l-Unjoni;

(c)

rappreżentant wieħed tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal- EASA.

2.   Il-Kumitat Tekniku għandu jkun kopresedut minn rappreżentant tal-membri fundaturi, b’rotazzjoni kull sentejn, u mill-Kummissjoni. Għandu jirrapporta lill-Bord ta’ Tmexxija u s-segretarjat tiegħu għandu jiġi pprovdut mill-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa.

3.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun osservatur permanenti fil-Kumitat Tekniku. Ir-rappreżentanti tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati u tal-Korp Konsultattiv Xjentifiku Ewropew għall-Avjazzjoni Nadifa jistgħu jattendu bħala osservaturi fuq stedina tal-president, jew fuq talba tagħhom stess, f’liema każ l-attendenza tagħhom għandha tkun soġġetta għall-qbil tal-president u tar-rappreżentanti tal-Impriża Konġunta.

4.   Il-Kumitat Tekniku għandu jipproponi r-regoli ta’ proċedura tiegħu u għandu jippreżentahom għall-adozzjoni mill-Bord ta’ Tmexxija.

5.   Il-Kumitat Tekniku għandu jiżviluppa u jżomm aġġornati l-pjan direzzjonali teknoloġiku u l-istrateġija tal-programm. Għandu jipproponi u jħejji għall-adozzjoni mill-Bord ta’ Tmexxija, kif xieraq, l-ambitu u l-programmazzjoni tal-azzjonijiet ta’ riċerka, tal-istrateġija teknika u tal-pjan direzzjonali ġenerali tar-riċerka tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa. Membru tal-Bord ta’ Tmexxija jista’ jiġi ddelegat sabiex isegwi l-attivitajiet fih.

6.   Il-Kumitat Tekniku għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

iħejji proposti għall-emenda tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni kif meħtieġ għad-deliberazzjoni u għat-teħid ta’ deċiżjoni finali mill-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

iħejji proposti għall-prijoritajiet tekniċi u għall-azzjonijiet ta’ riċerka li għandhom jiġu inklużi fil-programm ta’ ħidma u s-suġġetti ta’ riċerka għal sejħiet miftuħin għal proposti;

(c)

jipprovdi informazzjoni dwar azzjonijiet ta’ riċerka ppjanati jew li jkunu għaddejjin f’livelli nazzjonali, reġjonali jew oħrajn mhux tal-Unjoni u jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar l-azzjonijiet neċessarji sabiex jiġu massimizzati s-sinerġiji possibbli tal-programm tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa;

(d)

jipproponi għad-deliberazzjoni u għat-teħid ta’ deċiżjoni finali mill-Bord ta’ Tmexxija reviżjonijiet jew ottimizzazzjoni tal-ambitu tekniku tal-programm sabiex jallinja l-programm ta’ ħidma u l-objettivi tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa mal-programmi ta’ ħidma ġenerali relatati ma’ Orizzont Ewropa u ma’ sħubijiet Ewropej oħrajn, kif identifikat fl-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni;

(e)

jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar il-massimizzazzjoni tal-impatt f’konformità mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u mal-adozzjoni potenzjali mis-suq tar-riżultati tal-programm minn azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta.

Artikolu 70

Il-Korp Konsultattiv Xjentifiku Ewropew għall-Avjazzjoni Nadifa

1.   Il-Korp Konsultattiv Xjentifiku Ewropew għall-Avjazzjoni Nadifa għandu jkun il-korp konsultattiv xjentifiku tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa stabbilit f’konformità mal-Artikolu 21(1), punt (a), u mal-Artikolu 21(4).

2.   Il-Korp Konsultattiv Xjentifiku Ewropew għall-Avjazzjoni Nadifa ma għandux ikollu aktar minn 15-il membru permanenti u dawk il-membri ma għandhomx ikunu membri ta’ xi korp ieħor taħt din l-Impriża Konġunta.

3.   Il-president tal-Korp Konsultattiv Xjentifiku Ewropew għall-Avjazzjoni Nadifa għandu jiġi elett għal sentejn.

4.   Rappreżentant tal- EASA għandu jkun membru permanenti tal-Korp Konsultattiv Xjentifiku Ewropew għall-Avjazzjoni Nadifa.

5.   Fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, il-Korp Konsultattiv Xjentifiku Ewropew għall-Avjazzjoni Nadifa għandu jikkoopera mal-fora Ewropej rilevanti tal-partijiet ikkonċernati tal-avjazzjoni, bħall-Kunsill Konsultattiv għar-Riċerka Ajrunawtika fl-Ewropa (ACARE).

6.   Il-Korp Konsultattiv Xjentifiku Ewropew għall-Avjazzjoni Nadifa għandu, skont l-Artikolu 21(7), punt (f), jorganizza laqgħat ta’ koordinazzjoni mal-korpi konsultattivi ta’ impriżi konġunti rilevanti oħra bħall-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3, bl-għan li jippromwovi sinerġiji u kooperazzjoni fost l-inizjattivi rilevanti tal-Unjoni dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-avjazzjoni u li jipprovdi pariri għal dak il-għan lill-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa fuq din il-bażi.

7.   Il-Korp Konsultattiv Xjentifiku Ewropew għall-Avjazzjoni Nadifa għandu jagħti pariri u jappoġġa wkoll lill-Kummissjoni u lill-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa dwar inizjattivi li jippromwovu r-riċerka dwar l-avjazzjoni fis-sistemi edukattivi Ewropej, u jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar l-iżvilupp tal-ħiliet u tal-kompetenzi ajrunawtiċi u l-kurrikuli aġġornati dwar l-inġinerija ajrunawtika.

Artikolu 71

Ċertifikazzjoni ta’ teknoloġiji ġodda

1.   L- EASA tista’ tiġi mistiedna mill-applikanti, mill-benefiċjarji jew mid-Direttur Eżekuttiv sabiex tagħti pariri dwar proġetti individwali u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-konformità mal-istandards dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni, l-interoperabbiltà u l-ambjent, sabiex jiġi żgurat li dawn iwasslu għal żvilupp f’waqtu ta’ standards rilevanti, ta’ kapaċità ta’ ttestjar u ta’ rekwiżiti regolatorji għall-iżvilupp ta’ prodotti u għall-varar ta’ teknoloġiji ġodda.

2.   L-attivitajiet ta’ ċertifikazzjoni u s-servizzi pprovduti għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet dwar it-tariffi u l-imposti stabbiliti fir-Regolament (UE) 2018/1139.

Artikolu 72

Deroga mir-regoli għall-parteċipazzjoni

Meta jkun debitament ġustifikat fid-deskrizzjoni tas-suġġetti rilevanti fil-programm ta’ ħidma, entità legali waħda stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat jew f’konsorzji li ma jissodisfawx il-kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 22(2) tar-Regolament Orizzont Ewropa għandha tkun eliġibbli sabiex tipparteċipa f’azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa.

TITOLU III

IMPRIŻA KONĠUNTA IDROĠENU NADIF

Artikolu 73

Objettivi addizzjonali tal-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif

1.   Minbarra l-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5, l-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif għandu jkollha l-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a)

li tikkontribwixxi għall-objettivi stabbiliti fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Settembru 2020 dwar it-Tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa għall-2030: Ninvestu f’futur newtrali għall-klima għall-benefiċċju tal-popli tagħna, il-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Liġi Ewropea dwar il-Klima billi żżid l-ambizzjoni tal-Unjoni li tnaqqas l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra għal tal-anqas 55 % taħt il-livelli tal-1990 sal-2030, u għan-newtralità klimatika sa mhux aktar tard mill-2050;

(b)

li tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kummissjoni tal-2020 għall-Idroġenu għal Ewropa newtrali għall-klima;

(c)

li ssaħħaħ il-kompetittività tal-katina tal-valur tal-idroġenu nadif tal-Unjoni, bil-ħsieb li tappoġġa, b’mod partikolari lill-SMEs, l-aċċellerazzjoni tad-dħul fis-suq ta’ soluzzjonijiet nodfa innovattivi u kompetittivi;

(d)

li tistimola r-riċerka u l-innovazzjoni dwar il-produzzjoni, id-distribuzzjoni, il-ħżin u l-applikazzjonijiet għal użu finali tal-idroġenu nadif.

2.   L-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif għandu jkollha wkoll l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)

li ttejjeb, permezz tar-riċerka u tal-innovazzjoni, inkluż l-attivitajiet relatati ma’ TRLs aktar baxxi, il-kosteffettività, l-effiċjenza, l-affidabbiltà, il-kwantità u l-kwalità ta’ soluzzjonijiet tal-idroġenu nadif, inkluż il-produzzjoni, id-distribuzzjoni, il-ħżin u l-użi finali żviluppati fl-Unjoni;

(b)

li ssaħħaħ l-għarfien u l-kapaċità tal-atturi xjentifiċi u industrijali tul il-katina tal-valur tal-idroġenu tal-Unjoni waqt li tappoġġa l-adozzjoni ta’ ħiliet marbuta mal-industrija;

(c)

li twettaq dimostrazzjonijiet ta’ soluzzjonijiet tal-idroġenu nadif bil-ħsieb tal-użu lokali, reġjonali u fl-Unjoni kollha, li jkollhom l-għan li jinvolvu lill-partijiet kollha kkonċernati fl-Istati Membri kollha u jindirizzaw il-produzzjoni rinnovabbli, id-distribuzzjoni, il-ħżin, u l-użu għall-industriji tat-trasport u li jużaw ħafna enerġija kif ukoll għal applikazzjonijiet oħra;

(d)

li żżid is-sensibilizzazzjoni pubblika u privata, l-aċċettazzjoni, u l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet tal-idroġenu nadif, b’mod partikolari permezz ta’ kooperazzjoni ma’ sħubijiet Ewropej oħrajn fil-qafas ta’ Orizzont Ewropa.

Artikolu 74

Kompiti addizzjonali tal-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif

Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5, l-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif għandha twettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

li tivvaluta u timmonitorja l-progress teknoloġiku u l-ostakli teknoloġiċi, ekonomiċi u soċjetali għad-dħul fis-suq, inkluż fis-swieq emerġenti tal-idroġenu;

(b)

li, minkejja l-prerogattivi tal-politika tal-Kummissjoni, taħt il-gwida u s-superviżjoni tal-politika tal-Kummissjoni, tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ regolamenti u ta’ standards bl-għan li jiġu eliminati l-ostakli għad-dħul fis-suq u jiġu appoġġati l-interkambjabbiltà, l-interoperabbiltà, u l-kummerċ fis-suq intern u globalment;

(c)

li tappoġġa lill-Kummissjoni, inkluż permezz ta’ għarfien espert tekniku, fl-inizjattivi internazzjonali tagħha dwar l-istrateġija tal-idroġenu, bħas-Sħubija Internazzjonali dwar l-Ekonomija tal-Idroġenu (IPHE), il-Missjoni Innovazzjoni u l-Inizjattiva dwar l-Idroġenu tal-Forum Ministerjali dwar l-Enerġija Nadifa.

Artikolu 75

Membri

Il-membri tal-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif għandhom ikunu:

(a)

l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni;

(b)

Hydrogen Europe AISBL, organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ irreġistrata skont il-liġi Belġjana (ir-“Raggruppament tal-Industrijali”), man-notifika tad-deċiżjoni tagħha li taderixxi mal-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif permezz ta’ ittra ta’ impenn, li ma għandux ikun fiha kundizzjonijiet dwar l-adeżjoni tagħha għajr dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament;

(c)

Hydrogen Europe Research AISBL, organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ irreġistrata skont il-liġi Belġjana (ir-“Raggruppament tar-Riċerka”), man-notifika tad-deċiżjoni tagħha li taderixxi mal-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif permezz ta’ ittra ta’ impenn li ma għandux ikun fiha kundizzjonijiet dwar l-adeżjoni tagħha għajr dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Artikolu 76

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif, inkluż l-approprjazzjonijiet taż-ŻEE, sabiex jiġu koperti l-kostijiet amministrattivi u operazzjonali, għandha tkun sa EUR 1 000 000 000, inkluż sa EUR 30 193 000 għall-kostijiet amministrattivi.

Artikolu 77

Kontribuzzjonijiet minn membri għajr l-Unjoni

Il-membri tal-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif għajr l-Unjoni għandhom jagħmlu mod jew jistabbilixxu arranġamenti sabiex l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew dawk affiljati magħhom jagħmlu kontribuzzjoni totali ta’ mill-inqas EUR 1 000 000 000, inkluż sa EUR 30 193 000 għall-kostijiet amministrattivi, matul il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 3.

Artikolu 78

Ambitu tal-attivitajiet addizzjonali

1.   Għall-fini tal-Artikolu 11(1), punt (b), l-attivitajiet addizzjonali jistgħu jinkludu attivitajiet marbutin direttament mal-attivitajiet tal-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif u li jikkontribwixxu għall-objettivi tagħha, inkluż dawn li ġejjin:

(a)

provi prekummerċjali u testijiet fuq il-post;

(b)

prova tal-kunċett;

(c)

titjib tal-linji ta’ produzzjoni eżistenti għall-espansjoni;

(d)

studji tal-każ fuq skala kbira;

(e)

attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni dwar it-teknoloġiji tal-idroġenu u l-miżuri ta’ sikurezza;

(f)

l-adozzjoni tar-riżultati minn proġetti għal prodotti, aktar sfruttament u attivitajiet fil-katina tar-riċerka jew f’TRLs ogħla jew f’oqsma paralleli ta’ attività;

(g)

l-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni ta’ proġetti b’rabta ċara mal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni, u kofinanzjati fil-qafas ta’ programmi nazzjonali jew reġjonali fl-Unjoni.

2.   Attivitajiet addizzjonali tal-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif għandu jkollhom l-għan li jiżguraw sinerġiji mal-Alleanza għall-Idroġenu Nadif, mal-Isfida tal-Missjoni Innovazzjoni “Idroġenu Rinnovabbli u Nadif”, mal-Fond għall-Innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea, mal-pjattaforma għall-Istrateġija ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti (S3) tar-Reġjuni tal-H2 u mal-proġett pilota tal-ERA dwar l-idroġenu ekoloġiku.

Artikolu 79

Korpi tal-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif

Il-korpi tal-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

il-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati; u

(d)

il-grupp tal-partijiet ikkonċernati.

Artikolu 80

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

(a)

rappreżentanti tal-Kummissjoni f’isem l-Unjoni;

(b)

sitt rappreżentanti tar-Raggruppament Industrijali, b’kont meħud tar-rappreżentanza ġeografika, tal-ġeneri, tad-daqs tal-kumpaniji u tas-setturi;

(c)

rappreżentant wieħed tar-Raggruppament tar-Riċerka.

Artikolu 81

Funzjonament tal-Bord ta’ Tmexxija

1.   Minbarra r-regoli tal-votazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 16(3), ir-Raggruppament Industrijali għandu jkollu 43 % tad-drittijiet tal-vot u r-Raggruppament tar-Riċerka għandu jkollu 7 % tad-drittijiet tal-vot fil-Bord ta’ Tmexxija.

2.   Il-president tal-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun rappreżentant tal-membri privati u għandu jinħatar mill-Bord ta’ Tmexxija.

Artikolu 82

Kompiti addizzjonali tal-Bord ta’ Tmexxija

Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 17, il-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

irawwem sinerġiji ma’ attivitajiet u ma’ programmi rilevanti fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali jew reġjonali, b’mod partikolari ma’ dawk li jappoġġaw il-varar ta’ soluzzjonijiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni, l-infrastruttura, l-edukazzjoni u l-iżvilupp reġjonali dwar l-użu tal-idroġenu nadif;

(b)

jipprovdi, skont l-Artikolu 5(2), punt (b), u l-Artikolu 17(n), orjentazzjoni strateġika fir-rigward tal-kollaborazzjoni ma’ sħubijiet Ewropej oħrajn, inkluż is-sħubijiet lejn trasport bit-triq mingħajr emissjonijiet, trasport fuq l-ilma mingħajr emissjonijiet, is-sistema ferrovjarja Ewropea, avjazzjoni nadifa, proċessi għall-pjaneta u għall-azzar nadif f’konformità mal-Aġendi Strateġiċi ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni rispettivi tagħhom jew ma’ dokument ekwivalenti ieħor;

(c)

iħeġġeġ l-adozzjoni mis-suq ta’ teknoloġiji u ta’ soluzzjonijiet sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew;

(d)

jiżgura li l-opinjonijiet u l-pariri indipendenti tal-komunità xjentifika usa’ dwar l-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni, dwar il-programmi ta’ ħidma u dwar l-iżviluppi f’setturi kontigwi jinġabru permezz ta’ workshop konsultattiv xjentifiku indipendenti bħala parti mill-forum tas-sħubija Ewropea għall-Idroġenu Nadif.

Artikolu 83

Kompiti addizzjonali tad-Direttur Eżekuttiv

Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 19, id-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jipproponi u jimplimenta attivitajiet li jsaħħu s-sinerġiji ma’ attivitajiet u ma’ programmi rilevanti fil-livell tal-Unjoni, nazzjonali jew reġjonali;

(b)

jappoġġa u jikkontribwixxi għal inizjattivi oħrajn tal-Unjoni relatati mal-idroġenu, soġġett għall-approvazzjoni mill-Bord ta’ Tmexxija;

(c)

ilaqqa’, soġġett għall-approvazzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija, forum annwali tas-sħubija Ewropea għall-Idroġenu Nadif, inkluż il-workshop konsultattiv xjentifiku indipendenti msemmi fl-Artikolu 82(d); il-forum tas-sħubija, fejn possibbli, għandu jsir b’mod konġunt u b’mod paralleli mal-Forum Ewropew dwar l-Idroġenu tal-Alleanza għall-Idroġenu Nadif.

Artikolu 84

Il-grupp tal-partijiet ikkonċernati

1.   Il-grupp tal-partijiet ikkonċernati għandu jikkonsisti f’rappreżentanti ta’ setturi li jiġġeneraw, iqassmu, jaħżnu, jeħtieġu jew jużaw idroġenu nadif madwar l-Unjoni, inkluż ir-rappreżentanti ta’ sħubijiet Ewropej rilevanti oħrajn, kif ukoll rappreżentanti tas-Sħubija Interreġjonali Ewropea tal-Widien tal-Idroġenu u tal-komunità xjentifika.

2.   Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 22, il-grupp tal-partijiet ikkonċernati għandu jkollu l-kompiti li ġejjin:

(a)

jipprovdi input dwar il-prijoritajiet strateġiċi u teknoloġiċi li għandhom jiġu indirizzati mill-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif kif stabbiliti fl-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni jew fi kwalunkwe dokument ekwivalenti ieħor u fi pjanijiet direzzjonali teknoloġiċi dettaljati assoċjati, b’kont meħud tal-progress u tal-ħtiġijiet f’setturi kontigwi;

(b)

jipprovdi suġġerimenti sabiex ikunu jistgħu jseħħu sinerġiji konkreti bejn l-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif u s-setturi kontigwi jew kwalunkwe settur li miegħu sinerġiji jitqiesu ta’ valur miżjud;

(c)

jipprovdi input għall-forum tas-sħubija Ewropea għall-Idroġenu Nadif u għall-Forum Ewropew dwar l-Idroġenu tal-Alleanza għall-Idroġenu Nadif.

