EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0980

Regolament delegat tal-kummissjoni (UE) 2019/980 tal-14 ta’ Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-format, il-kontenut, l-iskrutinju u l-approvazzjoni tal-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2004 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

OJ L 166, 21.6.2019, p. 26–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/980/oj

21.6.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 166/26


REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/980

tal-14 ta’ Marzu 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-format, il-kontenut, l-iskrutinju u l-approvazzjoni tal-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2004

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, u li jħassar id-Direttiva 2003/71/KE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(14), il-paragrafi (1) u (2) tal-Artikolu 13, l-Artikoli 14(3), 15(2) u 20(11) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2017/1129 jistipula rekwiżiti li jridu jiġu osservati meta jitfasslu l-prospetti. Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw l-iskrutinju, ir-rieżami, l-approvazzjoni u l-iffaljar tad-dokument tar-reġistrazzjoni universali u kwalunkwe emenda għalih, ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-format tal-prospett, il-prospett bażi u t-termini finali, l-informazzjoni speċifika li trid tiddaħħal fi prospett, l-informazzjoni minima li trid tiddaħħal fid-dokument ta’ reġistrazzjoni universali, l-informazzjoni mnaqqsa li trid tiġi inkluża taħt ir-reġim ta’ divulgazzjoni ssimplifikata għal ħruġ ta’ titoli sekondarju, il-kontenut imnaqqas, il-format standardizzat u s-sekwenza tal-prospett tat-Tkabbir tal-UE, il-kontenut imnaqqas u l-format standardizzat tas-sommarju speċifiku u l-iskrutinju u l-approvazzjoni tal-prospetti kollha jeħtieġu li jiġu speċifikati.

(2)

Il-kontenut u l-format ta’ prospett jiddependu fuq varjetà ta’ fatturi, bħat-tip ta’ emittent, it-tip ta’ titolu, it-tip ta’ ħruġ ta’ titoli kif ukoll l-involviment possibbli ta’ parti terza bħala garanti u l-kwistjoni jekk hemmx ammissjoni jew le għall-kummerċ. Għalhekk mhuwiex xieraq li jiġu stipulati l-istess rekwiżiti għat-tipi kollha ta’ prospetti. Minflok jneħtieġ li jiġu stipulati rekwiżiti ta’ informazzjoni speċifiċi u jenħtieġ li jiġu kkombinati skont dawn il-fatturi u t-tip ta’ prospett. Madankollu dan jenħtieġ li ma jipprevjenix lil emittent, offerent jew persuna li titlob ammissjoni għal kummerċ f’suq regolat biex fil-prospett tipprovdi l-aktar informazzjoni komprensiva disponibbli.

(3)

Sabiex jiżguraw ċertezza ġuridika u jżidu t-trasparenza għall-investituri, l-emittenti jenħtieġ li jiddikjaraw fid-dokument tar-reġistrazzjoni universali tagħhom jekk id-dokument tar-reġistrazzjoni universali ġiex approvat mill-awtorità kompetenti jew jekk ġiex sempliċiment iffalajt u ppubblikat mingħajr approvazzjoni preċedenti.

(4)

Ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni mnaqqsa għal ħruġ sekondarju jenħtieġ li jirriflettu l-ispeċifiċitajiet tat-titoli ta’ ekwità u mingħajr ekwità.

(5)

Intrapriżi ta’ investiment kollettiv tat-tip magħluq isewgu objettivi tal-investiment speċifiċi u jistgħu jiġu soġġetti għal restrizzjonijiet tal-investiment speċifiċi. Għalhekk, id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni għal dawn l-intrapriżi jenħtieġ li jiġu soġġetti għal rekwiżiti ta’ informazzjoni speċifiċi.

(6)

Minħabba r-rabta indiretta bejn l-investitur u l-ishma sottostanti tar-riċevuti depożitorji, huwa importanti li l-investitur jiġi infurmat dwar l-emittent tal-ishma sottostanti. Għalhekk, il-prospett għar-riċevuti depożitorji jenħtieġ li jkun fih, minbarra informazzjoni dwar ir-riċevuta depożitorja u l-emittent tar-riċevuta depożitorja, informazzjoni dwar l-ishma sottostanti u l-emittent ta’ dawn l-ishma sottostanti.

(7)

L-informazzjoni fil-prospetti għal titoli mingħajr ekwità jenħtieġ li tiġi adattata għal-livell tal-għarfien u l-għarfien espert ta’ kull tip ta’ investitur. Għalhekk, il-prospetti għal titoli mingħajr ekwità li fihom jistgħu jinvestu l-investituri fil-livell tal-konsumatur jenħtieġ li jiġu soġġetti għal rekwiżiti ta’ informazzjoni aktar komprensivi u distinti minn prospetti għal titoli mingħajr ekwità li huma riżervati għal investituri kwalifikati.

(8)

L-obbligu li jiġi prodott prospett japplika għal titoli mingħajr ekwità maħruġa minn pajjiżi terzi u l-awtoritajiet reġjonali u lokali tagħhom f’każijiet fejn dawn l-entitajiet jixtiequ jagħmlu offerta pubblika ta’ titoli fl-Unjoni jew jixtiequ li t-titoli tagħhom jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat. Minħabba n-natura partikolari ta’ dawn l-entitajiet pubbliċi, jenħtieġ li jiġu stipulati rekwiżiti ta’ informazzjoni speċifiċi.

(9)

L-investituri jenħtieġ li jkunu jistgħu jifhmu s-sitwazzjoni ta’ emittent bi storja finanzjarja kumplessa u l-effetti mistennija ta’ tranżazzjoni li tinvolvi impenn finanzjarju sinifikanti. Għalhekk, għal dan il-għan, dawn l-emittenti jenħtieġ li jkunu meħtieġa jinkludu informazzjoni addizzjonali fil-prospett.

(10)

Meta titoli jkunu skambjabbli ma’, jew konvertibbli f’ishma li diġà huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolati, l-azzjonisti u l-investituri normalment diġà jkollhom l-informazzjoni dwar l-ishma sottostanti ta’ dawn it-titoli. Għalhekk huwa biżżejjed li mal-prospett tiżdied dikjarazzjoni li tistabbilixxi t-tip tas-sehem sottostanti u d-dettalji ta’ fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar is-sehem sottostanti.

(11)

L-investituri jistgħu jkunu jridu jinvestu f’titoli li huma skambjabbli jew konvertibbli f’ishma li jinħarġu jew se jinħarġu mill-emittent ta’ dawn it-titoli jew minn entità li tappartjeni għall-grupp ta’ dan l-emittent u li għadhom ma ġewx ammessi għall-kummerċ f’suq regolat. Dawn l-investituri jenħtieġ li jkollhom l-istess informazzjoni dwar il-kapaċità tal-emittent tal-ishma sottostanti li jkompli l-operazzjonijiet tiegħu u dwar il-pożizzjoni ta’ dejn tiegħu meta mqabbel mal-kapitalizzazzjoni bħall-investituri li investew f’dawn l-ishma direttament. Għalhekk, il-prospett jenħtieġ li jkun fih dikjarazzjoni tal-kapital operatorju kif ukoll dikjarazzjoni tal-kapitalizzazzjoni u l-pożizzjoni ta’ dejn tal-emittent tal-ishma sottostanti.

(12)

Titoli ta’ derivattivi jinvolvu riskji partikolari għall-investituri, minħabba li pereżempju t-telf jista’ jkun ogħla mill-investiment li jkun sar u minħabba li s-sottostanti mhux dejjem jiġi ammess għall-kummerċ f’suq regolat u għalhekk informazzjoni dwar dak sottostanti tista’ ma tkunx disponibbli. Xi titoli mingħajr ekwità, bħal bonds strutturati, jinkorporaw ukoll ċerti elementi ta’ titoli ta’ derivattiva. Konsegwentement, in-nota dwar it-titoli jenħtieġ li jkun fiha informazzjoni addizzjonali dwar is-sottostanti ta’ titolu derivattiv jew dwar il-komponent derivattiv tat-titolu mingħajr ekwità u, fejn applikabbli, dikjarazzjoni dwar it-telf potenzjali li l-investituri jistgħu jiffaċċjaw.

(13)

Meta l-prostett bażi jitfassal għal titoli marbuta jew garantiti b’assi sottostanti, dak il-prospett bażi jenħtieġ li jkun fih l-informazzjoni kollha dwar it-tip ta’ assi sottostanti fejn dan l-assi sottostanti jkun magħruf fid-data tal-approvazzjoni tal-prospett bażi. Madankollu il-kundizzjonijiet tas-suq jistgħu jibdlu l-għażla tal-assi sottostanti f’xi kategorija ta’ assi sottostanti. Għalhekk, it-termini finali tal-prospett bażi biss jenħtieġ li jkun fihom dettalji speċifiċi dwar dan l-assi sottostanti.

(14)

Il-garanziji huma maħsuba biex jiżguraw li l-pagamenti relatati mat-titolu jiġu ssodisfati kif dovut. Minħabba d-diversità potenzjali fil-garanziji, jenħtieġ li jiġu stipulati rekwiżiti ta’ informazzjoni ċari relatati man-natura u l-ambitu ta’ dawn il-garanziji.

(15)

Il-format tal-prospett, il-prospett bażi u t-termini finali jenħtieġ li jiġu speċifikati billi tiġi ddeterminata l-ordni li fiha jenħtieġ li tiġi divulgata l-informazzjoni meħtieġa. Madankollu, minħabba l-karattru bi skop multiplu tad-dokument tar-reġistrazzjoni universali, l-emittenti li jagħżlu li jfasslu u jippubblikaw dokument tar-reġistrazzjoni universali kull sena finanzjarja jenħtieġ li jingħataw aktar flessibilità fir-rigward tal-ordni ta’ informazzjoni li jenħtieġ li tiġi pprovduta fid-dokument tar-reġistrazzjoni universali.

(16)

Filwaqt li l-prospett bażi jenħtieġ li jkun fih l-informazzjoni kollha disponibbli meta jitfassal dan il-prospett bażi, jenħtieġ li jkun possibbli li jitħallew spazji vojta fir-rigward ta’ informazzjoni speċifika li ssir disponibbli biss fi stadju aktar tard u li jenħtieġ li tinstab fit-termini finali, jew tiġi inkluża lista ta’ din l-informazzjoni nieqsa.

(17)

Mhux dejjem ikun meħtieġ li jiġi inkluż sommarju fil-prospett. Madankollu, dan jenħtieġ li ma jipprevjenix l-inklużjoni ta’ taqsima ta’ ħarsa ġenerali fil-prospett. Sabiex tiġi evitata l-konfużjoni fost l-investituri, taqsima ta’ ħarsa ġenerali bħal din madankollu jenħtieġ li ma tissejjaħx sommarju, sakemm din ma tkunx tikkonforma mar-rekwiżiti kollha għas-sommarji.

(18)

Il-prospett tat-tkabbir tal-UE huwa maħsub biex itaffi l-piż amministrattiv, b’mod partikolari għall-SMEs. Għalhekk huwa xieraq li l-abbozzar tal-prospetti tat-tkabbir tal-UE jiġi ssimplifikat billi tiġi stipulata ordni fissa li fiha jenħtieġ li tiġi ppreżentata l-informazzjoni. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni tiġi ppreżentata b’mod li huwa koerenti u konsistenti mal-mudelli kummerċjali differenti, jenħtieġ li tiġi permessa flessibilità fir-rigward tal-ordni tal-punti tal-informazzjoni f’kull taqsima tal-prospett tat-tkabbir tal-UE.

(19)

Sabiex ikun hemm lok għal flessibilità u biex jitħeġġeġ l-użu tal-prospett tat-tkabbir tal-UE, jenħtieġ li jkun possibbli li l-prospett dwar it-tkabbir tal-UE jkun magħmul minn dokumenti separati. Sabiex jiġi evitat ir-riskju ta’ informazzjoni duplikata, minn naħa waħda, jenħtieġ li jiġu stipulati rekwiżiti ta’ informazzjoni dettaljati separati għad-dokument ta’ reġistrazzjoni speċifiku u min-naħa l-oħra, għan-nota dwar it-titoli speċifika, u jenħtieġ li jiġu adattati għat-tip ta’ titoli kkonċernati, billi tinħoloq differenza bejn titoli ta’ ekwità u mingħajr ekwità

(20)

Is-sommarju speċifiku tal-prospett tat-Tkabbir tal-UE jenħtieġ li jipprovdi lill-investituri l-informazzjoni ewlenija meħtieġa biex jiddeċiedu liema offerti ta’ titotli jridu jistudjaw aktar billi jirrieżaminaw il-prospett kollu kemm hu. Għalhekk dan jenħtieġ li juri l-karatteristiċi essenzjali ta’, u r-riskji assoċjati mal-emittent u t-titoli offruti u jkun fih it-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali tal-offerta. Madankollu, minħabba li s-sommarju speċifiku huwa biss introduzzjoni għall-prospett tat-Tkabbir tal-UE u jrid jinqara flimkien mal-partijiet l-oħra tiegħu, il-kontenut tas-sommarju speċifiku jenħtieġ li jkun konsistenti ma’ dawk il-partijiet l-oħra. Sabiex jiġi żgurat li d-daqs tas-sommarju speċifiku jitfassal skont id-daqs imnaqqas tal-prospett tat-tkabbir tal-UE, it-tul tas-sommarju jenħtieġ li jkun ristrett.

(21)

Sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti japplikaw standards armonizzati madwar l-Unjoni meta jiskrutinizzaw il-prospetti, u b’mod partikolari l-kompletezza, il-komprensibilità u l-konsistenza tal-informazzjoni fl-abbozzi tal-prospetti, jenħtieġ li jiġu stipulati kriterji għall-iskrutinju tal-prospett. Dawn il-kriterji jenħtieġ li jiġu applikati għall-abbozzi tal-prospett kollu u kwalunkwe waħda mill-partijiet konstitwenti tiegħu, inkluż id-dokument tar-reġistrazzjoni universali u kwalunkwe emenda u suppliment għall-prospett.

(22)

Jenħtieġ li jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tal-investitur. Għalhekk, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jitħallew jikkunsidraw, fejn ikun meħtieġ, kriterji addizzjonali għall-iskrutinju tal-kompletezza, il-komprensibilità u l-konsistenza tal-abbozzi tal-prospetti sabiex jadattaw dan l-iskrutinju għall-karatteristiċi speċifiċi ta’ prospett.

(23)

Xi emittenti huma involuti f’attivitajiet kummerċjali speċifiċi ħafna li jeħtieġu għarfien profond tal-attivitajiet ikkonċernati sabiex ikollhom fehim sħiħ tat-titoli maħruġa minn dawn l-emittenti. Dan ikun japplika pereżempju fil-każ ta’ kumpanija tal-proprjetà li tista’ tkun meħtieġa tiddivulga rapport ta’ valwazzjoni li jipprovdi d-dettalji rilevanti kollha fir-rigward tal-proprjetajiet materjali meħtieġa għall-finijiet tal-valwazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti għandhom għalhekk ikunu jistgħu jieħdu approċċ proporzjonat u jeħtieġu, fejn xieraq, li dawk l-emittenti speċjalizzati jinkludu fil-prospett informazzjoni speċifika u adattata dwar dawk l-attivitajiet li tmur lil hinn mill-informazzjoni meħtieġa minn emittenti mhux speċjalisti.

(24)

Minħabba l-evoluzzjoni rapida tas-swieq tat-titoli, hemm il-possibbiltà li ċerti tipi ta’ titoli li mhumiex koperti mill-Annessi ta’ dan ir-Regolament jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ. F’każ bħal dan, sabiex l-investituri jkunu jistgħu jieħdu deċiżjoni infurmata dwar l-investiment, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jiddeċiedu f’konsultazzjoni mal-emittent, l-offerent jew il-persuna li titlob l-ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat liema informazzjoni jenħtieġ li tkun inkluża fil-prospett.

(25)

Sabiex tiżdied l-effiċjenza fil-proċess tat-tfassil tal-prospett u jiġu eliminati piżijiet bla bżonn, huwa xieraq li jitħallew barra l-punti ta’ informazzjoni stipulati fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament li ma jkunux rilevanti għall-emittent jew għat-titoli li jkunu qed jiġu offruti jew ammessi għall-kummerċ f’suq regolat.

(26)

L-iskrutinju u l-approvazzjoni tal-prospetti huma proċess iterattiv. Bħala tali, id-deċiżjoni tal-awtorità kompetenti li tapprova l-abbozz tal-prospett tista’ tinvolvi diversi ċikli ta’ analiżi tal-abbozz tal-prospett u t-titjib sussegwenti mill-emittent, l-offerent jew il-persuna li titlob l-ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat biex jiġi żgurat li l-abbozz tal-prospett jissodisfa l-istandards tal-kompletezza, il-komprensibbiltà u l-konsistenza. Sabiex tiġi pprovduta ċertezza dwar il-proċess ta’ approvazzjoni, huwa meħtieġ li jiġi speċifikat liema dokumenti jenħtieġ li jiġu pprovduti lill-awtoritajiet kompetenti fl-istadji differenti tal-proċess ta’ approvazzjoni.

(27)

Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu permessi jwettqu skrutinju aktar ħafif meta abbozz ta’ prospett jirreplika informazzjoni li diġà tkun ġiet skrutinizzata jew rieżaminata.

(28)

Sabiex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jfittxu termini jew kliem speċifiku fid-dokumenti sottomessi u b’hekk jiżguraw proċess ta’ skrutinju effiċjenti u f’waqtu tal-prospetti, l-abozz ta’ prospetti u l-informazzjoni ta’ akkumpanjament jenħtieġ li jiġu sottomessi f’format elettroniku li tkun tista’ ssir tiftixa fih u permezz ta’ mezzi elettroniċi aċċettabbli għall-awtorità kompetenti.

(29)

L-emittenti, l-offerenti jew il-persuni li jitolbu ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat jenħtieġ li jkunu jistgħu juru lill-awtorità kompetenti kif indirizzaw kwistjonijiet innotifikati minn din l-awtorità. Għalhekk, kull abozz tal-prospett sottomess lill-awtorità kompetenti, bl-eċċezzjoni tal-ewwel abbozz, jenħtieġ li jkun fih kemm verżjoni bil-kummenti li tindika b’mod ċar it-tibdil kollu li jkun sar fl-abbozz sottomess preċedentement, u verżjoni nadifa fejn tibdil bħal dan ma jiġix indikat.

(30)

Sabiex jiġi mminimizzat dewmien fil-proċess ta’ skrutinju, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jkunu jistgħu jidentifikaw malajr rekwiżiti ta’ informazzjoni li mhumiex applikabbli jew rilevanti. Għal dan l-għan, l-awtoritajiet kompetenti jenħtieġ li jiġu infurmati dwar l-informazzjoni li ma ġietx inkluża fl-abbozz tal-prospett.

(31)

Sabiex jiġi ffaċilitat it-tfassil ta’ prospett u b’hekk biex jiġi ffaċilitat il-ġbir tal-kapital minn intrapriżi stabbiliti fl-Unjoni, u sabiex jiġi żgurat li jiġu applikati standards komuni meta jiġu skrutinizzati u approvati l-prospetti, ir-rekwiżiti kollha relatati mal-format, il-kontenut, l-iskrutinju u l-approvazzjoni tal-prospetti jenħtieġ li jiġu stipulati f’Regolament wieħed.

(32)

Peress li dan ir-Regolament Delegat jissostitwixxi r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2004 (2), dan tal-aħħar sar obsolet u għalhekk jenħtieġ li jitħassar.

(33)

Għal raġunijiet ta’ koerenza, l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jenħtieġ li tiġi diferita sad-data tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/1129,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“titoli garantiti b’assi” tfisser titoli mingħajr ekwità li jew:

(i)

jirrappreżentaw interess f’assi, inkluż kwalunkwe dritt maħsub biex jiżgura s-servizzjar ta’ dawn l-assi, ir-riċevuta jew ir-riċevuta f’waqtha minn detenturi ta’ dawn l-assi tal-ammonti pagabbli skont dawn l-assi;

(ii)

huma garantiti b’assi u t-termini tat-titoli jipprevedu pagamenti kkalkulati b’referenza għal dawn l-assi;

(b)

“suq ekwivalenti ta’ pajjiż terz” tfisser suq ta’ pajjiż terz li tqies bħala ekwivalenti għal suq regolat skont ir-rekwiżiti stabbiliti fit-tielet u fir-raba’ subparagrafi tal-Artikolu 25(4) tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3);

(c)

“stima tal-profitt” tfisser tbassir tal-profitt għal perjodu finanzjarju li jkun skada u li għalih ikunu għadhom ma ġewx ippubblikati r-riżultati;

(d)

“tbassir tal-profitt” tfisser dikjarazzjoni li espressament jew b’implikazzjni tindika ċifra jew ċifra minima jew massima għal-livell proababbli ta’ profitti jew telf għal perjodi finanzjarji attwali jew futuri, jew fiha data li minnha jista’ jsir kalkolu ta’ ċifra bħal din għal profitti jew telf futur, anki jekk ma tissemma l-ebda ċifra partikolari u l-kelma “profitt” ma tintużax;

(e)

“tibdil gross sinifikanti” tfisser varjazzjoni ta’ aktar minn 25 % ta’ indikatur wieħed jew aktar tad-daqs tal-kummerċ tal-emittent.

KAPITOLU II

KONTENUT TAL-PROSPETT

TAQSIMA 1

Informazzjoni minima li trid tiġi inkluża fid-dokumenti ta’ reġistrazzjoni

Artikolu 2

Dokument tar-reġistrazzjoni għat-titoli tal-ekwità

Għal titoli ta’ ekwità, id-dokument tar-reġistrazzjoni għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 1 ta’ dan ir-Regolament, sakemm ma jitfassalx skont l-Artikoli 9, 14 jew 15 tar-Regolament (UE) 2017/1129.

Artikolu 3

Dokument ta’ reġistrazzjoni universali

Dokument tar-reġistrazzjoni li jitfassal skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2017/1129 għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 2 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 4

Dokument tar-reġistrazzjoni għal ħruġ sekondarju ta’ titoli tal-ekwità

Dokument tar-reġistrazzjoni speċifiku għal titoli ta’ ekwità li jitfassal skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2017/1129, għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 3 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Dokument ta’ reġistrazzjoni għal unitajiet ta’ impriżi ta’ investiment kollettiv tat-tip magħluq

Għal unitajiet maħruġa minn intrapriżi ta’ investiment kollettiv tat-tip magħluq, id-dokument ta’ reġistrazzjoni għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 4.

Artikolu 6

Dokument tar-reġistrazzjoni għal rċevuti depożitorji maħruġa fuq ishma

Għal riċevuti depożitorji maħruġa fuq ishma, id-dokument tar-reġistrazzjoni għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 5.

Artikolu 7

Dokument tar-reġistrazzjoni għat-titoli mingħajr ekwità fil-livell tal-konsumatur

Għal titoli mingħajr ekwità minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament, id-dokument ta’ reġistazzjoni għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 6 ta’ dan ir-Regolament, sakemm ma jitfassalx skont l-Artikoli 9, 14 jew 15 tar-Regolament (UE) 2017/1129 jew ikun fih l-informazzjoni msemmija fl-Annessi 1 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Dokument tar-reġistrazzjoni għat-titoli mingħajr ekwità fil-livell ta’ operatur

1.   Għal titoli mingħajr ekwità msemmija fil-paragrafu 2, id-dokument ta’ reġistrazzjoni għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 7 ta’ dan ir-Regolament, sakemm ma jitfassalx skont l-Artikoli 9, 14 jew 15 tar-Regolament (UE) 2017/1129 jew ikun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 1 jew 6 ta’ dan ir-Regolament.

2.   Ir-rekwiżit imsemmi fil-paragrafu 1 għandu japplika għal titoli mingħajr ekwità li jikkonformaw ma’ waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

għandhom ikun għall-kummerċ biss f’suq regolat, jew f’porzjon speċifiku tiegħu, u li għalih jista’ jkollhom aċċess biss investituri kwalifikati għall-finijiet ta’ kummerċ f’titoli bħal dawn;

(b)

ikollhom denominazzjoni għal kull unità ta’ inqas minn EUR 100 000 jew, meta ma jkun hemm l-ebda denominazzjoni individwali, ikunu jistgħu jinkisbu biss mal-ħruġ għal mhux inqas minn EUR 100 000 għal kull titolu.

Artikolu 9

Dokument tar-reġistrazzjoni għal ħruġ sekondarju ta’ titoli mingħajr ekwità

Dokument tar-reġistrazzjoni speċifiku għal titoli mingħajr ekwità li jitfassal skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2017/1129, għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 8 ta’ dan ir-Regolament dment li ma jkunx fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 3 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Dokument tar-reġistrazzjoni għat-titoli ggarantiti b’assi

B’deroga mill-Artikoli 7 u 8, dokument ta’ reġistrazzjoni li jitfassal għal titoli garantiti b’assi, għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 9.

Artikolu 11

Dokument tar-reġistrazzjoni għal titoli mingħajr ekwità maħruġa minn pajjiżi terzi u mill-awtoritajiet reġjonali u lokali tagħhom

B’deroga mill-Artikoli 7 u 8, dokument tar-reġistrazzjoni li jitfassal għal titoli mingħajr ekwità maħruġa minn pajjiżi terzi jew mill-awtoritajiet reġjonali jew lokali tagħhom, għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 10.

TAQSIMA 2

Informazzjoni minima li għandha tiġi inkluża fin-noti dwar it-titoli

Artikolu 12

Nota dwar it-titoli għal titoli ta’ ekwità jew unitajiet maħruġa minn intrapriża ta’ investiment kollettiv tat-tip magħluq

Għal titoli ta’ ekwità jew unitajiet maħruġa minn intrapriża ta’ investiment kollettiv tat-tip magħluq, in-nota dwar it-titoli għandu jkun fiha l-informazzjoni msemmija fl-Anness 11 ta’ dan ir-Regolament, sakemm ma titfassalx skont l-Artikoli 14 jew 15 tar-Regolament (UE) 2017/1129.

Artikolu 13

Nota dwar it-titoli għal ħruġ sekondarju għal titoli ta’ ekwità jew unitajiet maħruġa minn intrapriża ta’ investiment kollettiv tat-tip magħluq

Nota dwar it-titoli speċifika għal it-titoli tal-ekwità jew unitajiet maħruġa minn intrapriża ta’ investiment kollettiv tat-tip magħluq li titfassal skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2017/1129, għandu jkun fiha l-informazzjoni msemmija fl-Anness 12 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Nota dwar it-titoli għal rċevuti depożitorji maħruġa fuq ishma

Għal riċevuti depożitorji maħruġa fuq ishma, in-nota dwar it-titoli għandu jkun fiha l-informazzjoni msemmija fl-Anness 13.

Artikolu 15

Nota dwar it-titoli għal titoli mingħajr ekwità fil-livell ta’ konsumatur

Għal titoli mingħajr ekwità minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament, in-nota dwar it-titoli għandu jkun fiha l-informazzjoni msemmija fl-Anness 14 ta’ dan ir-Regolament, sakemm nota dwar it-titoli speċifika ma titfassalx skont l-Artikoli 14 jew 15 tar-Regolament (UE) 2017/1129.

Artikolu 16

Nota dwar it-titoli għal titoli mingħajr ekwità fil-livell ta’ operatur

Għal titoli mhux ta’ ekwità msemmija fl-Artikolu 8(2) ta’ dan ir-Regolament, in-nota dwar it-titoli għandu jkun fiha l-informazzjoni msemmija fl-Anness 15 ta’ dan ir-Regolament, dment li ma jkunx fiha l-informanzzjoni msemmija fl-Anness 14 ta’ dan ir-Regolament jew dment li nota dwar it-titoli speċifika ma tkunx tfasslet skont l-Artikoli 14 jew 15 tar-Regolament (UE) 2017/1129.

Artikolu 17

Nota dwar it-titoli għal ħruġ sekondarju ta’ titoli mingħajr ekwità

Nota dwar it-titoli speċifika għal titoli mingħajr ekwità li titfassal skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2017/1129, għandu jkun fiha l-informazzjoni msemmija fl-Anness 16 ta’ dan ir-Regolament.

TAQSIMA 3

Informazzjoni addizzjonali li għandha tiġi inkluża fil-prospett

Artikolu 18

Storja finanzjarja kumplessa u impenn finanzjarju sinifikanti tal-emittenti ta’ titoli ta’ ekwità

1.   Meta l-emittent ta’ titolu ta’ ekwità jkollu storja finanzjarja kumplessa, jew ikun għamel impenn finanzjarju sinifikanti, informazzjoni addizzjonali fir-rigward ta’ entità għajr l-emittent għandha tiġi inkluża fil-prospett, kif imsemmi fil-paragrafu 2.

2.   Fir-rigward ta’ entità, għajr l-emittent, informazzjoni addizzjonali għandha tkun l-informazzjoni kollha msemmija fl-Annessi 1 u 20 ta’ dan ir-Regolament li l-investituri jkunu jeħtieġu biex jagħmlu valutazzjoni informata kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) u fl-Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) 2017/1129, bħallikieku dik l-entità kienet l-emittent tat-titolu ta’ ekwità.

Tali informazzjoni addizzjonali għandha tiġi preċeduta minn spjegazzjoni ċara dwar għaliex dik l-informazzjoni hija meħtieġa biex l-investituri jagħmlu valutazzjoni informata u għandha tispeċifika l-effetti tal-istorja finanzjarja kumplessa jew tal-impenn finanzjarju sinifikanti fuq l-emittent jew fuq in-negozju tal-emittent.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, emittent għandu jitqies bħala li jkollu storja finanzjarja kumplessa meta jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin kollha:

(a)

fil-ħin tat-tfassil tal-prospett, l-informazzjoni msemmija fl-Annessi rilevanti ma tirrappreżentax b’mod preċiż l-impenn tal-emittent;

(b)

in-nuqqas ta’ preċiżjoni msemmija fil-punt (a) taffettwa l-kapaċità tal-investituri li jagħmlu valutazzjoni infurmata kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) u fl-Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

l-investituri jkunu jeħtieġu informazzjoni addizzjonali dwar entità minbarra l-emittent biex jagħmlu valutazzjoni infurmata kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) u l-Artikolu 14(2) tar-Regolament (UE) 2017/1129.

4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, impenn finanzjarju sinifikanti huwa ftehim vinkolanti biex issir tranżazzjoni li aktarx tagħti bidu għal varjazzjoni ta’ aktar minn 25 % fil-konfront ta’ indikatur wieħed jew aktar tad-daqs tan-negozju tal-emittent.

Artikolu 19

Titoli li huma skambjabbli jew konvertibbli f’ishma

1.   Meta titoli jkunu skambjabbli għal jew konvertibbli f’ishma li huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, in-nota dwar it-titoli għandha jkun fiha bħala informazzjoni addizzjonali l-informazzjoni msemmija fil-punt 2.2.2 tal-Anness 17.

2.   Meta titoli jkunu skambjabbli għal jew konvertibbli f’ishma li huma maħruġa jew li se jinħarġu mill-emittent jew minn entità li tappartjeni lil grupp ta’ dak l-emittent u li mhumiex ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, in-nota dwar it-titoli għandu jkun fiha wkoll l-informazzjoni addizzjonali li ġejja:

(a)

l-informazzjoni msemmija fil-punti 3.1 u 3.2 tal-Anness 11 fir-rigward ta’ dak l-emittent jew ta’ dik l-entità li tappartjeni għall-grupp tal-emittent;

(b)

l-informazzjoni msemmija fl-Anness 18 fir-rigward tas-sehem sottostanti.

3.   Meta titoli jkunu skambjabbli għal jew konvertibbli f’ishma li huma maħruġa jew li se jinħarġu minn emittent terz u li mhumiex ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, in-nota dwar it-titoli għandha jkun fiha bħala informazzjoni addizzjonali l-informazzjoni msemmija fl-Anness 18.

Artikolu 20

Titoli li joħolqu obbligi ta’ pagament jew ta’ konsenja marbuta ma’ assi sottostanti

1.   Għal titoli minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 19 li jagħtu d-dritt ta’ sottoskrizzjoni jew akkwist ta’ ishma li huma jew li sejrin jinħarġu mill-emittent jew minn entità li tappartjeni lil grupp ta’ dak l-emittent u li huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, in-nota dwar it-titoli għandha jkun fiha bħala informazzjoni addizzjonali l-informazzjoni msemmija fl-Anness 17.

2.   Għal titoli minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 19 li jagħtu d-dritt ta’ sottoskrizzjoni jew akkwist ta’ ishma li huma jew li sejrin jinħarġu mill-emittent jew minn entità li tappartjeni lil grupp ta’ dak l-emittent u li mhumiex ammessi għall-kummerċ f’suq regolat, in-nota dwar it-titoli għandha jkun fiha l-informazzjoni addizzjonali l-ġejja:

(a)

l-informazzjoni msemmija fl-Anness 17 ħlief għall-informazzjoni msemmija fil-punt 2.2.2 ta’ dak l-Anness;

(b)

l-informazzjoni msemmija fl-Anness 18 fir-rigward tas-sehem sottostanti.

3.   Għal titoli minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 19 li huma marbuta ma’ sottostanti għajr ishma msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, in-nota dwar it-titoli għandha jkun fiha bħala informazzjoni addizzjonali l-informazzjoni msemmija fl-Anness 17.

Artikolu 21

Titoli ggarantiti b’assi

Għal titoli ggarantiti b’assi, in-noti dwar it-titoli għandu jkun fihom ukoll l-informazzjoni addizzjonali msemmija fl-Anness 19.

Artikolu 22

Garanziji

Għal titoli mingħajr ekwità li jinkludu garanziji, in-noti dwar it-titoli għandu jkun fihom ukoll l-informazzjoni addizzjonali msemmija fl-Anness 21.

Artikolu 23

Kunsens

Meta l-emittent jew il-persuna responsabbli biex tfassal prospett jagħtu kunsens biex jintuża kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament (UE) 2017/1129, il-prospett għandu jkun fih l-informazzjoni addizzjonali li ġejja:

(a)

l-informazzjoni msemmija fil-punti 1 u 2 A tal-Anness 22 ta’ dan ir-Regolament fejn ingħata kunsens lil intermedju finanzjarju speċifiku wieħed jew aktar;

(b)

l-informazzjoni msemmija fil-punti 1 u 2B tal-Anness 22 ta’ dan ir-Regolament fejn ingħata kunsens lill-intermedji finanzjarji kollha.

KAPITOLU III

FORMAT TAL-PROSPETT

Artikolu 24

Format ta’ prospett

1.   Meta prospett jitfassal bħala dokument uniku, dan għandu jkun magħmul mill-elementi li ġejjin stabbiliti fl-ordni li ġejja:

(a)

werrej;

(b)

sommarju, fejn ikun meħtieġ mill-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

il-fatturi ta’ riskju msemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2017/1129;

(d)

kwalunkwe informazzjoni oħra msemmija fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament li għandha tiġi inkluża f’dan il-prospett.

L-emittent, l-offerent jew il-persuna li titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat jistgħu jiddeċiedu l-ordni li fiha tiġi stabbilita l-informazzjoni msemmija fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament fil-prospett.

2.   Fejn prospett jitfassal bħala dokumenti separati, id-dokument ta’ reġistrazzjoni u n-nota dwar it-titoli għandhom ikunu magħmulin mill-elementi li ġejjin stabbiliti fl-ordni li ġejja:

(a)

werrej;

(b)

il-fatturi ta’ riskju msemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

kwalunkwe informazzjoni oħra msemmija fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament li għandha tiġi inkluża f’dan id-dokument ta’ reġistrazzjoni jew din in-nota dwar it-titoli.

L-emittent, l-offerent jew il-persuna li titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat jistgħu jiddeċiedu l-ordni li fiha tiġi stabbilita l-informazzjoni msemmija fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament fid-dokument ta’ reġistrazzjoni u fin-nota dwar it-titoli.

3.   Meta dokument ta’ reġistrazzjoni jitfassal fil-forma ta’ dokument ta’ reġistrazzjoni universali, l-emittent jista’ jinkludi l-fatturi ta’ riskju msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2 mal-informazzjoni msemmija fil-punt (c) ta’ dan il-paragrafu dment li dawn il-fatturi ta’ riskju jibqgħu identifikabbli bħala taqsima waħda.

4.   Meta jintuża dokument tar-reġistrazzjoni universali għall-finijiet tal-Artikolu 9(12) tar-Regolament (UE) 2017/1129, l-informazzjoni li tinsab f’dak id-dokument tar-reġistrazzjoni universali għandha tiġi ppreżentata f’konformità mar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/815 (4).

5.   Meta l-ordni tal-informazzjoni msemmija fil-punt (d) tal-paragrafu 1 u fil-punt (c) tal-paragrafu 2 tkun differenti mill-ordni li fiha din l-informazzjoni hija ppreżentata fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu li tiġi pprovduta lista ta’ kontroreferenzi li jindikaw il-punti ta’ dawn l-Annessi li dik l-informazzjoni tikkorrispondi magħhom.

Il-lista ta’ kontroreferenzi msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tidentifika kwalunkwe punt stabbilit fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament li ma ġietx inkluża fl-abbozz tal-prospett minħabba n-natura jew it-tip ta’ emittent, titolu, offerta jew ammissjoni għall-kummerċ.

6.   Meta ma tintalabx lista ta’ kontroreferenzi skont il-paragrafu 5 jew ma tkunx sottomessa volontarjament mill-emittent, l-offerent jew il-persuna li titlob l-ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, fil-marġni tal-abbozz tal-prospett għandu jiġi indikat għal liema informazzjoni fl-abbozz tal-prospett jikkorrispondu l-punti ta’ informazzjoni rilevanti stipulati fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 25

Format ta’ prospett bażi

1.   Prospett bażi li jitfassal bħala dokument uniku għandu jkun magħmul mill-elementi li ġejjin stabbiliti fl-ordni li ġejja:

(a)

werrej;

(b)

deskrizzjoni ġenerali tal-programm ta’ offerta;

(c)

il-fatturi ta’ riskju msemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2017/1129;

(d)

kwalunkwe informazzjoni oħra msemmija fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament li għandha tiġi inkluża fil-prospett bażi.

L-emittent, l-offerent jew il-persuna li titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat jistgħu jiddeċiedu l-ordni li fiha tidher l-informazzjoni msemmija fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament fil-prospett bażi.

2.   Meta prospett bażi jitfassal bħala dokumenti separati, id-dokument ta’ reġistrazzjoni u n-nota dwar it-titoli għandhom ikunu magħmulin mill-elementi li ġejjin stabbiliti fl-ordni li ġejja:

(a)

werrej;

(b)

fin-nota dwar it-titoli, deskrizzjoni ġenerali tal-programm ta’ offerta;

(c)

il-fatturi ta’ riskju msemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2017/1129;

(d)

kwalunkwe informazzjoni oħra msemmija fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament li għandha tiġi inkluża fid-dokument ta’ reġistrazzjoni u fin-nota dwar it-titoli.

L-emittent, l-offerent jew il-persuna li titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat jistgħu jiddeċiedu l-ordni li fiha tiġi stabbilita l-informazzjoni msemmija fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament fid-dokument ta’ reġistrazzjoni u fin-nota dwar it-titoli.

3.   Emittent, offerent jew persuna li titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat jistgħu jiġbru f’dokument uniku wieħed żewġ prospetti bażi jew aktar.

4.   Meta dokument ta’ reġistrazzjoni jitfassal fil-forma ta’ dokument ta’ reġistrazzjoni universali, l-emittent jista’ jinkludi l-fatturi ta’ riskju msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 2 mal-informazzjoni msemmija fil-punt (c) ta’ dan il-paragrafu dment li dawn il-fatturi ta’ riskju jibqgħu identifikabbli bħala taqsima waħda.

5.   Meta jintuża dokument tar-reġistrazzjoni universali għall-finijiet tal-Artikolu 9(12) tar-Regolament (UE) 2017/1129, l-informazzjoni li tinsab f’dak id-dokument tar-reġistrazzjoni universali għandha tiġi ppreżentata f’konformità mar-Regolament Delegat (UE) 2019/815.

6.   Meta l-ordni tal-informazzjoni msemmija fil-punt (d) tal-paragrafi 1 u 2 tkun differenti mill-ordni li fiha din l-informazzjoni hija ppreżentata fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu li tiġi pprovduta lista ta’ kontroreferenzi li jindikaw il-punti ta’ dawn l-Annessi li l-informazzjoni tikkorrispondi magħhom.

Il-lista ta’ kontroreferenzi msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tidentifika kwalunkwe punt stabbilit fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament li ma ġietx inkluża fl-abbozz tal-prospett minħabba n-natura jew it-tip ta’ emittent, titolu, offerta jew ammissjoni għall-kummerċ.

