EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0779

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/779 tas-16 ta' Mejju 2019 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet dettaljati dwar sistema ta' ċertifikazzjoni tal-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni tal-vetturi skont id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

C/2019/3582

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 360–389 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/779/oj

27.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

LI 139/360


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/779

tas-16 ta' Mejju 2019

li jistabbilixxi dispożizzjonijiet dettaljati dwar sistema ta' ċertifikazzjoni tal-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni tal-vetturi skont id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar is-sikurezza ferrovjarja (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(6) u (8) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva (UE) 2016/798 għandha l-għan li ttejjeb l-aċċess għas-suq tas-servizzi tat-trasport ferrovjarju billi tiddefinixxi prinċipji komuni għall-ġestjoni, għar-regolamentazzjoni u għas-superviżjoni tas-sikurezza ferrovjarja. Id-Direttiva (UE) 2016/798 tipprevedi wkoll li jkun hemm qafas fis-seħħ biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ugwali għall-entitajiet kollha inkarigati mill-manutenzjoni tal-vetturi permezz tal-applikazzjoni tal-istess rekwiżiti u kundizzjonijiet ta' ċertifikazzjoni fl-Unjoni kollha.

(2)

Il-fini tas-sistema ta' ċertifikazzjoni huwa li tipprovdi qafas għall-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti u tal-metodi biex tiġi vvalutata l-ħila tal-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni fl-Unjoni kollha.

(3)

Wara l-evalwazzjoni pożittiva tas-sistema attwali ta' ċertifikazzjoni tal-entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni tal-vaguni tal-merkanzija indirizzata lill-Kummissjoni fil-11 ta' Marzu 2015 mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (l-Aġenzija), fis-27 ta' Settembru 2018, l-Aġenzija ħarġet ir-Rakkomandazzjoni 007REC1004 dwar ir-reviżjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011 (2).

(4)

L-Anness III tad-Direttiva (UE) 2016/798 jistabbilixxi r-rekwiżiti u l-kriterji ta' valutazzjoni għall-organizzazzjonijiet li japplikaw għal ċertifikat għal entità inkarigata mill-manutenzjoni (“ċertifikat ECM”) jew għal ċertifikat fir-rigward ta' funzjonijiet ta' manutenzjoni esternalizzati minn entità inkarigata mill-manutenzjoni. Sabiex ikunu applikabbli għalkollox, dawk ir-rekwiżiti jeħtieġ li jkunu iktar dettaljati u speċifikati għall-funzjonijiet differenti ta' manutenzjoni kif imsemmi fil-punti (a) sa (d) tal-Artikolu 14(3) ta' dik id-Direttiva.

(5)

Meta wieħed iqis il-varjetà wiesgħa ta' metodi ta' disinn u ta' manutenzjoni, jenħtieġ li dik is-sistema ta' manutenzjoni tkun iktar orjentata lejn ir-rekwiżiti ta' ġestjoni, bħall-organizzazzjoni tal-entità inkarigata mill-manutenzjoni, iktar milli lejn rekwiżit tekniku speċifiku.

(6)

Il-komponenti kritiċi għas-sikurezza jirrikjedu attenzjoni u prijorità partikolari fil-proċeduri ta' manutenzjoni. Madankollu, l-aspetti ta' kritiċità ta' kwalunkwe komponent huma relatati mad-disinn partikolari tal-vettura u mal-funzjonijiet partikolari tal-komponent. Għaldaqstant mhuwiex possibbli li tiġi stabbilita lista eżawrjenti tal-komponenti kritiċi għas-sikurezza. Jenħtieġ li l-elementi essenzjali tal-komponenti kritiċi għas-sikurezza jiġu stabbiliti.

(7)

Meta jiġi ddisinjat tip ġdid ta' vettura, jenħtieġ li l-manifattur jiddetermina l-kritiċità tal-funzjonijiet u tal-komponenti tal-prodotti tiegħu permezz ta' analiżi bbażata fuq ir-riskji u jirreġistrahom fil-fajl tekniku msemmi fl-Artikolu 15(4) tad-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Id-determinazzjoni tal-kritiċità jenħtieġ li tqis kif ikun maħsub il-komponent li jrid jintuża u l-ambjent li fih se jintuża. Jenħtieġ li l-entità inkarigata mill-manutenzjoni jkollha aċċess għall-partijiet rilevanti tal-fajl tekniku biex tiżgura li tkun konxja għalkollox dwar il-kritiċità tal-komponenti għal kull tip ta' vettura taħt ir-responsabbiltà tagħha. Jenħtieġ li l-entità inkarigata mill-manutenzjoni tidentifika l-kritiċitajiet billi tosserva u tanalizza l-ħsarat u tintraċċa l-interventi kollha tagħha, u jenħtieġ li tkun obbligata tipprovdi informazzjoni minn tal-inqas dwar il-komponenti kritiċi għas-sikurezza identifikati bħala tali mill-manifattur.

(8)

Fejn l-entità inkarigata mill-manutenzjoni tikkunsidra li jenħtieġ li komponenti kritiċi ġodda għas-sikurezza jiġu inklużi fil-fajl tekniku jew li jenħtieġ li xi komponenti jiġu kklassifikati mill-ġdid bħala mhux kritiċi għas-sikurezza, din jenħtieġ li tinforma minnufih lill-manifattur, lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tip tal-vettura u lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tal-vettura sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-miżuri meħtieġa, inkluż reviżjoni tal-fajl tekniku, jekk ikun meħtieġ.

(9)

Entità jew organizzazzjoni li twettaq funzjoni waħda jew iktar ta' manutenzjoni kif imsemmi fil-punti (b) sa (d) tal-Artikolu 14(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798 jew parti minn dawk il-funzjonijiet ta' manutenzjoni tista' tapplika s-sistema ta' ċertifikazzjoni fuq bażi volontarja, abbażi tal-prinċipji speċifikati fl-Artikolu 6. L-għan ta' dik iċ-ċertifikazzjoni huwa li jiġi żgurat li l-manutenzjoni titwettaq fil-qafas ta' proċess ikkontrollat li jissodisfa l-istandards komuni ta' kwalità fil-passi kollha tiegħu. L-Artikolu 14(5) tad-Direttiva (UE) 2016/798 dwar il-validità fl-Unjoni kollha jenħtieġ li japplika wkoll għal dawk iċ-ċertifikati volontarji.

(10)

Bħala parti mill-attivitajiet tagħhom, l-amministraturi tal-infrastruttura jaf ikollhom bżonn jużaw ferroviji, vetturi ta' spezzjoni tal-infrastruttura, magni ta' fuq il-binarji jew vetturi speċjali oħra għal finijiet differenti, pereżempju għat-trasport ta' materjali jew ta' persunal għall-kostruzzjoni jew għall-manutenzjoni tal-infrastruttura, għat-twettiq tal-manutenzjoni fuq l-assi tal-infrastruttura tagħhom jew għall-ġestjoni ta' sitwazzjonijiet ta' emerġenza. F'sitwazzjonijiet bħal dawn, jenħtieġ li l-amministratur tal-infrastruttura jitqies li jopera fil-kapaċità ta' impriża ferrovjarja skont is-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza tiegħu. Il-valutazzjoni tal-kapaċità tal-amministratur tal-infrastruttura li jħaddem il-vetturi għal dan il-fini jenħtieġ li tkun parti mill-valutazzjoni tiegħu għal awtorizzazzjoni tas-sikurezza skont l-Artikolu 12 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

(11)

Il-valutazzjoni minn korp taċ-ċertifikazzjoni, ta' applikazzjoni għal ċertifikat ECM, hija valutazzjoni tal-ħila tal-applikant li jiġġestixxi l-attivitajiet ta' manutenzjoni u li jwettaq il-funzjonijiet operazzjonali ta' manutenzjoni waħdu jew permezz ta' kuntratti ma' korpi oħra, bħal workshops tal-manutenzjoni, inkarigati biex iwettqu dawk il-funzjonijiet jew partijiet minn dawk il-funzjonijiet.

(12)

F'konformità mal-Artikolu 14(4) tad-Direttiva (UE) 2016/798, il-korpi taċ-ċertifikazzjoni huma korpi akkreditati, korpi rikonoxxuti jew l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza. Jenħtieġ li sistema ta' akkreditament tipprovdi għodda għall-ġestjoni tar-riskji billi tiżgura li l-korpi akkreditati jkunu kompetenti biex iwettqu xogħolhom. Barra minn hekk, l-akkreditament huwa mezz għall-iżgurar tar-rikonoxximent nazzjonali u internazzjonali taċ-ċertifikati ECM maħruġa minn korpi akkreditati.

(13)

Sabiex ikun hemm sistema li tippermetti lill-korpi taċ-ċertifikazzjoni jwettqu kontrolli fuq entitajiet ċertifikati inkarigati mill-manutenzjoni fl-Unjoni kollha u sabiex jiġu armonizzati l-approċċi fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni, huwa importanti li l-korpi kollha li jistgħu jagħtu ċertifikati lil kwalunkwe entità inkarigata mill-manutenzjoni (“korpi taċ-ċertifikazzjoni”) jikkooperaw ma' xulxin. Iridu jiġu żviluppati u approvati rekwiżiti speċifiċi għall-akkreditament u għar-rikonoxximent f'konformità mal-Kapitolu II tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(14)

Il-prestazzjoni, l-organizzazzjoni u l-proċeduri tat-teħid ta' deċiżjonijiet fil-qasam tas-sikurezza u tal-interoperabbiltà ferrovjarja jvarjaw b'mod sostanzjali fost l-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni, b'effett ta' detriment fuq il-funzjonament bla xkiel taż-żona ferrovjarja unika Ewropea. B'mod partikolari, l-impriżi żgħar u ta' daqs medju li jkunu jixtiequ jidħlu fis-suq ferrovjarju fi Stat Membru ieħor jaf ikunu affettwati b'mod negattiv. Għalhekk, il-koordinazzjoni msaħħa bil-ħsieb li jkun hemm iktar armonizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni hija essenzjali. Sabiex jiġi żgurat li l-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni u l-korpi taċ-ċertifikazzjoni jimplimentaw u japplikaw b'mod konsistenti d-dispożizzjonijiet differenti ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (“l-Aġenzija”), fil-qafas tas-setgħat tagħha sabiex timmonitorja l-prestazzjoni ġenerali tas-sikurezza tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 35 tar-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), timmonitorja l-attivitajiet tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni permezz ta' awditjar u spezzjonijiet. Sabiex tkun tista' twettaq din il-funzjoni, jenħtieġ li l-Aġenzija tiġbor l-informazzjoni dwar in-natura tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni attivi f'dak il-qasam u n-numru ta' ċertifikati maħruġa għall-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni. Huwa importanti wkoll li l-Aġenzija tiffaċilita l-koordinazzjoni tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni.

