EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1149

Regolament (UE) 2019/1149 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 883/2004, (UE) Nru 492/2011, u (UE) 2016/589 u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/344 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE u għall-Isvizzera)

PE/49/2019/REV/1

OJ L 186, 11.7.2019, p. 21–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1149/oj

11.7.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 186/21


REGOLAMENT (UE) 2019/1149 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-20 ta’ Ġunju 2019

li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 883/2004, (UE) Nru 492/2011, u (UE) 2016/589 u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/344

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE u għall-Iżvizzera)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 46 u 48 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (3),

Billi:

(1)

Il-moviment liberu tal-ħaddiema, il-libertà ta’ stabbiliment u l-libertà tal-forniment ta’ servizzi huma prinċipji fundamentali tas-suq intern tal-Unjoni, minquxa fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(2)

Skont l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), l-Unjoni trid taħdem għal ekonomija tas-suq soċjali kompetittiva ħafna, fejn timmira għal impjiegi għal kulħadd u progress soċjali, u tippromwovi l-ġustizzja u protezzjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni. F’konformità mal-Artikolu 9 tat-TFUE, l-Unjoni, fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u tal-attivitajiet tagħha, trid tqis ir-rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, il-garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata, il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, u l-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

(3)

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali kien is-suġġett ta’ proklamazzjoni konġunta mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni fis-Summit Soċjali għall-Impjiegi Ġusti u t-Tkabbir f’Gothenburg fis-17 ta’ Novembru 2017. Dak is-Summit enfasizza l-ħtieġa li l-persuni jiġu l-ewwel, sabiex inkomplu niżviluppaw id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni, u li nippromwovu l-konverġenza permezz ta’ sforzi fil-livelli kollha, kif ġie konfermat fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew wara l-laqgħa tiegħu tal-14 u l-15 ta’ Diċembru 2017.

(4)

Fid-Dikjarazzjoni Konġunta tagħhom dwar il-prijoritajiet leġiżlattivi tal-UE għall-2018 sa 2019, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni impenjaw rwieħhom li jieħdu azzjoni biex jirrinfurzaw id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni, billi jaħdmu biex itejbu l-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali, billi jipproteġu lill-ħaddiema mir-riskji tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol, billi jiżguraw trattament ġust għal kulħadd fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni permezz ta’ regoli modernizzati dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema, u billi jkomplu jtejbu l-infurzar transfruntier tal-liġi tal-Unjoni.

(5)

Sabiex jiġu protetti d-drittijiet tal-ħaddiema mobbli u titrawwem kompetizzjoni ġusta bejn il-kumpaniji, b’mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs). Huwa kruċjali li jittejjeb l-infurzar transfruntier tal-liġi tal-Unjoni fil-qasam tal-mobbiltà tal-ħaddiema u li jiġi indirizzat l-abbuż.

(6)

Jenħtieġ li tiġi stabbilita Awtorità Ewropea tax-Xogħol (l-"Awtorità") sabiex tgħin issaħħaħ il-ġustizzja u l-fiduċja fis-suq intern. L-għanijiet tal-Awtorità jenħtieġ li jiġu definiti b’mod ċar b’konċentrazzjoni qawwija fuq għadd limitat ta’ kompiti, sabiex jiżguraw li l-mezzi disponibbli jintużaw bl-aktar mod effiċjenti possibbli f’oqsma li fihom l-Awtorità tista’ tipprovdi l-akbar valur miżjud. Għal dak l-għan, l-Awtorità jenħtieġ li tassisti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni fit-tisħiħ tal-aċċess għall-informazzjoni, jenħtieġ li tappoġġa l-konformità u l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fl-applikazzjoni u l-infurzar konsistenti, effiċjenti u effettiva tal-liġi tal-Unjoni relatat mal-mobbiltà tal-ħaddiema fl-Unjoni kollha, u l-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali fl-Unjoni, u jenħtieġ li timmedja u tiffaċilita soluzzjoni fil-każ ta’ tilwim.

(7)

It-titjib tal-aċċess għall-informazzjoni għall-individwi u għal min iħaddem, partikolarment l-SMEs dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom fl-oqsma tal-mobbiltà tal-ħaddiema, il-moviment liberu tas-servizzi u l-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, huwa essenzjali sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-potenzjal sħiħ tas-suq intern.

(8)

L-Awtorità jenħtieġ li twettaq l-attivitajiet tagħha fl-oqsma tal-mobbiltà tal-ħaddiema fl-Unjoni kollha u tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali transfruntiera, inkluż il-moviment liberu tal-ħaddiema, l-istazzjonar tal-ħaddiema u servizzi mobbli ħafna. Jenħtieġ li ttejjeb ukoll il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fl-indirizzar tax-xogħol mhux dikjarat u sitwazzjonijiet oħra li jipperikolaw il-funzjonament xieraq tas-suq intern, bħall-entitajiet kaxxa tal-ittri u l-impjiegi indipendenti fittizji, mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Istati Membri li jiddeċiedu dwar miżuri nazzjonali. Fejn waqt li tkun qed twettaq l-attivitajiet tagħha, l-Awtorità ssir konxja ta’ irregolaritajiet suspettati f’oqsma tal-liġi tal-Unjoni, bħal ksur tal-kundizzjonijiet tax-xogħol jew tar-regoli tas-saħħa u tas-sikurezza, jew l-isfruttament ta’ ħaddiema, jenħtieġ li tkun tista’ tirrapportahom u tikkoopera dwar dawk il-kwistjonijiet mal-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri kkonċernati u, fejn ikun xieraq, mal-Kummissjoni u ma’ korpi oħra kompetenti tal-Unjoni.

(9)

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet tal-Awtorità jenħtieġ li jkopri atti ġuridiċi speċifiċi tal-Unjoni elenkati f’dan ir-Regolament, inkluż emendi għal dawk l-atti. Dik il-lista jenħtieġ li tiġi estiża fil-każ ta’ atti ġuridiċi ulterjuri tal-Unjoni li qed jiġu adottati fil-qasam tal-mobbiltà tal-ħaddiema madwar l-Unjoni.

(10)

L-Awtorità jenħtieġ li tikkontribwixxi b’mod proattiv għall-isforzi tal-Unjoni u nazzjonali fil-qasam tal-mobbiltà tal-ħaddiema madwar l-Unjoni u l-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, billi twettaq il-kompiti tagħha b’kooperazzjoni sħiħa mal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u l-Istati Membri, filwaqt li tevita kwalunkwe xogħol doppju u tippromwovi s-sinerġija u l-komplementarjetà.

(11)

L-Awtorità jenħtieġ li tikkontribwixxi għall-iffaċilitar tal-applikazzjoni u l-infurzar tal-liġi tal-Unjoni fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u li tappoġġa l-infurzar ta’ dawk id-dispożizzjonijiet implimentati permezz ta’ ftehimiet kollettivi applikabbli b’mod universali f’konformità mal-prattiki tal-Istati Membri. Għal dak il-għan, l-Awtorità jenħtieġ li tistabbilixxi sit web tal-Unjoni uniku għall-fini ta’ aċċess għas-siti web rilevanti kollha tal-Unjoni, u s-siti web nazzjonali stabbiliti skont id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) u skont id-Direttiva 2014/54/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). Mingħajr preġudizzju għall-kompiti u l-attivitajiet tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) ("il-Kummissjoni Amministrattiva"), l-Awtorità jenħtieġ li tgħin ukoll fil-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali.

(12)

F’ċerti każijiet, il-liġi tal-Unjoni speċifiku skont is-settur ġie adottat sabiex iwieġeb għall-ħtiġijiet speċifiċi f’dak is-settur, bħall-qasam tat-trasport internazzjonali, inkluż it-trasport bit-triq, ferrovjarju, marittimu, il-passaġġi fuq l-ilma intern u l-avjazzjoni. Fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, l-Awtorità jenħtieġ li tittratta wkoll l-aspetti transfruntiera tal-mobbiltà tal-ħaddiema u tas-sigurtà soċjali tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni speċifika skont is-settur. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet tal-Awtorità, b’mod partikolari jekk l-attivitajiet tiegħu għandhomx jiġu estiżi għal atti ġuridiċi oħra tal-Unjoni li jkopru l-ħtiġijiet speċifiċi tas-settur fil-qasam tat-trasport internazzjonali, jenħtieġ li jkun suġġett għal evalwazzjoni u, jekk xieraq, rieżami perjodiċi.

(13)

L-attivitajiet tal-Unjoni jenħtieġ li jkopru lill-individwi li jkunu soġġetti għal-liġi tal-Unjoni fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inkluż ħaddiema, persuni li jaħdmu għal rashom u persuni li qed ifittxu x-xogħol. Tali individwi jenħtieġ li jinkludu ċittadini tal-Unjoni kif ukoll ċittadini ta’ pajjiżi terzi li huma residenti legalment fl-Unjoni, bħal ħaddiema stazzjonati, trasferimenti intrakorporattivi jew residenti fit-tul, kif ukoll il-membri tal-familja tagħhom f’konformità mal-liġi tal-Unjoni li jirregola l-mobbiltà tagħhom fi ħdan l-Unjoni.

(14)

L-istabbiliment tal-Awtorità jenħtieġ li ma joħloqx drittijiet jew obbligi ġodda għall-individwi jew għal min iħaddem, inkluż għall-operaturi ekonomiċi jew għall-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ minħabba li l-attivitajiet tal-Awtorità jenħtieġ li jqisu tali individwi u min iħaddem sal-punt li jkunu koperti mil-liġi tal-Unjoni fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament. Jenħtieġ li aktar kooperazzjoni fil-qasam tal-infurzar ma tpoġġix piż amministrattiv eċċessiv fuq il-ħaddiema mobbli jew fuq min iħaddem, b’mod partikolari l-SMEs, u lanqas ma tiskoraġġixxi l-mobbiltà tal-ħaddiema.

(15)

Sabiex ikun żgurat li l-individwi u min iħaddem ikunu jistgħu jibbenefikaw minn suq intern ġust u effettiv, l-Awtorità jenħtieġ li tappoġġa lill-Istati Membri fil-promozzjoni ta’ opportunitajiet għall-mobbiltà tal-ħaddiema jew il-provvediment ta’ servizzi u reklutaġġ f’kull post fl-Unjoni, inklużi opportunitajiet ta’ aċċess għal mobbiltà transfruntiera, bħat-tqabbil tal-impjiegi, tat-traineeships u tal-apprendistati transfruntiera u l-iskemi tal-mobbiltà bħal L-ewwel impjieg EURES tiegħek jew ErasmusPRO. L-Awtorità jenħtieġ li tikkontribwixxi wkoll għat-titjib tat-trasparenza tal-informazzjoni, inkluż dwar id-drittijiet u l-obbligi previstifil-liġi tal-Unjoni, u l-aċċess għal servizzi għall-individwi u min iħaddem, f’kooperazzjoni ma’ servizzi ta’ informazzjoni tal-Unjoni oħrajn, bħall-Pariri tal-Ewropa Tiegħek, u li tieħu vantaġġ sħiħ u tiżgura konsistenza mal-Portal l-Ewropa Tiegħek, li jenħtieġ li jifforma s-sinsla tal-gateway diġitali unika stabbilit mir-Regolament (UE) 2018/1724 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7).

(16)

Għal dawk il-għan, l-Awtorità jenħtieġ li tikkoopera ma’ inizjattivi u netwerks rilevanti oħrajn tal-Unjoni, b’mod partikolari in-Netwerk Ewropew tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, in-Netwerk Enterprise Europe, il-Punt Fokali tal-Fruntieri SOLVIT, u l-Kumitat tal-Ispetturi Għolja tax-Xogħol, kif ukoll mas-servizzi nazzjonali rilevanti bħall-korpi biex tippromwovi trattament ekwu u biex tappoġġa lill-ħaddiema tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom, maħtura mill-Istati Membri skont id-Direttiva 2014/54/UE. L-Awtorità jenħtieġ li tieħu post il-Kummissjoni fil-ġestjoni tal-uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni tan-Netwerk tas-Servizzi Ewropej tax-Xogħol (EURES) stabbilit mir-Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), inkluż l-istabbiliment tal-ħtiġijiet tal-utent u tar-rekwiżiti tan-negozju għall-effettività tal-portal EURES u tas-servizzi tat-teknoloġija tal-informazzjoni (IT) relatati, iżda teskludi l-forniment tal-IT, u l-operat u l-iżvilupp tal-infrastruttura tal-IT, li se tkompli tkun żgurata mill-Kummissjoni.

(17)

Bil-ħsieb li tiżgura l-applikazzjoni ġusta, sempliċi u effettiva u l-infurzar tal-liġi tal-Unjoni, l-Awtorità jenħtieġ li tappoġġa l-kooperazzjoni u l-iskambju f’waqtu tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri. Flimkien ma’ persunal ieħor, l-Uffiċjali Nazzjonali ta’ Kollegament li jaħdmu fi ħdan l-Awtorità jenħtieġ li jappoġġaw il-konformità tal-Istati Membri mal-obbligi ta’ kooperazzjoni, iħaffu l-iskambji bejniethom permezz ta’ proċeduri dedikati biex inaqqsu d-dewmien, u jiżguraw rabtiet ma’ uffiċċji nazzjonali ta’ kollegament, korpi u punti ta’ kuntatt taħt il-liġi tal-Unjoni. L-Awtorità jenħtieġ li tħeġġeġ l-użu ta’ approċċi innovattivi għal kooperazzjoni transfruntiera effettiva u effiċjenti, inkluż għodod tal-iskambju tad-data elettronika bħas-sistema ta’ Skambju Elettroniku ta’ Informazzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali (EESSI) u s-sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI), u jenħtieġ li tikkontribwixxi biex tkompli tiddiġitalizza l-proċeduri u ttejjeb l-għodod tal-IT użati għall-iskambju tal-messaġġi bejn l-awtoritajiet nazzjonali.

(18)

Sabiex tiżdied il-kapaċità tal-Istati membri li jiżguraw il-protezzjoni tal-persuni li jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment liberu u li jindirizzaw l-irregolaritajiet b’dimensjoni transfruntiera f’rabta mal-liġi tal-Unjoni fil-kamp tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, l-Awtorità jenħtieġ li tappoġġa l-awtoritajiet nazzjonali fit-twettiq ta’ spezzjonijiet miftiehma u konġunti, inkluż billi tiffaċilita l-ispezzjonijiet f’konformità mal-Artikolu 10 tad-Direttiva 2014/67/UE. Dawk l-ispezzjonijiet jenħtieġ li jseħħu fuq talba tal-Istati Membri jew fuq il-qbil tagħhom mas-suġġeriment tal-Awtorità. L-Awtorità jenħtieġ li tipprovdi appoġġ strateġiku, loġistiku u tekniku lill-Istati Membri li jipparteċipaw fl-ispezzjonijiet miftiehma jew konġunti b’rispett komplut lejn ir-rekwiżiti tal-kunfidenzjalità. L-ispezzjonijiet jenħtieġ li jitwettqu fi qbil mal-Istati Membri kkonċernati u jeħtieġ li jseħħu fi ħdan il-qafas ġuridiku tal-liġi jew il-prattika nazzjonali tal-Istati Membri li fihom huma jsiru. L-Istati Membri jenħtieġ li jagħtu segwitu lill-eżiti tal-ispezzjonijiet miftiehma u konġunti skont il-liġi jew il-prattika nazzjonali.

(19)

L-ispezzjonijiet miftiehma u konġunti la għandhom jissostitwixxu u lanqas jimminaw il-kompetenzi nazzjonali. L-awtoritajiet nazzjonali jenħtieġ li jkunu wkoll assoċjati bis-sħiħ fil-proċess ta’ tali spezzjonijiet u jenħtieġ li jkollhom awtorità sħiħa. Meta t-trade unions ikunu responsabbli għall-ispezzjonijiet fil-livell nazzjonali, jenħtieġ li jsiru spezzjonijiet miftiehma u konġunti wara ftehim mas-sħab soċjali u b’kooperazzjoni magħhom.

(20)

Sabiex iżżomm kont tax-xejriet, tal-isfidi jew tal-lakuni emerġenti fl-oqsma tal-mobbiltà tal-ħaddiema u tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, l-Awtorità jenħtieġ li tiżviluppa, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri u, fejn ikun xieraq, mas-sħab soċjali kapaċità analitika u ta’ valutazzjoni tar-riskju. Din jenħtieġ li tinvolvi t-twettiq ta’ analiżi u studji tas-suq tax-xogħol, kif ukoll reviżjonijiet bejn il-pari. L-Awtorità jenħtieġ li timmonitorja l-iżbilanċi potenzjali f’termini tal-ħiliet u tal-flussi tax-xogħol transfruntiera, inkluż l-impatt possibbli tagħhom fuq il-koeżjoni territorjali. L-Awtorità jenħtieġ li tappoġġa wkoll il-valutazzjoni tar-riskju msemmija fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 2014/67/UE. L-Awtorità jenħtieġ li tiżgura sinerġiji u komplementarjetà ma’ aġenziji tal-Unjoni, servizzi jew netwerks. Dan jenħtieġ li jinkludi t-tfittix ta’ input minn SOLVIT u servizzi simili dwar l-isfidi speċifiċi għas-settur u l-problemi rikorrenti dwar il-mobbiltà tal-ħaddiema fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. L-Awtorità jenħtieġ li tiffaċilita wkoll u tissimplifika l-attivitajiet tal-ġbir tad-data previsti mil-liġi tal-Unjoni fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Dan ma jinvolvix il-ħolqien ta’ obbligi ta’ rapportar ġodda għall-Istati Membri.

