EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1091

Regolament (UE) 2018/1091 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar l-istatistika integrata tal-azjendi agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1166/2008 u (UE) Nru 1337/2011 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)

PE/26/2018/REV/1

OJ L 200, 7.8.2018, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj

7.8.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 200/1


REGOLAMENT (UE) 2018/1091 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-18 ta' Lulju 2018

dwar l-istatistika integrata tal-azjendi agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 1166/2008 u (UE) Nru 1337/2011

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 338 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (1),

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1166/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) jistabbilixxi qafas għall-istatistika Ewropea dwar l-istruttura tal-azjendi agrikoli sal-2016. Dak ir-Regolament jenħtieġ għalhekk li jiġi mħassar.

(2)

Il-programm ta' stħarriġ Ewropew dwar l-istruttura tal-azjendi agrikoli, li ilu jitwettaq fl-Unjoni mill-1966, jenħtieġ li jitkompla biex jiġu eżaminati x-xejriet fl-istruttura tal-azjendi agrikoli fil-livell tal-Unjoni u biex tiġi provduta l-bażi ta' għarfien statistiku meħtieġ għat-tfassil, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-rieżami ta' politiki relatati, b'mod partikolari l-Politika Agrikola Komuni (PAK), inklużi miżuri ta' żvilupp rurali, kif ukoll politiki tal-Unjoni dwar l-ambjent, dwar l-adattament għat-tibdil fil-klima u l-mitigazzjoni tiegħu u dwar l-użu tal-art u xi Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs). Tali bażi ta' għarfien hija meħtieġa wkoll sabiex jiġi stmat l-impatt ta' dawk il-politiki fuq il-forza tax-xogħol femminili fl-azjendi agrikoli.

(3)

Il-ġbir ta' data statistika, b'mod partikolari rigward l-istruttura tal-azjendi agrikoli, jenħtieġ li jimmira, fost objettivi oħra, li jinforma l-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet b'data aġġornata bil-ħsieb ta' riformi ġejjiena tal-PAK.

(4)

Evalwazzjoni internazzjonali tal-istatistika agrikola wasslet għall-istabbiliment tal-Istrateġija Globali għat-Titjib tal-Istatistika Agrikola u Rurali tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) li kienet approvata mill-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti tal-Istatistika (UNSC) fl-2010. L-istatistika agrikola Ewropea jenħtieġ li, fejn ikun il-każ, issegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-Istrateġija Globali għat-Titjib tal-Istatistika Agrikola u Rurali, kif ukoll dawk tal-Programm Dinji tal-FAO għaċ-Ċensiment tal-Agrikoltura 2020.

(5)

Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) jipprevedi l-ħolqien ta' qafas legali għall-iżvilupp, il-produzzjoni u d-disseminazzjoni tal-Istatistika Ewropea, abbażi ta' prinċipji statistiċi komuni. Huwa jistabbilixxi kriterji tal-kwalità, u jirreferi għall-ħtieġa li jitnaqqas il-piż tar-rispons minn fuq ir-rispondenti tal-istħarriġ u jikkontribwixxi għall-għan aktar ġenerali ta' tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi.

(6)

Għad-deċennju li jmiss jenħtieġ li jiġi stabbilit programm statistiku bi skopijiet multipli dwar l-azjendi agrikoli sabiex jipprovdi l-qafas għal statistika armonizzata, kumparabbli u koerenti. Dik l-istatistika jenħtieġ li tkun immirata lejn l-esiġenzi ta' politika.

(7)

L-Istrateġija għall-Istatistika Agrikola għall-2020 u lil hinn, stabbilita mill-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESSC) f'Novembru 2015, tipprevedi l-adozzjoni ta' żewġ Regolamenti qafas li jkopru l-aspetti kollha tal-istatistika agrikola, bl-eċċezzjoni tal-Kontijiet Ekonomiċi għall-Agrikoltura. Dan ir-Regolament huwa wieħed minn dawk ir-Regolamenti qafas.

(8)

Għall-finijiet tal-armonizzazzjoni u l-komparabbiltà tal-informazzjoni dwar l-istruttura tal-azjendi agrikoli u bil-għan li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet attwali tal-Organizzazzjoni tas-Suq Uniku Komuni u b'mod partikolari s-settur tal-frott u l-inbid, jenħtieġ li r-Regolament (UE) Nru 1337/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) jiġi integrat mal-informazzjoni strutturali fil-livell tal-azjendi agrikoli mill-2023 'il quddiem u jiġi sostitwit b'dan ir-Regolament. Għalhekk huwa meħtieġ li dak ir-Regolament jitħassar.

(9)

L-istatistika kumparabbli mill-Istati Membri kollha dwar l-istruttura tal-azjendi agrikoli hija importanti biex jiġi determinat l-iżvilupp tal-PAK. Għalhekk il-klassifikazzjonijiet standard u d-definizzjonijiet komuni jenħtieġ li jintużaw sa fejn hu possibbli għall-fatturi varjabbli.

(10)

Ir-rekords tad-data statistika dwar l-azjendi agrikoli jippermettu tabulazzjoni trasversali tad-data bażika u tad-data tal-moduli, u b'hekk jingħata lok biex tinstab l-informazzjoni abbażi ta' fatturi varjabbli bħalma huma s-sess tal-maniġer tal-azjenda agrikola, l-età ta' dak il-maniġer, l-istruttura tas-sjieda u d-daqs tal-azjenda agrikola u l-adozzjoni ta' miżuri ambjentali. Ser tkun possibbli diżaggregazzjoni tar-riżultati għall-kriterji inklużi fid-data bażika u għat-taħlitiet ta' kriterji.

(11)

Il-ġbir tal-informazzjoni dwar is-sena tat-twelid, is-sena meta ġie kklassifikat bħala l-maniġer tal-azjenda agrikola u s-sess jista' jipprovdi data għall-iżvilupp ta' azzjonijiet fir-rigward tat-tiġdid ġenerazzjonali u aspetti relatati mal-ugwaljanza bejn is-sessi.

(12)

Fost raġunijiet oħra, għall-finijiet tal-aġġornament tar-reġistri bażiċi tal-azjendi agrikoli u l-bqija tal-informazzjoni meħtieġa għall-istratifikazzjoni tal-kampjuni, jenħtieġ li fl-Unjoni jsir ċensiment tal-azjendi agrikoli mill-inqas kull għaxar snin. L-aktar ċensiment riċenti sar fl-2009/2010.

(13)

L-Istati Membri li fihom il-perjodi ta' ħidma ta' riċerka għas-sena ta' referenza tal-istħarriġ 2020 jikkoinċidu mal-ħidma ppjanata għaċ-ċensiment ta' 10 snin tal-popolazzjoni jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jmexxu l-istħarriġ agrikolu 'l quddiem b'sena sabiex jiġi evitat il-piż kbir tat-twettiq ta' żewġ ġabriet kbar fl-istess ħin.

(14)

Sabiex jiġi evitat li jitqiegħed piż bla bżonn fuq l-azjendi agrikoli u l-amministrazzjonijiet nazzjonali, jenħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti livelli limitu. Biex issir analiżi xierqa tal-istruttura tal-agrikoltura Ewropea hemm bżonn li jiġu koperti mill-istatistika 98 % tal-erja agrikola użata u l-bhejjem fl-azjendi agrikoli. F'xi wħud mill-Istati Membri, dan ifisser li l-livelli limitu elenkati f'dan ir-Regolament huma għoljin wisq. Madankollu, l-azjendi agrikoli li jaqgħu taħt dawk il-livelli limitu tant huma żgħar li biżżejjed li jitwettaq ġbir ta' data ta' kampjun darba kull għaxar snin biex ikunu jistgħu jiġu stmati l-istruttura tagħhom u l-impatt tagħhom fuq il-produzzjoni, li jirriżulta fit-tnaqqis tal-ispejjeż u l-piżijiet filwaqt li tkun tista' tiġi mfassla azzjoni ta' politika effettiva biex jingħata appoġġ u sostenn lill-istrutturi tal-azjendi agrikoli ta' daqs żgħir.

(15)

Jenħtieġ li l-erjas li jintużaw għall-produzzjoni agrikola jiġu koperti mill-istatistika integrata dwar l-azjendi agrikoli, inkluża l-art użata minn żewġ azjendi agrikoli jew aktar peress li japplikaw drittijiet komuni.

(16)

Hemm bżonn li tasal informazzjoni dwar l-affiljazzjoni ta' azjenda agrikola ma' grupp ta' intrapriżi, li l-entitajiet tiegħu huma kkontrollati minn entità omm.

(17)

Biex jitnaqqas l-oneru minn fuq ir-rispondenti, jenħtieġ li l-Uffiċċji Nazzjonali tal-Istatistika (NSIs) u awtoritajiet nazzjonali oħra jkollhom aċċess għal data amministrattiva, dment li dik id-data tkun meħtieġa għall-iżvilupp, il-produzzjoni u d-disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea, b'konformità mal-Artikolu 17a tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

(18)

L-Istati Membri jew l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli jenħtieġ li jagħmlu ħilithom biex jimmodernizzaw il-modi tal-ġbir tad-data dwar l-azjendi agrikoli safejn ikun possibbli. L-użu ta' soluzzjonijiet diġitali f'dan ir-rigward jenħtieġ li jkun promoss.

(19)

Għall-finijiet ta' flessibbiltà għas-sistema Ewropea tal-istatistika agrikola, u għas-simplifikazzjoni u l-immodernizzar ta' statistika agrikola, il-fatturi varjabbli li jenħtieġ li jinġabru jenħtieġ li jiġu allokati għal gruppi ta' ġbir differenti (data u moduli ċentrali) li jvarjaw fil-frekwenza jew fir-rappreżentattività, jew it-tnejn.