(15)

Sakemm tiġi applikata għalkollox is-sistema ta' ċertifikazzjoni tal-entità inkarigata mill-manutenzjoni prevista f'dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-prattiki eżistenti biex jiġu ċċertifikati l-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni u mill-workshops tal-manutenzjoni għal vetturi għajr il-vaguni tal-merkanzija jibqgħu validi għal perjodu ta' tranżizzjoni sabiex jiġi żgurat il-forniment mingħajr interruzzjoni tas-servizzi tal-operazzjonijiet ferrovjarji, b'mod partikolari fil-livell internazzjonali.

(16)

Dan ir-Regolament jipprevedi sistema ta' ċertifikazzjoni għat-tipi kollha ta' vetturi, inkluż il-vaguni tal-merkanzija. Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011 (6) jitħassar.

(17)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 28(1) tad-Direttiva (UE) 2016/798,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema ta' ċertifikazzjoni tal-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni (“ċertifikat ECM”) u jinkludi l-funzjonijiet ta' manutenzjoni deskritti fl-Artikolu 14(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

2.   Dan japplika għall-vetturi kollha, u jintroduċi l-possibbiltà għaċ-ċertifikazzjoni ta' funzjonijiet ta' manutenzjoni esternalizzati.

3.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati mill-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni fir-rigward tal-ġestjoni tal-komponenti kritiċi għas-sikurezza.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“akkreditament” tfisser akkreditament kif definit fl-Artikolu 2(10) tar-Regolament (KE) Nru 765/2008;

(b)

“korp taċ-ċertifikazzjoni” tfisser korp, responsabbli għaċ-ċertifikazzjoni ta' entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni jew għaċ-ċertifikazzjoni tal-entità jew tal-organizzazzjoni li jwettqu l-funzjonijiet ta' manutenzjoni msemmija fil-punti (b), (c) jew (d) tal-Artikolu 14(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798, jew partijiet minn dawk il-funzjonijiet;

(c)

“rilaxx għas-servizz” tfisser l-assigurazzjoni ġġustifikata u rreġistrata akkumpanjata minn dokumentazzjoni fejn ikun xieraq, mogħtija mill-entità li twettaq il-manutenzjoni lill-amministratur tal-manutenzjoni tal-flotta, li l-manutenzjoni tkun twettqet skont l-ordnijiet tal-manutenzjoni;

(d)

“ritorn għall-operazzjoni” tfisser avviż mogħti lill-utent, pereżempju impriża ferrovjarja jew detentur, mill-entità inkarigata mill-manutenzjoni, abbażi ta' rilaxx għas-servizz, li jassigura li jkunu tlestew ix-xogħlijiet xierqa kollha ta' manutenzjoni u li l-vettura, li preċedentement kienet tneħħiet mill-operazzjoni, hija f'kundizzjoni li tintuża b'mod sikur, possibbilment soġġetta għal restrizzjonijiet fuq l-użu;

Għandha tapplika d-definizzjoni ta' “komponent kritiku għas-sikurezza” prevista fit-Taqsima 4.2.12.1 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1302/2014 (7).

Artikolu 3

Sistema ta' Ċertifikazzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 15(1) tad-Direttiva (UE) 2016/798, kwalunkwe entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tissodisfa r-rekwiżiti tal-Anness II, fir-rigward tal-vetturi kollha soġġetti għad-Direttiva (UE) 2016/798.

2.   Iċ-ċertifikazzjoni ECM li tistabbilixxi l-konformità mar-rekwiżiti tal-Anness II għandha tkun obbligatorja għal kwalunkwe entità inkarigata mill-manutenzjoni:

(a)

responsabbli għall-manutenzjoni tal-vaguni tal-merkanzija, jew

(b)

li ma tkunx impriża ferrovjarja jew amministratur tal-infrastruttura li jkunu qegħdin iwettqu manutenzjoni ta' vetturi esklużivament għall-operazzjonijiet tagħhom stess.

3.   Kwalunkwe entità inkarigata mill-manutenzjoni ta' vetturi għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 2, tista' tapplika għal ċertifikazzjoni ECM.

4.   Il-konformità mal-Anness II għandha tintwera permezz ta' ċertifikazzjoni ECM jew, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, fil-każ tal-impriżi ferrovjarji permezz tal-proċess ta' ċertifikazzjoni tas-sikurezza jew fil-każ tal-amministraturi tal-infrastruttura permezz ta' awtorizzazzjoni tas-sikurezza.

5.   Iċ-ċertifikat ECM mogħti lil impriża ferrovjarja jew lil amministratur tal-infrastruttura għandu jitqies bħala evidenza tal-konformità mal-punti 5.2.4 u 5.2.5 kemm tal-Anness I u kemm tal-Anness II tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/762 (8) fir-rigward tal-manutenzjoni tal-vetturi.

Artikolu 4

Komponenti kritiċi għas-sikurezza

1.   Għall-ġestjoni tal-komponenti kritiċi għas-sikurezza, l-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tqis l-identifikazzjoni inizjali tal-komponenti kritiċi għas-sikurezza mill-manifattur tal-vettura flimkien ma' kwalunkwe struzzjoni speċifika ta' manutenzjoni rreġistrata fil-fajls tekniċi tas-subsistemi msemmija fl-Artikolu 15(4) tad-Direttiva (UE) 2016/797.

2.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tipprovdi informazzjoni direttament jew permezz tad-detentur lill-impriżi ferrovjarji u lill-amministraturi tal-infrastruttura li joperaw il-vetturi, lid-detenturi, lill-manifatturi, lid-detenturi tal-awtorizzazzjonijiet tal-vetturi u lid-detenturi tal-awtorizzazzjoni tat-tip tal-vetturi, tas-subsistemi jew tal-komponenti, kif l-iktar ikun xieraq, u għandha b'mod partikolari tinformahom dwar sejbiet ta' manutenzjoni eċċezzjonali lil hinn mit-tkagħbir bl-użu.

3.   Fejn matul il-manutenzjoni ta' vettura, entità inkarigata mill-manutenzjoni ssir taf b'evidenza li tissuġġerixxi li komponent li preċedentement ma kienx ġie identifikat bħala kritiku għas-sikurezza jenħtieġ li jiġi kkunsidrat bħala tali, għandha tinforma mingħajr dewmien lill-manifattur, lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tat-tip tal-vettura u lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tal-vettura.

4.   Sabiex jiġi kkonfermat jekk il-komponent huwiex kritiku għas-sikurezza, il-manifattur, meta jkun jista' jiġi identifikat, għandu jwettaq valutazzjoni tar-riskji. Għandu jqis kif ikun maħsub li jintuża l-komponent u l-ambjent li fih ikun maħsub li jintuża. Kif ikun xieraq, l-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha taġġusta l-proċeduri tal-manutenzjoni tagħha sabiex tiżgura l-monitoraġġ u l-manutenzjoni sikura tal-komponent.

5.   Il-komponenti kritiċi għas-sikurezza, inkluż dawk identifikati skont il-paragrafu 4 ta' hawn fuq, għandhom jiġu rreġistrati fid-dokumentazzjoni rilevanti tal-vetturi u għandhom jiġu ġestiti permezz tagħha kif ġej:

(a)

il-manifatturi għandhom jiġġestixxu l-informazzjoni dwar il-komponenti kritiċi għas-sikurezza u l-istruzzjonijiet xierqa tal-manutenzjoni relatati magħhom permezz ta' referenza fil-fajl tekniku ta' subsistemi msemmija fl-Artikolu 15(4) tad-Direttiva (UE) 2016/797; u

(b)

l-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni għandhom jiġġestixxu l-komponenti kritiċi għas-sikurezza u l-istruzzjonijiet xierqa tal-manutenzjoni kif ukoll l-attivitajiet rilevanti tal-manutenzjoni fil-fajl jew fid-dokumentazzjoni tal-manutenzjoni msemmija fl-Artikolu 14 tad-Direttiva (UE) 2016/798.

6.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tinforma lis-settur ferrovjarju u lill-industrija tal-provvista ferrovjarja dwar sejbiet ġodda jew mhux mistennija li jkunu rilevanti għas-sikurezza, inkluż sejbiet eċċezzjonali tal-manutenzjoni lil hinn mit-tkagħbir bl-użu, b'rabta mal-vetturi, mas-subsistemi jew ma' komponenti oħra, meta r-riskji relatati jkunu rilevanti għal iktar atturi li x'aktarx ma jkunux ikkontrollati sew. L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tuża l-għodda tal-IT ta' Twissija għas-Sikurezza jew għodda informatika oħra pprovduta mill-Aġenzija għal dan l-iskop.

7.   Fuq talba tal-entità inkarigata għall-manutenzjoni jew tad-detentur tal-vettura, il-manifatturi għandhom jipprovdu appoġġ tekniku u ta' inġinerija għall-komponenti kritiċi għas-sikurezza u għall-integrazzjoni sikura tagħhom.

Artikolu 5

Obbligi tal-partijiet involuti fil-proċess ta' manutenzjoni

1.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni tal-vettura għandha tipprovdi l-informazzjoni dwar il-manutenzjoni ta' vettura, u fejn ikun applikabbli dwar aspetti rilevanti għat-tħaddim, lill-impriżi ferrovjarji jew lill-amministraturi tal-infrastruttura meta jitolbu għaliha, jew direttament jew inkella permezz tad-detentur.

2.   L-impriża ferrovjarja jew l-amministratur tal-infrastruttura għandhom jipprovdu l-informazzjoni dwar it-tħaddim ta' vettura lill-entità inkarigata mill-manutenzjoni meta din tintalab, jew direttament jew inkella permezz tad-detentur tal-vettura.

3.   Il-partijiet kollha involuti fil-proċess ta' manutenzjoni bħall-impriżi ferrovjarji, l-amministraturi tal-infrastruttura, id-detenturi, l-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni, kif ukoll il-manifatturi ta' vetturi, ta' subsistemi jew ta' komponenti, għandhom jiskambjaw l-informazzjoni rilevanti dwar il-manutenzjoni f'konformità mal-kriterji elenkati fit-Taqsimiet I.7 u I.8 tal-Anness II.

4.   Fejn kwalunkwe parti involuta, b'mod partikolari impriża ferrovjarja jew amministratur tal-infrastruttura, ikollha evidenza li entità inkarigata mill-manutenzjoni ma tikkonformax mal-Artikolu 14 tad-Direttiva (UE) 2016/798 jew mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, hija għandha tinforma mingħajr dewmien lill-korp taċ-ċertifikazzjoni u lill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza rilevanti b'dan. Il-korp taċ-ċertifikazzjoni jew, fejn l-entità inkarigata mill-manutenzjoni ma tkunx iċċertifikata, l-awtorità nazzjonali rilevanti għas-sikurezza, għandhom jieħdu azzjoni xierqa biex jikkontrollaw jekk l-ilment ta' nuqqas ta' konformità huwiex ġustifikat.

