EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0779

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/779 tas-16 ta' Mejju 2019 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet dettaljati dwar sistema ta' ċertifikazzjoni tal-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni tal-vetturi skont id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

C/2019/3582

ĠU L 139I, 27.5.2019, p. 360–389 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/779/oj

27.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

LI 139/360


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/779

tas-16 ta' Mejju 2019

li jistabbilixxi dispożizzjonijiet dettaljati dwar sistema ta' ċertifikazzjoni tal-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni tal-vetturi skont id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar is-sikurezza ferrovjarja (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(6) u (8) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva (UE) 2016/798 għandha l-għan li ttejjeb l-aċċess għas-suq tas-servizzi tat-trasport ferrovjarju billi tiddefinixxi prinċipji komuni għall-ġestjoni, għar-regolamentazzjoni u għas-superviżjoni tas-sikurezza ferrovjarja. Id-Direttiva (UE) 2016/798 tipprevedi wkoll li jkun hemm qafas fis-seħħ biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għall-entitajiet kollha inkarigati mill-manutenzjoni tal-vetturi permezz tal-applikazzjoni tal-istess rekwiżiti u kundizzjonijiet ta' ċertifikazzjoni fl-Unjoni kollha.

(2)

Il-fini tas-sistema ta' ċertifikazzjoni huwa li tipprovdi qafas għall-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti u tal-metodi biex tiġi vvalutata l-ħila tal-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni fl-Unjoni kollha.

(3)

Wara l-evalwazzjoni pożittiva tas-sistema attwali ta' ċertifikazzjoni tal-entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni tal-vaguni tal-merkanzija indirizzata lill-Kummissjoni fil-11 ta' Marzu 2015 mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (l-Aġenzija), fis-27 ta' Settembru 2018, l-Aġenzija ħarġet ir-Rakkomandazzjoni 007REC1004 dwar ir-reviżjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011 (2).

(4)

L-Anness III tad-Direttiva (UE) 2016/798 jistabbilixxi r-rekwiżiti u l-kriterji ta' valutazzjoni għall-organizzazzjonijiet li japplikaw għal ċertifikat għal entità inkarigata mill-manutenzjoni (“ċertifikat ECM”) jew għal ċertifikat fir-rigward ta' funzjonijiet ta' manutenzjoni esternalizzati minn entità inkarigata mill-manutenzjoni. Sabiex ikunu applikabbli għalkollox, dawk ir-rekwiżiti jeħtieġ li jkunu iktar dettaljati u speċifikati għall-funzjonijiet differenti ta' manutenzjoni kif imsemmi fil-punti (a) sa (d) tal-Artikolu 14(3) ta' dik id-Direttiva.

(5)

Meta wieħed iqis il-varjetà wiesgħa ta' metodi ta' disinn u ta' manutenzjoni, jenħtieġ li dik is-sistema ta' manutenzjoni tkun iktar orjentata lejn ir-rekwiżiti ta' ġestjoni, bħall-organizzazzjoni tal-entità inkarigata mill-manutenzjoni, iktar milli lejn rekwiżit tekniku speċifiku.

(6)

Il-komponenti kritiċi għas-sikurezza jirrikjedu attenzjoni u prijorità partikolari fil-proċeduri ta' manutenzjoni. Madankollu, l-aspetti ta' kritiċità ta' kwalunkwe komponent huma relatati mad-disinn partikolari tal-vettura u mal-funzjonijiet partikolari tal-komponent. Għaldaqstant mhuwiex possibbli li tiġi stabbilita lista eżawrjenti tal-komponenti kritiċi għas-sikurezza. Jenħtieġ li l-elementi essenzjali tal-komponenti kritiċi għas-sikurezza jiġu stabbiliti.

(7)

Meta jiġi ddisinjat tip ġdid ta' vettura, jenħtieġ li l-manifattur jiddetermina l-kritiċità tal-funzjonijiet u tal-komponenti tal-prodotti tiegħu permezz ta' analiżi bbażata fuq ir-riskji u jirreġistrahom fil-fajl tekniku msemmi fl-Artikolu 15(4) tad-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Id-determinazzjoni tal-kritiċità jenħtieġ li tqis kif ikun maħsub il-komponent li jrid jintuża u l-ambjent li fih se jintuża. Jenħtieġ li l-entità inkarigata mill-manutenzjoni jkollha aċċess għall-partijiet rilevanti tal-fajl tekniku biex tiżgura li tkun konxja għalkollox dwar il-kritiċità tal-komponenti għal kull tip ta' vettura taħt ir-responsabbiltà tagħha. Jenħtieġ li l-entità inkarigata mill-manutenzjoni tidentifika l-kritiċitajiet billi tosserva u tanalizza l-ħsarat u tintraċċa l-interventi kollha tagħha, u jenħtieġ li tkun obbligata tipprovdi informazzjoni minn tal-inqas dwar il-komponenti kritiċi għas-sikurezza identifikati bħala tali mill-manifattur.

(8)

Fejn l-entità inkarigata mill-manutenzjoni tikkunsidra li jenħtieġ li komponenti kritiċi ġodda għas-sikurezza jiġu inklużi fil-fajl tekniku jew li jenħtieġ li xi komponenti jiġu kklassifikati mill-ġdid bħala mhux kritiċi għas-sikurezza, din jenħtieġ li tinforma minnufih lill-manifattur, lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tip tal-vettura u lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tal-vettura sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-miżuri meħtieġa, inkluż reviżjoni tal-fajl tekniku, jekk ikun meħtieġ.

(9)

Entità jew organizzazzjoni li twettaq funzjoni waħda jew iktar ta' manutenzjoni kif imsemmi fil-punti (b) sa (d) tal-Artikolu 14(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798 jew parti minn dawk il-funzjonijiet ta' manutenzjoni tista' tapplika s-sistema ta' ċertifikazzjoni fuq bażi volontarja, abbażi tal-prinċipji speċifikati fl-Artikolu 6. L-għan ta' dik iċ-ċertifikazzjoni huwa li jiġi żgurat li l-manutenzjoni titwettaq fil-qafas ta' proċess ikkontrollat li jissodisfa l-istandards komuni ta' kwalità fil-passi kollha tiegħu. L-Artikolu 14(5) tad-Direttiva (UE) 2016/798 dwar il-validità fl-Unjoni kollha jenħtieġ li japplika wkoll għal dawk iċ-ċertifikati volontarji.

(10)

Bħala parti mill-attivitajiet tagħhom, l-amministraturi tal-infrastruttura jaf ikollhom bżonn jużaw ferroviji, vetturi ta' spezzjoni tal-infrastruttura, magni ta' fuq il-binarji jew vetturi speċjali oħra għal finijiet differenti, pereżempju għat-trasport ta' materjali jew ta' persunal għall-kostruzzjoni jew għall-manutenzjoni tal-infrastruttura, għat-twettiq tal-manutenzjoni fuq l-assi tal-infrastruttura tagħhom jew għall-ġestjoni ta' sitwazzjonijiet ta' emerġenza. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li l-amministratur tal-infrastruttura jitqies li jopera fil-kapaċità ta' impriża ferrovjarja skont is-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza tiegħu. Il-valutazzjoni tal-kapaċità tal-amministratur tal-infrastruttura li jħaddem il-vetturi għal dan il-fini jenħtieġ li tkun parti mill-valutazzjoni tiegħu għal awtorizzazzjoni tas-sikurezza skont l-Artikolu 12 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

(11)

Il-valutazzjoni minn korp taċ-ċertifikazzjoni, ta' applikazzjoni għal ċertifikat ECM, hija valutazzjoni tal-ħila tal-applikant li jiġġestixxi l-attivitajiet ta' manutenzjoni u li jwettaq il-funzjonijiet operazzjonali ta' manutenzjoni waħdu jew permezz ta' kuntratti ma' korpi oħra, bħal workshops tal-manutenzjoni, inkarigati biex iwettqu dawk il-funzjonijiet jew partijiet minn dawk il-funzjonijiet.

(12)

F'konformità mal-Artikolu 14(4) tad-Direttiva (UE) 2016/798, il-korpi taċ-ċertifikazzjoni huma korpi akkreditati, korpi rikonoxxuti jew l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza. Jenħtieġ li sistema ta' akkreditament tipprovdi għodda għall-ġestjoni tar-riskji billi tiżgura li l-korpi akkreditati jkunu kompetenti biex iwettqu xogħolhom. Barra minn hekk, l-akkreditament huwa mezz għall-iżgurar tar-rikonoxximent nazzjonali u internazzjonali taċ-ċertifikati ECM maħruġa minn korpi akkreditati.

(13)

Sabiex ikun hemm sistema li tippermetti lill-korpi taċ-ċertifikazzjoni jwettqu kontrolli fuq entitajiet ċertifikati inkarigati mill-manutenzjoni fl-Unjoni kollha u sabiex jiġu armonizzati l-approċċi fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni, huwa importanti li l-korpi kollha li jistgħu jagħtu ċertifikati lil kwalunkwe entità inkarigata mill-manutenzjoni (“korpi taċ-ċertifikazzjoni”) jikkooperaw ma' xulxin. Iridu jiġu żviluppati u approvati rekwiżiti speċifiċi għall-akkreditament u għar-rikonoxximent f'konformità mal-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(14)

Il-prestazzjoni, l-organizzazzjoni u l-proċeduri tat-teħid ta' deċiżjonijiet fil-qasam tas-sikurezza u tal-interoperabbiltà ferrovjarja jvarjaw b'mod sostanzjali fost l-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni, b'effett ta' detriment fuq il-funzjonament bla xkiel taż-żona ferrovjarja unika Ewropea. B'mod partikolari, l-impriżi żgħar u ta' daqs medju li jkunu jixtiequ jidħlu fis-suq ferrovjarju fi Stat Membru ieħor jaf ikunu affettwati b'mod negattiv. Għalhekk, il-koordinazzjoni msaħħa bil-ħsieb li jkun hemm iktar armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni hija essenzjali. Sabiex jiġi żgurat li l-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni u l-korpi taċ-ċertifikazzjoni jimplimentaw u japplikaw b'mod konsistenti d-dispożizzjonijiet differenti ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (“l-Aġenzija”), fil-qafas tas-setgħat tagħha sabiex timmonitorja l-prestazzjoni ġenerali tas-sikurezza tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), timmonitorja l-attivitajiet tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni permezz ta' awditjar u spezzjonijiet. Sabiex tkun tista' twettaq din il-funzjoni, jenħtieġ li l-Aġenzija tiġbor l-informazzjoni dwar in-natura tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni attivi f'dak il-qasam u n-numru ta' ċertifikati maħruġa għall-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni. Huwa importanti wkoll li l-Aġenzija tiffaċilita l-koordinazzjoni tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni.

