EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0770

Direttiva (UE) 2019/770 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2019 dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw il-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u ta' servizzi diġitali (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

PE/26/2019/REV/1

OJ L 136, 22.5.2019, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/770/oj

22.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 136/1


DIRETTIVA (UE) 2019/770 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-20 ta’ Mejju 2019

dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw il-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u ta' servizzi diġitali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, b'mod partikolari, l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Il-potenzjal tat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-Unjoni għadu ma ġiex sfruttat kompletament. L-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa tindirizza b'mod olistiku l-ostakoli ewlenin għall-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku transfruntier fl-Unjoni sabiex jiġi sfruttat dan il-potenzjal. Meta l-aċċess tal-konsumaturi għal kontenut diġitali u servizzi diġitali jkun aħjar, u meta għan-negozji tiġi ffaċilitata l-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali, dan jista' jikkontribwixxi biex tingħata spinta lill-ekonomija diġitali tal-Unjoni u jiġi stimolat it-tkabbir globali.

(2)

L-Artikolu 26(1) u (2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedi li l-Unjoni għandha tadotta miżuri bil-għan li tistabbilixxi jew tiżgura l-funzjonament tas-suq intern, li għandu jinkludi żona mingħajr fruntieri interni fejn jiġi żgurat il-moviment liberu tal-oġġetti u s-servizzi. L-Artikolu 169(1), u l-punt (a) tal-Artikolu 169(2), tat-TFUE jipprevedu li l-Unjoni tikkontribwixxi għall-kisba ta' livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur permezz ta' miżuri adottati skont l-Artikolu 114 tat-TFUE fil-kuntest tat-tlestija tas-suq intern. Id-Direttiva għandha l-għan li tikseb bilanċ tajjeb bejn il-kisba ta’ livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u l-promozzjoni tal-kompetittività tal-impriżi, filwaqt li tiżgura r-rispett għall-prinċipju ta' sussidjarjetà.

(3)

Ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizzi diġitali jenħtieġ li jiġu armonizzati, filwaqt li bħala bażi jittieħed livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi, sabiex jinkiseb suq uniku diġitali ġenwin, tiżdied iċ-ċertezza tad-dritt u jitnaqqsu l-ispejjeż tat-tranżazzjoni, b’mod partikolari għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju (‘SMEs’).

(4)

In-negozji, speċjalment l-SMEs, jiffaċċjaw spejjeż addizzjonali li jirriżultaw mid-differenzi fir-regoli nazzjonali obbligatorji tal-liġi kuntrattwali tal-konsumaturi, u inċertezza tad-dritt meta joffru kontenut diġitali jew servizzi diġitali bejn il-fruntieri. In-negozji jiffaċċjaw ukoll spejjeż meta jadattaw il-kuntratti tagħhom, għar-regoli obbligatorji speċifiċi għall-provvista tal-kuntratti tal-kontenut diġitali jew tas-servizzi diġitali, li diġà qegħdin jiġu applikati f'bosta Stati Membri u li joħolqu differenzi fil-kamp ta' applikazzjoni u fil-kontenut bejn ir-regoli nazzjonali speċifiċi li jirregolaw tali kuntratti.

(5)

Il-konsumaturi mhux dejjem iħossuhom fiduċjużi meta jixtru bejn il-fruntieri u speċjalment meta dan ix-xiri jsir online. Wieħed mill-fatturi ewlenin għan-nuqqas ta' fiduċja fil-konsumaturi huwa l-inċertezza dwar id-drittijiet kuntrattwali ewlenin tagħhom u n-nuqqas ta' qafas kuntrattwali ċar għall-kontenut diġitali jew għas-servizzi diġitali. Ħafna konsumaturi jesperjenzaw problemi relatati mal-kwalità tal-kontenut diġitali jew tas-servizzi diġitali jew l-aċċess għalihom. Pereżempju, jirċievu kontenut diġitali jew servizzi diġitali ħżiena jew difettużi, jew ma jkunux jistgħu jiksbu aċċess għall-kontenut diġitali jew għas-servizzi diġitali inkwistjoni. B'riżultat ta' dan, il-konsumaturi jsofru dannu finanzjarju u mhux finanzjarju.

(6)

Sabiex jirrimedjaw tali problemi, kemm in-negozji kif ukoll il-konsumaturi jenħtieġ li jkunu jistgħu jistrieħu fuq drittijiet kuntrattwali armonizzati b'mod sħiħ f'ċerti oqsma ewlenin li jikkonċernaw il-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizzi diġitali madwar l-Unjoni. Armonizzazzjoni sħiħa ta' wħud mill-aspetti regolatorji ewlenin iżżid konsiderevolment iċ-ċertezza tad-dritt kemm għall-konsumaturi kif ukoll għan-negozji.

(7)

Regoli armonizzati b'mod sħiħ tal-liġi kuntrattwali tal-konsumaturi fl-Istati Membri kollha jagħmluha aktar faċli għan-negozji, speċjalment għall-SMEs, li joffru kontenut diġitali jew servizzi diġitali mal-Unjoni kollha. Huma jkunu joffru lin-negozji ambjent stabbli tal-liġi kuntrattwali meta jipprovdu kontenut diġitali jew servizzi diġitali fi Stati Membri oħra. Dawn ikunu jipprevjenu wkoll il-frammentazzjoni legali li altrimenti tirriżulta minn leġiżlazzjoni nazzjonali ġdida li tirregola speċifikament kontenut diġitali u servizzi diġitali.

(8)

Il-konsumaturi jenħtieġ li jibbenefikaw minn drittijiet armonizzati b'mod sħiħ għall-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali li jipprovdu livell għoli ta' protezzjoni. Huma jenħtieġ li jkollhom drittijiet obbligatorji ċari meta jirċievu kontenut diġitali jew servizzi diġitali jew jiksbu aċċess għalih minn kwalunkwe post fl-Unjoni. Li wieħed ikollu tali drittijiet jenħtieġ li jżid il-fiduċja tagħhom fix-xiri ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali. Dan jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għat-tnaqqis tad-danni li qegħdin isofru bħalissa l-konsumaturi, minħabba li jkun hemm sett ta' drittijiet ċari li jagħtuhom iċ-ċans li jindirizzaw il-problemi li jiffaċċjaw bil-kontenut diġitali jew bis-servizzi diġitali.

(9)

Din id-Direttiva jenħtieġ li tarmonizza b'mod sħiħ ċerti regoli ewlenin li, sa issa, ma ġewx irregolati fil-livell tal-Unjoni jew fil-livell nazzjonali.

(10)

Din id-Direttiva jenħtieġ li tiddefinixxi l-kamp ta' applikazzjoni tagħha b'mod ċar u inekwivoku u tipprevedi regoli sostantivi ċari għall-kontenut diġitali jew għas-servizzi diġitali li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha. Kemm il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva kif ukoll ir-regoli sostantivi tagħha jenħtieġ li jkunu teknoloġikament newtrali u jibqgħu validi fil-futur.

(11)

Din id-Direttiva jenħtieġ li tistabbilixxi regoli komuni dwar ċerti rekwiżiti li jikkonċernaw kuntratti bejn kummerċjanti u konsumaturi għall-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali. Għal dan il-għan, jenħtieġ li jiġu armonizzati bis-sħiħ ir-regoli dwar il-konformità ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali makuntratt, rimedji f'każ ta' nuqqas ta' tali konformità jew nuqqas ta' provvista u l-modalitajiet għall-eżerċizzju ta' dawk ir-rimedji, kif ukoll dwar il-modifika ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali. Regoli kompletament armonizzati fir-rigward ta' xi elementi essenzjali tal-liġi tal-kuntratti mal-konsumaturi għandhom jagħmluha aktar faċli għan-negozji, speċjalment għall-SMEs, biex joffru l-prodotti tagħhom fi Stati Membri oħra. Permezz tal-armonizzazzjoni kompleta tar-regoli ewlenin, il-konsumaturi jibbenefikaw minn livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u titjib fil-benesseri. L-Istati Membri huma preklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva milli jipprovdu għal kwalunkwe rekwiżit ulterjuri formali jew sostantiv. Pereżempju, jenħtieġ li l-Istati Membri ma jipprevedux regoli dwar l-inverżjoni tal-oneru tal-provi li huma differenti minn dawk previsti f'din id-Direttiva, jew obbligu għall-konsumatur li jinnotifika lill-kummerċjant dwar nuqqas ta' konformità fi żmien perjodu speċifiku.

(12)

Jenħtieġ li din id-Direttiva ma taffettwax il-liġi nazzjonali sal-punt li l-kwistjonijiet ikkonċernati mhumiex regolati minn din id-Direttiva, bħar-regoli nazzjonali dwar il-formazzjoni, il-validità, in-nullità jew l-effetti ta' kuntratti jew il-legalità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali. Jenħtieġ li din id-Direttiva lanqas ma tiddetermina n-natura legali ta’ kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali jew servizz diġitali, u l-kwistjoni dwar jekk tali kuntratti jikkostitwixxux, pereżempju, kuntratt ta' bejgħ, servizz, kiri jew kuntratt sui generis, jenħtieġ li titħalla f'idejn il-liġi nazzjonali. Jenħtieġ ukoll li din id-Direttiva ma taffettwax ir-regoli nazzjonali li ma jikkonċernawx b'mod speċifiku kuntratti tal-konsumatur u li jipprevedu rimedji speċifiċi għal ċerti tipi ta' difetti li ma kinux apparenti fil-mument li ġie konkluż il-kuntratt ta' bejgħ, jiġifieri dispożizzjonijiet nazzjonali li jistgħu jistabbilixxu regoli speċifiċi għar-responsabbiltà tal-kummerċjant għal difetti moħbija. Jenħtieġ ukoll li din id-Direttiva ma taffettwax il-liġijiet nazzjonali li jipprevedu rimedji mhux kuntrattwali għall-konsumatur, fil-każ ta' nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, kontra persuni f'ħoloq preċedenti tal-katina ta' tranżazzjonijiet, jew persuni oħra li jissodisfaw l-obbligi ta’ tali persuni.

(13)

L-Istati Membri jibqgħu liberi wkoll, pereżempju, li jirregolaw pretensjonijiet tar-responsabbiltà ta’ konsumatur kontra parti terza għajr kummerċjant li jipprovdi jew li jimpenja ruħu li jipprovdi l-kontenut diġitali jew servizz diġitali, bħal żviluppatur, li mhux fl-istess ħin il-kummerċjant taħt din id-Direttiva.

(14)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu wkoll liberi, pereżempju, li jirregolaw il-konsegwenzi ta' nuqqas ta' provvista, jew ta' nuqqas ta' konformità ta’, kontenut diġitali jew ta’ servizz diġitali, fejn tali nuqqas ta' provvista jew nuqqas ta' konformità jkun dovut għal impediment lil hinn mill-kontroll tal-kummerċjant u fejn il-kummerċjant ma setax ikun mistenni li jevita jew jegħleb l-impediment jew il-konsegwenzi tiegħu, bħal f’każ ta’ force majeure.

(15)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu wkoll liberi, pereżempju, li jirregolaw id-drittijiet ta’ partijiet li jastjenu milli jwettqu l-obbligi tagħhom jew parti minnhom sakemm il-parti l-oħra twettaq l-obbligi tagħha. Pereżempju, jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu liberi li jirregolaw jekk konsumatur, f'każijiet ta' nuqqas ta' konformità, għandux ikun intitolat li jastjeni milli jħallas il-prezz jew parti minnu sakemm il-kummerċjant ikun ġab il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità, jew jekk il-kummerċjant għandux ikun intitolat li jżomm kwalunkwe rimborż dovut lill-konsumatur mat-terminazzjoni tal-kuntratt sakemm il-konsumatur jikkonforma mal-obbligu previst f’din id-Direttiva li jirritorna l-mezz tanġibbli lill-kummerċjant.

(16)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu wkoll liberi li jestendu l-applikazzjoni tar-regoli ta' din id-Direttiva għal kuntratti li huma esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, jew inkella li jirregolaw dawn it-tip ta' kuntratti. Pereżempju, jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu liberi li jestendu l-protezzjoni mogħtija lill-konsumaturi minn din id-Direttiva wkoll għal persuni fiżiċi jew ġuridiċi li mhumiex konsumaturi fis-sens ta' din id-Direttiva, bħal pereżempju l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, in-negozji ġodda u l-SMEs.

(17)

Id-definizzjoni ta' konsumatur jenħtieġ li tkopri l-persuni fiżiċi li jaġixxu barra l-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni tagħhom. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu wkoll liberi li jiddeterminaw, fil-każ ta' kuntratti bi skop doppju, meta l-kuntratt huwa konkluż għal skopijiet li huma parzjalment fl-ambitu u parzjalment barra mill-ambitu tal-kummerċ ta' persuna, u fejn l-iskop ta' kummerċ tant huwa limitat li mhuwiex predominanti fil-kuntest kumplessiv tal-kuntratt, jekk u taħt liema kundizzjonijiet dik il-persuna jenħtieġ li titqies bħala konsumatur ukoll.

(18)

Din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika għal kwalunkwe kuntratt fejnil-kummerċjant jipprovdi jew jimpenja ruħu li jipprovdi kontenut diġitali jew servizz diġitali lill-konsumatur. Fornituri ta' pjattaformi jistgħu jitqiesu bħala kummerċjanti taħt din id-Direttiva jekk jaġixxu għal skopijiet relatati man-negozju tagħhom stess u bħala s-sieħeb kuntrattwali dirett tal-konsumatur għall-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali. L-Istati Membri jenħtieġ li jibqgħu liberi li jestendu l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva għal fornituri ta’ pjattaformi li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti sabiex ikunu kkunsidrati "kummerċjant" taħt din id-Direttiva;

(19)

Id-Direttiva għandha tindirizza problemi fost kategoriji differenti ta' kontenut diġitali jew ta' servizzi diġitali u l-provvista tagħhom. Bil-għan li taħseb għal żviluppi teknoloġiċi mgħaġġlin u biex il-kunċett ta' kontenut diġitali jew servizzi diġitali jibqa' validu fil-futur, jenħtieġ li din id-Direttiva tkopri, inter alia, programmi tal-kompjuter, applikazzjonijiet, video files, audio files, logħob diġitali, kotba elettroniċi jew pubblikazzjonijiet elettroniċi oħra, u wkoll servizzi diġitali li jippermettu l-ħolqien, l-ipproċessar, l-aċċess għad-data jew il-ħżin ta' data f'forma diġitali, inkluż softwer bħala servizz bħall-video sharing u l-audio sharing u l-ospitar ta' fajls oħra, il-word processing jew il-logħob offrut fl-ambjent tal-cloud computing u l-midja soċjali. Peress li hemm bosta manjieri kif il-kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali jiġu pprovduti, bħat-trażmissjoni fuq mezz tanġibbli, it-tniżżil mill-konsumaturi fuq l-apparati tagħhom, ir-ritrażmissjoni fuq il-web, permess għal aċċess għal kapaċitajiet ta' ħżin ta' kontenut diġitali jew aċċess għall-użu tal-midja soċjali, din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika indipendentament mill-mezz użat għat-trażmissjoni ta' kontenut diġitali jew servizz diġitali jew l-għoti ta' aċċess għalihom. Madankollu, din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għas-servizzi ta' aċċess għall-internet.

(20)

Din id-Direttiva u d-Direttiva (UE) 2019/771 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jenħtieġ li jikkomplementaw lil xulxin. Filwaqt li din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar ċerti rekwiżiti li jikkonċernaw kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali jew servizzi diġitali, id-Direttiva (UE) 2019/771 tistabbilixxi regoli dwar ċerti rekwiżiti li jikkonċernaw kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti. Għaldaqstant, sabiex jiġu ssodisfati l-aspettattivi tal-konsumaturi u jiġi żgurat qafas legali sempliċi u ċar għall-kummerċjanti ta' kontenut diġitali, din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika wkoll għal kontenut diġitali li jiġi pprovdut fuq mezz tanġibbli, bħal DVDs, CDs, USB sticks u kards tal-memorja, kif ukoll għall-mezz tanġibbli nnifsu, sakemm il-mezz tanġibbli jservi esklussivament bħala trasportatur ta' kontenut diġitali. Madankollu, minflok id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar l-obbligu ta' provvista tal- kummerċjant u dwar ir-rimedji tal-konsumatur għal nuqqas ta' provvista, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) dwar obbligi relatati mal-konsenja ta' oġġetti u rimedji fil-każ ta' nuqqas ta' konsenja. Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/83/UE, dwar, pereżempju, id-dritt ta' rtirar u n-natura tal-kuntratt li fil-qafas tiegħu jiġu pprovduti dawk l-oġġetti, jenħtieġ li jkomplu japplikaw ukoll għal tali midja tanġibbli u l-kontenut diġitali pprovdut fuqha. Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju wkoll għad-dritt ta' distribuzzjoni applikabbli għal dawn l-oġġetti taħt il-liġi dwar id-dritt tal-awtur.

