EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2126

Regolament delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2126 tal-10 ta’ Ottubru 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ regoli għal kontrolli uffiċjali speċifiċi għal ċerti kategoriji ta’ annimali u oġġetti, miżuri li għandhom jittieħdu wara t-twettiq ta’ tali kontrolli, u ċerti kategoriji ta’ annimali u oġġetti eżentati minn kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2019/7007

OJ L 321, 12.12.2019, p. 104–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2126/oj

12.12.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 321/104


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2126

tal-10 ta’ Ottubru 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ regoli għal kontrolli uffiċjali speċifiċi għal ċerti kategoriji ta’ annimali u oġġetti, miżuri li għandhom jittieħdu wara t-twettiq ta’ tali kontrolli, u ċerti kategoriji ta’ annimali u oġġetti eżentati minn kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017 dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta’ regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 48(h) u l-Artikolu 77(1)(a), (b) u (k) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 77(1)(a), (b) u (k) tar-Regolament (UE) 2017/625 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni tadotta regoli dwar it-twettiq ta’ kontrolli uffiċjali speċifiċi għal ċertu kategoriji ta’ annimali u oġġetti li jidħlu fl-Unjoni, u dwar miżuri li għandhom jittieħdu f’każ ta’ nonkonformità.

(2)

Fl-interess li jiġu żgurati kontrolli uffiċjali effiċjenti fuq kunsinni ta’ selvaġġina bil-fer, mhux imqaxxra, introdotti fl-Unjoni, għandhom jiġu stabbiliti rekwiżiti speċifiċi ta’ kontroll fejn il-kontrolli fiżiċi jiġu ffinalizzati fl-istabbiliment ta’ destinazzjoni peress li ma jistgħux isiru kontrolli fiżiċi u kampjunar f’postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera.

(3)

Fl-interess li jiġu żgurati kontrolli uffiċjali effiċjenti tal-prodotti tas-sajd friski li jinħattu l-art direttament fil-portijiet tal-Unjoni, jenħtieġ li jkun permess li jsiru kontrolli uffiċjali fil-portijiet deżinjati mill-Istati Membri skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 (2).

(4)

L-Artikolu 77(1)(k) tar-Regolament (UE) 2017/625 jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta regoli għat-twettiq ta’ kontrolli uffiċjali speċifiċi għall-annimali u l-prodotti msemmija fl-Artikolu 48(h) ta’ dak ir-Regolament li jippreżentaw riskju baxx jew l-ebda riskju speċifiku u eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera, meta tali eżenzjoni tkun ġustifikata.

(5)

Fejn il-kontrolli uffiċjali ma jitwettqux f’postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera, jenħtieġ jiġu stabbiliti kundizzjonijiet, bħal arranġamenti adegwati ta’ kontroll, biex jiġi żgurat li ma jiġġarbux riskji inaċċettabbli għas-saħħa pubblika, tal-annimali u tal-pjanti fejn tali annimali u oġġetti jidħlu fl-Unjoni.

(6)

Fil-każ ta’ tonn iffriżat li huwa ta’ riskju baxx jew l-ebda riskju speċifiku skont l-Artikolu 48(h) tar-Regolament (UE) 2017/625, jistgħu jitwettqu kontrolli uffiċjali fl-istabbiliment tal-ipproċessar ta’ destinazzjoni, li jiġi approvat mill-awtoritajiet doganali għall-ħżin temporanju ta’ merkanzija mhux tal-Unjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3).

(7)

Fil-każ ta’ prodotti tas-sajd li huma ta’ riskju baxx jew l-ebda riskju speċifiku skont l-Artikolu 48(h) tar-Regolament (UE) 2017/625 li jinqabdu minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru u li jiddaħħlu fl-Unjoni wara li jinħattu f’pajjiżi terzi, kif imsemmi fl-Artikolu 72 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/627 (4), jenħtieġ jittieħdu miżuri f’każ ta’ suspett ta’ nonkonformità.

