EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0887

Regolament (UE) 2021/887 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2021 li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Network ta’ Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni

PE/28/2021/INIT

OJ L 202, 8.6.2021, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/887/oj

8.6.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 202/1


REGOLAMENT (UE) 2021/887 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-20 ta’ Mejju 2021

li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Network ta’ Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 173(3) u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 188 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Il-parti l-kbira tal-popolazzjoni tal-Unjoni hija kkonnettjata mal-Internet. Il-ħajja ta’ kuljum tan-nies u l-ekonomiji qed isiru dejjem aktar dipendenti mit-teknoloġiji diġitali. Iċ-ċittadini u n-negozji qed isiru dejjem aktar esposti għal inċidenti ta’ ċibersigurtà serji u ħafna negozji fl-Unjoni qed ikollhom l-esperjenza tal-inqas ta’ inċident ta’ ċibersigurtà wieħed kull sena. Dan jissottolinja l-ħtieġa ta’ reżiljenza, ta’ titjib tal-abbiltajiet teknoloġiċi u industrijali, u tal-użu ta’ standards għolja u soluzzjonijiet olistiċi fil-qasam taċ-ċibersigurtà li jinvolvu lill-persuni, il-prodotti, il-proċessi u t-teknoloġija fl-Unjoni, kif ukoll il-ħtieġa ta’ tmexxija mill-Unjoni fl-oqsma taċ-ċibersigurtà u tal-awtonomija diġitali. Iċ-ċibersigurtà tista’ wkoll tittejjeb billi tiżdied is-sensibilizzazzjoni dwar it-theddid taċ-ċibersigurtà u billi jiġu żviluppati kompetenzi, kapaċitajiet u abbiltajiet fl-Unjoni kollha, filwaqt li jiġu kkunsidrati bir-reqqa l-implikazzjonijiet u t-tħassib soċjetali u etiċi.

(2)

L-Unjoni żiedet l-attivitajiet tagħha b’mod kostanti biex tindirizza sfidi dejjem akbar għaċ-ċibersigurtà skont l-istrateġija ta’ ċibersigurtà mressqa mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (Rappreżentant Għoli) fil-komunikazzjoni konġunta tagħhom lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tas-7 ta’ Frar 2013 intitolata “L-istrateġija ta’ Ċibersigurtà tal-Unjoni Ewropea: Ċiberspazju Miftuħ, Sikur u Sigur” (l-“Istrateġija ta’ Ċibersigurtà tal-2013”). L-Istrateġija ta’ Ċibersigurtà tal-2013 kellha l-għan li trawwem ekosistema diġitali affidabbli, sikura u miftuħa. Fl-2016, l-Unjoni adottat l-ewwel miżuri fil-qasam taċ-ċibersigurtà bid-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) dwar is-sigurtà tan-networks u tas-sistemi tal-informazzjoni.

(3)

F’Settembru 2017, il-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli ppreżentaw komunikazzjoni konġunta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill intitolata “Reżiljenza, Deterrenza u Difiża: Il-bini ta’ ċibersigurtà b’saħħitha għall-UE” biex ikomplu jissaħħu r-reżiljenza, id-deterrenza u r-rispons tal-Unjoni għall-attakki ċibernetiċi.

(4)

Il-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern fis-Summit Diġitali ta’ Tallinn, f’Settembru 2017, appellaw biex l-Unjoni ssir “mexxej globali fil-qasam taċ-ċibersigurtà sal-2025, sabiex tiżgura l-fiduċja, il-kunfidenza u l-protezzjoni taċ-ċittadini, il-konsumaturi u l-intrapriżi online u tippermetti li jkun hemm Internet ħieles, aktar sikur u regolat mil-liġi”, u ddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li jagħmlu użu akbar minn soluzzjonijiet b’sors miftuħ u standards miftuħa meta (jerġgħu) jiġu żviluppati sistemi u soluzzjonijiet tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT, Information and Communication Technology), b’mod partikolari billi jiġi evitat xkiel tal-bejjiegħa, inklużi dawk żviluppati jew promossi minn programmi tal-Unjoni għall-interoperabbiltà u l-istandardizzazzjoni, bħall-programm ISA2.

(5)

Jenħtieġ li ċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam iċ-Ċibersigurtà (iċ-“Ċentru ta’ Kompetenza”) stabbilit minn dan ir-Regolament jgħin biex tiżdied is-sigurtà tan-networks u tas-sistemi tal-informazzjoni, inkluż l-Internet u infrastrutturi oħra li huma kritiċi għall-funzjonament tas-soċjetà, bħat-trasport, is-saħħa, l-enerġija, l-infrastruttura diġitali, l-ilma, is-swieq finanzjarji u s-sistemi bankarji.

(6)

Id-disturb sostanzjali tan-network u tas-sistemi tal-informazzjoni jista’ jaffettwa lil Stati Membri individwali u lill-Unjoni kollha. Għas-soċjetà u għall-ekonomija huwa għalhekk essenzjali li jkun hemm livell għoli ta’ sigurtà tan-networks u tas-sistemi tal-informazzjoni fl-Unjoni kollha. Bħalissa, l-Unjoni tiddependi minn fornituri taċ-ċibersigurtà mhux Ewropej. Madankollu, huwa fl-interess strateġiku tal-Unjoni li tiżgura li żżomm u tiżviluppa kapaċitajiet essenzjali teknoloġiċi u ta’ riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà biex in-networks u s-sistemi tal-informazzjoni taċ-ċittadini u tan-negozji jkunu siguri, u b’mod partikolari biex in-networks u s-sistemi tal-informazzjoni kritiċi jkunu protetti u jiġu pprovduti servizzi ewlenin taċ-ċibersigurtà.

(7)

Fl-Unjoni teżisti minjiera ta’ għarfien espert u esperjenza fil-qasam tar-riċerka, it-teknoloġija u l-iżvilupp industrijali fil-qasam taċ-ċibersigurtà, iżda l-isforzi tal-komunitajiet industrijali u ta’ riċerka huma frammentati, mhumiex allinjati u ma għandhomx missjoni komuni, u dan ixekkel il-kompetittività u l-protezzjoni effettiva tan-networks u tas-sistemi f’dak il-qasam. Tali sforzi u l-għarfien espert jenħtieġ li jinġabru, jitpoġġew f’network u jintużaw b’mod effiċjenti sabiex isaħħu u jikkomplementaw il-kapaċitajiet ta’ riċerka, dawk teknoloġiċi u industrijali, kif ukoll il-ħiliet eżistenti fil-livell tal-Unjoni u dak nazzjonali. Minkejja li s-settur tal-ICT iħabbat wiċċu ma’ sfidi importanti, bħall-ħtieġa li jissodisfa d-domanda tiegħu għal ħaddiema kwalifikati, huwa jista’ jibbenefika billi jirrappreżenta d-diversità tas-soċjetà b’mod ġenerali, jikseb rappreżentanza bilanċjata tal-ġeneri, diversità etnika u nondiskriminazzjoni fir-rigward ta’ persuni b’diżabilità, kif ukoll jiffaċilita l-aċċess għall-għarfien u t-taħriġ għal esperti taċ-ċibersigurtà futuri, inkluża l-edukazzjoni ta’ tali esperti f’kuntesti mhux formali, pereżempju fi proġetti ta’ software liberu u b’sors miftuħ, proġetti ta’ teknoloġija ċivika, negozji ġodda u mikrointrapriżi.

(8)

L-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs, small and medium-sized enterprises) huma partijiet ikkonċernati kruċjali fis-settur taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni, u jistgħu jipprovdu soluzzjonijiet teknoloġikament avvanzati minħabba l-aġilità tagħhom. Madankollu, l-SMEs li mhumiex speċjalizzati fiċ-ċibersigurtà huma suxxettibbli wkoll li jkunu aktar vulnerabbli għal inċidenti ta’ ċibersigurtà minħabba rekwiżiti għoljin ta’ investiment u għarfien biex jiġu stabbiliti soluzzjonijiet effettivi taċ-ċibersigurtà. Għalhekk, jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza u n-Network ta’ Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni (in-“Network”) jipprovdu appoġġ lill-SMEs billi jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għall-għarfien u permezz ta’ aċċess imfassal ad hoc għar-riżultati tar-riċerka u l-iżvilupp, sabiex l-SMEs ikunu jistgħu jiżguraw is-sikurezza tagħhom stess b’mod suffiċjenti u biex l-SMEs li huma attivi fiċ-ċibersigurtà jkunu jistgħu jkunu kompetittivi u jikkontribwixxu għall-faċilitazzjoni tat-tmexxija tal-Unjoni fil-qasam taċ-ċibersigurtà.

(9)

L-għarfien espert jeżisti barra mill-kuntesti industrijali u tar-riċerka. Il-proġetti mhux kummerċjali u prekummerċjali, imsejħa proġetti ta’ “teknoloġija ċivika”, jużaw standards miftuħa, data miftuħa, u software liberu u b’sors miftuħ, fl-interess tas-soċjetà u tal-ġid pubbliku.

(10)

Il-qasam taċ-ċibersigurtà huwa wieħed divers. Il-partijiet ikkonċernati rilevanti jinkludu partijiet ikkonċernati minn entitajiet pubbliċi, mill-Istati Membri u mill-Unjoni Ewropea, kif ukoll mill-industrija, is-soċjetà ċivili, bħat-trade unions, l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, il-komunità ta’ software liberu u b’sors miftuħ u l-komunità akkademika u tar-riċerka, u entitajiet oħra.

(11)

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill adottati f’Novembru 2017 appellaw lill-Kummissjoni biex tipprovdi b’mod rapidu valutazzjoni tal-impatt tal-għażliet possibbli biex jinħoloq network ta’ ċentri ta’ kompetenza fiċ-ċibersigurtà u ċentru Ewropew ta’ riċerka u ta’ kompetenza fil-qasam taċ-ċibersigurtà, u biex sa nofs l-2018 tipproponi l-istrument legali rilevanti sabiex jiġu istitwiti tali network u tali ċentru.

(12)

L-Unjoni għad ma għandhiex biżżejjed kapaċitajiet u abbiltajiet teknoloġiċi u industrijali biex b’mod awtonomu tagħmel sikuri l-ekonomija u l-infrastrutturi kritiċi tagħha u biex issir mexxej dinji fil-qasam taċ-ċibersigurtà. Hemm livell insuffiċjenti ta’ koordinazzjoni u kooperazzjoni strateġiċi u sostenibbli bejn l-industriji, il-komunitajiet tar-riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà u l-gvernijiet. L-Unjoni tbati minn insuffiċjenza tal-investiment u minn aċċess limitat għal għarfien, ħiliet u faċilitajiet fil-qasam taċ-ċibersigurtà, u ftit huma r-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam taċ-ċibersigurtà fl-Unjoni li jissarrfu f’soluzzjonijiet kummerċjabbli jew li jiġu implimentati b’mod mifrux fl-ekonomija.

(13)

L-istabbiliment taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u tan-Network, b’mandat biex isegwu miżuri b’appoġġ għat-teknoloġiji industrijali u fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni, huwa l-aqwa mod biex jitwettqu l-objettivi ta’ dan ir-Regolament filwaqt li jiġi pprovdut l-akbar impatt ekonomiku, soċjetali u ambjentali u jiġu mħarsa l-interessi tal-Unjoni.

(14)

Jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza ikun l-istrument prinċipali tal-Unjoni biex jinġabar l-investiment għar-riċerka, it-teknoloġija u l-iżvilupp industrijali fil-qasam taċ-ċibersigurtà u jiġu implimentati proġetti u inizjattivi rilevanti flimkien man-Network. Jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jkun il-ġestur tal-appoġġ finanzjarju relatat maċ-ċibersigurtà mill-Orizzont Ewropa — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (Orizzont Ewropa) stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/695 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u mill-Programm Ewropa Diġitali stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/694 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) u li jkun miftuħ għal programmi oħra fejn xieraq. Dan l-approċċ jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ sinerġiji u għall-koordinazzjoni tal-appoġġ finanzjarju b’rabta mal-inizjattivi tal-Unjoni dwar ir-riċerka u l-iżvilupp, l-innovazzjoni, it-teknoloġija u l-iżvilupp industrijali fil-qasam taċ-ċibersigurtà u jenħtieġ li tiġi evitata d-duplikazzjoni bla bżonn.

(15)

Huwa importanti li jkunu żgurati r-rispett għad-drittijiet fundamentali u l-imġiba etika fil-proġetti tar-riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà li jkunu appoġġati miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

(16)

Jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza ma jwettaqx kompiti operazzjonali taċ-ċibersigurtà, bħal kompiti assoċjati mal-Iskwadri ta’ Rispons għal Inċidenti relatati mas-Sigurtà tal-Kompjuters (CSIRTs, Kompjuter Security Incident Response Teams), inklużi l-monitoraġġ u t-trattament ta’ inċidenti taċ-ċibersigurtà. Madankollu, jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jkun jista’ jiffaċilita l-iżvilupp ta’ infrastrutturi tal-ICT għas-servizz tal-industriji, b’mod partikolari l-SMEs, il-komunitajiet tar-riċerka, is-soċjetà ċivili u s-settur pubbliku, konsistentement mal-missjoni u l-objettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament. Fejn is-CSIRTs u partijiet ikkonċernati oħra jfittxu sabiex jippromwovu r-rappurtar u d-divulgazzjoni ta’ vulnerabbiltajiet, jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-membri tal-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà (il-“Komunità”) jkunu jistgħu jappoġġaw lil dawk il-partijiet ikkonċernati fuq it-talba tagħhom fil-limiti tal-kompiti rispettivi tagħhom u filwaqt li jevitaw kwalunkwe duplikazzjoni mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) kif stabbilita mir-Regolament (UE) 2019/881 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6).

(17)

Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza, il-Komunità u n-Network huma destinati li jibbenefikaw mill-esperjenza u r-rappreżentanza wiesgħa tal-partijiet ikkonċernati rilevanti miksuba permezz tas-sħubija pubblika-privata kuntrattwali fil-qasam taċ-ċibersigurtà bejn il-Kummissjoni u l-Organizzazzjoni Ewropea taċ-Ċibersigurtà (ECSO, European Cyber Security Organisation) matul id-durata tal-Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020), stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), mit-tagħlimiet li nsiltu minn erba’ proġetti pilota mnedija kmieni fl-2019 taħt l-Orizzont 2020, jiġifieri CONCORDIA, ECHO, SPARTA u CyberSec4Europe, u mill-proġett pilota u l-azzjoni preparatorja dwar l-Awditi tas-Software Liberu u b’Sors Miftuħ (EU FOSSA, Free and Open Source Software Audits), għall-ġestjoni tal-Komunità u r-rappreżentanza tal-Komunità fiċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

(18)

Fid-dawl tal-firxa tal-isfida taċ-ċibersigurtà u fid-dawl tal-investimenti li saru fil-kapaċitajiet u l-abbiltajiet taċ-ċibersigurtà f’partijiet oħra tad-dinja, l-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jiġu mħeġġa jżidu l-appoġġ finanzjarju tagħhom għar-riċerka, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni f’dan il-qasam. Sabiex iwettqu ekonomiji ta’ skala u jiksbu livell komparabbli ta’ protezzjoni fl-Unjoni kollha, l-Istati Membri jenħtieġ li jwettqu l-isforzi tagħhom f’qafas tal-Unjoni billi jikkontribwixxu b’mod attiv għall-ħidma taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u tan-Network.

(19)

Sabiex jitrawmu l-kompetittività u standards għoljin tal-Unjoni fil-qasam taċ-ċibersigurtà fuq livell internazzjonali, jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-Komunità jfittxu li jagħmlu skambji fir-rigward tal-iżviluppi fiċ-ċibersigurtà, inklużi dawk fi prodotti u proċessi, fi standards u fi standards tekniċi, mal-komunità internazzjonali, fejn rilevanti għall-missjoni, l-objettivi u l-kompiti -taċ-Ċentru ta’ Kompetenza. Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, l-istandards tekniċi rilevanti jistgħu jinkludu l-ħolqien ta’ implimentazzjonijiet ta’ referenza, inklużi dawk ippubblikati taħt liċenzji standard miftuħa.

(20)

Is-sede taċ-Ċentru ta’ Kompetenza jinsab f’Bucharest.

(21)

Jenħtieġ li meta ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jkun qed iħejji l-programm ta’ ħidma annwali tiegħu (il-programm ta’ ħidma annwali), huwa jinforma lill-Kummissjoni dwar il-ħtiġijiet ta’ kofinanzjament tiegħu abbażi tal-kontribuzzjonijiet ta’ kofinanzjament ippjanati tal-Istati Membri għal azzjonijiet konġunti, sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tieħu kont tal-kontribuzzjoni korrispondenti tal-Unjoni fit-tħejjija tal-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni għas-sena ta’ wara.

(22)

Fejn il-Kummissjoni tkun qed tħejji l-programm ta’ ħidma tal-Orizzont Ewropa għal materji relatati maċ-ċibersigurtà, inkluż fil-kuntest tal-proċess ta’ konsultazzjoni tagħha mal-partijiet ikkonċernati, u speċjalment qabel l-adozzjoni ta’ dak il-programm ta’ ħidma, il-Kummissjoni jenħtieġ li tieħu kont tal-kontribut taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u jenħtieġ li tikkondividi dak il-kontribut mal-Kumitat tal-Programm tal-Orizzont Ewropa.

(23)

Sabiex iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jkun jista’ jaqdi r-rwol tiegħu fil-qasam taċ-ċibersigurtà, u sabiex ikun iffaċilitat l-involviment tan-Network u jingħata rwol b’saħħtu ta’ governanza lill-Istati Membri, jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jiġi stabbilit bħala korp tal-Unjoni b’personalità ġuridika li għalih għandu japplika r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/715 (8). Jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jwettaq rwol doppju, billi jassumi kompiti speċifiċi fir-rigward tal-industrija, it-teknoloġija u r-riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà kif stabbilit f’dan ir-Regolament u billi jiġġestixxi l-finanzjament relatat maċ-ċibersigurtà minn diversi programmi fl-istess ħin — partikolarment mill-Orizzont Ewropa u l-Programm Ewropa Diġitali, u possibbilment anke minn programmi oħra tal-Unjoni. Tali ġestjoni għandha tkun konformi mar-regoli applikabbli għal dawk il-programmi. Madankollu, meta jitqies li l-finanzjament għall-funzjonament taċ-Ċentru ta’ Kompetenza jkun ġej primarjament mill-Orizzont Ewropa u mill-Programm Ewropa Diġitali, jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jitqies bħala sħubija għall-fini tal-implimentazzjoni tal-baġit, inkluż matul il-fażi ta’ programmazzjoni.

(24)

Bħala riżultat tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni, l-aċċess għar-riżultati tal-attivitajiet u l-proġetti taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkun miftuħ kemm jista’ jkun u magħluq kemm ikun neċessarju, u l-użu mill-ġdid ta’ tali riżultati għandu jkun possibbli fejn xieraq.

