EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1046

Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012

PE/13/2018/REV/1

ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1–222 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj

30.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 193/1


REGOLAMENT (UE, Euratom) 2018/1046 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-18 ta’ Lulju 2018

dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-punt (d) tal-Artikolu 46, l-Artikolu 149, il-punt (a) tal-Artikolu 153(2), l-Artikoli 164, 172, 175, 177 u 178, l-Artikoli 189(2), 212(2) u 322(1) u l-Artikolu 349 tiegħu, flimkien mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 106a tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (3),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (4),

Billi:

(1)

Jenħtieġ li, wara tliet snin ta’ implimentazzjoni, jiġu emendati aktar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (il-“baġit”)sabiex jitneħħew l-ostakoli fl-implimentazzjoni billi tiżdied il-flessibbiltà, sabiex tiġi ssimplifikata l-kunsinna għall-partijiet ikkonċernati u għas-servizzi, sabiex tingħata attenzjoni akbar lir-riżultati u sabiex jittejbu l-aċċessibbiltà, it-trasparenza u l-obbligu ta’ rendikont. Jenħtieġ għalhekk li r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5) jitħassar u jiġi sostitwit b’dan ir-Regolament.

(2)

Sabiex tonqos il-kumplessità tar-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit u r-regoli rilevanti jiġu inklużi f’regolament uniku wieħed, jenħtieġ li l-Kummissjoni tħassar ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 (6). Fl-interess taċ-ċarezza, jenħtieġ li r-regoli ewlenin mir-Regolament (UE) Nru 1268/2012 jiġu inklużi f’dan ir-Regolament, filwaqt li regoli oħrajn jiġu inklużi f’linji gwida għas-servizzi.

(3)

Il-prinċipji baġitarji fundamentali jenħtieġ li jinżammu. Jenħtieġ li d-derogi eżistenti minn dawk il-prinċipji għal oqsma speċifiċi bħar-riċerka, l-azzjonijiet esterni u l-fondi strutturali jiġu rieżaminati u ssimplifikati sa fejn possibbli, filwaqt li titqies ir-relevanza li għad għandhom, il-valur miżjud tagħhom għall-baġit u l-piż li jimponu fuq il-persuni kkonċernati.

(4)

Jenħtieġ li r-regoli dwar ir-riporti tal-approprjazzjonijiet ikunu ppreżentati b’mod aktar ċar u jenħtieġ li ssir distinzjoni bejn riporti awtomatiċi u dawk mhux awtomatiċi. Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni kkonċernati jipprovdu informazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kemm dwar ir-riporti awtomatiċi kif ukoll dwar dawk mhux awtomatiċi.

(5)

Ir-riportar u l-użu ta’ dħul assenjat b’mod estern għall-programm jew l-azzjoni li jmiss jenħtieġ li jkunu permessi bil-ħsieb li tali fondi jintużaw b’mod effiċjenti. Jenħtieġ li jkun possibbli li d-dħul assenjat intern jiġi riportat biss għas-sena finanzjarja sussegwenti, ħlief fejn dan ir-Regolament jipprovdi mod ieħor.

(6)

Fir-rigward tad-dħul assenjat intern, jenħtieġ li jitħalla jsir il-finanzjament ta’ proġetti ta’ bini ġodda bid-dħul miksub minn kiri u mill-bejgħ ta’ bini. Għal dak l-għan, tali dħul jenħtieġ li jitqies bħala dħul assenjat intern li jista’ jiġi riportat sa meta jintuża għalkollox.

(7)

L-istituzzjonijiet tal-Unjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu jaċċettaw kwalunkwe donazzjoni li ssir lill-Unjoni.

(8)

Jenħtieġ li tiddaħħal dispożizzjoni ta’ awtorizzazzjoni sabiex ikun possibbli sponsorizzar in natura minn persuna ġuridika ta’ avveniment jew attività għal skopijiet promozzjonali jew ta’ responsabbiltà soċjali korporattiva.

(9)

Jenħtieġ li l-kunċett tal-prestazzjoni fir-rigward tal-baġit tal-UE jiġi ċċarat. Il-prestazzjoni jenħtieġ li tkun marbuta mal-applikazzjoni diretta tal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba. Il-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba jenħtieġ ukoll li jiġi definit, u jenħtieġ li tiġi stabbilita rabta bejn l-objettivi stabbiliti u l-indikaturi tal-prestazzjoni, ir-riżultati kif ukoll l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività fl-użu tal-approprjazzjonijiet. Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, waqt li jiġu evitati kunflitti ma’ oqfsa tal-prestazzjoni eżistenti tal-programmi differenti, it-terminoloġija tal-prestazzjoni, b’mod partikolari l-output u r-riżultati, jenħtieġ li jiġu definiti.

(10)

F’konformità mal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (7), jenħtieġ li l-leġislazzjoni tal-Unjoni tkun ta’ kwalità għoljau jenħtieġ li din tiffoka fuq oqsma fejn hija għandha l-akbar valur miżjud għaċ-ċittadini u tkun kemm jista’ jkun effiċjenti u effettiva biex jinkisbu l-objettivi tal-politika komuni tal-Unjoni. L-assoġġettar tal-programmi ta’ nfiq eżistenti u dawk ġodda u tal-attivitajiet li jinvolvu nfiq sinifikanti għal evalwazzjoni jista’ jgħin biex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(11)

F’konformità mal-prinċipju tat-trasparenza stabbilit fl-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom iwettqu xogħlhom kemm jista’ jkun b’mod miftuħ. Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit, l-applikazzjoni ta’ dak il-prinċipju jimplika li ċ-ċittadini għandhom ikunu jafu fejn, u għal liema skop, ikunu qed jintefqu il-fondi mill-Unjoni. Tali informazzjoni trawwem dibattitu demokratiku, tikkontribwixxi għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-Unjoni, issaħħaħ il-kontroll u l-iskrutinju istituzzjonali fuq in-nefqa tal-Unjoni u tikkontribwixxi biex tqawwilha l-kredibbiltà. Jenħtieġ li l-komunikazzjoni tkun aktar immirata u li jkollha l-għan li żżid il-viżibbiltà tal-kontribuzzjoni mill-Unjoni għaċ-ċittadini. Tali objettivi jenħtieġ li jinkisbu permezz tal-pubblikazzjoni, idealment bl-użu ta’ għodda moderni ta’ komunikazzjoni, ta’ informazzjoni rilevanti dwar ir-riċevituri kollha ta’ fondi ffinanzjati mill-baġit, li tqis l-interessi leġittimi ta’ kunfidenzjalità u ta’ sigurtà ta’ dawk ir-riċevituri u, f’dak li jikkonċerna l-persuni fiżiċi, id-dritt tagħhom għall-privatezza u l-ħarsien tad-data personali tagħhom. Għalhekk, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jenħtieġ li jadottaw approċċ selettiv fil-pubblikazzjoni tal-informazzjoni, b’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità. Id-deċiżjonijiet dwar il-pubblikazzjoni jenħtieġ li jkunu bbażati fuq kriterji rilevanti sabiex jipprovdu informazzjoni sinifikanti.

(12)

Mingħajr preġudizzju għar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data personali, jenħtieġ li jiġi mfittex l-ogħla livell ta’ trasparenza fir-rigward ta’ informazzjoni dwar riċevituri. L-informazzjoni dwar riċevituri tal-fondi tal-Unjoni implimentati taħt ġestjoni diretta jenħtieġ li tiġi ppubblikata fuq sit web dedikat ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni, bħas-Sistema ta’ Trasparenza Finanzjarja, u jenħtieġ li tinkludi mill-inqas l-isem u l-post tar-riċevitur, l-ammont legalment impenjat u l-għan tal-miżura. Dik l-informazzjoni jenħtieġ li tikkunsidra l-kriterji rilevanti bħall-perjodiċità, it-tip u l-importanza tal-miżura.

(13)

Jenħtieġ li jkun possibbli għall-Kummissjoni biex timplimenta l-baġit b’mod indirett permezz ta’ organizzazzjonijiet tal-Istati Membri. Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, huwa għaldaqstant xieraq li organizzazzjoni ta’ Stat Membru tkun definita bħala entità stabbilita minn Stat Membru bħala korp regolat bil-liġi pubblika, jew bħala korp regolat bil-liġi privata, fdat b’missjoni ta’ servizz pubbliku u pprovdut b’garanziji finanzjarji adegwati minn dak l-Istat Membru. Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju provdut lil tali korpi regolati bil-liġi privata minn Stat Membru f’konformità ma’ rekwiżiti eżistenti stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni, f’forma deċiża minn dak l-Istat Membru u li ma tirrikjedix neċessarjament garanzija bankarja, jitqies bħala garanziji finanzjarji adegwati.

(14)

Għall-premji, l-għotjiet u l-kuntratti mogħtija wara l-ftuħ ta’ proċedura pubblika għall-kompetizzjoni, u b’mod partikolari għal kompetizzjonijiet, għal sejħiet għal proposti u għal sejħiet għall-offerti, sabiex jiġu rispettati l-prinċipji tat-TFUE u b’mod partikolari l-prinċipji tat-trasparenza, il-proporzjonalità, it-trattament ugwali u n-nondiskriminazzjoni„ l-isem u l-lokalità tar-riċevituri tal-fondi tal-Unjoni jenħtieġ li jkunu ppubblikati. Tali pubblikazzjoni jenħtieġ li tikkontribwixxi għall-kontroll tal-proċeduri tal-għoti mill-applikanti li ma ntgħażlux fil-kompetizzjoni.

(15)

Jenħtieġ li d-data personali li tirreferi għal persuni fiżiċi ma tkunx pubblikament disponibbli għal żmien itwal mill-perijodu li matulu l-fondi jkunu qegħdin jintużaw mir-riċevitur u, għalhekk, jenħtieġ li titneħħa wara sentejn. Jenħtieġ li l-istess japplika għad-data personali li tirreferi għal persuni ġuridiċi li isimhom uffiċjali jidentifika persuna fiżika waħda jew iktar.

(16)

Fil-maġġoranza tal-każijiet koperti minn dan ir-Regolament, il-pubblikazzjoni tikkonċerna persuni fiżiċi. Fejn huma kkonċernati persuni fiżiċi, jenħtieġ li l-pubblikazzjoni ta’ data personali tirrispetta l-prinċipju tal-proporzjonalità bejn l-importanza tal-ammont mogħti u l-ħtieġa li jiġi kkontrollat l-aħjar użu tal-fondi. F’tali każijiet, il-pubblikazzjoni tar-reġjun fil-livell 2 tal-klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) hija konsistenti mal-objettiv tal-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni dwar riċevituri u tiżgura trattament indaqs bejn l-Istati Membri ta’ daqs differenti, filwaqt li jiġi rispettat id-dritt tar-riċevituri għal ħajja privata u, b’mod partikolari, l-protezzjoni tad-data personali tagħhom.

(17)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali u f’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, jenħtieġ li jiġu speċifikati s-sitwazzjonijiet li fihom ma għandhiex issir pubblikazzjoni. Per eżempju, jenħtieġ li ma tiġix pubblikata informazzjoni fir-rigward ta’ boroż ta’ studju jew ta’ forom oħra ta’ appoġġ dirett imħallas lil persuni fiżiċi l-aktar fil-bżonn, ta’ ċerti kuntratti b’valur baxx ħafna jew ta’ appoġġ finanzjarju taħtċertu limitu pprovdut permezz ta’ strumenti finanzjarji, jew f’każijiet fejn id-divulgazzjoni toħloq ir-riskju li jiġu mhedda d-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi kkonċernati kif inhuma protetti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jew li ssir ħsara għall-interessi kummerċjali tar-riċevituri. Madankollu, għal għotjiet jenħtieġ li ma jkun hemm l-ebda eżenzjoni speċjali mill-obbligu li tkun ippubblikata informazzjoni abbażi ta’ limitu speċifiku sabiex tinżamm il-prattika attwali u tkun possibbli t-trasparenza.

(18)

Fejn tkun ippubblikata data personali tar-riċevituri għall-finijiet ta’ trasparenza b’rabta mal-użu tal-fondi tal-Unjoni u l-kontroll tal-proċeduri tal-għoti, dawk ir-riċevituri jenħtieġ li jkunu informati dwar tali pubblikazzjoni, kif ukoll dwar id-drittijiet tagħhom u l-proċeduri applikabbli għall-eżerċizzju ta’ dawk id-drittijiet, f’konformità mar-Regolamenti (KE) Nru 45/2001 (8) u (UE) 2016/679 (9) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(19)

Sabiex jiġi żgurat ir-rispett għall-prinċipju tat-trattament indaqs għar-riċevituri kollha, jenħtieġ li tiġi ppubblikata wkoll l-informazzjoni relatata ma’ persuni fiżiċi, f’konformità mal-obbligu tal-Istati Membri li jistabbilixxu grad imdaqqas ta’ trasparenza għal kuntratti akbar mil-limiti stabbiliti fid-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (10).

(20)

F’każ ta’ ġestjoni indiretta u kondiviża, jenħtieġ li l-persuni, l-entitajiet jew il-korpi ddeżinjati li jimplimentaw il-fondi tal-Unjoni jqiegħdu għad-dispożizzjoni l-informazzjoni dwar ir-riċevituri u r-riċevituri finali. F’każ ta’ ġestjoni kondiviża, jenħtieġ li l-informazzjoni tiġi ppubblikata f’konformità ma’ regoli speċifiċi għas-settur. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tqiegħed għad-dispożizzjoni informazzjoni dwar sit web uniku, inkluża referenza għall-indirizz tiegħu, fejn tista’ tinstab informazzjoni dwar ir-riċevituri u r-riċevituri finali.

(21)

Fl-interess ta’ leġġibbiltà u trasparenza akbar tad-data dwar l-istrumenti finanzjarji implimentati b’ġestjoni diretta u indiretta, huwa xieraq li l-obbligi kollha ta’ rapportar jinġabru f’dokument ta’ ħidma wieħed li għandu jkun mehmuż mal-abbozz ta’ baġit.

(22)

Sabiex tippromwovi l-aħjar prattiki fl-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) kif ukoll il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG), jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista’, għal skopijiet ta’ informazzjoni, tqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ korpi responsabbli għall-attivitajiet ta’ ġestjoni u ta’ kontroll gwida metodoloġika mhux vinkolanti li tispjega l-istrateġija u l-approċċ ta’ kontroll tagħha, inklużi listi ta’ kontroll, u eżempji tal-aħjar prattika. Dik il-gwida jenħtieġ li tiġi aġġornata kull meta jkun neċessarju li jsir dan.

(23)

Huwa xieraq li tiġi prevista l-possibbiltà li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jikkonkludu ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz ma’ xulxin sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ approprjazzjonijiet tagħhom u wkoll il-possibbiltà ta’ konklużjoni ta’ tali ftehimiet bejn id-dipartimenti ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni, il-korpi tal-Unjoni, l-uffiċċji Ewropej, il-korpi jew il-persuni inkarigati bl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi fil-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni (PESK) skont it-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali tal-Bord tal-Gvernaturi tal-iskejjel Ewropej għall-provvista ta’ servizzi, għall-forniment ta’ prodotti jew għall-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet jew ta’ kuntratti tal-bini.

(24)

Huwa xieraq li tiġi stabbilita l-proċedura biex jiġu stabbiliti uffiċċji Ewropej ġodda u li ssir distinzjoni bejn il-kompiti obbligatorji u dawk mhux obbligatorji tat-tali uffiċċji. Jenħtieġ li tiġi introdotta l-possibbiltà għal istituzzjonijiet tal-Unjoni, għall-korpi tal-Unjoni u għal uffiċċji Ewropej oħrajn li jiddelegaw is-setgħat tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni lid-direttur ta’ uffiċċju Ewropew. L-uffiċċji Ewropej jenħtieġ li jkollhom ukoll il-possibbiltà li jikkonkludu ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz għall-provvista ta’ servizzi, għall-forniment ta’ prodotti jew għall-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet jew ta’ kuntratti tal-bini. Huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi għat-tfassil ta’ rekords kontabilistiċi, dispożizzjonijiet li jawtorizzaw lill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni sabiex jiddelega wħud mill-kompiti tiegħu lill-persunal f’dawk l-uffiċċji u proċeduri operazzjonali għal kontijiet bankarji li l-Kummissjoni jenħtieġ li tkun tista’ tiftaħ f’isem uffiċċju Ewropew.

(25)

Sabiex titjieb il-kosteffikaċja tal-aġenziji eżekuttivi u fid-dawl tal-esperjenza prattika miksuba ma’ korpi oħrajn tal-Unjoni, jenħtieġ li jkun possibli li l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni jiġi inkarigat bil-kompiti kollha jew b’parti mill-kompiti tal-uffiċjal tal-kontabilità tal-aġenzija eżekuttiva kkonċernata.

(26)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali, jenħtieġ li jiġi ċċarat li d-diretturi tal-aġenziji eżekuttivi jaġixxu bħala uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’delega meta jimmaniġġjaw approprjazzjonijiet operazzjonali ta’ programmi delegati lill-aġenziji tagħhom. Sabiex jinkiseb l-effett sħiħ tal-gwadanji fl-effiċjenza li jirriżultaw minn ċentralizzazzjoni globali ta’ ċerti servizzi ta’ appoġġ, jenħtieġ li jsir provvediment b’mod espliċitu għall-possibbiltà li l-aġenziji eżekuttivi jimplimentaw nefqiet amministrattivi.

(27)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar is-setgħat u r-responsabbiltajiet tal-atturi finanzjarji, b’mod partikolari l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni u l-uffiċjali tal-kontabilità.

(28)

Jenħtieġ li l-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Qorti tal-Awdituri u l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni jiġu infurmati dwar il-ħatra ta’ uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega, ta’ awditur intern u ta’ uffiċjal tal-kontabilità, jew dwar it-terminazzjoni tad-dmirijiet tiegħu, fi żmien ġimagħtejn minn tali ħatra jew terminazzjoni.

(29)

L-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni jenħtieġ li jkunu kompletament responsabbli għall-operazzjonijiet kollha ta’ dħul u ta’ nefqa eżegwiti taħt l-awtorità tagħhom, u għal sistemi ta’ kontroll intern, u jenħtieġ li jinżammu responsabbli għall-azzjonijiet tagħhom, inkluż, fejn hemm bżonn, permezz ta’ proċeduri dixxiplinari.

(30)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti wkoll il-kompiti, ir-responsabbiltajiet u l-prinċipji tal-proċeduri li jridu jiġu osservati mill-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni. Jenħtieġ li l-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’delega jiżguraw li l-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega u l-persunal tagħhom jirċievu informazzjoni u taħriġ dwar l-istandards ta’ kontroll u l-metodi u t-tekniki rispettivi u li jittieħdu miżuri sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tas-sistema ta’ kontroll. Jenħtieġ li l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega jirrapporta, f’forma ta’ rapport annwali, lill-istituzzjoni tiegħu tal-Unjoni dwar it-twettiq tad-dmirijiet. Dak ir-rapport jenħtieġ li jinkludi l-informazzjoni finanzjarja u ta’ ġestjoni meħtieġa sabiex jappoġġa d-dikjarazzjoni ta’ garanzija ta’ dak l-uffiċjal dwar it-twettiq ta’ dmirijietu, inkluża l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni ġenerali tal-operazzjonijiet imwettqin. Id-dokumenti ta’ appoġġ relatati mal-operazzjonijiet imwettqa jenħtieġ li jinżammu għal mill-inqas ħames snin. Jenħtieġ li l-forom diversi kollha ta’ proċeduri nnegozjati għall-għoti tal-kuntratti pubbliċi jkunu s-suġġett ta’ rapport speċjali mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega lill-istituzzjoni kkonċernata tal-Unjoni u ta’ rapport minn dik l-istituzzjoni tal-Unjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, minħabba li dawk il-proċeduri jirrappreżentaw derogi mill-proċeduri normali ta’ għoti.

(31)

Jenħtieġ li jiġi kkunsidrat ir-rwol doppju ta’ Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni, u tad-deputati tagħhom fin-nuqqas tagħhom, bħala uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega għas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u, fir-rigward ta’ approprjazzjonijiet operazzjonali, għall-Kummissjoni.

(32)

Jenħtieġ li d-delega tas-setgħat tal-implimentazzjoni tal-baġit mill-Kummissjoni dwar l-approprjazzjonijiet operazzjonali tat-taqsima tagħha stess tal-baġit lid-deputati Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni tkun ristretta għal sitwazzjonijiet li fihom it-twettiq ta’ dawk il-kompiti mid-deputati Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni jkun strettament neċessarju sabiex tiġi żgurata kontinwità tal-operat fin-nuqqas ta’ Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni. Jenħtieġ li d-deputati Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni ma jitħallewx jeżerċitaw dawk is-setgħat fuq bażi sistematika jew għal raġunijiet ta’ qsim ta’ xogħol intern.

(33)

Jenħtieġ li l-uffiċjal tal-kontabilità jkun reponsabbli għall-implimentazzjoni korretta tal-pagamenti, il-ġbir tad-dħul u l-irkupru tal-ammonti riċevibbli. Jenħtieġ li l-uffiċjal tal-kontabilità jimmaniġġja t-teżor, il-kontijiet tal-bank u l-fajls ta’ partijiet terzi, iżomm il-kontijiet u jkun responsabbli għat-tfassil tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni jkun l-unika persuna li hija intitolata li tistabbilixxi r-regoli tal-kontabilità u t-tabelli tal-kontijiet armonizzati, filwaqt li jenħtieġ li l-uffiċjali tal-kontabilità tal-istituzzjonijiet kollha l-oħrajn tal-Unjoni jistabbilixxu l-proċeduri tal-kontabilità applikabbli fl-istituzzjonijiet tagħhom.

(34)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti wkoll l-arranġamenti għall-ħatra u għat-terminazzjoni tad-dmirijiet tal-uffiċjal tal-kontabilità.

(35)

Jenħtieġ li l-uffiċjal tal-kontabilità jistabbilixxi proċeduri sabiex jiżgura li l-kontijiet miftuħin għar-rekwiżiti tal-immaniġġjar ta’ flus u l-kontijiet tal-imprest ma jkunux f’sitwazzjoni midjuna.

(36)

Jenħtieġ li jiġu stipulati wkoll il-kondizzjonijiet għall-użu tal-kontijiet tal-imprest, sistema ta’ ġestjoni li tikkostitwixxi eċċezzjoni għall-proċeduri baġitarji normali u li tikkonċerna biss ammonti limitati, filwaqt li jenħtieġ li jiġu stabbiliti l-kompiti u r-responsabbiltajiet tal-amministraturi tal-imprest, kif ukoll dawk tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni u tal-uffiċjal tal-kontabilità b’rabta mal-kontroll tal-kontijiet tal-imprest. Jenħtieġ li l-Qorti tal-Awdituri tkun informata dwar kwalunkwe ħatra ta’ amministratur tal-imprest. Għal raġunijiet ta’ effiċjenza, jenħtieġ li jiġu stabbiliti kontijiet tal-imprest fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni, għal approprjazzjonijiet mit-taqsimiet tal-baġit relatati kemm mal-Kummissjoni kif ukoll mas-SEAE. Huwa xieraq ukoll li, f’ċerti kundizzjonijiet, ikun awtorizzat l-użu ta’ kontijiet tal-imprest fid-delegazzjoni tal-Unjoni għal pagamenti ta’ ammonti limitati bi proċeduri baġitarji. Rigward il-ħatra ta’ amministraturi tal-imprest, jenħtieġ li jkun possibbli li dawn jingħażlu anki minn fost il-persunal imħaddem mill-Kummissjoni fil-qasam ta’ operazzjonijiet ta’ għajnuna għall-immaniġġjar ta’ kriżijiet u ta’ għajnuna umanitarja kull meta ma jkunx hemm persunal tal-Kummissjoni disponibbli kopert mir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 (11) (“Regolamenti tal-Persunal”).

(37)

Sabiex jittieħed kont tas-sitwazzjoni fil-qasam tal-operazzjonijiet ta’ għajnuna għall-immaniġġjar ta’ kriżijiet u tal-operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja kull meta ma jkun hemm disponibbli ebda persunal tal-Kummissjoni kopert mir-Regolamenti tal-Persunal u jkun hemm diffikultajiet tekniċi sabiex l-impenji legali kollha jiġu ffirmati mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, jenħtieġ li jkun awtorizzat li l-persunal imħaddem mill-Kummissjoni f’dak il-qasam jassumi impenji legali ta’ valur baxx ħafna li jasal sa EUR 2 500 li jkunu marbutin ma’ pagamenti eżegwiti mill-kontijiet tal-imprest, u li jkun awtorizzat li Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni jew id-deputati tagħhom jassumu impenji legali fuq l-istruzzjoni tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli tal-Kummissjoni.

(38)

Ladarba jkunu ġew definiti l-kompiti u r-responsabbiltajiet tal-atturi finanzjarji, huwa biss possibbli li dawn jinżammu responsabbli taħt il-kondizzjonijiet stipulati fir-Regolamenti tal-Persunal. Fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni ġew stabbiliti bordijiet speċjalizzati dwar l-irregolaritajiet finanzjarji skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. Madankollu, minħabba n-numru limitat ta’ każijiet sottomessi lilhom u għal raġunijiet ta’ effiċjenza, huwa xieraq li l-funzjonijiet tagħhom jiġu ttrasferiti lil bord interistituzzjonali mwaqqaf skont dan ir-Regolament (“il-bord”). Jenħtieġ li l-bord jitwaqqaf bil-għan li jivvaluta t-talbiet u joħroġ rakkomandazzjonijiet dwar il-ħtieġa li jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-esklużjoni u l-impożizzjoni ta’ penali finanzjarji riferiti lilu mill-Kummissjoni jew minn istituzzjonijiet u korpi oħrajn tal-Unjoni, mingħajr preġudizzju għall-awtonomija amministrattiva tagħhom fir-rigward tal-membri tal-persunal tagħhom. Dak it-trasferiment għandu wkoll l-għan li jevita xogħol doppju u li jimmitiga r-riskji ta’ rakkomandazzjonijiet jew opinjonijiet kontradittorji, f’każijiet li fihom ikunu involuti kemm attur ekonomiku kif ukoll membru tal-persunal ta’ istituzzjoni jew korp tal-Unjoni. Huwa meħtieġ li tinżamm il-proċedura li permezz tagħha jkun possibbli għal uffiċjal tal-awtorizzazzjoni li jfittex konferma ta’ struzzjoni li dak l-uffiċjali jqis li tkun irregolari jew li tmur kontra l-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba u b’hekk jinħeles minn kull responsabbiltà. Il-kompożizzjoni tal-bord jenħtieġ li tiġi mmodifikata meta jaqdi dan ir-rwol. Jenħtieġ li l-bord ma jkollu l-ebda setgħa investigattiva.

(39)

Rigward id-dħul, jenħtieġ li jiġu indirizzati l-aġġustamenti negattivi tar-riżorsi proprji koperti mir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 609/2014 (12). Ħlief fil-każ ta’ riżorsi proprji, jenħtieġ li jinżammu l-kompiti u l-kontrolli eżistenti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni fl-istadji differenti tal-proċedura: l-istabbiliment tal-istima tal-ammonti riċevibbli, il-ħruġ ta’ ordnijiet ta’ rkupru, il-ħruġ tan-nota ta’ debitu li tinforma lid-debitur li ġie stabbilit l-ammont riċevibbli, u d-deċiżjoni, fejn neċessarju, li jiġi rrinunzjat intitolament soġġett għall-kriterji li jiggarantixxu l-konformità mal-ġestjoni finanzjarja tajba sabiex jiġi żgurat ġbir effiċjenti tad-dħul.

(40)

L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jenħtieġ li jkun jista’ jirrinunzja għalkollox jew parzjalment għall-irkupru ta’ ammont riċevibbli stabbilit meta d-debitur ikun daħal f’xi wieħed mill-proċedimenti ta’ insolvenza ddefiniti fir-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13), b’mod partikolari f’każijiet ta’ arranġamenti ġudizzjarji, kompożizzjonijiet u proċedimenti analogi.

(41)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi dwar proċeduri għall-aġġustament jew għat-tnaqqis sa żero ta’ stima tal-ammont riċevibbli.

(42)

Jenħtieġ li jiġi ċċarat iż-żmien tad-dħul fil-baġit ta’ ammonti riċevuti bħala multi, penali oħrajn u sanzjonijiet, u ta’ kwalunkwe imgħax akkumulat jew introjtu ieħor iġġenerat minnhom.

(43)

Minħabba l-iżviluppi reċenti fis-swieq finanzjarji u r-rata applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għall-operazzjonijiet ta’ rinfinanzjament ewlenin tiegħu, jenħtieġ li jiġu rieżaminati d-dispożizzjonijiet dwar ir-rata tal-imgħax għal multi jew għal penali oħrajn u jiġu previsti regoli f’każijiet ta’ rata tal-imgħax negattiva.

(44)

Sabiex tkun riflessa n-natura speċifika ta’ ammonti riċevibbli li jikkonsistu f’multi jew penali oħrajn imposti minn istituzzjonijiet tal-Unjoni taħt it-TFUE jew it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (“it-Trattat Euratom”), jenħtieġ li jiddaħħlu dispożizzjonijiet speċifiċi dwar ir-rati tal-imgħax applikabbli għal ammonti dovuti iżda li għadhom ma tħallsux, f’każ li tali ammonti jiżdiedu mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(45)

Ir-regoli dwar l-irkupru jenħtieġ li jiġu ċċarati u imsaħħa. B’mod partikolari, jenħtieġ li jiġi speċifikat li l-uffiċjal tal-kontabilità għandu jirkupra l-ammonti billi jpaċihom ukoll kontra ammonti dovuti lid-debitur minn aġenzija eżekuttiva meta jimplimenta l-baġit.

(46)

Sabiex ikunu garantiti ċ-ċertezza legali u t-trasparenza, jenħtieġ li jiġu ddefiniti regoli dwar skadenzi li fihom għandha tintbagħat nota ta’ debitu.

(47)

Sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni tal-assi waqt li l-ġenerazzjoni ta’ redditu pożittiv tkun ukoll fil-mira, jenħtieġ li l-ammonti relatati ma’ multi, penalitajiet jew sanzjonijiet oħrajn imposti taħt it-TFUE jew it-Trattat Euratom, bħal multi ta’ kompetizzjonijiet li jkunu qegħdin jiġu kkontestati, jinġabru proviżorjament u jiġu investiti f’assi finanzjarji, u li tiġi ddeterminata l-assenjazzjoni tar-redditu fuqhom. Peress li l-Kummissjoni mhijiex l-unika istituzzjoni tal-Unjoni li hija intitolata timponi multi, penali oħrajn jew sanzjonijiet, jenħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dwar tali multi, penali oħrajn jew sanzjonijiet imposti minn istituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni u li jiġu stabbiliti regoli għall-irkupru tagħhom li jenħtieġ ikunu ekwivalenti għal dawkapplikabbli għall-Kummissjoni.

(48)

Sabiex jiġi żgurat li l-Kummissjoni jkollha l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-adozzjoni tad-deċiżjonijiet ta’ finanzjament, jenħtieġ li jiġu stabbiliti r-rekwiżiti minimi għall-kontenut tad-deċiżjonijiet ta’ finanzjament fuq għotjiet, akkwisti, fondi fiduċjarji tal-Unjoni għal azzjonijiet esterni (“fondi fiduċjarji tal-Unjoni”), premjijiet, strumenti finanzjarji, faċilitajiet jew pjattaformi ta’ taħlit u garanziji baġitarji. Fl-istess ħin, sabiex tingħata perspettiva aktar fit-tul lir-riċevituri potenzjali, jenħtieġ li jkun permess li jiġu adottati deċiżjonijiet ta’ finanzjament għal aktar minn sena finanzjarja filwaqt li jiġi speċifikat li l-implimentazzjoni tkun soġġetta għad-disponibbiltà tal-approprjazzjonijiet baġitarji għas-snin finanzjarji rispettivi. Barra minn hekk, jenħtieġ li jitnaqqas in-numru tal-elementi meħtieġa għad-deċiżjoni ta’ finanzjament. F’konformità mal-għan ta’ simplifikazzjoni, id-deċiżjoni ta’ finanzjament jenħtieġ li fl-istess ħin tikkostitwixxi programm annwali jew pluriennali ta’ ħidma. Peress li huma diġà stabbiliti fil-baġit annwali l-kontribuzzjonijiet lill-korpi tal-Unjoni msemmija fl-Artikoli 70 u 71, jenħtieġ li ma jkun hemm ebda rekwiżit li tiġi adottata deċiżjoni ta’ finanzjament speċifika f’dak ir-rigward.

(49)

Fir-rigward tan-nefqa, jenħtieġ li jiġu ċċarati kemm ir-relazzjoni bejn id-deċiżjonijiet ta’ finanzjament, l-impenji baġitarji globali u l-impenji baġitarji individwali kif ukoll il-kunċetti ta’ impenn baġitarju u legali sabiex jiġi stabbilit qafas ċar għall-fażijiet differenti tal-implimentazzjoni tal-baġit.

(50)

Sabiex b’mod partikolari jitqies l-għadd ta’ impenji legali assunti minn delegazzjonijiet u rappreżentazzjonijiet tal-Unjoni u ċ-ċaqliq fir-rata tal-kambju esperjenzat minnhom, impenji baġitarji proviżorji jenħtieġ li jkunu possibbli wkoll f’każijiet li fihom ir-riċevitur finali u l-ammont ikunu magħrufin.

(51)

Rigward it-tipoloġija tal-pagamenti li huwa possibbli li jsiru mill-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni, jenħtieġ li tiġi pprovduta kjarifika tad-diversi tipi ta’ pagamenti, skont il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba. Ir-regoli għall-ikklerjar tal-pagamenti tal-prefinanzjament jenħtieġ li jiġu ċċarati aktar b’mod partikolari għal sitwazzjonijiet li fihom ma jkunx possibbli kklerjar interim. Għal dak l-għan, jenħtieġ li jiddaħħlu dispożizzjonijiet xierqa fl-impenji legali assunti.

(52)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistipula li l-pagamenti jridu jsiru fi ħdan limiti ta’ żmien speċifikati u li, f’każ ta’ nuqqas ta’ rispett ta’ tali limiti ta’ żmien, il-kredituri jkunu intitolati għal imgħaxijiet ta’ inadempjenza li jiġu addebitati għall-baġit, ħlief f’każ tal-Istati Membri, il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u l-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI).

(53)

Huwa xieraq li jiġu integrati d-dispożizzjonijiet dwar il-validazzjoni u l-awtorizzazzjoni tan-nefqa f’artikolu wieħed u li tiddaħħal definizzjoni ta’ ‘diżimpenji’. Peress li t-tranżazzjonijiet jitwettqu f’sistemi kompjuterizzati, jeħtieġ li l-iffirmar ta’ kupun ‘mgħoddi għall-pagament’ bħala espressjoni tad-deċiżjoni ta’ validazzjoni jiġi sostitwit minn firma b’sigurtà elettronika, ħlief f’numru limitat ta’ każijiet. Jenħtieġ ukoll li jiġi ċċarat li l-validazzjoni tan-nefqa tapplika għall-kostijiet kollha eliġibbli, inklużi, kif ikun il-każ għall-ikklerjar tal-prefinanzjament, kostijiet li mhumiex assoċjati ma’ talba għall-pagament.

(54)

Sabiex tonqos il-kumplessità, jiġu ssimplifikati r-regoli eżistenti u titjieb il-leġġibbiltà ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli komuni għal aktar minn strument ta’ implimentazzjoni tal-baġit wieħed. Għal dawn ir-raġunijiet, ċerti dispożizzjonijiet jenħtieġ li jiġu raggruppati, l-għażla tal-kliem u l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet oħrajn jenħtieġ li jiġu allinjati u ripetizzjonijiet u kontroreferenzi żejda jenħtieġ li jitneħħew.

(55)

Jenħtieġ li kull Istituzzjoni tal-Unjoni tistabbilixxi kumitat tal-progress tal-awditjar intern bil-kompitu li jiżgura l-indipendenza tal-awditur intern, jimmonitorja l-kwalità tax-xogħol ta’ awditjar intern u jiżgura li r-rakkomandazzjonijiet interni u esterni tal-awditjar jiġu kkunsidrati kif suppost u jsir segwitu għalihom mis-servizzi tagħha. Il-kompożizzjoni ta’ dak il-kumitat tal-progress tal-awditjar intern jenħtieġ li jkun deċiż minn kull istituzzjoni tal-Unjoni b’kont meħud tal-awtonomija organizzattiva tagħha u l-importanza tal-pariri minn esperti indipendenti.

(56)

Jenħtieġ li titpoġġa aktar enfasi akbar fuq il-prestazzjoni u r-riżultati tal-proġetti ffinanzjati mill-baġit. Għaldaqstant huwa xieraq li tiġi ddefinita forma addizzjonali ta’ finanzjament li mhijiex marbuta mal-kostijiet tal-operazzjonijiet rilevanti minbarra l-forom ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni diġà stabbiliti sew (rimborż tal-kostijiet eliġibbli fil-fatt imġarrbin, kostijiet unitarji, somom f’daqqa u finanzjament b’rata fissa). Il-forma addizzjonali ta’ finanzjament jenħtieġ li tkun ibbażata fuq l-adempiment ta’ ċerti kondizzjonijiet ex ante jew fuq il-kisba ta’ riżultati mkejlin b’referenza għal tragwardi stabbiliti preċedentement jew permezz ta’ indikaturi tal-prestazzjoni.

(57)

Fejn il-Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet tal-kapaċità operazzjonali u finanzjarja tar-riċevituri ta’ fondi tal-Unjoni jew tas-sistemi u l-proċeduri tagħhom, jenħtieġ li tkun kapaċi tiddependi fuq il-valutazzjonijiet diġà mwettqin minnha, minn entitajiet oħrajn jew donaturi bħal aġenziji nazzjonali u organizzazzjonijiet internazzjonali, sabiex tevita valutazzjonijiet duplikati tal-istess riċevituri. Jenħtieġ li tintuża l-possibbiltà għal kontrodipendenza fuq valutazzjonijiet imwettqin minn entitajiet oħrajn fejn tali valutazzjonijiet ikunu saru f’konformità ma’ kondizzjonijiet ekwivalenti għal dawk stipulati f’dan ir-Regolament għall-metodu ta’ implimentazzjoni applikabbli. Għaldaqstant, sabiex titrawwem kontrodipendenza fuq il-valutazzjonijiet fost id-donaturi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi r-rikonoxximent ta’ standards aċċettati f’livell internazzjonali jew l-aħjar prattiki internazzjonali.

(58)

Huwa importanti wkoll li jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn ir-riċevituri ta’ fondi tal-Unjoni jiġu awditjati diversi drabi minn entitajiet differenti dwar l-użu ta’ dawk il-fondi. Għaldaqstant jenħtieġ li tkun possibbli d-dipendenza fuq awditi diġà mwettqin minn awdituri indipendenti dment li jkun hemm evidenza suffiċjenti tal-kompetenza u l-indipendenza tagħhom u dment li x-xogħol tal-awditjar ikun ibbażat fuq standards aċċettati ta’ awditjar fil-livell internazzjonali li jipprovdu garanzija raġonevoli u li jkunu twettqu fuq id-dikjarazzjonijiet u r-rapporti finanzjarji li jistipulaw l-użu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni. Jenħtieġ li tali awditi sussegwentement jifformaw il-bażi tal-garanzija kumplessiva fuq l-użu tal-fondi tal-Unjoni. Għal dak l-għan huwa importanti li jkun żgurat li r-rapport tal-awditur indipendenti u d-dokumentazzjoni tal-awditjar relatata isiru disponibbli, fuq talba, lill-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni, il-Qorti tal-Awdituri u l-awtoritajiet tal-awditjar tal-Istati Membri.

(59)

Sabiex tkun possibbli d-dipendenza fuq valutazzjonijiet u awditi u sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq persuni u entitajiet li jirċievu fondi tal-Unjoni, huwa importanti li jiġi żgurat li kwalunkwe informazzjoni diġà disponibbli fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jew korpi u entitajiet oħra li jimplimentaw il-fondi tal-Unjoni, terġa’ tintuża sabiex ikunu evitati talbiet multipli lir-riċevituri jew il-benefiċjarji.

(60)

Sabiex ikun previst mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni fit-tul mar-riċevituri, jenħtieġ li tkun prevista l-possibbiltà li jiġu ffirmati ftehimiet qafas ta’ sħubija finanzjarja. Il-ftehimiet qafas ta’ sħubija finanzjarja jenħtieġ li jiġu implimentati permezz ta’ għotjiet jew ta’ ftehimiet ta’ kontribuzzjoni ma’ persuni u entitajiet li jimplimentaw fondi tal-Unjoni. Għal dak l-għan, il-kontenut minimu ta’ tali ftehimiet ta’ kontribuzzjoni jenħtieġ li jiġi speċifikat. Il-ftehimiet qafas ta’ sħubija finanzjarja jenħtieġ li ma jillimitawx indebitament l-aċċess għall-finanzjament tal-Unjoni.

(61)

Jenħtieġ li l-kondizzjonijiet u l-proċeduri għas-sospensjoni, it-terminazzjoni jew it-tnaqqis ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni jiġu armonizzati fl-istrumenti ta’ implimentazzjoni tal-baġit differenti, bħal għotjiet, akkwist, ġestjoni indiretta, premji, eċċ. Jenħtieġ li jiġu definiti r-raġunijiet għal tali sospensjoni, terminazzjoni jew tnaqqis.

(62)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi perijodi standard għaż-żamma mir-riċevituri ta’ dokumenti relatati mal-kontribuzzjonijiet mill-Unjoni sabiex jiġu evitati rekwiżiti kuntrattwali diverġenti jew sproporzjonati filwaqt li xorta jiġi pprovdut biżżejjed żmien għall-Kummissjoni, il-Qorti tal-Awdituri u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) biex jiksbu aċċess għal tali data u dokumenti u jwettqu l-kontrolli u l-awditi ex post. Barra minn hekk, kwalunkwe persuna jew entita’ li tirċievi fondi tal-Unjoni jenħtieġ li tkun obbligata tikkoopera fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

(63)

Sabiex tiġi pprovduta informazzjoni adegwata lill-parteċipanti u lir-riċevituri u sabiex jiġi żgurat li jkollhom il-possibbiltà li jeżerċitaw id-dritt ta’ difiża tagħhom, jenħtieġ li l-parteċipanti u r-riċevituri jitħallew jissottomettu l-osservazzjonijiet tagħhom qabel ma jadottaw xi miżura li taffettwa b’mod avvers id-drittijiet tagħhom u jenħtieġ li huma jkunu informati dwar il-mezzi ta’ rimedju disponibbli lilhom sabiex jikkontestaw tali miżura.

(64)

Sabiex ikunu mħarsa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi sistema unika ta’ identifikazzjoni bikrija u ta’ esklużjoni.

(65)

Is-sistema ta’ identifikazzjoni bikrija u ta’ esklużjoni jenħtieġ li tapplika għal parteċipanti, riċevituri, entitajiet li fuq il-kapaċità tagħhom il-kandidat jew l-offerent ikun biħsiebu joqgħod, għal sottokuntratturi ta’ kuntrattur, għal kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni fejn il-baġit ikun implimentat taħt ġestjoni indiretta, għal kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni permezz ta’ strumenti finanzjarji implimentati taħt ġestjoni diretta, għal parteċipanti jew riċevituri li dwarhom taw informazzjoni entitajiet li jimplimentaw il-baġit taħt ġestjoni kondiviża, u għal sponsors.

(66)

Jenħtieġ li jiġi ċċarat li, fejn deċiżjoni li tiġi rreġistrata persuna jew entità fis-sistema ta’ identifikazzjoni bikrija jew ta’ esklużjoni tittieħed fuq il-bażi ta’ sitwazzjoni ta’ esklużjoni relattiva għal persuna fiżika jew ġuridika li tkun membru tal-korp amministrattiv, dak maniġerjali jew dak superviżorju ta’ dik il-persuna jew l-entità, jew li għandha setgħat ta’ rappreżentazzjoni, ta’ deċiżjoni jew ta’ kontroll fir-rigward ta’ dik il-persuna jew entità, jew għal persuna fiżika jew ġuridika li tassumi responsabbiltà illimitata għad-djun ta’ dik il-persuna jew entità jew għal persuna fiżika li tkun essenzjali għall-għoti jew għall-implimentazzjoni tal-impenn legali, l-informazzjoni rreġistrata fil-bażi ta’ data għandha tinkludi l-informazzjoni dwar dawk il-persuni.

(67)

Jenħtieġ li d-deċiżjoni dwar l-esklużjoni ta’ persuna jew entità mill-parteċipazzjoni fi proċeduri ta’ għoti jew l-impożizzjoni ta’ penali finanzjarja fuq persuna jew entità u d-deċiżjoni dwar il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni relatata tittieħed mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, fid-dawl tal-awtonomija tiegħu fi kwistjonijiet amministrattivi. Fin-nuqqas ta’ sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali u f’każijiet marbuta ma’ ksur serju tal-kuntratt, jenħtieġ li l-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni responsabbli jieħdu d-deċiżjoni tagħhom fuq il-bażi ta’ klassifikazzjoni preliminari fil-liġi wara li jikkunsidraw ir-rakkomandazzjoni tal-bord. Jenħtieġ li l-bord jivvaluta wkoll id-durata tal-esklużjoni f’ każijiet fejn id-durata ma tkunx ġiet stabbilita permezz ta’ sentenza finali jew permezz ta’ deċiżjoni amministrattiva finali.

(68)

Jenħtieġ li r-rwol tal-bord ikun li jiżgura t-tħaddim koerenti tas-sistema ta’ esklużjoni. Jenħtieġ li l-bord ikun magħmul minn president permanenti, żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni u rappreżentant tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni li jagħmel it-talba.

(69)

Il-klassifikazzjoni preliminari fil-liġi ma tippreġudikax il-valutazzjoni finali tal-aġir tal-persuna jew tal-entità kkonċernata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skont il-liġi nazzjonali. Għalhekk, jenħtieġ li r-rakkomandazzjoni tal-bord, kif ukoll id-deċiżjoni tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, jiġu riveduti wara n-notifika ta’ din il-valutazzjoni finali.

(70)

Jenħtieġ li persuna jew entità tiġi eskluża mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli fejn ikun ġie stabbilit minn sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali li l-persuna jew entità hija ħatja ta’ mġiba professjonali ħażina serja, ta’ nonkonformità, kemm jekk intenzjonata jew le, mal-obbligi marbuta mal-ħlas ta’ kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew ta’ taxxi, ta’ ħolqien ta’ entità taħt ġurisdizzjoni differenti bil-ħsieb li jiġu evitati l-obbligi fiskali, soċjali jew kwalunkwe obbligu legali ieħor, ta’ frodi li jaffettwa l-baġit, ta’ korruzzjoni, ta’ mġiba marbuta ma’ organizzazzjoni kriminali, ta’ ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu, ta’ reati terroristiċi jew reati marbuta ma’ attivitajiet terroristiċi, ta’ tħaddim tat-tfal jew ta’ forom oħra ta’ traffikar tal-bnedmin jew tat-twettiq ta’ irregolarità. Jenħtieġ li persuna jew entità tiġi eskluża wkoll fil-każ ta’ ksur serju ta’ impenn legali jew ta’ falliment.

(71)

Meta jkun qed jiddeċiedi dwar l-esklużjoni ta’ persuna jew entità, jew l-impożizzjoni ta’ penali finanzjarja fuq persuna jew entità, u dwar il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni relatata, jenħtieġ li l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jiżgura konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, billi jqis b’mod partikolari s-serjetà tas-sitwazzjoni, l-impatt baġitarju tagħha, iż-żmien li għadda mill-aġir rilevanti, id-durata tal-imġiba u r-rikorrenza tagħha, jekk l-imġiba kenitx intenzjonata jew il-livell ta’ negliġenza li ntwera u l-livell ta’ kollaborazzjoni tal-persuna jew tal-entità mal-awtorità kompetenti u l-kontribut ta’ dik il-persuna jew entità fl-investigazzjoni.

(72)

Jenħtieġ li l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jkun jista’ wkoll jeskludi lil persuna jew entità fejn persuna fiżika jew ġuridika li tassumi responsabbiltà illimitata għad-djun tal-attur ekonomiku tkun falluta jew f’sitwazzjoni simili ta’ insolvenza jew fejn dik il-persuna fiżika jew ġuridika tonqos milli tikkonforma mal-obbligi tagħha li tħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew it-taxxi, fejn tali sitwazzjonijiet għandhom impatt fuq is-sitwazzjoni finanzjarja ta’ dak l-attur ekonomiku.

(73)

Jenħtieġ li persuna jew entità ma tkunx soġġetta għal deċiżjoni dwar esklużjoni meta tkun ħadet miżuri ta’ rimedju, u b’hekk tkun uriet li tista’ tiġi fdata. Jenħtieġ li dik il-possibbiltà ma tapplikax f’każ tal-aktar attivitajiet kriminali serji.

(74)

Fid-dawl tal-prinċipju tal-proporzjonalità, jenħtieġ li ssir distinzjoni bejn każijiet li fihom huwa possibbli li tiġi imposta penali finanzjarja bħala alternattiva għall-esklużjoni, fuq naħa waħda, u każijiet li fihom is-serjetà tal-aġir tar-riċevitur ikkonċernat meta jkun ipprova indebitament jikseb fondi tal-Unjoni tiġġustifika l-impożizzjoni ta’ penali finanzjarja apparti l-esklużjoni sabiex jiġi żgurat effett deterrenti, fuq in-naħa l-oħra. Jenħtieġ li jiġi ddefinit ukoll l-ammont massimu tal-penali finanzjarja li tista’ tiġi imposta mill-awtorità kontraenti.

(75)

Jenħtieġ li penali finanzjarja tiġi imposta biss fuq riċevitur u mhux fuq parteċipant peress li l-ammont tal-penali finanzjarja li ser tiġi imposta ikun ikkalkolat fuq il-bażi tal-valur tal-impenn legali inkwistjoni.

(76)

Il-possibbiltà ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet dwar esklużjoni jew li jiġu imposti sanzjonijiet amministrattivi ma tiddependix mill-possibbiltà li jiġu applikati penali kuntrattwali, bħal danni likwidati.

(77)

Jenħtieġ li d-durata ta’ esklużjoni tkun limitata fiż-żmien, bħal fil-każ taħt id-Direttiva 2014/24/UE, u jenħtieġ li tirrispetta l-prinċipju tal-proporzjonalità.

(78)

Jeħtieġ li jiġu determinati d-data tal-bidu u d-durata tal-perijodu ta’ limitazzjoni għat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar l-esklużjoni jew għall-impożizzjoni ta’ penali finanzjarji.

(79)

Huwa importanti li jkun jista’ jissaħħaħ l-effett ta’ deterrent miksub permezz tal-esklużjoni u tal-penali finanzjarja. F’dak ir-rigward, l-effett ta’ deterrent jenħtieġ li jissaħħaħ bil-possibbiltà li tiġi ppubblikata l-informazzjoni marbuta mal-esklużjoni u/jew il-penali finanzjarja, b’mod li jissodisfa r-rekwiżiti ta’ protezzjoni tad-data stipulati fir-Regolamenti (KE) Nru 45/2001 u (UE) 2016/679. Tali pubblikazzjoni jenħtieġ li tikkontribwixxi sabiex ikun żgurat li l-istess mġiba ma tirrepetix ruħha. Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali u f’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità jenħtieġ li jiġi speċifikat f’liema sitwazzjonijiet ma għandhiex issir pubblikazzjoni. Fl-evalwazzjoni tiegħu, jenħtieġ li l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jikkunsidra kull rakkomandazzjoni tal-bord. Sa fejn huma kkonċernati l-persuni fiżiċi, jenħtieġ li d-data personali tiġi ppubblikata biss f’ċirkostanzi eċċezzjonali ġġustifikati mis-serjetà tal-aġir jew l-impatt tiegħu fuq l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

(80)

Jenħtieġ li l-informazzjoni relatata ma’ esklużjoni jew ma’ penali finanzjarja tiġi ppubblikata biss f’ċerti każijiet bħal mġiba professjonali ħażina serja, frodi, nuqqas sinifikanti fl-adempiment tal-obbligi ewlenin ta’ impenn legali ffinanzjat mill-baġit, jew irregolarità, jew fejn tinħoloq entità taħt ġurisdizzjoni differenti bil-ħsieb li jiġu evitati obbligi fiskali, soċjali jew kwalunkwe obbligu legali ieħor.

(81)

Jenħtieġ li l-kriterji għall-esklużjoni jkunu separati b’mod ċar mill-kriterji li jwasslu għal ċaħda possibbli minn proċedura tal-għoti.

(82)

L-informazzjoni dwar l-identifikazzjoni bikrija ta’ riskji u dwar deċiżjonijiet dwar l-esklużjoni u l-impożizzjoni ta’ penali finanzjarji fuq persuna jew entità jenħtieġ li tiġi ċċentralizzata. Għal dak l-għan, jenħtieġ li informazzjoni relatata tinħażen f’bażi ta’ data maħluqa u mħaddma mill-Kummissjoni bħala sidt is-sistema ċentralizzata. Jenħtieġ li dik is-sistema taħdem f’konformità mad-dritt għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali.

(83)

Filwaqt li l-ħolqien u t-tħaddim tas-sistema ta’ identifikazzjoni bikrija u ta’ esklużjoni jenħtieġ li jkunu r-responsabbiltà tal-Kummissjoni, jenħtieġ li istituzzjonijiet u korpi oħrajn tal-Unjoni, kif ukoll il-persuni u l-entitajiet kollha li jimplimentaw fondi tal-Unjoni taħt ġestjoni diretta, kondiviża u indiretta, jieħdu sehem f’dik is-sistema billi jibagħtu l-informazzjoni rilevanti lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli u l-bord jiggarantixxu d-dritt ta’ difiża tal-persuna jew l-entità. Jenħtieġ li l-istess dritt jingħata lil persuna jew entità, fil-kuntest ta’ identifikazzjoni bikrija, fejn att previst minn uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jkun jista’ jaffettwa b’mod negattiv id-drittijiet tal-persuna jew entità kkonċernata. Fil-każijiet ta’ frodi, ta’ korruzzjoni jew ta’ kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni li għadhom mhumiex soġġetti għal sentenza finali, jenħtieġ li jkun possibbli għall-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli li jiddifferixxi n-notifika tal-persuna jew entità u għall-bord li jiddifferixxi d-dritt tal-persuna jew entità li tippreżenta l-osservazzjonijiet tagħha. Tali differiment jenħtieġ li jiġi ġustifikat biss fejn ikun hemm raġunijiet leġittimi serji biex tiġi ppreservata l-kunfidenzjalità tal-investigazzjoni jew ta’ proċedimenti ġudizzjarji nazzjonali.

