Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0400

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/400 tal-14 ta' Marzu 2018 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 40 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )

C/2018/1405

OJ L 72, 15.3.2018, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/400/oj

15.3.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 72/13


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/400

tal-14 ta' Marzu 2018

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 40

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 dwar l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 (2) ġew adottati ċerti standards internazzjonali u interpretazzjonijiet li kienu fis-seħħ fil-15 ta' Ottubru 2008.

(2)

Fit-8 ta' Diċembru 2016, il-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASB) ippubblika emendi għall-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 40 Proprjetà għall-Investiment. L-emendi jiċċaraw meta kumpanija hija awtorizzata tirriklassifika proprjetà għall- (jew mill-) kategorija “proprjetà għall-investiment”.

(3)

Wara l-konsultazzjonijiet mal-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju, il-Kummissjoni tikkonferma li l-emendi għall-IstandardInternazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 40 jissodisfaw il-kriterji għall-adozzjoni stipulati fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 1126/2008 għalhekk jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Regolatorju tal-Kontabilità,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1126/2008 l-Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) 40 Proprjetà għall-Investiment huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Kull kumpanija tapplika l-emendi msemmija fl-Artikolu 1, mhux aktar tard mid-data tal-bidu tal-ewwel sena finanzjarja tagħha li tibda fl-1 ta' Jannar 2018 jew wara din id-data.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Marzu 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1126/2008 tat-3 ta' Novembru 2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 320, 29.11.2008, p. 1).


ANNESS

Trasferimenti ta' Propjetà għall-Investiment

(Emendi għall-IAS 40)

Emendi għall-IAS 40 Investimenti għall-Propjetà

Il-paragrafi 57-58 huma emendati

TRASFERIMENTI

57.

Entità għandha tittrasferixxi proprjetà lil, jew minn, propjetà għall-investiment meta, u biss meta, ikun hemm bidla fl-użu. Isseħħ bidla fl-użu meta l-propjetà tissodisfa, jew ma tibqax tissodisfa, id-definizzjoni ta' proprjetà għall-investiment u meta jkun hemm evidenza ta' bidla fl-użu. Waħedha, bidla fl-intenzjonijiet tal-maniġment għall-użu ta' proprjetà ma tipprovdix evidenza ta' bidla fl-użu. Eżempji ta' evidenza ta' bidla fl-użu jinkludu:

(a)

il-bidu ta' okkupazzjoni mis-sid, jew ta' żvilupp bl-iskop għal okkupazzjoni mis-sid, għal trasferiment minn proprjetà għall-investiment għal proprjetà okkupata mis-sid;

(b)

il-bidu ta' żvilupp bl-iskop ta' bejgħ, għal trasferiment minn proprjetà għall-investiment għal inventarji;

(c)

it-tmiem ta' okkupazzjoni mis-sid, għal trasferiment minn proprjetà okkupata mis-sid għal proprjetà għall-investiment; kif ukoll

(d)

il-bidu ta' lokazzjoni operatorja għal parti oħra, għal trasferiment minn inventarji għal proprjetà tal-investiment.

(e)

[imħassar]

58.

Meta entità tiddeċiedi li tittrasferixxi proprjetà għall-investiment mingħajr żvilupp, hi tkompli tittratta l-proprjetà bħala proprjetà għall-investiment sakemm isir l-irtirar tar-rikonoxximent (eliminata mir-rapport tal-pożizzjoni finanzjarja) u ma terġax tikklassifikaha bħala inventarju. B'mod simili, jekk entità tibda tiżviluppa mill-ġdid proprjetà eżistenti għall-investiment għall-użu kontinwu fil-futur bħala proprjetà għall-investiment, il-proprjetà tibqa' proprjetà għall-investiment u ma terġax tiġi kklassifikata bħala proprjetà okkupata mis-sid matul l-iżvilupp mill-ġdid.

Ġew miżjuda l-paragrafi 84C–84E u l-intestatura relatata tagħhom, kif ukoll il-paragrafu 85G.

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

Trasferimenti ta' propjetà għall-investiment

84C

Trasferimenti ta' Proprjetà għall-Investiment (Emendi għall-IAS 40), maħruġa f'Diċembru 2016, emendati l-paragrafi 57–58. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għal bidliet fl-użu li jseħħu fil-bidu jew wara l-bidu tal-perjodu ta' rappurtar annwali meta l-entità tapplika l-emendi għall-ewwel darba (id-data tal-applikazzjoni inizjali). Fid-data tal-applikazzjoni inizjali, entità għandha terġa' tivvaluta l-klassifikazzjoni ta' propjetà miżmuma f'dik id-data u, jekk applikabbli, terġa' tikklassifika mill-ġdid il-proprjetà billi tapplika l-paragrafi 7–14 biex jirriflettu l-kundizzjonijiet li jeżistu f'dik id-data.

84D

Minkejja r-rekwiżiti fil-paragrafu 84C, entità għandha l-permess li tapplika l-emendi għall-paragrafi 57–58 b'mod retrospettiv skont l-IAS 8 jekk, u biss jekk, dak ikun possibbli mingħajr l-użu ta' għaqal.

84E

Jekk, b'konformità mal-paragrafu 84C entità terġa' tikklassifika propjetà fid-data tal-applikazzjoni inizjali, l-entità għandha:

(a)

tieħu kont tal-klassifikazzjoni mill-ġdid filwaqt li tapplika r-rekwiżiti tal-paragrafi 59–64. Meta jiġu applikati l-paragrafi 59–64, entità għandha:

(i)

tapplika kwalunkwe referenza fid-data tal-bidla fl-użu bħala d-data tal-applikazzjoni inizjali; kif ukoll

(ii)

tara li kwalunkwe ammont li, skont il-paragrafi 59–64, kieku kien ikun rikonoxxut fil-profitt jew telf bħala aġġustament għall-bilanċ tal-ftuħ tal-qligħ imfaddal fid-data tal-applikazzjoni inizjali.

(b)

tiddivulga l-ammonti kklassifikati mill-ġdid għal, jew minn, propjetà għall-investiment skont il-paragrafu 84C. L-entità għandha tiddivulga dawk l-ammonti kklassifikati mill-ġdid bħala parti tar-rikonċiljazzjoni tal-ammont riportat tal-propjetà għall-investiment fil-bidu u fit-tmiem tal-perijodu, kif meħtieġ mill-paragrafi 76 u 79.

DATA EFFETTIVA

85G

Trasferimenti ta' Proprjetà għall-Investiment (Emendi għall-IAS 40), maħruġa f'Diċembru 2016, emendati l-paragrafi 57–58 u miżjuda l-paragrafi 84C-84E. Entità għandha tapplika dawk l-emendi għall-perjodi annwali li jibdew fl-1 ta' Jannar 2018, jew wara. Hija permessa applikazzjoni aktar bikrija. Jekk entità tapplika dawn l-emendi għal perjodu preċedenti, din għandha tiddivulga dan il-fatt.


Top