(21)

Biex issaħħaħ il-kapaċità tal-awtoritajiet nazzjonali fl-oqsma tal-mobbiltà tal-ħaddiema u l-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali u ttejjeb il-konsistenza fl-applikazzjoni mal-liġi tal-Unjoni fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, l-Awtorità jenħtieġ li tipprovdi assistenza operattiva lill-awtoritajiet nazzjonali, inkluż l-iżvilupp ta’ linji gwida prattiċi, l-istabbiliment ta’ programmi ta’ taħriġ u tagħlim bejn il-pari, inkluż għall-ispettorati tax-xogħol biex jindirizzaw l-isfidi bħall-impjiegi indipendenti fittizji u l-abbużi tal-istazzjonar, il-promozzjoni ta’ proġetti ta’ assistenza reċiproka, l-iffaċilitar tal-iskambji tal-persunal bħal dawk msemmija fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 2014/67/UE, u appoġġ għall-Istati Membri fl-organizzazzjoni ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni li jinformaw lill-individwi u lil min iħaddem dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom. L-Awtorità jenħtieġ li tippromwovi l-iskambju, id-disseminazzjoni u l-użu ta’ prattiki tajbin u ta’ għarfien, u tippromwovi l-fehim reċiproku ta’ sistemi u prattiki nazzjonali differenti.

(22)

L-Awtorità jenħtieġ li tiżviluppa sinerġiji bejn il-kompitu tagħha li tiżgura mobbiltà ġusta tal-ħaddiema u li tindirizza x-xogħol mhux dikjarat. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-’indirizzar’ ta’ xogħol mhux dikjarat tfisser il-prevenzjoni, l-iskoraġġiment u l-ġlieda kontra x-xogħol mhux dikjarat kif ukoll il-promozzjoni tad-dikjarazzjoni tiegħu. Filwaqt li tibni fuq l-għarfien u l-metodi ta’ ħidma tal-Pjattaforma Ewropea biex issaħħaħ il-kooperazzjoni fl-indirizzar ta’ xogħol mhux dikjarat, stabbilit bid-Deċiżjoni (UE) 2016/344 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9) l-Awtorità jenħtieġ li tistabbilixxi, bl-involviment tas-sħab soċjali, grupp ta’ ħidma permanenti msejjaħ ukoll Pjattaforma biex issaħħaħ il-kooperazzjoni fl-indirizzar ta’ xogħol mhux dikjarat. L-Awtorità jenħtieġ li tiżgura tranżizzjoni bla xkiel tal-attivitajiet eżistenti tal-pjattaforma stabbilita bid-Deċiżjoni (UE) 2016/344 għall-grupp ta’ ħidma fi ħdan l-Awtorità.

(23)

L-Awtorità jenħtieġ li jkollha rwol ta’ medjazzjoni. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jirreferu każijiet individwali kkontestati lill-Awtorità għall-medjazzjoni wara li jonqsu milli jsolvuhom permezz ta’ 'kuntatt dirett u bi djalogu. Il-medjazzjoni jenħtieġ li tikkonċerna biss tilwim bejn l-Istati Membri, filwaqt li l-individwi u min iħaddem li jkunu qed jaffaċċaw diffikultajiet fl-eżerċitar tad-drittijiet tal-Unjoni tagħhom jenħtieġ li jibqa' jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom is-servizzi nazzjonali u tal-Unjoni dedikati biex jittrattaw każijiet bħal dawn, bħan-netwerk SOLVIT, li lilu l-Awtorità jenħtieġ li tirreferi tali każijiet. In-netwerk SOLVIT jenħtieġ li jkun jista’ wkoll jirreferi lill-Awtorità għall-konsiderazzjoni tagħha każijiet fejn il-problema ma tistax tissolva minħabba differenzi bejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali. L-Awtorità jenħtieġ li twettaq ir-rwol tagħha ta’ medjazzjoni mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (il-Qorti tal-Ġustizzja) fir-rigward tal-interpretazzjoni mal-liġi tal-Unjoni u mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Kummissjoni Amministrattiva.

(24)

Il-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà (EIF) joffri prinċipji u rakkomandazzjonijiet dwar kif titjib il-governanza tal-attivitajiet tal-interoperabbiltà u t-twettiq tas-servizzi pubbliċi, l-istabbiliment ta’ relazzjonijiet bejn l-organizzazzjonijiet u transfruntiera, is-simplifikazzjoni tal-proċessi li jappoġġaw l-iskambji diġitali minn tarf sa tarf, u l-iżgurar li kemm il-leġiżlazzjoni eżistenti kif ukoll dik ġdida jappoġġaw il-prinċipji tal-interoperabbiltà. L-Arkitettura Ewropea ta’ Referenza għall-Interoperabbiltà (EIRA) hija struttura ġenerika, magħmula minn prinċipji u linji gwida li japplikaw għall-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet tal-interoperabbiltà, imsemmija fid-Deċiżjoni (UE) 2015/2240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10). Kemm l-EIF u l-EIRA jenħtieġ li jiggwidaw u jappoġġaw lill-Awtorità meta tikkunsidra kwistjonijiet tal-interoperabbiltà.

(25)

L-Awtorità jenħtieġ li jkollha l-għan li tipprovdi aċċess aħjar għal informazzjoni u servizzi online għal partijiet ikkonċernati nazzjonali u tal-Unjoni u tiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni bejniethom. Għalhekk, l-użu ta’ għodod diġitali jenħtieġ li jitħeġġeġ mill-Awtorità, kull meta jkun possibbli. Apparti s-sistemi tal-IT u s-siti web, għodod diġitali bħalma huma l-pjattaformi online u l-bażijiet tad-data qed jaqdu rwol dejjem aktar ċentrali fis-suq tal-mobbiltà tax-xogħol transfruntier. B’hekk, dawn l-għodod huma utli biex jipprovdu aċċess faċli għal informazzjoni online rilevanti u jiffaċilitaw l-iskambju ta’ informazzjoni għal partijiet ikkonċernati nazzjonali u tal-Unjoni rigward l-attivitajiet transfruntiera tagħhom.

(26)

L-Awtorità jenħtieġ li tistinka għas-siti web u applikazzjonijiet mobbli stabbiliti għall-implimentazzjoni tal-kompiti stipulati f’dan ir-Regolament biex ikunu konformi mar-rekwiżiti ta’ aċċessibbiltà rilevanti tal-Unjoni. Id-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) teħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li s-siti elettroniċi tal-entitajiet pubbliċi tagħhom ikunu aċċessibbli skont il-prinċipji ta’ perċezzjoni, operabbiltà, komprensibbiltà u robustezza u li dawn jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dik id-Direttiva. Dik id-Direttiva ma tapplikax għal siti web jew applikazzjonijiet mobbli ta’ istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni. Madankollu, l-Awtorità jenħtieġ li tagħmel ħilitha biex tikkonforma mal-prinċipji stabbiliti f’dik id-Direttiva.

(27)

L-Awtorità jenħtieġ li tkun amministrata u operata f’konformità mal-prinċipji tad-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-aġenziji deċentralizzati tad-19 ta’ Lulju 2012.

(28)

Il-prinċipju tal-ugwaljanza huwa prinċipju fundamentali tal-liġi tal-Unjoni. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija żgurata fl-oqsma kollha, inkluż fl-impjieg, ix-xogħol u l-paga. Il-partijiet kollha jenħtieġ li jimmiraw biex jiksbu rappreżentanza bilanċjata bejn in-nisa u l-irġiel fuq il-Bord tat-Tmexxija u l-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati. Dak l-għan jenħtieġ li jiġi segwit ukoll mill-Bord tat-Tmexxija fir-rigward tal-President u l-Viċi Presidenti tiegħu.

(29)

L-Istati Membri u l-Kummissjoni jenħtieġ li jkunu rappreżentati fuq Bord tat-Tmexxija, sabiex ikun żgurat il-funzjonament effettiv tal-Awtorità. Il-Parlament Ewropew kif ukoll l-organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali transindustrijali fil-livell tal-Unjoni, b’rappreżentazzjoni ugwali ta’ trade union u l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem u b’rappreżentanza adegwata tal-SMEs, jistgħu wkoll jinnominaw rappreżentanti għall-Bord tat-Tmexxija. Il-kompożizzjoni tal-Bord tat-Tmexxija, inkluż l-għażla tal-President u tal-Viċi President, jenħtieġ li tirrispetta l-prinċipji tal-bilanċ bejn is-sessi, l-esperjenza u l-kwalifiki. Fid-dawl tal-funzjonament effettiv u effiċjenti tal-Awtorità, il-Bord tat-Tmexxija, b’mod partikolari, jenħtieġ li jadotta programm ta’ ħidma annwali, iwettaq il-funzjonijiet tiegħu marbuta mal-baġit tal-Awtorità, jadotta r-regoli finanzjarji applikabbli għall-Awtorità, jaħtar Direttur Eżekuttiv, u jistabbilixxi proċeduri għat-teħid tad-deċiżjonijiet marbuta mal-kompiti operattivi tal-Awtorità mid-Direttur Eżekuttiv. Rappreżentanti minn pajjiżi terzi li japplikaw ir-regoli tal-Unjoni fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija bħala osservaturi.

(30)

F’każijiet eċċezzjonali, fejn meħtieġ li jinżamm il-livell massimu ta’ kunfidenzjalità, l-espert indipendenti maħtur mill-Parlament Ewropew u r-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali transindustrijali fil-livell tal-Unjoni jenħtieġ li ma jipparteċipawx fid-deliberazzjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija. Tali dispożizzjoni jenħtieġ li tiġi speċifikata b’mod ċar fir-regoli ta’ proċedura tal-Bord tat-Tmexxija u jenħtieġ li tkun limitata għal informazzjoni sensittiva dwar każijiet individwali, sabiex jiġi żgurat li l-parteċipazzjoni effettiva tal-espert u r-rappreżentanti fil-ħidma tal-Bord tat-Tmexxija ma tkunx limitata b’mod mhux xieraq.

(31)

Jenħtieġ li jinħatar Direttur Eżekuttiv biex jiżgura l-ġestjoni amministrattiva ġenerali tal-Awtorità u l-implimentazzjoni tal-kompiti assenjati lill-Awtorità. Membri oħra tal-persunal jistgħu jissostitwixxu lid-Direttur Eżekuttiv meta dan ikun meqjus li hu meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni ta’ kuljum tal-Awtorità, f’konformità mar-regoli interni tal-Awtorità, mingħajr ma jinħolqu pożizzjonijiet maniġerjali addizzjonali.

(32)

Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni, il-Bord tat-Tmexxija u d-Direttur Eżekuttiv jenħtieġ li jkunu indipendenti fil-prestazzjoni ta’ dmirijiethom u jaġixxu fl-interess pubbliku.

(33)

L-Awtorità jenħtieġ li tiddependi direttament fuq l-għarfien espert tal-partijiet ikkonċernati rilevanti fl-oqsma fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament permezz ta’ Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati dedikat. Il-membri jenħtieġ li jkunu rappreżentanti tas-sħab soċjali fil-livell tal-Unjoni, inklużi sħab soċjali settorjali rikonoxxuti tal-Unjoni li jirrappreżentaw setturi differenti partikolarment ikkonċernati minn kwistjonijiet tal-mobbiltà tal-ħaddiema. Jenħtieġ li l-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati jirċievi tgħarrif minn qabel u jkun jista’ jressaq l-opinjonijiet tiegħu lill-Awtorità, fuq talba jew fuq inizjattiva proprja. Fit-twettiq tal-attivitajiet tiegħu, il-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati se jqis debitament l-opinjonijiet u jieħu mill-għarfien espert tal-Kumitat ta’ Konsulenza għall-Kordinazzjoni tas-Sistemi ta’ Sigurtà Soċjali stabbilit permezz tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 u l-Kumitat Konsultattiv dwar il-Libertà ta’ Moviment għall-Ħaddiema skont ir-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12).

(34)

Sabiex tiggarantixxi l-awtonomija u l-indipendenza kompluta tagħha, l-Awtorità jenħtieġ li tingħata baġit awtonomu, bi dħul li ġej mill-baġit ġenerali tal-Unjoni, kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja volontarja mill-Istati Membri u kwalunkwe kontribuzzjoni minn pajjiżi terzi li jkunu qed jipparteċipaw fil-ħidma tal-Awtorità. F’każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati jenħtieġ li tkun ukoll f’pożizzjoni li tirċievi ftehimiet ta’ delega jew għotjiet ad hoc, u li titlob ħlas għall-pubblikazzjonijiet u kwalunkwe servizz fornut mill-Awtorità.

(35)

Is-servizzi tat-traduzzjoni meħtieġa għall-funzjonament tal-Awtorità jenħtieġ li jiġu pprovduti miċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (Ċentru tat-Traduzzjoni). L-Awtorità jenħtieġ li taħdem flimkien maċ-Ċentru tat-Traduzzjoni biex tistabbilixxi indikaturi għall-kwalità, il-puntwalità u l-kunfidenzjalità, biex tidentifika b’mod ċar il-ħtiġijiet u l-prijoritajiet tal-Awtorità, u toħloq proċeduri trasparenti u oġġettivi għall-proċess tat-traduzzjoni.

(36)

L-ipproċessar tad-data personali mwettaq fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament jenħtieġ li jitwettaq f’konformità mar-Regolament (UE) 2016/679 (13), jew (UE) 2018/1725 (14) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif applikabbli. Dan jinkludi t-tqegħid fis-seħħ tal-miżuri tekniċi u organizzattivi xierqa għall-konformità mal-obbligi imposti minn dawk ir-Regolamenti, b’mod partikolari miżuri marbuta mal-legalità tal-ipproċessar, is-sigurtà tal-attivitajiet tal-ipproċessar, il-forniment tal-informazzjoni u d-drittijiet tas-suġġetti tad-data.

(37)

Sabiex ikun żgurat l-operat trasparenti tal-Awtorità, ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (15) jenħtieġ li japplika għall-Awtorità. L-attivitajiet tal-Awtorità jenħtieġ li jkunu soġġetti għall-iskrutinju tal-Ombudsman Ewropew f’konformità mal-Artikolu 228 tat-TFUE.

(38)

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16) jenħtieġ li japplika għall-Awtorità, li jenħtieġ li taderixxi mal-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta’ Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej li jikkonċerna l-investigazzjonijiet interni mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF).

(39)

L-Istat Membru ospitanti tal-Awtorità jenħtieġ li jipprovdi l-aħjar kundizzjonijiet possibbli biex jiżgura l-funzjonament kif suppost tal-Awtorità.

(40)

Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet tal-impjieg miftuħa u trasparenti u trattament ekwu tal-persunal, ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg ta’ Uffiċjali Oħra tal-Unjoni stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (17) (magħrufa bħala r-"Regolamenti tal-Persunal" u l-"Kondizzjonijiet ta’ Impjieg", rispettivament), jenħtieġ li japplikaw għall-persunal u għad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità, inkluż ir-regoli tas-segretezza professjonali jew funzjonijiet ekwivalenti oħrajn tal-kunfidenzjalità.

(41)

Fi ħdan il-qafas tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, l-Awtorità jenħtieġ li tikkoopera ma’ aġenziji tal-Unjoni, b’mod partikolari dawk stabbiliti fil-qasam tal-impjieg u tal-politika soċjali, fejn tibni fuq l-għarfien espert tagħhom u timmassimizza s-sinerġiji: il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound), iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop), l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) u l-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF), kif ukoll, fir-rigward tal-ġlieda kontra l-kriminalità u t-traffikar tal-bnedmin, mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust). Tali kooperazzjoni jenħtieġ li tiżgura l-koordinazzjoni, tippromwovi s-sinerġiji u tevita kwalunkwe duplikazzjoni fl-attivitajiet tagħhom.

(42)

Fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali, l-Awtorità u l-Kummissjoni Amministrattiva jenħtieġ li jikkooperaw mill-qrib bil-għan li jiksbu sinerġiji u jevitaw kwalunkwe duplikazzjoni.

(43)

Sabiex iġib dimensjoni operattiva għall-attivitajiet tal-korpi eżistenti fl-oqsma fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, l-Awtorità jenħtieġ li twettaq il-kompiti tal-Kumitat Tekniku dwar il-Libertà ta’ Moviment għall-Ħaddiema stabbilit permezz tar-Regolament (UE) Nru 492/2011, il-Kumitat ta’ Esperti dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema stabbilit permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/17/KE (18), inkluż l-iskambju ta’ informazzjoni dwar kooperazzjoni amministrattiva, l-assistenza fi kwistjonijiet dwar l-implimentazzjoni kif ukoll l-infurzar transfruntier, u l-pjattaforma stabbilita permezz tad-Deċiżjoni (UE) 2016/344. Ladarba l-Awtorità tkun operattiva, dawk il-korpi jenħtieġ li ma jibqgħux jeżistu. Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jiddeċiedi li jistabbilixxi gruppi ta’ ħidma jew panels ta’ esperti dedikati.

