EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1565

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/1565 tas-27 ta’ Ottubru 2020 li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta’ residwu għall-1,4-diamminobutan, il-1-metilċiklopropen, l-aċetat tal-ammonju, il-bifenażat, il-klorantraniliprol, il-klormekwat, iċ-ċiprodinil, il-ġebla tal-ġir, il-mandipropammid, il-bżar, il-piridaben, ir-repellenti: smida tad-demm, l-estratti tal-alka u t-trimetilammina f’ċerti prodotti jew fuqhom (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2020/7267

OJ L 358, 28.10.2020, p. 3–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1565/oj

28.10.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 358/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1565

tas-27 ta’ Ottubru 2020

li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livelli massimi ta’ residwu għall-1,4-diamminobutan, il-1-metilċiklopropen, l-aċetat tal-ammonju, il-bifenażat, il-klorantraniliprol, il-klormekwat, iċ-ċiprodinil, il-ġebla tal-ġir, il-mandipropammid, il-bżar, il-piridaben, ir-repellenti: smida tad-demm, l-estratti tal-alka u t-trimetilammina f’ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 14(1)(a) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-livelli massimi tar-residwi (“MRLs”) għall-1-metilċiklopropen, il-bifenażat, iċ-ċiprodinil, il-mandipropammid u l-piridaben ġew stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. L-MRLs għall-klorantraniliprol u l-klormekwat ġew stabbiliti fil-Parti A tal-Anness III ta’ dak ir-Regolament. Il-1,4‐diamminobutan, l-aċetat tal-ammonju, il-ġebla tal-ġir, il-bżar, ir-repellenti: smida tad-demm, l-estratti tal-alka u l-idrokloru tat-trimetilammina huma inklużi fl-Anness IV ta’ dak ir-Regolament.

(2)

Fil-kuntest ta’ proċedura għall-awtorizzazzjoni tal-użu ta’ prodott għall-protezzjoni tal-pjanti li fih is-sustanza attiva 1-metilċiklopropen fuq it-tuffieħ u l-banana, tressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 għall-modifika tal-MRLs eżistenti.

(3)

Fir-rigward tal-bifenażat, tressqet applikazzjoni bħal din għall-frott tas-sebuqa. Fir-rigward tal-klormekwat, tressqet applikazzjoni bħal din għax-xgħir. Fir-rigward taċ-ċiprodinil, tressqet applikazzjoni bħal din għar-rabarbru. Fir-rigward tal-mandipropammid, tressqet applikazzjoni bħal din għall-ġdur u għall-“ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu”. Fir-rigward tal-piridaben, tressqet applikazzjoni bħal din għall-bżar ħelu.

(4)

Skont l-Artikolu 6(2) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, tressqu applikazzjonijiet għal tolleranzi tal-importazzjoni għall-klorantraniliprol użat fil-Malasja fuq il-qlub tal-palm taż-żejt u l-frott tal-palm taż-żejt, u għall-piridaben użat fl-Istati Uniti fuq il-ġewż tas-siġar. L-applikanti jiddikjaraw li l-użi awtorizzati ta’ dawk is-sustanzi fuq dawk l-għelejjel f’dawk il-pajjiżi jwassal biex il-livelli tar-residwi jkunu ogħla mill-MRLs stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 396/2005, u li huma meħtieġa MRLs aktar għoljin biex ma jkunx hemm ostakoli kummerċjali għall-importazzjoni ta’ dawk l-għelejjel.

(5)

Skont l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, dawn l-applikazzjonijiet ġew evalwati mill-Istati Membri kkonċernati u r-rapporti ta’ evalwazzjoni ntbagħtu lill-Kummissjoni.

(6)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (“l-Awtorità”) ivvalutat l-applikazzjonijiet u r-rapporti ta’ evalwazzjoni, u b’mod partikolari eżaminat ir-riskji għall-konsumaturi u, fejn rilevanti, għall-annimali, u tat opinjonijiet motivati dwar l-MRLs proposti (2). L-Awtorità għaddiet dawk l-opinjonijiet lill-applikanti, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri u qegħdithom għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

(7)

Fir-rigward tal-1-metilċiklopropen, l-applikant ressaq informazzjoni li ma kinitx disponibbli matul ir-rieżami mwettaq skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005. Dik l-informazzjoni tikkonċerna l-provi tar-residwi u l-istudji dwar il-metaboliżmu.

(8)

Fir-rigward tal-klormekwat, l-Awtorità rrakkomandat li jiżdiedu l-MRLs għal ċerti prodotti ta’ oriġini mill-annimali bl-istess mod kif tintuża s-sustanza fuq ix-xgħir.