(21)

Id-Direttiva (UE) 2019/771 jenħtieġ li tapplika għall-kuntratti għall-bejgħ ta' oġġetti, inklużi l-oġġetti b'elementi diġitali. Il-kunċett ta' oġġetti b'elementi diġitali jenħtieġ li jirreferi għal oġġetti li jinkorporaw kontenut diġitali jew servizz diġitali jew li huma interkonnessi miegħu b'tali mod li l-assenza ta' dak il-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali twaqqaf lill-oġġetti milli jwettqu l-funzjoni tagħhom. Il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali li huwa inkorporat f'oġġetti jew interkonness magħhom b'dak il-mod jenħtieġ li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva(UE) 2019/771 jekk jiġi pprovdut mal-oġġetti fil-qafas ta' kuntratt ta' bejgħ li jikkonċerna dawk l-oġġetti. Jekk il-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali inkorporat jew interkonness tifformax parti mill-kuntratt ta' bejgħ mal-bejjiegħ, jenħtieġ li jiddependi mill-kontenut ta' dan il-kuntratt. Dan jenħtieġ li jinkludi kontenut diġitali jew servizzi diġitali inkorporat jew interkonness li l-provvista tiegħu tkun meħtieġa b'mod espliċitu mill-kuntratt. Jenħtieġ li jinkludi wkoll dawk il-kuntratti ta' bejgħ li jistgħu jiġu interpretati li jkopru l-provvista ta' kontenut diġitali jew servizz diġitali speċifiku minħabba li huma normali għal oġġetti tal-istess tip u li l-konsumatur jista' raġonevolment jistenna li jkunu hemm minħabba n-natura tal-oġġetti u b'kont meħud ta' kwalunkwe dikjarazzjoni pubblika magħmula mill-bejjiegħ jew f'ismu jew minn persuni oħra f'ħoloq preċedenti tal-katina tat-tranżazzjonijiet, inkluż il-produttur. Jekk, pereżempju, sett tat-televiżjoni intelliġenti jkun ġie reklamat bħala li jinkludi applikazzjoni partikulari tal-video, dik l-applikazzjoni tal-video tkun meqjusa parti mill-kuntratt ta' bejgħ. Jenħtieġ li dan japplika irrispettivament minn jekk il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jkunx installat minn qabel fl-oġġett innifsu jew jekk ikollux jitniżżel sussegwentement fuq apparat ieħor u jkun biss interkonness mal-oġġett.

Pereżempju, smartphone jista' jinbiegħ b'applikazzjoni standardizzata installata minn qabel u pprovduta taħt il-kuntratt ta' bejgħ, pereżempju applikazzjoni tal-alarm jew applikazzjoni ta' kamera. Eżempju possibbli ieħor huwa dak ta’ arloġġ intelliġenti. F'tali każ, l-arloġġ stess ikun meqjus bħala l-oġġett b'elementi diġitali, li jista' jaqdi l-funzjonijiet tiegħu biss b'applikazzjoni li hija pprovduta taħt il-kuntratt ta' bejgħ iżda li trid titniżżel mill-konsumatur fuq smartphone; l-applikazzjoni tkun f'dan il-każ l-element diġitali interkonness. Jenħtieġ li dan japplika wkoll jekk il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali inkorporat jew interkonness ma jkunx fornut mill-bejjiegħ innifsu iżda pprovdut minn parti terza, taħt il-kuntratt ta' bejgħ. Sabiex tiġi evitata l-inċertezza kemm għall-kummerċjanti kif ukoll għall-konsumaturi, fil-każ ta' dubju dwar jekk il-provvista tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali tifformax parti mill-kuntratt tal-bejgħ, jenħtieġ li tapplika d-Direttiva (UE) 2019/771. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-istabbiliment ta' relazzjoni kuntrattwali bilaterali, bejn il-bejjiegħ u l-konsumatur, li tkopri l-provvista tal-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali inkorporat jew interkonness ma jkunx affettwat mis-sempliċi fatt li l-konsumatur għandu jagħti l-kunsens tiegħu għal ftehim ta' liċenzjar ma' parti terza sabiex jibbenefika mill-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali.

(22)

B'kuntrast, jekk in-nuqqas tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali inkorporat jew interkonness ma jwaqqafx lill-prodotti milli jwettqu l-funzjonijiet tagħhom jew jekk il-konsumatur jikkonkludi kuntratt għall-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali li ma jifformax parti minn kuntratt ta' bejgħ dwar oġġetti b'elementi diġitali, dak il-kuntratt jenħtieġ li jkun meqjus separat mill-kuntratt għall-bejgħ tal-prodotti, anki jekk il-bejjiegħ jaġixxi bħala intermedjarju ta' dak it-tieni kuntratt mal-fornitur terz, u jista' jaqa' fil-kamp ta’ applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Pereżempju, jekk il-konsumatur iniżżel applikazzjoni ta' logħob minn app store fuq smartphone, il-kuntratt għall-provvista tal-applikazzjoni tal-logħob huwa separat mill-kuntratt għall-bejgħ tas-smartphone innifsu. Jenħtieġ għalhekk li d-Direttiva (UE) 2019/771 tapplika biss għall-kuntratt ta' bejgħ li jikkonċerna s-smartphone, filwaqt li l-provvista tal-applikazzjoni tal-logħob tista' taqa' taħt din id-Direttiva, jekk il-kundizzjonijiet ta’ din id-Direttiva huma sodisfatti. Eżempju ieħor huwa fejn ikun ġie miftiehem b'mod espress li l-konsumatur jixtri smartphone mingħajr sistema operattiva speċifika u l-konsumatur sussegwentement jikkonkludi kuntratt għall-provvista ta' sistema operattiva minn parti terza. F'tali każ, il-provvista tas-sistema operattiva mixtrija separatament ma tifformax parti mill-kuntratt tal-bejgħ u għalhekk ma taqax fl-ambitu tad-Direttiva (UE) 2019/771, iżda tista' taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, jekk il-kundizzjonijiet ta’ din id-Direttiva huma ssodisfatti.

(23)

Ir-rappreżentazzjonijiet diġitali ta' valur bħal vouchers elettroniċi jew kupuni elettroniċi jintużaw mill-konsumaturi biex iħallsu għal oġġetti jew servizzi differenti fis-suq uniku diġitali. Tali rappreżentazzjonijiet diġitali ta' valur qed isiru importanti fir-rigward tal-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizzi diġitali, u għalhekk jenħtieġ li jitqiesu bħala metodu ta' ħlas fis-sens ta' din id-Direttiva. Rappreżentazzjonijiet diġitali ta’ valur jenħtieġ li jinftiehmu wkoll bħala li jinkludu wkoll muniti virtwali, sa fejn huma rikonoxxuti mil-liġi nazzjonali. Differenzjazzjoni skont il-metodu ta' ħlas tista' tkun il-kawża ta' diskriminazzjoni u tista' tipprovdi inċentiv mhux ġustifikat għan-negozji sabiex jibdew joffru kontenut diġitali jew servizzi diġitali bi skambju ma' rappreżentazzjonijiet diġitali ta' valur. Madankollu, peress li r-rappreżentazzjonijiet diġitali ta' valur ma għandhom l-ebda skop ieħor għajr li jservu bħala metodu ta' ħlas, huma nfushom jenħtieġ li ma jitqisux bħala kontenut diġitali jew servizz diġitali fis-sens ta' din id-Direttiva.

(24)

Il-kontenut diġitali jew s-servizzi diġitali spiss jiġu pprovduti anki meta l-konsumatur ma jħallasx prezz iżda jipprovdi data personali lill-kummerċjant. Dawn il-mudelli ta' negozju jintużaw f'forom differenti f'parti konsiderevoli tas-suq. Filwaqt li tirrikonoxxi bis-sħiħ li l-protezzjoni tad-data personali hija dritt fundamentali u li għalhekk id-data personali ma tistax titqies bħala komodità, din id-Direttiva jenħtieġ li tiżgura li l-konsumaturi, fil-kuntest ta' tali mudelli ta' negozju, ikunu intitolati għal rimedji kuntrattwali. Jenħtieġ li din id-Direttiva, għalhekk, tapplika għal kuntratti li fihom il-kummerċjant jipprovdi, jew jimpenja ruħu li jipprovdi, kontenut diġitali jew servizz diġitali lill-konsumatur, u l-konsumatur jipprovdi, jew jimpenja ruħu li jipprovdi, data personali. Id-data personali tista' tiġi pprovduta lill-kummerċjant jew fiż-żmien meta jiġi konkluż il-kuntratt jew aktar tard, pereżempju meta l-konsumatur jagħti l-kunsens tiegħu biex il-kummerċjant juża kwalunkwe data personali li l-konsumatur jista' jtella' jew joħloq bl-użu tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali. Il-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni ta' data personali tipprevedi lista eżawrjenti ta' raġunijiet legali għall-ipproċessar legali ta' data personali. Din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika għal kwalunkwe kuntratt fejn il-konsumatur jipprovdi jew jimpenja ruħu li jipprovdi data personali lill-kummerċjant. Pereżempju, din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika meta l-konsumatur jiftaħ kont fuq il-midja soċjali u jipprovdi isem u e-mail li jintużaw għal skopijiet għajr is-sempliċi provvista tal-kontenut diġitali jew servizz diġitali jew għajr il-konformità mar-rekwiżiti legali. Dan għandu japplika ugwalment meta l-konsumatur jagħti l-kunsens tiegħu għal kwalunkwe materjal li jikkostitwixxi data personali, bħal ritratti jew posts li l-konsumatur itella', biex jiġu pproċessati mill-kummerċjant għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni. Jenħtieġ, madankollu, li l-Istati Membri jibqgħu liberi li jiddeterminaw jekk ir-rekwiżiti għall-formazzjoni, l-eżistenza u l-validità ta' kuntratt taħt il-liġi nazzjonali humiex issodisfati.

(25)

Meta kontenut diġitali u servizzi diġitali ma jkunux ipprovduti bi skambju ma' prezz, jenħtieġ li din id-Direttiva ma tapplikax għal sitwazzjonijiet fejn il-kummerċjant jiġbor data personali esklussivament biex jipprovdi kontenut diġitali jew servizz diġitali, jew għall-iskop uniku li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti legali. Sitwazzjonijiet bħal dawn jistgħu jinkludu, pereżempju, każijiet meta r-reġistrazzjoni tal-konsumatur hija obbligatorja bil-liġijiet applikabbli għal skopijiet ta' sigurtà u identifikazzjoni. Din id-Direttiva jenħtieġ li ma tapplikax ukoll għal sitwazzjonijiet meta l-kummerċjant jiġbor metadata, bħal informazzjoni li tikkonċerna l-apparat tal-konsumatur jew l-istorja tal-ibbrawżjar, ħlief meta din is-sitwazzjoni titqies li tkun kuntratt taħt il-liġi nazzjonali. Jenħtieġ li lanqas ma tapplika għal sitwazzjonijiet meta l-konsumatur, mingħajr ma jkun ikkonkluda kuntratt mal-kummerċjant, ikun espost għal reklamar esklużivament biex jikseb aċċess għal kontenut diġitali jew servizz diġitali. Madankollu, jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu liberi li jestendu l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva għal sitwazzjonijiet bħal dawn, jew inkella li jirregolaw sitwazzjonijiet bħal dawn, li huma esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

(26)

Din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika għal kuntratti għall-iżvilupp ta' kontenut diġitali li huwa mfassal apposta għar-rekwiżiti speċifiċi tal-konsumatur inkluż softwer imfassal apposta. Din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika wkoll għall-provvista ta' fajls elettroniċi meħtieġa fil-kuntest tal-istampar 3D ta' oġġetti, sal-punt li tali fajls jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' kontenut diġitali jew servizzi diġitali fis-sens ta' din id-Direttiva. Madankollu, din id-Direttiva jenħtieġ li ma tirregola ebda dritt jew obbligu relatat ma' oġġetti prodotti bl-użu ta' teknoloġija tal-istampar 3D.

(27)

Peress li din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika għal kuntratti li għandhom bħala oġġett il-provvista ta' kontenut diġitali jew servizzi diġitali lill-konsumatur, jenħtieġ li ma tapplikax meta l-materja tal-kuntratt tkun il-provvista ta' servizzi professjonali, bħal servizzi ta' traduzzjoni, servizzi ta' arkitettura jew servizzi ta' konsulenza professjonali oħra li sikwit jitwettqu personalment mill-kummerċjant, irrispettivament minn jekk il-mezzi diġitali jintużawx mill-kummerċjant sabiex jipproduċi l-output tas-servizz jew biex jittrażmettih lill-konsumatur. Bl-istess mod, jenħtieġ li din id-Direttiva ma tapplikax għal servizzi pubbliċi, bħal servizzi ta' sigurtà soċjali jew reġistri pubbliċi, fejn il-mezzi diġitali jintużaw biss għat-trażmissjoni jew il-komunikazzjoni tas-servizz lill-konsumatur. Jenħtieġ li din id-Direttiva lanqas ma tapplika għal strumenti awtentiċi u atti notarili oħra, irrispettivament minn jekk jitwettqux, jiġux irreġistrati, riprodotti jew trażmessi permezz ta' mezzi diġitali.

(28)

Is-suq għal servizzi ta' komunikazzjonijiet interpersonali indipendenti min-numri, li ma jikkollegawx ma' riżorsi ta' numerazzjoni pubblikament assenjati, qed jevolvi b'mod rapidu. F'dawn l-aħħar snin, l-emerġenza ta' servizzi diġitali ġodda li jippermettu komunikazzjonijiet interpersonali fuq l-internet, bħall-posta elettronika bbażata fuq il-web u s-servizzi ta' messaġġi online, wasslet biex aktar konsumaturi jużaw dawn is-servizzi. Għal tali raġunijiet jenħtieġ li tiġi prevista protezzjoni effettiva għall-konsumatur fir-rigward ta' tali servizzi. Din id-Direttiva għalhekk jenħtieġ li tapplika wkoll għal servizzi ta' komunikazzjonijiet interpersonali indipendenti min-numri.

(29)

Jenħtieġ li din id-Direttiva ma tapplikax għall-kura tas-saħħa kif definita fid-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5). L-esklużjoni tal-"kura tas-saħħa" mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika wkoll għal kwalunkwe kontenut diġitali jew servizz diġitali li jikkostitwixxi apparat mediku, kif definit fid-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE (6) jew 90/385/KEE (7) jew id-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), fejn tali apparat mediku huwa preskritt jew ipprovdut minn professjonist tas-saħħa kif definit fid-Direttiva 2011/24/UE. Madankollu, din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika għal kwalunkwe kontenut diġitali jew servizz diġitali li jikkostitwixxi apparat mediku, bħal applikazzjonijiet tas-saħħa, li jistgħu jinkisbu mill-konsumatur mingħajr ma jiġu preskritti jew ipprovduti minn professjonist tas-saħħa.

(30)

Il-liġi tal-Unjoni relatata mas-servizzi finanzjarji fiha bosta regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumatur. Is-servizzi finanzjarji, kif definiti mil-liġi applikabbli f'dak is-settur, b'mod partikolari fid-Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9), ikopru wkoll kontenut diġitali jew servizzi diġitali relatati mas-servizzi finanzjarji jew li jagħtu aċċess għalihom u għalhekk huma koperti mill-protezzjoni tal-liġi tal-Unjoni dwar is-servizzi finanzjarji. Jenħtieġ għalhekk li l-kuntratti relatati ma' kontenut diġitali jew servizzi diġitali li jikkostitwixxu servizz finanzjarju jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

(31)

Din id-Direttiva jenħtieġ li ma tapplikax għal kontenut diġitali jew servizz diġitali li jiġi pprovdut lil udjenza pubblika bħala parti minn eżibizzjoni artistika jew avveniment ieħor, bħal projezzjoni ċinematografika diġitali jew spettaklu teatrali awdjoviżiv. Madankollu, din id-Direttiva jenħtieġ li tapplika jekk il-kontenut diġitali jew servizz diġitali jiġi pprovdut lil udjenza pubblika permezz ta' trażmissjoni ta' sinjali bħal servizzi tat-televiżjoni diġitali.

(32)

Is-softwer bla ħlas u b'sors miftuħ, fejn il-kodiċi tas-sors huwa kondiviż b'mod miftuħ u fejn l-utenti jista' jkollhom aċċess liberu għalih, jużaw, jimmodifikaw u jqassmu mill-ġdid is-softwer jew il-verżjonijiet modifikati tiegħu, jista' jikkontribwixxi għar-riċerka u l-innovazzjoni fis-suq għall-kontenut diġitali u s-servizzi diġitali. Sabiex jiġi evitat li jiġu imposti ostakli għal dawn l-iżviluppi tas-suq, jenħtieġ li din id-Direttiva lanqas ma tapplika għal softwer bla ħlas u b'sors miftuħ, dment li ma jiġix ipprovdut bi skambju ma' prezz u d-data personali tal-konsumatur tintuża esklussivament għat-titjib tas-sigurtà, il-kompatibbiltà jew l-interoperabbiltà tas-softwer.