(25)

Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jenħtieġ li jiffaċilita u jikkoordina l-ħidma tan-Network. Jenħtieġ li n-Network ikun magħmul minn ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni wieħed, minn kull Stat Membru. Jenħtieġ li ċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni li jkunu ġew rikonoxxuti mill-Kummissjoni bħala li jkollhom il-kapaċità meħtieġa sabiex jiġġestixxu l-fondi sabiex iwettqu l-missjoni u l-objettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament jirċievu appoġġ finanzjarju dirett mill-Unjoni, inklużi għotjiet mogħtija mingħajr sejħa għal proposti, sabiex huma jwettqu l-attivitajiet tagħhom relattivament għal dan ir-Regolament.

(26)

Jenħtieġ li ċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni jkunu entitajiet tas-settur pubbliku, jew entitajiet b’maġġoranza ta’ parteċipazzjoni pubblika, li jwettqu funzjonijiet amministrattivi pubbliċi skont il-liġi nazzjonali, inkluż permezz ta’ delega, u jenħtieġ li jkunu magħżula mill-Istati Membri. Jenħtieġ li l-funzjonijiet ta’ ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni fi Stat Membru partikolari jkunu jistgħu jitwettqu minn entità li twettaq funzjonijiet oħra li jirriżultaw mil-liġi tal-Unjoni, bħal dawk ta’ awtorità kompetenti nazzjonali, punt uniku ta’ kuntatt fis-sens tad-Direttiva (UE) 2016/1148 jew kwalunkwe Regolament ieħor tal-Unjoni, jew hub ta’ innovazzjoni diġitali fis-sens tar-Regolament (UE) 2021/694. Jenħtieġ li entitajiet oħra tas-settur pubbliku jew entitajiet li jwettqu funzjonijiet amministrattivi pubbliċi fi Stat Membru jkunu jistgħu jgħinu liċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni f’dak l-Istat Membru fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu.

(27)

Iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni jenħtieġ li jkollhom il-kapaċità amministrattiva neċessarja, jenħtieġ li jkollhom għarfien espert industrijali, teknoloġiku u ta’ riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà jew ikollhom aċċess għalihom u li jkunu f’pożizzjoni li jinvolvu lill-industrija, lis-settur pubbliku u lill-komunità tar-riċerka u jikkoordinaw b’mod effettiv magħhom.

(28)

L-edukazzjoni fl-Istati Membri jenħtieġ li tirrifletti l-importanza tal-pussess ta’ għarfien u ħiliet adegwati dwar iċ-ċibersigurtà. Għal dak il-għan, b’kont meħud tar-rwol tal-ENISA u mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-Istati Membri fir-rigward tal-edukazzjoni, iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni, flimkien mal-awtoritajiet pubbliċi rilevanti u l-partijiet ikkonċernati, jenħtieġ li jikkontribwixxu għall-promozzjoni u d-disseminazzjoni ta’ programmi edukattivi dwar iċ-ċibersigurtà.

(29)

Jenħtieġ li ċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni jkunu jistgħu jirċievu għotjiet miċ-Ċentru ta’ Kompetenza sabiex jipprovdu appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi fil-forma ta’ għotjiet. Jenħtieġ li l-kost dirett imġarrab miċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni għall-għoti u l-amministrazzjoni ta’ appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi jkun eliġibbli għal finanzjament taħt il-programmi rilevanti.

(30)

Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza, in-Network u l-Komunità jenħtieġ li jgħinu fl-avvanz u d-disseminazzjoni tal-prodotti, servizzi u proċessi l-aktar reċenti fil-qasam taċ-ċibersigurtà. Fl-istess ħin, jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza u n-Network jippromwovu l-abbiltajiet tal-industrija min-naħa tad-domanda fil-qasam taċ-ċibersigurtà, b’mod partikolari billi jappoġġaw lill-iżviluppaturi u lill-operaturi f’setturi bħat-trasport, l-enerġija, is-saħħa, il-finanzi, il-gvern, it-telekomunikazzjonijiet, il-manifattura u l-ispazju, biex jgħinu lil tali żviluppaturi u operaturi jirriżolvu l-isfidi taċ-ċibersigurtà tagħhom, pereżempju bl-implimentazzjoni tas-sigurtà mit-tfassil. Jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza u n-Network jappoġġaw ukoll l-istandardizzazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ prodotti, servizzi u proċessi taċ-ċibersigurtà filwaqt li jippromwovu, fejn ikun possibbli, l-implimentazzjoni tal-qafas Ewropew taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà stabbilit mir-Regolament (UE) 2019/881.

(31)

Minħabba li jinbidlu spiss kemm in-natura tat-theddid ċibernetiku kif ukoll dik taċ-ċibersigurtà, jenħtieġ li l-Unjoni tkun tista’ tadatta malajr u b’mod kontinwu għal żviluppi ġodda fil-qasam. Għalhekk, jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza, in-Network u l-Komunità jkunu biżżejjed flessibbli biex jiżguraw l-abbiltà meħtieġa ta’ rispons għal tali żviluppi. Dawn jenħtieġ li jiffaċilitaw proġetti li jgħinu lill-entitajiet biex dejjem ikunu jistgħu jibnu l-abbiltajiet biex isaħħu r-reżiljenza tagħhom stess u tal-Unjoni.

(32)

Jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jappoġġa lill-Komunità. Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jenħtieġ li jimplimenta l-partijiet rilevanti taċ-ċibersigurtà tal-Orizzont Ewropa u tal-Programm Ewropa Diġitali f’konformità mal-programm ta’ ħidma pluriennali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza (programm ta’ ħidma pluriennali), mal-programm ta’ ħidma annwali u mal-proċess ta’ ppjanar strateġiku tal-Orizzont Ewropa billi jalloka għotjiet u forom oħra ta’ finanzjament, prinċipalment wara sejħa kompetittiva għal proposti. Jenħtieġ ukoll li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jiffaċilita t-trasferiment ta’ għarfien espert fin-Network u fil-Komunità u jenħtieġ li jappoġġa l-investiment konġunt mill-Unjoni, l-Istati Membri jew l-industrija. Jenħtieġ li jagħti attenzjoni partikolari biex jappoġġa lill-SMEs fil-qasam taċ-ċibersigurtà, kif ukoll lil azzjonijiet li jgħinu biex tingħeleb id-diskrepanza fil-ħiliet.

(33)

L-assistenza teknika għat-tħejjija tal-proġetti jenħtieġ li ssir b’mod kompletament oġġettiv u trasparenti li jiżgura li l-benefiċjarji potenzjali kollha jirċievu l-istess informazzjoni u għandha tevita konflitti ta’ interess.

(34)

Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jenħtieġ li jistimula u jappoġġa l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni strateġiċi fit-tul tal-attivitajiet tal-Komunità, li jkunu jinvolvu grupp kbir, miftuħ, interdixxiplinari u divers ta’ partijiet ikkonċernati Ewropej involuti fit-teknoloġija taċ-ċibersigurtà. Il-Komunità jenħtieġ li tinkludi entitajiet ta’ riċerka, industriji u s-settur pubbliku. Jenħtieġ li l-Komunità tipprovdi kontribut għall-attivitajiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, għall-programm ta’ ħidma pluriennali u għall-programm ta’ ħidma annwali, b’mod partikolari permezz tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku. Jenħtieġ li l-Komunità tibbenefika wkoll mill-attivitajiet tal-iżvilupp komunitarju taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u tan-Network, iżda min-naħa l-oħra, jenħtieġ li ma tkunx privileġġata fir-rigward ta’ sejħiet għal proposti jew sejħiet għal offerta. Il-Komunità jenħtieġ li tkun magħmula minn korpi u organizzazzjonijiet kollettivi. Fl-istess ħin, sabiex jibbenefikaw mill-għarfien espert kollu dwar iċ-ċibersigurtà fl-Unjoni, jenħtieġ li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-korpi tiegħu jkunu jistgħu wkoll jirrikorru għall-għarfien espert ta’ persuni fiżiċi bħala esperti ad hoc.

(35)

Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jenħtieġ li jikkoopera u jiżgura sinerġiji mal-ENISA u jenħtieġ li jirċievi kontribut rilevanti mill-ENISA meta jiddefinixxi l-prijoritajiet ta’ finanzjament.

(36)

Sabiex jindirizza l-bżonnijiet min-naħa tad-domanda u min-naħa tal-provvista taċ-ċibersigurtà, il-kompitu taċ-Ċentru ta’ Kompetenza li jipprovdi għarfien u assistenza teknika fir-rigward taċ-ċibersigurtà lill-industriji jenħtieġ li jirreferi kemm għall-prodotti, il-proċessi u s-servizzi tal-ICT kif ukoll għall-prodotti u l-proċessi teknoloġiċi l-oħra kollha li fihom hija integrata ċ-ċibersigurtà. Meta jitlob dan, is-settur pubbliku jkun jista’ jibbenefika wkoll minn appoġġ miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

(37)

Sabiex jiġi stabbilit ambjent ta’ ċibersigurtà sostenibbli, huwa importanti li s-sigurtà mit-tfassil tintuża bħala prinċipju fil-proċess tal-iżvilupp, il-manutenzjoni, it-tħaddim u l-aġġornament tal-infrastrutturi, il-prodotti u s-servizzi, b’mod partikolari billi jiġu appoġġati metodi ta’ żvilupp siguri tal-ogħla livell ta’ żvilupp, ittestjar adegwat tas-sigurtà u awditi tas-sigurtà, billi jsiru disponibbli aġġornamenti li jirrimedjaw vulnerabbiltajiet jew theddidiet magħrufa mingħajr dewmien u, fejn possibbli, billi partijiet terzi jkunu jistgħu joħolqu u jipprovdu aġġornamenti lil hinn mit-tmiem tas-servizz rispettiv tal-prodotti. Jenħtieġ li s-sigurtà mit-tfassil tkun żgurata tul il-ħajja kollha tal-prodotti, is-servizzi u l-proċessi tal-ICT u permezz ta’ proċessi tal-iżvilupp li jevolvu l-ħin kollu biex jitnaqqas ir-riskju ta’ ħsara minn esplojtazzjoni malizzjuża.

(38)

Filwaqt li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza u n-Network jenħtieġ li jistinkaw sabiex itejbu s-sinerġiji u l-koordinazzjoni bejn l-isferi ċivili u tad-difiża fil-qasam taċ-ċibersigurtà, il-proġetti taħt dan ir-Regolament li huma ffinanzjati mill-Orizzont Ewropa jenħtieġ li jiġu implimentati f’konformità mar-Regolament (UE) 2021/695, li jipprevedi li l-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni mwettqin taħt l-Orizzont Ewropa għandhom jiffokaw esklużivament fuq applikazzjonijiet ċivili.

(39)

Dan ir-Regolament japplika primarjament għal materji ta’ natura ċivili, iżda l-attivitajiet tal-Istati Membri taħt dan ir-Regolament jistgħu jirriflettu l-ispeċifiċitajiet tal-Istati Membri f’każijiet meta l-politika taċ-ċibersigurtà tiġi segwita minn awtoritajiet li jwettqu kompiti kemm ċivili kif ukoll militari, jenħtieġ li dawn jimmiraw lejn il-komplementarjetà u jevitaw duplikazzjoni mal-istrumenti ta’ finanzjament relatati mad-difiża.

(40)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament jiżgura r-responsabbiltà u t-trasparenza taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u ta’ dawk l-intrapriżi li jirċievu finanzjament, f’konformità mar-Regolamenti tal-programmi rilevanti.

(41)

It-twettiq ta’ proġetti ta’ implimentazzjoni, b’mod partikolari proġetti ta’ implimentazzjoni relatati ma’ infrastrutturi u abbiltajiet implimentati fil-livell tal-Unjoni jew permezz ta’ akkwist konġunt, jista’ jinqasam f’fażijiet differenti ta’ twettiq, bħal offerti separati għat-tfassil ta’ arkitettura ta’ hardware u software, il-produzzjoni tagħhom u t-tħaddim u l-manutenzjoni tagħhom, filwaqt li n-negozji jistgħu jipparteċipaw biss f’waħda mill-fażijiet, għal kull negozju, u, fejn xieraq, jistgħu jirrikjedu li l-benefiċjarji f’waħda, jew aktar, minn dawk il-fażijiet jissodisfaw ċerti kondizzjonijiet f’termini ta’ sjieda jew kontroll Ewropew.

(42)

Fid-dawl tal-għarfien espert tagħha fiċ-ċibersigurtà u l-mandat tagħha bħala punt ta’ referenza għal pariri u għarfien espert dwar iċ-ċibersigurtà għall-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni kif ukoll għal partijiet ikkonċernati rilevanti tal-Unjoni, u fid-dawl tal-ġbir minnha ta’ kontributi permezz tal-kompiti tagħha, l-ENISA jenħtieġ li jkollha parti attiva fl-attivitajiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, inkluż fl-iżvilupp tal-Aġenda, filwaqt li tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni tal-kompiti tagħhom, b’mod partikolari permezz tar-rwol tagħha bħala osservatur permanenti fil-Bord ta’ Tmexxija taċ-Ċentru ta’ Kompetenza. Fir-rigward tal-abbozzar tal-Aġenda, tal-programm ta’ ħidma annwali u tal-programm ta’ ħidma pluriennali, id-Direttur Eżekuttiv taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-Bord ta’ Tmexxija jenħtieġ li jqisu kwalunkwe parir u kontribut strateġiku rilevanti pprovdut mill-ENISA, skont ir-regoli ta’ proċedura tal-Bord ta’ Tmexxija.

(43)

Fejn jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja mill-baġit ġenerali tal-Unjoni, iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni u l-entitajiet li huma parti mill-Komunità jenħtieġ li jippubbliċizzaw il-fatt li l-attivitajiet rispettivi tagħhom ikunu qed jitwettqu fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament.

(44)

Il-kostijiet li jirriżultaw mill-istabbiliment taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u mill-attivitajiet ta’ amministrazzjoni u koordinazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza jenħtieġ li jiġu ffinanzjati mill-Unjoni u mill-Istati Membri, b’mod proporzjonali għall-kontribuzzjonijiet volontarji mill-Istati Membri għall-azzjonijiet konġunti. Sabiex jiġi evitat finanzjament doppju, jenħtieġ li dawk l-attivitajiet ma jibbenefikawx simultanjament minn kontribuzzjoni minn programmi oħra tal-Unjoni.

(45)

Jenħtieġ li l-Bord ta’ Tmexxija, li għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri u l-Kummissjoni, jiddefinixxi d-direzzjoni ġenerali tal-operazzjonijiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u jenħtieġ li jiżgura li ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jwettaq il-kompiti tiegħu f’konformità ma’ dan ir-Regolament. Il-Bord ta’ Tmexxija jenħtieġ li jadotta l-Aġenda.

(46)

Jenħtieġ li l-Bord ta’ Tmexxija jiġi fdat bis-setgħat meħtieġa biex jistabbilixxi l-baġit taċ-Ċentru ta’ Kompetenza. Jenħtieġ li jivverifika l-eżekuzzjoni tal-baġit, jenħtieġ li jadotta r-regoli finanzjarji adatti, u jenħtieġ li jistabbilixxi proċeduri ta’ ħidma trasparenti għat-teħid ta’ deċiżjonijiet miċ-Ċentru ta’ Kompetenza, inklużi dawk, li jirriflettu l-Aġenda, għall-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali u l-programm ta’ ħidma pluriennali. Il-Bord ta’ Tmexxija jenħtieġ li jadotta wkoll ir-regoli ta’ proċedura tiegħu, jenħtieġ li jaħtar lid-Direttur Eżekuttiv u jenħtieġ li jiddeċiedi dwar kwalunkwe estensjoni jew terminazzjoni tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv.

(47)

Il-Bord ta’ Tmexxija jenħtieġ li jissorvelja l-attivitajiet strateġiċi u ta’ implimentazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u jenħtieġ li jiżgura li dawk l-attivitajiet ikunu allinjati bejniethom. Jenħtieġ li fir-rapport annwali tiegħu, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jagħmel enfasi speċjali fuq l-għanijiet strateġiċi li jkun wettaq u, jekk ikun meħtieġ, jipproponi azzjonijiet għal aktar titjib fit-twettiq ta’ dawk l-għanijiet strateġiċi.

(48)

Sabiex iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jiffunzjona b’mod korrett u effettiv, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiżguraw li l-persuni li jinħatru għall-Bord ta’ Tmexxija jkollhom l-għarfien espert u l-esperjenza professjonali xierqa f’oqsma funzjonali. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jagħmlu wkoll sforzi biex jillimitaw ir-rata tas-sostituzzjoni tar-rappreżentanti rispettivi tagħhom fil-Bord ta’ Tmexxija sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-ħidma tiegħu.

(49)

Fid-dawl tal-istatus speċifiku taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u r-responsabbiltà tiegħu għall-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni, b’mod partikolari dawk mill-Orizzont Ewropa u mill-Programm Ewropa Diġitali, il-Kummissjoni jenħtieġ li jkollha 26 % tal-voti totali fil-Bord ta’ Tmexxija fir-rigward ta’ deċiżjonijiet li jinvolvu fondi tal-Unjoni, sabiex jiġi massimizzat il-valur miżjud tal-Unjoni ta’ dawk id-deċiżjonijiet, filwaqt li jiġu żgurati li dawk id-deċiżjonijiet huma legali u allinjati mal-prijoritajiet tal-Unjoni.

(50)

Il-funzjonament bla xkiel taċ-Ċentru ta’ Kompetenza jirrikjedi li d-Direttur Eżekuttiv tiegħu jinħatar b’mod trasparenti, abbażi tal-mertu, ta’ ħiliet amministrattivi u maniġerjali dokumentati u ta’ kompetenza u esperjenza rilevanti għaċ-ċibersigurtà, u jenħtieġ li d-dmirijiet tad-Direttur Eżekuttiv jitwettqu b’indipendenza sħiħa.

