EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1397

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1397 tas-6 ta' Awwissu 2019 dwar ir-rekwiżiti ta' disinn, ta' kostruzzjoni u ta' prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar għat-tagħmir tal-baħar u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/773 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

C/2019/5834

OJ L 237, 13.9.2019, p. 1–225 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; Imħassar b' 32020R1170

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1397/oj

13.9.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 237/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1397

tas-6 ta' Awwissu 2019

dwar ir-rekwiżiti ta' disinn, ta' kostruzzjoni u ta' prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar għat-tagħmir tal-baħar u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/773

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar tagħmir tal-baħar u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 35(2) tagħha,

Billi:

(1)

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tindika, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ir-rekwiżiti ta' disinn, ta' kostruzzjoni u ta' prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar fir-rigward ta' tagħmir tal-baħar kopert mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2014/90/UE kif ukoll id-dati li minnhom l-istandards tal-ittestjar għandhom japplikaw. Dawk ir-rekwiżiti u l-istandards huma stipulati fl-istrumenti internazzjonali msemmija fid-Direttiva 2014/90/UE.

(2)

Sabiex jitqiesu l-bidliet l-aktar riċenti, jenħtieġ li l-lista ta' strumenti internazzjonali applikabbli tiġi aġġornata regolarment. Sabiex tiġi pprovduta lista komprensiva li tinkludi l-prodotti kollha li jappartjenu għall-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2014/90/UE, jenħtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/773 (2) jitħassar.

(3)

It-tagħmir tal-baħar soġġett għall-ewwel darba għar-rekwiżiti armonizzati tal-Unjoni skont id-Direttiva 2014/90/UE jenħtieġ li jiġi elenkat b'mod espliċitu bħala oġġett ġdid fil-kolonna 1 tal-Anness ta' dan ir-Regolament.

(4)

Huwa raġonevoli u proporzjonat li oġġett ġdid li jkun konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ fi Stat Membru qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jibqa' jitqiegħed fis-suq u abbord il-bastimenti tal-UE għal perjodu tranżizzjonali ta' durata raġonevoli.

(5)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni armonizzata, rapida u sempliċi tad-Direttiva 2014/90/UE, jenħtieġ li l-atti ta' implimentazzjoni adottati skont dik id-Direttiva jieħdu l-forma ta' Regolamenti ta' Implimentazzjoni.

(6)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-rekwiżiti ta' disinn, ta' kostruzzjoni u ta' prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar previsti fl-istrumenti internazzjonali msemmija fid-Direttiva 2014/90/UE għandhom japplikaw għal kull oġġett ta' tagħmir tal-baħar kif stabbilit fl-Anness.

Artikolu 2

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/773 jitħassar.

Artikolu 3

1.   It-tagħmir tal-baħar elenkat bħala “oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/306” fil-kolonna 1 tal-Anness ta' dan ir-Regolament, li huwa konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ qabel is-16 ta' Marzu 2017 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq u jittella' abbord il-bastimenti tal-UE sas-16 ta' Marzu 2020.

2.   It-tagħmir tal-baħar elenkat bħala “oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/773” fil-kolonna 1 tal-Anness, li huwa konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ qabel id-19 ta' Ġunju 2018 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq u jittella' abbord il-bastimenti tal-UE sad-19 ta' Ġunju 2021.

3.   It-tagħmir tal-baħar elenkat bħala “oġġett ġdid introdott permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni 2019/1397” fil-kolonna 1 tal-Anness, li huwa konformi mar-rekwiżiti nazzjonali għall-approvazzjoni tat-tip fis-seħħ qabel it-3 ta' Ottubru 2019 fi Stat Membru, jista' jibqa' jitqiegħed fis-suq u jittella' abbord il-bastimenti tal-UE sat-3 ta' Ottubru 2022.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta' Awwissu 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 257, 28.8.2014, p. 146.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/773 tal-15 ta' Mejju 2018 dwar id-disinn, il-kostruzzjoni u l-prestazzjoni u l-istandards tal-ittestjar għat-tagħmir tal-baħar u li jħassar ir-Regolament (UE) 2017/306 (ĠU L 133, 30.5.2018, p. 1).


ANNESS

Nota ġenerali: ir-referenzi għar-Regolamenti “SOLAS” jirreferu għad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar, kif emendati.

Lista ta' akronimi użati

A.1, Emenda 1 li tikkonċerna d-Dokumenti Standard minbarra dawk tal-IMO.

A.2, Emenda 2 li tikkonċerna d-Dokumenti Standard minbarra dawk tal-IMO.

AC, Rettifika ta' Emenda li tikkonċerna d-Dokumenti Standard minbarra dawk tal-IMO.

CAT, Kategorija għat-tagħmir tar-radar kif iddefinit fit-taqsima 1.3 tal-IEC 62388 (2007)

Ċirk., Ċirkulari.

COLREG, Regolamenti Internazzjonali għall-Prevenzjoni tal-Kolliżjonijiet fuq il-Baħar.

