EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1060

Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2021 li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi

PE/47/2021/INIT

ĠU L 231, 30.6.2021, p. 159–706 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj

30.6.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 231/159


REGOLAMENT (UE) 2021/1060 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-24 ta’ Ġunju 2021

li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 177, il-punt (a) tal-Artikolu 322(1) u l-Artikolu 349 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri (3),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, (4)

Billi:

(1)

L-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprovdi li, sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tagħha, l-Unjoni għandu jkollha l-għan li tnaqqas id-diverġenzi bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u r-ritard tar-reġjuni jew gżejjer li huma inqas favoriti, u li għandha tingħata attenzjoni partikolari liż-żoni rurali, żoni milquta minn tranżizzjoni industrijali, u reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u permanenti. Dawk ir-reġjuni jibbenefikaw b’mod partikolari mill-politika ta’ koeżjoni. L-Artikolu 175 TFUE jitlob li l-Unjoni ssostni l-ilħiq ta’ dawk l-objettivi permezz tal-azzjoni li tieħu permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija, it-Taqsima tal-Gwida, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Bank Ewropew tal-Investiment u strumenti oħrajn. L-Artikolu 322 TFUE jipprovdi l-bażi biex jiġu adottati r-regoli finanzjarji li jiddeterminaw il-proċedura li għandha tiġi adottata għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit u għall-preżentazzjoni u l-awditjar tal-kontijiet, kif ukoll għall-kontrolli tar-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji.

(2)

Sabiex ikomplu jiżviluppaw implimentazzjoni koordinata u armonizzata tal-Fondi tal-Unjoni implimentati taħt ġestjoni kondiviża, jiġifieri l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF), u miżuri ffinanzjati taħt ġestjoni kondiviża fil-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura (FEMSA), il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni(AMIF), il-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF) u l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi (BMVI), jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli finanzjarji bbażati fuq l-Artikolu 322 TFUE għal dawn il-Fondi kollha (flimkien imsemmija bħala “il-Fondi”), li jispeċifikaw b’mod ċar il-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti. Barra minn hekk, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet komuni bbażati fuq l-Artikolu 177 TFUE jiġu stabbiliti biex ikopru r-regoli speċifiċi tal-politika għall-FEŻR, għall-FSE+, għall-Fond ta’ Koeżjoni, għall-JTF u għall-FEMSA.

(3)

Minħabba l-ispeċifiċitajiet ta’ kull Fond, jenħtieġ li r-regoli speċifiċi applikabbli għal kull Fond u għall-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) taħt il-FEŻR jiġu stipulati f’Regolamenti separati (“Regolamenti speċifiċi għall-Fond”) biex jikkomplementaw dan ir-Regolament.

(4)

Jenħtieġ li r-reġjuni ultraperiferiċi jibbenefikaw minn miżuri speċifiċi u minn finanzjament addizzjonali biex jagħmlu tajjeb għas-sitwazzjoni strutturali soċjali u ekonomiċi flimkien mal-iżvantaġġi li jirriżultaw mill-fatturi msemmija fl-Artikolu 349 TFUE.

(5)

Jenħtieġ li r-reġjuni tat-tramuntana b’popolazzjoni baxxa jibbenefikaw minn miżuri speċifiċi u finanzjament addizzjonali biex jiġu bbilanċjati l-iżvantaġġi naturali jew demografiċi gravi msemmija fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att tal-Adeżjoni tal-1994.

(6)

Jenħtieġ li l-prinċipji orizzontali kif stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u fl-Artikolu 10 TFUE, inkluż il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità kif stabbiliti fl-Artikolu 5 TUE, jiġu rispettati fl-implimentazzjoni tal-Fondi, filwaqt li titqies il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Jenħtieġ li l-Istati Membri jirrispettaw ukoll l-obbligi stabbiliti fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, u fil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabbiltà, u jiżguraw l-aċċessibbiltà f’konformità mal-Artikolu 9 tagħha u skont id-dritt tal-Unjoni li jarmonizza r-rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà għall-prodotti u s-servizzi. F’dak il-kuntest, jenħtieġ li l-Fondi jiġu implimentati b’mod li jippromwovu t-tranżizzjoni minn kura istituzzjonali għal waħda bbażata fuq il-familja u bbażata fuq il-komunità. Jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jimmiraw biex jeliminaw l-inugwaljanzi u jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u tintegra l-perspettiva tal-ġeneru, kif ukoll jikkumbattu d-diskriminazzjoni msejsa fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali. Jenħtieġ li l-Fondi ma jappoġġawx azzjonijiet li jikkontribwixxu għal kwalunkwe forma ta’ segregazzjoni jew esklużjoni, u, meta jiffinanzjaw l-infrastruttura, jenħtieġ li jiżguraw l-aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilità. Jenħtieġ li l-objettivi tal-Fondi jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp sostenibbli u l-promozzjoni tal-Unjoni tal-għan li tippreżerva, tipproteġi u ttejjeb il-kwalità tal-ambjent kif stabbilit fl-Artikolu 11 u fl-Artikolu 191(1) TFUE, filwaqt li jitqies il-prinċipju li min iniġġes iħallas, l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU u l-Ftehim ta’ Pariġi adottati taħt il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (5) (il-“Ftehim ta’ Pariġi”). Sabiex tiġi protetta l-integrità tas-suq intern, l-operazzjonijiet li jibbenefikaw minnhom l-impriżi jridu jikkonformaw mar-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat kif stabbilit fl-Artikoli 107 u 108 TFUE. Il-faqar huwa sfida partikolarment importanti fl-Unjoni. Għalhekk, jenħtieġ li l-objettivi tal-Fondi jiġu insegwiti bil-ħsieb li jikkontribwixxu għall-qerda tal-faqar. Jenħtieġ li l-objettivi tal-Fondi jiġu insegwiti bil-ħsieb li jipprovdu appoġġ adegwat, b’mod partikolari lill-awtoritajiet lokali u reġjonali taż-żoni kostali u urbani biex jindirizzaw l-isfidi soċjoekonomiċi marbuta mal-integrazzjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi u li jipprovdu appoġġ adegwat lil żoni u komunitajiet żvantaġġati f’żoni urbani.

(7)

Ir-regoli finanzjarji orizzontali adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 TFUE japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawk ir-regoli huma stipulati fir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) (“ir-Regolament Finanzjarju”) u b’mod partikolari jiddeterminaw il-proċedura għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni permezz ta’ għotjiet, akkwist, premjijiet, ġestjoni indiretta, strumenti finanzjarji, garanziji baġitarji, assistenza finanzjarja u r-rimborż ta’ esperti esterni, u jipprevedu kontrolli dwar ir-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 TFUE jinkludu wkoll reġim ġenerali ta’ kondizzjonalitajiet għall-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni.

(8)

Meta jiġi stabbilit perijodu ta’ żmien biex il-Kummissjoni tieħu kwalunkwe azzjoni fir-rigward tal-Istati Membri, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis l-informazzjoni u d-dokumenti meħtieġa kollha fil-ħin u b’mod effiċjenti. Meta l-preżentazzjonijiet tal-Istati Membri fi kwalunkwe forma skont dan ir-Regolament ma jkunux kompluti jew ma jikkonformawx mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi, u għaldaqstant ma jippermettux li l-Kummissjoni tieħu azzjoni bl-informazzjoni kollha disponibbli għaliha, jenħtieġ li dak it-terminu jiġi sospiż sakemm l-Istati Membri jikkonformaw mar-rekwiżiti regolatorji. Barra minn hekk, peress li l-Kummissjoni hija prekluża milli tagħmel pagamenti għan-nefqa mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet marbuta ma’ objettivi speċifiċi li għalihom il-kondizzjonijiet abilitanti mhumiex issodisfati, li huwa inkluż fl-applikazzjonijiet għal pagament, it-terminu li għandha l-Kummissjoni biex tagħmel il-pagamenti ma għandux jiġi attivat għal tali nefqa.

(9)

Sabiex jikkontribwixxu għall-prijoritajiet tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Fondi jiffukaw l-appoġġ tagħhom fuq għadd limitat ta’ objettivi ta’ politika f’konformità mal-missjonijiet speċifiċi għall-Fondi skont l-objettivi bbażati fuq it-Trattat. Jenħtieġ li l-objettivi ta’ politika għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI jiġu stabbiliti fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi. Il-JTF u kwalunkwe riżorsa tal-FEŻR u tal-FSE+ li jiġu ttrasferiti, fuq bażi volontarja, bħala appoġġ komplementari għall-JTF, jenħtieġ li jikkontribwixxu għal objettiv speċifiku uniku.

(10)

Filwaqt li jirriflettu l-importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima b’konformità mal-impenji tal-Unjoni rigward l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi u tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, jenħtieġ li l-Fondi jikkontribwixxu lejn l-integrazzjoni ta’ azzjonijiet klimatiċi u lejn il-kisba ta’ mira ġenerali fejn 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-Unjoni tappoġġa l-objettivi relatati mal-klima. F’dak, il-kuntest, il-Fondi jenħtieġ li jappoġġaw attivitajiet li jirrispettaw l-istandards klimatiċi u ambjentali u l-prijoritajiet tal-Unjoni u ma jagħmlu l-ebda ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7). Mekkaniżmi adegwati biex jiżguraw verifika tar-reżistenza klimatika tal-investiment appoġġat fl-infrastruttura jenħtieġ li jkunu parti integrali mill-programmazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Fondi.

(11)

Bħala riflessjoni tal-importanza li jiġi indirizzat it-telf tal-bijodiversità, il-Fondi jenħtieġ li jikkontribwixxu għall-integrazzjoni tal-azzjoni dwar il-bijodiversità fil-politiki tal-Unjoni u għall-kisba tal-ambizzjoni ġenerali li 7,5 % tal-infiq annwali taħt il-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) jiġi ddedikat għall-objettivi tal-bijodiversità fis-sena 2024 u 10 % tal-infiq annwali taħt il-QFP jiġi ddedikat għall-objettivi tal-bijodiversità fl-2026 u l-2027, filwaqt li jitqiesu s-sovrapożizzjonijiet eżistenti bejn l-għanijiet klimatiċi u dawk tal-bijodiversità.

(12)

Jenħtieġ li parti mill-baġit tal-Unjoni allokata għall-Fondi tiġi implimentata mill-Kummissjoni taħt ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri fis-sens tar- Regolament Finanzjarju. Għaldaqstant, meta jimplimentaw il-Fondi taħt ġestjoni kondiviża, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jirrispettaw il-prinċipji msemmija fir-Regolament Finanzjarju, bħall-ġestjoni finanzjarja tajba, it-trasparenza u n-nondiskriminazzjoni.

(13)

L-Istati Membri fil-livell territorjali adatt, skont il-qafas istituzzjonali, legali u finanzjarju tagħhom u l-korpi maħtura minnhom għal dawn il-finijiet, jenħtieġ ikunu responsabbli għat-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-programmi. L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom iżommu lura milli jimponu regoli mhux meħtieġa li jirriżultaw f’piż amministrattiv eċċessiv għall-benefiċjarji.

(14)

Il-prinċipju tas-sħubija huwa fattur ewlieni fl-implimentazzjoni tal-Fondi, u jibni fuq l-approċċ ta’ governanza f’diversi livelli u jiżgura l-involviment tal-awtoritajiet reġjonali, lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra, tas-soċjetà ċivili, tas-sħab ekonomiċi u soċjali u, fejn xieraq, organizzazzjonijiet ta’ riċerka u universitajiet. Sabiex jipprovdi kontinwità fl-organizzazzjoni tas-sħubija, jenħtieġ li l-kodiċi ta’ kondotta Ewropew dwar is-sħubija għall-Ftehimiet ta’ Sħubija u programmi appoġġjati mill-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej stabbilit mir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 240/2014 (8) (il-‘kodiċi ta’ kondotta Ewropea dwar sħubija’) ikompli japplika għall-Fondi.

(15)

Fil-livell tal-Unjoni, is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika, inkluż il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, huwa l-qafas li jidentifika l-prijoritajiet ta’ riformi nazzjonali u li jissorvelja l-implimentazzjoni tagħhom. L-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta’ investiment pluriennali nazzjonali tagħhom stess b’appoġġ għal dawk ir-riformi. Jenħtieġ li dawk l-istrateġiji jiġu ppreżentati flimkien mal-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma bħala mod kif jiġu enfasizzati u kkoordinati proġetti ta’ investimenti ta’ prijorità li għandhom jiġu appoġġati minn finanzjament nazzjonali jew tal-Unjoni, jew mit-tnejn. Jenħtieġ li jservu wkoll biex il-finanzjament tal-Unjoni jintuża b’mod koerenti u biex jiġi massimizzat il-valur miżjud tal-appoġġ finanzjarju li għandu jiġi riċevut, b’mod partikolari mill-Fondi, mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza stabbilita bir-Regolament (UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) u mill-Programm InvestEU stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/523 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) (ir-“Regolament InvestEU”).

(16)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż rilevanti adottati skont l-Artikolu 121(2) TFUE u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) TFUE u r-rakkomandazzjonijiet komplementari tal-Kummissjoni maħruġa skont l-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11), u għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI, rakkomandazzjonijiet rilevanti oħra tal-Unjoni indirizzati lill-Istat Membru fit-tħejjija tad-dokumenti ta’ programmazzjoni. Matul il-perijodu ta’ programmazzjoni bejn l-2021 u l-2027 (“perijodu ta’ programmazzjoni”), jenħtieġ li l-Istati Membri jippreżentaw il-progress fl-implimentazzjoni tal-programmi b’appoġġ għar- rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż lill-kumitat ta’ monitoraġġ u lill-Kummissjoni b’mod regolari. Matul rieżami ta’ nofs it-terminu, jenħtieġ li l-Istati Membri, fost elementi oħra, iqisu l-ħtieġa għal modifiki fil-programmi biex jakkomodaw sfidi ġodda identifikati f’rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż rilevanti adottati jew modifikati sa mill-bidu tal-perijodu ta’ programmazzjoni.

(17)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jqisu l-kontenuti tal-pjan nazzjonali integrat tal-enerġija u tal-lima tagħhom, li għandu jiġi żviluppat taħt Regolament (UE) 2018/1999 u l-eżitu tal-proċess li wassal għar-rakkomandazzjonijiet tal-Unjoni rigward dawn il-pjanijiet, għall-programmi tagħhom, inkluż waqt ir-rieżami ta’ nofs it-terminu, kif ukoll għall-ħtiġijiet finanzjarji allokati għal investimenti b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju.

(18)

Jenħtieġ li l-Ftehim ta’ Sħubija, imħejji minn kull Stat Membru, ikun dokument konċiż u strateġiku li jiggwida n-negozjati bejn il-Kummissjoni l-Istat Membru kkonċernat dwar it-tfassil tal-programmi fl-ambitu tal-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-JTF u l-FEMSA. Sabiex jiġi razzjonalizzat il-proċess ta’ approvazzjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrispetta l-prinċipju tal-proporzjonalità fil-valutazzjoni tagħha, b’mod partikolari fir-rigward tat-tul tal-Ftehim ta’ Sħubija u t-talbiet għal informazzjoni addizzjonali. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv, jenħtieġ li ma jkunx hemm għalfejn jiġu emendati l-Ftehimiet ta’ Sħubija matul il-perijodu ta’ programmazzjoni. Madankollu, jekk l-Istat Membru jixtieq hekk, jenħtieġ li huwa jkun jista’ jippreżenta lill-Kummissjoni emenda waħda għall-Ftehim ta’ Sħubija tiegħu biex jittieħed kont tal-eżitu tar-rieżami ta’ nofs it-terminu. Sabiex jiffaċilitaw il-programmazzjoni u jiġi evitat kontenut duplikat fid-dokumenti ta’ programmazzjoni, Ftehim ta’ Sħubija jista’ jiġi inkluż bħala parti minn programm.

(19)

Sabiex l-Istati Membri jingħataw biżżejjed flessibbiltà fl-implimentazzjoni tal-allokazzjonijiet tagħhom ta’ ġestjoni kondiviża, jenħtieġ li jkun possibbli li ċerti livelli ta’ finanzjament jiġu ttrasferiti bejn il-Fondi u bejn il-ġestjoni kondiviża u l-istrumenti ġestiti direttament u indirettament. Fejn iċ-ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali speċifiċi ta’ Stat Membru jiġġustifikawh, dak il-livell ta’ trasferiment għandu jkun ogħla.

(20)

Kull Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-flessibbiltà li jikkontribwixxi għall-Programm InvestEU għall-għoti tal-garanzija tal-UE u taċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU għal investimenti f’dak l-Istat Membru, taħt ċerti kondizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament.

(21)

Sabiex jiġu żgurati l-prerekwiżiti meħtieġa għall-użu effettiv u effiċjenti tal-appoġġ tal-Unjoni mogħti mill-Fondi, jenħtieġ li tiġi stabbilita lista limitata ta’ kundizzjonijiet abilitanti kif ukoll sett konċiż u eżawrjenti ta’ kriterji oġġettivi għall-valutazzjoni tagħhom. Jenħtieġ li kull kundizzjoni abilitanti tintrabat ma’ objettiv speċifiku u jenħtieġ li tiġi applikata awtomatikament meta l-objettiv speċifiku jintgħażel għall-appoġġ. Mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar id-diżimpenn, meta dawn il-kundizzjonijiet ma jiġux issodisfati, jenħtieġ li n-nefqa relatata mal-operazzjonijiet taħt l-objettivi speċifiċi relatati ma tiġix rimborżata mill-Kummissjoni. Sabiex jinżamm qafas ta’ investiment favorevoli, jenħtieġ li jkun hemm monitoraġġ regolari tal-issodisfar kontinwu tal-kundizzjonijiet abilitanti. Fuq talba ta’ Stat Membru, jenħtieġ li l-BEI jkun jista’ jikkontribwixxi għall-valutazzjoni tal-issodisfar tal-kundizzjonijiet abilitanti rilevanti. Huwa importanti wkoll li jiġi żgurat li l-operazzjonijiet magħżula għall-appoġġ jiġu implimentati b’mod konsistenti mal-istrateġiji u mad-dokumenti tal-ippjanar fis-seħħ sottostanti għall-issodisfar tal-kundizzjonijiet abilitanti, u b’hekk jiżguraw li l-operazzjonijiet kofinanzjati kollha jkunu konformi mal-qafas ta’ politika tal-Unjoni.

(22)

Filwaqt li jiġu indirizzati l-objettivi ta’ koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, l-appoġġ għall-konnettività tan-network mill-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni jenħtieġ li jkollu l-għan li jlesti il-konnessjonijiet neqsin għan-network trans-Ewropew tat-trasport.

(23)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu qafas ta’ prestazzjoni għal kull programm li jkopri l-indikaturi, l-istadji importanti u l-miri kollha biex jimmonitorjaw, jirrappurtaw u jevalwaw il-prestazzjoni tal-programmi. Dan jenħtieġ jippermetti l-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni matul l-implimentazzjoni, u jikkontribwixxi għall-kejl tal-prestazzjoni kumplessiva tal-Fondi.

(24)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jwettqu rieżami ta’ nofs it-terminu ta’ kull programm appoġġat mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTF. Jenħtieġ li dak ir-rieżami jipprovdi aġġustament sħiħ tal-programmi bbażati fuq il-prestazzjoni tal-programmi, filwaqt li jagħti l-opportunità wkoll li jitqiesu sfidi ġodda u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi rilevanti maħruġa fl-2024, kif ukoll il-progress fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali integrati għall-enerġija u l-klima u l-prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Għall-finijiet tar-rieżami ta’ nofs it-terminu, jenħtieġ li titqies ukoll is-sitwazzjoni soċjoekonomika tal-Istat Membru jew tar-reġjun ikkonċernat, inkluż kwalunkwe żvilupp finanzjarju, ekonomiku jew soċjali negattiv kbir jew sfidi demografiċi u l-progress lejn l-ilħuq tal-miri tal-kontribuzzjoni klimatika fil-livell nazzjonali. Il-Kummissjoni jenħtieġ tħejji rapport dwar l-eżitu tar-rieżami ta’ nofs it-terminu, inkluża l-valutazzjoni tagħha tal-applikazzjoni tal-ispejjeż u t-tariffi tal-ġestjoni taħt l-istrumenti finanzjarji ġestiti minn korpi magħżula permezz ta’ għotja diretta.

(25)

Jenħtieġ li l-mekkaniżmi biex jiżguraw rabta bejn il-politiki ta’ governanza ekonomika tal-Unjoni jkomplu jiġu rfinuti, biex il-Kummissjoni tkun tista’ tagħmel proposta lill-Kunsill biex tissospendi l-impenji kollha jew parti minnhom għal wieħed mill-programmi jew aktar tal-Istat Membru kkonċernat meta dak l-Istat Membru jonqos milli jieħu azzjoni effettiva fil-kuntest tal-proċess tal-governanza ekonomika. L-obbligu tal-Kummissjoni li tipproponi sospensjoni jenħtieġ jiġi sospiż meta u sakemm tiġi attivata l-hekk imsejħa klawżola liberatorja ġenerali skont il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir. Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni uniformi u fid-dawl tal-importanza li jiġu imposti l-effetti finanzjarji tal-miżuri, jenħtieġ li s-setgħat ta’ implimentazzjoni jiġu konferiti fuq il-Kunsill li jenħtieġ li jaġixxi fuq il-bażi ta’ proposta tal-Kummissjoni. Sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni tad-deċiżjonijiet li huma meħtieġa biex tiġi żgurata azzjoni effettiva fil-kuntest tal-proċess tal-governanza ekonomika, jenħtieġ li tintuża votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata inversa. Minħabba t-tip ta’ operazzjonijiet li huma appoġġati mill-FSE+ u l-programmi Interreg, il-FSE+ u dawn il-programmi jenħtieġ li jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dawk il-mekkaniżmi.

(26)

Sabiex ikun jista’ jingħata rispons rapidu għal ċirkostanzi eċċezzjonali jew mhux tas-soltu kif imsemmi fil-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir li jistgħu jirriżultaw matul il-perijodu ta’ programmazzjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni biex tadotta miżuri temporanji biex tiffaċilita l-użu tal-Fondi b’reazzjoni għal ċirkostanzi bħal dawn. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tadotta l-miżuri li huma l-aktar xierqa fid-dawl taċ-ċirkostanzi eċċezzjonali jew mhux tas-soltu li Stat Membru jkun qed jiffaċċa filwaqt li tippreserva l-objettivi tal-Fondi. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tissorvelja wkoll l-implimentazzjoni u tivvaluta l-adegwatezza ta’ dawk il-miżuri.

(27)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti komuni fir-rigward tal-kontenut tal-programmi filwaqt li titqies in-natura speċifika ta’ kull Fond. Dawn ir-rekwiżiti jistgħu jiġu kkomplementati minn regoli speċifiċi għall-Fondi. Jenħtieġ li r-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12) (ir-“Regolament Interreg”) jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-kontenut tal-programmi Interreg.

(28)

Sabiex l-implimentazzjoni tal-programmi tkun flessibbli u jitnaqqas il-piż amministrattiv, jenħtieġ li jiġu permessi trasferimenti finanzjarji limitati bejn prijoritajiet tal-istess programm mingħajr ma tkun meħtieġa deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda l-programm. Jenħtieġ li t-tabelli finanzjarji riveduti jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni sabiex tiġi żgurata informazzjoni aġġornata dwar allokazzjonijiet finanzjarji għal kull prijorità.

(29)

Sabiex tissaħħaħ l-effettività tal-JTF, jenħtieġ li jkun possibbli li riżorsi komplementari mill-FEŻR u l-FSE + ikunu disponibbli għall-JTF fuq bażi volontarja. Jenħtieġ li dawk ir-riżorsi komplementari jiġu pprovduti permezz ta’ trasferiment volontarju speċifiku minn dawk il-fondi għall-JTF, filwaqt li jitqiesu l-isfidi ta’ tranżizzjoni stabbiliti fil-pjanijiet territorjali ta’ tranżizzjoni ġusta, li jeħtieġ li jiġu indirizzati. Jenħtieġ li l-ammonti li jridu jiġu ttrasferiti jiġu pprovduti mir-riżorsi tal-kategoriji tar-reġjun fejn jinsabu t-territorji identifikati fil-pjanijiet territorjali ta’ tranżizzjoni ġusta. Minħabba dawn l-arranġamenti speċifiċi għall-użu tar-riżorsi tal-JTF, jenħtieġ li japplika biss il-mekkaniżmu ta’ trasferiment speċifiku għall-kostituzzjoni tar-riżorsi tal-JTF. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi ċċarat li dan ir-Regolament u r-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13) (ir-Regolament dwar il-JTF) biss jenħtieġ li japplikaw għall-JTF u għar-riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE+ trasferiti lill-JTF, li jsiru wkoll appoġġ mill-JTF. Jenħtieġ li la r-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14) (ir-Regolament FEŻR u FK) u lanqas ir-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) (ir-Regolament FSE +) ma japplikaw għall-appoġġ komplementari. Għalhekk, ir-riżorsi tal-FEŻR trasferiti bħala appoġġ komplementari għall-JTF jenħtieġ li jiġu esklużi mill-bażi tal-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika stabbiliti fir-Regolament FEŻR u FK u mill-bażi tal-kalkolu tal-allokazzjonijiet minimi għall-iżvilupp urban sostenibbli kif stabbilit fir-Regolament FEŻR u FK. L-istess japplika għar-riżorsi tal-FSE+ trasferiti bħala appoġġ komplementari għall-JTF fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika stabbiliti fir-Regolament FSE+.

(30)

Sabiex jissaħħaħ l-approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, jenħtieġ li l-investimenti fil-forma tal-għodod territorjali bħall-investimenti territorjali integrati, l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità, magħruf bħala “LEADER” taħt il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), jew kull għodda territorjali oħra li tappoġġa l-inizjattivi mfassla mill-Istat Membru, ikunu bbażati fuq strateġiji ta’ żvilupp territorjali u lokali. L-istess jenħtieġ li japplika għal inizjattivi relatati bħall-Irħula Intelliġenti. Għall-finijiet tal-investimenti territorjali integrati u tal-għodod territorjali mfassla mill-Istati Membri, jenħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi għall-kontenut tal-istrateġiji territorjali. Jenħtieġ li dawn l-istrateġiji territorjali jiġu żviluppati u approvati taħt ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet jew il-korpi rilevanti. Sabiex jiġi żgurat l-involviment tal-awtoritajiet jew il-korpi rilevanti fl-istrateġiji territorjali ta’ implimentazzjoni, jenħtieġ li dawn l-awtoritajiet jew il-korpi jkunu responsabbli għall-għażla tal-operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati, jew ikunu involuti f’dik l-għażla. L-istrateġiji territorjali, meta jkunu qed jippromwovu inizjattivi ta’ turiżmu sostenibbli, jenħtieġ li jiżguraw bilanċ xieraq bejn il-ħtiġijiet kemm tar-residenti kif ukoll tat-turisti, bħall-interkonnessjoni ta’ networks għar-roti u dawk ferrovjarji.

(31)

Sabiex jiġu indirizzati b’mod effettiv l-isfidi tal-iżvilupp fiż-żoni rurali, jenħtieġ li jiġi ffaċilitat l-appoġġ koordinat mill-Fondi u mill-FAEŻR. Jenħtieġ li l-Istati Membri u r-reġjuni jiżguraw li l-interventi appoġġati permezz tal-Fondi u l-FAEŻR ikunu komplementari u jiġu implimentati b’mod koordinat bil-ħsieb li jinħolqu sinerġiji u sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż u l-piż amministrattivi għall-korpi ta’ ġestjoni u l-benefiċjarji.

(32)

Sabiex jiġi mobilizzat aħjar il-potenzjal fil-livell lokali, jeħtieġ li jissaħħaħ u jiġi ffaċilitat żvilupp lokali mmexxi mill-komunità. Jenħtieġ li jqis il-ħtiġijiet lokali u l-potenzjal, kif ukoll karatteristiċi soċjokulturali rilevanti, u jenħtieġ li jipprevedi bidliet strutturali, jibni l-kapaċità tal-komunità u jistimola l-innovazzjoni. Jenħtieġ li jissaħħu l-kooperazzjoni mill-qrib u l-użu integrat tal-Fondi biex jitwasslu strateġiji għall-iżvilupp lokali. Huwa kruċjali li l-gruppi ta’ azzjoni lokali li jirrappreżentaw l-interessi tal-komunità jkunu responsabbli għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ żvilupp lokali mmexxi mill-komunità. Sabiex jiġi ffaċilitat appoġġ koordinat minn Fondi differenti u l-FAEŻR għall-istrateġiji ta’ żvilupp lokali mmexxi mill-komunità u biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tagħhom, jenħtieġ li jiġi ffaċilitat l-użu ta’ approċċ ta’ “Fond Ewlieni”. Meta l-FAEŻR jintgħażel bħala Fond Ewlieni, jenħtieġ li jsegwi r-regoli stabbiliti għall-approċċ tal-“Fond Ewlieni”.

(33)

Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv, jenħtieġ ikun possibbli li tiġi implimentata assistenza teknika marbuta mal-implimentazzjoni tal-programm fuq l-inizjattiva tal-Istat Membru permezz ta’ rata fissa bbażata fuq il-progress fl-implimentazzjoni tal-programm li tista’ tkopri wkoll kompiti orizzontali. Madankollu, sabiex tiġi ssimplifikata l-implimentazzjoni għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI u għall-programmi Interreg, jenħtieġ li jintuża biss l-approċċ b’rata fissa. Sabiex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni finanzjarja, l-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jindikaw korp wieħed jew aktar li jkun jenħtieġ li jsirulhom ir-rimborżi relatati. Peress li dawn ir-rimborżi huma bbażati fuq l-applikazzjoni ta’ rata fissa, il-verifiki u l-awditi jenħtieġ ikunu limitati għall-verifika li l-kondizzjonijiet li jiskattaw ir-rimborż tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni jkunu ssodisfati iżda n-nefqa sottostanti ma jenħtieġx li tkun soġġetta għal verifiki jew awditi. Madankollu, fejn tkun ippreferuta l-kontinwità mal-perijodu 2014–2020, l-Istat Membru għandu jingħata wkoll il-possibbiltà li jkompli jirċievi r-rimborż tal-ispejjeż eliġibbli effettivament imġarrba mill-benefiċjarju u mħallsa f’operazzjonijiet ta’ implimentazzjoni għal assistenza teknika implimentati permezz ta’ programm separat wieħed jew aktar jew prijorità waħda jew aktar fil-programmi. L-Istat Membru għandu jindika fil-Ftehim ta’ Sħubija tiegħu l-għażla tiegħu tal-forma tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal assistenza teknika għall-perijodu kollu ta’ programmazzjoni. Irrispettivament mill-opzjoni li tintgħażel, jenħtieġ li jkun possibbli l-assistenza teknika tista’ tkun ikkomplementata minn miżuri ta’ bini tal-kapaċità mmirati bl-użu ta’ metodi ta’ rimborż li mhumiex marbuta ma’ kostijiet. Jenħtieġ li jkun possibbli wkoll li l-azzjonijiet u r-riżultati kif ukoll pagamenti korrispondenti tal-Unjoni jkunu jistgħu jiġu miftiehma fi pjan direzzjonali u jkunu jistgħu jwasslu għal pagamenti għal riżultati fil-post.

(34)

Meta Stat Membru jipproponi lill-Kummissjoni li prijorità ta’ programm jew parti minnha tkun appoġġata permezz ta’ skema ta’ finanzjament mhux marbuta mal-kostijiet, jenħtieġ li l-azzjonijiet, ir-riżultati u l-kundizzjonijiet miftiehma jkunu relatati ma’ investimenti reali mwettqa taħt il-programmi ta’ ġestjoni kondiviża f’dak l-Istat Membru jew reġjun. F’dak il-kuntest, għandu jiġi żgurat ir-rispett tal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba. B’mod partikolari, fir-rigward tal-adegwatezza tal-ammonti marbuta mal-issodisfar tal-kondizzjonijiet rispettivi jew il-kisba ta’ riżultati, il-Kummissjoni u l-Istat Membru jenħtieġu jiżguraw li r-riżorsi li jintużaw ikunu adegwati għall-investimenti li jsiru. Meta fi programm tintuża skema ta’ finanzjament li mhijiex marbuta mal-ispejjeż, l-ispejjeż sottostanti marbuta mal-implimentazzjoni ta’ dik l-iskema ma għandhomx ikunu soġġetti għal xi verifiki jew awditi minħabba li l-Kummissjoni tipprevedi ftehim ex ante dwar l-ammonti marbuta mal-issodisfar tal-kondizzjonijiet jew mal-kisba tar-riżultati fil-programm jew f’att delegat. Il-verifiki u l-awditi għandhom minflok ikunu limitati għall-verifiki li huma ssodisfati l-kondizzjonijiet jew ir-riżultati li jiskattaw ir-rimborż tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni.

(35)

Sabiex jeżamina l-prestazzjoni ta’ programmi, jenħtieġ li l-Istati Membri jwaqqfu kumitati ta’ monitoraġġ, li l-kompożizzjoni tagħhom jenħtieġ li tinkludi rappreżentanti ta’ sħab rilevanti. Għall-FEŻR, għall-FSE+, għall-Fond ta’ Koeżjoni u għall-FEMSA, jenħtieġ li r-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni jiġu sostitwiti minn djalogu ta’ politika strutturat annwali bbażat fuq l-aħħar informazzjoni u data dwar l-implimentazzjoni tal-programmi li jkunu saru disponibbli mill-Istat Membru. Il-laqgħa ta’ rieżami jenħtieġ li tiġi organizzata wkoll għall-programmi li jkopru l-JTF.

(36)

Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (16), jenħtieġ li l-Fondi jiġu evalwati fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura f’konformità mar-rekwiżiti speċifiċi ta’ monitoraġġ, filwaqt li jiġi evitat piż amministrattiv, b’mod partikolari fuq l-Istati Membri, kif ukoll regolamentazzjoni żejda. Jenħtieġ li dawk ir-rekwiżiti, fejn xieraq, ikunu jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Fondi fuq il-post. Dawk ir-rekwiżiti għandhom jippermettu wkoll il-monitoraġġ tal-appoġġ tal-ugwaljanza bejn is-sessi.

(37)

Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà ta’ informazzjoni aġġornata dwar l-implimentazzjoni tal-programmi, jenħtieġ li jintalab rappurtar elettroniku effettiv u f’waqtu dwar id-data kwantitattiva.

(38)

Sabiex tappoġġa t-tħejjija tal-programmi u l-attivitajiet relatati tal-perijodu ta’ programmazzjoni sussegwenti, jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq valutazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-Fondi. Fi tmiem il-perijodu ta’ programmazzjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni twettaq evalwazzjonijiet retrospettivi tal-Fondi, li jenħtieġ li jiffukaw fuq l-impatt tal-Fondi. Jenħtieġ li r-riżultati ta’ dawn l-evalwazzjonijiet jiġu pubblikati.

(39)

Jenħtieġ li l-awtoritajiet, il-benefiċjarji u l-partijiet ikkonċernati tal-programmi fl-Istati Membri jqajmu kuxjenza dwar il-kisbiet tal-finanzjament tal-Unjoni u jinfurmaw lill-pubbliku ġenerali skont dan. It-trasparenza, il-komunikazzjoni u l-attivitajiet ta’ viżibbiltà huma essenzjali biex l-azzjoni tal-Unjoni tkun viżibbli fil-post u jenħtieġ li tkun ibbażata fuq informazzjoni vera, preċiża u aġġornata. Sabiex dawk ir-rekwiżiti jkunu infurzabbli, jenħtieġ li l-awtoritajiet tal-programmi u, f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità, il-Kummissjoni, ikunu jistgħu japplikaw miżuri ta’ rimedju.

(40)

Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jippubblikaw informazzjoni strutturata dwar operazzjonijiet magħżula u benefiċjarji fuq is-sit web tal-programm li jappoġġa l-operazzjoni, filwaqt li jqisu r-rekwiżiti għall-protezzjoni ta’ data personali skont ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17).

(41)

Bil-ħsieb li jiġi simplifikat l-użu tal-Fondi u jitnaqqas ir-riskju ta’ żbalji, huwa xieraq li jiġu definiti kemm il-forom tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni lill-Istati Membri kif ukoll il-forom tal-appoġġ mogħti mill-Istati Membri lill-benefiċjarji. Jenħtieġ li jkun possibbli wkoll li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jipprovdu għotjiet permezz ta’ finanzjament mhux marbut ma’ kostijiet fejn dawn l-għotjiet ikunu koperti minn rimborż tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni abbażi tal-istess forma, sabiex tiżdied l-esperjenza b’tali possibbiltà ta’ simplifikazzjoni.

(42)

Rigward l-għotjiet mogħtija lill-benefiċjarji, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu dejjem aktar użu mill-għażliet tal-kostijiet issimplifikati. Jenħtieġ li l-livell limitu marbut mal-użu obbligatorju tal-għażliet tal-kostijiet issimplifikati jkun marbut mal-kostijiet totali tal-operazzjoni sabiex jiġi żgurat trattament ugwali għall-operazzjonijiet kollha taħt il-livell limitu, kemm jekk l-appoġġ ikun pubbliku kif ukoll jekk privat. Meta awtorità ta’ ġestjoni jkollha l-intenzjoni li tipproponi l-użu ta’ għażla tal-kostijiet issimplifikata f’sejħa għall-proposti, jenħtieġ li jkun possibbli li tikkonsulta lill-kumitat ta’ monitoraġġ. L-ammonti u r-rati stabbiliti mill-Istati Membri jeħtieġ li jkunu indikatur affidabbli għall-ispejjeż reali. L-aġġustamenti perjodiċi huma prattika tajba fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-programm pluriennali biex jitqiesu l-fatturi li jaffettwaw ir-rati u l-ammonti. Sabiex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni tal-għażliet tal-ispejjeż issimplifikati, dan ir-Regolament jenħtieġ li jipprevedi wkoll metodi u rati li jkunu jistgħu jintużaw mingħajr ir-rekwiżit li l-Istati Membri jwettqu kalkolu jew jiddefinixxu metodoloġija.

(43)

Sabiex ikun hemm implimentazzjoni immedjata tar-rati fissi, jenħtieġ li kull rata fissa stabbilita mill-Istati Membri fil-perijodu bejn l-2014 u l-2020 ibbażata fuq metodu ta’ kalkolu ġust, ekwu u verifikabbli tkompli tiġi applikata għal operazzjonijiet simili appoġġati taħt dan ir-Regolament mingħajr ma tkun teħtieġ metodu ta’ kalkolu ġdid.

(44)

Sabiex jottimizzaw l-assorbiment ta’ investimenti ambjentali kofinanzjati, jenħtieġ li s-sinerġiji jiġu żgurati bil-programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika LIFE stabbilit permezz tar-Regolament (UE) 2021/783 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18), b’mod partikolari permezz ta’ proġetti integrati strateġiċi LIFE u proġetti ta’ natura strateġika, kif ukoll mal-proġetti finanzjati taħt Orizzont Ewropa stabbiliti permezz tar-Regolament (UE) 2021/695 (19) (ir- “Regolament Orizzont Ewropa”) u programmi oħra tal-Unjoni Ewropea.

(45)

Sabiex ikun hemm ċarezza ġuridika, huwa xieraq li jiġi speċifikat il-perijodu ta’ eliġibbiltà għan-nefqa jew il-kostijiet marbuta mal-operazzjonijiet appoġġati mill-Fondi taħt dan ir-Regolament jew li jiġi ristrett l-appoġġ għal operazzjonijiet kompluti. Jenħtieġ li d-data li minnha n-nefqa ssir eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi f’każ ta’ adozzjoni ta’ programmi ġodda jew ta’ bidliet fil-programmi tiġi ċċarata wkoll, inkluż il-possibbiltà eċċezzjonali li l-perijodu ta’ eliġibbiltà jiġi estiż għall-bidu ta’ diżastru naturali f’każ li jkun hemm ħtieġa urġenti li r-riżorsi jiġu mobilizzati bħala reazzjoni għal dan id-diżastru. Fl-istess ħin, jenħtieġ li l-implimentazzjoni tal-programm tipprevedi flessibbiltà fir-rigward tal-eliġibbiltà tan-nefqa għal operazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-programm, irrispettivament jekk jiġux implimentati barra minn Stat Membru jew l-Unjoni jew fl-istess kategorija ta’ reġjun fi Stat Membru.

(46)

Sabiex tiġi pprovduta l-flessibbiltà meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ sħubiji pubbliċi-privati (PPPs), il-ftehim tal-PPP jenħtieġ li jispeċifika meta n-nefqa titqies li hija eliġibbli, b’mod partikolari taħt liema kondizzjonijiet tkun saret mill-benefiċjarju jew mis-sieħeb privat tal-PPP, irrispettivament minn min qed iwettaq il-pagamenti fl-implimentazzjoni tal-operazzjoni tal-PPP.

(47)

Sabiex ikunu żgurati l-effettività, il-ġustizzja u l-impatt sostenibbli tal-Fondi, jenħtieġ li jkun hemm dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li l-investimenti fl-infrastruttura jew l-investiment produttiv idumu u jimpedixxu l-użu ta’ dawn il-Fondi għal vantaġġ mhux dovut. Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni joqogħdu attenti b’mod partikolari li ma jappoġġawx ir-rilokazzjoni meta jagħżlu l-operazzjonijiet u li jittrattaw is-somom imħallsa b’mod mhux dovut lil operazzjonijiet li ma jikkonformawx mar-rekwiżit tad-durabbiltà bħala irregolaritajiet.

(48)

Bil-ħsieb li jittejbu l-komplementarjetajiet u tiġi ssimplifikata l-implimentazzjoni, jenħtieġ li jkun possibbli li jiġi kkombinat l-appoġġ mill-FEŻR, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTF mal-appoġġ mill-FSE+ fi programmi konġunti taħt l-Investiment għall-għan tal-impjiegi u t-tkabbir.

(49)

Sabiex jiġi ottimizzat il-valur miżjud mill-investimenti ffinanzjati kompletament jew parzjalment permezz tal-baġit tal-Unjoni, jenħtieġ li wieħed ifittex sinerġiji b’mod partikolari bejn il-Fondi u l-istrumenti rilevanti l-oħra, inkluż il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u r-Riżerva ta’ Aġġustament għall-Brexit. Jenħtieġ li dawk is-sinerġiji jinkisbu permezz ta’ mekkaniżmi ewlenin faċli għall-utent, jiġifieri r-rikonoxximent ta’ rati fissi għal kostijiet eliġibbli mill-Orizzont Ewropa għal operazzjoni simili u l-possibbiltà li jiġi kkombinat finanzjament minn strumenti tal-Unjoni differenti fl-istess operazzjoni sakemm jiġi evitat finanzjament doppju. Għaldaqstant, jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għal finanzjament komplementari mill-Fondi.

(50)

Jenħtieġ li l-istrumenti finanzjarji ma jintużawx biex jappoġġaw l-attivitajiet ta’ rifinanzjament, bħal sostituzzjoni ta’ ftehimiet ta’ self eżistenti jew forom oħra ta’ finanzjament għal investimenti li diġà ġew kompluti fiżikament jew implimentati bis-sħiħ fid-data tad-deċiżjoni tal-investiment, iżda minflok jappoġġaw kull tip ta’ investiment ġdid f’konformità mal-objettivi ta’ politika sottostanti.

(51)

Jenħtieġ li d-deċiżjoni mill-awtoritajiet ta’ ġestjoni li jiġu ffinanzjati miżuri ta’ appoġġ permezz ta’ strumenti finanzjarji tiġi determinata fuq il-bażi ta’ valutazzjoni ex ante. Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi l-elementi obbligatorji ta’ valutazzjonijiet ex ante, li għalihom jenħtieġ li tiġi pprovduta informazzjoni indikattiva disponibbli fid-data tat-tlestija tagħhom, u jenħtieġ li jippermetti li Stat Membru jagħmel użu mill-valutazzjonijiet ex ante mwettqa għall-perijodu mill-2014 sal-2020, jiġi aġġornat fejn meħtieġ, sabiex jevita piż amministrattiv u dewmien fit-twaqqif ta’ strumenti finanzjarji.

(52)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ ċerti tipi ta’ strumenti finanzjarji meta jkun previst appoġġ fil-forma ta’ għotjiet, inkluż fil-forma ta’ ribassi kapitali, huwa possibbli li jiġu applikati r-regoli dwar l-istrumenti finanzjarji dwar kombinazzjoni bħal din f’operazzjoni ta’ strument finanzjarju waħda. Madankollu, għandhom jiġu stabbiliti kondizzjonijiet għal tali appoġġ għall-programm u kondizzjonijiet speċifiċi li jipprevjenu l-finanzjament doppju.

(53)

B’rispett sħiħ għall-għajnuna mill-Istat u r-regoli tal-akkwist pubbliku applikabbli li ġew iċċarati matul il-perijodu ta’ programmazzjoni bejn l-2014 u l-2020, jenħtieġ li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jkollhom il-possibbiltà li jiddeċiedu dwar l-għażliet ta’ implimentazzjoni l-aktar xierqa għall-istrumenti finanzjarji sabiex jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni mmirati. Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-kontinwità mal-perijodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jimplimentaw strumenti finanzjarji permezz ta’ għoti dirett ta’ kuntratt lill-BEI u lill-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali li fihom Stat Membru jkun azzjonist. L-awtoritajiet ta’ ġestjoni għandu jkollhom ukoll il-possibbiltà li jagħtu kuntratti direttament lil banek jew istituzzjonijiet bi sjieda pubblika li jissodisfaw l-istess kondizzjonijiet stretti kif previst fir-Regolament Finanzjarju għall-perijodu ta’ programmazzjoni 2014-2020. Dan ir-Regolament għandu jipprevedi kondizzjonijiet ċari sabiex jiġi żgurat li l-possibbiltà ta’ għoti dirett tibqa’ konsistenti mal-prinċipji tas-suq intern. F’dan il-qafas, il-Kummissjoni għandha tipprovdi appoġġ lill-awdituri, lill-awtoritajiet ta’ ġestjoni u lill-benefiċjarji bil-għan li tiġi żgurata l-konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

(54)

Fid-dawl tal-ambjent dejjiemi ta’ rati ta’ imgħax baxx u sabiex ma jiġux ippenalizzati indebitament korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji, huwa meħtieġ li, soġġett għall-immaniġġjar attiv ta’ flus minn dawn il-korpi, ikun jista’ jsir finanzjament tal-imgħax negattiv iġġenerat bħala riżultat tal-investimenti tal-Fondi minn riżorsi mħallsin lura fl-istrument finanzjarju. Permezz ta’ ġestjoni attiva tat-teżor, il-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji jenħtieġ li jfittxu li jottimizzaw ir-redditi u jimminimizzaw l-imposti, f’livell aċċettabbli ta’ riskju.

(55)

Skont il-prinċipju u r-regoli tal-ġestjoni kondiviża, jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jkunu responsabbli għall-ġestjoni u l-kontroll tal-programmi u jassiguraw l-użu legali u regolari tal-Fondi. Billi jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom ir-responsabbiltà primarja għal din il-ġestjoni u l-kontroll u jenħtieġ li jiġi żgurat li l-operazzjonijiet appoġġati mill-Fondi jikkonformaw mad-dritt applikabbli, jenħtieġ li jiġu spjegati l-obbligi tagħhom f’dak ir-rigward. Jenħtieġ li jiġu stabbiliti wkoll is-setgħat u r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni f’dak il-kuntest.

