Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1150

Regolament (UE) 2019/1150 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online

PE/56/2019/REV/1

OJ L 186, 11.7.2019, p. 57–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj

11.7.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 186/57


REGOLAMENT (UE) 2019/1150 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-20 ta’ Ġunju 2019

dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u bmod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz ta att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Is-servizzi tal-intermedjazzjoni online huma faċilitaturi ewlenin tal-intraprenditorija u ta mudelli kummerċjali ġodda, tal-kummerċ u tal-innovazzjoni, li jistgħu wkoll itejbu l-benesseri tal-konsumaturi u li kulma jmur qed jintużaw dejjem aktar mis-settur privat u mis-settur pubbliku. Dawn joffru aċċess għal swieq ġodda u opportunitajiet kummerċjali li jippermettu lill-impriżi jaħsdu l-benefiċċji tas-suq intern. Dawn jippermettu lill-konsumaturi fl-Unjoni jisfruttaw dawk il-benefiċċji, l-aktar għax tiżdied l-għażla tagħhom tal-prodotti u tas-servizzi, kif ukoll għax jiġu offruti prezzijiet kompetittivi online, iżda huma jżidu wkoll l-isfidi li jeħtieġ jiġu indirizzati sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali.

(2)

Is-servizzi tal-intermedjazzjoni online jistgħu jkunu kruċjali għas-suċċess kummerċjali tal-impriżi li jużaw dawn is-servizzi biex jaslu għand il-konsumaturi. Biex jitgawdew bmod sħiħ il-benefiċċji tal-ekonomija tal-pjattaformi online, huwa għalhekk importanti li l-impriżi jkunu jistgħu jafdaw lis-servizzi tal-intermedjazzjoni online li magħhom jidħlu frelazzjonijiet kummerċjali. Dan huwa importanti l-iktar għaliex l-intermedjazzjoni dejjem akbar tat-tranżazzjonijiet permezz ta servizzi tal-intermedjazzjoni online, xprunata minn effetti tan-netwerk qawwija u indiretti mmexxija mid-data, twassal biex tiżdied id-dipendenza ta dawn l-utenti kummerċjali, b’mod partikolari tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta daqs medju (SMEs), fuq dawn is-servizzi biex ikunu jistgħu jaslu għand il-konsumaturi. Peress li d-dipendenza qed dejjem tiżdied, il-fornituri ta dawk is-servizzi ta spiss ikollhom superjorità fil-poter tan-negozjar li jippermettilhom biex, fil-fatt, iġibu ruħhom bmod unilaterali bmod li jista jkun inġust u li jista jagħmel ħsara lill-interessi leġittimi tal-utenti kummerċjali tagħhom u, indirettament, anki tal-konsumaturi fl-Unjoni. Pereżempju, bmod unilaterali, jistgħu jimponu prattiki fuq l-utenti kummerċjali li jitbiegħdu ħafna minn imġiba kummerċjali tajba, jew imorru kontra l-bona fide u n-negozjar ġust. Dan ir-Regolament jindirizza tensjonijiet potenzjali bħal dawn fl-ekonomija tal-pjattaforma online.

(3)

Il-konsumaturi laqgħu tajjeb l-użu tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online. Huwa essenzjali li jkun hemm ekosistema online li tkun kompetittiva, ġusta u trasparenti, li fiha l-kumpaniji jġibu ruħhom bmod responsabbli, għal finijiet tal-benesseri tal-konsumaturi. L-iżgurar tat-trasparenza ta u l-fiduċja fl-ekonomija tal-pjattaformi online frelazzjonijiet bejn negozju u ieħor, jista wkoll jgħin bmod indirett biex titjieb il-fiduċja tal-konsumaturi fl-ekonomija tal-pjattaformi online. Madankollu, l-impatti diretti tal-iżvilupp tal-ekonomija tal-pjattaformi online fuq il-konsumaturi huma indirizzati minn liġi oħra tal-Unjoni, speċjalment l-acquis tal-konsumatur.

(4)

Bl-istess mod, il-magni tat-tiftix online jistgħu jkunu sorsi importanti ta traffiku tal-Internet għan-negozji li joffru prodotti u servizzi lill-konsumaturi permezz tas-siti web u li għalhekk jistgħu jaffettwaw ferm is-suċċess kummerċjali ta dawn l-utenti ta siti web korporattivi li joffru l-prodotti jew is-servizzi tagħhom online fis-suq intern. Fdan ir-rigward, l-ikklassifikar tas-siti web mill-fornituri tal-magni tat-tiftix online, inkluż ta dawk is-siti web li fihom l-utenti ta siti web korporattivi joffru l-prodotti u s-servizzi tagħhom lill-konsumaturi, iħalli impatt importanti fuq l-għażla tal-konsumaturi u fuq is-suċċess kummerċjali ta dawk l-utenti ta siti web korporattivi. Għalhekk, anki fin-nuqqas ta relazzjoni kuntrattwali mal-utenti ta siti web korporattivi, il-fornituri tal-magni tat-tiftix online jistgħu, fil-fatt, iġibu ruħhom bmod unilaterali bmod li jista jkun inġust u li jista jagħmel ħsara lill-interessi leġittimi tal-utenti ta siti web korporattivi u, indirettament, anki tal-konsumaturi fl-Unjoni.

(5)

Barra minn hekk, in-natura tar-relazzjoni bejn il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-utenti kummerċjali tista twassal ukoll għal sitwazzjonijiet li fihom l-utenti kummerċjali ta spiss ikollhom possibbiltajiet limitati biex ifittxu rimedju meta l-azzjonijiet unilaterali tal-fornituri ta dawk is-servizzi jwasslu għal tilwima. Fħafna każijiet, dawk il-fornituri ma joffrux sistemi interni tat-trattament tal-ilmenti li jkunu aċċessibbli u effettivi. Il-mekkaniżmi alternattivi eżistenti tar-riżoluzzjoni tat-tilwim barra l-qorti jistgħu jkunu ineffettivi wkoll għal bosta raġunijiet varji, fosthom in-nuqqas ta medjaturi speċjalizzati u l-biża ta ritaljazzjoni li jkollhom l-utenti kummerċjali.

(6)

Is-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-magni tat-tiftix online, kif ukoll it-tranżazzjonijiet iffaċilitati minn dawk is-servizzi, għandhom potenzjal intrinsiku transfruntier u għandhom importanza partikolari għall-funzjonament xieraq tas-suq intern tal-Unjoni fl-ekonomija ta żmienna. Il-prattiki kummerċjali potenzjalment inġusti u dannużi ta ċerti fornituri ta dawk is-servizzi, u n-nuqqas ta mekkaniżmi ta rimedju effettivi, ixekklu l-ħatfa sħiħa ta dak il-potenzjal u jaffettwaw bmod negattiv il-funzjonament xieraq tas-suq intern.

(7)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti sett ta regoli obbligatorji fil-livell ta Unjoni biex jiżguraw ambjent ta negozju online ġust, prevedibbli, sostenibbli u affidabbli fis-suq intern. Bmod partikolari, l-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li jkollhom it-trasparenza xierqa, kif ukoll il-possibbiltajiet ta rimedju effettiv, mal-Unjoni kollha sabiex jiġi ffaċilitat in-negozju transfruntier fi ħdan l-Unjoni u bhekk jittejjeb il-funzjonament tajjeb tas-suq intern u sabiex tiġi indirizzata l-frammentazzjoni emerġenti possibbli fl-oqsma speċifiċi koperti b’dan ir-Regolament.

(8)

Dawk ir-regoli jenħtieġ li jipprovdu wkoll inċentivi xierqa biex jiġu promossi l-korrettezza u t-trasparenza, speċjalment fejn jidħol l-ikklassifikar tal-utenti ta siti web korporattivi fir-riżultati ta’ tiftix iġġenerati mill-magni tat-tiftix online. Fl-istess ħin, dawk ir-regoli jenħtieġ li jirrikonoxxu u jissalvagwardjaw il-potenzjal importanti tal-innovazzjoni fl-ekonomija usa tal-pjattaformi online u jippermettu li jkun hemm kompetizzjoni tajba li twassal għal għażla akbar għall-konsumaturi. Huwa xieraq li jiġi ċċarat li dan ir-Regolament jenħtieġ li ma jaffettwax il-liġi ċivili nazzjonali, bmod partikolari l-liġi kuntrattwali, bħar-regoli dwar il-validità, il-formazzjoni, l-effetti jew it-terminazzjoni ta kuntratt, sa fejn ir-regoli tal-liġi ċivili nazzjonali jkunu konformi mal-liġi tal-Unjoni u sa fejn l-aspetti rilevanti ma jkunux koperti b’dan ir-Regolament. L-Istati Membri jenħtieġ li jibqgħu liberi li japplikaw il-liġijiet nazzjonali li jipprojbixxu jew jissanzjonaw imġiba unilaterali jew prattiki kummerċjali inġusti sal-punt li l-aspetti rilevanti ma jkunux koperti minn dan ir-Regolament.

(9)

Peress li s-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-magni tat-tiftix online tipikament ikollhom dimensjoni globali, dan ir-Regolament jenħtieġ li jkun japplika għall-fornituri ta dawk is-servizzi irrispettivament minn jekk ikunux stabbiliti fxi Stat Membru jew barra mill-Unjoni, diment li jiġu ssodisfati żewġ kundizzjonijiet kumulattivi. L-ewwel nett, l-utenti kummerċjali jew l-utenti ta siti web korporattivi jenħtieġ li jkunu stabbiliti fl-Unjoni. It-tieni nett, permezz tal-forniment ta dawk is-servizzi, l-utenti kummerċjali jew l-utenti ta siti web korporattivi jenħtieġ li joffru l-prodotti jew is-servizzi tagħhom lil konsumaturi li jinsabu fl-Unjoni mill-inqas għal parti mit-tranżazzjoni. Sabiex jiġi ddeterminat jekk utenti kummerċjali jew utenti ta siti web korporattivi humiex qed joffru prodotti jew servizzi lil konsumaturi li jinsabu fl-Unjoni, jenħtieġ li jiġi aċċertat jekk huwiex evidenti li l-utenti kummerċjali jew l-utenti ta siti web korporattivi jidderieġux l-attivitajiet tagħhom lejn il-konsumaturi li jinsabu fi Stat Membru wieħed jew aktar. Dan il-kriterju jenħtieġ li jiġi interpretat bkonformità mal-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar il-punt (c) tal-Artikolu 17(1) tar-Regolament (KE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u l-punt (b) tal-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Dawn il-konsumaturi jenħtieġ li jkunu jinsabu fl-Unjoni, iżda la hu meħtieġ li jkollhom il-post tar-residenza tagħhom fl-Unjoni u lanqas ma jeħtieġ ikollhom iċ-ċittadinanza ta xi Stat Membru. Għaldaqstant, jenħtieġ li dan ir-Regolament ma jkunx japplika meta utenti kummerċjali jew utenti ta siti web korporattivi ma jkunux stabbiliti fl-Unjoni, jew meta jkunu stabbiliti fl-Unjoni iżda jużaw servizzi tal-intermedjazzjoni online jew magni tat-tiftix online li joffru prodotti jew servizzi esklussivament għal konsumaturi li jinsabu barra l-Unjoni jew għal persuni li mhumiex konsumaturi. Barra minn hekk, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika irrispettivament mil-liġi li altrimenti tkun applikabbli għal kuntratt.

(10)

Varjetà wiesgħa ta relazzjonijiet bejn in-negozji u l-konsumaturi huma intermedjati online minn fornituri li joperaw servizzi bdiversi naħat li essenzjalment huma bbażati fuq l-istess mudell tan-negozju tal-bini ta ekosistemi. Biex ikopru s-servizzi rilevanti, is-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li jiġu definiti bmod preċiż u teknoloġikament newtrali. Bmod partikolari, is-servizzi jenħtieġ li jkunu jikkonsistu fservizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni, li huma kkaratterizzati mill-fatt li għandhom l-għan li jiffaċilitaw il-bidu ta tranżazzjonijiet diretti bejn l-utenti kummerċjali u l-konsumaturi, irrispettivament minn jekk it-tranżazzjonijiet ikunux finalment konklużi online, fuq il-portal online tal-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online inkwistjoni jew fuq dak tal-utent kummerċjali, offline jew fuq l-ebda wieħed minnhom, li jfisser li jenħtieġ li ma hemm l-ebda rekwiżit għal kwalunkwe relazzjoni kuntrattwali bejn l-utenti kummerċjali u l-konsumaturi bħala prekundizzjoni għal servizzi tal-intermedjazzjoni online fi ħdan il-kamp ta applikazzjoni ta dan ir-Regolament. Is-sempliċi inklużjoni ta servizz ta natura marġinali biss jenħtieġ li ma titqiesx li tagħmel l-għan ta sit web jew servizz li jiffaċilita t-tranżazzjonijiet fis-sens tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online. Barra minn hekk, is-servizzi jenħtieġ li jingħataw abbażi ta relazzjonijiet kuntrattwali bejn il-fornituri u l-utenti kummerċjali li joffru prodotti jew servizzi lill-konsumaturi. Din ir-relazzjoni kuntrattwali jenħtieġ li titqies li teżisti meta ż-żewġ partijiet konċernati jesprimu l-intenzjoni tagħhom li jintrabtu bmod inekwivokabbli fuq mezz durabbli, mingħajr ma jkun bilfors meħtieġ xi ftehim espress bil-miktub.

(11)

Għalhekk eżempji ta servizzi tal-intermedjazzjoni online li jkopri dan ir-Regolament jenħtieġ li jinkludu swieq tal-kummerċ elettroniku online, fosthom dawk kollaborattivi li fihom l-utenti kummerċjali jkunu attivi, servizzi tal-applikazzjonijiet online bħall-ħwienet tal-applikazzjonijiet, u s-servizzi online tal-midja soċjali, irrispettivament mit-teknoloġija li tintuża biex jingħataw tali servizzi. Fdan is-sens, is-servizzi tal-intermedjazzjoni online jistgħu jingħataw ukoll permezz tat-teknoloġija ta assistenza vokali. Jenħtieġ ukoll li ma jkunx rilevanti jekk dawk it-tranżazzjonijiet bejn l-utenti kummerċjali u l-konsumaturi jinvolvux kwalunkwe ħlas monetarju jew jekk huma jiġux konklużi parzjalment offline. Madankollu, jenħtieġ li dan ir-Regolament ma jkunx japplika għas-servizzi tal-intermedjazzjoni online bejn il-pari mingħajr il-preżenza ta utenti kummerċjali, servizzi tal-intermedjazzjoni online purament minn negozju għal negozju li mhumiex offruti lill-konsumaturi, għodod tar-reklamar online u skambji tar-reklamar online li mhumiex provduti bil-għan li jiffaċilitaw il-bidu ta tranżazzjonijiet diretti u li ma jinvolvux relazzjoni kuntrattwali mal-konsumaturi. Għall-istess raġuni, is-servizzi tas-software għall-ottimizzazzjoni tal-magni tat-tiftix kif ukoll servizzi li jduru madwar software li jimblokka r-reklamar jenħtieġ li ma jkunux koperti minn dan ir-Regolament. Il-funzjonalitajiet u l-interfaċċji teknoloġiċi li jorbtu biss il-hardware u l-applikazzjonijiet jenħtieġ li ma jkunux koperti minn dan ir-Regolament, peress li normalment ma jissodisfawx ir-rekwiżiti għas-servizzi tal-intermedjazzjoni online. Madankollu, tali funzjonalitajiet jew interfaċċi jistgħu jkunu direttament konnessi jew anċillari għal ċerti servizzi tal-intermedjazzjoni online u fejn dan ikun il-każ, il-fornituri rilevanti tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li jkunu soġġetti għal rekwiżiti ta trasparenza relatati mat-trattament differenzjat abbażi ta dawn il-funzjonalitajiet u l-interfaċċi. Jenħtieġ li dan ir-Regolament lanqas ma jkun japplika għas-servizzi tal-pagament online għax dawn minnhom infushom ma jissodisfawx ir-rekwiżiti applikabbli, iżda huma awżiljarji bmod inerenti għat-tranżazzjoni għall-forniment ta prodotti u servizzi lill-konsumaturi kkonċernati.

