EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0410

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/410 tad-29 ta' Novembru 2018 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward id-dettalji u l-istruttura tal-informazzjoni li għandha tiġi notifikata, fil-qasam tas-servizzi ta' pagament, mill-awtoritajiet kompetenti lill-Awtorità Bankarja Ewropea skont id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

C/2018/7664

OJ L 73, 15.3.2019, p. 20–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/410/oj

15.3.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 73/20


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/410

tad-29 ta' Novembru 2018

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward id-dettalji u l-istruttura tal-informazzjoni li għandha tiġi notifikata, fil-qasam tas-servizzi ta' pagament, mill-awtoritajiet kompetenti lill-Awtorità Bankarja Ewropea skont id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar is-servizzi ta' pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010, u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE (1), u b'mod partikolari it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 15(5) tagħha,

Billi:

(1)

Skont id-Direttiva (UE) 2015/2366, l-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA - European Banking Authority) għandha tistabbilixxi u topera reġistru ċentrali elettroniku li jkun fih lista tal-istituzzjonijiet ta' pagament u tal-istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi kollha kif ukoll l-aġenti u l-fergħat rispettivi tagħhom. Għal dawn il-finijiet, huwa neċessarju li l-awtoritajiet kompetenti jinnotifikaw lill-EBA d-dettalji li jippermettu lill-utenti ta' servizzi ta' pagament u lill-partijiet interessati oħrajn biex faċilment u b'mod inekwivoku jidentifikaw kull entità rreġistrata fir-reġistru u fit-territorju li fih dik l-entità twettaq jew biħsiebha twettaq l-attivitajiet. Jenħtieġ ukoll li l-utenti tas-servizzi ta' pagament ikunu jistgħu jidentifikaw is-servizzi ta' pagament u s-servizzi ta' flus elettroniċi pprovduti minn dawk l-entitajiet.

(2)

Ir-reġistru elettroniku ċentrali jenħtieġ li jinkludi wkoll fornituri ta' servizzi esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/2366 li jwettqu attività msemmija f'xi wieħed mill-punti (i) u (ii) tal-punt (k) u tal-punt (l) tal-Artikolu 3 ta din id-Direttiva li jkunu nnotifikaw lill-awtorità kompetenti rispettiva tagħhom skont l-Artikolu 37(2) jew (3) tad-Direttiva. Sabiex tiġi żgurata interpretazzjoni u applikazzjoni konsistenti ta' dawk id-dispożizzjonijiet fl-Unjoni kollha, jenħtieġ li l-informazzjoni li tinsab fir-reġistru dwar dawk il-fornituri ta' servizzi tkun tinkludi deskrizzjoni qasira tal-attivitajiet tagħhom, kif ipprovduta mill-awtoritajiet kompetenti, inkluż informazzjoni dwar l-istrument ta' pagament sottostanti użat u deskrizzjoni ġenerali tas-servizz ipprovdut.

(3)

Sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jifhmu faċilment l-informazzjoni li tinsab fir-reġistru ċentrali elettroniku, jenħtieġ li din l-informazzjoni tiġi ppreżentata b'mod ċar u mhux ambigwu. Jenħtieġ li l-preżentazzjoni tal-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tieħu kont tal-ispeċifiċitajiet tal-lingwi nazzjonali.

(4)

Sabiex tiġi żgurata dispożizzjoni uniformi tal-informazzjoni, jenħtieġ li jintuża format standardizzat mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tat-trażmissjoni tal-informazzjoni lill-EBA.

(5)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-EBA lill-Kummissjoni.

(6)

L-EBA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-dettalji u l-format tal-informazzjoni li għandha tiġi notifikata skont l-Artikolu 15(1) tad-Direttiva (UE) 2015/2366

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 15(1) tad-Direttiva (UE) 2015/2366, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw informazzjoni lill-EBA f'konformità mal-paragrafi 2 sa 9.

2.   Fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' pagament, u tal-fergħat tagħhom li jipprovdu servizzi fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru ta' oriġini tagħhom, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw id-dettalji speċifikati fit-Tabella 1 tal-Anness billi jagħmlu użu mill-format stabbilit fit-Tabella.

3.   Fir-rigward tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jibbenefikaw minn eżenzjoni skont l-Artikolu 32 tad-Direttiva (UE) 2015/2366, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw id-dettalji speċifikati fit-Tabella 2 tal-Anness billi jagħmlu użu mill-format stabbilit f'dik it-Tabella.

4.   Fir-rigward tal-fornituri ta' servizzi ta' informazzjoni, u l-fergħat tagħhom li jipprovdu servizzi fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru ta' oriġini tagħhom, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw id-dettalji fit-Tabella 3 tal-Anness billi jagħmlu użu mill-format stabbilit f'dik it-Tabella.

5.   Fir-rigward tal-istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi u l-fergħat tagħhom li jipprovdu servizzi fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru ta' oriġini tagħhom, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw id-dettalji speċifikati fit-Tabella 4 tal-Anness billi jagħmlu użu mill-format stabbilit f'dik it-Tabella.

6.   Fir-rigward tal-persuni ġuridiċi li jibbenefikaw minn eżenzjoni skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw id-dettalji speċifikati fit-Tabella 5 tal-Anness billi jagħmlu użu mill-format stabbilit f'dik it-Tabella.