COMSAR, is-Sottokumitat tal-IMO dwar ir-Radjukomunikazzjoni u t-Tiftix u s-Salvataġġ.

EN, Standard Ewropew.

ETSI, l-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni.

FSS, il-Kodiċi Internazzjonali għas-Sistemi tas-Sikurezza kontra n-Nirien.

FTP, il-Kodiċi Internazzjonali għall-Proċeduri tal-Ittestjar tan-Nirien.

HSC, il-Kodiċi għall-Inġenji ta' Veloċità Għolja.

IBC, il-Kodiċi Internazzjonali għat-Trasport ta' Volumi Kbar ta' Kimika.

ICAO, l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali.

IEC, il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali.

IGC, il-Kodiċi Internazzjonali dwar il-Kostruzzjoni u t-Tagħmir ta' Bastimenti li Jġorru Gassijiet Likwifikati f'Volumi Kbar.

IMO, l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali.

ISO, l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni.

ITU, l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni.

LSA, Apparat għas-Salvataġġ tal-Ħajja.

MARPOL, il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis mill-Vapuri.

MED, id-Direttiva dwar it-Tagħmir tal-Baħar.

MEPC, il-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Baħar.

MSC, il-Kumitat tas-Sikurezza Marittima.

NOx, Ossidi tan-Nitroġenu.

Sistemi O2/HC: Sistemi ta' Ossiġenu u IdroKarburi.

SOLAS il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar.

SOx, Ossidi tal-Kubrit.

Reg., Regolament.

Riż., Riżoluzzjoni.

Noti applikabbli għal dan l-Anness kollu

(a)

Ġenerali: Minbarra l-istandards tal-ittestjar imsemmija b'mod speċifiku f'dan l-Anness, l-eżami tat-tip (l-approvazzjoni tat-tip) jeħtieġ il-konformità mar-rekwiżiti applikabbli tal-konvenzjonijiet internazzjonali u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO. Din il-konformità hija msemmija fil-moduli għall-valutazzjoni tal-konformità fid-Direttiva 2014/90/UE.

(b)

Il-Kolonna 3: Fejn żewġ settijiet ta' standards tal-ittestjar ikunu separati b“jew”, kull sett jissodisfa r-rekwiżiti ta' ttestjar kollha sabiex jissodisfa l-Istandards ta' Prestazzjoni tal-IMO; għalhekk l-ittestjar ta' wieħed minn dawk is-settijiet huwa biżżejjed biex juri konformità mar-rekwiżiti tal-istrumenti internazzjonali rilevanti. Min-naħa l-oħra, meta jintużaw separaturi oħra (bħalma huma l-virgoli) ir-referenzi kollha elenkati japplikaw.

(c)

Il-Kolonna 6: Sabiex jitqiesu l-perjodi meħtieġa għall-bini tal-bastimenti, skont il-karatteristiċi tat-tagħmir tal-baħar speċifiku, it-terminu “tqegħid abbord” għandu jinftiehem li jfisser (kif indikati fil-parenteżi wara d-dati):

 

I: l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu, abbord vapur tal-UE;

 

II: l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu, jew l-istivar fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu, abbord vapur tal-UE;

 

III: il-kunsinna tat-tagħmir lit-tarzna jekk din isseħħ fi żmien 30 xahar qabel l-ewwel installazzjoni tat-tagħmir fil-pożizzjoni funzjonali tiegħu.

(d)

Fejn hemm żewġ ringieli għal entrata waħda ta' tagħmir tal-baħar (eż. MED/3.12), it-tieni ringiela (ta' taħt) tinkludi r-rekwiżiti aġġornati tal-istrumenti internazzjonali fir-rigward ta' dawk mogħtija fl-ewwel ringiela (ta' fuq).

(e)

Fis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (d) fejn l-ebda data ma tingħata fil-kolonni 5 u 6, dan jindika li ma kien hemm ebda tibdil fl-istandards tal-ittestjar u li l-oġġett tat-tagħmir tal-baħar ikkonċernat għandu jikkonforma mar-rekwiżiti indikati fit-tieni ringiela (ta' taħt).

(f)

Fejn hemm tliet ringieli għal entrata waħda ta' tagħmir tal-baħar (eż. MED/3.51a), it-tielet ringiela (ta' taħt nett) tinkludi r-rekwiżiti aġġornati tal-istrumenti internazzjonali fir-rigward ta' dawk mogħtija fl-ewwel żewġ ringieli (ta' fuq).

1.   Apparat għas-salvataġġ tal-ħajja

Il-Kolonna 2: Iċ-Ċirkulari 980/IMO MSC għandha tapplika minbarra fejn jieħdu l-preċedenza l-istrumenti speċifiċi msemmija fil-Kolonna 2.