(9)

Fir-rigward tal-applikazzjonijiet l-oħra kollha l-Awtorità kkonkludiet li r-rekwiżiti kollha fir-rigward tad-data ġew issodisfati u li, abbażi tal-valutazzjoni tal-esponiment tal-konsumatur għal 27 grupp speċifiku Ewropew tal-konsumatur, il-modifiki għall-MRLs mitluba mill-applikanti kienu aċċettabbli mil-lat tas-sikurezza tal-konsumatur. L-Awtorità qieset l-aktar informazzjoni reċenti dwar il-karatteristiċi tossikoloġiċi tas-sustanzi. La l-esponiment tul il-ħajja għal dawk is-sustanzi permezz tal-konsum tal-prodotti kollha tal-ikel li jista’ jkun fihom dawn is-sustanzi, u lanqas l-esponiment għal perjodu qasir minn konsum għoli tal-prodotti rilevanti ma wrew li hemm riskju li tinqabeż id-doża aċċettabbli ta’ kuljum jew id-doża akuta ta’ referenza.

(10)

Il-1,4-diamminobutan, l-aċetat tal-ammonju, il-ġebla tal-ġir, il-bżar, ir-repellenti: smida tad-demm, l-estratti tal-alka u l-kloridrat tat-trimetilammina (3) ġew temporanjament inklużi fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 sakemm tiġi finalizzata l-evalwazzjoni tagħhom skont id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (4) jew ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). L-Awtorità evalwat dawk is-sustanzi u kkonkludiet li huwa xieraq li l-ġebla tal-ġir, il-bżar, ir-repellenti: smida tad-demm, l-estratti tal-alka u l-kloridrat tat-trimetilammina jinżammu fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 b’mod permanenti (6)(7) Fir-rigward tal-1,4-diamminobutan u l-aċetat tal-ammonju, ikkonkludiet li kienet meħtieġa aktar konsiderazzjoni mill-maniġers tar-riskju. Mill-perspettiva tal-immaniġjar tar-riskju, jixraq li dawn is-sustanzi jinżammu fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 b’mod permanenti minħabba l-okkorrenza naturali tagħhom fl-ambjent.

(11)

Abbażi tal-opinjonijiet motivati, tad-dikjarazzjoni u tal-konklużjonijiet tal-Awtorità, u filwaqt li jitqiesu l-fatturi rilevanti tas-suġġett ikkunsidrat, il-modifiki xierqa tal-MRLs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(12)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 396/2005 jiġi emendat skont dan.

(13)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Ottubru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Ir-rapporti xjentifiċi tal-EFSA huma disponibbli online: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for 1‐methylcyclopropene (Opinjoni motivata dwar l-evalwazzjoni tad-data ta’ konferma wara r-rieżami tal-MRLs tal-Artikolu 12 għal 1-metilċiklopropen). EFSA Journal 2020;18(1):5963.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for bifenazate in elderberries (Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-livell massimu ta’ residwi eżistenti għall-bifenażat fil-frott tas-sebuqa). EFSA Journal 2019;17(11):5878.

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for chlorantraniliprole in oil palms fruits and oil palms kernels (Opinjoni motivata dwar l-istabbiliment ta’ tolleranzi tal-importazzjoni għall-klorantraniliprol fil-frott tal-palm taż-żejt u fil-qlub tal-palm taż-żejt). EFSA Journal 2019;17(11):5877.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlormequat in barley and animal commodities (Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-livelli massimi ta’ residwi eżistenti għall-klormekwat fix-xgħir u fil-komoditajiet tal-annimali). EFSA Journal 2020;18(1):5982.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in rhubarbs (Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-livell massimu ta’ residwi eżistenti għall-ċiprodinil fir-rabarbru). EFSA Journal 2019;17(9):5813.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in kohlrabies and herbs and edible flowers (Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-limiti massimi tar-residwi eżistenti għall-mandipropammid fil-ġdur u l-ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu). EFSA Journal 2020;18(1):5958.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyridaben in sweet pepper/bell pepper and setting of an import tolerance in tree nuts (Opinjoni motivata dwar il-modifika tal-livelli massimi tar-residwi eżistenti għall-piridaben fil-bżar ħelu u l-istabbiliment ta’ tolleranzi tal-importazzjoni għall-ġewż tas-siġar). EFSA Journal 2020;18(2):6035.

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 839/2008 tal-31 ta’ Lulju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Annessi II, III u IV dwar il-livelli massimi ta’ residwi tal-pestiċidi fi jew fuq ċerti prodotti (ĠU L 234, 30.8.2008, p. 1).