(56)

Sabiex jitħaffef il-bidu tal-implimentazzjoni tal-programmi, jenħtieġ li jiġi ffaċilitat ir-riportament tal-arranġamenti ta’ implimentazzjoni mill-perijodu ta’ programmazzjoni preċedenti. Jenħtieġ li jinżamm l-użu ta’ sistema kompjuterizzata diġà stabbilita għall-perijodu ta’ programmazzjoni preċedenti, adatta skont kif meħtieġ, sakemm ma tkunx meħtieġa teknoloġija ġdida.

(57)

Sabiex jiġi appoġġat l-użu effettiv tal-Fondi, l-appoġġ tal-BEI jenħtieġ li jkun disponibbli għall-Istati Membri kollha fuq talba tagħhom. Tali appoġġ jista’ jkopri l-bini tal-kapaċità, l-appoġġ għall-identifikazzjoni tal-proġett, it-tħejjija u l-implimentazzjoni, kif ukoll pariri dwar l-istrumenti finanzjarji u l-pjattaformi ta’ investiment.

(58)

Stat Membru jenħtieġ li jkollu l-possibbiltà, fuq l-inizjattiva proprja, li jidentifika korp ta’ koordinazzjoni biex jikkoordina mal-Kummissjoni u jipprovdilha l-informazzjoni u jikkoordina attivitajiet tal-awtoritajiet tal-programm f’dak l-Istat Membru.

(59)

Sabiex jiġu ssimplifikati l-funzjonijiet tal-ġestjoni tal-programmi, jenħtieġ li tinżamm l-integrazzjoni ta’ funzjonijiet ta’ kontabbiltà ma’ dawk tal-awtorità ta’ ġestjoni għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI u jenħtieġ li din tkun għażla għall-Fondi l-oħra.

(60)

Billi l-awtorità ta’ ġestjoni għandha r-responsabbiltà ewlenija għall-implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-Fondi u għaldaqstant tissodisfa firxa wiesa’ ta’ funzjonijiet, jenħtieġ li l-funzjonijiet tagħha fir-rigward tal-għażla tal-operazzjonijiet, tal-ġestjoni tal-programmi u tal-appoġġ għall-kumitat ta’ monitoraġġ jiġu stabbiliti fid-dettall. Il-proċeduri għall-għażla tal-operazzjonijiet jistgħu jkunu kompetittivi jew mhux kompetittivi sakemm il-kriterji applikati u l-proċeduri użati jkunu nondiskriminatorji, inklużivi u trasparenti u l-operazzjonijiet magħżula jimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-finanzjament tal-Unjoni u jkunu konformi mal-prinċipji orizzontali definiti f’dan ir-Regolament. Bil-ħsieb li jintlaħaq l-objettiv li jkun hemm Unjoni newtrali għall-klima sal-2050, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw il-protezzjoni kontra t-tibdil fil-klima tal-investimenti fl-infrastruttura u jenħtieġ li jagħtu prijorità lill-operazzjonijiet li jirrispettaw il-prinċipju “l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel” meta jagħżlu investimenti bħal dawn.

(61)

Jenħtieġ li jiġu ottimizzati s-sinerġiji bejn il-Fondi u l-istrumenti ġestiti direttament. Jenħtieġ li jiġi ffaċilitat l-għoti ta’ appoġġ għal operazzjonijiet li diġà rċevew Siġill ta’ Eċċellenza jew li kienu kofinanzjati minn Orizzont Ewropa b’kontribuzzjoni mill-Fondi. Jenħtieġ li l-kondizzjonijiet li diġà ġew ivvalutati fil-livell tal-Unjoni, qabel l-għoti tat-tikketta ta’ kwalità Siġill ta’ Eċċellenza jew kofinanzjament minn Orizzont Ewropa, ma jerġgħux jiġu vvalutati, sakemm l-operazzjonijiet jikkonformaw ma’ sett limitat ta’ rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament. Dan jenħtieġ li jiffaċilita wkoll li jiġu segwiti r-regoli xierqa stabbiliti fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014 (20).

(62)

Biex jiġi żgurat bilanċ xieraq bejn l-implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-Fondi u l-kostijiet u l-piżijiet amministrattivi relatati, jenħtieġ li l-frekwenza, l-ambitu u l-kopertura tal-verifiki ta’ ġestjoni jkunu bbażati fuq valutazzjoni tar-riskju li tqis fatturi bħall-għadd, it-tip, id-daqs u l-kontenut ta’ operazzjonijiet implimentati, il-benefiċjarji kif ukoll il-livell tar-riskju identifikat mill-verifiki ta’ ġestjoni u l-awditi preċedenti. Il-verifiki ta’ ġestjoni jenħtieġ li jkunu proporzjonati għar-riskji li jirriżultaw minn dik il-valutazzjoni tar-riskju u l-awditi jenħtieġ li jkunu proporzjonati għal-livell ta’ riskju għall-baġit tal-Unjoni.

(63)

Jenħtieġ li l-awtorità tal-awditjar twettaq awditi u tiżgura li l-opinjoni tal-awditjar mogħtija lill-Kummissjoni tkun affidabbli. Jenħtieġ li l-opinjoni tal-awditjar tassigura lill-Kummissjoni fuq tliet punti, jiġifieri l-legalità u r-regolarità tan-nefqa ddikjarata, il-funzjonament effettiv tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll u l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-kontijiet. Fejn awditu bbażat fuq standards tal-awditjar aċċettati internazzjonalment li jipprovdu assigurazzjoni raġonevoli jkun twettaq minn awditur indipendenti dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji u r-rapporti li jistabbilixxu l-użu ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni, dak l-awditu għandu jifforma l-bażi tal-assigurazzjoni inġenerali li l-awtorità tal-awditjar tipprovdi lill-Kummissjoni, sakemm ikun hemm biżżejjed evidenza tal-indipendenza u l-kompetenza tal-awditur f’konformità mal-Artikolu 127 tar-Regolament Finanzjarju.

(64)

Jenħtieġ li jkun possibbli tnaqqis ta’ rekwiżiti ta’ verifiki u awditi meta jiġi assigurat li l-programm ikun iffunzjona b’mod effettiv għall-aħħar sentejn konsekuttivi, billi dan juri li l-Fondi qed jiġu implimentati b’mod effettiv u effiċjenti fuq perijodu mtawwal ta’ żmien.

(65)

Biex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq il-benefiċjarji u l-ispejjeż amministrattivi kif ukoll biex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-awditi u l-verifiki tal-ġestjoni tal-istess nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni, jenħtieġ li tiġi speċifikata l-applikazzjoni konkreta tal-prinċipju tal-awditjar uniku għall-Fondi.

(66)

Sabiex jissaħħaħ ir-rwol preventiv tal-awditjar, tiġi pprovduta trasparenza legali u tiġi kondiviża l-prattika tajba, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista’ tikkondividi r-rapporti tal-awditjar fuq talba tal-Istati Membri, bil-kunsens tal-Istati Membri awditjati.

(67)

Sabiex tittejjeb il-ġestjoni finanzjarja, jenħtieġ li tiġi prevista skema ta’ prefinanzjament simplifikata. Jenħtieġ li l-iskema ta’ prefinanzjament tiżgura li Stat Membru jkollu l-mezzi biex jappoġġa lill-benefiċjarji mill-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm.

(68)

Biex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-Istati Membri kif ukoll għall-Kummissjoni, jenħtieġ li tiġi stabbilita skeda ta’ talbiet għall-ħlas. Jenħtieġ li l-pagamenti tal-Kummissjoni jkunu soġġetti għal żamma ta’ 5 % sakemm jitħallas il-bilanċ annwali tal-kontijiet meta l-Kummissjoni tkun tista’ tikkonkludi li l-kontijiet huma kompluti, preċiżi u veri.

(69)

Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv, jenħtieġ li l-proċedura għall-aċċettazzjoni annwali tal-kontijiet tiġi simplifikata billi jingħataw arranġamenti aktar sempliċi għal pagamenti u rkupri meta ma jkun hemm l-ebda nuqqas ta’ qbil bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru.

(70)

Sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi finanzjarji u l-baġit tal-Unjoni, jenħtieġ li l-miżuri proporzjonati jiġu stabbiliti u implimentati fil-livell tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista’ tinterrompi l-iskadenzi tal-pagamenti, tissospendi l-pagamenti interim u tapplika l-korrezzjonijiet finanzjarji meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet rispettivi. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tirrispetta l-prinċipju tal-proporzjonalità billi tqis in-natura, is-serjetà u l-frekwenza tal-irregolaritajiet u l-implikazzjonijiet finanzjarji tagħhom għall-baġit tal-Unjoni. Fejn ma jkunx possibbli għall-Kummissjoni li tikkwantifika b’mod preċiż l-ammont ta’ nefqa irregolari sabiex tapplika korrezzjonijiet finanzjarji marbuta ma’ każijiet individwali, għandha tapplika korrezzjoni finanzjarja b’rata fissa jew statistikament estrapolata. Jenħtieġ li s-sospensjoni tal-pagamenti interim abbażi ta’ opinjoni motivata maħruġa mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 258 TFUE tkun possibbli sakemm ikun hemm rabta diretta biżżejjed bejn il-kwistjoni indirizzata mill-opinjoni motivata u n-nefqa inkwistjoni li tista’ tpoġġi f’riskju l-legalità u r-regolarità tagħha.

(71)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprevjenu, isibu u jindirizzaw b’mod effettiv kwalunkwe irregolarità, inkluż frodi mwettqa mill-operaturi ekonomiċi. Barra minn hekk, f’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21), u r-Regolamenti tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 (22) u (Euratom, KE) Nru 2185/96 (23), l-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi (OLAF) għandu s-setgħa li jwettaq investigazzjonijiet amministrattivi, inkluż kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) għandu s-setgħa, f’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 (24), li jinvestiga u jressaq għal prosekuzzjoni każijiet ta’ frodi u reati kriminali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (25). Jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess neċessarji lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-Qorti tal-Awdituri u, fir-rigward ta’ dawk l-Istati Membri li jipparteċipaw fil-kooperazzjoni msaħħa skont ir-Regolament (UE) 2017/1939, lill-UPPE,u tiżgura li kwalunkwe parti terza involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti. Jenħtieġ li l-Istati Membri jirrappurtaw mingħajr dewmien lill-Kummissjoni irregolaritajiet mikxufa, inkluż frodi, u kwalunkwe azzjoni ta’ segwitu li jkunu ħadu fir-rigward ta’ tali irregolaritajiet kif ukoll fir-rigward ta’ kwalunkwe investigazzjoni tal-OLAF.

(72)

Biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel disponibbli sistema integrata u interoperabbli ta’ informazzjoni u monitoraġġ, li tinkludi għodda unika għall-estrazzjoni tad-data u għall-valutazzjoni tar-riskju biex taċċessa u tanalizza d-data rilevanti, u jenħtieġ li l-Kummissjoni tħeġġeġ l-użu tagħha bil-ħsieb ta’ applikazzjoni ġeneralizzata mill-Istati Membri.

(73)

F’konformità mal-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-16 ta’ Diċembru 2020 dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba, kif ukoll dwar riżorsi proprji ġodda, inkluż pjan direzzjonali għall-introduzzjoni ta’ riżorsi proprji ġodda (26), sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni u ta’ Next Generation EU kontra irregolaritajiet inkluż frodi, għandhom jiġu introdotti miżuri standardizzati għall-ġbir, it-tqabbil u l-aggregazzjoni ta’ informazzjoni u ċifri dwar ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għall-finijiet ta’ kontroll u awditjar. Il-ġbir ta’ data dwar dawk li fl-aħħar mill-aħħar jibbenefikaw, direttament jew indirettament, minn finanzjament tal-Unjoni taħt ġestjoni kondiviża, inkluż id-data dwar is-sidien benefiċjarji tar-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni, huwa meħtieġ biex jiġu żgurati kontrolli u awditi effettivi.

(74)

Sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni kontra l-irregolaritajiet, inkluż il-frodi, huwa meħtieġ li tiġi pproċessata d-data personali tas-sidien benefiċjarji li huma persuni fiżiċi. B’mod partikolari, sabiex tali frodi jiġu identifikati, investigati u mħarrka b’mod effettiv jew sabiex jiġu rimedjati l-irregolaritajiet, jeħtieġ li jkunu jistgħu jiġu identifikati s-sidien benefiċjarji li huma persuni fiżiċi li fl-aħħar mill-aħħar jibbenefikaw minn irregolaritajiet, inkluż frodi. Għal dak il-għan, u għall-fini ta’ simplifikazzjoni u sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv, jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jikkonformaw mal-obbligu tagħhom dwar informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji billi jużaw id-data maħżuna fir-reġistru diġà użat għall-finijiet tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (27). F’dak ir-rigward, l-għanijiet ta’ ipproċessar tad-data personali tas-sidien benefiċjarji skont dan ir-Regolament, jiġifieri li jipprevjenu, jidentifikaw u jikkoreġu u jirrappurtaw l-irregolaritajiet inkluż il-frodi, huma kompatibbli mal-għanijiet ta’ ipproċessar tad-data personali skont id-Direttiva (UE) 2015/849.

(75)

Sabiex titħeġġeġ id-dixxiplina finanzjarja, huwa xieraq li jiġu definiti l-arranġamenti għal diżimpenn ta’ impenji baġitarji fil-livell tal-programmi.

(76)

Sabiex l-Istati Membri jingħataw żmien xieraq biex jiddikjaraw lill-Kummissjoni n-nefqa sal-livell disponibbli tar-riżorsi fil-każ tal-adozzjoni tar-regoli jew il-programmi l-ġodda taħt ġestjoni kondiviża wara l-1 ta’ Jannar 2021, l-ammonti li jikkorrispondu għall-allokazzjonijiet mhux użati fis-sena 2021 għandhom jiġu ttrasferiti fi proporzjonijiet ugwali għas-snin 2022 sa 2025 kif previst skont [l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2020/2093 (28)].

(77)

Sabiex jiġu promossi l-objettivi TFUE relatati mal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, jenħtieġ li l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir tappoġġa r-reġjuni kollha. Sabiex jiġi pprovdut appoġġ bilanċjat u gradwali u li jirrifletti l-livell tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali, jenħtieġ li r-riżorsi taħt dik il-mira jiġu allokati mill-FEŻR u mill-FSE+ fuq il-bażi ta’ koeffiċjent tal-allokazzjoni li jkun ibbażat b’mod predominanti fuq il-prodott domestiku gross (PDG) per capita. Jenħtieġ li l-Istati Membri li d-dħul nazzjonali gross (DNG) per capita tagħhom ikun inqas minn 90 % ta’ dak tal-medja tal-Unjoni jibbenefikaw taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir mill-Fond ta’ Koeżjoni.

(78)

Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) għandhom jiġu allokati lill-Istati Membri fuq il-bażi tal-metodoloġija ta’ allokazzjoni li tqis b’mod partikolari d-densità tal-popolazzjoni fiż-żoni fuq il-fruntiera. Barra minn hekk, biex tiġi żgurata l-kontinwità tal-programmi eżistenti, jenħtieġ li fir-Regolament rilevanti speċifiku għall-Fond jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi għad-definizzjoni taż-żoni tal-programm u l-eliġibbiltà tar-reġjuni taħt il-fergħat differenti ta’ Interreg.

(79)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji oġġettivi sabiex jintgħażlu reġjuni u żoni eliġibbli għal appoġġ mill-Fondi. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-identifikazzjoni tar-reġjuni u ż-żoni fil-livell tal-Unjoni tkun ibbażata fuq is-sistema komuni ta’ klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (29), kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/2066 (30).

(80)

Sabiex tistabbilixxi qafas finanzjarju xieraq għall-FEŻR, għall-FSE+, għall-Fond ta’ Koeżjoni u għall-JTF, jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi tqassim annwali ta’ allokazzjonijiet disponibbli għal kull Stat Membru taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir flimkien mal-lista ta’ reġjuni eliġibbli, kif ukoll l-allokazzjonijiet għall-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg).

(81)

Il-proġetti tan-networks tat-trasport trans-Ewropej skont ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 (ir- “Regolament FNE”) iridu jkomplu jiġu ffinanzjati mill-Fond ta’ Koeżjoni permezz ta’ ġestjoni kondiviża kif ukoll permezz ta’ implimentazzjoni diretta taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE). B’segwitu għall-approċċ b’suċċess tal-perijodu ta’ programmazzjoni mill-2014 sal-2020, jenħtieġ li jiġu trasferiti EUR 10 000 000 000 mill-Fond ta’ Koeżjoni lill-FNE għal dan il-għan.

(82)

Jenħtieġ li ċertu ammont tar-riżorsi mill-FEŻR, mill-FSE+ u mill-Fond ta’ Koeżjoni jiġu allokati mill-Inizjattiva Urbana Ewropea li jenħtieġ li tiġi implimentata permezz ta’ ġestjoni diretta jew indiretta mill-Kummissjoni.

(83)

Bil-ħsieb li tiġi żgurata allokazzjoni xierqa għall-kategoriji tar-reġjun, u bħala prinċipju, jenħtieġ li l-allokazzjonijiet totali lill-Istati Membri fir-rigward ta’ reġjuni inqas żviluppati, dawk fi tranżizzjoni u dawk aktar żviluppati ma jkunux trasferibbli minn kategorija għal oħra. Madankollu, sabiex jakkomodaw il-ħtiġijiet tal-Istati Membri biex jindirizzaw sfidi speċifiċi, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu kapaċi jitolbu trasferiment mill-allokazzjonijiet tagħhom għal reġjuni aktar żviluppati jew għal reġjuni fi tranżizzjoni lejn reġjuni inqas żviluppati u mir-reġjuni aktar żviluppati għar-reġjuni fi tranżizzjoni u, f’tali każ, jenħtieġ li jiġġustifikaw din l-għażla. Sabiex jiżguraw biżżejjed riżorsi finanzjarji għar-reġjuni inqas żviluppati, jenħtieġ li jiġi stabbilit livell limitu għat-trasferimenti lejn reġjuni aktar żviluppati jew reġjuni fi tranżizzjoni. It-trasferibbiltà tar-riżorsi bejn l-għanijiet m’għandhiex tkun possibbli ħlief għal każijiet strettament stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(84)

Meta reġjun ikun ġie kkategorizzat bħala reġjun aktar żviluppat għall-perijodu 2014-2020 iżda jiġi kkategorizzat bħala reġjun ta’ tranżizzjoni għall-perijodu 2021-2027 u għalhekk jirċievi inqas appoġġ għall-perijodu 2021-2027 abbażi tal-metodoloġija tal-allokazzjoni, l-Istat Membru kkonċernat huwa mistieden iqis dan il-fattur meta jiddeċiedi dwar id-distribuzzjoni interna tiegħu tal-finanzjament.

(85)

Fil-kuntest taċ-ċirkustanzi uniċi u speċifiċi fil-gżira tal-Irlanda, u bil-ħsieb li tiġi appoġġata l-kooperazzjoni bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar skont il-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira, programm transfruntier “PEACEPLUS” irid ikompli u jibni fuq il-ħidma ta’ programmi preċedenti, Peace u Interreg, bejn il-kontej transfruntiera tal-Irlanda u l-Irlanda ta’ Fuq. Meta wieħed iqis l-importanza prattika tiegħu, jenħtieġ li dak il-programm jiġi appoġġat b’allokazzjoni speċifika biex ikompli jappoġġa azzjonijiet għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, u jenħtieġ li jiġi allokat ukoll sehem xieraq mill-allokazzjoni Irlandiża taħt l- Interreg għal dak il-programm.

(86)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti rati massimi ta’ kofinanzjament fil-qasam tal-politika ta’ koeżjoni skont il-kategorija tar-reġjun, fejn applikabbli, sabiex jiġi żgurat li l-prinċipju ta’ kofinanzjament jiġi rispettat permezz ta’ livell xieraq ta’ appoġġ nazzjonali pubbliku jew privat. Jenħtieġ li dawn ir-rati jirriflettu l-livell tal-iżvilupp ekonomiku tar-reġjuni f’termini ta’ PDG per capita fir-rigward tal-medja tal-UE-27, filwaqt li ma jissalvagwardawx trattament inqas favorevoli minħabba tibdil fil-kategorizzazzjoni tagħhom.

(87)

Fil-qafas tar-regoli rilevanti taħt il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir kif iċċarat fil-kodiċi ta’ kondotta Ewropew dwar sħubija, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu talba debitament ġustifikata għal aktar flessibbiltà għan-nefqa strutturali pubblika jew ekwivalenti appoġġata mill-amministrazzjoni pubblika permezz tal-kofinanzjament ta’ investimenti.

(88)

Sabiex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-emendar tal-elementi inklużi f’ċerti Annessi ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri għad-dimensjonijiet u għall-kodiċijiet għat-tipi ta’ intervent, il-mudelli għall-ftehimiet ta’ sħubija u l-programmi, il-mudelli għat-trażmissjoni tad-data, il-mudell għat-tbassir tal-applikazzjonijiet ta’ pagament lill-Kummissjoni, l-użu tal-emblema tal-Unjoni, l-elementi għall-ftehimiet ta’ finanzjament u d-dokumenti ta’ strateġija, is-sistemi ta’ skambju elettroniku ta’ data bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni, il-mudelli għad-deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, għad-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni, għall-opinjoni tal-awditjar annwali, għar-rapport annwali ta’ kontroll, għar-rapport tal-awditjar annwali għall-istrumenti finanzjarji implimentat mill-BEI jew istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn, għall-istrateġija tal-awditjar, għat-talbiet għall-ħlas, għall-kontijiet, għal regoli dettaljati u mudell għar-rappurtar ta’ irregolaritajiet u għad-determinazzjoni tal-livell tal-korrezzjonijiet finanzjarji.

(89)

Is-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 TFUE jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emenda tal-kodiċi ta’ kondotta Ewropew dwar sħubija sabiex dak il-kodiċi ta’ kondotta jiġi adattat għal dan ir-Regolament, id-definizzjoni fil-livell tal-Unjoni tal-kostijiet unitarji, is-somom f’daqqa, ir-rati fissi u l-finanzjament mhux marbut ma’ kostijiet applikabbli għall-Istati Membri kif ukoll l-istabbiliment standardizzat tal-metodoloġiji ta’ kampjunar prekostitwiti.

(90)

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa u trasparenti mal-partijiet interessati kollha matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

(91)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-adozzjoni tal-Ftehimiet ta’ Sħubija, l-adozzjoni jew l-emendar tal-programmi kif ukoll l-applikazzjoni tal-korrezzjonijiet finanzjarji, jenħtieġ li s-setgħat ta’ implimentazzjoni jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni. Is-setgħat ta’ implimentazzjoni f’rabta mal-istabbiliment tat-tqassim tal-allokazzjonijiet finanzjarji għall-FEŻR, l-FSE+ u l-Fond ta’ Koeżjoni jenħtieġ li jiġu adottati mingħajr proċeduri ta’ kumitat, peress li dawn jirriflettu sempliċiment l-applikazzjoni ta’ metodoloġija għall-ikkalkular definita minn qabel. Bl-istess mod, jenħtieġ li s-setgħat ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-miżuri temporanji għall-użu tal-Fondi b’reazzjoni għal ċirkostanzi eċċezzjonali jiġu adottati mingħajr proċeduri ta’ kumitat minħabba li l-kamp ta’ applikazzjoni huwa ddeterminat mill-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir u huwa limitat għall-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament

(92)

Jenħtieġ li s-setgħat ta’ implimentazzjoni marbuta mal-mudell għar-rapport finali dwar il-prestazzjoni jkunu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (31). Għalkemm l-att ta’ implimentazzjoni huwa ta’ natura ġenerali, jenħtieġ li tintuża l-proċedura konsultattiva għall-adozzjoni tiegħu, peress li huwa jistabbilixxi biss l-aspetti tekniċi, il-forom u l-mudelli..

(93)

Billi r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (32) jew kull att applikabbli għall-perijodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 jenħtieġ li jibqa’ japplika għall-programmi u għall-operazzjonijiet appoġġati mill-Fondi koperti skont il-perijodu ta’ programmazzjoni 2014-2020. Billi l-perijodu ta’ implimentazzjoni ta’ dak ir-Regolament huwa mistenni li jwassal sal-perijodu ta’ programmazzjoni kopert minn dan ir-Regolament u sabiex tkun żgurata l-kontinwità tal-implimentazzjoni ta’ ċerti operazzjonijiet approvati minn dak ir-Regolament, jenħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet għat-tqassim f’fażijiet differenti. Kull fażi individwali tal-operazzjoni f’fażijiet, li sservi l-istess objettiv ġenerali, jenħtieġ li tiġi implimentata skont ir-regoli tal-perijodu ta’ programmazzjoni li taħtu tirċievi finanzjament, filwaqt li l-awtorità ta’ ġestjoni tkun tista’ tipproċedi bl-għażla tat-tieni fażi abbażi tal-proċedura tal-għażla mwettqa taħt il-perijodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 għall-operazzjoni rilevanti, dment li tkun tissodisfa ruħha li l-kondizzjonijiet stipulati f’dan ir-Regolament għal implimentazzjoni f’fażijiet jiġu ssodisfati.

(94)

Minħabba li l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u li jiġu stabbiliti regoli finanzjarji komuni għall-parti mill-baġit tal-Unjoni implimentati skont il-ġestjoni kondiviża, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri għar-raġuni tal-livell ta’ disparitajiet bejn il-livelli ta’ żvilupp tad-diversi reġjuni u l-isfidi speċifiċi li jiffaċċjaw ir-reġjuni li huma anqas favoriti, il-limitazzjoni fuq ir-riżorsi finanzjarji tal-Istati Membri u tar-reġjuni u l-ħtieġa għal qafas koerenti ta’ implimentazzjoni li jkopri diversi fondi tal-Unjoni skont il-ġestjoni kondiviża, iżda jistgħu pjuttost jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 TUE. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(95)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

(96)

Fid-dawl tal-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament wara l-bidu tal-perijodu ta’ programmazzjoni, u filwaqt li titqies il-ħtieġa li jiġu implimentati Fondi tal-Unjoni koperti minn dan ir-Regolament b’mod koordinat u armonizzat, u sabiex ikun jista’ jiġi implimentat fil-pront, jenħtieġ li jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

WERREJ

TITOLU I

OBJETTIVI U REGOLI ĠENERALI DWAR L-APPOĠĠ

Kapitolu I

Suġġett, definizzjonijiet u regoli ġenerali

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Artikolu 3

Il-kalkolu tal-limiti ta’ żmien għall-azzjonijiet tal-Kummissjoni

Artikolu 4

Ipproċessar u protezzjoni tad-data personali

Kapitolu II

Objettivi ta’ politika u prinċipji għall-appoġġ tal-Fondi

Artikolu 5

Objettivi ta’ politika

Artikolu 6

Miri klimatiċi u mekkaniżmu ta’ aġġustament għall-klima

Artikolu 7

Ġestjoni kondiviżi

Artikolu 8

Is-sħubija u l-governanza f’diversi livelli

Artikolu 9

Prinċipji Orizzontali

TITOLU II

APPROĊĊ STRATEĠIKU

Kapitolu I

Ftehim ta’ Sħubija

Artikolu 10

Tħejjija u preżentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija

Artikolu 11

Kontenut tal-Ftehim ta’ Sħubija

Artikolu 12

Approvazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija

Artikolu 13

Emendar tal-Ftehim ta’ Sħubija

Artikolu 14

L-użu tal-FEŻR, il-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-FEMSA mwettqa bis-saħħa tal-Programm InvestEU

Kapitolu II

Kondizzjonijiet abilitanti u qafas tal-prestazzjoni

Artikolu 15

Kondizzjonijiet abilitanti

Artikolu 16

Qafas tal-prestazzjoni

Artikolu 17

Metodoloġija għall-istabbiliment tal-qafas tal-prestazzjoni

Artikolu 18

Rieżami ta’ nofs it-terminu u ammont ta’ flessibbiltà

Kapitolu III

Miżuri marbuta ma’ governanza ekonomika tajba u ma’ ċirkostanzi eċċezzjonali u jew mhux tas-soltu

Artikolu 19

Miżuri li jorbtu l-effettività tal-Fondi mal-governanza ekonomika tajba

Artikolu 20

Miżuri temporanji għall-użu tal-Fondi b’reazzjoni għaċ-ċirkostanzi eċċezzjonali jew mhux tas-soltu

TITOLU III

PROGRAMMAZZJONI

Kapitolu I

Dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi

Artikolu 21

Tħejjija u preżentazzjoni tal-programmi

Artikolu 22

Il-kontenut tal-programmi

Artikolu 23

L-approvazzjoni tal-programmi

Artikolu 24

Emendar ta’ programmi

Artikolu 25

Appoġġ konġunt mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTF

Artikolu 26

Trasferiment ta’ riżorsi

Artikolu 27

Trasferiment ta’ riżorsi mill-FEŻR u mill-FSE+ lejn il-JTF

Kapitolu II

Żvilupp Territorjali

Artikolu 28

Żvilupp territorjali integrat

Artikolu 29

Strateġiji territorjali

Artikolu 30

Investiment territorjali integrat

Artikolu 31

Żvilupp lokali mmexxi mill-komunità

Artikolu 32

Strateġiji ta’ żvilupp lokali mmexxi mill-komunità

Artikolu 33

Gruppi ta’ azzjoni lokali

Artikolu 34

Appoġġ mill-Fondi għall-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità

Kapitolu III

Assistenza teknika

Artikolu 35

Assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni

Artikolu 36

Assistenza teknika tal-Istati Membri

Artikolu 37

Finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż għall-assistenza teknika tal-Istati Membri

TITOLU IV

MONITORAĠĠ, EVALWAZZJONI, KOMUNIKAZZJONI U VIŻIBBILTÀ

Kapitolu I

Monitoraġġ

Artikolu 38

Kumitat ta’ Monitoraġġ

Artikolu 39

Kompożizzjoni tal-kumitat ta’ monitoraġġ

Artikolu 40

Funzjonijiet tal-kumitat ta’ monitoraġġ

Artikolu 41

Rieżami annwali dwar il-prestazzjoni

Artikolu 42

Trażmissjoni ta’ data

Artikolu 43

Rapport finali dwar il-prestazzjoni

Kapitolu II

Evalwazzjoni

Artikolu 44

Evalwazzjonijiet mill-Istati Membri

Artikolu 45

Evalwazzjoni mill-Kummissjoni

Kapitolu III

Viżibbiltà, trasparenza u komunikazzjoni

Taqsima I

Viżibbiltà tal-appoġġ mill-Fondi

Artikolu 46

Viżibbiltà

Artikolu 47

Emblema tal-Unjoni

Artikolu 48

Uffiċjali għall-komunikazzjoni u n-networks

Taqsima II

Trasparenza tal-implimentazzjoni tal-Fondi u komunikazzjoni dwar il-programmi

Artikolu 49

Responsabbiltajiet tal-awtorità ta’ ġestjoni

Artikolu 50

Responsabbiltajiet tal-benefiċjarji

TITOLU V

APPOĠĠ FINANZJARJU MILL-FONDI

Kapitolu I

Forom ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni

Artikolu 51

Forom ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-programmi

Kapitolu II

Forom ta’ appoġġ mill-Istati Membri

Artikolu 52

Forom ta’ appoġġ

Taqsima I

FOROM TA’ GĦOTJIET

Artikolu 53

Forom ta’ għotjiet

Artikolu 54

Finanzjament b’rata fissa għall-kostijiet indiretti li jikkonċernaw l-għotjiet

Artikolu 55

Kostijiet diretti tal-persunal dwar għotjiet

Artikolu 56

Finanzjament b’rata fissa għall-kostijiet eliġibbli għajr kostijiet tal-persunal li jikkonċernaw għotjiet

Artikolu 57

Għotjiet taħt kondizzjonijiet

Taqsima II

Strumenti Finanzjarji

Artikolu 58

Strumenti finanzjarji

Artikolu 59

Implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji

Artikolu 60

Imgħax u dħul ieħor iġġenerat permezz tas-sostenn mill-Fondi għall-istrumenti finanzjarji

Artikolu 61

Trattament differenzjat tal-investituri

Artikolu 62

Użu mill-ġdid tar-riżorsi attribwibbli għall-appoġġ mill-Fondi

Kapitolu III

Regoli ta’ eliġibbiltà

Artikolu 63

Eliġibbiltà

Artikolu 64

Kostijiet mhux eliġibbli

Artikolu 65

Durabbiltà tal-operazzjonijiet

Artikolu 66

Rilokazzjoni

Artikolu 67

Regoli tal-eliġibbiltà speċifiċi għall-għotjiet

Artikolu 68

Regoli tal-eliġibbiltà speċifiċi għall-istrumenti finanzjarji

TITOLU VI

ĠESTJONI U KONTROLL

KAPITOLU I

Regoli ġenerali dwar il-ġestjoni u l-kontroll

Artikolu 69

Responsabbiltajiet tal-Istati Membri

Artikolu 70

Setgħat u responsabbiltajiet tal-Kummissjoni

Artikolu 71

Awtoritajiet tal-programm

Kapitolu II

Sistemi standard ta’ ġestjoni u kontroll

Artikolu 72

Il-funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni

Artikolu 73

Għażla ta’ operazzjonijiet mill-awtorità ta’ ġestjoni

Artikolu 74

Ġestjoni tal-programm mill-awtorità ta’ ġestjoni

Artikolu 75

Appoġġ għax-xogħol tal-kumitat ta’ monitoraġġ mill-awtorità ta’ ġestjoni

Artikolu 76

Il-funzjoni kontabilistika

Artikolu 77

Funzjonijiet tal-awtorità tal-awditjar

Artikolu 78

Strateġija tal-awditjar

Artikolu 79

Awditjar tal-operazzjonijiet

Artikolu 80

Arranġamenti għal awditu uniku

Artikolu 81

Il-verifiki ta’ ġestjoni u l-awditjar ta’ strumenti finanzjarji

Artikolu 82

Disponibbiltà tad-dokumenti

Kapitolu III

Dipendenza fuq sistemi ta’ ġestjoni nazzjonali

Artikolu 83

Arranġamenti proporzjonati msaħħa

Artikolu 84

Kondizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ arranġamenti proporzjonati msaħħa

Artikolu 85

Aġġustament matul il-perijodu ta’ programmazzjoni

TITOLU VII

ĠESTJONI FINANZJARJA, PREŻENTAZZJONI U EŻAMI TAL-KONTIJIET U TAL-KORREZZJONIJIET FINANZJARJI

Kapitolu I

Ġestjoni finanzjarja

Taqsima I

Regoli tal-kontabbiltà ġenerali

Artikolu 86

Impenji Baġitarji

Artikolu 87

Użu tal-euro

Artikolu 88

Ħlas lura

Taqsima II

Regoli għal pagamenti lill-Istati Membri

Artikolu 89

Tipi ta’ pagamenti

Artikolu 90

Prefinanzjament

Artikolu 91

Applikazzjonijiet għal pagamenti

Artikolu 92

Elementi speċifiċi għal strumenti finanzjarji f’applikazzjonijiet għal pagament

Artikolu 93

Regoli komuni għal pagamenti

Artikolu 94

Il-kontribuzzjoni mill-Unjoni fuq il-bażi ta’ kostijiet ta’ unità, somom f’daqqa u rati fissi

Artikolu 95

Kontribuzzjoni tal-Unjoni abbażi ta’ finanzjament mhux marbut mal-kostijiet

Taqsima III

Interruzzjonijiet u sospensjonijiet

Artikolu 96

Interruzzjoni tal-iskadenza għall-ħlas

Artikolu 97

Sospensjoni ta’ pagamenti

Kapitolu II

Preżentazzjoni u eżami tal-kontijiet

Artikolu 98

Kontenut u preżentazzjoni tal-kontijiet

Artikolu 99

Eżami tal-kontijiet

Artikolu 100

Kalkolu tal-bilanċ

Artikolu 101

Proċedura għall-eżami tal-kontijiet

Artikolu 102

Proċedura kontradittorja għall-eżami tal-kontijiet

Kapitolu III

Korrezzjonijiet finanzjarji

Artikolu 103

Korrezzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri

Artikolu 104

Korrezzjonijiet finanzjarji mill-Kummissjoni

Kapitolu IV

Diżimpenn

Artikolu 105

Prinċipji u regoli tad-diżimpenn

Artikolu 106

Eċċezzjonijiet għar-regoli tad-diżimpenn

Artikolu 107

Proċedura għad-diżimpenn

TITOLU VIII

QAFAS FINANZJARJU

Artikolu 108

Kopertura ġeografika tal-appoġġ għall-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir

Artikolu 109

Riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

Artikolu 110

Riżorsi għall-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir u għall-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg)

Artikolu 111

Trasferibbiltà tar-riżorsi

Artikolu 112

Determinazzjoni tar-rati ta’ kofinanzjament

TITOLU IX

DELEGA TA’ SETGĦA, DISPOŻIZZJONIJIET TA’ IMPLIMENTAZZJONI, TRANŻIZZJONALI U FINALI

Kapitolu I

Delega ta’ setgħa u dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni

Artikolu 113

Delega ta’ setgħat fir-rigward ta’ ċerti Annessi

Artikolu 114

Eżerċizzju tad-delega

Artikolu 115

Proċedura ta’ kumitat

Kapitolu II

Dispożizzjonijiet tranżitorji u finali

Artikolu 116

Rieżami

Artikolu 117

Dispożizzjonijiet tranżitorji

Artikolu 118

Kondizzjonijiet għal operazzjonijiet soġġetti għal implimentazzjoni gradwali

Artikolu 119

Dħul fis-seħħ

ANNESS I

DIMENSJONIJIET U KODIĊIJIET GĦAT-TIPI TA’ INTERVENT GĦALL-FEŻR, IL-FSE+, IL-FOND TA’ KOEŻJONI U L-JTF - L-ARTIKOLU 22(5)

ANNESS II

MUDELL GĦAL FTEHIM TA’ SĦUBIJA - L-ARTIKOLU 10(6)

ANNESS III

KONDIZZJONIJIET ABILITANTI ORIZZONTALI – ARTIKOLU 15(1)

ANNESS IV

KONDIZZJONIJIET ABILITANTI TEMATIĊI APPLIKABBLI GĦALL-FEŻR, IL-FSE+ U L-FOND TA’ KOEŻJONI – L-ARTIKOLU 15(1)

ANNESS V

MUDELL GĦAL PROGRAMMI APPOĠĠATI MILL-FEŻR (GĦAN TAL-INVESTIMENT GĦALL-IMPJIEGI U T-TKABBIR), MILL-FSE+, IL-JTF, IL-FOND TA’ KOEŻJONI U L-FEMSA – L-ARTIKOLU 21(3)

ANNESS VI

MUDELL TA’ PROGRAMM GĦALL-AMIF, L-ISF U L-BMVI – L-ARTIKOLU 21(3)

ANNESS VII

MUDELL GĦAT-TRAŻMISSJONI TA’ DATA – L-ARTIKOLU 42

ANNESS VIII

PREVIŻJONI TAL-AMMONT LI GĦALIH L-ISTAT MEMBRU JISTENNA LI JIPPREŻENTA APPLIKAZZJONIJIET GĦALL-PAGAMENT GĦAS-SENA KALENDARJA ATTWALI U DIK TA’ WARAJHA (L-ARTIKOLU 69(10))

ANNESS IX

KOMUNIKAZZJONI U VIŻIBILITÀ – L-ARTIKOLI 47, 49 U 50

ANNESS X

ELEMENTI GĦAL FTEHIMIET TA’ FINANZJAMENT U GĦAL DOKUMENTI TA’ STRATEĠIJA – L-ARTIKOLU 59(1) U (5)

ANNESS XI

IR-REKWIŻITI EWLENIN TAS-SISTEMI TA’ ĠESTJONI U KONTROLL U L-KLASSIFIKAZZJONI TAGĦHOM - L-ARTIKOLU 69(1)

ANNESS XII

REGOLI DETTALJATI U MUDELL GĦAR-RAPPURTAR TA’ IRREGOLARITAJIET - ARTIKOLU 69(2)

ANNESS XIII

ELEMENTI GĦAR-REKORD TAL-AWDITJAR – L-ARTIKOLU 69(6)

ANNESS XIV

SISTEMI TA’ SKAMBJU ELETTRONIKU TA’ DATA BEJN L-AWTORITAJIET U L-BENEFIĊJARJI TAL-PROGRAMM - L-ARTIKOLU 69(8)

ANNESS XV

SFC2021: SISTEMA TA’ SKAMBJU ELETTRONIKU TA’ DATA BEJN L-ISTATI MEMBRI U L-KUMMISSJONI - L-ARTIKOLU 69(9)

ANNESS XVI

MUDELL GĦAD-DESKRIZZJONI TAS-SISTEMA TA’ ĠESTJONI U TA’ KONTROLL - L-ARTIKOLU 69(11)

ANNESS XVII

DATA LI GĦANDHA TIĠI RREĠISTRATA U MAĦŻUNA ELETTRONIKAMENT DWAR KULL OPERAZZJONI – L-ARTIKOLU 72(1), IL-PUNT (E)

ANNESS XVIII

MUDELL GĦAD-DIKJARAZZJONI TA’ ĠESTJONI – L-ARTIKOLU 74(1), IL-PUNT (F)

ANNESS XIX

MUDELL GĦALL-OPINJONI TAL-AWDITJAR ANNWALI - L-ARTIKOLU 77(3), IL-PUNT (A)

ANNESS XX

MUDELL GĦAR-RAPPORT ANNWALI TA’ KONTROLL – L-ARTIKOLU 77(3), IL-PUNT (B)

ANNESS XXI

MUDELL GĦAR-RAPPORT ANNWALI TAL-AWDITJAR – L-ARTIKOLU 81(5)

ANNESS XXII

MUDELL GĦALL-ISTRATEĠIJA TAL-AWDITJAR - L-ARTIKOLU 78

ANNESS XXIII

MUDELL GĦALL-APPLIKAZZJONIJIET GĦAL PAGAMENT - L-ARTIKOLU 91(3)

ANNESS XXIV

MUDELL GĦALL-KONTIJIET - ARTIKOLU 98(1), PUNT (A)

ANNESS XXV

DETERMINAZZJONI TAL-LIVELL TA’ KORREZZJONIJIET FINANZJARJI: RATA FISSA U KORREZZJONIJIET FINANZJARJI ESTRAPOLATI – ARTIKOLU 104(1)

ANNESS XXVI

IL-METODOLOĠIJA GĦALL-ALLOKAZZJONI TA’ RIŻORSI GLOBALI GĦAL KULL STAT MEMBRU – ARTIKOLU 109(2)

TITOLU I

OBJETTIVI U REGOLI ĠENERALI DWAR L-APPOĠĠ

KAPITOLU I

Suġġett, definizzjonijiet u regoli ġenerali

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi:

(a)

regoli finanzjarji għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (“FEŻR”), għall-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), għall-Fond ta’ Koeżjoni, għall-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF), għall-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura (FEMSA), għall-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF), għall-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF) u għall-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi (BMVI) (flimkien imsemmija bħala “il-Fondi”);

(b)

dispożizzjonijiet komuni għall-FEŻR, għall-FSE+, għall-Fond ta’ Koeżjoni, għall-JTF u għall-FEMSA.

2.   Dan ir-Regolament ma japplikax għall-fergħa dwar l-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali tal-FSE+ u lanqas għall-komponenti ta’ ġestjoni diretta u indiretta tal-FEMSA, tal-AMIF, tal-ISF u tal-BMVI, għajr għall-assistenza teknika bl-inizjattiva tal-Kummissjoni.

3.   L-Artikoli 5, 14, 19, 28 sa 34, u 108 sa 112 ma japplikawx għall-AMIF, għall-ISF jew għall-BMVI.

4.   L-Artikoli 108 sa 112 ma japplikawx għall-FEMSA.

5.   L-Artikoli 14,15, 18,,19, 21 sa 27, u 37 sa 42, l-Artikolu 43 (1) sa (4), l-Artikoli 44 u 50, l-Artikolu 55(1) u l-Artikoli 73, 77, 80 u 83 sa 85 ma japplikawx għall-programmi Interreg.

6.   Ir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi elenkati aktar ’l isfel jistgħu jistabbilixxu regoli biex jikkomplementaw dan ir-Regolament li ma għandhomx ikunu f’kontradizzjoni ma’ dan ir-Regolament:

(a)

ir-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (33) (“ir-Regolament FEŻR u FK”);

(b)

ir-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (34) (“ ir-Regolament FSE+”);

(c)

ir-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (35) (“ir-Regolament Interreg”);

(d)

ir-Regolament (UE) 2021/1060 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (36) (“ir-Regolament tal-JTF”);

(e)

ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1004 (“ir-Regolament FEMSA”);

(f)

ir-Regolament (UE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (“ir-Regolament AMIF”);

(g)

ir-Regolament (UE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għas-Sigurtà Interna (“ir-Regolament ISF”);

(h)

ir-Regolament (UE) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi (“ir-Regolament BMVI”);

F’każ ta’ dubju dwar l-applikazzjoni bejn dan ir-Regolament u r-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi, dan ir-Regolament għandu jkollu prevalenza.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

‘rakkomandazzjonijiet speċifiċi rilevanti għall-pajjiżi’ tfisser ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati skont l-Artikoli 121(2) u 148(4) TFUE relatati mal-isfidi strutturali, kif ukoll, rakkomandazzjonijiet komplementari tal-Kummissjoni maħruġa skont l-Artikolu 34 tar-Regolament (UE) 2018/1999 li huma xierqa biex jiġu indirizzati permezz ta’ investimenti pluriennali li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Fondi kif stipulat fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi;

(2)

“kondizzjoni abilitanti” tfisser kondizzjoni prerekwiżita għall-implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-objettivi speċifiċi;

(3)

“liġi applikabbli” tfisser liġi tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali relatata mal-applikazzjoni tagħha;

(4)

“operazzjoni” tfisser:

(a)

proġett, kuntratt, azzjoni jew grupp ta’ proġetti magħżula fl-ambitu tal-programmi kkonċernati;

(b)

fil-kuntest tal-istrumenti finanzjarji, kontribuzzjoni tal-programm għal strument finanzjarju u l-appoġġ finanzjarju sussegwenti pprovdut lir-riċevituri finali minn dak l-istrument finanzjarju;

(5)

“operazzjoni ta’ importanza strateġika” tfisser operazzjoni li tagħti kontribuzzjoni sinifikanti għall-kisba tal-objettivi ta’ programm u li hija soġġetta għal miżuri partikolari ta’ monitoraġġ u ta’ komunikazzjoni;

(6)

“prijorità” fil-kuntest tal-AMIF, tal-ISF u tal-BMVI, tfisser objettiv speċifiku;

(7)

“prijorità” fil-kuntest tal-FEMSA, għall-fini tat-Titolu VII biss, tfisser “objettiv speċifiku”.