(33)

Il-kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali spiss jiġu kkombinati mal-provvista ta' oġġetti jew servizzi oħra u jiġu offruti lill-konsumatur fl-istess kuntratt li jinkludi pakkett ta' elementi differenti, bħall-provvista ta' televiżjoni diġitali u x-xiri ta' tagħmir elettroniku. F'każijiet bħal dawn, il-kuntratt bejn il-konsumatur u l-kummerċjant jinkludi elementi ta' kuntratt għall-provvista ta' kontenut jew servizz diġitali iżda wkoll elementi ta' tipi oħra ta' kuntratt, bħal kuntratt għall-bejgħ ta' oġġetti jew servizzi. Jenħtieġ li din id-Direttiva tapplika biss għal dawk l-elementi tal-kuntratt ġenerali li jikkonsistu fil-provvista ta' kontenut diġitali jew servizzi diġitali. Jenħtieġ li l-elementi l-oħra tal-kuntratt jiġu regolati bir-regoli applikabbli għal dawk il-kuntratti taħt il-liġi nazzjonali jew, fejn applikabbli, liġi oħra tal-Unjoni li tirregola settur speċifiku jew materja speċifika. Bl-istess mod, kwalunkwe effett li jista' jkollha t-terminazzjoni ta' element wieħed tal-pakkett ta' kuntratti fuq l-elementi l-oħra ta’ dak il-pakkett ta' kuntratti jenħtieġ li jiġi regolat mil-liġi nazzjonali. Madankollu, sabiex tiġi żgurata konsistenza mad-dispożizzjonijiet speċifiċi tad-Direttiva (UE) 2018/1972 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10) li jirregola l-pakkett ta' kuntratti, fejn kummerċjant joffri, fis-sens ta’ dik id-Direttiva, kontenut diġitali jew servizz diġitali b'kombinazzjoni ma' servizz ta' komunikazzjonijiet interpersonali bbażat fuq in-numri jew servizz ta' aċċess għall-internet, id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar il-modifika ta' kontenut diġitali jenħtieġ li ma japplikawx għall-kontenut diġitali jew għall-element tas-servizz diġitali tal-pakkett. Id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva (UE) 2018/1972 jenħtieġ li minflok japplikaw għall-elementi kollha tal-pakkett, inkluż il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali.

(34)

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva li jikkonċernaw il-pakkett ta' kuntratti jenħtieġ li japplikaw biss għal każijiet fejn l-elementi differenti tal-pakkett huma offruti mill-istess kummerċjant lill-istess konsumatur taħt kuntratt uniku. Din id-Direttiva jenħtieġ li ma taffettwax il-liġijiet nazzjonali li jirregolaw il-kundizzjonijiet li taħthom kuntratt għall-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizzi diġitali jista' jitqies li huwa marbut ma' kuntratt ieħor li l-konsumatur ikun ikkonkluda mal-kummerċjant jew ma' kummerċjant ieħor jew ikun anċillari għalih, ir-rimedji li jistgħu jiġu eżerċitati taħt kull kuntratt jew l-effett li t-terminazzoni ta' kuntratt wieħed ikollha fuq il-kuntratt l-ieħor.

(35)

Il-prattika kummerċjali li jiġu raggruppati offerti ta' kontenut diġitali jew ta' servizzi diġitali permezz tal-provvista ta' oġġetti jew ta' servizzi oħra hija soġġetta għad-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (11) dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern. Tali ggruppar mhuwiex fih innifsu pprojbit taħt id-Direttiva 2005/29/KE. Madankollu, huwa pprojbit fejn jitqies li huwa inġust, wara valutazzjoni każ b'każ skont il-kriterji stabbiliti f'dik id-Direttiva. Il-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-Unjoni tippermetti wkoll li l-prattiki ta' rbit u ta' ggruppar jiġu indirizzati meta dawn jaffettwaw il-proċess kompetittiv u jagħmlu ħsara lill-konsumaturi.

(36)

Din id-Direttiva jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għal liġi oħra tal-Unjoni li tirregola settur speċifiku jew materja speċifika, bħat-telekomunikazzjonijiet, il-kummerċ elettroniku u l-protezzjoni tal-konsumatur. Jenħtieġ li tkun ukoll mingħajr preġudizzju għal-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali dwar id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, inkluża l-portabbiltà tas-servizzi tal-kontenut onlajn.

(37)

It-twettiq ta' attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jistgħu jinvolvu l-ipproċessar ta' data personali. Il-liġi tal-Unjoni tipprevedi qafas komprensiv dwar il-protezzjoni ta' data personali. B'mod partikolari, din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) 2016/679 (12) u għad-Direttiva 2002/58/KE (13) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Dak il-qafas japplika għal kwalunkwe data personali pproċessata b'rabta mal-kuntratti koperti minn din id-Direttiva. Konsegwentement, jenħtieġ li data personali tinġabar jew tiġi pproċessata f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/679 u d-Direttiva 2002/58/KE. Fil-każ ta' kunflitt bejn din id-Direttiva u l-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni ta' data personali, din tal-aħħar jenħtieġ li tipprevali.

(38)

Jenħtieġ li din id-Direttiva ma tirregolax il-kundizzjonijiet għall-ipproċessar legali ta' data personali, peress li din il-kwistjoni hija regolata, b'mod partikolari, mir-Regolament (UE) 2016/679. B'konsegwenza ta' dan, kwalunkwe pproċessar ta' data personali b'rabta ma' kuntratt li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva huwa legali biss jekk ikun f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2016/679 dwar ir-raġunijiet legali għall-ipproċessar ta' data personali. Meta l-ipproċessar ta' data personali jkun ibbażat fuq il-kunsens, partikolarment skont il-punt (a) tal-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) 2016/679, japplikaw id-dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ dak ir-Regolament, inkluż dawk li jikkonċernaw il-kundizzjonijiet sabiex jiġi vvalutat jekk il-kunsens ikunx ingħata b'mod liberu. Din id-Direttiva jenħtieġ li ma tirregolax il-validità tal-kunsens mogħti. Ir-Regolament (UE) 2016/679 fih ukoll drittijiet komprensivi dwar it-tħassir tad-data u l-portabbiltà tad-data. Din id-Direttiva jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għal dawk id-drittijiet, li japplikaw għal kwalunkwe data pprovduta mill-konsumatur lill-kummerċjant jew miġbura mill-kummerċjant b'rabta ma' kwalunkwe kuntratt li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva u meta l-konsumatur ikun ittermina l-kuntratt f'konformità ma' din id-Direttiva.

(39)

Id-dritt ta' tħassir u d-dritt tal-konsumatur li jirtira l-kunsens għall-ipproċessar ta' data personali jenħtieġ li japplika b'mod sħiħ b'rabta mal-kuntratti koperti b'din id-Direttiva. Id-dritt tal-konsumatur li jittermina l-kuntratt f'konformità ma' din id-Direttiva jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-konsumatur taħt ir-Regolament (UE) 2016/679 li jirtira kwalunkwe kunsens mogħti għall-ipproċessar tad-data personali tal-konsumatur.

(40)

Jenħtieġ li din id-Direttiva ma tirregolax il-konsegwenzi għall-kuntratti koperti b'din id-Direttiva fil-każ li l-konsumatur jirtira l-kunsens għall-ipproċessar tad-data personali tal-konsumatur. Tali konsegwenzi jenħtieġ li jibqgħu kwistjoni tad-dritt nazzjonali.

(41)

Hemm diversi modi biex il-kummerċjant jipprovdi kontenut diġitali jew servizzi diġitali lill-konsumaturi. Huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli sempliċi u ċari dwar l-il-modalitajiet u ż-żmien għat-twettiq ta' dak l-obbligu ta’ provvista li huwa l-obbligu kuntrattwali ewlieni tal-kummerċjant, billi jagħmel il-kontenut diġitali jew servizzi diġitali disponibbli jew aċċessibbli għall-konsumatur. Il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jenħtieġ li jitqies li jkun disponibbli jew aċċessibbli għall-konsumatur meta l-kontenut diġitali jew servizz diġitali, jew kwalunkwe mezz adattat għall-aċċess jew għat-tniżżil tiegħu, ikun laħaq l-isfera tal-konsumatur u ma tkun meħtieġa l-ebda azzjoni ulterjuri mill-kummerċjant sabiex il-konsumatur ikun jista' juża l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità mal-kuntratt. Meta jitqies li l-kummerċjant mhuwiex, fil-prinċipju, responsabbli għal atti jew ommissjonijiet ta' parti terza li topera faċilità fiżika jew virtwali, bħal pereżempju pjattaforma elettronika jew faċilità ta' ħżin fil-cloud, li l-konsumatur jagħżel biex jirċievi jew jaħżen il-kontenut diġitali jew servizz diġitali, jenħtieġ li jkun biżżejjed għall-kummerċjant li jipprovdi l-kontenut diġitali jew servizz diġitali lil dik il-parti terza. Madankollu, il-faċilità fiżika jew virtwali ma tistax titqies li ntgħażlet mill-konsumatur jekk hija tkun taħt il-kontroll tal-kummerċjant jew tkun marbuta kuntrattwalment mal-kummerċjant, jew meta l-konsumatur ikun għażel dik il-faċilità fiżika jew virtwali biex jirċievi l-kontenut diġitali jew servizz diġitali iżda dik l-għażla kienet l-unika waħda offruta mill-kummerċjant biex il-konsumatur jirċievi kontenut diġitali jew servizz diġitali jew ikollu aċċess għalih.

Meta l-faċilità fiżika jew virtwali ma tistax titqies li tkun intgħażlet mill-konsumatur, l-obbligu tal-kummerċjant li jipprovdi l-kontenut diġitali jew servizz diġitali jenħtieġ li ma jkunx ikkunsidrat li ġie ssodisfat jekk il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jiġi pprovdut lill-faċilità fiżika jew virtwali iżda l-konsumatur ma jistax jirċievi jew ikollu aċċess għall-kontenut diġitali jew għas-servizz diġitali f'konformità ma' din id-Direttiva. F'dawk il-każijiet, il-konsumatur jenħtieġ li jkollu l-istess rimedji daqslikieku l-kummerċjant naqas milli jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali. Rigward iż-żmien tal-provvista, f'konformità mal-prattiki tas-suq u l-possibbiltajiet tekniċi, u biex ikun previst ċertu livell ta' flessibbiltà, jenħtieġ li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jiġi pprovdut mingħajr dewmien żejjed, sakemm il-partijiet ma jiddeċidux li jiftiehmu mod ieħor sabiex jiġu previsti mudelli oħrajn ta' provvista.

(42)

Jenħtieġ li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jikkonforma mar-rekwiżiti miftiehma bejn il-kummerċjant u l-konsumatur fil-kuntratt. B'mod partikolari, jenħtieġ li jkun konformi mad-deskrizzjoni, il-kwantità, pereżempju n-numru ta' fajls mużikali li wieħed jikseb aċċess għalihom, il-kwalità, pereżempju, ir-riżoluzzjoni tal-istampa, il-lingwa u l-verżjoni miftiehma fil-kuntratt. Jenħtieġ li jkollu wkoll is-sigurtà, il-funzjonalità, il-kompatibbiltà, l-interoperabbiltà u karatteristiċi oħra, kif jirrikjedi l-kuntratt. Jenħtieġ li r-rekwiżiti tal-kuntratt jinkludu dawk li jirriżultaw mill-informazzjoni prekuntrattwali, li, f'konformità mad-Direttiva 2011/83/UE, jifformaw parti integrali mill-kuntratt. Dawk ir-rekwiżiti jistgħu jiġu stabbiliti wkoll fi ftehim dwar il-livell ta' servizz, fejn, taħt il-liġi nazzjonali applikabbli, tali tip ta’ ftehim jifforma parti mir-relazzjoni kuntrattwali bejn il-konsumatur u l-kummerċjant.

(43)

Il-kunċett ta' funzjonalità jenħtieġ li jinftiehem bħala li jirreferi għall-modi li bihom il-kontenut diġitali jew servizz diġitali jista' jintuża. Pereżempju, l-assenza jew il-preżenza ta' kwalunkwe restrizzjoni teknika bħall-protezzjoni permezz tal-Ġestjoni tad-Drittijiet Diġitali jew tal-ikkowdjar tar-reġjun jista' jkollha impatt fuq il-kapaċità li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jwettaq il-funzjonijiet kollha tiegħu fir-rigward tal-iskop tiegħu. Il-kunċett ta' interoperabbiltà jirrelata ma’ jekk u sa liema punt il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali kapaċi jiffunzjona b'ħardwer jew softwer li huwa differenti minn dawk li normalment bihom jintuża kontenut diġitali jew servizzi diġitali tal-istess tip. Funzjonament b'suċċess jista’ jinkludi, pereżempju, il-kapaċità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali li jiskambja informazzjoni ma' tali softwer jew ħardwer ieħor u juża l-informazzjoni skambjata.

(44)

Peress li l-kontenut u s-servizzi diġitali qegħdin kulma jmur dejjem jiżviluppaw, il-kummerċjanti jistgħu jaqblu mal-konsumaturi li jipprovdu aġġornamenti u funzjonijiet hekk kif dawn isiru disponibbli. Jenħtieġ li l-konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, għalhekk, tiġi vvalutata wkoll b'rabta ma' jekk il-kontenut jew is-servizz diġitali jkunx ġie aġġornat bil-mod li jkun ġie stipulat fil-kuntratt. Jenħtieġ li n-nuqqas ta' provvista ta’ aġġornamenti li kienu ġew miftiehma fil-kuntratt jitqies bħala nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-aġġornamenti difettużi jew li ma jkunux kompleti jitqiesu wkoll bħala nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, peress li dak ikun ifisser li tali aġġornamenti ma jkunux twettqu bil-mod stipulat fil-kuntratt.

(45)

Sabiex ikun hemm konformità u biex ikun żgurat li l-konsumaturi ma jiġux imċaħħda minn drittijiethom, pereżempju f'każijiet fejn il-kuntratt jistabbilixxi standards baxxi ħafna, il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jenħtieġ li mhux biss jikkonforma mar-rekwiżiti soġġettivi għal konformità, iżda jenħtieġ li jikkonforma ukoll mar-rekwiżiti oġġettivi għall-konformità stabbiliti f'din id-Direttiva. Jenħtieġ li l-konformità tiġi vvalutata, inter alia, b'kunsiderazzjoni tal-iskop li għalih kontenut diġitali jew servizzi diġitali tal-istess tip jintuża normalment. Jenħtieġ li jkollu wkoll il-kwalitajiet u l-karatteristiċi ta' prestazzjoni li jkunu normali għall-kontenut diġitali jew għas-servizzi diġitali tal-istess tip u li l-konsumaturi jistgħu jistennew b'mod raġonevoli, minħabba n-natura tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali u b'kunsiderazzjoni ta' kwalunkwe dikjarazzjoni pubblika dwar il-karatteristiċi speċifiċi tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali li jsiru mill-kummerċjant jew f'ismu jew minn persuni oħra f'ħoloq preċedenti tal-katina tat-tranżazzjonijiet.

(46)

L-istandard ta' raġonevolezza fir-rigward ta' kwalunkwe referenza f'din id-Direttiva għal dak li persuna tista' raġonevolment tistenna jenħtieġ li jiġi aċċertat b'mod oġġettiv, billi jitqiesu n-natura u l-iskop tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, iċ-ċirkostanzi tal-każ u l-użu u l-prattiki tal-partijiet involuti. B'mod partikolari, jenħtieġ li jiġi aċċertat b'mod oġġettiv li dak li huwa kkunsidrat żmien raġonevoli li fih il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jinġieb f'konformità mal-kuntratt, b'kont meħud tan-natura tan-nuqqas ta' konformità.

(47)

Għall-perjodu ta' żmien li l-konsumatur jista' raġonevolment jistenna, il-kummerċjant jenħtieġ li jipprovdi lill-konsumatur b'aġġornamenti, inklużi aġġornamenti tas-sigurtà, sabiex iżomm il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità u sikur. Pereżempju, fir-rigward tal-kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali, li l-iskop tiegħu huwa limitat fiż-żmien, l-obbligu li jiġu pprovduti aġġornamenti jenħtieġ li jkun limitat għal dak iż-żmien, filwaqt li għal tipi oħra ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali l-perjodu li matulu jenħtieġ li jiġu pprovduti l-aġġornamenti lill-konsumatur jista' jkun daqs il-perjodu ta' responsabbiltà għal nuqqas ta' konformità jew jista' jestendi lil hinn minn dak il-perjodu, li jaf ikun il-każ b'mod partikolari fir-rigward tal-aġġornamenti tas-sigurtà. Il-konsumatur jenħtieġ li jibqa' liberu li jagħżel jekk jinstallax l-aġġornamenti pprovduti. Meta l-konsumatur jiddeċiedi li ma jinstallax l-aġġornamenti, il-konsumatur jenħtieġ li, madankollu, ma jistenniex li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jibqa' konformi. Il-kummerċjant jenħtieġ li jinforma lill-konsumatur li d-deċiżjoni tal-konsumatur li ma jinstallax aġġornamenti li huma meħtieġa biex iżommu l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali konformi, inklużi aġġornamenti tas-sigurtà, ser jaffettwa r-responsabbiltà tal-kummerċjant għall-konformità ta' dawk il-karatteristiċi tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali li l-aġġornamenti rilevanti suppost li jżommu f'konformità. Jenħtieġ li din id-Direttiva ma taffettwax l-obbligi li jiġu pprovduti aġġornamenti tas-sigurtà stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi nazzjonali.