(84)

Jenħtieġ li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tingħata ġurisdizzjoni illimitata fir-rigward ta’ deċiżjonijiet dwar l-esklużjoni u tal-penali finanzjarji imposti taħt dan ir-Regolament, f’konformità mal-Artikolu 261 TFUE.

(85)

Sabiex jiffaċilitaw il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni fil-metodi kollha ta’ implimentazzjoni tal-baġit, jenħtieġ li ikun possibbli li l-persuni u l-entitajiet involuti fl-implimentazzjoni tal-baġit taħt ġestjoni kondiviża u indiretta jqisu, skont kif xieraq, esklużjonijiet deċiżi mill-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni fil-livell tal-Unjoni.

(86)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament irawwem l-objettiv tal-amministrazzjoni elettronika, b’mod partikolari l-użu tad-data elettronika fl-iskambju ta’ informazzjoni bejn istituzzjonijiet tal-Unjoni u partijiet terzi.

(87)

Jenħtieġ li l-progress lejn l-iskambju elettroniku ta’ informazzjoni u s-sottomissjoni elettronika tad-dokumenti, inkluż l-akkwist elettroniku, fejn ikun xieraq, li jikkostitwixxu miżura ewlenija ta’ simplifikazzjoni, ikun akkumpanjat minn kondizzjonijiet ċari għall-aċċettazzjoni tas-sistemi li jridu jintużaw, bil-għan li jiġi stabbilit ambjent legalment b’saħħtu filwaqt li tinżamm il-flessibbiltà fil-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni għall-parteċipanti, għar-riċevituri u għall-uffiċċji tal-awtorizzazzjoni kif stipulat f’dan ir-Regolament.

(88)

Jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli dwar il-kompożizzjoni u l-kompiti tal-kumitat inkarigat mill-valutazzjoni tad-dokumenti ta’ applikazzjoni fi proċeduri ta’ akkwist, proċeduri ta’ għoti tal-għotjiet u f’kompetizzjonijiet għal premji. Jenħtieġ li jkun possibbli għall-kumitat li jinkludi esperti esterni fejn tkun prevista dik il-possibbiltà fl-att bażiku.

(89)

B’konformità mal-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba, jenħtieġ li l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jitlob kjarifiki jew dokumenti neqsin filwaqt li jirrispetta l-prinċipju ta’ trattament indaqs u mingħajr ma jbiddel b’mod sostanzjali d-dokumenti tal-applikazzjoni. Jenħtieġ li l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jkollu l-possibbilta’ li jiddeċiedi li ma jagħmilx dan biss f’każijiet iġġustifikati kif xieraq. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jkun jista’ jikkoreġi żball klerikali ovvju jew jitlob lill-parteċipant jikkoreġih.

(90)

Jenħtieġ li l-ġestjoni finanzjarja tajba teħtieġ li l-Kummissjoni tipproteġi lilha nfisha billi titlob garanziji fi żmien il-ħlas tal-prefinanzjament. Jenħtieġ li r-rekwiżit għall-kuntratturi u għall-benefiċjarji li jippreżentaw garanziji ma jkunx awtomatiku, iżda jenħtieġ li jkun ibbażat fuq analiżi tar-riskji. Fejn, matul l-implimentazzjoni, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jiskopri li garanti mhuwiex jew ma għadux awtorizzat joħroġ garanziji skont il-liġi nazzjonali applikabbli, jenħtieġ li l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jkun jista’ jitlob li tinbidel il-garanzija.

(91)

Is-settijiet ta’ regoli differenti għal ġestjoni diretta u indiretta, b’mod partikolari fir-rigward tal-kunċett tal-‘kompiti ta’ implimentazzjoni tal-baġit’, ħolqu konfużjoni u involvew riskji ta’ żbalji ta’ kwalifikazzjoni kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għas-sħab tagħha u, għalhekk, jenħtieġ li jiġu ssimplifikati u armonizzati.

(92)

Id-dispożizzjonijiet dwar il-valutazzjoni tal-pilastru ex ante ta’ persuni u entitajiet li jimplimentaw fondi tal-Unjoni taħt ġestjoni indiretta jenħtieġ li jiġu riveduti sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tiddependi kemm jista’ jkun fuq is-sistemi, ir-regoli u l-proċeduri ta’ dawk il-persuni u entitajiet li tqiesu ekwivalenti għal dawk użati mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, importanti li jiġi ċċarat li, fejn il-valutazzjoni ssib oqsma li fihom il-proċeduri fis-seħħ ma jkunux biżżejjed sabiex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista’ tiffirma ftehimiet ta’ kontribuzzjoni filwaqt li tieħu miżuri superviżorji adegwati. Importanti wkoll li jiġi ċċarat f’liema każijiet huwa possibbli għall-Kummissjoni li tiddeċiedi li ma tesiġix valutazzjoni tal-pilastru ex ante sabiex tiffirma ftehimiet ta’ kontribuzzjoni.

(93)

Jenħtieġ li r-rimunerazzjoni ta’ persuni u entitajiet li jimplimentaw il-baġit tkun ibbażata fuq il-prestazzjoni, fejn rilevanti u possibbli.

(94)

Il-Kummissjoni tidħol fi sħubijiet ma’ pajjiżi terzi permezz ta’ ftehimiet ta’ finanzjament. Importanti li jiġi ċċarat il-kontenut ta’ tali ftehimiet ta’ finanzjament, b’mod partikolari għal dawk il-partijiet ta’ azzjoni li huma implimentati mill-pajjiż terz taħt ġestjoni indiretta.

(95)

Importanti li tiġi rikonoxxuta n-natura speċifika ta’ faċilitajiet jew pjattaformi ta’ taħlit fejn il-Kummissjoni tħallat il-kontribuzzjoni tagħha ma’ dik ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u li tiġi ċċarata l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar strumenti finanzjarji u garanziji baġitarji.

(96)

Jenħtieġ li r-regoli u l-prinċipji tal-akkwist applikabbli għall-kuntratti pubbliċi mogħtija minn istituzzjonijiet tal-Unjoni f’isimhom stess ikunu bbażati fuq regoli stabbiliti fid-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (14) u fid-Direttiva 2014/24/UE.

(97)

Fil-każ ta’ kuntratti mħalltin, jenħtieġ li l-metodoloġija tal-awtoritajiet kontraenti għad-determinazzjoni tar-regoli applikabbli tkun iċċarata.

(98)

Jenħtieġ li l-miżuri ta’ pubbliċità ex ante u ex post meħtieġa biex titnieda proċedura ta’ akkwist jiġu ċċarati għal kuntratti tal-istess daqs ta’, jew akbar minn, il-livelli limitu stabbiliti fid-Direttiva 2014/24/UE, għal kuntratti ta’ daqs taħt dawk il-livelli limitu u għal kuntratti li jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dik id-Direttiva.

(99)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament jinkludi lista eżawrjenti tal-proċeduri kollha ta’ akkwist disponibbli għal istituzzjonijiet tal-Unjoni irrispettivament mil-limiti.

(100)

Fl-interessi ta’ simplifikazzjoni amministrattiva u sabiex titħeġġeġ il-parteċipazzjoni ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), jenħtieġ li jsir provvediment għal proċeduri nnegozjati għal kuntratti b’valur medju.

(101)

Bħal fil-każ tad-Direttiva 2014/24/UE, jenħtieġ li dan ir-Regolament jippermetti li jiġi kkonsultat is-suq qabel it-tnedija ta’ proċedura ta’ akkwist. Sabiex jiġi żgurat li sħubija tal-innovazzjoni tintuża biss meta x-xogħlijiet, il-provvisti u s-servizzi mixtieqa ma jkunux jeżistu fis-suq jew bħala attività ta’ żvilupp qrib is-suq, jenħtieġ li f’dan ir-Regolament jiġi stabbilit obbligu li tali konsultazzjoni tas-suq preliminari ssir qabel ma tintuża sħubija tal-innovazzjoni.

(102)

Jenħtieġ li tiġi ċċarata l-kontribuzzjoni tal-awtoritajiet kontraenti għall-ħarsien tal-ambjent u l-promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli, filwaqt li jiġi żgurat li jiksbu l-aħjar valur għall-flus fil-kuntratti tagħhom, b’mod partikolari billi jintalbu tikketti speċifiċi jew bl-użu ta’ metodi ta’ għoti adegwati.

(103)

Sabiex jiġi żgurat li, fl-eżekuzzjoni ta’ kuntratti, l-atturi ekonomiċi jikkonformaw mal-obbligi ambjentali, soċjali u tal-liġi tax-xogħol stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni, mil-liġi nazzjonali, minn ftehimiet kollettivi jew il-konvenzjonijiet soċjali u ambjentali internazzjonali applikabbli elenkati fl-Anness X għad-Direttiva 2014/24/UE, jenħtieġ li dawn l-obbligi jkunu parti mir-rekwiżiti minimi definiti mill-awtorità kontraenti u jenħtieġ li jiġu integrati fil-kuntratti ffirmati mill-awtorità kontraenti.

(104)

Huwa xieraq li każijiet differenti normalment magħrufa bħala sitwazzjonijiet ta’ kunflitt ta’ interessi jiġu identifikati u ttrattati b’mod differenti. Jenħtieġ li l-kunċett ta’ “kunflitt ta’ interessi” jintuża biss għal każijiet li fihom persuna jew entità b’responsabbiltajiet għall-implimentazzjoni tal-baġit, għall-awditjar jew għall-kontroll jew uffiċjal jew aġent ta’ istituzzjoni tal-Unjoni jew awtoritajiet nazzjonali f’kull livell ikun jinsab f’sitwazzjoni bħal din. Jenħtieġ li t-tentattivi biex tiġi influwenzata proċedura ta’ għoti b’mod mhux xieraq jew biex tinkiseb informazzjoni kunfidenzjali jiġu ttrattati bħala mġiba professjonali ħażina serja li tista’ twassal għal ċaħda mill-proċedura ta’ għoti u/jew esklużjoni mill-fondi tal-Unjoni. Barra minn hekk, l-atturi ekonomiċi għandhom mnejn ikunu f’sitwazzjoni fejn jenħtieġ li ma jintgħażlux biex jimplimentaw kuntratt minħabba interess professjonali li joħloq kunflitt. Pereżempju, jenħtieġ li kumpanija ma tevalwax proġett li ħadet sehem fih jew awditur ma jkunx f’pożizzjoni li jawditja kontijiet li jkun iċċertifika fl-imgħoddi.

(105)

F’konformità mad-Direttiva 2014/24/UE, jenħtieġ li jkun possibbli li jiġi vverifikat jekk attur ekonomiku huwiex eskluż, li jiġu applikati kriterji tal-għażla u tal-għoti, kif ukoll li tiġi vverifikata l-konformità mad-dokumenti ta’ akkwist fi kwalunkwe ordni. Bħala riżultat, jenħtieġ li jkun possibbli li offerti jiġu miċħudin fuq il-bażi tal-kriterji tal-għoti mingħajr kontroll minn qabel tal-offerent korrispondenti fir-rigward tal-kriterji ta’ esklużjoni jew tal-għażla.

(106)

Jenħtieġ li l-kuntratti jingħataw fuq il-bażi tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f’konformità mal-Artikolu 67 tad-Direttiva 2014/24/UE.

(107)

Fl-interess taċ-ċertezza legali, hu meħtieġ li jiġi ċċarat li l-kriterji tal-għażla huma strettament marbuta mal-evalwazzjoni ta’ kandidati jew ta’ offerenti u li l-kriterji tal-għoti ta’ kuntratt huma strettament marbuta mal-evalwazzjoni tal-offerti. B’mod partikolari, il-kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal assenjat għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt jenħtieġ li jintużaw biss bħala kriterju tal-għażla u mhux bħala kriterju tal-għoti, għax dan jintroduċi riskju ta’ duplikazzjoni u ta’ evalwazzjoni doppja tal-istess element. Barra minn hekk, jekk tali kwalifiki u esperjenza ntużaw bħala kriterju ta’ għoti, kwalunkwe bidla fil-persunal assenjat għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt, anke meta tkun iġġustifikata minn mard jew bidla fil-pożizzjoni, titfa’ dubji fuq il-kondizzjonijiet li fihom ingħata l-kuntratt u għaldaqstant toħloq inċertezza legali.

(108)

L-akkwist mill-Unjoni jenħtieġ li jiżgura li l-fondi tal-Unjoni jintużaw b’mod effettiv, trasparenti u xieraq, filwaqt li jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq ir-riċevituri ta’ fondi tal-Unjoni. B’rabta ma’ dan, jenħtieġ li l-akkwist elettroniku jikkontribwixxi għall-użu aħjar tal-fondi tal-Unjoni u jtejjeb l-aċċess għall-kuntratti għall-atturi ekonomiċi kollha. Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni li jwettqu akkwist jippubblikaw regoli ċari fuq is-siti web tagħhom dwar l-akkwist, l-infiq u l-monitoraġġ, kif ukoll il-kuntratti kollha mogħtija, inkluż il-valur tagħhom.

(109)

Jenħtieġ li tiġi ċċarata l-eżistenza ta’ fażi ta’ ftuħ u evalwazzjoni għal kwalunkwe proċedura. Jenħtieġ li deċiżjoni ta’ għoti dejjem tkun ir-riżultat ta’ evalwazzjoni.

(110)

Meta jiġu nnotifikati dwar l-eżitu ta’ proċedura, jenħtieġ li l-kandidati u l-offerenti jiġu mgħarrfa bir-raġunijiet li fuqhom ittieħdet id-deċiżjoni u jirċievu dikjarazzjoni dettaljata tar-raġunijiet li jkun ibbażat fuqhom il-kontenut tar-rapport ta’ evalwazzjoni.

(111)

Minħabba li l-kriterji jiġu applikati mingħajr ebda ordni partikolari, jenħtieġ li l-offerenti miċħuda li jkunu ppreżentaw offerti konformi jirċievu informazzjoni dwar il-karatteristiċi u l-vantaġġi relattivi tal-offerta li ntgħażlet jekk huma jitolbu dan.

(112)

Għal kuntratti qafas bi ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni, jenħtieġ li ma jkunx hemm l-obbligu li tingħata informazzjoni dwar il-karatteristiċi u l-vantaġġi relattivi tal-offerta ta’ suċċess lil xi kuntrattur li l-offerta tiegħu ma kinitx suċċess, għar-raġuni li r-riċezzjoni ta’ tali informazzjoni minn partijiet għall-istess kuntratt qafas kull darba li terġa’ tinfetaħ kompetizzjoni tista’ tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta bejniethom.

(113)

Jenħtieġ li awtorità kontraenti tkun tista’ tikkanċella proċedura ta’ akkwist qabel ma jiġi ffirmat il-kuntratt, mingħajr ma l-kandidati jew l-offerenti jkunu intitolati jitolbu kumpens. Jenħtieġ li dan ikun mingħajr preġudizzju għal sitwazzjonijiet li fihom l-awtorità kontraenti tkun aġixxiet b’tali mod li huwa possibbli li tinżamm responsabbli għad-danni f’konformità mal-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni.

(114)

Kif huwa l-każ fid-Direttiva 2014/24/UE, jeħtieġ li jiġu ċċarati l-kondizzjonijiet li fihom huwa possibbli li jiġi mmodifikat kuntratt matul l-eżekuzzjoni tiegħu mingħajr proċedura ta’ akkwist ġdida. B’mod partikolari, jenħtieġ li ma tkunx meħtieġa proċedura ta’ akkwist ġdida fil-każ ta’ bidliet amministrattivi, suċċessjoni universali u applikazzjoni ta’ klawżoli jew għażliet ta’ reviżjoni ċari u inekwivoki li ma jibdlux ir-rekwiżiti minimi tal-proċedura inizjali. Jenħtieġ li proċedura ta’ akkwist ġdida tkun meħtieġa fil-każ ta’ modifiki materjali għall-kuntratt inizjali, b’mod partikolari għall-ambitu u l-kontenut tad-drittijiet u l-obbligi reċiproċi tal-partijiet, inkluż fir-rigward tad-distribuzzjoni tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali. Dawn il-modifiki juru l-intenzjoni tal-partijiet li jinnegozjaw mill-ġdid it-termini jew il-kondizzjonijiet essenzjali ta’ dak il-kuntratt, b’mod partikolari jekk il-modifiki kien ikollhom influwenza fuq l-eżitu tal-proċedura kieku t-termini jew kondizzjonijiet modifikati kienu parti mill-proċedura inizjali.

(115)

Huwa meħtieġ li tkun prevista l-għażla li tiġi rikjesta garanzija ta’ eżekuzzjoni fir-rigward ta’ xogħlijiet, provvisti u servizzi kumplessi sabiex tiġi garantita l-konformità ma’ obbligi kuntrattwali sostanzjali u sabiex tiġi żgurata eżekuzzjoni tajba matul id-durata kollha tal-kuntratt. Jeħtieġ ukoll li jsir provvediment għall-għażla li tiġi rikjesta garanzija taż-żamma ta’ flus biex ikun kopert il-perijodu ta’ responsabbiltà kuntrattwali, skont il-prattika komuni fis-setturi kkonċernati.

(116)

Sabiex jiġu determinati l-limiti u l-proċeduri applikabbli, jeħtieġ li jiġi ċċarat jekk l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, u l-aġenziji u l-korpi eżekuttivi tal-Unjoni humiex meqjusa bħala awtoritajiet kontraenti. Jenħtieġ li ma jitqiesux bħala awtoritajiet kontraenti f’każijiet fejn huma jixtru minn korp ċentrali għall-akkwisti. Barra minn hekk, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jifformaw entità legali waħda u d-dipartimenti tagħhom ma jistgħux jikkonkludu kuntratti, iżda jistgħu biss jikkonkludu ftehimiet dwar il-livell ta’ servizz bejniethom stess.

(117)

Huwa xieraq li tiġi inkluża referenza f’dan ir-Regolament għaż-żewġ limiti stipulati fid-Direttiva 2014/24/UE applikabbli għal xogħlijiet, u għal provvisti u servizzi, rispettivament. Jenħtieġ li dawk il-limiti jkunu applikabbli wkoll għal kuntratti ta’ konċessjoni għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni, kif ukoll ta’ ġestjoni finanzjarja soda, meta jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-ħtiġijiet kontraenti ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni. Għalhekk, ir-reviżjoni ta’ dawk il-limiti kif stipulat fid-Direttiva 2014/24/UE jenħtieġ li tkun direttament applikabbli għall-akkwist taħt dan ir-Regolament.

(118)

Għal raġunijiet ta’ armonizzazzjoni u ta’ simplifikazzjoni, il-proċeduri standard applikabbli għall-akkwist jenħtieġ li jiġu applikati wkoll għal xiri previst taħt is-sistema simplifikata għal kuntratti għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi oħrajn imsemmija fl-Artikolu 74 tad-Direttiva 2014/24/UE. Għalhekk, il-limitu minimu għal xiri bis-sistema simplifikata jenħtieġ li jkun allinjat mal-limitu minimu għal kuntratti ta’ servizz.

(119)

Huwa meħtieġ li jiġu ċċarati l-kondizzjonijiet tal-applikazzjoni tal-perijodu ta’ sospensjoni li jkollhom jiġu osservati qabel l-iffirmar ta’ kuntratt jew kuntratt qafas.

(120)

Ir-regoli applikabbli għall-akkwist fil-qasam tal-azzjonijiet esterni jenħtieġ li jkunu konsistenti mal-prinċipji stabbiliti fid-Direttivi 2014/23/UE u 2014/24/UE.

(121)

Sabiex titnaqqas il-kumplessità, jiġu ssimplifikati r-regoli eżistenti u titjieb iċ-ċarezza tar-regoli tal-akkwist, jenħtieġ li jerġgħu jiġu raggruppati d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-akkwist u d-dispożizzjonijiet speċifiċi applikabbli għall-akkwist fil-qasam tal-azzjonijiet esterni u li jitneħħew ripetizzjonijiet u kontroreferenzi żejda.

(122)

Huwa meħtieġ li jiġi ċċarat liema atturi ekonomiċi għandhom aċċess għall-akkwist taħt dan ir-Regolament skont il-post ta’ stabbiliment tagħhom u li tiġi prevista b’mod espliċitu l-possibbiltà ta’ tali aċċess ukoll għal organizzazzjonijiet internazzjonali.

(123)

Sabiex jinkiseb bilanċ bejn il-bżonn ta’ trasparenza u ta’ koerenza akbar fir-regoli tal-akkwist minn naħa, u l-bżonn li tiġi pprovduta flessibbiltà fuq ċerti aspetti tekniċi ta’ dawk ir-regoli min-naħa l-oħra, jenħtieġ li r-regoli tekniċi dwar l-akkwist jiġu stabbiliti f’anness għal dan ir-Regolament u jenħtieġ li s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 TFUE tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ emendi għal dak l-anness.

(124)

Hemm il-ħtieġa li jiġi ċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni tat-Titolu fuq l-għotjiet, b’mod partikolari fir-rigward tat-tip ta’ azzjoni jew korp eliġibbli għal għotja, kif ukoll fir-rigward tal-impenji legali li jistgħu jintużaw biex ikopru l-għotjiet. B’mod partikolari, jenħtieġ li d-deċiżjonijiet ta’ għoti jiġu eliminati b’mod gradwali minħabba l-użu limitat tagħhom u l-introduzzjoni progressiva tal-għotjiet elettroniċi. Jenħtieġ li l-istruttura tiġi ssimplifikata billi d-dispożizzjonijiet fuq l-istrumenti li mhumiex għotjiet jitmexxew għal partijiet oħrajn ta’ dan ir-Regolament. In-natura tal-korpi li jistgħu jirċievu għotjiet operazzjonali jenħtieġ li tiġi ċċarata billi ma tibqax issir referenza għal korpi bi skop ta’ interess ġenerali għall-Unjoni billi dawk il-korpi huma koperti mill-kunċett ta’ korpi li għandhom objettiv li jagħmel parti minn politika tal-Unjoni u li jsostniha.

(125)

Sabiex jiġu ssimplifikati l-proċeduri u titjieb iċ-ċarezza ta’ dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet relatati mal-kontenut tal-applikazzjoni għall-għotja, tas-sejħa għal proposti u tal-ftehim ta’ għoti jenħtieġ li jiġu ssimplifikati u jsiru uniformi.

(126)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet iffinanzjati minn diversi donaturi meta l-finanzjament ġenerali tal-azzjoni ma jkunx magħruf fi żmien l-impenn tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni, jenħtieġ li jiġi ċċarat il-mod li bih tiġi ddefinita l-kontribuzzjoni tal-Unjoni u l-metodu ta’ kif jiġi vverifikat l-użu tagħha.

(127)

L-esperjenza miksuba fl-użu ta’ finanzjament ta’ somom f’daqqa, ta’ kostijiet unitarji jew ta’ rati fissi uriet li tali forom ta’ finanzjament jissimplifikaw il-proċeduri amministrattivi b’mod sinifikanti u jnaqqsu r-riskju ta’ żball b’mod sostanzjali. Irrispettivament mill-qasam ta’ intervent tal-Unjoni, is-somom f’daqqa, il-kostijiet unitarji u r-rati fissi huma forom adegwati ta’ finanzjament, b’mod partikolari għal azzjonijiet standardizzati u rikorrenti, bħall-mobilità jew attivitajiet ta’ taħriġ, eċċ. Barra minn hekk, billi l-kooperazzjoni istituzzjonali bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istati Membri u tal-pajjiżi benefiċjarji jew sħab (il-ġemellaġġ istituzzjonali) jiġi implimentat mill-istituzzjonijiet tal-Istati Membri, l-użu ta’ għażliet ta’ kostijiet issimplifikati hu ġustifikat u jenħtieġ li jrawwem l-involviment tagħhom. Fl-interess ta’ effiċjenza akbar, l-Istati Membri u riċevituri oħrajn ta’ fondi tal-Unjoni jenħtieġ li jkunu jistgħu jagħmlu użu aktar frekwenti mill-għażliet ta’ kostijiet issimplifikati. F’dan il-kuntest, il-kondizzjonijiet għall-użu ta’ somom f’daqqa, ta’ kostijiet unitarji u ta’ rati fissi jenħtieġ li jsiru aktar flessibbli. Jenħtieġ li jiġi previst b’mod espliċitu l-istabbiliment ta’ somom f’daqqa waħdanin li jkopru l-kostijiet eliġibbli kollha tal-azzjoni jew tal-programm ta’ ħidma. Barra minn hekk, sabiex titrawwem enfasi fuq ir-riżultati, jenħtieġ li tingħata prijorità lil finanzjament ibbażat fuq l-eżitu. Somom f’daqqa, kostijiet unitarji u rati fissi bbażati fuq l-input jenħtieġ li jibqgħu possibbiltà meta dawk ibbażati fuq l-eżitu ma jkunux possibbli jew xierqa.

(128)

Il-proċeduri amministrattivi għall-awtorizzazzjoni ta’ somom f’daqqa, ta’ kostijiet unitarji u ta’ rati fissi jenħtieġ li jiġu ssimplifikati billi s-setgħa għal tali awtorizzazzjoni tingħata lill-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni responsabbli. Fejn xieraq, tali awtorizzazzjoni tista’ tingħata mill-Kummissjoni fid-dawl tan-natura tal-attivitajiet jew tan-nefqa jew fid-dawl tan-numru ta’ uffiċjali tal-awtorizzazzjoni kkonċernati.

(129)

Sabiex titneħħa d-diskrepanza fid-disponibbiltà ta’ data użata sabiex jiġu stabbiliti somom f’daqqa, kostijiet unitarji u rati fissi, jenħtieġ li jkun permess l-użu ta’ ġudizzju espert.

(130)

Filwaqt li jenħtieġ li jiġi attwat il-potenzjal tal-użu aktar frekwenti ta’ forom simplifikati ta’ finanzjament, jenħtieġ li tiġi żgurata l-konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, u b’mod partikolari mal-prinċipji ta’ ekonomija, effiċjenza u ebda finanzjament doppju. Għal dak l-għan, forom simplifikati ta’ finanzjament jenħtieġ li jiżguraw li r-riżorsi użati jkunu adegwati għall-għanijiet li għandhom jintlaħqu, li l-istess kostijiet ma jiġux iffinanzjati aktar minn darba mill-baġit, li l-prinċipju ta’ kofinanzjament jiġi rispettat u li jiġi evitat kumpens żejjed kumplessiv tar-riċevituri. Għalhekk, forom simplifikati ta’ finanzjament jenħtieġ li jkunu bbażati fuq data statistika jew kontabilistika, fuq mezzi oġġettivi simili jew fuq ġudizzji esperti. Barra minn hekk, jenħtieġ li jibqgħu japplikaw verifiki, kontrolli u valutazzjonijiet perjodiċi xierqa.

(131)

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-verifiki u tal-kontrolli għall-kuntrarju tal-valutazzjoni perjodika ta’ somom f’daqqa, kostijiet unitarji jew rati fissi jenħtieġ li jiġi ċċarat. Dawk il-verifiki u l-kontrolli jenħtieġ li jiffokaw fuq l-adempiment tal-kondizzjonijiet li jattivaw il-pagament ta’ somom f’daqqa, ta’ kostijiet unitarji jew ta’ rati fissi, inkluż, fejn meħtieġa, il-kisba ta’ eżiti u/jew riżultati. Dawk il-kondizzjonijiet jenħtieġ li ma jkunux jeħtieġu r-rapportar fuq il-kostijiet li fil-fatt iġarrab il-benefiċjarju. Fejn l-ammonti ta’ finanzjament ta’ somom f’daqqa, ta’ kostijiet unitarji jew ta’ rati fissi jkunu ġew determinati ex ante mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jew mill-Kummissjoni, jenħtieġ li dawn ma jiġux ikkontestati b’kontrolli ex post. Jenħtieġ li dan ma jipprevenix it-tnaqqis ta’ għotja f’każ ta’ implimentazzjoni fqira, parzjali jew tardiva jew ta’ irregolarità, frodi jew ksur ta’ obbligi oħrajn. B’mod partikolari, jenħtieġ li għotja titnaqqas meta l-kondizzjonijiet li jattivaw il-pagament ta’ somom f’daqqa, kostijiet unitarji jew rati fissi ma jkunux ġew issodisfati. Il-frekwenza u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-valutazzjonijiet perjodiċi jenħtieġ li jiddependu fuq l-evoluzzjoni u n-natura tal-kostijiet, b’mod partikolari filwaqt li jitqiesu bidliet sostanzjali fil-prezzijiet tas-suq u ċirkostanzi rilevanti oħra. Il-valutazzjoni perjodika tista’ twassal għal aġġustamenti tas-somom f’daqqa, tal-kostijiet unitarji jew tar-rati fissi applikabbli għal ftehimiet futuri iżda jenħtieġ li ma tintużax sabiex jinxteħet dubju fuq il-valur tas-somom f’daqqa, tal-kostijiet unitarji jew tar-rati fissi diġà miftehmin. Il-valutazzjoni perjodika ta’ somom f’daqqa, kostijiet unitarji jew rati fissi għandha mnejn teħtieġ aċċess għall-kontijiet tal-benefiċjarju għal skopijiet statistiċi u metodoloġiċi u tali aċċess huwa meħtieġ ukoll għal skopijiet ta’ prevenzjoni u individwazzjoni ta’ frodi.

(132)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet żgħar fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni f’ambjent ta’ disponibbiltà limitata ta’ riżorsi, jenħtieġ li jiġi rikonoxxut il-valur tal-ħidma pprovduta mill-voluntiera bħala kostijiet eliġibbli. Għaldaqstant, jenħtieġ li tali organizzazzjonijiet jkunu jistgħu jiddependu aktar fuq il-ħidma tal-voluntiera sabiex jipprovdu kofinanzjament għall-azzjoni jew għall-programm tax-xogħol. Mingħajr preġudizzju għar-rata ta’ kofinanzjament massima speċifikata fl-att bażiku, f’dawn il-każijiet l-għotja tal-Unjoni tenħtieġ li tkun limitata għall-kostijiet eliġibbli stmati għajr dawk li jkopru l-ħidma tal-voluntiera. Peress li l-ħidma tal-voluntiera hija ħidma pprovduta minn partijiet terzi mingħajr ma dawn jitħallsu rimunerazzjoni mill-benefiċjarju, il-limitazzjoni tevita r-rimborż ta’ kostijiet li l-benefiċjarju ma jkunx ġarrab. Barra minn hekk il-valur tal-ħidma tal-voluntiera jenħtieġ li ma jaqbiżx 50 % tal-kontribuzzjonijiet in natura u kwalunkwe kofinanzjament ieħor.

(133)

Sabiex jiġi protett wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-finanzi pubbliċi, jenħtieġ li f’dan ir-Regolament jinżamm il-prinċipju li jipprojbixxi l-qligħ.

(134)

Fil-prinċipju jenħtieġ li l-għotjiet jingħataw wara sejħa għal proposti. Fejn jiġu permessi eċċezzjonijiet, jenħtieġ li dawn jiġu interpretati u applikati b’mod restrittiv f’termini ta’ kamp ta’ applikazzjoni u durata. Il-possibbiltà eċċezzjonali li jingħataw għotjiet mingħajr sejħa għal proposti lil korpi b’monopolju de facto jew de jure jenħtieġ li tintuża biss meta l-korpi kkonċernati jkunu l-uniċi kapaċi li jimplimentaw it-tipi rilevanti ta’ attivitajiet jew ikunu ngħataw tali monopolju mil-liġi jew minn awtorità pubblika.

(135)

Fil-qafas tal-bidla għal għotjiet elettroniċi u akkwist elettroniku, jenħtieġ li l-applikanti u l-offerenti jintalbu jagħtu prova tal-istatus legali u l-vijabbiltà finanzjarja tagħhom darba biss fi żmien perijodu speċifiku u jenħtieġ li ma jkunux meħtieġa jerġgħu jippreżentaw dokumenti ta’ appoġġ f’kull proċedura ta’ għoti. Għaldaqstant hu meħtieġ li jiġu allinjati r-rekwiżiti għan-numru ta’ snin li għalihom ser jintalbu dokumenti fil-qafas ta’ proċeduri ta’ għoti u proċeduri ta’ akkwist.

(136)

Bħala tip siewi ta’ appoġġ finanzjarju mhux relatat ma’ kostijiet prevedibbli, l-użu ta’ premji jenħtieġ li jiġi ffaċilitat u r-regoli applikabbli jenħtieġ li jiġu ċċarati. Jenħtieġ li l-premji jitqiesu li huma komplementari, u mhux sostituti, għal strumenti ta’ finanzjament oħrajn bħall-għotjiet.

(137)

Sabiex il-premji jkunu jistgħu jiġu implimentati b’mod aktar flessibbli, l-obbligu taħt ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 li jiġu ppubblikati kompetizzjonijiet għal premji b’valur unitarju ta’ EUR 1 000 000 jew aktar fid-dikjarazzjonijiet li jakkumpanjaw l-abbozz tal-baġit jenħtieġ li jiġi sostitwit b’obbligu li tiġi ppreżentata informazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill minn qabel u li tali premji jissemmew b’mod espliċitu fid-deċiżjoni ta’ finanzjament.

(138)

Jenħtieġ li l-premji jingħataw skont il-prinċipji ta’ trasparenza u ta’ trattament indaqs. F’dak il-kuntest, jenħtieġ li jiġu stabbiliti l-karatteristiċi minimi tal-kompetizzjonijiet, b’mod partikolari l-arranġamenti għall-ħlas tal-premju lir-rebbieħa wara l-għoti tiegħu, u l-mezzi ta’ pubblikazzjoni xierqa. Jenħtieġ li tiġi stabbilita proċedura ta’ għotjiet iddefinita biċ-ċar ukoll, mis-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet għal għotja tal-informazzjoni lill-applikanti u n-notifika tal-applikant rebbieħ, li tirrifletti l-proċedura għall-għoti tal-għotjiet.

(139)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi l-prinċipji u l-kondizzjonijiet applikabbli għall-istrumenti finanzjarji, garanziji baġitarji u assistenza finanzjarja u r-regoli dwar il-limitazzjoni tar-responsabilità finanzjarja tal-Unjoni, il-ġlieda kontra l-frodi u l-ħasil tal-flus, l-istralċ ta’ strumenti finanzjarji u r-rapportar.

(140)

Fl-aħħar snin l-Unjoni użat dejjem aktar strumenti finanzjarji li jippermettu ingranaġġ akbar tal-baġit li jrid jinkiseb, iżda, fl-istess ħin, jiġġeneraw riskju finanzjarju għall-baġit. Dawk l-istrumenti finanzjarji jinkludu mhux biss l-istrumenti finanzjarji koperti mir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, iżda anki strumenti oħrajn, bħal garanziji baġitarji u assistenza finanzjarja, li fl-imgħoddi kienu rregolati biss mir-regoli stabbiliti fl-atti bażiċi rispettivi tagħhom. Importanti li jiġi stabbilit qafas komuni sabiex tiġi żgurata l-omoġeneità tal-prinċipji applikabbli għal dak is-sett ta’ strumenti u li jerġgħu jiġu raggruppati taħt Titolu ġdid f’dan ir-Regolament, li jinkludi taqsimiet dwar garanziji baġitarji u dwar l-assistenza finanzjarja lill-Istati Membri jew lil pajjiżi terzi minbarra r-regoli eżistenti applikabbli għall-istrumenti finanzjarji.

(141)

L-istrumenti finanzjarji u l-garanziji baġitarji jistgħu jkunu siewja fit-tkattir tal-effett tal-fondi tal-Unjoni meta dawn il-fondi jiġu raggruppati ma’ fondi oħra u jinkludu effett ta’ ingranaġġ. L-istrumenti finanzjarji u l-garanziji baġitarji jenħtieġ li jiġu implimentati biss jekk ma jkun hemm ebda riskju ta’ distorsjoni tal-kompetizzjoni fis-suq intern jew inkonsistenza mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

(142)

Fil-qafas tal-approprjazzjonijiet annwali awtorizzati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill għal programm partikolari, l-istrumenti finanzjarji u l-garanziji baġitarji jenħtieġ li jintużaw abbażi ta’ evalwazzjoni ex ante li turi li huma effettivi biex jintlaħqu l-objettivi ta’ politika tal-Unjoni.

(143)

Jenħtieġ li strumenti finanzjarji, garanziji baġitarji u assistenza finanzjarja jiġu awtorizzati permezz ta’ att bażiku. Fejn, f’każijiet debitament iġġustifikati, l-istrumenti finanzjarji jiġu stabbiliti mingħajr att bażiku, jenħtieġ li jiġu awtorizzati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-baġit.

(144)

L-istrumenti li potenzjalment jaqgħu taħt it-Titolu X, bħal għoti b’self, garanziji, investimenti ta’ ekwità, investimenti ta’ kważi ekwità u strumenti għall-‘kondiviżjoni tar-riskji’ jenħtieġ li jiġu definiti. Id-definizzjoni ta’ strumenti għall-kondiviżjoni tar-riskji jenħtieġ li tippermetti l-inklużjoni ta’ titjib tal-kreditu għal bonds tal-proġetti, li jkopru r-riskju tal-ħlas tad-dejn ta’ proġett u jtaffu r-riskju tal-kreditu tad-detenturi tal-bonds permezz ta’ titjib tal-kreditu fil-forma ta’ self jew garanzija.

(145)

Kwalunkwe pagament mill-ġdid minn strument finanzjarju jew garanzija baġitarja jenħtieġ li jintuża għall-istrument jew garanzija li pproduċew il-pagament mill-ġdid bil-għan li tissaħħaħ l-effiċjenza ta’ dak l-istrument jew garanzija, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-att bażiku, u jenħtieġ li jitqies meta jiġu proposti approprjazzjonijiet futuri għal dak l-istrument jew garanzija.

(146)

Hu xieraq li jiġi rikonoxxut l-allinjament tal-interessi fit-tiftix tal-objettivi ta’ politika tal-Unjoni u, b’mod partikolari, li l-BEI u l-FEI ikollhom il-kompetenza speċifika li jimplimentaw strumenti finanzjarji u garanziji baġitarji.

(147)

Il-BEI u l-FEI, filwaqt li jaġixxu bħala grupp, jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jittrasferixxu parti mill-implimentazzjoni lil xulxin, fejn tali trasferiment għandu mnejn ikun ta’ benefiċċju għall-implimentazzjoni ta’ azzjoni partikolari u kif iddefinit aktar fil-ftehim rilevanti mal-Kummissjoni.

(148)

Jenħtieġ li jiġi ċċarat li, fejn l-istrumenti finanzjarji jew garanziji baġitarji jkunu kkombinati ma’ forom anċillari ta’ appoġġ mill-baġit, jenħtieġ li r-regoli dwar l-istrumenti finanzjarji jew garanziji baġitarji jkunu japplikaw għall-miżura kollha. Jenħtieġ li tali regoli jkunu kkomplementati, fejn applikabbli, minn rekwiżiti speċifiċi stabbiliti fir-regoli speċifiċi għas-setturi.

(149)

L-implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji u garanziji baġitarji ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni jenħtieġ li timxi mal-politika tal-Unjoni dwar ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta’ taxxa, u l-aġġornamenti għaliha, kif stipulata fl-atti legali tal-Unjoni u l-konklużjonijiet tal-Kunsill rilevanti, b’mod partikolari l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta’ Novembru 2016 dwar il-kriterji u l-proċess li jwassal għall-istabbiliment tal-lista tal-UE ta’ ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta’ taxxa (15) u l-Anness għalihom, kif ukoll il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5 ta’ Diċembru 2017 dwar il-lista tal-UE ta’ ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta’ taxxa (16) u l-Annessi għalihom.

(150)

Il-garanziji baġitarji u l-assistenza finanzjarja għall-Istati Membri jew il-pajjiżi terzi ġeneralment ikunu operazzjonijiet li ma jidhrux fil-baġit li jkollhom impatt sinifikanti fuq il-karta bilanċjali tal-Unjoni. Filwaqt li ġeneralment jibqgħu operazzjonijiet li ma jidhrux fil-baġit, l-inklużjoni tagħhom f’dan ir-Regolament tipprovdi protezzjoni akbar tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u qafas aktar ċar għall-awtorizzazzjoni, għall-ġestjoni u għall-kontabbiltà tagħhom.

(151)

Dan l-aħħar l-Unjoni nediet inizjattivi importanti fuq il-bażi tal-garanziji baġitarji bħall-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) jew il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD). Il-karatteristiċi ta’ dawk l-istrumenti huma li jiġġeneraw obbligazzjoni kontinġenti għall-Unjoni u jimplikaw il-proviżjonament ta’ fondi sabiex jitqiegħed għad-dispożizzjoni marġini ta’ likwidità li jippermetti sabiex il-baġit iwieġeb fil-ħin għall-obbligi ta’ pagament li għandhom mnejn jirriżultaw minn dawk l-obbligazzjonijiet kontinġenti. Sabiex tiġi ggarantita l-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-Unjoni u, b’hekk, il-kapaċità tagħha li tforni finanzjament effettiv, huwa essenzjali li l-awtorizzazzjoni, il-proviżjonament u l-monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet kontinġenti jsegwu sett robust ta’ regoli li jenħtieġ li jiġi applikat għall-garanziji baġitarji kollha.

(152)

L-obbligazzjonijiet kontinġenti li jirriżultaw mill-garanziji baġitarji jistgħu jkopru firxa wiesgħa ta’ operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment. Il-possibbiltà li tissejjaħ garanzija baġitarja ma tistax tiġi skedata b’ċertezza sħiħa fuq bażi annwali kif inhu l-każ ta’ self li jkollu skeda definita għall-pagament mill-ġdid. Għaldaqstant huwa indispensabbli li jitwaqqaf qafas għall-awtorizzazzjoni u għall-monitoraġġ ta’ obbligazzjonijiet kontinġenti li jiżgura l-osservanza sħiħa, fi kwalunkwe waqt, tal-limitu massimu għall-approprjazzjonijiet annwali għall-pagamenti stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom (17).

(153)

Dak il-qafas jenħtieġ li jipprevedi wkoll il-ġestjoni u l-kontroll, inkluż ir-rapportar regolari dwar l-iskopertura finanzjarja tal-Unjoni. Ir-rata ta’ proviżjonament tal-obbligazzjonijiet finanzjarji jenħtieġ li tiġi stabbilita fuq il-bażi ta’ valutazzjoni xierqa tar-riskji finanzjarji li jirriżultaw mill-istrument relatat. Is-sostenibbiltà tal-obbligazzjonijiet kontinġenti jenħtieġ li tiġi vvalutata kull sena fil-kuntest tal-proċedura baġitarja. Jenħtieġ li jiġi stabbilit mekkaniżmu ta’ twissija bikrija sabiex jiġi evitat nuqqas ta’ provvedimenti biex jiġu koperti l-obbligazzjonijiet finanzjarji.

(154)

L-użu dejjem akbar tal-istrumenti finanzjarji, tal-garanziji baġitarji u tal-assistenza finanzjarja jitlob li jiġi mmobilizzat u pproviżjonat volum sinifikanti ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament. Sabiex jingħata ingranaġġ filwaqt li jiġi żgurat livell adegwat ta’ protezzjoni kontra obbligazzjonijiet finanzjarji, importanti li jiġi ottimizzat l-ammont ta’ proviżjonament meħtieġ u li jinkisbu żidiet fl-effiċjenza billi dawk il-provvedimenti jinġabru f’fond ta’ proviżjonament komuni. Barra minn hekk, l-użu aktar flessibbli ta’ dawk il-provvedimenti miġburin jippermetti rata ta’ proviżjonament globali effettiva li tagħti l-protezzjoni mitluba b’ammont ottimizzat ta’ riżorsi.

(155)

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament kif xieraq tal-fond ta’ proviżjonament komuni għall-perijodu ta’ programmazzjoni ta’ wara l-2020, jenħtieġ li l-Kummissjoni, sat-30 ta’ Ġunju 2019, tippreżenta evalwazzjoni esterna indipendenti tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi li l-immaniġġjar finanzjarju tal-assi tal-fond ta’ proviżjonament komuni jiġi fdat lill-Kummissjoni, lill-BEI, jew lil taħlita tat-tnejn, filwaqt li jitqiesu l-kriterji tekniċi u istituzzjonali rilevanti użati biex jitqabblu s-servizzi ta’ mmaniġġjar tal-assi, fosthom l-infrastruttura teknika, it-tqabbil tal-kostijiet għas-servizzi mogħtija, l-istruttura istituzzjonali, ir-rapportar, il-prestazzjoni, l-irfigħ tar-responsabbiltà u l-għarfien espert ta’ kull istituzzjoni u l-mandati l-oħrajn ta’ mmaniġġjar tal-assi għall-baġit. Jenħtieġ li l-evalwazzjoni tiġi akkumpanjata, fejn ikun xieraq, minn proposta leġislattiva.

(156)

Ir-regoli applikabbli għall-proviżjonament u għall-fond ta’ proviżjonament komuni jenħtieġ li jipprovdu qafas ta’ kontroll intern sod. Il-linji gwida applikabbli għall-immaniġġjar tar-riżorsi fil-fond ta’ proviżjonament komuni jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-Kummissjoni wara li tikkonsulta mal-uffiċjal kontabilistiku tal-Kummissjoni. Jenħtieġ li l-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni tal-istrumenti finanzjarji, il-garanziji baġitarji jew l-assistenza finanzjarja jissorveljaw b’mod attiv l-obbligazzjonijiet finanzjarji taħt ir-responsabbiltà tagħhom u l-maniġer finanzjarju tar-riżorsi tal-fond ta’ proviżjonament komuni jenħtieġ li jieħu ħsieb il-flus u l-assi fil-fond skont ir-regoli u l-proċeduri stipulati mill-uffiċjal kontabilistiku tal-Kummissjoni.

(157)

Jenħtieġ li l-garanziji baġitarji u l-assistenza finanzjarja jsegwu l-istess sett ta’ prinċipji stabbiliti għall-istrumenti finanzjarji. Il-garanziji baġitarji, b’mod partikolari, jenħtieġ li jkunu irrevokabbli, mingħajr kondizzjonijiet u fuq talba. Jenħtieġ li jiġu implimentati taħt ġestjoni indiretta jew, f’każijiet eċċezzjonali biss, taħt ġestjoni diretta. Jenħtieġ li jkopru biss operazzjonijiet ta’ finanzjament u ta’ investiment u jenħtieġ li l-kontropartijiet tagħhom jikkontribwixxu bir-riżorsi tagħhom stess għall-operazzjonijiet koperti.

(158)

L-assistenza finanzjarja lill-Istati Membri jew lil pajjiżi terzi jenħtieġ tieħu l-forma ta’ selfa, ta’ linja ta’ kreditu jew kwalunkwe strument ieħor meqjus xieraq sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-appoġġ. Għal dak il-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa fl-att bażiku rilevanti biex tissellef il-fondi meħtieġa fis-swieq kapitali jew minn istituzzjonijiet finanzjarji, biex jiġi evitat l-involviment tal-Unjoni fi kwalunkwe trasformazzjoni ta’ maturitajiet li tkun tesponiha għal riskju tal-imgħax jew għal kwalunkwe riskju kummerċjali ieħor.

(159)

Id-dispożizzjonijiet relatati mal-istrumenti finanzjarji jenħtieġ li japplikaw mill-aktar fis possibbli sabiex jinkisbu s-simplifikazzjoni u l-effettività fil-mira. Id-dispożizzjonijiet relatati mal-garanziji baġitarji u mal-assistenza finanzjarja, kif ukoll mal-fond ta’ proviżjonament komuni, jenħtieġ li japplikaw mill-qafas finanzjarju pluriennali ta’ wara l-2020. Dak il-kalendarju ser jippermetti li ssir preparazzjoni dettaljata tal-għodod il-ġodda għall-ġestjoni tal-obbligazzjonijiet kontinġenti. Ser jippermetti wkoll li jsir allinjament bejn il-prinċipji stipulati fit-Titolu X u, minn naħa, il-proposta għall-qafas finanzjarju pluriennali ta’ wara l-2020 u, min-naħa l-oħra, il-programmi speċifiċi relatati ma’ dak il-qafas.

(160)

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (18) jistipula regoli ġodda għal, fost affarijiet oħra, il-finanzjament tal-partiti politiċi u tal-fondazzjonijiet politiċi f’livell Ewropew, b’mod partikolari fir-rigward tal-kondizzjonijiet għall-finanzjament, l-għoti u t-tqassim tal-fondi, id-donazzjonijiet u l-kontribuzzjonijiet, il-finanzjament ta’ kampanji għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, nefqa rimborżabbli, il-projbizzjoni ta’ ċertu finanzjament, il-kontijiet, ir-rapportar u l-awditjar, l-implimentazzjoni u l-kontroll, il-penali, il-kooperazzjoni bejn l-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej, l-Uffiċjal tal-Awtorizzazzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Istati Membri, u t-trasparenza.

(161)

Jenħtieġ li jiġu inklużi regoli f’dan ir-Regolament dwar il-kontribuzzjonijiet mill-baġit għall-partiti politiċi Ewropej kif previst fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014.

(162)

L-appoġġ finanzjarju mogħti lill-partiti politiċi Ewropej jenħtieġ li jieħu l-forma ta’ kontribuzzjoni speċifika, li tikkorrispondi għall-bżonnijiet speċifiċi ta’ dawk il-partiti.

(163)

Għalkemm l-appoġġ finanzjarju jingħata mingħajr il-ħtieġa ta’ programm annwali ta’ ħidma, jenħtieġ li l-partiti politiċi Ewropej jiġġustifikaw ex post l-użu tajjeb tal-finanzjament tal-Unjoni. B’mod partikolari, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jenħtieġ li jivverifika jekk il-finanzjament ikunx intuża sabiex titħallas nefqa rimborżabbli kif stabbilit fis-sejħa għal kontribuzzjonijiet fi ħdan il-limiti ta’ żmien stabbiliti f’dan ir-Regolament. Il-kontribuzzjonijiet lill-partiti politiċi Ewropej jenħtieġ li jintefqu sal-aħħar tas-sena finanzjarja ta’ wara dik meta jkunu ngħataw, wara liema, kwalunkwe finanzjament li ma jintefaqx jenħtieġ li jiġi rkuprat mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli.

(164)

Jenħtieġ li l-finanzjament tal-Unjoni mogħti għall-finanzjament tal-kostijiet operatorji tal-partiti politiċi Ewropej ma jintużax għal skopijiet oħra għajr dawk stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, b’mod partikolari biex jiffinanzja direttament jew indirettament terzi persuni bħall-partiti politiċi nazzjonali. Il-partiti politiċi Ewropej jenħtieġ li jużaw il-kontribuzzjonijiet biex iħallsu perċentwal tan-nefqa attwali u futura, u mhux nefqa jew dejn imġarrba qabel il-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet tagħhom għal kontribuzzjonijiet.

(165)

L-għoti ta’ kontribuzzjonijiet jenħtieġ ukoll li jiġi ssimplifikat u adattat għall-ispeċifiċitajiet ta’ partiti politiċi Ewropej, b’mod partikolari bin-nuqqas ta’ kriterji tal-għażla, bl-istabbiliment ta’ pagament ta’ prefinanzjament sħiħ wieħed bħala regola ġenerali, u bil-possibbiltà li jintużaw somom f’daqqa, u finanzjament ta’ rata fissa u ta’ kostijiet unitarji.

(166)

Il-kontribuzzjonijiet mill-baġit jenħtieġ li jiġu sospiżi, jitnaqqsu jew jintemmu jekk partiti politiċi Ewropej jiksru r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014.

(167)

Il-penali li jkunu bbażati kemm fuq dan ir-Regolament kif ukoll fuq ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, jenħtieġ li jiġu imposti b’mod koerenti u jenħtieġ li jirrispettaw il-prinċipju ta’ ne bis in idem. Bi qbil mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, il-penali amministrattivi u/jew finanzjarji previsti minn dan ir-Regolament jenħtieġ li ma jiġux imposti f’xi wieħed mill-każijiet li għalihom diġà jkunu ġew imposti penali abbażi tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014.

(168)

Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas ġenerali li bih l-appoġġ mill-baġit jista’ jintuża bħala strument fil-qasam tal-azzjonijiet esterni inkluż l-obbligu għall-pajjiż terz li jipprovdi lill-Kummissjoni b’informazzjoni adegwata u puntwali sabiex tevalwa l-adempiment tal-kondizzjonijiet u d-dispożizzjonijiet miftehmin li jiżguraw il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

(169)

Sabiex jissaħħaħ ir-rwol tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-proċedura għall-istabbiliment ta’ fond fiduċjarju tal-Unjoni tenħtieġ li tiġi ċċarata. Huwa meħtieġ ukoll li jiġu speċifikati l-prinċipji applikabbli għall-kontribuzzjonijiet għall-fondi fiduċjarji tal-Unjoni, b’mod partikolari l-importanza li jiġu żgurati kontribuzzjonijiet minn donaturi oħrajn li jiġġustifikaw l-istabbiliment tagħhom b’rabta mal-valur miżjud. Huwa meħtieġ ukoll li jiġu ċċarati r-responsabbiltajiet tal-atturi finanzjarji u tal-bord tal-fond fiduċjarju tal-Unjoni u li jiġu ddefiniti regoli li jiżguraw rappreżentanza ġusta tad-donaturi parteċipanti fil-bord tal-fond fiduċjarju tal-Unjoni u vot pożittiv mill-Kummissjoni għall-użu tal-fondi. Huwa importanti wkoll li jiġi stabbilit f’aktar dettall ir-rekwiżiti tar-rapportar applikabbli għall-fondi fiduċjarji tal-Unjoni.

(170)

B’konformità mas-simplifikazzjoni tar-regoli eżistenti u sabiex tiġi evitata ripetizzjoni żejda, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet speċjali stabbiliti fit-Tieni Parti tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, applikabbli għall-FAEG, għar-riċerka, għall-azzjonijiet esterni u għal fondi speċifiċi tal-Unjoni, jiddaħħlu biss fil-partijiet rilevanti ta’ dan ir-Regolament, sakemm id-dispożizzjonijiet għadhom jintużaw u għadhom rilevanti.

(171)

Jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet dwar il-preżentazzjoni tal-kontijiet u tal-kontabbiltà jiġu ssimplifikati u ċċarati. Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġu raggruppati flimkien id-dispożizzjonijiet kollha dwar il-kontijiet annwali u rapportar finanzjarju ieħor.