(15)

Sakemm tiġi applikata għalkollox is-sistema ta' ċertifikazzjoni tal-entità inkarigata mill-manutenzjoni prevista f'dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-prattiki eżistenti biex jiġu ċċertifikati l-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni u mill-workshops tal-manutenzjoni għal vetturi għajr il-vaguni tal-merkanzija jibqgħu validi għal perjodu ta' tranżizzjoni sabiex jiġi żgurat il-forniment mingħajr interruzzjoni tas-servizzi tal-operazzjonijiet ferrovjarji, b'mod partikolari fil-livell internazzjonali.

(16)

Dan ir-Regolament jipprevedi sistema ta' ċertifikazzjoni għat-tipi kollha ta' vetturi, inkluż il-vaguni tal-merkanzija. Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011 (6) jitħassar.

(17)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 28(1) tad-Direttiva (UE) 2016/798,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema ta' ċertifikazzjoni tal-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni (“ċertifikat ECM”) u jinkludi l-funzjonijiet ta' manutenzjoni deskritti fl-Artikolu 14(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

2.   Dan japplika għall-vetturi kollha, u jintroduċi l-possibbiltà għaċ-ċertifikazzjoni ta' funzjonijiet ta' manutenzjoni esternalizzati.

3.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati mill-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni fir-rigward tal-ġestjoni tal-komponenti kritiċi għas-sikurezza.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“akkreditament” tfisser akkreditament kif definit fl-Artikolu 2(10) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008;

(b)

“korp taċ-ċertifikazzjoni” tfisser korp, responsabbli għaċ-ċertifikazzjoni ta' entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni jew għaċ-ċertifikazzjoni tal-entità jew tal-organizzazzjoni li jwettqu l-funzjonijiet ta' manutenzjoni msemmija fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 14(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798, jew partijiet minn dawk il-funzjonijiet;

(c)

“rilaxx għas-servizz” tfisser l-assigurazzjoni ġġustifikata u rreġistrata akkumpanjata minn dokumentazzjoni fejn ikun xieraq, mogħtija mill-entità li twettaq il-manutenzjoni lill-amministratur tal-manutenzjoni tal-flotta, li l-manutenzjoni tkun twettqet skont l-ordnijiet tal-manutenzjoni;

(d)

“ritorn għall-operazzjoni” tfisser avviż mogħti lill-utent, pereżempju impriża ferrovjarja jew detentur, mill-entità inkarigata mill-manutenzjoni, abbażi ta' rilaxx għas-servizz, li jassigura li jkunu tlestew ix-xogħlijiet xierqa kollha ta' manutenzjoni u li l-vettura, li preċedentement kienet tneħħiet mill-operazzjoni, hija f'kundizzjoni li tintuża b'mod sikur, possibbilment soġġetta għal restrizzjonijiet fuq l-użu;

Għandha tapplika d-definizzjoni ta' “komponent kritiku għas-sikurezza” prevista fit-Taqsima 4.2.12.1 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1302/2014 (7).

Artikolu 3

Sistema ta' Ċertifikazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 15(1) tad-Direttiva (UE) 2016/798, kwalunkwe entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II, fir-rigward tal-vetturi kollha soġġetti għad-Direttiva (UE) 2016/798.

2.   Iċ-ċertifikazzjoni ECM li tistabbilixxi l-konformità mar-rekwiżiti tal-Anness II għandha tkun obbligatorja għal kwalunkwe entità inkarigata mill-manutenzjoni:

(a)

responsabbli għall-manutenzjoni tal-vaguni tal-merkanzija, jew

(b)

li ma tkunx impriża ferrovjarja jew amministratur tal-infrastruttura li jkunu qegħdin iwettqu manutenzjoni ta' vetturi esklużivament għall-operazzjonijiet tagħhom stess.

3.   Kwalunkwe entità inkarigata mill-manutenzjoni ta' vetturi għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 2, tista' tapplika għal ċertifikazzjoni ECM.

4.   Il-konformità mal-Anness II għandha tintwera permezz ta' ċertifikazzjoni ECM jew, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, fil-każ tal-impriżi ferrovjarji permezz tal-proċess ta' ċertifikazzjoni tas-sikurezza jew fil-każ tal-amministraturi tal-infrastruttura permezz ta' awtorizzazzjoni tas-sikurezza.

5.   Iċ-ċertifikat ECM mogħti lil impriża ferrovjarja jew lil amministratur tal-infrastruttura għandu jitqies bħala evidenza tal-konformità mal-punti 5.2.4 u 5.2.5 kemm tal-Anness I u kemm tal-Anness II tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/762 (8) fir-rigward tal-manutenzjoni tal-vetturi.

Artikolu 4

Komponenti kritiċi għas-sikurezza

1.   Għall-ġestjoni tal-komponenti kritiċi għas-sikurezza, l-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tqis l-identifikazzjoni inizjali tal-komponenti kritiċi għas-sikurezza mill-manifattur tal-vettura flimkien ma' kwalunkwe struzzjoni speċifika ta' manutenzjoni rreġistrata fil-fajls tekniċi tas-subsistemi msemmija fl-Artikolu 15(4) tad-Direttiva (UE) 2016/797.

2.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tipprovdi informazzjoni direttament jew permezz tad-detentur lill-impriżi ferrovjarji u lill-amministraturi tal-infrastruttura li joperaw il-vetturi, lid-detenturi, lill-manifatturi, lid-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet tal-vetturi u lid-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tip tal-vetturi, tas-subsistemi jew tal-komponenti, kif l-iktar ikun xieraq, u għandha b'mod partikolari tinformahom dwar sejbiet ta' manutenzjoni eċċezzjonali lil hinn mit-tkagħbir bl-użu.

3.   Fejn matul il-manutenzjoni ta' vettura, entità inkarigata mill-manutenzjoni ssir taf b'evidenza li tissuġġerixxi li komponent li preċedentement ma kienx ġie identifikat bħala kritiku għas-sikurezza jenħtieġ li jiġi kkunsidrat bħala tali, għandha tinforma mingħajr dewmien lill-manifattur, lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tip tal-vettura u lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tal-vettura.

4.   Sabiex jiġi kkonfermat jekk il-komponent huwiex kritiku għas-sikurezza, il-manifattur, meta jkun jista' jiġi identifikat, għandu jwettaq valutazzjoni tar-riskji. Għandu jqis kif ikun maħsub li jintuża l-komponent u l-ambjent li fih ikun maħsub li jintuża. Kif ikun xieraq, l-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha taġġusta l-proċeduri tal-manutenzjoni tagħha sabiex tiżgura l-monitoraġġ u l-manutenzjoni sikura tal-komponent.

5.   Il-komponenti kritiċi għas-sikurezza, inkluż dawk identifikati skont il-paragrafu 4 ta' hawn fuq, għandhom jiġu rreġistrati fid-dokumentazzjoni rilevanti tal-vetturi u għandhom jiġu ġestiti permezz tagħha kif ġej:

(a)

il-manifatturi għandhom jiġġestixxu l-informazzjoni dwar il-komponenti kritiċi għas-sikurezza u l-istruzzjonijiet xierqa tal-manutenzjoni relatati magħhom permezz ta' referenza fil-fajl tekniku ta' subsistemi msemmija fl-Artikolu 15(4) tad-Direttiva (UE) 2016/797; u

(b)

l-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni għandhom jiġġestixxu l-komponenti kritiċi għas-sikurezza u l-istruzzjonijiet xierqa tal-manutenzjoni kif ukoll l-attivitajiet rilevanti tal-manutenzjoni fil-fajl jew fid-dokumentazzjoni tal-manutenzjoni msemmija fl-Artikolu 14 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

6.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tinforma lis-settur ferrovjarju u lill-industrija tal-provvista ferrovjarja dwar sejbiet ġodda jew mhux mistennija li jkunu rilevanti għas-sikurezza, inkluż sejbiet eċċezzjonali tal-manutenzjoni lil hinn mit-tkagħbir bl-użu, b'rabta mal-vetturi, mas-subsistemi jew ma' komponenti oħra, meta r-riskji relatati jkunu rilevanti għal iktar atturi li x'aktarx ma jkunux ikkontrollati sew. L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tuża l-għodda tal-IT ta' Twissija għas-Sikurezza jew għodda informatika oħra pprovduta mill-Aġenzija għal dan l-iskop.

7.   Fuq talba tal-entità inkarigata għall-manutenzjoni jew tad-detentur tal-vettura, il-manifatturi għandhom jipprovdu appoġġ tekniku u ta' inġinerija għall-komponenti kritiċi għas-sikurezza u għall-integrazzjoni sikura tagħhom.

Artikolu 5

Obbligi tal-partijiet involuti fil-proċess ta' manutenzjoni

1.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni tal-vettura għandha tipprovdi l-informazzjoni dwar il-manutenzjoni ta' vettura, u fejn ikun applikabbli dwar aspetti rilevanti għat-tħaddim, lill-impriżi ferrovjarji jew lill-amministraturi tal-infrastruttura meta jitolbu għaliha, jew direttament jew inkella permezz tad-detentur.

2.   L-impriża ferrovjarja jew l-amministratur tal-infrastruttura għandhom jipprovdu l-informazzjoni dwar it-tħaddim ta' vettura lill-entità inkarigata mill-manutenzjoni meta din tintalab, jew direttament jew inkella permezz tad-detentur tal-vettura.

3.   Il-partijiet kollha involuti fil-proċess ta' manutenzjoni bħall-impriżi ferrovjarji, l-amministraturi tal-infrastruttura, id-detenturi, l-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni, kif ukoll il-manifatturi ta' vetturi, ta' subsistemi jew ta' komponenti, għandhom jiskambjaw l-informazzjoni rilevanti dwar il-manutenzjoni f'konformità mal-kriterji elenkati fit-Taqsimiet I.7 u I.8 tal-Anness II.

4.   Fejn kwalunkwe parti involuta, b'mod partikolari impriża ferrovjarja jew amministratur tal-infrastruttura, ikollha evidenza li entità inkarigata mill-manutenzjoni ma tikkonformax mal-Artikolu 14 tad-Direttiva (UE) 2016/798 jew mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, hija għandha tinforma mingħajr dewmien lill-korp taċ-ċertifikazzjoni u lill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza rilevanti b'dan. Il-korp taċ-ċertifikazzjoni jew, fejn l-entità inkarigata mill-manutenzjoni ma tkunx iċċertifikata, l-awtorità nazzjonali rilevanti għas-sikurezza, għandhom jieħdu azzjoni xierqa biex jikkontrollaw jekk l-ilment ta' nuqqas ta' konformità huwiex ġustifikat.

