EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1142

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1142 tal-14 ta' Awwissu 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1321/2014 fir-rigward tal-introduzzjoni ta' ċerti kategoriji ta' liċenzji għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru, tal-modifika tal-proċedura ta' aċċettazzjoni ta' komponenti minn fornituri esterni u tal-modifika tal-privileġġi ta' organizzazzjonijiet ta' taħriġ fil-manutenzjoni (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

C/2018/5474

OJ L 207, 16.8.2018, p. 2–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1142/oj

16.8.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 207/2


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1142

tal-14 ta' Awwissu 2018

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1321/2014 fir-rigward tal-introduzzjoni ta' ċerti kategoriji ta' liċenzji għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru, tal-modifika tal-proċedura ta' aċċettazzjoni ta' komponenti minn fornituri esterni u tal-modifika tal-privileġġi ta' organizzazzjonijiet ta' taħriġ fil-manutenzjoni

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE (1), u b'mod partikolari l-Artikoli 5(5) u 6(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) Nru 1321/2014 (2) jistabbilixxi regoli ta' implimentazzjoni dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunwatiċi u dwar l-approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet u persunal involuti f'dan ix-xogħol.

(2)

Sabiex jiġi żgurat livell għoli u uniformi ta' sikurezza tal-avjazzjoni, hemm bżonn ta' sistema, stabbilita fil-livell tal-Unjoni, għall-ħruġ ta' liċenzji għall-persunal li jiċċertifika, involut fil-manutenzjoni ta' ajruplani ELA1 u ta' inġenji tal-ajru oħra għajr ajruplani u ħelikopters. Dik is-sistema għandha tkun sempliċi u proporzjonata. Għalhekk, għandhom jittieħdu miżuri xierqa issa biex tiġi stabbilita sistema ta' dan it-tip.

(3)

Ir-rekwiżiti eżistenti relatati ma' liċenzja għall-persunal li jiċċertifika involut fil-manutenzjoni ta' sistemi avjoniċi u elettriċi ta' inġenji tal-ajru għajr dawk fil-grupp ta' inġenji tal-ajru kumplessi mhumiex proporzjonati għall-kumplessità aktar baxxa ta' dawk l-inġenji tal-ajru, b'mod partikolari minħabba li ammont sinifikanti ta' rekwiżiti ta' għarfien bażiku huma rilevanti biss fir-rigward ta' inġenji tal-ajru kumplessi. Għalhekk jenħtieġ li tiġi introdotta liċenzja ġdida għal tali persunal. Ir-rekwiżiti għal dik il-liċenzja ġdida għandhom jiżguraw li l-livell ta' sikurezza ma jitnaqqasx meta mqabbel ma' dak miksub bl-użu tal-liċenzja eżistenti. L-introduzzjoni ta' dik il-liċenzja ġdida għandha tnaqqas ir-riskji potenzjali għas-sikurezza li jistgħu jinqalgħu bħala konsegwenza tan-nuqqas ta' persunal bi kwalifiki adegwati u bil-liċenzja disponibbli għall-kompiti ta' manutenzjoni kkonċernati.

(4)

Waqt it-twettiq tal-manutenzjoni, huwa komuni li l-persuni jew l-organizzazzjonijiet jużaw komponenti, partijiet jew materjal ipprovduti minn partijiet terzi. Jenħtieġ li jittaffu r-riskji assoċjati mal-aċċettazzjoni ta' tali komponenti, partijiet jew materjal u, b'mod partikolari, li jiġi żgurat li l-persuni u l-organizzazzjonijiet ikkonċernati jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw l-aċċettazzjoni, il-klassifikazzjoni u s-segregazzjoni xierqa tagħhom.

(5)

Għadd sinifikanti ta' każijiet ta' frodi, li jixhdu ksur deliberat tal-istandards ta' eżamijiet stabbiliti skont ir-Regolament (UE) Nru 1321/2014, ġew irrapportati lill-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (l-“Aġenzija”) Dawn il-każijiet kienu relatati ma' eżamijiet ta' għarfien bażiku mwettqa minn organizzazzjonijiet approvati ta' taħriġ fil-manutenzjoni għal studenti li ma attendewx il-kors tat-taħriġ bażiku. Din is-sitwazzjoni wasslet għal tħassib serju dwar is-sikurezza, b'mod partikolari fid-dawl tar-riskju li xi detenturi tal-liċenzja jirrilaxxaw inġenji tal-ajru għas-servizz wara l-manutenzjoni mingħajr ma jkollhom l-għarfien bażiku meħtieġ. Għalhekk, għandhom jittieħdu miżuri issa biex jiġi indirizzat dan it-tħassib dwar is-sikurezza.

(6)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 1321/2014, l-operaturi ta' inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, f'operazzjonijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali, għandhom jiżguraw li l-kompiti assoċjati mal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà jitwettqu minn organizzazzjoni approvata tal-ġestjoni tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà u li l-manutenzjoni tal-inġenju tal-ajru u tal-komponenti li jiġu installati fuqu titwettaq minn organizzazzjoni ta' manutenzjoni approvata. Madankollu, f'ċerti każijiet, bħal fil-każ ta' operazzjoni mhux kummerċjali ta' ajruplani eħfef b'magni twin-turboprop, l-isforz tal-konformità meħtieġ minn dawn l-operaturi huwa sproporzjonat meta mqabbel mal-benefiċċji miksuba għas-sikurezza tal-operazzjonijiet tagħhom bl-implimentazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti. Għalhekk, ir-rekwiżiti applikabbli f'dawk il-każijiet għandhom jiġu adattati. Meta wieħed iqis dawk l-isforzi ta' konformità sproporzjonati, iż-żmien meħtieġ għall-adattament ta' dawk ir-rekwiżiti u l-fatt li jekk ma jiġux applikati f'dawk il-każijiet sakemm jiġu adattati mhux meqjus li joħloq xi riskji sinifikanti għas-sikurezza tal-avjazzjoni, jenħtieġ li dawk ir-rekwiżiti jieqfu japplikaw għalissa u li japplikaw biss minn data xierqa aktar 'il quddiem.

(7)

Xi regoli dettaljati dwar l-użu tal-Appendiċi VI tal-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014 tħassru bi żball meta r-Regolament (UE) Nru 1321/2014 ġie emendat bir-Regolament (UE) 2015/1536 (3). Dak l-iżball jenħtieġ li jiġi kkorreġut.

(8)

Fl-Anness Va tar-Regolament (UE) Nru 1321/2014 ġew identifikati ċerti żbalji editorjali li wasslu għal diffikultajiet fl-implimentazzjoni. Dawk l-iżbalji jenħtieġ li jiġu kkoreġuti.

(9)

Jenħtieġ li jingħata żmien biżżejjed lill-partijiet kollha kkonċernati biex jadattaw għall-qafas regolatorju emendat maħluq b'segwitu tal-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament. Għalhekk, dawk il-miżuri jenħtieġ li jsiru applikabbli sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu. Madankollu, minħabba l-għan tagħhom u l-fatt li ma jeħtiġux sforzi sinifikanti biex jiġu adattati mill-partijiet ikkonċernati, jenħtieġ li ċerti miżuri japplikaw mingħajr dewmien. Ċerti miżuri oħra, madankollu, jeħtieġu aktar sforzi biex jiġu adattati u għaldaqstant għandhom japplikaw minn data xierqa aktar 'il quddiem, minħabba li jinvolvu t-tranżizzjoni minn regolament primarjament fl-ambitu tal-liġi nazzjonali għall-qafas regolatorju emendat skont il-liġi tal-Unjoni stabbilit f'dan ir-Regolament.

(10)

Għalhekk, ir-Regolament (UE) Nru 1321/2014 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(11)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjonijiet tal-Aġenzija ppreżentati skont l-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 216/2008.

(12)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 65 tar-Regolament (KE) Nru 216/2008,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 1321/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 5, il-paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“6.   Sakemm rekwiżiti speċifiċi għall-persunal li jiċċertifika l-komponenti jiġu miżjuda ma' dan ir-Regolament, ir-rekwiżiti stabbiliti fil-liġijiet nazzjonali fis-seħħ fl-Istati Membri rilevanti għandhom jibqgħu japplikaw, minbarra fil-każ ta' organizzazzjonijiet tal-manutenzjoni li jinsabu barra l-Unjoni Ewropea, f'liema każ, ir-rekwiżiti jenħtieġ li jiġu approvati mill-Aġenzija.”;

(2)

L-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 2, il-punt (b) jitħassar;

(b)

il-paragrafu 5 jitħassar;

(c)

jiddaħħal il-paragrafu 7 li ġej:

“7.   B'deroga mill-paragrafu 1, għall-ajruplani b'MTOM ta' 5 700 kg jew inqas li jkunu mgħammra b'magni turboprop multipli u li ma jkunux involuti f'operazzjonijiet kummerċjali, il-punti M.A.201(g)(2) u (g)(3) tal-Anness I (Parti-M) għandhom japplikaw mill-1 ta' Jannar 2025.”;

(3)

L-Anness I (Parti-M) huwa emendat skont l-Anness I ta' dan ir-Regolament.

(4)

L-Anness II (Parti-145) huwa emendat skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

(5)

L-Anness III (Parti-66) huwa emendat skont fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

(6)

L-Anness IV (Parti-147) huwa emendat skont l-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

(7)

L-Anness Va (Parti-T) huwa emendat skont l-Anness V ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Japplika mill-5 ta' Marzu 2019.

Madankollu,

(1)

L-Artikolu 1(2)(c), l-Artikolu 1(7) and l-punt (1) tal-Anness IV għandhom japplikaw mill-5 ta' Settembru 2018;

(2)

għall-manutenzjoni ta' ajruplani ELA1 li mhumiex involuti f'operazzjonijiet CAT u ta' inġenji tal-ajru għajr ajruplani u ħelikopters:

(a)

ir-rekwiżit li l-awtorità kompetenti toħroġ liċenzji għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru f'konformità mal-Anness III (Parti-66), bħala ġodda jew mibdula, skont il-punt 66.A.70 ta' dak l-Anness, għandu japplika mill-1 ta' Ottubru 2019;

(b)

ir-rekwiżit li l-persunal li jiċċertifika għandu jkun ikkwalifikat skont l-Anness III (Parti-66) stabbilit fil-punti M.A.606(g) u M.A.801(b)(2) tal-Anness I (Parti-M) u fil-punt 145.A.30(g) u (h) tal-Anness II (Parti-145) għandu japplika mill-1 ta' Ottubru 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Awwissu 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2014 tas-26 ta' Novembru 2014 dwar il-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiċi, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involuti f'dan ix-xogħol (ĠU L 362, 17.12.2014, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1536 tas-16 ta' Settembru 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1321/2014 fir-rigward tal-allinjament tar-regoli għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà mar-Regolament (KE) Nru 216/2008, l-impenji tal-manutenzjoni kritika u l-monitoraġġ tal-kontinwità (ĠU L 241, 17.9.2015, p. 16)


ANNESS I

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(1)

il-werrej huwa emendat kif ġej:

(a)

Il-Punt M.A.501 jinbidel b'dan li ġej:

“M.A.501

Klassifikazzjoni u installazzjoni

(b)

Il-Punt M.A.504 jinbidel b'dan li ġej:

“M.A.504

Segregazzjoni tal-komponenti”;

(2)

Il-Punt M.A.501 jinbidel b'dan li ġej:

“M.A.501   Klassifikazzjoni u installazzjoni

(a)

Il-komponenti kollha għandhom jiġu kklassifikati u ssegregati kif xieraq fil-kategoriji li ġejjin:

(1)

Komponenti li huma f'kundizzjoni sodifaċenti, maħruġa fuq Formula 1 tal-EASA jew ekwivalenti, u mmarkati skont is-Subparti Q tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 jew f'dan l-Anness (Parti M).

(2)

Il-manutenzjoni fuq komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom għandha ssir skont dan ir-Regolament.

(3)

Komponenti li jiġu kkategorizzati li ma humiex salvabbli minħabba li jkunu laħqu l-limitu ta' żmien iċċertifikat tagħhom jew minħabba li jkollhom difett li ma jissewwiex.

(4)

Partijiet standard użati fuq inġenju tal-ajru, magna, skrun jew xi komponent ieħor ta' inġenju tal-ajru meta jkunu speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni u akkumpanjati b'evidenza ta' konformità traċċabbli mal-istandard applikabbli.

(5)

Materjal, bażiku jew konsumabbli, użat matul il-manutenzjoni meta l-organizzazzjoni tkun issodisfata li l-materjal huwa skont l-ispeċifikazzjoni meħtieġa u għandu t-traċċabbiltà xierqa. Il-materjal kollu għandu jkun akkumpanjat minn dokumenti relatati b'mod ċar mal-materjal partikolari u li jinkludu dikjarazzjoni ta' konformità mal-ispeċifikazzjonijiet flimkien mal-oriġini tal-manifattur u tal-fornitur.

(b)

Il-komponenti, il-partijiet standard u l-materjal għandhom jiġu installati biss fuq inġenju tal-ajru jew komponent jekk ikunu f'kundizzjoni sodisfaċenti, jekk jappartjenu għal waħda mill-kategoriji elenkati fil-punt (a) u jekk id-dejta tal-manutenzjoni applikabbli tispeċifika l-komponent, parti standard jew materjal partikolari.”

(3)

fil-punt M.A.502, il-punt (d) jinbidel b'dan li ġej:

“(d)

B'deroga mill-punt (a) u l-punt M.A.801(b)2, il-persunal li jiċċertifika msemmi fil-punt M.A.801(b)2 jista' jwettaq, skont id-dejta tal-manutenzjoni tal-komponent, dan li ġej:

(1)

Manutenzjoni li ma tkunx reviżjoni (overhaul) tal-komponenti, waqt li l-komponent jkun installat jew imneħħi temporanjament mill-inġenju tal-ajru ELA1 li ma jintużax fit-trasport kummerċjali bl-ajru;

(2)

Reviżjoni ta' magni u skrejjen waqt li jkunu installati jew imneħħija temporanjament minn inġenji tal-ajru CS-VLA, CS-22 u LSA li ma jintużawx fit-trasport kummerċjali bl-ajru.

Il-manutenzjoni tal-komponenti mwettqa skont dan il-punt (d) mhijiex eliġibbli għall-ħruġ ta' Formola 1 tal-EASA u għandha tkun suġġetta għar-rekwiżiti ta' rilaxx għas-servizz ta' inġenju tal-ajru skont il-punt M.A.801.”

(4)

il-Punt M.A.504 jinbidel b'dan li ġej:

“M.A.504   Segregazzjoni tal-komponenti

(a)

Il-komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom u dawk li ma humiex salvabbli għandhom jiġu ssegregati minn komponenti, partijiet standard u materjali li jista' jsir servizz fuqhom.

(b)

Il-komponenti li ma humiex salvabbli ma għandhomx jitħallew jidħlu mill-ġdid fis-sistema tal-forniment tal-komponenti sakemm il-limiti ta' żmien iċċertifikat tagħhom ma jkunux ġew estiżi jew sakemm ma tkunx ġiet approvata soluzzjoni ta' tiswija skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012.”

(5)

fil-punt M.A.606, il-punt (g) jinbidel b'dan li ġej:

“(g)

L-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għandu jkollha biżżejjed persunal li jiċċertifika biex jinħarġu ċ-ċertifikati tar-rilaxx għas-servizz lil inġenji tal-ajru u komponenti kif previst fil-punti M.A.612 u M.A.613. Il-persunal għandu jkun konformi ma' dawn ir-rekwiżiti:

1.