(172)

Il-mod li bih istituzzjonijiet tal-Unjoni bħalissa jirrappurtaw dwar proġetti ta’ bini lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jenħtieġ li jittejjeb. Jenħtieġ li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jkunu jistgħu jiffinanzjaw proġetti ta’ bini ġodda bid-dħul li jirċievu għal binjiet diġà mibjugħin. Konsegwentement, jenħtieġ li tiddaħħal referenza dwar id-dħul assenjat intern fid-dispożizzjonijiet dwar proġetti ta’ bini. Dan jippermetti li jintlaħqu l-bidliet li jinbidlu fil-politika ta’ bini ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni, filwaqt li jiġu ffrankati spejjeż u tiddaħħal flessibbiltà akbar.

(173)

Sabiex jiġu adattati r-regoli applikabbli għal ċerti korpi tal-Unjoni, ir-regoli dettaljati dwar l-akkwist u dwar il-kundizzjonijiet dettaljati u l-proporzjon minimu għar-rata ta’ proviżjonament effettiva, jenħtieġ li s-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti delegati taħt l-Artikolu 290 TFUEtiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tar-regolament finanzjarju qafas għal korpi mwaqqfin taħt it-TFUE u t-Trattat Euratom, il-mudell tar-regolament finanzjarju għall-korpi ta’ sħubija pubblika-privata, emendi fl-Anness I għal dan ir-Regolament, il-kundizzjonijiet dettaljati u l-metodoloġija għall-kalkolu tar-rata ta’ proviżjonament effettiva u l-emendar tal-proporzjon minimu definit tar-rata ta’ proviżjonament effettiva, li jenħtieġ li ma jiġix iffissat f’livell aktar baxx minn 85 %. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni jkollha konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, anke fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ndaqs fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

(174)

Sabiex jiġi żgurat li l-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI), stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 1296/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (19), jipprovdi riżorsi adegwati fil-pront sabiex jappoġġa prijoritajiet politiċi li jinbidlu, jenħtieġ li l-ishma indikattivi għal kull wieħed mit-tliet assi u l-perċentwali minimi għal kull waħda mill-prijoritajiet tematiċi fi ħdan kull assi jipprovdu għal flessibbiltà akbar, filwaqt li jżommu rata ta’ użu ambizzjuża għal sħubiji transfruntiera EURES. Dan għandu jtejjeb il-ġestjoni tal-EaSI u jippermetti li jiġu ffokati riżorsi baġitarji fuq azzjonijiet li jipproduċu riżultati aħjar fil-livell soċjali u ta’ impjiegi.

(175)

Sabiex jiġu ffaċilitati l-investimenti fl-infrastruttura għat-turiżmu kulturali u sostenibbli, mingħajr ħsara għall-applikazzjoni ta’ atti legali tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent, b’mod partikolari d-Direttivi 2001/42/KE (20) u 2011/92/UE (21) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, skont kif meħtieġ, jenħtieġ li jiġu kjarifikati ċerti restrizzjonijiet fir-rigward tal-ambitu tal-appoġġ taħt ir-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (22) għal tali investimenti. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu introdotti restrizzjonijiet ċari fir-rigward tal-limitar tal-livell ta’ kontribuzzjoni mill-FEŻR għal tali investimenti mit-2 ta’ Awwissu 2018.

(176)

Sabiex ikun hemm rispons għall-isfidi imposti mill-flussi akbar ta’ migranti u refuġjati, jenħtieġ li jiġu spjegati l-objettivi li għalihom jista’ jikkontribwixxi l-FEŻR fl-appoġġ tiegħu tal-migranti u tar-refuġjati bil-ħsieb li l-Istati Membri jkunu jistgħu jipprovdu investimenti li jiffukaw fuq ċittadini ta’ pajjiżi terzi li għandhom soġġorn legali, inklużi l-applikanti għall-asil u l-benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali.

(177)

Bil-għan li tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet taħt ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (23), jenħtieġ li jitkabbar l-ambitu tal-benefiċjarji potenzjali. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jkunu jistgħu jikkunsidraw persuni fiżiċi bħala benefiċjarji u jenħtieġ li tiġi stabbilita definizzjoni aktar flessibbli ta’ benefiċjarji fil-kuntest tal-għajnuna mill-Istat.

(178)

Bħala kwistjoni ta’ prattika, l-istrateġiji makroreġjonali jiġu maqbula mal-adozzjoni tal-konklużjonijiet tal-Kunsill. Bħal kif ilu jsir mid-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, tali konklużjonijiet jistgħu, fejn meħtieġ, jiġu approvati mill-Kunsill Ewropew, b’kont meħud tas-setgħat ta’ dik l-istituzzjoni stipulati fl-Artikolu 15 TUE. Għaldaqstant, jenħtieġ li d-definizzjoni ta’ ‘strateġiji makroreġjonali’ stabbilita f’dak ir-Regolament tiġi emendata kif meħtieġ.

(179)

Bil-għan li tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba tal-FEŻR, il-FSE, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-FAEŻR u l-FEMS (“il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej” - “Fondi ESI”) li huma implimentati taħt ġestjoni kondiviża, u li jiġu ċċarati l-obbligi tal-Istati Membri, jenħtieġ li l-prinċipji ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 jirreferu għall-prinċipji stabbiliti f’dan ir-Regolament dwar il-kontroll intern tal-implimentazzjoni tal-baġit u l-evitar ta’ kunflitti ta’ interessi.

(180)

Sabiex jiġu massimizzati s-sinerġiji bejn il-fondi kollha tal-Unjoni sabiex jiġu indirizzati l-isfidi tal-migrazzjoni u tal-asil b’mod effettiv, jenħtieġ li jiġi żgurat li, meta l-objettivi tematiċi jiġu tradotti fi prijoritajiet fir-regoli speċifiċi għall-Fondi, dawn il-prijoritajiet ikopru l-użu xieraq ta’ kull Fond ESI għal dawk l-oqsma. Fejn xieraq, jenħtieġ li tiġi żgurata l-koordinazzjoni mal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni.

(181)

Sabiex tiġi żgurata koerenza tal-arranġamenti ta’ pprogrammar, darba kull sena jenħtieġ li jsir allinjament bejn il-Ftehimiet ta’ Sħubija u l-emendi ta’programmi approvati mill-Kummissjoni fis-sena kalendarja preċedenti.

(182)

Sabiex jiġu ffaċilitati t-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji ta’ żvilupp lokali mmexxi mill-komunità, il-Fond prinċipali jenħtieġ li jkun jista’ jkopri kostijiet preparatorji, operazzjonali u tal-animazzjoni.

(183)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ investimenti għal żvilupp lokali mmexxi mill-komunità u investimenti territorjali integrati, jenħtieġ li jiġu ċċarati r-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-gruppi ta’ azzjoni lokali fir-rigward ta’ strateġiji ta’ żvilupp lokali mmexxi mill-komunità, u ta’ awtoritajiet lokali, ta’ korpi ta’ żvilupp reġjonali jew ta’ organizzazzjonijiet mhux governattivi fir-rigward ta’ investimenti territorjali integrati (ITIs), relattivament għal korpi oħrajn tal-programmi. Jenħtieġ li n-nomina bħala korp intermedju skont ir-regoli speċifiċi għall-Fondi tkun meħtieġa biss f’każijiet li fihom il-korpi rilevanti jwettqu kompiti addizzjonali li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni jew taċ-ċertifikazzjoni jew tal-aġenzija tal-pagamenti.

(184)

Jenħtieġ li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jkollhom il-possibbiltà li jimplimentaw strumenti finanzjarji permezz ta’ għoti ta’ kuntratt dirett lill-BEI u lil istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali.

(185)

Ħafna Stati Membri stabbilixxew banek bi sjieda pubblika jew istituzzjonijiet li joperaw b’mandat ta’ politika pubblika sabiex jippromwovu attivitajiet ta’ żvilupp ekonomiku. Tali banek jew istituzzjonijiet bi sjieda pubblika għandhom karatteristiċi speċifiċi li jiddistingwuhom minn banek kummerċjali privati b’rabta mas-sjieda tagħhom, il-mandat tal-iżvilupp tagħhom u l-fatt li primarjament ma jiffokawx fuq l-immassimizzar tal-profitti. Ir-rwol primarju tat-tali banek jew istituzzjonijiet bi sjieda pubblika huwa li jimmitigaw il-fallimenti tas-suq fejn f’ċerti reġjuni jew għal ċerti oqsma jew setturi ta’ politika, is-servizzi finanzjarji mhumiex ipprovduti biżżejjed mill-banek kummerċjali. Dawk il-banek jew istituzzjonijiet bi sjieda pubblika jinsabu f’pożizzjoni tajba sabiex jippromwovu l-aċċess għall-Fondi ESI filwaqt li jżommu newtralità kompetittiva. Ir-rwol u l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom jistgħu jippermettu lill-Istati Membri jżidu l-użu ta’ strumenti finanzjarji sabiex jimmassimizzaw l-impatt tal-Fondi ESI fl-ekonomija reali. Tali eżitu jkun konformi mal-politika tal-Kummissjoni li tiffaċilita r-rwol tat-tali banek jew istituzzjonijiet bi sjieda pubblika bħala maniġers ta’ fondi kemm fl-implimentazzjoni ta’ Fondi ESI kif ukoll fit-tħallit tal-Fondi ESI ma’ finanzjament tal-FEIS, kif stipulat b’mod partikolari fil-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa. Mingħajr preġudizzju għal kuntratti diġà mogħtija għall-implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji f’konformità mal-liġi applikabbli, huwa ġustifikat li jiġi ċċarat li huwa possibli għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni li jagħtu kuntratti direttament lil tali banek jew istituzzjonijiet bi sjieda pubblika. Minkejja dan, sabiex jiġi żgurat li l-possibbiltà ta’ għoti dirett tibqa’ konsistenti mal-prinċipji tas-suq intern, jenħtieġ li jiġu stabbiliti kondizzjonijiet stretti li jridu jissodisfaw il-banek jew l-istituzzjonijiet bi sjieda pubblika.

Jenħtieġ li tali kondizzjonijiet jinkludu li m’għandux ikun hemm parteċipazzjoni diretta ta’ kapital privat, bl-eċċezzjoni ta’ forom ta’ parteċipazzjoni ta’ kapital privat li ma jkollhomx dritt ta’ kontroll jew imblokkar skont ir-rekwiżiti stabbilit fid-Direttiva 2014/24/UE. Barra minn hekk, u limitat strettament għall-ambitu tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, jenħtieġ li bank jew istituzzjoni bi sjieda pubblika jitħallew jimplimentaw ukoll strumenti finanzjarji fejn il-parteċipazzjoni tal-kapital privat ma tagħti l-ebda influwenza lil deċiżjonijiet dwar il-ġestjoni ta’ kuljum tal-istrumenti finanzjarji appoġġati mill-Fondi ESI.

(186)

Sabiex tinżamm il-possibbiltà għall-FEŻR u l-FAEŻR li jikkontribwixxu għall-garanzija illimitata konġunta u strumenti finanzjarji ta’ titolizzazzjoni favur l-SMEs, jeħtieġ li jiġi pprovdut li jkun possibbli għall-Istati Membri li jużaw l-FEŻR u l-FAEŻR biex jikkontribwixxu għal tali strumenti matul il-perijodu ta’ programmazzjoni sħiħ u li jiġu aġġornati d-dispożizzjonijiet rilevanti dwar dik l-għażla, bħal dawk dwar valutazzjonijiet u evalwazzjonijiet ex ante u li tiġi introdotta, għall-FEŻR, il-possibbiltà ta’ programmazzjoni fil-livell ta’ assi ta’ prijorità.

(187)

L-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (24) kienet maħsuba biex l-Istati Membri jitħallew jużaw il-Fondi ESI sabiex jikkontribwixxu għall-finanzjament ta’ proġetti eliġibbli appoġġati taħt il-FEIS. Jenħtieġ li tiddaħħal dispożizzjoni speċifika fir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 li tistabbilixxi t-termini u l-kondizzjonijiet li jippermettu għal interazzjoni u komplementarjetà aħjar li ser jiffaċilitaw il-possibbiltà li l-Fondi ESI jitħalltu ma’ prodotti finanzjarji tal-BEI taħt il-Garanzija tal-UE tal-FEIS.

(188)

Fit-twettiq tal-ħidma tagħhom, jenħtieġ li l-korpi li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji jikkonformaw mal-politika tal-Unjoni dwar ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta’ taxxa, u l-aġġornamenti tagħha, kif ikun stabbilit fl-atti legali rilevanti tal-Unjoni u fil-konklużjonijiet tal-Kunsill, b’mod partikolari l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta’ Novembru 2016 u l-Anness għalihom, kif ukoll il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5 ta’ Diċembru 2017 u l-Annessi għalihom.

(189)

Sabiex jiġu ssimplifikati u armonizzati r-rekwiżiti ta’ kontroll u ta’ awditjar u sabiex tittejjeb ir-responsabbiltà tal-istrumenti finanzjarji implimentati mill-BEI u istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħrajn, jenħtieġ li jiġu emendati d-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni u l-kontroll tal-istrumenti finanzjarji sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess ta’ garanzija. Jenħtieġ li dik l-emenda ma tapplikax għall-istrumenti finanzjarji msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 38(1) u fl-Artikolu 39 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 li kienu ġew stabbiliti minn ftehim ta’ finanzjament iffirmat qabel it-2 ta’ Awwissu 2018. Għal tali strumenti finanzjarji, jenħtieġ li jibqa’ japplika l-Artikolu 40 ta’ dak ir-Regolament kif applikabbli fil-mument tal-iffirmar tal-ftehim ta’ finanzjament.

(190)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tal-mudelli tar-rapporti ta’ kontroll u tar-rapporti tal-awditjar annwali msemmija fl-Artikolu 40(1) ta’ dak ir-Regolament, jenħtieġ li jiġu konferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (25).

(191)

Sabiex tiġi żgurata konsistenza mat-trattament tal-korrezzjonijiet finanzjarji matul il-perijodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, hemm bżonn li jiġi ċċarat li, fil-każ ta’ strumenti finanzjarji, jenħtieġ li jkun possibbli li kontribuzzjoni li tiġi kkanċellata bħala riżultat ta’ irregolarità individwali tintuża mill-ġdid għal nefqa regolari fi ħdan l-istess operazzjoni sabiex il-korrezzjoni finanzjarja relatata ma jkollhiex il-konsegwenza ta’ telf nett għall-operazzjoni tal-istrument finanzjarju.

(192)

Sabiex jagħtu aktar żmien għall-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ finanzjament li jippermettu l-użu ta’ kontijiet miżmuma minn terzi għal pagamenti għal investimenti f’riċevituri finali wara tmiem il-perijodu ta’ eliġibbiltà għal strumenti bbażati fuq l-ekwità, jenħtieġ li d-data ta’ skadenza għall-iffirmar ta’ tali ftehimiet ta’ finanzjament tiġi estiża sal-31 ta’ Diċembru 2018.

(193)

Sabiex l-investituri li joperaw skont il-prinċipju tal-ekonomija tas-suq jkunu inċentivati biex jikkoinvestu fi proġetti tal-politika pubblika, jenħtieġ li jiġi introdott il-kunċett ta’ trattament differenzjat tal-investituri, li jippermetti taħt kondizzjonijiet speċifiċi li l-Fondi ESI jieħdu pożizzjoni subordinata għal investitur li jopera skont il-prinċipju tal-ekonomija tas-suq u għal prodotti finanzjarji tal-BEI taħt il-Garanzija tal-UE tal-FEIS. Fl-istess ħin, jenħtieġ li jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ trattament differenzjat bħal dan meta jiġu implimentati l-Fondi ESI.

(194)

Fid-dawl tal-ambjent dejjiemi ta’ mgħax baxx u sabiex ma jiġux ippenalizzati indebitament korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji, jenħtieġ li, soġġett għall-immaniġġjar attiv ta’ flus, ikun jista’ jsir finanzjament tal-imgħax negattiv iġġenerat bħala riżultat tal-investimenti tal-Fondi ESI skont l-Artikolu 43 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 minn riżorsi mħallsin lura fl-istrument finanzjarju.

(195)

Sabiex jiġu allinjati l-obbligi ta’ rapportar mad-dispożizzjonijiet ġodda dwar it-trattament differenzjat ta’ investituri u sabiex tiġi evitata duplikazzjoni ta’ ċerti rekwiżiti, jenħtieġ li jiġi emendat l-Artikolu 46(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(196)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-Fondi ESI, jenħtieġ li l-Istati Membri jingħataw il-possibbiltà li jimplimentaw azzjonijiet ta’ assistenza teknika permezz tal-għoti dirett ta’ kuntratt lill-BEI, lil istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn u lil banek jew istituzzjonijiet bi sjieda pubblika.

(197)

Sabiex jiġu armonizzati aktar il-kondizzjonijiet għal operazzjonijiet li jiġġeneraw introjtu nett wara t-tlestija tagħhom, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan ir-Regolament japplikaw għal operazzjonijiet diġà magħżula iżda li għadhom għaddejjin u għal operazzjonijiet li għad iridu jiġu magħżula taħt dak il-perijodu ta’ programmazzjoni.

(198)

Sabiex jingħata inċentiv b’saħħtu għall-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ effiċjenza enerġetika, jenħtieġ li l-iffrankar tal-kostijiet li jirriżultaw minn titjib fl-effiċjenza enerġetika permezz ta’ operazzjoni ma jiġix trattat bħala dħul nett.

(199)

Bil-għan li tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet li jiġġeneraw id-dħul, jenħtieġ li t-tnaqqis tar-rata ta’ kofinanzjament ikun awtorizzat fi kwalunkwe ħin tul l-implimentazzjoni tal-programm, u jenħtieġ li jiġu pprovduti possibbiltajiet għall-istabbiliment ta’ perċentwali tad-dħul nett b’rata fissa f’livell nazzjonali.

(200)

Minħabba li r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (26) ġie adottat tard u l-fatt li l-livelli ta’ intensità tal-għajnuna ġew stabbiliti minn dak ir-Regolament, jenħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti eżenzjonijiet fir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 għall-FEMS fir-rigward ta’ operazzjonijiet li jiġġeneraw id-dħul. Billi dawk l-eżenzjonijiet jipprovdu kondizzjonijiet aktar favorevoli għal ċerti operazzjonijiet li jiġġeneraw id-dħul li għalihom huma definiti ammonti jew rati ta’ appoġġ fir-Regolament (UE) Nru 508/2014, jenħtieġ li tiġi stabbilita data ta’ applikazzjoni differenti għal dawk l-eżenzjonijiet sabiex ikun żgurat trattament ugwali għall-operazzjonijiet appoġġati abbażi tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(201)

Sabiex jonqos il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji, jenħtieġ li jiżdied il-limitu li jeżenta lil ċerti operazzjonijiet mir-rekwiżit tal-kalkolu u t-teħid f’kunsiderazzjoni tad-dħul iġġenerat matul l-implimentazzjoni tagħhom.

(202)

Sabiex jiġu ffaċilitati s-sinerġiji bejn il-Fondi ESI u strumenti oħrajn tal-Unjoni, jenħtieġ li jkun possibbli li n-nefqa mġarrba tiġi rimborżata minn Fondi ESI u minn strumenti tal-Unjoni differenti fuq il-bażi ta’ proporzjon miftiehem minn qabel.

(203)

Sabiex jiġi promoss l-użu ta’ somom f’daqqa, u fid-dawl tal-fatt li s-somom f’daqqa jeħtieġu li jkunu bbażati fuq metodu ta’ kalkolu ġust, ekwitabbli u verifikabbli li jiżgura ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li jitneħħa l-limitu superjuri applikabbli għall-użu tagħhom.

(204)

Sabiex jonqos il-piż amministrattiv tal-implimentazzjoni tal-proġetti mill-benefiċjarji, jenħtieġ li tiġi introdotta forma ġdida ta’ għażla ġdida tal-kostijiet issimplifikata għall-finanzjament fuq il-bażi ta’ kondizzjonijiet li mhumiex kostijiet tal-operazzjonijiet.

(205)

Sabiex jiġu ssimplifikati r-regoli li jirregolaw l-użu ta’ fondi u jitnaqqas il-piż amministrattiv assoċjat, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu użu akbar minn għażliet ta’ kostijiet issimplifikati.

(206)

Minħabba l-fatt li, skont l-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, l-obbligu li tiġi żgurata d-durabilità tal-operazzjonijiet ta’ investiment japplika mill-pagament finali lill-benefiċjarju, u li, meta l-investiment ikun jikkonsisti f’lokazzjoni b’opzjoni ta’ xiri ta’ makkinarju u tagħmir ġdid, il-pagament finali jseħħ fi tmiem il-perijodu tal-kuntratt, dak l-obbligu jenħtieġ li ma japplikax għal dak it-tip ta’ investiment.

(207)

Sabiex tiġi żgurata applikazzjoni ġenerali ta’ għażliet ta’ kostijiet issimplifikati, jenħtieġ li jiġi stabbilit użu obbligatorju ta’ skali standard ta’ kostijiet unitarji, ta’ somom f’daqqa jew ta’ rati fissi għal operazzjonijiet jew proġetti li jagħmlu parti minn operazzjoni li tirċievi appoġġ mill-FEŻR u mill-FSE taħt ċertu limitu, soġġett għal dispożizzjonijiet tranżizzjonali rilevanti. Jenħtieġ li tingħata l-possibilità lill-awtorità ta’ ġestjoni, jew lill-kumitat tal-monitoraġġ għal programmi li jaqgħu taħt l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, li jestendu l-perijodu tranżizzjonali għal perijodu li jqisu adatt jekk iqisu li tali obbligu joħloq piż amministrattiv sproporzjonat. Jenħtieġ li tali obbligu ma japplikax għal operazzjonijiet li jirċievu appoġġ fil-qafas tal-għajnuna mill-Istat li ma tikkostitwixxix għajnuna de minimis. Għal tali operazzjonijiet, jenħtieġ li l-forom kollha ta’ għotjiet u assistenza ripagabbli jibqgħu bħala alternattiva. Fl-istess ħin, jenħtieġ li jiġi introdott l-użu ta’ abbozz ta’ baġits bħala metodoloġija addizzjonali għad-determinazzjoni ta’ kostijiet issimplifikati għall-Fondi ESI kollha.

(208)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni aktar bikrija u aktar immirata ta’ għażliet ta’ kostijiet issimplifikati, jenħtieġ li s-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti taħt l-Artikolu 290 TFUE tiġi delegat lill-Kummissjoni fir-rigward tal-issupplimentar tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 b’regoli speċifiċi addizzjonali dwar ir-rwol, l-obbligi u r-responsabbiltà ta’ korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji, kriterji ta’ għażla relatati u prodotti li huwa possibbli li jingħataw permezz strumenti finanzjarji, tal-issupplimentar tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 dwar l-iskali standard tal-kostijiet unitarji jew tal-finanzjament b’rata fissa, il-metodu ta’ kalkolu ġust, ekwitabbli u verifikabbli li bih jistgħu jiġu stabbiliti, u billi jiġu speċifikati modalitajiet dettaljati dwar il-finanzjament ibbażati fuq l-adempiment tal-kondizzjonijiet relatati mat-twettiq ta’ progress fl-implimentazzjoni jew il-kisba ta’ objettivi ta’ programmi pjuttost milli fuq kostijiet u l-applikazzjoni tagħhom. Hija ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, anke fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B’mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta’ atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta’ atti delegati.

(209)

Sabiex jonqos il-piż amministrattiv, jenħtieġ li jiżdied l-użu ta’ rati fissi li ma jeħtieġx li tiġi stabbilita metodoloġija mill-Istati Membri. Għaldaqstant jenħtieġ li jiġu introdotti żewġ rati fissi addizzjonali: waħda għall-kalkolu tal-kostijiet diretti tal-persunal u l-oħra għall-kalkolu tal-kostijiet eliġibbli li jifdal fuq il-bażi tal-kostijiet tal-persunal. Barra minn hekk, jenħtieġ li tiġi pprovduta kjarifika ulterjuri fuq il-metodi għall-kalkolu tal-kostijiet tal-persunal.

(210)

Bil-għan li jitjiebu l-effettività u l-impatt tal-operazzjonijiet, jenħtieġ li tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet li jkopru t-territorju kollu ta’ Stat Membru jew ta’ operazzjonijiet li jkopru oqsma tal-programmi differenti u jenħtieġ li jiżdiedu l-possibbiltajiet għan-nefqa barra mill-Unjoni għal ċerti investimenti.

(211)

Sabiex l-Istati Membri jitħeġġu jagħmlu użu minn valutazzjonijiet ta’ proġetti kbar minn esperti indipendenti, id-dikjarazzjoni tan-nefqa relatata mal-proġett kbir lill-Kummissjoni qabel il-valutazzjoni pożittiva mill-espert indipendenti jenħtieġ li tkun awtorizzata ladarba l-Kummissjoni tkun ġiet informata dwar is-sottomissjoni tal-informazzjoni rilevanti lill-espert indipendenti.

(212)

Sabiex jiġi promoss l-użu ta’ pjanijiet ta’ azzjoni konġunta li ser inaqqsu l-piż amministrattiv għall-benefiċjarji, jenħtieġ li jitnaqqsu r-rekwiżiti regolatorji marbutin mat-tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni konġunta filwaqt li jinżamm fokus xieraq fuq prinċipji orizzontali li jinkludu l-ugwaljanza tal-ġeneru u l-iżvilupp sostenibbli, li ġġeneraw kontribuzzjonijiet importanti għall-implimentazzjoni effettiva tal-Fondi ESI.

(213)

Sabiex jiġi evitat piż amministrattiv żejjed għall-benefiċjarji, jenħtieġ li r-regoli dwar l-informazzjoni, il-komunikazzjoni u l-viżibbiltà jirrispettaw il-prinċipju ta’ proporzjonalità. Kif xieraq, importanti li jiġi ċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dawk ir-regoli.

(214)

Bil-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv u jiġi żgurat l-użu effettiv tal-assistenza teknika fost il-FEŻR, il-FSE u l-Fond ta’ Koeżjoni u fost il-kategoriji ta’ reġjuni, jenħtieġ li tiżdied il-flessibbiltà għall-kalkolu u għall-monitoraġġ tal-limiti rispettivi applikabbli għall-assistenza teknika tal-Istati Membri.

(215)

Bil-għan li jiġu ssimplifikati strutturi ta’ implimentazzjoni, jenħtieġ li jiġi ċċarat li l-possibbiltà għall-awtorità ta’ ġestjoni, għall-awtorità taċ-ċertifikazzjoni u għall-awtorità tal-awditjar li jkunu parti mill-istess korp pubbliku tkun disponibbli wkoll għal programmi li jaqgħu taħt l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea.

(216)

Jenħtieġ li r-responsabbiltajiet tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni rigward il-verifika tan-nefqa meta jintużaw għażliet ta’ kostijiet issimplifikati jiġu speċifikati f’aktar dettall.

(217)

Sabiex jiġi żgurat li l-benefiċjarji jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-potenzjal ta’ simplifikazzjoni ta’ soluzzjonijiet ta’ governanza elettronika fl-implimentazzjoni tal-Fondi ESI u l-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD), b’mod partikolari bil-għan li tiġi ffaċilitata l-ġestjoni elettronika sħiħa tad-dokumenti, jenħtieġ li jiġi ċċarat li ż-żamma ta’ rekords fuq il-karta ma tkunx neċessarja jekk ikunu ssodisfati ċerti kondizzjonijiet.

(218)

Sabiex tiżdied il-proporzjonalità tal-kontrolli u biex jitħaffef il-piż amministrattiv li jirriżulta minn kontrolli li jikkoinċidu, partikolarment għall-benefiċjarji ż-żgħar, mingħajr ma jiġi mminat il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja soda, jenħtieġ li jieħu preċedenza l-prinċipju ta’ awditu uniku għall-FEŻR, il-FSE, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-FEMS u jenħtieġ li l-livelli li taħthom operazzjoni ma tkunx soġġetta għal aktar minn awditu wieħed jiġu rduppjati.

(219)

Huwa importanti li tissaħħaħ il-viżibbiltà tal-Fondi ESI u li jiżdied l-għarfien tar-riżultati u l-kisbiet tagħhom mal-pubbliku. L-attivitajiet ta’ informazzjoni u komunikazzjoni u l-miżuri biex iżidu l-viżibbiltà għall-pubbliku jibqgħu essenzjali għall-pubbliċità tal-kisbiet tal-Fondi ESI u biex jintwera kif qed jiġu investiti r-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni.

(220)

Bil-għan li jiġi ffaċilitat l-aċċess ta’ ċerti gruppi fil-mira għall-FSE, jenħtieġ li ma jkunx meħtieġ il-ġbir ta’ data għal ċerti indikaturi msemmija fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (27).

(221)

Sabiex jiġi żgurat trattament indaqs tal-operazzjonijiet appoġġati fuq il-bażi ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li tiġi stabbilita d-data tal-applikazzjoni ta’ ċerti emendi għar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

(222)

Sabiex jiġi żgurat li l-perijodu sħiħ ta’ programmazzjoni għar-Regolamenti (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013 u r-Regolament (UE) Nru 223/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (28) ikun regolat minn sett ta’ regoli koerenti, jenħtieġ li wħud mill-emendi għal dawk ir-Regolamenti japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2014. Billi tkun prevista applikazzjoni retroattiva ta’ dawk l-emendi, qed jittieħed kont tal-aspettattivi leġittimi.

(223)

Sabiex titħaffef l-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji li jgħaqqdu flimkien għajnuna mill-Fondi ESI ma’ prodotti finanzjarji tal-BEI taħt il-garanzija tal-UE tal-FEIS u biex jipprovdu bażi legali kontinwa għall-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ finanzjament li jippermettu l-użu ta’ kontijiet miżmuma minn terzi għall-istrumenti bbażati fuq l-ekwità, jenħtieġ li uħud mill-emendi għal dan ir-Regolament japplikaw b’effett mill-1 ta’ Jannar 2018. Billi tkun prevista applikazzjoni retroattiva ta’ dawk l-emendi, tkun żgurata l-faċilitazzjoni avvanzata tal-finanzjament ta’ proġetti permezz tal-għajnuna kombinata mill-Fondi ESI u mill-FEIS u b’hekk tiġi evitata lakuna legali bejn id-data ta’ skadenza ta’ ċerti dispożizzjonijiet fir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u d-data tad-dħul fis-seħħ tal-estensjoni tagħhom permezz ta’ dan ir-Regolament.

(224)

Jenħtieġ li s-simplifikazzjonijiet u l-bidliet li jsiru fir-regoli speċifiċi għas-settur japplikaw mill-aktar fis possibbli sabiex tkun faċilitata l-aċċellerazzjoni tal-implimentazzjoni matul il-perjodu ta’ programmazzjoni attwali u, għaldaqstant, jenħtieġ li japplikaw mit-2 ta’ Awwissu 2018.

(225)

Jenħtieġ li l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) jkompli jipprovdi assistenza wara l-31 ta’ Diċembru 2017, b’mod temporanju lil żgħażagħ barra mill-impjieg, edukazzjoni jew taħriġ (NEETs) li jgħixu f’reġjuni milquta b’mod sproporzjonat minn rata maġġuri ta’ sensji. Sabiex ikun hemm assistenza kontinwata lil NEETs, jenħtieġ li l-emenda għar-Regolament (UE) Nru 1309/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (29), li tiżgura tali assistenza kontinwata, tapplika b’effett mill-1 ta’ Jannar 2018.

(226)

Jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu stabbiliti faċilitajiet tat-taħlit taħt ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (30) għal xi wieħed jew aktar mis-setturi tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF, Connecting Europe Facility). Tali faċilitajiet tat-taħlit jistgħu jiffinanzjaw operazzjonijiet ta’ taħlit li huma azzjonijiet li jikkombinaw forom mhux rimborżabbli ta’ appoġġ, bħal appoġġ mill-baġits tal-Istati Membri, għotjiet tas-CEF, il-Fondi ESI u strumenti finanzjarji mill-baġit tal-Unjoni, inklużi kombinamenti ta’ ekwità tas-CEF u strumenti finanzjarji tad-dejn tas-CEF u finanzjament mill-Grupp tal-BEI, minn banek nazzjonali ta’ promozzjoni, minn istituzzjonijiet ta’ żvilupp jew ta’ finanzjament oħrajn jew minn investituri u appoġġ finanzjarju privat. Jenħtieġ li l-finanzjament mill-Grupp tal-BEI jinkludi finanzjament mill-BEI taħt il-FEIS u jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju privat jinkludi kontribuzzjonijiet finanzjarji kemm diretti kif ukoll indiretti, kif ukoll appoġġ riċevut permezz ta’ sħubijiet pubbliċi-privati.

(227)

Jenħtieġ li t-tfassil u t-twaqqif tal-faċilitajiet ta’ taħlit ikunu bbażati fuq valutazzjoni ex ante li ssir skont dan ir-Regolament u jenħtieġ li dawn jirriflettu r-riżultati ta’ lezzjonijiet misluta mill-implimentazzjoni tas-“Sejħa għat-Taħlit” tas-CEF msemmija fid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Jannar 2017 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C(2014)1921 li tistabbilixi Programm ta’ Ħidma Pluriennali 2014 - 2020 għal assistenza finanzjarja fil-qasam tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) - Is-settur tat-Trasport. Il-faċilitajiet ta’ taħlit tas-CEF jenħtieġ li jiġu stabbiliti mill-programmi ta’ ħidma pluriennali u/jew annwali adottati skont l-Artikoli 17 u 25 tar-Regolament (UE) Nru 1316/2013. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura rapportar trasparenti u fil-ħin lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ kwalunkwe faċilità ta’ taħlit tas-CEF.

(228)

Jenħtieġ li l-objettiv tal-faċilitajiet ta’ taħlit tas-CEF ikun li jiffaċilitaw u jissimplifikaw applikazzjoni waħda għal kull forma ta’ appoġġ, inklużi għotjiet tal-Unjoni mis-CEF u finanzjament mis-settur privat. Tali faċilitajiet ta’ taħlit jenħtieġ li jkollhom l-għan li jottimizzaw il-proċess ta’ applikazzjoni għal promoturi ta’ proġetti billi jipprovdu proċess ta’ evalwazzjoni wieħed, mill-perspettivi tekniċi u finanzjarji.

(229)

Jenħtieġ li l-faċilitajiet ta’ taħlit tas-CEF iżidu l-flessibbiltà għas-sottomissjoni tal-proġetti, u jissimplifikaw u jiffaċilitaw il-proċess tal-identifikazzjoni u l-finanzjament ta’ proġetti. Jenħtieġ li jżidu wkoll is-sjieda u l-impenn tal-istituzzjonijiet finanzjarji involuti, u b’hekk jimmitigaw ir-riskji assoċjati mal-proġetti.

(230)

Jenħtieġ li l-faċilitajiet ta’ taħlit tas-CEF iġibu koordinazzjoni, skambju ta’ informazzjoni u kooperazzjoni mtejba bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni, il-BEI, il-banek promozzjonali nazzjonali u l-investituri privati bil-għan li jiġġeneraw u jappoġġaw sensiela sana ta’ proġetti li jsegwu l-objettivi tal-politika tas-CEF.

(231)

Jenħtieġ li l-faċilitajiet ta’ taħlit tas-CEF ikollhom l-għan li jtejbu l-effett multiplikatur tal-infiq tal-Unjoni billi jattiraw riżorsi addizzjonali minn investituri privati, u b’hekk jiżguraw l-ogħla livell ta’ involviment mill-investituri privati. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiżguraw li l-azzjonijiet appoġġati jsiru ekonomikament u finanzjarjament vijabbli u jgħinu jevitaw nuqqas ta’ ingranaġġ tal-investiment. Jenħtieġ li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tal-Unjoni dwar il-kisba tal-miri stabbiliti fil-Konferenza ta’ Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima (COP 21), il-ħolqien tal-impjiegi u l-konnettività transfruntiera. Huwa importanti li, meta s-CEF u l-FEIS jintużaw it-tnejn għal azzjonijiet ta’ finanzjament, il-Qorti tal-Awdituri teżamina jekk il-ġestjoni finanzjarja kinitx soda f’konformità mal-Artikolu 287 TFUE u mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) Nru 1316/2013.

(232)

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, l-għotjiet fis-settur tat-trasport huma mistennija li jibqgħu l-mezzi primarji ta’ sostenn għall-għanijiet tal-politika tal-Unjoni. Għalhekk, jenħtieġ li l-applikazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ taħlit tas-CEF ma tnaqqasx id-disponibbiltà ta’ dawn l-għotjiet.

(233)

Il-parteċipazzjoni ta’ koinvestituri privati fil-proġetti tat-trasport jistgħu jiġu faċilitati permezz ta’ mitigazzjoni tar-riskju finanzjarju. Garanziji kontra l-ewwel telf ipprovduti mill-BEI taħt il-mekkaniżmi finanzjarji konġunti appoġġati mill-baġit bħall-faċilitajiet tat-taħlit jistgħu jkunu adatti għal dak il-għan.

(234)

Il-finanzjament mis-CEF jenħtieġ li jkun ibbażat fuq il-kriterji tal-għażla u tal-għoti stabbiliti fil-programmi ta’ ħidma pluriennali u annwali skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament (UE) Nru 1316/2013 irrispettivament mill-forma ta’ finanzjament użat, jew it-taħlita tagħhom.

(235)

L-esperjenza miksuba permezz ta’ faċilitajiet ta’ taħlit jenħtieġ li titqies fil-valutazzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1316/2013.

(236)

Jenħtieġ li l-introduzzjoni ta’ faċilitajiet ta’ taħlit tas-CEF b’dan ir-Regolament ma tinftehimx bħala li tiġġudika minn qabel ir-riżultat tan-negozjati dwar il-qafas finanzjarju pluriennali wara l-2020.

(237)

B’kont meħud tar-rata għolja ħafna tal-eżekuzzjoni tas-CEF fis-settur tat-trasport u sabiex tiġi appoġġata l-implimentazzjoni ta’ proġetti bl-aktar valur miżjud għan-Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew rigward kurituri tan-netwerk ewlieni, proġetti transfruntiera, proġetti fuq it-taqsima l-oħra tan-netwerk ewlieni u proġetti eliġibbli taħt il-prijoritajiet orizzontali kif elenkati fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1316/2013, huwa meħtieġ li b’mod eċċezzjonali titħalla flessibbiltà addizzjonali fl-użu tal-programm ta’ ħidma pluriennali li tippermetti li l-ammont tal- pakkett finanzjarju jilħaq sa 95 % tar-riżorsi baġitarji finanzjarji msemmija fir-Regolament (UE) Nru 1316/2013. Madankollu, huwa importanti li jingħata aktar appoġġ fil-perijodu ta’ implimentazzjoni li fadal tas-CEF għal prijoritajiet koperti mill-programmi ta’ ħidma annwali.

(238)

Minħabba n-natura differenti tas-settur tat-telekomunikazzjonijiet tas-CEF meta mqabbel mas-setturi tat-trasport tas-CEF u tal-enerġija tas-CEF, jiġifieri d-daqs medju iżgħar ta’ għotjiet u d-differenzi fit-tip ta’ kostijiet u t-tip ta’ proġetti, jenħtieġ li jiġi evitat piż bla bżonn fuq il-benefiċjarji u fuq l-Istati Membri li jipparteċipaw f’azzjonijiet relatati, permezz ta’ obbligu ta’ ċertifikazzjoni inqas oneruż, mingħajr ma jiddgħajjef il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba.

(239)

Taħt ir-Regolament (UE) Nru 283/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (31), bħalissa huwa possibbli li jintużaw biss għotjiet u l-akkwist sabiex jappoġġaw azzjonijiet fil-qasam tal-infrastrutturi tas-servizzi diġitali. Sabiex jiġi żgurat li l-Infrastrutturi tas-servizz diġitali jiffunzjonaw b’mod effiċjenti kemm jista’ jkun, strumenti finanzjarji oħra li attwalment jintużaw skont is-CEF, inklużi l-istrumenti finanzjarji innovattivi, jenħtieġ li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni wkoll sabiex jappoġġaw tali azzjonijiet.

(240)

Sabiex jiġi evitat piż amministrattiv żejjed għall-awtoritajiet maniġerjali li jista’ jxekkel l-implimentazzjoni effiċjenti tal-FEAD, xieraq li tiġi ssimplifikata u ffaċilitata l-proċedura għall-emendar ta’ elementi mhux essenzjali tal-programmi operazzjonali.

(241)

Bil-għan li jkompli jiġi ssimplifikat l-użu tal-FEAD, xieraq li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet addizzjonali rigward l-eliġibbiltà tan-nefqa, b’mod partikolari fir-rigward tal-użu ta’ skali standard ta’ kostijiet unitarji, ta’ somom f’daqqa u ta’ rati fissi.

(242)

Sabiex jiġi evitat it-trattament inġust tal-organizzazzjonijiet sħab, jenħtieġ li l-irregolaritajiet li huma imputabbli biss lill-korp inkarigat mix-xiri tal-assistenza ma jaffettwawx l-eliġibbiltà tan-nefqa tal-organizzazzjonijiet sħab.

(243)

Sabiex tiġi ssimplifikata l-implimentazzjoni tal-Fondi ESI u tal-FEAD u tiġi evitata inċertezza legali, jenħtieġ li ċerti responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-ġestjoni u l-kontroll jiġu ċċarati.

(244)

Meta wieħed iqis l-ħtieġa għal applikazzjoni koerenti tar-regoli finanzjarji rilevanti tas-sena finanzjarja, fil-prinċipju huwa rakkomandabbli li l-Ewwel Parti ta’ dan ir-Regolament (‘ir-Regolament Finanzjarju’) tibda tapplika fil-bidu ta’ sena finanzjarja. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li s-simplifikazzjoni importanti prevista f’dan ir-Regolament, kemm fir-rigward tar-Regolament Finanzjarju kif ukoll fir-rigward tal-emendi fir-regoli speċifiċi għas-settur, tkun ta’ benefiċċju għar-riċevituri ta’ fondi tal-Unjoni l-aktar kmieni possibbli, huwa xieraq li tiġi eċċezzjonalment prevista l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu. Fl-istess waqt, sabiex jingħata żmien addizzjonali għall-adattament tar-regoli l-ġodda, huwa xieraq li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jkomplu japplikaw ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 sa tmiem is-sena finanzjarja 2018 fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet amministrattivi rispettivi tagħhom.

(245)

Jenħtieġ li xi modifiki rigward strumenti finanzjarji, garanziji baġitarji u assistenza finanzjarja japplikaw biss mid-data tal-applikazzjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali wara l-2020 sabiex ikun hemm biżżejjed żmien għall-adattament tal-bażijiet legali applikabbli u tal-programmi mar-regoli l-ġodda.

(246)

L-informazzjoni dwar il-medja annwali ta’ ekwivalenti full-time u dwar l-ammont stmat ta’ dħul assenjat riportat mis-snin preċedenti jenħtieġ li tkun provduta għall-ewwel darba flimkien mal-abbozz ta’ baġit li għandu jiġi ppreżentat fl-2021 sabiex ikun hemm biżżejjed żmien għall-Kummissjoni biex tadatta għall-obbligu l-ġdid,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

L-EWWEL PARTI

IR-REGOLAMENT FINANZJARJU

TITOLU I

SUĠĠETT, DEFINIZZJONIJIET U PRINĊIPJI ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-regoli għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea u tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (‘il-baġit’) u għall-preżentazzjoni u l-awditjar tal-kontijiet tagħhom.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“applikant” tfisser persuna fiżika jew entità b’personalità ġuridika jew mingħajrha li ssottomettiet applikazzjoni fi proċedura ta’ għoti ta’ għotja jew f’kompetizzjoni għal premji;

(2)

“dokument ta’ applikazzjoni” tfisser offerta, talba għal parteċipazzjoni, applikazzjoni għal għotja jew applikazzjoni f’kompetizzjoni għal premji;

(3)

“proċedura ta’ għoti” tfisser proċedura tal-akkwist, proċedura ta’ għoti tal-għotja, kompetizzjoni għal premji, jew proċedura għall-għażla ta’ esperti jew persuni jew entitajiet li jimplimentaw il-baġit skont il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1);

(4)

“att bażiku” tfisser att legali, minbarra rakkomandazzjoni jew opinjoni, li jipprovdi bażi legali għal azzjoni u għall-implimentazzjoni tan-nefqa korrispondenti mdaħħla fil-baġit jew tal-garanzija baġitarja jew tal-assistenza finanzjarja appoġġata mill-baġit, u li jista’ jieħu kwalunkwe waħda minn dawn il-forom:

(a)

fl-implimentazzjoni tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (it-Trattat Euratom), il-forma ta’ regolament, direttiva jew deċiżjoni fis-sens tal-Artikolu 288 TFUE; jew

(b)

fl-implimentazzjoni tat-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), waħda mill-forom speċifikati fl-Artikoli 28(1) u 31(2), l-Artikolu 33, u l-Artikoli 42(4) u 43(2) TUE;

(5)

“benefiċjarju” tfisser persuna fiżika jew entità b’personalità ġuridika jew mingħajrha li magħha ġie ffirmat ftehim ta’ għotja;

(6)

“faċilità jew pjattaforma ta’ taħlit” tfisser qafas ta’ kooperazzjoni stabbilit bejn il-Kummissjoni u istituzzjonijiet ta’ finanzjament tal-iżvilupp jew istituzzjonijiet ta’ finanzjament pubbliċi oħrajn bil-ħsieb li jikkombinaw forom mhux ripagabbli ta’ appoġġ u/jew strumenti finanzjarji u/jew garanziji baġitarji mill-baġit u forom ripagabbli ta’ appoġġ minn istituzzjonijiet ta’ finanzjament tal-iżvilupp jew istituzzjonijiet ta’ finanzjament pubbliċi oħrajn, kif ukoll minn istituzzjonijiet ta’ finanzjament fis-settur privat u investituri tas-settur privat;

(7)

“implimentazzjoni tal-baġit” tfisser it-twettiq ta’ attivitajiet relatati mal-ġestjoni, il-monitoraġġ, il-kontroll u l-awditjar ta’ approprjazzjonijiet baġitarji f’konformità mal-metodi previsti fl-Artikolu 62;

(8)

“impenn baġitarju” tfisser l-operazzjoni li biha l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jirriserva l-approprjazzjonijiet tal-baġit li huma meħtieġa biex ikopru pagamenti sussegwenti biex jiġu onorati l-impenji legali;

(9)

“garanzija baġitarja” tfisser impenn legali tal-Unjoni sabiex tappoġġa programm ta’ azzjonijiet billi ddaħħal fil-baġit obbligu finanzjarju li jkun jista’ jsir rikors għalih jekk iseħħ avveniment speċifikat matul l-implimentazzjoni tal-programm, u li jibqa’ validu għad-durata tal-maturità tal-impenji li saru taħt il-programm appoġġat;

(10)

“kuntratti ta’ bini” tfisser kuntratt li jkopri x-xiri, l-iskambju, il-lokazzjoni fit-tul, l-użufrutt, il-lokazzjoni, il-kiri jew il-lokazzjoni b’opzjoni ta’ xiri, bil-possibbiltà jew le ta’ xiri, ta’ art, ta’ bini jew ta’ proprjetà immobbli oħra. Dan ikopri kemm bini eżistenti kif ukoll bini qabel it-tlestija dment li l-kandidat ikun kiseb permess tal-bini validu għalih. Dan ma jkoprix bini mfassal skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-awtorità kontraenti li huwa kopert minn kuntratti ta’ xogħlijiet;

(11)

“kandidat” tfisser attur ekonomiku li jkun talab stedina jew li jkun ġie mistieden jieħu sehem fi proċedura ristretta, proċedura kompetittiva bin-negozjar, djalogu kompetittiv, sħubija għall-innovazzjoni, kompetizzjoni dwar id-disinn jew proċedura nnegozjata;

(12)

“korp ċentrali għax-xiri” tfisser awtorità kontraenti li tipprovdi attivitajiet ċentralizzati ta’ xiri u, fejn applikabbli, attivitajiet anċillari ta’ xiri;

(13)

“verifika” tfisser il-verifika ta’ aspett speċifiku ta’ operazzjoni ta’ dħul jew ta’ nefqa;

(14)

“kuntratt ta’ konċessjoni” tfisser kuntratt għal interess pekunjarju konkluż bil-miktub bejn attur ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità kontraenti waħda jew aktar fis-sens tal-Artikoli 174 u 178, sabiex it-twettiq ta’ xogħlijiet jew il-forniment u l-ġestjoni ta’ servizzi tiġi fdata f’idejn attur ekonomiku (il-“konċessjoni”), u fejn:

(a)

ir-rimunerazzjoni tikkonsisti jew biss fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew servizzi jew f’dak id-dritt flimkien ma’ pagament;

(b)

l-għoti tal-kuntratt ta’ konċessjoni jinvolvi t-trasferiment lill-konċessjonarju ta’ riskju operattiv fl-isfruttament ta’ dawk ix-xogħlijiet jew is-servizzi, li jinkludi riskju ta’ domanda jew ta’ disponibbiltà jew tat-tnejn. Il-konċessjonarju għandu jitqies li jassumi riskju operattiv, meta, f’kondizzjonijiet ta’ operazzjoni normali, ma jkunx hemm garanzija li jiġu rkuprati l-investimenti magħmula jew il-kostijiet imġarrba fl-operat tax-xogħlijiet jew is-servizzi kkonċernati;

(15)

“obbligazzjoni kontinġenti” tfisser obbligazzjoni finanzjarja potenzjali li tista’ tiġġarrab skont l-eżitu ta’ avveniment futur;

(16)

“kuntratt” tfisser kuntratt pubbliku jew kuntratt ta’ konċessjoni;

(17)

“kuntrattur” tfisser attur ekonomiku li miegħu ġie ffirmat kuntratt pubbliku;

(18)

“ftehim ta’ kontribuzzjoni” tfisser ftehim konkluż ma’ persuni jew entitajiet li jimplimentaw fondi tal-Unjoni skont il-punti (c)(ii) sa (viii) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1);

(19)

“kontroll” tfisser kwalunkwe miżura meħuda biex tingħata garanzija raġonevoli rigward l-effikaċja, l-effiċjenza u l-ekonomija tal-operazzjonijiet, l-affidabbiltà tar-rappurtar, is-salvagwardja tal-assi u tal-informazzjoni, il-prevenzjoni, l-individwazzjoni u l-korrezzjoni ta’ frodi u ta’ irregolaritajiet u s-segwitu tagħhom, u l-ġestjoni adegwata tar-riskji relatati mal-legalità u mar-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti, b’kont meħud tan-natura pluriennali tal-programmi kif ukoll tan-natura tal-pagamenti kkonċernati. Il-kontrolli jistgħu jinvolvu diversi verifiki, kif ukoll l-implimentazzjoni ta’ kwalunkwe politika u proċedura għall-kisba tal-objettivi msemmija fl-ewwel sentenza;

(20)

“kontroparti” tfisser il-parti li tingħata garanzija baġitarja;

(21)

“kriżi” tfisser:

(a)

sitwazzjoni ta’ periklu immedjat jew imminenti b’riskju li tiggrava f’konflitt bl-armi jew li tiddestabbilizza pajjiż jew il-viċinat tiegħu;

(b)

sitwazzjoni kkawżata minn diżastri naturali, kriżi maħluqa mill-bniedem bħal gwerer u konflitti oħrajn jew ċirkustanzi straordinarji b’effetti paragunabbli relatati, fost l-oħrajn, mat-tibdil fil-klima, mad-degradazzjoni tal-ambjent, maċ-ċaħda tal-aċċess għall-enerġija u r-riżorsi naturali jew mal-faqar estrem;

(22)

“diżimpenn” tfisser operazzjoni li biha l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni li jkun responsabbli jħassar ir-riżerva kollha tal-approprjazzjonijiet jew parti mit-tali riżerva li qabel tkun saret permezz ta’ impenn baġitarju;

(23)

“sistema dinamika ta’ xiri” tfisser proċess kompletament elettroniku biex isir xiri ta’ oġġetti użati b’mod komuni li ġeneralment ikunu disponibbli fis-suq;

(24)

“attur ekonomiku” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, inkluż entità pubblika, jew grupp ta’ persuni tali, li joffru l-forniment ta’ prodotti, twettaq xogħlijiet jew tipprovdi servizzi jew proprjetà immobbli;

(25)

“investiment ta’ ekwità” tfisser l-għoti ta’ kapital lil kumpannija, b’investiment dirett jew indirett inkambju għall-proprjetà sħiħa jew parzjali ta’ dik il-kumpannija, u fejn l-investitur fil-kapital jista’ jassumi xi kontroll ġestjonali tal-kumpannija u jkun jista’ jipparteċipa fil-profitti tal-kumpannija;

(26)

“uffiċċju Ewropew” tfisser struttura amministrattiva stabbilita mill-Kummissjoni, jew mill-Kummissjoni flimkien ma’ xi istituzzjoni waħda jew aktar oħrajn tal-Unjoni, sabiex jitwettqu kompiti trasversali speċifiċi;

(27)

“deċiżjoni amministrattiva finali” tfisser deċiżjoni ta’ awtorità amministrattiva b’effett finali u vinkolanti skont il-liġi applikabbli;

(28)

“assi finanzjarji” tfisser kwalunkwe assi fil-forma ta’ flus, jew strument ta’ ekwità ta’ entità pubblika jew privata jew dritt kuntrattwali li wieħed jirċievi flus jew assi finanzjarju ieħor mingħand tali entità;

(29)

“strument finanzjarju” tfisser miżura tal-Unjoni ta’ appoġġ finanzjarju pprovdut mill-baġit sabiex jiġi indirizzat objettiv speċifiku ta’ politika tal-Unjoni wieħed jew aktar li tista’ tkun fil-forma ta’ investimenti ta’ ekwità jew ta’ kważi ekwità, self jew garanziji, jew ta’ strumenti oħrajn ta’ qsim tar-riskju, u li tista’, fejn adatt, tkun ikkombinata ma’ forom oħrajn ta’ appoġġ finanzjarju jew ma’ fondi taħt ġestjoni kondiviża jew fondi tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ);

(30)

“obbligazzjoni finanzjarja” tfisser obbligazzjoni li hija obbligu kuntrattwali sabiex jiġu forniti flus jew assi finanzjarju ieħor lil entità oħra;

(31)

“kuntratt qafas” tfisser kuntratt pubbliku konkluż bejn attur ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità kontraenti waħda jew aktar, li l-iskop tiegħu huwa li jistabbilixxi t-termini li jirregolaw kuntratti speċifiċi li jaqgħu taħtu li għandhom jingħataw matul perijodu speċifiku, b’mod partikolari fir-rigward tal-prezz u, fejn xieraq, il-kwantità prevista;

