EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L1834

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2019/1834 tal-24 ta’ Ottubru 2019 li temenda l-Annessi II u IV tad-Direttiva tal-Kunsill 92/29/KEE fir-rigward ta’ adattamenti purament tekniċi

C/2019/7534

OJ L 279, 31.10.2019, p. 80–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1834/oj

31.10.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 279/80


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1834

tal-24 ta’ Ottubru 2019

li temenda l-Annessi II u IV tad-Direttiva tal-Kunsill 92/29/KEE fir-rigward ta’ adattamenti purament tekniċi

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 92/29/KEE tal-31 ta’ Marzu 1992 dwar ħtiġiet minimi ta’ sigurtà u ta’ saħħa għal trattament mediku mtejjeb abbord bastimenti (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 8 tagħha,

Billi:

(1)

Il-Prinċipju Nru 10 tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (2), ipproklamat f’Gothenburg fis-17 ta’ Novembru 2017, jiddikjara li kull ħaddiem għandu d-dritt għal ambjent tax-xogħol tajjeb għas-saħħa, sigur u adattat. Id-dritt tal-ħaddiema għal livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u tas-sigurtà tagħhom fuq ix-xogħol u għal ambjent tax-xogħol adattat għall-ħtiġijiet professjonali tagħhom u li jippermettilhom itawlu l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol jinkludi trattament mediku mtejjeb abbord bastimenti.

(2)

L-implimentazzjoni tad-direttivi relatati mas-saħħa u mas-sigurtà tal-ħaddiema fuq ix-xogħol, inkluża d-Direttiva 92/29/KEE, kienet is-suġġett ta’ evalwazzjoni ex-post, imsejħa evalwazzjoni REFIT. L-evalwazzjoni ħarset lejn ir-rilevanza tad-direttivi, lejn ir-riċerka u lejn għarfien xjentifiku ġdid fid-diversi oqsma kkonċernati. L-evalwazzjoni REFIT, imsemmija fid-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni (3), fost affarijiet oħra tikkonkludi li l-lista ta’ provvisti tal-mediċina obbligatorji fl-Anness II tad-Direttiva 92/29/KEE hemm bżonn tiġi aġġornata u li jenħtieġ li tissaħħaħ il-koerenza ma’ strumenti internazzjonali.

(3)

Fil-Komunikazzjoni tagħha “Iktar Saħħa u Sikurezza fuq ix-Xogħol għal Kulħadd – Modernizzazzjoni tal-Politika u tal-Leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali” (4), il-Kummissjoni tenniet li filwaqt li l-evalwazzjoni REFIT tal-acquis tal-Unjoni dwar is-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali kkonfermat li l-leġiżlazzjoni f’dan il-qasam hija ġeneralment effettiva u adatta għall-iskop tagħha, hemm lok għal aġġornament tar-regoli obsoleti u li jiġu żgurati protezzjoni, konformità u nfurzar aħjar u usa’ fil-prattika. Il-Kummissjoni tenfasizza l-bżonn partikolari li tiġi aġġornata l-lista ta’ provvisti tal-mediċina obbligatorji fl-Anness II tad-Direttiva 92/29/KEE.

(4)

Id-Direttiva 92/29/KEE tistabbilixxi rekwiżiti minimi ta’ sigurtà u ta’ saħħa għal trattament mediku mtejjeb għal persuni li jwettqu xogħol abbord bastiment. Telenka l-provvisti tal-mediċina meħtieġa abbord u tindirizza l-mod kif jiġu assenjati r-responsabbiltajiet, l-informazzjoni u t-taħriġ, kif ukoll l-ispezzjoni.

(5)

L-Anness II tad-Direttiva 92/29/KEE fih lista mhux eżawrjenti ta’ provvisti tal-mediċina meħtieġa abbord, inklużi mediċini, tagħmir mediku u antidoti. Ir-rekwiżiti fir-rigward tal-provvisti tal-mediċina jvarjaw skont il-kategorija tal-bastiment kif definit fl-Anness I ta’ dik id-Direttiva.

(6)

Fid-dawl tal-iżviluppi xjentifiċi u mediċi li saru mill-adozzjoni tagħha jixraq li l-Anness II tad-Direttiva 92/29/KEE jiġi emendat, b’mod partikolari fir-rigward tat-tagħmir mediku u tal-mediċini ġodda li saru disponibbli, kif ukoll il-mediċini jew it-tagħmir mediku li ma hemmx bżonn li jibqgħu jinżammu abbord. Barra minn hekk, f’diversi każijiet, il-prattika medika wriet il-bżonn li l-formulazzjoni tal-kliem ta’ entrati eżistenti fl-Anness II tad-Direttiva 92/29/KEE tiġi aġġornata jew adattata biex tirrifletti aktar mill-qrib il-prattiki attwali.