5.   Fejn l-entità inkarigata mill-manutenzjoni tinbidel, id-detentur, f'konformità mal-Artikolu 47(6) tad-Direttiva (UE) 2016/797, għandu jinforma mingħajr dewmien lill-entità tar-reġistrazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(1) tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/756/KE (9) u jitlob li r-reġistru tal-vetturi jiġi aġġornat. F'dik is-sitwazzjoni:

(i)

l-entità preċedenti inkarigata mill-manutenzjoni għandha tipprovdi mingħajr dewmien id-dokumentazzjoni tal-manutenzjoni lid-detentur;

(ii)

l-entità preċedenti inkarigata mill-manutenzjoni għandha tinħeles mill-obbligi tagħha meta titneħħa mir-reġistru tal-vetturi;

(iii)

fin-nuqqas ta' entità ġdida inkarigata mill-manutenzjoni, ir-reġistrazzjoni tal-vettura għandha tiġi sospiża.

Artikolu 6

Korpi taċ-ċertifikazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja dwar il-korpi taċ-ċertifikazzjoni lill-Aġenzija:

l-isem

l-indirizz

id-dettalji ta' kuntatt

in-natura tal-għoti tas-setgħa tagħhom f'konformità mal-Artikolu 14 tad-Direttiva (UE) 2016/798 (akkreditament, rikonoxximent jew jekk ingħatawx il-kompitu bħala awtorità nazzjonali tas-sikurezza)

2.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Aġenzija dwar kwalunkwe bidla fis-sitwazzjoni fi żmien xahar minn meta sseħħ dik il-bidla.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-korpi taċ-ċertifikazzjoni jikkonformaw mal-kriterji u mal-prinċipji ġenerali stabbiliti fl-Anness I u ma' kwalunkwe skema speċifika ta' akkreditament settorjali stabbilita permezz tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-deċiżjonijiet meħuda mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni jkunu soġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju.

5.   Sabiex jiġu armonizzati l-approċċi għall-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet, il-korpi taċ-ċertifikazzjoni għandhom jikkooperaw ma' xulxin fl-Istati Membri u fl-Unjoni kollha.

6.   L-Aġenzija għandha torganizza u tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn il-korpi taċ-ċertifikazzjoni.

7.   Kull tliet snin il-korpi taċ-ċertifikazzjoni għandhom jipprovdu rapport tal-attività f'forma elettronika lill-Aġenzija. Il-kontenut ta' tali rapport għandu jiġi definit mill-Aġenzija (f'kollaborazzjoni mal-korpi taċ-ċertifikazzjoni) u għandu jkun disponibbli fis-16 ta' Diċembru 2020 u konformi ma' kwalunkwe skema speċifika ta' akkreditament settorjali stabbilita permezz tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni. L-Aġenzija għandha tippubblika r-rapporti fuq is-sit web tagħha.

8.   Awtorità nazzjonali tas-sikurezza, korp nazzjonali ta' investigazzjoni jew l-Aġenzija jistgħu jitolbu għal informazzjoni mingħand kwalunkwe korp taċ-ċertifikazzjoni dwar is-sitwazzjoni fir-rigward ta' ċertifikazzjoni ECM individwali. Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jwieġeb mhux iktar tard minn ġimagħtejn wara.

Artikolu 7

Ċertifikazzjoni tal-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni

1.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tapplika għal ċertifikazzjoni ECM għand korp taċ-ċertifikazzjoni. Għandha tuża l-formola rilevanti fl-Anness III u tipprovdi evidenza dokumentata għar-rekwiżiti u għall-proċeduri stabbiliti fl-Anness II. L-applikazzjoni għandha tinkludi d-deskrizzjoni tal-istrateġija sabiex tiġi żgurata konformità kontinwa mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II, wara l-għoti taċ-ċertifikazzjoni ECM, inkluż il-konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1078/2012 (10).

2.   L-applikazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni ECM tista' tkun limitata għal kategorija speċifikata ta' vetturi.

3.   L-applikant għandu jibgħat informazzjoni u dokumentazzjoni supplimentari fuq talba tal-korp taċ-ċertifikazzjoni. Iż-żmien biex wieħed jipprovdi informazzjoni supplimentari għandu jkun raġonevoli, proporzjonat għad-diffikultà li wieħed jipprovdi l-informazzjoni li tintalab, u miftiehem mal-applikant fuq talba.

4.   Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jivverifika l-issodisfar tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II. Għal dak l-għan, jista' jagħmel żjarat fis-sit tal-entità inkarigata mill-manutenzjoni.

5.   Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jieħu deċiżjoni li jagħti jew li jirrifjuta ċertifikazzjoni ECM mhux iktar tard minn erba' xhur wara li jkun irċieva l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha.

6.   Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jagħti r-raġunijiet li wasslu għad-deċiżjonijiet tiegħu. Huwa għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu lill-entità inkarigata mill-manutenzjoni, b'indikazzjoni tal-proċess tal-appell, il-limitu ta' żmien għal appell u d-dettalji ta' kuntatt tal-korp tal-appell.

7.   Id-deċiżjoni li tingħata ċ-ċertifikazzjoni ECM għandha tiġi nnotifikata bl-użu tal-formola rilevanti stabbilita fl-Anness IV.

8.   Ċertifikazzjoni ECM għandha tkun valida għal perjodu massimu ta' ħames snin. L-entità ċċertifikata inkarigata mill-manutenzjoni għandha tinforma mingħajr dewmien lill-korp taċ-ċertifikazzjoni bi kwalunkwe bidla li jaf ikollha impatt fuq il-validità taċ-ċertifikazzjoni tagħha.

Artikolu 8

Konformità tal-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni

1.   Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jwettaq attivitajiet ta' sorveljanza fir-rigward tal-entità inkarigata mill-manutenzjoni sabiex jivverifika l-konformità kontinwa mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II. Huwa għandu jwettaq żjarat fis-sit minn tal-inqas darba kull 12-il xahar. L-għażla dwar in-natura tal-attivitajiet ta' sorveljanza u s-siti li trid issirilhom żjara għandu jkollha l-għan li tiżgura konformità kontinwa ġenerali u għandha tkun ibbażata fuq bilanċ ġeografiku u funzjonali. Għandha tqis l-attivitajiet ta' sorveljanza preċedenti tal-entità inkarigata mill-manutenzjoni li tkun taħt sorveljanza.

2.   Fejn il-korp taċ-ċertifikazzjoni jsib li entità inkarigata mill-manutenzjoni ma għadhiex tikkonforma mar-rekwiżiti li abbażi tagħhom ħareġ iċ-ċertifikazzjoni ECM, jista' jieħu waħda mill-azzjonijiet li ġejjin:

jaqbel fir-rigward ta' pjan ta' titjib mal-entità inkarigata mill-manutenzjoni,

jiddeċiedi li jillimita l-ambitu taċ-ċertifikazzjoni ECM,

jissospendi jew jirrevoka ċ-ċertifikazzjoni, skont il-livell ta' nuqqas ta' konformità.

3.   Fejn l-entità inkarigata mill-manutenzjoni ma ssegwix il-pjan ta' titjib jew tkompli bin-nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness II, il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jiddeċiedi li jillimita l-ambitu taċ-ċertifikazzjoni ECM jew li jirrevokaha, skont il-livell ta' nuqqas ta' konformità.

4.   F'każ ta' revoka ta' ċertifikazzjoni ECM, l-entità inkarigata mir-reġistru nazzjonali jew Ewropew tal-vetturi għandha tiżgura s-sospensjoni tar-reġistrazzjoni tal-vetturi affettwati bir-revoka, sakemm tiġi rreġistrata entità ġdida inkarigata mill-manutenzjoni għall-vetturi kkonċernati.

5.   Kull entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tibgħat rapport annwali tal-attivitajiet tagħha lill-korp taċ-ċertifikazzjoni tagħha u tara li jkun disponibbli għall-awtorità nazzjonali tas-sikurezza u għall-Aġenzija jekk jitolbuh. Ir-rekwiżiti għal dan ir-rapport huma stabbiliti fl-Anness V.

Artikolu 9

Esternalizzazzjoni tal-funzjonijiet ta' manutenzjoni

1.   Waħda jew iktar mill-funzjonijiet imsemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 14(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798, jew partijiet minnhom, jistgħu jiġu esternalizzati u l-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jiġi infurmat b'dan.

2.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha turi lill-korp taċ-ċertifikazzjoni kif tikkonforma mar-rekwiżiti u mal-kriterji ta' valutazzjoni kollha stabbiliti fl-Anness II fir-rigward tal-funzjonijiet li tiddeċiedi li testernalizza.

3.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tibqa' responsabbli għall-eżitu tal-attivitajiet ta' manutenzjoni esternalizzati u għandha tistabbilixxi sistema biex timmonitorja t-twettiq tagħhom.

Artikolu 10

Ċertifikazzjoni għal funzjonijiet ta' manutenzjoni esternalizzati

1.   Tista' tintalab ċertifikazzjoni minn kwalunkwe entità jew organizzazzjoni li twettaq waħda jew iktar mill-funzjonijiet ta' manutenzjoni kif imsemmi fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 14(3). Tali ċertifikazzjoni għandha tikkonferma li l-manutenzjoni mwettqa mill-entità jew mill-organizzazzjoni kkonċernati ta' waħda jew iktar minn dawk il-funzjonijiet tikkonforma mar-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fl-Anness II.

2.   Il-korpi taċ-ċertifikazzjoni għandhom japplikaw il-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 6, 7, 8 u 13(2) adattati għall-każ partikolari tal-applikant.

Fil-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għal ċertifikazzjoni fir-rigward ta' funzjonijiet ta' manutenzjoni esternalizzati jew partijiet minnhom, il-korpi taċ-ċertifikazzjoni għandhom japplikaw:

(a)

ir-rekwiżiti u l-kriterji ta' valutazzjoni stabbiliti fit-Taqsima I tal-Anness II, adattati għat-tip u għal-livell ta' servizz tal-organizzazzjoni;

(b)

ir-rekwiżiti u l-kriterji ta' valutazzjoni li jiddeskrivu l-funzjoni jew il-funzjonijiet speċifiċi tal-manutenzjoni.

Artikolu 11

Ir-rwol tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza

Jekk awtorità nazzjonali tas-sikurezza tkun taf li entità inkarigata mill-manutenzjoni ma tikkonformax mar-rekwiżiti tal-Anness III tad-Direttiva (UE) 2016/798 jew mar-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni ta' dan ir-Regolament, għandha tinforma lill-korpi jew lill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-akkreditament jew għar-rikonoxximent, lill-Aġenzija, lill-korp taċ-ċertifikazzjoni u lil partijiet interessati oħra kif ikun xieraq.