(12)

Bkonformità mal-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u fid-dawl tal-fatt li l-pożizzjoni dipendenti tal-utenti kummerċjali ġiet osservata prinċipalment fir-rigward tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online li jservu ta portal għall-konsumaturi bl-għamla ta persuni fiżiċi, il-kunċett ta konsumatur użati biex jiddelinja l-kamp ta applikazzjoni ta dan ir-Regolament jenħtieġ li jinftiehem bħala li jirreferi biss għall-persuni fiżiċi, li jkunu qed jaġixxu għal finijiet li huma barra mill-kummerċ, min-negozju, mis-sengħa jew mill-professjoni tagħhom.

(13)

Meta wieħed iqis il-pass mgħaġġel tal-innovazzjoni, id-definizzjoni ta magna tat-tiftix online użata fdan ir-Regolament jenħtieġ li tkun teknoloġikament newtrali. Bmod partikolari, id-definizzjoni jenħtieġ li tinftiehem fis-sens li tħaddan ukoll ir-rikjesti vokali.

(14)

Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom it-tendenza li jużaw termini u kundizzjonijiet ifformulati minn qabel u biex jipproteġi bmod effettiv lill-utenti kummerċjali meta meħtieġ, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika meta t-termini u l-kundizzjonijiet ta relazzjoni kuntrattwali, irrispettivament mill-isem jew l-għamla tagħhom, huma determinati bmod unilaterali mill-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online. Jekk it-termini u l-kundizzjonijiet ikunux iddeterminati bmod unilaterali jenħtieġ li jiġi evalwat każ b’każ abbażi ta valutazzjoni ġenerali. Għal dik il-valutazzjoni ġenerali, id-daqs relattiv tal-partijiet ikkonċernati, il-fatt li negozjati seħħu, jew li ċerti dispożizzjonijiet tagħhom setgħu kienu soġġetti għal tali negozjati u ddeterminati flimkien mill-fornituri rilevanti u l-utent kummerċjali jenħtieġ li, minnu nnifsu, ma jkunx deċiżiv. Barra minn hekk, l-obbligu għall-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online li jagħmlu t-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom faċilment disponibbli għall-utenti kummerċjali, inkluż fl-istadju prekuntrattwali tar-relazzjoni kummerċjali tagħhom, ifisser li l-utenti kummerċjali mhux se jiġu mċaħħda mit-trasparenza li tirriżulta minn dan ir-Regolament minħabba li jistgħu bxi mod jinnegozjaw bsuċċess.

(15)

Biex jiżguraw li t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali ta relazzjoni kuntrattwali jkunu jippermettu li l-utenti kummerċjali jiddeterminaw il-kundizzjonijiet għall-użu, it-terminazzjoni u s-sospensjoni tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online, u jiksbu l-prevedibbiltà fir-rigward tar-relazzjonijiet kummerċjali tagħhom, dawk it-termini u l-kundizzjonijiet jenħtieġ li jitfasslu blingwaġġ sempliċi u intelliġibbli. Jenħtieġ li t-termini u l-kundizzjonijiet ma jitqisux li tfasslu blingwaġġ sempliċi u intelliġibbli meta dawn ikunu vagi, mhux speċifiċi jew mingħajr ċertu dettall dwar kwistjonijiet kummerċjali importanti u għalhekk jonqsu milli jagħtu livell raġonevoli ta prevedibbiltà lill-utenti kummerċjali fejn jidħlu l-aktar aspetti importanti tar-relazzjoni kuntrattwali. Barra minn hekk, lingwaġġ qarrieqi jenħtieġ li ma jitqiesx sempliċi u intelliġibbli.

(16)

Bil-għan li jkun żgurat li l-utenti kummerċjali jkollhom biżżejjed ċarezza fir-rigward tal-post fejn l-oġġetti jew is-servizzi tagħhom qegħdin jiġu kkummerċjalizzati u dwar min huma d-destinatarji ta tali kummerċjalizzazzjoni, jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jiżguraw, fil-konfront tal-utenti kummerċjali tagħhom, it-trasparenza fir-rigward ta kwalunkwe mezz ta’ distribuzzjoni i u programm affiljat potenzjali addizzjonali li huma jistgħu jużaw biex jikkummerċjalizzaw dawk l-prodotti jew is-servizzi. Mezzi u programmi affiljati addizzjonali jenħtieġ li jinftiehmu bmod teknoloġikament newtrali iżda jistgħu, fost l-oħrajn, jinkludu siti web, apps jew servizzi oħrajn tal-intermedjazzjoni online użati biex jikkummerċjalizzaw il-prodotti jew is-servizzi offruti mill-utent kummerċjali.

(17)

Is-sjieda u l-kontroll tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali online jista jkollhom importanza ekonomika sinifikanti kemm għall-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online kif ukoll għall-utenti kummerċjali tagħhom. Sabiex jiġu żgurati ċ-ċarezza u t-trasparenza għall-utenti kummerċjali u għall-fehim aħjar tagħhom, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li jinkludu, fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom, informazzjoni ġenerali, jew aktar dettaljata, jekk ikunu jixtiequ, rigward l-effetti globali, jekk ikun hemm, ta’ dawk it-termini u l-kundizzjonijiet dwar is-sjieda u l-kontroll tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tal-utent kummerċjali. Tali informazzjoni tista, inter alia, tinkludi informazzjoni bħall-użu ġenerali ta logos, trademarks jew ismijiet ta ditti.

(18)

Li tkun żgurata t-trasparenza fit-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali tista tkun essenzjali biex jiġu promossi relazzjonijiet kummerċjali sostenibbli u biex tkun evitata l-imġiba inġusta għad-detriment tal-utenti kummerċjali. Għalhekk jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jiżguraw li t-termini u l-kundizzjonijiet ikunu disponibbli faċilment fl-istadji kollha tar-relazzjoni kummerċjali, inkluż għall-utenti kummerċjali prospettivi fil-fażi prekuntrattwali, u li kwalunkwe bidla fdawk it-termini tiġi notifikata lill-utenti kummerċjali kkonċernati fuq mezz durabbli u fi żmien perijodu ta notifika stabbilit li jkun raġonevoli u proporzjonat fid-dawl taċ-ċirkostanzi speċifiċi u ta mill-inqas 15-il jum. Perijodi ta avviż proporzjonati itwal ta aktar minn 15-il jum jenħtieġ li jingħataw meta l-bidliet proposti għat-termini u l-kundizzjonijiet jirrikjedu li l-utenti kummerċjali jagħmlu adattamenti tekniċi jew kummerċjali sabiex jikkonformaw mal-bidla, pereżempju billi jitolbuhom jagħmlu aġġustamenti tekniċi sinifikanti għall-prodotti u s-servizzi tagħhom. Jenħtieġ li dak il-perijodu ta notifika ma jkunx japplika jekk, u sa fejn, dan jiġi rinunzjat bmod mhux ambigwu mill-utent kummerċjali kkonċernat jew meta, u sa fejn, il-ħtieġa li tiġi implimentata l-bidla mingħajr rispett għall-perijodu ta notifika tkun toħroġ minn obbligu legali jew regolatorju impost fuq il-fornitur tas-servizzi skont il-liġi tal-Unjoni jew nazzjonali. Madankollu, tibdiliet editorjali proposti jenħtieġ li ma jkunux koperti mit-terminu "bidla" sakemm dawn ma jbiddlux il-kontenut jew it-tifsira tat-termini u l-kundizzjonijiet. Ir-rekwiżit li jiġu nnotifikati l-bidliet proposti fuq mezz durabbli jenħtieġ li jippermetti lill-utenti kummerċjali biex jirrieżaminaw bmod effettiv dawn il-bidliet fi stadju aktar tard. L-utenti kummerċjali jenħtieġ li jkollhom id-dritt li jtemmu l-kuntratt tagħhom fi żmien 15-il jum mill-wasla ta-notifika ta’ kwalunkwe bidla, dment li ma japplikax perijodu iqsar tal-kuntratt, pereżempju li jirriżulta mil-liġi ċivili nazzjonali.

(19)

Bmod ġenerali, is-sottomissjoni ta prodtti jew servizzi ġodda, inklużi applikazzjonijiet ta software, għas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li tiġi kkunsidrata bħala azzjoni affermattiva ċara, li tirriżulta fir-rinunzja, mill-utent kummerċjali, tal-perijodu ta notifika meħtieġ għall-bidliet fit-termini u l-kundizzjonijiet. Madankollu, meta l-perijodu ta notifika raġonevoli u proporzjonat huwa ta aktar minn 15-il jum għax il-bidliet fit-termini u l-kundizzjonijiet jirrikjedu lill-utent kummerċjali jagħmel aġġustamenti tekniċi sinifikanti lill-prodotti jew lis-servizzi tiegħu, il-fatt li l-utent kummerċjali jippreżenta prodotti u servizzi ġodda jenħtieġ li ma jitqiesx bħala rinunzja awtomatika għall-perijodu ta notifika. Jenħtieġ li l-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jistenna li l-bidliet fit-termini u l-kundizzjonijiet jirrikjedu lill-utent kummerċjali jagħmel aġġustamenti tekniċi sinifikanti meta, pereżempju, jitneħħew jew jiżdiedu karatteristiċi sħaħ tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online li għalihom l-utenti kummerċjali kellhom aċċess, jew meta l-utenti kummerċjali jistgħu jkollhom bżonn jadattaw il-prodotti tagħhom jew jagħmlu riprogrammazzjoni tas-servizzi tagħhom biex ikunu jistgħu jkomplu joperaw permezz tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online.

(20)

Biex jitħarsu l-utenti kummerċjali u biex tiġi pprovduta ċertezza legali għaż-żewġ naħat, termini u kundizzjonijiet li ma jkunux konformi jenħtieġ li jkunu nulli u bla effett, jiġifieri, daqslikieku qatt ma eżistew, beffetti erga omnes u ex tunc. Jenħtieġ li dan madankollu jikkonċerna biss id-dispożizzjonijiet speċifiċi tat-termini u l-kundizzjonijiet li ma jkunux konformi. Il-bqija tad-dispożizzjonijiet jenħtieġ li jibqgħu validi u infurzabbli, sakemm dawn ikunu jistgħu jinfirdu mid-dispożizzjonijiet li mhumiex konformi. Kull bidla li ssir ħesrem fit-termini u l-kundizzjonijiet eżistenti tista tfixkel bmod sinifikanti l-operazzjonijiet tal-utenti kummerċjali. Għaldaqstant, biex jiġu limitati dawn l-effetti negattivi fuq l-utenti kummerċjali u jkun skoraġġit dan it-tip ta aġir, il-bidliet li jsiru bi ksur tal-obbligu li jingħata perijodu ta notifika stabbilit jenħtieġ li jkunu nulli u bla effett, jiġifieri, daqslikieku qatt ma eżistew, beffetti erga omnes u ex tunc.

(21)

Sabiex jiġi żgurat li l-utenti kummerċjali jkunu jistgħu jisfruttaw bis-sħiħ l-opportunitajiet kummerċjali offruti mis-servizzi tal-intermedjazzjoni online, il-fornituri ta dawn is-servizzi jenħtieġ li ma jipprevenux kompletament lill-utenti kummerċjali tagħhom milli juru l-identità tan-negozjar tagħhom bħala parti mill-offerta jew mill-preżenza tagħhom għas-servizzi tal-intermedjazzjoni online rilevanti. Madankollu, din il-projbizzjoni ta interferenza jenħtieġ li ma tinftiehemx bħala dritt li l-utenti kummerċjali jiddeterminaw bmod unilaterali l-preżentazzjoni tal-offerta jew tal-preżenza tagħhom fuq is-servizzi tal-intermedjazzjoni online rilevanti.

(22)

Fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jista jkollu raġunijiet leġittimi biex jiddeċiedi li jirrestrinġi, jissospendi jew itemm il-forniment tas-servizzi tiegħu lil xi utent kummerċjali partikolari, inkluż billi jneħħi mil-lista xi prodotti jew servizzi individwali ta utent kummerċjali partikolari jew effettivament billi jneħħi r-riżultati ġġenerati mit-tiftix. Jekk ma jkunux sospiżi, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jistgħu wkoll jirrestrinġu l-elenki individwali ta utenti kummerċjali; pereżempju, billi jitniżżlu l-isfel fil-klassifika jew billi tiġi affettwata b’mod negattiv l-apparenza tal-utenti kummerċjali (“dimming”) li tista tinkludi t-tniżżil l-isfel fl-ikklassifikar. Madankollu, minħabba li dawn id-deċiżjonijiet jistgħu jaffettwaw ferm l-interessi tal-utent kummerċjali kkonċernat, dawn jenħtieġ li, qabel jew fil-ħin li r-restrizzjoni jew is-sospensjoni jkollha effett, jiġu pprovduti bdikjarazzjoni tar-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni fuq mezz durabbli. Sabiex jiġi minimizzat l-impatt negattiv ta tali deċiżjonijiet fuq l-utenti kummerċjali, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li jippermettu wkoll li jiġu ċċarati l-fatti li wasslu għal dik id-deċiżjoni fil-qafas tal-proċess intern tat-trattament tal-ilmenti, li se jgħinu lill-utent kummerċjali, fejn dan ikun possibbli, biex tiġi stabbilita l-konformità mill-ġdid. Barra minn hekk, meta l-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jirrevoka d-deċiżjoni li tirrestrinġi, tissospendi jew ittemm, pereżempju minħabba li d-deċiżjoni tkun saret bi żball jew il-ksur tat-termini u l-kundizzjonijiet li wasslu għal din id-deċiżjoni ma jkunx twettaq in mala fede u jkun ġie rimedjat bmod sodisfaċenti, il-fornitur jenħtieġ li jintegra mill-ġdid l-utent kummerċjali kkonċernat mingħajr dewmien żejjed, inkluż jipprovdi lill-utenti kummerċjali bi kwalunkwe aċċess għad-data personali jew data oħra, jew it-tnejn, disponibbli qabel id-deċiżjoni.

Id-dikjarazzjoni tar-raġunijiet rigward id-deċiżjoni li tirrestrinġi, tissospendi jew ittemm il-forniment tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li tippermetti li l-utenti kummerċjali jaċċertaw jekk hemmx lok għal kontestazzjoni tad-deċiżjoni, u bhekk jitjiebu l-possibbiltajiet tal-utenti kummerċjali li jfittxu rimedju effettiv meta meħtieġ. Id-dikjarazzjoni tar-raġunijiet jenħtieġ li tidentifika r-raġunijiet tad-deċiżjoni, abbażi tar-raġunijiet li l-fornitur kien stabbilixxa minn qabel fit-termini u l-kundizzjonijiet tiegħu, u jenħtieġ li tirreferi bmod proporzjonat għaċ-ċirkostanzi speċifiċi rilevanti, inklużi notifiki ta partijiet terzi, li wasslu għal dik id-deċiżjoni. Madankollu, l-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li ma jkunx obbligat li jipprovdi dikjarazzjoni tar-raġunijiet għal restrizzjonijiet, sospensjonijiet jew terminazzjonijiet jekk ikun qed jikser obbligu legali jew regolatorju. Barra minn hekk, jenħtieġ li dikjarazzjoni tar-raġunijiet ma tkunx meħtieġa fejn fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jista juri li l-utent kummerċjali kkonċernat ikun ripetutament kiser it-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli, li jirriżulta fit-terminazzjoni tal-forniment tas-servizzi ta’ intermedjazzjoni online kollha inkwistjoni.