(44)

Il-Kumitat ta’ Konsulenza għall-Kordinazzjoni tas-Sistemi ta’ Sigurtà Soċjali u l-Kumitat Konsultattiv dwar il-Libertà ta’ Moviment għall-Ħaddiema jipprovdu forum għall-konsultazzjoni tas-sħab soċjali u tar-rappreżentanti governattivi fil-livell nazzjonali. L-Awtorità jenħtieġ li tikkontribwixxi għal xogħolhom u tista’ tipparteċipa fil-laqgħat tagħhom.

(45)

Sabiex jirriflettu s-sistema istituzzjonali ġdida, ir-Regolamenti (KE) Nru 883/2004, (UE) Nru 492/2011, u (UE) 2016/589 jenħtieġ li jiġu emendati, u d-Deċiżjoni (UE) 2016/344 jenħtieġ li titħassar ladarba l-Awtorità tkun operattiva.

(46)

L-Awtorità jenħtieġ li tirrispetta d-diversità tas-sistemi nazzjonali tar-relazzjonijiet industrijali kif ukoll l-awtonomija tas-sħab soċjali kif espliċitament rikonoxxut mit-TFUE. Il-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tal-Awtorità hija mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi, l-obbligi u r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri, taħt, fost l-oħrajn, konvenzjonijiet rilevanti u applikabbli tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), bħall-Konvenzjoni Nru 81 dwar l-Ispezzjoni tax-Xogħol fl-Industrija u fil-Kummerċ, u għas-setgħat tal-Istati Membri li jirregolaw, jimmedjaw jew jimmonitorjaw relazzjonijiet nazzjonali industrijali, b’mod partikolari dwar l-eżerċizzju tad-dritt ta’ negozjar kollettiv u li tittieħed azzjoni kollettiva.

(47)

Minħabba li l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jingħata kontribut, fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu, għall-iżgurar ta’ mobbiltà tax-xogħol ġusta madwar l-Unjoni u li tingħata assistenza lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni fil-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali fl-Unjoni ma jistgħux jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri li jaġixxu b’mod mhux ikkoordinat, iżda jistgħu, minħabba r-raġuni tan-natura transfruntiera ta’ dawk l-attivitajiet u l-ħtieġa għal żieda fil-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-TUE. F’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(48)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji approvati, b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif rikonoxxut fl-Artikolu 6 tat-TUE,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

PRINĊIPJI

Artikolu 1

Stabbiliment, suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (l-"Awtorità").

2.   L-Awtorità għandha tassisti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, fl-applikazzjoni u fl-infurzar effettivi tagħhom tal-liġi tal-Unjoni relatata mal-mobbiltà tal-ħaddiema fl-Unjoni u l-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali fl-Unjoni. L-Awtorità għandha taġixxi fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-atti tal-Unjoni mniżżla fil-paragrafu 4, inklużi d-direttivi, ir-regolamenti, u d-deċiżjonijiet kollha bbażati fuq dawk l-atti, u ta’ kull att tal-Unjoni legalment vinkolanti li jagħti kompiti lill-Awtorità.

3.   Dan ir-Regolament ma għandu bl-ebda mod jaffettwa l-eżerċitar tad-drittijiet fundamentali kif rikonoxxuti fl-Istati Membri u fil-livell tal-Unjoni, inkluż id-dritt jew il-libertà tal-istrajk jew li jittieħdu azzjonijiet oħra koperti bis-sistemi speċifiċi ta’ relazzjonijiet industrijali fl-Istati Membri f’konformità mal-liġi jew mal-prattika nazzjonali. Lanqas ma jaffettwa d-dritt tan-negozjar, il-konklużjoni u l-infurzar ta’ ftehimiet kollettivi, jew li tittieħed azzjoni kollettiva f’konformità mal-liġi jew mal-prattika nazzjonali.

4.   Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet tal-Awtorità għandu jkopri l-atti tal-Unjoni li ġejjin, inklużi l-emendi futuri kollha ta’ dawn l-atti:

(a)

id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19);

(b)

id-Direttiva 2014/67/UE;

(c)

ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (20), inkluż id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 (21) u (KEE) Nru 574/72 (22) sakemm dawn ikunu għadhom applikabbli, ir-Regolament (UE) Nru 1231/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (23) u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 859/2003 (24) li jestendi d-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u (KEE) Nru 574/72 għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawn ir-Regolamenti unikament minħabba ċ-ċittadinanza tagħhom;

(d)

ir-Regolament (UE) Nru 492/2011;

(e)

id-Direttiva 2014/54/UE;

(f)

ir-Regolament (UE) 2016/589;

(g)

ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (25);

(h)

id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (26);

(i)

ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (27).

5.   Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet tal-Awtorità għandu jkopri l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri sabiex jiġi indirizzat ix-xogħol mhux dikjarat.

6.   Dan ir-Regolament għandu jirrispetta l-kompetenzi tal-Istati Membri fir-rigward tal-applikazzjoni u l-infurzar tal-liġi tal-Unjoni elenkati fil-paragrafu 4.

Dan la għandu jaffettwa d-drittijiet jew l-obbligi tal-individwi jew ta’ min iħaddem mogħtija mil-liġi tal-Unjoni jew il-liġi nazzjonali, u lanqas id-drittijiet u l-obbligi tal-awtoritajiet nazzjonali derivati minnhom, kif ukoll l-awtonomija tas-sħab soċjali kif rikonoxxuta mit-TFUE.

Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għal ftehimiet bilaterali eżistenti u għal arranġamenti amministrattivi ta’ kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, b’mod partikolari dawk relatati ma’ spezzjonijiet konġunti u miftiehma.

Artikolu 2

Għanijiet

L-Awtorità għandu jkollha l-għanijiet li tikkontribwixxi għall-iżgurar ta’ mobbiltà ġusta tal-ħaddiema madwar l-Unjoni u li tassisti lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni fil-koordinazzjoni ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali fl-Unjoni. Għal dan il-fini, u fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni skont l-Artikolu 1, l-Awtorità għandha:

(a)

tiffaċilita l-aċċess għall-informazzjoni dwar id-drittijiet u l-obbligi fir-rigward tal-mobbiltà tal-ħaddiema kif ukoll is-servizzi rilevanti;

(b)

tiffaċilita u ssaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fl-infurzar tal-liġi rilevanti tal-Unjoni madwar l-Unjoni, inkluż l-iffaċilitar ta’ spezzjonijiet miftiehma u konġunti;

(c)

timmedja u tiffaċilita soluzzjoni fil-każijiet ta’ tilwim transfruntier bejn l-Istati Membri; u

(d)

tappoġġa l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fl-indirizzar ta’ xogħol mhux dikjarat.

Artikolu 3

Status ġuridiku

1.   L-Awtorità għandha tkun entità tal-Unjoni b’personalità ġuridika.

2.   F’kull Stat Membru, l-Awtorità għandha tgawdi l-iżjed kapaċità ġuridika estensiva mogħtija lil persuni ġuridiċi skont il-liġi nazzjonali tagħhom. Tista’, b’mod partikolari, takkwista u tiddisponi minn proprjetà mobbli u immobbli u tkun parti għall-proċedimenti ġuridiċi.

KAPITOLU II

KOMPITI TAL-AWTORITÀ

Artikolu 4

Kompiti tal-Awtorità

Sabiex tikseb l-għanijiet tagħha, l-Awtorità għandha twettaq il-kompiti li ġejjin:

(a)

tiffaċilita l-aċċess għall-informazzjoni u tikkoordina l-EURES skont l-Artikoli 5 u 6;

(b)

tiffaċilita l-kooperazzjoni u l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri bil-ħsieb tal-applikazzjoni u l-infurzar konsistenti, effiċjenti u effettivi tal-liġi rilevanti tal-Unjoni f’konformità mal-Artikolu 7;

(c)

tikkoordina u tappoġġa spezzjonijiet miftiehma u konġunti, f’konformità mal-Artikoli 8 u 9;

(d)

twettaq analiżi u valutazzjoni tar-riskju dwar kwistjonijiet tal-mobbiltà tal-ħaddiema transfruntiera, f’konformità mal-Artikolu 10;

(e)

tappoġġa lill-Istati Membri b’kapaċità ta’ bini fir-rigward tal-applikazzjoni u l-infurzar effettivi tal-liġi rilevanti tal-Unjoni, f’konformità mal-Artikolu 11;

(f)

tappoġġa lill-Istati Membri fl-indirizzar tax-xogħol mhux dikjarat, f’konformità mal-Artikolu 12;

(g)

timmedja tilwim bejn l-Istati Membri dwar l-applikazzjoni tal-liġi rilevanti tal-Unjoni, f’konformità mal-Artikolu 13;

Artikolu 5

Informazzjoni dwar il-mobbiltà tal-ħaddiema

L-Awtorità għandha ttejjeb id-disponibbiltà, il-kwalità u l-aċċessibbiltà tal-informazzjoni ta’ natura ġenerali offruta lill-individwi, lil min iħaddem u l-organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali dwar id-drittijiet u l-obbligi li jirriżultaw mill-atti tal-Unjoni mniżżla fl-Artikolu 1(4) biex tiffaċilita l-mobbiltà tal-ħaddiema madwar l-Unjoni. Għal dak il-fini, l-Awtorità għandha:

(a)

tikkontribwixxi għall-għoti ta’ informazzjoni rilevanti dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-individwi f’sitwazzjonijiet ta’ mobbiltà tal-tal-ħaddiema transfruntiera, inkluż permezz ta’ sit elettroniku uniku għall-Unjoni kollha li jaġixxi bħala portal uniku għall-aċċess ta’ sorsi ta’ informazzjoni dwar id-drittijiet, il-proċeduri u s-servizzi fil-livell tal-Unjoni u f’dak nazzjonali, fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni stabbiliti bir-Regolament (UE) 2018/1724;

(b)

tappoġġa lill-Istati Membri fl-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/589;

(c)

tappoġġa lill-Istati Membri jikkonformaw mal-obbligi tad-disseminazzjoni tal-informazzjoni u l-aċċess għaliha relatata mal-moviment liberu tal-ħaddiema, b’mod partikolari kif hemm stabbilit fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 2014/54/UE u fl-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) 2016/589, għall-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali kif hemm stabbilit fl-Artikolu 76(4) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004, u mal-istazzjonar tal-ħaddiema kif hemm stabbilit fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/67/UE, inkluż permezz ta’ referenza għal sorsi ta’ informazzjoni nazzjonali bħas-sit web nazzjonali uffiċjali uniku;

(d)

tappoġġa lill-Istati Membri fit-titjib tal-korrettezza, tal-kompletezza u tal-iffaċilitar tal-użu għall-utenti tas-sorsi u s-servizzi tal-informazzjoni nazzjonali rilevanti, f’konformità mal-kriterji tal-kwalità stipulati fir-Regolament (UE) 2018/1724;

(e)

tappoġġa lill-Istati Membri fis-simplifikazzjoni tal-forniment tal-informazzjoni u tas-servizzi lill-individwi u lil min iħaddem fil-qasam tal-mobbiltà transfruntiera fuq bażi volontarja;

(f)

tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn il-korpi kompetenti maħtura f’konformità mad-Direttiva 2014/54/UE biex jipprovdu informazzjoni, gwida u assistenza lill-individwi u lil min iħaddem fil-qasam tal-mobbiltà tal-ħaddiema fis-Suq Intern.

Artikolu 6

Koordinazzjoni tal-EURES

Sabiex l-Istati Membri jiġu appoġġati fl-għoti ta’ servizzi lil individwi u lil min iħaddem permezz tal-EURES, bħat-tqabbil transfruntier ta’ impjiegi, traineeship u postijiet vakanti ta’ traineeship bis-CVs, u b’hekk tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tal-ħaddiema madwar l-Unjoni, l-Awtorità għandha timmaniġġja l-Uffiċċju Ewropew ta’ Koordinazzjoni tal-EURES, stabbilit taħt l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2016/589.

L-Uffiċċju Ewropew ta’ Koordinazzjoni għandu, taħt il-ġestjoni tal-Awtorità, jissodisfa r-responsabbiltajiet tiegħu f’konformità mal-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2016/589, ħlief għall-operat u l-iżvilupp tekniku tal-portal EURES u s-servizzi relatati tal-IT, li ser ikomplu jiġu amministrati mill-Kummissjoni. L-Awtorità, taħt ir-responsabbiltà tad-Direttur Eżekuttiv kif stipulat fil-punt (n) tal-Artikolu 22(4) ta’ dan ir-Regolament, għandha tiżgura li din l-attività tikkonforma kompletament mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-data applikabbli, inkluż ir-rekwiżit tal-ħatra ta’ Uffiċjali tal-Protezzjoni tad-Data, f’konformità mal-Artikolu 36 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Kooperazzjoni u skambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri

1.   L-Awtorità għandha tiffaċilita l-kooperazzjoni u l-aċċelerazzjoni tal-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri u tappoġġa l-konformità effettiva tagħhom mal-obbligi tal-kooperazzjoni, inkluż dwar l-iskambju tal-informazzjoni, kif definit fil-liġi tal-Unjoni fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Għal dak il-għan, l-Awtorità għandha b’mod partikolari:

(a)

fuq talba ta’ Stat Membru wieħed jew aktar, tappoġġa l-awtoritajiet nazzjonali fl-identifikazzjoni tal-punti ta’ kuntatt rilevanti tal-awtoritajiet nazzjonali fi Stati Membri oħrajn;

(b)

fuq talba ta’ Stat Membru wieħed jew aktar, tiffaċilita s-segwitu għal talbiet u skambji ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali billi tipprovdi appoġġ loġistiku u tekniku, inkluż servizzi ta’ traduzzjoni u interpretazzjoni, u permezz ta’ skambji tal-istatus tal-każijiet;

(c)

tippromwovi, tikkondividi u tikkontribwixxi għat-tixrid tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri;

(d)

fuq talba ta’ Stat Membru wieħed jew aktar, fejn ikun rilevanti, tiffaċilita u tappoġġa l-proċeduri ta’ infurzar transfruntiera relatati mal-penali u tal-multi, fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament f’konformità mal-Artikolu 1;

(e)

tirrapporta lill-Kummissjoni darbtejn fis-sena dwar talbiet mhux riżolti bejn l-Istati Membri u tqisx jekk għandhiex tirreferi dawk it-talbiet għal medjazzjoni f’konformità mal-Artikolu 13(2).

2.   Fuq talba ta’ Stat Membru wieħed jew aktar u fit-twettiq tal-kompiti tagħha, l-Awtorità għandha tipprovdi informazzjoni li tappoġġa lill-Istat Membru kkonċernat fl-applikazzjoni effettiva tal-atti tal-Unjoni li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Awtorità.

3.   L-Awtorità għandha tippromwovi l-użu tal-għodod u l-proċeduri elettroniċi għall-iskambju tal-messaġġi bejn l-awtoritajiet nazzjonali, inkluż is-sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI).

4.   L-Awtorità għandha tħeġġeġ l-użu ta’ approċċi innovattivi għal kooperazzjoni transfruntiera effettiva u effiċjenti, u għandha tippromwovi l-użu potenzjali tal-mekkaniżmi tal-iskambju elettroniku u l-bażijiet tad-data bejn l-Istati Membri biex jiffaċilitaw l-aċċess għad-data f’ħin reali u d-detezzjoni tal-frodi, u tista’ tissuġġerixxi titjib possibbli fl-użu ta’ dawk il-mekkaniżmi u l-bażijiet tad-data. L-Awtorità għandha tipprovdi rapporti lill-Kummissjoni bil-ħsieb tal-iżvilupp ulterjuri tal-mekkaniżmi tal-iskambju elettroniku u tal-bażijiet tad-data.

Artikolu 8

Koordinazzjoni u appoġġ ta’ spezzjonijiet miftiehma u konġunti

1.   Fuq talba ta’ Stat Membru wieħed jew aktar, l-Awtorità għandha tikkoordina u tappoġġa spezzjonijiet miftiehma jew konġunti fl-oqsma fil-kompetenza tal-Awtorità. L-Awtorità tista’ wkoll, fuq l-inizjattiva tagħha stess, tissuġġerixxi lill-awtoritajiet tal-Istati Membri konċernati li jwettqu spezzjoni miftiehma jew konġunta.

Spezzjonijiet miftiehma u konġunti għandhom ikunu soġġetti għall-qbil tal-Istati Membri kkonċernati.

L-organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali fil-livell nazzjonali jistgħu jressqu l-każijiet għall-attenzjoni tal-Awtorità.

2.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(a)

spezzjonijiet miftiehma huma spezzjonijiet imwettqa f’żewġ Stati Membri jew aktar fl-istess ħin rigward każijiet relatati, b’kull awtorità nazzjonali li topera fit-territorju tagħha stess, u appoġġati, fejn xieraq, mill-persunal tal-Awtorità;

(b)

spezzjonijiet konġunti huma spezzjonijiet imwettqa fi Stat Membru bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ Stat Membru wieħed jew aktar, u appoġġati, fejn xieraq, mill-persunal tal-Awtorità.