7.   Meta ma tintalabx lista ta’ kontroreferenzi skont il-paragrafu 6 jew ma tkunx sottomessa volontarjament mill-emittent, l-offerent jew il-persuna li titlob l-ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, fil-marġni tal-abbozz tal-prospett bażi għandu jiġi indikat għal liema informazzjoni fl-abbozz tal-prospett bażi jikkorrispondu l-punti ta’ informazzjoni rilevanti stipulati fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 26

Informazzjoni li għandha tiġi inkluża fil-prospett bażi u t-termini finali

1.   L-informazzjoni li ssir referenza għaliha bħala “Kategorija A” fl-Annessi 14 sa 19 u 27 ta’ dan ir-Regolament għandha tiġi inkluża fil-prospett bażi.

2.   L-informazzjoni li ssir referenza għaliha bħala “Kategorija B” fl-Annessi 14 sa 19 u 27 ta’ dan ir-Regolament għandha tiġi inkluża fil-prospett bażi, ħlief għad-dettalji ta’ din l-informazzjoni li ma jkunux magħrufa meta ssir l-approvazzjoni ta’ dan il-prospett bażi. Dawn id-dettalji għandhom jiddaħħlu fit-termini finali.

3.   L-informazzjoni msemmija bħala “Kategorija C” fl-Annessi 14 sa 19 u 27 ta’ dan ir-Regolament għandha tiddaħħal fit-termini finali, sakemm ma tkunx magħrufa fil-ħin tal-approvazzjoni tal-prospett bażi, f’liema każ tista’ tiddaħħal f’dak il-prospett bażi minflok.

4.   Minbarra l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, it-termini finali jistgħu jinkludu biss l-informazzjoni msemmija fl-Anness 28 ta’ dan ir-Regolament. Il-forma tat-termini finali msemmija fl-Artikolu 8(2)(a) tar-Regolament (UE) 2017/1129 għandha tindika liema mill-informazzjoni msemmija fl-Anness 28 ta’ dan ir-Regolament għandha tiġi ddeterminata fit-termini finali.

5.   It-termini finali ma għandhomx jikkontradixxu l-informazzjoni inkluża fil-prospett bażi.

Artikolu 27

Sommarju tal-prospett

1.   Taqsima ta’ ħarsa ġenerali inkluża fi prospett għandha tuża biss it-terminu “sommarju” jekk jikkonforma mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/1129.

2.   Meta s-sommarju tal-prospett ikun se jiġi ssupplimentat skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) 2017/1129, l-informazzjoni l-ġdida għandha tiġi integrata fis-sommarju ta’ dak il-prospett b’tali mod li l-investituri jkunu jistgħu jidentifikaw il-bidliet faċilment. L-informazzjoni l-ġdida għandha tiġi integrata fis-sommarju tal-prospett jew billi jiġi prodott sommarju ġdid jew billi jiġi ssupplimentat is-sommarju oriġinali.

KAPITOLU IV

IL-PROSPETT TAT-TKABBIR TAL-UE

Artikolu 28

Dokument tar-reġistrazzjoni tat-Tkabbir tal-UE għat-titoli tal-ekwità

Dokument tar-reġistrazzjoni speċifiku għal titoli ta’ ekwità li jitfassal skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2017/1129, għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 24 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 29

Dokument tar-reġistrazzjoni tat-Tkabbir tal-UE għat-titoli mingħajr ekwità

Dokument tar-reġistrazzjoni speċifiku għal titoli mingħajr ekwità li jitfassal skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2017/1129, għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 25 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 30

Nota dwar it-titoli tat-Tkabbir tal-UE għat-titoli tal-ekwità

Nota dwar it-titoli speċifika għal titoli tal-ekwità li titfassal skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2017/1129, għandu jkun fiha l-informazzjoni msemmija fl-Anness 26 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 31

Nota dwar it-titoli tat-Tkabbir tal-UE għat-titoli mingħajr ekwità

Nota dwar it-titoli speċifika għal titoli mingħajr ekwità li titfassal skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2017/1129, għandu jkun fiha l-informazzjoni msemmija fl-Anness 27 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 32

Format tal-prospett tat-Tkabbir tal-UE

1.   Prospett tat-Tkabbir tal-UE li jitfassal bħala dokument uniku għandu jkun fih l-elementi li ġejjin fl-ordni li ġejja:

(a)

werrej;

(b)

fejn applikabbli, l-informazzjoni kollha inkorporata b’referenza skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

is-sommarju speċifiku;

(d)

meta l-prospett tat-Tkabbir tal-UE jitfassal fil-forma ta’ prospett bażi, deskrizzjoni ġenerali tal-programm tal-offerta;

(e)

l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 1 tal-Anness 24 jew fit-taqsima 1 tal-Anness 25 ta’ dan ir-Regolament, skont it-tip ta’ titoli;

(f)

l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 2 tal-Anness 24 jew fit-taqsima 2 tal-Anness 25 ta’ dan ir-Regolament, skont it-tip ta’ titoli;

(g)

meta titoli ta’ ekwità jinħarġu minn emittent b’kapitalizzazzjoni tas-suq ta’ aktar minn EUR 200 000 000, l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 2 tal-Anness 26 ta’ dan ir-Regolament;

(h)

l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 3 tal-Anness 24 u fit-taqsima 3 tal-Anness 26, jew l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 3 tal-Anness 25 u fit-taqsima 2 tal-Anness 27, skont it-tip ta’ titoli;

(i)

l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 4 tal-Anness 26 jew fit-taqsima 3 tal-Anness 27 ta’ dan ir-Regolament, skont it-tip ta’ titoli;

(j)

l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 5 tal-Anness 26 jew fit-taqsima 4 tal-Anness 27 ta’ dan ir-Regolament, skont it-tip ta’ titoli;

(k)

l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 4 tal-Anness 24 jew fit-taqsima 4 tal-Anness 25, skont it-tip ta’ titoli;

(l)

l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 5 tal-Anness 24 jew fit-taqsima 5 tal-Anness 25 ta’ dan ir-Regolament, skont it-tip ta’ titoli;

(m)

l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 6 tal-Anness 24 jew fit-taqsima 6 tal-Anness 25 ta’ dan ir-Regolament, skont it-tip ta’ titoli;

(n)

meta titoli mingħajr ekwità jinkludu garanziji, l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 5 tal-Anness 27 ta’ dan ir-Regolament;

(o)

l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 7 tal-Anness 24 jew fit-taqsima 7 tal-Anness 25 ta’ dan ir-Regolament, skont it-tip ta’ titoli.

2.   Meta prospett tat-Tkabbir tal-UE jitfassal bħala dokumenti separati, id-dokument ta’ reġistrazzjoni tat-Tkabbir tal-UE u n-noti dwar it-titoli tat-Tkabbir tal-UE għandu jkun fihom l-elementi li ġejjin fl-ordni li ġejja:

(a)

dokument ta’ reġistrazzjoni tat-Tkabbir tal-UE:

(i)

werrej;

(ii)

fejn applikabbli, l-informazzjoni kollha inkorporata b’referenza skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) 2017/1129;

(iii)

kwalunkwe informazzjoni oħra msemmija fl-Anness 24 jew 25 ta’ dan ir-Regolament li, skont it-tip ta’ titoli, trid tiġi inkluża fid-dokument ta’ reġistrazzjoni tat-Tkabbir tal-UE billi tiġi segwita l-ordni tat-taqsimiet stabbiliti f’dawk l-Annessi.

(b)

Nota dwar it-titoli tat-Tkabbir tal-UE:

(i)

werrej;

(ii)

fejn applikabbli, l-informazzjoni kollha inkorporata b’referenza skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) 2017/1129;

(iii)

deskrizzjoni ġenerali tal-programm, fil-każ ta’ prospett bażi;

(iv)

kwalunkwe informazzjoni oħra msemmija fl-Anness 26 jew 27 ta’ dan ir-Regolament, skont it-tip ta’ titoli, li għandha tiġi inkluża fin-nota dwar it-titoli tat-Tkabbir tal-UE billi tiġi segwita l-ordni tat-taqsimiet stabbiliti f’dawk l-Annessi.

3.   Prospett tat-Tkabbir tal-UE mfassal jew bħala dokument uniku jew bħala dokumenti separati jista’ jieħu l-forma ta’ prospett bażi.

4.   L-SMEs, l-emittenti u l-offerenti msemmija fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) 2017/1129 għandhom isegwu l-ordni tat-taqsimiet tal-Annessi ta’ dan ir-Regolament. Madankollu, dawn jistgħu jiddevjaw mill-ordni tal-punti ta’ informazzjoni f’dawn it-taqsimiet.

Artikolu 33

Sommarju speċifiku għall-prospett tal-UE tat-Tkabbir

1.   Is-sommarju speċifiku għall-prospett tat-Tkabbir tal-UE għandu jipprovdi l-informazzjoni ewlenija li jeħtieġu l-investituri biex jifhmu n-natura u r-riskji tal-emittent, tal-garanti u tat-titoli li qegħdin jiġu offruti.

2.   Il-kontenut tas-sommarju speċifiku għandu jkun preċiż, ġust, ċar u li ma jiżgwidax.

3.   Is-sommarju speċifiku għandu jkun konsistenti mal-partijiet l-oħra tal-prospett tat-Tkabbir tal-UE.

4.   Is-sommarju speċifiku għandu jitfassal bħala dokument qasir miktub b’mod konċiż u għandu jkollu tul massimu ta’ sitt paġni ta’ daqs A4 meta jkun stampat. Is-sommarju speċifiku għandu:

(a)

jiġi ppreżentat u strutturat b’mod li jkun faċli biex jinqara, bl-użu ta’ tipa li tinqara;

(b)

jkun miktub b’lingwa ċara, mhux teknika u konċiża li tiffaċilita l-fehim tal-informazzjoni u l-komprensibbiltà tiegħu mill-investituri.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika wkoll fejn l-informazzjoni tiġi ppreżentata f’format tabulari.

5.   Is-sommarju speċifiku għandu jkun fih l-informazzjoni msemmija fl-Anness 23 ta’ dan ir-Regolament.

6.   Is-sommarju speċifiku m’għandux ikun fih kontroreferenzi għal partijiet oħra tal-prospett tat-Tkabbir tal-UE jew jinkorpora informazzjoni b’referenza.

7.   Is-sommarju speċifiku jista’ juża sottointestaturi biex jippreżenta l-informazzjoni msemmija fit-taqsimiet 2, 3, u 4 tal-Anness 22 ta’ dan ir-Regolament.

8.   In-numru totali tal-fatturi ta’ riskju msemmija fil-punti 2.3.1, 3.3(d) u 3.4.1 tal-Anness 23 ta’ dan ir-Regolament u inklużi fis-sommarju speċifiku m’għandux jaqbeż il-15.

9.   Meta t-titoli jkunu soġġetti wkoll għar-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru lokali tista’ teħtieġ lill-SMEs, lill-emittenti u lill-offerenti msemmija fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) 2017/1129 biex jissostitwixxu l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 3 tal-Anness 23 ta’ dan ir-Regolament bl-informazzjoni stabbilita fil-punti (c) sa (i) tal-Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) Nru 1286/2014.

10.   Meta s-sostituzzjoni msemmija fil-paragrafu 9 ma tkunx meħtieġa mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru lokali, l-SMEs, l-emittenti u l-offerenti msemmija fl-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) 2017/1129, jistgħu jissostitwixxu l-informazzjoni msemmija fit-taqsima 3 tal-Anness 23 ta’ dan ir-Regolament bl-informazzjoni stabbilita fil-punti (c) sa (i) tal-Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) Nru 1286/2014.

11.   Meta l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 9 u 10 tiġi sostitwita, din għandha tiġi inkluża bħala taqsima distinta tas-sommarju speċifiku u dik it-taqsima għandha tiġi identifikata b’mod ċar bħala li tinkudi l-informazzjoni stabbilita fil-punti (c) sa (i) tal-Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) Nru 1286/2014.

12.   It-tul massimu tas-sommarju speċifiku msemmi fil-paragrafu 4 għandu jiġi estiż bi:

(a)

paġna addizzjonali waħda ta’ karta daqs A4 fejn is-sommarju speċifiku jkun fih informazzjoni dwar il-garanzija marbuta mat-titoli;

(b)

żewġ paġni addizzjonali ta’ karta daqs A4 fejn is-sommarju speċifiku jkopri bosta titoli li huma differenti biss f’dettalji limitati ħafna bħall-prezz tal-ħruġ jew id-data tal-maturità;

(c)

tliet faċċati addizzjonali ta’ karta ta’ daqs A4 fejn ikun hemm sostituzzjoni ta’ informazzjoni kif imsemmi fil-paragrafi 9 u 10.

Għall-finijiet tal-punt (c), jistgħu jintużaw tliet paġni addizzjonali ta’ karta daqs A4 għal kull titolu fejn is-sommarju speċifiku jkopri bosta titoli li huma differenti biss f’dettalji limitati ħafna bħall-prezz tal-ħruġ jew id-data tal-maturità.

Artikolu 34

Supplimenti għas-sommarju speċifiku għall-prospett tat-Tkabbir tal-UE

Meta s-sommarju speċifiku tal-prospett tat-Tkabbir tal-UE ikun se jiġi ssupplimentat skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) 2017/1129, l-informazzjoni l-ġdida għandha tiġi integrata fis-sommarju speċifiku ta’ dak il-prospett tat-Tkabbir tal-UE b’tali mod li l-investituri jkunu jistgħu jidentifikaw il-bidliet faċilment. L-informazzjoni l-ġdida għandha tiġi integrata fis-sommarju speċifiku tal-prospett tat-Tkabbir tal-UE jew billi jinkiteb sommarju speċifiku ġdid jew billi jiġi ssupplimentat is-sommarju speċifiku oriġinali.

KAPITOLU V

SKRUTINJU U APPROVAZZJONI TAL-PROSPETT U RIEŻAMI TAD-DOKUMENT TAR-REĠISTRAZZJONI UNIVERSALI

Artikolu 35

Ambitu tal-iskrutinju

Għall-finijiet tal-iskrutinju tal-prospett u r-rieżami tad-dokument tar-reġistrazzjoni universali, ir-referenzi għall-prospett għandhom ifissru l-prospett jew kwalunkwe waħda mill-partijiet kostitwenti tiegħu, inkluż dokument tar-reġistrazzjoni universali sew jekk jiġix sottomess għall-approvazzjoni jew iffajljat mingħajr approvazzjoni minn qabel u kwalunkwe emenda għalih kif ukoll supplimenti tal-prospett.

Artikolu 36

Kriterji għall-iskrutinju tal-kompletezza tal-informazzjoni fil-prospett

1.   Għall-finijiet tal-iskrutinju tal-kompletezza tal-informazzjoni f’abbozz ta’ prospett, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkunsidraw dan kollu li ġej:

(a)

jekk l-abbozz tal-prospett huwiex imfassal skont ir-Regolament (UE) 2017/1129 u dan ir-Regolament, skont it-tip ta’ emittent, it-tip ta’ ħruġ, it-tip ta’ titolu u t-tip ta’ offerta jew ammissjoni għall-kummerċ;

(b)

jekk l-emittent għandux storja finanzjarja kumplessa jew jekk għamilx impenn finanzjarju sinifikanti, kif imsemmi fl-Artikolu 18.

2.   Għall-finijiet tal-punt (b) tal-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeħtieġu li l-emittent jinkludi, jimmodifika jew ineħħi informazzjoni minn abbozz ta’ prospett, filwaqt li jqis dan li ġej:

(a)

it-tip ta’ titoli;

(b)

l-informazzjoni li diġà hija inkluża fil-prospett u l-eżistenza u l-kontenut ta’ informazzjoni li diġà hija inkluża fi prospett tal-entità minbarra l-emittent, kif ukoll il-prinċipji ta’ kontabilità u awditjar applikabbli;

(c)

in-natura ekonomika tat-tranżazzjonijiet li permrezz tagħhom l-emittent akkwista, jew uża, l-intrapriża tiegħu jew kwalunkwe parti minnha, u n-natura speċifika ta’ dik l-intrapriża;

(d)

jekk l-emittent jistax jikseb informazzjoni bi sforz raġonevoli dwar l-entità minbarra l-emittent.

Artikolu 37

Kriterji għall-iskrutinju tal-komprensibilità tal-informazzjoni fil-prospett

1.   Għall-finijiet tal-iskrutinju tal-komprensibbiltà tal-informazzjoni f’abbozz ta’ prospett, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkunsidraw dan kollu li ġej:

(a)

jekk l-abbozz ta’ prospett għandux werrej ċar u dettaljat;

(b)

jekk l-abbozz ta’ prospett huwiex ħieles minn ripetizzjonijiet mhux meħtieġa;

(c)

jekk l-informazzjoni relatata hijiex miġbura flimkien;

(d)

jekk l-abbozz ta’ prospett jużax daqs tat-tipa li jinqara faċilment;

(e)

jekk l-abbozz ta’ prospett għandux struttura li tippermetti lill-investituri jifhmu l-kontenut tiegħu;

(f)

jekk l-abbozz ta’ prospett jiddefinixxix il-komponenti tal-formuli matematiċi u, fejn applikabbli, jiddeskrivix b’mod ċar l-istruttura tal-prodott;

(g)

jekk l-abbozz ta’ prospett huwiex miktub b’lingwa sempliċi;

(h)

jekk l-abbozz ta’ prospett jiddeskrivix b’mod ċar in-natura tal-operazzjonijiet tal-emittent u l-attivitajiet prinċipali tiegħu;

(i)

jekk l-abbozz ta’ prospett jispjegax terminoloġija speċifika għall-kummerċ jew l-industrija.

Madankollu, l-awtoritajiet kompetenti ma għandhomx ikunu meħtieġa jikkunsidraw il-punti (g), (h) u (i) meta abbozz ta’ prospett se jintuża esklussivament għall-għanijiet ta’ ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat ta’ titoli mingħajr ekwità li mhuwiex meħtieġ sommarju għalihom mill-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/1129.

2.   Għall-finijiet tal-ewwel paragrafu, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu, fuq bażi ta’ każ b’każ u minbarra l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2017/1129 u l-Artikolu 33 ta’ dan ir-Regolament, jeħtieġu li ċerta informazzjoni pprovduta fl-abbozz ta’ propsett tiġi inkluża fis-sommarju.

Artikolu 38

Kriterji għall-iskrutinju tal-konsistenza tal-informazzjoni fil-prospett

Għall-finijiet tal-iskrutinju tal-konsistenza tal-informazzjoni f’abbozz ta’ prospett, l-awtorità kompetenti għandha tikkunsidra dan kollu li ġej:

(a)

jekk l-abbozz ta’ prospett huwiex ħieles minn diskrepanzi sinifikanti bejn il-partijiet differenti ta’ informazzjoni pprovduti fih, inkluż kwalunkwe informazzjoni inkorporata b’referenza;

(b)

jekk kwalunkwe riskju materjali u speċifiku divulgat xi mkien ieħor fl-abbozz ta’ prospett huwiex inkluż fit-taqsima tal-fatturi ta’ riskju;

(c)

jekk l-informazzjoni fis-sommarju hijiex f’konformità mal-informazzjoni li tinsab fi bnadi oħra fl-abbozz ta’ prospett;

(d)

jekk kwalunkwe ċifra dwar l-użu tar-rikavati tikkorrispondix mal-ammont tar-rikavati li jinġabar u jekk l-użu divulgat tar-rikavati huwiex f’konformità mal-istrateġija divulgata tal-emittent;

(e)

jekk id-deskrizzjoni tal-emittent fir-rieżami operattiv u finanzjarju, l-informazzjoni finanzjarja storika, id-deskrizzjoni tal-attività tal-emittent u d-deskrizzjoni tal-fatturi ta’ riskji humiex konsistenti;

(f)

jekk id-dikjarazzjoni tal-kapital operatorju, hijiex f’konformità mal-fatturi ta’ riskju, ir-rapport tal-awditur, l-użu tar-rikavati u l-istrateġija divulgati tal-emittent u kif se tiġi ffinanzjata dik l-istrateġija.

Artikolu 39

Skrutinju tal-informazzjoni fil-prospett ta’ emittenti speċjalisti

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeħtieġu li tiġi inkluża informazzjoni addizzjonali fil-prospett abbażi tal-attivitajiet tal-emittenti speċjalisti li jaqgħu taħt waħda mill-kategoriji stabbiliti fl-Anness 29.

Artikolu 40

Kriterji addizzjonali għall-iskrutinju tal-kompletezza, tal-konsistenza u tal-komprensibbiltà tal-informazzjoni fil-prospett

Meta jkun meħtieġ għall-protezzjoni tal-investitur, l-awtorità kompetenti tista’ tapplika kriterji minbarra dawk stipulati fl-Artikoli 36, 37 u 38 għall-għanijiet tal-iskrutinju tal-kompletezza, il-komprensibilità u l-konsistenza tal-informazzjoni fl-abbozz ta’ prospett.

Artikolu 41

Approċċ proporzjonat fl-iskrutinju ta’ abbozzi ta’ prospetti u rieżami tad-dokument tar-reġistrazzjoni universali

1.   Meta l-ewwel abbozz ta’ prospett li jiġi ppreżentat lil awtorità kompetenti jkun sostanzjalment simili għal prospett li l-istess awtorità kompetenti tkun diġà approvat, u meta dak l-abbozz tal-prospett jenfasizza l-bidliet kollha magħmula lil dak il-prospett approvat, l-awtorità kompetenti għandha tkun meħtieġa biss li tapplika l-kriterji stabbiliti fl-Artikoli 36, 37 u 38 biex tiskrutinizza dawk il-bidliet u kwalunkwe informazzjoni oħra affettwata minnhom.

2.   Għall-finijiet ta’ skrutinju ta’ dokument tar-reġistrazzjoni universali ppreżentat mingħajr approvazzjoni minn qabel li jkun diġà ġie rieżaminat, jew emenda għal tali dokument, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu meħtieġa biss japplikaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 36, 37 u 38 għal dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni universali jew l-emenda li ma tkunx ġiet rieżaminata.

3.   Meta l-ewwel abbozz ta’ prospett li jinkorpora informazzjoni b’referenza għal dokument li jkun ġie approvat skont ir-Regolament (UE) 2017/1129 jew skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6), l-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu meħtieġa biss jikkunsidraw il-kriterji stipulati fl-Artikolu 38 ta’ dan ir-Regolament biex jiskrutinizzaw din l-informazzjoni.

4.   Meta jiġu applikati l-paragrafi 1, 2 jew 3, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jitolbu lill-emittent, lill-offerent jew lill-persuna li titlob għall-ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat biex tikkonferma li l-informazzjoni kollha fl-abbozz finali tal-prospett jew tad-dokument tar-reġistrazzjoni universali tkun aġġornata u jkun fiha l-informazzjoni kollha msemmija fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament applikabbli għal dan il-prospett jew dokument tar-reġistrazzjoni universali.

5.   Meta abbozzi sussegwenti tal-prospett jitressqu lill-awtorità kompetenti, dik l-awtorità kompetenti għandha tkun meħtieġa biss li tapplika l-kriterji stabbiliti fl-Artikoli 36, 37 u 38 għal bidliet magħmula fl-abbozz preċedenti u għal kwalunkwe informazzjoni oħra affettwata minn dawk il-bidliet.

Artikolu 42

Sottomissjoni ta’ applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ abbozz ta’ prospett jew l-iffaljar ta’ dokument tar-reġistrazzjoni universali jew tal-emendi għalih

1.   L-abbozzi kollha tal-prospett għandhom jiġu sottomessi lill-awtorità kompetenti f’format elettroniku li tkun tista’ ssir tiftixa fihom u permezz ta’ mezzi elettroniċi.

Meta jiġi sottomess l-ewwel abbozz tal-prospett, l-emittent, l-offerent jew il-persuna li titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti b’punt ta’ kuntatt għall-awtorità kompetenti biex tippreżenta n-notifiki kollha bil-miktub u permezz ta’ mezzi elettroniċi.

2.   L-informazzjoni li ġejja għandha tiġi sottomessa wkoll lill-awtorità kompetenti f’format elettroniku li tkun tista’ ssir tiftixa fihom u permezz ta’ mezzi elettroniċi:

(a)

il-lista ta’ kontroreferenzi, fejn mitluba mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 24(5) ta’ dan ir-Regolament, jew meta ppreżentata fuq inizjattiva proprja;

(b)

meta ma tintalabx lista ta’ kontroreferenzi, dokument li jidentifika kwalunkwe punt stipulat fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament li, minħabba n-natura jew it-tip tal-emittent, tat-titoli, tal-offerta jew tal-ammissjoni għall-kummerċ, ma jkunx ġie inkluż fl-abbozz tal-prospett;

(c)

kwalunkwe informazzjoni li hija inkorporata fil-prospett b’referenza kif imsemmi fl-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) 2017/1129, sakemm tali informazzjoni ma tkunx diġà ġiet approvata minn jew iffaljata mal-istess awtorità kompetenti f’format elettroniku li jippermetti li jsir tiftix;

(d)

kwalunkwe talba motivata lill-awtorità kompetenti li tawtorizza l-ommissjoni ta’ informazzjoni mill-prospett kif imsemmi fl-Artikolu 18 tar-Regolament (UE) 2017/1129;

(e)

kwalunkwe talba lill-awtorità kompetenti biex issir notifika kif imsemmi fl-Artikolu 25(1) tar-Regolament (UE) 2017/1129;

(f)

kwalunkwe talba lill-awtorità kompetenti biex issir notifika kif imsemmi fl-Artikolu 26(2) tar-Regolament (UE) 2017/1129;

(g)

appendiċi kif imsemmi fl-Artikolu 26(4) tar-Regolament (UE) 2017/1129, sakemm ma jkunx meħtieġ sommarju skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 7(1) ta’ dak ir-Regolament;

(h)

konferma li, sa fejn jaf l-emittent, l-informazzjoni regolata kollha li kienet meħtieġa li tiġi divulgata skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) fejn applikabbli, u skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), ġiet iffaljata u ppubblikata skont dawn l-atti matul l-aħħar 18-il xahar jew matul il-perjodu minn meta beda l-obbligu li tiġi divulgata dik l-informazzjoni regolata, liema huwa l-iqsar, meta l-emittent ikun qiegħed jissottometti għal approvazzjoni abbozz ta’ dokument tar-reġistrazzjoni universali jew jiffalja dokument tar-reġistrazzjoni universali mingħajr approvazzjoni preċedenti u qed jipprova jikseb l-istatus ta’ emittent frekwenti;

(i)

meta dokument ta’ reġistrazzjoni universali jiġi ffaljat mingħajr approvazzjoni minn qabel, spjegazzjoni dwar kif ġiet ikkunsidrata talba għal emenda jew informazzjoni supplimentari kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 9(9) tar-Regolament (UE) 2017/1129 fid-dokument ta’ reġistrazzjoni universali;

(j)

kwalunkwe informazzjoni oħra mitluba mill-awtorità kompetenti għall-finijiet tal-iskrutinju u l-approvazzjoni tal-prospett jew l-iskrutinju, ir-rieżami u l-approvazzjoni tad-dokument tar-reġistrazzjoni universali.

3.   Meta dokument tar-reġistrazzjoni universali li jiġi ffaljat mingħajr approvazzjoni minn qabel ikun annotat fil-marġni skont l-Artikolu 24(6), dan għandu jkun akkumpanjat minn verżjoni identika mingħajr annotazzjonijiet fil-marġini.

4.   Meta dokument ta’ reġistrazzjoni universali jiġi ffaljat mingħajr approvazzjoni minn qabel jew meta dokument ta’ reġistrazzjoni universali jiġi emendat, l-informazzjoni msemmija fil-punti (a), (b), (c), (d), (h) u (i) tal-paragrafu 2 għandha tiġi ppreżentata fil-ħin li d-dokument ta’ reġistrazzjoni universali jiġi ffaljat mal-awtorità kompetenti filwaqt li l-informazzjoni msemmija fil-punt (j) tal-paragrafu 2 għandha tiġi ppreżentata matul il-proċess ta’ rieżami. Fil-każijiet l-oħra kollha, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiġi sottomessa flimkien mal-ewwel abbozz tal-prospett sottomess lill-awtorità kompetenti jew matul il-proċess tal-iskrutinju.

5.   Meta emittent frekwenti jinforma lill-awtorità kompetenti li jkun beħsiebu jissottometti applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ abbozz ta’ prospett skont it-tieni sentenza tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 20(6) tar-Regolament (UE) 2017/1129, dak l-emittent frekwenti għandu jagħmel dan bil-miktub u b’mezzi elettroniċi.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tindika l-Annessi ta’ dan ir-Regolament rilevanti għal dak l-abbozz tal-prospett.

Artikolu 43

Tibdil f’abbozz ta’ prospett matul il-proċedura ta’ approvazzjoni

1.   Kull verżjoni tal-abbozz ta’ prospett sottomessa wara l-ewwel abbozz tal-prospett għandha tenfasizza t-tibdil kollu li jkun sar fl-abbozz preċedenti u għandha tiġi akkumpanjata minn abbozz mhux immarkat. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaċċettaw estratti mmarkati tal-abbozz tal-prospett preċedenti meta jkunu saru biss bidliet limitati.

2.   Fejn l-awtoritajiet kompetenti, skont l-Artikolu 45(2) ta’ dan ir-Regolament, ikunu nnotifikaw lill-emittent, lill-offerent jew lil-persuna li titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat li l-abbozz tal-prospett ma jilħaqx l-istandards ta’ kompletezza, komprensibbiltà u konsistenza kif imsemmi fl-Artikolu 20(4) tar-Regolament (UE) 2017/1129, l-abbozz tal-prospett sussegwentement sottomess għandu jkun akkumpanjat minn spjegazzjoni dwar kif ġew indirizzati l-kwistjonijiet pendenti nnotifikati mill-awtoritajiet kompetenti.

3.   Meta t-tibdil li jkun sar f’abbozz ta’ prospett ikun awtospjegatorju jew jindirizza b’mod ċar il-kwistjonijiet pendenti nnotifikati mill-awtorità kompetenti, indikazzjoni ta’ fejn sar it-tibdil biex jindirizza dawn il-kwistjonijiet pendenti għandha titqies bħala spjegazzjoni suffiċjenti għall-finijiet tal-paragrafu 2.

Artikolu 44

Sottomissjoni għal approvazzjoni tal-abbozz finali tal-prospett

1.   L-abbozz finali tal-prospett għandu jitressaq għall-approvazzjoni flimkien mal-informazzjoni kollha msemmija fl-Artikolu 42(2) li tkun inbidlet meta mqabbla mas-sottomissjoni ta’ qabel, bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fil-punti (a) u (h) ta’ dak l-Artikolu. L-abbozz finali tal-prospett m’għandux jiġi annotat fil-marġni.

2.   Fejn ma jkun sar l-ebda tibdil fl-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 42(2), l-emittent, l-offerent jew il-persuna li jitolbu ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat għandhom jikkonfermaw dan bil-miktub u b’mezzi elettroniċi.

Artikolu 45

Konferma tar-riċevuta ta’ applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ abbozz ta’ prospett, jew tal-iffaljar ta’ dokument tar-reġistrazzjoni universali jew ta’ emenda fih, u l-ipproċessar ta’ applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ abbozz ta’ prospett

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrikonoxxu li rċevew l-applikazzjoni inizjali għall-approvazzjoni ta’ abbozz ta’ prospett jew tal-iffaljar ta’ dokument tar-reġistrazzjoni universali kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) 2017/1129, jew ta’ emenda f’dak id-dokument tar-reġistrazzjoni universali bil-miktub u b’mezzi elettroniċi kemm jista’ jkun malajr u mhux aktar tard minn tmiem it-tieni jum tax-xogħol wara l-wasla tal-applikazzjoni jew l-iffaljar.

Malli tirċievi l-applikazzjoni inizjali għall-approvazzjoni ta’ abbozz ta’ prospett u tal-iffaljar ta’ dokument tar-reġistrazzjoni universali, jew ta’ emenda għalih, l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-emittent, lill-offerent, jew lill-persuna li titlob l-ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat b’dan li ġej:

(a)

in-numru ta’ referenza tal-applikazzjoni jew tal-iffaljar;

(b)

il-punt ta’ kuntatt fl-awtorità kompetenti li jistgħu jiġu indirizzati lilu domandi dwar l-applikazzjoni jew l-iffaljar.

2.   Meta l-abbozz tal-prospett ma jissodisfax l-istandards ta’ kompletezza, komprensibbiltà u konsistenza meħtieġa għall-approvazzjoni tiegħu jew fejn ikunu meħtieġa bidliet jew informazzjoni supplimentari, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinformaw lill-emittent, lill-offerent jew lill-persuna li titlob l-ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat tiegħu bil-miktub u b’mezzi elettroniċi.

Meta d-dokument tar-reġistrazzjoni universali msemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) 2017/1129, jew emenda għal dak id-dokument ta’ reġistrazzjoni universali, ma jissodisfax l-istandards ta’ kompletezza, komprensibbiltà u konsistenza, jew meta jkunu meħtieġa emendi jew informazzjoni supplimentari, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lill-emittent dwar dan bil-miktub u b’mezzi elettroniċi. Fejn in-nuqqas irid jiġi indirizzat mingħajr dewmien żejjed, kif meħtieġ mit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 9(9) tar-Regolament (UE) 2017/1129, l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-emittent dwar dan.

3.   L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-emittent, lill-offerent jew lill-persuna li titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat dwar id-deċiżjoni tagħha fir-rigward tal-approvazzjoni tal-abbozz tal-prospett bil-mitkub u permezz ta’ mezzi elettroniċi malajr kemm jista’ jkun u mhux aktar tard minn tmiem il-jum tax-xogħol ta’ dak inhar li tittieħed id-deċiżjoni.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 46

Tħassir

Ir-Regolament (KE) Nru 809/2004 huwa mħassar.

Artikolu 47

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan għandu japplika mill-21 ta’ Lulju 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta’ Marzu 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 168, 30.6.2017, p. 12.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jimplimenta d-Direttiva Nru 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni inkluża fil-prospetti u kif ukoll il-format, l-inkorporazzjoni b’referenza u l-pubblikazzjoni ta’ prospetti bħal dawn u d-disseminazzjoni tar-reklami (ĠU L 149, 30.4.2004, p. 1).

(3)  Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/815 tas-17 ta’ Diċembru 2018 li jissupplimenta d-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-ispeċifikazzjoni tal-format elettroniku uniku għar-rapportar (ĠU L 143, 29.5.2019, p. 1).

(5)  Ir-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Novembru 2014 dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta’ investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) (ĠU L 352, 9.12.2014, p. 1).

(6)  Id-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 64).

(7)  Id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38).

(8)  Ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jħassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1).


LISTA TA’ ANNESSI

PARTI A

DOKUMENTI TAR-REĠISTRAZZJONI

Anness 1: Dokument tar-reġistrazzjoni għal titoli tal-ekwità

Anness 2: dokument tar-reġistrazzjoni universali

Anness 3: Dokument tar-reġistrazzjoni għal ħruġ sekondarju ta’ titoli tal-ekwità

Anness 4: Dokument tar-reġistrazzjoni għal unitajiet ta’ intrapriżi ta’ investiment kollettiv tat-tip magħluq

Anness 5: dokument tar-reġistrazzjoni għal rċevuti depożitorji maħruġa fuq ishma

Anness 6: Dokument tar-reġistrazzjoni għat-titoli mingħajr ekwità fil-livell tal-konsumatur

Anness 7: Dokument tar-reġistrazzjoni għat-titoli mingħajr ekwità fil-livell ta’ operatur

Anness 8: Dokument tar-reġistrazzjoni għal ħruġ sekondarju ta’ titoli mingħajr ekwità

Anness 9: Dokument tar-reġistrazzjoni għat-titoli ggarantiti b’assi

Anness 10: Dokumenti tar-reġistrazzjoni għal titoli mingħajr ekwità maħruġa minn pajjiżi terzi u mill-awtoritajiet reġjonali u lokali tagħhom

PARTI B

NOTI DWAR IT-TITOLI

Anness 11: Nota dwar it-titoli għal titoli ta’ ekwità jew unitajiet maħruġa minn intrapriża ta’ investiment kollettiv tat-tip magħluq

Anness 12: Nota dwar it-titoli għal ħruġ sekondarju għal titoli ta’ ekwità jew unitajiet maħruġa minn intrapriża ta’ investiment kollettiv tat-tip magħluq

Anness 13: Nota dwar it-titoli għal rċevuti depożitorji maħruġa fuq ishma

Anness 14: Nota dwar it-titoli għal titoli mingħajr ekwità fil-livell ta’ konsumatur

Anness 15: Nota dwar it-titoli għal titoli mingħajr ekwità fil-livell ta’ operatur

Anness 16: Nota dwar it-titoli għal ħruġ sekondarju ta’ titoli mingħajr ekwità

PARTI C

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI LI TRID TIĠI INKLUŻA FIL-PROSPETT

Anness 17: Titoli li joħolqu obbligi ta’ pagament jew ta’ konsenja marbuta ma’ assi sottostanti

Anness 18: Sehem sottostanti

Anness 19: Titoli garantiti b’assi

Anness 20: Informazzjoni pro forma

Anness 21: Garanziji

Anness 22: Kunsens

PARTI D:

PROSPETT TAT-TKABBIR TAL-UE

Anness 23: Sommarju speċifiku għall-prospett tat-Tkabbir tal-UE

Anness 24: Dokument tar-reġistrazzjoni tat-Tkabbir tal-UE għat-titoli tal-ekwità

Anness 25: Dokument tar-reġistrazzjoni tat-Tkabbir tal-UE għat-titoli mingħajr ekwità

Anness 26: Nota dwar it-titoli tat-Tkabbir tal-UE għat-titoli tal-ekwità

Anness 27: Nota dwar it-titoli tat-Tkabbir tal-UE għat-titoli mingħajr ekwità

PARTI E

KATEGORIJI OĦRA TA᾽ INFORMAZZJONI

Anness 28: Lista ta’ informazzjoni addizzjonali fit-termini finali

Anness 29: Lista ta’ emittenti speċjalisti


ANNESS 1

DOKUMENT TAR-REĠISTRAZZJONI GĦAL TITOLI TAL-EKWITÀ

TAQSIMA 1

PERSUNI RESPONSABBLI, INFORMAZZJONI MINN PARTIJIET TERZI, RAPPORTI TAL-ESPERTI U APPROVAZZJONI TAL-AWTORITÀ KOMPETENTI

Punt 1.1

Identifika l-persuni kollha responsabbli għall-informazzjoni jew għal kwalunkwe parti minnha mogħtija fid-dokument tar-reġistrazzjoni ma’, fil-każ tal-aħħar, indikazzjoni ta’ liema partijiet. Fil-każ ta’ persuni fiżiċi, inklużi membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment u superviżorji tal-emittent, indika l-isem u l-funzjoni tal-persuna; fil-każ ta’ persuni ġuridiċi indika l-isem u l-uffiċċju rreġistrat.

Punt 1.2

Dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li d-dokument tar-reġistrazzjoni ma fih l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tiegħu.

Meta applikabbli, dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għal ċerti partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument f’dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni ma fihom l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tagħhom.

Punt 1.3

Fejn dikjarazzjoni jew rapport li huwa attribwit lil xi persuna bħala espert jiġu inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni, ipprovdi d-dettalji li ġejjin ta’ din il-persuna:

(a)

l-isem;

(b)

l-indirizz tan-negozju;

(c)

il-kwalifiki;

(d)

l-interess materjali, jekk hemm, fl-emittent.

Jekk id-dikjarazzjoni jew ir-rapport ikunu ġew prodotti fuq talba tal-emittent, iddikjara li din id-dikjarazzjoni jew dan ir-rapport ġew inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni bil-kunsens tal-persuna li tkun awtorizzat il-kontenut ta’ dik il-parti tad-dokument tar-reġistrazzjoni għall-fini tal-prospett.

Punt 1.4

Fejn l-informazzjoni tkun inġiebet minn parti terza, ipprovdi konferma li din l-informazzjoni tkun ġiet riprodotta b’mod preċiż u li sa fejn l-emittent huwa konxju u jista’ jaċċerta ruħu mill-informazzjoni ppubblikata minn dik il-parti terza, l-ebda fatti ma tħallew barra li jirrendu l-informazzjoni riprodotta ineżatta jew qarrieqa. Barra minn hekk, identifika s-sors(i) tal-informazzjoni.

Punt 1.5

Dikjarazzjoni li:

(a)

id-[dokument tar-reġistrazzjoni/il-prospett] ġie approvat minn [isem l-awtorità kompetenti], bħala awtorità kompetenti skont ir-Regolament (UE) 2017/1129;

(b)

[isem l-awtorità kompetenti] tapprova dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett] biss bħala wieħed li jissodisfa l-istandards tal-kompletezza, tal-konsistenza u tal-komprensibilità imponuti mir-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

tali approvazzjoni m’għandhiex titqies bħala approvazzjoni tal-emittent li huwa s-suġġett ta’ dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett].

