EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018Q1130(01)

Formola tal-għajnuna legali

OJ L 306, 30.11.2018, p. 61–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2018/1130/oj

30.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 306/61


FORMOLA TAL-GĦAJNUNA LEGALI

Kull persuna fiżika jew ġuridika, kemm jekk irrappreżentata minn avukat u kemm jekk le, li għandha l-intenzjoni titlob l-għajnuna legali bil-għan li tippreżenta rikors quddiem il-Qorti Ġenerali jew fil-kuntest ta' kawża li fiha hija parti hija mistiedna tieħu konoxxenza tal-informazzjoni segwenti qabel ma timla d-diversi partijiet tal-formola

1.   Il-kuntest ġuridiku

Id-dispożizzjonijiet dwar l-għajnuna legali jinsabu fir-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali (Artikoli 146 sa 150) u fid-Dispożizzjonijiet prattiċi għall-implementazzjoni tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali (punti 1, 17 sa 19, 33, 51, 57, 120, 121 u 198 sa 207) (iktar 'il quddiem id-“Dispożizzjonijiet prattiċi ta' implementazzjoni”).

Ir-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali u d-Dispożizzjonijiet prattiċi ta' implementazzjoni huma aċċessibbli fis-sit Internet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (http://curia.europa.eu), taħt it-titolu Il-Qorti Ġenerali/Proċedura.

2.   Regoli dwar ir-rappreżentanza quddiem il-Qorti Ġenerali

Sabiex tippreżenta rikors quddiem il-Qorti Ġenerali, kull persuna fiżika jew ġuridika għandha tkun irrappreżentata minn avukat awtorizzat jipprattika quddiem qorti ta' Stat Membru jew ta' Stat ieħor parti fil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (Artikolu 51 tar-Regoli tal-Proċedura). Din ir-regola tistabbilixxi l-prinċipju ta' rappreżentanza obbligatorja tar-rikorrent minn avukat.

Jekk din il-persuna, minħabba s-sitwazzjoni ekonomika tagħha, ma tkunx tista' tħallas l-ispejjeż kollha tal-istanza jew parti minnhom, ir-Regoli tal-Proċedura jipprovdu li din il-persuna għandha d-dritt li tibbenefika mill-għajnuna legali (Artikolu 146(1) tar-Regoli tal-Proċedura). B'differenza mir-rikors, li għandu jiġi ppreżentat minn avukat li jkun qiegħed jirrappreżenta lir-rikorrent, it-talba għal għajnuna legali tista' titressaq kemm bl-assistenza ta' avukat u kemm mingħajrha.

3.   Kompetenzi tal-Qorti Ġenerali u kundizzjonijiet għall-ammissibbiltà

L-għajnuna legali ma tistax tingħata mill-Qorti Ġenerali jekk din il-qorti manifestament ma jkollhiex kompetenza sabiex tieħu konjizzjoni tal-kawża li fir-rigward tagħha tintalab l-għajnuna (Artikolu 146(2) tar-Regoli tal-Proċedura).

Skont it-Trattati u l-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti Ġenerali għandha kompetenza sabiex tiddeċiedi dwar:

ir-rikorsi diretti ppreżentati mill-individwi u mill-Istati Membri (1) u intiżi sabiex jinkiseb l-annullament ta' att tal-istituzzjonijiet, tal-korpi u tal-organi tal-Unjoni, sabiex jiġi kkonstatat in-nuqqas li tittieħed azzjoni min-naħa ta' dawn tal-aħħar jew sabiex jinkiseb kumpens għal dannu mġarrab u r-rikorsi bbażati fuq klawżola ta' arbitraġġ;

ir-rikorsi intiżi għall-annullament tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Bordijiet tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), kif ukoll tal-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO).

Minn dan jirriżulta li talba għal għajnuna legali tiġi rrifjutata minħabba n-nuqqas ta' kompetenza tal-Qorti Ġenerali li tiddeċiedi dwar ir-rikors jekk din it-talba titressaq sabiex:

tiġi kkontestata l-legalità ta' att adottat mill-awtoritajiet nazzjonali (irrispettivament minn jekk dawn ikunux awtoritajiet amministrattivi jew ġudizzjarji);

tiġi kkontestata deċiżjoni meħuda minn entità internazzjonali li ma tagħmilx parti mis-sistema istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea (pereżempju mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem).

