EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1784

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/1784 tal-1 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi r-rekwiżiti dwar l-ekodisinn għat-tagħmir tal-iwweldjar skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2019/6843

OJ L 272, 25.10.2019, p. 121–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1784/oj

25.10.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 272/121


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1784

tal-1 ta’ Ottubru 2019

li jistabbilixxi r-rekwiżiti dwar l-ekodisinn għat-tagħmir tal-iwweldjar skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati-mal-enerġija (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 15(1) tagħha,

Billi:

(1)

Skont id-Direttiva 2009/125/KE, il-Kummissjoni mistennija tistabbilixxi r-rekwiżiti dwar l-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija li jirrappreżentaw volumi sinifikanti ta’ bejgħ u ta’ kummerċ fl-Unjoni u li għandhom impatt ambjentali sinifikanti u li jippreżentaw potenzjal sinifikanti għal titjib permezz tad-disinn f’termini tal-impatt ambjentali tagħhom, mingħajr ma jinvolvu kostijiet eċċessivi.

(2)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni COM(2016)773 final (2) (pjan ta’ ħidma dwar l-ekodisinn) stabbilita mill-Kummissjoni b’applikazzjoni tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 2009/125/KE tistipula l-prijoritajiet ta’ ħidma skont il-qafas dwar l-ekodisinn u t-tikkettar tal-enerġija għall-perjodu 2016-2019. Il-pjan ta’ ħidma dwar l-ekodisinn jidentifika l-gruppi ta’ prodotti relatati mal-enerġija li għandhom jitqiesu bħala prijoritajiet għat-twettiq ta’ studji preparatorji u għall-adozzjoni eventwali tal-miżuri ta’ implimentazzjoni, kif ukoll għar-rieżami tar-Regolamenti attwali.

(3)

Il-miżuri tal-pjan ta’ ħidma dwar l-ekodisinn għandhom potenzjal stmat li jwasslu għal total ta’ aktar minn 260 TWh ta’ ffrankar annwali finali tal-enerġija fl-2030, li hu ekwivalenti għal tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ta’ madwar 100 miljun tunnellata fis-sena fl-2030.

(4)

Il-Kummissjoni għamlet studju preparatorju biex tanalizza l-aspetti tekniċi, ambjentali u ekonomiċi tat-tagħmir tal-iwweldjar u tal-prodotti tal-għodod mekkanizzati għal skopijiet industrijali (3). It-tagħmir tal-iwweldjar soġġett għall-istudju jinkludi tagħmir tal-iwweldjar tal-metall bl-ark u bil-plażma, imfassal u tipikament maħsub għal użu industrijali u professjonali (4). Tqies li t-tagħmir tal-iwweldjar alimentat esklussivament mill-magni jew mill-batteriji m’għandux jiġi regolat.

(5)

L-istudju preparatorju twettaq f’kooperazzjoni msaħħa mal-partijiet ikkonċernati u mal-partijiet interessati fl-UE u lil hinn minnha. Ir-riżultati ġew ippubblikati u ppreżentati lill-Forum Konsultattiv imwaqqaf skont l-Artikolu 18 tad-Direttiva 2009/125/KE.

(6)

L-aspetti ambjentali tat-tagħmir tal-iwweldjar li ġew identifikati bħala sinifikanti għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament huma:

(a)

il-konsum tal-enerġija fil-fażi tal-użu, inkluż meta l-prodotti jkunu fil-modalità “idle”;

(b)

aspetti tal-effiċjenza fir-riżorsi.

(7)

Il-konsum finali annwali tal-enerġija relatat b’mod dirett mat-tagħmir tal-iwweldjar hu mistenni jaqbeż is-6 TWh fl-2030, li jikkorrispondu għal 2,4 miljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2, eskluża l-enerġija użata għall-manifattura tal-prodotti konsumabbli assoċjati (bħall-gassijiet tal-ilqugħ, wajer tal-iwweldjar.). L-istudju preparatorju wera li l-konsum tal-enerġija fil-fażi tal-użu u d-diversi modalitajiet idle jew standby jista’ jitnaqqas b’mod sinifikanti.

(8)

Sal-2030, hu stmat li r-rekwiżiti dwar l-ekodisinn f’dan ir-Regolament se jirriżultaw fl-iffrankar annwali tal-enerġija ta’ 1,09 TWh, li jikkorrispondi għall-iffrankar annwali totali ta’ madwar 0,27 Mt ekwivalenti ta’ CO2.

(9)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni COM(2015)0614 final (5) (pjan ta’ azzjoni dwar l-ekonomija ċirkolari) u l-pjan ta’ ħidma dwar l-ekodisinn jisħqu fuq l-importanza li jintuża l-qafas dwar l-ekodisinn biex tiġi sostnuta tranżizzjoni lejn ekonomija aktar effiċjenti fir-riżorsi u ċirkolari. Id-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) tirreferi għad-Direttiva 2009/125/KE u tindika li r-rekwiżiti dwar l-ekodisinn mistennija jiffaċilitaw l-użu mill-ġdid, iż-żarmar u l-irkupru ta’ skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) billi jindirizzaw il-kwistjonijiet upstream. Għaldaqstant, dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti dwar aspetti mhux relatati-mal-enerġija, inklużi:

(a)

iż-żarmar;

(b)

il-possibbiltà ta’ tiswija;

(c)

materja prima kritika.

(10)

Barra minn hekk, dan jeħtieġ li t-tagħmir tal-iwweldjar ikun akkumpanjat minn informazzjoni dwar l-użu tal-gassijiet tal-ilqugħ matul l-iwweldjar u l-kwantitajiet tal-wajer tal-iwweldjar jew tal-materjal tal-mili użat.

(11)

L-enerġija u l-kompożizzjoni tar-riżorsi tat-tagħmir tal-iwweldjar jistgħu jitnaqqsu billi jiġu applikati tekniki nonproprjetarji eżistenti mingħajr ma jiżdiedu l-kostijiet ikkombinati tax-xiri u tat-tħaddim.

(12)

L-istudju preparatorju kkonkluda li r-rekwiżiti proposti dwar l-ekodisinn ma jaffettwawx il-funzjonalità jew l-affordabilità tat-tagħmir tal-iwweldjar mill-perspettiva tal-utent-finali u ma jaffettwawx b’mod negattiv is-saħħa, is-sikurezza jew l-ambjent.

