EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1197

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1197 tat-30 ta’ Lulju 2020 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet u l-arranġamenti tekniċi skont ir-Regolament (UE) 2019/2152 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju, li tħassar 10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

OJ L 271, 18.8.2020, p. 1–170 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1197/oj

18.8.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 271/1


REGOLAMENTTA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1197

tat-30 ta’ Lulju 2020

li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet u l-arranġamenti tekniċi skont ir-Regolament (UE) 2019/2152 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju, li tħassar 10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (UE) 2019/2152 (1) dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju, li tħassar 10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju, u b’mod partikolari l-Artikoli 7(1), 9(2), 10(5), 10(6), 17(6) u 18(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2019/2152 stabbilixxa qafas legali komuni għall-iżvilupp, għall-produzzjoni u għad-disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea tan-negozju.

(2)

Il-qafas għar-reġistri Ewropej tan-negozju għal finijiet statistiċi jirrappreżenta element bażiku ta’ qafas komuni bħal dan, u jagħmilha possibbli li jiġu organizzati u kkoordinati stħarriġijiet statistiċi billi jiġi pprovdut qafas armonizzat ta’ kampjunar.

(3)

Huwa meħtieġ li jiġu speċifikati r-rekwiżiti tad-data għall-produzzjoni ta’ statistika tan-negozju sabiex tiġi prodotta data komparabbli bejn l-Istati Membri u tinkiseb armonizzazzjoni fost id-dominji kollha tal-Istatistika tan-Negozju.

(4)

Il-prinċipju ta’ sjieda ekonomika kif deskritt fir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jenħtieġ li japplika għall-istatistika Ewropea tan-negozju. Jenħtieġ li dan jiġi implimentat kemm jista’ jkun, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet iġġustifikati tal-utenti, id-disponibbiltà tad-data u l-implikazzjonijiet tal-kostijiet u l-piż, sakemm dan ma jkunx f’kontradizzjoni mal-prinċipji u mal-finijiet ta’ ċerta statistika tan-negozju stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(5)

Sabiex jiġu speċifikati r-rekwiżiti tad-data huwa meħtieġ li jiġu ddefiniti r-Raggruppamenti Industrijali Prinċipali (MIGs) u aggregati speċjali oħra tal-kodiċi NACE.

(6)

Huwa meħtieġ li jiġu ddefiniti l-varjabbli u l-kunċetti ewlenin għall-istatistika tan-negozju sabiex tiġi prodotta data komparabbli bejn l-Istati Membri u tinkiseb armonizzazzjoni fost id-dominji kollha tal-Istatistika tan-Negozju.

(7)

Sabiex jittaffa l-piż fuq in-negozji, u abbażi tal-prinċipju tal-proporzjonalità, jeħtieġ li r-rekwiżiti tad-data jiġu ssimplifikati filwaqt li jitqiesu d-daqs u l-importanza tal-ekonomiji tan-negozju tal-Istati Membri.

(8)

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi li japplikaw għad-data dwar is-suġġett “kummerċ internazzjonali tal-oġġetti” u l-kummerċ skont il-karatteristiċi tal-intrapriża, u għad-dominju “Statistika tan-Negozju fuq Terminu Qasir”.

(9)

Il-globalizzazzjoni ekonomika li dejjem qed tiżdied tippreżenta sfidi għall-produzzjoni attwali ta’ statistika Ewropea tan-negozju. Billi jirreġistra data minn gruppi ta’ intrapriżi multinazzjonali, il-qafas għar-reġistri tal-istatistika Ewropea tan-negozju jifforma l-bażi għat-titjib ta’ ħafna statistiki relatati mal-globalizzazzjoni. Xi wħud minn dawn l-istatistiki jkopru l-ekonomija kollha u, għalhekk, jeħtieġu li l-qafas għar-reġistri Ewropej tal-istatistika tan-negozju jkopri s-setturi kollha tal-ekonomija.

(10)

Hemm bżonn ta’ informazzjoni dwar ir-rabtiet ta’ kontroll bejn l-unitajiet legali sabiex jiġu ddefiniti l-gruppi ta’ intrapriżi, jiġu delineati kif suppost l-intrapriżi, jitfasslu l-profili tal-unitajiet kbar u kumplessi u jiġu studjati l-konċentrazzjonijiet tas-suq. L-informazzjoni dwar il-grupp ta’ intrapriżi ttejjeb il-kwalità tar-reġistri nazzjonali tal-istatistika tan-negozju. Din l-informazzjoni tista’ tintuża sabiex tnaqqas ir-riskju ta’ żvelar ta’ data kunfidenzjali. Id-data ta’ grupp ta’ intrapriżi tista’ tintuża għal stħarriġijiet dwar il-grupp u tista’ tnaqqas il-piż tar-rispons.

(11)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti l-format, il-miżuri ta’ sigurtà u ta’ kunfidenzjalità, u proċedura għat-trażmissjoni ta’ data dwar unitajiet individwali lill-Kummissjoni (l-Eurostat) u għat-trażmissjoni ta’ data dwar gruppi ta’ intrapriżi multinazzjonali lura lill-awtoritajiet nazzjonali tal-istatistika.

(12)

Skambju ta’ data kunfidenzjali għal finijiet statistiċi bejn il-Kummissjoni u l-banek ċentrali nazzjonali, u bejn il-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew, jenħtieġ li jgħin sabiex tiġi żgurata l-kwalità ta’ informazzjoni dwar il-gruppi ta’ intrapriżi multinazzjonali fl-Unjoni. Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti l-format u l-miżuri ta’ sigurtà u ta’ kunfidenzjalità kif ukoll il-proċedura għat-trażmissjoni ta’ din id-data kunfidenzjali lill-banek ċentrali nazzjonali u lill-Bank Ċentrali Ewropew.

(13)

Ir-Regolament (UE) 2019/2152 jistabbilixxi l-iskambju ta’ data kunfidenzjali dwar l-esportazzjonijiet intra-Unjoni ta’ oġġetti bejn l-Istati Membri. Huwa meħtieġ li jiġu speċifikati aktar l-elementi tad-data statistika li għandhom jiġu skambjati kif ukoll il-lista ta’ elementi tad-data statistika li għandhom jiġu skambjati għal oġġetti jew għal movimenti speċifiċi. L-Istati Membri jistgħu jissimplifikaw l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta, bil-kundizzjoni li tali simplifikazzjoni ma jkollha l-ebda effett detrimentali fuq il-kwalità tal-istatistika. Jeħtieġ li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet għal tali simplifikazzjoni.

(14)

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni armonizzata tal-iskambju tad-data, hemm bżonn li jiġu speċifikati l-arranġamenti tal-ġbir u tal-kompilazzjoni tagħhom kif ukoll l-arranġamenti għall-applikazzjoni tar-rata minima ta’ kopertura ta’ 95 %. Sabiex l-awtorità nazzjonali tal-istatistika tal-pajjiż tal-importazzjoni tkun tista’ tuża l-informazzjoni statistika skambjata għall-kompilazzjoni tal-istatistika dwar l-importazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti, il-metadata trid tiġi skambjata wkoll. Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni armonizzata fl-Istati Membri kollha, huwa meħtieġ li tiġi speċifikata l-metadata rilevanti għall-użu tad-data skambjata dwar l-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti fil-kompilazzjoni tal-istatistika kif ukoll skeda ta’ żmien għat-trażmissjoni tal-informazzjoni statistika u tal-metadata rilevanti. Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti l-format, il-miżuri ta’ sigurtà u ta’ kunfidenzjalità u l-proċedura għall-iskambju ta’ data kunfidenzjali.

(15)

L-applikazzjoni ta’ standards uniformi għall-iskambju u għat-trażmissjoni ta’ data u ta’ metadata għall-istatistika koperta bir-Regolament (UE) 2019/2152 tikkontribwixxi b’mod konsiderevoli għall-integrazzjoni tal-proċessi tan-negozju fl-istatistika Ewropea tan-negozju.

(16)

L-inizjattiva internazzjonali tal-Iskambju ta’ Data u Metadata Statistika (SDMX) dwar standards statistiċi u tekniċi għall-iskambju u għall-kondiviżjoni ta’ data u ta’ metadata tipprovdi standards għall-iskambju u għad-disseminazzjoni ta’ statistika uffiċjali. Għalhekk, fejn ikun xieraq, jenħtieġ li jintużaw id-definizzjonijiet meħtieġa tal-istruttura tad-data mfassla f’konformità mal-SDMX.

(17)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni (l-Eurostat) tagħmel disponibbli fuq is-sit web tal-Kummissjoni (Eurostat) dokumentazzjoni fir-rigward tal-istrutturi tad-data, li tinkludi definizzjonijiet ta’ struttura tad-data tal-SDMX u tipprovdi linji gwida dwar l-implimentazzjoni tagħhom, b’mod partikolari fir-rigward tal-format tekniku li għandu jintuża.

(18)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu metadata u rapporti tal-kwalità standard għar-reġistri tal-istatistika nazzjonali tan-negozju u għall-istatistika kollha tan-negozju f’konformità mal-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2019/2152. Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġu ddefiniti l-arranġamenti u l-perjodiċità ta’ dawk ir-rapporti.

(19)

Jenħtieġ li l-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament jieħdu post dawk tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 586/2001 (3), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 912/2004 (4), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1982/2004 (5), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1503/2006 (6), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2007 (7), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 364/2008 (8), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 472/2008 (9), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 192/2009 (10), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 250/2009 (11), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 251/2009 (12), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 834/2009 (13), tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 92/2010 (14), tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 113/2010 (15), tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 275/2010 (16), tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1097/2010 (17), tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 995/2012 (18) u tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 (19). Jenħtieġ li dawk ir-Regolamenti jitħassru.

(20)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Rekwiżiti tad-data

L-elementi tad-data għas-suġġetti dettaljati elenkati fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2019/2152 huma stabbiliti fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Raggruppamenti Industrijali Prinċipali u aggregati speċjali

Ir-Raggruppamenti Industrijali Prinċipali (MIGs) u aggregati speċjali oħra tal-attivitajiet tan-Nomenklatura tal-Attivitajiet Ekonomiċi (NACE) u l-prodotti tal-klassifikazzjoni tal-prodotti skont l-attività (CPA) użati għall-kategorizzazzjonijiet meħtieġa f’konformità mal-Artikolu 7(1)(d) tar-Regolament (UE) 2019/2152 huma stabbiliti fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Simplifikazzjonijiet

Is-simplifikazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2019/2152 huma stabbiliti fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Definizzjonijiet tekniċi

1.   Id-definizzjonijiet tekniċi tal-varjabbli u elementi oħra tas-settijiet ta’ data msemmija fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2019/2152 huma stabbiliti fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

2.   Id-definizzjonijiet tekniċi relatati mal-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti huma stabbiliti fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

3.   Id-definizzjonijiet tekniċi relatati mal-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tas-servizzi huma stabbiliti fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Speċifikazzjonijiet tekniċi għall-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti inkluż il-kummerċ tal-oġġetti skont il-karatteristiċi tal-intrapriża

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti inkluż il-kummerċ tal-oġġetti skont il-karatteristiċi tal-intrapriża msemmija fl-Artikolu 7(1)(j) tar-Regolament (UE) 2019/2152 u d-definizzjonijiet relatati f’konformità mal-Artikolu 7(1) ta’ dak ir-Regolament, huma stabbiliti fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament. Ir-rekwiżiti tad-data relatati mal-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tal-oġġetti huma stabbiliti fit-Tabella 16 u fit-Tabelli 34 sa 37 tal-Parti B tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Definizzjonijiet u disaggregazzjonijiet għall-istatistika Ewropea dwar kummerċ internazzjonali tas-servizzi skont il-karatteristiċi tal-intrapriża u l-provvista internazzjonali ta’ servizzi

Id-definizzjonijiet tal-varjabbli u d-disaggregazzjonijiet għall-istatistika Ewropea dwar kummerċ internazzjonali tas-servizzi skont il-karatteristiċi tal-intrapriża u l-provvista internazzjonali ta’ servizzi huma stabbiliti fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament. Ir-rekwiżiti tad-data relatati mal-istatistika Ewropea dwar il-kummerċ internazzjonali tas-servizzi skont il-karatteristiċi tal-intrapriża u l-provvista internazzjonali ta’ servizzi huma stabbiliti fit-Tabella 17 u fit-Tabella 38 tal-Parti B tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Peżar u tibdil tas-sena bażi għad-dominju“Statistika tan-Negozju fuq Żmien Qasir”

L-ippeżar u t-tibdil tas-sena bażi għad-dominju “Statistika tan-Negozju fuq Żmien Qasir” msemmi fl-Artikolu 7(1)(i) tar-Regolament (UE) 2019/2152 huma stabbiliti fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament. Dak l-Anness jistabbilixxi wkoll l-arranġamenti tranżizzjonali rigward ir-rekwiżiti tad-data għad-dominju speċifikat fit-Tabelli 1 sa 9 tal-Parti B tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Varjabbli marbuta mas-suġġetti dettaljati għall-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju

F’konformità mal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) 2019/2152, il-varjabbli relatati mas-suġġetti dettaljati tar-reġistru għall-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju huma stipulati fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Speċifikazzjonijiet tekniċi għall-iskambju ta’ data kunfidenzjali għall-finijiet tal-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju

F’konformità mal-Artikolu 10(5) tar-Regolament (UE) 2019/2152, id-dettalji tekniċi tal-varjabbli elenkati fl-Anness IV ta’ dak ir-Regolament huma stipulati fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament. Barra minn hekk, f’konformità mal-Artikolu 10(6) tar-Regolament (UE) 2019/2152, l-Anness IX ta’ dan ir-Regolament jistabbilixxi l-format u l-miżuri ta’ sigurtà u ta’ kunfidenzjalità għall-iskambju ta’ data kunfidenzjali għall-finijiet tal-qafas Ewropew għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju.

Artikolu 10

Proċedura u speċifikazzjonijiet għat-trażmissjoni ta’ data u ta’ metadata

1.   Id-data u l-metadata trażmessi lill-Kummissjoni (Eurostat) skont dan ir-Regolament għandhom jiġu skambjati f’format elettroniku u jintbagħtu jew jittellgħu permezz tal-punt ta’ dħul uniku tagħha għad-data u, fejn xieraq għall-metadata.

2.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-Kummissjoni (Eurostat) id-data u l-metadata meħtieġa skont dan ir-Regolament bl-użu tal-istandards għall-iskambju ta’ data u ta’ metadata speċifikati mill-Kummissjoni (Eurostat).

3.   Id-data u l-metadata kunfidenzjali għandhom jiġu trażmessi permezz ta’ networks siguri użati mill-Kummissjoni (Eurostat), jew permezz ta’ aċċess remot sikur li juża l-istandards ta’ skambju speċifikati mill-Kummissjoni (Eurostat).

4.   Jenħtieġ li l-Istati Membri jimplimentaw l-istandards ta’ skambju f’konformità mal-linji gwida dwar l-implimentazzjoni pprovduti mill-Kummissjoni (Eurostat).

5.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu d-data kunfidenzjali f’konformità mad-dispożizzjonijiet eżistenti tal-Unjoni dwar it-trażmissjoni ta’ data soġġetta għall-kunfidenzjalità statistika.