L-għajnuna legali lanqas ma tista' tingħata jekk il-kawża li fir-rigward tagħha tintalab tkun tidher manifestament inammissibbli jew manifestament infondata fid-dritt (Artikolu 146(2) tar-Regoli tal-Proċedura).

Minn dan jirriżulta b'mod partikolari li talba mressqa qabel ir-rikors li għalih tirreferi, iżda wara l-iskadenza tat-terminu għall-preżentata tal-imsemmi rikors, tiġi miċħuda sa fejn ir-rikors ser jiġi miċħud bħala inammissibbli minħabba li jkun ġie ppreżentat tard.

4.   Formola tal-għajnuna legali obbligatorja

Il-formola tal-għajnuna legali, ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, hija disponibbli fis-sit Internet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, taħt it-titolu Il-Qorti Ġenerali/Proċedura.

L-użu ta' din il-formola huwa obbligatorju sabiex tintalab l-għajnuna legali, kemm qabel jiġi ppreżentat rikors u kemm fil-kuntest ta' kawża pendenti. Talba għal għajnuna legali mressqa mingħajr il-formola ma tittiħidx inkunsiderazzjoni (Artikolu 147 tar-Regoli tal-Proċedura u punt 198 tad-Dispożizzjonijiet prattiċi ta' implementazzjoni).

Talba għal għajnuna legali mressqa wara li l-Qorti Ġenerali tkun tat id-deċiżjoni dwar ir-rikors li għalih tirreferi din it-talba ma tittiħidx inkunsiderazzjoni.

5.   Kontenut tat-talba għal għajnuna legali u dokumenti ta' sostenn

Il-formola tal-għajnuna legali hija intiża li tippermetti lill-Qorti Ġenerali jkollha, inkonformità mal-Artikolu 147(3) u (4) tar-Regoli tal-Proċedura, l-informazzjoni neċessarja sabiex tiddeċiedi effettivament dwar it-talba għal għajnuna legali. Din l-informazzjoni tirrigwarda:

informazzjoni dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-persuna li tressaq it-talba u,

fil-każ li r-rikors ikun għadu ma ġiex ippreżentat, informazzjoni dwar is-suġġett tal-imsemmi rikors, dwar il-fatti inkwistjoni u dwar l-argumenti relatati (punt 201 tad-Dispożizzjonijiet prattiċi ta' implementazzjoni).

(a)   Sitwazzjoni ekonomika tal-persuna li tressaq it-talba

It-talba għal għajnuna legali għandha tinkludi l-informazzjoni u d-dokumenti ta' sostenn kollha li permezz tagħhom tkun tista' tiġi evalwata s-sitwazzjoni ekonomika tal-persuna li qed tressaqha, bħalma jista' jkun ċertifikat maħruġ minn awtorità nazzjonali kompetenti li jattesta din is-sitwazzjoni ekonomika (Artikolu 147(3) tar-Regoli tal-Proċedura).

Il-kapaċità finanzjarja tal-persuna li tressaq it-talba tiġi evalwata fuq il-bażi ta' elementi li jipprovaw li tinsab f'sitwazzjoni li ma tistax tħallas l-ispejjeż:

għaldaqstant, persuna fiżika ma tistax sempliċement tippreżenta lill-Qorti Ġenerali indikazzjonijiet dwar id-dħul tagħha, iżda għandha tipproduċi wkoll, pereżempju, dikjarazzjonijiet tat-taxxa, rendikonti tas-salarju, dikjarazzjonijiet mid-dipartiment tal-għajnuna soċjali jew tal-assigurazzjoni kontra l-qgħad, dikjarazzjonijiet bankarji jew rendikont bankarju kif ukoll informazzjoni li permezz tagħha jkun jista' jiġi stmat il-kapital tagħha (valur ta' beni mobbli jew immobbli);

persuna ġuridika ma tistax sempliċement tinvoka l-inkapaċità tagħha li tħallas iżda għandha tipprovdi informazzjoni dwar il-forma ġuridika tagħha, dwar l-iskop ta' lukru jew le tagħha, dwar il-kapaċità finanzjarja tas-soċju/i jew tal-azzjonisti tagħha u għandha tipproduċi, bħala eżempju, karti tal-bilanċ kontabbli jew kull dokument ieħor li jiġġustifika s-sitwazzjoni kontabbli tagħha, kif ukoll kull prova li tissostanzja allegazzjoni ta' sitwazzjoni ta' falliment, ta' amministrazzjoni ġudizzjarja, ta' waqfien ta' pagamenti jew ta' stralċ ġudizzjarju.