(7)

Jenħtieġ li tingħata kunsiderazzjoni partikolari lill-bastimenti li jibqgħu qrib ħafna tax-xatt jew li ma jipprovdux akkomodazzjoni f’kabini li jagħmlu parti mill-kategorija C peress li t-tendenza hi li dawn il-bastimenti jkunu iżgħar u jista’ ma jkollhomx l-ispazju għall-provvisti tal-mediċina kollha. Għalhekk jenħtieġ li l-Anness II tad-Direttiva 92/29/KEE jippermetti li, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, l-Istati Membri jikkunsidraw l-użu ta’ alternattivi (mediċini jew tagħmir mediku) għal raġunijiet oġġettivament ġustifikati. Minħabba l-ispeċifiċitajiet tal-bastimenti fil-kategorija C, ma hemmx bżonn li ċerti oġġetti jinżammu abbord u għalhekk il-lista ta’ mediċini u ta’ tagħmir mediku ta’ dik il-kategorija jenħtieġ li titqassar kemxejn.

(8)

L-Anness IV tad-Direttiva 92/29/KEE jenħtieġ li jiġi emendat sabiex titqies l-emenda tal-Anness II, minħabba li l-Anness IV jistabbilixxi qafas ġenerali għall-ispezzjoni tal-provvisti tal-mediċina tal-bastimenti u bħala tali huwa marbut ħafna mal-Anness II u jirriproduċi l-kontenut tiegħu għall-finijiet ta’ spezzjoni.

(9)

L-Annessi II u IV tad-Direttiva 92/29/KEE jenħtieġ li jiġu emendati sabiex jitqiesu l-istrumenti internazzjonali, bħall-International Medical Guide for Ships (Il-Gwida Medika Internazzjonali għall-Bastimenti) (5), kif ukoll sabiex jinżammu l-livelli eżistenti ta’ protezzjoni għal persuni li jwettqu xogħol abbord bastiment, u sabiex jirriflettu l-iżviluppi xjentifiċi u mediċi fil-qasam, li sempliċiment jirrikjedu aġġustamenti tekniċi fuq il-post tax-xogħol.

(10)

Il-Kumitat ta’ Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol ġie kkonsultat dwar il-miżuri bħala riżultat tal-adozzjoni tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Iktar Saħħa u Sikurezza fuq ix-Xogħol għal Kulħadd – Modernizzazzjoni tal-Politika u tal-Leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali” li huma meħtieġa sabiex il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar is-sigurtà u s-saħħa okkupazzjonali tinżamm effettiva u adatta għall-iskop tagħha.

(11)

Fl-“Opinjoni dwar il-Modernizzazzjoni tas-Sitt Direttivi dwar is-Saħħa u s-Sigurtà Okkupazzjonali sabiex Jiġi Żgurat Xogħol Aktar Sigur u Tajjeb għas-Saħħa għal Kulħadd” (6) (Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All) tiegħu, li ġiet adottata fis-6 ta’ Diċembru 2017, il-Kumitat ta’ Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol jirrakkomanda li l-Annessi II u IV tad-Direttiva 92/29/KEE jenħtieġ li jiġu aġġornati.

(12)

Fis-sussegwenti “Opinjoni dwar l-Aġġornamenti tekniċi tal-annessi tad-Direttiva dwar Trattament Mediku abbord il-bastimenti (92/29)” (Opinion on the Technical updates of annexes of the Directive Medical Treatment on board (92/29)) (7), li ġiet adottata fil-31 ta’ Mejju 2018, il-Kumitat ta’ Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol jirrakkomanda li l-Annessi II u IV tad-Direttiva 92/29/KEE jenħtieġ li jiġu aġġornati sabiex jitqiesu l-aħħar żviluppi teknoloġiċi u mediċi fil-qasam.

(13)

Il-Kummissjoni kienet megħjuna minn esperti li jirrappreżentaw l-Istati Membri, li pprovdew appoġġ tekniku u xjentifiku.

(14)

Skont id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta dwar id-dokumenti ta’ spjegazzjoni (8), li ġiet adottata mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni fit-28 ta’ Settembru 2011, l-Istati Membri ntrabtu li f’każijiet iġġustifikati, jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta’ traspożizzjoni tagħhom b’dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta’ direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta’ traspożizzjoni nazzjonali.