(51)

Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jenħtieġ li jkollu Grupp Konsultattiv Strateġiku bħala korp konsultattiv. Il-Grupp Konsultattiv Strateġiku jenħtieġ li jipprovdi pariri fuq il-bażi ta’ djalogu regolari bejn iċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-Komunità, li jenħtieġ li jikkonsisti minn rappreżentanti tas-settur privat, ta’ organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, tal-akkademja u ta’ partijiet ikkonċernati rilevanti oħra. Il-Grupp Konsultattiv Strateġiku jenħtieġ li jiffoka fuq kwistjonijiet li jkunu rilevanti għall-partijiet ikkonċernati u jġibhom għall-attenzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija u tad-Direttur Eżekuttiv. Il-funzjonijiet tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku jenħtieġ li jinkludu l-għoti ta’ pariri fir-rigward tal-Aġenda, il-programm ta’ ħidma annwali u l-programm ta’ ħidma pluriennali. Ir-rappreżentanza tal-partijiet ikkonċernati differenti fil-Grupp Konsultattiv Strateġiku jenħtieġ li tkun bilanċjata, b’attenzjoni partikolari lir-rappreżentanza tal-SMEs, sabiex ikun żgurat li l-partijiet ikkonċernati ikunu rappreżentati b’mod adegwat fil-ħidma taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

(52)

Il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għar-riżorsi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza jistgħu jkunu finanzjarji jew in natura. Pereżempju, tali kontribuzzjonijiet finanzjarji jistgħu jikkonsistu minn għotja mogħtija minn Stat Membru lil benefiċjarju f’dak l-Istat Membru li tikkomplementa l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni mogħti lil proġett taħt il-programm ta’ ħidma annwali. Min-naħa l-oħra, il-kontribuzzjonijiet in natura tipikament isiru fejn entità ta’ Stat Membru tkun hija stess il-benefiċjarju ta’ appoġġ finanzjarju mill-Unjoni. Pereżempju, jekk l-Unjoni tissussidja attività ta’ ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni b’rata ta’ finanzjament ta’ 50 %, il-kostijiet li jibqgħu tal-attività jiġu kontabilizzati bħala kontribuzzjoni in natura. Bħala eżempju ieħor, jekk entità ta’ Stat Membru tirċievi appoġġ finanzjarju mill-Unjoni biex toħloq jew ittejjeb infrastruttura li għandha tiġi kondiviża bejn il-partijiet ikkonċernati f’konformità mal-programm ta’ ħidma annwali, il-kostijiet relatati li ma jkunux issussidjati jiġu kontabilizzati bħala kontribuzzjonijiet in natura.

(53)

F’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament Delegat (UE) 2019/715 dwar il-konflitti ta’ interess, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jenħtieġ li jkollu stabbiliti regoli dwar il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u r-riżoluzzjoni u l-ġestjoni ta’ konflitti ta’ interess fir-rigward tal-membri, il-korpi u l-persunal tiegħu, il-Bord ta’ Tmexxija, kif ukoll il-Grupp Konsultattiv Strateġiku u l-Komunità. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, u r-riżoluzzjoni tal-konflitti ta’ interess fir-rigward taċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni, skont il-liġi nazzjonali. Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jenħtieġ li japplika wkoll il-liġi rilevanti tal-Unjoni dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti kif stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9). Jenħtieġ li l-ipproċessar ta’ data personali miċ-Ċentru ta’ Kompetenza jkun soġġett għar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10). Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jenħtieġ li jikkonforma mad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni li huma applikabbli għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni, u mal-liġi nazzjonali fir-rigward tat-trattament tal-informazzjoni, b’mod partikolari fir-rigward tat-trattament tal-informazzjoni sensittiva mhux klassifikata u informazzjoni klassifikata tal-UE.

(54)

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tal-Istati Membri jenħtieġ li jiġu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati fiċ-ċiklu kollu tal-infiq, inkluż fil-prevenzjoni, is-sejbien u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b’mod mhux korrett u, fejn xieraq, permezz ta’ penali amministrattivi u finanzjarji f’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) (ir-“Regolament Finanzjarju”).

(55)

Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jenħtieġ li jopera b’mod miftuħ u trasparenti. Jenħtieġ li huwa jipprovdi kull informazzjoni rilevanti fil-ħin u jenħtieġ li jippromwovi l-attivitajiet tiegħu, inkluż attivitajiet ta’ informazzjoni u disseminazzjoni għall-pubbliku ġenerali. Ir-regoli ta’ proċedura tal-Bord ta’ Tmexxija taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku jenħtieġ li jkunu disponibbli għall-pubbliku.

(56)

L-awditur intern tal-Kummissjoni jenħtieġ li jeżerċita l-istess setgħat fuq iċ-Ċentru ta’ Kompetenza bħal dawk eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

(57)

Il-Kummissjoni, il-Qorti tal-Awdituri u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi jenħtieġ li jingħataw aċċess għall-informazzjoni neċessarja kollha u għall-bini taċ-Ċentru ta’ Kompetenza biex iwettqu awditi u investigazzjonijiet dwar l-għotjiet, il-kuntratti u l-ftehimiet iffirmati miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

(58)

Minħabba li l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri t-tisħiħ tal kompetittività u tal-kapaċitajiet tal-Unjoni, iż-żamma u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali fir-riċerka tal-Unjoni fil-qasam taċ-ċibersigurtà, iż-żieda tal-kompetittività tal-industrija taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni u l-użu taċ-ċibersigurtà bħala vantaġġ kompetittiv għal industriji oħra tal-Unjoni, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri waħedhom, minħabba l-fatt li r-riżorsi eżistenti u limitati huma mifruxin, u minħabba d-daqs tal-investiment meħtieġ, iżda jistgħu pjuttost, minħabba li trid tiġi evitata d-duplikazzjoni bla bżonn ta’ dawk l-isforzi, tingħata għajnuna biex tintlaħaq massa kritika ta’ investiment, jiġi żgurat li l-finanzjament pubbliku jintuża bl-aħjar mod u tiġi żgurata l-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ ċibersigurtà fl-Istati Membri kollha, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet u prinċipji ġenerali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u tan-Network

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà (iċ-“Ċentru ta’ Kompetenza”) u n-Network ta’ Ċentri Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni (in-“Network”). Huwa jistabbilixxi regoli għan-nominazzjoni ta’ ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni kif ukoll regoli għall-istabbiliment ta’ Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà (il-“Komunità”).

2.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkollu rwol essenzjali fl-implimentazzjoni tal-parti taċ-ċibersigurtà tal-Programm Ewropa Diġitali, b’mod partikolari fir-rigward ta’ azzjonijiet relatati mal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2021/694, u għandu jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Orizzont Ewropa, b’mod partikolari fir-rigward tat-Taqsima 3.1.3. tal-Pilastru II tal-Anness I tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/764 (12).

3.   L-Istati Membri għandhom jikkontribwixxu b’mod kollettiv għall-ħidma taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u tan-Network.

4.   Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-Istati Membri fir-rigward tas-sigurtà pubblika, tad-difiża, tas-sigurtà nazzjonali u tal-attivitajiet tal-Istat f’oqsma tad-dritt kriminali.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“ċibersigurtà” tfisser l-attivitajiet meħtieġa biex jiġu mħarsa n-networks u s-sistemi tal-informazzjoni, l-utenti ta’ tali sistemi, u persuni oħra milquta minn theddid ċibernetiku;

(2)

“network u sistema tal-informazzjoni” tfisser network u sistema tal-informazzjoni kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 4 tad-Direttiva (UE) 2016/1148;

(3)

“prodotti, servizzi u proċessi taċ-ċibersigurtà” tfisser prodotti, servizzi jew proċessi tal-ICT, kummerċjali u mhux kummerċjali, li jkollhom il-fini speċifiku li jipproteġu n-networks u s-sistemi tal-informazzjoni jew li jiżguraw il-kunfidenzjalità, l-integrità u l-aċċessibbiltà ta’ data li tiġi pproċessata jew maħżuna f’networks u f’sistemi tal-informazzjoni, kif ukoll iċ-ċibersigurtà tal-utenti ta’ tali sistemi u persuni oħra affettwati minn theddid ċibernetiku;

(4)

“theddida ċibernetika” tfisser kwalunkwe ċirkostanza, avveniment jew azzjoni potenzjali li li tista’ tkun ta’ ħsara għal, tfixkel jew b’xi mod ieħor ikollha impatt negattiv fuq in-networks u s-sistemi tal-informazzjoni, l-utenti ta’ tali sistemi u persuni oħra;

(5)

“azzjoni konġunta” tfisser azzjoni li tkun inkluża fil-programm ta’ ħidma annwali u li tirċievi appoġġ finanzjarju tal-Unjoni mill-Orizzont Ewropa, mill-Programm Ewropa Diġitali jew minn programmi oħra tal-Unjoni kif ukoll appoġġ finanzjarju jew in natura minn Stat Membru wieħed jew aktar, u li hija implimentata permezz ta’ proġetti li jinvolvu benefiċjarji li jkunu stabbiliti f’dawk l-Istati Membri u li jirċievu appoġġ finanzjarju jew in natura minnhom;

(6)

“kontribuzzjoni in natura” tfisser kostijiet eliġibbli mġarrba minn ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni u entitajiet pubbliċi oħra meta jipparteċipaw fi proġetti ffinanzjati permezz ta’ dan ir-Regolament, fejn dawk il-kostijiet mhumiex iffinanzjati minn kontribuzzjoni tal-Unjoni jew minn kontribuzzjonijiet finanzjarji minn Stati Membri;

(7)

“Hub ta’ Innovazzjoni Diġitali Ewropew ” tfisser Hub ta’ Innovazzjoni Diġitali Ewropew kif definit fil-punt (e) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2021/694;

(8)

“Aġenda” tfisser strateġija industrijali, teknoloġika u tar-riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà, li tkun komprensiva u sostenibbli, li tistabbilixxi rakkomandazzjonijiet strateġiċi għall-iżvilupp u t-tkabbir tas-settur industrijali, teknoloġiku u tar-riċerka Ewropew fil-qasam taċ-ċibersigurtà u prijoritajiet strateġiċi għall-attivitajiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u li ma tkunx vinkolanti fir-rigward ta’ deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu dwar il-programmi ta’ ħidma annwali;

(9)

“assistenza teknika” tfisser assistenza miċ-Ċentru ta’ Kompetenza liċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni jew lill-Komunità fit-twettiq tal-kompiti tagħhom billi jiġi pprovdut għarfien jew jiġi ffaċilitat l-aċċess għal għarfien espert fil-qasam tar-riċerka, teknoloġija u industrija taċ-ċibersigurtà, billi jiġi ffaċilitat in-networking, ikun hemm sensibilizzazzjoni u tiġi promossa l-kooperazzjoni, jew tfisser assistenza miċ-Ċentru ta’ Kompetenza flimkien maċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni lill-partijiet ikkonċernati fir-rigward tat-tħejjija ta’ proġetti relattivament għall-missjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u tan-Network u l-objettivi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

Artikolu 3

Missjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u tan-Network

1.   Il-missjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u tan-Network hija li jgħinu lill-Unjoni biex:

(a)

issaħħaħ it-tmexxija u l-awtonomija strateġika tagħha fil-qasam taċ-ċibersigurtà permezz taż-żamma u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet u l-abbiltajiet ta’ riċerka, dawk akkademiċi, soċjetali, teknoloġiċi u industrijali fil-qasam taċ-ċibersigurtà li huma meħtieġa biex jittejbu l-fiduċja u s-sigurtà, inklużi l-kunfidenzjalità, l-integrità u l-aċċessibbiltà tad-data, fis-Suq Uniku Diġitali;

(b)

tappoġġa l-kapaċitajiet, l-abbiltajiet u l-ħiliet teknoloġiċi fl-Unjoni fir-rigward tar-reżiljenza u l-affidabbiltà tal-infrastruttura tan-networks u tas-sistemi tal-informazzjoni, inkluż infrastruttura kritika u hardware u software li jintużaw spiss fl-Unjoni; u

(c)

iżżid il-kompetittività globali tal-industrija taċ-ċibersigurtà tal-Unjoni, tiżgura standards għolja ta’ ċibersigurtà fl-Unjoni kollha u tittrasforma ċ-ċibersigurtà f’vantaġġ kompetittiv għal industriji oħra tal-Unjoni.

2.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza u n-Network għandhom iwettqu l-kompiti tagħhom f’kollaborazzjoni mal-ENISA u mal-Komunità, skont il-każ.

3.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu, f’konformità mal-atti leġiżlattivi li jistabbilixxu l-programmi rilevanti, b’mod partikolari l-Orizzont Ewropa u l-Programm Ewropa Diġitali, juża r-riżorsi finanzjarji rilevanti tal-Unjoni b’tali mod li jikkontribwixxi għall-missjoni stipulata fil-paragrafu 1.

Artikolu 4

Objettivi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza

1.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkollu l-objettiv globali li jippromwovi r-riċerka, l-innovazzjoni u l-implimentazzjoni fil-qasam taċ-ċibersigurtà sabiex iwettaq il-missjoni stipulata fl-Artikolu 3.

2.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkollu l-objettivi speċifiċi li ġejjin:

(a)

itejjeb il-kapaċitajiet, l-abbiltajiet, l-għarfien u l-infrastrutturi fil-qasam taċ-ċibersigurtà għall-benefiċċju tal-industrija, b’mod partikolari l-SMEs, il-komunitajiet tar-riċerka, is-settur pubbliku u s-soċjetà ċivili, skont kif ikun meħtieġ;

(b)

jippromwovi r-reżiljenza taċ-ċibersigurtà, l-adozzjoni tal-aħjar prattiki taċ-ċibersigurtà, il-prinċipju ta’ sigurtà sa mit-tfassil, u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà tal-prodotti u s-servizzi diġitali, b’mod li jikkomplementa l-isforzi ta’ entitajiet pubbliċi oħra;

(c)

jikkontribwixxi għal ekosistema Ewropea b’saħħitha taċ-ċibersigurtà li tlaqqa’ flimkien il-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha.

3.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jimplimenta l-objettivi speċifiċi msemmija fil-paragrafu 2 billi:

(a)

jistabbilixxi rakkomandazzjonijiet strateġiċi għar-riċerka, l-innovazzjoni u l-implimentazzjoni fiċ-ċibersigurtà f’konformità mal-liġi tal-Unjoni u jistipula prijoritajiet strateġiċi għall-attivitajiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(b)

jimplimenta azzjonijiet taħt programmi ta’ finanzjament rilevanti tal-Unjoni f’konformità mal-programmi ta’ ħidma rilevanti u l-atti leġiżlattivi tal-Unjoni li jistabbilixxu dawk il-programmi ta’ finanzjament;

(c)

irawwem kooperazzjoni u koordinazzjoni fost iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni, mal-Komunità u fi ħdanha; u

(d)

fejn rilevanti u xieraq, jakkwista u jħaddem infrastruttura u servizzi tal-ICT fejn meħtieġ biex iwettaq il-kompiti stipulati fl-Artikolu 5 u f’konformità mal-programmi ta’ ħidma rispettivi stipulati fil-punt (b) tal-Artikolu 5(3).

Artikolu 5

Kompiti taċ-Ċentru ta’ Kompetenza

1.   Sabiex iwettaq il-missjoni u l-objettivi tiegħu, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu l-kompiti li ġejjin:

(a)

kompiti strateġiċi; u

(b)

kompiti ta’ implimentazzjoni.

2.   Il-kompiti strateġiċi msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 għandhom jikkonsistu milli:

(a)

jiżviluppa u jissorvelja l-implimentazzjoni tal-Aġenda;

(b)

permezz tal-Aġenda u l-programm ta’ ħidma pluriennali, filwaqt li tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni tal-attivitajiet mal-ENISA u b’kont meħud tal-ħtieġa li jinħolqu sinerġiji bejn iċ-ċibersigurtà u partijiet oħra tal-Orizzont Ewropa u l-Programm Ewropa Diġitali:

(i)

jiddefinixxi l-prijoritajiet għall-ħidma taċ-Ċentru ta’ Kompetenza relattivament għal:

(1)

it-titjib tar-riċerka u l-innovazzjoni fiċ-ċibersigurtà, filwaqt li jiġi kopert iċ-ċiklu sħiħ tal-innovazzjoni, u tal-implimentazzjoni ta’ dik ir-riċerka u dik l-innovazzjoni;

(2)

l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet, abbiltajiet u infrastruttura industrijali, teknoloġiċi u ta’ riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà,

(3)

it-tisħiħ tal-ħiliet fiċ-ċibersigurtà u t-teknoloġija u tal-kompetenza fl-industrija, it-teknoloġija u r-riċerka u fil-livelli edukattivi rilevanti kollha, b’appoġġ għall-bilanċ bejn il-ġeneri;

(4)

l-implimentazzjoni ta’ prodotti, servizzi u proċessi taċ-ċibersigurtà;

(5)

appoġġ għall-użu kummerċjali ta’ prodotti, servizzi u proċessi taċ-ċibersigurtà li jikkontribwixxu għall-missjoni stabbilita fl-Artikolu 3;

(6)

appoġġ għall-adozzjoni u l-integrazzjoni ta’ prodotti, servizzi u proċessi taċ-ċibersigurtà tal-ogħla livell ta’ żvilupp mill-awtoritajiet pubbliċi fuq talba tagħhom, mill-industriji min-naħa tad-domanda u minn utenti oħra:

(ii)

jappoġġa l-industrija taċ-ċibersigurtà, b’mod partikolari l-SMEs, bil-ħsieb li jissaħħu l-eċċellenza, il-kapaċitajiet u l-kompetittività tal-Unjoni fir-rigward taċ-ċibersigurtà, inkluż bil-ħsieb li jinħolqu konnessjonijiet ma’ swieq potenzjali u opportunitajiet ta’ implimentazzjoni, u li jiġi attirat l-investiment; u

(iii)

jipprovdi appoġġ finanzjarju u assistenza teknika lil negozji ġodda, SMEs, mikrointrapriżi, assoċjazzjonijiet, esperti individwali u proġetti ta’ teknoloġija ċivika fil-qasam taċ-ċibersigurtà;

(c)

jiżgura sinerġiji bejn, u kooperazzjoni ma’, istituzzjonijiet, korpi, uffiċji u aġenziji rilevanti tal-Unjoni, partikolarment l-ENISA, filwaqt li tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni ta’ attivitajiet ma’ dawk l-istituzzjonijiet, korpi, uffiċji u aġenziji tal-Unjoni;

(d)

jikkoordina ċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni permezz tan-Network u jiżgura skambju regolari ta’ għarfien espert;

(e)

jipprovdi, lill-Istati Membri fuq it-talba tagħhom, pariri esperti industrijali, teknoloġiċi u ta’ riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà, inkluż fir-rigward tal-akkwist u l-implimentazzjoni ta’ teknoloġiji;

(f)

jiffaċilita l-kollaborazzjoni u l-kondiviżjoni ta’ għarfien espert fost il-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, b’mod partikolari l-membri tal-Komunità;

(g)

jattendi konferenzi, fieri u fora tal-Unjoni, nazzjonali u internazzjonali relatati mal-missjoni, l-objettivi u l-kompiti taċ-Ċentru ta’ Kompetenza bil-għan li jikkondividi fehmiet u jiskambja l-aħjar prattiki rilevanti ma’ parteċipanti oħra;

(h)

jiffaċilita l-użu ta’ riżultati minn proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni f’azzjonijiet relatati mal-iżvilupp ta’ prodotti, servizzi u proċessi taċ-ċibersigurtà, filwaqt li jfittex li jevita l-frammentazzjoni u d-duplikazzjoni tal-isforzi u li jirreplika prattiki tajba taċ-ċibersigurtà u prodotti, servizzi u proċessi taċ-ċibersigurtà, partikolarment dawk żviluppati minn SMEs u dawk bl-użu ta’ software b’sors miftuħ.