Artikolu 12

Kooperazzjoni mal-korpi taċ-ċertifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tappoġġa s-sistema armonizzata ta' ċertifikazzjoni permezz tal-provvista ta':

(a)

assistenza lill-korpi nazzjonali tal-akkreditament u lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti li jirrikonoxxu l-korpi taċ-ċertifikazzjoni;

(b)

kooperazzjoni fir-rigward ta' skemi xierqa ta' akkreditament u ta' ċertifikazzjoni. Dawk l-iskemi għandhom jistabbilixxu l-kriterji u l-proċeduri sabiex tiġi vvalutata l-konformità tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness I (permezz tal-infrastruttura Ewropea ta' akkreditament stabbilita skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 765/2008).

Artikolu 13

Għoti ta' informazzjoni

1.   L-Aġenzija għandha tiġbor, tirreġistra u tippubblika l-informazzjoni bażika dwar il-korpi taċ-ċertifikazzjoni u l-entitajiet iċċertifikati inkarigati mill-manutenzjoni. L-Aġenzija għandha toħloq għodda tal-IT biex twettaq dan il-kompitu.

2.   Il-korpi taċ-ċertifikazzjoni għandhom jinnotifikaw lill-Aġenzija biċ-ċertifikazzjonijiet ECM kollha li ġew maħruġa, emendati, imġedda, sospiżi jew revokati jew biċ-ċertifikazzjonijiet kollha għall-funzjonijiet kif imsemmi fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 14(3) tad-Direttiva (UE) 2016/798, fi żmien ġimgħa mid-deċiżjoni tagħhom, billi jużaw il-formoli stabbiliti fl-Anness IV.

Artikolu 14

Rapportar

L-Aġenzija għandha tibgħat lill-Kummissjoni l-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu. L-Aġenzija għandha tibgħat ir-rapporti sussegwenti dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament kull tliet snin wara l-ewwel rapport.

Artikolu 15

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali

1.   Il-korpi taċ-ċertifikazzjoni akkreditati jew rikonoxxuti skont ir-Regolament (UE) Nru 445/2011 għandhom jitqiesu akkreditati jew rikonoxxuti f'konformità ma' dan ir-Regolament skont il-kundizzjonijiet li bihom dawk il-korpi taċ-ċertifikazzjoni ġew akkreditati jew rikonoxxuti.

2.   L-attestazzjoni għal entità inkarigata mill-manutenzjoni għal vetturi għajr vaguni tal-merkanzija, maħruġa mill-korp taċ-ċertifikazzjoni abbażi tal-liġijiet nazzjonali, applikabbli fil-qasam irregolat b'dan ir-Regolament, qabel is-16 ta' Ġunju 2020 għandha tiġi rikonoxxuta bħala ekwivalenti għaċ-ċertifikazzjonijiet ECM għall-perjodu ta' validità oriġinali tagħha jew mhux iktar tard mis-16 ta' Ġunju 2023.

3.   L-attestazzjonijiet ta' konformità mal-prinċipji u mal-kriterji ekwivalenti għar-rekwiżiti tal-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 445/2011 maħruġa minn korp taċ-ċertifikazzjoni għal vetturi għajr vaguni tal-merkanzija, sa mhux iktar tard mis-16 ta' Ġunju 2019, għandhom jitqiesu ekwivalenti għaċ-ċertifikazzjonijiet ECM maħruġa skont dan ir-Regolament għall-perjodu ta' validità oriġinali tagħhom jew mhux iktar tard mis-16 ta' Ġunju 2023.

4.   L-attestazzjonijiet ta' konformità għall-funzjonijiet ta' manutenzjoni esternalizzati għal vetturi għajr vaguni tal-merkanzija, maħruġa mill-korp taċ-ċertifikazzjoni sa mhux iktar tard mis-16 ta' Ġunju 2022, abbażi tal-liġijiet nazzjonali applikabbli fil-qasam irregolat b'dan ir-Regolament qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu għandhom jitqiesu ekwivalenti għaċ-ċertifikazzjonijiet ECM għall-funzjonijiet ta' manutenzjoni esternalizzati maħruġa skont dan ir-Regolament għall-perjodu ta' validità oriġinali tagħhom jew mhux iktar tard mis-16 ta' Ġunju 2025.

5.   L-entitajiet kollha inkarigati mill-manutenzjoni għall-vetturi msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 3(2) għajr il-vaguni tal-merkanzija u l-vetturi elenkati fl-Artikolu 15(1) tad-Direttiva (UE) 2016/798, li mhumiex soġġetti għall-paragrafi 2 sa 4, għandhom jikkonformaw ma' dan ir-Regolament sa mhux iktar tard mis- mis-16 ta' Ġunju 2022.

Artikolu 16

Tħassir

Ir-Regolament (UE) Nru 445/2011 jitħassar b'effett mis-16 ta' Ġunju 2020.

Iċ-ċertifikati maħruġa skont ir-Regolament (UE) Nru 445/2011 minn korp taċ-ċertifikazzjoni għandhom jitqiesu bħala ekwivalenti għaċ-ċertifikati maħruġa skont dan ir-Regolament għall-perjodu ta' validità oriġinali tagħhom.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mis-16 ta' Ġunju 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta' Mejju 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 138, 26.5.2016, p. 102.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011 tal-10 ta' Mejju 2011 dwar sistema ta' ċertifikazzjoni tal-entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni tal-vaguni tal-merkanzija u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 653/2007 (ĠU L 122, 11.5.2011, p. 22)

(3)  Id-Direttiva (UE) 2016/797 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 138, 26.5.2016, p. 44).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).

(5)  Ir-Regolament (UE) 2016/796 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2016 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 881/2004 (ĠU L 138, 26.5.2016, p. 1-43)

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 445/2011 tal-10 ta' Mejju 2011 dwar sistema ta' ċertifikazzjoni tal-entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni tal-vaguni tal-merkanzija u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 653/2007 (ĠU L 122, 11.5.2011, p. 22).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1302/2014 tat-18 ta' Novembru 2014 dwar speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà fir-rigward tas-subsistema tal-vetturi ferrovjarji – lokomotivi u vetturi ferrovjarji għat-trasport tal-passiġġieri tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 356, 12.12.2014, p. 228).

(8)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/762 tat-8 ta' Marzu 2018 li jistabbilixxi metodi ta' sikurezza komuni dwar ir-rekwiżiti tas-sistema tal-ġestjoni tas-sikurezza skont id-Direttiva (UE) 2016/798 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 1158/2010 u (UE) Nru 1169/2010 (ĠU L 129, 25.5.2018, p. 26).

(9)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/756/KE tad-9 ta' Novembru 2007 li tadotta speċifikazzjoni komuni tar-reġistru nazzjonali tal-vetturi previst fl-Artikoli 14(4) u (5) tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE (ĠU L 305, 23.11.2007, p. 30).

(10)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1078/2012 tas-16 ta' Novembru 2012 dwar metodu komuni ta' sikurezza għall-monitoraġġ li għandu jiġi applikat mill-impriżi ferrovjarji u l-maniġers tal-infrastruttura wara li jirċievu ċertifikat tas-sikurezza jew awtorizzazzjoni tas-sikurezza u minn entitajiet responsabbli mill-manutenzjoni (ĠU L 320, 17.11.2012, p. 8).


ANNESS I

Kriterji għall-akkreditament jew għar-rikonoxximent tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni involuti fil-valutazzjoni u fl-għoti taċ-ċertifikati ECM

1.   ORGANIZZAZZJONI

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jiddokumenta l-istruttura organizzattiva tiegħu, filwaqt li jindika d-dmirijiet, ir-responsabbiltà u l-awtorità tal-persunal tal-ġestjoni tagħha, kif ukoll ta' persunal ieħor ta' ċertifikazzjoni u ta' kwalunkwe kumitat. Fejn il-korp taċ-ċertifikazzjoni jkun parti definita minn entità ġuridika, l-istruttura għandha tinkludi l-linja ta' awtorità u r-relazzjoni ma' partijiet oħra fl-istess entità ġuridika.

2.   INDIPENDENZA

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jkun korp indipendenti mil-lat organizzattiv u funzjonali fit-teħid tad-deċiżjonijiet tiegħu mill-impriżi ferrovjarji, mill-amministraturi tal-infrastruttura, mid-detenturi, mill-manifatturi u mill-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni u ma għandux jipprovdi servizzi simili.

L-indipendenza tal-persunal responsabbli għall-kontrolli taċ-ċertifikazzjoni għandha tiġi ggarantita. L-ebda uffiċjal ma għandu jiġi rremunerat abbażi tan-numru ta' kontrolli mwettqa jew tar-riżultati ta' dawk il-kontrolli.

3.   KOMPETENZA

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni u l-persunal skjerat għandu jkollhom il-kompetenza professjonali meħtieġa, b'mod partikolari fir-rigward tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni tal-vetturi u s-sistema xierqa ta' manutenzjoni. Ir-rekwiżiti speċifiċi li jindirizzaw il-persunal involut fil-ġestjoni u fit-twettiq tal-valutazzjoni u fiċ-ċertifikazzjoni għandhom jiġu deskritti fl-iskema ta' akkreditament.

4.   IMPARZJALITÀ

Id-deċiżjonijiet tal-korp taċ-ċertifikazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq evidenza oġġettiva ta' konformità jew nuqqas ta' konformità miksuba mill-korp taċ-ċertifikazzjoni, u ma għandhomx jiġu influwenzati minn interessi jew minn partijiet oħra.

5.   RESPONSABBILTÀ

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni mhuwiex responsabbli għall-iżgurar tal-konformità kontinwa mar-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni.

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu r-responsabbiltà li jivvaluta evidenza oġġettiva suffiċjenti biex fuqha jibbaża d-deċiżjoni dwar iċ-ċertifikazzjoni.

6.   TRASPARENZA

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jiżvela jew jipprovdi aċċess pubbliku għal informazzjoni xierqa u f'waqtha dwar il-proċess tal-awditjar u l-proċess taċ-ċertifikazzjoni tiegħu. Għandu wkoll jipprovdi informazzjoni dwar l-istat taċ-ċertifikazzjoni (inkluż l-għoti, l-estensjoni, iż-żamma, it-tiġdid, is-sospensjoni, it-tnaqqis tal-ambitu jew l-irtirar taċ-ċertifikazzjoni) ta' kwalunkwe organizzazzjoni, sabiex irawwem il-fiduċja fl-integrità u fil-kredibbiltà taċ-ċertifikazzjoni. It-trasparenza hija prinċipju ta' żvelar jew ta' aċċess għal informazzjoni xierqa.

7.   KUNFIDENZJALITÀ

Sabiex jikseb l-aċċess privileġġat għall-informazzjoni meħtieġa biex tiġi vvalutata b'mod adegwat il-konformità mar-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni, korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jżomm il-kunfidenzjalità ta' kwalunkwe informazzjoni kummerċjali dwar klijent.

8.   PROĊEDURA GĦALL-ILMENTI

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jistabbilixxi proċedura biex jindirizza l-ilmenti dwar id-deċiżjonijiet u dwar attivitajiet oħra relatati maċ-ċertifikazzjoni.

