EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0004

Deċiżjoni (UE) 2019/322 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-31 ta' Jannar 2019 dwar id-delegazzjoni tas-setgħa ta' adozzjoni ta' deċiżjonijiet dwar is-setgħat superviżorji mogħtija taħt id-dritt nazzjonali (BĊE/2019/4)

OJ L 55, 25.2.2019, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/322/oj

25.2.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 55/7


DEĊIŻJONI (UE) 2019/322 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-31 ta' Jannar 2019

dwar id-delegazzjoni tas-setgħa ta' adozzjoni ta' deċiżjonijiet dwar is-setgħat superviżorji mogħtija taħt id-dritt nazzjonali (BĊE/2019/4)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta' Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(1)(d) u (e), u l-Artikoli 4(3) u 9(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni (UE) 2017/933 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' Novembru 2016 dwar qafas ġenerali għad-delegazzjoni ta' setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet għal strumenti legali relatati ma' kompiti superviżorji (BĊE/2016/40) (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tagħha,

Billi:

(1)

Fil-qafas tal-Artikolu 6 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) iwettaq il-kompitu esklussiv ta' superviżjoni fuq l-istituzzjonijiet ta' kreditu bl-għan li jiżgura applikazzjoni konsistenti ta' standards superviżorji, irawwem stabbiltà finanzjarja u jiżgura kundizzjonijiet indaqs.

(2)

L-Artikolu 4(3) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 jipprovdi li l-BĊE għandu japplika d-dritt tal-Unjoni kollu releventi, u fejn dak id-dritt tal-Unjoni ikun jikkonsisti f'Direttivi, il-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi dawk id-Direttivi.

(3)

Skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 9(1) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, bl-għan li jwettaq il-kompiti mogħtija lilu, il-BĊE għandu s-setgħat u l-obbligi kollha stabbiliti fir-Regolament (UE) Nr 1024/2013 u s-setgħat u l-obbligi kollha li l-awtoritajiet kompetenti għandhom skont id-dritt tal-Unjoni rilevanti. Il-kompetenza tal-BĊE testendi għall-eżerċizzju ta' setgħat superviżorji mogħtija skont id-dritt nazzjonali li mhumiex ipprovduti b'mod espliċitu fid-dritt tal-Unjoni sakemm dawn is-setgħat jaqgħu fil-kompiti tal-BĊE taħt l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u jsostnu funzjoni superviżorja. Il-BĊE, bħala l-awtorità kompetenti, huwa meħtieġ li jadotta għadd sostanzjali ta' deċiżjonijiet kull sena rigward is-setgħat superviżorji mogħtija taħt id-dritt nazzjonali.

(4)

Sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet, deċiżjoni ta' delega hija meħtieġa b'rabta mal-adozzjoni ta' tali deċiżjonijiet. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea rrikonoxxiet li d-delega ta' awtorità hija meħtieġa biex tippermetti lil istituzzjoni li tkun meħtieġa tadotta numru konsiderevoli ta' deċiżjonijiet biex twettaq dmirijietha. B'mod simili, hija rrikonoxxiet il-ħtieġa li tiżgura li korpi li jieħdu deċiżjonijiet ikunu kapaċi jiffunzjonaw bħala prinċipju inerenti tas-sistemi istituzzjonali kollha (3).

(5)

Id-delegazzjoni ta' setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet għandha tkun limitata, proporzjonata, u l-kamp ta' applikazzjoni tad-delegazzjoni għandu jkun speċifikat b'mod ċar.

(6)

Id-Deċiżjoni (UE) 2017/933 (BĊE/2016/40) tispeċifika l-proċedura li għandha tiġi segwita għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet superviżorji u l-persuni li lilhom jistgħu jiġu ddelegati setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Dik id-Deċiżjoni ma taffettwax l-eżerċitar tal-kompiti superviżorji tal-BĊE u hija mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Bord Superviżorju li jipproponi abbozzi ta' deċiżjonijiet kompluti lill-Kunsill Governattiv.

(7)

Meta l-kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjoni ddelegata, kif stipulat f'din id-Deċiżjoni, ma jiġux sodisfatti, id-deċiżjonijiet għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni stipulata fl-Artikolu 26(8) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u speċifikata ulterjorment fl-Artikolu 13g tad-Deċiżjoni BĊE/2004/2 (4). Barra minn hekk, il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni għandha tintuża wkoll jekk il-kapijiet ta' unitajiet ta' ħidma jkollhom tħassib rigward l-issodisfar tal-kriterji ta' valutazzjoni għad-deċiżjonijiet ta' setgħat nazzjonali minħabba l-kumplessità tal-valutazzjoni.