3.   Il-kompiti ta’ implimentazzjoni msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 għandhom jikkonsistu milli:

(a)

jikkoordina u jamministra l-ħidma tan-Network u tal-Komunità sabiex titwettaq il-missjoni stipulata fl-Artikolu 3, b’mod partikolari billi jappoġġa lil negozji ġodda, SMEs, mikrointrapriżi, assoċjazzjonijiet u proġetti ta’ teknoloġija ċivika fil-qasam taċ-ċibersigurtà fl-Unjoni u jiffaċilita l-aċċess tagħhom għall-għarfien espert, il-finanzjament, l-investiment u s-swieq;

(b)

jistabbilixxi u jimplimenta l-programm ta’ ħidma annwali, f’konformità mal-Aġenda u mal-programm ta’ ħidma pluriennali, għall-partijiet taċ-ċibersigurtà ta’:

(i)

il-programm Ewropa Diġitali, b’mod partikolari l-azzjonijiet relatati mal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2021/694;

(ii)

azzjonijiet konġunti li jirċievu appoġġ taħt id-dispożizzjonijiet relattivi għaċ-ċibersigurtà fl-Orizzont Ewropa, b’mod partikolari fir-rigward tat-Taqsima 3.1.3. tal-Pilastru II tal-Anness I tad-Deċiżjoni (UE) 2021/764, f’konformità mal-programm ta’ ħidma pluriennali u l-proċess ta’ ppjanar strateġiku tal-Orizzont Ewropa; u

(iii)

programmi oħrajn fejn dawn ikunu previsti f’atti leġiżlattivi rilevanti tal-Unjoni;

(c)

jappoġġa, fejn xieraq, it-twettiq tal-Objettiv Speċifiku 4 — ‘Ħiliet Diġitali Avvanzati’ kif stabbilit fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2021/694, f’kooperazzjoni ma’ Hubs Ewropej tal-Innovazzjoni Diġitali;

(d)

jipprovdi parir espert dwar l-industrija, it-teknoloġija u r-riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà lill-Kummissjoni meta l-Kummissjoni tħejji l-abbozzi ta’ programmi ta’ ħidma skont l-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni (UE) 2021/764;

(e)

iwettaq jew jiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ infrastruttura tal-ICT u jiffaċilita l-akkwist ta’ tali infrastruttura, għall-benefiċċju tas-soċjetà, l-industrija u s-settur pubbliku, fuq it-talba tal-Istati Membri, il-komunitajiet tar-riċerka u l-operaturi ta’ servizzi essenzjali, permezz, fost oħrajn, ta’ kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri u finanzjament tal-Unjoni għal azzjonijiet konġunti, f’konformità mal-Aġenda, mal-programm ta’ ħidma annwali u mal-programm ta’ ħidma pluriennali;

(f)

iżid is-sensibilizzazzjoni dwar il-missjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u tan-Network u dwar l-objettivi u l-kompiti taċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(g)

mingħajr preġudizzju għan-natura ċivili ta’ proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati mill-Orizzont Ewropa, u f’konformità mar-Regolamenti (UE) 2021/695 u (UE) 2021/694, itejjeb is-sinerġiji u l-koordinazzjoni bejn is-settur ċivili u s-settur tad-difiża fil-qasam taċ-ċibersigurtà, billi jiffaċilita l-iskambju ta’:

(i)

għarfien u informazzjoni fir-rigward ta’ teknoloġiji u applikazzjonijiet b’użu doppju;

(ii)

riżultati, rekwiżiti u l-aħjar prattiki; u

(iii)

informazzjoni fir-rigward tal-prijoritajiet ta’ programmi rilevanti tal-Unjoni.

4.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jwettaq il-kompiti stabbiliti fil-paragrafu 1 f’kooperazzjoni mill-qrib man-Network.

5.   F’konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) 2021/695 u soġġett għal ftehim ta’ kontribuzzjoni kif definit fil-punt (18) tal-Artikolu 2 tar-Regolament Finanzjarju, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jista’ jiġi fdat bl-implimentazzjoni tal-partijiet taċ-ċibersigurtà tal-Orizzont Ewropa li mhumiex ikkofinanzjati mill-Istati Membri, b’mod partikolari fir-rigward tat-Taqsima 3.1.3. tal-Pilastru II tal-Anness I tad-Deċiżjoni (UE) 2021/764.

Artikolu 6

Nominazzjoni taċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni

1.   Sad-29 ta’ Diċembru 2021, kull Stat Membru għandu jinnomina entità waħda li tissodisfa l-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 5 biex taġixxi bħala ċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni tiegħu għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. Kull Stat Membru għandu jinnotifika mingħajr dewmien lill-Bord ta’ Tmexxija dwar dik l-entità. Tali entità tista’ tkun entità diġà stabbilita f’dak l-Istat Membru.

L-iskadenza stabbilita fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandha tiġi estiża għall-perjodu li matulu l-Kummissjoni għandha tagħti l-opinjoni msemmija fil-paragrafu 2.

2.   Fi kwalunkwe ħin, Stat Membru jista’ jitlob lill-Kummissjoni biex tagħtih opinjoni dwar jekk l-entità li l-Istat Membru jkun innomina jew li jkun biħsiebu jinnomina biex taġixxi bħala ċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni tiegħu għandhiex il-kapaċità meħtieġa biex tamministra fondi sabiex jitwettqu l-missjoni u l-objettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tagħti l-opinjoni tagħha lil dak l-Istat Membru fi żmien tliet xhur mit-talba tal-Istat Membru.

3.   Abbażi tan-notifika minn Stat Membru ta’ entità kif imsemmija fil-paragrafu 1, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jelenka dik l-entità bħala ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni mhux aktar tard minn tliet xhur wara n-notifika. Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jippubblika l-lista taċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni.

4.   Stat Membru jista’ fi kwalunkwe ħin jinnomina entità ġdida biex taġixxi bħala ċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni tiegħu għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. Il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom japplikaw għan-nominazzjoni ta’ kwalunkwe entità ġdida.

5.   Iċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni għandu jkun entità tas-settur pubbliku jew entità, b’maġġoranza f’idejn l-Istat Membru, li twettaq funzjonijiet ta’ amministrazzjoni pubblika taħt il-liġi nazzjonali, inkluż permezz ta’ delega, u li jkollha l-kapaċità li tappoġġa liċ-Ċentru ta’ Kompetenza u lin-Network fit-twettiq tal-missjoni tagħhom kif stabbilita fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament. Huwa għandu jkollu fil-pussess tiegħu, jew ikollu aċċess għal, għarfien espert ta’ riċerka u teknoloġija fiċ-ċibersigurtà. Huwa għandu jkollu l-kapaċità li jinvolvi b’mod effettiv, u jikkoordina ma’, l-industrija, is-settur pubbliku, il-komunità akkademika u tar-riċerka u ċ-ċittadini, kif ukoll l-awtoritajiet maħtura taħt id-Direttiva (UE) 2016/1148.

6.   Fi kwalunkwe ħin, iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni jistgħu jitolbu li jiġu rikonoxxuti bħala li għandhom il-kapaċità meħtieġa biex jiġġestixxu l-fondi sabiex jitwettqu l-missjoni u l-objettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament, f’konformità mar-Regolamenti (UE) 2021/695 u (UE) 2021/694. Fi żmien tliet xhur minn tali talba, il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk iċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni għandux tali kapaċità u għandha toħroġ deċiżjoni.

Fejn il-Kummissjoni tkun tat opinjoni pożittiva lil Stat Membru f’konformità mal-proċedura stabbilita fil-paragrafu 2, dik l-opinjoni għandha titqies bħala deċiżjoni li tirrikonoxxi lill-entità rilevanti bħala li għandha l-kapaċità meħtieġa għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu.

Mhux aktar tard mid-29 ta’ Awwissu 2021, wara li tikkonsulta lill-Bord ta’ Tmexxija, il-Kummissjoni għandha toħroġ linji gwida dwar il-valutazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, inkluża speċifikazzjoni tal-kondizzjonijiet għar-rikonoxximent u kif isiru l-opinjonijiet u l-valutazzjonijiet.

Qabel ma toħroġ l-opinjoni msemmija fil-paragrafu 2 u d-deċiżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha tqis kwalunkwe informazzjoni u kwalunkwe dokumentazzjoni pprovduti miċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni li jagħmel it-talba.

Kwalunkwe deċiżjoni li ma tirrikonoxxix ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni bħala li għandu l-kapaċità meħtieġa biex jiġġestixxi l-fondi sabiex jitwettqu l-missjoni u l-objettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament għandha tkun debitament raġunata, filwaqt li jiġu indikati r-rekwiżiti li ċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni li għamel it-talba jkun għadu ma ssodisfax u li jiġġustifikaw id-deċiżjoni kontra r-rikonoxximent. Kwalunkwe ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni li t-talba tiegħu għar-rikonoxximent ġiet rifjutata jista’ jerġa’ jissottometti t-talba tiegħu b’informazzjoni addizzjonali fi kwalunkwe ħin.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni f’każ ta’ bidliet liċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni, bħall-kompożizzjoni taċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni, il-forma legali taċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni jew aspetti rilevanti oħra, li jaffettwaw il-kapaċità tiegħu li jiġġestixxi fondi sabiex jitwettqu l-missjoni u l-objettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament. Malli tirċievi tali informazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tirrevedi deċiżjoni li tikkonċedi jew ma tikkonċedix ir-rikonoxximent taċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni biex jiġġestixxi fondi skont il-każ.

7.   In-Network għandu jkun kompost miċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni kollha li jkunu ġew notifikati lill-Bord ta’ Tmexxija mill-Istati Membri.

Artikolu 7

Kompiti taċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni

1.   Iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni għandu jkollhom il-kompiti li ġejjin:

(a)

jaġixxu bħala punti ta’ kuntatt fil-livell nazzjonali għall-Komunità biex jingħata appoġġ liċ-Ċentru ta’ Kompetenza fit-twettiq tal-missjoni u tal-objettivi, b’mod partikolari fil-koordinazzjoni tal-Komunità permezz tal-koordinazzjoni tal-membri tal-Komunità fl-Istati Membri tagħhom;

(b)

jipprovdu għarfien espert u jikkontribwixxu b’mod attiv għall-kompiti strateġiċi msemmija fl-Artikolu 5(2), b’kont meħud tal-isfidi nazzjonali u reġjonali rilevanti għaċ-ċibersigurtà f’setturi differenti;

(c)

jippromwovu, iħeġġu u jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili u tal-industrija, b’mod partikolari tan-negozji ġodda u l-SMEs, il-komunità akkademika u dik tar-riċerka u ta’ partijiet ikkonċernati oħrajn fil-livell nazzjonali fi proġetti transkonfinali u f’azzjonijiet taċ-ċibersigurtà ffinanzjati mill-programmi rilevanti kollha tal-Unjoni;

(d)

jipprovdu assistenza teknika lill-partijiet ikkonċernati billi jappoġġawhom fil-fażi tal-applikazzjoni għall-proġetti ġestiti miċ-Ċentru ta’ Kompetenza fir-rigward tal-missjoni u l-objettivi tiegħu, u f’konformità sħiħa mar-regoli ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, speċjalment fir-rigward ta’ konflitti ta’ interess;

(e)

ifittxu li jistabbilixxu sinerġiji ma’ attivitajiet rilevanti fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali, bħal politiki nazzjonali dwar ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni fil-qasam taċ-ċibersigurtà, b’mod partikolari dawk il-politiki li huma ddikjarati fl-istrateġiji nazzjonali taċ-ċibersigurtà;

(f)

jimplimentaw azzjonijiet speċifiċi li għalihom ikunu ngħataw għotjiet miċ-Ċentru ta’ Kompetenza, inkluż bl-għoti ta’ appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi f’konformità mal-Artikolu 204 tar-Regolament Finanzjarju taħt kondizzjonijiet speċifikati fil-ftehimiet dwar l-għotjiet ikkonċernati;

(g)

mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-Istati Membri fl-edukazzjoni u b’kont meħud tal-kompiti rilevanti tal-ENISA, jinvolvu ruħhom mal-awtoritajiet nazzjonali rigward kontributi possibbli għall-promozzjoni u d-disseminazzjoni ta’ programmi edukattivi dwar iċ-ċibersigurtà;

(h)

jippromwovu u jiddisseminaw l-eżiti rilevanti tal-ħidma tan-Network, tal-Komunità u taċ-Ċentru ta’ Kompetenza fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali;

(i)

jivvalutaw it-talbiet imressqin minn entitajiet stabbiliti fl-istess Stat Membru taċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni sabiex isiru parti mill-Komunità;

(j)

jappoġġaw u jippromwovu l-involviment ta’ entitajiet rilevanti fl-attivitajiet miċ-Ċentru ta’ Kompetenza, min-Network u mill-Komunità, u jimmonitorjaw, kif xieraq, il-livell ta’ involviment u l-ammont fir-fir-rigward tal-appoġġ finanzjarju pubbliku mogħti għar-riċerka, l-iżviluppi u l-implimentazzjoni fil-qasam taċ-ċibersigurtà.

2.   Għall-finijiet tal-punt (f) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi jista’ jingħata fi kwalunkwe waħda mill-forom ta’ kontribuzzjoni mill-Unjoni speċifikati fl-Artikolu 125 tar-Regolament Finanzjarju, inkluż f’forma ta’ somom f’daqqa.

3.   Abbażi ta’ deċiżjoni kif imsemmija fl-Artikolu 6(6) ta’ dan ir-Regolament, iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni jistgħu jirċievu għotja mill-Unjoni f’konformità mal-punt (d) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 195 tar-Regolament Finanzjarju relattivament għat-twettiq tal-kompiti stabbiliti f’dan l-Artikolu.

4.   Iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni għandhom, fejn rilevanti, jikkooperaw permezz tan-Network.

Artikolu 8

Il-Komunità ta’ Kompetenza fiċ-Ċibersigurtà

1.   Il-Komunità għandha tikkontribwixxi għall-missjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u tan-Network kif stabbilit fl-Artikolu 3 u għandha ttejjeb, tikkondividi u tiddissemina l-għarfien espert dwar iċ-ċibersigurtà fl-Unjoni kollha.

2.   Il-Komunità għandha tkun magħmula mill-industrija, inklużi l-SMEs, organizzazzjonijiet akkademiċi u ta’ riċerka, assoċjazzjonijiet rilevanti oħra tas-soċjetà ċivili kif ukoll, kif xieraq, Organizzazzjonijiet Ewropej tal-Istandardizzazzjoni rilevanti, entitajiet pubbliċi u entitajiet oħra li jittrattaw kwistjonijiet operazzjonali u tekniċi taċ-ċibersigurtà u, fejn rilevanti, minn partijiet ikkonċernati f’setturi li għandhom interess fiċ-ċibersigurtà u li jiffaċċaw sfidi ta’ ċibersigurtà. Il-Komunità għandha tlaqqa’ flimkien lill-partijiet ikkonċernati prinċipali fir-rigward tal-kapaċitajiet teknoloġiċi, industrijali, akkademiċi u tar-riċerka fil-qasam taċ-ċibersigurtà fl-Unjoni. Għandha tinvolvi liċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni, lill-Hubs Ewropej ta’ Innovazzjoni Diġitali, fejn rilevanti, kif ukoll lill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni li jkollhom għarfien espert rilevanti, bħall-ENISA.

3.   Għandhom ikunu biss l-entitajiet li jkunu stabbiliti fl-Istati Membri li jiġu rreġistrati bħala membri tal-Komunità. Dawn għandhom juru li jistgħu jikkontribwixxu għall-missjoni u għandu jkollhom għarfien espert fil-qasam taċ-ċibersigurtà fir-rigward ta’ mill-inqas wieħed minn dawn l-oqsma:

(a)

l-akkademja, ir-riċerka jew l-innovazzjoni;

(b)

l-iżvilupp industrijali jew ta’ prodotti;

(c)

it-taħriġ u l-edukazzjoni;

(d)

is-sigurtà tal-informazzjoni jew operazzjonijiet ta’ rispons għal inċidenti;

(e)

l-etika;

(f)

l-istandardizzazzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet formali u tekniċi.

4.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jirreġistra lill-entitajiet, fuq talba tagħhom, bħala membri tal-Komunità wara valutazzjoni li ssir miċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni tal-Istat Membru li fih ikunu stabbiliti dawk l-entitajiet biex jikkonferma li dawk l-entitajiet jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu. Dik il-valutazzjoni għandha tqis ukoll kwalunkwe valutazzjoni nazzjonali rilevanti li ssir għal raġunijiet ta’ sigurtà mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Tali reġistrazzjonijiet ma għandhomx ikunu limitati fiż-żmien iżda jistgħu jiġu revokati miċ-Ċentru ta’ Kompetenza fi kwalunkwe ħin jekk iċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni rilevanti jikkunsidra li l-entità kkonċernata m’għadhiex tissodisfa l-kriterji stipulati fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu jew taqa’ taħt l-Artikolu 136 tar-Regolament Finanzjarju, jew għal raġunijiet ta’ sigurtà ġustifikati. Fejn is-sħubija fil-Komunità tiġi revokata għal raġunijiet ta’ sigurtà, id-deċiżjoni ta’ revoka għandha tkun proporzjonata u raġunata. Iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni għandu jkollhom l-għan li jiksbu rappreżentanza bilanċjata tal-partijiet ikkonċernati fil-Komunità u għandhom jistimulaw b’mod attiv il-parteċipazzjoni, b’mod partikolari tal-SMEs.

5.   Iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni għandhom jiġu mħeġġa jikkooperaw permezz tan-Network sabiex jarmonizzaw il-mod li bih japplikaw il-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 3 u l-proċeduri għall-valutazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 4.

6.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jirreġistra lill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji rilevanti kollha tal-Unjoni bħala membri tal-Komunità wara li jagħmel valutazzjoni sabiex jikkonferma li dik l-istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija tal-Unjoni jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu. Tali reġistrazzjonijiet ma għandhomx ikunu limitati fiż-żmien iżda jistgħu jiġu revokati miċ-Ċentru ta’ Kompetenza fi kwalunkwe ħin jekk dan iqis li l-istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija tal-Unjoni ma jkunux għadhom jissodisfaw il-kriterji stipulati fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu jew jaqgħu taħt l-Artikolu 136 tar-Regolament Finanzjarju.

