EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0703

Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/703 tas-26 ta’ April 2021 li jemenda r-Regolamenti (UE) 2021/91 u (UE) 2021/92 fir-rigward ta’ ċerti opportunitajiet tas-sajd għall-2021 fl-ilmijiet tal-Unjoni u f’dawk mhux tal-Unjoni

ST/7401/2021/INIT

OJ L 146, 29.4.2021, p. 1–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/703/oj

29.4.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 146/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2021/703

tas-26 ta’ April 2021

li jemenda r-Regolamenti (UE) 2021/91 u (UE) 2021/92 fir-rigward ta’ ċerti opportunitajiet tas-sajd għall-2021 fl-ilmijiet tal-Unjoni u f’dawk mhux tal-Unjoni

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) (1) jistabbilixxi, għas-snin 2021 u 2022, l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għal ċerti stokkijiet ta’ ħut tal-baħar fond. Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/92 (2) jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għall-2021 għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f’ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni.

(2)

Il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, min-naħa l-oħra (3) (‘il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni’) japplika proviżorjament mill-1 ta’ Jannar 2021.

(3)

L-opportunitajiet tas-sajd fir-Regolamenti (UE) 2021/91 u (UE) 2021/92 għall-istokkijiet kondiviżi ma’ ċerti pajjiżi terzi huma proviżorji u f’termini kwantitattivi limitati għal riportament ta’ tliet xhur abbażi tar-Regolament tal-Kunsill 2020/123 (4) u (UE) 2018/2025 (5). F’għadd limitat ħafna ta’ każijiet, intużat metodoloġija differenti għall-istokkijiet li jinqabdu b’mod predominanti fil-bidu tas-sena jew meta l-parir xjentifiku jkun jeħtieġ tnaqqis kbir fl-opportunitajiet tas-sajd.

(4)

F’konformità mal-Artikolu 499(2) tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni, il-qabdiet totali permissibbli (TACs) proviżorji għandhom l-għan li jiżguraw il-kontinwazzjoni tal-attivitajiet tas-sajd sostenibbli tal-Unjoni sakemm il-konsultazzjonijiet bejn l-Unjoni u r-Renju Unit skont l-Artikolu Fish.498 ta’ dak il-Ftehim jiġu konklużi u implimentati fl-ordni legali tal-Unjoni. Dawn ġew stabbiliti f’livelli konsistenti ma’ dak li huwa permess skont l-Artikolu 499 ta’ dak il-Ftehim.

(5)

Il-konsultazzjonijiet bejn l-Unjoni u r-Renju Unit għadhom għaddejjin. Għalhekk, ir-Regolamenti (UE) 2021/91 u (UE) 2021/92 jeħtieġ li jiġu emendati sabiex jiġu estiżi t-TACs unilaterali proviżorji tal-Unjoni sabiex tinħoloq ċertezza legali għall-operaturi tal-Unjoni u biex tiġi żgurata l-kontinwazzjoni tal-attivitajiet tas-sajd sostenibbli sakemm jiġu konklużi dawk il-konsultazzjonijiet f’konformità mal-qafas legali tal-Unjoni u mal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni.

(6)

Dan l-approċċ huwa bbażat fuq l-Artikolu 499(2) tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni, li jipprevedi li jekk stokk elenkat fl-Anness 35 għal dak il-Ftehim jew fit-Tabelli A u B tal-Anness 36 għal dak il-Ftehim jibqa’ mingħajr TAC miftiehem, kull Parti għandha tistabbilixxi TAC proviżorja li tikkorrispondi għal-livell irrakkomandat mill-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES), li japplika mill-1 ta’ Jannar. Skont l-Artikolu 499(3) sa (5) tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni, u b’deroga mill-paragrafu 2 ta’ dak l-Artikolu, it-TACs għal stokkijiet speċjali għandhom jiġu stabbiliti skont il-linji gwida li għandhom jiġu adottati mill-Kumitat Speċjalizzat għas-Sajd sal-1 ta’ Lulju 2021.

(7)

Għaldaqstant, bħala approċċ ġenerali, l-opportunitajiet tas-sajd proviżorji għall-Unjoni jenħtieġ li jkunu bbażati fuq il-parir tal-ICES għall-2021, u, għall-istokkijiet tal-baħar fond, għall-2022 ukoll, meta jkunu disponibbli. Jenħtieġ li dawn jikkorrispondu għas-sehem tal-Unjoni li ntlaħaq qbil dwaru skont il-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni.

(8)

Bħala approċċ ġenerali, jenħtieġ li t-TACs proviżorji jiġu estiżi sal-31 ta’ Lulju 2021 u jenħtieġ li jikkorrispondu għal proporzjon ta’ seba’ partijiet minn kull tnax jew għal 58.3 % tal-livell tal-qabdiet annwali rrakkomandat mill-ICES għall-2021 u, għall-istokkijiet tal-baħar fond, għall-2022 ukoll. F’ċerti każijiet, jenħtieġ li dawn jikkorrispondu għal dak il-proporzjon tal-pożizzjoni tal-Unjoni fil-konsultazzjonijiet li għaddejjin mar-Renju Unit kif definit fid-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-5 ta’ Marzu 2021 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni fil-konsultazzjonijiet mar-Renju Unit u kif speċifikat aktar f’konformità ma’ dik id-Deċiżjoni.

(9)

Fil-prinċipju, dan il-livell jitqies bħala suffiċjenti għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni mill-inqas sal-31 ta’ Lulju 2021, li huwa xahar wara d-data li fiha l-linji gwida għal stokkijiet speċjali jeħtieġ li jiġu miftiehma mar-Renju Unit.

(10)

Għal għadd limitat ta’ stokkijiet, it-TACs proviżorji għandhom jikkorrispondu għal proporzjon ogħla tal-livell tal-qabdiet annwali rrakkomandat sabiex titqies l-istaġjonalità tal-attivitajiet tas-sajd għal dawk l-istokkijiet.

(11)

Mingħajr preġudizzju għal, u b’kont meħud tan-nuqqas tal-linji gwida għal stokkijiet speċjali, it-TACs għal dawk l-istokkijiet huma konsistenti mal-Artikolu 499 tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni.

(12)

L-Unjoni, minn naħa waħda, u l-Gvern ta’ Greenland u l-Gvern tad-Danimarka, min-naħa l-oħra, huma mistennija jikkonkludu ftehim ta’ sħubija dwar is-sajd sostenibbli, peress li l-ftehim preċedenti skada fil-31 ta’ Diċembru 2020. Għalhekk, il-Kunsill għandu jiffissa l-opportunitajiet tas-sajd li jirriżultaw minn dak il-ftehim, b’kont meħud tal-iskambji tal-opportunitajiet tas-sajd ma’ pajjiżi terzi. Jenħtieġ li dawk l-opportunitajiet tas-sajd ikunu effettivi mid-data tal-applikazzjoni proviżorja ta’ dak il-Ftehim.

(13)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu użu minn kwalunkwe flessibbiltà bejn iż-żoni, interspeċi u interannwali applikabbli b’tali mod li jiżgura li l-livell ġenerali tal-qabdiet tal-Unjoni fl-2021 ma jaqbiżx is-sehem tal-Unjoni tal-livell massimu tat-TAC li l-Unjoni tista’ tistabbilixxi skont il-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni.

(14)

Filwaqt li jitqies il-proporzjon li jiġi applikat, l-użu tal-kwota, il-kondizzjonijiet għall-użu tal-flessibbiltajiet, kif ukoll kondizzjonijiet oħra stipulati fil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni, f’konformità mal-Artikolu 499(7) tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni, it-TACs proviżorji jirrispettaw l-ishma tal-Unjoni maqbula skont dak il-Ftehim, kif stabbilit fl-Annessi 35 u 36 tiegħu.

(15)

It-TACs proviżorji jikkonformaw ukoll mal-qafas legali applikabbli tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Artikoli 4, 5(3) u 8 tar-Regolament (UE) 2019/472 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u l-Artikoli 4, 5(3) u 7tar-Regolament (UE) 2018/973 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7). Dawn huma bbażati fuq il-livell irrakkomandat mill-ICES, filwaqt li titqies is-sitwazzjoni partikolari tal-istokkijiet maqbuda f’sajd imħallat li jistgħu jiġu affettwati minn sitwazzjonijiet ta’ “kwoti limitanti”, b’kont meħud tal-parir tal-ICES dwar is-sajd imħallat u dwar qabdiet inċidentali inevitabbli.

(16)

Hemm ċerti stokkijiet li għalihom l-ICES ħareġ parir xjentifiku biex ma jsir ebda qbid. Jekk it-TACs għal dawk l-istokkijiet jiġu stabbiliti fil-livell indikat fil-parir xjentifiku, l-obbligu li jinħattu l-art il-qabdiet kollha, inkluż qabdiet inċidentali minn dawk l-istokkijiet, f’sajd imħallat iwassal għall-fenomenu ta’ “speċijiet bi kwota limitanti”. Sabiex jinstab il-bilanċ ġust bejn il-kontinwazzjoni tas-sajd fid-dawl tal-implikazzjonijiet soċjoekonomiċi potenzjalment severi, u l-ħtieġa li jinkiseb status bijoloġiku tajjeb għal dawk l-istokkijiet, filwaqt li titqies id-diffikultà tas-sajd tal-istokkijiet kollha f’sajd imħallat b’rendiment massimu sostenibbli (MSY) fl-istess ħin, huwa xieraq li jiġu stabbiliti TACs speċifiċi għal qabdiet inċidentali għal dawk l-istokkijiet. Il-livell ta’ dawk it-TACs jenħtieġ li jkun b’tali mod li titnaqqas il-mortalità għal dawk l-istokkijiet u li tipprovdi inċentivi għal titjib fis-selettività u l-evitar tal-qabdiet ta’ dawk l-istokkijiet. Sabiex jitnaqqsu l-qabdiet tal-istokkijiet li għalihom jiġu stabbiliti t-TACs tal-qabdiet inċidentali, l-opportunitajiet tas-sajd għall-attivitajiet tas-sajd li fihom jinqabad il-ħut minn dawk l-istokkijiet jenħtieġ li jiġu stabbiliti f’livelli li jgħinu biex il-bijomassa tal-istokkijiet vulnerabbli tirkupra għal livelli sostenibbli.

(17)

Jenħtieġ li dawn l-opportunitajiet tas-sajd fl-ebda ċirkostanza ma jippreġudikaw l-istabbiliment tal-opportunitajiet tas-sajd f’konformità mal-eżitu tal-konsultazzjonijiet mar-Renju Unit, il-linji gwida dwar l-istokkijiet speċjali li għandu jintlaħaq qbil dwarhom mar-Renju Unit skont l-Artikolu 499(5) tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni u mal-qafas legali tal-Unjoni.