(8)

Id-deċiżjonijiet superviżorji tal-BĊE jistgħu jkunu soġġetti għal rieżami amministrattiv skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 u kif speċifikat ulterjorment fid-Deċiżjoni BĊE/2014/16 (5). Fil-każ ta' tali rieżami amministrattiv, il-Bord Superviżorju għandu jqis l-opinjoni tal-Bord Amministrattiv ta' Reviżjoni u jissottometti abbozz ta' deċiżjoni ġdida lill-Kunsill Governattiv għal adozzjoni taħt il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“deċiżjonijiet ta' setgħat nazzjonali” tfisser deċiżjonijiet meħuda mill-BĊE fl-eżerċitar tas-setgħat superviżorji tiegħu mogħtija taħt id-dritt nazzjonali li mhumiex ipprovduti b'mod espliċitu fid-dritt tal-Unjoni;

(2)

“akkwist ta' parteċipazzjoni” tfisser l-akkwist ta' parteċipazzjoni diretta jew indiretta ta' kapital jew ta' drittijiet ta' vot f'entità oħra, inkluż b'riżultat tal-istabbiliment ta' entità ġdida, minbarra l-akkwist ta' parteċipazzjoni kwalifikanti fit-tifsira tal-Artikolu 22 tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6);

(3)

“fużjoni” tfisser (a) operazzjoni li permezz tagħha kumpanija waħda jew aktar, meta jiġu xolti bi jew mingħajr likwidazzjoni, jittrasferixxu l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha tagħhom lil kumpanija eżistenti jew kumpanija ġdida, bi skambju għall-ħruġ lill-azzjonisti tagħhom ta' titoli jew ishma li jirrappreżentaw il-kapital ta' dik il-kumpanija eżistenti jew kumpanija ġdida, jew (b) kwalunkwe tranżazzjoni li hija fużjoni taħt id-dritt nazzjonali rilevanti;

(4)

“ħall ta' fużjoni” tfisser (a) operazzjoni li permezz tagħha kumpanija waħda jew aktar jaqsmu parti mill-assi u l-obbligazzjonijiet tagħhom u jiffurmaw kumpanija ġdida li żżomm dawn l-assi u l-obbligazzjonijiet, jew (b) kwalunkwe tranżazzjoni li hija ħall ta' fużjoni taħt id-dritt nazzjonali rilevanti;

(5)

“pajjiż jew territorju terz” tfisser pajjiż jew territorju barra miż-Żona Ekonomika Ewropea;

(6)

“parti relatata” tfisser persuna fiżika li tkun relatata ma' istituzzjoni ta' kreditu jew membru qrib ħafna tal-familja ta' dik il-persuna jew persuna ġuridika li hija relatata ma' istituzzjoni ta' kreditu, skont id-dritt nazzjonali rilevanti;

(7)

“deċiżjoni SREP” tfisser id-deċiżjoni adottata mill-BĊE abbażi tal-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013 wara l-eżami superviżorju u l-proċess ta' valutazzjoni annwali fit-tifsira tal-Artikolu 97 tad-Direttiva 2013/36/UE;

(8)

“proporzjon tal-kopertura tal-likwidità” (LCR) tfisser il-proporzjon kif definit fl-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 (7);

(9)

“standards superviżorji u regolatorji ekwivalenti” huma rekwiżiti jew arranġamenti superviżorji u regolatorji applikati minn pajjiż jew territorju terz li huma rikonoxxuti mill-Kummissjoni Ewropea bħala ekwivalenti għal dawk applikati fl-Unjoni skont l-Artikoli 107(4) u 114(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8). Il-pajjiżi u t-territorji terzi rilevanti huma elenkati fl-Annessi I u IV għad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/908/UE (9);

(10)

“deċiżjoni ta' delega” u “deċiżjoni ddelegata” għandhom l-istess tifsira bħal fil-punti (2) u (4) tal-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni (UE) 2017/933 (BĊE/2016/40), rispettivament;

(11)

“kapijiet ta' unitajiet ta' ħidma” tfisser il-kapijiet tal-unitajiet ta' ħidma tal-BĊE li lilhom tiġi ddelegata s-setgħa li jadottaw deċiżjonijiet ta' setgħat nazzjonali;

(12)

“proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni” tfisser il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 26(8) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, u speċifikata ulterjorment fl-Artikolu 13g tad-Deċiżjoni BĊE/2004/2;