L-Anness III (Parti-66) fil-każ ta' inġenji tal-ajru;

2.

L-Artikolu 5(6) ta' dan ir-Regolament fil-każ ta' komponenti.”;

(6)

fil-punt M.A.608, il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:

“(c)

L-organizzazzjoni għandha tispezzjona, tikklassifika u tissegrega b'mod xieraq il-komponeneti, il-partijiet standard u l-materjali kollha li jkunu qed jaslu.”;

(7)

fl-Appendiċi VII, l-ewwel sentenza għandha tinbidel b'dan li ġej:

“Dan li ġej jikkostitwixxi l-kompiti ta' manutenzjoni kumplessi msemmija fil-punti M.A.801(b)2 u M.A.801(c)”.


ANNESS II

L-Anness II huwa emendat kif gej:

(1)

il-werrej huwa emendat kif ġej:

(a)

il-Punt 145.A.40 jinbidel b'dan li ġej:

“145.A.40    Tagħmir u għodod”;

(b)

il-Punt 145.A.42 jinbidel b'dan li ġej:

“145.A.42    Komponenti”;

(2)

fil-punt 145.A.30, il-punti (f), (g), (h) u (i) jinbidlu b'dan li ġej:

“(f)

L-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal li jwettaq jew li jikkontrolla test mhux distruttiv tal-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà tal-istrutturi u/jew tal-komponenti tal-inġenju tal-ajru jkun ikkwalifikat kif xieraq għat-test mhux distruttiv partikolari f'konformità mal-istandard Ewropew jew ma' standard ekwivalenti rikonoxxut mill-Aġenzija. Il-persunal li jwettaq kwalunkwe kompitu speċjalizzat ieħor għandu jkun kwalifikat kif xieraq f'konformità mal-istandards rikonoxxuti uffiċjalment. B'deroga minn dan il-punt, il-persunal imsemmi fil-punt (g) u fil-punti (h)(1) u (h)(2), ikkwalifikat fil-kategorija B1, B3 jew L skont l-Anness III (Parti-66) jista' jwettaq u/jew jikkontrolla t-testijiet b'kuntrast tal-kulur ta' kulurant penetrant.

(g)

Kwalunkwe organizzazzjoni li tagħmel manutenzjoni fuq inġenji tal-ajru, għajr fejn iddikjarat mod ieħor fil-punt (j), għandha fil-każ ta' manutenzjoni ta' linja ta' inġenji tal-ajru, ikollha persunal li jiċċertifika kkwalifikat b'mod xieraq għat-tip ta' inġenju tal-ajru fil-kategoriji B1, B2, B2L, B3 u L, skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35.

Barra minn hekk, dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jużaw ukoll persunal li jiċċertifika mħarreġ fuq il-kompitu b'mod xieraq, li jkollu l-privileġġi stipulati fil-punti 66.A.20(a)(1) u 66.A.20(a)(3)(ii) u kkwalifikat skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35 sabiex iwettaq manutenzjoni tal-linja skedata minuri u korrezzjoni ta' difetti sempliċi. Id-disponibbiltà ta' dan il-persunal li jiċċertifika ma għandhiex tissostitwixxi l-ħtieġa għal persunal li jiċċertifika fil-kategorija B1, B2, B2L, B3 u L, kif xieraq.

(h)

Kwalunkwe organizzazzjoni li tagħmel il-manutenzjoni tal-inġenji tal-ajru, ħlief fejn hu ddikjarat mod ieħor fil-punt (j), għandha:

1.

fil-każ ta' manutenzjoni bażika ta' inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, jkollha persunal li jiċċertifika kkwalifikat b'mod xieraq għat-tip ta' inġenju tal-ajru fil-kategorija C skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni għandu jkollha biżżejjed persunal ikkwalifikat b'mod xieraq għat-tip ta' inġenju tal-ajru fil-kategoriji B1 u B2, kif xieraq, skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35 biex jappoġġja lill-persunal li jiċċertifika fil-kategorija C.

(i)

Il-persunal ta' appoġġ għall-kategoriji B1 u B2 għandu jiżgura li l-kompiti jew spezzjonijiet rilevanti kollha jkunu twettqu skont l-istandard meħtieġ qabel ma l-persunal li jiċċertifika fil-kategorija C joħroġ iċ-ċertifikat tar-rilaxx għas-servizz.

(ii)

L-organizzazzjoni għandha żżomm reġistru ta' tali persunal ta' appoġġ fil-kategoriji B1 u B2.

(iii)

Il-persunal li jiċċertifika fil-kategorija C għandu jiżgura li tinkiseb il-konformità mal-punt (i) u li x-xogħol kollu meħtieġ mill-klijent ikun twettaq matul il-kontroll li jsir jew il-pakkett ta' xogħol ta' manutenzjoni bażika partikolari, u għandu wkoll jivvaluta l-impatt ta' kwalunkwe xogħol mhux imwettaq, bil-ħsieb jew li jenħtieġ li x-xogħol jitwettaq jew li jilħaq qbil mal-operatur biex dan ix-xogħol jiġi diferit għal kontroll speċifiku ieħor jew għal limitu ta' żmien ieħor.

2.

fil-każ tal-manutenzjoni bażi ta' inġenji tal-ajru għajr inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, dawn għandu jkollhom wieħed minn dawn:

(i)

persunal li jiċċertifika kkwalifikat b'mod xieraq għat-tip ta' inġenju tal-ajru fil-kategoriji B1, B2, B2L, B3 u L, skont l-Anness III (Parti-66) u l-punt 145.A.35;

(ii)

persunal li jiċċertifika kkwalifikat għat-tip ta' inġenju tal-ajru kklassifikat xieraq fil-kategorija C megħjun minn persunal ta' appoġġ, kif stipulat fil-punt 145.A.35(a)(i).

(i)

Il-persunal li jiċċertifika l-komponenti għandu jkun ikkwalifikat skont l-Artikolu 5(6) u l-punt 145.A.35.”;

(3)

il-punti 145.A.35(a) u (b) jinbidlu b'dan li ġej:

“(a)

Minbarra r-rekwiżiti tal-punti 145.A.30(g) u (h), l-organizzazzjoni għandha tiżgura li l-persunal li jiċċertifika u l-persunal ta' appoġġ ikollhom fehim adegwat tal-inġenji tal-ajru u/jew tal-komponenti rilevanti li għandha ssirilhom manutenzjoni u tal-proċeduri tal-organizzazzjoni assoċjati. Fil-każ tal-persunal li jiċċertifika, dan għandu jseħħ qabel il-ħruġ jew il-ħruġ mill-ġdid tal-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni.

1.

“Persunal ta' appoġġ” tfisser dak il-persunal li jkollu liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru skont l-Anness III (Parti-66) fil-kategorija B1, B2, B2L, B3 u/jew L bil-klassifikazzjonijiet tal-inġenju tal-ajru xierqa, li jaħdem fl-ambjent tal-manutenzjoni bażika filwaqt li mhux neċessarjament ikollu l-privileġġi taċ-ċertifikazzjoni.

2.

“Inġenji tal-ajru u/jew komponenti rilevanti”, tfisser dawk l-inġenji tal-ajru jew komponenti speċifikati fl-awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni partikolari.

3.

“Awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni” tfisser l-awtorizzazzjoni maħruġa mill-organizzazzjoni lill-persunal li jiċċertifika u li tispeċifika l-fatt li dak il-persunal jista' jiffirma ċ-ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz fil-limitazzjonijiet iddikjarati f'tali awtorizzazzjoni f'isem l-organizzazzjoni approvata.

(b)

Għajr għall-każijiet elenkati fil-punti 145.A.30(j) u 66.A.20(a)3(ii), l-organizzazzjoni tista' toħroġ biss awtorizzazzjoni taċ-ċertifikazzjoni lill-persunal li jiċċertifika fir-rigward tal-kategoriji jew tas-subkategoriji bażiċi u, għajr għal-liċenzji tal-kategorija A, kwalunkwe klassifikazzjoni tat-tip elenkata fuq il-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru meħtieġa mill-Anness III (Parti-66), bil-kundizzjoni li l-liċenzja tibqa' valida tul il-perjodu ta' validità kollu tal-awtorizzazzjoni u li l-persunal ta' ċertifikazzjoni jibqa' konformi mal-Anness III (Parti-66).”;

(4)

il-punt 145.A.40 huwa emendat kif ġej:

(a)

it-titolu jinbidel b'dan li ġej:

“145.A.40    Tagħmir u għodod”;

(b)

il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(a)

L-organizzazzjoni għandu jkollha disponibbli u tuża t-tagħmir u l-għodod meħtieġa biex twettaq l-ambitu tax-xogħol approvat.

(i)

Meta l-manifattur jispeċifika għodda jew tagħmir partikolari, l-organizzazzjoni għandha tuża dik l-għodda jew tagħmir, sakemm l-awtorità kompetenti ma tkunx ftiehmet dwar l-użu ta' għodda jew tagħmir alternattiv permezz ta' proċeduri speċifikati fl-espożizzjoni (manwal).

(ii)

It-tagħmir u l-għodda għandhom ikunu disponibbli b'mod permanenti, għajr fil-każ ta' kwalunkwe għodda jew tagħmir li tant ma jintużax li d-disponibbiltà permanenti tiegħu ma tkunx meħtieġa. Tali każijiet għandhom ikunu ddettaljati fi proċedura tal-manwal.

(iii)

Organizzazzjoni approvata għall-manutenzjoni bażika għandu jkollha tagħmir suffiċjenti għall-aċċess ta' inġenji tal-ajru u pjattaformi/dokks ta' spezzjoni sabiex l-inġenju tal-ajru jkun jista' jiġi spezzjonat kif xieraq.”;

(5)

il-Punt 145.A.42 jinbidel b'dan li ġej:

“145.A.42   Komponenti

“(a)

Klassifikazzjoni tal-komponenti. Il-komponenti kollha għandhom jiġu kklassifikati u ssegregati kif xieraq fil-kategoriji li ġejjin:

(i)

Komponenti li huma f'kundizzjoni sodisfaċenti, maħruġa fuq Formula 1 tal-EASA jew ekwivalenti, u mmarkati skont is-Subparti Q tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012, jew f'dan l-Anness II (Parti 145).

(ii)

Komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom li l-manutenzjoni tagħhom għandha ssir skont dan ir-Regolament.

(iii)

Komponenti kkategorizzati li ma humiex salvabbli minħabba li jkunu laħqu l-limitu ta' żmien iċċertifikat tagħhom jew ikollhom difett li ma jissewwiex.

(iv)

Partijiet standard użati fuq inġenju tal-ajru, magna, skrun jew xi komponent ieħor ta' inġenju tal-ajru meta jkunu speċifikati fid-dejta tal-manutenzjoni u akkumpanjati b'evidenza ta' konformità traċċabbli mal-istandard applikabbli.

(v)

Materjal, bażiku jew konsumabbli, użat matul il-manutenzjoni meta l-organizzazzjoni tkun issodisfata li l-materjal huwa skont l-ispeċifikazzjoni meħtieġa u għandu t-traċċabbiltà xierqa. Il-materjal kollu għandu jkun akkumpanjat minn dokumenti relatati b'mod ċar mal-materjal partikolari u li jinkludu dikjarazzjoni ta' konformità mal-ispeċifikazzjonijiet kif ukoll l-oriġini tal-manifattur u tal-fornitur.

(b)

Komponenti, partijiet standard u materjali għall-installazzjoni

(i)

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċeduri għall-aċċettazzjoni tal-komponenti, tal-partijiet standard u tal-materjali għall-installazzjoni sabiex jiġi żgurat li l-komponenti, il-partijiet standard u l-materjali jkunu f'kundizzjoni sodisfaċenti u jissodisfaw ir-rekwiżiti applikabbli tal-punt (a).

(ii)

L-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex tiżgura li komponenti, partijiet standard u materjali jiġu installati fuq inġenju tal-ajru jew komponent biss jekk ikunu f'kundizzjoni sodisfaċenti, jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti applikabbli tal-punt (a) u jekk id-dejta tal-manutenzjoni applikabbli tispeċifika l-komponent, parti standard jew materjal partikolari.

(iii)

L-organizzazzjoni tista' tiffabrika firxa ristretta ta' partijiet biex jintużaw waqt ix-xogħol li jkun għaddej fil-faċilitajiet tagħha, dejjem jekk il-proċeduri jkunu identifikati fl-espożizzjoni (manwal).

(iv)

Il-komponenti msemmija fil-punt 21.A.307(c) tal-Anness I (Parti 21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 għandhom jiġu installati biss jekk jitqiesu eliġibbli għall-installazzjoni minn sid l-inġenju tal-ajru fl-inġenju tal-ajru tiegħu stess.

(c)

Segregazzjoni tal-komponenti

(i)

Il-komponenti li ma jistax isir servizz fuqhom u dawk li ma humiex salvabbli għandhom jiġu ssegregati minn komponenti, partijiet standard u materjali li jista' jsir servizz fuqhom.

(ii)

Il-komponenti li ma humiex salvabbli ma għandhomx jitħallew jidħlu mill-ġdid fis-sistema tal-forniment tal-komponenti sakemm il-limiti ta' żmien iċċertifikat tagħhom ma jkunux ġew estiżi jew sakemm ma tkunx ġiet approvata soluzzjoni ta' tiswija skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012.”.


ANNESS III

L-Anness III huwa emendat kif gej:

(1)

fil-werrej, dawn ir-referenzi li ġejjin għall-Appendiċi VII u VIII huma miżjudin:

“Appendiċi VII — Rekwiżiti ta' għarfien bażiku għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija L

Appendiċi VIII — Standards ta' eżami bażiku għal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija L”;

(2)

il-Punt 66.A.3 jinbidel b'dan li ġej:

“66.A.3   Kategoriji u subkategoriji ta' liċenzji

Il-liċenzji għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru jinkludu dawn il-kategoriji li ġejjin u, fejn ikun applikabbli, is-subkategoriji u l-klassifikazzjonijiet ta' sistemi:

(a)

Kategorija A, maqsuma fis-subkategoriji li ġejjin:

A1 Ajruplani bit-Turbini;

A2 Ajruplani bil-Pistuni;

A3 Ħelikopters bit-Turbini;

A4 Ħelikopters bil-Pistuni.

(b)

Kategorija B1, maqsuma fis-subkategoriji li ġejjin:

B1.1 Ajruplani bit-Turbini;

B1.2 Ajruplani bil-Pistuni;

B1.3 Ħelikopters bit-Turbini;

B1.4 Ħelikopters bil-Pistuni.

(c)

Kategorija B2

Il-liċenzja B2 hija applikabbli għall-inġenji tal-ajru kollha.

(d)

Kategorija B2L

Il-liċenzja B2L hija applikabbli għall-inġenji tal-ajru kollha għajr dawk tal-Grupp 1 kif stipulat fil-Punt 66.A.5(1) u hija maqsuma fil-“klassifikazzjonijiet ta' sistemi” li ġejjin:

komunikazzjoni/navigazzjoni (com/nav),

strumenti,

awtotitjir,

sorveljanza,

sistemi ta' qafas tal-inġenju tal-ajru.

Liċenzja B2L għandu jkollha, bħala minimu, klassifikazzjoni ta' sistemi waħda.

(e)

Kategorija B3

Il-liċenzja B3 hija applikabbli għall-ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni u b'Massa Massima tat-Tluq (MTOM) ta' 2 000 kg u inqas.