(20)

L-oneru u l-ispejjeż tar-risposta jistgħu jitnaqqsu ulterjorment billi terġa' tintuża data mis-sena direttament qabel jew wara s-sena ta' referenza. Dan ikun partikolarment rilevanti għall-aspetti fejn ma tkun mistennija l-ebda bidla kbira minn sena għall-oħra.

(21)

Għall-finijiet ta' flessibbiltà u biex jitnaqqas l-oneru minn fuq ir-rispondenti, l-NSIs u awtoritajiet nazzjonali oħra, l-Istati Membri jenħtieġ li jitħallew jużaw stħarriġ statistiku, reġistri amministrattivi u kwalunkwe sors, metodu jew approċċ innovattiv ieħor inklużi metodi b'bażi xjentifika u dokumentati sew bħalma huma l-imputazzjoni, l-istimar u l-immudellar.

(22)

Il-ġbir ta' informazzjoni dwar l-użu ta' nutrijenti u ilma u dwar il-metodi ta' produzzjoni agrikola applikati f'azjendi agrikoli jenħtieġ li jittejjeb biex tkun provduta statistika addizzjonali għall-iżvilupp tal-politika agroambjentali u biex tittejjeb il-kwalità tal-indikaturi agroambjentali.

(23)

Għall-ġeokodifikazzjoni tal-azjendi agrikoli, jenħtieġ li tintuża t-tema tal-Unitajiet Statistiċi b'konformità mal-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5).

(24)

Il-Kummissjoni trid tirrispetta l-kunfidenzjalità tad-data trasmessa b'konformità mar-Regolament (KE) Nru 223/2009. Il-protezzjoni meħtieġa tal-kunfidenzjalità tad-data jenħtieġ li tkun żgurata, fost mezzi oħra, bil-limitazzjoni tal-użu tal-parametri tal-post għall-analiżi tal-ispazju tal-informazzjoni u bl-aggregazzjoni xierqa meta tkun pubblikata l-istatistika. Għal dik ir-raġuni, jenħtieġ li jiġi żviluppat approċċ armonizzat għall-protezzjoni tal-kunfidenzjalità u l-aspetti tal-kwalità għad-disseminazzjoni tad-data filwaqt li jsiru sforzi biex l-aċċess online għall-istatistika uffiċċjali ssir faċli u ħafifa li tintuża mill-utenti.

(25)

Kwalunkwe proċessar ta' data personali taħt dan ir-Regolament huwa soġġett għar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) u għad-dispożizzjonijiet adottati b'konformità ma' dak ir-Regolament, u/jew għar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7), skont ma jkun il-każ.

(26)

Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8) jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea msemmija f'dan ir-Regolament għall-fini tad-definizzjoni tal-popolazzjoni rilevanti ta' azjendi agrikoli.

(27)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (9), jenħtieġ li l-unitajiet territorjali jkunu definiti skont il-klassifikazzjoni tan-Nomenklatura ta' Unitajiet Territorjali għall-Istatistika (NUTS).

(28)

Jenħtieġ li jintalab finanzjament fuq numru ta' snin kemm mingħand l-Istati Membri kif ukoll mingħand l-Unjoni sabiex isir il-ġbir tad-data. Għalhekk, jenħtieġ li ssir provvediment għal għotja tal-Unjoni biex tkun ta' appoġġ għal dak il-programm permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija taħt ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10).

(29)

Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għad-durata sħiħa tal-qafas finanzjarju pluriennali rilevanti (QFP) li jikkostitwixxi l-ammont ta' r-referenza primarja, fis-sens tal-punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (11), għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali. Dan ir-Regolament jagħmel provvediment għall-istabbiliment tal-baġit għal aktar ġabriet tad-data fil-kuntest tal-QFP sussegwenti.

(30)

L-aspetti ekonomiċi ta' dan ir-Regolament jenħtieġ li jiġu rieżaminati għall-perjodu ta' wara l-2020 billi jitqiesu l-QFP l-ġdid u tibdiliet oħra rilevanti għall-istrumenti tal-Unjoni. Abbażi ta' dak ir-rieżami, il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkunsidra li tipproponi bidliet rilevanti għal dan ir-Regolament.

(31)

Minħabba li l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri l-produzzjoni sistematika ta' statistika Ewropea dwar azjendi agrikoli fl-Unjoni, ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista', minħabba fil-konsistenza u l-kumparabbiltà jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dak l-għan.

(32)

Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 jipprevedi qafas ta' referenza għall-istatistika Ewropea u jirrikjedi li l-Istati Membri jikkonformaw mal-prinċipji ta' statistika u mal-kriterji tal-kwalità speċifikati f'dak ir-Regolament. Ir-rapporti tal-kwalità huma essenzjali għall-valutazzjoni, it-titjib u l-komunikazzjoni dwar il-kwalità tal-istatistika Ewropea. L-ESSC approva standard tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESS) għall-Istruttura tar-Rapporti tal-Kwalità, skont l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009. L-istandard tal-ESS jenħtieġ li jikkontribwixxi għall-armonizzazzjoni tar-rappurtar tal-kwalità taħt dan ir-Regolament.

(33)

Twettqet valutazzjoni tal-impatt skont il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba, sabiex il-programm statistiku stabbilit b'dan ir-Regolament jiġi ffukat fuq il-ħtieġa ta' effettività fl-ilħuq tal-objettivi u biex il-limitazzjonijiet baġitarji jiġu inkorporati mill-fażi tat-tfassil 'il quddiem.

(34)

Biex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-ispeċifikazzjoni tad-deskrizzjonijiet tal-fatturi varjabbli elenkati f'dan ir-Regolament u l-elementi tekniċi tad-data li jenħtieġ li jiġu pprovduti, l-istabbiliment tad-deskrizzjonijiet tal-fatturi varjabbli u arranġamenti prattiċi oħra għall-ġbir ta' data ad hoc kif stabbilit f'dan ir-Regolament, kif ukoll l-istabbiliment tal-arranġamenti prattiċi għal u l-kontenut tar-rapporti tal-kwalità. Jenħtieġ li dawn is-setgħat ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (12). Meta teżerċita dawk is-setgħat, jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis aspetti bħall-ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi fuq l-azjendi agrikoli u l-Istati Membri.

(35)

Biex jittieħed kont tal-ħtiġijiet tad-data li qed jitfaċċaw u li prinċipalment jirriżultaw minn żviluppi ġodda fl-agrikoltura, leġislazzjoni riveduta u prijoritajiet tal-politika li qed jinbidlu, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emenda tas-suġġetti dettaljati elenkati f'dan ir-Regolament u li tissupplementa d-data rilevanti tal-modulu bl-ispeċifikazzjoni tal-informazzjoni li jenħtieġ li tiġi pprovduta fuq bażi ad-hoc kif stabbilit f'dan ir-Regolament. Sabiex tiġi żgurata l-kompatibbiltà u jiġi ffaċilitat l-użu ta' sorsi ta' data oħra, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti b'konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE b'rabta mal-emendar tal-fatturi varjabbli elenkati f'dan ir-Regolament. Meta tkun qed teżerċita dik is-setgħa, il-Kummissjoni jenħtieġ li tqis aspetti bħalma huma l-ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi fuq l-azjendi agrikoli u l-Istati Membri. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fuq il-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (13). B'mod partikolari, biex tkun żgurata l-parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom sistematikament ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed jieħdu ħsieb it-tħejjija tal-atti delegati.

(36)

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ġie kkonsultat u adotta opinjoni fl-20 ta' Novembru 2017 (14).

(37)

L-ESSC ġie kkonsultat,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas għal statistika Ewropea fil-livell tal-azjendi agrikoli u jipprevedi l-integrazzjoni tal-informazzjoni dwar l-istruttura ma' dik dwar il-metodi ta' produzzjoni, il-miżuri ta' żvilupp rurali, l-aspetti agroambjentali u informazzjoni relatata oħra.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“farm” jew “azjenda agrikola” tfisser unità unika, kemm teknikament kif ukoll ekonomikament, li għandha ġestjoni unika u li twettaq attivitajiet ekonomiċi fl-agrikoltura, skont ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006, li jagħmlu parti mill-gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 jew mill-“manutenzjoni ta' art agrikola f'kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba” tal-grupp A.01.6 fit-territorju ekonomiku tal-Unjoni, bħala l-attività primarja jew sekondarja tagħha. Rigward l-attivitajiet tal-klassi A.01.49, huma biss l-attivitajiet ta' “Trobbija u tnissil ta' annimali semidomestiċi jew annimali ħajjin oħra” (bl-eċċezzjoni tat-trobbija tal-insetti) u “Trobbija ta' naħal u l-produzzjoni ta' għasel u x-xemgħa tan-naħal” li huma inklużi;

(b)

“unità agrikola tal-art komuni” tfisser entità ta' art li fuqha japplikaw drittijiet komuni u li tintuża minn żewġ azjendi agrikoli jew iktar għall-produzzjoni agrikola, iżda li mhix allokata fosthom;

(c)

“reġjun” tfisser l-unità territorjali tan-Nomenklatura ta' Unitajiet Territorjali għall-Istatistika (NUTS), definita b'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1059/2003;

(d)

“unità ta' bhejjem” tfisser unità ta' kejl standard li tippermetti l-aggregazzjoni tad-diversi kategoriji ta' bhejjem sabiex ikunu jistgħu jitqabblu; il-koeffiċjenti għall-istabbiliment tal-unitajiet ta' bhejjem għall-kategoriji ta' bhejjem individwali huma elenkati fl-Anness I;

(e)

“erja agrikola użata” jew “EAU” tfisser erja ta' art li tintuża għall-biedja, inklużi raba', bur permanenti, għelejjel permanenti u art agrikola oħra li tintuża;

(f)

“sena ta' referenza” tfisser sena kalendarja li għaliha jirreferu l-perjodi ta' referenza;

(g)

“ġnien kulinari” tfisser erjas li jintużaw għall-produzzjoni ta' ikel maħsub għall-konsum proprju;

(h)

“modulu” tfisser sett ta' data wieħed jew aktar organizzati b'tali mod li jkopru suġġetti partikolari;

(i)

“suġġett” tfisser il-kontenut tal-informazzjoni li għandha tinġabar dwar l-unitajiet statistiċi, kull suġġett ikopri għadd ta' suġġetti dettaljati;

(j)

“suġġett dettaljat” tfisser il-kontenut dettaljat tal-informazzjoni li għandha tinġabar dwar l-unitajiet statistiċi b'rabta ma' suġġett speċifiku, fejn kull suġġett dettaljat ikopri numru ta' fatturi varjabbli;

(k)

“fattur varjabbli” tfisser karatteristika ta' unità li tkun qed tiġi osservata, li tista' tassumi aktar minn sett wieħed ta' valuri.