Id-data kunfidenzjali għandha tintbagħat bil-valur veru u b’marka li tindika li hija soġġetta għall-kunfidenzjalità.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-livelli kollha ta’ aggregazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kif iddefiniti fit-tabelli tal-Parti B tal-Anness I u d-data trażmessa għandu jkun fiha, fejn applikabbli, il-marki ta’ kunfidenzjalità primarji u sekondarji kollha f’konformità mar-regoli ta’ kunfidenzjalità li jeżistu fil-livell nazzjonali.

6.   Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, id-data monetarja għandha tiġi espressa f’unitajiet tal-munita nazzjonali (euro għall-Istati Membri taż-żona euro). L-Istati Membri li jaderixxu maż-żona euro għandhom jirrapportaw id-data monetarja annwali f’euro fis-sena tal-adeżjoni tagħhom. Għar-rapportar tad-data monetarja infraannwali, il-pajjiżi li jaderixxu maż-żona euro għandhom jużaw il-munita nazzjonali li tkun użata fil-perjodu ta’ referenza.

7.   Meta d-data li tkun diġà ġiet trażmessa lill-Kummissjoni (Eurostat) tkun soġġetta għal reviżjoni, l-Istati Membri għandhom jittrażmettu d-data riveduta sa mhux aktar tard mid-disseminazzjoni tagħhom fil-livell nazzjonali, jew, jekk ma jiġux disseminati f’livell nazzjonali, sa mhux aktar tard minn xahar wara li jkunu saru disponibbli għal awtorità nazzjonali tal-istatistika.

Artikolu 11

Rapporti dwar il-kwalità u l-metadata

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu rapporti annwali dwar il-kwalità u l-metadata għar-reġistri tal-istatistika tan-negozju lill-Kummissjoni (Eurostat), billi jużaw l-istandards tal-ESS għar-rapportar dwar il-metadata u l-kwalità.

2.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu rapporti dwar il-metadata għall-istatistika tan-negozju trażmessi bil-perjodiċità speċifikata fl-Artikolu 17(4) tar-Regolament (UE) 2019/2152 lill-Kummissjoni (Eurostat) mhux aktar tard minn xahrejn wara l-aħħar skadenza għat-trażmissjoni tad-data tal-istatistika koperta mir-rapport.

3.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu, f’każijiet debitament ġustifikati, rapporti addizzjonali dwar il-kwalità li jkun fihom informazzjoni aktar dettaljata dwar il-kwalità li tkun meħtieġa għall-evalwazzjoni tal-kwalità tal-istatistika tan-negozju trażmessa f’konformità mar-Regolament (UE) 2019/2152 lill-Kummissjoni (Eurostat) sa limitu ta’ żmien miftiehem bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni (Eurostat).

4.   Għas-suġġett “Użu tal-ICT u kummerċ elettroniku”, l-iskadenzi għar-rapportar dwar il-kwalità u l-metadata huma speċifikati f’att ta’ implimentazzjoni separat.

5.   Għall-istruttura u għall-kontenut tar-rapporti dwar il-kwalità u l-metadata, jenħtieġ li jintużaw l-aktar standards riċenti tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESS).

6.   Minbarra r-rapportar standard dwar il-kwalità u l-metadata, f’każijiet debitament ġustifikati l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) fuq talba tagħha l-informazzjoni komplimentari dwar il-metadata l-kwalità li hija meħtieġa għall-evalwazzjoni tal-kwalità tal-istatistika tan-negozju, inklużi reviżjonijiet ta’ informazzjoni li tkun ġiet ipprovduta qabel fejn rilevanti.

Artikolu 12

Tħassir

1.   Ir-Regolamenti (KE) Nru 912/2004, (KE) Nru 364/2008, (KE) Nru 192/2009, (KE) Nru 250/2009, (KE) Nru 251/2009, (KE) Nru 834/2009, (UE) Nru 275/2010, (UE) Nru 1097/2010 u r-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 995/2012 huma mħassra b’effett mill-1 ta’ Jannar 2021.

2.   Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1982/2004, (UE) Nru 92/2010, (UE) Nru 113/2010 u (UE) Nru 1106/2012 huma mħassra b’effett mill-1 ta’ Jannar 2022.

3.   Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 586/2001, (KE) Nru 1503/2006, (KE) Nru 657/2007 u (KE) Nru 472/2008 huma mħassra b’effett mill-1 ta’ Jannar 2024.

4.   Il-paragrafi 1 sa 3 huma mingħajr ħsara għall-obbligi stabbiliti f’dawk ir-Regolamenti dwar it-trażmissjoni ta’ data u ta’ metadata, inklużi rapporti dwar il-kwalità, fir-rigward ta’ perjodi ta’ referenza li jaħbtu, b’mod sħiħ jew f’parti minnhom, qabel id-dati rispettivi stabbiliti f’dawk il-paragrafi.

5.   Ir-referenzi għall-atti mħassra għandhom jitqiesu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2021.

Madankollu, it-Tabelli 16 u 34 sa 37 tal-Anness I, u l-Anness V għandhom japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2022.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Lulju 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 327, 17.12.2019, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 586/2001 tas-26 ta’ Marzu 2001 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jirrigwarda l-istatistika fuq skont qasir rigward id-definizzjoni tar-Raggruppamenti Industrijali Prinċipali (MIGs) (ĠU L 86, 27.3.2001, p. 11).

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 912/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3294/91 dwar l-istabbiliment ta’ stħarriġ tal-Komunità dwar il-produzzjoni industrijali (ĠU L 163, 30.4.2004, p. 71).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1982/2004 tat-18 ta’ Novembru 2004 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 638/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi tal-Komunità rigward il-kummerċ ta’ merkanzija bejn l-Istati Membri u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1901/2000 u (KEE) Nru 3590/92 (ĠU L 343, 19.11.2004, p. 3).

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1503/2006 tat-28 ta’ Settembru 2006 li jimplimenta u jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir fir-rigward tad-definizzjoni tal-varjabbli, il-lista tal-varjabbli u l-frekwenza tal-ġbir tad-data (ĠU L 281, 12.10.2006, p. 15).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2007 tal-14 ta’ Ġunju 2007 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir fir-rigward tat-twaqqif ta’ skemi ta’ kampjuni Ewropej (ĠU L 155, 15.6.2007, p. 7).

(8)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 364/2008 tat-23 ta’ April 2008 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 716/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-format tekniku għat-trażmissjoni tal-istatistika ta l-affiljati barranin u d-derogi li jridu jingħataw l-Istati Membri (ĠU L 112, 24.4.2008, p. 14).

(9)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 472/2008 tad-29 ta’ Mejju 2008 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir fir-rigward tal-ewwel sena bażi li għandha tiġi applikata għas-serje ta’ perjodi fin-NACE Rev. 2 u, għas-serje ta’ perjodi qabel l-2009 li għandha tiġi trażmessa skont in-NACE Rev. 2, il-livell ta’ dettall, il-forma, l-ewwel perjodu ta’ referenza, u l-perjodu ta’ referenza (ĠU L 140, 30.5.2008, p. 5).

(10)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 192/2009 tal-11 ta’ Marzu 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet tal-istatistika fir-rigward tal-iskambju ta’ data kunfidenzjali bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Istati Membri (ĠU L 67, 12.3.2009, p. 14).

(11)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 250/2009 tal-11 ta’ Marzu 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-definizzjonijiet ta’ karatteristiċi, il-format tekniku għat-trażmissjoni tad-data, ir-rekwiżiti tal-irrappurtar doppju għan-NACE Rev.1.1 u n-NACE Rev.2 u d-derogi li għandhom jingħataw għall-istatistika strutturali tan-negozji (ĠU L 86, 31.3.2009, p. 1).

(12)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 251/2009 tal-11 ta’ Marzu 2009 li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-serje ta’data li għandha tiġi prodotta għall-istatistiċi strutturali tal-kummerċ u l-adattamenti meħtieġa wara l-klassifikazzjoni ta’ statistika tal-prodotti assoċjati mal-attività (CPA) (ĠU L 86, 31.3.2009, p. 170).

(13)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 834/2009 tal-11 ta’ Settembru 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 716/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-Komunità fuq l-istruttura u l-attività tal-affiljati barranin, f’dak li għandu x’jaqsam mar-rapporti tal-kwalità (ĠU L 241, 12.9.2009, p. 3).

(14)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 92/2010 tat-2 ta’ Frar 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward ta’ skambju ta’ data bejn l-awtoritajiet doganali u l-awtoritajiet tal-istatistika nazzjonali, il-kompilazzjoni tal-istatistika u l-valutazzjoni tal-kwalità (ĠU L 31, 3.2.2010, p. 4).

(15)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 113/2010 tad-9 ta’ Frar 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-kopertura kummerċjali, id-definizzjoni tad-data, il-kompilazzjoni tal-istatistika dwar il-kummerċ skont il-karatteristiċi tan-negozju u skont il-munita tal-fatturat, u movimenti jew oġġetti speċifiċi (ĠU L 37, 10.2.2010, p. 1).

(16)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 275/2010 tat-30 ta’ Marzu 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ kriterji għall-valutazzjoni tal-kwalità tal-istatistiċi strutturali kummerċjali (ĠU L 86, 1.4.2010, p. 1).

(17)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1097/2010 tas-26 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet tal-istatistika fir-rigward tal-iskambju ta’ data kunfidenzjali bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-banek ċentrali (ĠU L 312, 27.11.2010, p. 1).

(18)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 995/2012 tas-26 ta’ Ottubru 2012 li jimplimenta d-Deċiżjoni Nru 1608/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrigwarda l-produzzjoni u l-iżvilupp tal-istatistika Komunitarja dwar ix-xjenza u t-teknoloġija (ĠU L 299, 27.10.2012, p. 18).

(19)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta’ Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma’ pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7).


ANNESS I

Elementi tad-data li għandhom jiġu trażmessi għas-suġġetti dettaljati

Parti A. Varjabbli

Dominju 1. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir

L-istatistika tan-negozju fuq żmien qasir kollha ħlief għall-istatistika tas-suġġett dettaljat “Prezzijiet tal-importazzjoni” (Tabella 4) u s-suġġett “Proprjetà immobbli” (Tabella 9) tirreferi għall-attivitajiet tal-unitajiet statistiċi residenti

Suġġetti

Suġġetti dettaljati

Varjabbli

Elementi tar-rekwiżiti tad-data kif definiti fit-Tabelli tal-Parti B

Suġġett 1.1

Negozju popolazzjoni

1

Avvenimenti demografiċi tan-negozju (fallimenti, reġistrazzjonijiet)

1

Reġistrazzjonijiet

Tabella 1

2

Fallimenti

Tabella 1

Suġġett 1.2

Inputs lavorattivi

1

Impjiegi

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Tabella 2

2

Sigħat maħduma

1

Sigħat maħduma mill-impjegati

Tabella 3

3

Kostijiet lavorattivi

1

Pagi u salarji

Tabella 3

Suġġett 1.3

Prezzijiet

1

Prezzijiet tal-importazzjoni

1

Prezzijiet tal-importazzjoni

Tabella 4

2

Prezzijiet tal-importazzjoni (żona tal-euro)

Tabella 4

3

Prezzijiet tal-importazzjoni (mhux fiż-żona tal-euro)

Tabella 4

2

Prezzijiet tal-produtturi

1

Prezzijiet tal-produtturi

Tabella 5

2

Prezzijiet tal-produtturi domestiċi

Tabella 5

3

Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi

Tabella 5

4

Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (żona tal-euro)

Tabella 5

5

Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (mhux fiż-żona tal-euro)

Tabella 5

Suġġett 1.4

Outputs u prestazzjoni

1

Produzzjoni

1

Produzzjoni (volum)

Tabella 6

2

Volum tal-bejgħ

1

Volum tal-bejgħ

Tabella 7

3

Fatturat nett

1

Fatturat nett (valur)

Tabella 8

2

Fatturat domestiku nett (valur)

Tabella 8

3

Fatturat mhux domestiku nett (valur)

Tabella 8

4

Fatturat mhux domestiku nett (valur) (żona tal-euro)

Tabella 8

5

Fatturat mhux domestiku nett (valur) (mhux fiż-żona tal-euro)

Tabella 8

Suġġett 1.5

Proprjetà immobbli

1

Proprjetà immobbli

1

Permessi tal-bini: Numru ta’ abitazzjonijiet

Tabella 9

2

Permessi tal-bini: Metri kwadri

Tabella 9

Dominju 2. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi

Bl-eċċezzjoni tal-istatistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-intrapriżi li jimportaw oġġetti u l-intrapriżi li jesportaw oġġetti (Tabella 16), l-istatistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi tirreferi għall-attivitajiet tal-unitajiet statistiċi residenti. L-istatistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-intrapriżi li jimportaw oġġetti u l-intrapriżi li jesportaw oġġetti (Tabella 16) tirreferi għat-territorju statistiku tal-pajjiż rapportatur, kif imsemmi fit-Taqsima 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

Suġġetti

Suġġetti dettaljati

Varjabbli

Elementi tar-rekwiżiti tad-data kif definiti fit-Tabelli tal-Parti B

Suġġett 2.1

Popolazzjoni tan-negozju

1

Popolazzjoni ta’ intrapriżi attivi

1

Numru ta’ intrapriżi attivi

Tabelli 10, 11 u 14

2

Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 12

3

Numru ta’ intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

Tabella 13

4

Numru ta’ intrapriżi ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir

Tabella 13

2

Avvenimenti demografiċi tan-negozju (twelid, imwiet, sopravivenzi)

1

Twelid ta’ intrapriżi

Tabella 12

2

Imwiet ta’ intrapriżi

Tabella 12

3

Sopravivenzi ta’ intrapriżi

Tabella 12

4

Intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

Tabella 12

5

Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

Tabella 12

6

Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 12

3

Popolazzjoni ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

4

Popolazzjoni ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż u affiljati domestiċi

1

Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi

Tabella 15

5

Popolazzjoni ta’ intrapriżi involuti fil-kummerċ internazzjonali

1

Numru ta’ intrapriżi li jimportaw oġġetti

Tabella 16

2

Numru ta’ intrapriżi li jesportaw oġġetti

Tabella 16

Suġġett 2.2

Inputs lavorattivi

1

Impjiegi

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Tabelli 10, 11 u 14

2

Numru ta’ impjegati

Tabelli 10 u 11

3

Numru ta’ impjegati f’unitajiet ekwivalenti full-time

Tabella 10

4

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 12

5

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 12

6

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

Tabella 13

7

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir

Tabella 13

2

Sigħat maħduma

1

Sigħat maħduma mill-impjegati

Tabelli 10 u 11

3

Kostijiet lavorattivi

1

Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati

Tabelli 10, 11 u 14

2

Pagi u salarji

Tabelli 10 u 11

3

Kostijiet tas-sigurtà soċjali

Tabelli 10 u 11

4

Impjiegi marbuta ma’ avvenimenti demografiċi tan-negozju (twelid, imwiet, sopravivenzi)

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi mwielda ġodda

Tabella 12

2

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi mwielda ġodda

Tabella 12

3

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi

Tabella 12

4

Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi

Tabella 12

5

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi

Tabella 12

6

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid

Tabella 12

7

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

Tabella 12

8

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

Tabella 12

9

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

Tabella 12

10

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

Tabella 12

11

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 12

12

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid

Tabella 12

5

Impjiegi f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

6

Impjiegi f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż u affiljati domestiċi