Numru u denominazzjoni tal-oġġett

Ir-Regolamenti tas-SOLAS 74 kif emendati, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli

Standards tal-ittestjar

Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità

L-ewwel tqegħid fis-suq

L-aħħar tqegħid abbord

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Bagi tas-salvataġġ

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/7 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.2a

Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tal-apparat ta' salvataġġ:

(a)

għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes ta' salvataġġ,

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(II)

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.2a

Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tal-apparat ta' salvataġġ:

(a)

għall-inġenji tas-sopravivenza u d-dgħajjes ta' salvataġġ,

(RINGIELA ĠDIDA)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).

Jew

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.2b

Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tal-apparat ta' salvataġġ:

(b)

għall-bagi tas-salvataġġ,

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(II)

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/7 tas-SOLAS 74,

Reg. III/22 tas-SOLAS 74,

Reg. III/32 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.2b

Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tal-apparat ta' salvataġġ:

(b)

għall-bagi tas-salvataġġ,

(RINGIELA ĠDIDA)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).

Jew

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/7 tas-SOLAS 74,

Reg. III/22 tas-SOLAS 74,

Reg. III/32 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.2c

Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tal-apparat ta' salvataġġ:

(c)

għall-ġkieket tas-salvataġġ.

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(II)

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/7 tas-SOLAS 74,

Reg. III/22 tas-SOLAS 74,

Reg. III/26 tas-SOLAS 74,

Reg. III/32 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.2c

Dwal li jindikaw il-pożizzjoni tal-apparat ta' salvataġġ:

(c)

għall-ġkieket tas-salvataġġ.

(RINGIELA ĠDIDA)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).

Jew

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/7 tas-SOLAS 74,

Reg. III/22 tas-SOLAS 74,

Reg. III/26 tas-SOLAS 74,

Reg. III/32 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.3

Sinjali tad-duħħan attivati awtomatikament armati fuq il-bagi tas-salvataġġ

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/7 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.4

Ġkieket tas-salvataġġ

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/7 tas-SOLAS 74,

Reg. III/22 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.922,

IMO MSC.1/Ċirk.1304,

IMO MSC.1/Ċirk.1470.

MED/1.5 a

Tuti tal-immersjoni u tuti kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-salvataġġ

a)

tuti tal-immersjoni mingħajr insulazzjoni inerenti,

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/7 tas-SOLAS 74,

Reg. III/22 tas-SOLAS 74,

Reg. III/32 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.1046.

MED/1.5b

Tuti tal-immersjoni u tuti kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-salvataġġ

(b)

tuti tal-immersjoni b'insulazzjoni inerenti,

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/7 tas-SOLAS 74,

Reg. III/22 tas-SOLAS 74,

Reg. III/32 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.1046.

MED/1.5c

Tuti tal-immersjoni u tuti kontra l-esponiment iddisinjati biex jintlibsu flimkien MA' ġakketta tas-salvataġġ

(c)

tuti kontra l-esponiment.

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/7 tas-SOLAS 74,

Reg. III/22 tas-SOLAS 74,

Reg. III/32 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.1046.

MED/1.6 a

Tuti tal-immersjoni u tuti kontra l-esponiment imfasslin biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-salvataġġ

(a)

tuti tal-immersjoni mingħajr insulazzjoni inerenti,

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/7 tas-SOLAS 74,

Reg. III/22 tas-SOLAS 74,

Reg. III/32 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.1046.

MED/1.6b

Tuti tal-immersjoni u tuti kontra l-esponiment imfasslin biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-salvataġġ

(b)

tuti tal-immersjoni b'insulazzjoni inerenti,

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/7 tas-SOLAS 74,

Reg. III/22 tas-SOLAS 74,

Reg. III/32 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.1046.

MED/1.6c

Tuti tal-immersjoni u tuti kontra l-esponiment imfasslin biex jintlibsu MINGĦAJR ġakketta tas-salvataġġ

(c)

tuti kontra l-esponiment.

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/7 tas-SOLAS 74,

Reg. III/22 tas-SOLAS 74,

Reg. III/32 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.1046.

MED/1.7

Aċċessorji termali protettivi

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/22 tas-SOLAS 74,

Reg. III/32 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) II,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.1046.

MED/1.8

Flares tal-paraxut li jittellgħu bir-rokit (pirotekniċi)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/6 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.9

Flares tal-idejn (pirotekniċi)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.10

Sinjali tad-duħħan li jżommu f'wiċċ l-ilma (pirotekniċi)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) III.

MED/1.11

Tagħmir għat-tfigħ tal-ħbula

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/18 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VII,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.12

Ċattri tas-salvataġġ li jintefħu

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

U għal intervalli ta' servizz estiżi:

IMO MSC.1/Ċirk.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/13 tas-SOLAS 74,

Reg. III/21 tas-SOLAS 74,

Reg. III/26 tas-SOLAS 74,

Reg. III/31 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.811,

IMO MSC.1/Ċirk.1328.