(18)

Skont il-parir xjentifiku, il-bijomassa ta’ stokk riproduttiv tal-ispnott (Dicentrarchus labrax) fil-Baħar Ċeltiku, fil-Fliegu Ingliż, fil-Baħar Irlandiż u fin-Nofsinhar tal-Baħar tat-Tramuntana (diviżjonijiet 4b, 4c, 7a, u 7d sa 7h tal-ICES) ilha tonqos mill-2009 u bħalissa hija inqas mill-MSY Btrigger u ftit iktar mill-Blim. Minħabba l-miżuri meħuda mill-Unjoni, il-mortalità mis-sajd naqset u bħalissa hija inqas mill-punt ta’ valur tal-FMSY. Madankollu, ir-reklutaġġ huwa baxx, u ilu jvarja mingħajr ma jieħu xejra sa mill-2008. Għalhekk, jenħtieġ li l-limiti tal-qbid ikomplu filwaqt li jiġi żgurat li l-mortalità mis-sajd fil-mira għal dan l-istokk tkun konformi mal-MSY.

(19)

Fir-Regolament (UE) 2021/92, it-TAC għaċ-ċiċċirell fid-diviżjonijiet 2a u 3a tal-ICES u fis-subżona 4 tal-ICES, ġew stabbiliti għal żero sakemm jiġi ppubblikat il-parir xjentifiku rilevanti, ipprovdut mill-ICES, li sar disponibbli fil-25 ta’ Frar 2021. Is-sajd għaċ-ċiċċirell, li huwa speċi b’ħajja qasira, jibda fl-1 ta’ April, ftit wara l-pubblikazzjoni tal-parir xjentifiku.

(20)

Jenħtieġ li l-limiti tal-qbid taċ-ċiċċirell fid-diviżjonijiet 2a u 3a tal-ICES u fis-subżona 4 tal-ICES jiġu emendati f’konformità mal-aħħar parir xjentifiku tal-ICES.

(21)

Ir-Regolament (UE) 2021/92 jistabbilixxi opportunitajiet preliminari tas-sajd għall-ewwel kwart tal-2021. Barra minn hekk, l-Artikolu 14 ta’ dak ir-Regolament jistabbilixxi projbizzjoni mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu 2021 għall-bastimenti li jistadu għaċ-ċiċċirell bl-użu ta’ ċertu rkaptu fis-subdiviżjonijiet 2a u 3a u fis-subżona 4 tal-ICES. Minħabba li dan ir-Regolament jistabbilixxi opportunitajiet tas-sajd għas-sena sħiħa tas-sajd, jenħtieġ li dik il-projbizzjoni tkopri wkoll il-perijodu bejn l-1 ta’ Awwissu u l-31 ta’ Diċembru 2021, l-istess bħas-sena 2020.

(22)

F’konformità mal-proċedura prevista fil-ftehimiet dwar ir-relazzjonijiet tas-sajd man-Norveġja u f’konformità mal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni, l-Unjoni kellha konsultazzjonijiet trilaterali mar-Renju Unit u n-Norveġja u konsultazzjonijiet bilaterali man-Norveġja dwar id-drittijiet tas-sajd għall-istokkijiet. L-opportunitajiet tas-sajd għall-bakkaljaw tal-Baħar tat-Tramuntana jenħtieġ li jiġu stabbiliti sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni għall-operaturi tal-Unjoni u biex jiġi previst l-irkupru ta’ dak l-istokk. F’konformità mal-proċedura prevista fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern ta’ Greenland u l-Gvern tad-Danimarka, min-naħa l-oħra u l-Protokoll ta’ implimentazzjoni tiegħu, il-Kumitat Konġunt stabbilixxa l-livell tal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għall-Unjoni fl-ilmijiet ta’ Greenland fl-2021. Għalhekk, jenħtieġ li dawk l-opportunitajiet tas-sajd jiġu inklużi f’dan ir-Regolament.

(23)

L-Unjoni u r-Renju Unit qablu dwar l-ishma rispettivi tagħhom tat-TACs għal ċerti stokkijiet ġestita mill-ICCAT. Dawk l-ishma huma stabbiliti fit-Tabella C tal-Anness 36 għall-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni. Jenħtieġ li t-tabelli rilevanti tal-opportunitajiet tas-sajd jiġu emendati sabiex jitqiesu dawk l-ishma.

(24)

Il-limiti tal-isforzi għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-ICCAT huma bbażati fuq l-informazzjoni pprovduta fil-pjanijiet tas-sajd, tal-kapaċità tas-sajd u tat-trobbija għat-tonna kkomunikati mill-Istati Membri lill-Kummissjoni. Dawk il-limiti tal-isforzi tas-sajd huma rrappurtati permezz tal-pjan tal-Unjoni approvat mill-ICCAT matul il-laqgħa intersessjonali tal-Bord 2 li saret fl-4 u l-5 ta’ Marzu 2019. Jenħtieġ li dawn jiġu stabbiliti bħala parti mill-opportunitajiet tas-sajd taħt dan ir-Regolament.

(25)

Fid-disa’ laqgħa annwali tagħha fl-2021, l-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO) adottat limiti ta’ qbid ġodda għas-sawrell ikħal (Trachurus murphyi) u approvat sajd esploratorju għall-pixxisinna (Dissostichus spp.). Il-miżuri applikabbli jenħtieġ li jiġu implimentati fil-liġi tal-Unjoni.

(26)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolamenti (UE) 2021/91 u (UE) 2021/92 jiġu emendati skont dan.

(27)

Il-limiti tal-qbid previsti fir-Regolamenti (UE) 2021/91 u (UE) 2021/92 japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2021. Għalhekk, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet introdotti minn dan ir-Regolament li jikkonċernaw il-limiti tal-qbid, japplikaw ukoll minn dik id-data. Tali applikazzjoni retroattiva ma taffettwax il-prinċipji taċ-ċertezza legali u tal-protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi billi l-opportunitajiet tas-sajd ikkonċernati żdiedu jew għadhom ma ġewx eżawriti.

(28)

Fid-dawl tal-urġenza li jkomplu l-attivitajiet tas-sajd sostenibbli u li jibda l-istaġun tas-sajd għaċ-ċiċċirell fil-ħin fl-1 ta’ April 2021, dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi tar-Regolament (UE) 2021/91

Ir-Regolament (UE) 2021/91 huwa emendat kif ġej:

(1)

l-Artikolu 8(1), huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu f’tabella stabbilita fl-Anness għal dan ir-Regolament, l-opportunitajiet tas-sajd f’dik it-tabella huma proviżorji u għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Lulju 2021. Dawk l-opportunitajiet tas-sajd proviżorji għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-istabbiliment ta’ opportunitajiet tas-sajd definittivi għall-2021 u l-2022, abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, u f’konformità mar-riżultati tan-negozjati u/jew konsultazzjonijiet internazzjonali, il-linji gwida dwar stokkijiet speċjali li għandhom jiġu miftiehma mar-Renju Unit, id-dispożizzjonijiet applikabbli tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u l-pjanijiet pluriennali rilevanti.”.

(2)

Il-Parti 2 tal-Anness hija emendata f’konformità mal-Parti A tal-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Emendar tar-Regolament (UE) 2021/92

Ir-Regolament (UE) 2021/92 huwa emendat kif ġej:

(1)

l-Artikolu 7 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Fejn issir referenza għal dan l-Artikolu f’tabella stabbilita fl-Anness għal dan ir-Regolament, l-opportunitajiet tas-sajd f’dik it-tabella huma proviżorji u għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Lulju 2021. Dawk l-opportunitajiet tas-sajd proviżorji għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-istabbiliment ta’ opportunitajiet tas-sajd definittivi għall-2021 u l-2022, abbażi tal-aqwa parir xjentifiku disponibbli, u f’konformità mar-riżultati tan-negozjati u/jew konsultazzjonijiet internazzjonali, il-linji gwida dwar stokkijiet speċjali li għandhom jiġu miftiehma mar-Renju Unit, id-dispożizzjonijiet applikabbli tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 u l-pjanijiet pluriennali rilevanti.”;

(b)

jiżdied il-paragrafu li ġej:

“1a.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu użu minn kwalunkwe flessibbiltà bejn iż-żoni, interspeċi u interannwali applikabbli b’tali mod li jiżgura li l-livell ġenerali tal-qabdiet tal-Unjoni fl-2021 ma jaqbiżx is-sehem tal-Unjoni tal-livell massimu proviżorju tat-TAC li l-Unjoni tista’ tistabbilixxi skont il-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, min-naħa l-oħra.”.

(2)

jiddaħħal l-artikolu li ġej:

“Artikolu 7a

Applikazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet ta’ Greenland

Fejn issir referenza għal dan l-Artikolu f’tabella tal-opportunitajiet tas-sajd fl-Anness IB, l-opportunitajiet tas-sajd f’dik it-tabella għandhom japplikaw mid-data tal-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern ta’ Greenland u l-Gvern tad-Danimarka, min-naħa l-oħra, sal-31 ta’ Diċembru 2021.”.

(3)

l-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 2 “31 ta’ Marzu 2021” huwa sostitwit bi “31 ta’ Lulju 2021;”.

(b)

fil-paragrafu 3 “31 ta’ Marzu 2021” huwa sostitwit bi “31 ta’ Lulju 2021;”.

(4)

l-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 2, il-kliem introduttorju tal-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.   B’deroga mill-paragrafu 1, f’Jannar 2021 u mill-1 ta’ April sal-31 ta’ Lulju, il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fid-diviżjonijiet 4b, 4c, 7d, 7e, 7f u 7h tal-ICES jistgħu jistadu għall-ispnott, u jżommu, jittrażbordaw, jirrilokaw jew iħottu l-art l-ispnott maqbud f’dik iż-żona bl-irkapti li ġejjin u fil-limiti segwenti:”;

(b)

fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2, “1,43” huwa sostitwit bi “3,32”‘;

(c)

fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2, “0,35” huwa sostitwit bi “0,82”;

(d)

fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu (5), “mill-1 sal-31 ta’ Marzu” hija sostitwita b’ “mill-1 ta’ Marzu sal-31 ta’ Lulju”.

(5)

l-Artikolu 14 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 14

Staġuni magħluqa għas-sajd għaċ-ċiċċirell

Is-sajd kummerċjali għaċ-ċiċċirell bi xbieki tat-tkarkir tal-qiegħ, tartaruni jew irkaptu simili rmunkat bid-daqs tal-malji inqas minn 16 mm, huwa pprojbit fid-diviżjonijiet 2a u 3a tal-ICES u fis-subżona 4 tal-ICES mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Marzu 2021 u mill-1 ta Awwissu sal-31 ta’ Diċembru 2021.”

(6)

fl-Artikolu 60, id-data “31 ta’ Marzu 2021” hija sostitwita bid-data “31 ta’ Lulju 2021”.

(7)

l-Anness IA huwa emendat skont il-Parti B tal-Anness għal dan ir-Regolament.

(8)

l-Anness IB huwa emendat skont il-Parti C tal-Anness għal dan ir-Regolament.

(9)

l-Anness IC huwa emendat skont il-Parti D tal-Anness għal dan ir-Regolament.

(10)

l-Anness ID huwa emendat skont il-Parti E tal-Anness għal dan ir-Regolament.

(11)

l-Anness IH huwa emendat skont il-Parti F tal-Anness għal dan ir-Regolament.

(12)

il-Kapitolu III tal-Anness II huwa emendat skont il-Parti G tal-Anness għal dan ir-Regolament.