TITOLU IV

IMPRIŻA KONĠUNTA SISTEMA FERROVJARJA EWROPEA

Artikolu 85

Objettivi addizzjonali tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea

1.   Minbarra l-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5, l-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea għandu jkollha l-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a)

tikkontribwixxi għall-kisba taż-Żona Ferrovjarja Unika Ewropea;

(b)

tiżgura tranżizzjoni rapida lejn sistema ferrovjarja Ewropea aktar attraenti, faċli għall-utent, kompetittiva, affordabbli, b’manutenzjoni faċli, effiċjenti u sostenibbli, integrata fis-sistema usa’ tal-mobilità;

(c)

tappoġġa l-iżvilupp ta’ industrija ferrovjarja Ewropea b’saħħitha u kompetittiva globalment.

2.   Minbarra l-objettivi stabbiliti fil-paragrafu 1, l-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea għandu jkollha l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)

tiffaċilita attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni biex twassal network ferrovjarju Ewropew integrat skont id-disinn, filwaqt li telimina l-ostakli għall-interoperabbiltà u tipprovdi soluzzjonijiet għal integrazzjoni sħiħa, tkopri l-ġestjoni tat-traffiku, il-vetturi, l-infrastruttura li tinkludi wkoll l-integrazzjoni ma’ qisien standard nazzjonali bħall-wisa’ bejn il-linji ferrovjarji ta’ 1 520, 1 000 jew 1 668 mm, u s-servizzi, u tipprovdi l-aħjar tweġiba għall-ħtiġijiet tal-passiġġieri u tan-negozji, taċċellera l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi b’appoġġ taż-Żona Ferrovjarja Unika Ewropea, filwaqt li żżid il-kapaċità u l-affidabbiltà u tnaqqas il-kostijiet tat-trasport ferrovjarju;

(b)

tagħti sistema ferrovjarja sostenibbli u reżiljenti billi tiżviluppa sistema ferrovjarja mingħajr emissjonijiet u silenzjuża u infrastruttura reżiljenti għall-klima, tapplika l-ekonomija ċirkolari għas-settur ferrovjarju, tuża proċessi, teknoloġiji, disinji u materjali innovattivi bi prova fiċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ tas-sistemi ferrovjarji u tiżviluppa soluzzjonijiet innovattivi oħrajn għat-trasport bis-superfiċje ggwidat;

(c)

tiżviluppa, permezz tal-Pilastru tas-Sistema tagħha, kunċett operazzjonali unifikat u arkitettura ta’ sistema funzjonali, sikura u sigura, b’kont debitu għall-aspetti taċ-ċibersigurtà, iffukat fuq in-network ferrovjarju Ewropew li għalih tapplika d-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (39), għal sistemi Ewropej integrati ta’ ġestjoni, ta’ kmand, ta’ kontroll u ta’ sinjalar tat-traffiku ferrovjarju, inkluż operazzjoni ferrovjarja awtomatizzata li għandha tiżgura li r-riċerka u l-innovazzjoni jkunu mmirati lejn ir-rekwiżiti tal-klijenti u l-ħtiġijiet operazzjonali maqbula b’mod komuni u kondiviżi, u hija miftuħa għall-evoluzzjoni;

(d)

tiffaċilita attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni relatati mas-servizzi tat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija u tat-trasport intermodali sabiex tipprovdi trasport ferrovjarju tal-merkanzija ekoloġiku, kompetittiv u integrat bis-sħiħ fil-katina tal-valur loġistika, bl-awtomatizzazzjoni u bid-diġitalizzazzjoni tal-ferroviji tal-merkanzija fil-qalba tiegħu;

(e)

tiżviluppa proġetti ta’ dimostrazzjoni fi Stati Membri interessati;

(f)

tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ industrija ferrovjarja Ewropea b’saħħitha u kompetittiva globalment;

(g)

tippermetti, tippromwovi u tisfrutta sinerġiji ma’ politiki, programmi, inizjattivi, strumenti jew fondi oħra tal-Unjoni sabiex timmassimizza l-impatt u l-valur miżjud tagħha.

3.   Fit-twettiq tal-attivitajiet tagħha, l-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea għandha tfittex involviment ġeografikament ibbilanċjat tal-membri u tas-sħab fl-attivitajiet tagħha. Għandha tistabbilixxi wkoll il-konnessjonijiet internazzjonali neċessarji fir-rigward tar-riċerka u tal-innovazzjoni ferrovjarji, f’konformità mal-prijoritajiet tal-Kummissjoni.

Artikolu 86

Kompiti addizzjonali tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea

1.   Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5, l-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea flimkien mal-Kummissjoni għandha tħejji u, wara konsultazzjoni mal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati, tippreżenta għall-adozzjoni mill-Bord ta’ Tmexxija, il-Pjan Regolatorju, żviluppat f’konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha fis-sistema ferrovjarja u fl-industrija tal-provvista tal-ferroviji.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tibda t-tħejjija tal-Pjan Regolatorju qabel l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea, f’konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha.

3.   Il-Pjan Regolatorju għandu jikkostitwixxi pjan direzzjonali komuni li jħares ’il quddiem ibbażat fuq perspettiva tas-sistema. Għandu jidentifika l-oqsma ta’ intervent fl-ambitu tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea. L-objettivi stabbiliti fil-Pjan Regolatorju għandhom ikunu mmexxija mill-prestazzjoni u msejsa fuq l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 85.

4.   Il-Pjan Regolatorju għandu jiġi adottat mill-Bord ta’ Tmexxija u approvat mill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 16 bl-eċċezzjoni tat-taqsima tal-Pjan Regolatorju relatata mal-Pilastru tas-Sistema li għandha tiġi adottata f’konformità mal-Artikolu 93(4). Qabel l-approvazzjoni, il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-Pjan Regolatorju lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew. Sussegwentement, kwalunkwe modifika għandha tiġi kkomunikata lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew.

5.   Il-Pjan Regolatorju għandu jikkostitwixxi l-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea skont it-tifsira tal-Artikolu 2, punt (12). Dan għandu jipprovdi gwida għall-kompiti aktar speċifiċi tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea, jiġifieri:

(a)

tiżviluppa fil-Pilastru tas-Sistema tagħha perspettiva tas-sistema li tirrifletti l-ħtiġijiet tal-industrija tal-manifattura ferrovjarja, il-komunità operattiva ferrovjarja, l-Istati Membri u partijiet ikkonċernati privati u pubbliċi ferrovjarji oħra, inkluż korpi li jirrappreżentaw il-klijenti, bħall-passiġġieri u l-merkanzija u l-persunal, kif ukoll atturi rilevanti barra mis-settur ferrovjarju tradizzjonali. Il-“perspettiva tas-sistema” għandha tinkludi:

(i)

l-iżvilupp tal-kunċett operazzjonali u ta’ arkitettura tas-sistema, li jinkludu d-definizzjoni tas-servizzi, tal-blokok funzjonali u tal-interfaċċi, li jifformaw il-bażi tal-operazzjonijiet tas-sistema ferrovjarja;

(ii)

l-iżvilupp ta’ speċifikazzjonijiet assoċjati inkluż interfaċċi, speċifikazzjonijiet tar-rekwiżiti funzjonali u speċifikazzjonijiet tar-rekwiżiti tas-sistema sabiex jikkontribwixxu għall-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi ta’ Interoperabilità (TSI) stabbiliti skont id-Direttiva (UE) 2016/797 jew proċessi ta’ standardizzazzjoni li jwasslu għal livelli ogħla ta’ diġitalizzazzjoni u ta’ awtomatizzazzjoni;

(iii)

l-iżgurar tal-manutenzjoni tas-sistema, u li jiġu kkoreġuti l-iżbalji fiha u li tkun tista’ tadatta maż-żmien u tiżgura kunsiderazzjonijiet ta’ migrazzjoni minn arkitetturi attwali;

(iv)

l-iżgurar li l-interfaċċi neċessarji ma’ modalitajiet oħra, kif ukoll mal-metro u trammijiet jew sistemi ferrovjarji ħfief, jiġu vvalutati u vvalidati, b’mod partikolari għall-flussi tal-merkanzija u tal-passiġġieri.

(b)

tiffaċilita l-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni neċessarji sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea, inkluż attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni ffokati fuq il-ferroviji b’TRL baxx. F’dak ir-rigward, l-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea għandha:

(i)

tiddefinixxi u torganizza l-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ innovazzjoni, ta’ dimostrazzjoni, ta’ validazzjoni u ta’ studju li jitwettqu taħt l-awtorità tagħha, filwaqt li tiġi evitata l-frammentazzjoni ta’ attivitajiet bħal dawn;

(ii)

tisfrutta l-opportunitajiet ta’ standardizzazzjoni u ta’ modularità, u tiffaċilita l-interfaċċi ma’ modalitajiet u ma’ sistemi oħrajn;

(iii)

tiżviluppa proġetti ta’ dimostrazzjoni;

(iv)

tiżviluppa kooperazzjoni mill-qrib u tiżgura koordinazzjoni ma’ attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni relatati Ewropej, nazzjonali u internazzjonali fis-settur ferrovjarju u lil hinn minnu, kif ikun neċessarju, b’mod partikolari fil-qafas ta’ Orizzont Ewropa, sabiex b’hekk l-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea tkun tista’ taqdi rwol ewlieni fir-riċerka u fl-innovazzjoni relatati mal-ferroviji filwaqt li tibbenefika wkoll mill-avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi milħuqa f’setturi oħrajn;

(v)

tiżgura, permezz tal-kooperazzjoni msemmija fil-punt (iv), it-traduzzjoni tar-riċerka fi sforz ta’ żvilupp effettiv u fl-iżvilupp ta’ innovazzjonijiet pijunieri u, fl-aħħar mill-aħħar, f’innovazzjoni ffokata fuq is-suq permezz ta’ dimostrazzjoni u tnedija;

(c)

twettaq kwalunkwe kompitu neċessarju sabiex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 4 u 85.

Artikolu 87

Membri

1.   Il-membri tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea għandhom ikunu:

(a)

l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni;

(b)

il-membri fundaturi elenkati fl-Anness II, man-notifika tad-deċiżjoni tagħhom li jaderixxu mal-Impriża Konġunta permezz ta’ ittra ta’ impenn, li ma għandux ikun fiha kondizzjonijiet rigward l-adeżjoni tagħhom għajr dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament;

(c)

il-membri assoċjati li għandhom jintgħażlu f’konformità mal-Artikolu 7. Il-lista tal-membri assoċjati għandha tiġi approvata mill-Kummissjoni.

2.   Minbarra l-Artikolu 7(1), il-Bord ta’ Tmexxija jista’, matul l-ewwel sitt xhur wara l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea, jagħżel membri assoċjati minn lista miġbura wara sejħa miftuħa għal espressjoni ta’ interess imnedija mill-Kummissjoni qabel l-istabbiliment tagħha. Il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 7(2) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Artikolu 88

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea, inkluż l-approprjazzjonijiet taż-ŻEE, sabiex jiġu koperti l-kostijiet amministrattivi u l-kostijiet operazzjonali għandha tkun sa EUR 600 000 000, inkluż tal-anqas EUR 50 000 000 għall-Pilastru tas-Sistema u sa EUR 24 000 000 għall-kostijiet amministrattivi.

Artikolu 89

Kontribuzzjonijiet minn membri għajr l-Unjoni

Il-membri tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea għajr l-Unjoni għandhom jagħmlu mod jew jistabbilixxu arranġamenti sabiex l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew dawk affiljati magħhom jagħmlu kontribuzzjoni totali ta’ mill-inqas EUR 600 000 000, inkluż sa EUR 24 000 000 għall-kostijiet amministrattivi, matul il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 3.

Artikolu 90

Ambitu tal-attivitajiet addizzjonali

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 11(1), punt (b), l-attivitajiet addizzjonali jistgħu jinkludu:

(a)

attivitajiet koperti taħt l-azzjonijiet indiretti tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea iżda mhux iffinanzjati taħt tali azzjonijiet indiretti;

(b)

attivitajiet marbutin direttament mal-programm ta’ ħidma tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea;

(c)

attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni li jibnu fuq attivitajiet iffinanzjati mill-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea jew mill-Impriża Konġunta Shift2Rail;

(d)

attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni komplementarji ffinanzjati mill-membri għajr l-Unjoni, li jkollhom valur miżjud ċar tal-Unjoni u li jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea;

(e)

attivitajiet iffinanzjati mill-membri għajr l-Unjoni fi proġetti ffinanzjati minn programmi nazzjonali jew minn programmi reġjonali li jikkomplementaw attivitajiet iffinanzjati mill-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea;

(f)

adozzjoni tar-riżultati tal-attivitajiet iffinanzjati taħt l-Impriżi Konġunti Shift2Rail u dik tas-Sistema Ferrovjarja Ewropea, aktar użu, attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, standardizzazzjoni u żvilupp ta’ rakkomandazzjonijiet għal strateġiji ta’ tranżizzjoni mingħajr xkiel, mogħdijiet ta’ migrazzjoni u aġġornamenti tat-TSI, attivitajiet ta’ awtorizzazzjoni u ċertifikazzjoni Ewropej li mhumiex marbuta ma’ użu usa’.

2.   Fir-rigward tal-attivitajiet iffinanzjati mill-membri għajr l-Unjoni fi proġetti ffinanzjati minn sħubijiet Ewropej oħra jew minn programmi oħrajn tal-Unjoni jew minn sforzi u investimenti oħrajn ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni li jkollhom valur miżjud sinifikanti tal-Unjoni u li jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea u tal-attivitajiet komplementari tagħha ffinanzjati minnha, il-valur ta’ tali attivitajiet għandu jiġi rrapportat, filwaqt li jiġu indikati t-tip, il-livell u s-sors tal-finanzjament tal-Unjoni sabiex jiġi evitat l-għadd doppju.

Artikolu 91

Korpi tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea

1.   Il-korpi tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea għandhom ikunu:

(a)

il-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati;

(d)

il-grupp ta’ tmexxija tal-Pilastru tas-Sistema;

(e)

il-Grupp ta’ Varar.

2.   L-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea tista’ tistabbilixxi grupp ta’ tmexxija xjentifiku jew tfittex parir xjentifiku minn esperti akkademiċi indipendenti jew minn korpi konsultattivi xjentifiċi kondiviżi.

Artikolu 92

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

(a)

żewġ rappreżentanti mill-Kummissjoni f’isem l-Unjoni;

(b)

rappreżentant wieħed minn kull wieħed mill-membri għajr l-Unjoni.

Artikolu 93

Funzjonament tal-Bord ta’ Tmexxija

1.   B’Deroga mill-Artikolu 16(4), il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun ippresedut mill-Kummissjoni f’isem l-Unjoni.

2.   Il-membri għajr l-Unjoni għandu jkollhom kollettivament 50 % tad-drittijiet tal-vot.

3.   Ir-rappreżentanti tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u tal-Kunsill Konsultattiv Ewropew għar-Riċerka dwar il-Ferroviji (ERRAC) għandhom jiġu mistiedna jattendu l-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija bħala osservaturi u jieħdu sehem fid-deliberazzjoni tiegħu, iżda ma għandu jkollhom l-ebda dritt tal-vot.

4.   B’deroga mill-Artikolu 16(1) fir-rigward tal-attivitajiet li għandhom jitwettqu fil-qafas tal-Pilastru tas-Sistema, deċiżjoni għandha titqies adottata b’maġġoranza ta’ mill-inqas 55 % tal-voti inkluż il-voti tar-rappreżentanti li huma assenti.

5.   Minbarra l-Artikolu 16(5), il-Bord ta’ Tmexxija għandu jiltaqa’ darba fis-sena f’assemblea ġenerali u l-parteċipanti kollha għall-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea għandhom jiġu mistiedna jattendu. L-assemblea għandha tistimola riflessjoni dwar id-direzzjoni ġenerali tal-attivitajiet tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea filwaqt li twettaq diskussjoni miftuħa u trasparenti dwar il-progress tal-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju.

Artikolu 94

Kompiti addizzjonali tal-Bord ta’ Tmexxija

Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 17, il-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jadotta l-Pjan Regolatorju u kwalunkwe proposta għall-modifika tiegħu;

(b)

jadotta l-programmi ta’ ħidma, inkluż il-baġit u l-pjan ta’ implimentazzjoni, tal-Pilastru tas-Sistema u l-emendi tagħhom fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Grupp ta’ Tmexxija tal-Pilastru tas-Sistema u fuq il-proposti tad-Direttur Eżekuttiv.

Artikolu 95

Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-Istati

Minbarra l-Artikolu 20, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rappreżentanti rispettivi tagħhom jippreżentaw pożizzjoni koordinata li tirrifletti l-fehmiet tal-Istat Membru tagħhom espressi fi:

(a)

il-kumitat stabbilit bl-Artikolu 51 tad-Direttiva (UE) 2016/797;

(b)

il-Kumitat tal-Programm taħt il-konfigurazzjoni ta’ Orizzont Ewropa “Klima, Enerġija u Mobbiltà”;

(c)

il-Kumitat taż-Żona Ferrovjarja Unika Ewropea, stabbilit bl-Artikolu 62 tad-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (40).

Artikolu 96

Il-grupp ta’ tmexxija tal-Pilastru tas-Sistema

1.   Il-grupp ta’ tmexxija tal-Pilastru tas-Sistema għandu jkun korp konsultattiv tal-Impriża Konġunta Ferrovjarja tal-Ewropa bl-inkarigu li jagħti pariri dwar kwistjonijiet tal-Pilastru tas-Sistema.

2.   Il-grupp ta’ tmexxija tal-Pilastru tas-Sistema għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-Kummissjoni, minn rappreżentanti tas-settur ferrovjarju u tal-mobilità u ta’ organizzazzjonijiet rilevanti, mid-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea, mill-president tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati u minn rappreżentanti tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u tal- ERRAC. Il-Kummissjoni għandha tieħu d-deċiżjoni finali dwar il-kompożizzjoni tal-Grupp. Meta jkun iġġustifikat, il-Kummissjoni tista’ tistieden esperti u partijiet ikkonċernati rilevanti addizzjonali sabiex jattendu l-laqgħat tal-grupp ta’ tmexxija tal-Pilastru tas-Sistema bħala osservaturi. Il-grupp ta’ tmexxija tal-Pilastru tas-Sistema għandu jirrapporta regolarment lill-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati dwar l-attivitajiet tiegħu.

3.   Il-grupp ta’ tmexxija tal-Pilastru tas-Sistema għandu jkun ippresedut mill-Kummissjoni.

4.   Ir-rakkomandazzjonijiet tal-grupp ta’ tmexxija tal-Pilastru tas-Sistema għandhom jiġu adottati b’kunsens. Fejn ma jintlaħaq l-ebda kunsens, id-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea għandu jħejji rapport għall-Bord ta’ Tmexxija, f’konsultazzjoni mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u l-Kummissjoni, li jiddeskrivi l-punti komuni ewlenin u l-fehmiet diverġenti. F’dan il-każ, il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati għandu wkoll iħejji opinjoni għall-Bord tat-Tmexxija.

5.   Il-grupp ta’ tmexxija tal-Pilastru tas-Sistema għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu stess.

6.   Il-grupp ta’ tmexxija tal-Pilastru tas-Sistema għandu jkun responsabbli għall-għoti ta’ pariri lid-Direttur Eżekuttiv u lill-Bord ta’ Tmexxija dwar kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

l-approċċ għall-armonizzazzjoni operazzjonali u l-iżvilupp tal-arkitettura tas-sistema, inkluż fil-parti rilevanti tal-Pjan Regolatorju;

(b)

l-ilħuq tal-objettiv speċifiku stabbilit fl-Artikolu 85(2), punt (c);

(c)

it-twettiq tal-kompitu stabbilit fl-Artikolu 86(5), punt (a);

(d)

il-pjan ta’ implimentazzjoni annwali dettaljat għall-Pilastru tas-Sistema f’konformità mal-programmi ta’ ħidma adottati mill-Bord ta’ Tmexxija f’konformità mal-Artikolu 94, punt (b);

(e)

il-monitoraġġ tal-progress tal-Pilastru tas-Sistema.