7.   Fir-rigward tal-aġenti tal-istituzzjonijiet ta' pagament, tal-fornituri ta' servizzi tal-informazzjoni u tal-istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi li jipprovdu servizzi ta' pagamenti fi kwalunkwe Stat Membru, l-aġenti ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jibbenefikaw minn eżenzjoni skont l-Artikolu 32 tad-Direttiva (UE) 2015/2366 u l-aġenti ta' persuni ġuridiċi li jibbenefikaw minn eżenzjoni skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2009/110/KE, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw id-dettalji speċifikati fit-Tabella 6 tal-Anness billi jagħmlu użu mill-format stabbilit f'dik it-Tabella.

8.   Fir-rigward tal-istituzzjonijiet msemmija fil-punti (4) sa (23) tal-Artikolu 2(5) tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) li huma intitolati skont il-liġi nazzjonali li jipprovdu servizzi ta' pagament, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw id-dettalji speċifikati fit-Tabella 7 tal-Anness billi jagħmlu użu mill-format stabbilit f'dik it-Tabella.

9.   Fir-rigward tal-fornituri ta' servizzi li jwettqu servizzi skont il-punti (i) u (ii) tal-punt (k) u l-punt (l) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2015/2366, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw id-dettalji speċifikati fit-Tabella 8 tal-Anness billi jagħmlu użu mill-format stabbilit f'dik it-Tabella.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Novembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 337, 23.12.2015, p. 35.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)  Id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE (ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7).

(4)  Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).


ANNESS

Tabella 1

Informazzjoni dwar istituzzjonijiet ta' pagament

Ringiela

Attribut

Tul massimu tal-attribut

Format

1

Tip ta' persuna fiżika jew ġuridika

Test predefinit

Opzjoni predefinita — “Istituzzjoni ta' pagament”

2

Isem l-istituzzjoni ta' pagament

Test (250 karattru)

L-isem uffiċjali tal-istituzzjoni ta' pagament għandu jiddaħħal b'test ħieles bl-użu ta' kwalunkwe wieħed mis-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-isem tal-istituzzjoni għandu jiġi pprovdut bil-lingwa nazzjonali tal-Istat Membru rispettiv. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu jew traskrizzjoni tal-isem kummerċjali tal-istituzzjoni bl-alfabett Latin, jew traduzzjoni jew isem alternattiv tal-istituzzjoni b'lingwa oħra bbażata fuq l-alfabett Latin.

Fl-Istati Membri fejn hemm aktar minn lingwa nazzjonali uffiċjali waħda, għandhom jiddaħħlu l-ismijiet kollha uffiċjali tal-istituzzjoni. L-ismijiet għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

3

L-isem kummerċjali tal-istituzzjoni ta' pagament

Test (250 karattru)

L-isem kummerċjali tal-istituzzjoni ta' pagament għandu jiddaħħal bit-test liberu bl-użu ta' kwalunkwe sett ta' karattri ta' lingwa: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu wkoll jew traskrizzjoni tal-isem tal-istituzzjoni bl-alfabett Latin, jew traduzzjoni jew isem alternattiv tal-istituzzjoni b'lingwa oħra bbażata fuq l-alfabett Latin.

Jekk l-istituzzjoni ta' pagament tuża aktar minn isem kummerċjali wieħed, jistgħu jiddaħħlu l-ismijiet kummerċjali kollha tal-istituzzjoni. Dawk l-ismijiet għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

L-awtoritajiet kompetenti mhumiex obbligati jipprovdu dan l-attribut.

4

L-indirizz tal-uffiċċju prinċipali tal-istituzzjoni ta' pagament

 

L-indirizz tal-uffiċċju prinċipali tal-istituzzjoni ta' pagament għandu jiddaħħal b'test liberu bl-użu tas-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-indirizz għandu jiġi pprovdut bil-lingwa nazzjonali tal-Istat Membru rispettiv. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu wkoll traskrizzjoni bl-alfabett Latin jew isem Ingliż komuni.

Fl-Istati Membri fejn hemm aktar minn lingwa nazzjonali uffiċjali waħda, l-indirizz għandu jiġi pprovdut b'tal-anqas lingwa uffiċjali waħda tal-ġurisdizzjoni. Jekk l-indirizz jiġi pprovdut b'aktar minn lingwa nazzjonali uffiċjali waħda, dawn għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

4.1.

Pajjiż

Test predefinit (opzjonijiet)

L-Istati Membri tal-UE u l-Istati Membri l-oħra taż-ŻEE:

l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Liechtenstein, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit.

4.2.

Belt

Test (100 karattru)

 

4.3.

Triq

Test (50 karattru f'kull linja tal-indirizz)

 

4.4.

Kodiċi postali

Test (35 karattru)

 

5

Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-istituzzjoni ta' pagament

Alfanumeriku (50 karattru)

In-numru ta' identifikazzjoni nazzjonali jista' jkun wieħed mill-kodiċi li ġejjin:

 

Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali għal persuni fiżiċi u ġuridiċi użat fl-Istat Membru rispettiv;

 

Identifikatur ta' entità ġuridika — kodiċi li jippermetti lil entitajiet legalment distinti jinvolvu ruħhom fi tranżazzjonijiet finanzjarji biex jiġu identifikati b'mod uniku;

 

Numru ta' awtorizzazzjoni — numru jew kodiċi magħżul għal istituzzjoni ta' pagament awtorizzata mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru fit-territorju li fih tkun ġiet stabbilità l-entità;

 

Numru ta' reġistrazzjoni — numru jew kodiċi użat mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru fir-reġistru pubbliku nazzjonali tagħha;

 

Mezzi oħrajn ekwivalenti ta' identifikazzjoni — kwalunkwe mezz ta' identifikazzjoni ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi użat mill-awtorità kompetenti fir-reġistru pubbliku nazzjonali tagħha.