(13)

l-Anness VI huwa emendat skont il-Parti H tal-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-1 ta’ Jannar 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta’ April 2021.

Għall-Kunsill

Il-President

A. P. ZACARIAS


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/91 tat-28 ta’ Jannar 2021 li jiffissa, għas-snin 2021 u 2022, l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għal ċerti stokkijiet ta’ ħut tal-baħar fond (ĠU L 31, 29.1.2021, p. 20).

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2020/123 tas-28 ta’ Jannar 2021 li jistabbilixxi għall-2020 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f’ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 31 29.1.2021, p. 31).

(3)  ĠU L 444, 31.12.2020, p. 14.

(4)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2020/123 tas-27 ta’ Jannar 2020 li jistabbilixxi għall-2020 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f’ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni (ĠU L 25, 30.1.2020, p. 1).

(5)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/2025 tas-17 ta’ Diċembru 2018 li jiffissa l-opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għal ċerti stokkijiet ta’ ħut tal-baħar fond għall-2019 u għall-2020 (ĠU L 325, 20.12.2018, p. 7).

(6)  Ir-Regolament (UE) 2019/472 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2019 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet mistada fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolamenti (UE) 2016/1139 u (UE) 2018/973, u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007 u (KE) Nru 1300/2008, (ĠU L 83, 25.3.2019, p. 1).

(7)  Ir-Regolament (UE) 2018/973 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2018 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta’ ħatt l-art fil-Baħar tat-Tramuntana u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 u (KE) Nru 1342/2008, (ĠU L 179, 16.7.2018, p. 1).


ANNESS

PARTI A: Emendi għall-Parti 2 tal-Anness għar-Regolament (UE) 2021/91

Fil-Parti 2 tal-Anness għar-Regolament (UE) 2021/91, it-tabelli rilevanti tal-opportunitajiet tas-sajd huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Speċijiet:

Ċinturin iswed

Aphanopus carbo

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5, 6, 7 u 12

(BSF/56712-)

Sena

2021

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

13

 

L-Estonja

6

 

L-Irlanda

33

 

Spanja

65

 

Franza

922

 

Il-Latvja

43

 

Il-Litwanja

1

 

Il-Polonja

1

 

Pajjiżi oħrajn

3

(1)

L-Unjoni

1 087

 

Ir-Renju Unit

pm

 

TAC

pm

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (BSF/56712_AMS).


Speċijiet:

Fonsa ħamra

Beryx spp.

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 u 14

(ALF/3X14-)

Sena

2021

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Irlanda

4

(1)

Spanja

30

(1)

Franza

8

(1)

Il-Portugall

85

(1)

L-Unjoni

127

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota.


Speċijiet:

Grenadier imnieħru tond

Coryphaenoides rupestris

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b, 6 u 7

(RNG/5B67-)

Sena

2021

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

3

(1)(2)

L-Estonja

22

(1)(2)

L-Irlanda

99

(1)(2)

Spanja

24

(1)(2)

Franza

1 252

(1)(2)

Il-Litwanja

29

(1)(2)

Il-Polonja

15

(1)(2)

Pajjiżi oħrajn

3

(1)(2)(3)

L-Unjoni

1 447

(1)(2)

Ir-Renju Unit

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)(2)

(1)

Fl-ilmijiet tal-Unjoni u f’dawk internazzjonali taż-żoni 8, 9, 10, 12 u 14 jista’ jinqabad ammont massimu ta’ 10 % minn kull kwota (RNG/*8X14 - għall-grenadier imnieħru tond; RHG/*8X14- għall-qabdiet inċidentali tal-grenadier rasu raffa).

(2)

Mhu permess l-ebda sajd dirett tal-grenadier rasu raffa. Il-qabdiet aċċessorji tal-grenadier rasu raffa (RHG/5B67-) għandhom jinqatgħu minn din il-kwota. Dawn ma għandhomx jaqbżu l-1 % tal-kwota.

(3)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (RNG/5B67_AMS għall-grenadier imnieħru tond; RHG/5B67_AMS għall-grenadier rasu raffa).


Speċijiet:

Grenadier imnieħru tond

Coryphaenoides rupestris

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 8, 9, 10, 12 u 14

(RNG/8X14-)

Sena

2021

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

5

(1)(2)

L-Irlanda

1

(1)(2)

Spanja

526

(1)(2)

Franza

24

(1)(2)

Il-Latvja

9

(1)(2)

Il-Litwanja

1

(1)(2)

Il-Polonja

165

(1)(2)

L-Unjoni

731

(1)(2)

Ir-Renju Unit

pm

(1)(2)

TAC

pm

(1)(2)

(1)

Fl-ilmijiet tal-Unjoni u f’dawk internazzjonali taż-żoni 5b, 6 u 7 jista’ jiġi mistad ammont massimu ta’ 10 % minn kull kwota (RNG/*5B67- għall-grenadier imnieħru tond; RHG/*5B67- għall-qabdiet inċidentali tal-grenadier rasu raffa).

(2)

Mhu permess l-ebda sajd dirett tal-grenadier rasu raffa. Il-qabdiet aċċessorji tal-grenadier rasu raffa (RHG/8X14-) għandhom jinqatgħu minn din il-kwota. Dawn ma għandhomx jaqbżu l-1 % tal-kwota.


Speċijiet:

Paġella ħamra

Pagellus bogaraveo

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 6, 7 u 8

(SBR/678-)

Sena

2021

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Irlanda

2

(1)

Spanja

49

(1)

Franza

2

(1)

Pajjiżi oħrajn

2

(1)(2)

L-Unjoni

55

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota.

(2)

Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rrapportati separatament (SBR/678_AMS).


Speċijiet:

Paġella ħamra

Pagellus bogaraveo

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 10

(SBR/10-)

Sena

2021

2022

TAC prekawzjonarja”

Spanja

5

5

Il-Portugall

600

600

L-Unjoni

605

605

Ir-Renju Unit

pm

pm

TAC

pm

pm

PARTI B: Emendi għall-Anness IA tar-Regolament (UE) 2021/92

Fl-Anness IA għar-Regolament (UE) 2021/92, it-tabelli rilevanti tal-opportunitajiet tas-sajd huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Speċijiet:

Ċiċċirell u qabdiet inċidentali marbutin miegħu

Ammodytes spp.

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a, 3a u 4(1)

Id-Danimarka

95 295

(2) (3)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Il-Ġermanja

146

(2) (3)

L-Iżvezja

3 499

(2) (3)

L-Unjoni

98 940

(2)

Ir-Renju Unit

pm

(2) (3)

 

 

 

TAC

pm

(2)

(1)

Minbarra l-ilmijiet li jinsabu sa sitt mili nawtiċi mil-linji bażi tar-Renju Unit f’Shetland, f’Fair Isle u f’Foula.

(2)

Fiż-żoni ta’ ġestjoni 1r u 2r, it-TAC tista’ tiġi mistada biss bħala TAC ta’ monitoraġġ bi protokoll ta’ kampjunar assoċjat għas-sajda.

(3)

Sa 2 % tal-kwota tista’ tkun qabdiet inċidentali tal-merlangu u tal-kavalli (OT1/*2A3A4X). Flimkien, il-qabdiet inċidentali tal-merlangu u tal-kavalli li jingħaddu mal-kwota skont din id-dispożizzjoni u l-qabdiet inċidentali tal-ispeċijiet li jingħaddu mal-kwota skont l-Artikolu 15(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 ma għandhomx jaqbżu 9 % tal-kwota.

Kondizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, fiż-żoni ta’ ġestjoni taċ-ċiċċirell li ġejjin, kif iddefiniti fl-Anness III, ma jistgħux jinqabdu iktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt:

Żona: l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni ta’ ġestjoni taċ-ċiċċirell

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Id-Danimarka

5 154

4 717

12 175

73 117

0

132

0

Il-Ġermanja

8

7

19

112

0

0

0

L-Iżvezja

189

173

447

2 685

0

5

0

L-Unjoni

5 351

4 897

12 641

75 914

0

137

0

Ir-Renju Unit

pm

pm

pm

pm

0

pm

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

pm

pm

pm

pm

0

pm

0


Speċijiet:

Arġentina silus

Argentina silus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1 u 2

(ARU/1/2.)

Il-Ġermanja

9

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

3

 

In-Netherlands

8

 

L-Unjoni

20

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Arġentina silus

Argentina silus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 3a u 4

(ARU/3A4-C)

Id-Danimarka

418

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

4

 

Franza

3

 

L-Irlanda

3

 

In-Netherlands

20

 

L-Iżvezja

16

 

L-Unjoni

464

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Arġentina silus

Argentina silus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5, 6 u 7

(ARU/567.)

Il-Ġermanja

165

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

3

 

L-Irlanda

153

 

In-Netherlands

1 725

 

L-Unjoni

2 046

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Brożmju

Brosme brosme

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1, 2 u 14

(USK/1214EI)

Il-Ġermanja

pm

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Franza

pm

(1)

Pajjiżi oħrajn

pm

(1)(2)

L-Unjoni

pm

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota.

(2)

Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (USK/1214EI_AMS).


Speċijiet:

Brożmju

Brosme brosme

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4

(USK/04-C.)

Id-Danimarka

40

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

12

 

Franza

27

 

L-Iżvezja

4

 

Pajjiżi oħrajn

4

(1)

L-Unjoni

87

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (USK/04-C_AMS).


Speċijiet:

Brożmju

Brosme brosme

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5, 6 u 7

(USK/567EI.)

Il-Ġermanja

35

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Spanja

121

 

Franza

1 441

 

L-Irlanda

139

 

Pajjiżi oħrajn

35

(1)

L-Unjoni

1 771

 

In-Norveġja

0

(2)(3)(4)(5)

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (USK/567EI_AMS).

(2)

Din il-kwota trid tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a, 4, 5b, 6 u 7 (USK/*24X7C).

(3)

Kundizzjoni speċjali: li biha tkun awtorizzata qabda inċidentali ta’ speċijiet oħra ta’ 25 % għal kull bastiment, fi kwalunkwe waqt, f’5b, 6 u 7. Madankollu, dan il-perċentwal jista’ jinqabeż fl-ewwel 24 siegħa wara li jibda s-sajd f’post għas-sajd partikulari. Il-qabdiet inċidentali totali ta’ speċijiet oħra li jsiru f’5b, 6 u 7 ma għandhomx jaqbżu l-ammont f’tunnellati ta’ hawn taħt. (OTH/*5B67-). Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw taħt din id-dispożizzjoni li jsiru fiż-żona 6a ma għandhomx ikunu ta’ iktar minn 5 %.

3 000

(4)

Inkluż il-lipp. Il-kwoti li ġejjin għan-Norveġja għandhom jinqabdu biss bil-konzijiet f’5b, 6 u 7:

 

 

 

Lipp (USK/*5B67-)

0

 

Lipp (USK/*5B67-)

0

 

(5)

Il-kwoti tan-Norveġja għal-lipp u għall-brożmju huma interkambjabbli sal-kwantità li ġejja, f’tunnellati:

pm


Speċijiet:

Brożmju

Brosme brosme

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(USK/04-N.)