(23)

It-terminazzjoni tas-servizzi kollha tal-intermedjazzjoni online u t-tħassir ta data relatat ipprovdut għall-użu jew iġġenerat permezz tal-forniment ta servizzi tal-intermedjazzjoni online jirrappreżentaw telf ta informazzjoni essenzjali li jista jkollu impatt sinifikanti fuq l-utenti kummerċjali u jista jfixkel ukoll il-kapaċità tagħhom li jeżerċitaw kif jixraq id-drittijiet l-oħra mogħtija lilhom minn dan ir-Regolament. Għalhekk, il-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li jipprovdi lill-utent kummerċjali kkonċernat dikjarazzjoni tar-raġunijiet fuq mezz durabbli, mill-inqas 30 jum qabel ma tidħol fis-seħħ it-terminazzjoni tal-forniment tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online kollha tiegħu. Madankollu, fkażijiet fejn obbligu legali jew regolatorju jirrikjedi li fornitur ta servizzi tal-intermedjazzjoni online jtemm il-forniment tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online kollha tiegħu lil utent kummerċjali partikolari, dan il-perijodu ta notifika jenħtieġ li ma japplikax. Bl-istess mod, il-perijodu ta notifika ta 30 jum jenħtieġ li ma japplikax fejn fornitur ta servizzi tal-intermedjazzjoni online jinvoka d-drittijiet ta terminazzjoni skont il-liġi nazzjonali bkonformità mal-liġi tal-Unjoni li jippermettu t-terminazzjoni immedjata fejn, meta jitqiesu ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ speċifiku u filwaqt li jiġu kkunsidrati l-interessi taż-żewġ partijiet, ma jistax jiġi raġonevolment mistenni li jkompli r-relazzjoni kuntrattwali sat-tmiem miftiehem jew sal-iskadenza ta perijodu ta notifika. Fl-aħħar nett, il-perijodu ta notifika ta 30 jum jenħtieġ li ma japplikax fejn fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jista juri ksur ripetut tat-termini u l-kundizzjonijiet. Id-diversi eċċezzjonijiet għall-perijodu ta notifika ta 30 jum jistgħu bmod partikolari jinħolqu brabta mal-kontenut illeċitu jew mhux xieraq, is-sikurezza ta prodott jew servizz, il-falsifikazzjoni, il-frodi, il-malware, l-ispam, il-ksur tad-data, riskji oħra ta ċibersigurtà jew l-adegwatezza tal-prodott jew is-servizz għall-minorenni. Sabiex tiġi żgurata l-proporzjonalità, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li, fejn ikun raġonevoli u teknikament fattibbli, ineħħu biss prodotti jew servizzi individwali ta utent kummerċjali. It-terminazzjoni tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online kollha tikkostitwixxi l-aktar miżura severa.

(24)

L-ikklassifikar tal-prodotti u s-servizzi mill-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online iħalli impatt importanti fuq l-għażla tal-konsumaturi u, għaldaqstant, fuq is-suċċess kummerċjali tal-utenti kummerċjali li joffru dawk il-prodotti u s-servizzi lill-konsumaturi. L-ikklassifikar jirreferi għall-prominenza relattiva tal-offerti tal-utenti kummerċjali jew ir-rilevanza li tingħata lir-riżultati ġġenerati mit-tiftix kif ippreżentati, organizzati jew ikkomunikati mill-fornituri ta servizzi tal-intermedjazzjoni online jew mill-fornituri tal-magni tat-tiftix online, li jirriżultaw mill-użu ta sekwenzar algoritmiku, mekkaniżmi tal-ikklassifikar jew tar-riċensjoni, prominenza viżwali jew għodod oħra li jagħtu prominenza, jew kombinamenti ta dawn. Il-prevedibbiltà tinvolvi li l-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jiddeterminaw l-ikklassifikar bmod mhux arbitrarju. Għalhekk, il-fornituri jenħtieġ li jiddeskrivu l-parametri prinċipali li jiddeterminaw l-ikklassifikar minn qabel, biex titjieb il-prevedibbiltà għall-utenti kummerċjali, biex ikunu jistgħu jifhmu aħjar il-funzjonament tal-mekkaniżmu tal-ikklassifikar u biex dawn ikunu jistgħu jqabblu l-prattiki tal-ikklassifikar ta fornituri differenti. Id-disinn speċifiku ta dan l-obbligu ta trasparenza huwa importanti għall-utenti kummerċjali peress li jimplika l-identifikazzjoni ta sett limitat ta parametri li huma l-aktar rilevanti għal għadd possibbilment ferm akbar ta parametri li jkollhom xi impatt fuq l-ikklassifikar. Din id-deskrizzjoni motivata jenħtieġ li tgħin lill-utenti kummerċjali biex itejbu l-preżentazzjoni tal-prodotti u s-servizzi tagħhom, jew xi karatteristiċi inerenti ta dawk il-prodotti jew is-servizzi. Il-kunċett ta parametri prinċipali jenħtieġ li jinftiehem li qed jirreferi għal kwalunkwe kriterji ġenerali, proċessi, sinjali speċifiċi inkorporati fl-algoritmi jew mekkaniżmi oħra ta aġġustament jew tnaqqis fil-klassifika użati fil-kuntest tal-ikklassifikar.

(25)

Jenħtieġ li d-deskrizzjoni tal-parametri prinċipali li jiddeterminaw l-ikklassifikar tkun tinkludi wkoll spjegazzjoni ta kwalunkwe possibbiltà li jkollhom l-utenti kummerċjali biex jinfluwenzaw bmod attiv l-ikklassifikar mar-rimunerazzjoni, kif ukoll spjegazzjoni tal-effetti relattivi tagħhom. Fdan ir-rigward, ir-rimunerazzjoni tista tirreferi għal ħlasijiet magħmula bil-għan ewlieni jew uniku li jittejjeb l-ikklassifikar, kif ukoll għal rimunerazzjoni indiretta fl-għamla tal-aċċettazzjoni minn utent kummerċjali ta obbligi addizzjonali ta kwalunkwe tip li jista jkollhom dan it-titjib bħala l-effett prattiku tagħhom, bħall-użu ta servizzi li huma anċillari jew ta’ kwalunkwe karatteristiċi primjum. Il-kontenut tad-deskrizzjoni, inkluż l-għadd u t-tip tal-parametri prinċipali, jista għaldaqstant ivarja ħafna skont is-servizzi speċifiċi tal-intermedjazzjoni online, iżda jenħtieġ li din id-deskrizzjoni tipprovdi lill-utenti kummerċjali fehim sew ta kif il-mekkaniżmu tal-ikklassifikar ikun qed iqis il-karatteristiċi tal-prodotti jew is-servizzi proprja li joffri l-utent kummerċjali, u r-rilevanza tagħhom għall-konsumaturi tas-servizzi speċifiċi tal-intermedjazzjoni online. L-indikaturi li jintużaw biex titkejjel il-kwalità tal-prodotti jew is-servizzi tal-utenti kummerċjali, l-użu ta edituri u l-kapaċità tagħhom li jinfluwenzaw l-ikklassifikar ta dawk il-prodotti jew servizzi, l-ilħuq tal-impatt tar-rimunerazzjoni fuq l-ikklassifikar kif ukoll l-elementi li mhumiex relatati, jew inkella huma biss relatati bmod remot mal-prodott jew is-servizz innifsu, bħall-karatteristiċi tal-preżentazzjoni tal-offerta online, jistgħu jkunu eżempji ta parametri prinċipali li, meta jiġu inklużi fdeskrizzjoni ġenerali tal-mekkaniżmu tal-ikklassifikar blingwaġġ sempliċi u intelliġibbli, jenħtieġ li jgħinu lill-utenti kummerċjali jiksbu l-fehim adegwat meħtieġ tal-funzjonament tiegħu.

(26)

Bl-istess mod, l-ikklassifikar tas-siti web mill-fornituri tal-magni tat-tiftix online, notevolment ta dawk is-siti web li permezz tagħhom l-impriżi joffru prodotti u servizzi lill-konsumaturi, iħalli impatt importanti fuq l-għażla tal-konsumaturi u fuq is-suċċess kummerċjali tal-utenti ta siti web korporattivi. Għalhekk jenħtieġ li l-fornituri tal-magni tat-tiftix online jipprovdu deskrizzjoni tal-parametri prinċipali li jiddeterminaw l-ikklassifikar tas-siti web, kollha indiċjati, u l-importanza relattiva ta dawk il-parametri prinċipali fil-konfront ta parametri oħrajn, inkluż dawk tal-utenti ta siti web korporattivi kif ukoll ta siti web oħrajn. Minbarra l-karatteristiċi tal-prodotti u tas-servizzi u r-rilevanza tagħhom għall-konsumaturi, fil-każ tal-magni tat-tiftix online, din id-deskrizzjoni jenħtieġ li tippermetti li l-utenti ta siti web korporattivi jiksbu fehim adegwat jekk humiex qed jitqiesu ċerti karatteristiċi tad-disinn tas-sit web użat, bħalma huma l-ottimizzazzjoni tagħhom biex jidhru fuq it-tagħmir tat-telekomunikazzjoni mobbli, u jekk iva kif u sa liema punt. Jenħtieġ li tinkludi wkoll spjegazzjoni ta kwalunkwe possibbiltà li l-utenti ta’ siti web korporattivi jinfluwenzaw bmod attiv l-ikklassifikar permezz ta rimunerazzjoni, kif ukoll spjegazzjoni tal-effetti relattivi ta dan. Fin-nuqqas ta relazzjoni kuntrattwali bejn il-fornituri tal-magni tat-tiftix online u l-utenti ta siti web korporattivi, dik id-deskrizzjoni jenħtieġ li tkun aċċessibbli għall-pubbliku bmod viżibbli u faċilment aċċessibbli fuq il-magna tat-tiftix online rilevanti. Jenħtieġ li ma jinftiehemx li ż-żoni tas-siti web li jirrikjedu lill-utenti biex jilloggjaw jew jirreġistraw huma faċilment u pubblikament disponibbli fdan is-sens.

Biex tkun żgurata l-prevedibbiltà tal-utenti ta siti web korporattivi, id-deskrizzjoni jenħtieġ li tinżamm ukoll aġġornata, inkluż il-possibbiltà li kwalunkwe bidla fil-parametri prinċipali jenħtieġ li tkun identifikabbli faċilment. L-eżistenza ta deskrizzjoni aġġornata tal-parametri prinċipali tkun ukoll ta ġid tal-utenti tal-magna tat-tiftix online li mhumiex utenti ta siti web korporattivi. Fxi każijiet, il-fornituri tal-magni tat-tiftix online jistgħu jiddeċiedu li jinfluwenzaw l-ikklassifikar fkaż speċifiku jew ineħħu sit web partikolari minn ikklassifikar abbażi ta notifika minn parti terza. Għall-kuntrarju tal-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online, minħabba n-nuqqas ta kwalunkwe relazzjoni kuntrattwali bejn il-partijiet, il-fornituri tal-magni tat-tiftix online ma jistgħux ikunu mistennija jinnotifikaw lil utent ta siti web korporattivi direttament dwar tibdil fl-ordni tal-ikklassifikar jew tneħħija mil-lista minħabba notifika minn parti terza. Madankollu, utent ta sit web korporattiv jenħtieġ li jkun jista jispezzjona l-kontenut tan-notifika li tkun wasslet għat-tibdil fl-ordni tal-ikklassifikar f’każ speċifiku jew għat-tneħħija mil-lista ta’ sit web partikolari, billi jinvestiga l-kontenut tan-notifika bħal pereżempju fbażi tad-data online aċċessibbli pubblikament. Dan jista jgħin inaqqas l-abbużi potenzjali, mill-kompetituri, ta’ notifiki li jistgħu jwasslu għal tneħħija mil-lista.

(27)

Il-fornituri ta servizzi tal-intermedjazzjoni online jew ta magni tat-tiftix online jenħtieġ li ma jkunux meħtieġa jiżvelaw id-dettalji tal-funzjonament tal-mekkaniżmi tal-ikklassifikar tagħhom, inkluż l-algoritmi, taħt dan ir-Regolament. Il-kapaċità tagħhom li jaġixxu kontra l-manipulazzjoni bmala fede tal-ikklassifikar minn partijiet terzi, inkluż fl-interess tal-konsumaturi, jenħtieġ li daqstant ieħor ma tiddgħajjifx. Deskrizzjoni ġenerali tal-parametri prinċipali tal-ikklassifikar jenħtieġ li tissalvagwardja dawk l-interessi, filwaqt li tipprovdi lill-utenti kummerċjali u lill-utenti ta siti web korporattivi fehim adegwat tal-funzjonament tal-ikklassifikar fil-kuntest tal-użu tagħhom ta servizzi speċifiċi tal-intermedjazzjoni online jew ta magni ta tiftix online. Biex jiġi żgurat li jintlaħaq l-objettiv ta dan ir-Regolament jenħtieġ li l-kunsiderazzjoni tal-interessi kummerċjali tal-fornituri ta servizzi tal-intermedjazzjoni online jew ta magni tat-tiftix online ma għandha, għalhekk, qatt twassal għal rifjut li jiġu żvelati l-parametri prinċipali li jiddeterminaw l-ikklassifikar. Fdan ir-rigward, filwaqt li dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għad-Direttiva (UE) 2016/943 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), id-deskrizzjoni mogħtija jenħtieġ li, tal-inqas tkun ibbażata fuq data reali dwar ir-rilevanza tal-parametri ta kklassifikar użati.

(28)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida biex tassisti lill-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u lill-fornituri tal-magni tat-tiftix online fl-applikazzjoni tar-rekwiżiti tat-trasparenza tal-ikklassifikar stabbiliti minn dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dan l-isforz jgħin biex jiġi ottimizzat il-mod li bih il-parametri ewlenin li jiddeterminaw l-ikklassifikar jiġu identifikati u ppreżentati lill-utenti kummerċjali u lill-utenti ta siti web korporattivi.