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi

Tabella 15

7

Kostijiet lavorattivi f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

Suġġett 2.3

Inputs tar-R&Ż

1

Nefqa fuq ir-R&Ż

1

Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż

Tabelli 14 u 18

2

Impjiegi fir-R&Ż

1

Persunal tar-R&Ż

Tabelli 14 u 19

2

Riċerkaturi

Tabella 18

3

Nefqa fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

4

Impjiegi fir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

5

R&Ż iffinanzjati pubblikament

1

Allokazzjonijiet mill-baġit tal-gvern għar-riċerka u għall-iżvilupp (GBARD)

Tabella 20

2

Finanzjament pubbliku nazzjonali għar-R&Ż ikkoordinati f’livell transnazzjonali

Tabella 20

Suġġett 2.4

Xirjiet

1

Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi

1

Total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi

Tabelli 10, 11 u 14

2

Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid

Tabelli 14 u 21

3

Spejjeż għal servizzi pprovduti permezz ta’ ħaddiema ta’ aġenzija

Tabella 21

4

Spejjeż ta’ kiri u ta’ lokazzjoni operatorja fit-tul

Tabella 21

5

Xirjiet ta’ prodotti tal-enerġija

Tabella 21

6

Pagamenti lil sottokuntratturi

Tabella 21

2

Tibdil fl-istokk tal-oġġetti

1

Tibdil fl-istokk tal-oġġetti

Tabella 22

2

Tibdil fl-istokk ta’ prodotti lesti u xogħol li għadu għaddej

Tabella 22

3

Tibdil fl-istokk tal-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid

Tabella 22

3

Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Xirjiet totali ta’ oġġetti u ta’ servizzi ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

2

Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

4

Importazzjonijiet minn intrapriżi

1

Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi

Tabelli 16 u 17

Suġġett 2.5

Outputs u prestazzjoni

1

Fatturat nett

1

Fatturat nett

Tabelli 10, 11 u 14

2

Fatturat nett mill-agrikoltura, mill-forestrija, mis-sajd u mill-attivitajiet industrijali

Tabella 24

3

Fatturat nett mill-attivitajiet industrijali

Tabella 24

4

Fatturat nett mill-attivitajiet industrijali minbarra l-kostruzzjoni

Tabella 24

5

Fatturat nett mill-kostruzzjoni

Tabella 24

6

Fatturat nett mill-attivitajiet ta’ servizz

Tabella 24

7

Fatturat nett mill-attivitajiet kummerċjali ta’ xiri u ta’ bejgħ mill-ġdid u mill-attivitajiet intermedjarji

Tabella 24

8

Fatturat nett mill-bini

Tabella 24

9

Fatturat nett mill-inġinerija ċivili

Tabella 24

10

Fatturat nett mill-attività prinċipali fil-livell ta’ tliet ċifri tal-NACE,

Tabella 25

11

Fatturat nett mis-sottokuntrattar

Tabella 25

12

Fatturat nett skont ir-residenza tal-klijent

Tabella 23

13

Fatturat nett skont il-prodott

Tabella 23

2

Marġni gross fuq l-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid

1

Marġni gross fuq l-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid

Tabella 10

3

Valur tal-output

1

Valur tal-output

Tabelli 10, 11 u 14

4

Valur miżjud

1

Valur miżjud

Tabelli 10, 11 u 14

5

Surplus operatorju gross

1

Surplus operatorju gross

Tabelli 10 u 11

6

Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

7

Valur tal-output ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Valur tal-output ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

8

Valur miżjud ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Valur miżjud ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Tabella 14

9

Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż u ta’ affiljati domestiċi

1

Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u ta’ affiljati domestiċi

Tabella 15

10

Prodotti industrijali

1

Produzzjoni mibjugħa

Tabella 26

2

Produzzjoni taħt operazzjonijiet sottokuntrattati

Tabella 26

3

Produzzjoni attwali

Tabella 26

11

Esportazzjonijiet mill-intrapriżi

1

Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi

Tabelli 16 u 17

Suġġett 2.6

Investimenti

1

Investiment gross minn intrapriżi attivi

1

Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli

Tabelli 10 u 14

2

Investiment gross f’art

Tabella 27

3

Investiment gross fl-akkwiżizzjoni ta’ binjiet eżistenti

Tabella 27

4

Investiment gross fil-kostruzzjoni u fit-titjib tal-binjiet

Tabella 27

5

Investiment gross fil-makkinarju u fit-tagħmir

Tabella 27

6

Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli, għajr avvjament

Tabella 10

7

Investiment f’software mixtri

Tabella 28

8

Rikavat mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli

Tabella 10

2

Investiment gross minn intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

1

Investiment gross ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż f’assi mhux kurrenti tanġibbli

Tabella 14

Dominju 3. Statistika reġjonali tan-negozju

L-istatistika reġjonali tan-negozju kollha tirreferi għall-attivitajiet ta’ unitajiet statistiċi residenti.

Suġġetti

Suġġetti dettaljati

Varjabbli

Elementi tar-rekwiżiti tad-data kif definiti fit-Tabelli tal-Parti B

Suġġett 3.1

Popolazzjoni tan-negozju

1

Popolazzjoni skont ir-reġjun

1

Numru ta’ unitajiet lokali

Tabella 29

2

Numru ta’ intrapriżi attivi

Tabella 30

3

Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 30

4

Numru ta’ intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

Tabella 30

2

Avvenimenti demografiċi tan-negozju skont ir-reġjun (twelid, imwiet, sopravivenzi)

1

Twelid ta’ intrapriżi

Tabella 30

2

Imwiet ta’ intrapriżi

Tabella 30

3

Sopravivenzi ta’ intrapriżi (sopravivenza ta’ tliet snin kalendarji biss)

Tabella 30

4

Intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

Tabella 30

5

Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

Tabella 30

6

Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

Tabella 30

Suġġett 3.2

Inputs lavorattivi

1

Impjiegi f’intrapriżi attivi skont ir-reġjun

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’unitajiet lokali

Tabella 29

2

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Tabella 30

3

Numru ta’ impjegati

Tabella 30

4

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 30

5

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

Tabella 30

2

Impjiegi marbuta ma’ avvenimenti demografiċi tan-negozju skont ir-reġjun (twelid, imwiet, sopravivenzi)

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi mwielda ġodda

Tabella 30

2

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi mwielda ġodda

Tabella 30

3

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi

Tabella 30

4

Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi

Tabella 30

5

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

Tabella 30

6

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

Tabella 30

7

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

Tabella 30

8

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

Tabella 30

9

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

Tabella 30

10

Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

Tabella 30

11

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

Tabella 30

12

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid (iżda biss għall-intrapriżi li operaw għal tliet snin kalendarji)

Tabella 30

3

Kostijiet lavorattivi skont ir-reġjun

1

Pagi u salarji f’unitajiet lokali

Tabella 29

Suġġett 3.3

Inputs tar-R&Ż

1

Nefqa fuq ir-R&Ż skont ir-reġjun

1

Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż

Tabella 31

2

Impjiegi fir-R&Ż skont ir-reġjun

1

Persunal tar-R&Ż

Tabella 32

2

Riċerkaturi

Tabella 32

Dominju 4. Statistika dwar attivitajiet internazzjonali

L-istatistika tas-suġġetti “Popolazzjoni tan-negozju”, “Input lavorattiv”, “Investimenti” u “Outputs u prestazzjoni” (Tabella 33) għal dan id-dominju tirreferi għall-attivitajiet tal-unitajiet statistiċi mhux residenti.

L-istatistika dwar is-suġġett “Kummerċ internazzjonali tal-oġġetti” (Tabelli 34 sa 37) tirreferi għat-territorju statistiku tal-pajjiż rapportatur biss, kif imsemmi fit-Taqsima 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

L-istatistika tas-suġġett “Kummerċ internazzjonali tas-servizzi” (Tabella 38) tirreferi għall-kummerċ tas-servizzi mwettaq mill-unitajiet residenti.

Suġġetti

Suġġetti dettaljati

Varjabbli

Elementi tar-rekwiżiti tad-data kif definiti fit-Tabelli tal-Parti B

Suġġett 4.1

Popolazzjoni tan-negozju

1

Popolazzjoni ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti tal-pajjiż rapportatur

1

Numru ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

Tabella 33

Suġġett 4.2

Input lavorattiv

1

Impjiegi f’intrapriżi barra mill-pajjiż ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti tal-pajjiż rapportatur

1

Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

Tabella 33

2

Kostijiet lavorattivi f’intrapriżi barra mill-pajjiż ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti tal-pajjiż rapportatur

1

Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati f’intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

Tabella 33

Suġġett 4.3

Investimenti

1

Investiment gross minn intrapriżi barra mill-pajjiż ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti tal-pajjiż rapportatur

1

Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

Tabella 33

Suġġett 4.4

Outputs u prestazzjoni

1

Fatturat nett ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali residenti tal-pajjiż rapportatur

1

Fatturat nett ta’ intrapriżi barra mill-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar ikkontrollati minn unitajiet istituzzjonali tal-pajjiż rapportatur

Tabella 33

Suġġett 4.5

Kummerċ internazzjonali tal-oġġetti

1

Kummerċ intra-Unjoni tal-oġġetti

1a

Valur statistiku tal-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

Tabella 34

1b

Kwantità tal-esportazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti– data dettaljata

Tabella 34

2 a

Valur statistiku tal-importazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

Tabella 34

2b

Kwantità tal-importazzjonijiet intra-Unjoni tal-oġġetti– data dettaljata

Tabella 34

3

Valur statistiku tal-esportazzjonijiet tal-oġġetti – data aggregata

Tabella 36

4

Valur statistiku tal-importazzjonijiet tal-oġġetti – data aggregata

Tabella 36

2

Kummerċ barra mill-Unjoni tal-oġġetti

1a

Valur statistiku tal-esportazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

Tabella 35

1b

Kwantità tal-esportazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti –data dettaljata

Tabella 35

2 a

Valur statistiku tal-importazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti – data dettaljata

Tabella 35

2b

Kwantità tal-importazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti –data dettaljata

Tabella 35

3

Valur statistiku tal-esportazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti skont il-munita tal-fatturazzjoni

Tabella 37

4

Valur statistiku tal-importazzjonijiet barra mill-Unjoni tal-oġġetti skont il-munita tal-fatturazzjoni

Tabella 37

Suġġett 4.6

Internazzjonali kummerċ tas-servizzi

1

Importazzjonijiet ta’ servizzi

1

Importazzjonijiet u akkwist ta’ servizzi

Tabelli 38

2

Esportazzjonijiet ta’ servizzi

1

Esportazzjonijiet u provvista ta’ servizzi

Tabelli 38

Parti B. Elementi tar-rekwiżiti tad-data

Tabella 1. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-popolazzjoni tan-negozju

Varjabbli

110101. Reġistrazzjonijiet

110102. Fallimenti

Unità ta’ kejl

Valur assolut: mingħajr aġġustament

Popolazzjoni statistika

Attivitajiet tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96

Taqsimiet tal-NACE:

F, G, H, I u J

Aggregat speċjali kif definit fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament:

Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+40 jum

L-ewwel perjodu ta’ referenza

L-ewwel trimestru 2021


Tabella 2. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar l-impjiegi

Varjabbli

120101. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament

Popolazzjoni statistika

Attivitajiet tas-suq tat-Taqsimiet B, C, D, Diviżjoni E36, F, G, H sa M tal-NACE (minbarra K, M701, M72 u M75) u N

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Għall-pajjiżi kollha:

MIGs tat-Taqsimiet B, C, D u Diviżjoni E36 tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament;

Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (minbarra M701, M72, M75)+N;

Taqsimiet tal-NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72,M75) u N;

Diviżjonijiet tal-NACE:

E36, G45, G46, G47, u G47 (minbarra G473)

Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B, C u D tal-NACE.

Għall-pajjiżi kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet H, I u J tal-NACE.

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali meħtieġa għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

In-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom jista’ jiġi approssimat bin-numru ta’ impjegati. Għall-attivitajiet tat-Taqsimiet G, H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE, tista’ tintuża l-intrapriża (ENT) minflok l-unitajiet tat-tip ta’ attività ekonomika (KAU) għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021 u minn Jannar 2021 sa Diċembru 2023 fis-sena bażi 2015.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+xahrejn għal data (mhux obbligatorja) kull tliet xhur jew kull xahar, ħlief għal:

rekwiżiti għall-pajjiżi żgħar u medji: T+xahrejn+15-il jum.

Arranġamenti tranżitorji għat-Taqsima L tal-NACE, għad-Diviżjoni N77 tal-NACE u għall-Gruppi N811 u N813 tal-NACE li għandhom jiġu inklużi fl-aggregati tagħhom mill-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2021, kif definit fl-Anness VII (3.a).

L-ewwel perjodu ta’ referenza

L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2000, ħlief:

għat-Taqsima L tal-NACE, għad-Diviżjoni N77 tal-NACE u għall-Gruppi N811 u N813 tal-NACE li għandhom jiġu inklużi fl-aggregati tagħhom mill-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2021.

Spanja: L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2002 għat-Taqsimiet G sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) meħtieġa u N tal-NACE, minbarra d-Diviżjoni G47 u d-Diviżjoni G47 (minbarra G473) u l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2005 għal J58, għal J59, għal J60, għal I55 u għal I56.

Il-Finlandja: L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2005 għad-Diviżjonijiet C32 u C33 tal-NACE.

L-Awstrija: L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2003 għat-Taqsimiet H sa N (minbarra K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) meħtieġa tal-NACE u l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2005 għad-Diviżjoni B09 tal-NACE.


Tabella 3. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar is-sigħat maħduma u l-pagi u s-salarji

Varjabbli

120201. Sigħat maħduma mill-impjegati

120301. Pagi u salarji

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament u b’aġġustament skont il-kalendarju

Popolazzjoni statistika

Attivitajiet tas-suq tat-Taqsimiet B, C, D, E36, F, G, H sa M tal-NACE (minbarra K, M701, M72 u M75) u N

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Għall-pajjiżi kollha:

MIGs tat-Taqsimiet B, C, D u Diviżjoni E36 tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament;

Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75)+N;

Taqsimiet tal-NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

Diviżjonijiet tal-NACE:

E36, G45, G46, G47, u G47 (minbarra G473).

Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B, C u D tal-NACE.

Għall-pajjiżi kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet H, I u J tal-NACE.

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali meħtieġa għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet tat-Taqsimiet G, H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE, tista’ tintuża l-ENT minflok il-KAU għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021 u minn Jannar 2021 sa Diċembru 2023 fis-sena bażi 2015.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+3 xhur għal data (mhux obbligatorja) kull tliet xhur jew kull xahar, ħlief għal:

rekwiżiti għall-pajjiżi żgħar u medji fi: T+3 xhur+15-il jum.

Arranġamenti tranżitorji għall-aggregat G47_X_G473 tal-NACE, għat-Taqsima L tal-NACE, għad-Diviżjoni N77 tal-NACE u għall-Gruppi N811 u N813 tal-NACE li għandhom jiġu inklużi fl-aggregati tagħhom mill-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2021, kif definit fl-Anness VII (3.a).