Il-Belġju

0

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Id-Danimarka

75

 

Il-Ġermanja

0

 

Franza

0

 

In-Netherlands

0

 

L-Unjoni

75

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 


Speċijiet:

Pixxi trumbetti

Caproidae

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 6, 7 u 8

(BOR/678-)

Id-Danimarka

2 740

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Irlanda

7 715

 

L-Unjoni

10 455

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

3a

(HER/03A.)

Id-Danimarka

9 080

(2)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

145

(2)

L-Iżvezja

9 498

(2)

L-Unjoni

18 723

(2)

In-Norveġja

2 881

 

Il-Gżejjer Faeroe

pm

pm

 

TAC

21 604

 

(1)

Il-qabdiet tal-aringi li jinqabdu fis-sajd bix-xbieki b’daqs tal-malja ta’ 32 mm jew iktar.

(2)

Kundizzjoni speċjali: sa 50 % ta’ din il-kwantità tista’ tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni ta’ 4 (HER/*04-C.).


Speċijiet:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk Norveġiżi taż-żona 4 li jinsabu fit-Tramuntana ta’ 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Id-Danimarka

49 993

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

33 852

 

Franza

18 838

 

In-Netherlands

46 381

 

L-Iżvezja

3 449

 

L-Unjoni

152 513

 

Il-Gżejjer Faeroe

pm

 

In-Norveġja

103 344

(2)

Ir-Renju Unit

61 301

 

TAC

356 357

 

(1)

Il-qabdiet tal-aringi li jinqabdu fis-sajd bix-xbieki b’daqs tal-malja ta’ 32 mm jew iktar.

(2)

Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta’ din il-kwota jridu jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja. Fil-limitu ta’ din il-kwota, fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 4a u 4b (HER/*4AB-C) ma tistax tinqabad iktar mill-kwantità mniżżla hawn taħt.

3 000

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, l-Unjoni ma tistax taqbad iktar mill-kwantitajiet imniżżlin hawn taħt fl-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta’ 62°N.

l-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N (HER/*4N-S62)

L-Unjoni

3 000


Speċijiet:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta’ 62°N

(POK/4N-S62)

L-Iżvezja

878

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

L-Unjoni

878

 

 

TAC

356 357

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jinqatgħu mill-kwota ta’ dawn l-ispeċijiet.


Speċijiet:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

3a

(HER/03A-BC)

Id-Danimarka

5 692

(2)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

51

(2)

L-Iżvezja

916

(2)

L-Unjoni

6 659

(2)

 

TAC

6 659

(2)

(1)

Għall-qabdiet tal-aringi li jinqabdu bħala qabdiet inċidentali fis-sajd bix-xbieki b’daqs tal-malja ta’ inqas minn 32 mm biss.

(2)

Kundizzjoni speċjali: sa 50 % ta’ din il-kwota tista’ tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni ta’ 4 (HER/*04-C-BC).


Speċijiet:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

4 u 7d u l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a

(HER/2A47DX)

Il-Belġju

38

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

7 421

 

Il-Ġermanja

38

 

Franza

38

 

In-Netherlands

238

 

L-Iżvezja

36

 

L-Unjoni

7 609

 

Ir-Renju Unit

141

 

 

TAC

7 750

 

(1)

Esklużivament għall-qabdiet tal-aringi li jinqabdu bħala qabdiet inċidentali fis-sajd bix-xbieki b’daqs tal-malja ta’ inqas minn 32 mm biss.


Speċijiet:

Aringa (1)

Clupea harengus

Żona:

4c, 7d(2)

(HER/4CXB7D)

Il-Belġju

8 257

(3)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

668

(3)

Il-Ġermanja

452

(3)

Franza

9 274

(3)

In-Netherlands

16 142

(3)

L-Unjoni

34 793

(3)

Ir-Renju Unit

pm

(3)

 

TAC

356 357

 

(1)

Għall-qabdiet tal-aringi li jinqabdu fis-sajd bix-xbieki b’daqs tal-malja ta’ 32 mm jew iktar biss.

(2)

Ħlief għall-istokk tal-Blackwater: ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fir-reġjun marittimu tal-estwarju tat-Thames f’żona delimitata minn linja rombu lejn in-Nofsinhar minn Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) sal-latitudni 51° 33′ N u minn hemm lejn il-Punent sa punt fuq il-kosta tar-Renju Unit.

(3)

Kundizzjoni speċjali: sa 50 % ta’ din il-kwota tista’ tinqabad fiż-żona 4b (HER/*04B.).


Speċijiet:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b, 6b u 6aN(1)

(HER/5B6ANB)

Il-Ġermanja

206

(2)

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

39

(2)

L-Irlanda

278

(2)

In-Netherlands

206

(2)

L-Unjoni

729

(2)

Ir-Renju Unit

pm

(2)

 

TAC

pm

 

(1)

Ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fil-parti taż-żona 6a tal-ICES li tinsab fil-Lvant tal-meridjan tal-lonġitudni 7° W u fit-Tramuntana tal-parallel tal-latitudni 55° N, jew fil-Punent tal-meridjan tal-lonġitudni 7° W u fit-Tramuntana tal-parallel tal-latitudni 56° N, minbarra x-xmara Clyde.

(2)

Għandu jiġi pprojbit is-sajd għall-aringi fil-parti taż-żoni tal-ICES li għaliha tapplika din it-TAC u li tinsab bejn 56° N u 57° 30′ N, minbarra f’faxxa ta’ sitt mili nawtiċi mkejla mil-linja bażi tal-baħar territorjali tar-Renju Unit.


Speċijiet:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

6aS(1), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

L-Irlanda

721

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

In-Netherlands

72

 

L-Unjoni

793

 

 

TAC

793

 

(1)

Ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fiż-żona 6a li tinsab fin-Nofsinhar ta’ 56° 00′ N u fil-Punent ta’ 07° 00′ W.


Speċijiet:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

7a(1)

(HER/07A/MM)

L-Irlanda

471

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Unjoni

471

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Minn din iż-żona titnaqqas iż-żona delimitata:

mil-latitudni 52° 30′ N fit-Tramuntana,

mil-latitudni 52° 00′ N fin-Nofsinhar,

mill-kosta tal-Irlanda fil-Punent,

mill-kosta tar-Renju Unit fil-Lvant.


Speċijiet:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

7e u 7f (HER/7EF.)

Franza

271

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Unjoni

271

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

7g(1), 7h(1), 7j(1) u 7k(1)

(HER/7G-K.)

Il-Ġermanja

6

(2)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

31

(2)

L-Irlanda

437

(2)

In-Netherlands

31

(2)

L-Unjoni

505

(2)

Ir-Renju Unit

pm

(2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Ma’ din iż-żona tiżdied iż-żona delimitata:

mil-latitudni 52° 30′ N fit-Tramuntana,

mil-latitudni 52° 00′ N fin-Nofsinhar,

mill-kosta tal-Irlanda fil-Punent,

mill-kosta tar-Renju Unit fil-Lvant.

(2)

Din il-kwota tista’ tiġi allokata biss lil bastimenti li jipparteċipaw fis-sajd sentinella biex jippermettu ġbir ta’ data bbażat fuq is-sajd għal dan l-istokk kif ivvalutat mill-ICES. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkomunikaw l-isem jew l-ismijiet tal-bastimenti lill-Kummissjoni qabel ma jippermettu l-qabdiet.


Speċijiet:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

L-Iskagerrak

(COD/03AN.)

Il-Belġju

5

 

TAC analitika

Id-Danimarka

1 515

 

Il-Ġermanja

38

 

In-Netherlands

9

 

L-Iżvezja

265

 

L-Unjoni

1 832

 

 

TAC

1 893

 


Speċijiet:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a; il-parti taż-żona 3a li mhix koperta mill-Iskagerrak u mill-Kattegat

(COD/2A3AX4)

Il-Belġju

347

(1)

TAC analitika

Id-Danimarka

1 993

 

Il-Ġermanja

1 263

 

Franza

428

(1)

In-Netherlands

1 126

(1)

L-Iżvezja

13

 

L-Unjoni

5 170

 

In-Norveġja

2 252

(2)

Ir-Renju Unit

5 824

(1)

 

TAC

13 246

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fi: 7d (COD/*07D.).

(2)

Din il-kwota tista’ tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni. Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta’ din il-kwota jridu jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f’din iż-żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4 (COD/*04N-)

L-Unjoni

4 494


Speċijiet:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta’ 62°N

(COD/4N-S62)

L-Iżvezja

382

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

L-Unjoni

382

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwota ta’ dawn l-ispeċijiet.


Speċijiet:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

6b; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b fil-Punent ta’ 12° 00′ W kif ukoll dawk taż-żoni 12 u 14

(COD/5W6-14)

Il-Belġju

0

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

0

 

Franza

1

 

L-Irlanda

2

 

L-Unjoni

3

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

6a; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b li jinsabu fil-Lvant ta’ 12° 00′ W

(COD/5BE6A)

Il-Belġju

1

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 9 ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

7

(1)

Franza

76

(1)

L-Irlanda

142

(1)

L-Unjoni

226

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-bakkaljaw fil-kuntest ta’ din il-kwota.


Speċijiet:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

7a

(COD/07A.)

Il-Belġju

1

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

3

(1)

L-Irlanda

49

(1)

In-Netherlands

1

(1)

L-Unjoni

54

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota.


Speċijiet:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni

taż-żona 34.1.1 tas-CECAF

(COD/7XAD34)

Il-Belġju

7

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 9 ta’ dan ir-Regolament

Franza

114

(1)

L-Irlanda

166

(1)

In-Netherlands

0

(1)

L-Unjoni

287

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-bakkaljaw fil-kuntest ta’ din il-kwota.


Speċijiet:

Bakkaljaw

Gadus morhua

Żona:

7d

(COD/07D.)

Il-Belġju

33

(1)

TAC analitika

Franza

648

(1)

In-Netherlands

19

(1)

L-Unjoni

700

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fi: 4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a; dik il-parti taż-żona 3a li mhix koperta mill-Iskagerrak u mill-Kattegat (COD/*2A3X4).


Speċijiet:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(LEZ/2AC4-C)

Il-Belġju

5

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

4

 

Il-Ġermanja

4

 

Franza

24

 

In-Netherlands

19

 

L-Unjoni

56

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; 6;

l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(LEZ/56-14)

Spanja

308

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

1 204

(1)

L-Irlanda

352

 

L-Unjoni

1 864

 

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fi: l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4 (LEZ/*2AC4C).


Speċijiet:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

7

(LEZ/07.)

Il-Belġju

274

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Spanja

3 045

(2)

Franza

3 696

(2)

L-Irlanda

1 680

(2)

L-Unjoni

8 695

 

Ir-Renju Unit

pm

(2)

 

TAC

pm

 

(1)

10 % minn din il-kwota tista’ tintuża fiż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (LEZ/*8ABDE) għall-qabdiet inċidentali fis-sajd dirett għal-lingwata.

(2)

35 % minn din il-kwota tista’ tinqabad fiż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (LEZ/*8ABDE).


Speċijiet:

Megrims

Lepidorhombus spp.