9.   OBBLIGAZZJONI U FINANZJAMENT

Il-korp taċ-ċertifikazzjoni għandu jkun kapaċi juri li evalwa r-riskji li jirriżultaw mill-attivitajiet ta' ċertifikazzjoni tiegħu u li għandu arranġamenti adegwati (inkluż assigurazzjoni jew riżervi) biex ikopri l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw mill-operazzjonijiet tiegħu f'kull qasam tal-attivitajiet tiegħu u fiż-żoni ġeografiċi li jopera fihom.


ANNESS II

Ir-rekwiżiti u l-kriterji ta' valutazzjoni għall-organizzazzjonijiet li japplikaw għal ċertifikat ECM jew għal ċertifikat fir-rigward tal-funzjonijiet tal-manutenzjoni esternalizzati minn entità inkarigata mill-manutenzjoni

I.   Rekwiżiti u kriterji ta' valutazzjoni għall-funzjoni tal-ġestjoni

1.   Tmexxijaimpenn għall-iżvilupp u għall-implimentazzjoni tas-sistema ta' manutenzjoni tal-organizzazzjoni u għat-titjib kontinwu tal-effettività tagħha

L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri:

(a)

biex tistabbilixxi politika xierqa ta' manutenzjoni għat-tip u għal-livell ta' servizz tal-organizzazzjoni, li tkun approvata mill-kap eżekuttiv tal-organizzazzjoni jew mir-rappreżentant tiegħu jew tagħha;

(b)

biex tiżgura li jiġu stabbiliti miri tas-sikurezza, f'konformità mal-qafas ġuridiku u li jkunu konsistenti mat-tip, mal-livell u mar-riskji rilevanti tal-organizzazzjoni;

(c)

biex tivvaluta l-prestazzjoni ġenerali tas-sikurezza tagħha fir-rigward tal-miri tas-sikurezza korporattivi tagħha;

(d)

biex tiżviluppa pjanijiet u proċeduri biex tilħaq il-miri tas-sikurezza tagħha;

(e)

biex tiżgura li jkunu disponibbli r-riżorsi meħtieġa biex jitwettqu l-proċessi kollha sabiex tikkonforma mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness;

(f)

biex tidentifika u tiġġestixxi l-impatt ta' attivitajiet oħra ta' ġestjoni fuq is-sistema ta' manutenzjoni;

(g)

biex tiżgura li l-amministrazzjoni superjuri tkun konxja mir-riżultati tal-monitoraġġ u tal-awditjar tal-prestazzjoni u tieħu r-responsabbiltà ġenerali għall-implimentazzjoni ta' bidliet fis-sistema ta' manutenzjoni;

(h)

biex tiżgura li l-persunal u r-rappreżentanti tal-persunal ikunu rappreżentati u kkonsultati b'mod adegwat fil-proċessi tad-definizzjoni, tal-iżvilupp, tal-monitoraġġ u tar-rieżami tal-aspetti tas-sikurezza tal-proċessi relatati kollha li jistgħu jinvolvu lill-persunal.

2.   Ġestjoni tar-riskjiapproċċ strutturat biex jiġu vvalutati r-riskji assoċjati mal-manutenzjoni tal-vetturi, inkluż dawk li jirriżultaw direttament minn proċessi operazzjonali u mill-attivitajiet ta' organizzazzjonijiet jew ta' persuni oħra, u biex jiġu identifikati l-miżuri xierqa ta' kontroll tar-riskji

2.1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri u arranġamenti fis-seħħ biex tirrikonoxxi l-ħtieġa u l-impenn għall-kollaborazzjoni mad-detenturi, mal-impriżi ferrovjarji, mal-amministraturi tal-infrastruttura, mad-disinjaturi u mal-manifatturi tal-vetturi u tal-komponenti jew ma' partijiet interessati oħra.

2.2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri ta' ġestjoni tar-riskji biex tiġġestixxi l-bidliet fil-fajl tal-manutenzjoni, inkluż pjanijiet ta' manutenzjoni, tagħmir, proċeduri, organizzazzjoni, persunal jew interfaċċi, u biex tapplika l-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi tal-evalwazzjoni u tal-valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont il-punt (a) tal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

2.3.   Meta tivvaluta r-riskji, organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tqis il-ħtieġa li tiddetermina, tipprovdi u ssostni ambjent tax-xogħol xieraq li jikkonforma mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni, b'mod partikolari mad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE (1).

3.   Monitoraġġapproċċ strutturat biex jiġi żgurat li l-miżuri tal-kontroll tar-riskji huma fis-seħħ, li qegħdin jaħdmu sew u li qegħdin jilħqu l-objettivi tal-organizzazzjoni

3.1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex b'mod regolari tiġbor, timmonitorja u tanalizza d-data rilevanti dwar is-sikurezza, inkluż:

(a)

it-twettiq ta' proċessi rilevanti;

(b)

ir-riżultati tal-proċessi (inkluż is-servizzi u l-prodotti kollha b'kuntrattar);

(c)

l-effettività tal-arranġamenti tal-kontroll tar-riskji;

(d)

l-informazzjoni dwar l-esperjenza, il-funzjonament ħażin, id-difetti u t-tiswijiet li jirriżultaw mit-tħaddim ta' kuljum u mill-manutenzjoni.

3.2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiżgura li l-aċċidenti, l-inċidenti, l-okkorrenzi fejn wieħed jeħlisha ħafif u okkorrenzi perikolużi oħra jiġu rrapportati, irreġistrati, investigati u analizzati.

3.3.   Biex isir rieżami perjodiku tal-proċessi kollha, l-organizzazzjoni għandu jkollha sistema ta' awditjar intern li tkun indipendenti, imparzjali u li taġixxi b'mod trasparenti. Din is-sistema għandu jkollha proċeduri fis-seħħ biex:

(a)

tiżviluppa pjan ta' awditjar intern, li jista' jiġi revedut skont ir-riżultati ta' awditjar preċedenti u l-monitoraġġ tal-prestazzjoni;

(b)

tanalizza u tevalwa r-riżultati tal-awditjar;

(c)

tipproponi u timplimenta miżuri jew azzjonijiet korrettivi speċifiċi;

(d)

tivverifika l-effettività ta' miżuri jew ta' azzjonijiet preċedenti.

3.4.   Il-proċeduri msemmija fil-punti 3.1, 3.2 u 3.3 ta' din it-Taqsima għandhom jikkonformaw mal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi tal-evalwazzjoni u tal-valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont il-punt (a) tal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva (UE) 2016/798 u mal-metodi għall-valutazzjoni tal-livell ta' sikurezza u tal-prestazzjoni tas-sikurezza tal-operaturi ferrovjarji fil-livell nazzjonali u dak tal-Unjoni kif adottati skont il-punt (d) tal-Artikolu 6(1) ta' dik id-Direttiva.

4.   Titjib kontinwuapproċċ strutturat biex tiġi analizzata l-informazzjoni miġbura permezz ta' monitoraġġ regolari, awditjar, jew sorsi rilevanti oħra, u biex ir-riżultati jservu ta' tagħlim u biex jiġu adottati miżuri preventivi jew korrettivi għaż-żamma jew għat-titjib tal-livell ta' sikurezza

L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri sabiex jiġi żgurat li:

(a)

in-nuqqasijiet identifikati jiġu rettifikati;

(b)

l-iżviluppi ġodda fis-sikurezza jiġu implimentati;

(c)

is-sejbiet tal-awditjar intern jintużaw biex tittejjeb is-sistema;

(d)

jiġu implimentati azzjonijiet preventivi jew korrettivi, meta jkunu meħtieġa, biex tiġi żgurata l-konformità tas-sistema ferrovjarja mal-istandards u ma' rekwiżiti oħra matul iċ-ċiklu tal-ħajja tat-tagħmir u tal-operazzjonijiet;

(e)

l-informazzjoni rilevanti fir-rigward tal-investigazzjoni u l-kawżi tal-aċċidenti, tal-inċidenti, tal-okkorrenzi fejn wieħed jeħlisha ħafif u ta' okkorrenzi perikolużi oħra sservi ta' tagħlim u, fejn ikun meħtieġ, biex jiġu adottati miżuri sabiex jittejjeb il-livell ta' sikurezza;

(f)

ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza, mill-korp nazzjonali ta' investigazzjoni u mill-investigazzjonijiet industrijali jew interni jiġu evalwati u implimentati jekk ikunu xierqa;

(g)

ir-rapporti jew l-informazzjoni rilevanti mill-impriżi ferrovjarji/mill-amministraturi tal-infrastruttura, u mid-detenturi jew minn sorsi rilevanti oħra jiġu kkunsidrati u jitqiesu.

5.   Struttura u responsabbiltàapproċċ strutturat biex jiġu ddefiniti r-responsabbiltajiet tal-individwi u tat-timijiet biex l-objettivi tas-sikurezza tal-organizzazzjoni jintlaħqu b'mod sigur

5.1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex talloka r-responsabbiltajiet għall-proċessi rilevanti kollha fl-organizzazzjoni kollha.

5.2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiddefinixxi b'mod ċar l-oqsma ta' responsabbiltà relatati mas-sikurezza u d-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet għal funzjonijiet speċifiċi assoċjati magħhom kif ukoll mal-interfaċċi tagħhom. Dawn jinkludu l-proċeduri indikati fil-punt 2.1 ta' hawn fuq bejn l-organizzazzjoni u d-detenturi, u fejn ikun xieraq, l-impriżi ferrovjarji u l-amministraturi tal-infrastruttura.

5.3.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiżgura li l-persunal b'responsabbiltajiet delegati fl-organizzazzjoni jkollu l-awtorità, il-kompetenza u r-riżorsi xierqa biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu. Ir-responsabbiltà u l-kompetenza għandhom ikunu koerenti u kompatibbli mar-rwol tiegħu, u d-delegi għandhom isiru bil-miktub.

5.4.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiżgura l-koordinazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-proċessi rilevanti fl-organizzazzjoni kollha.

5.5.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex lil dawk bi rwol amministrattiv iżżommhom responsabbli għall-prestazzjoni tagħhom fir-rigward tas-sikurezza.

6.   Ġestjoni tal-kompetenziapproċċ strutturat biex jiġi żgurat li l-impjegati jkollhom il-kompetenzi meħtieġa sabiex l-objettivi tal-organizzazzjoni jintlaħqu b'mod sikur, effettiv u effiċjenti fiċ-ċirkostanzi kollha

6.1.   L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi sistema ta' ġestjoni tal-kompetenzi li tipprevedi:

(a)

l-identifikazzjoni tal-karigi bir-responsabbiltà li fis-sistema jwettqu l-proċessi kollha meħtieġa għall-konformità mar-rekwiżiti ta' dan l-Anness;

(b)

l-identifikazzjoni tal-karigi li jinvolvu kompiti relatati mas-sikurezza;

(c)

l-allokazzjoni ta' persunal b'kompetenzi xierqa għall-kompiti rilevanti.