7.   Ir-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni jistgħu jipparteċipaw fil-ħidma tal-Komunità.

8.   Entità reġistrata bħala membru tal-Komunità għandha taħtar ir-rappreżentanti tagħha biex tiżgura djalogu effiċjenti. Dawk ir-rappreżentanti għandu jkollhom għarfien espert fir-rigward tar-riċerka, it-teknoloġija jew l-industrija fil-qasam taċ-ċibersigurtà. Ir-rekwiżiti jistgħu jiġu speċifikati aktar mill-Bord ta’ Tmexxija, mingħajr ma jiġu limitati bla bżonn l-entitajiet fil-ħatra tar-rappreżentanti tagħhom.

9.   Il-Komunità għandha, permezz tal-gruppi ta’ ħidma tagħha u b’mod partikolari permezz tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku, tipprovdi lid-Direttur Eżekuttiv u lill-Bord ta’ Tmexxija b’parir strateġiku dwar l-Aġenda, il-programm ta’ ħidma annwali u l-programm ta’ ħidma pluriennali, f’konformità mar-regoli ta’ proċedura tal-Bord ta’ Tmexxija.

Artikolu 9

Kompiti tal-membri tal-Komunità

Il-membri tal-Komunità għandhom:

(a)

jappoġġaw liċ-Ċentru ta’ Kompetenza fit-twettiq tal-missjoni u l-objettivi tiegħu u, għal dak il-għan, għandhom jaħdmu mill-qrib maċ-Ċentru ta’ Kompetenza u maċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni;

(b)

fejn rilevanti, jieħdu sehem f’attivitajiet formali jew informali u fil-gruppi ta’ ħidma msemmija fil-punt (n) tal-Artikolu 13(3) biex iwettqu attivitajiet speċifiċi kif previst mill-programm ta’ ħidma annwali; u

(c)

fejn rilevanti, jappoġġaw liċ-Ċentru ta’ Kompetenza u liċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni fil-promozzjoni ta’ proġetti speċifiċi.

Artikolu 10

Kooperazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza ma’ istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħrajn tal-Unjoni u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali

1.   Sabiex ikunu żgurati l-konsistenza u l-komplementarjetà filwaqt li tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jikkoopera mal-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji rilevanti tal-Unjoni, inklużi l-ENISA, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, id-Direttorat Ġenerali taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka u l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali stabbiliti bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 (13), Hubs Ewropej rilevanti tal-Innovazzjoni Diġitali, iċ-Ċentru Ewropew taċ-Ċiberkriminalità fl-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi stabbilita bir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14), l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża fir-rigward tal-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament u entitajiet rilevanti oħra tal-Unjoni. Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jista’ jikkoopera wkoll ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, fejn rilevanti.

2.   Il-kooperazzjoni kif imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu tista’ sseħħ fil-qafas ta’ arranġamenti ta’ ħidma. Dawk l-arranġamenti għandhom jitressqu għall-approvazzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija. Kwalunkwe kondiviżjoni ta’ informazzjoni klassifikata għandha sseħħ fil-qafas tal-arranġamenti amministrattivi konklużi f’konformità mal-Artikolu 36(3).

KAPITOLU II

Organizzazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza

Artikolu 11

Sħubija u struttura

1.   Il-membri taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandhom ikunu l-Unjoni, irrappreżentata mill-Kummissjoni, u l-Istati Membri.

2.   L-istruttura taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandha tiżgura li jitwettqu l-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 4 u l-kompiti stabbiliti fl-Artikolu 5, u għandha tinkludi:

(a)

Bord ta’ Tmexxija;

(b)

Direttur Eżekuttiv;

(c)

Grupp Konsultattiv Strateġiku.

Taqsima I

Bord ta’ Tmexxija

Artikolu 12

Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

1.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru u żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni li jaġixxu f’isem l-Unjoni.

2.   Kull membru tal-Bord ta’ Tmexxija għandu jkollu supplenti. Dak is-supplenti għandu jirrappreżenta lill-membru fl-assenza tal-membru.

3.   Il-membri tal-Bord ta’ Tmexxija maħtura mill-Istati Membri u s-supplenti tagħhom għandhom ikunu impjegati tas-settur pubbliku fl-Istat Membru rispettiv tagħhom u għandhom jinħatru abbażi tal-għarfien tagħhom fil-qasam tar-riċerka, it-teknoloġija u l-industrija fil-qasam taċ-ċibersigurtà, tal-kapaċità tagħhom li jiżguraw il-koordinazzjoni ta’ azzjonijiet u pożizzjonijiet maċ-ċentru nazzjonali ta’ koordinazzjoni rispettiv tagħhom, jew abbażi tal-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji tagħhom. Il-Kummissjoni għandha taħtar il-membri tagħha tal-Bord ta’ Tmexxija u s-supplenti tagħhom abbażi tal-għarfien tagħhom fil-qasam taċ-ċibersigurtà, fit-teknoloġija, jew abbażi tal-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti tagħhom u l-kapaċità tagħhom li jiżguraw il-koordinazzjoni, is-sinerġiji u, sa fejn ikun possibbli, inizjattivi konġunti bejn politiki differenti, settorjali jew orizzontali, tal-Unjoni, li jinvolvu ċ-ċibersigurtà. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu sforzi biex jillimitaw ir-rata ta’ bdil tar-rappreżentanti rispettivi tagħhom fil-Bord ta’ Tmexxija, sabiex jiżguraw il-kontinwità fil-ħidma tal-Bord ta’ Tmexxija. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandu jkollhom l-għan li jiksbu rappreżentanza bilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fuq il-Bord ta’ Tmexxija.

4.   Il-mandat tal-membri tal-Bord ta’ Tmexxija u s-supplenti tagħhom għandu jkun ta’ erba’ snin. Dak il-mandat għandu jkun jista’ jiġġedded.

5.   Il-membri tal-Bord ta’ Tmexxija għandhom jiżguraw li l-missjoni, l-objettivi, l-identità u l-awtonomija taċ-Ċentru ta’ Kompetenza jkunu salvagwardjati u li l-azzjonijiet tiegħu jkunu konsistenti ma’ dik il-missjoni u ma’ dawk l-objettivi, b’mod indipendenti u trasparenti.

6.   Il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jistieden osservaturi biex jieħdu sehem fil-laqgħat tiegħu kif xieraq, inklużi rappreżentanti tal-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji rilevanti tal-Unjoni, u lill-membri tal-Komunità.

7.   Rappreżentant mill-ENISA għandu jkun osservatur permanenti fil-Bord ta’ Tmexxija. Il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jistieden rappreżentant mill-Grupp Konsultattiv Strateġiku biex jattendi għal-laqgħat tiegħu.

8.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu sehem fil-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija iżda ma għandu jkollu ebda dritt tal-vot.

Artikolu 13

Kompiti tal-Bord ta’ Tmexxija

1.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkollu r-responsabbiltà globali għall-orjentazzjoni strateġika u għall-operazzjonijiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tiegħu u għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe kompitu li mhuwiex speċifikament allokat lid-Direttur Eżekuttiv.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu. Dawk ir-regoli ta’ proċedura għandhom jinkludu proċeduri speċifiċi biex jiġu identifikati u evitati l-konflitti ta’ interess u għandhom jiżguraw il-kunfidenzjalità ta’ kull informazzjoni sensittiva.

3.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jieħu deċiżjonijiet strateġiċi meħtieġa, b’mod partikolari fir-rigward ta’:

(a)

l-iżvilupp u l-adozzjoni tal-Aġenda u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tagħha;

(b)

ir-riflessjoni tal-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni u tal-Aġenda, l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma pluriennali li jinkludi prijoritajiet komuni industrijali, teknoloġiċi u ta’ riċerka li jkunu bbażati fuq il-ħtiġijiet identifikati mill-Istati Membri f’kooperazzjoni mal-Komunità u li jirrikjedu l-attenzjoni tal-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni, inklużi teknoloġiji u oqsma ewlenin għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet proprji tal-Unjoni fiċ-ċibersigurtà;

(c)

l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali għall-implimentazzjoni tal-fondi rilevanti tal-Unjoni, b’mod partikolari l-partijiet taċ-ċibersigurtà tal-Orizzont Ewropa, sa fejn dawn ikunu kofinanzjati b’mod volontarju mill-Istati Membri, u tal-Programm Ewropa Diġitali, f’konformità mal-programm ta’ ħidma pluriennali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-proċess ta’ ppjanar strateġiku tal-Orizzont Ewropa;

(d)

l-adozzjoni tal-kontijiet annwali, tal-karta ta’ bilanċ u tar-rapport annwali tal-attività taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, abbażi ta’ proposta mid-Direttur Eżekuttiv;

(e)

l-adozzjoni tar-regoli finanzjarji speċifiċi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza f’konformità mal-Artikolu 70 tar-Regolament Finanzjarju;

(f)

bħala parti mill-programm ta’ ħidma annwali, l-allokazzjoni ta’ fondi mill-baġit tal-Unjoni għal temi għal azzjonijiet konġunti bejn l-Unjoni u l-Istati Membri;

(g)

bħala parti mill-programm ta’ ħidma annwali, u f’konformità mad-deċiżjonijiet imsemmija fil-punt (f) ta’ dan is-subparagrafu kif ukoll f’konformità mar-Regolamenti(UE) 2021/695 u (UE) 2021/694, id-deskrizzjoni tal-azzjonijiet konġunti msemmija fil-punt (f) ta’ dan is-subparagrafu u l-iffissar tal-kondizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ tali azzjonijiet konġunti;

(h)

l-adozzjoni ta’ proċedura għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv u għall-ħatra, it-tneħħija u l-estensjoni tal-mandat, tad-Direttur Eżekuttiv kif ukoll għall-għoti ta’ gwida lid-Direttur Eżekuttiv u għall-monitoraġġ tal-prestazzjoni tiegħu;

(i)

l-adozzjoni ta’ linji gwida għall-valutazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ entitajiet bħala membri tal-Komunità;

(j)

l-adozzjoni tal-arranġamenti ta’ ħidma msemmija fl-Artikolu 10(2);

(k)

il-ħatra tal-Uffiċjal tal-Kontabbiltà;

(l)

l-adozzjoni tal-baġit annwali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, inkluż il-pjan korrispondenti ta’ stabbiliment li jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji skont il-grupp ta’ funzjoni u skont il-grad, bl-għadd ta’ persunal ikkuntrattat u l-għadd ta’ esperti nazzjonali ssekondati espressi f’ekwivalenti ta’ full-time;

(m)

l-adozzjoni ta’ regoli ta’ trasparenza għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza u regoli għall-prevenzjoni u l-ġestjoni ta’ konflitti ta’ interess, inkluż fir-rigward tal-membri tal-Bord ta’ Tmexxija, f’konformità mal-Artikolu 42 tar-Regolament Delegat (UE) 2019/715;

(n)

l-istabbiliment ta’ gruppi ta’ ħidma fi ħdan il-Komunità, fejn rilevanti b’kont meħud tal-parir mogħti mill-Grupp Konsultattiv Strateġiku;

(o)

il-ħatra ta’ membri tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku;

(p)

l-adozzjoni ta’ regoli dwar ir-rimborż ta’ spejjeż għall-membri tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku;

(q)

l-istabbiliment ta’ mekkaniżmu ta’ monitoraġġ biex jiġi żgurat li l-implimentazzjoni tal-fondi rispettivi ġestiti miċ-Ċentru ta’ Kompetenza ssir f’konformità mal-Aġenda, mal-missjoni, mal-programm ta’ ħidma pluriennali u mar-regoli tal-programmi li jkunu s-sors tal-fondi rilevanti;

(r)

l-iżgurar ta’ djalogu regolari u l-istabbiliment ta’ mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni effettiv mal-Komunità;

(s)

l-istabbiliment tal-politika ta’ komunikazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza abbażi ta’ rakkomandazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;

(t)

fejn ikun xieraq, l-istabbiliment ta’ regoli li jimplimentaw ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-oħra tal-Unjoni, stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (15) (‘Regolamenti tal-Persunal’ u ‘Kondizzjonijiet tal-Impjieg’), f’konformità mal-Artikolu 30(3) ta’ dan ir-Regolament;

(u)

fejn ikun xieraq, l-istabbiliment ta’ regoli dwar l-issekondar ta’ esperti nazzjonali għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza u dwar l-użu ta’ trainees f’konformità mal-Artikolu 31(2);

(v)

l-adozzjoni ta’ regoli ta’ sigurtà għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(w)

l-adozzjoni ta’ strateġija kontra l-frodi u kontra l-korruzzjoni li tkun proporzjonata għar-riskji ta’ frodi u korruzzjoni, kif ukoll l-adozzjoni ta’ miżuri komprensivi, f’konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni, sabiex jiġi protetti persuni li jirrappurtaw ksur tal-liġi tal-Unjoni, b’kont meħud ta’ analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati;

(x)

jekk ikun meħtieġ, l-adozzjoni tal-metodoloġija biex tiġi kkalkulata l-kontribuzzjoni volontarja finanzjarja u in natura mill-Istati Membri kontribwenti f’konformità mar-Regolamenti (UE) 2021/695 u (UE) 2021/694, jew ma’ kwalunkwe leġiżlazzjoni applikabbli oħra;

(y)

fil-kuntest tal-programm ta’ ħidma annwali u l-programm ta’ ħidma pluriennali, l-iżgurar ta’ koerenza u sinerġiji ma’ dawk il-partijiet tal-Programm Ewropa Diġitali u l-Orizzont Ewropa li mhumiex ġestiti miċ-Ċentru ta’ Kompetenza, kif ukoll ma’ programmi oħra tal-Unjoni;

(z)

l-adozzjoni tar-rapport annwali ta’ implimentazzjoni tal-għanijiet u l-prijoritajiet strateġiċi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, jekk meħtieġ b’rakkomandazzjoni għal titjib fit-twettiq ta’ dawk l-għanijiet u prijoritajiet.

Sa fejn il-programm ta’ ħidma annwali jkun fih azzjonijiet konġunti, dan għandu jkun fih informazzjoni dwar il-kontribuzzjonijiet volontarji tal-Istati Membri għal azzjonijiet konġunti. Fejn xieraq, il-proposti, b’mod partikolari l-proposta għall-programm ta’ ħidma annwali, għandhom jivvalutaw il-ħtieġa li jiġu applikati regoli ta’ sigurtà kif stipulat fl-Artikolu 33 ta’ dan ir-Regolament, inkluża l-proċedura ta’ awtovalutazzjoni tas-sigurtà f’konformità mal-Artikolu 20 tar-Regolamenti(UE) 2021/695.

4.   Fir-rigward tad-deċiżjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 3, id-Direttur Eżekuttiv u l-Bord ta’ Tmexxija għandhom iqisu kwalunkwe parir u kontribut strateġiku rilevanti pprovdut mill-ENISA, f’konformità mar-regoli ta’ proċedura tal-Bord ta’ Tmexxija.

5.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkun responsabbli li jiżgura li jingħata segwitu adegwat għar-rakkomandazzjonijiet kontenuti fir-rapport ta’ implimentazzjoni u l-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 38(2) u (4).

Artikolu 14

President u laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija

1.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jeleġġi President u Viċi President minn fost il-membri tiegħu, kull wieħed għal perjodu ta’ tliet snin. Il-mandati tal-President u tal-Viċi President jistgħu jiġu estiżi darba, fuq deċiżjoni mill-Bord ta’ Tmexxija. Jekk, madankollu, is-sħubija tal-President jew tal-Viċi President fil-Bord ta’ Tmexxija tintemm fi kwalunkwe żmien matul il-mandati tagħhom, il-mandati tagħhom għandhom jiskadu awtomatikament f’dak il-mument. Il-Viċi President għandu jissostitwixxi ex officio lill-President jekk dan tal-aħħar ma jkunx jista’ jwettaq id-doveri tiegħu. Il-President għandu jieħu sehem fil-votazzjoni.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jagħmel laqgħat ordinarji tal-inqas tliet darbiet fis-sena. Huwa jista’ jagħmel laqgħat straordinarji fuq talba tal-Kummissjoni, fuq talba ta’ terz tal-membri kollha tiegħu, fuq talba tal-President, jew fuq talba tad-Direttur Eżekuttiv fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

3.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija, sakemm il-Bord ta’ Tmexxija ma jiddeċidix mod ieħor, iżda ma għandux ikollu dritt tal-vot.

4.   Il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jistieden persuni oħra biex jattendu l-laqgħat tiegħu bħala osservaturi, skont il-każ.

5.   Il-President jista’ jistieden rappreżentanti tal-Komunità biex jieħdu sehem fil-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija, iżda ma għandux ikollhom dritt tal-vot.

6.   Il-membri tal-Bord ta’ Tmexxija u s-supplenti tagħhom jistgħu jkunu assistiti minn konsulenti jew esperti fil-laqgħat, soġġett għar-regoli ta’ proċedura tal-Bord ta’ Tmexxija.

7.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jipprovdi s-segretarjat għall-Bord ta’ Tmexxija.

Artikolu 15

Regoli tal-votazzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija

1.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu juża approċċ konsenswali fid-diskussjonijiet tiegħu. Għandha ssir votazzjoni jekk il-membri tal-Bord ta’ Tmexxija ma jirnexxilhomx jilħqu konsensus.

2.   Jekk il-Bord ta’ Tmexxija ma jirnexxilux jilħaq konsensus dwar kwistjoni, huwa għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu permezz ta’ maġġoranza ta’ mill-inqas 75 % tal-voti tal-membri kollha tiegħu, fejn ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni jikkostitwixxu membru uniku għal dak il-fini. Membru assenti tal-Bord ta’ Tmexxija jista’ jiddelega l-vot tiegħu lis-supplenti tiegħu jew, fin-nuqqas tas-supplenti tiegħu, lil membru ieħor. Ebda membru tal-Grupp ta’ Tmexxija ma għandu jirrappreżenta aktar minn membru wieħed ieħor.

3.   Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija dwar l-azzjonijiet konġunti u l-ġestjoni tagħhom kif imsemmija fil-punti (f) u (g) tal-Artikolu 13(3) għandhom jittieħdu kif ġej:

(a)

id-deċiżjonijiet li jiġu allokati fondi mill-baġit tal-Unjoni għal azzjonijiet konġunti kif imsemmi fil-punt (f) tal-Artikolu 13(3) u d-deċiżjonijiet li jiġu inklużi tali azzjonijiet konġunti fil-programm ta’ ħidma annwali għandhom jittieħdu f’konformità mal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;

(b)

id-deċiżjonijiet relatati mad-deskrizzjoni ta’ azzjonijiet konġunti u li jistabbilixxu l-kondizzjonijiet għall-implimentazzjoni tagħhom imsemmija fil-punt (g) tal-Artikolu 13(3) għandhom jittieħdu mill-Istati Membri parteċipanti u mill-Kummissjoni, soġġetti għall-kondizzjoni li d-dritt tal-vot tal-membri jkun proporzjonat għall-kontribuzzjonijiet rispettivi tagħhom għal dik l-azzjoni konġunta, ikkalkolati f’konformità mal-metodoloġija adottata skont il-punt (x) tal-Artikolu 13(3).