MED/1.13

Ċattri tas-salvataġġ riġidi

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/21 tas-SOLAS 74,

Reg. III/26 tas-SOLAS 74,

Reg. III/31 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.14

Ċattri tas-salvataġġ li jiddrittaw lilhom infushom awtomatikament

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

U għal intervalli ta' servizz estiżi:

IMO MSC.1/Ċirk.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/26 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.809,

IMO MSC/Ċirk.811,

IMO MSC.1/Ċirk.1328.

MED/1.15

Ċattri tas-salvataġġ riversibbli bit-tinda

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

U għal intervalli ta' servizz estiżi:

IMO MSC.1/Ċirk.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/26 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.809,

IMO MSC/Ċirk.811,

IMO MSC.1/Ċirk.1328.

MED/1.16

Apparat li jeħles iċ-ċattri fl-ilma awtomatikament (unitajiet ta' rilaxx idrostatiku)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/13 tas-SOLAS 74,

Reg. III/26 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC/Ċirk.811.

MED/1.17 a

Dgħajjes tas-salvataġġ:

(a)

Dgħajjes tas-salvataġġ varati minn parank:

magħluqa b'mod parzjali,

magħluqa totalment.

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

IMO MSC/Ċirk.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/21 tas-SOLAS 74,

Reg. III/31 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC.1/Ċirk.1423.

MED/1.17b

Dgħajjes tas-salvataġġ:

(b)

Dgħajjes tas-salvataġġ li jitwaqqgħu fil-baħar.

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

IMO MSC/Ċirk.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/21 tas-SOLAS 74,

Reg. III/31 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC.1/Ċirk.1423.

MED/1.18

Dgħajjes tas-salvataġġ riġidi

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

IMO MSC/Ċirk.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/21 tas-SOLAS 74,

Reg. III/31 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.19

Dgħajjes tas-salvataġġ li jintefħu, minfuħin

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/21 tas-SOLAS 74,

Reg. III/31 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.20 a

Dgħajjes veloċi ta' salvataġġ:

(a)

minfuħin.

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/26 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,

IMO MSC/Ċirk.1016,

IMO MSC/Ċirk.1094.

MED/1.20b

Dgħajjes veloċi ta' salvataġġ:

(b)

riġidi,

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

IMO MSC/Ċirk.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/26 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,

IMO MSC/Ċirk.1016,

IMO MSC/Ċirk.1094.

MED/1.20c

Dgħajjes veloċi ta' salvataġġ:

(c)

li huma riġidi u jintefħu, minfuħin.

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

IMO MSC/Ċirk.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/26 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,

IMO MSC/Ċirk.1016,

IMO MSC/Ċirk.1094.

MED/1.21

Tagħmir għall-varar bit-twaqqigħ (paranki)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/23 tas-SOLAS 74,

Reg. III/33 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

Oġġett MED/1.22, Tagħmir li jeħles l-inġenji ta' salvataġġ awtomatikament - ittrasferit għal MED/9/1.3.

MED/1.23

Tagħmir għall-varar tad-dgħajjes ta' salvataġġ li jitwaqqgħu fil-baħar

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/16 tas-SOLAS 74,

Reg. III/23 tas-SOLAS 74,

Reg. III/33 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.24

Tagħmir għall-varar taċ-ċattri tas-salvataġġ

(Paranki)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/12 tas-SOLAS 74,

Reg. III/16 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.25

Tagħmir għall-varar ta' dgħajjes veloċi tas-salvataġġ

(Paranki)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/26 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI.

MED/1.26 a

Mekkaniżmu għar-rilaxx ta'

(a)

Dgħajjes tas-salvataġġ u tal-għoti tal-għajnuna (varati minn tagħmir bi ħbula għall-inżul fl-ilma),

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/16 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

IMO MSC.1/Ċirk.1419.

MED/1.26b

Mekkaniżmu għar-rilaxx ta'

(b)

Ċattri tas-salvataġġ (varati minn tagħmir bi ħbula għall-inżul fl-ilma),

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/16 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

MED/1.26c

Mekkaniżmu għar-rilaxx ta'

(c)

Dgħajjes tas-salvataġġ li jitwaqqgħu fil-baħar.

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/16 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.27

Sistemi ta' evakwazzjoni fuq il-baħar

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/15 tas-SOLAS 74,

Reg. III/26 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.28

Mezzi ta' salvataġġ

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

IMO MSC/Ċirk.810.

B+D

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/26 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI.

MED/1.29

Slielem għall-imbark

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. III/11 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/11 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994),

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000),

IMO MSC.1/Ċirk.1285.

MED/1.30

Materjali retroriflettivi

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO A.658(16), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

Oġġett MED/1.31, Apparat bidirezzjonali VHF bit-telefown-radju għall-inġenji tas-salvataġġ, — ittrasferit għal MED/5.17 u MED/5.18.

Oġġett MED/1.32, 9 GHz SAR transponder (SART), — ittrasferit għal MED/4.18.

MED/1.33

Riflettur tar-radar għad-dgħajjes tas-salvataġġ u dawk ta' rkupru

(passiv)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),

Jew,

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),

Jew,

ISO 8729-1:2010,

EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008),

Jew,

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż tal-IMO A.384(X),

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

Riż. tal-IMO MSC.164(78).