5.   Fejn l-entità inkarigata mill-manutenzjoni tinbidel, id-detentur, f'konformità mal-Artikolu 47(6) tad-Direttiva (UE) 2016/797, għandu jinforma mingħajr dewmien lill-entità tar-reġistrazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1) tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/756/KE (9) u jitlob li r-reġistru tal-vetturi jiġi aġġornat. F'dik is-sitwazzjoni:

(i)

l-entità preċedenti inkarigata mill-manutenzjoni għandha tipprovdi mingħajr dewmien id-dokumentazzjoni tal-manutenzjoni lid-detentur;

(ii)

l-entità preċedenti inkarigata mill-manutenzjoni għandha tinħeles mill-obbligi tagħha meta titneħħa mir-reġistru tal-vetturi;

(iii)

fin-nuqqas ta' entità ġdida inkarigata mill-manutenzjoni, ir-reġistrazzjoni tal-vettura għandha tiġi sospiża.

Artikolu 6

Korpi taċ-ċertifikazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja dwar il-korpi taċ-ċertifikazzjoni lill-Aġenzija:

l-isem

l-indirizz

id-dettalji ta' kuntatt

in-natura tal-għoti tas-setgħa tagħhom f'konformità mal-Artikolu 14 tad-Direttiva (UE) 2016/798 (akkreditament, rikonoxximent jew jekk ingħatawx il-kompitu bħala awtorità nazzjonali tas-sikurezza)

2.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Aġenzija dwar kwalunkwe bidla fis-sitwazzjoni fi żmien xahar minn meta sseħħ dik il-bidla.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-korpi taċ-ċertifikazzjoni jikkonformaw mal-kriterji u mal-prinċipji ġenerali stabbiliti fl-Anness I u ma' kwalunkwe skema speċifika ta' akkreditament settorjali stabbilita permezz tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-deċiżjonijiet meħuda mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni jkunu soġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju.

5.   Sabiex jiġu armonizzati l-approċċi għall-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, il-korpi taċ-ċertifikazzjoni għandhom jikkooperaw ma' xulxin fl-Istati Membri u fl-Unjoni kollha.

6.   L-Aġenzija għandha torganizza u tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn il-korpi taċ-ċertifikazzjoni.

7.   Kull tliet snin il-korpi taċ-ċertifikazzjoni għandhom jipprovdu rapport tal-attività f'forma elettronika lill-Aġenzija. Il-kontenut ta' tali rapport għandu jiġi definit mill-Aġenzija (f'kollaborazzjoni mal-korpi taċ-ċertifikazzjoni) u għandu jkun disponibbli fis-16 ta' Diċembru 2020 u konformi ma' kwalunkwe skema speċifika ta' akkreditament settorjali stabbilita permezz tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni. L-Aġenzija għandha tippubblika r-rapporti fuq is-sit web tagħha.

8.   Awtorità nazzjonali tas-sikurezza, korp nazzjonali ta' investigazzjoni jew l-Aġenzija jistgħu jitolbu għal informazzjoni mingħand kwalunkwe korp taċ-ċertifikazzjoni dwar is-sitwazzjoni fir-rigward ta' ċertifikazzjoni ECM individwali. Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jwieġeb mhux iktar tard minn ġimagħtejn wara.

Artikolu 7

Ċertifikazzjoni tal-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni

1.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tapplika għal ċertifikazzjoni ECM għand korp taċ-ċertifikazzjoni. Għandha tuża l-formola rilevanti fl-Anness III u tipprovdi evidenza dokumentata għar-rekwiżiti u għall-proċeduri stabbiliti fl-Anness II. L-applikazzjoni għandha tinkludi d-deskrizzjoni tal-istrateġija sabiex tiġi żgurata konformità kontinwa mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II, wara l-għoti taċ-ċertifikazzjoni ECM, inkluż il-konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1078/2012 (10).

2.   L-applikazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni ECM tista' tkun limitata għal kategorija speċifikata ta' vetturi.

3.   L-applikant għandu jibgħat informazzjoni u dokumentazzjoni supplimentari fuq talba tal-korp taċ-ċertifikazzjoni. Iż-żmien biex wieħed jipprovdi informazzjoni supplimentari għandu jkun raġonevoli, proporzjonat għad-diffikultà li wieħed jipprovdi l-informazzjoni li tintalab, u miftiehem mal-applikant fuq talba.

4.   Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jivverifika l-issodisfar tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II. Għal dak l-għan, jista' jagħmel żjarat fis-sit tal-entità inkarigata mill-manutenzjoni.

5.   Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jieħu deċiżjoni li jagħti jew li jirrifjuta ċertifikazzjoni ECM mhux iktar tard minn erba' xhur wara li jkun irċieva l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha.

6.   Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jagħti r-raġunijiet li wasslu għad-deċiżjonijiet tiegħu. Huwa għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu lill-entità inkarigata mill-manutenzjoni, b'indikazzjoni tal-proċess tal-appell, il-limitu ta' żmien għal appell u d-dettalji ta' kuntatt tal-korp tal-appell.

7.   Id-deċiżjoni li tingħata ċ-ċertifikazzjoni ECM għandha tiġi nnotifikata bl-użu tal-formola rilevanti stabbilita fl-Anness IV.

8.   Ċertifikazzjoni ECM għandha tkun valida għal perjodu massimu ta' ħames snin. L-entità ċċertifikata inkarigata mill-manutenzjoni għandha tinforma mingħajr dewmien lill-korp taċ-ċertifikazzjoni bi kwalunkwe bidla li jaf ikollha impatt fuq il-validità taċ-ċertifikazzjoni tagħha.

Artikolu 8

Konformità tal-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni

1.   Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jwettaq attivitajiet ta' sorveljanza fir-rigward tal-entità inkarigata mill-manutenzjoni sabiex jivverifika l-konformità kontinwa mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II. Huwa għandu jwettaq żjarat fis-sit minn tal-inqas darba kull 12-il xahar. L-għażla dwar in-natura tal-attivitajiet ta' sorveljanza u s-siti li trid issirilhom żjara għandu jkollha l-għan li tiżgura konformità kontinwa ġenerali u għandha tkun ibbażata fuq bilanċ ġeografiku u funzjonali. Għandha tqis l-attivitajiet ta' sorveljanza preċedenti tal-entità inkarigata mill-manutenzjoni li tkun taħt sorveljanza.

2.   Fejn il-korp taċ-ċertifikazzjoni jsib li entità inkarigata mill-manutenzjoni ma għadhiex tikkonforma mar-rekwiżiti li abbażi tagħhom ħareġ iċ-ċertifikazzjoni ECM, jista' jieħu waħda mill-azzjonijiet li ġejjin:

jaqbel fir-rigward ta' pjan ta' titjib mal-entità inkarigata mill-manutenzjoni,

jiddeċiedi li jillimita l-ambitu taċ-ċertifikazzjoni ECM,

jissospendi jew jirrevoka ċ-ċertifikazzjoni, skont il-livell ta' nuqqas ta' konformità.

3.   Fejn l-entità inkarigata mill-manutenzjoni ma ssegwix il-pjan ta' titjib jew tkompli bin-nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II, il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jiddeċiedi li jillimita l-ambitu taċ-ċertifikazzjoni ECM jew li jirrevokaha, skont il-livell ta' nuqqas ta' konformità.

4.   F'każ ta' revoka ta' ċertifikazzjoni ECM, l-entità inkarigata mir-reġistru nazzjonali jew Ewropew tal-vetturi għandha tiżgura s-sospensjoni tar-reġistrazzjoni tal-vetturi affettwati bir-revoka, sakemm tiġi rreġistrata entità ġdida inkarigata mill-manutenzjoni għall-vetturi kkonċernati.

5.   Kull entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tibgħat rapport annwali tal-attivitajiet tagħha lill-korp taċ-ċertifikazzjoni tagħha u tara li jkun disponibbli għall-awtorità nazzjonali tas-sikurezza u għall-Aġenzija jekk jitolbuh. Ir-rekwiżiti għal dan ir-rapport huma stabbiliti fl-Anness V.

Artikolu 9

Esternalizzazzjoni tal-funzjonijiet ta' manutenzjoni

1.   Waħda jew iktar mill-funzjonijiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 14(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798, jew partijiet minnhom, jistgħu jiġu esternalizzati u l-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jiġi infurmat b'dan.

2.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha turi lill-korp taċ-ċertifikazzjoni kif tikkonforma mar-rekwiżiti u mal-kriterji ta' valutazzjoni kollha stabbiliti fl-Anness II fir-rigward tal-funzjonijiet li tiddeċiedi li testernalizza.

3.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tibqa' responsabbli għall-eżitu tal-attivitajiet ta' manutenzjoni esternalizzati u għandha tistabbilixxi sistema biex timmonitorja t-twettiq tagħhom.

Artikolu 10

Ċertifikazzjoni għal funzjonijiet ta' manutenzjoni esternalizzati

1.   Tista' tintalab ċertifikazzjoni minn kwalunkwe entità jew organizzazzjoni li twettaq waħda jew iktar mill-funzjonijiet ta' manutenzjoni kif imsemmi fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 14(3). Tali ċertifikazzjoni għandha tikkonferma li l-manutenzjoni mwettqa mill-entità jew mill-organizzazzjoni kkonċernati ta' waħda jew iktar minn dawk il-funzjonijiet tikkonforma mar-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fl-Anness II.

2.   Il-korpi taċ-ċertifikazzjoni għandhom japplikaw il-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 6, 7, 8 u 13(2) adattati għall-każ partikolari tal-applikant.

Fil-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għal ċertifikazzjoni fir-rigward ta' funzjonijiet ta' manutenzjoni esternalizzati jew partijiet minnhom, il-korpi taċ-ċertifikazzjoni għandhom japplikaw:

(a)

ir-rekwiżiti u l-kriterji ta' valutazzjoni stabbiliti fit-Taqsima I tal-Anness II, adattati għat-tip u għal-livell ta' servizz tal-organizzazzjoni;

(b)

ir-rekwiżiti u l-kriterji ta' valutazzjoni li jiddeskrivu l-funzjoni jew il-funzjonijiet speċifiċi tal-manutenzjoni.

Artikolu 11

Ir-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza

Jekk awtorità nazzjonali tas-sikurezza tkun taf li entità inkarigata mill-manutenzjoni ma tikkonformax mar-rekwiżiti tal-Anness III tad-Direttiva (UE) 2016/798 jew mar-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni ta' dan ir-Regolament, għandha tinforma lill-korpi jew lill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-akkreditament jew għar-rikonoxximent, lill-Aġenzija, lill-korp taċ-ċertifikazzjoni u lil partijiet interessati oħra kif ikun xieraq.