Artikolu 97

Il-Grupp ta’ Varar

1.   Il-Grupp ta’ Varar għandu jiġi stabbilit skont l-Artikolu 22. Ir-rwol tal-Grupp ta’ Varar għandu jkun li jagħti pariri lill-Bord ta’ Tmexxija dwar l-adozzjoni mis-suq tal-innovazzjoni ferrovjarja żviluppata fl-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea u li jappoġġa l-varar tas-soluzzjonijiet innovattivi.

2.   Il-grupp ta’ Varar għandu jkun miftuħ għall-partijiet interessati kollha. Il-kompożizzjoni tal-Grupp ta’ Varar għandha tiżgura fokus tematiku u rappreżentanza xierqa. Il-Kummissjoni għandha tieħu d-deċiżjoni finali dwar il-kompożizzjoni tal-Grupp. Il-lista tal-membri għandha tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea.

3.   Il-Grupp ta’ Varar għandu jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar kwistjonijiet relatati mal-varar ta’ soluzzjonijiet innovattivi ferrovjarji fuq talba tal-Bord ta’ Tmexxija. Il-Grupp ta’ Varar jista’ joħroġ ukoll rakkomandazzjonijiet fuq inizjattiva tiegħu stess.

Artikolu 98

Kollaborazzjoni mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji

L-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea għandha tiżgura kollaborazzjoni mill-qrib mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji, b’mod partikolari fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju. Skont l-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (41), dik il-kollaborazzjoni għandha tikkonsisti fil-kompiti konsultattivi li ġejjin:

(a)

input dwar il-ħtiġijiet ta’ riċerka relatati mat-twettiq taż-Żona Ferrovjarja Unika Ewropea għall-konsiderazzjoni mill-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea fil-Pjan Regolatorju u fl-emendi tiegħu kif ukoll fil-programmi ta’ ħidma;

(b)

feedback u pariri dwar l-interoperabbiltà u s-sikurezza li għandhom jiġu kkunsidrati fl-attivitajiet ta’ innovazzjoni u ta’ riċerka u, b’mod aktar speċifiku, fil-kuntest tal-attivitajiet u tar-riżultati tal-proġetti għall-objettivi identifikati fl-Artikolu 86(5), punt (a);

(c)

appoġġ lill-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea fl-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet għal kwalunkwe validazzjoni jew studju speċifiku addizzjonali li għandu jitwettaq minnha, inkluż permezz tal-involviment tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza;

(d)

għoti ta’ pariri fir-rigward tal-Pilastru tas-Sistema;

(e)

żgurar li l-iżvilupp tal-ispeċifikazzjonijiet inkluż l-interfaċċi, tal-ispeċifikazzjonijiet tar-rekwiżiti funzjonali, u tal-ispeċifikazzjonijiet tar-rekwiżiti tas-sistema jqis l-esperjenza u l-feedback dwar it-TSI jew l-istandards.

TITOLU V

IMPRIŻA KONĠUNTA SAĦĦA GLOBALI EDCTP3

Artikolu 99

Objettivi addizzjonali tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCPT3

1.   Minbarra l-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5, l-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 għandu jkollha l-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a)

li tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-piż soċjoekonomiku tal-mard infettiv fl-Afrika sub-Saħarjana billi tippromwovi l-iżvilupp u l-adozzjoni ta’ teknoloġiji tas-saħħa ġodda jew imtejba;

(b)

li tikkontribwixxi għaż-żieda fis-sigurtà tas-saħħa fl-Afrika sub-Saħarjana u globalment billi ssaħħaħ il-kapaċitajiet ibbażati fuq ir-riċerka u fuq l-innovazzjoni għat-tħejjija u għar-rispons għall-kontroll tal-mard infettiv.

2.   L-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 għandu jkollha wkoll l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)

li tavvanza l-iżvilupp u l-użu ta’ teknoloġiji tas-saħħa ġodda jew imtejba sabiex jiġi indirizzat il-mard infettiv billi tappoġġa t-twettiq ta’ provi kliniċi fl-Afrika sub-Saħarjana;

(b)

li ssaħħaħ il-kapaċità ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni u s-sistemi nazzjonali tar-riċerka dwar is-saħħa fl-Afrika sub-Saħarjana sabiex jiġi indirizzat il-mard infettiv;

(c)

li tiffaċilita allinjament aħjar tal-Istati Membri, tal-pajjiżi assoċjati u tal-pajjiżi sub-Saħarjani madwar Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni komuni fil-qasam tas-saħħa globali sabiex tiżdied il-kosteffettività tal-investiment pubbliku Ewropew;

(d)

li ssaħħaħ il-kapaċità fl-Afrika sub-Saħarjana għat-tħejjija għall-epidemiji permezz ta’ rispons effettiv u rapidu għar-riċerka sabiex jiġu żviluppati dijanjostika, vaċċini u terapiji essenzjali għall-identifikazzjoni bikrija u għall-kontroll ta’ mard emerġenti b’potenzjal epidemiku;

(e)

li tippromwovi l-bini ta’ networks u ta’ sħubijiet produttivi u sostenibbli fil-qasam tar-riċerka globali dwar is-saħħa filwaqt li tibni relazzjonijiet bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar u bejn partijiet differenti tan-Nofsinhar ma’ diversi organizzazzjonijiet privati u tas-settur pubbliku.

Artikolu 100

Kompiti addizzjonali tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3

Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5, l-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 għandha twettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

li trawwem relazzjonijiet produttivi bejn individwi, gruppi u istituzzjonijiet Ewropej u Afrikani;

(b)

li toħloq sensibilizzazzjoni dwar l-interessi komuni u l-għanijiet kondiviżi bejn l-istituzzjonijiet u l-gruppi ta’ riċerka sabiex jiġu ffaċilitati u jissaħħu l-kollaborazzjonijiet tal-proġetti u dawk istituzzjonali;

(c)

li tikkontribwixxi sabiex jiġi ffaċilitat l-allinjament tal-istrateġiji tas-saħħa globali tal-finanzjaturi, tal-istituzzjonijiet u tal-awtoritajiet Ewropej u Afrikani;

(d)

li tiġbed investiment addizzjonali li jinvolvi sħab mis-setturi privati, pubbliċi u tal-karità;

(e)

li tippromwovi sinerġiji, kollaborazzjoni u azzjonijiet konġunti mal-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/947 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (42), b’mod partikolari għall-bini tal-kapaċità u l-kondiviżjoni ta’ faċilitajiet u infrastrutturi.

Artikolu 101

Membri

Il-membri tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 għandhom ikunu:

(a)

l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni;

(b)

l-assoċjazzjoni EDCTP, organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ irreġistrata skont il-liġi Netherlandiża, man-notifika tad-deċiżjoni tagħha li taderixxi mal-impriża konġunta Global Health EDCTP3 permezz ta’ ittra ta’ impenn, li ma għandux ikun fiha kundizzjonijiet dwar l-adeżjoni tagħha għajr dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Artikolu 102

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3, inkluż l-approprjazzjonijiet taż-ŻEE, sabiex jiġu koperti l-kostijiet amministrattivi u l-kostijiet operazzjonali, għandha tkun sa EUR 800 000 000, inkluż sa EUR 59 756 000 għall-kostijiet amministrattivi, u għandha tikkonsisti f’dawn li ġejjin:

(a)

sa EUR 400 000 000 dment li l-kontribuzzjoni tal-membri għajr l-Unjoni, jew l-entitajiet kostitwenti tagħha jew dawk affiljati magħha, tkun tal-anqas daqs dan l-ammont;

(b)

sa EUR 400 000 000 dment li l-kontribuzzjonijiet mis-sħab kontribwenti, jew mill-entitajiet kostitwenti tagħhom jew dawk affiljati magħhom, ikunu tal-anqas ugwali għal dan l-ammont.

F’każ li l-kondizzjoni fil-punt (b) ma tiġix issodisfata, l-ammont taħt il-punt (a) għandu jiżdied b’mhux aktar minn EUR 400 000 000, dment li l-ammont totali li bih jiżdied għandu tal-anqas ikun milħuq mill-kontribuzzjoni tal-membri għajr l-Unjoni, jew tal-entitajiet kostitwenti tagħhom jew dawk affiljati magħhom, kif stabbilit fl-Artikolu 103(1).

Artikolu 103

Kontribuzzjonijiet minn membri għajr l-Unjoni

1.   Il-membri tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 għajr l-Unjoni għandhom jagħmlu mod jew jistabbilixxu arranġamenti sabiex l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew dawk affiljati magħhom jagħmlu kontribuzzjoni totali ta’ mill-inqas EUR 439 878 000 matul il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 3.

2.   Il-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom jikkonsistu f’kontribuzzjonijiet għall-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 kif stabbiliti fl-Artikolu 11(1). B’deroga mill-Artikolu 11(1), dawk il-kontribuzzjonijiet jistgħu jikkonsistu f’kontribuzzjonijiet finanzjarji.

Artikolu 104

Ambitu tal-attivitajiet addizzjonali

1.   L-attivitajiet addizzjonali tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 għandhom jiġu żviluppati u implimentati b’mod allinjat, integrat u koerenti mill-Assoċjazzjoni tal-EDCTP u mill-entitajiet kostitwenti tagħha jew dawk affiljati magħha u għandhom isegwu l-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni tas-Saħħa Globali EDCTP3.

2.   Għall-fini tal-Artikolu 11(1), punt (b), l-attivitajiet addizzjonali jistgħu jinkludu attivitajiet marbutin direttament mal-attivitajiet tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 u li jikkontribwixxu għall-objettivi tagħha, inkluż dawn li ġejjin:

(a)

attivitajiet ta’ entitajiet kostitwenti tal-Assoċjazzjoni tal-EDCTP jew ta’ dawk affiljati magħha allinjati ma’ attivitajiet simili minn entitajiet kostitwenti jew dawk affiljati oħra tal-Assoċjazzjoni tal-EDCTP u ġestiti b’mod indipendenti f’konformità mar-regoli nazzjonali ta’ finanzjament;

(b)

attivitajiet implimentati mill-organizzazzjonijiet governattivi tar-riċerka tal-Afrika sub-Saħarjana;

(c)

attivitajiet li jippromwovu networking u sħubijiet li jibnu relazzjonijiet ma’ diversi organizzazzjonijiet privati u tas-settur pubbliku;

(d)

appoġġ għall-iżvilupp ta’ infrastrutturi tar-riċerka bħal networks ta’ provi kliniċi jew koorti relatati mal-ambitu tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3, u appoġġ għat-tisħiħ tal-istat ta’ tħejjija tas-sistemi tas-saħħa għat-twettiq ta’ attivitajiet ta’ riċerka fl-ambitu tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3.

Artikolu 105

Korpi tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3

Il-korpi tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 għandhom ikunu:

(a)

il-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

il-Kumitat Xjentifiku;

(d)

il-grupp tal-partijiet ikkonċernati.

Artikolu 106

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

(a)

sitt rappreżentanti tal-Kummissjoni f’isem l-Unjoni;

(b)

sitt rappreżentanti tal-Assoċjazzjoni tal-EDCTP.

Artikolu 107

Funzjonament tal-Bord ta’ Tmexxija

L-Assoċjazzjoni tal-EDCTP għandu jkollha 50 % tad-drittijiet tal-vot.

Artikolu 108

Il-Kumitat Xjentifiku

1.   Skont l-Artikolu 21(1), punt (a), il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun il-korp konsultattiv xjentifiku tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3.

2.   Minbarra l-Artikolu 21(2), il-Kumitat Xjentifiku għandu jiżgura wkoll l-inklużjoni ta’ għarfien espert xjentifiku minn pajjiżi Afrikani.

3.   Minbarra l-kompiti elenkati fl-Artikolu 21, il-Kumitat Xjentifiku għandu jwettaq ukoll il-kompiti li ġejjin:

(a)

jassisti fit-tfassil tal-ippjanar strateġiku u xjentifiku tal-attivitajiet tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3;

(b)

jagħti pariri dwar strateġiji sabiex jitrawmu sinerġiji u sħubijiet mal-partijiet ikkonċernati kollha;

(c)

jikkontribwixxi għat-tħejjija ta’ dokumenti strateġiċi u xjentifiċi rilevanti għall-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3, kif meħtieġ;

(d)

jipprovdi pariri strateġiċi u xjentifiċi lill-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 u jiżgura t-tlestija b’suċċess tal-proġetti li għaddejjin;

(e)

jidentifika ħtiġijiet u prijoritajiet strateġiċi sabiex jitħaffef l-iżvilupp ta’ interventi kliniċi ġodda jew imtejba, inkluż it-taħriġ meħtieġ, in-networking u l-bini tal-kapaċità li għandhom jitwettqu sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi;

(f)

jirrieżamina l-kuntest tal-mard relatat mal-faqar u mal-mard ittraskurat sabiex jiġi identifikat ir-rwol tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 fi sħubija ma’ partijiet ikkonċernati oħrajn sabiex jitħaffef l-iżvilupp jew it-titjib tal-interventi kontra dak il-mard;

(g)

jivvaluta l-istat tal-perkorsi globali tal-iżvilupp tal-prodotti u l-opportunitajiet kritiċi tal-perkors għall-iżvilupp futur tal-prodotti;

(h)

jipprovdi pariri dwar ir-rieżami ta’ kwalunkwe sejħa għal proposti u ta’ programmi oħrajn;

(i)

jipprovdi appoġġ u input dwar il-qafas ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3, kif ukoll fil-monitoraġġ tal-eżiti xjentifiċi u tal-impatti strateġiċi tal-għotjiet iffinanzjati mill-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3;

(j)

jagħti pariri, jassisti u jipparteċipa fil-gruppi ta’ ħidma tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3, fil-laqgħat mal-partijiet ikkonċernati, fil-Forum tal-EDCTP u f’avvenimenti rilevanti oħrajn.

4.   Il-president għandu jħejji rapport annwali dwar l-attivitajiet u l-kisbiet tas-sena ta’ qabel tal-Kumitat Xjentifiku u jippreżentah għall-approvazzjoni mill-Bord ta’ Tmexxija.

Artikolu 109

Il-grupp tal-partijiet ikkonċernati

1.   Il-grupp tal-partijiet ikkonċernati għandu jkollu rappreżentanza bbilanċjata ta’ partijiet ikkonċernati minn perspettiva ġeografika, tematika u tal-ġeneru, inkluż b’mod partikolari l-għarfien espert Afrikan.

2.   Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 22, il-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati għandu jwettaq ukoll il-kompiti li ġejjin:

(a)

jipprovdi input dwar il-prijoritajiet xjentifiċi, strateġiċi u teknoloġiċi li għandhom jiġu indirizzati mill-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 kif stabbilit fl-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni jew fi kwalunkwe dokument ekwivalenti ieħor li jqis il-progress u l-ħtiġijiet tas-setturi tas-Saħħa Globali u dawk kontigwi;

(b)

jipprovdi suġġerimenti sabiex ikunu jistgħu jseħħu sinerġiji konkreti bejn l-Impriża Konġunta Sħubija Saħħa Globali EDCTP3 u s-setturi kontigwi jew kwalunkwe settur li miegħu ser jitqiesu sinerġiji ta’ valur miżjud;

(c)

jipprovdi kontribut lill-Forum tal-EDCTP.

Artikolu 110

Eliġibbiltà għall-finanzjament

1.   Skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament Orizzont Ewropa u b’deroga mill-Artikolu 23(1) tiegħu, il-finanzjament mill-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 għandu jkun ristrett għal entitajiet ġuridiċi stabbiliti fl-Istati Membri jew fil-pajjiżi assoċjati jew fl-istati kostitwenti tal-Assoċjazzjoni tal-EDCTP. B’mod eċċezzjonali u jekk previst fil-programm ta’ ħidma, l-entitajiet stabbiliti fi stati oħrajn jistgħu jkunu eliġibbli għall-finanzjament mill-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 f’suġġetti ta’ sejħiet speċifiċi jew f’każ ta’ sejħa li tindirizza emerġenza tas-saħħa pubblika.

2.   L-Unjoni għandha tfittex li tikkonkludi ftehimiet ma’ pajjiżi terzi li jippermettu l-protezzjoni tal-interess finanzjarju tal-Unjoni. Qabel il-konklużjoni tagħhom u sabiex jiġu ssalvagwardjati l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, meta entitajiet stabbiliti f’pajjiż terz mingħajr tali ftehim jipparteċipaw b’finanzjament f’azzjoni indiretta, il-koordinatur finanzjarju tal-azzjoni indiretta għandu jkun stabbilit fi Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat, l-ammont ta’ prefinanzjament għandu jiġi adattat b’mod adegwat u d-dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà tal-ftehim ta’ għotja għandhom iqisu kif xieraq ir-riskji finanzjarji.

Artikolu 111

Partiċipanti identifikati

Il-parteċipazzjoni ta’ entitajiet identifikati mill-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 tista’ tkun kriterju ta’ eliġibbiltà fis-sejħa għall-proposti. Dan għandu jkun iġġustifikat kif xieraq fil-programm ta’ ħidma li jista’ jipprovdi wkoll li tali parteċipanti identifikati ma għandhomx ikunu eliġibbli għal finanzjament mill-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 fil-qafas tal-azzjonijiet indiretti magħżula.

Artikolu 112

Prinċipji etiċi

Il-provi kliniċi u r-riċerka dwar l-implimentazzjoni mwettqa fil-qafas tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 għandhom jiġu implimentati f’konformità mal-prinċipji etiċi fundamentali, mal-istandards regolatorji internazzjonali rikonoxxuti u mal-prattiki parteċipatorji tajbin.

Artikolu 113

Kollaborazzjoni mal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u maċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard

L-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 għandha tiżgura kollaborazzjoni mill-qrib mal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u maċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard, kif ukoll ma’ aġenziji u organizzazzjonijiet Afrikani rilevanti.

Artikolu 114

Aċċess affordabbli

Il-parteċipanti għal azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 għandhom jiżguraw li l-prodotti u s-servizzi li jiżviluppaw ibbażati jew parzjalment ibbażati fuq ir-riżultati kliniċi mwettqa bħala parti minn azzjoni indiretta jkunu affordabbli, disponibbli u aċċessibbli għall-pubbliku b’kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli. Għal dik il-fini, fejn rilevanti, il-programm ta’ ħidma għandu jispeċifika obbligi addizzjonali ta’ sfruttament applikabbli għal azzjonijiet indiretti speċifiċi.