(13)

It-twaqqit għall-introduzzjoni tar-rekwiżiti dwar l-ekodisinn jippermetti biex il-manifatturi jerġgħu jiddisinjaw il-prodotti koperti minn dan ir-Regolament. Iqis l-impatt fuq il-kostijiet għall-manifatturi, b’mod partikolari s-sehem kbir ta’ intrapriżi żgħar u medji fis-settur tal-manifattura tat-tagħmir tal-iwweldjar fl-UE, filwaqt li jiżgura l-ksib f’waqtu tal-objettivi tar-Regolament.

(14)

Il-parametri tal-prodotti jenħtieġ li jitkejlu u jiġu kkalkolati bl-użu ta’ metodi affidabbli, preċiżi u riproduċibbli li jqisu t-tekniki ta’ kejl u ta’ kalkolu tal-għola livell ta’ żvilupp tekniku rikonoxxut, inklużi, fejn disponibbli, standards armonizzati adottati mill-organizzazzjonijiet Ewropej għall-istandardizzazzjoni wara talba mill-Kummissjoni, skont ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7).

(15)

Skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE, jenħtieġ li dan ir-Regolament jispeċifika liema proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità japplikaw.

(16)

Biex jiffaċilitaw il-kontrolli tal-konformità, il-manifatturi huma mistennija jipprovdu l-informazzjoni li tinsab fid-dokumentazzjoni teknika msemmija fl-Annessi IV u V għad-Direttiva 2009/125/KE fejn dik l-informazzjoni tkun relatata mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(17)

Minbarra r-rekwiżiti legalment li jorbtu legalment stabbiliti f’dan ir-Regolament, jenħtieġ li jiġu identifikati parametri referenzjarji għall-aqwa tekniki disponibbli biex l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni ambjentali tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament tkun disponibbli b’mod mifrux u faċilment aċċessibbli, skont il-parti 3(2) tal-Anness I tad-Direttiva 2009/125/KE.

(18)

Biex jittejbu l-effikaċja u l-kredibilità ta’ dan ir-Regolament u biex jiġu protetti l-konsumaturi, prodotti li jalteraw il-prestazzjoni tagħhom b’mod awtomatiku fil-kundizzjonijiet tat-test biex itejbu l-parametri ddikjarati jenħtieġ li jkunu pprojbiti.

(19)

Rieżami ta’ dan ir-Regolament huwa mistenni jivvaluta l-adgewatezza u l-effikaċja tad-dispożizzjonijiet tiegħu fil-kisba tal-għanijiet tiegħu. Jenħtieġ li t-twaqqit tar-rieżami jippermetti li d-dispożizzjonijiet kollha jiġu implimentati u juru effett fuq is-suq.

(20)

Biex jittejbu l-operazzjoni tas-suq intern u l-prestazzjoni ambjentali tat-tagħmir tal-iwweldjar fi ħdan l-Unjoni kollha, jenħtieġ li r-rekwiżiti dwar l-ekodisinn jarmonizzaw ir-rekwiżiti rilevanti dwar il-konsum tal-enerġija u l-effiċjenza fir-riżorsi. Jenħtieġ li r-rekwiżiti jiġu riveduti mhux aktar tard mill-2024 fid-dawl tal-evoluzzjoni teknoloġika, biex jiġu sfruttati l-possibbiltajiet ulterjuri ta’ titjib fil-prestazzjoni tat-tagħmir u tal-operazzjoni tas-suq intern.

(21)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament ġew diskussi mill-Forum Konsultattiv imsemmi fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 2009/125/KE.

(22)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat imwaqqaf skont l-Artikolu 19(1) tad-Direttiva 2009/125/KE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti dwar l-ekodisinn għat-tqegħid fis-suq jew għad-dħul fis-servizz ta’ tagħmir tal-iwweldjar li jaħdem bil-mejns tal-elettriku.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika għat-tagħmir tal-iwweldjar li juża wieħed mill-proċessi tal-iwweldjar u l-proċessi simili li ġejjin:

(a)

iwweldjar manwali bl-ark tal-metall;

(b)

iwweldjar bl-ilqugħ bl-ark tal-metall;

(c)

iwweldjar bi flux-core bi lqugħ minnu nnifsu;

(d)

iwweldjar bl-ark bi flux core;

(e)

iwweldjar tal-metall b’gass attiv u b’gass inerti;

(f)

iwweldjar bit-tungstenu b’gass inerti;

(g)

qtugħ bl-ark tal-plażma.

3.   Dan ir-Regolament għandu japplika għat-tagħmir tal-iwweldjar li juża -proċessi tal-iwweldjar u l-proċessi simili li ġejjin:

(a)

iwweldjar bl-ark mgħaddas;

(b)

iwweldjar bl-ark għal xogħol-limitat;

(c)

iwweldjar bir-reżistenza;

(d)

l-iwweldjar tal-istuds.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1.

“tagħmir tal-iwweldjar” tfisser prodotti li jintużaw għall-iwweldjar, għall-ibbrejżjar, għall-istanjar jew għall-qtugħ (jew kollha kemm huma) permezz ta’ proċessi ta’ wweldjar bl-ark u oħrajn simili, u li jkunu stazzjonarji jew trasportabbli, u jikkonsistu f’partijiet jew f’komponenti mqabbdin ma’ xulxin, li tal-anqas waħda/wieħed minnhom jiċċaqilqu u li jingħaqdu flimkien biex jipproduċu koalexxenza ta’ metalli billi jissaħħnu bit-temperatura tal-iwweldjar (bl-applikazzjoni ta’ pressjoni jew mingħajr) jew bl-applikazzjoni ta’ pressjoni waħedha, bl-użu ta’ metall tal-mili jew mingħajr, u bl-użu ta’ gass(ijiet) tal-ilqugħ jew mingħajr, bl-użu ta’ għodod u ta’ tekniki xierqa, li jirriżultaw fi prodotti b’ġeometrija definita;

2.