(13)

“deċiżjoni negattiva” tfisser deċiżjoni li ma tagħtix, jew li ma tagħtix kompletament, il-permess kif mitlub mill-entità sinifikanti taħt superviżjoni. Deċiżjoni b'dispożizzjonijiet anċillari bħal kundizzjonijiet jew obbligi għandha titqies bħala deċiżjoni negattiva sakemm tali dispożizzjonijiet anċillari (a) ma jiżgurawx li tali entità taħt superviżjoni tissodisfa r-rekwiżiti tad-dritt nazzjonali rilevanti u ma ġewx miftiehma bil-miktub, jew (b) ma jiddikjarawx sempliċiment mill-ġdid wieħed jew aktar mir-rekwiżiti eżistenti li l-istituzzjoni trid tikkonforma magħhom skont dispożizzjoni rilevanti tad-dritt nazzjonali jew ma jeħtiġux informazzjoni dwar l-issodisfar ta' wieħed jew aktar minn dawk ir-rekwiżiti;

(14)

“entità sinifikanti taħt superviżjoni” tfisser entità sinifikanti taħt superviżjoni kif iddefinita fil-punt (16) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/17) (10);

(15)

“fergħa” tfisser fergħa kif definita fl-Artikolu 4(1)(17) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(16)

“uffiċċju rappreżentattiv” tfisser uffiċċju li jippromwovi jew jassisti fl-attivitajiet ta' entità taħt superviżjoni iżda li ma jagħmilx in-negozju ta' istituzzjoni ta' kreditu;

(17)

“servizzi ta' appoġġ mhux ċentrali” tfisser servizzi amministrattivi, servizzi lill-klijenti, ġbir ta' dejn, firem elettroniċi jew servizzi simili oħrajn b'rabta man-negozju ta' istituzzjoni ta' kreditu;

(18)

“gwida tal-BĊE” tfisser kwalunkwe dokument, adottat mill-Kunsill Governattiv fuq proposta tal-Bord Superviżorju u ppubblikat fuq is-sit elettroniku tal-BĊE u li jagħti gwida dwar l-interpretazzjoni ta' rekwiżiti legali mill-BĊE.

Artikolu 2

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.   Din id-Deċiżjoni tispeċifika l-kriterji għad-delegazzjoni ta' setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet lill-kapijiet ta' unitajiet ta' ħidma tal-BĊE għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet ta' setgħat nazzjonali.

2.   Id-delegazzjoni ta' setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet hija mingħajr preġudizzju għall-valutazzjoni superviżorja li trid issir għat-teħid ta' deċiżjonijiet ta' setgħat nazzjonali.

Artikolu 3

Delegazzjoni ta' deċiżjonijiet ta' setgħat nazzjonali

1.   Skont l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni (UE) 2017/933 (BĊE/2016/40), il-Kunsill Governattiv fil-preżenti jiddelega lill-kapijiet ta' unitajiet ta' ħidma tal-BĊE, innominati mill-Bord Eżekuttiv skont l-Artikolu 5 ta' dik id-Deċiżjoni, is-setgħa li jadottaw deċiżjonijiet ta' setgħat nazzjonali b'rabta ma' dan li ġej: (a) akkwist ta' parteċipazzjonijiet; (b) akkwist ta' assi jew obbigazzjonijiet; (c) bejgħ ta' parteċipazzjonijiet; (d) bejgħ ta' assi jew obbligazzjonijiet; (e) fużjonijiet; (f) ħall ta' fużjonijiet; (g) operazzjonijiet f'pajjiżi jew territorji terzi; (h) esternalizzazzjoni; (i) emendi għall-istatuti; (j) ħatriet ta' awdituri esterni; (k) kreditu lil partijiet relatati.

2.   Id-deċiżjonijiet ta' setgħat nazzjonali msemmija fl-ewwel paragrafu għandhom ikunu adottati permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-kriterji rilevanti għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati stipulati fl-Artikoli 4 sa 14 ikunu sodisfatti.

3.   Id-deċiżjonijiet ta' setgħat nazzjonali m'għandhomx ikunu adottati permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk id-dritt nazzjonali tirrikjedi l-approvazzjoni superviżorja ta' miżuri strateġiċi tal-istituzzjonijiet ta' kreditu jew jekk il-kumplessità tal-valutazzjoni tirrikjedi li jiġu adottati taħt il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni.

4.   Kwalunkwe delegazzjoni ta' setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet tapplika kemm għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet superviżorji kif ukoll għall-approvazzjoni ta' valutazzjonijiet pożittivi mill-BĊE fejn deċiżjoni superviżorja mhijiex meħtieġa taħt id-dritt nazzjonali.

5.   Id-deċiżjonijiet negattivi m'għandhomx ikunu adottati permezz ta' deċiżjoni ddelegata.

6.   Fejn deċiżjoni ma tistax tkun adottata permezz ta' deċiżjoni ddelegata, din għandha tkun adottata skont il-proċedura ta' nuqqas ta' oġġezzjoni.

Artikolu 4

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar l-akkwist ta' parteċipazzjonijiet

1.   Id-deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni ta' akkwist ta' parteċipazzjonijiet f'istituzzjonijiet ta' kreditu jew f'istituzzjonijiet mhux ta' kreditu minn entità sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-kriterji kollha li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

l-impatt fuq il-fondi proprji tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni akkwirenti huwa limitat, li jfisser li:

(i)

wara l-akkwist, il-fondi proprji jaqbżu u huma stmati li se jkomplu jaqbżu s-somma tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, il-fondi proprji meħtieġa li jinżammu skont l-Artikolu 16(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, ir-rekwiżit ta' riżerva kkombinata kif iddefinita fil-punt (6) tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE u l-gwida ta' kapital tal-Pilastru 2 kif stipulat fl-aħħar deċiżjoni SREP disponibbli; u

(ii)

l-impatt tat-tnaqqis fuq il-proporzjon ta' kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni, il-proporzjon ta' kapital ta' Grad 1 u l-proporzjon ta' kapital totali jkun taħt il-100 punt bażi.

(b)

l-impatt fuq is-sitwazzjoni tal-likwidità tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni akkwirenti huwa limitat, li jfisser li:

(i)

l-LCR jibqa' ogħla minn 110 % u jkun ogħla mir-rekwiżiti ta' likwidità stabbiliti fl-aħħar deċiżjoni SREP disponibbli, jekk dawn huma ogħla mil-LCR minimu meħtieġ;

(ii)

f'livell konsolidat, l-LCR ma jonqosx b'aktar minn 50 %;

(c)

l-entità fil-mira tinsab fi Stat Membru tal-Unjoni jew fiż-Żona Ekonomika Ewropea, jew f'pajjiż jew territorju terz bi standards superviżorji u regolatorji ekwivalenti.

2.   Il-valutazzjoni tal-akkwist ta' parteċipazzjonijiet għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt nazzjonali, waqt li titqies ukoll kwalunkwe gwida tal-BĊE applikabbli u/jew pożizzjonijiet ta' politika, gwidi jew atti simili tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Artikolu 5

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar l-akkwist ta' assi jew obbligazzjonijiet

1.   Id-deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni tal-akkwist ta' assi jew f'istituzzjonijiet ta' kreditu jew f'istituzzjonijiet mhux ta' kreditu minn entità sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-kriterji kollha li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

l-impatt fuq il-fondi proprji tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni akkwirenti, b'riżultat tal-akkwist, huwa limitat, li jfisser li:

(i)

wara l-akkwist, il-fondi proprji jaqbżu u huma stmati li se jkomplu jaqbżu s-somma tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, il-fondi proprji meħtieġa li jinżammu skont l-Artikolu 16(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, ir-rekwiżit ta' riżerva kkombinata kif iddefiniat fil-punt (6) tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE u l-gwida ta' kapital tal-Pilastru 2 kif stipulat fl-aħħar deċiżjoni SREP disponibbli; u

(ii)

l-impatt tat-tnaqqis fuq il-proporzjon ta' kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni, il-proporzjon ta' kapital ta' Grad 1 u l-proporzjon ta' kapital totali jkun taħt il-100 punt bażi;

(b)

l-impatt fuq is-sitwazzjoni tal-likwidità tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni akkwirenti, b'riżultat tal-akkwist, huwa limitat, li jfisser li:

(i)

l-LCR jibqa' ogħla minn 110 % u jkun ogħla mir-rekwiżiti ta' likwidità stabbiliti fl-aħħar deċiżjoni SREP disponibbli, jekk dawn huma ogħla mil-LCR minimu meħtieġ, u

(ii)

f'livell konsolidat, l-LCR ma jonqosx b'aktar minn 50 %;

(c)

il-valur tal-assi u l-obbligazzjonijiet akkwistati ma jaqbiżx 25 % tal-assi totali tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni akkwirenti fil-livell individwali.

