Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0131

Direttiva tal-Kunsill (UE) 2018/131 tat-23 ta' Jannar 2018 li timplimenta l-Ftehim konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) biex tiġi emendata d-Direttiva 2009/13/KE skont l-emendi tal-2014 tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006, kif approvati mill-Konferenza Internazzjonali dwar ix-Xogħol fil-11 ta' Ġunju 2014 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )

OJ L 22, 26.1.2018, p. 28–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/131/oj

26.1.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 22/28


DIRETTIVA TAL-KUNSILL (UE) 2018/131

tat-23 ta' Jannar 2018

li timplimenta l-Ftehim konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) biex tiġi emendata d-Direttiva 2009/13/KE skont l-emendi tal-2014 tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006, kif approvati mill-Konferenza Internazzjonali dwar ix-Xogħol fil-11 ta' Ġunju 2014

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 155(2) flimkien mal-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 153(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

F'konformità mal-Artikolu 155(2) tat-Ttrattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-maniġment u l-ħaddiema (“is-sħab soċjali”) jistgħu jitolbu b'mod konġunt li l-ftehimiet konklużi minnhom fil-livell tal-Unjoni jiġu implimentati permezz ta' deċiżjoni tal-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni.

(2)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/13/KE (1) implimentat il-ftehim konkluż fid-19 ta' Mejju 2008 mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) sabiex id-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu 2006 (“il-MLC”) tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) jiġu inkorporati fil-liġi tal-Unjoni, sabiex il-leġislazzjoni tal-Unjoni fis-seħħ tiġi aġġornata bl-istandards tal-MLC li kienu iktar favorevoli għall-baħħara. L-għan tagħha kien li ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-baħħara, b'mod partikolari fir-rigward tal-ftehimiet tal-impjieg, il-ħinijiet tax-xogħol, ir-ripatrijazzjoni, l-iżvilupp tal-karrieri u l-ħiliet, l-akkomodazzjoni u l-faċilitajiet tar-rikreazzjoni, l-ikel u l-forniment tal-ikel, il-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza, il-kura medika u l-proċeduri tal-ilmenti.

(3)

B'segwitu tal-laqgħat tal-esperti internazzjonali, l-ILO nediet proċess biex tiġi emendata l-MLC sabiex tindirizza, minn naħa, it-tħassib relatat mal-abbandun tal-baħħara u s-sigurtà finanzjarja, u min-naħa l-oħra, it-talbiet relatati mal-mewt jew mad-diżabbiltà fit-tul tal-baħħara. Fil-laqgħa tiegħu mis-7 sal-11 ta' April 2014, il-Kumitat Tripartitiku Speċjali mwaqqaf mill-MLC adotta żewġ emendi dwar dawk il-kwistjonijiet. Partijiet mir-regoli soġġetti għall-emendi kienu jaqgħu fil-kompetenzi tal-Unjoni u kienu jikkonċernaw kwistjonijiet li l-Unjoni kienet adottat regoli għalihom, b'mod partikolari fil-politika soċjali u t-trasport. Għalhekk, fis-26 ta' Mejju 2014, il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2014/346/UE (2), li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni fil-103 sessjoni tal-Konferenza Internazzjonali dwar ix-Xogħol (ILC). Il-pożizzjoni tal-Unjoni kellha tappoġġa l-approvazzjoni tal-emendi tal-Kodiċi tal-MLC (“l-emendi tal-2014 għall-MLC”).

(4)

L-emendi tal-2014 għall-MCL ġew approvati mill-ILC fil-103 sessjoni tagħha f'Ġinevra fil-11 ta' Ġunju 2014 u daħlu fis-seħħ fit-18 ta' Jannar 2017. Dawn huma relatati mal-forniment ta' sistema ta' sigurtà finanzjarja biex jiġu protetti d-drittijiet tal-baħħara f'każ ta' abbandun u biex jiġi żgurat il-kumpens għat-talbiet kuntrattwali għal mewt jew diżabbiltà fit-tul tal-baħħara minħabba korriment, mard jew periklu fuq il-post tax-xogħol. Huma jtejbu u jottimizzaw is-sistema eżistenti għall-protezzjoni tal-baħħara, inkluż l-obbligu li l-bastimenti jġorru abbord evidenza dokumentata tas-sistema tas-sigurtà finanzjarja u li s-sistema tiġi estiża biex tkopri żewġ sitwazzjonijiet ġodda ta' abbandun. Dawk is-sitwazzjonijiet huma marbuta ma' każijiet fejn baħħara tħallew mingħajr il-manteniment u l-appoġġ meħtieġ, jew għal każijiet fejn is-sid tal-bastiment qata' unilateralment ir-rabtiet tiegħu mal-baħħar, inkluż naqas milli jħallas il-pagi kontrattwali għal perijodu ta' mill-inqas xahrejn.