(8)

L-annimali u l-oġġetti li jidħlu fl-Unjoni tramite ċerti gżejjer Griegi u tramite ċerti territorji Franċiżi jippreżentaw riskju baxx minħabba li tali annimali u oġġetti ma jitqegħdux fis-suq barra minn dawn il-gżejjer jew territorji. Jenħtieġ jiġu stabbiliti rekwiżiti u miżuri adegwati ta’ kontroll uffiċjali biex jiġi żgurat li tali annimali u oġġetti ma jitqegħdux fis-suq barra minn dawn il-gżejjer jew territorji.

(9)

Sabiex l-applikazzjoni tal-qafas leġislattiv tiġi razzjonalizzata u simplifikata, ir-regoli dwar il-kontrolli uffiċjali skont l-Artikolu 77(1)(k) u l-Artikolu 48(h) tar-Regolament (UE) 2017/625 jenħtieġ li jiġu adottati flimkien mar-regoli dwar il-kontrolli uffiċjali fuq kategoriji oħra ta’ oġġetti elenkati fl-Artikolu 77(1)(a) u (b) tal-istess Regolament.

(10)

Dawn ir-regoli huma minsuġa sustanzjalment u bosta minnhom huma maħsuba biex jiġu applikati flimkien. Fl-interess tas-sempliċità u t-trasparenza, kif ukoll biex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tagħhom u jiġi evitat il-multiplikazzjoni ta’ regoli, għandhom għalhekk jiġu stipulati f’att waħdieni u mhux f’għadd ta’ atti separati b’bosta kontroreferenzi u bir-riskju ta’ dupplikazzjoni.

(11)

Peress li dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli koperti mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/641/KE (5) u d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/44/UE (6), jenħtieġ li dawk l-atti legali jitħassru.

(12)

Billi r-Regolament (UE) 2017/625 japplika mill-14 ta’ Diċembru 2019, dan ir-Regolament jenħtieġ japplika wkoll minn dik id-data,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli għat-twettiq ta’ kontrolli uffiċjali speċifiċi fir-rigward ta’ ċerti kategoriji ta’ annimali u oġġetti u miżuri li jeħtieġ jittieħdu f’każ ta’ nonkonformità. Jistabbilixxi regoli għal każijiet fejn u kundizzjonijiet li taħthom ċerti kategoriji ta’ annimali u oġġetti jkunu eżentati minn kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera, u fejn dawn l-eżenzjonijiet ikunu ġustifikati.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“IMSOC” tfisser is-sistema ta’ ġestjoni tal-informazzjoni għall-kontrolli uffiċjali msemmija fl-Artikolu 131 tar-Regolament (UE) 2017/625;

(2)

“prodotti tas-sajd friski” tfisser prodotti tas-sajd friski kif definit fil-punt 3.5 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7);

(3)

“tonn friżat” tfisser tonn miżmum f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt (2) tal-Kapitolu VII tat-Taqsima VIII tal-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 853/2004.

Artikolu 3

Selvaġġina bil-fer, mhux imqaxxra

1.   L-awtorità kompetenti tal-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera tal-ewwel wasla fl-Unjoni tista' tippermetti d-dispaċċ ta’ kunsinni ta’ selvaġġina bil-fer, mhux imqaxxra għall-istabbiliment fil-lokal ta’ destinazzjoni mingħajr ma’ tiffinalizza l-verifiki fiżiċi jekk il-kunsinni jkunu dispaċċjati f’vetturi jew kontejners skont l-Artikolu 2 u 3 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni [20190628-026] (8).

2.   L-awtorità kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-istabbiliment fil-lokal tad-destinazzjoni dwar il-ħtieġa li jiġu ffinalizzati l-verifiki fiżiċi, b’mod partikolari l-verifiki tas-saħħa u t-testijiet tal-laboratorju.

3.   L-awtorità kompetenti tal-istabbiliment fil-lokal tad-destinazzjoni għandha tinforma lill-awtorità kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 bir-riżultati tal-verifiki fiżiċi msemmija fil-paragrafu 2.