Artikolu 12

Kooperazzjoni mal-korpi taċ-ċertifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tappoġġa s-sistema armonizzata ta' ċertifikazzjoni permezz tal-provvista ta':

(a)

assistenza lill-korpi nazzjonali tal-akkreditament u lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti li jirrikonoxxu l-korpi taċ-ċertifikazzjoni;

(b)

kooperazzjoni fir-rigward ta' skemi xierqa ta' akkreditament u ta' ċertifikazzjoni. Dawk l-iskemi għandhom jistabbilixxu l-kriterji u l-proċeduri sabiex tiġi vvalutata l-konformità tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I (permezz tal-infrastruttura Ewropea ta' akkreditament stabbilita skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008).

Artikolu 13

Għoti ta' informazzjoni

1.   L-Aġenzija għandha tiġbor, tirreġistra u tippubblika l-informazzjoni bażika dwar il-korpi taċ-ċertifikazzjoni u l-entitajiet iċċertifikati inkarigati mill-manutenzjoni. L-Aġenzija għandha toħloq għodda tal-IT biex twettaq dan il-kompitu.

2.   Il-korpi taċ-ċertifikazzjoni għandhom jinnotifikaw lill-Aġenzija biċ-ċertifikazzjonijiet ECM kollha li ġew maħruġa, emendati, imġedda, sospiżi jew revokati jew biċ-ċertifikazzjonijiet kollha għall-funzjonijiet kif imsemmi fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 14(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798, fi żmien ġimgħa mid-deċiżjoni tagħhom, billi jużaw il-formoli stabbiliti fl-Anness IV.

Artikolu 14

Rapportar

L-Aġenzija għandha tibgħat lill-Kummissjoni l-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu. L-Aġenzija għandha tibgħat ir-rapporti sussegwenti dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament kull tliet snin wara l-ewwel rapport.

Artikolu 15

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1.   Il-korpi taċ-ċertifikazzjoni akkreditati jew rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 445/2011 għandhom jitqiesu akkreditati jew rikonoxxuti f'konformità ma' dan ir-Regolament skont il-kundizzjonijiet li bihom dawk il-korpi taċ-ċertifikazzjoni ġew akkreditati jew rikonoxxuti.

2.   L-attestazzjoni għal entità inkarigata mill-manutenzjoni għal vetturi għajr vaguni tal-merkanzija, maħruġa mill-korp taċ-ċertifikazzjoni abbażi tal-liġijiet nazzjonali, applikabbli fil-qasam irregolat b'dan ir-Regolament, qabel is-16 ta' Ġunju 2020 għandha tiġi rikonoxxuta bħala ekwivalenti għaċ-ċertifikazzjonijiet ECM għall-perjodu ta' validità oriġinali tagħha jew mhux iktar tard mis-16 ta' Ġunju 2023.

3.   L-attestazzjonijiet ta' konformità mal-prinċipji u mal-kriterji ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 445/2011 maħruġa minn korp taċ-ċertifikazzjoni għal vetturi għajr vaguni tal-merkanzija, sa mhux iktar tard mis-16 ta' Ġunju 2019, għandhom jitqiesu ekwivalenti għaċ-ċertifikazzjonijiet ECM maħruġa skont dan ir-Regolament għall-perjodu ta' validità oriġinali tagħhom jew mhux iktar tard mis-16 ta' Ġunju 2023.

4.   L-attestazzjonijiet ta' konformità għall-funzjonijiet ta' manutenzjoni esternalizzati għal vetturi għajr vaguni tal-merkanzija, maħruġa mill-korp taċ-ċertifikazzjoni sa mhux iktar tard mis-16 ta' Ġunju 2022, abbażi tal-liġijiet nazzjonali applikabbli fil-qasam irregolat b'dan ir-Regolament qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu għandhom jitqiesu ekwivalenti għaċ-ċertifikazzjonijiet ECM għall-funzjonijiet ta' manutenzjoni esternalizzati maħruġa skont dan ir-Regolament għall-perjodu ta' validità oriġinali tagħhom jew mhux iktar tard mis-16 ta' Ġunju 2025.

5.   L-entitajiet kollha inkarigati mill-manutenzjoni għall-vetturi msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 3(2) għajr il-vaguni tal-merkanzija u l-vetturi elenkati fl-Artikolu 15(1) tad-Direttiva (UE) 2016/798, li mhumiex soġġetti għall-paragrafi 2 sa 4, għandhom jikkonformaw ma' dan ir-Regolament sa mhux iktar tard mis- mis-16 ta' Ġunju 2022.

Artikolu 16

Tħassir

Ir-Regolament (UE) Nru 445/2011 jitħassar b'effett mis-16 ta' Ġunju 2020.

Iċ-ċertifikati maħruġa skont ir-Regolament (UE) Nru 445/2011 minn korp taċ-ċertifikazzjoni għandhom jitqiesu bħala ekwivalenti għaċ-ċertifikati maħruġa skont dan ir-Regolament għall-perjodu ta' validità oriġinali tagħhom.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mis-16 ta' Ġunju 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 138, 26.5.2016, p. 102.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011 tal-10 ta' Mejju 2011 dwar sistema ta' ċertifikazzjoni tal-entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni tal-vaguni tal-merkanzija u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 653/2007 (ĠU L 122, 11.5.2011, p. 22)

(3)  Id-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 138, 26.5.2016, p. 44).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

(5)  Ir-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 (ĠU L 138, 26.5.2016, p. 1-43)

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011 tal-10 ta' Mejju 2011 dwar sistema ta' ċertifikazzjoni tal-entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni tal-vaguni tal-merkanzija u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 653/2007 (ĠU L 122, 11.5.2011, p. 22).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1302/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema tal-vetturi ferrovjarji – lokomotivi u vetturi ferrovjarji għat-trasport tal-passiġġieri tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 228).

(8)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/762 tat-8 ta' Marzu 2018 li jistabbilixxi metodi ta' sikurezza komuni dwar ir-rekwiżiti tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza skont id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 1158/2010 u (UE) Nru 1169/2010 (ĠU L 129, 25.5.2018, p. 26).

(9)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/756/KE tad-9 ta' Novembru 2007 li tadotta speċifikazzjoni komuni tar-reġistru nazzjonali tal-vetturi previst fl-Artikoli 14(4) u (5) tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE (ĠU L 305, 23.11.2007, p. 30).

(10)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1078/2012 tas-16 ta' Novembru 2012 dwar metodu komuni ta' sikurezza għall-monitoraġġ li għandu jiġi applikat mill-impriżi ferrovjarji u l-maniġers tal-infrastruttura wara li jirċievu ċertifikat tas-sikurezza jew awtorizzazzjoni tas-sikurezza u minn entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni (ĠU L 320, 17.11.2012, p. 8).


ANNESS I

Kriterji għall-akkreditament jew għar-rikonoxximent tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni involuti fil-valutazzjoni u fl-għoti taċ-ċertifikati ECM

1.   ORGANIZZAZZJONI

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jiddokumenta l-istruttura organizzattiva tiegħu, filwaqt li jindika d-dmirijiet, ir-responsabbiltà u l-awtorità tal-persunal tal-ġestjoni tagħha, kif ukoll ta' persunal ieħor ta' ċertifikazzjoni u ta' kwalunkwe kumitat. Fejn il-korp taċ-ċertifikazzjoni jkun parti definita minn entità ġuridika, l-istruttura għandha tinkludi l-linja ta' awtorità u r-relazzjoni ma' partijiet oħra fl-istess entità ġuridika.

2.   INDIPENDENZA

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jkun korp indipendenti mil-lat organizzattiv u funzjonali fit-teħid tad-deċiżjonijiet tiegħu mill-impriżi ferrovjarji, mill-amministraturi tal-infrastruttura, mid-detenturi, mill-manifatturi u mill-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni u ma għandux jipprovdi servizzi simili.

L-indipendenza tal-persunal responsabbli għall-kontrolli taċ-ċertifikazzjoni għandha tiġi ggarantita. L-ebda uffiċjal ma għandu jiġi rremunerat abbażi tan-numru ta' kontrolli mwettqa jew tar-riżultati ta' dawk il-kontrolli.

3.   KOMPETENZA

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni u l-persunal skjerat għandu jkollhom il-kompetenza professjonali meħtieġa, b'mod partikolari fir-rigward tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni tal-vetturi u s-sistema xierqa ta' manutenzjoni. Ir-rekwiżiti speċifiċi li jindirizzaw il-persunal involut fil-ġestjoni u fit-twettiq tal-valutazzjoni u fiċ-ċertifikazzjoni għandhom jiġu deskritti fl-iskema ta' akkreditament.

4.   IMPARZJALITÀ

Id-deċiżjonijiet tal-korp taċ-ċertifikazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq evidenza oġġettiva ta' konformità jew nuqqas ta' konformità miksuba mill-korp taċ-ċertifikazzjoni, u ma għandhomx jiġu influwenzati minn interessi jew minn partijiet oħra.

5.   RESPONSABBILTÀ

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni mhuwiex responsabbli għall-iżgurar tal-konformità kontinwa mar-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu r-responsabbiltà li jivvaluta evidenza oġġettiva suffiċjenti biex fuqha jibbaża d-deċiżjoni dwar iċ-ċertifikazzjoni.

6.   TRASPARENZA

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jiżvela jew jipprovdi aċċess pubbliku għal informazzjoni xierqa u f'waqtha dwar il-proċess tal-awditjar u l-proċess taċ-ċertifikazzjoni tiegħu. Għandu wkoll jipprovdi informazzjoni dwar l-istat taċ-ċertifikazzjoni (inkluż l-għoti, l-estensjoni, iż-żamma, it-tiġdid, is-sospensjoni, it-tnaqqis tal-ambitu jew l-irtirar taċ-ċertifikazzjoni) ta' kwalunkwe organizzazzjoni, sabiex irawwem il-fiduċja fl-integrità u fil-kredibbiltà taċ-ċertifikazzjoni. It-trasparenza hija prinċipju ta' żvelar jew ta' aċċess għal informazzjoni xierqa.

7.   KUNFIDENZJALITÀ

Sabiex jikseb l-aċċess privileġġat għall-informazzjoni meħtieġa biex tiġi vvalutata b'mod adegwat il-konformità mar-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni, korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jżomm il-kunfidenzjalità ta' kwalunkwe informazzjoni kummerċjali dwar klijent.

8.   PROĊEDURA GĦALL-ILMENTI

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jistabbilixxi proċedura biex jindirizza l-ilmenti dwar id-deċiżjonijiet u dwar attivitajiet oħra relatati maċ-ċertifikazzjoni.