(f)

Kategorija L, maqsuma fis-subkategoriji li ġejjin:

L1C: glajders komposti,

L1: glajders,

L2C: glajders komposti li jaħdmu bil-magni u ajruplani ELA1 komposti,

L2: glajders li jaħdmu bil-magni u ajruplani ELA1,

L3H: blalen tal-arja sħuna,

L3G: blalen tal-gass,

L4H: iġfna tal-ajru tal-arja sħuna,

L4G: iġfna tal-ajru tal-gass ELA2,

L5: iġfna tal-ajru tal-gass għajr ELA2.

(g)

Kategorija C

Il-liċenzja C hija applikabbli għall-ajruplani u l-ħelikopters.”;

(3)

il-Punt 66.A.5 jinbidel b'dan li ġej:

“66.A.5   Gruppi ta' inġenji tal-ajru

Għall-fini tal-klassifikazzjoni tal-liċenzji għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru, l-inġenji tal-ajru għandhom jiġu kklassifikati fil-gruppi li ġejjin:

(1)

Grupp 1: inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, ħelikopters b'magni multipli, ajruplani b'altitudni massima ta' tħaddim iċċertifikata ta' aktar minn FL290, inġenju tal-ajru mgħammar b'sistemi fly-by-wire, iġfna tal-ajru tal-gass għajr ELA2 u inġenji tal-ajru oħrajn li jeħtieġu klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru meta definiti tali mill-Aġenzija.

L-Aġenzija tista' tiddeċiedi li tikklassifika fi Grupp 2, Grupp 3 jew Grupp 4, kif ikun xieraq, inġenju tal-ajru li jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fl-ewwel subparagrafu, jekk hija tqis li l-kumplessità aktar baxxa tal-inġenju partikolari tiġġustifika li jsir hekk.

(2)

Grupp 2: inġenji tal-ajru għajr dawk fi Grupp 1 li jappartjenu għas-subgruppi li ġejjin:

(i)

subgrupp 2a:

ajruplani b'magna waħda turboprop,

dawk l-ajruplani turbojet u multiple-turboprop ikklassifikati mill-Aġenzija f'dan is-subgrupp minnħabba l-kumplessità aktar baxxa tagħhom.

(ii)

subgrupp 2b:

ħelikopters b'magna waħda bit-turbini,

dawk il-ħelikopters b'magni multipli bit-turbini kklassifikati mill-Aġenzija f'dan is-subgrupp minnħabba l-kumplessità aktar baxxa tagħhom.

(iii)

subgrupp 2c:

ħelikopters b'magna waħda bil-pistuni,

dawk il-ħelikopters b'magni multipli bil-pistuni ikklassifikati mill-Aġenzija f'dan is-subgrupp minnħabba l-kumplessità aktar baxxa tagħhom.

(3)

Grupp 3: ajruplani b'magna bil-pistuni għajr dawk fil-Grupp 1.

(4)

Grupp 4: glajders, glajders li jaħdmu bil-magni, blalen u iġfna tal-ajru, għajr dawk fil-Grupp 1.”;

(4)

il-punt 66.A.20(a) huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punti (4) u (5) jinbidlu b'dan li ġej:

“4.

Liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru ta' kategorija B2L għandha tippermetti lid-detentur sabiex joħroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz u sabiex jaġixxi bħala persunal ta' appoġġ tal-kategorija B1 għal:

manutenzjoni mwettqa fuq sistemi elettriċi;

manutenzjoni mwettqa fuq sistemi tal-avjonika fil-limiti tal-klassifikazzjonijiet tas-sistemi approvati speċifikament fuq il-liċenzja, u

meta jkunu qed jitwettqu l-klassifikazzjoni tas-‘sistema ta' qafas tal-inġenju tal-ajru’, it-twettiq tal-kompiti elettriċi u tal-avjonika fis-sistema tal-powerplant u s-sistema mekkanika, li jeħtieġu biss testijiet sempliċi sabiex tintwera s-servizzibbiltà tagħhom.

5.

Liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru ta' kategorija B3 għandha tippermetti lid-detentur sabiex joħroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz u sabiex jaġixxi bħala persunal ta' appoġġ tal-kategorija B1 għal:

manutenzjoni mwettqa fuq l-istruttura, powerplant u sistemi mekkaniċi u elettriċi ta' ajruplan; kif ukoll

xogħol fuq sistemi tal-avjonika li jirrikjedu biss testijiet sempliċi sabiex tintwera s-servizzibbiltà tagħhom u li ma jirrikjedux l-identifikazzjoni ta' problemi u soluzzjonijiet.”;

(b)

jiżdiedu l-punti (6) u (7) li ġejjin:

“6.

Liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru ta' kategorija L għandha tippermetti lid-detentur sabiex joħroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz u sabiex jaġixxi bħala persunal ta' appoġġ tal-kategorija L għal:

manutenzjoni mwettqa fuq l-istruttura, il-powerplant u s-sistemi mekkaniċi u elettriċi ta' inġenju tal-ajru;

xogħol fuq radju, Transmitter għas-Sejbien waqt Emerġenza (Emergency Locator Transmitters /ELT) u sistemi tat-transponder; kif ukoll

xogħol fuq sistemi tal-avjonika oħra li jirrikjedu biss testijiet sempliċi sabiex tintwera s-servizzibbiltà tagħhom.

Is-subkategorija L2 tinkludi s-subkategorija L1. Kwalunkwe limitazzjoni għas-subkategorija L2 skont il-punt 66.A.45(h) issir applikabbli wkoll għas-subkategorija L1.

Is-subkategorija L2C tinkludi s-subkategorija L1C.

7.

Liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru ta' kategorija C għandha tippermetti lid-detentur sabiex joħroġ ċertifikati ta' rilaxx għas-servizz wara manutenzjoni bażika fuq l-inġenju tal-ajru. Il-privileġġi japplikaw għall-inġenju tal-ajru kollu kemm hu.”;

(5)

fil-punt 66.A.25, il-punt (a) jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

Għal liċenzji oħra għajr dawk tal-kategoriji B2L u L, applikant għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru, jew għaż-żieda ta' kategorija jew ta' subkategorija f'tali liċenzja, għandu juri, b'eżami, livell ta' għarfien fil-moduli tas-suġġetti xierqa f'konformità mal-Appendiċi I tal-Anness III (Parti-66). L-eżami għandu jkun konformi mal-istandard stipulat fl-Appendiċi II tal-Anness III (Parti-66) u għandu jitwettaq jew minn organizzazzjoni tat-taħriġ approvata b'mod xieraq skont l-Anness IV (Parti-147), jew mill-awtorità kompotenti.”;

(6)

il-punt 66.A.25 huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punti (b) u (c) jinbidlu b'dan li ġej:

“(b)

Applikant għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru fil-kategorija L li jkun f'subkategorija partikolari, jew għaż-żieda ta' subkategorija differenti, għandu juri, b'eżami, livell ta' għarfien fil-moduli tas-suġġetti xierqa f'konformità mal-Appendiċi VII tal-Anness III (Parti-66). L-eżami għandu jkun konformi mal-istandard stipulat fl-Appendiċi VIII tal-Anness III (Parti-66) u għandu jitwettaq jew minn organizzazzjoni tat-taħriġ approvata b'mod xieraq skont l-Anness IV (Parti-147), jew mill-awtorità kompotenti jew kif ikun miftiehem bi qbil mal-awtorità kompetenti.

Id-detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru fis-subkategorija B1.2 jew fil-kategorija B3 huwa meqjus li jissodisfa r-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għal liċenzja fis-subkategoriji L1C, L1, L2C u L2.

Ir-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għas-subkategorija L4H jinkludu r-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għas-subkategorija L3H.

Ir-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għas-subkategorija L4G jinkludu r-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għas-subkategorija L3G.

(c)

Applikant għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru fil-kategorija B2L għal ‘klassifikazzjoni ta' sistemi’ partikolari, jew għaż-żieda ta' ‘klassifikazzjoni ta' sistemi’ oħra, għandu juri, b'eżami, livell ta' għarfien fil-moduli tas-suġġetti xierqa f'konformità mal-Appendiċi I tal-Anness III (Parti-66). L-eżami għandu jkun konformi mal-istandard stipulat fl-Appendiċi II tal-Anness III (Parti-66) u għandu jitwettaq jew minn organizzazzjoni tat-taħriġ approvata b'mod xieraq skont l-Anness IV (Parti-147), jew mill-awtorità kompotenti.”

(b)

il-punti (d), (e) u (f) li ġejjin huma miżjuda:

“(d)

L-applikant għandu jkun għamel il-korsijiet ta' taħriġ u għadda mill-eżamijiet sa minn għaxar snin qabel l-applikazzjoni għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru jew għaż-żieda ta' kategorija jew ta' subkategorija fit-tali liċenzja. Jekk dan ma jkunx il-każ, il-kredits tal-eżami jistgħu jinkisbu skont il-punt (e).

(e)

L-applikant jista' japplika għand l-awtorità kompetenti għal kredits tal-eżami, sħaħ jew parzjali, għar-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għal:

(i)

eżamijiet ta' għarfien bażiku li ma jissodisfawx ir-rekwiżit stipulat fil-punt (d) ta' hawn fuq;

(ii)

kwalunkwe kwalifika teknika oħra meqjusa mill-awtorità kompetenti bħala ekwivalenti għall-istandard ta' għarfien tal-Anness III (Parti-66).

Il-kredits għandhom jingħataw skont is-Subparti E tas-Sezzjoni B ta' dan l-Anness (Parti-66).

(f)

Il-kredits jiskadu 10 snin wara li jingħataw lill-applikant mill-awtorità kompetenti. L-applikant jista' japplika għal kredits ġodda wara li jiskadu.”;

(7)

fil-punt 66.A.30(a), jiddaħlu l-punti (2a) u (2b) li ġejjin:

“2a.

għall-kategorija B2L:

(i)

tliet (3) snin esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi, li tkopri l-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi korrispondenti, jekk l-applikant ma għandu l-ebda taħriġ tekniku rilevanti preċedenti; jew

(ii)

sentejn (2) esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi, li tkopri l-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi korrispondenti, u taħriġ komplut meqjus bħala rilevanti mill-awtorità kompetenti bħala ħaddiem tas-sengħa, f'sengħa teknika; jew

(iii)

sena (1) esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi, li tkopri l-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi korrispondenti, u kors ta' taħriġ bażiku komplut approvat skont il-Parti-147.

Għaż-żieda ta' klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi ġodda f'liċenzja B2L eżistenti, tliet (3) xhur esperjenza ta' manutenzjoni prattika rilevanti għall-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi ġodda għandha tkun meħtieġa għal kull klassifikazzjoni ta' sistemi miżjuda.

2b.

għall-kategorija L:

(i)

sentejn (2) esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi li tkopri parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni fis-subkategorija korrispondenti;

(ii)

b'deroga mill-punt (i), sena (1) esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru operattivi li tkopri parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni fis-subkategorija korrispondenti, suġġett għall-introduzzjoni tal-limitazzjoni prevista fil-punt 66.A.45(h)(ii)(3).

Għall-inklużjoni ta' subkategorija addizzjonali f'liċenzja L eżistenti, l-esperjenza meħtieġa skont il-punti (i) u (ii) għandha tkun ta' 12-il xahar u 6 xhur rispettivament.

Id-detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru fil-kategorija/subkategorija B1.2 jew B3 huwa meqjus li jissodisfa r-rekwiżiti ta' għarfien bażiku għal liċenzja fis-subkategoriji L1C, L1, L2C u L2.”;

(8)

il-Punt 66.A.45 jinbidel b'dan li ġej:

“66.A.45   Approvazzjoni bi klassifikazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru

(a)

Sabiex ikun intitolat jeżerċita privileġġi ta' ċertifikazzjoni fuq tip ta' inġenju tal-ajru speċifiku, id-detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru jeħtieġ li jkollu l-liċenzja tiegħu approvata bil-klassifikazzjonijiet rilevanti tal-inġenju tal-ajru:

Għall-kategorija B1, B2 jew C, il-klassifikazzjonijiet rilevanti tal-inġenju tal-ajru huma kif ġej:

(i)

għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 1, il-klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru x-xierqa.

(ii)

għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 2, il-klassifikazzjonixierqa tat-tip ta' inġenju tal-ajru, tas-subgrupp tal-manifattur jew tas-subgrupp sħiħ;

(iii)

għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 3, il-klassifikazzjoni xierqa tat-tip ta' inġenju tal-ajru jew tal-grupp sħiħ;

(iv)

għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 4, għal-liċenzja tal-kategorija B2, il-klassifikazzjoni tal-grupp sħiħ.

Għall-kategorija B2L, il-klassifikazzjonijiet rilevanti tal-inġenju tal-ajru huma kif ġej:

(i)

għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 2, il-klassifikazzjoni xierqa tas-subgrupp tal-manifattur jew tal-grupp sħiħ;

(ii)

għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 3, il-klassifikazzjoni tal-grupp sħiħ;

(iii)

għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 4, il-klassifikazzjoni tal-grupp sħiħ.

Għall-kategorija B3, il-klassifikazzjoni rilevanti hija “ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000 kg u inqas”.

Għall-kategorija L, il-klassifikazzjonijiet rilevanti tal-inġenji tal-ajru huma kif ġej:

(i)

għas-subkategorija L1C, il-klassifikazzjoni “glajders komposti”;

(ii)

għas-subkategorija L1, il-klassifikazzjoni “glajders”;

(iii)

għas-subkategorija L2C, il-klassifikazzjoni “glajders li jaħdmu bil-magni komposti”;

(iv)

għas-subkategorija L2, il-klassifikazzjoni “glajders li jaħdmu bil-magni u ajruplani ELA1”;

(v)

għas-subkategorija L3H, il-klassifikazzjoni “blalen tal-arja sħuna”;

(vi)

għas-subkategorija L3G, il-klassifikazzjoni “blalen tal-gass”;

(vii)

għas-subkategorija L4H, il-klassifikazzjoni “iġfna tal-ajru tal-arja sħuna”;

(viii)

għas-subkategorija L4G, il-klassifikazzjoni “iġfna tal-ajru tal-gass”;

(ix)

għas-subkategorija L5, il-klassifikazzjoni xierqa tal-iġfna tal-ajru.

Għall-kategorija A, l-ebda klassifikazzjoni ma hija meħtieġa, suġġett għall-konformità mar-rekwiżiti tal-punt 145.A.35 tal-Anness II (Parti-145).

(b)

L-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet tat-tip ta' inġenju tal-ajru teħtieġ li jiġi komplut wieħed minn dawn it-tipi ta' taħriġ:

it-taħriġ rilevanti dwar it-tip ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija B1, B2 jew C f'konformità mal-Appendiċi III tal-Anness III (Parti-66);

fil-każ ta' klassifikazzjonijiet tat-tip ta' iġfna tal-ajru tal-gass f'liċenzja B2 jew L5, taħriġ dwar it-tip approvat mill-awtorità kompetenti skont il-punt 66.B.130.

(c)

Għal-liċenzji għajr dawk tal-kategorija C, minbarra r-rekwiżiti tal-punt (b), l-approvazzjoni tal-ewwel klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru f' kategorija/subkategorija partikolari teħtieġ it-taħriġ komplet fuq il-post tax-xogħol korrispondenti. Dan it-taħriġ fuq il-post tax-xogħol għandu jkun konformi mal-Appendiċi III tal-Anness III (Parti-66), għajr fil-każ ta' iġfna tal-ajru tal-gass, fejn għandu jiġi approvat direttament mill-awtorità kompetenti.