L-ewwel perjodu ta’ referenza

L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2000 għat-Taqsimiet B sa F meħtieġa tal-NACE, ħlief għal:

Il-Finlandja: l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2005 għad-Diviżjonijiet C32 u C33 meħtieġa;

L-Awstrija: L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2005 għad-Diviżjoni B09 tal-NACE.

L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2010 għat-Taqsimiet G sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N meħtieġa tal-NACE ħlief:

għall-aggregat G47_X_G473 tal-NACE, għat-Taqsima L tal-NACE, għad-Diviżjoni N77 tal-NACE u għall-Gruppi N811 u N813 tal-NACE li għandhom jiġu inklużi fl-aggregati tagħhom mill-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2021.


Tabella 4. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-prezzijiet tal-importazzjoni

Varjabbli

130101. Prezzijiet tal-importazzjoni (mhux obbligatorji għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro u għall-pajjiżi li japplikaw l-iskemi Ewropej ta’ kampjunar)

130102. Prezzijiet tal-importazzjoni (żona tal-euro) (mhux obbligatorji għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro u għall-pajjiżi li japplikaw l-iskemi Ewropej tal-kampjuni)

130103. Prezzijiet tal-importazzjoni (mhux fiż-żona tal-euro) (mhux obbligatorji għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament

Popolazzjoni statistika

Prodotti fis-CPA B (minbarra B0721 u B09), C (minbarra C18, C2446, C254, C301, C303, C304 u C33) u D

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont il-prodotti

Għall-pajjiżi kollha:

MIGs tat-Taqsimiet B (minbarra B0721 u B09), C (minbarra C18, C2446, C254, C301, C303, C304 u C33) u D tas-CPA kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament;

Aggregati tas-CPA tat-Taqsimiet B (minbarra B0721 u B09)+C (minbarra C18, C2446, C254, C301, C303, C304 u C33)+D;

Taqsimiet B (minbarra B0721 u B09), C (minbarra C18, C2446, C254, C301, C303, C304 u C33) u D tas-CPA.

Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B (minbarra B0721 u B09), C (minbarra C18, C2446, C254, C301, C303, C304 u C33) u D tas-CPA.

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Kamp ta’ applikazzjoni tal-provvista ta’ data limitat minn skemi Ewropej ta’ kampjunar għal pajjiżi speċifiċi kif speċifikat fl-Anness III.C ta’ dan ir-Regolament

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+xahar+15-il jum

L-ewwel perjodu ta’ referenza

Jannar 2006, ħlief għal:

L-Awstrija: Jannar 2009 għal C161, C2811, C2892 tal-NACE.

Għall-Istati Membri taż-żona tal-euro li ssieħbu wara Jannar 2006, huma meħtieġa l-varjabbli 130101 (Prezzijiet tal-importazzjoni), 130102 (Prezzijiet tal-importazzjoni (żona tal-euro)) u 130103 (Prezzijiet tal-importazzjoni (mhux fiż-żona tal-euro)) mill-bidu tas-sena tad-dħul fiż-żona tal-euro.


Tabella 5. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-prezzijiet tal-produtturi

Varjabbli

130201. Prezzijiet tal-produtturi

130202. Prezzijiet tal-produtturi domestiċi

130203. Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi

130204. Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (żona tal-euro) (mhux obbligatorji għal pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

130205. Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (mhux fiż-żona tal-euro) (mhux obbligatorji għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli 130201 (Prezzijiet tal-produtturi):

Attivitajiet tas-suq tat-Taqsimiet B (minbarra B0721), C (minbarra C2446, C254, C301, C303 u C304), D tal-NACE u d-Diviżjoni E36, CPA 41.00.1 minbarra 41.00.14 (binjiet ġodda biss), it-Taqsimiet H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N tal-NACE;

Għall-varjabbli 130202 (prezzijiet tal-produtturi domestiċi), 130203 (prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi), 130204 (prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (żona tal-euro)) u 130205 (prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (mhux fiż-żona tal-euro)):

Attivitajiet tas-suq tat-Taqsimiet B (minbarra B0721), C (minbarra C2446, C254, C301, C303 u C304), D u d-Diviżjoni E36 tal-NACE.

Disaggregazzjonijiet

Distribuzzjoni skont l-attività u l-prodotti

Għall-pajjiżi kollha:

MIGs tat-Taqsimiet B (minbarra B0721), C (minbarra C2446, C254, C301, C303 u C304) u D u d-Diviżjoni E36 tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament;

Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE

B (minbarra B0721)+C (minbarra C2446, C254, C301, C303 u C304)+D+E36, H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75)+N;

Taqsimiet tal-NACE:

B (minbarra B0721), C (minbarra C2446, C254, C301, C303 u C304), D, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

Id-Diviżjoni E36 u d-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N tal-NACE;

CPA 41.00.1 minbarra 41.00.14 (binjiet ġodda biss).

Għall-pajjiżi medji kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B (minbarra B0721), C (minbarra C2446, C254, C301, C303 u C304) u D tal-NACE

Għall-pajjiżi kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

Għall-pajjiżi medji u, barra minn hekk, għall-Gruppi u għall-Klassijiet tat-Taqsima C tal-NACE għall-varjabbli 130201 (prezzijiet tal-produtturi), 130202 (prezzijiet tal-produtturi domestiċi) u 130203 (prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi) (li jirrappreżentaw tal-anqas 90 % tal-valur miżjud tat-Taqsima C).

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali meħtieġa għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar; id-disaggregazzjonijiet addizzjonali għall-pajjiżi kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi medji (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Kamp ta’ applikazzjoni tal-provvista ta’ data għad-disaggregazzjoni taż-żona tal-euro/mhux taż-żona tal-euro limitat minn skemi Ewropej ta’ kampjunar għal pajjiżi speċifiċi kif speċifikat fl-Anness III.C ta’ dan ir-Regolament.

Il-kostijiet totali tal-kostruzzjoni (kostijiet materjali u kostijiet lavorattivi) jistgħu jintużaw bħala indikatur għall-prezzijiet tal-produtturi fil-kostruzzjoni (CPA 41.00.1 minbarra 41.00.14). Il-kostijiet li jikkostitwixxu komponenti tal-kostijiet tal-kostruzzjoni huma wkoll l-impjant u t-tagħmir, it-trasport, l-enerġija u kostijiet oħra (esklużi l-miżati tal-perit).

Indiċijiet ibbażati fuq prezzijiet attwali tal-produtturi huma preferibbli. Jekk dawk ma jkunux disponibbli, jistgħu jintużaw approssimazzjonijiet għal H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 u N82. Il-prodotti (CPA) jistgħu jintużaw sabiex jiġu approssimati l-attivitajiet (NACE).

Għall-attivitajiet tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE, tista’ tintuża l-ENT minflok il-KAU għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021 u minn Jannar 2021 sa Diċembru 2023 fis-sena bażi 2015.

L-Indiċi tal-prezzijiet tal-produtturi tas-servizzi (SPPIs) huma Minn Negozju għal Kulħadd (B2All). Fejn is-sehem ta’ tranżazzjonijiet ma’ konsumaturi privati (B2C) ikun negliġibbli, l-SPPIs jistgħu jiġu approssimati b’indikaturi Minn Negozju għal Negozju (B2B). Għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021, l-SPPIs jistgħu jiġu approssimati b’indikaturi B2B minflok b’indikaturi B2All.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+xahar għal data ta’ kull xahar għall-B sa E36 meħtieġa tal-NACE;

T+3 xhur għall-NACE l-oħra kollha meħtieġa NACE u għas-CPA 41.00.1 (minbarra 41.00.14), ħlief għal: pajjiżi żgħar u ta’ daqs medju għas-CPA 41.00.1 meħtieġa (minbarra 41.00.14), id-data trimestrali u ta’ kull xahar (fakultattiva) fi: T+3 xhur+15-il jum.

Arranġamenti transizzjonali għall-inklużjoni tal-aggregati H+I+J+L+M tal-NACE (minbarra M701, M72 u M75)+N; It-Taqsimiet H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75), N; Id-Diviżjonijiet H49, H50, H52 tal-NACE; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81, N82 kif definiti fl-Anness VII (3.a).

L-ewwel perjodu ta’ referenza

L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2000 għas-CPA 41.00.1 meħtieġa minbarra 41.00.14 ħlief għal:

Il-Bulgarija: l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2003;

Jannar 2005 għall-B meħtieġ sa E36 tal-NACE, ħlief għal:

L-Awstrija: Jannar 2008 (130201 (Prezzijiet tal-produtturi) u 130202 (Prezzijiet tal-produtturi domestiċi)) u Jannar 2009 (130203 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi), 130204 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (żona tal-euro)) u 130205 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (mhux fiż-żona tal-euro)) għad-Diviżjoni B09 tal-NACE.

Jannar 2005 għar-rekwiżiti ta’ 130204 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (żona tal-euro)) u 130205 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (mhux fiż-żona tal-euro));

L-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2010 għar-rekwiżiti tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N meħtieġa tal-NACE ħlief:

l-aggregat tat-Taqsimiet H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75) + N tal-NACE; għat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N u għad-Diviżjonijiet H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82 tal-NACE li għandhom jiġu inklużi sa mill-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2021.

Għall-Istati Membri taż-żona tal-euro li ssieħbu wara Jannar 2005, huma meħtieġa l-varjabbli 130204 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (żona tal-euro)) u 130205 (Prezzijiet tal-produtturi mhux domestiċi (mhux fiż-żona tal-euro)) mill-bidu tas-sena tad-dħul fiż-żona tal-euro.


Tabella 6. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-produzzjoni (volum)

Varjabbli

140101. Produzzjoni (volum)

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament, b’aġġustament skont il-kalendarju u b’aġġustament skont l-istaġun

Popolazzjoni statistika

Attivitajiet tas-suq tat-Taqsimiet B, C, D (minbarra D353), F, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Għall-pajjiżi kollha:

MIGs tat-Taqsimiet B, C u D (minbarra l-Grupp D353) tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament (MIG Enerġija minbarra l-Grupp D353 u t-Taqsima E);

Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

B+C+D (minbarra D353), H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75) + N;

Taqsimiet tal-NACE:

B, C, D (minbarra D353), H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

Id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet tal-NACE:

H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N.

Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B, C, D u F tal-NACE

Għall-pajjiżi kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

Barra minn hekk, il-Gruppi u l-Klassijiet tat-Taqsima C (li jirrappreżentaw tal-anqas 90 % tal-valur miżjud tat-Taqsima C) tal-NACE.

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali meħtieġa għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar; id-disaggregazzjonijiet addizzjonali għall-pajjiżi kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi medji (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

Arranġamenti tranżitorji għat-Taqsima F tal-NACE għall-perjodi ta’ referenza qabel Jannar 2024 kif definiti fl-Anness VII (3.b).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE, tista’ tintuża l-ENT minflok il-KAU għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021 u minn Jannar 2021 sa Diċembru 2023 fis-sena bażi 2015.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+ xahar+10 ijiem għat-Taqsimiet B, C, D (minbarra D353) tal-NACE

Għat-Taqsima F tal-NACE:

għall-pajjiżi medji u kbar: T+xahar+15-il jum;

għall-pajjiżi ż-żgħar: T+xahrejn;

T+xahrejn għat-Taqsimiet H, I, J, L, M (minbarra M701, M72, M75) u N tal-NACE.

Arranġamenti transizzjonali għall-inklużjoni tal-aggregat tat-Taqsimiet H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75) + N tal-NACE; It-Taqsimiet tal-NACE u d-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE; Diviżjonijiet tat-Taqsimiet F tal-NACE, kif definiti fl-Anness VII (3.a).

L-ewwel perjodu ta’ referenza

Jannar 2000 għat-Taqsimiet B sa D meħtieġa tal-NACE (minbarra D353) ħlief għal:

Spanja (gruppi u klassijiet tal-NACE) Jannar 2002

L-Awstrija (Diviżjoni B09 tal-NACE) Jannar 2005

Jannar 2005 għad-Diviżjoni C33 tal-NACE;

L-ewwel trimestru tas-sena 2000 (jew xahar tal-2005) għal pajjiżi żgħar it-Taqsima F meħtieġa tal-NACE u Jannar 2005 għal pajjiżi kbar u medji r-rekwiżiti tat-Taqsima F tal-NACE;

Jannar 2021

għall-aggregat tat-Taqsimiet H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75) + N tal-NACE; għat-Taqsimiet tal-NACE u d-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N; għad-Diviżjonijiet tat-Taqsima F


Tabella 7. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-volum tal-bejgħ

Varjabbli

140201. Volum tal-bejgħ

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament, b’aġġustament skont il-kalendarju u b’aġġustament skont l-istaġun

Popolazzjoni statistika

Attivitajiet tas-suq ta’ G tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Għall-pajjiżi kollha:

Taqsima G tal-NACE;

Diviżjonijiet tat-Taqsima G tal-NACE;

Aggregati tal-Gruppi tad-Diviżjoni G47 tal-NACE mingħajr il-Grupp G473;

Aggregat tal-Klassi G4711 tal-NACE+Grupp G472 tal-NACE;

Aggregat tal-Klassi G4719 tal-NACE+Gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479 tal-NACE;

Grupp G473 tal-NACE

Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

Barra minn hekk, il-Gruppi tat-Taqsima G tal-NACE, il-Klassijiet G4711, G4719 u G4791 tal-NACE.

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali meħtieġa għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet tat-Taqsimiet G, tista’ tintuża l-ENT minflok il-KAU għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021 u minn Jannar 2021 sa Diċembru 2023 fis-sena bażi 2015.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+xahrejn għad-data ta’ kull xahar għal:

Għad-Diviżjoni

G tal-NACE;

Diviżjonijiet G45 u G46;

Gruppi G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 u G479;

Klassijiet G4711, G4719 u G4791.

T+xahar għad-data ta’ kull xahar għal: Għad-Diviżjoni

Diviżjoni G47;

Aggregati tad-Diviżjoni G47 mingħajr il-Grupp G473;

Aggregat tal-Klassi G4711 + Grupp G472 tal-NACE;

Aggregat tal-Klassi G4719 tal-NACE+ Gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479;

Grupp G473.

L-ewwel perjodu ta’ referenza

Jannar 2000 ħlief għal:

Taqsima G tal-NACE, Diviżjonijiet u Gruppi tad-Diviżjonijiet G45 u G46 tal-NACE, Gruppi tad-Diviżjonijiet G47 (minbarra G472 u G473) tal-NACE li għandhom jiġu pprovduti minn Jannar 2021


Tabella 8. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-fatturat nett (valur)

Varjabbli

140301. Fatturat nett (valur)

140302. Fatturat domestiku nett (valur)

140303. Fatturat mhux domestiku nett (valur)

140304. Fatturat mhux domestiku nett (valur) (żona tal-euro) (mhux obbligatorju għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

140305. Fatturat mhux domestiku nett (valur) (mhux fiż-żona tal-euro) (mhux obbligatorju għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)

Unità ta’ kejl

Indiċijiet: mingħajr aġġustament u b’aġġustament skont il-kalendarju għall-attivitajiet kollha kif ukoll aġġustati skont l-istaġun għat-Taqsimiet G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N tal-NACE

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli 140301 (fatturat nett (valur)): Taqsimiet B, C, G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N tal-NACE;

Għall-varjabbli 140302 (Fatturat domestiku nett (valur)), 140303 (Fatturat mhux domestiku nett (valur)), 140304 (Fatturat mhux domestiku nett (valur) (żona tal-euro) (mhux obbligatorju għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)) u 140305 (Fatturat mhux domestiku nett (valur)(mhux fiż-żona tal-euro) (mhux obbligatorju għall-pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro)): Taqsimiet B u C tal-NACE.