(8)

“korp intermedjarju” tfisser korp pubbliku jew privat li jaġixxi taħt ir-responsabbiltà ta’ awtorità ta’ ġestjoni, jew li jwettaq doveri jew kompiti għan-nom ta’ awtorità bħal din;

(9)

“benefiċjarju” tfisser:

(a)

korp pubbliku jew privat, entità b’personalità ġuridika jew mingħajrha jew persuna fiżika, responsabbli għall-bidu jew għall-bidu kif ukoll għall-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet;

(b)

fil-kuntest ta’ sħubijiet pubbliċi-privati (“PPPs”), il-korp pubbliku li jagħti bidu għal operazzjoni ta’ PPP jew l-imsieħeb privat magħżul għall-implimentazzjoni tagħha;

(c)

fil-kuntest ta’ skemi ta’ għajnuna mill-Istat, l-impriża li tirċievi l-għajnuna;

(d)

fil-kuntest tal-għajnuna de minimis prevista skont ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 1407/2013 (37) jew (UE) Nru 717/2014 (38), l-Istat Membru jista’ jiddeċiedi li l-benefiċjarju għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament ikun il-korp li jagħti l-għajnuna, fejn huwa responsabbli li jibda jew li jibda kif ukoll jimplimenta l-operazzjoni;

(e)

fil-kuntest ta’ strumenti finanzjarji, il-korp li jimplimenta l-fond ta’ parteċipazzjoni jew, meta ma jkun hemm l-ebda struttura ta’ fond ta’ parteċipazzjoni, il-korp li jimplimenta l-fond speċifiku jew, meta l-awtorità ta’ ġestjoni tkun tamministra l-istrument finanzjarju, l-awtorità ta’ ġestjoni;

(10)

“fond għal proġetti żgħar” tfisser operazzjoni fi programm Interreg li jkun immirat għall-għażla u l-implimentazzjoni ta’ proġetti, inkluż azzjonijiet bejn il-persuni, ta’ volum finanzjarju limitat;

(11)

“mira” tfisser valur miftiehem minn qabel li jrid jinkiseb sa tmiem il-perijodu ta’ eliġibbiltà f’rabta ma’ indikatur inkluż taħt objettiv speċifiku;

(12)

“stadji importanti” tfisser valur intermedju li jrid jinkiseb f’waqt speċifiku matul il-perijodu ta’ eliġibbiltà f’rabta ma’ indikatur tal-output inkluż taħt objettiv speċifiku;

(13)

“indikatur tal-output” tfisser indikatur biex ikejjel ir-riżultati tanġibbli speċifiċi tal-intervent;

(14)

“indikatur tar-riżultati” tfisser indikatur biex ikejjel l-effetti tal-interventi appoġġati, b’referenza partikolari għad-destinatarji diretti, għall-popolazzjoni fil-mira jew għall-utenti tal-infrastruttura;

(15)

“operazzjoni ta’ PPP” tfisser operazzjoni implimentata fl-ambitu ta’ sħubija bejn korpi pubbliċi u s-settur privat f’konformità ma’ ftehim ta’ PPP, u li għandha l-għan li tipprovdi servizzi pubbliċi permezz tal-kondiviżjoni tar-riskji permezz tal-ġbir flimkien ta’ għarfien espert tas-settur privat jew is-sorsi addizzjonali ta’ kapital jew it-tnejn li huma;

(16)

“strument finanzjarju” tfisser forma ta’ appoġġ mogħti permezz ta’ struttura li permezz tagħha jiġu pprovduti prodotti finanzjarji lir-riċevituri finali;

(17)

“prodott finanzjarju” tfisser investimenti ta’ ekwità jew kważi ekwità, self u garanziji kif definiti fl-Artikolu 2 tar-Regolament Finanzjarju”;

(18)

“riċevitur finali” tfisser persuna ġuridika jew fiżika li tirċievi appoġġ mill-Fondi permezz ta’ benefiċjarju ta’ fond għall-proġetti żgħar jew minn strument finanzjarju;

(19)

“kontribuzzjoni tal-programm” tfisser l-appoġġ mill-Fondi u mill-kofinanzjament nazzjonali pubbliku u privat għal strument finanzjarju;

(20)

“fond ta’ parteċipazzjoni” tfisser fond stabbilit taħt ir-responsabbiltà ta’ awtorità ta’ ġestjoni fl-ambitu ta’ programm wieħed jew aktar, biex jiġi implimentat fond speċifiku wieħed jew aktar;

(21)

“fond speċifiku” tfisser fond, li permezz tiegħu awtorità ta’ ġestjoni jew fond ta’ parteċipazzjoni jipprovdu prodotti finanzjarji lir-riċevituri finali;

(22)

“korp li jimplimenta strument finanzjarju” tfisser korp, irregolat bil-liġi pubblika jew privata, li jwettaq kompiti ta’ fond ta’ parteċipazzjoni jew ta’ fond speċifiku;

(23)

“effett ta’ ingranaġġ” tfisser l-ammont ta’ finanzjament rimborżabbli pprovdut lir-riċevituri finali diviż bl-ammont tal-kontribuzzjoni mill-Fondi;

(24)

“proporzjon multiplikatur” fil-kuntest ta’ strumenti ta’ garanzija tfisser proporzjon stabbilit fuq il-bażi ta’ valutazzjoni tar-riskju ex ante prudenti fir-rigward ta’ kull-prodott ta’ garanzija li jkun ser jiġi offrut, bejn il-valur tas-self, l-ekwità jew l-investimenti kważi ekwità l-ġodda żborżati sottostanti, u l-ammont tal-kontribuzzjoni tal-programm imwarrab għall-kuntratti ta’ garanzija biex ikopri t-telf mistenni u mhux mistenni minn dak is-self, l-ekwità jew l-investimenti kważi ekwità l-ġodda;

(25)

“kostijiet ta’ ġestjoni” tfisser kostijiet diretti jew indiretti rimborżati bil-kondizzjoni li tingħata prova tan-nefqa mġarrba fl-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji;

(26)

“tariffi ta’ ġestjoni” tfisser prezz għas-servizzi pprovduti, kif iddeterminati fil-ftehim dwar il-finanzjament bejn l-awtorità ta’ ġestjoni u l-korp li jimplimenta fond ta’ parteċipazzjoni jew fond speċifiku; u, fejn applikabbli, bejn il-korp li jimplimenta fond ta’ parteċipazzjoni u l-korp li jimplimenta fond speċifiku;

(27)

“rilokazzjoni” tfisser trasferiment tal-istess attività jew waħda simili jew parti minnha skont it-tifsira tal-punt (61a) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 651/2014;

(28)

“kontribuzzjoni pubblika” tfisser kwalunkwe kontribuzzjoni għall-finanzjament ta’ operazzjonijiet li l-oriġini tagħhom hija l-baġit ta’ awtoritajiet pubbliċi nazzjonali, reġjonali jew lokali jew ta’ kwalunkwe Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali (REKT) stabbilit f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (39), il-baġit tal-Unjoni mqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Fondi, il-baġit tal-korpi rregolati bil-liġi pubblika jew il-baġit ta’ assoċjazzjonijiet ta’ awtoritajiet pubbliċi jew korpi rregolati bil-liġi pubblika u, għall-fini li tiġi ddeterminata r-rata ta’ kofinanzjament għall-programmi jew prijoritajiet FSE+, tista’ tinkludi kwalunkwe riżorsa finanzjarja kkontribwita b’mod kollettiv mill-impjegaturi u mill-ħaddiema;

(29)

“sena kontabilistika” tfisser il-perijodu mill-1 ta’ Lulju sat-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara, ħlief għall-ewwel sena tal-kontabbiltà tal-perijodu ta’ programmazzjoni, li fir-rigward tagħha tfisser il-perijodu mid-data tal-bidu għall-eliġibbiltà tan-nefqa sat-30 ta’ Ġunju 2022; għas-sena kontabilistika finali, tfisser il-perijodu mill-1 ta’ Lulju 2029 sat-30 ta’ Ġunju 2030;

(30)

“operatur ekonomiku” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, jew entità oħra li tieħu sehem fl-implimentazzjoni ta’ assistenza mill-Fondi, għajr Stat Membru li jeżerċita l-prerogattivi tiegħu bħala awtorità pubblika;

(31)

“irregolarità” tfisser kwalunkwe ksur tal-liġi applikabbli, li jirriżulta minn att jew ommissjoni minn operatur ekonomiku, li jkollu, jew jista’ jkollu, l-effett li jippreġudika l-baġit tal-Unjoni billi jitlob li titħallas nefqa mhux ġustifikata minn dak il-baġit;

(32)

“nuqqas serju” tfisser nuqqas fil-funzjonament effettiv tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll ta’ programm li għalih huwa meħtieġ titjib sinifikanti fis-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll u meta kwalunkwe rekwiżit mir-rekwiżiti ewlenija 2, 4, 5, 9, 12, 13 u 15 imsemmija fl-Anness X, jew tnejn jew aktar mir-rekwiżiti ewlenija l-oħra jiġu/i vvalutat/i li jidħlu fil-kategoriji 3 u 4 ta’ dak l-Anness;

(33)

‘irregolarità sistemika’ tfisser kwalunkwe irregolarità, li tista’ tkun ta’ natura rikorrenti, bi probabbiltà għolja ta’ inċidenza f’tipi ta’ operazzjonijiet simili, li tirriżulta minn nuqqas serju, inkluż in-nuqqas li jiġu stabbiliti proċeduri adegwati skont dan ir-Regolament u r-regoli speċifiċi għall-Fondi.

(34)

“żbalji totali” tfisser is-somma tal-iżbalji aleatorji pproġettati u, jekk applikabbli, l-iżbalji sistemiċi delimitati u l-iżbalji anomali mhux ikkoreġuti;

(35)

“rata ta’ żbalji totali” tfisser l-iżbalji totali diviżi bil-popolazzjoni tal-awditjar;

(36)

“rata ta’ żball residwu” tfisser l-iżbalji totali mingħajr il-korrezzjonijiet finanzjarji applikati mill-Istat Membru biex inaqqas ir-riskji identifikati mill-awtorità tal-awditjar, diviżi bin-nefqa li trid tiġi ddikjarata fil-kontijiet;

(37)

“operazzjoni kompluta” tfisser operazzjoni li tlestiet fiżikament jew ġiet implimentata għalkollox u li fir-rigward tagħha saru l-pagamenti relatati kollha mill-benefiċjarji u l-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti tħallset lill-benefiċjarji;

(38)

“unità tal-kampjunar” tfisser waħda mill-unitajiet, li tista’ tkun operazzjoni, proġett fl-ambitu ta’ operazzjoni jew talba għall-pagament minn benefiċjarju, li fihom titqassam il-popolazzjoni tal-awditjar għall-fini ta’ kampjunar;

(39)

“kont miżmum minn terzi” tfisser, fil-każ ta’ operazzjoni ta’ PPP, kont bankarju kopert minn ftehim bil-miktub bejn il-korp pubbliku benefiċjarju u l-imsieħeb privat approvat mill-awtorità ta’ ġestjoni jew korp intermedjarju użat għall-pagamenti matul jew wara l-perijodu ta’ eliġibbiltà;

(40)

“parteċipant” tfisser persuna fiżika li tibbenefika direttament minn operazzjoni mingħajr ma tkun responsabbli biex tibda jew kemm biex tibda kif ukoll biex timplimenta l-operazzjoni u li fil-kuntest tal-FEMSA, ma tirċievix appoġġ finanzjarju;

(41)

“l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel” tfisser li fl-ippjanar tal-enerġija, u fid-deċiżjonijiet ta’ politika u ta’ investiment, jittieħed kont sħiħ ta’ miżuri alternattivi kosteffiċjenti fir-rigward tal-effiċjenza enerġetika biex id-domanda għall-enerġija u l-provvista tal-enerġija jsiru aktar effiċjenti, b’mod partikolari permezz ta’ ffrankar kosteffettiv tal-enerġija fil-konsum finali, inizjattivi ta’ rispons għad-domanda u konverżjoni, trażmissjoni u distribuzzjoni aktar effiċjenti tal-enerġija, filwaqt li l-objettivi ta’ dawk id-deċiżjonijiet jintlaħqu xorta waħda;

(42)

“azzjonijiet favur ir-reżistenza għall-klima” tfisser proċess li jipprevjeni l-infrastruttura milli tkun vulnerabbli għal impatti klimatiċi potenzjali fit-tul filwaqt li jiġi żgurat li l-prinċipju “l-effiċjenza enerġetika tiġi l-ewwel” jiġi rispettat u li l-livell ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra li jirriżultaw mill-proġett ikun konsistenti mal-objettiv tan-newtralità klimatika fl-2050;

(43)

“għotjiet taħt kondizzjonijiet” tfisser kategorija ta’ għotja soġġetta għal kondizzjonijiet marbuta mal-ħlas lura tal-appoġġ;

(44)

‘BEI’ tfisser il-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Fond Ewropew tal-Investiment jew kwalunkwe sussidjarja stabbilita mill-Bank Ewropew tal-Investiment;

(45)

“Siġill ta’ Eċċellenza” tfisser it-tikketta ta’ kwalità mogħtija mill-Kummissjoni fir-rigward ta’ proposta, li turi li l-proposta li ġiet ivvalutata f’sejħa għal proposti taħt strument tal-Unjoni titqies konformi mar-rekwiżiti minimi tal-kwalità ta’ dak l-istrument tal-Unjoni, iżda ma setgħetx tiġi ffinanzjata minħabba nuqqas ta’ baġit disponibbli għal dik is-sejħa għal proposti, u tista’ tirċievi appoġġ minn sorsi oħra ta’ finanzjament tal-Unjoni jew nazzjonali.

Artikolu 3

Il-kalkolu tal-limiti ta’ żmien għall-azzjonijiet tal-Kummissjoni

Meta l-Kummissjoni tistabbilixxi limitu ta’ żmien għal azzjoni, dak il-limitu ta’ żmien għandu jibda meta l-Istat Membru jkun ippreżenta l-informazzjoni kollha f’konformità mar-rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament jew f’Regolament speċifiċi għall-Fondi.

Dak il-limitu ta’ żmien għandu jkun sospiż mill-għada tad-data li fiha l-Kummissjoni tibgħat il-kummenti tagħha jew talba lill-Istat Membru għal dokumenti riveduti u sakemm l-Istat Membru jwieġeb lill-Kummissjoni.

Artikolu 4

Ipproċessar u protezzjoni tad-data personali

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jingħataw il-possibbiltà li jipproċessaw data personali biss fejn meħtieġ għall-fini li jwettqu l-obbligi rispettivi tagħhom skont dan ir-Regolament, b’mod partikolari għall-monitoraġġ, ir-rapportar, il-komunikazzjoni, il-pubblikazzjoni, l-evalwazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja, il-verifiki u l-awditi u, fejn applikabbli, għad-determinazzjoni tal-eliġibbiltà tal-parteċipanti. Id-data personali għandha tiġi pproċessata skont ir-Regolament (UE) 2016/679 u r-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (40), skont liema minnhom ikun applikabbli.

KAPITOLU II

Objettivi ta’ politika u prinċipji għall-appoġġ tal-Fondi

Artikolu 5

Objettivi ta’ politika

1.   Il-FEŻR, il-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-FEMSA għandhom jappoġġaw l-objettivi ta’ politika li ġejjin:

(a)

Ewropa aktar kompetittiva u aktar intelliġenti bis-saħħa tal-promozzjoni ta’ trasformazzjoni ekonomika innovattiva u intelliġenti u konnettività tal-ICT reġjonali;

(b)

Ewropa aktar ekoloġika, reżiljenti, b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fi tranżizzjoni għal ekonomija b’emissjonijiet tal-karbonju żero netti billi jiġu promossi t-tranżizzjoni enerġetika nadifa u ġusta, l-investiment ekoloġiku u blu, l-ekonomija ċirkolari, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih, il-prevenzjoni u ġestjoni tar-riskji u mobilità urbana sostenibbli;

(c)

Ewropa aktar konnessa billi tittejjeb il-mobbiltà;

(d)

Ewropa aktar soċjali u inklużiva li timplimenta l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

(e)

Ewropa eqreb taċ-ċittadini bis-saħħa tat-trawwim ta’ żvilupp sostenibbli u integrat ta’ kull tip ta’ territorju u inizjattivi lokali.

Il-JTF għandu jappoġġa l-objettiv speċifiku li jippermetti lir-reġjuni u lin-nies jindirizzaw l-impatti soċjali, l-impjiegi, ekonomiċi u ambjentali tat-tranżizzjoni lejn il-miri tal-Unjoni għall-2030 dwar l-enerġija u l-klima u ekonomija tal-Unjoni newtrali għall-klima sal-2050, abbażi tal-Ftehim ta’ Pariġi.

L-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma għandux japplika għar-riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE+ li jiġu ttrasferiti lill-JTF f’konformità mal-Artikolu 27.

2.   Il-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-JTF għandhom jikkontribwixxu għall-azzjonijiet tal-Unjoni li jwasslu għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tagħha f’konformità mal-Artikolu 174 TFUE, billi jkollhom l-għanijiet li ġejjin:

(a)

l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fl-Istati Membri u r-reġjuni, li jridu jiġu appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTF; u

(b)

l-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (“Interreg”), li trid tiġi appoġġata mill-FEŻR.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jippromwovu l-koordinazzjoni, il-komplementarjetà u l-koerenza bejn il-Fondi u strumenti u fondi oħra tal-Unjoni. Dawn għandhom jottimizzaw il-mekkaniżmi għall-koordinazzjoni bejn dawk responsabbli biex tiġi evitata d-duplikazzjoni matul l-ippjanar u l-implimentazzjoni. Għaldaqstant, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom iqisu wkoll ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi fl-ipprogrammar u l-implimentazzjoni tal-Fondi.

Artikolu 6

Miri klimatiċi u mekkaniżmu ta’ aġġustament għall-klima

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu informazzjoni dwar l-appoġġ għall-objettivi ambjentali u klimatiċi bl-użu ta’ metodoloġija bbażata fuq it-tipi ta’ intervent għal kull wieħed mill-Fondi. Din il-metodoloġija għandha tikkonsisti mill-assenjar ta’ ponderazzjoni speċifika għall-appoġġ ipprovdut f’livell li jirrifletti sa liema punt tali appoġġ jagħti kontribut għall-objettivi ambjentali u għall-objettivi klimatiċi. Fil-każ tal-FEŻR, tal-FSE+ u tal-Fond ta’ Koeżjoni, għandhom ikunu attribwiti ponderazzjonijiet għad-dimensjonijiet u għall-kodiċijiet għat-tipi ta’ interventi stabbiliti fl-Anness I. Il-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni għandhom jikkontribwixxu bi 30 % u 37 % rispettivament tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għan-nefqa appoġġata għall-kisba tal-objettivi klimatiċi stabbiliti għall-baġit tal-Unjoni.

2.   Il-mira tal-kontribuzzjoni għall-klima għal kull Stat Membru għandha tiġi stabbilita bħala perċentwal tal-allokazzjoni totali tal-FEŻR u tal-Fond ta’ Koeżjoni tiegħu u għandha tiġi inkluża fil-programmi bħala riżultat tat-tipi ta’ intervent u t-tqassim finanzjarju indikattiv skont il-punt (d)(viii) tal-Artikolu 22(3). Kif previst fl-Artikolu 11(1), il-mira preliminari tal-kontribuzzjoni għall-klima għandha tiġi stabbilita fil-Ftehim ta’ Sħubija.

3.   L-Istat Membru u l-Kummissjoni għandhom jimmonitorjaw b’mod regolari r-rispett tal-miri tal-kontribuzzjoni għall-klima, abbażi tan-nefqa totali eliġibbli ddikjarata mill-benefiċjarji lill-awtorità ta’ ġestjoni kif imqassma skont it-tipi ta’ intervent f’konformità mal-Artikolu 42 u abbażi tad-data ppreżentata mill-Istat Membru. Meta l-monitoraġġ juri progress insuffiċjenti biex tintlaħaq il-mira tal-kontribuzzjoni għall-klima, l-Istat Membru u l-Kummissjoni għandhom jaqblu dwar miżuri ta’ rimedju fil-laqgħa annwali ta’ rieżami.

4.   Fejn ma jkunx hemm biżżejjed progress biex tintlaħaq il-mira tal-kontribuzzjoni għall-klima fil-livell nazzjonali sal-31 ta’ Diċembru 2024, l-Istat Membru għandu jqis dan fir-rieżami ta’ nofs it-terminu tiegħu f’konformità mal-Artikolu 18(1).

Artikolu 7

Ġestjoni kondiviża

1.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jimplimentaw il-baġit tal-Unjoni allokat għall-Fondi taħt ġestjoni kondiviża f’konformità mal-Artikolu 63 tar-Regolament Finanzjarju. L-Istati Membri għandhom iħejju u jimplimentaw il-programmi fil-livell territorjali xieraq skont il-qafas istituzzjonali, legali u finanzjarju tagħhom.

2.   Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-ammont ta’ appoġġ mill-Fond ta’ Koeżjoni trasferit għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (“FNE”), l-Inizjattiva Urbana Ewropea, l-Investimenti Innovattivi Interreġjonali, l-ammont ta’ appoġġ trasferit mill-FSE+ għall-kooperazzjoni tranżnazzjonali, l-ammonti mogħtija f’kontribuzzjonijiet lill-Programm InvestEU u l-assistenza teknika fuq inizjattiva tal-Kummissjoni skont ġestjoni diretta jew indiretta f’konformità mal-punti (a) u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju.

3.   Il-Kummissjoni tista’, bi qbil mal-Istat Membru u r-reġjuni kkonċernati, timplimenta l-kooperazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi skont l-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) skont il-ġestjoni indiretta.

Artikolu 8

Is-sħubija u l-governanza f’diversi livelli

1.   Għall-Ftehim ta’ Sħubija u kull programm, kull Stat Membru għandu jorganizza u jimplimenta sħubija komprensiva f’konformità mal-qafas istituzzjonali u legali tiegħu u b’kont meħud tal-ispeċifiċitajiet tal-Fondi. Dik is-sħubija għandha tinkludi minn tal-anqas lis-sħab li ġejjin:

(a)

l-awtoritajiet reġjonali, lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

(b)

is-sħab ekonomiċi u soċjali;

(c)

il-korpi rilevanti li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, bħas-sħab ambjentali, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, u l-korpi responsabbli għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, tad-drittijiet fundamentali, tad-drittijiet tal-persuni b’diżabbiltà, tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u tan-nondiskriminazzjoni;

(d)

l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u l-universitajiet, fejn adatt.

2.   Is-sħubija stabbilita skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandha topera skont il-prinċipju ta’ governanza f’diversi livelli u approċċ minn isfel għal fuq. L-Istat Membru għandu jinvolvi lis-sħab imsemmija fil-paragrafu 1 fit-tħejjija tal-Ftehimiet ta’ Sħubija u matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-programmi, inkluż permezz tal-parteċipazzjoni fil-kumitati ta’ monitoraġġ skont l-Artikolu 39.

F’dak il-kuntest, l-Istati Membri għandhom jallokaw, fejn rilevanti, perċentwali xieraq tar-riżorsi li jiġu mill-Fondi għall-bini tal-kapaċità amministrattiva tas-sħab soċjali u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

3.   Għall-programmi Interreg, is-sħubija għandha tinkludi sħab mill-Istati Membri parteċipanti kollha.

4.   L-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tas-sħubija għandha ssir f’konformità mal-kodiċi ta’ kondotta Ewropew dwar sħubija stabbilit bir-Regolament Delegat (UE) Nru 240/2014.

5.   Minn tal-anqas darba f’sena, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lis-sħab fil-livell tal-Unjoni dwar l-implimentazzjoni tal-programmi u għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-eżitu.

Artikolu 9

Prinċipji Orizzontali

1.   Fl-implimentazzjoni tal-Fondi, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw ir-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, l-integrazzjoni tal-ġeneri u l-integrazzjoni ta’ perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi jiġu meqjusa u promossi tul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, ir-rapportar u l-evalwazzjoni tal-programmi.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni abbażi ta’ ġeneru, ta’ oriġini razzjali jew etnika, ta’ reliġjon jew twemmin, ta’ diżabbiltà, ta’ età jew ta’ orjentazzjoni sesswali matul it-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, ir-rapportar u l-evalwazzjoni tal-programmi. B’mod partikolari, matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-programmi, għandha titqies l-aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabbiltà.

4.   L-objettivi tal-Fondi għandhom jiġu segwiti f’konformità mal-objettiv li jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli kif stipulat fl-Artikolu 11 TFUE, filwaqt li jitqiesu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU, il-Ftehim ta’ Pariġi u l-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti”.

L-objettivi tal-Fondi għandhom jitwettqu b’rispett sħiħ tal-acquis ambjentali tal-Unjoni.

TITOLU II

APPROĊĊ STRATEĠIKU

KAPITOLU I

Ftehim ta’ Sħubija

Artikolu 10

Tħejjija u preżentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija

1.   Kull Stat Membru għandu jħejji Ftehim ta’ Sħubija li jistabbilixxi l-orjentazzjoni strateġika għall-ipprogrammar u l-arranġamenti għall-użu tal-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-JTF u l-FEMSA b’mod effettiv u effiċjenti għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2027.

2.   Il-Ftehim ta’ Sħubija għandu jitħejja f’konformità mal-kodiċi ta’ kondotta Ewropew dwar sħubija. Fejn Stat Membru diġà jipprevedi sħubija komprensiva matul it-tħejjija tal-programmi tiegħu, dak ir-rekwiżit jitqies li ġie ssodisfat.

3.   L-Istat Membru għandu jippreżenta l-Ftehim ta’ Sħubija lill-Kummissjoni qabel il-preżentazzjoni tal-ewwel programm jew fl-istess waqt.

4.   Il-Ftehim ta’ Sħubija jista’ jkun ippreżentat flimkien mal-Programm Nazzjonali ta’ Riforma annwali rilevanti u mal-pjan nazzjonali integrat għall-enerġija u l-klima.

5.   Il-Ftehim ta’ Sħubija għandu jkun dokument strateġiku u konċiż. Ma għandux ikun itwal minn 35 paġna, sakemm l-Istat Membru, fuq l-inizjattiva tiegħu stess, ma jiddeċidix li jestendi t-tul tad-dokument.

6.   L-Istat Membru għandu jfassal il-Ftehim ta’ Sħubija f’konformità mal-mudell stipulat fl-Anness II. L-Istat Membru jista’ jinkludi l-Ftehim ta’ Sħubija f’wieħed mill-programmi tiegħu.

7.   Il-programmi Interreg jistgħu jkunu ppreżentati lill-Kummissjoni qabel il-preżentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija.

8.   Il-BEI jista’ jipparteċipa, fuq talba tal-Istat Membru kkonċernat, fit-tħejjija tal-Ftehim ta’ Sħubija, kif ukoll f’attivitajiet relatati mat-tħejjija tal-operazzjonijiet, strumenti finanzjarji u PPPs.

Artikolu 11

Kontenut tal-Ftehim ta’ Sħubija

1.   Il-Ftehim ta’ Sħubija għandu jkun fih l-elementi li ġejjin:

(a)

l-objettivi ta’ politika magħżula u l-objettiv speċifiku tal-JTF, li jindikaw permezz ta’ liema mill-fondi koperti mill-Ftehim ta’ Sħubija u l-programmi ser jiġu indirizzati dawn il-programmi u ġustifikazzjoni għalihom, b’kont meħud tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi, il-pjan nazzjonali integrat għall-enerġija u l-klima, il-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u fejn rilevanti, l-isfidi reġjonali;

(b)

għal kull wieħed mill-objettivi ta’ politika u l-objettiv speċifiku tal-JTF:

(i)

sommarju tal-għażliet ta’ politika u r-riżultati ewlenin mistennija għal kull wieħed mill-fondi koperti mill-Ftehim ta’ Sħubija;

(ii)

koordinazzjoni, delimitazzjoni u komplementaritajiet bejn il-Fondi u, meta xieraq, koordinazzjoni bejn il-programmi nazzjonali u reġjonali;

(iii)

komplementarjetajiet u sinerġiji bejn il-fondi koperti mill-Ftehim ta’ Sħubija, l-AMIF, l-ISF, il-BMVI, u strumenti oħra tal-Unjoni, inkluż l-proġetti integrati strateġiċi LIFE u l-proġetti strateġiċi dwar in-natura, u, meta jkun xieraq, proġetti ffinanzjati taħt Orizzont Ewropa;

(c)

l-allokazzjoni finanzjarja preliminari minn kull wieħed mill-fondi koperti mill-Ftehim ta’ Sħubija skont l-objettiv ta’ politika fil-livell nazzjonali u fejn xieraq fil-livell reġjonali, filwaqt li jitħarsu r-regoli speċifiċi għall-Fondi dwar il-konċentrazzjoni tematika u l-allokazzjoni finanzjarja preliminari għall-objettiv speċifiku tal-JTF inkluż kwalunkwe riżorsa tal-FEŻR u tal-FSE+ li għandha tiġi ttrasferita lill-JTF f’konformità mal-Artikolu 27;

(d)

il-mira preliminari tal-kontribuzzjoni għall-klima f’konformità mal-Artikolu 6(2);

(e)

fejn applikabbli, it-tqassim tar-riżorsi finanzjarji skont il-kategorija tar-reġjun, magħmul f’konformità mal-Artikolu 108(2) u l-ammonti ta’ allokazzjonijiet proposti li jridu jiġu trasferiti skont l-Artikoli 26 u 111, inkluż ġustifikazzjoni għal trasferimenti bħal dawn;

(f)

għall-assistenza teknika, l-għażla tal-Istat Membru tal-forma tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni skont l-Artikolu 36(3) u, fejn applikabbli, l-allokazzjoni finanzjarja preliminari minn kull wieħed mill-fondi koperti mill-Ftehim ta’ Sħubija fil-livell nazzjonali u tqassim tar-riżorsi finanzjarji skont il-programm u l-kategorija tar-reġjun;

(g)

l-ammonti li jridu jiġu kontribwiti lill-Programm InvestEU skont il-Fond u skont il-kategorija ta’ reġjun, fejn applikabbli;

(h)

il-lista ta’ programmi ppjanati fl-ambitu tal-fondi koperti mill-Ftehim ta’ Sħubija bl-allokazzjonijiet finanzjarji preliminari rispettivi skont il-fond u l-kontribuzzjoni nazzjonali korrispondenti skont il-kategorija tar-reġjun, fejn applikabbli;

(i)

sommarju tal-azzjonijiet li l-Istat Membru kkonċernat jippjana li jieħu biex isaħħaħ il-kapaċità amministrattiva tiegħu tal-implimentazzjoni tal-fondi koperti mill-Ftehim ta’ Sħubija

(j)

fejn adatt, approċċ integrat biex jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi jew il-ħtiġijiet speċifiċi tar-reġjuni u ż-żoni;

Fir-rigward tal-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg), il-Ftehim ta’ Sħubija għandu jkun fih biss il-lista tal-programmi ppjanati.

2.   Il-Ftehim ta’ Sħubija jista’ jkun fih ukoll sommarju tal-valutazzjoni tal-issodisfar tal-kondizzjonijiet abilitanti rilevanti msemmija fl-Artikolu 15 u l-Annessi III u IV.

Artikolu 12

Approvazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija

1.   Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-Ftehim ta’ Sħubija u l-konformità tiegħu ma’ dan ir-Regolament u mar-regoli speċifiċi għall-Fondi filwaqt li jiġi rispettat il-prinċipju tal-proporzjonalità, b’kont meħud tan-natura strateġika tad-dokument, l-għadd ta’ programmi koperti u l-ammont totali ta’ riżorsi allokati lill-Istat Membru kkonċernat. Il-Kummissjoni, fil-valutazzjoni tagħha għandha, b’mod partikolari, tqis kif l-Istat Membru beħsiebu jindirizza r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi rilevanti, il-pjan nazzjonali integrat tiegħu għall-enerġija u l-klima kif ukoll il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

2.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-kummenti fi żmien 3 xhur mid-data tal-preżentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija mill-Istat Membru.

3.   L-Istat Membru għandu jirrieżamina l-Ftehim ta’ Sħubija filwaqt, li jqis il-kummenti li jkunu saru mill-Kummissjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, deċiżjoni li tapprova l-Ftehim ta’ Sħubija mhux aktar tard minn 4 xhur wara d-data tal-ewwel preżentazzjoni ta’ dak il-Ftehim ta’ Sħubija mill-Istat Membru kkonċernat.

5.   Meta l-Ftehim ta’ Sħubija jkun inkluż fi programm f’konformità mal-Artikolu 10(6), il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni unika permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni li japprova kemm il-Ftehim ta’ Sħubija kif ukoll il-programm mhux aktar tard minn 6 xhur wara d-data tal-ewwel preżentazzjoni tal-programm mill-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 13

Emendar tal-Ftehim ta’ Sħubija

1.   Stat Membru jista’ jippreżenta lill-Kummissjoni, sal-31 ta’ Marzu 2025, Ftehim ta’ Sħubija emendat b’kont meħud tal-eżitu tar-rieżami ta’ nofs it-terminu.

2.   Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-emendar u tista’ tagħmel osservazzjonijiet fi żmien 3 xhur mill-preżentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija emendat.

3.   L-Istat Membru għandu jirrieżamina l-Ftehim ta’ Sħubija emendat filwaqt li jqis l-osservazzjonijiet li jkunu saru mill-Kummissjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha tapprova l-emendar fil-Ftehim ta’ Sħubija mhux aktar tard minn 6 xhur wara l-ewwel preżentazzjoni tiegħu mill-Istat Membru.

Artikolu 14

L-użu tal-FEŻR, il-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-FEMSA mwettqa bis-saħħa tal-Programm InvestEU

1.   L-Istati Membri jistgħu jallokaw, fil-Ftehim ta’ Sħubija, ammont sa massimu ta’ 2 % tal-allokazzjoni nazzjonali inizjali għall-FEŻR, il-FSE +, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-FEMSA rispettivament li għandhom jiġu kkontribwiti lill-Programm InvestEU u mwassla permezz tal-garanzija tal-UE u ċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU f’konformità mal-Artikolu 10 tar-Regolament InvestEU. L-Istati Membri, bil-qbil tal-awtorità ta’ ġestjoni kkonċernata, jistgħu jallokaw ulterjorment ammont sa 3 % tal-allokazzjoni nazzjonali inizjali ta’ kull wieħed minn dawk il-Fondi wara l-1 ta’ Jannar 2023 permezz ta’ talba waħda jew aktar għall-emendar fil-programmi.

Tali ammonti għandhom jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi ta’ politika magħżula fil-Ftehim ta’ Sħubija jew fil-programm, u għandhom jappoġġaw investimenti essenzjalment fil-kategorija ta’ reġjuni kontribwenti.

Tali kontribuzzjonijiet għandhom jiġu implimentati f’konformità mar-regoli stabbiliti fir-Regolament dwar InvestEU u ma għandhomx jikkostitwixxu trasferimenti ta’ riżorsi skont l-Artikolu 26.

2.   L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-ammont totali kkontribwit għal kull sena skont il-Fond u skont il-kategorija tar-reġjun, fejn applikabbli. Għall-Ftehim ta’ Sħubija, jistgħu jiġu allokati riżorsi tas-snin kalendarji attwali u tal-futur. Fejn Stat Membru jitlob emenda ta’ programm, jistgħu jiġu allokati biss riżorsi ta’ snin kalendarji tal-futur.

3.   L-ammonti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom jintużaw għall-proviżjonament tal-parti tal-garanzija tal-UE skont il-kompartiment tal-Istat Membru u għaċ-Ċentru ta’ Konsulenza ta’ InvestEU, mal-konklużjoni tal-ftehim ta’ kontribuzzjoni f’konformità mal-Artikolu 10(3) tar-Regolament dwar InvestEU. L-impenji baġitarji tal-Unjoni fir-rigward ta’ kull ftehim ta’ kontribuzzjoni jistgħu jsiru mill-Kummissjoni f’pagamenti parzjali annwali matul il-perijodu ta’ bejn l-1 ta’ Jannar 2021 u l-31 ta’ Diċembru 2027.

4.   Minkejja l-Artikolu 12 tar-Regolament Finanzjarju, fejn ftehim ta’ kontribuzzjoni, kif stipulat fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament dwar InvestEU, ma jkunx ġie konkluż fi żmien 4 xhur mid-data tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta l-Ftehim ta’ Sħubija, għal ammont imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu allokat fil-Ftehim ta’ Sħubija, l-ammont korrispondenti għandu jiġi allokat għal programm jew programmi fi ħdan il-Fond kontribwenti u l-kategorija ta’ reġjun, fejn rilevanti wara talba mill-Istat Membru.

Il-ftehim ta’ kontribuzzjoni għall-ammonti msemmija fil-paragrafu 1 allokat fit-talba għall-emendar ta’ programm għandu jiġi konkluż fl-istess waqt tal-adozzjoni tad-deċiżjoni li temenda l-programm.

5.   F’konformità tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(4) tar-Regolament dwar InvestEU, fejn ftehim ta’ garanzija ma jkunx ġie konkluż fi żmien disa’ xhur mill-konklużjoni tal-ftehim ta’ kontribuzzjoni, il-ftehim ta’ kontribuzzjoni għandu jiġi terminat jew jittawwal bi ftehim reċiproku.

Meta l-parteċipazzjoni ta’ Stat Membru fil-Fond InvestEU tiġi rinunzjata, l-ammonti kkonċernati mħallsa fil-fond ta’ proviżjonament komuni bħala proviżjonament għandhom jiġu rkuprati bħala dħul assenjat intern skont l-Artikolu 21(5) tar-Regolament Finanzjarju. L-Istat Membru kkonċernat għandu jippreżenta talba għall-emendar waħda jew aktar tal-programm biex juża l-ammonti rkuprati u l-ammonti allokati għas-snin kalendarji futuri skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. Il-terminazzjoni jew l-emendar tal-ftehim ta’ kontribuzzjoni għandha tiġi konkluża simultanjament mal-adozzjoni tad-deċiżjonijiet li jemendaw il-programm jew il-programmi kkonċernati.

6.   F’konformità mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 10(4) tar-Regolament dwar InvestEU, fejn ftehim ta’ garanzija ma jkunx ġie implimentat kif xieraq fi żmien erba’ snin mill-konklużjoni tal-ftehim ta’ garanzija, il-ftehim ta’ kontribuzzjoni għandu jiġi emendat. L-Istat Membru jista’ jitlob li l-ammonti kkontribwiti għall-garanzija tal-UE skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u impenjati fil-ftehim ta’ garanzija iżda li ma jkoprux self sottostanti, investimenti ta’ ekwità jew strumenti oħra li jġorru riskju jiġu ttrattati skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

7.   Ir-riżorsi ġġenerati mill-ammonti mogħtija f’kontribuzzjonijiet lil garanzija tal-UE jew attribwibbli lilhom għandhom jitqiegħdu għad-disponibbiltà tal-Istat Membru f’konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 10(5) tar-Regolament dwar InvestEU u għandhom jintużaw għall-appoġġ taħt l-istess objettiv jew objettivi fl-għamla ta’ strumenti finanzjarji jew garanziji baġitarji.

8.   Għall-ammonti li għandhom jerġgħu jintużaw fi programm skont il-paragrafi 4, 5 u 6 ta’ dan l-Artikolu, il-limitu ta’ żmien tad-diżimpenn kif stabbilit fl-Artikolu 105(1) għandu jibda fis-sena li fiha jsiru l-impenji baġitarji korrispondenti.

KAPITOLU II

Kondizzjonijiet abilitanti u qafas tal-prestazzjoni

Artikolu 15

Kondizzjonijiet abilitanti

1.   Għall-objettivi speċifiċi, f’dan ir-Regolament hawn stabbiliti kondizzjonijiet abilitanti.

L-Anness III fih il-kondizzjonijiet abilitanti orizzontali applikabbli għall-objettivi speċifiċi kollha u l-kriterji meħtieġa għall-valutazzjoni tal-issodisfar tagħhom.

L-Anness IV fih il-kondizzjonijiet abilitanti tematiċi għall-FEŻR, għall-FSE+ u għall-Fond ta’ Koeżjoni u l-kriterji meħtieġa għall-valutazzjoni tal-issodisfar tagħhom.

Il-kondizzjoni abilitanti rigward l-għodod u l-kapaċità ta’ applikazzjoni effettiva tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat mhix applikabbli għall-programmi appoġġati mill-AMIF, l-ISF jew il-BMVI.

2.   L-Istat Membru, meta jħejji programm jew jintroduċi objettiv speċifiku ġdid bħala parti mill-emendar ta’ programm, għandu jivvaluta jekk il-kondizzjonijiet abilitanti marbuta mal-objettiv speċifiku magħżul humiex issodisfati. Kondizzjoni abilitanti tkun issodisfata meta jkunu ssodisfati l-kriterji kollha relatati. L-Istat Membru għandu jidentifika f’kull programm jew fl-emendar tal-programm, il-kondizzjonijiet abilitanti ssodisfati u mhux issodisfatiu għandu jipprovdi ġustifikazzjoni fejn iqis li kondizzjoni abilitanti tkun ġiet issodisfata.

3.   Meta kondizzjoni abilitanti ma tkunx issodisfata fil-mument tal-approvazzjoni tal-programm jew tal-emendar tal-programm, l-Istat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni hekk kif jidhirlu li l-kondizzjoni abilitanti tkun ġiet issodisfata b’ġustifikazzjoni tal-issodisfar.

4.   Mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard minn 3 xhur wara li tirċievi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni u tgħarraf lill-Istat Membru jekk ma taqbilx mal-issodisfar tal-kondizzjoni abilitanti.

Meta l-Kummissjoni ma taqbilx mal-Istat Membru dwar l-issodisfar tal-kondizzjoni abilitanti, hija għandha tinforma lill-Istat Membru u tagħti l-valutazzjoni tagħha.

Meta l-Istat Membru ma jaqbilx mal-valutazzjoni tal-Kummissjoni, għandu jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu fi żmien xahar u l-Kummissjoni għandha tipproċedi skont l-ewwel subparagrafu.

Meta l-Istat Membru jaċċetta l-valutazzjoni tal-Kummissjoni, dan għandu jipproċedi skont il-paragrafu 3.

5.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 105, in-nefqa relatata mal-operazzjonijiet marbuta mal-objettiv speċifiku tista’ tiġi inkluża fl-applikazzjonijiet għal pagament iżda ma għandhiex tiġi rimborżata mill-Kummissjoni sakemm il-Kummissjoni tinforma lill-Istat Membru bl-issodisfar tal-kondizzjoni abilitanti skont l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għall-operazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-issodisfar tal-kondizzjoni abilitanti korrispondenti.

6.   L-Istat Membru għandu jiżgura li l-kondizzjonijiet abilitanti jibqgħu jkunu ssodisfati u rrispettati tul il-perijodu ta’ programmazzjoni. Għandu jgħarraf lill-Kummissjoni b’kull modifika li jkollha impatt fuq l-issodisfar tal-kondizzjonijiet abilitanti.

Meta l-Kummissjoni tqis li kondizzjoni abilitanti ma tkunx għadha ssodisfata aktar, għandha tgħarraf lill-Istat Membru u tagħti l-valutazzjoni tagħha. Sussegwentement, għandha tiġi segwita l-proċedura stipulata fit-tieni u fit-tielet subparagrafi tal-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

Meta l-Kummissjoni tikkonkludi li qed jippersisti n-nuqqas ta’ ssodisfar tal-kondizzjoni abilitanti u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 105, abbażi tal-osservazzjonijiet tal-Istat Membru, in-nefqa relatata mal-objettiv speċifiku kkonċernat tista’ tiġi inkluża fl-applikazzjonijiet għal pagament iżda ma għandhiex tiġi rimborżata mill-Kummissjoni sakemm il-Kummissjoni tkun għarrfet lill-Istat Membru bl-issodisfar tal-kondizzjoni abilitanti skont l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

7.   L-Anness IV ma għandux japplika għall-prijoritajiet appoġġati mill-JTF u għal kwalunkwe riżorsa tal-FEŻR u tal-FSE+ li tiġi trasferita lill-JTF f’konformità mal-Artikolu 27.

Artikolu 16

Qafas tal-prestazzjoni

1.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi qafas tal-prestazzjoni biex jippermetti l-monitoraġġ, ir-rapportar u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-programm matul l-implimentazzjoni tal-programm, u biex jikkontribwixxi sabiex titkejjel il-prestazzjoni kumplessiva tal-Fondi.

Il-qafas tal-prestazzjoni għandu jkun magħmul minn:

(a)

l-indikaturi tal-output u tar-riżultati marbuta mal-objettivi stipulati fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi magħżula għall-programm;

(b)

l-istadji importanti li jridu jintlaħqu sa tmiem is-sena 2024 għall-indikaturi tal-output; u

(c)

il-miri li jridu jintlaħqu sa tmiem is-sena 2029 għall-indikaturi tal-output u tar-riżultati.

2.   L-istadji importanti u l-miri għandhom jiġu stipulati f’rabta ma’ kull objettiv speċifiku fl-ambitu ta’ programm, ħlief għall-assistenza teknika u għall-objettiv speċifiku li jindirizza privazzjoni materjali stipulat fil-punt (m) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament FSE+.

3.   L-istadji importanti u l-miri għandhom jippermettu lill-Kummissjoni u lill-Istat Membru jkejlu l-progress lejn l-ilħuq tal-objettivi speċifiċi. Għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 33(3) tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 17

Metodoloġija għall-istabbiliment tal-qafas tal-prestazzjoni

1.   Il-metodoloġija biex jiġi stabbilit il-qafas tal-prestazzjoni għandha tinkludi:

(a)

il-kriterji applikati mill-Istat Membru biex jagħżel l-indikaturi;

(b)

id-data jew l-evidenza użata, l-aċċertament tal-kwalità tad-data u l-metodu tal-kalkolu;

(c)

il-fatturi li jistgħu jinfluwenzaw l-ilħuq tal-istadji importanti u tal-miri u kif tqiesu.

2.   L-Istat Membru għandu jagħmel il-metodoloġija li tistabbilixxi l-qafas ta’ prestazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni fuq talba.

Artikolu 18

Rieżami ta’ nofs it-terminu u ammont ta’ flessibbiltà

1.   Għall-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTF, l-Istat Membru għandu jagħmel rieżami ta’ kull programm, filwaqt li jqis l-elementi li ġejjin:

(a)

l-isfidi l-ġodda identifikati fir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi adottati fl-2024;

(b)

il-progress fl-implimentazzjoni tal-pjan nazzjonali integrat għall-enerġija u l-klima, jekk rilevanti;

(c)

il-progress fl-implimentazzjoni tal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali;

(d)

il-qagħda soċjoekonomika tal-Istat Membru jew tar-reġjun ikkonċernat, b’enfasi speċjali fuq il-ħtiġijiet territorjali, b’kont meħud ta’ kwalunkwe żvilupp finanzjarju, ekonomiku jew soċjali negattiv kbir;

(e)

ir-riżultati ewlenin tal-evalwazzjonijiet rilevanti;

(f)

il-progress fl-ilħuq tal-istadji importanti, b’kont meħud ta’ diffikultajiet kbar li jinqalgħu fl-implimentazzjoni tal-programm;

(g)

fir-rigward tal-programmi appoġġati mill-JTF, il-valutazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni, f’konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 29(1) tar-Regolament (UE) 2018/1999.