6

L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-operazzjoni tar-reġistru pubbliku nazzjonali

Test (100 karattru)

L-isem tal-awtorità kompetenti li pprovdiet l-informazzjoni dwar l-istituzzjoni ta' pagament lill-EBA u li hija responsabbli għal dik l-informazzjoni. L-isem tal-awtorità kompetenti għandu jintgħażel minn lista predefinita.

7

Is-servizzi ta' pagament li għalihom ġiet awtorizzata l-istituzzjoni ta' pagament

Opzjonijiet multipli predefiniti (bejn opzjoni waħda u 13-il opzjoni)

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

8

Status ta' awtorizzazzjoni attwali tal-istituzzjoni ta' pagament

Test (10 karattri)

Status ta' awtorizzazzjoni attwali tal-istituzzjoni ta' pagament magħżul minn lista predefinita:

1.

☐ Awtorizzata

2.

☐ Irtirata

9

Data tal-awtorizzazzjoni

Numeriku (8 karattri)

Id-data ta' awtorizzazzjoni tal-istituzzjoni ta' pagament. Dejjem skont il-prattika tal-awtorità kompetenti rispettiva, din id-data tista' tkun id-data li fiha l-istituzzjoni ta' pagament kienet awtorizzata mill-awtorità kompetenti jew id-data li fiha ġiet inkluża fir-reġistru pubbliku nazzjonali tagħha.

10

Data ta' rtirar (meta applikabbli)

Numeriku (8 karattri)

Id-data ta' rtirar tal-awtorizzazzjoni tal-istituzzjoni ta' pagament. Din hija d-data li fiha ġiet irtirata l-awtorizzazzjoni tal-istituzzjoni ta' pagament.

11

L-Istati Membri Ospitanti fejn l-istituzzjoni ta' pagament tipprovdi jew għandha l-ħsieb tipprovdi servizzi ta' pagament permezz tal-libertà li tipprovdi servizzi u s-servizzi ta' pagament rispettivi li ġew notifikati lill-awtorità kompetenti ospitanti

Opzjonijiet predefiniti multipli (sa 31 opzjoni, li għandhom sa 13-il subopzjoni predefinita)

L-Istati Membri Ospitanti fejn l-istituzzjoni ta' pagament tipprovdi jew għandha l-ħsieb li tipprovdi servizzi ta' pagament permezz tal-libertà li tipprovdi servizzi u s-servizzi ta' pagament rispettivi li ġew notifikati lill-awtorità kompetenti ospitanti:

L-Awstrija:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż l-ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Belġju:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Bulgarija:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Kroazja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Ċipru:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Ir-Repubblika Ċeka:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Id-Danimarka:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Estonja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Finlandja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Franza:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Ġermanja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Greċja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Ungerija:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Iżlanda:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Irlanda:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Italja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Latvja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Liechtenstein:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Litwanja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Lussemburgu:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Malta:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

In-Netherlands:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

In-Norveġja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Polonja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Portugall:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Ir-Rumanija:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Is-Slovakkja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Is-Slovenja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Spanja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Iżveżja:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Ir-Renju Unit:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

12

Isem il-fergħa tal-istituzzjoni ta' pagament stabbilita fi Stat Membri li mhux l-Istat Membru ta' oriġini tal-istituzzjoni ta' pagament

Test (sa 200 karattru)

L-isem uffiċjali tal-fergħa użat fir-reġistru għandu jkun l-isem tal-istituzzjoni ta' pagament jew l-isem deżinjat tal-fergħa rispettiva. Għandu jiddaħħal b'test liberu permezz ta' kwalunkwe wieħed mis-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-isem tal-fegħa għandu jiġi pprovdut bil-lingwa nazzjonali tal-Istat Membru rispettiv. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu wkoll traskrizzjoni tal-isem jew tal-isem kummerċjali tal-fergħa bl-alfabett Latin, jew traduzzjoni ta' isem alternattiv tal-fergħa b'lingwa oħra bbażata fuq l-alfabett Latin.

Fl-Istati Membri fejn hemm aktar minn lingwa nazzjonali waħda, għandhom jiddaħħlu l-ismijiet uffiċjali kollha tal-fergħa. L-ismijiet għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

13

L-indirizz tal-fergħa prinċipali tal-istituzzjoni ta' pagament fl-Istat Membru ospitanti

 

L-indirizz tal-fergħa prinċipali tal-istituzzjoni ta' pagament fl-Istat Membru ospitanti għandu jiddaħħal b'test liberu bl-użu ta' kwalunkwe wieħed mis-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu wkoll traskrizzjoni bl-Alfabett Latin jew isem bl-Ingliż komuni.

Fl-Istati Membri fejn hemm aktar minn lingwa nazzjonali uffiċjali waħda, l-indirizz għandu jiġi pprovdut b'tal-anqas lingwa uffiċjali waħda tal-ġurisdizzjoni. Jekk l-indirizz jiġi pprovdut b'aktar minn lingwa nazzjonali uffiċjali waħda, dawn għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

13.1.