TITOLU VI

IMPRIŻA KONĠUNTA INIZJATTIVA GĦAL SAĦĦA INNOVATTIVA

Artikolu 115

Objettivi addizzjonali tal-Impriża Konġunta għal Saħħa Innovattiva

1.   Minbarra l-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5, l-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva għandha tilħaq l-objettivi ġenerali li ġejjin sal-2030:

(a)

tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ekosistema ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni dwar is-saħħa fl-Unjoni kollha li tiffaċilita t-traduzzjoni tal-għarfien xjentifiku f’innovazzjonijiet, b’mod partikolari billi tniedi tal-anqas 30 proġett transsettorjali fuq skala kbira, b’enfasi fuq l-innovazzjonijiet fil-qasam tas-saħħa;

(b)

trawwem l-iżvilupp ta’ innovazzjonijiet sikuri, effettivi, iffokati fuq in-nies u kosteffettivi li jwieġbu għal ħtiġijiet strateġiċi mhux issodisfati tas-saħħa pubblika, billi turi, f’tal-anqas ħames eżempji, il-fattibbiltà tal-integrazzjoni ta’ prodotti jew ta’ servizzi tal-kura tas-saħħa, b’adegwatezza murija għall-użu mis-sistemi tal-kura tas-saħħa. Il-proġetti relatati għandhom jindirizzaw il-prevenzjoni, id-dijanjożi, it-trattament jew il-ġestjoni tal-mard li jaffettwa l-popolazzjoni tal-Unjoni, inkluż il-kontribut għall-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer;

(c)

tixpruna l-innovazzjoni transsettorjali tas-saħħa għal industrija tas-saħħa Ewropea kompetittiva madwar id-dinja, u tikkontribwixxi għall-ilħuq tal-objettivi tal-Istrateġija Industrijali l-ġdida għall-Ewropa u tal-Istrateġija Farmaċewtika għall-Ewropa.

2.   L-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva għandu jkollha wkoll l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)

tikkontribwixxi għal fehim aħjar tad-determinanti tal-oqsma tas-saħħa u tal-mard ta’ prijorità;

(b)

tintegra l-isforzi frammentati ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni dwar is-saħħa li jlaqqgħu flimkien setturi tal-industrija tas-saħħa u partijiet ikkonċernati oħrajn, filwaqt li tiffoka fuq il-ħtiġijiet mhux issodisfati tas-saħħa pubblika, sabiex tippermetti l-iżvilupp ta’ għodod, ta’ data, ta’ pjattaformi, ta’ teknoloġiji u ta’ proċessi għal tbassir, prevenzjoni, interċettazzjoni, dijanjożi, trattament u ġestjoni mtejba tal-mard, filwaqt li tissodisfa l-ħtiġijiet tal-utenti finali;

(c)

turi l-fattibbiltà ta’ soluzzjonijiet integrati tal-kura tas-saħħa ffokati fuq in-nies;

(d)

tisfrutta l-potenzjal sħiħ tad-diġitalizzazzjoni u tal-iskambju tad-data fil-kura tas-saħħa;

(e)

tippermetti l-iżvilupp ta’ metodoloġiji u ta’ mudelli ġodda u mtejba għal valutazzjoni komprensiva tal-valur miżjud ta’ soluzzjonijiet tal-kura tas-saħħa innovattivi u integrati.

Artikolu 116

Kompiti addizzjonali tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva

Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5, l-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva għandha twettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

trawwem kooperazzjoni mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, membri oħrajn, sħab kontribwenti, u partijiet ikkonċernati oħrajn involuti fil-kura tas-saħħa bħal industriji rilevanti oħrajn, awtoritajiet tal-kura tas-saħħa (bħal korpi regolatorji, korpi ta’ valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa u kontribwenti), organizzazzjonijiet tal-pazjenti, professjonisti u fornituri tal-kura tas-saħħa, kif ukoll akkademiċi;

(b)

tappoġġa b’mod effettiv ir-riċerka u l-innovazzjoni prekompetittivi dwar is-saħħa, speċjalment azzjonijiet li jlaqqgħu flimkien entitajiet minn diversi setturi tal-industrija tal-kura tas-saħħa sabiex jaħdmu flimkien fuq oqsma ta’ ħtieġa mhux issodisfata tas-saħħa pubblika;

(c)

tiżgura li l-partijiet ikkonċernati kollha jkollhom il-possibbiltà li jipproponu oqsma għal sejħiet futuri għal proposti;

(d)

tirrieżamina regolarment u tagħmel kwalunkwe aġġustament neċessarju għall-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva fid-dawl tal-iżviluppi xjentifiċi li jseħħu matul l-implimentazzjoni tagħha jew tal-ħtiġijiet emerġenti tas-saħħa pubblika;

(e)

tippubblika informazzjoni dwar il-proġetti, inkluż l-entitajiet parteċipanti u l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva u tal-kontribuzzjonijiet in natura impenjati għal kull parteċipant;

(f)

torganizza komunikazzjoni regolari, inkluż tal-anqas laqgħa annwali waħda mal-gruppi ta’ interess u mal-partijiet ikkonċernati tagħha sabiex tiżgura aċċess miftuħ u trasparenza għall-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva;

(g)

kwalunkwe kompitu ieħor neċessarju sabiex jintlaħqu l-objettivi msemmija fl-Artikolu 115.

Artikolu 117

Membri

Il-membri tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva għandhom ikunu:

(a)

l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni;

(b)

il-Kumitat Ewropew ta’ Koordinazzjoni tal-Industrija Radjoloġika, Elettromedika u tal-IT tal-Kura tas-Saħħa (COCIR) irreġistrat skont il-liġi Belġjana, il-Federazzjoni Ewropea tal-Industriji u l-Assoċjazzjonijiet Farmaċewtiċi, inkluż is-sottogrupp tagħha Vaccines Europe, irreġistrata skont il-liġi Lussemburgiża, EuropaBio rreġistrata skont il-liġi Belġjana u MedTech Europe rreġistrata skont il-liġi Belġjana, wara notifika tad-deċiżjonijiet rispettivi tagħhom li jaderixxu mal-Impriża Konġunta għal Saħħa Innovattiva permezz ta’ ittra ta’ impenn, li ma għandux ikun fiha kondizzjonijiet rigward l-adeżjoni tagħhom għajr dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament;

(c)

il-membri assoċjati li għandhom jintgħażlu f’konformità mal-Artikolu 7.

Artikolu 118

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva, inkluż l-approprjazzjonijiet taż-ŻEE, sabiex jiġu koperti l-kostijiet amministrattivi u l-kostijiet operazzjonali, għandha tkun sa EUR 1 200 000 000, inkluż sa EUR 30 212 000 għall-kostijiet amministrattivi, u għandha tikkonsisti f’dawn li ġejjin:

(a)

sa EUR 1 000 000 000 dment li dak l-ammont ikun milħuq ukoll mill-kontribuzzjoni tal-membri għajr l-Unjoni, jew tal-entitajiet kostitwenti tagħhom jew dawk affiljati magħhom;

(b)

sa EUR 200 000 000 dment li dak l-ammont ikun milħuq mill-kontribuzzjonijiet addizzjonali mis-sħab kontribwenti, jew mill-entitajiet kostitwenti tagħhom jew dawk affiljati magħhom.

Artikolu 119

Kontribuzzjonijiet minn membri għajr l-Unjoni

1.   Il-membri tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva għajr l-Unjoni għandhom jagħmlu kontribuzzjoni totali, jew jagħmlu arranġamenti sabiex din issir mill-entitajiet kostitwenti tagħhom jew li huma affiljati magħhom, ta’ mill-inqas EUR 1 000 000 000, inkluż sa EUR 30 212 000 għall-kostijiet amministrattivi matul il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 3.

2.   Kontribuzzjonijiet in natura għal attivitajiet addizzjonali ma għandhomx jikkostitwixxu aktar minn 40 % tal-kontribuzzjonijiet in natura ta’ membri għajr l-Unjoni, fil-livell tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva.

3.   Il-kontribuzzjonijiet ipprovduti mill-parteċipanti għal azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva għandhom jammontaw għal tal-anqas 45 % tal-kostijiet eliġibbli ta’ azzjoni indiretta u tal-kostijiet relatati tal-attivitajiet addizzjonali tagħha. Meta jkun iġġustifikat, il-programm ta’ ħidma jista’ b’mod eċċezzjonali jippermetti proporzjon aktar baxx ta’ kontribuzzjonijiet fil-livell ta’ azzjoni indiretta individwali u tal-attivitajiet addizzjonali relatati tagħha.

4.   Il-kostijiet imġarrba f’azzjonijiet indiretti f’pajjiżi terzi għajr pajjiżi assoċjati ma’ Orizzont Ewropa għandhom ikunu ġġustifikati u rilevanti għall-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 115. Dawn ma għandhomx jaqbżu l-20 % tal-kontribuzzjonijiet in natura għall-kostijiet operazzjonali pprovduti minn membri għajr l-Unjoni u minn sħab kontribwenti fil-livell tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva. Kostijiet li jaqbżu l-20 % tal-kontribuzzjonijiet in natura għall-kostijiet operazzjonali fil-livell tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva ma għandhomx jitqiesu bħala kontribuzzjonijiet in natura għall-kostijiet operazzjonali.

5.   F’każijiet debitament ġustifikati, il-programmi ta’ ħidma tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva jistgħu jistabbilixxu limiti speċifiċi għall-kontribuzzjonijiet in natura għall-kostijiet operazzjonali mġarrba f’pajjiżi terzi għajr pajjiżi assoċjati ma’ Orizzont Ewropa f’livell ta’ azzjoni indiretta. Id-deċiżjonijiet dwar dawn il-limiti speċifiċi għandhom iqisu b’mod partikolari l-objettivi u l-impatt imfittex mill-azzjonijiet ikkonċernati u ma għandhomx jirriżultaw f’eċċess tal-limitu massimu stabbilit fil-paragrafu 4 fil-livell tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva.

Artikolu 120

Kondizzjonijiet relatati mal-attivitajiet addizzjonali

1.   Għall-fini tal-Artikolu 11(1), punt (b), għandhom jitwettqu attivitajiet addizzjonali fl-Unjoni jew fil-pajjiżi assoċjati ma’ Orizzont Ewropa u dawn jistgħu jinkludu:

(a)

attivitajiet li jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi ta’ azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva;

(b)

attivitajiet li jikkontribwixxu għad-disseminazzjoni, għas-sostenibbiltà jew għall-isfruttament tar-riżultati tal-azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva.

2.   Fejn rilevanti, il-proposti għal proġetti għandhom jinkludu pjan għall-attivitajiet addizzjonali relatati tagħhom. Il-kostijiet assoċjati ma’ tali attivitajiet addizzjonali speċifiċi għall-proġetti jridu jiġġarrbu bejn id-data tal-preżentazzjoni tal-proposta u sa sentejn wara d-data tat-tmiem tal-azzjoni indiretta.

3.   Sabiex il-kostijiet jitqiesu bħala kontribuzzjonijiet in natura msemmija fl-Artikolu 11(1), punt (b), l-attivitajiet addizzjonali sottostanti għandhom jitwettqu fl-Unjoni jew fil-pajjiżi assoċjati ma’ Orizzont Ewropa.

Artikolu 121

Korpi tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva

Il-korpi tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva għandhom ikunu:

(a)

il-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati;

(d)

il-Bord għax-Xjenza u l-Innovazzjoni.

Artikolu 122

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

(a)

erba’ rappreżentanti tal-Kummissjoni f’isem l-Unjoni;

(b)

rappreżentant wieħed għal kull membru għajr l-Unjoni.

Artikolu 123

Funzjonament tal-Bord ta’ Tmexxija

Il-membri għajr l-Unjoni għandu jkollhom kollettivament 50 % tad-drittijiet tal-vot.

Artikolu 124

Il-Bord għax-Xjenza u l-Innovazzjoni

1.   Il-Bord għax-Xjenza u l-Innovazzjoni għandu jagħti pariri lill-Bord ta’ Tmexxija dwar kwistjonijiet rilevanti għall-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva f’konformità mal-Artikolu 21.

2.   Il-Bord għax-Xjenza u l-Innovazzjoni għandu jkun magħmul mill-membri permanenti li ġejjin:

(a)

żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni f’isem l-Unjoni;

(b)

erba’ rappreżentanti tal-membri għajr l-Unjoni;

(c)

żewġ rappreżentanti tal-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati;

(d)

erba’ rappreżentanti tal-komunità xjentifika, maħtura mill-Bord ta’ Tmexxija wara proċess ta’ għażla miftuħ skont l-Artikolu 21(4);

(e)

sa sitt membri oħra tal-bord permanenti, maħtura mill-Bord ta’ Tmexxija wara proċess ta’ għażla miftuħ b’applikazzjoni tal-Artikolu 21(4), li jiżguraw b’mod partikolari rappreżentanza xierqa tal-partijiet ikkonċernati involuti fil-kura tas-saħħa, li jkopru b’mod partikolari s-settur pubbliku, inkluż il-korpi regolatorji, il-pazjenti u l-utenti finali b’mod ġenerali.

3.   Il-membri permanenti tal-bord imsemmija fil--paragrafu 2, punti (a), (b) u (c), jistgħu jistiednu membri tal-bord ad hoc fejn xieraq biex jiddiskutu suġġetti speċifiċi. Dawn jistgħu jistiednu b’mod konġunt massimu ta’ sitt membri tal-bord ad hoc għal kull laqgħa.

Tali membri tal-bord ad hoc għandhom jiġu mistiedna fuq il-bażi tal-għarfien espert xjentifiku jew tekniku tagħhom dwar is-suġġetti li jiġu diskussi f’laqgħat partikolari jew b’kunsiderazzjoni tal-ħtieġa li jinħolqu sinerġiji ma’ programmi oħrajn ta’ riċerka.

Il-membri permanenti tal-bord imsemmija fil--paragrafu 2, punti (a), (b) u (c), għandhom jistiednu membri tal-bord ad hoc b’mod kunsenswali. Huma għandhom jikkomunikaw id-deċiżjonijiet tagħhom lill-Bord ta’ Tmexxija, lill-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati u lill-membri permanenti l-oħrajn tal-bord.

4.   Minbarra l-Artikolu 21(7), il-Bord għax-Xjenza u l-Innovazzjoni għandu jagħti pariri lill-Bord ta’ Tmexxija, fuq talba tiegħu jew fuq inizjattiva tiegħu stess, dwar kwistjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi relatati mal-objettivi tal-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva, b’mod partikolari dwar:

(a)

prijoritajiet xjentifiċi, inkluż fil-kuntest tal-aġġornament tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni;

(b)

l-abbozz tal-programm ta’ ħidma, inkluż il-kontenut tas-sejħiet għal proposti;

(c)

l-ippjanar tal-attivitajiet addizzjonali ta’ membri għajr l-Unjoni msemmija fl-Artikolu 120;

(d)

l-istabbiliment ta’ gruppi konsultattivi ffokati fuq prijoritajiet xjentifiċi speċifiċi f’konformità mal-Artikolu 17(2), punt (x), u wara proċess ta’ għażla miftuħ għall-membri tagħhom f’konformità mal-Artikolu 21(4);

(e)

il-ħolqien ta’ sinerġiji ma’ attivitajiet oħrajn ta’ Orizzont Ewropa, inkluż sħubijiet Ewropej oħrajn, kif ukoll programmi ta’ finanzjament oħrajn tal-Unjoni u programmi ta’ finanzjament nazzjonali.

5.   Minbarra l-Artikolu 21(5), il-Bord għax-Xjenza u l-Innovazzjoni għandu jeleġġi l-president tiegħu minn fost ir-rappreżentanti previsti fil-paragrafu 2, punt (d), ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 125

Kondizzjonijiet applikabbli għal azzjonijiet indiretti

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, ħtieġa tas-saħħa pubblika mhux issodisfata għandha tiġi ddefinita bħala ħtieġa li bħalissa mhijiex indirizzata mis-sistemi tal-kura tas-saħħa għal raġunijiet ta’ disponibbiltà jew ta’ aċċessibbiltà, pereżempju fejn ma jkun hemm l-ebda metodu sodisfaċenti ta’ dijanjożi, ta’ prevenzjoni jew ta’ trattament għal kundizzjoni tas-saħħa partikolari jew jekk l-aċċess tal-persuni għall-kura tas-saħħa jkun limitat minħabba l-kost, id-distanza għall-faċilitajiet tas-saħħa jew il-ħinijiet ta’ stennija. Il-kura ffokata fuq in-nies tirreferi għal approċċ għall-kura li b’mod konxju jadotta l-perspettivi tal-individwi, tal-persuni li jindukraw, tal-familji u tal-komunitajiet u tqishom bħala parteċipanti kif ukoll bħala benefiċjarji tas-sistemi tal-kura tas-saħħa li huma organizzati skont il-ħtiġijiet u l-preferenzi tagħhom aktar milli skont il-mard individwali.

2.   Azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva jistgħu jinkludu studji kliniċi li fihom il-qasam fil-mira jew l-użu maħsub jirrappreżenta ħtieġa mhux issodisfata tas-saħħa pubblika, li taffettwa b’mod sinifikanti jew thedded lill-popolazzjoni tal-Unjoni.

3.   Il-parteċipanti għal azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva għandhom jiżguraw li l-prodotti u s-servizzi li jiżviluppaw ibbażati kompletament jew parzjalment fuq ir-riżultati kliniċi mwettqa bħala parti minn azzjoni indiretta jkunu affordabbli, disponibbli u aċċessibbli għall-pubbliku b’kondizzjonijiet ġusti u raġonevoli. Għal dik il-fini, fejn rilevanti, il-programm ta’ ħidma għandu jispeċifika obbligi addizzjonali ta’ sfruttament applikabbli għal azzjonijiet indiretti speċifiċi.

4.   Fejn previst fil-programm ta’ ħidma u flimkien mal-Artikolu 5(2), punt (a), l-entitajiet legali identifikati mill-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva jistgħu jkunu meħtieġa jipparteċipaw f’azzjonijiet indiretti speċifiċi. Dawk l-entitajiet ma għandhomx ikunu eliġibbli għal finanzjament mill-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva.

5.   Kwalunkwe entità legali li tipparteċipa f’azzjonijiet indiretti speċifiċi mal-entitajiet legali identifikati msemmija fil-paragrafu 4 ma għandhiex tkun eliġibbli għal finanzjament fejn:

(a)

tkun entità legali bi skop ta’ qligħ b’fatturat annwali ta’ EUR 500 miljun jew aktar;

(b)

tkun taħt il-kontroll dirett jew indirett ta’ entità legali deskritta fil-punt (a), jew taħt l-istess kontroll dirett jew indirett bħal entità legali deskritta fil-punt (a);

(c)

tkun tikkontrolla direttament jew indirettament entità legali msemmija fil-punt (a).

TITOLU VII

IMPRIŻA KONĠUNTA TEKNOLOĠIJI DIĠITALI EWLENIN

Artikolu 126

Objettivi addizzjonali tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin

1.   Minbarra l-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5, l-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin għandu jkollha l-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a)

issaħħaħ l-awtonomija strateġika tal-Unjoni fil-komponenti u fis-sistemi elettroniċi sabiex tappoġġa l-ħtiġijiet futuri tal-industriji vertikali u tal-ekonomija b’mod ġenerali. Il-mira ġenerali hija li tikkontribwixxi għall-irduppjar tal-valur tad-disinn u tal-produzzjoni ta’ komponenti u ta’ sistemi elettroniċi fl-Ewropa sal-2030, f’konformità mas-sehem tal-Unjoni fil-prodotti u fis-servizzi;

(b)

tistabbilixxi l-eċċellenza xjentifika tal-Unjoni u t-tmexxija fl-innovazzjoni f’komponenti u f’teknoloġiji tas-sistemi emerġenti, inkluż f’attivitajiet relatati ma’ TRLs iktar baxxi; u tippromwovi l-involviment attiv tal-SMEs, li għandhom jirrappreżentaw tal-anqas terz tal-għadd totali ta’ parteċipanti f’azzjonijiet indiretti u jenħtieġ li tal-anqas 20 % tal-finanzjament pubbliku jmur għalihom;

(c)

tiżgura li l-komponenti u t-teknoloġiji tas-sistemi jindirizzaw l-isfidi soċjetali u ambjentali tal-Ewropa. Il-mira hija li tiġi allinjata mal-politika tal-Unjoni dwar l-effiċjenza enerġetika u li tikkontribwixxi għat-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija bi 32,5 % fl-2030.