Żona:

8a, 8b, 8d u 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spanja

585

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

472

 

L-Unjoni

1 057

 

 

TAC

1 057

 


Speċijiet:

Petriċa

Lophiidae

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(ANF/2AC4-C)

Il-Belġju

182

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

401

(1)

Il-Ġermanja

196

(1)

Franza

37

(1)

In-Netherlands

138

(1)

L-Iżvezja

5

(1)

L-Unjoni

959

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: li biha sa 10 % jistgħu jinqabdu fi: 6; fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14 (ANF/*56-14).


Speċijiet:

Petriċa

Lophiidae

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(ANF/04-N.)

Il-Belġju

37

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Id-Danimarka

935

 

Il-Ġermanja

15

 

In-Netherlands

13

 

L-Unjoni

1 000

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 


Speċijiet:

Petriċa

Lophiidae

Żona:

6; fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(ANF/56-14)

Il-Belġju

118

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

134

(1)

Spanja

126

 

Franza

1 449

(1)

L-Irlanda

328

 

In-Netherlands

113

(1)

L-Unjoni

2 268

 

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fi: l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4 (ANF/*2AC4C).


Speċijiet:

Petriċa

Lophiidae

Żona:

7

(ANF/07.)

Il-Belġju

2 046

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

228

(1)

Spanja

813

(1)

Franza

13 129

(1)

L-Irlanda

1 678

(1)

In-Netherlands

265

(1)

L-Unjoni

18 159

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: li biha sa 10 % jistgħu jinqabdu fiż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (ANF/*8ABDE).


Speċijiet:

Petriċa

Lophiidae

Żona:

8a, 8b, 8d u 8e

(ANF/8ABDE.)

Spanja

941

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

5 235

 

L-Unjoni

6 176

 

 

TAC

6 176

 


Speċijiet:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

3a

(HAD/03A.)

Il-Belġju

12

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

2 120

 

Il-Ġermanja

135

 

In-Netherlands

2

 

L-Iżvezja

250

 

L-Unjoni

2 519

 

 

TAC

2 630

 


Speċijiet:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a

(HAD/2AC4.)

Il-Belġju

287

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

1 970

 

Il-Ġermanja

1 254

 

Franza

2 185

 

In-Netherlands

215

 

L-Iżvezja

169

 

L-Unjoni

6 080

 

In-Norveġja

9 841

 

Ir-Renju Unit

26 865

 

 

TAC

42 785

 

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt fiż-żoni li ġejjin:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4 (HAD/*04N-)

L-Unjoni

4 523


Speċijiet:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta’ 62°N

(HAD/4N-S62)

L-Iżvezja

707

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

L-Unjoni

707

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwota ta’ dawn l-ispeċijiet.


Speċijiet:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 6b, 12 u 14

(HAD/6B1214)

Il-Belġju

7

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

9

 

Franza

347

 

L-Irlanda

247

 

L-Unjoni

610

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b u 6a

(HAD/5BC6A.)

Il-Belġju

6

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

6

(1)

Franza

264

(1)

L-Irlanda

650

(1)

L-Unjoni

925

 

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Mhux aktar minn 10 % ta’ din il-kwota tista’ tinqabad fiż-żona 4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a (HAD/*2AC4.).


Speċijiet:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

7b-k, 8, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 34.1.1 tas-CECAF

(HAD/7X7A34)

Il-Belġju

91

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

5 441

 

L-Irlanda

1 814

 

L-Unjoni

7 346

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Merluzz tal-linja sewda

Melanogrammus aeglefinus

Żona:

7a

(HAD/07A.)

Il-Belġju

29

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

129

 

L-Irlanda

771

 

L-Unjoni

929

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

3a

(WHG/03A.)

Id-Danimarka

271

 

TAC prekawzjonarja

In-Netherlands

1

 

L-Iżvezja

29

 

L-Unjoni

301

 

 

TAC

929

 


Speċijiet:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a

(WHG/2AC4.)

Il-Belġju

296

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

1 281

 

Il-Ġermanja

333

 

Franza

1 925

 

In-Netherlands

740

 

L-Iżvezja

2

 

L-Unjoni

4 575

 

In-Norveġja

2 131

(1)

Ir-Renju Unit

12 506

 

 

TAC

21 306

 

(1)

Din il-kwota tista’ tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni. Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta’ din il-kwota jridu jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt fiż-żoni li ġejjin:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4 (WHG/*04N-)

L-Unjoni

4 518


Speċijiet:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

6; fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(WHG/56-14)

Il-Ġermanja

1

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 9 ta’ dan ir-Regolament

Franza

20

(1)

L-Irlanda

122

(1)

L-Unjoni

143

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali tal-merlangu fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-merlangu fil-kuntest ta’ din il-kwota.


Speċijiet:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

7a

(WHG/07A.)

Il-Belġju

1

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 9 ta’ dan ir-Regolament

Franza

9

(1)

L-Irlanda

114

(1)

In-Netherlands

0

(1)

L-Unjoni

124

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali tal-merlangu fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-merlangu fil-kuntest ta’ din il-kwota.


Speċijiet:

Merlangu

Merlangius merlangus

Żona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j u 7k

(WHG/7X7A-C)

Il-Belġju

46

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

2 928

 

L-Irlanda

2 324

 

In-Netherlands

25

 

L-Unjoni

5 323

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Merlangu u pollakkju

Merlangius merlangus u

Pollachius pollachius

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta’ 62°N

(W/P/4N-S62)

L-Iżvezja

190

(1)

TAC prekawzjonarja

L-Unjoni

190

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwota ta’ dawn l-ispeċijiet.


Speċijiet:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

3a

(HKE/03A.)

Id-Danimarka

2 058

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Iżvezja

175

(1)

L-Unjoni

2 233

 

 

TAC

2 233

 

(1)

Jistgħu jsiru trasferimenti ta’ din il-kwota lejn l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa minn qabel bit-tali trasferimenti.


Speċijiet:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(HKE/2AC4-C)

Il-Belġju

21

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

865

(1)

Il-Ġermanja

99

(1)

Franza

191

(1)

In-Netherlands

50

(1)

L-Unjoni

1 226

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Fiż-żona 3a (HKE/*03A.) ma tistax tintuża iktar minn 10 % minn din il-kwota għall-qabdiet inċidentali.


Speċijiet:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

6 u 7; fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b;

l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(HKE/571214)

Il-Belġju

290

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Spanja

9 311

 

Franza

14 379

(1)

L-Irlanda

1 742

 

In-Netherlands

187

(1)

L-Unjoni

25 909

 

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Jistgħu jsiru trasferimenti ta’ din il-kwota lejn l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa minn qabel bit-tali trasferimenti.

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt fiż-żoni li ġejjin:

iż-żoni 8a, 8b, 8d u 8e (HKE/*8ABDE)

Il-Belġju

38

Spanja

1 533

Franza

1 533

L-Irlanda

192

In-Netherlands

19

L-Unjoni

3 315

Ir-Renju Unit

pm


Speċijiet:

Merluzz

Merluccius merluccius

Żona:

8a, 8b, 8d u 8e

(HKE/8ABDE.)

Il-Belġju

9

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Spanja

6 622

 

Franza

14 870

 

In-Netherlands

19

(1)

L-Unjoni

21 520

 

 

TAC

pm

 

(1)

Jistgħu jsiru trasferimenti ta’ din il-kwota lejn l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa minn qabel bit-tali trasferimenti.

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt fiż-żoni li ġejjin:

6 u 7; fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14 (HKE/*57-14)

Il-Belġju

2

Spanja

1 918

Franza

3 453

In-Netherlands

6

L-Unjoni

5 379


Speċijiet:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni 2 u 4

(WHB/24-N.)

Id-Danimarka

0

 

TAC analitika

L-Unjoni

0

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 


Speċijiet:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 u 14

(WHB/1X14)

Id-Danimarka

45 680

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

17 761

 

Spanja

38 726

(1)

Franza

31 789

 

L-Irlanda

35 373

 

In-Netherlands

55 700

 

Il-Portugall

3 598

(1)

L-Iżvezja

11 300

 

L-Unjoni

239 927

(2)

In-Norveġja

37 500

 

Il-Gżejjer Faeroe

pm

 

Ir-Renju Unit

71 670

(1)

 

TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Jistgħu jsiru trasferimenti ta’ din il-kwota lejn iż-żoni 8c, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni tas-CECAF 34.1.1. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa minn qabel bit-tali trasferimenti.

(2)

Kundizzjoni spejali: mill-kwoti tal-UE fl-ilmijiet tal-Unjoni u f’dawk internazzjonali taż-żoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 u 14 (WHB/*NZJM1) u fiż-żoni 8c, 9 u 10; fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), tista’ tinqabad il-kwantità li ġejja fiż-Żona Ekonomika Norveġiża jew fiż-żona tas-sajd ta’ madwar Jan Mayen:

141 648


Speċijiet:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

8c, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 34.1.1 tas-CECAF

(WHB/8C3411)

Spanja

28 644

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Il-Portugall

7 161

 

L-Unjoni

35 805

(1)

 

TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Kundizzjoni spejali: mill-kwoti tal-UE fl-ilmijiet tal-Unjoni u f’dawk internazzjonali taż-żoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 u 14 (WHB/*NZJM1) u fiż-żoni 8c, 9 u 10; fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), tista’ tinqabad il-kwantità li ġejja fiż-Żona Ekonomika Norveġiża jew fiż-żona tas-sajd ta’ madwar Jan Mayen:

141 648


Speċijiet:

Stokkafixx

Micromesistius poutassou

Żona:

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2, 4a, 5 u 6 fit-Tramuntana ta’ 56° 30′ N u 7 fil-Punent ta’ 12° W

(WHB/24A567)

In-Norveġja

141 648

(1) (2)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Il-Gżejjer Faeroe

pm

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Iridu jingħaddu mal-kwota stabbilita min-Norveġja.

(2)

Kundizzjoni speċjali: il-qabda fiż-żona 4a ma għandhiex tkun iktar mill-ammont li ġej (WHB/*04 A-C):

pm


Speċijiet:

Lingwata ta’ ħalq żgħir u barbun ilsien il-kelb

Microstomus kitt u

Glyptocephalus cynoglossus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(L/W/2AC4-C)

Il-Belġju

160

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

440

 

Il-Ġermanja

57

 

Franza

121

 

In-Netherlands

366

 

L-Iżvezja

5

 

L-Unjoni

1 149

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Linarda

Molva dypterygia

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b, 6 u 7

(BLI/5B67-)

Il-Ġermanja

68

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Estonja

10

 

Spanja

213

 

Franza

4 858

 

L-Irlanda

19

 

Il-Litwanja

4

 

Il-Polonja

2

 

Pajjiżi oħrajn

19

(1)

L-Unjoni

5 193

 

In-Norveġja

0

(2)

Il-Gżejjer Faeroe

pm

(3)

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (BLI/5B67_AMS).

(2)

Din il-kwota trid tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a, 4, 5b, 6 u 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Il-qabdiet inċidentali tal-grenadier imnieħru tond u taċ-ċinturin l-iswed iridu jingħaddu ma’ din il-kwota. Din il-kwota trid tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 6a li jinsabu fit-Tramuntana ta’ 56° 30′ N u f’dawk tagħha taż-żona 6b. Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għall-qabdiet li għalihom japplika l-obbligu ta’ ħatt l-art.