(32)

“proviżjonament globali” tfisser l-ammont totali ta’ riżorsi meqjusa meħtieġa matul il-ħajja kollha ta’ garanzija baġitarja b’riżultat tal-applikazzjoni tar-rata ta’ proviżjonament msemmija fl-Artikolu 211(1) għall-ammont tal-garanzija baġitarja awtorizzata mill-att bażiku msemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 210(1);

(33)

“għotja” tfisser kontribuzzjoni finanzjarja permezz ta’ donazzjoni. Fejn tali kontribuzzjoni tingħata taħt ġestjoni diretta, għandha tkun regolata mit-Titolu VIII;

(34)

“garanzija” tfisser impenn bil-miktub ta’ dħul għar-responsabbiltà in toto jew in parte għad-dejn jew l-obbligu ta’ parti terza jew għall-prestazzjoni sħiħa u tajba min-naħa ta’ dik il-parti terza f’każ li jseħħ avveniment li jiskatta tali garanzija, bħal fil-każ ta’ morożità;

(35)

“garanzija fuq talba” tfisser garanzija li trid tkun onorata mill-garanti fuq talba tal-kontroparti, minkejja kwalunkwe nuqqas fl-infurzabbiltà tal-obbligu sottostanti;

(36)

“kontribuzzjoni in natura” tfisser riżorsi mhux finanzjarji li partijiet terzi jagħmlu disponibbli mingħajr ħlas lil benefiċjarju;

(37)

“impenn legali” tfisser att li bih l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jassumi jew jistabbilixxi obbligu li jirriżulta f’pagament jew f’pagamenti sussegwenti u r-rikonoxximent tan-nefqa ddebitata lill-baġit, u li jinkludi ftehimiet speċifiċi u kuntratti konklużi taħt ftehimiet qafas ta’ sħubija finanzjarja u kuntratti qafas;

(38)

“effett ta’ ingranaġġ” tfisser l-ammont ta’ finanzjament rimborżabbli pprovdut lir-riċevituri finali eliġibbli maqsum bl-ammont tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni;

(39)

“riskju ta’ likwidità” tfisser ir-riskju li assi finanzjarji miżmuma fil-fond komuni ta’ proviżjonament jistgħu ma jinbiegħux matul ċertu perijodu ta’ żmien mingħajr telf sinifikanti;

(40)

“self” tfisser ftehim li jobbliga lill-mutwant iqiegħed ammont miftiehem ta’ flus disponibbli għall-mutwatarju għal perijodu miftiehem u li taħtu, il-mutwatarju jkun obbligat iħallas dak l-ammont fil-perijodu miftiehem;

(41)

“għotja ta’ valur baxx” tfisser għotja ta’ EUR 60 000 jew anqas;

(42)

“organizzazzjoni ta’ Stat Membru” tfisser entità stabbilita fi Stat Membru bħala korp regolat mill-liġi pubblika jew bħala korp regolat mill-liġi privata fdata b’missjoni ta’ servizz pubbliku u pprovduta b’garanziji finanzjarji adegwati mill-Istat Membru;

(43)

“metodu ta’ implimentazzjoni” tfisser kwalunkwe mill-metodi ta’ implimentazzjoni tal-baġit imsemmija fl-Artikolu 62, jiġifieri l-ġestjoni diretta, il-ġestjoni indiretta u l-ġestjoni kondiviża;

(44)

“azzjoni b’bosta donaturi” tfisser kwalunkwe azzjoni fejn il-fondi tal-Unjoni jinġabru flimkien ma’ mill-inqas donatur ieħor;

(45)

“effett multiplikatur” tfisser l-investiment mir-riċevituri finali eliġibbli maqsum bl-ammont tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni;

(46)

“eżitu” tfisser ir-riżultati ġġenerati mill-azzjoni ddeterminata f’konformità mar-regoli speċifiċi għas-settur;

(47)

“parteċipant” tfisser kandidat jew offerent fi proċedura ta’ akkwist, applikant fi proċedura ta’ għoti tal-għotja, espert fi proċedura għall-għażla ta’ esperti, applikant f’kompetizzjoni għal premji jew persuna jew entità li tieħu sehem fi proċedura għall-implimentazzjoni ta’ fondi tal-Unjoni skont il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1);

(48)

“premju” tfisser kontribuzzjoni finanzjarja mogħtija bħala premju wara kompetizzjoni. Fejn tali kontribuzzjoni tingħata taħt ġestjoni diretta, hija għandha tkun regolata mit-Titolu IX;

(49)

“akkwist” tfisser l-akkwist permezz ta’ kuntratt ta’ xogħlijiet, ta’ provvisti jew ta’ servizzi u l-akkwist jew il-kiri ta’ art, ta’ bini jew ta’ proprjetà immobbli oħra, minn awtorità kontraenti waħda jew aktar mingħand atturi ekonomiċi magħżula minn dawk l-awtoritajiet kontraenti;

(50)

“dokument tal-akkwist” tfisser kwalunkwe dokument prodott jew imsemmi mill-awtorità kontraenti biex jiddeskrivi jew jiddetermina elementi tal-proċedura ta’ akkwist, inkluż:

(a)

il-miżuri ta’ pubbliċità stipulati fl-Artikolu 163;

(b)

l-istedina għall-preżentazzjoni ta’ offerta;

(c)

l-ispeċifikazzjonijiet tal-offerta, li jinkludu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji rilevanti, jew id-dokumenti deskrittivi fil-każ ta’ djalogu kompetittiv;

(d)

l-abbozz ta’ kuntratt;

(51)

“kuntratt pubbliku” tfisser kuntratt għal interess pekunjarju konkluż bil-miktub bejn attur ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità kontraenti waħda jew aktar fis-sens tal-Artikoli 174 u 178, sabiex tinkiseb, bil-pagament ta’ prezz imħallas totalment jew parzjalment mill-baġit, il-provvista ta’ assi mobbli jew immobbli, l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet jew il-provvista ta’ servizzi, li jinkludu:

(a)

kuntratti ta’ bini;

(b)

kuntratti ta’ forniment;

(c)

kuntratti ta’ xogħlijiet;

(d)

kuntratti ta’ servizz;

(52)

“investiment ta’ kważi ekwità” tfisser tip ta’ finanzjament li jinkwadra ruħu bejn l-ekwità u d-dejn, li għandu riskju akbar mid-dejn superjuri u riskju iżgħar mill-ekwità komuni u li jista’ jiġi strutturat bħala dejn, tipikament mingħajr garanzija u subordinat u f’xi każijiet konvertibbli f’ekwità, jew f’ekwità preferuta;

(53)

“riċevitur” tfisser benefiċjarju, kuntrattur, espert estern rimunerat jew persuna jew entità li tirċievi premji jew fondi minn strument finanzjarju jew li timplimenta fondi tal-Unjoni skont il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1);

(54)

“ftehim ta’ riakkwist” tfisser il-bejgħ ta’ titoli għal flus bi ftehim li jerġgħu jinxtraw lura f’data futura speċifikata, jew fuq talba;

(55)

“approprjazzjoni tar-riċerka u tal-iżvilupp teknoloġiku” tfisser approprjazzjoni li tkun imdaħħla jew f’wieħed mit-titoli tal-baġit relatati mal-qasam ta’ politika marbutin ma’ “Riċerka indiretta” jew “Riċerka diretta” jew f’kapitolu li jirrigwarda l-attivitajiet tar-riċerka f’titolu ieħor;

(56)

“riżultat” tfisser l-effetti tal-implimentazzjoni ta’ azzjoni ddeterminata f’konformità ma’ regoli speċifiċi għas-settur;

(57)

“strument ta’ qsim tar-riskju” tfisser strument finanzjarju li jippermetti l-kondiviżjoni ta’ riskju definit bejn żewġ entitajiet jew aktar, fejn ikun xieraq bi skambju għal rimunerazzjoni li jkun intlaħaq qbil dwarha;

(58)

“kuntratt ta’ servizz” tfisser kuntratt li jkopri s-servizzi intellettwali u mhux intellettwali kollha għajr dawk li huma koperti minn kuntratti ta’ provvista, kuntratti ta’ xogħlijiet jew kuntratti ta’ bini;

(59)

“ġestjoni finanzjarja tajba” tfisser l-implimentazzjoni tal-baġit f’konformità mal-prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività;

(60)

“Regolamenti tal-Persunal” tfisser ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni stabbiliti fir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68;

(61)

“sottokuntrattur” tfisser attur ekonomiku li jkun propost minn kandidat jew offerent jew kuntrattur biex iwettaq parti minn kuntratt jew minn benefiċjarju sabiex iwettaq parti mill-kompiti kofinanzjati minn għotja;

(62)

“abbonament” tfisser somom imħallsa lill-korpi li l-Unjoni hija membru fihom, skont id-deċiżjonijiet tal-baġit u l-kondizzjonijiet ta’ pagament stabbiliti mill-korp ikkonċernat;

(63)

“kuntratt ta’ provvista” tfisser kuntratt li jkopri x-xiri, il-lokazzjoni, il-kiri jew il-lokazzjoni b’opzjoni ta’ xiri, bil-possibbiltà jew le ta’ xiri, ta’ prodotti u li jistgħu jinkludu, bħala aspett sekondarju, operazzjonijiet fuq il-post u ta’ installazzjoni;

(64)

“assistenza teknika” tfisser, bla ħsara għar-regoli speċifiċi għas-setturi, l-appoġġ u l-attivitajiet ta’ tisħiħ tal-kapaċitajiet li huma meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ programm jew azzjoni, b’mod partikolari attivitajiet ta’ tħejjija, ta’ ġestjoni, ta’ monitoraġġ, ta’ evalwazzjoni, ta’ awditjar u ta’ kontroll;

(65)

“offerent” tfisser attur ekonomiku li jkun ippreżenta offerta;

(66)

“Unjoni” tfisser l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, jew it-tnejn li huma, skont il-kuntest;

(67)

“istituzzjoni tal-Unjoni” tfisser il-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni, l-Ombudsman Ewropew, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (is-“SEAE”); il-Bank Ċentrali Ewropew ma għandux jitqies bħala istituzzjoni tal-Unjoni;

(68)

“bejjiegħ” tfisser attur ekonomiku rreġistrat f’lista ta’ bejjiegħa li għandhom jiġu mistiedna jippreżentaw talbiet għall-parteċipazzjoni fi jew għall-preżentazzjoni ta’ offerti;

(69)

“voluntier” tfisser persuna li taħdem fuq bażi mhux obbligatorja mingħajr ħlas għal organizzazzjoni;

(70)

“xogħol” tfisser l-eżitu ta’ xogħlijiet ta’ bini jew ta’ inġinerija ċivili meħuda fl-intier tagħhom li minnu nnifsu jaqdi funzjoni ekonomika jew teknika;

(71)

“kuntratt ta’ xogħlijiet” tfisser kuntratt li jkopri:

(a)

l-eżekuzzjoni jew kemm l-eżekuzzjoni kif ukoll it-tfassil ta’ xi xogħol; jew

(b)

l-eżekuzzjoni jew kemm l-eżekuzzjoni kif ukoll it-tfassil ta’ xi xogħol relatat ma’ waħda mill-attivitajiet imsemmija fl-Anness II għad-Direttiva 2014/24/UE; jew

(c)

it-twettiq, bi kwalunkwe mezz, ta’ xogħol li jikkorrispondi għar-rekwiżiti speċifikati mill-awtorità kontraenti li teżerċita influwenza deċiżiva fuq it-tip jew it-tfassil tax-xogħol.

Artikolu 3

Konformità ta’ leġislazzjoni sekondarja ma’ dan ir-Regolament

1.   Dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tad-dħul u tan-nefqa tal-baġit, u li jinsabu f’att bażiku, għandhom jikkonformaw mal-prinċipji tal-baġit stabbiliti fit-Titolu II.

2.   Bla ħsara għall-paragrafu 1, kwalunkwe proposta jew emenda għal proposta mressqa lill-awtorità leġiżlattiva li jkun fiha derogi mid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament minbarra dawk stabbiliti fit-Titolu II, jew mill-atti delegati adottati skont dan ir-Regolament għandha tindika b’mod ċar dawn id-derogi u għandha tagħti r-raġunijiet speċifiċi li jiġġustifikawhom fil-premessi u fil-memorandum ta’ spjegazzjoni ta’ tali proposti jew emendi.

Artikolu 4

Perijodi, dati u limiti ta’ żmien

Sakemm ma jkunx previst mod ieħor f’dan ir-Regolament, ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1182/71 (32) għandu japplika għall-iskadenzi stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Protezzjoni ta’ data personali

Dan ir-Regolament huwa mingħajr ħsara għar-Regolamenti (KE) Nru 45/2001 u (UE) 2016/679.

TITOLU II

IL-BAĠIT U L-PRINĊIPJI BAĠITARJI

Artikolu 6

Rispett għall-prinċipji baġitarji

Il-baġit għandu jkun stabbilit u implimentat f’konformità mal-prinċipji tal-unità, il-preċiżjoni baġitarja, l-annwalità, l-ekwilibriju, l-unità tal-kontijiet, l-universalità, l-ispeċifikazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja tajba u t-trasparenza kif stabbilit f’dan ir-Regolament.

KAPITOLU 1

Prinċipji tal-unità u tal-preċiżjoni baġitarja

Artikolu 7

Ambitu tal-baġit

1.   Għal kull sena finanzjarja, il-baġit għandu jipprevedi u jawtorizza d-dħul u n-nefqa kollha meqjusin neċessarji għall-Unjoni. Għandu jinkludi:

(a)

id-dħul u n-nefqa tal-Unjoni, inkluż in-nefqa amministrattiva li tirriżulta mill-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-TUE li jirrigwardaw il-politika estera u ta’ sigurtà komuni (PESK), u n-nefqa operazzjonali kkaġunata mill-implimentazzjoni ta’ dawk id-dispożizzjonijiet meta tkun iddebitata lill-baġit;

(b)

id-dħul u n-nefqa mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika.

2.   Il-baġit għandu jkun fih approprjazzjonijiet differenzjati, li jikkonsistu f’approprjazzjonijiet ta’ impenn u approprjazzjonijiet ta’ pagament, u approprjazzjonijiet mhux differenzjati.

L-approprjazzjonijiet awtorizzati għas-sena finanzjarja jikkonsistu minn:

(a)

approprjazzjonijiet ipprovduti fil-baġit, inkluż minn baġits emendatorji;

(b)

approprjazzjonijiet riportati minn snin finanzjarji preċedenti;

(c)

approprjazzjonijiet imqiegħda għad-dispożizzjoni mill-ġdid skont l-Artikolu 15;

(d)

approprjazzjonijiet li jirriżultaw minn pagamenti ta’ prefinanzjament li jkunu tħallsu lura skont il-punt (b) tal-Artikolu 12(4);

(e)

approprjazzjonijiet ipprovduti wara li ġie riċevut id-dħul assenjat matul is-sena finanzjarja jew riportat minn snin finanzjarji preċedenti.

3.   L-approprjazzjonijiet ta’ impenn għandhom ikopru l-kost totali tal-impenji legali li jsiru matul is-sena finanzjarja, soġġetti għall-Artikolu 114(2).

4.   L-approprjazzjonijiet ta’ pagament għadhom ikopru l-pagamenti mwettqa biex jiġu rispettati l-impenji legali li jsiru matul is-sena finanzjarja jew fis-snin finanzjarji preċedenti.

5.   Il-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx jipprevjenu milli jiġu impenjati approprjazzjonijiet b’mod globali jew milli jsiru impenji baġitarji f’pagamenti parzjali annwali kif previst b’mod rispettiv fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 112(1) u fl-Artikolu 112(2).

Artikolu 8

Regoli speċifiċi dwar il-prinċipji tal-unità u l-preċiżjoni baġitarja

1.   Id-dħul u n-nefqa kollha għandhom jiġu rreġistrati f’linja baġitarja.

2.   Mingħajr preġudizzju għal infiq awtorizzat li jirriżulta minn obbligazzjonijiet kontinġenti previsti fl-Artikolu 210(2), l-ebda nefqa ma tista’ tkun impenjata jew awtorizzata b’eċċess tal-approprjazzjonijiet awtorizzati.

3.   Approprjazzjoni għandha tiddaħħal fil-baġit biss jekk din tkun għal element ta’ nefqa meqjus bħala meħtieġ.

4.   L-imgħax iġġenerat mill-pagamenti tal-prefinanzjament magħmulin mill-baġit ma għandux ikun dovut lill-Unjoni ħlief kif ikun previst mod ieħor fil-ftehimiet ta’ kontribuzzjoni jew fil-ftehimiet ta’ finanzjament ikkonċernati.

KAPITOLU 2

Prinċipju tal-annwalità

Artikolu 9

Definizzjoni

L-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit għandhom ikunu awtorizzati għal sena finanzjarja li għandha tkun mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru.

Artikolu 10

Kontabilità baġitarja għad-dħul u l-approprjazzjonijiet

1.   Id-dħul ta’ sena finanzjarja għandu jiddaħħal fil-kontijiet għal dik is-sena fuq il-bażi tal-ammonti miġbura matulha. Madankollu, ir-riżorsi proprji għax-xahar ta’ Jannar tas-sena finanzjarja ta’ wara jistgħu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni minn qabel skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014.

2.   L-entrati fir-rigward tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT) u r-riżorsi proprji bbażati fuq l-Dħul Nazzjonali Gross jistgħu jiġu aġġustati skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014.

3.   L-impenji għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet għal sena finanzjarja fuq il-bażi tal-impenji legali li jsiru sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena. Madankollu, l-impenji baġitarji globali msemmija fl-Artikolu 112(4) għandhom jiddaħħlu fil-kontijiet għal sena finanzjarja fuq il-bażi tal-impenji baġitarji sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena.

4.   Il-pagamenti jiddaħħlu fil-kontijiet għal sena finanzjarja fuq il-bażi tal-pagamenti magħmulin mill-uffiċjal tal-kontabbiltà sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena.

5.   B’deroga mill-paragrafi 3 u 4:

(a)

in-nefqa tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) għandha tiddaħħal fil-kontijiet għal sena finanzjarja abbażi tal-pagamenti mill-ġdid magħmulin mill-Kummissjoni lill-Istati Membri sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena, dment li l-ordni għall-pagament tkun waslet għand l-uffiċjal tal-kontabbiltà sal-31 ta’ Jannar tas-sena finanzjarja ta’ wara;

(b)

in-nefqa implimentata taħt ġestjoni kondiviża bl-eċċezzjoni tal-FAEG għandha tiddaħħal fil-kontijiet għal sena finanzjarja fuq il-bażi tar-rimborżi magħmulin mill-Kummissjoni lill-Istati Membri sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena, inkluż in-nefqa ddebitata sal-31 ta’ Jannar tas-sena finanzjarja ta’ wara kif stipulat fl-Artikoli 30 u 31.

Artikolu 11

Impenjar tal-approprjazzjonijiet

1.   L-approprjazzjonijiet mdaħħla fil-baġit jistgħu jiġu impenjati mill-1 ta’ Jannar, ladarba l-baġit jiġi adottat b’mod definittiv.

2.   Mill-15 ta’ Ottubru tas-sena finanzjarja, l-infiq segwenti jista’ jiġi impenjat bil-quddiem mal-approprjazzjonijiet ipprovduti għas-sena finanzjarja ta’ wara:

(a)

nefqa amministrattiva ta’ rutina, dment li tali nefqa tkun ġiet approvata fl-aħħar baġit adottat kif xieraq, u sa massimu ta’ kwart wieħed biss tal-approprjazzjonijiet korrispondenti totali deċiżi mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill għas-sena finanzjarja kurrenti;

(b)

nefqa tal-ġestjoni ta’ rutina għall-FAEG, dment li l-bażi għal tali nefqa tkun stabbilita f’att bażiku eżistenti, u sa massimu ta’ tliet kwarti biss tal-approprjazzjonijiet korrispondenti totali deċiżi mill-Parlament u mill-Kunsill għas-sena finanzjarja kurrenti.

Artikolu 12

Tħassir u riporti ta’ approprjazzjonijiet

1.   L-approprjazzjonijiet li ma jkunux intużaw sa tmiem is-sena finanzjarja li għaliha jkunu ġew imdaħħla għandhom jitħassru, sakemm ma jiġux riportati skont il-paragrafi 2 sa 8.

2.   L-approprjazzjonijiet segwenti jistgħu jiġu riportati b’deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 3, iżda għas-sena finanzjarja ta’ wara biss:

(a)

approprjazzjonijiet ta’ impenn u approprjazzjonijiet mhux differenzjati, li għalihom il-parti l-kbira tal-istadji preparatorji tal-proċedura tal-impenn tkun tlestiet sal-31 ta’ Diċembru tas-sena finanzjarja. Tali approprjazzjonijiet jistgħu jiġu impenjati sal-31 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’ wara, bl-eċċezzjoni ta’ approprjazzjonijiet mhux differenzjati relatati ma’ proġetti ta’ bini li jistgħu jiġu impenjati sal-31 ta’ Diċembru tas-sena finanzjarja ta’ wara;

(b)

approprjazzjonijiet li huma meħtieġa meta l-awtorità leġiżlattiva tkun adottat att bażiku fil-kwart finali tas-sena finanzjarja u l-Kummissjoni ma tkunx tista’ timpenja l-approprjazzjonijiet li hemm provvediment dwarhom għal dak l-iskop sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena. Tali approprjazzjonijiet jistgħu jiġu impenjati sal-31 ta’ Diċembru tas-sena finanzjarja ta’ wara;

(c)

approprjazzjonijiet ta’ pagament li huma meħtieġa biex ikopru impenji eżistenti jew impenji marbuta ma’ approprjazzjonijiet ta’ impenn riportati, meta l-approprjazzjonijiet ta’ pagament li hemm provvediment dwarhom fil-linji baġitarji rilevanti għas-sena finanzjarja ta’ wara ma jkunux biżżejjed;

(d)

approprjazzjonijiet mhux impenjati li jirrigwardaw l-azzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (33).

Fir-rigward tal-punt (c) tal-ewwel subparagrafu, l-istituzzjoni kkonċernata tal-Unjoni għandha l-ewwel tagħmel użu mill-approprjazzjonijiet awtorizzati għas-sena finanzjarja kurrenti u ma għandhiex tagħmel użu mill-approprjazzjonijiet li jiġu riportati sakemm l-oħrajn ikunu għadhom ma ġewx eżawriti.

Ir-riporti ta’ approprjazzjonijiet mhux impenjati kif imsemmija fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu ma għandhomx jeċċedu, fi ħdan limitu ta’ 2 % tal-approprjazzjonijiet inizjali vvotati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, l-ammont tal-aġġustament tal-pagamenti diretti applikati skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 matul is-sena finanzjarja preċedenti. L-approprjazzjonijiet li jitmexxew ’il quddiem għandhom jiġu ritornati lil-linji baġitarji li jkopru l-azzjonijiet imsemmijin fil-punt (b) tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

3.   L-istituzzjoni tal-Unjoni kkonċernata għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha dwar ir-riporti msemmija fil-paragrafu 2 sal-15 ta’ Frar tas-sena finanzjarja ta’ wara. Hi għandha tgħarraf lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-15 ta’ Marzu bid-deċiżjoni ta’ riport li tkun ħadet. Hija għandha tiddikjara wkoll, għal kull linja baġitarja, kif il-kriterji fil-punti (a), (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 ġew applikati għal kull riport.

4.   L-approprjazzjonijiet għandhom jiġu riportati fir-rigward ta’:

(a)

approprjazzjonijiet ta’ impenn għar-Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza u għall-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. Tali approprjazzjonijiet jistgħu jiġu riportati biss għas-sena finanzjarja ta’ wara u jistgħu jiġu impenjati sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena;

(b)

approprjazzjonijiet korrispondenti għal dħul assenjat intern. Tali approprjazzjonijiet jistgħu jiġu riportati biss għas-sena finanzjarja ta’ wara u jistgħu jiġu impenjati sal-31 ta’ Diċembru ta’ dik is-sena, bl-eċċezzjoni tad-dħul assenjat intern minn kirjiet u minn bejgħ ta’ bini u art li jista’ jiġi riportat sakemm jintuża kollu kemm hu. L-approprjazzjonijiet ta’ impenn, kif imsemmijin fir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u fir-Regolament (UE) Nru 514/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (34), li jkunu disponibbli fil-31 ta’ Diċembru li jiġu minn pagamenti mill-ġdid ta’ pagamenti ta’ prefinanzjament, jistgħu jiġu riportati sal-għeluq tal-programm u jiġu użati meta meħtieġ, dment li ma jkunx għad hemm approprjazzjonijiet għall-impenji oħra disponibbli;

(c)

approprjazzjonijiet korrispondenti għal dħul assenjat estern. Tali approprjazzjonijiet għandhom jintużaw għalkollox sakemm l-operazzjonijiet kollha li jirrigwardaw il-programm jew l-azzjoni li jkunu ġew assenjati għalihom ikunu twettqu jew huma jkunu jistgħu jiġu riportati u jintużaw għall-programm jew għall-azzjoni sussegwenti. Dan ma għandux ikun japplika għad-dħul imsemmi fil-punt (iii) tal-Artikolu 21(2)(g) li għalih għandhom jiġu kkanċellati l-approprjazzjonijiet mhux impenjati fi ħdan ħames snin;

(d)

approprjazzjonijiet ta’ pagament relatati mal-FAEG li jirriżultaw minn sospensjonijiet skont l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013.

5.   It-trattament tad-dħul assenjat estern kif imsemmi fil-punt (c) tal-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu li jirriżulta mill-parteċipazzjoni tal-Istati tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) f’ċerti programmi tal-Unjoni taħt il-punt (e) tal-Artikolu 21(2) għandu jkun konformi mal-Protokoll Nru 32 anness mal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (Ftehim ŻEE).

6.   Barra mill-informazzjoni prevista fil-paragrafu 3, l-istituzzjoni kkonċernata tal-Unjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informazzjoni dwar approprjazzjonijiet li ġew riportati awtomatikament, inklużi l-ammonti involuti u d-dispożizzjoni ta’ dan l-Artikolu li taħtu l-approprjazzjonijiet ġew riportati.

7.   L-approprjazzjonijiet mhux differenzjati legalment impenjati fi tmiem is-sena finanzjarja għandhom jitħallsu sa tmiem is-sena finanzjarja ta’ wara.

8.   Bla ħsara għall-paragrafu 4, approprjazzjonijiet imqiegħda f’riżerva u approprjazzjonijiet għan-nefqa tal-persunal ma għandhomx jiġu riportati. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, in-nefqa għall-persunal tinkludi r-rimunerazzjoni u l-allokazzjonijiet għall-membri u għall-persunal tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni li huma soġġetti għar-Regolamenti tal-Persunal.

Artikolu 13

Dispożizzjonijiet dettaljati dwar tħassir u riporti ta’ approprjazzjonijiet

1.   L-approprjazzjonijiet ta’ impenn u l-approprjazzjonijiet mhux differenzjati msemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 12(2) jistgħu jiġu riportati biss jekk l-impenji ma setgħux isiru qabel il-31 ta’ Diċembru tas-sena finanzjarja għal raġunijiet mhux attribwibbli ħall-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni u jekk l-istadji ta’ tħejjija jkunu avvanzati biżżejjed sabiex ikun raġonevoli li wieħed jistenna li l-impenn ikun ser isir sal-31 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’ wara, jew, relattivament għal proġetti ta’ bini, sal-31 ta’ Diċembru tas-sena finanzjarja ta’ wara.

2.   L-istadji ta’ tħejjija msemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 12(2), li għandhom jitlestew sal-31 ta’ Diċembru tas-sena finanzjarja sabiex ikun jista’ jsir riport għas-sena finanzjarja ta’ wara, huma b’mod partikolari:

(a)

għal impenji baġitarji individwali fis-sens tal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 112(1), it-tlestija tal-għażla ta’ kuntratturi, benefiċjarji, rebbieħa tal-premjijiet jew delegati potenzjali;

(b)

għal impenji baġitarji globali fis-sens tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 112(1), l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ finanzjament jew l-għeluq tal-konsultazzjoni mad-dipartimenti kkonċernati f’kull istituzzjoni tal-Unjoni għall-adozzjoni tad-deċiżjoni ta’ finanzjament.

3.   L-approprjazzjonijiet riportati skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 12(2) li ma jkunux ġew impenjati sal-31 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’ wara, jew sal-31 ta’ Diċembru tas-sena finanzjarja ta’ wara għal ammonti relatati ma’ proġetti ta’ bini, għandhom jitħassru awtomatikament.

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-approprjazzjonijiet li jkunu tħassru taħt l-ewwel subparagrafu fi żmien xahar wara t-tħassir.

Artikolu 14

Diżimpenji

1.   Fejn jiġu diżimpenjati l-impenji baġitarji fi kwalunkwe sena finanzjarja wara dik li fiha jkunu saru bħala riżultat tan-nuqqas ta’ implimentazzjoni totali jew parzjali tal-azzjonijiet li għalihom dawn kienu allokati, l-approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għal tali diżimpenji għandhom jitħassru, sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fir-Regolamenti (UE) Nru 1303/2013 u (UE) Nru 514/2014 u mingħajr ħsara għall-Artikolu 15 ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-approprjazzjonijiet ta’ impenn imsemmijin fir-Regolamenti (UE) Nru 1303/2013 u (UE) Nru 514/2014 għandhom jiġu diżimpenjati b’mod awtomatiku skont dawk ir-Regolamenti.

3.   Dan l-Artikolu ma japplikax għad-dħul assenjat estern imsemmi fl-Artikolu 21(2).

Artikolu 15

It-tqegħid għad-dispożizzjoni mill-ġdid ta’ approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għal diżimpenji

1.   L-approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għal diżimpenji msemmijin fir-Regolamenti (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 223/2014 u (UE) Nru 514/2014 jistgħu jerġgħu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni f’każ ta’ żball evidenti attribwibbli biss għall-Kummissjoni.

Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha teżamina d-diżimpenji magħmula matul is-sena finanzjarja preċedenti u għandha tiddeċiedi, sal-15 ta’ Frar tas-sena finanzjarja kurrenti, fuq il-bażi ta’ ħtiġijiet, jekk ikunx meħtieġ li tagħmel l-approprjazzjonijiet korrispondenti disponibbli mill-ġdid.

2.   Barra l-każ imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għal diżimpenji għandhom jerġgħu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni fil-każ ta’:

(a)

id-diżimpenn minn programm skont l-arranġamenti għall-implimentazzjoni tar-riżerva tal-prestazzjoni stabbilita fl-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013;

(b)

id-diżimpenn minn programm iddedikat għal strument finanzjarju speċifiku favur l-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) wara li Stat Membru ma jkunx kompla l-parteċipazzjoni tiegħu fl-istrument finanzjarju, kif imsemmi fis-seba’ subparagrafu tal-Artikolu 39(2) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.

3.   L-approprjazzjonijiet ta’ impenn li jikkorrispondu għall-ammont tad-diżimpenji magħmula bħala riżultat ta’ nonimplimentazzjoni parzjali jew totali tal-proġetti ta’ riċerka korrispondenti jistgħu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-ġdid għall-benefiċċju tal-programm ta’ riċerka li għalih jappartjenu l-proġetti jew is-suċċessur tiegħu fil-kuntest tal-proċedura baġitarja.

Artikolu 16

Regoli applikabbli fil-każ ta’ adozzjoni tard tal-baġit

1.   Jekk il-baġit ma jkunx ġie adottat b’mod definittiv fil-bidu tas-sena finanzjarja, għandha tapplika l-proċedura stabbilita fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 315 TFUE (is-sistema tal-parti minn kull tnax proviżorja). L-impenji u l-pagamenti jistgħu jsiru fil-limiti stabbiliti fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.   L-impenji jistgħu jsiru għal kull kapitolu sa massimu ta’ kwart tat-total tal-approprjazzjonijiet awtorizzati fil-kapitolu rilevanti tal-baġit għas-sena finanzjarja preċedenti flimkien ma’ parti minn kull tnax għal kull xahar li jkun għadda.

Il-limitu tal-approprjazzjonijiet li hemm provvediment dwaru fl-abbozz tal-baġit ma għandux ikun maqbuż.

Il-pagamenti jistgħu jsiru kull xahar għal kull kapitolu sa massimu ta’ parti minn kull tnax tal-approprjazzjonijiet awtorizzati fil-kapitolu rilevanti tal-baġit għas-sena finanzjarja preċedenti. Madankollu, dik is-somma ma għandhiex tkun aktar minn parti minn kull tnax tal-approprjazzjonijiet previsti fl-istess kapitolu tal-abbozz tal-baġit.

3.   L-approprjazzjonijiet awtorizzati fil-kapitolu rilevanti tal-baġit għas-sena finanzjarja preċedenti, kif imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2, għandhom jinftiehmu li jirreferu għall-approprjazzjonijiet ivvotati fil-baġit, inkluż permezz ta’ baġits emendatorji, u wara aġġustament għat-trasferimenti li jkunu saru matul dik is-sena finanzjarja.

4.   Jekk il-kontinwità tal-azzjoni tal-Unjoni u l-ħtiġijiet tal-ġestjoni jkunu jitolbu dan, il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, jista’ jawtorizza infiq li jkun iktar minn parti waħda minn kull tnax proviżorji iżda li ma jaqbiżx total ta’ erba’ partijiet minn kull tnax proviżorji, ħlief f’każijiet debitament ġustifikati, kemm għall-impenji kif ukoll għall-pagamenti b’mod addizzjonali ma’ dawk li jsiru disponibbli b’mod awtomatiku skont il-paragrafi 1 u 2. Il-Kunsill għandu mingħajr dewmien jippreżenta d-deċiżjoni tiegħu dwar l-awtorizzazzjoni lill-Parlament Ewropew.

Id-deċiżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tidħol fis-seħħ 30 jum wara l-adozzjoni tagħha sakemm il-Parlament Ewropew ma jiħux xi waħda mill-azzjonijiet li ġejjin:

(a)

waqt li jaġixxi b’maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu, jiddeċiedi li jnaqqas in-nefqa qabel l-iskadenza tat-30 jum, f’liema każ il-Kummissjoni għandha tressaq proposta ġdida;

(b)

jinforma lill-Kunsill u lill-Kummissjoni li ma jixtieqx inaqqas in-nefqa, f’liema każ id-deċiżjoni tidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza tat-30 jum.

Il-partijiet minn kull tnax addizzjonali għandhom ikunu awtorizzati b’mod sħiħ u ma għandhomx ikunu diviżibbli.

5.   Jekk, għal kapitolu partikolari, l-awtorizzazzjoni ta’ erba’ partijiet minn kull tnax proviżorji mogħtija skont il-paragrafu 4 ma tkunx suffiċjenti biex tiġi koperta n-nefqa meħtieġa biex tkun evitata interruzzjoni fil-kontinwità tal-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam kopert bil-kapitolu kkonċernat, tista’ eċċezzjonalment tingħata awtorizzazzjoni biex jinqabeż l-ammont tal-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-kapitolu korrispondenti tal-baġit tas-sena finanzjarja preċedenti. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jaġixxu skont il-proċeduri previsti fil-paragrafu 4. Madankollu, it-total kumplessiv disponibbli tal-approprjazzjonijiet fil-baġit tas-sena finanzjarja preċedenti jew l-abbozz tal-baġit, kif propost, ma għandux jinqabeż fl-ebda ċirkostanza.

KAPITOLU 3

Prinċipju tal-ekwilibriju

Artikolu 17

Definizzjoni u ambitu

1.   Id-dħul u l-approprjazzjonijiet ta’ pagament għandhom jibbilanċjaw lil xulxin.

2.   L-Unjoni u l-korpi tal-Unjoni msemmija fl-Artikoli 70 u 71 ma għandhomx jidħlu għal dejn fil-qafas tal-baġit.

Artikolu 18

Bilanċ mis-sena finanzjarja

1.   Il-bilanċ minn kull sena finanzjarja għandu jiddaħħal fil-baġit tas-sena finanzjarja ta’ wara bħala dħul fil-każ ta’ bilanċ pożittiv jew bħala approprjazzjoni ta’ pagament fil-każ ta’ bilanċ negattiv.

2.   L-estimi għad-dħul jew approprjazzjonijiet ta’ pagament imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom jiddaħħlu fil-baġit matul il-proċedura tal-baġit u f’ittra ta’ emenda mressqa skont l-Artikolu 42 ta’ dan ir-Regolament. L-istimi għandhom jitħejjew b’konformità mal-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 608/2014 (35).

3.   Wara l-preżentazzjoni tal-kontijiet proviżorji għal kull sena finanzjarja, kwalunkwe diskrepanza bejn dawk il-kontijiet u l-estimi għandha tiddaħħal fil-baġit tas-sena finanzjarja segwenti permezz ta’ baġit emendatorju ddedikat biss għal dik id-diskrepanza. F’tali każ, il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-abbozz tal-baġit emendatorju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill simultanjament fi żmien 15 il-jum wara l-preżentazzjoni tal-kontijiet proviżorji.

KAPITOLU 4

Prinċipju tal-unità tal-kontijiet

Artikolu 19

Użu tal-euro

1.   Il-qafas finanzjarju pluriennali u l-baġit għandhom jitħejjew u jiġu implementati f’euro u l-kontijiet għandhom ikunu ppreżentati f’euro. Madankollu, għall-finijiet ta’ flussi tal-flus imsemmija fl-Artikolu 77, l-uffiċjal tal-kontabbiltà, u fil-każ ta’ kontijiet tal-imprest, l-amministraturi tal-imprest, u, għall-ħtiġiet tal-ġestjoni amministrattiva tal-Kummissjoni u tas-SEAE, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, għandhom ikunu awtorizzati jwettqu operazzjonijiet f’muniti oħrajn.

2.   Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fir-regoli speċifiċi għas-setturi-, jew f’kuntratti, ftehimiet ta’ għotja, ftehimiet ta’ kontribuzzjoni u ftehimiet ta’ finanzjament speċifiċi, il-konverżjoni mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandha ssir bir-rata tal-kambju tal-euro ta’ kuljum ippubblikata fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjal tal-Unjoni Ewropea dakinhar li d-dipartiment tal-awtorizzazzjoni joħroġ l-ordni ta’ pagament jew l-ordni ta’ rkupru.

Jekk ma tiġi ppubblikata ebda rata ta’ kuljum bħal din, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu juża dik imsemmija fil-paragrafu 3.

3.   Għall-finijiet tal-kontijiet previsti fl-Artikoli 82, 83 u 84, il-konverżjoni bejn l-euro u munita oħra ssir bl-użu tar-rata tal-kambju tal-kontabilità ta’ kull xahar tal-euro. Dik ir-rata tal-kambju tal-kontabbiltà għandha tiġi stabbilita mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni permezz ta’ kwalunkwe sors ta’ informazzjoni meqjus bħala kredibbli, fuq il-bażi tar-rata tal-kambju fil-jum preċedenti tal-aħħar tax-xogħol tax-xahar qabel dak li għalih tiġi stabbilita r-rata.

4.   L-operazzjonijiet ta’ konverżjoni tal-munita għandhom jitwettqu b’tali mod li jiġi evitat milli jkollhom impatt sinifikanti fuq il-livell tal-kofinanzjament tal-Unjoni jew impatt detrimentali fuq il-baġit. Meta xieraq, ir-rata ta’ konverżjoni bejn l-euro u muniti oħrajn tista’ tiġi kkalkolata billi tittieħed il-medja tar-rata tal-kambju ta’ kuljum f’perijodu partikolari.

KAPITOLU 5

Prinċipju tal-universalità

Artikolu 20

Ambitu

Bla ħsara għall-Artikolu 21, id-dħul totali għandu jkopri l-approprjazzjonijiet ta’ pagament totali. Bla ħsara għall-Artikolu 27, id-dħul u n-nefqa kollha għandhom jiddaħħlu fil-baġit b’mod sħiħ mingħajr l-ebda aġġustament kontra xulxin.

Artikolu 21

Dħul assenjat

1.   Id-dħul assenjat estern u d-dħul assenjat intern għandhom jintużaw biex jiffinanzjaw elementi speċifiċi tan-nefqa.

2.   Dawn li ġejjin għandhom jikkostitwixxu dħul assenjat estern:

(a)

kontribuzzjonijiet finanzjarji speċifiċi addizzjonali minn Stati Membri għat-tipi segwenti ta’ azzjonijiet u programmi:

(i)

ċertu programmi supplimentari ta’ riċerka u ta’ żvilupp teknoloġiku;

(ii)

ċertu azzjonijiet jew programmi ta’ għajnuna esterna ffinanzjati mill-Unjoni u ġestiti mill-Kummissjoni;

(b)

approprjazzjonijiet relatati mad-dħul iġġenerat mill-Fond għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar stabbilit mill-Protokoll Nru 37 dwar il-konsegwenzi finanzjarji tal-iskadenza tat-Trattat tal- KEFA u dwar il-Fond għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar anness għat-TUE u għat-TFUE.

(c)

l-imgħax fuq id-depożiti u l-multi previsti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1467/97 (36);

(d)

id-dħul allokat għal skop speċifiku, bħad-dħul minn fondazzjonijiet, minn sussidji, minn rigali u minn legati, inkluż id-dħul allokat speċifiku għal kull istituzzjoni tal-Unjoni;

(e)

il-kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-attivitajiet tal-Unjoni minn pajjiżi terzi jew mingħand korpi barra minn dawk stabbiliti taħt it-TFUE jew it-Trattat Euratom;

(f)

id-dħul assenjat intern imsemmi fil-paragrafu 3, sal-punt li dan ikun anċillari għad-dħul estern assenjat imsemmi f’dan il-paragrafu;

(g)

id-dħul mill-attivitajiet ta’ natura kompetittiva mwettqin miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC, Joint Research Centre) li jikkonsistu fi kwalunkwe minn fost dawn li ġejjin:

(i)

proċeduri ta’ għoti u ta’ akkwist li fihom jipparteċipa l-JRC;

(ii)

attivitajiet tal-JRC f’isem partijiet terzi;

(iii)

attivitajiet li saru taħt ftehim amministrattiv ma’ istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni jew dipartimenti oħra tal-Kummissjoni, skont l-Artikolu 59, għall-għoti ta’ servizzi tekniċi-xjentifiċi.

3.   Dawn li ġejjin jikkostitwixxu dħul assenjat intern:

(a)

dħul minn partijiet terzi fir-rigward ta’ oġġetti, servizzi jew xogħol fornuti fuq talba tagħhom;

(b)

dħul li joriġina mill-pagament mill-ġdid, f’konformità mal-Artikolu 101, ta’ ammonti mħallsa bi żball;

(c)

ir-rikavat mill-forniment ta’ oġġetti, ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet lil dipartimenti oħrajn fi ħdan istituzzjoni tal-Unjoni, jew lil istituzzjonijiet jew korpi oħrajn tal-Unjoni, inkluż rifużjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħrajn tal-Unjoni ta’ allokazzjonijiet ta’ missjonijiet imħallsa f’isimhom;

(d)

pagamenti tal-assigurazzjoni riċevuti;

(e)

id-dħul mill-kirjiet u mill-bejgħ ta’ bini u ta’ art;

(f)

pagamenti mill-ġdid għal strumenti finanzjarji jew garanziji baġitarji skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 209(3);

(g)

dħul li jirriżulta mir-rimborż sussegwenti ta’ taxxi skont il-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 27(3).

4.   Id-dħul assenjat għandu jiġi riportat u ttrasferit skont il-punti (b) u (c) tal-Artikolu 12(4) u l-Artikolu 32.

5.   Att bażiku jista’ jassenja d-dħul li huwa jipprevedi għal partiti speċifiċi tan-nefqa. Sakemm mhux speċifikat mod ieħor fl-att bażiku, tali dħul għandu jikkostitwixxi dħul assenjat intern.

6.   Il-baġit għandu jinkludi linji li jakkomodaw id-dħul assenjat estern u d-dħul assenjat intern u għandu, fejn possibbli, jindika l-ammont.

Artikolu 22

Struttura biex takkomoda dħul assenjat u provvediment ta’ approprjazzjonijiet korrispondenti

1.   Bla ħsara għall-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u għall-Artikolu 24, l-istruttura li takkomoda dħul assenjat fil-baġit irid ikollha:

(a)

fid-dikjarazzjoni tad-dħul ta’ kull taqsima tal-istituzzjoni tal-Unjoni, linja baġitarja biex tirċievi d-dħul;

(b)

fid-dikjarazzjoni tan-nefqa, il-kummenti, inklużi kummenti ġenerali, li juru liema linji baġitarji jistgħu jirċievu l-approprjazzjonijiet korrispondenti għad-dħul assenjat li jsiru disponibbli.

Fil-każ imsemmi fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu, għandha issir entrata pro memoria, filwaqt li l-istimi tad-dħul għandhom jiddaħħlu fil-kummenti għal skopijiet ta’ informazzjoni.

2.   L-approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għad-dħul assenjat isiru disponibbli awtomatikament, kemm bħala approprjazzjonijiet ta’ impenn kif ukoll bħala approprjazzjonijiet ta’ pagament, meta d-dħul jiġi riċevut mill-istituzzjoni tal-Unjoni, ħlief f’xi wieħed mill-każijiet li ġejjin:

(a)

fil-każ previst fil-punt (a) tal-Artikolu 21(2) għal kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri u meta l-ftehim ta’ kontribuzzjoni jkun espress f’euro, l-approprjazzjonijiet ta’ impenn jistgħu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni meta l-Istat Membru jiffirma l-ftehim ta’ kontribuzzjoni;

(b)

fil-każ previst fil-punt (b) tal-Artikolu 21(2) u fil-punti (i) u (iii) tal-Artikolu 21(2)(g), l-approprjazzjonijiet ta’ impenn għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni malli jiġi stmat l-ammont riċevibbli;

(c)

fil-każ previst fil-punt (c) tal-Artikolu 21(2), id-dħul tal-ammonti fid-dikjarazzjoni tad-dħul iwassal għall-provvediment, fid-dikjarazzjoni tan-nefqa, tal-approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament.

L-approprjazzjonijiet imsemmija fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandhom jiġu implimentati skont l-Artikolu 20.

3.   L-istimi tal-ammonti riċevibbli msemmija fil-punti (b) u (g) tal-Artikolu 21(2) għandhom jintbagħtu lill-uffiċjal tal-kontabbiltà għar-reġistrazzjoni.

Artikolu 23

Kontribuzzjonijiet minn Stati Membri għal programmi ta’ riċerka

1.   Il-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri għall-finanzjament ta’ ċerti programmi supplimentari ta’ riċerka, previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014 għandhom jitħallsu kif ġej:

(a)

seba’ partijiet minn kull tnax tas-somma li tiddaħħal fil-baġit għandhom jitħallsu sal-31 ta’ Jannar tas-sena finanzjarja kurrenti;

(b)

il-ħames partijiet minn kull tnax li jifdal għandhom jitħallsu sal-15 ta’ Lulju tas-sena finanzjarja kurrenti.

2.   Jekk il-baġit ikun għadu ma ġiex adottat definittivament fil-bidu tas-sena finanzjarja, il-kontribuzzjonijiet previsti fil-paragrafu 1 għandhom ikunu bbażati fuq is-somma mdaħħla fil-baġit għas-sena finanzjarja preċedenti.

3.   Kwalunkwe kontribuzzjoni jew pagament ieħor li l-Istati Membri jridu jagħmlu lill-baġit għandhom jiddaħħlu fil-kont jew kontijiet tal-Kummissjoni sa tletin jum mis-sejħa għall-fondi.

4.   Il-pagamenti li jsiru għandhom jiddaħħlu fil-kont previst fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014 u għandhom ikunu soġġetti għall-kondizzjonijiet stipulati minn dak ir-Regolament.

Artikolu 24

Dħul assenjat li jirriżulta mill-parteċipazzjoni tal-Istati tal-EFTA f’ċerti programmi tal-Unjoni

1.   L-istruttura tal-baġit, biex takkomoda d-dħul mill-parteċipazzjoni tal-Istati tal-EFTA f’ċerti programmi tal-Unjoni, għandha tkun kif ġej:

(a)

fid-dikjarazzjoni tad-dħul, għandha tiddaħħal linja baġitarja b’entrata pro memoria sabiex takkomoda l-ammont sħiħ tal-kontribuzzjoni ta’ kull wieħed mill-Istati tal-EFTA għas-sena finanzjarja;

(b)

fid-dikjarazzjoni tan-nefqa, anness, li jifforma parti integrali mill-baġit, għandu jistabbilixxi l-linji baġitarji kollha li jkopru l-attivitajiet tal-Unjoni li jieħdu sehem fihom l-Istati tal-EFTA, u għandu jinkludi informazzjoni dwar l-ammont stmat tal-parteċipazzjoni ta’ kull Stat tal-EFTA.

2.   Taħt l-Artikolu 82 tal-Ftehim ŻEE, l-ammonti tal-parteċipazzjoni annwali tal-Istati tal-EFTA, kif ikkonfermati lill-Kummissjoni mill-Kumitat Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea skont l-Artikolu 1(5) tal-Protokoll Nru 32 anness mal-Ftehim ŻEE, għandhom iwasslu għad-dispożizzjoni, fil-bidu tas-sena finanzjarja, tal-ammonti sħaħ tal-approprjazzjonijiet ta’ impenn u tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament korrispondenti.

3.   L-użu tad-dħul li jirriżulta mill-kontribuzzjoni finanzjarja ta’ Stati tal-EFTA għandu jiġi ssorveljat separatament.

Artikolu 25

Donazzjonijiet

1.   L-istituzzjonijiet tal-Unjoni jistgħu jaċċettaw kwalunkwe donazzjoni magħmula lill-Unjoni, bħad-dħul minn fondazzjonijiet, sussidji, rigali u laxxiti.

2.   L-aċċettazzjoni ta’ donazzjoni ta’ valur ta’ EUR 50 000 jew aktar li tinvolvi miżata finanzjarju, inklużi kostijiet ta’ segwitu, li taqbeż l-10 % tal-valur tad-donazzjoni mogħtija, għandha tkun soġġetta għall-awtorizzazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jaġixxu fuq il-kwistjoni fi żmien xahrejn mindu jirċievu talba għal tali awtorizzazzjoni mingħand l-istituzzjonijiet ikkonċernati tal-Unjoni. Jekk ma ssir l-ebda oġġezzjoni matul dak il-perijodu, l-istituzzjonijiet kkonċernati tal-Unjoni għandhom jieħdu deċiżjoni finali fir-rigward tal-aċċettazzjoni tad-donazzjoni. L-istituzzjonijiet ikkonċernati tal-Unjoni għandhom, fit-talba tagħhom lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jispjegaw l-imposti finanzjarji li jirriżultaw meta jiġu aċċettati donazzjonijiet magħmula lill-Unjoni.

Artikolu 26

Sponsorizzar korporattiv

1.   “Sponsorizzar korporattiv” tfisser ftehim li bih persuna ġuridika tappoġġa, in natura, avveniment jew attività għal skopijiet promozzjonali jew ta’ responsabbiltà soċjali korporattiva.

2.   Fuq il-bażi tar-regoli interni speċifiċi, li għandhom jiġu ppubblikati fis-siti web rispettivi tagħhom, l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni jistgħu f’ċerti eċċezzjonijiet jaċċettaw sponsorizzar korporattiv dment li:

(a)

ikun hemm kunsiderazzjoni xierqa għall-prinċipji ta’ nondiskriminazzjoni, ta’ proporzjonalità, ta’ trattament ugwali u trasparenza fl-istadji kollha tal-proċedura għall-aċċettazzjoni ta’ sponsorizzar korporattiv;

(b)

jikkontribwixxi għall-immaġni pożittiva tal-Unjoni u jkollu rabta diretta mal-objettiv prinċipali ta’ avveniment jew ta’ attività;

(c)

la jiġġenera kunflitt ta’ interessi u lanqas ma jikkonċerna esklużivament avvenimenti soċjali;

(d)

l-avveniment jew l-attività ma tkunx iffinanzjata esklużivament permezz ta’ sponsorizzar korporattiv;

(e)

is-servizz bi tpattija għal sponsorizzar korporattiv ikun limitat għall-viżibbiltà pubblika tal-marka kummerċjali jew isem l-isponsor;

(f)

l-isponsor mhuwiex, fil-ħin tal-proċedura ta’ sponsorizzar, f’waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmijin fl-Artikoli 136(1) u 141(1) u mhuwiex irreġistrat bħala eskluż fil-bażi ta’ data msemmija fl-Artikolu 142(1).

3.   Fejn il-valur tal-isponsorizzar korporattiv jaqbeż l-EUR 5 000, l-isponsor għandu jiġi elenkat f’reġistru pubbliku li jinkludi informazzjoni dwar it-tip ta’ avveniment jew ta’ attività li jkunu sponsorizzati.

Artikolu 27

Regoli dwar it-tnaqqis u l-aġġustamenti tar-rati tal-kambju

1.   Jista’ jsir it-tnaqqis li ġej minn talbiet għal pagament, li imbagħad jingħaddew għall-pagament tal-ammont nett:

(a)

penali imposti fuq partijiet għal kuntratti jew fuq benefiċjarji;

(b)

skontijiet, rifużjonijiet u tnaqqis fuq fatturi individwali u dikjarazzjonijiet tal-kostijiet;

(c)

imgħax iġġenerat minn pagamenti ta’ prefinanzjament;

(d)

aġġustamenti għal ammonti mħallsa indebitament.

L-aġġustamenti msemmija fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu jistgħu jsiru bi tnaqqis dirett minn pagament ġdid interim jew mill-ħlas tal-bilanċ lill-istess persuna li għandha titħallas taħt il-kapitolu, l-artikolu u s-sena finanzjarja li fiha sar il-ħlas żejjed.

Ir-regoli tal-kontabilità tal-Unjoni għandhom japplikaw għat-tnaqqis imsemmi fil-punti (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu.

2.   Il-kost tal-prodotti jew tas-servizzi pprovduti lill-Unjoni li jinkorporaw taxxi rifużi lura mill-Istati Membri skont il-Protokoll Nru 7 dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, anness mat-TUE u mat-TFUE, għandu jiġi ddebitat mill-baġit għall-ammont qabel it-taxxa.

3.   Il-kost tal-prodotti jew tas-servizzi pprovduti lill-Unjoni li jinkorporaw taxxi rifużi lura minn pajjiżi terzi fuq il-bażi tal-ftehimiet rilevanti jista’ jiġi ddebitat lill-baġit għal kwalunkwe wieħed mill-ammonti li ġejjin:

(a)

l-ammont qabel it-taxxa;

(b)

l-ammont li jinkludi t-taxxa.

Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, it-taxxi rimborżati sussegwentement għandhom jiġu ttrattati bħala dħul assenjat intern.

4.   Aġġustamenti jistgħu jsiru fir-rigward tad-differenzi fil-kambju li jseħħu fl-implimentazzjoni tal-baġit. Il-qligħ jew it-telf finali għandu jkun inkluż fil-bilanċ tas-sena finanzjarja.

KAPITOLU 6

Prinċipju ta’ speċifikazzjoni

Artikolu 28

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   L-approprjazzjonijiet għandhom ikunu allokati għal skopijiet speċifiċi bit-titolu u bil-kapitolu. Il-kapitoli jerġgħu jinqasmu f’artikoli u partiti.

2.   Il-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-Unjoni jistgħu jittrasferixxu approprjazzjonijiet fi ħdan il-baġit soġġetti għall-kondizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikoli 29 sa 32.

L-approprjazzjonijiet jistgħu jkunu ttrasferiti biss lejn linji baġitarji li għalihom il-baġit għandu approprjazzjonijiet awtorizzati jew li jkollhom entrata pro memoria.

Il-limiti msemmija fl-Artikoli 29, 30 u 31 għandhom jiġu kkalkolati fiż-żmien li ssir it-talba għat-trasferiment u b’referenza għall-approprjazzjonijiet ipprovduti fil-baġit, inkluż il-baġits emendatorji.

L-ammont li jrid jiġi kkunsidrat għall-fini ta’ kalkolu tal-limiti msemmija fl-Artikoli 29, 30 u 31 għandu jkun is-somma tat-trasferimenti li jridu jsiru mil-linja baġitarja li minnha jkunu qegħdin isiru t-trasferimenti, wara li jkun sar l-aġġustament għat-trasferimenti li saru qabel. L-ammont li jikkorrispondi għat-trasferimenti li jitwettqu b’mod awtonomu mill-Kummissjoni, jew minn kwalunkwe istituzzjoni oħra kkonċernata tal-Unjoni mingħajr deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ma jittiħidx inkunsiderazzjoni.

Il-proposti għat-trasferimenti u l-informazzjoni kollha għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill dwar trasferimenti magħmula skont l-Artikoli 29, 30 u 31 għandhom ikunu akkumpanjati minn dokumenti ta’ sostenn adattati u dettaljati li juru l-aktar informazzjoni reċenti disponibbli għall-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet u l-estimi tal-ħtiġijiet sal-aħħar ta’ dik is-sena finanzjarja, kemm għal-linji baġitarji li fihom għandhom jiġu ttrasferiti l-approprjazzjonijiet, kif ukoll għal dawk li minnhom iridu jittieħdu l-approprjazzjonijiet.

Artikolu 29

Trasferimenti minn istituzzjonijiet tal-Unjoni għajr il-Kummissjoni

1.   Kwalunkwe istituzzjoni tal-Unjoni għajr il-Kummissjoni tista’, fit-taqsima proprja tagħha tal-baġit, tittrasferixxi approprjazzjonijiet:

(a)

minn titolu għal ieħor sa massimu ta’ 10 % tal-approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja murija fil-linja baġitarja li minnha jsir it-trasferiment;

(b)

minn kapitolu wieħed għal ieħor mingħajr limitu.

2.   Bla ħsara għall-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu, tliet ġimgħat qabel ma tagħmel trasferiment, kif imsemmi fil-paragrafu 1, l-istituzzjoni tal-Unjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-intenzjoni tagħha li tagħmel dan. Fil-każ li jitqajmu oġġezzjonijiet debitament ġustifikati f’dan il-perijodu jew mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, għandha tapplika l-proċedura stabbilita fl-Artikolu 31.

3.   Kwalunkwe istituzzjoni tal-Unjoni għajr il-Kummissjoni tista’ tipproponi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fit-taqsima tagħha tal-baġit, trasferimenti minn titolu għal ieħor li jeċċedu l-limitu ta’ 10 % kif imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Dawk it-trasferimenti għandhom ikunu soġġetti għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 31.

4.   Kwalunkwe istituzzjoni tal-Unjoni għajr il-Kummissjoni tista’, fit-taqsima tagħha tal-baġit, tagħmel trasferimenti fi ħdan l-artikoli bla ma tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill minn qabel.

Artikolu 30

Trasferimenti mill-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni tista’, fit-taqsima tagħha stess tal-baġit, b’mod awtonomu:

(a)

tittrasferixxi approprjazzjonijiet fi ħdan l-istess kapitolu;

(b)

fir-rigward tan-nefqa fuq persunal u amministrazzjoni li hija komuni għal diversi titoli, tittrasferixxi approprjazzjonijiet minn titolu għal ieħor sa massimu ta’ 10 % tal-approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja li tidher fil-linja baġitarja li minnha jsir it-trasferiment, u sa massimu ta’ 30 % tal-approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja li tidher fil-linja baġitarja li jsir it-trasferiment għaliha;

(c)

fir-rigward tan-nefqa operazzjonali, tittrasferixxi approprjazzjonijiet bejn kapitoli fl-istess titolu sa total massimu ta’ 10 % tal-approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja murija fil-linja baġitarja li minnha jsir it-trasferiment;

(d)

fir-rigward tal-approprjazzjonijiet tar-riċerka u tal-iżvilupp teknoloġiku implimentati mill-JRC, fi ħdan it-titolu tal-baġit li jirrigwarda il-qasam ta’ politika “Riċerka diretta”, titrasferixxi approprazzjonijiet bejn kapitoli sa massimu ta’ 15 % tal-approprjazzjonijiet fil-linja baġitarja li minnha jkun sar it-trasferiment;

(e)

fir-rigward tar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku, titrasferixxi approprjazzjonijiet operazzjonali minn titolu għal ieħor, dment li l-approprjazzjonijiet jintużaw għall-istess fini;

(f)

fir-rigward tan-nefqa operazzjonali tal-fondi implimentata taħt ġestjoni kondiviża, bl-eċċezzjoni tal-FAEG, tittrasferixxi approprjazzjonijiet minn titolu għal ieħor, dment li l-approprjazzjonijiet ikkonċernati jkunu għall-istess objettiv fis-sens tar-Regolament li jistabbilixxi l-fond ikkonċernat jew jikkostitwixxu nefqa ta’ assistenza teknika;

(g)

tittrasferixxi approprjazzjonijiet mill-partita tal-baġit ta’ garanzija baġitarja lill-partita tal-baġit ta’ garanzija baġitarja oħra, fil-każijiet eċċezzjonali meta r-riżorsi proviżjonati fil-fond ta’ proviżjonament komuni ta’ din tal-aħħar ma jkunux biżżejjed sabiex iħallsu talba għal pagament ta’ garanzija u soġġett għall-irkupru sussegwenti tal-ammont trasferit skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 212(4).

In-nefqa msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandha tkopri l-oġġetti msemmijin fl-Artikolu 47(4) għal kull qasam ta’ politika.

Meta l-Kummissjoni tittrasferixxi approprjazzjonijiet tal-FAEG skont l-ewwel subparagrafu wara l-31 ta’ Diċembru, għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha sal-31 ta’ Jannar tas-sena finanzjarja ta’ wara. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fi żmien ġimagħtejn wara d-deċiżjoni tagħha dwar dawk it-trasferimenti.

Tliet ġimgħat qabel ma tagħmel it-trasferimenti msemmijin fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-intenzjoni tagħha li tagħmel dan. Fil-każ li jitqajmu oġġezzjonijiet debitament ġustifikati f’dan il-perijodu mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, għandha tapplika l-proċedura stabbilita fl-Artikolu 31.

Permezz ta’ deroga mir-raba’ subparagrafu, il-Kummissjoni tista’, matul l-aħħar xahrejn tas-sena finanzjarja, b’mod awtonomu tittrasferixxi approprjazzjonijiet relatati ma’ nfiq fuq persunal, persunal estern u aġenti oħrajn minn titolu għal ieħor sa limitu totali ta’ 5 % tal-approprjazzjonijiet għal dik is-sena. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fi żmien ġimagħtejn wara d-deċiżjoni tagħha dwar dawk it-trasferimenti.

2.   Il-Kummissjoni tista’, fit-taqsima tagħha tal-baġit, tiddeċiedi dwar it-trasferimenti li ġejjin ta’ approprjazzjonijiet minn titolu għal ieħor, sakemm tinforma immedjatament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bid-deċiżjoni tagħha:

(a)

trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet mit-titolu tal-“provvedimenti” msemmi fl-Artikolu 49 ta’ dan ir-Regolament, fejn l-unika kondizzjoni għat-tneħħija tar-riżerva tkun l-adozzjoni ta’ att bażiku skont l-Artikolu 294 TFUE;

(b)

f’każijiet eċċezzjonali debitament ġustifikati bħal diżastri umanitarji u kriżijiet internazzjonali li jseħħu wara l-1 ta’ Diċembru tas-sena finanzjarja, trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet mhux użati għal dik is-sena li jkunu għadhom disponibbli fit-titoli baġitarji li jaqgħu taħt l-intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali ddedikat għall-azzjoni esterna tal-Unjoni għat-titoli li jirrigwardaw l-operazzjonijiet ta’ għajnuna għall-ġestjoni tal-kriżijiet u ta’ għajnuna umanitarja.

Artikolu 31

Proposti ta’ trasferiment ippreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni

1.   Kull istituzzjoni tal-Unjoni għandha tissottometti l-proposti ta’ trasferiment tagħha b’mod simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

2.   Il-Kummissjoni tista’ tissottometti proposti għal trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament għall-fondi implimentati taħt ġestjoni kondiviża bl-eċċezzjoni tal-FAEG lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-10 ta’ Jannar tas-sena finanzjarja ta’ wara. It-trasferiment tal-approprjazzjonijiet tal-pagament jista’ jsir minn kwalunkwe partita baġitarja. F’tali każijiet, il-perijodu ta’ sitt ġimgħat imsemmi fil-paragrafu 4 għandu jitnaqqas għal tliet ġimgħat.

Jekk it-trasferiment ma jkunx approvat jew ikun approvat biss parzjalment mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, il-parti korrispondenti tan-nefqa msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 10(5) għandha tiġi ddebitata mill-approprjazzjonijiet tal-pagament fis-sena finanzjarja ta’ wara.

3.   Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jieħdu deċiżjonijiet dwar it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet f’konformità mal-paragrafi 4 sa 8.

4.   Ħlief f’ċirkustanzi urġenti, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, b’dan tal-aħħar jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata, għandhom jiddeliberaw fuq kull proposta ta’ trasferiment fi żmien sitt ġimgħat mid-data li fiha ż-żewġ istituzzjonijiet ikunu rċevewha. F’ċirkostanzi urġenti, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jiddeliberaw fi żmien tliet ġimgħat mir-riċezzjoni tal-proposta.

5.   Fejn il-Kummissjoni jkun beħsiebha tittrasferixxi approprjazzjonijiet tal-FAEG skont dan l-Artikolu, din għandha tissottometti proposti ta’ trasferiment lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-10 ta’ Jannar tas-sena finanzjarja ta’ wara. F’tali każijiet, il-perijodu ta’ sitt ġimgħat imsemmi fil-paragrafu 4 għandu jitnaqqas għal tliet ġimgħat.

6.   Proposta ta’ trasferiment għandha tiġi approvata jew ikkunsidrata biex tiġi approvata, jekk fil-perijodu ta’ sitt ġimgħat, iseħħ kwalunkwe wieħed minn dawn:

(a)

il-Parlament Ewropew u l-Kunsill japprovawha;

(b)

jew il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill japprovaha u l-istituzzjoni l-oħra ma tiħux azzjoni;

(c)

la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jieħdu deċiżjoni biex jemendaw jew jirrifjutaw il-proposta ta’ trasferiment.

7.   Sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jitolbux mod ieħor, il-perijodu ta’ sitt ġimgħat imsemmi fil-paragrafu 4 għandu jitnaqqas għal tliet ġimgħat fil-każijiet li ġejjin:

(a)

it-trasferiment jirrappreżenta anqas minn 10 % tal-approprjazzjonijiet tal-linja baġitarja li minnha jsir it-trasferiment u ma jaqbiżx il-EUR 5 000 000;

(b)

it-trasferiment jirrigwarda biss l-approprjazzjonijiet ta’ pagament u l-ammont globali tat-trasferiment ma jaqbiżx il-EUR 100 000 000.

8.   Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ikun emenda l-ammont tat-trasferiment filwaqt li l-istituzzjoni l-oħra tkun approvatu jew ma tkunx ħadet azzjoni, jew jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma emendaw l-ammont tat-trasferiment, l-iżgħar miż-żewġ ammonti għandu jitqies bħala approvat, sakemm l-istituzzjoni tal-Unjoni kkonċernata ma tirtirax il-proposta ta’ trasferiment tagħha.

Artikolu 32

Trasferimenti soġġetti għal dispożizzjonijiet speċjali

1.   L-approprjazzjonijiet korrispondenti għal dħul assenjat jistgħu jkunu ttrasferiti biss jekk dan id-dħul jintuża għall-iskop li għalih ikun assenjat.

2.   Deċiżjonijiet dwar it-trasferimenti sabiex ikun permess l-użu tar-Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza għandhom jittieħdu mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni.

Għall-iskopijiet ta’ dan il-paragrafu, għandha tapplika l-proċedura stabbilita fl-Artikolu 31(3) u (4). Jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ma jaqblux mal-proposta tal-Kummissjoni u ma jistgħux jilħqu pożizzjoni komuni dwar l-użu tar-Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza, huma ma għandhomx jaġixxu fuq dik il-proposta.

Il-proposti għal trasferimenti mir-Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza għandhom ikunu akkumpanjati minn dokumenti ta’ sostenn xierqa u dettaljati li juru:

(a)

l-aktar informazzjoni reċenti disponibbli għall-implimentazzjoni ta’ approprjazzjonijiet u l-istima tar-rekwiżiti sa tmiem is-sena finanzjarja għal-linja baġitarja li għaliha jrid isir it-trasferiment;

(b)

analiżi tal-possibbiltajiet ta’ riallokazzjoni tal-approprjazzjonijiet.

KAPITOLU 7

Prinċipju ta’ ġestjoni u prestazzjoni finanzjarja tajba

Artikolu 33

Prestazzjoni u prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effikaċja

1.   L-approprjazzjonijiet għandhom jintużaw skont il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, u b’hekk għandhom jiġu implimentati b’osservanza lejn il-prinċipji li ġejjin:

(a)

il-prinċipju tal-ekonomija li jirrikjedi li r-riżorsi użati mill-istituzzjoni kkonċernata tal-Unjoni fit-twettiq tal-attivitajiet tagħha għandhom ikunu disponibbli fi żmien debitu, fi kwantità u kwalità xierqa u bl-aħjar prezz;

(b)

il-prinċipju tal-effiċjenza li jikkonċerna l-aqwa relazzjoni bejn ir-riżorsi użati, l-attivitajiet imwettqa u l-kisba tal-objettivi;

(c)

il-prinċipju tal-effikaċja li jikkonċerna kemm intlaħqu l-objettivi fil-mira permezz tal-attivitajiet imwettqa.

2.   B’konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, l-użu tal-approprjazzjonijiet għandu jiffoka fuq il-prestazzjoni u għal dak il-għan:

(a)

l-objettivi għall-programmi u għall-attivitajiet għandhom jiġu stabbiliti ex-ante;

(b)

il-progress fil-kisba tal-objettivi għandu jiġi ssorveljati bl-indikaturi tal-prestazzjoni;

(c)

il-progress fil-kisba ta’ dawk l-objettivi u l-problemi dwarhom għandhom jiġu rrapportati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill skont il-punt (h) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 41(3) u skont il-punt (e) tal-Artikolu 247(1).

3.   Fejn rilevanti, għandhom jiġu definiti objettivi speċifiċi, li jistgħu jitkejlu u jinkisbu, rilevanti u marbuta bil-ħin kif imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 u indikaturi rilevanti, aċċettati, kredibbli, faċli u robusti.

Artikolu 34

Evalwazzjonijiet

1.   Il-programmi u l-attivitajiet li jinvolvu nfiq sinifikanti għandhom ikunu soġġetti għal evalwazzjoni ex ante u retrospettiva, li għandha tkun proporzjonata għall-objettivi u n-nefqa.

2.   L-evalwazzjonijiet ex-ante li jappoġġaw it-tħejjija tal-programmi u tal-attivitajiet għandhom ikunu bbażati fuq evidenza dwar il-prestazzjoni tal-programmi jew tal-attivitajiet relatati u għandhom jidentifikaw u janalizzaw il-kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati, il-valur miżjud tal-involviment tal-Unjoni, l-objettivi, l-effetti mistennija tal-alternattivi differenti u l-arranġamenti ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni.

Għal programmi jew attivitajiet kbar li jkunu mistennija li jkollhom impatti ekonomiċi, ambjentali jew soċjali sinifikanti, l-evalwazzjoni ex ante tista’ tieħu l-forma ta’ valutazzjoni tal-impatt li, minbarra li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-ewwel subparagrafu, tanalizza d-diversi alternattivi dwar metodi ta’ implimentazzjoni.

3.   L-evalwazzjonijiet retrospettivi għandhom jivvalutaw il-prestazzjoni tal-programm jew tal-attività, inklużi aspetti bħall-effikaċja, l-effiċjenza, il-koerenza, ir-rilevanza u l-valur miżjud tal-UE. Evalwazzjonijiet retrospettivi għandhom ikunu bbażati fuq l-informazzjoni ġġenerata mill-arranġamenti u l-indikaturi ta’ monitoraġġ stabbiliti għall-azzjoni kkonċernata. Dawn għandhom isiru tal-anqas darba matul it-terminu ta’ kull qafas finanzjarju pluriennali u fejn possibbli f’biżżejjed żmien sabiex is-sejbiet ikunu jistgħu jiġu kkunsidrati fl-evalwazzjonijiet ex ante jew il-valutazzjonijiet tal-impatt li jappoġġaw it-tħejjija tal-programmi u tal-attivitajiet relatati.

Artikolu 35

Dikjarazzjoni finanzjarja obbligatorja

1.   Kwalunkwe proposta jew inizjattiva ppreżentata lill-awtorità leġiżlattiva mill-Kummissjoni, mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà (ir-“Rappreżentant Għoli”) jew minn Stat Membru, li jista’ jkollha impatt fuq il-baġit, inkluż bidliet fin-numru ta’ pożizzjonijiet, għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni finanzjarja li turi l-estimi f’termini ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament u ta’ impenn, permezz ta’ valutazzjoni tal-alternattivi differenti ta’ finanzjament disponibbli, u minn evalwazzjoni ex-ante jew valutazzjoni tal-impatt kif previst fl-Artikolu 34.

Kwalunkwe emenda għal proposta jew inizjattiva ppreżentata lill-awtorità leġiżlattiva li jista’ jkollha impatt konsiderevoli fuq il-baġit, inkluż tibdil fin-numru ta’ karigi, għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni finanzjarja mħejjija mill-istituzzjoni tal-Unjoni li tkun qed tipproponi l-emenda.

Id-dikjarazzjoni finanzjarja għandha tinkludi d-data finanzjarja u ekonomika meħtieġa għall-valutazzjoni mill-awtorità leġiżlattiva tal-ħtieġa għal azzjoni mill-Unjoni. Għandha tipprovdi informazzjoni xierqa fir-rigward tal-koerenza ma’ attivitajiet oħra tal-Unjoni u kwalunkwe sinerġija possibbli.

Fil-każ ta’ operazzjonijiet pluriennali, id-dikjarazzjoni finanzjarja għandha tinkludi l-iskeda prevedibbli ta’ rekwiżiti annwali f’dak li għandu x’jaqsam ma’ approprjazzjonijiet ta’impenn u ta’ pagament u impjiegi, inkluż għall-persunal estern, kif ukoll evalwazzjoni tal-impatt finanzjarju tagħhom fuq perijodu ta’ żmien medju u, fejn possibbli, dak twil.

2.   Matul il-proċedura baġitarja, il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa għal paragun bejn bidliet fl-approprjazzjonijiet meħtieġa u l-previżjonijiet inizjali magħmula fid-dikjarazzjoni finanzjarja fid-dawl tal-progress tad-deliberazzjonijiet dwar il-proposta jew inizjattiva ppreżentata lill-awtorità leġiżlattiva.

3.   Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ frodi, ta’ irregolaritajiet u ta’ nuqqas ta’ kisba tal-objettivi, id-dikjarazzjoni finanzjarja għandha tipprovdi informazzjoni dwar is-sistema ta’ kontroll intern stabbilita, stima tal-kostijiet u tal-benefiċċji tal-kontrolli implikati b’tali sistema u stima tal-livell mistenni ta’ riskju ta’ żbalji, kif ukoll informazzjoni dwar miżuri eżistenti u ppjanati ta’ prevenzjoni ta’ frodi u ta’ protezzjoni mill-frodi.

Tali valutazzjoni għandha tqis il-kobor u t-tip probabbli ta’ żbalji, kif ukoll il-kondizzjonijiet speċifiċi tal-qasam ta’ politika kkonċernat u r-regoli applikabbli għalih.

4.   Meta jitressqu proposti ta’ nfiq riveduti jew ġodda, il-Kummissjoni għandha tistima l-kostijiet u l-benefiċċji tas-sistemi ta’ verifika, kif ukoll il-livell mistenni ta’ riskju ta’ żbalji kif jingħad fil-paragrafu 3.

Artikolu 36

Kontroll intern tal-implimentazzjoni tal-baġit

1.   Skont il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, il-baġit għandu jiġi implimentat f’konformità mal-kontroll intern effettiv u effiċjenti adatt għal kull metodu ta’ implimentazzjoni, u skont ir-regoli speċifiċi għas-settur.

2.   Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-baġit, il-kontroll intern għandu jiġi applikat fil-livelli kollha tal-ġestjoni u għandu jitfassal biex jipprovdi assigurazzjoni raġonevoli għall-kisba tal-objettivi li ġejjin:

(a)

l-effettività, l-effiċjenza u l-ekonomija tal-operazzjonijiet;

(b)

l-affidabbiltà tar-rapportar;

(c)

is-salvagwardja tal-assi u tal-informazzjoni;

(d)

il-prevenzjoni, l-individwazzjoni, il-korrezzjoni u s-segwitu tal-frodi u tal-irregolaritajiet;

(e)

l-amministrazzjoni adegwata tar-riskji relatati mal-legalità u mar-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti, fejn jittieħed kont tan-natura pluriennali tal-programmi kif ukoll in-natura tal-pagamenti kkonċernati.

3.   Il-kontroll intern effettiv għandu jkun ibbażat fuq l-aħjar prattiki internazzjonali u jinkludi b’mod partikolari, l-elementi li ġejjin:

(a)

segregazzjoni tal-kompiti;

(b)

strateġija xierqa ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tar-riskju li tinkludi l-kontroll fil-livell tar-riċevitur;

(c)

evitar ta’ kunflitt ta’ interessi;

(d)

rekord adegwat tal-awditjar u integrità tad-data f’sistemi tad-data;

(e)

proċeduri għall-monitoraġġ tal-effikaċja u l-effiċjenza;

(f)

proċeduri għas-segwitu ta’ dgħufijiet u eċċezzjonijiet fil-kontroll intern li jkunu identifikati;

(g)

valutazzjoni perjodika tal-funzjonament tajjeb tas-sistema ta’ kontroll intern.

4.   Il-kontroll intern effiċjenti jkun ibbażat fuq l-elementi li ġejjin:

(a)

l-implimentazzjoni ta’ strateġija xierqa għall-ġestjoni u ta’ kontroll tar-riskju kkoordinata fost parteċipanti xierqa involuti fil-katina tal-kontroll;

(b)

l-aċċessibilità għall-atturi xierqa kollha fil-katina tal-kontroll tar-riżultati tal-kontrolli mwettqa;

(c)

is-serħan, meta jkun xieraq, fuq dikjarazzjonijiet ta’ sħab ta’ implimentazzjoni u fuq opinjonijiet tal-awditjar indipendenti, dment li l-kwalità tax-xogħol sottostanti tkun adegwata u aċċettabbli u tkun saret bi qbil mal-istandards miftehma;

(d)

l-applikazzjoni f’waqtha ta’ miżuri korrettivi inklużi, fejn xieraq, pieni dissważivi;

(e)

leġislazzjoni ċara u mhux ambigwa bħala bażi għal-linji politiċi, inkluż atti bażiċi dwar l-elementi tal-kontroll intern;

(f)

l-eliminazzjoni ta’ kontrolli multipli;

(g)

it-titjib tal-proporzjon kostijiet-benefiċċji tal-kontrolli.

5.   Jekk, matul l-implimentazzjoni, il-livell ta’ żbalji jkun persistentement għoli, il-Kummissjoni għandha tidentifika d-dgħufijiet fis-sistemi ta’ kontroll, tanalizza l-kostijiet u l-benefiċċji ta’ miżuri korrettivi possibbli u tieħu jew tipproponi azzjoni xierqa, bħas-simplifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet applikabbli, it-titjib tas-sistemi ta’ kontroll u d-disinn mill-ġdid tal-programm jew tas-sistemi ta’ kunsinna.

KAPITOLU 8

Prinċipju tat-trasparenza

Artikolu 37

Pubblikazzjoni ta’ kontijiet u baġits

1.   Il-baġit għandu jkun stabbilit u implimentat u l-kontijiet ippreżentati b’konformità mal-prinċipju tat-trasparenza.

2.   Il-President tal-Parlament Ewropew għandu jippubblika l-baġit u kwalunkwe baġit emendatorju, kif ikunu adottati b’mod definittiv, f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-baġits għandhom ikunu ppubblikati fi żmien tliet xhur wara d-data li fiha jkunu iddikjarat adottat b’mod definittiv.

Sakemm jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, iċ-ċifri dettaljati finali tal-baġit għandhom jiġu ppubblikati bil-lingwi kollha fuq is-sit web ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni, fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni, mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard minn erba’ ġimgħat wara l-adozzjoni definittiva tal-baġit.

Il-kontijiet annwali kkonsolidati għandhom jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fuq is-sit web ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni.

Artikolu 38

Pubblikazzjoni ta’ informazzjoni dwar riċevituri u informazzjoni oħra

1.   Il-Kummissjoni għandha tpoġġi għad-dispożizzjoni, b’mod xieraq u f’waqtu, informazzjoni dwar riċevituri ta’ fondi ffinanzjati mill-baġit, fejn il-baġit ikun implimentat minnha skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1).

L-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandu japplika wkoll għal istituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni meta jimplimentaw il-baġit skont l-Artikolu 59(1).

2.   Minbarra fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi 3 u 4, l-informazzjoni li ġejja għandha tiġi ppubblikata, filwaqt li jiġu debitament ikkunsidrati r-rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità u ta’ sigurtà, b’mod partikolari l-protezzjoni ta’ data personali:

(a)

l-isem tar-riċevitur;

(b)

il-post tar-riċevitur, jiġifieri:

(i)

l-indirizz tar-riċevitur meta r-riċevitur ikun persuna ġuridika;

(ii)

ir-reġjun fil-livell NUTS 2 meta r-riċevitur ikun persuna fiżika;

(c)

l-ammont impenjat legalment;

(d)

in-natura u l-iskop tal-miżura.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandha tiġi ppubblikata biss għal premji, għal għotjiet u għal kuntratti li jkunu ngħataw bħala riżultat ta’ kompetizzjonijiet, proċeduri ta’ għoti ta’ għotjiet jew proċeduri ta’ akkwist, u għal esperti magħżulin skont l-Artikolu 237(2).

3.   L-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 ma għandhiex tkun ippubblikata fir-rigward ta’:

(a)

ammonti ta’ appoġġ għall-edukazzjoni mħallsin lil persuni fiżiċi u appoġġ dirett ieħor imħallas lil persuni fiżiċi l-aktar fil-bżonn kif imsemmijin fil-punt (b) tal-Artikolu 191(4);

(b)

kuntratti ta’ valur baxx ħafna mogħtija lil esperti magħżulin skont l-Artikolu 237(2) kif ukoll kuntratti ta’ valur baxx ħafna anqas mill-ammont imsemmi fil-punt 14.4 tal- Anness I;

(c)

appoġġ finanzjarju pprovdut permezz ta’ strumenti finanzjarji għal ammont anqas minn EUR 500 000;

(d)

każijiet fejn id-divulgazzjoni toħloq ir-riskju li jiġu mhedda d-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni jew entitajiet ikkonċernati kif protetti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jew jekk tkun ta’ ħsara għall-interessi kummerċjali tar-riċevituri.

Fil-każijiet imsemmijin fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu, l-informazzjoni li ssir disponibbli għandha tkun limitata għal data statistika, miġbura f’konformità ma’ kriterji rilevanti, bħal sitwazzjoni ġeografika, tipoloġija ekonomika tar-riċevituri, tip ta’ appoġġ riċevut u l-qasam politiku tal-Unjoni li taħtu jkun ġie pprovdut l-appoġġ.

Fejn huma kkonċernati persuni fiżiċi, id-divulgazzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 għandha tkun ibbażata fuq kriterji rilevanti bħall-frekwenza, jew it-tip ta’ miżura u l-ammonti involuti.

4.   Persuni jew entitajiet li jimplimentaw il-fondi tal-Unjoni skont il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1) għandhom jippubblikaw l-informazzjoni dwar riċevituri skont ir-regoli u l-proċeduri tagħhom, sal-punt fejn dawk ir-regoli jitqiesu ekwivalenti wara l-valutazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni skont il-punt (e) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 154(4), u dment li kwalunkwe pubblikazzjoni ta’ data personali tkun soġġetta għal salvagwardji ekwivalenti għal dawk stabbiliti f’dan l-Artikolu.

Il-korpi nnominati skont l-Artikolu 63(3) għandhom jippubblikaw informazzjoni skont ir-regoli speċifiċi għas-setturi. Dawk ir-regoli speċifiċi għas-setturi jistgħu, skont il-bażi legali rilevanti, jidderogaw mill-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu, b’mod partikolari għall-pubblikazzjoni ta’ data personali, fejn dan ikun iġġustifikat abbażi tal-kriterji msemmija fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, u filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tas-settur ikkonċernat.

5.   L-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi ppubblikata fuq is-siti web ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni, sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara s-sena finanzjarja li fiha kienu impenjati legalment dawk il-fondi.

Is-siti web tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni għandhom jinkludu mill-inqas referenza għall-indirizz tas-sit elettroniku fejn tista’ tinstab l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jekk ma tkunx ippubblikata direttament f’sit web dedikat ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha tpoġġi għad-dispożizzjoni b’mod xieraq u f’waqtu, informazzjoni dwar sit uniku tal-web, inkluża referenza għall-indirizz tiegħu, fejn tkun tista’ tinstab l-informazzjoni pprovduta mill-persuni, l-entitajiet jew il-korpi msemmija fil-paragrafu 4.

6.   Fejn tiġi ppubblikata data personali, l-informazzjoni għandha titneħħa sentejn wara l-għeluq tas-sena finanzjarja li matulha l-fondi jkunu ġew impenjati legalment. Dan għandu japplika wkoll għal data personali li tirreferi għal persuni ġuridiċi li l-isem uffiċjali tagħhom jidentifika persuna fiżika waħda jew iktar.

TITOLU III

STABBILIMENT U STRUTTURA TAL-BAĠIT

KAPITOLU 1

Stabbiliment tal-baġit

Artikolu 39

Estimi ta’ dħul u nfiq

1.   Kull istituzzjoni tal-Unjoni barra mill-Kummissjoni għandha tħejji stima tad-dħul u tan-nefqa tagħha, li għandha tibgħat lill-Kummissjoni u, b’mod parallel, għal skopijiet ta’ informazzjoni, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, qabel l-1 ta’ Lulju ta’ kull sena.

2.   Ir-Rappreżentant Għoli għandu jkollu konsultazzjonijiet mal-membri tal-Kummissjoni responsabbli għall-politika tal-iżvilupp, il-politika tal-viċinat, il-kooperazzjoni internazzjonali, l-għajnuna umanitarja u r-rispons f’każ ta’ kriżi, rigward ir-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom.

3.   Il-Kummissjoni għandha tħejji l-istimi tagħha, li hija, eżatt wara li tadottahom, għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Fil-preparazzjoni tal-istimi tagħha, il-Kummissjoni għandha tuża l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 40.

Artikolu 40

Stima tal-baġit tal-korpi tal-Unjoni msemmijin fl-Artikolu 70

Sal-31 ta’ Jannar ta’ kull sena, kull wieħed mill-korpi tal-Unjoni msemmijin fl-Artikolu 70 għandu, b’konformità mal-istrument li jkun stabbilieh, jibgħat lill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill l-abbozz tiegħu tad-dokument uniku ta’ programmazzjoni li jkun fih l-ipprogrammar annwali u pluriennali bl-ippjanar korrispondenti għar-riżorsi umani u finanzjarji.

Artikolu 41

Abbozz tal-baġit

1.   Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta li tinkludi l-abbozz tal-baġit lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-1 ta’ Settembru tas-sena preċedenti dik li fiha l-baġit għandu jiġi implimentat. Hija għandha tippreżenta dik il-proposta, għal finijiet ta’ informazzjoni, lill-parlamenti nazzjonali.

L-abbozz tal-baġit għandu jkun fih sommarju tad-dikjarazzjoni ġenerali rigward id-dħul u n-nefqa tal-Unjoni u għandu jikkonsolida l-istimi msemmija fl-Artikolu 39. Jista’ jkun fih ukoll stimi differenti minn dawk imfassla minn istituzzjonijiet tal-Unjoni.

L-abbozz tal-baġit għandu jsegwi l-istruttura u l-preżentazzjoni stabbiliti fl-Artikoli 47 sa 52.

Kull waħda mit-taqsimiet tal-abbozz tal-baġit għandha tiġi ppreċeduta minn introduzzjoni magħmula mill-istituzzjoni kkonċernata tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha tħejji l-introduzzjoni ġenerali għall-abbozz tal-baġit. L-introduzzjoni ġenerali għandha tikkonsisti f’tabelli finanzjarji li jkopru d-data prinċipali skont it-titoli u l-ġustifikazzjonijiet għall-bidliet fl-approprjazzjonijiet minn sena finanzjarja għal dik ta’ warajha skont il-kategoriji tan-nefqa tal-qafas finanzjarju pluriennali.

2.   Sabiex jiġu pprovduti previżjonijiet aktar preċiżi u affidabbli tal-implikazzjonijiet baġitarji tal-leġislazzjoni fis-seħħ u tal-proposti leġislattivi pendenti, il-Kummissjoni għandha tehmeż mal-abbozz tal-baġit l-ipprogrammar finanzjarju indikattiv għas-snin ta’ wara strutturat skont il-kategorija tan-nefqa, il-qasam ta’ politika u l-linja baġitarja. L-ipprogrammar finanzjarju sħiħ għandu jkopri l-kategoriji ta’ nefqa koperti mill-punt 30 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta’ baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (37). Għandu jiġi pprovdut sommarju tad-data għall-kategoriji ta’ nefqa mhux koperti mill-punt 30 ta’ dak il-Ftehim Interistituzzjonali.

L-ipprogrammar finanzjarju indikattiv għandu jiġi aġġornat wara l-adozzjoni tal-baġit sabiex jinkorpora r-riżultati tal-proċedura tal-baġit u kull deċiżjoni rilevanti oħra.

3.   Il-Kummissjoni għandha tehmeż mal-abbozz tal-baġit:

(a)

tabella komparattiva li tinkludi l-abbozz ta’ baġit għal istituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni u l-istimi oriġinali ta’ istituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni kif mibgħuta lill-Kummissjoni u, fejn applikabbli, li tistabbilixxi r-raġunijiet għalfejn l-abbozz tal-baġit fih stimi differenti minn dawk imfassla minn istituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni;

(b)

kwalunkwe dokument ta’ ħidma li tqis siewi b’rabta mal-pjanijiet ta’ stabbiliment ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni„ li juri l-aħħar pjan ta’ stabbiliment awtorizzat u li jippreżenta:

(i)

il-persunal kollu impjegat mill-Unjoni, muri skont it-tip ta’ kuntratt tal-impjieg;

(ii)

dikjarazzjoni tal-politika dwar il-karigi u l-persunal estern u dwar il-bilanċ bejn is-sessi;

(iii)

l-għadd ta’ postijiet attwalment mimlija fl-aħħar ġurnata tas-sena qabel is-sena li fiha jkun ġie ppreżentat l-abbozz ta’ baġit u l-medja annwali ta’ postijiet ekwivalenti full-time attwalment stabbiliti għal dik is-sena preċedenti, flimkien mad-distribuzzjoni tagħhom skont il-grad, il-ġeneru u l-unità amministrattiva;

(iv)

lista tal-karigi skont il-qasam ta’ politika;

(v)

għal kull kategorija ta’ persunal estern, l-istima tan-numru inizjali ta’ ekwivalenti għal full-time abbażi tal-approprjazzjonijiet awtorizzati, kif ukoll in-numru ta’ persuni effettivament imħaddma fil-bidu tas-sena li fiha huwa ppreżentat l-abbozz tal-baġit, b’indikazzjoni tat-tqassim tagħhom skont il-grupp ta’ funzjoni u, kif ikun xieraq, skont il-grad;

(c)

għall-korpi tal-Unjoni msemmijin fl-Artikoli 70 u 71, dokument ta’ ħidma li jippreżenta d-dħul u n-nefqa, kif ukoll l-informazzjoni kollha dwar il-persunal kif imsemmija fil-punt (b) ta’ dan is-subparagrafu.

(d)

dokument ta’ ħidma dwar l-implimentazzjoni ppjanata tal-approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja u dwar l-impenji pendenti;

(e)

fir-rigward tal-approprjazzjonijiet għall-amministrazzjoni, dokument ta’ ħidma li jippreżenta n-nefqa amministrattiva li trid tiġi implimentata mill-Kummissjoni skont it-taqsima tagħha tal-baġit;

(f)

dokument ta’ ħidma dwar il-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji li għandu jkun fihom valutazzjoni tar-riżultati u s-segwitu previst;

(g)

fir-rigward tal-finanzjament għal organizzazzjonijiet internazzjonali, dokument ta’ ħidma li jkun fih:

(i)

sommarju tal-kontribuzzjonijiet kollha, bl-ammonti mqassmin skont il-programm jew il-fond tal-Unjoni u skont l-organizzazzjoni internazzjonali;

(ii)

dikjarazzjoni tar-raġunijiet għaliex ikun aktar effiċjenti għall-Unjoni li tiffinanzja lil dawk l-organizzazzjonijiet internazzjonali minflok ma taġixxi hi direttament;

(h)

dikjarazzjonijiet tal-programm jew kwalunkwe dokument rilevanti ieħor li jkun fih dan li ġej:

(i)

indikazzjoni ta’ liema politiki u objettivi tal-Unjoni ser jikkontribwixxi għalihom il-programm;

(ii)

motivazzjoni ċara għal intervent fil-livell tal-Unjoni li jkun konformi, fost l-oħrajn, mal-prinċipju tas-sussidjarjetà;

(iii)

il-progress fil-kisba tal-objettivi tal-programm, kif speċifikat fl-Artikolu 33;

(iv)

ġustifikazzjoni sħiħa, inkluża analiżi kost-benefiċċji għall-bidliet proposti fil-livell tal-approprjazzjonijiet;

(v)

informazzjoni dwar ir-rati ta’ implimentazzjoni tal-programm għas-sena finanzjarja kurrenti u s-sena finanzjarja preċedenti;

(i)

sommarju tal-iskeda tal-pagamenti li jagħti fil-qosor skont il-programm u skont it-titolu il-pagamenti dovuti fi snin finanzjarji sussegwenti biex jiġu ssodisfati l-impenji baġitarji proposti fl-abbozz ta’ baġit li jkunu ġew impenjati fi snin finanzjarji preċedenti.

Fejn is-sħubijiet pubbliċi-privati jagħmlu użu minn strumenti finanzjarji, l-informazzjoni relatata ma’ dawk l-istrumenti għandha tkun inkluża fid-dokument ta’ ħidma msemmi fil-paragrafu 4.

4.   Fejn il-Kummissjoni tagħmel użu minn strumenti finanzjarji, għandha tehmeż dokument ta’ ħidma mal-abbozz tal-baġit, li għal kull strument finanzjarju għandu jipprovdi dawn li ġejjin:

(a)

referenza għall-istrument finanzjarju u l-att bażiku tiegħu, flimkien ma’ deskrizzjoni ġenerali tal-istrument, l-impatt tiegħu fuq il-baġit, id-durata ta’ żmien tiegħu u l-valur miżjud tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni;

(b)

l-istituzzjonijiet finanzjarji involuti fl-implementazzjoni, inkluża kwalunkwe kwistjoni relatata mal-applikazzjoni tal-Artikolu 155(2);

(c)

il-kontribuzzjoni tal-istrument finanzjarju għall-kisba tal-objettivi tal-programm ikkonċernat kif imkejjel bl-indikaturi stabbiliti inkluża, fejn applikabbli, id-diversifikazzjoni ġeografika;

(d)

l-operazzjonijiet previsti, inkluż il-volumi mira abbażi tal-ingranaġġ fil-mira u l-kapital privat mistenni li jiġi mobilizzat jew, meta dan ma jkunx disponibbli, tal-effett ta’ ingranaġġ li jirriżulta mill-istrumenti finanzjarji eżistenti;

(e)

il-linji baġitarji li jikkorrispondu għall-operazzjonijiet rilevanti u l-impenji baġitarji aggregati u l-pagamenti mill-baġit;

(f)

il-medja tad-durata ta’ żmien bejn l-impenn baġitarju għall-istrumenti finanzjarji u l-impenji legali għal proġetti individwali fil-forma ta’ ekwità jew dejn, fejn dik id-durata ta’ żmien taqbeż it-tliet snin;

(g)

id-dħul u l-pagamenti mill-ġdid skont l-Artikolu 209(3), ippreżentati separatament, inkluż evalwazzjoni tal-użu tagħhom;

(h)

il-valur tal-investimenti ta’ ekwità, fir-rigward ta’ snin preċedenti;

(i)

l-ammont totali ta’ provvedimenti għal riskji u obbligazzjonijiet, kif ukoll kwalunkwe informazzjoni dwar l-iskopertura tal-Unjoni għal riskji finanzjarji, inkluż kwalunkwe obbligazzjoni kontinġenti;

(j)

l-indeboliment ta’ assi u talbiet għal ħlas ta’ garanzija kemm għas-sena preċedenti kif ukoll iċ-ċifri akkumulati rispettivi;

(k)

il-prestazzjoni tal-istrument finanzjarju, inklużi l-investimenti magħmulin, l-ingranaġġ fil-mira u l-ingranaġġ miksub u l-effetti multiplikatur, u wkoll l-ammont ta’ kapital privat mobilizzat;

(l)

ir-riżorsi proviżjonati fil-fond ta’ proviżjonament komuni u, fejn applikabbli, il-bilanċ fuq il-kont fiduċjarju.

Id-dokument ta’ ħidma msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jinkludi fih ukoll ħarsa ġenerali lejn in-nefqa amministrattiva li tirriżulta mill-miżati maniġerjali u imposti finanzjarji u debiti operatorji mħallsin għall-immaniġġjar tal-istrumenti finanzjarji b’kollox u għal kull parti maniġerjali u għal kull strument finanzjarju mmaniġġjat.

Il-Kummissjoni għandha tispjega r-raġunijiet tad-durata msemmija fil-punt (f) tal-ewwel subparagrafu u għandha, fejn adatt, tipprovdi pjan ta’ azzjoni għat-tnaqqis tad-durata fil-qafas tal-proċedura annwali ta’ kwittanza.

Id-dokument ta’ ħidma msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jagħti sommarju f’tabella ċara u konċiża b’informazzjoni għal kull strument finanzjarju.

5.   Fejn l-Unjoni tkun tat garanzija baġitarja, il-Kummissjoni għandha tehmeż mal-abbozz tal-baġit dokument ta’ ħidma li, għal kull garanzija baġitarja u għall-fond ta’ proviżjonament komuni, jippreżenta dawn li ġejjin:

(a)

referenza għall-garanzija baġitarja u għall-att bażiku tagħha, flimkien ma’ deskrizzjoni ġenerali tal-garanzija baġitarja, l-impatt tagħha fuq l-obbligazzjonijiet finanzjarji tal-baġit, id-durata tagħha u l-valur miżjud tal-appoġġ tal-Unjoni;

(b)

il-kontropartijiet għall-garanzija baġitarja, inkluż kwalunkwe kwistjoni relatata mal-applikazzjoni tal-Artikolu 155(2);

(c)

il-kontribut tal-garanzija baġitarja għall-kisba tal-objettivi tal-garanzija baġitarja kif imkejjel bl-indikaturi stabbiliti, inkluż, fejn applikabbli, id-diversifikazzjoni ġeografika u l-mobilizzazzjoni tar-riżorsi tas-settur privat;

(d)

informazzjoni dwar l-operazzjonijiet koperti mill-garanzija baġitarja fuq bażi aggregata skont is-setturi, il-pajjiżi u l-istrumenti, inklużi, fejn applikabbli, portafolli u appoġġ kombinat ma’ azzjonijiet oħrajn tal-Unjoni;

(e)

l-ammont trasferit lir-riċevituri kif ukoll valutazzjoni tal-effett ta’ ingranaġġ miksub mill-proġetti appoġġati mill-garanzija baġitarja;

(f)

informazzjoni aggregata fuq l-istess bażi kif imsemmi fil-punt (d) dwar talbiet għal ħlas ta’ garanzija baġitarja, telf, redditi, ammonti rkuprati u kwalunkwe pagament ieħor riċevut;

(g)

informazzjoni dwar il-ġestjoni finanzjarja, il-prestazzjoni u r-riskju tal-fond ta’ proviżjonament komuni fi tmiem is-sena kalendarja preċedenti;

(h)

ir-rata ta’ proviżjonament effettiva tal-fond ta’ proviżjonament komuni u, fejn applikabbli, l-operazzjonijiet sussegwenti skont l-Artikolu 213(4);

(i)

il-flussi finanzjarji fil-fond ta’ proviżjonament komuni matul is-sena kalendarja preċedenti kif ukoll it-tranżazzjonijiet sinifikanti u kwalunkwe informazzjoni rilevanti dwar l-iskopertura għal riskji finanzjarji tal-Unjoni;

(j)

skont l-Artikolu 210(3), valutazzjoni tas-sostenibbiltà tal-obbligazzjonijiet kontinġenti mġarrba mill-baġit li jirriżultaw minn garanziji baġitarji jew minn assistenza finanzjarja.

6.   Fejn il-Kummissjoni tagħmel użu minn fondi fiduċjarji tal-Unjoni għal azzjonijiet esterni, għandha tehmeż mal-abbozz tal-baġit dokument ta’ ħidma dettaljat dwar l-attivitajiet appoġġati minn dawk il-fondi fiduċjarji, inklużi:

(a)

dwar l-implimentazzjoni tagħhom, inter alia informazzjoni dwar l-arranġamenti ta’ monitoraġġ mal-entitajiet li jimplimentaw il-fondi fiduċjarji;

(b)

l-ispejjeż ta’ ġestjoni tagħhom;

(c)

il-kontribuzzjonijiet minn donaturi oħrajn barra l-Unjoni;

(d)

valutazzjoni preliminari tal-prestazzjoni tagħhom ibbażata fuq il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 234(3),

(e)

deskrizzjoni dwar kif l-attivitajiet tagħhom ikkontribwixxew għall-objettivi stabbiliti fl-att bażiku tal-istrument li minnu toħroġ il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-fondi fiduċjarji.

7.   Il-Kummissjoni għandha tehmeż mal-abbozz tal-baġit lista tad-deċiżjonijiet tagħha li jimponu multi fil-qasam tal-liġi tal-kompetizzjoni u l-ammont ta’ kull multa imposta, flimkien ma’ informazzjoni dwar jekk il-multi sarux definittivi jew jekk dawn humiex jew għad jistgħu jsiru soġġetti għal appell quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll, fejn possibbli, informazzjoni dwar meta kull multa hija mistennija li ssir definittiva.

8.   Il-Kummissjoni għandha tehmeż mal-abbozz tal-baġit dokument ta’ ħidma li jindika, għal kull linja baġitarja li tirċievi dħul assenjat intern jew estern:

(a)

l-ammont stmat ta’ dħul bħal dan li għandu jiġi riċevut;

(b)

l-ammont stmat ta’ dħul bħal dan riportat minn snin preċedenti.

9.   Il-Kummissjoni għandha wkoll tehmeż mal-abbozz tal-baġit kwalunkwe dokument ta’ ħidma ieħor li tqis bħala utli għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill sabiex jevalwaw it-talbiet tal-baġit.

10.   F’konformità mal-Artikolu 8(5) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/427/UE (38), il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, flimkien mal-abbozz tal-baġit, dokument ta’ ħidma li jippreżenta, b’mod komprensiv:

(a)

in-nefqa amministrattiva u operazzjonali kollha relatata mal-azzjonijiet esterni tal-Unjoni, inklużi l-kompiti tal-PESK u tal-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni, u ffinanzjata mill-baġit;

(b)

l-infiq amministrattiv globali tas-SEAE għas-sena preċedenti, imqassam f’infiq skont id-delegazzjoni tal-Unjoni u nfiq għall-amministrazzjoni ċentrali tas-SEAE, flimkien mal-infiq operattiv, imqassam skont iż-żona ġeografika (reġjuni, pajjiżi), l-oqsma tematiċi, id-delegazzjonijiet u l-missjonijiet tal-Unjoni.

11.   Id-dokument ta’ ħidma msemmi fil-paragrafu 10 għandu wkoll:

(a)

juri n-numru ta’ karigi għal kull grad f’kull kategorija u n-numru ta’ karigi permanenti u temporanji, inkluż il-persunal kuntrattwali u lokali awtorizzat fil-limiti tal-approprjazzjonijiet f’kull Delegazzjoni tal-Unjoni, kif ukoll fl-amministrazzjoni ċentrali tas-SEAE;

(b)

juri kwalunkwe żieda jew tnaqqis, meta mqabbel mas-sena finanzjarja preċedenti, fil-karigi skont il-grad u l-kategorija fl-amministrazzjoni ċentrali tas-SEAE u fid-delegazzjonijiet kollha tal-Unjoni;

(c)

juri in-numru ta’ karigi awtorizzati għas-sena finanzjarja u għas-sena finanzjarja preċedenti, kif ukoll in-numru ta’ karigi okkupati minn uffiċjali diplomatiċi ssekondati mill-Istati Membri, u minn uffiċjali tal-Unjoni;

(d)

jipprovdi stampa dettaljata tal-persunal kollu fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni fil-mument tal-preżentazzjoni tal-abbozz tal-baġit, imqassma skont iż-żona ġeografika, il-ġeneru, il-pajjiż individwali u l-missjoni, filwaqt li ssir distinzjoni bejn il-karigi tal-pjan ta’ stabbiliment, l-aġenti kuntrattwali, l-aġenti lokali u l-esperti nazzjonali ssekondati, u tal-approprjazzjonijiet mitluba fl-abbozz tal-baġit għal tipi oħra bħal dawn ta’ persunal flimkien ma’ stimi korrispondenti tan-numru ta’ ekwivalenti full-time abbażi tal-approprjazzjonijiet mitluba.

Artikolu 42

Ittra ta’ emenda għall-abbozz tal-baġit

Fuq il-bażi ta’ kwalunkwe informazzjoni ġdida li ma kinitx disponibbli fiż-żmien meta ġie stabbilit l-abbozz tal-baġit, il-Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva tagħha jew jekk mitluba minn istituzzjoni oħra tal-Unjoni fir-rigward tat-taqsima rispettiva tagħha, tippreżenta simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ittra jew ittri emendatorji għall-abbozz tal-baġit qabel ma jitlaqqa’ l-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni msemmi fl-Artikolu 314 TFUE. Tali ittri jistgħu jinkludu ittra emendatorja li taġġorna, b’mod partikolari, l-istimi tan-nefqa għall-agrikoltura.

Artikolu 43

Obbligi tal-Istati Membri bħala riżultat tal-adozzjoni tal-baġit

1.   Il-President tal-Parlament Ewropew għandu jiddikjara l-baġit adottat b’mod definittiv f’konformità mal-proċedura prevista fl-Artikolu 314(9) TFUE u l-Artikolu 106a tat-Trattat Euratom.

2.   Ladarba l-baġit ikun iddikjarat bħala adottat b’mod definittiv, kull Stat Membru għandu, mill-1 ta’ Jannar tas-sena finanzjarja segwenti jew mid-data tad-dikjarazzjoni tal-adozzjoni definittiva tal-baġit jekk dik isseħħ wara l-1 ta’ Jannar, ikun marbut li jagħmel il-pagamenti dovuti lill-Unjoni kif speċifikat fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014.

Artikolu 44

Abbozzi ta’ baġits emendatorji

1.   Il-Kummissjoni tista’ tippreżenta abbozzi ta’ baġits emendatorji li jkunu primarjament ibbażati fuq id-dħul fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(a)

biex iddaħħal fil-baġit il-bilanċ tas-sena finanzjarja preċedenti, skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 18;

(b)

biex tirrevedi t-tbassir tar-riżorsi proprji abbażi ta’ previżjonijiet ekonomiċi aġġornati;

(c)

biex taġġorna t-tbassir rivedut tar-riżorsi proprji u ta’ dħul ieħor, kif ukoll biex teżamina mill-ġdid id-disponibbiltà ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament u l-ħtiġijiet għalihom.

Jekk ikun hemm ċirkostanzi li ma jkunux jistgħu jiġu evitati u li jkunu eċċezzjonali u mhux previsti, b’mod partikolari minħabba l-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni tista’ tippreżenta abbozz ta’ baġits emendatorji bbażati primarjament fuq l-infiq.

2.   Talbiet għal baġits emendatorji, fl-istess ċirkostanzi kif imsemmi fil-paragrafu 1, minn istituzzjonijiet tal-Unjoni għajr il-Kummissjoni, għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni.

Qabel jippreżentaw abbozz ta’ baġit emendatorju, il-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet oħrajn ikkonċernati tal-Unjoni għandhom jeżaminaw il-possibilità ta’ riallokazzjoni tal-approprjazzjonijiet rilevanti, b’referenza partikolari għal kwalunkwe sottoimplimentazzjoni mistennija ta’ approprjazzjonijiet.

L-Artikolu 43 għandu japplika għal baġits emendatorji. Il-baġits emendatorji għandhom ikunu sostanzjati permezz ta’ referenza għall-baġit li jkunu qed jemendaw l-istimi tiegħu.