Artikolu 3

Kopertura

1.   Id-data meħtieġa minn dan ir-Regolament jenħtieġ li tkopri 98 % tal-erja agrikola utilzzata (EAU) totali (esklużi l-ġonna kulinari) u 98 % tal-unitajiet ta' bhejjem ta' kull Stat Membru.

2.   Sabiex jissodisfaw dawk ir-rekwiżiti, l-Istati Membri għandhom jipprovdu data rappreżentattiva tal-azjendi agrikoli u l-unitajiet agrikoli tal-art komuni li jissodisfaw mill-inqas wieħed mil-livelli limitu fiżiċi elenkati fl-Anness II fir-rigward tad-daqs tal-art agrikola jew in-numru ta' unitajiet ta' bhejjem.

3.   Eċċezzjonalment, fejn il-qafas speċifikat taħt il-paragrafu 2 jirrappreżenta aktar minn 98 % tal-produzzjoni agrikola nazzjonali, imkejla bl-Output Standard skont ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1198/2014 (15), l-Istati Membri jistgħu, soġġett għal approvazzjoni minn qabel mill-Kummissjoni (Eurostat), jistabbilixxu livelli limitu fiżiċi jew ekonomiċi korrispondenti ogħla biex inaqqsu l-qafas, dment li tintlaħaq il-kopertura ta' 98 % tal-erja agrikola użata totali (eskluż il-ġonna kulinari) u 98 % tal-unitajiet ta' bhejjem tal-Istati Membri.

4.   Fejn il-qafas speċifikat taħt il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu ma jirrappreżentax 98 % tal-erja agrikola utilizzata u 98 % tal-unitajiet ta' bhejjem, l-Istati Membri għandhom jestendu l-qafas skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 billi jistabbilixxu limiti massimi aktar baxxi minn dawk imsemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jew billi jistabbilixxu limiti massimi addizzjonali, jew it-tnejn.

Artikolu 4

Sorsi u metodi tad-data

1.   Għall-finijiet li tinkiseb id-data msemmija f'dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jużaw wieħed jew aktar mis-sorsi jew il-metodi li ġejjin, bil-kondizzjoni li l-informazzjoni tippermetti l-produzzjoni ta' statistika li tissodisfa r-rekwiżiti tal-kwalità stabbiliti fl-Artikolu 11:

(a)

stħarriġ statistiku;

(b)

is-sorsi ta' data amministrattiva speċifikati fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu;

(c)

sorsi, metodi jew approċċi innovattivi oħra.

2.   L-Istati Membri jistgħu jużaw informazzjoni mis-sistema integrata ta' amministrazzjoni u kontroll (SIAK) stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (16), is-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' annimali bovini stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (17) u s-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali ovini u kaprini stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 (18), ir-reġistru tal-vinji implimentat skont l-Artikolu 145 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19), u r-reġistri tal-biedja organika stabbiliti skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (20). L-Istati Membri jistgħu jużaw ukoll sorsi amministrattivi assoċjati ma' miżuri ta' żvilupp rurali speċifiċi.

3.   L-Istati Membri li jiddeċiedu li jużaw is-sorsi, metodi jew approċċi innovattivi msemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1 għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni (Eurostat) matul is-sena ta' referenza preċedenti għas-sena ta' referenza u għandhom jipprovdu d-dettalji dwar il-kwalità tad-data miksuba minn dak is-sors, metodu jew approċċ innovattiv u l-metodi ta' ġbir ta' data li ser jintużaw.

4.   L-awtoritajiet nazzjonali responsabbli biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament għandu jkollhom id-dritt li jaċċessaw u jużaw data, minnufih u mingħajr ħlas, inkluża data individwali dwar azjendi agrikoli u data personali dwar id-detenturi tagħhom li tkun tinsab f'fajls amministrattivi miġbura fit-territorju nazzjonali tagħhom skont l-Artikolu 17a tar-Regolament (KE) Nru 223/2009. L-awtoritajiet nazzjonali u s-sidien tar-rekords amministrattivi għandhom jistabbilixxu l-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni meħtieġa.

Artikolu 5

Data strutturali ċentrali

1.   L-Istati Membri għandhom jiġbru u jipprovdu d-data strutturali ċentrali (“data ċentrali”) relatata mal-azjendi agrikoli msemmija fl-Artikolu 3(2) u (3), għas-snin ta' referenza 2020, 2023 u 2026, kif elenkat fl-Anness III. Il-ġbir tad-data ċentrali għas-sena ta' referenza 2020 għandu jsir bħala ċensiment.

2.   Il-ġabriet tad-data ċentrali għas-snin ta' referenza 2023 u 2026 jista' jsir fuq kampjuni. F'dak il-każ l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-riżultati pponderati jkunu statistikament rappreżentattivi tal-azjendi agrikoli f'kull reġjun u jitfasslu b'mod li jissodisfa r-rekwiżiti ta' preċiżjoni stabbiliti fl-Anness V.

3.   Meta fattur varjabbli elenkat fl-Anness III ikollu prevalenza baxxa jew żero fi Stat Membru, dak il-fattur varjabbli jista' jiġi eskluż mill-ġbir tad-data dment li l-Istat Membru kkonċernat jipprovdi informazzjoni fejn jiġġustifika l-esklużjoni tiegħu b'mod debitu lill-Kummissjoni (Eurostat) fis-sena kalendarja li tippreċedi s-sena ta' referenza.

4.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw d-deskrizzjonijiet tal-fatturi varjabbli elenkati fl-Anness III.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17(2) mhux aktar tard mit-28 ta' Frar 2019 għas-sena ta' referenza 2020, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2021 għas-sena ta' referenza 2023, u sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2024 għas-sena ta' referenza 2026.

5.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 16 b'rabta ma' emendi tal-fatturi varjabbli elenkati fl-Anness III fejn meħtieġ għall-fini tal-armonizzazzjoni mas-sorsi tad-data speċifikati fl-Artikolu 4(2), għas-snin 2023 u 2026. Fl-eżerċizzju tas-setgħa tagħha, il-Kummissjoni għandha tiżgura li tali atti delegati jissostitwixxu biss il-fatturi varjabbli elenkati fl-Anness III li ma jistgħux jibqgħu jinkisbu mis-sorsi tad-data speċifikati. Fil-każ ta' sostituzzjoni, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-fatturi varjabbli l-ġodda jkunu jistgħu jiġu derivati mis-sorsi tad-data speċifikati fl-Artikolu 4(2). Barra minn hekk, għandha tiżgura wkoll li tali atti delegati jkunu ġustifikati kif dovut u ma jimponux piżijiet jew spejjeż addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri jew fuq ir-rispondenti.

6.   Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati sat-30 ta' Settembru 2021 għas-sena ta' referenza 2023 u sat-30 ta' Settembru 2024 għas-sena ta' referenza 2026.

Artikolu 6

Estensjoni tal-qafas

1.   L-Istati Membri li jestendu l-qafas skont l-Artikolu 3(4) għandhom jipprovdu data ċentrali dwar l-azjendi agrikoli inklużi f'dik l-estensjoni tal-qafas għas-sena ta' referenza 2020, fejn tkun koperta l-informazzjoni speċifikata fl-Anness III.

2.   Il-ġbir tad-data dwar l-azjendi agrikoli fl-estensjoni tal-qafas jista' jsir fuq kampjuni. F'dak il-każ l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-riżultati pponderati jkunu statistikament rappreżentattivi tal-azjendi agrikoli f'kull reġjun u jitfasslu b'mod li jissodisfa r-rekwiżiti ta' preċiżjoni stabbiliti fl-Anness V.

Artikolu 7

Data tal-moduli

1.   L-Istati Membri għandhom jiġbru u jipprovdu l-moduli dwar is-suġġetti u s-suġġetti dettaljati elenkati fl-Anness IV għas-snin ta' referenza li ġejjin:

(a)

il-modulu “Forza tax-xogħol u attivitajiet bi qligħ oħra” għall-2020, l-2023 u l-2026;

(b)

il-modulu “Żvilupp rurali” għall-2020, l-2023 u l-2026;

(c)

il-modulu “Akkomodazzjoni tal-annimali u ġestjoni tad-demel” għall-2020 u l-2026;

(d)

il-modulu “Irrigazzjoni” għall-2023;

(e)

il-modulu “Prattiki ta' ġestjoni tal-ħamrija” għall-2023;

(f)

il-modulu “Makkinarju u tagħmir” għall-2023;

(g)

il-modulu “Ġnien tal-frott” għall-2023;

(h)

il-modulu “Vinja” għall-2026;

2.   L-ambitu ta' dawk il-ġabriet tad-data għandu jinkludi l-azjendi agrikoli msemmija fl-Artikolu 3(2) u (3).

3.   Il-ġbir tad-data tal-moduli jista' jsir fuq kampjuni ta' azjendi agrikoli. F'dak il-każ l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-riżultati pponderati jkunu statistikament rappreżentattivi tal-azjendi agrikoli f'kull reġjun u jitfasslu b'mod li jissodisfa r-rekwiżiti ta' preċiżjoni stabbiliti fl-Anness V.