Speċijiet:

Linarda

Molva dypterygia

Żona:

l-ilmijiet internazzjonali taż-żona 12

(BLI/12INT-)

L-Estonja

0

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Spanja

54

(1)

Franza

1

(1)

Il-Litwanja

1

(1)

Pajjiżi oħrajn

0

(1)(2)

L-Unjoni

56

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota.

(2)

Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (BLI/12INT_AMS).


Speċijiet:

Linarda

Molva dypterygia

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 2 u 4

(BLI/24-)

Id-Danimarka

1

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

1

 

L-Irlanda

1

 

Franza

5

 

Pajjiżi oħrajn

1

(1)

L-Unjoni

9

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (BLI/24_AMS).


Speċijiet:

Linarda

Molva dypterygia

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 3a

(BLI/03A-)

Id-Danimarka

1

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

1

 

L-Iżvezja

1

 

L-Unjoni

3

 

 

TAC

3

 


Speċijiet:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1 u 2

(LIN/1/2.)

Id-Danimarka

pm

 

TAC prekawzjonarja

Il-Ġermanja

pm

 

Franza

pm

 

Pajjiżi oħrajn

pm

(1)

L-Unjoni

pm

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Għall-qabdiet inċidentali biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett fil-kuntest ta’ din il-kwota. Il-qabdiet li jridu jinqatgħu minn din il-kwota kondiviża għandhom jiġu rapportati separatament (LIN/1/2_AMS).


Speċijiet:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 3a

(LIN/03A-C.)

Il-Belġju

5

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

42

 

Il-Ġermanja

5

 

L-Iżvezja

16

 

L-Unjoni

68

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4

(LIN/04-C.)

Il-Belġju

10

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

160

(1)

Il-Ġermanja

100

(1)

Franza

90

 

In-Netherlands

3

 

L-Iżvezja

7

(1)

L-Unjoni

370

 

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: li biha sa 25 % jistgħu jinqabdu, iżda mhux aktar minn 75 tunnellata: fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 3a (LIN/*03A-C).


Speċijiet:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5

(LIN/05EI.)

Il-Belġju

pm

 

TAC prekawzjonarja

Id-Danimarka

pm

 

Il-Ġermanja

pm

 

Franza

pm

 

L-Unjoni

pm

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 6, 7, 8, 9, 10, 12 u 14

(LIN/6X14.)

Il-Belġju

30

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

5

(1)

Il-Ġermanja

110

(1)

L-Irlanda

596

 

Spanja

2 231

 

Franza

2 380

(1)

Il-Portugall

5

 

L-Unjoni

5 357

 

In-Norveġja

0

 

Il-Gżejjer Faeroe

pm

 

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: li biha sa 35 % jistgħu jinqabdu fi: l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4 (LIN/*04-C.).


Speċijiet:

Lipp

Molva molva

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(LIN/04-N.)

Il-Belġju

7

 

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Id-Danimarka

858

 

Il-Ġermanja

24

 

Franza

10

 

In-Netherlands

1

 

L-Unjoni

900

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 


Speċijiet:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(NEP/2AC4-C)

Il-Belġju

581

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

581

 

Il-Ġermanja

9

 

Franza

17

 

In-Netherlands

300

 

L-Unjoni

1 488

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4

(NEP/04-N.)

Id-Danimarka

200

 

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Il-Ġermanja

0

 

L-Unjoni

200

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 


Speċijiet:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

6; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b

(NEP/5BC6.)

Spanja

pm

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

pm

 

L-Irlanda

pm

 

L-Unjoni

pm

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Skampu

Nephrops norvegicus

Żona:

7

(NEP/07.)

Spanja

579

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

2 345

(1)

L-Irlanda

3 557

(1)

L-Unjoni

6 481

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f’din iż-żona:

L-Unità funzjonali 16 tas-subżona 7 tal-ICES (NEP/*07U16):

Spanja

578

Franza

362

L-Irlanda

696

L-Unjoni

1 636

Ir-Renju Unit

pm


Speċijiet:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

3a

(PRA/03 A.)

Id-Danimarka

1 741

 

TAC analitika

L-Iżvezja

938

 

L-Unjoni

2 679

 

 

TAC

5 016

 


Speċijiet:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(PRA/2AC4-C)

Id-Danimarka

286

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

In-Netherlands

3

 

L-Iżvezja

12

 

L-Unjoni

301

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Gamblu tat-Tramuntana

Pandalus borealis

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta’ 62°N

(PRA/4N-S62)

Id-Danimarka

200

 

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

L-Iżvezja

123

(1)

L-Unjoni

323

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwoti ta’ dawn l-ispeċijiet.


Speċijiet:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

L-Iskagerrak

(PLE/03AN.)

Il-Belġju

82

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

10 596

 

Il-Ġermanja

54

 

In-Netherlands

2 038

 

L-Iżvezja

568

 

L-Unjoni

13 338

 

 

TAC

19 188

 


Speċijiet:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a; dik il-parti taż-żona 3a li mhix koperta mill-Iskagerrak u mill-Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Il-Belġju

4 472

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

14 533

 

Il-Ġermanja

4 192

 

Franza

839

 

In-Netherlands

27 949

 

L-Unjoni

51 985

 

In-Norveġja

10 039

 

Ir-Renju Unit

37 960

 

 

TAC

143 419

 

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f’din iż-żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4 (PLE/*04N-)

L-Unjoni

39 153


Speċijiet:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

6; fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b;

l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(PLE/56-14)

Franza

6

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Irlanda

144

 

L-Unjoni

150

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

7a

(PLE/07A.)

Il-Belġju

43

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

19

 

L-Irlanda

737

 

In-Netherlands

13

 

L-Unjoni

812

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

7d u 7e

(PLE/7DE.)

Il-Belġju

1 126

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

3 755

 

L-Unjoni

4 881

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

7f u 7g

(PLE/7FG.)

Il-Belġju

247

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

443

 

L-Irlanda

145

 

L-Unjoni

835

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Barbun tat-tbajja’

Pleuronectes platessa

Żona:

7h, 7j u 7k

(PLE/7HJK.)

Il-Belġju

2

(1)

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 9 ta’ dan ir-Regolament

Franza

4

(1)

L-Irlanda

15

(1)

In-Netherlands

9

(1)

L-Unjoni

30

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Għall-qabdiet inċidentali tal-barbun tat-tbajja’ fis-sajd għal speċijiet oħra biss. Mhu permess l-ebda sajd dirett għall-barbun tat-tbajja’ fil-kuntest ta’ din il-kwota.


Speċijiet:

Pollakkju

Pollachius pollachius

Żona:

6; fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(POL/56-14)

Spanja

1

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

30

 

L-Irlanda

9

 

L-Unjoni

40

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Pollakkju iswed

Pollachius virens

Żona:

3a u 4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a

(POK/2C3A4)

Il-Belġju

19

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

2 287

 

Il-Ġermanja

5 776

 

Franza

13 594

 

In-Netherlands

58

 

L-Iżvezja

314

 

L-Unjoni

22 048

 

In-Norveġja

31 096

(1)

Ir-Renju Unit

6 368

 

 

TAC

59 512

 

(1)

Din il-kwota tista’ tinqabad biss fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4 u ż-żona 3a (POK/*3A4-C). Il-qabdiet li jinqabdu fil-kuntest ta’ din il-kwota jridu jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja.


Speċijiet:

Pollakkju iswed

Pollachius virens

Żona:

6; L-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b, 12 u 14

(POK/56 -14)

Il-Ġermanja

319

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Franza

3 160

 

L-Irlanda

369

 

L-Unjoni

3 848

 

In-Norveġja

0

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Pollakkju iswed

Pollachius virens

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi li jinsabu fin-Nofsinhar ta’ 62°N

(POK/4N-S62)

L-Iżvezja

880

(1)

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

L-Unjoni

880

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 

(1)

Il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju u tal-merlangu jridu jingħaddu mal-kwota ta’ dawn l-ispeċijiet.


Speċijiet:

Pollakkju iswed

Pollachius virens

Żona:

7, 8, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 34.1.1 tas-CECAF

(POK/7/3411)

Il-Belġju

4

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

694

 

L-Irlanda

870

 

L-Unjoni

1 568

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Barbun imperjali u barbun lixx

Scophthalmus maximus u Scophthalmus rhombus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(T/B/2AC4-C)

Il-Belġju

248

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

530

 

Il-Ġermanja

135

 

Franza

64

 

In-Netherlands

1 879

 

L-Iżvezja

3

 

L-Unjoni

2 859

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Rebekkini u raj

Rajiformes

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(SRX/2AC4-C)

Il-Belġju

145

(1) (2) (3)(4)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

6

(1) (2) (3)

Il-Ġermanja

7

(1) (2) (3)

Franza

23

(1) (2) (3)(4)

In-Netherlands

123

(1) (2) (3)(4)

L-Unjoni

304

(1) (3)

Ir-Renju Unit

pm

(1) (2) (3)(4)

 

TAC

pm

(3)

(1)

Il-qabdiet tar-raja batra (Raja brachyura) fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4 (RJH/04-C.), tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) u tar-raja tal-għajn (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) għandhom jiġu rrappurtati b’mod separat.

(2)

Kwota għall-qabdiet inċidentali. Dawn l-ispeċijiet ma għandhomx jammontaw għal iktar minn 25 %, f’piż ħaj, tal-qabda miżmuma abbord għal kull vjaġġ tas-sajd. Din il-kondizzjoni tapplika biss għall-bastimenti b’tul totali ta’ iktar minn 15-il metru. Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għall-qabdiet li għalihom japplika l-obbligu ta’ ħatt l-art kif stabbilit fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013.

(3)

Din ma tapplikax għar-raja batra (Raja brachyura) fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a u għar-raja għewejna (Raja microocellata) fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4. Meta dawn l-ispeċijiet jinqabdu bi żball, ma għandhiex issirilhom ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih. Is-sajjieda għandhom jitħeġġu jiżviluppaw u jużaw tekniki u rkaptu li bihom l-ispeċijiet maqbuda jinħelsu malajr u b’mod sikur.

(4)

Kundizzjoni speċjali: sa 10 % minn din il-kwota tista’ tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 7d (SRX/*07D2.), mingħajr preġudizzju għall-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 20 u 57 ta’ dan ir-Regolament għaż-żoni speċifikati fihom. Il-qabdiet tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/*07D2.) u tar-raja tal-għajn (Raja montagui) (RJM/*07D2.) għandhom jiġu rrappurtati b’mod separat. Din il-kondizzjoni speċjali ma għandhiex tapplika għar-raja għewejna Raja microocellata) u għar-raja ondjata (Raja undulata).


Speċijiet:

Rebekkini u raj

Rajiformes

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 3a

(SRX/03A-C.)

Id-Danimarka

22

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Iżvezja

6

(1)

L-Unjoni

28

(1)

 

TAC

28

 

(1)

Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) u tar-raja makkjettata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) għandhom jiġu rrappurtati b’mod separat.