2.   L-Istat Membru għandu jippreżenta valutazzjoni għal kull programm dwar l-eżitu tar-rieżami ta’ nofs it-terminu, inkluż proposta għall-allokazzjoni definittiva tal-ammont tal-flessibbiltà msemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 86(1), lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Marzu 2025.

3.   Jekk jitqies li jkun meħtieġ wara r-rieżami ta’ nofs it-terminu tal-programm jew fil-każ li sfidi ġodda jiġu identifikati skont il-punt (a) tal-paragrafu 1, l-Istat Membru għandu jippreżenta lill-Kummissjoni l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 flimkien mal-programm emendat.

Ir-reviżjoni għandha tinkludi:

(a)

l-allokazzjonijiet tar-riżorsi finanzjarji skont il-prijorità;

(b)

miri ġodda jew riveduti;

(c)

l-ammonti li jridu jiġu kontribwiti lill-Programm InvestEU skont il-Fond u skont il-kategorija ta’ reġjun, fejn applikabbli;

Il-Kummissjoni għandha tapprova il-programm rivedut skont l-Artikolu 24, inkluż l-allokazzjoni definittiva tal-ammont tal-flessibbiltà.

4.   Fejn, b’riżultat tar-rieżami ta’ nofs it-terminu, l-Istat Membru jqis li l-programm ma jeħtieġx li jiġi emendat, il-Kummissjoni għandha jew:

(a)

tadotta deċiżjoni fi żmien 3 xhur mill-preżentazzjoni tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 li tikkonferma l-allokazzjoni definittiva tal-ammont ta’ flessibbiltà; jew

(b)

titlob lill-Istat Membru biex fi żmien xahrejn tal-preżentazzjoni tal-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu jippreżenta programm emendat skont l-Artikolu 24.

5.   Dan l-ammont ma għandux ikun disponibbli għall-għażla tal-operazzjonijiet qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikkonferma l-allokazzjoni definittiva tal-ammont ta’ flessibbiltà.

6.   Il-Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar l-eżitu tal-eżami ta’ nofs it-terminu u tippreżentah lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa tmiem l-2026.

KAPITOLU III

Miżuri marbuta ma’ governanza ekonomika tajba u ma’ ċirkostanzi eċċezzjonali jew mhux tas-soltu

Artikolu 19

Miżuri li jorbtu l-effettività tal-Fondi mal-governanza ekonomika tajba

1.   Il-Kummissjoni tista’ titlob lil Stat Membru jirrieżamina u jipproponi emendi ta’ programmi rilevanti, meta dan ikun meħtieġ biex tkun appoġġata l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti.

Talba bħal din tista’ ssir għall-finijiet li ġejjin:

(a)

biex tappoġġa l-implimentazzjoni ta’ rakkomandazzjoni rilevanti speċifika għall-pajjiżi adottata f’konformità mal-Artikolu 121(2) TFUE u ta’ rakkomandazzjoni rilevanti tal-Kunsill adottata f’konformità mal-Artikolu 148(4) TFUE, indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat;

(b)

biex tappoġġa l-implimentazzjoni ta’ Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill rilevanti indirizzati lill-Istat Membru kkonċernat u adottati f’konformità mal-Artikoli 7(2) jew 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (41) dment li dawn l-emendi jitqiesu neċessarji biex jgħinu fil-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi.

2.   Talba mill-Kummissjoni lil Stat Membru f’konformità mal-paragrafu 1 għandha tkun iġġustifikata b’referenza għall-ħtieġa li l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet rilevanti tkun appoġġata, u għandha tindika l-programmi jew il-prijoritajiet li skontha huma kkonċernati u n-natura tal-emendi mistennija. Tali talba ma għandhiex issir qabel l-2023 jew wara l-2026, u lanqas ma għandha ssir b’rabta mal-istess programmi f’sentejn konsekuttivi.

3.   L-Istat Membru għandu jippreżenta t-tweġiba tiegħu għat-talba msemmija fil-paragrafu 1, fi żmien xahrejn minn meta jirċieviha, waqt li jistipula l-emendi li jqis li huma meħtieġa fil-programmi rilevanti, ir-raġunijiet għal tali emendi, u waqt li jidentifika l-programmi kkonċernati u jispjega n-natura tal-emendi proposti u l-effetti li mistennija jkollhom fuq l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet u fuq l-implimentazzjoni tal-Fondi. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tagħmel kummenti fi żmien xahar minn meta tirċievi dik it-tweġiba.

4.   L-Istat Membru għandu jippreżenta proposta biex jemenda l-programmi rilevanti fi żmien xahrejn mid-data tal-preżentazzjoni tat-tweġiba msemmija fil-paragrafu 3.

5.   Meta l-Kummissjoni ma tkunx ippreżentat kummenti jew meta tkun sodisfatta li kwalunkwe kumment ippreżentat ikun tqis kif dovut, għandha tadotta deċiżjoni li tapprova l-emendi tal-programmi rilevanti mhux aktar tard minn 4 xhur wara l-preżentazzjoni tiegħu mill-Istat Membru..

6.   Meta l-Istat Membru jonqos milli jieħu azzjoni effettiva bi tweġiba għat-talba li tkun saret f’konformità mal-paragrafu 1, sal-iskadenzi stipulati fil-paragrafi 3 u 4, il-Kummissjoni tista’, fi żmien 3 xhur, wara l-osservazzjonijiet tagħha skont il-paragrafu 3 jew wara s-sottomissjoni tal-proposta tal-Istat Membru skont il-paragrafu 4, tagħmel proposta lill-Kunsill biex jissospendi parti mill-pagamenti jew il-pagamenti kollha għall-programmi jew il-prijoritajiet ikkonċernati. Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi r-raġunijiet li għalihom ikkonkludiet li l-Istat Membru naqas milli jieħu azzjoni effettiva. Meta tagħmel il-proposta tagħha, il-Kummissjoni għandha tqis l-informazzjoni rilevanti kollha, u għandha tagħti kunsiderazzjoni xierqa lil kwalunkwe element li joriġina mid-djalogu strutturat taħt il-paragrafu 14 u kwalunkwe opinjoni espressa permezz tiegħu.

Il-Kunsill għandu jiddeċiedi dwar dik il-proposta, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu japplika biss fir-rigward applikazzjonijiet għal pagament imressqa wara d-data tal-adozzjoni ta’ dak l-att ta’ implimentazzjoni.

7.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel proposta lill-Kunsill biex jissospendi l-impenji jew il-pagamenti kollha jew parti minnhom għal programm wieħed jew aktar ta’ Stat Membru meta l-Kunsill jiddeċiedi f’konformità mal-Artikolu 126(8) jew (11) TFUE li Stat Membru ma jkunx ħa azzjoni effettiva biex jikkoreġi d-defiċit eċċessiv tiegħu, dment li ma jkunx iddetermina l-eżistenza ta’ reċessjoni ekonomika severa fiż-żona tal-euro jew fl-Unjoni kollha kemm hi skont it-tifsira tal-Artikoli 3(5) u 5(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97 (42).

8.   Il-Kummissjoni tista’ tagħmel proposta lill-Kunsill biex jissospendi l-impenji jew il-pagamenti kollha jew parti minnhom għal programm wieħed jew aktar ta’ Stat Membru fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta l-Kunsill jadotta żewġ rakkomandazzjonijiet suċċessivi fl-istess proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv, f’konformità mal-Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għar-raġunijiet li Stat Membru jkun ippreżenta pjan ta’ azzjoni korrettiva insuffiċjenti;

(b)

meta l-Kunsill jadotta żewġ deċiżjonijiet suċċessivi fl-istess proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv f’konformità mal-Artikolu 10(4) tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011 li permezz tagħhom jistabbilixxi nuqqas ta’ konformità minn Stat Membru għar-raġunijiet li ma jkunx ħa l-azzjoni korrettiva rakkomandata;

(c)

meta l-Kummissjoni tikkonkludi li Stat Membru ma jkunx ħa miżuri kif imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 (43) u b’konsegwenza ta’ hekk tiddeċiedi li ma tawtorizzax l-iżborż tal-assistenza finanzjarja mogħtija lil dak l-Istat Membru;

(d)

meta l-Kunsill jiddeċiedi li Stat Membru ma jikkonformax mal-programm ta’ aġġustament makroekonomiku msemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (44), jew mal-miżuri mitluba minn deċiżjoni tal-Kunsill adottata f’konformità mal-Artikolu 136(1) TFUE.

9.   Għandha tingħata prijorità lis-sospensjoni tal-impenji. Il-pagamenti għandhom ikunu sospiżi biss meta titfittex azzjoni immedjata u fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità sinifikanti. Is-sospensjoni tal-pagamenti għandha tapplika għall-applikazzjonijiet għal pagamenti ppreżentati għall-programmi kkonċernati wara d-data tad-deċiżjoni għas-sospensjoni.

10.   Proposta mill-Kummissjoni għal deċiżjoni ta’ sospensjoni tal-impenji għandha titqies bħala adottata mill-Kunsill sakemm il-Kunsill ma jiddeċidix, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li jirrifjuta tali proposta b’maġġoranza kwalifikata fi żmien xahar mill-preżentazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni.

Is-sospensjoni tal-impenji għandha tapplika għall-impenji mill-Fondi għall-Istat Membru kkonċernat mill-1 ta’ Jannar tas-sena ta’ wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni ta’ sospensjoni.

Il-Kunsill għandu jadotta deċiżjoni, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, wara proposta mill-Kummissjoni msemmija fil-paragrafi 7 u 8 f’rabta mas-sospensjoni tal-pagamenti.

11.   Il-kamp ta’ applikazzjoni u l-livell tas-sospensjoni tal-impenji jew tal-pagamenti li jridu jiġu imposti għandhom ikunu proporzjonati, jirrispettaw l-ugwaljanza tat-trattament bejn l-Istati Membri u jqisu ċ-ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, b’mod partikolari l-livell ta’ qgħad, il-livell ta’ faqar jew ta’ esklużjoni soċjali fl-Istat Membru kkonċernat meta mqabbla mal-medja tal-Unjoni u l-impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat. L-impatt tas-sospensjonijiet fuq programmi ta’ importanza fundamentali biex jiġu indirizzati l-kondizzjonijiet ekonomiċi jew soċjali avversi għandu jkun fattur speċifiku li jrid jitqies.

12.   Is-sospensjoni tal-impenji għandha tkun soġġetta għal massimu ta’ 25 % tal-impenji relatati mas-sena kalendarja li jkun imiss għall-Fondi jew 0,25 % tal-PDG nominali, jekk dan ikun inqas, fi kwalunkwe każ minn dawn li ġejjin:

(a)

fl-ewwel każ ta’ nuqqas ta’ konformità bi proċedura ta’ defiċit eċċessiv kif imsemmi fil-paragrafu 7;

(b)

fl-ewwel każ ta’ nuqqas ta’ konformità relatat ma’ pjan ta’ azzjoni korrettiva fl-ambitu ta’ proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv kif imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 8;

(c)

f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-azzjoni korrettiva rakkomandata skont proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv kif imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 8;

(d)

fl-ewwel każ ta’ nuqqas ta’ konformità kif imsemmi fil-punti (c) u (d) tal-paragrafu 8.

F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità persistenti, is-sospensjoni tal-impenji tista’ taqbeż il-perċentwali massimi stipulati fl-ewwel subparagrafu.

13.   Il-Kunsill għandu jneħħi s-sospensjoni tal-impenji fuq proposta mill-Kummissjoni fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta l-proċedura ta’ defiċit eċċessiv tinżamm sospiża f’konformità mal-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1467/97 jew il-Kunsill ikun iddeċieda li, f’konformità mal-Artikolu 126(12) TFUE jabroga d-deċiżjoni dwar l-eżistenza ta’ defiċit eċċessiv;

(b)

meta l-Kunsill ikun approva pjan ta’ azzjoni korrettiva mressaq mill-Istat Membru kkonċernat f’konformità mal-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 1176/2011 jew il-proċedura dwar żbilanċ eċċessiv tkun f’sospensjoni f’konformità mal-Artikolu 10(5) ta’ dak ir-Regolament jew il-Kunsill ikun għalaq il-proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv f’konformità mal-Artikolu 11 ta’ dan ir-Regolament;

(c)

meta l-Kummissjoni tkun ikkonkludiet li l-Istat Membru kkonċernat ikun ħa l-miżuri xierqa kif imsemmi fir-Regolament (KE) Nru 332/2002;

(d)

meta l-Kummissjoni tkun ikkonkludiet li l-Istat Membru kkonċernat ikun ħa miżuri xierqa biex jimplimenta l-programm ta’ aġġustament makroekonomiku msemmi fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 472/2013 jew il-miżuri mitluba minn deċiżjoni tal-Kunsill adottata f’konformità mal-Artikolu 136(1) TFUE.

Wara li l-Kunsill ikun neħħa s-sospensjoni tal-impenji, il- Kummissjoni għandha tibbaġitja mill-ġdid l-impenji sospiżi f’konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE, Euratom) 2020/2093.

L-impenji sospiżi ma jistgħux jiġu bbaġitjati mill-ġdid lil hinn mis-sena 2027.

Il-limitu ta’ żmien tad-diżimpenn għall-ammont ibbaġitjat mill-ġdid f’konformità mal-Artikolu 105 għandu jibda mis-sena li fiha l-impenn sospiż ikun ġie bbaġitjat mill-ġdid.

Deċiżjoni li tikkonċerna t-tneħħija tas-sospensjoni tal-pagamenti għandha tittieħed mill-Kunsill wara proposta mill-Kummissjoni meta l-kondizzjonijiet applikabbli stipulati fl-ewwel subparagrafu jkunu ssodisfati. Proposta mill-Kummissjoni għal deċiżjoni biex titneħħa s-sospensjoni tal-impenji għandha titqies li ġiet adottata mill-Kunsill dment li l-Kunsill ma jiddeċidix, permezz ta’att ta’ implimentazzjoni, li jirrifjuta tali proposta b’maġġoranza kwalifikata fi żmien xahar mill-preżentazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni.

14.   Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Parlament Ewropew infurmat bl-implimentazzjoni ta’ dan l-artikolu. B’mod partikolari, meta waħda mill-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 6, 7 jew 8 tiġi ssodisfata għal Stat Membru, il-Kummissjoni għandha minnufih tgħarraf lill-Parlament Ewropew u tipprovdi d-dettalji tal-Fondi u tal-programmi li jistgħu jkunu soġġetti għal sospensjoni.

Il-Parlament Ewropew jista’ jistieden lill-Kummissjoni għal djalogu strutturat dwar l-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, wara li jqis li l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tkun intbagħtet.

Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-proposta għal sospensjoni jew il-proposta biex titneħħa tali sospensjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, mingħajr dewmien wara l-adozzjoni tagħha. Il-Parlament Ewropew jista’ jistieden lill-Kummissjoni biex tispjega r-raġunijiet għall-proposta tagħha.

15.   Sal-31 ta’ Diċembru 2025, il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami tal-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tħejji rapport u għandha tibagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, akkumpanjat meta meħtieġ minn proposta leġiżlattiva.

16.   Meta jkun hemm bidliet kbar fis-sitwazzjoni soċjali u ekonomika fl-Unjoni, il-Kummissjoni tista’ tippreżenta proposta biex tirrevedi l-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu, jew il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill, li jaġixxu skont l-Artikolu 225 jew 241 TFUE rispettivament, jistgħu jitolbu li l-Kummissjoni tressaq tali proposta.

17.   Dan l-Artikolu ma għandux japplika għall- FSE+, għall-AMIF, għall-ISF, għall-BMVI jew għall-programmi Interreg.

Artikolu 20

Miżuri temporanji għall-użu tal-Fondi b’reazzjoni għaċ-ċirkostanzi eċċezzjonali jew mhux tas-soltu

1.   Meta wara l-1 ta’ Lulju 2021 il-Kunsill ikun irrikonoxxa l-okkorrenza ta’ avveniment mhux tas-soltu lil hinn mill-kontroll ta’ Stat Membru wieħed jew aktar, li jkollu impatt kbir fuq il-pożizzjoni finanzjarja tal-gvern ġenerali jew reċessjoni ekonomika severa għaż-żona tal-euro jew għall-Unjoni kollha kemm hi kif imsemmi fl-għaxar subparagrafu tal-Artikolu 5(1), ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 6(3), l-għaxar subparagrafu tal-Artikolu 9(1) u r-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 10(3) tar-Regolament (KE) Nru 1466/97(*) (45) jew l-okkorrenza ta’ avvenimenti ekonomiċi avversi b’konsegwenzi sfavorevoli kbar għall-finanzi tal-gvern kif imsemmi fl-Artikoli 3(5) u 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1467/97, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ deċiżjoni ta’ implimentazzjoni u għal perijodu ta’ mhux aktar minn 18-il xahar, tadotta wieħed jew aktar mill-miżuri li ġejjin dment li jkunu strettament neċessarji biex issir reazzjoni għal dawn iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali jew mhux tas-soltu:

(a)

fuq talba ta’ Stat Membru kkonċernat wieħed jew aktar iżżid il-pagamenti interim b’10 punti perċentwali fuq ir-rata ta’ kofinanzjament applikabbli, filwaqt li ma taqbiżx il-100 % b’deroga mill-Artikolu 112(3) u (4) ta’ dan ir-Regolament, kif ukoll mill-Artikolu 40 tar-Regolament FEMSA, l-Artikolu 15 tar-Regolament AMIF, l-Artikolu 12 tar-Regolament ISF u l-Artikolu 12 tar-Regolament BMVI;

(b)

tippermetti li l-awtoritajiet ta’ Stat Membru jagħżlu għall-appoġġ operazzjonijiet li tlestew fiżikament jew ġew implimentati bis-sħiħ qabel ma tiġi ppreżentata fiż-żmien dovut lill-awtorità maniġerjali l-applikazzjoni għall-iffinanzjar taħt il-programm, permezz ta’ deroga mill-Artikolu 63(6), dment li l-operazzjoni tkun b’reazzjoni għaċ-ċirkostanzi eċċezzjonali;

(c)

tipprovdi li n-nefqa għal operazzjonijiet b’reazzjoni għal ċirkostanzi bħal dawn tista’ tkun eliġibbli mid-data li fiha l-Kunsill japprova l-preżenza ta’ dawk iċ-ċirkostanzi, permezz ta’ deroga mill-Artikolu 63(7);

(d)

testendi l-iskadenza għall-preżentazzjoni ta’ dokumenti u l-preżentazzjoni ta’ data lill-Kummissjoni bi mhux aktar minn 3 xhur, permezz ta’ deroga mill-Artikoli 41(6), 42(1), 44(2) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 49(3).

2.   Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill infurmati bl-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. Meta waħda mill-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 tiġi ssodisfata, il-Kummissjoni għandha tinforma minnufih lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-valutazzjoni tagħha tas-sitwazzjoni u s-segwitu previst tagħha.

3.   Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu jistiednu lill-Kummissjoni għal djalogu strutturat dwar l-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu. Meta tivvaluta s-sitwazzjoni u tipprevedi segwitu, il-Kummissjoni għandha tqis kif xieraq il-pożizzjonijiet meħuda u l-fehmiet espressi permezz tad-djalogu strutturat.

4.   Jekk wara perijodu li ma jaqbiżx it-18-il xahar, kif imsemmi fil-paragrafu 1, iċ-ċirkostanzi speċifiċi li wasslu għall-adozzjoni ta’ dawn il-miżuri temporanji jippersistu, il-Kummissjoni għandha tivvaluta mill-ġdid is-sitwazzjoni u tressaq proposta leġiżlattiva, kif adatt, li temenda dan ir-Regolament, li tipprevedi l-flessibbiltà meħtieġa biex jiġu indirizzati dawn iċ-ċirkostanzi.

5.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar id-deċiżjoni ta’ implimentazzjoni adottata skont il-paragrafu 1 mingħajr dewmien, sa mhux aktar tard minn jumejn ta’ xogħol mill-adozzjoni tagħha.

TITOLU III

PROGRAMMAZZJONI

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi

Artikolu 21

Tħejjija u preżentazzjoni tal-programmi

1.   L-Istati Membri għandhom iħejju, f’kooperazzjoni mas-sħab imsemmija fl-Artikolu 8(1), il-programmi biex jimplimentaw il-Fondi għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2027.

2.   L-Istati Membri għandhom jippreżentaw il-programmi lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-preżentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija. Għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI, l-Istati Membri għandhom jibagħtu l-programmi lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament jew ir-Regolament rilevanti speċifiku għall-fond, skont liema jiġi l-aħħar.

3.   L-Istati Membri għandhom iħejju l-programmi f’konformità mal-mudell tal-programmi stipulati fl-Anness V.

Għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI, l-Istati Membri għandhom iħejju l-programmi skont il-mudell tal-programmi stipulat fl-Anness VI.

4.   Meta jitħejja rapport ambjentali skont id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (46), dan għandu jiġi ppubblikat fuq is-sit web tal-programm imsemmi fl-Artikolu 49(1) ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 22

Il-kontenut tal-programmi

1.   Kull programm għandu jistabbilixxi strateġija għall-kontribuzzjoni tal-programm għall-objettivi ta’ politika jew għall-objettiv speċifiku tal-JTF u għall-komunikazzjoni tar-riżultati tiegħu.

2.   Programm għandu jkun magħmul minn prijorità waħda jew aktar. Kull prijorità għandha tikkorrispondi għal objettiv ta’ politika uniku, l-objettiv speċifiku tal-JTF jew għal assistenza teknika implimentata skont l-Artikolu 36(4) jew l-Artikolu 37. Prijorità tista’ tuża l-appoġġ minn Fond wieħed jew aktar sakemm ma tirċevix appoġġ mill-JTF jew tikkonċerna assistenza teknika implimentata skont l-Artikolu 36(4) jew l-Artikolu 37. Prijorità li tikkorrispondi għal objettiv ta’ politika għandha tkun magħmula minn objettiv speċifiku wieħed jew aktar. Aktar minn prijorità waħda tista’ tikkorrispondi għall-istess objettiv ta’ politika jew għall-objettiv speċifiku tal-JTF.

Għall-programmi appoġġati mill-AMIF, l-ISF u l-BMVI, programm għandu juża l-appoġġ minn Fond wieħed u jkun magħmul minn objettivi speċifiċi u minn objettivi speċifiċi għall-assistenza teknika.

3.   Kull programm għandu jistabbilixxi:

(a)

l-isfidi ewlenin, fil-qosor, filwaqt li jitqiesu:

(i)

id-disparitajiet ekonomiċi, soċjali u territorjali kif ukoll l-inugwaljanzi, ħlief għall-programmi appoġġati mill-FEMSA;

(ii)

il-fallimenti tas-suq;

(iii)

il-ħtiġijiet ta’ investiment u l-komplementarjetà u s-sinerġiji ma’ forom oħra ta’ appoġġ;

(iv)

l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi, fl-istrateġiji nazzjonali u reġjonali rilevanti ta’ dak l-Istat Membru, inkluż il-pjan nazzjonali integrat għall-enerġija u l-klima tiegħu u b’rabta mal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u, għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI, rakkomandazzjonijiet oħra rilevanti tal-Unjoni indirizzati lill-Istat Membru;

(v)

l-isfidi marbuta mal-kapaċità amministrattiva u l-governanza u l-miżuri ta’ simplifikazzjoni;

(vi)

approċċ integrat sabiex jiġu indirizzati l-isfidi demografiċi, fejn rilevanti;

(vii)

it-tagħlimiet meħuda mill-esperjenza ta’ qabel;

(viii)

l-istrateġiji makroreġjonali u l-istrateġiji tal-baċiri tal-baħar, jekk l-Istati Membri u r-reġjuni jkunu jipparteċipaw fi strateġiji bħal dawn;

(ix)

għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, il-progress fl-implimentazzjoni tal-acquis tal-Unjoni u tal-pjanijiet ta’ azzjoni rilevanti u ġustifikazzjoni għall-għażla tal-objettivi speċifiċi;

(x)

fir-rigward tal-programmi appoġġati mill-JTF, l-isfidi marbuta mat-tranżizzjoni li jiġu identifikati fil-pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta;

Il-punti (i), (ii) u (viii) ma għandhomx japplikaw għall-programmi appoġġati mill-AMIF, l-ISF jew il-BMVI.

(b)

ġustifikazzjoni għall-objettivi ta’ politika magħżula, il-prijoritajiet korrispondenti, l-objettivi speċifiċi u l-forom ta’ appoġġ;

(c)

għal kull prijorità, ħlief għall-assistenza teknika, l-objettivi speċifiċi;

(d)

għal kull objettiv speċifiku:

(i)

it-tipi ta’ azzjonijiet relatati u l-kontribut mistenni tagħhom għal dawk l-objettivi speċifiċi, l-istrateġiji makroreġjonali, l-istrateġiji tal-baċiri tal-baħar, u għall-pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta appoġġati mill-JTF, fejn xieraq;

(ii)

l-indikaturi tal-output u l-indikaturi tar-riżultati bl-istadji importanti u l-miri korrispondenti;

(iii)

il-gruppi prinċipali fil-mira;

(iv)

l-azzjonijiet li jissalvagwardjaw l-ugwaljanza, l-inklużjoni u n-nondiskriminazzjoni;

(v)

indikazzjoni tat-territorji speċifiċi fil-mira, inkluż l-użu ppjanat ta’ investiment territorjali integrat, l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità jew għodod territorjali oħra;

(vi)

l-azzjonijiet interreġjonali, transfruntiera u tranżnazzjonali ma’ benefiċjarji li jinsabu f’minn tal-anqas Stat Membru ieħor jew barra mill-Unjoni, fejn rilevanti;

(vii)

l-użu ppjanat tal-istrumenti finanzjarji;

(viii)

it-tipi ta’ intervent u tqassim indikattiv tar-riżorsi programmati skont it-tip ta’ intervent;

(ix)

fir-rigward tal-objettiv speċifiku tal-JTF, il-ġustifikazzjoni għall-kwalunkwe ammont trasferit mir-riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE+ f’konformità mal-Artikolu 27, kif ukoll it-tqassim tagħhom skont il-kategorija tar-reġjun, li jirrifletti t-tipi tal-interventi ppjanati skont il-pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta;

(e)

għal kull prijorità dwar l-assistenza teknika implimentata skont l-Artikolu 36(4):

(i)

it-tipi relatati ta’ azzjonijiet;

(ii)

l-indikaturi tal-output bl-istadji importanti u l-miri korrispondenti;

(iii)

il-gruppi prinċipali fil-mira;

(iv)

it-tipi ta’ intervent u tqassim indikattiv tar-riżorsi programmati skont it-tip ta’ intervent;

(f)

l-użu ppjanat ta’ assistenza teknika skont l-Artikolu 37, jekk applikabbli, u t-tipi rilevanti ta’ intervent;

(g)

pjan ta’ finanzjament li fih:

(i)

tabella li tispeċifika l-allokazzjoni finanzjarji totali għal kull wieħed mill-Fondi u, fejn applikabbli, u għal kull kategorija ta’ reġjun għal perijodu ta’ programmazzjoni kollu u skont is-sena, inkluż kull ammont trasferit skont l-Artikolu 26 jew 27;

(ii)

għall-programmi appoġġati mill-FEŻR, il-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-JTF, tabella li tispeċifika l-allokazzjonijiet finanzjarji totali għal kull prijorità skont il-Fond u skont il-kategorija ta’ reġjun, fejn applikabbli, u l-kontribuzzjoni nazzjonali u jekk tikkonsistix minn kontribuzzjonijiet pubbliċi jew privati, jew it-tnejn;

(iii)

għall-programmi appoġġati mill-FEMSA, tabella li tispeċifika għal kull objettiv speċifiku, l-ammont tal-allokazzjonijiet finanzjarji totali tal-appoġġ mill-Fond u l-kontribuzzjoni nazzjonali;

(iv)

għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, tabella li tispeċifika, skont l-objettiv speċifiku, l-allokazzjonijiet finanzjarji totali skont it-tip ta’ azzjoni, il-kontribuzzjoni nazzjonali u jekk tikkonsistix minn kontribuzzjonijiet pubbliċi jew privati, jew it-tnejn;

(h)

l-azzjonijiet meħuda sabiex is-sħab rilevanti msemmija fl-Artikolu 8(1) jiġu involuti fit-tħejjija tal-programm, u r-rwol ta’ dawk is-sħab fl-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programm;

(i)

għal kull kondizzjoni abilitanti marbuta mal-objettiv speċifiku magħżul, stabbilita f’konformità mal-Artikolu 15 u l-Annessi III u IV, valutazzjoni ta’ jekk il-kondizzjoni abilitanti tkunx ġiet issodisfata sad-data tal-preżentazzjoni tal-programm;

(j)

l-approċċ previst għall-komunikazzjoni u l-viżibbiltà tal-programm billi jiġu definiti l-objettivi, l-udjenzi fil-mira, il-kanali ta’ komunikazzjoni, inkluż sensibilizzazzjoni permezz tal-media soċjali, fejn adatt, il-baġit ippjanat u l-indikaturi rilevanti tiegħu għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni;

(k)

l-awtoritajiet tal-programm u l-korp, jew fil-każ tal-assistenza teknika skont l-Artikolu 36(5), fejn applikabbli, il-korpi li jirċievu pagamenti mingħand il-Kummissjoni.

Il-punti (a), (i), (ii) u (viii) ta’ dan il-paragrafu ma għandhomx japplikaw għal programmi limitati li jappoġġaw l-objettiv speċifiku stipulat fil-punt (m) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament FSE+. Il-punt (d) ta’ dan il-paragrafu ma għandux japplika għall-objettiv speċifiku stipulat fil-punt (m) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament FSE+.

Għall-FEŻR, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-FSE +, il-JTF u l-FEMSA, il-programm għandu jkun akkumpanjat għall-finijiet ta’ informazzjoni minn lista tal-operazzjonijiet ippjanati ta’ importanza strateġika, bi skeda ta’ żmien.

Jekk, f’konformità mal-punt (k), jiġi identifikat aktar minn korp wieħed biex jirċievi pagamenti mill-Kummissjoni, l-Istat Membru għandu jistabbilixxi kif l-ammonti rimborżati jitqassmu bejn il-korpi.

4.   Permezz ta’ deroga mill-punt (b) sa (e) tal-paragrafu 3, għal kull objettiv speċifiku tal-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, għandu jkun ipprovdut dan li ġej:

(a)

deskrizzjoni tas-sitwazzjoni inizjali, tal-isfidi u tar-reazzjonijiet appoġġati mill-Fond;

(b)

indikazzjoni tal-miżuri ta’ implimentazzjoni;

(c)

lista indikattiva ta’ azzjonijiet u l-kontribuzzjoni tagħhom mistennija għall-objettivi speċifiċi;

(d)

meta applikabbli, ġustifikazzjoni għall-appoġġ operattiv, għall-azzjonijiet speċifiċi, għall-assistenza ta’ emerġenza, u għall-azzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 19 u 20 tar-Regolament AMIF;

(e)

indikaturi tal-output u tar-riżultati bl-istadji importanti u l-miri korrispondenti;

(f)

tqassim indikattiv tar-riżorsi programmati skont it-tip ta’ intervent.

5.   It-tipi ta’ intervent għandhom ikunu bbażati fuq in-nomenklatura stipulata fl-Anness I. Għall-programmi appoġġati mill-FEMSA, mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, it-tipi ta’ interventi għandhom ikunu bbażati fuq in-nomenklatura stipulata fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi.

6.   Għall-programmi tal-FEŻR, tal-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni u tal-JTF, it-tabella msemmija fil-punt (g)(ii) tal-paragrafu 3 għandha tinkludi l-ammonti għas-snin 2021 sal-2027 inkluż l-ammont ta’ flessibbiltà.

7.   L-Istat Membru għandu jikkomunika lill-Kummissjoni kwalunkwe bidla fl-informazzjoni msemmija fil-punt (k) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu (3) li ma teħtieġx emendar tal-programm.

8.   Għall-programmi appoġġati mill-JTF, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni l-pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta bħala parti mill-programm jew programmi jew minn talba għal emenda.

Artikolu 23

L-approvazzjoni tal-programmi

1.   Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-programm u l-konformità tiegħu ma’ dan ir-Regolament u mar-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi, kif ukoll għall-FEŻR, għall-FSE+, għall-Fond ta’ Koeżjoni, għall-JTF u għall-FEMSA, il-konsistenza tiegħu mal-Ftehim ta’ Sħubija rilevanti. Fil-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha, b’mod partikolari, tqis ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti speċifiċi għall-pajjiżi, kif ukoll l-isfidi rilevanti identifikati fil-pjan nazzjonali integrat għall-enerġija u l-klima, u l-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u l-mod kif jiġu indirizzati.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tagħmel osservazzjonijiet fi żmien 3 xhur mid-data tal-preżentazzjoni tal-programm mill-Istat Membru.

3.   L-Istat Membru għandu jirrieżamina l-programm, filwaqt li jqis l-osservazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, deċiżjoni li tapprova l-programm mhux aktar tard minn 5 xhur wara d-data tal-ewwel preżentazzjoni ta’ dan il-programm mill-Istat Membru.

Artikolu 24

Emendar ta’ programmi

1.   L-Istat Membru jista’ jippreżenta talba motivata għall-emendar ta’ programm flimkien mal-programm emendat, filwaqt li jindika l-impatt mistenni ta’ dik l-emenda fuq il-kisba tal-objettivi.

2.   Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-emenda u l-konformità tagħha ma’ dan ir-Regolament u mar-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi, inkluż ir-rekwiżiti fil-livell nazzjonali, u tista’ tagħmel osservazzjonijiet fi żmien xahrejn mill-preżentazzjoni tal-programm emendat.

3.   L-Istat Membru għandu jirrieżamina l-programm emendat u jqis l-osservazzjonijiet li jkunu saru mill-Kummissjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni li tapprova l-emendar ta’ programm mhux aktar tard minn 4 xhur wara l-preżentazzjoni tiegħu mill-Istat Membru.

5.   Għal programmi appoġġati mill-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-JTF, u l-Istat Membru jista’, matul il-perijodu ta’ programmazzjoni, jittrasferixxi ammont sa massimu ta’ 8 % tal-allokazzjoni inizjali ta’ prijorità u mhux aktar minn 4 % tal-baġit tal-programm lil prijorità oħra tal-istess Fond tal-istess programm. Għall-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+ u mill-JTF, it-trasferiment għandu jikkonċerna biss l-allokazzjonijiet għall-istess kategorija ta’ reġjuni.

Għall-programmi appoġġati mill-FEMSA, l-Istat Membru jista’ jittrasferixxi matul il-perijodu ta’ programmazzjoni ammont sa mhux aktar minn 8 % tal-allokazzjoni inizjali ta’ objettiv speċifiku għal objettiv speċifiku ieħor, inkluż l-assistenza teknika implimentata skont l-Artikolu 36(4).

Għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, l-Istat Membru jista’ jittrasferixxi matul il-perijodu ta’ programmazzjoni l-allokazzjonijiet bejn tipi ta’ azzjonijiet fl-istess prijorità u, barra minn hekk, ammont sa mhux aktar minn 15 % tal-allokazzjoni inizjali ta’ prijorità lil prijorità oħra tal-istess Fond.

Tali trasferimenti ma għandhomx jaffettwaw is-snin preċedenti. It-trasferimenti u l-bidliet relatati għandhom jitqiesu bħala mhux sostanzjali u ma għandhomx jirrikjedu deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova l-emendar tal-programm. Madankollu, għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti regolatorji kollha u għandhom jiġu approvati minn qabel mill-kumitat ta’ monitoraġġ skont il-punt (d) tal-Artikolu 40(2). L-Istat Membru għandu jippreżenta lill-Kummissjoni t-tabella emendata msemmija taħt il-punti (g)(ii), (iii) jew (iv) tal-Artikolu 22(3), kif applikabbli, flimkien ma’ kwalunkwe bidla fil-programm.

6.   L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ma għandhiex tkun meħtieġa għal korrezzjonijiet ta’ natura purament klerikali jew editorjali li ma jaffettwawx l-implimentazzjoni tal-programm. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni b’tali korrezzjonijiet.

7.   Għall-programmi appoġġati mill-FEMSA, l-emendi tal-programmi relatati mal-introduzzjoni ta’ indikaturi ma għandhomx jirrikjedu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni.

Artikolu 25

Appoġġ konġunt mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTF

1.   Il-FEŻR, il-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-JTF jistgħu jipprovdu appoġġ b’mod konġunt għall-programmi taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir.

2.   Il-FEŻR u l-FSE+ jistgħu jiffinanzjaw, b’mod komplementari u soġġett għal limitu ta’ 15 % ta’ appoġġ minn dawk il-Fondi għal kull prijorità ta’ programm, l-operazzjoni kollha jew parti minnha li l-ispejjeż tagħha jkunu eliġibbli għal appoġġ mill-Fond l-ieħor fuq il-bażi tar-regoli ta’ eliġibbiltà applikati għal dak il-Fond, dment li tali spejjeż ikunu meħtieġa għall-implimentazzjoni. Dik l-għażla ma għandhiex tapplika għal kwalunkwe riżorsa tal-FEŻR u tal-FSE+ li tiġi ttrasferita lill-JTF f’konformità mal-Artikolu 27.

Artikolu 26

Trasferiment ta’ riżorsi

1.   L-Istati Membri jistgħu jitolbu, fil-Ftehim ta’ Sħubija jew, f’ talba għall-emendar ta’ programm jekk maqbul mill-kumitat ta’ monitoraġġ tal-programm skont il-punt (d) tal-Artikolu 40(2), it-trasferiment sa 5 % tal-allokazzjoni nazzjonali inizjali ta’ kull Fond lil kwalunkwe strument ieħor taħt ġestjoni diretta jew indiretta, fejn tali possibbiltà hija prevista fl-att bażiku ta’ tali strument.

It-total tat-trasferimenti msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu u l-kontribuzzjonijiet f’konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 14(1) ma għandux jaqbeż il-5 % tal-allokazzjoni nazzjonali inizjali ta’ kull Fond.

L-Istati Membri jistgħu jitolbu wkoll, fil-Ftehim ta’ Sħubija jew fit-talba għall-emendar ta’ programm, it-trasferiment sa 5 % tal-allokazzjoni nazzjonali inizjali ta’ kull Fond lil Fond jew Fondi oħra, għajr trasferimenti li huma stipulati fir-raba’ subparagrafu.

L-Istati Membri jistgħu jitolbu wkoll fil-Ftehim ta’ Sħubija jew fit-talba għall-emendar ta’ programm trasferiment addizzjonali sa 20 % tal-allokazzjoni nazzjonali inizjali skont il-Fond bejn il-FEŻR, il-FSE + jew il-Fond ta’ Koeżjoni fi ħdan ir-riżorsi globali tal-Istat Membru taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir. L-Istati Membri li r-rata tal-qgħad totali medja tagħhom għall-perijodu 2017-2019 hija inqas minn 3 % jistgħu jitolbu tali trasferiment addizzjonali sa 25 % tal-allokazzjoni nazzjonali inizjali.

2.   Ir-riżorsi trasferiti għandhom jiġu implimentati f’konformità mar-regoli tal-Fond jew tal-istrument li fih dawn ir-riżorsi jiġu trasferiti u, fil-każ ta’ trasferimenti lejn strumenti taħt ġestjoni diretta jew indiretta, għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat.

3.   Talbiet għall-emendar ta’ programm għandhom jistabbilixxu l-ammont totali trasferit għal kull sena skont il-Fond u skont il-kategorija ta’ reġjun, fejn applikabbli, għandhom ikunu debitament ġustifikati bil-ħsieb tal-komplementarjetajiet u l-impatt li għandu jinkiseb, u għandhom ikunu akkumpanjati mill-programm jew programmi emendati f’konformità mal-Artikolu 24.

4.   Wara li tikkonsulta mal-Istat Membru kkonċernat, il-Kummissjoni għandha toġġezzjona għal talba għal trasferiment fl-emenda tal-programm relatat fejn tali trasferiment idgħajjef il-kisba tal-objettivi tal-programm li minnu jridu jiġu ttrasferiti r-riżorsi.

Il-Kummissjoni għandha toġġezzjona wkoll għat-talba meta hija tqis li l-Istat Membru ma pprovdiex ġustifikazzjoni adegwata għat-trasferiment fir-rigward tar-riżultati li għandhom jinkisbu jew tal-kontribuzzjoni li għandha ssir għall-objettivi tal-Fond riċeventi jew strument f’ġestjoni diretta jew indiretta.

5.   Meta t-talba għal trasferiment tikkonċerna emenda ta’ programm, jistgħu jiġu trasferiti biss riżorsi ta’ snin kalendarji futuri.

6.   Ir-riżorsi tal-JTF, inkluż kwalkunkwe riżorsa ttrasferita mill-FEŻR u l-FSE+ f’konformità mal-Artikolu 27, ma għandhomx ikunu trasferibbli lejn Fondi jew strumenti oħrajn skont il-paragrafi 1 sa 5 ta’ dan l-Artikolu.

Il-JTF ma għandux jirċievi trasferimenti skont il-paragrafi 1 sa 5.

7.   Meta l-Kummissjoni ma tkunx daħlet f’impenn legali taħt ġestjoni diretta jew indiretta għar-riżorsi trasferiti skont il-paragrafu 1, ir-riżorsi mhux impenjati korrispondenti jistgħu jiġu ttrasferiti lura lejn il-Fond li minnu jkunu ġew inizjalment trasferiti u allokati għal programm wieħed jew aktar.

Għal dan il-għan, l-Istat Membru għandu jippreżenta talba għal emendar tal-programm f’konformità mal-Artikolu 24(1), sa mhux aktar tard minn 4 xhur qabel il-limitu ta’ żmien għall-impenji stipulat fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 114(2) tar-Regolament Finanzjarju.

8.   Riżorsi trasferiti lura lejn il-Fond li minnu jkunu ġew inizjalment trasferiti u allokati għal programm wieħed jew aktar għandhom jiġu implimentati f’konformità mar-regoli stipulati f’dan ir-Regolament u r-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi mid-data tal-preżentazzjoni tat-talba għal emendar tal-programm.

9.   Għar-riżorsi trasferiti lura lejn il-Fond li minnu jkunu ġew inizjalment trasferiti u allokati għal programm f’konformità mal-paragrafu 7 ta’ dan l-Artikolu, il-limitu ta’ żmien tad-diżimpenn kif definit fl- Artikolu 105(1) għandu jibda fis-sena li fiha jsiru l-impenji baġitarji korrispondenti.

Artikolu 27

Trasferiment ta’ riżorsi mill-FEŻR u mill-FSE+ lejn il-JTF

1.   L-Istati Membri jistgħu jitolbu fuq bażi volontarja li l-ammont ta’ riżorsi disponibbli għall-JTF taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir f’konformità mal-Artikolu 3 tar-Regolament dwar il-JTF, jiġi kkomplementat, bir-riżorsi mill-FEŻR, mill-FSE+ jew minn taħlita tagħhom, tal-kategorija tar-reġjun fejn ikun jinsab it-territorju kkonċernat. It-total tar-riżorsi tal-FEŻR u l-FSE+ ittrasferit lill-JTF ma għandux jaqbeż tliet darbiet l-ammont tal-allokazzjoni mill-JTF imsemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 110(1). Ir-riżorsi ttrasferiti mill-FEŻR jew mill-FSE+ ma għandhomx jaqbżu l-15 % tal-allokazzjoni rispettiva mill-FEŻR u mill-FSE+ għall-Istat Membru kkonċernat.L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu f’dawk it-talbiet l-ammont totali trasferit għal kull sena skont il-kategorija tar-reġjun.

2.   It-trasferimenti rispettivi mir-riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE+ lejn il-prijorità jew il-prijoritajiet appoġġati mill-JTF għandhom jirriflettu t-tipi tal-interventi f’konformità mal-informazzjoni stipulata fil-programm skont il-punt (d)(ix) tal-Artikolu 22(3). Tali trasferimenti għandhom jitqiesu li huma definittivi.

3.   Ir-riżorsi tal-JTF, fosthom ir-riżorsi ttrasferiti mill-FEŻR u l-FSE+, għandhom jiġu implimentati f’konformità mar-regoli stipulati f’dan ir-Regolament u fir-Regolament dwar il-JTF. Ir-regoli stipulati fir-Regolament FEŻR u FK u fir-Regolament FSE+ ma għandhomx japplikaw għar-riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE+ ttrasferiti b’konformità mal-paragrafu 1.

KAPITOLU II

Żvilupp territorjali

Artikolu 28

Żvilupp territorjali integrat

Meta Stat Membru jappoġġa l-iżvilupp territorjali integrat, dan għandu jagħmel hekk permezz ta’ strateġiji ta’ żvilupp territorjali jew lokali fi kwalunkwe forma minn dawn li ġejjin:

(a)

investimenti territorjali integrati;

(b)

żvilupp lokali mmexxi mill-komunità; jew

(c)

għodda territorjali oħra li tappoġġa inizjattivi mfassla mill-Istat Membru.

Meta jimplimenta strateġiji ta’ żvilupp territorjali jew lokali taħt aktar minn Fond wieħed, l-Istat Membru għandu jiżgura koerenza u koordinazzjoni fost il-Fondi kkonċernati.

Artikolu 29

Strateġiji territorjali

1.   L-istrateġiji territorjali implimentati skont il-punt (a) jew (c) tal-Artikolu 28 għandu jkun fihom l-elementi li ġejjin:

(a)

iż-żona ġeografika koperta mill-istrateġija;

(b)

analiżi tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp u tal-potenzjal taż-żona, inkluż l-interkonnessjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali;

(c)

deskrizzjoni ta’ approċċ integrat biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tal-iżvilupp identifikati u l-potenzjal taż-żona;

(d)

deskrizzjoni tal-involviment tas-sħab f’konformità mal-Artikolu 8 fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni tal-istrateġija.

Dawn jista’ jkun fihom ukoll lista tal-operazzjonijiet li jridu jiġu appoġġati.

2.   L-istrateġiji territorjali għandhom ikunu taħt ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet jew il-korpi territorjali rilevanti. Dokumenti strateġiċi eżistenti li jikkonċernaw iż-żoni koperti jistgħu jintużaw għall-istrateġiji territorjali.

3.   Meta l-lista tal-operazzjonijiet li jridu jiġu appoġġati ma tkunx ġiet inkluża fl-istrateġija territorjali, l-awtoritajiet jew il-korpi territorjali rilevanti għandhom jagħżlu jew ikunu involuti fl-għażla tal-operazzjonijiet.

4.   Meta jkunu qed iħejju strateġiji territorjali, l-awtoritajiet jew korpi msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jikkooperaw mal-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti, sabiex jiġi ddeterminat l-ambitu tal-operazzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati taħt il-programm rilevanti.

L-operazzjonijiet magħżula għandhom jikkonformaw mal-istrateġija territorjali.

5.   Meta awtorità jew korp territorjali jwettaq kompiti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni bl-eċċezzjoni tal-għażla tal-operazzjonijiet, l-awtorità għandha tiġi tidentifika bħala korp intermedjarju mill-awtorità ta’ ġestjoni.