(d)

B'deroga mill-punti (b) u (c), għal inġenji tal-ajru tal-Grupp 2 u 3, il-klassifikazzjonijiet tat-tip ta' inġenju tal-ajru jistgħu jiġu approvati fil-liċenzja wara:

it-twettiq sodisfaċenti tal-eżami tat-tip ta' inġenju tal-ajru tal-kategorija B1, B2 jew C rilevanti f'konformità mal-Appendiċi III ta' dan l-Anness (Parti-66);

fil-każ ta' kategorija B1 u B2, it-turija ta' esperjenza prattika fuq it-tip ta' inġenju tal-ajru. F'dak il-każ, l-esperjenza prattika għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għall-kategorija tal-liċenzja.

Fil-każ ta' klassifikazzjoni ta' kategorija C, għal persuna kkwalifikata b'lawrja akkademika kif speċifikat fil-punt 66.A.30(a)(7), l-ewwel eżami tat-tip ta' inġenju tal-ajru rilevanti għandu jkun fil-livell tal-kategorija B1 jew B2.

(e)

Għall-inġenji tal-ajru tal-Grupp 2:

(i)

l-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet ta' subgrupp tal-manifattur għad-detenturi ta' liċenzja tal-kategorija B1 u C teħtieġ il-konformità mar-rekwiżiti ta' klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru ta' mill-inqas żewġ tipi ta' inġenji tal-ajru mill-istess manifattur, li flimkien huma rappreżentattivi tas-subgrupp tal-manifattur applikabbli;

(ii)

l-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet ta' subgrupp sħiħ għad-detenturi ta' liċenzji tal-kategorija B1 u C teħtieġ il-konformità mar-rekwiżiti ta' klassifikazzjoni tat-tip ta' inġenju tal-ajru ta' mill-inqas tliet tipi ta' inġenji tal-ajru minn manifatturi differenti, li flimkien huma rappreżentattivi tas-subgrupp applikabbli;

(iii)

l-approvazzjoni ta' klassifikazzjonijiet ta' subgrupp tal-manifatturi u ta' subgrupp sħiħ għad-detenturi ta' liċenzji tal-kategorija B2 u B2L teħtieġ it-turija ta' esperjenza prattika li għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għall-kategorija tal-liċenzja u għas-subgrupp ta' inġenji tal-ajru applikabbli u, fil-każ tal-liċenzja B2L, rilevanti għall-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi applikabbli;

(iv)

b'deroga mill-punt (e)(iii), id-detentur ta' liċenzja B2 jew B2L, approvata b'subgrupp 2b sħiħ, huwa intitolat li jiġi approvat b'subgrupp 2c sħiħ.

(f)

Għall-inġenji tal-ajru tal-Gruppi 3 u 4:

(i)

l-approvazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-Grupp 3 sħiħ għad-detenturi ta' liċenzji ta' kategorija B1, B2, B2L u C u l-approvazzjoni tal-klassifikazzjoni tal-Grupp 4 sħiħ għad-detenturi ta' liċenzji ta' kategorija B2 u B2L teħtieġ it-turija ta' esperjenza prattika, li għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għall-kategorija tal-liċenzja u għall-Grupp 3 jew 4, kif ikun applikabbli;

(ii)

għall-kategorija B1, sakemm l-applikant ma jipprovdix evidenza ta' esperjenza xierqa, il-klassifikazzjoni tal-Grupp 3 għandha tiġi suġġetta għal-limitazzjonijiet li ġejjin, li għandhom ikunu approvati fuq il-liċenzja:

ajruplani bi pressjoni,

ajruplani bi struttura tal-metall,

ajruplani bi struttura komposta,

ajruplani bi struttura tal-injam,

ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

(iii)

b'deroga mill-punt (f)(i), id-detentur ta' liċenzja B2L, approvata b'subgrupp 2a jew 2b sħiħ, huwa intitolat li jiġi approvat bil-Gruppi 3 u 4.

(g)

Għal-liċenzja B3:

(i)

l-approvazzjoni tal-klassifikazzjoni “ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000 kg u inqas” teħtieġ it-turija ta' esperjenza prattika, li għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għall-kategorija tal-liċenzja;

(ii)

sakemm l-applikant ma jipprovdix evidenza ta' esperjenza xierqa, il-klassifikazzjoni msemmija fil-punt (i) għandha tiġi suġġetta għal-limitazzjonijiet li ġejjin, li għandhom ikunu approvati fuq il-liċenzja:

ajruplani bi struttura tal-injam,

ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti,

ajruplani bi struttura tal-metall,

ajruplani bi struttura komposta.

(h)

Għas-subkategoriji tal-liċenzja L kollha, għajr għal L5:

(i)

l-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet teħtieġ it-turija ta' esperjenza prattika, li għandha tinkludi parti rappreżentattiva tal-attivitajiet ta' manutenzjoni rilevanti għas-subkategorija tal-liċenzja;

(ii)

sakemm l-applikant ma jipprovdix evidenza ta' esperjenza xierqa, il-klassifikazzjonijiet għandhom jiġu suġġetti għal-limitazzjonijiet li ġejjin, li għandhom ikunu approvati fuq il-liċenzja:

(1)

għall-klassifikazzjonijiet “glajders” u “glajders li jaħdmu bil-magni u ajruplani ELA1”;

inġenji tal-ajru bi struttura tal-injam miksi bit-tessuti,

inġenji tal-ajru bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti,

inġenji tal-ajru bi struttura tal-metall,

inġenji tal-ajru bi struttura komposta,

(2)

għall-klassifikazzjoni “blalen tal-gass”:

għajr blalen tal-gass ELA1; kif ukoll

(3)

f'każ li l-applikant jipprovdi evidenza ta' esperjenza ta' sena skont id-deroga inkluża fil-punt 66.A.30(a)(2b)(ii), din il-limitazzjoni ta' hawn taħt għandha tkun approvata fuq il-liċenzja:

“kompiti ta' manutenzjoni kumplessi previsti fl-Appendiċi VII tal-Anness I (Parti-M), tibdil standard previst fil-punt 21.A.90B tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012 u tiswijiet standard previsti fil-punt 21.A.431B tal-Anness I (Parti-21) tar-Regolament (UE) Nru 748/2012.”

Id-detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tas-subkategorija B1.2 approvata bil-klassifikazzjoni ta' Grupp 3, jew fil-kategorija B3 approvata bil-klassifikazzjoni “ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000 kg u inqas”, huwa meqjus li jissodisfa r-rekwiżti għall-ħruġ ta' liċenzja fis-subkategoriji L1 u L2 bil-klassifikazzjonijiet sħaħ korrispondenti u bl-istess limitazzjonijiet tal-liċenzja B1.2/B3 fil-pussess tiegħu.”;

(9)

fil-punt 66.A.50, il-punt (a) jinbidel b'dan li ġej:

“(a)

Il-limitazzjonijiet introdotti fuq liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru huma esklużjonijiet mill-privileġġi ta' ċertifikazzjoni u, fil-każ tal-limitazzjonijiet imsemmija fil-punt 66.A.45, jaffettwaw lill-inġenju tal-ajru kollu kemm hu.”;

(10)

fil-punt 66.A.70, il-punti (c) u (d) jinbidlu b'dan li ġej:

“(c)

Fejn meħtieġ, il-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandha tinkludi limitazzjonijiet skont il-punt 66.A.50 li jirriflettu d-differenzi bejn:

(i)

l-ambitu tal-kwalifikazzjoni tal-persunal li jiċċertifika valida fl-Istat Membru qabel id-dħul fis-seħħ tal-kategorija jew tas-subkategorija tal-liċenzja applikabbli prevista f'dan l-Anness (Parti-66);

(ii)

ir-rekwiżiti ta' għarfien bażiku u l-istandards tal-eżami bażiku stipulati fl-Appendiċi I u II ta' dan l-Anness (Parti-66).

(d)

B'deroga mill-punt (c), għall-inġenji tal-ajru li ma jintużawx minn trasportaturi tal-ajru liċenzjati skont ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008, għajr għal inġenji tal-ajru kumplessi li jaħdmu bil-magni, u għal blalen, glajders u glajders u iġfna tal-ajru li jaħdmu bil-magni, il-liċenzja tal-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandu jkun fiha limitazzjonijiet skont il-punt 66.A.50 sabiex ikun żgurat li l-privileġġi tal-persunal li jiċċertifika validi fl-Istat Membru qabel id-dħul fis-seħħ tal-kategorija/subkategorija ta' liċenzja applikabbli skont il-Parti-66 u l-privileġġi tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenju tal-ajru skont il-Parti-66 maqluba jibqgħu l-istess.”;

(11)

il-punt 66.B.100(b),huwa mibdul b'li ġej:

“(b)

L-awtorità kompetenti għandha tivverifika l-istatus tal-eżamijiet ta' applikant u/jew tikkonferma l-validità ta' kwalunkwe kredit biex tiżgura li r-rekwiżiti tal-moduli kollha tal-Appendiċi I jew tal-Appendiċi VII, kif ikun applikabbli, ikunu ġew issodisfati kif meħtieġ minn dan l-Anness (Parti-66).”;

(12)

il-Punt 66.B.110 jinbidel b'dan li ġej:

“66.B.110   Proċedura għat-tibdil ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru sabiex tinkludi kategorija jew subkategorija bażika addizzjonali

(a)

Mat-tlestija tal-proċeduri speċifikati fil-punti 66.B.100 jew 66.B.105, l-awtorità kompetenti għandha tapprova l-kategorija jew subkategorija bażika addizzjonali, jew, għall-kategorija B2L, il-klassifikazzjoni(jiet) ta' sistemi, fuq il-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru permezz ta' timbru u firma jew għandha toħroġ il-liċenzja mill-ġdid.

(b)

Is-sistema ta' reġistrazzjonijiet tal-awtorità kompotenti għandha tinbidel skont dan.

(c)

Fuq talba mill-applikant, l-awtorità kompotenti għandha tibdel liċenzja fil-kategorija B2L b'liċenzja fil-kategorija B2 approvata bl-istess klassifikazzjoni(jiet) tal-inġenji tal-ajru meta d-detentur ikun wera dawn iż-żewġ elementi:

(i)

b'eżami, id-differenzi bejn l-għarfien bażiku korrispondenti għal-liċenzja B2L fil-pussess tiegħu u l-għarfien bażiku tal-liċenzja B2, kif stipulat fl-Appendiċi I;

(ii)

l-esperjenza prattika meħtieġa fl-Anness IV.

(d)

Fil-każ ta' detentur ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tas-subkategorija B1.2 approvata bil-klassifikazzjoni ta' Grupp 3, jew fil-kategorija B3 approvata bil-klassifikazzjoni “ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000 kg u inqas”, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ, meta ssir applikazzjoni, liċenzja bil-klassifikazzjonijiet kompluti fis-subkategoriji L1 u L2, u bl-istess limitazzjonijiet tal-liċenzja B1.2/B3 fil-pussess tiegħu.”;

(13)

fil-punt 66.B.115, il-punt (f) jinbidel b'dan li ġej:

“(f)

L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-konformità mal-elementi prattiċi tat-taħriġ dwar it-tip tintwera permezz ta' waħda minn dawn l-alternattivi:

(i)

permezz tal-provvista ta' rekords dettaljati ta' taħriġ prattiku jew ġurnal ta' abbord ipprovdut mill-organizzazzjoni li tkun tat il-kors bl-approvazzjoni diretta tal-awtorità kompetenti skont il-punt 66.B.130;

(ii)

fejn applikabbli, permezz ta' ċertifikat tat-taħriġ li jkopri l-element ta' taħriġ prattiku, maħruġ minn organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata kif xieraq skont l-Anness IV (Parti-147).”;

(14)

fil-punt 66.B.125(b), il-punt (1) jinbidel b'dan li ġej:

“(1)

għall-kategorija B1 jew C:

magna bil-pistuni ta' ħelikopter, grupp sħiħ: maqluba għal “subgrupp 2c sħiħ” flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip ta' inġenju tal-ajru għal dawk il-ħelikopters b'magna waħda bil-pistuni li huma fil-Grupp1;

magna bil-pistuni ta' ħelikopter, grupp tal-manifattur: maqluba għas-“subgrupp 2b sħiħ” korrispondenti flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk il-ħelikopters b'magna waħda bil-pistuni ta' dak il-manifattur li huma fil-Grupp 1;

magna bit-turbini ta' ħelikopter, grupp sħiħ: maqluba għal “subgrupp 2b sħiħ” flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk il-ħelikopters b'magna waħda bit-turbini li huma fil-Grupp 1;

magna bit-turbini ta' ħelikopter, grupp tal-manifattur: maqluba għas-“subgrupp 2b tal-manifattur” korrispondenti flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk il-ħelikopters b'magna waħda bit-turbini ta' dak il-manifattur li huma fil-Grupp 1.

magna waħda bil-pistuni ta' ajruplan — struttura tal-metall, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 sħiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi struttura komposta, ajruplani bi struttura tal-injam, u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

ajruplani b'magni multipli bil-pistuni — struttura tal-metall, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “subgrupp 3 sħiħ” flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip ta' inġenju tal-ajru għal dawk l-ajruplani b'magni multipli bil-pistuni tal-grupp sħiħ/tal-manifattur korrispondenti li huma fil-Grupp1. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi struttura komposta, ajruplani bi struttura tal-injam, u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

ajruplani b'magna waħda bil-pistuni — struttura tal-injam, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 sħiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi pressjoni, ajruplani bi struttura tal-metall, u ajruplani bi struttura komposta u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

ajruplani b'magni multipli bil-pistuni — struttura tal-injam, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 sħiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi pressjoni, ajruplani bi struttura tal-metall, u ajruplani bi struttura komposta u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

ajruplani b'magna waħda bil-pistuni — struttura komposta, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 sħiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi pressjoni, ajruplani bi struttura tal-metall, u ajruplani bi struttura tal-injam u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

ajruplani b'magni multipli bil-pistuni — struttura komposta, grupp sħiħ jew grupp tal-manifattur: maqluba għal “grupp 3 sħiħ”. Għal-liċenzja B1, għandhom jiġu inklużi l-limitazzjonijiet li ġejjin: ajruplani bi pressjoni, ajruplani bi struttura tal-metall, u ajruplani bi struttura tal-injam u ajruplani bi struttura ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

ajruplani bit-turbini — b'magna waħda, grupp sħiħ: maqluba għal “subgrupp 2a sħiħ” flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-ajruplani b'magna waħda turboprop li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-Grupp 1;

ajruplani bit-turbini — b'magna waħda, grupp tal-manifattur: maqluba għas-“subgrupp 2a tal-manifattur” korrispondenti flimkien mal-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-ajruplani b'magna waħda turboprop li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti u huma fil-Grupp 1;

ajruplani bit-turbini — b'magni multipli, grupp sħiħ: maqluba għall-klassifikazzjonijiet tat-tip tal-inġenji tal-ajru għal dawk l-ajruplani b'magni multipli turboprop li ma kinux jirrikjedu klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru fis-sistema preċedenti.”