Artikolu 4

Prodotti tas-sajd friski li jinħattu l-art direttament f’portijiet tal-Unjoni deżinjati mill-Istati Membri minn bastiment tas-sajd li jtajjar bandiera ta’ pajjiż terz

Prodotti friski tas-sajd li jinħattu l-art direttament minn bastiment tas-sajd li jkun qed itajjar bandiera ta’ pajjiż terz huma eżentati minn kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera sakemm dawn jitwettqu minn awtoritajiet kompetenti f’portijiet tal-Unjoni deżinjati mill-Istati Membri skont l-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008.

Artikolu 5

Tonn friżat li jinħatt l-art direttament f’portijiet tal-Unjoni deżinjati mill-Istati Membri minn bastiment tas-sajd li jtajjar bandiera ta’ pajjiż terz

L-Istati Membri jistgħu jwettqu, fl-istabbiliment tal-ipproċessar ta’ destinazzjoni approvat skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, kontrolli uffiċjali ta’ tonn friżat sħiħ bir-ras u mhux imnaddaf minn ġewwa u li jkun inħatt direttament fil-portijiet tal-Unjoni deżinjati mill-Istati Membri skont l-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 minn bastiment tas-sajd li jtajjar bandiera ta’ pajjiż terz, soġġett għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-kontrolli uffiċjali jitwettqu mill-awtorità kompetenti tal-eqreb post ta’ kontroll fuq il-fruntiera;

(b)

l-istabbiliment tal-ipproċessar tad-destinazzjoni jkun approvat mill-awtoritajiet doganali għall-ħażna temporanja tal-merkanzija mhux tal-Unjoni skont l-Artikolu 147(1) u l-Artikolu 148 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;

(c)

it-tonn friżat jiġi dispaċċjat mill-bastiment lejn l-istabbiliment tal-ipproċessar ta’ destinazzjoni f’vetturi ssiġillati jew f’kontejners tat-trasport, taħt is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti li twettaq il-kontrolli uffiċjali u skont il-proċedura doganali rilevanti f’konformità mal-Artikoli 134, 135, 140, 141 u l-Artikolu 148(5) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013;

(d)

qabel il-wasla tal-kunsinna f’portijiet tal-Unjoni deżinjati, l-operatur responsabbli għall-kunsinna jkun innotifika lill-awtorità kompetenti msemmija fil-punt (a) ta’ dan l-Artikolu bil-wasla tal-kunsinna billi jissottometti fl-IMSOC Dokument Sanitarju Komuni tad-Dħul (CHED) komplut kif imsemmi fl-Artikolu 56 tar-Regolament (UE) 2017/625.

Artikolu 6

Prodotti tas-sajd maħsuba għall-konsum mill-bniedem maqbuda minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru, li jinħattu f’pajjiżi terzi

1.   Kunsinni ta’ prodotti tas-sajd maħsuba għall-konsum mill-bniedem maqbuda minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru, imħotta, bi ħżin jew mingħajru, f’pajjiżi terzi qabel ma jidħlu fl-Unjoni b’mezz differenti ta’ trasport kif imsemmi fl-Artikolu 72(1) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/627 għandhom jgħaddu minn verifiki tad-dokumenti mill-awtorità kompetenti tal-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera tal-ewwel wasla fl-Unjoni.

2.   Il-kunsinni msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu eżentati minn verifiki tal-identità u fiżiċi fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera sakemm jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 72 tar-Regolament (UE) 2019/627.

3.   Meta tiġi identifikata jew suspettata nonkonformità mar-regoli msemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) 2017/625, l-awtorità kompetenti tal-post ta’ kontroll fuq il-fruntiera tal-ewwel wasla fl-Unjoni, barra l-verifiki tad-dokumenti, għandha twettaq verifiki tal-identità u fiżiċi fuq il-kunsinni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 7

Konsinni li jidħlu fl-Unjoni tramite ċerti gżejjer Griegi u ċeri territorji Franċiżi

1.   Prodotti li joriġinaw mill-annimali u prodotti komposti li jidħlu fl-Unjoni minn pajjiżi terzi tramite l-punti tad-dħul awtorizzati fil-gżejjer Griegi ta’ Rodi, Mitilini u Iraklio (Kreta) għal użu lokali fil-gżira Griega tal-punt tad-dħul huma eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera.