Oġġett MED/1.34, Boxxla manjetika Klassi B għad-dgħajjes tas-salvataġġ u għad-dgħajjes ta' rkupru, - ittrasferit għal MED/4.23.

Oġġett MED/1.35, Apparat portabbli għat-tifi tan-nar għad-dgħajjes tas-salvataġġ u dawk ta' rkupru, - ittrasferit għal MED/3.38.

MED/1.36

Magni għall-propulsjoni tad-dgħajjes tas-salvataġġ

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V.

MED/1.37

Magni għall-propulsjoni tad-dgħajjes tas-salvataġġ- Outboard

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V.

MED/1.38

Fanali tat-tiftix biex jintużaw fuq id-dgħajjes tas-salvataġġ

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.38

Fanali tat-tiftix biex jintużaw fuq id-dgħajjes tas-salvataġġ

(RINGIELA ĠDIDA)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

EN 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).

Jew

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

IEC 60945:2002 inkluża r-Rettifika 1 tal-IEC 60945 (2008).

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) IV,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.39

Ċattri tas-salvataġġ, riversibbli miftuħa

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) Anness 10,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) Anness 11,

U għal intervalli ta' servizz estiżi:

IMO MSC.1/Ċirk.1328.

B+D

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) Anness 10,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) Anness 11,

IMO MSC.1/Ċirk.1328.

Oġġett MED/1.40, Għodda tal-irfigħ mekkaniku għall-imbark tal-pilota, — ittrasferit għal MED/4.48.

MED/1.41 a

Winċijiet għall-inġenji u d-dgħajjes tas-salvataġġ:

(a)

dgħajjes tas-salvataġġ varati minn parank

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/16 tas-SOLAS 74,

Reg. III/23 tas-SOLAS 74,

Reg. III/24 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.41b

Winċijiet għall-inġenji u d-dgħajjes tas-salvataġġ:

(b)

Dgħajjes tas-salvataġġ li jitwaqqgħu fil-baħar,

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/16 tas-SOLAS 74,

Reg. III/23 tas-SOLAS 74,

Reg. III/24 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI.

MED/1.41c

Winċijiet għall-inġenji u d-dgħajjes tas-salvataġġ:

(c)

ċattri tas-salvataġġ

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/16 tas-SOLAS 74,

Reg. III/17 tas-SOLAS 74,

Reg. III/23 tas-SOLAS 74,

Reg. III/24 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.41d

Winċijiet għall-inġenji u d-dgħajjes tas-salvataġġ:

(d)

dgħajjes ta' rkupru

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/16 tas-SOLAS 74,

Reg. III/17 tas-SOLAS 74,

Reg. III/23 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

MED/1.41e

Winċijiet għall-inġenji u d-dgħajjes tas-salvataġġ:

(e)

dgħajjes tas-salvataġġ veloċi.

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/16 tas-SOLAS 74,

Reg. III/17 tas-SOLAS 74,

Reg. III/23 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) VI,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

Oġġett MED/1.42, Sellum għall-pilota, — ittrasferit għal MED/4.49.

MED/1.43

Dgħajjes tas-salvataġġ riġidi/li jintefħu

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. III/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.81(70), kif emendata,

IMO MSC/Ċirk.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. III/21 tas-SOLAS 74,

Reg. III/31 tas-SOLAS 74,

Reg. III/34 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 8,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) I,

Riż. tal-IMO MSC.48(66)-(Kodiċi LSA) V,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 8.

2.   Prevenzjoni tat-tniġġis tal-baħar

Numru u denominazzjoni tal-oġġett

Ir-Regolamenti tal-MARPOL 73/78 kif emendati, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli

Standards tal-ittestjar

Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità

L-ewwel tqegħid fis-suq

L-aħħar tqegħid abbord

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Tagħmir għall-iffiltrar taż-żejt (għal kontenut ta' żejt tal-fluss skartat li ma jaqbiżx il-15 p.p.m.)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Anness I, Reg. 14 tal-MARPOL 73/78.

Riż. tal-IMO MEPC.107(49), kif emendata,

IMO MEPC.1/Ċirk. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Anness I, Reg. 14 tal-MARPOL 73/78.

IMO MEPC.1/Ċirk. 643.

MED/2.2

Ditekters tal-interfaċċja żejt/ilma

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Anness I, Reg. 32 tal-MARPOL 73/78.

Riż. tal-IMO MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Miters tal-kontenut taż-żejt

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Anness I, Reg. 14 tal-MARPOL 73/78.

Riż. tal-IMO MEPC.107(49), kif emendata,

IMO MEPC.1/Ċirk. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Anness I, Reg. 14 tal-MARPOL 73/78.

IMO MEPC.1/Ċirk. 643.

Oġġett MED/2.4, Unitajiet ta' proċessar intenzjonati biex jitwaħħlu ma' tagħmir eżistenti għas-separazzjoni ta' ilma u żejt (għall-kontenut taż-żejt tal-fluss skartat li ma jaqbiżx il-15 p.p.m.) - tħalla vojt apposta.