6.2.   Fis-sistema tal-ġestjoni tal-kompetenzi tal-organizzazzjoni, għandu jkun hemm proċeduri ta' ġestjoni tal-kompetenzi tal-persunal, li minn tal-inqas jinkludu:

(a)

l-identifikazzjoni tal-għarfien, tal-ħiliet u tal-esperjenza meħtieġa għall-kompiti relatati mas-sikurezza skont kif ikun xieraq għar-responsabbiltajiet tagħhom;

(b)

il-prinċipji dwar is-selezzjoni, inkluż il-livell edukattiv bażiku, il-ħila mentali u s-saħħa fiżika;

(c)

it-taħriġ inizjali u l-kwalifiki jew iċ-ċertifikazzjoni tal-kompetenzi jew tal-ħiliet akkwiżiti;

(d)

il-garanzija li l-persunal kollu jkun konxju mir-rilevanza u mill-importanza tal-attivitajiet tiegħu u kif jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi tas-sikurezza;

(e)

it-taħriġ kontinwu u l-aġġornament perjodiku tal-għarfien u tal-ħiliet eżistenti;

(f)

il-kontrolli perjodiċi tal-kompetenzi, tal-ħila mentali u tas-saħħa fiżika fejn ikun meħtieġ;

(g)

il-miżuri speċjali fil-każ ta' aċċidenti/inċidenti jew assenzi twal minn fuq il-post tax-xogħol, kif ikun meħtieġ.

7.   Informazzjoniapproċċ strutturat biex jiġi żgurat li l-informazzjoni importanti tkun disponibbli għal dawk li jesprimu ġudizzju u li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livelli kollha tal-organizzazzjoni

7.1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex jiġu definiti mezzi ta' rappurtar biex tiżgura li, fl-entità stess u fil-ftehimiet kummerċjali tagħha ma' atturi oħra, inkluż l-amministraturi tal-infrastruttura, l-impriżi ferrovjarji, id-detenturi u d-disinjaturi jew il-manifatturi tal-vetturi jew tal-komponenti, jew it-tnejn li huma meta jkun xieraq, l-informazzjoni dwar il-proċessi rilevanti kollha tiġi skambjata u tintbagħat kif suppost lill-persuna li jkollha r-rwol xieraq kemm fl-organizzazzjoni stess kif ukoll f'organizzazzjonijiet oħra, minnufih u b'mod ċar.

7.2.   Sabiex tiżgura skambju adegwat tal-informazzjoni, l-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri:

(a)

għall-wasla u għall-ipproċessar ta' informazzjoni speċifika;

(b)

għall-identifikazzjoni, għall-ġenerazzjoni u għat-tixrid ta' informazzjoni speċifika;

(c)

biex tara li tkun disponibbli informazzjoni affidabbli u aġġornata.

7.3.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiżgura li l-informazzjoni operazzjonali ewlenija tkun:

(a)

rilevanti u valida;

(b)

akkurata;

(c)

kompluta;

(d)

aġġornata b'mod xieraq;

(e)

ivverifikata;

(f)

konsistenti u faċli biex tinftiehem (inkluż il-lingwaġġ użat);

(g)

mgħarrfa lill-persunal skont ir-responsabbiltajiet tiegħu, qabel ma tiġi applikata;

(h)

aċċessibbli faċilment għall-persunal, u jiġu pprovduti kopji fejn ikun meħtieġ.

7.4.   Ir-rekwiżiti stabbiliti fil-punti 7.1, 7.2 u 7.3 japplikaw b'mod partikolari għall-informazzjoni operazzjonali li ġejja:

(a)

il-kontrolli tal-akkuratezza u tal-kompletezza tar-reġistri nazzjonali tal-vetturi fir-rigward tal-identifikazzjoni (inkluż il-mezzi) u r-reġistrazzjoni tal-vetturi li tkun saritilhom manutenzjoni mill-organizzazzjoni;

(b)

id-dokumentazzjoni dwar il-manutenzjoni;

(c)

l-informazzjoni dwar l-appoġġ ipprovdut lid-detenturi u, fejn ikun xieraq, lil partijiet oħra, inkluż l-impriżi ferrovjarji/l-amministraturi tal-infrastruttura;

(d)

l-informazzjoni dwar il-kwalifiki tal-persunal u s-superviżjoni sussegwenti matul l-iżvilupp tal-manutenzjoni;

(e)

l-informazzjoni dwar l-operazzjonijiet (inkluż l-għadd ta' mili, it-tip u l-livell ta' attivitajiet, l-inċidenti jew l-aċċidenti) u t-talbiet tal-impriżi ferrovjarji, tad-detenturi u tal-amministraturi tal-infrastruttura;

(f)

ir-rekords tal-manutenzjoni mwettqa, inkluż l-informazzjoni dwar in-nuqqasijiet identifikati waqt l-ispezzjonijiet u l-azzjonijiet korrettivi meħuda mill-impriżi ferrovjarji jew mill-amministraturi tal-infrastruttura bħal pereżempju l-ispezzjonijiet u l-monitoraġġ imwettqa qabel it-tluq tal-ferrovija jew tul ir-rotta tagħha;

(g)

ir-rilaxx għas-servizz u r-ritorn għall-operazzjoni;

(h)

l-ordnijiet tal-manutenzjoni;

(i)

l-informazzjoni teknika li trid tiġi pprovduta lill-impriżi ferrovjarji/lill-amministraturi tal-infrastruttura u lid-detenturi għall-istruzzjonijiet tal-manutenzjoni;

(j)

l-informazzjoni f'każ ta' emerġenza li tikkonċerna sitwazzjonijiet fejn jiġi mfixkel l-istat sikur tal-operat, li jaf tikkonsisti:

(i)

mill-impożizzjoni ta' restrizzjonijiet tal-użu jew ta' kundizzjonijiet speċifiċi tat-tħaddim ta' vetturi li saritilhom manutenzjoni mill-organizzazzjoni jew ta' vetturi oħra tal-istess serje anke jekk il-manutenzjoni tkun saritilhom minn entitajiet oħra inkarigati mill-manutenzjoni, billi din l-informazzjoni għandha tiġi kondiviża wkoll mal-partijiet involuti kollha;

(ii)

minn informazzjoni urġenti dwar kwistjonijiet relatati mas-sikurezza li ġew identifikati waqt il-manutenzjoni, bħal pereżempju nuqqasijiet identifikati f'komponent li jkunu komuni għal diversi kategoriji jew serje ta' vetturi;

(k)

mill-informazzjoni/mid-data rilevanti kollha meħtieġa sabiex jintbagħat ir-rapport annwali dwar il-manutenzjoni lill-korp taċ-ċertifikazzjoni u lill-klijenti rilevanti (inkluż id-detenturi), billi dan ir-rapport għandu jkun disponibbli ukoll għall-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza jekk jitolbu għalih.

8.   Dokumentazzjoniapproċċ strutturat biex tiġi żgurata t-traċċabbiltà tal-informazzjoni rilevanti kollha

8.1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri adegwati fis-seħħ biex jiġi żgurat li l-proċessi rilevanti kollha jiġu ddokumentati kif suppost.

8.2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri adegwati fis-seħħ biex:

(a)

timmonitorja u taġġorna regolarment id-dokumentazzjoni rilevanti kollha;

(b)

tifformattja, tiġġenera, tiddistribwixxi u tivverifika l-bidliet fid-dokumentazzjoni rilevanti kollha;

(c)

tirċievi, tiġbor u tarkivja d-dokumentazzjoni rilevanti kollha.

9.   Attivitajiet ta' kuntrattarapproċċ strutturat biex jiġi żgurat li ssir ġestjoni xierqa tal-attivitajiet sottokuntrattati sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-organizzazzjoni

9.1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri fis-seħħ sabiex tiżgura li l-prodotti u s-servizzi relatati mas-sikurezza jiġu identifikati.

9.2.   Meta jintużaw kuntratturi u/jew fornituri ta' prodotti u ta' servizzi relatati mas-sikurezza, l-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri fis-seħħ sabiex fil-mument tas-selezzjoni tivverifika li:

(a)

il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u l-fornituri jkunu kompetenti;

(b)

il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u l-fornituri jkollhom sistema ta' manutenzjoni u ta' ġestjoni li tkun adegwata u ddokumentata.

9.3.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex tiddefinixxi r-rekwiżiti li tali kuntratturi u fornituri għandhom jissodisfaw.

9.4.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri sabiex timmonitorja kemm il-fornituri u/jew il-kuntratturi jkunu konxji tar-riskji li huma jikkawżaw lill-operazzjonijiet tal-organizzazzjoni.

9.5.   Meta s-sistema ta' manutenzjoni jew ta' ġestjoni ta' kuntrattur jew ta' fornitur tkun iċċertifikata, il-proċess ta' monitoraġġ deskritt fil-punt 3 jista' jiġi limitat għar-riżultati tal-proċessi operazzjonali b'kuntrattar imsemmija fil-punt 3.1(b).

9.6.   Minn tal-inqas il-prinċipji bażiċi għall-proċessi li ġejjin għandhom jiġu definiti, magħrufa u allokati b'mod ċar fil-kuntratt bejn il-partijiet kontraenti:

(a)

ir-responsabbiltajiet u l-kompiti marbuta mal-kwistjonijiet relatati mas-sikurezza ferrovjarja;

(b)

l-obbligi marbuta mat-trasferiment tal-informazzjoni rilevanti bejn iż-żewġ partijiet;

(c)

it-traċċabbiltà tad-dokumenti relatati mas-sikurezza.

II.   Rekwiżiti u kriterji ta' valutazzjoni għall-funzjoni tal-iżvilupp tal-manutenzjoni

1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura għall-identifikazzjoni u għall-ġestjoni:

(a)

tal-attivitajiet kollha ta' manutenzjoni li jaffettwaw is-sikurezza;

(b)

tal-komponenti kritiċi kollha għas-sikurezza.

2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiggarantixxi l-konformità mar-rekwiżiti essenzjali għall-interoperabbiltà, inkluż l-aġġornamenti matul iċ-ċiklu tal-ħajja, billi:

(a)

tiżgura l-konformità mal-ispeċifikazzjonijiet relatati mal-parametri bażiċi għall-interoperabbiltà kif stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-interoperabbiltà (TSIs) rilevanti;

(b)

tivverifika fiċ-ċirkostanzi kollha l-konsistenza tal-fajl tal-manutenzjoni mal-awtorizzazzjoni relatata mal-vettura (inkluż kwalunkwe rekwiżit nazzjonali tas-sikurezza), inkluż il-konformità mal-fajl tekniku u mat-tip ta' rekords bħal fir-Reġistru Ewropew tat-Tipi ta' Vetturi Awtorizzati (ERATV);

(c)

tiġġestixxi kwalunkwe sostituzzjoni fil-qafas tal-manutenzjoni;

(d)

tidentifika l-ħtieġa għal valutazzjoni tar-riskji tal-impatt potenzjali tal-bidla inkwistjoni fuq is-sikurezza tas-sistema ferrovjarja, permezz tal-applikazzjoni tal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi ta' evalwazzjoni u ta' valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(a) tad-Direttiva (UE) 2016/798;

(e)

tiġġestixxi l-konfigurazzjoni tal-bidliet tekniċi kollha li jaffettwaw l-integrità tas-sistema tal-vettura.