“iwweldjar manwali bl-ark tal-metall” tfisser proċess ta’ wweldjar bl-ark b’elettrodu miksi li fih id l-operatur tikkontrolla l-veloċità tal-progress tal-operazzjoni ta’ wweldjar u r-rata li biha l-elettrodu jiġi fornit fl-ark elettriku;

3.

“iwweldjar bl-ilqugħ bl-ark tal-metall” tfisser proċess ta’ wweldjar bl-ark li fih il-koalexxenza tiġi prodotta bit-tisħin b’ark elettriku bejn elettrodu tal-metall kopert u l-biċċa li qed tinħadem u l-erja tax-xogħol. L-ilqugħ jinkiseb mid-dekompożizzjoni tal-kopertura tal-elettrodu. Ma tintużax pressjoni u l-metall tal-mili jinkiseb mill-elettrodu;

4.

“iwweldjar bi flux-core bi lqugħ minnu nnifsu” tfisser proċess ta’ wweldjar tal-wajer li fih elettrodu kontinwu ta’ wajer-vojt jiġi fornit permezz tal-gun tal-iwweldjar fil-ġonta tal-iwweldjar mingħajr il-bżonn li jintuża gass estern tal-ilqugħ biex it-tidwiba tal-weldjatura tiġi protetta mill-kontaminazzjoni. Minflok gass estern tal-ilqugħ, kompost tal-flux ġewwa l-wajer vojt jirreaġixxi mal-ark tal-iwweldjar biex jifforma gass li jipproteġi t-tidwiba tal-weldjatura;

5.

“iwweldjar bl-ark bi flux core” tfisser iwweldjar li juża elettrodi tubulari komposti tal-metall tal-mili li jikkonsistu f’kisja tal-metall u qalba ta’ diversi materjali mitħunin, li jipproduċu kisja estensiva ta’ slag fuq il-wiċċ ta’ xoffa tal-iwweldjar. L-użu ta’ gass(ijiet) estern(i) tal-ilqugħ jista’ jkun jew ma jkunx meħtieġ;

6.

“iwweldjar tal-metall b’gass inerti” tfisser iwweldjar bl-ark tal-metall bil-gass li fih il-koalexxenza tiġi prodotta bit-tisħin b’ark bejn elettrodu (konsumabbli) tal-metall tal-mili kontinwu u l-parti li qed tinħadem. L-ilqugħ jinkiseb kollu kemm hu minn gass fornit esternament, jew minn taħlita ta’ gassijiet, li jkunu inerti;

7.

“iwweldjar tal-metall b’gass attiv” tfisser iwweldjar bl-ark tal-metall bil-gass li fih il-koalexxenza tiġi prodotta bit-tisħin b’ark bejn elettrodu (konsumabbli) tal-metall tal-mili kontinwu u l-parti li qed tinħadem. L-ilqugħ jinkiseb kollu kemm hu minn gass fornit esternament, jew minn taħlita ta’ gassijiet, li jkunu attivi;

8.

“iwweldjar bit-tungstenu b’gass inerti” tfisser proċess ta’ wweldjar bl-ark li fih il-koalexxenza tiġi prodotta bit-tisħin b’ark bejn elettrodu (mhux konsumabbli) wieħed tat-tungstenu u l-parti li qed tinħadem. L-ilqugħ jinkiseb minn gass jew minn taħlita ta’ gassijiet. Jista’ jkun li tintuża jew ma tintużax il-pressjoni u jista’ jkun li jintuża jew ma jintużax metall tal-mili;

9.

“qtugħ bl-ark tal-plażma” tfisser proċess ta’ qtugħ bl-ark li juża ark ristrett u jneħħi l-metall imdewweb f’ġett b’veloċità għolja ta’ gass jonizzat (gass tal-plażma) li joħroġ mit-toqba tar-restrizzjoni. Il-qtugħ bl-ark tal-plażma hu proċess-b’elettrodu-negattiv bil-kurrent dirett;

10.

“gass tal-plażma” (imsejjaħ ukoll “gass mill-fetħa” jew “gass tal-qtugħ”) tfisser gass dirett fit-torċa biex idur mal-elettrodu, li jsir jonizzat bl-ark biex jifforma plażma u joħroġ miż-żennuna tat-torċa bħala l-ġett tal-plażma;

11.

“gass tal-ilqugħ” (imsejjaħ ukoll “gass sekondarju”) tfisser gass li ma jgħaddix mit-toqba taż-żennuna, iżda minflok jgħaddi madwar iż-żennuna u jifforma lqugħ madwar l-ark elettriku;

12.

“iwweldjar bl-ark mgħaddas” tfisser proċess ta’ wweldjar bl-ark li juża ark jew arki li jaqbżu s-600 ampere bejn elettrodu jew elettrodi tal-metall mikxuf u t-tidwiba tal-iwweldjar. L-ark u l-metall imdewweb ikunu protetti minn kisja ta’ fluss granulari fuq il-partijiet li qed jinħadmu. Ma tiġi applikata ebda pressjoni u l-proċess juża metall tal-mili mill-elettrodu u kultant minn sors supplimentari bħal virga tal-iwweldjar, fluss jew granuli tal-metall;

13.

“iwweldjar b’ark għal xogħol-limitat” tfisser iwweldjar tal-ark u proċessi simili li mhumiex għal applikazzjonijiet industrijali u professjonali u li:

(a)

jużaw input-monofażi b’vultaġġ-baxx pubbliku;

(b)

jekk jaħdmu b’magna, ma jaqbżux potenza tal-output ta’ 7,5 kVA;

(c)

ma jeħtiġux apparat li joħloq u li jistabbilizza-l-ark, sistemi ta’ tberrid b’likwidu jew consoles tal-gass għat-tħaddim;

14.

“iwweldjar bir-reżistenza” tfisser proċess termoelettriku li fih is-sħana tiġi ġġenerata fl-interfaċċa tal-partijiet li jkunu se jiġu mġannta billi jingħadda kurrent elettriku mill-partijiet għal ħin ikkontrollat preċiżament u taħt pressjoni kkontrollata. Ma hu meħtieġ l-ebda prodott konsumabbli bħal vireg tal-iwweldjar jew gassijiet tal-ilqugħ;

15.