2.   Minbarra l-objettivi stabbiliti fil-paragrafu 1, l-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin għandu jkollha l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)

tappoġġa r-riċerka u l-iżvilupp biex tistabbilixxi kapaċitajiet ta’ disinn u ta’ produzzjoni fl-Ewropa għal oqsma strateġiċi ta’ applikazzjoni;

(b)

tniedi portafoll ibbilanċjat ta’ proġetti kbar u żgħar li jappoġġaw it-trasferiment rapidu ta’ teknoloġiji mir-riċerka għall-ambjent industrijali;

(c)

trawwem ekosistema dinamika fl-Unjoni kollha bbażata fuq ktajjen tal-valur diġitali b’aċċess simplifikat għal parteċipanti ġodda;

(d)

tappoġġa r-riċerka u l-iżvilupp biex ittejjeb it-teknoloġiji tal-komponenti li jiggarantixxu s-sigurtà, il-fiduċja u l-effiċjenza enerġetika għall-infrastrutturi u għas-setturi kritiċi fl-Ewropa;

(e)

trawwem il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi nazzjonali u tiżgura l-koordinazzjoni tal-programmi ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali fil-qasam tal-komponenti u tas-sistemi elettroniċi;

(f)

tistabbilixxi l-koerenza bejn l-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin u l-politiki tal-Unjoni sabiex il-komponenti elettroniċi u t-teknoloġiji tas-sistemi jikkontribwixxu b’mod effiċjenti.

Artikolu 127

Membri

1.   Il-membri tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin għandhom ikunu:

(a)

l-awtoritajiet pubbliċi li jikkonsistu f’dawn li ġejjin:

(i)

l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni;

(ii)

l-istati parteċipanti li ġejjin: Awstrija, Belġju, Bulgarija, Ċekja, Ċipru, Danimarka, Estonja, Finlandja, Franza, Ġermanja, Greċja, Irlanda, Italja, Iżlanda, Kroazja, Latvja, Litwanja, Lussemburgu, Malta, Netherlands, Norveġja, Polonja, Portugall, Rumanija, Slovakkja, Slovenja, Spanja, Ungerija, Żvezja;

(b)

il-membri privati li jikkonsistu fl-assoċjazzjonijiet industrijali li ġejjin: l-assoċjazzjoni AENEAS, irreġistrata skont il-liġi Franċiża; l-Assoċjazzjoni tal-Industrija Inside (INSIDE) irreġistrata skont il-liġi Netherlandiża; l-Assoċjazzjoni EPoSS e.V., irreġistrata skont il-liġi Ġermaniża.

2.   Kull stat parteċipanti għandu jaħtar ir-rappreżentanti tiegħu fil-korpi tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin u għandu jaħtar l-entità jew l-entitajiet nazzjonali responsabbli għat-twettiq tal-obbligi tiegħu fir-rigward tal-attivitajiet tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin.

Artikolu 128

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin, inkluż l-approprjazzjonijiet taż-ŻEE, sabiex jiġu koperti l-kostijiet amministrattivi u l-kostijiet operazzjonali, għandha tkun sa EUR 1 800 000 000, inkluż sa EUR 26 331 000 għall-kostijiet amministrattivi.

Artikolu 129

Kontribuzzjonijiet minn membri għajr l-Unjoni

1.   Matul il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 3, l-istati parteċipanti tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin għandhom jagħmlu kontribuzzjoni totali li tkun proporzjonata mal-ammont tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-kostijiet operazzjonali msemmija fl-Artikolu 128. L-istati parteċipanti għandhom jirranġaw bejniethom il-kontribuzzjonijiet kollettivi tagħhom u kif ser iwassluhom. Dan m’għandux jaffettwa l-kapaċità ta’ kull stat parteċipanti li jiddefinixxi l-kontribuzzjoni finanzjarja nazzjonali tiegħu skont l-Artikolu 12. B’deroga mill- Artikolu 28(4), punt (a), l-istati parteċipanti ma għandhomx jagħmlu kontribuzzjoni għall-kostijiet amministrattivi.

2.   Matul il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 3, il-membri privati tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin għandhom jagħmlu mod jew jistabbilixxu arranġamenti sabiex l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew dawk affiljati magħhom jagħmlu kontribuzzjonijiet ta’ mill-inqas EUR 2 511 164 000 għall-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin.

3.   F’konformità mal-Artikolu 28(4), il-membri privati għandhom jagħmlu mod jew jistabbilixxu arranġamenti sabiex l-entitajiet kostitwenti tagħhom u dawk affiljati magħhom jagħmlu kontribuzzjoni finanzjarja sa EUR 26 331 000 għall-kostijiet amministrattivi tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin.

4.   Il-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jikkonsistu fil-kontribuzzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 11(3). Il-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandhom jikkonsistu fil-kontribuzzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 11(1), inkluż tal-anqas 90 % tal-kontribuzzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 11(1), punt (a).

Artikolu 130

Ambitu tal-attivitajiet addizzjonali

1.   Il-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin jista’ japprova fejn neċessarju l-pjan ta’ attivitajiet addizzjonali msemmi fl-Artikolu 11(1), punt (b), wara proposta mill-Bord tal-Membri Privati, filwaqt li jqis l-opinjoni tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi.

2.   Għall-fini tal-Artikolu 11(1), punt (b), l-attivitajiet addizzjonali jistgħu jinkludu:

(a)

investiment li jkollu l-għan li jindustrijalizza r-riżultati tal-proġetti tal-Impriżi Konġunti Teknoloġiji Diġitali Ewlenin, ECSEL, ARTEMIS u ENIAC;

(b)

attivitajiet pilota, attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, applikazzjonijiet, varar, industrijalizzazzjoni, inkluż n-nefqa kapitali rilevanti, inkluż proġetti taħt l-IPCEIs dwar il-mikroelettronika;

(c)

attivitajiet relatati ta’ riċerka u ta’ żvilupp li mhux iffinanzjati pubblikament;

(d)

attivitajiet iffinanzjati minn self tal-Bank Ewropew tal-Investiment u mhux iffinanzjati permezz ta’ għotja mill-Unjoni;

(e)

attivitajiet sabiex tiġi żviluppata l-ekosistema li tappoġġa l-kooperazzjoni tal-utenti u tal-fornituri tat-teknoloġija.

Artikolu 131

Korpi tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin

Il-korpi tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin għandhom ikunu:

(a)

il-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

il-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi;

(d)

il-Bord tal-Membri Privati.

Artikolu 132

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

Kull membru tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin għandu jaħtar ir-rappreżentanti tiegħu u delegat ewlieni li għandu jkollu d-drittijiet tal-vot tal-membru fil-Bord ta’ Tmexxija.

Artikolu 133

Funzjonament tal-Bord ta’ Tmexxija

1.   Id-drittijiet tal-vot fil-Bord ta’ Tmexxija għandhom jitqassmu kif ġej:

(a)

terz għall-Kummissjoni;

(b)

terz għall-membri privati kollettivament; u

(c)

terz għall-istati parteċipanti kollettivament.

2.   Għall-ewwel sentejn finanzjarji wara l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin, id-drittijiet tal-vot tal-istati parteċipanti għandhom jitqassmu kif ġej:

(a)

1 % għal kull stat parteċipanti;

(b)

il-perċentwal li jifdal imqassam kull sena fost l-istati parteċipanti fi proporzjon skont il-kontribuzzjonijiet finanzjarji attwali tagħhom għall-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin jew għall-inizjattiva preċedenti tagħha matul l-aħħar sentejn.

3.   Għas-snin finanzjarji sussegwenti, id-distribuzzjoni tad-drittijiet tal-vot tal-istati parteċipanti għandha tiġi stabbilita kull sena u fi proporzjon mal-fondi li jkunu impenjaw għal azzjonijiet indiretti matul l-aħħar sentejn finanzjarji.

4.   Id-drittijiet tal-vot tal-membri privati għandhom jitqassmu b’mod ugwali fost l-assoċjazzjonijiet industrijali sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor mill-Bord tal-Membri Privati.

5.   Id-drittijiet tal-vot għal kwalunkwe membru ġdid tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin li mhuwiex Stat Membru jew pajjiż assoċjat għandhom jiġu ddeterminati mill-Bord ta’ Tmexxija qabel ma dak il-membru jissieħeb fl-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin.

Artikolu 134

Limitazzjoni tal-parteċipazzjoni f’azzjonijiet speċifiċi

B’deroga mill-Artikolu 17(2), punt (l), fejn il-Kummissjoni titlob li jsir hekk, wara l-approvazzjoni tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi, il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet speċifiċi għandha tkun limitata f’konformità mal-Artikolu 22(5) tar-Regolament Orizzont Ewropa.

Artikolu 135

Kompożizzjoni tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi

Il-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-awtoritajiet pubbliċi tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin.

Kull awtorità pubblika għandha taħtar ir-rappreżentanti tagħha u delegat ewlieni li għandu jkollhom id-drittijiet tal-vot fil-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi.

Artikolu 136

Funzjonament tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi

1.   Id-drittijiet tal-vot fil-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi għandhom jiġu assenjati lill-awtoritajiet pubbliċi fuq bażi annwali fi proporzjon skont il-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom għall-attivitajiet tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin għal dik is-sena f’konformità mal-Artikolu 12, u b’limitu massimu għal kwalunkwe membru partikolari ta’ 50 % tad-drittijiet tal-vot totali fil-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi.

2.   Għall-fini tal-Artikolu 134, il-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi għandu jinkludi biss l-awtoritajiet pubbliċi li huma Stati Membri. Il-paragrafu 1 għandu japplika mutatis mutandis.

3.   Jekk anqas minn tliet stati parteċipanti jkunu kkomunikaw lid-Direttur Eżekuttiv il-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom skont l-Artikolu 12(3), il-Kummissjoni għandu jkollha 50 % tad-drittijiet tal-vot u l-50 % li jifdal għandhom jitqassmu b’mod ugwali fost l-istati parteċipanti sakemm aktar minn tliet Stati parteċipanti tat-Teknoloġiji Diġitali Ewlenin ikunu kkomunikaw il-kontribut tagħhom.

4.   L-awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħmlu kull sforz sabiex jadottaw deċiżjonijiet b’kunsens. Fin-nuqqas ta’ kunsens, għandu jittieħed vot. Deċiżjoni għandha tiġi adottata b’maġġoranza ta’ mill-inqas 75 % tal-voti inkluż il-voti tal-istati parteċipanti li jkunu assenti, iżda bl-esklużjoni tal-astensjonijiet.

5.   Il-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi għandu jeleġġi l-president tiegħu minn fost il-membri tiegħu għal perijodu ta’ mill-inqas sentejn.

6.   Il-president jista’ jistieden lil persuni oħrajn sabiex jattendu l-laqgħat tiegħu bħala osservaturi, b’mod partikolari rappreżentanti tal-awtoritajiet reġjonali fl-Unjoni, rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet tal-SMEs u rappreżentanti ta’ korpi oħrajn tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin.

7.   Il-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi għandu jsejjaħ il-laqgħat ordinarji tiegħu tal-anqas darbtejn fis-sena. Huwa jista’ jsejjaħ laqgħat straordinarji fuq talba tal-Kummissjoni jew ta’ maġġoranza tar-rappreżentanti tal-istati parteċipanti, jew fuq talba tal-president. Il-laqgħat tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi għandhom jissejħu mill-president tiegħu u normalment għandhom isiru fis-sede tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin.

8.   Il-kworum tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi għandu jkun magħmul mill-Kummissjoni u minn tal-anqas tliet delegati ewlenin tal-istati parteċipanti.

9.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jattendi l-laqgħat tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi, sakemm ma jiġix deċiż mod ieħor mill-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi, iżda ma għandux ikollu drittijiet tal-vot.

10.   Fuq stedina mill-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi, kwalunkwe Stat Membru jew pajjiż assoċjat li mhuwiex membru tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin jista’ jipparteċipa fil-laqgħat tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi bħala osservatur. L-osservaturi għandhom jirċievu d-dokumenti rilevanti kollha u jistgħu jagħtu parir dwar kwalunkwe deċiżjoni meħuda mill-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi. Dawn l-osservaturi kollha ser ikunu marbutin bir-regoli ta’ kunfidenzjalità li japplikaw għall-membri tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi.

11.   Il-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi jista’ jaħtar gruppi ta’ ħidma fejn neċessarju taħt il-koordinazzjoni ġenerali ta’ awtorità pubblika waħda jew aktar.

12.   Il-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

13.   L-Artikoli 11(8) u 28(6) għandhom ukoll japplikaw mutatis mutandis għall-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi.

Artikolu 137

Kompiti tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi

Il-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi għandu:

(a)

jikkontribwixxi għall-abbozzar tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni;

(b)

jipprovdi input għall-abbozz tal-programm ta’ ħidma, b’mod partikolari s-sejħiet għal proposti, inkluż ir-regoli għall-evalwazzjoni, għall-għażla u għall-monitoraġġ ta’ azzjonijiet indiretti;

(c)

japprova t-tnedija ta’ sejħiet għal proposti, f’konformità mal-programm ta’ ħidma;

(d)

jagħżel proposti f’konformità mal-Artikoli 12(1) u 17(2), punt (s);

(e)

jipprovdi opinjoni dwar l-abbozz tal-pjan ta’ attivitajiet addizzjonali msemmi fl-Artikolu 11(1), punt (b).

Artikolu 138

Kompożizzjoni tal-Bord tal-Membri Privati

1.   Il-Bord tal-Membri Privati għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-membri privati tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin.

2.   Kull membru privat għandu jaħtar ir-rappreżentanti tiegħu u delegat ewlieni li għandu jkollu d-drittijiet tal-vot fil-Bord tal-Membri Privati.

Artikolu 139

Funzjonament tal-Bord tal-Membri Privati

1.   Il-Bord tal-Membri Privati għandu jiltaqa’ tal-anqas darbtejn fis-sena.

2.   Il-Bord tal-Membri Privati jista’ jaħtar gruppi ta’ ħidma fejn neċessarju taħt il-koordinazzjoni ġenerali ta’ membru wieħed jew aktar.

3.   Il-Bord tal-Membri Privati għandu jeleġġi l-president tiegħu minn fost il-membri tiegħu.

4.   Il-Bord tal-Membri Privati għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

Artikolu 140

Kompiti tal-Bord tal-Membri Privati

Il-Bord tal-Membri Privati għandu:

(a)

ifassal u jaġġorna regolarment l-abbozz tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni għall-kisba tal-objettivi tal-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin stabbiliti fl-Artikoli 4 u 126 b’kont meħud tal-kontribut Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi;

(b)

jippreżenta l-abbozz tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni lid-Direttur Eżekuttiv sal-iskadenzi stabbiliti mill-Bord ta’ Tmexxija;

(c)

jorganizza Forum Konsultattiv tal-Partijiet Ikkonċernati li jkun miftuħ għall-partijiet ikkonċernati pubbliċi u privati kollha li għandhom interess fil-qasam tat-teknoloġiji diġitali ewlenin sabiex jiġbor u jinformahom dwar l-abbozz tal-Aġenda Strateġika ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni għal sena partikolari;

(d)

fejn xieraq, u b’kont meħud tal-Artikolu 130, ifassal u jippreżenta għall-approvazzjoni lill-Bord ta’ Tmexxija l-abbozz tal-pjan ta’ attivitajiet addizzjonali msemmi fl-Artikolu 11(1), punt (b), b’kont meħud tal-opinjoni tal-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi.

Artikolu 141

Rati ta’ finanzjament

F’konformità mal-Artikolu 17(2) tar-Regolament Orizzont Ewropa u b’deroga mill-Artikolu 34 ta’ dak ir-Regolament, l-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin tista’ tapplika rati ta’ finanzjament differenti għall-finanzjament mill-Unjoni f’azzjoni skont it-tip ta’ parteċipant, partikolarment l-SMEs u l-entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ, u t-tip ta’ azzjoni. Ir-rati ta’ finanzjament għandhom ikunu indikati fil-programm ta’ ħidma.

TITOLU VIII

IMPRIŻA KONĠUNTA RIĊERKA DWAR IL-ĠESTJONI TAT-TRAFFIKU TAL-AJRU UNIKU EWROPEW 3

Artikolu 142

Objettivi addizzjonali tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3

1.   Minbarra l-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5, l-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 għandu jkollha l-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a)

issaħħaħ u tintegra l-kapaċità ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tal-Unjoni fis-settur tal-ATM, u b’hekk tkun aktar reżiljenti u skalabbli għall-varjazzjonijiet fit-traffiku filwaqt li tippermetti l-operat mingħajr xkiel tal-inġenji tal-ajru kollha;

(b)

issaħħaħ, permezz tal-innovazzjoni, il-kompetittività tat-trasport bl-ajru bl-ekwipaġġ u mingħajr ekwipaġġ fl-Unjoni, u tas-swieq tas-servizzi tal-ATM sabiex tappoġġa t-tkabbir ekonomiku fl-Unjoni;

(c)

tiżviluppa u taċċellera l-adozzjoni mis-suq ta’ soluzzjonijiet innovattivi sabiex jiġi stabbilit l-ispazju tal-Ajru Uniku Ewropew bħala l-ajru l-aktar effiċjenti u ekoloġiku għat-titjiriet fid-dinja.

2.   L-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 għandu jkollha wkoll l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)

tiżviluppa ekosistema ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni li tkopri l-ktajjen tal-valur sħaħ tal-ATM u tal-ispazju tal-ajru tal-U-space kollha li jippermettu l-bini tal-Ajru Diġitali Ewropew iddefinit fil-Pjan regolatorju Ewropew tal-ATM, sabiex ikunu jistgħu jseħħu l-kollaborazzjoni u l-koordinazzjoni meħtieġa bejn il-fornituri ta’ servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u l-utenti tal-ispazju tal-ajru sabiex tiġi żgurata sistema unika armonizzata tal-ATM tal-Unjoni kemm għal operazzjonijiet bl-ekwipaġġ kif ukoll għal dawk mingħajr ekwipaġġ;

(b)

tiżviluppa u tivvalida soluzzjonijiet tal-ATM li jappoġġaw livelli għoljin ta’ awtomatizzazzjoni;

(c)

tiżviluppa u tivvalida l-arkitettura teknika tal-Ajru Diġitali Ewropew;

(d)

tappoġġa l-varar aċċellerat fis-suq ta’ soluzzjonijiet innovattivi permezz ta’ attivitajiet ta’ dimostrazzjoni;

(e)

tikkoordina l-prijoritizzazzjoni u l-ippjanar għall-isforzi ta’ modernizzazzjoni tal-ATM tal-Unjoni, fuq il-bażi ta’ proċess immexxi mill-kunsens fost il-partijiet ikkonċernati tal-ATM;

(f)

tiffaċilita l-iżvilupp ta’ standards għall-industrijalizzazzjoni tas-soluzzjonijiet SESAR.