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

Għall-varjabbli 140301 (fatturat nett (valur)):

Għall-pajjiżi kollha:

MIGs tat-Taqsimiet B u C tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament (MIG Enerġija minbarra t-Taqsimiet D u E);

Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

B+C, H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75)+N;

Taqsimiet tal-NACE:

B, C, G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

Id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet tal-NACE:

G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

Diviżjoni G47 mingħajr il-Grupp G473;

Grupp G473 tal-NACE;

Aggregat tal-Klassi G4711 tal-NACE + Grupp G472; Aggregat tal-Klassi G4719 tal-NACE+ Gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479.

Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B u C tal-NACE, il-Gruppi tat-Taqsima G tal-NACE, il-Klassijiet G4711, G4719, G4791 tal-NACE

Għall-varjabbli 140302 (Fatturat domestiku nett (valur)), 140303 (Fatturat mhux domestiku nett (valur)), 140304 (Fatturat mhux domestiku nett (valur) (żona tal-euro) u 140305 (Fatturat mhux domestiku nett (valur) (mhux fiż-żona tal-euro):

Għall-pajjiżi kollha:

MIGs tat-Taqsimiet B u C tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament (MIG Enerġija minbarra t-Taqsimiet D u E);

Aggregati tat-Taqsimiet B+C tal-NACE;

Taqsimiet B u C tal-NACE.

Għall-pajjiżi medji u kbar kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament:

Barra minn hekk, id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B u C tal-NACE.

Id-disaggregazzjonijiet addizzjonali meħtieġa għall-pajjiżi medji u kbar mhumiex obbligatorji għall-pajjiżi ż-żgħar (kif definiti fl-Anness III.A.2 ta’ dan ir-Regolament).

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet tat-Taqsimiet G, H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE, tista’ tintuża l-ENT minflok il-KAU għall-perjodi ta’ referenza ta’ qabel l-2021 u minn Jannar 2021 sa Diċembru 2023 fis-sena bażi 2015.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+xahrejn għal:

MIGs tat-Taqsimiet B u C tal-NACE kif definiti fl-Anness II.A ta’ dan ir-Regolament (MIG Enerġija minbarra t-Taqsimiet D u E);

Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

B+C, H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75)+N;

Taqsimiet tal-NACE:

B, C, G, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

Id-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet tal-NACE:

B, C, H, I, J, L, M (minbarra M701, M72 u M75) u N;

Diviżjonijiet G45 u G46 tal-NACE;

Gruppi G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, - G474, G475, G476, G477, G478 u G479 tal-NACE;

Klassijiet G4711, G4719 u G4791 tal-NACE

Arranġamenti transizzjonali għall-inklużjoni tal-aggregat tat-Taqsimiet H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75) + N tal-NACE; It-Taqsimiet tal-NACE u d-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE kif definiti fl-Anness VII (3.a).

T+xahar għal:

Diviżjoni G47 tal-NACE:

Aggregati tad-Diviżjoni G47 tal-NACE mingħajr il-Grupp G473;

Aggregat tal-Klassi G4711 + Grupp G472 tal-NACE;

Aggregat tal-Klassi G4719 tal-NACE+ Gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479;

Grupp G473 tal-NACE.

L-ewwel perjodu ta’ referenza

Jannar 2000 għall-aggregati meħtieġa tal-NACE, it-Taqsimiet u d-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet B u C tal-NACE, ħlief għal:

Spanja: Jannar 2002;

L-Awstrija: Jannar 2005 għal B09 tal-NACE.

Jannar 2000 għad-Diviżjoni G47 tal-NACE, aggregat tad-Diviżjoni G47 tal-NACE mingħajr il-Grupp G473; aggregat tal-Grupp NACE G4711 tal-NACE + G472; aggregat tal-Klassi G4719 tal-NACE+ Gruppi G474+G475+G476+G477+G478+G479; għall-Gruppi G472 u G473 tal-NACE, u għall-Klassijiet NACE G4711, G4719 u G4791 tal-NACE

Jannar 2005 għar-rekwiżiti tal-varjabbli 140304 (Fatturat mhux domestiku nett (valur) (żona tal-euro)) u 140305 (Fatturat mhux domestiku nett (valur) (mhux fiż-żona tal-euro)):

Jannar 2021 għall-aggregat tat-Taqsimiet H+I+J+L+M (minbarra M701, M72 u M75)+N tal-NACE; għat-Taqsimiet G, H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N tal-NACE; għad-Diviżjonijiet G45, G46 tal-NACE u d-Diviżjonijiet tat-Taqsimiet H sa M (minbarra K, M701, M72 u M75) u N; għall-Gruppi tad-Diviżjonijiet G45, G46 u G47 (minbarra G472 u G473) tal-NACE.

Għall-Istati Membri taż-żona tal-euro, huma meħtieġa l-varjabbli 140304 (Fatturat mhux domestiku nett (valur)(żona tal-euro)) u 140305 (Fatturat mhux domestiku nett (valur) (mhux fiż-żona tal-euro)) mill-bidu tas-sena tad-dħul fiż-żona tal-euro.


Tabella 9. Statistika tan-negozju fuq żmien qasir dwar il-proprjetà immobbli

Varjabbli

150101. Permessi tal-bini- Numru ta’ abitazzjonijiet

150102. Permessi tal-bini - Metri kwadri

Unità ta’ kejl

Valuri assoluti: mingħajr aġġustament, b’aġġustament skont il-kalendarju u b’aġġustament skont l-istaġun

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli 150101 (Permessi tal-bini - Numru ta’ abitazzjonijiet): CPA 41.00.1 (minbarra 41.00.14) - binjiet residenzjali ġodda biss.

Għall-varjabbli 150102 (Permessi tal-bini - Metri kwadri): CPA 41.00.1 u 41.00.2 -binjiet residenzjali u mhux residenzjali ġodda biss.

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont il-prodott

Għall-varjabbli 150101 (Permessi tal-bini - Numru ta’ abitazzjonijiet): Binjiet residenzjali ġodda biss.

CPA 41.00.1 mingħajr CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

Għall-varjabbli 150102 (Permessi tal-bini - Metri kwadri): Binjiet residenzjali u mhux residenzjali ġodda biss.

CPA 41.00.1

CPA 41.00.1 mingħajr CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

CPA 41.00.14

CPA41.00.2

CPA 41.00.2 mingħajr 41.00.23

CPA 41.00.23

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+3 xhur

L-ewwel perjodu ta’ referenza

L-ewwel trimestru tal-2000, ħlief għal:

Il-Greċja: l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2001 għal 150102 (Permessi tal-bini - Metri kwadri)

Is-Slovakkja: l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2003 għal 150101 (Permessi tal-bini - Numru ta’ abitazzjonijiet) u 150102 (Permessi tal-bini - Metri kwadri)

L-Awstrija: l-ewwel trimestru jew xahar (mhux obbligatorju) tal-2005 għal 150102 (Permessi tal-bini - Metri kwadri)


Tabella 10. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-attivitajiet tal-intrapriżi

Varjabbli

210101. Numru ta’ intrapriżi attivi

220101. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

220102. Numru ta’ impjegati

220103. Numru ta’ impjegati f’unitajiet ekwivalenti full-time

220201. Sigħat maħduma mill-impjegati

220301. Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati

220302. Pagi u salarji

220303. Kostijiet tas-sigurtà soċjali

240101. Total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi

250101. Fatturat nett

250201. Marġni gross fuq oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

250301. Valur tal-output

250401. Valur miżjud

250501. Surplus operatorju gross

260101. Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli

260106. Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli, minbarra avvjament (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq il-fatturat nett u n-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

260108. Rikavati mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf) ħlief għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 220102 (Numru ta’ impjegati), 220103 (Numru ta’ impjegati f’unitajiet ekwivalenti full-time) u 220201 (Sigħat maħduma mill-impjegati): valur assolut

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli minbarra 250201 (Marġni gross fuq oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid), 260106 (Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli, minbarra avvjament) u 260108 (Rikavati mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE;

Għall-varjabbli 250201 (Marġni gross fuq oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid) u 260108 (Rikavati mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa G tal-NACE;

Għall-varjabbli 260106 (Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli għajr avvjament): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa E tal-NACE.

Disaggregazzjonijiet

1.

Disaggregazzjoni skont l-attività (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli kollha ħlief għall-varjabbli 260106 (Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli, minbarra avvjament) u 260108 (Rikavati mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli); għall-varjabbli 250201 (Marġni gross fuq l-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid) tal-NACE Taqsimiet B sa G biss:

Għat-Taqsimiet B sa J, L sa N u P sa R tal-NACE: taqsimiet, diviżjonijiet, gruppi u klassijiet;

Għat-Taqsima K tal-NACE: It-Taqsima, id-Diviżjonijiet, il-Gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 u 65.3, il-klassijiet 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 u 65.30;

Għad-diviżjonijiet 95 u 96: diviżjonijiet, gruppi u klassijiet;

Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament għal:

Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

Total tal-ICT,

Manifattura tal-ICT,

Servizzi tal-ICT,

Manifattura ta’ teknoloġija avvanzata u medja sa avvanzata (mhux obbligatorja),

Manifattura ta’ teknoloġija avvanzata,

Manifattura ta’ teknoloġija medja sa avvanzata,

Manifattura ta’ teknoloġija baxxa u medja sa baxxa (mhux obbligatorja),

Manifattura ta’ teknoloġija medja sa baxxa,

Manifattura ta’ teknoloġija baxxa,

Settur tal-informazzjoni,

Servizzi relatati mal-kompjuters,

Total tas-servizzi b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

Servizzi ta’ teknoloġija avvanzata b’għarfien intensiv,

Servizzi tas-suq b’għarfien intensiv,

Servizzi finanzjarji b’għarfien intensiv,

Servizzi oħra b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

Attivitajiet b’għarfien intensiv – Industriji tan-negozju,

Attivitajiet b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu (total) (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu (primarjament turiżmu) (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu (parzjalment turiżmu) (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu - Trasport (total) (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu - Trasport fuq l-art (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu - Trasport fuq l-ilma (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu - Akkomodazzjoni (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu - Ikel u xorb (total) (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu - Kiri ta’ karozzi u kiri ieħor (total) (mhux obbligatorji)

Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 220102 (Numru ta’ impjegati), 220302 (Pagi u salarji), 250101 (Fatturat nett) u 250401 (Valur miżjud): barra minn hekk,

(1)

Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament għal:

Setturi kulturali u kreattivi – total,

Setturi kulturali u kreattivi – servizzi.

Għall-varjabbli 260106 (Investiment gross f’assi mhux kurrenti intanġibbli, minbarra avvjament u 260108 Rikavati mill-bejgħ ta’ investimenti tanġibbli):

Taqsimiet u diviżjonijiet tal-NACE

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet ta’ 642, 643 u 653 tal-NACE li huma ekonomikament mhux sinifikanti f’termini ta’ valur miżjud u ta’ numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, jistgħu jiġu pprovduti valuri 0 ħlief għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi) u 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom). Jekk 220102 (numru ta’ impjegati) ma jkunx 0, jenħtieġ li l-valur jiġi pprovdut ukoll.

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Data preliminari: T+10 xhur għat-Taqsimiet, għad-Diviżjonijiet u għall-Gruppi tal-NACE għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom) u 250101 (Fatturat nett)

Data finali u vvalidata: T+18-il xahar għall-varjabbli kollha

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021


Tabella 11. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-attivitajiet tal-intrapriżi disaggregati skont il-klassijiet tad-daqs jew disaggregati skont il-forma ġuridika

Varjabbli

210101. Numru ta’ intrapriżi attivi

220101. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

220102. Numru ta’ impjegati

220201. Sigħat maħduma mill-impjegati

220301. Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati

220302. Pagi u salarji

220303. Kostijiet tas-sigurtà soċjali

240101. Total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi

250101. Fatturat nett

250301. Valur tal-output

250401. Valur miżjud

250501. Surplus operatorju gross

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf) ħlief għall-varjabbli 210101 (numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 220102 (Numru ta’ impjegati) u 220201 (Sigħat maħduma mill-impjegati): valur assolut

Popolazzjoni statistika

Għad-disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom tal-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 250101 (Fatturat nett) u 250401 (Valur miżjud) u għad-disaggregazzjoni skont l-attività u l-forma ġuridika u għad-disaggregazzjoni skont l-attività u l-forma ġuridika tan-numru ta’ impjegati tal-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom) u 220102 (Numru ta’ impjegati): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE;

Għad-disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tal-fatturat tal-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 250101 (Fatturat nett) u 250401 (Valur miżjud): Produtturi għas-suq tat-Taqsima G tal-NACE;

Għad-disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ impjegati li jaħdmu għal rashom ta’ varjabbli oħra li mhumiex 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 250101 (Fatturat nett) u 250401 (Valur miżjud): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa F tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

1.

Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività:

Għat-Taqsimiet B sa J, L sa N u P sa R tal-NACE: Taqsimiet, diviżjonijiet u gruppi;

Għat-Taqsima K tal-NACE: Taqsima, diviżjonijiet, gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 u 65.3;

Għad-diviżjonijiet 95 u 96: diviżjonijiet u gruppi

Aggregat speċjali kif definit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament:

Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

Għat-Taqsimiet F sa J, L sa N u P sa R tal-NACE u għad-diviżjonijiet S95 u S96 biss għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi) u 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom): Total, minn 0 sa impjegat/persuna li taħdem għal rasha 1, 2-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom, 10-19-il impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 20-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar;

Għat-Taqsimiet F sa J, L sa N u P sa R tal-NACE u għad-diviżjonijiet S95 u S96, għall-varjabbli li mhumiex 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi) u 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom): Total, minn 0 sa 9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom, 10-19-il impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 20-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar;

Għat-Taqsimiet B sa E u K tal-NACE: Total, minn 0 sa 9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom, 10-19-il impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 20-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha, 250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

2.

Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli 210101 (numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom) u 220102 (Numru ta’ impjegati) biss

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività:

Taqsimiet tal-NACE;

Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

Diviżjonijiet tal-NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 u d-diviżjonijiet kollha tat-Taqsimiet G, H, I, J, K, L,M,N, P, Q u R tal-NACE;

Gruppi tad-diviżjonijiet G47 u J62 tal-NACE u tat-Taqsimiet L, M u N tal-NACE;

Klassijiet tad-diviżjoni J62 tal-NACE;

Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament:

Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Total tal-ICT,

Manifattura tal-ICT

Servizzi tal-ICT

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati:

Total, 0 impjegati, 1-4 impjegati, 5-9 impjegati, 10 impjegati u aktar

3.