4.   Għal deċiżjonijiet li jittieħdu taħt il-punti (b), (c), (d), (e), (f), (k), (l), (p), (q), (t), (u), (w), (x) u (y) tal-Artikolu 13(3), il-Kummissjoni għandu jkollha 26 % tal-voti totali fil-Bord ta’ Tmexxija.

5.   Għal deċiżjonijiet oħra għajr dawk imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3 u fil-paragrafu 4, kull Stat Membru u l-Unjoni għandu jkollhom vot wieħed. Il-vot tal-Unjoni għandu jintefa’ b’mod konġunt miż-żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni.

6.   Il-President għandu jieħu sehem fil-votazzjoni.

Taqsima II

Direttur Eżekuttiv

Artikolu 16

Ħatra, tneħħija, u estensjoni tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun persuna b’għarfien espert u reputazzjoni solida fl-oqsma li fihom jopera ċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi ingaġġat bħala aġent temporanju taċ-Ċentru ta’ Kompetenza taħt il-punt (a) tal-Artikolu 2 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg.

3.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord ta’ Tmexxija minn lista ta’ kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara proċedura miftuħa, trasparenti u nondiskriminatorja ta’ selezzjoni.

4.   Għall-fini tal-konklużjoni tal-kuntratt tad-Direttur Eżekuttiv, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkun rappreżentat mill-President tal-Bord ta’ Tmexxija.

5.   Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta’ erba’ snin. Qabel tmiem dak il-perjodu, il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni li tikkunsidra l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u l-kompiti u l-isfidi futuri taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

6.   Il-Bord ta’ Tmexxija, filwaqt li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni li tikkunsidra l-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 5, jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba, għal mhux aktar minn erba’ snin.

7.   Direttur Eżekuttiv li l-mandat tiegħu jkun ġie estiż ma għandux jieħu sehem fi proċedura ta’ selezzjoni oħra għall-istess post.

8.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jitneħħa mill-kariga biss b’deċiżjoni tal-Bord ta’ Tmexxija, li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni jew minn tal-inqas 50 % tal-Istati Membri.

Artikolu 17

Kompiti tad-Direttur Eżekuttiv

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għall-operazzjonijiet u l-ġestjoni ta’ kuljum taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u għandu jkun ir-rappreżentant legali tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jagħti rendikont ta’ għemilu lill-Bord ta’ Tmexxija u jaqdi dmirijietu b’indipendenza sħiħa fil-limiti tas-setgħat mogħtija lilu. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun appoġġat mill-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jwettaq tal-inqas il-kompiti li ġejjin b’mod indipendenti:

(a)

jimplimenta d-deċiżjonijiet adottati mill-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

jappoġġa lill-Bord ta’ Tmexxija f’ħidmietu, jipprovdi s-segretarjat għal-laqgħat tiegħu u jipprovdi l-informazzjoni kollha neċessarja għall-qadi ta’ dmirijietu;

(c)

wara konsultazzjoni mal-Bord ta’ Tmexxija u mal-Kummissjoni, u b’kont meħud tal-kontribut taċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni u tal-Komunità, iħejji u jissottometti għall-adozzjoni lill-Bord ta’ Tmexxija l-Aġenda, kif ukoll, f’konformità mal-Aġenda, l-abbozz ta’ programm ta’ ħidma annwali u l-abbozz tal-programm ta’ ħidma pluriennali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, inklużi l-ambitu tas-sejħiet għal proposti, is-sejħiet għal espressjonijiet ta’ interess u s-sejħiet għal offerti meħtieġa sabiex jiġi implimentat il-programm ta’ ħidma annwali u l-estimi tal-infiq korrispondenti kif proposti mill-Istati Membri u l-Kummissjoni;

(d)

iħejji u jissottometti l-abbozz tal-baġit annwali lill-Bord ta’ Tmexxija għall-adozzjoni, inkluż il-pjan ta’ stabbiliment korrispondenti msemmi fil-punt (l) tal-Artikolu 13(3), li jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji f’kull grad u grupp ta’ funzjoni u l-għadd ta’ persunal kuntrattat u ta’ esperti nazzjonali ssekondati, espressi f’ekwivalenti ta’ full-time;

(e)

jimplimenta l-programm ta’ ħidma annwali u l-programm ta’ ħidma pluriennali u jirrapporta lill-Bord ta’ Tmexxija dwar dan;

(f)

iħejji l-abbozz tar-rapport annwali tal-attività taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, inklużi l-informazzjoni dwar l-infiq korrispondenti u l-implimentazzjoni tal-Aġenda u tal-programm ta’ ħidma pluriennali; jekk ikun meħtieġ, dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposti għal aktar titjib fit-twettiq jew għar-riformulazzjoni tal-għanijiet u l-prijoritajiet strateġiċi;

(g)

jiżgura l-implimentazzjoni ta’ proċeduri effettivi ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni fir-rigward tal-prestazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(h)

iħejji pjan ta’ azzjoni li jagħti segwitu għall-konklużjonijiet tar-rapport ta’ implimentazzjoni u tal-evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 38(2) u (4) u, kull sentejn, jippreżenta rapporti dwar il-progress lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni;

(i)

iħejji u jikkonkludi ftehimiet maċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni;

(j)

ikun responsabbli għal materji amministrattivi, finanzjarji u tal-persunal, inkluża l-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, b’kunsiderazzjoni dovuta tal-pariri mogħtija mill-funzjoni rilevanti ta’ awditjar intern, f’konformità mad-deċiżjonijiet imsemmija fil-punti (e), (l), (t), (u), (v) u (w) tal-Artikolu 13(3);

(k)

japprova u jiġġestixxi t-tnedija ta’ sejħiet għal proposti f’konformità mal-programm ta’ ħidma annwali, u jamministra l-ftehimiet u d-deċiżjonijiet li jirriżultaw dwar l-għotjiet;

(l)

japprova l-lista ta’ azzjonijiet magħżula għal finanzjament abbażi ta’ lista ta’ klassifikazzjoni stabbilita minn panel ta’ esperti indipendenti;

(m)

japprova u jiġġestixxi t-tnedija ta’ sejħiet għal offerti f’konformità mal-programm ta’ ħidma annwali, u jamministra l-kuntratti li jirriżultaw;

(n)

japprova l-offerti magħżula għal finanzjament;

(o)

jippreżenta l-abbozzi tal-kontijiet annwali u l-karta tal-bilanċ lill-funzjoni rilevanti ta’ awditjar intern u, sussegwentement, lill-Bord ta’ Tmexxija;

(p)

jiżgura t-twettiq tal-valutazzjonijiet tar-riskju u tal-ġestjoni tar-riskju;

(q)

jiffirma ftehimiet, deċiżjonijiet u kuntratti dwar għotjiet individwali;

(r)

jiffirma kuntratti ta’ akkwist;

(s)

iħejji pjan ta’ azzjoni li jagħti segwitu għall-konklużjonijiet ta’ rapporti ta’ awditjar intern jew estern, kif ukoll għal investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/352/KE, KEFA, Euratom (16) u jirrapporta dwar il-progress darbtejn fis-sena lill-Kummissjoni kif ukoll regolarment lill-Bord ta’ Tmexxija;

(t)

iħejji abbozz ta’ regoli finanzjarji applikabbli għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(u)

jistabbilixxi u jiżgura l-funzjonament ta’ sistema, effettiva u effiċjenti, ta’ kontroll intern u jirrapporta kull bidla sinifikanti fiha lill-Bord ta’ Tmexxija;

(v)

jiżgura komunikazzjoni effettiva mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u jirrapporta, fuq stedina, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill;

(w)

jieħu kwalunkwe miżura oħra meħtieġa sabiex jivvaluta t-twettiq miċ-Ċentru ta’ Kompetenza tal-missjoni u l-objettivi tiegħu;

(x)

iwettaq kwalunkwe kompitu ieħor fdat jew iddelegat lilu mill-Bord ta’ Tmexxija.

Taqsima III

Grupp Konsultattiv Strateġiku

Artikolu 18

Kompożizzjoni tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku

1.   Il-Grupp Konsultattiv Strateġiku għandu jikkonsisti f’mhux aktar minn 20 membru. Il-membri għandhom jinħatru mill-Bord ta’ Tmexxija, li jaġixxi fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv, minn fost ir-rappreżentanti tal-membri tal-Komunità għajr ir-rappreżentanti tal-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni. Huma biss ir-rappreżentanti ta’ membri li mhumiex ikkontrollati minn pajjiż terz jew minn entità stabbilita f’pajjiż terz li għandhom ikunu eliġibbli. Il-ħatra għandha ssir f’konformità ma’ proċedura miftuħa, trasparenti u nondiskriminatorja. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jkollu l-għan li l-kompożizzjoni tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku tikseb rappreżentanza bbilanċjata tal-Komunità bejn entitajiet xjentifiċi, industrijali u tas-soċjetà ċivili, industriji min-naħa tad-domanda u tal-provvista, intrapriżi kbar u SMEs, kif ukoll rappreżentanza bbilanċjata f’termini ta’ provenjenza ġeografika u ġeneru. Huwa għandu jkollu l-għan li jikseb ukoll bilanċ intrasettorjali, filwaqt li titqies il-koeżjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri kollha fil-qasam tar-riċerka, l-industrija u t-teknoloġija fil-qasam taċ-ċibersigurtà. Il-Grupp Konsultattiv Strateġiku għandu jkun magħmul b’mod li jiffaċilita djalogu komprensiv, kontinwu u permanenti bejn il-Komunità u ċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.   Il-membri tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku għandu jkollhom għarfien espert fir-rigward tar-riċerka dwar iċ-ċibersigurtà, tal-iżvilupp industrijali, tal-għoti, tal-implimentazzjoni jew tal-użu ta’ servizzi jew prodotti professjonali. Ir-rekwiżiti għal tali għarfien espert għandhom ikomplu jiġu speċifikati mill-Bord ta’ Tmexxija.

3.   Il-proċeduri li jikkonċernaw il-ħatra tal-membri tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku u l-operazzjoni tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku għandhom jiġu speċifikati fir-regoli ta’ proċedura tal-Bord ta’ Tmexxija u għandhom jiġu ppubblikati.

4.   Il-mandat tal-membri tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku għandu jkun ta’ sentejn. Dak il-mandat għandu jkun jista’ jiġġedded darba.

5.   Rappreżentanti tal-Kummissjoni u ta’ istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħrajn tal-Unjoni, b’mod partikolari l-ENISA, jistgħu jiġu mistiedna mill-Grupp Konsultattiv Strateġiku biex jieħdu sehem fil-ħidma tiegħu u jappoġġawha. Il-Grupp Konsultattiv Strateġiku jista’ jistieden rappreżentanti addizzjonali mill-Komunità fil-kapaċitajiet ta’ osservaturi, konsulenti, jew esperti, kif ikun adatt skont il-każ, biex jieħdu kont tad-dinamika tal-iżviluppi fil-qasam taċ-ċibersigurtà. Membri tal-Bord ta’ Tmexxija jistgħu jieħdu sehem bħala osservaturi fil-laqgħat tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku.

Artikolu 19

Funzjonament tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku

1.   Il-Grupp Konsultattiv Strateġiku għandu jiltaqa’ tal-inqas tliet darbiet fis-sena.

2.   Il-Grupp Konsultattiv Strateġiku għandu jipprovdi pariri lill-Bord ta’ Tmexxija dwar l-istabbiliment ta’ gruppi ta’ ħidma fi ħdan il-Komunità, f’konformità mal-punt (n) tal-Artikolu 13(3) dwar kwistjonijiet speċifiċi rilevanti għall-ħidma taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, kull meta dawk il-kwistjonijiet jirrelataw direttament mal-kompiti u l-oqsma ta’ kompetenza msemmija fl-Artikolu 20. Fejn ikun neċessarju, tali gruppi ta’ ħidma għandhom ikunu soġġetti għall-koordinazzjoni globali ta’ membru wieħed jew aktar tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku.

3.   Il-Grupp Konsultattiv Strateġiku għandu jeleġġi l-President tiegħu permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu.

4.   Is-segretarjat tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku għandu jiġi pprovdut mid-Direttur Eżekuttiv u mill-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, bl-użu tar-riżorsi eżistenti, b’kunsiderazzjoni xierqa tal-volum globali ta’ xogħol taċ-Ċentru ta’ Kompetenza. Ir-riżorsi assenjati għall-appoġġ lill-Grupp Konsultattiv Strateġiku għandhom jiġu indikati fl-abbozz tal-baġit annwali.

5.   Il-Grupp Konsultattiv Strateġiku għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-membri tiegħu.

Artikolu 20

Kompiti tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku

Il-Grupp Konsultattiv Strateġiku għandu jagħti pariri regolarment liċ-Ċentru ta’ Kompetenza fir-rigward tal-prestazzjoni tal-attivitajiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u għandu jiżgura l-komunikazzjoni mal-Komunità u ma’ partijiet ikkonċernati rilevanti oħra. Il-Grupp Konsultattiv Strateġiku għandu wkoll:

(a)

filwaqt li jqis il-kontribuzzjonijiet mill-Komunità u mill-gruppi ta’ ħidma msemmija fil-punt (n) tal-Artikolu 13(3) fejn rilevanti, jipprovdi u jaġġorna kontinwament il-pariri u l-kontributi strateġiċi lid-Direttur Eżekuttiv u lill-Bord ta’ Tmexxija fir-rigward tal-Aġenda, il-programm ta’ ħidma annwali u l-programm ta’ ħidma pluriennali fil-limiti tal-iskadenzi stabbiliti mill-Bord ta’ Tmexxija;

(b)

jagħti pariri lill-Bord ta’ Tmexxija dwar l-istabbiliment ta’ gruppi ta’ ħidma fi ħdan il-Komunità f’konformità mal-punt (n) tal-Artikolu 13(3) fir-rigward ta’ kwistjonijiet speċifiċi rilevanti għall-ħidma taċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(c)

soġġett għal approvazzjoni mill-Bord ta’ Tmexxija, jiddeċiedi dwar, u jorganizza, konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħin għall-partijiet ikkonċernati pubbliċi u privati kollha li jkollhom interess fil-qasam taċ-ċibersigurtà, sabiex jiġbor kontributi għall-pariri strateġiċi msemmija fil-punt (a).

KAPITOLU III

Dispożizzjonijiet finanzjarji

Artikolu 21

Kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni u tal-Istati Membri

1.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jiġi ffinanzjat mill-Unjoni, filwaqt li l-azzjonijiet konġunti għandhom jiġu ffinanzjati mill-Unjoni u minn kontribuzzjonijiet volontarji tal-Istati Membri.

2.   Il-kostijiet amministrattivi u operazzjonali tal-azzjonijiet konġunti għandhom ikunu koperti mill-Unjoni u mill-Istati Membri li jikkontribwixxu għall-azzjonijiet konġunti, f’konformità mar-Regolamenti (UE) 2021/695 u (UE) 2021/694.

3.   Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni liċ-Ċentru ta’ Kompetenza sabiex jiġu koperti l-kostijiet amministrattivi u l-kostijiet operazzjonali għandha tikkonsisti minn dawn li ġejjin:

(a)

sa EUR 1 649 566 000 mill-Programm Ewropa Diġitali, li jinkludu sa EUR 32 000 000 għal kostijiet amministrattivi;

(b)

ammont mill-Orizzont Ewropa, inkluż għal kostijiet amministrattivi, għal azzjonijiet konġunti, fejn tali ammont ikun ugwali għall-ammont ikkontribwit mill-Istati Membri skont il-paragrafu 7 ta’ dan l-Artikolu iżda li ma jaqbiżx l-ammont iddeterminat fil-proċess tal-ippjanar strateġiku tal-Orizzont Ewropa li għandu jitwettaq skont l-Artikolu 6(6) tar-Regolament (UE) 2021/695, fil-programm ta’ ħidma annwali jew fil-programm ta’ ħidma pluriennali;

(c)

ammont mill-programmi tal-Unjoni rilevanti l-oħra, kif meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-kompiti jew it-twettiq tal-objettivi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, soġġett għal deċiżjonijiet meħuda f’konformità mal-atti legali tal-Unjoni li jistabbilixxu dawk il-programmi.

4.   Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokati lill-Programm Ewropa Diġitali, il-programm speċifiku li jimplimenta l-Orizzont Ewropa stabbilit mid-Deċiżjoni (UE) 2021/764 u programmi u proġetti oħra li jaqgħu fl-ambitu taċ-Ċentru ta’ Kompetenza jew tan-Network.

5.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jimplimenta l-azzjonijiet taċ-ċibersigurtà tal-Programm Ewropa Diġitali u tal-Orizzont Ewropa f’konformità mal-punt (c)(iv) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju.

6.   Kontribuzzjonijiet minn programmi oħra tal-Unjoni għajr dawk imsemmija fil-paragrafi 3 u 4 li jkunu parti mill-kofinanzjament tal-Unjoni għal programm implimentat minn wieħed mill-Istati Membri ma għandhomx jiġu kontabilizzati fil-kalkolu tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima tal-Unjoni msemmija f’dawk il-paragrafi.

7.   L-Istati Membri għandhom jieħdu sehem volontarjament f’azzjonijiet konġunti permezz ta’ kontribuzzjonijiet, finanzjarji u/jew in natura, volontarji. Jekk Stat Membru jieħu sehem f’azzjoni konġunta, il-kontribuzzjoni finanzjarja minn dak l-Istat Membru għandha tkopri l-kostijiet amministrattivi fi proporzjon mal-kontribuzzjoni tiegħu għal dik l-azzjoni konġunta. Il-kostijiet amministrattivi tal-azzjonijiet konġunti għandha jitħallsu minn kontribuzzjonijiet finanzjarji. Il-kostijiet operazzjonali tal-azzjonijiet konġunti jistgħu jitħallsu minn kontribuzzjonijiet finanzjarji jew in natura, skont kif previst mill-Orizzont Ewropa u mill-Programm Ewropa Diġitali. Il-kontribuzzjonijiet minn kull Stat Membru jistgħu jieħdu l-forma ta’ appoġġ li l-Istat Membru jipprovdi f’azzjoni konġunta lill-benefiċjarji stabbiliti f’dak l-Istat Membru. Il-kontribuzzjonijiet in natura mill-Istati Membri jikkonsistu mill-kostijiet eliġibbli mġarrba miċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni u entitajiet pubbliċi oħra meta jieħdu sehem fi proġetti ffinanzjati permezz ta’ dan ir-Regolament, bi tnaqqis ta’ kwalunkwe kontribuzzjoni tal-Unjoni għal dawk il-kostijiet. Fil-każ ta’ proġetti ffinanzjati mill-Orizzont Ewropa, il-kostijiet eliġibbli għandhom jiġu kkalkulati f’konformità mal-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) 2021/695. Fil-każ ta’ proġetti ffinanzjati mill-Programm Ewropa Diġitali, il-kostijiet eliġibbli għandhom jiġu kkalkulati f’konformità mar-Regolament Finanzjarju.