2.   Il-valutazzjoni tal-akkwist ta' assi jew obbligazzjonijiet għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt nazzjonali, waqt li titqies ukoll kwalunkwe gwida tal-BĊE applikabbli u/jew pożizzjonijiet ta' politika, gwidi jew atti simili tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Artikolu 6

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar il-bejgħ ta' parteċipazzjonijiet

1.   Id-deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni tal-bejgħ ta' parteċipazzjonijiet minn entità sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-kriterji kollha li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

l-impatt fuq il-fondi proprji tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni li qed tbiegħ huwa limitat, li jfisser li:

(i)

wara l-bejgħ, il-fondi proprji jaqbżu u huma stmati li se jkomplu jaqbżu s-somma tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, il-fondi proprji meħtieġa li jinżammu skont l-Artikolu 16(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, ir-rekwiżit ta' riżerva kkombinata kif definit fil-punt (6) tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE u l-gwida ta' kapital tal-Pilastru 2 kif stipulat fl-aħħar deċiżjoni SREP disponibbli; u

(ii)

l-impatt tat-tnaqqis fuq il-proporzjon ta' kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni, il-proporzjon ta' kapital ta' Grad 1 u l-proporzjon ta' kapital totali jkun taħt il-100 punt bażi;

(b)

l-impatt fuq is-sitwazzjoni tal-likwidità tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni li qed tbiegħ huwa limitat, li jfisser li:

(i)

l-LCR jibqa' ogħla minn 110 % u jkun ogħla mir-rekwiżiti ta' likwidità stabbiliti fl-aħħar deċiżjoni SREP disponibbli, jekk dawn huma ogħla mil-LCR minimu meħtieġ; u

(ii)

f'livell konsolidat, l-LCR ma jonqosx b'aktar minn 50 %.

2.   Il-valutazzjoni tal-bejgħ ta' parteċipazzjonijiet għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt nazzjonali, waqt li titqies ukoll kwalunkwe gwida tal-BĊE applikabbli u/jew pożizzjonijiet ta' politika, gwidi jew atti simili tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Artikolu 7

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar il-bejgħ ta' assi jew obbligazzjonijiet

1.   Id-deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni ta' bejgħ ta' assi jew obbligazzjonijiet minn entità sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-kriterji kollha li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

l-impatt fuq il-fondi proprji tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni li qed tbiegħ, b'riżultat tal-bejgħ tal-assi jew tal-obbligazzjonijiet, huwa limitat, li jfisser li:

(i)

wara l-bejgħ, il-fondi proprji jaqbżu u huma stmati li se jkomplu jaqbżu s-somma tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, il-fondi proprji meħtieġa li jinżammu skont l-Artikolu 16(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, ir-rekwiżit ta' riżerva kkombinata kif definit fil-punt (6) tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE u l-gwida ta' kapital tal-Pilastru 2 kif stipulat fl-aħħar deċiżjoni SREP disponibbli; u

(ii)

l-impatt tat-tnaqqis fuq il-proporzjon ta' kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni, il-proporzjon ta' kapital ta' Grad 1 u l-proporzjon ta' kapital totali jkun taħt il-100 punt bażi;

(b)

l-impatt fuq is-sitwazzjoni tal-likwidità tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni li qed tbiegħ, b'riżultat tal-bejgħ tal-assi jew tal-obbligazzjonijiet, huwa limitat, li jfisser li:

(i)

l-LCR jibqa' ogħla minn 110 % u jkun ogħla mir-rekwiżiti ta' likwidità stabbiliti fl-aħħar deċiżjoni SREP disponibbli, jekk dawn huma ogħla mil-LCR minimu meħtieġ; u

(ii)

f'livell konsolidat, l-LCR ma jonqosx b'aktar minn 50 %;

(c)

Il-valur tal-assi jew tal-obbligazzjonijiet mibjugħin ma jaqbiżx 25 % tal-assi totali tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni li qed tbiegħ fil-livell individwali.