TAQSIMA 2

AWDITURI STATUTORJI

Punt 2.1

L-ismijiet u l-indirizzi tal-awdituri tal-emittent għall-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika (flimkien mas-sħubija tagħhom f’korp professjonali).

Punt 2.2

Jekk l-awdituri jkunu rriżenjaw, tneħħew jew ma jkunux reġgħu ġew maħtura matul il-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika, indika d-dettalji jekk materjali.

TAQSIMA 3

FATTURI TA’ RISKJU

Punt 3.1

Deskrizzjoni tar-riskji materjali li huma speċifiċi għall-emittent, f’numru limitat ta’ kategoriji, fit-taqsima bl-isem “Fatturi ta Riskju”.

F’kull kategorija, għandhom jiġu stabbiliti l-ewwel ir-riskji l-iżjed materjali, fil-valutazzjoni li twettqet mill-emittent, offerent jew persuna li qed titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, b’kunsiderazzjoni tal-impatt negattiv fuq l-emittent u l-probabbiltà tal-okkorrenza tagħhom. Ir-riskji għandhom jiġu kkorroborati mill-kontenut tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

TAQSIMA 4

INFORMAZZJONI DWAR L-EMITTENT

Punt 4.1

L-isem legali u kummerċjali tal-emittent.

Punt 4.2

Il-post tar-reġistrazzjoni tal-emittent, in-numru tar-reġistrazzjoni tiegħu u l-identifikatur ta’ entità ġuridika (“LEI”).

Punt 4.3

Id-data tal-inkorporazzjoni u d-duratura tal-ħajja tal-emittent, ħlief meta l-perjodu jkun indefinit.

Punt 4.4

Il-forma domiċiljari u legali tal-emittent, il-leġiżlazzjoni li taħtha jopera l-emittent, il-pajjiż tal-inkorporazzjoni tiegħu, l-indirizz, in-numru tat-telefon tal-uffiċċju reġistrat tiegħu (jew il-post prinċipali tan-negozju jekk differenti mill-uffiċċju reġistrat) u s-sit web tal-emittent, jekk jeżisti, b’dikjarazzjoni ta’ ċaħda li l-informazzjoni fuq is-sit web ma tiffurmax parti mill-prospett sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx inkorporata b’referenza fil-prospett.

TAQSIMA 5

ĦARSA ĠENERALI TAN-NEGOZJU

Punt 5.1

L-attivitajiet prinċipali

Punt 5.1.1

Deskrizzjoni ta’, u fatturi ewlenin relatati man-natura tal-operazzjonijiet u l-attivitajiet prinċipali tal-emittent, li jispjegaw il-kategoriji ewlenin tal-prodotti mibjugħa u/jew is-servizzi imwettqa għal kull sena finanzjarja għall-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika;

Punt 5.1.2

Indikazzjoni ta’ kwalunkwe prodott u/jew servizz ġdid sinifikanti li ġie introdott u, jekk il-punt sa fejn l-iżvilupp ta’ prodotti jew servizzi ġodda ikun ġie divulgat pubblikament, għandu jissemmal-istat tal-iżvilupp tagħhom.

Punt 5.2

Swieq prinċipali

Deskrizzjoni tas-swieq prinċipali li fihom jikkompeti l-emittent, inkluż rendikont tad-dħul totali skont is-segment tal-operat u s-suq ġeografiku għal kull sena finanzjarja għall-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika.

Punt 5.3

L-avvenimenti importanti fl-iżvilupp tan-negozju tal-emittent.

Punt 5.4

Strateġija u objettivi

Deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi tan-negozju tal-emittent, kemm finanzjarji kif ukoll mhux finanzjarji (jekk hemm). Din id-deskrizzjoni għandha tqis l-isfidi u l-prospetti futuri tal-emittent.

Punt 5.5

Jekk materjali għan-negozju jew għall-profitabbilità tal-emittent, informazzjoni fil-qosor dwar kemm l-emittent huwa dipendenti, dwar privattivi jew liċenzji, kuntratti industrijali, kummerċjali jew finanzjarji jew proċessi ġodda ta’ manifattura.

Punt 5.6

Il-bażi għal kwalunkwe dikjarazzjoni li ssir mill-emittent dwar il-pożizzjoni kompetittiva tiegħu.

Punt 5.7

Investimenti

Punt 5.7.1

Deskrizzjoni, (inkluż l-ammont) tal-investimenti materjali tal-emittent għal kull sena finanzjarja għall-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika sad-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

Punt 5.7.2

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe investimenti materjali tal-emittent li huma fis-seħħ jew li għalihom diġà saru impennji qawwija, inkluża d-distribuzzjoni ġeografika ta’ dawn l-investimenti (fil-pajjiż u barra l-pajjiż) u l-metodu ta’ finanzjament (intern jew estern).

Punt 5.7.3

Informazzjoni relatata ma’ intrapriżi konġunti u l-intrapriżi li fihom l-emittent għandu proporzjon tal-kapital li probabbilment ikollu effett sinifikanti fuq il-valutazzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet, il-pożizzjoni finanzjarja jew il-profitti jew it-telf tiegħu stess.

Punt 5.7.4

Deskrizzjoni ta’ kull ħruġ ambjentali li tista’ taffettwa l-utilizzazzjoni tal-assi fissi tanġibbli tal-emittent.

TAQSIMA 6

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Punt 6.1

Jekk l-emittent huwa parti minn grupp, deskrizzjoni fil-qosor tal-grupp u tal-pożizzjoni tal-emittent fil-grupp. Din tista’ tkun f’forma ta’, jew akkumpanjata minn, dijagramma tal-istruttura organizzazzjonali jekk din tgħin tikkjarifika l-istruttura.

Punt 6.2

Lista tas-sussidjarji sinifikanti tal-emittent, inkluż l-isem, il-pajjiż tal-inkorporazzjoni jew residenza, il-proporzjon tal-interess proprjetarju li għandu u, jekk differenti, il-proporzjon tas-saħħa tal-vot li għandu.

TAQSIMA 7

RIEŻAMI TAL-OPERAT U FINANZJARJA

Punt 7.1

Il-kundizzjoni finanzjarja

Punt 7.1.1

Sal-punt li mhux kopert xi mkien ieħor fid-dokument tar-reġistrazzjoni u sal-punt neċessarju għall-fehim tan-negozju tal-emittent b’mod sħiħ, analiżi ġusta tal-iżvilupp u l-prestazzjoni tan-negozju tal-emittent u tal-pożizzjoni tiegħu għal kull sena u perjodu interim li għalihom hi meħtieġa informazzjoni finanzjarja storika, inklużi l-kawżi ta’ bidliet materjali.

L-analiżi għandha tkun analiżi bilanċjata u komprensiva tal-iżvilupp u tal-prestazzjoni tan-negozju tal-emittent u tal-pożizzjoni tiegħu, b’mod konsistenti mad-daqs u l-kumplessità tan-negozju.

Sal-punt neċessarju għall-fehim tal-iżvilupp, tal-prestazzjoni jew tal-pożizzjoni tal-emittent, l-analiżi għandha tinkludi kemm l-Indikaturi Prinċipali tal-Prestazzjoni finanzjarji kif ukoll, fejn ikun xieraq, dawk mhux finanzjarji li huma rilevanti għal dak in-negozju partikolari. L-analiżi għandha tinkludi, fejn ikun xieraq, referenzi għal, u spjegazzjonijiet addizzjonali ta’, ammonti rrappurtati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali.

Punt 7.1.2

Sal-punt li mhux kopert xi mkien ieħor fid-dokument tar-reġistrazzjoni u sal-punt neċessarju għall-fehim tan-negozju tal-emittent b’mod sħiħ, l-analiżi għandha tagħti wkoll indikazzjoni ta’:

(a)

l-iżvilupp futur probabbli tal-emittent;

(b)

attivitajiet fil-kamp tar-riċerka u l-iżvilupp.

Ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 7.1 jistgħu jiġu ssodisfati bl-inklużjoni tar-rapport ta’ maniġment imsemmi fl-Artikoli 19 u 29 tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

Punt 7.2

Riżultati operatorji

Punt 7.2.1

Informazzjoni fir-rigward ta’ fatturi sinifikanti, inklużi avvenimenti mhux tas-soltu jew mhux frekwenti jew żviluppi ġodda, li jaffettwaw materjalment id-dħul tal-emittent mill-operazzjonijiet u indika l-punt sa fejn ġie affettwat id-dħul b’dan il-mod.

Punt 7.2.2

Fejn l-informazzjoni finanzjarja storika tiżvela tibdil materjali fil-bejgħ jew id-dħul nett, ipprovdi diskussjoni narrattiva tar-raġunijiet għal dan it-tibdil.

TAQSIMA 8

RIŻORSI KAPITALI

Punt 8.1

Informazzjoni dwar ir-riżorsi kapitali tal-emittent (kemm fuq żmien qasir kif ukoll twil).

Punt 8.2

Spjegazzjoni tas-sorsi u l-ammonti ta’ u deskrizzjoni narrattiva taċ-ċirkolazzjonijiet tal-flus tal-emittent.

Punt 8.3

Informazzjoni dwar il-ħtiġijiet ta’ self u l-istruttura ta’ finanzjament tal-emittent.

Punt 8.4

Informazzjoni fir-rigward ta’ kull restrizzjoni fuq l-użu ta’ riżorsi kapitali li jkunu affettwaw materjalment, jew jistgħu jaffettwaw materjalment, direttament jew indirettament, l-operazzjonijiet tal-emittent.

Punt 8.5

Informazzjoni dwar is-sorsi antiċipati tal-fondi meħtieġa biex jitwettqu l-obbligazzjonijiet imsemmija fil-punt 5.7.2

TAQSIMA 9

AMBJENT REGOLATORJU

Punt 9.1

Deskrizzjoni tal-ambjent regolatorju li l-emittent jopera fih u li jista’ jaffettwa materjalment in-negozju tiegħu, flimkien ma’ informazzjoni dwar kwalunkwe politiki governattivi, ekonomiċi, fiskali, monetarji jew politiċi jew fatturi li affettwaw materjalment, jew jistgħu jaffettwaw materjalment, direttament jew indirettament, l-operazzjonijiet tal-emittent.

TAQSIMA 10

INFORMAZZJONI DWAR IX-XEJRIET

Punt 10.1

Deskrizzjoni ta’:

(a)

ix-xejriet riċenti l-aktar sinifikanti fil-produzzjoni, il-bejgħ u l-inventarju, u l-kostijiet u l-prezzijiet tal-bejgħ mit-tmiem tal-aħħar sena finanzjarja sad-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni;

(b)

kwalunkwe bidla sinifikanti fil-prestazzjoni finanzjarja tal-grupp mit-tmiem tal-aħħar sena finanzjarja li għaliha ġiet ippubblikata informazzjoni finanzjarja sad-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

Punt 10.2

Informazzjoni dwar kull xejra, inċertezza, domanda, impenn jew avveniment magħruf li huwa raġonevolment probabbli li jkollu effett materjali fuq il-prospetti tal-emittent għal mill-inqas is-sena finanzjarja attwali.

TAQSIMA 11

TBASSIR JEW STIMI TAL-PROFITT

Punt 11.1

Meta emittent ikun ippubblika tbassir tal-profitt jew stima tal-profitt (li għadha pendenti u valida) dak it-tbassir jew dik l-istima għandhom jiġu inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni. Jekk tbassir tal-profitt jew stima tal-profitt ġew ippubblikati u għadhom pendenti, iżda m’għadhomx validi, mela pprovdi dikjarazzjoni għal dak l-għan u spjegazzjoni ta’ għaliex tali tbassir jew stima m’għadhomx validi. Tali tbassir jew stima invalidi mhumiex soġġetti għar-rekwiżiti f’punti 11.2 u 11.3.

Punt 11.2

Meta emittent jagħżel li jinkludi tbassir ġdid tal-profitt jew stima ġdida tal-profitt, jew tbassir tal-profitt li jkun ġie ppubblikat qabel jew stima tal-profitt li tkun ġiet ippubblikata qabel skont il-punt 11.1, it-tbassir jew l-istima tal-profitt għandhom ikunu ċari u mingħajr ambigwità u jkun fihom dikjarazzjoni li tistabbilixxi s-suppożizzjonijiet prinċipali li fuqhom l-emittent ikun ibbaża t-tbassir, jew l-istima, tiegħu.

It-tbassir jew l-istima għandhom jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin:

(a)

irid ikun hemm distinzjoni ċara bejn suppożizzjonijiet dwar fatturi li l-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji jistgħu jinfluwenzaw u suppożizzjonijiet dwar fatturi li huma esklussivament barra mill-influwenza tal-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji;

(b)

is-suppożizzjonijiet iridu jkunu raġonevoli, jinftiehmu faċilment mill-investituri, speċifiċi u preċiżi u ma jirrelatawx mal-preċiżjoni ġenerali tal-istimi sottostanti t-tbassir;

(c)

fil-każ ta’ tbassir, is-suppożizzjonijiet għandhom jiġbdu l-attenzjoni tal-investitur għal dawk il-fatturi li mhumiex ċerti li jistgħu jibdlu materjalment ir-riżultat tat-tbassir.

Punt 11.3

Il-prospett għandu jinkludi dikjarazzjoni tat-tbassir jew stima tal-profitt li ġew ikkompilati u ppreparati fuq bażi li hija kemm:

(a)

kumparabbli mal-informazzjoni finanzjarja storika;

(b)

kif ukoll konsistenti mal-politiki tal-kontabbiltà tal-emittent.

TAQSIMA 12

KORPI AMMINISTRATTIVI, TAL-MANIĠMENT U SUPERVIŻORJI U TAL-MANIĠMENT GĦOLI

Punt 12.1

L-ismijiet, l-indirizzi tan-negozju u l-funzjonijiet fl-emittent tal-persuni li ġejjin u indikazzjoni tal-attivitajiet prinċipali mwettqa minnhom, lil hinn minn dak l-emittent meta dawk l-attivitajiet ikunu sinifikanti fir-rigward ta’ dak l-emittent:

(a)

membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji;

(b)

sħab b’responsabbiltà mhux limitata, fil-każ ta’ sħubija limitata b’kapital azzjonarju;

(c)

il-fundaturi, jekk l-emittent ilu stabbilit għal anqas minn ħames snin;

(d)

kull maniġer f’livell għoli li huwa rilevanti sabiex jiġi stabbilit li l-emittent għandu l-kompetenza u l-esperjenza xierqa għall-immaniġġjar tan-negozju tal-emittent.

Dettalji tan-natura ta’ kwalunkwe relazzjoni familjari bejn kwalunkwe persuna msemmija fil-punti (a) sa (d).

Fil-każ ta’ kull membru tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji tal-emittent u ta’ kull persuna msemmija fil-punti (b) u (d) tal-ewwel sottoparagrafu, id-dettalji tal-kompetenza u l-esperjenza fl-immaniġġjar rilevanti ta’ dik il-persuna u l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-ismijiet tal-kumpanniji u sħubiji kollha li fejn dawn il-persuni kienu membri fil-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji jew sħab fi kwalunkwe żmien fil-ħames snin ta’ qabel, b’indikazzjoni dwar jekk l-individwu għadux membru tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji jew sħab tagħhom jew le. Mhuwiex meħtieġ li jiġu elenkati s-sussidarji kollha ta’ emittent li tagħhom il-persuna hija wkoll membru tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji;

(b)

dettalji ta’ kwalunkwe kundanni mill-qorti fuq reati ta’ frodi għal mill-inqas il-ħames snin ta’ qabel;

(c)

dettalji ta’ kwalunkwe fallimenti, riċevituri, likwidazzjonijiet jew kumpaniji li tpoġġew fl-amministrazzjoni fir-rigward ta’ dawk il-persuni deskritti fil-punti (a) u (d) tal-ewwel sottoparagrafu li aġixxew f’waħda jew aktar minn dawk il-kapaċitajiet għal mill-inqas il-ħames snin ta’ qabel;

(d)

dettalji ta’ kwalunkwe inkriminazzjoni pubblika uffiċjali u/jew sanzjonijiet li jinvolvu lil din il-persuna, minn awtoritajiet statutorji jew regolatorji (inkluż korpi professjonali maħtura) u jekk din il-persuna qatt kinitx skwalifikata minn qorti milli taġixxi bħala membru ta’ korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji ta’ emittent jew milli taġixxi fil-maniġment jew il-kondotta tal-affarijiet ta’ kwalunkwe emittent għal mill-anqas il-ħames snin ta’ qabel.

Jekk l-ebda informazzjoni bħal din ma teħtieġ li tiġi ddivulgata, għandha ssir dikjarazzjoni għal dak l-għan.

Punt 12.2

Kunflitti ta’ interess ta’ korpi amministrattivi, tal-maniġment, u superviżorji u tal-maniġment għoli

Kunflitti ta’ interess potenzjali bejn kwalunkwe dmir lejn l-emittent, tal-persuni msemmija fil-punt 12.1, u l-interessi privati tagħhom u/jew dmirijiet oħra jridu jiġu ddikjarati b’mod ċar. Fil-każ li m’hemmx kunflitti bħal dawn, trid issir dikjarazzjoni għal dak l-għan.

Kull arranġament jew ftehim ma’ azzjonisti ewlenin, kljienti, fornituri jew oħrajn, li skonthom kwalunkwe persuna msemmija f’punt 12.1 ġiet magħżula bħala membru tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji jew membru tal-maniġment għoli.

Dettalji ta’ kull restrizzjoni miftiehma mill-persuni msemmija fil-punt 12.1 dwar id-disponiment f’ċertu perjodu ta’ żmien tal-parteċipazzjoni tagħhom fit-titoli tal-emittent.

TAQSIMA 13

REMUNERAZZJONI U BENEFIĊĊJI

 

Għall-aħħar sena finanzjarja sħiħa għal dawk il-persuni msemmija fil-punti (a) u (d) tal-ewwel sottoparagrafu tal-punt 12.1:

Punt 13.1

L-ammont ta’ rimunerazzjoni mħallsa (inkluż kull kumpens kontinġenti jew diferit), u benefiċċji in natura mogħtija lil dawn il-persuni mill-emittent u s-sussidjarji tiegħu għal servizzi fil-kapaċitajiet kollha lill-emittent u s-sussidjarji tiegħu minn kwalunkwe persuna.

Din l-informazzjoni trid tingħata fuq bażi individwali sakemm ma tkunx meħtieġa divulgazzjoni individwali fil-pajjiż tal-oriġini tal-emittent u ma jkunx divulgata pubblikament b’mod ieħor mill-emittent.

Punt 13.2

L-ammonti totali mwarrba jew dovuti mill-emittent jew is-sussidjarji tiegħu sabiex jipprovdu benefiċċji ta’ pensjoni, irtirar jew benefiċċji simili.

TAQSIMA 14

PRATTIĊI TAL-BORD

 

Fir-rigward tal-aħħar sena finanzjarja mitmuma tal-emittent, u sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor, fir-rigward ta’ dawk il-persuni msemmija fil-punt (a) tal-ewwel sottoparagrafu tal-punt 12.1.

Punt 14.1

Id-data tal-iskadenza tal-mandat attwali, jekk applikabbli, u l-perjodu matul liema l-persuna tkun serviet f’dak il-mandat.

Punt 14.2

Informazzjoni dwar kuntratti ta’ servizz tal-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji mal-emittent jew ta’ kwalunkwe sussidjarja tagħhom li jipprevedu benefiċċji fit-tmiem tal-impjieg, jew dikjarazzjoni xierqa li ma jeżistux benefiċċji bħal dawn.

Punt 14.3

Informazzjoni dwar il-kumitat tal-awditjar u l-kumitat tar-rimunerazzjoni tal-emittent, inklużi l-ismijiet tal-membri tal-kumitat u sommarju tat-termini ta’ referenza li topera taħthom il-kumpanija.

Punt 14.4

Dikjarazzjoni dwar jekk l-emittent jikkonformax jew le mar-reġim(i) tal-governanza korporattiva applikabbli għall-emittent. Fil-każ li l-emittent ma jikkonformax ma’ dan ir-reġim, trid tiġi inkluża dikjarazzjoni għal dak l-għan flimkiem ma’ spjegazzjoni fir-rigward ta’ għaliex l-emittent ma jikkonformax ma’ dan ir-reġim.

Punt 14.5

Impatti materjali potenzjali fuq il-governanza korporattiva, inklużi bidliet fil-futur fil-kompożizzjoni tal-bord u l-kumitati (sa fejn dan diġà ġie deċiż mill-bord u/jew f’laqgħa tal-azzjonisti).

TAQSIMA 15

L-IMPJEGATI

Punt 15.1

Jew l-għadd ta’ impjegati fit-tmiem tal-perjodu jew il-medja għal kull sena finanzjarja għall-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika sad-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni (u tibdil f’dan l-għadd, jekk materjali) u, jekk possibbli u materjali, disaggregazzjoni tal-persuni impjegati skont il-kategorija ewlenija ta’ attività u lokazzjoni ġeografika. Jekk l-emittent jimpjega għadd sinifikanti ta’ impjegati temporanji, inkludi divulgazzjoni tal-għadd ta’ impjegati temporanji bħala medja matul is-sena finanzjarja l-aktar riċenti.

Punt 15.2

Parteċipazzjonijiet azzjonarji u l-opzjonijiet fuq l-istokk

Għal kull persuna imsemmija fil-punti (a) u (d) tal-ewwel sottoparagrafu tal-punt 12.1 ipprovdi informazzjoni dwar il-pussess tagħhom ta’ ishma u ta’ kwalunkwe opzjoni fuq dawn l-ishma fl-emittent mid-data prattikabbli l-aktar riċenti.

Punt 15.3

Deskrizzjoni ta’ kull arranġament għall-involviment tal-impjegati fil-kapital tal-emittent.

TAQSIMA 16

L-AZZJONISTI MAĠĠURI

Punt 16.1

Sa fejn l-emittent ikun jaf, l-isem ta’ kwalunkwe persuna ħlief membru tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji li, direttament jew indirettament, għandha interess fil-kapital jew id-drittijiet tal-vot tal-emittent li huma notifikabbli taħt il-liġi nazzjonali tal-emittent, flimkien mal-ammont tal-interess ta’ kull tali persuna, fid-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni jew, jekk m’hemmx persuni bħal dawn, dikjarazzjoni xierqa għal dak l-għan li ma teżisti l-ebda tali persuna.

Punt 16.2

Jekk l-azzjonisti maġġuri tal-emittent għandhomx drittijiet tal-vot differenti, inkella dikjarazzjoni xierqa għal dak l-għan li ma jeżistu l-ebda tali drittijiet tal-vot.

Punt 16.3

Sal-punt magħruf lill-emittent, iddikjara jekk l-emittent huwiex direttament jew indirettament il-proprjetà jew fil-kontroll ta’ xi ħadd u minn min u ddeskrivi n-natura ta’ dan il-kontroll u ddeskrivi l-miżuri fis-seħħ sabiex jiġi żgurat li dan il-kontroll mhuwiex abbużat.

Punt 16.4

Deskrizzjoni ta’ kull arranġament, magħruf lill-emittent, li l-operat tiegħu jista’, f’data sussegwenti, jirriżulta f’bidla fil-kontroll tal-emittent.

TAQSIMA 17

TRANŻAZZJONIJIET TA’ PARTI RELATATA

Punt 17.1

Dettalji ta’ tranżazzjonijiet ta’ partijiet relatati (li għal dawn l-iskopijiet huma dawk stabbiliti fl-Istandards adottati skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2)), li l-emittent daħal fihom matul il-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika u sad-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni, għandhom jiġu divulgati skont l-istandard rispettiv adottat skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 jekk applikabbli.

Jekk dawn l-istandards ma japplikawx għall-emittent l-informazzjoni li ġejja trid tiġi divulgata:

(a)

in-natura u l-kobor ta’ kwalunkwe tranżazzjoni li huma, bħala tranżazzjoni waħda jew fl-intier tagħhom, materjali għall-emittent. Fejn tranżazzjonijiet ma’ partijiet relatati bħal dawn mhumiex konklużi b’mod distakkat ipprovdi spjegazzjoni dwar għaliex dawn it-tranżazzjonijiet ma ġewx konklużi b’mod distakkat. Fil-każ ta’ self pendenti, inkluż garanziji ta’ kwalunkwe tip, indika l-ammont pendenti;

(b)

l-ammont jew il-perċentwal li tagħhom it-tranżazzjonijiet ma’ partijiet relatati jifformaw parti mill-fatturat tal-bejgħ tal-emittent.

TAQSIMA 18

INFORMAZZJONI FINANZJARJA DWAR L-ASSI U L-OBBLIGAZZJONIJIET, IL-POŻIZZJONI FINANZJARJA U L-PROFITTI U T-TELF TAL-EMITTENT

Punt 18.1

Informazzjoni finanzjarja storika

Punt 18.1.1

Informazzjoni finanzjarja storika awditjata li tkopri l-aħħar tliet snin finanzjarji (jew perjodu simili iqsar li fih l-emittent ilu jopera), u r-rapport tal-awditjar dwar kull sena.

Punt 18.1.2

Tibdil tad-data ta’ referenza tal-kontabbiltà

Jekk l-emittent ikun biddel id-data ta’ referenza tal-kontabbiltà tiegħu matul il-perjodu li għalih hija meħtieġa informazzjoni finanzjarja storika, l-informazzjoni storika awditjata għandha tkopri mill-inqas 36 xahar, jew il-perjodu kollu li fih ilu jopera l-emittent, skont liema hu l-iqsar.

Punt 18.1.3

Standards kontabilistiċi

L-informazzjoni finanzjarja trid tiġi ppreparata skont l-Istandards Internazzjonali ta’ Rapportar Finanzjarju kif approvati fl-Unjoni abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

Jekk ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 ma japplikax, l-informazzjoni finanzjarja trid tiġi ppreparata skont:

(a)

l-istandards kontabilistiċi nazzjonali tal-Istat Membru għal emittenti miż-ŻEE, kif meħtieġ mid-Direttiva 2013/34/UE;

(b)

l-istandards kontabilistiċi nazzjonali ta’ pajjiż terz ekwivalenti għar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għal emittenti tal-pajjiż terz. Jekk tali standards kontabilistiċi nazzjonali ta’ pajjiż terz mhumiex ekwivalenti għar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 ir-rapporti finanzjarji għandhom jerġgħu jiġu ddikjarati skont dak ir-Regolament.

Punt 18.1.4

Tibdil tal-qafas kontabilistiku

L-informazzjoni finanzjarja storika awditjata l-aktar riċenti, li fiha informazzjoni komparattiva għas-sena ta’ qabel, trid tiġi ppreżentata u mħejjija f’forma konsistenti mal-qafas tal-istandards kontabilistiċi li se jiġi adottat fir-rapporti finanzjarji annwali ppubblikati li jmiss tal-emittent wara li jkunu ġew ikkunsidrati l-istandards u l-politiki tal-kontabbiltà u l-leġiżlazzjoni applikabbli għal dawn ir-rapporti finanzjarji annwali.

Bidliet fil-qafas kontabilistiku li japplika għal emittent ma jeħtiġux li r-rapporti finanzjarji awditjati jerġgħu jiġu ddikjarati mill-ġdid sempliċiment għall-finijiet tal-prospett. Madankollu, jekk l-emittent għandu l-intenzjoni li jadotta qafas tal-istandards kontabilistiċi ġdid fir-rapporti finanzjarji ppubblikati li jmiss tiegħu, mill-inqas sett wieħed komplet ta’ rapporti finanzjarji (kif definit mill-IAS 1 Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1606/2002), inklużi komparattivi, irid jiġi ppreżentat f’forma konsistenti ma’ dik li se tiġi adottata fir-rapporti finanzjarji annwali ppubblikati li jmiss tal-emittent wara li jkunu ġew ikkunsidrati l-istandards u l-politiki tal-kontabbiltà u l-leġiżlazzjoni applikabbli għal dawn ir-rapporti finanzjarji annwali.

Punt 18.1.5

Fejn l-informazzjoni finanzjarja awditjata tiġi ppreparata skont l-istandards kontabilistiċi nazzjonali, din trid tinkludi mill-inqas dawn li ġejjin:

(a)

il-karta tal-bilanċ;

(b)

id-dikjarazzjoni tad-dħul;

(c)

dikjarazzjoni li turi jew it-tibdil kollu fl-ekwità jew tibdil ieħor fl-ekwità għajr dak li jirriżulta minn tranżazzjonijiet tal-kapital ma’ sidien u distribuzzjonijiet lil sidien;

(d)

dikjarazzjoni tal-fluss tal-flus;

(e)

il-politiki tal-kontabbiltà u noti ta’ spjegazzjoni.

Punt 18.1.6

Rapporti finanzjarji kkonsolidati

Jekk l-emittent jipprepara kemm rapporti finanzjarji awtonomi u kemm konsolidati, inkludi mill-inqas ir-rapporti finanzjarji annwali konsolidati fid-dokument tar-reġistrazzjoni.

Punt 18.1.7

Kemm hija antika l-informazzjoni finanzjarja

Id-data tal-karta tal-bilanċ tal-aħħar sena ta’ informazzjoni finanzjarja awditjata ma tistax tkun aktar antika minn waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

18-il xahar mid-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni jekk l-emittent jinkludi rapporti finanzjarji interim awditjati fid-dokument tar-reġistrazzjoni;

(b)

16-il xahar mid-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni jekk l-emittent jinkludi rapporti finanzjarji interim mhux awditjati fid-dokument tar-reġistrazzjoni.

Punt 18.2

Informazzjoni finanzjarja interim u informazzjoni finanzjarja oħra

Punt 18.2.1

Jekk l-emittent ikun ippubblika informazzjoni finanzjarja kull tliet xhur jew kull sitt xhur mid-data tal-aħħar dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati tiegħu, dawn iridu jiġu inklużi fid-dokument ta’ reġistrazzjoni. Jekk l-informazzjoni finanzjarja ta’ kull tlett xhur jew kull sitt xhur kienet awditjata jew rieżaminata, ir-rapport tal-awditjar jew tar-rieżami jrid ikun inkluż ukoll. Jekk l-informazzjoni finanzjarja ta’ kull tlett xhur jew kull sitt xhur mhijiex awditjata jew ma ġietx rieżaminata, iddikjara dan il-fatt.

Jekk id-dokument tar-reġistrazzjoni huwa datat aktar minn disa’ xhur wara d-data tal-aħħar rapporti finanzjarji awditjati, dan irid ikun fih informazzjoni finanzjarja interim, li tista’ ma tkunx awditjata (f’dan il-każ dan il-fatt irid jissemma) li tkopri mill-inqas l-ewwel sitt xhur tas-sena finanzjarja.

Informazzjoni finanzjarja interim preparata skont ir-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

Għal emittenti li mhumiex soġġetti għar-Regolament (KE) Nru 1606/2002, l-informazzjoni finanzjarja interim trid tinkludi rapporti komparattivi għall-istess perjodu tas-sena finanzjarja ta’ qabel, ħlief li dak ir-rekwiżit għall-informazzjoni komparattiva tal-karta tal-bilanċ jista’ jiġi ssodisfat bil-preżentazzjoni tal-karta tal-bilanċ tal-aħħar tas-sena skont il-qafas ta’ rappurtar finanzjarju applikabbli.

Punt 18.3

Awditjar tal-informazzjoni finanzjarja storika annwali

Punt 18.3.1

L-informazzjoni finanzjarja storika annwali trid tiġi awditjata b’mod indipendenti. Ir-rapport tal-awditjar għandu jitħejja skont id-Direttiva 2014/56/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) u r-Regolament (UE) Nru 537/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

Fejn id-Direttiva 2014/56/UE u r-Regolament (UE) Nru 537/2014 ma japplikawx:

(a)

l-informazzjoni finanzjarja storika annwali trid tiġi awditjata jew irrappurtata fir-rigward ta’ jekk, għall-finijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni, tagħtix opinjoni vera u ġusta jew le skont l-istandards tal-awditjar applikabbli fi Stat Membru jew standard ekwivalenti;

(b)

Jekk rapporti ta’ awditjar dwar l-informazzjoni finanzjarja storika jkunu ġew irrifjutati mill-awdituri statutorji jew jekk jinkludu kwalifiki, modifiki ta’ opinjoni, dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda jew osservazzjonijiet, dawn il-kwalifiki, modifiki, dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda jew osservazzjonijiet iridu jiġu riprodotti fl-intier tagħhom u jridu jingħataw ir-raġunijiet.

Punt 18.3.2

Indikazzjoni ta’ informazzjoni oħra fid-dokument ta’ reġistrazzjoni, li tkun ġiet awditjata mill-awdituri.

Punt 18.3.3

Fejn l-informazzjoni finanzjarja fid-dokument tar-reġistrazzjoni mhijiex meħuda mir-rapporti finanzjarji awditjati tal-emittent agħti s-sors tal-informazzjoni u ddikjara li l-informazzjoni mhijiex awditjata.

Punt 18.4

Informazzjoni finanzjarja pro forma

Punt 18.4.1

Fil-każ ta’ bidla grossa sinifikanti, deskrizzjoni ta’ kif it-tranżazzjoni setgħet affettwat l-assi, l-obbligazzjonijiet u l-qligħ tal-emittent, li kieku t-tranżazzjoni twettqet fil-bidu tal-perjodu li qed jiġi rapportat jew fid-data rapportata.

Normalment, dan ir-rekwiżit jiġi ssodisfat permezz tal-inklużjoni ta’ informazzjoni finanzjarja pro forma. Din l-informazzjoni finanzjarja pro forma għandha tiġi ppreżentata kif stabbilit fl-Anness 20 u trid tinkludi l-informazzjoni indikata fih.

Informazzjoni finanzjarja pro forma trid tiġi akkompanjata minn rapport imħejji minn kontabilisti jew awdituri indipendenti.

Punt 18.5

Il-politika tad-dividendi

Punt 18.5.1

Deskrizzjoni tal-politika tal-emittent dwar distribuzzjonijiet ta’ dividendi u kull restrizzjoni fuqhom. Jekk l-emittent m’għandux politika bħal din, inkludi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

Punt 18.5.2

L-ammont tad-dividend għal kull sehem għal kull sena finanzjarja għall-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika aġġustat, fejn l-għadd tal-ishma fl-emittent inbidel, sabiex isir komparabbli.

Punt 18.6

Proċedimenti legali u ta’ arbitraġġ

Punt 18.6.1

Informazzjoni dwar kull proċediment governattiv, ġuridiku jew ta’ arbitraġġ (inkluż kull proċediment li huwa pendenti jew mhedded li minnu huwa konxju l-emittent), matul perjodu li jkopri mill-inqas it-12-il xahar preċedenti li jista’ jkollha, jew fil-passat riċenti kellha effetti sinifikanti fuq l-emittenti u/jew il-pożizzjoni finanzjarja jew il-profitabbiltà tal-grupp, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

Punt 18.7

Bidla sinifikanti fil-pożizzjoni finanzjarja tal-emittent

Punt 18.7.1

Deskrizzjoni ta’ kull bidla sinifikanti fil-pożizzjoni finanzjarja tal-grupp li seħħet mit-tmiem tal-aħħar perjodu finanzjarju li għalih jew rapporti finanzjarji awditjati jew informazzjoni finanzjarja proviżorja jkunu ġew ippubblikati, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

TAQSIMA 19

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

Punt 19.1

Kapital azzjonarju

L-informazzjoni fil-punti 19.1.1 sa 19.1.7 fl-informazzjoni finanzjarja storika mid-data tal-karta tal-bilanċ l-aktar riċenti:

Punt 19.1.1

L-ammont ta’ kapital maħruġ, u għal kull klassi ta’ kapital azzjonarju:

(a)

it-total tal-kapital azzjonarju awtorizzat tal-emittent;

(b)

l-għadd tal-ishma maħruġa u mħallsa għal kollox u maħruġa iżda mhux imħallsa għal kollox;

(c)

il-valur par kull sehem, jew li l-ishma m’għandhomx valur par; u

(d)

rikonċiljazzjoni tal-għadd ta’ ishma pendenti fil-bidu u fit-tmiem is-sena.

Jekk aktar minn 10 % tal-kapital ikun tħallas b’assi oħra għajr flus kontanti fil-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika, iddikjara dak il-fatt.

Punt 19.1.2

Jekk ikun hemm ishma li ma jirrappreżentawx kapital, iddikjara l-għadd u l-karatteristiċi ewlenin ta’ dawn l-ishma.

Punt 19.1.3

L-għadd, il-valur kontabilistiku u l-valur nominali tal-ishma fl-emittent miżmuma jew f’isem l-emittent innifsu jew minn sussidjarji tal-emittent.

Punt 19.1.4

L-ammont ta’ kull titolu konvertibbli, titoli skambjabbli jew titoli b’ċertifikat, b’indikazzjoni tal-kondizzjonijiet li jirregolaw u l-proċeduri għall-konverżjoni, l-iskambju jew is-sottoskrizzjoni.

Punt 19.1.5

L-informazzjoni dwar u t-termini ta’ kull dritt ta’ akkwist jew obbligu fuq kapital awtorizzat iżda mhux maħruġ jew impenn li jiżdied il-kapital.

Punt 19.1.6

Informazzjoni dwar kull kapital ta’ kull membru tal-grupp li huwa taħt opzjoni jew maqbul b’mod kondizzjonali jew mhux kondizzjonali li jitqiegħed taħt opzjoni u dettalji ta’ dawn l-opzjonijiet inkluż dawk il-persuni li għalihom jirrelataw dawn l-opzjonijiet.

Punt 19.1.7

Storja tal-kapital azzjonarju, li tenfasizza l-informazzjoni dwar kull tibdil, għall-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika.

Punt 19.2

Memorandum u Artikoli ta’ Assoċjazzjoni

Punt 19.2.1

Ir-reġistru u n-numru ta’ reġistrazzjoni tiegħu, jekk applikabbli, u deskrizzjoni fil-qosor tal-oġġetti u l-iskopijiet u fejn jistgħu jinstabu fil-memorandum u l-artikli ta’ assoċjazzjoni aġġornati.

Punt 19.2.2

Fejn hemm aktar minn klassi waħda ta’ ishma eżistenti, deskrizzjoni tad-drittijiet, il-preferenzi u r-restrizzjonijiet li jappartjenu għal kull klassi.

Punt 19.2.3

Deskrizzjoni qasira ta’ kwalunkwe dispożizzjoni tal-artikli ta’ assoċjazzjoni, statuti, karta jew bylaws tal-emittent li jista’ jkollha effett ta’ dewmien, diferiment jew prevenzjoni ta’ tibdil fil-kontroll tal-emittent.

TAQSIMA 20

KUNTRATTI MATERJALI

Punt 20.1

Sommarju ta’ kull kuntratt relevanti, ħlief kuntratti li daħlu fis-seħħ fit-twettiq ordinarju tal-kummerċ, li għalih emittent jew kwalunkwe membru tal-grupp huwa kontraenti, għas-sentejn li jiġu immedjatament qabel il-pubblikazzjoni tad-dokument ta’ reġistrazzjoni.

Sommarju ta’ kull kuntratt ieħor (li mhuwiex kuntratt konkluż fil-kors normali tan-negozju) konkluż minn kwalunkwe membru tal-grupp li jinkludi kwalunkwe dispożizzjoni skont liema kwalunkwe membru tal-grupp għandu kwalunkwe obbligu jew intitolament li huwa materjali għall-grupp fid-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

TAQSIMA 21

DOKUMENTI DISPONIBBLI

Punt 21.1

Dikjarazzjoni li matul il-ħajja tad-dokument tar-reġistrazzjoni, jistgħu jiġu spezzjonati d-dokumenti li ġejjin, fejn ikun applikabbli:

(a)

il-memorandum u l-artikoli ta’ assoċjazzjoni aġġornati tal-emittent;

(b)

ir-rapporti, l-ittri, u d-dokumenti l-oħrajn kollha, valwazzjonijiet u dikjarazzjonijiet ippreparati minn kwalunkwe espert fuq talba tal-emittent li kwalunkwe parti minnhom hija inkluża jew imsemmija fid-dokument tar-reġistrazzjoni.

Indikazzjoni fuq is-sit web dwar liema dokumenti jistgħu jiġu spezzjonati.


(1)  Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ impriżi, li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta’ standards internazzjonali tal-kontabilità (ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1).

(3)  Id-Direttiva 2014/56/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 li temenda d-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 196).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 537/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar rekwiżiti speċifiċi dwar l-awditjar statutorju ta’ entitajiet ta’ interess pubbliku u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/909/KE (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 77).


ANNESS 2

DOKUMENT TAR-REĠISTRAZZJONI UNIVERSALI

TAQSIMA 1

INFORMAZZJONI LI TRID TIĠI DIVULGATA DWAR L-EMITTENT

Punt 1.1

L-emittent għandu jiddivulga informazzjoni skont ir-rekwiżiti għad-divulgazzjoni għal dokument tar-reġistrazzjoni għat-titoli tal-ekwità stabbiliti fl-Anness 1.