(5)

Fil-5 ta' Diċembru 2016, is-sħab soċjali fis-settur tat-trasport marittimu — l-ECSA u l-FETF — ikkonkludew ftehim (“il-ftehim bejn is-sħab soċjali”) biex tiġi emendata d-Direttiva 2009/13/KE f'konformità mal-emendi tal-2014 għall-MLC. Fit-12 ta' Diċembru 2016, talbu li l-Kummissjoni, skont l-Artikolu 155(2) TFUE, tippreżenta proposta għal direttiva tal-Kunsill biex jiġi implimentat dak il-ftehim.

(6)

Il-ftehim bejn is-sħab soċjali jirriproduċi l-kontenut tad-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-emendi tal-2014 għall-MLC. L-ewwel emenda dwar is-sistema tas-sigurtà finanzjarja f'każ ta' abbandun tal-baħħara tirrigwarda kemm is-saħħa u s-sikurezza kif ukoll il-kondizzjonijiet tax-xogħol, u għalhekk hija koperta mill-punti (a) u (b) tal-Artikolu 153(1) tat-TFUE. It-tieni emenda dwar ir-rekwiżiti tas-sistema tas-sigurtà finanzjarja biex tiżgura l-kumpens f'każ ta' mewt jew diżabbiltà fit-tul tal-baħħara minħabba korriment, mard jew periklu fuq il-post tax-xogħol, hija koperta mill-punt (c) tal-Artikolu 153(1) tat-TFUE dwar is-sigurtà soċjali u l-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema. Għalhekk il-ftehim bejn is-sħab soċjali jikkonċerna l-kwistjonijiet koperti mill-Artikolu 153 TFUE u jista' jiġi implimentat permezz ta' deċiżjoni tal-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, f'konformità mal-Artikolu 155(2) tat-TFUE. Għall-finijiet tal-Artikolu 288 tat-TFUE, l-istrument adatt għall-implimentazzjoni tal-ftehim bejn is-sħab soċjali huwa direttiva.

(7)

Skont il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-20 ta' Mejju 1998 dwar l-adattament u l-promozzjoni tad-djalogu soċjali fil-livell Komunitarju, il-Kummissjoni vvalutat l-istatus rappreżentattiv tal-partijiet firmatarji u l-legalità ta' kull klawżola tal-ftehim bejn is-sħab soċjali.

(8)

Il-ftehim bejn is-sħab soċjali jemenda l-ftehim konkluż fid-19 ta' Mejju 2008 bejn l-ECSA u l-ETF dwar l-MLC, anness għad-Direttiva 2009/13/KE, u jinkorpora f'dik id-Direttiva l-emendi tal-2014 għall-MLC sabiex jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-saħħa u s-sikurezza u l-protezzjoni soċjali għall-baħħara abbord bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru.

(9)

Permezz tal-emendar tad-Direttiva 2009/13/KE, il-ftehim bejn is-sħab soċjali ser idaħħal id-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-emendi tal-2014 għall-MLC, li huma diġà koperti mis-sistema superviżorja tal-MLC, fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2013/54/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), u fi ħdan is-sistema ta' superviżjoni u monitoraġġ tal-liġi tal-Unjoni, inkluża l-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Dan x'aktarx iwassal għal iktar konformità mill-Istati Membri u s-sidien tal-bastimenti.

(10)

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-ftehim bejn is-sħab soċjali dwar is-segwitu u r-rieżami mis-sħab soċjali fil-livell tal-Unjoni, il-Kummissjoni ser tissorvelja l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u tal-ftehim bejn is-sħab soċjali.

(11)

L-Istati Membri jistgħu jafdaw lis-sħab soċjali bl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, fejn dawn tal-aħħar flimkien jitolbu li jagħmlu dan u dment li l-Istati Membri jieħdu l-passi neċessarji kollha biex jiżguraw li fi kwalunkwe mument jistgħu jiggarantixxu r-riżultati mitluba skont id-Direttiva.