6.   Jista’ jingħata appoġġ għat-tħejjija u għat-tfassil tal-istrateġiji territorjali.

Artikolu 30

Investiment territorjali integrat

Meta strateġija territorjali msemmija fl-Artikolu 29 tinvolvi investimenti li jirċievu appoġġ minn Fond wieħed jew aktar, jew minn aktar minn programm wieħed jew minn aktar minn prijorità waħda tal-istess programm, l-azzjonijiet jistgħu jitwettqu bħala investiment territorjali integrat.

Artikolu 31

Żvilupp lokali mmexxi mill-komunità

1.   Meta l-Istat Membru jqis li dan ikun xieraq skont l-Artikolu 28, il-FEŻR, il-FSE+, il-JTF u l-FEMSA għandhom jappoġġaw l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità.

2.   L-Istat Membru għandu jiżgura li l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità jkun:

(a)

iffukat fuq żoni subreġjonali;

(b)

immexxi minn gruppi ta’ azzjoni lokali magħmula minn rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi lokali pubbliċi u privati, li fihom l-ebda grupp ta’ interess ma jikkontrolla t-teħid tad-deċiżjonijiet waħdu;

(c)

imwettaq permezz ta’ strateġiji f’konformità mal-Artikolu 32;

(d)

jappoġġa n-networking, l-aċċessibbiltà, il-fatturi innovattivi fil-kuntest lokali u, fejn xieraq, il-kooperazzjoni ma’ atturi territorjali oħra.

3.   Meta l-appoġġ għall-istrateġiji msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 2 jkun disponibbli minn aktar minn Fond wieħed, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti għandhom jorganizzaw sejħa konġunta għall-għażla ta’ dawk l-istrateġiji u jistabbilixxu kumitat konġunt għall-Fondi kollha kkonċernati għall-monitoraġġ ta’ dawk l-istrateġiji. L-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti jistgħu jagħżlu wieħed mill-Fondi kkonċernati biex jappoġġaw l-ispejjeż kollha ta’ tħejjija, ta’ ġestjoni u ta’ animazzjoni msemmija fil-punti (a) u (c) tal-Artikolu 34(1) relatati ma’ dawk l-istrateġiji.

4.   Meta l-implimentazzjoni ta’ strateġija bħal din tinvolvi appoġġ minn aktar minn Fond wieħed, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti jistgħu jagħżlu wieħed mill-Fondi kkonċernati bħala l-Fond Ewlieni.

5.   Filwaqt li jiġu rispettati l-ambitu u r-regoli ta’ eliġibbiltà ta’ kull fond involut fl-appoġġ tal-istrateġija, ir-regoli tal-Fond Ewlieni għandhom japplikaw għal dik l-istrateġija. L-awtoritajiet ta’ fondi oħra għandhom iserrħu fuq id-deċiżjonijiet u l-verifiki ta’ ġestjoni li jsiru mill-awtorità kompetenti tal-Fond Ewlieni.

6.   L-awtorità tal-Fond Ewlieni għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet ta’ Fondi oħra bl-informazzjoni meħtieġa għall-monitoraġġ u jwettqu l-pagamenti f’konformità mar-regoli stipulat fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fond.

Artikolu 32

Strateġiji ta’ żvilupp lokali mmexxi mill-komunità

1.   L-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti għandhom jiżguraw li kull strateġija msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 31(2) tistabbilixxi l-elementi li ġejjin:

(a)

iż-żona ġeografika u l-popolazzjoni koperti mill-istrateġija;

(b)

il-proċess ta’ involviment tal-komunità fl-iżvilupp ta’ dik l-istrateġija;

(c)

analiżi tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp u tal-potenzjal taż-żona;

(d)

l-objettivi ta’ dik l-istrateġija, inkluż l-isfidi li jistgħu jitkejlu għar-riżultati, u azzjonijiet ippjanati relatati;

(e)

l-arranġamenti għall-ġestjoni, għall-monitoraġġ u għall-evalwazzjoni, li juru l-kapaċità tal-grupp ta’ azzjoni lokali li jimplimenta dik l-istrateġija;

(f)

pjan finanzjarju, inkluż l-allokazzjoni ppjanata minn kull Fond, kif ukoll, fejn xieraq, l-allokazzjoni ppjanata mill-FAEŻR, u kull programm ikkonċernat.

Jista’ jkun fih ukoll tipi ta’ miżuri u operazzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati minn kull Fond affettwat.

2.   L-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti għandhom jiddefinixxu l-kriterji għall-għażla ta’ dawk l-istrateġiji, jistabbilixxu kumitat biex jagħmel din l-għażla u japprovaw l-istrateġiji magħżula minn dak il-kumitat.

3.   L-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti għandhom ilestu l-ewwel ċiklu ta’ għażla tal-istrateġiji u jiżguraw li l-gruppi ta’ azzjoni lokali magħżula jkunu jistgħu jwettqu l-kompiti tagħhom stipulati fl-Artikolu 33(3) fi żmien 12-il xahar mid-data tad-deċiżjoni li tapprova l-programm jew, fil-każ ta’ strateġiji appoġġati minn aktar minn Fond wieħed, fi żmien 12-il xahar mid-data tad-deċiżjoni li tapprova l-aħħar programm ikkonċernat.

4.   Id-deċiżjoni li tapprova strateġija għandha tistabbilixxi l-allokazzjoni ta’ kull Fond u programm ikkonċernat u tistabbilixxi r-responsabbiltajiet għall-kompiti ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tal-programm jew tal-programmi.

Artikolu 33

Gruppi ta’ azzjoni lokali

1.   Il-gruppi ta’ azzjoni lokali għandhom ifasslu u jimplimentaw l-istrateġiji msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 31(2).

2.   L-awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom jiżguraw li l-gruppi ta’ azzjoni lokali huma inklużivi, u li jew jagħżlu sieħeb wieħed fi ħdan il-grupp bħala sieħeb ewlieni fi kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji, jew jingħaqdu flimkien fi struttura komuni kkostitwita legalment.

3.   Il-kompiti li ġejjin għandhon jitwettqu eżklużivamernt mill-gruppi ta’ azzjoni lokali:

(a)

it-tisħiħ tal-kapaċità ta’ atturi lokali biex jiżviluppaw u jimplimentaw l-operazzjonijiet;

(b)

it-tfassil ta’ proċedura u kriterji tal-għażla nondiskriminatorji u trasparenti, li jevitaw il-kunflitti ta’ interess u jiżguraw li l-ebda grupp ta’ interess wieħed ma jikkontrolla d-deċiżjonijiet dwar l-għażla;

(c)

it-tħejjija u l-pubblikazzjoni tas-sejħiet għal proposti;

(d)

l-għażla tal-operazzjonijiet u l-iffissar tal-ammont tal-appoġġ u l-preżentazzjoni tal-proposti lill-korp responsabbli għall-verifika finali tal-eliġibbiltà qabel l-approvazzjoni;

(e)

il-monitoraġġ tal-progress lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-istrateġija;

(f)

l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-istrateġija.

4.   Meta l-gruppi ta’ azzjoni lokali jwettqu kompiti mhux koperti mill-paragrafu 3 li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni jew tal-aġenzija tal-pagamenti fejn il-FAEŻR jintgħażel bħala Fond Ewlieni, il-gruppi ta’ azzjoni lokali għandhom ikunu identifikati mill-awtorità ta’ ġestjoni bħala korpi intermedji f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-Fondi.

5.   Il-grupp ta’ azzjoni lokali jista’ jkun benefiċjarju u jista’ jimplimenta operazzjonijiet f’konformità mal-istrateġija, sakemm il-grupp ta’ azzjoni lokali jiżgura li jiġi rrispettat l-prinċipju tas-separazzjoni tal-funzjonijiet.

Artikolu 34

Appoġġ mill-Fondi għall-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità

1.   L-Istat Membru għandu jiżgura li l-appoġġ mill-Fondi għall-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità jkopri:

(a)

it-tisħiħ tal-kapaċitajiet u l-azzjonijiet ta’ tħejjija li jappoġġaw it-tfassil u l-implimentazzjoni futura tal-istrateġija;

(b)

l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet, inkluż l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni u t-tħejjija tagħhom, magħżula fl-ambitu tal-istrateġija;

(c)

il-ġestjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-istrateġija u l-animazzjoni tagħha, inkluż il-faċilitazzjoni ta’ skambji bejn il-partijiet ikkonċernati;

2.   L-appoġġ imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 għandu jkun eliġibbli irrispettivament minn jekk l-istrateġija tkunx sussegwentement intgħażlet għall-finanzjament.

L-appoġġ imsemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ma għandux jaqbeż 25 % tal-kontribuzzjoni pubblika totali għall-istrateġija.

KAPITOLU III

Assistenza teknika

Artikolu 35

Assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni

1.   Fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, il-Fondi jistgħu jappoġġaw azzjonijiet ta’ assistenza ta’ tħejjija, ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ awditu, ta’ evalwazzjoni, ta’ komunikazzjoni inkluż il-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, ta’ viżibbiltà u l-azzjonijiet kollha amministrattivi u tekniċi meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u, fejn xieraq ma’ pajjiżi terzi.

2.   L-azzjonijiet imsemmija fis-subparagrafu 1 jistgħu jinkludu b’mod partikolari:

(a)

assistenza għat-tħejjija u l-valutazzjoni tal-proġetti;

(b)

appoġġ għat-tisħiħ istituzzjonali u għall-bini tal-kapaċità amministrattiva għall-ġestjoni effettiva tal-Fondi;

(c)

studji marbuta mar-rapportar tal-Kummissjoni dwar il-Fondi u r-rapport dwar il-koeżjoni;

(d)

miżuri relatati mal-analiżi, mal-ġestjoni, mal-monitoraġġ, mal-iskambju ta’ informazzjoni u mal-implimentazzjoni tal-Fondi, kif ukoll miżuri relatati mal-implimentazzjoni tas-sistemi ta’ kontroll u mal-għajnuna teknika u amministrattiva;

(e)

evalwazzjonijiet, rapporti ta’ esperti, statistika u studji, inkluż dawk ta’ natura ġenerali, rigward l-operat attwali u futur tal-Fondi;

(f)

azzjonijiet għat-tixrid tal-informazzjoni, għas-sostenn tan-networking fejn xieraq, għat-twettiq ta’ attivitajiet ta’ komunikazzjoni b’attenzjoni partikolari għar-riżultati u l-valur miżjud tal-appoġġ mill-Fondi, u għas-sensibilizzazzjoni u għall-promozzjoni tal-kooperazzjoni u l-iskambju tal-esperjenza, inkluż ma’ pajjiżi terzi;

(g)

l-installazzjoni, l-operat u l-interkonnessjoni ta’ sistemi kompjuterizzati għall-ġestjoni, il-monitoraġġ, l-awditu, il-kontroll u l-evalwazzjoni;

(h)

azzjonijiet li jtejbu l-metodi ta’ evalwazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni dwar il-prattiki ta’ evalwazzjoni;

(i)

azzjonijiet relatati mal-awditjar;

(j)

it-tisħiħ tal-kapaċità nazzjonali u reġjonali rigward l-ippjanar tal-investiment, il-ħtiġijiet ta’ finanzjament, it-tħejjija, id-disinn u l-implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji, pjanijiet ta’ azzjoni konġunta u proġetti maġġuri;

(k)

it-tixrid ta’ prattiki tajba sabiex l-Istati Membri jiġu megħjuna jsaħħu l-kapaċità tas-sħab rilevanti msemmija fl-Artikolu 8(1) u l-organizzazzjonijiet umbrella tagħhom.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiddedika mill-anqas 15 % tar-riżorsi għall-assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex tinkiseb effiċjenza akbar fil-komunikazzjoni mal-pubbliku u sinerġiji iktar b’saħħithom bejn l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni meħuda fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, bl-estensjoni tal-bażi tal-għarfien dwar ir-riżultati, b’mod partikolari permezz ta’ ġbir u tixrid tad-data aktar effettivi, evalwazzjonijiet u rapportar, u b’mod speċjali billi jiġi enfasizzat il-kontribut tal-Fondi għat-titjib tal-ħajja taċ-ċittadini, u billi tiżdied il-viżibbiltà tal-appoġġ mill-Fondi kif ukoll bis-sensibilizzazzjoni dwar ir-riżultati u l-valur miżjud ta’ tali appoġġ. Fejn xieraq, il-miżuri ta’ informazzjoni, ta’ komunikazzjoni u ta’ viżibbiltà dwar ir-riżultati u l-valur miżjud tal-appoġġ mill-Fondi, b’fokus partikolari fuq l-operazzjonijiet, għandhom jitkomplew wara l-għeluq tal-programmi. Dawn il-miżuri għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni sakemm dawn ikunu relatati mal-objettivi ġenerali ta’ dan ir-Regolament.

4.   L-azzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkopru perijodi ta’ programmazzjoni preċedenti u sussegwenti.

5.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-pjanijiet tagħha meta tkun prevista kontribuzzjoni mill-Fondi f’konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju.

6.   Abbażi tal-fini tagħhom, l-azzjonijiet msemmija f’dan l-Artikolu jistgħu jiġu ffinanzjati bħala nefqa operazzjonali jew inkella nefqa amministrattiva.

7.   F’konformità mal-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 193(2) tar-Regolament Finanzjarju, fil-każijiet debitament ġustifikati speċifikati fid-deċiżjoni dwar il-finanzjament u għal perijodu limitat, l-azzjonijiet ta’ assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni appoġġati skont dan ir-Regolament taħt ġestjoni diretta u l-ispejjeż sottostanti jistgħu jitqiesu li huma eliġibbli mill-1 ta’ Jannar 2021, anki jekk dawn l-azzjonijet ikunu ġew implimentati u mġarrba qabel ma ġiet ippreżentata l-applikazzjoni għal għotja.

Artikolu 36

Assistenza teknika tal-Istati Membri

1.   Fuq l-inizjattiva ta’ Stat Membru, il-Fondi jistgħu jappoġġaw azzjonijiet, li jistgħu jikkonċernaw perijodi ta’ programmazzjoni preċedenti u sussegwenti, meħtieġa għall-użu u l-amministrazzjoni b’mod effettiv ta’ dawk il-Fondi, inkluż għall-bini tal-kapaċità tas-sħab imsemmija fl-Artikolu 8(1), kif ukoll biex jiġi pprovdut finanzjament għat-twettiq, inter alia, ta’ funzjonijiet bħalma huma t-tħejjija, it-taħriġ, il-ġestjoni, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, il-viżibbiltà u l-komunikazzjoni.

L-ammonti għall-assistenza teknika skont dan l-Artikolu u l-Artikolu 37 ma għandhomx jitqiesu għall-finijiet tal-konċentrazzjoni tematika skont ir-regoli speċifiċi għall-fondi.

2.   Kull Fond jista’ jappoġġa azzjonijiet ta’ assistenza teknika eliġibbli taħt kwalunkwe wieħed mill-Fondi l-oħra.

3.   Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-assistenza teknika fi Stat Membru għandha ssir jew skont il-punt (b) jew (e) tal-Artikolu 51.

L-Istat Membru għandu jindika l-għażla tiegħu tal-forma tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal assistenza teknika fil-Ftehim ta’ Sħubija f’konformità mal-Anness II. Din l-għażla għandha tapplika għall-programmi kollha fl-Istat Membru kkonċernat għall-perijodu kollu ta’ programmazzjoni u ma tistax tiġi mmodifikata wara.

Għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI u għall-programmi Interreg, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-assistenza teknika għandha ssir biss skont il-punt (e) tal-Artikolu 51.

4.   Meta l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-assistenza teknika fi Stat Membru tiġi rimborżata skont il-punt (b) tal-Artikolu 51, għandhom japplikaw l-elementi li ġejjin:

(a)

l-assistenza teknika tieħu l-forma ta’ prijorità marbuta ma’ Fond wieħed waħdu fi programm wieħed jew aktar, jew ta’ programm speċifiku, jew kombinazzjoni tagħhom;

(b)

l-ammont tal-Fondi allokati għall-assistenza teknika huwa limitat għal dawn li ġejjin:

(i)

għall-appoġġ tal-FEŻR taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir: 3.5 %;

(ii)

għall-appoġġ tal-Fond ta’ Koeżjoni: 2.5 %;

(iii)

għall-appoġġ tal-FSE+: 4 % u għall-programmi skont il-punt (m) tal-l-Artikolu 4(1) tar-Regolament FSE+: 5 %;

(iv)

għall-appoġġ tal-JTF: 4 %;

(v)

għall-FEŻR, għall-FSE+ u għall-Fond ta’ Koeżjoni, fejn l-ammont totali allokat lil Stat Membru taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir ma jaqbiżx EUR 1 biljun: 6 %;

(vi)

għall-appoġġ tal-FEMSA: 6 %;

(vii)

għall-programmi taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir li jikkonċernaw biss ir-reġjuni ultraperiferiċi, il-perċentwal għandu jiżdied b’punt wieħed perċentwali.

5.   Meta l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-assistenza teknika tiġi rimborżata skont il-punt (e) tal-Artikolu 51, għandhom japplikaw l-elementi li ġejjin:

(a)

l-ammont tal-Fondi allokati għall-assistenza teknika jiġi identifikat bħala parti mill-allokazzjonijiet finanzjarji ta’ kull prijorità tal-programm f’konformità mal-punt (g)(ii) tal-Artikolu 22(3), u għall-FEMSA, kull objettiv speċifiku f’konformità mal-punt (g)(iii) ta’ dak il-paragrafu; huwa ma jiħux il-forma ta’ prijorità separata jew programm speċifiku ħlief għal programmi appoġġati mill-AMIF, l-ISF jew il-BMVI, li għalihom jieħu l-forma ta’ objettiv speċifiku;

(b)

ir-rimborż isir lil korp wieħed jew aktar li jirċievu pagamenti mill-Kummissjoni skont il-punt (k) tal-Artikolu 22(3), billi jiġu applikati l-perċentwali stipulati fil-punti (i) sa (vii) għan-nefqa eliġibbli inkluża f’kull applikazzjoni għal pagament skont il-punti (a) jew (c) tal-Artikolu 91(3) kif xieraq u mill-istess fond li għalih tiġi rimborżata n-nefqa eliġibbli;

(i)

għall-appoġġ tal-FEŻR taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir: 3,5 %;

(ii)

għall-appoġġ tal-Fond ta’ Koeżjoni: 2,5 %;

(iii)

għall-appoġġ tal-FSE+: 4 % u għall-programmi skont il-punt (m) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament FSE+: 5 %;

(iv)

għall-appoġġ tal-JTF: 4 %;

(v)

għall-FEŻR, għall-FSE+ u l-Fond ta’ Koeżjoni, meta l-ammont totali allokat lil Stat Membru taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir ma jaqbiżx EUR 1 biljun, il-perċentwal rimborżat għal assistenza teknika: 6 %.

(vi)

għall-appoġġ tal-FEMSA, tal-AMIF, tal-ISF u tal-BMVI: 6 %;

(vii)

għall-programmi taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir li jikkonċernaw biss ir-reġjuni ultraperiferiċi, il-perċentwal għandu jiżdied b’punt wieħed perċentwali;

(c)

l-ammonti allokati għall-assistenza teknika identifikati fil-programm jikkorrispondu għall-perċentwali stipulati fil-punti (i) sa (vi) tal-punt (b) għall kull prijorità u fond.

6.   Ir-regoli speċifiċi għall-assistenza teknika għall-programmi Interreg għandhom ikunu stipulati fir-Regolament Interreg.

Artikolu 37

Finanzjament mhux marbut mal-ispejjeż għall-assistenza teknika tal-Istati Membri

Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 36, l-Istat Membru jista’ jipproponi li jieħu azzjonijiet addizzjonali ta’ assistenza teknika sabiex isaħħaħ il-kapaċità u l-effiċjenza tal-awtoritajiet u l-korpi pubbliċi, tal-benefiċjarji u tas-sħab rilevanti meħtieġa għall-amministrazzjoni u l-użu effikaċi tal-Fondi.

L-appoġġ għal azzjonijiet bħal dawn għandu jiġi implimentat permezz ta’ finanzjament li ma jkunx marbut mal-ispejjeż skont l-Artikolu 95. Tali appoġġ jista’ jieħu wkoll il-forma ta’ programm speċifiku.

TITOLU IV

MONITORAĠĠ, EVALWAZZJONI, KOMUNIKAZZJONI U VIŻIBBILTÀ

KAPITOLU I

Monitoraġġ

Artikolu 38

Kumitat ta’ Monitoraġġ

1.   Kull Stat Membru għandu jwaqqaf kumitat għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-programm (“kumitat ta’ monitoraġġ”), wara li jikkonsulta mal-awtorità ta’ ġestjoni, fi żmien 3 xhur mid-data tan-notifika lill-Istat Membru kkonċernat dwar id-deċiżjoni li tapprova l-programm.

L-Istat Membru jista’ jistabbilixxi kumitat wieħed ta’ monitoraġġ biex ikopri aktar minn programm wieħed.

2.   Kull kumitat ta’ monitoraġġ għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu, inkluż dispożizzjonijiet dwar il-prevenzjoni ta’ kwalunkwe kunflitt ta’ interess u l-applikazzjoni tal-prinċipju tat-trasparenza.

3.   Il-kumitat ta’ monitoraġġ għandu jiltaqa’ minn tal-anqas darba fis-sena u għandu jirrieżamina l-kwistjonijiet kollha li jaffettwaw il-progress tal-programm lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu.

4.   Ir-regoli ta’ proċedura tal-kumitat ta’ monitoraġġ u d-data u l-informazzjoni kondiviżi mal-kumitat ta’ monitoraġġ għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web imsemmi fl-Artikolu 49(1), mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 69(5).

5.   Il-paragrafi minn 1 sa 4 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għall-programmi limitati għall-objettiv speċifiku stabbilit fil-punt (m) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament FSE+ u għall-assistenza teknika relatata.

Artikolu 39

Kompożizzjoni tal-kumitat ta’ monitoraġġ

1.   Kull Stat Membru għandu jiddetermina l-kompożizzjoni tal-kumitat ta’ monitoraġġ u għandu jiżgura rappreżentanza bilanċjata tal-awtoritajiet u tal-korpi intermedji rilevanti tal-Istat Membru, kif ukoll tar-rappreżentanti tas-sħab imsemmija fl-Artikolu 8(1) permezz ta’ proċess trasparenti.

Kull membru tal-kumitat ta’ monitoraġġ għandu jkollu vot. Ir-regoli ta’ proċedura għandhom jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt tal-vot u d-dettalji dwar il-proċedura fil-kumitat ta’ monitoraġġ skont il-qafas istituzzjonali, legali u finanzjarju tal-Istat Membru kkonċernat.

Ir-regoli ta’ proċedura jistgħu jippermettu lil dawk li mhumiex membri, inkluż il-BEI, biex jipparteċipaw fil-ħidma tal-kumitat ta’ monitoraġġ.

Il-kumitat ta’ monitoraġġ għandu jkun presedut minn rappreżentant tal-Istat Membru jew tal-awtorità ta’ ġestjoni.

Il-lista tal-membri tal-kumitat ta’ monitoraġġ għandha tiġi ppubblikata fuq is-sit web imsemmija fl-Artikolu 49(1).

2.   Ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni għandhom jipparteċipaw fil-ħidma tal-kumitat ta’ monitoraġġ f’kapaċità ta’ monitoraġġ u konsultazzjoni.

3.   Għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI, l-aġenziji deċentralizzati rilevanti jistgħu jipparteċipaw fil-ħidma tal-kumitat ta’ monitoraġġ.

Artikolu 40

Funzjonijiet tal-kumitat ta’ monitoraġġ

1.   Il-kumitat ta’ monitoraġġ għandu jeżamina:

(a)

il-progress fl-implimentazzjoni tal-programm u fl-ilħuq tal-istadji importanti u tal-miri;

(b)

kwalunkwe kwistjoni li taffettwa l-prestazzjoni tal-programm u l-miżuri meħuda biex jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet;

(c)

il-kontribuzzjoni tal-programm biex jiġu indirizzati l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi li huma marbuta mal-implimentazzjoni tal-programm;

(d)

l-elementi tal-valutazzjoni ex ante elenkati fl-Artikolu 58(3) u d-dokument ta’ strateġija msemmi fl-Artikolu 59(1);

(e)

il-progress li sar fit-twettiq tal-evalwazzjonijiet, il-ġabriet fil-qosor tal-evalwazzjonijiet u kwalunkwe segwitu għal dak li nstab;

(f)

l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ta’ komunikazzjoni u ta’ viżibbiltà;

(g)

Il-progress fl-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet ta’ importanza strateġika, fejn rilevanti;

(h)

l-issodisfar tal-kondizzjonijiet abilitanti u l-applikazzjoni tagħhom matul il-perijodu ta’ programmazzjoni;

(i)

il-progress fil-bini ta’ kapaċità amministrattiva għall-istituzzjonijiet pubbliċi, għas-sħab u għall-benefiċjarji, fejn rilevanti;

(j)

informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-programm għall-Programm InvestEU skont l-Artikolu 14 jew tar-riżorsi ttrasferiti skont l-Artikolu 26, fejn applikabbli.

Rigward il-programmi appoġġati mill-FEMSA, il-kumitat ta’ monitoraġġ għandu jiġi kkonsultat u, jekk iqis li dan ikun xieraq, għandu jagħti opinjoni dwar kwalunkwe emenda tal-programm proposta mill-awtorità ta’ ġestjoni.

2.   Il-kumitat ta’ monitoraġġ għandu japprova:

(a)

il-metodoloġija u l-kriterji użati għall-għażla tal-operazzjonijiet, inkluż kwalunkwe bidla fihom, mingħajr preġudizzju għall-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 33(3); fuq talba tal-Kummissjoni, il-metodoloġija u l-kriterji użati għall-għażla tal-operazzjonijiet, inkluż kwalunkwe tibdil fihom, għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni mill-inqas 15-il jum tax-xogħol qabel ma jiġu ppreżentati lill-kumitat ta’ monitoraġġ.

(b)

ir-rapporti annwali dwar il-prestazzjoni għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, u r-rapport finali dwar il-prestazzjoni tal-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni, mill-JTF u mill-FEMSA.

(c)

il-pjan ta’ evalwazzjoni u kwalunkwe emenda li ssir fih;

(d)

kwalunkwe proposta mill-awtorità ta’ ġestjoni għall-emenda ta’ programm inkluż għal trasferimenti f’konformità mal-Artikolu 24(5) u mal-Artikolu 26, bl-eċċezzjoni ta’ programmi appoġġati mill-FEMSA.

3.   Il-Kumitat ta’ monitoraġġ jista’ jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-awtorità ta’ ġestjoni, inkluż dwar miżuri biex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji.

Artikolu 41

Rieżami annwali dwar il-prestazzjoni

1.   Għandhom jiġu organizzati laqgħat ta’ rieżami darba fis-sena bejn il-Kummissjoni u kull Stat Membru biex tiġi eżaminata l-prestazzjoni ta’ kull programm. L-awtoritajiet ta’ ġestjoni rilevanti għandhom jipparteċipaw fil-laqgħat ta’ rieżami.

Il-laqgħa ta’ rieżami tista’ tkopri aktar minn programm wieħed.

Il-laqgħa ta’ rieżami għandha tiġi ppreseduta mill-Kummissjoni jew, jekk l-Istat Membru jitlob dan, ikkopreseduta mill-Istat Membru u mill-Kummissjoni.

2.   B’deroga mill-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, il-laqgħa ta’ rieżami għandha tiġi organizzata minn tal-anqas darbtejn matul il-perijodu ta’ programmazzjoni.

3.   Għall-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni, mill-JTF u mill-FEMSA, l-Istat Membru għandu, mhux aktar tard minn xahar qabel il-laqgħa ta’ rieżami, jipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni konċiża dwar l-elementi elenkati fl-Artikolu 40(1). Dik l-informazzjoni għandha tkun ibbażata fuq l-aktar data reċenti disponibbli għall-Istat Membru.

Għall-programmi limitati għall-objettiv speċifiku stabbilit fil-punt (m) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament FSE+, l-informazzjoni li għandha tingħata, abbażi tal-aktar data reċenti disponibbli, għandha tkun limitata għall-punti (a), (b), (e), (f) u (h) tal-Artikolu 40(1) ta’ dan ir-Regolament.

4.   L-Istat Membru u l-Kummissjoni jistgħu jiddeċiedu li ma jorganizzawx laqgħa ta’ rieżami. F’tali każ, ir-rieżami jista’ jsir bil-miktub.

5.   L-eżitu tal-laqgħa ta’ rieżami għandu jiġi rreġistrat fil-minuti maqbula.

6.   L-Istat Membru għandu jagħmel segwitu ta’ kwistjonijiet imqajma waqt il-laqgħa ta’ rieżami li jaffettwaw l-implimentazzjoni tal-programm u għandu jgħarraf lill-Kummissjoni fi żmien 3 xhur bil-miżuri meħuda.

7.   Għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, l-Istat Membru għandu jippreżenta rapport annwali dwar il-prestazzjoni f’konformità mar-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi.

Artikolu 42

Trażmissjoni ta’ data

1.   L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tibgħat elettronikament lill-Kummissjoni data kumulattiva għal kull programm sal-31 ta’ Jannar, it-30 ta’ April, il-31 ta’ Lulju, it-30 ta’ Settembru u l-31 ta’ Novembru ta’ kull sena, bl-eċċezzjoni tad-data meħtieġa fil-punt (b) tal-paragrafu 2 u fil-paragrafu 3 li għandha tiġi trażmessa elettronikament sal-31 ta’ Jannar u l-31 ta’ Lulju ta’ kull sena, skont il-mudell li jinsab fl-Anness VII.

L-ewwel trażmissjoni għandha ssir sal-31 ta’ Jannar 2022 u l-aħħar waħda sal-31 ta’ Jannar 2030.

Għal prijoritajiet li jappoġġaw l-objettiv speċifiku stabbilit fil-punt (m) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament FSE+, id-data għandha tintbagħat kull sena sal-31 ta’ Jannar.

Ir-Regolament FSE+ jista’ jiddetermina regoli speċifiċi għall-frekwenza tal-ġbir u t-trażmissjoni ta’ indikaturi tar-riżultati fuq terminu itwal.

2.   Id-data għandha tinqasam għal kull prijorità skont l-objettiv speċifiku u, fejn applikabbli, skont il-kategorija ta’ reġjun, u għandha tirreferi għal:

(a)

l-għadd ta’ operazzjonijiet magħżula, il-kostijiet totali eliġibbli tagħhom, il-kontribuzzjoni mill-Fondi u n-nefqa totali eliġibbli ddikjarata mill-benefiċjarji lill-awtorità ta’ ġestjoni, kollha mqassma skont it-tip ta’ intervent;

(b)

il-valuri tal-indikaturi tal-output u tar-riżultati għall-operazzjonijiet magħżula u l-valuri miksuba skont l-operaturi.

3.   Għall-istrumenti finanzjarji, għandha tingħata wkoll data dwar dan li ġej:

(a)

in-nefqa eliġibbli skont it-tip ta’ prodott finanzjarju;

(b)

l-ammont tal-kostijiet u t-tariffi ta’ ġestjoni ddikjarati bħala nefqa eliġibbli;

(c)

l-ammont, skont it-tip ta’ prodott finanzjarju, tar-riżorsi pubbliċi u privati mobilizzati minbarra l-Fondi;

(d)

l-imgħax u qligħ ieħor iġġenerati permezz tal-appoġġ tal-Fondi għall-istrumenti finanzjarji msemmija fl-Artikolu 60 u r-riżorsi li ntraddu attribwibbli lil appoġġ mill-Fondi kif imsemmi fl-Artikolu 62;

(e)

il-valur totali ta’ self, investimenti ta’ ekwità jew ta’ kważi ekwità f’riċevituri finali li kienu ggarantiti b’riżorsi tal-programm u li fil-fatt ġew żborżati lir-riċevituri finali.

4.   Id-data ppreżentata f’konformità ma’ dan l-Artikolu għandha tkun affidabbli u tirrifletti d-data maħżuna elettronikament kif imsemmi fil-punt (e) tal-Artikolu 72(1)(e) fi tmiem ix-xahar ta’ qabel dak tal-preżentazzjoni.

5.   L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ ġestjoni għandhom jippubblikaw jew jipprovdu link mad-data kollha mibgħuta lill-Kummissjoni fuq is-sit web bħala l-portal imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 46 jew fuq is-sit web imsemmi fl-Artikolu 49(1).

Artikolu 43

Rapport finali dwar il-prestazzjoni

1.   Fir-rigward tal-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni, mill-JTF u mill-FEMSA, kull awtorità ta’ ġestjoni għandha tippreżenta rapport finali dwar il-prestazzjoni tal-programm lill-Kummissjoni sal-15 ta’ Frar 2031.

2.   Ir-rapport finali dwar il-prestazzjoni għandu jivvaluta l-ksib tal-objettivi tal-programm fuq il-bażi tal-elementi elenkati fl-Artikolu 40(1), ħlief għall-informazzjoni provduta skont il-punt (d) ta’ dak il-paragrafu.

3.   Il-Kummissjoni għandha teżamina r-rapport finali dwar il-prestazzjoni u tgħarraf lill-awtorità ta’ ġestjoni bi kwalunkwe osservazzjoni fi żmien 5 xhur mid-data tal-wasla tar-rapport finali dwar il-prestazzjoni. Meta jsiru tali osservazzjonijiet, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa fir-rigward ta’ dawn l-osservazzjonijiet u, meta jkun xieraq, tgħarraf lill-Kummissjoni fi żmien 3 xhur dwar il-miżuri meħuda. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità ta’ ġestjoni dwar l-aċċettazzjoni tar-rapport fi żmien xahrejn minn meta tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa. Fejn il-Kummissjoni ma tgħarrafx lill-awtorità ta’ ġestjoni qabel dawk l-iskadenzi, ir-rapporti għandhom jitqiesu bħala aċċettati.

4.   L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tippubblika rapporti dwar il-prestazzjoni finali fuq is-sit web imsemmi fl-Artikolu 49(1).

5.   Sabiex tiżgura kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu l-mudell għar-rapport finali dwar il-prestazzjoni. Dak l-att ta’ implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 115(2).

KAPITOLU II

Evalwazzjoni

Artikolu 44

Evalwazzjonijiet mill-Istati Membri

1.   L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ ġestjoni għandhom iwettqu l-evalwazzjonijiet tal-programmi relatati ma’ wieħed jew aktar mill-kriterji li ġejjin: l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni bil-għan li jitjiebu l-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-programmi. L-evalwazzjonijiet jistgħu jkopru wkoll kriterji rilevanti oħra, bħall-inklużività, in-nondiskriminazzjoni u l-viżibbiltà, u jistgħu jkopru aktar minn programm wieħed.

2.   Barra minn hekk, sat-30 ta’ Ġunju 2029 għandha titwettaq evalwazzjoni għal kull programm biex jiġi vvalutat l-impatt tiegħu.

3.   L-evalwazzjonijiet għandhom jiġu fdati f’idejn esperti interni jew esterni li huma funzjonalment indipendenti.

4.   L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ ġestjoni għandu jiżgura li jiġu stabbiliti l-proċeduri neċessarji biex tiġi prodotta u tinġabar id-data meħtieġa għall-evalwazzjonijiet.

5.   L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ ġestjoni għandu jfassal pjan ta’ evalwazzjoni li jista’ jkopri aktar minn programm wieħed. Għall-AMIF, għall-ISF u għall-BMVI dan il-pjan għandu jinkludi evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu li għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2024.

6.   L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ ġestjoni għandhom jippreżentaw il-pjan ta’ evalwazzjoni lill-kumitat ta’ monitoraġġ mhux aktar tard minn sena wara d-deċiżjoni li tapprova l-programm.

7.   L-evalwazzjonijiet kollha għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web imsemmi fl-Artikolu 49(1).

Artikolu 45

Evalwazzjoni mill-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu biex teżamina l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni ta’ kull Fond sa tmiem l-2024. Il-Kummissjoni tista’ tuża l-informazzjoni kollha rilevanti diġà disponibbli skont l-Artikolu 128 tar-Regolament Finanzjarju.

2.   Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni retrospettiva biex teżamina l-effikaċja, l-effiċjenza, ir-rilevanza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-Unjoni ta’ kull Fond sal-31 ta’ Diċembru 2031. Fil-każ tal-FEŻR, tal-FSE+, tal-Fond ta’ Koeżjoni u tal-FEMSA, dik l-evalwazzjoni għandha tiffoka b’mod partikolari fuq l-impatt soċjali, ekonomiku u territorjali ta’ dawk il-fondi fir-rigward tal-objettivi tal-politika msemmija fl-Artikolu 5(1).

3.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika r-riżultati tal-evalwazzjoni retrospettiva fuq is-sit web tagħha u tikkomunika dawk ir-riżultati lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

KAPITOLU III

Viżibbiltà, trasparenza u komunikazzjoni

Taqsima I

Viżibbiltà tal-appoġġ mill-Fondi

Artikolu 46

Viżibbiltà

Kull Stat Membru għandu jiżgura:

(a)

il-viżibbiltà tal-appoġġ fl-attivitajiet kollha marbuta mal-operazzjonijiet appoġġati mill-Fondi b’attenzjoni partikolari għal operazzjonijiet ta’ importanza strateġika;

(b)

komunikazzjoni għaċ-ċittadini tal-Unjoni tar-rwol u l-kisbiet tal-Fondi permezz ta’ sit web bħala portal uniku li jipprovdi aċċess għall-programmi kollha li jinvolvu dak l-Istat Membru.

Artikolu 47

Emblema tal-Unjoni

L-Istati Membri, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-benefiċjarji għandhom jużaw l-emblema tal-Unjoni skont l-Anness IX meta jwettqu attivitajiet ta’ viżibbiltà, trasparenza u komunikazzjoni.

Artikolu 48

Uffiċjali għall-komunikazzjoni u n-networks

1.   Kull Stat Membru għandu jidentifika koordinatur tal-komunikazzjoni għall-attivitajiet ta’ viżibbiltà, trasparenza u komunikazzjoni fir-rigward tal-appoġġ mill-Fondi, inkluż programmi skont l-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg) fejn dak l-Istat Membru jospita l-awtorità ta’ ġestjoni. Il-koordinatur tal-komunikazzjoni jista’ jinħatar fil-livell tal-korp definit skont l-Artikolu 71(6) u għandu jikkoordina l-miżuri ta’ komunikazzjoni u ta’ viżibbiltà fil-programmi kollha.

Il-koordinatur għall-komunikazzjoni għandu jinvolvi lill-korpi li ġejjin fl-attivitajiet ta’ viżibilità, trasparenza u komunikazzjoni:

(a)

Rappreżentanzi tal-Kummissjoni Ewropea u l-Uffiċċji ta’ Kollegament tal-Parlament Ewropew fl-Istati Membri, kif ukoll iċ-Ċentri ta’ Informazzjoni Europe Direct u networks rilevanti oħra, organizzazzjonijiet edukattivi u ta’ riċerka;

(b)

sħab rilevanti oħra kif imsemmi fl-Artikolu 8(1).

2.   Kull awtorità ta’ ġestjoni għandha tidentifika uffiċjal għall-komunikazzjoni għal kull programm. Uffiċjal għall-komunikazzjoni jista’ jkun responsabbli għal aktar minn programm wieħed.

3.   Il-Kummissjoni għandha żżomm in-network magħmul mill-koordinaturi tal-komunikazzjoni, mill-uffiċjali għall-komunikazzjoni u mir-rappreżentanti tal-Kummissjoni biex jiskambjaw informazzjoni dwar attivitajiet ta’ viżibbiltà, trasparenza u komunikazzjoni.

Taqsima II

Trasparenza tal-implimentazzjoni tal-Fondi u komunikazzjoni dwar il-programmi

Artikolu 49

Responsabbiltajiet tal-awtorità ta’ ġestjoni

1.   L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li, fi żmien 6 xhur mid-deċiżjoni li tapprova l-programm, ikun hemm sit web fejn tkun disponibbli informazzjoni dwar programmi li hija responsabbli għalihom, li tkopri l-objettivi, l-attivitajiet, l-opportunitajiet ta’ finanzjament disponibbli u l-kisbiet tal-programm.

2.   L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura l-pubblikazzjoni fuq is-sit web imsemmi fil-paragrafu 1, jew fuq is-sit web bħala l-portal uniku msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 46, ta’ skeda tas-sejħiet għall-proposti ppjanati, li tiġi aġġornata mill-inqas tliet darbiet fis-sena, bid-data indikattiva li ġejja:

(a)

żona ġeografika koperta mis-sejħa għal proposta;

(b)

objettiv tal-politika jew objettiv speċifiku kkonċernat;

(c)

tip ta’ applikanti eliġibbli;

(d)

ammont totali ta’ appoġġ għas-sejħa;

(e)

dati għal bidu u t-tmiem tas-sejħa.

3.   L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tagħmel il-lista ta’ operazzjonijiet magħżula għall-appoġġ mill-Fondi disponibbli pubblikament fuq is-sit web f’mill-inqas waħda mil-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u għandha taġġornaha mill-inqas kull 4 xhur. Kull operazzjoni għandu jkollha kodiċi uniku. Din il-lista għandu jkun fiha d-data segwenti:

(a)

fil-każ ta’ entitajiet ġuridiċi, isem il-benefiċjarju u, fil-każ ta’ akkwist pubbliku, isem il-kuntrattur;

(b)

fejn il-benefiċjarju huwa persuna fiżika, l-isem u l-kunjom;

(c)

għall-operazzjonijiet tal-FEMSA marbuta ma’ bastiment tas-sajd, in-numru ta’ identifikazzjoni tar-reġistru tal-flotta tas-sajd tal-Unjoni kif jissemma fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/218 (47);

(d)

isem l-operazzjoni;

(e)

l-iskop tal-operazzjoni u l-kisbiet mistennija jew reali tagħha;

(f)

id-data ta’ bidu tal-operazzjoni;

(g)

id-data mistennija jew reali tat-tlestija tal-operazzjoni;

(h)

il-kost totali tal-operazzjoni;

(i)

il-fond ikkonċernat;

(j)

l-objettiv speċifiku kkonċernat;

(k)

ir-rata ta’ kofinanzjament mill-Unjoni;

(l)

indikatur tal-post jew ġeolokalizzazzjoni għall-operazzjoni u l-pajjiż ikkonċernati;

(m)

għal operazzjonijiet mobbli jew li jkopru bosta postijiet, il-post tal-benefiċjarju meta dan ikun entità ġuridika; jew ir-reġjun fil-livell NUTS 2 meta l-benefiċjarju huwa persuna fiżika;

(n)

tip ta’ intervent għall-operazzjoni f’konformità mal-punt (g) tal-Artikolu 73(2);

Għal data msemmija fil-punti (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu, id-data għandha titneħħa sentejn mid-data tal-pubblikazzjoni inizjali tagħha fuq is-sit web.

4.   Id-data msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu għandha tkun ippubblikata fuq is-sit web imsemmi fil-paragrafu 1, jew fuq is-sit web bħala l-portal uniku msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 46 ta’ dan ir-Regolament, f’formati li jkunu miftuħin u li jinqraw mill-magni, kif stipulat fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva (UE) 2019/1024 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (48), li tippermetti li d-data tkun magħżula, imfittxija, estratta, mqabbla u użata mill-ġdid.

5.   L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tinforma lill-benefiċjarji li d-data ser issir pubblika qabel ma tkun ippubblikata skont dan l-Artikolu.

6.   L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li l-materjal ta’ komunikazzjoni u viżibbiltà fil-livell tal-benefiċjarji jkun disponibbli fuq talba lill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji tal-Unjoni u liċenzja mingħajr dritt dovut għall-użu ta’ proprjetà, mhux esklussiva u irrevokabbli għall-użu ta’ dan il-materjal u kull dritt pre-eżistenti marbuta miegħu jingħataw lill-Unjoni skont l-Anness IX. Dan ma għandux jenħtieġ spejjeż addizzjonali sinifikanti jew piż amministrattiv sinifikanti għall-benefiċjarji jew għall-awtorità ta’ ġestjoni.

Artikolu 50

Responsabbiltajiet tal-benefiċjarji

1.   Benefiċjarji u korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji għandhom jirrikonoxxu l-appoġġ mill-Fondi, inkluż riżorsi użati mill-ġdid skont l-Artikolu 62 għall-operazzjoni billi:

(a)

jipprovdu fuq is-sit web uffiċjali tal-benefiċjarju, fejn tali sit jeżisti, u fuq is-siti tal-media soċjali, deskrizzjoni qasira tal-operazzjoni, proporzjonata mal-livell tal-appoġġ, inkluż l-għanijiet u r-riżultati tagħha, u jenfasizzaw l-appoġġ finanzjarju mill-Unjoni;

(b)

jipprovdu dikjarazzjoni li tenfasizza l-appoġġ mill-Unjoni b’mod viżibbli fuq dokumenti u materjali għall-komunikazzjoni marbuta mal-implimentazzjoni tal-operazzjoni, maħsuba għall-pubbliku jew għall-parteċipanti;

(c)

jesponu plakek durabbli jew billboards li jkunu jidhru ċar mill-pubbliku, li jippreżentaw l-emblema tal-Unjoni skont il-karatteristiċi tekniċi stabbiliti fl-Anness IX, hekk kif l-implimentazzjoni fiżika tal-operazzjonijiet li jinvolvu investiment fiżiku tibda jew it-tagħmir mixtri jiġi installat, fir-rigward ta’ dan li ġej:

(i)

operazzjonijiet appoġġati mill-FEŻR u mill-Fond ta’ Koeżjoni, li l-kost totali tagħhom jaqbeż l-EUR 500 000;

(ii)

operazzjonijiet appoġġati mill-FSE+, mill-JTF, mill-FEMSA, mill-AMIF, mill-ISF jew mill-BMVI, li l-kost totali tagħhom jaqbeż l-EUR 100 000;

(d)

għal operazzjonijiet li ma jaqgħux taħt il-punt (c), jesponu f’post li jkun jidher b’mod ċar mill-pubbliku mill-anqas kartellun wieħed li ma jkunx iżgħar minn A3 jew unità tal-wiri elettronika ekwivalenti b’informazzjoni dwar l-operazzjoni li jenfasizza l-appoġġ mill-Fondi; fejn il-benefiċjarju jkun persuna fiżika, il-benefiċjarju għandu jiżgura, sa fejn ikun possibbli, li tkun disponibbli informazzjoni xierqa, li tenfasizza l-appoġġ mill-fondi, f’post li jidher mill-pubbliku jew permezz ta’ unità tal-wiri elettronika;

(e)

għal operazzjonijiet ta’ importanza strateġika u operazzjonijiet li l-kost totali tagħhom jaqbeż EUR 10 000 000 li jorganizzaw avveniment jew attività ta’ komunikazzjoni, kif xieraq, u li jinvolvu lill-Kummissjoni u l-awtorità ta’ ġestjoni responsabbli b’mod f’waqtu.

Meta benefiċjarju tal-FSE+ ikun persuna fiżika jew għal operazzjonijiet appoġġati bl-objettiv speċifiku stipulat fil-punt (m) tal-Artikolu 4(1)tar-Regolament FSE+, ir-rekwiżit stipulat fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu ma japplikax.