Speċijiet:

Rebekkini u raj

Rajiformes

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 6a, 6b, 7a sa c u 7e sa k

(SRX/67AKXD)

Il-Belġju

473

(1) (2) (3)(4)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Estonja

3

(1) (2) (3)(4)

Franza

2 121

(1) (2) (3)(4)

Il-Ġermanja

6

(1) (2) (3)(4)

L-Irlanda

683

(1) (2) (3)(4)

Il-Litwanja

11

(1) (2) (3)(4)

In-Netherlands

2

(1) (2) (3)(4)

Il-Portugall

12

(1) (2) (3)(4)

Spanja

571

(1) (2) (3)(4)

L-Unjoni

3 882

(1) (2) (3)(4)

Ir-Renju Unit

pm

(1) (2) (3)(4)

 

TAC

pm

(3)(4)

(1)

Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/67AKXD), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), tar-raja tal-għajn (Raja montagui) (RJM/67AKXD), tar-raja rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) u tar-raja petruża (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) għandhom jiġu rrappurtati b’mod separat.

(2)

Kundizzjoni speċjali: sa 5 % minn din il-kwota tista’ tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 7d (SRX/*07D.), mingħajr preġudizzju għall-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 20 u 57 ta’ dan ir-Regolament għaż-żoni speċifikati fihom. Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/*07D.), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/*07D.), tar-raja tal-għajn (Raja montagui) (RJM/*07D.), tar-raja rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) u tar-raja petruża (Raja fullonica) (RJF/*07D.) għandhom jiġu rrappurtati b’mod separat. Din il-kondizzjoni speċjali ma għandhiex tapplika għar-raja għewejna Raja microocellata) u għar-raja ondjata (Raja undulata).

(3)

Din ma tapplikax għar-raja għewejna (Raja microocellata) għajr fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 7f u 7g. Meta din l-ispeċi tinqabad bi żball, ma għandhiex issirilha ħsara. L-eżemplari għandhom jinħelsu minnufih. Is-sajjieda għandhom jitħeġġu jiżviluppaw u jużaw tekniki u rkaptu li bihom l-ispeċijiet maqbuda jinħelsu malajr u b’mod sikur. Fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 7f u 7g (RJE/7FG.) ma jistgħux jinqabdu iktar mill-kwantitajiet tar-raja għewejna mogħtija hawn taħt:

Speċijiet:

Raja għewejna

Raja microocellata

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 7f u 7g

(RJE/7FG.)

Il-Belġju

5

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Estonja

0

Franza

23

Il-Ġermanja

0

L-Irlanda

7

Il-Litwanja

0

In-Netherlands

0

Il-Portugall

0

Spanja

6

L-Unjoni

41

Ir-Renju Unit

pm

 

TAC

pm

Kundizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 7d u tiġi rrappurtata b’dan il-kodiċi: (RJE/*07D.). Din il-kondizzjoni speċjali hija mingħajr preġudizzju għall-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 20 u 57 ta’ dan ir-Regolament għaż-żoni speċifikati fihom.

(4)

Din ma għandhiex tapplika għar-raja ondjata (Raja undulata).


Speċijiet:

Rebekkini u raj

Rajiformes

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 7d

(SRX/07D.)

Il-Belġju

61

(1) (2) (3) (4)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

514

(1) (2) (3) (4)

In-Netherlands

3

(1) (2) (3) (4)

L-Unjoni

578

(1) (2) (3) (4)

Ir-Renju Unit

pm

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

pm

(4)

(1)

Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/07D.), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/07D.), tar-raja tal-għajn (Raja montagui) (RJM/07D.) u tar-raja għewejna (Raja microocellata) (RJE/07D.) għandhom jiġu rrappurtati b’mod separat.

(2)

Kundizzjoni speċjali: li biha sa 5 % jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 6a, 6b, 7a-c u 7e-k (SRX/*67AKD). Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/*67AKD), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) u tar-raja tal-għajn (Raja montagui) (RJM/*67AKD) għandhom jiġu rrappurtati b’mod separat. Din il-kondizzjoni speċjali ma għandhiex tapplika għar-raja għewejna (Raja microocellata) u għar-raja ondjata (Raja undulata).

(3)

Kundizzjoni speċjali: li biha sa 10 % jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4 (SRX/*2AC4C). Il-qabdiet tar-raja batra (Raja brachyura) fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4 (RJH/*04-C.), tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/4C*2AC), tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) u tar-raja tal-għajn (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) għandhom jiġu rrappurtati b’mod separat. Din il-kondizzjoni speċjali ma għandhiex tapplika għar-raja għewejna (Raja microocellata).

(4)

Din ma għandhiex tapplika għar-raja ondjata (Raja undulata).


Speċijiet:

Rebekkini u raj

Rajiformes

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 8 u 9

(SRX/89-C.)

Il-Belġju

10

(1) (2)

TAC prekawzjonarja

Franza

1 949

(1) (2)

Il-Portugall

1 580

(1) (2)

Spanja

1 590

(1) (2)

L-Unjoni

5 129

(1) (2)

Ir-Renju Unit

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Il-qabdiet tar-raja kukù (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), tar-raja batra (Raja brachyura) (RJH/89-C.) u tar-raja tal-fosos (Raja clavata) (RJC/89-C.) għandhom jiġu rrappurtati b’mod separat.

(2)

Din ma għandhiex tapplika għar-raja ondjata (Raja undulata). Din l-ispeċi ma għandhiex tkun fil-mira fiż-żoni koperti minn din it-TAC. F’każijiet ta’ qabdiet inċidentali tar-raja ondjata fis-subżoni 8 u 9 li għalihom ma japplikax l-obbligu ta’ ħatt l-art, dawn jistgħu jinħattu l-art sħaħ jew imsewwijin biss. Il-qabdiet ma għandhomx jaqbżu l-kwoti stabbiliti fit-tabella ta’ hawn taħt. Id-dispożizzjonijiet ta’ hawn fuq huma mingħajr preġudizzju għall-projbizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 20 u 57 ta’ dan ir-Regolament għaż-żoni speċifikati fihom. Il-qabdiet inċidentali tar-raja ondjata għandhom jiġu rrappurtati b’mod separat bil-kodiċijiet mogħtija fit-tabelli ta’ hawn taħt. Fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu iktar mill-kwantitajiet tar-raja ondjata mniżżlin hawn taħt:

Speċijiet:

Raja ondjata

Raja undulata

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 8

(RJU/8-C.)

Il-Belġju

0

TAC prekawzjonarja

Franza

13

Il-Portugall

10

Spanja

10

L-Unjoni

33

Ir-Renju Unit

pm

 

TAC

pm

Speċijiet:

Raja ondjata

Raja undulata

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 9

(RJU/9-C.)

Il-Belġju

0

TAC prekawzjonarja

Franza

20

Il-Portugall

15

Spanja

15

L-Unjoni

50

Ir-Renju Unit

pm

 

TAC

pm


Speċijiet:

Ħalibatt ta’ Greenland

Reinhardtius hippoglossoides

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 5b u 6

(GHL/2A-C46)

Id-Danimarka

pm

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

pm

 

L-Estonja

pm

 

Spanja

 

 

Franza

pm

 

L-Irlanda

pm

 

Il-Litwanja

pm

 

Il-Polonja

pm

 

L-Unjoni

pm

 

In-Norveġja

pm

(1)

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Din il-kwota trid tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 6. Fiż-żona 6, din il-kwantità tista’ tinqabad biss bil-konzijiet (GHL/*2A6-C).


Speċijiet:

Kavall

Scomber scombrus

Żona:

3a u 4; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a, 3b, 3c u tas-suddiviżjonijiet 22-32

(MAC/2A34.)

Il-Belġju

544

(1)(2)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

18 666

(1)(2)

Il-Ġermanja

567

(1)(2)

Franza

1 713

(1)(2)

In-Netherlands

1 724

(1)(2)

L-Iżvezja

5 108

(1) (2)(3)

L-Unjoni

28 322

(1) (2)

In-Norveġja

191 845

(4)

Ir-Renju Unit

pm

(1)(2)

 

TAC

852 284

 

(1)

Fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, fiż-żewġ żoni li ġejjin ma jistgħux jinqabdu iktar mill-kwantitajiet imniżżlin hawn taħt:

 

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 2a (MAC/*02AN-)

l-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe (MAC/*FRO1)

Il-Belġju

109

pm

Id-Danimarka

3 732

pm

Il-Ġermanja

113

pm

Franza

343

pm

In-Netherlands

345

pm

L-Iżvezja

1 022

pm

L-Unjoni

5 664

pm

Ir-Renju Unit

pm

pm

(2)

Din il-kwota tista’ tinqabad ukoll fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Kundizzjoni speċjali: inkluż dan it-tunnellaġġ li jrid jinqabad fl-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni 2a u 4a (MAC/*2A4AN):

251

Meta jkun qed isir is-sajd skont din il-kundizzjoni speċjali, il-qabdiet inċidentali tal-bakkaljaw, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-pollakkju, tal-merlangu u tal-pollakkju l-iswed iridu jingħaddu mal-kwoti ta’ dawk l-ispeċijiet.

(4)

Dan l-ammont irid jitnaqqas mis-sehem tat-TAC (mill-kwota tal-aċċess) tan-Norveġja. Dan l-ammont jinkludi s-sehem Norveġiż li ġej fit-TAC tal-Baħar tat-Tramuntana:

55 397

Din il-kwota tista’ tinqabad biss fiż-żona 4a (MAC/*04 A.), ħlief għall-ammont li ġej, mogħti f’tunnellati, li jista’ jinqabad fiż-żona 3a (MAC/*03 A.):

pm

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmijin hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu iktar mill-kwantitajiet mniżżlin hawn taħt f’dawn iż-żoni:

 

3a

3a u 4bc

4b

4c

iż-żona 6, l-ilmijiet internazzjonali taż-żona 2a, mill-1 ta’ Jannar sal-15 ta’ Frar u mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Id-Danimarka

0

4 130

0

0

11 200

Franza

0

490

0

0

0

In-Netherlands

0

490

0

0

0

L-Iżvezja

0

0

390

10

2 914

Ir-Renju Unit

0

490

0

0

0

In-Norveġja

pm

0

0

0

0


Speċijiet:

Kavall

Scomber scombrus

Żona:

6, 7, 8a, 8b, 8d u 8e; fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 2a, 12 u 14

(MAC/2CX14-)

Il-Ġermanja

18 254

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Spanja

19

(1)

L-Estonja

152

(1)

Franza

12 171

(1)

L-Irlanda

60 847

(1)

Il-Latvja

112

(1)

Il-Litwanja

112

(1)

In-Netherlands

26 620

(1)

Il-Polonja

1 285

(1)

L-Unjoni

119 573

(1)

In-Norveġja

14 843

(2) (3)

Il-Gżejjer Faeroe

pm

(4)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

852 284

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: li biha sa 25 % jistgħu jsiru disponibbli għal skambji li għandhom jinqabdu minn Spanja, Franza u l-Portugall fiż-żoni 8c, 9 u 10 u fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona tas-CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Din il-kwota tista’ tinqabad fiż-żona 2a, 6a fit-Tramuntana ta’ 56° 30′ N u fiż-żoni 4a, 7d, 7e, 7f u 7h (MAC/*AX7H).