Punt 1.2

Meta d-dokument tar-reġistrazzjoni universali jiġi approvat, il-punt 1.5 tal-Anness 1 għandu jiġi ssupplimentat minn dikjarazzjoni li d-dokument tar-reġistrazzjoni universali jista’ jintuża għall-finijiet li jiġu offruti lill-pubbliku titoli jew ammissjoni ta’ titoli għall-kummerċ f’suq regolat jekk komplet b’emendi, jekk applikabbli, u nota dwar it-titoli u sommarju approvati skont ir-Regolament (UE) 2017/1129.

Meta d-dokument tar-reġistrazzjoni universali jiġi ffaljat u ppubblikat mingħajr approvazzjoni minn qabel, il-punt 1.5 tal-Anness 1 għandu jiġi sostitwit minn dikjarazzjoni li:

(a)

id-dokument tar-reġistrazzjoni universali ġie ffaljat għand [isem tal-awtorità kompetenti] bħala awtorità kompetenti skont ir-Regolament (UE) 2017/1129 mingħajr l-approvazzjoni minn qabel skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2017/1129;

(b)

id-dokument tar-reġistrazzjoni universali jista’ jintuża għall-finijiet li jiġu offruti lill-pubbliku titoli jew ammissjoni ta’ titoli għall-kummerċ f’suq regolat jekk ikun approvat minn [isem tal-awtorità kompetenti] flimkien ma’ kwalunkwe emenda, jekk applikabbli, u nota dwar it-titoli u sommarju approvati skont ir-Regolament (UE) 2017/1129.


ANNESS 3

DOKUMENT TAR-REĠISTRAZZJONI GĦAL ĦRUĠ SEKONDARJU TA’ TITOLI TAL-EKWITÀ

TAQSIMA 1

PERSUNI RESPONSABBLI, INFORMAZZJONI MINN PARTIJIET TERZI, RAPPORTI TAL-ESPERTI U APPROVAZZJONI TAL-AWTORITÀ KOMPETENTI

Punt 1.1

Identifika l-persuni kollha responsabbli għall-informazzjoni jew għal kwalunkwe parti minnha mogħtija fid-dokument tar-reġistrazzjoni ma’, fil-każ tal-aħħar, indikazzjoni ta’ liema partijiet. Fil-każ ta’ persuni fiżiċi, inklużi membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment u superviżorji tal-emittent, indika l-isem u l-funzjoni tal-persuna; fil-każ ta’ persuni ġuridiċi indika l-isem u l-uffiċċju rreġistrat.

Punt 1.2

Dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li d-dokument tar-reġistrazzjoni ma fih l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tiegħu.

Meta applikabbli, dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għal ċerti partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument f’dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni ma fihom l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tagħhom.

Punt 1.3

Meta dikjarazzjoni jew rapport li huwa attribwit lil xi persuna bħala espert jiġu inklużi fid-Dokument tar-Reġistrazzjoni, ipprovdi d-dettalji li ġejjin ta’ dik il-persuna:

(a)

l-isem;

(b)

l-indirizz tan-negozju;

(c)

il-kwalifiki;

(d)

l-interess materjali, jekk hemm, fl-emittent.

Jekk id-dikjarazzjoni jew ir-rapport ikunu ġew prodotti fuq talba tal-emittent, iddikjara li din id-dikjarazzjoni jew dan ir-rapport ġew inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni bil-kunsens tal-persuna li tkun awtorizzat il-kontenut ta’ dik il-parti tad-dokument tar-reġistrazzjoni għall-fini tal-prospett.

Punt 1.4

Fejn l-informazzjoni tkun inġiebet minn parti terza, ipprovdi konferma li din l-informazzjoni tkun ġiet riprodotta b’mod preċiż u li sa fejn l-emittent huwa konxju u jista’ jaċċerta ruħu mill-informazzjoni ppubblikata minn dik il-parti terza, l-ebda fatti ma tħallew barra li jirrendu l-informazzjoni riprodotta ineżatta jew qarrieqa. Barra minn hekk, identifika s-sors(i) tal-informazzjoni.

Punt 1.5

Dikjarazzjoni li:

(a)

id-[dokument tar-reġistrazzjoni/il-prospett] ġie approvat minn [isem l-awtorità kompetenti], bħala awtorità kompetenti skont ir-Regolament (UE) 2017/1129;

(b)

[isem l-awtorità kompetenti] tapprova dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett] biss bħala wieħed li jissodisfa l-istandards tal-kompletezza, tal-konsistenza u tal-komprensibilità imponuti mir-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

tali approvazzjoni m’għandhiex titqies bħala approvazzjoni tal-emittent li huwa s-suġġett ta’ dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett].

(d)

li d-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett] tfassal bħala parti minn prospett issimplifikat f’konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2017/1129.

TAQSIMA 2

AWDITURI STATUTORJI

Punt 2.1

L-ismijiet tal-awdituri tal-emittent għall-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika (flimkien mas-sħubija tagħhom f’korp professjonali).

TAQSIMA 3

FATTURI TA’ RISKJU

Punt 3.1

Deskrizzjoni tar-riskji materjali li huma speċifiċi għall-emittent, f’numru limitat ta’ kategoriji, fit-taqsima bl-isem “Fatturi ta’ Riskju”.

F’kull kategorija, għandhom jiġu stabbiliti l-ewwel ir-riskji l-iżjed materjali, fil-valutazzjoni li twettqet mill-emittent, offerent jew persuna li qed titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, b’kunsiderazzjoni tal-impatt negattiv fuq l-emittent u l-probabbiltà tal-okkorrenza tagħhom. Ir-riskji għandhom jiġu kkorroborati mill-kontenut tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

TAQSIMA 4

INFORMAZZJONI DWAR L-EMITTENT

Punt 4.1

L-isem legali u kummerċjali tal-emittent.

Punt 4.2

Il-forma domiċiljari u ġuridika tal-emittent, l-identifikatur ta’ entità ġuridika (“LEI”), il-leġiżlazzjoni li taħtha jopera l-emittent, il-pajjiż tal-inkorporazzjoni tiegħu, l-indirizz, in-numru tat-telefon tal-uffiċċju reġistrat tiegħu (jew il-post prinċipali tan-negozju jekk differenti mill-uffiċċju reġistrat) u s-sit web tal-emittent, jekk jeżisti, b’dikjarazzjoni ta’ ċaħda li l-informazzjoni fuq is-sit web ma tiffurmax parti mill-prospett sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx inkorporata b’referenza fil-prospett.

TAQSIMA 5

ĦARSA ĠENERALI TAN-NEGOZJU

Punt 5.1

Deskrizzjoni fil-qosor ta’:

(a)

l-attivitajiet prinċipali ewlenin tal-emittent;

(b)

kwalunkwe bidla sinifikanti li għandha impatt fuq l-operazzjonijiet u l-attivitajiet prinċipali tal-emittent mit-tmiem tal-perjodu kopert mid-dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati ppubblikati l-iżjed riċenti, inkluż dawn li ġejjin:

(i)

indikazzjoni ta’ kwalunkwe prodott u servizz ġdid li ġie introdott;

(ii)

l-istat tal-iżvilupp ta’ prodotti jew servizzi ġodda sal-punt li ġew divulgati pubblikament;

(iii)

kwalunkwe bida materjali fl-ambjent regolatorju tal-emittent mill-perjodu kopert mir-rapporti finanzjarji awditjati ppubblikati l-iżjed riċenti.

Punt 5.2

Investimenti

Punt 5.2.1

Deskrizzjoni tal-investimenti materjali tal-emittent li saru mid-data tar-rapporti finanzjarji li ġew ippubblikati l-aħħar u li qed jitlestew u/jew li għalihom diġà saru impennji sodi, flimkien mas-sors antiċipat tal-fondi.

TAQSIMA 6

INFORMAZZJONI DWAR IX-XEJRIET

Punt 6.1

Deskrizzjoni ta’:

(a)

ix-xejriet riċenti l-aktar sinifikanti fil-produzzjoni, il-bejgħ u l-inventarju, u l-kostijiet u l-prezzijiet tal-bejgħ mit-tmiem tal-aħħar sena finanzjarja sad-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni;

(b)

kwalunkwe bidla sinifikanti fil-prestazzjoni finanzjarja tal-grupp minn tmiem tal-aħħar perjodu finanzjarju li għalih ġiet ippubblikata informazzjoni finanzjarja sad-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa;

(c)

informazzjoni dwar kwalunkwe xejra magħrufa, inċertezzi, talbiet, impennji jew avvenimenti li raġonevolment x’aktarx li jkollhom effett materjali fuq il-prospetti tal-emittent tal-inqas matul is-sena finanzjarja attwali.

TAQSIMA 7

TBASSIR JEW STIMI TAL-PROFITT

Punt 7.1

Meta emittent ikun ippubblika tbassir tal-profitt jew stima tal-profitt (li għadha pendenti u valida), dak it-tbassir jew dik l-istima għandhom jiġu inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni. Jekk tbassir tal-profitt jew stima tal-profitt ġew ippubblikati u għadhom pendenti, iżda m’għadhomx validi, mela pprovdi dikjarazzjoni għal dak l-għan u spjegazzjoni ta’ għaliex tali tbassir jew stima m’għadhomx validi. Tali tbassir jew stima invalidi mhumiex soġġetti għar-rekwiżiti f’punti 7.2 u 7.3.

Punt 7.2

Meta emittent jagħżel li jinkludi tbassir tal-profitt ġdid jew stima tal-profitt ġdida, jew meta l-emittent jinkludi tbassir tal-profitt li jkun ġie ppubblikat qabel jew stima tal-profitt li tkun ġiet ippubblikata qabel skont il-punt 7.1, it-tbassir jew l-istima tal-profitt għandhom ikunu ċari u mingħajr ambigwità u jkun fihom dikjarazzjoni li tippreżenta s-suppożizzjonijiet prinċipali li fuqhom l-emittent ikun ibbaża t-tbassir, jew l-istima, tiegħu.

It-tbassir jew l-istima għandhom jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin:

(a)

irid ikun hemm distinzjoni ċara bejn suppożizzjonijiet dwar fatturi li l-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji jistgħu jinfluwenzaw u suppożizzjonijiet dwar fatturi li huma esklussivament barra mill-influwenza tal-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji;

(b)

is-suppożizzjonijiet iridu jkunu raġonevoli, jinftiehmu faċilment mill-investituri, speċifiċi u preċiżi u ma jirrelatawx mal-preċiżjoni ġenerali tal-istimi sottostanti t-tbassir;

(c)

fil-każ ta’ tbassir, is-suppożizzjonijiet għandhom jiġbdu l-attenzjoni tal-investitur għal dawk il-fatturi li mhumiex ċerti li jistgħu jibdlu materjalment ir-riżultat tat-tbassir.

Punt 7.3

Il-prospett għandu jinkludi dikjarazzjoni tat-tbassir jew stima tal-profitt li ġew ikkompilati u ppreparati fuq bażi li hija kemm:

(a)

kumparabbli mal-informazzjoni finanzjarja storika;

(b)

kif ukoll konsistenti mal-politiki tal-kontabbiltà tal-emittent.

TAQSIMA 8

KORPI AMMINISTRATTIVI, TAL-MANIĠMENT U SUPERVIŻORJI U TAL-MANIĠMENT GĦOLI

Punt 8.1

L-ismijiet, l-indirizzi tan-negozju u l-funzjonijiet fl-emittent tal-persuni li ġejjin u indikazzjoni tal-attivitajiet prinċipali mwettqa minnhom, lil hinn minn dak l-emittent meta dawk l-attivitajiet ikunu sinifikanti fir-rigward ta’ dak l-emittent:

(a)

membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji;

(b)

sħab b’responsabbiltà mhux limitata, fil-każ ta’ sħubija limitata b’kapital azzjonarju;

(c)

il-fundaturi, jekk l-emittent ilu stabbilit għal anqas minn ħames snin;

(d)

kull maniġer f’livell għoli li huwa rilevanti sabiex jiġi stabbilit li l-emittent għandu l-kompetenza u l-esperjenza xierqa għall-immaniġġjar tan-negozju tal-emittent.

Dettalji tan-natura ta’ kwalunkwe relazzjoni familjari bejn kwalunkwe persuna msemmija fil-punti (a) sa (d).

Sal-punt li mhux diġà ġie divulgat, u fil-każ ta’ membri ġodda tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji tal-emittent (mid-data tar-rapporti finanzjarji annwali awditjati l-iżjed riċenti) u ta’ kull persuna msemmija fil-punti (b) u (d) tal-ewwel sottoparagrafu, l-informazzjoni li ġejja:

(a)

l-ismijiet tal-kumpanniji u sħubiji kollha li fejn dawn il-persuni kienu membri fil-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji jew sħab fi kwalunkwe żmien fil-ħames snin ta’ qabel, b’indikazzjoni dwar jekk l-individwu għadux membru tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji jew sħab tagħhom jew le. Mhuwiex meħtieġ li jiġu elenkati s-sussidarji kollha ta’ emittent li tagħhom il-persuna hija wkoll membru tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji;

(b)

dettalji ta’ kwalunkwe kundanni mill-qorti fuq reati ta’ frodi għal mill-inqas il-ħames snin ta’ qabel;

(c)

dettalji ta’ kwalunkwe fallimenti, riċevituri, likwidazzjonijiet jew kumpaniji li tpoġġew fl-amministrazzjoni fir-rigward ta’ dawk il-persuni deskritti fil-punti (a) u (d) tal-ewwel sottoparagrafu li aġixxew f’waħda jew aktar minn dawk il-kapaċitajiet għal mill-inqas il-ħames snin ta’ qabel;

(d)

dettalji ta’ kwalunkwe inkriminazzjoni pubblika uffiċjali u/jew sanzjonijiet li jinvolvu lil din il-persuna, minn awtoritajiet statutorji jew regolatorji (inkluż korpi professjonali maħtura) u jekk din il-persuna qatt kinitx skwalifikata minn qorti milli taġixxi bħala membru ta’ korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji ta’ emittent jew milli taġixxi fil-maniġment jew il-kondotta tal-affarijiet ta’ kwalunkwe emittent għal mill-anqas il-ħames snin ta’ qabel.

Jekk l-ebda informazzjoni bħal din ma teħtieġ li tiġi ddivulgata, għandha ssir dikjarazzjoni għal dak l-għan.

Punt 8.2

Kunflitti ta’ interess potenzjali bejn kwalunkwe kompitu mwettaq f’isem l-emittent mill-persuni msemmija f’punt 8.1 u l-interessi privati tagħhom jew kompiti oħra jridu jiġu ddikjarati b’mod ċar. Fil-każ li m’hemmx kunflitti bħal dawn, trid issir dikjarazzjoni għal dak l-għan.

Kull arranġament jew ftehim ma’ azzjonisti ewlenin, kljienti, fornituri jew oħrajn, li skonthom kwalunkwe persuna msemmija f’punt 8.1 ġiet magħżula bħala membru tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji jew membru tal-maniġment għoli.

Dettalji ta’ kull restrizzjoni miftiehma mill-persuni msemmija fil-punt 8.1 dwar id-disponiment f’ċertu perjodu ta’ żmien tal-parteċipazzjoni tagħhom fit-titoli tal-emittent.

TAQSIMA 9

L-AZZJONISTI MAĠĠURI

Punt 9.1

Sa fejn l-emittent ikun jaf, l-isem ta’ kwalunkwe persuna ħlief membru tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji li, direttament jew indirettament, għandha interess fil-kapital jew id-drittijiet tal-vot tal-emittent li huma notifikabbli taħt il-liġi nazzjonali tal-emittent, flimkien mal-ammont tal-interess ta’ kull tali persuna, fid-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni jew, jekk m’hemmx persuni bħal dawn, dikjarazzjoni xierqa għal dak l-għan li ma teżisti l-ebda tali persuna.

Punt 9.2

Jekk l-azzjonisti maġġuri tal-emittent għandhomx drittijiet tal-vot differenti, inkella dikjarazzjoni xierqa għal dak l-għan li ma jeżistu l-ebda tali drittijiet tal-vot.

Punt 9.3

Sal-punt magħruf lill-emittent, iddikjara jekk l-emittent huwiex direttament jew indirettament il-proprjetà jew fil-kontroll ta’ xi ħadd u minn min u ddeskrivi n-natura ta’ dan il-kontroll u ddeskrivi l-miżuri fis-seħħ sabiex jiġi żgurat li dan il-kontroll mhuwiex abbużat.

Punt 9.4

Deskrizzjoni ta’ kull arranġament, magħruf lill-emittent, li l-operat tiegħu jista’, f’data sussegwenti, jirriżulta f’bidla fil-kontroll tal-emittent.

TAQSIMA 10

TRANŻAZZJONIJIET TA’ PARTI RELATATA

Punt 10.1

Dettalji ta’ tranżazzjonijiet ma’ partijiet relatati (li għal dawn l-iskopijiet huma dawk stabbiliti fl-Istandards adottati skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002), li l-emittent daħal fihom mid-data tal-aħħar rapporti finanzjarji, iridu jiġu divulgati skont l-istandard rispettiv adottat skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 jekk applikabbli.

Jekk dawn l-istandards ma japplikawx għall-emittent l-informazzjoni li ġejja trid tiġi divulgata:

(a)

in-natura u l-kobor ta’ kwalunkwe tranżazzjoni li huma, bħala tranżazzjoni waħda jew fl-intier tagħhom, materjali għall-emittent. Fejn tranżazzjonijiet ma’ partijiet relatati bħal dawn mhumiex konklużi b’mod distakkat ipprovdi spjegazzjoni dwar għaliex dawn it-tranżazzjonijiet ma ġewx konklużi b’mod distakkat. Fil-każ ta’ self pendenti, inkluż garanziji ta’ kwalunkwe tip, indika l-ammont pendenti;

(b)

l-ammont jew il-perċentwal li tagħhom it-tranżazzjonijiet ma’ partijiet relatati jifformaw parti mill-fatturat tal-bejgħ tal-emittent.

TAQSIMA 11

INFORMAZZJONI FINANZJARJA DWAR L-ASSI U L-OBBLIGAZZJONIJIET, IL-POŻIZZJONI FINANZJARJA U L-PROFITTI U T-TELF TAL-EMITTENT

Punt 11.1

Rapporti finanzjarji

Ir-rapporti finanzjarji (annwali u kull sitt xhur) huma meħtieġa li jiġu ppubblikati u li jkopru l-perjodu ta’ 12-il xahar qabel l-approvazzjoni tal-prospett.

Fejn kemm rapporti finanzjarji annwali kif ukoll dawk ta’ kull sitt xhur ġew ippubblikati, ir-rapporti annwali biss ikunu meħtieġa meta dawn ikunu saru wara r-rapporti finanzjarji ta’ kull sitt xhur.

Punt 11.2

Awditjar tal-informazzjoni finanzjarja annwali

Punt 11.2.1

Rapport tal-awditjar

Ir-rapporti finanzjarji annwali jridu jiġu awditjati b’mod indipendenti. Ir-rapport tal-awditjar għandu jitħejja skont id-Direttiva 2014/56/UE u r-Regolament (UE) Nru 537/2014.

Fejn id-Direttiva 2014/56/UE u r-Regolament (UE) Nru 537/2014 ma japplikawx:

(a)

ir-rapporti finanzjarji annwali jridu jiġu awditjati jew irrappurtati fir-rigward ta’ jekk, għall-finijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni, jagħtux opinjoni vera u ġusta jew le skont l-istandards tal-awditjar applikabbli fi Stat Membru jew standard ekwivalenti. Inkella, l-informazzjoni li ġejja trid tiġi inkluża fid-dokument ta’ reġistrazzjoni:

(i)

dikjarazzjoni prominenti li tiddivulga liema standards ta’ awditjar ġew applikati;

(ii)

spjegazzjoni ta’ kwalunkwe nuqqas ta’ osservanza sinifikanti tal-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar;

(b)

jekk rapporti tal-awditjar dwar ir-rapporti finanzjarji annwali jinkludu kwalifiki, modifiki ta’ opinjoni, jew dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda jew osservazzjonijiet, dawn il-kwalifiki, modifiki, dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda jew osservazzjonijiet iridu jiġu riprodotti fl-intier tagħhom u jridu jingħataw ir-raġunijiet.

Punt 11.2.2

Indikazzjoni ta’ informazzjoni oħra fid-dokument tar-reġistrazzjoni li tkun ġiet awditjata mill-awdituri.

Punt 11.2.3

Meta l-informazzjoni finanzjarja fid-dokument tar-reġistrazzjoni ma tkunx meħuda mir-rapporti finanzjarji awditjati tal-emittent, agħti s-sors tad-data u ddikjara li d-data mhijiex awditjata.

Punt 11.3

Proċedimenti legali u ta’ arbitraġġ

Informazzjoni dwar kull proċediment governattiv, ġuridiku jew ta’ arbitraġġ (inkluż kull proċediment li huwa pendenti jew mhedded li minnu huwa konxju l-emittent), matul perjodu li jkopri mill-inqas it-12-il xahar preċedenti li jista’ jkollha, jew fil-passat riċenti kellha effetti sinifikanti fuq l-emittenti u/jew il-pożizzjoni finanzjarja jew il-profitabbiltà tal-grupp, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

Punt 11.4

Bidla sinifikanti fil-pożizzjoni finanzjarja tal-emittent

Deskrizzjoni ta’ kull bidla sinifikanti fil-pożizzjoni finanzjarja tal-grupp li seħħet mit-tmiem tal-aħħar perjodu finanzjarju li għalih jew rapporti finanzjarji awditjati jew informazzjoni finanzjarja proviżorja jkunu ġew ippubblikati, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

Punt 11.5

Informazzjoni finanzjarja pro forma

Fil-każ ta’ bidla grossa sinifikanti, deskrizzjoni ta’ kif it-tranżazzjoni setgħet affettwat l-assi u l-obbligazzjonijiet u l-qligħ tal-emittent, li kieku t-tranżazzjoni saret fil-bidu tal-perjodu li qed jiġi rrapportat jew fid-data rrapportata.

Normalment, dan ir-rekwiżit jiġi ssodisfat permezz tal-inklużjoni ta’ informazzjoni finanzjarja pro forma. Din l-informazzjoni finanzjarja pro forma jeħtieġ li tiġi ppreżentata kif stabbilit fl-Anness 20 u trid tinkludi l-informazzjoni indikata fih.

Informazzjoni finanzjarja pro forma trid tiġi akkompanjata minn rapport imħejji minn kontabilisti jew awdituri indipendenti.

Punt 11.6

Il-politika tad-dividendi

Deskrizzjoni tal-politika tal-emittent dwar distribuzzjonijiet ta’ dividendi u kull restrizzjoni fuqhom.

Punt 11.6.1

L-ammont tad-dividend għal kull sehem għall-aħħar sena finanzjarja aġġustat, fejn l-għadd tal-ishma fl-emittent inbidel, sabiex isir komparabbli.

TAQSIMA 12

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

Punt 12.1

Kapital azzjonarju

L-informazzjoni fil-punti 12.1.1 u 12.1.2 fir-rapporti finanzjarji annwali mid-data tal-karta tal-bilanċ l-aktar riċenti.

Punt 12.1.1

L-ammont ta’ kull titolu konvertibbli, titoli skambjabbli jew titoli b’ċertifikat, b’indikazzjoni tal-kondizzjonijiet li jirregolaw u l-proċeduri għall-konverżjoni, l-iskambju jew is-sottoskrizzjoni.

Punt 12.1.2

L-informazzjoni dwar u t-termini ta’ kull dritt ta’ akkwist jew obbligu fuq kapital awtorizzat iżda mhux maħruġ jew impenn li jiżdied il-kapital.

TAQSIMA 13

DIVULGAZZJONIJIET REGOLATORJI

Punt 13.1

Sommarju tal-informazzjoni divulgata skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 matul l-aħħar 12-il xahar li hija rilevanti fid-data tal-prospett. Is-sommarju għandu jiġi ppreżentat f’forma li faċli tiġi analizzata, konċiża u li tinftiehem u m’għandux ikun dupplikazzjoni tal-informazzjoni diġà ppubblikat skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014.

Is-sommarju għandu jiġi ppreżentat f’għadd limitat ta’ kategoriji skont is-suġġett tagħhom.

TAQSIMA 14

KUNTRATTI MATERJALI

Punt 14.1

Sommarju qasir ta’ kull kuntratt relevanti, ħlief kuntratti li daħlu fis-seħħ fit-twettiq ordinarju tal-kummerċ, li għalih emittent jew kwalunkwe membru tal-grupp huwa kontraenti, għas-sentejn li jiġu immedjatament qabel il-pubblikazzjoni tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

Sommarju ta’ kull kuntratt ieħor (li mhuwiex kuntratt konkluż fil-kors normali tan-negozju) konkluż minn kwalunkwe membru tal-grupp li jinkludi kwalunkwe dispożizzjoni skont liema kwalunkwe membru tal-grupp għandu kwalunkwe obbligu jew intitolament li huwa materjali għall-grupp fid-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

TAQSIMA 15

DOKUMENTI DISPONIBBLI

Punt 15.1

Dikjarazzjoni li matul il-ħajja tad-dokument tar-reġistrazzjoni, jistgħu jiġu spezzjonati d-dokumenti li ġejjin, fejn ikun applikabbli:

(a)

il-memorandum u l-artikoli ta’ assoċjazzjoni aġġornati tal-emittent;

(b)

ir-rapporti, l-ittri, u d-dokumenti l-oħrajn kollha, valwazzjonijiet u dikjarazzjonijiet ippreparati minn kwalunkwe espert fuq talba tal-emittent li kwalunkwe parti minnhom hija inkluża jew imsemmija fid-dokument tar-reġistrazzjoni.

Indikazzjoni fuq is-sit web dwar liema dokumenti jistgħu jiġu spezzjonati.


ANNESS 4

DOKUMENT TAR-REĠISTRAZZJONI GĦAL UNITAJIET TA’ INTRAPRIŻI TA’ INVESTIMENT KOLLETTIV TAT-TIP MAGĦLUQ

 

Minbarra l-informazzjoni meħtieġa f’dan l-Anness, intrapriża ta’ investiment kollettiv trid tipprovdi l-informazzjoni kif meħtieġa fit-taqsimiet/punti 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (għalkemm id-deskrizzjoni tal-ambjent regolatorju li l-emittent jopera fih jeħtieġ li tirrelata biss mal-ambjent regolatorju rilevanti għall-investimenti tal-emittent), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (minbarra l-informazzjoni finanzjarja pro forma), 19, 20, 21 tal-Anness 1, jew, jekk l-intrapriża ta’ investiment kollettiv tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) 2017/1129, l-informazzjoni li ġejja kif meħtieġ skont il-paragrafi u taqsimiet/punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fl-Anness 3.

Fejn unitajiet jinħarġu minn intrapriża ta’ investiment kollettiv li hija kostitwita bħala fond komuni ġestit minn maniġer tal-fond, l-informazzjoni msemmija fit-taqsimiet/punti 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 u 20 tal-Anness 1 għandha tiġi divulgata fir-rigward tal-maniġer tal-fond, filwaqt li l-informazzjoni msemmija fil-punti 2, 4 u 18 tal-Anness 1 għandha tiġi divulgata fir-rigward kemm tal-fond kif ukoll tal-maniġer tal-fond.

TAQSIMA 1

L-OBJETTIV U L-POLITIKA TAL-INVESTIMENT

Punt 1.1

(a)

deskrizzjoni tal-politika, tal-istrateġija u tal-objettivi tal-investiment tal-intrapriża ta’ investiment kollettiv;

(b)

informazzjoni dwar fejn tinsab/hija stabbilita l-intrapriża/i ta’ investiment kollettiv jekk l-intrapriża ta’ investiment kollettiv hija fond li jikkonsisti f’fondi;

(c)

deskrizzjoni tat-tipi ta’ assi li fihom tista’ tinvesti l-intrapriża ta’ investiment kollettiv;

(d)

it-tekniki li tista’ tuża u r-riskji assoċjati kollha flimkien maċ-ċirkostanzi li fihom l-intrapriża ta’ investiment kollettiv tista’ tuża l-ingranaġġ;

(e)

it-tipi u sorsi ta’ ingranaġġ permessi u r-riskji assoċjati;

(f)

kwalunkwe restrizzjoni dwar l-użu tal-ingranaġġ u kwalunkwe arranġament ta’ użu mill-ġdid ta’ assi u kollateral;

(g)

il-livell massimu ta’ ingranaġġ li jista’ jintuża f’isem l-intrapriża ta’ investiment kollettiv.

Punt 1.2

Deskrizzjoni tal-proċeduri li bihom l-intrapriża ta’ investiment kollettiv tista’ tibdel l-istrateġija tal-investiment jew il-politika tal-investiment tagħha, jew it-tnejn.

Punt 1.3

Il-limiti ta’ ingranaġġ tal-intrapriża ta’ investiment kollettiv. Jekk ma jkunx hemm limiti bħal dawn, inkludi dikjarazzjoni għal dak l-għan.

Punt 1.4

L-istatus regolatorju tal-intrapriża ta’ investiment kollettiv flimkien mal-isem ta’ kwalunkwe regolatur fil-pajjiż tal-inkorporazzjoni tagħha.

Punt 1.5

Il-profil ta’ investitur tipiku li għalih hija mfassla l-intrapriża ta’ investiment kollettiv.

Punt 1.6

Dikjarazzjoni li tikkonferma li ġej:

(a)

id-[dokument tar-reġistrazzjoni/il-prospett] ġie approvat minn [isem l-awtorità kompetenti], bħala awtorità kompetenti skont ir-Regolament (UE) 2017/1129;

(b)

[isem l-awtorità kompetenti] tapprova dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett] biss bħala wieħed li jissodisfa l-istandards tal-kompletezza, tal-konsistenza u tal-komprensibilità imponuti mir-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

tali approvazzjoni m’għandhiex titqies bħala approvazzjoni tal-emittent li huwa s-suġġett ta’ dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett].

TAQSIMA 2

RESTRIZZJONIJIET FUQ L-INVESTIMENT

Punt 2.1

Dikjarazzjoni dwar ir-restrizzjonijiet fuq l-investiment li japplikaw għall-intrapriża ta’ investiment kollettiv, jekk hemm, u indikazzjoni dwar kif id-detenturi tat-titoli jiġu infurmati fuq azzjonijiet li jieħu l-amministratur tal-investiment fil-każ ta’ ksur ta’ dawn ir-restrizzjonijiet.

Punt 2.2

Ċertu informazzjoni hija meħtieġa li tiġi divulgata, fejn aktar minn 20 % tal-assi grossi ta’ kwalunkwe intrapriża ta’ investiment kollettiv (ħlief fejn id-dokument tar-reġistrazzjoni qed jitħejja għal entità bħala riżultat tal-applikazzjoni tal-punt 2.3 jew 2.5) jistgħu jkunu jew:

(a)

investiti fihom, direttament jew indirettament, jew mislufa lil kwalunkwe emittent sottostanti (inkluż is-sussidjarji jew affiljati tal-emittent sottostanti);

(b)

investiti f’intrapriża ta’ investiment kollettiv jew aktar minn waħda li tista’ tinvesti aktar minn 20 % tal-assi grossi tagħha f’intrapriżi ta’ investiment kollettiv oħrajn (tat-tip miftuħ u/jew magħluq);

(c)

skoperti għall-affidabbiltà kreditizja jew għas-solvibbiltà ta’ kwalunkwe kontraparti (inkluż is-sussidjarji jew l-affiljati tagħhom);

L-informazzjoni, imsemmija fis-sentenza introduttorja, għandha tikkonsisti f’dan li ġej fi kwalunkwe waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(i)

fejn it-titoli sottostanti ma jingħatawx ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat jew suq ekwivalenti ta’ pajjiż terz jew Suq tat-Tkabbir tal-SMEs, informazzjoni li tirrelata ma’ kull emittent/intrapriża ta’ investiment kollettiv/kontroparti sottostanti bħallikieku kienu emittent għall-finijiet tar-rekwiżiti għad-divulgazzjoni minima għad-dokument tar-reġistrazzjoni għal titoli tal-ekwità (fil-każ tal-punt (a)) jew ir-rekwiżiti għad-divulgazzjoni minima għad-dokument tar-reġistrazzjoni għal unitajiet maħruġa minn intrapriżi ta’ investiment kollettiv tat-tip magħluq (b)) jew ir-rekwiżiti għad-divulgazzjoni minima għad-dokument tar-reġistrazzjoni għal titoli mingħajr ekwità fil-livell ta’ operatur (fil-każ tal-punt (c));

(ii)

jekk it-titoli maħruġa mill-emittent/intrapriża ta’ investiment kollettiv/kontroparti sottostanti diġà ngħataw ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat jew suq ekwivalenti ta’ pajjiż terz jew Suq tat-Tkabbir tal-SMEs, jew l-obbligi huma ggarantiti minn entità li ngħatat ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat jew suq ekwivalenti jew Suq tat-Tkabbir tal-SMEs, l-isem, l-indirizz, il-pajjiż tal-inkorporazzjoni, in-natura tan-negozju u l-isem tas-suq li fih ġew ammessi t-titoli.

Dan ir-rekwiżit għad-divulgazzjoni msemmi fil-punti (i) u (ii) m’għandux japplika fejn il-limitu ta’ 20 % jinqabeż minħabba apprezzament jew diprezzament, tibdil fir-rati tal-kambju, jew permezz reċeviment ta’ drittijiet, bonusijiet, benefiċċji f’kapital jew permezz ta’ kwalunkwe azzjoni oħra li taffettwa kull detentur ta’ dak l-investiment, sakemm il-maniġer tal-investiment jagħti attenzjoni lil-limitu stabbilit meta jkun qed jikkunsidra tibdil fil-portafoll tal-investiment.

Fejn l-intrapriża ta’ investiment kollettiv tista’ turi b’mod raġonevoli lill-awtorità kompetenti li ma tistax taċċessa xi informazzjoni jew l-informazzjoni kollha meħtieġa skont il-punt (i), l-intrapriża ta’ investiment kollettiv trid tiddevulga l-informazzjoni kollha li tista’ taċċessa, li hija konxja tagħha, u/jew li tista’ taċċerta minn informazzjoni ppubblikata mill-emittent/intrapriża ta’ investiment kollettiv/kontroparti sottostanti sabiex tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-punt (i) sa fejn hu prattiku. F’dan il-każ, il-prospett irid jinkludi twissija prominenti li l-intrapriża ta’ investiment kollettiv ma setgħetx taċċessa punti speċifiċi ta’ informazzjoni li kieku kienu jkunu jridu jiġu inklużi fil-prospett u għalhekk ġie pprovdut livell inqas ta’ divulgazzjoni dwar emittent, intrapriża ta’ investiment kollettiv jew kontroparti sottostanti speċifiċi.

Punt 2.3

Fejn xi intrapriża ta’ investiment kollettiv tinvesti f’investimenti ta’ aktar minn 20 % tal-assi grossi tagħha f’intrapriżi ta’ investiment kollettiv oħrajn (tat-tip miftuħa u/jew magħluqa), deskrizzjoni tal-investiment u ta’ kif inhu mifrux ir-riskju fir-rigward ta’ dawn l-investimenti għandha tiġi divulgata. Barra minn hekk, il-punt 2.2 għandha tapplika wkoll għall-investimenti sottostanti kollha tal-intrapriża ta’ investiment kollettiv bħallikieku dawn l-investimenti saru direttament.

Punt 2.4

B’referenza għall-punt (c) tal-punt 2.2, jekk jitpoġġa kollateral biex ikopri dik il-parti skoperta għal kwalunkwe kontraparti waħda f’eċċess ta’ 20 % tal-assi grossi tal-intrapriża ta’ investiment kollettiv, iridu jingħataw id-dettalji ta’ dawn l-arranġamenti ta’ kollateral.

Punt 2.5

Fejn intrapriża ta’ investiment kollettiv tinvesti f’investimenti ta’ aktar minn 40 % tal-assi grossi tagħha f’intrapriża ta’ investiment kollettiv oħra, trid tiġi tiddivulga waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

informazzjoni dwar kull intrapriża ta’ investiment kollettiv sottostanti daqslikieku kienet emittent taħt ir-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni minima kif stabbilit f’dan l-Anness;

(b)

jekk titoli maħruġa minn intrapriża ta’ investiment kollettiv sottostanti diġà ngħataw ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat jew suq ekwivalenti ta’ pajjiż terz jew Suq tat-Tkabbir tal-SMEs, jew l-obbligi huma ggarantiti minn entità li ngħatat ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat jew suq ekwivalenti jew Suq tat-Tkabbir tal-SMEs, l-isem, l-indirizz, il-pajjiż tal-inkorporazzjoni, in-natura tan-negozju u l-isem tas-suq li fih ġew ammessi t-titoli.

Fejn l-intrapriża ta’ investiment kollettiv tista’ turi b’mod raġonevoli lill-awtorità kompetenti li ma tistax taċċessa xi informazzjoni jew l-informazzjoni kollha meħtieġa skont il-punt (i), l-intrapriża ta’ investiment kollettiv trid tiddivulga l-informazzjoni kollha li tista’ taċċessa, li hija konxja tagħha, u/jew li tista’ taċċerta minn informazzjoni ppubblikata mill-emittent/intrapriża ta’ investiment kollettiv/kontroparti sottostanti sabiex tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-punt (a) sa fejn hu prattiku. F’dan il-każ, il-prospett irid jinkludi twissija prominenti li l-intrapriża ta’ investiment kollettiv ma setgħetx taċċessa punti speċifiċi ta’ informazzjoni li kieku kienu jkunu jridu jiġu inklużi fil-prospett u għalhekk ġie pprovdut livell inqas ta’ divulgazzjoni dwar emittent, intrapriża ta’ investiment kollettiv jew kontroparti sottostanti speċifiċi.

Punt 2.6

Komoditajiet fiżiċi

Fejn intrapriża ta’ investiment kollettiv tinvesti direttament f’komoditajiet fiżiċi semmi dan il-fatt u l-perċentwali tal-assi grossi li se jiġu investiti b’dan il-mod.

Punt 2.7

Intrapriżi ta’ investiment kollettivi tal-proprjetà

Fejn intrapriża ta’ investiment kollettiv ikollha l-proprjetà bħala parti mill-objettiv tal-investiment tagħha, il-perċentwali tal-portafoll li se jiġi investit fil-proprjetà, id-deskrizzjoni tal-proprjetà u kwalunkwe spejjeż materjali li jikkonċernaw l-akkwist u l-pussess ta’ proprjetà bħal din għandhom jiġu divulgati. Barra minn hekk, irid jiġi inkluż rapport ta’ valwazzjoni ta’ dawn il-proprjetajiet.

Ir-rekwiżiti għad-divulgazzjoni stabbiliti fil-punt 4.1 għandhom japplikaw għal:

(a)

l-entità li tipproduċi r-rapport tal-valwazzjoni;

(b)

kwalunkwe entità oħra responsabbli għall-amministrazzjoni tal-proprjetà.

Punt 2.8

Strumenti finanzjarji derivattivi/strumenti monetarji tas-suq/muniti

Fejn intrapriża ta’ investiment kollettiv tinvesti f’derivattivi, strumenti finanzjarji, strumenti monetarji tas-suq jew muniti ħlief jekk għall-iskopijiet ta’ mmaniġġjar effiċjenti tal-portafoll, prinċipalment għall-iskop uniku ta’ tnaqqis, trasferiment jew eliminazzjoni tar-riskju tal-investiment sottostanti tal-intrapriża ta’ investiment kollettiv, inkluż kwalunkwe teknika jew strument użati biex tingħata protezzjoni kontra r-riskji tal-kambju u tal-kreditu, dikjarazzjoni dwar jekk dawn l-investimenti humiex użati għal skopijiet ta’ hedging jew ta’ investiment, u deskrizzjoni dwar fejn u kif inhu mifrux ir-riskju fir-rigward ta’ dawk l-investimenti.

Punt 2.9

Il-punt 2.2 ma tapplikax għal investiment f’titoli maħruġa jew ggarantiti minn gvern, aġenziji ta’ gvern jew strumentalità ta’ kwalunkwe Stat Membru, l-awtoritajiet reġjonali jew lokali tiegħu, jew Stat Membru tal-OECD.

Punt 2.10

Il-punt (a) tal-punt 2.2 ma japplikax għal intrapriża ta’ investiment kollettiv li l-objettiv tal-investiment tagħha huwa li tittraċċa, mingħajr modifika materjali, indiċi ppubblikat u bbażat u rikonoxxut b’mod wiesa’. Dikjarazzjoni li tistabbilixxi dettalji dwar minn fejn tista’ tinkiseb l-informazzjoni dwar l-indiċi għandha tiġi inkluża.