3.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura għad-disinn u għall-appoġġ tal-implimentazzjoni tal-faċilitajiet, tat-tagħmir u tal-għodod tal-manutenzjoni żviluppati u meħtieġa speċifikament għat-twettiq tal-manutenzjoni. L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex tikkontrolla li dawn il-faċilitajiet, it-tagħmir u l-għodod jintużaw, jinħażnu u ssirilhom manutenzjoni skont l-iskeda tal-manutenzjoni tagħhom u f'konformità mar-rekwiżiti tal-manutenzjoni tagħhom.

4.   Meta l-vetturi jibdew l-operazzjonijiet, l-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex:

(a)

tikseb aċċess għar-rakkomandazzjonijiet għaż-żamma tad-dokumentazzjoni inizjali u tiġbor biżżejjed informazzjoni dwar l-operazzjonijiet ippjanati;

(b)

tanalizza dawk ir-rakkomandazzjonijiet għaż-żamma tad-dokumentazzjoni inizjali u tipprovdi, permezz tal-applikazzjoni tal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi ta' evalwazzjoni u ta' valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(a) tad-Direttiva (UE) 2016/798, l-ewwel fajl tal-manutenzjoni, filwaqt li tqis ukoll l-informazzjoni li tinsab fi kwalunkwe garanzija assoċjata;

(c)

tiżgura li l-implimentazzjoni tal-ewwel fajl tal-manutenzjoni issir skont dan.

5.   Sabiex iżżomm il-fajl tal-manutenzjoni aġġornat tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' vettura, l-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex:

(a)

minn tal-inqas tiġbor l-informazzjoni rilevanti rigward:

(i)

it-tip u l-livell ta' operazzjonijiet imwettqa effettivament, inklużi l-aċċidenti, l-aċċidenti serji u l-inċidenti, iżda mhux limitat għalihom biss, kif definit fid-Direttiva (UE) 2016/798;

(ii)

id-detezzjoni tal-ħsarat fil-komponenti;

(iii)

it-tip u l-livell tal-operazzjonijiet ippjanati;

(iv)

il-manutenzjoni mwettqa effettivament.

(b)

tiddefinixxi l-ħtieġa li jsiru aġġornamenti, filwaqt li jitqiesu l-valuri ta' limitu għall-interoperabbiltà;

(c)

tagħmel proposti dwar il-bidliet u l-implimentazzjoni tagħhom kif ukoll tapprovahom, bil-ħsieb li tittieħed deċiżjoni bbażata fuq kriterji ċari, filwaqt li jitqiesu s-sejbiet mill-valutazzjoni tar-riskji mwettqa permezz tal-applikazzjoni tal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi ta' evalwazzjoni u ta' valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(a) tad-Direttiva (UE) 2016/798;

(d)

tiżgura li l-implimentazzjoni tal-bidliet issir skont dan;

(e)

timmonitorja l-effettività tal-bidliet permezz ta' proċess b'konsistenza mal-metodi għall-valutazzjoni tal-livell ta' sikurezza u tal-prestazzjoni tas-sikurezza tal-operaturi ferrovjarji fil-livell nazzjonali u dak Ewropew kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(d) tad-Direttiva (UE) 2016/798.

6.   Meta l-proċess ta' ġestjoni tal-kompetenzi jiġi applikat għall-funzjoni tal-iżvilupp tal-manutenzjoni, minn tal-inqas għandhom jitqiesu l-attivitajiet li ġejjin li jaffettwaw is-sikurezza:

(a)

l-applikazzjoni tal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi ta' evalwazzjoni u ta' valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(a) tad-Direttiva (UE) 2016/798 għall-valutazzjoni tal-bidliet fil-fajl tal-manutenzjoni;

(b)

id-dixxiplini tal-inġinerija meħtieġa għall-ġestjoni tal-istabbiliment, tal-bidliet fil-fajl tal-manutenzjoni u tal-iżvilupp, tal-valutazzjoni, tal-validazzjoni u tal-approvazzjoni tas-sostituzzjonijiet fil-qafas tal-manutenzjoni;

(c)

l-attivitajiet ta' manutenzjoni fuq il-komponenti kritiċi għas-sikurezza;

(d)

it-tekniki tat-tgħaqqid (inkluż l-iwweldjar u l-irbit);

(e)

l-ittestjar mhux distruttiv.

7.   Meta l-proċess tad-dokumentazzjoni jiġi applikat għall-funzjoni tal-iżvilupp tal-manutenzjoni, minn tal-inqas jeħtieġ li tiġi ggarantita t-traċċabbiltà tal-elementi li ġejjin:

(a)

id-dokumentazzjoni fir-rigward tal-iżvilupp, tal-valutazzjoni, tal-validazzjoni u tal-approvazzjoni ta' sostituzzjoni fil-qafas tal-manutenzjoni;

(b)

il-konfigurazzjoni tal-vetturi, inkluż il-komponenti kritiċi għas-sikurezza u l-modifiki tas-softwer abbord, iżda mhux limitat għalihom biss;

(c)

ir-rekords dwar il-manutenzjoni mwettqa;

(d)

ir-riżultati ta' studji dwar l-esperjenza miksuba;

(e)

il-verżjonijiet suċċessivi kollha tal-fajl tal-manutenzjoni, inkluż il-valutazzjoni tar-riskji;

(f)

ir-rapporti dwar il-kompetenza u s-superviżjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni u tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta;

(g)

l-informazzjoni teknika li trid tiġi pprovduta bħala appoġġ għad-detenturi, għall-impriżi ferrovjarji u għall-amministraturi tal-infrastruttura.

III.   Rekwiżiti u kriterji ta' valutazzjoni għall-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta

1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex tikkontrolla l-kompetenza, id-disponibbiltà u l-kapaċità tal-entità responsabbli għat-twettiq tal-manutenzjoni qabel ma tingħata l-ordni li ssir il-manutenzjoni. Dan jirrikjedi li l-workshops tal-manutenzjoni jkunu kkwalifikati kif suppost biex jiddeċiedu dwar ir-rekwiżiti għall-kompetenzi tekniċi fil-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni.

2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura għall-kompożizzjoni tal-pakkett tax-xogħol u għall-ħruġ u għar-rilaxx tal-ordni tal-manutenzjoni.

3.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex tibgħat il-vetturi għall-manutenzjoni fil-ħin opportun.

4.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex tiġġestixxi t-tneħħija tal-vetturi mit-tħaddim għall-manutenzjoni jew meta jiġi mfixkel it-tħaddim sikur jew meta l-ħtiġijiet tal-manutenzjoni jaffettwaw it-tħaddim normali.

5.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex tiddefinixxi l-miżuri ta' verifika meħtieġa li jiġu applikati għat-twettiq tal-manutenzjoni u għar-rilaxx għas-servizz tal-vetturi.

6.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċedura biex toħroġ avviż ta' ritorn għall-operazzjoni, inkluż id-definizzjoni ta' restrizzjonijiet tal-użu biex jiġi żgurat it-tħaddim sikur billi titqies id-dokumentazzjoni tar-rilaxx għas-servizz.

7.   Meta l-proċess tal-ġestjoni tal-kompetenzi jiġi applikat għall-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta, minn tal-inqas għandu jitqies ir-ritorn għall-operazzjoni, inkluż id-definizzjoni tar-restrizzjoni tal-użu.

8.   Meta l-proċess ta' informazzjoni jiġi applikat għall-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta, minn tal-inqas jeħtieġ li l-elementi li ġejjin jiġu pprovduti għall-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni:

(a)

ir-regoli u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi applikabbli;

(b)

il-pjan ta' manutenzjoni għal kull vettura;

(c)

lista tal-partijiet ta' rikambju, inkluż deskrizzjoni teknika dettaljata biżżejjed għal kull parti sabiex tkun tista' ssir sostituzzjoni eżatta bl-istess garanziji;

(d)

lista ta' materjali, inkluż deskrizzjoni dettaljata biżżejjed tal-użu tagħhom u l-informazzjoni meħtieġa dwar is-saħħa u s-sikurezza;

(e)

dossier li jiddefinixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-attivitajiet li jaffettwaw is-sikurezza u li jinkludi r-restrizzjonijiet waqt l-użu għall-komponenti;

(f)

lista ta' komponenti jew sistemi soġġetti għal rekwiżiti legali u lista ta' dawk ir-rekwiżiti (inkluż l-akkumulaturi tal-brejkijiet u t-tankijiet għat-trasport ta' oġġetti perikolużi);

(g)

l-applikazzjoni tal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi ta' evalwazzjoni u ta' valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(a) tad-Direttiva (UE) 2016/798 għall-valutazzjoni tal-bidliet li jaffettwaw il-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta.

9.   Meta l-proċess ta' informazzjoni jiġi applikat għall-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta, il-partijiet interessati għandhom minn tal-inqas jiġu infurmati dwar ir-ritorn għall-operazzjoni, inkluż ir-restrizzjonijiet tal-użu rilevanti għall-utenti (l-impriżi ferrovjarji u l-amministraturi tal-infrastruttura).

10.   Meta l-proċess tad-dokumentazzjoni jiġi applikat għall-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta, minn tal-inqas jeħtieġ li jiġu rreġistrati l-elementi li ġejjin:

(a)

l-ordnijiet tal-manutenzjoni;

(b)

ir-ritorn għall-operazzjoni, inkluż ir-restrizzjonijiet tal-użu rilevanti għall-impriżi ferrovjarji u għall-amministraturi tal-infrastruttura.

IV.   Rekwiżiti u kriterji ta' valutazzjoni għall-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni

1.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex:

(a)

tikkontrolla l-kompletezza u l-adegwatezza tal-informazzjoni mogħtija mill-funzjoni tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta fir-rigward tal-attivitajiet ordnati;

(b)

tivverifika l-użu tad-dokumenti tal-manutenzjoni meħtieġa u rilevanti u ta' standards oħra applikabbli għat-twettiq ta' servizzi ta' manutenzjoni f'konformità mal-ordnijiet tal-manutenzjoni;

(c)

tiżgura li l-ispeċifikazzjonijiet rilevanti kollha tal-manutenzjoni, kif definit fir-regolamenti applikabbli u fl-istandards speċifikati fl-ordnijiet tal-manutenzjoni, ikunu disponibbli għall-persunal involut kollu (eż. ikunu disponibbli fl-istruzzjonijiet tax-xogħol interni).