9.   OBBLIGAZZJONI U FINANZJAMENT

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jkun kapaċi juri li evalwa r-riskji li jirriżultaw mill-attivitajiet ta' ċertifikazzjoni tiegħu u li għandu arranġamenti adegwati (inkluż assigurazzjoni jew riżervi) biex ikopri l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-operazzjonijiet tiegħu f'kull qasam tal-attivitajiet tiegħu u fiż-żoni ġeografiċi li jopera fihom.


ANNESS II

Ir-rekwiżiti u l-kriterji ta' valutazzjoni għall-organizzazzjonijiet li japplikaw għal ċertifikat ECM jew għal ċertifikat fir-rigward tal-funzjonijiet tal-manutenzjoni esternalizzati minn entità inkarigata mill-manutenzjoni

I.   Rekwiżiti u kriterji ta' valutazzjoni għall-funzjoni tal-ġestjoni

1.   Tmexxijaimpenn għall-iżvilupp u għall-implimentazzjoni tas-sistema ta' manutenzjoni tal-organizzazzjoni u għat-titjib kontinwu tal-effettività tagħha

L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri:

(a)

biex tistabbilixxi politika xierqa ta' manutenzjoni għat-tip u għal-livell ta' servizz tal-organizzazzjoni, li tkun approvata mill-kap eżekuttiv tal-organizzazzjoni jew mir-rappreżentant tiegħu jew tagħha;

(b)

biex tiżgura li jiġu stabbiliti miri tas-sikurezza, f'konformità mal-qafas ġuridiku u li jkunu konsistenti mat-tip, mal-livell u mar-riskji rilevanti tal-organizzazzjoni;

(c)

biex tivvaluta l-prestazzjoni ġenerali tas-sikurezza tagħha fir-rigward tal-miri tas-sikurezza korporattivi tagħha;

(d)

biex tiżviluppa pjanijiet u proċeduri biex tilħaq il-miri tas-sikurezza tagħha;

(e)

biex tiżgura li jkunu disponibbli r-riżorsi meħtieġa biex jitwettqu l-proċessi kollha sabiex tikkonforma mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness;

(f)

biex tidentifika u tiġġestixxi l-impatt ta' attivitajiet oħra ta' ġestjoni fuq is-sistema ta' manutenzjoni;

(g)

biex tiżgura li l-amministrazzjoni superjuri tkun konxja mir-riżultati tal-monitoraġġ u tal-awditjar tal-prestazzjoni u tieħu r-responsabbiltà ġenerali għall-implimentazzjoni ta' bidliet fis-sistema ta' manutenzjoni;

(h)

biex tiżgura li l-persunal u r-rappreżentanti tal-persunal ikunu rappreżentati u kkonsultati b'mod adegwat fil-proċessi tad-definizzjoni, tal-iżvilupp, tal-monitoraġġ u tar-rieżami tal-aspetti tas-sikurezza tal-proċessi relatati kollha li jistgħu jinvolvu lill-persunal.

2.   Ġestjoni tar-riskjiapproċċ strutturat biex jiġu vvalutati r-riskji assoċjati mal-manutenzjoni tal-vetturi, inkluż dawk li jirriżultaw direttament minn proċessi operazzjonali u mill-attivitajiet ta' organizzazzjonijiet jew ta' persuni oħra, u biex jiġu identifikati l-miżuri xierqa ta' kontroll tar-riskji

2.1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri u arranġamenti fis-seħħ biex tirrikonoxxi l-ħtieġa u l-impenn għall-kollaborazzjoni mad-detenturi, mal-impriżi ferrovjarji, mal-amministraturi tal-infrastruttura, mad-disinjaturi u mal-manifatturi tal-vetturi u tal-komponenti jew ma' partijiet interessati oħra.

2.2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri ta' ġestjoni tar-riskji biex tiġġestixxi l-bidliet fil-fajl tal-manutenzjoni, inkluż pjanijiet ta' manutenzjoni, tagħmir, proċeduri, organizzazzjoni, persunal jew interfaċċi, u biex tapplika l-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi tal-evalwazzjoni u tal-valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont il-punt (a) tal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

2.3.   Meta tivvaluta r-riskji, organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tqis il-ħtieġa li tiddetermina, tipprovdi u ssostni ambjent tax-xogħol xieraq li jikkonforma mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni, b'mod partikolari mad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE (1).

3.   Monitoraġġapproċċ strutturat biex jiġi żgurat li l-miżuri tal-kontroll tar-riskji huma fis-seħħ, li qegħdin jaħdmu sew u li qegħdin jilħqu l-objettivi tal-organizzazzjoni

3.1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex b'mod regolari tiġbor, timmonitorja u tanalizza d-data rilevanti dwar is-sikurezza, inkluż:

(a)

it-twettiq ta' proċessi rilevanti;

(b)

ir-riżultati tal-proċessi (inkluż is-servizzi u l-prodotti kollha b'kuntrattar);

(c)

l-effettività tal-arranġamenti tal-kontroll tar-riskji;

(d)

l-informazzjoni dwar l-esperjenza, il-funzjonament ħażin, id-difetti u t-tiswijiet li jirriżultaw mit-tħaddim ta' kuljum u mill-manutenzjoni.

3.2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiżgura li l-aċċidenti, l-inċidenti, l-okkorrenzi fejn wieħed jeħlisha ħafif u okkorrenzi perikolużi oħra jiġu rrapportati, irreġistrati, investigati u analizzati.

3.3.   Biex isir rieżami perjodiku tal-proċessi kollha, l-organizzazzjoni għandu jkollha sistema ta' awditjar intern li tkun indipendenti, imparzjali u li taġixxi b'mod trasparenti. Din is-sistema għandu jkollha proċeduri fis-seħħ biex:

(a)

tiżviluppa pjan ta' awditjar intern, li jista' jiġi revedut skont ir-riżultati ta' awditjar preċedenti u l-monitoraġġ tal-prestazzjoni;

(b)

tanalizza u tevalwa r-riżultati tal-awditjar;

(c)

tipproponi u timplimenta miżuri jew azzjonijiet korrettivi speċifiċi;

(d)

tivverifika l-effettività ta' miżuri jew ta' azzjonijiet preċedenti.

3.4.   Il-proċeduri msemmija fil-punti 3.1, 3.2 u 3.3 ta' din it-Taqsima għandhom jikkonformaw mal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi tal-evalwazzjoni u tal-valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont il-punt (a) tal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva (UE) 2016/798 u mal-metodi għall-valutazzjoni tal-livell ta' sikurezza u tal-prestazzjoni tas-sikurezza tal-operaturi ferrovjarji fil-livell nazzjonali u dak tal-Unjoni kif adottati skont il-punt (d) tal-Artikolu 6(1) ta' dik id-Direttiva.

4.   Titjib kontinwuapproċċ strutturat biex tiġi analizzata l-informazzjoni miġbura permezz ta' monitoraġġ regolari, awditjar, jew sorsi rilevanti oħra, u biex ir-riżultati jservu ta' tagħlim u biex jiġu adottati miżuri preventivi jew korrettivi għaż-żamma jew għat-titjib tal-livell ta' sikurezza

L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri sabiex jiġi żgurat li:

(a)

in-nuqqasijiet identifikati jiġu rettifikati;

(b)

l-iżviluppi ġodda fis-sikurezza jiġu implimentati;

(c)

is-sejbiet tal-awditjar intern jintużaw biex tittejjeb is-sistema;

(d)

jiġu implimentati azzjonijiet preventivi jew korrettivi, meta jkunu meħtieġa, biex tiġi żgurata l-konformità tas-sistema ferrovjarja mal-istandards u ma' rekwiżiti oħra matul iċ-ċiklu tal-ħajja tat-tagħmir u tal-operazzjonijiet;

(e)

l-informazzjoni rilevanti fir-rigward tal-investigazzjoni u l-kawżi tal-aċċidenti, tal-inċidenti, tal-okkorrenzi fejn wieħed jeħlisha ħafif u ta' okkorrenzi perikolużi oħra sservi ta' tagħlim u, fejn ikun meħtieġ, biex jiġu adottati miżuri sabiex jittejjeb il-livell ta' sikurezza;

(f)

ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza, mill-korp nazzjonali ta' investigazzjoni u mill-investigazzjonijiet industrijali jew interni jiġu evalwati u implimentati jekk ikunu xierqa;

(g)

ir-rapporti jew l-informazzjoni rilevanti mill-impriżi ferrovjarji/mill-amministraturi tal-infrastruttura, u mid-detenturi jew minn sorsi rilevanti oħra jiġu kkunsidrati u jitqiesu.

5.   Struttura u responsabbiltàapproċċ strutturat biex jiġu ddefiniti r-responsabbiltajiet tal-individwi u tat-timijiet biex l-objettivi tas-sikurezza tal-organizzazzjoni jintlaħqu b'mod sigur

5.1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex talloka r-responsabbiltajiet għall-proċessi rilevanti kollha fl-organizzazzjoni kollha.

5.2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiddefinixxi b'mod ċar l-oqsma ta' responsabbiltà relatati mas-sikurezza u d-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet għal funzjonijiet speċifiċi assoċjati magħhom kif ukoll mal-interfaċċi tagħhom. Dawn jinkludu l-proċeduri indikati fil-punt 2.1 ta' hawn fuq bejn l-organizzazzjoni u d-detenturi, u fejn ikun xieraq, l-impriżi ferrovjarji u l-amministraturi tal-infrastruttura.

5.3.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiżgura li l-persunal b'responsabbiltajiet delegati fl-organizzazzjoni jkollu l-awtorità, il-kompetenza u r-riżorsi xierqa biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu. Ir-responsabbiltà u l-kompetenza għandhom ikunu koerenti u kompatibbli mar-rwol tiegħu, u d-delegi għandhom isiru bil-miktub.

5.4.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiżgura l-koordinazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-proċessi rilevanti fl-organizzazzjoni kollha.

5.5.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex lil dawk bi rwol amministrattiv iżżommhom responsabbli għall-prestazzjoni tagħhom fir-rigward tas-sikurezza.

6.   Ġestjoni tal-kompetenziapproċċ strutturat biex jiġi żgurat li l-impjegati jkollhom il-kompetenzi meħtieġa sabiex l-objettivi tal-organizzazzjoni jintlaħqu b'mod sikur, effettiv u effiċjenti fiċ-ċirkostanzi kollha

6.1.   L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi sistema ta' ġestjoni tal-kompetenzi li tipprevedi:

(a)

l-identifikazzjoni tal-karigi bir-responsabbiltà li fis-sistema jwettqu l-proċessi kollha meħtieġa għall-konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness;

(b)

l-identifikazzjoni tal-karigi li jinvolvu kompiti relatati mas-sikurezza;

(c)

l-allokazzjoni ta' persunal b'kompetenzi xierqa għall-kompiti rilevanti.