(15)

Il-miżuri previsti f’din id-Direttiva huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 92/29/KKE,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Annessi II u IV tad-Direttiva 92/29/KKE huma sostitwiti bit-test fl-Anness ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-20 ta’ Novembru 2021. L-Istati Membri għandhom jgħaddu minnufih it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-mod kif għandha ssir dik ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tad-dritt nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Ottubru 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 113, 30.4.1992, p. 19

(2)  Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, Novembru 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_mt

(3)  SWD(2017) 10 final

(4)  COM(2017) 12 final

(5)  International medical guide for ships: including the ship’s medicine chest. (Il-Gwida medika internazzjonali għall-bastimenti: inkluża l-kaxxa tal-mediċini tal-vapur). It-tielet edizzjoni, Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 2007 (ISBN 978 92 4 154720 8)

(6)  Id-Dokument 1718/2017 tal-Kumitat ta’ Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

(7)  Id-Dokument 444/18 tal-Kumitat ta’ Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

(8)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANNESS

(1)   

L-Anness II tad-Direttiva 92/29/KEE huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS II

Provvisti tal-mediċina (lista mhux eżawrjenti) (*)

(Artikolu 1(d))

(*) Fid-dawl tal-Artikolu 2(1)(a), taħt ċirkostanzi eċċezzjonali, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw l-użu ta’ mediċini jew ta’ tagħmir mediku alternattivi għal raġunijiet oġġettivament ġustifikati.

I.    MEDIĊINI

 

Kategoriji ta’ bastimenti

 

A

B

C

1. Kardjovaskulari

 

 

 

(a) Simpatikomimetiċi kardjoċirkolatorji

x

x

 

(b) Preparati kontra l-anġina

x

x

x

(c) Dijuretiċi

x

x

 

(d) Antiemorraġiċi inklużi uterotoniċi jekk ikun hemm nisa abbord

x

x

 

(e) Antiipertensivi

x

x

 

2. Sistema gastrointestinali

 

 

 

(a) Mediċini għal disturbi gastriċi u duwodenali

 

 

 

— Mediċina għat-trattament ta’ ulċeri fl-istonku u ta’ gastrite

x

x

 

— Protetturi antiaċidi tal-mukoża

x

x

 

(b) Antiemetiċi

x

x

 

(c) Lassattivi

x

 

 

(d) Mediċini kontra d-dijarea

x

x

x

(e) Preparati kontra l-emorrojdi

x

x

 

3. Analġeżiċi u antispażmodiċi

 

 

 

(a) Preparati analġeżiċi, antipiretiċi u antiinfjammatorji

x

x

x

(b) Analġeżiċi qawwija

x

x

 

(c) Spażmolitiċi

x

x

 

4. Sistema nervuża

 

 

 

(a) Ansjolitiċi

x

x

 

(b) Newrolettiċi

x

x

 

(c) Rimedji kontra d-dardir tal-baħar

x

x

x

(d) Antiepilettiċi

x

x

 

5. Mediċini kontra l-allerġiji u antianafilattiċi

 

 

 

(a) Antiistamini

x

x

 

(b) Glukokortikojdi

x

x

 

6. Sistema respiratorja

 

 

 

(a) Preparati għall-kura ta’ bronkospażmi

x

x

 

(b) Mediċini kontra s-sogħla

x

x

 

(c) Mediċini li jintużaw għall-irjiħat u għas-sinusite

x

x

 

7. Kontra l-infezzjonijiet

 

 

 

(a) Antibijotiċi (mill-inqas żewġ klassijiet)

x

x

 

(b) Antiparassitiċi

x

x

 

(c) Vaċċini u immunoglobulini kontra t-tetnu

x

x

 

(d) Mediċini kontra l-malarja, it-trasport għandu jiddependi fuq il-post tal-operazzjonijiet

x

x

 

8. Komposti li jgħinu r-ridratazzjoni, it-teħid ta’ kaloriji u l-espansjoni tal-plażma

x

x

 

9. Mediċini għall-użu estern

 

 

 

(a) Mediċini tal-ġilda

 

 

 

— Soluzzjonijiet antisettiċi

x

x

x

— Ingwenti antibijotiċi

x

x

 

— Ingwenti antiinfjammatorji u analġeżiċi

x

x

 

— Kremi antimikotiċi tal-ġilda

x

 

 

— Preparati kontra l-ħruq

x

x

x

(b) Mediċini tal-għajnejn

 

 

 

— Antibijotiċi u antinfjammatorji

x

x

 

— Qtar anestetiku

x

x

 

— Soluzzjoni salina għat-tlaħliħ tal-għajnejn

x

x

x

— Qtar ipotoniku mijotiku

x

x

 

(c) Mediċini tal-widnejn

 

 

 

— Soluzzjonijiet anestetiċi u antiinfjammatorji

x

x

 

(d) Mediċini għal infezzjonijiet tal-ħalq u tal-griżmejn

 

 

 

— Prodotti antisettiċi għat-tlaħliħ tal-ħalq

x

x

 

(e) Anestetiċi lokali

 

 

 

— Anestetiċi lokali li jużaw l-iffriżar

x

 

 

— Anestetiċi lokali li jingħataw permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda

x

x

 

II.    TAGĦMIR MEDIKU

 

Kategoriji ta’ bastimenti

 

A

B

C

1. Tagħmir għar-risuxxitazzjoni

 

 

 

— Borża ambu (jew ekwivalenti); fornut b’maskri kbar, medji u żgħar

x

x

 

— Apparat għall-amministrazzjoni tal-ossiġenu b’valv li jnaqqas il-pressjoni sabiex ikun jista’ jintuża l-ossiġenu industrijali tal-vapur, jew kontenitur tal-ossiġenu (1)

x

x

 

— Aspiratur mekkaniku biex jiftaħ il-passaġġi respiratorji ta’ fuq

x

x

 

2. Faxex u tagħmir għas-sutura

 

 

 

— Turniketti

x

x

x

— Stejpler tas-sutura jew kitt tas-sutura bil-labar mhux riutilizzabbli

x

x

 

— Faxex elastiċi adeżivi

x

x

x

— Strixxi tal-garża

x

x

 

— Garża tubulari għall-infaxxar tas-swaba

x

 

 

— Kompressi tal-garża sterili

x

x

x

— Liżar sterili għal vittmi ta’ ħruq

x

x

 

— Faxxa trijangulari (sling)

x

x

 

— Ingwanti mhux riutilizzabbli

x

x

x

— Faxex adeżivi

x

x

x

— Faxex sterili ta’ kompressjoni

x

x

x

— Suturi adeżivi jew faxex tal-ossidu taż-żingu

x

x

x

— Suturi mhux assorbenti bil-labar

x

 

 

— Garża bil-vażelina

x

x

 

3. Strumenti

 

 

 

— Skieken żgħar tal-operazzjonijiet mhux riutilizzabbli

x

 

 

— Kaxxa għall-istrumenti magħmula minn materjal adatt

x

x

 

— Imqassijiet

x

x

 

— Forċipi għad-dissezzjoni

x

x

 

— Klampi emostatiċi

x

x

 

— Forċipi tal-labar

x

 

 

— Xfafar li jintremew

x

 

 

4. Tagħmir għal eżamijiet u monitoraġġ

 

 

 

— Depressuri tal-ilsien mhux riutilizzabbli

x

x

 

— Strixxi reattivi għall-analiżi tal-urina

x

 

 

— Ċarts tat-temperatura

x

 

 

— Lożor f’każ ta’ evakwazzjoni medika

x

x

 

— Stetoskopju

x

x

 

— Sfigmomanometru

x

x

 

— Termometru mediku

x

x

 

— Termometru ipotermiku

x

x

 

— Test rapidu għall-malarja, it-trasport għandu jiddependi fuq il-post tal-operazzjonijiet

x

x

 

5. Tagħmir għall-injezzjoni, għall-perfużjoni, għat-titqib u għall-kateterizzazzjoni

 

 

 

— Tagħmir għat-tbattil tal-bużżieqa tal-urina (adattat għall-irġiel u għan-nisa)

x

 

 

— Sett għall-infużjoni fil-vini

x

x

 

— Siringi u labar mhux riutilizzabbli

x

x

 

6. Tagħmir mediku ġenerali

 

 

 

— Tagħmir protettiv mediku u ta’ kura personali

x

x

 

— Patella

x

 

 

— Flixkun tal-ilma sħun

x

 

 

— Flixkun għall-urina

x

 

 

— Borża tas-silġ

x

 

 

7. Tagħmir għall-immobilizzar u għall-issettjar

 

 

 

— Sett ta’ qassaba ta’ daqsijiet differenti għall-estremitajiet

x

x

 

— Kullar għall-immobilizzar tal-għonq

x

x

 

8. Diżinfezzjoni, diżinsettizzazzjoni u profilassi

 

 

 

— Kompost għad-diżinfetazzjoni tal-ilma

x

 

 

— Insettiċida likwidu

x

 

 

— Insettiċida f’forma ta’ trab

x

 

 

III.    ANTIDOTI

1. Mediċini

— Ġenerali

— Kardjovaskulari

— Sistema gastrointestinali

— Sistema nervuża

— Sistema respiratorja

— Kontra l-infezzjonijiet

— Għall-użu estern

2. Tagħmir mediku

— Meħtieġ għall-amministrazzjoni tal-ossiġenu (inklużi rekwiżiti ta’ manutenzjoni)

Nota:

Għall-implimentazzjoni dettaljata tat-Taqsima III, l-Istati Membri jistgħu jirreferu għall-Gwida għall-Ewwel Għajnuna Medika għall-użu f’aċċidenti li jinvolvu oġġetti perikolużi (MFAG) tal-OMI li tinsab fl-edizzjoni konsolidata tal-1990 tal-Kodiċi Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi Marittimi tal-OMI, kif emendata.

Kwalunkwe adattament tat-Taqsima III fl-implimentazzjoni tal-Artikolu 8 jista’ jqis, fost l-oħrajn, kwalunkwe aġġornament tal-MFAG.

(2)   

L-Anness IV tad-Direttiva 92/29/KEE huwa sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS IV

Qafas Ġenerali għall-Ispezzjoni ta’ Provvisti tal-Mediċina ta’ Bastimenti

(Artikolu 2(1)(c), Artikolu 3(3))

TAQSIMA A

BASTIMENTI TAL-KATEGORIJA A

I.   Dettalji tal-bastiment

Isem: …

Bandiera: …

Port tal-irmiġġ: …

II.   Provvisti tal-mediċina

 

Kwantitajiet meħtieġa

Kwantitajiet li fil-fatt jinsabu abbord

Rimarki (b’mod partikolari, kwalunkwe data ta’ skadenza)

1.MEDIĊINA

1.1. Kardjovaskulari

 

(a) Simpatikomimetiċi kardjoċirkolatorji

0

0

0

(b) Preparati kontra l-anġina

0

0

0

(c) Dijuretiċi

0

0

0

(d) Antiemorraġiċi inklużi uterotoniċi jekk ikun hemm nisa abbord

0

0

0

(e) Antiipertensivi

0

0

0

1.2. Sistema gastrointestinali

 

 

 

(a) Mediċini għal disturbi gastriċi u duwodenali

0

0

0

— Mediċina għat-trattament ta’ ulċeri fl-istonku u ta’ gastrite

0

0

0

— Protetturi antiaċidi tal-mukoża

0

0

0

(b) Antiemetiċi

0

0

0

(b) Lassattivi

0

0

0

(d) Mediċini kontra d-dijarea

0

0

0

(e) Preparati kontra l-emorrojdi

0

0

0

1.3. Analġeżiċi u antispażmodiċi

 

 

 

(a) Preparati analġeżiċi, antipiretiċi u antiinfjammatorji

0

0

0

(b) Analġeżiċi qawwija

0

0

0

(c) Spażmolitiċi

0

0

0

1.4. Sistema nervuża

 

 

 

(a) Ansjolitiċi

0

0

0

(b) Newrolettiċi

0

0

0

(c) Rimedji kontra d-dardir tal-baħar

0

0

0

(d) Antiepilettiċi

0

0

0

1.5. Mediċini kontra l-allerġiji u antianafilattiċi

 

 

 

(a) Antiistamini

0

0

0

(b) Glukokortikojdi

0

0

0

1.6. Sistema respiratorja

 

 

 

(a) Preparati għall-kura ta’ bronkospażmi

0

0

0

(b) Mediċina kontra s-sogħla

0

0

0

(c) Mediċini li jintużaw għall-irjiħat u għas-sinusite

0

0

0

1.7. Kontra l-infezzjonijiet

 

 

 

(a) Antibijotiċi (mill-inqas żewġ klassijiet)

0

0

0

(b) Antiparassitiċi

0

0

0

(c) Vaċċini u immunoglobulini kontra t-tetnu

0

0

0

(d) Mediċini kontra l-malarja, it-trasport għandu jiddependi fuq il-post tal-operazzjonijiet

0

0

0

1.8. Komposti li jgħinu r-ridratazzjoni, it-teħid ta’ kaloriji u l-espansjoni tal-plażma

0

0

0

1.9. Mediċini għall-użu estern

 

 

 

(a) Mediċini tal-ġilda

0

0

0

— Soluzzjonijiet antisettiċi

0

0

0

— Ingwenti antibijotiċi

0

0

0

— Ingwenti antiinfjammatorji u analġeżiċi

0

0

0

—Kremi antimikotiċi tal-ġilda

0

0

0

— Preparati kontra l-ħruq

0

0

0

(b) Mediċini tal-għajnejn

0

0

0

— Antibijotiċi u antiinfjammatorji

0

0

0

— Qtar anestetiku

0

0

0

— Soluzzjoni salina għat-tlaħliħ tal-għajnejn

0

0

0

— Qtar ipotoniku mijotiku

0

0

0

(c) Mediċini tal-widnejn

0

0

0

— Soluzzjonijiet anestetiċi u antiinfjammatorji

0

0

0

(d) Mediċini għal infezzjonijiet tal-ħalq u tal-griżmejn

0

0

0

— Prodotti antisettiċi għat-tlaħliħ tal-ħalq

0

0

0

(e) Anestetiċi lokali

0

0

0

— Anestetiċi lokali li jużaw l-iffriżar

0

0

0

— Anestetiċi lokali li jingħataw permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda

0

0

0

2. TAGĦMIR MEDIKU

2.1. Tagħmir għar-risuxxitazzjoni

 

— Borża Ambu (jew ekwivalenti); fornut b’maskri kbar, medji u żgħar

0

0

0

—Apparat għall-amministrazzjoni tal-ossiġenu b’valv li jnaqqas il-pressjoni sabiex ikun jista’ jintuża l-ossiġenu industrijali tal-vapur, jew kontenitur tal-ossiġenu (2)