(29)

Jenħtieġ li t-terminu ta’ prodotti u servizzi anċillari jinftiehem bħala prodotti u servizzi offruti lill-konsumaturi immedjatament qabel it-twettiq tat-tranżazzjoni li bdiet fuq is-servizzi tal-intermedjazzjoni online sabiex jikkomplementaw il-prodott jew is-servizz primarju offrut mill-utent kummerċjali. Prodotti u servizzi anċillari jirreferu għall-prodotti li tipikament jiddependu fuq, u huma direttament relatati mal-prodott jew servizz primarju sabiex ikunu jistgħu jiffunzjonaw. Għalhekk, it-terminu jenħtieġ li jeskludi prodotti u servizzi li huma biss qed jinbiegħu addizzjonalment għall-prodott jew servizz inkwistjoni iżda mingħajr ma jkunu komplementari fin-natura tagħhom. Eżempji ta’ servizzi anċillari jinkludu servizzi ta’ tiswija għal prodott speċifiku jew għal prodotti finanzjarji bħal assigurazzjoni għall-kiri tal-karozza offruti sabiex jikkomplimentaw il-prodotti jew is-servizzi speċifiċi offruti mill-utent kummerċjali. Bl-istess mod, prodotti anċillari jistgħu jinkludu prodotti li jikkomplimentaw il-prodott speċifiku li qed jiġi offrut mill-utent kummerċjali billi jikkostitwixxu “upgrade” jew għodda ta’ personalizzazzjoni marbuta ma’ dak il-prodott speċifiku. Fornituri ta’ servizzi tal-intermedjazzjoni online li joffru prodotti u servizzi lill-konsumaturi li huma anċillari għal prodott jew servizz li qiegħed jinbiegħ minn utent kummerċjali, permezz tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online tagħhom, jenħtieġ li jistabbilixxu fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom deskrizzjoni tat-tip ta’ prodotti u servizzi anċillari li qed jiġu offruti. Tali deskrizzjoni jenħtieġ li tkun disponibbli fit-termini u l-kundizzjonijiet sew jekk il-prodott jew servizz anċillari qiegħed jiġi pprovdut mill-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online nnifsu sew jekk minn parti terza. Tali deskrizzjoni jenħtieġ li tinftiehem biżżejjed sabiex utent kummerċjali jkun jista’ jifhem jekk kwalunkwe prodott jew servizz huwiex qiegħed jinbiegħ bħala anċillari għal prodott jew servizz tal-utent kummerċjali. Dik id-deskrizzjoni jenħtieġ li mhux neċessarjament tinkludi l-prodott jew is-servizz speċifiku, iżda pjuttost it-tip tal-prodott li qed jiġi offrut bħala komplimentari għall-prodott primarju tal-utent kummerċjali. Barra minn hekk, din id-deskrizzjoni jenħtieġ li tinkludi fiċ-ċirkustanzi kollha jekk u taħt liema kundizzjonijiet utent kummerċjali jista’ joffri l-prodott jew s-servizz anċillari tiegħu stess flimkien mal-prodott jew servizz primarju li huwa qiegħed joffri permezz tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online.

(30)

Meta fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online joffri ċerti prodotti jew servizzi lill-konsumaturi permezz tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online tiegħu stess, jew inkella jagħmel dan permezz ta utent kummerċjali kkontrollat minnu, dak il-fornitur jista jikkompeti direttament ma utenti kummerċjali oħrajn tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online tiegħu li mhumiex ikkontrollati mill-fornitur, li jista jagħti lill-fornitur inċentiv ekonomiku u l-kapaċità li juża l-kontroll tiegħu fuq is-servizzi tal-intermedjazzjoni online biex jiggarantixxi lill-offerti tiegħu stess, jew lil dawk ta utent kummerċjali kkontrollat minnu, vantaġġi tekniċi jew ekonomiċi li jista jiċħad lill-utenti kummerċjali li jikkompetu miegħu. Din l-imġiba tista tikkomprometti l-kompetizzjoni ġusta u tillimita l-possibbiltajiet ta għażla tal-konsumaturi. Fdawn is-sitwazzjonijiet bmod partikolari, hu importanti li l-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jaġixxi bmod trasparenti u jipprovdi deskrizzjoni xierqa u jistabbilixxi l-kunsiderazzjonijiet għal kwalunkwe trattament differenzjat, permezz ta mezzi ġuridiċi, kummerċjali jew tekniċi, bħal funzjonalitajiet li jinvolvu sistemi operattivi li jaf ikun jagħti brabta mal-prodotti u s-servizzi li joffri hu stess, meta mqabbla ma dawk offruti mill-utenti kummerċjali. Biex tkun żgurata l-proporzjonalità, dan l-obbligu jenħtieġ li jkun japplika fil-livell tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online ġenerali, u mhux fil-livell ta prodotti jew servizzi individwali offruti permezz ta dawk is-servizzi.

(31)

Meta fornitur ta’ magna tat-tiftix online nnifsu joffri ċerti prodotti jew servizzi lill-konsumaturi permezz tal-magna tat-tiftix online tiegħu stess, jew inkella jagħmel dan permezz ta utent ta siti web korporattivi li hu jikkontrolla, dak il-fornitur jista jikkompeti direttament ma utenti ta siti web korporattivi oħra tal-magna tat-tiftix online li mhumiex ikkontrollati mill-fornitur. Fdawn is-sitwazzjonijiet bmod partikolari, hu importanti li l-fornitur tal-magna tat-tiftix online jaġixxi bmod trasparenti u jipprovdi deskrizzjoni ta kwalunkwe trattament differenzjat, permezz ta mezzi ġuridiċi, kummerċjali jew tekniċi, li jaf ikun jagħti brabta mal-prodotti u s-servizzi li joffri hu stess jew permezz ta’ utent ta sit web korporattiv li huwa jikkontrolla, meta mqabbla ma dawk offruti mill-utenti ta siti web korporattivi li qed jikkompetu miegħu. Biex tkun żgurata l-proporzjonalità, dan l-obbligu jenħtieġ li jkun japplika fil-livell tal-magni tat-tiftix online ġenerali, u mhux fil-livell ta prodotti jew servizzi individwali offruti permezz ta dawk is-servizzi.

(32)

Jenħtieġ li fdan ir-Regolament jiġu indirizzati termini kuntrattwali speċifiċi, bmod partikolari fsitwazzjonijiet ta setgħa ta negozjar żbilanċjata, sabiex jiġi żgurat li r-relazzjonijiet kuntrattwali jitwettqu in bona fide u abbażi ta negozjar ġust. Il-prevedibbiltà u t-trasparenza jirrikjedu li l-utenti kummerċjali jingħataw opportunità reali biex isiru familjari mal-bidliet fit-termini u l-kundizzjonijiet, li allura jenħtieġ li ma jiġux imposti beffett retroattiv sakemm ma jkunux ibbażati fuq obbligu legali jew regolatorju jew ikunu ta benefiċċju għal dawk l-utenti kummerċjali. L-utenti kummerċjali jenħtieġ li, barra minn hekk, ikunu offruti ċarezza dwar il-kundizzjonijiet li taħthom ir-relazzjoni kummerċjali tagħhom mal-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online tista tintemm. Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li jiżguraw li l-kundizzjonijiet għat-terminazzjoni huma dejjem proporzjonati u jistgħu jiġu eżerċitati mingħajr diffikultà bla bżonn. Fl-aħħar nett, l-utenti kummerċjali jenħtieġ li jkunu infurmati bmod sħiħ dwar kwalunkwe aċċess li l-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online iżommu, wara l-iskadenza tal-kuntratt, għall-informazzjoni li l-utenti kummerċjali jipprovdu jew jiġġeneraw fil-kuntest tal-użu tagħhom tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online.

(33)

L-abbiltà ta aċċess għad-data, u tal-użu tagħha, inkluż tad-data personali, tista tippermetti l-ħolqien ta valur importanti fl-ekonomija tal-pjattaformi online, kemm bmod ġenerali kif ukoll għall-utenti kummerċjali u s-servizzi tal-intermedjazzjoni involuti. Għaldaqstant, hu importanti li l-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jipprovdu lill-utenti kummerċjali deskrizzjoni ċara tal-ambitu, in-natura u l-kundizzjonijiet tal-aċċess tagħhom għal ċerti kategoriji tad-data, u l-użu tagħha. Jenħtieġ li d-deskrizzjoni tkun proporzjonata u tista tkun tirreferi għal kundizzjonijiet tal-aċċess ġenerali, minflok identifikazzjoni eżawrjenti tad-data attwali, jew ta kategoriji tad-data. Madankollu, l-identifikazzjoni u l-aċċess għal kundizzjonijiet speċifiċi għal ċerti tipi ta data attwali li tista tkun rilevanti ħafna għall-utenti kummerċjali jistgħu jiġu inklużi wkoll fid-deskrizzjoni. Tali data tista tinkludi kklassifikar u riċensjonijiet akkumulati minn utenti kummerċjali dwar is-servizzi tal-intermedjazzjoni online. Kollox ma kollox, jenħtieġ li d-deskrizzjoni tippermetti l-utenti kummerċjali jkunu jistgħu jifhmu jekk jistgħux jużaw id-data biex itejbu l-ħolqien tal-valur, inkluż billi possibbilment iżommu servizzi tad-data minn parti terza.

(34)

Fl-istess linja, huwa importanti għall-utenti kummerċjali li jifhmu jekk il-fornitur jikkondividix ma partijiet terzi xi data ġġenerata permezz tal-użu tas-servizz tal-intermedjazzjoni mill-utent kummerċjali. Jenħtieġ li, bmod partikolari, l-utenti kummerċjali jiġu mgħarrfa dwar kwalunkwe kondiviżjoni ta data ma partijiet terzi li sseħħ għal finijiet li mhumiex meħtieġa għall-funzjonament adatt tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online; pereżempju fejn il-fornitur irendi d-data fi flus taħt kunsiderazzjonijiet kummerċjali. Sabiex l-utenti kummerċjali jkunu jistgħu jeżerċitaw bis-sħiħ id-drittijiet disponibbli biex jinfluwenzaw tali kondiviżjoni tad-data, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li jkunu espliċiti wkoll dwar kwalunkwe possibbiltà li ma jipparteċipawx fil-kondiviżjoni tad-data meta dawn ikunu jeżistu taħt ir-relazzjoni kuntrattwali tagħhom mal-utent kummerċjali.

(35)

Dawk ir-rekwiżiti jenħtieġ li ma jinftiehmux bħala kwalunkwe obbligu għall-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online li jxerrdu jew li ma jxerrdux data personali jew mhux personali lill-utenti kummerċjali tagħhom. Madankollu, il-miżuri ta trasparenza jistgħu jikkontribwixxu biex tiżdied il-kondiviżjoni tad-data u jissaħħu, bħala sors ewlieni ta innovazzjoni u tkabbir, l-għanijiet li jinħoloq spazju komuni Ewropew tad-data. Jenħtieġ li l-ipproċessar tad-data personali jkun konformi mal-qafas ġuridiku tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali u r-rispett tal-ħajja privata u l-protezzjoni tad-data personali fil-komunikazzjonijiet elettroniċi, partikolarment ir-Regolament (UE) 2016/679 (6), id-Direttiva (UE) 2016/680 (7) u d-Direttiva 2002/58/KE (8) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(36)

Fċerti każijiet, fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jistgħu jirrestrinġu l-abbiltà tal-utenti kummerċjali li joffru prodotti jew servizzi lill-konsumaturi bkundizzjonijiet aktar favorevoli permezz ta mezzi oħra apparti permezz ta’ dawk is-servizzi tal-intermedjazzjoni online. Fdawk il-każijiet, il-fornituri kkonċernati jenħtieġ li jistabbilixxu r-raġunijiet għal dan, bmod partikolari breferenza għall-kunsiderazzjonijiet ekonomiċi, kummerċjali jew ġuridiċi ewlenin għar-restrizzjonijiet. Iżda jenħtieġ li dan l-obbligu tat-trasparenza ma jkunx jinftiehem li jaffettwa l-valutazzjoni tal-legalità ta dawn ir-restrizzjonijiet skont atti oħrajn tal-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istati Membri li hija skont il-liġi tal-Unjoni, inkluż fl-oqsma tal-kompetizzjoni u prattiki kummerċjali inġusti, u l-applikazzjoni ta dawn il-liġijiet.

(37)

Biex l-utenti kummerċjali, inkluż dawk li ġarrbu restrizzjoni, sospensjoni jew terminazzjoni tal-użu tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online rilevanti, ikollhom aċċess għal possibbiltajiet ta rimedju immedjat, xieraq u effettiv, jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jipprovdu għal sistema interna tat-trattament tal-ilmenti. Dik is-sistema interna tat-trattament tal-ilmenti jenħtieġ li tkun ibbażata fuq il-prinċipji ta’ trasparenza u ta’ trattament ugwali applikati għal sitwazzjonijiet ekwivalenti, bil-għan li tiżgura li proporzjon sinifikanti tal-ilmenti jkunu jistgħu jissolvew bmod bilaterali mill-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-utenti kummerċjali rilevanti fperijodu ta żmien raġonevoli. Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jistgħu jżommu fis-seħħ matul il-perijodu tal-ilment id-deċiżjoni li jkunu ħadu. Kwalunkwe tentattiv biex jintlaħaq ftehim permezz tal-proċess intern tat-trattament tal-ilmenti ma jippreġudikax id-drittijiet tal-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jew tal-utenti kummerċjali kkonċernati li jibdew proċedimenti ġudizzjarji fi kwalunkwe ħin matul jew wara l-proċess intern tat-trattament tal-ilment. Barra minn hekk, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li jippubblikaw u, tal-inqas darba fis-sena, jivverifikaw informazzjoni dwar il-funzjonament u l-effikaċja tas-sistema interna tat-trattament tal-ilmenti tagħhom biex jgħinu lill-utenti kummerċjali biex jifhmu t-tipi ewlenin ta kwistjonijiet li jistgħu jinqalgħu fil-kuntest tal-forniment ta servizzi tal-intermedjazzjoni online differenti u l-possibbiltà li tinstab riżoluzzjoni bilaterali malajr u effettiva.

(38)

Ir-rekwiżiti ta dan ir-Regolament brabta mas-sistemi interni tat-trattament tal-ilmenti għandhom l-għan li l-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jiksbu livell raġonevoli ta flessibbiltà meta joperaw dawk is-sistemi u jindirizzaw ilmenti individwali, ħalli jonqos kemm jista jkun il-piż amministrattiv. Barra minn hekk, is-sistemi interni tat-trattament tal-ilmenti jenħtieġ li jippermettu lill-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online biex jindirizzaw, meta meħtieġ, bmod proporzjonat kwalunkwe użu in mala fede ta dawk is-sistemi min-naħa ta ċerti utenti kummerċjali. Fid-dawl tal-ispejjeż biex jinħolqu u jitħaddmu dawn is-sistemi, jixraq li jiġi eżentat minn dawk l-obbligi kwalunkwe fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online li jikkostitwixxi intrapriża żgħira, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE (9). Ir-regoli ta konsolidazzjoni stipulati fdik ir-Rakkomandazzjoni jiżguraw li tiġi prevenuta kwalunkwe evażjoni. Dik l-eżenzjoni jenħtieġ li ma taffettwax id-dritt ta tali impriżi li jistabbilixxu, fuq bażi volontarja, sistema interna tat-trattament tal-ilmenti li tikkonforma mal-kriterji stabbiliti fdan ir-Regolament.

(39)

L-użu tal-kelma "interna" jenħtieġ li ma tinftiehemx bħala li tipprevjeni d-delega tas-sistema interna tat-trattament tal-ilmenti lil fornitur ta servizzi estern jew lil struttura korporattiva oħra, dment li tali fornitur jew struttura korporattiva oħra jkollu awtorità sħiħa u l-kapaċità li jiżgura l-konformità tas-sistema interna tat-trattament tal-ilmenti mar-rekwiżiti ta dan ir-Regolament.