Dikjarazzjonijiet fuq l-unur mimlija u ffirmati mill-persuna li tressaq it-talba stess ma humiex biżżejjed sabiex tiġi stabbilita l-prova tal-fatt li din il-persuna tinsab f'sitwazzjoni li ma tistax tħallas.

L-informazzjoni indikata fil-formola dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-persuna li tressaq it-talba u d-dokumenti ta' sostenn ippreżentati sabiex tiġi ssostanzjata din l-informazzjoni huma intiżi li jipprovdu stampa sħiħa tas-sitwazzjoni ekonomika tagħha.

Talba li ma tiġġustifikax b'mod suffiċjenti fid-dritt l-inkapaċità tal-persuna li tressaq it-talba li tħallas l-ispejjeż tal-kawża tiġi miċħuda.

(b)   Suġġett tar-rikors maħsub

Jekk it-talba għal għajnuna legali titressaq qabel ma jkun ġie ppreżentat ir-rikors li għalih tirreferi din it-talba, il-persuna li tressaq it-talba għandha tesponi fil-qasir is-suġġett ta' dan ir-rikors, il-fatti inkwistjoni u l-argumenti li jkollha l-intenzjoni tressaq insostenn tar-rikors tagħha. Parti mill-formola tal-għajnuna legali hija ddedikata għal dan il-għan.

Għandha tiġi annessa kopja ta' kull dokument ta' sostenn rilevanti għall-evalwazzjoni tal-ammissibbiltà u tal-fondatezza tar-rikors li jkun għad irid jiġi ppreżentat. Pereżempju, tista' tiġi annessa l-korrispondenza mal-eventwali konvenut jew, fil-każ ta' rikors għal annullament, id-deċiżjoni li l-legalità tagħha tkun qiegħda tiġi kkontestata.

Il-formola tal-għajnuna legali debitament mimlija u d-dokumenti ta' sostenn għandhom ikunu jistgħu jinftiehmu fihom innifishom.

(c)   Addenda

It-talba għal għajnuna legali ma tistax tiġi kkompletata bil-preżentata sussegwenti ta' addenda. Jekk jiġu ppreżentati mingħajr ma jkunu ntalbu mill-Qorti Ġenerali, tali addenda jiġu rrifjutati. Għaldaqstant, huwa essenzjali li fil-formola tiġi inkluża l-informazzjoni kollha neċessarja u li tiġi annessa kopja ta' kull dokument ta' natura li jipprova din l-informazzjoni.

Madankollu, f'każijiet eċċezzjonali, dokumenti ta' sostenn intiżi li jipprovaw li l-persuna li tkun qiegħda tressaq it-talba ma tkunx tista' tħallas jistgħu jiġu aċċettati sussegwentement, permezz ta' spjegazzjoni adegwata tal-produzzjoni tardiva tagħhom (punt 205 tad-Dispożizzjonijiet prattiċi ta' implementazzjoni).

6.   Preżentata tat-talba

(a)   Mill-persuna li tressaq it-talba stess

Il-persuna li tressaq it-talba li ma tkunx irrappreżentata minn avukat għandha tittrażmetti jew tippreżenta l-verżjoni stampata tal-formola debitament mimlija u ffirmata, kif ukoll id-dokumenti ta' sostenn imsemmija fiha, fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali, li l-indirizz tiegħu huwa s-segwenti:

Greffe du Tribunal de l'Union européenne

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Lussemburgu

Il-formola għandha tiġi ffirmata bl-idejn mill-persuna li tressaqha (Artikolu 147(6) tar-Regoli tal-Proċedura u punt 199 tad-Dispożizzjonijiet prattiċi ta' implementazzjoni). Fin-nuqqas ta' firma bl-idejn, il-formola ma tiġix ittrattata.

(b)   Mill-avukat tal-persuna li tressaq it-talba

Meta l-persuna li titlob l-għajnuna legali tkun irrappreżentata minn avukat meta tiġi ppreżentata l-formola tal-għajnuna legali, dan tal-aħħar għandu jippreżenta l-formola permezz tal-applikazzjoni e-Curia, b'osservanza tar-rekwiżiti previsti fil-“Kundizzjoni ta' użu tal-applikazzjoni e-Curia” (punt 200 tad-Dispożizzjonijiet prattiċi ta' implementazzjoni).