3.   Għall-finijiet tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“Spazju tal-ajru tal-U-space” tfisser żona ġeografika tas-sistema fl-ajru mingħajr ekwipaġġ (UAS) magħżula mill-Istati Membri, fejn l-operazzjonijiet tal-UAS jitħallew isiru biss bl-appoġġ ta’ servizzi tal-U-space u pprovduti minn fornitur ta’ servizzi tal-U-space;

(b)

“Ajru Diġitali Ewropew” tirreferi għall-viżjoni tal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM, li jfittex li jittrasforma l-infrastruttura tal-avjazzjoni tal-Ewropa sabiex din tkun tista’ timmaniġġja t-tkabbir u d-diversità futuri tat-traffiku tal-ajru b’mod sikur u effiċjenti, filwaqt li jimminimizza l-impatt ambjentali;

(c)

“arkitettura tal-Ajru Diġitali Ewropew” tirreferi għall-viżjoni tal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM, li jfittex li jindirizza l-arkitettura ineffiċjenti kurrenti tal-ispazju tal-ajru fit-terminu medju sa twil billi jikkombina l-konfigurazzjoni u d-disinn tal-ispazju tal-ajru mat-teknoloġiji għad-diżakkoppjament tal-provvista ta’ servizzi mill-infrastruttura lokali u progressivament iżid il-livelli ta’ kollaborazzjoni u ta’ appoġġ għall-awtomatizzazzjoni;

(d)

“fażi ta’ definizzjoni ta’ SESAR” tfisser il-fażi li tinkludi l-istabbiliment u l-aġġornament tal-viżjoni fit-tul tal-proġett SESAR, tal-kunċett relatat ta’ operazzjonijiet li jippermetti titjib f’kull stadju tat-titjira, tat-tibdiliet operazzjonali essenzjali meħtieġa fin-Network Ewropew għall-ATM u tal-prijoritajiet ta’ żvilupp u ta’ varar meħtieġa;

(e)

“fażi ta’ varar ta’ SESAR” tfisser il-fażijiet suċċessivi tal-industrijalizzazzjoni u tal-implimentazzjoni, li matulhom jitwettqu l-attivitajiet li ġejjin: l-istandardizzazzjoni, il-produzzjoni u ċ-ċertifikazzjoni ta’ tagħmir u ta’ proċessi fuq l-art u fl-ajru neċessarji għall-implimentazzjoni tas-soluzzjonijiet ta’ SESAR (industrijalizzazzjoni); u l-akkwist, l-installazzjoni u t-tqegħid fis-servizz ta’ tagħmir u ta’ sistemi bbażati fuq soluzzjonijiet ta’ SESAR, inkluż proċeduri operazzjonali assoċjati (implimentazzjoni).

Artikolu 143

Kompiti addizzjonali tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3

Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5, l-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 għandha twettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

tikkoordina l-kompiti tal-fażi tad-definizzjoni tar-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew, timmonitorja l-implimentazzjoni tal-proġett SESAR u temenda, fejn neċessarju, il-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM;

(b)

timplimenta l-aspetti tar-riċerka u tal-iżvilupp tal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM, b’mod partikolari billi:

(i)

torganizza, tikkoordina u timmonitorja l-ħidma tal-fażi ta’ żvilupp ta’ SESAR f’konformità mal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM, inkluż l-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni b’TRLs baxxi (0 sa 2);

(ii)

tforni soluzzjonijiet ta’ SESAR, li huma outputs li jistgħu jiġu varati tal-fażi ta’ żvilupp ta’ SESAR filwaqt li tintroduċi proċeduri jew teknoloġiji operazzjonali standardizzati u interoperabbli ġodda jew imtejbin;

(iii)

tiżgura l-involviment tal-partijiet ikkonċernati ċivili u militari tas-settur tal-avjazzjoni, b’mod partikolari: fornituri ta’ servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, utenti tal-ispazju tal-ajru, assoċjazzjonijiet tal-persunal professjonali, ajruporti, l-industrija tal-manifattura u l-istituzzjonijiet xjentifiċi rilevanti u l-komunità xjentifika;

(c)

tiffaċilita l-adozzjoni aċċellerata mis-suq tas-soluzzjonijiet SESAR billi:

(i)

torganizza u tikkoordina attivitajiet ta’ dimostrazzjonijiet fuq skala kbira;

(ii)

tikkoordina mill-qrib mal-EASA sabiex tippermetti l-iżvilupp f’waqtu mill-EASA ta’ miżuri regolatorji li jaqgħu taħt ir-Regolament (UE) 2018/1139 u r-regoli ta’ implimentazzjoni rilevanti;

(iii)

tappoġġa l-attivitajiet ta’ standardizzazzjoni relatati, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-korpi ta’ standardizzazzjoni u mal-EASA, kif ukoll mal-entità stabbilita sabiex tikkoordina l-kompiti tal-fażi ta’ varar ta’ SESAR f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 409/2013 (43).

Artikolu 144

Membri

1.   Il-membri tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 għandhom ikunu:

(a)

l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni;

(b)

l-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sikurezza tan-Navigazzjoni bl-Ajru (EUROCONTROL), irrappreżentata mill-Aġenzija tagħha, man-notifika tad-deċiżjoni tagħha li taderixxi mal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 permezz ta’ ittra ta’ impenn, li ma għandux ikun fiha kundizzjonijiet dwar l-adeżjoni tagħha għajr dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament;

(c)

il-membri fundaturi elenkati fl-Anness III għal dan ir-Regolament, man-notifika tad-deċiżjoni tagħhom li jaderixxu mal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 permezz ta’ ittra ta’ impenn, li ma għandux ikun fiha kondizzjonijiet rigward l-adeżjoni tagħhom għajr dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament;

(d)

il-membri assoċjati li għandhom jintgħażlu f’konformità mal-Artikolu 7.

2.   Minbarra l-Artikolu 7(1), il-Bord ta’ Tmexxija jista’, matul l-ewwel sitt xhur wara l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3, jagħżel membri assoċjati minn lista miġbura wara sejħa miftuħa għal espressjoni ta’ interess imnedija mill-Kummissjoni qabel l-istabbiliment tagħha. Il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 7(2) għandhom japplikaw mutatis mutandis.

3.   Meta jagħżel il-membri assoċjati, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jfittex li jiżgura r-rappreżentazzjoni xierqa tal-katina tal-valur kollha tal-ATM u, fejn neċessarju, l-għażla tal-atturi rilevanti minn barra s-settur. Kwalunkwe entità jew korp pubbliku jew privat, inkluż dawk minn pajjiżi terzi li kkonkludew tal-anqas ftehim wieħed mal-Unjoni fil-qasam tat-trasport bl-ajru, jistgħu jintgħażlu bħala membri assoċjati tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3.

Artikolu 145

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3, inkluż l-approprjazzjonijiet taż-ŻEE, sabiex jiġu koperti l-kostijiet amministrattivi u l-kostijiet operazzjonali, għandha tkun sa EUR 600 000 000, inkluż sa EUR 30 000 000 għall-kostijiet amministrattivi.

Artikolu 146

Kontribuzzjonijiet minn membri għajr l-Unjoni

1.   Il-membri privati tal-Impriża Konġunta tar-Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 għandhom jagħmlu mod jew jistabbilixxu arranġamenti sabiex l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew dawk affiljati magħhom jagħmlu kontribuzzjoni totali ta’ mill-inqas EUR 500 000 000, inkluż sa EUR 25 000 000 għall-kostijiet amministrattivi, matul il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 3.

2.   Il-EUROCONTROL għandha tagħti kontribuzzjoni totali sa EUR 500 000 000, inkluż sa EUR 25 000 000 għall-kostijiet amministrattivi, matul il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 3. Minbarra l-Artikolu 11(4), il-kontribuzzjoni għandha tikkonsisti wkoll f’kontribuzzjonijiet in natura għal attivitajiet addizzjonali.

Artikolu 147

Ambitu tal-attivitajiet addizzjonali

Għall-finijiet tal-Artikolu 11(1), punt (b), l-attivitajiet addizzjonali jistgħu jinkludu:

(a)

attivitajiet li jkopru l-parti kollha mhux iffinanzjata mill-Unjoni tal-proġetti ta’ Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew li jikkontribwixxu għall-kisba tal-programm ta’ ħidma miftiehem tal-Impriża Konġunta;

(b)

attivitajiet ta’ industrijalizzazzjoni, inkluż l-istandardizzazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni u l-produzzjoni, relatati mas-Soluzzjonijiet ta’ SESAR mill-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 jew mill-inizjattiva preċedenti, l-Impriża Konġunta SESAR;

(c)

attivitajiet ta’ komunikazzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni relatati mas-Soluzzjonijiet ta’ SESAR mill-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 jew mill-inizjattiva preċedenti, l-Impriża Konġunta SESAR;

(d)

attivitajiet li jiżguraw l-armonizzazzjoni globali tal-ATM fuq il-bażi tas-Soluzzjonijiet ta’ SESAR mill-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 jew mill-inizjattiva preċedenti, l-Impriża Konġunta SESAR;

(e)

il-varar jew l-adozzjoni ta’ riżultati minn proġetti skont l-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 jew mill-inizjattiva preċedenti, l-Impriża Konġunta SESAR, li ma rċevew l-ebda finanzjament mill-Unjoni.

Artikolu 148

Korpi tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3

Il-korpi tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 għandhom ikunu:

(a)

il-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati;

(d)

il-Korp Konsultattiv Xjentifiku.

Artikolu 149

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

(a)

żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni f’isem l-Unjoni;

(b)

rappreżentant wieħed minn kull wieħed mill-membri għajr l-Unjoni.

Artikolu 150

Funzjonament tal-Bord ta’ Tmexxija

1.   Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 16(4), il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun ippresedut mill-Kummissjoni f’isem l-Unjoni.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkollu l-osservaturi permanenti li ġejjin:

(a)

rappreżentant tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

(b)

rappreżentant tal-utenti ċivili tal-ispazju tal-ajru, maħtur mill-organizzazzjoni rappreżentattiva tagħhom fil-livell Ewropew;

(c)

rappreżentant tal-fornituri ta’ servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru, maħtur mill-organizzazzjoni rappreżentattiva tagħhom fil-livell Ewropew;

(d)

rappreżentant tal-manifatturi tat-tagħmir, maħtur mill-organizzazzjoni rappreżentattiva tagħhom fil-livell Ewropew;

(e)

rappreżentant tal-ajruporti, maħtur mill-organizzazzjoni rappreżentattiva tagħhom fil-livell Ewropew;

(f)

rappreżentant mill-korpi li jirrappreżentaw il-persunal fis-settur tal-ATM, maħtur mill-organizzazzjoni rappreżentattiva tagħhom fil-livell Ewropew;

(g)

rappreżentant tal-istituzzjonijiet xjentifiċi rilevanti jew tal-komunità xjentifika rilevanti, maħtur mill-organizzazzjoni rappreżentattiva tagħhom fil-livell Ewropew:

(h)

rappreżentant tal-EASA;

(i)

rappreżentant tal-organizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni fl-avjazzjoni;

(j)

rappreżentant tal-industrija tal-inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ, maħtur mill-organizzazzjoni rappreżentattiva tagħhom fil-livell Ewropew.

3.   L-għadd ta’ voti tal-membri tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 għandu jkun proporzjonat mal-kontribuzzjoni tagħhom għall-baġit tal-impriża konġunta. Madankollu, l-Unjoni u l-EUROCONTROL għandu jkollhom tal-anqas 25 % tal-għadd totali ta’ voti u r-rappreżentant tal-utenti ċivili tal-ispazju tal-ajru msemmi fil-paragrafu 2, punt (b), għandu jkollhom tal-anqas 10 % tan-numru totali ta’ voti.

4.   Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija għandhom jiġu adottati b’maġġoranza sempliċi tal-voti mitfugħa. Meta l-voti jkunu maqsuma ndaqs, l-Unjoni għandu jkollha l-vot deċiżiv.

5.   Deċiżjonijiet relatati mar-reviżjoni tal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM għandhom jirrikjedu l-voti pożittivi tal-Unjoni u tal-EUROCONTROL. Tali deċiżjonijiet għandhom iqisu l-opinjonijiet espressi mill-osservaturi permanenti kollha msemmija fil-paragrafu 2 u l-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati.

Artikolu 151

Kompiti addizzjonali tal-Bord ta’ Tmexxija

Minbarra l-kompiti elenkati fl-Artikolu 17, il-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 għandu jissorvelja t-twettiq tal-komponenti ta’ riċerka u ta’ żvilupp identifikati fil-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM.

Artikolu 152

Kompiti addizzjonali tad-Direttur Eżekuttiv

Minbarra l-kompiti elenkati fl-Artikolu 19, id-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jidderieġi l-eżekuzzjoni tal-fażijiet ta’ definizzjoni u ta’ żvilupp tal-proġett SESAR fuq il-linji gwida stabbiliti mill-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

jippreżenta lill-Bord tat-Tmexxija kwalunkwe proposta li tinvolvi tibdiliet fit-tfassil tal-fażi ta’ żvilupp tal-proġett SESAR.

Artikolu 153

Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati

Minbarra l-Artikolu 20, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rappreżentanti rispettivi tagħhom jippreżentaw pożizzjoni koordinata li tirrifletti l-fehmiet tal-Istat Membru tagħhom espressi fi:

(a)

il-Kumitat dwar l-Ajru Uniku, stabbilit bl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 549/2004;

(b)

il-Kumitat tal-Programm skont l-Artikolu 14 tal-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa.

Artikolu 154

Il-Kumitat Xjentifiku

1.   Il-korp xjentifiku konsultattiv tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 imsemmi fl-Artikolu 21(1), punt (a), għandu jkun il-Kumitat Xjentifiku.

2.   Il-Kumitat Xjentifiku ma għandux ikollu aktar minn 15-il membru permanenti.

3.   Il-president tal-Kumitat Xjentifiku għandu jiġi elett għal perijodu ta’ sentejn.

4.   Il-Kumitat Xjentifiku jista’ jagħti pariri fuq talba tal-Bord ta’ Tmexxija u ta’ korpi oħrajn tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3, jew fuq inizjattiva tiegħu stess, b’mod partikolari dwar attivitajiet relatati ma’ TRLs baxxi (0 sa 2).

5.   Il-Kumitat Xjentifiku għandu jikkollabora mal-korpi konsultattivi rilevanti stabbiliti fil-qafas ta’ Orizzont Ewropa.

Artikolu 155

Atti ta’ implimentazzjoni sabiex tiġi stabbilita l-pożizzjoni tal-Unjoni li tikkonċerna l-emenda tal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM

1.   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni bil-ħsieb li tistabbilixxi l-pożizzjoni tal-Unjoni fir-rigward tal-emenda tal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (44).

2.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat dwar l-Ajru Uniku stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 549/2004. Il-Kumitat dwar l-Ajru Uniku għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 156

Ċertifikazzjoni ta’ teknoloġiji ġodda

1.   L-EASA tista’ tiġi mistiedna mill-applikanti, mill-parteċipanti, jew mid-Direttur Eżekuttiv, sabiex tagħti pariri dwar proġetti individwali u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-konformità mal-istandards dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni, l-interoperabbiltà u l-ambjent, sabiex jiġi żgurat li dawk iwasslu għal żvilupp f’waqtu ta’ standards rilevanti, ta’ kapaċità ta’ ttestjar u ta’ rekwiżiti regolatorji għall-iżvilupp ta’ prodotti u għall-varar ta’ teknoloġiji ġodda.

2.   L-attivitajiet ta’ ċertifikazzjoni u s-servizzi pprovduti għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet dwar it-tariffi u l-imposti stabbiliti fir-Regolament (UE) 2018/1139

Artikolu 157

Ftehim mal-EUROCONTROL

Bħala membru fundatur tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3, ir-rwol u l-kontribuzzjoni tal-EUROCONTROL għandhom jiġu stabbiliti fi ftehim amministrattiv bejn iż-żewġ partijiet, l-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 u l-EUROCONTROL. Dak il-ftehim għandu jiddeskrivi l-kompiti, ir-responsabbiltajiet u l-kontribuzzjoni tal-EUROCONTROL għall-attivitajiet tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 fir-rigward ta’ dawn li ġejjin:

(a)

l-organizzazzjoni tal-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp u ta’ validazzjoni tal-EUROCONTROL f’konformità mal-programm ta’ ħidma tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3;

(b)

l-għoti ta’ appoġġ speċjalizzat u ta’ pariri lill-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 fuq talba tagħha;

(c)

l-appoġġ u l-għoti ta’ pariri dwar l-iżviluppi komuni għas-sistemi tal-ATM futuri Ewropej, b’mod partikolari dawk relatati mal-arkitettura futura tal-ispazju tal-ajru;

(d)

l-appoġġ għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tas-Soluzzjonijiet ta’ SESAR f’konformità mal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM;

(e)

il-komunikazzjoni mal-Istati Membri tal-EUROCONTROL sabiex jiġi żgurat appoġġ wiesa’ għall-objettivi tal-politika tal-Unjoni u għar-riżultati tal-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ validazzjoni u ta’ dimostrazzjoni fost is-sħab tan-network pan-Ewropew;

(f)

l-għoti ta’ appoġġ għall-ġestjoni tal-programmi;

(g)

il-kontribuzzjoni għall-kostijiet amministrattivi tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 u l-għoti ta’ appoġġ fit-teknoloġija tal-informazzjoni, fil-komunikazzjoni u fil-loġistika lill-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3.

Artikolu 158

Arranġamenti tal-back office

L-Artikolu 13 ma għandux japplika għall-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3. L-arranġament tal-back office għandu jiġi pprovdut mill-EUROCONTROL.

TITOLU IX

IMPRIŻA KONĠUNTA NETWORKS U SERVIZZI INTELLIĠENTI

Artikolu 159

Objettivi addizzjonali tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti

1.   Minbarra l-objettivi stabbiliti fl-Artikoli 4 u 5, l-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti għandu jkollha l-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a)

trawwem it-tmexxija teknoloġika tal-Ewropa f’networks u f’servizzi intelliġenti futuri billi ssaħħaħ l-aspetti pożittivi attwali tal-industrija u billi testendi l-ambitu mill-konnettività tal-5G għall-katina tal-valur strateġika usa’ inkluż il-forniment ta’ servizzi bbażati fuq il-cloud kif ukoll il-komponenti u l-apparati;

(b)

tallinja l-pjanijiet direzzjonali strateġiċi ta’ firxa usa’ ta’ atturi industrijali, li jinkludu mhux biss l-industrija tat-telekomunikazzjoni, iżda wkoll atturi mill-Internet tal-Oġġetti, il-cloud, u l-komponenti u l-apparati;

(c)

tavvanza l-eċċellenza teknoloġika u xjentifika Ewropea sabiex tappoġġa t-tmexxija Ewropea fit-tiswir u fil-ħakma ta’ sistemi tas-6G sal-2030;

(d)

issaħħaħ il-varar tal-infrastrutturi diġitali u l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet diġitali fis-swieq Ewropej, b’mod partikolari billi tiżgura mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni strateġika għall-programm Diġitali tal-FNE2 kif ukoll sinerġiji fil-FNE2, u mad-DEP u ma’ InvestEU bħala parti mill-ambitu u mill-governanza tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti;

(e)

tħejji l-industrija Ewropea tal-provvista tan-networks u tas-servizzi intelliġenti għall-opportunitajiet fit-tul li jirriżultaw mill-iżvilupp ta’ swieq vertikali għall-infrastrutturi u għas-servizzi tal-5G u aktar tard tas-6G fl-Ewropa;

(f)

tiffaċilita l-innovazzjoni diġitali, sal-2030, billi tissodisfa l-ħtiġijiet tas-suq u r-rekwiżiti tal-politika pubblika Ewropej, inkluż ir-rekwiżiti l-aktar eżiġenti tal-industriji vertikali, kif ukoll ir-rekwiżiti tas-soċjetà f’oqsma li jinkludu s-sigurtà, l-effiċjenza enerġetika u l-kampijiet elettromanjetiċi;

(g)

tappoġġa l-allinjament ta’ networks u ta’ servizzi intelliġenti futuri mal-objettivi ta’ politika tal-Unjoni inkluż il-Patt Ekoloġiku Ewropew, is-sigurtà tan-networks u tal-informazzjoni l-etika, u l-privatezza, kif ukoll Internet iffokat fuq il-bniedem u sostenibbli.