0

0

0

— Aspiratur mekkaniku biex jiftaħ il-passaġġi respiratorji ta’ fuq

0

0

0

2.2. Faxex u tagħmir għas-sutura

— Turniketti

0

0

0

—Stejpler tas-sutura jew kitt tas-sutura bil-labar mhux riutilizzabbli

0

0

0

— Faxex elastiċi adeżivi

0

0

0

— Strixxi tal-garża

0

0

0

— Garża tubulari għall-infaxxar tas-swaba

0

0

0

— Kompressi tal-garża sterili

0

0

0

— Liżar sterili għal vittmi ta’ ħruq

0

0

0

— Faxxa trijangulari (sling)

0

0

0

— Ingwanti mhux riutilizzabbli

0

0

0

— Faxex adeżivi

0

0

0

— Faxex sterili ta’ kompressjoni

0

0

0

— Suturi adeżivi jew faxex tal-ossidu taż-żingu

0

0

0

— Suturi mhux assorbenti bil-labar

0

0

0

— Garża bil-vażelina

0

0

0

2.3. Strumenti

— Skieken żgħar tal-operazzjonijiet mhux riutilizzabbli

0

0

0

— Kaxxa għall-istrumenti magħmula minn materjal adatt

0

0

0

— Imqassijiet

0

0

0

— Forċipi għad-dissezzjoni

0

0

0

— Klampi emostatiċi

0

0

0

— Forċipi tal-labar

0

0

0

— Xfafar li jintremew

0

0

0

2.4. Tagħmir għal eżamijiet u monitoraġġ

0

0

0

— Depressuri tal-ilsien mhux riutilizzabbli

0

0

0

— Strixxi reattivi għall-analiżi tal-urina

0

0

0

— Ċarts tat-temperatura

0

0

0

— Lożor f’każ ta’ evakwazzjoni medika

0

0

0

— Stetoskopju

0

0

0

— Sfigmomanometru

0

0

0

— Termometru mediku

0

0

0

— Termometru ipotermiku

0

0

0

—Test rapidu għall-malarja, it-trasport għandu jiddependi fuq il-post tal-operazzjonijiet

0

0

0

2.5. Tagħmir għall-injezzjoni, għall-perfużjoni, għat-titqib u għall-kateterizzazzjoni

0

0

0

—Tagħmir għat-tbattil tal-bużżieqa tal-urina (adattat għall-irġiel u għan-nisa)

0

0

0

— Sett għall-infużjoni fil-vini

0

0

0

— Siringi u labar mhux riutilizzabbli

0

0

0

2.6. Tagħmir mediku ġenerali

0

0

0

— Tagħmir protettiv mediku u ta’ kura personali

0

0

0

— Patella

0

0

0

— Flixkun tal-ilma sħun

0

0

0

— Flixkun għall-urina

0

0

0

— Borża tas-silġ

0

0

0

2.7. Tagħmir għall-immobilizzar u għall-issettjar

0

0

0

— Sett ta’ qassaba ta’ daqsijiet differenti għall-estremitajiet

0

0

0

— Kullar għall-immobilizzar tal-għonq

0

0

0

2.8. Diżinfezzjoni, diżinsettizzazzjoni u profilassi

0

0

0

— Kompost għad-diżinfezzjoni tal-ilma

0

0

0

— Insettiċida likwidu

0

0

0

— Insettiċida f’forma ta’ trab

0

0

0

3. ANTIDOTI

3.1. Ġenerali

0

0

0

3.2. Kardjovaskulari

0

0

0

3.3. Sistema gastrointestinali

0

0

0

3.4. Sistema nervuża

0

0

0

3.5. Sistema respiratorja

0

0

0

3.6. Kontra l-infezzjonijiet

0

0

0

3.7. Għall-użu estern

0

0

0

3.8. Oħrajn

0

0

0

3.9. Meħtieġ għall-amministrazzjoni tal-ossiġenu (inklużi rekwiżiti ta’ manutenzjoni)

0

0

0

Post u data: …

Firma tal-Kaptan: …

Awtorizzazzjoni minn persuna jew awtorità kompetenti: …

TAQSIMA B

BASTIMENTI TAL-KATEGORIJA B

I.   Dettalji tal-bastiment

Isem: …

Bandiera: …

Port tal-irmiġġ: …

II.   Provvisti tal-mediċina

 

Kwantitajiet meħtieġa

Kwantitajiet li fil-fatt jinsabu abbord

Rimarki (b’mod partikolari, kwalunkwe data ta’ skadenza)

1. MEDIĊINA

1.1. Kardjovaskulari

 

(a) Simpatikomimetiċi kardjoċirkolatorji

0

0

0

(b) Preparati kontra l-anġina

0

0

0

(c) Dijuretiċi

0

0

0

(d) Antiemorraġiċi inklużi uterotoniċi jekk ikun hemm nisa abbord

0

0

0

(e) Antiipertensivi

0

0

0

1.2. Sistema gastrointestinali

 