2.   Il-valutazzjoni tal-bejgħ ta' assi jew obbligazzjonijiet għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt nazzjonali, waqt li titqies ukoll kwalunkwe gwida tal-BĊE applikabbli u/jew pożizzjonijiet ta' politika, gwidi jew atti simili tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Artikolu 8

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar il-fużjonijiet

1.   Id-deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni ta' fużjonijiet li jinvolvu mill-inqas entità sinifikanti taħt superviżjoni waħda għandhom jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-kriterji kollha li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

l-impatt fuq il-fondi proprji tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni li jirriżulta mill-fużjoni huwa limitat, li jfisser li:

(i)

wara l-fużjoni, il-fondi proprji jaqbżu u huma stmati li se jkomplu jaqbżu s-somma tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, il-fondi proprji meħtieġa li jinżammu skont l-Artikolu 16(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, ir-rekwiżit ta' riżerva kkombinata kif definit fil-punt (6) tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE u, fejn applikabbli, il-gwida ta' kapital tal-Pilastru 2 kif stipulat fl-aħħar deċiżjoni SREP disponibbli; u

(ii)

l-impatt tat-tnaqqis fuq il-proporzjon ta' kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni, il-proporzjon ta' kapital ta' Grad 1 u l-proporzjon ta' kapital totali jkun taħt il-100 punt bażi;

(b)

l-impatt fuq is-sitwazzjoni tal-likwidità tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni li jirriżulta mill-fużjoni huwa limitat, li jfisser li:

(i)

l-LCR jibqa' ogħla minn 110 % u jkun ogħla mir-rekwiżiti ta' likwidità stabbiliti fl-aħħar deċiżjoni SREP disponibbli, jekk dawn huma ogħla mil-LCR minimu meħtieġ; u

(ii)

f'livell konsolidat, l-LCR ma jonqosx b'aktar minn 50 %;

(c)

l-istruttura ta' governanza tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni li tirriżulta mill-fużjoni ma tqajjimx tħassib superviżorju.

2.   Is-setgħat tat-teħid ta' deċiżjonijiet fl-ebda ċirkustanza m'għandhom jiġu ddelegati lill-kapijiet tal-unitajiet ta' ħidma fir-rigward ta' dan li ġej:

(a)

fużjonijiet bejn entità sinifikanti taħt superviżjoni u entità oħra li ma tappartjenix għall-istess grupp tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni; jew

(b)

fużjonijiet transkonfinali bejn entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni li jappartjenu għall-istess grupp.

3.   Il-valutazzjoni tal-fużjonijiet għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt nazzjonali, waqt li titqies ukoll kwalunkwe gwida tal-BĊE applikabbli u/jew pożizzjonijiet ta' politika, gwidi jew atti simili tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Artikolu 9

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar ħall ta' fużjonijiet

1.   Id-deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni ta' ħall ta' fużjonijiet li jinvolvu mill-inqas entità sinifikanti taħt superviżjoni waħda għandhom jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-kriterji kollha li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

l-impatt fuq il-fondi proprji tal-entità jew tal-entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni li jirriżulta mill-ħall tal-fużjoni huwa limitat, li jfisser li:

(i)

wara l-ħall mill-fużjoni, il-fondi proprji jaqbżu u huma stmati li se jkomplu jaqbżu s-somma tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 92(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, il-fondi proprji meħtieġa li jinżammu skont l-Artikolu 16(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013, ir-rekwiżit ta' riżerva kkombinata kif definit fil-punt (6) tal-Artikolu 128 tad-Direttiva 2013/36/UE u, fejn applikabbli, il-gwida ta' kapital tal-Pilastru 2 kif stipulat fl-aħħar deċiżjoni SREP disponibbli; u

(ii)

l-impatt tat-tnaqqis fuq il-proporzjon ta' kapital tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni, il-proporzjon ta' kapital ta' Grad 1 u l-proporzjon ta' kapital totali jkun taħt il-100 punt bażi.

(b)

l-impatt fuq is-sitwazzjoni tal-likwidità tal-entità jew tal-entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni li jirriżulta mill-ħall tal-fużjoni huwa limitat, li jfisser li:

(i)

l-LCR jibqa' ogħla minn 110 % u jkun ogħla mir-rekwiżiti ta' likwidità stabbiliti fl-aħħar deċiżjoni SREP disponibbli, jekk dawn huma ogħla mil-LCR minimu meħtieġ, u

(ii)

f'livell konsolidat, l-LCR ma jonqosx b'aktar minn 50 %;

(c)

l-istruttura ta' governanza tal-entità jew tal-entitajiet sinifikanti taħt superviżjoni li tirriżulta mill-ħall tal-fużjoni ma tqajjimx tħassib superviżorju.

2.   Is-setgħat tat-teħid ta' deċiżjonijiet fl-ebda ċirkustanza m'għandhom jiġu ddelegati lill-kapijiet tal-unitajiet ta' ħidma fir-rigward ta' dan li ġej:

(a)

ħall ta' fużjonijiet li jirriżulta fl-istabbiliment ta' entità oħra li ma tappartjenix għall-istess grupp tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni; jew

(b)

ħall ta' fużjonijiet li jirriżulta fl-istabbiliment ta' entità oħra f'pajjiż jew territorju differenti minn dak li fih l-entità sinifikanti taħt superviżjoni hija stabbilita.