2.   L-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti għandu jkollha wkoll l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)

tiffaċilita l-iżvilupp ta’ teknoloġiji li kapaċi jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ komunikazzjoni avvanzati filwaqt li tappoġġa l-eċċellenza Ewropea f’teknoloġiji u f’arkitetturi tan-networks u tas-servizzi intelliġenti u l-evoluzzjoni tagħhom lejn is-6G, inkluż pożizzjonijiet Ewropej b’saħħithom dwar l-istandards, il-privattivi essenzjali, u r-rekwiżiti ewlenin, bħar-rekwiżiti għall-baned ta’ spettru meħtieġa għal teknoloġiji avvanzati tan-networks intelliġenti tal-futur;

(b)

tħaffef l-iżvilupp ta’ teknoloġiji tan-network effiċjenti fl-enerġija bl-għan li tnaqqas b’mod sinifikanti l-konsum tal-enerġija u tar-riżorsi tal-infrastruttura diġitali kollha sal-2030 u tnaqqas il-konsum tal-enerġija tal-industriji vertikali ewlenin appoġġati minn teknoloġiji tan-networks u tas-servizzi intelliġenti;

(c)

tħaffef l-iżvilupp u l-varar mifrux tal-infrastruttura tal-5G sal-2025 u aktar tard tas-6G fl-Ewropa billi, b’mod partikolari, tippromwovi l-koordinazzjoni u l-appoġġ strateġiku tal-varar tal-5G għal Mobilità Konnessa u Awtomatizzata tul il-kurituri transfruntiera, billi tuża l-programm Diġitali tal-FNE2 u billi tippromwovi l-varar skont il-FNE2, id-DEP u InvestEU;

(d)

trawwem katina tal-provvista u tal-valur sostenibbli u diversa f’konformità mas-sett ta’ għodod taċ-Ċibersigurtà tal-5G;

(e)

issaħħaħ il-pożizzjoni tal-industrija tal-Unjoni fil-katina tal-valur globali ta’ networks u ta’ servizzi intelliġenti billi toħloq massa kritika ta’ atturi pubbliċi u privati, b’mod partikolari billi żżid il-kontribuzzjoni mill-atturi tas-software u tal-Internet tal-Oġġetti, tingrana inizjattivi nazzjonali u tappoġġa l-feġġa ta’ atturi ġodda;

(f)

tappoġġa l-allinjament mar-rekwiżiti etiċi u ta’ sigurtà, tinkludihom fl-Aġendi Strateġiċi ta’ Riċerka u ta’ Innovazzjoni u tipprovdi kontribut għall-proċess leġiżlattiv tal-Unjoni kif xieraq.

Artikolu 160

Kompiti addizzjonali tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti

Minbarra l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5, l-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti għandha twettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

tikkontribwixxi għall-programmi ta’ ħidma ta’ programmi oħrajn tal-Unjoni, bħall-Programm Diġitali tal-FNE 2, id-DEP u InvestEU li qed jimplimentaw attivitajiet fil-qasam ta’ networks u ta’ servizzi intelliġenti;

(b)

tikkoordina inizjattivi ta’ prova, inizjattivi pilota u ta’ varar tal-Unjoni fil-qasam tan-networks u tas-servizzi intelliġenti, bħal kurituri pan-Ewropej tal-5G għal mobilità konnessa u awtomatizzata fil-Programm Diġitali tal-FNE2, f’kollegament mal-Kummissjoni u mal-korpi ta’ finanzjament rilevanti kompetenti;

(c)

tippromwovi sinerġiji fost provi, proġetti pilota u attivitajiet ta’ varar rilevanti ffinanzjati mill-Unjoni fil-qasam tan-networks u tas-servizzi intelliġenti, bħal dawk iffinanzjati permezz tal-Programm Diġitali tal-FNE2, id-DEP u InvestEU, u tiżgura disseminazzjoni effettiva u ingranaġġ tal-għarfien u tal-għarfien espert miġbur fil-kuntest ta’ dawk l-attivitajiet;

(d)

tiżviluppa u tikkoordina l-aġendi ta’ varar strateġiku għall-kurituri tal-5G pan-Ewropej għall-mobilità konnessa u awtomatizzata bl-involviment tal-partijiet ikkonċernati. Dawk l-aġendi għandhom jagħtu gwida strateġika mhux vinkolanti li tkopri ż-żmien kemm idum il-Programm Diġitali tal-FNE2 billi jiddefinixxu viżjoni komuni għall-iżvilupp ta’ ekosistemi attivati mill-5G u r-rekwiżiti sottostanti tan-networks u tas-servizzi, u jidentifikaw l-objettivi u l-pjanijiet direzzjonali tal-varar kif ukoll il-mudelli ta’ kooperazzjoni potenzjali.

Artikolu 161

Membri

Il-membri tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti għandhom ikunu:

(a)

l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni;

(b)

is-6G-IA irreġistrata skont il-liġi Belġjana, man-notifika tad-deċiżjoni tagħha li taderixxi mal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti permezz ta’ ittra ta’ impenn, li ma għandux ikun fiha kundizzjonijiet dwar l-adeżjoni tagħha għajr dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Artikolu 162

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti, inkluż l-approprjazzjonijiet taż-ŻEE, sabiex jiġu koperti l-kostijiet amministrattivi u l-kostijiet operazzjonali, għandha tkun sa EUR 900 000 000, inkluż sa EUR 18 519 000 għall-kostijiet amministrattivi.

Artikolu 163

Kontribuzzjonijiet minn membri għajr l-Unjoni

1.   Il-membri tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti għajr l-Unjoni għandhom jagħmlu mod jew jistabbilixxu arranġamenti sabiex l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew dawk affiljati magħhom jagħmlu kontribuzzjoni totali ta’ mill-inqas EUR 900 000 000 matul il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 3.

2.   Il-membri tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti għajr l-Unjoni għandhom jagħmlu mod jew jistabbilixxu arranġamenti sabiex l-entitajiet kostitwenti tagħhom jew dawk affiljati magħhom jagħmlu kontribuzzjoni finanzjarja annwali għall-kostijiet amministrattivi tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti ta’ mill-inqas 20 % tal-kostijiet amministrattivi totali. Huma għandhom jagħmlu ħilithom sabiex iżidu l-għadd ta’ entitajiet kostitwenti tagħhom jew dawk affiljati magħhom bl-għan li jżidu l-kontribuzzjoni tagħhom għal 50 % tal-kostijiet amministrattivi tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti tul il-ħajja tagħha, filwaqt li jqisu kif xieraq l-entitajiet kostitwenti jew dawk affiljati li huma SMEs.

Artikolu 164

Ambitu tal-attivitajiet addizzjonali

Għall-fini tal-Artikolu 11(1), punt (b), l-attivitajiet addizzjonali jistgħu jinkludu:

(a)

attivitajiet spin-off ta’ riċerka u ta’ żvilupp;

(b)

kontribuzzjonijiet għall-istandardizzazzjoni;

(c)

kontribuzzjonijiet għall-konsultazzjonijiet fil-kuntest tal-proċessi regolatorji tal-Unjoni;

(d)

attivitajiet iffinanzjati minn self tal-Bank Ewropew tal-Investiment u mhux iffinanzjati permezz ta’ għotja mill-Unjoni;

(e)

kontribuzzjonijiet għall-attivitajiet tal-membri għajr l-Unjoni u kwalunkwe grupp jew assoċjazzjoni oħra ta’ partijiet ikkonċernati fil-qasam tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti, mhux iffinanzjati minn xi għotja mill-Unjoni;

(f)

attivitajiet sabiex tiġi żviluppata l-ekosistema inkluż il-bini ta’ kooperazzjoni mal-vertikali;

(g)

attivitajiet ta’ disseminazzjoni globali ta’ riżultati sabiex jinkiseb kunsens dwar teknoloġiji appoġġati bħala tħejjija ta’ standards futuri;

(h)

provi, wirjiet, proġetti pilota, rikors għas-suq u varar bikri tat-teknoloġiji;

(i)

kooperazzjoni internazzjonali mhux iffinanzjata permezz ta’ għotja mill-Unjoni;

(j)

attivitajiet relatati mat-tħejjija ta’ proġetti ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni ffinanzjati minn korpi privati jew pubbliċi għajr l-Unjoni, u l-parteċipazzjoni fihom.

Artikolu 165

Korpi tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti

Il-korpi tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti għandhom ikunu:

(a)

il-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

id-Direttur Eżekuttiv;

(c)

il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati;

(d)

il-grupp tal-partijiet ikkonċernati.

Artikolu 166

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

1.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn dawn li ġejjin:

(a)

żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni f’isem l-Unjoni;

(b)

ħames rappreżentanti tas-6G-IA.

2.   Minkejja l-Artikolu 42, ir-rappreżentanti tal-membri privati għandhom jiddivulgaw minnufih lill-Bord ta’ Tmexxija l-involviment tagħhom f’attivitajiet professjonali ma’ entitajiet li ma jkunux stabbiliti fl-Unjoni, jew ma’ entitajiet li ma jkunux ikkontrollati minn persuni ġuridiċi jew minn entitajiet legali stabbiliti fl-Unjoni. F’każ bħal dan, ir-rappreżentanti tal-Unjoni jistgħu jiddeċiedu li jitolbu lill-membru kkonċernat jaħtar rappreżentant ieħor.

Artikolu 167

Funzjonament tal-Bord ta’ Tmexxija

Is-6G-IA għandu jkollha 50 % tad-drittijiet tal-vot.

Artikolu 168

Kompiti addizzjonali tal-Bord ta’ Tmexxija

Minbarra l-kompiti elenkati fl-Artikolu 17, il-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

jadotta aġendi ta’ varar strateġiku bħala kontributi mhux vinkolanti skont il-programm Diġitali FNE2 fir-rigward tal-kurituri 5G u, jekk ikun xieraq, jemendahom tul kemm idum il-programm diġitali FNE2;

(b)

jiżgura li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar iċ-ċibersigurtà u l-gwida koordinata eżistenti u futura tal-Istati Membri jitqiesu fl-attivitajiet kollha tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti;

(c)

jippromwovi sinerġiji u komplementaritajiet bejn is-setturi diġitali, tat-trasport u tal-enerġija tal-programm Diġitali FNE2 permezz tal-identifikazzjoni ta’ oqsma ta’ intervent u l-kontribut għall-programmi ta’ ħidma, kif ukoll sinerġiji u komplementarjetajiet mal-programmi rilevanti l-oħrajn tal-Unjoni.

Artikolu 169

Il-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati

Minbarra l-Artikolu 20, ir-rappreżentanti għandhom jiżguraw li huma jippreżentaw pożizzjoni koordinata li tirrifletti l-fehmiet tal-istat tagħhom espressi fi kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

il-kwistjonijiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni relatati ma’ Orizzont Ewropa;

(b)

l-aġenda ta’ varar strateġiku u l-attivitajiet ta’ varar relatati ma’ programmi oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari l-programm Diġitali FNE2, iżda wkoll attivitajiet fil-qafas tad-DEP u ta’ InvestEU fl-ambitu tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti.

Artikolu 170

Sigurtà

1.   Meta jitqies rilevanti, il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jordna li azzjoni ffinanzjata mill-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti għandha tiżgura li l-elementi tan-network varati għall-esperimentazzjoni fuq skala kbira jew għat-tnedija isegwu valutazzjonijiet ta’ skrutinju tas-sigurtà. Il-valutazzjonijiet għandhom jirriflettu l-leġiżlazzjoni u l-politiki tal-Unjoni dwar iċ-ċibersigurtà, kif ukoll il-gwida koordinata eżistenti u futura tal-Istati Membri.

2.   Fir-rigward tal-kompitu tiegħu msemmi fl-Artikolu 160, punt (a), il-Bord ta’ Tmexxija għandu jagħti l-parir li l-korpi ta’ finanzjament oħra japplikaw il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 17(2), punt (l), għall-azzjonijiet tagħhom mutatis mutandis, meta jqis li dan ikun xieraq u meta dan ikun awtorizzat mill-att bażiku ta’ programm ta’ finanzjament rispettiv tal-Unjoni.

IT-TIELET PARTI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 171

Monitoraġġ u evalwazzjoni

1.   L-attivitajiet tal-impriżi konġunti għandhom ikunu soġġetti għal monitoraġġ kontinwu u għal rieżamijiet perijodiċi f’konformità mar-regoli finanzjarji tagħhom, sabiex jiġu żgurati l-ogħla impatt, eċċellenza xjentifika u l-aktar użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi. L-eżiti tal-monitoraġġ u tar-rieżamijiet perijodiċi għandhom jikkontribwixxu għall-monitoraġġ tas-sħubijiet Ewropej u tal-evalwazzjonijiet tal-impriżi konġunti bħala parti mill-evalwazzjonijiet ta’ Orizzont Ewropa kif speċifikat fl-Artikoli 50 u 52 tar-Regolament Orizzont Ewropa.

2.   L-impriżi konġunti għandhom jorganizzaw il-monitoraġġ u r-rapportar kontinwu tal-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħhom u r-rieżamijiet perijodiċi tal-eżiti, ir-riżultati u l-impatti tal-azzjonijiet indiretti ffinanzjati implimentati f’konformità mal-Artikolu 50 ta’ u mal-Anness III għar-Regolament Orizzont Ewropa. Dak il-monitoraġġ u r-rapportar għandhom jinkludu:

(a)

indikaturi marbuta biż-żmien għall-fini ta’ rapportar fuq bażi annwali dwar il-progress tal-attivitajiet tagħhom fil-kisba tal-objettivi ġenerali, speċifiċi u operazzjonali, inkluż l-objettivi addizzjonali tal-impriżi konġunti stabbiliti fit-Tieni Parti, kif ukoll tul il-perkorsi tal-impatt stabbiliti fl-Anness V għar-Regolament Orizzont Ewropa;

(b)

informazzjoni dwar sinerġiji bejn l-azzjonijiet tal-impriża konġunta u inizjattivi u politiki nazzjonali jew reġjonali bbażati fuq informazzjoni riċevuta mill-istati parteċipanti jew mill-grupp ta’ rappreżentanti tal-istati kif ukoll fuq sinerġiji ma’ programmi oħra tal-Unjoni u sħubijiet Ewropej oħra;

(c)

informazzjoni dwar il-livell ta’ integrazzjoni tax-xjenzi soċjali u tal-istudji umanistiċi, il-proporzjon bejn it-TRLs aktar baxxi u ogħla fir-riċerka kollaborattiva, il-progress fit-twessigħ tal-parteċipazzjoni tal-pajjiżi, il-kompożizzjoni ġeografika tal-konsorzji fi proġetti kollaborattivi, l-użu ta’ proċedura ta’ preżentazzjoni u ta’ evalwazzjoni f’żewġ stadji, il-miżuri mmirati sabiex jiffaċilitaw ir-rabtiet kollaborattivi fir-riċerka u fl-innovazzjoni Ewropej, l-użu tar-rieżami tal-evalwazzjoni u l-għadd u t-tipi ta’ lmenti, il-livell tal-integrazzjoni tal-klima u n-nefqiet relatati, il-parteċipazzjoni tal-SMEs, il-parteċipazzjoni tas-settur privat, il-parteċipazzjoni tal-ġeneri f’azzjonijiet iffinanzjati, il-gruppi ta’ evalwazzjoni, il-bordijiet u l-gruppi konsultattivi, ir-rata ta’ kofinanzjament, il-finanzjament komplementari u kumulattiv minn fondi oħrajn tal-Unjoni, iż-żmien għall-għotja, il-livell ta’ kooperazzjoni internazzjonali, l-involviment taċ-ċittadini u l-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili;

(d)

il-livelli ta’ nefqa diżaggregati fil-livell tal-proġett sabiex tkun tista’ ssir analiżi speċifika, inkluż għal kull qasam ta’ intervent;

(e)

il-livell ta’ sottoskrizzjoni żejda, b’mod partikolari n-numru ta’ proposti u għal kull sejħa għal proposti, il-punteġġ medju, is-sehem ta’ proposti ’l fuq u ’l isfel mil-limiti tal-kwalità;

(f)

informazzjoni dwar l-effetti kwantitattivi u kwalitattivi ta’ ingranaġġ, inkluż dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji u in natura li ġew impenjati u dawk li ngħataw realment, dwar il-viżibilità u l-pożizzjonament fil-kuntest internazzjonali, u dwar l-impatt fuq ir-riskji relatati mar-riċerka u l-innovazzjoni tal-investimenti tas-settur privat;

(g)

informazzjoni dwar miżuri biex jiġu attirati parteċipanti ġodda, b’mod partikolari SMEs, istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja u organizzazzjonijiet ta’ riċerka, u għall-espansjoni tan-networks kollaborattivi.

3.   L-evalwazzjonijiet tal-operazzjonijiet tal-impriżi konġunti għandhom jitwettqu f’waqthom sabiex jikkontribwixxu għall-evalwazzjonijiet interim u finali ġenerali ta’ Orizzont Ewropa u l-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet relatat dwar Orizzont Ewropa, is-suċċessur tiegħu u inizjattivi oħrajn rilevanti għar-riċerka u għall-innovazzjoni, imsemmija fl-Artikolu 52 tar-Regolament Orizzont Ewropa.

4.   Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni interim u finali ta’ kull Impriża Konġunta li tikkontribwixxi għall-evalwazzjonijiet ta’ Orizzont Ewropa, kif speċifikat fl-Artikolu 52 tar-Regolament Orizzont Ewropa. L-evalwazzjonijiet għandhom jeżaminaw kif kull impriża konġunta tissodisfa l-missjoni u l-objettivi tagħha, tkopri l-attivitajiet kollha tal-impriża konġunta u tevalwa l-valur miżjud Ewropew, l-effettività, l-effiċjenza tal-impriża konġunta kkonċernata, inkluż l-aċċess miftuħ u t-trasparenza tagħha, ir-rilevanza tal-attivitajiet segwiti u l-koerenza u l-komplementarjetà tagħhom mal-politiki reġjonali, nazzjonali u tal-Unjoni rilevanti, inkluż sinerġiji ma’ partijiet oħrajn ta’ Orizzont Ewropa, bħal missjonijiet, raggruppamenti jew programmi tematiċi jew speċifiċi. L-evalwazzjonijiet għandhom iqisu l-fehmiet tal-partijiet ikkonċernati, kemm fil-livell Ewropew kif ukoll fil-livell nazzjonali u għandhom jinkludu wkoll, fejn rilevanti, valutazzjoni tal-impatti xjentifiċi, soċjetali, ekonomiċi u teknoloġiċi fit-tul tal-impriżi konġunti msemmija fl-Artikolu 174(3) sa (9). L-evalwazzjonijiet għandhom jinkludu wkoll, fejn rilevanti, valutazzjoni tal-aktar mod effettiv ta’ intervent permezz ta’ politika għal kwalunkwe azzjoni futura, kif ukoll ir-rilevanza u l-koerenza ta’ kwalunkwe tiġdid possibbli ta’ kull impriża konġunta minħabba l-prijoritajiet tal-politika ġenerali u l-kuntest ta’ appoġġ għar-riċerka u għall-innovazzjoni, inkluż il-pożizzjoni tagħha kontra inizjattivi oħra appoġġati permezz tal-Programm Qafas, b’mod partikolari sħubijiet jew missjonijiet Ewropej. L-evalwazzjonijiet għandhom iqisu wkoll il-pjan ta’ eliminazzjoni gradwali adottat mill-Bord ta’ Tmexxija f’konformità mal-Artikolu 17(2), punt (a1).