(12)

Skont l-Artikolu 155(2) TFUE, il-Kummissjoni infurmat lill-Parlament Ewropew billi bagħtitlu t-test tal-proposta tagħha għal din id-Direttiva.

(13)

Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tagħha.

(14)

Minħabba li l-għanijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri li ttejjeb il-kondizzjonijiet tax-xogħol, is-saħħa u s-sikurezza u l-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema fis-settur tat-trasport marittimu, li huwa settur transfruntier li jopera taħt il-bnadar ta' Stati Membri differenti, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda minflok jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

(15)

Għalhekk jenħtieġ li d-Direttiva 2009/13/KE tiġi emendata skont dan,

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Din id-Direttiva timplimenta l-ftehim konkluż bejn l-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) fil-5 ta' Diċembru 2016 li tiġi emendata d-Direttiva 2009/13/KE f'konformità mal-emendi tal-2014 għall-MLC.

Artikolu 2

Skont il-ftehim bejn is-sħab soċjali, il-Ftehim konkluż mill-ECSA u l-EFT dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006, stipulat fl-Anness għad-Direttiva 2009/13/KE huwa emendat f'konformità mal-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 3

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sas-16 ta' Frar 2020. Huma għandhom minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati mit-tali referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

3.   L-Istati Membri jistgħu jafdaw lis-sħab soċjali bl-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva meta s-sħab soċjali flimkien jitolbu li jagħmlu dan u dment li l-Istati Membri jieħdu l-passi neċessarji kollha biex jiżguraw li fi kwalunkwe mument jistgħu jiggarantixxu r-riżultati mitluba skont id-Direttiva.

Artikolu 4

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Jannar 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

V. GORANOV


(1)  Direttiva tal-Kunsill 2009/13/KE tas-16 ta' Frar 2009 li timplimenta l-Ftehim konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006, u li temenda d-Direttiva 1999/63/KE (ĠU L 124, 20.5.2009, p. 30).

(2)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/346/UE tas-26 ta' Mejju 2014 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-103 sessjoni tal-Konferenza Internazzjonali dwar ix-Xogħol dwar l-emendi fil-Kodiċi tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu (ĠU L 172, 12.6.2014, p. 28).

(3)  Id-Direttiva 2013/54/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar ċerti responsabbiltajiet tal-Istat tal-bandiera għall-konformità mal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu 2006 u l-infurzar tagħha (ĠU L 329, 10.12.2013, p. 1).


ANNESS

Fl-Anness għad-Direttiva 2009/13/KE, il-Ftehim konkluż mill-ECSA u l-ETF dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu, 2006, huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-intestatura “Standard A2.5 — Ripatrijazzjoni”, “A2.5” huwa sostitwit bi “A2.5.1”.

(2)

Jiddaħħal l-Istandard li ġej:

“Standard A2.5.2 — Sigurtà Finanzjarja

1.

Fl-implimentazzjoni tar-Regolament 2.5 paragrafu 2, dan l-Istandard jistabbilixxi r-rekwiżiti li jiżguraw il-forniment ta' sistema tas-sigurtà finanzjarja rapida u effettiva biex tassisti lill-baħħara fil-każ tal-abbandun tagħhom.

2.

Għall-finijiet ta' dan l-Istandard, baħħar għandu jitqies li ġie abbandunat jekk, bi ksur tar-rekwiżiti ta' dan il-Ftehim jew tat-termini tal-ftehim tal-impjieg tal-baħħara, sid il-bastiment:

(a)

jonqos milli jkopri l-ispejjeż tar-ripatrijazzjoni tal-baħħar; jew

(b)

ma jipprovdix il-manteniment u l-appoġġ meħtieġ lill-baħħar; jew

(c)

unilateralment jaqta' r-rabtiet tiegħu mal-baħħar mod ieħor inkluż billi jonqos milli jħallas il-paga kuntrattwali għal perijodu ta' mill-inqas xahrejn.

3.