Pajjiż

Test predefinit (opzjonijiet)

L-Istati Membri tal-UE u l-Istati Membri l-oħra taż-ŻEE:

l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Liechtenstein, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit.

13.2.

Belt

Test (100 karattru)

 

13.3.

Triq

Test (50 karattru f'kull linja tal-indirizz)

 

13.4.

Kodiċi postali

Test (35 karattru)

 

14

L-Istati Membri ospitanti fejn l-istituzzjoni ta' pagament tipprovdi jew beħsiebha tipprovdi servizzi ta' pagament permezz tal-libertà tal-istabbiliment permezz ta' fergħa u s-servizzi ta' pagament rispettivi li ġew notifikati lill-awtorità kompetenti ospitanti

Opzjonijiet predefiniti multipli (sa 31 opzjoni, li għandhom sa 13-il subopzjoni predefinita)

L-Istati Membri ospitanti fejn l-istituzzjoni ta' pagament tipprovdi jew beħsiebha tipprovdi servizzi ta' pagament permezz tal-libertà tal-istabbiliment permezz ta' fergħa u s-servizzi ta' pagament rispettivi li ġew notifikati lill-awtorità kompetenti ospitanti:

L-istess opzjonijiet bħar-ringiela 11 ta' din it-tabella.


Tabella 2

Informazzjoni dwar persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jibbenefikaw minn eżenzjoni skont l-Artikolu 32 tad-Direttiva (UE) 2015/2366

Ringiela

Attribut

Tul massimu tal-attribut

Format

1

Tip ta' persuna fiżika jew ġuridika

Test predefinit

Opzjoni predefinita — “Istituzzjoni ta' pagament eżentata”.

2

Isem l-istituzzjoni ta' pagament eżentata

Test (250 karattru)

L-isem uffiċjali tal-istituzzjoni ta' pagament eżentata għandu jiddaħħal b'test liberu bl-użu tas-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-isem tal-istituzzjoni għandu jiġi pprovdut bil-lingwa nazzjonali tal-Istat Membru rispettiv. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu jew traskrizzjoni tal-isem kummerċjali tal-istituzzjoni bl-alfabett Latin, jew traduzzjoni jew isem alternattiv tal-istituzzjoni b'lingwa oħra bbażata fuq l-alfabett Latin.

Fl-Istati Membri fejn hemm aktar minn lingwa nazzjonali waħda, għandhom jiddaħħlu l-ismijiet uffiċjali kollha tal-istituzzjoni. L-ismijiet għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

3

Isem kummerċjali tal-istituzzjoni ta' pagament eżentata

Test (250 karattru)

L-isem kummerċjali tal-istituzzjoni ta' pagament eżentat għandu jiddaħħal b'test liberu bi kwalunke wieħed mis-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu wkoll jew traskrizzjoni tal-isem tal-istituzzjoni bl-alfabett Latin, jew traduzzjoni jew isem alternattiv tal-istituzzjoni b'lingwa oħra bbażata fuq l-alfabett Latin.

Jekk l-istituzzjoni ta' pagament eżentata tuża aktar minn isem kummerċjali wieħed, jistgħu jiddaħħlu l-ismijiet kummerċjali kollha tal-istituzzjoni. Dawk l-ismijiet għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

L-awtoritajiet kompetenti mhumiex obbligati jipprovdu dan l-attribut.

4

Indirizz tal-uffiċċju prinċipali tal-istituzzjoni ta' pagament eżentata

 

L-indirizz tal-uffiċċju prinċipali tal-istituzzjoni ta' pagament eżentata għandu jiddaħħal b'test liberu bi kwalunkwe wieħed mis-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-indirizz għandu jiġi pprovdut bil-lingwa nazzjonali tal-Istat Membru rispettiv. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu wkoll traskrizzjoni bl-Alfabett Latin jew isem bl-Ingliż komuni.

Fl-Istati Membri fejn hemm aktar minn lingwa nazzjonali uffiċjali waħda, l-indirizz għandu jiġi pprovdut b'tal-anqas lingwa uffiċjali waħda tal-ġurisdizzjoni. Jekk l-indirizz jiġi pprovdut b'aktar minn lingwa nazzjonali uffiċjali waħda, dawn għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

4.1.

Pajjiż

Test predefinit (opzjonijiet)

L-Istati Membri tal-UE u l-Istati Membri l-oħra taż-ŻEE:

l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Liechtenstein, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit.

4.2.

Belt

Test (100 karattru)

 

4.3.

Triq

Test (50 karattru f'kull linja tal-indirizz)

 

4.4.

Kodiċi postali

Test (35 karattru)

 

5

Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-istituzzjoni ta' pagament eżentata

Alfanumeriku (50 karattru)

In-numru ta' identifikazzjoni nazzjonali jista' jkun wieħed mill-kodiċi li ġejjin:

 

Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali għal persuni fiżiċi u ġuridiċi użat fl-Istat Membru rispettiv;

 

Identifikatur ta' entità ġuridika — kodiċi li jippermetti lil entitajiet legalment distinti jinvolvu ruħhom fi tranżazzjonijiet finanzjarji biex jiġu identifikati b'mod uniku;

 

Numru ta' reġistrazzjoni — numru jew kodiċi użat mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru fir-reġistru pubbliku nazzjonali tagħha;

 

Mezzi oħrajn ekwivalenti ta' identifikazzjoni — kwalunkwe mezz ta' identifikazzjoni ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi użat mill-awtorità kompetenti fir-reġistru pubbliku nazzjonali tagħha.