4.   Il-moduli għandhom jinġabru minn subkampjuni tal-azjendi agrikoli li għalihom tinġabar id-data ċentrali. Il-moduli għandhom jirriflettu s-sitwazzjoni fis-sena ta' referenza iżda jistgħu jkunu bbażati fuq is-sena li tiġi direttament qabel jew wara s-sena ta' referenza għall-moduli msemmija fil-punti (f), (g) u (h) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Fi kwalunkwe każ, kull rekord li jipprovdi informazzjoni dwar moduli għandu jkun akkumpanjat mid-data ċentrali elenkata fl-Anness III.

5.   L-Istati Membri b'tal-inqas 1 000 ettaru ta' kwalunkwe għalla individwali, imsemmija taħt is-suġġetti dettaljati tal-modulu “Ġnien tal-frott” fl-Anness IV, li jipproduċu kompletament jew fil-biċċa l-kbira għas-suq, għandhom iwettqu l-modulu “Ġnien tal-frott” għal dik l-għalla partikolari.

6.   L-Istati Membri b'tal-inqas 1 000 ettaru ta' vinji mħawwla bi dwieli ta' għeneb għall-inbid, li jipproduċu kompletament jew fil-biċċa l-kbira għas-suq, għandhom iwettqu l-modulu “Vinja”.

7.   L-Istati Membri b'inqas minn 2 % ta' erja saqwija tal-EAU, u mingħajr reġjuni fil-livell NUTS 2 b'mill-inqas 5 % ta' erja saqwija tal-EAU, għandhom ikunu eżentati milli jwettqu l-modulu “Irrigazzjoni”.

8.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni (Eurostat) b'każijiet imsemmija fil-paragrafi 5, 6 u 7 sal-aħħar ta' Ġunju tas-sena li tippreċedi s-sena ta' referenza rispettiva.

9.   Meta fattur varjabbli jkollu prevalenza baxxa jew żero fi Stat Membru, dak il-fattur varjabbli jista' jiġi eskluż mill-ġbir tad-data dment li tkun provduta informazzjoni li tiġġustifika l-esklużjoni b'mod debitu lill-Kummissjoni (Eurostat) fis-sena kalendarja li tippreċedi s-sena ta' referenza.

Artikolu 8

Speċifikazzjoni teknika dwar id-data tal-moduli

1.   Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw l-elementi tekniċi li ġejjin tad-data li għandha tiġi provduta għal kull modulu u s-suġġett korrispondenti u s-suġġett dettaljat elenkati fl-Anness IV:

(a)

il-lista tal-fatturi varjabbli;

(b)

id-deskrizzjonijiet tal-fatturi varjabbli.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17(2) mhux aktar tard mit-28 ta' Frar 2019 għas-sena ta' referenza 2020, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2021 għas-sena ta' referenza 2023 u sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2024 għas-sena ta' referenza 2026.

2.   Meta tkun qed tadotta l-atti ta' implimentazzjoni li jispeċifikaw il-lista ta' fatturi varjabbli skont il-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tiżgura li n-numru globali ta' fatturi varjabbli ċentrali u tal-moduli ma jaqbiżx it-300 fattur varjabbli fl-2020, l-470 fattur varjabbli fl-2023 u t-350 fattur varjabbli fl-2026.

3.   Għas-snin 2023 u 2026, il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 16 fir-rigward ta' emendi tas-suġġetti dettaljati elenkati fl-Anness IV. Matul l-eżerċitar tas-setgħa tagħha, il-Kummissjoni għandha tiżgura li dawn l-atti delegati ma jżidux b'mod sinifikanti l-piż impost min-numru ta' fatturi varjabbli. B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-atti delegati ma jwasslux għal żieda fin-numru ta' fatturi varjabbli msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, u li massimu ta' 20 % tas-suġġetti dettaljati elenkati fl-Anness IV jinbidel għal kull modulu b'atti delegati. Madankollu, jekk 20 % jirrappreżenta inqas minn suġġett dettaljat wieħed, allura xorta jista' jinbidel suġġett dettaljat wieħed.

4.   Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati sat-30 ta' Settembru 2021 għas-sena ta' referenza 2023 u sat-30 ta' Settembru 2024 għas-sena ta' referenza 2026.

5.   L-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 3 m'għandhomx jimponu spejjeż addizzjonali sinifikanti li jirriżultaw f'piż sproporzjonat u mhux ġustifikat fuq l-azjendi agrikoli u fuq l-Istati Membri.

Artikolu 9

Data ad-hoc

1.   Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 16 li tissupplimenta s-sett tad-data tal-moduli mogħtija fl-Anness IV, jekk jitqies li jkun meħtieġ li tinġabar informazzjoni addizzjonali. Dawk l-atti ddelegati għandhom jispeċifikaw:

(a)

is-suġġetti u s-suġġetti dettaljati li għandhom jiġu pprovduti fil-modulu ad hoc u r-raġunijiet għal tali bżonnijiet statistiċi addizzjonali;

(b)

is-sena ta' referenza.

2.   Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1 li tibda mis-sena ta' referenza 2023 u f'intervalli ta' tliet snin. Hija ma għandhiex tipproponi moduli ad hoc għas-snin ta' referenza li fihom il-ġbir tad-data jsir bħala ċensiment.

3.   Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni biex tipprovdi:

(a)

lista ta' mhux iktar minn 20 fattur varjabbli, li għandha tintbagħat lill-Kummissjoni (Eurostat) u l-unitajiet ta' kejl korrispondenti;

(b)

id-deskrizzjonijiet tal-fatturi varjabbli;

(c)

ir-rekwiżiti ta' preċiżjoni;

(d)

il-perjodi ta' referenza;

(e)

id-dati tat-trasmissjonijiet.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17(2) sa mhux aktar tard minn 12-il xahar qabel ma tibda s-sena ta' referenza.

4.   L-atti delegati msemmija fil-paragrafi 1 ta' dan l-Artikolu u l-atti ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu m'għandhomx jimponu spejjeż addizzjonali sinifikanti li jirriżultaw f'piż sproporzjonat u mhux ġustifikat fuq l-azjendi agrikoli u fuq l-Istati Membri.

Artikolu 10

Perjodu ta' referenza

L-informazzjoni miġbura għandha tirreferi għal sena ta' referenza unika li hija komuni għall-Istati Membri kollha b'referenza għas-sitwazzjoni matul perjodu ta' żmien jew data speċifikati kif ġej:

(a)

Għall-fatturi varjabbli tal-art, l-użu tal-art għandu jirreferi għas-sena ta' referenza. Fil-każ ta' għelejjel suċċessivi mill-istess biċċa art, l-użu tal-art għandu jirreferi għal għalla li tiġi maħsuda matul is-sena ta' referenza, irrispettivament minn meta tinżera' l-għalla inkwistjoni.

(b)

Għall-fatturi varjabbli dwar l-irrigazzjoni u l-prattiki ta' ġestjoni tal-ħamrija, il-perjodu ta' referenza huwa perjodu ta' 12-il xahar li jintemm fis-sena ta' referenza, li għandu jiġi stabbilit minn kull Stat Membru bil-għan li jkunu koperti ċ-ċikli ta' produzzjoni relatati.

(c)

Għall-fatturi varjabbli dwar il-bhejjem, l-akkomodazzjoni tal-annimali u l-ġestjoni tad-demel, kull Stat Membru għandu jistabbilixxi jum ta' referenza komuni fis-sena ta' referenza. Il-fatturi varjabbli dwar il-ġestjoni tad-demel għandhom jirreferu għall-perjodu ta' 12-il xahar li jinkludi dik id-data.

(d)

Għall-fatturi varjabbli dwar il-forza tax-xogħol, kull Stat Membru għandu jistabbilixxi perjodu ta' referenza ta' 12-il xahar li jintemm f'jum ta' referenza fis-sena ta' referenza.

(e)

Għall-fatturi varjabbli dwar il-miżuri ta' żvilupp rurali implimentati fl-azjendi agrikoli individwali, il-perjodu ta' referenza għandu jkun il-perjodu ta' tliet snin li jintemm fil-31 ta' Diċembru tas-sena ta' referenza.

(f)

Għall-fatturi varjabbli l-oħra kollha, kull Stat Membru għandu jistabbilixxi jum ta' referenza komuni fis-sena ta' referenza.

Artikolu 11

Kwalità

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw il-kwalità tad-data u tal-metadata trasmessi.

2.   Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw il-kriterji tal-kwalità definiti fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

3.   Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tivvaluta l-kwalità tad-data u tal-metadata trasmessi.

4.   Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jittrasmettu rapport ta' kwalità li jiddeskrivi l-proċess statistiku lill-Kummissjoni (Eurostat), għal kull sena ta' referenza koperta minn dan ir-Regolament, u b'mod partikolari:

(a)

il-metadata li tiddeskrivi l-metodoloġija użata u kif intlaħqu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi b'referenza għal dawk stabbiliti minn dan ir-Regolament;

(b)

l-informazzjoni dwar il-konformità mar-rekwiżiti minimi għall-oqfsa tal-ikkampjunar użati, inkluż fl-iżvilupp u l-aġġornament tagħhom, kif stabbilit f'dan ir-Regolament;

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu l-arranġamenti prattiċi għal, u l-kontenut tar-rapporti tal-kwalità. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17(2) u ma għandhomx jimponu piżijiet jew spejjeż addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri.