 

 

(a) Mediċini għal disturbi gastriċi u duwodenali

0

0

0

— Mediċina għat-trattament ta’ ulċeri fl-istonku u ta’ gastrite

0

0

0

— Protetturi antiaċidi tal-mukoża

0

0

0

(b) Antiemetiċi

0

0

0

(c) Mediċini kontra d-dijarea

0

0

0

(e) Preparati kontra l-emorrojdi

0

0

0

1.3. Analġeżiċi u antispażmodiċi

 

 

 

(a) Preparati analġeżiċi, antipiretiċi u antiinfjammatorji

0

0

0

(b) Analġeżiċi qawwija

0

0

0

(c) Spażmolitiċi

0

0

0

1.4. Sistema nervuża

 

 

 

(a) Ansjolitiċi

0

0

0

(b) Newrolettiċi

0

0

0

(c) Rimedji kontra d-dardir tal-baħar

0

0

0

(d) Antiepilettiċi

0

0

0

1.5. Mediċini kontra l-allerġiji u antianafilattiċi

 

 

 

(a) Antiistamini

0

0

0

(b) Glukokortikojdi

0

0

0

1.6. Sistema respiratorja

 

 

 

(a) Preparati għall-kura ta’ bronkospażmi

0

0

0

(b) Mediċina kontra s-sogħla

0

0

0

(c) Mediċini li jintużaw għall-irjiħat u għas-sinusite

0

0

0

1.7. Kontra l-infezzjonijiet

 

 

 

(a) Antibijotiċi (mill-inqas żewġ klassijiet)

0

0

0

(b) Antiparassitiċi

0

0

0

(c) Vaċċini u immunoglobulini kontra t-tetnu

0

0

0

(d) Mediċini kontra l-malarja, it-trasport għandu jiddependi fuq il-post tal-operazzjonijiet

0

0

0

1.8. Komposti li jgħinu r-ridratazzjoni, it-teħid ta’ kaloriji u l-espansjoni tal-plażma

0

0

0

1.9. Mediċini għall-użu estern

 

 

 

(a) Mediċini tal-ġilda

0

0

0

— Soluzzjonijiet antisettiċi

0

0

0

— Ingwenti antibijotiċi

0

0

0

— Ingwenti antiinfjammatorji u analġeżiċi

0

0

0

— Preparati kontra l-ħruq

0

0

0

(b) Mediċini tal-għajnejn

0

0

0

— Antibijotiċi u antiinfjammatorji

0

0

0

— Qtar anestetiku

0

0

0

— Soluzzjoni salina għat-tlaħliħ tal-għajnejn

0

0

0

— Qtar ipotoniku mijotiku

0

0

0

(c) Mediċini tal-widnejn

0

0

0

— Soluzzjonijiet anestetiċi u antiinfjammatorji

0

0

0

(d) Mediċini għal infezzjonijiet tal-ħalq u tal-griżmejn

0

0

0

— Prodotti antisettiċi għat-tlaħliħ tal-ħalq

0

0

0

(e) Anestetiċi lokali

0

0

0

—Anestetiċi lokali li jingħataw permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda

0

0

0

2. TAGĦMIR MEDIKU

2.1. Tagħmir għar-risuxxitazzjoni

 

— Borża Ambu (jew ekwivalenti); fornut b’maskri kbar, medji u żgħar

0

0

0

— Apparat għall-amministrazzjoni tal-ossiġenu b’valv li jnaqqas il-pressjoni sabiex ikun jista’ jintuża l-ossiġenu industrijali tal-vapur, jew kontenitur tal-ossiġenu (3)

0

0

0

— Aspiratur mekkaniku biex jiftaħ il-passaġġi respiratorji ta’ fuq

0

0

0

2.2. Faxex u tagħmir għas-sutura

— Turniketti

0

0

0

—Stejpler tas-sutura jew kitt tas-sutura bil-labar mhux riutilizzabbli

0

0

0

— Faxex elastiċi adeżivi

0

0

0

— Strixxi tal-garża

0

0

0

— Kompressi tal-garża sterili

0

0

0

— Liżar sterili għal vittmi ta’ ħruq

0

0

0

— Faxxa trijangulari (sling)

0

0

0

— Ingwanti mhux riutilizzabbli

0

0

0

— Faxex adeżivi

0

0

0

— Faxex sterili ta’ kompressjoni

0

0

0

— Suturi adeżivi jew faxex tal-ossidu taż-żingu

0

0

0

— Garża bil-vażelina

0

0

0

2.3. Strumenti

— Kaxxa għall-istrumenti magħmula minn materjal adatt

0

0

0

— Imqassijiet

0

0

0

— Forċipi għad-dissezzjoni

0

0

0

— Klampi emostatiċi

0

0

0

2.4. Tagħmir għal eżamijiet u monitoraġġ

0

0

0

— Depressuri tal-ilsien mhux riutilizzabbli

0

0

0

— Lożor f’każ ta’ evakwazzjoni medika

0

0

0

— Stetoskopju

0

0

0

— Sfigmomanometru

0

0

0

— Termometru mediku

0

0

0

— Termometru ipotermiku

0

0

0

—Test rapidu għall-malarja, it-trasport għandu jiddependi fuq il-post tal-operazzjonijiet