(3)

In-Norveġja tista’ taqbad l-ammont addizzjonali li ġej ta’ kwota tal-aċċess, mogħti f’tunnellati, fit-Tramuntana ta’ 56° 30′ N u jingħaddu mal-limitu ta’ qbid tagħha (MAC/*N5630):

38 369

(4)

Dan l-ammont għandu jitnaqqas mil-limitu ta’ qbid (mill-kwota tal-aċċess) tal-Gżejjer Faeroe. Jista’ jinqabad biss fiż-żona 6a fit-Tramuntana ta’ 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Madankollu, mill-1 ta’ Jannar sal-15 ta’ Frar u mill-1 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Diċembru, din il-kwota tista’ tinqabad ukoll fiż-żona 2a u fiż-żona 4a fit-Tramuntana ta’ 59° (iż-żona tal-UE) (MAC/*24N59).

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f’dawn iż-żoni u l-perjodi:

 

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 2a; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk Norveġiżi taż-żona 4a. Matul il-perjodi mill-1 ta’ Jannar sal-15 ta’ Frar u mill-1 ta’ Settembru sal-31 ta’ Diċembru

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona 2a

L-ilmijiet tal-Gżejjer Faeroe

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Il-Ġermanja

4 591

1 281

pm

Franza

3 061

853

pm

L-Irlanda

15 305

4 269

pm

In-Netherlands

6 696

1 867

pm

L-Unjoni

42 091

20 013

pm

Ir-Renju Unit

pm

pm

pm


Speċijiet:

Kavall

Scomber scombrus

Żona:

8c, 9 u 10; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 34.1.1 tas-CECAF

(MAC/8C3411)

Spanja

32 081

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Franza

213

(1)

Il-Portugall

6 631

(1)

L-Unjoni

38 925

 

 

TAC

852 284

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: il-kwantitajiet li jistgħu jiġu skambjati ma’ Stati Membri oħrajn jistgħu jinqabdu fiż-żoni 8a, 8b u 8d (MAC/*8ABD.). Madankollu, il-kwantitajiet li Spanja, il-Portugall u Franza jipprovdu għall-finijiet tal-iskambji u li jridu jinqabdu fiż-żoni 8a, 8b u 8d ma għandhomx jaqbżu l-25 % tal-kwoti tal-Istat Membru donatur.

Kundizzjoni speċjali: fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet mogħtija hawn taħt f’din iż-żona:

8b (MAC/*08B.)

Spanja

2 694

Franza

18

Il-Portugall

557


Speċijiet:

Kavall

Scomber scombrus

Żona:

l-ilmijiet Norveġiżi taż-żoni 2a u 4a

(MAC/2A4A-N)

Id-Danimarka

13 359

 

TAC analitika

L-Unjoni

13 359

 

 

TAC

Mhux rilevanti

 


Speċijiet:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(SOL/24-C.)

Il-Belġju

954

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

437

 

Il-Ġermanja

764

 

Franza

191

 

In-Netherlands

8 619

 

L-Unjoni

10 964

 

In-Norveġja

10

(1)

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 

(1)

Din il-kwota tista’ tinqabad biss fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4 (SOL/*04-C.).


Speċijiet:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona:

6; fl-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14

(SOL/56-14)

L-Irlanda

27

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

L-Unjoni

27

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona:

7a

(SOL/07A.)

Il-Belġju

213

 

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

3

 

L-Irlanda

61

 

In-Netherlands

68

 

L-Unjoni

345

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona:

7d

(SOL/07D.)

Il-Belġju

507

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

1 014

 

L-Unjoni

1 521

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona:

7e

(SOL/07E.)

Il-Belġju

37

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

400

 

L-Unjoni

437

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona:

7f u 7g

(SOL/7FG.)

Il-Belġju

497

 

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

50

 

L-Irlanda

25

 

L-Unjoni

572

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Lingwata komuni

Solea solea

Żona:

7h, 7j u 7k

(SOL/7HJK.)

Il-Belġju

13

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

27

 

L-Irlanda

73

 

In-Netherlands

22

 

L-Unjoni

135

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Laċċa kaħla u l-qabdiet inċidentali marbutin magħha

Sprattus sprattus

Żona:

3a

(SPR/03A.)

Id-Danimarka

pm

(1)(2)

TAC analitika

Il-Ġermanja

pm

(1)(2)

L-Iżvezja

pm

(1)(2)

L-Unjoni

pm

(1)(2)

 

TAC

pm

(2)

(1)

Sa 5 % mill-kwota tista’ tkun qabdiet inċidentali tal-merlangu u tal-merluzz tal-linja sewda (OTH/*03A.). Flimkien, il-qabdiet inċidentali tal-merlangu u l-merluzz tal-linja sewda li jingħaddu mal-kwota skont din id-dispożizzjoni u l-qabdiet inċidentali tal-ispeċijiet li jingħaddu mal-kwota skont l-Artikolu 15(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 ma għandhomx jaqbżu 9 % tal-kwota.

(2)

Din il-kwota tista’ tinqabad biss mill-1 ta’ Lulju 2021 sat-30 ta’ Ġunju 2022.


Speċijiet:

Laċċa kaħla u l-qabdiet inċidentali marbutin magħha

Sprattus sprattus

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(SPR/2AC4-C)

Il-Belġju

pm

(1)(2)

TAC analitika

Id-Danimarka

pm

(1)(2)

Il-Ġermanja

pm

(1)(2)

Franza

pm

(1)(2)

In-Netherlands

pm

(1)(2)

L-Iżvezja

pm

(1) (2)(3)

L-Unjoni

pm

(1)(2)

In-Norveġja

pm

(1)

Il-Gżejjer Faeroe

pm

(1)(4)

Ir-Renju Unit

pm

(1)(2)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Il-kwota tista’ tinqabad biss mill-1 ta’ Lulju 2021 sat-30 ta’ Ġunju 2022.

(2)

Sa 2 % tal-kwota tista’ tkun qabdiet inċidentali tal-merlangu (OTH/*2AC4C). Flimkien, il-qabdiet inċidentali tal-merlangu li jingħaddu mal-kwota skont din id-dispożizzjoni u l-qabdiet inċidentali ta’ dawk l-ispeċijiet li jingħaddu mal-kwota skont l-Artikolu 15(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 ma għandhomx jaqbżu d-9 % tal-kwota.

(3)

Inkluż iċ-ċiċċirell.

(4)

Din il-kwota jista’ jkun fiha sa 4 % ta’ qabdiet inċidentali tal-aringi.


Speċijiet:

Laċċa kaħla

Sprattus sprattus

Żona:

7d u 7e

(SPR/7DE.)

Il-Belġju

2

 

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

166

 

Il-Ġermanja

2

 

Franza

36

 

In-Netherlands

36

 

L-Unjoni

242

 

Ir-Renju Unit

pm

 

 

TAC

pm

 


Speċijiet:

Mazzola griża

Squalus acanthias

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żoni 1, 5, 6, 7, 8, 12 u 14

(DGS/15X14)

Il-Belġju

10

(1)

TAC prekawzjonarja

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Il-Ġermanja

2

(1)

Spanja

5

(1)

Franza

44

(1)

L-Irlanda

28

(1)

In-Netherlands

0

(1)

Il-Portugall

0

(1)

L-Unjoni

89

(1)

Ir-Renju Unit

pm

(1)

 

TAC

pm

(1)

(1)

Il-mazzola griża ma għandhiex tiġi mmirata fiż-żoni koperti minn din it-TAC. Meta tinqabad b’mod inċidentali f’żoni tas-sajd fejn il-mazzola griża mhijiex soġġetta għall-obbligu ta’ ħatt l-art, ma għandhiex issir ħsara lill-eżemplari u din għandha tinħeles minnufih, kif meħtieġ mill-Artikoli 20 u 57 ta’ dan ir-Regolament. B’deroga mill-Artikolu 14, bastiment li jkun qed jieħu sehem fil-programm ta’ evitar ta’ qabdiet inċidentali li jkun ġie vvalutat pożittivament mill-STECF jista’ jħott l-art mhux aktar minn 2 tunnellati kull xahar ta’ mazzola griża li tkun mejta fil-mument meta l-irkaptu tas-sajd jittella’ abbord. L-Istati Membri li jieħdu sehem fil-programm ta’ evitar ta’ qabdiet inċidentali għandhom jiżguraw li l-ħatt l-art annwali totali ta’ mazzola griża abbażi ta’ din id-deroga ma jeċċedix l-ammonti msemmija hawn fuq. Huma għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-lista ta’ bastimenti parteċipanti qabel ma jippermettu kwalunkwe ħatt l-art. L-Istati Membri għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar iż-żoni ta’ evitar.


Speċijiet:

Sawrell u qabdiet inċidentali assoċjati

Trachurus spp.

Żona:

l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 4b, 4c u 7d

(JAX/4BC7D)

Il-Belġju

7

(1)

TAC prekawzjonarja

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Id-Danimarka

3 118

(1)

Il-Ġermanja

275

(1) (2)

Spanja

58

(1)

Franza

258

(1) (2)

L-Irlanda

196

(1)

In-Netherlands

1 876

(1) (2)

Il-Portugall

6

(1)

L-Iżvezja

44

(1)

L-Unjoni

5 838

 

In-Norveġja

0

(3)

Ir-Renju Unit

pm

(1) (2)

 

TAC

pm

 

(1)

Sa 5 % mill-kwota tista’ tkun qabdiet inċidentali tal-minfaħ, tal-merluzz tal-linja sewda, tal-merlangu u tal-kavalli (OTH/*4BC7D). Flimkien, il-qabdiet inċidentali tal-pixxi trumbetti, tal-merlangu u tal-kavall li jingħaddu mal-kwota skont din id-dispożizzjoni u l-qabdiet inċidentali ta’ dawk l-ispeċijiet li jingħaddu mal-kwota skont l-Artikolu 15(8) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 ma għandhomx jaqbżu d-9 % tal-kwota.

(2)

Kundizzjoni speċjali: sa 5 % minn din il-kwota li tinqabad fid-diviżjoni 7d tista’ tingħadd bħala kwota li nqabdet fil-kuntest tal-kwota għaż-żona li ġejja: l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d u 8e; l-ilmijiet tal-Unjoni u dawk internazzjonali taż-żona 5b; l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni 12 u 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Din il-kwota tista’ tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 4a, iżda ma għandhiex tinqabad fl-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona 7d (JAX/*04-C.).


Speċijiet:

Sawrell

Trachurus spp.

Żona:

8c

(JAX/08C.)

Spanja

5 808

(1)

TAC analitika

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament

Franza

101

 

Il-Portugall

574

(1)

L-Unjoni

6 483

 

 

TAC

6 483

 

(1)

Kundizzjoni speċjali: sa 10 % minn din il-kwota tista’ tinqabad fiż-żona 9 (JAX/*09.).


Speċijiet:

Merluzz tan-Norveġja u l-qabdiet inċidentali marbutin miegħu

Trisopterus esmarkii

Żona:

3a; l-ilmijiet tal-Unjoni taż-żoni 2a u 4

(NOP/2A3A4.)

Sena

2021

TAC analitika

Ma għandux japplika l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Ma għandux japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96

Japplika l-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament