EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0365

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/365 tat-13 ta' Diċembru 2018 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-proċeduri u l-forom għall-iskambju ta' informazzjoni dwar sanzjonijiet, miżuri u investigazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

C/2018/7659

OJ L 81, 22.3.2019, p. 128–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/365/oj

22.3.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 81/128


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/365

tat-13 ta' Diċembru 2018

li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward il-proċeduri u l-forom għall-iskambju ta' informazzjoni dwar sanzjonijiet, miżuri u investigazzjonijiet skont ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar it-trasparenza ta' transazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli u l-użu mill-ġdid u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 25(4) tiegħu,

Billi:

(1)

Sabiex jiġi żgurat li l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) tingħata informazzjoni sħiħa u preċiża dwar il-miżuri amministrattivi u kriminali imposti u l-investigazzjonijiet kriminali imwettqa fir-rigward ta' ksur tar-Regolament (UE) 2015/2365, għandhom jiġu stabbiliti proċeduri u formoli komuni għat-tressiq ta' dik l-informazzjoni.

(2)

Sabiex jiġu evitati entrati doppji u kunflitti potenzjali ta' kompetenza bejn awtoritajiet ta' rappurtar multipli fi Stat Membru, jenħtieġ li jiġi nominat punt ta' kuntatt uniku f'kull Stat Membru għall-iskambju ta' informazzjoni mal-ESMA.

(3)

Bl-għan li tiġi inkluża informazzjoni sinifikanti fir-rapport annwali dwar sanzjonijiet, miżuri u investigazzjonijiet biex tiġi ppubblikata mill-ESMA, l-informazzjoni rrappurtata minn awtoritajiet kompetenti jeħtieġ li tindika b'mod ċar liema dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2015/2365 ġew miksura permezz ta' formoli speċifiċi.

(4)

L-awtorità kompetenti jeħtieġ li tipprovdi lill-ESMA b'kopja tad-deċiżjoni li timponi s-sanzjoni amministrattiva jew il-miżura u sommarju ċar tal-elementi essenzjali ta' dik id-deċiżjoni. Madankollu, sabiex jiġi limitat il-piż tar-rapportar, meta sanzjoni amministrattiva jew miżura partikolari tkun diġà ġiet rapportata lill-ESMA skont l-Artikolu 25(3) tar-Regolament (UE) 2015/2365, l-awtorità kompetenti tenħtieġ biss li tagħmel referenza ċara għal dik is-sanzjoni jew miżura.

(5)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ippreżentat mill-ESMA lill-Kummissjoni Ewropea skont il-proċedura tal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament u tal-Kunsill (2).

(6)

Skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 l-ESMA ma wettqitx konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, u lanqas ma analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati bl-introduzzjoni tal-formoli u l-proċeduri standard għall-awtoritajiet kompetenti rilevanti, peress li dan kien ikun sproporzjonat fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni u l-impatt tagħhom, filwaqt li tqies li d-destinatarji ta' dawk l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni huma l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali tal-Istati Membri u mhux il-parteċipanti fis-suq.

(7)

L-ESMA talbet l-opinjonijiet tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Punti ta' kuntatt

1.   L-awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) għandha taħtar punt ta' kuntatt uniku biex tirċievi l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 2015/2365 u għall-komunikazzjonijiet kollha dwar kull kwistjoni relatata mar-riċeviment ta' din l-informazzjoni. Id-dettalji dwar il-punt ta' kuntatt għandu jkun disponibbli fuq is-sit web tal-ESMA.

2.   L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru għandhom jaħtru punt ta' kuntatt uniku għal dak l-Istat Membru għal kull komunikazzjoni marbuta mal-għoti tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 2015/2365. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lill-ESMA dawn il-punti ta' kuntatt.

Artikolu 2

It-tressiq annwali ta' informazzjoni aggregata

1.   Il-punti ta' kuntatt maħtura mill-awtoritajiet kompetenti għal kull Stat Membru skont l-Artikolu 1(2) għandhom jipprovdu lill-ESMA bl-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(1) tar-Regolament (UE) 2015/2365 billi jużaw il-formola fl-Anness I għal dan ir-Regolament. Għandhom jiġu pprovduti kopji ta' deċiżjonijiet li jimponu sanzjonijiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħra u sommarji ta' dawn id-deċiżjonijiet, sakemm is-sanzjoni jew il-miżura tkun diġà ġiet rapportata lill-ESMA skont l-Artikolu 25(3) tar-Regolament (UE) 2015/2365. Il-kopji tad-deċiżjonijiet għandhom jiġu ppreżentati f'dokumenti mehmuża ma' ittra elettronika li takkumpanja l-formola.

2.   Il-punti ta' kuntatt maħtura mill-awtoritajiet kompetenti għal kull Stat Membru skont l-Artikolu 1(2) għandhom jipprovdu lill-ESMA bl-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(2) tar-Regolament (UE) 2015/2365 bl-użu tal-formola fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

3.   Il-formoli msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom ikopru perjodu ta' rapportar ta' sena kalendarja waħda u għandhom, flimkien ma' kwalunkwe dokumenti mehmuża, jimtlew elettronikament u jintbagħtu b'ittra elettronika lill-punt ta' kuntatt tal-ESMA sa mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu tas-sena ta' wara.

L-ewwel preżentazzjoni tal-formoli msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha ssir fl-2018 għas-snin kalendarji 2016 u 2017.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Diċembru 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 337, 23.12.2015, p. 1

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANNESS I

Image 1 Test ta 'immaġni Image 2 Test ta 'immaġni

ANNESS II

Image 3 Test ta 'immaġni Image 4 Test ta 'immaġni

Top