2.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri sabiex jiġi żgurat li:

(a)

il-komponenti (inkluż il-partijiet ta' rikambju) u l-materjali jintużaw kif speċifikat fl-ordnijiet tal-manutenzjoni u fid-dokumentazzjoni tal-fornitur;

(b)

il-komponenti u l-materjali jinħażnu, jiġu ttrattati u jiġu ttrasportati b'mod li jipprevjeni it-tkagħbir bl-użu u li ssirilhom xi ħsara u kif inhu speċifikat fl-ordnijiet tal-manutenzjoni u fid-dokumentazzjoni tal-fornitur;

(c)

il-komponenti u l-materjali kollha, inkluż dawk ipprovduti mill-klijent, jikkonformaw mar-regoli nazzjonali u internazzjonali rilevanti kif ukoll mar-rekwiżiti tal-ordnijiet tal-manutenzjoni rilevanti.

3.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiddetermina, tidentifika, tipprovdi, tirreġistra u tara li jkunu disponibbli faċilitajiet, tagħmir u għodod adegwati u xierqa sabiex tkun tista' twettaq is-servizzi ta' manutenzjoni f'konformità mal-ordnijiet tal-manutenzjoni u ma' speċifikazzjonijiet applikabbli oħra, filwaqt li tiżgura:

(a)

it-twettiq sikur tal-manutenzjoni, inkluż is-saħħa u s-sikurezza tal-persunal tal-manutenzjoni;

(b)

l-ergonomija u l-protezzjoni tas-saħħa, inkluż ukoll l-interfaċċi bejn l-utenti u s-sistemi tat-teknoloġija tal-informatika jew it-tagħmir dijanjostiku.

4.   Fejn ikun meħtieġ sabiex jiġu żgurati riżultati validi, l-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri li jiżguraw li t-tagħmir tal-kejl tagħha jkun:

(a)

ikkalibrat jew ivverifikat f'intervalli speċifikati, jew qabel l-użu, skont standards ta' kejl internazzjonali, nazzjonali jew industrijali – fejn ma jeżistux tali standards, għandha tiġi rreġistrata l-bażi li tintuża għall-kalibrazzjoni jew għall-verifika;

(b)

aġġustat jew aġġustat mill-ġdid skont kif ikun meħtieġ;

(c)

identifikat biex l-istat tal-kalibrazzjoni jkun jista' jiġi ddeterminat;

(d)

salvagwardjat minn aġġustamenti li jistgħu jinvalidaw ir-riżultat tal-kejl;

(e)

protett minn ħsara u minn deterjorament matul it-trattament, il-manutenzjoni u l-ħżin.

5.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tiżgura li l-faċilitajiet, it-tagħmir u l-għodod kollha jintużaw, jiġu kkalibrati, jiġu ppreservati u ssirilhom manutenzjoni b'mod korrett f'konformità mal-proċeduri ddokumentati.

6.   L-organizzazzjoni għandu jkollha proċeduri biex tikkontrolla li l-kompiti mwettqa jkunu f'konformità mal-ordnijiet tal-manutenzjoni u biex toħroġ l-avviż tar-rilaxx għas-servizz. L-avviż tar-rilaxx għas-servizz għandu jinkludi l-informazzjoni kollha li tkun utli biex jiġu definiti r-restrizzjonijiet tal-użu.

7.   Meta l-proċess tal-valutazzjoni tar-riskji (b'mod partikolari il-punti 2.2 u 2.3 tat-Taqsima I) jiġi applikat għall-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni, l-ambjent tax-xogħol għandu jinkludi mhux biss il-workshops fejn issir il-manutenzjoni iżda wkoll il-binarji barra l-binjiet tal-workshops u l-postijiet kollha fejn jitwettqu l-attivitajiet ta' manutenzjoni.

8.   Meta l-proċess tal-ġestjoni tal-kompetenzi jiġi applikat għall-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni, minn tal-inqas għandhom jitqiesu l-attivitajiet li ġejjin li jaffettwaw is-sikurezza, fejn ikun xieraq:

(a)

it-tekniki tat-tgħaqqid (inkluż l-iwweldjar u l-irbit);

(b)

l-ittestjar mhux distruttiv;

(c)

l-ittestjar finali tal-vetturi u r-rilaxx għas-servizz;

(d)

l-attivitajiet ta' manutenzjoni fuq is-sistemi tal-brejkijiet, is-settijiet tar-roti u t-tagħmir ta' trazzjoni, u l-attivitajiet ta' manutenzjoni fuq komponenti speċifiċi tal-vaguni tal-merkanzija għat-trasport ta'oġġetti perikolużi, pereżempju tankijiet, valvijiet, eċċ.;

(e)

l-attivitajiet ta' manutenzjoni fuq il-komponenti kritiċi għas-sikurezza;

(f)

l-attivitajiet ta' manutenzjoni fuq is-sistemi ta' kontroll-kmand u sinjalazzjoni;

(g)

l-attivitajiet ta' manutenzjoni fuq is-sistemi ta' kontroll tal-bibien;

(h)

oqsma speċjalizzati identifikati oħra li jaffettwaw is-sikurezza.

9.   Meta l-proċess tal-informazzjoni jiġi applikat għall-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni, minn tal-inqas l-elementi li ġejjin għandhom jiġu pprovduti għall-funzjonijiet tal-ġestjoni tal-manutenzjoni tal-flotta u tal-iżvilupp tal-manutenzjoni:

(a)

ix-xogħlijiet imwettqa f'konformità mal-ordnijiet tal-manutenzjoni;

(b)

kwalunkwe ħsara jew difett possibbli fir-rigward tas-sikurezza, li jiġu identifikati mill-organizzazzjoni;

(c)

ir-rilaxx għas-servizz.

10.   Meta l-proċess tad-dokumentazzjoni jiġi applikat għall-funzjoni tat-twettiq tal-manutenzjoni, minn tal-inqas l-elementi li ġejjin għandhom jiġu rreġistrati għall-attivitajiet ta' manutenzjoni li jaffettwaw is-sikurezza, kif imsemmi fil-punt 1(a) tat-Taqsima II:

(a)

identifikazzjoni ċara tal-faċilitajiet, tat-tagħmir u tal-għodod kollu/kollha;

(b)

ix-xogħlijiet kollha ta' manutenzjoni mwettqa, inkluż il-persunal, l-għodod, it-tagħmir, il-partijiet ta' rikambju u l-materjali li ntużaw, filwaqt li jitqiesu:

(i)

ir-regoli nazzjonali rilevanti fil-post fejn l-organizzazzjoni hija stabbilita;

(ii)

ir-rekwiżiti stabbiliti fl-ordnijiet tal-manutenzjoni, inkluż ir-rekwiżiti fir-rigward tar-rekords;

(iii)

l-ittestjar finali u d-deċiżjoni fir-rigward tar-rilaxx għas-servizz;

(c)

il-miżuri ta' kontroll meħtieġa mill-ordnijiet tal-manutenzjoni u r-rilaxx għas-servizz;

(d)

ir-riżultati tal-kalibrazzjoni u tal-verifika, li permezz tagħhom, għas-softwer tal-kompjuter użat fil-monitoraġġ u fil-kejl tar-rekwiżiti speċifikati, il-ħila tas-softwer li jwettaq il-kompitu meħtieġ għandha tiġi kkonfermata qabel l-użu inizjali u għandha tiġi kkonfermata mill-ġdid meta jkun meħtieġ;

(e)

il-validità tar-riżultati tal-kejl preċedenti meta jinstab li strument tal-kejl ma jikkonformax mar-rekwiżiti.


(1)  Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1).


ANNESS III

Formoli tal-applikazzjoni

Image 1 Test ta 'immaġni Image 2 Test ta 'immaġni Image 3 Test ta 'immaġni Image 4 Test ta 'immaġni

ANNESS IV

Formoli taċ-ċertifikazzjoni

Image 5 Test ta 'immaġni Image 6 Test ta 'immaġni Image 7 Test ta 'immaġni

ANNESS V

Rapport tal-entità inkarigata mill-manutenzjoni

1.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha toħroġ rapport, li jkopri perjodu li jibda xahrejn qabel l-aħħar sorveljanza u li jintemm xahrejn qabel is-sorveljanza ppjanata li jmiss.

2.   Dan ir-rapport minn tal-inqas għandu jinkludi:

spjegazzjonijiet u ġustifikazzjoni dwar kif il-każijiet ta' nuqqas ta' konformità ġew indirizzati jew solvuti, jew it-tnejn li huma;

informazzjoni dwar il-kwantità ta' manutenzjoni mwettqa matul il-perjodu prevalenti;

il-feedback dwar l-esperjenza fl-applikazzjoni tal-metodi komuni tas-sikurezza relatati mal-metodi ta' evalwazzjoni u ta' valutazzjoni tar-riskji kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(a) tad-Direttiva (UE) 2016/798 u mal-metodi għall-monitoraġġ li jridu jiġu applikati mill-impriżi ferrovjarji, mill-amministraturi tal-infrastruttura u mill-entitajiet inkarigati mill-manutenzjoni kif adottati skont l-Artikolu 6(1)(c) ta' dik id-Direttiva;

il-bidliet relatati:

mas-sjieda legali tal-kumpanija;

mal-organizzazzjoni (il-proċeduri fis-seħħ);

mal-vetturi li għalihom l-entità hija inkarigata mill-manutenzjoni;

mas-siti u mal-kuntratturi, inkluż il-proċessi u t-tagħmir;

mal-bilanċ bejn l-attivitajiet interni u esterni relatati mat-tliet funzjonijiet tal-manutenzjoni (l-iżvilupp tal-manutenzjoni, il-manutenzjoni tal-flotta u t-twettiq tal-manutenzjoni);

mal-arranġamenti kuntrattwali mal-utenti (inkluż id-detenturi u l-iskambju tad-data);

mas-sistema ta' manutenzjoni;

mad-difetti u mal-ħsarat tal-komponenti relatati mas-sikurezza, imsemmija fit-Taqsima II tal-Anness II, u l-informazzjoni rilevanti dwar il-manutenzjoni skambjata skont l-Artikolu 5(3);

mar-rapporti tal-awditjar intern;

mal-azzjonijiet ta' infurzar jew mal-investigazzjonijiet tal-aġenzija, tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza u ta' awtoritajiet oħra, inkluż l-ilmenti f'konformità mal-Artikoli 8 u 12 ta' dan l-att legali;

mal-ġestjoni tal-kompetenzi.

3.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha żżid fir-rapport l-informazzjoni kollha li tqis li hija rilevanti għall-korp taċ-ċertifikazzjoni.

4.   L-entità inkarigata mill-manutenzjoni għandha tindirizza r-rapport lill-korp taċ-ċertifikazzjoni xahar qabel is-sorveljanza ppjanata tal-awditjar li jmiss.


Top