Kull Stat Membru għandu jiżgura li tiġi stabbilita sistema tas-sigurtà finanzjarja li tissodisfa r-rekwiżiti ta' dan l-Istandard għall-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu. Is-sistema tas-sigurtà finanzjarja tista' tkun fil-forma ta' skema ta' sigurtà soċjali jew assigurazzjoni jew fond nazzjonali jew arranġament ieħor simili. Il-forma tagħha għandha tiġi ddeterminata mill-Istat Membru wara konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet tas-sidien tal-bastimenti u tal-baħħara kkonċernati.

4.

Is-sistema tas-sigurtà finanzjarja għandha tipprovdi aċċess dirett, kopertura suffiċjenti u assistenza finanzjarja rapida, f'konformità ma' dan l-Istandard, lil kull baħħar abbandunat li jkun fuq bastiment li jtajjar il-bandiera tal-Istat Membru.

5.

Għall-finijiet tal-paragrafu 2(b) ta' dan l-Istandard, il-manteniment u l-appoġġ meħtieġa tal-baħħara għandhom jinkludu ikel adegwat, akkomodazzjoni, provvisti tal-ilma għax-xorb, karburant essenzjali għas-sopravivenza abbord il-bastiment u l-kura medika meħtieġa.

6.

Kull Stat Membru għandu jitlob li l-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu, u li skont il-liġijiet nazzjonali huma meħtieġa li jġorru Ċertifikat tax-Xogħol Marittimu jew jagħmlu dan skont fuq it-talba ta' sid il-bastiment, iżommu abbord ċertifikat jew evidenza dokumentata oħra tas-sigurtà finanzjarja maħruġa mill-fornitur tas-sigurtà finanzjarja. Għandha titqiegħed kopja f'post prominenti abbord il-bastiment fejn tkun disponibbli għall-baħħara. Jekk ikun hemm aktar minn fornitur tas-sigurtà finanzjarja wieħed li qed jipprovdi kopertura, id-dokument ipprovdut minn kull fornitur għandu jinżamm abbord il-bastiment.

7.

Iċ-ċertifikat jew evidenza dokumentata oħra tas-sigurtà finanzjarja għandhom ikunu bl-Ingliż jew akkumpanjati minn traduzzjoni bl-Ingliż u jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:

(a)

isem il-bastiment;

(b)

il-port tar-reġistrazzjoni tal-bastiment;

(c)

is-sinjal tas-sejħa tal-bastiment;

(d)

in-numru IMO tal-bastiment;

(e)

l-isem u l-indirizz tal-fornitur jew fornituri tas-sigurtà finanzjarja;

(f)

id-dettalji ta' kuntatt tal-persuni jew l-entità responsabbli għall-ġestjoni tat-talbiet ta' sokkors tal-baħħara;

(g)

l-isem ta' sid il-bastiment;

(h)

il-perijodu tal-validità tas-sigurtà finanzjarja; u

(i)

attestazzjoni mill-fornitur tas-sigurtà finanzjarja li s-sigurtà finanzjarja tissodisfa r-rekwiżiti tal-Istandard A2.5.2.

8.

L-assistenza mogħtija mis-sistema tas-sigurtà finanzjarja għandha tingħata minnufih fuq talba magħmula mill-baħħar jew ir-rappreżentant nominat tal-baħħar u għandha tkun appoġġata mill-ġustifikazzjoni tal-intitolament meħtieġa skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Istandard.

9.

Wara li jiġi kkunsidrat ir-Regolamenti 2.5, l-għajnuna mogħtija mis-sistema tas-sigurtà finanzjarja għandha tkun suffiċjenti biex tkopri dan li ġej:

(a)

il-pagi u l-intitolamenti l-oħra pendenti dovuti minn sid il-bastiment lill-baħħar skont il-ftehim tal-impjieg tagħhom, il-ftehim ta' negozjar kollettiv rilevanti jew il-liġi nazzjonali tal-Istat tal-bandiera, b'limitu ta' erba' xhur ta' kull tali paga pendenti u erba' xhur ta' kull tali intitolament pendenti;

(b)

l-ispejjeż kollha mġarrba raġonevolment mill-baħħar, inklużi l-ispejjeż ta' ripatrijazzjoni msemmija fil-paragrafu 10 ta' dan l-Istandard; u

(c)

il-ħtiġijiet essenzjali tal-baħħar inklużi affarijiet bħal: ikel adegwat, ilbies meta meħtieġ, akkomodazzjoni, provvisti tal-ilma tax-xorb, karburant essenzjali għas-sopravivenza abbord il-bastiment, il-kura medika meħtieġa u spejjeż jew ħlasijiet oħrajn raġonevoli mill-att jew l-omissjoni li tikkostitwixxi l-abbandun sa meta l-baħħar jasal id-dar.