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p.1).

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (ĠU L 309, 24.11.2009, p.1).

(6)  Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Dikjarazzjoni dwar sustanzi attivi ta’ pestiċidi li ma jeħtiġux rieżami tal-livelli massimi ta’ residwi eżistenti skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 396/2005). EFSA Journal 2019;17(12):5954.

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance blood meal. (Konklużjoni dwar ir-rieżami bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva smida tad-demm). EFSA Journal 2020;18(2):6006.


ANNESS

L-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II, il-kolonni għal 1-metilċiklopropen, bifenażat, ċiprodinil, mandipropammid u piridaben huma sostitwiti b’dan li ġej:

[ANNESSII]

Residwi ta’ pestiċidi u livelli massimi ta’ residwi (mg/kg)

Numru tal-Kodiċi

Gruppi u eżempji ta’ prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs  (1)

1-metilċiklopropen

Bifenażat (Is-somma ta’ bifenażat flimkien ma’ bifenażat-diażen espressa bħala bifenażat) (F)

Ċiprodinil (F) (R)

Mandipropammid (kwalunkwe proporzjon ta’ isomeri kostitwenti)

Piridaben (F)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

 

 

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0.01 (*1)

0.9

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.3

0110010

Grejpfrut

 

 

 

 

 

0110020

Larinġ

 

 

 

 

 

0110030

Lumi

 

 

 

 

 

0110040

Xkomp

 

 

 

 

 

0110050

Mandolin

 

 

 

 

 

0110990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0.02 (*1)

0.2

 

0.01 (*1)

0.05

0120010

Lewż

 

 

0.02 (*1) (+)

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

0.04

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

0.04

 

 

0120040

Qastan

 

 

0.04

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

0.04

 

 

0120060

Ġellewż

 

 

0.04

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0.04

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

0.04

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

 

0.04

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

0.02 (*1)

 

 

0120110

Ġewż

 

 

0.04

 

 

0120990

Oħrajn (2)

 

 

0.04

 

 

0130000

Pomu

0.01 (*1)

0.7 (+)

2

0.01 (*1)

0.9

0130010

Tuffieħ

 

 

 

 

(+)

0130020

Lanġas

 

 

 

 

(+)

0130030

Sfarġel

 

 

 

 

(+)

0130040

Naspli

 

 

 

 

(+)

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

 

 

 

(+)

0130990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0140000

Frott tal-għadma

0.01 (*1)

2

2

0.01 (*1)

 

0140010

Berquq

 

 

 

 

0.3 (+)

0140020

Ċiras (ħelu)

 

 

 

 

0.01 (*1)

0140030

Ħawħ

 

 

 

 

0.3 (+)

0140040

Għanbaqar

 

 

 

 

0.01 (*1)

0140990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

0.01 (*1)

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

0.01 (*1)

 

 

 

 

0151000

(a)

għeneb

 

0.7

3

2

0.01 (*1)

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

 

 

 

0152000

(b)

frawli

 

3

5

0.01 (*1)

0.9

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

 

7

 

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0153010

Tut

 

 

3

 

 

0153020

Tut salvaġġ

 

 

0.02 (*1)

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

 

3

 

 

0153990

Oħrajn (2)

 

 

0.02 (*1)

 

 

0154000

(d)

frott żgħir u kukku oħrajn

 

 

3

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0154010

Mirtill

 

0.7

 

 

 

0154020

Cranberries

 

0.7

 

 

 

0154030

Ribes (ħamra, sewda u bajda)

 

0.7

 

 

 

0154040

Ribes bix-xewk (ħodor, ħomor u sofor)

 

0.7

 

 

 

0154050

Warda skoċċiża

 

0.02 (*1)

 

 

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

0.02 (*1)

 

 

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

0.7

 

 

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

0.4

 

 

 

0154990

Oħrajn (2)

 

0.02 (*1)

 

 

 

0160000

Frott ta' diversi tipi bl-affarijiet li ġejjin:

0.01 (*1)

0.02 (*1)

 

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0161000

(a)

b’qoxra li tittiekel

 

 

 

 

 

0161010

Tamal

 

 

0.02 (*1)

 

 

0161020

Tin

 

 

0.02 (*1)

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

0.02 (*1)

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

 

0.02 (*1)

 

 

0161050

Karambola

 

 

0.02 (*1)

 

 

0161060

Kaki

 

 

2

 

 

0161070

Għanbaqar ta' Ġava

 

 

0.02 (*1)

 

 

0161990

Oħrajn (2)

 

 

0.02 (*1)

 

 

0162000

(b)

b’qoxra li ma tittikilx, u żgħir

 