3.   F’konformità mall-prinċipju ta’ kooperazzjoni sinċiera, l-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jipparteċipaw fi spezzjonijiet miftiehma jew konġunti.

Spezzjoni miftiehma jew konġunta għandha tkun soġġetta għall-qbil minn qabel tal-Istati Membri parteċipanti kollha, u tali qbil għandu jiġi notifikat permezz tal-Uffiċjali Nazzjonali ta’ Kollegament tagħhom skont l-Artikolu 32.

Fil-każ li Stat Membru wieħed jew iktar jiddeċiedu li ma jipparteċipawx fi spezzjoni miftiehma jew konġunta, l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri l-oħra għandhom iwettqu t-tali spezzjoni biss fl-Istati Membri parteċipanti. L-Istati Membri li jiddeċiedu li ma jipparteċipawx għandhom iżommu kunfidenzjali l-informazzjoni dwar it-tali spezzjoni.

4.   L-Awtorità għandha tistabbilixxi u tadotta l-modalitajiet biex tiżgura segwitu xieraq meta Stat Membru jiddeċiedi li ma jipparteċipax fi spezzjoni miftiehma jew konġunta.

F’każijiet bħal dawn, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Awtorità u lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati bil-miktub, inkluż permezz ta’ mezzi elettroniċi, mingħajr dewmien żejjed ta’ raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu u possibbilment dwar il-miżuri li jkun biħsiebu jieħu biex isolvi l-każ, kif ukoll, ladarba jkun magħruf, dwar l-eżiti ta’ tali miżuri. L-Awtorità tista’ tissuġġerixxi li l-Istat Membru li ma pparteċipax fi spezzjoni miftiehma jew konġunta jwettaq l-ispezzjoni tiegħu fuq bażi volontarja.

5.   L-Istati Membri u l-Awtorità għandhom iżommu kunfidenzjali l-informazzjoni dwar spezzjonijiet previsti fir-rigward ta’ partijiet terzi.

Artikolu 9

Arranġamenti għal spezzjonijiet miftiehma u konġunti

1.   Ftehim biex titwettaq spezzjoni miftiehma jew spezzjoni konġunta bejn l-Istati Membri parteċipanti u l-Awtorità għandu jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għat-twettiq ta’ dik l-ispezzjoni, inkluż il-kamp ta’ applikazzjoni u l-fini tal-ispezzjoni u, jekk rilevanti, kwalunkwe arranġament dwar il-parteċipazzjoni tal-persunal tal-Awtorità. Il-ftehim jista’ jinkludi dispożizzjonijiet li jagħmluha possibbli biex ladarba maqbula u ppjanati l-ispezzjonijiet miftiehma jew konġunti jseħħu malajr. L-Awtorità għandha tistabbilixxi ftehim mudell f’konformità mal-liġi tal-Unjoni, kif ukoll il-liġi u l-prattika nazzjonali.

2.   L-ispezzjonijiet miftiehma u konġunti għandhom jitwettqu f’konformità mal-liġi jew il-prattika tal-Istati Membri fejn jitwettqu l-ispezzjonijiet. Kwalunkwe segwitu għal tali spezzjonijiet għandu jitwettaq f’konformità mal-liġijew il-prattika tal-Istati Membri kkonċernati.

3.   Spezzjonijiet miftiehma u konġunti għandhom jitwettqu b’mod li jkun effettivament operattiv. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom, fil-ftehim ta’ spezzjon, jagħtu lill-uffiċjali minn Stat Membru ieħor parteċipanti fi spezzjonijiet bħal dawn rwol u status xieraq, skont il-liġi jew il-prattika tal-Istat Membru fejn titwettaq l-ispezzjoni.

4.   L-Awtorità għandha tipprovdi appoġġ kunċettwali, loġistiku u tekniku u, fejn xieraq, gwida ġuridika jekk tintalab mill-Istati Membri kkonċernati, li jistgħu jinkludu servizzi tat-traduzzjoni u tal-interpretazzjoni, lill-Istati Membri li jwettqu spezzjonijiet miftiehma jew konġunti.

5.   Il-persunal tal-Awtorità jista’ jattendi l-ispezzjoni bħala osservaturi u jista’ jipprovdi appoġġ loġistiku u jista’ jipparteċipa fi spezzjoni miftiehma jew konġunta bil-qbil minn qabel tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkunu se jipprovdu l-assistenza tagħhom għall-ispezzjoni f’konformità mal-liġi jew il-prattika tal-Istat Membru.

6.   L-Awtorità ta’ Stat Membru li twettaq spezzjoni miftiehma jew konġunta għandha tibgħat rapport lill-Awtorità dwar l-eżitu tal-ispezzjoni fi ħdan dak l-Istat Membru rispettiv u dwar it-tħaddim kumplessiv tal-ispezzjoni miftiehma jew konġunta mhux aktar tard minn sitt xhur wara t-tmiem tal-ispezzjoni.

7.   Għandu jkun possibbli li tintuża l-informazzjoni miġbura waqt spezzjonijiet miftiehma jew konġunti bħala evidenza fi proċedimenti ġuridiċi fl-Istati Membri kkonċernati, skont il-liġi jew il-prattika ta’ dak l-Istat Membru.

8.   L-informazzjoni dwar l-ispezzjonijiet miftiehma u konġunti kkoordinati mill-Awtorità, kif ukoll l-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri u mill-Awtorità kif imsemmi fl-Artikolu 8(2) u (3) għandha tkun inkluża fir-rapporti li għandhom jiġu ppreżentati lill-Bord tat-Tmexxija darbtejn fis-sena. Dawn ir-rapporti għandhom jintbagħtu wkoll lill-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati, b’informazzjoni sensittiva li tkun ġiet riveduta kif xieraq. Fir-rapport tal-attività annwali tal-Awtorità għandu jkun hemm inkluż rapport annwali dwar l-ispezzjonijiet appoġġati mill-Awtorità.

9.   Fil-każ li l-Awtorità, matul l-ispezzjonijiet miftiehma jew konġunti, jew matul kwalunkwe mill-attivitajiet tagħha, tiġi konxja ta’ irregolaritajiet suspettati fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, hi tista’ tirrapporta dawk l-irregolaritajiet suspettati, fejn ikun opportun, lill-Istati Membri kkonċernati u lill-Kummissjoni.

Artikolu 10

Analiżi u valutazzjoni tar-riskju tal-mobbiltà tal-ħaddiema

1.   L-Awtorità għandha, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri u fejn ikun xieraq, mas-sħab soċjali, tivvaluta r-riskji u twettaq analiżi fir-rigward tal-mobbiltà tal-ħaddiema u l-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali madwar l-Unjoni. Il-valutazzjoni tar-riskju u l-ħidma analitika għandhom jindirizzaw suġġetti bħall-iżbilanċi tas-suq tax-xogħol, sfidi speċifiċi skont is-settur u problemi rikorrenti, u l-Awtorità tista’ twettaq ukoll analiżi u studji profondi ffukati biex tinvestiga kwistjonijiet speċifiċi. Fit-twettiq tal-valutazzjoni tar-riskji u tal-ħidma analitika tagħha, l-Awtorità għandha, safejn hu possibbli, tuża data statistika rilevanti u attwali disponibbli minn stħarriġ eżistenti, u tiżgura komplementarjetà ma’, u sserraħ fuq l-għarfien espert ta’, aġenziji jew servizzi oħra tal-Unjoni u tal-awtoritajiet nazzjonali, aġenziji jew servizzi nazzjonali fil-qasam tal-frodi, l-isfruttar, id-diskriminazzjoni, il-ħiliet ta’ tbassir u tas-saħħa u tas-sikurezza fuq ix-xogħol.

2.   L-Awtorità għandha torganizza reviżjonijiet bejn il-pari fost l-Istati Membri li jaqblu li jipparteċipaw sabiex:

(a)

teżamina kwalunkwe mistoqsija, diffikultà u kwistjonijiet speċifiċi li jistgħu jirriżultaw fir-rigward tal-implimentazzjoni u l-applikazzjoni prattika tal-liġi tal-Unjoni fil-kompetenza tal-Awtorità, kif ukoll l-infurzar tiegħu fil-prattika;

(b)

issaħħaħ il-konsistenza fil-forniment tas-servizzi lill-individwi u lin-negozji;

(c)

ittejjeb l-għarfien u l-fehim reċiproku tas-sistemi u tal-prattiki differenti, kif ukoll tivvaluta l-effettività ta’ miżuri ta’ politika differenti, inkluż il-miżuri ta’ prevenzjoni u deterrent.

3.   Meta jitwettqu valutazzjoni tar-riskju jew kull tip ta’ ħidma analitika, l-Awtorità għandha tirrapporta s-sejbiet tagħha lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-Istati Membri konċernati direttament, fejn tispjega l-miżuri possibbli biex tindirizza d-dgħufijiet identifikati.

L-Awtorità għandha wkoll tinkludi sommarju tas-sejbiet tagħha fir-rapporti annwali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni.

4.   L-Awtorità għandha, kull meta jkun xieraq, tiġbor id-data statistika miġbura u pprovduta mill-Istati Membri fl-oqsma tal-liġi tal-Unjoni fil-kompetenza tal-Awtorità. Meta tagħmel dan, l-Awtorità għandha tipprova tissimplifika l-attivitajiet attwali tal-ġabra tad-data f’dawk l-oqsma biex tevita d-duplikazzjoni tal-ġbir tad-data. Fejn rilevanti, għandu japplika l-Artikolu 15. L-Awtorità għandha tikkomunika mal-Kummissjoni (Eurostat) u tikkondividi r-riżultati tal-attivitajiet tal-ġbir tad-data tagħha, fejn xieraq.

Artikolu 11

Appoġġ għall-bini tal-kapaċità

L-Awtorità għandha tappoġġa lill-Istati Membri fil-bini tal-kapaċità mmirata lejn il-promozzjoni tal-infurzar konsistenti tal-liġi tal-Unjoni fl-oqsma kollha elenkati fl-Artikolu 1. L-Awtorità għandha, b’mod partikolari, twettaq l-attivitajiet li ġejjin:

(a)

f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u, fejn ikun opportun, mas-sħab soċjali, tiżviluppa linji gwida komuni mhux vinkolanti għall-użu mill-Istati Membri u s-sħab soċjali, inkluż gwida għall-ispezzjonijiet fil-każijiet ta’ dimensjoni transfruntiera, kif ukoll definizzjonijiet kondiviżi u kunċetti komuni, fejn tibni fuq il-ħidma rilevanti fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni;

(b)

tippromwovi u tappoġġa l-assistenza reċiproka, bejn il-pari jew fil-forma ta’ attivitajiet fi grupp, kif ukoll skambji tal-persunal u skemi ta’ sekondar bejn l-awtoritajiet nazzjonali;

(c)

tippromwovi l-iskambju u d-disseminazzjoni tal-esperjenzi u l-prattiki tajbin, inkluż eżempji ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti;

(d)

tiżviluppa programmi ta’ taħriġ settorjali u transsettorjali, anke għall-ispettorati tax-xogħol, u materjal dedikat ta’ taħriġ, anke permezz tal-metodi ta’ tagħlim online;

(e)

tippromwovi kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, inkluż kampanji ta’ informazzjoni għall-individwi u għal min iħaddem, speċjalment SMEs, dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom u l-opportunitajiet disponibbli għalihom.

Artikolu 12

Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fl-indirizzar tax-xogħol mhux dikjarat

1.   Il-Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fl-indirizzar tax-xogħol mhux dikjarat (il-"Pjattaforma") stabbilita skont l-Artikolu 16(2) għandha tappoġġa l-attivitajiet tal-Awtorità dwar l-indirizzar tax-xogħol mhux dikjarat billi:

(a)

issaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet rilevanti u atturi oħra involuti tal-Istati Membri sabiex tindirizza b’mod aktar effiċjenti u effettiv ix-xogħol mhux dikjarat fil-forom varji tiegħu u x-xogħol dikjarat b’mod falz assoċjat miegħu, inkluż l-impjieg indipendenti fittizju;

(b)

ittejjeb il-kapaċità tal-awtoritajiet u l-atturi rilevanti differenti tal-Istati Membri biex jindirizzaw ix-xogħol mhux dikjarat fir-rigward tal-aspetti transfruntiera tiegħu; u b’dan il-mod jingħata kontribut għal kondizzjonijiet ekwivalenti;

(c)

iżżid is-sensibilizzazzjoni pubblika dwar kwistjonijiet relatati max-xogħol mhux dikjarat u l-ħtieġa urġenti ta’ azzjoni xierqa kif ukoll tħeġġeġ lill-Istati Membri jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jindirizzaw ix-xogħol mhux dikjarat;

(d)

twettaq l-attivitajiet elenkati fl-Anness.

2.   Il-Pjattaforma għandha tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri permezz ta’:

(a)

l-iskambju tal-aħjar prattiki u informazzjoni;

(b)

l-iżvilupp ta’ għarfien espert u analiżi, filwaqt li tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni;

(c)

l-inkoraġġiment u l-faċilitazzjoni ta’ approċċi innovattivi lejn il-kooperazzjoni transfruntiera effettiva u effiċjenti u l-evalwazzjoni tal-esperjenzi;

(d)

il-kontribuzzjoni għal fehim orizzontali ta’ kwistjonijiet relatati max-xogħol mhux dikjarat.

3.   Il-Pjattaforma għandha tkun magħmula minn:

(a)

rappreżentant għoli wieħed maħtur minn kull Stat Membru;

(b)

rappreżentant tal-Kummissjoni;

(c)

massimu ta’ erba’ rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali transindustrijali fil-livell tal-Unjoni, maħtura minn dawk l-organizzazzjonijiet, b’rappreżentanza ugwali tal-organizzazzjonijiet tat-trade unions u ta’ min iħaddem.

4.   Il-partijiet interessati li ġejjin jistgħu jattendu l-laqgħat tal-Pjattaforma bħala osservaturi u l-kontribuzzjonijiet tagħhom għandhom jiġu kkunsidrati:

(a)

massimu ta’ 14-il rappreżentant tal-organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali fis-setturi b’inċidenza għolja ta’ xogħol mhux dikjarat, maħtura minn dawk l-organizzazzjonijiet, b’rappreżentanza ugwali tal-organizzazzjonijiet tat-trade unions u ta’ min iħaddem;

(b)

rappreżentant wieħed minn Eurofound, EU-OSHA u ILO;

(c)

rappreżentant minn kull pajjiż terz taż-Żona Ekonomika Ewropea.

Osservaturi oħrajn barra dawk imsemmija fl-ewwel subparagrafu jistgħu jkunu mistiedna biex jattendu l-laqgħat tal-Pjattaforma u l-kontribuzzjonijiet tagħhom għandhom jiġu debitament ikkunsidrati.

Il-Pjattaforma għandha tiġi preseduta minn rappreżentant tal-Awtorità.

Artikolu 13

Medjazzjoni bejn l-Istati Membri

1.   L-Awtorità tista’ tiffaċilita soluzzjoni fil-każ ta’ tilwima bejn żewġ Stati Membri jew aktar fir-rigward ta’ każijiet individwali tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni f’oqsma koperti minn dan ir-Regolament, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Qorti tal-Ġustizzja. Il-fini ta’ tali medjazzjoni għandha tkun ir-rikonċiljazzjoni tal-punti ta’ fehmiet diverġenti bejn l-Istati Membri li huma parti fit-tilwima u biex tadotta opinjoni mhux vinkolanti.

2.   Meta tilwima ma tkunx tista’ tissolva permezz ta’ kuntatt dirett u djalogu bejn l-Istati Membri li huma parti fit-tilwima, l-Awtorità għandha tniedi proċedura ta’ medjazzjoni fuq talba ta’ wieħed jew aktar mill-Istati Membri kkonċernati. L-Awtorità tista’ wkoll tissuġġerixxi t-tnedija ta’ proċedura ta’ medjazzjoni fuq l-inizjattiva tagħha stess. Il-medjazzjoni għandha titwettaq bi qbil mal-Istati Membri kollha li huma parti fit-tilwima.

3.   L-ewwel stadju ta’ medjazzjoni għandu jitwettaq bejn l-Istati Membri li huma parti fit-tilwima u medjatur, li għandu jadotta opinjoni mhux vinkolanti bi ftehim komuni. L-esperti mill-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-Awtorità jistgħu jipparteċipaw fl-ewwel stadju tal-medjazzjoni f’kapaċità konsultattiva.

4.   Jekk ma tinstab l-ebda soluzzjoni fl-ewwel stadju tal-medjazzjoni, l-Awtorità għandha tniedi t-tieni stadju tal-medjazzjoni quddiem il-Bord tal-Medjazzjoni tagħha, soġġett għall-qbil tal-Istati Membri kollha li huma parti fit-tilwima.