“iwweldjar tal-istuds” tfisser proċess ta’ wweldjar li fih stud tal-metall jew part simili tiġi wweldjata (manwalment, b’mod awtomatizzat inkella b’mod semiawtomatizzat), ma’ parti li tkun qed tinħadem permezz ta’ ark tal-elettriku biex jissaħħnu ż-żewġ partijiet;

16.

“mudell ekwivalenti” tfisser mudell bl-istess karatteristiċi tekniċi rilevanti għall-informazzjoni teknika li trid tingħata, iżda li jitqiegħed fis-suq jew fis-servizz mill-istess fornitur jew rappreżentant awtorizzat jew importatur bħal mudell ieħor b’identifikatur differenti tal-mudell;

17.

“identifikatur tal-mudell” tfisser il-kodiċi, ġeneralment alfanumeriku, li jiddistingwi mudell speċifiku ta’ prodott minn mudelli oħrajn bl-istess trademark jew bl-istess isem tal-manifattur, jew tar-rappreżentant awtorizzat jew tal-importatur.

Artikolu 3

Rekwiżiti dwar l-ekodisinn

Ir-rekwiżiti tal-ekodisinn stabbiliti fl-Anness II għandhom japplikaw mid-dati indikati fih.

Artikolu 4

Valutazzjoni tal-konformità

1.   Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE għandha tkun is-sistema ta’ kontroll intern tad-disinn stabbilita fl-Anness IV, jew is-sistema ta’ ġestjoni stabbilita fl-Anness V, ta’ dik id-Direttiva.

2.   Għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-konformità skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 2009/125/KE, il-fajl ta’ dokumentazzjoni teknika għandu jinkludi kopja tat-tagħrif dwar il-prodott provdut skont il-punti 2 u 3 tal-Anness II, u d-dettalji u r-riżultati tal-kalkoli stipulati fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

3.   Meta l-informazzjoni fid-dokumentazzjoni teknika għal mudell partikolari tkun inkisbet:

(a)

minn mudell li jkollu l-istess karatteristiċi tekniċi rilevanti għall-informazzjoni teknika li għandha tiġi pprovduta, iżda li jkun ġie prodott minn manifattur differenti;

(b)

permezz ta’ kalkolu abbażi ta’ disinn jew ta’ estrapolazzjoni minn mudell ieħor tal-istess manifattur jew ta’ manifattur differenti, jew it-tnejn,

id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi d-dettalji ta’ tali kalkolu, il-valutazzjoni mwettqa mill-manifattur biex tiġi verifikata l-eżattezza tal-kalkolu u, fejn xieraq, id-dikjarazzjoni tal-identità bejn il-mudelli ta’ manifatturi differenti.

Id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi lista tal-mudelli ekwivalenti kollha, inkluż l-identifikaturi tal-mudell.

Artikolu 5

Il-proċedura ta’ verifika għall-finijiet ta’ sorveljanza tas-suq

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura ta’ verifika stabbilita fl-Anness IV meta jwettqu l-kontrolli tas-sorveljanza tas-suq imsemmija fil-punt 2 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2009/125/KE.

Artikolu 6

Ċirkomvenzjoni u aġġornamenti tas-software

Il-manifattur, ir-rappreżentant awtorizzat jew l-importatur ma għandux iqiegħed prodotti fis-suq li jkunu ġew iddisinjati biex ikunu kapaċi jindunaw li qed jiġu ttestjati (eż. billi jirrikonoxxi l-kundizzjonijiet tat-test jew iċ-ċiklu tat-test), u biex jirreaġixxu b’mod speċifiku billi jbiddlu awtomatikament il-prestazzjoni tagħhom matul it-test bl-għan li jintlaħaq livell aktar favorevoli għal kwalunkwe wieħed mill-parametri ddikjarati mill-manifattur, l-importatur jew ir-rappreżentant awtorizzat fid-dokumentazzjoni teknika jew inklużi fi kwalunkwe dokumentazzjoni pprovduta.

Il-konsum tal-enerġija tal-prodott u kwalunkwe parametru ieħor iddikjarat m’għandux jiddeterjora wara aġġornament ta’ software jew firmware meta mkejjel bl-istess standard tat-test użat oriġinarjament għad-dikjarazzjoni tal-konformità, ħlief bil-kunsens espliċitu tal-utent aħħari qabel l-aġġornament. Ma għandha ssir l-ebda bidla fil-prestazzjoni minħabba rifjut ta’ aġġornament.

Aġġornament ta’ softwer qatt ma għandu jħalli l-effett li jbiddel il-prestazzjoni tal-prodott b’mod li ma jkunx konformi mar-rekwiżiti tal-ekodisinn applikabbli għad-dikjarazzjoni tal-konformità.

Artikolu 7

Parametri referenzjarji

Il-parametri referenzjarji indikattivi għall-prodotti bl-aħjar prestazzjoni u għall-aqwa tekniki disponibbli fis-suq fiż-żmien tal-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament huma stabbiliti fl-Anness V.

Artikolu 8

Rieżami

Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku li jkun sar u għandha tippreżenta r-riżultati ta’ din il-valutazzjoni, inkluż, jekk xieraq, abbozz ta’ proposta għal reviżjoni, lill-Forum ta’ Konsultazzjoni sa mhux aktar tard minn 14 ta' Novembru 2024.

Ir-rieżami għandu jivvaluta, b’mod partikolari, jekk ikunx xieraq li jiġu stabbiliti rekwiżiti speċifiċi dwar l-ekodisinn fir-rigward ta’ dawn li ġejjin:

(a)

limiti aktar stretti għall-effiċjenza tas-sors tal-enerġija u għall-istandby fi stat idle;

(b)

l-emissjonijiet fl-arja assoċjati mal-użu tat-tagħmir tal-iwweldjar;

(c)

rekwiżiti addizzjonali għall-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi għal prodotti f’konformità mal-objettivi tal-ekonomija ċirkolari;

(d)

prodotti li jużaw il-proċessi tal-iwweldjar bl-ark mgħaddas, tal-iwweldjar b’ark għal użu limitat, tal-iwweldjar ta’ reżistenza u tal-iwweldjar tal-istuds.