10.

L-ispejjeż ta' ripatrijazzjoni għandhom ikopru l-ivvjaġġar b'mezzi xierqa u rapidi, normalment bl-ajru, u jinkludu dispożizzjoni għall-ikel u l-akkomodazzjoni tal-baħħar minn meta jħalli l-bastiment sakemm jasal lura f'daru, il-kura medika neċessarja, il-passaġġ u t-trasport tal-oġġetti personali u l-ispejjeż jew il-kostijiet raġonevoli l-oħra kollha li jirriżultaw mill-abbandun.

11.

Is-sigurtà finanzjarja ma għandhiex tieqaf qabel tmiem il-perijodu tal-validità tas-sigurtà finanzjarja sakemm il-fornitur tas-sigurtà finanzjarja ma jkunx informa mill-inqas 30 ġurnata minn qabel lill-awtorità kompetenti tal-Istat tal-bandiera.

12.

Jekk il-fornitur tal-assigurazzjoni jew ta' sigurtà finanzjarja oħra għamel kwalunkwe ħlas lil kwalunkwe baħħar skont dan l-Istandard, dan il-fornitur għandu, sal-ammont li jkun ħallas u skont il-liġi applikabbli, jakkwista b'surroga, ċessjoni jew mod ieħor, id-drittijiet li l-baħħar kien igawdi.

13.

F'dan l-Istandard xejn ma għandu jippreġudika kwalunkwe dritt ta' rikors tal-assiguratur jew tal-fornitur tas-sigurtà finanzjarja kontra partijiet terzi.

14.

Id-dispożizzjonijiet f'dan l-Istandard mhumiex maħsubin biex ikunu esklussivi jew biex jippreġudikaw dritt, talba jew rimedju ieħor li jistgħu jkunu disponibbli wkoll biex jikkumpensaw lill-baħħara li ġew abbandunati. Il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali jistgħu jipprevedu li kwalunkwe ammont pagabbli skont dan l-Istandard jista' jiġi bbilanċjat kontra ammonti riċevuti minn sorsi oħra li jirriżultaw minn kwalunkwe dritt, talba jew rimedju li jista' jkun is-suġġett ta' kumpens skont l-Istandard attwali.”.

(3)

“Standard A4.2 — Responsabbiltà tas-sid tal-bastiment” huwa emendat kif ġej:

(a)

fl-intestatura, “A4.2” huwa sostitwit bi “A4.2.1”;

(b)

jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:

“8.

Il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali għandhom jipprevedu li s-sistema tas-sigurtà finanzjarja biex jiġi żgurat kumpens kif previst fil-paragrafu 1(b) ta' dan l-Istandard għat-talbiet kuntrattwali, kif iddefinit fl-istandard A4.2.2, tissodisfa r-rekwiżiti minimi li ġejjin:

(a)

il-kumpens kuntrattwali, jekk stabbilit fil-ftehim tal-impjieg tal-baħħar u mingħajr preġudizzju għas-subparagrafu (c) ta' dan il-paragrafu, għandu jitħallas b'mod sħiħ u mingħajr dewmien;

(b)

ma għandu jkun hemm l-ebda pressjoni li jiġi aċċettat ħlas anqas mill-ammont kuntrattwali;

(c)

jekk in-natura tad-diżabbiltà fit-tul ta' baħħar tagħmilha diffiċli li jiġi evalwat il-kumpens sħiħ li għalih il-baħħar jista' jkun intitolat, għandu jsir ħlas jew ħlasijiet interim lill-baħħar sabiex tiġi evitata tbatija bla bżonn;

(d)

skont il-paragrafu 2 tar-Regolament 4.2, il-baħħar għandu jirċievi ħlas mingħajr preġudizzju għal drittijiet legali oħra, iżda dan il-ħlas jista' jiġi kkumpensat minn sid il-bastiment kontra kull dannu li jirriżulta minn kull talba oħra magħmula mill-baħħar kontra sid il-bastiment u li toriġina mill-istess inċident; u

(e)

it-talba għal kumpens kuntrattwali tista' titressaq direttament mill-baħħar ikkonċernat, jew il-qraba tiegħu, jew rappreżentant tal-baħħar jew benefiċjarju maħtur.