B’deroga mill-punti (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu, għal operazzjonijiet appoġġati mill-AMIF, l-ISF u l-BMVI, id-dokument li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-appoġġ jista’ jistabbilixxi rekwiżiti speċifiċi għall-wiri pubbliku ta’ informazzjoni dwar l-appoġġ mill-Fondi fejn dan ikun ġustifikat minn raġunijiet ta’ sigurtà u ordni pubbliku skont l-Artikolu 69(5).

2.   Għal fondi għal proġetti żgħar, il-benefiċjarju għandu jikkonforma mal-obbligi skont l-Artikolu 36(5) tar-Regolament Interreg

Għal strumenti finanzjarji, il-benefiċjarju għandu jiżgura permezz ta’ termini kuntrattwali li r-riċevituri finali jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fil-punt (c) tal-paragrafu 1.

3.   Jekk il-benefiċjarju ma jikkonformax mal-obbligazzjonijiet skont l-Artikolu 47 jew il-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, u fejn ma jkunux ġew implimentati azzjonijiet korrettivi, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tapplika l-miżuri, filwaqt li tqis il-prinċipju tal-proporzjonalità, billi tikkanċella sa 3 % tal-appoġġ mill-Fondi għall-operazzjoni kkonċernata.

TITOLU V

APPOĠĠ FINANZJARJU MILL-FONDI

KAPITOLU I

Forom ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni

Artikolu 51

Forom ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-programmi

Il-kontribuzzjonijiet tal-Unjoni jistgħu jieħdu kwalunkwe forma minn dawn li ġejjin:

(a)

finanzjament mhux marbut ma’ kostijiet tal-operazzjonijiet rilevanti skont l-Artikolu 95 u bbażat fuq waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

l-issodisfar tal-kondizzjonijiet;

(ii)

il-kisba tar-riżultati;

(b)

rimborż ta’ appoġġ mogħti lil benefiċjarji skont il-Kapitolu II u III ta’ dan it-Titolu;

(c)

kostijiet unitarji skont l-Artikolu 94, li jkopru l-kategoriji kollha jew ċerti kategoriji speċifiċi ta’ kostijiet eliġibbli, identifikati b’mod ċar bil-quddiem permezz ta’ referenza għal ammont għal kull unità;

(d)

somom f’daqqa skont l-Artikolu 94, li jkopru kumplessivament il-kategoriji kollha jew ċerti kategoriji speċifiċi ta’ kostijiet eliġibbli, identifikati b’mod ċar bil-quddiem;

(e)

finanzjament b’rata fissa skont l-Artikolu 94 jew l-Artikolu 36(5), li jkopri kategoriji speċifiċi ta’ kostijiet eliġibbli, identifikati b’mod ċar bil-quddiem, billi jkun applikat perċentwali;

(f)

taħlita tal-forom imsemmijin fil-punti minn (a) sa (e).

KAPITOLU II

Forom ta’ appoġġ mill-Istati Membri

Artikolu 52

Forom ta’ appoġġ

L-Istati Membri għandhom jużaw il-kontribuzzjoni mill-Fondi biex jipprovdu appoġġ lill-benefiċjarji fil-forma ta’ għotjiet, strumenti finanzjarji jew premjijiet jew taħlita ta’ dawn.

Taqsima I

forom ta’ għotjiet

Artikolu 53

Forom ta’ għotjiet

1.   Għotjiet ipprovduti mill-Istati Membri lill-benefiċjarji jistgħu jieħdu kwalunkwe waħda mill-forom li ġejjin:

(a)

rimborż tal-kostijiet eliġibbli realment imġarrba minn benefiċjarju jew l-imsieħeb privat tal-operazzjonijiet PPP u mħallsa fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet, kontribuzzjonijiet in natura u deprezzament;

(b)

kostijiet unitarji;

(c)

somom f’daqqa;

(d)

finanzjament b’rata fissa;

(e)

taħlita ta’ forom imsemmija fil-punti minn (a) sa (d) dment li kull forma tkopri kategoriji differenti ta’ kostijiet jew fejn dawn jintużaw għal proġetti differenti li jiffurmaw parti minn operazzjoni jew għal fażijiet suċċessivi ta’ operazzjoni;

(f)

il-finanzjament mhux marbut mal-kostijiet, dment li tali għotjiet ikunu koperti minn rimborż tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni skont l-Artikolu 95.

2.   Jekk il-kost totali ta’ operazzjoni ma jaqbiżx l-EUR 200 000, il-kontribuzzjoni provduta lill-benefiċjarju mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-JTF, mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI għandha tieħu l-forma ta’ kostijiet unitarji, somom f’daqqa jew ta’ rati fissi, għajr għal dawk l-operazzjonijiet li għalihom l-appoġġ jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat. Jekk jintuża finanzjament b’rata fissa, huma biss il-kategoriji tal-kost li għalihom tapplika r-rata fissa li jistgħu jkunu rimborżati skont il-punt (a) tal-paragrafu 1.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, l-awtorità ta’ ġestjoni tista’ taqbel li teżenta xi operazzjonijiet fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni mir-rekwiżit stabbilit f’dak il-paragrafu, dment li l-kumitat ta’ monitoraġġ ikun ta approvazzjoni minn qabel għal tali eżenzjoni. Barra minn hekk, allowances u salarji mħallsa lil parteċipanti jistgħu jkunu rimborżati skont il-punt (a) tal-paragrafu 1.

3.   L-ammonti għall-forom ta’ għotjiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-paragrafu 1 għandhom jiġu stabbiliti b’wieħed mill-modi li ġejjin:

(a)

metodu ta’ kalkolu ġust, ekwitabbli u verifikabbli bbażat fuq:

(i)

data statistika, informazzjoni oġġettiva oħra jew ġudizzju espert;

(ii)

id-data storika verifikata ta’ benefiċjarji individwali;

(iii)

l-applikazzjoni tal-prattiki kontabilistiċi tas-soltu tal-kostijiet ta’ benefiċjarji individwali;

(b)

abbozz ta’ baġit stabbilit skont il-każ u miftiehem ex ante mill-korp li jagħżel l-operazzjoni, fejn il-kost totali tal-operazzjoni ma jaqbiżx EUR 200 000;

(c)

f’konformità mar-regoli għall-applikazzjoni ta’ kostijiet unitarji korrispondenti, somom f’daqqa u rati fissi applikabbli f’politiki tal-Unjoni għal tip simili ta’ operazzjoni;

(d)

f’konformità mar-regoli għall-applikazzjoni ta’ kostijiet unitarji korrispondenti, somom f’daqqa u rati fissi applikati skont skemi għall-għotjiet iffinanzjati għalkollox mill-Istat Membru għal tip simili ta’ operazzjoni;

(e)

rati fissi u metodi speċifiċi stabbiliti minn jew abbażi ta’ dan ir-Regolament jew ir-Regolamenti speċifiċi għall-Fond.

Artikolu 54

Finanzjament b’rata fissa għall-kostijiet indiretti li jikkonċernaw l-għotjiet

Jekk tintuża rata fissa li tkopri l-kostijiet indiretti ta’ operazzjoni, hija tista’ tkun ibbażata fuq waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

sa massimu ta’ 7 % tal-kostijiet diretti eliġibbli, f’liema każ l-Istat Membru ma jkunx mitlub jagħmel kalkolu biex tiġi ddeterminata r-rata applikabbli;

(b)

sa massimu ta’ 15 % tal-kostijiet diretti tal-persunal eliġibbli, f’liema każ l-Istat Membru ma jkunx mitlub jagħmel kalkolu biex tiġi ddeterminata r-rata applikabbli;

(c)

sa massimu ta’ 25 % tal-kostijiet diretti eliġibbli, sakemm din ir-rata tkun ikkalkulata skont il-punt (a) tal-Artikolu 53(3).

Barra minn hekk, fejn Stat Membru jkun ikkalkula rata fissa skont il-punt (a) tal-Artikolu 67(5) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, din ir-rata fissa tista’ tintuża għal operazzjoni simili għall-finijiet tal-punt (c) ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 55

Kostijiet diretti tal-persunal dwar għotjiet

1.   Il-kostijiet diretti tal-persunal ta’ operazzjoni jistgħu jiġu kkalkulati b’rata fissa sa massimu ta’ 20 % tal-kostijiet diretti għajr il-kostijiet diretti tal-persunal ta’ dik l-operazzjoni, mingħajr ma jkun hemm rekwiżit li l-Istat Membru jagħmel kalkolu biex jiddetermina r-rata applikabbli dment li l-kostijiet diretti tal-operazzjoni ma jinkludux kuntratti ta’ xogħlijiet pubbliċi jew kuntratti ta’ forniment jew servizz li jeċċedu fil-valur il-limitu minimu stipulat fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (49) jew l-Artikolu 15 tad-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (50).

Meta tiġi applikata rata fissa skont l-ewwel subparagrafu għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI, dik ir-rata fissa għandha tiġi applikata biss għall-kostijiet diretti tal-operazzjoni li mhumiex soġġetti għall-akkwist pubbliku.

2.   Għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-kostijiet diretti tal-persunal, tista’ tkun ikkalkulata rata fis-siegħa b’wieħed mill-modi li ġejjin:

(a)

billi niddividu l-kostijiet annwali gross l-aktar reċenti dokumentati tal-kostijiet tal-impjegatur b’1 720 siegħa għall-persuni li jaħdmu full-time, jew b’sigħat prorata korrispondenti minn 1 720 siegħa, għal persuni li jaħdmu part-time;

(b)

billi niddividu l-kostijiet ta’ kull xahar gross tal-impjiegi dokumentati reċentement bil-medja tal-ħin tax-xogħol tal-persuna kkonċernata għal dak ix-xahar skont ir-regoli nazzjonali applikabbli msemmija fil-kuntratt ta’ impjieg jew ta’ xogħol jew deċiżjoni ta’ ħatra (it-tnejn li huma msemmija bħala d-dokument ta’ impjieg).

3.   Jekk tiġi applikata r-rata fis-siegħa kkalkolata f’konformità mal-paragrafu 2, l-għadd totali ta’ sigħat iddikjarati għal kull persuna għal sena jew xahar partikolari ma għandux jeċċedi l-għadd ta’ sigħat użati għall-kalkolu ta’ dik ir-rata fis-siegħa.

4.   Jekk il-kostijiet tal-impjiegi gross annwali ma jkunux disponibbli, dawn jistgħu jiġu dderivati mill-kostijiet tal-impjiegi gross iddokumentati disponibbli jew mid-dokument tal-impjieg, aġġustati kif adatt għal perijodu ta’ 12-il xahar.

5.   Il-kostijiet tal-persunal relatati ma’ individwi li jaħdmu fuq inkarigu part-time fuq l-operazzjoni jistgħu jiġu kkalkolati bħala perċentwal fiss mill-kostijiet tal-impjieg gross, f’konformità ma’ perċentwal fiss ta’ ħin maħdum kull xahar fuq l-operazzjoni, mingħajr ebda obbligu li tiġi stabbilita sistema ta’ reġistrazzjoni tal-ħin tax-xogħol separata. Min iħaddem għandu joħroġ dokument għall-impjegati li jistabbilixxi dak il-perċentwal fiss.

Artikolu 56

Finanzjament b’rata fissa għall-kostijiet eliġibbli għajr kostijiet tal-persunal li jikkonċernaw għotjiet

1.   Tista’ tintuża rata fissa sa massimu ta’ 40 % tal-kostijiet diretti tal-persunal eliġibbli sabiex tkopri l-kostijiet eliġibbli li jifdal ta’ operazzjoni. L-Istat Membru ma għandux ikun meħtieġ li jagħmel kalkolu biex jiddetermina r-rata applikabbli.

2.   Għal operazzjonijiet appoġġati mill-FEŻR, il-FSE+, il-JTF, l-AMIF, l-ISF u l-BMVI, is-salarji u l-allokazzjonijiet imħallsa lill-parteċipanti għandhom jitqiesu bħala kost eliġibbli addizzjonali mhux inkluż fir-rata fissa.

3.   Ir-rata fissa msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhiex tkun applikata għal kostijiet tal-persunal ikkalkolati fuq il-bażi tar-rata fissa kif imsemmija fl-Artikolu 55(1).

Artikolu 57

Għotjiet taħt kondizzjonijiet

1.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu lill-benefiċjarji għotjiet taħt kondizzjonijiet li jkunu jistgħu jitħallsu lura kompletament jew parzjalment kif speċifikat fid-dokument li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għal appoġġ.

2.   Pagamenti lura mill-benefiċjarju għandhom isiru taħt il-kondizzjonijiet miftiehma mill-awtorità ta’ ġestjoni u l-benefiċjarju.

3.   L-Istati Membri għandhom jużaw mill-ġdid ir-riżorsi mħallsa lura mill-benefiċjarju għall-istess għan jew skont l-objettivi tal-programm ikkonċernat sal-31 ta’ Diċembru 2030, fil-forma ta’ għotjiet taħt kondizzjonijiet jew ta’ strument finanzjarju jew f’forma oħra ta’ appoġġ. L-ammonti mħallsa lura u l-informazzjoni dwar l-użu mill-ġdid tagħhom għandhom jiġu inklużi fir-rapport dwar il-prestazzjoni finali.

4.   L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi jinżammu f’kontijiet separati jew taħt kodiċijiet xierqa ta’ kontabilità.

5.   Ir-riżorsi tal-Unjoni mħallsa lura mill-benefiċjarji fi kwalunkwe ħin, iżda li ma jintużawx sal-31 ta’ Diċembru 2030, għandhom jitħallsu lura lill-baġit tal-Unjoni skont l-Artikolu 88.

Taqsima II

strumenti finanzjarji

Artikolu 58

Strumenti finanzjarji

1.   L-awtoritajiet ta’ ġestjoni jistgħu jipprovdu kontribuzzjoni, minn programm wieħed jew aktar, għal strumenti finanzjarji eżistenti jew maħluqin ġodda stabbiliti f’livell nazzjonali, reġjonali, tranżnazzjonali jew transfruntier u implimentati direttament minn, jew taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni li tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi speċifiċi.

2.   L-istrumenti finanzjarji għandhom jipprovdu appoġġ lir-riċevituri finali biss kemm għall-investimenti f’assi tanġibbli u intanġibbli kif ukoll il-kapital operatorju li mistennija li jkunu finanzjarjament vijabbli u li ma jsibux finanzjament suffiċjenti mis-sorsi tas-suq. Tali appoġġ għandu jkun f’konformità mar-regoli applikabbli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat.

Tali appoġġ għandu jingħata biss għall-elementi tal-investimenti li ma jkunux tlestew fiżikament jew li ma jkunux ġew kompletament implimentati fid-data tad-deċiżjoni tal-investiment.

3.   L-appoġġ xieraq mill-Fondi permezz ta’ strumenti finanzjarji għandu jkun ibbażat fuq valutazzjoni ex ante mfassla mill-awtorità ta’ ġestjoni responsabbli. Il-valutazzjoni ex ante għandha titlesta qabel ma l-awtorità ta’ ġestjoni tagħmel il-kontribuzzjonijiet tal-programm għal strumenti finanzjarji.

Il-valutazzjoni ex ante għandha tinkludi mill-inqas l-elementi li ġejjin:

(a)

l-ammont propost ta’ kontribuzzjoni tal-programm għal strument finanzjarju u l-istima tal-effett ta’ ingranaġġ flimkien ma’ ġustifikazzjoni qasira;

(b)

il-prodotti finanzjarji li għandhom jiġu offruti, inkluż il-possibbiltà ta’ ħtieġa għal trattament differenzjat tal-investituri;

(c)

il-grupp fil-mira propost ta’ riċevituri finali;

(d)

il-kontribuzzjoni mistennija tal-istrument finanzjarju għall-kisba ta’ objettivi speċifiċi.

Il-valutazzjoni ex ante tista’ tkun riveduta jew aġġornata, tista’ tkopri parti mit-territorju tal-Istat Membru jew l-Istat Membru sħiħ u tista’ tkun ibbażata fuq valutazzjonijiet ex ante eżistenti jew aġġornati.

4.   L-appoġġ għar-riċevituri finali jista’ jkun ikkombinat ma’ appoġġ minn kwalunkwe Fond jew strument ieħor tal-Unjoni u jista’ jkopri l-istess element tan-nefqa. F’tali każ, l-appoġġ mill-Fond skont l-istrument finanzjarju, li jkun parti minn operazzjoni tal-istrument finanzjarju, ma għandux ikun iddikjarat lill-Kummissjoni għal appoġġ taħt forma oħra, Fond ieħor jew strument ieħor tal-Unjoni.

5.   Strumenti finanzjarji jistgħu jkunu kombinati ma’ appoġġ tal-programmi fil-forma ta’ għotjiet bħala operazzjoni unika ta’ strument finanzjarju, fi ftehim uniku ta’ finanzjament, fejn iż-żewġ forom distinti ta’ appoġġ għandhom ikunu provduti mill-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju. F’tali każ għandhom japplikaw l-istrumenti finanzjarji applikabbli għal dik l-operazzjoni unika tal-istrument finanzjarju. L-appoġġ tal-programm fil-forma ta’ għotjiet għandu jkun marbut direttament u meħtieġ għall-istrument finanzjarju u m’għandux jaqbeż il-valur tal-investimenti appoġġati mill-prodott finanzjarju.

6.   F’każ ta’ appoġġ kombinat skont il-paragrafi 4 u 5 għandhom jinżammu rekords separati għal kull sors ta’ appoġġ.

7.   It-total tal-forom kollha ta’ appoġġ kombinat ma għandux jaqbeż l-ammont totali tal-element ta’ nefqa kkonċernat. L-għotjiet ma għandhomx jintużaw biex jiġi rimborżat sostenn riċevut minn strumenti finanzjarji. L-istrumenti finanzjarji ma għandhomx jintużaw biex jiġu finanzjati minn qabel l-għotjiet.

Artikolu 59

Implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji

1.   Strumenti finanzjarji implimentati direttament mill-awtorità ta’ ġestjoni jistgħu biss jipprovdu self jew garanziji. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tistabbilixxi t-termini u l-kondizzjonijiet dwar il-kontribuzzjoni tal-programm għall-istrument finanzjarju f’dokument ta’ strateġija li għandu jinkludi l-elementi li jinsabu fl-Anness X.

2.   Strumenti finanzjarji implimentati taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni jistgħu jkunu kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

investiment ta’ riżorsi tal-programm fil-kapital ta’ entità legali;

(b)

blokki separati ta’ kontijiet finanzjarji jew fiduċjarji.

L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tagħżel il-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju.

3.   L-awtorità ta’ ġestjoni tista’ tagħti kuntratt direttament għall-implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju lil:

(a)

il-BEI;

(b)

istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali li fihom ikun azzjonist Stat Membru;

(c)

bank jew istituzzjoni bi sjieda pubblika, stabbiliti bħala entità ġuridika li twettaq attivitajiet finanzjarji fuq bażi professjonali, li tissodisfa l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

(i)

ma hemm l-ebda parteċipazzjoni diretta ta’ kapital privat, bl-eċċezzjoni ta’ forom ta’ parteċipazzjoni ta’ kapital privat li ma jkollhomx dritt ta’ kontroll jew ta’ imblokkar, rikjesti mid-dispożizzjonijiet leġiżlattivi nazzjonali, f’konformità mat-Trattati, li ma jeżerċitawx influwenza deċiżiva fuq il-bank jew l-istituzzjoni rilevanti, u bl-eċċezzjoni ta’ forom ta’ parteċipazzjoni ta’ kapital privat li ma jkollhom l-ebda influwenza fuq id-deċiżjonijiet ta’ kuljum dwar il-ġestjoni tal-istrumenti finanzjarji appoġġati mill-Fondi;

(ii)

topera b’mandat ta’ politika pubblika mogħti mill-awtorità rilevanti ta’ Stat Membru f’livell nazzjonali jew reġjonali, li jinkludi t-twettiq, fl-intier jew bħala parti mill-attivitajiet tagħha, ta’ attivitajiet ta’ żvilupp ekonomiku li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Fondi;

(iii)

twettaq, fl-intier jew bħala parti mill-attivitajiet ta’ żvilupp ekonomiku tagħha li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-Fondi f’reġjuni, f’oqsma ta’ politika jew f’setturi li għalihom l-aċċess għal finanzjament minn sorsi pubbliċi ġeneralment ma jkunx disponibbli jew biżżejjed;

(iv)

topera mingħajr ma tiffoka primarjament fuq il-massimizzazzjoni tal-profitti, iżda tiżgura sostenibbiltà finanzjarja fit-tul għall-attivitajiet tagħha;

(v)

tiżgura li l-għoti dirett ta’ kuntratt imsemmi fil-punt (b) ma jipprovdi l-ebda benefiċċju dirett jew indirett għal attivitajiet kummerċjali permezz ta’ miżuri adatti skont il-liġi applikabbli;

(vi)

hija soġġetta għas-superviżjoni ta’ awtorità indipendenti f’konformità mal-liġi applikabbli,

(d)

korpi oħra, li jidħlu wkoll fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2014/24/UE.

4.   Jekk il-korp magħżul mill-awtorità ta’ ġestjoni jimplimenta fond ta’ parteċipazzjoni, dan il-korp jista’ ulterjorment jagħżel korpi oħra biex jimplimenta fondi speċifiċi.

5.   It-termini u l-kondizzjonijiet tal-kontribuzzjonijiet tal-programm għal strumenti finanzjarji implimentati skont il-paragrafu 2 għandhom ikunu stabbiliti fi ftehimiet ta’ finanzjament bejn:

(a)

ir-rappreżentanti bil-mandat dovut tal-awtorità ta’ ġestjoni u l-korp li jimplimenta fond ta’ parteċipazzjoni, fejn applikabbli;

(b)

ir-rappreżentanti bil-mandat dovut tal-awtorità ta’ ġestjoni, jew, fejn applikabbli, il-korp li jimplimenta fond ta’ parteċipazzjoni u l-korp li jimplimenta fond speċifiku.

Dawn il-ftehimiet ta’ finanzjament għandhom jinkludu l-elementi kollha stabbiliti fl-Anness X.

6.   L-obbligazzjoni finanzjarja tal-awtorità ta’ ġestjoni ma għandhiex taqbeż l-ammont impenjat mill-awtorità ta’ ġestjoni għall-istrument finanzjarju skont il-ftehimiet ta’ finanzjament rilevanti.

7.   Il-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji kkonċernati, jew fil-kuntest tal-garanziji, il-korpi li jipprovdu s-selfiet sottostanti, għandhom jappoġġaw lir-riċevituri finali, waqt li jikkunsidraw b’mod dovut l-objettivi tal-programm u l-potenzjal għall-vijabbiltà finanzjarja tal-investiment kif ġustifikati fil-pjan tan-negozju jew f’dokument ekwivalenti. L-għażla ta’ riċevituri finali għandha tkun trasparenti u ma għandhiex twassal għal kunflitt ta’ interess.

8.   Il-kofinanzjament nazzjonali ta’ programm jista’ jingħata fil-livell tal-awtorità ta’ ġestjoni jew fil-livell tal-fondi ta’ parteċipazzjoni, jew fil-livell ta’ fondi speċifiċi, jew fil-livell tal-investimenti f’riċevituri finali, skont ir-regoli speċifiċi għall-Fondi. Jekk il-kofinanzjament nazzjonali jiġi pprovdut fil-livell ta’ investiment fir-riċevituri finali, il-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju għandu jżomm evidenza dokumentata li turi l-eliġibbiltà tan-nefqa sottostanti.

9.   L-awtorità ta’ ġestjoni li timplimenta direttament l-istrument finanzjarju skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, jew il-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, għandhom iżommu kontijiet separati jew ikollhom kodiċi kontabilistika għal kull prijorità jew, għall-FEMSA, kull objettiv speċifiku u, fejn applikabbli, kull kategorija ta’ reġjun għal kull kontribuzzjoni tal-programm, u separatament għar-riżorsi msemmija fl-Artikoli 60 u 62, rispettivament.

Artikolu 60

Imgħax u dħul ieħor iġġenerat permezz tas-sostenn mill-Fondi għall-istrumenti finanzjarji

1.   L-appoġġ mill-Fondi mħallas lill-istrumenti finanzjarji għandu jitpoġġa f’kontijiet f’istituzzjonijiet finanzjarji domiċiljati fl-Istati Membri u għandu jiġi ġestit skont ġestjoni attiva tat-teżor u l-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba.

2.   L-imgħax u qligħ ieħor li jista’ jiġi attribwit lill-appoġġ mill-Fondi mħallas lill-istrumenti finanzjarji għandu jintuża taħt l-istess objettiv jew objettivi, bħall-appoġġ inizjali mill-Fondi, inkluż għall-pagamenti ta’ tariffi ta’ ġestjoni u r-rimborż ta’ kostijiet ta’ ġestjoni mġarrba mill-korpi li jimplimentaw l-istrument finanzjarju f’konformità mal-punt (d) tal-Artikolu 68(1), jew fl-istess strument finanzjarju; jew, sussegwentement għall-istralċ tal-istrument finanzjarju, fi strumenti finanzjarji oħrajn jew forom oħra ta’ appoġġ għal aktar investiment fir-riċevituri finali, sa tmiem il-perijodu ta’ eliġibbiltà.

3.   Imgħax u gwadann ieħor imsemmi fil-paragrafu 2 li ma jintużax skont dik id-dispożizzjoni għandu jitnaqqas mill-kontijiet sottomessi għas-sena kontabilistika finali.

Artikolu 61

Trattament differenzjat tal-investituri

1.   L-appoġġ mill-Fondi lill-istrumenti finanzjarji investit f’riċevituri finali u kwalunkwe tip ta’ introjtu ġġenerat minn dak l-investiment, inkluż ir-riżorsi mħallsa lura, li huwa attribwibbli għall-appoġġ mill-Fondi, jista’ jintuża għat-trattament differenzjat tal-investituri li joperaw skont il-prinċipju ta’ ekonomija orjentata lejn is-suq permezz ta’ kondiviżjoni xierqa tar-riskji u tal-profitti filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba.

2.   Il-livell ta’ tali trattament differenzjat ma għandux jaqbeż dak li hu neċessarju biex joħloq inċentivi biex jattiraw riżorsi privati, stabbiliti jew minn proċess kompetittiv jew minn valutazzjoni indipendenti.

Artikolu 62

Użu mill-ġdid tar-riżorsi attribwibbli għall-appoġġ mill-Fondi

1.   Riżorsi mħallsa lura, qabel tmiem il-perijodu ta’ eliġibbiltà, lil strumenti finanzjarji minn investimenti f’riċevituri finali jew mir-rilaxx ta’ riżorsi mwarrba għall-kuntratti ta’ garanzija, inkluż pagamenti lura ta’ kapital u kwalunkwe tip ta’ introjtu ġġenerat li huwa attribwibbli għall-appoġġ mill-Fondi, għandhom jintużaw mill-ġdid fl-istess strumenti finanzjarji jew f’oħrajn għal investiment ulterjuri fir-riċevituri finali, sabiex jiġi kopert it-telf fl-ammont nominali tal-kontribuzzjoni tal-Fondi lill-istrument finanzjarju li jirriżulta mill-imgħax negattiv, jekk tali telf iseħħ minkejja ġestjoni attiva tat-teżor, jew għal kwalunkwe kost u tariffa ta’ ġestjoni assoċjati ma’ tali investiment ulterjuri, b’kont meħud tal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba.

2.   L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat li r-riżorsi msemmija fil-paragrafu 1 u mħallsa lura lill-istrumenti finanzjarji matul perijodu ta’ mill-inqas 8 snin wara t-tmiem tal-perijodu ta’ eliġibbiltà, jiġu użati mill-ġdid f’konformità mal-objettivi tal-programm jew programmi taħt liema twaqqfu, jew fl-istess strument finanzjarju jew, wara l-ħruġ ta’ dawk ir-riżorsi mill-istrument finanzjarju, fi strumenti finanzjarji oħra jew f’forom oħra ta’ appoġġ.

KAPITOLU III

Regoli ta’ eliġibbiltà

Artikolu 63

Eliġibbiltà

1.   L-eliġibbiltà tan-nefqa għandha tiġi ddeterminata fuq il-bażi tar-regoli nazzjonali, ħlief fejn ikunu stabbiliti r-regoli speċifiċi f’dan ir-Regolament jew fuq il-bażi tiegħu jew tar-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi.

2.   In-nefqa għandha tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-Fondi jekk tkun saret minn benefiċjarju jew mill-imsieħeb privat f’każ ta’ operazzjoni PPP u tħallset fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet, bejn id-data tal-preżentazzjoni tal-programm lill-Kummissjoni jew mill-1 ta’ Jannar 2021, skont liema data tiġi l-ewwel, u l-31 ta’ Diċembru 2029.

Għal kostijiet rimborżati skont il-punti (b), (c) u (f) tal-Artikolu 53(1), l-azzjonijiet li jikkostitwixxu l-bażi tar-rimborż għandhom jitwettqu bejn id-data tal-preżentazzjoni tal-programm lill-Kummissjoni jew mill-1 ta’ Jannar 2021, skont liema data tiġi l-ewwel, u l-31 ta’ Diċembru 2029.

3.   Għall-FEŻR, in-nefqa relatata ma’ operazzjonijiet li jkopru aktar minn kategorija waħda tar-reġjuni kif stipulat fl-Artikolu 108(2) fi Stat Membru għandha tkun allokata fil-kategoriji tar-reġjuni kkonċernati fuq bażi pro rata, fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi.

Għall-FSE+, in-nefqa relatata mal-operazzjonijiet tista’ tiġi allokata lil kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta’ reġjun tal-programm bil-kondizzjoni li l-operazzjoni tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi speċifiċi tal-programm.

Fir-rigward tal-JTF, in-nefqa relatata mal-operazzjonijiet għandha tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-pjan territorjali għal tranżizzjoni ġusta rilevanti.

4.   Operazzjoni sħiħa jew parti minnha jistgħu jiġu implimentati barra minn Stat Membru, anki barra mill-Unjoni, sakemm dik l-operazzjoni tikkontribwixxi għall-objettivi tal-programm.

5.   Għal għotjiet li jieħdu l-forma tal-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 53(1), in-nefqa li għandha tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-Fondi għandha tkun l-istess bħall-ammonti kkalkolati skont l-Artikolu 53(3).

6.   L-operazzjonijiet ma għandhomx jiġu magħżula għall-appoġġ mill-Fondi fejn ikunu tlestew fiżikament jew ġew implimentati bis-sħiħ qabel ma ssir l-applikazzjoni għall-finanzjament skont il-programm, irrispettivament minn jekk il-pagamenti relatati kollha jkunux saru. Dan il-paragrafu ma għandux japplika għall-kumpens tal-FEMSA għal spejjeż addizzjonali fir-reġjuni ultraperiferiċi skont l-Artikolu 24 tar-Regolament FEMSA u għall-appoġġ mill-finanzjament addizzjonali għar-reġjuni ultraperiferiċi skont il-punt (e) tal-Artikolu 110(1) ta’ dan ir-Regolament.

7.   Nefqa li ssir eliġibbli bħala riżultat ta’ emenda ta’ programm għandha tkun eliġibbli mid-data tal-preżentazzjoni tat-talba korrispondenti lill-Kummissjoni.

Għall-FEŻR, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-JTF, in-nefqa ssir eliġibbli minħabba emenda fil-programm meta tip ġdid ta’ intervent imsemmi fit-Tabella 1 tal-Anness I jew, għall-FEMSA, l-AMIF, l-ISF u l-BMVI, fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fond tiżdied fil-programm.

Jekk programm ikun emendat biex jipprovdi reazzjoni għal diżastri naturali, il-programm jista’ jipprovdi li l-eliġibbiltà tan-nefqa marbuta ma’ tali emendi tibda mid-data meta jkun seħħ id-diżastru naturali.

8.   Fejn programm ġdid ikun approvat, in-nefqa għandha tkun eliġibbli mid-data tal-preżentazzjoni tat-talba korrispondenti lill-Kummissjoni.

9.   Operazzjoni tista’ tirċievi appoġġ minn Fond wieħed jew aktar jew minn programm wieħed jew aktar u minn strumenti oħra tal-Unjoni. F’każijiet bħal dawn, nefqa ddikjarata f’talba għall-ħlas għal wieħed mill-Fondi ma għandhiex tkun iddikjarata għal xi wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

appoġġ minn Fond jew strument tal-Unjoni ieħor;

(b)

appoġġ mill-istess Fond taħt programm ieħor.

L-ammont tan-nefqa li jrid jiddaħħal f’applikazzjoni għal pagament ta’ Fond jista’ jiġi kkalkolat għal kull Fond u għall-programm jew programmi kkonċernati fuq bażi pro rata f’konformità mad-dokument li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-appoġġ.

Artikolu 64

Kostijiet mhux eliġibbli

1.   Il-kostijiet li ġejjin ma għandhomx ikunu eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-Fondi:

(a)

imgħax fuq id-dejn, ħlief fir-rigward ta’ għotjiet mogħtija fil-forma ta’ sussidju għal rata tal-imgħax jew sussidju ta’ tariffa għal garanzija;

(b)

ix-xiri ta’ art għal ammont ogħla minn 10 % tan-nefqa totali eliġibbli għall-azzjoni konċernata; għal siti abbandunati u għal dawk li qabel kellhom użu industrijali li jinkludu bini, dak il-limitu għandu jiżdied għal 15 %; għall-istrumenti finanzjarji, dawk il-perċentwali għandhom japplikaw għall-kontribuzzjoni tal-programm imħallsa lir-riċevitur finali jew, fil-każ ta’ garanziji, għall-ammont tas-self sottostanti;

(c)

taxxa fuq il-valur miżjud (“VAT”), ħlief:

(i)

għall-operazzjonijiet li l-kost totali tagħhom huwa inqas minn EUR 5 000 000 (VAT inkluża);

(ii)

għall-operazzjonijiet li l-kost totali tagħhom huwa mill-inqas EUR 5 000 000 (VAT inkluża) fejn ma jistax jiġi rkuprat skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-VAT.

(iii)

investimenti magħmula minn riċevituri finali fil-kuntest tal-istrumenti finanzjarji; fejn dawn l-investimenti jkunu appoġġati minn strumenti finanzjarji kkombinati ma’ appoġġ tal-programm fil-forma ta’ għotja kif imsemmi fl-Artikolu 58(5), il-VAT ma għandhiex tkun eliġibbli għall-parti tal-kost tal-investiment li jikkorrispondi mal-appoġġ tal-programm fil-forma ta’ għotja, dment li l-VAT għall-kost tal-investiment ma jkunx rekuperabbli skont leġiżlazzjoni nazzjonali tal-VAT jew fejn parti mill-kost tal-investiment jikkorrispondi ma’ appoġġ tal-programm fil-forma ta’ għotja li jkun anqas minn EUR 5 000 000 (VAT inkluża);

(iv)

għal fondi għal proġetti żgħar u investimenti magħmula minn riċevituri finali fil-kuntest ta’ fondi għal proġetti żgħar taħt Interreg.

Il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għal operazzjonijiet li jirrigwardaw il-konservazzjoni ambjentali.

2.   Ir-Regolamenti speċifiċi għall-Fond jistgħu jidentifikaw kostijiet addizzjonali li mhumiex eliġibbli għall-kontribuzzjoni minn kull Fond.

Artikolu 65

Durabbiltà tal-operazzjonijiet

1.   L-Istat Membru għandu jħallas lura l-kontribuzzjoni mill-Fondi għal operazzjoni li tikkonsisti minn investiment fl-infrastruttura jew investiment produttiv, jekk fi żmien 5 snin mill-pagament finali lill-benefiċjarju jew fil-perijodu ta’ żmien stabbilit fir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, meta applikabbli, din l-operazzjoni tkun soġġetta għal xi sitwazzjoni minn dawn li ġejjin:

(a)

waqfien jew trasferiment ta’ attività produttiva barra mir-reġjun tal-livell 2 tan-NUTS li fih irċieva appoġġ;

(b)

bidla tas-sjieda ta’ oġġett infrastrutturali li tagħti vantaġġ mhux dovut lil impriża jew lil korp pubbliku;

(c)

bidla sostanzjali li taffettwa n-natura, l-objettivi jew il-kondizzjonijiet tal-implimentazzjoni tagħha, li jirriżulta fl-imminar tal-objettivi oriġinali tagħha.

L-Istat Membru jista’ jnaqqas il-limitu ta’ żmien stabbilit fl-ewwel subparagrafu għal 3 snin f’każijiet li jikkonċernaw iż-żamma ta’ investimenti jew impjiegi maħluqa minn SMEs.

Il-ħlas lura mill-Istat Membru minħabba nuqqas ta’ konformità ma’ dan l-Artikolu għandu jsir b’mod proporzjonat mal-perijodu ta’ nuqqas ta’ konformità.

2.   Operazzjonijiet appoġġati mill-FSE+ jew mill-JTF f’konformità mal-[punti (k), (l) u (m) tal-Artikolu 8(2) tar-Regolament dwar il-JTF għandhom iħallsu lura l-appoġġ meta jkunu soġġetti għal obbligu għaż-żamma tal-investiment skont ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx japplikaw għall-kontribuzzjonijiet tal-programm lil strumenti finanzjarji jew minnhom, jew lil kwalunkwe operazzjoni li tgħaddi minn waqfien ta’ attività produttiva minħabba falliment mhux frawdolenti.

Artikolu 66

Rilokazzjoni

1.   Nefqa li tappoġġa r-rilokazzjoni ma għandhiex tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-Fondi.

2.   Meta kontribuzzjoni mill-Fondi tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tara li l-kontribuzzjoni ma tappoġġax rilokazzjoni skont l-Artikolu 14(16) tar-Regolament (UE) Nru 651/2014.

Artikolu 67

Regoli tal-eliġibbiltà speċifiċi għall-għotjiet

1.   Kontribuzzjonijiet in natura fil-forma ta’ forniment ta’ xogħlijiet, beni, servizzi, art u proprjetà immobbli li għalihom ma jkun sar l-ebda pagament sostnut minn fatturi, jew dokumenti ta’ valur probatorju ekwivalenti, jistgħu jkunu eliġibbli meta jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-appoġġ pubbliku mogħti lill-operazzjoni li jinkludi kontribuzzjonijiet in natura ma jaqbżux in-nefqa totali eliġibbli, minbarra kontribuzzjonijiet in natura, fl-aħħar tal-operazzjoni;

(b)

il-valur attribwit lill-kontribuzzjonijiet in natura ma jaqbiżx il-kostijiet aċċettati ġeneralment fis-suq in kwistjoni;

(c)

il-valur u t-twassil tal-kontribuzzjoni in natura jistgħu jiġu vvalutati u vverifikati b’mod indipendenti;

(d)

fil-każ tal-provvista ta’ art jew ta’ proprjetà immobbli, jista’ jsir pagament għall-finijiet ta’ ftehim ta’ kiri ta’ ammont nominali annwalment li ma jaqbiżx unità singola tal-munita tal-Istat Membru;

(e)

fil-każ ta’ kontribuzzjonijiet in natura fil-forma ta’ xogħol mhux imħallas, il-valur ta’ dak ix-xogħol jiġi ddeterminat billi jitqies il-ħin meħud ivverifikat u r-rata ta’ rimunerazzjoni għal xogħol ekwivalenti.

Il-valur tal-art jew tal-proprjetà immobbli msemmija fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandu jiġi ċċertifikat minn espert kwalifikat indipendenti jew minn korp uffiċjali awtorizzat kif mistħoqq u ma jaqbiżx il-limitu stipulat fil-punt (b) tal-Artikolu 64(1).

2.   Il-kostijiet ta’ deprezzament li għalihom ma jkun sar l-ebda pagament sostnut minn fatturi, jista’ jkun ikkunsidrat li huwa eliġibbli meta jkunu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ir-regoli ta’ eliġibbiltà tal-programm jippermettu dan;

(b)

l-ammont tan-nefqa huwa ġġustifikat permezz ta’ dokumenti li jappoġġawh li għandhom valur probatorju ekwivalenti għall-fatturi għal kostijiet eliġibbli fejn dawn il-kostijiet ikunu rimborżati fil-forma msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 53(1);

(c)

il-kostijiet ikunu marbuta b’mod esklussiv mal-perijodu ta’ appoġġ għall-operazzjoni;

(d)

ma kkontribwixxewx għotjiet pubbliċi għall-akkwist tal-assi deprezzati.

Artikolu 68

Regoli tal-eliġibbiltà speċifiċi għall-istrumenti finanzjarji

1.   In-nefqa eliġibbli ta’ strument finanzjarju għandha tkun l-ammont totali tal-kontribuzzjoni mħallsa lill-istrument finanzjarju, jew, fil-każ ta’ garanziji, imwarrba għall-kuntratti ta’ garanzija mill-istrument finanzjarju fil-perijodu ta’ eliġibbiltà, meta l-ammont jikkorrispondi għal:

(a)

pagamenti lil riċevituri finali, fil-każ ta’ self, investimenti ta’ ekwità u dawk ta’ kważi ekwità;

(b)

riżorsi mwarrba għall-kuntratti ta’ garanzija, kemm jekk pendenti jew li diġà mmaturaw, sabiex ikunu onorati talbiet possibbli għal ħlas ta’ garanzija f’każ ta’ telf, ikkalkolati fuq il-bażi ta’ proporzjon multiplikatur stabbilit għas-selfiet ġodda sottostanti żborżati, investimenti ta’ ekwità jew kważi ekwità f’riċevituri finali;

(c)

pagamenti lil riċevituri finali, jew għall-benefiċċju tagħhom meta l-istrumenti finanzjarji jkunu kkombinati ma’ kontribuzzjoni oħra tal-Unjoni f’operazzjoni ta’ strument finanzjarju unika ta’ strument finanzjarju skont l-Artikolu 58(5);

(d)

pagamenti ta’ tariffi ta’ ġestjoni u rimborżi ta’ kostijiet ta’ ġestjoni mħallsa minn korpi li jimplimentaw l-istrument finanzjarju.

2.   Meta strument finanzjarju jiġi implimentat matul perijodi ta’ programmar konsekuttivi, jista’ jingħata appoġġ lil, jew għall-benefiċċju ta’, riċevituri finali, inkluż kostijiet u tariffi ta’ ġestjoni, ibbażati fuq ftehimiet li jkunu saru taħt il-perijodu ta’ programmazzjoni preċedenti, dment li tali appoġġ ikun konformi mar-regoli ta’ eliġibbiltà tal-perijodu ta’ programmazzjoni sussegwenti. F’każijiet bħal dawn, l-eliġibbiltà tan-nefqa ppreżentata fl-applikazzjonijiet għall-pagamenti għandha tiġi determinata skont ir-regoli tal-perijodu ta’ programmazzjoni rispettiv.

3.   Għall-punt (b) tal-paragrafu 1, jekk l-entità li tibbenefika mill-garanziji ma tkunx ħallset l-ammont ippjanat ta’ self ġdid, investimenti ta’ ekwità jew kważi ekwità għal riċevituri finali skont il-proporzjon multiplikatur, in-nefqa eliġibbli għandha titnaqqas b’mod proporzjonali. Il-proporzjon multiplikatur jista’ jkun rieżaminat, meta dan ikun ġustifikat minn bidliet sussegwenti fil-kondizzjonijiet tas-suq. Tali rieżami ma għandux ikollu effett retroattiv.

4.   Għall-punt (d) tal-paragrafu 1, it-tariffi ta’ ġestjoni għandhom ikunu bbażati fuq il-prestazzjoni.

Meta l-korpi li jimplimentaw fond ta’ parteċipazzjoni jintgħażlu permezz ta’ għoti dirett ta’ kuntratt skont l-Artikolu 59(3), l-ammont tal-kostijiet u t-tariffi tal-ġestjoni mħallsa lil dawk il-korpi li jista’ jiġi ddikjarat bħala nefqa eliġibbli għandu jkun soġġett għal limitu massimu ta’ 5 % tal-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm żborżati lir-riċevituri finali f’self jew imwarrba għal kuntratti ta’ garanzija u sa 7 % tal-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm żborżati lir-riċevituri finali f’investimenti ta’ ekwità u kważi ekwità.

Meta l-korpi li jimplimentaw fond speċifiku jintgħażlu permezz ta’ għoti dirett ta’ kuntratt skont l-Artikolu 59(3), l-ammont tal-kostijiet u t-tariffi tal-ġestjoni mħallsa lil dawk il-korpi li jistgħu jiġu ddikjarati bħala nefqa eliġibbli għandhom ikunu soġġetti għal limitu ta’ mhux aktar minn 7 % tal-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm żborżati lir-riċevituri finali f’self jew imwarrba f’kuntratti ta’ garanzija u sa 15 % tal-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm żborżati lir-riċevituri finali f’investimenti ta’ ekwità jew kważi ekwità.

Fejn il-korpi li jimplimentaw fond ta’ parteċipazzjoni jew fondi speċifiċi, jintgħażlu permezz ta’ offerta kompetittiva skont il-liġi applikabbli, l-ammont tal-kostijiet u t-tariffi tal-ġestjoni għandhom jiġu stabbiliti fil-ftehim ta’ finanzjament u għandhom jirriflettu r-riżultat tal-offerta kompetittiva.

5.   Jekk it-tariffi ta’ arranġamenti, jew kwalunkwe parti minnhom, huma imposti fuq ir-riċevituri finali, ma għandhomx jiġu ddikjarati bħala nefqa eliġibbli.

6.   In-nefqa eliġibbli ddikjarata skont il-paragrafu 1 ma għandhiex taqbeż l-ammont totali ta’ appoġġ mill-Fondi mħallsa għall-finijiet tal-paragrafu u l-kofinanzjament nazzjonali korrispondenti.

TITOLU VI

ĠESTJONI U KONTROLL

KAPITOLU I

Regoli ġenerali dwar il-ġestjoni u l-kontroll

Artikolu 69

Responsabbiltajiet tal-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom sistema ta’ ġestjoni u kontroll għall-programmi tagħhom skont dan it-Titolu u jiżguraw il-funzjonament tagħhom skont il-prinċipju ta’ ġestjoni maniġerjali tajba u r-rekwiżiti ewlenin elenkati fl-Anness XI.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-legalità u r-regolarità tan-nefqa inkluża fil-kontijiet preżentati lill-Kummissjoni u għandhom jieħdu l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex jipprevjenu, jaqbdu, jikkoreġu u jirrapportaw irregolaritajiet inkluż frodi. Dawk l-azzjonijiet jinkludu l-ġbir ta’ informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji tar-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni skont l-Anness XVII. Ir-regoli relatati mal-ġbir u l-ipproċessar ta’ tali data għandhom jikkonformaw mar-regoli applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data. Il-Kummissjoni, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom l-aċċess meħtieġ għal dik l-informazzjoni.

Għal programmi appoġġati mill-AMIF, l-ISF u l-BMVI, l-obbligi li jikkonċernaw il-ġbir ta’ informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji tar-riċevituri ta’ finanzjament tal-Unjoni f’konformità mal-Anness XVII kif stabbilit fl-ewwel subparagrafu għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2023.

3.   L-Istati Membri, b’talba mill-Kummissjoni, għandhom jieħdu l-azzjonijiet neċessarji biex jiżguraw il-funzjonament effettiv tas-sistemi tal-ġestjoni u kontroll u l-legalità u r-regolarità tan-nefqa ppreżentata lill-Kummissjoni. Jekk din l-azzjoni tkun awditu, l-uffiċjali tal-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti awtorizzati tagħhom jistgħu jieħdu sehem.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-kwalità, il-preċiżjoni u l-affidabbiltà tas-sistema ta’ monitoraġġ u tad-data dwar l-indikaturi.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament u fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi, ħlief fejn id-dritt tal-Unjoni jew il-liġi nazzjonali teskludi tali pubblikazzjoni għal raġunijiet ta’ sigurtà, ordni pubbliku, investigazzjonijiet kriminali jew protezzjoni ta’ data personali f’konformità mar-Regolament (UE) 2016/679.