(40)

Permezz tal-medjazzjoni, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-utenti kummerċjali tagħhom jistgħu jiksbu mezz għar-riżoluzzjoni tat-tilwim bmod sodisfaċenti, mingħajr il-bżonn li jintużaw proċedimenti ġudizzjarji li jistgħu jkunu twal u għaljin. Għalhekk, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li jiffaċilitaw il-medjazzjoni, bmod partikolari, billi jidentifikaw minn tal-inqas żewġ medjaturi pubbliċi jew privati li magħhom ikunu lesti jimpenjaw ruħhom. L-għan li tiġi rikjesta l-identifikazzjoni ta’ għadd minimu ta medjaturi huwa sabiex tiġi ssalvagwardjata n-newtralità tal-medjaturi. Il-medjaturi li jipprovdu s-servizzi tagħhom minn post barra mill-Unjoni jenħtieġ li jiġu identifikati biss meta jkun żgurat li l-użu ta dawn is-servizzi bl-ebda mod ma jċaħħdu lill-utenti kummerċjali kkonċernati minn xi protezzjoni legali offruta lilhom skont il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi tal-Istati Membri, inkluż ir-rekwiżiti ta dan ir-Regolament u l-liġi applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data personali u s-sigrieti kummerċjali. Biex ikunu aċċessibbli, ġusti, u kemm jista jkun rapidi, effiċjenti u effettivi, dawn il-medjaturi jenħtieġ jissodisfaw ċerti kriterji stabbiliti. Madankollu, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-utenti kummerċjali tagħhom jenħtieġ li jibqgħu liberi biex jidentifikaw bmod konġunt kwalunkwe medjatur tal-għażla tagħhom wara li tkun inqalgħet tilwima bejniethom. F’konformità mad-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10), il-medjazzjoni prevista fdan ir-Regolament jenħtieġ li tkun proċess volontarju fis-sens li l-partijiet stess ikunu inkarigati mill-proċess u jkunu jistgħu jibdew u jitterminaw fi kwalunkwe ħin. Minkejja n-natura volontarja tagħha, il-fornituri ta servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li jeżaminaw in bona fide t-talbiet għal involviment fil-medjazzjoni prevista fdan ir-Regolament.

(41)

Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li jġarrbu proporzjon raġonevoli tal-ispejjeż totali tal-medjazzjoni, filwaqt li jitqiesu l-elementi rilevanti kollha tal-każ inkwistjoni. Għal dan il-għan, il-medjatur jenħtieġ li jissuġġerixxi liema proporzjon hu raġonevoli fdak il-każ individwali. Fid-dawl tal-ispejjeż u tal-piż amministrattiv assoċjati mal-ħtieġa li jiġu identifikati medjaturi fit-termini u l-kundizzjonijiet, jixraq li jiġi eżentat minn dak l-obbligu kwalunkwe fornitur ta servizzi tal-intermedjazzjoni online li huwa intrapriża żgħira, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE. Ir-regoli ta konsolidazzjoni stipulati fdik ir-Rakkomandazzjoni jiżguraw li tiġi prevenuta kwalunkwe evażjoni ta’ dak l-obbligu. Madankollu, dan jenħtieġ li ma jaffettwax id-dritt ta tali intrapriżi li jidentifikaw medjaturi fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom li jikkonformaw mal-kriterji stipulati fdan ir-Regolament.

(42)

Peress li jenħtieġ li l-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jkunu dejjem meħtieġa jidentifikaw il-medjaturi li magħhom huma disposti jimpenjaw ruħhom, u jenħtieġ li jkunu obbligati jidħlu in bona fide fkwalunkwe tentattiv ta medjazzjoni mwettaq skont dan ir-Regolament, dawn l-obbligi jenħtieġ li jkun stabbilit btali mod li jimpedixxi l-abbuż tas-sistema ta medjazzjoni min-naħa tal-utenti kummerċjali. Jenħtieġ li l-utenti kummerċjali jkunu obbligati wkoll jidħlu fmedjazzjoni in bona fide. Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li ma jkunux obbligati jidħlu fmedjazzjoni meta utent kummerċjali jippreżenta każ dwar suġġett li fir-rigward tiegħu tali utent kummerċjali jkun preċedentement ippreżenta każ għal medjazzjoni u fejn il-medjatur ikun iddetermina fdak il-każ li l-utent kummerċjali ma jkunx aġixxa in bona fide. Barra minn hekk, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li ma jkollhomx l-obbligu li jidħlu fmedjazzjoni mal-utenti kummerċjali li jkunu għamlu tentattivi ta medjazzjoni ripetuti li fallew. Dawn is-sitwazzjonijiet eċċezzjonali jenħtieġ li ma jillimitawx il-kapaċità tal-utent kummerċjali li jippreżenta każ għal medjazzjoni meta, kif iddeterminat mill-medjatur, is-suġġett tal-medjazzjoni mhuwiex relatat mal-każijiet preċedenti.

(43)

Biex teħfief ir-riżoluzzjoni tat-tilwim relatat mal-forniment tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online li jużaw il-medjazzjoni fl-Unjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li, fkooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, tinkoraġġixxi t-twaqqif ta organizzazzjonijiet speċjalizzati tal-medjazzjoni, li bħalissa huma neqsin. Jenħtieġ li l-involviment tal-medjaturi bgħarfien speċjalizzat fis-servizzi tal-intermedjazzjoni online kif ukoll fis-setturi speċifiċi tal-industrija li fi ħdanhom jiġu pprovduti dawk is-servizzi, iżid il-fiduċja taż-żewġ partijiet fil-proċess tal-medjazzjoni u jżid il-probabbiltà li l-proċess iwassal għal eżitu mingħajr dewmien, ġust u sodisfaċenti.

(44)

Diversi fatturi, bħal mezzi finanzjarji limitati, il-biża ta ritaljazzjoni u l-għażla esklussiva ta liġijiet u d-dispożizzjonijiet tal-forum fit-termini u l-kundizzjonijiet, jistgħu jillimitaw l-effikaċja tal-possibbiltajiet eżistenti ta rimedju ġudizzjarju, bmod partikolari dawk li jirrikjedu li l-utenti kummerċjali jew l-utenti ta siti web korporattivi jaġixxu individwalment u bmod identifikabbli. Biex tkun żgurata applikazzjoni effettiva ta dan ir-Regolament, l-organizzazzjonijiet, l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-utenti kummerċjali jew lill-utenti ta siti web korporattivi, kif ukoll il-korpi pubbliċi stabbiliti fl-Istati Membri jenħtieġ li jingħataw il-possibbiltà li jieħdu azzjoni quddiem il-qrati nazzjonali skont il-liġi nazzjonali, inklużi r-rekwiżiti proċedurali nazzjonali. Jenħtieġ li azzjoni bħal din quddiem il-qrati nazzjonali jkollha l-għan li twaqqaf jew tipprojbixxi każijiet ta ksur tar-regoli stabbiliti fdan ir-Regolament u li tevita dannu futur li jista jxekkel ir-relazzjonijiet kummerċjali sostenibbli fl-ekonomija tal-pjattaformi online. Biex ikun żgurat li tali organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet jeżerċitaw dak id-dritt bmod effettiv u kif xieraq, dawn jenħtieġ li jissodisfaw ċerti kriterji. Bmod partikolari, huma jeħtiġilhom jiġu debitament stabbiliti skont il-liġi ta Stat Membru, ikunu ta natura mingħajr skop ta qligħ u jilħqu l-objettivi tagħhom fuq bażi sostenibbli. Dawk ir-rekwiżiti jenħtieġ li jipprevjenu kwalunkwe stabbiliment ta organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet ad hoc għall-fini ta azzjoni speċifika jew azzjonijiet speċifiċi, jew għall-fini ta profitti.

Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda influwenza mhux dovuta minn kwalunkwe fornitur ta parti terza ta finanzjament fuq it-teħid ta deċiżjonijiet minn dawk l-organizzazzjonijiet jew l-assoċjazzjonijiet. Sabiex jiġi evitat kunflitt ta interess, jenħtieġ li, bmod partikolari, jiġi evitat li l-organizzazzjonijiet jew l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw l-utenti kummerċjali jew l-utenti ta siti web korporattivi jkunu soġġetti għal influwenza mhux xierqa minn kwalunkwe fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jew ta kwalunkwe magna tat-tiftix online. L-iżvelar sħiħ u pubbliku tal-informazzjoni dwar is-sħubija u s-sors tal-finanzjament jenħtieġ li jiffaċilita l-qrati nazzjonali fli jivvalutaw jekk dawn il-kriterji ta eliġibbiltà humiex issodisfati. Meta jitqies l-istatus partikolari tal-korpi pubbliċi rilevanti fl-Istati Membri fejn dawn il-korpi jkunu ġew stabbiliti, jenħtieġ jintalab biss li dawn ikunu speċifikament responsabbli, skont ir-regoli rilevanti tal-liġi nazzjonali, biex iressqu dawn l-azzjonijiet fl-interess kollettiv tal-partijiet konċernati jew fl-interess ġenerali, mingħajr ma jkun hemm bżonn li jiġu applikati dawk il-kriterji għal dawn il-korpi pubbliċi. Jenħtieġ li kwalunkwe azzjoni bħal din bl-ebda mod ma taffettwa d-drittijiet tal-utenti kummerċjali u tal-utenti ta siti web korporattivi li jieħdu azzjoni ġudizzjarja fuq bażi individwali.

(45)

L-identità ta’ organizzazzjonijiet, assoċjazzjonijiet u korpi pubbliċi li, fil-fehma tal-Istati Membri, jenħtieġ li jkunu kwalifikati li jieħdu azzjoni taħt dan ir-Regolament, jenħtieġ li jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li, matul komunikazzjoni bħal din, l-Istati Membri jirreferu speċifikament għad-dispożizzjonijiet nazzjonali rilevanti li permezz tagħhom l-organizzazzjoni, l-assoċjazzjoni jew il-korp pubbliku jkun ġie stabbilit u, fejn xieraq, jirreferu għar-reġistru pubbliku rilevanti fejn tkun reġistrata l-organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni. Din l-opzjoni addizzjonali ta ħatra mill-Istati Membri jenħtieġ li tipprovdi ċertu livell ta ċertezza legali u prevedibbiltà li l-utenti kummerċjali u l-utenti ta siti web korporattivi jistgħu jiddependu fuqhom. Fl-istess ħin, għandha l-għan li tirrendi l-proċeduri ġudizzjarji aktar effiċjenti u iqsar, li jidher xieraq fdan il-kuntest. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura l-pubblikazzjoni ta lista ta dawk l-organizzazzjonijiet, l-assoċjazzjonijiet u l-korpi pubbliċi fIl-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Inklużjoni f’dik il-lista jenħtieġ li sservi bħala prova li tkun tista’ tiġi kkonfutata tal-kapaċità legali tal-organizzazzjoni, tal-assoċjazzjoni jew tal-korp pubbliku li jkunu qed jieħdu l-azzjoni. Fejn ikun hemm kwalunkwe tħassib dwar ħatra, jenħtieġ li l-Istat Membru li jkun ħatar organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew korp pubbliku jinvestiga dak it-tħassib. Organizzazzjonijiet, assoċjazzjonijiet u korpi pubbliċi li mhumiex maħtura minn Stat Membru jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jressqu azzjoni quddiem il-qrati nazzjonali soġġett għal eżami tal-kapaċità legali skont il-kriterji stabbiliti fdan ir-Regolament.

(46)

L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu meħtieġa jiżguraw infurzar adegwat u effikaċji ta dan ir-Regolament. Diġà jeżistu sistemi differenti ta infurzar fl-Istati Membri, u jenħtieġ li dawn ma jkunux obbligati jistabbilixxu korpi nazzjonali ġodda tal-infurzar. Jenħtieġ li l-Istati Membri jkollhom l-opzjoni li jinkarigaw l-awtoritajiet eżistenti, inkluż il-qrati, bl-infurzar ta dan ir-Regolament. Jenħtieġ li dan ir-Regolament ma jobbligax lill-Istati Membri jipprevedu infurzar ex officio jew li jimponu multi.

(47)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni timmonitorja kontinwament l-applikazzjoni ta dan ir-Regolament fkooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri. Fdan il-kuntest, il-Kummissjoni jenħtieġ li timmira li tistabbilixxi netwerk ta skambju tal-informazzjoni wiesa billi tħeġġeġ korpi ta esperti, ċentri tal-eċċellenza kif ukoll l-Osservatorju dwar l-Ekonomija tal-Pjattaformi Online. Fl-istess ħin, l-Istati Membri jenħtieġ li jipprovdu, fuq talba, kwalunkwe informazzjoni rilevanti li jkollhom fdan il-kuntest lill-Kummissjoni. Fl-aħħar nett, dan l-eżerċizzju jenħtieġ li jibbenefika mit-trasparenza mtejba ġenerali fir-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-utenti kummerċjali u l-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u bejn l-utenti ta’ siti web korporattivi u l-magni tat-tiftix online li dan ir-Regolament għandu l-għan li jikseb. Sabiex twettaq id-dmirijiet tagħha ta’ monitoraġġ u rieżami bmod effettiv skont dan ir-Regolament, il-Kummissjoni jenħtieġ li tagħmel ħilitha biex tiġbor informazzjoni mingħand il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online. Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jenħtieġ li jikkooperaw in bona fide biex jiffaċilitaw il-ġbir ta tali data, fejn applikabbli.

(48)

Il-kodiċijiet ta kondotta, imfassla mill-fornituri tas-servizzi kkonċernati jew mill-organizzazzjonijiet jew l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentawhom, jistgħu jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa ta dan ir-Regolament u għalhekk jenħtieġ li jkunu mħeġġa. Meta jkunu qed jitfasslu dawn il-kodiċijiet ta kondotta, bkonsultazzjoni mal-partijiet konċernati rilevanti kollha, jenħtieġ li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tas-setturi kkonċernati u l-karatteristiċi speċifiċi tal-SMEs. Dawn il-kodiċijiet ta kondotta jenħtieġ li jiġu fformulati bmod oġġettiv u nondiskriminatorju.

(49)

Jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa dan ir-Regolament minn żmien għal żmien u timmonitorja mill-qrib l-effetti tiegħu fuq l-ekonomija tal-pjattaformi online, bmod partikolari bil-għan li tiddetermina l-ħtieġa għal tibdil fid-dawl ta żviluppi teknoloġiċi jew kummerċjali rilevanti. Din l-evalwazzjoni jenħtieġ li tinkludi l-effetti fuq l-utenti kummerċjali li jistgħu jirriżultaw mill-użu ġenerali tal-għażla esklużiva ta dispożizzjonijiet tal-liġi u tal-forum ftermini u kundizzjonijiet li huma unilateralment determinati mill-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online. Sabiex tinkiseb stampa wiesgħa tal-iżviluppi fis-settur, l-evalwazzjoni jenħtieġ li tqis l-esperjenzi tal-Istati Membri u l-partijiet interessati rilevanti. Il-grupp ta esperti għall-Osservatorju dwar l-Ekonomija tal-Pjattaformi Online stabbilit skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2018)2393 għandu rwol ewlieni biex jinforma l-evalwazzjoni ta dan ir-Regolament mill-Kummissjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni, għalhekk, tikkunsidra bmod dovut l-opinjonijiet u r-rapporti ppreżentati lilha mill-grupp. Wara l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni jenħtieġ li tieħu l-miżuri xierqa. Miżuri ulterjuri, inklużi ta natura leġislattiva, jistgħu jkunu xierqa jekk u fejn id-dispożizzjonijiet stabbiliti fdan ir-Regolament ikunu insuffiċjenti biex jindirizzaw bmod adegwat l-iżbilanċi u l-prattiki kummerċjali inġusti li jippersistu fis-settur.

(50)

Meta tingħata l-informazzjoni meħtieġa skont dan ir-Regolament, jenħtieġ li jitqiesu kemm jista jkun il-ħtiġijiet partikolari tal-persuni bdiżabbiltà, bkonformità mal-għanijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni bDiżabbiltà (11).

(51)

Minħabba li l-għan ta dan ir-Regolament, jiġifieri li jkun żgurat ambjent ta’ negozju online ġust, prevedibbli, sostenibbli u affidabbli fi ħdan is-suq intern, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda, minħabba l-iskala u l-effetti tiegħu, jista jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista tadotta miżuri, f’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit fdak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(52)

Dan ir-Regolament għandu l-għan li jiżgura r-rispett sħiħ tad-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess ġust kif stabbilit fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u jippromwovi l-applikazzjoni tal-libertà ta’ intrapriża kif stabbilit fl-Artikolu 16 tal-Karta,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta applikazzjoni

1.   L-għan ta dan ir-Regolament huwa li jikkontribwixxi għall-funzjonament xieraq tas-suq intern billi jistabbilixxi regoli li jiżguraw li l-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-utenti ta siti web korporattivi fir-rigward tal-magni tat-tiftix online jingħataw trasparenza xierqa, korrettezza u possibbiltajiet ta rimedju effettiv.