5.   Il-Bord tal-Medjazzjoni, magħmul minn esperti mill-Istati Membri oħra minbarra dawk li huma parti fit-tilwima, għandu jfittex li jirrikonċilja l-opinjonijiet tal-Istati Membri li huma parti fit-tilwim u għandu jaqbel fuq opinjoni mhux vinkolanti. L-esperti mill-Kummissjoni u l-Awtorità jistgħu jipparteċipaw fit-tieni stadju tal-medjazzjoni f’kapaċità konsultattiva.

6.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura għall-medjazzjoni, inklużi arranġamenti ta’ ħidma u l-ħatra ta’ medjaturi, l-iskadenzi applikabbli, l-involviment ta’ esperti mill-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-Awtorità, u l-possibbiltà tal-Bord tal-Medjazzjoni li jiltaqa’ f’panels magħmula minn diversi membri.

7.   Il-parteċipazzjoni tal-Istati Membri li huma parti fit-tilwima fiż-żewġ stadji tal-medjazzjoni għandha tkun volontarja. Meta tali Stat Membru jiddeċiedi li ma jipparteċipax fil-medjazzjoni, għandu jinforma lill-Awtorità u l-Istati Membri l-oħra li huma parti fit-tilwima bil-miktub, inkluż b’mezzi elettroniċi, dwar ir-raġunijiet tad-deċiżjoni tiegħu fil-perijodu stabbilit fir-regoli ta’ proċedura msemmija fil-paragrafu 6.

8.   Meta jippreżentaw każ għall-medjazzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data personali kollha marbuta ma’ dak il-każ tiġi anonimizzata b’tali mod li s-suġġett tad-data ma jkunx jew ma jibqax identifikabbli. L-Awtorità ma għandhiex tipproċessa d-data tal-individwi konċernati mill-każ fi kwalunkwe punt matul il-proċedura tal-medjazzjoni.

9.   Każijiet li fihom hemm għaddejjin proċeduri tal-qorti fil-livell nazzjonali jew tal-Unjoni ma għandhomx ikunu ammissibbli għall-medjazzjoni mill-Awtorità. Meta l-proċedimenti tal-qorti jinbdew matul il-medjazzjoni, il-proċedura ta’ medjazzjoni għandha tiġi sospiża.

10.   Il-medjazzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Kummissjoni Amministrattiva inklużi d-deċiżjonijiet kollha li tieħu. Il-medjazzjoni għandha tqis id-deċiżjonijiet rilevanti kollha tal-Kummissjoni Amministrattiva.

11.   Meta tilwima jkollha x’taqsam, kompletament jew parzjalment, ma’ kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjali, l-Awtorità għandha tinforma lill-Kummissjoni Amministrattiva.

Sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni tajba, biex jiġu kkoordinati l-attivitajiet bi ftehim reċiproku u biex tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni f’każijiet ta’ medjazzjoni li jikkonċernaw kemm kwistjonijiet tas-sigurtà soċjali kif ukoll il-liġi tax-xogħol, il-Kummissjoni Amministrattiva u l-Awtorità għandhom jistabbilixxu ftehim ta’ kooperazzjoni.

Fuq talba tal-Kummissjoni Amministrattiva u bi qbil mal-Istati Membri li huma parti fit-tilwima, l-Awtorità għandha tirreferi l-kwistjoni dwar is-sigurtà soċjali lill-Kummissjoni Amministrattiva skont l-Artikolu 74a(2) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004. Il-medjazzjoni tista’ tkompli dwar il-kwistjonijiet li ma jikkonċernawx is-sigurtà soċjali.

Fuq talba ta’ kwalunkwe Stat Membru li huwa parti fit-tilwima, l-Awtorità għandha tirreferi l-kwistjoni dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali lill-Kummissjoni Amministrattiva. Dak ir-riferiment jista’ jsir fi kwalunkwe stadju tal-medjazzjoni. Il-medjazzjoni tista’ tkompli dwar il-kwistjonijiet li ma jikkonċernawx is-sigurtà soċjali.

12.   Fi żmien tliet xhur mill-adozzjoni tal-opinjoni mhux vinkolanti, l-Istati Membri li huma parti fit-tilwima għandhom jirrapportaw lill-Awtorità fir-rigward tal-miżuri li jkunu ħadu għall-iskop ta’ segwitu għall-opinjoni jew, fejn ma jkunux ħadu miżuri fir-rigward tar-raġunijiet għaliex ma għamlux dan.

13.   L-Awtorità għandha tirrapporta lill-Kummissjoni darbtejn fis-sena fir-rigward tal-eżitu tal-każijiet ta’ medjazzjoni li tkun wettqet u dwar każijiet li ma ġewx segwiti.

Artikolu 14

Kooperazzjoni ma’ aġenziji u korpi speċjalizzati

L-awtorità fl-attivitajiet kollha tagħha għandu jkollha l-għan li tiżgura l-kooperazzjoni, tevita d-duplikazzjonijiet, tippromwovi s-sinerġiji u l-komplementarjetà ma’ aġenziji deċentralizzati oħra tal-Unjoni u korpi speċjalizzati, bħall-Kummissjoni Amministrattiva. Għal dak il-għan, l-Awtorità tista’ tikkonkludi ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ aġenziji rilevanti tal-Unjoni, bħas-Cedefop, il-Eurofound, l-EU-OSHA, l-ETF, il-Europol u l-Eurojust.

Artikolu 15

Interoperabbiltà u skambju tal-informazzjoni

L-Awtorità għandha tikkoordina, tiżviluppa u tapplika l-oqfsa ta’ interoperabbiltà sabiex tiggarantixxi l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri kif ukoll mal-Awtorità. Dawk l-oqfsa tal-interoperabbiltà għandhom ikunu bbażati fuq, u appoġġati mill-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà u l-Arkitettura Ewropea ta’ Referenza għall-Interoperabbiltà msemmija fid-Deċiżjoni (UE) 2015/2240.

KAPITOLU III

L-ORGANIZZAZZJONI TAL-AWTORITÀ

Artikolu 16

Struttura amministrattiva u maniġerjali

1.   L-istruttura amministrattiva u maniġerjali tal-Awtorità għandha tinkludi:

(a)

Bord tat-Tmexxija;

(b)

Direttur Eżekuttiv;

(c)

Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati.

2.   L-Awtorità tista’ twaqqaf gruppi ta’ ħidma jew panels tal-esperti li jinkludu rappreżentati mill-Istati Membri jew mill-Kummissjoni, jew esperti esterni wara proċedura tal-għażla, jew taħlita tagħhom, għat-twettiq tal-kompiti speċifiċi tagħha jew għal oqsma ta’ politika speċifiċi. Hi għandha twaqqaf il-Pjattaforma msemmija fl-Artikolu 12 bħala grupp ta’ ħidma permanenti, u l-Bord ta’ Medjazzjoni msemmi fl-Artikolu 13.

Ir-regoli tal-proċedura ta’ tali gruppi ta’ ħidma u panels għandhom jiġu stabbiliti mill-Awtorità wara konsultazzjoni tal-Kummissjoni.

Artikolu 17

Kompożizzjoni tal-Bord tat-Tmexxija

1.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jkun magħmul minn:

(a)

membru wieħed minn kull Stat Membru;

(b)

żewġ membri li jirrappreżentaw lill-Kummissjoni;

(c)

espert indipendenti maħtur mill-Parlament Ewropew;

(d)

erba’ membri li jirrappreżentaw l-organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali transindustrijali fil-livell tal-Unjoni, b’rappreżentanza ugwali tat-trade unions u organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem.

Il-membri msemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu biss għandu jkollhom id-dritt għal vot.

2.   Kull membru tal-Bord tat-Tmexxija għandu jkollu sostitut għalih. Is-sostitut għandu jirrappreżenta lill-membru fl-assenza tiegħu.

3.   Il-membri msemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 u s-sostituti tagħhom għandhom ikunu maħtura mill-Istat Membru tagħhom.

Il-Kummissjoni għandha taħtar il-membri msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1.

Il-Parlament Ewropew għandu jaħtar l-espert imsemmi fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1.

L-organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali transindustrijali fil-livell tal-Unjoni għandhom jaħtru r-rappreżentanti tagħhom u l-Parlament Ewropew għandu jaħtar l-espert indipendenti tiegħu.

Il-membri tal-Bord tat-Tmexxija u s-sostituti tagħhom għandhom jinħatru abbażi tal-għarfien tagħhom fil-oqsma msemmija fl-Artikolu 1, filwaqt li jitqiesu l-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti.

Il-partijiet kollha rappreżentati fuq il-Bord tat-Tmexxija għandhom jippruvaw jillimitaw il-bdil tar-rappreżentanti tagħhom, sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-ħidma tiegħu. Il-partijiet kollha għandhom jimmiraw li jiksbu rappreżentanza bilanċjata bejn in-nisa u l-irġiel fil-Bord tat-Tmexxija.

4.   Il-membri u s-sostituti għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni bil-miktub meta jieħdu l-kariga fejn jiddikjaraw li mhumiex f’sitwazzjoni ta’ konflitt ta’ interessi. Il-membri u l-membri sostituti għandhom jaġġornaw id-dikjarazzjoni tagħhom fil-każ li jkun hemm bidla fiċ-ċirkostanzi fir-rigward tal-konflitt ta’ interessi. L-Awtorità għandha tippubblika d-dikjarazzjonijiet tal-interessi u l-aġġornamenti fuq is-sit web tagħha.

5.   Il-mandat għall-membri u għas-sostituti tagħhom għandu jkun erba’ snin. Dak il-mandat għandu jkun jista’ jiġġedded.

6.   Ir-rappreżentanti mill-pajjiżi terzi, li qed japplikaw il-liġi tal-Unjoni fl-oqsma koperti minn dan ir-Regolament, jistgħu jipparteċipaw fil-laqgħat u d-deliberazzjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija bħala osservaturi.

7.   Rappreżentant tal-Eurofound, rappreżentant tal-EU-OSHA, rappreżentant tas-Cedefop u rappreżentant tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ jistgħu jiġu mistiedna jipparteċipaw bħala osservaturi fil-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija sabiex jittejbu l-effiċjenza tal-aġenziji u s-sinerġiji bejniethom.

Artikolu 18

Funzjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija

1.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu, b’mod partikolari:

(a)

jipprovdi orjentazzjoni strateġika u jissorvelja l-attivitajiet tal-Awtorità;

(b)

jadotta, b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tiegħu intitolati għall-vot, il-baġit annwali tal-Awtorità u jeżerċita funzjonijiet oħrajn fir-rigward tal-baġit tal-Awtorità skont il-Kapitolu IV;

(c)

jivvaluta u jadotta r-rapport konsolidat tal-attività annwali dwar l-attivitajiet tal-Awtorità, inkluż ħarsa ġenerali lejn l-issodisfar tal-kompiti tagħha, u jibagħtu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri sal-1 ta’ Lulju kull sena u jippubblika r-rapport konsolidat dwar l-attività annwali.

(d)

jadotta r-regoli finanzjarji applikabbli għall-Awtorità f’konformità mal-Artikolu 29;

(e)

jadotta strateġija kontra l-frodi, proporzjonata mar-riskji ta’ frodi, filwaqt li jqis l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati;

(f)

jadotta regoli għall-prevenzjoni u għall-ġestjoni ta’ kunflitti ta’ interessi fir-rigward tal-membri tiegħu u tal-esperti indipendenti, kif ukoll tal-membri tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati u tal-gruppi ta’ ħidma u panels tal-Awtorità stabbiliti f’konformità mal-Artikolu 16(2) kif ukoll tal-esperti nazzjonali sekondati u ta’ persunal ieħor mhux impjegat mill-Awtorità kif imsemmi fl-Artikolu 33, u għandu jippubblika fuq is-sit web tiegħu kull sena d-dikjarazzjonijiet ta’ interessi tal-membri tal-Bord tat-Tmexxija;

(g)

jadotta u regolarment jaġġorna l-pjanijiet ta’ komunikazzjoni u disseminazzjoni msemmija fl-Artikolu 36(3), abbażi ta’ analiżi tal-ħtiġijiet;

(h)

jadotta r-regoli tal-proċedura;

(i)

jadotta r-regoli ta’ proċedura tal-medjazzjoni skont l-Artikolu 13;

(j)

jistabbilixxi gruppi ta’ ħidma u panels skont l-Artikolu 16(2) u jadotta r-regoli ta’ proċedura tagħhom;

(k)

jeżerċita, f’konformità mal-paragrafu 2, fir-rigward tal-persunal tal-Awtorità, is-setgħat tal-Awtorità tal-Ħatra mogħtija mir-Regolamenti tal-Persunal u l-Awtorità Mogħtija s-Setgħa biex Tikkonkludi Kuntratti ta’ Impjieg mogħtija mill-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg Applikabbli (is-"setgħa tal-awtorità tal-ħatra");

(l)

jadotta regoli ta’ implimentazzjoni biex jidħlu fis-seħħ ir-Regolamenti tal-Persunal u tal-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg f’konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal;

(m)

jistabbilixxi, fejn xieraq, kapaċità ta’ awditu intern;

(n)

jaħtar u, fejn rilevanti, jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv jew ineħħih mill-kariga, f’konformità mal-Artikolu 31;

(o)

jaħtar Uffiċjal tal-Kontabbiltà, soġġett għar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg li għandu jkun totalment indipendenti fil-prestazzjoni ta’ dmirijietu;

(p)

jiddetermina l-proċedura tal-għażla għall-membri u għas-sostituti tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati stabbilit f’konformità mal-Artikolu 23 u jaħtar il-membri u s-sostituti msemmija;

(q)

jiżgura segwitu adegwat tas-sejbiet u tar-rakkomandazzjoni li jirriżultaw mir-rapporti u mill-evalwazzjonijiet tal-awditu intern jew estern, kif ukoll mill-investigazzjonijiet mill-OLAF;

(r)

jieħu d-deċiżjonijiet kollha dwar l-istabbiliment tal-kumitati interni jew korpi oħra tal-Awtorità u, fejn meħtieġ, il-modifika tagħhom, filwaqt li jikkunsidra l-ħtiġijiet tal-attività tal-Awtorità u b’konsiderazzjoni ta’ ġestjoni finanzjarja tajba;

(s)

japprova l-abbozz tad-dokument uniku ta’ programmazzjoni tal-Awtorità msemmi fl-Artikolu 24 qabel is-sottomissjoni tiegħu lill-Kummissjoni għall-opinjoni tagħha;

(t)

jadotta, wara li jkun irċieva l-opinjoni tal-Kummissjoni, id-dokument uniku ta’ programmazzjoni tal-Awtorità permezz ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tal-Bord ta’ Tmexxija li huma ntitolati għal vot u skont l-Artikolu 24;

2.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta, f’konformità mal-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, deċiżjoni bbażata fuq l-Artikolu 2(1) tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 6 tal-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg li tiddelega s-setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li taħthom din id-delega tas-setgħat tista’ tiġi sospiża. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun awtorizzat li jissottodelega dawk is-setgħat.

3.   Fejn ċirkostanzi eċċezzjonali hekk jirrikjedu, il-Bord tat-Tmexxija jista’, permezz ta’ deċiżjoni, jissospendi temporanjament id-delega tas-setgħat tal-awtorità tal-ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u dawk sottodelegati mid-Direttur Eżekuttiv u jeżerċitahom huwa stess jew jiddelegahom lil wieħed mill-membri tiegħu jew xi membru tal-persunal li mhux id-Direttur Eżekuttiv.

Artikolu 19

President tal-Bord tat-Tmexxija

1.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jeleġġi President u Viċi President minn fost il-membri li għandhom drittijiet tal-vot, u għandu jistinka għall-bilanċ bejn is-sessi. Il-President u l-Viċi President għandhom jiġu eletti b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tal-Bord tat-Tmexxija bid-dritt tal-vot.

Fil-każ li l-ewwel vot ma jilħaqx maġġoranza ta’ żewġ terzi, jiġi organizzat it-tieni vot fejn il-President u l-Viċi President jiġu eletti permezz ta’ maġġoranza sempliċi tal-membri tal-Bord tat-Tmexxija li għandhom dritt tal-vot.

Il-Viċi President għandu jieħu post il-President awtomatikament jekk il-President ma jkunx jista’ jattendi għal dmirijietu.

2.   Il-mandat tal-President u tal-Viċi President għandu jkun ta’ tliet snin. Il-mandat tagħhom jista’ jiġi mġedded darba. Fejn, madankollu, is-sħubija tagħhom tal-Bord tat-Tmexxija tiġi tterminata fi kwalunkwe mument matul il-mandat tagħhom, il-mandat tagħhom jiskadi awtomatikament f’dik id-data.

Artikolu 20

Il-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija

1.   Il-President għandu jsejjaħ il-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija.

2.   Il-President għandu jorganizza d-deliberazzjonijiet skont il-punti fuq l-aġenda. Il-membri msemmija fil-punti (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 17(1) ma għandhomx jipparteċipaw f’deliberazzjonijiet dwar elementi relatati ma’ informazzjoni sensittiva dwar każijiet individwali, kif speċifikat fir-regoli ta’ proċedura tal-Bord tat-Tmexxija.

3.   Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità għandu jipparteċipa fid-deliberazzjonijiet, mingħajr dritt tal-vot.