3.   Il-Kummissjoni għandha, ħlief f’ċirkostanzi eċċezzjonali debitament ġustifikati jew fil-każ ta’ mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea li għaliha jista’ jiġi ppreżentat abbozz ta’ baġit emendatorju fi kwalunkwe żmien tas-sena, tippreżenta l-abbozzi ta’ baġits emendatorji tagħha simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-1 ta’ Settembru ta’ kull sena finanzjarja. Hi tista’ tehmeż opinjoni mat-talbiet minn istituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni għal baġits emendatorji.

4.   L-abbozzi ta’ baġits emendatorji għandhom ikunu akkumpanjati minn dikjarazzjonijiet tar-raġunijiet u informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-snin finanzjarji preċedenti u kurrenti li kienu disponibbli meta ġew stabbiliti.

Artikolu 45

Trażmissjoni bikrija tal-estimi u l-abbozzi tal-baġit

Il-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jiftiehmu li jressqu ’l quddiem ċerti dati għat-trażmissjoni tal-istimi, u għall-adozzjoni u t-trażmissjoni tal-abbozz tal-baġit. Madankollu, tali arranġament ma għandux ikollu effett li jqassar jew jestendi l-perijodi li jkunu previsti għall-kunsiderazzjoni ta’ dawk it-testi skont l-Artikolu 314 TFUE u l-Artikolu 106a tat-Trattat Euratom.

KAPITOLU 2

Struttura u preżentazzjoni tal-baġit

Artikolu 46

Struttura tal-baġit

Il-baġit għandu jikkonsisti f’dawn li ġejjin:

(a)

dikjarazzjoni ġenerali tad-dħul u tan-nefqa;

(b)

taqsimiet separati għal kull istituzzjoni tal-Unjoni, ħlief il-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill li għandhom jaqsmu l-istess taqsima, suddiviżi f’dikjarazzjonijiet tad-dħul u tan-nefqa.

Artikolu 47

Nomenklatura tal-baġit

1.   Id-dħul tal-Kummissjoni u d-dħul u n-nefqa tal-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-Unjoni għandhom ikunu kklassifikati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill skont it-tip tagħhom jew l-użu li għalih huma assenjati f’titoli, f’kapitoli, f’artikoli u f’partiti.

2.   Id-dikjarazzjoni tan-nefqa għat-taqsima tal-baġit relatata mal-Kummissjoni għandha tkun stabbilita fuq il-bażi ta’ nomenklatura adottata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill u kklassifikata skont il-fini tan-nefqa.

Kull titolu għandu jikkorrispondi għal qasam ta’ politika u kull kapitolu għandu, bħala regola, jikkorrispondi għal programm jew għal attività.

Kull titolu jista’ jinkludi approprjazzjonijiet operattivi u approprjazzjonijiet amministrattivi. L-approprjazzjonijiet amministrattivi għal titolu għandhom ikunu miġbura flimkien f’kapitolu wieħed.

In-nomenklatura tal-baġit għandha tikkonforma mal-prinċipji ta’ speċifikazzjoni, ta’ ġestjoni finanzjarja tajba u ta’ trasparenza. Hija għandha tipprovdi ċ-ċarezza u t-trasparenza meħtieġa għall-proċess baġitarju, tiffaċilita l-identifikazzjoni tal-objettivi ewlenin kif riflessi fil-bażijiet legali rilevanti, tagħmel l-għażliet dwar il-prijoritajiet politiċi possibbli u tippermetti l-implimentazzjoni effiċjenti u effettiva.

3.   Il-Kummissjoni tista’ titlob li tiddaħħal entrata pro memoria fuq entrata mingħajr approprjazzjonijiet awtorizzati. Tali talba għandha tiġi approvata f’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 31.

4.   Meta ppreżentati skont l-iskop, l-approprjazzjonijiet amministrattivi għal titoli individwali għandhom ikunu kklassifikati kif ġej:

(a)

in-nefqa fuq il-persunal awtorizzat fil-pjan ta’ stabbiliment, li għandha tinkludi ammont ta’ approprjazzjonijiet u għadd ta’ karigi fil-pjan ta’ stabbiliment li jikkorrispondu għal dik in-nefqa;

(b)

l-infiq fuq il-persunal estern u nfiq ieħor imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 30(1) u ffinanzjat mill-intestatura “amministrazzjoni” tal-qafas finanzjarju pluriennali;

(c)

in-nefqa fuq bini u nefqa relatata oħra, inklużi tindif u manutenzjoni, kiri, telekomunikazzjonijiet, ilma, gass u elettriku;

(d)

in-nefqa fuq il-persunal estern u għajnuna teknika marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-programmi.

Kwalunkwe nefqa amministrattiva tal-Kummissjoni ta’ tip li jkun komuni għal bosta titoli għandha tiġi inkluża f’dikjarazzjoni sommarja separata u kklassifikata skont it-tip.

Artikolu 48

Dħul negattiv

1.   Il-baġit ma għandux ikun fih dħul negattiv, ħlief meta jkun ġej minn rimunerazzjoni negattiva tad-depożiti bħala total.

2.   Ir-riżorsi proprji mħallsa skont id-Deċiżjoni 2014/335/EU, Euratom għandhom ikunu ammonti netti u għandhom jintwerew bħala tali fid-dikjarazzjoni sommarja tad-dħul fil-baġit.

Artikolu 49

Dispożizzjonijiet

1.   Kull taqsima tal-baġit tista’ tinkludi titolu “dispożizzjonijiet”. L-approprjazzjonijiet għandhom jiddaħħlu f’dak it-titolu fi kwalunkwe mill-każijiet li ġejjin:

(a)

ma jkun jeżisti l-ebda att bażiku għall-azzjoni kkonċernata meta l-baġit ikun ġie stabbilit;

(b)

ikun hemm raġunijiet serji biex wieħed jiddubita mill-adegwatezza tal-approprjazzjonijiet jew mill-possibbiltà tal-implimentazzjoni, f’kondizzjonijiet konformi mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, l-approprjazzjonijiet mdaħħla fil-linji baġitarji kkonċernati.

L-approprjazzjonijiet f’dak it-titolu jistgħu jintużaw biss wara trasferimenti skont il-proċedura stabbilita fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 30(1) ta’ dan ir-Regolament fil-każijiet fejn l-adozzjoni tal-att bażiku tkun soġġetta għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 294 TFUE, u skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 31 ta’ dan ir-Regolament, għall-każijiet l-oħrajn kollha.

2.   Fil-każ ta’ diffikultajiet serji fl-implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista’, fil-kors ta’ sena finanzjarja, tipproponi li l-approprjazzjonijiet ikunu ttrasferiti lejn it-titolu “provvedimenti”. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jieħdu deċiżjoni rigward dawn it-trasferimenti kif previst fl-Artikolu 31.

Artikolu 50

Riżerva negattiva

It-taqsima tal-baġit relatata mal-Kummissjoni tal-baġit tista’ tinkludi “riżerva negattiva” limitata għal ammont massimu ta’ EUR 200 000 000. Tali riżerva, li għandha tkun mdaħħla f’titolu separat, għandha tinkludi biss approprjazzjonijiet ta’ pagament.

Din ir-riżerva negattiva għandha tkun imħejjija qabel it-tmiem tas-sena finanzjarja permezz ta’ trasferimenti b’konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikoli 30 u 31.

Artikolu 51

Riżerva għal Għajnuna ta’ Emerġenza

1.   It-taqsima tal-baġit relatata mal-Kummissjoni tal-baġit għandha tinkludi riżerva għall-għajnuna ta’ emerġenza għal pajjiżi terzi.

2.   Ir-riżerva msemmija fil-paragrafu 1 għandha tintuża qabel tmiem is-sena finanzjarja permezz ta’ trasferimenti skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 30 u 32.

Artikolu 52

Preżentazzjoni tal-baġit

1.   Il-baġit għandu juri:

(a)

fid-dikjarazzjoni ġenerali tad-dħul u n-nefqa:

(i)

l-istimi tad-dħul tal-Unjoni għas-sena finanzjarja kurrenti kkonċernata (“sena n”);

(ii)

l-istimi tad-dħul għas-sena finanzjarja preċedenti u d-dħul għas-sena n-2;

(iii)

l-approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament għas-sena n;

(iv)

l-approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament għas-sena finanzjarja preċedenti;

(v)

in-nefqa impenjata u n-nefqa mħallsa fis-sena n–2, b’din tal-aħħar espressa wkoll bħala perċentwal tal-baġit tas-sena n;

(vi)

kummenti xierqa dwar kull suddiviżjoni, kif stipulat fl-Artikolu 47(1), inklużi r-referenzi tal-att bażiku, fejn tkun teżisti waħda, kif ukoll l-ispjegazzjonijiet xierqa kollha rigward in-natura u l-iskop tal-approprjazzjonijiet;

(b)

f’kull taqsima, id-dħul u n-nefqa li jsegwu l-istess struttura kif stabbilit fil-punt (a);

(c)

fir-rigward tal-persunal:

(i)

għal kull taqsima, pjan ta’ stabbiliment li jistabbilixxi n-numru ta’ karigi għal kull grad f’kull kategorija u f’kull servizz u n-numru ta’ karigi permanenti u temporanji awtorizzati fi ħdan il-limiti tal-approprjazzjonijiet;

(ii)

pjan ta’ stabbiliment għall-persunal imħallas mill-approprjazzjonijiet għar-riċerka u għall-iżvilupp teknoloġiku għal azzjoni diretta u pjan ta’ stabbiliment għall-persunal imħallas mill-istess approprjazzjonijiet għal azzjoni indiretta; il-pjanijiet ta’ stabbiliment għandhom ikunu kklassifikati skont il-kategorija u skont il-grad u għandu jkun hemm distinzjoni bejn karigi permanenti u temporanji, awtorizzati fi ħdan il-limiti tal-approprjazzjonijiet;

(iii)

pjan ta’ stabbiliment li jistabbilixxi n-numru ta’ postijiet skont il-grad u l-kategorija għal kull korp tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 70 li jirċievi kontribuzzjoni ddebitata mill-baġit. Il-pjanijiet ta’ stabbiliment għandhom juru, maġenb in-numru ta’ postijiet awtorizzati għas-sena finanzjarja, in-numru awtorizzat tas-sena preċedenti. Il-persunal tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għandu jidher separatament fil-pjan ta’ stabbiliment tal-Kummissjoni;

(d)

fir-rigward tal-assistenza finanzjarja u tal-garanziji baġitarji:

(i)

fid-dikjarazzjoni ġenerali tad-dħul, il-linji baġitarji li jikkorrispondu għall-operazzjonijiet rilevanti u intiżi biex jirrekordjaw kwalunkwe rimborż riċevut mingħand riċevituri li inizjalment kienu inadempjenti. Dawk il-linji għandu jkollhom entrata pro memoria u jkunu akkumpanjati minn kummenti xierqa;

(ii)

fit-taqsima tal-baġit relatata mal-Kummissjoni:

fil-linji tal-baġit li jkun fihom il-garanziji baġitarji fir-rigward tal-operazzjonijiet ikkonċernati. Dawk il-linji għandhom ikollhom entrata pro memoria, dment li ma jkun hemm l-ebda imposta effettiva li tkun trid tiġi koperta b’riżorsi definittivi;

kummenti li jagħtu r-referenza għall-att bażiku u għall-volum tal-operazzjonijiet previsti, id-durata u l-garanzija finanzjarja mogħtija mill-Unjoni fir-rigward ta’ tali operazzjonijiet;

(iii)

f’dokument mehmuż mat-taqsima tal-baġit relatata mal-Kummissjoni, bħala indikazzjoni, tar-riskji korrispondenti wkoll:

l-operazzjoni kapitali kurrenti u l-immaniġġjar tad-dejn;

l-operazzjonijiet kapitali u l-ġestjoni tad-dejn għas-sena n;

(e)

fir-rigward ta’ strumenti finanzjarji li għandhom jiġu stabbiliti mingħajr att bażiku:

(i)

linji baġitarji li jikkorrispondu għall-operazzjonijiet rilevanti;

(ii)

deskrizzjoni ġenerali tal-istrumenti finanzjarji, inkluż id-durata ta’ żmien tagħhom u l-impatt tagħhom fuq il-baġit;

(iii)

l-operazzjonijiet previsti, inkluż il-volumi fil-mira bbażati fuq l-effett mistenni multiplikatur u ta’ ingranaġġ;

(f)

fir-rigward tal-fondi implimentati minn persuni jew entitajiet skont il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1):

(i)

referenza għall-att bażiku tal-programm rilevanti;

(ii)

il-linji baġitarji korrispondenti;

(iii)

deskrizzjoni ġenerali tal-azzjoni, inklużi d-durata tagħha u l-impatt tagħha fuq il-baġit;

(g)

l-ammont totali tan-nefqa tal-PESK imdaħħla f’kapitolu, intitolat “PESK”, b’artikoli speċifiċi, li jkopru n-nefqa tal-PESK u li jkun fih linji baġitarji speċifiċi li jidentifikaw mill-inqas il-missjonijiet ewlenin individwali.

2.   Minbarra d-dokumenti msemmija fil-paragrafu 1, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jehmżu mal-baġit kwalunkwe dokument rilevanti ieħor.

Artikolu 53

Regoli dwar il-pjanijiet ta’ stabbiliment għall-persunal

1.   Il-pjanijiet ta’ stabbiliment imsemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 52(1) għandhom jikkostitwixxu limitu assolut għal kull istituzzjoni jew korp tal-Unjoni. Ma għandhiex issir ebda ħatra f’eċċess tal-limitu stabbilit.

Madankollu, apparti milli fil-każ tal-gradi AD 14, AD 15 u AD 16, kull istituzzjoni jew korp tal-Unjoni jistgħu jimmodifikaw il-pjanijiet ta’ stabbiliment tagħhom b’sa 10 % tal-karigi awtorizzati, soġġett għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-volum tal-approprjazzjonijiet tal-persunal li jikkorrispondu għal sena finanzjarja sħiħa ma jkunx affettwat;

(b)

il-limitu tan-numru totali ta’ karigi awtorizzati minn kull pjan ta’ stabbiliment ma jinqabiżx;

(c)

l-istituzzjoni jew korp tal-Unjoni jkunu ħadu sehem f’eżerċizzju ta’ benchmarking ma’ istituzzjonijiet u korpi oħra kif mibdi permezz tal-eżerċizzju ta’ eżami analitiku tal-persunal tal-Kummissjoni.

Tliet ġimgħat qabel ma tagħmel il-modifiki msemmijin fit-tieni subparagrafu, l-istituzzjoni tal-Unjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bl-intenzjoni tagħha li tagħmel dan. F’każ li jitqajmu oġġezzjonijiet debitament ġustifikati f’dan il-perijodu mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, l-istituzzjoni tal-Unjoni għandha żżomm lura milli tagħmel il-modifiki u għandha tapplika l-proċedura stabbilita fl-Artikolu 44.

2.   B’deroga mill-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, l-effetti tax-xogħol part-time awtorizzat mill-awtorità tal-ħatra b’konformità mar-Regolamenti tal-Persunal jistgħu jkunu bbilanċjati b’ħatriet oħrajn.

KAPITOLU 3

Dixxiplina baġitarja

Artikolu 54

Konformità mal-qafas finanzjarju pluriennali u d-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom

Il-baġit għandu jikkonforma mal-qafas finanzjarju pluriennali u d-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom.

Artikolu 55

Konformità tal-atti tal-Unjoni mal-baġit

Fejn l-implimentazzjoni ta’ att tal-Unjoni teċċedi l-approprjazzjonijiet disponibbli fil-baġit, tali att ma għandux jiġi implimentat f’termini finanzjarji sa meta l-baġit ikun ġie emendat kif meħtieġ.

TITOLU IV

IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT

KAPITOLU 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 56

Implimentazzjoni tal-baġit skont il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba

1.   Il-Kummissjoni għandha timplimenta d-dħul u n-nefqa tal-baġit f’konformità ma’ dan ir-Regolament, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess u fil-limiti tal-approprjazzjonijiet awtorizzati.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkooperaw mal-Kummissjoni hekk li l-approprjazzjonijiet jintużaw f’konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba.

Artikolu 57

Informazzjoni dwar it-trasferimenti ta’ data personali għal finijiet ta’ awditjar

Fi kwalunkwe sejħa magħmula fil-kuntest ta’ għotjiet, ta’ akkwisti jew ta’ premji implimentati taħt ġestjoni diretta, il-benefiċjarji, il-kandidati, l-offerenti u l-parteċipanti potenzjali, għandhom jiġu informati skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 li, bl-iskop li jkunu mħarsa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, id-data personali tagħhom tista’ tiġi ttrasferita lis-servizzi ta’ awditjar intern, lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri jew lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u bejn l-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni, u l-aġenziji eżekuttivi msemmijin fl-Artikolu 69 ta’ dan ir-Regolament u l-korpi tal-Unjoni msemmijin fl-Artikoli 70 u 71 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 58

Att bażiku u eċċezzjonijiet

1.   L-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit għal kwalunkwe azzjoni tal-Unjoni għandhom jintużaw biss jekk ikun ġie adottat att bażiku.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1 u soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 3, 4 u 5, l-approprjazzjonijiet li ġejjin jistgħu jiġu implimentati mingħajr att bażiku sakemm l-azzjonijiet li jkunu intenzjonati li jiffinanzjaw jaqgħu taħt il-kompetenzi tal-Unjoni:

(a)

approprjazzjonijiet għal proġetti pilota ta’ natura sperimentali mfasslin biex jittestjaw il-fattibbiltà ta’ azzjoni u s-siwi tagħha;

(b)

approprjazzjonijiet għal azzjonijiet preparatorji fil-qasam tal-applikazzjoni tat-TFUE u t-Trattat Euratom, imfassla għat-tħejjija ta’ proposti li jwasslu għall-adozzjoni ta’ azzjonijiet futuri;

(c)

approprjazzjonijiet għal miżuri preparatorji fil-qasam tat-Titolu V tat-TUE;

(d)

approprjazzjonijiet għal azzjonijiet ta’ darba, jew għal azzjonijiet ta’ durata indefinita, imwettqin mill-Kummissjoni bis-saħħa ta’ kompiti li jirriżultaw mill-prerogattivi tagħha fil-livell istituzzjonali skont it-TFUE u t-Trattat Euratom, barra mid-dritt tagħha ta’ inizjattiva leġislattiva li tippreżenta proposti kif imsemmi fil-punt (b) ta’ dan il-paragrafu, u taħt setgħat speċifiċi mogħtija lilha direttament mill-Artikoli 154, 156, 159 u 160 TFUE, l-Artikoli 168(2), 171(2) u 173(2) TFUE, it-tieni paragrafu tal-Artikolu 175 TFUE, l-Artikolu 181(2) TFUE, l-Artikolu 190 TFUE u l-Artikoli 210(2) u 214(6) TFUE u l-Artikoli 70 u 77 sa 85 tat-Trattat Euratom;

(e)

approprjazzjonijiet għall-operat ta’ kull istituzzjonijiet tal-Unjoni skont l-awtonomija amministrattiva tagħha.

3.   Fir-rigward tal-approprjazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2, l-approprjazzjonijiet ta’ impenn rilevanti jistgħu jiddaħħlu fil-baġit għal mhux aktar minn sentejn finanzjarji konsekuttivi. L-ammont totali ta’ approprjazzjonijiet għal proġetti pilota ma għandux jaqbeż l-EUR 40 000 000 fi kwalunkwe sena finanzjarja.

4.   Fir-rigward tal-approprjazzjonijiet imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2, azzjonijiet preparatorji għandhom isegwu approċċ koerenti u jistgħu jieħdu forom diversi. L-approprjazzjonijiet ta’ impenn rilevanti jistgħu jiddaħħlu fil-baġit għal mhux aktar minn tliet snin finanzjarji konsekuttivi. Il-proċedura għall-adozzjoni tal-att bażiku rilevanti għandha tiġi konkluża qabel tmiem it-tielet sena finanzjarja. Matul dik il-proċedura, l-impenn ta’ approprjazzjonijiet għandu jikkorrispondi għall-karatteristiċi partikolari tal-azzjoni preparatorja fir-rigward tal-attivitajiet previsti, l-għanijiet mixtieqa u r-riċevituri. B’riżultat, l-ammont tal-approprjazzjonijiet impenjati ma għandux jikkorrispondi fil-volum għall-ammont ta’ dawk previsti għall-iffinanzjar tal-azzjoni definittiva nnifisha.

L-ammont totali ta’ approprjazzjonijiet għal azzjonijiet preparatorji ġodda msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2 ma għandux jaqbeż il-EUR 50 000 000 fi kwalunkwe sena finanzjarja, u l-ammont totali tal-approprjazzjonijiet effettivament impenjati għall-azzjonijiet preparatorji ma għandux jaqbeż il-EUR 100 000 000.

5.   Fir-rigward tal-approprjazzjonijiet imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 2, miżuri preparatorji għandhom ikunu limitati għal perijodu qasir ta’ żmien u għandhom ikunu mfasslin biex jistabbilixxu l-kondizzjonijiet għall-azzjoni tal-Unjoni fil-kisba tal-objettivi tal-PESK u għall-adozzjoni tal-istrumenti legali meħtieġa.

Għall-fini tal-operazzjonijiet tal-Unjoni ta’ maniġġar ta’ kriżijiet, il-miżuri preparatorji għandhom jitfasslu, fost l-oħrajn, biex jivvalutaw il-ħtiġijiet operattivi, jipprevedu allokazzjoni inizjali mgħaġġla ta’ riżorsi, jew biex jistabbilixxu l-kondizzjonijiet fil-post għall-varar tal-operazzjoni. Il-miżuri preparatorji għandhom jiġu deċiżi mill-Kunsill, fuq proposta tar-Rappreżentanti Għoli.

Sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni rapida tal-miżuri preparatorji, ir-Rappreżentant Għoli għandu jinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni kmieni kemm jista’ jkun dwar l-intenzjoni tal-Kunsill li jniedi miżura preparatorja u b’mod partikolari dwar ir-riżorsi meħtieġa stmati għal dak il-għan. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiġi żgurat l-iżborż rapidu tal-fondi.

Il-finanzjament tal-miżuri maqbula mill-Kunsill għat-tħejjija tal-operazzjonijiet tal-Unjoni ta’ mmaniġġar ta’ kriżijiet skont it-Titolu V tat-TUE għandu jkopri l-kostijiet inkrementali li jirriżultaw direttament minn skjerament speċifiku fuq il-post ta’ missjoni jew tim li jinvolvi, fost l-oħrajn, persunal minn istituzzjonijiet tal-Unjoni, inklużi l-assigurazzjoni għal riskju għoli, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-akkomodazzjoni u l-pagamenti għal kull jum.

Artikolu 59

Implimentazzjoni tal-baġit minn istituzzjonijiet tal-Unjoni ħlief il-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha tagħti lill-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-Unjoni s-setgħat meħtieġa għall-implimentazzjoni tat-taqsimiet tal-baġit li huma relatati magħhom.

2.   Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tagħhom, istituzzjonijiet tal-Unjoni jistgħu jikkonkludu ftehimiet ma’ xulxin fil-livell ta’ servizz li jistabbilixxu l-kondizzjonijiet li jirregolaw il-forniment ta’ servizzi, il-provvista ta’ prodotti, l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet jew ta’ kuntratti ta’ bini.

Dawk il-ftehimiet għandhom jippermettu t-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet jew l-irkupru tal-ispejjeż, li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tagħhom.

3.   Il-ftehimiet fil-livell ta’ servizz imsemmija fil-paragrafu 2 jistgħu jiġu miftehmin ukoll bejn dipartimenti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, korpi tal-Unjoni, uffiċċji tal-Unjoni, korpi jew persuni inkarigati bl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi fil-PESK skont it-Titolu V tat-TUE u l-Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Iskejjel Ewropej. Il-Kummissjoni u istituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni għandhom jirrapportaw regolarment lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-ftehimiet fil-livell ta’ servizz li jikkonkludu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni.

Artikolu 60

Delegazzjoni tas-setgħat tal-implimentazzjoni tal-baġit

1.   Il-Kummissjoni u kwalunkwe waħda mill-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-Unjoni jistgħu, fi ħdan id-dipartimenti tagħhom, jiddelegaw is-setgħat tagħhom għall-implimentazzjoni tal-baġit f’konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament u bir-regoli interni tagħhom u fil-limiti li huma jistabbilixxu fl-istrument tad-delega. Dawk li jingħataw din is-setgħa għandhom jaġixxu biss fil-limiti tas-setgħat li jkunu ngħataw lilhom espressament.

2.   Barra mill-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista’ tiddelega s-setgħat tagħha għall-implimentazzjoni tal-baġit rigward l-approprjazzjonijiet operazzjonali tat-taqsima tagħha stess tal-baġit lil Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni u, sabiex tiżgura l-kontinwità tan-negozju fin-nuqqas tagħhom, lil deputati Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni. Tali delega għandha tkun mingħajr ħsara għar-responsabbiltà tal-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit. Fejn in-nuqqas tal-Kap ta’ delegazzjoni tal-Unjoni jaqbeż l-erba’ ġimgħat, il-Kummissjoni għandha tirrevedi d-deċiżjoni tagħha li tiddelega s-setgħat tal-implimentazzjoni tal-baġit. Meta l-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni, u d-deputati tagħhom fin-nuqqas ta’ dawn ta’ qabel, jaġixxu bħala uffiċjali ta’ awtorizzazzjoni b’sottodelega tal-Kummissjoni, huma għandhom japplikaw ir-regoli tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit u għandhom ikunu soġġetti għall-istess dmirijiet, obbligi u responsabbiltà bħal kull uffiċjal awtorizzanti ieħor b’sottodelega tal-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni tista’ tirtira d-delega ta’ setgħat imsemmija fl-ewwel subparagrafu skont ir-regoli tagħha stess.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, ir-Rappreżentant Għoli għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn id-delegazzjonijiet tal-Unjoni u d-dipartimenti tal-Kummissjoni.

3.   Eċċezzjonalment, is-SEAE jista’ jiddelega s-setgħat tiegħu għall-implimentazzjoni tal-baġit rigward l-approprjazzjonijiet amministrattivi tat-taqsima tiegħu stess tal-baġit lill-persunal tal-Kummissjoni ta’ delegazzjonijiet tal-Unjoni fejn dan ikun neċessarju sabiex tiġi żgurata l-kontinwità fl-amministrazzjoni ta’ tali delegazzjonijiet fin-nuqqas tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni kompetenti tas-SEAE mill-pajjiż fejn tkun ibbażata d-delegazzjoni tiegħu. F’każijiet eċċezzjonali li fihom il-persunal tal-Kummissjoni tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni jaġixxi bħala uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega tas-SEAE, dan għandu japplika r-regoli interni tas-SEAE għall-implimentazzjoni tal-baġit u għandu jkun soġġett għall-istess dmirijiet, obbligi u responsabbiltà bħal kull uffiċjal tal-awtorizzazzjoni ieħor b’sottodelega tas-SEAE.

Is-SEAE jista’ jirtira d-delega tas-setgħat imsemmija fl-ewwel subparagrafu skont ir-regoli tiegħu stess.

Artikolu 61

Il-kunflitt ta’ interessi

1.   L-atturi finanzjarji fis-sens tal- Kapitolu 4 ta’ dan it-Titolu u persuni oħrajn, inkluż awtoritajiet nazzjonali fi kwalunkwe livell, involuti fil-ġestjoni diretta, indiretta u kondiviża, inkluż l-atti preparatorji tagħhom, l-awditu jew il-kontroll, ma għandhom jieħdu ebda azzjoni li tista’ ġġib l-interessi tagħhom f’kunflitt ma’ dawk tal-Unjoni. Għandhom jieħdu wkoll miżuri xierqa sabiex jipprevjenu li jqum kunflitt ta’ interessi fil-funzjonijiet taħt ir-responsabbiltà tagħhom u sabiex jindirizzaw sitwazzjonijiet li jistgħu jiġu perċepiti b’mod oġġettiv bħala kunflitt ta’ interessi.

2.   Fejn ikun hemm riskju ta’ kunflitt ta’ interessi li jinvolvi membru tal-persunal ta’ awtorità nazzjonali, il-persuna inkwistjoni għandha tirreferi l-każ lis-superjur ġerarkiku tagħha. Fejn ikun jeżisti tali riskju għal persunal kopert mir-Regolamenti tal-Persunal, il-persuna inkwistjoni għandha tirreferi l-kwistjoni b’delega lill-uffiċjal awtorizzanti rilevanti. Is-superjur ġerarkiku rilevanti jew l-uffiċjal awtorizzanti b’delega għandu jikkonferma bil-miktub, jekk ġiex ikkonstatat li jeżisti kunflitt ta’ interessi. Fejn jiġi kkonstatat li jeżisti kunflitt ta’ interessi, l-awtorità tal-ħatra jew l-awtorità nazzjonali rilevanti għandhom jiżguraw li l-persuna inkwistjoni twaqqaf kull attività fil-kwistjoni. L-uffiċjal awtorizzanti rilevanti b’delega jew l-awtorità nazzjonali rilevanti għandhom jiżguraw li tittieħed kwalunkwe azzjoni xierqa ulterjuri skont il-liġi applikabbli.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, kunflitt ta’ interessi jkun jeżisti fejn l-eżerċizzju imparzjali u oġġettiv tal-funzjonijiet ta’ attur finanzjarju jew ta’ persuna oħra, kif imsemmi fil-paragrafu 1, ikun kompromess għal raġunijiet li jinvolvu l-familja, il-ħajja emozzjonali, l-affinità politika jew nazzjonali, l-interess ekonomiku jew kwalunkwe interess personali dirett jew indirett ieħor.

KAPITOLU 2

Metodi ta’ implimentazzjoni

Artikolu 62

Metodi ta’ implimentazzjoni tal-baġit

1.   Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit bi kwalunkwe wieħed minn dawn il-modi:

(a)

direttament (“ġestjoni diretta”), kif stabbilit fl-Artikoli 125 sa 153, permezz tad-dipartimenti tagħha, inkluż persunal tagħha fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni taħt l-awtorità tal-Kap tad-delegazzjoni rispettiv tagħhom, f’konformità mal-Artikolu 60(2), jew permezz tal-aġenziji eżekuttivi msemmija fl-Artikolu 69;

(b)

taħt ġestjoni kondiviża ma’ Stati Membri (“ġestjoni kondiviża”) kif stabbilit fl-Artikoli 63 u 125 sa 129;

(c)

indirettament (“ġestjoni indiretta”) kif stabbilit fl-Artikoli 125 sa 149 u 154 sa 159, fejn dan ikun previst fl-att bażiku jew fil-każijiet imsemmijin fil-punti (a) sa (d) tal-Artikolu 58(2), billi l-kompiti ta’ implimentazzjoni baġitarja jiġu fdati lil:

(i)

pajjiżi terzi jew il-korpi nnominati minnhom;

(ii)

organizzazzjonijiet internazzjonali jew l-aġenziji tagħhom, fis-sens tal-Artikolu 156;

(iii)

il-Bank Ewropew tal-Investiment (“il-BEI”) jew il-Fond Ewropew tal-Investiment (“il-FEI”) jew it-tnejn li huma li jaġixxu bħala grupp (“il-grupp tal-BEI”);

(iv)

il-korpi tal-Unjoni msemmijin fl-Artikoli 70 u 71;

(v)

korpi tal-liġi pubblika, inkluż organizzazzjonijiet tal-Istati Membri;

(vi)

korpi regolati bil-liġi privata b’missjoni ta’ servizz pubbliku, inkluż organizzazzjonijiet tal-Istati Membri, sa fejn ikunu pprovduti b’garanziji finanzjarji adegwati;

(vii)

korpi rregolati bil-liġi privata ta’ Stat Membru li huma inkarigati bl-implimentazzjoni ta’ sħubija pubblika-privata u li jkunu pprovduti b’garanziji finanzjarji adegwati;

(viii)

korpi jew persuni fdati bl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi fil-PESK skont it-Titolu V tat-TUE, u identifikati fl-att bażiku rilevanti.

Fir-rigward tal-punt (c)(vi) tal-ewwel subparagrafu, l-ammont ta’ garanziji finanzjarji meħtieġa jistgħu jkunu stipulati fl-att bażiku rilevanti u jista’ jkun limitat għall-ammont massimu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni lill-korp ikkonċernat. Fil-każ ta’ aktar minn garanti wieħed, it-tqassim tal-ammont totali tal-imputabbiltà li għandu jiġi kopert mill-garanziji għandu jiġi speċifikat fil-ftehim ta’ kontribuzzjoni, li jista’ jipprevedi li l-imputabbiltà ta’ kull garanti tkun proporzjonata mas-sehem tal-kontribuzzjoni rispettiva tagħhom lill-korp.

2.   Għall-finijiet ta’ ġestjoni diretta, il-Kummissjoni tista’ tuża l-istrumenti msemmija fit-Titoli VII, VIII, IX, X u XII.

Għall-finijiet ta’ ġestjoni kondiviża, l-istrumenti għall-implimentazzjoni tal-baġit għandhom ikunu dawk previsti f’regoli speċifiċi għas-settur.

Għall-finijiet ta’ ġestjoni indiretta, il-Kummissjoni għandha tapplika t-Titolu VI u, fil-każ ta’ strumenti finanzjarji u garanziji baġitarji, it-Titoli VI u X. L-entitajiet ta’ implimentazzjoni għandhom japplikaw l-istrumenti għall-implimentazzjoni tal-baġit stabbiliti fil-ftehim ta’ kontribuzzjoni kkonċernat.

3.   Il-Kummissjoni hija responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit skont l-Artikolu 317 TFUE u ma għandhiex tiddelega dawk il-kompiti lil partijiet terzi, meta t-tali kompiti jkunu jinvolvu miżura kbira ta’ diskrezzjoni li timplika għażliet politiċi.

Il-Kummissjoni ma għandhiex, permezz ta’ kuntratti skont it-Titolu VII ta’ dan ir-Regolament, testernalizza kompiti li jinvolvu l-eżerċizzju ta’ awtorità pubblika u setgħat diskrezzjonali ta’ ġudizzju.

Artikolu 63

Ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri

1.   Fejn il-Kummissjoni timplimenta l-baġit b’ġestjoni kondiviża, il-kompiti relatati mal-implimentazzjoni tal-baġit għandhom ikunu delegati lill-Istati Membri. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jirrispettaw il-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba, it-trasparenza u n-nondiskriminazzjoni u għandhom jiżguraw il-viżibilità tal-azzjoni tal-Unjoni meta jamministraw fondi tal-Unjoni. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom iwettqu l-obbligi rispettivi tagħhom tal-kontroll u l-awditjar u jassumu r-responsabbiltajiet li jirriżultaw u li huma stabbiliti f’dan ir-Regolament. Dispożizzjonijiet komplimentari għandhom jiġu stabbiliti f’regoli speċifiċi għas-setturi.

2.   Meta jkunu qed iwettqu kompiti relatati mal-implimentazzjoni tal-baġit, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji kollha, inkluż dawk leġislattivi, regolatorji u amministrattivi, biex iħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, jiġifieri billi:

(a)

jiżguraw li l-azzjonijiet iffinanzjati mill-baġit ikunu implimentati b’mod korrett u effikaċi u f’konformità mar-regoli speċifiċi applikabbli għas-settur;

(b)

jinnominaw korpi responsabbli għall-ġestjoni u l-kontroll ta’ fondi tal-Unjoni skont il-paragrafu 3, u s-sorveljanza ta’ tali korpi;

(c)

jipprevjenu, isibu u jikkoreġu irregolaritajiet u frodi;

(d)

jikkooperaw, f’konformità ma’ dan ir-Regolament u r-regoli speċifiċi għas-settur, mal-Kummissjoni, l-OLAF, il-Qorti tal-Awdituri u, għal dawk l-Istati Membri parteċipanti f’kooperazzjoni msaħħa taħt ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 (39), mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE).

Biex iħarsu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, l-Istati Membri, filwaqt li jirrispettaw il-prinċipju tal-proporzjonalità, u f’konformità ma’ dan l-Artikolu u mar-regoli rilevanti speċifiċi għas-settur, għandhom iwettqu kontrolli ex-ante u ex-post inkluż, fejn meħtieġ, kontrolli fuq il-post fuq kampjuni rappreżentattivi u/jew ibbażati fuq ir-riskju tat-tranżazzjonijiet. Għandhom ukoll jirkupraw fondi li ma kellhomx jitħallsu u jressqu proċedimenti legali jekk meħtieġ f’dan ir-rigward.

L-Istati Membri għandhom jimponu penali effettivi, dissważivi u proporzjonati fuq ir-riċevituri fejn previst fir-regoli speċifiċi għas-setturi jew f’dispożizzjonijiet speċifiċi fil-liġi nazzjonali.

Bħala parti mill-evalwazzjoni tagħha tar-riskji u f’konformità ma’ regoli speċifiċi għas-settur, il-Kummissjoni għandha tissorvelja s-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll stabbiliti fl-Istati Membri. Il-Kummissjoni, fil-ħidma tagħha ta’ awditjar, għandha tirrispetta l-prinċipju tal-proporzjonalità u għandha tqis il-livell ta’ riskju evalwat b’konformità ma’ regoli speċifiċi għas-settur.

3.   Skont il-kriterji u l-proċeduri stabbiliti fir-regoli speċifiċi għas-settur, l-Istati Membri għandhom jinnominaw korpi fil-livell xieraq sabiex ikunu responsabbli għall-ġestjoni u għall-kontroll tal-fondi tal-Unjoni. Dawn il-korpi jistgħu jwettqu wkoll kompiti mhux relatati mal-ġestjoni ta’ fondi tal-Unjoni u jistgħu jinkarigaw uħud mill-kompiti tagħhom lil korpi oħrajn.

Meta jiddeċiedu dwar in-nomina ta’ korpi, l-Istati Membri jistgħu jibbażaw id-deċiżjoni tagħhom fuq jekk is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll humiex essenzjalment l-istess bħal dawk li diġà qed jitħaddmu għall-perjodu preċedenti u jekk ħadmux b’mod effikaċi.

Jekk ir-riżultati tal-awditjar u tal-kontroll juru li l-korpi maħtura m’għadhomx konformi mal-kriterji stabbiliti f’regoli speċifiċi għas-setturi, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li n-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tal-kompiti ta’ dawk il-korpi jinstab rimedju għalihom, inkluż billi tintemm il-ħatra f’konformità ma’ regoli speċifiċi għas-setturi.

Ir-regoli speċifiċi għas-setturi għandhom jiddefinixxu r-rwol tal-Kummissjoni fil-proċess stabbilit f’dan il-paragrafu.

4.   Il-korpi maħtura skont il-paragrafu 3 għandhom:

(a)

jistabbilixxu sistema effettiva u effiċjenti ta’ kontroll intern u jiżguraw il-funzjonament tagħha;

(b)

jużaw sistema kontabilistika li tipprovdi informazzjoni preċiża, sħiħa u affidabbli f’waqtha;

(c)

jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa skont il-paragrafi 5, 6 u 7;

(d)

jiżguraw il-pubblikazzjoni ex post skont l-Artikolu 38(2) sa (6).

Kwalunkwe proċessar ta’ data personali għandu jikkonforma mar-Regolament (UE) 2016/679.

5.   Il-korpi maħtura skont il-paragrafu 3 għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni sal-15 ta’ Frar tas-sena finanzjarja ta’ wara:

(a)

bil-kontijiet tagħhom dwar l-infiq magħmul, waqt il-perijodu ta’ referenza rilevanti kif definit f’regoli speċifiċi għas-settur, fl-eżekuzzjoni tal-kompiti tagħhom u li jkunu ġew ippreżentati lill-Kummissjoni għar-rimborż;

(b)

b’sommarju annwali tar-rapporti finali tal-awditjar u tal-kontrolli mwettqa, inkluża analiżi tan-natura u tal-portata tal-iżbalji u tad-dgħufijiet identifikati f’sistemi, kif ukoll tal-azzjonijiet korrettivi meħuda jew ippjanati.

6.   Il-kontijiet imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 5 għandhom jinkludu l-prefinanzjament u s-somom li fir-rigward tagħhom ikunu għaddejjin jew tlestew proċeduri ta’ rkupru. Għandhom ikunu akkumpanjati b’dikjarazzjoni ta’ ġestjoni li tikkonferma li, fl-opinjoni ta’ dawk inkarigati mill-ġestjoni tal-fondi:

(a)

l-informazzjoni tkun ġiet ippreżentata kif suppost, tkun kompluta u preċiża;

(b)

in-nefqa tkun intużat għall-iskop li kienet maħsuba għalih, kif definit f’regoli speċifiċi għas-settur;

(c)

is-sistemi ta’ kontroll stabbiliti jiżguraw il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti.

7.   Il-kontijiet imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 5 u s-sommarju msemmi fil-punt (b) ta’ dak il-paragrafu għandhom ikunu akkumpanjati minn opinjoni ta’ korp tal-awditjar indipendenti, imfassla skont standards tal-awditjar aċċettati internazzjonalment. Dik l-opinjoni għandha tistabbilixxi jekk il-kontijiet jagħtux stampa ċara u ġusta, jekk in-nefqa li fir-rigward tagħha ntalab rimborż mingħand il-Kummissjoni hijiex legali u regolari, u jekk is-sistemi ta’ kontroll imħaddma jiffunzjonawx kif suppost. L-opinjoni għandha tiddikjara wkoll jekk ix-xogħol tal-awditjar iqajjimx dubju dwar l-istqarrijiet li saru fid-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni msemmija fil-paragrafu 6.

L-iskadenza tal-15 ta’ Frar stipulata fil-paragrafu 5 tista’ tiġi estiża b’eċċezzjoni mill-Kummissjoni sal-1 ta’ Marzu, abbażi ta’ komunikazzjoni mill-Istat Membru kkonċernat.

L-Istati Membri jistgħu, fil-livell xieraq, jippubblikaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 5 u 6 u f’dan il-paragrafu.

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu dikjarazzjonijiet iffirmati fil-livell xieraq lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni abbażi tal-l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 5 u 6 u f’dan il-paragrafu.

8.   Sabiex ikun żgurat li l-fondi tal-Unjoni jintużaw skont ir-regoli applikabbli, il-Kummissjoni għandha:

(a)

tapplika proċeduri għall-eżami u l-aċċettazzjoni tal-kontijiet tal-korpi maħtura, fejn tiżgura li l-kontijiet ikunu kompluti, preċiżi u veri;

(b)

teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni in-nefqa li fir-rigward tagħha sar żborż bi ksur tal-liġi applikabbli;

(c)

tinterrompi skadenzi għal pagamenti jew tissospendi pagamenti fejn dan ikun previst f’regoli speċifiċi għas-settur.

Il-Kummissjoni għandha ttemm l-interruzzjoni tal-iskadenzi għal pagament jew is-sospensjoni tal-pagamenti, għalkollox jew parzjalment, wara li Stat Membru jkun ippreżenta l-kummenti tiegħu u hekk kif ikun ħa l-miżuri neċessarji. Ir-rapport annwali tal-attività msemmi fl-Artikolu 74(9) għandu jkopri l-obbligi kollha skont dan il-paragrafu.

9.   Ir-regoli speċifiċi għas-setturi għandhom iqisu l-ħtiġijiet tal-programmi ta’ Kooperazzjoni Territorjali Ewropea partikolarment rigward il-kontenut tad-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni, il-proċess stabbilit fil-paragrafu 3 u l-funzjoni tal-awditjar.

10.   Il-Kummissjoni tiġbor reġistru ta’ entitajiet responsabbli mill-attivitajiet ta’ ġestjoni, ta’ ċertifikazzjoni u tal-awditjar taħt regoli speċifiċi għas-settur.

11.   L-Istati Membri jistgħu jużaw ir-riżorsi allokati lilhom taħt ġestjoni kondiviża flimkien ma’ operazzjonijiet u ma’ strumenti mwettqin skont ir-Regolament 2015/1017 f’konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fir-regoli rilevanti speċifiċi għas-settur.

KAPITOLU 3

Uffiċċji Ewropej u korpi tal-Unjoni

Taqsima 1

Uffiċċji ewropej

Artikolu 64

Ambitu tal-kompetenzi tal-uffiċċji Ewropej

1.   Qabel ma twaqqaf uffiċċju Ewropew ġdid, il-Kummissjoni għandha tagħmel studju tal-kost-benefiċċju u evalwazzjoni tar-riskji assoċjati, tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill bir-riżultati tagħhom u tipproponi li ddaħħal l-approprjazzjonijiet meħtieġa f’anness għat-taqsima tal-baġit relatata mal-Kummissjoni.

2.   Fl-ambitu tal-kompetenzi tagħhom, l-uffiċċji Ewropej:

(a)

għandhom iwettqu kompiti obbligatorji previsti fl-att ta’ stabbiliment tagħhom jew f’atti legali oħra tal-Unjoni;

(b)

jistgħu, f’konformità mal-Artikolu 66, iwettqu kompiti mhux obbligatorji awtorizzati mill-Kumitati Maniġerjali tagħhom wara li jikkunsidraw il-kost-benefiċċji u r-riskji assoċjati għall-partijiet involuti.

3.   Din it-Taqsima għandha tapplika għall-operat tal-OLAF, bl-eċċezzjoni tal-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu, tal-Artikolu 66 u tal-Artikolu 67(1), (2) u (3).

4.   L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jeżerċita r-responsabbiltajiet kollha stabbiliti fil-Kapitolu 8 ta’ dan it-Titolu.

Artikolu 65

Approprjazzjonijiet li jirrigwardaw uffiċċji Ewropej

1.   L-approprjazzjonijiet awtorizzati għall-implimentazzjoni tal-kompiti obbligatorji ta’ kull uffiċċju Ewropew għandhom jiddaħħlu f’linja baġitarja speċifika fit-taqsima tal-baġit relatata mal-Kummissjoni u għandhom ikunu stabbiliti fid-dettall f’anness għal dik it-taqsima.

L-anness imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jieħu l-għamla ta’ dikjarazzjoni tad-dħul u n-nefqa, suddiviża bl-istess mod bħat-taqsimiet tal-baġit.

L-approprjazzjonijiet imdaħħlin f’dak l-anness:

(a)

għandhom ikopru r-rekwiżiti finanzjarji kollha ta’ kull uffiċċju Ewropew fit-twettiq tal-kompiti obbligatorji stipulati fl-att ta’ stabbiliment tiegħu jew f’atti legali oħra tal-Unjoni;

(b)

jistgħu jkopru rekwiżiti finanzjarji ta’ uffiċċju Ewropew fil-prestazzjoni tal-kompiti mitlubin minn istituzzjonijiet tal-Unjoni, minn korpi tal-Unjoni, minn uffiċċji Ewropej oħra u aġenziji mwaqqfin minn jew skont it-Trattati u awtorizzati skont l-att ta’ stabbiliment tal-uffiċċju.

2.   Fir-rigward tal-approprjazzjonijiet imdaħħlin fl-anness għal kull uffiċċju Ewropew, il-Kummissjoni għandha tiddelega l-poteri tal-uffiċjal awtorizzanti lid-Direttur tal-uffiċċju Ewropew ikkonċernat, skont l-Artikolu 73.

3.   Il-pjan ta’ stabbiliment ta’ kull uffiċċju Ewropew għandu jkun anness ma’ dak tal-Kummissjoni.

4.   Id-Direttur ta’ kull uffiċċju Ewropew għandu jieħu deċiżjonijiet dwar it-trasferimenti fi ħdan l-anness imsemmi fil-paragrafu 1. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b’tali trasferimenti.

Artikolu 66

Kompiti mhux obbligatorji

1.   Għall-kompiti mhux obbligatorji msemmijin fil-punt (b) tal-Artikolu 64(2), uffiċċju Ewropew jista’:

(a)

jirċievi delega għad-Direttur tiegħu mingħand istituzzjonijiet tal-Unjoni, korpi tal-Unjoni u uffiċċji Ewropej oħrajn, flimkien ma’ delega tas-setgħat tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni rigward l-approprjazzjonijiet imdaħħlin fit-taqsima tal-baġit relatata mal-istituzzjoni tal-Unjoni, tal-korp tal-Unjoni jew ta’ uffiċċju Ewropew ieħor;

(b)

jikkonkludi ftehimiet fil-livell ta’ servizz ad hoc ma’ istituzzjonijiet tal-Unjoni, korpi tal-Unjoni, uffiċċji oħra Ewropej jew partijiet terzi.

2.   Fil-każijiet imsemmijin fil-punt (a) tal-paragrafu 1, istituzzjonijiet tal-Unjoni, korpi tal-Unjoni u uffiċċji Ewropej oħrajn ikkonċernati għandhom jistabbilixxu l-limiti u l-kondizzjonijiet għad-delega tas-setgħat. It-tali delega għandha tkun maqbula skont l-att ta’ stabbiliment tal-uffiċċju Ewropew, b’mod partikolari fir-rigward tal-kondizzjonijiet u l-modalitajiet tad-delega.

3.   Fil-każijiet imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1, id-Direttur tal-uffiċċju Ewropew għandu, skont l-att ta’ stabbiliment tiegħu, jadotta d-dispożizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-implimentazzjoni tal-kompiti, l-irkupru tal-kostijiet imġarrba, u ż-żamma tar-rekords kontabilistiċi korrispondenti. L-uffiċċju Ewropew għandu jirrapporta r-riżultat ta’ tali rekords kontabilistiċi lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni, il-korpi tal-Unjoni jew uffiċċji Ewropej oħra kkonċernati.

Artikolu 67

Rekords kontabilistiċi ta’ uffiċċji Ewropej

1.   Kull uffiċċju Ewropew għandu jħejji rekords kontabilistiċi tan-nefqa tiegħu, li jagħmluha possibbli li jkun iddeterminat il-proporzjon tas-servizzi tiegħu forniti lil kull istituzzjoni tal-Unjoni, korp tal-Unjoni jew uffiċċju Ewropew ieħor. Id-Direttur tal-uffiċċju Ewropew ikkonċernat għandu, wara approvazzjoni mill-Kumitat ta’ Ġestjoni tiegħu, jadotta l-kriterji li fuqhom għandhom ikunu bbażati r-rekords kontabilistiċi.

2.   Il-kummenti rigward il-linja baġitarja speċifika, li fiha jiddaħħlu l-approprjazzjonijiet totali għal kull uffiċċju Ewropew li lilu ġew iddelegati s-setgħat tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni skont il-punt (a) tal-Artikolu 66 (1), għandhom juru stima tal-kostijiet tas-servizzi forniti minn dak l-uffiċċju lil kull istituzzjoni tal-Unjoni, korp tal-Unjoni u uffiċċju Ewropew ieħor ikkonċernat. Dan għandu jkun ibbażat fuq ir-rekords kontabilistiċi previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Kull uffiċċju Ewropew li lilu ġew iddelegati setgħat tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni skont il-punt (a) tal-Artikolu 66 (1) għandu jinnotifika lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni, lill-korpi tal-Unjoni u lil uffiċċji Ewropej oħrajn ikkonċernati bir-riżultati tar-rekords kontabilistiċi previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.   Ir-rekords kontabilistiċi ta’ kull uffiċċju Ewropew għandhom jifformaw parti integrali mill-kontijiet tal-Unjoni skont l-Artikolu 241.

5.   L-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni, filwaqt li jaġixxi fuq proposta mill-Kumitat ta’ Ġestjoni tal-uffiċċju Ewropew ikkonċernat, jista’ jiddelega lil membru tal-persunal tal-uffiċċju Ewropew uħud mill-kompiti tal-uffiċjal relatati mal-ġbir tad-dħul u mal-pagament tan-nefqa li jsiru direttament mill-uffiċċju Ewropew ikkonċernat.

6.   Biex jintlaħqu r-rekwiżiti tal-flus tal-uffiċċju Ewropew, il-kontijiet tal-bank jew il-kontijiet giro tal-uffiċċju postali jistgħu jinfetħu f’ismu mill-Kummissjoni, li taġixxi fuq proposta mill-Kumitat ta’ Ġestjoni. Il-pożizzjoni tal-likwidità finali għal kull sena għandha tiġi rrikonċiljata u aġġustata bejn l-Uffiċċju Ewropew ikkonċernat u l-Kummissjoni fi tmiem is-sena finanzjarja.

Taqsima 2

Aġenziji u korpi tal-unjoni

Artikolu 68

Applikabbiltà għall-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-implimentazzjoni tal-baġit mill-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom.

Artikolu 69

Aġenziji eżekuttivi

1.   Il-Kummissjoni tista’ tiddelega setgħat lill-aġenziji eżekuttivi sabiex jimplimentaw programm jew proġett sħiħ tal-Unjoni jew parti minnu, inkluż proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji u l-implimentazzjoni ta’ nefqiet amministrattivi, f’isimha u taħt ir-responsabbiltà tagħha, f’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 (40). L-aġenziji eżekuttivi għandhom jinħolqu permezz ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni u għandu jkollhom personalità ġuridika taħt id-dritt tal-Unjoni. Dawn għandhom jirċievu kontribuzzjoni annwali.

2.   Id-diretturi ta’ aġenziji eżekuttivi għandhom jaġixxu bħala uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’delega rigward l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet operazzjonali relatati mal-programmi tal-Unjoni li jimmaniġġjaw bis-sħiħ jew b’mod parzjali.

3.   Il-kumitat ta’ tmexxija ta’ aġenzija eżekuttiva jista’ jaqbel mal-Kummissjoni li l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni għandu jaġixxi wkoll bħala l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-aġenzija eżekuttiva kkonċernata. Il-kumitat ta’ tmexxija jista’ jinkariga lill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni b’parti mill-kompiti tal-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-aġenzija eżekuttiva kkonċernata b’kont meħud tal-kunsiderazzjonijiet kost-benefiċċji. Fiż-żewġ każijiet, għandhom isiru l-arranġamenti meħtieġa biex jiġi evitat kull kunflitt ta’ interessi.

Artikolu 70

Korpi stabbiliti skont it-TFUE u t-Trattat tal-Euratom

1.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 269 ta’ dan ir-Regolament sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament b’regolament finanzjarju qafas għal korpi li jitwaqqfu taħt it-TFUE u t-Trattat tal-Euratom u li għandhom personalità ġuridika u jirċievu kontribuzzjonijiet li jitħallsu mill-baġit.

2.   Ir-regolament finanzjarju qafas għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipji u r-regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament, b’kont meħud tal-ispeċifiċitajiet tal-korpi msemmija fil-paragrafu 1.