5.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni (Eurostat) kemm jista' jkun malajr, dwar kwalunkwe informazzjoni jew bidla rilevanti fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament li jistgħu jinfluwenzaw il-kwalità tad-data trasmessa.

6.   Fuq talba tal-Kummissjoni (Eurostat), l-Istati Membri għandhom jipprovdu kjarifika addizzjonali meħtieġa biex tiġi evalwata l-kwalità tal-informazzjoni statistika.

Artikolu 12

Trasmissjoni tad-data u tal-metadata u skadenzi

1.   Għas-sena ta' referenza 2020, l-Istati Membri għandhom jittrasmettu data ċentrali u tal-modulu u rapport tal-kwalità lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien 15-il xahar wara tmiem is-sena ta' referenza.

2.   Għas-snin ta' referenza 2023 u 2026, l-Istati Membri għandhom jittrasmettu data ċentrali u tal-modulu vvalidata u rapport tal-kwalità lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien 12-il xahar minn tmiem is-sena ta' referenza.

3.   Id-data trasmessa lill-Kummissjoni (Eurostat) għandha tkun fil-livell ta' azjendi agrikoli individwali. Il-modulu u d-data ad hoc għandhom ikunu marbuta mad-data ċentrali elenkata fl-Anness III fil-livell ta' azjenda agrikola individwali għall-istess sena ta' referenza. Ir-rekords provduti għandhom jinkludu l-fatturi ta' estrapolazzjoni u l-informazzjoni dwar l-istratifikazzjoni.

4.   L-Istati Membri għandhom jittrasmettu d-data u l-metadata bl-użu ta' format tekniku speċifikat mill-Kummissjoni (Eurostat). Id-data u l-metadata għandhom ikunu provduti lill-Kummissjoni (Eurostat) permezz ta' servizzi ta' punt ta' dħul uniku.

Artikolu 13

Kontribuzzjoni tal-Unjoni

1.   Għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, l-Unjoni għandha tipprovdi għotjiet lill-istituti nazzjonali tal-istatistika u awtoritajiet nazzjonali oħra msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009, għal:

(a)

l-iżvilupp jew l-implimentazzjoni ta' rekwiżiti tad-data, jew it-tnejn;

(b)

l-iżvilupp ta' metodoloġiji għall-immodernizzar tas-sistemi statistiċi li jimmiraw lejn kwalità ogħla jew kostijiet aktar baxxi u li jnaqqsu l-piż amministrattiv għall-produzzjoni ta' statistika integrata dwar l-azjendi agrikoli permezz tal-użu tas-sorsi u l-metodi msemmija fl-Artikolu 4.

2.   L-Istati Membri għandhom jirċievu għotjiet mill-Unjoni biex ikopru l-ispiża marbuta mal-ġabriet tad-data speċifikat fl-Artikoli 5, 6 u 7, fl-ambitu tal-pakkett finanzjarju speċifikat fl-Artikolu 14.

3.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 2 ma għandhiex taqbeż il-75 % tal-ispejjeż eliġibbli, soġġett għall-ammonti massimi speċifikati fil-paragrafi 4 u 5.

4.   Għall-kostijiet miġbura flimkien tad-data ċentrali u l-ġabriet ta' data tal-modulu tal-2020, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun limitata għall-ammonti massimi speċifikati hawn taħt:

(a)

EUR 50 000 kull wieħed għal-Lussemburgu u għal Malta;

(b)

EUR 1 000 000 kull wieħed għall-Awstrija, il-Kroazja, l-Irlanda u l-Litwanja;

(c)

EUR 2 000 000 kull wieħed għall-Bulgarija, il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Portugall u r-Renju Unit;

(d)

EUR 3 000 000 kull wieħed għall-Greċja, Spanja u Franza;

(e)

EUR 4 000 000 kull wieħed għall-Italja, il-Polonja u r-Rumanija;

(f)

EUR 300 000 kull wieħed għall-Istati Membri l-oħra kollha.

5.   Għall-ġabriet tad-data ċentrali u tad-data tal-moduli fl-2023 u l-2026, l-ammonti massimi speċifikati fil-paragrafu 4 għandhom jitnaqqsu b'50 %, soġġett għad-dispożizzjonijiet taħt il-QFP ta' wara l-2020.

6.   Għall-ġbir tad-data ad hoc speċifikata fl-Artikolu 9, l-Unjoni għandha tipprovdi għotjiet lill-uffiċċji nazzjonali tal-istatistika u lil awtoritajiet nazzjonali oħra msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009, biex ikopru l-ispiża marbuta mal-implimentazzjoni tal-ġbir ta' data ad hoc. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni ma għandhiex taqbeż id-90 % tal-kostijiet eliġibbli.

7.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-għotjiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandha tingħata mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija skont il-punt (d) tal-Artikolu 4(2) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

Artikolu 14

Pakkett finanzjarju

1.   Il-pakkett finanzjarju tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-programm ta' ġabriet ta' data għas-sena ta' referenza 2020, inklużi l-approprjazzjonijiet meħtieġa għall-ġestjoni, iż-żamma u l-iżvilupp tas-sistemi ta' bażi tad-data użati fi ħdan il-Kummissjoni biex tkun proċessata d-data fornuta mill-Istati Membri taħt dan ir-Regolament, għandu jkun ta' EUR 40 000 000 għall-perjodu 2018-2020, kopert mill-QFP 2014-2020.

2.   Wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-QFP wara l-2020, l-ammont għall-perjodu ta' wara l-2020 għandu jkun stipulat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni.

Artikolu 15

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa biex tiżgura li, meta jiġu implimentati azzjonijiet finanzjati taħt dan ir-Regolament, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu protetti bl-applikazzjoni ta' miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta' kontrolli konsistenti u effettivi u, jekk jinstabu xi irregolaritajiet, bl-irkupru tal-ammonti mħallsa ħażin u, fejn ikun il-każ, b'penali amministrattivi u finanzjarji effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.   Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu jkollhom is-setgħa ta' awditu, fuq il-bażi ta' dokumenti u kontrolli fuq il-post, fuq il-benefiċjarji tal-għotja, il-kuntratturi u s-subkuntratturi u l-partijiet terzi kollha li, direttament jew indirettament, irċevew fondi tal-Unjoni taħt il-Programm.

3.   L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista' jwettaq investigazzjonijiet, inklużi kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post fuq l-operaturi ekonomiċi konċernati direttament jew indirettament minn dan il-finanzjament skont il-proċeduri stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (21) u fir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 (22) bil-ħsieb li jkun stabbilit jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b'konnessjoni ma' ftehim ta' għotja jew deċiżjoni ta' għotja jew kuntratt finanzjat, direttament jew indirettament, fi ħdan il-qafas ta' dan ir-Regolament.

4.   Il-ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u l-ftehimiet ta' għotja u d-deċiżjonijiet ta' għotja li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom espressament jagħtu setgħa lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-OLAF biex iwettqu tali awditi, kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post.

5.   Fejn l-implimentazzjoni ta' azzjoni hija esternalizzata jew subdelegata, kompletament jew parzjalment, jew fejn tirrikjedi l-għoti ta' kuntratt ta' akkwist jew li jingħata appoġġ finanzjarju lil parti terza, il-kuntratt, il-ftehim ta' għoti jew id-deċiżjoni ta' għoti għandhom jinkludu l-obbligu tal-kuntrattur jew tal-benefiċjarju li jimponu aċċettazzjoni espliċitu ta' dawk is-setgħat tal-Kummissjoni, il-Qorti tal-Awdituri u l-OLAF fuq kwalunkwe parti terza involuta.

6.   Il-paragrafi 4 u 5 għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 1, 2 u 3.

Artikolu 16

Eżerċitar tad-delega

1.   Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.   Is-setgħa li tadotta atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(6), l-Artikolu 8(3) u l-Artikolu 9(1) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin mis-27 ta' Awwissu 2018. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.   Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(6), l-Artikolu 8(3) u l-Artikolu 9(1) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.   Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.   Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(6), l-Artikolu 8(3) u l-Artikolu 9(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 17

Proċedura ta' Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 223/2009. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 18

Rapport mill-Kummissjoni

Sal-31 ta' Diċembru 2024, wara li tikkonsulta lill-ESSC, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar l-implimentazzjoni u l-kisba tal-objettivi ta' dan ir-Regolament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 19

Derogi

B'deroga mill-Artikoli 5, 6(1), 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c), 8(2), 12(1), 13(4), 14(1) u l-Anness V, ir-referenzi għas-sena 2020 għandhom jiġu sostitwiti b'referenzi għas-sena 2019, jekk meħtieġ, għall-Greċja u għall-Portugall.

Artikolu 20

Revoka

1.   Ir-Regolament (UE) Nru 1337/2011 jitħassar b'effett mill-1 ta' Jannar 2022.

2.   Ir-Regolament (KE) Nru 1166/2008 jitħassar b'effett mill-1 ta' Jannar 2019.

3.   Ir-referenzi għar-Regolamenti mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-18 ta' Lulju 2018.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

A. TAJANI

Għall-Kunsill

Il-President

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Lulju 2018 għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta' Lulju 2018.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1166/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar stħarriġ ta' strutturi tal-impriżi agrikoli u stħarriġ dwar metodi ta' produzzjoni agrikola u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 571/88 (ĠU L 321, 1.12.2008, p. 14).

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolament (Euratom, KE) Nru 1101/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasmissjoni ta' data soġġetta għall-kunfidenzjalità statistika lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom li tistabbilixxi Kumitat dwar il-Programmi tal-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1337/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 rigward l-istatistika Ewropea dwar għelejjel permanenti u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 357/79 u d-Direttiva 2001/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 347, 30.12.2011, p. 7).

(5)  Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE). (ĠU L 108, 25.4.2007, p. 1).