4.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jsejjaħ mill-inqas żewġ laqgħat ordinarji fis-sena. Addizzjonalment, għandu jiltaqa’ fuq talba tal-President tiegħu, jew fuq talba tal-Kummissjoni, jew fuq talba ta’ mill-inqas terz tal-membri tiegħu.

5.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jsejjaħ il-laqgħat mal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati tal-inqas darba fis-sena.

6.   Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jistieden kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni li l-opinjoni tagħha tista’ tkun ta’ interess biex tattendi l-laqgħat tiegħu bħala osservatur, inklużi membri tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati.

7.   Il-membri tal-Bord tat-Tmexxija u s-sostituti tagħhom jistgħu, suġġett għar-regoli tal-proċedura tiegħu, ikunu assistiti fil-laqgħat minn konsulenti jew esperti.

8.   L-Awtorità għandha tipprovdi s-segretarjat tal-Bord tat-Tmexxija.

Artikolu 21

Regoli tal-votazzjoni tal-Bord tat-Tmexxija

1.   Mingħajr preġudizzju għall-punti (b) u (t) tal-Artikolu 18(1), l-Artikolu 19(1) u l-Artikolu 31(8), il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu deċiżjonijiet skont il-maġġoranza tal-membri li għandhom dritt tal-vot.

2.   Kull membru bid-dritt għal vot għandu jkollu vot wieħed. Fin-nuqqas ta’ membru bi dritt tal-vot, is-sostitut ikun intitolat jeżerċita d-dritt tal-vot tal-membru.

3.   Id-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità għandu jipparteċipa fid-deliberazzjonijiet, mingħajr dritt tal-vot.

4.   Ir-regoli tal-proċedura tal-Bord tat-Tmexxija għandhom jistabbilixxu arranġamenti tal-votazzjoni iktar dettaljati, b’mod partikolari ċ-ċirkostanzi li fihom membru jista’ jaġixxi f’isem membru ieħor u ċ-ċirkostanzi li fihom għandhom jintużaw għall-votazzjoni l-proċeduri bil-miktub.

Artikolu 22

Responsabbiltajiet tad-Direttur Eżekuttiv

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għat-tmexxija tal-Awtorità u għandu jimmira li jikseb bilanċ bejn is-sessi fi ħdan l-Awtorità. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli quddiem il-Bord tat-Tmexxija.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat rapport lill-Parlament Ewropew dwar il-qadi ta’ dmirijietu meta jintalab jagħmel dan. Il-Kunsill jista’ jistieden lid-Direttur Eżekuttiv jibgħat rapport dwar il-qadi ta’ dmirijietu.

3.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ir-rappreżentant legali tal-Awtorità.

4.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-kompiti assenjati lill-Awtorità minn dan ir-Regolament, b’mod partikolari:

(a)

l-amministrazzjoni ta’ kuljum tal-Awtorità;

(b)

id-deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni adottati mill-Bord tat-Tmexxija;

(c)

it-tħejjija tal-abbozz tad-dokument uniku ta’ programmazzjoni u jissottomettih lill-Bord tat-Tmexxija għall-approvazzjoni;

(d)

jimplimenta d-dokument uniku ta’ programmazzjoni u jirrapporta lill-Bord tat-Tmexxija dwar l-implimentazzjoni tiegħu;

(e)

iħejji l-abbozz ta’ rapport annwali konsolidat dwar l-attivitajiet tal-Awtorità u jippreżentah lill-Bord tat-Tmexxija għall-valutazzjoni u l-adozzjoni;

(f)

iħejji pjan ta’ azzjoni li jsegwi l-konklużjonijiet tar-rapporti tal-evalwazzjonijiet tal-awditu intern jew estern, kif ukoll l-investigazzjonijiet minn OLAF u jirrapporta dwar il-progress darbtejn fis-sena lill-Kummissjoni u regolarment lill-Bord tat-Tmexxija;

(g)

jipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni billi japplika miżuri ta’ prevenzjoni kontra l-frodi, il-korruzzjoni u attivitajiet illegali oħrajn, mingħajr ma jippreġudika l-kompetenza investigattiva ta’ OLAF permezz ta’ kontrolli effettivi u, jekk jiġu skoperti irregolaritajiet, billi jirkupra l-ammonti mħallsa b’mod żbaljat u, fejn xieraq, billi jimponi penali amministrattivi, inkluż penali finanzjarji, li huma effettivi, proporzjonati u dissważivi;

(h)

iħejji strateġija kontra l-frodi għall-Awtorità u jippreżentaha lill-Bord tat-Tmexxija għall-approvazzjoni;

(i)

iħejji l-abbozz ta’ regoli finanzjarji applikabbli għall-Awtorità u jirrapportahom lill-Bord tat-Tmexxija;

(j)

iħejji l-abbozz tad-dikjarazzjoni tal-estimi tad-dħul u l-infiq bħala parti mid-dokument ta’ programmazzjoni tal-Awtorità, u l-implimentazzjoni tal-baġit tagħha;

(k)

f’konformità mad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 18(2), jieħu deċiżjonijiet fir-rigward tal-ġestjoni tar-riżorsi umani;

(l)

jieħu deċiżjonijiet fir-rigward tal-istrutturi interni tal-Awtorità inklużi, meta jkun meħtieġ, funzjonijiet sostituttivi li jistgħu jkopru t-tmexxija ta’ kuljum tal-Awtorità u, fejn meħtieġ, l-emendar tagħhom, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet relatati mal-attivitajiet tal-Awtorità u l-ġestjoni baġitarja soda;

(m)

fejn rilevanti, il-kooperazzjoni ma’ aġenziji tal-Unjoni u l-konklużjoni ta’ ftehimiet ta’ kooperazzjoni magħhom;

(n)

jimplimenta miżuri stabbiliti mill-Bord tat-Tmexxija għall-applikazzjoni tar-Regolament(UE) 2018/1725 mill-Awtorità;

(o)

jinforma lill-Bord tat-Tmexxija dwar is-sottomissjonijiet mill-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati.

5.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiddeċiedi jekk hux neċessarju li jiġi stazzjonat membru tal-persunal wieħed jew iktar fi Stat Membru wieħed jew iktar, kif ukoll jekk hux neċessarju li jistabbilixxi uffiċċju ta’ kollegament fi Brussell sabiex tissaħħaħ ulterjorment il-kooperazzjoni tal-Awtorità mal-istituzzjonijiet u l-korpi rilevanti tal-Unjoni. Qabel ma jiddeċiedi li jistabbilixxi uffiċċju lokali jew uffiċċju ta’ kollegament, id-Direttur Eżekuttiv għandu jikseb kunsens minn qabel tal-Bord tat-Tmexxija u tal-Istat Membru fejn għandu jinsab l-uffiċċju lokali. Id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet li jridu jitwettqu fl-uffiċċju b’mod li jiġu evitati spejjeż mhux meħtieġa u d- duplikazzjoni tal-funzjonijiet amministrattivi tal-Awtorità. Jista’ jkun meħtieġ ftehim dwar il-kwartieri ġenerali mal-Istat Membru fejn għandu jinsab l-uffiċċju lokali jew l-uffiċċju ta’ kollegament.

Artikolu 23

Il-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati

1.   Sabiex tiġi ffaċilitata l-konsultazzjoni tal-partijiet ikkonċernati rilevanti u sabiex jibbenefika mill-għarfien espert tagħhom kopert permezz ta’ dan ir-Regolament, għandu jiġi stabbilit Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati. Il-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati għandu jkun marbut mal-Awtorità u għandu jkollu funzjonijiet konsultattivi.

2.   Il-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati għandu jirċievi informazzjoni minn qabel u jista’, fuq talba tal-Awtorità jew fuq inizjattiva proprja, jippreżenta opinjonijiet lill-Awtorità dwar:

(a)

kwistjonijiet relatati mal-applikazzjoni u l-infurzar tal-liġi tal-Unjoni fl-oqsma koperti minn dan ir-Regolament, inkluż dwar l-analiżi tal-mobbiltà tal-ħaddiema transfruntiera u l-valutazzjoni tar-riskju, kif imsemmi fl-Artikolu 10;

(b)

l-abbozz ta’ rapport konsolidat tal-attività annwali dwar l-attivitajiet tal-Awtorità imsemmi fl-Artikolu 18;

(c)

l-abbozz uniku ta’ dokument ta’ programmazzjoni imsemmi fl-Artikolu 24.

3.   Il-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati għandu jitmexxa mid-Direttur Eżekuttiv u għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-sena fuq l-inizjattiva tad-Direttur Eżekuttiv jew fuq talba tal-Kummissjoni.

4.   Il-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati għandu jkun magħmul minn żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni u għaxar rappreżentanti tas-sħab soċjali fil-livell tal-Unjoni b’rappreżentanza ugwali ta’ trade unions u organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem, inklużi sħab soċjali settorjali tal-Unjoni rrikonoxxuti li huma kkonċernati b’mod partikolari minn kwistjonijiet ta’ mobbiltà tal-ħaddiema.

5.   Il-membri tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati u s-sostituti tagħhom għandhom jiġu nominati mill-organizzazzjonijiet rispettivi tagħhom u għandhom jinħatru mill-Bord tat-Tmexxija. Il-membri sostituti għandhom jinħatru mill-Bord tat-Tmexxija, f’konformità mal-istess kundizzjonijiet bħall-membri, u għandhom awtomatikament jieħdu post kwalunkwe membru li jkun assenti jew indispost. Sa fejn huwa possibbli, għandhom jinkisbu bilanċ xieraq bejn is-sessi, kif ukoll rappreżentazzjoni adegwata tal-SMEs.

6.   L-Awtorità għandha tipprovdi s-segretarjat għall-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati. Il-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati għandu jadotta r-regoli tal-proċedura tiegħu permezz ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri tiegħu intitolati għal vot. Ir-regoli tal-proċedura għandhom ikunu soġġetti għall-approvazzjoni mill-Bord tat-Tmexxija.

7.   Il-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati jista’ jistieden lil esperti jew rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti għal-laqgħat tiegħu.

8.   L-Awtorità għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-opinjonijiet, il-pariri u r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati u r-riżultati tal-konsultazzjonijiet tiegħu, ħlief fil-każ ta’ rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità.

KAPITOLU IV

STABBILIMENT U STRUTTURA TAL-BAĠIT TAL-AWTORITÀ

TAQSIMA 1

Dokument uniku ta’ programmazzjoni tal-awtorità

Artikolu 24

Programmazzjoni annwali u pluriennali

1.   Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal dokument uniku ta’ programmazzjoni li jkun fih b’mod partikolari programmazzjoni pluriennali u annwali f’konformità mar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 (28), filwaqt li jikkunsidra l-linji gwida stabbiliti mill-Kummissjoni u kwalunkwe parir mogħti mill-Grupp tal-Partijiet Ikkonċernati.

2.   Sat-30 ta’ Novembru ta’ kull sena, il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta l-abbozz tad-dokument uniku ta’ programmazzjoni msemmi fil-paragrafu 1. Għandu jgħaddih lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Jannar tas-sena sussegwenti, kif ukoll kwalunkwe verżjoni aġġornata aktar tard ta’ dak id-dokument.

Id-dokument uniku tal-ipprogrammar għandu jsir definittiv wara l-adozzjoni finali tal-baġit ġenerali tal-Unjoni u, jekk meħtieġ, għandu jiġi aġġustat skont dan

3.   Il-programm ta’ ħidma annwali għandu jistabbilixxi l-għanijiet dettaljati u r-riżultati mistennija inkluż l-indikaturi tal-prestazzjoni. Għandu jkollu fih ukoll deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu ffinanzjati u indikazzjoni tar-riżorsi finanzjarji u umani allokati għal kull azzjoni. Il-programm ta’ ħidma annwali għandu jkun konsistenti mal-programm ta’ ħidma pluriennali msemmi fil-paragrafu 4. Għandu jindika b’mod ċar il-kompiti li ġew miżjuda, mibdula jew imħassra fi tqabbil mas-sena finanzjarja preċedenti. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jemenda l-programm ta’ ħidma annwali adottat meta kompitu ġdid jingħata lill-Awtorità fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Kwalunkwe emendar sostanzjali fil-programm ta’ ħidma annwali għandu jiġi adottat skont l-istess proċedura bħal tal-programm ta’ ħidma annwali inizjali. Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jiddelega s-setgħa li jsiru emendi mhux sostanzjali fil-programm ta’ ħidma annwali lid-Direttur Eżekuttiv.

4.   Il-programm ta’ ħidma pluriennali għandu jistabbilixxi l-programmazzjoni strateġika kumplessiva inkluż l-għanijiet, ir-riżultati mistennija u l-indikaturi ta’ prestazzjoni. Għandu juri wkoll, għal kull attività, ir-riżorsi finanzjarji u umani indikattivi kkunsidrati neċessarji biex jinkisbu l-għanijiet stabbiliti.

Il-programmazzjoni strateġika għandha tiġi aġġornata fejn jixraq, b’mod partikolari biex tindirizza l-eżitu tal-evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 40.

Artikolu 25

L-istabbiliment tal-baġit

1.   Kull sena, id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal abbozz ta’ stima provviżorja tad-dħul u tan-nefqa tal-Awtorità għas-sena finanzjarja sussegwenti, inkluż il-pjan ta’ stabbiliment, u jibagħtu lill-Bord tat-Tmexxija.

2.   L-abbozz provviżorju tal-estimi għandu jkun ibbażat fuq l-għanijiet u r-riżultati mistennija tad-dokument ta’ programmazzjoni annwali msemmi fl-Artikolu 24(3), u għandu jqis ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet u r-riżultati mistennija, f’konformità mal-prinċipju ta’ baġitjar abbażi tal-prestazzjoni.

3.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu, abbażi tal-abbozz proviżorju tal-estimi, jadotta abbozz tal-estimi tad-dħul tal-Awtorità għas-sena finanzjarja ta’ wara, u għandu jibagħtu lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Jannar kull sena.

4.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-abbozz tal-istima lill-awtorità baġitarja flimkien mal-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni. L-abbozz tal-estimi għandu jkun disponibbli wkoll għall-Awtorità.

5.   Abbażi tal-abbozz tal-istima, il-Kummissjoni għandha ddaħħal fl-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni, li għandha tippreżentah quddiem l-awtorità baġitarja f’konformità mal-Artikoli 313 u 314 TFUE, l-istimi li tikkunsidra neċessarji għall-pjan ta’ stabbiliment u l-ammont tal-kontribuzzjoni li trid tintalab mill-baġit ġenerali.

6.   L-awtorità baġitarja għandha tawtorizza l-approprjazzjonijiet għall-kontribuzzjoni mill-baġit ġenerali tal-Unjoni lill-Awtorità.

7.   L-awtorità baġitarja għandha tadotta l-pjan ta’ stabbiliment tal-Awtorità.

8.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta l-baġit tal-Awtorità. Għandu jsir finali wara l-adozzjoni finali tal-baġit ġenerali tal-Unjoni u, jekk ikun neċessarju, għandu jiġi aġġustat skont dan.

9.   Għal kwalunkwe proġett ta’ bini li x’aktarx ikollu implikazzjonijiet sinifikanti għall-baġit tal-Awtorità, għandu japplika r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013.

TAQSIMA 2

Preżentazzjoni, implimentazzjoni u kontroll tal-baġit tal-awtorità

Artikolu 26

Struttura tal-baġit

1.   L-estimi tad-dħul u l-infiq kollu tal-Awtorità għandhom jitħejjew għal kull sena finanzjarja, u għandhom jidhru fil-baġit tal-Awtorità. Is-sena finanzjarja għandha tikkorrispondi għas-sena kalendarja.

2.   Il-baġit tal-Awtorità għandu jkun bilanċjat f’termini ta’ dħul u nefqa.

3.   Mingħajr preġudizzju għal riżorsi oħrajn, id-dħul tal-Awtorità għandu jkun magħmul:

(a)

kontribuzzjoni mill-Unjoni mdaħħla fil-baġit ġenerali tal-Unjoni;

(b)

kwalunkwe kontribuzzjoni finanzjarja volontarja mill-Istati Membri;

(c)

kwalunkwe kontribuzzjoni mill-pajjiżi terzi li jipparteċipaw fil-ħidma tal-Awtorità, kif previst mill-Artikolu 42;

(d)

finanzjament possibbli tal-Unjoni fil-forma ta’ ftehimiet ta’ delegazzjoni jew għotjiet ad hoc f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-Awtorità msemmija fl-Artikolu 29 u mad-dispożizzjonijiet tal-istrumenti rilevanti li jappoġġaw il-politiki tal-Unjoni;

(e)

imposti għall-pubblikazzjonijiet u kwalunkwe servizz ipprovdut mill-Awtorità.

4.   In-nefqa tal-Awtorità għandha tinkludi r-remunerazzjoni tal-persunal, l-ispejjeż amministrattivi u tal-infrastruttura u n-nefqa operattiva.

Artikolu 27

Implimentazzjoni tal-baġit

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jimplimenta l-baġit tal-Awtorità.

2.   Kull sena d-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat lill-awtorità baġitarja l-informazzjoni kollha rilevanti għas-sejbiet tal-proċeduri tal-evalwazzjoni.