3.   Ir-regoli finanzjarji tal-korpi msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx imorru lil hinn mir-regolament finanzjarju qafas għajr meta l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom jirrikjedu dan u soġġett għall-kunsens bil-quddiem tal-Kummissjoni.

4.   Il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġits tal-korpi msemmija fil-paragrafu 1 għandha tingħata mill-Parlament Ewropew fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill. Il-korpi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jikkooperaw bis-sħiħ mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni involuti fil-proċedura ta’ kwittanza u jipprovdu, kif xieraq, kwalunkwe informazzjoni addizzjonali meħtieġa, inkluż permezz tal-attendenza f’laqgħat tal-korpi rilevanti.

5.   L-awditur intern tal-Kummissjoni għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq il-korpi msemmija fil-paragrafu 1 bħal dawk eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

6.   Awditur indipendenti estern għandu jivverifika li l-kontijiet annwali ta’ kull korp imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jippreżentaw tajjeb id-dħul, in-nefqa, u l-qagħda finanzjarja tal-korp rilevanti qabel il-konsolidazzjoni fil-kontijiet finali tal-Kummissjoni. Sakemm ma jkunx previst mod ieħor fl-att bażiku rilevanti, il-Qorti tal-Awdituri għandha tħejji rapport annwali speċifiku dwar kull korp skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 287(1) TFUE. Waqt it-tħejjija ta’ dak ir-rapport, il-Qorti tal-Awdituri għandha tqis ix-xogħol tal-awditjar li jkun għamel l-awditur indipendenti estern u l-azzjoni li tkun ittieħdet b’rispons għas-sejbiet tal-awditur.

7.   L-aspetti kollha tal-awditjar estern indipendenti msemmi fil-paragrafu 6, inklużi s-sejbiet rapportati, għandhom jibqgħu taħt ir-responsabbiltà sħiħa tal-Qorti tal-Awdituri.

Artikolu 71

Korpi ta’ sħubija pubblika-privata

Il-korpi li għandhom personalità ġuridika li huma stabbiliti b’att bażiku u fdati bl-implimentazzjoni ta’ sħubija pubblika-privata għandhom jadottaw ir-regoli finanzjarji tagħhom stess.

Dawn ir-regoli għandhom jinkludu sett ta’ prinċipji meħtieġa sabiex tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba tal-fondi tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 269 sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament b’regolament finanzjarju mudell għal korpi ta’ sħubija pubblika-privata li jistabbilixxi l-prinċipji neċessarji sabiex tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba tal-fondi tal-Unjoni u li għandu jkun ibbażat fuq l-Artikolu 154.

Ir-regoli finanzjarji tas-sħubija pubblika-privata ma għandhomx imorru lil hinn mir-regolament finanzjarju mudell għajr meta l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom jirrikjedu dan u soġġett għall-kunsens bil-quddiem tal-Kummissjoni.

L-Artikolu 70(4) sa (7) għandu japplika għal korpi ta’ sħubija pubblika-privata.

KAPITOLU 4

Atturi finanzjarji

Taqsima 1

Prinċipju tas-segregazzjoni tad-dmirijiet

Artikolu 72

Segregazzjoni tad-dmirijiet

1.   Id-dmirijiet tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni u tal-uffiċjal tal-kontabbiltà għandhom ikunu segregati u esklussivi b’mod reċiproku.

2.   Kull istituzzjoni tal-Unjoni għandha tipprovdi lil kull attur finanzjarju bir-riżorsi meħtieġa sabiex ikun jista’ jaqdi d-dmirijiet tiegħu jew tagħha u bi statut li jiddeskrivi fid-dettall il-kompiti, id-drittijiet u l-obbligi tiegħu jew tagħha.

Taqsima 2

Uffiċjal tal-awtorizzazzjoni

Artikolu 73

Uffiċjal tal-awtorizzazzjoni

1.   Kull istituzzjoni tal-Unjoni għandha twettaq id-dmirijiet tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni.

2.   Għall-fini ta’ dan it-Titolu, “persunal” tfisser persuni koperti mir-Regolamenti tal-Persunal.

3.   Kull istituzzjoni tal-Unjoni għandha, b’konformità mal-kondizzjonijiet fir-regoli ta’ proċedura tagħha, tiddelega d-dmirijiet tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni lill-persunal fil-livell adegwat. Fir-regoli amministrattivi interni tagħha għandha tindika l-persunal li lilu tiddelega dawk id-dmirijiet, il-kamp ta’ applikazzjoni tas-setgħat delegati u jekk il-persuni delegati b’dawk is-setgħat jistgħux jissottodelegawhom.

4.   Is-setgħat tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni għandhom ikunu delegati jew sottodelegati biss lill-persunal.

5.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jaġixxi fi ħdan il-limiti stabbiliti mill-istrument tad-delega jew tas-sottodelega. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni kompetenti jista’ jkun megħjun minn membru wieħed jew aktar tal-persunal fdat, taħt ir-responsabbiltà tiegħu, bit-twettiq ta’ ċerti operazzjonijiet neċessarji għall-implimentazzjoni tal-baġit u għall-produzzjoni ta’ informazzjoni finanzjarja u dwar il-ġestjoni.

6.   Kull istituzzjoni tal-Unjoni u kull korp tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 70 għandhom jinformaw lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-uffiċjali tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni fi żmien ġimagħtejn bil-ħatra u t-terminazzjoni tad-dmirijiet ta’ uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’delega, ta’ awdituri interni u ta’ uffiċjali tal-kontabbiltà, u bi kwalunkwe regola interna li jadottaw fir-rigward ta’ kwistjonijiet finanzjarji.

7.   Kull istituzzjoni tal-Unjoni għandha tinforma lill-Qorti tal-Awdituri b’deċiżjonijiet ta’ delega u bil-ħatra ta’ amministraturi tal-imprest skont l-Artikoli 79 u 88.

Artikolu 74

Setgħat u dmirijiet tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni

1.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni għandu jkun responsabbli fl-istituzzjoni tal-Unjoni kkonċernata għall-implimentazzjoni tad-dħul u tan-nefqa b’konformità mal-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, inkluż permezz tal-iżgurar ta’ rappurtaġġ dwar il-prestazzjoni, u sabiex jiżgura l-konformità mar-rekwiżiti ta’ legalità u regolarità u ta’ trattament indaqs tar-riċevituri.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega għandu, f’konformità mal-Artikolu 36 u mal-istandards minimi adottati minn kull istituzzjoni tal-Unjoni u b’kunsiderazzjoni xierqa għar-riskji assoċjati mal-ambjent tal-ġestjoni u għan-natura tal-azzjonijiet iffinanzjati, jistabbilixxi l-istruttura organizzazzjonali u s-sistemi ta’ kontroll intern xierqa għall-prestazzjoni tad-dmirijiet tiegħu. L-istabbiliment ta’ din l-istruttura u dawn is-sistemi għandu jkun appoġġat minn analiżi sħiħa tar-riskju, li tqis l-effikaċja tagħhom meta mqabbla mal-ispejjeż u l-kunsiderazzjonijiet tal-prestazzjoni.

3.   Sabiex jimplimenta n-nefqa, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jieħu impenji baġitarji u legali, għandu jivvalida n-nefqa u jawtorizza l-pagamenti, u għandu jwettaq il-passi preliminari għall-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet.

4.   Sabiex jimplimenta d-dħul, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jfassal l-istimi tal-ammonti riċevibbli, jistabbilixxi l-intitolamenti li għandhom jiġu rkuprati u joħroġ l-ordnijiet ta’ rkupru. Fejn xieraq, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jirrinunzja għall-intitolamenti stabbiliti.

5.   Sabiex jiġu evitati żbalji u irregolaritajiet qabel l-awtorizzazzjoni ta’ operazzjonijiet u biex jiġu mitigati r-riskji li ma jintlaħqux l-objettivi, kull operazzjoni għandha tkun soġġetta mill-inqas għal kontroll ex-ante relatat mal-aspetti operazzjonali u finanzjarji tal-operazzjoni, fuq il-bażi ta’ strateġija ta’ kontroll pluriennali li tqis ir-riskju.

Il-firxa f’termini tal-frekwenza u tal-intensità tal-kontrolli ex-ante għandha tiġi ddeterminata mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli filwaqt li jitqiesu r-riżultati tal-kontrolli preċedenti kif ukoll kunsiderazzjonijiet ibbażati fuq ir-riskji u l-kosteffettività, abbażi tal-analiżi tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni stess tar-riskji. F’każ ta’ dubju, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli mill-validazzjoni tal-operazzjonijiet rilevanti għandu, bħala parti mill-kontroll ex-ante, jitlob informazzjoni komplimentari jew jagħmel kontroll fuq il-post sabiex jikseb assigurazzjoni raġonevoli.

Għal operazzjoni speċifika, il-verifika għandha ssir minn persunal għajr dak li ta bidu għall-operazzjoni. Il-persunal li jwettaq il-verifiki ma għandux ikun subordinat għall-membri tal-persunal li nedew l-operazzjoni.

6.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega jista’ jimplimenta kontrolli ex post sabiex jiġu identifikati u kkoreġuti żbalji u irregolaritajiet ta’ operazzjonijiet wara li jkunu ġew awtorizzati. Dawn il-kontrolli jistgħu jkunu organizzati fuq bażi ta’ kampjun skont ir-riskju u għandhom iqisu r-riżultati tal-kontrolli preċedenti kif ukoll kunsiderazzjonijiet dwar il-kosteffettività u l-prestazzjoni.

Il-kontrolli ex-post għandhom jitwettqu minn membri tal-persunal għajr dawk responsabbli għall-kontrolli ex-ante. Il-persunal responsabbli għall-kontrolli ex-post ma għandux ikun subordinat għall-membri tal-persunal responsabbli għall-kontrolli ex-ante.

Ir-regoli u l-modalitajiet, inkluż il-perijodi ta’ żmien, għat-twettiq tal-awditi tal-benefiċjarji għandhom ikunu ċari, konsistenti u trasparenti, u għandhom ikunu disponibbli għall-benefiċjarji meta jiffirmaw il-ftehim ta’ għotja.

7.   L-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni responsabbli u l-persunal responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit għandu jkollhom il-ħiliet professjonali meħtieġa.

F’kull istituzzjoni tal-Unjoni, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni għandu jiżgura dawn li ġejjin:

(a)

li l-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega u l-persunal tagħhom jirċievu informazzjoni u taħriġ xierqa u aġġornata b’mod regolari dwar l-istandards ta’ kontroll u l-metodi u t-tekniki disponibbli għal dak il-għan;

(b)

li jittieħdu miżuri, fejn meħtieġa, sabiex jiġi żgurat il-funzjonament effettiv u effiċjenti tas-sistemi ta’ kontroll skont il-paragrafu 2.

8.   Jekk membru tal-persunal, involut fl-amministrazzjoni finanzjarja u fil-kontroll tat-tranżazzjonijiet iqis li deċiżjoni li s-superjur tiegħu jirrikjedi minnu li japplika jew li jaqbel magħha tkun irregolari jew tmur kontra l-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja tajba jew kontra r-regoli professjonali li dak il-membru tal-persunal huwa obbligat josserva, għandu jinforma lis-superjur ġerarkiku tiegħu b’dan. Jekk il-membru tal-persunal jagħmel dan bil-miktub, is-superjur ġerarkiku għandu jwieġeb bil-miktub. Jekk is-superjur ġerarkiku jonqos milli jieħu azzjoni jew jikkonferma d-deċiżjoni jew l-istruzzjoni inizjali tiegħu u l-membru tal-persunal iqis li tali konferma ma tikkostitwixxix tweġiba raġonevoli għall-problema tiegħu, il-membru tal-persunal għandu jinforma lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega bil-miktub. Jekk dak l-uffiċjal ma jweġibx fi ħdan perijodu ta’ żmien raġonevoli fid-dawl taċ-ċirkustanzi tal-każ u, fi kwalunkwe każ, fi żmien xahar, il-membru tal-persunal għandu jgħarraf lill-bord rilevanti msemmi fl-Artikolu 143.

F’każ ta’ kwalunkwe attività illegali, frodi jew korruzzjoni li tista’ tkun ta’ ħsara għall-interessi tal-Unjoni, il-membru tal-persunal għandu jinforma lill-awtoritajiet u lill-korpi nnominati fir-Regolamenti tal-Persunal u fid-deċiżjonijiet ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni dwar it-termini u l-kondizzjonijiet għall-investigazzjonijiet interni fir-rigward tal-prevenzjoni ta’ frodi, ta’ korruzzjoni u ta’ kull attività illegali oħra ta’ detriment għall-interessi tal-Unjoni. Il-kuntratti mal-awdituri esterni li jwettqu awditjar tal-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni għandhom jipprevedu obbligu tal-awditur estern biex jinforma lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega bi kwalunkwe suspett ta’ attività illegali, ta’ frodi jew ta’ korruzzjoni li tista’ tippreġudika l-interessi tal-Unjoni.

9.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega għandu jirrapporta lill-istituzzjoni tal-Unjoni tiegħu dwar it-twettiq tad-dmirijiet tiegħu fil-forma ta’ rapport tal-attività annwali, li jkun fih informazzjoni finanzjarja u dwar il-ġestjoni, inkluż ir-riżultati tal-kontrolli, u li jiddikjara li, minbarra kif speċifikat mod ieħor fi kwalunkwe riżerva marbuta ma’ oqsma definiti ta’ dħul u nefqa, għandu assigurazzjoni raġonevoli li:

(a)

l-informazzjoni li hemm fir-rapport tippreżenta stampa vera u ġusta;

(b)

ir-riżorsi assenjati għall-attivitajiet deskritti fir-rapport intużaw għall-finijiet intenzjonati tagħhom u f’konformità mal-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba; u

(c)

il-proċeduri ta’ kontroll implimentati jagħtu l-garanziji meħtieġa dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti.

Ir-rapport annwali tal-attività għandu jinkludi informazzjoni dwar l-operazzjonijiet imwettqin, b’referenza għall-objettivi u l-kunsiderazzjonijiet ta’ prestazzjoni stabbiliti fil-pjanijiet strateġiċi, ir-riskji assoċjati ma’ dawk l-operazzjonijiet, l-użu li sar mir-riżorsi pprovduti u l-effiċjenza u l-effettività tas-sistemi ta’ kontroll intern. Ir-rapport għandu jinkludi valutazzjoni globali tal-kostijiet u tal-benefiċċji tal-kontrolli u tal-informazzjoni dwar kemm in-nefqa operazzjonali awtorizzata tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi strateġiċi tal-Unjoni u tiġġenera valur miżjud tal-UE. Il-Kummissjoni għandha tħejji sommarju tar-rapporti annwali tal-attività għas-sena preċedenti.

Ir-rapporti annwali tal-attività għas-sena finanzjarja tal-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni u, fejn applikabbli, l-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’delega ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni, korpi tal-Unjoni, uffiċċji u aġenziji Ewropej għandhom jiġu ppubblikati sal-1 ta’ Lulju tas-sena finanzjarja sussegwenti fuq is-sit web tal-istituzzjoni tal-Unjoni, korp tal-Unjoni, uffiċċju jew aġenzija Ewropej rispettivi b’mod faċilment aċċessibbli, soġġett għall-kunsiderazzjonijiet ta’ kunfidenzjalità u ta’ sigurtà ġġustifikati kif meħtieġ.

10.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega għandu, għal kull sena finanzjarja, jirreġistra kuntratti konklużi permezz ta’ proċeduri nnegozjati f’konformità mal-punti (a) sa (f) tal-punt 11.1 u l-punt 39 tal-Anness I. Jekk il-proporzjon ta’ proċeduri nnegozjati fir-rigward tal-għadd ta’ kuntratti mogħtija mill-istess uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega jiżdied b’mod sinifikanti meta mqabbel mas-snin preċedenti jew jekk dak il-proporzjon ikun ogħla sew mill-medja rreġistrata għall-istituzzjoni tal-Unjoni, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jirrapporta lill-istituzzjoni tal-Unjoni u jistabbilixxi kwalunkwe miżura meħuda sabiex titreġġa’ lura dik ix-xejra. Kull istituzzjoni tal-Unjoni għandha tibgħat rapport dwar il-proċeduri nnegozjati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Fil-każ tal-Kummissjoni, dak ir-rapport għandu jkun mehmuż mas-sommarju tar-rapporti annwali tal-attività msemmija fil-paragrafu 9 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 75

Żamma ta’ dokumenti ta’ sostenn mill-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni

L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni għandu jistabbilixxi sistemi elettroniċi jew ibbażati fuq karta għaż-żamma ta’ dokumenti ta’ sostenn oriġinali relatati mal-implimentazzjoni tal-baġit. Tali dokumenti għandhom jinżammu għal mill-inqas ħames snin minn meta l-Parlament Ewropew jagħti l-kwittanza għas-sena finanzjarja marbuta mad-dokumenti.

Bla ħsara għall-ewwel paragrafu, id-dokumenti relatati ma’ operazzjonijiet għandhom fi kwalunkwe każ jinżammu sal-aħħar tas-sena ta’ wara dik meta jingħalqu b’mod definittiv dawk l-operazzjonijiet.

Id-data personali inkluża fid-dokumenti ta’ sostenn għandha, fejn possibbli, titħassar meta dik id-data ma tkunx neċessarja għall-finijiet ta’ kwittanza baġitarja, ta’ kontroll u ta’ awditjar. L-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 għandu japplika għall-konservazzjoni tad-data dwar it-traffiku.

Artikolu 76

Setgħat u dmirijiet tal-Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni

1.   Fejn il-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni jaġixxu bħala uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega skont l-Artikolu 60(2), huma għandhom ikunu soġġetti għall-Kummissjoni bħala l-istituzzjoni tal-Unjoni responsabbli għad-definizzjoni, għall-eżerċizzju, għall-monitoraġġ u għall-valutazzjoni tad-dmirijiet u tar-responsabbiltajiet tagħhom bħala uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega u għandhom jikkooperaw mill-qrib mal-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni xierqa tal-fondi, sabiex tiġi żgurata b’mod partikolari l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet finanzjarji, ir-rispett għall-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba fil-ġestjoni tal-fondi u l-ħarsien effettiv tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Għandhom ikunu soġġetti għar-regoli interni tal-Kummissjoni u għall-Istatut tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-kompiti ta’ ġestjoni finanzjarja sottodelegati lilhom. Huma jistgħu jkunu assistiti fi dmirijiethom mill-persunal tal-Kummissjoni tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni.

Għal dan il-għan, il-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jipprevjenu kwalunkwe sitwazzjoni li x’aktarx tqiegħed f’riskju l-kapaċità tal-Kummissjoni biex twettaq ir-responsabbiltà tagħha għall-implimentazzjoni tal-baġit sottodelegat lilhom kif ukoll kwalunkwe kunflitt ta’ prijoritajiet li x’aktarx ikollu impatt fuq l-implimentazzjoni tal-kompiti tal-ġestjoni finanzjarja sottodelegati lilhom.

Fejn jinqalgħu sitwazzjoni jew kunflitt tat-tip imsemmi fit-tieni subparagrafu, Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jgħarrfu b’dan mingħajr dewmien lid-Diretturi Ġenerali responsabbli tal-Kummissjoni u tas-SEAE. Dawk id-Diretturi Ġenerali għandhom jieħdu passi xierqa biex isibu soluzzjoni għas-sitwazzjoni.

2.   Jekk il-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni jsibu rwieħhom f’sitwazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 74(8), huma għandhom jirreferu l-kwistjoni lill-bord imsemmi fl-Artikolu 143. Fil-każ ta’ kwalunkwe attività illegali, frodi jew korruzzjoni li tista’ tkun ta’ ħsara għall-interessi tal-Unjoni, huma għandhom jinfurmaw lill-awtoritajiet u lill-korpi nnominati mil-leġislazzjoni applikabbli.

3.   Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni li jkunu qed jaġixxu bħala uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega skont l-Artikolu 60(2) għandhom jagħmlu rapporti lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega tagħhom sabiex dan ikun jista’ jintegra r-rapporti tagħhom fir-rapport annwali ta’ attività tiegħu msemmi fl-Artikolu 74(9). Ir-rapporti ta’ Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jinkludu informazzjoni dwar l-effiċjenza u l-effikaċja tas-sistemi ta’ kontroll interni stabbiliti fid-delegazzjoni tagħhom, kif ukoll dwar il-ġestjoni ta’ operazzjonijiet sottodelegati lilhom, u jipprovdu l-assigurazzjoni msemmija fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 92(5). Dawk ir-rapporti għandhom jiġu mehmuża bħala annessi mar-rapport annwali tal-attività tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega, u għandhom ikunu disponibbli għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill b’kont dovut meħud, fejn ikun xieraq, tal-kunfidenzjalità tagħhom.

Il-kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jikkooperaw b’mod sħiħ mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni involuti fil-proċedura ta’ kwittanza u jipprovdu, kif xieraq, kwalunkwe informazzjoni addizzjonali neċessarja. F’dan il-kuntest, jistgħu jintalbu jattendu laqgħat tal-korpi rilevanti u jassistu lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli b’delega.

Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni li jaġixxu bħala uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega skont l-Artikolu 60(2) għandhom iwieġbu għal kwalunkwe talba mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega tal-Kummissjoni fuq talba tagħha stess jew, fil-kuntest tal-kwittanza, fuq talba mill-Parlament Ewropew.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li s-sottodelega ta’ setgħat lill-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni ma tkunx ta’ detriment għall-proċedura ta’ kwittanza, skont l-Artikolu 319 TFUE.

4.   Il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom japplikaw ukoll għal deputati Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni meta jaġixxu bħala uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega fin-nuqqas ta’ Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni.

Taqsima 3

Uffiċjal tal-kontabbiltà

Artikolu 77

Poteri u dmirijiet tal-uffiċjal tal-kontabbiltà

1.   Kull istituzzjoni tal-Unjoni għandha tappunta uffiċjal tal-kontabilità li għandu jkun responsabbli għal f’dik l-istituzzjoni għal dan li ġej:

(a)

l-implimentazzjoni adegwata tal-pagamenti, il-ġbir tad-dħul u l-irkupru tal-ammonti stabbiliti bħala riċevibbli;

(b)

il-preparazzjoni u l-preżentazzjoni tal-kontijiet skont it-Titolu XIII;

(c)

iż-żamma tal-kontijiet skont l-Artikoli 82 u 84;

(d)

l-istabbiliment tar-regoli kontabilistiċi, tal-proċeduri u tat-tabella tal-kontijiet skont l-Artikoli 80 sa 84;

(e)

jistabbilixxi u jivvalida s-sistemi tal-kontijiet u, fejn meħtieġ, is-sistemi tal-validazzjoni stabbiliti mill-uffiċjal awtorizzanti, sabiex iforni jew jiġġustifika l-informazzjoni tal-kontijiet;

(f)

l-immaniġġjar ta’ flus.

Fir-rigward tal-kompiti msemmija fil-punt (e) tal-ewwel subparagrafu, l-uffiċjal tal-kontabbiltà huwa mogħti s-setgħa biex jivverifika fi kwalunkwe ħin il-konformità mal-kriterji ta’ validazzjoni.

2.   Ir-responsabbiltajiet tal-uffiċjal tal-kontabbiltà tas-SEAE għandhom jikkonċernaw biss it-taqsima tal-baġit relatata mas-SEAE kif implimentat mis-SEAE. L-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni għandu jibqa’ responsabbli għat-taqsima kollha tal-baġit relatata mal-Kummissjoni, inklużi l-operazzjonijiet ta’ kontabilità li jirrigwardaw l-approprjazzjonijiet mgħoddija b’sottodelega lill-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni.

L-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni għandu jaġixxi wkoll bħala l-uffiċjal tal-kontabbiltà tas-SEAE fir-rigward tal-implimentazzjoni tat-taqsima tal-baġit relatata mas-SEAE.

Artikolu 78

Il-ħatra u t-terminazzjoni tad-dmirijiet tal-uffiċjal tal-kontabbiltà

1.   Kull istituzzjoni tal-Unjoni għandha taħtar uffiċjal tal-kontabilità mill-uffiċjali soġġetti għar-Regolamenti tal-Persunal.

L-uffiċjal tal-kontabilità jintgħażel mill-istituzzjoni tal-Unjoni fuq il-bażi tal-kompetenza partikolari tiegħu kif murija minn diplomi jew minn esperjenza professjonali ekwivalenti.

2.   Jista’ jkun hemm żewġ istituzzjonijiet jew korpi tal-Unjoni jew aktar li jaħtru l-istess uffiċjal tal-kontabilità.

F’każ bħal dan, huma jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa sabiex jevitaw kwalunkwe kunflitt ta’ interessi.

3.   Irid jitħejja bilanċ ta’ tqabbil preliminari mingħajr dewmien f’każ ta’ terminazzjoni tad-dmirijiet tal-uffiċjal tal-kontabbiltà.

4.   Il-bilanċ ta’ tqabbil preliminari akkumpanjat minn rapport tat-trażmissjoni tal-inkarigu għandu jintbagħat lill-uffiċjal tal-kontabbiltà l-ġdid mill-uffiċjal tal-kontabbiltà li jkun qiegħed itemm id-dmirijiet tiegħu jew, jekk dan ma jkunx possibbli, minn uffiċjal fid-dipartiment tiegħu.

L-uffiċjal tal-kontabbiltà l-ġdid għandu jiffirma l-bilanċ ta’ tqabbil preliminari b’aċċettazzjoni fi żmien xahar mid-data tat-trażmissjoni u jista’ jagħmel riservi.

Ir-rapport tat-trażmissjoni tal-inkarigu għandu jinkludi wkoll ir-riżultat tal-bilanċ ta’ tqabbil preliminari u kull riserva li ssir.

Artikolu 79

Poteri li jistgħu jiġu ddelegati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà

L-uffiċjal tal-kontabbiltà jista’, fit-twettiq tad-doveri tiegħu, jiddelega ċerti kompiti lil persunal subordinat u lil amministraturi tal-imprest maħturin skont l-Artikolu 89(1).

L-istrument tad-delega għandu jistabbilixxi dawk il-kompiti.

Artikolu 80

Regoli tal-kontabilità

1.   Ir-regoli kontabilistiċi li jridu jiġu applikati minn istituzzjonijiet tal-Unjoni, uffiċċji Ewropej u aġenziji u korpi tal-Unjoni msemmijin fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 3 ta’ dan it-Titolu għandhom ikunu bbażati fuq standards kontabilistiċi aċċettati f’livell internazzjonali għas-settur pubbliku. Dawk ir-regoli għandhom jiġu adottati mill-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni wara konsultazzjoni mal-uffiċjali tal-kontabbiltà ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni, ta’ uffiċċji Ewropej u ta’ korpi tal-Unjoni oħrajn.

2.   L-uffiċjal tal-kontabbiltà jista’ jiddevja mill-istandards imsemmijin fil-paragrafu 1 jekk iqis li dan ikun meħtieġ għal preżentazzjoni ġusta tal-assi u tal-obbligazzjonijiet, tal-miżati, tad-dħul u tal-fluss tal-flus. Meta regola kontabilistika tiddevja materjalment minn dawk l-istandards, in-noti għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji għandhom jiżvelaw dak il-fatt u r-raġunijiet għal dan.

3.   Ir-regoli kontabilistiċi msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jistabbilixxu l-istruttura u l-kontenut tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji, kif ukoll il-prinċipji kontabilistiċi sottostanti għall-kontijiet.

4.   Ir-rapporti ta’ implimentazzjoni tal-baġit imsemmijin fl-Artikolu 241 għandhom jikkonformaw mal-prinċipji tal-baġit stipulati f’dan ir-Regolament. Għandhom jipprovdu rekord dettaljat tal-implimentazzjoni tal-baġit. Għandhom jirreġistraw l-operazzjonijiet kollha tad-dħul u tan-nefqa previsti f’dan it-Titolu u jagħtu preżentazzjoni ġusta tagħhom.

Artikolu 81

Organizzazzjoni tal-kontijiet

1.   L-uffiċjal tal-kontabilità ta’ kull istituzzjoni jew korp tal-Unjoni għandu jfassal u jżomm aġġornati dokumenti li jiddeskrivu l-organizzazzjoni tal-kontijiet u l-proċeduri tal-kontabilità tal-istituzzjoni jew korp tal-Unjoni tiegħu.

2.   Id-dħul u l-infiq għandhom jiġu rreġistrati f’sistema kompjuterizzata skont in-natura ekonomika tal-operazzjoni, bħala dħul jew nefqa kurrenti jew bħala kapital.

Artikolu 82

Żamma tal-kontijiet

1.   L-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni għandu jkun responsabbli sabiex jistabbilixxi t-tabelli armonizzati tal-kontijiet li jridu jiġu applikati minn istituzzjonijiet tal-Unjoni, minn uffiċċji Ewropej u mill-aġenziji u korpi tal-Unjoni msemmijin fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 3 ta’ dan it-Titolu.

2.   L-uffiċjali tal-kontabilità għandhom jiksbu mingħand l-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-produzzjoni ta’ kontijiet li jagħtu preżentazzjoni ġusta tas-sitwazzjoni finanzjarja ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni u tal-implimentazzjoni baġitarja. L-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni għandu jiggarantixxi l-affidabbiltà ta’ tali informazzjoni.

3.   Qabel l-adozzjoni tal-kontijiet mill-istituzzjoni tal-Unjoni jew mill-korp tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 70, l-uffiċjal tal-kontabilità għandu jiffirmahom u b’hekk jiċċertifika li huwa għandu assigurazzjoni raġonevoli li l-kontijiet jagħtu preżentazzjoni ġusta tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-istituzzjoni tal-Unjoni jew tal-korp tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 70.

Għal dak il-fini, l-uffiċjal tal-kontabilità għandu jivverifika li l-kontijiet tħejjew skont ir-regoli msemmija fl-Artikolu 80 u l-proċeduri kontabilistiċi, imsemmija fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 77(1), u li d-dħul u n-nefqa kollha jkunu ddaħħlu fil-kontijiet.

4.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega għandu, f’konformità mar-regoli adottati mill-uffiċjal tal-kontabilità, jibgħat lill-uffiċjal tal-kontabilità kwalunkwe informazzjoni finanzjarja u dwar il-ġestjoni li tkun meħtieġa għall-qadi tad-dmirijiet tal-uffiċjal tal-kontabilità.

L-uffiċjal tal-kontabbiltà għandu jiġi informat mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni, regolarment u mill-inqas għall-għeluq tal-kontijiet, dwar id-data finanzjarja rilevanti tal-kontijiet bankarji fiduċjarji sabiex jippermetti li l-użu tal-fondi tal-Unjoni jkun rifless fil-kontijiet tal-Unjoni.

L-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni għandhom jibqgħu totalment responsabbli għall-użu xieraq tal-fondi li jamministraw, il-legalità u r-regolarità tan-nefqa taħt il-kontroll tagħhom u l-kompletezza u l-preċiżjoni tal-informazzjoni mibgħuta lill-uffiċjal tal-kontabilità.

5.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jinnotifika lill-uffiċjal tal-kontabilità dwar l-iżviluppi jew il-modifiki sinifikanti kollha ta’ sistema ta’ ġestjoni finanzjarja, ta’ sistema ta’ inventarju jew ta’ sistema għall-valutazzjoni tal-assi u tal-obbligazzjonijiet, jekk din tipprovdi data għall-kontijiet tal-istituzzjoni tal-Unjoni jew tintuża biex tissostanzja d-data tagħha, sabiex l-uffiċjal tal-kontabilità jkun jista’ jivverifika l-konformità mal-kriterji tal-validazzjoni.

Fi kwalunkwe waqt, l-uffiċjal tal-kontabilità jista’ jerġa’ jeżamina sistema ta’ ġestjoni finanzjarja diġà vvalidata u jista’ jitlob li l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jistabbilixxi pjan ta’ azzjoni sabiex jikkoreġi, b’mod puntwali, id-dgħufijiet possibbli.

L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jkun responsabbli għall-kompletezza tal-informazzjoni mibgħuta lill-uffiċjal tal-kontabilità.

6.   L-uffiċjal tal-kontabbiltà huwa mogħti s-setgħa jikkontrolla l-informazzjoni li jirċievi kif ukoll li jwettaq kwalunkwe kontroll ieħor li jqis neċessarju sabiex jiffirma l-kontijiet.

L-uffiċjal tal-kontabbiltà għandu, jekk ikunu meħtieġa, jagħmel riżervi li jispjegaw eżattament in-natura u l-ambitu ta’ tali riżervi.

7.   Is-sistema kontabilistika ta’ istituzzjoni tal-Unjoni għandha sservi għall-organizzazzjoni tal-informazzjoni tal-baġit u tal-finanzi b’tali mod li ċ-ċifri jkunu jistgħu jiddaħħlu, jinħażnu u jiġu rreġistrati.

8.   Is-sistema kontabilistika għandha tikkonsisti fil-kontijiet ġenerali u fil-kontijiet baġitarji. Il-kontijiet jinżammu f’euro fuq il-bażi tas-sena kalendarja.

9.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega jista’ jżomm ukoll kontijiet tal-ġestjoni dettaljati.

10.   Id-dokumenti ta’ sostenn għas-sistema kontabilistika u għat-tħejjija tal-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 241 għandhom jinżammu għal mill-anqas ħames snin minn meta l-Parlament Ewropew jagħti l-kwittanza għas-sena finanzjarja li dwarha jkunu d-dokumenti.

Madankollu, id-dokumenti relatati ma’ operazzjonijiet li jkunu għadhom mhumiex magħluqin għalkollox għandhom jinżammu sal-aħħar tas-sena ta’ wara dik li fiha jingħalqu l-operazzjonijiet. L-Artikolu 37(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 għandu japplika għall-konservazzjoni tad-data dwar it-traffiku.

Kull istituzzjoni tal-Unjoni għandha tiddeċiedi f’liema dipartiment għandhom jinżammu d-dokumenti ta’ sostenn.

Artikolu 83

Kontenut u żamma tal-kontijiet tal-baġit

1.   Għal kull sottodiviżjoni tal-baġit, il-kontijiet baġitarji għandhom juru:

(a)

fil-każ ta’ nefqa:

(i)

l-approprjazzjonijiet awtorizzati fil-baġit, inklużi l-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġits emendatorji, l-approprjazzjonijiet riportati, l-approprjazzjonijiet disponibbli wara l-ġbir tad-dħul assenjat, it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet u t-total ta’ approprjazzjonijiet li b’hekk ikunu disponibbli;

(ii)

l-approprjazzjonijiet ta’ impenn u l-approprjazzjonijiet ta’ pagament fir-rigward tas-sena finanzjarja;

(b)

fil-każ ta’ dħul:

(i)

l-istimi mdaħħla fil-baġit, inklużi l-istimi mdaħħla fil-baġits emendatorji, id-dħul assenjat u l-ammont totali ta’ dħul stmat;

(ii)

l-intitolamenti stabbiliti u l-ammonti rkuprati fir-rigward tas-sena finanzjarja;

(c)

l-impenji li għad iridu jitħallsu u d-dħul li għad irid jiġi rkuprat, riportati mis-snin finanzjarji preċedenti.

L-approprjazzjonijiet ta’ impenn u l-approprjazzjonijiet ta’ pagament imsemmija fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu għandhom jiddaħħlu u jintwerew b’mod separat.

2.   Il-kontijiet baġitarji għandhom juru b’mod separat:

(a)

l-użu tal-approprjazzjonijiet riportati u l-approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja;

(b)

l-approvazzjoni ta’ impenji pendenti.

Fuq in-naħa tad-dħul, l-ammonti li jkunu għad iridu jiġu rkuprati mis-snin finanzjarji preċedenti jintwerew b’mod separat.

Artikolu 84

Kontijiet ġenerali

1.   Il-kontijiet ġenerali għandhom, fl-ordni kronoloġika, bl-użu tal-metodu tal-kontroentrati, jirreġistraw l-avvenimenti u l-operazzjonijiet kollha li jaffettwaw is-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja u l-assi u l-obbligazzjonijiet ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni u tal-aġenziji u ta’ korpi tal-Unjoni msemmija fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 3 ta’ dan it-Titolu.

2.   Il-bilanċi u ċ-ċaqliq fil-kontijiet ġenerali għandhom jiddaħħlu fil-kotba tal-kontijiet.

3.   L-entrati kontabilistiċi kollha, inklużi l-aġġustamenti għall-kontijiet, għandhom ikunu bbażati fuq id-dokumenti ta’ sostenn, li għandhom jirreferu għalihom l-entrati.

4.   L-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni għandu jħalli rekord tal-awditjar ċar għall-entrati kontabilistiċi kollha.

Artikolu 85

Kontijiet bankarji

1.   Għall-ħtiġijiet tal-immaniġġar ta’ flus, l-uffiċjal tal-kontabbiltà jista’, f’isem l-istituzzjoni tal-Unjoni tiegħu, jiftaħ kontijiet ma’ istituzzjonijiet finanzjarji jew ma’ banek ċentrali nazzjonali jew jitlob li jinfetħu tali kontijiet. L-uffiċjal tal-kontabbiltà għandu jkun responsabbli wkoll għall-għeluq ta’ dawk il-kontijiet jew għall-iżgurar li jingħalqu.

2.   It-termini li jirregolaw il-ftuħ, l-operat u l-użu tal-kontijiet għandhom, skont il-ħtiġijiet tal-kontroll intern, jistipulaw li ċekkijiet, ordnijiet ta’ trasferiment ta’ kreditu bankarju u kwalunkwe operazzjoni bankarja oħra, iridu jiġu ffirmati minn membru wieħed jew aktar tal-persunal awtorizzat. L-istruzzjonijiet manwali jiġu ffirmati minn tal-anqas żewġ membri tal-persunal li jkunu awtorizzati biex jiffirmaw, jew mill-uffiċjal tal-kontabbiltà.

3.   Fi ħdan l-implimentazzjoni tal-programm jew azzjoni, jistgħu jinfetħu kontijiet fiduċjarji għan-nom tal-Kummissjoni sabiex tkun possibbli l-ġestjoni tagħhom minn entità skont il-punt (c)(ii), (iii), (v) jew (vi) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1).

Tali kontijiet għandhom jinfetħu taħt ir-responsabbiltà tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli mill-implimentazzjoni tal-programm jew azzjoni bi qbil mal-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni.

Tali kontijiet huma ġestiti taħt ir-responsabbiltà tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni.

4.   L-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni għandu jistabbilixxi r-regoli għall-ftuħ, il-ġestjoni u l-għeluq tal-kontijiet fiduċjarji u l-użu tagħhom.

Artikolu 86

Ġestjoni teżorerija

1.   Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor f’dan ir-Regolament, l-uffiċjal tal-kontabbiltà biss għandu jkollu s-setgħa li jamministra l-flus kontanti u l-ekwivalenti għall-flus kontanti. L-uffiċjal tal-kontabbiltà għandu jkun responsabbli għall-kustodja tagħhom.

2.   L-uffiċjal tal-kontabilità għandu jara li l-istituzzjoni tal-Unjoni tiegħu għandha għad-dispożizzjoni tagħha biżżejjed fondi sabiex tkopri r-rekwiżiti ta’ flus li jirriżultaw mill-implimentazzjoni baġitarja fi ħdan il-qafas regolatorju applikabbli u għandu jistabbilixxi proċeduri sabiex jiżgura li l-ebda wieħed mill-kontijiet miftuħin skont l-Artikoli 85(1) u 89(3) ma jkun midjun.

3.   Il-pagamenti għandhom isiru bi trasferiment ta’ kreditu bankarju, b’ċekk jew minn kontijiet tal-imprest, jew jekk dan ikun awtorizzat b’mod speċifikat mill-uffiċjal tal-kontabbiltà, b’karta ta’ debitu, b’debitu dirett jew inkella b’mezzi oħrajn ta’ pagament, skont ir-regoli stabbiliti mill-uffiċjal tal-kontabbiltà.

Qabel ma jassumi impenn ma’ parti terza, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni għandu jikkonferma l-identità tal-benefiċjarju, jistabbilixxi l-entità legali u d-dettalji tal-ħlas tal-benefiċjarju u jdaħħalhom fil-fajl komuni tal-istituzzjoni tal-Unjoni li għalih l-uffiċjal tal-kontabilità huwa responsabbli sabiex jiġu żgurati trasparenza, responsabbiltà u implimentazzjoni korretta tal-ħlas.

L-uffiċjal tal-kontabbiltà jista’ jagħmel pagamenti biss jekk l-ewwel l-entità legali u d-dettalji tal-pagament tal-benefiċjarju jkunu ddaħħlu f’fajl komuni mill-istituzzjoni tal-Unjoni li għaliha jkun responsabbli l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni.

L-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni għandhom jinformaw lill-uffiċjal tal-kontabbiltà dwar kwalunkwe bidla fl-entità legali u fid-dettalji tal-pagament ikkomunikati lilhom mill-benefiċjarju u għandhom jiċċekkjaw li dawk id-dettalji jkunu għadhom validi qabel ma jawtorizzaw xi pagament.

Artikolu 87

L-inventarju tal-assi

1.   L-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-aġenziji jew il-korpi tal-Unjoni msemmijin fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 3 ta’ dan it-Titolu għandhom iżommu inventarji li juru l-kwantità u l-valur tal-assi kollha tagħhom, tanġibbli, mhux tanġibbli u finanzjarji, b’konformità ma’ mudell imħejji mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni.

Għandhom jivverifikaw ukoll li l-entrati fl-inventarji rispettivi tagħhom jikkorrispondu għas-sitwazzjoni attwali.

L-oġġetti kollha miksuba b’perijodu ta’ użu ta’ aktar minn sena, li mhumiex konsumibbli, u li l-prezz tax-xiri jew il-kost tal-produzzjoni tagħhom ikun ogħla minn dak indikat fil-proċeduri kontabilistiċi msemmijin fl-Artikolu 77 għandhom jiddaħħlu fl-inventarju u jiġu rreġistrati fil-kontijiet tal-assi fissi.

2.   Il-bejgħ tal-assi tanġibbli tal-Unjoni għandu jkun reklamat kif xieraq.

3.   L-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-aġenziji jew il-korpi tal-Unjoni msemmijin fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 3 ta’ dan it-Titolu għandhom jadottaw dispożizzjonijiet dwar is-salvagwardja tal-assi inklużi fl-inventarji rispettivi tagħhom u jiddeċiedu liema dipartimenti amministrattivi huma responsabbli għas-sistema tal-inventarji.

Taqsima 4

Amministratur tal-imprest

Artikolu 88

Kontijiet tal-imprest

1.   Il-kontijiet tal-imprest jistgħu jitwaqqfu għall-pagament tan-nefqa fejn, minħabba l-ammonti limitati involuti, ikun materjalment impossibbli jew ineffiċjenti li jitwettqu operazzjonijiet ta’ pagament bi proċeduri baġitarji. Il-kontijiet tal-imprest jistgħu jitwaqqfu wkoll għall-ġbir ta’ dħul għajr ir-riżorsi proprji.

Fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni, il-kontijiet tal-imprest jistgħu jintużaw ukoll sabiex jiġu eżegwiti pagamenti ta’ ammonti limitati bi proċeduri baġitarji, jekk tali użu jkun effiċjenti u effettiv minħabba l-ħtiġijiet lokali.

L-ammont massimu li jista’ jitħallas mill-amministratur tal-imprest meta jkun materjalment impossibbli jew mhux effiċjenti li jitwettqu operazzjonijiet ta’ pagament permezz ta’ proċeduri baġitarji għandu jiġi stabbilit mill-uffiċjal tal-kontabilità u ma għandux jaqbeż EUR 60 000 għal kull nefqa.

Madankollu, fil-qasam tal-għajnuna għall-immaniġġjar ta’ kriżijiet u tal-operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja, il-kontijiet tal-imprest jistgħu jintużaw mingħajr ebda limitu fuq l-ammont waqt li jirrispettaw il-livell ta’ approprjazzjonijiet deċiż mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill dwar il-linja baġitarja li tikkorrispondi għas-sena finanzjarja kurrenti u skont ir-regoli interni tal-Kummissjoni.

2.   Fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni, għandhom jiġu stabbiliti kontijiet tal-imprest għall-pagament tan-nefqa kemm mit-taqsima tal-baġit relatata mal-Kummissjoni kif ukoll mit-taqsima tal-baġit relatata mas-SEAE, sabiex tiġi żgurata t-traċċabilità sħiħa tan-nefqa.

Artikolu 89

Ħolqien u amministrazzjoni ta’ kontijiet tal-imprest

1.   Il-ħolqien ta’ kont tal-imprest u l-ħatra ta’ amministratur tal-imprest għandhom ikunu soġġetti għal deċiżjoni mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-istituzzjoni tal-Unjoni, fuq il-bażi ta’ proposta debitament issostanzjata mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli. Dik id-deċiżjoni tistabbilixxi r-responsabbiltajiet u l-obbligi rispettivi tal-amministratur tal-imprest u tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni.

L-amministraturi tal-imprest għandhom jintgħażlu minn uffiċjali jew, jekk ikun hemm bżonn u f’każijiet debitament sostanzjati biss, minn membri oħrajn tal-persunal jew skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-regoli interni tal-Kummissjoni minn persunal imħaddem mill-Kummissjoni fil-qasam ta’ operazzjonijiet ta’ għajnuna għall-immaniġġjar ta’ kriżijiet u ta’ għajnuna umanitarja diment li l-kuntratti ta’ impjieg tagħhom jiggarantixxu livell ekwivalenti ta’ protezzjoni f’termini ta’ responsabbiltà bħal dawk applikabbli għall-persunal skont l-Artikolu 95. L-amministraturi tal-imprest għandhom jintgħażlu fuq il-bażi tal-għarfien, tal-ħiliet u tal-kwalifiki partikolari tagħhom kif murija minn diplomi jew minn esperjenza professjonali xierqa, jew wara li jattendu programm ta’ taħriġ xieraq.

2.   Fil-proposti għal deċiżjonijiet sabiex jinħoloq kont tal-imprest, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jiżgura li:

(a)

tingħata prijorità lill-użu ta’ proċeduri baġitarji meta jkun hemm aċċess għas-sistema kompjuterizzata ċentrali tal-kontabilità;

(b)

il-kontijiet tal-imprest jintużaw biss f’każijiet debitament sostanzjati.

F’deċiżjonijiet sabiex jinħoloq kont tal-imprest, l-uffiċjal tal-kontabilità għandu jispeċifika t-termini operazzjonali u l-kondizzjonijiet għall-użu tal-kont tal-imprest.

L-emendar tat-termini operazzjonali għal kont tal-imprest għandu jkun soġġett ukoll għal deċiżjoni mill-uffiċjal tal-kontabilità fuq proposta debitament sostanzjata mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli.

3.   Il-kontijiet tal-bank għall-imprest għandhom jinfetħu u jiġu mmonitorjati mill-uffiċjal tal-kontabilità, li għandu jawtorizza wkoll firem delegati fuqhom fuq il-bażi ta’ proposta debitament sostanzjata mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli.

4.   Il-kontijiet tal-imprest għandhom ikunu dotati mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-istituzzjoni tal-Unjoni u għandhom jitpoġġew taħt ir-responsabbiltà ta’ amministraturi tal-imprest.

5.   Il-pagamenti li jsiru jiġu segwiti minn deċiżjonijiet formali ta’ validazzjoni finali u/jew minn ordnijiet ta’ pagament iffirmati mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli.

It-tranżazzjonijiet tal-imprest għandhom jiġu saldati mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni sal-aħħar tax-xahar ta’ wara, sabiex b’hekk ikunu jistgħu jiġu rikonċiljati l-bilanċ tal-kontijiet u l-bilanċ fil-bank.

6.   L-uffiċjal tal-kontabilità għandu jwettaq kontrolli, jew iqabbad lil membru tal-persunal fid-dipartiment tiegħu jew fid-dipartiment tal-awtorizzazzjoni li jkun ingħata speċifikament is-setgħa għal dak il-għan. Dawk il-kontrolli għandhom, bħala regola ġenerali, jsiru fuq il-post u, fejn meħtieġ, mingħajr ebda twissija, sabiex tiġi vverifikata l-eżistenza tal-fondi allokati lill-amministraturi tal-imprest u ż-żamma tal-kotba u sabiex jiġi vverifikat li t-tranżazzjonijiet tal-imprest ikunu saru saż-żmien stipulat. L-uffiċjal tal-kontabbiltà għandu jikkomunika s-sejbiet ta’ dawk il-kontrolli lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli.

KAPITOLU 5

Responsabbiltà tal-atturi finanzjarji

Taqsima 1

Regoli ġenerali

Artikolu 90

Irtirar ta’ delegi ta’ setgħat lil, u sospensjoni tal-kompiti ta’, atturi finanzjarji

1.   Fi kwalunkwe waqt, l-awtorità li taħtar lill-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni responsabbli tista’ tneħħi d-delega jew is-sottodelega ta’ dawn b’mod temporanju jew definittiv.

2.   L-uffiċjali tal-kontabbiltà jew l-amministraturi tal-imprest, jew it-tnejn, jistgħu fi kwalunkwe waqt ikunu sospiżi temporanjament jew definittivament mid-dmirijiet tagħhom mill-awtorità li tkun ħatret lill-uffiċjal tal-kontabbiltà.

3.   Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu bla ħsara għal kwalunkwe azzjoni dixxiplinari meħuda fir-rigward tal-atturi finanzjarji msemmija f’dawk il-paragrafi.

Artikolu 91

Responsabbiltà tal-atturi finanzjarji għal attività illegali, frodi jew korruzzjoni

1.   Dan il-Kapitolu huma bla ħsara għal kwalunkwe responsabbiltà taħt id-dritt kriminali, li l-atturi finanzjarji msemmijin fl-Artikolu 90 jistgħu jeħlu kif previst fid-dritt nazzjonali applikabbli u fid-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali tal-Unjoni jew uffiċjali tal-Istati Membri.

2.   Bla ħsara għall-Artikoli 92, 94 u 95 ta’ dan ir-Regolament, kull wieħed mill-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni responsabbli, mill-uffiċjali tal-kontabilità jew mill-amministraturi tal-imprest għandu jkun soġġett għal azzjoni dixxiplinari u pagament ta’ kumpens kif stabbilit fir-Regolamenti tal-Persunal, jew għall-persunal imħaddem mill-Kummissjoni fil-qasam ta’ operazzjonijiet ta’ għajnuna għall-immaniġġjar ta’ kriżijiet u ta’ għajnuna umanitarja kif imsemmi fl-Artikolu 89(1) ta’ dan ir-Regolament fil-kuntratti ta’ impjieg tiegħu. Fil-każ ta’ attività illegali, ta’ frodi jew ta’ korruzzjoni li jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-interessi tal-Unjoni, il-kwistjoni għandha tiġi riferuta lill-awtoritajiet u lill-korpi nnominati bil-leġislazzjoni applikabbli, b’mod partikolari lill-OLAF.

Taqsima 2

Regoli applikabbli għall-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni responsabbli

Artikolu 92

Regoli applikabbli għall-uffiċjali awtorizzanti

1.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jkun soġġett għall-pagament ta’ kumpens kif stipulat fir-Regolamenti tal-Persunal.

2.   L-obbligu li jitħallas kumpens għandu japplika b’mod partikolari jekk l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, jew b’mod intenzjonat jew minħabba traskuraġni serja min-naħa tiegħu:

(a)

jiddetermina li għandhom jiġu rkuprati intitolamenti jew joħroġ ordnijiet ta’ rkupru, jimpenja nefqa jew jiffirma ordni ta’ pagament mingħajr ma jkun konformi ma’ dan ir-Regolament;

(b)

jonqos milli jfassal dokument li jistabbilixxi ammont riċevibbli, jittraskura milli joħroġ ordni ta’ rkupru jew jittardja l-ħruġ tagħha jew jittardja l-ħruġ ta’ ordni għal pagament, u b’hekk jesponi lill-istituzzjoni tal-Unjoni għal kawża ċivili minn partijiet terzi.

3.   Uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega jew b’sottodelega li jirċievi struzzjoni vinkolanti u li huwa jqis bħala irregolari jew li tmur kontra l-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, b’mod partikolari minħabba li l-istruzzjoni ma tkunx tista’ tiġi eżegwita bir-riżorsi allokati lilu, għandu jinforma dwar il-fatt lill-awtorità li mingħandha jkun irċieva d-delega jew is-sottodelega dwar dak il-fatt, bil-miktub. Jekk l-istruzzjoni tiġi kkonfermata bil-miktub u dik il-konferma tasal fil-ħin u tkun ċara biżżejjed, fis-sens li tkun tirreferi espliċitament għall-punti li jkunu ġew ikkontestati mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega jew b’sottodelega, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega jew b’sottodelega ma għandhiex tinżamm responsabbli. Huwa għandu jeżegwixxi l-istruzzjoni, sakemm din ma tkunx manifestament illegali jew tikkostitwixxi ksur tal-istandards tas-sigurtà rilevanti.

L-istess proċedura għandha tapplika f’każijiet fejn uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jikkonsidra li deċiżjoni li tkun fir-responsabilità tiegħu li jieħu tkun irregolari jew tmur kontra l-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba jew fejn uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jsir jaf, waqt l-eżekuzzjoni ta’ struzzjoni vinkolanti, li ċ-ċirkostanzi tal-każ jistgħu jagħtu lok għal tali sitwazzjoni.

Kwalunkwe struzzjoni li tiġi kkonfermata fiċ-ċirkostanzi msemmijin f’dan il-paragrafu għandha tiġi rreġistrata mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega responsabbli u tissemma fir-rapport annwali tal-attività tiegħu.

4.   Fil-każ ta’ sottodelega fl-ambitu tas-servizzi tiegħu, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega għandu jibqa’ responsabbli għall-effiċjenza u għall-effikaċja tas-sistemi tal-ġestjoni u ta’ kontroll interni stabbiliti u għall-għażla tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega.

5.   Fil-każ ta’ sottodelega lil Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni u d-deputati tagħhom, l-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’delega għandhom ikunu responsabbli għad-definizzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll interni fis-seħħ, kif ukoll l-effiċjenza u l-effikaċja tagħhom. Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom ikunu responsabbli għat-twaqqif u għall-funzjonament adegwat ta’ dawk is-sistemi, skont l-istruzzjonijiet tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega, u għall-ġestjoni tal-fondi u l-operazzjonijiet li dawn jeżegwixxu fid-delegazzjoni tal-Unjoni taħt ir-responsabilità tagħhom. Qabel ma jibdew jaqdu dmirijiethom, huma għandhom isegwu korsijiet speċifiċi ta’ taħriġ dwar il-kompiti u r-responsabilitajiet tal-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni u dwar l-implimentazzjoni tal-baġit.