(48)

Jenħtieġ li r-Regolament (UE) 2016/679 jew kwalunkwe liġi oħra tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data tapplika bis-sħiħ għall-ipproċessar ta' data personali b'rabta ma' kwalunkwe kuntratt li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Barra minn hekk, jenħtieġ li din id-Direttiva tkun mingħajr preġudizzju għad-drittijiet, l-obbligi u r-rimedji mhux kuntrattwali previsti mir-Regolament (UE) 2016/679. Il-fatti li jwasslu għal nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti previsti mir-Regolament (UE) 2016/679, inklużi l-prinċipji ċentrali bħar-rekwiżiti għall-minimizzazzjoni tad-data, il-protezzjoni tad-data bid-disinn u l-protezzjoni tad-data b'mod awtomatiku, skont iċ-ċirkostanzi tal-każ, jistgħu jitqiesu wkoll li jikkostitwixxu nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali ma' rekwiżiti ta' konformità soġġettivi jew oġġettivi previsti f'din id-Direttiva. Eżempju wieħed jista’ jkun fejn kummerċjant jassumi espliċitament obbligu fil-kuntratt, jew il-kuntratt jista' jiġi interpretat b'dak il-mod, li huwa marbut ukoll mal-obbligi tal-kummerċjant taħt ir-Regolament (UE) 2016/679. F'dak il-każ, impenn kuntrattwali bħal dan jista' jsir parti mir-rekwiżiti ta' konformità soġġettivi. It-tieni eżempju jista' jkun meta nuqqas ta' konformità mal-obbligi taħt ir-Regolament (UE) 2016/679 jista', fl-istess ħin, jagħmel il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali mhux adatt għall-iskop maħsub tiegħu u, għalhekk, jikkostitwixxi nuqqas ta' konformità mar-rekwiżit oġġettiv għall-konformità li jirrikjedi li l-kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali jkunu adatt għall-iskopijiet li għalihom normalment jintużaw il-kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali tal-istess tip.

Dan ikun il-każ, pereżempju, jekk il-kummerċjant ta' softwer ta' kriptaġġ tad-data jonqos milli jimplimenta miżuri xierqa kif jirrikjedi r-Regolament (UE) 2016/679 biex jiġi żgurat li bid-disinn data personali ma tiġix żvelata lil riċevituri mhux awtorizzati, biex b'hekk is-softwer tal-kriptaġġ ma jkunx adatt għall-iskop intenzjonat tiegħu, li huwa t-trasferiment sikur tad-data mill-konsumatur lir-riċevitur intenzjonat tiegħu. Fl-aħħar nett, jista' jkun hemm każijiet fejn in-nuqqas ta' konformità tal-kummerċjant mal-obbligi tiegħu taħt ir-Regolament (UE) 2016/679 jista' jikkostitwixxi wkoll nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali mar-rekwiżit ta' konformità oġġettiv li jirrikjedi li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jkollhom il-karatteristiċi li huma normali għall-kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali tal-istess tip u li l-konsumatur jista' raġonevolment jistenna. Pereżempju, jekk il-kummerċjant ta' applikazzjoni għax-xiri onlajn jonqos milli jieħu l-miżuri previsti fir-Regolament (UE) 2016/679 għas-sigurtà tal-ipproċessar tad-data personali tal-konsumatur u b'riżultat tal-informazzjoni tal-karta tal-kreditu tal-konsumatur tiġi esposta għal malware jew spyware, dak in-nuqqas jista' jikkostitwixxi wkoll nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali fis-sens ta' din id-Direttiva, għaliex il-konsumatur raġonevolment jistenna li applikazzjoni ta' dan it-tip normalment ikollha karatteristiċi li jipprevjenu l-iżvelar tad-dettalji tal-ħlas. Meta l-fatti li jwasslu għal nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti taħt ir-Regolament (UE) 2016/679 jikkostitwixxu wkoll nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali ma' rekwiżiti soġġettivi jew oġġettivi għall-konformità kif previst f'din id-Direttiva, il-konsumatur jenħtieġ li jkun intitolat għar-rimedji għan-nuqqas ta' konformità previsti minn din id-Direttiva, sakemm il-kuntratt ma jkunx diġà null jew annullabbli taħt il-liġi nazzjonali.

(49)

Sabiex tiġi żgurata biżżejjed flessibbiltà, jenħtieġ li jkun possibbli li l-partijiet jiddevjaw mir-rekwiżiti oġġettivi għall-konformità. Jenħtieġ li devjazzjoni bħal din tkun possibbli biss jekk il-konsumatur ikun ġie speċifikament infurmat b'dan u jekk il-konsumatur jaċċettaha b'mod separat minn dikjarazzjonijiet jew ftehimiet oħra u permezz ta' mġiba attiva u mhux ekwivoka. Iż-żewġ kundizzjonijiet jistgħu, pereżempju, jiġu ssodisfati billi tiġi mmarkata kaxxa, tingħafas buttuna jew tiġi attivata funzjoni simili.

(50)

Huma u japplikaw ir-regoli ta' din id-Direttiva, il-kummerċjanti jenħtieġ li jużaw standards, speċifikazzjonijiet tekniċi miftuħa, prattiki tajba u kodiċijiet ta' kondotta, inkluż fir-rigward tal-format ta' data li komunement jintuża u li jkun jista' jinqara minn magna għall-irkupru ta' kontenut għajr data personali li ġiet ipprovduta jew maħluqa mill-konsumatur meta juża l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali, u inkluż fejn tidħol is-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni u l-ambjenti diġitali, kemm jekk stabbilit fil-livell internazzjonali, kemm jekk fil-livell tal-Unjoni, u kemm jekk fil-livell ta' settur industrijali speċifiku. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni tista' titlob l-iżvilupp ta' standards internazzjonali u tal-Unjoni u t-tfassil ta' kodiċi ta' kondotta mill-assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u organizzazzjonijiet oħrajn rappreżentattivi li jistgħu jappoġġaw l-implimentazzjoni uniformi ta' din id-Direttiva.

(51)

Kontinwament jiġu pprovduti ħafna tipi ta' kontenut diġitali jew servizzi diġitali fuq perjodu ta' żmien, bħall-aċċess għas-servizzi tal-cloud. Għaldaqstant huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jkun konformi matul id-durata tal-kuntratt kollha kemm hi. Jenħtieġ li interruzzjonijiet fuq żmien qasir fil-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali jiġu ttrattati bħala każijiet ta' nuqqas ta' konformità fejn dawk l-interruzzjonijiet ikunu aktar minn negliġibbli jew ikunu rikorrenti. Barra minn hekk, fil-kuntest tat-titjib frekwenti tal-kontenut diġitali u tas-servizzi diġitali, b’mod partikolari bl-aġġornamenti, il-verżjoni ta' kontenut diġitali jew tas-servizzi diġitali pprovduti lill-konsumatur jenħtieġ li tkun l-iktar waħda riċenti disponibbli fiż-żmien tal-konklużjoni tal-kuntratt, sakemm il-partijiet ma jkunux ftiehmu mod ieħor.

(52)

Sabiex jaħdem kif imiss, il-kontenut diġitali u servizz diġitali jeħtieġ li jiġi integrat b'mod korrett fl-ambjent ta' ħardwer u softwer tal-konsumatur. Jenħtieġ li nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali li jirriżulta minn integrazzjoni inkorretta jitqies bħala nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali nnifsu, meta jkun ġie integrat mill-kummerċjant jew taħt il-kontroll tiegħu, jew mill-konsumatur li segwa l-istruzzjonijiet tal-kummerċjant għall-integrazzjoni, u l-integrazzjoni inkorretta kienet dovuta għal nuqqasijiet fl-istruzzjonijiet għall-integrazzjoni rikjesti, bħal istruzzjonijiet ta' installazzjoni mhux kompluti jew nuqqas ta' ċarezza tal-istruzzjonijiet ta' integrazzjoni li jagħmilha diffiċli sabiex dawn jintużaw mill-konsumatur medju.

(53)

Restrizzjonijiet fuq l-użu tal-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali tal-konsumatur f'konformità ma' din id-Direttiva jistgħu jirriżultaw minn limitazzjonijiet imposti mid-detentur tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali f'konformità mal-liġi dwar il-proprjetà intellettwali. Tali restrizzjonijiet jistgħu jirriżultaw minn ftehim ta' liċenzja tal-utent finali li permezz tiegħu l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jiġi pprovdut lill-konsumatur. Dan jista' jkun il-każ meta, pereżempju, ftehim dwar il-liċenzja tal-utent finali jipprojbixxi lill-konsumatur milli juża ċerti karatteristiċi relatati mal-funzjonalità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali. Tali restrizzjoni tista' tagħmel il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali bi ksur tar-rekwiżiti oġġettivi għall-konformità stabbiliti f'din id-Direttiva, jekk kienet tikkonċerna karatteristiċi li normalment jinstabu f'kontenut diġitali jew f'servizzi diġitali tal-istess tip u li l-konsumatur jista' raġonevolment jistenna. F'każijiet bħal dawn, il-konsumatur jenħtieġ li jkun jista' jitlob ir-rimedji pprovduti f’din id-Direttiva għan-nuqqas ta' konformità kontra l-kummerċjant li pprovda l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali. Il-kummerċjant jenħtieġ li jkun jista' jevita biss tali responsabbiltà billi jissodisfa l-kundizzjonijiet għal deroga mir-rekwiżiti oġġettivi għall-konformità kif stabbiliti f'din id-Direttiva, jiġifieri biss jekk il-kummerċjant speċifikament jinforma lill-konsumatur qabel il-konklużjoni tal-kuntratt li karatteristika partikolari tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali tiddevja mir-rekwiżiti oġġettivi għall-konformità, u l-konsumatur ikun aċċetta dik id-devjazzjoni espressament u separatament.

(54)

Difetti legali huma kwistjoni partikolarment importanti fir-rigward tal-kontenut diġitali jew tas-servizzi diġitali, li huma soġġetti għal drittijiet dwar il-proprjetà intellettwali. Restrizzjonijiet dwar l-użu tal-kontenut diġitali jew servizz diġitali tal-konsumatur f'konformità ma' din id-Direttiva jistgħu jkunu r-riżultat ta' vjolazzjoni ta' drittijiet ta' parti terza. Tali ksur jista' jżomm lill-konsumatur milli jgawdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jew xi wħud mill-karatteristiċi tiegħu, pereżempju meta l-konsumatur assolutament ma jkunx jista' jikseb aċċess għall-kontenut diġitali jew għas-servizz diġitali jew ma jkunx jista' jagħmel dan legalment. Dan jista’ jkun minħabba l-fatt li l-parti terza, ġustament, iġġiegħel lill-kummerċjant iwaqqaf il-ksur ta' dawk id-drittijiet u ma jkomplix joffri l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali inkwistjoni jew li l-konsumatur ma jistax juża l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali mingħajr ma jikser il-liġi. F'każ ta' ksur tad-drittijiet ta' partijiet terzi li jirriżulta f'restrizzjoni li tipprevjeni jew tillimita l-użu tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali f'konformità mar-rekwiżiti soġġettivi u oġġettivi għall-konformità, il-konsumatur jenħtieġ li jkun intitolat għar-rimedji għan-nuqqas ta' konformità, sakemm il-liġijiet nazzjonali ma jipprevedux in-nullità tal-kuntratt, jew għar-riżoluzzjoni tiegħu, pereżempju għall-ksur tal-garanzija legali kontra l-iżgumbrament.

(55)

Jenħtieġ li l-kummerċjant ikun responsabbli lejn il-konsumatur fil-każ ta' nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew servizz diġitali, u għal kwalunkwe nuqqas li jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali. Peress li l-kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali jistgħu jiġu pprovduti lill-konsumaturi permezz ta' att ta' provvista individwali wieħed jew aktar jew kontinwament fuq perjodu ta' żmien, ikun xieraq li l-mument rilevanti sabiex tiġi stabbilita l-konformità tal-kontenut jew tas-servizz diġitali jiġi ddeterminat fid-dawl ta’ dawk it-tipi ta' provvista differenti.

(56)

Il-kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali jista' jiġi pprovdut lill-konsumaturi permezz ta' att uniku ta' provvista, pereżempju meta l-konsumaturi jniżżlu ktieb elettroniku u jaħżnuh fuq l-apparat personali tagħhom. Bl-istess mod, il-provvista tista' tikkonsisti f'sensiela ta' atti individwali bħal dawn, pereżempju meta l-konsumaturi jirċievu link biex iniżżlu ktieb elettroniku ġdid kull ġimgħa. L-element distintiv ta' din il-kategorija ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali huwa l-fatt li l-konsumaturi minn dakinhar 'il quddiem għandhom il-possibbiltà li jkollhom aċċess għall-kontenut diġitali jew għas-servizz diġitali u jużawh b'mod indefinit. F'tali każijiet, jenħtieġ li l-konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali tiġi vvalutata fil-mument tal-provvista, u għalhekk jenħtieġ li l-kummerċjant ikun responsabbli biss għal kwalunkwe nuqqas ta' konformità li jeżisti fil-mument meta jsir l-att uniku ta' provvista jew meta jsir kull att ta' provvista individwali. Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt, il-kummerċjanti u l-konsumaturi jenħtieġ li jkunu jistgħu jiddependu fuq perjodu minimu armonizzat li matulu l-kummerċjant jenħtieġ li jinżamm responsabbli għal nuqqas ta' konformità. Fir-rigward ta' kuntratti li jipprevedu att uniku ta' provvista jew sensiela ta' atti individwali ta' provvista tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-kummerċjanti jkunu responsabbli għal mhux inqas minn sentejn mill-mument tal-provvista, jekk taħt il-liġi nazzjonali rispettiva tiegħu l-kummerċjant huwa responsabbli biss għal kwalunkwe nuqqas ta' konformità li jsir apparenti f'perjodu ta' żmien wara l-provvista.

(57)

Kontenut diġitali jew servizzi diġitali jista' wkoll jiġi pprovdut lill-konsumaturi b'mod kontinwu fuq perjodu ta' żmien. Provvista kontinwa tista' tinkludi każijiet fejn il-kummerċjant iqiegħed servizz għad-dispożizzjoni tal-konsumaturi għal perjodu ta' żmien fiss jew indefinit, bħal kuntratt ta' sentejn ta' ħżin fil-cloud jew sħubija indefinita fi pjattaforma tal-midja soċjali. L-element distintiv ta' din il-kategorija huwa l-fatt li l-kontenut jew is-servizz diġitali jkun disponibbli jew aċċessibbli għall-konsumaturi biss għall-perjodu ta' żmien fiss tal-kuntratt jew sakemm il-kuntratt indefinit jibqa' fis-seħħ. Għaldaqstant, huwa ġġustifikat li jkun jenħtieġ li f'każijiet bħal dawn il-kummerċjant ikun responsabbli biss għal nuqqas ta' konformità li titfaċċa matul dak il-perjodu ta' żmien. Jenħtieġ li l-element ta' provvista kontinwa ma jirrikjedix neċessarjament provvista fuq perjodu ta' żmien twil. Każijiet bħall-web-streaming ta' filmat jenħtieġ li jitqiesu bħala provvista kontinwa matul perjodu ta' żmien, irrispettivament minn kemm fil-fatt idum il-fajl awdjoviżiv. Każijiet fejn elementi speċifiċi tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali jkunu magħmula disponibbli perjodikament jew għal diversi drabi matul il-perjodu ta' żmien fiss tal-kuntratt, jew sakemm il-kuntratt indefinit ikun fis-seħħ, jenħtieġ li wkoll jiġu kkunsidrati bħala provvista kontinwa matul perjodu ta' żmien, pereżempju meta l-kuntratt jistipula li kopja ta’ softwer anti-virus tista' tintuża għal sena u jiġi aġġornat awtomatikament fl-ewwel jum tax-xahar ta' dan il-perjodu, jew li l-kummerċjant joħroġ aġġornamenti kull meta jsiru disponibbli karatteristiċi ġodda ta' logħba diġitali, u l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jkun disponibbli jew ikun aċċessibbli għall-konsumaturi biss għall-perjodu fiss tal-kuntratt jew sakemm il-kuntratt indefinit ikun fis-seħħ.

(58)

Jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu liberi li jirregolaw il-perjodi ta' limitazzjoni nazzjonali. Madankollu, dawn il-perjodi ta' limitazzjoni ma għandhomx jipprevjenu lill-konsumaturi milli jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom matul il-perjodu ta’ żmien kollu li fih il-kummerċjant ikun responsabbli għal nuqqas ta' konformità. Filwaqt li għalhekk jenħtieġ li din id-Direttiva ma tarmonizzax l-mument meta jiddekorru l-perjodi ta' limitazzjoni nazzjonali, jenħtieġ li madanakollu tiżgura li dawn il-perjodi jippermettu lill-konsumaturi li jeżerċitaw ir-rimedji tagħhom għal kwalunkwe nuqqas ta' konformità li jsir apparenti matul il-perjodu li matulu l-kummerċjant ikun responsabbli għal nuqqas ta' konformità.

(59)

Minħabba n-natura speċifika u l-kumplessità kbira tal-kontenut diġitali u tas-servizzi diġitali kif ukoll l-għarfien superjuri tal-kummerċjant u l-aċċess tiegħu għall-kompetenzi, għall-informazzjoni teknika u għall-assistenza teknika avvanzata, aktarx li huwa l-kummerċjant li jinsab f'qagħda aħjar mill-konsumatur li jkun jaf għala l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali ma jkunx ġie pprovdut jew ma jkunx konformi mal-kuntratt. Il-kummerċjant aktarx li jinsab ukoll f'qagħda aħjar li jivvaluta jekk in-nuqqas ta' provvista jew in-nuqqas ta' konformità jkunx ġej minn inkompatibbiltà tal-ambjent diġitali tal-konsumatur mar-rekwiżiti tekniċi tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali. Għalhekk f'każ ta' tilwima, filwaqt li huwa f'idejn il-konsumatur li jipprovdi evidenza li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali mhuwiex konformi, jenħtieġ li l-konsumatur ma jkollux għalfejn jipprova li n-nuqqas ta' konformità kien jeżisti fil-mument tal-provvista tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali jew, fil-każ ta' provvista kontinwa, matul id-durata tal-kuntratt.