Barra minn hekk, għandu jivvaluta wkoll jekk ikunx xieraq li l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jitwessa’ biex jinkludi wkoll għodod mekkanizzati professjonali, u b’mod partikolari tistabbilixxi rekwiżiti speċifiċi dwar l-ekodisinn għall-għodod mekkanizzati fir-rigward tal-valuri minimi tal-effiċjenza għall-modalitajiet ta’ nonproċessar, ta’ standby u għal modalitajiet oħra b’użu baxx tal-enerġija.

Artikolu 9

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Ottubru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni. Pjan ta’ Ħidma dwar l-Ekodisinn 2016-2019 (COM(2016)773 final, Brussell, 30.11.2016).

(3)  L-għodod mekkanizzati għall-ewwel kienu koperti fil-ħidma preparatorja, iżda dawn ġew esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament minħabba d-diffikultà fid-determinazzjoni tar-rekwiżiti minimi dwar l-effiċjenza fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli bħalissa. Il-ġbir ta’ data addizzjonali, speċjalment dwar l-għażliet tekniċi għat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija fi stati mhux ta’ proċessar bħal modalitajiet standby u modalitajiet oħra b’użu baxx tal-enerġija, tista’ tirriżulta fi proposti dwar miżuri relatati mal-ekodisinni għall-għodod mekkanizzati fil-futur.

(4)  Kif definiti fl-IEC 60 974-1: Tagħmir tal-iwweldjar bl-ark — Parti 1: Sorsi tal-enerġija tal-iwweldjar. Speċifikament eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament hemm it-tagħmir tal-iwweldjar u tal-qtugħ bl-ark għal xogħol limitat mill-pubbliku skont l-IEC 60 974-6: Tagħmir tal-iwweldjar bl-ark — Parti 6: Tagħmir għal xogħol limitat.

(5)  Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. L-għeluq taċ-ċirku - Pjan ta’ azzjoni tal-UE għal ekonomija ċirkolari (COM(2015)0614 final, Brussell, 2.12.2015).

(6)  Id-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (ĠU L 197, 24.7.2012, p. 38).

(7)  Ir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12).


ANNESS I

Definizzjonijiet applikabbli għall-Annessi

Għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“effiċjenza tas-sors tal-enerġija” tfisser il-proporzjon, espress f’perċentwal, tal-potenza tal-output f’kundizzjonijiet konvenzjonali tal-iwweldjar u f’vultaġġi konvenzjonali tat-tagħbija tal-iwweldjar, sal-ogħla konsum tal-enerġija tas-sors tal-provvista;

(2)

“stat idle” tfisser l-istat operazzjonali li fih l-enerġija tinxtegħel u ċ-ċirkwit tal-iwweldjar ma jkunx enerġizzat;

(3)

“konsum tal-enerġija fi stat idle” tfisser id-domanda għall-enerġija, f’watts, fi stat idle;

(4)

“sors tal-enerġija” tfisser apparat li juża kurrent alternat (AC) biex jalimenta output tal-enerġija AC wieħed jew aktar, jew li jikkonverti l-enerġija tal-input AC f’output tal-enerġija DC wieħed jew aktar, għall-fini ta’ enerġizzazzjoni tat-tagħmir tal-iwweldjar;

(5)

“panel ta’ kontroll” tfisser interfaċċa ġenerali tat-tħaddim, li jkun fiha kontrolli u indikaturi, bejn l-utent u t-tagħmir tal-iwweldjar;

(6)

“qafas ta’ barra tat-tagħmir” tfisser casing maħsuba biex tipproteġi l-prodott mill-ambjent, inklużi l-umdità ambjentali u daqqiet possibbli;

(7)

“batterija” tfisser apparat kif definit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (1), skont it-tifsira wkoll ta’ “pakkett ta’ batteriji” jew ta’ “batterija jew akkumulatur industrijali” fl-istess Artikolu;

(8)

“torċa tal-iwweldjar” tfisser apparat li jwassal il-kurrent tal-iwweldjar fl-elettrodu, li jista’ jinkludi t-trasferiment tal-kurrent f’elettrodu konsumabbli, meta jintuża, u li jwassal ukoll il-gass tal-ilqugħ, meta jintuża fl-erja tal-ark elettriku;

(9)

“pajp tal-provvista tal-gass” tfisser pajp tal-provvista mfassal apposta għall-provvista tal-gassijiet tal-fjuwil (bħall-aċetilena), ta’ arja kkumpressata u ta’ gassijiet tal-ilqugħ użati fl-iwweldjar, li normalment jikkonsistu f’tubu u f’għatu protettiv, spiss speċifiku għat-tip ta’ gass użat, u kultant għall-kundizzjonijiet operazzjonali;

(10)

“regolatur tal-provvista tal-gass” tfisser apparat li jnaqqas l-ogħla pressjoni tal-gassijiet kumpressati forniti għall-pressjoni inferjuri li tista’ tintuża b’mod sikur fit-tagħmir tal-iwweldjar, spiss mgħammar b’valv tal-kejl jew bi flussimetru biex jitkejjel u/jew jiġi kkontrollat il-fluss tal-gass;

(11)

“drive tal-wajer tal-iwweldjar” tfisser apparat, użat biexi forni wajer tal-iwweldjar jew materjal tal-mili, li jista’ jkun tat-tip ta’ mbottar, ġbid jew taħlita ta’ mbottar-ġbid;

(12)

“fann” tfisser magna b’pali rotatorji użata biex iżżomm fluss kontinwu ta’ gass, tipikament arja, li jgħaddi minn ġo fiha u jaġixxi pereżempju bħala s-sistema tat-tberrid interna għas-sors tal-enerġija;

(13)

“kejbil tal-provvista tal-elettriku” tfisser kejbil tal-provvista tal-enerġija elettrika li jissodisfa r-rekwiżiti ta’ prestazzjoni u ta’ sikurezza tal-istandards tal-kejbils rikonoxxuti internazzjonalment;

(14)

“sewwej professjonali” tfisser operatur jew impriża li tipprovdi servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni professjonali tat-tagħmir tal-iwweldjar;

(15)

“spare part” tfisser parti separata li tista’ tissostitwixxi parti bl-istess funzjoni jew funzjoni simili fit-tagħmir tal-iwweldjar.


(1)  Id-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u li tħassar id-Direttiva 91/157/KEE (ĠU L 266, 26.9.2006, p. 1).