(15)

il-Punt 66.B.130 jinbidel b'dan li ġej:

“66.B.130   Proċedura għall-approvazzjoni diretta ta' taħriġ skont it-tip ta' inġenji tal-ajru

(a)

Fil-każ tat-taħriġ skont it-tip għall-inġenji tal-ajru għajr iġfna tal-ajru, l-awtorità kompetenti tista' tapprova taħriġ skont it-tip ta' inġenji tal-ajru li ma jitwettaqx minn organizzazzjoni ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvata skont l-Anness IV (Parti-147), skont il-punt 1 tal-Appendiċi III ta' dan l-Anness (Parti-66). F'tali każ, l-awtorità kompetenti għandu jkollha proċedura fis-seħħ biex tiżgura li t-taħriġ skont it-tip ta' inġenji tal-ajru jkun konformi mal-Appendiċi III ta' dan l-Anness (Parti-66).

(b)

Fil-każ ta' taħriġ skont it-tip għal iġfna tal-ajru tal-Grupp 1, il-korsijiet għandhom ikunu dejjem approvati direttament mill-awtorità kompetenti. L-awtorità kompetenti għandu jkollha proċedura sabiex tiżgura li s-sillabu tat-taħriġ dskont it-tip għall-iġfna tal-ajru jkopri l-elementi kollha inklużi fid-dejta tal-manutenzjoni mid-Detentur tal-Approvazzjoni tad-Disinn (Design Approval Holder/DAH).”;

(16)

fil-punt 66.B.200, il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:

“(c)

L-eżamijiet bażiċi għandhom isegwu l-istandard speċifikat fl-Appendiċi I u II jew fl-Appendiċi VII u VIII ta' dan l-Anness (Parti-66), kif applikabbli.”;

(17)

Fil-punt 66.B.305(b), il-kelma “Appendiċi III” tinbidel bil-kelma “Appendiċi I”;

(18)

il-Punt 66.B.405 jinbidel b'dan li ġej:

“66.B.405   Rapport tal-kredits tal-eżami

(a)

Ir-rapport tal-kredits għandu jinkludi paragun bejn:

(i)

il-moduli, is-submoduli, is-suġġetti u l-livelli ta' għarfien inklużi fl-Appendiċi I jew VII ta' dan l-Anness (Parti-66), kif applikabbli;

(ii)

is-sillabu tal-kwalifika teknika konċernata, rilevanti għall-kategorija partikolari li trid tinkiseb.

Dan il-paragun għandu jiddikjara jekk hijiex qiegħda tintwera konformità u għandu jinkludi l-ġustifikazzjonijiet għal kull dikjarazzjoni.

(b)

Il-kredits għall-eżamijiet, għajr għall-eżamijiet ta' għarfien bażiku mwettqa fl-organizzazzjonijiet ta' taħriġ fil-manutenzjoni approvati skont l-Anness IV (Parti-147), jistgħu jingħataw biss mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn tkun inkisbet il-kwalifika, sakemm ma jkunx jeżisti xi ftehim formali ma' dik l-awtorità kompetenti li jgħid mod ieħor.

(c)

Ma jista' jingħata l-ebda kredit sakemm ma jkunx hemm dikjarazzjoni tal-konformità għal kull modulu u submodulu, li tindika fejn l-istandard ekwivalenti jista' jinstab fil-kwalifika teknika.

(d)

L-awtorità kompetenti għandha tiċċekkja, fuq bażi regolari, jekk dawn l-elementi li ġejjin ikunux inbidlu:

(i)

l-istandard tal-kwalifiki nazzjonali;

(ii)

l-Appendiċi I jew VII ta' dan l-Anness (Parti-66), kif applikabbli.

L-awtorità kompetenti għandha tevalwa wkoll jekk ikunx meħtieġ tibdil konsegwenti fir-rapport tal-kredits. Dan it-tibdil għandu jiġi ddokumentat, iddatat u rreġistrat.”;

(19)

fil-punt 66.B.410, il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:

“(c)

Malli l-kredits jiskadu, l-applikant jista' japplika għal kredits ġodda. L-awtorità kompetenti għandha testendi l-validità tal-kredits għal perjodu addizzjonali ta' għaxar snin mingħajr aktar kunsiderazzjoni jekk ir-rekwiżiti ta' għarfien bażiku definiti fl-Appendiċi I jew VII ta' dan l-Anness (Parti-66), kif applikabbli, ma jkunux inbidlu.”;

(20)

L-Appendiċi I hija emendata kif ġej:

(a)

fil-punt 1, it-titolu u l-ewwel subparagrafu jinbidlu b'dan li ġej:

Appendiċi I

Rekwiżiti ta' Għarfien Bażiku

(għajr għal liċenzja tal-kategorija L)

1.   Livelli ta' għarfien għal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija A, B1, B2, B2L, B3 u C

L-għarfien bażiku għall-kategoriji A, B1, B2, B2L u B3 huwa indikat permezz tal-livelli ta' għarfien (1, 2 jew 3) għal kull suġġett applikabbli. L-applikanti tal-kategorija C għandhom jilħqu l-livelli ta' għarfien bażiku tal-kategorija B1 jew tal-kategorija B2.

”;

(b)

fil-punt 2, it-titolu, l-ewwel subparagrafu u l-ewwel tabella jinbidlu b'dan li ġej:

“2.   Modularizzazzjoni

Il-kwalifikazzjoni fir-rigward ta' suġġetti bażiċi għal kull kategorija jew subkategorija tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandha tkun skont il-matriċi li ġejja, fejn is-suġġetti applikabbli jkunu indikati b'“X”:

 

Għall-kategoriji A, B1 u B3:

Modulu tas-suġġett

Ajruplan A jew B1 li jkollu:

Ħelikopter A jew B1 li jkollu:

B3

 

Magna/i bit-turbini

Magna/i bil-pistuni

Magna/i bit-turbini

Magna/i bil-pistuni

Ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' 2 000 kg u inqas

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7A

X

X

X

X

 

7B

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

9A

X

X

X

X

 

9B

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

11 A

X

 

 

 

 

11 B

 

X

 

 

 

11C

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

X

 

X

 

 

16

 

X

 

X

X

17 A

X

X

 

 

 

17 B

 

 

 

 

X

 

Għall-kategoriji B2 u B2L:

Modulu/submoduli tas-suġġett

B2

B2L

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7A

X

X

7B

 

 

8

X

X

9A

X

X

9B

 

 

10

X

X

11A

 

 

11B

 

 

11C

 

 

12

 

 

13.1 u 13.2

X

X

13.3(a)

X

X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi “Awtotitjir”)

13.3(b)

X

 

13.4(a)

X

X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi “Com/Nav”)

13.4(b)

X

X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi “Sorveljanza”)

13.4(c)

X

 

13.5

X

X

13.6

X

 

13.7

X

X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi “Awtotitjir”)

13.8

X

X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi “Strumenti”)

13.9

X

X

13.10

X

 

13.11 sa 13.18

X

X (għall-klassifikazzjoni ta' sistemi “Sistemi ta' qafas tal-inġenju tal-ajru”)

13.19 sa 13.22

X

 

14

X

X (għall-klassifikazzjonijiet ta' sistemi “Strumenti” u “Sistemi ta' qafas tal-inġenju tal-ajru”)”

15

 

 

16

 

 

17A

 

 

17B

 

 

(c)

fit-tabelli l-moduli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 9A, 10 u 14, il-kontenut tal-kaxxa

IL-LIVELL

B2

jinbidel b'dan li ġej:

IL-LIVELL

B2

B2L

(d)

fit-tabella tal-modulu 5, “1” jinbidel bi “—” mis-submodulu 5.5(a) għal-liċenzja B3;

(e)

fit-tabella tal-modulu 7B, “—” jinbidel bi “1” mis-submodulu 7.4 għal-liċenzja B3;

(f)

fit-tabella tal-modulu 7B submodulu 7.10, “1” jinbidel bi “2” għal-liċenzja B3;

(g)

fit-tabella tal-modulu 11A submodulu 11.8 punt (b), “1” jinbidel bi “2” għal-liċenzja B1.1;

(h)

fit-tabella tal-modulu 11A, il-kaxxa tal-kontenut tal-ewwel kolonna tas-submodulu 11.16 tinbidel b'dan li ġej:

“11.16   Pnewmatiku/Vakwu (ATA 36)

 

It-tqassim tas-sistema;

 

Sorsi: il-magna/APU (l-unità ta' potenza awżiljarja), il-kompressuri, ir-reservoirs, il-forniment mill-art;

 

Pompi tal-pressjoni u tal-vakwu;

 

Kontroll tal-pressjoni;

 

Distribuzzjoni;

 

Indikazzjonijiet u twissijiet;

 

Interfaċċi ma' sistemi oħra.”;

(i)

fit-tabella tal-modulu 11A, il-kaxxa tal-kontenut tal-ewwel kolonna tas-submodulu 11.20 tinbidel b'dan li ġej:

“11.20   Sistemi tal-Kabina (ATA44)

L-unitajiet u l-komponenti li jipprovdu apparati għad-divertiment tal-passiġġieri u għall-komunikazzjoni fl-inġenju tal-ajru (is-Sistema ta' Dejta ta' Interkomunikazzjoni tal-Kabina (CIDS)) kif ukoll bejn il-kabina tal-inġenju tal-ajru u l-istazzjonijiet tal-art (is-Servizz ta' Netwerk tal-Kabina (CNS)). Dawn jinkludu trażmissjonijiet tal-vuċi, dejta, mużika u vidjo.

Is-CIDS tipprovdi konnessjoni elettronika bejn l-ekwipaġġ tal-kokpit/tal-kabina u s-sistemi tal-kabina. Dawn is-sistemi jsostnu l-iskambju ta' dejta tal-Unitajiet Sostitwibbli fil-Post (LRUs) differenti u relatati, u normalment jiġu mħaddma mill-Panils tal-Flight Attendants (FAPs).

Normalment, is-CNS ikun magħmul minn server li jkollu interfaċċa ma', fost oħrajn, dawn is-sistemi li ġejjin:

Komunikazzjoni ta' dejta/radju;

Sistema Ewlenija tal-Kabina (CSS);

Sistema ta' Divertiment Abbord (IFES);

Sistema ta' Komunikazzjoni Esterna (ECS);

Sistema ta' Memorja ta' Massa tal-Kabina (CMMS);

Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kabina (CMS);

Sistemi Mixxelanji tal-Kabina (MCSs).

Is-CNS jista' jkollha funzjonijiet bħal:

aċċess għal rapporti ta' qabel it-tluq/tat-tluq;

aċċess għall-posta elettronika/l-intranet/l-internet; bażi ta' dejta tal-passiġġiera.”;

(j)

fit-tabella tal-modulu 11B, submodulu 11.8 punt (b), “3” jinbidel bi “2” għal-liċenzja B1.2;

(k)

fit-tabella tal-modulu 11B, il-kaxxa tal-kontenut tal-ewwel kolonna tas-submodulu 11.16 tinbidel b'dan li ġej:

“11.16   Pnewmatiku/Vakwu (ATA 36)

 

It-tqassim tas-sistema;

 

Sorsi: il-magna/APU, il-kompressuri, ir-reservoirs, il-forniment mill-art;

 

Pompi tal-pressjoni u tal-vakwu;

 

Kontroll tal-pressjoni;

 

Distribuzzjoni;

 

Indikazzjonijiet u twissijiet;

 

Interfaċċi ma' sistemi oħra.”;

(l)

fit-tabella tal-modulu 12, il-kaxxa tal-kontenut tal-ewwel kolonna tas-submodulu 12.16 tinbidel b'dan li ġej:

“12.16   Pnewmatiku/Vakwu (ATA 36)

 

It-tqassim tas-sistema;

 

Sorsi: il-magna/APU, il-kompressuri, ir-reservoirs, il-forniment mill-art;

 

Pompi tal-pressjoni u tal-vakwu;

 

Kontroll tal-pressjoni;

 

Distribuzzjoni;

 

Indikazzjonijiet u twissijiet;

 

Interfaċċi ma' sistemi oħra.”;

(m)

il-modulu 13 jinbidel b'dan li ġej:

“MODULU 13 - AJRUDINAMIKA, STRUTTURI U SISTEMI TAL-INĠENJI TAL-AJRU

 

IL-LIVELL

 

B2

B2L

13.1

Teorija tat-Titjir

 

(a)

L-Ajrudinamika u l-Kontrolli tat-Titjir ta' Ajruplan

1

It-tħaddim u l-effetti ta':

il-kontroll tar-roll: l-ailerons u t-tmun;

il-kontroll tal-pitch: l-elevaturi, l-istabbilaturi, l-istabbilizzaturi tal-inċidenza varjabbli u l-canards; kif ukoll

il-kontroll tal-yaw: il-limitaturi tat-tmun;

Il-kontroll permezz ta' elevons, ruddervators;

L-istrumenti tal-irfigħ għoli: is-slots, is-slats, il-flaps;

It-tagħmir li jnissel id-drag: it-tmun, id-dumpers tal-irfigħ, il-brejkijiet tal-veloċità; kif ukoll

It-tħaddim u l-effetti tat-trim tabs, is-servo tabs u l-control surface bias.

 

(b)

Titjir b'Veloċità Għolja

1

Veloċità tal-ħoss, titjir subsoniku, titjir transoniku, titjir supersoniku;

Numru Mach, numru Mach kritiku.

 

(c)

Ajrudinamika tal-Ġwienaħ Rotanti

1

Terminoloġija;

It-tħaddim u l-effett ta' kontrolli ċikliċi, kollettivi u anti-torque.

 

13.2

Strutturi — Kunċetti Ġenerali

 

Il-prinċipji fundamentali tas-Sistemi Strutturali

1

Is-Sistemi ta' Identifikazzjoni taż-Żona u tal-Istazzjonijiet

2

Metalizzazzjoni (bonding) elettrika

2

Id-dispożizzjoni tal-protezzjoni minn impatt ta' sajjetta.

2

13.3

Awtotitjir (ATA 22)

 

(a)

3

Il-prinċipji fundamentali tal-kontroll tat-titjir awtomatiku inklużi l-prinċipji tat-tħaddim u t-terminoloġija attwali;

L-ipproċessar ta' sinjali ta' ordnijiet;

Modi ta' tħaddim: kanali roll, pitch u yaw;

Ristretturi tal-yaw;

Sistema għat-Titjib fl-Istabbiltà tal-ħelikopters;

Kontroll awtomatiku tat-trim;

Interfaċċa ta' għajnuna għan-nagivazzjoni awtopilota;

 

(b)

3

Sistemi ta' autothrottle;

Sistemi ta' nżul awtomatiku: il-prinċipji u kategoriji, il-modi ta' tħaddim, l-approċċ, il-glideslope, l-art, il-go-around, il-moniters tas-sistema u l-kundizzjonijiet ta' ħsara.

 

13.4

Komunikazzjoni/Navigazzjoni (ATA 23/34)

 

(a)

3

Il-prinċipji fundamentali ta' propagazzjoni ta' radio waves, antenni, linji ta' trasmissjoni, komunikazzjoni, receiver u transmitter;

Prinċipji tat-tħaddim tas-sistemi li ġejjin:

Komunikazzjoni bi Frekwenza Għolja Ħafna (VHF);

Komunikazzjoni bi Frekwenza Għolja (HF);

Awdjo;

Transmitters għas-Sejbien waqt Emerġenza (ELTs);

Reġistratur tal-vuċi fil-kabina tal-pilota (CVR);

Medda Omnidirezzjonali bi Frekwenza Għolja Ħafna (VOR);

Sejbien Awtomatiku tad-Direzzjoni (ADF);

Sistema ta' Nżul bl-Istrumenti (ILS);

Sistemi ta' Flight Director (FDSs), Tagħmir għall-Kejl tad-Distanza (DME);

Navigazzjoni taż-żona, sistemi RNAV;

Sistemi ta' Ġestjoni tat-Titjira (FMSs);

Sistema ta' Pożizzjonament Globali (GPS), Sistemi ta' Navigazzjoni Globali bis-Satellita (GNSSs);

Kollegament tad-Dejta.