TAQSIMA 3

IL-FORNITURI TAS-SERVIZZ TAL-APPLIKANT

Punt 3.1

L-ammont massimu attwali jew stmat tat-tariffi materjali kollha pagabbli direttament jew indirettament mill-intrapriża ta’ investiment kollettiv għal kwalunkwe servizz ipprovdut skont arranġamenti li tkun daħħlet fihom fid-data tad-dokument ta’ reġistrazzjoni jew qabel u deskrizzjoni ta’ kif dawn it-tariffi jiġu kkalkulati.

Punt 3.2

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe tariffa mħallsa direttament jew indirettament mill-intrapriża ta’ investiment kollettiv li ma tistax tiġi kkwantifikata taħt il-punt 3.1 u li hija jew tista’ tkun materjali.

Punt 3.3

Jekk kwalunkwe fornitur ta’ servizz lill-intrapriża ta’ investiment kollettiv jirċievi kwalunkwe benefiċċju minn partijiet terzi (ħlief mill-intrapriża ta’ investiment kollettiv) permezz tal-fornitura ta’ kwalunkwe servizz lill-intrapriża ta’ investiment kollettiv, u dawk il-benefiċċji jistgħu ma jkunux dovuti mill-intrapriża ta’ investiment kollettiv, trid issir dikjarazzjoni dwar dan, l-isem ta’ dik il-parti terza, jekk disponibbli, u deskrizzjoni tan-natura tal-benefiċċji għandhom jiġu divulgati.

Punt 3.4

L-identità tal-fornituri tas-servizz u deskrizzjoni tad-dmirijiet tagħhom u d-drittijiet tal-investituri.

Punt 3.5

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe konflitt ta’ interess potenzali relevanti li jista’ jkollu kwalunkwe fornitur ta’ servizzi lill-intrapriża ta’ investiment kollettiv bejn id-dover tiegħu lejn l-intrapriża tal-investiment kollettiv u d-doveri tiegħu lejn terzi persuni u l-interessi l-oħrajn tagħhom. Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe arranġament fis-seħħ biex jindirizza dawn il-konflitti potenzali.

TAQSIMA 4

MANIĠER/KONSULENTI TAL-INVESTIMENT

Punt 4.1

Hu meħtieġ li tkun divulgata informazzjoni dwar kwalunkwe Maniġer tal-Investiment skont il-punti 4.1 sa 4.4 u, jekk materjali, skont il-punt 5.3 tal-Anness 1 flimkien ma’ deskrizzjoni tal-istatus regolatorju u l-esperjenza tiegħu.

Punt 4.2

Dwar kwalunkwe entità li tipprovdi pariri dwar investiment li jikkonċerna l-assi tal-intrapriża ta’ investiment kollettiv, l-isem u deskrizzjoni qasira tal-entità.

TAQSIMA 5

KUSTODJA

Punt 5.1

Deskrizzjoni sħiħa dwar kif se jinzammu l-assi tal-intrapriża ta’ investiment kollettiv u minn min u kwalunkwe fiduċjarju jew relazzjoni simili bejn l-intrapriża ta’ investiment kollettiv u kwalunkwe parti terza fejn jikkonċerna l-kustodja:

Fejn jinħatar depożitarju, trustee jew fiduċjarju ieħor, għandhom jiġu pprovduti dawn li ġejjin:

(a)

trid tiġi divulgata dik l-informazzjoni kif meħtieġ skont il-punti 4.1 sa 4.4 u, jekk materjali, skont il-punt 5.3 tal-Anness 1;

(b)

deskrizzjoni tal-obbligi ta’ kull parti taħt il-kustodja jew ftehim simili;

(c)

kwalunkwe arranġament ta’ kustodja delegata;

(d)

l-istatus regolatorju ta’ kull parti u d-delegati tagħhom.

Punt 5.2

Fejn kwalunkwe entità ħlief dawk l-entitajiet imsemmija fil-punt 5.1, għandha kwalunkwe assi tal-intrapriża ta’ investiment kollettiv, deskrizzjoni dwar kif jinżammu dawn l-assi flimkien ma’ deskrizzjoni ta’ kwalunkwe riskju addizzjonali.

TAQSIMA 6

VALWAZZJONI

Punt 6.1

Deskrizzjoni tal-proċedura ta’ valwazzjoni u tal-metodoloġija tal-ipprezzar għall-valwar tal-assi.

Punt 6.2

Dettalji taċ-ċirkostanzi kollha li fihom jistgħu jiġi sospiż il-valwazzjonijiet u dikjarazzjoni dwar kif se tiġi kkomunikata sospensjoni bħal din jew titpoġġa għad-dispożizzjoni tal-investituri.

TAQSIMA 7

OBBLIGAZZJONIJIET INKROĊATI

Punt 7.1

Fil-każ ta’ intrapriża ta’ investiment kollettiv umbrella, dikjarazzjoni ta’ kwalunkwe obbligazzjoni inkroċata li tista’ sseħħ bejn klassijiet ta’ investimenti f’intrapriżi ta’ investiment kollettiv oħrajn u kwalunkwe azzjoni meħuda biex tillimita dawn l-obbligazzjonijiet.

TAQSIMA 8

INFORMAZZJONI FINANZJARJA

Punt 8.1

Fejn intrapriża ta’ investiment kollettiv ma tkunx bdiet topera u ma jkunu saru l-ebda rapporti finanzjarji sad-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni, mid-data tal-inkorporazzjoni jew tal-istabbiliment, dikjarazzjoni għal dak l-għan.

Fejn intrapriża ta’ investiment kollettiv tkun bdiet topera, id-dipożizzjonijiet tat-taqsima 18 tal-Anness 1 jew tat-taqsima 11 tal-Anness 3 għandhom japplikaw kif xieraq.

Punt 8.2

Analiżi komprensiva u sinifikanti tal-portafoll tal-intrapriża ta’ investiment kollettiv. Fejn il-portafoll ma jkunx awditjat, dan irid ikun immarkat b’mod ċar.

Punt 8.3

Indikazzjoni tal-valur nett l-iżjed riċenti tal-assi tal-intrapriża ta’ investiment kollettiv jew il-prezz tas-suq l-iżjed riċenti tal-unità jew sehem tal-intrapriża ta’ investiment kollettiv. Fejn il-valur nett tal-assi jew il-prezz tas-suq l-iżjed riċenti tal-unità jew sehem ma jkunx awditjat, dan irid ikun immarkat b’mod ċar.


ANNESS 5

DOKUMENT TAR-REĠISTRAZZJONI GĦAL RĊEVUTI DEPOŻITORJI MAĦRUĠA FUQ ISHMA

TAQSIMA 1

INFORMAZZJONI DWAR L-EMITTENT TAL-ISHMA SOTTOSTANTI

 

Għal riċevuti depożitorji maħruġa għal ishma, l-informazzjoni dwar l-emittent tas-sehem sottostanti għandha tiġi pprovduta skont l-Anness 1 ta’ dan ir-Regolament.

Għal riċevuti depożitorji maħruġa għal ishma li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) 2017/1129, l-informazzjoni dwar l-emittent tas-sehem sottostanti għandha tiġi pprovduta skont l-Anness 3 ta’ dan ir-Regolament.

TAQSIMA 2

INFORMAZZJONI DWAR L-EMITTENT TAR-RIĊEVUTI DEPOŻITORJI

Ħruġ Primarju

Ħruġ Sekondarju

Punt 2.1

L-isem, l-uffiċċju reġistrat, l-identifikatur ta’ entità ġuridika (“LEI”) u l-istabbilimentamministrattivprinċipali jekk differenti mill-uffiċċju reġistrat.

Punt 2.2

Id-data tal-inkorporazzjoni u d-duratura tal-ħajja tal-emittent, ħlief meta l-perjodu jkun indefinit.

Punt 2.3

Il-leġislazzjoni li taħtha jopera l-emittent u l-forma ġuridika li adotta taħt din il-leġislazzjoni.


ANNESS 6

DOKUMENT TAR-REĠISTRAZZJONI GĦAT-TITOLI MINGĦAJR EKWITÀ FIL-LIVELL TA’ KONSUMATUR

TAQSIMA 1

PERSUNI RESPONSABBLI, INFORMAZZJONI MINN PARTIJIET TERZI, RAPPORTI TAL-ESPERTI U APPROVAZZJONI TAL-AWTORITÀ KOMPETENTI

Punt 1.1

Identifika l-persuni kollha responsabbli għall-informazzjoni jew għal kwalunkwe parti minnha mogħtija fid-dokument tar-reġistrazzjoni ma’, fil-każ tal-aħħar, indikazzjoni ta’ liema partijiet. Fil-każ ta’ persuni fiżiċi, inklużi membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment u superviżorji tal-emittent, indika l-isem u l-funzjoni tal-persuna; fil-każ ta’ persuni ġuridiċi indika l-isem u l-uffiċċju rreġistrat.

Punt 1.2

Dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li d-dokument tar-reġistrazzjoni ma fih l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tiegħu.

Meta applikabbli, dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għal ċerti partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument f’dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni ma fihom l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tagħhom.

Punt 1.3

Meta dikjarazzjoni jew rapport li huwa attribwit lil xi persuna bħala espert jiġu inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni, ipprovdi dawn li ġejjin dwar dik il-persuna:

(a)

l-isem;

(b)

l-indirizz tan-negozju;

(c)

il-kwalifiki;

(d)

l-interess materjali, jekk hemm, fl-emittent.

Jekk id-dikjarazzjoni jew ir-rapport ikunu ġew prodotti fuq talba tal-emittent, iddikjara li din id-dikjarazzjoni jew dan ir-rapport ġew inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni bil-kunsens tal-persuna li tkun awtorizzat il-kontenut ta’ dik il-parti tad-dokument tar-reġistrazzjoni għall-fini tal-prospett.

Punt 1.4

Fejn l-informazzjoni tkun inġiebet minn parti terza, ipprovdi konferma li din l-informazzjoni tkun ġiet riprodotta b’mod preċiż u li sa fejn l-emittent huwa konxju u jista’ jaċċerta ruħu mill-informazzjoni ppubblikata minn dik il-parti terza, l-ebda fatti ma tħallew barra li jirrendu l-informazzjoni riprodotta ineżatta jew qarrieqa. Barra minn hekk, identifika s-sors(i) tal-informazzjoni.

Punt 1.5

Dikjarazzjoni li:

(a)

id-[dokument tar-reġistrazzjoni/il-prospett] ġie approvat minn [isem l-awtorità kompetenti], bħala awtorità kompetenti skont ir-Regolament (UE) 2017/1129;

(b)

[isem l-awtorità kompetenti] tapprova dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett] biss bħala wieħed li jissodisfa l-istandards tal-kompletezza, tal-konsistenza u tal-komprensibilità imponuti mir-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

tali approvazzjoni m’għandhiex titqies bħala approvazzjoni tal-emittent li huwa s-suġġett ta’ dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett].

TAQSIMA 2

AWDITURI STATUTORJI

Punt 2.1

L-ismijiet u l-indirizzi tal-awdituri tal-emittent għall-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika (flimkien mas-sħubija tagħhom f’korp professjonali).

Punt 2.2

Jekk l-awdituri jkunu rriżenjaw, tneħħew jew ma jkunux reġgħu ġew maħtura matul il-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika, indika d-dettalji jekk materjali.

TAQSIMA 3

FATTURI TA’ RISKJU

Punt 3.1

Deskrizzjoni tar-riskji materjali li huma speċifiċi għall-emittent u li jistgħu jaffettwaw il-kapaċità tal-emittent li jissodisfa l-obbligi tiegħu skont it-titoli, f’numru limitat ta’ kategoriji, fit-taqsima bl-isem “Fatturi ta’ Riskju”.

F’kull kategorija, għandhom jiġu stabbiliti l-ewwel ir-riskju l-iżjed materjali, fil-valutazzjoni tal-emittent, tal-offerent jew tal-persuna li qed titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, b’kunsiderazzjoni tal-impatt negattiv fuq l-emittent u l-probabbiltà tal-okkorrenza tagħhom. Il-fatturi tar-riskju għandhom jiġu kkorroborati mill-kontenut tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

TAQSIMA 4

INFORMAZZJONI DWAR L-EMITTENT

Punt 4.1

L-istorja u l-iżvilupp tal-emittent

Punt 4.1.1

L-isem ġuridiku u kummerċjali tal-emittent

Punt 4.1.2

Il-post tar-reġistrazzjoni tal-emittent, in-numru tar-reġistrazzjoni tiegħu u l-identifikatur ta’ entità ġuridika (“LEI”).

Punt 4.1.3

Id-data tal-inkorporazzjoni u d-duratura tal-ħajja tal-emittent, ħlief meta l-perjodu jkun indefinit.

Punt 4.1.4

Il-forma domiċiljari u legali tal-emittent, il-leġiżlazzjoni li taħtha jopera l-emittent, il-pajjiż tal-inkorporazzjoni tiegħu, l-indirizz, in-numru tat-telefon tal-uffiċċju reġistrat tiegħu (jew il-post prinċipali tan-negozju jekk differenti mill-uffiċċju reġistrat) u s-sit web tal-emittent, jekk jeżisti, b’dikjarazzjoni ta’ ċaħda li l-informazzjoni fuq is-sit web ma tiffurmax parti mill-prospett sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx inkorporata b’referenza fil-prospett.

Punt 4.1.5

Dettalji ta’ kwalunkwe avveniment riċenti partikolari għall-emittent li huma ta’ portata materjali relevanti għal evalwazzjoni tas-solvibbiltà tal-emittent.

Punt 4.1.6

Klassifikazzjonijiet tal-kreditu assenjati lil emittent fuq it-talba jew bil-kooperazzjoni tal-emittent fil-proċess tal-klassifikazzjoni. Spjegazzjoni qasira tat-tifsira ta’ dawn il-livelli jekk din kienet ippubblikata preċedentament minn min jassenja l-klassifikazzjoni.

Punt 4.1.7

Informazzjoni dwar il-bidliet materjali fis-self u l-istruttura tal-finanzjament tal-emittent mill-aħħar sena finanzjarja;

Punt 4.1.8

Deskrizzjoni tal-finanzjament mistenni tal-attivitajiet tal-emittent

TAQSIMA 5

ĦARSA ĠENERALI TAN-NEGOZJU

Punt 5.1

L-attivitajiet prinċipali

Punt 5.1.1

Deskrizzjoni tal-attivitajiet prinċipali tal-emittent, inkluż:

(a)

il-kategoriji prinċipali ta’ prodotti mibjugħa u/jew servizzi mwettqa;

(b)

indikazzjoni ta’ kwalunkwe prodott jew attività ġdida sinifikanti;

(c)

is-swieq prinċipali li fihom jaħdem l-emittent.

Punt 5.2

Il-bażi għal kwalunkwe dikjarazzjoni li ssir mill-emittent dwar il-pożizzjoni kompetittiva tiegħu.

TAQSIMA 6

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Punt 6.1

Jekk l-emittent huwa parti minn grupp, deskrizzjoni fil-qosor tal-grupp u tal-pożizzjoni tal-emittent fil-grupp. Din tista’ tkun f’forma ta’, jew akkumpanjata minn, dijagramma tal-istruttura organizzazzjonali jekk din tgħin tikkjarifika l-istruttura.

Punt 6.2

Jekk l-emittent huwa dipendenti fuq entitajiet oħrajn fil-grupp, dan irid jiġi ddikjarat b’mod ċar flimkien ma’ spjegazzjoni ta’ din id-dipendenza.

TAQSIMA 7

INFORMAZZJONI DWAR IX-XEJRIET

Punt 7.1

Deskrizzjoni ta’:

(a)

kwalunkwe bidla negattiva materjali fil-prospetti tal-emittent mid-data tal-aħħar dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati ppubblikati tiegħu.

(b)

kwalunkwe bidla sinifikanti fil-prestazzjoni finanzjarja tal-grupp mit-tmiem tal-aħħar sena finanzjarja li għaliha ġiet ippubblikata informazzjoni finanzjarja sad-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

Jekk ma tapplika l-ebda minn dawn t’hawn fuq l-emittent għandu jinkludi dikjarazzjoni xierqa li ma jeżistu l-ebda bidliet bħal dawn.

Punt 7.2

Informazzjoni dwar kull xejra, inċertezza, domanda, impenn jew avveniment magħruf li huwa raġonevolment probabbli li jkollu effett materjali fuq il-prospetti tal-emittent għal mill-inqas is-sena finanzjarja attwali.

TAQSIMA 8

TBASSIR JEW STIMI TAL-PROFITT

Punt 8.1

Meta emittent jinkludi tbassir tal-profitt jew stima tal-profitt (li għadha pendenti u valida) dawk it-tbassir jew stima inklużi fid-dokument ta’ reġistrazzjoni għandhom jinkludu l-informazzjoni stabbilita fil-punti 8.2 u 8.3. Jekk tbassir tal-profitt jew stima tal-profitt ġew ippubblikati u għadhom pendenti, iżda m’għadhomx validi, mela pprovdi dikjarazzjoni għal dak l-għan u spjegazzjoni ta’ għaliex tali tbassir jew stima m’għadhomx validi. Tali tbassir jew stima invalidi mhumiex soġġetti għar-rekwiżiti f’punti 8.2 u 8.3.

Punt 8.2

Meta emittent jagħżel li jinkludi tbassir tal-profitt ġdid jew stima tal-profitt ġdida, jew meta l-emittent jinkludi tbassir tal-profitt li jkun ġie ppubblikat qabel jew stima tal-profitt li tkun ġiet ippubblikata qabel skont il-punt 8.1, it-tbassir jew l-istima tal-profitt għandhom ikunu ċari u mingħajr ambigwità u jkun fihom dikjarazzjoni li tistabbilixxi s-suppożizzjonijiet prinċipali li fuqhom l-emittent ikun ibbaża t-tbassir, jew l-istima, tiegħu.

It-tbassir jew l-istima għandhom jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin:

(a)

irid ikun hemm distinzjoni ċara bejn suppożizzjonijiet dwar fatturi li l-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji jistgħu jinfluwenzaw u suppożizzjonijiet dwar fatturi li huma esklussivament barra mill-influwenza tal-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji;

(b)

is-suppożizzjonijiet iridu jkunu raġonevoli, jinftiehmu faċilment mill-investituri, speċifiċi u preċiżi u ma jirrelatawx mal-preċiżjoni ġenerali tal-istimi sottostanti t-tbassir; u

(c)

Fil-każ ta’ tbassir, is-suppożizzjonijiet għandhom jiġbdu l-attenzjoni tal-investitur għal dawk il-fatturi li mhumiex ċerti li jistgħu jibdlu materjalment ir-riżultat tat-tbassir.

Punt 8.3

Il-prospett għandu jinkludi dikjarazzjoni tat-tbassir jew stima tal-profitt li ġew ikkompilati u ppreparati fuq bażi li hija kemm:

(a)

kumparabbli mal-informazzjoni finanzjarja storika;

(b)

kif ukoll konsistenti mal-politiki tal-kontabbiltà tal-emittent.

TAQSIMA 9

KORPI AMMINISTRATTIVI, TAL-MANIĠMENT, U SUPERVIŻORJI

Punt 9.1

L-ismijiet, l-indirizzi tan-negozju u l-funzjonijiet fl-emittent tal-persuni li ġejjin u indikazzjoni tal-attivitajiet prinċipali mwettqa minnhom, lil hinn minn dak l-emittent meta dawk l-attivitajiet ikunu sinifikanti fir-rigward ta’ dak l-emittent:

(a)

membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji;

(b)

is-sħab b’responsabbiltà mhux limitata, fil-każ ta’ sħubija limitata b’kapital azzjonarju;

Punt 9.2

Kunflitti ta’ interess tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment u tas-superviżorji

Kunflitti ta’ interess potenzjali bejn kwalunkwe dmir lejn l-emittent, tal-persuni msemmija fil-punt 9.1, u l-interessi privati tagħhom u/jew dmirijiet oħra jridu jiġu ddikjarati b’mod ċar. Fil-każ li m’hemmx kunflitti bħal dawn, trid issir dikjarazzjoni għal dak l-għan.

TAQSIMA 10

L-AZZJONISTI MAĠĠURI

Punt 10.1

Sal-punt magħruf lill-emittent, iddikjara jekk l-emittent huwiex direttament jew indirettament il-proprjetà jew fil-kontroll ta’ xi ħadd u minn min u ddeskrivi n-natura ta’ dan il-kontroll u ddeskrivi l-miżuri fis-seħħ sabiex jiġi żgurat li dan il-kontroll mhuwiex abbużat.

Punt 10.2

Deskrizzjoni ta’ kull arranġament, magħruf lill-emittent, li l-operat tiegħu jista’, f’data sussegwenti, jirriżulta f’bidla fil-kontroll tal-emittent.

TAQSIMA 11

INFORMAZZJONI FINANZJARJA DWAR L-ASSI U L-OBBLIGAZZJONIJIET, IL-POŻIZZJONI FINANZJARJA U L-PROFITTI U T-TELF TAL-EMITTENT

Punt 11.1

Informazzjoni finanzjarja storika

Punt 11.1.1

Informazzjoni finanzjarja storika awditjata li tkopri l-aħħar sentejn finanzjarji (jew perjodu simili iqsar li fih l-emittent ilu jopera), u r-rapport tal-awditjar dwar kull sena.

Punt 11.1.2

Tibdil tad-data ta’ referenza tal-kontabbiltà

Jekk l-emittent ikun biddel id-data ta’ referenza ta’ kontabbiltà tiegħu matul il-perjodu li għalih tinħtieġ informazzjoni finanzjarja storika, l-informazzjoni finanzjarja storika awditjata għandha tkopri mill-inqas 24 xahar, jew il-perjodu kollu li fih ilu jopera l-emittent, skont liema hu l-iqsar.

Punt 11.1.3

Standards Kontabilistiċi

L-informazzjoni finanzjarja trid tiġi ppreparata skont l-Istandards Internazzjonali ta’ Rapportar Finanzjarju kif approvati fl-Unjoni abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

Jekk ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 ma japplikax, l-informazzjoni finanzjarja jeħtieġ li tiġi ppreparata skont jew:

(a)

l-istandards kontabilistiċi nazzjonali tal-Istat Membru għal emittenti miż-ŻEE, kif meħtieġ mid-Direttiva 2013/34/UE;

(b)

l-istandards kontabilistiċi nazzjonali ta’ pajjiż terz ekwivalenti għar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għal emittenti tal-pajjiż terz. Jekk tali standards kontabilistiċi nazzjonali ta’ pajjiż terz mhumiex ekwivalenti għar-Regolament (KE) Nru 1606/2002, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji għandhom jerġgħu jiġu ddikjarati skont dak ir-Regolament.

Punt 11.1.4

Tibdil tal-qafas kontabilistiku

L-informazzjoni finanzjarja storika awditjata l-aktar riċenti, li fiha informazzjoni komparattiva għas-sena ta’ qabel, trid tiġi ppreżentata u mħejjija f’forma konsistenti mal-qafas tal-istandards kontabilistiċi li se jiġi adottat fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali ppubblikati li jmiss tal-emittent.

Bidliet fil-qafas kontabilistiku eżistenti tal-emittent ma jirrikjedux li jerġgħu jiġu ddikjarati d-dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati. Madankollu, jekk l-emittent għandu l-intenzjoni li jadotta qafas tal-istandards kontabilistiċi ġodda fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji ppubblikati li jmiss tiegħu, l-aħħar sena ta’ dikjarazzjonijiet finanzjarji għandha tiġi ppreparat u awditjata skont il-qafas il-ġdid.

Punt 11.1.5

Jekk l-informazzjoni finanzjarja awditjata hija ppreparata skont l-istandards kontabilistiċi nazzjonali, l-informazzjoni finanzjarja meħtieġa taħt dan it-titlu trid tinkludi mill-inqas dan li ġej:

(a)

il-karta tal-bilanċ;

(b)

id-dikjarazzjoni tad-dħul;

(c)

dikjarazzjoni tal-fluss tal-flus;

(d)

il-politiki tal-kontabbiltà u noti ta’ spjegazzjoni.

Punt 11.1.6

Rapporti finanzjarji kkonsolidati

Jekk l-emittent jipprepara kemm rapporti finanzjarji awtonomi u kemm konsolidati, inkludi mill-inqas ir-rapporti finanzjarji annwali konsolidati fid-dokument tar-reġistrazzjoni.

Punt 11.1.7

Kemm hija antika l-informazzjoni finanzjarja

Id-data tal-karta tal-bilanċ tal-aħħar sena tad-dikjarazzjonijiet tal-informazzjoni finanzjarja awditjata ma tistax tkun eqdem minn 18-il xahar mid-data tad-dokument ta’ reġistrazzjoni.

Punt 11.2

Informazzjoni finanzjarja interim u informazzjoni finanzjarja oħra

Punt 11.2.1

Jekk l-emittent ikun ippubblika informazzjoni finanzjarja kull tliet xhur jew kull sitt xhur mid-data tal-aħħar rapporti finanzjarji awditjati tiegħu, dawn iridu jiġu inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni. Jekk l-informazzjoni finanzjarja kull tliet xhur jew kull sitt xhur tkun ġiet rieżaminata jew awditjata, ir-rapport tal-awditjar jew tar-rieżami jrid jiġi inkluż ukoll. Jekk l-informazzjoni finanzjarja ta’ kull tlett xhur jew kull sitt xhur mhijiex awditjata jew ma ġietx rieżaminata, iddikjara dan il-fatt.

Jekk id-dokument tar-reġistrazzjoni huwa datat aktar minn disa’ xhur wara d-data tal-aħħar rapporti finanzjarji awditjati, dan irid ikun fih informazzjoni finanzjarja interim, li tista’ ma tkunx awditjata (f’dan il-każ dan il-fatt irid jissemma) li tkopri mill-inqas l-ewwel sitt xhur tas-sena finanzjarja.

Informazzjoni finanzjarja interim imħejjija skont jew ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2013/34/UE jew tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 skont kif ikun il-każ.

Għal emittenti li mhumiex soġġetti għal jew id-Direttiva 2013/34/UE jew għar-Regolament (KE) Nru 1606/2002, l-informazzjoni finanzjarja interim trid tinkludi dikjarazzjonijiet komparattivi għall-istess perjodu tas-sena finanzjarja ta’ qabel, ħlief li l-ħtieġa li l-informazzjoni komparattiva tal-karta tal-bilanċ tista’ tkun sodisfatta bil-preżentazzjoni tal-karta tal-bilanċ tal-aħħar tas-sena.

Punt 11.3

Awditjar tal-informazzjoni finanzjarja storika annwali

Punt 11.3.1

L-informazzjoni finanzjarja storika annwali trid tiġi awditjata b’mod indipendenti. Ir-rapport tal-awditjar għandu jitħejja skont id-Direttiva 2014/56/UE u r-Regolament (UE) Nru 537/2014.

Fejn id-Direttiva 2014/56/UE u r-Regolament (UE) Nru 537/2014 ma japplikawx:

(a)

l-informazzjoni finanzjarja storika trid tiġi awditjata jew irrappurtata fir-rigward ta’ jekk, għall-finijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni, tagħtix opinjoni vera u ġusta jew le skont l-istandards tal-awditjar applikabbli fi Stat Membru jew standard ekwivalenti.

(b)

jekk rapporti ta’ awditjar dwar l-informazzjoni finanzjarja storika jinkludu kwalifiki, modifiki ta’ opinjoni, dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda jew osservazzjonijiet, dawn il-kwalifiki, modifiki, dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda jew osservazzjonijiet iridu jiġu riprodotti fl-intier tagħhom u jridu jingħataw ir-raġunijiet.

Punt 11.3.2

Indikazzjoni ta’ informazzjoni oħra fid-dokument tar-reġistrazzjoni li tkun ġiet awditjata mill-awdituri.

Punt 11.3.3

Meta l-informazzjoni finanzjarja fid-dokument tar-reġistrazzjoni ma tkunx meħuda mir-rapporti finanzjarji awditjati tal-emittent, agħti s-sors tad-data u ddikjara li d-data mhijiex awditjata.

Punt 11.4

Proċedimenti legali u ta’ arbitraġġ

Punt 11.4.1

Informazzjoni dwar kull proċediment governattiv, ġuridiku jew ta’ arbitraġġ (inkluż kull proċediment li huwa pendenti jew mhedded li minnu huwa konxju l-emittent), matul perjodu li jkopri mill-inqas it-12-il xahar preċedenti li jista’ jkollha, jew fil-passat riċenti kellha effetti sinifikanti fuq l-emittenti u/jew il-pożizzjoni finanzjarja jew il-profitabbiltà tal-grupp, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

Punt 11.5

Bidla sinifikanti fil-pożizzjoni finanzjarja tal-emittent

Punt 11.5.1

Deskrizzjoni ta’ kull bidla sinifikanti fil-pożizzjoni finanzjarja tal-grupp li seħħet mit-tmiem tal-aħħar perjodu finanzjarju li għalih jew informazzjoni finanzjarja awditjata jew informazzjoni finanzjarja interim ikunu ġew ippubblikati, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

TAQSIMA 12

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

Punt 12.1

Kapital azzjonarju

L-ammont tal-kapital maħruġ, in-numru u l-klassijiet tal-ishma li huwa kompost minnhom b’dettalji tal-karatteristiċi prinċipali tagħhom, il-parti tal-kapital maħruġ li għad trid titħallas b’indikazzjoni tan-numru, jew il-valur totali nominali u t-tip tal-ishma li għadhom ma tħallsux, disaggregati fejn applikabbli skont il-punt sakemm ikunu tħallsu.

Punt 12.2

Memorandum u Artikoli ta’ Assoċjazzjoni

Ir-reġistru u n-numru ta’ reġistrazzjoni fih, jekk applikabbli, u deskrizzjoni tal-għanijiet u l-iskopijiet tal-emittent u fejn jistgħu jinstabu fil-memorandum u artikli ta’ assoċjazzjoni

TAQSIMA 13

KUNTRATTI MATERJALI

Punt 13.1

Sommarju qasir ta’ kull kuntratt materjal li ma sarx fil-kors ordinarju tan-negozju tal-emittent, li jistgħu jirriżultaw fi kwalunkwe membru tal-grupp ikun marbut b’obbligi jew dritt li huwa materjali għall-kapaċità tal-emittent li jissodisfa l-obbligi tiegħu lejn id-detenturi ta’ titoli fir-rigward tat-titoli maħruġa.

TAQSIMA 14

DOKUMENTI DISPONIBBLI

Punt 14.1

Dikjarazzjoni li matul il-ħajja tad-dokument tar-reġistrazzjoni, jistgħu jiġu spezzjonati d-dokumenti li ġejjin, fejn ikun applikabbli:

(a)

il-memorandum u l-artikoli ta’ assoċjazzjoni aġġornati tal-emittent;

(b)

ir-rapporti, l-ittri, u d-dokumenti l-oħrajn kollha, valwazzjonijiet u dikjarazzjonijiet ippreparati minn kwalunkwe espert fuq talba tal-emittent li kwalunkwe parti minnhom hija inkluża jew imsemmija fid-dokument tar-reġistrazzjoni.

Indikazzjoni fuq is-sit web dwar liema dokumenti jistgħu jiġu spezzjonati.


ANNESS 7

DOKUMENT TAR-REĠISTRAZZJONI GĦAT-TITOLI MINGĦAJR EKWITÀ FIL-LIVELL TA’ OPERATUR

TAQSIMA 1

PERSUNI RESPONSABBLI, INFORMAZZJONI MINN PARTIJIET TERZI, RAPPORTI TAL-ESPERTI U APPROVAZZJONI TAL-AWTORITÀ KOMPETENTI

Punt 1.1

Identifika l-persuni kollha responsabbli għall-informazzjoni jew għal kwalunkwe parti minnha mogħtija fid-dokument tar-reġistrazzjoni ma’, fil-każ tal-aħħar, indikazzjoni ta’ liema partijiet. Fil-każ ta’ persuni fiżiċi, inklużi membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment u superviżorji tal-emittent, indika l-isem u l-funzjoni tal-persuna; fil-każ ta’ persuni ġuridiċi indika l-isem u l-uffiċċju rreġistrat.

Punt 1.2

Dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li d-dokument tar-reġistrazzjoni ma fih l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tiegħu.

Meta applikabbli, dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għal ċerti partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument f’dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni ma fihom l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tagħhom.

Punt 1.3

Fejn dikjarazzjoni jew rapport li huwa attribwit lil xi persuna bħala espert jiġu inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni, ipprovdi din l-informazzjoni li ġejja dwar dik il-persuna:

(a)

l-isem;

(b)

l-indirizz tan-negozju;

(c)

il-kwalifiki;

(d)

l-interess materjali, jekk hemm, fl-emittent.

Jekk id-dikjarazzjoni jew ir-rapport ikunu ġew prodotti fuq talba tal-emittent, iddikjara li din id-dikjarazzjoni jew dan ir-rapport ġew inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni bil-kunsens tal-persuna li tkun awtorizzat il-kontenut ta’ dik il-parti tad-dokument tar-reġistrazzjoni għall-fini tal-prospett.

Punt 1.4

Fejn l-informazzjoni tkun inġiebet minn parti terza, ipprovdi konferma li din l-informazzjoni tkun ġiet riprodotta b’mod preċiż u li sa fejn l-emittent huwa konxju u jista’ jaċċerta ruħu mill-informazzjoni ppubblikata minn dik il-parti terza, l-ebda fatti ma tħallew barra li jirrendu l-informazzjoni riprodotta ineżatta jew qarrieqa. Barra minn hekk, identifika s-sors(i) tal-informazzjoni.

Punt 1.5

Dikjarazzjoni li:

(a)

id-[dokument tar-reġistrazzjoni/il-prospett] ġie approvat minn [isem l-awtorità kompetenti], bħala awtorità kompetenti skont ir-Regolament (UE) 2017/1129;

(b)

[isem l-awtorità kompetenti] tapprova dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett] biss bħala wieħed li jissodisfa l-istandards tal-kompletezza, tal-konsistenza u tal-komprensibilità imponuti mir-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

tali approvazzjoni m’għandhiex titqies bħala approvazzjoni tal-emittent li huwa s-suġġett ta’ dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett].

TAQSIMA 2

AWDITURI STATUTORJI

Punt 2.1

L-ismijiet u l-indirizzi tal-awdituri tal-emittent għall-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika (flimkien mas-sħubija tagħhom f’korp professjonali).

Punt 2.2

Jekk l-awdituri jkunu rriżenjaw, tneħħew jew ma jkunux reġgħu ġew maħtura matul il-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika, indika d-dettalji jekk materjali.

TAQSIMA 3

FATTURI TA’ RISKJU

Punt 3.1

Deskrizzjoni tar-riskji materjali li huma speċifiċi għall-emittent u li jistgħu jaffettwaw il-kapaċità tal-emittent li jissodisfa l-obbligi tiegħu skont it-titoli, f’numru limitat ta’ kategoriji, fit-taqsima bl-isem “Fatturi ta’ Riskju”.

F’kull kategorija, għandhom jiġu stabbiliti l-ewwel ir-riskju l-iżjed materjali, fil-valutazzjoni tal-emittent, tal-offerent jew tal-persuna li qed titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, b’kunsiderazzjoni tal-impatt negattiv fuq l-emittent u l-probabbiltà tal-okkorrenza tagħhom. Il-fatturi tar-riskju għandhom jiġu kkorroborati mill-kontenut tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

TAQSIMA 4

INFORMAZZJONI DWAR L-EMITTENT

Punt 4.1

L-istorja u l-iżvilupp tal-emittent

Punt 4.1.1

L-isem ġuridiku u kummerċjali tal-emittent

Punt 4.1.2

Il-post tar-reġistrazzjoni tal-emittent, in-numru tar-reġistrazzjoni tiegħu u l-identifikatur ta’ entità ġuridika (“LEI”).

Punt 4.1.3

Id-data tal-inkorporazzjoni u d-duratura tal-ħajja tal-emittent, ħlief meta l-perjodu jkun indefinit.

Punt 4.1.4

Il-forma domiċiljari u legali tal-emittent, il-leġiżlazzjoni li taħtha jopera l-emittent, il-pajjiż tal-inkorporazzjoni tiegħu, l-indirizz, in-numru tat-telefon tal-uffiċċju reġistrat tiegħu (jew il-post prinċipali tan-negozju jekk differenti mill-uffiċċju reġistrat) u s-sit web tal-emittent, jekk jeżisti, b’dikjarazzjoni ta’ ċaħda li l-informazzjoni fuq is-sit web ma tiffurmax parti mill-prospett sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx inkorporata b’referenza fil-prospett.

Punt 4.1.5

Kwalunkwe avveniment riċenti partikolari għall-emittent u li huwa ta’ portata materjali rilevanti għal evalwazzjoni tas-solvibbiltà tal-emittent.

Punt 4.1.6

Klassifikazzjonijiet ta’ kreditu assenjati lill-emittent fuq it-talba jew bil-kooperazzjoni tal-emittent fil-proċess tal-klassifikazzjoni.

TAQSIMA 5

ĦARSA ĠENERALI TAN-NEGOZJU

Punt 5.1

L-attivitajiet prinċipali

Punt 5.1.1

Deskrizzjoni qasira tal-attivitajiet prinċipali tal-emittent fejn għandhom jissemmew il-kategoriji ewlenin ta’ prodotti mibjugħa u/jew servizzi mwettqa.

Punt 5.1.2

Il-bażi għal kwalunkwe dikjarazzjoni li ssir mill-emittent dwar il-pożizzjoni kompetittiva tiegħu.

TAQSIMA 6

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Punt 6.1

Jekk l-emittent huwa parti minn grupp, deskrizzjoni fil-qosor tal-grupp u tal-pożizzjoni tal-emittent fil-grupp. Din tista’ tkun f’forma ta’, jew akkumpanjata minn, dijagramma tal-istruttura organizzazzjonali jekk din tgħin tikkjarifika l-istruttura.

Punt 6.2

Jekk l-emittent huwa dipendenti fuq entitajiet oħrajn fil-grupp, dan irid jiġi ddikjarat b’mod ċar flimkien ma’ spjegazzjoni ta’ din id-dipendenza.

TAQSIMA 7

INFORMAZZJONI DWAR IX-XEJRIET

Punt 7.1

Deskrizzjoni ta’:

(a)

kwalunkwe bidla negattiva materjali fil-prospetti tal-emittent mid-data tal-aħħar dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati ppubblikati tiegħu. u

(b)

kwalunkwe bidla sinifikanti fil-prestazzjoni finanzjarja tal-grupp mit-tmiem tal-aħħar sena finanzjarja li għaliha ġiet ippubblikata informazzjoni finanzjarja sad-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

Jekk l-ebda waħda minn dawn t’hawn fuq ma tapplika l-emittent għandu jinkludi dikjarazzjoni(jiet) negattiva/i xierqa.

TAQSIMA 8

TBASSIR JEW STIMI TAL-PROFITT

Punt 8.1

Meta emittent jinkludi fuq bażi volontarja tbassir tal-profitt jew stima tal-profitt, it-tbassir jew l-istima tal-profitt għandhom ikunu ċari u mingħajr ambigwità u jkun fihom dikjarazzjoni li tistabbilixxi s-suppożizzjonijiet prinċipali li fuqhom l-emittent ikun ibbaża t-tbassir jew l-istima tiegħu.

It-tbassir jew l-istima għandhom jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin:

(a)

irid ikun hemm distinzjoni ċara bejn suppożizzjonijiet dwar fatturi li l-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji jistgħu jinfluwenzaw u suppożizzjonijiet dwar fatturi li huma esklussivament barra mill-influwenza tal-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji;

(b)

is-suppożizzjonijiet iridu jkunu raġonevoli, jinftiehmu faċilment mill-investituri, speċifiċi u preċiżi u ma jirrelatawx mal-eżattezza ġenerali tal-istimi sottostanti t-tbassir.

(c)

fil-każ ta’ tbassir, is-suppożizzjonijiet għandhom jiġbdu l-attenzjoni tal-investitur għal dawk il-fatturi li mhumiex ċerti li jistgħu jibdlu materjalment ir-riżultat tat-tbassir.

Punt 8.2

Il-prospett għandu jinkludi dikjarazzjoni tat-tbassir jew stima tal-profitt li ġew ikkompilati u ppreparati fuq bażi li hija kemm:

(a)

kumparabbli mal-informazzjoni finanzjarja storika;

(b)

kif ukoll konsistenti mal-politiki tal-kontabbiltà tal-emittent.