ANNESS II

Rekwiżiti dwar l-ekodisinn

1.   Rekwiżiti dwar l-effiċjenza enerġetika

Mill-1 ta’ Jannar 2023, l-effiċjenza tas-sors tal-enerġija tat-tagħmir tal-iwweldjar, f ma għandhiex tkun anqas mill-valuri stabbiliti fit-Tabella 1, u l-konsum tal-enerġija fi stat idle m’għandux jaqbeż il-valuri stabbiliti fit-Tabella 1.

Tabella 1

Effiċjenza tas-sors tal-enerġija u konsum tal-enerġija fi stat idle

 

Effiċjenza minima tas-sors tal-enerġija

Konsum massimu tal-enerġija fl-istat idle

Tagħmir tal-iwweldjar alimentat minn sorsi tal-enerġija trifażi b’output ta’ kurrent dirett (DC)

85 %

50 W

Tagħmir tal-iwweldjar alimentat minn sorsi tal-enerġija monofażi b’output ta’ kurrent dirett (DC)

80 %

50 W

Tagħmir tal-iwweldjar alimentat minn sorsi tal-enerġija monofażi u trifażi b’output ta’ kurrent alternat (AC)

80 %

50 W

Il-konformità mar-rekwiżiti tal-ekodisinn dwar l-effiċjenza tas-sors tal-enerġija u l-konsum tal-enerġija fl-istat idle għandha tiġi vvalutata, imkejla u kkalkulata skont il-metodi stabbiliti fl-Anness III.

2.   Rekwiżiti tal-effiċjenza tar-riżorsi

Mill-1 ta’ Jannar 2021, it-tagħmir tal-iwweldjar għandu jissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

Id-disponibbiltà tal-ispare parts

(1)

Il-manifatturi, ir-rappreżentanti awtorizzati jew l-importaturi tat-tagħmir tal-iwweldjar għandhom jagħmlu disponibbli għas-sewwejja professjonali mill-anqas l-ispare parts li ġejjin, għal perjodu minimu ta’ 10 snin wara l-introduzzjoni fis-suq tal-aħħar unità ta’ mudell ta’ tagħmir tal-iwweldjar:

(a)

panel tal-kontroll;

(b)

sors(i) tal-enerġija;

(c)

għata tat-tagħmir;

(d)

batterija/i;

(e)

torċa tal-iwweldjar;

(f)

pajp(ijiet) tal-provvista tal-gass;

(g)

regolatur(i) tal-provvista tal-gass;

(h)

wajer tal-iwweldjar jew drive tal-materjal tal-mili;

(i)

fann(ijiet);

(j)

kejbil tal-provvista tal-elettriku;

(k)

software u firmware, inkluż software għar-risettjar.

(2)

Il-manifatturi għandhom jiżguraw li dawn l-ispare parts ikunu jistgħu jinbidlu bl-użu ta’ għodod faċilment disponibbli, u mingħajr ma ssir ħsara permanenti lit-tagħmir u lill-part.

(3)

Il-lista ta’ dawn l-ispare parts u l-proċedura biex dawn jiġu ordnati għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web b’aċċess liberu tal-manifattur, tar-rappreżentant jew tal-importatur, minn tal-anqas sentejn wara t-tqegħid fis-suq tal-ewwel unità ta’ mudell u sa tmiem il-perjodu ta’ disponibbiltà ta’ dawn l-ispare parts.

(b)

L-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni

Sa mhux aktar tard minn sentejn wara t-tqegħid fis-suq tal-ewwel unità ta’ mudell, u sa tmiem il-perjodu msemmi fil-punt a.1, il-manifattur, l-importatur jew ir-rappreżentant awtorizzat għandu jipprovdi aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tat-tagħmir tal-iwweldjar lis-sewwejja professjonali fil-kundizzjonijiet li ġejjin:

1.

is-sit web tal-manifattur, tar-rappreżentant awtorizzat jew tal-importatur għandu jindika l-proċess li jridu segwu s-sewwejja professjonali biex jirreġistraw għall-aċċess għall-informazzjoni; biex jaċċettaw tali talba, il-manifatturi, ir-rappreżentanti awtorizzati jew l-importaturi jistgħu jitolbu lis-sewwej professjonali juri li:

(i)

is-sewwej professjonali għandu l-għarfien tekniku biex isewwi u jmantni t-tagħmir tal-iwweldjar u li dan huwa konformi mar-regolamenti applikabbli għas-sewwejja tat-tagħmir elettriku fl-Istati Membri fejn jopera. Referenza għal sistema ta’ reġistrazzjoni uffiċjali bħala sewwej professjonali, fejn sistema bħal din tkun teżisti fl-Istati Membri kkonċernati, għandha tiġi aċċettata bħala prova ta’ konformità ma’ dan il-punt;

(ii)

is-sewwej professjonali huwa kopert minn assigurazzjoni li tkopri r-responsabbiltajiet li jirriżultaw mill-attività tiegħu, irrispettivament minn jekk dan huwiex meħtieġ jew le mill-Istat Membru.

2.

il-manifattur, ir-rappreżentant awtorizzat jew l-importatur għandu jaċċetta jew jirrifjuta r-reġistrazzjoni fi żmien 5 ijiem tax-xogħol mid-data tat-talba tas-sewwej professjonali.

Ladarba jiġi rreġistrat, sewwej professjonali għandu jkollu aċċess, fi żmien jum wieħed tax-xogħol wara li jkun talabha, għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni. L-informazzjoni tista’ tiġi pprovduta għal mudell jew għal mudell ekwivalenti tal-istess familja, jekk rilevanti. L-informazzjoni disponibbli dwar it-tiswija u l-manutenzjoni għandha tinkludi:

l-informazzjoni dwar l-identifikazzjoni mhux ekwivoka tat-tagħmir tal-iwweldjar;

mappa taż-żarmar jew dijagramma kompożittiva;

lista tat-tagħmir meħtieġ għat-tiswija u l-ittestjar;

l-informazzjoni dwar il-komponenti u informazzjoni dijanjostika (bħal valuri teoretiċi minimi u massimi tal-kejl);

dijagramma deskrittiva tas-sistema tal-wajers u tas-sistema ta’ konnessjoni;

kodiċijiet dijanjostiċi tal-ħsara u tal-errur (inklużi kodiċijiet speċifiċi tal-manifattur, fejn applikabbli);

rekords tad-data ta’ inċidenti rrappurtati ta’ ħsara maħżuna fit-tagħmir tal-iwweldjar (fejn applikabbli); kif ukoll

struzzjonijiet għall-installazzjoni tas-software u tal-firmware rilevanti, inkluż is-software għar-risettjar.