Minflok, jenħtieġ li jkun f'idejn il-kummerċjant li jipprova li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali kien konformi f'dak il-mument jew matul dak il-perjodu. Dak l-oneru tal-provi jenħtieġ li jkun fuq il-kummerċjant għal nuqqas ta' konformità li jsir apparenti fi żmien sena mill-mument tal-provvista meta l-kuntratt jipprevedi att uniku ta' provvista jew sensiela ta' atti individwali ta' provvistau għad-durata tal-kuntratt fejn il-kuntratt jipprevedi provvista kontinwa fuq perjodu ta' żmien. Madankollu, meta l-kummerċjant jipprova li l-ambjent diġitali tal-konsumatur mhuwiex kompatibbli mar-rekwiżiti tekniċi, li bihom il-kummerċjant ikun informa lill-konsumatur b'mod ċar u li jinftiehem qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, il-konsumatur jenħtieġ li jkollu l-oneru li jagħti prova li n-nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali kien jeżisti fil-mument tal-provvista tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali fejn il-kuntratt jipprovdi għal att wieħed ta’ provvista jew serje ta’ atti individwali ta’ provvista jew, fejn il-kuntratt jipprevedi provvista kontinwa matul perjodu ta' żmien, għad-durata tal-kuntratt.

(60)

Mingħajr preġudizzju għad-dritt fundamentali għall-protezzjoni tal-ħajja privata, inkluża l-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet, u għall-protezzjoni tad-data personali tal-konsumatur, il-konsumatur jenħtieġ li jikkoopera mal-kummerċjant sabiex il-kummerċjant ikun jista' jaċċerta jekk il-kawża ta' nuqqas ta' konformità tkunx tinsab fl-ambjent diġitali tal-konsumatur bl-użu tal-mezzi tekniċi disponibbli li huma l-inqas intrużivi għall-konsumatur. Dan spiss jista' jsir, pereżempju, billi l-kummerċjant jingħata rapporti ta' inċidenti ġġenerati awtomatikament jew b'dettalji tal-konnessjoni tal-internet tal-konsumatur. Huwa biss f'ċirkustanzi eċċezzjonali u debitament iġġustifikati fejn, minkejja l-aħjar użu tal-mezzi l-oħrajn kollha, ma jkunx hemm mod ieħor possibbli, li l-konsumaturi jista' jkollhom il-ħtieġa li jippermettu aċċess virtwali għall-ambjent diġitali tagħhom. Madankollu, meta l-konsumatur ma jikkooperax mal-kummerċjant u l-konsumatur kien ġie infurmat bil-konsegwenzi ta' nuqqas ta' kooperazzjoni, għandu jkun il-konsumatur li jipprova mhux biss li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali mhuwiex konformi, iżda wkoll li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali ma kienx konformi fiż-żmien tal-provvista tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali fejn il-kuntratt jipprovdi għal att wieħed ta’ provvista jew serje ta’ atti individwali ta’ provvista jew, fejn il-kuntratt jipprevedi provvista kontinwa matul perjodu ta' żmien, għad-durata tal-kuntratt.

(61)

Meta l-kummerċjant ikun naqas milli jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali, il-konsumatur jenħtieġ li jitlob lill-kummerċjant jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali. F'tali każijiet, il-kummerċjant jenħtieġ li jaġixxi mingħajr dewmien żejjed, jew f'perjodu ta' żmien addizzjonali kif miftiehem espressament mill-partijiet. Meta jitqies li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jiġi pprovdut f'forma diġitali, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-provvista jenħtieġ li ma tirrikjedi l-ebda perjodu ta' żmien addizzjonali biex il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-konsumatur. Għalhekk, f'tali każijiet, l-obbligu tal-kummerċjant li jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali mingħajr dewmien żejjed għandu jfisser li jipprovdih immedjatament. Jekk il-kummerċjant jonqos milli jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali, il-konsumatur jenħtieġ li jkun intitolat li jittermina l-kuntratt. F'ċirkostanzi speċifiċi, bħal meta jkun ċar li l-kummerċjant mhux se jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jew fejn żmien speċifiku għall-provvista huwa essenzjali għall-konsumatur, jenħtieġ li l-konsumatur ikun intitolat li jittermina l-kuntratt mingħajr ma l-ewwel jitlob lill-kummerċjant jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali.

(62)

Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità, jenħtieġ li l-konsumaturi jkunu intitolati li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jinġieb f'konformità, li jirċievu tnaqqis proporzjonat fil-prezz, jew li jitterminaw il-kuntratt.

(63)

Skont il-karatteristiċi tekniċi tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, il-kummerċjant jenħtieġ li jkun jista' jagħżel mod speċifiku ta' kif iġib il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità, pereżempju billi joħroġ aġġornamenti jew billi jagħmel kopja ġdida tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali.

(64)

Minħabba d-diversità ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali, mhuwiex xieraq li jiġu stabbiliti skadenzi fissi għall-eżerċizzju tad-drittijiet jew għall-issodisfar tal-obbligi relatati mal-kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali. Skadenzi bħal dawn ma jkunux jieħdu inkunsiderazzjoni tali diversità u jistgħu jkunu qosra wisq jew twal wisq, skont il-każ. Għalhekk huwa aktar xieraq li jintalab li kontenut diġitali u servizzi diġitali jinġiebu f'konformità fi żmien raġonevoli. Tali rekwiżit jenħtieġ li ma jipprevjenix lill-partijiet milli jaqblu dwar żmien speċifiku biex il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jinġieb f'konformità. Il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jenħtieġ li jinġieb f'konformità mal-kuntratt mingħajr ħlas. B'mod partikolari, l-konsumatur jenħtieġ li ma jġarrab l-ebda spiża assoċjata mal-iżvilupp ta' aġġornament għall-kontenut diġitali jew għas-servizz diġitali.

(65)

Meta l-isforz biex kontenut diġitali jew servizz diġitali jinġieb f'konformità jkun legalment jew fattwalment impossibbli jew meta l-kummerċjant jirrifjuta li jġib il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità għaliex dan jimponi spejjeż sproporzjonati fuq il-kummerċjant, jew meta l-kummerċjant ikun naqas milli jġib il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità fi żmien raġonevoli, mingħajr ħlas u mingħajr ma jikkawża inkonvenjenza sinifikanti għall-konsumatur, jenħtieġ li l-konsumatur ikun intitolat għar-rimedji tat-tnaqqis fil-prezz jew it-terminazzjoni tal-kuntratt. F'ċerti sitwazzjonijiet, huwa ġġustifikat li l-konsumatur ikun intitolat li jkollu l-prezz imnaqqas jew li l-kuntratt ikun itterminat immedjatament, pereżempju meta l-kummerċjant preċedentement ikun naqas milli jġib b'suċċess il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità jew meta l-konsumatur ma jistax ikun mistenni li jżomm il-fiduċja fil-kapaċità tal-kummerċjant li jġib il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità minħabba n-natura serja tan-nuqqas ta' konformità. Pereżempju, jenħtieġ li l-konsumatur ikun intitolat li jitlob direttament tnaqqis fil-prezz jew it-terminazzjoni tal-kuntratt meta l-konsumatur jiġi pprovdut b'softwer anti-virus li fih innifsu huwa infettat b'viruses u jikkostitwixxi każ ta' dan in-nuqqas ta' konformità ta' natura serja. L-istess jenħtieġ li japplika meta jkun ċar li l-kummerċjant ma jkunx se jġib il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità fi żmien raġonevoli jew mingħajr inkonvenjent sinifikanti għall-konsumatur.

(66)

F'sitwazzjoni fejn il-konsumatur huwa intitolat għal tnaqqis fil-prezz imħallas għall-kontenut diġitali jew għas-servizz diġitali li jkun ġie pprovdut fuq perjodu ta' żmien, jenħtieġ li l-kalkolu tat-tnaqqis fil-prezz iqis it-tnaqqis fil-valur tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali kemm minħabba n-nuqqas ta' konformità kif ukoll minħabba ż-żmien li matulu l-konsumatur ma setax igawdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità.

(67)

Meta l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jkun ġie pprovdut bi skambju ma' prezz, il-konsumatur jenħtieġ li jkun jista' jittermina l-kuntratt biss jekk in-nuqqas ta' konformità ma jkunx wieħed minuri. Madankollu, meta l-kontenut diġitali jew servizz diġitali ma jkunx ipprovdut bi skambju ma' prezz iżda data personali tiġi pprovduta mill-konsumatur, il-konsumatur jenħtieġ li jkun intitolat li jittermina l-kuntratt ukoll f'każijiet fejn in-nuqqas ta' konformità jkun minuri, peress li r-rimedju tat-tnaqqis fil-prezz ma jkunx disponibbli għall-konsumatur. F'każijiet fejn il-konsumatur iħallas prezz u jipprovdi data personali, il-konsumatur jenħtieġ li jkun intitolat għal kull rimedju disponibbli fil-każ ta' nuqqas ta' konformità. B'mod partikolari, sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet l-oħra kollha, il-konsumatur jenħtieġ li jkun intitolat li jkollu l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali miġjub f'konformità, li jitnaqqaslu l-prezz fir-rigward tal-flus imħallsa għall-kontenut diġitali jew għas-servizz diġitali jew li l-kuntratt jiġi tterminat.

(68)

Meta l-konsumatur jittermina l-kuntratt, il-kummerċjant jenħtieġ li jirrimborża l-prezz imħallas mill-konsumatur. Madankollu, hemm il-ħtieġa li jiġu bbilanċjati l-interessi leġittimi tal-konsumaturi u l-kummerċjanti meta l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jiġi pprovdut matul perjodu ta' żmien u l-kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali kien f'konformità biss għal parti minn dak il-perjodu. Għalhekk, mat-terminazzjoni, il-konsumatur jenħtieġ li jkun intitolat biss għall-parti tal-prezz imħallas li jikkorrispondi u li hija proporzjonata għat-tul taż-żmien meta l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali ma kienx f'konformità. Il-konsumatur għandu wkoll ikun intitolat għal kwalunkwe parti tal-prezz imħallas bil-quddiem għal kwalunkwe perjodu li jkun jifdal wara li jkun ġie tterminat il-kuntratt.

(69)

Meta d-data personali tiġi pprovduta mill-konsumatur lill-kummerċjant, il-kummerċjant jenħtieġ li jikkonforma mal-obbligi taħt ir-Regolament (UE) 2016/679. Tali obbligi jenħtieġu wkoll li jiġu rrispettati wkoll f'każijiet fejn il-konsumatur iħallas prezz u jipprovdi data personali. Mat-terminazzjoni tal-kuntratt, il-kummerċjant jenħtieġ li wkoll iżomm lura milli juża kwalunkwe kontenut għajr data personali, li ġiet ipprovduta jew maħluqa mill-konsumatur meta juża l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali pprovdut mill-kummerċjant. Tali kontenut jista' jinkludi immaġnijiet diġitali, video files u audio files u kontenut ikkreat fuq apparati mobbli. Madankollu, il-kummerċjant jenħtieġ li jkun intitolat li jkompli juża l-kontenut ipprovdut jew maħluq mill-konsumatur f'każijiet fejn tali kontenut jew ma jkollux utilità barra l-kuntest tal-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali pprovdut mill-kummerċjant, huwa relatat biss mal-attività tal-konsumatur, ġie aggregat ma' data oħra mill-kummerċjant u ma jistax ikun diżaggregat jew biss bi sforzi sproporzjonati, jew ġie ġġenerat b'mod konġunt mill-konsumatur u oħrajn, u konsumaturi oħra jistgħu jkomplu jagħmlu użu minnu.

(70)

Il-konsumatur jista' jiġi skoraġġit milli jeżerċita rimedji għal nuqqas ta' konformità ta’ kontenut diġitali jew servizz diġitali jekk il-konsumatur jiġi mċaħħad mill-aċċess għal kontenut għajr data personali li l-konsumatur ikun ipprovda jew ħoloq permezz tal-użu tal-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali. Sabiex ikun żgurat li l-konsumatur jibbenefika minn protezzjoni effettiva fir-rigward tad-dritt li jittermina l-kuntratt, il-kummerċjant, fuq talba tal-konsumatur, jenħtieġ li jagħmel tali kontenut disponibbli lill-konsumatur wara t-terminazzjoni tal-kuntratt.

(71)

Il-konsumatur jenħtieġ li jkun intitolat li jirkupra l-kontenut fi żmien raġonevoli, mingħajr xkiel mill-kummerċjant, f'format li jintuża komunement u li jinqara minn magna u mingħajr ħlas, bl-eċċezzjoni ta' spejjeż iġġenerati mill-ambjent diġitali tal-konsumatur stess, pereżempju l-ispejjeż ta' konnessjoni man-netwerk peress li dawk l-ispejjeż mhumiex marbuta speċifikament mal-ksib tal-kontenut. Madankollu, l-obbligu tal-kummerċjant li jagħmel tali kontenut disponibbli jenħtieġ li ma japplikax meta l-kontenut ikollu biss utilità fil-kuntest tal-użu tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, jew jirrigwarda biss l-attività tal-konsumatur meta juża l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jew ikun ġie aggregat ma' data oħra mill-kummerċjant u ma jistax ikun diżaggregat jew biss bi sforzi sproporzjonati. F'tali każijiet, il-kontenut ma għandux użu jew interess prattiku sinifikanti għall-konsumatur filwaqt li jitqiesu wkoll l-interessi tal-kummerċjant. Barra minn hekk, l-obbligu tal-kummerċjant li jagħmel disponibbli lill-konsumatur, mat-terminazzjoni tal-kuntratt, kwalunkwe kontenut li mhuwiex data personali u li ġie pprovdut jew maħluq mill-konsumatur jenħtieġ li jkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-kummerċjant li ma jiżvelax ċertu kontenut f'konformità mal-liġi applikabbli.

(72)

Meta l-kontenut diġitali jiġi terminat, il-konsumatur jenħtieġ li ma jkunx obbligat iħallas għall-użu tal-kontenut diġitali jew tas-servizzi diġitali għal kwalunkwe perjodu li matulu l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali ma kienx f'konformità għaliex dan ikun qiegħed iċaħħad lill-konsumatur mill-protezzjoni effettiva. Madankollu, il-konsumatur għandu jżomm lura milli juża l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jew milli jagħmilhom disponibbli għal partijiet terzi, pereżempju billi jħassar il-kontenut diġitali jew kull kopja li tista' tintuża jew inkella jrendi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali inaċċessibbli;

(73)

Il-prinċipju tar-responsabbiltà tal-kummerċjant għad-danni huwa element essenzjali ta' kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali jew servizzi diġitali. Għalhekk, il-konsumatur jenħtieġ li jkun intitolat li jitlob kumpens għad-dannu kkawżat minn nuqqas ta' konformità jew nuqqas li jiġi pprovut kontenut diġitali jew servizz diġitali. Il-kumpens jenħtieġ li jpoġġi lill-konsumatur kemm jista' jkun fil-pożizzjoni li l-konsumatur kien ikun fiha kieku l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali kien ipprovdut kif dovut u kien konformi. Billi tali dritt għad-danni diġà jeżisti fl-Istati Membri kollha, din id-Direttiva jenħtieġ li tkun mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar il-kumpens tal-konsumaturi għal ħsara li tirriżulta minn ksur ta' dawk ir-regoli.

(74)

Din id-Direttiva jenħtieġ li tindirizza wkoll modifiki, bħall-aġġornamenti u titjib fil-livelli, li jsiru minn kummerċjanti fil-kontenut diġitali jew fis-servizz diġitali li jiġi pprovdut jew magħmul disponibbli lill-konsumatur fuq perjodu ta' żmien. Meta wieħed jikkunsidra l-karatteristika tal-kontenut diġitali u tas-servizzi diġitali li jevolvu rapidament, dawn l-aġġornamenti, dan it-titjib fil-livell jew modifiki simili jistgħu jkunu meħtieġa u spiss ikunu ta' vantaġġ għall-konsumatur. Xi modifiki, pereżempju dawk stipulati bħala aġġornamenti fil-kuntratt, jistgħu jagħmlu parti mill-impenn kuntrattwali. Modifiki oħra jistgħu jkunu meħtieġa biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti oġġettivi għall-konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali kif stabbilit f'din id-Direttiva. Iżda modifiki oħra, li jiddevjaw mir-rekwiżiti oġġettivi għall-konformità u li huma prevedibbli fil-mument meta jiġi konkluż il-kuntratt, ikollhom jiġu miftiehma espressament mill-konsumatur meta jiġi konkluż kuntratt.

(75)

Minbarra l-modifiki li għandhom l-għan li jżommu l-konformità, jenħtieġ li l-kummerċjant ikun jista' jimmodifika, taħt ċerti kondizzjonijiet, karatteristiċi tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, dment li l-kuntratt jagħti raġuni valida għal din il-modifika. Tali raġunijiet validi jistgħu jinkludu każijiet fejn il-modifika tkun neċessarja sabiex il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jiġu adattati għal ambjent tekniku ġdid jew għal żieda fin-numru ta' utenti jew għal raġunijiet operattivi importanti oħra. Tali modifiki spiss ikunu ta' vantaġġ għall-konsumatur billi jtejbu l-kontenut diġitali jew is-servizzi diġitali. Konsegwentement, il-partijiet kontraenti jenħtieġ li jkunu jistgħu jinkludu klawżoli fil-kuntratt li jippermettu lill-kummerċjant li jagħmel modifiki. Sabiex jintlaħaq bilanċ bejn l-interessi tal-konsumaturi u dawk tan-negozju, jenħtieġ li tali possibbiltà għall-kummerċjant tkun ikkombinata mad-dritt għall-konsumatur li jittermina l-kuntratt meta tali modifiki jkollhom impatt negattiv fuq l-użu tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali jew l-aċċess għalih b'mod mhux minuri. Jenħtieġ li l-punt sa fejn il-modifiki jkollhom impatt negattiv fuq l-użu tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali jew l-aċċess għalih jiġi aċċertat b'mod oġġettiv fid-dawl tan-natura u l-iskop tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali u tal-kwalità, il-funzjonalità, il-kompatibbiltà u karatteristiċi ewlenin oħrajn li huma normali f'kontenut diġitali jew f'servizzi diġitali tal-istess tip. Madankollu, ir-regoli pprovduti f’din id-Direttiva dwar dawn l-aġġornamenti, it-titjib fil-livell jew modifiki simili jenħtieġ li ma jikkonċernawx sitwazzjonijiet fejn il-partijiet jikkonkludu kuntratt ġdid għall-provvista tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, pereżempju bħala konsegwenza ta’ distribuzzjoni ta’ verżjoni ġdida tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali.

(76)

Jenħtieġ li l-konsumaturi jkunu infurmati dwar modifiki b'manjiera ċara u li tinftiehem. Meta modifika jkollha impatt negattiv, b'mod mhux minuri, l-aċċess għal jew l-użu ta’ kontenut diġitali jew ta’ servizz diġitali mill-konsumatur, il-konsumatur jenħtieġ li jiġi infurmat b'tali mod li jippermetti li l-informazzjoni tiġi maħżuna fuq mezz durabbli. Jenħtieġ li mezz durabbli jippermetti li l-konsumatur jaħżen l-informazzjoni għal perjodu ta' żmien li jkun jeħtieġ biex ikun jista' jipproteġi l-interessi tal-konsumatur li joħorġu mir-relazzjoni tal-konsumatur mal-kummerċjant. Jenħtieġ li tali midja tinkludi b'mod partikolari l-karta, DVDs, CDs, USB sticks, kards tal-memorja jew hard disks kif ukoll e-mails.

(77)

Meta modifika jkollha impatt negattiv, b'mod mhux minuri, fuq l-aċċess jew l-użu tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali mill-konsumatur, jenħtieġ li l-konsumatur igawdi, bħala riżultat ta' tali modifika, id-dritt li jittermina l-kuntratt mingħajr ħlas. Alternattivament, il-kummerċjant jista' jiddeċiedi li jippermetti lill-konsumatur iżomm aċċess għall-kontenut diġitali jew għas-servizz diġitali mingħajr ebda spiża addizzjonali mingħajr il-modifika u f'konformità, f'liema każ il-konsumatur jenħtieġ li ma jkunx intitolat li jittermina l-kuntratt. Madankollu, jekk il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali li l-kummerċjant ippermetta lill-konsumatur iżomm ma għadux konformi mar-rekwiżiti soġġettivi u oġġettivi tal-konformità, il-konsumatur jenħtieġ li jkun jista' joqgħod fuq ir-rimedji għal nuqqas ta' konformità kif previst taħt din id-Direttiva. Meta r-rekwiżiti għal tali modifika kif indikat f’din id-Direttiva ma jiġux issodisfati u l-modifika tirriżulta f'nuqqas ta' konformità, id-dritt tal-konsumatur li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jinġieb f'konformità, li jkollu l-prezz imnaqqas jew il-kuntratt terminat, kif previst taħt din id-Direttiva, jenħtieġ li jibqgħu mhux affettwati. Bl-istess mod, meta, wara li tkun saret modifika, jirriżulta nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali li ma jkunx ġie kkawżat mill-modifika, jenħtieġ li l-konsumatur jibqa' intitolat li joqgħod fuq ir-rimedji kif previst taħt din id-Direttiva għan-nuqqas ta' konformità fir-rigward ta' dan il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali.

(78)

In-nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali kif ipprovdut lill-konsumatur spiss ikun dovut għal waħda mit-tranżazzjonijiet f'katina li tgħaqqad min oriġinarjament iddisinjah sal-kummerċjant finali. Filwaqt li l-kummerċjant jenħtieġ li jkun responsabbli lejn il-konsumatur fil-każ ta' nuqqas ta' konformità, huwa importanti li jiġi żgurat li l-kummerċjant ikollu drittijiet xierqa vis-à-vis persuni differenti fil-katina ta' tranżazzjonijiet sabiex ikun jista' jkopri r-responsabbiltà lejn il-konsumatur. Jenħtieġ li tali drittijiet ikunu limitati għal tranżazzjonijiet kummerċjali u għalhekk jenħtieġ li ma jkoprux sitwazzjonijiet fejn il-kummerċjant huwa responsabbli lejn il-konsumatur għan-nuqqas ta' konformità ta’ kontenut diġitali jew ta’ servizz diġitali li huwa magħmul minn softwer, jew mibni fuqu, li ġie pprovdut mingħajr il-ħlas ta' prezz b'liċenzja b'xejn u b'sors miftuħ minn persuna f'ħoloq preċedenti tal-katina tat-tranżazzjonijiet. Madankollu, jenħtieġ li jitħalla f'idejn l-Istati Membri taħt il-liġi nazzjonali applikabbli tagħhom sabiex jidentifikaw persuni fil-katina ta' tranżazzjonijiet li l-kummerċjant finali jista' jdur fuqhom u l-modalitajiet u l-kundizzjonijiet ta' azzjonijiet bħal dawn.

(79)

Persuni jew organizzazzjonijiet meqjusin taħt il-liġi nazzjonali li għandhom interess leġittimu fil-protezzjoni tad-drittijiet kuntrattwali u tal-protezzjoni tad-data tal-konsumaturi jenħtieġ li jingħataw id-dritt li jiftħu proċedimenti sabiex jiżguraw li jiġu applikati d-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva, jew quddiem qorti jew quddiem awtorità amministrattiva li tkun kompetenti li tiddeċiedi fuq ilmenti, jew li jiftħu l-proċedimenti legali xierqa.

(80)

Jenħtieġ li xejn f'din id-Direttiva ma jippreġudika l-applikazzjoni tar-regoli tal-liġi privata internazzjonali, b'mod partikolari r-Regolamenti (KE) Nru 593/2008 (14) u (UE) Nru 1215/2012 (15) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(81)

Jenħtieġ li l-Anness għar-Regolament (UE) 2017/2394 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16) jiġi emendat sabiex jinkludi referenza għal din id-Direttiva sabiex jiffaċilita l-kooperazzjoni transfruntiera dwar l-infurzar ta' din id-Direttiva.

(82)

Jenħtieġ li l-Anness għad-Direttiva 2009/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17) tiġi emendata sabiex tinkludi referenza għal din id-Direttiva sabiex tiżgura li l-interessi kollettivi tal-konsumaturi stabbiliti f'din id-Direttiva jkunu mħarsa.

(83)

Il-konsumaturi jenħtieġ li jkunu jistgħu jibbenefikaw mid-drittijiet tagħhom taħt din id-Direttiva hekk kif il-miżuri ta' traspożizzjoni nazzjonali korrispondenti jibdew japplikaw. Dawk il-miżuri ta' traspożizzjoni nazzjonali jenħtieġ, għalhekk, li japplikaw ukoll għal kuntratti ta' tul indefinit jew fiss li ġew konklużi qabel id-data tal-applikazzjoni u jipprevedu l-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizzi diġitali tul perjodu ta' żmien, jew kontinwament jew permezz ta' sensiela ta' atti individwali ta' provvista, iżda biss fir-rigward tal-kontenut diġitali jew ta’ servizz diġitali li jiġi pprovdut mid-data tal-applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali ta' traspożizzjoni. Madankollu, sabiex jiġi żgurat bilanċ bejn l-interessi leġittimi tal-konsumaturi u l-kummerċjanti, il-miżuri nazzjonali li jittrasponu d-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva dwar il-modifika tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali u d-dritt għal rimedju jenħtieġ li japplikaw biss għal kuntratti konklużi wara d-data tal-applikazzjoni skont din id-Direttiva.

(84)

F'konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni (18), l-Istati Membri ntrabtu li, f'każijiet ġustifikati, jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom b'dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta' din id-Direttiva, il-leġiżlatur iqis li t-trażmissjoni ta' tali dokumenti hija ġġustifikata.

(85)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19) u ta l-opinjoni tiegħu fl-14 ta' Marzu 2017 (20),

(86)

Minħabba li l-għanijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri li tikkontribwixxi għall-funzjonament tas-suq intern billi tittratta b'mod konsistenti ostakoli relatati mal-liġi tal-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali jew servizzi diġitali waqt li tipprevjeni l-frammentazzjoni legali, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu, sabiex jiżguraw il-koerenza kumplessiva tal-liġijiet nazzjonali permezz ta' regoli armonizzati tal-liġi tal-kuntratti li jiffaċilitaw l-azzjonijiet koordinati ta' infurzar ukoll, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f’konformita; mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit fl-istess Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(87)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, inkluż dawk minquxin fl-Artikoli 16, 38 u 47 tagħha.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Suġġett u skop

L-iskop ta' din id-Direttiva huwa li tikkontribwixxi għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern filwaqt li tipprevedi livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur, billi tistabbilixxi regoli komuni dwar ċerti rekwiżiti li jikkonċernaw kuntratti bejn kummerċjanti u konsumaturi għall-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizzi diġitali, b'mod partikolari, regoli dwar:

il-konformità ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali mal-kuntratt,

rimedji fil-każ ta' nuqqas ta' tali konformità jew nuqqas ta' provvista u l-modalitajiet għall-eżerċizzju ta' dawk ir-rimedji, u dwar

il-modifika ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-iskopjiet ta' din id-Direttiva, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

"kontenut diġitali" tfisser data li tiġi prodotta u pprovduta f'forma diġitali;

(2)

"servizz diġitali" tfisser:

(a)

servizz li jippermetti lill-konsumatur joħloq, jipproċessa, jaħżen jew li jkollu aċċess għal data f'forma diġitali; or

(b)

servizz li jippermetti l-kondiviżjoni ta' data f'format diġitali jew il-kondiviżjoni magħha, li tkun imtellgħa jew maħluqa mill-konsumatur jew utenti oħra ta' dak is-servizz;

(3)

"oġġetti b'elementi diġitali" tfisser kwalunkwe oġġett tanġibbli mobbli li jinkorpora, jew li huwa interkonness ma', kontenut diġitali jew servizz diġitali b'tali mod li l-assenza ta' dak il-kontenut diġitali jew servizz diġitali ma tippermettix li l-oġġett ijwettaq il-funzjonijiet tiegħu;

(4)

"integrazzjoni" tfisser l-irbit flimkien u l-inkorporazzjoni ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali mal-komponenti tal-ambjent diġitali tal-konsumatur sabiex il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jkun jista' jintuża f'konformità mal-rekwiżiti għall-konformità previsti minn din id-Direttiva;

(5)

"kummerċjant" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, irrispettivament mill-fatt jekk hijiex ta' sjieda privata jew pubblika, li qed taġixxi, inkluż permezz ta' kwalunkwe persuna oħra li taġixxi f'isem dik il-persuna fiżika jew legali jew għan-nom ta’ dik il-persuna, għal skopijiet relatati mal-kummerċ, man-negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni ta' dik il-persuna, fir-rigward ta' kuntratti koperti minn din id-Direttiva;

(6)

"konsumatur" tfisser kwalunkwe persuna fiżika, li, b'rabta ma' kuntratti koperti minn din id-Direttiva, qed taġixxi għal skopijiet li jmorru lil hinn mill-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni ta' dik il-persuna;

(7)

"prezz" tfisser flus jew rappreżentazzjoni diġitali ta' valur li hija dovuta bi skambju għall-provvista ta' kontenut diġitali jew servizz diġitali;

(8)

"data personali" tfisser data personali kif definita fil-punt (1) tal-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) 2016/679;

(9)

"ambjent diġitali" tfisser ħardwer, softwer u kwalunkwe konnessjoni ta' netwerk użata mill-konsumatur biex ikollu aċċess għal kontenut diġitali jew servizz diġitali jew jagħmel użu minnhom;

(10)

"kompatibbiltà" tfisser il-kapaċità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali li jiffunzjona b'ħardwer jew softwer li bihom normalment jintuża kontenut diġitali jew servizz diġitali tal-istess tip, mingħajr il-ħtieġa li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jiġi kkonvertit;

(11)

"funzjonalità" tfisser il-kapaċità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali li jaqdi l-funzjonijiet tiegħu fid-dawl tal-iskop tiegħu;

(12)

"interoperabbiltà" tfisser il-kapaċità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali li jiffunzjona b'ħardwer jew softwer differenti minn dawk li normalment bihom jintuża kontenut diġitali jew servizz diġitali tal-istess tip;

(13)

"mezz durabbli" tfisser kwalunkwe strument li jippermetti lill-konsumatur jew lill-kummerċjant jaħżen informazzjoni personalment indirizzata lil dik il-persuna b'mod li huwa aċċessibbli għal referenza futura, għal perjodu ta' żmien adegwat għall-iskopijiet tal-informazzjoni u li jippermetti r-riproduzzjoni mhux mibdula tal-informazzjoni maħżuna.

Artikolu 3

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Din id-Direttiva għandha tapplika għal kwalunkwe kuntratt li fih il-kummerċjant jipprovdi jew jimpenja ruħu li jipprovdi kontenut diġitali jew servizz diġitali lill-konsumatur, u l-konsumatur iħallas jew jimpenja ruħu li jħallas prezz.

Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll meta l-kummerċjant jipprovdi jew jimpenja ruħu li jipprovdi kontenut diġitali jew servizz diġitali lill-konsumatur, u l-konsumatur jipprovdi jew jimpenja ruħu li jipprovdi data personali lill-kummerċjant, ħlief meta d-data personali pprovduta mill-konsumatur hija esklussivament ipproċessata mill-kummerċjant għall iskop ta’ provvista tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali f'konformità ma' din id-Direttiva jew tippermetti lill-kummerċjant biex jikkonforma mar-rekwiżiti legali li għalihom huwa soġġett il-kummerċjant, u l-kummerċjant ma jipproċessa dik id-data għal ebda skop ieħor.

2.   Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll meta l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jiġi żviluppat f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur.

3.   Bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 5 u 13, din id-Direttiva għandha tapplika wkoll għal kwalunkwe mezz tanġibbli li jservi esklussivament bħala trasportatur ta' kontenut diġitali.

4.   Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal kontenut diġitali jew servizzi diġitali li huma inkorporati fl-oġġetti jew interkonnessi magħhom fis-sens tal-punt (3) tal-Artikolu 2 u li jiġu pprovduti mal-oġġetti taħt kuntratt ta' bejgħ, li jikkonċerna dawk l-oġġetti, irrispettivament minn jekk tali kontenut diġitali jew servizz diġitali huwiex ipprovdut mill-bejjiegħ jew minn parti terza. F'każ ta' dubju dwar jekk il-provvista ta' kontenut diġitali inkorporat jew interkonness jew servizz diġitali inkorporat jew interkonness jifformax parti mill-kuntratt ta' bejgħ, il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali għandu jkun preżunt li jkun kopert mill-kuntratt ta' bejgħ.

5.   Din id-Direttiva ma tapplikax għal kuntratti li jirrigwardaw:

(a)

il-provvista ta' servizzi għajr servizzi diġitali, irrispettivament minn jekk jintużawx forom jew mezzi diġitali mill-kummerċjant biex jipproduċi l-output tas-servizz jew biex iwassal jew jittrażmettih lill-konsumatur;

(b)

servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi kif definit fil-punt (4) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva (UE) 2018/1972, bl-eċċezzjoni ta' servizzi ta' komunikazzjoni interpersonali indipendenti min-numru kif definit fil-punt (7) tal-Artikolu 2 ta’ dik id-Direttiva.

(c)

il-kura tas-saħħa kif definit fil-punt (a) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2011/24/UE;

(d)

is-servizzi tal-logħob tal-azzard, jiġifieri, servizzi li jinvolvu mħatri għal flus f'logħob ta' fortuna, inkluż dawk b'element ta' ħila, bħal-lotteriji, il-logħob fil-każinò, il-logħob tal-poker u tranżazzjonijiet li jikkostitwixxu mħatri, b'mezzi elettroniċi jew bi kwalunkwe teknoloġija oħra li tiffaċilita l-komunikazzjoni u fuq it-talba individwali ta' benefiċjarju ta' tali servizzi;

(e)

servizzi finanzjarji kif definiti fil-punt (b) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2002/65/KE;

(f)

softwer offrut mill-kummerċjant taħt liċenzja ħielsa u b'sors miftuħ, fejn il-konsumatur ma jħallasx prezz u d-data personali pprovduta mill-konsumatur tiġi pproċessata esklussivament mill-kummerċjant għall-iskop tat-titjib tas-sigurtà, il-kompatibbiltà jew l-interoperabbiltà ta’ dik is-softwer speċifiku;

(g)

il-provvista ta' kontenut diġitali fejn il-kontenut diġitali jkun magħmul disponibbli lill-pubbliku inġenerali għajr permezz tat-trażmissjoni ta' sinjali bħala parti minn spettaklu jew avveniment, bħal projezzjonijiet ċinematografiċi diġitali;

(h)

kontenut diġitali previst f'konformità mad-Direttiva 2003/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21) minn korpi tas-settur pubbliku tal-Istati Membri.