2.   Dan ir-Regolament għandu japplika għas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u tal-magni tat-tiftix online mogħtija, jew offruti biex jingħataw, lill-utenti kummerċjali u lill-utenti ta siti web korporattivi rispettivament, li l-post tal-istabbiliment jew tar-residenza tagħhom ikun fl-Unjoni u li, permezz ta’ dawk is-servizzi tal-intermedjazzjoni online jew permezz tal-magni tat-tiftix online, joffru prodotti jew servizzi lil konsumaturi li jinsabu fl-Unjoni, irrispettivament mill-post tal-istabbiliment jew tar-residenza tal-fornituri ta dawk is-servizzi u irrispettivament mil-liġi li kieku tkun applikabbli.

3.   Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal servizzi ta pagament online jew għal għodod tar-reklamar online jew għall-iskambji tar-reklamar online li mhumiex provduti bil-għan li jiffaċilitaw il-bidu ta tranżazzjonijiet diretti u li ma jinvolvux relazzjoni kuntrattwali mal-konsumaturi.

4.   Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali li, bkonformità mal-liġi tal-Unjoni, jipprojbixxi jew jissanzjona imġiba unilaterali jew prattiki kummerċjali inġusti sal-punt li l-aspetti rilevanti ma jkunux koperti b’dan ir-Regolament. Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-liġi ċivili nazzjonali, bmod partikolari l-liġi kuntrattwali, bħar-regoli dwar il-validità, il-formazzjoni, l-effetti jew it-terminazzjoni ta kuntratt, sa fejn ir-regoli tal-liġi ċivili nazzjonali jkunu konformi mal-liġi tal-Unjoni, u sa fejn l-aspetti rilevanti ma jkunux koperti b’dan ir-Regolament.

5.   Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għal-liġi tal-Unjoni, bmod partikolari l-liġi tal-Unjoni applikabbli fl-oqsma tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fmaterji ċivili, il-kompetizzjoni, il-protezzjoni tad-data, il-protezzjoni ta sigrieti kummerċjali, il-ħarsien tal-konsumatur, il-kummerċ elettroniku u s-servizzi finanzjarji.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta dan ir-Regolament, japplikaw dawn id-definizzjonijiet:

(1)

"utent kummerċjali" tfisser kwalunkwe individwu privat li jaġixxi fkapaċità kummerċjali jew professjonali li, jew kwalunkwe persuna ġuridika li, permezz tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online toffri prodotti jew servizzi lill-konsumaturi tagħha, għal finijiet relatati mal-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni tagħha;

(2)

"servizzi tal-intermedjazzjoni online" tfisser servizzi li jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a)

jikkostitwixxu servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni skont it-tifsira tal-punt (b) tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12);

(b)

ikunu jippermettu lill-utenti kummerċjali li joffru prodotti jew servizzi lill-konsumaturi, bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat il-bidu ta tranżazzjonijiet diretti bejn dawk l-utenti kummerċjali u l-konsumaturi, irrispettivament minn fejn jiġu konklużi finalment dawk it-tranżazzjonijiet;

(c)

jingħataw lill-utenti kummerċjali abbażi ta relazzjonijiet kuntrattwali bejn il-fornitur ta dawn is-servizzi u dawk l-utenti kummerċjali li joffru prodotti u servizzi lill-konsumaturi;

(3)

"fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tipprovdi, jew li toffri li tipprovdi, servizzi tal-intermedjazzjoni online lill-utenti kummerċjali;

(4)

"konsumatur" tfisser kwalunkwe persuna fiżika li qed taġixxi għal finijiet li ma għandhomx xjaqsmu mal-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni tagħha;

(5)

"magna tat-tiftix online" tfisser servizz diġitali li jippermetti lill-utenti jdaħħlu talbiet biex iwettqu tiftix, fil-prinċipju, tas-siti web kollha, jew tas-siti web blingwa partikolari kollha, abbażi ta talba dwar kwalunkwe suġġett fil-forma ta kelma muftieħ, talba bil-vuċi, frażi jew input ieħor, u li tagħti lura riżultati fi kwalunkwe format ta fejn tista tinstab informazzjoni relatata mal-kontenut mitlub;

(6)

"fornitur tal-magna tat-tiftix online" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tipprovdi, jew li toffri li tipprovdi, magni tat-tiftix online lill-konsumaturi;

(7)

"utent ta sit web korporattiv" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li tuża interfaċċa online, jiġifieri kwalunkwe software, inkluż sit web jew parti minnu u applikazzjonijiet, inklużi applikazzjonijiet mobbli, biex toffri prodotti jew servizzi lill-konsumaturi, għal finijiet relatati mal-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni tagħha;

(8)

"ikklassifikar" tfisser il-prominenza relattiva mogħtija lill-prodotti jew lis-servizzi offruti permezz ta servizzi tal-intermedjazzjoni online, jew ir-rilevanza li tingħata lir-riżultati ġġenerati mit-tiftix permezz ta magni tat-tiftix online, kif ippreżentati, organizzati jew ikkomunikati mill-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jew mill-fornituri tal-magni tat-tiftix online, rispettivament, irrispettivament mill-mezzi teknoloġiċi użati għal dawn il-preżentazzjoni, l-organizzazzjoni jew il-komunikazzjoni;

(9)

"kontroll" tfisser proprjetà ta impriża, jew l-abbiltà li tiġi eżerċitata influwenza deċiżiva fuq impriża, skont it-tifsira tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (13);

(10)

"termini u kundizzjonijiet" tfisser kull terminu u kundizzjoni jew speċifikazzjoni, irrispettivament mill-isem jew il-forma tagħhom, li jirregolaw ir-relazzjoni kuntrattwali bejn il-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-utenti kummerċjali tiegħu, u huma determinati bmod unilaterali mill-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online, bl-evalwazzjoni ta’ dik d-determinazzjoni unilaterali abbażi ta valutazzjoni ġenerali, li għaliha d-daqs relattiv tal-partijiet ikkonċernati, il-fatt li negozjati seħħu, jew li ċerti dispożizzjonijiet tagħhom setgħu kienu soġġetti għal tali negozjati u ddeterminati flimkien mill-fornituri rilevanti u l-utent tan-negozju ma huwiex, minnu nnifsu, deċiżiv.

(11)

"prodotti u servizzi anċillari" tfisser prodotti u servizzi offruti lill-konsumaturi qabel it-twettiq tat-tranżazzjoni li bdiet fuq is-servizzi tal-intermedjazzjoni online flimkien u komplementari għall-prodott jew għas-servizz primarju offrut mill-utent kummerċjali permezz tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online.

(12)

"medjazzjoni" tfisser kwalunkwe proċess strutturat kif definit fil-punt (a) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/52/KE;

(13)

"mezz durabbli" tfisser kwalunkwe strument li jippermetti lill-utenti kummerċjali jaħżnu informazzjoni indirizzata personalment lilhom bmod aċċessibbli għal referenza futura għal perijodu ta żmien adegwat għall-finijiet ta informazzjoni u li jippermetti r-riproduzzjoni mhux mibdula tal-informazzjoni maħżuna.

Artikolu 3

Termini u kundizzjonijiet

1.   Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom jiżguraw li t-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom:

(a)

jitfasslu blingwaġġ sempliċi u intelliġibbli;

(b)

ikunu disponibbli faċilment lill-utenti kummerċjali fl-istadji kollha tar-relazzjonijiet kummerċjali tagħhom mal-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online, inkluż l-istadju prekuntrattwali;

(c)

jistabbilixxu r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet li jissospendu jew jitterminaw jew jimponu kwalunkwe tip ieħor ta restrizzjoni fuq, għalkollox jew parzjalment, il-forniment tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online tagħhom lill-utenti kummerċjali.

(d)

jinkludu informazzjoni dwar kwalunkwe mezz ta distribuzzjoni addizzjonali u programmi affiljati potenzjali li permezz tagħhom fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jistgħu jikkummerċjalizzaw prodotti u servizzi offruti mill-utenti kummerċjali;

(e)

jinkludu informazzjoni ġenerali dwar l-effetti tat-termini u l-kundizzjonijiet fuq is-sjieda u l-kontroll tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tal-utenti kummerċjali.

2.   Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom jinnotifikaw permezz ta mezz durabbli, lill-utenti kummerċjali kkonċernati kwalunkwe bidla proposta fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom.

Il-bidliet proposti ma għandhomx jiġu implimentati qabel l-iskadenza ta perijodu ta notifika li jkun raġonevoli u proporzjonat għan-natura u l-firxa tal-bidliet previsti u għall-konsegwenzi tagħhom fuq l-utent kummerċjali kkonċernat. Dak il-perijodu ta notifika għandu jkun ta mill-inqas 15-il jum li jibdew mid-data meta l-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jinnotifika lill-utenti kummerċjali kkonċernati dwar il-bidliet proposti. Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom jagħtu perijodi ta’ notifika itwal meta dan ikun meħtieġ biex jippermettu lill-utenti kummerċjali jagħmlu adattamenti tekniċi jew kummerċjali biex jikkonformaw mal-bidliet.

L-utent kummerċjali kkonċernat għandu jkollu d-dritt li jittermina l-kuntratt mal-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online qabel l-iskadenza tal-perijodu ta notifika. Din it-terminazzjoni għandha tidħol fis-seħħ fi żmien 15-il jum mill-wasla ta’ notifika skont l-ewwel subparagrafu, sakemm ma jkunx japplika għall-kuntratt perijodu iqsar.

L-utent kummerċjali kkonċernat jista jagħmel dikjarazzjoni bil-miktub jew azzjoni affermattiva ċara biex jirrinunzja mill-perijodu ta notifika msemmi fit-tieni subparagrafu fi kwalunkwe mument mill-wasla tan-notifika skont l-ewwel subparagrafu.

Matul il-perijodu ta notifika, is-sottomissjoni ta prodotti jew servizzi ġodda għas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandha tiġi kkunsidrata azzjoni affermattiva ċara biex jiġi rinunzjat il-perijodu ta notifika, ħlief fkażijiet fejn il-perijodu ta notifika raġonevoli u proporzjonat ikun itwal minn 15-il jum minħabba li l-bidliet fit-termini u l-kundizzjonijiet jirrikjedu li l-utent kummerċjali jagħmel aġġustamenti tekniċi sinifikanti tal-prodotti jew tas-servizzi tiegħu. Fkażijiet bħal dawn, il-perijodu ta notifika ma għandux jitqies awtomatikament irrinunzjat fejn l-utent kummerċjali jissottometti prodotti u servizzi ġodda.

3.   It-termini u l-kundizzjonijiet, jew id-dispożizzjonijiet speċifiċi tagħhom, li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti tal-paragrafu 1, kif ukoll il-bidliet fit-termini u l-kundizzjonijiet implimentati minn fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online li jmorru kontra d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 2 għandhom ikunu nulli u bla effett.

4.   Il-perijodu ta notifika stabbilit fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 ma għandux japplika meta fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online:

(a)

soġġett għal obbligu legali jew regolatorju li jitolbu jibdel it-termini u l-kundizzjonijiet tiegħu bmod li ma jippermettilux jirrispetta l-perijodu ta notifika msemmi fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2;

(b)

ikollu b’mod eċċezzjonali jbiddel it-termini u l-kundizzjonijiet tiegħu biex jindirizza periklu mhux previst u periklu imminenti li jiddefendi s-servizzi tal-intermedjazzjoni online, il-konsumaturi jew utenti kummerċjali minn frodi, malware, spam, ksur tad-data jew riskji oħra taċ-ċibersigurtà.

5.   Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom jiżguraw li l-identità tal-utent kummerċjali li jipprovdi l-prodotti jew is-servizzi fuq is-servizz tal-intermedjazzjoni online tkun viżibbli b mod ċar.

Artikolu 4

Restrizzjoni, sospensjoni u terminazzjoni

1.   Meta fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jiddeċiedi li jirrestrinġi jew jissospendi il-forniment tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online tiegħu lil utent kummerċjali partikolari fdak li jikkonċerna prodotti jew servizzi individwali offruti minn dak l-utent kummerċjali, dan għandu jipprovdi lill-utent kummerċjali kkonċernati, qabel jew fil-mument meta r-restrizzjoni jew is-sospensjoni tidħol fis-seħħ, bdikjarazzjoni tar-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni fuq mezz durabbli.

2.   Meta fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jiddeċiedi li jittermina l-forniment tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online kollha tiegħu lil utent kummerċjali partikolari, dan għandu jipprovdi lill-utent kummerċjali kkonċernat, mill-inqas 30 jum qabel ma tidħol fis-seħħ it-terminazzjoni, dikjarazzjoni tar-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni fuq mezz durabbli.

3.   Fil-każ ta restrizzjoni, sospensjoni jew terminazzjoni, il-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandu jagħti lill-utent kummerċjali l-opportunità li jiċċara l-fatti u ċ-ċirkostanzi fil-qafas tal-proċess intern tat-trattament tal-ilmenti msemmi fl-Artikolu 11. Fejn ir-restrizzjoni, is-sospensjoni jew it-terminazzjoni jiġu revokati mill-fornitur tas-servizzi intermedjarji online, dan għandu jintegra mill-ġdid lill-utent kummerċjali mingħajr dewmien żejjed, inkluż jipprovdi lill-utent kummerċjali bi kwalunkwe aċċess għal data personali jew data oħra, jew it-tnejn li huma, li jkun irriżulta mill-użu tiegħu tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online rilevanti qabel ma jkunu daħlu fis-seħħ ir-restrizzjoni, is-sospensjoni jew it-terminazzjoni.

4.   Il-perijodu ta notifika fil-paragrafu 2 ma għandux japplika meta fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online:

(a)

ikun soġġett għal obbligu legali jew regolatorju li jobbligah jittermina l-forniment tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online kollha tiegħu lil utent kummerċjali partikolari bmod li ma jippermettilux jirrispetta dak il-perijodu ta notifika; jew

(b)

jeżerċita dritt ta terminazzjoni għal raġuni imperattiva skont liġi nazzjonali li hija konformi mal-liġijiet tal-Unjoni;

(c)

jista juri li l-utent kummerċjali kkonċernat ikun ripetutament kiser it-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli, li jirriżultaw fit-tmiem tal-forniment tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online kollha inkwistjoni.

Fkażijiet fejn il-perijodu ta notifika fil-paragrafu 2 ma japplikax, il-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandu jipprovdi lill-utent kummerċjali kkonċernat, mingħajr dewmien żejjed, bdikjarazzjoni tar-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni fuq mezz durabbli.

5.   Id-dikjarazzjoni tar-raġunijiet imsemmija fil-paragrafi 1, u 2 u fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 4 għandha tagħmel referenza għall-fatti jew iċ-ċirkustanzi speċifiċi, inkluż kontenut ta notifiki ta partijiet terzi, li wasslu għad-deċiżjoni tal-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online, u referenza għar-raġunijiet applikabbli għal dik id-deċiżjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 3(1).

Il-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online mgħandux għalfejn jipprovdi dikjarazzjoni tar-raġunijiet fejn hu soġġett għal obbligu legali jew regolatorju li ma jipprovdix il-fatti jew iċ-ċirkostanzi speċifiċi jew ir-referenza għar-raġuni jew raġunijiet applikabbli, jew meta fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jista juri li l-utent kummerċjali kkonċernat ikun ripetutament kiser it-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli, li jirriżulta fit-terminazzjoni tal-forniment tas-servizzi ta’ intermedjazzjoni online kollha inkwistjoni.