 

(b)

3

Transponder ta' Kontroll tat-Traffiku tal-Ajru, radar sekondarju għas-sorveljanza;

Sistema ta' Twissija tat-Traffiku u Prevenzjoni ta' Kolliżjonijiet (TCAS);

Radar għall-evitar tal-maltemp;

Altimetru tar-Radju;

Sorveljanza Dipendenti Awtomatika — Xandir (ADS-B).

 

(c)

3

Sistema ta' Nżul bil-Microwave (MLS);

Navigazzjoni bi Frekwenza Baxxa Ħafna u iperbolika (VLF/Omega);

Navigazzjoni Doppler;

Sistema ta' Navigazzjoni Inerzjali (INS);

Komunikazzjoni u rapportar ARINC (Aircraft Radio Incorporated).

 

13.5

Enerġija Elettrika (ATA 24)

3

L-installazzjoni u t-tħaddim tal-batteriji;

Il-ġenerazzjoni tal-enerġija b'Kurrent Dirett (DC);

Il-ġenerazzjoni tal-enerġija b'Kurrent Alternat (AC);

Il-ġenerazzjoni tal-enerġija (power) tal-emerġenza;

Ir-regolazzjoni tal-vultaġġ;

Distribuzzjoni tal-enerġija;

L-invertituri, it-trasformaturi, ir-rettifikaturi;

Il-protezzjoni taċ-ċirkwiti;

Enerġija Esterna / tal-Art.

 

13.6   Tagħmir u Attrezzaturi (ATA 25)

Ir-rekwiżiti ta' tagħmir elettroniku ta' emerġenza;

Tagħmir ta' divertiment fil-kabina.

3

13.7

Kontrolli tat-Titjir (ATA 27)

 

(a)

2

Kontrolli primarji: l-aileron, l-elevaturi, it-tmun;

Il-kontroll tat-trim;

Kontroll tat-tagħbija attiva;

L-istrumenti tal-irfigħ għoli;

Id-dumpers tal-irfigħ, il-brejkijiet tal-veloċità;

Tħaddim tas-sistema: manwali, idroliku, pnewmatiku;

Is-sensazzjoni artifiċjali, ir-ristrettur tal-yaw, it-trim tal-Mach, il-limitaturi tat-tmun, il-gust locks;

Is-sistema ta' protezzjoni mill-waqfien tal-magni.

 

(b)

3

Tħaddim tas-sistema: elettriku, fly-by-wire.

 

13.8

Strumenti (ATA 31)

3

Il-klassifikazzjoni;

L-atmosfera;

Terminoloġija;

Apparati u sistemi għall-kejl tal-pressjoni;

Sistemi pitotstatiċi;

Altimetri;

Indikaturi tal-veloċità vertikali;

Indikaturi tal-veloċità ajrudinamika;

Machmiters;

Sistemi ta' rapportar/twissija dwar l-altitudni;

Kompjuters ta' dejta tal-arja;

Sistemi pnewmatiċi tal-istrumenti;

Qari dirett tal-gauges tal-pressjoni u tat-temperatura;

Sistemi li jindikaw it-temperatura;

Sistemi li jindikaw il-kwantità tal-fjuwil;

Prinċipji ġiroskopiċi;

Orizzonti artifiċjali;

Indikaturi tas-slip;

Ġiroskopji direzzjonali;

Sistemi ta' Twissija dwar il-Prossimità tal-Art (GPWSs);

Sistemi tal-boxxla;

Sistemi ta' reġistrazzjoni tad-Dejta tat-Titjir (FDRSs);

Sistemi tal-Istrumenti Elettroniċi tat-Titjir (EFISs);

Sistemi ta' twissija bi strument inklużi sistemi ta' twissija prinċipali u panils ta' twissija;

Sistemi ta' twissija tal-waqfien tal-magni u sistemi ta' indikazzjoni tal-angolu tal-attakk;

Kejl u indikazzjoni tal-vibrazzjoni;

Kokpit tal-ħġieġ.

 

13.9

Dwal (ATA 33)

3

Esterni: tan-navigazzjoni, tal-inżul, tat-taxiing, tas-silġ;

Interni: tal-kabina, tal-kokpit, tat-tagħbija;

Ta' emerġenza.

 

13.10

Sistemi ta' Manutenzjoni Abbord (ATA 45)

3

Kompjuters ta' manutenzjoni ċentrali;

Sistema tat-tagħbija ta' dejta;

Sistema ta' librerija elettronika;

Sistema tal-istampar;

Sistema tal-monitoraġġ tal-istruttura (monitoraġġ tat-tolleranza ta' ħsara).

 

13.11

Kondizzjonament tal-Arja u Pressurizzazzjoni tal-Kabina (ATA 21)

 

13.11.1

Provvista tal-Arja

2

Sorsi ta' provvista tal-arja inklużi t-teħid tal-arja mill-magna, l-APU u l-karru tal-art.

 

13.11.2

Kondizzjonament tal-Arja

 

Sistemi tal-arja kundizzjonata;

2

Maġni li jiċċirkolaw l-arja u magni li jiċċirkolaw il-fwar;

3

Sistemi ta' distribuzzjoni;

1

Sistema ta' kontroll tal-fluss, tat-temperatura u tal-umdità.

3

13.11.3

Pressurizzazzjoni

3

Sistemi ta' pressurizzazzjoni;

Kontroll u indikazzjoni inklużi l-valvi ta' kontroll u ta' sikurezza;

Kontrolluri tal-pressjoni fil-kabina.

 

13.11.4

Apparati ta' Sikurezza u ta' Twissija

3

Apparati ta' protezzjoni u ta' twissija.

 

13.12

Protezzjoni min-Nar (ATA 26)

 

(a)

3

Sistemi ta' detezzjoni u ta' twissija ta' nar u duħħan;

Sistemi tat-tifi tan-nar;

Ittestjar tas-sistemi.

 

(b)

1

Apparat tat-tifi tan-nar portabbli.

 

13.13

Sistemi ta' Fjuwil (ATA 28)

 

Tqassim tas-sistema;

1

Tankijiet tal-fjuwil;

1

Sistemi tal-forniment;

1

Tneħħija, ivventjar u żvujtar;

1

Cross feed u trasferiment;

2

Indikazzjonijiet u twissijiet;

3

Riforniment tal-fjuwil u tneħħija tal-fjuwil;

2

Sistemi tal-Fjuwil ta' bilanċ lonġitudinali.

3

13.14

Enerġija Idrawlika (ATA 29)

 

Tqassim tas-sistema;

1

Fluwidi idrawliċi;

1

Reservoirs u akkumulaturi idrawliċi;

1

Ġenerazzjoni tal-pressjoni: elettrika, mekkanika, pnewmatika;

3

Ġenerazzjoni tal-pressjoni ta' emerġenza;

3

Filtri;

1

Kontroll tal-pressjoni;

3

Distribuzzjoni tal-enerġija;

1

Sistemi ta' indikazzjoni u ta' twissija;

3

Interfaċċa ma' sistemi oħra.

3

13.15

Protezzjoni mis-Silġ u x-Xita (ATA 30)

 

Formazzjoni, klassifikazzjoni u detezzjoni tas-silġ;

2

Sistemi kontra l-formazzjoni s-silġ: tal-elettriku, tal-arja sħuna u kimiċi;

2

Sistemi li jneħħu s-silġ: tal-elettriku, tal-arja sħuna, pnmatiċi u kimiċi;

3

Impenetrabbli għall-ilma tax-xita;

1

Tisħin tas-sonda u tad-drain;

3

Sistemi tal-wajpers.

1

13.16

Apparat tal-Inżul (ATA 32)

 

Kostruzzjoni, assorbiment tax-xokkijiet;

1

Sistemi ta' estensjoni u retrazzjoni: normali u ta' emerġenza;

3

Indikazzjonijiet u twissijiet;

3

Roti, brejkijiet, sistemi antiskid u tal-ibbrejkjar awtomatiku;

3

Tajers;

1

Steering

3

Detezzjoni arja-art.

3

13.17

Ossiġnu (ATA 35)

 

Tqassim tas-sistema: kokpit, kabina;

3

Is-sorsi, il-ħażna, l-iċċarġjar u d-distribuzzjoni;

3

Regolazzjoni tal-forniment;

3

Indikazzjonijiet u twissijiet.

3

13.18

Pnewmatiku/Vakwu (ATA 36)

 

Tqassim tas-sistema;

2

Sorsi: il-magna/APU, il-kompressuri, ir-reservoirs, il-forniment mill-art;

2

Kontroll tal-pressjoni;

3

Distribuzzjoni;

1

Indikazzjonijiet u twissijiet;

3

Interfaċċi ma' sistemi oħra.

3

13.19

Ilma/Skart (ATA 38)

2

It-tqassim, il-forniment, id-distribuzzjoni, il-manutenzjoni u l-iżvujtar tas-sistema tal-ilma;

It-tqassim, l-iflaxxjar u l-manutenzjoni tas-sistema tat-tojlits.

 

13.20

Avjonika Modulari Integrata (IMA) (ATA 42)

3

Sistema Ewlenija;

Komponenti tan-Netwerk.

Nota: Il-funzjonijiet li normalment jistgħu jiġu integrati fil-moduli tal-Avjonika Modulari Integrata (IMA) jinkludu, fost oħrajn:

l-immaniġġjar tat-teħid tal-arja;

il-kontroll tal-pressjoni tal-arja;

il-ventilazzjoni u l-kontroll tal-arja;

il-kontroll tal-ventilazzjoni avjonika u tal-kokpit, il-kontroll tat-temperatura;

il-komunikazzjoni tat-traffiku tal-ajru;

router ta' komunikazzjoni avjonika;

l-immaniġġjar tat-tagħbija elettrika;

il-monitoraġġ tas-circuit breaker;

is-sistema elettrika Built-in Test Equipment (BITE);

l-immaniġġjar tal-fjuwil;

il-kontroll tal-brejkijiet;

il-kontroll tal-isteering;

l-estensjoni u r-retrazzjoni tat-tagħmir għall-inżul;

l-indikazzjoni tal-pressjoni tat-tajers;

l-indikazzjoni tal-pressjoni oleodinamika;

il-monitoraġġ tat-temperatura tal-brejkijiet.

 

13.21

Sistemi tal-Kabina (ATA 44)

3

L-unitajiet u l-komponenti li jipprovdu apparati għad-divertiment tal-passiġġieri u għall-komunikazzjoni fl-inġenju tal-ajru (is-Sistema ta' Dejta ta' Interkomunikazzjoni tal-Kabina (CIDS)) kif ukoll bejn il-kabina tal-inġenju tal-ajru u l-istazzjonijiet tal-art (is-Servizz ta' Netwerk tal-Kabina (CNS)). Dawn jinkludu trażmissjonijiet tal-vuċi, dejta, mużika u vidjo.

Is-CIDS tipprovdi konnessjoni elettronika bejn l-ekwipaġġ tal-kokpit/tal-kabina u s-sistemi tal-kabina. Dawn is-sistemi jsostnu l-iskambju ta' dejta tal-Unitajiet Sostitwibbli fil-Post (LRUs) differenti u relatati, u normalment jiġu mħaddma mill-Panils tal-Flight Attendants (FAPs).

Normalment, is-CNS ikun magħmul minn server li jkollu interfaċċa ma', fost oħrajn, dawn is-sistemi li ġejjin:

Komunikazzjoni ta' dejta/radju;

Sistema Ewlenija tal-Kabina (CSS);

Sistema ta' Divertiment Abbord (IFES);

Sistema ta' Komunikazzjoni Esterna (ECS);

Sistema ta' Memorja ta' Massa tal-Kabina (CMMS);

Sistema ta' Monitoraġġ tal-Kabina (CMS);

Sistemi Mixxelanji tal-Kabina (MCSs).

Is-CNS jista' jkollha funzjonijiet bħal:

aċċess għal rapporti ta' qabel it-tluq/tat-tluq;

aċċess għall-posta elettronika/l-intranet/l-internet;

bażi ta' dejta tal-passiġġiera.

 

13.22

Sistemi tal-Informazzjoni (ATA 46)

3

L-unitajiet u l-komponenti li jipprovdu mezz ta' ħżin, aġġornar u rkupru ta' informazzjoni diġitali li normalment tkun ipprovduta fuq karta, mikrofilm jew mikrofixx. Dawn jinkludu unitajiet li huma ddedikati għall-funzjonijiet ta' ħżin u rkupru tal-informazzjoni bħall-memorja ta' massa u l-kontrollur tal-librerija elettronika, iżda ma jinkludux unitajiet jew komponenti installati għal użi oħra u maqsuma ma' sistemi oħra, bħall-istampatur tal-ekwipaġġ tal-kabina jew għall-wiri ta' użu ġenerali.

Eżempji tipiċi jinkludu:

Sistemi tal-Immaniġġjar tal-Informazzjoni u tat-Traffiku tal-Ajru u Sistemi ta' Server tan-Netwerks;

Sistema ta' informazzjoni ġenerali dwar l-inġenji tal-ajru;

Sistema ta' informazzjoni dwar il-kabina tal-ekwipaġġ;

Sistema ta' informazzjoni dwar il-manutenzjoni;

Sistema ta' informazzjoni dwar il-kabina tal-passiġġiera;

Sistemi ta' informazzjoni mixxelanja.”

 

(21)

L-Appendiċi II huwa emendat kif ġej:

(a)

it-titolu jinbidel b'dan li ġej:

Appendiċi II

Standard tal-Eżami Bażiku

(għajr għal liċenzja tal-kategorija L)”;

(b)

fil-punti 2.2.1 sa 2.2.10, il-kliem “Kategorija B2” jinbidlu bil-kliem “Kategorija B2 u B2L”;

(c)

il-punti 2.2.13 u 2.2.14 jinbidlu b'dan li ġej:

“2.13.   MODULU 13 — AJRUDINAMIKA, STRUTTURI U SISTEMI TAL-INĠENJI TAL-AJRU

Kategorija B2: 180 mistoqsija b'għażla ta' tweġibiet u 0 mistoqsijijiet ta' test liberu. Ħin permess: 225 minuta. Il-mistoqsijiet u l-ħin permess jistgħu jinqasmu f'żewġ eżamijiet, kif ikun xieraq.

Kategorija B2L:

Klassifikazzjoni ta' sistemi

Numru ta' mistoqsijiet b'għażla ta' tweġibiet

Ħin permess (minuti)

Rekwiżiti bażiċi

(Submoduli 13.1, 13.2, 13.5 u 13.9)

28

35

COM/NAV

(Submodulu 13.4(a))

24

30

STRUMENTI

(Submodulu 13.8)

20

25

AWTOTITJIR

(Submoduli 13.3(a) u 13.7)

28

35

SORVELJANZA

(Submodulu 13.4(b))

8

10

SISTEMI TA' QAFAS TAL-INĠENJU TAL-AJRU

(Submoduli 13.11 sa 13.18)

32

40

2.14.   MODULU 14 — PROPULSJONI

Kategorija B2 u B2L: 24 mistoqsija b'għażla ta' tweġibiet u 0 mistoqsijijiet ta' test liberu. Ħin permess: 30 minuta.