7.   Sospensjoni u tkomplija tat-terminu għall-preżentata ta' rikors

It-tressiq ta' talba għal għajnuna legali jissospendi, fir-rigward tal-persuna li tkun ressqitha, it-terminu previst għall-preżentata tar-rikors sad-data tan-notifika tad-digriet li permezz tiegħu tittieħed id-deċiżjoni dwar din it-talba jew, fil-każ li f'dan id-digriet ma jiġix innominat avukat sabiex jirrappreżenta lill-persuna li tkun ressqet it-talba għal għajnuna legali, sad-data tan-notifika tad-digriet li jinnomina avukat sabiex jirrappreżentaha (Artikolu 147(7) tar-Regoli tal-Proċedura).

Għaldaqstant, it-terminu għall-preżentata ta' rikors ma jiddekorrix matul il-perijodu li fih il-Qorti Ġenerali tkun qiegħda teżamina t-talba għal għajnuna legali.

Wara n-notifika tad-digriet li permezz tiegħu tittieħed id-deċiżjoni dwar it-talba għal għajnuna legali jew, fil-każ li f'dan id-digriet ma jiġix innominat avukat sabiex jirrappreżenta lill-persuna li tkun ressqet it-talba għal għajnuna legali, tad-digriet li jinnomina avukat sabiex jirrappreżentaha, it-terminu għall-preżentata ta' rikors li jkun fadal sabiex jiġi ppreżentat ir-rikors jista' jkun qasir ħafna. Għaldaqstant, huwa rrakkomandat li l-persuna li tibbenefika mill-għajnuna legali, debitament irrappreżentata minn avukat, tagħti attenzjoni partikolari lill-osservanza tat-terminu legali (punt 207 tad-Dispożizzjonijiet prattiċi ta' implementazzjoni).

8.   Preċiżazzjoni addizzjonali

L-oriġinali tad-dokumenti ta' sostenn ippreżentati ma humiex ser jingħataw lura. Għaldaqstant, huwa rrakkomandat li jiġu pprovduti kopji tad-dokumenti ta' sostenn.


(1)  Ħlief għal dawk li l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jirriżerva lill-Qorti tal-Ġustizzja.


TALBA GĦAL GĦAJNUNA LEGALI

PERSUNA LI QIEGĦDA TITLOB L-GĦAJNUNA LEGALI

PERSUNA FIŻIKA

Is-Sinjura

Is-Sur

Kunjomok: …

Ismek: …

L-indirizz tiegħek: …

Kodiċi postali: …

Belt: …

Pajjiż: …

Numru tat-telefown (fakultattiv): …

Posta elettronika (fakultattiva): …

Il-professjoni jew is-sitwazzjoni attwali tiegħek: …

PERSUNA ĠURIDIKA (1)

Isem kummerċjali: …

Forma ġuridika: …

Entità bi skop ta' lukru:

☐ Iva

☐ Le

Indirizz: …

Kodiċi postali: …

Belt: …

Pajjiż: …

Numru tat-telefown (fakultattiv): …

Posta elettronika (fakultattiva): …

PARTI LI KONTRIHA GĦANDEK L-INTENZJONI TIPPREŻENTA RIKORS (2)

Qiegħda terġa' tinġibidlek l-attenzjoni għall-fatt li l-Qorti Ġenerali hija kompetenti tieħu konjizzjoni ta' rikorsi bejn persuni fiżiċi jew ġuridiċi u istituzzjoni, korp jew organu tal-Unjoni. Il-Qorti Ġenerali ma tistax tistħarreġ il-legalità tad-deċiżjonijiet meħuda minn:

entitajiet internazzjonali li ma jagħmlux parti mis-sistema istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, bħalma hija l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem,

awtoritajiet nazzjonali ta' Stat Membru,

qrati nazzjonali.

Speċifika l-parti jew il-partijiet li kontriha jew kontrihom ser jiġi ppreżentat ir-rikors maħsub:

KONVENUT/A/I

INDIRIZZ

 

 

Fil-każ li ma jkollokx iktar spazju tista' tikkompleta din il-lista fuq karta bajda li għandek tehmeż mat-talba tiegħek.

SUĠĠETT TAR-RIKORS (3)

Jekk it-talba għal għajnuna legali titressaq qabel il-preżentata tar-rikors, il-persuna li tressaqha għandha tinkludi espożizzjoni fil-qosor tas-suġġett tar-rikors li tkun qiegħda tikkunsidra li tippreżenta, tal-fatti inkwistjoni u tal-argumenti insostenn tar-rikors. Mat-talba għandhom jitressqu dokumenti ta' sostenn f'dan ir-rigward (Artikolu 147(4) tar-Regoli tal-Proċedura).