6.   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu, fejn kuntratt uniku bejn l-istess kummerċjant u l-istess konsumatur jinkludi f'pakkett elementi ta' provvista ta' kontenut diġitali jew servizz diġitali u elementi tal-provvista ta' servizzi jew oġġetti oħrajn, din id-Direttiva għandha tapplika biss għall-elementi tal-kuntratt li jikkonċernaw il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali.

L-Artikolu 19 ta' din id-Direttiva ma għandux japplika meta pakkett fis-sens tad-Direttiva (UE) 2018/1972 jinkludi elementi ta' servizz ta' aċċess għall-internet kif definit fil-punt (2) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 2015/2120 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (22) jew servizz ta' komunikazzjonijiet interpersonali bbażati fuq in-numri kif definit fil-punt (6) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva (UE) 2018/1972.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 107(2) tad-Direttiva (UE) 2018/1972, l-effetti li t-terminazzjoni ta' element wieħed tal-pakkett ta' kuntratti jista' jkollha fuq l-elementi tal-pakkett ta' kuntratti għandu jiġi regolat mil-liġi nazzjonali.

7.   Jekk xi dispożizzjoni ta' din id-Direttiva tmur kontra dispożizzjoni ta' att ieħor tal-Unjoni li jirregola settur jew suġġett speċifiku, id-dispożizzjoni ta' dak l-att l-ieħor tal-Unjoni tieħu preċedenza fuq din id-Direttiva.

8.   Il-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data personaligħandha tapplika għal kwalunkwe data personali pproċessata b'rabta mal-kuntratti msemmija fil-paragrafu 1.

B'mod partikolari, din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għar-Regolament (UE) 2016/679 u d-Direttiva 2002/58/KE. Fil-każ ta' kunflitt bejn id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva u l-liġi tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali, din tal-aħħar għandha tipprevali.

9.   Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għal-liġi tal-Unjoni u nazzjonali dwar id-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati, b'mod partikolari d-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (23).

10.   Din id-Direttiva ma għandhiex taffettwa l-libertà li l-Istati Membri jirregolaw l-aspetti tal-liġi ġenerali dwar il-kuntratti, bħar-regoli dwar it-tfassil, il-validità, in-nullità jew l-effetti tal-kuntratti, inkluż il-konsegwenzi tat-terminazzjoni ta' kuntratt dment li dawn mhumiex regolati f'din id-Direttiva, jew id-dritt għal kumpens għad-danni.

Artikolu 4

Livell ta' armonizzazzjoni

L-Istati Membri ma għandhomx jippreservaw jew jintroduċu, fil-liġi nazzjonali tagħhom, dispożizzjonijiet diverġenti minn dawk stipulati f'din id-Direttiva, inklużi dispożizzjonijiet iktar jew inqas strinġenti biex jiżguraw livell differenti ta' protezzjoni tal-konsumatur, sakemm din id-Direttiva ma tipprevedix mod ieħor.

Artikolu 5

Provvista tal-kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali

1.   Il-kummerċjant għandu jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali lill-konsumatur. Sakemm il-partijiet ma jkunux ftiehmu mod ieħor, il-kummerċjant għandu jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali mingħajr dewmien żejjed wara l-konklużjoni tal-kuntratt.

2.   Il-kummerċjant għandu jkun issodisfa l-obbligu ta' provvista meta:

(a)

il-kontenut diġitali jew kwalunkwe mezz adattat għall-aċċess jew għat-tniżżil ta' kontenut diġitali jiġi magħmul disponibbli għall-konsumatur, jew għal faċilità fiżika jew virtwali magħżula mill-konsumatur għal dak l-iskop;

(b)

is-servizz diġitali jiġi magħmul aċċessibbli għall-konsumatur jew għal faċilità fiżika jew virtwali magħżula mill-konsumatur għal dak l-iskop.

Artikolu 6

Konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali

Il-kummerċjanti għandhom jipprovdu lill-konsumaturi b'kontenut diġitali jew servizz diġitali li jissodisfa r-rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 7, 8 u 9, fejn applikabbli mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10.

Artikolu 7

Rekwiżiti soġġettivi għall-konformità

Sabiex jikkonforma mal-kuntratt, il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali għandu, b'mod partikolari, fejn applikabbli:

(a)

ikun tad-deskrizzjoni, il-kwantità u l-kwalità, u għandu jkollu funzjonalità, kompatibbiltà, interoperabbiltà u karatteristiċi oħra, kif jirrikjedi l-kuntratt;

(b)

ikun tajjeb għal kull skop partikolari li għalih jeħtieġu l-konsumatur u li l-konsumatur għarraf lill-kummerċjant dwaru sa mhux aktar tard mill-mument meta ġie konkluż il-kuntratt u f’liema rigward l-kummerċjant ta l-aċċettazzjoni tiegħu;

(c)

ikun ipprovdut mal-aċċessorji kollha, istruzzjonijiet, inkluża l-installazzjoni, u l-assistenza lill-klijent kif jirrikjedi l-kuntratt; u

(d)

ikun aġġornat kif stipulat mill-kuntratt.

Artikolu 8

Rekwiżiti oġġettivi għall-konformità

1.   Minbarra li jikkonforma ma' kwalunkwe rekwiżit soġġettiv għall-konformità il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali għandu:

(a)

ikun adatt għall-iskop li għalih jintuża normalment kontenut diġitali jew servizzi diġitali tal-istess tip, b'kont meħud, fejn applikabbli, ta' kwalunkwe liġi tal-Unjoni u nazzjonali, standards tekniċi jew, fl-assenza ta' tali standards tekniċi, kodiċi ta' kondotta industrijali speċifiċi għas-settur;

(b)

ikun ta' kwantità u jkollu l-kwalitajiet u l-karatteristiċi ta' prestazzjoni, inkluż fir-rigward tal-funzjonalità, il-kompatibbiltà, l-aċċessibbiltà, il-kontinwità u s-sigurtà, li huwa normali għal kontenut diġitali jew servizzi diġitali tal-istess tip u li l-konsumatur jista' raġonevolment jistenna, minħabba n-natura tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, u b'kunsiderazzjoni ta' kwalunkwe dikjarazzjoni pubblika magħmula mill-kummerċjant jew f'ismu, jew persuni oħra f'ħoloq preċedenti tal-katina ta' tranżazzjonijiet, partikolarment fir-reklamar jew it-tikkettar, sakemm il-kummerċjant ma jkunx jista' jipprova li:

(i)

il-kummerċjant ma kienx, u ma setax raġonevolment ikun, konxju tad-dikjarazzjoni pubblika inkwistjoni;

(ii)

sal-mument li fih ġie konkluż il-kuntratt, id-dikjarazzjoni pubblika kienet ġiet korretta bl-istess mod jew b'mod komparabbli mal-mod kif kienet saret; jew

(iii)

id-deċiżjoni li jinkiseb il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali ma setgħetx ġiet influwenzata mid-dikjarazzjoni pubblika;

(c)

fejn applikabbli, jiġi pprovdut flimkien ma' kwalunkwe aċċessorju u istruzzjoni li l-konsumatur jista' raġonevolment jistenna li jirċievi; u

(d)

jikkonforma ma' kwalunkwe verżjoni ta' prova jew wirja minn qabel tal-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali magħmul disponibbli għall-pubbliku mill-kummerċjant, qabel il-konklużjoni tal-kuntratt.

2.   Il-kummerċjant għandu jiżgura li l-konsumatur jiġi infurmat dwar aġġornamenti u jiġi pprovdut bihom, inklużi aġġornamenti tas-sigurtà li huma meħtieġa biex il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jinżamm f'konformità, għall-perjodu ta’ żmien:

(a)

li matulu l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali għandu jiġi pprovdut fil-qafas tal-kuntratt, meta l-kuntratt jipprevedi provvista kontinwa fuq perjodu ta'żmien; or

(b)

li konsumatur jista' raġonevolment jistenna, minħabba t-tip u l-iskop tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, u b'kont meħud taċ-ċirkostanzi u n-natura tal-kuntratt, meta l-kuntratt jipprevedi att uniku ta' provvista jew sensiela ta' atti individwali ta' provvista;

3.   Meta l-konsumatur jonqos milli jinstalla, fi żmien raġonevoli, l-aġġornamenti pprovduti mill-kummerċjant f'konformità mal-paragrafu 2, il-kummerċjant ma għandu jkun responsabbli għal ebda nuqqas ta' konformità li jirriżulta biss min-nuqqas tal-aġġornament rilevanti, dment li:

(a)

il-kummerċjant ikun informa lill-konsumatur dwar id-disponibbiltà tal-aġġornament u l-konsegwenzi tan-nuqqas tal-konsumatur li jinstallah; u

(b)

in-nuqqas tal-konsumatur li jinstalla jew l-installazzjoni mhux korretta mill-konsumatur tal-aġġornament ma kienx minħabba nuqqasijiet fl-istruzzjonijiet tal-installazzjoni pprovduti mill-kummerċjant.

4.   Meta l-kuntratt jipprevedi provvista kontinwa ta' kontenut diġitali jew servizz diġitali fuq perjodu ta' żmien, il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali għandu jkun f'konformità sakemm idum dak il-perjodu.

5.   Ma għandu jkun hemm ebda nuqqas ta' konformità fis-sens tal-paragrafu 1 jew 2, jekk, fil-mument meta ġie konkluż il-kuntratt, il-konsumatur ikun ġie infurmat b'mod speċifiku li karatteristika partikolari tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali kienet qed tiddevja mir-rekwiżiti oġġettivi tal-konformità stabbiliti fil-paragrafu 1 jew 2 u l-konsumatur espressament u separatament aċċetta dik id-devjazzjoni meta jiġi konkluż il-kuntratt.

6.   Sakemm ma jkunx ġie miftiehem mod ieħor bejn il-partijiet, il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali għandu jiġi pprovdut bl-aktar verżjoni reċenti li tkun disponibbli fil-mument meta jiġi konkluż il-kuntratt.

Artikolu 9

Integrazzjoni inkorretta tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali

Kwalunkwe nuqqas ta' konformità li tirriżulta mill-integrazzjoni inkorretta tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali fl-ambjent diġitali tal-konsumatur, għandu jitqies bħala nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali jekk:

(a)

il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali kien integrat mill-kummerċjant jew taħt ir-responsabbiltà tal-kummerċjant; or

(b)

il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali kien maħsub li jiġi integrat mill-konsumatur u l-integrazzjoni żbaljata kienet dovuta għal nuqqasijiet fl-istruzzjonijiet għall-integrazzjoni pprovduti mill-kummerċjant.

Artikolu 10

Drittijiet ta' partijiet terzi

Meta restrizzjoni li tirriżulta minn ksur ta'kwalunkwe dritt ta' parti terza, b'mod partikolari d-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, tipprevjeni jew tillimita l-użu tal-kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali f'konformità mal-Artikoli 7 u 8, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsumatur ikun intitolat għar-rimedji għan-nuqqas ta' konformità previsti fl-Artikolu 14, sakemm il-liġi nazzjonali ma tipprovdix għan-nullità jew ir-riżoluzzjoni tal-kuntratt għall-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizz diġitali f’każijiet bħal dawn.

Artikolu 11

Responsabbiltà tal-kummerċjant

1.   Il-kummerċjant għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe nuqqas ta' provvista tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali f'konformità mal-Artikolu 5.

2.   Meta kuntratt jipprevedi att uniku ta' provvista jew sensiela ta' atti individwali ta' provvista, il-kummerċjant għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe nuqqas ta' konformità taħt l-Artikoli 7, 8 u 9 li jeżisti fil-mument tal-provvista, mingħajr preġudizzju għall-punt (b) tal-Artikolu 8(2).

Jekk, skont il-liġi nazzjonali, il-kummerċjant ikun responsabbli biss għal nuqqas ta' konformità li jsir apparenti f'perjodu ta' żmien wara l-provvista, dak il-perjodu ma għandux ikun inqas minn sentejn mill-mument tal-provvista, mingħajr preġudizzju għall-punt (b) tal-Artikolu 8(2).

Jekk, skont il-liġi nazzjonali, id-drittijiet stabbiliti fl-Artikolu 14 ikunu wkoll soġġetti jew soġġetti biss għal perjodu ta' limitazzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali perjodu ta' limitazzjoni jkun jippermetti lill-konsumatur li jeżerċita r-rimedji stabbiliti fl-Artikolu 14 għal kwalunkwe nuqqas ta' konformità li jeżisti fil-ħin indikat fl-ewwel subparagrafu u jsir apparenti fil-perjodu ta' żmien indikat fit-tieni subparagrafu.

3.   Fejn il-kuntratt jipprevedi provvista kontinwa matul perjodu ta' żmien, il-kummerċjant għandu jkun responsabbli għal kwalunkwe nuqqas ta' konformità skont l-Artikoli 7, 8 u 9, li jsir apparenti fil-perjodu ta' żmien li matulu l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali għandu jiġi pprovdut skont il-kuntratt.

Jekk, skont il-liġi nazzjonali, id-drittijiet stabbiliti fl-Artikolu 14 ikunu wkoll soġġetti jew soġġetti biss għal perjodu ta' limitazzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali perjodu ta' limitazzjoni jkun jippermetti lill-konsumatur li jeżerċita r-rimedji stabbiliti fl-Artikolu 14 għal kwalunkwe nuqqas ta' konformità li jseħħ jew li jsir apparenti matul il-perjodu ta’ żmien imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

Artikolu 12

Oneru tal-provi

1.   L-oneru tal-provi fir-rigward ta' jekk il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jkunx ġie pprovdut f'konformità mal-Artikolu 5 għandu jkun fuq il-kummerċjant.

2.   Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 11(2), l-oneru tal-provi, fir-rigward ta' jekk il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali kienx f'konformità fil-mument tal-provvista, għandu jkun fuq il-kummerċjant għal nuqqas ta' konformità li jsir apparenti fi żmien perjodu ta' sena mill-mument meta l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jkun ġie pprovdut.

3.   Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 11(3), l-oneru tal-provi, fir-rigward ta' jekk il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali kienx f'konformità matul il-perjodu ta’ żmien li matulu l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali għandu jiġi pprovdut taħt il-kuntratt għandu jkun fuq il-kummerċjant għal nuqqas ta' konformità li jsir apparenti matul dak il-perjodu.

4.   Il-paragrafi 2 u 3 ma għandhomx japplikaw meta l-kummerċjant juri bil-provi li l-ambjent diġitali tal-konsumatur mhuwiex kompatibbli mar-rekwiżiti tekniċi tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali u meta l-kummerċjant ikun informa lill-konsumatur b'tali rekwiżiti b'mod ċar u li jinftiehem qabel ma jkun ġie konkluż il-kuntratt.

5.   Il-konsumatur għandu jikkoopera mal-kummerċjant, sa fejn ikun raġonevolment possibbli u neċessarju, biex jiġi aċċertat jekk il-kawża għan-nuqqas ta' konformità tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali fil-mument speċifikat fl-Artikolu 11(2) jew (3), kif applikabbli, kinitx tinsab fl-ambjent diġitali tal-konsumatur. L-obbligu ta' kooperazzjoni għandu jkun limitat għall-mezzi teknikament disponibbli li jkunu l-inqas intrużivi għall-konsumatur. Meta l-konsumatur jonqos milli jikkoopera u meta l-kummerċjant ikun informa lill-konsumatur b'tali rekwiżit b'mod ċar u komprensibbli qabel il-konklużjoni tal-kuntratt, l-oneru tal-provi fir-rigward ta'jekk in-nuqqas ta' konformità kienx jeżisti fil-mument speċifikat fl-Artikolu 11(2) jew (3), kif applikabbli, għandu jkun fuq il-konsumatur.

Artikolu 13

Rimedju għan-nuqqas ta' provvista

1.   Meta l-kummerċjant ikun naqas milli jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità mal-Artikolu 5, il-konsumatur għandu jitlob lill-kummerċjant jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali. Jekk il-kummerċjant imbagħad jonqos milli jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali mingħajr dewmien żejjed, jew matul perjodu addizzjonali ta' żmien kif miftiehem espressament mill-partijiet, il-konsumatur għandu ikun intitolat li jittermina l-kuntratt.

2.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika, u l-konsumatur għandu jkun intitolat li jittermina l-kuntratt immedjatament, meta:

(a)

il-kummerċjant ikun iddikjara, jew ikun jidher ċar miċ-ċirkostanzi, li l-kummerċjant ma jkunx se jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali.

(b)

il-konsumatur u l-il-kummerċjant ikunu ftiehmu, jew ikun ċar miċ-ċirkostanzi li fihom ġie konkluż il-kuntratt, li jkun essenzjali li jkun hemm perjodu speċifiku ta' żmien għall-provvista u l-kummerċjant ma jkunx ipprovda l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali sa dak il-mument jew f'dak il-mument;

3.   Meta l-konsumatur jittermina l-kuntratt taħt il-paragrafu 1 jew 2 ta’ dan l-Artikolu, l-Artikoli 15 sa 18 għandhom japplikaw b'mod korrispondenti.

Artikolu 14

Rimedji għan-nuqqas ta' konformità

1.   Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità, il-konsumatur għandu jkun intitolat li jkollu l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali miġjub f'konformità, li jirċievi tnaqqis proporzjonat fil-prezz, jew li jittermina l-kuntratt, taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Il-konsumatur għandu jkun intitolat li jkollu l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali miġjub f'konformità, sakemm dan ma jkunx impossibbli jew sakemm dan ma jimponix spejjeż fuq il-kummerċjant li jkunu sproporzjonati, b'kont meħud taċ-ċirkostanzi tal-każ, inkluż:

(a)

il-valur li kien ikollu l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali kieku ma kienx hemm nuqqas ta' konformità; u

(b)

is-sinifikat tan-nuqqas ta' konformità.