Disaggregazzjoni skont l-attività u l-forma ġuridika (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli 210101 (numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom) u 220102 (Numru ta’ impjegati) biss

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività:

l-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 2

Disaggregazzjoni tal-forma ġuridika:

Total,

proprjetà personali u l-ebda limitu għar-responsabbiltà personali,

kumpaniji b’ishma konġunti privati jew ikkwotati pubblikament b’responsabbiltà limitata għal dawk li huma sidien ta’ ishma,

sħubijiet li huma proprjetà personali b’responsabbiltà limitata u mhux limitata (Huma inklużi wkoll forom ġuridiċi oħra bħal kooperattivi, assoċjazzjonijiet, eċċ.)

4.

Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tal-fatturat

għat-Taqsima G tal-NACE biss

(tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B; tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività: Taqsima, diviżjonijiet u gruppi tal-NACE

Disaggregazzjoni tal-klassi tad-daqs tal-fatturat: Fatturat annwali f’miljuni ta’ euro: Total, 0 sa anqas minn 1, 1 sa anqas minn 2, 2 sa anqas minn 5, 5 sa anqas minn 10, 10 sa anqas minn 20, 20 sa anqas minn 50, 50 sa anqas minn 200, 200 u aktar

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet ta’ 642, 643 u 653 tal-NACE li huma ekonomikament mhux sinifikanti f’termini ta’ valur miżjud u ta’ numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, jistgħu jiġu pprovduti valuri 0 ħlief għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi) u 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom). Jekk 220102 (numru ta’ impjegati) ma jkunx 0, jenħtieġ li l-valur jiġi pprovdut ukoll.

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Data preliminari: T+10 xhur għall-attività u Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom) u 250101 (Fatturat nett);

Data finali u vvalidata: T+18-il xahar għall-varjabbli kollha

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021


Tabella 12. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar avvenimenti demografiċi għall-intrapriżi

Varjabbli

210201. Twelid ta’ intrapriżi

210202. Imwiet ta’ intrapriżi

210203. Sopravivenzi ta’ intrapriżi

210102. Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

210204. Intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

210205. Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

210206. Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

220401. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi mwielda ġodda

220402. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi mwielda ġodda

220403. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi

220404. Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi

220405. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi

220406. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid

220104. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

220105. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

220407. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

220408. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat

220409. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

220410. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati

220411. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed

220412. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid

Unità ta’ kejl

Valur assolut

Popolazzjoni statistika

Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

1.

Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli kollha ħlief għall-varjabbli

210203 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi),

210206 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

220405 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi),

220406 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid),

220411 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed)

220412 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività:

Taqsimiet tal-NACE;

Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

Diviżjonijiet tal-NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 u d-diviżjonijiet kollha tat-Taqsimiet G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q u R tal-NACE;

Gruppi tad-diviżjonijiet G47 u J62 tal-NACE u tat-Taqsimiet L, M u N tal-NACE;

Klassijiet tad-diviżjoni J62 tal-NACE;

Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament:

Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Total tal-ICT,

Manifattura tal-ICT,

Servizzi tal-ICT

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati:

Total, 0 impjegati, 1-4 impjegati, 5-9 impjegati, 10 impjegati u aktar

Il-klassi tad-daqs ta’ 0 impjegati ma għandhiex tiġi pprovduta għall-varjabbli:

210102 (Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

210204 (Intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat),

210205 (Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati),

220104 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

220105 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

220407 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat),

220408 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li kellhom l-ewwel impjegat),

220409 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati),

220410 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati).

2.

Disaggregazzjoni skont l-attività u l-forma ġuridika (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli kollha ħlief għall-varjabbli:

210203 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi),

210206 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

220405 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi),

220406 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid),

220411 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

220412 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid).

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività:

l-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni tal-forma ġuridika:

Total,

proprjetà personali u l-ebda limitu għar-responsabbiltà personali,

kumpaniji b’ishma konġunti privati jew ikkwotati pubblikament b’responsabbiltà limitata għal dawk li huma sidien ta’ ishma,

sħubijiet li huma proprjetà personali b’responsabbiltà limitata u mhux limitata (Huma inklużi wkoll forom ġuridiċi oħra bħal kooperattivi, assoċjazzjonijiet, eċċ.)

3.

Disaggregazzjoni skont l-attività, il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u n-numru ta’ snin kalendarji ta’ sopravivenza (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli

210203 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi),

210206 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

220405 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi),

220406. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid,

224011 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed) u

224012 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività: l-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 1.

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati:

Total, 0, 1-4, 5-9, 10+

Il-klassi tad-daqs ta’ 0 ma għandhiex tiġi pprovduta għall-varjabbli:

210206 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

220411 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed),

220412 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid).

Disaggregazzjoni skont in-numru ta’ snin kalendarji ta’ sopravivenza

1, 2, 3, 4, 5

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Data preliminari:

T+18-il xahar għall-varjabbli 210202 (Imwiet ta’ intrapriżi), 220403 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi) u 220404 (Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi),

T+20 xahar għall-varjabbli 210205 (Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati), 220409 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati) u 220410 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati);

Data finali u vvalidata:

T+18-il xahar għall-varjabbli 210201 (Twelid ta’ intrapriżi), 210203 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi), 220401 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għadhom kemm twieldu), 220402 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għadhom kemm twieldu), 220405 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi) u 220406 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi, fis-sena tat-twelid),

T+20 xahar għall-varjabbli 210102 (Numru ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 210204 (Intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 210206 (Sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 220104 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 220105 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed), 220407 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li għandhom l-ewwel impjegat), 220408 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li għandhom l-ewwel impjegat), 220411 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed) u 220412 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’sopravivenzi ta’ intrapriżi li għandhom tal-anqas impjegat wieħed, fis-sena tat-twelid),

T+30 xahar għall-varjabbli 210202 (Imwiet ta’ intrapriżi), 220403 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom fi mwiet ta’ intrapriżi) u 220404 (Numru ta’ impjegati fi mwiet ta’ intrapriżi),

T+32 xahar għall-varjabbli 210205 (Intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati), 220409 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati) u 220410 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi li ma għadx għandhom impjegati).

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021


Tabella 13. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

Varjabbli

210103. Numru ta’ intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

210104. Numru ta’ intrapriżi ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir

220106. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir

220107. Numru ta’ impjegati f’intrapriżi ġodda b’rata għolja ta’ tkabbir

Unità ta’ kejl

Valur assolut

Popolazzjoni statistika

Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Taqsimiet tal-NACE (iżda biss għat-Taqsimiet B sa N u P sa R tal-NACE),

Diviżjonijiet u

Gruppi (minbarra t-Taqsimiet P sa R tal-NACE)

Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament:

Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Data preliminari: T+12-il xahar għall-varjabbli 210103 (Numru ta’ intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir) u 220106 (Numru ta’ impjegati f’intrapriżi b’rata għolja ta’ tkabbir);

Data finali u vvalidata: T+18-il xahar għall-varjabbli kollha

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021


Tabella 14. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-intrapriżi skont il-pajjiż tal-kontroll aħħari

Varjabbli

210101. Numru ta’ intrapriżi attivi

210301. Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

220101. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

220301. Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati

220501. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

220701. Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

230101. Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” jew “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” f’aggregati rilevanti tal-livell A*38 tal-NACE għat-Taqsimiet B sa F tal-NACE)

230201. Persunal tar-R&Ż (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” jew “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” f’aggregati rilevanti tal-livell A*38 tal-NACE għat-Taqsimiet B sa F tal-NACE)

230301. Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” jew “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” f’aggregati rilevanti tal-livell A*38 tal-NACE għat-Taqsimiet B sa F tal-NACE)

230401. Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” jew “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” f’aggregati rilevanti tal-livell A*38 tal-NACE għat-Taqsimiet B sa F tal-NACE)

240101. Total tax-xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi

240102. Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid

240301. Xirjiet totali ta’ oġġetti u ta’ servizzi ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

240302. Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

250101. Fatturat nett

250301. Valur tal-output

250401. Valur miżjud

250601. Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

250701. Valur tal-output ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

250801. Valur miżjud ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

260101. Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli

260201. Investiment gross ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż f’assi mhux kurrenti tanġibbli

Unità ta’ kejl

Valur assolut għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 210301 (Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 220501 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230201 (persunal tar-R&Ż) u 230401 (persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż);

Munita nazzjonali (eluf) għal varjabbli oħra.

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli kollha ħlief għall-varjabbli 230101 (Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż), 230301 (Nefqa fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230201 (Persunal tar-R&Ż) u 230401 (Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE;

Għall-varjabbli 230101 (Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż), 230301 (Nefqa fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230201 (Persunal tar-R&Ż) u 230401 (Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa F tal-NACE.

Disaggregazzjonijiet

Id-data tiġi pprovduta bid-dettalji skont il-pajjiż tal-kontroll aħħari, skont il-kunċett ta’ “unità istituzzjonali li jkollha l-kontroll aħħari”, u skont l-attività tal-intrapriża.

1.

Disaggregazzjoni skont l-attività u disaggregazzjoni ġeografika

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Għall-varjabbli kollha ħlief għall-varjabbli 230101 (Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż), 230301 (Nefqa fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230201 (Persunal tar-R&Ż) u 230401 (Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż):

Disaggregazzjoni skont l-attività:

Taqsimiet tal-NACE;

Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96

Diviżjonijiet tal-NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86,

Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament:

Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Għall-varjabbli 230101 (Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż), 230301 (Nefqa fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230201 (Persunal tar-R&Ż) u 230401 (Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż):

Disaggregazzjoni skont l-attività

Taqsimiet tal-NACE;

Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32,

Diviżjonijiet tal-NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33

Aggregat speċjali kif definit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament

Industrija u kostruzzjoni

Disaggregazzjoni ġeografika:

Għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 220301 (Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati), 230101 (Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż) u 230201 (Persunal tar-R&Ż), 240101 (Xirjiet totali ta’ oġġetti u ta’ servizzi), 240102 (Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid), 250101 (Fatturat nett), 250301 (Valur tal-output), 250401 (Valur miżjud), 260101 (Investiment gross f’assi mhux kurrenti tanġibbli), aggregati ġeografiċi “Total dinji” u “Ikkontrollati domestikament”.

Għal varjabbli oħra Ġeo tal-livell 1 kif definiti f’att ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-Artikolu 7(1)(d) tar-Regolament (UE) 2019/2152

2.

Disaggregazzjoni ġeografika

Għall-varjabbli 210301 (Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 220501 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 220701 (Spiża tal-benefiċċji tal-impjegati f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230301 (Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 230401 (Persunal tar-R&Ż f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 240301 (Xirjiet totali ta’ oġġetti u servizzi ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 240302 (Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid minn intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 250601 (Fatturat Nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 250701 (Valur tal-output intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż), 250801 (Valur miżjud ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż) u 260201 (Investiment gross ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż f’assi mhux kurrenti tanġibbli), Ġeo tal-livell 3 kif definiti f’att ta’ implimentazzjoni f’konformità mal-Artikolu 7(1)(d) tar-Regolament (UE) 2019/2152

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għad-diviżjoni K64 il-valur tal-varjabbli 250101 u 250601 (Fatturat nett) jista’ jiġi approssimat mill-Valur tal-output kif definit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

Għall-attivitajiet ta’ 642, 643 u 653 tal-NACE inklużi fid-data u li huma ekonomikament mhux sinifikanti f’termini ta’ valur miżjud u ta’ numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, jistgħu jiġu preżunti valuri 0 ħlief għall-varjabbli 210101 (Numru ta’ intrapriżi attivi), 220101 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom), 210301 (Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż) u 220501 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż).

Għall-attivitajiet tat-Taqsima K tal-NACE, wieħed jista’ jassumi li l-valur tal-varjabbli 240102 u 240302 (Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid) huwa ekonomikament mhux sinifikanti, u għalhekk jistgħu jiġu pprovduti valuri 0 għall-varjabbli 240102 u 240302.

L-approssimazzjonijiet addizzjonali għall-attivitajiet tat-Taqsima K tal-NACE jista’ jintlaħaq qbil dwarhom bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Istati Membri b’kont meħud tal-kundizzjonijiet fil-pajjiż.

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+20 xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021


Tabella 15. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż u affiljati domestiċi attivi fil-pajjiż rapportatur

Varjabbli

210401. Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi

220601. Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi

250901. Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u ta’ affiljati domestiċi

Unità ta’ kejl

Valur assolut għall-varjabbli 210401 (Numru ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi) u 220601 (Numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom f’intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi),

Munita nazzjonali (eluf) għall-varjabbli 250901 (Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi)

Popolazzjoni statistika

Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N u P sa S tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività tal-intrapriża

Taqsimiet tal-NACE;

Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88

Diviżjonijiet tal-NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament

Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali),

Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għad-diviżjoni K64 il-valur tal-varjabbli 250901 (Fatturat nett) jista’ jiġi approssimat mill-Valur tal-output kif definit fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

Għall-attivitajiet ta’ 642, 643 u 653 tal-NACE inklużi fid-data u li huma ekonomikament mhux sinifikanti f’termini ta’ valur miżjud u tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, jistgħu jiġu preżunti valuri 0 għall-varjabbli 250901 (Fatturat nett ta’ intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż (il-kunċett ta’ UCI) u affiljati domestiċi).

L-approssimazzjonijiet addizzjonali għall-attivitajiet tat-Taqsima K tal-NACE jista’ jintlaħaq qbil dwarhom bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-Istati Membri b’kont meħud tal-kundizzjonijiet fil-pajjiż.

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+20 xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021


Tabella 16. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar il-kummerċ tal-oġġetti skont il-karatteristiċi tal-intrapriżi

Varjabbli

210501. Numru ta’ intrapriżi li jimportaw oġġetti

210502. Numru ta’ intrapriżi li jesportaw oġġetti

240401. Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi

251101. Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi

Unità ta’ kejl

Valur assolut għall-varjabbli 210501 (Numru ta’ intrapriżi li jesportaw oġġetti) u 210502 (Numru ta’ intrapriżi li jimportaw oġġetti);

Munita nazzjonali (unitajiet) għall-varjabbli 240401 (Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi) u 251101 (Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi)

Popolazzjoni statistika

Esportazzjonijiet jew importazzjonijiet totali ta’ oġġetti;

Taqsimiet A sa U tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Kull waħda mid-disaggregazzjonijiet 1 sa 11 trid tiġi kkombinata mad-disaggregazzjoni ġeografika li ġejja

Disaggregazzjoni ġeografika

Dinja

Intra-Unjoni

Barra l-Unjoni

1.

Disaggregazzjoni skont l-attività

Total

Taqsimiet tal-NACE

Diviżjonijiet tal-NACE

Gruppi tal-NACE tat-Taqsimiet C, D, E u G

Mhux magħruf

2.

Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Disaggregazzjoni skont l-attività:

Total

Taqsimiet tal-NACE

Diviżjonijiet tal-NACE tat-Taqsimiet C u G

Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament:

l-industrija

minbarra l-industrija u l-kummerċ

Mhux magħruf

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

Total

0-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom

10-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

Mhux magħruf

3.

Disaggregazzjoni skont l-attività u disaggregazzjoni ġeografika addizzjonali

Disaggregazzjoni skont l-attività:

Total

Taqsima G tal-NACE

aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament

l-industrija

minbarra l-industrija u l-kummerċ

Mhux magħruf

Disaggregazzjoni ġeografika addizzjonali:

Stati Membri individwali

L-aktar pajjiżi u żoni sħab importanti barra mill-Unjoni

4.