(6)  Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

(7)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

(8)  Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

(9)  Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) (ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1).

(10)  Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).

(11)  ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(12)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

(13)  ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

(14)  ĠU C 14, 16.1.2018, p. 6.

(15)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1198/2014 tal-1 ta' Awwissu 2014 li jissupplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabilità dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 321, 7.11.2014, p. 2).

(16)  Ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608).

(17)  Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1).

(18)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 tas-17 ta' Diċembru 2003 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-ammiali ovini u kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u d-Direttivi 92/102/KEE u 64/432/KEE (ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8).

(19)  Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).

(20)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta' Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2029/91 (ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1).

(21)  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).

(22)  Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).


ANNESS I

Koeffiċjenti ta' unitajiet ta' bhejjem

Tip ta' annimal

Karatteristiċi tal-annimal

Koeffiċjent

Annimali bovini

Ta' inqas minn sena

0,400

Ta' bejn sena u sentejn

0,700

Irġiel, ta' sentejn jew iktar

1,000

Erieħ, ta' sentejn jew iktar

0,800

Baqar tal-ħalib

1,000

Baqar mhux tal-ħalib

0,800

Nagħaġ u mogħoż

0,100

Majjali

Ħnienes, ta' piż ħaj ta' taħt l-20 kg

0,027

Majjali nisa għat-tnissil, ta' piż ħaj ta' 50 kg jew aktar

0,500

Majjali oħra

0,300

Tjur

Tiġieġ tas-simna

0,007

Tiġieġ tal-bajd

0,014

Tjur oħra

 

Dundjani

0,030

Papri

0,010

Wiżż

0,020

Ngħam

0,350

Tajr ieħor tar-razzett mhux ikklassifikati banda oħra

0,001

Fniek, nisa tat-tnissil

0,020


ANNESS II

Lista tal-limiti massimi fiżiċi  (1)

Oġġett

Limitu massimu

UAA

5 ha

Raba'

2 ha

Patata

0,5 ha

Ħaxix frisk u frawli

0,5 ha

Pjanti aromatiċi, mediċinali u kulinari, fjuri u pjanti ornamentali, żerriegħa u nebbieta, mixtliet

0,2 ha

Siġar tal-frott, berries, siġar tal-ġewż, siġar tal-frott taċ-ċitru, għelejjel permanenti oħra esklużi mixtliet, vinji u siġar taż-żebbuġ

0,3 ha

Vinji

0,1 ha

Siġar taż-żebbuġ

0,3 ha

Serer

100 m2

Faqqiegħ kultivat

100 m2

Bhejjem

1,7 unità ta' bhejjem


(1)  Il-limiti massimi huma applikabbli għall-grupp ta' oġġetti kif elenkat.


ANNESS III

Data strutturali ċentrali: Fatturi varjabbli

Fatturi varjabbli ġenerali

Unitajiet/Kategoriji għall-valuri

Informazzjoni tal-istħarriġ

 

Identifikatur tal-azjenda agrikola

ID tal-azjenda agrikola

Post tal-azjenda agrikola

 

Pożizzjoni ġeografika

Il-kodiċi taċ-ċellula tal-grilja tal-unitajiet tal-istatistika ta' INSPIRE għall-użu pan-Ewropew.

Reġjun NUTS 3

Kodiċi NUTS 3

L-azjenda agrikola għandha żoni identifikati li jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali taħt ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

L/M/O/N (1)

Personalità ġuridika tal-azjenda agrikola

 

Ir-responsabbiltà ġuridika u ekonomika tal-azjenda agrikola hija koperta minn:

 

Persuna fiżika li hija d-detentur uniku, meta l-azjenda agrikola tkun indipendenti

iva/le

Jekk iva, id-detentur huwa wkoll il-maniġer?

iva/le

Jekk le, il-maniġer hu membru tal-familja tad-detentur?

iva/le

Jekk iva, il-maniġer huwa l-konjuġi tad-detentur?

iva/le

Sjieda bi sħab

iva/le

Żewġ persuni fiżiċi jew aktar li huma sħab, meta l-azjenda agrikola tkun azjenda-grupp

iva/le

Persuna ġuridika

iva/le

Jekk iva, l-azjenda agrikola tagħmel parti minn grupp ta' intrapriżi?

iva/le

L-azjenda agrikola hija unità f'art komuni

iva/le

Id-detentur jibbenifika minn appoġġ mill-UE għal art jew annimali tal-azjenda agrikola u għalhekk inkluż fis-SIAK

iva/le

 

Id-detentur huwa bidwi żagħżugħ jew li għadu kif daħal ġdid fil-biedja, u rċieva appoġġ finanzjarju għal dan l-għan skont il-PAK fit-tliet snin preċedenti

iva/le

Maniġer tal-azjenda agrikola

 

Sena tat-twelid

sena

Sess

mara/raġel

Ħidma agrikola fl-azjenda agrikola (minbarra l-ħidma fid-dar)

Firxiet ta' Unità ta' Xogħol Annwali (AWU) (2)

 

Is-sena meta ġie klassifikat bħala l-maniġer tal-azjenda agrikola

sena

Taħriġ agrikolu tal-maniġer

Kodiċijiet ta' taħriġ

Taħriġ vokazzjonali mwettaq tul l-aħħar 12-il xahar

iva/le

Tip ta' pussess tal-EAU (fir-rigward tad-detentur)

 

Biedja fuq art proprja

ha

Biedja fuq art mikrija

ha

Biedja kondiviża jew modi oħra ta' pussess

ha

Art komuni

ha

Biedja organika

iva/le

EAU totali tal-azjenda agrikola li fuqha huma applikati u ċertifikati l-metodi ta' produzzjoni ta' biedja organika skont regoli nazzjonali jew tal-Unjoni Ewropea

ha

EAU totali tal-azjenda agrikola li qed tiġi konvertita għal metodi ta' produzzjoni organika li għandhom ikunu ċertifikati skont regoli nazzjonali jew tal-Unjoni Ewropea

ha

 

Parteċipazzjoni fi skemi ta' ċertifikazzjoni ambjentali oħra

iva/le


Fatturi varjabbli tal-art

Erja prinċipali totali

li minnha hija ċertifikata għall-biedja organika u/jew qed tiġi konvertita għaliha

EAU

ha

ha

Raba'

ha

ha

Ċereali għall-produzzjoni tal-ħabba (inkluża ż-żerriegħa)

ha

ha

Qamħ komuni u spelt

ha

ha

Qamħ durum

ha

ha

Segala u taħlitiet ta' ċereali tax-xitwa (maslin)

ha

 

Xgħir

ha

 

Ħafur u taħlitiet ta' ċereali tar-rebbiegħa (ħabba mħallta minbarra maslin)

ha

 

Żerriegħa tal-qamħirrum u taħlita taċ-ċifċiegħa tal-qamħirrun

ha

 

Triticale

ha

 

Sorgu

ha

 

Ċereali oħra mhux ikklassifikati banda oħra (qamħ saraċin, millieġ, skalora, eċċ.)

ha

 

Ross

ha

 

Bus u ħemes imnixxfa u għelejjel li fihom il-proteini għall-produzzjoni tal-ħabba (inklużi żerriegħa u taħlitiet ta' ċereali u bus u ħemes)

ha

ha

Piżelli tal-għalqa, fażola u lupin ħelu

ha

 

Għelejjel tal-għeruq

ha

ha

Patata (inkluża patata taż-żrigħ)

ha

ha

Pitrava taz-zokkor (eskluż iż-żerriegħa)

ha

ha

Għelejjel tal-għeruq oħra mhux ikklassifikati banda oħra

ha

 

Għelejjel industrijali

ha

ha

Żrieragħ taż-żejt

ha

ha

Kolza u żrieragħ tal-kolza tan-nevew

ha

 

Żerriegħa tal-ġirasol

ha

 

Soja

ha

ha

Żerriegħa tal-kittien (oilflax)

ha

 

Għelejjel taż-żrieragħ taż-żejt oħra mhux ikklassifikati banda oħra

ha

 

Għelejjel tal-fibra

ha

 

Fibra tal-kittien

ha

 

Qanneb

ha

 

Qoton

ha

 

Għelejjel tal-fibra oħra mhux ikklassifikati banda oħra

ha

 

Tabakk

ha

 

Ħops

ha

 

Pjanti aromatiċi, mediċinali u kulinari

ha

 

Għelejjel għall-enerġija mhux ikklassifikati banda oħra

ha

 

Għelejjel industrijali oħra mhux ikklassifikati banda oħra

ha

 

Pjanti li jinħasdu fi stadju bikri mir-raba'

ha

ha

Ħxejjex u mergħat temporanji

ha

ha

Pjanti luguminużi maħsuda fi stadju bikri

ha

ha

Qamħirrum aħdar

ha

 

Ċereali oħra maħsuda fi stadju bikri (minbarra l-qamħirrum aħdar)

ha

 

Pjanti oħra maħsuda fi stadju bikri mir-raba' mhux ikklassifikati banda oħra

ha

 

Ħaxix frisk (inkluż il-bettiegħ) u frawli

ha

ha

Ħaxix frisk (inkluż il-bettiegħ) u frawli mkabbra b'rotazzjoni ma' għelejjel ortikulturali (ortikultura kummerċjali)

ha

 

Ħaxix frisk (inkluż il-bettiegħ) u frawli mkabbra b'rotazzjoni ma' għelejjel mhux ortikulturali (għelieqi fil-miftuħ)

ha

 

Fjuri u pjanti ornamentali (minbarra mixtliet)

ha

 

Żrieragħ u nebbieta

ha

ha

Għelejjel oħra tar-raba' mhux ikklassifikati banda oħra

ha

 

Art mistrieħa

ha

 