Artikolu 5

Ikklassifikar

1.   Fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom jistabbilixxu l-parametri prinċipali li jiddeterminaw l-ikklassifikar u r-raġunijiet għall-importanza relattiva ta dawk il-parametri prinċipali meta mqabbla ma parametri oħra.

2.   Il-fornituri tal-magni tat-tiftix online għandhom jistabbilixxu l-parametri prinċipali, li bmod individwali jew kollettiv huma l-aktar sinifikanti fli jiddeterminaw l-ikklassifikar u l-importanza relattiva ta dawk il-parametri prinċipali, billi jipprovdu deskrizzjoni aċċessibbli faċilment u disponibbli għall-pubbliku mfassla blingwaġġ sempliċi u intelliġibbli, dwar il-magni tat-tiftix online ta dawk il-fornituri. Dawn għandhom iżommu dik id-deskrizzjoni aġġornata.

3.   Meta l-parametri prinċipali jinkludu l-possibbiltà li jinfluwenzaw l-ikklassifikar brimunerazzjoni diretta jew indiretta mħallsa mill-utenti kummerċjali jew mill-utenti ta siti web korporattivi lill-fornitur rispettiv, dak il-fornitur għandu jistabbilixxi wkoll deskrizzjoni ta dawk il-possibbiltajiet u tal-effetti ta tali rimunerazzjoni fuq l-ikklassifikar f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2.

4.   Meta fornitur ta magna tat-tiftix online jkun biddel l-ordni tal-ikklassifikar fkaż speċifiku jew neħħa mil-lista sit web partikolari wara notifika ta parti terza, il-fornitur għandu joffri l-possibbiltà biex l-utent ta siti web korporattivi jispezzjona l-kontenut tan-notifika.

5.   Id-deskrizzjonijiet msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom ikunu biżżejjed biex l-utenti kummerċjali jew l-utenti ta siti web korporattivi jkunu jistgħu jiksbu għarfien xieraq ta jekk il-mekkaniżmu tal-ikklassifikar jikkunsidrax dawn li ġejjin, u jekk iva kif u sa liema punt:

(a)

il-karatteristiċi tal-prodotti u tas-servizzi offruti lill-konsumaturi permezz tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jew il-magna tat-tiftix online;

(b)

ir-rilevanza ta dawk il-karatteristiċi għal dawk il-konsumaturi;

(c)

fir-rigward tal-magna tat-tiftix online, il-karatteristiċi tad-disinn tas-sit web użat mill-utenti ta siti web korporattivi.

6.   Meta jikkonformaw mar-rekwiżiti ta dan l-Artikolu, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-fornituri tal-magni tat-tiftix online ma għandhomx jintalbu jiżvelaw algoritmi jew kwalunkwe informazzjoni li, bċertezza raġonevoli, tirriżulta fli tippermetti li l-konsumaturi jiġu mqarrqa jew issirilhom ħsara permezz tal-manipulazzjoni tar-riżultati ġġenerati mit-tiftix. Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-Direttiva (UE) 2016/943.

7.   Sabiex tiġi ffaċilitata l-konformità tal-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u tal-fornituri tal-magni tat-tiftix online mar-rekwiżiti ta dan l-Artikolu u l-infurzar tagħhom, il-Kummissjoni għandha takkumpanja r-rekwiżiti tat-trasparenza stabbiliti fdan l-Artikolu permezz ta linji gwida.

Artikolu 6

Prodotti u servizzi anċillari

Meta prodotti u servizzi anċillari, inkluż prodotti finanzjarji, huma offruti lill-konsumaturi permezz ta servizzi tal-intermedjazzjoni online, jew mill-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jew minn partijiet terzi, il-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandu jikteb fit-termini u l-kundizzjonijiet tiegħu deskrizzjoni tat-tip ta prodotti u servizzi anċillari li huma offruti u deskrizzjoni dwar jekk u taħt liema kundizzjonijiet utent kummerċjali huwa awtorizzat li joffri l-prodotti u s-servizzi anċillari tiegħu permezz tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online.

Artikolu 7

Trattament differenzjat

1.   Fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom jinkludu deskrizzjoni ta kwalunkwe trattament differenzjat li jagħtu, jew li jistgħu jagħtu, fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi offruti lill-konsumaturi permezz ta dawk is-servizzi tal-intermedjazzjoni online, minn, min-naħa, jew dak il-fornitur stess jew minn xi utent kummerċjali kkontrollat minn dak il-fornitur u, min-naħa l-oħra, mill-utenti kummerċjali oħrajn. Dik id-deskrizzjoni għandha tirreferi għall-kunsiderazzjonijiet prinċipali ekonomiċi, kummerċjali jew legali għal tali trattament differenzjat.

2.   Il-fornituri tal-magni tat-tiftix online għandhom jistabbilixxu deskrizzjoni ta kwalunkwe trattament differenzjat li jagħtu, jew li jistgħu jagħtu, fir-rigward tal-prodotti jew tas-servizzi offruti lill-konsumaturi permezz ta dawk il-magni tat-tiftix online minn, min-naħa, jew dak il-fornitur stess jew minn kwalunkwe utent ta siti web korporattivi kkontrollat minn dak il-fornitur u, min-naħa l-oħra, mill-utenti ta siti web korporattivi oħra.

3.   Id-deskrizzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikopru bmod partikolari, meta applikabbli, kwalunkwe trattament differenzjat permezz ta miżuri speċifiċi meħuda mill-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jew mill-fornitur tal-magna tat-tiftix online, jew bl-imġiba tiegħu, relatati ma xi waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

l-aċċess li l-fornitur, jew li l-utenti kummerċjali jew l-utenti ta’ siti web korporattivi li dak il-fornitur jikkontrolla, jista jkollhom għal xi data personali jew data oħra, jew it-tnejn li huma, li l-utenti kummerċjali, l-utenti ta siti web korporattivi jew il-konsumaturi jipprovdu għall-użu tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jew tal-magni tat-tiftix online kkonċernati jew li huma ġġenerati permezz tal-forniment ta dawk is-servizzi;

(b)

l-ikklassifikar jew settings oħra applikati mill-fornitur li jinfluwenzaw l-aċċess tal-konsumaturi għal prodotti jew servizzi offruti permezz ta dawk is-servizzi tal-intermedjazzjoni online minn utenti kummerċjali oħrajn jew permezz ta dawk il-magni tat-tiftix online minn utenti ta siti web korporattivi oħra;

(c)

kwalunkwe rimunerazzjoni diretta jew indiretta mħallsa għall-użu tas-servizz tal-intermedjazzjoni online jew tal-magni tat-tiftix online kkonċernati;

(d)

l-aċċess għal servizzi, il-kundizzjonijiet jew kwalunkwe rimunerazzjoni diretta jew indiretta mitluba għall-użu ta servizzi jew funzjonalitajiet jew interfaċċi tekniċi li huma rilevanti għall-utent kummerċjali jew l-utent ta siti web korporattivi u li huma konnessi direttament jew anċillari għall-użu tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jew tal-magni tat-tiftix online kkonċernati.

Artikolu 8

Termini kuntrattwali speċifiċi

Sabiex jiġi żgurat li r-relazzjonijiet kuntrattwali bejn il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-utenti kummerċjali jsiru in bona fide u abbażi ta trattament ġust, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom:

(a)

ma jimponux bidliet retroattivi fit-termini u l-kundizzjonijiet, ħlief meta dawn ikunu meħtieġa biex jirrispettaw obbligu legali jew regolatorju jew meta l-bidliet retroattivi ikunu ta benefiċċju għall-utenti kummerċjali;

(b)

jiżguraw li t-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom jinkludu informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet li taħthom l-utenti kummerċjali jistgħu jtemmu r-relazzjoni kuntrattwali mal-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online; u

(c)

fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom jinkludu deskrizzjoni tal-aċċess tekniku u kuntrattwali, jew in-nuqqas tiegħu, tal-informazzjoni pprovduta jew iġġenerata mill-utent kummerċjali, li huma jżommu wara l-iskadenza tal-kuntratt bejn il-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-utent kummerċjali.

Artikolu 9

Aċċess għad-data

1.   Fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom jinkludu deskrizzjoni tal-aċċess tekniku u kuntrattwali, jew in-nuqqas tiegħu, tal-utenti kummerċjali għal xi data personali jew data oħra, jew it-tnejn li huma, li l-utenti kummerċjali jew il-konsumaturi jipprovdu għall-użu tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online ikkonċernati jew li huma ġġenerati permezz tal-forniment ta dawk is-servizzi.

2.   Bid-deskrizzjoni msemmija fil-paragrafu 1, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom jinfurmaw lill-utenti kummerċjali kif xieraq bmod partikolari dwar dawn li ġejjin:

(a)

jekk il-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandux aċċess għal data personali jew għal data oħra, jew it-tnejn li huma, li l-utenti kummerċjali jew il-konsumaturi jipprovdu għall-użu ta dawk is-servizzi jew li huma ġġenerati permezz tal-forniment ta dawk is-servizzi, u jekk iva, għal liema kategoriji ta dik id-data u bliema kundizzjonijiet;

(b)

jekk utent kummerċjali għandux aċċess għal data personali jew għal data oħra, jew għat-tnejn li huma, mogħtija minn dak l-utent kummerċjali brabta mal-użu tiegħu tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online ikkonċernati jew iġġenerata permezz tal-forniment ta dawk is-servizzi lil dak l-utent kummerċjali u lill-konsumaturi tal-prodotti jew is-servizzi tiegħu, u jekk iva, għal liema kategoriji ta dik id-data u bliema kundizzjonijiet;

(c)

minbarra l-punt (b), jekk utent kummerċjali għandux aċċess għal data personali jew għal data oħra, jew għat-tnejn li huma, inkluż fforma aggregata, mogħtija jew iġġenerata permezz tal-forniment tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online kollha lil kull utent kummerċjali u lill-konsumaturi tagħhom, u jekk iva, għal liema kategoriji ta dik id-data u bliema kundizzjonijiet; u

(d)

jekk kwalunkwe data taħt il-punt (a) hijiex ipprovduta lil partijiet terzi, flimkien ma’, meta l-forniment ta tali data lil partijiet terzi ma jkunx meħtieġ għall-funzjonament tajjeb tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online, informazzjoni li tispeċifika l-għan ta tali kondiviżjoni tad-data, kif ukoll kwalunkwe possibbiltà li l-utenti kummerċjali jagħżlu li ma jipparteċipawx fil-kondiviżjoni tad-data.

3.   Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/679, tad-Direttiva (UE) 2016/680 u tad-Direttiva 2002/58/KE.

Artikolu 10

Restrizzjonijiet biex jiġu offruti kundizzjonijiet differenti bmezzi oħra

1.   Meta, fil-forniment tas-servizzi tagħhom, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jillimitaw l-abbiltà tal-utenti kummerċjali li joffru l-istess prodotti u servizzi lill-konsumaturi bkundizzjonijiet differenti permezz ta mezzi oħra, għajr permezz ta dawk is-servizzi, dawn għandhom jinkludu r-raġunijiet għal dik ir-restrizzjoni fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom u jagħmlu dawk ir-raġunijiet disponibbli faċilment għall-pubbliku. Dawk ir-raġunijiet għandhom jinkludu il-kunsiderazzjonijiet ekonomiċi, kummerċjali jew ġuridiċi ewlenin għal dawk ir-restrizzjonijiet.

2.   L-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 ma għandux jaffettwa l-projbizzjonijiet jew il-limitazzjonijiet minħabba l-impożizzjoni ta restrizzjonijiet bħal dawn li ġġib magħha l-applikazzjoni ta atti oħrajn tal-liġi tal-Unjoni jew tal-liġi tal-Istati Membri li hi fkonformità mal-liġi tal-Unjoni u li għalihom huma soġġetti l-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online.

Artikolu 11

Sistema interna tat-trattament tal-ilmenti

1.   Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom jipprovdu sistema interna li tittratta l-ilmenti tal-utenti kummerċjali.

Dik is-sistema interna tat-trattament tal-ilmenti għandha tkun aċċessibbli faċilment u bla ħlas għall-utenti kummerċjali u għandha tiżgura trattament fperijodu ta żmien raġonevoli. Din għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji ta trasparenza u trattament ugwali applikati għal sitwazzjonijiet ekwivalenti, u tittratta l-ilmenti bmod li jkun proporzjonat mal-importanza u l-kumplessità tagħhom. Din għandha tippermetti lill-utenti kummerċjali jressqu lmenti direttament lill-fornitur ikkonċernat brabta ma xi wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

l-allegat nuqqas ta konformità minn dak il-fornitur ma kwalunkwe obbligu legali stabbilit fdan ir-Regolament u li jaffettwa lill-utent kummerċjali li ppreżenta ilment (“l-ilmentatur”);

(b)

kwistjonijiet teknoloġiċi li għandhom xjaqsmu direttament mal-forniment tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online, u li jaffettwaw lill-ilmentatur;

(c)

miżuri meħuda minn dak il-fornitur, jew bl-imġiba tiegħu, li għandhom xjaqsmu direttament mal-forniment tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online, u li jaffettwaw lill-ilmentatur.

2.   Bħala parti mis-sistema interna tat-trattament tal-ilmenti tagħhom, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom:

(a)

jikkunsidraw kif xieraq l-ilmenti u s-segwitu li jaf ikollhom bżonn jagħtu lill-ilment biex il-kwistjoni tiġi indirizzata sew;

(b)

jipproċessaw l-ilmenti malajr u bmod effettiv, skont l-importanza u l-kumplessità tal-kwistjoni;

(c)

jgħarrfu lill-ilmentatur dwar l-eżitu tal-proċess intern tat-trattament tal-ilmenti, bmod individwalizzat u mfassal blingwaġġ sempliċi u intelliġibbli.

3.   Fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom jipprovdu l-informazzjoni kollha rilevanti dwar l-aċċess għas-sistema interna tat-trattament tal-ilmenti tagħhom u t-tħaddim tagħha.

4.   Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom jistabbilixxu informazzjoni dwar il-funzjonament u l-effikaċja tas-sistema interna tat-trattament tal-ilmenti tagħhom, u jagħmluha aċċessibbli faċilment għall-pubbliku. Huma għandhom jivverifikaw l-informazzjoni mill-inqas kull sena u fejn huma meħtieġa bidliet sinifikanti, huma għandhom jaġġornaw dik l-informazzjoni.

Dik l-informazzjoni għandha tinkludi l-għadd totali ta lmenti mressqa, it-tipi prinċipali ta ilmenti, il-perijodu medju taż-żmien meħtieġ biex jiġu pproċessati l-ilmenti u l-informazzjoni aggregata rigward l-eżitu tal-ilmenti.

5.   Id-dispożizzjonijiet ta dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għall-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online li huma intrapriżi żgħar, skont it-tifsira tal-Anness għar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE.

Artikolu 12

Medjazzjoni

1.   Fit-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom jidentifikaw żewġ medjaturi jew iktar li huma lesti jimpenjaw ruħhom biex jippruvaw jilħqu ftehim mal-utenti kummerċjali dwar ir-riżoluzzjoni, barra mill-qorti, ta kwalunkwe tilwim bejn il-fornitur u l-utent kummerċjali li jinqala brabta mal-forniment tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online ikkonċernati, inkluż ilmenti li ma setgħux jissolvew bis-sistema interna tat-trattament tal-ilmenti msemmija fl-Artikolu 11.

Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jistgħu jidentifikaw biss lill-medjaturi li jipprovdu s-servizzi tal-medjazzjoni tagħhom minn post barra l-Unjoni fejn ikun żgurat li l-utenti kummerċjali kkonċernati ma jiġux imċaħħda effettivament mill-benefiċċju tas-salvagwardji legali stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi tal-Istati Membri minħabba l-fatt li l-medjaturi jkun qed jipprovdu dawn is-servizzi minn barra l-Unjoni.

2.   Il-medjaturi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

ikunu imparzjali u indipendenti;

(b)

is-servizzi tal-medjazzjoni tagħhom ikunu affordabbli għal utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online ikkonċernati;

(c)

ikunu kapaċi jipprovdu s-servizzi tal-medjazzjoni tagħhom bil-lingwa tat-termini u l-kundizzjonijiet li jirregolaw ir-relazzjoni kuntrattwali bejn il-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-utent kummerċjali kkonċernat;

(d)

ikunu aċċessibbli faċilment, kemm fiżikament fil-post tal-istabbiliment jew tar-residenza tal-utent kummerċjali, jew mill-bogħod permezz ta teknoloġiji tal-komunikazzjoni;

(e)

ikunu kapaċi jipprovdu s-servizzi tal-medjazzjoni tagħhom mingħajr dewmien żejjed;

(f)

ikunu jifhmu biżżejjed ir-relazzjonijiet kummerċjali ġenerali bejn in-negozji, li jippermettulhom jikkontribwixxu bmod effettiv biex jippruvaw isolvu t-tilwim.

3.   Minkejja n-natura volontarja tal-medjazzjoni, il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-utenti kummerċjali għandhom jimpenjaw ruħhom in bona fede fkwalunkwe tentattiv ta medjazzjoni mwettaq skont dan l-Artikolu.

4.   Il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandhom iġarrbu proporzjon raġonevoli tal-ispejjeż totali tal-medjazzjoni fkull każ individwali. Proporzjon raġonevoli ta dawk l-ispejjeż totali għandu jiġi ddeterminat, abbażi ta suġġeriment mill-medjatur, billi jitqiesu l-elementi rilevanti kollha ta dan il-każ inkwistjoni, bmod partikolari l-merti relattivi tal-pretensjonijiet tal-partijiet tat-tilwima, il-kondotta tal-partijiet, u d-daqs u l-qawwa finanzjarja tal-partijiet bmod relattiv għal xulxin.

5.   Kwalunkwe tentattiv biex jintlaħaq ftehim permezz tal-medjazzjoni għar-riżoluzzjoni tat-tilwim skont dan l-Artikolu ma għandux jaffettwa d-drittijiet tal-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u tal-utenti kummerċjali kkonċernati milli jiftħu proċedimenti ġudizzjarji fi kwalunkwe ħin qabel, waqt jew wara l-proċess tal-medjazzjoni.

6.   Jekk mitluba minn utent kummerċjali, qabel ma jidħlu jew waqt il-medjazzjoni, il-fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni, tal-utent kummerċjali, informazzjoni dwar il-funzjonament u l-effikaċja tal-medjazzjoni relatata mal-attivitajiet tiegħu.

7.   L-obbligu stipulat fil-paragrafu 1 mgħandux japplika għall-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online li huma intrapriżi żgħar skont it-tifsira tal-Anness għar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE.

Artikolu 13

Medjaturi speċjalizzati

Il-Kummissjoni għandha, fkooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, tinkoraġġixxi lill-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online, kif ukoll l-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentawhom biex, individwalment jew bmod konġunt, jistabbilixxu organizzazzjoni waħda jew iktar li jipprovdu servizzi tal-medjazzjoni li jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifikati fl-Artikolu 12(2), għall-għan speċifiku li tiġi ffaċilitata r-riżoluzzjoni barra mill-qorti ta tilwim mal-utenti kummerċjali li jinqala brabta mal-forniment ta dawk is-servizzi, filwaqt li titqies bmod partikolari n-natura transfruntiera tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online.

Artikolu 14

Proċedimenti ġudizzjarji minn organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet rappreżentattivi u minn korpi pubbliċi

1.   L-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet li għandhom interess leġittimu fli jirrappreżentaw lill-utenti kummerċjali jew fli jirrappreżentaw lill-utenti ta siti web korporattivi, kif ukoll il-korpi pubbliċi stabbiliti fl-Istati Membri, għandu jkollhom id-dritt li jieħdu azzjoni quddiem il-qrati nazzjonali kompetenti fl-Unjoni, skont ir-regoli tal-liġi tal-Istat Membru fejn tkun tressqet l-azzjoni, biex jitterminaw jew jipprojbixxu xi nuqqas ta konformità mill-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jew mill-fornituri tal-magni tat-tiftix online, mar-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fdan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni għandha tħeġġeġ lill-Istati Membri jiskambjaw l-aħjar prattiki u informazzjoni ma Stati Membri oħra, abbażi tar-reġistri ta atti illegali li kienu soġġetti għal ordnijiet ta inġunzjoni quddiem il-qrati nazzjonali, fejn tali reġistri huma stabbiliti minn korpi pubbliċi jew awtoritajiet rilevanti.

3.   L-organizzazzjonijiet jew l-assoċjazzjonijiet għandu jkollhom id-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 biss jekk dawn ikunu jissodisfaw kull rekwiżiti li ġejjin:

(a)

ikunu stabbiliti sew skont il-liġi ta Stat Membru;

(b)

ikunu qed isegwu għanijiet li huma fl-interess kollettiv tal-grupp ta utenti kummerċjali jew utenti ta siti web korporattivi li jirrappreżentaw fuq bażi sostnuta;

(c)

ikunu mingħajr skop ta qligħ;

(d)

it-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom ma jiġix influwenzat bla bżonn minn kwalunkwe fornitur terz ta finanzjament, bmod partikolari minn fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jew ta magni tat-tiftix online.

Għal dan il-għan, l-organizzazzjonijiet jew l-assoċjazzjonijiet għandhom jiżvelaw bis-sħiħ u pubblikament informazzjoni dwar l-isħubija u s-sors tagħhom ta finanzjament.

4.   Fl-Istati Membri fejn hemm stabbiliti dawn il-korpi pubbliċi, dawk il-korpi pubbliċi għandu jkollhom id-dritt imsemmi fil-paragrafu 1, fejn huma responsabbli biex jiddefendu l-interessi kollettivi tal-utenti kummerċjali jew tal-utenti ta siti web korporattivi, jew biex jiżguraw il-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fdan ir-Regolament, skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat.

5.   L-Istati Membri jistgħu jaħtru lil:

(a)

organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet stabbiliti fl-Istat Membru tagħhom li jissodisfaw mill-inqas ir-rekwiżiti tal-paragrafu 3 fuq talba ta’ dawk l-organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet;

(b)

korpi pubbliċi stabbiliti fl-Istat Membru tagħhom li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 4

li jingħataw id-dritt imsemmi fil-paragrafu 1. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-isem u l-fini ta’ kwalunkwe tali organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew korpi pubbliċi maħtura.

6.   Il-Kummissjoni għandha tfassal lista tal-organizzazzjonijiet, assoċjazzjonijiet u korpi pubbliċi maħtura skont il-paragrafu 5. Dik il-lista għandha tispeċifika l-fini ta’ dawk l-organizzazzjonijiet, assoċjazzjonijiet u korpi pubbliċi. Dik il-lista għandha tkun ippubblikata fIl-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Bidliet għal din il-lista għandhom ikunu ppubblikati mingħajr dewmien u, fi kwalunkwe każ, lista aġġornata għandha tkun imfassla u ppubblikata kull sitt xhur.

7.   Il-qrati għandhom jaċċettaw il-lista msemmija fil-paragrafu 6 bħala prova tal-kapaċità legali tal-organizzazzjoni, tal-assoċjazzjoni jew tal-korp pubbliku, mingħajr preġudizzju tad-dritt tal-qorti li teżamina jekk il-fini tar-rikorrent jiġġustifikax it-teħid ta azzjoni fkaż speċifiku.

8.   Jekk Stat Membru jew il-Kummissjoni jqajmu xi tħassib rigward il-konformità, minn organizzazzjoni jew assoċjazzjoni, mal-kriterji stipulati fil-paragrafu 3, jew, minn korp pubbliku, mal-kriterji stipulati fil-paragrafu 4, l-Istat Membru li ħatar dik l-organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew korp pubbliku skont il-paragrafu 5 għandu jinvestiga t-tħassib u, fejn adatt, jirrevoka l-ħatra jekk ma jkunx hemm konformità ma kriterju wieħed jew aktar.

9.   Id-dritt imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tal-utenti kummerċjali u tal-utenti ta siti web korporattivi biex jibdew kwalunkwe azzjoni individwali quddiem qrati nazzjonali kompetenti, skont ir-regoli tal-liġi tal-Istat Membru fejn tkun tressqet l-azzjoni, li hija bbażata fuq drittijiet individwali u għandha l-għan li twaqqaf kwalunkwe nuqqas ta konformità, mill-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jew fornituri tal-magni tat-tiftix online, mar-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fdan ir-Regolament.

Artikolu 15

Infurzar

1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura infurzar adegwat u effettiv ta dan ir-Regolament.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli li jistipulaw il-miżuri applikabbli għall-ksur ta dan ir-Regolament u għandhom jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-miżuri previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

Artikolu 16

Monitoraġġ

Il-Kummissjoni, fkooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, għandha timmonitorja mill-qrib l-impatt ta dan ir-Regolament fuq ir-relazzjonijiet bejn is-servizzi tal-intermedjazzjoni online u l-utenti kummerċjali tagħhom u bejn il-magni tat-tiftix online u l-utenti tas-siti web korporattivi tagħhom. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tiġbor informazzjoni rilevanti biex timmonitorja l-bidliet fdawn ir-relazzjonijiet, inkluż billi twettaq studji rilevanti. L-Istati Membri għandhom jassistu lill-Kummissjoni billi jipprovdu, fuq talba, kwalunkwe informazzjoni rilevanti miġbura inkluż dwar każijiet speċifiċi. Il-Kummissjoni tista għall-finijiet ta dan l-Artikolu u tal-Artikolu 18, tfittex li tiġbor informazzjoni mingħand il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online.

Artikolu 17

Kodiċijiet ta kondotta

1.   Il-Kummissjoni għandha tħeġġeġ it-tfassil ta kodiċijiet ta kondotta, mill-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online u mill-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentawhom, flimkien mal-utenti kummerċjali, inklużi l-SMEs u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom, li għandhom il-ħsieb li jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa ta dan ir-Regolament, filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tad-diversi setturi li fihom jingħataw servizzi tal-intermedjazzjoni online, kif ukoll tal-karatteristiċi speċifiċi tal-SMEs.

2.   Il-Kummissjoni għandha tħeġġeġ lill-fornituri tal-magni tat-tiftix online u lill-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentawhom biex ifasslu kodiċijiet ta kondotta, li huma speċifikament maħsuba biex jikkontribwixxu għall-applikazzjoni xierqa tal-Artikolu 5.

3.   Il-Kummissjoni għandha tħeġġeġ lill-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online biex jadottaw u jimplimentaw kodiċijiet ta kondotta speċifiċi għas-settur, fejn jeżistu tali kodiċijiet ta kondotta speċifiċi għas-settur u fejn dawn jintużaw ħafna.

Artikolu 18

Rieżami

1.   Sat-13 ta’ Jannar 2022, u mbagħad kull tliet snin, il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni ta dan ir-Regolament u tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

2.   L-ewwel evalwazzjoni ta dan ir-Regolament għandha ssir, bmod partikolari, fid-dawl tal-aspetti li ġejjin:

(a)

il-valutazzjoni tal-konformità mal-obbligi stabbiliti fl-Artikoli 3 sa 10 u tal-impatt tagħhom fuq l-ekonomija tal-pjattaformi online;

(b)

il-valutazzjoni tal-impatt u tal-effikaċja ta kwalunkwe kodiċi ta kondotta stabbilit biex jitjiebu l-korrettezza u t-trasparenza;

(c)

l-investigazzjoni ulterjuri tal-problemi kkawżati mid-dipendenza tal-utenti kummerċjali mis-servizzi tal-intermedjazzjoni online, u l-problemi kkawżati mill-prattiki kummerċjali inġusti min-naħa tal-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online, u għad-determinazzjoni ulterjuri tal-punt sa liema tali prattiki għadhom mifruxin;

(d)

l-investigazzjoni ta jekk il-kompetizzjoni bejn il-prodotti jew is-servizzi offruti minn utent kummerċjali u l-prodotti jew is-servizzi offruti jew ikkontrollati minn fornitur tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online tikkostitwixxix kompetizzjoni ġusta u jekk il-fornituri tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online jużawx ħażin id-data privileġġjata fdan ir-rigward;

(e)

il-valutazzjoni tal-effett ta dan ir-Regolament dwar kwalunkwe żbilanċ possibbli fir-relazzjonijiet bejn il-fornituri tas-servizzi operattivi u l-utenti kummerċjali tagħhom;

(f)

il-valutazzjoni ta jekk il-kamp ta applikazzjoni ta dan ir-Regolament, speċjalment għal dak li għandu xjaqsam mad-definizzjoni ta "utent kummerċjali", huwiex adatt biex ma jinkoraġġix impjieg indipendenti fittizju.

L-ewwel evalwazzjoni u l-evalwazzjonijiet sussegwenti għandhom jistabbilixxu jekk hemmx bżonn regoli addizzjonali, inkluż rigward l-infurzar, biex jiżguraw ambjent ta’ negozju online ġust, prevedibbli, sostenibbli u affidabbli fis-suq intern. Wara l-evalwazzjonijiet, il-Kummissjoni għandha twettaq miżuri xierqa li jistgħu jinkludu proposti leġislattivi.

3.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu kwalunkwe informazzjoni rilevanti li jkollhom li tintalab mill-Kummissjoni bl-iskop li jitfassal ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1.

4.   Waqt li tkun qed twettaq l-evalwazzjoni ta dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tqis fost l-oħrajn l-opinjonijiet u r-rapporti ppreżentati lilha mill-grupp ta esperti għall-Osservatorju dwar l-Ekonomija tal-Pjattaformi Online. Għandha tqis ukoll il-kontenut u l-funzjonament ta kwalunkwe kodiċi ta kondotta msemmi fl-Artikolu 17, meta xieraq.

Artikolu 19

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fIl-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Dan għandu japplika mit-12 ta’ Lulju 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Ġunju 2019.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

G. CIAMBA


(1)  ĠU C 440, 6.12.2018, p. 177.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ April 2019… (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2019.

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I) (ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6).

(5)  Id-Direttiva (UE) 2016/943 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni ta konoxxenza u ta informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom (ĠU L 157, 15.6.2016, p. 1).

(6)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta data personali u dwar il-moviment liberu ta tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(7)  Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta April 2016 dwar il-protezzjoni ta persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89).

(8)  Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

(9)  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta Mejju 2003 dwar id-definizzjoni tal-intrapriżi mikro, żgħar u medji (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).

(10)  Id-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta medjazzjoni fmaterji ċivili u kummerċjali (ĠU L 136, 24.5.2008, p. 3).

(11)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/48/KE tas-26 ta’ Novembru 2009 dwar il-konklużjoni, mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b Diżabbiltà (ĠU L 23, 27.1.2010, p. 37).

(12)  Id-Direttiva 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17.9.2015, p. 1).

(13)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 tal-20 ta Jannar 2004 fuq il-kontroll ta konċentrazzjonijiet bejn impriżi (ir-Regolament tal-KE dwar il-mergers) (ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1).


Top