3.   Il-valutazzjoni ta' ħall ta' fużjoni għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt nazzjonali, waqt li titqies ukoll kwalunkwe gwida tal-BĊE applikabbli u/jew pożizzjonijiet ta' politika, gwidi jew atti simili tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Artikolu 10

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar operazzjonijiet f'pajjiżi jew territorji terzi

1.   Id-deċiżjonijiet li japprovaw l-istabbiliment ta' fergħa minn entità sinifikanti taħt superviżjoni f'pajjiż jew f'territorju terz għandhom jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-kriterji kollha li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

il-fergħa hija stabbilita f'pajjiż jew territorju terz bi standards superviżorji u regolatorji ekwivalenti;

(b)

it-total ta' assi tal-fergħa kif stmati fil-programm tal-operazzjonijiet ma jaqbżux l-10 % tat-total ta' assi tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni; u

(c)

il-fergħa tagħmel tranżazzjonijiet li jsiru primarjament fil-pajjiż jew it-territorju terz fejn il-fergħa hija stabbilita.

2.   Id-deċiżjonijiet dwar l-operazzjonijiet li ġejjin minn entità sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata:

(a)

l-għeluq ta' fergħa;

(b)

il-bidliet fl-istrutturi tal-fergħa;

(c)

l-istabbiliment jew l-għeluq ta' uffiċċju rappreżentattiv; u

(d)

il-provvediment ta' servizzi bankarji f'pajjiż jew territorju terz mingħajr l-istabbiliment ta' preżenza fiżika hemmhekk fil-forma ta' fergħa jew sussidjarja,

sakemm l-operazzjonijiet rilevanti ma jsirux f'pajjiż inkluż fil-lista fl-Anness għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 (11).

3.   Il-valutazzjoni ta' operazzjonijiet f'pajjiżi jew territorji għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt nazzjonali, waqt li titqies ukoll kwalunkwe gwida tal-BĊE applikabbli u/jew pożizzjonijiet ta' politika, gwidi jew atti simili tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Artikolu 11

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar l-esternalizzazzjoni

1.   Id-deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni ta' esternalizzazzjoni ta' attivitajiet minn entità sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk wieħed jew aktar mill-kriterji li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

il-fornitur tas-servizz huwa parti mill-istess grupp bħall-entità sinifikanti taħt superviżjoni (esternalizzazzjoni intragrupp) u huwa stabbilit fl-Unjoni; jew

(b)

il-fornitur tas-servizz huwa entità taħt superviżjoni stabbilita fl-Unjoni u awtorizzata li twettaq is-servizzi esternalizzati; jew

(c)

l-esternalizzazzjoni tikkonċerna servizzi ta' appoġġ mhux ċentrali u l-fornitur tas-servizz huwa stabbilit fl-Unjoni jew fiż-Żona Ekonomika Ewropea.

2.   Il-valutazzjoni ta' proġetti ta' esternalizzazzjoni għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt nazzjonali, waqt li titqies ukoll kwalunkwe gwida tal-BĊE applikabbli u/jew pożizzjonijiet ta' politika, gwidi jew atti simili tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Artikolu 12

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar l-emendi għall-istatuti

1.   Id-deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni ta' emendi għall-istatuti ta' entità sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata fil-każijiet li ġejjin:

(a)

emendi li huma purament formali, inkluż it-tibdil tal-isem u l-indirizz;

(b)

emendi li sempliċiment jittrasponu rekwiżiti statutorji ta' natura leġiżlattiva jew regolatorja;

(c)

emendi li jimplimentaw deċiżjoni ġudizzjarja jew amministrattiva jew li jsiru fuq talba tal-BĊE;

(d)

emendi li jirrigwardaw il-kapital tal-ishma tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni jekk id-deċiżjoni dwar il-fondi proprji (eż. dwar il-klassifikazzjoni ta' strumenti kapitali bħala strumenti tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni jew it-tnaqqis ta' fondi proprji) hija ddelegata wkoll;

(e)

emendi għall-istatuti ta' sussidjarja sabiex dawn jiġu allinjati mal-istatuti tal-impriża prinċipali jekk l-emendi għal dawn tal-aħħar ġew approvati mill-BĊE.