0

0

0

2.5. Tagħmir għall-injezzjoni, għall-perfużjoni, għat-titqib u għall-kateterizzazzjoni

0

0

0

— Sett għall-infużjoni fil-vini

0

0

0

— Siringi u labar mhux riutilizzabbli

0

0

0

2.6. Tagħmir mediku ġenerali

0

0

0

— Tagħmir protettiv mediku u ta’ kura personali

0

0

0

2.7. Tagħmir għall-immobilizzar u għall-issettjar

0

0

0

— Sett ta’ qassaba ta’ daqsijiet differenti għall-estremitajiet

0

0

0

— Kullar għall-immobilizzar tal-għonq

0

0

0

3. ANTIDOTI

3.1. Ġenerali

0

0

0

3.2. Kardjovaskulari

0

0

0

3.3. Sistema gastrointestinali

0

0

0

3.4. Sistema nervuża

0

0

0

3.5. Sistema respiratorja

0

0

0

3.6. Kontra l-infezzjonijiet

0

0

0

3.7. Għall-użu estern

0

0

0

3.8. Oħrajn

0

0

0

3.9. Meħtieġ għall-amministrazzjoni tal-ossiġenu (inklużi rekwiżiti ta’ manutenzjoni)

0

0

0

Post u data: …

Firma tal-Kaptan: …

Awtorizzazzjoni minn persuna jew awtorità kompetenti: …

TAQSIMA C

BASTIMENTI TAL-KATEGORIJA C

I.   Dettalji tal-bastiment

Isem: …

Bandiera: …

Port tal-irmiġġ: …

II.   Provvisti tal-mediċina

 

Kwantitajiet meħtieġa

Kwantitajiet li fil-fatt jinsabu abbord

Rimarki (b’mod partikolari, kwalunkwe data ta’ skadenza)

1. MEDIĊINA

1.1. Kardjovaskulari

 

(a) Preparati kontra l-anġina

0

0

0

1.2.Sistema gastrointestinali

 

 

 

(a) Mediċini kontra d-dijarea

0

0

0

1.3.Analġeżiċi u antispażmodiċi

 

 

 

(a) Preparati analġeżiċi, antipiretiċi u antiinfjammatorji

0

0

0

1.4. Sistema nervuża

 

 

 

(c) Rimedji kontra d-dardir tal-baħar

0

0

0

1.5. Mediċini għall-użu estern

 

 

 

(a) Mediċini tal-ġilda

0

0

0

— Soluzzjonijiet antisettiċi

0

0

0

— Preparati kontra l-ħruq

0

0

0

(b) Mediċini tal-għajnejn

0

0

0

— Soluzzjoni salina għat-tlaħliħ tal-għajnejn

0

0

0

2. TAGĦMIR MEDIKU

2.1. Faxex u tagħmir għas-sutura

— Turniketti

0

0

0

— Faxex elastiċi adeżivi

0

0

0

— Kompressi tal-garża sterili

0

0

0

— Ingwanti mhux riutilizzabbli

0

0

0

— Faxex adeżivi

0

0

0

— Faxex sterili ta’ kompressjoni

0

0

0

— Suturi adeżivi jew faxex tal-ossidu taż-żingu

0

0

0

3. ANTIDOTI

3.1. Ġenerali

0

0

0

3.2. Kardjovaskulari

0

0

0

3.3. Sistema gastrointestinali

0

0

0

3.4. Sistema nervuża

0

0

0

3.5. Sistema respiratorja

0

0

0

3.6. Kontra l-infezzjonijiet

0

0

0

3.7. Għall-użu estern

0

0

0

3.8. Oħrajn

0

0

0

3.9. Meħtieġ għall-amministrazzjoni tal-ossiġenu (inklużi rekwiżiti ta’ manutenzjoni)

0

0

0

Post u data: …

Firma tal-Kaptan: …

Awtorizzazzjoni minn persuna jew awtorità kompetenti: …


(1)  Skont il-kundizzjonijiet ta’ użu preskritti mil-liġijiet u/jew mill-prattiki nazzjonali

(2)  Skont il-kundizzjonijiet ta’ użu preskritti mil-liġijiet u/jew mill-prattiki nazzjonali.

(3)  Skont il-kundizzjonijiet ta’ użu preskritti mil-liġijiet u/jew mill-prattiki nazzjonali


Top