L-ammont previst tal-kontribuzzjonijiet volontarji totali tal-Istati Membri għal azzjonijiet konġunti taħt l-Orizzont Ewropa, inklużi kontribuzzjonijiet finanzjarji għal kostijiet amministrattivi, għandu jiġi ddeterminat sabiex jitqies bħala parti mill-proċess tal-ippjanar strateġiku tal-Orizzont Ewropa li għandu jitwettaq skont l-Artikolu 6(6) tar-Regolament (UE) 2021/695, b’kontribut mill-Bord ta’ Tmexxija. Għall-azzjonijiet taħt il-Programm Ewropa Diġitali, minkejja l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2021/694, l-Istati Membri jistgħu jagħmlu kontribuzzjoni għall-kostijiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza li huma kkofinanzjati mill-Programm Ewropa Diġitali li tkun inqas mill-ammonti speċifikati fil-punt (a) tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

8.   Il-kofinanzjament nazzjonali tal-Istati Membri ta’ azzjonijiet appoġġati minn programmi tal-Unjoni għajr l-Orizzont Ewropa u l-Programm Ewropa Diġitali għandu jitqies bħala kontribuzzjonijiet nazzjonali tal-Istati Membri sa fejn dawk il-kontribuzzjonijiet ikunu partijiet minn azzjonijiet konġunti u jkunu inklużi fil-programm ta’ ħidma taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

9.   Għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-kontribuzzjonijiet msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u fil-punt (b) tal-Artikolu 22(2), il-kostijiet għandhom jiġu ddeterminati f’konformità mal-prattiki normali tal-kontabbiltà tal-kostijiet tal-Istat Membru kkonċernat, l-istandards tal-kontabbiltà applikabbli tal-Istat Membru kkonċernat, u l-istandards internazzjonali tal-kontabbiltà u l-istandards internazzjonali tar-rappurtar finanzjarju li jkunu applikabbli. Il-kostijiet għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur estern indipendenti maħtur mill-Istat Membru kkonċernat. Jekk miċ-ċertifikazzjoni tirriżulta xi inċertezza, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jista’ jivverifika l-metodu tal-valutazzjoni.

10.   Jekk xi Stat Membru jkun inadempjenti fl-impenji tiegħu fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji jew in natura tiegħu għal azzjonijiet konġunti, id-Direttur Eżekuttiv għandu jinnotifika lill-Istat Membru kkonċernat b’dan bil-miktub u għandu jistabbilixxi perjodu raġonevoli li fih għandha tiġi rimedjata tali inadempjenza. Jekk is-sitwazzjoni ma tiġix rimedjata f’dak il-perjodu, id-Direttur Eżekuttiv għandu jlaqqa’ lill-Bord ta’ Tmexxija biex jiddeċiedi jekk għandux jiġi revokat id-dritt tal-vot tal-Istat Membru parteċipanti inadempjenti jew jekk għandhomx jittieħdu xi miżuri oħra sa meta dak l-Istat Membru jkun issodisfa l-obbligi tiegħu. Id-dritt tal-vot tal-Istat Membru inadempjenti fir-rigward ta’ azzjonijiet konġunti għandu jiġi sospiż sa meta tiġi rimedjata l-inadempjenza tiegħu.

11.   Il-Kummissjoni tista’ tittermina, tnaqqas b’mod proporzjonat jew tissospendi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għal azzjonijiet konġunti jekk l-Istati Membri kontribwenti ma jikkontribwixxux, jikkontribwixxu biss parzjalment jew jikkontribwixxu tard fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3. It-terminazzjoni, it-tnaqqis jew is-sospensjoni mill-Kummissjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun proporzjonata fl-ammont u fiż-żmien għal nuqqas ta’ kontribuzzjoni, kontribuzzjoni parzjali jew kontribuzzjoni tardiva min-naħa tal-Istat Membru.

12.   Sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena, l-Istati Membri kontribwenti għandhom jirrappurtaw lill-Bord ta’ Tmexxija dwar il-valur tal-kontribuzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 7 għal kull azzjoni konġunta mal-Unjoni magħmula f’kull wieħed minnhom fis-sena finanzjarja preċedenti.

Artikolu 22

Kostijiet u riżorsi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza

1.   Il-kostijiet amministrattivi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandhom ikunu, fil-prinċipju, koperti permezz ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji fuq bażi annwali mill-Unjoni. Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji addizzjonali għandhom isiru minn Stati Membri kontribwenti b’mod proporzjonat għall-kontribuzzjonijiet volontarji mill-Istati Membri għall-azzjonijiet konġunti. Jekk parti mill-kontribuzzjoni għall-kostijiet amministrattivi ma tintużax, din tista’ ssir disponibbli biex jiġu koperti l-kostijiet operazzjonali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.   Il-kostijiet operazzjonali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandhom jiġu koperti permezz ta’:

(a)

il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni;

(b)

kontribuzzjonijiet, finanzjarji jew in natura, volontarji mill-Istati Membri kontribwenti fil-każ ta’ azzjonijiet konġunti.

3.   Ir-riżorsi taċ-Ċentru ta’ Kompetenza mdaħħla fil-baġit tiegħu għandhom ikunu magħmula mill-kontribuzzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Unjoni għall-kostijiet operazzjonali u amministrattivi;

(b)

kontribuzzjonijiet finanzjarji volontarji tal-Istati Membri kontribwenti għall-kostijiet amministrattivi fil-każ ta’ azzjonijiet konġunti;

(c)

kontribuzzjonijiet finanzjarji volontarji tal-Istati Membri kontribwenti għall-kostijiet operazzjonali fil-każ ta’ azzjonijiet konġunti;

(d)

kwalunkwe dħul iġġenerat miċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(e)

kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja oħra, jew riżorsa oħra jew dħul ieħor.

4.   Kwalunkwe mgħax li jirriżulta mill-kontribuzzjonijiet imħallsin liċ-Ċentru ta’ Kompetenza mill-Istati Membri kontribwenti għandu jitqies bħala d-dħul taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

5.   Ir-riżorsi kollha taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-attivitajiet tiegħu għandhom jintużaw għat-twettiq tal-objettivi tiegħu.

6.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkun il-proprjetarju tal-assi kollha ġġenerati minnu jew ittrasferiti lilu għat-twettiq tal-objettivi tiegħu. Mingħajr preġudizzju għar-regoli applikabbli tal-programm rilevanti ta’ finanzjament, is-sjieda tal-assi li jkunu ġġenerati jew akkwistati f’azzjonijiet konġunti għandha tiġi deċiża f’konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 15(3).

7.   Ħlief meta jiġi stralċat iċ-Ċentru ta’ Kompetenza, kull dħul żejjed fuq l-infiq għandu jibqa’ l-proprjetà taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u ma għandux jitħallas lill-membri kontribwenti taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

8.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jikkoopera mill-qrib ma’ istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħra tal-Unjoni, filwaqt li jitqiesu debitament il-mandati rispettivi tagħhom u mingħajr ma jiġu ddupplikati l-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni eżistenti, sabiex jibbenefika minn sinerġiji magħhom u, fejn ikun possibbli u xieraq, sabiex inaqqas il-kostijiet amministrattivi.

Artikolu 23

Impenji finanzjarji

L-impenji finanzjarji taċ-Ċentru ta’ Kompetenza ma għandhomx jaqbżu l-ammont tar-riżorsi finanzjarji disponibbli jew impenjati għall-baġit tiegħu mill-membri tiegħu.

Artikolu 24

Sena finanzjarja

Is-sena finanzjarja għandha tkun mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru.

Artikolu 25

Stabbiliment tal-baġit

1.   Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal abbozz ta’ dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għas-sena finanzjarja sussegwenti u għandu jgħaddih lill-Bord ta’ Tmexxija, flimkien ma’ abbozz tal-pjan ta’ stabbiliment imsemmi fil-punt (l) tal-Artikolu 13(3). Id-dħul u l-infiq għandhom ikunu bilanċjati. L-infiq taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jinkludi l-ispejjeż tal-persunal u dawk amministrattivi, infrastrutturali u operazzjonali. L-ispejjeż amministrattivi għandhom jinżammu kemm jista’ jkun baxxi, anke permezz tar-riallokazzjoni tal-persunal jew tal-karigi.

2.   Kull sena, il-Bord ta’ Tmexxija għandu, abbażi tal-abbozz ta’ dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u l-infiq imsemmija fil-paragrafu 1, jipproduċi dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u l-infiq għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza għas-sena finanzjarja sussegwenti.

3.   Sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jibgħat id-dikjarazzjoni tal-estimi msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, li għandha tkun parti mill-abbozz tad-dokument uniku ta’ programmazzjoni msemmi fl-Artikolu 32(1) tar-Regolament Delegat (UE) 2019/715, lill-Kummissjoni.

4.   Abbażi tad-dikjarazzjoni tal-estimi msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha ddaħħal fl-abbozz tal-baġit tal-Unjoni l-estimi li tqis li jkunu meħtieġa għall-pjan ta’ stabbiliment imsemmi fil-punt (l) tal-Artikolu 13(3) ta’ dan ir-Regolament u l-ammont tal-kontribuzzjoni li għandu jiġi addebitat lill-baġit ġenerali, li hija għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill f’konformità mal-Artikoli 313 u 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

5.   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jawtorizzaw l-approprjazzjonijiet għall-kontribuzzjoni liċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

6.   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jadottaw il-pjan ta’ stabbiliment imsemmi fil-punt (l) tal-Artikolu 13(3).

7.   Flimkien mal-programm ta’ ħidma annwali u l-programm ta’ ħidma pluriennali, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta l-baġit taċ-Ċentru ta’ Kompetenza. Dan għandu jsir finali wara l-adozzjoni definittiva tal-baġit ġenerali tal-Unjoni. Fejn xieraq, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jaġġusta l-baġit u l-programm ta’ ħidma annwali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza f’konformità mal-baġit ġenerali tal-Unjoni.

Artikolu 26

Preżentazzjoni tal-kontijiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-kwittanza

Il-preżentazzjoni tal-kontijiet proviżorji u finali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-kwittanza għandhom isiru f’konformità mar-regoli u l-iskeda ta’ żmien tar-Regolament Finanzjarju u tar-regoli finanzjarji taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

Artikolu 27

Rappurtar operazzjonali u finanzjarju

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta annwalment lill-Bord ta’ Tmexxija dwar it-twettiq tad-dmirijiet tiegħu f’konformità mar-regoli finanzjarji taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.   Fi żmien xahrejn mit-tmiem ta’ kull sena finanzjarja, id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta rapport annwali tal-attività lill-Bord ta’ Tmexxija, għall-approvazzjoni, dwar il-progress taċ-Ċentru ta’ Kompetenza fis-sena kalendarja ta’ qabel, b’mod partikolari fir-rigward tal-programm ta’ ħidma annwali għal dik is-sena u t-twettiq tal-għanijiet u l-prijoritajiet strateġiċi tiegħu. Dak ir-rapport għandu jinkludi informazzjoni dwar il-materji li ġejjin:

(a)

azzjonijiet operazzjonali mwettqa u l-infiq korrispondenti;

(b)

l-azzjonijiet ippreżentati, inkluża analiżi skont it-tip ta’ parteċipant, inklużi SMEs, u għal kull Stat Membru;

(c)

l-azzjonijiet magħżula għall-finanzjament, inkluża analiżi skont it-tip ta’ parteċipant, inklużi SMEs, u għal kull Stat Membru u li tindika l-kontribuzzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza lill-parteċipanti u l-azzjonijiet individwali;

(d)

it-twettiq tal-missjoni u tal-objettivi stabbiliti f’dan ir-Regolament u proposti għal aktar ħidma meħtieġa biex dik il-missjoni u dawk l-objettivi jitwettqu;

(e)

il-konsistenza tal-kompiti ta’ implimentazzjoni mal-Aġenda u mal-programm ta’ ħidma pluriennali.

3.   Ladarba l-Bord ta’ Tmexxija japprovah, ir-rapport annwali tal-attività għandu jsir disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 28

Regoli finanzjarji

Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jadotta r-regoli finanzjarji speċifiċi tiegħu f’konformità mal-Artikolu 70 tar-Regolament Finanzjarju.

Artikolu 29

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jieħu miżuri xierqa biex jiżgura li, meta jiġu implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati taħt dan ir-Regolament, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jiġu protetti bl-applikazzjoni ta’ miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, b’verifiki regolari u effettivi u, jekk jinstabu xi irregolaritajiet, bl-irkupru tal-ammonti mħallsa indebitament u, fejn ikun xieraq, b’pieni amministrattivi effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jagħti aċċess lill-persunal tal-Kummissjoni u lil persuni oħra awtorizzati mill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Qorti tal-Awdituri, għas-siti u l-binjiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u għal kull informazzjoni, inkluża informazzjoni f’format elettroniku, li tkun meħtieġa biex iwettqu l-awditi tagħhom.

3.   L-OLAF jista’ jagħmel investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, f’konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (17) u r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18) bil-għan li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b’rabta ma’ ftehim ta’ għotja jew kuntratt iffinanzjat, direttament jew indirettament, f’konformità ma’ dan ir-Regolament.

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3, il-kuntratti u l-ftehimiet dwar għotjiet, li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li b’mod espliċitu jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni, liċ-Ċentru ta’ Kompetenza, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-OLAF biex iwettqu awditi u investigazzjonijiet bħal dawn f’konformità mal-kompetenzi rispettivi tagħhom. Fejn l-implimentazzjoni ta’ azzjoni tiġi kkummissjonata esternament jew sottodelegata, kollha kemm hi jew parzjalment, jew fejn tkun teħtieġ l-għoti ta’ kuntratt ta’ akkwist jew appoġġ finanzjarju lil parti terza, il-kuntratt jew il-ftehim ta’ għotja għandu jinkludi l-obbligu tal-kuntrattur jew tal-benefiċjarju li jimponi, lil kwalunkwe parti terza involuta, l-aċċettazzjoni espliċita ta’ dawk is-setgħat tal-Kummissjoni, taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, tal-Qorti tal-Awdituri u tal-OLAF.

KAPITOLU IV

Persunal taċ-Ċentru ta’ kompetenza

Artikolu 30

Persunal

1.   Ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg u r-regoli adottati b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni għall-finijiet tal-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg għandhom japplikaw għall-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jeżerċita, fir-rigward tal-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, is-setgħat konferiti mir-Regolamenti tal-Persunal lill-Awtorità tal-Ħatra u s-setgħat konferiti mill-Kondizzjonijiet tal-Impjieg lill-awtorità mogħtija s-setgħa li tikkonkludi kuntratti (is-“setgħat tal-awtorità tal-ħatra”).

3.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta, f’konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, deċiżjoni bbażata fuq l-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u fuq l-Artikolu 6 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg li tiddelega s-setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-kondizzjonijiet li taħthom tista’ tiġi sospiża dik id-delega. Id-Direttur Eżekuttiv huwa awtorizzat jissottodelega dawk is-setgħat.

4.   Fejn ċirkostanzi eċċezzjonali jesiġu dan, il-Bord ta’ Tmexxija jista’, permezz ta’ deċiżjoni, jissospendi temporanjament id-delega tas-setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u kwalunkwe sottodelega ta’ dawk is-setgħat minn dan tal-aħħar. F’tali każ, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jeżerċita, huwa stess, is-setgħat tal-awtorità tal-ħatra jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru tal-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għajr id-Direttur Eżekuttiv.

5.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta regoli ta’ implimentazzjoni fir-rigward tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg, f’konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal.

6.   Ir-riżorsi tal-persunal għandhom ikunu ddeterminati mill-pjan ta’ stabbiliment imsemmi fil-punt (l) tal-Artikolu 13(3), filwaqt li dan jindika l-għadd ta’ postijiet temporanji skont il-grupp ta’ funzjoni u skont il-grad, u l-għadd ta’ persuni kuntrattati espress f’ekwivalenti ta’ full-time, skont il-baġit annwali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

7.   Ir-riżorsi umani meħtieġa miċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandhom jiġu ssodisfati fl-ewwel istanza permezz ta’ riallokazzjoni ta’ persunal jew ta’ karigi minn istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni, u riżorsi umani addizzjonali permezz ta’ reklutaġġ. Il-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza jista’ jikkonsisti minn persunal temporanju u minn persunal ikkuntrattat.

8.   Kull kost relatat mal-persunal għandu jitħallas miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

Artikolu 31

Esperti nazzjonali ssekondati u persunal ieħor

1.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jista’ jirrikorri għal esperti nazzjonali ssekondati jew għal persunal ieħor mhux impjegat miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta deċiżjoni li tistabbilixxi regoli dwar l-issekondar ta’ esperti nazzjonali fiċ-Ċentru ta’ Kompetenza, bi qbil mal-Kummissjoni.

Artikolu 32

Privileġġi u immunitajiet

Il-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea anness mat-TUE u mat-TFUE għandu japplika għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza u għall-persunal tiegħu.

KAPITOLU V

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 33

Regoli ta’ sigurtà

1.   L-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2021/694 għandu japplika għall-parteċipazzjoni fl-azzjonijiet kollha ffinanzjati miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.   Ir-regoli ta’ sigurtà speċifiċi li ġejjin għandhom japplikaw għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-Orizzont Ewropa:

(a)

għall-finijiet tal-Artikolu 38(1) tar-Regolament (UE) 2021/695, fejn ikun previst fil-programm ta’ ħidma annwali, l-għoti ta’ liċenzji mhux esklużivi jista’ jiġi limitat għal partijiet terzi li jkunu stabbiliti jew meqjusin bħala stabbiliti fi Stat Membru u jkunu kkontrollati minn dak l-Istat Membru jew minn ċittadini dak l-Istat Membru;

(b)

għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 40(4) tar-Regolament (UE) 2021/695, it-trasferiment ta’ sjieda jew l-għoti ta’ liċenzja lil entità ġuridika stabbilita f’pajjiż assoċjat jew stabbilita fl-Unjoni iżda kkontrollata minn pajjiżi terzi għandhom jikkostitwixxi ġustifikazzjonijiet għal oġġezzjoni għat-trasferimenti tas-sjieda ta’ riżultati jew għall-għotjiet ta’ liċenzja esklużiva fir-rigward ta’ riżultati;

(c)

għall-finijiet tal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 41(7) tar-Regolament (UE) 2021/695, meta jkun previst fil-programm ta’ ħidma annwali, l-għoti ta’ drittijiet ta’ aċċess, kif definiti fil-punt (9) tal-Artikolu 2 ta’ dak ir-Regolament, jista’ jkun limitat għal entità ġuridika li tkun stabbilita jew meqjusa bħala stabbilita fi Stat Membru u tkun kontrollata minn dak l-Istat Membru jew minn ċittadini ta’ dak l-Istat Membru.