Artikolu 28

Preżentazzjoni tal-kontijiet u kwittanza

1.   L-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Awtorità għandu jibgħat il-kontijiet proviżorji għas-sena finanzjarja (sena N) lill-Uffiċjal tal-Kontabbiltà tal-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri sal-1 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’ wara (sena N + 1).

2.   L-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Awtorità għandu jipprovdi wkoll l-informazzjoni tal-kontabbiltà meħtieġa għall-finijiet ta’ konsolidazzjoni lill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni, fil-mod u fil-format meħtieġ minnha, sal-1 ta’ Marzu tas-sena N + 1.

3.   L-Awtorità għandha tibgħat ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena N lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri sal-31 ta’ Marzu tas-sena N + 1.

4.   L-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Awtorità, malli jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet proviżorji għas-sena N, għandu jfassal il-kontijiet finali tal-Awtorità taħt ir-responsabbiltà tiegħu jew tagħha. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżentahom lill-Bord tat-Tmexxija għal opinjoni.

5.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jibgħat opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-Awtorità għas-sena N.

6.   L-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Awtorità għandu jibgħat, sal-1 ta’ Lulju tas-sena N + 1, il-kontijiet finali għas-sena N lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, flimkien mal-opinjoni tal-Bord tat-Tmexxija.

7.   Sal-15 ta’ Novembru tas-sena N + 1, għandha tiġi ppubblikata link għall-paġni tas-sit web li fihom il-kontijiet finali tal-Awtorità f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

8.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat lill-Qorti tal-Awdituri risposta dwar l-osservazzjonijiet magħmula fir-rapport annwali tagħha, sat-30 ta’ Settembru tas-sena N + 1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat ukoll din ir-risposta lill-Bord tat-Tmexxija u lill-Kummissjoni.

9.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta lill-Parlament Ewropew, fuq talba ta’ dan tal-aħħar, kwalunkwe informazzjoni meħtieġa għall-applikazzjoni bla intoppi tal-proċedura ta’ kwittanza għas-sena N, skont l-Artikolu 261(3) tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (29).

10.   Fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill li jaġixxi permezz ta’ maġġoranza kwalifikata, il-Parlament Ewropew għandu, qabel il-15 ta’ Mejju tas-sena N + 2, jagħti kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tas-sena N.

Artikolu 29

Regoli finanzjarji

Ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-Awtorità għandhom jiġu adottati mill-Bord tat-Tmexxija wara li tikkonsulta lill-Kummissjoni. Ma għandhomx imorru lil hinn mir-Regolament Delegat (UE) Nru 1271/2013 sakemm tali tluq ma jkunx meħtieġ speċifikament għall-operat tal-Awtorità u l-Kummissjoni tkun tat il-kunsens tagħha minn qabel.

KAPITOLU V

PERSUNAL

Artikolu 30

Dispożizzjoni ġenerali

Ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg u r-regoli adottati permezz tal-ftehim bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni biex jidħlu fis-seħħ ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg għandhom japplikaw għall-persunal tal-Awtorità.

Artikolu 31

Direttur Eżekuttiv

1.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiġi impjegat bħala aġent temporanju tal-Awtorità f’konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 2 tal-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg.

2.   Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord tat-Tmexxija minn lista ta’ kandidati proposta mill-Kummissjoni, wara proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti. Il-kandidat magħżul għandu jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet mill-Membri tal-Parlament. Dak l-iskambju ta’ fehmiet ma għandux idewwem il-ħatra bla bżonn tad-Direttur Eżekuttiv.

3.   Għall-fini tal-konklużi tal-kuntratt mad-Direttur Eżekuttiv, l-Awtorità għandha tkun rappreżentata mill-President tal-Bord tat-Tmexxija.

4.   Il-mandat tad-Direttur Eżekuttiv għandu jkun ta’ ħames snin. Qabel tmiem dak il-perijodu, il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni li tqis evalwazzjoni tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv u tal-kompiti u tal-isfidi futuri tal-Awtorità.

5.   Il-Bord tat-Tmexxija jista’, filwaqt li jqis il-valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba u għal mhux aktar minn ħames snin.

6.   Il-Direttur Eżekuttiv li l-mandat tiegħu jkun ġie estiż skont il-paragrafu 5 ma jistgħax jipparteċipa fi proċedura oħra ta’ għażla għall-istess kariga fit-tmiem tal-perijodu ġenerali.

7.   Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jitneħħa mill-kariga biss b’deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija. Fid-deċiżjoni tiegħu, il-Bord tat-Tmexxija għandu jqis il-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv, kif imsemmi fil-paragrafu 4.

8.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu deċiżjonijiet dwar il-ħatra, l-estensjoni tal-mandat jew it-tneħħija tal-mandat tad-Direttur Eżekuttiv abbażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri ntitolati għal vot.

Artikolu 32

Uffiċjali Nazzjonali ta’ Kollegament

1.   Kull Stat Membru għandu jaħtar Uffiċjal Nazzjonali ta’ Kollegament wieħed bħala espert nazzjonali sekondat lill-Awtorità u biex jaħdem fis-sede tagħha, skont l-Artikolu 33.

2.   L-Uffiċjali Nazzjonali ta’ Kollegament għandhom jikkontribwixxu għall-eżekuzzjoni tal-kompiti tal-Awtorità, inkluż billi jiffaċilitaw il-kooperazzjoni u l-iskambju tal-informazzjoni stabbilit fl-Artikolu 7 u bl-appoġġ u l-koordinament tal-ispezzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8. Huma għandhom jaġixxu wkoll bħala punti nazzjonali ta’ kuntatt għall-mistoqsijiet mill-Istati Membri tagħhom u marbuta mal-Istati Membri tagħhom, billi jwieġbu dawk il-mistoqsijiet direttament jew billi jikkollegaw mal-amministrazzjonijiet nazzjonali tagħhom.

3.   L-Uffiċjali Nazzjonali ta’ Kollegament għandhom ikunu intitolati li jitolbu u li jirċievu l-informazzjoni kollha rilevanti mill-Istati Membri tagħhom, kif previst minn dan ir-Regolament, filwaqt li jirrispettaw b’mod sħiħ il-liġi nazzjonali jew il-prattika tal-Istati Membri tagħhom, b’mod partikolari fir-rigward tal-protezzjoni tad-data u r-regoli dwar il-kunfidenzjalità.

Artikolu 33

Esperti nazzjonali sekondati u persunal ieħor

1.   Minbarra l-Uffiċjali Nazzjonali ta’ Kollegament, l-Awtorità tista’ tagħmel użu fi kwalunkwe qasam ta’ ħidmietha ta’ esperti nazzjonali sekondati oħrajn jew persunal ieħor li mhux impjegat mill-Awtorità.

2.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta deċiżjoni adatta li tistipula r-regoli għall-esperti nazzjonali sekondati, inklużi l-Uffiċjali Nazzjonali ta’ Kollegament.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 34

Privileġġi u immunitajiet

Il-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea għandu japplika għall-Awtorità u għall-persunal tagħha.

Artikolu 35

Arranġamenti lingwistiċi

1.   Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 (30) għandhom japplikaw għall-Awtorità.

2.   Is-servizzi tat-traduzzjoni meħtieġa għall-funzjonament tal-Awtorità għandhom jiġu pprovduti miċ-Ċentru tat-Traduzzjoni.

Artikolu 36

Trasparenza, protezzjoni tad-data personali u komunikazzjoni

1.   Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 għandu japplika għad-dokumenti miżmuma mill-Awtorità. Il-Bord tat-Tmexxija għandu, fi żmien sitt xhur mid-data tal-ewwel laqgħa tiegħu, jadotta r-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.

2.   Il-Bord tat-Tmexxija għandu jistabbilixxi miżuri biex jikkonforma mal-obbligi stabbiliti fir-Regolament (UE) 2018/1725, b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw il-ħatra ta’ Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Awtorità u dawk marbuta mal-legalità tal-ipproċessar tad-data, is-sigurtà tal-attivitajiet tal-ipproċessar, il-forniment tal-informazzjoni u d-drittijiet tas-suġġetti tad-data.

3.   L-Awtorità tista’ tipparteċipa f’attivitajiet ta’ komunikazzjoni fuq l-inizjattiva tagħha stess fi ħdan il-qasam tal-kompetenza tagħha. L-allokazzjoni tar-riżorsi għall-attivitajiet tal-komunikazzjoni ma għandhomx ikunu ta’ detriment għall-eżerċizzju effettiv tal-kompiti msemmija fl-Artikolu 4. L-attivitajiet ta’ komunikazzjoni għandhom jitwettqu f’konformità mal-pjanijiet rilevanti ta’ komunikazzjoni u disseminazzjoni adottati mill-Bord tat-Tmexxija.

Artikolu 37

Ġlieda kontra l-frodi

1.   Sabiex tiffaċilita l-ġlieda kontra l-frodi, il-korruzzjoni u attivitajiet illegali oħrajn f’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013, l-Awtorità għandha, sa sitt xhur mill-jum li ssir operattiva, taderixxi għall-Ftehim Interistituzzjonali tal-25 ta’ Mejju 1999 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej li jikkonċerna l-investigazzjonijiet interni minn OLAF u għandha tadotta dispożizzjonijiet xierqa applikabbli għall-impjegati kollha tal-Awtorità billi tuża l-mudell stipulat fl-Anness ta’ dak il-Ftehim.

2.   Il-Qorti tal-Awdituri għandu jkollha s-setgħa tal-awditu, abbażi tad-dokumenti u kontrolli fuq il-post, fuq il-benefiċjarji, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi tal-għotjiet kollha li jkunu rċevew fondi tal-Unjoni mill-Awtorità.

3.   OLAF jista’ jwettaq investigazzjonijiet, inkluż kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni f’rabta mal-għotja jew mal-kuntratt iffinanzjati mill-Awtorità, f’konformità mad-dispożizzjonijiet u mal-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (31).

4.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3, il-ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, kuntratti, ftehimiet ta’ għotja u deċiżjonijiet ta’ għotja tal-Awtorità għandu jkun fihom dispożizzjonijiet li b’mod espliċitu jagħtu setgħa lill-Qorti tal-Awdituri u lil OLAF biex iwettqu tali awditi u investigazzjonijiet, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

Artikolu 38

Regoli tas-sigurtà dwar il-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata u sensittiva iżda mhux klassifikata

L-Awtorità għandha tadotta r-regoli tas-sigurtà tagħha ekwivalenti għar-regoli tas-sigurtà tal-Kummissjoni għall-protezzjoni tal-Informazzjoni Klassifikata tal-Unjoni Ewropea (IKUE) u informazzjoni sensittiva mhux klassifikata, stabbilita fid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 (32) u (UE, Euratom) 2015/444 (33). Ir-regoli tas-sigurtà għandhom ikopru, fost l-oħrajn, dispożizzjonijiet għall-iskambju, l-ipproċessar u l-ħażna ta’ tali informazzjoni.

Artikolu 39

Responsabbiltà

1.   Ir-responsabbiltà kuntrattwali tal-Awtorità għandha tkun amministrata mil-liġi applikabbli tal-kuntratt inkwistjoni.

2.   Il-Qorti tal-Ġustizzja għandha jkollha l-kompetenza li tiddeċiedi skond kwalunkwe klawżola ta’ arbitraġġ li tkun tinsab f’kuntratt konkluż mill-Awtorità.

3.   Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux kuntrattwali, l-Awtorità għandha, f’konformità mal-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri, tagħmel tajjeb għal kwalunkwe ħsara kkawżata mid-dipartimenti tagħha jew mill-persunal tagħha fil-prestazzjoni ta’ dmirijiethom.

4.   Il-Qorti tal-Ġustizzja għandu jkollha l-ġurisdizzjoni fit-tilwim dwar kumpens għal ħsara imsemmi fil-paragrafu 3.

5.   Ir-responsabbiltà personali tal-persunal tagħha lejn l-Awtorità għandu jkun amministrat mid-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolamenti tal-Persunal u fil-Kundizzjonijiet ta’ Impjieg applikabbli għalihom.

Artikolu 40

Evalwazzjoni u rieżami

1.   Sal-1 ta’ Awwissu 2024, kull ħames snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Awtorità f’rabta mal-għanijiet, mal-mandat u mal-kompiti tagħha. L-evalwazzjoni għandha, b’mod partikolari, tindirizza l-esperjenzi miksuba mill-proċedura ta’ medjazzjoni skont l-Artikolu 13. Hija għandha tivvaluta wkoll jekk hemmx il-ħtieġa għal modifika tal-mandat tal-Awtorità u l-ambitu tal-attivitajiet tagħha, inkluża l-estensjoni tal-ambitu tagħha biex tkopri l-ħtiġijiet speċifiċi għas-settur, u l-implikazzjonijiet finanzjarji ta’ kwalunkwe modifika tali, b’kunsiderazzjoni wkoll tal-ħidma mwettqa mill-aġenziji tal-Unjoni f’dawk l-oqsma. L-evalwazzjoni għandha tesplora wkoll sinerġiji ulterjuri u tissimplifika ma’ aġenziji fil-qasam tal-impjiegi u tal-politika soċjali. Abbażi tal-evalwazzjoni, il-Kummissjoni tista’, kif xieraq, tressaq proposti leġiżlattivi għar-rieżami tal-ambitu ta’ dan ir-Regolament.

2.   Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li l-kontinwazzjoni tal-Awtorità ma għadhiex ġustifikata fir-rigward tal-għanijiet, tal-mandat u tal-kompiti tagħha, tista’ tipproponi li dan ir-Regolament jiġi emendat jew jitħassar skont dan.

3.   Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Bord tat-Tmexxija dwar is-sejbiet tal-evalwazzjoni. Is-sejbiet tal-evalwazzjoni għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Artikolu 41

Inkjesti amministrattivi

L-attivitajiet tal-Awtorità għandhom ikunu soġġetti għall-inkjesti tal-Ombudsman Ewropew f’konformità mal-Artikolu 228 TFUE.

Artikolu 42

Kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali

1.   Sa fejn huwa neċessarju sabiex jinkisbu l-għanijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament, u mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Istati Membri u tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-Awtorità tista’ tikkoopera mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali.

Għal dak il-fini, l-Awtorità tista’, soġġett għall-awtorizzazzjoni tal-Bord tat-Tmexxija u wara l-approvazzjoni tal-Kummissjoni, tistabbilixxi arranġamenti mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali. Dawk l-arranġamenti ma għandhomx joħolqu obbligi ġuridiċi fuq l-Unjoni jew l-Istati Membri.

2.   L-Awtorità għandha tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi li daħlu fi ftehimiet mal-Unjoni għal dak il-għan.

Skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-ftehimiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu, l-arranġamenti għandhom jiġu żviluppati fejn jispeċifikaw, b’mod partikolari, in-natura, l-estent u l-manjiera li fihom il-pajjiżi terzi konċernati għandhom jipparteċipaw fil-ħidma tal-Awtorità, inkluż id-dispożizzjonijiet marbuta mal-parteċipazzjoni fl-inizjattivi mwettqa mill-Awtorità, il-kontribuzzjonijiet finanzjarji u l-persunal. Fir-rigward tal-kwistjonijiet tal-persunal, dawk l-arranġamenti għandhom, fi kwalunkwe każ, jikkonformaw mar-Regolamenti tal-Persunal u l-Kondizzjonijiet ta’ Impjieg.

3.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Awtorità topera fi ħdan il-mandat tagħha u l-qafas istituzzjonali eżistenti billi tikkonkludi arranġament xieraq ta’ ħidma mad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità.

Artikolu 43

Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali u l-kundizzjonijiet tal-operat

1.   L-arranġamenti neċessarji li jikkonċernaw l-akkomodazzjoni li għandha tkun ipprovduta għall-Awtorità fl-Istat Membru ospitanti, flimkien mar-regoli speċifiċi applikabbli fl-Istat Membru ospitanti għad-Direttur Eżekuttiv, għall-membri tal-Bord tat-Tmexxija, għall-persunal u l-membri tal-familji tagħhom, għandhom ikunu stabbiliti fi ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali bejn l-Awtorità u l-Istat Membru fejn se tkun lokalizzata s-sede, li għandu jiġi konkluż wara l-kisba tal-approvazzjoni tal-Bord tat-Tmexxija u sa mhux iktar tard mill-1 ta’ Awwissu 2021.

2.   L-Istat Membru ospitanti tal-Awtorità għandu jipprovdi l-aqwa kundizzjonijiet possibbli sabiex jiżgura l-funzjonament bla xkiel u effiċjenti tal-Awtorità, inkluż skejjel b’orjentazzjoni Ewropea multilingwi u konnessjonijiet tat-trasport adattati.