Jekk jogħġbok iddeskrivi s-suġġett tar-rikors li għandek l-intenzjoni tippreżenta, il-fatti inkwistjoni u l-argumenti insostenn tar-rikors:

 

Kull dokument ta' sostenn rilevanti għall-evalwazzjoni tal-ammissibbiltà u tal-fondatezza tar-rikors maħsub għandu jiġi anness ma' din il-formola u inkluż fil-lista tad-dokumenti ta' sostenn.

L-oriġinali tad-dokumenti ta' sostenn ippreżentati ma humiex ser jingħataw lura.

SITWAZZJONI EKONOMIKA TAL-PERSUNA LI TRESSAQ IT-TALBA

PERSUNA FIŻIKA

RIŻORSI

It-talba għal għajnuna legali għandha tinkludi l-informazzjoni u d-dokumenti ta' sostenn kollha li permezz tagħhom tkun tista' tiġi evalwata s-sitwazzjoni ekonomika tal-persuna li qed tressaqha, bħalma jista' jkun ċertifikat maħruġ minn awtorità nazzjonali kompetenti li jattesta din is-sitwazzjoni ekonomika (Artikolu 147(3) tar-Regoli tal-Proċedura).

Jekk, meta tressaq it-talba tiegħek, ir-riżorsi tiegħek ma jkunux inbidlu mis-sena li għaddiet, ir-riżorsi meħuda inkunsiderazzjoni ser ikunu dawk li inti ddikjarajt lill-awtoritajiet nazzjonali għall-perijodu bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet.

Jekk is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek inbidlet, ser jittieħdu inkunsiderazzjoni r-riżorsi attwali tiegħek, b'effett mill-1 ta' Jannar ta' din is-sena sad-data tat-talba tiegħek.

 

Ir-riżorsi tiegħek

Ir-riżorsi tal-konjuġi tiegħek, tas-sieħeb/sieħba tiegħek jew tal-persuna li tikkoabita miegħek

Ir-riżorsi ta' persuna oħra li tgħix abitwalment fl-istess dar (minuri jew persuna dipendenti). Speċifika:

a.

Ebda dħul

 (*1)

 

 

b.

Pagi, salarji netti taxxabbli (kif indikati fuq ir-rendikonti tar-remunerazzjoni tiegħek)

 

 

 

c.

Dħul mhux minn pagi (dħul agrikolu, industrijali jew kummerċjali jew mhux kummerċjali)

 

 

 

d.

Allowances tal-familja

 

 

 

e.

Allowances tal-qgħad

 

 

 

f.

Allowances ta' kuljum (mard, maternità, marda kkaġunata mix-xogħol, inċident fuq il-post tax-xogħol)

 

 

 

g.

Pensjonijiet, pensjonijiet tal-irtirar, pensjonijiet oħra u pensjonijiet tal-irtirar kmieni

 

 

 

h.

Manteniment (ammont li effettivament irċevejt)

 

 

 

i.

Riżorsi oħra (p.eż.: kirjiet li tirċievi, dħul minn kapital, dħul minn titoli mobbli…)

 

 

 

Fil-każ li ma jkollokx iktar spazju tista' tikkompleta din il-lista fuq karta bajda li għandek tehmeż mat-talba tiegħek.

Jekk jogħġbok indika n-natura u l-valur tal-beni mobbli (azzjonijiet, obbligi, kapital…) u l-indirizz u l-valur tal-beni immobbli (dar, art…) anki jekk ma jikkontribwixxux għad-dħul tiegħek:

 

OBBLIGI FINANZJARJI

Jekk jogħġbok indika l-minuri u l-persuni dipendenti fuqek jew li jgħixu abitwalment miegħek:

Kunjom/Kunjomijiet u isem/ismijiet

Relazzjoni

(p.eż.: tifel, neputi, omm)

Data tat-twelid

(jj/xx/ssss)

…/…/…

…/…/…

…/…/…

…/…/…

Fil-każ li ma jkollokx iktar spazju tista' tikkompleta din il-lista fuq karta bajda li għandek tehmeż mat-talba tiegħek.

Jekk jogħġbok indika l-mantenimenti li inti tħallas lil terzi:

 

Jekk tixtieq, tista' tipprovdi informazzjoni komplementari dwar is-sitwazzjoni tiegħek, kemm dwar ir-riżorsi u kemm dwar l-obbligi finanzjarji tiegħek:

 

L-informazzjoni inkluża iktar 'il fuq għandha tkun issostanzjata permezz ta' dokumenti ta' sostenn li jippermettu l-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika tiegħek (Artikolu 147(3) tar-Regoli tal-Proċedura).