 

0.02 (*1)

 

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

 

 

 

0162020

Liċċi

 

 

 

 

 

0162030

Frott tal-passjoni

 

 

 

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 

 

 

 

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

 

 

 

0162060

Frott tal-kaki tal-Virġinja

 

 

 

 

 

0162990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0163000

(c)

b’qoxra li ma tittikilx, u kbir

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

1

 

 

0163020

Banana

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163030

Mango

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163040

Papaja

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163050

Rummien

 

 

5

 

 

0163060

Ċerimoja

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163070

Gwava

 

 

1.5

 

 

0163080

Ananas

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163100

Durian

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163110

Il-frotta tal-annona

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163990

Oħrajn (2)

 

 

0.02 (*1)

 

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

 

 

 

0210000

Ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi

0.01 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0211000

(a)

patata

 

 

0.02 (*1)

0.1

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali tal-għeruq u tat-tuberi

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

 

 

0212990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi ħelwa

 

 

 

 

 

0213010

Pitravi

 

 

1.5

0.1

 

0213020

Zunnarija

 

 

1.5

0.01 (*1)

 

0213030

Celeriac/Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

 

0.3

0.01 (*1)

 

0213040

Għeruq tal-mustarda

 

 

1.5

0.01 (*1)

 

0213050

Artiċokks

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0213060

Zunnarija bajda

 

 

1.5

0.01 (*1)

 

0213070

Tursin ta' Hamburg

 

 

1.5

0.01 (*1)

 

0213080

Ravanell

 

 

0.3

0.3

 

0213090

Leħjet il-bodbod

 

 

1.5

0.01 (*1)

 

0213100

Swedes

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0213110

Lift

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0213990

Oħrajn (2)

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

0.01 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0220010

Tewm

 

 

0.07

0.01 (*1)

 

0220020

Basal

 

 

0.3

0.1 (+)

 

0220030

Xalotti

 

 

0.07

0.01 (*1)

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta’ Wales

 

 

0.8

7 (+)

 

0220990

Oħrajn (2)

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

0.01 (*1)

 

 

 

 

0231000

(a)

Ħxejjex tal-frott tal-familja tas-Solanaceae u tal-familja tal-Malvaceae

 

 

 

 

 

0231010

Tadam

 

0.5

1.5

3 (+)

0.15

0231020

Bżar ħelu

 

3

1.5

1

0.3

0231030

Brunġiel

 

0.5

1.5

3

0.15

0231040

Bamja

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0231990

Oħrajn (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0232000

(b)

kukurbiti b'qoxra li tittiekel

 

0.5

0.5

 

0.15

0232010

Ħjar

 

 

 

0.2

 

0232020

Ħjar tal-pikles

 

 

 

0.01 (*1)

 

0232030

Zukkini

 

 

 

0.2 (+)

 

0232990

Oħrajn (2)

 

 

 

0.01 (*1)

 

0233000

(c)

kukurbiti b’qoxra li ma tittikilx

 

0.5

0.6

 

0.01 (*1)

0233010

Bettieħ

 

 

 

0.5

 

0233020

Qara’ aħmar

 

 

 

0.3

 

0233030

Dulliegħ

 

 

 

0.3

 

0233990

Oħrajn (2)

 

 

 

0.3

 

0234000

(d)

qamħirrum ħelu

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0239000

(e)

ħxejjex tal-frott oħrajn

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

0.01 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0241000

(a)

Brassika li tagħmel il-fjuri

 

 

2

 

 

0241010

Brokkli

 

 

 

2

 

0241020

Pastard

 

 

 

0.3

 

0241990

Oħrajn (2)

 

 

 

0.01 (*1)

 

0242000

(b)

kaboċċi kkapoċċati

 

 

 

 

 

0242010

Kaboċċi ta' Brussell/kaboċċi taz-zokk

 

 

0.02 (*1)

0.2

 

0242020

Kaboċċa kkapoċċati

 

 

0.7

3

 

0242990

Oħrajn (2)

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0243000

(c)

brassika bil-weraq

 

 

0.02 (*1)

25

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

 

 

 

0243020

Kaboċċi (“kales”)

 

 

 

 

 

0243990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0244000

(d)

ġdur

 

 

0.02 (*1)

0.1

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

 

 

 

0251000

(a)

ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

0.01 (*1)

0.02 (*1)

15

25

0.01 (*1)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

 

 

 

 

 

0251020

Ħass

 

 

 

 

 

0251030

Skalora/indivja bil-weraq wesgħin

 

 

 

 

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

 

 

 

 

 

0251050

Krexxuni tal-art

 