6

L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-operazzjoni tar-reġistru pubbliku nazzjonali

Test (100 karattru)

L-isem tal-awtorità kompetenti li tipprovdi l-informazzjoni dwar l-istituzzjoni ta' pagament eżentata lill-EBA u li hija responsabbli għal dik l-informazzjoni. L-isem tal-awtorità kompetenti għandu jintgħażel minn lista predefinita.

7

Is-servizzi ta' pagament li għalihom ġiet irreġistrata l-istituzzjoni ta' pagament eżentata

Opzjonijiet multipli predefiniti (bejn opzjoni waħda u 13-il opzjoni)

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

8

Status ta' reġistrazzjoni attwali tal-istituzzjoni ta' pagament eżentata

Test (10 karattri)

Status ta' reġistrazzjoni attwali tal-istatus tal-istituzzjoni ta' pagament eżentata magħżul minn lista predefinita:

1.

☐ Irreġistrata

2.

☐ Irtirata

9

Data tar-reġistrazzjoni

Numeriku (8 karattri)

Id-data ta' reġistrazzjoni tal-istituzzjoni ta' pagament eżentata. Dejjem skont il-prattika tal-awtorità kompetenti, din id-data tista' tkun jew id-data meta l-istituzzjoni ta' pagament eżentata ġiet irreġistrata mill-awtorità kompetenti jew id-data li fiha ġiet inkluża fir-reġistru pubbliku nazzjonali.

10

Data ta' rtirar (meta applikabbli)

Numeriku (8 karattri)

Id-data ta' rtirar tar-reġistrazzjoni tal-istituzzjoni ta' pagament eżentata. Din hija d-data li fiha r-reġistrazzjoni tal-istituzzjoni ta' pagament eżentata ġiet irtirata.


Tabella 3

Informazzjoni dwar il-fornituri tas-servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Ringiela

Attribut

Tul massimu tal-attribut

Format

1

Tip ta' persuna fiżika jew ġuridika

Test predefinit

Opzjoni predefinita — “Fornitur tas-servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet”.

2

Isem il-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Test (250 karattru)

L-isem uffiċjali tal-fornitur tas-servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet għandu jiddaħħal b'test liberu bi kwalunke wieħed mis-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-isem tal-fornitur għandu jiġi pprovdut bil-lingwa nazzjonali tal-Istat Membru rispettiv. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu jew traskrizzjoni tal-isem kummerċjali tal-istituzzjoni bl-alfabett Latin, jew traduzzjoni jew isem alternattiv tal-fornitur b'lingwa oħra bbażata fuq l-alfabett Latin.

Fl-Istati Membri fejn hemm aktar minn lingwa nazzjonali waħda, għandhom jiddaħħlu l-ismijiet uffiċjali kollha tal-fornitur. L-ismijiet għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

3

L-isem kummerċjali tal-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Test (250 karattru)

L-isem kummerċjali tal-fornitur tas-servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet għandu jiddaħħal b'test liberu bi kwalunke wieħed mis-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu jew traskrizzjoni tal-isem kummerċjali tal-istituzzjoni bl-alfabett Latin, jew traduzzjoni jew isem alternattiv tal-istituzzjoni b'lingwa oħra bbażata fuq l-alfabett Latin.

Jekk il-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet juża aktar minn isem kummerċjali wieħed, jistgħu jiddaħħlu l-ismijiet kummerċjali kollha tal-istituzzjoni. Dawk l-ismijiet għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

L-awtoritajiet kompetenti mhumiex obbligati jipprovdu dan l-attribut.

4

Indirizz tal-uffiċċju prinċipali tal-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

 

L-indirizz tal-fornitur tas-servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet għandu jiddaħħal b'test liberu bi kwalunke wieħed mis-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-indirizz għandu jiġi pprovdut bil-lingwa nazzjonali tal-Istat Membru rispettiv. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu wkoll traskrizzjoni bl-Alfabett Latin jew isem bl-Ingliż komuni.

Fl-Istati Membri fejn hemm aktar minn lingwa nazzjonali uffiċjali waħda, l-indirizz għandu jiġi pprovdut b'tal-anqas lingwa uffiċjali waħda tal-ġurisdizzjoni. Jekk l-indirizz jiġi pprovdut b'aktar minn lingwa nazzjonali uffiċjali waħda, dawn għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

4.1.

Pajjiż

Test predefinit (opzjonijiet)

L-Istati Membri tal-UE u l-Istati Membri l-oħra taż-ŻEE:

l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Liechtenstein, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit.

4.2.

Belt

Test (100 karattru)

 

4.3.

Triq

Test (50 karattru f'kull linja tal-indirizz)

 

4.4.

Kodiċi postali

Test (35 karattru)

 

5

Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Alfanumeriku (50 karattru)

In-numru ta' identifikazzjoni nazzjonali jista' jkun wieħed mill-kodiċi li ġejjin:

 

Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali għal persuni fiżiċi u ġuridiċi użat fl-Istat Membru rispettiv;

 

Identifikatur ta' entità ġuridika — kodiċi li jippermetti lil entitajiet legalment distinti jinvolvu ruħhom fi tranżazzjonijiet finanzjarji biex jiġu identifikati b'mod uniku;

 

Numru ta' reġistrazzjoni — numru jew kodiċi użat mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru fir-reġistru pubbliku nazzjonali tagħha;

 

Mezzi oħrajn ekwivalenti ta' identifikazzjoni — kwalunkwe mezz ta' identifikazzjoni ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi użat mill-awtorità kompetenti fir-reġistru pubbliku nazzjonali tagħha.

6

L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-operazzjoni tar-reġistru pubbliku nazzjonali

Test (100 karattru)

L-isem tal-awtorità kompetenti li pprovdiet l-informazzjoni dwar il-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet lill-EBA u hija responsabbli għal dik l-informazzjoni. L-isem tal-awtorità kompetenti għandu jintgħażel minn lista predefinita.

7

Is-servizzi ta' pagament li għalihom ġie rreġistrat il-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Test (26 karattru)

Opzjoni predefinita — “Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet”

8

Status ta' reġistrazzjoni attwali tal-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Test (10 karattri)

Status tar-reġistrazzjoni attwali tal-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet magħżul minn lista predefinita:

1.

☐ Irreġistrata

2.

☐ Irtirata

9

Data tar-reġistrazzjoni

Numeriku (8 karattri)

Id-data tar-reġistrazzjoni tal-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet. Dejjem skont il-prattika tal-awtorità kompetenti, din id-data tista' tkun jew id-data meta l-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet ġie rreġistrat mill-awtorità kompetenti jew id-data li fiha ġie inkluż fir-reġistru pubbliku nazzjonali.

10

Data ta' rtirar (meta applikabbli)

Numeriku (8 karattri)

Id-data ta' rtirar tar-reġistrazzjoni tal-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet. Din hija d-data meta ġiet irtirata r-reġistrazzjoni tal-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet.

11

L-Istati Membri ospitanti fejn il-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet jipprovdi jew beħsiebu jipprovdi servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet permezz tal-liberta li jipprovdi servizzi

Opzjonijiet multipli predefiniti (sa 31 opzjoni)

L-Istati Membri ospitanti fejn il-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet jipprovdi jew beħsiebu jipprovdu servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet permezz tal-libertà li jipprovdi servizzi:

 

☐ L-Awstrija

 

☐ Il-Belġju

 

☐ Il-Bulgarija

 

☐ Il-Kroazja

 

☐ Ċipru

 

☐ Ir-Repubblika Ċeka

 

☐ Id-Danimarka

 

☐ L-Estonja

 

☐ Il-Finlandja

 

☐ Franza

 

☐ Il-Ġermanja

 

☐ Il-Greċja

 

☐ L-Ungerija

 

☐ L-Iżlanda

 

☐ L-Irlanda

 

☐ L-Italja

 

☐ Il-Latvja

 

☐ Il-Liechtenstein

 

☐ Il-Litwanja

 

☐ Il-Lussemburgu

 

☐ Malta

 

☐ In-Netherlands

 

☐ In-Norveġja

 

☐ Il-Polonja

 

☐ Il-Portugall

 

☐ Ir-Rumanija

 

☐ Is-Slovakkja

 

☐ Is-Slovenja

 

☐ Spanja

 

☐ L-Iżvezja

 

☐ Ir-Renju Unit

12

Isem il-fergħa tal-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet stabbilita fi Stat Membru li mhux l-Istat Membru tad-domiċilju tal-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Test (sa 200 karattru)

L-isem uffiċjali tal-fergħa użat fir-reġistru għandu jkun jew l-isem tal-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet, jew l-isem deżinjat tal-fergħa rispettiva. Għandu jiddaħħal b'test liberu permezz ta' kwalunkwe wieħed mis-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-isem tal-fegħa għandu jiġi pprovdut bil-lingwa nazzjonali tal-Istat Membru rispettiv. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu wkoll traskrizzjoni tal-isem jew tal-isem kummerċjali tal-fergħa bl-alfabett Latin, jew traduzzjoni ta' isem alternattiv tal-fergħa b'lingwa oħra bbażata fuq l-alfabett Latin.

Fl-Istati Membri fejn hemm aktar minn lingwa nazzjonali waħda, għandhom jiddaħħlu l-ismijiet uffiċjali kollha tal-fergħa. L-ismijiet għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

13

L-indirizz tal-fergħa prinċipali tal-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet fl-Istat Membru ospitanti

 

L-indirizz tal-fornitur tas-servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet għandu jiddaħħal b'test liberu bi kwalunke wieħed mis-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu wkoll traskrizzjoni bl-Alfabett Latin jew isem bl-Ingliż komuni.

Fl-Istati Membri fejn hemm aktar minn lingwa nazzjonali uffiċjali waħda, l-indirizz għandu jiġi pprovdut b'tal-anqas lingwa uffiċjali waħda tal-ġurisdizzjoni. Jekk l-indirizz jiġi pprovdut b'aktar minn lingwa nazzjonali uffiċjali waħda, dawn għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

13.1.

Pajjiż

Test (2 karattri)

L-Istati Membri tal-UE u l-Istati Membri l-oħra taż-ŻEE:

l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Liechtenstein, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit.

13.2.

Belt

Test (100 karattru)

 

13.3.

Triq

Test (50 karattru f'kull linja tal-indirizz)

 

13.4.