6.   L-Istati Membri għandu jkollhom sistemi u proċeduri biex jiżguraw li d-dokumenti kollha meħtieġa għar-rekord tal-awditjar kif stipulat fl-Anness XIII jinżammu skont ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 82.

7.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu arranġamenti biex jiżguraw l-eżami effettiv tal-ilmenti rigward il-Fondi. L-ambitu, ir-regoli u l-proċeduri li jikkonċernaw dawk l-arranġamenti għandhom ikunu r-responsabilità tal-Istati Membri skont il-qafas ġuridiku u istituzzjonali tagħhom. Dan huwa mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà ġenerali li jiġu indirizzati lmenti lill-Kummissjoni miċ-ċittadini u l-partijiet ikkonċernati. L-Istati Membri, b’talba tal-Kummissjoni, għandhom jeżaminaw l-ilmenti ppreżentati lill-Kummissjoni li huma fl-ambitu tal-programmi tagħhom u għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar ir-riżultati ta’ dawn l-eżamijiet.

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, l-ilmenti jkopru kwalunkwe tilwima bejn benefiċjarji magħżula u dawk potenzjali fir-rigward tal-operazzjoni proposta jew magħżula u kwalunkwe tilwim ma’ partijiet terzi dwar l-implimentazzjoni tal-programm jew l-operazzjonijiet tiegħu, irrispettivament mill-kwalifika tal-mezzi tar-rimedju legali stabbiliti skont id-dritt nazzjonali.

8.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iskambji ta’ informazzjoni bejn il-benefiċjarji u l-awtoritajiet tal-programm jitwettqu permezz ta’ sistemi ta’ skambju elettroniku ta’ data skont l-Anness XIV.

L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-benefiċċji tal-iskambju elettroniku ta’ data u jipprovdu l-appoġġ kollu meħtieġ lill-benefiċjarji f’dan ir-rigward.

B’deroga mill-ewwel subparagrafu, l-awtorità ta’ ġestjoni tista’ taċċetta b’mod eċċezzjonali, fuq talba espliċita ta’ benefiċjarju, l-iskambji ta’ informazzjoni f’format stampat, mingħajr preġudizzju għall-obbligu tagħha li tirreġistra u taħżen id-data skont il-punt (e) tal-Artikolu 72(1).

Għal programmi appoġġati mill-FEMSA, mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, l-ewwel subparagrafu għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2023.

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għall-programmi jew il-prijoritajiet skont il-punt (m) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament FSE+.

9.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iskambji uffiċjali kollha ta’ informazzjoni mal-Kummissjoni jitwettqu permezz ta’ sistemi ta’ skambju elettroniku ta’ data skont l-Anness XV.

10.   L-Istat Membru għandu jipprovdi, jew jiżgura li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jipprovdu previżjonijiet tal-ammont ta’ talbiet għall-pagament li jiġu ppreżentati għas-sena finanzjarja attwali u għas-snin kalendarji sussegwenti sal-31 ta’ Jannar u sal-31 ta’ Lulju, skont l-Anness VIII.

11.   Kull Stat Membru, mhux aktar miż-żmien tal-preżentazzjoni tat-talba għall-ħlas finali għall-ewwel sena kontabilistika u mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2023, għandu jkollu stabbilita deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll skont il-mudell stipulat fl-Anness XVI. Huwa għandu jżomm din id-deskrizzjoni aġġornata biex tirrifletti kwalunkwe modifika sussegwenti.

12.   L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw dwar l-irregolaritajiet skont il-kriterji għad-determinazzjoni tal-każijiet ta’ irregolarità li għandhom jiġu rrappurtati, id-data li għandha tingħata u l-format għar-rapportar stipulat fl-Anness XII.

Artikolu 70

Setgħat u responsabbiltajiet tal-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tissodisfa lilha nnifisha li l-Istati Membri jkollhom sistemi ta’ ġestjoni u kontroll li jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament u li dawn is-sistemi jiffunzjonaw b’mod effettiv u effiċjenti matul l-implimentazzjoni tal-programmi. Il-Kummissjoni għandha tfassal, għall-finijiet tax-xogħol ta’ awditjar tagħha stess, strateġija ta’ awditjar u pjan ta’ awditjar li għandu jkun ibbażat fuq valutazzjoni tar-riskju.

Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-awditjar għandhom jikkoordinaw il-pjanijiet ta’ awditjar tagħhom.

2.   Il-Kummissjoni għandha twettaq l-awditi sa tliet snin kalendarji wara l-aċċettazzjoni tal-kontijiet li fihom tkun inkluża n-nefqa kkonċernata. Dak il-perijodu għandu japplika għal operazzjonijiet fejn ikun hemm suspett ta’ frodi.

3.   Għall-fini ta’ dawn l-awditi, l-uffiċjali tal-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħhom għandu jkollhom aċċess għar-rekords, għad-dokumenti u għall-metadata kollha neċessarji, irrispettivament mill-mezz li fih ikunu maħżuna, rigward l-operazzjonijiet appoġġati mill-Fondi jew is-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll u għandhom jirċievu kopji fil-format speċifiku mitlub.

4.   Għall-awditi fil-post, għandu japplika dan li ġej:

(a)

il-Kummissjoni għandha tavża lill-awtorità kompetenti tal-programm mill-inqas 15-il jum ta’ ħidma qabel l-awditu, ħlief għal każijiet urġenti; uffiċjali jew rappreżentanti awtorizzati tal-Istat Membru jistgħu jieħdu sehem f’dan l-awditjar.

(b)

fejn l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet nazzjonali tirriżerva ċerti atti għal aġenti speċifikament maħtura mil-leġiżlazzjoni nazzjonali, l-uffiċjali tal-Kummissjoni u r-rappreżentanti awtorizzati għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni hekk miksuba mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-qrati nazzjonali u fir-rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali tas-soġġetti ġuridiċi kkonċernati.

(c)

il-Kummissjoni għandha tittrażmetti l-konklużjonijiet preliminari tal-awditu lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-aħħar jum tal-awditu;

(d)

il-Kummissjoni għandha tittrażmetti r-rapport tal-awditur, mhux aktar tard minn tliet xhur mid-data li fiha tirċievi risposta kompluta mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru dwar il-konklużjonijiet preliminari tal-awditu; it-tweġiba tal-Istat Membru għandha titqies kompluta fin-nuqqas ta’ talba mill-Kummissjoni biex tingħata aktar informazzjoni jew dokument rivedut fi żmien xahrejn (2) mid-data li tirċievi t-tweġiba tal-Istat Membru.

Għall-fini tal-konformità mal-limiti ta’ żmien stabbiliti fil-punti (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha tagħmel is-sejbiet tal-awditjar preliminari u r-rapport tal-awditjar disponibbli f’mill-anqas waħda mil-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

Il-limiti ta’ żmien imsemmija fil-punti (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu jistgħu jiġu estiżi fejn jitqies neċessarju u jiġu miftiehma bejn il-Kummissjoni u l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru.

Fejn limitu ta’ żmien jiġi stabbilit għal tweġiba mill-Istat Membru għas-sejbiet preliminari tal-awditjar jew ir-rapport tal-awditjar imsemmi fil-punti (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, dak il-limitu ta’ żmien għandu jibda malli dawn jaslu għand l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru mill-anqas f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 71

Awtoritajiet tal-programm

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 63(3) tar-Regolament Finanzjarju, l-Istat Membru għandu jidentifika awtorità ta’ ġestjoni u awtorità tal-awditjar għal kull programm. Fejn Stat Membru jafda l-funzjoni kontabilistika lil korp li mhuwiex l-awtorità ta’ ġestjoni f’konformità mal-Artikolu 72(2) ta’ dan ir-Regolament, il-korp ikkonċernat għandu jiġi identifikat ukoll bħala awtorità ta’ programm. L-istess awtoritajiet jistgħu jkunu responsabbli għal aktar minn programm operazzjonali wieħed.

2.   L-awtorità tal-awditjar għandha tkun awtorità pubblika. Ix-xogħol tal-awditjar jista’ jsir minn korp pubbliku jew privat minbarra l-awtorità tal-awditjar taħt ir-responsabbiltà tagħha. L-awtorità tal-awditjar u kwalunkwe korp bħal dan li jwettaq xogħol tal-awditjar taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità tal-awditjar għandhom ikunu funzjonalment indipendenti minn min qed jiġi awditjat.

3.   L-awtorità ta’ ġestjoni tista’ tidentifika korp intermedju wieħed jew aktar biex iwettqu ċerti kompiti fir-responsabbiltà tagħha. Arranġamenti bejn l-awtorità ta’ ġestjoni u l-korpi intermedji għandhom ikunu rreġistrati bil-miktub.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-prinċipju tas-separazzjoni tal-funzjonijiet bejn l-awtoritajiet tal-programm u fi ħdanhom ikun irrispettat.

5.   Fejn programm, f’konformità mal-objettivi tiegħu, jipprovdi appoġġ mill-FEŻR jew mill-FSE+ għal programm kofinanzjat minn Orizzont Ewropa, kif imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 10(1) tar-Regolament Orizzont Ewropa(…), il-korp li jimplimenta l-programm kofinanzjat minn Orizzont Ewropa għandu jiġi identifikat bħala korp intermedju mill-awtorità ta’ ġestjoni tal-programm rilevanti, f’konformità mal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

6.   L-Istat Membru, fuq inizjattiva tiegħu stess, jista’ jistabbilixxi korp ta’ koordinazzjoni biex ikun f’kollegament mal-Kummissjoni u jipprovdilha l-informazzjoni u jikkoordina attivitajiet tal-awtoritajiet tal-programm f’dak l-Istat Membru.

KAPITOLU II

Sistemi standard ta’ ġestjoni u kontroll

Artikolu 72

Il-funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni

1.   L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni tal-programm bil-għan li twassal għall-objettivi tal-programm. Partikolarment, hija għandu jkollha l-funzjonijiet li ġejjin:

(a)

tagħżel operazzjonijiet skont l-Artikolu 73, bl-eċċezzjoni ta’ operazzjonijiet imsemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 33(3);

(b)

twettaq kompiti ta’ ġestjoni tal-programm skont l-Artikolu 74;

(c)

tappoġġa l-ħidma tal-kumitat ta’ monitoraġġ skont l-Artikolu 75;

(d)

twettaq superviżjoni tal-korpi intermedji;

(e)

tirreġistra u taħżen b’mod elettroniku d-data neċessarja għal kull operazzjoni għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja, il-verifiki u l-awditi f’konformità mal-Anness XVII, u tiżgura s-sigurtà, l-integrità u l-kunfidenzjalità tad-data u l-awtentikazzjoni tal-utenti.

2.   L-Istat Membru jista’ jafda l-funzjoni kontabilistika msemmija fl-Artikolu 76 lill-awtorità ta’ ġestjoni jew lil korp ieħor.

3.   Għal programmi appoġġati permezz tal-AMIF, l-ISF u l-BMVI, il-funzjoni kontabilistika għandha ssir mill-awtorità ta’ ġestjoni jew fir-responsabbiltà tagħha.

Artikolu 73

Għażla ta’ operazzjonijiet mill-awtorità ta’ ġestjoni

1.   Għall-għażla tal-operazzjonijiet, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tistabbilixxi u tapplika kriterji u proċeduri li mhumiex diskriminatorji, li huma trasparenti, jiżguraw l-aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà, jiżguraw l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, u jqisu l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-prinċipju ta’ żvilupp sostenibbli u l-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent skont l-Artikolu 11 u l-Artikolu 191(1) TFUE.

Il-kriterji u l-proċeduri għandhom jiżguraw li l-operazzjonijiet li jridu jintgħażlu jiġi prijoritizzati bil-għan li tkun massimizzata l-kontribuzzjoni tal-finanzjament tal-Unjoni sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-programm.

2.   Fl-għażla tal-operazzjonijiet, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha:

(a)

tiżgura li l-operazzjonijiet magħżula jkunu konformi mal-programm, inkluż il-konsistenza tagħhom mal-istrateġiji rilevanti li fuqhom ikun ibbażat il-programm, kif ukoll tipprovdi kontribut effettiv għall-kisba tal-objettivi speċifiċi tal-programm;

(b)

tiżgura li l-operazzjonijiet magħżula li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ kondizzjoni abilitanti jkunu konsistenti mal-istrateġiji u mad-dokumenti tal-ippjanar korrispondenti stabbiliti għat-twettiq ta’ dik il-kondizzjoni abilitanti;

(c)

tiżgura li l-operazzjonijiet magħżula jippreżentaw l-aqwa relazzjoni bejn l-ammont ta’ appoġġ, l-attivitajiet imwettqa u l-kisba tal-objettivi;

(d)

tivverifika li l-benefiċjarju jkollu r-riżorsi u l-mekkaniżmi finanzjarji meħtieġa biex ikopri l-kostijiet tat-tħaddim u l-manutenzjoni għal operazzjonijiet li jinkludu investiment fl-infrastruttura jew investiment produttiv, b’hekk tiġi żgurata s-sostenibbiltà finanzjarja tagħhom;

(e)

tiżgura li l-operazzjonijiet magħżula li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (51) ikunu soġġetti għal valutazzjoni tal-impatt ambjentali jew proċedura ta’ skrinjar u li l-valutazzjoni tas-soluzzjonijiet alternattivi titqies debitament, fuq il-bażi tar-rekwiżiti ta’ dik id-Direttiva;

(f)

tivverifika li fejn l-operazzjonijiet ikunu bdew qabel il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għall-finanzjament lill-awtorità ta’ ġestjoni, il-liġi applikabbli tkun ġiet osservata;

(g)

jiżgura li l-operazzjonijiet magħżula jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Fond ikkonċernat u huma attribwiti għal tip ta’ intervent;

(h)

tiżgura li l-operazzjonijiet ma jinkludux attivitajiet li kienu parti minn operazzjoni soġġetta għal rilokazzjoni skont l-Artikolu 66 jew li tikkostitwixxi trasferiment ta’ attività produttiva f’konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 65(1);

(i)

tiżgura li l-operazzjonijiet magħżula mhumiex affettwati direttament minn opinjoni motivata mill-Kummissjoni rigward ksur skont l-Artikolu 258 TFUE li jqiegħed f’riskju l-legalità u r-regolarità tan-nefqa jew il-prestazzjoni tal-operazzjonijiet;

(j)

tiżgura r-reżistenza għall-klima ta’ investimenti fl-infrastruttura li jkollhom tul ta’ żmien tal-anqas ta’ 5 snin.

Fir-rigward tal-punt (b) ta’ dan il-paragrafu, fil-każ tal-objettiv ta’ politika wieħed, kif stabbilit fil-punt (a) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-FEŻR u FK, huma biss l-operazzjonijiet li jikkorrispondu għall-objettivi speċifiċi msemmija fis-subpunti (i) u (iv) ta’ dak il-punt li għandhom ikunu konsistenti mal-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti korrispondenti.

3.   L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li l-benefiċjarju jkun ipprovdut b’dokument li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-appoġġ għal kull operazzjoni inkluż ir-rekwiżiti speċifiċi li jikkonċernaw il-prodotti jew is-servizzi li jridu jkunu fornuti, il-pjan ta’ finanzjament, il-limitu ta’ żmien għall-eżekuzzjoni tiegħu u fejn applikabbli, il-metodu li għandu jiġi applikat għad-determinazzjoni tal-kostijiet tal-operazzjoni u l-kondizzjonijiet għall-pagament tal-appoġġ.

4.   Għall-operazzjonijiet mogħtija Siġill ta’ Eċċellenza, jew operazzjonijiet magħżula skont programm ikkofinanzjat minn Orizzont Ewropa, l-awtorità ta’ ġestjoni tista’ tiddeċiedi li tagħti appoġġ mill-FEŻR jew mill-FSE+ direttament, dment li tali operazzjonijiet jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (a), (b) u (g) tal-paragrafu 2.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jistgħu japplikaw għall-operazzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu, il-kategoriji, l-ammonti massimi u l-metodi ta’ kalkolu tal-kostijiet eliġibbli stabbiliti skont l-istrument rilevanti tal-Unjoni. Dawn l-elementi għandhom jiġu stabbiliti fid-dokument imsemmi fil-paragrafu 3.

5.   Meta l-awtorità ta’ ġestjoni tagħżel operazzjoni ta’ importanza strateġika, hija għandha tinforma lill-Kummissjoni fi żmien xahar u tipprovdi l-informazzjoni rilevanti lill-Kummissjoni dwar din l-operazzjoni.

Artikolu 74

Ġestjoni tal-programm mill-awtorità ta’ ġestjoni

1.   L-awtorità ta’ ġestjoni għandha:

(a)

twettaq il-verifiki ta’ ġestjoni biex tivverifika li l-prodotti u s-servizzi kofinanzjati ġew ipprovduti, li l-operazzjoni tikkonforma mal-liġi applikabbli, mal-programm u mal-kondizzjonijiet għall-appoġġ tal-operazzjoni u:

(i)

fejn il-kostijiet għandhom jiġu rimborżati skont il-punt (a) tal-Artikolu 53(1), li l-ammont tan-nefqa ddikjarat mill-benefiċjarji b’rabta mal-kostijiet ikun tħallas u li l-benefiċjarji jżommu rekords tal-kontabbiltà separati jew jużaw kodiċijiet tal-kontabbiltà xierqa għat-tranżazzjonijiet kollha relatati mal-operazzjoni;

(ii)

fejn il-kostijiet għandhom jiġu rimborżati skont il-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 53(1), li l-kondizzjonijiet għar-rimborż tan-nefqa lill-benefiċjarju għandhom ikun sodisfatti;

(b)

tiżgura, soġġett għad-disponibbiltà ta’ finanzjament, li benefiċjarju jirċievi l-ammont dovut kollu kemm hu u mhux aktar tard minn 80 jum mid-data tal-preżentazzjoni tat-talba għall-pagament mill-benefiċjarju; l-iskadenza tista’ tiġi interrotta jekk l-informazzjoni sottomessa mill-benefiċjarju ma tippermettix lill-awtorità ta’ ġestjoni tistabbilixxi jekk l-ammont huwiex dovut;

(c)

ikollha fis-seħħ miżuri u proċeduri effettivi u proporzjonati kontra l-frodi filwaqt li tqis ir-riskji identifikati;

(d)

tipprevjeni, taqbad u tikkoreġi irregolaritajiet;

(e)

tikkonferma li n-nefqa mniżżla fil-kontijiet hija legali u regolari;

(f)

tfassal id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni skont il-mudell stabbilit fl-Anness XVIII.

Għall-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, l-ebda ammont ma għandu jitnaqqas jew jinżamm u l-ebda tariffa speċifika jew tariffa oħra b’effett ekwivalenti ma għandhom jiġu imposti li jnaqqsu ammonti dovuti lill-benefiċjarji.

Għal operazzjonijiet PPP, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha twettaq pagamenti lil kont miżmum minn terzi persuni stabbilit għal dak il-għan f’isem il-benefiċjarju għall-użu skont il-Ftehim tal-PPP.

2.   Il-verifiki ta’ ġestjoni msemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandhom ikunu bbażati fuq ir-riskju u proporzjonati mar-riskji identifikati bħala ex ante u bil-miktub.

Il-verifiki ta’ ġestjoni għandhom jinkludu verifiki amministrattivi fir-rigward ta’ talbiet għall-pagamenti magħmula mill-benefiċjarji u verifiki fil-post ta’ operazzjonijiet. Dawk il-verifiki għandhom isiru qabel il-preżentazzjoni tal-kontijiet skont l-Artikolu 98.

3.   Meta l-awtorità ta’ ġestjoni tkun ukoll benefiċjarja taħt il-programm operazzjonali, l-arranġamenti għall-verifiki tal-ġestjoni għandhom jiżguraw separazzjoni adegwata tal-funzjonijiet.

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, ir-Regolament Interreg jista’ jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar il-verifiki ta’ ġestjoni applikabbli għall-programmi Interreg. L-AMIF, l-ISF u r-Regolamenti BMVI jistgħu jistabbilixxu regoli speċifiċi dwar il-verifiki ta’ ġestjoni li huma applikabbli meta organizzazzjoni internazzjonali tkun benefiċjarja.

Artikolu 75

Appoġġ għax-xogħol tal-kumitat ta’ monitoraġġ mill-awtorità ta’ ġestjoni

L-awtorità ta’ ġestjoni għandha:

(a)

tipprovdi lill-kumitat ta’ monitoraġġ bl-informazzjoni kollha meħtieġa f’waqtha sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu;

(b)

tiżgura s-segwitu tad-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat ta’ monitoraġġ.

Artikolu 76

Il-funzjoni kontabilistika

1.   Il-funzjoni kontabilistika għandha tikkonsisti minn dawn il-kompiti:

(a)

it-tfassil u l-preżentazzjoni lill-Kummissjoni ta’ applikazzjonijiet għall-pagament skont l-Artikoli 91 u 92;

(b)

it-tfassil u l-preżentazzjoni tal-kontijiet li jikkonfermaw il-kompletezza, il-preċiżjoni u l-veraċità tal-kontijiet f’konformità mal-Artikolu 98 u ż-żamma ta’ rekords elettroniċi tal-elementi kollha tal-kontijiet, inkluż l-applikazzjonijiet għall-pagamenti;

(c)

il-konverżjoni f’euro tal-ammonti tan-nefqa mġarrba f’munita oħra bl-użu tar-rata tal-kambju kontabilistika mensili tal-Kummissjoni fix-xahar li matulu n-nefqa tkun irreġistrat fis-sistemi tal-kontabbiltà tal-korp responsabbli biex iwettaq il-kompiti stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.   Il-funzjoni kontabilistika ma għandhiex tinkludi verifiki fil-livell tal-benefiċjarji.

3.   B’deroga mill-punt (c) tal-paragrafu 1, ir-Regolament Interreg jista’ jistabbilixxi metodu differenti biex ikunu konvertiti f’euro l-ammonti tan-nefqa mġarrba f’munita oħra.

Artikolu 77

Funzjonijiet tal-awtorità tal-awditjar

1.   L-awtorità tal-awditjar għandha tkun responsabbli għat-twettiq ta’ awditi tas-sistemi, awditi tal-operazzjonijiet u awditi tal-kontijiet sabiex tipprovdi aċċertament indipendenti lill-Kummissjoni fir-rigward tal-funzjonament effettiv tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll u l-legalità u r-regolarità tan-nefqa inkluża fil-kontijiet ippreżentati lill-Kummissjoni.

2.   Ix-xogħol tal-awditjar għandu jitwettaq skont standards tal-awditjar aċċettati internazzjonalment.

3.   L-awtorità tal-awditjar għandha tħejji l-applikazzjonijiet għall-pagament u tippreżentahom lill-Kummissjoni:

(a)

opinjoni tal-awditjar annwali skont l-Artikolu 63(7) tar-Regolament Finanzjarju u skont il-mudell stabbilit fl-Anness XIX ta’ dan ir-Regolament u bbażata fuq ix-xogħol kollu tal-awditjar imwettaq, li jkopri t-tliet komponenti distinti li ġejjin:

(i)

il-kompletezza, l-akkuratezza u l-veraċità tal-kontijiet;

(ii)

il-legalità u r-regolarità tan-nefqa inkluża fil-kontijiet ippreżentati lill-Kummissjoni;

(iii)

il-funzjonament effettiv tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll;

(b)

rapport annwali ta’ kontroll li jissodisfa r-rekwiżiti tal-punt (b) tal-Artikolu 63(5)tar-Regolament Finanzjarju, skont il-mudell stabbilit fl-Anness XX għal dan ir-Regolament, li jappoġġa l-opinjoni tal-awditjar annwali msemmija fil-punt (a) ta’ dan il-paragrafu u li jistabbilixxi sommarju tas-sejbiet, inkluż analiżi tan-natura u l-firxa ta’ żbalji u nuqqasijiet kif ukoll l-azzjonijiet korrettivi proposti u implimentati u r-rata ta’ żbalji totali u r-rata ta’ żball residwu għan-nefqa mniżżla fil-kontijiet ippreżentati lill-Kummissjoni.

4.   Meta l-programmi jinġabru flimkien għall-iskop ta’ awditi ta’ operazzjonijiet skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 79(2), l-informazzjoni meħtieġa skont il-punt (b) tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu tista’ tinġabar f’rapport wieħed.

5.   L-awtorità tal-awditjar għandha tittrażmetti lill-Kummissjoni rapporti tal-awditjar tas-sistema malli titlesta l-proċedura kontradittorja ma’ min ikun qiegħed jiġi awditjat.

6.   Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-awditjar għandhom jiltaqgħu fuq bażi regolari u, sakemm ma jinlaħaqx qbil mod ieħor, mill-inqas darba fis-sena, sabiex jeżaminaw l-istrateġija tal-awditjar, ir-rapport annwali ta’ kontroll u l-opinjoni tal-awditjar, sabiex jikkoordinaw il-pjanijiet tal-awditu l-metodi tagħhom, u sabiex jiskambjaw fehmiet dwar kwistjonijiet relatati mat-titjib tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll.

Artikolu 78

Strateġija tal-awditjar

1.   Wara li tikkonsulta l-awtorità ta’ ġestjoni, l-awtorità tal-awditjar għandha tħejji strateġija tal-awditjar fuq il-bażi ta’ valutazzjoni tar-riskju, waqt li tikkunsidra d-deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll prevista fl-Artikolu 69(11), li tkopri awditi tas-sistema u awditi tal-operazzjonijiet. L-istrateġija tal-awditjar għandha tinkludi awditi tas-sistema ta’ awtoritajiet ta’ ġestjoni identifikati ġodda u ta’ awtoritajiet responsabbli għall-funzjoni kontabilistika. Tali awditi għandhom jitwettqu fi żmien 21 xahar mid-deċiżjoni li tapprova l-programm jew l-emenda tal-programm li tidentifika tali awtorità. L-istrateġija tal-awditjar għandha titħejja skont il-mudell stabbilit fl-Anness XXII, u għandha tkun aġġornata kull sena wara l-ewwel rapport annwali ta’ kontroll u l-opinjoni tal-awditjar ipprovduti lill-Kummissjoni. Hija tista’ tkopri wieħed jew aktar mill-programmi.

2.   L-istrateġija tal-awditjar għandha tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni wara talba għal dan.

Artikolu 79

Awditjar tal-operazzjonijiet

1.   L-awditi tal-operazzjonijiet għandhom ikopru n-nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni fis-sena kontabilistika fuq il-bażi ta’ kampjun. Dan il-kampjun għandu jkun rappreżentattiv u għandu jkun ibbażat fuq metodi statistiċi għall-kampjunar.

2.   Jekk il-popolazzjoni tkun inqas minn 300 unità tal-kampjunar, metodu ta’ kampjunar mhux statistiku jista’ jintuża fuq il-ġudizzju professjonali tal-awtorità tal-awditjar. F’każijiet bħal dawn id-daqs tal-kampjun għandu jkun biżżejjed biex jippermetti lill-awtorità tal-awditjar tħejji opinjoni tal-awditjar valida. Il-metodu tal-kampjunar mhux statistiku għandu jkopri minimu ta’ 10 % tal-unitajiet tal-kampjunar fil-popolazzjoni tas-sena kontabilistika, magħżula b’mod aleatorju.

Il-kampjun statistiku jista’ jkopri programm wieħed jew aktar li jirċievu l-appoġġ mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTFu, fejn xieraq, soġġett għal stratifikazzjoni, perijodu ta’ programmazzjoni wieħed jew aktar skont il-ġudizzju professjonali tal-awtorità tal-awditjar.

Il-kampjun tal-operazzjonijiet appoġġati mill-FEMSA, mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI għandu jkopri operazzjonijiet appoġġati minn kull Fond separatament.

3.   L-awditjar tal-operazzjonijiet għandhom jinkludu verifiki fuq il-post tal-implimentazzjoni fiżika tal-operazzjoni biss fejn din tkun meћtieġa għat-tip ta’ operazzjoni kkonċernata.

Ir-Regolament FSE+ jista’ jistipula dispożizzjonijiet speċifiċi għall-programmi jew prijoritajiet skont il-punt (m) tal-Artikolu 4(1) ta’ dak ir-Regolament. L-AMIF, l-ISF u r-Regolamenti BMVI jistgħu jistabbilixxu dispożizzjonijiet speċifiċi għall-awditjar tal-operazzjonijiet fejn organizzazzjoni internazzjonali tkun benefiċjarju. Ir-Regolament Interreg jista’ jistabbilixxi regoli speċifiċi dwar awditi ta’ operazzjonijiet applikabbli għall-programmi Interreg.

L-awditjar għandu jsir fuq il-bażi tar-regoli fis-seħħ fiż-żmien meta twettqu l-attivitajiet fi ħdan l-operazzjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta att delegat f’konformità mal-Artikolu 114 biex tissupplimenta dan l-Artikolu billi tistabbilixxi metodoloġiji u modalitajiet tal-kampjunar standardizzati u kummerċjalment disponibbli biex ikopru perijodu ta’ programmazzjoni wieħed jew aktar.

Artikolu 80

Arranġamenti għal awditu uniku

1.   Waqt it-twettiq tal-awditi, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-awditjar għandhom jikkunsidraw il-prinċipji ta’ awditu uniku u ta’ proporzjonalità fir-rigward tal-livell ta’ riskju għall-baġit tal-Unjoni. Dan għandu jsir, b’mod partikolari, sabiex jiġu evitati awditi doppji u verifiki tal-ġestjoni tal-istess nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni bil-għan li jitnaqqsu kemm jista’ jkun il-kostijiet tal-verifiki u l-awditi ta’ ġestjoni u l-piż amministrattiv fuq il-benefiċjarji.

Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-awditjar għandhom l-ewwel jużaw l-informazzjoni u r-rekords kollha msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu 72(1), inkluż ir-riżultati ta’ verifiki ta’ ġestjoni u jitolbu u jiksbu d-dokumenti addizzjonali u evidenza għall-awditjar mingħand il-benefiċjarji konċernati biss meta, fuq il-bażi tal-ġudizzju professjonali tagħhom, din hija meħtieġa biex tappoġġa konklużjonijiet tal-awditjar robusti.

2.   Għal programmi li għalihom il-Kummissjoni tikkonkludi li l-opinjoni tal-awtorità tal-awditjar hija affidabbli u l-Istat Membru kkonċernat jipparteċipa fil-kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, l-awditi proprji tal-Kummissjoni għandhom ikunu limitat għal awditjar tax-xogħol tal-awtorità tal-awditjar.

3.   Qabel il-preżentazzjoni tal-kontijiet għas-sena kontabilistika li fiha tkun ġiet kompluta l-operazzjoni, il-Kummissjoni jew l-awtorità tal-awditjar ma għandhomx iwettqu aktar minn awditu wieħed fir-rigward ta’ operazzjonijiet li n-nefqa totali eliġibbli għalihom ma taqbiżx l-EUR 400 000 għall-FEŻR jew il-Fond ta’ Koeżjoni, EUR 350 000 għall-JTF, EUR 300 000 għall-FSE+, jew EUR 200 000 għall-FEMSA, l-AMIF, l-ISF jew il-BMVI.

Operazzjonijiet oħra ma għandhomx ikunu soġġetti għal aktar minn awditu wieħed f’kull sena kontabilistika, mill-awtorità tal-awditjar jew mill-Kummissjoni qabel il-preżentazzjoni tal-kontijiet li fihom tkun inkluża n-nefqa finali tal-operazzjoni kompluta. L-operazzjonijiet ma għandhomx ikunu soġġetti għal awditjar mill-Kummissjoni jew l-awtorità tal-awditjar f’ebda sena fejn diġà kien hemm awditjar f’dik is-sena mill-Qorti tal-Awdituri, sakemm ir-riżultati tal-awditjar imwettaq minn din il-Qorti tal-Awdituri għal dawn l-operazzjonijiet jistgħu jintużaw mill-awtorità tal-awditjar jew mill-Kummissjoni għall-fini li jaqdu l-kompiti rispettivi tagħhom.

4.   Minkejja l-paragrafu 3, kull operazzjoni tista’ tkun soġġetta għal aktar minn awditu wieħed, jekk l-awtorità tal-awditjar, fuq il-bażi tal-ġudizzju professjonali tagħha, tikkonkludi li mhuwiex possibbli li tfassal opinjoni tal-awditjar valida.

5.   Il-paragrafi 2 u 3 ma għandhomx japplikaw meta:

(a)

hemm riskju speċifiku ta’ irregolarità jew suspett ta’ frodi;

(b)

hemm il-ħtieġa li jerġa’ jsir ix-xogħol tal-awtorità tal-awditjar biex jinkiseb livell ta’ affidabbiltà dwar il-funzjonament effettiv tiegħu;

(c)

ikun hemm evidenza ta’ nuqqas serju fis-sistema tax-xogħol tal-awtorità tal-awditjar.

Artikolu 81

Il-verifiki ta’ ġestjoni u l-awditjar ta’ strumenti finanzjarji

1.   L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tagħmel verifiki ta’ ġestjoni fil-post skont l-Artikolu 74(1) fil-livell tal-korpi li jimplimentaw l-istrument finanzjarju biss u, fil-kuntest ta’ fondi ta’ garanzija, fil-livell ta’ korpi li jagħtu s-self ġdid sottostanti. L-awtorità ta’ ġestjoni tista’ tiddependi fuq verifiki mwettqa minn korpi esterni u ma twettaqx verifiki tal-ġestjoni fuq il-post, sakemm ikollha biżżejjed evidenza tal-kompetenza ta’ dawn il-korpi esterni.

2.   L-awtorità ta’ ġestjoni ma għandhiex tagħmel verifiki fil-post fil-livell tal- BEI jew istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn li fihom Stat Membru huwa azzjonist.

Madankollu, il-BEI jew istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn li fihom Stat Membru huwa azzjonist għandhom jipprovdu rapporti ta’ kontroll li jappoġġaw it-talbiet għall-pagament lill-awtorità ta’ ġestjoni.

3.   L-awtorità tal-awditjar għandha tagħmel awditi tas-sistema u awditi tal-operazzjonijiet skont l-Artikolu 77, 79 jew 83, kif xieraq, fil-livell tal-korpi li jimplimentaw l-istrument finanzjarju u, fil-kuntest ta’ fondi ta’ garanzija, fil-livell ta’ korpi li jagħtu s-self ġdid sottostanti. Ir-riżultati tal-awditjar ta’ awdituri esterni ta’ korpi li jimplimentaw l-istrument finanzjarju jistgħu jitqiesu mill-awtorità tal-awditjar għall-finijiet tal-assigurazzjoni kumplessiva u fuq din il-bażi, l-awtorità tal-awditjar tista’ tiddeċiedi li tillimita x-xogħol tal-awditjar tagħha stess.

4.   Fil-kuntest ta’ fondi ta’ garanzija, il-korpi responsabbli għall-awditjar tal-programmi jistgħu jwettqu awditi tal-korpi li jipprovdu biss self sottostanti ġdid fil-każ li sseħħ waħda jew aktar mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

(a)

dokumenti ta’ appoġġ, li jipprovdu evidenza tal-appoġġ mill-istrument finanzjarju lir-reċipjenti finali, li ma jkunux disponibbli fil-livell tal-awtorità ta’ ġestjoni jew fil-livell tal-korpi li jimplimentaw l-istrument finanzjarju;

(b)

ikun hemm evidenza li d-dokumenti disponibbli fil-livell tal-awtorità ta’ ġestjoni jew fil-livell tal-korpi li jimplimentaw l-istrument finanzjarju ma jirrappreżentawx rekord veru u preċiż tal-appoġġ provdut.

5.   L-awtorità tal-awditjar ma għandhiex tagħmel awditi fil-livell tal-BEI jew ta’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn li fihom Stat Membru huwa azzjonist, għal strumenti finanzjarji implimentati minnhom.

Madankollu, il-BEI jew istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn li fihom Stat Membru huwa azzjonist għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni u lill-awtorità tal-awditjar b’rapport annwali tal-awditjar imfassal mill-awdituri esterni tagħhom sal-aħħar ta’ kull sena kalendarja. Dan ir-rapport għandu jkopri l-elementi inklużi fl-Anness XXI, u jikkostitwixxi l-bażi għax-xogħol tal-awtorità tal-awditjar.

6.   Il-BEI jew istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet tal-programm id-dokumenti kollha neċessarji biex ikunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom.

Artikolu 82

Disponibbiltà tad-dokumenti

1.   Mingħajr preġudizzju għar-regoli li jirregolaw l-għajnuna mill-Istat, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li d-dokumenti ta’ prova kollha marbuta ma’ operazzjoni appoġġata mill-Fondi jinżammu fil-livell xieraq għal perijodu ta’ 5 snin mill-31 ta’ Diċembru tas-sena li fiha jkun sar l-aħħar pagament mill-awtorità ta’ ġestjoni lill-benefiċjarju.

2.   Il-perijodu ta’ żmien imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun interrott fil-każ ta’ proċedimenti legali jew permezz ta’ talba mill-Kummissjoni.

KAPITOLU III

Dipendenza fuq sistemi ta’ ġestjoni nazzjonali

Artikolu 83

Arranġamenti proporzjonati msaħħa

L-Istat Membru jista’ japplika dawn l-arranġamenti proporzjonati msaħħa għas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll ta’ programm meta jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 84:

(a)

permezz ta’ deroga mill-punt (a) tal-Artikolu 74(1) u l-Artikolu 74(2), l-awtorità ta’ ġestjoni tista’ tapplika biss proċeduri nazzjonali għat-twettiq tal-verifiki ta’ ġestjoni;

(b)

permezz ta’ deroga mill-Artikolu 77(1) rigward awditi tas-sistema u mill-Artikolu 79(1) u (3) rigward awditi tal-operazzjonijiet, l-awtorità tal-awditjar tista’ tillimita l-attività tal-awditjar tagħha għal awditi ta’ operazzjonijiet li jkopru kampjun ibbażat fuq għażla statistika ta’ 30 unità tal-kampjunar għall-programm jew il-grupp ta’ programmi kkonċernati;

Għall-finijiet tal-verifiki ta’ ġestjoni msemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu, l-awtorità ta’ ġestjoni tista’ tiddependi fuq verifiki mwettqa mill-korpi esterni dment li jkollha biżżejjed evidenza tal-kompetenza ta’ dawk il-korpi.

Għall-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, fejn il-popolazzjoni hija inqas minn 300 unità tal-kampjunar, l-awtorità tal-awditjar tista’ tapplika metodu ta’ kampjunar mhux statistiku f’konformità mal-Artikolu 79(2).

Il-Kummissjoni għandha tillimita l-awditjar tagħha stess għal rieżami tax-xogħol tal-awtorità tal-awditjar permezz tat-twettiq mill-ġdid fil-livell tagħha biss, ħlief jekk l-informazzjoni disponibbli tissuġġerixxi li hemm defiċjenza serja fis-sistema tax-xogħol tal-awtorità tal-awditjar.

Artikolu 84

Kondizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ arranġamenti proporzjonati msaħħa

1.   L-Istat Membru jista’ japplika l-arranġamenti proporzjonati msaħħa msemmija fl-Artikolu 83 fi kwalunkwe mument matul il-perijodu ta’ programmazzjoni, fejn il-Kummissjoni tkun ikkonfermat fir-rapporti ta’ attività annwali tagħha ppubblikati, għall-aħħar sentejn qabel tali deċiżjoni mill-Istat Membru, li s-sistema ta’ ġestjoni u kontroll tal-programm qed tiffunzjona b’mod effettiv u li r-rata ta’ żball totali għal kull sena hija 2 % jew inqas. Meta tivvaluta l-funzjonament effettiv tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll tal-programm, il-Kummissjoni għandha tqis il-parteċipazzjoni tal-Istat Membru kkonċernat fil-kooperazzjoni msaħħa b’rabta mal-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

Jekk Stat Membru jiddeċiedi li japplika l-arranġamenti proporzjonati msaħħa msemmija fl-Artikolu 83, huwa għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta’ tali arranġamenti. F’każ bħal dan l-arranġamenti għandhom japplikaw mill-bidu tas-sena kontabilistika sussegwenti.

2.   Fil-bidu tal-perijodu ta’ programmazzjoni, l-Istat Membru jista’ japplika l-arranġamenti proporzjonati msaħħa msemmija fl-Artikolu 83, dment li l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jiġu ssodisfati fir-rigward ta’ programm simili implimentat fl-2014-2020 u fejn l-arranġamenti ta’ ġestjoni u kontroll stabbiliti għall-programm 2021-2027 jibnu fil-biċċa l-kbira tagħhom fuq dawk mill-programm preċedenti. F’każ bħal dan, l-arranġamenti għandhom japplikaw mill-bidu tal-programm.

3.   L-Istat Membru għandu jistabbilixxi jew jaġġorna kif meħtieġ id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll u l-istrateġija tal-awditjar stabbilita fl-Artikolu 69(11) u l-Artikolu 78.

Artikolu 85

Aġġustament matul il-perijodu ta’ programmazzjoni

1.   Fejn il-Kummissjoni jew l-awtorità tal-awditjar jikkonkludu li, abbażi tal-awditi mwettqa u tar-rapport annwali ta’ kontroll, il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 84 ma għadhomx jiġu ssodisfati, il-Kummissjoni għandha titlob lill-awtorità tal-awditjar biex twettaq ħidma tal-awditjar addizzjonali f’konformità mal-Artikolu 69(3) u tivverifika li jittieħdu azzjonijiet ta’ rimedju.

2.   Fejn ir-rapport ta’ kontroll annwali sussegwenti jikkonferma li l-kondizzjonijiet baqgħu ma ġewx sodisfatti, u b’hekk jillimita l-assigurazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni dwar il-funzjonament effettiv tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll u tal-legalità u r-regolarità tan-nefqa, il-Kummissjoni għandha titlob lill-awtorità tal-awditjar biex twettaq awditi tas-sistema.

3.   Il-Kummissjoni tista’, wara li tkun tat lill-Istat Membru l-opportunità li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu, tinforma lill-Istat Membru li l-arranġamenti proporzjonati msaħħa stabbiliti fl-Artikolu 83 ma għandhomx jibqgħu jiġu applikati mill-bidu tas-sena kontabilistika sussegwenti.

TITOLU VII

ĠESTJONI FINANZJARJA, PREŻENTAZZJONI U EŻAMI TAL-KONTIJIET U TAL-KORREZZJONIJIET FINANZJARJI

KAPITOLU I

Ġestjoni finanzjarja

Taqsima I

Regoli tal-kontabbiltà ġenerali

Artikolu 86

Impenji Baġitarji

1.   Id-deċiżjoni li tapprova l-programm skont l-Artikolu 23 għandha tikkostitwixxi deċiżjoni ta’ finanzjament fis-sens tal-Artikolu 110(1) tar-Regolament Finanzjarju u n-notifika tagħha lill-Istat Membru kkonċernat għandha tikkostitwixxi impenn legali.

Din id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni għal kull Fond u għal kull sena. Madankollu, għall-programmi taħt l-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, għandu jinżamm ammont li jikkorrispondi għal 50 % tal-kontribuzzjoni għas-snin 2026 u 2027 (“ammont ta’ flessibbiltà”) għal kull programm f’kull Stat Membru u dan għandu jiġi allokat biss definittivament għall-programm wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni b’segwitu għar-rieżami ta’ nofs it-terminu skont l-Artikolu 18.

2.   L-impenji baġitarji tal-Unjoni fir-rigward ta’ kull programm għandhom isiru mill-Kummissjoni f’pagamenti akkont annwali għal kull Fond matul il-perijodu ta’ bejn l-1 ta’ Jannar 2021 u l-31 ta’ Diċembru 2027.

3.   B’deroga mill-Artikolu 111(2) tar-Regolament Finanzjarju, l-impenji baġitarji għall-ewwel pagament akkont għandhom isegwu l-adozzjoni tal-programm mill-Kummissjoni.

Artikolu 87

Użu tal-euro

L-ammonti kollha stabbiliti fil-programmi, irrapportati jew iddikjarati lill-Kummissjoni mill-Istati Membri għandhom ikunu denominati f’euro.

Artikolu 88

Ħlas lura

1.   Kwalunkwe ħlas lura dovut li għandu jsir lill-baġit tal-Unjoni għandu jsir qabel id-data dovuta indikata fl-ordni għall-irkupru mfassal f’konformità mal-Artikolu 98 tar-Regolament Finanzjarju. Id-data dovuta għandha tkun l-aħħar jum tat-tieni xahar wara l-ħruġ tal-ordni.

2.   Kwalunkwe dewmien fit-twettiq tal-ħlas lura għandu jagħti lok għal imgħax minħabba pagament tard, li jibda mid-data dovuta u jintemm fid-data tal-pagament attwali. Ir-rata ta’ tali mgħax għandha tkun ta’ punt perċentwali u nofs aktar mir-rata applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew fl-operazzjonijiet prinċipali tiegħu ta’ rifinanzjament, fl-ewwel jum ta’ xogħol tax-xahar li fih taħbat id-data dovuta.

Taqsima II

Regoli għal pagamenti lill-Istati Membri

Artikolu 89

Tipi ta’ pagamenti

Il-pagamenti għandhom jieħdu l-forma ta’ prefinanzjament, pagamenti interim u pagamenti tal-bilanċ tal-kontijiet għas-sena kontabilistika.

Artikolu 90

Prefinanzjament

1.   Il-Kummissjoni għandha tħallas il-prefinanzjament abbażi tal-appoġġ totali mill-Fondi stabbilit fid-deċiżjoni li tapprova l-programm..

2.   Il-prefinanzjament għal kull Fond għandu jitħallas b’pagamenti akkont annwali qabel l-1 ta’ Lulju ta’ kull sena, soġġett għad-disponibbiltà ta’ fondi, kif ġej:

(a)

2021: 0, 5 %;

(b)

2022: 0, 5 %;

(c)

2023: 0, 5 %;

(d)

2024: 0, 5 %;

(e)

2025: 0, 5 %;

(f)

2026: 0, 5 %.

Jekk programm jiġi adottat wara l-1 ta’ Lulju 2021, il-pagamenti akkont preċedenti għandhom jitħallsu fis-sena tal-adozzjoni.

3.   B’deroga mill-paragrafu 2, għandhom jiġu stabbiliti regoli speċifiċi dwar il-prefinanzjament għall-programmi Interreg, fir-Regolament Interreg.

4.   B’deroga mill-paragrafu 2, għandhom jiġu stabbiliti regoli speċifiċi dwar il-prefinanzjament għall-programmi appoġġati mill-AMIF, l-ISF u l-BMVI fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi.

5.   L-ammont imħallas bħala prefinanzjament għas-snin 2021 u 2022 għandu jiġi approvat mill-kontijiet tal-Kummissjoni kull sena u għas-snin 2023 sa 2026 sa mhux aktar tard mis-sena kontabilistika finali skont l-Artikolu 100.