MED/2.5

Sistema għall-monitoraġġ u l-kontroll tar-rilaxx taż-żejt mit-tankers taż-żejt

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Anness I, Reg. 31 tal-MARPOL 73/78,

IMO MEPC.1/Ċirk.858.

Riż. tal-IMO MEPC.108(49), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Anness I, Reg. 31 tal-MARPOL 73/78.

MED/2.6

Sistemi ta' dranaġġ

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Anness IV, Reg. 9 tal-MARPOL 73/78.

Riż. tal-IMO MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018

(III)

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Anness IV, Reg. 9 tal-MARPOL 73/78.

MED/2.6

Sistemi ta' dranaġġ

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Anness IV, Reg. 9 tal-MARPOL 73/78.

Riż. tal-IMO MEPC.227(64), kif emendata.

(a)

inkluża s-sezzjoni 4.2 (għall-użu mill-vapuri tal-passiġġieri f'kull żona, inkluża żona speċjali tal-Anness IV tal-MARPOL),

(b)

mhux inkluża s-sezzjoni 4.2 (għall-użu mill-vapuri, minbarra l-vapuri tal-passiġġieri fiż-żoni kollha u mill-vapuri tal-passiġġieri barra ż-żoni speċjali tal-Anness IV tal-MARPOL).

B+D

B+E

B+F

G

16.03.2017

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Anness IV, Reg. 9 tal-MARPOL 73/78.

MED/2.7 Inċineraturi ta' abbord

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Anness VI, Reg. 16 tal-MARPOL 73/78.

Riż. tal-IMO MEPC.76(40)

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018

(III)

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Anness VI, Reg. 16 tal-MARPOL 73/78.

IMO MEPC.1/Ċirk.793.

MED/2.7

Inċineraturi ta' abbord

(Impjanti tal-inċineraturi b'kapaċitajiet akbar minn 1,500 kW u sa 4,000 kW)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Anness VI, Reg. 16 tal-MARPOL 73/78.

Riż. tal-IMO MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.03.2017

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Anness VI, Reg. 16 tal-MARPOL 73/78.

MED/2.8

Analizzatur tan-NOx għall-użu abbord skont il-Kodiċi Tekniku NOx tal-2008

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, tar-Reg. 13 tal-MARPOL).

Riż. tal-IMO MEPC.177(58) — (Kodiċi Tekniku NOx 2008), kif emendat.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, tar-Reg. 13 tal-MARPOL).

Riż. tal-IMO MEPC.177(58) — (Kodiċi Tekniku NOx 2008),

Riż. tal-IMO MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Ċirk. 638.

Oġġett MED/2.9, Tagħmir li juża metodi teknoloġiċi għal-limitazzjoni tal-emissjonijiet SOx, - ittrasferit għal MED/9/2.4.

MED/2.10

Sistemi ta' abbord għat-tindif tal-gassijiet tal-egżost

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Riż. tal-IMO MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, tar-Reg. 4 tal-MARPOL),

Riż. tal-IMO MEPC.184(59).

Riż. tal-IMO MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018

(III)

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Riż. tal-IMO MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, tar-Reg. 4 tal-MARPOL),

MED/2.10

Sistemi ta' abbord għat-tindif tal-gassijiet tal-egżost

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Riż. tal-IMO MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, tar-Reg. 4 tal-MARPOL),

Riż. tal-IMO MEPC.259(68).

Riż. tal-IMO MEPC.259(68).

Skema A

B+F

G

19.6.2018

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Riż. tal-IMO. MEPC.176(58) - (Anness VI Rivedut, tar-Reg. 4 tal-MARPOL).

Skema B

G

3.   Tagħmir ta' protezzjoni min-nar

Numru u denominazzjoni tal-oġġett

Ir-Regolament tas-SOLAS 74 kif emendat, u r-riżoluzzjonijiet u ċ-ċirkulari rilevanti tal-IMO, kif applikabbli

Standards tal-ittestjar

Moduli għall-valutazzjoni tal-konformità

L-ewwel tqegħid fis-suq

L-aħħar tqegħid abbord

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Il-kopertura tal-gverta primarja

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/6 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.

MED/3.2

Tagħmir portabbli għat-tifi tan-nar

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4.

EN 3-7:2004 inkluż A1:2007,

EN 3-8:2006 inkluż AC:2007,

EN 3-9:2006 inkluż AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/18 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/20 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO A.951(23),

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 4.

Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11,

IMO MSC/Ċirk.1239,

IMO MSC/Ċirk.1275.

MED/3.3 a)

Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' possimità qrib)

Ilbies protettiv mhux riflettiv għat-tifi tan-nar

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

EN 469:2005 inklużi A1:2006 u AC:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

MED/3.3 b)

Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' possimità qrib)

Ilbies protettiv għat-tifi tan-nar: Ilbies riflettiv għat-tifi tan-nar speċjalizzat

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

EN 1486:2007.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

MED/3.3

Ilbies għat-tifi tan-nar: ilbies protettiv (ilbies ta' possimità qrib)

Ilbies protettiv għat-tifi tan-nar: Ilbies protettiv bin-naħa ta' barra tirrifletti

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

ISO 15538:2001.