 

 

 

 

0251060

Aruka

 

 

 

 

 

0251070

Mustarda ħamra

 

 

 

 

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom l-ispeċijiet tal-brassika)

 

 

 

 

 

0251990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0252000

(b)

spinaċi u weraq simili

0.01 (*1)

0.02 (*1)

15

25

0.01 (*1)

0252010

Spinaċi

 

 

 

 

 

0252020

Burdlieq

 

 

 

 

 

0252030

Weraq tas-selq

 

 

 

 

 

0252990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0253000

(c)

weraq tad-dwieli u speċijiet simili

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

25

0.01 (*1)

0254000

(d)

krexxuni

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

25

0.01 (*1)

0255000

(e)

ċikwejra

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.06

0.15

0.01 (*1)

0256000

(f)

ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0.02 (*1)

 

40

30

0.02 (*1)

0256010

Maxxita

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256040

Tursin

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256050

Salvja

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256060

Klin

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256070

Timu

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256080

Ħabaq u fjuri li jittieklu

 

40

 

 

 

0256090

Weraq tar-rand

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256100

Stregun

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256990

Oħrajn (2)

 

0.05 (*1)

 

 

 

0260000

Legumi

0.01 (*1)

 

 

 

 

0260010

Fażola (bl-imżiewed)

 

7

2

1

0.2 (+)

0260020

Fażola (bla mżiewed)

 

0.4

0.08

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0260030

Piżelli (bl-imżiewed)

 

7

2

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0260040

Piżelli (bla mżiewed)

 

0.4

0.08

0.3

0.01 (*1)

0260050

Għads

 

0.4

0.2

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0260990

Oħrajn (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0270000

Ħxejjex biz-zokk

0.01 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0270010

Spraġ

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0270020

Kardun

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0270030

Krafes

 

 

30

20

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

 

4

0.01 (*1)

 

0270050

Qaqoċċ

 

 

4

0.3

 

0270060

Kurrat

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0270070

Rabarbru

 

 

2

0.01 (*1)

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0270090

Qlub tal-palm

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0270990

Oħrajn (2)

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

 

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

 

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

 

 

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0300000

BUS U ĦEMES

0.01 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0300010

Fażola

 

0.3

0.2

 

 

0300020

Għads

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0300030

Piżelli

 

0.02 (*1)

0.1

 

 

0300040

Lupini/fażola tal-lupini

 

0.02 (*1)

0.1

 

 

0300990

Oħrajn (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0.02 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0401000

Żrieragħ taż-żejt

 

 

 

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401020

Karawett

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401040

Ġulġlien

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401060

Żerriegħa tal-lift

 

0.05 (*1)

0.02

 

 

0401070

Fażola tas-sojja

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

0.3

0.02 (*1)

 

 

0401100

Żerriegħa tal-qara’ aħmar

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401140

Qannebusa

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401150

Fażola tar-riġnu

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401990

Oħrajn (2)

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0402000

Frott taż-żejt

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0402010

Żebbuġ maħsub għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

 

 

 

0402020

Qlub tal-palm taż-żejt

 

 

 

 

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0402990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0500000

ĊEREALI

0.01 (*1)

0.02 (*1)

 

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0500010

Xgħir

 

 

4

 

 

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloz oħrajn

 

 

0.02 (*1)

 

 

0500030

Qamħirrum

 

 

0.02 (*1)

 

 

0500040

Millieġ komuni

 

 

0.02 (*1)

 

 

0500050

Ħafur

 

 

4

 

 

0500060

Ross

 

 

0.02 (*1)

 

 

0500070

Segala

 

 

0.5

 

 

0500080

Sorgu

 

 

0.02 (*1)

 

 

0500090

Qamħ

 

 

0.5

 

 

0500990

Oħrajn (2)

 

 

0.02 (*1)

 

 

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

0.05 (*1)

0.1 (*1)

 

 

0.05 (*1)

0610000

Tejiet

 

 

0.1 (*1)

0.05 (*1)

 

0620000

Kafeni

 

 

0.1 (*1)

0.05 (*1)

 

0630000

Infużjonijiet erbali mill-affarijiet li ġejjin:

 

 

 

0.05 (*1)

 

0631000

(a)

mill-fjuri

 

 

0.1 (*1)

 

 

0631010

Kamumella

 

 

 

 

 

0631020

Ibisku

 

 

 

 

 

0631030

Ward

 

 

 

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

 

 

 

0631050

Tilju

 

 

 

 

 

0631990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0632000

(b)

mill-weraq u mill-ħxejjex aromatiċi

 

 

0.1 (*1)