Kodiċi postali

Test (35 karattru)

 

14

L-Istati Membri Ospitanti fejn il-fornitur ta' servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet jipprovdi jew beħsiebu jipprovdi servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet permezz tal-libertà ta' stabbiliment permezz ta' fergħa

Opzjonijiet multipli predefiniti (sa 31 opzjoni)

L-Istati Membri Ospitanti fejn is-servizz ta' informazzjoni dwar il-kontijiet jipprovdi jew beħsiebu jipprovdi servizzi ta' pagament permezz tal-libertà ta' stabbiliment permezz ta' fergħa:

 

☐ L-Awstrija

 

☐ Il-Belġju

 

☐ Il-Bulgarija

 

☐ Il-Kroazja

 

☐ Ċipru

 

☐ Ir-Repubblika Ċeka

 

☐ Id-Danimarka

 

☐ L-Estonja

 

☐ Il-Finlandja

 

☐ Franza

 

☐ Il-Ġermanja

 

☐ Il-Greċja

 

☐ L-Ungerija

 

☐ L-Iżlanda

 

☐ L-Irlanda

 

☐ L-Italja

 

☐ Il-Latvja

 

☐ Il-Liechtenstein

 

☐ Il-Litwanja

 

☐ Il-Lussemburgu

 

☐ Malta

 

☐ In-Netherlands

 

☐ In-Norveġja

 

☐ Il-Polonja

 

☐ Il-Portugall

 

☐ Ir-Rumanija

 

☐ Is-Slovakkja

 

☐ Is-Slovenja

 

☐ Spanja

 

☐ L-Iżvezja

 

☐ Ir-Renju Unit


Tabella 4

Informazzjoni dwar l-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi

Ringiela

Attribut

Tul massimu tal-attribut

Format

1

Tip ta' persuna fiżika jew ġuridika

Test predefinit

Opzjoni predefinita — “Istituzzjoni tal-flus elettroniċi”.

2

Isem l-istituzzjoni tal-flus elettroniċi

Test (250 karattru)

L-isem uffiċjali tal-istituzzjoni tal-flus elettroniċi għandu jiddaħħal b'test liberu bi kwalunke wieħed mis-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-isem tal-istituzzjoni għandu jiġi pprovdut bil-lingwa nazzjonali tal-Istat Membru rispettiv. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu jew traskrizzjoni tal-isem kummerċjali tal-istituzzjoni bl-alfabett Latin, jew traduzzjoni jew isem alternattiv tal-istituzzjoni b'lingwa oħra bbażata fuq l-alfabett Latin.

Fl-Istati Membri fejn hemm aktar minn lingwa nazzjonali waħda, għandhom jiddaħħlu l-ismijiet uffiċjali kollha tal-istituzzjoni. L-ismijiet għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

3

Isem kummerċjali tal-istituzzjoni tal-flus elettroniċi

Test (250 karattru)

L-isem uffiċjali tal-istituzzjoni tal-flus elettroniċi għandu jiddaħħal b'test liberu bi kwalunke wieħed mis-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu wkoll jew traskrizzjoni tal-isem tal-istituzzjoni bl-alfabett Latin, jew traduzzjoni jew isem alternattiv tal-istituzzjoni b'lingwa oħra bbażata fuq l-alfabett Latin.

Jekk l-istituzzjoni tal-flus elettroniċi tuża aktar minn isem kummerċjali wieħed, jistgħu jiddaħħlu l-ismijiet kummerċjali kollha tal-istituzzjoni. Dawk l-ismijiet għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

L-awtoritajiet kompetenti mhumiex obbligati jipprovdu dan l-attribut.

4

Indirizz tal-uffiċċju prinċipali tal-istituzzjoni tal-flus elettroniċi

 

L-indirizz tal-uffiċċju prinċipali tal-istituzzjoni tal-flus elettroniċi għandu jiddaħħal b'test liberu bi kwalunkwe wieħed mis-settijiet ta' karattri tal-lingwa li ġejjin: l-Alfabett Elleniku, iċ-Ċirilliku u l-Latin. L-indirizz għandu jiġi pprovdut bil-lingwa nazzjonali tal-Istat Membru rispettiv. L-Istati Membri li jużaw l-Alfabett Elleniku jew il-kitba Ċirillika għandhom jipprovdu wkoll traskrizzjoni bl-Alfabett Latin jew isem bl-Ingliż komuni.

Fl-Istati Membri fejn hemm aktar minn lingwa nazzjonali uffiċjali waħda, l-indirizz għandu jiġi pprovdut b'tal-anqas lingwa uffiċjali waħda tal-ġurisdizzjoni. Jekk l-indirizz jiġi pprovdut b'aktar minn lingwa nazzjonali uffiċjali waħda, dawn għandhom jiġu sseparati bil-karattru “/”.

4.1.

Pajjiż

Test predefinit (opzjonijiet)

L-Istati Membri tal-UE u l-Istati Membri l-oħra taż-ŻEE:

l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Liechtenstein, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit.

4.2.

Belt

Test (100 karattru)

 

4.3.

Triq

Test (50 karattru f'kull linja tal-indirizz)

 

4.4.