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tal-għadd ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom u disaggregazzjoni ġeografika addizzjonali

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

Total

0-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom

10-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

Mhux magħruf

Disaggregazzjoni ġeografika addizzjonali:

Stati Membri individwali

L-aktar pajjiżi u żoni sħab importanti barra mill-Unjoni

5.

Disaggregazzjoni skont l-attività u n-numru ta’ pajjiżi sħab

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 3

Disaggregazzjoni skont in-numru ta’ pajjiżi sħab:

Total

1

2

3-5

6-9

10-14

15-19

20+

Mhux magħruf

6.

Disaggregazzjoni dettaljata skont l-attività u l-konċentrazzjoni tal-kummerċ (għall-varjabbli 251101 (Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi) u 240401 (Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi) biss)

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 3

Disaggregazzjoni skont il-konċentrazzjoni tal-kummerċ:

Total

L-ewwel 5

10

20

50

100

500

1 000 intrapriża

7.

Disaggregazzjoni skont l-attività u t-tip ta’ operatur tas-suq

Data li għandha tiġi pprovduta għall-importazzjonijiet, għall-esportazzjonijiet u għall-kummerċ totali

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 2

Disaggregazzjoni skont it-tip ta’ operatur tas-suq:

Total

Operaturi tas-suq unidirezzjonali

Operaturi tas-suq bidirezzjonali

Tipi kollha ta’ operaturi tas-suq

8.

Disaggregazzjoni skont l-attività u l-intensità tal-esportazzjonijiet (sehem tal-esportazzjonijiet mill-fatturat)

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 2

Disaggregazzjoni skont l-intensità tal-esportazzjonijiet:

Total

Ebda esportazzjoni (0)

Bejn 0 u anqas minn 25

Bejn 25 u anqas minn 50

Bejn 50 u anqas minn 75

75 jew aktar

Mhux magħruf

9.

Disaggregazzjoni skont l-attività u t-tip ta’ kontroll

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 2

Disaggregazzjoni skont it-tip ta’ kontroll:

Total

Intrapriżi kkontrollati domestikament, Disaggregazzjoni addizzjonali, jekk disponibbli:

Intrapriżi kkontrollati domestikament mingħajr affiljati proprji barra l-pajjiż,

Intrapriżi kkontrollati domestikament b’affiljati proprji barra l-pajjiż,

Intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Mhux magħruf

10.

Disaggregazzjoni dettaljata skont l-attività u l-komodità (għall-varjabbli 251101 (Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi) u 240401 (valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi) biss)

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 2

Disaggregazzjoni skont il-komodità:

Total

Livell tad-diviżjoni tas-CPA għall-prodotti tad-Diviżjonijiet 10 sa 32 tat-Taqsima C

Livell tat-taqsima tas-CPA għall-prodotti tat-Taqsimiet A, B, C, D u E

Aggregat speċjali kif definit fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament

Prodotti oħra tas-CPA

Mhux magħruf

11.

Popolazzjoni kummerċjali

Data li għandha tiġi pprovduta għall-importazzjonijiet, għall-esportazzjonijiet u għall-kummerċ totali

Disaggregazzjoni tat-tqabbil tad-data kummerċjali mar-reġistru tan-negozju f’termini tan-numru ta’ intrapriżi u tan-numru ta’ operaturi tas-suq għal popolazzjonijiet speċifiċi ta’ operaturi tas-suq.

Disaggregazzjoni tat-tqabbil tad-data kummerċjali mar-reġistru tan-negozju f’termini tal-valur statistiku għal popolazzjonijiet speċifiċi ta’ operaturi tas-suq.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+12-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2022


Tabella 17. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar il-kummerċ tas-servizzi skont il-karatteristiċi tal-intrapriżi (STEC) - data annwali

Varjabbli

240401. Valur statistiku tal-importazzjonijiet mill-intrapriżi

251101. Valur statistiku tal-esportazzjonijiet mill-intrapriżi

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Esportazzjonijiet jew importazzjonijiet totali ta’ servizzi, innegozjati bejn residenti u mhux residenti

Taqsimiet A sa U tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Kull disaggregazzjoni (1 sa 3) trid tiġi kkombinata mad-disaggregazzjoni ġeografika li ġejja

Disaggregazzjoni ġeografika

Dinja

Intra-Unjoni

Barra l-Unjoni

1.

Disaggregazzjoni skont l-attività u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Disaggregazzjoni skont l-attività:

Total

Għad-disaggregazzjonijiet ta’ hawn taħt, tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B:

Aggregati tat-Taqsimiet tal-NACE:

A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

Taqsimiet tal-NACE:

C, F, G, H, J, K, M, N

Mhux magħruf

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

Total

Għad-disaggregazzjonijiet ta’ hawn taħt, tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B:

0-49 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom

Mhux obbligatorji: 0-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom

Mhux obbligatorji: 10-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

Mhux magħruf

2.

Disaggregazzjoni skont l-attività, it-tip ta’ prodott u disaggregazzjoni ġeografika addizzjonali

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont il-prodotti:

Total tas-servizzi

Għad-disaggregazzjonijiet ta’ hawn taħt, tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B:

Komponenti ewlenin tal-EBOPS 2010, kif definiti fl-Anness VI, Taqsima 2, Tabella 1

Mhux magħruf

Mhux obbligatorji: Komponenti dettaljati 10.1, 10.2 u 10.3 tal-EBOPS 2010, kif definiti fit-Tabella 1 tat-Taqsima 2 tal-Anness VI

Mhux obbligatorji: Disaggregazzjoni ġeografika addizzjonali

Meħtieġa biss għat-Total tas-servizzi:

Stati Membri individwali tal-UE

L-Istati Uniti tal-Amerika

3.

Disaggregazzjoni skont l-attività u t-tip ta’ kontroll

Disaggregazzjoni skont l-attività:

L-istess disaggregazzjoni skont l-attività bħal fid-disaggregazzjoni 1.

Disaggregazzjoni skont it-tip ta’ kontroll:

Total

Għad-disaggregazzjonijiet ta’ hawn taħt, tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B:

Intrapriżi kkontrollati domestikament

Mhux obbligatorji: Disaggregazzjoni addizzjonali, jekk disponibbli:

Intrapriżi kkontrollati domestikament mingħajr affiljati proprji barra l-pajjiż

Intrapriżi kkontrollati domestikament b’affiljati proprji barra l-pajjiż

Intrapriżi kkontrollati minn barra l-pajjiż

Mhux magħruf

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+18-il xahar

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Jenħtieġ li jintużaw il-metodi u l-istimi rakkomandati fil-Gwida għall-Kumpilaturi tal-Eurostat-OECD għall-Istatistika dwar il-Kummerċ fis-Servizzi skont il-Karatteristiċi tal-Intrapriżi. Il-pajjiżi jistgħu jużaw ukoll kwalunkwe metodu jew stima ekwivalenti oħrajn, f’konformità mal-prinċipji tal-MSITS 2010 u mal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2019/2152 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Fil-każijiet kollha, jenħtieġ li l-metodi użati jkunu deskritti b’mod ċar fil-metadata.

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2022


Tabella 18. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar in-nefqa intramurali fuq ir-R&Ż

Varjabbli

230101. Nefqa intramurali fuq ir-R&Ż

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

L-unitajiet produttivi kollha tar-R&Ż ikklassifikati fit-Taqsimiet A sa U tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

1.

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni

Total fuq is-setturi kollha elenkati hawn taħt

is-settur tal-intrapriżi tan-negozju,

is-settur tal-edukazzjoni għolja,

is-settur tal-gvern,

is-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ

2.

Disaggregazzjoni skont is-settur ta’ prestazzjoni u s-sors ta’ fondi

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont is-sors tal-fondi

Total fuq is-sorsi kollha ta’ fondi elenkati hawn taħt

is-settur tal-intrapriżi tan-negozju

is-settur tal-gvern

Is-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ

Is-settur tal-edukazzjoni għolja

Il-kumplament tad-dinja

Intrapriżi tan-negozju barranin

Intrapriżi barranin fl-istess grupp (għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss)

Intrapriżi tan-negozju oħra (għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss)

Il-Kummissjoni Ewropea

Organizzazzjonijiet internazzjonali

Sorsi oħrajn

3.

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni u t-tip ta’ R&Ż (mhux obbligatorja għas-Settur tal-edukazzjoni għolja u għat-Total)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont it-tip ta’ R&Ż

Riċerka bażika

Riċerka applikata

Żvilupp sperimentali

4.

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni u t-tip ta’ kost

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont it-tip ta’ kostijiet:

kostijiet kurrenti (kostijiet lavorattivi u kostijiet oħra),

nefqa kapitali

5.

Disaggregazzjoni skont l-attività (għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss)

Total fuq it-Taqsimiet A sa U kollha tal-NACE;

Aggregati tat-Taqsimiet D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U;

Taqsimiet A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

Aggregati tad-diviżjonijiet C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

Diviżjonijiet C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

Gruppi C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 tal-NACE

Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament

Total tal-ICT,

Manifattura tal-ICT

Servizzi tal-ICT

6.

Disaggregazzjoni skont l-orjentazzjoni tal-industrija (għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss) (mhux obbligatorja)

Disaggregazzjoni skont l-orjentazzjoni tal-industrija:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 5

7.

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom (settur tal-intrapriżi tan-negozju biss)

Klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

Total fuq il-klassijiet tad-daqs kollha elenkati hawn taħt, inkluża l-klassi tad-daqs mhux obbligatorja ta’ 0-9

0-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom (mhux obbligatorja)

10-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

8.

Disaggregazzjoni skont is-sors tal-fondi u l-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom (għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-sors tal-fondi:

Total fuq is-sorsi kollha ta’ fondi elenkati hawn taħt

is-settur tal-intrapriżi tan-negozju

is-settur tal-gvern

is-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ

is-settur tal-edukazzjoni għolja

il-kumplament tad-dinja

Klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

Total fuq il-klassijiet tad-daqs kollha elenkati hawn taħt, inkluża l-klassi tad-daqs mhux obbligatorja ta’ 0-9

0-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom (mhux obbligatorja)

10-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha

250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

9.

Disaggregazzjoni skont il-qasam ewlieni tar-riċerka u tal-iżvilupp (għas-settur tal-gvern u tal-edukazzjoni ogħla biss)

xjenza naturali,

inġinerija u teknoloġija,

xjenzi mediċi u tas-saħħa,

xjenzi agrikoli u veterinarji,

xjenzi soċjali,

studji umanistiċi u l-arti

10.

Disaggregazzjoni skont l-objettiv soċjoekonomiku (għas-settur tal-gvern biss) (mhux obbligatorja)

Il-livell tal-Kapitolu tan-nomenklatura għall-analiżi u għat-tqabbil tal-programmi u tal-baġits xjentifiċi (NABS)

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Id-disaggregazzjonijiet kollha (minbarra disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni):

Data finali u vvalidata ta’ kull sena b’numru fard f’T+18-il xahar

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

Kull sena

data preliminari f’T+10 xhur

data finali u vvalidata f’T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021


Tabella 19. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar l-impjiegi fir-R&Ż

Varjabbli

230201. Persunal tar-R&Ż

230202. Riċerkaturi

Unità ta’ kejl

Valur assolut

Popolazzjoni statistika

L-unitajiet produttivi kollha tar-R&Ż ikklassifikati fit-Taqsimiet A sa U tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

1.

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni

Data li għandha tiġi pprovduta bħala numru ta’ impjegati u bħala unitajiet ta’ ekwivalenti full-time

Total tas-setturi kollha elenkati hawn taħt

is-settur tal-intrapriżi tan-negozju

is-settur tal-edukazzjoni għolja

is-settur tal-gvern

is-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ

2.

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni u l-okkupazzjoni

Għall-varjabbli 230201 (Persunal tar-R&Ż) biss; data li għandha tiġi pprovduta bħala unitajiet ta’ ekwivalenti full-time

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont l-okkupazzjonijiet:

Total fuq il-professjonijiet kollha elenkati hawn taħt

Riċerkaturi,

Persunal ieħor tar-R&Ż

tekniċi u persunal ekwivalenti (mhux obbligatorja)

persunal ta’ appoġġ ieħor (mhux obbligatorja)

3.

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni u l-kwalifika (mhux obbligatorja)

Data li għandha tiġi pprovduta bħala unitajiet ta’ ekwivalenti full-time

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont il-kwalifiki:

Total fuq kull il-livelli ta’ kwalifika kollha elenkati hawn taħt

Persuni li għandhom dottorat (livell 8 tal-ISCED 2011),

lawrji Universitarji oħra u diplomi terzjarji oħra (livelli 5, 6 u 7 tal-ISCED 2011),

kwalifiki oħra

4.

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni, l-okkupazzjoni u l-ġeneru

Għall-varjabbli 230201 (Persunal tar-R&Ż) biss; data li għandha tiġi pprovduta bħala numru ta’ impjegati

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont l-okkupazzjonijiet:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 2

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

total,

nisa

5.

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni, il-kwalifika u l-ġeneru (mhux obbligatorja)

Data li għandha tiġi pprovduta bħala numru ta’ impjegati

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont il-kwalifiki:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 3

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

l-istess bħal fid-disaggregazzjoni 4

6.

Disaggregazzjoni skont l-attività

Data li għandha tiġi pprovduta għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss; data li għandha tiġi pprovduta bħala numru ta’ impjegati u bħala unitajiet ta’ ekwivalenti full-time

Total fuq it-Taqsimiet A sa U kollha tal-NACE;

Aggregati tat-Taqsimiet D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U

Taqsimiet A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

Aggregati tad-diviżjonijiet C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88;

Diviżjonijiet C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

Gruppi C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 tal-NACE

Aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament

Total tal-ICT,

Manifattura tal-ICT,

Servizzi tal-ICT

7.

Disaggregazzjoni skont il-qasam ewlieni tar-riċerka u tal-iżvilupp u tal-ġeneru

Data li għandha tiġi pprovduta għas-settur tal-gvern u tal-edukazzjoni għolja biss

Numru ta’ impjegati

Unitajiet ekwivalenti full-time (mhux obbligatorji)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont il-qasam ewlieni tar-riċerka u tal-iżvilupp:

xjenza naturali,

inġinerija u teknoloġija,

xjenzi mediċi u tas-saħħa,

xjenzi agrikoli u veterinarji,

xjenzi soċjali,

studji umanistiċi u l-arti

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

l-istess bħal fid-“disaggregazzjoni 4”

8.

Distribuzzjoni skont l-attività u l-ġeneru

Data li għandha tiġi pprovduta bħala numru ta’ impjegati u għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont l-attività:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 6

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

l-istess bħal fid-“disaggregazzjoni 4”

9.

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom

Data li għandha tiġi pprovduta bħala unitajiet ekwivalenti full-time u għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju biss

Disaggregazzjoni skont il-klassi tad-daqs tan-numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom:

0-9 impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom (mhux obbligatorja),

10-49 impjegat u persuna li taħdem għal rasha,

50-249 impjegat u persuna li taħdem għal rasha,

250 impjegat u persuna li taħdem għal rasha u aktar

It-total għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju għandu jkopri l-klassijiet tad-daqs kollha elenkati hawn fuq, inkluża l-klassi tad-daqs mhux obbligatorja ta’ 0-9.