2.   Annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali u prodotti komposti li jidħlu fl-Unjoni minn pajjiżi terzi tramite l-punti tad-dħul awtorizzati fid-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej tal-Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, Martinique u Mayotte għal użu lokali fid-dipartiment Franċiż extra-Ewropew tal-punt tad-dħul huma eżentati mill-kontrolli uffiċjali fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera.

Artikolu 8

Kontrolli uffiċjali speċifiċi fuq konsinni li jidħlu fl-Unjoni tramite ċerti gżejjer Griegi u ċerti territorji Franċiżi

1.   Il-kunsinni msemmija fl-Artikolu 7 għandhom ikunu soġġetti, għal kull punt tad-dħul awtorizzat, għal verifiki skont l-Anness I.

2.   Kull punt tad-dħul awtorizzat għandu jkun taħt ir-responsabbiltà ta’ awtorità kompetenti, li jkollha għad-dispożizzjoni tagħha:

(a)

veterinarji uffiċjali responsabbli għat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar il-konsenji skont il-punt (a) tal-Artikolu 55(2) tar-Regolament (UE) 2017/625, u

(b)

fejn jitqies neċessarju mill-awtorità kompetenti, il-persunal imsemmi fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 49(2) tar-Regolament (UE) 2017/625, imħarreġ skont l-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1081 (9).

3.   L-awtorità kompetenti tal-punti tad-dħul awtorizzati fil-gżejjer Griegi msemmija fl-Artikolu 7(1) għandha tiżgura li għal kull punt tad-dħul awtorizzat, ikun hemm disponibbli persunal u riżorsi biex jitwettqu kontrolli uffiċjali fuq kunsinni ta’ oġġetti msemmija fl-Artikolu 7(1) li għalihom ikun awtorizzat il-punt tad-dħul.

4.   Kull punt tad-dħul awtorizzat fid-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej, imsemmi fl-Artikolu 7(2) għandu jkollu l-faċilitajiet, it-tagħmir u l-persunal kollu meħtieġ biex iwettaq kontrolli uffiċjali fuq kunsinni ta’ annimali u oġġetti msemmija fl-Artikolu 7(2) li għalihom ikun awtorizzat il-punt tad-dħul.

Artikolu 9

Responsabbiltajiet tal-operaturi rigward konsinni li jidħlu fl-Unjoni tramite ċerti gżejjer Griegi u ċerti territorji Franċiżi

L-operatur responsabbli għall-kunsinni msemmija fl-Artikolu 7 għandu:

(a)

jinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-punt tad-dħul awtorizzat bil-wasla tal-kunsinna billi jissottometti CHED komplut fl-IMSOC qabel il-wasla tal-kunsinna fil-punt tad-dħul awtorizzat;

(b)

iżomm reġistru approvat mill-awtorità kompetenti tal-punt tad-dħul awtorizzat li fejn applikabbli juri l-kwantitajiet ta’ annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali u prodotti komposti għat-tqegħid fis-suq u l-ismijiet u l-indirizzi tax-xerrej(ja);

(c)

jinforma lix-xerrej(ja) li:

(i)

il-prodotti ta’ oriġini mill-annimali u l-prodotti komposti għat-tqegħid fis-suq ikunu għall-konsum lokali u li fl-ebda ċirkostanza dawn il-prodotti ma jiġu ridispaċċjati lejn partijiet oħra tat-territorju tal-Unjoni;

(ii)

fil-każ ta’ bejgħ mill-ġdid, ix-xerrej(ja) meħtieġa jinformaw lix-xerrej(ja) l-ġdid, jekk dan tal-aħħar ikun operatur kummerċjali, dwar ir-restrizzjonijiet skont il-punt (c)(i);

(d)

fil-każ tad-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej tal-Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, Martinique u Mayotte, jinforma x-xerrej(ja) li:

(i)

l-annimali maħsuba għat-tqegħid fis-suq ikunu għal tnissil u produzzjoni lokali biss, u li fl-ebda ċirkostanza dawn l-annimali u prodotti dderivati minn dawk l-annimali ma jiġu ridispaċċjati lejn partijiet oħra tat-territorju tal-Unjoni;

(ii)

fil-każ ta’ bejgħ mill-ġdid, ix-xerrej(ja) meħtieġa jinformaw lix-xerrej(ja) l-ġdid, jekk dan tal-aħħar ikun operatur kummerċjali, dwar ir-restrizzjonijiet skont il-punt (d)(i).