TAQSIMA 9

KORPI AMMINISTRATTIVI, TAL-MANIĠMENT, U SUPERVIŻORJI

Punt 9.1

L-ismijiet, l-indirizzi tan-negozju u l-funzjonijiet fl-emittent tal-persuni li ġejjin u indikazzjoni tal-attivitajiet prinċipali mwettqa minnhom, lil hinn minn dak l-emittent meta dawk l-attivitajiet ikunu sinifikanti fir-rigward ta’ dak l-emittent:

(a)

membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji;

(b)

is-sħab b’responsabbiltà mhux limitata, fil-każ ta’ sħubija limitata b’kapital azzjonarju;

Punt 9.2

Kunflitti ta’ interess ta’ korpi amministrattivi, tal-maġiment u superviżorji

Kunflitti ta’ interess potenzjali bejn kwalunkwe dmir lejn l-emittent, tal-persuni msemmija fil-punt 9.1, u l-interessi privati tagħhom u/jew dmirijiet oħra jridu jiġu ddikjarati b’mod ċar. Fil-każ li m’hemmx kunflitti bħal dawn, trid issir dikjarazzjoni għal dak l-għan.

TAQSIMA 10

L-AZZJONISTI MAĠĠURI

Punt 10.1

Sal-punt magħruf lill-emittent, iddikjara jekk l-emittent huwiex direttament jew indirettament il-proprjetà jew fil-kontroll ta’ xi ħadd u minn min u ddeskrivi n-natura ta’ dan il-kontroll u ddeskrivi l-miżuri fis-seħħ sabiex jiġi żgurat li dan il-kontroll mhuwiex abbużat.

Punt 10.2

Deskrizzjoni ta’ kull arranġament, magħruf lill-emittent, li l-operat tiegħu jista’, f’data sussegwenti, jirriżulta f’bidla fil-kontroll tal-emittent.

TAQSIMA 11

INFORMAZZJONI FINANZJARJA DWAR L-ASSI U L-OBBLIGAZZJONIJIET, IL-POŻIZZJONI FINANZJARJA U L-PROFITTI U T-TELF TAL-EMITTENT

Punt 11.1

Informazzjoni finanzjarja storika

Punt 11.1.1

Informazzjoni finanzjarja storika li tkopri l-aħħar sentejn finanzjarji (mill-inqas 24 xahar) jew perjodu simili iqsar li fih l-emittent ilu jopera u r-rapport tal-awditjar dwar kull sena.

Punt 11.1.2

Tibdil tad-data ta’ referenza tal-kontabbiltà

Jekk l-emittent ikun biddel id-data ta’ referenza ta’ kontabbiltà tiegħu matul il-perjodu li għalih tinħtieġ informazzjoni finanzjarja storika, l-informazzjoni finanzjarja storika awditjata għandha tkopri mill-inqas 24 xahar, jew il-perjodu kollu li fih ilu jopera l-emittent, skont liema hu l-iqsar.

Punt 11.1.3

Standards kontabilistiċi

L-informazzjoni finanzjarja trid tiġi ppreparata skont l-Istandards Internazzjonali ta’ Rapportar Finanzjarju kif approvati fl-Unjoni abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

Jekk ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 ma japplikax ir-rapporti finanzjarji jridu jiġu ppreparati skont:

(a)

l-istandards kontabilistiċi nazzjonali tal-Istat Membru għal emittenti miż-ŻEE kif meħtieġ mid-Direttiva 2013/34/UE;

(b)

l-istandards kontabilistiċi nazzjonali ta’ pajjiż terz ekwivalenti għar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għal emittenti tal-pajjiż terz.

Jekk dan mhux il-każ l-informazzjoni li ġejja trid tiġi inkluża fid-dokument ta’ reġistrazzjoni:

(a)

dikjarazzjoni prominenti li l-informazzjoni finanzjarja inkluża fid-dokument tar-reġistrazzjoni ma ġietx ippreparata skont l-Istandards Internazzjonali ta’ Rapportar Finanzjarju approvati fl-Unjoni abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 u li jista’ jkun hemm differenza materjali fl-informazzjoni finanzjarja li kieku ġie applikat ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għall-informazzjoni finanzjarja storika;

(b)

immedjatament wara l-informazzjoni finanzjarja storika deskrizzjoni narrattiva tad-differezi bejn ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 kif adottat mill-Unjoni u l-prinċipji kontabilistiċi adottati mill-emittent fil-preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji annwali tiegħu.

Punt 11.1.4

Fejn l-informazzjoni finanzjarja awditjata hija ppreparata skont l-istandards kontabilistiċi nazzjonali, l-informazzjoni finanzjarja jeħtieġ li tinkludi mill-inqas dawn li ġejjin:

(a)

il-karta tal-bilanċ;

(b)

id-dikjarazzjoni tad-dħul;

(c)

il-politiki tal-kontabbiltà u noti ta’ spjegazzjoni.

Punt 11.1.5

Rapporti finanzjarji kkonsolidati

Jekk l-emittent jipprepara kemm rapporti finanzjarji awtonomi u kemm konsolidati, inkludi mill-inqas ir-rapporti finanzjarji annwali konsolidati fid-dokument tar-reġistrazzjoni.

Punt 11.1.6

Kemm hija antika l-informazzjoni finanzjarja

Id-data tal-karta tal-bilanċ tal-aħħar sena tal-informazzjoni finanzjarja awditjata ma tistax tkun eqdem minn 18-il xahar mid-data tad-dokument ta’ reġistrazzjoni

Punt 11.2

Awditjar tal-informazzjoni finanzjarja storika

Punt 11.2.1

L-informazzjoni finanzjarja storika trid tiġi awditjata b’mod indipendenti. Ir-rapport tal-awditjar għandu jitħejja skont id-Direttiva 2014/56/UE u r-Regolament (UE) Nru 537/2014.

Fejn id-Direttiva 2014/56/UE u r-Regolament (UE) Nru 537/2014 ma japplikawx:

(a)

l-informazzjoni finanzjarja storika trid tiġi awditjata jew irrappurtata fir-rigward ta’ jekk, għall-finijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni, tagħtix opinjoni vera u ġusta jew le skont l-istandards tal-awditjar applikabbli fi Stat Membru jew standard ekwivalenti.

Inkella, l-informazzjoni li ġejja trid tiġi inkluża fid-dokument ta’ reġistrazzjoni:

(i)

dikjarazzjoni prominenti li tiddivulga liema standards ta’ awditjar ġew applikati;

(ii)

spjegazzjoni ta’ kwalunkwe nuqqas ta’ osservanza sinifikanti tal-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar;

(b)

jekk rapporti ta’ awditjar dwar l-informazzjoni finanzjarja storika jinkludu kwalifiki, modifiki ta’ opinjoni, dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda jew osservazzjonijiet, dawn il-kwalifiki, modifiki, dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda jew osservazzjonijiet iridu jiġu riprodotti fl-intier tagħhom u jridu jingħataw ir-raġunijiet.

Punt 11.2.2

Indikazzjoni ta’ informazzjoni oħra fid-dokument tar-reġistrazzjoni li tkun ġiet awditjata mill-awdituri.

Punt 11.2.3

Meta l-informazzjoni finanzjarja fid-dokument tar-reġistrazzjoni ma tkunx meħuda mir-rapporti finanzjarji awditjati tal-emittent, agħti s-sors tad-data u ddikjara li d-data mhijiex awditjata.

Punt 11.3

Proċedimenti legali u ta’ arbitraġġ

Punt 11.3.1

Informazzjoni dwar kull proċediment governattiv, ġuridiku jew ta’ arbitraġġ (inkluż kull proċediment li huwa pendenti jew mhedded li minnu huwa konxju l-emittent), matul perjodu li jkopri mill-inqas it-12-il xahar preċedenti li jista’ jkollha, jew fil-passat riċenti kellha effetti sinifikanti fuq l-emittenti u/jew il-pożizzjoni finanzjarja jew il-profitabbiltà tal-grupp, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

Punt 11.4

Bidla sinifikanti fil-pożizzjoni finanzjarja tal-emittent

Punt 11.4.1

Deskrizzjoni ta’ kull bidla sinifikanti fil-pożizzjoni finanzjarja tal-grupp li seħħet mit-tmiem tal-aħħar perjodu finanzjarju li għalih jew informazzjoni finanzjarja awditjata jew informazzjoni finanzjarja interim ikunu ġew ippubblikati, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

TAQSIMA 12

KUNTRATTI MATERJALI

Punt 12.1

Sommarju qasir ta’ kull kuntratt materjali li ma sarx fil-kors ordinarju tan-negozju tal-emittent, li jista’ jirriżulta f’li kwalunkwe membru tal-grupp ikun marbut b’obbligu jew dritt li huwa materjali għall-kapaċità tal-emittent li jissodisfa l-obbligi tiegħu lejn id-detenturi ta’ titoli fir-rigward tat-titoli maħruġa.

TAQSIMA 13

DOKUMENTI DISPONIBBLI

Punt 13.1

Dikjarazzjoni li matul il-ħajja tad-dokument tar-reġistrazzjoni, jistgħu jiġu spezzjonati d-dokumenti li ġejjin, fejn ikun applikabbli:

(a)

il-memorandum u l-artikoli ta’ assoċjazzjoni aġġornati tal-emittent;

(b)

ir-rapporti, l-ittri, u d-dokumenti l-oħrajn kollha, valwazzjonijiet u dikjarazzjonijiet ippreparati minn kwalunkwe espert fuq talba tal-emittent li kwalunkwe parti minnhom hija inkluża jew imsemmija fid-dokument tar-reġistrazzjoni.

Indikazzjoni fuq is-sit web dwar liema dokumenti jistgħu jiġu spezzjonati.


ANNESS 8

DOKUMENT TAR-REĠISTRAZZJONI GĦAL ĦRUĠ SEKONDARJU TA’ TITOLI MINGĦAJR EKWITÀ

TAQSIMA 1

PERSUNI RESPONSABBLI, INFORMAZZJONI MINN PARTIJIET TERZI, RAPPORTI TAL-ESPERTI U APPROVAZZJONI TAL-AWTORITÀ KOMPETENTI

Punt 1.1

Identifika l-persuni kollha responsabbli għall-informazzjoni jew għal kwalunkwe parti minnha mogħtija fid-dokument tar-reġistrazzjoni ma’, fil-każ tal-aħħar, indikazzjoni ta’ liema partijiet. Fil-każ ta’ persuni fiżiċi, inklużi membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment u superviżorji tal-emittent, indika l-isem u l-funzjoni tal-persuna; fil-każ ta’ persuni ġuridiċi indika l-isem u l-uffiċċju rreġistrat.

Punt 1.2

Dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li d-dokument tar-reġistrazzjoni ma fih l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tiegħu.

Meta applikabbli, dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għal ċerti partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument f’dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni ma fihom l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tagħhom.

Punt 1.3

Fejn dikjarazzjoni jew rapport li huwa attribwit lil xi persuna bħala espert jiġu inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni, ipprovdi d-dettalji li ġejjin dwar dik il-persuna:

(a)

l-isem;

(b)

l-indirizz tan-negozju;

(c)

il-kwalifiki;

(d)

l-interess materjali, jekk hemm, fl-emittent.

Jekk id-dikjarazzjoni jew ir-rapport ikunu ġew prodotti fuq talba tal-emittent, iddikjara li din id-dikjarazzjoni jew dan ir-rapport ġew inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni bil-kunsens tal-persuna li tkun awtorizzat il-kontenut ta’ dik il-parti tad-dokument tar-reġistrazzjoni għall-fini tal-prospett.

Punt 1.4

Fejn l-informazzjoni tkun inġiebet minn parti terza, ipprovdi konferma li din l-informazzjoni tkun ġiet riprodotta b’mod preċiż u li sa fejn l-emittent huwa konxju u jista’ jaċċerta ruħu mill-informazzjoni ppubblikata minn dik il-parti terza, l-ebda fatti ma tħallew barra li jirrendu l-informazzjoni riprodotta ineżatta jew qarrieqa. Barra minn hekk, identifika s-sors(i) tal-informazzjoni.

Punt 1.5

Dikjarazzjoni li:

(a)

id-[dokument tar-reġistrazzjoni/il-prospett] ġie approvat minn [isem l-awtorità kompetenti], bħala awtorità kompetenti skont ir-Regolament (UE) 2017/1129;

(b)

[isem l-awtorità kompetenti] tapprova dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett] biss bħala wieħed li jissodisfa l-istandards tal-kompletezza, tal-konsistenza u tal-komprensibilità imponuti mir-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

tali approvazzjoni m’għandhiex titqies bħala approvazzjoni tal-emittent li huwa s-suġġett ta’ dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett].

(d)

li d-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett] tfassal bħala parti minn prospett issimplifikat f’konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2017/1129.

TAQSIMA 2

AWDITURI STATUTORJI

Punt 2.1

L-ismijiet tal-awdituri tal-emittent għall-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika (flimkien mas-sħubija tagħhom f’korp professjonali).

TAQSIMA 3

FATTURI TA’ RISKJU

Punt 3.1

Deskrizzjoni tar-riskji materjali li huma speċifiċi għall-emittent u li jistgħu jaffettwaw il-kapaċità tal-emittent li jissodisfa l-obbligi tiegħu skont it-titoli, f’numru limitat ta’ kategoriji, fit-taqsima bl-isem “Fatturi ta’ Riskju”.

F’kull kategorija, għandhom jiġu stabbiliti l-ewwel ir-riskju l-iżjed materjali, fil-valutazzjoni tal-emittent, tal-offerent jew tal-persuna li qed titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, b’kunsiderazzjoni tal-impatt negattiv fuq l-emittent u l-probabbiltà tal-okkorrenza tagħhom. Il-fatturi tar-riskju għandhom jiġu kkorroborati mill-kontenut tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

TAQSIMA 4

INFORMAZZJONI DWAR L-EMITTENT

Punt 4.1

L-isem legali u kummerċjali tal-emittent.

Punt 4.2

Il-forma domiċiljari u ġuridika tal-emittent, l-identifikatur ta’ entità ġuridika (“LEI”), il-leġiżlazzjoni li taħtha jopera l-emittent, il-pajjiż tal-inkorporazzjoni tiegħu, l-indirizz, in-numru tat-telefon tal-uffiċċju reġistrat tiegħu (jew il-post prinċipali tan-negozju jekk differenti mill-uffiċċju reġistrat) u s-sit web tal-emittent, jekk jeżisti, b’dikjarazzjoni ta’ ċaħda li l-informazzjoni fuq is-sit web ma tiffurmax parti mill-prospett sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx inkorporata b’referenza fil-prospett.

TAQSIMA 5

ĦARSA ĠENERALI TAN-NEGOZJU

Punt 5.1

Deskrizzjoni qasira tal-attivitajiet prinċipali tal-emittent fejn għandhom jissemmew il-kategoriji ewlenin ta’ prodotti mibjugħa u/jew servizzi mwettqa.

TAQSIMA 6

INFORMAZZJONI DWAR IX-XEJRIET

Punt 6.1

Deskrizzjoni ta’:

(a)

kwalunkwe bidla negattiva materjali fil-prospetti tal-emittent mid-data tal-aħħar dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati ppubblikati tiegħu.

(b)

kwalunkwe bidla sinifikanti fil-prestazzjoni finanzjarja tal-grupp mit-tmiem tal-aħħar sena finanzjarja li għaliha ġiet ippubblikata informazzjoni finanzjarja sad-data tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

Jekk l-ebda mill-punti (a) jew (b) ma japplikaw, l-emittent għandu jinkludi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

Punt 6.2 (Fil-livell ta’ konsumatur biss)

Informazzjoni dwar kull xejra, inċertezza, domanda, impenn jew avveniment magħruf li huwa raġonevolment probabbli li jkollu effett materjali fuq il-prospetti tal-emittent għal mill-inqas is-sena finanzjarja attwali.

TAQSIMA 7

TBASSIR JEW STIMI TAL-PROFITT

Punt 7.1

Meta emittent jinkludi tbassir tal-profitt jew stima tal-profitt (li għadha pendenti u valida) dawk it-tbassir jew stima inklużi fid-dokument ta’ reġistrazzjoni għandhom jinkludu l-informazzjoni stabbilita fil-punti 7.2 u 7.3. Jekk tbassir tal-profitt jew stima tal-profitt ġew ippubblikati u għadhom pendenti, iżda m’għadhomx validi, mela pprovdi dikjarazzjoni għal dak l-għan u spjegazzjoni ta’ għaliex tali tbassir jew stima m’għadhomx validi. Tali tbassir jew stima invalidi mhumiex soġġetti għar-rekwiżiti fil-punti 7.2 sa 7.3.

L-inklużjoni tat-tbassir jew tal-istima tal-profitt għandha tkun fid-diskrezzjoni tal-emittent. Fejn tali tbassir jew stima jiġu inklużi, id-dokument tar-reġistrazzjoni għandu jinkludi l-informazzjoni stabbilita fil-punti 7.2 u 7.3.

Punt 7.2

Meta emittent jagħżel li jinkludi tbassir tal-profitt ġdid jew stima tal-profitt ġdida, jew meta l-emittent jinkludi tbassir tal-profitt li jkun ġie ppubblikat qabel jew stima tal-profitt li tkun ġiet ippubblikata qabel skont il-punt 7.1, it-tbassir jew l-istima tal-profitt għandhom ikunu ċari u mingħajr ambigwità u jkun fihom dikjarazzjoni li tippreżenta s-suppożizzjonijiet prinċipali li fuqhom l-emittent ikun ibbaża t-tbassir, jew l-istima, tiegħu.

It-tbassir jew l-istima għandhom jikkonformaw mal-prinċipji li ġejjin:

(a)

irid ikun hemm distinzjoni ċara bejn suppożizzjonijiet dwar fatturi li l-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji jistgħu jinfluwenzaw u suppożizzjonijiet dwar fatturi li huma esklussivament barra mill-influwenza tal-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji;

(b)

is-suppożizzjonijiet iridu jkunu raġonevoli, jinftiehmu faċilment mill-investituri, speċifiċi u preċiżi u ma jirrelatawx mal-preċiżjoni ġenerali tal-istimi sottostanti t-tbassir; u

(c)

fil-każ ta’ tbassir, is-suppożizzjonijiet għandhom jiġbdu l-attenzjoni tal-investitur għal dawk il-fatturi li mhumiex ċerti li jistgħu jibdlu materjalment ir-riżultat tat-tbassir.

Punt 7.3

Il-prospett għandu jinkludi dikjarazzjoni tat-tbassir jew stima tal-profitt li ġew ikkompilati u ppreparati fuq bażi li hija kemm:

(a)

kumparabbli mal-informazzjoni finanzjarja storika;

(b)

kif ukoll konsistenti mal-politiki tal-kontabbiltà tal-emittent.

TAQSIMA 8

KORPI AMMINISTRATTIVI, TAL-MANIĠMENT U SUPERVIŻORJI U TAL-MANIĠMENT GĦOLI

Punt 8.1

L-ismijiet, l-indirizzi tan-negozju u l-funzjonijiet fl-emittent tal-persuni li ġejjin u indikazzjoni tal-attivitajiet prinċipali mwettqa minnhom, lil hinn minn dak l-emittent meta dawk l-attivitajiet ikunu sinifikanti fir-rigward ta’ dak l-emittent:

(a)

membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji;

(b)

is-sħab b’responsabbiltà mhux limitata, fil-każ ta’ sħubija limitata b’kapital azzjonarju;

Punt 8.2

Kunflitti ta’ interess potenzjali bejn kwalunkwe dmir imwettaq f’isem l-emittent, mill-persuni msemmija fil-punt 8.1 u l-interessi privati tagħhom jew dmirijiet oħra jridu jiġu ddikjarati b’mod ċar. Fil-każ li m’hemmx kunflitti bħal dawn, trid issir dikjarazzjoni għal dak l-għan.

TAQSIMA 9

L-AZZJONISTI MAĠĠURI

Punt 9.1

Sal-punt magħruf lill-emittent, iddikjara jekk l-emittent huwiex direttament jew indirettament il-proprjetà jew fil-kontroll ta’ xi ħadd u minn min u ddeskrivi n-natura ta’ dan il-kontroll u ddeskrivi l-miżuri fis-seħħ sabiex jiġi żgurat li dan il-kontroll mhuwiex abbużat.

Punt 9.2

Deskrizzjoni ta’ kull arranġament, magħruf lill-emittent, li l-operat tiegħu jista’, f’data sussegwenti, jirriżulta f’bidla fil-kontroll tal-emittent.

TAQSIMA 10

INFORMAZZJONI FINANZJARJA DWAR L-ASSI U L-OBBLIGAZZJONIJIET, IL-POŻIZZJONI FINANZJARJA U L-PROFITTI U T-TELF TAL-EMITTENT

Punt 10.1

Rapporti finanzjarji

Rapporti finanzjarji (annwali u kull sitt xhur) meħtieġa li jiġu ppubblikati u li jkopru l-perjodu ta’ 12-il xahar qabel l-approvazzjoni tal-prospett.

Fejn kemm rapporti finanzjarji annwali kif ukoll dawk ta’ kull sitt xhur ġew ippubblikati, ir-rapporti annwali biss ikunu meħtieġa meta dawn ikunu saru wara r-rapporti finanzjarji ta’ kull sitt xhur.

Punt 10.2

Awditjar tal-informazzjoni finanzjarja annwali

Punt 10.2.1

Rapport tal-awditjar

Ir-rapporti finanzjarji annwali jridu jiġu awditjati b’mod indipendenti. Ir-rapport tal-awditjar għandu jitħejja skont id-Direttiva 2014/56/UE u r-Regolament (UE) Nru 537/2014.

Fejn id-Direttiva 2014/56/UE u r-Regolament (UE) Nru 537/2014 ma japplikawx:

(a)

ir-rapporti finanzjarji annwali jridu jiġu awditjati jew irrappurtati fir-rigward ta’ jekk, għall-finijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni, jagħtux opinjoni vera u ġusta jew le skont l-istandards tal-awditjar applikabbli fi Stat Membru jew standard ekwivalenti. Inkella, l-informazzjoni li ġejja trid tiġi inkluża fid-dokument ta’ reġistrazzjoni:

(i)

dikjarazzjoni prominenti li tiddivulga liema standards ta’ awditjar ġew applikati;

(ii)

spjegazzjoni ta’ kwalunkwe nuqqas ta’ osservanza sinifikanti tal-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar;

(b)

jekk rapporti tal-awditjar dwar ir-rapporti finanzjarji annwali jinkludu kwalifiki, modifiki ta’ opinjoni, jew dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda jew osservazzjonijiet, dawn il-kwalifiki, modifiki, dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda jew osservazzjonijiet iridu jiġu riprodotti fl-intier tagħhom u jridu jingħataw ir-raġunijiet.

Punt 10.2.2

Indikazzjoni ta’ informazzjoni oħra fid-dokument tar-reġistrazzjoni li tkun ġiet awditjata mill-awdituri.

Punt 10.2.3

Fejn l-informazzjoni finanzjarja fid-dokument tar-reġistrazzjoni mhijiex meħuda mir-rapporti finanzjarji awditjati tal-emittent, agħti s-sors tad-data u identifika d-data li ma ġietx awditjata.

Punt 10.3

Proċedimenti legali u ta’ arbitraġġ

Informazzjoni dwar kull proċediment governattiv, ġuridiku jew ta’ arbitraġġ (inkluż kull proċediment li huwa pendenti jew mhedded li minnu huwa konxju l-emittent), matul perjodu li jkopri mill-inqas it-12-il xahar preċedenti li jista’ jkollha, jew fil-passat riċenti kellha effetti sinifikanti fuq l-emittenti u/jew il-pożizzjoni finanzjarja jew il-profitabbiltà tal-grupp, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

Punt 10.4

Bidla sinifikanti fil-pożizzjoni finanzjarja tal-emittent

Deskrizzjoni ta’ kull bidla sinifikanti fil-pożizzjoni finanzjarja tal-grupp li seħħet mit-tmiem tal-aħħar perjodu finanzjarju li għalih jew rapporti finanzjarji awditjati jew informazzjoni finanzjarja proviżorja jkunu ġew ippubblikati, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

TAQSIMA 11

DIVULGAZZJONIJIET REGOLATORJI

Punt 11.1

Sommarju tal-informazzjoni divulgata skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 matul l-aħħar 12-il xahar li hija rilevanti fid-data tal-prospett. Is-sommarju għandu jiġi ppreżentat f’forma li faċli tiġi analizzata, konċiża u li tinftiehem u m’għandux ikun dupplikazzjoni tal-informazzjoni diġà ppubblikat skont ir-Regolament (UE) Nru 596/2014.

Is-sommarju għandu jiġi ppreżentat f’għadd limitat ta’ kategoriji skont is-suġġett tagħhom.

TAQSIMA 12

KUNTRATTI MATERJALI

Punt 12.1

Sommarju qasir ta’ kull kuntratt materjal li ma sarx fil-kors ordinarju tan-negozju tal-emittent, li jista’ jirriżultaw f’li kwalunkwe membru tal-grupp ikun marbut b’obbligi jew bi dritt li huwa materjali għall-kapaċità tal-emittent li jissodisfa l-obbligi tiegħu lejn id-detenturi ta’ titoli fir-rigward tat-titoli maħruġa.

TAQSIMA 13

DOKUMENTI DISPONIBBLI

Punt 13.1

Dikjarazzjoni li matul il-ħajja tad-dokument tar-reġistrazzjoni, jistgħu jiġu spezzjonati d-dokumenti li ġejjin, fejn ikun applikabbli:

(a)

il-memorandum u l-artikoli ta’ assoċjazzjoni aġġornati tal-emittent;

(b)

ir-rapporti, l-ittri, u d-dokumenti l-oħrajn kollha, valwazzjonijiet u dikjarazzjonijiet ippreparati minn kwalunkwe espert fuq talba tal-emittent li kwalunkwe parti minnhom hija inkluża jew imsemmija fid-dokument tar-reġistrazzjoni.

Indikazzjoni fuq is-sit web dwar liema dokumenti jistgħu jiġu spezzjonati.


ANNESS 9

DOKUMENT TAR-REĠISTRAZZJONI GĦAT-TITOLI GGARANTITI B’ASSI

TAQSIMA 1

PERSUNI RESPONSABBLI, INFORMAZZJONI MINN PARTIJIET TERZI, RAPPORTI TAL-ESPERTI U APPROVAZZJONI TAL-AWTORITÀ KOMPETENTI

Punt 1.1

Identifika l-persuni kollha responsabbli għall-informazzjoni jew għal kwalunkwe parti minnha mogħtija fid-dokument tar-reġistrazzjoni ma’, fil-każ tal-aħħar, indikazzjoni ta’ liema partijiet. Fil-każ ta’ persuni fiżiċi, inklużi membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment u superviżorji tal-emittent, indika l-isem u l-funzjoni tal-persuna; fil-każ ta’ persuni ġuridiċi indika l-isem u l-uffiċċju rreġistrat.

Punt 1.2

Dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li d-dokument tar-reġistrazzjoni ma fih l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tiegħu.

Meta applikabbli, dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għal ċerti partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument f’dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni ma fihom l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tagħhom.

Punt 1.3

Fejn dikjarazzjoni jew rapport li huwa attribwit lil xi persuna bħala espert jiġu inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni, ipprovdi d-dettalji li ġejjin dwar dik il-persuna:

(a)

l-isem;

(b)

l-indirizz tan-negozju;

(c)

il-kwalifiki;

(d)

l-interess materjali, jekk hemm, fl-emittent.

Jekk id-dikjarazzjoni jew ir-rapport ikunu ġew prodotti fuq talba tal-emittent, iddikjara li din id-dikjarazzjoni jew dan ir-rapport ġew inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni bil-kunsens tal-persuna li tkun awtorizzat il-kontenut ta’ dik il-parti tad-dokument tar-reġistrazzjoni għall-fini tal-prospett.

Punt 1.4

Meta s-sors tal-informazzjoni tkun terza persuna, ipprovdi konferma li din l-informazzjoni kienet riprodotta b’mod eżatt u li safejn jaf l-emittent u safejn jista’ jaċċerta mill-informazzjoni ppubblikata minn dik it-terza persuna, ma tħallew barra ebda fatti li jagħmlu l-informazzjoni riprodotta mhux eżatta jew li tqarraq. Barra minn hekk, identifika s-sors(i) tal-informazzjoni.

Punt 1.5

Dikjarazzjoni li:

(a)

id-[dokument tar-reġistrazzjoni/il-prospett] ġie approvat minn [isem l-awtorità kompetenti], bħala awtorità kompetenti skont ir-Regolament (UE) 2017/1129;

(b)

[isem l-awtorità kompetenti] tapprova dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett] biss bħala wieħed li jissodisfa l-istandards tal-kompletezza, tal-konsistenza u tal-komprensibilità imponuti mir-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

tali approvazzjoni m’għandhiex titqies bħala approvazzjoni tal-emittent li huwa s-suġġett ta’ dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett].

TAQSIMA 2

AWDITURI STATUTORJI

Punt 2.1

L-ismijiet u l-indirizzi tal-awdituri tal-emittent għall-perjodu kopert mill-informazzjoni finanzjarja storika (flimkien ma’ kwalunkwe sħubija tagħhom f’korp professjonali).

TAQSIMA 3

FATTURI TA’ RISKJU

Punt 3.1

Deskrizzjoni tar-riskji materjali li huma speċifiċi għall-emittent f’numru limitat ta’ kategoriji, fit-taqsima bl-isem “Fatturi ta’ Riskju”.

F’kull kategorija, għandhom jiġu stabbiliti l-ewwel ir-riskju l-iżjed materjali, fil-valutazzjoni tal-emittent, tal-offerent jew tal-persuna li qed titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, b’kunsiderazzjoni tal-impatt negattiv fuq l-emittent u l-probabbiltà tal-okkorrenza tagħhom. Il-fatturi tar-riskju għandhom jiġu kkorroborati mill-kontenut tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

TAQSIMA 4

INFORMAZZJONI DWAR L-EMITTENT

Punt 4.1

Dikjarazzjoni jekk l-emittent ikunx ġie stabbilit bħala vettura b’għan speċjali jew entità għall-għan li jinħarġu titoli ggarantiti b’assi.

Punt 4.2

L-isem ġuridiku u kummerċjali tal-emittent u l-identifikatur ta’ entità ġuridika (“LEI”).

Punt 4.3

Il-post ta’ registrazzjoni tal-emittent u n-numru ta’ reġistrazzjoni tiegħu.

Punt 4.4

Id-data tal-inkorporazzjoni u d-duratura tal-ħajja tal-emittent, ħlief meta l-perjodu jkun indefinit.

Punt 4.5

Il-forma domiċiljari u ġuridika tal-emittent, il-leġiżlazzjoni li taħtha jopera l-emittent, il-pajjiż tal-inkorporazzjoni tiegħu, l-indirizz u n-numru tat-telefon tal-uffiċċju reġistrat tiegħu (jew il-post prinċipali tan-negozju jekk differenti mill-uffiċċju reġistrat) u s-sit web tal-emittent, jekk jeżisti, jew sit web ta’ pajjiż terz jew garanti, b’dikjarazzjoni ta’ ċaħda li l-informazzjoni fuq is-sit web ma tiffurmax parti mill-prospett sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx inkorporata b’referenza fil-prospett.

Punt 4.6

Deskrizzjoni tal-kapital awtorizzat u maħruġ tal-emittent u l-ammont ta’ kwalunkwe kapital li sar qbil li jinħareġ, in-numru u l-klassijiet tat-titoli li huma komposti minnhom.

TAQSIMA 5

ĦARSA ĠENERALI TAN-NEGOZJU

Punt 5.1

Deskrizzjoni qasira tal-attivitajiet prinċipali tal-emittent.

TAQSIMA 6

KORPI AMMINISTRATTIVI, TAL-MANIĠMENT U SUPERVIŻORJI

Punt 6.1

L-ismijiet, l-indirizzi tan-negozju u l-funzjonijiet fl-emittent tal-persuni li ġejjin u indikazzjoni tal-attivitajiet prinċipali mwettqa minnhom, lil hinn minn dak l-emittent meta dawk l-attivitajiet ikunu sinifikanti fir-rigward ta’ dak l-emittent:

(a)

membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji;

(b)

is-sħab b’responsabbiltà mhux limitata, fil-każ ta’ sħubija limitata b’kapital azzjonarju;

TAQSIMA 7

L-AZZJONISTI MAĠĠURI

Punt 7.1

Sa fejn l-emittent ikun jaf, għid jekk l-emittent direttament jew indirettament għandux sid jew huwiex ikkontrollat u minn min u ddeskrivi in-natura ta’ dan il-kontroll u ddeskrivi l-miżuri fis-seħħ biex ikun żgurat li dan il-kontroll ma jkunx abbużat.

TAQSIMA 8

INFORMAZZJONI FINANZJARJA DWAR L-ASSI U L-OBBLIGAZZJONIJIET, IL-POŻIZZJONI FINANZJARJA U L-PROFITTI U T-TELF TAL-EMITTENT

Punt 8.1

Fejn, mid-data tal-inkorporazzjoni jew l-istabbiliment, xi emittent ma bediex l-operazzjonijiet tiegħu u ma sarux rapporti finanzjarji sad-data tad-dokument ta’ reġistrazzjoni, għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni għal dak l-għan fid-dokument ta’ reġistrazzjoni.

Punt 8.2

Informazzjoni Finanzjarja Storika

Fejn, mid-data tal-inkorporazzjoni jew l-istabbiliment, xi emittent beda l-operazzjonijiet u saru rapporti finanzjarji, id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni jeħtieġ li jinkludi informazzjoni finanzjarja storika awditjata li tkopri l-aħħar sentejn finanzjarji (mill-inqas 24 xahar jew perjodu simili iqsar li fih l-emittent ilu jopera) u r-rapport tal-awditjar dwar kull sena.

Punt 8.2.1

Tibdil tad-data ta’ referenza tal-kontabbiltà

Jekk l-emittent ikun biddel id-data ta’ referenza ta’ kontabbiltà tiegħu matul il-perjodu li għalih hija meħtieġa informazzjoni finanzjarja storika, l-informazzjoni finanzjarja storika għandha tkopri mill-inqas 24 xahar, jew il-perjodu kollu li fih ilu jopera l-emittent, skont liema hu l-iqsar.

Punt 8.2.2

Standards kontabilistiċi

L-informazzjoni finanzjarja trid tiġi ppreparata skont l-Istandards Internazzjonali ta’ Rapportar Finanzjarju kif approvati fl-Unjoni abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

Jekk ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 ma japplikax ir-rapporti finanzjarji jeħtieġ li jiġu ppreparati skont:

(a)

l-istandards kontabilistiċi nazzjonali tal-Istat Membru għal emittenti miż-ŻEE kif meħtieġ mid-Direttiva 2013/34/UE;

(b)

l-istandards kontabilistiċi nazzjonali ta’ pajjiż terz ekwivalenti għar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għal emittenti tal-pajjiż terz. Jekk tali standards kontabilistiċi nazzjonali ta’ pajjiż terz mhumiex ekwivalenti għar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 id-dikjarazzjonijiet finanzjarji għandhom jerġgħu jiġu ddikjarati skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

Punt 8.2.3

Tibdil tal-qafas kontabilistiku

L-informazzjoni finanzjarja storika tal-aħħar sena, li fiha informazzjoni komparattiva għas-sena ta’ qabel, trid tiġi ppreżentata u mħejjija f’forma konsistenti mal-qafas tal-istandards kontabilistiċi li se jiġi adottat fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali ppubblikati li jmiss tal-emittent wara li jkunu ġew ikkunsidrati l-istandards u l-politiki ta’ kontabbiltà u l-leġiżlazzjoni applikabbli għal dawn ir-rapporti finanzjarji annwali.

Bidliet fil-qafas kontabilistiku eżistenti tal-emittent ma jirrikjedux li jerġgħu jiġu ddikjarati d-dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati. Madankollu, jekk l-emittent għandu l-intenzjoni li jadotta qafas tal-istandards kontabilistiċi ġdid fir-rapporti finanzjarji ppubblikati li jmiss tiegħu, mill-inqas sett wieħed komplet ta’ rapporti finanzjarji (kif definit mill-IAS 1 Preżentazzjoni tar-Rapporti Finanzjarji), inklużi komparattivi, jeħtieġ li jiġi ppreżentat f’forma konsistenti ma’ dik li se tiġi adottata fir-rapporti finanzjarji annwali ppubblikati li jmiss tal-emittent wara li jkunu ġew ikkunsidrati l-istandards u l-politiki ta’ kontabbiltà u l-leġiżlazzjoni applikabbli għal dawn ir-rapporti finanzjarji annwali.

Punt 8.2.4

Jekk l-informazzjoni finanzjarja awditjata hija ppreparata skont l-istandards kontabilistiċi nazzjonali, l-informazzjoni finanzjarja meħtieġa taħt dan it-titlu trid tinkludi mill-anqas dan li ġej:

(a)

il-karta tal-bilanċ;

(b)

id-dikjarazzjoni tad-dħul;

(c)

il-politiki tal-kontabbiltà u noti ta’ spjegazzjoni.

Punt 8.2.a

Dan il-paragrafu (il-punti 8.2.a, 8.2.a.1, 8.2.a.2 u 8.2.a.3) jista’ jintuża biss għal ħruġ ta’ titoli ggarantiti b’assi li jkollhom denominazzjoni għal kull unità ta’ mill-anqas EUR 100 000 jew li se jkunu nnegozjati biss f’suq regolat, u/jew f’parti speċifika tiegħu, li għalih jista’ jkollhom aċċess biss investituri kwalifikati għall-finijiet ta’ kummerċ fit-titoli.

Informazzjoni finanzjarja storika

Fejn, mid-data tal-inkorporazzjoni jew l-istabbiliment, xi emittent beda l-operazzjonijiet u saru rapporti finanzjarji, id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni jeħtieġ li jinkludi informazzjoni finanzjarja storika awditjata li tkopri l-aħħar sentejn finanzjarji (mill-inqas 24 xahar jew perjodu simili iqsar li fih l-emittent ilu jopera) u r-rapport tal-awditjar dwar kull sena.

Punt 8.2.a.1

Standards kontabilistiċi

L-informazzjoni finanzjarja jeħtieġ li tiġi ppreparata skont l-Istandards Internazzjonali ta’ Rapportar Finanzjarju kif adottati fl-Unjoni abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

Jekk ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 ma japplikax ir-rapporti finanzjarji jeħtieġ li jiġu ppreparati skont:

(a)

l-istandards kontabilistiċi nazzjonali tal-Istat Membru għal emittenti miż-ŻEE kif meħtieġ mid-Direttiva 2013/34/UE;

(b)

l-istandards kontabilistiċi nazzjonali ta’ pajjiż terz ekwivalenti għar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 għal emittenti tal-pajjiż terz.

Jekk dan mhux il-każ l-informazzjoni li ġejja trid tiġi inkluża fid-dokument ta’ reġistrazzjoni:

(a)

dikjarazzjoni prominenti li l-informazzjoni finanzjarja inkluża fid-dokument ta’ reġistrazzjoni ma ġietx ippreparata skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 kif adottat mill-Unjoni u li jista’ jkun hemm differenza materjali fl-informazzjoni finanzjarja li kieku r-Regolament (KE) Nru 1606/2002 kien ġie applikat għall-informazzjoni finanzjarja storika;

(b)

immedjatament wara l-informazzjoni finanzjarja storika deskrizzjoni narrattiva tad-differezi bejn ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 kif adottat mill-Unjoni u l-prinċipji kontabilistiċi adottati mill-emittent fil-preparazzjoni tar-rapporti finanzjarji annwali tiegħu.

Punt 8.2.a.2

Fejn l-informazzjoni finanzjarja awditjata tiġi ppreparata skont l-istandards kontabilistiċi nazzjonali, din trid tinkludi mill-inqas dawn li ġejjin:

(a)

il-karta tal-bilanċ;

(b)

id-dikjarazzjoni tad-dħul;

(c)

il-politiki tal-kontabbiltà u noti ta’ spjegazzjoni.

Punt 8.2.a.3

Rapport tal-awditjar

L-informazzjoni finanzjarja storika trid tiġi awditjata b’mod indipendenti. Ir-rapport tal-awditjar għandu jitħejja skont id-Direttiva 2014/56/UE u r-Regolament (UE) Nru 537/2014.

Fejn id-Direttiva 2014/56/UE u r-Regolament (UE) Nru 537/2014 ma japplikawx;

(a)

l-informazzjoni finanzjarja storika trid tiġi awditjata jew irrappurtata fir-rigward ta’ jekk, għall-finijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni, tagħtix opinjoni vera u ġusta jew le skont l-istandards tal-awditjar applikabbli fi Stat Membru jew standard ekwivalenti. Inkella, l-informazzjoni li ġejja trid tiġi inkluża fid-dokument ta’ reġistrazzjoni:

(i)

dikjarazzjoni prominenti li tiddivulga liema standards ta’ awditjar ġew applikati;

(ii)

spjegazzjoni ta’ kwalunkwe nuqqas ta’ osservanza sinifikanti tal-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar;

(b)

dikjarazzjoni li l-informazzjoni finanzjarja storika tkun ġiet awditjata. Jekk rapporti ta’ awditjar dwar l-informazzjoni finanzjarja storika jkunu ġew irrifjutati mill-awdituri statutorji jew jekk jinkludu kwalifiki, modifiki ta’ opinjoni, jew dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda jew osservazzjonijiet, dawn ir-rifjuti jew dawn il-kwalifiki, jew modifiki, dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda jew osservazzjonijiet iridu jiġu riprodotti fl-intier tagħhom u jridu jingħataw ir-raġunijiet.