NOTA: L-eżami ta' B2L għall-modulu 14 huwa applikabbli biss għall-klassifikazzjonijiet “Strumenti” u “Sistemi ta' qafas tal-inġenju tal-ajru.”;”

(22)

L-Appendiċi III hu emendat kif ġej:

(a)

fil-punt 1.(a), il-punt (ii) jinbidel b'dan li ġej:

“(ii)

Għandu jikkonforma, għajr kif permess mit-taħriġ dwar id-differenzi previst fil-punt (c), mal-istandard stipulat fil-punt 3.1 ta' dan l-Appendiċi u, jekk disponibbli, mal-elementi rilevanti definiti fil-parti obbligatorja tad-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012.”;

(b)

fil-punt 1.(b), il-punt (ii) jinbidel b'dan li ġej:

“(ii)

Għandu jikkonforma, għajr kif permess mit-taħriġ dwar id-differenzi deskritt fil-punt (c), mal-istandard stipulat fil-punt 3.2 ta' dan l-Appendiċi u, jekk disponibbli, mal-elementi rilevanti definiti fil-parti obbligatorja tad-dejta tal-adegwatezza operattiva stabbilita skont ir-Regolament (UE) Nru 748/2012.”;

(c)

fil-punt 3.1(c), in-noti tal-qiegħ fit-tabella jinbidlu b'dan li ġej:

“(1)

Għal ajruplani mhux pressurizzati b'magni bil-pistuni b'MTOM ta' inqas minn 2 000 kg, id-durata minima tista' titnaqqas b'50 %.

(2)

Għal ħelikopters fil-Grupp 2 (kif definit fil-punt 66.A.5), id-durata minima tista' titnaqqas bi 30 %.”;

(d)

fil-punt 3.1(e), il-livell ta' taħriġ għas-sistema ta' qafas tal-inġenju tal-ajru 21A “Provvista tal-Arja”, korrispondenti għall-kolonna “Ħelikopters bit-Turbini”, jinbidel b'dan li ġej:

“3

1”;

(e)

fil-punt 3.1(e), il-livell ta' taħriġ għas-sistema ta' qafas tal-inġenju tal-ajru 31A “Sistemi tal-Istrumenti”, korrispondenti għall-kolonna “Ħelikopters bil-pistuni”, jinbidel b'dan li ġej:

“3

1”;

(23)

L-Appendiċi IV jinbidel b'dan li ġej:

Appendiċi IV

Rekwiżiti tal-esperjenza għall-estensjoni ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru skont il-Parti-66.

It-tabella ta' hawn taħt turi r-rekwiżiti tal-esperjenza għaż-żieda ta' kategorija jew subkategorija ġdida mal-liċenzja eżistenti skont il-Parti-66.

L-esperjenza għandha tkun esperjenza ta' manutenzjoni prattika fuq inġenji tal-ajru operattiv fis-subkategorija rilevanti għall-applikazzjoni.

Ir-rekwiżit tal-esperjenza għandu jitnaqqas b'50 % jekk l-applikant ikun lesta kors approvat skont il-Parti-147 rilevanti għas-subkategorija.

Għal

Minn

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

A1

6 xhur

6 xhur

6 xhur

Sentejn (2)

6 xhur

Sentejn (2)

Sena (1)

Sentejn (2)

Sena (1)

6 xhur

A2

6 xhur

6 xhur

6 xhur

Sentejn (2)

6 xhur

Sentejn (2)

Sena (1)

Sentejn (2)

Sena (1)

6 xhur

A3

6 xhur

6 xhur

6 xhur

Sentejn (2)

Sena (1)

Sentejn (2)

6 xhur

Sentejn (2)

Sena (1)

Sena (1)

A4

6 xhur

6 xhur

6 xhur

Sentejn (2)

Sena (1)

Sentejn (2)

6 xhur

Sentejn (2)

Sena (1)

Sena (1)

B1.1

Xejn

6 xhur

6 xhur

6 xhur

6 xhur

6 xhur

6 xhur

Sena (1)

Sena (1)

6 xhur

B1.2

6 xhur

Xejn

6 xhur

6 xhur

Sentejn (2)

Sentejn (2)

6 xhur

Sentejn (2)

Sena (1)

Xejn

B1.3

6 xhur

6 xhur

Xejn

6 xhur

6 xhur

6 xhur

6 xhur

Sena (1)

Sena (1)

6 xhur

B1.4

6 xhur

6 xhur

6 xhur

Xejn

Sentejn (2)

6 xhur

Sentejn (2)

Sentejn (2)

Sena (1)

6 xhur

B2

6 xhur

6 xhur

6 xhur

6 xhur

Sena (1)

Sena (1)

Sena (1)

Sena (1)

Sena (1)

B2L

6 xhur

6 xhur

6 xhur

6 xhur

Sena (1)

Sena (1)

Sena (1)

Sena (1)

Sena (1)

Sena (1)

B3

6 xhur

Xejn

6 xhur

6 xhur

Sentejn (2)

6 xhur

Sentejn (2)

Sena (1)

Sentejn (2)

Sena (1)

”;

(24)

L-Appendiċi V jinbidel b'dan li ġej:

Appendiċi V

Formola tal-Applikazzjoni — Formola 19 tal-EASA

1.

Dan l-Appendiċi fih eżempju tal-formola użata għall-applikazzjoni tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru msemmija fl-Anness III (Parti-66).

2.

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tista' timmodifika l-Formola 19 tal-EASA biex tinkludi informazzjoni addizzjonali meħtieġa biex ikun appoġġjat il-każ fejn ir-rekwiżiti nazzjonali jippermettu jew jirrikjedu li l-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru maħruġa skont l-Anness III (Parti-66) tiġi użata barra mill-kuntest tar-rekwiżiti tal-Anness I (Parti-M) u l-Anness II (Parti-145).
Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni
”;

(25)

L-Appendiċi VI hu emendat kif ġej:

(a)

it-titolu jinbidel b'dan li ġej:

Appendiċi VI – Liċenzja għall-Manutenzjoni ta' Inġenji tal-Ajru msemmija fl-Anness III (Parti-66) – Formola 26 tal-EASA”;

(b)

fil-bidu tal-Appendiċi VI u qabel il-Formola 26 eżistenti tal-EASA jiddaħħal it-test li ġej:

“1.

Eżempju tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru li hemm referenza għaliha fl-Anness III (Parti-66) jista' jinstab fil-paġni li ġejjin.

2.

Id-dokument irid ikun stampat fil-forma standardizzata murija, iżda jista' jiċċekken fid-daqs biex ikun jista' jiġi ġġenerat bil-kompjuter. Meta jiċċekken id-daqs, dan irid isir bil-galbu biex ikun żgurat li jkun hemm biżżejjed spazju disponibbli f'dawk il-postijiet fejn huma meħtieġa s-siġilli jew it-timbri uffiċjali. Id-dokumenti ġġenerati bil-kompjuter mhemmx bżonn li jkollhom il-kaxxi kollha inkorporati meta kwalunkwe tali kaxxa tibqa' vojta sakemm id-dokument ikun jista' jiġi rikonoxxut b'mod ċar bħala l-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru maħruġa skont l-Anness III (Parti-66).

3.

Id-dokument jista' jimtela jew bl-Ingliż jew bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tal-awtorità kompetenti. F'dan il-każ, it-tieni kopja bl-Ingliż għandha tiġi mehmuża mad-dokument sabiex jiġi żgurat li jinftiehem b'mod reċiproku meta kwalunkwe detentur ta' liċenzja jkun jeħtieġ li juża l-liċenzja barra dak l-Istat Membru.

4.

Kull detentur ta' liċenzja jrid ikollu numru ta' detentur ta' liċenzja uniku, stabbilit abbażi ta' identifikatur nazzjonali u deżinjatur alfa-numeriku.

5.

Id-dokument jista' jkollu l-paġni f'ordni differenti minn dik ta' dan l-eżempju u jista' ma jkunx fih linji diviżorji, jew xi wħud minnhom, sakemm l-informazzjoni li jkun fih tkun ippożizzjonata b'tali mod li kull tifsila tal-paġna tkun tista' tiġi identifikata b'mod ċar mal-format tal-eżempju tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru li hawn hawnhekk.

6.

Id-dokument għandu jiġi preparat mill-awtorità kompetenti. Madankollu, jista' jiġi preparat ukoll minn kwalunkwe organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145) jekk l-awtorità kompetenti taqbel ma' dan u l-preparazzjoni ssir skont proċedura stabbilita fil-manwal tal-organizzazzjonu tal-manutenzjoni msemmi fil-punt 145.A.70 tal-Anness II (Parti-145). F'kull każ, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ id-dokument.

7.

Il-preparazzjoni ta' kwalunkwe bidla f'liċenzja eżistenti għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandha titwettaq mill-awtorità kompetenti. Madankollu, tista' tiġi preparata wkoll minn kwalunkwe organizzazzjoni tal-manutenzjoni approvata skont l-Anness II (Parti-145) jekk l-awtorità kompetenti taqbel ma' dan u l-preparazzjoni ssir skont proċedura stabbilita fil-manwal tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni msemmi fil-punt 145.A.70 tal-Anness II (Parti-145). F'kull każ, l-awtorità kompetenti għandha tibdel id-dokument.

8.

Id-detentur tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandu jżommha f'kundizzjoni tajba u għandu jiżgura li fiha ma tiddaħħal ebda annotazzjoni mhux awtorizzata. In-nuqqas ta' konformità ma' din ir-regola jista' jtellef il-validità tal-liċenzja jew iwassal biex id-detentur ma jitħalla jżomm ebda privileġġ ta' ċertifikazzjoni. Dan jista' wkoll iwassal għat-teħid ta' proċeduri kriminali skont il-liġi nazzjonali.

9.

Il-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru maħruġa skont l-Anness III (Parti-66) għandha tiġi rikonoxxuta fl-Istati Membri kollha u l-iskambju tad-dokument mhux meħtieġ meta wieħed jaħdem fi Stat Membru ieħor.

10.

L-Anness għall-Formola 26 tal-EASA huwa fakultattiv u jista' jintuża biss biex jinkludi l-privileġġi nazzjonali, fejn tali privileġġi jkunu koperti mil-liġi nazzjonali li tmur lil hinn mill-ambitu tal-Anness III (Parti-66).

11.

Fir-rigward tal-paġna tal-klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru tal-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru, l-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li ma toħroġx din il-paġna sakemm l-ewwel klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru tkun teħtieġ li tiġi approvata, u jista' jseħħ li tkun trid toħroġ aktar minn paġna waħda tal-klassifikazzjoni tat-tip tal-inġenji tal-ajru skont in-numru ta' klassifikazzjonijiet tat-tip li jridu jiġu elenkati.

12.

Minkejja l-punt 11, kull paġna maħruġa għandha tkun fil-format ta' dan l-eżempju u għandu jkun fiha l-informazzjoni speċifikata għal dik il-paġna.

13.

Il-liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru għandha tindika b'mod ċar li l-limitazzjonijiet huma esklużjonijiet mill-privileġġi taċ-ċertifikazzjoni. Jekk mhemmx limitazzjonijiet applikabbli, fil-paġna tal-LIMITAZZJONIJIET għandu jiġi indikat “L-ebda limitazzjoni”.

14.

Meta jintuża format stampat minn qabel għall-ħruġ ta' liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru, kwalunkwe kaxxa tal-klassifikazzjoni ta' kategorija, subkategorija jew tip li ma jkunx fiha annotazzjoni ta' klassifikazzjoni għandha tkun immarkata biex turi li l-klassifikazzjoni mhijiex miżmuma.”;

(c)

il-Formola 26 tinbidel b'dan li ġej:

Image Test ta 'immaġni Image Test ta 'immaġni

(26)

Dawn l-Appendiċi VII u VIII li ġejjin huma miżjudin:

Appendiċi VII

Rekwiżiti ta' għarfien bażiku għal liċenzja għall-manutenzjoni ta' inġenji tal-ajru tal-kategorija L

Id-definizzjonijiet tal-livelli differenti ta' għarfien meħtieġa fl-Appendiċi huma l-istess bħal dawk inklużi fil-punt 1 tal-Appendiċi I tal-Anness III (Parti-66).

Subkategoriji

Moduli meħtieġa għal kull subkategorija (ara t-tabella tas-sillabu ta' hawn taħt)

L1C: glajders komposti

1L, 2L, 3L, 5L, 7L u 12L

L1: glajders

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L u 12L

L2C: glajders komposti li jaħdmu bil-magni u ajruplani ELA1 komposti

1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L u 12L

L2: glajders li jaħdmu bil-magni u ajruplani ELA1

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L u 12L

L3H: blalen tal-arja sħuna

1L, 2L, 3L, 9L u 12L

L3G: blalen tal-gass

1L, 2L, 3L, 10L u 12L

L4H: iġfna tal-ajru tal-arja sħuna

1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L u 12L

L4G: iġfna tal-ajru tal-gass ELA2

1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L u 12L

L5: iġfna tal-ajru tal-gass ta' klassifikazzjoni ogħla minn ELA2

Rekwiżiti ta' għarfien bażiku għal kwalunkwe subkategorija B1

kif ukoll

8L (għal B1.1 u B1.3), 10L, 11L u 12L

WERREJ:

Deżinjazzjoni tal-modulu

1L

“Għarfien bażiku”

2L

“Fatturi umani”

3L

“Leġiżlazzjoni tal-avjazzjoni”

4L

“Qafas tal-inġenju tal-ajru tal-injam/tubi tal-metall miksijin bit-tessuti”

5L

“Qafas tal-inġenju tal-ajru kompost”

6L

“Il-metall tal-qafas tal-inġenju tal-ajru”

7L

“Qafas tal-inġenju tal-ajru ġenerali”

8L

“Powerplant”

9L

“Ballun/Ġifen tal-ajru tal-arja sħuna”

10L

“Ballun/Ġifen tal-ajru tal-gass (liberu/irmiġġat)”

11L

“Iġfna tal-ajru tal-arja sħuna/tal-gass”

12L

“Radio Com/ELT/Transponder/Strumenti”

MODULU 1L — GĦARFIEN BAŻIKU

 

Livell

1L.1   Matematika

Aritmetika

Temini u sinjali aritmetiċi;

Metodi ta' multiplikazzjoni u diviżjoni;

Frazzjonijiet u deċimali;

Fatturi u multipli;

Piżijiet, qisien u fatturi ta' konverżjoni;

Proporzjon;

Medji u perċentwali;

Erjas u volumi, kwadrati, kubi.

Alġebra

Valutazzjoni ta' espressjonijiet alġebrajċi sempliċi: addizzjoni, tnaqqis, multiplikazzjoni u diviżjoni;

Użu tal-parentesi;

Frazzjonijiet alġebrajċi sempliċi.

Ġeometrija

Kostruzzjonijiet ġeometriċi sempliċi;

Rappreżentazzjoni grafika: natura u użi tal-graffs.

1

1L.2   Fiżika

Materja

Natura tal-materja: l-elementi kimiċi;

Komposti kimiċi;

Stati: solidi, likwidi u gassużi;

Tibdil minn stat għal ieħor.

Mekkanika

Forzi, moments u couples, rappreżentazzjoni bħala vektors;

Ċentru tal-gravità;

Tensjoni, kompressjoni, shear u torsjoni;

Natura u karatteristiċi ta' solidi, fluwidi u gassijiet.