6.2.   Fis-sistema tal-ġestjoni tal-kompetenzi tal-organizzazzjoni, għandu jkun hemm proċeduri ta' ġestjoni tal-kompetenzi tal-persunal, li minn tal-inqas jinkludu:

(a)

l-identifikazzjoni tal-għarfien, tal-ħiliet u tal-esperjenza meħtieġa għall-kompiti relatati mas-sikurezza skont kif ikun xieraq għar-responsabbiltajiet tagħhom;

(b)

il-prinċipji dwar is-selezzjoni, inkluż il-livell edukattiv bażiku, il-ħila mentali u s-saħħa fiżika;

(c)

it-taħriġ inizjali u l-kwalifiki jew iċ-ċertifikazzjoni tal-kompetenzi jew tal-ħiliet akkwiżiti;

(d)

il-garanzija li l-persunal kollu jkun konxju mir-rilevanza u mill-importanza tal-attivitajiet tiegħu u kif jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi tas-sikurezza;

(e)

it-taħriġ kontinwu u l-aġġornament perjodiku tal-għarfien u tal-ħiliet eżistenti;

(f)

il-kontrolli perjodiċi tal-kompetenzi, tal-ħila mentali u tas-saħħa fiżika fejn ikun meħtieġ;

(g)

il-miżuri speċjali fil-każ ta' aċċidenti/inċidenti jew assenzi twal minn fuq il-post tax-xogħol, kif ikun meħtieġ.

7.   Informazzjoniapproċċ strutturat biex jiġi żgurat li l-informazzjoni importanti tkun disponibbli għal dawk li jesprimu ġudizzju u li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livelli kollha tal-organizzazzjoni

7.1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex jiġu definiti mezzi ta' rappurtar biex tiżgura li, fl-entità stess u fil-ftehimiet kummerċjali tagħha ma' atturi oħra, inkluż l-amministraturi tal-infrastruttura, l-impriżi ferrovjarji, id-detenturi u d-disinjaturi jew il-manifatturi tal-vetturi jew tal-komponenti, jew it-tnejn li huma meta jkun xieraq, l-informazzjoni dwar il-proċessi rilevanti kollha tiġi skambjata u tintbagħat kif suppost lill-persuna li jkollha r-rwol xieraq kemm fl-organizzazzjoni stess kif ukoll f'organizzazzjonijiet oħra, minnufih u b'mod ċar.

7.2.   Sabiex tiżgura skambju adegwat tal-informazzjoni, l-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri:

(a)

għall-wasla u għall-ipproċessar ta' informazzjoni speċifika;

(b)

għall-identifikazzjoni, għall-ġenerazzjoni u għat-tixrid ta' informazzjoni speċifika;

(c)

biex tara li tkun disponibbli informazzjoni affidabbli u aġġornata.

7.3.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiżgura li l-informazzjoni operazzjonali ewlenija tkun:

(a)

rilevanti u valida;

(b)

akkurata;

(c)

kompluta;

(d)

aġġornata b'mod xieraq;

(e)

ivverifikata;

(f)

konsistenti u faċli biex tinftiehem (inkluż il-lingwaġġ użat);

(g)

mgħarrfa lill-persunal skont ir-responsabbiltajiet tiegħu, qabel ma tiġi applikata;

(h)

aċċessibbli faċilment għall-persunal, u jiġu pprovduti kopji fejn ikun meħtieġ.

7.4.   Ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti 7.1, 7.2 u 7.3 japplikaw b'mod partikolari għall-informazzjoni operazzjonali li ġejja:

(a)

il-kontrolli tal-akkuratezza u tal-kompletezza tar-reġistri nazzjonali tal-vetturi fir-rigward tal-identifikazzjoni (inkluż il-mezzi) u r-reġistrazzjoni tal-vetturi li tkun saritilhom manutenzjoni mill-organizzazzjoni;

(b)

id-dokumentazzjoni dwar il-manutenzjoni;

(c)

l-informazzjoni dwar l-appoġġ ipprovdut lid-detenturi u, fejn ikun xieraq, lil partijiet oħra, inkluż l-impriżi ferrovjarji/l-amministraturi tal-infrastruttura;

(d)

l-informazzjoni dwar il-kwalifiki tal-persunal u s-superviżjoni sussegwenti matul l-iżvilupp tal-manutenzjoni;

(e)

l-informazzjoni dwar l-operazzjonijiet (inkluż l-għadd ta' mili, it-tip u l-livell ta' attivitajiet, l-inċidenti jew l-aċċidenti) u t-talbiet tal-impriżi ferrovjarji, tad-detenturi u tal-amministraturi tal-infrastruttura;

(f)

ir-rekords tal-manutenzjoni mwettqa, inkluż l-informazzjoni dwar in-nuqqasijiet identifikati waqt l-ispezzjonijiet u l-azzjonijiet korrettivi meħuda mill-impriżi ferrovjarji jew mill-amministraturi tal-infrastruttura bħal pereżempju l-ispezzjonijiet u l-monitoraġġ imwettqa qabel it-tluq tal-ferrovija jew tul ir-rotta tagħha;

(g)

ir-rilaxx għas-servizz u r-ritorn għall-operazzjoni;

(h)

l-ordnijiet tal-manutenzjoni;

(i)

l-informazzjoni teknika li trid tiġi pprovduta lill-impriżi ferrovjarji/lill-amministraturi tal-infrastruttura u lid-detenturi għall-istruzzjonijiet tal-manutenzjoni;

(j)

l-informazzjoni f'każ ta' emerġenza li tikkonċerna sitwazzjonijiet fejn jiġi mfixkel l-istat sikur tal-operat, li jaf tikkonsisti:

(i)

mill-impożizzjoni ta' restrizzjonijiet tal-użu jew ta' kundizzjonijiet speċifiċi tat-tħaddim ta' vetturi li saritilhom manutenzjoni mill-organizzazzjoni jew ta' vetturi oħra tal-istess serje anke jekk il-manutenzjoni tkun saritilhom minn entitajiet oħra inkarigati mill-manutenzjoni, billi din l-informazzjoni għandha tiġi kondiviża wkoll mal-partijiet involuti kollha;

(ii)

minn informazzjoni urġenti dwar kwistjonijiet relatati mas-sikurezza li ġew identifikati waqt il-manutenzjoni, bħal pereżempju nuqqasijiet identifikati f'komponent li jkunu komuni għal diversi kategoriji jew serje ta' vetturi;

(k)

mill-informazzjoni/mid-data rilevanti kollha meħtieġa sabiex jintbagħat ir-rapport annwali dwar il-manutenzjoni lill-korp taċ-ċertifikazzjoni u lill-klijenti rilevanti (inkluż id-detenturi), billi dan ir-rapport għandu jkun disponibbli ukoll għall-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza jekk jitolbu għalih.

8.   Dokumentazzjoniapproċċ strutturat biex tiġi żgurata t-traċċabbiltà tal-informazzjoni rilevanti kollha

8.1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri adegwati fis-seħħ biex jiġi żgurat li l-proċessi rilevanti kollha jiġu ddokumentati kif suppost.

8.2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri adegwati fis-seħħ biex:

(a)

timmonitorja u taġġorna regolarment id-dokumentazzjoni rilevanti kollha;

(b)

tifformattja, tiġġenera, tiddistribwixxi u tivverifika l-bidliet fid-dokumentazzjoni rilevanti kollha;

(c)

tirċievi, tiġbor u tarkivja d-dokumentazzjoni rilevanti kollha.

9.   Attivitajiet ta' kuntrattarapproċċ strutturat biex jiġi żgurat li ssir ġestjoni xierqa tal-attivitajiet sottokuntrattati sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-organizzazzjoni

9.1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri fis-seħħ sabiex tiżgura li l-prodotti u s-servizzi relatati mas-sikurezza jiġu identifikati.

9.2.   Meta jintużaw kuntratturi u/jew fornituri ta' prodotti u ta' servizzi relatati mas-sikurezza, l-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri fis-seħħ sabiex fil-mument tas-selezzjoni tivverifika li:

(a)

il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u l-fornituri jkunu kompetenti;

(b)

il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u l-fornituri jkollhom sistema ta' manutenzjoni u ta' ġestjoni li tkun adegwata u ddokumentata.

9.3.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex tiddefinixxi r-rekwiżiti li tali kuntratturi u fornituri għandhom jissodisfaw.

9.4.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri sabiex timmonitorja kemm il-fornituri u/jew il-kuntratturi jkunu konxji tar-riskji li huma jikkawżaw lill-operazzjonijiet tal-organizzazzjoni.

9.5.   Meta s-sistema ta' manutenzjoni jew ta' ġestjoni ta' kuntrattur jew ta' fornitur tkun iċċertifikata, il-proċess ta' monitoraġġ deskritt fil-punt 3 jista' jiġi limitat għar-riżultati tal-proċessi operazzjonali b'kuntrattar imsemmija fil-punt 3.1(b).

9.6.   Minn tal-inqas il-prinċipji bażiċi għall-proċessi li ġejjin għandhom jiġu definiti, magħrufa u allokati b'mod ċar fil-kuntratt bejn il-partijiet kontraenti:

(a)

ir-responsabbiltajiet u l-kompiti marbuta mal-kwistjonijiet relatati mas-sikurezza ferrovjarja;

(b)

l-obbligi marbuta mat-trasferiment tal-informazzjoni rilevanti bejn iż-żewġ partijiet;

(c)

it-traċċabbiltà tad-dokumenti relatati mas-sikurezza.

II.   Rekwiżiti u kriterji ta' valutazzjoni għall-funzjoni tal-iżvilupp tal-manutenzjoni

1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura għall-identifikazzjoni u għall-ġestjoni:

(a)

tal-attivitajiet kollha ta' manutenzjoni li jaffettwaw is-sikurezza;

(b)

tal-komponenti kritiċi kollha għas-sikurezza.

2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiggarantixxi l-konformità mar-rekwiżiti essenzjali għall-interoperabbiltà, inkluż l-aġġornamenti matul iċ-ċiklu tal-ħajja, billi:

(a)

tiżgura l-konformità mal-ispeċifikazzjonijiet relatati mal-parametri bażiċi għall-interoperabbiltà kif stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà (TSIs) rilevanti;

(b)

tivverifika fiċ-ċirkostanzi kollha l-konsistenza tal-fajl tal-manutenzjoni mal-awtorizzazzjoni relatata mal-vettura (inkluż kwalunkwe rekwiżit nazzjonali tas-sikurezza), inkluż il-konformità mal-fajl tekniku u mat-tip ta' rekords bħal fir-Reġistru Ewropew tat-Tipi ta' Vetturi Awtorizzati (ERATV);

(c)

tiġġestixxi kwalunkwe sostituzzjoni fil-qafas tal-manutenzjoni;

(d)

tidentifika l-ħtieġa għal valutazzjoni tar-riskji tal-impatt potenzjali tal-bidla inkwistjoni fuq is-sikurezza tas-sistema ferrovjarja, permezz tal-applikazzjoni tal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi ta' evalwazzjoni u ta' valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(a) tad-Direttiva (UE) 2016/798;

(e)

tiġġestixxi l-konfigurazzjoni tal-bidliet tekniċi kollha li jaffettwaw l-integrità tas-sistema tal-vettura.