Il-manifatturi, ir-rappreżentanti awtorizzati jew l-importaturi jistgħu jitolbu ħlas raġonevoli u proporzjonat għall-aċċess għall-informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni jew biex jibgħatu aġġornamenti regolari. Ħlas jitqies raġonevoli jekk ma jiskoraġġixxix l-aċċess billi jonqos milli jqis il-punt safejn is-sewwej professjonali jagħmel użu mill-informazzjoni.

(c)

Żmien massimu għall-konsenja tal-ispare parts

Matul il-perjodu msemmi fil-punt a.1, il-manifattur, l-importatur jew ir-rappreżentant awtorizzat għandu jiżgura li l-ispare parts jaslu fi żmien 15-il jum tax-xogħol minn meta tidħol l-ordni.

Din id-disponibbiltà tista’ tkun limitata għal impriżi tat-tiswija professjonali rreġistrati skont il-punt (b).

(d)

Informazzjoni dwar id-displays tat-tagħmir tal-iwweldjar

Meta tkun ipprovduta display għat-tagħmir tal-iwweldjar, din għandha tagħti indikazzjoni dwar l-użu tal-wajer tal-iwweldjar jew tal-materjal tal-mili fi grammi fil-minuta jew f’unità standardizzata ekwivalenti tal-kejl.

(e)

Rekwiżiti għaż-żarmar għall-irkupru u r-riċiklaġġ tal-materjali filwaqt li jiġi evitat it-tniġġis

Il-manifatturi għandhom jiżguraw li t-tagħmir tal-iwweldjar ikun iddisinjat b’tali mod li l-materjali u l-komponenti msemmija fl-Anness VII tad-Direttiva 2012/19/UE jkunu jistgħu jiġu żarmati bl-użu ta’ għodod faċilment disponibbli.

Ml-manifatturi għandhom jissodisfaw l-obbligi stabbiliti fil-Punt 1 tal-Artikolu 15 tad-Direttiva 2012/19/UE.

3.   Rekwiżiti ta’ informazzjoni

Mill-1 ta’ Jannar 2021, il-manifatturi, ir-rappreżentanti awtorizzati jew l-importaturi għandhom jiżguraw li l-informazzjoni segwenti tiġi pprovduta fil-manwali tal-istruzzjonijiet għall-installaturi u għall-utenti finali, u għal tal-anqas 10-il sena wara li l-ewwel unità ta’ mudell tat-tagħmir tal-iwweldjar jitqiegħed fis-suq, fuq is-siti web b’aċċess liberu tal-manifatturi, tar-rappreżentanti awtorizzati tagħhom jew tal-importaturi:

(a)

it-tip ta’ prodott;

(b)

isem il-manifattur, l-isem kummerċjali rreġistrat u l-indirizz irreġistrat li fih jista’ jiġi kkuntattjat;

(c)

l-identifikatur tal-mudell tal-prodott;

(d)

l-effiċjenza minima tas-sors tal-enerġija (f’%);

(e)

il-konsum tal-enerġija fl-istat idle (f’watts);

(f)

lista tal-mudelli ekwivalenti;

(g)

informazzjoni rilevanti għar-riċiklaġġ u għar-rimi fit-tmiem tal-ħajja;

(h)

lista ta’ materja prima kritika li tkun preżenti f’ammonti indikattivi ogħla minn 1 gramma f’livell ta’ komponent, jekk ikun hemm, u indikazzjoni tal-komponent(i) li fih(om) dawn il-materji primi kritiċi jkunu preżenti;

(i)

l-użu tal-gass ta’ lqugħ indikattiv għall-iskedi u l-programmi rappreżentattivi tal-iwweldjar;

(j)

l-użu mistenni tal-wajer tal-iwweldjar jew tal-materjal tal-mili għall-iskedi u għall-programmi rappreżentattivi tal-iwweldjar.

L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta fuq il-pjanċa ta’ klassifikazzjoni tat-tagħmir tal-iwweldjar:

(a)

is-sena tal-manifattura


ANNESS III

Metodi ta’ kejl u ta’ kalkolu

Għall-finijiet tal-konformità u tal-verifika tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, il-kejliet u l-kalkoli għandhom isiru bl-użu ta’ standards armonizzati, li n-numri ta’ referenza tagħhom ġew ippubblikati għal dan l-għan f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew bl-użu ta’ metodi affidabbli, preċiżi u riproduċibbli oħra li jqisu l-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku ġeneralment rikonoxxut, u jipproduċu riżultati meqjusa li jkunu ta’ inċertezza baxxa.


ANNESS IV

Il-proċedura ta’ verifika għall-finijiet ta’ sorveljanza tas-suq

It-tolleranzi tal-verifika stabbiliti f’dan l-Anness huma marbutin biss mal-verifika tal-parametri mkejla mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u ma għandhomx jintużaw mill-manifattur, l-importatur jew ir-rappreżentant awtorizzat bħala tolleranza permessa biex jiġu stabbiliti l-valuri inklużi fid-dokumentazzjoni teknika jew għall-interpretazzjoni ta’ dawn il-valuri bl-għan li tinkiseb il-konformità jew biex tiġi kkomunikata prestazzjoni aħjar bi kwalunkwe mezz.

Meta mudell ikun ġie ddisinjat biex ikun kapaċi jinduna li qed jiġi ttestjat (eż. billi jirrikonoxxi l-kundizzjonijiet tat-test jew iċ-ċiklu tat-test), u biex jirreaġixxi b’mod speċifiku billi jbiddel awtomatikament il-prestazzjoni tiegħu matul it-test bl-objettiv li jintlaħaq livell aktar favorevoli għal kull wieħed mill-parametri speċifikati f’dan ir-Regolament jew inklużi fid-dokumentazzjoni teknika jew f’xi dokumentazzjoni pprovduta, il-mudell u l-mudelli ekwivalenti kollha għandhom jitqiesu li mhumiex konformi.