Il-kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom, f’konformità mal-Artikolu 76(3), jirrapportaw dwar ir-responsabbiltajiet tagħhom skont l-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu.

Kull sena, il-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jipprovdu lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega tal-Kummissjoni l-assigurazzjoni dwar is-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll interni stabbiliti fid-delegazzjoni tagħhom, kif ukoll dwar il-ġestjoni tal-operazzjonijiet sottodelegati lilhom, u r-riżultati tagħhom, sabiex jippermettu lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jifformula d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni kif previst fl-Artikolu 74(9).

Dan l-paragrafu għandu japplika wkoll għal deputati Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni meta jaġixxu bħala uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega fin-nuqqas ta’ Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni.

Artikolu 93

It-trattament tal-irregolaritajiet finanzjarji min-naħa ta’ membru tal-persunal

1.   Bla ħsara għas-setgħat tal-OLAF u għall-awtonomija amministrattiva ta’ istituzzjonijiet tal-Unjoni, korpi tal-Unjoni, uffiċċji Ewropej jew korpi jew persuni inkarigati bl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi fil-PESK skont it-Titolu V tat-TUE fir-rigward tal-membri tal-persunal tagħhom u b’kunsiderazzjoni xierqa tal-protezzjoni tal-informaturi, kwalunkwe ksur ta’ dispożizzjoni ta’ dan ir-Regolament jew ta’ dispożizzjoni relatata mal-ġestjoni finanzjarja jew mal-kontroll tal-operazzjonijiet li jirriżulta minn att jew ommissjoni ta’ membru tal-persunal għandu jiġi riferut, għal opinjoni, lill-bord imsemmi fl-Artikolu 143, minn kwalunkwe minn dawn li ġejjin:

(a)

l-awtorità tal-ħatra inkarigata minn kwistjonijiet dixxiplinari;

(b)

l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, inklużi l-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni u d-deputati tagħhom fin-nuqqas tagħhom li jaġixxu bħala uffiċjali tal-awtorizzazzjoni b’sottodelega skont l-Artikolu 60(2).

Fejn il-bord jiġi mgħarraf direttament b’xi kwistjoni minn membru tal-persunal, huwa għandu jibgħat il-fajl lill-awtorità tal-ħatra tal-istituzzjoni tal-Unjoni, korp tal-Unjoni, uffiċċju Ewropew jew korp jew persuna kkonċernati u għandu jinforma lill-membru tal-persunal b’dan. L-awtorità tal-ħatra tista’ titlob l-opinjoni tal-bord dwar il-każ.

2.   Talba għal opinjoni tal-bord skont l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 għandha tkun akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-fatti u l-att jew l-ommissjoni li l-bord jintalab biex jivvaluta, kif ukoll minn dokumenti rilevanti ta’ sostenn, inkluż rapporti ta’ kwalunkwe investigazzjoni li tkun saret. Kull fejn hu possibbli, l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata f’forma anonimizzata.

Qabel ma tissottometti talba jew kwalunkwe tagħrif addizzjonali lill-bord, l-awtorità tal-ħatra jew l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni, kif xieraq, għandhom jagħtu lill-membru tal-persunal involut l-opportunità li jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu, wara li jkunu notifikati lilu jew lilha d-dokumenti ta’ sostenn imsemmija fl-ewwel subparagrafu, sa fejn dik in-notifika ma timminax serjament it-twettiq ta’ investigazzjonijiet ulterjuri.

3.   Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-bord imsemmi fl-Artikolu 143 għandu jkun kompetenti biex jivvaluta jekk, abbażi tal-elementi ppreżentati lilu skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u kwalunkwe tagħrif addizzjonali riċevut, tkun seħħitx irregolarità finanzjarja. Abbażi tal-opinjoni tal-bord, l-istituzzjoni tal-Unjoni, korp tal-Unjoni, uffiċċju Ewropew jew korp jew persuna kkonċernati għandhom jiddeċiedu dwar l-azzjonijiet ta’ segwitu xierqa skont ir-Regolamenti tal-Persunal. Jekk il-bord jintebaħ bi problemi sistemiċi, dan għandu jagħmel rakkomandazzjoni lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni u lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega, sakemm dan tal-aħħar ma jkunx il-membru tal-persunal involut, kif ukoll lill-awditur intern.

4.   Fejn il-bord jagħti l-opinjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, dan għandu jkun magħmul mill-membri msemmija fl-Artikolu 143(2) kif ukoll minn dawn it-tliet membri addizzjonali li ġejjin, li għandhom jinħatru b’kunsiderazzjoni tal-ħtieġa li jkunu evitati l-kunflitti ta’ interessi:

(a)

rappreżentant tal-awtorità tal-ħatra inkarigata bi kwistjonijiet dixxiplinari tal-istituzzjoni tal-Unjoni, korp tal-Unjoni, uffiċċju Ewropew jew korp jew persuna kkonċernati;

(b)

membru maħtur mill-kumitat tal-persunal tal-istituzzjoni tal-Unjoni, korp tal-Unjoni, uffiċċju Ewropew jew korp jew persuna kkonċernati;

(c)

membru tas-servizz legali tal-istituzzjoni tal-Unjoni li tħaddem lill-membru tal-persunal ikkonċernat.

Fejn il-bord jagħti l-opinjoni msemmija fil-paragrafu 1, din għandha tkun indirizzata lill-awtorità tal-ħatra tal-istituzzjoni tal-Unjoni, korp tal-Unjoni, uffiċċju Ewropew jew korp jew persuna kkonċernati.

5.   Il-bord ma għandu jkollu l-ebda setgħa investigattiva. L-istituzzjoni tal-Unjoni, korp tal-Unjoni, uffiċċju Ewropew jew korp jew persuna kkonċernati għandhom jikkooperaw mal-bord bil-ħsieb li jiġi żgurat li hija jkollha l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex tagħti l-opinjoni tagħha.

6.   Fejn il-bord jikkunsidra li l-każ huwa kwistjoni għall-OLAF, huwa għandu, f’konformità mal-paragrafu 1, jibgħat il-fajl lill-awtorità tal-ħatra rilevanti mingħajr dewmien u jgħarraf lill-OLAF minnufih.

7.   L-Istati Membri għandhom jappoġġaw b’mod sħiħ lill-Unjoni fl-infurzar ta’ kwalunkwe responsabbiltà skont l-Artikolu 22 tar-Regolamenti tal-Persunal, ta’ persunal temporanju li għalih japplika l-punt (e) tal-Artikolu 2 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg Applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea.

Taqsima 3

Regoli applikabbli għall-uffiċjali tal-kontabbiltà u għall-amministraturi tal-imprest

Artikolu 94

Regoli applikabbli għall-uffiċjali tal-kontabbiltà

Uffiċjal tal-kontabbiltà jista’ jkun soġġett għal azzjoni dixxiplinari u pagament ta’ kumpens, kif stabbilit fi u skont il-proċeduri fir-Regolamenti tal-Persunal. Uffiċjal tal-kontabbiltà jista’, b’mod partikolari, isir soġġett għal dan b’riżultat ta’ kwalunkwe waħda mill-forom li ġejjin ta’ kondotta ħażina min-naħa tiegħu:

(a)

telf jew ikkawżar ta’ danni lil fondi, assi jew dokumenti li jkun qiegħed jieħu ħsieb;

(b)

bdil ta’ kontijiet bankarji jew kontijiet giro postali b’mod żbaljat;

(c)

irkuprar jew pagament ta’ ammonti li ma jkunux konformi mal-ordnijiet ta’ rkupru jew ordnijiet ta’ pagament korrispondenti;

(d)

huwa jonqos milli jiġbor id-dħul dovut.

Artikolu 95

Regoli applikabbli għall-amministratur tal-imprest

B’mod partikolari, Amministratur tal-imprest jista’ jagħmel lilu nnifsu soġġett għal dan bħala riżultat ta’ kwalunkwe waħda mill-forom li ġejjin ta’ kondotta ħażina minn naħa tiegħu:

(a)

telf jew ikkawżar ta’ danni lil fondi, assi jew dokumenti li jkun qiegħed jieħu ħsieb;

(b)

nuqqas ta’ dokumenti ta’ sostenn adegwati għall-pagamenti li jkun għamel;

(c)

pagamenti magħmula lil persuni li mhumiex intitolati għal tali pagamenti;

(d)

huwa jonqos milli jiġbor id-dħul dovut.

KAPITOLU 6

Operazzjonijiet ta’ dħul

Taqsima 1

Tqegħid għad-dispożizzjoni tar-riżorsi proprji

Artikolu 96

Riżorsi proprji

1.   Stima ta’ dħul kostitwit mir-riżorsi proprji, kif imsemmi fid-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom għandha tiddaħħal fil-baġit f’euro. Ir-riżorsi proprji korrispondenti għandhom ikunu disponibbli skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014.

2.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni għandu jħejji skeda li tindika meta r-riżorsi proprji definiti fid-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom ser jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni.

Ir-riżorsi proprji għandhom jiġu stabbiliti u rkuprati b’konformità mar-regoli adottati skont dik id-Deċiżjoni.

Għal skopijiet kontabilistiċi, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni għandu joħroġ ordni ta’ rkupru għal krediti u debiti għall-kont għal riżorsi proprji msemmijin fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 609/2014.

Taqsima 2

Stima tal-ammonti riċevibbli

Artikolu 97

Stima tal-ammonti riċevibbli

1.   Meta l-uffiċjal awtorizzanti responsabbli jkollu informazzjoni suffiċjenti u affidabbli fir-rigward ta’ kwalunkwe miżura jew sitwazzjoni li jistgħu jwasslu biex ikun hemm ammont dovut lill-Unjoni, l-uffiċjal awtorizzanti responsabbli għandu jagħmel stima tal-ammont riċevibbli.

2.   L-istima tal-ammont riċevibbli għandha tkun aġġustata mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli malli dan isir jaf b’avveniment li jimmodifika l-miżura jew is-sitwazzjoni li wasslet li ssir l-istima.

Meta jistabbilixxi l-ordni ta’ rkupru dwar miżura jew sitwazzjoni li qabel kienet wasslet fi stima tal-ammonti riċevibbli, tali stima għandha tiġi aġġustata skont dan mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli.

Jekk l-ordni ta’ rkupru ssir għall-istess ammont bħall-istima oriġinali tal-ammonti riċevibbli, dik l-istima għandha titnaqqas għal żero.

3.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-ebda stimi tal-ammont riċevibbli ma għandhom isiru qabel mal-Istati Membri jpoġġu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni l-ammonti tar-riżorsi proprji kif definiti fid-Deċiżjoni 2014/335/KE, Euratom, li huma mħallsa f’intervalli stabbiliti mill-Istati Membri. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu joħroġ ordni ta’ rkupru fir-rigward ta’ dawk l-ammonti.

Taqsima 3

Stabbiliment tal-ammonti riċevibbli

Artikolu 98

Stabbiliment tal-ammonti riċevibbli

1.   Sabiex jistabbilixxi ammont riċevibbli, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu:

(a)

jivverifika li d-dejn jeżisti;

(b)

jiddetermina jew jivverifika r-realtà u l-ammont tad-dejn; u

(c)

jivverifika l-kondizzjonijiet li fihom ikun dovut id-dejn.

L-istabbiliment tal-ammont riċevibbli għandu jikkostitwixxi r-rikonoxximent tad-dritt tal-Unjoni fir-rigward ta’ debitur u l-istabbiliment tal-intitolament li d-debitur jintalab iħallas id-dejn.

2.   Kwalunkwe ammont riċevibbli li huwa identifikat bħala ammont fiss, ċert u dovut għandu jiġi stabbilit b’ordni ta’ rkupru li permezz tagħha l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jagħti struzzjonijiet lill-uffiċjal tal-kontabilità biex jirkupra l-ammont. Għandu jiġi segwit minn nota ta’ debitu mibgħuta lid-debitur, ħlief f’każijiet li fihom titwettaq proċedura ta’ rinunzja minnufih skont it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 4. Kemm l-ordni ta’ rkupru kif ukoll in-nota ta’ debitu għandhom jitfasslu mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli.

L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni għandu jibgħat in-nota ta’ debitu minnufih wara li jistabbilixxi l-ammont riċevibbli u mhux aktar tard minn fi żmien perijodu ta’ ħames snin minn meta l-istituzzjoni tal-Unjoni kienet, f’ċirkustanzi normali, f’pożizzjoni li tagħmel pretensjoni għad-dejn tagħha. Dan il-perijodu ma għandux ikun japplika meta l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jistabbilixxi li, minkejja l-isforzi għamlet li l-istituzzjoni tal-Unjoni, id-dewmien fit-teħid ta’ azzjoni kkaġunat mill-aġir tad-debitur.

3.   Sabiex jistabbilixxi ammont riċevibbli, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jiżgura li:

(a)

l-ammont riċevibbli jkun ċert, jiġifieri ma jkun soġġett għall-ebda kondizzjoni;

(b)

l-ammont riċevibbli jkun fiss, espress preċiżament f’termini ta’ flus kontanti;

(c)

l-ammont riċevibbli jkun dovut u ma jkun soġġett għall-ebda żmien ta’ pagament;

(d)

id-dettalji tad-debitur ikunu korretti;

(e)

l-ammont ikun allokat għall-partita baġitarja korretta;

(f)

id-dokumenti ta’ sostenn huma kif suppost; u

(g)

ikun irrispettat il-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, b’mod partikolari fir-rigward tal-kriterji msemmijin fil-punt (a) jew (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 101(2).

4.   In-nota ta’ debitu tinforma lid-debitur li:

(a)

l-Unjoni stabbilixxiet l-ammont riċevibbli;

(b)

jekk il-pagament tad-debitu jsirqabel id-data tal-għeluq, kif speċifikata fin-nota ta’ debitu, ma jkun dovut l-ebda imgħax ta’ inadempjenza;

(c)

jekk il-pagament tad-dejn ma jsirx sad-data tal-għeluq imsemmija fil-punt (b) ta’ dan is-subparagrafu, id-dejn għandu jipproduċi mgħax bir-rata msemmija fl-Artikolu 99, bla l-ebda ħsara għal kwalunkwe regolament speċifiku applikabbli;

(d)

jekk il-pagament tad-dejn ma jsirx sad-data tal-għeluq imsemmija fil-punt (b), l-istituzzjoni tal-Unjoni teżerċita l-irkupru permezz ta’ tpaċija jew permezz ta’ infurzar ta’ kwalunkwe garanzija ddepożitata bil-quddiem;

(e)

f’ċirkostanzi eċċezzjonali l-uffiċjal tal-kontabilità jista’ jeffettwa l-irkupru permezz ta’ tpaċija qabel id-data tal-għeluq imsemmija fil-punt (b), fejn dan ikun meħtieġ sabiex jiġu mħarsa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni meta huwa jkollu raġunijiet ġustifikati biex jemmen li l-ammont dovut lill-Unjoni jkun ser jintilef, wara li d-debitur ikun ġie mgħarraf bir-raġunijiet u d-data tal-irkupru permezz ta’ tpaċija;

(f)

jekk, wara li jittieħdu l-passi kollha stipulati fil-punti minn (a) sa (e) ta’ dan is-subparagrafu, l-ammont ikun għadu ma ġiex irkuprat kollu, l-istituzzjoni tal-Unjoni teżerċita l-irkupru bl-infurzar ta’ deċiżjoni skont l-Artikolu 100(2) jew b’azzjoni legali.

Fejn wara l-verifika tad-dettalji tad-debitur jew fuq il-bażi ta’ informazzjoni rilevanti oħra disponibbli dak iż-żmien, ikun ċar li d-dejn jaqa’ taħt il-każijiet imsemmijin fil-punt (a) jew (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 101(2), jew li n-nota ta’ debitu ma tkunx intbagħtet skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni għandu, wara li jkun stabbilixxa l-ammont riċevibbli, jiddeċiedi li jagħti rinunzja direttament skont l-Artikolu 101 mingħajr ma jibgħat nota ta’ debitu, bi qbil mal-uffiċjal tal-kontabilità.

Fil-każijiet l-oħrajn kollha, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jistampa n-nota ta’ debitu u jibgħatha lid-debitur. L-uffiċjal tal-kontabbiltà jiġi mgħarraf li n-nota ta’ debitu ntbagħtet permezz tas-sistema ta’ informazzjoni finanzjarja.

5.   L-ammonti mħallsa indebitament għandhom jiġu rkuprati.

Artikolu 99

Imgħax tal-inadempjenza

1.   Bla ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni speċifika li tirriżulta mill-applikazzjoni ta’ regolamenti speċifiċi, kwalunkwe ammont riċevibbli li ma jitħallasx lura fid-data tal-għeluq imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 98(4) għandu jeħel imgħax skont il-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu.

2.   Ħlief fil-każ imsemmi fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu, ir-rata tal-imgħax għall-ammonti riċevibbli li ma jitħallsux lura fid-data tal-għeluq imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 98(4) għandha tkun ir-rata applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament ewlenin tiegħu, kif ippubblikata fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, fis-seħħ fl-ewwel jum kalendarju tax-xahar li fih tkun id-data tal-għeluq, u miżjuda hekk:

(a)

bi tmien punti perċentwali meta l-avveniment li jobbliga jkun kuntratt ta’ provvista jew kuntratt ta’ servizz;

(b)

bi tliet punti perċentwali u nofs fil-każijiet l-oħrajn kollha.

3.   L-imgħax għandu jiġi kkalkolat mill-jum kalendarju ta’ wara d-data tal-għeluq imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 98(4) sal-jum kalendarju meta d-dejn jitħallas kollu.

L-ordni ta’ rkupru li tikkorrispondi għall-ammont tal-imgħax awtomatiku tinħareġ meta dak l-imgħax fil-fatt jitħallas.

4.   Fil-każ ta’ multi jew penali oħrajn, ir-rata tal-imgħax għall-ammonti riċevibbli mhux imħallsin sad-data tal-għeluq imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 98(4) għandha tkun ir-rata applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament ewlenin tiegħu, kif ippubblikata fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, fis-seħħ fl-ewwel jum kalendarju tax-xahar li fih tkun id-data tal-għeluq, u miżjuda hekk:

(a)

b’punt perċentwali u nofs meta d-debitur jipprovdi garanzija finanzjarja li hija aċċettata mill-uffiċjal tal-kontabbiltà minflok pagament;

(b)

bi tliet punti perċentwali u nofs fil-każijiet l-oħrajn kollha.

Fejn il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fl-eżerċizzju tal-kompetenza tagħha skont l-Artikolu 261 TFUE, iżżid l-ammont ta’ multa jew penali oħra, l-imgħax fuq l-ammont taż-żieda għandu jibda mid-data tas-sentenza tal-Qorti.

5.   F’każijiet li fihom ir-rata tal-imgħax ġenerali tkun negattiva, din għandha tiġi stabbilita għal żero fil-mija.

Taqsima 4

Awtorizzazzjoni tal-irkupru

Artikolu 100

Awtorizzazzjoni tal-irkupru

1.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu, billi joħroġ ordni ta’ rkupru, jagħti struzzjoni lill-uffiċjal tal-kontabilità sabiex jirkupra ammont riċevibbli li dak l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jkun stabbilixxa (‘l-awtorizzazzjoni ta’ rkupru’).

2.   Istituzzjoni tal-Unjoni tista’ formalment tistabbilixxi ammont bħala riċevibbli minn persuni għajr Stati Membri permezz ta’ deċiżjoni li għandha tkun infurzabbli fis-sens tal-Artikolu 299 TFUE.

Jekk il-protezzjoni effikaċi u f’waqtha tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni tkun teħtieġ, istituzzjonijiet oħrajn tal-Unjoni jistgħu, f’ċirkostanzi eċċezzjonali, jitolbu lill-Kummissjoni biex tadotta tali deċiżjoni infurzabbli għall-benefiċċju tagħhom fir-rigward ta’ pretensjonijiet li jitqajmu fir-rigward ta’ persunal jew relatati ma’ membri jew ex Membri ta’ istituzzjoni tal-Unjoni, dment li dawk l-istituzzjonijiet ikunu qablu mal-Kummissjoni dwar il-modalitajiet prattiċi għall-applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu.

Tali ċirkostanzi eċċezzjonali għandhom jitqiesu li jeżistu meta ma jkun hemm l-ebda prospett ta’ rkupru tad-dejn mill-istituzzjoni tal-Unjoni kkonċernata permezz ta’ pagament volontarju jew permezz ta’ tpaċija kif previst fl-Artikolu 101(1) u l-kondizzjonijiet għar-rinunzja tal-irkupru taħt l-Artikolu 101(2) u (3) ma jkunux ġew issodisfati. Fil-każijiet kollha, id-deċiżjoni infurzabbli għandha tispeċifika li l-ammonti mitlubin jiddaħħlu fit-taqsima tal-baġit relatata mal-istituzzjoni tal-Unjoni kkonċernata, li għandha taġixxi bħala uffiċjal tal-awtorizzazzjoni. Id-dħul għandu jiddaħħal bħala dħul ġenerali għajr jekk ikun jikkostitwixxi dħul assenjati kif previst fl-Artikolu 21(3).

L-istituzzjoni tal-Unjoni li tagħmel it-talba għandha tinforma lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe avveniment li jista’ jbiddel l-irkupru u tintervjeni biex tappoġġa lill-Kummissjoni f’każ ta’ appell kontra d-deċiżjoni infurzabbli.

Taqsima 5

Irkupru

Artikolu 101

Regoli dwar l-irkupru

1.   L-uffiċjal tal-kontabbiltà għandu jaġixxi fuq ordnijiet għall-irkupru għal ammonti riċevibbli li jkunu ġew iddeterminati b’mod xieraq mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli. L-uffiċjal tal-kontabilità għandu jeżerċita diliġenza dovuta sabiex jiżgura li l-Unjoni tirċievi d-dħul tagħha u għandu jara li d-drittijiet tagħha jkunu ssalvagwardjati.

Rimborż parzjali minn debitur li jkun soġġett għal diversi ordnijiet ta’ rkupru jrid l-ewwel jitħallas fuq l-aktar intitolament antik sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor mid-debitur. Kwalunkwe pagament parzjali l-ewwel irid ikopri l-imgħax.

L-uffiċjal tal-kontabilità għandu jirkupra l-ammonti dovuti lill-baġit billi jpaċihom skont l-Artikolu 102.

2.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jista’ jirrinunzja parti mill-ammont riċevibbli stabbilit jew l-ammont kollu f’dawn il-każijiet biss:

(a)

fejn il-kost imbassar tal-irkupru jkun akbar mill-ammont li għandu jiġi rkuprat u r-rinunzja ma tkunx ta’ ħsara għall-immaġini tal-Unjoni;

(b)

fejn l-ammont riċevibbli ma jistax jiġi rkuprat fid-dawl taż-żmien tiegħu, tad-dewmien fid-dispaċċ tan-nota ta’ debitu fit-termini ddefiniti fl-Artikolu 98(2), jew tal-insolvenza tad-debitur, jew ta’ xi proċediment ieħor ta’ insolvenza;

(c)

fejn l-irkupru ma jkunx konsistenti mal-prinċipju tal-proporzjonalità.

Fejn l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jkun qiegħed jippjana li jirrinunzja bi sħiħ jew parzjalment għal irkupru ta’ xi ammont riċevibbli stabbilit, huwa għandu jiżgura li r-rinunzja ssir sewwa u li tkun konformi mal-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba u tal-proporzjonalità. Id-deċiżjoni ta’ rinunzja għal irkupru għandha tiġi ssostanzjata. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jista’ jiddelega s-setgħa li tittieħed dik id-deċiżjoni.

3.   Fil-każ imsemmi fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jaġixxi skont il-proċeduri ddeterminati minn qabel stabbiliti fl-istituzzjoni tal-Unjoni tiegħu u għandu japplika l-kriterji li ġejjin li huma obbligatorji u applikabbli fiċ-ċirkostanzi kollha:

(a)

il-fatti, billi titqies il-gravità tal-irregolarità li twassal għall-istabbiliment tal-ammont riċevibbli (frodi, reat ripetut, intenzjoni, diliġenza, bona fede, żball ċar);

(b)

l-impatt li r-rinunzja tal-irkupru jkollha fuq l-operazzjonijiet tal-Unjoni u l-interessi finanzjarji tagħha (l-ammont involut, ir-riskju li jinħoloq preċedent, imminar tal-awtorità tal-liġi).

4.   Skont iċ-ċirkostanzi tal-każ, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu, fejn xieraq, jieħu kont tal-kriterji addizzjonali li ġejjin:

(a)

kwalunkwe distorsjoni tal-kompetizzjoni li tiġi kkawżata mir-rinunzja tal-irkupru;

(b)

id-danni ekonomiċi u soċjali li jistgħu jinħolqu li kieku d-dejn kellu jiġi rkuprat kollu.

5.   Kull istituzzjoni tal-Unjoni għandha tibgħat kull sena lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar ir-rinunzji mogħtija minnha skont il-paragrafi 2, 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu. Informazzjoni dwar rinunzji taħt EUR 60 000 għandha tingħata bħala ammont totali. Fil-każ tal-Kummissjoni, dak ir-rapport għandu jkun mehmuż mas-sommarju tar-rapporti annwali tal-attività msemmija fl-Artikolu 74(9).

6.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli jista’ jħassar ammont riċevibbli stabbilit b’mod sħiħ jew parzjali. Il-kanċellazzjoni parzjali ta’ ammont riċevibbli stabbilit ma timplikax ir-rinunzja tal-intitolament stabbilit li jifdal tal-Unjoni.

Fil-każ ta’ żball, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jħassar totalment jew parzjalment l-ammont riċevibbli stabbilit u jagħti raġunijiet adegwati.

Kull istituzzjoni tal-Unjoni għandha tistabbilixxi fir-regoli interni tagħha l-kondizzjonijiet u l-proċeduri biex tiddelega s-setgħat ta’ tħassir ta’ ammont riċevibbli stabbilit.

7.   Stati Membri għandhom ikunu primarjament responsabbli għat-twettiq tal-kontrolli u tal-awditi u għall-irkupru tal-ammonti minfuqa indebitament, kif previst fir-regoli speċifiċi għas-setturi. Jekk l-Istati Membri jidentifikaw u jikkoreġu l-irregolaritajiet huma stess, dawn għandhom ikunu eżentati mill-korrezzjonijiet finanzjarji min-naħa tal-Kummissjoni fir-rigward ta’ dawn l-irregolaritajiet.

8.   Il-Kummissjoni għandha tapplika korrezzjonijiet finanzjarji għall-Istati Membri sabiex teskludi mill-finanzjamenti tal-Unjoni nfiq imġarrab bi ksur tal-liġi applikabbli. Il-Kummissjoni għandha ssejjes il-korrezzjonijiet finanzjarji tagħha fuq l-identifikazzjoni tal-ammonti minfuqa indebitament, u l-implikazzjonijiet finanzjarji għall-baġit. Fejn dawn l-ammonti ma jistgħux jiġu identifikati b’mod preċiż, il-Kummissjoni tista’ tapplika korrezzjonijiet estrapolati jew b’rata fissa skont regoli speċifiċi għas-setturi.

Il-Kummissjoni għandha, fid-deċiżjoni tagħha dwar l-ammont ta’ korrezzjoni finanzjarja, tqis in-natura u l-gravità tal-ksur tad-dritt applikabbli kif ukoll l-implikazzjonijiet finanzjarji għall-baġit, inklużi nuqqasijiet fis-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll.

Il-kriterji biex jiġu definiti l-korrezzjonijiet finanzjarji u l-proċedura li għandha tiġi segwita jistgħu jkunu stabbiliti fir-regoli speċifiċi għas-setturi.

9.   Il-metodoloġija għall-applikazzjoni tal-korrezzjonijiet estrapolati jew b’rata fissa għandha tkun stabbilita skont regoli speċifiċi għas-setturi bil-għan li l-Kummissjoni tkun tista’ tħares l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

Artikolu 102

Irkupru permezz ta’ tpaċija

1.   Fejn id-debitur ikollu pretensjoni fuq l-Unjoni, jew fuq aġenzija eżekuttiva meta din timplimenta l-baġit, li tkun ċerta fis-sens tal-punt (a) tal-Artikolu 98(3), ta’ ammont fiss u dovuta, fir-rigward ta’ somma stabbilita permezz ta’ ordni ta’ pagament, l-uffiċjal tal-kontabilità, wara l-iskadenza tad-data tal-għeluq imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 98(4), huwa għandu jirkupra l-ammonti riċevibbli stabbiliti permezz ta’ tpaċija.

F’ċirkostanzi eċċezzjonali, fejn ikun meħtieġ li jiġu mħarsa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u meta l-uffiċjal tal-kontabilità jkollu raġunijiet ġustifikati biex jemmen li l-ammont dovut lill-Unjoni jkun r jintilef, l-uffiċjal tal-kontabilità jista’ jikseb l-irkupru permezz ta’ tpaċija qabel l-iskadenza tad-data tal-għeluq imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 98(4).

L-uffiċjal tal-kontabilità jista’ jikseb ukoll l-irkupru permezz ta’ tpaċija qabel l-iskadenza tad-data tal-għeluq imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 98(4) meta jaqbel id-debitur.

2.   Qabel jipproċedi bi kwalunkwe rkupru skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-uffiċjal tal-kontabilità għandu jikkonsulta mal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli u jinforma lid-debituri kkonċernati, inkluż dwar il-mezzi ta’ rimedju taħt l-Artikolu 133.

Fejn id-debitur ikun awtorità nazzjonali jew waħda mill-entitajiet amministrattivi tagħha, l-uffiċjal tal-kontabilità jinforma wkoll lill-Istat Membru kkonċernat dwar l-intenzjoni tiegħu li jirrikorri għall-irkupru permezz ta’ tpaċija mill-anqas 10 ijiem qabel ma jipproċedi biha. Madankollu, bi qbil mal-Istat Membru jew mal-entità amministrattiva kkonċernata, l-uffiċjal tal-kontabbiltà jista’ jipproċedi bl-irkupru permezz ta’ tpaċija qabel tgħaddi dik id-data tal-għeluq.

3.   It-tpaċija msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkollha l-istess effett daqs pagament u għandha teħles lill-Unjoni mill-ammont tad-dejn u, fejn xieraq, mill-imgħax dovut.

Artikolu 103

Proċedura ta’ rkupru meta ma jsirx pagament volontarju

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 102, jekk l-ammont sħiħ ma jkunx ġie rkuprat sad-data tal-għeluq imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 98(4), l-uffiċjal tal-kontabilità għandu jinforma lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli u mingħajr dewmien għandu jibda l-proċedura sabiex isir irkupru b’kull mod previst mil-liġi, inkluż, fejn ikun xieraq, bl-infurzar ta’ kwalunkwe garanzija ddepożitata bil-quddiem.

2.   Bla ħsara għall-Artikolu 102, meta ma jkunx jista’ jintuża l-metodu ta’ rkupru msemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u d-debitur ikun naqas milli jħallas b’reazzjoni għal ittra ta’ avviż formali mibgħuta mill-uffiċjal tal-kontabilità, l-uffiċjal tal-kontabilità għandu jagħmel irkupru billi jinforza deċiżjoni miksuba jew skont l-Artikolu 100(2) jew b’azzjoni legali.

Artikolu 104

Żmien addizzjonali għall-pagament

L-uffiċjal tal-kontabbiltà jista’, f’kollaborazzjoni mal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, jagħti aktar żmien biex isir il-pagament biss b’talba bil-miktub mid-debitur, bir-raġunijiet għaliex għandu jagħmel dan, u bil-kondizzjoni li jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

id-debitur jieħu impenn li jħallas imgħax bir-rata speċifikata fl-Artikolu 99 għall-perjodu addizzjonali kollu miżjud, li jibda mid-data tal-għeluq imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 98(4);

(b)

sabiex ikunu mħarsa d-drittijiet tal-Unjoni, id-debitur jiddepożita garanzija finanzjarja li tagħmel tajjeb għas-somma prinċipali u għall-imgħax, li tkun aċċettata mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-istituzzjoni tal-Unjoni.

Il-garanzija msemmija fil-punt (b) tal-ewwel paragrafu tista’ tiġi sostitwita ma’ garanzija in solidum minn parti terza approvata mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-istituzzjoni tal-Unjoni.

F’ċirkostanzi eċċezzjonali, wara talba mid-debitur, l-uffiċjal tal-kontabilità jista’ jirrinunzja għall-ħtieġa ta’ garanzija msemmija fil-punt (b) tal-ewwel paragrafu meta, fuq il-bażi tal-valutazzjoni tiegħu, id-debitur ikun irid u jkun jista’ jagħmel il-pagament fil-perijodu ta’ żmien addizzjonali, iżda ma jkunx jista’ jiddepożita tali garanzija u jkun jinsab f’sitwazzjoni finanzjarja diffiċli.

Artikolu 105

Perijodu ta’ limitazzjoni

1.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ regolamenti speċifiċi u l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2014/335/UE, Euratom, id-drittijiet tal-Unjoni fir-rigward ta’ partijiet terzi u d-drittijiet ta’ partijiet terzi fir-rigward tal-Unjoni għandhom ikunu soġġetti għal perijodu ta’ limitazzjoni ta’ ħames snin.

2.   Il-perjodu ta’ limitazzjoni għall-intitolamenti tal-Unjoni fir-rigward ta’ partijiet terzi jibda jiddekorri malli tinqabeż l-iskadenza msemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 98(4).

Il-perijodu ta’ limitazzjoni għall-intitolamenti ta’ partijiet terzi fir-rigward tal-Unjoni għandu jibda mill-ġurnata li fiha jkun dovut il-pagament tal-intitolamenti lill-parti terza skont l-impenn legali korrispondenti.

3.   Il-perijodu ta’ limitazzjoni għall-intitolamenti tal-Unjoni fir-rigward ta’ partijiet terzi għandu jiġi interrott bi kwalunkwe att ta’ istituzzjoni tal-Unjoni, jew ta’ Stat Membru li jaġixxi fuq it-talba ta’ istituzzjoni tal-Unjoni, innotifikat lill-parti terza u bil-għan li jiġi rkuprat id-dejn.

Il-perijodu ta’ limitazzjoni għall-intitolamenti ta’ partijiet terzi fir-rigward tal-Unjoni għandu jiġi interrott bi kwalunkwe att innotifikat lill-Unjoni mill-kredituri tagħha jew f’isem il-kredituri tagħha bil-għan li jiġi rkuprat id-dejn.

4.   Perjodu ta’ limitazzjoni ġdid ta’ ħames snin għandu jibda mill-ġurnata ta’ wara l-interruzzjonijiet imsemmijin fil-paragrafu 3.

5.   Kwalunkwe azzjoni legali li tirrigwarda intitolament kif imsemmi fil-paragrafu 2, inklużi azzjonijiet miġjuba quddiem qorti li aktar tard tiddikjara lilha nnifisha bħala li ma għandhiex ġurisdizzjoni, għandha tinterrompi l-perijodu ta’ limitazzjoni. Perijodu ta’ limitazzjoni ġdid ta’ ħames snin ma għandux jibda jiddekorri sakemm tinqata’ sentenza li jkollha s-saħħa ta’ res judicata jew sakemm tinstab soluzzjoni extraġudizzjarja bejn l-istess partijiet fuq l-istess azzjoni.

6.   Fejn l-uffiċjal tal-kontabilità jagħti lid-debitur żmien addizzjonali għall-pagament skont l-Artikolu 104, dan għandu jitqies bħala interruzzjoni tal-perjodu ta’ limitazzjoni. Perijodu ta’ limitazzjoni ġdid ta’ ħames snin għandu jibda mill-ġurnata ta’ wara l-iskadenza taż-żmien estiż għall-pagament.

7.   Ma għandhomx jiġu rkuprati intitolamenti tal-Unjoni wara l-iskadenza tal-perijodu ta’ limitazzjoni, kif previst fil-paragrafi 2 sa 6.

Artikolu 106

Trattament nazzjonali għall-intitolamenti tal-Unjoni

Fil-każ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza, l-intitolamenti tal-Unjoni għandhom jingħataw l-istess trattament preferenzjali bħall-intitolamenti tal-istess natura dovuti lil korpi pubbliċi fl-Istati Membri fejn ikunu qed isiru l-proċedimenti ta’ rkupru.

Artikolu 107

Multi, penali oħrajn, sanzjonijiet u mgħax dovut imposti minn istituzzjonijiet tal-Unjoni

1.   Ammonti riċevuti bħala multi, penali oħrajn u sanzjonijiet, u kull imgħax jew dħul ieħor iġġenerat minnhom, ma għandhomx jiddaħħlu fil-baġit sakemm id-deċiżjonijiet li jimponuhom huma jew għad jistgħu jsiru soġġetti għal appell quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

2.   L-ammonti msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jiddaħħlu fil-baġit mill-aktar fis possibbli wara l-eżawriment tar-rimedji kollha legali. Taħt ċirkostanzi eċċezzjonali debitament ġustifikati jew fejn jiġri li jiġu eżawriti r-rimedji legali kollha wara l-1 ta’ Settembru tas-sena finanzjarja kurrenti, l-ammonti jistgħu jiddaħħlu fil-baġit fis-sena finanzjarja ta’ wara.

L-ammonti li għandhom ikunu rritornati lill-entità li ħallsithom, b’segwitu għal sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropa, ma għandhomx jiddaħħlu fil-baġit.

3.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għad-deċiżjonijiet rigward l-approvazzjoni ta’ kontijiet jew korrezzjonijiet finanzjarji.

Artikolu 108

Irkupru ta’ multi, penali oħrajn jew sanzjonijiet imposti minn istituzzjonijiet tal-Unjoni

1.   Fejn tiġi istitwita azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kontra deċiżjoni ta’ istituzzjoni tal-Unjoni li timponi multa, penali oħra jew sanzjoni skont it-TFUE jew it-Trattat tal-Euratom u sa dak iż-żmien li jkunu ġew eżawriti r-rimedji legali kollha, id-debitur għandu jħallas proviżorjament l-ammonti kkonċernati fil-kont tal-bank magħżul mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni jew inkella għandu jippreżenta garanzija finanzjarja li tkun aċċettabbli għall-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni. Il-garanzija għandha tkun indipendenti mill-obbligu ta’ pagament tal-multa, penali oħra jew sanzjoni u għandha tkun infurzabbli fuq talba. Hija għandha tkopri l-pretensjoni fir-rigward tal-kapital u tal-imgħax dovut kif speċifikat fl-Artikolu 99(4).

2.   Il-Kummissjoni tiżgura l-ammonti miġbura proviżorjament billi tara li dawn jiġu investiti f’assi finanzjarji, sabiex b’hekk jiġu żgurati s-sigurtà u l-likwidità tal-flejjes, filwaqt li timmira wkoll li tipproduċi redditu pożittiv.

3.   Wara l-eżawriment tar-rimedji legali kollha u fejn il-multa, penali oħra jew sanzjoni, tkun ġiet ikkonfermata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, jew fejn id-deċiżjoni li timponi tali multa, penali oħra jew sanzjoni, ma tkunx tista’ ssir soġġetta għal appell quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, għandha tittieħed waħda mill-miżuri li ġejjin:

(a)

l-ammonti miġbura proviżorjament u r-redditu minnhom għandhom jiddaħħlu fil-baġit skont l-Artikolu 107(2);

(b)

fejn tkun ġiet iddepożitata garanzija finanzjarja, din għandha tiġi infurzata u l-ammonti korrispondenti għandhom jiddaħħlu fil-baġit.

Fejn l-ammont tal-multa, penali oħra jew sanzjoni, ikun ġie miżjud mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu għandhom japplikaw sal-ammonti tad-deċiżjoni oriġinali tal-istituzzjoni tal-Unjoni jew, jekk applikabbli, sal-ammont stabbilit f’sentenza preċedenti mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fl-istess proċedimenti. L-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni għandu jiġbor l-ammont korrispondenti għaż-żieda u l-imgħax dovut kif stipulat fl-Artikolu 99(4), li għandu jiddaħħal fil-baġit.

4.   Wara li jkunu ġew eżawriti r-rimedji legali kollha u, fejn il-multa, penali oħra jew sanzjoni jkunu tneħħew jew l-ammont ikun tnaqqas, għandha tittieħed waħda mill-miżuri li ġejjin:

(a)

l-ammonti miġbura b’mod proviżorju jew, fil-każ ta’ tnaqqis, il-parti rilevanti tagħhom inkluż kwalunkwe redditu għandu jitħallas lill-parti terza kkonċernata;

(b)

meta tkun ġiet iddepożitata garanzija finanzjarja, din għandha tiġi rilaxxata kif adatt.

Fil-każijiet imsemmijin fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu, fejn ir-redditu globali fuq l-ammont miġbur b’mod proviżorju jkun negattiv, it-telf imġarrab għandu jitnaqqas mill-ammont li jrid jitħallas lura.

Artikolu 109

Imgħaxijiet kompensatorji

Bla ħsara għall-Artikoli 99(2) u 116(5) u għal każijiet apparti multi, penali oħrajn u sanzjonijiet kif imsemmijin fl-Artikoli 107 u 108, meta ammont irid jiġi rimborżat wara sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jew bħala riżultat ta’ soluzzjoni amikevoli, ir-rata tal-imgħax għandha tkun ir-rata applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament ewlenin tiegħu, kif ippubblikat fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, fis-seħħ fl-ewwel jum kalendarju ta’ kull xahar. Ir-rata ta’ mgħax ma għandhiex tkun fin-negattiv. L-imgħax għandu jibda mid-data tal-pagament tal-ammont li jrid jiġi rimborżat sad-data li fiha jkun dovut ir-rimborż.

F’każijiet li fihom ir-rata tal-imgħax ġenerali tkun negattiva, din għandha tiġi stabbilita għal żero fil-mija.

KAPITOLU 7

Operazzjonijiet tan-nefqa

Artikolu 110

Deċiżjonijiet ta’ finanzjament

1.   Impenn baġitarju għandu jkun preċedut minn deċiżjoni ta’ finanzjament adottata mill-istituzzjoni tal-Unjoni jew mill-awtorità li lilha ġew delegati setgħat mill-istituzzjoni tal-Unjoni. Id-deċiżjonijiet ta’ finanzjament għandhom ikunu annwali jew pluriennali.

L-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu ma għandux japplika fil-każ ta’ approprjazzjonijiet għall-operazzjonijiet ta’ kull istituzzjoni tal-Unjoni taħt l-awtonomija amministrattiva tagħha li tista’ tiġi implimentata mingħajr att bażiku skont il-punt (e) tal-Artikolu 58(2), tan-nefqa għas-sostenn amministrattiv u tal-kontribuzzjonijiet għall-korpi tal-Unjoni msemmijin fl-Artikoli 70 u 71.

2.   Id-deċiżjoni ta’ finanzjament għandha fl-istess ħin tikkostitwixxi programm ta’ ħidma annwali jew pluriennali u għandha tiġi adottata, kif xieraq, mill-aktar fis possibbli wara l-adozzjoni tal-abbozz tal-baġit u fil-prinċipju qatt wara l-31 ta’ Marzu tas-sena ta’ implimentazzjoni. Fejn l-att bażiku rilevanti jipprevedi modalitajiet speċifiċi għall-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ finanzjament jew programm ta’ ħidma jew dawn it-tnejn, dawk il-modalitajiet għandhom jiġu applikati lill-parti tad-deċiżjoni ta’ finanzjament li tikkostitwixxi l-programm ta’ ħidma, f’konformità mar-rekwiżiti ta’ dak l-att bażiku. Il-parti li tikkostitwixxi l-programm ta’ ħidma għandha tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-istituzzjoni tal-Unjoni kkonċernata minnufih wara l-adozzjoni tagħha u qabel l-implimentazzjoni tagħha. Id-deċiżjoni ta’ finanzjament għandha tindika l-ammont totali li tkopri u għandu jkun fiha deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu ffinanzjati. Din għandha tispeċifika:

(a)

l-att bażiku u l-linja baġitarja;

(b)

l-għanijiet fil-mira u r-riżultati mistennijin;

(c)

il-metodi ta’ implimentazzjoni;

(d)

kwalunkwe informazzjoni addizzjonali meħtieġa mill-att bażiku għall-programm ta’ ħidma.

3.   Barra mill-elementi msemmija fil-paragrafu 2, id-deċiżjoni ta’ finanzjament għandha tistabbilixxi dawn li ġejjin:

(a)

għall-għotjiet: it-tip ta’ applikanti fil-mira tas-sejħa għal proposti jew l-għotja diretta u l-pakkett baġitarju globali riżervat għall-għotjiet;

(b)

għall-akkwisti: il-pakkett baġitarju globali riżervat għal akkwisti;

(c)

għall-kontribuzzjonijiet għall-fondi fiduċjarji tal-Unjoni msemmijin fl-Artikolu 234: l-approprjazzjonijiet riżervati għall-fond fiduċjarju għas-sena flimkien mal-ammonti ppjanati matul id-durata tiegħu, mill-baġit kif ukoll minn donaturi oħra;

(d)

għall-premji: it-tip ta’ parteċipanti fil-mira tal-kompetizzjoni, il-pakkett baġitarju globali riżervat għall-kompetizzjoni u referenza speċifika għall-premji b’valur unitarju ta’ EUR 1 000 000 jew aktar;

(e)

għall-istrumenti finanzjarji: l-ammont allokat għall-istrument finanzjarju;

(f)

fil-każ ta’ ġestjoni indiretta: il-persuna jew l-entità li timplimenta fondi tal-Unjoni skont il-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 62(1) jew il-kriterji li jridu jintużaw sabiex tingħażel il-persuna jew l-entità;

(g)

għall-kontribuzzjonijiet għall-faċilitajiet jew pjattaformi ta’ taħlit: l-ammont allokat għall-faċilità jew pjattaforma ta’ taħlit u l-lista tal-entitajiet li jieħdu sehem fil-faċilità jew pjattaforma ta’ taħlit;

(h)

għall-garanziji baġitarja: l-ammont ta’ proviżjonament annwali u, fejn applikabbli, l-ammont tal-garanzija baġitarji li ser jiġi rilaxxat.

4.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni b’delega jista’ jżid kwalunkwe informazzjoni addizzjonali meqjusa xierqa jew fid-deċiżjoni ta’ finanzjament rispettiva li tikkostitwixxi l-programm ta’ ħidma jew fi kwalunkwe dokument ieħor ippubblikat fuq is-sit web tal-istituzzjoni tal-Unjoni.

Deċiżjoni ta’ finanzjament pluriennali għandha tkun konsistenti mal-ipprogrammar finanzjarju msemmi fl-Artikolu 41(2) u għandha tispeċifika li l-implimentazzjoni tad-deċiżjoni hija soġġetta għad-disponibbiltà tal-approprjazzjonijiet tal-baġit għas-snin finanzjarji rispettivi wara l-adozzjoni tal-baġit jew kif stipulat fis-sistema ta’ parti minn kull tnax proviżorja.

5.   Mingħajr ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni ta’ att bażiku, kwalunkwe bidla sostanzjali f’deċiżjoni ta’ finanzjament diġà adottata għandha ssegwi l-istess proċedura bħad-deċiżjoni inizjali.

Artikolu 111

Operazzjonijiet tan-nefqa

1.   Kull partita tan-nefqa għandha tiġi impenjata, ivvalidata, awtorizzata u titħallas.

Fi tmiem il-perjodi msemmijin fl-Artikolu 114, il-bilanċ mhux użat tal-impenji baġitarji għandu jkun diżimpenjat.

Meta jeżegwixxi operazzjonijiet, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jara li n-nefqa hija konformi mat-Trattati, mal-baġit, ma’ dan ir-Regolament u ma’ atti oħrajn adottati skont it-Trattati kif ukoll mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba.

2.   L-impenji baġitarji għandhom isiru u l-impenji legali għandhom jiġu assunti mill-istess uffiċjal tal-awtorizzazzjoni, ħlief f’każijiet debitament ġustifikati. B’mod partikolari, fil-qasam ta’ operazzjonijiet ta’ għajnuna għall-immaniġġjar ta’ kriżijiet u ta’ għajnuna operazzjonali, l-impenji legali jistgħu jiġu assunti minn Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni, jew fin-nuqqas tagħhom mid-deputati tagħhom, fuq ordni tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli tal-Kummissjoni li, però, jibqa’ responsabbli għalkollox għat-tranżazzjoni sottostanti. Il-persunal impjegat mill-Kummissjoni fil-qasam ta’ operazzjonijiet ta’ mmaniġġjar ta’ kriżijiet u ta’ għajnuna umanitarja jista’ jiffirma impenji legali marbutin ma’ pagamenti eżegwiti minn kontijiet tal-imprest b’valur li ma jaqbiżx l-EUR 2 500.

L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jagħmel impenn baġitarju qabel ma jassumi impenn legali ma’ partijiet terzi jew jittrasferixxi fondi f’fond fiduċjarju tal-Unjoni msemmi fl-Artikolu 234.

It-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu ma għandux japplika:

(a)

għal impenji legali konklużi wara dikjarazzjoni ta’ sitwazzjoni ta’ kriżi fil-qafas tal-pjan tal-kontinwità tan-negozju, f’konformità mal-proċeduri adottati mill-Kummissjoni jew minn kwalunkwe istituzzjoni oħra tal-Unjoni taħt l-awtonomija amministrattiva tagħha;

(b)

fil-każ ta’ operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja, ta’ operazzjonijiet tal-protezzjoni ċivili u ta’ għajnuna għall-immaniġġar ta’ kriżijiet, jekk l-eżekuzzjoni effiċjenti tal-intervent tal-Unjoni teħtieġ li l-Unjoni tassumi impenn legali ma’ partijiet terzi immedjatament u jekk ma jkunx possibbli li l-impenn baġitarju individwali jiġi rreġistrat minn qabel.

Fil-każijiet imsemmijin fil-punt (b) tat-tielet subparagrafu, l-impenn baġitarju għandu jiġi rreġistrat mingħajr dewmien wara l-assunzjoni ta’ impenn legali ma’ partijiet terzi.

3.   L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jivvalida n-nefqa billi jaċċetta li partita tan-nefqa tiġi ddebitata mill-baġit, wara li jkun ivverifika d-dokumenti ta’ sostenn li jikkonfermaw l-intitolament tal-kreditur skont il-kondizzjonijiet stipulati fl-impenn legali fejn ikun hemm impenn legali. Għal dak il-għan, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu:

(a)

jivverifika l-eżistenza tal-intitolament tal-kreditur;

(b)

jiddetermina jew jivverifika r-realtà u l-ammont tal-pretensjoni permezz tal-ġira “[i]ċċertifikat korrett”;

(c)

jivverifika l-kondizzjonijiet li fihom huwa dovut il-pagament.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, il-validazzjoni tan-nefqa għandha tapplika wkoll għal rapporti interim jew finali mhux assoċjati ma’ talba għall-pagament, f’liema każ l-impatt fuq is-sistema kontabilistika sjkun limitat għall-kontijiet ġenerali.

4.   Id-deċiżjoni ta’ validazzjoni għandha tiġi espressa permezz ta’ firma b’sigurtà elettronika skont l-Artikolu 146 mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni, jew minn membru tal-persunal teknikament kompetenti debitament mogħti s-setgħa b’deċiżjoni formali tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni, jew, f’eċċezzjonijiet, għall-fluss tax-xogħol fuq il-karta fil-forma ta’ timbru li jinkorpora dik il-firma.

Bil-ġira “[i]ċċertifikat korrett”, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, jew membru tal-persunal teknikament kompetenti, debitament mogħti s-setgħa mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, għandu jiċċertifika:

(a)

għall-prefinanzjament: li l-kondizzjonijiet meħtieġa fl-impenn legali għall-pagament għall-prefinanzjament huma ssodisfati;

(b)

għall-pagamenti interim u tal-bilanċ f’kuntratti: li s-servizzi stipulati fil-kuntratt ġew ipprovduti kif xieraq, il-provvisti ġew forniti kif xieraq jew li x-xogħol twettaq kif xieraq;

(c)

għall-pagamenti interim u tal-bilanċ f’għotjiet: li l-azzjoni jew il-programm ta’ ħidma mwettqin mill-benefiċjarju huma f’kull aspett konformi mal-ftehim ta’ għotja, inkluż, fejn applikabbli, li l-kostijiet iddikjarati mill-benefiċjarju huma eliġibbli.

Fil-każ imsemmi fil-punt (c) tat-tieni subparagrafu, l-istimi tal-kostijiet m’għandhomx jitqiesu li jaderixxu mal-kondizzjonijiet tal-eliġibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 186(3). L-istess prinċipju għandu japplika wkoll għal rapporti interim u finali mhux assoċjati ma’ talba ta’ pagament.

5.   Sabiex jawtorizza n-nefqa, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu wara li jkun ivverifika li l-approprjazzjonijiet ikunu disponibbli, għandu joħroġ ordni għall-pagament biex jagħti struzzjoni lill-uffiċjal tal-kontabilità sabiex iħallas l-ammont tan-nefqa li kien ġie vvalidat preċedentement.

Fejn isiru pagamenti perjodiċi fir-rigward tas-servizzi mogħtija, inklużi s-servizzi ta’ kiri jew ta’ merkanzija konsenjata, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jista’, soġġett għall-analiżi tar-riskju ta’ dak l-uffiċjal, jordna l-applikazzjoni ta’ sistema ta’ debitu dirett minn kont tal-imprest. L-applikazzjoni ta’ tali sistema tista’ tiġi ordnata wkoll jekk tkun awtorizzata b’mod speċifiku mill-uffiċjal tal-kontabbiltà skont l-Artikolu 86(3).

Artikolu 112

Tipi ta’ impenji baġitarji

1.   L-impenji baġitarji għandhom jidħlu f’waħda minn dawn il-kategoriji li ġejjin:

(a)

individwali: meta r-riċevitur u l-ammont tan-nefqa jkunu magħrufin;

(b)

globali: meta għall-anqas wieħed mill-elementi meħtieġa biex ikun identifikat l-impenn individwali jkun għadu mhux magħruf;

(c)

proviżorji: sabiex ikopru n-nefqa tal-immaniġġjar ta’ rutina għall-FAEG kif imsemmi fl-Artikolu 11(2), u n-nefqa amministrattiva ta’ rutina meta l-ammont jew il-benefiċjarji finali ma jkunux magħrufin b’mod definittiv.

Minkejja l-punt (c) tal-ewwel subparagrafu, in-nefqa amministrattiva ta’ rutina relatata mad-delegazzjonijiet tal-Unjoni u mar-rappreżentanti tal-Unjoni tista’ tkun koperta minn impenji baġitarji proviżorji anki meta l-ammont u l-be