Il-lista tad-dokumenti ta' sostenn, inkluż, jekk ikun il-każ, ċertifikat ta' awtorità nazzjonali kompetenti li jiġġustifika din is-sitwazzjoni ekonomika, għandha tiġi annessa ma' din it-talba.

L-oriġinali tad-dokumenti ta' sostenn ippreżentati ma humiex ser jingħataw lura.

PERSUNA ĠURIDIKA

Meta l-għajnuna legali tintalab għal persuna ġuridika, jekk jogħġbok inkludi, ma' din it-talba, prova reċenti tal-eżistenza ġuridika tagħha (estratt mir-reġistru tal-kummerċ, estratt mir-reġistru tal-kumpanniji jew kwalunkwe dokument uffiċjali ieħor) (Artikolu 147(5) moqri flimkien mal-Artikolu 78(4) tar-Regoli tal-Proċedura).

Jekk jogħġbok iddeskrivi s-sitwazzjoni ekonomika tal-persuna li qiegħda tressaq it-talba kif ukoll, jekk ikun il-każ, tas-soċju/i jew azzjonist/i tagħha:

 

L-informazzjoni inkluża iktar 'il fuq għandha tkun issostanzjata permezz ta' dokumenti ta' sostenn li jippermettu l-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika tal-persuna li qiegħda tressaq it-talba u, jekk ikun il-każ, tas-soċju/i u tal-azzjonist/i tagħha (Artikolu 147(3) tar-Regoli tal-Proċedura).

Il-lista tad-dokumenti ta' sostenn, inkluż, jekk ikun il-każ, ċertifikat ta' awtorità nazzjonali kompetenti li jiġġustifika din is-sitwazzjoni ekonomika, għandha tiġi annessa ma' din it-talba.

L-oriġinali tad-dokumenti ta' sostenn ippreżentati ma humiex ser jingħataw lura.

PROPOSTA EVENTWALI TA' AVUKAT

Fil-każ li tkun għażilt avukat awtorizzat jipprattika quddiem qorti ta' Stat Membru jew ta' Stat ieħor parti fil-Ftehim ŻEE, hija meħtieġa l-informazzjoni segwenti:

Avukat: …

Indirizz: …

Kodiċi postali: …

Belt: …

Pajjiż: …

Numru tat-telefown: …

Posta elettronika (fakultattiv): …

DIKJARAZZJONI FUQ L-UNUR

Jiena niddikjara, fuq l-unur tiegħi, li l-informazzjoni pprovduta f'din it-talba għal għajnuna legali hija eżatta:

Data: …/…/…

Firma tal-persuna li tressaq it-talba jew tal-avukat tiegħek:

LISTA TAD-DOKUMENTI TA' SOSTENN

Dokumenti ta' sostenn li jippermettu l-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ekonomika tiegħek:

Fil-każ li r-rikors għadu ma ġiex ippreżentat, dokument jew dokumenti ta' sostenn rilevanti għall-evalwazzjoni tal-ammissibbiltà u tal-fondatezza tar-rikors maħsub:


(1)  Jekk jogħġbok inkludi, ma' din it-talba, prova reċenti tal-eżistenza ġuridika tal-persuna ġuridika (estratt mir-reġistru tal-kummerċ, estratt mir-reġistru tal-kumpanniji jew kwalunkwe dokument uffiċjali ieħor).

(2)  Fil-każ li r-rikors u t-talba għal għajnuna legali jiġu ppreżentati fl-istess ħin jew fil-każ li t-talba għal għajnuna legali titressaq wara l-preżentata tar-rikors, ma huwiex meħtieġ li timtela l-parti tal-formola intitolata “Parti li kontriha għandek l-intenzjoni tippreżenta rikors”.

(3)  Fil-każ li r-rikors u t-talba għal għajnuna legali jiġu ppreżentati fl-istess ħin jew fil-każ li t-talba għal għajnuna legali titressaq wara l-preżentata tar-rikors, ma huwiex meħtieġ li timtela l-parti tal-formola intitolata “Suġġett tar-rikors”.

(*1)  Jekk tintgħażel din il-possibbiltà, il-persuna li tressaq it-talba għandha tispjega kif tieħu ħsieb il-bżonnijiet tagħha.


Top