3.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura għad-disinn u għall-appoġġ tal-implimentazzjoni tal-faċilitajiet, tat-tagħmir u tal-għodod tal-manutenzjoni żviluppati u meħtieġa speċifikament għat-twettiq tal-manutenzjoni. L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex tikkontrolla li dawn il-faċilitajiet, it-tagħmir u l-għodod jintużaw, jinħażnu u ssirilhom manutenzjoni skont l-iskeda tal-manutenzjoni tagħhom u f'konformità mar-rekwiżiti tal-manutenzjoni tagħhom.

4.   Meta l-vetturi jibdew l-operazzjonijiet, l-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex:

(a)

tikseb aċċess għar-rakkomandazzjonijiet għaż-żamma tad-dokumentazzjoni inizjali u tiġbor biżżejjed informazzjoni dwar l-operazzjonijiet ippjanati;

(b)

tanalizza dawk ir-rakkomandazzjonijiet għaż-żamma tad-dokumentazzjoni inizjali u tipprovdi, permezz tal-applikazzjoni tal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi ta' evalwazzjoni u ta' valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(a) tad-Direttiva (UE) 2016/798, l-ewwel fajl tal-manutenzjoni, filwaqt li tqis ukoll l-informazzjoni li tinsab fi kwalunkwe garanzija assoċjata;

(c)

tiżgura li l-implimentazzjoni tal-ewwel fajl tal-manutenzjoni issir skont dan.

5.   Sabiex iżżomm il-fajl tal-manutenzjoni aġġornat tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' vettura, l-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex:

(a)

minn tal-inqas tiġbor l-informazzjoni rilevanti rigward:

(i)

it-tip u l-livell ta' operazzjonijiet imwettqa effettivament, inklużi l-aċċidenti, l-aċċidenti serji u l-inċidenti, iżda mhux limitat għalihom biss, kif definit fid-Direttiva (UE) 2016/798;

(ii)

id-detezzjoni tal-ħsarat fil-komponenti;

(iii)

it-tip u l-livell tal-operazzjonijiet ippjanati;

(iv)

il-manutenzjoni mwettqa effettivament.

(b)

tiddefinixxi l-ħtieġa li jsiru aġġornamenti, filwaqt li jitqiesu l-valuri ta' limitu għall-interoperabbiltà;

(c)

tagħmel proposti dwar il-bidliet u l-implimentazzjoni tagħhom kif ukoll tapprovahom, bil-ħsieb li tittieħed deċiżjoni bbażata fuq kriterji ċari, filwaqt li jitqiesu s-sejbiet mill-valutazzjoni tar-riskji mwettqa permezz tal-applikazzjoni tal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi ta' evalwazzjoni u ta' valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(a) tad-Direttiva (UE) 2016/798;

(d)

tiżgura li l-implimentazzjoni tal-bidliet issir skont dan;

(e)

timmonitorja l-effettività tal-bidliet permezz ta' proċess b'konsistenza mal-metodi għall-valutazzjoni tal-livell ta' sikurezza u tal-prestazzjoni tas-sikurezza tal-operaturi ferrovjarji fil-livell nazzjonali u dak Ewropew kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(d) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

6.   Meta l-proċess ta' ġestjoni tal-kompetenzi jiġi applikat għall-funzjoni tal-iżvilupp tal-manutenzjoni, minn tal-inqas għandhom jitqiesu l-attivitajiet li ġejjin li jaffettwaw is-sikurezza:

(a)

l-applikazzjoni tal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi ta' evalwazzjoni u ta' valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(a) tad-Direttiva (UE) 2016/798 għall-valutazzjoni tal-bidliet fil-fajl tal-manutenzjoni;

(b)

id-dixxiplini tal-inġinerija meħtieġa għall-ġestjoni tal-istabbiliment, tal-bidliet fil-fajl tal-manutenzjoni u tal-iżvilupp, tal-valutazzjoni, tal-validazzjoni u tal-approvazzjoni tas-sostituzzjonijiet fil-qafas tal-manutenzjoni;

(c)

l-attivitajiet ta' manutenzjoni fuq il-komponenti kritiċi għas-sikurezza;

(d)

it-tekniki tat-tgħaqqid (inkluż l-iwweldjar u l-irbit);

(e)

l-ittestjar mhux distruttiv.

7.   Meta l-proċess tad-dokumentazzjoni jiġi applikat għall-funzjoni tal-iżvilupp tal-manutenzjoni, minn tal-inqas jeħtieġ li tiġi ggarantita t-traċċabbiltà tal-elementi li ġejjin:

(a)

id-dokumentazzjoni fir-rigward tal-iżvilupp, tal-valutazzjoni, tal-validazzjoni u tal-approvazzjoni ta' sostituzzjoni fil-qafas tal-manutenzjoni;

(b)

il-konfigurazzjoni tal-vetturi, inkluż il-komponenti kritiċi għas-sikurezza u l-modifiki tas-softwer abbord, iżda mhux limitat għalihom biss;

(c)

ir-rekords dwar il-manutenzjoni mwettqa;

(d)

ir-riżultati ta' studji dwar l-esperjenza miksuba;

(e)

il-verżjonijiet suċċessivi kollha tal-fajl tal-manutenzjoni, inkluż il-valutazzjoni tar-riskji;

(f)

ir-rapporti dwar il-kompetenza u s-superviżjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni u tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta;

(g)

l-informazzjoni teknika li trid tiġi pprovduta bħala appoġġ għad-detenturi, għall-impriżi ferrovjarji u għall-amministraturi tal-infrastruttura.

III.   Rekwiżiti u kriterji ta' valutazzjoni għall-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta

1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex tikkontrolla l-kompetenza, id-disponibbiltà u l-kapaċità tal-entità responsabbli għat-twettiq tal-manutenzjoni qabel ma tingħata l-ordni li ssir il-manutenzjoni. Dan jirrikjedi li l-workshops tal-manutenzjoni jkunu kkwalifikati kif suppost biex jiddeċiedu dwar ir-rekwiżiti għall-kompetenzi tekniċi fil-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni.

2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura għall-kompożizzjoni tal-pakkett tax-xogħol u għall-ħruġ u għar-rilaxx tal-ordni tal-manutenzjoni.

3.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex tibgħat il-vetturi għall-manutenzjoni fil-ħin opportun.

4.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex tiġġestixxi t-tneħħija tal-vetturi mit-tħaddim għall-manutenzjoni jew meta jiġi mfixkel it-tħaddim sikur jew meta l-ħtiġijiet tal-manutenzjoni jaffettwaw it-tħaddim normali.

5.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex tiddefinixxi l-miżuri ta' verifika meħtieġa li jiġu applikati għat-twettiq tal-manutenzjoni u għar-rilaxx għas-servizz tal-vetturi.

6.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex toħroġ avviż ta' ritorn għall-operazzjoni, inkluż id-definizzjoni ta' restrizzjonijiet tal-użu biex jiġi żgurat it-tħaddim sikur billi titqies id-dokumentazzjoni tar-rilaxx għas-servizz.

7.   Meta l-proċess tal-ġestjoni tal-kompetenzi jiġi applikat għall-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta, minn tal-inqas għandu jitqies ir-ritorn għall-operazzjoni, inkluż id-definizzjoni tar-restrizzjoni tal-użu.

8.   Meta l-proċess ta' informazzjoni jiġi applikat għall-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta, minn tal-inqas jeħtieġ li l-elementi li ġejjin jiġu pprovduti għall-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni:

(a)

ir-regoli u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi applikabbli;

(b)

il-pjan ta' manutenzjoni għal kull vettura;

(c)

lista tal-partijiet ta' rikambju, inkluż deskrizzjoni teknika dettaljata biżżejjed għal kull parti sabiex tkun tista' ssir sostituzzjoni eżatta bl-istess garanziji;

(d)

lista ta' materjali, inkluż deskrizzjoni dettaljata biżżejjed tal-użu tagħhom u l-informazzjoni meħtieġa dwar is-saħħa u s-sikurezza;

(e)

dossier li jiddefinixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-attivitajiet li jaffettwaw is-sikurezza u li jinkludi r-restrizzjonijiet waqt l-użu għall-komponenti;

(f)

lista ta' komponenti jew sistemi soġġetti għal rekwiżiti legali u lista ta' dawk ir-rekwiżiti (inkluż l-akkumulaturi tal-brejkijiet u t-tankijiet għat-trasport ta' oġġetti perikolużi);

(g)

l-applikazzjoni tal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi ta' evalwazzjoni u ta' valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(a) tad-Direttiva (UE) 2016/798 għall-valutazzjoni tal-bidliet li jaffettwaw il-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta.

9.   Meta l-proċess ta' informazzjoni jiġi applikat għall-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta, il-partijiet interessati għandhom minn tal-inqas jiġu infurmati dwar ir-ritorn għall-operazzjoni, inkluż ir-restrizzjonijiet tal-użu rilevanti għall-utenti (l-impriżi ferrovjarji u l-amministraturi tal-infrastruttura).

10.   Meta l-proċess tad-dokumentazzjoni jiġi applikat għall-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta, minn tal-inqas jeħtieġ li jiġu rreġistrati l-elementi li ġejjin:

(a)

l-ordnijiet tal-manutenzjoni;

(b)

ir-ritorn għall-operazzjoni, inkluż ir-restrizzjonijiet tal-użu rilevanti għall-impriżi ferrovjarji u għall-amministraturi tal-infrastruttura.

IV.   Rekwiżiti u kriterji ta' valutazzjoni għall-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni

1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex:

(a)

tikkontrolla l-kompletezza u l-adegwatezza tal-informazzjoni mogħtija mill-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta fir-rigward tal-attivitajiet ordnati;

(b)

tivverifika l-użu tad-dokumenti tal-manutenzjoni meħtieġa u rilevanti u ta' standards oħra applikabbli għat-twettiq ta' servizzi ta' manutenzjoni f'konformità mal-ordnijiet tal-manutenzjoni;

(c)

tiżgura li l-ispeċifikazzjonijiet rilevanti kollha tal-manutenzjoni, kif definit fir-regolamenti applikabbli u fl-istandards speċifikati fl-ordnijiet tal-manutenzjoni, ikunu disponibbli għall-persunal involut kollu (eż. ikunu disponibbli fl-istruzzjonijiet tax-xogħol interni).