3.   Il-kummerċjant għandu jġib il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità skont il-paragrafu 2 f'perjodu ta' żmien raġonevoli mill-mument li fih il-kummerċjant ikun ġie infurmat mill-konsumatur dwar in-nuqqas ta' konformità, mingħajr ħlas u mingħajr ebda inkonvenjent sinifikanti għall-konsumatur, b'kont meħud tan-natura tal-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali u l-iskop li għalih il-konsumatur kien jeħtieġ il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali.

4.   Il-konsumatur għandu jkun intitolat jew għal tnaqqis proporzjonat tal-prezz f'konformità mal-paragrafu 5 meta l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jiġi pprovdut bi skambju ma' ħlas ta' prezz, jew it-terminazzjoni tal-kuntratt f'konformità mal-paragrafu 6, fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

ir-rimedju biex il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jinġieb f'konformità ma jkunx possibbli jew ikun sproporzjonat f'konformità mal-paragrafu 2;

(b)

il-kummerċjant ma jkunx ġab il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità mal-paragrafu 3;

(c)

nuqqas ta' konformità jsir apparenti minkejja t-tentattiv min-naħa tal-kummerċjant li jġib il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità;

(d)

in-nuqqas ta' konformità tant ikun ta' natura serja li jiġġustifika t-tnaqqis immedjat fil-prezz jew it-terminazzjoni immedjata tal-kuntratt; jew

(e)

il-kummerċjant ikun iddikjara, jew ikun jidher ċar miċ-ċirkostanzi, li l-kummerċjant ma jkunx se jġib il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali f'konformità fi żmien raġonevoli jew mingħajr inkonvenjent sinifikanti għall-konsumatur.

5.   It-tnaqqis fil-prezz għandu jkun proporzjonat għat-tnaqqis fil-valur tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali li ġie pprovdut lill-konsumatur meta mqabbel mal-valur li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali kien ikollu li kieku kien f'konformità mal-kuntratt.

Meta l-kuntratt jistipula li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali għandu jiġi pprovdut fuq perjodu ta' żmien bi skambju mal-ħlas ta' prezz, it-tnaqqis fil-prezz għandu japplika għall-perjodu ta' żmien li matulu l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali ma kienx f'konformità.

6.   Meta l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jiġi pprovdut bi skambju ma' ħlas ta' prezz, il-konsumatur għandu jkun intitolat jittermina l-kuntratt biss jekk in-nuqqas ta' konformità ma jkunx wieħed minuri. L-oneru tal-provi rigward jekk in-nuqqas ta' konformità jkunx wieħed minuri għandu jkun fuq il-kummerċjant.

Artikolu 15

Eżerċizzju tad-dritt ta' terminazzjoni

Il-konsumatur għandu jeżerċita d-dritt li jittermina l-kuntratt permezz ta' dikjarazzjoni lill-bejjiegħ li jesprimi d-deċiżjoni li jittermina l-kuntratt.

Artikolu 16

Obbligi tal-kummerċjant fil-każ ta' terminazzjoni

1.   Fil-każ tat-terminazzjoni tal-kuntratt, il-kummerċjant għandu jirrimborża lill-konsumatur għall-ħlasijiet kollha fil-qafas tal-kuntratt.

Madankollu, f'każijiet fejn il-kuntratt jipprevedi l-provvista tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali bi skambju ma' ħlas ta' prezz u fuq perjodu ta' żmien, u l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali kien f'konformità għal perjodu ta' żmien qabel it-terminazzjoni tal-kuntratt, il-kummerċjant għandu jirrimborża lill-konsumatur għall-parti proporzjonata biss mill-prezz imħallas li jikkorrispondi għall-perjodu ta' żmien li matulu l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali ma kienx f'konformità, u kwalunkwe parti mill-prezz imħallas bil-quddiem mill-konsumatur għal kwalunkwe perjodu mill-kuntratt li jkun fadal li kieku l-kuntratt ma ġiex terminat.

2.   Fir-rigward tad-data personali tal-konsumatur, il-kummerċjant għandu jikkonforma mal-obbligi li japplikaw taħt ir-Regolament (UE) 2016/679.

3.   Il-kummerċjant għandu jżomm lura milli juża kwalunkwe kontenut għajr data personali li ġiet ipprovduta jew maħluqa mill-konsumatur meta juża l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali pprovdut mill-kummerċjant, minbarra meta tali kontenut:

(a)

ma jkollu l-ebda utilità barra l-kuntest tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali pprovdut mill-kummerċjant;

(b)

ikun relatat mal-attività tal-konsumatur meta juża l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali pprovdut mill-kummerċjant;

(c)

ikun ġie aggregat ma' data oħra mill-kummerċjant u ma jkunx jista' jiġi diżaggregat jew biss bi sforzi sproporzjonati; jew

(d)

ikun ġie ġġenerat b'mod konġunt mill-konsumatur u oħrajn, u konsumaturi oħra jkunu kapaċi jkomplu jagħmlu użu mill-kontenut.

4.   Ħlief fis-sitwazzjonijiet imsemmija fil-punt (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 3, il-kummerċjant għandu, fuq talba tal-konsumatur, iqiegħed għad-dispożizzjoni tal-konsumatur kwalunkwe kontenut għajr data personali li ġie pprovdut jew maħluq mill-konsumatur meta juża l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali pprovduti mill-kummerċjant.

Il-konsumatur għandu jkun intitolat li jirkupra dak il-kontenut diġitali mingħajr ħlas, mingħajr tfixkil mill-kummerċjant, fi żmien raġonevoli u f'format ta' data li jintuża komunement u li jinqara minn magna.

5.   Il-kummerċjant jista' jipprevjeni kwalunkwe użu ulterjuri tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali mill-konsumatur, b'mod partikolari billi jagħmel il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali inaċċessibbli għall-konsumatur jew jiddiżattiva l-kont tal-utent tal-konsumatur, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4.

Artikolu 17

Obbligi tal-konsumatur fil-każ ta' terminazzjoni

1.   Wara li l-kuntratt jiġi terminat, il-konsumatur għandu jżomm lura milli juża l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali u milli jagħmilhom disponibbli għal partijiet terzi.

2.   Fejn il-kontenut diġitali jkun ġie pprovdut fuq mezz tanġibbli, fuq talba u bi spejjeż tal-kummerċjant, il-konsumatur għandu jirritorna l-mezz tanġibbli lill-kummerċjant, mingħajr dewmien bla bżonn. Jekk il-kummerċjantjiddeċiedi li jitlob lura l-mezz tanġibbli, dik it-talba għandha ssir fi żmien 14-il jum mill-jum li fih il-kummerċjantjiġi infurmat bid-deċiżjoni tal-konsumatur li jittermina l-kuntratt.

3.   Il-konsumatur ma għandu jkun responsabbli li jħallas għal ebda użu li jsir mill-kontenut diġitali jew servizz diġitali fil-perjodu qabel ma jiġi terminat il-kuntratt li matulu l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali ma kienx f'konformità.

Artikolu 18

Skadenzi u mezzi ta' rimborż mill-kummerċjant

1.   Kwalunkwe rimborż li huwa dovut lill-konsumatur mill-kummerċjant, skont l-Artikolu 14(4) u (5) jew 16(1), minħabba tnaqqis fil-prezz jew terminazzjoni tal-kuntratt għandu jsir mingħajr dewmien żejjed u fi kwalunkwe każ, fi żmien 14-il jum mid-data li fiha l-kummerċjant jiġi infurmat bid-deċiżjoni tal-konsumatur li jinvoka d-dritt tal-konsumatur għal tnaqqis fil-prezz jew li jittermina l-kuntratt.

2.   Il-kummerċjant għandu jwettaq ir-rimborż billi juża l-istess mezz ta' ħlas bħalma uża l-konsumatur biex iħallas għall-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali, sakemm il-konsumatur ma jaqbilx espressament mod ieħor, u dment li l-konsumatur ma jġarrab l-ebda tariffa bħala riżultat ta' tali rimborż.

3.   Il-kummerċjant ma għandu jimponi l-ebda tariffa fuq il-konsumatur fir-rigward tar-rimborż.

Artikolu 19

Modifika tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali

1.   Meta l-kuntratt jipprevedi li l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali għandu jiġi pprovdut jew magħmul aċċessibbli lill-konsumatur għal perjodu ta' żmien, il-kummerċjant jista' jimmodifika l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jinżamm f'konformità skont l-Artikoli 7 u 8, jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-kuntratt jippermetti tali modifika u jipprovdi raġuni valida għal din il-modifika;

(b)

tali modifika ssir mingħajr spejjeż addizzjonali għall-konsumatur;

(c)

il-konsumatur jiġi infurmat b'mod ċar u li jinftiehem dwar il-modifika; u

(d)

fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2, il-konsumatur jiġi infurmat, fi żmien raġonevoli minn qabel fuq mezz durabbli, dwar il-karatteristiċi u l-mument tal-modifika, u dwar id-dritt li jittermina l-kuntratt f'konformità mal-paragrafu 2, jew dwar il-possibbiltà li jżomm il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali mingħajr tali modifika f'konformità mal-paragrafu 4.

2.   Il-konsumatur għandu jkun intitolat li jittermina l-kuntratt jekk il-modifika jkollha impatt negattiv fuq l-aċċess tal-konsumatur għall-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali mill-konsumatur jew l-użu tiegħu mill-konsumatur, sakemm tali impatt negattiv ma jkunx biss minuri. F'dak il-każ, il-konsumatur għandu jkun intitolat li jittermina l-kuntratt mingħajr ħlas fi żmien 30 jum minn meta jirċievi l-informazzjoni jew mill-mument meta l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jiġi modifikat mill-kummerċjant, skont liema minnhom ikun l-aktar tard.

3.   Meta l-konsumatur jittermina l-kuntratt f'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 15 sa 18, b'mod korrispondenti.

4.   Il-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw jekk il-kummerċjant ikun ippermetta lill-konsumatur li jżomm, mingħajr spejjeż addizzjonali, il-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali mingħajr il-modifika, u l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali jibqa' f'konformità.

Artikolu 20

Dritt ta' rimedju

Meta l-kummerċjant ikun responsabbli lejn il-konsumatur minħabba xi nuqqas li jipprovdi l-kontenut diġitali jew is-servizz diġitali, jew minħabba nuqqas ta' konformità mal-kuntratt li jirriżulta minn att jew ommissjoni minn persuna fi stadji preċedenti tal-katina ta' tranżazzjonijiet, il-kummerċjant għandu jkun intitolat li jfittex rimedji kontra l-persuna jew il-persuni responsabbli fil-katina ta' tranżazzjonijiet kummerċjali. Il-persuna li kontriha l-kummerċjant jista' jfittex rimedji, u l-azzjonijiet u l-kundizzjonijiet rilevanti tal-eżerċizzju, għandhom jiġu determinati mill-liġi nazzjonali.

Artikolu 21

Infurzar

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm mezzi adegwati u effettivi li jiżguraw il-konformità ma' din id-Direttiva.

2.   Il-mezzi msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu dispożizzjonijiet li bihom wieħed jew iktar mill-korpi li ġejjin, kif stabbilit mil-liġi nazzjonali, jistgħu jieħdu azzjoni taħt tal-liġi nazzjonali quddiem il-qrati jew quddiem korpi amministrattivi kompetenti sabiex jiżguraw li jiġu applikati d-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva:

(a)

korpi pubbliċi jew ir-rappreżentanti tagħhom;

(b)

organizzazzjonijiet tal-konsumatur li jkollhom interess leġittimu fil-ħarsien tal-konsumatur;

(c)

organizzazzjonijiet professjonali b'interess leġittimu fit-teħid ta' azzjoni;

(d)

korpi, organizzazzjonijiet jew assoċjazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ, attivi fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tas-suġġetti tad-data kif definit fl-Artikolu 80 tar-Regolament (UE) 2016/679.

Artikolu 22

Natura obbligatorja

1.   Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor f'din id-Direttiva, kwalunkwe klawżola kuntrattwali li, għad-detriment tal-konsumatur, teskludi l-applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali li jittrasponu din id-Direttiva, tidderoga minnhom jew tvarja l-effetti tagħhom qabel ma n-nuqqas ta' provvista jew in-nuqqas ta' konformità jinġieb għall-attenzjoni tal-kummerċjant mill-konsumatur jew qabel ma l-modifika tal-kontenut diġitali jew tas-servizz diġitali, f'konformità mal-Artikolu 19 tinġieb għall-attenzjoni tal-konsumatur mill-kummerċjant, ma għandhiex tkun vinkolanti fuq il-konsumatur.

2.   Din id-Direttiva ma għandhiex tipprevjeni lill-kummerċjant milli joffri lill-konsumatur arranġamenti kuntrattwali li jmorru lil hinn mill-protezzjoni prevista f'din id-Direttiva.

Artikolu 23

Emendi għar-Regolament (UE) 2017/2394 u d-Direttiva 2009/22/KE

(1)   Fl-Anness għar-Regolament (UE) 2017/2394, jiżdied il-punt li ġej:

"28.

Id-Direttiva (UE) 2019/770 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2019 dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali (ĠU L 136, p. 22.5.2019, p. 1).".

(2)   Fl-Anness I tad-Direttiva 2009/22/KE, jiżdied il-punt li ġej:

“17.

Id-Direttiva (UE)2019/770 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2019 dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali u servizzi diġitali (ĠU L 136, 22.5.2019, p. 1).”.

Artikolu 24

Traspożizzjoni

1.   Sal-1 ta’ Lulju 2021 l-Istati Membri għandhom jadottaw u jippublikaw il-miżuri meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Huma għandhom minnufih jgħarrfu lill-Kummissjoni f'dak ir-rigward.

Huma għandhom japplikaw dawk il-miżuri mill-1 ta’ Jannar 2022.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom jinkludu dik ir-referenza meta jiġu publikati uffiċjalament. Il-metodi kif issir dik ir-referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għall-provvista ta' kontenut diġitali jew servizzi diġitali li sseħħ mill-1 ta’ Jannar 2022 bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 19 u 20 ta’ din id-Direttiva li għandhom japplikaw biss għall-kuntratti konklużi minn dik id-data.

Artikolu 25

Rieżami

Il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard mit-12 ta’ Ġunju 2024, tirrieżamina l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva u tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew. Ir-rapport għandu jeżamina, fost l-oħrajn, il-każ għall-armonizzazzjoni tar-regoli applikabbli għall-kuntratti għall-provvista ta' kontenut diġitali jew ta' servizzi diġitali għajr dak kopert minn din id-Direttiva, inkluż ipprovduti bi skambju ma' riklami.

Artikolu 26

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 27

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Mejju 2019.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

G. CIAMBA


(1)  ĠU C 264, 20.7.2016, p. 57.

(2)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta’ Marzu 2019 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta' April 2019.

(3)  Direttiva (UE) 2019/771 tal-Parlament u tal-Kunsill ta’ Mejju 2019 (ara paġna 28 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali).

(4)  Id-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64).

(5)  Id-Direttiva 2011/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2011 dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali (ĠU L 88, 4.4.2011, p. 45).

(6)  Id-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-14 ta' Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi (ĠU L 169, 12.7.1993, p. 1).

(7)  Id-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE tal-20 ta' Ġunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward il-mezzi mediċi attivi li jiddaħħlu f'xi parti tal-ġisem (ĠU L 189, 20.7.1990, p. 17).

(8)  Id-Direttiva 98/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 1998 dwar il-mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro (ĠU L 331, 7.12.1998, p. 1).

(9)  Id-Direttiva 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Settembru 2002 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq b'distanza ta' servizzi finanzjarji ta' konsumaturi u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 90/619/KEE u d-Direttivi 97/7/KE u 98/27/KE (ĠU L 271, 9.10.2002, p. 16).

(10)  Direttiva (UE) 2018/1972 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (ĠU L 321, 17.12.2018, p. 36).

(11)  Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 84/450/KEE, id-Direttivi 97/7/KE, 98/27/KE u 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali Żleali) (ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22).

(12)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(13)  Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37).

(14)  Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I) (ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6).

(15)  Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1).

(16)  Ir-Regolament (UE) 2017/2394 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004, (ĠU L 345, 27.12.2017, p. 1).

(17)  Id-Direttiva 2009/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar inġunzjonijiet għall-protezzjoni tal-interessi tal-konsumaturi (ĠU L 110, 1.5.2009, p. 30).

(18)  ĠU C 369, 17.12.2011, p. 14.

(19)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(20)  ĠU C 200, 23.6.2017, p. 10.

(21)  Id-Direttiva 2003/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Novembru 2003 dwar l-użu mill-ġdid ta' informazzjoni tas-settur pubbliku (ĠU L 345, 31.12.2003, p. 90).

(22)  Ir-Regolament (UE) 2015/2120 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi miżuri dwar aċċess għal Internet miftuħ u tariffi bl-imnut għal komunikazzjonijiet intra-UE regolati u li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE u r-Regolament (UE) Nru 531/2012 (ĠU L 310, 26.11.2015, p. 1).

(23)  Id-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni (ĠU L 167, 22.6.2001, p. 10).


Top