5.   Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni interim imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista’ taġixxi f’konformità mal-Artikolu 11(6) jew tieħu kwalunkwe azzjoni xierqa oħra.

6.   Il-Kummissjoni tista’ twettaq aktar evalwazzjonijiet ta’ temi jew ta’ suġġetti ta’ rilevanza strateġika, bl-assistenza ta’ esperti indipendenti esterni magħżula fuq il-bażi ta’ proċess trasparenti, sabiex teżamina l-progress li jkun sar minn impriża konġunta fl-objettivi stabbiliti, tidentifika l-fatturi li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet u tidentifika l-aħjar prattiki. Billi twettaq dawk l-evalwazzjonijiet ulterjuri, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra bis-sħiħ l-impatt amministrattiv fuq l-impriża konġunta.

7.   L-impriżi konġunti għandhom iwettqu rieżamijiet perijodiċi tal-attivitajiet tagħhom sabiex iservu bħala bażi għall-evalwazzjonijiet interim u finali tagħhom bħala parti mill-evalwazzjonijiet ta’ Orizzont Ewropa msemmija fl-Artikolu 52 tar-Regolament Orizzont Ewropa.

8.   Ir-rieżamijiet u l-evalwazzjonijiet perijodiċi għandhom jitqiesu matul l-istralċ jew l-eliminazzjoni gradwali tal-impriża konġunta msemmija fl-Artikolu 45 ta’ dan ir-Regolament, f’konformità mal-Anness III tar-Regolament Orizzont Ewropa. Fi żmien sitt xhur wara l-istralċ ta’ impriża konġunta, iżda mhux aktar tard minn erba’ snin wara l-bidu tal-proċedura ta’ stralċ imsemmija fl-Artikolu 45 ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni finali ta’ dik l-impriża konġunta f’konformità mal-evalwazzjoni finali ta’ Orizzont Ewropa.

9.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika u tikkomunika r-riżultati tal-evalwazzjonijiet tal-impriżi konġunti, li għandhom jinkludu konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-osservazzjonijiet mill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bħala parti mill-evalwazzjonijiet ta’ Orizzont Ewropa msemmija fl-Artikolu 52 tar-Regolament Orizzont Ewropa.

Artikolu 172

Appoġġ mill-istat ospitanti

Jista’ jiġi konkluż ftehim amministrattiv bejn impriża konġunta u l-Istat Membru fejn tinsab is-sede tagħha dwar privileġġi u immunitajiet u appoġġ ieħor li għandu jingħata minn dak l-Istat Membru lill-impriża konġunta kkonċernata.

Artikolu 173

Azzjonijiet inizjali

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-istabbiliment u għall-operat inizjali tal-Impriża Konġunta Saħħa Globali EDCTP3 u tal-Impriża Konġunta Networks u Servizzi Intelliġenti sakemm ikollhom il-kapaċità operazzjonali sabiex jimplimentaw il-baġit tagħhom stess. Il-Kummissjoni għandha twettaq l-azzjonijiet neċessarji kollha f’kollaborazzjoni mal-membri l-oħrajn u bl-involviment tal-korpi kompetenti ta’ dawk l-impriżi konġunti.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1:

(a)

sakemm id-Direttur Eżekuttiv jassumi jew tassumi l-kariga wara l-ħatra mill-Bord ta’ Tmexxija f’konformità mal-Artikolu 18(2), il-Kummissjoni tista’ taħtar uffiċjal tal-Kummissjoni sabiex jaġixxi bħala Direttur Eżekuttiv interim u jeżerċita d-dmirijiet assenjati lid-Direttur Eżekuttiv;

(b)

b’deroga mill-Artikolu 17(2), punt (h), id-Direttur Eżekuttiv interim għandu jeżerċita s-setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatra fir-rigward ta’ kwalunkwe pożizzjoni tal-persunal li jeħtieġ li timtela qabel ma d-Direttur Eżekuttiv jassumi l-kariga tiegħu f’konformità mal-Artikolu 18(2);

(c)

il-Kummissjoni tista’ tassenja għadd limitat ta’ uffiċjali tagħha fuq bażi interim.

3.   Id-Direttur Eżekuttiv interim jista’ jawtorizza l-pagamenti kollha koperti mill-approprjazzjonijiet previsti fil-baġit annwali tal-Impriżi Konġunti msemmija fil-paragrafu 1 wara li jiġu approvati mill-Bord ta’ Tmexxija u jista’ jikkonkludi ftehimiet, deċiżjonijiet u kuntratti, inkluż kuntratti ta’ impjieg tal-persunal, wara l-adozzjoni tal-pjan ta’ stabbiliment tal-persunal ta’ dawk l-impriżi konġunti.

4.   Id-Direttur Eżekuttiv interim għandu, bil-qbil tad-Direttur Eżekuttiv li jkun ser jibda u soġġett għall-approvazzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija, jiddetermina d-data li fiha l-impriża konġunta kkonċernata titqies li jkollha l-kapaċità li timplimenta l-baġit tagħha stess. Minn dik id-data, il-Kummissjoni għandha tastjeni milli tagħmel impenji u teżegwixxi pagamenti għall-attivitajiet ta’ dik l-impriża konġunta.

Artikolu 174

Tħassir u dispożizzjonijiet tranżitorji

1.   Jitħassru r-Regolamenti (KE) Nru 219/2007, (UE) Nru 557/2014, (UE) Nru 558/2014, (UE) Nru 559/2014, (UE) Nru 560/2014, (UE) Nru 561/2014 u (UE) Nru 642/2014.

2.   L-azzjonijiet li jinbdew jew li jitkomplew skont ir-Regolamenti msemmija fil-paragrafu 1 u l-obbligi finanzjarji relatati ma’ tali azzjonijiet għandhom ikomplu jiġu rregolati b’dawk ir-Regolamenti sakemm jitlestew.

3.   L-Impriża Konġunta Ewropa Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika għandha tkun is-suċċessur legali u universali fir-rigward tal-kuntratti kollha, inkluż il-kuntratti ta’ impjieg u l-ftehimiet ta’ għotja, l-obbligazzjonijiet u l-proprjetà akkwistata tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’Bażi Bijoloġika stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 560/2014, li tagħha għandha tkun is-sostitut u s-suċċessur.

4.   L-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa għandha tkun is-suċċessur legali u universali fir-rigward tal-kuntratti kollha, inkluż il-kuntratti ta’ impjieg u l-ftehimiet ta’ għotja, l-obbligazzjonijiet u l-proprjetà akkwistata tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 558/2014, li tagħha għandha tkun is-sostitut u s-suċċessur.

5.   L-Impriża Konġunta Idroġenu Nadif għandha tkun is-suċċessur legali u universali fir-rigward tal-kuntratti kollha, inkluż il-kuntratti ta’ impjieg u l-ftehimiet ta’ għotja, l-obbligazzjonijiet u l-proprjetà akkwistata tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 559/2014, li tagħha għandha tkun is-sostitut u s-suċċessur.

6.   L-Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea għandha tkun is-suċċessur legali u universali fir-rigward tal-kuntratti kollha, inkluż il-kuntratti ta’ impjieg u l-ftehimiet ta’ għotja, l-obbligazzjonijiet u l-proprjetà akkwistata tal-impriża konġunta Shift2Rail stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 642/2014, li tagħha għandha tkun is-sostitut u s-suċċessur.

7.   L-Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva għandha tkun is-suċċessur legali u universali fir-rigward tal-kuntratti kollha, inkluż il-kuntratti ta’ impjieg u l-ftehimiet ta’ għotja, l-obbligazzjonijiet u l-proprjetà akkwistata tal-Impriża Konġunta Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 557/2014, li tagħha għandha tkun is-sostitut u s-suċċessur.

8.   L-Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin għandha tkun is-suċċessur legali u universali fir-rigward tal-kuntratti kollha, inkluż il-kuntratti ta’ impjieg u l-ftehimiet ta’ għotja, l-obbligazzjonijiet u l-proprjetà akkwistata tal-impriża konġunta ECSEL stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 561/2014, li tagħha għandha tkun is-sostitut u s-suċċessur.

9.   L-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3 għandha tkun is-suċċessur legali u universali fir-rigward tal-kuntratti kollha, inkluż il-kuntratti ta’ impjieg u l-ftehimiet ta’ għotja, l-obbligazzjonijiet u l-proprjetà akkwistata tal-Impriża Konġunta SESAR stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 219/2007, li tagħha għandha tkun is-sostitut u s-suċċessur.

10.   Dan ir-Regolament ma jaffettwax id-drittijiet u l-obbligi tal-persunal impjegat skont ir-Regolamenti msemmija fil-paragrafu 1.

11.   Id-Diretturi Eżekuttivi maħtura skont ir-Regolamenti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom, għall-bqija tal-mandat tagħhom, jiġu assenjati għall-funzjonijiet tad-Direttur Eżekuttiv kif previst f’dan ir-Regolament b’effett mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Il-kundizzjonijiet l-oħrajn tal-kuntratt ma għandhomx jinbidlu.

12.   Fl-ewwel laqgħa tiegħu, il-Bord ta’ Tmexxija ta’ kull impriża konġunta għandu jadotta lista ta’ deċiżjonijiet adottati mill-Bord ta’ Tmexxija tal-impriżi konġunti preċedenti msemmija fil-paragrafi 3 sa 9 li għandhom ikomplu japplikaw għall-impriża konġunta kkonċernata stabbilita b’dan ir-Regolament.

13.   L-evalwazzjonijiet interim imsemmija fl-Artikolu 171(2) għandhom jinkludu evalwazzjoni finali tal-impriżi konġunti preċedenti msemmija fil-paragrafi 3 sa 9 ta’ dan l-Artikolu.

14.   Kwalunkwe approprjazzjoni mhux użata skont ir-Regolamenti msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi ttrasferita lill-impriża konġunta korrispondenti stabbilita b’dan ir-Regolament. Kwalunkwe approprjazzjoni operazzjonali mhux użata ttrasferita b’dan il-mod għandha l-ewwel tintuża sabiex tipprovdi appoġġ finanzjarju għal azzjonijiet indiretti mibdija fil-qafas ta’ Orizzont 2020. L-approprjazzjonijiet operazzjonali li jifdal jistgħu jintużaw għal azzjonijiet indiretti mibdija skont dan ir-Regolament. Meta tali approprjazzjonijiet operazzjonali jintużaw għal azzjonijiet indiretti mibdija skont dan ir-Regolament, dawn għandhom jgħoddu mal-kontribuzzjoni finanzjarja li għandha tiġi pprovduta mill-Unjoni lill-impriża konġunta rispettiva skont dan ir-Regolament.

Artikolu 175

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-19 ta’ Novembru 2021.

Għall-Kunsill

Il-President

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Opinjoni tal-21 ta’ Ottubru 2021 (għadha ma ġietx ippubblikata mill-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  ĠU C 341, 24.8.2021, p. 29.

(3)  Ir-Regolament (UE) 2021/695 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ April 2021 li jistabbilixxi l-Orizzont Ewropa — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, li jistabbilixxi r-regoli tiegħu għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni, u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1290/2013 u (UE) Nru 1291/2013 (ĠU L 170, 12.5.2021, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

(5)  Ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta’ qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli, u li jemenda r-Regolament (UE) 2019/2088 (ĠU L 198, 22.6.2020, p. 13).

(6)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/764 tal-10 ta’ Mejju 2021 li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li jimplimenta l-Orizzont Ewropa — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, u li tħassar id-Deċiżjoni 2013/743/UE (ĠU L 167I, 12.5.2021, p. 1).

(7)  Ir-Regolament (UE) 2021/1058 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2021 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta’ Koeżjoni (ĠU L 231, 30.6.2021, p. 60).

(8)  Ir-Regolament (UE) 2021/1057 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2021 li jistabbilixxi l-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1296/2013 (ĠU L 231, 30.6.2021, p. 21).

(9)  Ir-Regolament (UE) 2021/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Lulju 2021 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1004 (ĠU L 247, 13.7.2021, p. 1).

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).

(11)  Ir-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2021 li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi (ĠU L 231, 30.6.2021, p. 159).

(12)  Ir-Regolament (UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Frar 2021 li jistabbilixxi l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (ĠU L 57, 18.2.2021, p. 17).

(13)  Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r- Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(14)  Ir-Regolament (UE) 2021/1119 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Ġunju 2021 li jistabbilixxi l-qafas biex tinkiseb in-newtralità klimatika u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 401/2009 u (UE) 2018/1999 (“il-Liġi Ewropea dwar il-Klima”) (ĠU L 243, 9.7.2021, p. 1).

(15)  ĠU L 282, 19.10.2016, p. 4.

(16)  Ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) Nru 376/2014 u d-Direttivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 (ĠU L 212, 22.8.2018, p. 1).

(17)  Id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba’ Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) (ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1).

(18)  Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien tal-Ajru Uniku Ewropew (ĠU L 96 31.3.2004, p. 1).

(19)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 tas-27 ta’ Frar 2007 dwar l-istabbiliment ta’ Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta’ ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) (ĠU L 64, 2.3.2007, p. 1).

(20)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/320/KE tat-30 ta’ Marzu 2009 li tendorsja l-Pjan Direttur Ewropew għall-Ġestjoni tal-Ajru tal-proġett ta’ Riċerka tal-ATM tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR) (ĠU L 95, 9.4.2009, p. 41).

(21)  Ir-Regolament (UE) 2021/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Lulju 2021 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 (ĠU L 249, 14.7.2021, p. 38).

(22)  Ir-Regolament (UE) 2021/694 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2021 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Diġitali u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2015/2240 (ĠU L 166, 11.5.2021, p. 1).

(23)  Ir-Regolament (UE) 2021/523 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Marzu 2021 li jistabbilixxi l-Programm InvestEU u li jemenda r-Regolament (UE) 2015/1017 (ĠU L 107, 26.3.2021, p. 30).

(24)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 557/2014 tas- 6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (ĠU L 169, 7.6.2014, p. 54).

(25)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 558/2014 tas- 6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 (ĠU L 169, 7.6.2014, p. 77).

(26)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 559/2014 tas- 6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (ĠU L 169, 7.6.2014, p. 108).

(27)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 560/2014 tas-6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (ĠU L 169, 7.6.2014, p. 130).

(28)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 561/2014 tas- 6 ta’ Mejju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta ECSEL (ĠU L 169, 7.6.2014, p. 152).

(29)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 642/2014 tas- 16 ta’ Ġunju 2014 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Shift2Rail (ĠU L 177, 17.6.2014, p. 9).

(30)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.

(31)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 tat-13 ta’ Marzu 2015 dwar is-Sigurtà fil-Kummissjoni (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 41).

(32)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta’ Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-Sigurtà għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53).

(33)  Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).

(34)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

(35)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-UPPE”) (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).

(36)  ĠU L 136, 31.5.1999, p. 15.

(37)  Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

(38)  Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

(39)  Id-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea(ĠU L 138, 26.5.2016, p. 44).

(40)  Id-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (ĠU L 343, 14.12.2012, p. 32).

(41)  Ir-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 (ĠU L 138, 26.5.2016, p. 1).

(42)  Ir-Regolament (UE) 2021/947 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ġunju 2021 li jistabbilixxi l-Istrument ta’ Viċinat, ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta’ Kooperazzjoni Internazzjonali – Ewropa Globali, li jemenda u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 466/2014/UE u jħassar ir-Regolament (UE) 2017/1601 u r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 480/2009 (ĠU L 209, 14.6.2021, p. 1).

(43)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 409/2013 tat-3 ta’ Mejju 2013 dwar id-definizzjoni ta’ proġetti komuni, it-twaqqif ta’ governanza u l-identifikazzjoni ta’ inċentivi li jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju Ewropew għall-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru (ĠU L 123, 4.5.2013, p. 1).

(44)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-istati membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni. (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNESS I

Il-membri fundaturi tal-Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa

(1)

Aciturri Aeronáutica S.L.U., irreġistrata skont il-liġi Spanjola (numru tar-reġistrazzjoni: BU12351), bl-uffiċċju rreġistrat tagħha f’P.I. Bayas, calle Ayueles, 22, 09200, Miranda de Ebro (Burgos), Spanja;

(2)

Aernnova Aerospace SAU, irreġistrata skont il-liġi Spanjola (numru tar-reġistrazzjoni: VI6749), bl-uffiċċju rreġistrat tagħha f’Parque Tecnológico de Álava, C/Leonardo da Vinci num. 13, Miñano (Álava), Spanja;

(3)

Airbus SAS, irreġistrata skont il-liġi Franċiża (numru tar-reġistrazzjoni: 383 474 814), bl-uffiċċju rreġistrat tagħha f’2 Rond-Point Emile Dewoitine, 31707 Blagnac, Franza;

(4)

Centro Italiano Ricerche Aerospaziali SCPA (CIRA), irreġistrat skont il-liġi Taljana (numru tar-reġistrazzjoni: 128446), bl-uffiċċju rreġistrat tiegħu f’Via Maiorise 1, Capua-Caserta 81043, Italja;

(5)

Dassault Aviation SA, irreġistrata skont il-liġi Franċiża (numru tar-reġistrazzjoni: 712042456), bl-uffiċċju rreġistrat tagħha f’9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel-Dassault, 78008 Pariġi, Franza;

(6)

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), irreġistrata skont ld-liġi Ġermaniża (numru tar-reġistrazzjoni: VR2780), bl-uffiċċju rreġistrat tagħha f’Linder Höhe, 51147 Köln, Ġermanja;

(7)

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V, irreġistrata skont il-liġi Ġermaniża (numru tar-reġistrazzjoni: VR4461), bl-uffiċċju rreġistrat tagħha fi 27C, Hansastrasse, 80686 München, Ġermanja;

(8)

Fokker Technologies Holding BV, irreġistrata skont il-liġi Netherlandiża (numru tar- reġistrazzjoni: 50010964), bl-uffiċċju rreġistrat tagħha f’Industrieweg 4, 3351 LB Papendrecht, Netherlands;

(9)

GE Avio S.r.l., irreġistrata skont il-liġi Taljana (numru tar-reġistrazzjoni: 1170622CF10898340012), bl-uffiċċju rreġistrat tagħha f’Rivalta di Torino (TO), Via I Maggio no. 99, Italja;

(10)

GKN Aerospace, l-Iżvezja AB, irreġistrata skont il-liġi Żvediża (numru tar-reġistrazzjoni: 5560290347), bl-uffiċċju rreġistrat tagħha f’Flygmotorvägen 1, SE-461 81 Trollhättan, Żvezja;

(11)

Honeywell International s.r.o., irreġistrata skont il-liġi Ċeka, (numru tar-reġistrazzjoni: 27617793), bl-uffiċċju rreġistrat tagħha f’V Parku 2325/18, 148 00 Praha 4 – Chodov, Prague, Repubblika Ċeka;

(12)

Industria de Turbo Propulsores S.A.U., irreġistrata skont il-liġi Spanjola (numru tar-reġistrazzjoni: BI5062), bl-uffiċċju rreġistrat tagħha f’Parque Tecnológico, Edificio 300, 48170 Zamudio, Spanja;