2.   Il-valutazzjoni tal-emendi għall-istatuti għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt nazzjonali, waqt li titqies ukoll kwalunkwe gwida tal-BĊE applikabbli u/jew pożizzjonijiet ta' politika, gwidi jew atti simili tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Artikolu 13

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar il-ħatriet jew il-bidliet ta' awdituri esterni

1.   Id-deċiżjonijiet dwar il-ħatriet jew il-bidliet ta' awdituri esterni ta' entità sinifikanti taħt superviżjoni għandhom jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata fejn tali deċiżjonijiet jikkostitwixxu, taħt id-dritt nazzjonali rilevanti, l-eżerċizzju ta' superviżjoni prudenzjali skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013.

2.   Is-setgħat ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-ebda ċirkustanza m'għandhom jiġu ddelegati lill-kapijiet ta' unitajiet ta' ħidma fir-rigward ta' (a) deċiżjonijiet li jirrigwardaw is-sostituzzjoni ta' awditur estern minn ieħor maħtur mill-awtorità superviżorja kompetenti, jew (b) deċiżjonijiet li jirrigwardaw il-ħatra ta' awditur estern fuq direzzjoni tal-awtorità superviżorja kompetenti.

3.   Il-valutazzjoni tal-idoneità ta' awdituri esterni għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt nazzjonali, waqt li titqies ukoll kwalunkwe gwida tal-BĊE applikabbli u/jew pożizzjonijiet ta' politika, gwidi jew atti simili tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Artikolu 14

Kriterji għall-adozzjoni ta' deċiżjonijiet iddelegati dwar kreditu lil partijiet relatati

1.   Id-deċiżjonijiet dwar l-approvazzjoni tal-għoti ta' kreditu minn entità sinifikanti taħt superviżjoni lil parti relatata għandhom jittieħdu permezz ta' deċiżjoni ddelegata jekk il-kriterji kollha li ġejjin ikunu sodisfatti:

(a)

l-iskopertura totali tal-entità sinifikanti taħt superviżjoni lejn il-parti relatata ma taqbiżx EUR 5 miljun; u

(b)

it-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli għall-għoti ta' kreditu mhumiex aktar favorevoli minn dawk li bihom jingħata kreditu lil klijenti li mhumiex partijiet relatati, jew tal-anqas huma simili għal dawk applikabbli għall-istess tip ta' operazzjonijiet konklużi ma' impjegati li mhumiex partijiet relatati mal-entità sinifikanti taħt superviżjoni.

2.   Il-valutazzjoni tal-għoti ta' kreditu lil parti relatata għandha ssir skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt nazzjonali, waqt li titqies ukoll kwalunkwe gwida tal-BĊE applikabbli u/jew pożizzjonijiet ta' politika, gwidi jew atti simili tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Artikolu 15

Dispożizzjoni tranżitorja

Din id-Deċiżjoni m'għandhiex tapplika f'każijiet fejn l-applikazzjoni li titlob l-approvazzjoni għal kwalunkwe waħda mill-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3(1) tkun ġiet ippreżentata lill-BĊE qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 16

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Frankfurt am Main, il-31 ta' Jannar 2019.

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  ĠU L 141, 1.6.2017, p. 14.

(3)  Ara, pereżempju, is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta' Settembru 1986, AKZO Chemie BV u AKZO Chemie UK Ltd vs Il-Kummissjoni, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punt 37; u s-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta' Mejju 2005, Carmine Salvatore Tralli vs Il-BĊE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punt 59.

(4)  Id-Deċiżjoni BĊE/2004/2 tad-19 ta' Frar 2004 li tadotta r-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU L 80, 18.3.2004, p. 33).

(5)  Id-Deċiżjoni BĊE/2014/16 tal-14 ta' April 2014 dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rieżami u r-Regoli Operattivi tiegħu (ĠU L 175, 14.6.2014, p. 47).

(6)  Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 338).

(7)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta' Kreditu (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).

(8)  Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(9)  Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/908/UE tat-12 ta' Diċembru 2014 dwar l-ekwivalenza ta' rekwiżiti superviżorji u regolatorji ta' ċerti pajjiżi u territorji terzi għall-finijiet tat-trattament ta' skoperturi skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 359, 16.12.2014, p. 155).

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi qafas għal kooperazzjoni fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u ma' awtoritajiet nazzjonali nominati (Regolament Qafas tal-MSU) (BĊE/2014/17) (ĠU L 141, 14.5.2014, p. 1).

(11)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1675 tal-14 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (ĠU L 254, 20.9.2016, p. 1).


Top