Bur permanenti

ha

ha

Mergħat u ragħa, minbarra bwar mhux ikkultivati

ha

ha

Bwar mhux ikkultivati

ha

ha

Bur permanenti li ma għadux jintuża għal finijiet ta' produzzjoni u eliġibbli għall-ħlas ta' sussidji

ha

 

Għelejjel permanenti (inkluż pjantaġġuni mhux antiki u temporanjament abbandunati, esklużi żoni li jipproduċu għall-konsum proprju biss)

ha

ha

Frott, berries u ġewż (minbarra frott taċ-ċitru, għeneb u frawli)

ha

ha

Frott taż-żerriegħa

ha

 

Frott bl-għadma

ha

 

Frott minn żoni klimatiċi subtropikali u tropikali

ha

 

Berries (minbarra l-frawli)

ha

 

Ġewż

ha

 

Frott taċ-ċitru

ha

ha

Għeneb

ha

 

Għeneb għall-inbid

ha

ha

Għeneb għall-inbid b'denominazzjoni ta' oriġini protetta (DOP)

ha

 

Għeneb għall-inbid b'indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)

ha

 

Għeneb għal inbejjed oħra mhux ikklassifikati banda oħra (mingħajr DPO/IĠP)

ha

 

Għeneb għall-ikel

ha

 

Għeneb għaż-żbib

ha

 

Żebbuġ

ha

ha

Mixtliet

ha

 

Għelejjel permanenti oħra inkluż għelejjel permanenti oħra għall-konsum mill-bniedem

ha

 

Siġar tal-Milied

ha

 

Ġonna kulinarji

ha

 

Art agrikola oħra

ha

 

Art agrikola mhux użata

ha

 

Erja msaġġra

ha

 

Imsaġar ta' newba qasira

ha

 

Art oħra (art okkupata minn bini, irziezet, mogħdijiet, għadajjar u żoni mhux produttivi oħra)

ha

 

Żoni ta' sfruttament agrikolu speċjali

 

 

Faqqiegħ kultivat

ha

 

EAU taħt il-ħġieġ jew għata għolja aċċessibbli.

ha

 

Ħaxix, inkluż bettiegħ u frawli taħt ħġieġ jew għata għolja aċċessibbli

ha

ha

Fjuri u pjanti ornamentali (minbarra mixtliet) taħt ħġieġ jew għata għolja aċċessibbli

ha

 

Għelejjel tar-raba' oħra taħt ħġieġ jew għata għolja aċċessibbli

ha

 

Għelejjel permanenti taħt ħġieġ jew għata għolja aċċessibbli

ha

 

EAU oħra taħt ħġieġ jew għata għolja aċċessibbli mhux ikklassifikati banda oħra

ha

 

Irrigazzjoni fuq erja ta' barra kultivata

 

 

Total ta' erja saqwija

ha

 


Fatturi varjabbli tal-bhejjem

Numru totali ta' annimali

li minnha hija ċertifikata għall-biedja organika u/jew qed tiġi konvertita għaliha

Annimali bovini

 

ras

Annimali bovini ta' inqas minn sena

ras

 

Annimali bovini, ta' bejn sena u sentejn

ras

 

Annimali bovini rġiel, ta' bejn sena u sentejn

ras

 

Erieħ, ta' bejn sena u sentejn

ras

 

Annimali bovini rġiel ta' sentejn jew aktar

ras

 

Bovini nisa ta' sentejn jew aktar

ras

 

Erieħ ta' sentejn jew aktar

ras

 

Baqar

ras

 

Baqar tal-ħalib

ras

ras

Baqar mhux tal-ħalib

ras

ras

Bufli nisa

ras

iva/le

Nagħaġ u mogħoż

 

 

Nagħaġ (ta' kull età)

ras

ras

Nisa tat-tnissil

ras

 

Nagħaġ oħra

ras

 

Mogħoż (ta' kull età)

ras

ras

Nisa tat-tnissil

ras

 

Mogħoż oħra

ras

 

Majjali

 

ras

Ħnienes, ta' piż ħaj ta' taħt l-20 kg

ras

 

Majjali nisa għat-tnissil, ta' piż ħaj ta' 50 kg jew aktar

ras

 

Majjali oħra

ras

 

Tjur

 

ras

Tiġieġ tas-simna

ras

ras

Tiġieġ tal-bajd

ras

ras

Tjur oħra

ras

 

Dundjani

ras

 

Papri

ras

 

Wiżż

ras

 

Ngħam

ras

 

Tajr ieħor tar-razzett mhux ikklassifikati banda oħra

ras

 

Fniek

 

 

Nisa tat-tnissil

ras

 

Naħal

doqqajs

 

Ċriev

iva/le

 

Annimali bil-pil

iva/le

 

Bhejjem n.e.c.

iva/le

 


(1)  L – Żoni minbarra żoni muntanjużi li jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali sinifikanti; M – Żona muntanjuża żvantaġġata; O – Żoni oħra affettwati minn limitazzjonijiet speċifiċi; N – Żona normali (mhix żona żvantaġġata) Din il-klassifika tista' tiġi adattata fil-futur fid-dawl ta' żviluppi fil-PAK.

(2)  Firxa 2 ta' perċentwal ta' Unità ta' Xogħol Annwali (AWU): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)


ANNESS IV

Suġġetti u suġġetti dettaljati fid-data tal-modulu

Modulu

Suġġett

Suġġett dettaljat

Forza tax-xogħol u attivitajiet bi qligħ oħra

Ġestjoni tal-azjenda agrikola

Detentur

Input ta' xogħol

Bilanċ bejn is-sessi

Il-miżuri ta'sikurezza, inkluż pjan tas-sikurezza għall-azjenda agrikola

Forza tax-xogħol tal-familja

Input ta' xogħol

Numru ta' persuni involuti

Bilanċ bejn is-sessi

Forza tax-xogħol mhix tal-familja

Input ta' xogħol

Numru ta' persuni impjegati

Bilanċ bejn is-sessi

Forza tax-xogħol mhux regolari impjegata mill-azjenda agrikola

Input ta' xogħol minn kuntratturi

 

Attivitajiet oħra ta' qligħ relatati direttament mal-azjenda agrikola

Tipi ta' attivitajiet

Importanza għall-azjenda agrikola

Input ta' xogħol

 

Attivitajiet oħra ta' qligħ mhux relatati direttament mal-azjenda agrikola

Input ta' xogħol

Żvilupp rurali

Azjendi agrikoli appoġġati minn miżuri ta' żvilupp rurali

Servizzi ta' konsulenza, ta' ġestjoni tal-azjendi agrikoli u ta' għajnuna għall-azjendi agrikoli

Żvilupp tal-azjendi agrikoli u kummerċjali

Skemi tal-kwalità għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

Investimenti f'assi fiżiċi

Ir-restawr tal-potenzjal ta' produzzjoni tal-agrikoltura li tkun saritlu ħsara minn diżastri naturali u avvenimenti katastrofiċi u l-introduzzjoni ta' azzjonijiet ta' prevenzjoni adatti

Investimenti fl-iżvilupp ta' żoni tal-foresti u titjib tal-foresti ta' vijabbiltà

Ħlasijiet tal-klima agroambjentali

Biedja organika

Ħlasijiet marbuta ma' Natura 2000 u d-Direttiva qafas dwar l-ilma

Ħlasijiet lil żoni li jaffaċċjaw limitazzjonijiet naturali jew limitazzjonijiet speċifiċi oħra

Trattament xieraq tal-annimali

Ġestjoni tar-riskju

Akkomodazzjoni tal-annimali u ġestjoni tad-demel

Akkomodazzjoni tal-annimali

Akkomodazzjoni tal-bovini

Akkomodazzjoni tal-majjali

Akkomodazzjoni tat-tiġieġ tal-bajd

L-użu tan-nutrijenti u d-demel fuq l-azjenda agrikola

EAU fertilizzata

Demel esportat mill-azjenda agrikola u importat fiha

Fertilizzanti organiċi u bbażati fuq l-iskart minbarra demel

Tekniki ta' applikazzjoni tad-demel

Żmien ta' inkorporazzjoni għal kull tip ta' tifrix

Faċilitajiet għad-demel

Faċilitajiet u kapaċità għall-ħżin tad-demel

Tisqija

Prattiki ta' tisqija

Diponibbiltà tat-tisqija

Metodi ta' tisqija

Sorsi ta' ilma tat-tisqija

Parametri tekniċi tat-tagħmir tat-tisqija

Għelejjel imsaqqija tul perjodu ta' 12-il xahar

Ċereali għall-produzzjoni tal-ħabba

Bus u ħemes imnixxfa u għelejjel li fihom il-proteini għall-produzzjoni tal-ħabba

Għelejjel tal-għeruq

Għelejjel industrijali

Pjanti li jinħasdu fi stadju bikri mir-raba'

Għelejjel oħra ta' raba'

Bur permanenti

Għelejjel permanenti

Prattiki ta' Ġestjoni tal-Ħamrija

Prattiki ta' Ġestjoni tal-Ħamrija fuq art ta' barra

Metodi ta' ħdim tar-raba'

Għata tal-ħamrija fuq ir-raba'

Newba tal-għelejjel fuq ir-raba'

Erja b'fokus ekoloġiku

Makkinarju u tagħmir

Makkinarju

Faċilitajiet tal-Internet

Makkinarju bażiku

Użu ta' biedja ta' preċiżjoni

Makkinarju għall-ġestjoni tal-bhejjem

Ħżin għall-prodotti agrikoli

Tagħmir

Tagħmir użat għall-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli f'azjendi agrikoli