Għall-programmi appoġġati mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI, l-ammont imħallas bħala prefinanzjament għandu jiġi approvat mill-kontijiet tal-Kummissjoni sa mhux aktar tard mis-sena kontabilistika finali.

6.   Kwalunkwe mgħax iġġenerat mill-prefinanzjament għandu jiġi użat għall-programm ikkonċernat bl-istess mod bħall-Fondi u għandu jiġi inkluż fil-kontijiet għas-sena kontabilistika finali.

Artikolu 91

Applikazzjonijiet għal pagament

1.   L-Istat Membru għandu jippreżenta massimu ta’ sitt applikazzjonijiet għal pagament għal kull programm, għal kull Fond u għal kull sena kontabilistika. Kull sena, tista’ tiġi ppreżentata applikazzjoni waħda għal pagament fi kwalunkwe mument f’kull perijodu ta’ żmien bejn id-dati li ġejjin: 28 ta’ Frar, 31 ta’ Mejju, 31 ta’ Lulju, 31 ta’ Ottubru, 30 ta’ Novembru u 31 ta’ Diċembru.

L-aħħar applikazzjoni għal pagament ippreżentata sal-31 ta’ Lulju għandha titqies bħala l-applikazzjoni finali għal pagament għas-sena kontabilistika li tkun intemmet fit-30 ta’ Ġunju.

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika għall-programmi Interreg.

2.   L-applikazzjonijiet għal pagament għandhom ikunu ammissibbli biss fejn ikun ġie ppreżentat l-aħħar pakkett ta’ assigurazzjoni dovut, kif imsemmi fl-Artikolu 98.

3.   L-applikazzjonijiet għal pagament għandhom jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness XXIII u jinkludu, għal kull prijorità u, fejn applikabbli, skont il-kategorija tar-reġjun:

(a)

l-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet marbuta ma’ objettivi speċifiċi li għalihom il-kondizzjonijiet abilitanti huma ssodisfati u operazzjonijiet marbuta ma’ objettivi speċifiċi li għalihom il-kondizzjonijiet abilitanti mhumiex issodisfati iżda jikkontribwixxu għall-issodisfar tal-kondizzjonijiet abilitanti, kif imdaħħla fis-sistema tal-korp li jwettaq il-funzjoni kontabilistika;

(b)

l-ammont għall-assistenza teknika kkalkolat f’konformità mal-punt (b) of tal-Artikolu 36(5), fejn applikabbli;

(c)

l-ammont totali tal-kontribuzzjoni pubblika magħmula jew li għandha ssir marbuta ma’ objettivi speċifiċi li għalihom il-kondizzjonijiet abilitanti huma ssodisfati u l-operazzjonijiet marbuta ma’ objettivi speċifiċi li għalihom il-kondizzjonijiet abilitanti mhumiex issodisfati iżda li jikkontribwixxu għall-issodisfar tal-kondizzjonijiet abilitanti, kif imdaħħla fis-sistema tal-korp li jwettaq il-funzjoni kontabilistika;

(d)

l-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet marbuta ma’ objettivi speċifiċi li għalihom il-kondizzjonijiet abilitanti mhumiex issodisfati, bl-eċċezzjoni ta’ operazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-issodisfar tal-kondizzjonijiet abilitanti, kif imdaħħla fis-sistema tal-korp li jwettaq il-funzjoni kontabilistika.

4.   Permezz ta’ deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 3, għandu japplika dan li ġej:

(a)

fejn il-kontribuzzjoni tal-Unjoni hija magħmula skont il-punt (a) tal-Artikolu 51, l-ammonti inklużi f’applikazzjoni għal pagament għandhom ikunu l-ammonti ġustifikati mill-progress li jkun sar fl-issodisfar tal-kondizzjonijiet, jew il-kisba tar-riżultati, f’konformità mad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 95(2) jew l-att delegat imsemmi fl-Artikolu 95(4);

(b)

fejn il-kontribuzzjoni tal-Unjoni hija magħmula skont il-punti (c), (d) u (e) tal-Artikolu 51, l-ammonti inklużi f’applikazzjoni għal pagament għandhom ikunu l-ammonti determinati f’konformità mad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 94(3) jew l-att delegat imsemmi fl-Artikolu 94(4);

(c)

għall-forom ta’ għotjiet elenkati fil-punti (b), (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 53(1), l-ammonti inklużi f’applikazzjoni għal pagament huma l-kostijiet ikkalkulati fuq il-bażi applikabbli.

5.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 3, fil-każ ta’ għajnuna mill-Istat, l-applikazzjoni għal pagament tista’ tinkludi avvanzi mħallsa lill-benefiċjarju mill-korp li jagħti l-għajnuna skont il-kondizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:

(a)

dawk l-avvanzi huma soġġetti għal garanzija pprovduta minn bank jew istituzzjoni finanzjarja oħra stabbilita fl-Istat Membru jew huma koperti minn faċilità pprovduta bħala garanzija minn entità pubblika jew mill-Istat Membru;

(b)

dawk l-avvanzi ma jaqbżux l-40 % tal-ammont totali tal-għajnuna li għandha tingħata lil benefiċjarju għal operazzjoni partikolari;

(c)

dawk l-avvanzi huma koperti b’nefqa mħallsa minn benefiċjarji fl-implimentazzjoni tal-operazzjoni u appoġġati b’fatturi riċevuti jew dokumenti kontabilistiċi ta’ valur probatorju ekwivalenti mhux aktar tard minn 3 snin wara s-sena tal-pagament tal-avvanz jew fil-31 ta’ Diċembru 2029, skont liema data tiġi l-ewwel, u f’każ ta’ nuqqas ta’ dan, l-applikazzjoni għal pagament li jmiss għandha tiġi korretta b’mod xieraq.

Kull applikazzjoni għal pagament li tinkludi avvanzi ta’ dan it-tip għandha tiżvela separatament l-ammont totali mħallas mill-programm bħala avvanzi, l-ammont li ġie kopert minn nefqa mħallsa minn benefiċjarji fi żmien 3 snin mill-pagament tal-avvanz f’konformità mal-punt (c), u l-ammont li ma jkunx ġie kopert min-nefqa mħallsa mill-benefiċjarji u li għaliha l-perijodu ta’ 3 snin ma jkunx għadu skada.

6.   Permezz ta’ deroga mill-punt (c) tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, fil-każ ta’ skemi ta’ għajnuna skont l-Artikolu 107 TFUE, il-kontribuzzjoni pubblika li tikkorrispondi man-nefqa inkluża f’applikazzjoni għal pagament għandha tkun tħallset lill-benefiċjarji mill-korp li jagħti l-għajnuna.

Artikolu 92

Elementi speċifiċi għal strumenti finanzjarji f’applikazzjonijiet għal pagament

1.   Fejn l-istrumenti finanzjarji jiġu implementati f’konformità mal-Artikolu 59(1), l-applikazzjonijiet għal pagament ippreżentati f’konformità mal-Anness XXIII għandhom jinkludu l-ammonti totali mħallsa jew, fil-każ ta’ garanziji, l-ammonti mwarrba għal kuntratti ta’ garanzija, mill-awtorità ta’ ġestjoni lil riċevituri finali kif imsemmi fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 68(1).

2.   Fejn l-istrumenti finanzjarji jiġu implementati f’konformità mal-Artikolu 59(2), l-applikazzjonijiet għal pagament li jinkludu nefqa għall-istrumenti finanzjarji għandhom jiġu ppreżentati f’konformità mal-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-ammont inkluż fl-ewwel applikazzjoni għal pagament għandu jkun ġie mħallas lill-istrumenti finanzjarji u jista’ jkun sa 30 % tal-ammont totali tal-kontribuzzjonijiet tal-programm impenjati għall-istrumenti finanzjarji skont il-ftehim ta’ finanzjament rilevanti, f’konformità mal-prijorità rilevanti u l-kategorija tar-reġjun, fejn applikabbli;

(b)

l-ammont inkluż f’applikazzjonijiet għal pagament sussegwenti ppreżentati waqt il-perijodu ta’ eliġibbiltà għandu jinkludi n-nefqa eliġibbli kif imsemmi fl-Artikolu 68(1).

3.   L-ammont inkluż fl-ewwel applikazzjoni għal pagament, imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 2, għandu jitħallas mill-kontijiet tal-Kummissjoni mhux aktar tard mis-sena kontabilistika finali.

Dan għandu jiġi żvelat separatament f’applikazzjonijiet għal pagament.

Artikolu 93

Regoli komuni għal pagamenti

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 15(5) u (6) u soġġett għall-finanzjament disponibbli, il-Kummissjoni għandha tagħmel pagamenti interim fi żmien 60 jum mid-data li fiha l-Kummissjoni tirċievi applikazzjoni għal pagament.

2.   Kull pagament għandu jiġi assenjat lill-impenn baġitarju li jkun infetaħ l-ewwel tal-Fond u tal-kategorija tar-reġjun kkonċernat. Il-Kummissjoni għandha tirrimborża bħala pagamenti interim 95 % tal-ammonti inklużi fl-applikazzjoni għal pagament, li jirriżulta mill-applikazzjoni tar-rata ta’ kofinanzjament għal kull prijorità għan-nefqa totali eliġibbli jew għall-kontribuzzjoni pubblika kif xieraq. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-ammonti li jkun fadal għar-rimborż jew biex jiġu rkuprati fil-kalkolu tal-bilanċ tal-kontijiet skont l-Artikolu 100.

3.   L-appoġġ mill-Fondi lil prijorità f’pagamenti interim ma għandux ikun ogħla mill-ammont tal-appoġġ mill-Fondi għall-prijorità stabbilit fid-deċiżjoni li tapprova l-programm.

4.   Fejn il-kontribuzzjoni tal-Unjoni tieħu kwalunkwe waħda mill-forom elenkati fl-Artikolu 51, il-Kummissjoni ma għandhiex tħallas aktar mill-ammont mitlub mill-Istat Membru.

5.   L-appoġġ mill-Fondi lil prijorità fil-ħlas tal-bilanċ tas-sena kontabilistika finali ma għandux jaqbeż l-ammonti li ġejjin:

(a)

il-kontribuzzjoni pubblika ddikjarata fl-applikazzjonijiet għal pagament;

(b)

l-appoġġ mill-Fondi mħallsa jew li għandhom jitħallsu lill-benefiċjarji;

(c)

l-ammont mitlub mill-Istat Membru.

L-ammonti rimborżati skont l-Artikolu 36(5) ma għandhomx jitqiesu għall-finijiet tal-kalkolu tal-limitu massimu stabbilit fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ta’ dan l-Artikolu.

6.   Fuq it-talba ta’ Stat Membru, pagamenti interim jistgħu jiżdiedu b’10 % aktar mir-rata ta’ kofinanzjament applikabbli għal kull prijorità għall-Fondi, jekk Stat Membru jissodisfa waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin wara l-1 ta’ Lulju 2021:

(a)

l-Istat Membru jirċievi self mill-Unjoni skont ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 407/2010 (52);

(b)

l-Istat Membru jirċievi għajnuna finanzjarja fuq perijodu ta’ żmien medju skont il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà kif stabbilit bit-Trattat tat-2 ta’ Frar 2012 li jistabbilixxi l-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà jew kif imsemmi fir-Regolament (KE) Nru 332/2002 taħt il-kondizzjoni tal-implimentazzjoni ta’ programm ta’ aġġustament makroekonomiku;

(c)

l-għajnuna finanzjarja titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Istat Membru taħt il-kondizzjoni tal-implimentazzjoni ta’ programm ta’ aġġustament makroekonomiku kif speċifikat fir-Regolament (UE) Nru 472/2013.

Ir-rata miżjuda, li ma tistax taqbeż il-100 %, għandha tapplika għal talbiet ta’ pagamenti sa tmiem is-sena kalendarja li matulha l-għajnuna finanzjarja relatata tasal fi tmiemha.

7.   Il-paragrafu 6 ma għandux japplika għall-programmi Interreg.

Artikolu 94

Il-kontribuzzjoni mill-Unjoni fuq il-bażi ta’ kostijiet ta’ unità, somom f’daqqa u rati fissi

1.   Il-Kummissjoni tista’ tirrimborża l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal programm abbażi ta’ kostijiet unitarji, somom f’daqqa u rati fissi f’konformità mal-Artikolu 51, abbażi tal-ammonti u r-rati approvati minn deċiżjoni f’konformità mal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu jew inkella stabbiliti fl-att delegat imsemmi fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Sabiex isir użu minn kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-programm ibbażat fuq kostijiet unitarji, somom f’daqqa u rati fissi, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw proposta lill-Kummissjoni f’konformità mal-mudelli stabbiliti fl-Annessi V u VI, bħala parti mill-preżentazzjoni tal-programm jew minn talba għall-emenda tiegħu.

L-ammonti u r-rati proposti mill-Istat Membru għandhom jiġu stabbiliti abbażi ta’ dan li ġej u vvalutati mill-awtorità tal-awditjar:

(a)

metodu ta’ kalkolu ġust, ekwu u verifikabbli bbażat fuq kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

(i)

data statistika, informazzjoni oġġettiva oħra jew ġudizzju espert;

(ii)

data storika verifikata;

(iii)

l-applikazzjoni tal-prattiki kontabilistiċi normali tal-kostijiet;

(b)

abbozz ta’ baġits;

(c)

ir-regoli dwar il-kostijiet unitarji, somom f’daqqa u rati fissi korrispondenti applikabbli f’politiki tal-Unjoni għal tip simili ta’ operazzjoni;

(d)

ir-regoli dwar il-kostijiet unitarji, somom f’daqqa u rati fissi korrispondenti applikati skont skemi għal għotjiet iffinanzjati għalkollox mill-Istat Membru għal tip simili ta’ operazzjoni.

3.   Id-deċiżjoni li tapprova l-programm jew l-emenda tiegħu għandha tistabbilixxi t-tipi ta’ operazzjonijiet koperti mir-rimborż abbażi ta’ kostijiet unitarji, somom f’daqqa u rati fissi, id-definizzjoni u l-ammonti koperti minn dawk il-kostijiet unitarji, somom f’daqqa u rati fissi u l-metodi għall-aġġustament tal-ammonti.

L-Istati Membri għandhom jirrimborżaw lill-benefiċjarji għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu. Dak ir-rimborż jista’ jieħu kwalunkwe forma ta’ appoġġ.

L-awditi tal-Kummissjoni u tal-Istat Membru u l-verifiki tal-ġestjoni mwettqa mill-Istati Membri għandhom jimmiraw esklużivament li jivverifikaw li l-kondizzjonijiet għar-rimborż mill-Kummissjoni jkunu ġew issodisfati.

4.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta att delegat f’konformità mal-Artikolu 114 biex tissupplimenta dan l-Artikolu permezz tad-definizzjoni fil-livell tal-Unjoni tal-kostijiet unitarji, somom f’daqqa u rati fissi fil-livell tal-Unjoni, l-ammonti tagħhom u l-aġġustament tal-metodi bil-modi msemmija fil-punti (a) sa (d) tat-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

5.   Dan l-Artikolu ma għandux japplika għall-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal assistenza teknika rimborżata skont il-punt (e) tal-Artikolu 51.

Artikolu 95

Kontribuzzjoni tal-Unjoni abbażi ta’ finanzjament mhux marbut mal-kostijiet

1.   Il-Kummissjoni tista’ tirrimborża l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għal prijorità sħiħa jew partijiet minnha ta’ programmi bbażati fuq finanzjament mhux marbut mal-kostijiet f’konformità mal-Artikolu 51, abbażi tal-ammonti approvati minn deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu jew inkella stabbiliti fl-att delegat imsemmi fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu. Sabiex isir użu minn kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-programm bbażat fuq finanzjament mhux marbut ma’ kostijiet, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw proposta lill-Kummissjoni f’konformità mal-mudelli stabbiliti fl-Annessi V u VI, bħala parti mill-programm jew minn talba għal emenda tiegħu. Din il-lista għandu jkun fiha l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-identifikazzjoni tal-prijorità kkonċernata u l-ammont totali kopert minn finanzjament mhux marbut mal-kostijiet;

(b)

deskrizzjoni tal-parti tal-programm u t-tip ta’ operazzjonijiet koperti mill-finanzjament mhux marbut mal-kostijiet;

(c)

deskrizzjoni tal-kondizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfatti jew tar-riżultati li għandhom jinkisbu u skeda ta’ żmien;

(d)

riżultati intermedji li jwasslu għal rimborż mill-Kummissjoni;

(e)

unitajiet ta’ kejl;

(f)

l-iskeda għal rimborż mill-Kummissjoni u l-ammonti relatati marbuta mal-progress fl-issodisfar tal-kondizzjonijiet jew il-kisba tar-riżultati;

(g)

l-arranġamenti għal verifika tar-riżultati intermedji u tal-issodisfar tal-kondizzjonijiet jew il-kisba tar-riżultati;

(h)

il-metodi għall-aġġustament tal-ammonti, fejn applikabbli;

(i)

l-arranġamenti biex jiġi żgurat ir-rekord tal-awditjar f’konformità mal-Anness XII li juri l-issodisfar tal-kondizzjonijiet jew il-kisba tar-riżultati;

(j)

it-tip ta’ metodu ta’ rimborż previst użat għar-rimborż tal-benefiċjarju jew tal-benefiċjarji fi ħdan il-prijorità jew partijiet minn prijorità ta’ programmi kkonċernati minn dan l-Artikolu.

2.   Id-deċiżjoni li tapprova l-programm jew it-talba għall-emendar tiegħu għandha tistabbilixxi l-elementi kollha elenkati fil-paragrafu 1.

3.   L-Istati Membri għandhom jirrimborżaw lill-benefiċjarji għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu. Dak ir-rimborż jista’ jieħu kwalunkwe forma ta’ appoġġ.

L-awditi tal-Kummissjoni u tal-Istat Membru u l-verifiki tal-ġestjoni mwettqa mill-Istati Membri għandhom jimmiraw esklużivament li jivverifikaw li l-kondizzjonijiet għar-rimborż mill-Kummissjoni jkunu ġew issodisfati jew li jkunu ntlaħqu r-riżultati.

4.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta att delegat f’konformità mal-Artikolu 114 biex tissupplimenta dan l-Artikolu billi tistabbilixxi ammonti għal finanzjament fil-livell tal-Unjoni mhux marbut mal-kostijiet skont it-tip ta’ operazzjoni, il-metodi għall-aġġustament tal-ammonti u l-kondizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati jew ir-riżultati li għandhom jinkisbu.

Taqsima III

Interruzzjonijiet u sospensjonijiet

Artikolu 96

Interruzzjoni tal-iskadenza għall-ħlas

1.   Il-Kummissjoni tista’ tinterrompi l-iskadenza għall-ħlas, minbarra għal prefinanzjament, għal perijodu massimu ta’ 6 xhur fejn tiġi ssodisfata kwalunkwe waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikun hemm evidenza li tissuġġerixxi nuqqas serju li ma jkunux ittieħdu miżuri korrettivi għalih;

(b)

il-Kummissjoni jkollha twettaq verifiki addizzjonali wara li tirċievi informazzjoni li nefqa f’applikazzjoni għal pagament tista’ tkun marbuta ma’ irregolarità.

2.   L-Istat Membru jista’ jaqbel li l-perijodu ta’ interruzzjoni jiġi estiż bi 3 xhur.

3.   Il-Kummissjoni għandha tillimita l-interruzzjoni għall-parti tan-nefqa affettwata mill-elementi msemmija fil-paragrafu 1, sakemm ma jkunx possibbli li tiġi identifikata l-parti tan-nefqa affettwata. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf bil-miktub lill-Istat Membru u lill-awtorità ta’ ġestjoni bir-raġuni għall-interruzzjoni u għandha titlobhom jirrimedjaw is-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni għandha ttemm l-interruzzjoni hekk kif jittieħdu l-miżuri li jirrimedjaw l-elementi msemmija fil-paragrafu 1.

4.   Ir-regoli speċifiċi għall-Fondi għall-FEMSA jistgħu jistabbilixxu bażijiet speċifiċi għall-interruzzjoni ta’ pagamenti marbuta ma’ nonkonformità mar-regoli applikabbli skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

Artikolu 97

Sospensjoni ta’ pagamenti

1.   Il-Kummissjoni tista’ tissospendi l-pagamenti kollha jew parti minnhom, ħlief il-prefinanzjament, wara li tkun tat lill-Istat Membru l-opportunità li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu, jekk tiġi ssodisfata kwalunkwe waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-Istat Membru jkun naqas milli jieħu l-azzjoni meħtieġa biex jirrimedja s-sitwazzjoni li tagħti lok għal interruzzjoni skont l-Artikolu 96;

(b)

ikun hemm nuqqas serju;

(c)

in-nefqa fl-applikazzjonijiet għal pagament tkun marbuta ma’ irregolarità li ma tkunx ġiet ikkorreġuta;

(d)

ikun hemm opinjoni motivata mill-Kummissjoni fir-rigward ta’ proċedura ta’ ksur skont l-Artikolu 258 TFUE dwar kwistjoni li tpoġġi f’riskju l-legalità u r-regolarità tan-nefqa

2.   Il-Kummissjoni għandha ttemm is-sospensjoni tal-pagamenti kollha jew ta’ parti minnhom meta l-Istat Membru jkun ħa miżuri li jirrimedjaw l-elementi msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Ir-regoli speċifiċi għall-Fondi għall-FEMSA jistgħu jistabbilixxu bażijiet speċifiċi għal sospensjoni ta’ pagamenti marbuta ma’ nonkonformità mar-regoli applikabbli skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

KAPITOLU II

Preżentazzjoni u eżami tal-kontijiet

Artikolu 98

Kontenut u preżentazzjoni tal-kontijiet

1.   Għal kull sena kontabilistika li għaliha jkunu ġew ippreżentati applikazzjonijiet għal pagament, l-Istat Membru għandu jippreżenta lill-Kummissjoni, sal-15 ta’ Frar, id-dokumenti li ġejjin (“il-pakkett ta’ aċċertament”) li għandhom ikopru s-sena kontabilistika preċedenti:

(a)

il-kontijiet f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness XXIV;

(b)

id-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 74(1) f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness XVIII;

(c)

l-opinjoni tal-awditjar annwali msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 77(3) f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness XIX;

(d)

ir-rapport annwali ta’ kontroll imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 77(3) f’konformità mal-mudell stabbilit fl-Anness XX.

2.   L-iskadenza msemmija fil-paragrafu 1 tista’ tiġi estiża b’mod eċċezzjonali mill-Kummissjoni sal-1 ta’ Marzu, abbażi ta’ komunikazzjoni mill-Istat Membru kkonċernat.

3.   Il-kontijiet għandhom jinkludu fil-livell ta’ kull prijorità u, fejn applikabbli, skont il-fond u skont il-kategorija tar-reġjun:

(a)

l-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mdaħħla fis-sistemi kontabilistiċi tal-korp li jwettaq il-funzjoni kontabilistika li ġie inkluż fl-applikazzjoni għal pagament finali għas-sena kontabilistika u l-ammont totali tal-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti magħmula jew li għandha ssir marbuta ma’ objettivi speċifiċi li għalihom il-kondizzjonijiet abilitanti huma ssodisfati u operazzjonijiet marbuta ma’ objettivi speċifiċi li għalihom il-kondizzjonijiet abilitanti mhumiex issodisfati iżda jikkontribwixxu għall-issodisfar tal-kondizzjonijiet abilitanti;

(b)

l-ammonti rtirati matul is-sena kontabilistika;

(c)

l-ammonti ta’ kontribuzzjoni pubblika mħallsa għal strumenti finanzjarji;

(d)

għal kull prijorità, spjegazzjoni dwar kwalunkwe differenza bejn l-ammonti ddikjarati skont il-punt (a) u l-ammonti ddikjarati f’applikazzjonijiet għal pagament għall-istess sena kontabilistika.

4.   Il-pakkett ta’ aċċertament ma għandux jikkonċerna l-ammont totali tan-nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet jew il-kontribuzzjoni pubblika korrispondenti magħmula jew li għandha ssir marbuta ma’ objettivi speċifiċi li għalihom il-kondizzjonijiet abilitanti mhumiex issodisfati bl-eċċezzjoni ta’ operazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-issodisfar tal-kondizzjonijiet abilitanti.

5.   Il-kontijiet ma għandhomx ikunu ammissibbli jekk l-Istati Membri ma jkunux wettqu l-korrezzjonijiet meħtieġa biex ir-rata ta’ żbalji residwi fuq il-legalità u r-regolarità tan-nefqa inkluża fil-kontijiet titnaqqas għal 2 % jew inqas.

6.   L-Istati Membri għandhom b’mod partikolari jnaqqsu mill-kontijiet:

(a)

in-nefqa irregolari li tkun ġiet soġġetta għal korrezzjonijiet finanzjarji skont l-Artikolu 103;

(b)

in-nefqa li hi soġġetta għal valutazzjoni kontinwa tal-legalità u r-regolarità tagħha;

(c)

ammonti oħra, kif neċessarju, biex ir-rata ta’ żbalji residwi tan-nefqa ddikjarata fil-kontijiet titnaqqas għal 2 % jew inqas.

L-Istat Membru jista’ jinkludi n-nefqa taħt il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu f’applikazzjoni għal pagament fis-snin kontabilistiċi sussegwenti ladarba tiġi kkonfermata l-legalità u r-regolarità tagħha.

7.   L-Istat Membru jista’ jikkoreġi ammonti irregolari li jkun skopra wara l-preżentazzjoni tal-kontijiet li fihom kienu inklużi l-ammonti billi jagħmel l-aġġustamenti korrispondenti għas-sena kontabilistika fejn tiġi skoperta l-irregolarità, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 104.

8.   Bħala parti mill-pakkett ta’ aċċertament, l-Istat Membru għandu jippreżenta għall-aħħar sena kontabilistika r-rapport finali dwar il-prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 43 jew l-aħħar rapport annwali dwar il-prestazzjoni għall-AMIF, l-ISF jew il-BMVI.

Artikolu 99

Eżami tal-kontijiet

Il-Kummissjoni għandha tissodisfa ruħha li l-kontijiet huma kompluti, preċiżi u veri sal-31 ta’ Mejju tas-sena ta’ wara t-tmiem tas-sena kontabilistika sakemm ma jkunx japplika l-Artikolu 102.

Artikolu 100

Kalkolu tal-bilanċ

1.   Meta l-Kummissjoni tiddetermina l-ammont attribwibbli għall-Fondi għas-sena kontabilistika u l-aġġustamenti konsegwenti fir-rigward tal-pagamenti lill-Istat Membru, hija għandha tikkunsidra:

(a)

l-ammonti fil-kontijiet imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 98(3) u li għalih għandha tiġi applikata r-rata ta’ kofinanzjament għal kull prijorità;

(b)

l-ammont totali ta’ pagamenti interim magħmula mill-Kummissjoni matul dik is-sena kontabilistika;

(c)

għall-FEŻR, il-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-JTF u l-FEMSA, għas-snin 2021 u 2022, l-ammont ta’ prefinanzjament.

2.   Meta jkun hemm ammont li jista’ jiġi rkuprat mill-Istat Membru, huwa għandu jkun soġġett għal ordni ta’ rkupru maħruġa mill-Kummissjoni li għandha tiġi eżegwita, fejn ikun possibbli, bi tpaċija permezz ta’ ammonti dovuti lill-Istat Membru f’pagamenti sussegwenti għall-istess programm. Dak l-irkupru ma għandux jikkostitwixxi korrezzjoni finanzjarja u ma għandux inaqqas l-appoġġ mill-Fondi għall-programm. L-ammont irkuprat għandu jikkostitwixxi dħul assenjat f’konformità mal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 101

Proċedura għall-eżami tal-kontijiet

1.   Il-proċedura stipulata fl-Artikolu 102 għandha tapplika fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

l-awtorità tal-awditjar tkun ipprovdiet opinjoni tal-awditjar kwalifikata jew negattiva minħabba raġunijiet marbuta mal-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet;

(b)

il-Kummissjoni għandha evidenza li tpoġġi fid-dubju l-affidabbiltà ta’ opinjoni tal-awditjar mhux kwalifikata.

2.   Fil-każijiet l-oħra kollha, il-Kummissjoni għandha tikkalkula l-ammonti attribwibbli għall-Fondi skont l-Artikolu 100 u tagħmel il-pagamenti rispettivi jew irkupri qabel l-1 ta’ Lulju. Dan il-pagament jew l-irkupru għandu jikkostitwixxi l-aċċettazzjoni tal-kontijiet.

Artikolu 102

Proċedura kontradittorja għall-eżami tal-kontijiet

1.   Jekk l-awtorità tal-awditjar tipprovdi opinjoni tal-awditjar li tkun kwalifikata jew negattiva minħabba raġunijiet marbuta mal-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet, il-Kummissjoni għandha titlob lill-Istat Membru jirrevedi l-kontijiet u jerġa’ jippreżenta d-dokumenti msemmija fl-Artikolu 98(1) fi żmien xahar.

Jekk sal-iskadenza stabbilita fl-ewwel subparagrafu:

(a)

l-opinjoni tal-awditjar ma tkunx kwalifikata, għandu japplika l-Artikolu 100 u l-Kummissjoni għandha tħallas kwalunkwe ammont addizzjonali dovut jew tipproċedi għall-irkupru fi żmien xahrejn;

(b)

l-opinjoni tal-awditjar tkun għadha kwalifikata jew id-dokumenti ma jkunux ġew ippreżentati mill-ġdid mill-Istat Membru, għandhom japplikaw il-paragrafi 2, 3 u 4.

2.   Jekk l-opinjoni tal-awditjar tibqa’ kwalifikata minħabba raġunijiet marbuta mal-kompletezza, l-eżattezza u l-veraċità tal-kontijiet jew jekk l-opinjoni tal-awditjar tibqa’ inaffidabbli, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru dwar l-ammont attribwibbli għall-Fondi għas-sena kontabilistika.

3.   Jekk l-Istat Membru jaqbel mal-ammont imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu fi żmien xahar, il-Kummissjoni għandha tħallas fi żmien xahrejn kwalunkwe ammont addizzjonali dovut jew tipproċedi għal irkupru f’konformità mal-Artikolu 100.

4.   Jekk l-Istat Membru ma jaqbilx mal-ammont imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-ammont attribwibbli għall-Fondi għas-sena kontabilistika. Att bħal dan ma għandux jikkostitwixxi korrezzjoni finanzjarja u ma għandux inaqqas l-appoġġ mill-Fondi għall-programm. Il-Kummissjoni għandha tħallas fi żmien xahrejn kwalunkwe ammont addizzjonali dovut jew tipproċedi għal irkupru f’konformità mal-Artikolu 100.

5.   Fir-rigward tas-sena kontabilistika finali, il-Kummissjoni għandha tħallas jew tirkupra l-bilanċ annwali tal-kontijiet għall-programmi appoġġati mill- FEŻR, il-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-JTF u l-FEMSA mhux aktar tard minn xahrejn wara d-data tal-aċċettazzjoni tar-rapport finali dwar il-prestazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 43.

KAPITOLU III

Korrezzjonijiet finanzjarji

Artikolu 103

Korrezzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri

1.   L-Istati Membri għandhom iħarsu l-baġit tal-Unjoni u japplikaw il-korrezzjonijiet finanzjarji permezz tal-kanċellazzjoni totali jew parzjali tal-appoġġ mill-Fondi għal operazzjoni jew programm meta n-nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni tinstab li kienet irregolari.

2.   Il-korrezzjonijiet finanzjarji għandhom jiġu rreġistrati fil-kontijiet għas-sena kontabilistika li fiha tkun ittieħdet id-deċiżjoni dwar il-kanċellazzjoni.

3.   L-appoġġ mill-Fondi kkanċellat jista’ jerġa’ jintuża mill-Istat Membru fi ħdan il-programm ikkonċernat ħlief għal operazzjoni li kienet is-suġġett ta’ dik il-korrezzjoni jew, fejn tkun saret korrezzjoni finanzjarja għal irregolarità sistemika, għal kwalunkwe operazzjoni affettwata mill-irregolarità sistemika.

4.   Ir-regoli speċifiċi għall-Fondi għall-FEMSA jistgħu jistabbilixxu bażijiet speċifiċi għal korrezzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri marbuta ma’ nonkonformità mar-regoli applikabbli skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

5.   Permezz ta’ deroga mill-paragrafi minn 1, 2 u 3, f’operazzjonijiet li jinvolvu strumenti finanzjarji, il-kontribuzzjoni kkanċellata f’konformità ma’ dan l-Artikolu, bħala riżultat ta’ irregolarità individwali, tista’ terġa’ tintuża fi ħdan l-istess operazzjoni skont il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

fejn l-irregolarità li twassal għall-kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni tinstab fil-livell tar-riċevitur finali, biss għal riċevituri finali oħra fi ħdan l-istess strument finanzjarju;

(b)

fejn l-irregolarità li twassal għall-kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni tiġi identifikata fil-livell tal-korp li jimplimenta l-fond speċifiku, fejn strument finanzjarju jiġi implimentat permezz ta’ struttura b’fond ta’ parteċipazzjoni, biss għal korpi oħra li jimplimentaw fondi speċifiċi.

Jekk dik l-irregolarità li twassal għall-kanċellazzjoni tal-kontribuzzjoni tinstab fil-livell tal-korp li jimplimenta l-fond ta’ parteċipazzjoni, jew fil-livell tal-korp li jimplimenta l-fond speċifiku fejn strument finanzjarju huwa implimentat permezz ta’ struttura mingħajr fond ta’ parteċipazzjoni, il-kontribuzzjoni kkanċellata ma tistax terġa’ tintuża fi ħdan l-istess operazzjoni.

Fejn issir korrezzjoni finanzjarja għal irregolarità sistemika, il-kontribuzzjoni kkanċellata ma tistax terġa’ tintuża għal kwalunkwe operazzjoni affettwata mill-irregolarità sistemika.

6.   Il-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji għandhom jirrimborżaw lill-Istati Membri l-kontribuzzjonijiet tal-programm affettwat minn irregolaritajiet, flimkien mal-imgħax u kwalunkwe gwadann ieħor iġġenerat minn dawn il-kontribuzzjonijiet.

Il-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji ma għandhomx jirrimborżaw lill-Istati Membri l-ammonti msemmija fl-ewwel subparagrafu dment li dawk il-korpi juru, għal irregolarità partikolari, li ġew sodisfatti l-kondizzjonijiet kumulattivi li ġejjin:

(a)

l-irregolaritajiet seħħew fil-livell tar-riċevitur finali jew, fil-każ ta’ fond ta’ parteċipazzjoni, fil-livell ta’ korpi li jimplimentaw fondi speċifiċi jew riċevituri finali;

(b)

il-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji jkunu wettqu l-obbligi tagħhom, fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet tal-programm affettwati mill-irregolarità, f’konformità mal-liġi applikabbli u aġixxew bil-grad ta’ kura professjonali, trasparenza u diliġenza mistennija minn korp professjonali b’esperjenza fl-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji;

(c)

l-ammonti affettwati mill-irregolarità ma setgħux jiġu rkuprati minkejja li l-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji segwew il-miżuri kuntrattwali u legali applikabbli kollha bid-diliġenza dovuta.

Artikolu 104

Korrezzjonijiet finanzjarji mill-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel korrezzjonijiet finanzjarji billi tnaqqas l-appoġġ mill-Fondi għal programm fejn hija tikkonkludi li:

(a)

ikun hemm nuqqas serju li jkun poġġa f’riskju l-appoġġ mill-Fondi li jkunu diġà mħallsa lill-programm;

(b)

in-nefqa inkluża fil-kontijiet aċċettati tkun irregolari u ma tkunx ġiet osservata u rapportata mill-Istat Membru;

(c)

l-Istat Membru ma jkunx ikkonforma mal-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 97 qabel il-ftuħ tal-proċedura ta’ korrezzjoni finanzjarja mill-Kummissjoni.

Fejn il-Kummissjoni tapplika rata fissa jew korrezzjonijiet finanzjarji estrapolati, dan għandu jsir f’konformità mal-Anness XXV.

2.   Qabel ma tieħu deċiżjoni dwar korrezzjoni finanzjarja, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru dwar il-konklużjonijiet tagħha u tagħti lill-Istat Membru l-opportunità li jippreżenta, fi żmien xahrejn, l-osservazzjonijiet tiegħu u li juri li fil-verità l-irregolarità hija inqas gravi minn kif tidher skont il-valutazzjoni tal-Kummissjoni. Jekk ikun maqbul b’mod reċiproku, l-iskadenza tista’ tiġi estiża.

3.   Jekk l-Istat Membru ma jaċċettax il-konklużjonijiet tal-Kummissjoni, l-Istat Membru għandu jiġi mistieden għal smigħ mill-Kummissjoni, sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni u l-osservazzjonijiet rilevanti kollha jkunu disponibbli biex tiġi fformulata l-bażi għall-konklużjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-korrezzjoni finanzjarja.

4.   Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar korrezzjoni finanzjarja b’kont meħud tal-grad, il-frekwenza u l-implikazzjonijiet finanzjarji tal-irregolaritajiet jew in-nuqqasijiet serji, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni fi żmien 10 xhur mid-data tas-smigħ jew tal-preżentazzjoni tal-informazzjoni addizzjonali kif meħtieġ mill-Kummissjoni.

Meta tiddeċiedi dwar korrezzjoni finanzjarja, il-Kummissjoni għandha tqis l-informazzjoni u l-osservazzjonijiet kollha ppreżentati.

Jekk Stat Membru jaqbel dwar il-korrezzjoni finanzjarja għall-każijiet imsemmija fil-punti (a) u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 qabel l-adozzjoni tad-deċiżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, l-Istat Membru jista’ juża mill-ġdid l-ammonti kkonċernati. Dik il-possibbiltà ma għandhiex tapplika għal każ ta’ korrezzjoni finanzjarja skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1.

5.   Ir-regoli speċifiċi għall-Fondi għall-FEMSA jistgħu jistabbilixxu bażijiet speċifiċi għal korrezzjonijiet finanzjarji mill-Kummissjoni marbuta ma’ nonkonformità mar-regoli applikabbli skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

6.   Ir-regoli speċifiċi għall-Fondi għall-JTF jistgħu jistabbilixxu bażijiet speċifiċi għal korrezzjonijiet finanzjarji mill-Kummissjoni marbuta ma’ nuqqas ta’ lħuq tal-miri stabbiliti għall-JTF.

KAPITOLU IV

Diżimpenn

Artikolu 105

Prinċipji u regoli tad-diżimpenn

1.   Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja kwalunkwe ammont fi programm li ma kienx intuża għal prefinanzjament f’konformità mal-Artikolu 90 jew li għalih ma ġietx ippreżentata applikazzjoni għall-pagament skont l-Artikoli 91 u 92 sal-31 ta’ Diċembru tat-tielet sena kalendarja wara dik tal-impenji tal-baġit għas-snin 2021 sa 2026.

2.   Il-parti tal-impenji li tkunu għadha miftuħa fil-31 ta’ Diċembru 2029 għandha tiġi diżimpenjata jekk il-pakkett ta’ aċċertament u r-rapport finali dwar il-prestazzjoni għall-programmi appoġġati mill-FEŻR, il-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-JTF u l-FEMSA ma jkunux ġew ippreżentati lill-Kummissjoni sal-limitu ta’ żmien stabbilit fl-Artikolu 43(1).

Artikolu 106

Eċċezzjonijiet għar-regoli tad-diżimpenn

1.   L-ammont ikkonċernat minn diżimpenn għandu jitnaqqas bl-ammonti ekwivalenti għal dik il-parti tal-impenn baġitarju li għaliha:

(a)

l-operazzjonijiet jiġu sospiżi minn proċedimenti legali jew minn appell amministrattiv li jkollhom effett sospensiv; jew

(b)

ma kienx possibbli li ssir applikazzjoni għal pagament minħabba raġunijiet ta’ forza maġġuri li jaffettwaw b’mod serju l-implimentazzjoni tal-programm kollu jew parti minnu.

L-awtoritajiet nazzjonali li jiddikjaraw forza maġġuri għandhom juru l-konsegwenzi diretti tagħha fuq l-implementazzjoni tal-programm kollu jew parti minnu.

2.   Sal-31 ta’ Jannar, l-Istat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni informazzjoni dwar l-eċċezzjonijiet imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għall-ammont li jrid jiġi ddikjarat sal-31 ta’ Diċembru tas-sena preċedenti.

Artikolu 107

Proċedura għad-diżimpenn

1.   Abbażi tal-informazzjoni li tkun irċeviet sal-31 ta’ Jannar, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istat Membru dwar l-ammont tad-diżimpenn li jirriżulta minn dik l-informazzjoni.

2.   L-Istat Membru għandu jkollu xahrejn biex jaqbel mal-ammont li għandu jiġi diżimpenjat jew biex jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu.

3.   L-Istat Membru għandu jippreżenta lill-Kummissjoni, sat-30 ta’ Ġunju, pjan ta’ finanzjament emendat li jirrifletti, għas-sena kalendarja kkonċernata, l-ammont imnaqqas ta’ appoġġ fuq prijorità waħda jew aktar tal-programm. Għall-programmi appoġġati minn aktar minn Fond wieħed, l-ammont tal-appoġġ għandu jitnaqqas għal kull Fond b’mod proporzjonat għall-ammonti kkonċernati mid-diżimpenn li ma kienx ġie użat fis-sena kalendarja kkonċernata.

Fin-nuqqas ta’ tali preżentazzjoni, il-Kummissjoni għandha temenda l-pjan ta’ finanzjament billi tnaqqas il-kontribuzzjoni mill-Fondi għas-sena finanzjarja kkonċernata. Dan it-tnaqqis għandu jiġi allokat għal kull prijorità b’mod proporzjonat għall-ammonti kkonċernati mid-diżimpenn li ma kienx ġie użat fis-sena kalendarja kkonċernata.

4.   Il-Kummissjoni għandha temenda d-deċiżjoni li tapprova l-programm sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru.

TITOLU VIII

QAFAS FINANZJARJU

Artikolu 108

Kopertura ġeografika tal-appoġġ għall-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir

1.   Il-FEŻR, il-FSE+ u l-Fond ta’ Koeżjoni għandhom jappoġġaw l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir fir-reġjuni kollha li jikkorrispondu għal-livell 2 tal-klassifikazzjoni komuni tal-unitajiet territorjali għall-istatistika (“reġjuni tal-livell NUTS 2”) stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 1059/2003, kif emendat mir-Regolament (UE) 2016/2066.

2.   Riżorsi mill-FEŻR u l-FSE+ għall-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir għandhom jiġu allokati fost it-tliet kategoriji tar-reġjuni tal-livell NUTS 2 li ġejjin:

(a)

reġjuni inqas żviluppati, li l-PDG per capita tagħhom huwa anqas minn 75 % tal-medja tal-PDG per capita tal-UE-27 (“reġjuni inqas żviluppati”);

(b)

reġjuni fi tranżizzjoni, li l-PDG per capita tagħhom huwa bejn 75 % u 100 % tal-medja tal-PDG per capita tal-UE-27 (“reġjuni fi tranżizzjoni”);

(c)

reġjuni aktar żviluppati, li l-PDG per capita tagħhom huwa aktar minn 100 % tal-medja tal-PDG per capita tal-UE-27 (“reġjuni aktar żviluppati”).

Il-klassifikazzjoni tar-reġjuni taħt waħda mit-tliet kategoriji ta’ reġjun għandha tiġi ddeterminata abbażi ta’ kif il-PDG per capita ta’ kull reġjun, imkejjel skont l-istandards tal-kapaċità tal-akkwist (“PPS”) u kkalkolat abbażi taċ-ċifri tal-Unjoni għall-perijodu 2015-2017, jirrelata mal-medja tal-PDG per capita tal-UE-27 għall-istess perijodu ta’ referenza.

3.   Il-Fond ta’ Koeżjoni għandu jappoġġa lil dawk l-Istati Membri li l-introjtu nazzjonali gross (ING) per capita tagħhom, imkejjel f’PPS u kkalkolat abbażi taċ-ċifri tal-Unjoni għall-perijodu 2015-2017, ikun inqas minn 90 % tal-medja tal-ING per capita tal-UE-27 għall-istess perijodu ta’ referenza.

4.   Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxi l-lista ta’ reġjuni li jissodisfaw il-kriterji ta’ waħda mit-tliet kategoriji ta’ reġjun u tal-Istati Membri li jissodisfaw il-kriterji tal-paragrafu 3. Dik il-lista għandha tkun valida mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2027.

Artikolu 109

Riżorsi għal koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

1.   Ir-riżorsi għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali disponibbli għall-impenn baġitarju għall-perijodu 2021-2027 taħt il-QFP għandhom ikunu EUR 330 234 776 621 fi prezzijiet tal-2018 għall-FEŻR, il-FSE + u l-Fond ta’ Koeżjoni, u EUR 7 500 000 000 fi prezzijiet tal-2018 għall-JTF.

Ir-riżorsi msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu kkompletati b’ammont ta’ EUR 10 000 000 000 fi prezzijiet tal-2018 għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2020/2094 (53) għall-finijiet tar-RegolamentJTF. Dan l-ammont għandu jikkostitwixxi dħul assenjat estern għall-fini tal-Artikolu 21(5) tar-Regolament Finanzjarju.

Għall-finijiet tal-ipprogrammar u l-inklużjoni sussegwenti tagħhom fil-baġit tal-Unjoni, l-ammonti msemmija fl-ewwel u t-tieni subparagrafi għandhom jiġu indiċjati bir-rata ta’ 2 % fis-sena.

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi globali għall-FEŻR, il-FSE+ u l-Fond ta’ Koeżjoni skont l-Istat Membru taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir u, fejn applikabbli, skont il-kategorija ta’ reġjun, f’konformità mal-metodoloġiji stabbiliti fl-Anness XXVI.

Din id-deċiżjoni għandha tistipula wkoll it-tqassim annwali tar-riżorsi globali għal kull Stat Membru taħt l-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg).

3.   0.35 % tar-riżorsi msemmija fl-ewwel u t-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, wara t-tnaqqis tal-appoġġ għall-FNE msemmi fl-Artikolu 110(3), għandhom jiġu allokati għal assistenza teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

Artikolu 110

Riżorsi għall-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir u għall-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg)

1.   Ir-riżorsi għall-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir taħt il-QFP għandhom jammontaw għal 97.6 % tar-riżorsi globali (jiġifieri, total ta’ EUR 329 684 776 621) u għandhom jiġu allokati kif ġej:

(a)

61, 3 % (jiġifieri, total ta’ EUR 202 226 984 629) għar-reġjuni inqas żviluppati;

(b)

14, 5 % (jiġifieri, total ta’ EUR 47 771 802 082) għar-reġjuni fi tranżizzjoni;

(c)

8.3 % (jiġifieri, total ta’ EUR 27 202 682 372) għar-reġjuni aktar żviluppati;

(d)

12.9 % (jiġifieri, total ta’ EUR 42 555 570 217) għall-Istati Membri appoġġati mill-Fond ta’ Koeżjoni;

<

(e)

0.6 % (jiġifieri, total ta’ EUR 1 927 737 321) bħala finanzjament addizzjonali għar-reġjuni ultraperiferiċi identifikati fl-Artikolu 349 TFUE u r-reġjuni tal-livell NUTS 2 li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 6 għall-Att ta’ Adeżjoni tal-1994;