10.

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni u l-ġeneru

Għall-varjabbli 230202 (Riċerkaturi) biss; data li għandha tiġi pprovduta bħala

numru ta’ impjegati

unitajiet ekwivalenti full-time (mhux obbligatorji)

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

l-istess bħal fid-“disaggregazzjoni 4”

11.

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni, il-grupp ta’ età u l-ġeneru (mhux obbligatorja)

Għall-varjabbli 230202 (Riċerkaturi) biss; data li għandha tiġi pprovduta bħala unità ta’ numru ta’ impjegati

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Għas-settur tal-intrapriżi tan-negozju u għas-settur privat mingħajr skop ta’ qligħ: mhux obbligatorja

Disaggregazzjoni skont il-gruppi ta’ età:

Total fuq kull gruppi ta’ età kollha elenkati hawn taħt

< 25

25-34

35-44

45-54

55-64

>=65

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

l-istess bħal fid-“disaggregazzjoni 4”

12.

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni, iċ-ċittadinanza u l-ġeneru (mhux obbligatorja)

Għall-varjabbli 230202 (Riċerkaturi) biss; data li għandha tiġi pprovduta bħala unità ta’ numru ta’ impjegati

Id-data trid tiġi pprovduta bħala kombinazzjoni tad-disaggregazzjonijiet kollha elenkati hawn taħt:

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni:

l-istess bħad-disaggregazzjoni 1

Disaggregazzjoni skont iċ-ċittadinanza:

Total fuq iċ-ċittadinanzi u l-klassijiet taċ-ċittadinanza kollha ta’ hawn taħt

ċittadinanza nazzjonali

ċittadinanza ta’ Stati Membri oħra tal-UE

ċittadinanza ta’ pajjiżi Ewropej oħra

ċittadinanza tal-Amerika ta’ Fuq

ċittadinanza tal-Amerika Ċentrali u tal-Amerika t’Isfel

ċittadinanza tal-Asja

ċittadinanza tal-Afrika

ċittadinanza oħra

Disaggregazzjoni skont il-ġeneru:

l-istess bħal fid-disaggregazzjoni 4

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Id-disaggregazzjonijiet kollha (minbarra disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni):

Data finali u vvalidata ta’ kull sena b’numru fard f’T+18-il xahar

Disaggregazzjoni skont is-settur tal-prestazzjoni għar-“Riċerkaturi” u għall-“Persunal Totali” f’FTE:

Kull sena

data preliminari f’T+10 xhur

data finali u vvalidata f’T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021


Tabella 20. Statistika fil-livell tal-pajjiżi dwar ir-R&Ż iffinanzjati pubblikament

Varjabbli

230501. Allokazzjonijiet mill-baġit tal-gvern għar-riċerka u għall-iżvilupp (GBARD)

230502. Finanzjament pubbliku nazzjonali għar-R&Ż ikkoordinati f’livell transnazzjonali

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

L-unitajiet produttivi kollha tar-R&Ż ikklassifikati fit-Taqsimiet A sa U tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

1.

Disaggregazzjoni skont l-objettiv soċjoekonomiku għal GBARD

Għall-varjabbli 230501 (Allokazzjonijiet mill-baġit tal-gvern għar-riċerka u għall-iżvilupp (GBARD))

Kategoriji tan-Nomenklatura għall-Analiżi u għat-Tqabbil ta’ Programmi u ta’ Baġits Xjentifiċi (NABS)

Sottokategoriji tal-NABS (mhux obbligatorji)

2.

Disaggregazzjoni skont il-modalità ta’ finanzjament għall-GBARD fil-baġit finali (mhux obbligatorja)

Għall-varjabbli 230501 (Allokazzjonijiet mill-baġit tal-gvern għar-Riċerka u l-Iżvilupp (GBARD))

Finanzjament ta’ proġetti,

Finanzjament istituzzjonali

3.

Disaggregazzjoni skont it-tip ta’ programm/eżekutur

Għall-varjabbli 230502 (Finanzjament pubbliku nazzjonali għar-R&Ż ikkoordinati f’livell transnazzjonali)

Kontribuzzjonijiet nazzjonali għal eżekuturi pubbliċi transnazzjonali tar-R&Ż,

Kontribuzzjonijiet nazzjonali għal programmi pubbliċi transnazzjonali tar-R&Ż minn madwar l-Ewropa kollha,

Kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-programmi pubbliċi bilaterali jew multilaterali tar-R&Ż stabbiliti bejn il-gvernijiet tal-Istati Membri (u mal-pajjiżi kandidati u mal-pajjiżi tal-EFTA)

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

Id-disaggregazzjonijiet kollha (għad-Disaggregazzjoni 1: fil-baġit finali):

kull sena data finali u vvalidata f’T+12-il xahar

Disaggregazzjoni 1 (fil-baġit proviżorju):

kull sena data f’T+6 xhur

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021


Tabella 21. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar ix-xirjiet mill-intrapriżi

Varjabbli

240102. Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid

240103. Spejjeż għal servizzi pprovduti permezz ta’ ħaddiema ta’ aġenzija

240104. Spejjeż ta’ kiri u ta’ lokazzjonijiet operatorji fit-tul (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

240105. Xirjiet ta’ prodotti tal-enerġija (għat-Taqsimiet D, E u F tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

240106. Pagamenti lil sottokuntratturi (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli 240102 (Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa J, L sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE

Għall-varjabbli 240103 (spejjeż għal servizzi pprovduti permezz ta’ ħaddiema ta’ aġenzija): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa N, u P sa R u d-diviżjonijiet S95 u S96 tal-NACE

Għall-varjabbli 240104 (spejjeż ta’ kiri u ta’ lokazzjonijiet operatorji fit-tul) u 240106 (pagamenti lil sottokuntratturi): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa F tal-NACE

Għall-varjabbli 240105 (xirjiet ta’ enerġija): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa F tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività (tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B)

Għall-varjabbli 240102 (xirjiet għal oġġetti u għal servizzi għall-bejgħ mill-ġdid) u 240103 (spejjeż fuq servizzi pprovduti permezz ta’ ħaddiema temporanji permezz ta’ aġenzija):

Għat-Taqsimiet B sa J, L sa N u P sa R tal-NACE: taqsimiet, diviżjonijiet, gruppi u klassijiet;

Għall-varjabbli 240103 biss, għat-Taqsima K tal-NACE: It-taqsima, id-diviżjonijiet, il-gruppi 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 u l-klassijiet 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 u 65.30;

Għad-diviżjonijiet 95 u 96: diviżjonijiet, gruppi u klassijiet;

aggregati speċjali kif definiti fl-Anness II.B ta’ dan ir-Regolament

Industrija, kostruzzjoni u servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, attivitajiet ta’ unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali) (għall-carjabbli 240102 dan l-aggregat speċjali se jeskludi t-Taqsima K),

Total tal-ICT,

Manifattura tat-ICT,

Servizzi tal-ICT,

Manifattura ta’ teknoloġija avvanzata u medja sa avvanzata (mhux obbligatorja),

Manifattura ta’ teknoloġija avvanzata,

Manifattura ta’ teknoloġija medja sa avvanzata,

Manifattura ta’ teknoloġija baxxa u medja sa baxxa (mhux obbligatorja),

Manifattura ta’ teknoloġija medja sa baxxa,

Manifattura ta’ teknoloġija baxxa,

Settur tal-informazzjoni,

Servizzi relatati mal-kompjuters,

Total tas-servizzi b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

Servizzi ta’ teknoloġija avvanzata b’għarfien intensiv,

Servizzi tas-suq b’għarfien intensiv,

Servizzi finanzjarji b’għarfien intensiv,

Servizzi oħra b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

Attivitajiet b’għarfien intensiv – Industriji tan-negozju,

Attivitajiet b’għarfien intensiv (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu (total) (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu (primarjament turiżmu) (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu (parzjalment turiżmu) (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu - Trasport (total) (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu - Trasport fuq l-art (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu - Trasport fuq l-ilma (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu - Akkomodazzjoni (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu - Ikel u xorb (total) (mhux obbligatorji),

Industriji tat-turiżmu - Kiri ta’ karozzi u kiri ieħor (total) (mhux obbligatorji),

Servizzi (minbarra amministrazzjoni pubblika, difiża, sigurtà soċjali obbligatorja, attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija, unitajiet domestiċi bħala impjegaturi u organizzazzjonijiet u korpi extraterritorjali)

Għall-varjabbli 240104 (spejjeż ta’ kiri u ta’ lokazzjonijiet operatorji fit-tul) u 240106 (pagamenti lil sottokuntratturi) (Taqsimiet B sa F tal-NACE):

Taqsimiet u diviżjonijiet tal-NACE

Għall-varjabbli 240105 (xirjiet ta’ prodotti tal-enerġija):

Għat-Taqsimiet B, C u F tal-NACE: taqsimiet, diviżjoni, gruppi u klassijiet

Għat-Taqsimiet D u E tal-NACE: taqsimiet u diviżjonijiet

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

Għall-attivitajiet 642, 643 u 653 tal-NACE li huma ekonomikament mhux sinifikanti f’termini ta’ valur miżjud u ta’ numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom, jistgħu jiġu pprovduti valuri 0.

Għall-attivitajiet tat-Taqsima K tal-NACE, wieħed jista’ jassumi li l-valur tal-varjabbli 240102 (Xirjiet ta’ oġġetti u ta’ servizzi għall-bejgħ mill-ġdid) huwa ekonomikament mhux sinifikanti, u għalhekk jistgħu jiġu pprovduti valuri 0 għall-varjabbli 240102.

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2023 għall-varjabbli 240106 (pagament lil sottokuntratturi)

2021 għall-varjabbli l-oħra kollha


Tabella 22. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar tibdiliet fl-istokk tal-intrapriżi

Varjabbli

240201. Tibdil fl-istokk tal-oġġetti (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

240202. Tibdil fl-istokk ta’ prodotti lesti u xogħol li għadu għaddej

240203. Tibdil fl-istokk tal-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE)

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Għall-varjabbli 240202 (tibdil fl-istokk ta’ oġġetti lesti u xogħol li għadu għaddej): Produtturi tas-suq tat-Taqsimiet B sa F tal-NACE;

Għall-varjabbli 240201 (tibdil fil-ħażna tal-oġġetti) u 240203 (tibdil fl-istokks tal-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid): Produtturi għas-suq tat-Taqsima G tal-NACE

Disaggregazzjonijiet

Disaggregazzjoni skont l-attività

(tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B):

Għall-varjabbli 240202 (tibdil fl-istokk ta’ oġġetti lesti u xogħol li għadu għaddej) (Taqsimiet B sa F tal-NACE):

Taqsimiet, diviżjonijiet, gruppi u klassijiet tal-NACE

Għall-varjabbli 240201 (tibdil fil-ħażna tal-oġġetti) u 240203 (tibdil fl-istokks tal-oġġetti għall-bejgħ mill-ġdid) (Taqsima G tal-NACE):

Taqsima u diviżjonijiet tal-NACE

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tas-suġġett dettaljat tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.

Skadenza għat-trażmissjoni tad-data

T+18-il xahar

L-ewwel perjodu ta’ referenza

2021


Tabella 23. Statistika tan-negozju fil-livell tal-pajjiżi dwar id-disaggregazzjoni skont il-prodott u r-residenza tal-klijenti tal-fatturat nett tal-intrapriżi

Varjabbli

250112. Il-fatturat nett skont ir-residenza tal-klijent (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE: għall-gruppi u għall-klassijiet, ir-regola ta’ 1 % għandha tiġi applikata fil-livell tad-diviżjoni korrispondenti)

250113. Il-fatturat nett skont il-prodott (tista’ tiġi applikata r-regola ta’ 1 % kif definita fl-Anness III.A.1 ibbażata fuq “fatturat nett” u “numru ta’ impjegati u ta’ persuni li jaħdmu għal rashom” fil-livell tad-diviżjonijiet tal-NACE: għall-gruppi u għall-klassijiet, ir-regola ta’ 1 % għandha tiġi applikata fil-livell tad-diviżjoni korrispondenti)

Unità ta’ kejl

Munita nazzjonali (eluf)

Popolazzjoni statistika

Kopertura tal-attività: Produtturi tas-suq tad-diviżjonijiet 62, 78 u tal-gruppi 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1, 73.2 tal-NACE

Kopertura tal-klassi tad-daqs: Intrapriżi b’aktar minn 20 impjegat u persuna li taħdem għal rasha biss

Disaggregazzjonijiet

Tista’ tiġi applikata marka tas-CETO kif definita fl-Anness III.B

Għall-varjabbli 250113 (Fatturat nett skont il-prodott)

1.

Disaggregazzjoni skont il-prodott

CPA għad-diviżjoni 62 u għall-gruppi 58.2 u 63.1 (Servizzi tal-kompjuter) tal-NACE: Total, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, Bejgħ mill-ġdid (jenħtieġ li jinkludi l-bejgħ mill-ġdid kollu (bl-ingrossa u bl-imnut) ta’ software li ma jkunx żviluppat mill-intrapriża kif ukoll il-bejgħ mill-ġdid ta’ hardware li ma jkunx immanifatturat mill-intrapriża), Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-grupp 69.1 tal-NACE (servizzi legali): Total, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-grupp 69.2 tal-NACE (Kontabilità, żamma tal-kotba u attivitajiet ta’ awditjar; konsulenza dwar taxxa): Total, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-grupp 70.2 tal-NACE (Attivitajiet ta’ konsulenza maniġerjali): Total, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-klassi 71.11 tal-NACE (Attivitajiet arkitettoniċi): Total, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-klassi 71.12 tal-NACE (Servizzi tal-inġinerija u servizzi ta’ konsulenza teknika relatati): Total, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-grupp 71.2 tal-NACE (Ittestjar u analiżi tekniċi):

Total, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-grupp 73.1 tal-NACE (Reklamar): Total, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

CPA għall-grupp 73.2 tal-NACE (Riċerka tas-suq u stħarriġ dwar l-opinjoni pubblika): Total, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra

CPA għad-diviżjoni 78 tal-NACE (Attivitajiet ta’ impjieg): Total, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, Prodotti oħra mhux ikklassifikati band’oħra.

Għall-varjabbli 250112 (Fatturat nett skont ir-residenza tal-klijent)

2.

Disaggregazzjoni skont ir-residenza tal-klijent

Total

Residenti (kif definiti fl-ESA2010, paragrafu1.62),

Mhux residenti,

intra-UE,

barra l-UE

L-użu ta’ approssimazzjonijiet u rekwiżiti ta’ kwalità

F’każijiet li fihom id-data sors użata għall-kumpilazzjoni tad-data tal-varjabbli tkun disponibbli għas-sena fiskali għal xi unitajiet statistiċi u din id-data ma tkunx tista’ tiġi kkalkolata mill-ġdid sabiex tkopri s-sena kalendarja, id-data tas-sena kalendarja tista’ tiġi approssimata bid-data dwar is-sena fiskali għal dawn l-unitajiet statistiċi.