Punt 8.3

Proċedimenti legali u ta’ arbitraġġ

Informazzjoni dwar kwalunkwe proċediment governattiv, legali jew ta’ arbitraġġ (inkluż kwalunkwe proċediment bħal dawn li huwa pendenti jew mhedded u li l-kumpannija taf bih), matul perjodu li jkopri mill-anqas it-12-il xahar ta’ qabel li jista’ jkollhom, jew kellhom effetti sinifikanti fil-passat riċenti fuq il-pożizzjoni finanzjarja jew il-profittabilità tal-emittent u/jew tal-grupp tiegħu, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

Punt 8.4

Tibdil avvers materjali fis-sitwazzjoni finanzjarja tal-emittent

Fejn l-emittent ipprepara r-rapporti finanzjarji, inkludi dikjarazzjoni li ma kienx hemm tibdil relevanti kuntrarju fil-pożizzjoni finanzjarja jew fil-prospetti tal-emittent mid-data tal-pubblikazzjoni tar-rapporti finanzjarji awditjati. Fejn kien hemm tibdil materjali avvers, dan irid ikun divulgat fid-dokument ta’ reġistrazzjoni.

TAQSIMA 9

DOKUMENTI DISPONIBBLI

Punt 9.1

Dikjarazzjoni li matul il-ħajja tad-dokument tar-reġistrazzjoni, jistgħu jiġu spezzjonati d-dokumenti li ġejjin, fejn ikun applikabbli:

(a)

il-memorandum u l-artikoli ta’ assoċjazzjoni aġġornati tal-emittent;

(b)

ir-rapporti, l-ittri u d-dokumenti l-oħra, l-informazzjoni finanzjarja storika, il-valwazzjonijiet u d-dikjarazzjonijiet kollha mħejjija minn kull espert fuq it-talba tal-emittent li kwalunkwe parti minnhom tiġi inkluża jew imsemmija fid-dokument tar-reġistrazzjoni.

Indikazzjoni fuq is-sit web dwar liema dokumenti jistgħu jiġu spezzjonati.


ANNESS 10

DOKUMENTI TAR-REĠISTRAZZJONI GĦAL TITOLI MINGĦAJR EKWITÀ MAĦRUĠA MINN PAJJIŻI TERZI U MILL-AWTORITAJIET REĠJONALI U LOKALI TAGĦHOM

TAQSIMA 1

PERSUNI RESPONSABBLI, INFORMAZZJONI MINN PARTIJIET TERZI, RAPPORTI TAL-ESPERTI U APPROVAZZJONI TAL-AWTORITÀ KOMPETENTI

Punt 1.1

Identifika l-persuni kollha responsabbli għall-informazzjoni jew għal kwalunkwe parti minnha mogħtija fid-dokument tar-reġistrazzjoni ma’, fil-każ tal-aħħar, indikazzjoni ta’ liema partijiet. Fil-każ ta’ persuni fiżiċi, inklużi membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment u superviżorji tal-emittent, indika l-isem u l-funzjoni tal-persuna; fil-każ ta’ persuni ġuridiċi indika l-isem u l-uffiċċju rreġistrat.

Punt 1.2

Dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li d-dokument tar-reġistrazzjoni ma fih l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tiegħu.

Meta applikabbli, dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għal ċerti partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fid-dokument f’dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni hija konformi mal-fatti u li dawk il-partijiet tad-dokument tar-reġistrazzjoni ma fihom l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tagħhom.

Punt 1.3

Fejn dikjarazzjoni jew rapport li huwa attribwit lil xi persuna bħala espert jiġu inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni, ipprovdi d-dettalji li ġejjin dwar dik il-persuna:

(a)

l-isem ta’ tali persuna;

(b)

l-indirizz tan-negozju;

(c)

il-kwalifiki;

(d)

l-interess materjali, jekk hemm, fl-emittent.

Jekk id-dikjarazzjoni jew ir-rapport ikunu ġew prodotti fuq talba tal-emittent, iddikjara li din id-dikjarazzjoni jew dan ir-rapport ġew inklużi fid-dokument tar-reġistrazzjoni bil-kunsens tal-persuna li tkun awtorizzat il-kontenut ta’ dik il-parti tad-dokument tar-reġistrazzjoni għall-fini tal-prospett.

Sa fejn jaf l-emittent, ipprovdi informazzjoni dwar kwalunkwe interess li jikkonċerna dan l-espert li jista’ jaffetwa l-indipendenza tal-espert fil-preparazzjoni tar-rapport.

Punt 1.4

Dikjarazzjoni li:

(a)

id-[dokument tar-reġistrazzjoni/il-prospett] ġie approvat minn [isem l-awtorità kompetenti], bħala awtorità kompetenti skont ir-Regolament (UE) 2017/1129;

(b)

[isem l-awtorità kompetenti] tapprova dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett] biss bħala wieħed li jissodisfa l-istandards tal-kompletezza, tal-konsistenza u tal-komprensibilità imponuti mir-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

tali approvazzjoni m’għandhiex titqies bħala approvazzjoni tal-emittent li huwa s-suġġett ta’ dan id-[dokument tar-reġistrazzjoni/prospett];

TAQSIMA 2

FATTURI TA’ RISKJU

Punt 2.1

Deskrizzjoni tar-riskji materjali li huma speċifiċi għall-emittent f’numru limitat ta’ kategoriji, fit-taqsima bl-isem “Fatturi ta’ Riskju”.

F’kull kategorija, għandhom jiġu stabbiliti l-ewwel ir-riskju l-iżjed materjali, fil-valutazzjoni tal-emittent, tal-offerent jew tal-persuna li qed titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, b’kunsiderazzjoni tal-impatt negattiv fuq l-emittent u l-probabbiltà tal-okkorrenza tagħhom.

Il-fatturi tar-riskju għandhom jiġu kkorroborati mill-kontenut tad-dokument tar-reġistrazzjoni.

TAQSIMA 3

INFORMAZZJONI DWAR L-EMITTENT

Punt 3.1

L-istorja u l-iżvilupp tal-emittent

L-isem ġuridiku tal-emittent u deskrizzjoni qasira tal-pożizzjoni tal-emittent fil-qafas tal-gvern nazzjonali.

Punt 3.2

Il-post domiċiljari jew ġeografiku u l-forma ġuridika tal-emittent u l-indirizz ta’ kuntatt, in-numru tat-telefon u s-sit web tal-emittent, jekk jeżisti, b’dikjarazzjoni ta’ ċaħda li l-informazzjoni fuq is-sit web ma tiffurmax parti mill-prospett sakemm dik l-informazzjoni ma tkunx inkorporata b’referenza fil-prospett.

Punt 3.3

Kwalunkwe avveniment riċenti rilevanti għall-evalwazzjoni tas-solvenza tal-emittent.

Punt 3.4

Deskrizzjoni tal-ekonomija tal-emittent inkluż:

(a)

l-istruttura tal-ekonomija b’dettalji tas-setturi ewlenin tal-ekonomija;

(b)

il-prodott domestiku gross b’disaggregazzjoni skont is-setturi ekonomiċi tal-emittent għas-sentejn fiskali ta’ qabel.

Punt 3.5

Deskrizzjoni ġenerali tas-sistema politika u governattiva tal-emittent inkluż dettalji tal-korp governattiv tal-emittent.

Punt 3.6

Klassifikazzjonijiet ta’ kreditu assenjati lill-emittent fuq it-talba jew bil-kooperazzjoni tal-emittent fil-proċess tal-klassifikazzjoni.

TAQSIMA 4

KUMMERĊ U FINANZI PUBBLIĊI

Punt 4.1

Informazzjoni li ġejja dwar is-sentejn fiskali ta’ qabel id-data tad-dokument ta’ reġistrazzjoni:

(a)

is-sistemi tat-taxxa u l-ibbaġitjar;

(b)

id-dejn gross mhux privat inkluż sommarju tad-dejn, l-istruttura tal-maturità tad-dejn pendenti (b’mod partikolari b’nota dwar dejn b’maturità residwa ta’ anqas minn sena) u r-rekord tal-ħlas tad-dejn, u tal-partijiet tad-dejn iddenominati fil-munita domestika tal-emittent u f’muniti barranin;

(c)

il-kummerċ barrani u ċ-ċifri tal-bilanċ tal-pagamenti;

(d)

ir-riservi tal-kambju barranin inkluż kwalunkwe piż potenzali għal dawn ir-riservi tal-kambju barranin bħala kuntratti forward jew derivattivi;

(e)

il-pożizzjoni finanzjarja u r-riżorsi inkluż depositi likwidi disponibbli fil-valuta domestika;

(f)

iċ-ċifri tad-dħul u l-infiq.

Deskrizzjoni dwar kwalunkwe awditjar jew proċeduri ta’ rieżami independenti tal-kontijiet tal-emittent.

TAQSIMA 5

TIBDIL SINIFIKANTI

Punt 5.1

Dettalji dwar kwalunkwe tibdil sinifikanti fl-informazzjoni pprovduta skont il-punt 4 li seħħ mill-aħħar tal-aħħar sena fiskali, jew dikjarazzjoni negattiva xierqa.

TAQSIMA 6

PROĊEDIMENTI ĠURIDIĊI U TA’ ARBITRAĠĠ

Punt 6.1

Informazzjoni dwar kwalunkwe proċediment governattiv, legali jew ta’ arbitraġġ (inkluż kwalunkwe proċediment bħal dan li huwa pendenti jew mhedded u li l-emittent jaf bih), matul perjodu li jkopri mill-anqas it-12-il xahar ta’ qabel li jista’ jkollhom, jew kellhom effetti sinifikanti fil-passat riċenti fuq il-pożizzjoni finanzjarja jew il-profittabilità tal-emittent u/jew il-grupp tiegħu, jew ipprovdi dikjarazzjoni negattiva xierqa.

Punt 6.2

Informazzjoni dwar kwalunkwe immunità li l-emittent jista’ jkollu mill-proċediment ġuridiċi.

TAQSIMA 7

DOKUMENTI DISPONIBBLI

Punt 7.1

Dikjarazzjoni li matul il-ħajja tad-dokument tar-reġistrazzjoni, jistgħu jiġu spezzjonati d-dokumenti li ġejjin, fejn ikun applikabbli:

(a)

rapporti finanzjarji u ta’ awditjar tal-emittent li jkopru l-aħħar sentejn fiskali u l-baġit għas-sena fiskali kurrenti;

(b)

ir-rapporti, l-ittri, u d-dokumenti l-oħrajn kollha, valwazzjonijiet u dikjarazzjonijiet ippreparati minn kwalunkwe espert fuq talba tal-emittent li kwalunkwe parti minnhom hija inkluża jew imsemmija fid-dokument tar-reġistrazzjoni.

Indikazzjoni fuq is-sit web dwar liema dokumenti jistgħu jiġu spezzjonati.


ANNESS 11

NOTA DWAR IT-TITOLI GĦAL TITOLI TA’ EKWITÀ JEW UNITAJIET MAĦRUĠA MINN INTRAPRIŻA TA’ INVESTIMENT KOLLETTIV TAT-TIP MAGĦLUQ

TAQSIMA 1

PERSUNI RESPONSABBLI, INFORMAZZJONI MINN PARTIJIET TERZI, RAPPORTI TAL-ESPERTI U APPROVAZZJONI TAL-AWTORITÀ KOMPETENTI

Punt 1.1

Identifika l-persuni kollha responsabbli għall-informazzjoni jew għal kwalunkwe parti minnha mogħtija fin-nota dwar it-titoli ma’, fil-każ tal-aħħar, indikazzjoni ta’ liema partijiet. Fil-każ ta’ persuni fiżiċi, inklużi membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment u superviżorji tal-emittent, indika l-isem u l-funzjoni tal-persuna; fil-każ ta’ persuni ġuridiċi indika l-isem u l-uffiċċju rreġistrat.

Punt 1.2

Dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għan-noti dwar it-titoli li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fin-nota dwar it-titoli hija konformi mal-fatti u li n-nota dwar it-titoli ma fiha l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tagħha.

Meta applikabbli, dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għal ċerti partijiet tan-nota dwar it-titoli li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab f’dawk il-partijiet tan-nota dwar it-titoli li għalija huma responsabbli hija konformi mal-fatti u li dawk il-partijiet tan-nota dwar it-titoli ma fihom l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tagħhom.

Punt 1.3

Fejn dikjarazzjoni jew rapport li huwa attribwit lil xi persuna bħala espert jiġu inklużi fin-nota tat-titoli, ipprovdi dawn li ġejjin għal dik il-persuna:

(a)

l-isem;

(b)

l-indirizz tan-negozju;

(c)

il-kwalifiki;

(d)

interess materjali, jekk hemm, fl-emittent.

Jekk id-dikjarazzjoni jew ir-rapport ikunu ġew prodotti fuq talba tal-emittent, iddikjara li din id-dikjarazzjoni jew dan ir-rapport ġew inklużi fin-nota dwar it-titoli bil-kunsens tal-persuna li tkun awtorizzat il-kontenut ta’ dik il-parti tan-nota dwar it-titoli għall-fini tal-prospett.

Punt 1.4

Fejn l-informazzjoni tkun inġiebet minn parti terza, ipprovdi konferma li din l-informazzjoni tkun ġiet riprodotta b’mod preċiż u li sa fejn l-emittent huwa konxju u jista’ jaċċerta ruħu mill-informazzjoni ppubblikata minn dik il-parti terza, l-ebda fatti ma tħallew barra li jirrendu l-informazzjoni riprodotta ineżatta jew qarrieqa. Barra minn hekk, identifika s-sors(i) tal-informazzjoni.

Punt 1.5

Dikjarazzjoni li:

(a)

[din in-nota tat-titoli/dan il-prospett] ġie/t approvat/a minn [isem tal-awtorità kompetenti], bħala awtorità kompetenti skont ir-Regolament (UE) 2017/1129;

(b)

[l-isem tal-awtorità kompetenti] tapprova [din in-nota tat-titoli/dan il-prospett] biss bħala wieħed/waħda li jissodisfa/tissodisfa l-istandards ta’ kompletezza, li jinftiehem/tinftiehem u konsistenza imponuti mir-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

tali approvazzjoni m’għandhiex titqies bħala approvazzjoni tal-kwalità tat-titoli li huma s-suġġett ta’ [din in-nota tat-titoli/dan il-prospett];

(d)

l-investituri għandhom jagħmlu l-valutazzjoni tagħhom stess dwar kemm hu xieraq li jinvestu fit-titoli.

TAQSIMA 2

FATTURI TA’ RISKJU

Punt 2.1

Deskrizzjoni tar-riskji materjali li huma speċifiċi għat-titoli offruti u/jew ammessi għall-kummerċ f’numru limitat ta’ kategoriji, fit-taqsima bl-isem “Fatturi ta’ Riskju”.

F’kull kategorija, għandhom jiġu stabbiliti l-ewwel ir-riskji l-iżjed materjali, fil-valutazzjoni tal-emittent, offerent jew persuna li qed titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, b’kunsiderazzjoni tal-impatt negattiv fuq l-emittent u t-titoli u l-probabbiltà tal-okkorrenza tagħhom. Ir-riskji għandhom jiġu kkorroborati mill-kontenut tan-nota tat-titoli.

TAQSIMA 3

INFORMAZZJONI ESSENZJALI

Punt 3.1

Dikjarazzjoni tal-kapital operatorju

Dikjarazzjoni mill-emittent, li fl-opinjoni tiegħu, il-kapital operatorju huwa suffiċjenti għar-rekwiżiti preżenti tal-emittent jew, jekk le, kif jipproponi li jipprovdi l-kapital operatorju addizzjonali meħtieġ.

Punt 3.2

Kapitalizzazzjoni u dejn

Dikjarazzjoni tal-kapitalizzazzjoni u d-dejn (issir distinzjoni bejn dejn garantit u mhux garantit) minn data mhux qabel 90 jum qabel id-data tad-dokument. It-terminu “dejn” jinkludi wkoll dejn indirett u kontinġenti.

Fil-każ ta’ bidliet materjali fil-pożizzjoni tal-kapitalizzazzjoni u d-dejn tal-emittent fi żmien il-perjodu ta’ 90 jum, għandha tingħata informazzjoni addizzjonali permezz tal-preżentazzjoni ta’ deskrizzjoni narrattiva ta’ tali bidliet jew permezz tal-aġġornament ta’ dawk il-figuri.

Punt 3.3

Interess ta’ persuni naturali u ġuridiċi involuti fil-ħruġ/offerta

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe interess, inkluż kunflitt ta’ interess, li huwa materjali għall-ħruġ/offerta, filwaqt li jiġu deskritti fid-dettall il-persuni involuti u n-natura tal-interess.

Punt 3.4

Raġunijiet għall-offerta u l-użu tar-rikavat

Raġunijiet għall-offerta u, fejn applikabbli, l-ammont nett stmat tar-rikavat maqsum f’kull użu intenzjonat prinċipali u ppreżentat skont l-ordni tal-prijorità ta’ dawn l-użi. Jekk l-emittent ikun konxju li r-rikavat antiċipat mhuwiex se jkun biżżejjed sabiex jiffinanzja l-użi kollha proposti, iddikjara l-ammont u s-sorsi tal-fondi l-oħra meħtieġa. Iridu jingħataw ukoll dettalji fir-rigward tal-użu tar-rikavat, b’mod partikolari meta jintuża għall-akkwist tal-assi, għajr fil-kors normali tan-negozju, sabiex jiġu ffinanzjati akkwisti mħabbra ta’ negozju ieħor, jew sabiex jitneħħa, jitnaqqas jew jiġi rtirat id-dejn.

TAQSIMA 4

INFORMAZZJONI DWAR IT-TITOLI LI SE JIĠU OFFRUTI/AMMESSI GĦALL-KUMMERĊ

Punt 4.1

Deskrizzjoni tat-tip u l-klassi tat-titoli li qed jiġu offruti u/jew ammessi għall-kummerċ, inkluż in-numru internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (“ISIN”).

Punt 4.2

Il-leġiżlazzjoni taħt liema nħolqu t-titoli.

Punt 4.3

Indikazzjoni dwar jekk it-titoli humiex f’forma rreġistrata jew forma ta’ portatur u jekk it-titoli humiex f’forma ċertifikata jew f’forma kontabbilizzata. Fil-każ imsemmi l-aħħar, l-isem u l-indirizz tal-entità bil-kompitu li żżomm ir-rekords.

Punt 4.4

Valuta tal-ħruġ tat-titoli.

Punt 4.5

Deskrizzjoni tad-drittijiet mehmuża mat-titoli, inkluż kwalunkwe limitazzjoni ta’ dawk id-drittijiet u l-proċedura għall-eżerċizzju ta’ dawk id-drittijiet:

(a)

drittijiet ta’ dividendi:

(i)

data/i fissa/i li fiha/fihom jirriżulta d-dritt;

(ii)

il-limitu ta’ żmien li kif jiskadi jintemm id-dritt għad-dividend u indikazzjoni tal-persuna favur min tkun l-iskadenza;

(iii)

restrizzjonijiet ta’ dividendi u proċeduri għal detenturi mhux residenti;

(iv)

ir-rata tad-dividend jew il-metodu tal-kalkolu tiegħu, il-perjodiċità u n-natura kumulattiva jew mhux kumulattiva tal-pagamenti;

(b)

drittijiet tal-vot;

(c)

drittijiet ta’ prelazzjoni f’offerti għal sottoskrizzjoni ta’ titoli tal-istess klassi;

(d)

dritt għal sehem fil-profitti tal-emittent;

(e)

drittijiet għal sehem fi kwalunkwe surplus fil-każ ta’ likwidazzjoni;

(f)

dispożizzjonijiet ta’ fidi;

(g)

dispożizzjonijiet ta’ konverżjoni.

Punt 4.6

Fil-każ ta’ ħarġiet ġodda, dikjarazzjoni tar-riżoluzzjonijiet, l-awtorizzazzjonijiet u l-approvazzjonijiet li bis-saħħa tagħhom kienu jew ser jiġu maħluqa u/jew maħruġa t-titoli.

Punt 4.7

Fil-każ ta’ ħarġiet ġodda, id-data tal-ħruġ mistennija tat-titoli.

Punt 4.8

Deskrizzjoni ta’ kull restrizzjoni fuq it-trasferibbiltà tat-titoli.

Punt 4.9

Dikjarazzjoni dwar l-eżistenza ta’ kwalunkwe leġiżlazzjoni nazzjonali dwar akkwiżizzjonijiet applikabbli għall-emittent li jistgħu jiffrustraw tali akkwiżizzjonijiet jekk hemm.

Deskrizzjoni fil-qosor tad-drittijiet u l-obbligi tal-azzjonisti f’każ ta’ tentattivi ta’ akkwiżizzjoni mandatorji u/jew regoli squeeze-out jew sell-out b’rabta mat-titoli.

Punt 4.10

Indikazzjoni ta’ tentattivi ta’ akkwiżizzjoni mill-pubbliku permezz ta’ xiri ta’ ishma minn partijiet terzi fir-rigward tal-ekwità tal-emittent, li seħħew matul l-aħħar sena finanzjarja u s-sena finanzjarja kurrenti. Irid jiġi ddikjarat il-prezz jew it-termini tal-iskambju marbuta ma’ dawn l-offerti u dak li jirriżulta minnhom.

Punt 4.11

Twissija li l-leġiżlazzjoni tat-taxxa tal-Istat Membru tal-investitur u tal-pajjiż tal-inkorporazzjoni tal-emittent jista’ jkollha impatt fuq l-introjtu riċevut mit-titoli.

Informazzjoni dwar it-trattament tat-tassazzjoni tat-titoli fejn l-investiment propost jattira reġim tat-taxxa speċifiku għal dak it-tip ta’ investiment.

Punt 4.12

Fejn applikabbli, l-impatt potenzjali fuq l-investiment f’każ ta’ riżoluzzjoni skont id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

Punt 4.13

Jekk huma differenti mill-emittent, l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-offerent tat-titoli u/jew il-persuna li qed titlob ammissjoni għall-kummerċ, inkluż l-identifikatur ta’ entità ġuridika (“LEI”) fejn l-offerent għandu personalità legali.

TAQSIMA 5

TERMINI U KUNDIZZJONIJIET TAL-OFFERTA TA’ TITOLI LILL-PUBBLIKU

Punt 5.1

Kundizzjonijiet, statistiċi tal-offerta, skeda taż-żmien mistennija u azzjoni meħtieġa sabiex issir applikazzjoni għall-offerta.

Punt 5.1.1

Kundizzjonijiet li għalihom hija soġġetta l-offerta.

Punt 5.1.2

L-ammont totali tal-ħarġa/offerta, b’distinzjoni bejn it-titoli offruti għall-bejgħ u dawk offruti għas-sottoskrizzjoni; jekk l-ammont mhuwiex fiss, indikazzjoni tal-ammont massimu ta’ titoli li se jiġu offruti (jekk disponibbli) u deskrizzjoni tal-arranġamenti u l-perjodu taż-żmien biex jitħabbar l-ammont definittiv tal-offerta lill-pubbliku.

Fejn l-ammont massimu ta’ titoli ma jistax jiġi pprovdut fil-prospett, il-prospett għandu jispeċifika li aċċettazzjonijiet tax-xiri jew sottoskrizzjoni tat-titoli jistgħu jiġu rtirati għal mhux inqas minn jumejn tax-xogħol wara li l-ammont ta’ titoli li se jiġu offruti lill-pubbliku jiġi ppreżentat.

Punt 5.1.3

Il-perjodu ta’ żmien, inkluż kull emenda possibbli, matul liema se tkun miftuħa l-offerta u deskrizzjoni tal-proċess tal-applikazzjoni.

Punt 5.1.4

Indikazzjoni ta’ meta, u taħt liema ċirkostanzi, l-offerta tista’ tiġi revokata jew sospiża u jekk ir-revoka tistax isseħħ wara li jkun beda n-negozjar.

Punt 5.1.5

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe possibbiltà li jitnaqqsu s-sottoskrizzjonijiet u l-mod kif jiġu rimborżati ammonti żejda mħallsa mill-applikanti.

Punt 5.1.6

Dettalji tal-ammont minimu u/jew massimu ta’ applikazzjonijiet (sewwa jekk fl-għadd ta’ titoli jew fl-ammont aggregat li se jiġi investit).

Punt 5.1.7

Indikazzjoni tal-perjodu matul liema tista’ tiġi rtirata applikazzjoni, dment li l-investituri jingħataw il-permess jirtiraw is-sottoskrizzjoni tagħhom.

Punt 5.1.8

Il-metodu u l-limiti taż-żmien sabiex jitħallsu t-titoli u għall-konsenja tat-titoli.

Punt 5.1.9

Deskrizzjoni sħiħa tal-mod u d-data li fiha r-riżultati tal-offerta se jiġu ppubblikati.

Punt 5.1.10

Il-proċedura għall-eżerċizzju ta’ kwalunkwe dritt ta’ prelazzjoni, in-negozjabbiltà ta’ drittijiet ta’ sottoskrizzjoni u t-trattament ta’ drittijiet ta’ sottoskrizzjoni mhux eżerċitati.

Punt 5.2

Pjan ta’ distribuzzjoni u l-allokazzjoni.

Punt 5.2.1

Il-kategoriji varji ta’ investituri potenzali li lilhom huma offruti t-titoli. Jekk l-offerta tkun qed issir simultanjament fis-swieq ta’ żewġ pajjiżi jew aktar u jekk porzjon kien jew qed jiġi riservat għal uħud minnhom, indika kwalunkwe tali porzjon.

Punt 5.2.2

Sa fejn jaf l-emittent, indikazzjoni dwar jekk l-azzjonisti maġġuri jew il-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji għandhomx l-intenzjoni li jissottoskrivu fl-offerta, jew jekk kwalunkwe persuna għandhiex l-intenzjoni li tissottoskrivi għal aktar minn ħamsa fil-mija tal-offerta.

Punt 5.2.3

Divulgazzjoni ta’ preallokazzjoni:

(a)

id-diviżjoni tal-offerta f’segmenti inkluż is-segmenti istituzzjonali, fil-livell ta’ konsumatur u tal-impjegati tal-emittent u kwalunkwe segment ieħor;

(b)

il-kondizzjonijiet li taħthom jista’ jintuża l-irkuprar, id-daqs massimu ta’ irtirar bħal dan u kwalunkwe perċentwali minimi applikabbli għal segmenti individwali;

(c)

il-metodu jew il-metodi tal-allokazzjoni li għandhom jintużaw għal segment fil-livell ta’ konsumatur u tal-impjegati tal-emittent fil-każ ta’ suprasottoskrizzjoni ta’ dawn is-segmenti;

(d)

deskrizzjoni ta’ kwalunkwe trattament preferenzali predeterminat li għandu jingħata lil ċertu klassijiet ta’ investituri jew ċertu gruppi ta’ affinità (inkluż programmi tal-ħbieb u tal-familja) fl-allokazzjoni, il-perċentwali tal-offerta rriservata għat-trattament preferenzali u l-kriterji għall-inklużjoni fi klassijiet jew gruppi bħal dawn;

(e)

jekk it-trattament ta’ sottoskrizzjonijiet jew ta’ applikazzjonijiet ta’ sottoskrizzjoni fl-allokazzjoni jistax jiġi stabbilit fuq il-bażi ta’ b’liema ditta jsiru;

(f)

allokazzjoni minima individwali fil-mira, jekk hemm, fis-segment fil-livell ta’ konsumatur;

(g)

il-kundizzjonijiet għall-għeluq tal-offerta kif ukoll id-data li fiha l-offerta tista’ tingħalaq l-aktar kmieni;

(h)

jekk jitħallewx jidħlu jew le sottoskrizzjonijiet multipli, u fejn ma jitħallewx, kif kwalunkwe sottoskrizzjoni multipla tiġi pproċessata.

Punt 5.2.4

Proċess għal notifika lill-applikanti tal-ammont allokat u indikazzjoni jekk jistax jibda n-negozjar qabel ma ssir in-notifika.

Punt 5.3

Prezzijiet

Punt 5.3.1

Indikazzjoni tal-prezz li bih se jiġu offruti t-titoli u l-ammont ta’ kwalunkwe spiża u taxxi imposti fuq is-sottoskrittur jew fuq min jixtri.

Jekk il-prezz mhuwiex magħruf, skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2017/1129 indika jew:

(a)

il-prezz massimu sa fejn huwa disponibbli;

(b)

il-metodi u l-kriterji tal-valwazzjoni, u/jew il-kundizzjonijiet, li l-prezz tal-offerta finali jrid jiġi determinat jew se jiġi determinat f’konformità magħhom u spjegazzjoni ta’ kwalunkwe metodu ta’ valwazzjoni użat.

Fejn la l-punt (a) u lanqas (b) ma jistgħu jiġu pprovduti fin-nota tat-titoli, in-nota tat-titoli għandha tispeċifika li aċċettazzjonijiet tax-xiri jew sottoskrizzjoni tat-titoli jistgħu jiġu rtirati sa jumejn tax-xogħol wara li l-prezz tal-offerta finali tat-titoli li se jiġu offruti lill-pubbliku jiġi ffaljat.

Punt 5.3.2

Il-proċess għad-divulgazzjoni tal-prezz tal-offerta.

Punt 5.3.3

Jekk id-detenturi tal-ekwità ta’ emittent għandhom drittijiet ta’ prelazzjoni ta’ xiri u dan id-dritt jiġi ristrett jew irtirat, indikazzjoni tal-bażi għall-prezz tal-ħruġ jekk il-ħruġ huwa għal flus, flimkien mar-raġunijiet għal din ir-restrizzjoni jew dan l-irtirar u l-benefiċjarji tagħhom.

Punt 5.3.4

Fejn hemm jew jista’ jkun hemm diskrepanza relevanti bejn il-prezz tal-offerta lill-pubbliku u l-ispiża effettiva fi flus tal-membri tal-korpi amministrattivi, maniġerjali jew ta’ superviżjoni jew tal-maniġment għoli, jew persuni affiljati, ta’ titoli akkwistati minnhom f’operazzjonijiet matul l-aħħar sena, jew li jista’ jkollhom id-dritt li jakkwistaw, inkludi paragun bejn il-kontribuzzjoni mill-pubbliku tal-offerta għall-pubbliku proposta u l-kontribuzzjoni effettiva fi flus kontanti ta’ dawn il-persuni.

Punt 5.4

Pjazzament u sottoskrizzjoni

Punt 5.4.1

L-isem u l-indirizz tal-koordinatur(i) tal-offerta globali u tal-partijiet singoli tal-offerta u, sal-punt magħruf lill-emittent jew lill-offerent, tal-pjazzaturi fil-pajjiżi varji fejn isseħħ l-offerta.

Punt 5.4.2

L-isem u l-indirizz ta’ kull aġent li jħallas u aġent depożitorju f’kull pajjiż.

Punt 5.4.3

L-isem u l-indirizz tal-entitajiet li qed jaqblu li jissottoskrivu l-ħruġ fuq bażi ta impenn sod, u l-isem u l-indirizz tal-entitajiet li qed jaqblu li jippjazzaw il-ħruġ mingħajr impenn sod jew taħt arranġamenti tal-“aħjar sforzi”. Indikazzjoni tal-fatturi materjali tal-ftehimiet, inklużi l-kwoti. Fejn mhux il-ħruġ kollu jkun ġie sottoskritt, dikjarazzjoni tal-porzjon li ma jkunx ġie kopert. Indikazzjoni tal-ammont globali tal-kummissjoni tas-sottoskrizzjoni u tal-kummissjoni tal-pjazzament.

Punt 5.4.4

Meta ikun intlaħaq jew se jintlaħaq il-ftehim tas-sottoskrizzjoni.

TAQSIMA 6

AMMISSJONI GĦALL-KUMMERĊ U ARRANĠAMENTI TA’ NEGOZJAR

Punt 6.1

Indikazzjoni dwar jekk it-titoli offruti humiex se jkunu l-għan ta’ applikazzjoni għall-ammissjoni għall-kummerċ, bil-għan tad-distribuzzjoni tagħhom f’suq regolat jew suq ta’ pajjiż terz, Suq tat-Tkabbir tal-SME jew MTF b’indikazzjoni tas-swieq inkwistjoni. Din iċ-ċirkostanza trid tiġi stabbilita, mingħajr ma tinħoloq l-impressjoni li l-ammissjoni għall-kummerċ se tiġi neċessarjament approvata. Jekk ikunu magħrufa, l-aktar dati kmieni li fihom it-titoli se jiġu ammessi għall-kummerċ.

Punt 6.2

Is-swieq regolati jew is-swieq ta’ pajjiżi terzi, Suq tat-Tkabbir tal-SME jew MTFs kollha li fihom, sa fejn jaf l-emittent, titoli tal-istess klassi tat-titoli li se jiġu offruti jew ammessi għall-kummerċ huma diġà ammessi għall-kummerċ.

Punt 6.3

Jekk simultanjament jew kważi simultanjament mal-applikazzjoni għall-ammissjoni tat-titoli f’suq regolat, jiġu sottoskritti jew ippjazzati privatament titoli tal-istess klassi jew jekk jinħolqu titoli ta’ klassijiet oħrajn għal pjazzament mill-pubbliku jew privat, agħti d-dettalji tan-natura ta’ dawn l-operazzjonijiet u tan-numru, il-karatteristiċi u l-prezz tat-titoli li jikkonċernawhom.

Punt 6.4

F’każ ta’ ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, dettalji tal-entitajiet li taw impenn sod li jaġixxu bħala intermedjarji f’kummerċ sekondarju, u jipprovdu likwidità permezz ta’ rati ta’ offerta u deskrizzjoni tat-termini ewlenin tal-impenn tagħhom.

Punt 6.5

Dettalji ta’ kwalunkwe stabilizzazzjoni skont il-punti 6.5.1 sa 6.6 f’każ ta’ ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, suq ta’ pajjiż terz, Suq tat-Tkabbir tal-SME jew MTF, fejn emittent jew azzjonist bejjiegħ ta opzjoni ta’ sopraallokazzjoni jew huwa b’mod ieħor propost li l-attivitajiet tal-istabbilizzazzjoni tal-prezz jistgħu jiddaħħlu b’konnessjoni ma’ xi offerta:

Punt 6.5.1

Il-fatt li din l-istabbilizzazzjoni tista’ tittieħed, li m’hemmx assigurazzjoni li se tittieħed u li tista’ titwaqqaf fi kwalunkwe ħin;

Punt 6.5.1.1

Il-fatt li t-tranżazzjonijiet ta’ stabbilizzazzjoni għandhom l-għan li jsostnu l-prezz tas-suq tat-titoli matul il-perjodu ta’ stabbilizzazzjoni;

Punt 6.5.2

Il-bidu u t-tmiem tal-perjodu li matulu tista’ sseħħ l-istabbilizzazzjoni;

Punt 6.5.3

L-identità ta’ min jimmaniġġja l-istabbilizzazzjoni għal kull ġurisdizzjoni rilevanti sakemm din tkun mhux magħrufa fil-ħin tal-pubblikazzjoni;

Punt 6.5.4

Il-fatt li t-tranżazzjonijiet ta’ stabbilizzazzjoni jistgħu jirriżultaw fi prezz tas-suq li huwa ogħla minn dak li jipprevali f’sitwazzjoni differenti;

Punt 6.5.5

Il-post fejn l-istabbilizzazzjoni tista’ titwettaq inkluż, fejn rilevanti, l-isem taċ-ċentru/i tal-kummerċ.

Punt 6.6

Sopraallokazzjoni u “green shoe”:

F’każ ta’ ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, Suq tat-Tkabbir tal-SME jew MTF:

(a)

l-eżistenza u d-daqs ta’ kwalunkwe faċilità ta’ sopraallokazzjoni u/jew “green shoe”;

(b)

il-perjodu tal-eżistenza tal-faċilità tas-sopraallokazzjoni u/jew “green shoe”;

(c)

kwalunkwe kondizzjoni għall-użu tal-faċilità tas-sopraallokazzjoni jew l-eżerċizzju tal-“green shoe”.

TAQSIMA 7

DETENTURI TA’ TITOLI BEJJIEGĦA

Punt 7.1

L-isem u l-indirizz tan-negozju tal-persuna jew entità li toffri li tbigħ it-titoli, in-natura ta’ kwalunkwe kariga jew relazzjoni relevanti oħra li l-persuni bejjiegħa kellhom fl-aħħar tlett snin mal-emittent jew kwalunkwe predeċessur jew affiljat tiegħu.

Punt 7.2

In-numru u l-klassi ta’ titoli offruti minn kull detentur ta’ titoli bejjiegħ.

Punt 7.3

Fejn azzjonist maġġuri qed ibiegħ it-titoli, id-daqs tal-parteċipazzjoni azzjonarja tiegħu kemm qabel u kemm wara l-ħruġ.

Punt 7.4

F’relazzjoni ma’ ftehimiet ta’ immobbiltà, ipprovdi dettalji ta’ dawn li ġejjin:

(a)

il-partijiet involuti;

(b)

il-kontenut u l-eċċezzjonijiet tal-ftehim;

(c)

indikazzjoni tal-perjodu tal-immobbiltà.

TAQSIMA 8

SPIŻA TAL-ĦRUĠ/OFFERTA

Punt 8.1

Ir-rikavat nett totali u stima tal-ispejjeż totali tal-ħruġ/offerta.

TAQSIMA 9

DILWIZZJONI

Punt 9.1

Tqabbil ta’:

(a)

parteċipazzjoni fil-kapital tal-ishma u d-drittijiet tal-vot għal azzjonisti eżistenti qabel u wara ż-żieda fil-kapital li tirriżulta mill-offerta għall-pubbliku, bis-suppożizzjoni li azzjonisti eżistenti ma jissottoskrivux għall-ishma l-ġodda;

(b)

il-valur nett tal-assi għal kull sehem fid-data tal-aħħar karta tal-bilanċ qabel l-offerta għall-pubbliku (offerta ta’ bejgħ u/jew żieda fil-kapital) u l-prezz offrut għal kull sehem fi ħdan dik l-offerta għall-pubbliku.

Punt 9.2

Fejn azzjonisti eżistenti se jiġu dilwiti irrispettivament minn jekk jissottoskrivux għall-intitolament tagħhom, għax parti mill-ħarġa tal-ishma rilevanti hija riservata għal ċerti investituri biss (eż. pjazzament istituzzjonali flimkien ma’ offerta lill-azzjonisti), indikazzjoni tad-dilwizzjoni li se jesperjenzaw l-azzjonisti eżistenti għandha tiġi ppreżentata wkoll fuq il-bażi li huma jieħdu l-intitolament tagħhom (minbarra s-sitwazzjoni fil-punt 9.1 fejn ma jagħmlux hekk).

TAQSIMA 10

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

Punt 10.1

Jekk konsulenti konnessi ma’ ħruġ jiġu msemmija fin-Nota tat-Titoli, dikjarazzjoni tal-kapaċità li fiha jkunu aġixxew il-konsulenti.

Punt 10.2

Indikazzjoni ta’ informazzjoni oħra fin-nota tat-titoli li tkun ġiet awditjata jew rieżaminata minn awdituri statutorji u fejn awdituri jkunu pproduċew rapport. Riproduzzjoni tar-rapport jew, bil-permess tal-awtorità kompetenti, sommarju tar-rapport.


(1)  Id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190).


ANNESS 12

NOTA DWAR IT-TITOLI GĦAL ĦRUĠ SEKONDARJU GĦAL TITOLI TA’ EKWITÀ JEW UNITAJIET MAĦRUĠA MINN INTRAPRIŻA TA’ INVESTIMENT KOLLETTIV TAT-TIP MAGĦLUQ

TAQSIMA 1

PERSUNI RESPONSABBLI, INFORMAZZJONI MINN PARTIJIET TERZI, RAPPORTI TAL-ESPERTI U APPROVAZZJONI TAL-AWTORITÀ KOMPETENTI

Punt 1.1

Identifika l-persuni kollha responsabbli għall-informazzjoni jew għal kwalunkwe parti minnha mogħtija fin-nota dwar it-titoli ma’, fil-każ tal-aħħar, indikazzjoni ta’ liema partijiet. Fil-każ ta’ persuni fiżiċi, inklużi membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment u superviżorji tal-emittent, indika l-isem u l-funzjoni tal-persuna; fil-każ ta’ persuni ġuridiċi indika l-isem u l-uffiċċju rreġistrat.