2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri sabiex jiġi żgurat li:

(a)

il-komponenti (inkluż il-partijiet ta' rikambju) u l-materjali jintużaw kif speċifikat fl-ordnijiet tal-manutenzjoni u fid-dokumentazzjoni tal-fornitur;

(b)

il-komponenti u l-materjali jinħażnu, jiġu ttrattati u jiġu ttrasportati b'mod li jipprevjeni it-tkagħbir bl-użu u li ssirilhom xi ħsara u kif inhu speċifikat fl-ordnijiet tal-manutenzjoni u fid-dokumentazzjoni tal-fornitur;

(c)

il-komponenti u l-materjali kollha, inkluż dawk ipprovduti mill-klijent, jikkonformaw mar-regoli nazzjonali u internazzjonali rilevanti kif ukoll mar-rekwiżiti tal-ordnijiet tal-manutenzjoni rilevanti.

3.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiddetermina, tidentifika, tipprovdi, tirreġistra u tara li jkunu disponibbli faċilitajiet, tagħmir u għodod adegwati u xierqa sabiex tkun tista' twettaq is-servizzi ta' manutenzjoni f'konformità mal-ordnijiet tal-manutenzjoni u ma' speċifikazzjonijiet applikabbli oħra, filwaqt li tiżgura:

(a)

it-twettiq sikur tal-manutenzjoni, inkluż is-saħħa u s-sikurezza tal-persunal tal-manutenzjoni;

(b)

l-ergonomija u l-protezzjoni tas-saħħa, inkluż ukoll l-interfaċċi bejn l-utenti u s-sistemi tat-teknoloġija tal-informatika jew it-tagħmir dijanjostiku.

4.   Fejn ikun meħtieġ sabiex jiġu żgurati riżultati validi, l-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri li jiżguraw li t-tagħmir tal-kejl tagħha jkun:

(a)

ikkalibrat jew ivverifikat f'intervalli speċifikati, jew qabel l-użu, skont standards ta' kejl internazzjonali, nazzjonali jew industrijali – fejn ma jeżistux tali standards, għandha tiġi rreġistrata l-bażi li tintuża għall-kalibrazzjoni jew għall-verifika;

(b)

aġġustat jew aġġustat mill-ġdid skont kif ikun meħtieġ;

(c)

identifikat biex l-istat tal-kalibrazzjoni jkun jista' jiġi ddeterminat;

(d)

salvagwardjat minn aġġustamenti li jistgħu jinvalidaw ir-riżultat tal-kejl;

(e)

protett minn ħsara u minn deterjorament matul it-trattament, il-manutenzjoni u l-ħżin.

5.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiżgura li l-faċilitajiet, it-tagħmir u l-għodod kollha jintużaw, jiġu kkalibrati, jiġu ppreservati u ssirilhom manutenzjoni b'mod korrett f'konformità mal-proċeduri ddokumentati.

6.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tikkontrolla li l-kompiti mwettqa jkunu f'konformità mal-ordnijiet tal-manutenzjoni u biex toħroġ l-avviż tar-rilaxx għas-servizz. L-avviż tar-rilaxx għas-servizz għandu jinkludi l-informazzjoni kollha li tkun utli biex jiġu definiti r-restrizzjonijiet tal-użu.

7.   Meta l-proċess tal-valutazzjoni tar-riskji (b'mod partikolari il-punti 2.2 u 2.3 tat-Taqsima I) jiġi applikat għall-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni, l-ambjent tax-xogħol għandu jinkludi mhux biss il-workshops fejn issir il-manutenzjoni iżda wkoll il-binarji barra l-binjiet tal-workshops u l-postijiet kollha fejn jitwettqu l-attivitajiet ta' manutenzjoni.

8.   Meta l-proċess tal-ġestjoni tal-kompetenzi jiġi applikat għall-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni, minn tal-inqas għandhom jitqiesu l-attivitajiet li ġejjin li jaffettwaw is-sikurezza, fejn ikun xieraq:

(a)

it-tekniki tat-tgħaqqid (inkluż l-iwweldjar u l-irbit);

(b)

l-ittestjar mhux distruttiv;

(c)

l-ittestjar finali tal-vetturi u r-rilaxx għas-servizz;

(d)

l-attivitajiet ta' manutenzjoni fuq is-sistemi tal-brejkijiet, is-settijiet tar-roti u t-tagħmir ta' trazzjoni, u l-attivitajiet ta' manutenzjoni fuq komponenti speċifiċi tal-vaguni tal-merkanzija għat-trasport ta'oġġetti perikolużi, pereżempju tankijiet, valvijiet, eċċ.;

(e)

l-attivitajiet ta' manutenzjoni fuq il-komponenti kritiċi għas-sikurezza;

(f)

l-attivitajiet ta' manutenzjoni fuq is-sistemi ta' kontroll-kmand u sinjalazzjoni;

(g)

l-attivitajiet ta' manutenzjoni fuq is-sistemi ta' kontroll tal-bibien;

(h)

oqsma speċjalizzati identifikati oħra li jaffettwaw is-sikurezza.

9.   Meta l-proċess tal-informazzjoni jiġi applikat għall-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni, minn tal-inqas l-elementi li ġejjin għandhom jiġu pprovduti għall-funzjonijiet tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta u tal-iżvilupp tal-manutenzjoni:

(a)

ix-xogħlijiet imwettqa f'konformità mal-ordnijiet tal-manutenzjoni;

(b)

kwalunkwe ħsara jew difett possibbli fir-rigward tas-sikurezza, li jiġu identifikati mill-organizzazzjoni;

(c)

ir-rilaxx għas-servizz.

10.   Meta l-proċess tad-dokumentazzjoni jiġi applikat għall-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni, minn tal-inqas l-elementi li ġejjin għandhom jiġu rreġistrati għall-attivitajiet ta' manutenzjoni li jaffettwaw is-sikurezza, kif imsemmi fil-punt 1(a) tat-Taqsima II:

(a)

identifikazzjoni ċara tal-faċilitajiet, tat-tagħmir u tal-għodod kollu/kollha;

(b)

ix-xogħlijiet kollha ta' manutenzjoni mwettqa, inkluż il-persunal, l-għodod, it-tagħmir, il-partijiet ta' rikambju u l-materjali li ntużaw, filwaqt li jitqiesu:

(i)

ir-regoli nazzjonali rilevanti fil-post fejn l-organizzazzjoni hija stabbilita;

(ii)

ir-rekwiżiti stabbiliti fl-ordnijiet tal-manutenzjoni, inkluż ir-rekwiżiti fir-rigward tar-rekords;

(iii)

l-ittestjar finali u d-deċiżjoni fir-rigward tar-rilaxx għas-servizz;

(c)

il-miżuri ta' kontroll meħtieġa mill-ordnijiet tal-manutenzjoni u r-rilaxx għas-servizz;

(d)

ir-riżultati tal-kalibrazzjoni u tal-verifika, li permezz tagħhom, għas-softwer tal-kompjuter użat fil-monitoraġġ u fil-kejl tar-rekwiżiti speċifikati, il-ħila tas-softwer li jwettaq il-kompitu meħtieġ għandha tiġi kkonfermata qabel l-użu inizjali u għandha tiġi kkonfermata mill-ġdid meta jkun meħtieġ;

(e)

il-validità tar-riżultati tal-kejl preċedenti meta jinstab li strument tal-kejl ma jikkonformax mar-rekwiżiti.


(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1).


ANNESS III

Formoli tal-applikazzjoni

Image 1 Test ta 'immaġni Image 2 Test ta 'immaġni Image 3 Test ta 'immaġni Image 4 Test ta 'immaġni

ANNESS IV

Formoli taċ-ċertifikazzjoni

Image 5 Test ta 'immaġni Image 6 Test ta 'immaġni Image 7 Test ta 'immaġni

ANNESS V

Rapport tal-entità inkarigata mill-manutenzjoni

1.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha toħroġ rapport, li jkopri perjodu li jibda xahrejn qabel l-aħħar sorveljanza u li jintemm xahrejn qabel is-sorveljanza ppjanata li jmiss.

2.   Dan ir-rapport minn tal-inqas għandu jinkludi:

spjegazzjonijiet u ġustifikazzjoni dwar kif il-każijiet ta' nuqqas ta' konformità ġew indirizzati jew solvuti, jew it-tnejn li huma;

informazzjoni dwar il-kwantità ta' manutenzjoni mwettqa matul il-perjodu prevalenti;

il-feedback dwar l-esperjenza fl-applikazzjoni tal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi ta' evalwazzjoni u ta' valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(a) tad-Direttiva (UE) 2016/798 u mal-metodi għall-monitoraġġ li jridu jiġu applikati mill-impriżi ferrovjarji, mill-amministraturi tal-infrastruttura u mill-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(c) ta' dik id-Direttiva;

il-bidliet relatati:

mas-sjieda legali tal-kumpanija;

mal-organizzazzjoni (il-proċeduri fis-seħħ);

mal-vetturi li għalihom l-entità hija inkarigata mill-manutenzjoni;

mas-siti u mal-kuntratturi, inkluż il-proċessi u t-tagħmir;

mal-bilanċ bejn l-attivitajiet interni u esterni relatati mat-tliet funzjonijiet tal-manutenzjoni (l-iżvilupp tal-manutenzjoni, il-manutenzjoni tal-flotta u t-twettiq tal-manutenzjoni);

mal-arranġamenti kuntrattwali mal-utenti (inkluż id-detenturi u l-iskambju tad-data);

mas-sistema ta' manutenzjoni;

mad-difetti u mal-ħsarat tal-komponenti relatati mas-sikurezza, imsemmija fit-Taqsima II tal-Anness II, u l-informazzjoni rilevanti dwar il-manutenzjoni skambjata skont l-Artikolu 5(3);

mar-rapporti tal-awditjar intern;

mal-azzjonijiet ta' infurzar jew mal-investigazzjonijiet tal-aġenzija, tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza u ta' awtoritajiet oħra, inkluż l-ilmenti f'konformità mal-Artikoli 8 u 12 ta' dan l-att legali;

mal-ġestjoni tal-kompetenzi.

3.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha żżid fir-rapport l-informazzjoni kollha li tqis li hija rilevanti għall-korp taċ-ċertifikazzjoni.

4.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tindirizza r-rapport lill-korp taċ-ċertifikazzjoni xahar qabel is-sorveljanza ppjanata tal-awditjar li jmiss.


Top