Ġnien tal-frott

Frott taż-żerriegħa

Tuffieħ: Erja skont l-età tal-pjantaġġuni

Tuffieħ: Erja skont id-densità tas-siġar

Lanġas: Erja skont l-età tal-pjantaġġuni

Lanġas: Erja skont id-densità tas-siġar

Frott bl-għadma

Ħawħ: Erja skont l-età tal-pjantaġġuni

Ħawħ: Erja skont id-densità tas-siġar

Nuċiprisk: Erja skont l-età tal-pjantaġġuni

Nuċiprisk: Erja skont id-densità tas-siġar

Berquq: Erja skont l-età tal-pjantaġġuni

Berquq: Erja skont id-densità tas-siġar

Frott taċ-ċitru

Larinġ: Erja skont l-età tal-pjantaġġuni

Larinġ: Erja skont id-densità tas-siġar

Frott taċ-ċitru żgħir: Erja skont l-età tal-pjantaġġuni

Frott taċ-ċitru żgħir: Erja skont id-densità tas-siġar

Lumi: Erja skont l-età tal-pjantaġġuni

Lumi: Erja skont id-densità tas-siġar

Żebbuġ

Erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

Erja skont id-densità tas-siġar

Għeneb għall-ikel u ż-żbib

Għeneb għall-ikel: Erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

Għeneb għall-ikel: Erja skont id-densità tal-vinji

 

Għeneb għaż-żbib: Erja skont l-età tal-pjantaġġuni

 

Għeneb għaż-żbib: Erja skont id-densità tal-vinji

Vinja

Għeneb għall-inbid

Erja u età

 

Varjetajiet ta' għeneb

Numru ta' varjetajiet

 

 

Kodiċi u erja


ANNESS V

Rekwiżiti ta' preċiżjoni

Id-data ċentrali (fl-2023 u l-2026) u d-data tal-modulu għandhom ikunu statistikament rappreżentattivi għall-popolazzjonijiet rilevanti tal-azjendi agrikoli kif definit fit-tabella ta' preċiżjoni hawn taħt fil-livell tar-reġjuni NUTS 2 f'termini tad-daqs u t-tip tal-azjendi agrikoli, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 (1), ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1198/2014 u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/220 (2).

Ir-rekwiżiti ta' preċiżjoni japplikaw għall-fatturi varjabbli fit-tabella ta' hawn taħt.

Id-data fl-estensjoni tal-kwadru fl-2020 għandha tkun statistikament rappreżentattiva għall-popolazzjoni rilevanti fil-livell tar-reġjuni NUTS 2 kif definit fit-tabella ta' preċiżjoni hawn taħt.

Barra minn hekk, ir-rekwiżiti ta' preċiżjoni definiti fit-tabella japplikaw għar-reġjuni NUTS 2 kollha b'mill inqas:

5 000 azjenda agrikola fil-popolazzjoni rilevanti għall-moduli “Ġnien tal-Frott” u “Vinja”;

10 000 azjenda agrikola fil-popolazzjoni rilevanti għad-data ċentrali, għall-moduli l-oħra kollha u għad-data fl-estensjoni tal-kwadru.

Għar-reġjuni NUTS 2 b'inqas azjendi agrikoli r-rekwiżiti ta' preċiżjoni definiti fit-tabella japplikaw għar-reġjuni NUTS 1 assoċjati b'mill inqas:

500 azjenda agrikola fil-popolazzjoni rilevanti għall-moduli “Ġnien tal-Frott” u “Vinja”;

1 000 azjenda agrikola fil-popolazzjoni rilevanti għad-data ċentrali, għall-moduli l-oħra kollha u d-data fl-estensjoni tal-kwadru.

Hija meħtieġa preċiżjoni nazzjonali ta' żball standard relattiv ta' massimu ta' 5 % għal dawk il-fatturi varjabbli tal-moduli “Ġnien tal-Frott” u “Vinja” bl-ebda rekwiżit ta' preċiżjoni applikabbli għal kwalunkwe wieħed mir-reġjuni NUTS 2 u NUTS 1.

Hija meħtieġa preċiżjoni nazzjonali ta' żball standard relattiv ta' massimu ta' 7,5 % għall-fatturi varjabbli kollha tal-moduli l-oħra bl-ebda rekwiżit ta' preċiżjoni applikabbli għal kwalunkwe wieħed mir-reġjuni NUTS 2 u NUTS 1 għal kwalunkwe fattur varjabbli.

Tabella ta' preċiżjoni

Popolazzjoni rilevanti

Fatturi varjabbli li għalihom japplikaw rekwiżiti ta' preċiżjoni

Prevalenza fil-popolazzjoni rilevanti

Żball standard relattiv

Data ċentrali fl-2023 u l-2026 u

Modulu “Forza tax-xogħol u attivitajiet bi qligħ oħra”

Kif definit mill-Artikolu 5 għad-data ċentrali u mill-Artikolu 7 għall-modulu Forza tax-xogħol u attivitajiet bi qligħ oħra.

Fatturi varjabbli tal-art

Ċereali għall-produzzjoni tal-ħabba (inkluża ż-żerriegħa)

Żrieragħ taż-żejt

Pjanti li jinħasdu fi stadju bikri mir-raba'

Ħaxix frisk (inkluż il-bettieħ), frawli, fjuri u pjanti ornamentali (minbarra mixtliet)

Bur permanenti minbarra bwar mhux ikkultivati

Frott, berries, ġewż u frott taċ-ċitru (minbarra għeneb u frawli)

Għeneb

Żebbuġ

7,5 % jew aktar tal-EAU fir-reġjun

< 5 %

Fatturi varjabbli tal-bhejjem

Baqar tal-ħalib

Baqar mhux tal-ħalib

Annimali bovini oħra (annimali bovini ta' inqas minn sena, annimali bovini ta' bejn sena u sentejn, annimali bovini rġiel ta' sentejn jew aktar, erieħ ta' sentejn jew aktar)

Majjali nisa għat-tnissil, ta' piż ħaj ta' 50 kg jew aktar

Ħnienes ta' piż ħaj ta' taħt l-20 kg u majjali oħra

Nagħaġ u mogħoż

Tjur

7,5 % jew aktar tal-unitajiet ta' bhejjem użati fir-reġjun u 5 % jew aktar tal-fattur varjabbli fil-pajjiż

< 5 %

Data ċentrali għall-estensjoni tal-kwadru fl-2020

Kif definit mill-Artikolu 6

Fatturi varjabbli tal-art

Raba'

Bur permanenti minbarra bwar mhux ikkultivati

Għelejjel permanenti

7,5 % jew aktar tal-EAU fir-reġjun

< 7,5 %

Fatturi varjabbli tal-bhejjem

Total tal-unitajiet ta' bhejjem

5 % jew aktar tal-fattur varjabbli fil-pajjiż

< 7,5 %

Modulu “Żvilupp rurali” u

modulu “Makkinarju u tagħmir”

Kif definit mill-Artikolu 7

Fatturi varjabbli tal-art bħal dawk għall-modulu “Forza tax-xogħol u attivitajiet bi qligħ oħra”

7,5 % jew aktar tal-EAU fir-reġjun

< 7,5 %

Fatturi varjabbli tal-bhejjem bħal dawk għall-modulu “Forza tax-xogħol u attivitajiet bi qligħ oħra”

7,5 % jew aktar tal-unitajiet ta' bhejjem użati fir-reġjun u 5 % jew aktar tal-fattur varjabbli fil-pajjiż

< 7,5 %

Modulu “Akkomodazzjoni tal-annimali u ġestjoni tad-demel”

Is-subsett tal-popolazzjoni ta' azjendi agrikoli definit mill-Artikolu 7 b'mill-inqas wieħed minn dawn li ġejjin: Annimali bovini, majjali, nagħaġ, mogħoż, tjur

Fatturi varjabbli tal-bhejjem bħal dawk għall-modulu “Forza tax-xogħol u attivitajiet bi qligħ oħra”

7,5 % jew aktar tal-unitajiet ta' bhejjem użati fir-reġjun u 5 % jew aktar tal-fattur varjabbli fil-pajjiż

< 7,5 %

Modulu “Tisqija”

Is-subsett tal-popolazzjoni ta' azjendi agrikoli definit mill-Artikolu 7 b'erja saqwija

Fatturi varjabbli tal-art

Erja totali saqwija

7,5 % jew aktar tal-EAU fir-reġjun

< 7,5 %

Modulu “Prattiki ta' ġestjoni tal-ħamrija”

Is-subsett tal-popolazzjoni ta' azjendi agrikoli definit mill-Artikolu 7 b'raba'

Fatturi varjabbli tal-art

Raba'

7,5 % jew aktar tal-EAU fir-reġjun

< 7,5 %

Modulu “Ġnien tal-frott”

Is-subsett tal-popolazzjoni tal-azjendi definit mill-Artikolu 7 bi kwalunkwe wieħed mill-fatturi varjabbli ta' ġnien tal-frott individwali li jissodisfaw il-livell limitu speċifikat fl-Artikolu 7(5)

Fatturi varjabbli tal-ġnien tal-frott

Il-fatturi varjabbli ta' ġnien tal-frott fost tuffieħ, lanġas, berquq, ħawħ, nuċiprisk, larinġ, frott taċ-ċitru żgħir, lumi, żebbuġ, għeneb għall-ikel, għeneb għaż-żbib li jissodisfaw il-livell limitu speċifikat fl-Artikolu 7(5)

5 % jew aktar tal-EAU fir-reġjun

< 7,5 %

Modulu “Vinja”

Is-subsett tal-popolazzjoni ta' azjendi agrikoli definit mill-Artikolu 7 b'għeneb għall-inbid

Fatturi varjabbli tal-vinja

Għeneb għall-inbid

5 % jew aktar tal-EAU fir-reġjun

< 7,5 %


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabilità dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fil-Komunità Ewropea (ĠU L 328, 15.12.2009, p. 27).

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/220 tat-3 ta' Frar 2015 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 46, 19.2.2015, p. 1).


Top