Nota: Il-livell 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

MED/3.4

Ilbies għat-tifi tan-nar: stivali

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

MED/3.4

Ilbies għat-tifi tan-nar: stivali

(RINGIELA ĠDIDA)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11,

Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

MED/3.5

Ilbies għat-tifi tan-nar: ingwanti

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

EN 659:2003 inklużi A1:2008 u AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

MED/3.5

Ilbies għat-tifi tan-nar: ingwanti

(RINGIELA ĠDIDA)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

EN 659:2003 inklużi A1:2008 u AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11,

Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

MED/3.6

Ilbies għat-tifi tan-nar: elmu

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

MED/3.6

Ilbies għat-tifi tan-nar: elmu

(RINGIELA ĠDIDA)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11,

Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

MED/3.7

Apparat issiġillat għat-teħid tan-nifs imħaddem bl-arja kkompressata

Nota: Għall-użu f'inċidenti li jinvolvu oġġetti perikolużi tkun meħtieġa maskra tat-tip “pressjoni pożittiva”.

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

EN 136:1998 inkluża AC:2003,

EN 137:2006,

U fejn l-apparat huwa għall-użu f'inċidenti bil-merkanzija:,

ISO 23269-3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

19.6.2018

(II)

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

U fejn l-apparat huwa għall-użu f'inċidenti bil-merkanzija:,

Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 14,

Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 14,

IMO MSC.1/Ċirk.1499.

MED/3.7

Apparat issiġillat għat-teħid tan-nifs imħaddem bl-arja kkompressata

Nota: Għall-użu f'inċidenti li jinvolvu oġġetti perikolużi tkun meħtieġa maskra tat-tip “pressjoni pożittiva”.

(Irreferi għal punt 7.1)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

ISO 23269–2: 2011 (tifi tan-nar - użu marittimu biss)

Il-maskri tat-tip 1 m'għandhomx jintużaw la f'MED/3.7 u lanqas f'MED/7.1

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

MED/3.7

Apparat issiġillat għat-teħid tan-nifs imħaddem bl-arja kkompressata

Nota: Għall-użu f'inċidenti li jinvolvu oġġetti perikolużi tkun meħtieġa maskra tat-tip “pressjoni pożittiva”.

(Irreferi għal punt 7.1)

(RINGIELA ĠDIDA)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3.

ISO 23269-2:2011 (tifi tan-nar - użu marittimu biss)

Il-maskri tat-tip 1 m'għandhomx jintużaw la f'MED/3.7 u lanqas f'MED/7.1

Nota: Is-siegla tas-salvataġġ assoċjata meħtieġa skont l-ISO 23269 § 4.28 għandha tkun iċċertifikata skont il-MED bħala oġġett MED 3.44 u tintuża flimkien mal-apparat għat-teħid tan-nifs, u tkun kapaċi tirreżisti n-nar ta' tul u saħħa suffiċjenti li tista' titwaħħal permezz ta' ganċ li jingħalaq mal-irbit tal-apparat jew ma' ċintorin separat sabiex jimpedixxi li l-apparat għat-teħid tan-nifs jinqala' meta tintuża s-siegla tas-salvataġġ.

Il-modulu B taċ-ċertifikat MED tal-apparat għat-teħid tan-nifs għandu jindika s-siegla tas-salvataġġ reżistenti għan-nar bħala komponent kombinat mandatorju

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/15 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/19 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.4(48)-(Kodiċi IBC) 11,

Riż. tal-IMO MSC.5(48)-(Kodiċi IGC) 11,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 3,

IMO MSC.1/Ċirk.1499,

IMO MSC.1/Ċirk.1555.

MED/3.8

Apparat għat-teħid tan-nifs b'linja tal-arja kkompressata

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Nota: Dan it-tagħmir jintuża biss għall-inġenji ta' veloċità għolja mibnija skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi HSC tal-1994.

EN 14593-1:2005,

jew:

EN 14594:2005 inkluż AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

13.3.2021

(II)

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

MED/3.8

Apparat għat-teħid tan-nifs b'linja tal-arja kkompressata

(RINGIELA ĠDIDA)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Nota: Dan it-tagħmir jintuża biss għall-inġenji ta' veloċità għolja mibnija skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi HSC tal-1994.

EN 14593-1:2018,

jew:

EN 14594:2018.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

MED/3.9

Komponenti tas-sistemi bexxiexa għall-ispazji ta' akkomodazzjoni u ta' servizz kif ukoll għal stazzjonijiet ta' kontroll, ekwivalenti għal kif jissemma f'SOLAS 74 Reg. II-2/12 (limitat għaż-żennuni u l-prestazzjoni tagħhom).