 

 

0632010

Frawla

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

0632030

Matè/Te tal-Paragwaj

 

 

 

 

 

0632990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0633000

(c)

mill-għeruq

 

 

1.5 (+)

 

 

0633010

Valerjana

 

 

 

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

 

 

 

0633990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0639000

(d)

minn kull parti oħra tal-pjanta

 

 

0.1 (*1)

 

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

 

 

0.1 (*1)

0.06

 

0650000

Ħarrub

 

 

0.1 (*1)

0.05 (*1)

 

0700000

ĦOPS

0.05 (*1)

20

0.1 (*1)

90

0.05 (*1)

0800000

ĦWAWAR

 

 

 

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0.05 (*1)

0.1 (*1)

0.1 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0810010

Ħlewwa

 

 

 

 

 

0810020

Kemmun iswed

 

 

 

 

 

0810030

Karfus

 

 

 

 

 

0810040

Kosbor

 

 

 

 

 

0810050

Kemmun

 

 

 

 

 

0810060

Xibt

 

 

 

 

 

0810070

Bużbież

 

 

 

 

 

0810080

Fienu

 

 

 

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

 

 

 

0810990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0.05 (*1)

0.1 (*1)

0.1 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

 

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

 

 

 

0820030

Karwija

 

 

 

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

 

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

 

 

 

0820060

Boċċi tal-bżar (suwed, ħodor u bojod)

 

 

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

 

 

0820080

Tamar tal-Indja/tamarindi

 

 

 

 

 

0820990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0.05 (*1)

0.1 (*1)

0.1 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0830010

Kannella

 

 

 

 

 

0830990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

 

 

 

0840010

Għud is-sus

0.05 (*1)

0.1 (*1)

1.5 (+)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0840020

Ġinġer (10)

 

 

 

 

 

0840030

Żagħfran tal-Indja/kurkuma

0.05 (*1)

0.1 (*1)

1.5 (+)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0840040

Għerq tal-mustarda (11)

 

 

 

 

 

0840990

Oħrajn (2)

0.05 (*1)

0.1 (*1)

1.5 (+)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0.05 (*1)

0.1 (*1)

0.1 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

 

0850990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0.05 (*1)

0.1 (*1)

0.1 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0860010

Żagħfran

 

 

 

 

 

0860990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0.05 (*1)

0.1 (*1)

0.1 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0870010

Il-qoxra ta’ barra tan-noċemuskata

 

 

 

 

 

0870990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0900010

Pitravi ħelu

 

 

 

 

 

0900020

Kannamieli

 

 

 

 

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

 

 

 

 

0900990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TERRESTRI

 

 

(+)

 

 

1010000

Prodotti bażiċi mill-affarijiet li ġejjin:

0.01 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0.05 (*1)

1011000

(a)

mill-ħnieżer

 

 

0.02 (*1)

 

 

1011010

Muskoli

 

0.02 (*1)

 

 

 

1011020

Xaħam

 

0.05

 

 

 

1011030

Fwied

 

0.02 (*1)

 

 

 

1011040

Kliewi

 

0.02 (*1)

 

 

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0.02 (*1)

 

 

 

1011990

Oħrajn (2)

 

0.02 (*1)

 

 

 

1012000

(b)

mill-annimali bovini

 

 

 

 

 

1012010

Muskoli

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

(+)

1012020

Xaħam

 

0.05

0.02 (*1)

 

(+)

1012030

Fwied

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1012040

Kliewi

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1012990

Oħrajn (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1013000

(c)

min-nagħaġ

 

 

 

 

 

1013010

Muskoli

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

(+)

1013020

Xaħam

 

0.05

0.02 (*1)

 

(+)

1013030

Fwied

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1013040

Kliewi

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1013990

Oħrajn (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1014000

(d)

mill-mogħoż

 

 

 

 

 

1014010

Muskoli

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

(+)

1014020

Xaħam

 

0.05

0.02 (*1)

 

(+)

1014030

Fwied

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1014040

Kliewi

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1014990

Oħrajn (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1015000

(e)

mill-ekwini

 

 

 

 

 

1015010

Muskoli

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

(+)

1015020

Xaħam

 

0.05

0.02 (*1)

 

(+)

1015030

Fwied

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1015040

Kliewi

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1015990

Oħrajn (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1016000

(f)

mill-pollam

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1016010

Muskoli

 

 

 

 

 

1016020

Xaħam

 

 

 

 

 

1016030

Fwied

 

 

 

 

 

1016040

Kliewi

 

 

 

 

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

 

 

1016990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

1017000

(g)

minn annimali terrestri mrobbijin oħrajn

 