Kodiċi postali

Test (35 karattru)

 

5

Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali tal-istituzzjoni tal-flus elettroniċi

Alfanumeriku (50 karattru)

In-numru ta' identifikazzjoni nazzjonali jista' jkun wieħed mill-kodiċi li ġejjin:

 

Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali għal persuni ġuridiċi użat fl-Istat Membru rispettiv;

 

Identifikatur ta' entità ġuridika — kodiċi li jippermetti lil entitajiet legalment distinti jinvolvu ruħhom fi tranżazzjonijiet finanzjarji biex jiġu identifikati b'mod uniku;

 

Numru ta' awtorizzazzjoni — numru jew kodiċi magħżul għal istituzzjoni tal-flus elettroniċi awtorizzata mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru fit-territorju li fih ġew stabbiliti l-entitajiet;

 

Numru ta' reġistrazzjoni — numru jew kodiċi użat mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru fir-reġistru pubbliku nazzjonali tagħha;

 

Mezz ta' identifikazzjoni ekwivalenti ieħor — kwalunkwe mezz ta' identifikazzjoni ta' persuni ġuridiċi użat mill-awtorità kompetenti fir-reġistru pubbliku nazzjonali tagħha.

6

L-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għall-operazzjoni tar-reġistru pubbliku nazzjonali

Test (100 karattru)

L-isem tal-awtorità kompetenti li pprovdiet l-informazzjoni dwar l-istituzzjoni tal-flus elettroniċi lill-EBA u hija responsabbli għal dik l-informazzjoni. L-isem tal-awtorità kompetenti għandu jintgħażel minn lista predefinita.

7

Is-servizzi ta' pagament u tal-flus elettroniċi li għalihom ġiet awtorizzata l-istituzzjoni tal-flus elettroniċi

Opzjonijiet multipli predefiniti (bejn opzjoni waħda u 15-il opzjoni)

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

8

Status ta' awtorizzazzjoni attwali tal-istituzzjoni tal-flus elettroniċi

Test (10 karattri)

L-istatus ta' awtorizzazzjoni attwali tal-istituzzjoni tal-flus elettroniċi magħżul minn lista predefinita:

1.

☐ Awtorizzata

2.

☐ Irtirata

9

Data tal-awtorizzazzjoni

Numeriku (8 karattri)

Id-data tal-awtorizzazzjoni tal-istituzzjoni tal-flus elettroniċi. Dejjem skont il-prattika tal-awtorità kompetenti, din id-data tista' tkun jew id-data meta l-istituzzjoni tal-flus elettroniċi ġiet irreġistrata mill-awtorità kompetenti jew id-data li fiha ġiet inkluża fir-reġistru pubbliku nazzjonali tagħha.

10

Data ta' rtirar (meta applikabbli)

Numeriku (8 karattri)

Id-data ta' rtirar tal-awtorizzazzjoni tal-istituzzjoni tal-flus elettroniċi. Din hija d-data li fiha ġiet irtirata l-awtorizzazzjoni tal-istituzzjoni tal-flus elettroniċi.

11

L-Istati Membri Ospitanti fejn l-istituzzjoni tal-flus elettroniċi jipprovdu jew beħsiebhom jipprovdu servizzi permezz tal-libertà ta' provvediment ta' servizzi u s-servizzi rispettivi li ġew innotifikati lill-awtorità kompetenti ospitanti

Opzjonijiet multipli predefiniti (sa 31 opzjoni, li għandhom sa 14-il subopzjoni predefinita)

L-Istati Membri Ospitanti fejn l-istituzzjoni tal-flus elettroniċi tipprovdi jew beħsiebha tipprovdi servizzi permezz tal-libertà li tipprovdi servizzi u s-servizzi rispettivi li ġew notifikati lill-awtorità kompetenti ospitanti:

L-Awstrija:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Belġju:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Bulgarija:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Kroazja:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Ċipru:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Ir-Repubblika Ċeka:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Id-Danimarka:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Estonja:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Finlandja:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Franza:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Ġermanja:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

Il-Greċja:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Ungerija:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Iżlanda:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

4.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament fejn il-fondi huma koperti minn linja ta' kreditu għal utent ta' servizz ta' pagament:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

☐ eżekuzzjoni ta' trasferimenti ta' kreditu, inkluż ordnijiet permanenti

5.

☐ Ħruġ ta' strumenti ta' pagament

☐ akkwist ta' tranżazzjonijiet ta' pagament

6.

☐ Rimessa ta' flus

7.

☐ Servizzi ta' bidu ta' pagament

8.

☐ Servizzi ta' informazzjoni dwar il-kontijiet

L-Irlanda:

Is-servizzi ta' flus elettroniċi minn lista predefinita:

☐ Ħruġ, distribuzzjoni u fidi ta' flus elettroniċi

Is-servizzi ta' pagament minn lista predefinita:

1.

☐ Servizzi li jippermettu li flus jitqiegħdu f'kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

2.

☐ Servizzi li jippermettu ġbid ta' flus minn kont ta' pagament, kif ukoll l-operazzjonijiet kollha meħtieġa għall-użu ta' kont ta' pagament

3.

Eżekuzzjoni ta' tranżazzjonjiet ta' pagamenti, inkluż trasferimenti ta' fondi fuq kont ta' pagament mal-fornitur ta' pagamenti tal-utent jew ma' fornitur ta' servizzi ta' pagamenti ieħor:

(a)

☐ eżekuzzjoni ta' debiti diretti, inkluż debiti diretti ta' darba

(b)

☐ eżekuzzjoni ta' tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard ta' pagament jew apparat simili

(c)

</