Meta tkun qed tiġi vverifikata l-konformità ta’ mudell tal-prodott mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 2009/125/KE, għar-rekwiżiti msemmija f’dan l-Anness, l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw din il-proċedura li ġejja:

1.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jivverifikaw unità waħda tal-mudell.

2.

Il-mudell għandu jitqies li jikkonforma mar-rekwiżiti applikabbli jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-valuri mogħtija fid-dokumentazzjoni teknika skont il-punt (2) tal-Anness IV tad-Direttiva 2009/125/KE (il-valuri dikjarati) u, meta applikabbli, il-valuri użati għall-kalkolu ta’ dawn il-valuri, ma jkunux aktar favorevoli għall-manifattur, l-importatur jew ir-rappreżentant awtorizzat milli jkunu r-riżultati tal-kejl korrispondenti mwettaq skont il-paragrafu (g) tiegħu; kif ukoll

(b)

il-valuri dikjarati jkunu jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, u kull informazzjoni meħtieġa dwar il-prodott li jippubblikaw il-manifattur, l-importatur jew ir-rappreżentant awtorizzat ma jkunx fiha valuri aktar favorevoli għall-manifattur, l-importatur jew ir-rappreżentant awtorizzat mill-valuri dikjarati; kif ukoll

(c)

meta l-awtoritajiet tal-Istat Membru jiċċekkjaw l-unità tal-mudell, huma jsibu li l-manifattur, l-importatur jew ir-rappreżentant awtorizzat ikun implimenta sistema li tikkonforma mar-rekwiżiti tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 6; kif ukoll

(d)

meta l-awtoritajiet tal-Istati Membri jivverifikaw l-unità tal-mudell, dan jikkonforma mar-rekwiżit fit-tielet paragrafu tal-Artikolu 6, ir-rekwiżiti tal-effiċjenza fir-riżorsi fil-punt 2 tal-Anness II u r-rekwiżiti ta’ informazzjoni fil-punt 3 tal-Anness II; kif ukoll

(e)

meta l-awtoritajiet tal-Istati Membri jittestjaw l-unità tal-mudell, il-valuri ddeterminati (il-valuri tal-parametri rilevanti kif imkejla waqt it-testijiet u l-valuri kkalkolati minn dan il-kejl) ikunu konformi mat-tolleranzi tal-verifika rispettivi mogħtija fit-Tabella 2.

3.

Fejn ir-riżultati msemmija fil-punti 2(a), 2(b), 2(c) jew 2(d), il-mudell u l-mudelli ekwivalenti kollha għandhom jitqiesu li mhumiex konformi mar-Regolament.

4.

Fejn ma jinkisibx ir-riżultat imsemmi fil-punt 2(e), l-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jagħżlu tliet unitajiet oħra tal-istess mudell biex jiġu ttestjati. Bħala alternattiva, it-tliet unitajiet l-oħra magħżula jistgħu jkunu ta’ xi wieħed jew aktar mill-mudelli ekwivalenti.

5.

Il-mudell jew il-konfigurazzjoni tal-mudell għandhom jitqiesu konformi mar-rekwiżiti applikabbli jekk, għal dawn it-tliet unitajiet, il-medja aritmetika taċ-ċifri stabbiliti tkun konformi mat-tolleranzi tal-verifika rispettivi mogħtija fit-Tabella 2.

6.

Fejn ma jinkisibx ir-riżultat imsemmi fil-punt (5), il-mudell u l-mudelli ekwivalenti kollha għandhom jitqiesu li mhumiex konformi mar-Regolament.

7.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni rilevanti kollha lill-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni minnufih wara li tittieħed deċiżjoni dwar in-nuqqas ta’ konformità tal-mudell skont il-punti 3 u 6.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom jużaw il-metodi tal-kejl u tal-kalkolu mogħtija fl-Anness III.

L-awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom japplikaw biss it-tolleranzi tal-verifika stabbiliti fit-Tabella 2 u għandhom jużaw biss il-proċedura deskritta fil-punti 1 sa 7 għar-rekwiżiti msemmija f’dan l-Anness. Għall-parametri fit-Tabella 2, ma għandha tiġi applikata l-ebda tolleranza oħra ta’ verifika, lanqas dawk stabbiliti fi standards armonizzati jew fi kwalunkwe metodu ieħor ta’ kejl.

Tabella 2

It-tolleranzi tal-verifika

Parametri

Tolleranzi tal-verifika

Effiċjenza tas-sors tal-enerġija (%)

Il-valur determinat (*1) m’għandux ikun inqas mill-valur dikjarat b’aktar minn 2 %.

Il-konsum tal-enerġija fl-istat idle (watt)

Il-valur determinat (*1) ma għandux ikun iżjed mill-valur dikjarat b’aktar minn 10 %.


(*1)  fil-każ ta’ tliet unitajiet addizzjonali ttestjati kif preskritt fil-punt 4, il-valur iddeterminat tfisser il-medja aritmetika tal-valuri ddeterminati għal dawn it-tliet unitajiet addizzjonali.


ANNESS V

Parametri referenzjarji

Il-parametri referenzjarji li ġejjin huma identifikati għall-fini tal-Parti 3, punt 2 tal-Anness I għad-Direttiva 2009/125/KE.

Hawn taħt hi indikata l-aqwa teknoloġija disponibbli fis-suq, fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, għall-aspetti ambjentali li tqiesu bħala sinifikanti u li jkunu kwantifikabbli.

Tabella 3

Paramteri referenzjarji għall-effiċjenza tas-sors tal-enerġija u konsum tal-enerġija fi stat idle

Tip ta’ prodott

Effiċjenza tas-sors tal-enerġija

Konsum massimu tal-enerġija fl-istat idle

Tagħmir tal-iwweldjar alimentat minn sorsi tal-enerġija trifażi b’output ta’ kurrent dirett (DC)

92 %

10 W

Tagħmir tal-iwweldjar alimentat minn sorsi tal-enerġija monofażi b’output ta’ kurrent dirett (DC)

90 %

10 W

Tagħmir tal-iwweldjar alimentat minn sorsi tal-enerġija monofażi u trifażi b’output ta’ kurrent alternat (AC)

83 %

10 W


Top