Punt 1.2

Dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għan-noti dwar it-titoli li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab fin-nota dwar it-titoli hija konformi mal-fatti u li n-nota dwar it-titoli ma fiha l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tagħha.

Meta applikabbli, dikjarazzjoni minn dawk responsabbli għal ċerti partijiet tan-nota dwar it-titoli li sa fejn jafu huma, l-informazzjoni li tinsab f’dawk il-partijiet tan-nota dwar it-titoli li għalija huma responsabbli hija konformi mal-fatti u li dawk il-partijiet tan-nota dwar it-titoli ma fihom l-ebda ommissjoni li x’aktarx taffettwa t-tifsira tagħhom.

Punt 1.3

Fejn dikjarazzjoni jew rapport li huwa attribwit lil xi persuna bħala espert jiġu inklużi fin-nota tat-titoli, ipprovdi d-dettalji li ġejjin ta’ dik il-persuna:

(a)

l-isem;

(b)

l-indirizz tan-negozju;

(c)

il-kwalifiki;

(d)

l-interess materjali, jekk hemm, fl-emittent.

Jekk id-dikjarazzjoni jew ir-rapport ikunu ġew prodotti fuq talba tal-emittent, iddikjara li din id-dikjarazzjoni jew dan ir-rapport ġew inklużi fin-nota dwar it-titoli bil-kunsens tal-persuna li tkun awtorizzat il-kontenut ta’ dik il-parti tan-nota dwar it-titoli għall-fini tal-prospett.

Punt 1.4

Fejn l-informazzjoni tkun inġiebet minn parti terza, ipprovdi konferma li din l-informazzjoni tkun ġiet riprodotta b’mod preċiż u li sa fejn l-emittent huwa konxju u jista’ jaċċerta ruħu mill-informazzjoni ppubblikata minn dik il-parti terza, l-ebda fatti ma tħallew barra li jirrendu l-informazzjoni riprodotta ineżatta jew qarrieqa. Barra minn hekk, identifika s-sors(i) tal-informazzjoni.

Punt 1.5

Dikjarazzjoni li:

(a)

[din in-nota tat-titoli/dan il-prospett] ġie/t approvat/a minn [isem tal-awtorità kompetenti], bħala awtorità kompetenti skont ir-Regolament (UE) 2017/1129;

(b)

[l-isem tal-awtorità kompetenti] tapprova [din in-nota tat-titoli/dan il-prospett] biss bħala wieħed/waħda li jissodisfa/tissodisfa l-istandards ta’ kompletezza, li jinftiehem/tinftiehem u konsistenza imponuti mir-Regolament (UE) 2017/1129;

(c)

tali approvazzjoni m’għandhiex titqies bħala approvazzjoni tal-kwalità tat-titoli li huma s-suġġett ta’ [din in-nota tat-titoli/dan il-prospett];

(d)

l-investituri għandhom jagħmlu l-valutazzjoni tagħhom stess dwar kemm hu xieraq li jinvestu fit-titoli.

(e)

li [n-nota tat-titoli/il-prospett] tfasslet/tfassal bħala parti minn prospett issimplifikat skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2017/1129.

TAQSIMA 2

FATTURI TA’ RISKJU

Punt 2.1

Deskrizzjoni tar-riskji materjali li huma speċifiċi għat-titoli offruti u/jew ammessi għall-kummerċ, f’numru limitat ta’ kategoriji, fit-taqsima bl-isem “Fatturi ta’ Riskju”.

F’kull kategorija, għandhom jiġu stabbiliti l-ewwel ir-riskji l-iżjed materjali, fil-valutazzjoni tal-emittent, offerent jew persuna li qed titlob ammissjoni għall-kummerċ f’suq regolat, b’kunsiderazzjoni tal-impatt negattiv fuq l-emittent u t-titoli u l-probabbiltà tal-okkorrenza tagħhom. Ir-riskji għandhom jiġu kkorroborati mill-kontenut tan-nota tat-titoli.

TAQSIMA 3

INFORMAZZJONI ESSENZJALI

Punt 3.1

Interess ta’ persuni naturali u ġuridiċi involuti fil-ħruġ/offerta

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe interess, inkluż kunflitt ta’ interess, li huwa materjali għall-ħruġ/offerta, filwaqt li jiġu deskritti fid-dettall il-persuni involuti u n-natura tal-interess.

Punt 3.2

Raġunijiet għall-offerta u l-użu tar-rikavat

Raġunijiet għall-offerta u, fejn applikabbli, l-ammont nett stmat tar-rikavat maqsum f’kull użu intenzjonat prinċipali u ppreżentat skont l-ordni tal-prijorità ta’ dawn l-użi. Jekk l-emittent ikun konxju li r-rikavat antiċipat mhuwiex se jkun biżżejjed sabiex jiffinanzja l-użi kollha proposti, iddikjara l-ammont u s-sorsi tal-fondi l-oħra meħtieġa. Iridu jingħataw ukoll dettalji fir-rigward tal-użu tar-rikavat, b’mod partikolari meta jintuża għall-akkwist tal-assi, għajr fil-kors normali tan-negozju, sabiex jiġu ffinanzjati akkwisti mħabbra ta’ negozju ieħor, jew sabiex jitneħħa, jitnaqqas jew jiġi rtirat id-dejn.

Punt 3.3

Dikjarazzjoni tal-kapital operatorju

Dikjarazzjoni mill-emittent, li fl-opinjoni tiegħu, il-kapital operatorju huwa suffiċjenti għar-rekwiżiti preżenti tal-emittent jew, jekk le, kif jipproponi li jipprovdi l-kapital operatorju addizzjonali meħtieġ.

Punt 3.4

Kapitalizzazzjoni u dejn

Dikjarazzjoni tal-kapitalizzazzjoni u d-dejn (issir distinzjoni bejn dejn garantit u mhux garantit) minn data mhux qabel 90 jum qabel id-data tad-dokument. It-terminu “dejn” jinkludi wkoll dejn indirett u kontinġenti.

Fil-każ ta’ bidliet materjali fil-pożizzjoni tal-kapitalizzazzjoni u d-dejn tal-emittent fi żmien il-perjodu ta’ 90 jum għandha tingħata informazzjoni addizzjonali permezz tal-preżentazzjoni ta’ deskrizzjoni narrattiva ta’ tali bidliet jew permezz tal-aġġornament ta’ dawk il-figuri.

TAQSIMA 4

INFORMAZZJONI DWAR IT-TITOLI LI SE JIĠU OFFRUTI/AMMESSI GĦALL-KUMMERĊ

Punt 4.1

Deskrizzjoni tat-tip, il-klassi u l-ammont tat-titoli li qed jiġu offruti u/jew ammessi għall-kummerċ, inkluż in-numru internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (“ISIN”).

Punt 4.2

Valuta tal-ħruġ tat-titoli.

Punt 4.3

Fil-każ ta’ ħarġiet ġodda, dikjarazzjoni tar-riżoluzzjonijiet, l-awtorizzazzjonijiet u l-approvazzjonijiet li bis-saħħa tagħhom kienu jew ser jiġu maħluqa u/jew maħruġa t-titoli.

Punt 4.4

Deskrizzjoni ta’ kull restrizzjoni fuq it-trasferibbiltà tat-titoli.

Punt 4.5

Twissija li l-leġiżlazzjoni tat-taxxa tal-Istat Membru tal-investitur u tal-pajjiż tal-inkorporazzjoni tal-emittent jista’ jkollha impatt fuq l-introjtu riċevut mit-titoli.

Informazzjoni dwar it-trattament tat-tassazzjoni tat-titoli fejn l-investiment propost jattira reġim tat-taxxa speċifiku għal dak it-tip ta’ investiment.

Punt 4.6

Jekk huma differenti mill-emittent, l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-offerent tat-titoli u/jew il-persuna li qed titlob ammissjoni għall-kummerċ, inkluż l-identifikatur ta’ entità ġuridika (“LEI”) fejn l-offerent għandu personalità legali.

Punt 4.7

Deskrizzjoni tad-drittijiet mehmuża mat-titoli, inkluż kwalunkwe limitazzjoni ta’ dawk id-drittijiet u l-proċedura għall-eżerċizzju ta’ dawk id-drittijiet:

(a)

Drittijiet ta’ dividendi:

(i)

data/i fissa/i li fiha/hom jirriżulta d-dritt;

(ii)

il-limitu ta’ żmien li kif jiskadi jintemm id-dritt għad-dividend u indikazzjoni tal-persuna favur min tkun l-iskadenza;

(iii)

restrizzjonijiet ta’ dividendi u proċeduri għal detenturi mhux residenti;

(iv)

ir-rata tad-dividend jew il-metodu tal-kalkolu tagħha, il-perjodiċità u n-natura kumulattiva jew mhux kumulattiva tal-pagamenti.

(b)

drittijiet tal-vot.

(c)

drittijiet ta’ sottoskrizzjoni ta’ prelazzjoni f’offerti għal sottoskrizzjoni ta’ titoli tal-istess klassi.

(d)

dritt għal sehem fil-profitti tal-emittent.

(e)

drittijiet għal sehem fi kwalunkwe surplus fil-każ ta’ likwidazzjoni.

(f)

dispożizzjonijiet ta’ fidi.

(g)

dispożizzjonijiet ta’ konverżjoni.

Punt 4.8

Dikjarazzjoni dwar l-eżistenza ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali dwar akkwiżizzjonijiet applikabbli għall-emittent li tista’ tiffrustra tali akkwiżizzjonijiet, jekk hemm.

Punt 4.9

Indikazzjoni ta’ tentattivi ta’ akkwiżizzjoni mill-pubbliku permezz ta’ xiri ta’ ishma minn partijiet terzi fir-rigward tal-ekwità tal-emittent, li seħħew matul l-aħħar sena finanzjarja u s-sena finanzjarja kurrenti. Irid jiġi ddikjarat il-prezz jew it-termini tal-iskambju marbuta ma’ dawn l-offerti u dak li jirriżulta minnhom.

TAQSIMA 5

TERMINI U KUNDIZZJONIJIET TAL-OFFERTA

Punt 5.1

Kondizzjonijiet, statistiċi tal-offerta, skeda taż-żmien mistennija u azzjoni meħtieġa sabiex issir applikazzjoni għall-offerta

Punt 5.1.1

Kundizzjonijiet li għalihom hija soġġetta l-offerta.

Punt 5.1.2

Il-perjodu ta’ żmien, inkluż kull emenda possibbli, matul liema se tkun miftuħa l-offerta u deskrizzjoni tal-proċess tal-applikazzjoni flimkien mad-data tal-ħruġ tat-titoli l-ġodda.

Punt 5.1.3

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe possibbiltà li jitnaqqsu s-sottoskrizzjonijiet u l-mod kif jiġu rimborżati ammonti żejda mħallsa mill-applikanti.

Punt 5.1.4

Dettalji tal-ammont minimu u/jew massimu ta’ applikazzjonijiet (sewwa jekk fl-għadd ta’ titoli jew fl-ammont aggregat li se jiġi investit).

Punt 5.1.5

Il-metodu u l-limiti taż-żmien sabiex jitħallsu t-titoli u għall-konsenja tat-titoli.

Punt 5.1.6

Deskrizzjoni sħiħa tal-mod u d-data li fiha r-riżultati tal-offerta se jiġu ppubblikati.

Punt 5.1.7

Il-proċedura għall-eżerċizzju ta’ kwalunkwe dritt ta’ prelazzjoni, in-negozjabbiltà ta’ drittijiet ta’ sottoskrizzjoni u t-trattament ta’ drittijiet ta’ sottoskrizzjoni mhux eżerċitati.

Punt 5.1.8

L-ammont totali tal-ħarġa/offerta, b’distinzjoni bejn it-titoli offruti għall-bejgħ u dawk offruti għas-sottoskrizzjoni; jekk l-ammont mhuwiex fiss, indikazzjoni tal-ammont ta’ titoli li se jiġu offruti (jekk disponibbli) u deskrizzjoni tal-arranġamenti u l-perjodu taż-żmien biex jitħabbar l-ammont definittiv tal-offerta lill-pubbliku.

Fejn l-ammont massimu ta’ titoli li se jiġu offruti ma jistax jiġi pprovdut fin-nota tat-titoli, in-nota tat-titoli għandha tispeċifika li aċċettazzjonijiet tax-xiri jew sottoskrizzjoni tat-titoli jistgħu jiġu rtirati sa jumejn tax-xogħol wara li l-ammont ta’ titoli li se jiġu offruti lill-pubbliku jiġi ffaljat.

Punt 5.1.9

Indikazzjoni ta’ meta, u taħt liema ċirkostanzi, l-offerta tista’ tiġi revokata jew sospiża u jekk ir-revoka tistax isseħħ wara li jkun beda n-negozjar.

Punt 5.1.10

Indikazzjoni tal-perjodu matul liema tista’ tiġi rtirata applikazzjoni, dment li l-investituri jingħataw il-permess jirtiraw is-sottoskrizzjoni tagħhom.

Punt 5.2

Pjan ta’ distribuzzjoni u allokazzjoni

Punt 5.2.1.

Proċess għal notifika lill-applikanti tal-ammont allokat u indikazzjoni jekk jistax jibda n-negozjar qabel ma ssir in-notifika.

Punt 5.2.2

Sa fejn jaf l-emittent, indikazzjoni dwar jekk l-azzjonisti maġġuri jew il-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji għandhomx l-intenzjoni li jissottoskrivu fl-offerta, jew jekk kwalunkwe persuna għandhiex l-intenzjoni li tissottoskrivi għal aktar minn ħamsa fil-mija tal-offerta.

Punt 5.3

Prezzijiet

Punt 5.3.1

Indikazzjoni tal-prezz li bih se jiġu offruti t-titoli u l-ammont ta’ kwalunkwe spiża u taxxi imposti fuq is-sottoskrittur jew fuq min jixtri.

Jekk il-prezz mhuwiex magħruf, skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2017/1129 indika jew:

(a)

il-prezz massimu tat-titoli, sa fejn huma disponibbli;

(b)

il-metodi u l-kriterji ta’ valwazzjoni, u/jew il-kundizzjonijiet, li l-prezz tal-offerta finali jridu jiġi determinat f’konformità magħhom u spjegazzjoni ta’ kwalunkwe metodu ta’ valwazzjoni użat.

Fejn la l-punt (a) u lanqas (b) ma jistgħu jiġu pprovduti fin-nota tat-titoli, in-nota tat-titoli għandha tispeċifika li aċċettazzjonijiet tax-xiri jew sottoskrizzjoni tat-titoli jistgħu jiġu rtirati sa jumejn tax-xogħol wara li l-prezz tal-offerta finali tat-titoli li se jiġu offruti lill-pubbliku jiġi ffaljat.

Punt 5.3.2

Il-proċess għad-divulgazzjoni tal-prezz tal-offerta.

Punt 5.3.3

Jekk id-detenturi tal-ekwità ta’ emittent għandhom drittijiet ta’ prelazzjoni ta’ xiri u dan id-dritt jiġi ristrett jew irtirat, indikazzjoni tal-bażi għall-prezz tal-ħruġ jekk il-ħruġ huwa għal flus, flimkien mar-raġunijiet għal din ir-restrizzjoni jew dan l-irtirar u l-benefiċjarji tagħhom.

Punt 5.4

Pjazzament u sottoskrizzjoni

Punt 5.4.1

L-isem u l-indirizz tal-koordinatur(i) tal-offerta globali u ta’ partijiet uniċi mill-offerta u, sa fejn jaf l-emittent jew l-offerent, tal-pjazzaturi fil-pajjiżi varji fejn issir l-offerta

Punt 5.4.2

L-isem u l-indirizz ta’ kull aġent li jħallas u aġent depożitorju f’kull pajjiż.

Punt 5.4.3

L-isem u l-indirizz tal-entitajiet li qed jaqblu li jissottoskrivu l-ħruġ fuq bażi ta impenn sod, u l-isem u l-indirizz tal-entitajiet li qed jaqblu li jippjazzaw il-ħruġ mingħajr impenn sod jew taħt arranġamenti tal-“aħjar sforzi”. Indikazzjoni tal-fatturi materjali tal-ftehimiet, inklużi l-kwoti. Fejn mhux il-ħruġ kollu jkun ġie sottoskritt, dikjarazzjoni tal-porzjon li ma jkunx ġie kopert. Indikazzjoni tal-ammont globali tal-kummissjoni tas-sottoskrizzjoni u tal-kummissjoni tal-pjazzament.

Punt 5.4.4

Meta ikun intlaħaq jew se jintlaħaq il-ftehim tas-sottoskrizzjoni.

TAQSIMA 6

AMMISSJONI GĦALL-KUMMERĊ U ARRANĠAMENTI TA’ NEGOZJAR

Punt 6.1

Indikazzjoni dwar jekk it-titoli offruti humiex se jkunu l-għan ta’ applikazzjoni għall-ammissjoni għall-kummerċ, bil-għan tad-distribuzzjoni tagħhom f’suq regolat, jew swieq ekwivalenti ta’ pajjiż terz oħrajn jew Suq tat-Tkabbir tal-SME b’indikazzjoni tas-swieq inkwistjoni. Din iċ-ċirkostanza trid tiġi stabbilita, mingħajr ma tinħoloq l-impressjoni li l-ammissjoni għall-kummerċ se tiġi neċessarjament approvata. Jekk ikunu magħrufa, l-aktar dati kmieni li fihom it-titoli se jiġu ammessi għall-kummerċ.

Punt 6.2

Is-swieq regolati, is-swieq ekwivalenti ta’ pajjiżi terzi jew Swieq tat-Tkabbir tal-SME kollha li fihom, sa fejn jaf l-emittent, titoli tal-istess klassi tat-titoli li se jiġu offruti jew ammessi għall-kummerċ huma diġà ammessi għall-kummerċ.

Punt 6.3

Jekk simultanjament jew kważi simultanjament mal-applikazzjoni għall-ammissjoni tat-titoli f’suq regolat, jiġu sottoskritti jew ippjazzati privatament titoli tal-istess klassi jew jekk jinħolqu titoli ta’ klassijiet oħrajn għal pjazzament mill-pubbliku jew privat, agħti d-dettalji tan-natura ta’ dawn l-operazzjonijiet u tan-numru, il-karatteristiċi u l-prezz tat-titoli li jikkonċernawhom.

Punt 6.4

Dettalji tal-entitajiet li taw impenn sod li jaġixxu bħala intermedjarji f’kummerċ sekondarju, u jipprovdu likwidità permezz ta’ rati ta’ offerta u deskrizzjoni tat-termini ewlenin tal-impenn tagħhom.

TAQSIMA 7

DETENTURI TA’ TITOLI BEJJIEGĦA

Punt 7.1

Ftehimiet ta’ immobbiltà

F’relazzjoni ma’ ftehimiet ta’ immobbiltà, ipprovdi d-dettalji ta’ dawn li ġejjin:

(a)

il-partijiet involuti;

(b)

il-kontenut u l-eċċezzjonijiet tal-ftehim;

(c)

indikazzjoni tal-perjodu tal-immobbiltà.

TAQSIMA 8

SPIŻA TAL-ĦRUĠ/OFFERTA

Punt 8.1

Ir-rikavat nett totali u stima tal-ispejjeż totali tal-ħruġ/offerta.

TAQSIMA 9

DILWIZZJONI

Punt 9.1

Tqabbil ta’

(a)

parteċipazzjoni fil-kapital tal-ishma u d-drittijiet tal-vot għal azzjonisti eżistenti qabel u wara ż-żieda fil-kapital li tirriżulta mill-offerta għall-pubbliku, bis-suppożizzjoni li azzjonisti eżistenti ma jissottoskrivux għall-ishma l-ġodda;

(b)

il-valur nett tal-assi għal kull sehem fid-data tal-aħħar karta tal-bilanċ qabel l-offerta għall-pubbliku (offerta ta’ bejgħ u/jew żieda fil-kapital) u l-prezz offrut għal kull sehem fi ħdan dik l-offerta għall-pubbliku.

Punt 9.2

Fejn azzjonisti eżistenti se jiġu dilwiti irrispettivament minn jekk jissottoskrivux għall-intitolament tagħhom, għax parti mill-ħarġa tal-ishma rilevanti hija riservata għal ċerti investituri biss (eż. pjazzament istituzzjonali flimkien ma’ offerta lill-azzjonisti), indikazzjoni tad-dilwizzjoni li se jesperjenzaw azzjonisti eżistenti għandha tiġi ppreżentata wkoll fuq il-bażi li huma jieħdu l-intitolament tagħhom (minbarra s-sitwazzjoni fejn ma jagħmlux dan).

TAQSIMA 10

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

Punt 10.1

Jekk konsulenti konnessi ma’ ħruġ jiġu msemmija fin-Nota tat-Titoli, dikjarazzjoni tal-kapaċità li fiha jkunu aġixxew il-konsulenti.

Punt 10.2

Indikazzjoni ta’ informazzjoni oħra fin-nota tat-titoli li tkun ġiet awditjata jew rieżaminata minn awdituri statutorji u fejn awdituri jkunu pproduċew rapport. Riproduzzjoni tar-rapport jew, bil-permess tal-awtorità kompetenti, sommarju tar-rapport.


ANNESS 13

NOTA DWAR IT-TITOLI GĦAL RĊEVUTI DEPOŻITORJI MAĦRUĠA FUQ ISHMA

TAQSIMA 1

INFORMAZZJONI ESSENZJALI

Ħruġ Primarju

Ħruġ Sekondarju

Punt 1.1

Dikjarazzjoni tal-Kapital Operatorju

Dikjarazzjoni mill-emittent tat-titoli sottostanti li, fl-opinjoni tiegħu, il-kapital operatorju suffiċjenti għar-rekwiżiti preżenti tat-titoli sottostanti tal-emittent jew, jekk le, kif qed jipproponi li jipprovdi l-kapital operatorju addizzjonali meħtieġ.

Punt 1.2

Kapitalizzazzjoni u dejn

Dikjarazzjoni tal-kapitalizzazzjoni u d-dejn tal-emittent tat-titoli sottostanti (b’distinzjoni bejn dejn garantit u mhux garantit, b’kollateral u mhux b’kollateral) minn data li mhijiex aktar minn 90 jum qabel id-data tad-dokument. It-terminu “dejn” tinkludi wkoll dejn indirett u kontinġenti.

Fil-każ ta’ bidliet materjali fil-pożizzjoni tal-kapitalizzazzjoni u d-dejn tal-emittent fi żmien il-perjodu ta’ 90 jum għandha tingħata informazzjoni addizzjonali permezz tal-preżentazzjoni ta’ deskrizzjoni narrattiva ta’ tali bidliet jew permezz tal-aġġornament ta’ dawk il-figuri.

Punt 1.3

Deskrizzjoni tat-tip u l-klassi tal-ishma sottostanti inkluż in-numru internazzjonali għall-identifikazzjoni tat-titoli (“ISIN”)

Punt 1.4

Il-leġiżlazzjoni taħt liema nħolqu t-titoli.

Punt 1.5

Indikazzjoni dwar jekk l-ishma sottostanti humiex f’forma reġistrata jew f’forma ta’ portatur u jekk l-ishma sottostanti humiex f’forma ċċertifikata jew f’forma kontabbilizzata. Fil-każ imsemmi l-aħħar, l-isem u l-indirizz tal-entità bil-kompitu li żżomm ir-rekords.

Punt 1.6

Valuta tal-ishma sottostanti.

Punt 1.7

Deskrizzjoni tad-drittijiet marbuta mal-ishma sottostanti, inkluż kwalunkwe limitazzjoni ta’ dawn id-drittijiet, u l-proċedura għall-eżerċizzju ta’ dawn id-drittijiet.

Punt 1.8

Drittijiet ta’ dividendi:

(a)

data/i fissa/i li fiha/hom jirriżulta d-dritt;

(b)

il-limitu ta’ żmien li kif jiskadi jintemm id-dritt għad-dividend u indikazzjoni tal-persuna favur min tkun l-iskadenza;

(c)

restrizzjonijiet ta’ dividendi u proċeduri għal detenturi mhux residenti;

(d)

ir-rata tad-dividend jew il-metodu tal-kalkolu tiegħu, il-perjodiċità u n-natura kumulattiva jew mhux kumulattiva ta’ pagamenti.

Punt 1.9

Drittijiet tal-vot.

Drittijiet ta’ prelazzjoni f’offerti għas-sottoskrizzjoni ta’ titoli tal-istess klassi.

Dritt għal sehem mill-profitti tal-emittent.

Drittijiet għal sehem f’kull surplus fil-każ ta’ likwidazzjoni.

Dispożizzjonijiet ta’ fidi.

Dispożizzjonijiet ta’ konverżjoni.

Punt 1.10

Id-data tal-ħarġa tal-ishma sottostanti jekk qed jinħolqu ishma sottostanti ġodda għall-ħruġ ta’ riċevuti depożitorji imma jkunu għadhom ma jeżistux fil-ħin tal-ħruġ tar-riċevuti depożitorji.

Punt 1.11

Jekk qed jinħolqu ishma sottostanti ġodda għall-ħruġ ta’ riċevuti depożitorji, agħti r-riżoluzzjonijiet, l-awtorizzazzjonijiet u l-approvazzjonijiet li bihom l-ishma sottostanti ġodda nħolqu jew se jinħolqu jew jinħarġu.

Punt 1.12

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe restrizzjoni fuq it-trasferibbiltà tal-ishma sottostanti.

Punt 1.13

Twissija li l-leġiżlazzjoni tat-taxxa tal-Istat Membru tal-investitur u tal-pajjiż tal-inkorporazzjoni tal-emittent jista’ jkollha impatt fuq l-introjtu riċevut mit-titoli.

Informazzjoni dwar it-trattament tat-tassazzjoni tat-titoli fejn l-investiment propost jattira reġim tat-taxxa speċifiku għal dak it-tip ta’ investiment.

Punt 1.14

(a)

Dikjarazzjoni dwar l-eżistenza ta’ kwalunkwe leġiżlazzjoni nazzjonali dwar akkwiżizzjonijiet applikabbli għall-emittent li jistgħu jiffrustraw tali akkwiżizzjonijiet, jekk hemm.

(b)

Deskrizzjoni fil-qosor tad-drittijiet u l-obbligi tal-azzjonisti f’każ ta’ tentattivi ta’ akkwiżizzjoni mandatorji u/jew regoli squeeze-out jew sell-out b’rabta mat-titoli.

 

Punt 1.15

Indikazzjoni ta’ tentattivi ta’ akkwiżizzjoni mill-pubbliku permezz ta’ xiri ta’ ishma minn partijiet terzi fir-rigward tal-ekwità tal-emittent, li seħħew matul l-aħħar sena finanzjarja u fis-sena finanzjarja kurrenti. Irid jiġi ddikjarat il-prezz jew it-termini tal-iskambju marbuta ma’ dawn l-offerti u dak li jirriżulta minnhom.

Punt 1.16

Fejn applikabbli, l-impatt potenzjali fuq l-investiment f’każ ta’ riżoluzzjoni skont id-Direttiva 2014/59/UE.

 

Punt 1.17

Ftehimiet ta’ immobbiltà

(a)

Il-partijiet involuti.

(b)

Il-kontenut u l-eċċezzjonijiet tal-ftehim.

(c)

Indikazzjoni tal-perjodu tal-immobbiltà.

Punt 1.18

Informazzjoni dwar azzjonisti bejjiegħa jekk hemm.

Punt 1.18.1

L-isem u l-indirizz tan-negozju tal-persuna jew tal-entità li toffri li tbigħ l-ishma sottostanti, in-natura ta’ kwalunkwe kariga tal-uffiċċju jew relazzjoni materjali oħra li l-persuni bejjiegħa kellhom fl-aħħar tlett snin mal-emittent jew kwalunkwe mill-predeċessuri jew affiljati tiegħu.

Punt 1.19

Dilwizzjoni

Punt 1.19.1

Tqabbil ta’:

(a)

parteċipazzjoni fil-kapital tal-ishma u d-drittijiet tal-vot għal azzjonisti eżistenti qabel u wara ż-żieda fil-kapital li tirriżulta mill-offerta għall-pubbliku, bis-suppożizzjoni li azzjonisti eżistenti ma jissottoskrivux għall-ishma l-ġodda;

(b)

il-valur nett tal-assi għal kull sehem fid-data tal-aħħar karta tal-bilanċ qabel l-offerta għall-pubbliku (offerta ta’ bejgħ u/jew żieda fil-kapital) u l-prezz offrut għal kull sehem fi ħdan dik l-offerta għall-pubbliku.

Punt 1.19.2

Fejn azzjonisti eżistenti se jiġu dilwiti irrispettivament minn jekk jissottoskrivux għall-intitolament tagħhom, għax parti mill-ħarġa tal-ishma rilevanti hija riservata għal ċerti investituri biss (eż. pjazzament istituzzjonali flimkien ma’ offerta lill-azzjonisti), indikazzjoni tad-dilwizzjoni li se jesperjenzaw l-azzjonisti eżistenti għandha tiġi ppreżentata wkoll fuq il-bażi li huma jieħdu l-intitolament tagħhom (minbarra s-sitwazzjoni f’ 1.19.1 fejn ma jagħmlux dan).

Punt 1.20

Informazzjoni addizzjonali fejn hemm offerta jew ammissjoni f’kummerċ simultanji jew kważi simultanji tal-istess klassi tal-ishma sottostanti bħal dawk l-ishma sottostanti li fuqhom qed jinħarġu r-riċevuti depożitorji.

Punt 1.20.1

Jekk simultanjament jew kważi simultanjament bil-ħolqien ta’ riċevuti depożitorji li għalihom issir talba għal ammissjoni f’suq regolat jiġu sottoskritti jew ippjazzati privatament ishma sottostanti tal-istess klassi bħal dawk li fuqhom ikun nħarġu riċevuti depożitorji, agħti d-dettalji tan-natura ta’ dawn l-operazzjonijiet u tan-numru u l-karatteristiċi tal-ishma sottostanti li jirrelataw magħhom.

Punt 1.20.2

Iddivulga s-swieq regolati kollha jew swieq ekwivalenti li fihom, sa fejn jaf l-emittent tar-riċevuti depożitorji, ishma sottostanti tal-istess klassi ta’ dawk li fuqhom qed jinħarġu r-riċevuti depożitorji huma offruti jew ammessi għall-kummerċ.

Punt 1.20.3

Sa fejn jaf l-emittent tar-riċevuti depożitorji, indikazzjoni dwar jekk l-azzjonisti maġġuri jew il-membri tal-korpi amministrattivi, tal-maniġment jew superviżorji għandhomx l-intenzjoni li jissotskrivu fl-offerta, jew jekk kwalunkwe persuna għandhiex l-intenzjoni li tissottoskrivi għal aktar minn ħamsa fil-mija tal-offerta.

TAQSIMA 2

INFORMAZZJONI DWAR L-IRĊEVUTI DEPOŻITORJI

Ħruġ Primarju

Ħruġ Sekondarju

Punt 2.1

Indika l-għadd ta’ ishma rappreżentati minn kull riċevuta depożitorja

Punt 2.2

Deskrizzjoni tat-tip u tal-klassi tar-riċevuti depożitorji offruti u/jew ammessi għall-kummerċ

Punt 2.3

Il-leġislazzjoni li taħtha nħolqu r-riċevuti depożitorji.

Punt 2.4

Indikazzjoni dwar jekk ir-riċevuti depożitorji humiex f’forma reġistrata jew f’forma ta’ portatur u jekk ir-riċevuti depożitorji humiex f’forma ċċertifikata jew f’forma kontabbilizzata. Fil-każ tal-aħħar, inkludi l-isem u l-indirizz tal-entità li għandha l-inkarigu li żżomm dawn ir-rekords.

Punt 2.5

Valuta tar-riċevuti depożitorji

Punt 2.6

Deskrizzjoni tad-drittijiet marbuta mar-riċevuti depożitorji, inkluż kwalunkwe limitazzjoni ta’ dawn id-drittijiet, u l-proċedura għall-eżerċizzju ta’ dawn id-drittijiet.

Punt 2.7

Jekk id-drittijiet ta’ dividend marbuta mar-riċevuti depożitorji huma differenti mid-drittijiet ta’ dividend divulgati dwar l-ishma sottostanti, iddivulga l-informazzjoni li ġejja dwar id-drittijiet ta’ dividend:

(a)

data/i fissa/i li fiha/hom jirriżulta d-dritt;

(b)

il-limitu ta’ żmien li kif jiskadi jintemm id-dritt għad-dividend u indikazzjoni tal-persuna favur min tkun l-iskadenza;

(c)

restrizzjonijiet ta’ dividendi u proċeduri għal detenturi mhux residenti;

(d)

ir-rata tad-dividend jew il-metodu tal-kalkolu tiegħu, il-perjodiċità u n-natura kumulattiva jew mhux kumulattiva ta’ pagamenti.

Punt 2.8

Jekk id-drittijiet tal-vot marbuta mar-riċevuti depożitorji huma differenti mid-drittijiet tal-vot iddivulgati dwar l-ishma sottostanti, iddivulga dan li ġej dwar dawn id-drittijiet:

(a)

drittijiet tal-vot;

(b)

drittijiet ta’ prelazzjoni f’offerti għal sottoskrizzjoni ta’ titoli tal-istess klassi;

(c)

dritt għal sehem fil-profitti tal-emittent;

(d)

drittijiet għal sehem fi kwalunkwe surplus fil-każ ta’ likwidazzjoni;

(e)

dispożizzjonijiet ta’ fidi;

(f)

dispożizzjonijiet ta’ konverżjoni.

Punt 2.9

Iddeskrivi l-eżerċizzju ta’ u bbenefika mid-drittijiet marbuta mal-ishma sottostanti, b’mod partikolari d-drittijiet tal-vot, il-kondizzjonijiet li fuqhom l-emittent tar-riċevuti depożitorji jista’ jeżerċita dawn id-drittijiet, u l-miżuri previsti sabiex jinkisbu l-istruzzjonijiet tad-detenturi tar-riċevuti depożitorji – u d-dritt għal sehem fil-profitti u kull surplus ta’ likwidazzjonijiet li ma jiġux trasferiti lid-detentur tar-riċevuta depożitorja.

Punt 2.10

Id-data mistennija tal-ħarġa tar-riċevuti depożitorji.

Punt 2.11

Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe restrizzjoni fuq it-trasferibbiltà tar-riċevuti depożitorji.

Punt 2.12

Twissija li l-leġiżlazzjoni tat-taxxa tal-Istat Membru tal-investitur u tal-pajjiż tal-inkorporazzjoni tal-emittent jista’ jkollha impatt fuq l-introjtu riċevut mit-titoli.

Informazzjoni dwar it-trattament tat-tassazzjoni tar-riċevuti depożitorji fejn l-investiment propost jattira reġim tat-taxxa speċifiku għal dak it-tip ta’ investiment.

Punt 2.13

Garanziji bankarji jew garanziji oħrajn marbuta mar-riċevuti depożitorji u intenzjonati li jiggarantixxu l-obbligi tal-emittent.

Punt 2.14

Possibiltà li l-konsenja tar-riċevuti depożitorji ssir f’ishma oriġinali u l-proċedura għal din il-konsenja.

TAQSIMA 3

INFORMAZZJONI DWAR IT-TERMINI U L-KONDIZZJONIJIET TAL-OFFERTA TAR-RIĊEVUTI DEPOŻITORJI

Ħruġ Primarju

Ħruġ Sekondarju

Punt 3.1

Kondizzjonijiet, statistiċi tal-offerta, skeda taż-żmien mistennija u azzjoni meħtieġa sabiex issir applikazzjoni għall-offerta

Punt 3.1.1

L-ammont totali tal-ħarġa/offerta, b’distinzjoni bejn it-titoli offruti għall-bejgħ u dawk offruti għas-sottoskrizzjoni; jekk l-ammont mhuwiex fiss, indikazzjoni tal-ammont massimu ta’ titoli li se jiġu offruti (jekk disponibbli) u deskrizzjoni tal-arranġamenti u l-perjodu taż-żmien biex jitħabbar l-ammont definittiv tal-offerta lill-pubbliku.

Fejn l-ammont massimu ta’ titoli li se jiġu offruti ma jistax jiġi pprovdut fil-prospett, il-prospett għandu jispeċifika li aċċettazzjonijiet tax-xiri jew sottoskrizzjoni tat-titoli jistgħu jiġu rtirati għal mhux inqas minn jumejn tax-xogħol wara li l-ammont ta’ titoli li se jiġu offruti lill-pubbliku jiġi ffaljat.

Punt 3.1.2

Il-perjodu ta’ żmien, inkluż kull emenda possibbli, matul liema se tkun miftuħa l-offerta u deskrizzjoni tal-proċess tal-applikazzjoni.

Punt 3.1.3

Indikazzjoni ta’ meta, u taħt liema ċirkostanzi, l-offerta tista’ tiġi revokata jew sospiża u jekk ir-revoka tistax isseħħ wara li jkun beda n-negozjar.

Punt 3.1.4

Deskrizzjoni tal-possibbiltà li jitnaqqsu s-sottoskrizzjonijiet u l-mod kif jiġu rimborżati ammonti żejda mħallsa mill-applikanti.

Punt 3.1.5

Dettalji tal-ammont minimu u/jew massimu ta’ applikazzjonijiet (sewwa jekk fl-għadd ta’ titoli jew fl-ammont aggregat li se jiġi investit).

Punt 3.1.6

Indikazzjoni tal-perjodu matul liema tista’ tiġi rtirata applikazzjoni, dment li l-investituri jingħataw il-permess jirtiraw is-sottoskrizzjoni tagħhom.

Punt 3.1.7

Il-metodu u l-limiti taż-żmien sabiex jitħallsu t-titoli u għall-konsenja tat-titoli.

Punt 3.1.8

Deskrizzjoni sħiħa tal-mod u d-data li fiha r-riżultati tal-offerta se jiġu ppubblikati.

Punt 3.1.9

Il-proċedura għall-eżerċizzju ta’ kwalunkwe dritt ta’ prelazzjoni, in-negozjabbiltà ta’ drittijiet ta’ sottoskrizzjoni u t-trattament ta’ drittijiet ta’ sottoskrizzjoni mhux eżerċitati.

Punt 3.2

Pjan ta’ distribuzzjoni u allokazzjoni

Punt 3.2.1

Il-kategoriji varji ta’ investituri potenzali li lilhom huma offruti t-titoli. Jekk l-offerta tkun qed issir simultanjament fis-swieq ta’ żewġ pajjiżi jew aktar u jekk porzjon kien jew qed jiġi riservat għal uħud minnhom, indika kwalunkwe tali porzjon.

Punt 3.2.2

Sal-punt magħruf lill-emittent, indikazzjoni dwar jekk azzjonisti ewlenin jew membri tal-korpi tal-maniġment, superviżorji jew amministrattivi tal-emittent għandhomx l-intenzjoni li jissottoskrivu fl-offerta, jew jekk xi persuna għandhiex l-intenzjoni li tissottoskrivi għal aktar minn ħamsa fil-mija tal-offerta.

Punt 3.2.3

Divulgazzjoni ta’ preallokazzjoni:

(a)

id-diviżjoni tal-offerta f’segmenti inkluż is-segmenti istituzzjonali, fil-livell ta’ konsumatur u tal-impjegati tal-emittent u kwalunkwe segment ieħor;

(b)

il-kondizzjonijiet li taħthom jista’ jintuża l-irkuprar, id-daqs massimu ta’ irkupru bħal dan u kwalunkwe perċentwali minimi applikabbli għal segmenti individwali;

(c)

il-metodu jew il-metodi tal-allokazzjoni li għandhom jintużaw għal segment fil-livell ta’ konsumatur u tal-impjegati tal-emittent fil-każ ta’ suprasottoskrizzjoni ta’ dawn is-segmenti;

(d)

deskrizzjoni ta’ kwalunkwe trattament preferenzali predeterminat li għandu jingħata lil ċertu klassijiet ta’ investituri jew ċertu gruppi ta’ affinità (inkluż programmi tal-ħbieb u tal-familja) fl-allokazzjoni, il-perċentwali tal-offerta rriservata għat-trattament preferenzali u l-kriterji għall-inklużjoni fi klassijiet jew gruppi bħal dawn;

(e)

jekk it-trattament ta’ sottoskrizzjonijiet jew ta’ applikazzjonijiet ta’ sottoskrizzjoni fl-allokazzjoni jistax jiġi stabbilit fuq il-bażi ta’ b’liema ditta jsiru;

(f)

allokazzjoni minima individwali fil-mira, jekk hemm, fis-segment fil-livell ta’ konsumatur;

(g)

il-kundizzjonijiet għall-għeluq tal-offerta kif ukoll id-data li fiha l-offerta tista’ tingħalaq l-aktar kmieni;

(h)