 

 

 

 

1017010

Muskoli

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1017020

Xaħam

 

0.05

0.02 (*1)

 

 

1017030

Fwied

 

0.02 (*1)

0.05

 

 

1017040

Kliewi

 

0.02 (*1)

0.05

 

 

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1017990

Oħrajn (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1020000

Ħalib

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

 

 

 

(+)

1020020

Nagħaġ

 

 

 

 

(+)

1020030

Mogħoż

 

 

 

 

(+)

1020040

Żwiemel

 

 

 

 

(+)

1020990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

1030000

Bajd tal-għasafar

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

1030010

Tiġieġ

 

 

 

 

 

1030020

Papri

 

 

 

 

 

1030030

Wiżż

 

 

 

 

 

1030040

Summien

 

 

 

 

 

1030990

Oħrajn (2)

 

 

 

 

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura (7)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

1050000

Amfibji u Rettili

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.05 (*1)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.05 (*1)

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.05 (*1)

1100000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ĦUT, PRODOTTI TAL-ĦUT U KULL PRODOTT TAL-IKEL TAL-BAĦAR JEW TAL-ILMA ĦELU IEĦOR (8)

 

 

 

 

 

1200000

PRODOTTI JEW PARTIJIET MILL-PRODOTTI UŻATI BISS GĦALL-PRODUZZJONI TAL-GĦALF (8)

 

 

 

 

 

1300000

PRODOTTI TAL-IKEL IPPROĊESSATI (9)

 

 

 

 

 

(F)

=

= Jinħall fix-xaħam

Bifenażat (Is-somma ta’ bifenażat flimkien ma’ bifenażat-diażen espressa bħala bifenażat) (F)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar l-idroliżi bħala mhux disponibbli. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza, jekk tiġi ppreżentata sat-30 ta’ Jannar 2016, inkella, jekk dik l-informazzjoni ma titressaqx sa dik id-data, se tqis in-nuqqas tagħha.

0130000

Pomu

Ċiprodinil (F) (R)

(R)

=

= Id-definizzjoni ta’ residwu tvarja għall-kombinazzjonijiet li ġejjin tal-pestiċida u n-numru tal-kodiċi:

Cyprodinil - il-kodiċi 1000000 għajr 1020000, 1040000: Cyprodinil (is-somma tas-cyprodinil u s-CGA 304075 (ħieles), espress bħala cyprodinil)

Ċiprodinil-1020000: Cyprodinil (is-somma tas-cyprodinil u s-CGA 304075 (ħieles u kkonjugat), espress bħala cyprodinil)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat in-nuqqas ta’ xi informazzjoni dwar il-metodi analitiċi u/jew konfermatorji. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk titressaq sa 14 ta’ Marzu 2017, u, jekk dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tieħu kont tan-nuqqas tagħha.

0120010

Lewż

0633000

(c) mill-għeruq

0840010

Għud is-sus

0840030

Żagħfran tal-Indja/kurkuma

0840990

Oħrajn (2)

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI - ANNIMALI TERRESTRI

Mandipropammid (kwalunkwe proporzjon ta’ isomeri kostitwenti)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar it-tossiċità tal-metaboliti bħala mhux disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk titressaq sal-11 ta’ Lulju 2021, u, jekk dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tieħu kont tan-nuqqas tagħha.

0220020

Basal

0220040

Basal tar-rebbiegħa/basal aħdar u basal ta’ Wales

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi bħala mhux disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk titressaq sal-11 ta’ Lulju 2021, u, jekk dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tieħu kont tan-nuqqas tagħha.

0231010

Tadam

0232030

Zukkini

Piridaben (F)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar il-provi tar-residwi bħala mhux disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk titressaq sal-24 ta’ Jannar 2021, u, jekk dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tieħu kont tan-nuqqas tagħha.

0130010

Tuffieħ

0130020

Lanġas

0130030

Sfarġel

0130040

Naspli

0130050

Naspli tal-Ġappun

0140010

Berquq

0140030

Ħawħ

0260010

Fażola (bil-miżwed)

(+)

L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel identifikat xi informazzjoni dwar l-istabbiltà tal-ħżin, l-istudji dwar l-għalf u l-metodi analitiċi bħala mhux disponibbli. Meta tkun qed tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni msemmija fl-ewwel sentenza jekk titressaq sal-24 ta’ Jannar 2021, u, jekk dik l-informazzjoni ma tiġix sottomessa sa dik id-data, se tieħu kont tan-nuqqas tagħha.