Artikolu 10

Tħassir

1.   Id-Deċiżjoni 94/641/KE u d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2012/44/UE huma mħassra b’effett mill-14 ta’ Diċembru 2019.

2.   Ir-referenzi għall-atti mħassra għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament u jinqraw skont it-tabelli ta’ korrelazzjoni fl-Anness II.

Artikolu 11

Dħul fis-seħħ u data ta’ applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-14 ta’ Diċembru 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Ottubru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1936/2001 u (KE) Nru 601/2004 u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1093/94 u (KE) Nru 1447/1999 (ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/627 tal-15 ta’ Marzu 2019 li jistabbilixxi arranġamenti prattiċi uniformi għat-twettiq ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti mill-annimali maħsuba għall-konsum mill-bniedem skont ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2074/2005 fir-rigward tal-kontrolli uffiċjali (ĠU L 131, 17.5.2019, p. 51).

(5)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 94/641/KE tat-8 ta’ Settembru 1994 li tistabbilixxi r-regoli applikabbli għall-kontrolli veterinarji fuq prodotti importati għal ċerti gżejjer Griegi minn pajjiżi terzi (ĠU L 248, 23.9.1994, p. 26).

(6)  Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/44/UE tal-25 ta’ Jannar 2012 dwar ir-regoli applikabbli għall-kontrolli veterinarji li jridu jitwettqu fuq annimali ħajjin u prodotti li joriġinaw mill-annimali li jidħlu f’ċerti Dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej minn pajjiżi terzi (ĠU L 24, 27.1.2012, p. 14).

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55).

(8)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1666 tal-24 ta’ Ġunju 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-monitoraġġ tat-trasportazzjoni u l-wasla ta’ kunsinni ta’ ċerti oġġetti mill-post ta’ kontroll fuq il-fruntiera tal-wasla sal-istabbiliment fil-post ta’ destinazzjoni fl-Unjoni (ĠU L 255, 4.10.2019, p. 1).

(9)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1081 tat-8 ta’ Marzu 2019 li jistabbilixxi r-regoli dwar ir-rekwiżiti speċifiċi għat-taħriġ tal-persunal biex iwettaq ċerti kontrolli fiżiċi fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera (ĠU L 171, 26.6.2019, p. 1).


ANNESS I

Kontroll uffiċjali speċifiċi fuq oġġetti li jidħlu fl-Unjoni permezz tal-punti tad-dħul awtorizzati ta’ ċerti gżejjer Griegi u ta’ ċerti territorji Franċiżi

1.   

L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li d-data kollha ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u prodotti komposti, u, fil-każ tad-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej tal-Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, Martinique u Mayotte, id-data kollha tal-annimali wkoll, ippreżentata għat-tqegħid fis-suq tiddaħħal fl-IMSOC.

2.   

L-awtorità kompetenti għandha tiċċekkja:

(a)

id-dokument u ċ-ċertifikati ta’ akkumpanjament;

(b)

l-identità tal-prodotti ta’ oriġini mill-annimali u prodotti komposti, u, fil-każ tad-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej tal-Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, Martinique u l-Mayotte, l-identità tal-annimali wkoll;

(c)

l-imballaġġ u l-immarkar;

(d)

il-kwalità u l-istat tal-preservazzjoni tal-oġġetti;

(e)

il-kundizzjonijiet tat-trasport u, fil-każ ta’ ġarr b’mezzi ta’ trasport refriġerati, it-temperatura tal-mezz tat-trasport u t-temperatura interna tal-oġġetti;

(f)

kwalunkwe ħsara fuq l-oġġetti.

3.   