Temperatura

Termometri u skali tat-temperatura: Celsius, Fahrenheit u Kelvin;

Definizzjoni tas-sħana.

1

1L.3   Elettriku

Ċirkwiti DC

Ir-regola ta' Ohm, ir-regoli ta' Kirchoff dwar il-vultaġġ u l-kurrent;

Sinifikat tar-reżistenza interna tal-provvista;

Reżistenza/reżister;

Kodiċi bil-kulur tar-reżisters, valuri u tolleranzi, valuri preferuti, klassifikazzjonijiet tal-wattage;

Reżisters imqabbda f'serje u b'mod parallel.

1

1L.4   Ajrudinamika/ajrustatika

Atmosfera Standard Internazzjonali (ISA), applikazzjoni għall-ajrudinamika u l-ajrustatika.

Ajrudinamika

Fluss tal-arja madwar korp;

Saff limitu (boundary layer), fluss laminari u turbulenti;

Thrust, piż, riżultant ajrudinamiku;

Ġenerazzjoni tal-irfigħ u tad-drag; angolu ta' inċidenza, kurva polari, stall tal-kurva.

Ajrustatika

Effetti fuq l-envelopes, effetti tar-riħ, tal-altitudni u tat-temperatura.

1

1L.5   Sikurezza fuq il-post tax-xogħol u protezzjoni ambjentali

Prattiċi tax-xogħol sikuri u prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu meta jsir xogħol bl-użu ta' elettriku, gassijiet (speċjalment l-ossiġnu), żjut u kimiċi;

Tikkettar, ħżin u rimi ta' materjali perikolużi (għas-sikurezza u għall-ambjent);

Azzjoni rimedjali fil-każ ta' nirien jew xi aċċident ieħor b'wieħed jew aktar minn dawn il-perikli li tinkludi l-għarfien dwar l-aġenti tat-tifi.

2


MODULU 2L - FATTURI UMANI

 

Livell

2L.1   Ġenerali

Il-ħtieġa li jitqiesu l-fatturi umani;

Inċidenti attribwibbli għall-fatturi umani/żbalji umani;

Ir-Regola ta' Murphy.

1

2L.2   Prestazzjoni u limitazzjonijiet umani

Vista, smigħ, proċessar tal-informazzjoni, attenzjoni u perċezzjoni, memorja.

1

2L.3   Psikoloġija soċjali

Responsabbiltà, motivazzjoni, pressjoni mill-pari, ħidma f'tim.

1

2L.4   Fatturi li jaffettwaw il-prestazzjoni

Saħħa, stress, irqad, għeja, alkoħol, mediċini, abbuż mid-droġi.

1

2L.5   Ambjent fiżiku

Ambjent tax-xogħol (klima, storbju, dawl).

1


MODULU 3 - LEĠIŻLAZZJONI TAL-AVJAZZJONI

 

Livell

3L.1   Qafas regolatorju

Rwol tal-Kummissjoni Ewropea, tal-EASA u tal-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Avjazzjoni (NAAs);

Partijiet applikabbli tal-Parti-M u tal-Parti-66.

1

3L.2   Tiswijiet u modifiki

Approvazzjoni ta' tibdil (tiswijiet u modifiki);

Tibdil standard u tiswijiet standard.

2

3L.3   Dejta tal-manutenzjoni

Direttivi dwar l-Ajrunavigabbiltà (ADs), Struzzjonijiet għall-kontinwità tal-ajrunavigabbiltà (ICA) (AMM, IPC, eċċ.);

Manwal tat-Titjira;

Reġistrazzjoni tal-manutenzjoni.

2


MODULU 4L — QAFAS TAL-INĠENJU TAL-AJRU TAL-INJAM/TUBI TAL-METALL MIKSIJIN BIT-TESSUTI

 

Livell

4L.1   Qafas tal-inġenju tal-ajru tal-injam/kombinazzjoni ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti

Injam, plywood, adeżivi, preservazzjoni, power line, proprjetajiet, tiswir bl-għodda (machining);

Kisi (materjali ta' kisi, adeżivi u finituri, materjali u adeżivi ta' kisi naturali u sintetiċi);

Proċessi ta' żebgħa, assemblaġġ u tiswija;

Rikonoxximent ta' ħsarat minn stress żejjed fuq strutturi tal-injam/tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

Deterjorament ta' komponenti u kisi tal-injam;

Test tat-tixqiq (proċedura ottika, eż., lenti) ta' komponenti tal-metall. Korrużjoni u metodi ta' prevenzjoni. Protezzjoni għas-saħħa u sigurtà min-nirien.

2

4L.2   Materjal

Tipi ta' njam, stabbiltà, u proprjetajiet ta' machining;

Tubi u fittings magħmulin mill-azzar u minn liga ħafifa, spezzjonijiet għall-qsim ta' fissuri wweldjati;

Materjali tal-plastik (ħarsa ġenerali, fehim tal-proprjetajiet);

Żebgħa u tneħħija taż-żebgħa;

Kolol, adeżivi;

Materjali u teknoloġiji tal-kisi (polimeri naturali u sintetiċi).

2

4L.3   Identifikazzjoni tal-ħsara

Stress żejjed fuq strutturi tal-injam/tubi tal-metall miksijin bit-tessuti;

Trasferimenti ta' tagħbija;

Testijiet tar-reżistenza għar-reħja u tat-tixqiq.

3

4L.4   Twettiq tal-attivitajiet prattiċi

Illokkjar tal-pins, viti, skorfini kastellati, tensuri (turnbuckles);

Thimble splice;

Tiswijiet ta' Nicopress u Talurit;

Tiswija ta' kisjiet;

Tiswija ta' trasparenzi;

Eżerċizji ta' tiswija (plywood, vireg, poġġamani, qxur);

Rigging tal-Inġenji tal-Ajru. Kalkolu tal-bilanċ tal-massa tas-superfiċe ta' kontroll u tal-medda ta' moviment tas-superfiċji ta' kontroll, kejl tal-forzi operattivi;

Twettiq ta' spezzjonijiet ta' 100 siegħa/sena fuq qafas tal-inġenju tal-ajru tal-injam jew ta' kombinazzjoni ta' tubi tal-metall miksijin bit-tessuti.

2


MODULU 5L — QAFAS TAL-INĠENJU TAL-AJRU KOMPOST

 

Livell

5L.1   Qafas tal-inġenju tal-ajru tal-plastik rinfurzat bil-fibri (FRP)

Prinċipji bażiċi għall-kostruzzjoni bl-FRP;

Reżini (reżina epossida, reżina tal-poliesteru, reżina fenolika, reżini tal-vinil-esteru);

Materjali ta' rinfurzar, ħġieġ, fibri aramidi u fibri tal-karbonju, aspetti karatteristiċi;

Mili;

Mili ta' appoġġ (balsa, honeycombs, foamed plastics);

Kostruzzjonijiet, trasferimenti ta' tagħbija (qoxra solida tal-FRP, sandwiches);

Identifikazzjoni ta' ħsara waqt li jkun hemm stress żejjed fuq il-komponenti;

Proċedura għall-proġetti FRP (skont il-Manwal tal-Organizzazzjoni tal-Manutenzjoni), inkluż il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-materjal.

2

5L.2   Materjal

Sustanzi termoplastiċi, polimeri termoplastiċi, katalizzaturi;

Fehim tal-proprjetajiet, teknoloġiji ta' machining, detaching, bonding, welding;

Reżini għall-FRP: reżini epossidi, reżini tal-poliesteru, reżini tal-vinil-esteru, reżini fenoliċi;

Materjali tar-rinfurzar:

Minn fibri elementari sa filamenti (aġent ta' rilaxx, finituri), nisġiet;

Proprjetajiet tal-materjali tar-rinfurzar individwali (fibri tal-ħġieġ-E, fibri aramidi, fibri tal-karbonju);

Problema b'sistemi ta' materjali multipli, matriċi;

Adeżjoni/koeżjoni, imġiba varja tal-materjali tal-fibra;

Materjali tal-mili u pigmenti;

Rekwiżiti tekniċi għall-materjali tal-mili;

Tibdil fil-proprjetajiet tal-kompożizzjoni tar-reżina minħabba l-użu ta' ħġieġ-E, micro balloon, aerosols, qoton, minerali, trab tal-metall, sustanzi organiċi;

Teknoloġiji taż-żebgħa, l-assemblaġġ u t-tiswija;

Materjali tal-irfid;

Honeycombs (tal-karta, tal-FRP, tal-metall), injam balsa, Divinycell (Contizell), tendenzi ta' żvilupp ġdid.

2

5L.3   Assemblaġġ ta' oqfsa tal-inġenji tal-ajru bi struttura komposta rinfurzati bil-fibri

Qoxra solida;

Sandwiches;

Assemblaġġ tal-ajrufojls, tal-fuselages tal-ajruplan, tas-superfiċe ta' kontroll.

2

5L.4   Identifikazzjoni tal-ħsara

L-imġiba tal-komponenti tal-FRP f'każ li jiġu stressjati ż-żejjed;

Identifikazzjoni ta' delaminazzjonijiet, bonds laxki;

Frekwenza tal-vibrazzjoni tal-liwi fl-ajrufojls;

Trasferiment ta' tagħbija;

Konnessjoni frizzjonali u llokkjar pożittiv;

Reżistenza għar-reħja u korrużjoni ta' partijiet tal-metall;

Bonding tal-metall, finitura tas-superfiċe ta' komponenti tal-azzar u tal-aluminju waqt il-bonding mal-FRP.

3

5L.5   Produzzjoni tal-forom

Forom tal-ġibs, forom taċ-ċeramika;

Forom tal-GFK, Gel-coat, materjali tar-rinfurzar, problemi ta' riġidità;

Forom tal-metall;

Forom maskili u femminili (jiġifieri, li jidħlu f'xulxin).

2

5L.6   Twettiq tal-attivitajiet prattiċi

Illokkjar tal-pins, viti, skorfini kastellati, tensuri (turnbuckles);

Thimble splice;

Tiswijiet ta' Nicopress u Talurit;

Tiswija ta' kisjiet;

Tiswija ta' qxur tal-FRP solidi;

Fabrikazzjoni/formazzjoni tal-forom ta' komponent (eż., il-ponta taż-żaqq tal-ajruplan, il-landing gear fairing, il-ponta tal-ġewnaħ u t-tarf tal-ġewnaħ);

Tiswija tal-qoxra sandwich meta jkun hemm ħsara fis-saff intern jew estern;

Tiswija tal-qoxra sandwich billi tiġi ppressata b'borza tal-vakwu;

Tiswija ta' trasparenzi (PMMA) b'adeżiv ta' komponent wieħed jew ta' żewġ komponenti;

Bonding tat-trasparenza mal-qafas tal-canopy

Temprar ta' trasparenzi u komponenti oħra;

Twettiq ta' tiswija fuq qoxra sandwich (tiswija żgħira ta' inqas minn 20 cm);

Rigging tal-Inġenji tal-Ajru. Kalkolu tal-bilanċ tal-massa tas-superfiċe ta' kontroll u tal-medda ta' moviment tas-superfiċji ta' kontroll, kejl tal-forzi operattivi;

Twettiq ta' spezzjonijiet ta' 100 siegħa/sena fuq qafas tal-inġenju tal-ajru tal-FRP.

2


MODULU 6L — IL-METALL TAL-QAFAS TAL-INĠENJU TAL-AJRU

 

Livell

6L.1   Il-metall tal-qafas tal-inġenju tal-ajru

Materjali tal-metall u prodotti nofshom maħduma, metodi ta' machining;

Testijiet tar-reżistenza għar-reħja u tat-tixqiq;

Assemblaġġ ta' komponenti tal-metall, ġonot rivitjati, ġonot adeżivi;

Identifikazzjoni ta' ħsara fuq komponenti stressjati ż-żejjed, effetti ta' korrużjoni;

Protezzjoni għas-saħħa u min-nirien.

2

6L.2   Materjal

Azzar u l-ligi tiegħu;

Metalli ħfief u l-ligi tagħhom;

Materjali tar-rivits;

Plastiks;

Kuluri u żebgħa;

Adeżivi tal-metall;

Tipi ta' korrużjoni;

Materjali u teknoloġiji tal-kisi (naturali u sintetiċi).

2

6L.3   Identifikazzjoni tal-ħsara

Oqfsa tal-inġenji tal-ajru tal-metall stressjati ż-żejjed, livellar, kejl tas-simmetrija;

Trasferimenti ta' tagħbija;

Testijiet tar-reżistenza għar-reħja u tat-tixqiq;

Identifikazzjoni ta' ġonot rivitjati laxki.

3

6L.4   Assemblaġġ ta' oqfsa tal-inġenji tal-ajru tal-metall u ta' kompożizzjoni komposta

Qxur;

Oqfsa;

Stringers u longerons;

Kostruzzjoni tal-qafas;

Problemi f'sistemi ta' materjali multipli.

2

6L.5   Qfiel

Klassifikazzjonijiet ta' fits u clearances;

Sistemi ta' kejl metriku u ta' kejl imperjali;

Bolt kbir wisq.

2

6L.6   Twettiq tal-attivitajiet prattiċi

Illokkjar tal-pins, viti, skorfini kastellati, tensuri (turnbuckles);

Thimble splice;

Tiswijiet ta' Nicopress u Talurit;

Tiswija ta' kisjiet, ħsara fis-superfiċe, waqfien ta' tekniki ta' perforazzjoni;

Tiswija ta' trasparenzi;

Qtugħ ta' folji tal-metall (aluminju u legi ħfief, azzar u legi tiegħu);

Liwi, tgħawwiġ, iffurmar ta' burduri, iċċattjar, illixxjar, dekorazzjoni;

Tiswija ta' rivitjar tal-oqfsa tal-inġenji tal-ajru tal-metall skont l-istruzzjonijiet u l-illustrazzjonijiet tat-tiswija;

Evalwazzjoni ta' rivitjar ħażin;

Rigging tal-Inġenji tal-Ajru. Kalkolu tal-bilanċ tal-massa tas-superfiċe ta' kontroll u tal-medda ta' moviment tas-superfiċji ta' kontroll, kejl tal-forzi operattivi;

Twettiq ta' spezzjonijiet ta' 100 siegħa/sena fuq qafas tal-inġenju tal-ajru tal-metall.

2


MODULU 7L — QAFAS TAL-INĠENJU TAL-AJRU ĠENERALI

 

Livell

7L.1   Sistema tal-kontroll tat-titjira

Kontrolli tal-kokpit: kontrolli fil-kokpit, immarkar bil-kuluri, forom tal-iswiċċis;

Superfiċji tal-kontrolli tat-titjira, flaps, superfiċji tal-air brakes, kontrolli, berings, brackets, tubi push-pull, bell cranks, horns, poleġġi, kejbils, ktajjen, tubi, rollers, tracks, jack screws, superfiċji, movementi, lubrikazzjoni, stabbilizzaturi, bilanċ tal-kontrolli;

Kombinazzjoni ta' kontrolli: flap ailerons, flap air brakes;

Sistemi tal-finitura.

3

7L.2   Qafas tal-inġenju tal-ajru

Tagħmir tal-inżul: karatteristiċi tat-tagħmir tal-inżul u tax-shock absorber strut, estensjoni, brejkijiet, drum, diski, roti, tajers, mekkaniżmu ta' retrazzjoni, retrazzjoni elettrika, emerġenza;

Mill-ġewnaħ sal-punti tal-immuntar taż-żaqq tal-ajruplan