1012010

Muskoli

1012020

Xaħam

1012030

Fwied

1012040

Kliewi

1013010

Muskoli

1013020

Xaħam

1013030

Fwied

1013040

Kliewi

1014010

Muskoli

1014020

Xaħam

1014030

Fwied

1014040

Kliewi

1015010

Muskoli

1015020

Xaħam

1015030

Fwied

1015040

Kliewi

1020010

Bhejjem tal-ifrat

1020020

Nagħaġ

1020030

Mogħoż

1020040

Żwiemel

(2)

Fil-Parti A tal-Anness III, il-kolonni għall-klorantraniliprol u l-klormekwat huma sostitwiti b’dan li ġej:

[ANNEXIIIA]

Residwi ta’ pestiċidi u livelli massimi ta’ residwi (mg/kg)

Numru tal-Kodiċi

Gruppi u eżempji tal-prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs  (2)

Klorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F)

Klormekwat (is-somma tal-klormekwat u l-imlieħ tiegħu, espressa bħala klorur tal-klormekwat)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,7

0,01 (*2)

0110010

Grejpfrut

 

 

0110020

Larinġ

 

 

0110030

Lumi

 

 

0110040

Xkomp

 

 

0110050

Mandolin

 

 

0110990

Oħrajn (2)

 

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,05

0,01 (*2)

0120010

Lewż

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

0120040

Qastan

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

0120060

Ġellewż

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

0120110

Ġewż

 

 

0120990

Oħrajn (2)

 

 

0130000

Pomu

0,5

 

0130010

Tuffieħ

 

0,01 (*2)

0130020

Lanġas

 

0,07 (+)

0130030

Sfarġel

 

0,01 (*2)

0130040

Naspli

 

0,01 (*2)

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

0,01 (*2)

0130990

Oħrajn (2)

 

0,01 (*2)

0140000

Frott tal-għadma

1

0,01 (*2)

0140010

Berquq

 

 

0140020

Ċiras (ħelu)

 

 

0140030

Ħawħ

 

 

0140040

Għanbaqar

 

 

0140990

Oħrajn (2)

 

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

 

0151000

(a)

għeneb

1

0,05

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

0152000

(b)

frawli

1

0,01 (*2)

0153000

(c)

frott tal-kannamiela

1

0,01 (*2)

0153010

Tut

 

 

0153020

Tut salvaġġ

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

 

0153990

Oħrajn (2)

 

 

0154000

(d)

frott żgħir u kukku oħrajn

 

0,01 (*2)

0154010

Mirtill

1,5

 

0154020

Cranberries

1

 

0154030

Ribes (ħamra, sewda u bajda)

1

 

0154040

Ribes bix-xewk (ħodor, ħomor u sofor)

1

 

0154050

Warda skoċċiża

1

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

1

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

0,01 (*2)

 

0154080

Frott tas-sebuqa

1

 

0154990

Oħrajn (2)

1

 

0160000

Frott ta' diversi tipi bl-affarijiet li ġejjin:

 

0,01 (*2)

0161000

(a)

b’qoxra li tittiekel

0,01 (*2)

 

0161010

Tamal

 

 

0161020

Tin

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

 

0161050

Karambola

 

 

0161060

Kaki

 

 

0161070

Għanbaqar ta' Ġava

 

 

0161990

Oħrajn (2)

 

 

0162000

(b)

b’qoxra li ma tittikilx, u żgħir

0,01 (*2)

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

0162020

Liċċi

 

 

0162030

Frott tal-passjoni

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk

 

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

0162060

Frott tal-kaki tal-Virġinja

 

 

0162990

Oħrajn (2)

 

 

0163000

(c)

b’qoxra li ma tittikilx, u kbir

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*2)

 

0163020

Banana

0,01 (*2)

 

0163030

Mango

0,01 (*2)

 

0163040

Papaja

0,01 (*2)

 

0163050

Rummien

0,4

 

0163060

Ċerimoja

0,01 (*2)

 

0163070

Gwava

0,01 (*2)

 

0163080

Ananas

0,01 (*2)

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

0,01 (*2)

 

0163100

Durian

0,01 (*2)

 

0163110

Il-frotta tal-annona

0,01 (*2)

 

0163990

Oħrajn (2)

0,01 (*2)

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

0210000

Ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi

 

0,01 (*2)

0211000

(a)

patata

0,02

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali tal-għeruq u tat-tuberi

0,02

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

0212040

Ararut

 

 

0212990

Oħrajn (2)

 

 

0213000

(c)

ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi ħelwa

 

 

0213010

Pitravi

0,06

 

0213020

Zunnarija

0,08

 

0213030

Celeriac/Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

0,06

 

0213040

<