L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li wara li jitlestew il-kontrolli uffiċjali speċifiċi, iċ-CHED akkumpanjanti jindika li l-prodotti ta’ oriġini mill-annimali u prodotti komposti maħsuba għat-tqegħid fis-suq huma għall-konsum lokali biss u li fl-ebda ċirkostanza dawn il-prodotti ma jiġu ridispaċċjati għal partijiet oħra tat-territorju tal-Unjoni.

4.   

Fil-każ tad-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej tal-Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, Martinique u Mayotte, l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li wara li jitlestew il-kontrolli uffiċjali speċifiċi, iċ-CHED akkumpanjanti jindika li l-annimali, maħsuba għat-tqegħid fis-suq huma għal tnissil u produzzjoni lokali biss u li fl-ebda ċirkostanza dawn l-annimali u l-prodotti dderivati minn dawn l-annimali ma jiġu ridispaċċjati għal partijiet oħra tat-territorju tal-Unjoni.

5.   

L-awtorità kompetenti għandha twettaq spezzjonijiet regolari tal-lokal ta’ alloġġ/ħażna tal-kunsinni għat-tqegħid fis-suq biex tivverifika li r-rekwiżiti ta’ saħħa pubblika jiġu osservati u li dawn il-kunsinni ma jiġux ridispaċċjati lejn partijiet oħra tat-territorju tal-Unjoni.

6.   

Fil-każ tad-dipartimenti Franċiżi extra-Ewropej tal-Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, Martinique u Mayotte, l-awtorità kompetenti għandha twettaq spezzjonijiet regolari tal-lokal ta’ alloġġ/ħażna tal-annimali għat-tqegħid fis-suq biex tivverifika li r-rekwiżiti ta’ saħħa tal-annimali jiġu osservati u li dawn l-annimali u l-prodotti dderivati minn dawn l-annimali ma jiġux ridispaċċjati lejn partijiet oħra tat-territorju tal-Unjoni.


ANNESS II

Tabelli ta’ korrelazzjoni msemmija fl-Artikolu 10(2)

1.   Id-Deċiżjoni 94/641/KE

Id-Deċiżjoni 94/641/KE

Dan ir-Regolament

L-Artikolu 1

L-Artikolu 2

L-Artikolu 3, l-ewwel inċiż

L-Artikolu 3, it-tieni inċiż

L-Artikolu 3, it-tielet inċiż

L-Artikolu 3, ir-raba’ inċiż

L-Artikolu 4

L-Artikolu 5

L-Artikolu 6

L-Artikolu 7

L-Anness I

Il-Punt (1) tal-Anness II

Il-Punt (2) tal-Anness II

L-Artikolu 7

L-Artikolu 8(2)(a)

L-Artikolu 9(a)

L-Artikolu 9(b)

L-Artikolu 9(c)

L-Artikolu 9(e)

L-Artikolu 8(1)

__

__

__

L-Artikolu 7

Il-Punt (2) tal-Anness I

Il-Punt (5) tal-Anness I

2.   Id-Deċiżjoni ta’ Implementazzjoni 2012/44/UE

Id-Deċiżjoni ta’ Implementazzjoni 2012/44/UE

Dan ir-Regolament

L-Artikolu 1

L-Artikolu 2(1)

L-Artikolu 2(2)

L-Artikolu 3(1)

L-Artikolu 3(2)

L-Artikolu 3(3)

L-Artikolu 3(4)

L-Artikolu 3(5)

L-Artikolu 4(1)

L-Artikolu 4(2)

L-Artikolu 4(3)

L-Artikolu 4(4)

L-Artikolu 4(5)

L-Artikolu 5

L-Artikolu 6

L-Artikolu 7

L-Artikolu 8

L-Anness

L-Artikolu 7

L-Artikolu 8(2)

L-Artikolu 8(4)

L-Artikolu 9(a)

__

L-Artikolu 9(b)

L-Artikolu 9(c) u (d)

L-Artikolu 9(e) u (f)

L-Artikolu 8(1)

L-Artikolu 8(1)

Il-Punt (1) tal-Anness I

Il-Punti (3) u (4) tal-Anness I

Il-Punti (5) u (6) tal-Anness I

__

__

__

__

L-Artikolu 7


Top