Artikolu 44

Bidu tal-attivitajiet tal-Awtorità

1.   L-Awtorità għandha ssir operattiva bil-kapaċità li timplimenta l-baġit proprju tagħha sal-1 ta’ Awwissu 2021.

2.   Il-Kummissjoni għandha tkun responabbli għall-istabbiliment u l-operat inizjali tal-Awtorità sakemm l-Awtorità ssir operattiva. Għal dak il-għan:

(a)

sakemm id-Direttur Eżekuttiv jibda/tibda jaqdi/taqdi dmirijietu/a wara l-ħatra tiegħu/tagħha mill-Bord tat-Tmexxija f’konformità mal-Artikolu 31, il-Kummissjoni tista’ taħtar uffiċjal tal-Kummissjoni biex jaġixxi ta’ Direttur Eżekuttiv interim u jeżerċita d-doveri assenjati lid-Direttur Eżekuttiv;

(b)

permezz ta’ deroga mill-punt (j) tal-Artikolu 18(1) u sal-adozzjoni ta’ deċiżjoni kif jissemma fl-Artikolu 18(2), id-Direttur Eżekuttiv interim għandu jeżerċita s-setgħa tal-awtorità tal-ħatra;

(c)

il-Kummissjoni tista’ toffri assistenza lill-Awtorità, b’mod partikolari billi tissekonda uffiċjali tal-Kummissjoni biex iwettqu l-attivitajiet tal-Awtorità taħt ir-responsabbiltà tad-Direttur Eżekuttiv interim jew tad-Direttur Eżekuttiv;

(d)

id-Direttur Eżekuttiv interim jista’ jawtorizza l-pagamenti kollha koperti mill-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit tal-Awtorità wara l-approvazzjoni mill-Bord tat-Tmexxija u jista’ jikkonkludi kuntratti inkluż kuntratti tal-persunal, wara l-adozzjoni tal-pjan ta’ stabbiliment tal-Awtorità.

Artikolu 45

Emendi tar-Regolament (KE) Nru 883/2004

Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 1, jiddaħħal il-punt li ġej:

“(na)

‘Awtorità Ewropea tax-Xogħol’ tfisser il-korp stabbilit permezz tar-Regolament 2019/1149 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill (*1) u msemmija fl-Artikolu 74a;

(*1)  Ir-Regolament (UE) 2019/1149 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol, li temenda r-Regolamenti (KE) Nru 883/2004, (UE) Nru 492/2011, u (UE) 2016/589 u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/344 (ĠU L 186, 11.7.2019, p. 21).”;"

(2)

jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 74a

L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol

1.   Mingħajr preġudizzju għall-kompiti u l-attivitajiet tal-Kummissjoni Amministrattiva, l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol għandha tappoġġa l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament f’konformità mal-kompiti tagħha stabbiliti fir-Regolament (UE) 2019/1149. Il-Kummissjoni Amministrattiva għandha tikkoopera mal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet bi qbil reċiproku u jevitaw kull irduppjar. Għal dak il-għan, hija għandha tikkonkludi ftehim ta’ kooperazzjoni mal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol.

2.   Il-Kummissjoni Amministrattiva tista’ titlob lill-Awtorità Ewropea tax-Xogħol biex tirreferi kwistjoni rigward is-sigurtà soċjali taħt medjazzjoni bi qbil mat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 13(11) tar-Regolament (UE) 2019/1149.”.

Artikolu 46

Emendi tar-Regolament (UE) Nru 492/2011

.

Ir-Regolament (UE) Nru 492/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 26, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol stabbilita permezz tar-Regolament (UE) 2019/1149 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*2) għandha tipparteċipa fil-laqgħat tal-Kumitat Konsultattiv bħala osservatur, tipprovdi input tekniku u għarfien espert kif rilevanti.

(*2)  Ir-Regolament (UE) 2019/1149 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol, li temenda r-Regolamenti (KE) Nru 883/2004, (UE) Nru 492/2011, u (UE) 2016/589 u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/344 (ĠU L 186, 11.7.2019, p. 21).”;"

(2)

L-Artikoli 29 sa 34 jitħassru b’effett mid-data li fiha l-Awtorità ssir operattiva skont l-Artikolu 44(1) ta’ dan ir-Regolament;

(3)

L-Artikolu 35 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 35

Ir-regoli tal-proċedura tal-Kumitat Konsultattiv fis-seħħ fit-8 ta’ Novembru 1968 għandhom jibqgħu japplikaw.”;

(4)

L-Artikolu 39 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 39

In-nefqa amministrattiva tal-Kumitat Konsultattiv għandha tkun inkluża fil-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea fit-taqsima marbuta mal-Kummissjoni.”

Artikolu 47

Emendi tar-Regolament (UE) 2016/589

Ir-Regolament (UE) 2016/589 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 1 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

l-organizzazzjoni tan-netwerk EURES bejn il-Kummissjoni, l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol u l-Istati Membri;”;

(b)

il-punt (b) jinbidel b’dan li ġej:

“(b)

il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol u l-Istati Membri dwar il-kondiviżjoni ta’ data disponibbli rilevanti dwar il-postijiet tax-xogħol battala, l-applikazzjonijiet għax-xogħol u s-CVs;”;

(c)

il-punt (f) jinbidel b’dan li ġej:

“(f)

il-promozzjoni tan-netwerk EURES fil-livell tal-Unjoni permezz ta’ miżuri ta’ komunikazzjoni effettivi meħuda mill-Kummissjoni, mill-Awtorità Ewropea tax-Xogħol u mill-Istati Membri.”;

(2)

Fl-Artikolu 3 jiżdied il-punt li ġej:

“(8)

‘Awtorità Ewropea tax-Xogħol’ tfisser il-korp stabbilit permezz tar-Regolament (UE) 2019/1149 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*3).

(*3)  Ir-Regolament (UE) 2019/1149 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol, li temenda r-Regolamenti (KE) Nru 883/2004, (UE) Nru 492/2011, u (UE) 2016/589 u li jħassar id-Deċiżjoni (UE) 2016/344 (ĠU L 186, 11.7.2019, 21).”;"

(3)

fl-Artikolu 4, il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Għandha tiġi żgurata l-aċċessibbiltà min-naħa ta’ persuni b’diżabiltajiet għall-informazzjoni pprovduta fuq il-portal EURES u għas-servizzi ta’ appoġġ disponibbli fil-livell nazzjonali. Il-Kummissjoni, l-Uffiċċju Ewropew għall-Koordinazzjoni u l-Membri u s-Sħab tal-EURES għandhom jiddeterminaw il-mezzi biex jiżguraw dan fir-rigward tal-obbligi rispettivi tagħhom.”;

(4)

L-Artikolu 7(1) huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt (a) jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

Uffiċċju Ewropew ta’ Koordinazzjoni, li għandu jiġi stabbilit fi ħdan l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol u li għandu jkun responsabbli biex jassisti lin-netwerk EURES fit-twettiq tal-attivitajiet tiegħu;”;

(b)

jiżdied il-punt li ġej:

“(e)

il-Kummissjoni.”;

(5)

L-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 jiġi emendat kif ġej:

(i)

il-kliem introduttorju jinbidel b’dan li ġej:

“L-Uffiċċju Ewropew ta’ Koordinazzjoni għandu jassisti lin-netwerk EURES fit-twettiq tal-attivitajiet tiegħu, b’mod partikolari billi jiżviluppa u jwettaq, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-NCOs u mal-Kummissjoni, l-attivitajiet li ġejjin:”;

(ii)

fil-punt (a), il-punt (i) jinbidel b’dan li ġej:

“(i)

bħala s-sid tas-sistema għall-portal EURES, u s-servizzi relatati tal-IT, id-definizzjoni tal-ħtiġijiet tal-utenti u r-rekwiżiti tan-negozji li trid tiġi trażmessa lill-Kummissjoni għall-operat u l-iżvilupp tal-portal, inkluż is-sistemi u l-proċeduri tiegħu għall-iskambju tal-postijiet vakanti tal-impjiegi, l-applikazzjonijiet tal-impjiegi, CVs u dokumenti ta’ appoġġ u informazzjoni oħra, f’kooperazzjoni ma’ informazzjoni tal-Unjoni rilevanti oħrajn servizzi konsultattivi jew netwerks, u inizjattivi;”;

(b)

il-paragrafu 2 jinbidel b’dan li ġej:

“2.   L-Uffiċċju Ewropew ta’ Koordinazzjoni għandu jkun immaniġġjat mill-Awtorità Ewropea tax-Xogħol. L-Uffiċċju Ewropew ta’ Koordinazzjoni għandu jistabbilixxi djalogu regolari mar-rappreżentanti tas-sħab soċjali fil-livell tal-Unjoni.”;

(c)

il-paragrafu 3 jinbidel b’dan li ġej:

“3.   L-Uffiċċju Ewropew ta’ Koordinazzjoni għandu,wara li jikkonsultalill-Grupp ta’ Koordinazzjoni msemmi fl-Artikolu 14 u lill-Kummissjoni, ifassal il-programmi ta’ ħidma pluriennali tiegħu.”;

(6)

fl-Artikolu 9(2), il-punt (b) jinbidel b’dan li ġej:

“(b)

il-kooperazzjoni mal-Kummissjoni, mal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol u mal-Istati Membri dwar l-approvazzjoni fi ħdan il-qafas stabbilit fil-Kapitolu III;”;

(7)

fl-Artikolu 14, il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:

“1.   Il-Grupp ta’ Koordinazzjoni għandu jkun magħmul minn rappreżentanti fil-livell adattat tal-Kummissjoni, tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Koordinazzjoni u tal-NCOs.”;

(8)

fl-Artikolu 16, il-paragrafu 6 jinbidel b’dan li ġej:

“6.   L-Istati Membri għandhom, flimkien mal-Kummissjoni u mal-Uffiċċju Ewropew ta’ Koordinazzjnoni, jeżaminaw kull possibbiltà biex tingħata prijorità liċ-ċittadini tal-Unjoni meta jimtlew postijiet tax-xogħol battala sabiex jinkiseb bilanċ bejn il-provvista ta’ ħaddiema u d-domanda għall-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni. L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri meħtieġa għal dak il-għan.”;

(9)

fl-Artikolu 19, il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:

“1.   L-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma’ xulxin, mal-Kummissjoni u mal-Uffiċċju Ewropew ta’ Koordinazzjoni rigward l-interoperabbiltà bejn sistemi nazzjonali u l-klassifikazzjoni Ewropea żviluppata mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha żżomm lill-Istati Membri infurmati dwar l-iżvilupp tal-klassifikazzjoni Ewropea.”;

(10)

L-Artikolu 29 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 29

Skambju tal-informazzjoni dwar il-flussi u x-xejriet

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom iwettqu monitoraġġ u jippublikaw il-flussi u x-xejriet marbutin mal-mobbiltà tax-xogħol fi ħdan l-Unjoni abbażi ta’ rapporti mill-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, li tuża l-istatistika ta’ Eurostat u d-data nazzjonali disponibbli.”.

Artikolu 48

Tħassir

Id-Deċiżjoni (UE) 2016/344 hija mħassra b’effett mid-data li fiha l-Awtorità ssir operattiva skont l-Artikolu 44(1) ta’ dan ir-Regolament.

Ir-referenzi għad-Deċiżjoni mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 49

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Ġunju 2019.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

G. CIAMBA


(1)  ĠU C 440, 6.12.2018, p. 128.

(2)  ĠU C 461, 21.12.2018, p. 16.

(3)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ April 2019 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju 2019.

(4)  Id-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta’ ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta’ servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-Regolament tal-IMI") (ĠU L 159, 28.5.2014, p. 11).

(5)  Id-Direttiva 2014/54/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar miżuri li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet konferiti fuq ħaddiema fil-kuntest tal-moviment liberu tal-ħaddiema (ĠU L 128, 30.4.2014, p. 8).

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali (ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1).

(7)  Ir-Regolament (UE) 2018/1724 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta’ Ottubru 2018 li jistabbilixxi gateway diġitali unika li tipprovdi aċċess għal informazzjoni, għal proċeduri u għas-servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 1).

(8)  Ir-Regolament (UE) 2016/589 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ April 2016 dwar netwerk Ewropew ta’ servizzi tal-impjiegi (EURES), aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta’ mobbiltà u integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol u li jemenda Regolamenti (UE) Nru 492/2011 u (UE) Nru 1296/2013 (ĠU L 107, 22.4.2016, p. 1).

(9)  Id-Deċiżjoni (UE) 2016/344 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar l-istabbiliment ta’ Pjattaforma Ewropea biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fl-indirizzar ta’ xogħol mhux iddikjarat (ĠU L 65, 11.3.2016, p. 12).

(10)  Id-Deċiżjoni (UE) 2015/2240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2015 li tistabbilixxi programm dwar soluzzjonijiet ta’ interoperabbiltà u oqfsa komuni għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej (Programm ISA2) bħala mezz għall-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku (ĠU L 318, 4.12.2015, p. 1).

(11)  Id-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku (ĠU L 327, 2.12.2016, p. 1).

(12)  Ir-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni (ĠU L 141, 27.5.2011, p. 1).

(13)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(14)  Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

(15)  Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

(16)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

(17)  ĠU L 56, 4.3.1968, p. 1.

(18)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/17/KE tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar it-twaqqif tal-Kumitat ta’ Esperti dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema (ĠU L 8, 13.1.2009, p. 26).

(19)  Id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1).

(20)  Ir-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta’ sigurtà soċjali (ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1).

(21)  Ir-Regolament (KEE) Nru 1408/71 tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità (ĠU L 149, 5.7.1971, p. 2).

(22)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 tal-21 ta’ Marzu 1972 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ skemi ta’ sigurtà soċjali għal persuni impjegati u l-familji tagħhom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità (ĠU L 74, 27.3.1972, p. 1).

(23)  Ir-Regolament (UE) Nru 1231/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jestendi r-Regolament (KE) Nru 883/2004 u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawn ir-Regolamenti unikament minħabba n-nazzjonalità tagħhom (ĠU L 344, 29.12.2010, p. 1).

(24)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 859/2003 ta’ l-14 ta’ Mejju 2003 li jestendi d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 u r-Regolament (KEE) Nru 574/72 għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li mhumiex diġà koperti b’dawk id-dispożizzjonijiet unikament minħabba ċ-ċittadinanza tagħhom (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 1).

(25)  Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 1).

(26)  Id-Direttiva 2006/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 u (KEE) Nru 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam ma’ attivitajiet tat-trasport bit-triq u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 88/599/KEE (ĠU L 102, 11.4.2006, p. 35).

(27)  Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta’ operatur tat-trasport bit-triq u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 51).

(28)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta’ Settembru 2013 dwar regolament finanzjarju ta’ qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42).

(29)  Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(30)  Ir-Regolament Nru 1 tal-15 ta’ April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea (ĠU 17, 6.10.1958, p. 385/58).

(31)  Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).

(32)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/443 tat-13 ta’ Marzu 2015 dwar is-Sigurtà fil-Kummissjoni (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 41).

(33)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta’ Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE (ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53).


ANNESS

ATTIVITAJIET TAL-PJATTAFORMA STABBILITI F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 16(2)

B'appoġġ għall-għanijiet tal-Awtorità biex jiġi indirizzat ix-xogħol mhux iddikjarat, il-Pjattaforma għandha, b'mod partikolari, tfittex li:

(1)

ittejjeb l-għarfien dwar ix-xogħol mhux iddikjarat, inklużi l-kawżi, id-differenzi reġjonali u l-aspetti transfruntiera tagħhom, permezz ta’ definizzjonijiet kondiviżi u kunċetti komuni, għodod ta’ kejl ibbażati fuq l-evidenza u l-promozzjoni ta’ analiżi komparattiva; tiżviluppa l-għarfien reċiproku tas-sistemi u tal-prattiki differenti bil-għan li jiġi indirizzat ix-xogħol mhux iddikjarat u l-analiżi tal-effikaċja ta’ miżuri ta’ politika, inklużi miżuri u pieni preventivi;

(2)

tiffaċilita u tevalwa l-forom differenti ta’ kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, u fejn rilevanti l-pajjiżi terzi, bħall-iskambju ta’ persunal, l-użu ta’ bażijiet tad-data, attivitajiet konġunti u taħriġ konġunt, u l-istabbiliment ta’ sistema ta’ skambju ta’ informazzjoni għall-kooperazzjoni amministrattiva, bl-użu ta’ modulu speċifiku dwar ix-xogħol mhux iddikjarat skont is-sistema tal-IMI;

(3)

tistabbilixxi għodod, pereżempju bank tal-għarfien, għall-kondiviżjoni effikaċi ta’ informazzjoni u esperjenzi u l-iżvilupp ta’ linji gwida għall-infurzar, manwali ta’ prattika tajba, prinċipji kondiviżi għall-ispezzjonijiet li jindirizzaw ix-xogħol mhux iddikjarat u attivitajiet komuni bħal kampanji Ewropej; tevalwa l-esperjenzi dwar dawn l-għodod;

(4)

tiżviluppa programm ta’ tagħlim bejn il-pari għall-identifikazzjoni ta’ prattiki tajba fl-oqsma kollha rilevanti biex jiġi indirizzat ix-xogħol mhux iddikjarat fl-Istati Membri li jagħżlu li jipparteċipaw f'dawn ir-rieżamijiet;

(5)

tiskambja l-esperjenzi tal-awtoritajiet nazzjonali fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni li hija rilevanti għall-indirizzar tax-xogħol mhux iddikjarat.


Top