9.

Il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali għandhom jiżguraw li l-baħħara jirċievu notifika minn qabel jekk is-sigurtà finanzjarja ta' sid il-bastiment tkun ser tiġi kkanċellata jew mitmuma.

10.

Il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti tal-Istat tal-bandiera tiġi infurmata mill-fornitur tas-sigurtà finanzjarja jekk is-sigurtà finanzjarja ta' sid il-bastiment tiġi kkanċellata jew tintemm.

11.

Kull Stat Membru għandu jitlob li l-bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu iżommu abbord ċertifikat jew evidenza dokumentata oħra tas-sigurtà finanzjarja maħruġa mill-fornitur tas-sigurtà finanzjarja. Għandha titqiegħed kopja f'post prominenti abbord il-bastiment fejn tkun disponibbli għall-baħħara. Jekk ikun hemm aktar minn fornitur tas-sigurtà finanzjarja wieħed li qed jipprovdi kopertura, id-dokument ipprovdut minn kull fornitur għandu jinżamm abbord il-bastiment.

12.

Is-sigurtà finanzjarja ma għandhiex tieqaf qabel tmiem il-perijodu tal-validità tas-sigurtà finanzjarja sakemm il-fornitur tas-sigurtà finanzjarja ma jkunx informa mill-inqas 30 ġurnata minn qabel lill-awtorità kompetenti tal-Istat tal-bandiera.

13.

Is-sigurtà finanzjarja għandha tipprevedi l-ħlas tat-talbiet kuntrattwali kollha koperti minnha li jirriżultaw matul il-perijodu li matulu jkun validu d-dokument.

14.

Iċ-ċertifikat jew evidenza dokumentata oħra tas-sigurtà finanzjarja għandhom ikunu bl-Ingliż jew akkumpanjati minn traduzzjoni bl-Ingliż u jkun fihom l-informazzjoni li ġejja:

(a)

isem il-bastiment;

(b)

il-port tar-reġistrazzjoni tal-bastiment;

(c)

is-sinjal tas-sejħa tal-bastiment;

(d)

in-numru IMO tal-bastiment;

(e)

l-isem u l-indirizz tal-fornitur jew fornituri tas-sigurtà finanzjarja;

(f)

id-dettalji ta' kuntatt tal-persuni jew l-entità responsabbli għall-ġestjoni tat-talbiet kuntrattwali tal-baħħara;

(g)

l-isem ta' sid il-bastiment;

(h)

il-perijodu tal-validità tas-sigurtà finanzjarja; u

(i)

l-attestazzjoni mill-fornitur tas-sigurtà finanzjarja li s-sigurtà finanzjarja tissodisfa r-rekwiżiti tal-Istandard A4.2.1.”.

(4)

jiddaħħal l-istandard li ġej:

“Standard A4.2.2 — Trattament ta' talbiet kuntrattwali

1.

Għall-finijiet tal-paragrafu 8 tal-Istandard A4.2.1, u l-Istandard attwali, it-terminu ‘talba kuntrattwali’ jfisser kwalunkwe talba li għandha x'taqsam ma' mewt jew diżabbiltà fit-tul tal-baħħara minħabba korriment, mard jew periklu fuq il-post tax-xogħol, kif stabbilit fil-liġi nazzjonali, fil-ftehim tal-impjieg tal-baħħara jew fi ftehim kollettiv.

2.

Is-sistema tas-sigurtà finanzjarja, kif previst fil-paragrafu 1(b) tal-Istandard A4.2.1, tista' tkun fil-forma ta' skema tas-sigurtà soċjali jew assigurazzjoni jew fond jew arranġamenti simili oħra. Il-forma tiegħu għandha tiġi ddeterminata mill-Istat Membru wara konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet tas-sidien tal-bastimenti u tal-baħħara kkonċernati.

3.

Il-liġijiet u r-regolamenti nazzjonali għandhom jiżguraw li jiġu stabbiliti arranġamenti effettivi sabiex jiġu riċevuti, trattati u saldati imparzjalment it-talbiet kuntrattwali relatati mal-kumpens imsemmija fil-paragrafu 8 tal-istandard A4.2.1, permezz ta' proċeduri rapidi u ġusti.”.


Top