Artikolu 34

Trasparenza

1.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jwettaq l-attivitajiet tiegħu b’livell għoli ta’ trasparenza.

2.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jiżgura li l-pubbliku u kwalunkwe parti interessata jingħataw informazzjoni xierqa, oġġettiva, affidabbli u aċċessibbli faċilment b’mod f’waqtu, b’mod partikolari fir-rigward tar-riżultati tax-xogħol tiegħu. Hu għandu wkoll jagħmel pubbliċi d-dikjarazzjonijiet ta’ interess magħmula f’konformità mal-Artikolu 43. Dawk ir-rekwiżiti għandhom japplikaw ukoll għaċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni, għall-Komunità u għall-Grupp Konsultattiv Strateġiku f’konformità mal-liġi rilevanti.

3.   Il-Bord ta’ Tmexxija, filwaqt li jaġixxi fuq proposta mid-Direttur Eżekuttiv, jista’ jawtorizza lill-partijiet ikkonċernati biex josservaw il-proċedimenti ta’ wħud mill-attivitajiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

4.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jistabbilixxi fir-regoli ta’ proċedura tal-Bord ta’ Tmexxija taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u tal-Grupp Konsultattiv Strateġiku l-arranġamenti prattiċi għall-implimentazzjoni tar-regoli ta’ trasparenza msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu. Għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-Orizzont Ewropa, dawk ir-regoli u arranġamenti għandhom jieħdu kont tar-Regolament (UE) 2021/695.

Artikolu 35

Bilanċ bejn il-ġeneri

Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, meta jinnominaw kandidati jew jipproponu rappreżentanti, il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati istituzzjonali u privati l-oħra għandhom jagħżlu rappreżentanti minn diversi kandidati, fejn possibbli, u bil-għan li jiġi żgurat bilanċ bejn il-ġeneri.

Artikolu 36

Regoli ta’ sigurtà dwar il-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata u informazzjoni sensittiva mhux klassifikata

1.   Wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta r-regoli ta’ sigurtà taċ-Ċentru ta’ Kompetenza. Dawk ir-regoli ta’ sigurtà għandhom japplikaw il-prinċipji u r-regoli ta’ sigurtà stabbiliti fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 (19) u (UE, Euratom) 2015/444 (20).

2.   Il-membri tal-Bord ta’ Tmexxija, id-Direttur Eżekuttiv, l-esperti esterni li jieħdu sehem fi gruppi ta’ ħidma ad hoc, u l-membri tal-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità taħt l-Artikolu 339 TFUE, anke wara t-terminazzjoni ta’ dmirijiethom.

3.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza jista’ jieħu l-miżuri li jkunu meħtieġa sabiex jiffaċilita l-iskambju tal-informazzjoni rilevanti għall-kompiti tiegħu mal-Kummissjoni u mal-Istati Membri u, fejn ikun xieraq mal-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji rilevanti tal-Unjoni. Kwalunkwe arranġament amministrattiv konkluż għal dak il-għan fir-rigward tal-kondiviżjoni ta’ informazzjoni klassifikata (EUCI, EU classified information) jew, fin-nuqqas ta’ tali arranġamenti, kwalunkwe rilaxx ad hoc eċċezzjonali ta’ EUCI, għandu jkun irċieva l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni.

Artikolu 37

Aċċess għad-dokumenti

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu japplika għad-dokumenti miżmuma miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta arranġamenti għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 sad-29 ta’ Diċembru 2021.

3.   Id-deċiżjonijiet meħuda miċ-Ċentru ta’ Kompetenza skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 jistgħu jkunu soġġetti għal ilment lill-Ombudsman taħt l-Artikolu 228 TFUE jew għal azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 263 TFUE.

Artikolu 38

Monitoraġġ, evalwazzjoni u rieżami

1.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jiżgura li l-attivitajiet tiegħu, inklużi dawk ġestiti permezz taċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni u n-Network, għandhom jiġu soġġetti għal monitoraġġ kontinwu u sistematiku u għal evalwazzjoni perjodika. Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u r-riżultati tal-programmi ta’ finanzjament tal-Unjoni msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 4(3) tinġabar b’mod effiċjenti, effettiv u f’waqtu, u għandu jimponi rekwiżiti proporzjonati ta’ rappurtar fuq ir-reċipjenti tal-fondi tal-Unjoni u fuq l-Istati Membri. Il-konklużjonijiet ta’ dik l-evalwazzjoni għandhom isiru pubbliċi.

2.   Ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, iżda fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 30 xahar wara d-data prevista fl-Artikolu 46(4), il-Kummissjoni għandha tħejji rapport ta’ implimentazzjoni dwar l-attivitajiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, b’kont meħud tal-kontribut preliminari tal-Bord ta’ Tmexxija, taċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni u tal-Komunità. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta dak ir-rapport ta’ implimentazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 2024. Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa lill-Kummissjoni għat-tħejjija ta’ dak ir-rapport.

3.   Ir-rapport ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2 għandu jinkludi valutazzjonijiet ta’:

(a)

il-kapaċità ta’ ħidma taċ-Ċentru ta’ Kompetenza fir-rigward tal-missjoni, l-objettivi, il-mandat u l-kompiti tiegħu u l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni ma’ partijiet ikkonċernati oħra, b’mod partikolari ċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni, il-Komunità u l-ENISA;

(b)

ir-riżultati miksuba miċ-Ċentru ta’ Kompetenza, filwaqt li jitqiesu l-missjoni, l-objettivi, il-mandat u l-kompiti tiegħu, u b’mod partikolari l-effiċjenza taċ-Ċentru ta’ Kompetenza fil-koordinazzjoni tal-fondi tal-Unjoni u fl-akkomunament ta’ għarfien espert;

(c)

il-konsistenza tal-kompiti ta’ implimentazzjoni mal-Aġenda u mal-programm ta’ ħidma pluriennali;

(d)

il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza mal-Kumitati tal-Programm tal-Orizzont Ewropa u mal-Programm Ewropa Diġitali, b’mod partikolari bil-ħsieb li jiżdiedu l- konsistenza u s-sinerġiji mal-Aġenda, mal-programm ta’ ħidma annwali, il-programm ta’ ħidma pluriennali, l-Orizzont Ewropa u l-Programm Ewropa Diġitali;

(e)

l-azzjonijiet konġunti.

4.   Wara l-preżentazzjoni tar-rapport ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, b’kont meħud tal-kontribut preliminari mill-Bord ta’ Tmexxija, miċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni u mill-Komunità. Dik l-evalwazzjoni għandha tirreferi għal, jew taġġorna, kif meħtieġ, il-valutazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u għandha ssir qabel l-iskadenza tal-perijodu speċifikat fl-Artikolu 47(1), sabiex jiġi ddeterminat b’mod f’waqtu jekk ikunx adatt li d-durata tal-mandat taċ-Ċentru ta’ Kompetenza tiġi estiża lil hinn minn dak il-perjodu. Dik l-evalwazzjoni għandha tivvaluta l-aspetti legali u amministrattivi fir-rigward tal-mandat taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-potenzjal li jinħolqu sinerġiji u tiġi evitata l-frammentazzjoni ma’ istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji oħrajn tal-Unjoni.

Jekk il-Kummissjoni tqis li l-kontinwazzjoni taċ-Ċentru ta’ Kompetenza tkun ġustifikata fir-rigward tal-missjoni, l-objettivi, il-mandat u l-kompiti tiegħu, hija tista’ tagħmel proposta leġiżlattiva biex tiġi estiża d-durata tal-mandat taċ-Ċentru ta’ Kompetenza kif stipulat fl-Artikolu 47.

5.   Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet tar-rapport ta’ implimentazzjoni msemmi fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni tista’ tieħu azzjonijiet xierqa.

6.   Il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, l-eliminazzjoni gradwali u t-tiġdid tal-kontribuzzjoni mill-Orizzont Ewropa għandhom isiru f’konformità mal-Artikoli 10, 50 u 52 tar-Regolament (UE) 2021/695 u mal-arranġamenti ta’ implimentazzjoni li jkun intlaħaq qbil dwarhom.

7.   Il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-evalwazzjoni tal-kontribuzzjoni mill-Programm Ewropa Diġitali għandhom isiru f’konformità mal-Artikoli 24 u 25 tar-Regolament (UE) 2021/694.

8.   F’każ ta’ stralċ taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni finali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza fi żmien sitt xhur mill-istralċ taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn sentejn wara li tiġi attivata l-proċedura ta’ stralċ imsemmija fl-Artikolu 47. Ir-riżultati ta’ dik l-evalwazzjoni finali għandhom jiġu ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 39

Personalità ġuridika taċ-Ċentru ta’ Kompetenza

1.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkollu personalità ġuridika.

2.   F’kull Stat Membru, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkollu l-kapaċità ġuridika l-aktar estensiva mogħtija lil persuni ġuridiċi taħt il-liġi ta’ dak l-Istat Membru. Huwa jista’, b’mod partikolari, jakkwista jew jittrasferixxi proprjetà mobbli jew immobbli u jista’ jkun parti fi proċedimenti legali.

Artikolu 40

Responsabbiltà taċ-Ċentru ta’ Kompetenza

1.   Ir-responsabbiltà kuntrattwali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandha tkun regolata mil-liġi li tapplika għall-ftehim, deċiżjoni jew kuntratt inkwistjoni.

2.   Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux kuntrattwali, iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jagħmel tajjeb għal kwalunkwe dannu kkawżat mill-persunal tiegħu fil-qadi ta’ dmirijietu, f’konformità mal-prinċipji ġenerali li huma komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri.

3.   Kwalunkwe pagament li jsir miċ-Ċentru ta’ Kompetenza fir-rigward tar-responsabbiltà msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u l-kostijiet u l-ispejjeż imġarrbin b’rabta ma’ dan għandhom jitqiesu bħala nfiq taċ-Ċentru ta’ Kompetenza u għandhom jiġu koperti mir-riżorsi tiegħu.

4.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkun esklużivament responsabbli għall-adempiment tal-obbligi tiegħu.

Artikolu 41

Ġuriżdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-liġi applikabbli

1.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha ġuriżdizzjoni:

(a)

tagħti sentenza skont kwalunkwe klawżola ta’ arbitraġġ disposta f’deċiżjonijiet adottati, jew ftehimiet jew kuntratti konklużi, miċ-Ċentru ta’ Kompetenza;

(b)

fir-rigward ta’ tilwim relatat ma’ kumpens għal dannu kkawżat mill-persunal taċ-Ċentru ta’ Kompetenza waqt il-qadi ta’ dmirijietu;

(c)

fir-rigward ta’ kwalunkwe tilwim bejn iċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-persunal tiegħu fil-limiti ta’, u taħt, il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Regolamenti tal-Persunal.

2.   Fir-rigward ta’ kwalunkwe kwistjoni oħra li ma tkunx koperta minn dan ir-Regolament jew minn atti legali oħra tal-Unjoni, għandha tapplika l-liġi tal-Istat Membru fejn tkun tinsab is-sede taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

Artikolu 42

Responsabbiltà tal-Unjoni u tal-Istati Membri u l-assigurazzjoni

1.   Ir-responsabbiltà finanzjarja tal-Unjoni u tal-Istati Membri għad-djun taċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandha tkun limitata għall-kontribuzzjoni tagħhom li huma jkunu diġà għamlu għall-kostijiet amministrattivi.

2.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jikkuntratta, u jżomm, assigurazzjoni xierqa.

Artikolu 43

Konflitti ta’ interess

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta regoli għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ konflitti ta’ interess fir-rigward tal-membri, il-korpi u l-persunal tiegħu, inkluż id-Direttur Eżekuttiv. Dawk ir-regoli għandu jkun fihom dispożizzjonijiet maħsuba biex jiġi evitat konflitt ta’ interess fir-rigward tar-rappreżentanti tal-membri fuq il-Bord ta’ Tmexxija kif ukoll il-Grupp Strateġiku Konsultattiv, f’konformità mar-Regolament Finanzjarju, inklużi dispożizzjonijiet dwar kwalunkwe dikjarazzjoni ta’ interess. Iċ-ċentri nazzjonali ta’ koordinazzjoni għandhom ikunu soġġetti għal-liġi nazzjonali fir-rigward ta’ konflitti ta’ interess.

Artikolu 44

Protezzjoni tad-Data Personali

1.   L-ipproċessar ta’ data personali miċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jkun soġġett għar-Regolament (UE) 2018/1725.

2.   Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta miżuri ta’ implimentazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 45(3) tar-Regolament (UE) 2018/1725. Il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jadotta miżuri addizzjonali meħtieġa għall-applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament miċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

Artikolu 45

Appoġġ mill-Istat Membru ospitanti

Jista’ jiġi konkluż ftehim amministrattiv bejn iċ-Ċentru ta’ Kompetenza u l-Istat Membru ospitanti fejn tkun tinsab is-sede tiegħu dwar privileġġi u immunitajiet u appoġġ ieħor li dak l-Istat Membru għandu jagħti liċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

KAPITOLU VI

Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 46

Azzjonijiet inizjali

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli mill-istabbiliment u l-operat inizjali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza sa meta dan ikollu l-kapaċità operazzjonali li jimplimenta l-baġit proprju tiegħu. Il-Kummissjoni għandha twettaq, f’konformità mal-liġi tal-Unjoni, l-azzjonijiet neċessarji kollha bl-involviment tal-korpi kompetenti taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

2.   Għall-fini tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni tista’ tiddeżinja Direttur Eżekuttiv interim sa meta id-Direttur Eżekuttiv jibda jaqdi dmirijietu konsegwentement għall-ħatra tiegħu mill-Bord ta’ Tmexxija f’konformità mal-Artikolu 16. Id-Direttur Eżekuttiv interim għandu jeżerċita d-dmirijiet tad-Direttur Eżekuttiv u jista’ jiġi megħjun minn għadd limitat ta’ membri tal-persunal tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tista’ tassenja għadd limitat ta’ membri tal-persunal tagħha liċ-Ċentru ta’ Kompetenza fuq bażi interim.

3.   Id-Direttur Eżekuttiv interim jista’ jawtorizza l-pagamenti kollha koperti mill-approprjazzjonijiet previsti fil-baġit annwali taċ-Ċentru ta’ Kompetenza ladarba jiġi adottat mill-Bord ta’ Tmexxija, u jista’ jikkonkludi ftehimiet u kuntratti, inklużi kuntratti tal-persunal, u jadotta deċiżjonijiet, konsegwentement għall-adozzjoni tal-pjan ta’ stabbiliment imsemmi fil-punt (l) tal-Artikolu 13(3).

4.   Bi qbil komuni mad-Direttur Eżekuttiv u soġġett għall-approvazzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija, id-Direttur Eżekuttiv interim għandu jiddetermina d-data li minnha ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jkollu l-kapaċità biex jimplimenta l-baġit tiegħu stess. Minn dik id-data, il-Kummissjoni għandha tastjeni milli tagħmel impenji u teżegwixxi pagamenti għall-attivitajiet taċ-Ċentru ta’ Kompetenza.

Artikolu 47

Durata

1.   Iċ-Ċentru ta’ Kompetenza għandu jiġi stabbilit għall-perjodu mit-28 ta’ Ġunju 2021 sal-31 ta’ Diċembru 2029.

2.   Għajr jekk il-mandat taċ-Ċentru ta’ Kompetenza jiġi estiż f’konformità mal-Artikolu 38(4), il-proċedura ta’ stralċ għandha tiġi awtomatikament attivata fi tmiem il-perjodu msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Għall-finijiet tat-twettiq tal-proċeduri tal-istralċ taċ-Ċentru ta’ Kompetenza, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jaħtar likwidatur wieħed jew aktar, li għandhom jimxu f’konformità mad-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija.

4.   Meta ċ-Ċentru ta’ Kompetenza jkun qed jiġi stralċat, l-assi tiegħu għandhom jintużaw biex jiġu koperti l-obbligazzjonijiet tiegħu u l-infiq relatat mal-istralċ tiegħu. Kwalunkwe eċċess għandu jinqasam bejn l-Unjoni u l-Istati Membri kontribwenti b’mod proporzjonat għall-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom għaċ-Ċentru ta’ Kompetenza. Kwalunkwe tali eċċess li jiġi distribwit lill-Unjoni għandu jiġi ritornat fil-baġit tal-Unjoni.

Artikolu 48

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Mejju 2021.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

D.M. SASSOLI

Għall-Kunsill

Il-President

A.P. ZACARIAS


(1)  ĠU C 159, 10.5.2019, p. 63.

(2)  Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ April 2019 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tal-20 ta’ April 2021 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Mejju 2021 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  Id-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2016 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta’ sigurtà tan-networks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-Unjoni (ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) 2021/695 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ April 2021 li jistabbilixxi l-Orizzont Ewropa — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, li jistabbilixxi r-regoli tiegħu għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni, u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1290/2013 u (UE) Nru 1291/2013 (ĠU L 170, 12.5.2021, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (UE) 2021/694 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2021 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Diġitali u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2015/2240 (ĠU L 166, 11.5.2021, p. 1).

(6)  Ir-Regolament (UE) 2019/881 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013 (l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà) (ĠU L 151, 7.6.2019, p. 15).

(7)  Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 104).

(8)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/715 tat-18 ta’ Diċembru 2018 dwar ir-regolament finanzjarju qafas għall-korpi mwaqqfin skont it-TFUE u t-Trattat Euratom u msemmija fl-Artikolu 70 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 122, 10.5.2019, p. 1).

(9)  Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

(10)  Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018, dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

(11)  Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r- Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(12)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/764 tal-10 ta’ Mejju 2021 li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li jimplimenta l-Orizzont Ewropa — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, u li tħassar id-Deċiżjoni 2013/743/UE (ĠU L 167 I, 12.5.2021, p. 1).

(13)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/173 tat-12 ta’ Frar 2021 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs, l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, u l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura u li tħassar id-Deċiżjonijiet ta’ Implimentazzjoni 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE u 2013/770/UE (ĠU L 50, 15.2.2021, p. 9).

(14)  Ir-Regolament (UE) 2016/794 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jissostitwixxi u jħassar id-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2009/371/ĠAI, 2009/934/ĠAI, 2009/935/ĠAI, 2009/936/ĠAI u 2009/968/ĠAI (ĠU L 135, 24.5.2016, p. 53).

(15)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.

(16)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/352/KE, KEFA, Euratom tat-28 ta’ April 1999 li twaqqaf l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) (ĠU L 136, 31.5.1999, p. 20).

(17)  Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).

(18)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal- Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

(19)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 tat-13 ta’ Marzu 2015 dwar is-Sigurtà fil-Kummissjoni (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 41).

(20)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta’ Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53).


Top