(Żennuni għal sistemi fissi tat-tbexxix, għal inġenji ta' veloċità għolja (HSC) huma inklużi taħt dan l-oġġett)

(Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-ħin tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati).

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8.

Riż. tal-IMO A.800(19), kif emendata.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/7 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.44(65),

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 8.

IMO MSC/Ċirk.912,

IMO MSC/Ċirk. 1556.

MED/3.10

Żennuni għal sistemi tat-tifi tan-nar permezz tal-bexx tal-ilma bi pressjoni fissa fl-ispazji tal-makkinarji u l-kmamar tal-pompi tal-merkanzija

(Nota: Għall-prodotti użati bħala spare parts għal installazzjonijiet eżistenti, l-istandards rilevanti fil-ħin tat-tqegħid abbord jistgħu jibqgħu jiġu applikati).

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7.

IMO MSC/Ċirk.1165, kif emendata

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/10 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7,

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 7,

Riż. tal-IMO MSC.391(95)-(Kodiċi IGF) 11.

IMO MSC.1/Ċirk.1313.

MED/3.11 a

Separaturi kontra n-nar tal-Klassi 'A' u 'B'

(a)

Separaturi tal-klassi 'A',

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat,

IMO MSC.1/Ċirk.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74.

Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,

IMO MSC/Ċirk.1120,

IMO MSC.1/Ċirk.1434.

MED/3.11 a

Separaturi kontra n-nar tal-Klassi 'A' u 'B'

(a)

Separaturi tal-klassi 'A',

(RINGIELA ĠDIDA)

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74,

IMO MSC/Ċirk.1120.

Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat,

IMO MSC.1/Ċirk.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/3.2 tas-SOLAS 74.

Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,

IMO MSC/Ċirk.1120,

IMO MSC.1/Ċirk.1434.

MED/3.11b

Separaturi kontra n-nar tal-Klassi 'A' u 'B'

(b)

Separaturi tal-klassi 'B'.

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/3.4 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/3.4 tas-SOLAS 74.

Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74.

MED/3.11b

Separaturi kontra n-nar tal-Klassi 'A' u 'B'

(b)

Separaturi tal-klassi 'B'.

(RINGIELA ĠDIDA)

Nota: Jeskludi s-separaturi/bibien ristretti tal-Klassi B.

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/3.4 tas-SOLAS 74.

IMO MSC/Ċirk.1120.

Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/3.4 tas-SOLAS 74.

Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,

IMO MSC/Ċirk.1120,

IMO MSC.1/Ċirk.1581.

MED/3.12

Apparat għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74.

(a)

Valvoli tal-vakwu bil-pressjoni (P/V):

IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

(b)

Barrieri tal-fjammi:

IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,

EN ISO 16852:2010.

(c)

Barrieri tal-fjammi ta' splużjonijiet

IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata.

EN ISO 16852:2010.

(d)

Valvoli tal-ventilazzjoni b'veloċità għolja:

IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Għat-tagħmir minbarra l-valvijiet:

B+D

B+E

B+F

Għall-valvijiet

B+F

 

23.5.2019

(III)

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.

MED/3.12

Apparat għall-prevenzjoni tal-mogħdija tal-fjammi lejn it-tankijiet tal-merkanzija fit-tankers

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74.

(a)

Valvoli tal-vakwu bil-pressjoni (P/V):

IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

(b)

Barrieri tal-fjammi:

IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,

EN ISO 16852:2016,

(c)

Barrieri tal-fjammi ta' splużjonijiet

IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,

EN ISO 16852:2016,

(d)

Valvoli tal-ventilazzjoni b'veloċità għolja:

IMO MSC/Ċirk.677, kif emendata,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Għat-tagħmir minbarra l-valvijiet:

B+D

B+E

B+F

Għall-valvijiet

B+F

19.6.2018

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/16 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.98(73)-(Kodiċi FSS) 15.

MED/3.13

Materjali mhux kombustibbli

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/3 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/5 tas-SOLAS 74,

Reg. II-2/9 tas-SOLAS 74,

Riż. tal-IMO MSC.36(63)-(Kodiċi HSC tal-1994) 7,

Riż. tal-IMO MSC.97(73)-(Kodiċi HSC tal-2000) 7.

MED/3.14, Materjali minbarra l-azzar għall-pajpijiet li jippenetraw is-separaturi tal-Klassi 'A' jew 'B', – Oġġett inkluż f'MED/3.26 u f'MED/3.27.

MED/3.15 a

Materjali minbarra azzar, għall-pajpijiet taż-żejt jew taż-żejt tal-fjuwil

pajpijiet u fittings tal-plastik

Rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip

Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,

Reg. X/3 tas-SOLAS 74.

Riż. tal-IMO A.753(18), kif emendata,

Riż. tal-IMO MSC.307(88)-(Kodiċi FTP tal-2010), kif emendat.

B+D

B+E

B+F

 

 

Rekwiżiti ta' ġarr u ta' prestazzjoni

Reg. II-2/4 tas-SOLAS 74,