EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2280

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2280 tal-11 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/220 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea

C/2017/8262

OJ L 328, 12.12.2017, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2280/oj

12.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/12


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2280

tal-11 ta' Diċembru 2017

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/220 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabilità dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 5a(2), it-tielet u r-raba' sottoparagrafi tal-Artikolu 8(3) u tal-Artikolu 19(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/220 (2) jistabbilixxi l-għadd ta' azjendi prospettanti għal kull Stat Membru u għal kull taqsima tan-Netwerk tad-Dejta tal-Kontabilità Agrikola (FADN). Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/220 jipprevedi li l-Istati Membri jridu jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar pjan imfassal għall-għażla tal-azjendi prospettanti li jiżgura li jinkiseb kampjun rappreżentattiv tal-kontabbiltà tal-qasam tal-istħarriġ qabel il-bidu tas-sena tal-kontabbiltà li għaliha jirreferi l-pjan.

(2)

Wara t-talba tal-Ġermanja biex tgħaqqad id-diviżjonijiet Schleswig-Holstein u Hamburg fit-taqsima waħda msejħa Schleswig-Holstein/Hamburg u t-talbiet tal-Greċja, l-Ungerija, ir-Rumanija u l-Finlandja biex jinbidel in-numru ta' azjendi propsettanti jew il-limitu tad-daqs ekonomiku minħabba l-bidliet strutturali fl-agrikoltura, huwa xieraq li dawk l-Istati Membri jitħallew jirrevedu l-pjanijiet tal-għażla tagħhom u/jew il-limitu tad-daqs ekonomiku għas-sena tal-kontabbiltà 2018 u jerġgħu jiddistribwixxu jew jaġġustaw l-għadd ta' azjendi prospettanti skont dan.

(3)

Minħabba l-importanza dejjem tikber ta' disponibbiltà iktar bikrija u ta' kwalità msaħħa tad-dejta tal-kontabbiltà, il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jagħmlu aktar sforzi organizzazzjonali li jippermettu kompletezza imtejba tad-dejta u li jippermettu li l-prospetti tal-biedja jiġu ppreżentati qabel l-iskadenzi stabbiliti fl-Artikolu 10 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/220.

(4)

B'appoġġ għad-disponibilità aktar bikrija, għall-kompletezza u għall-kwalità msaħħa tal-dejta tal-kontabbiltà ppreżentata mill-Istati Membri, l-iskadenzi għat-trażmissjoni tad-dejta u l-proċedura b'rabta mal-ħlas tal-miżata standard għandhom jiġu riveduti u konnessi mal-ħin tat-twassil u l-kompletezza tad-dejta tal-FADN mibgħuta lill-Kummissjoni.

(5)

Jenħtieġ li dispożizzjoni tranżitorja relatata mad-disponibbiltà baġitarja tas-sena tal-kontabbiltà 2018 tiġi inkluża fl-Artikolu 14 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/220.

(6)

L-Anness VIII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/220 jistabbilixxi t-tfassil u t-tqassim tad-dejta tal-kontabbiltà li tinsab fil-prospetti tal-biedja. Għal raġunijiet ta' ċarezza, jenħtieġ li l-Anness VIII jipprovdi informazzjoni addizzjonali rigward il-preżentazzjoni ta' dik id-dejta.

(7)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/220 jiġi emendat skont dan.

(8)

Jenħtieġ li l-emendi proposti japplikaw mis-sena tal-kontabbiltà 2018.

(9)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat għan-Netwerk tad-Dejta tal-Kontabilità Agrikola,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/220 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 3(2), jiżdied is-sottoparagrafu li ġej:

“il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, ir-Rumanija u l-Finlandja għandhom jirrevedu l-pjanijiet tal-għażla rispettivi li nnotifikaw għas-sena tal-kontabbiltà 2018. Huma għandhom javżaw lill-Kummissjoni bil-pjanijiet tal-għażla riveduti rispettivi tagħhom għal dik is-sena tal-kontabbiltà sal-31 ta' Marzu 2018.”

(2)

L-Artikolu 14 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 14

L-ammont tal-miżata standard

1.   Il-miżata standard imsemmija fl-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 għandha tiġi stabbilita għal EUR 160 għal kull prospett tal-biedja.

2.   Jekk il-limitu ta' 80 % msemmi fl-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 ma jinkisibx, la fil-livell ta' taqsima tal-FADN u lanqas fil-livell tal-Istat Membru kkonċernat, it-tnaqqis imsemmi f'dik id-dispożizzjoni għandu jkun applikat fil-livell nazzjonali biss.

3.   Mingħajr preġudizzjoni għat-twettiq tal-obbligu tal-konformità mal-limitu ta' 80 % msemmi fl-Artikolu 19(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009 rigward taqsima tal-FADN jew ta' Stat Membru, il-miżata standard hija miżjuda bi:

(a)

EUR 5 meta l-Istat Membru jippreżenta d-dejta tal-kontabbiltà msemmija fl-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament mhux aktar tard minn xahar qabel l-iskadenza rilevanti msemmija fl-Artikolu 10(3); jew

(b)

EUR 7 għas-sena tal-kontabbiltà 2018 u EUR 10 mis-sena tal-kontabbiltà 2019 meta l-Istat Membru jippreżenta d-dejta tal-kontabbiltà msemmija fl-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament mhux aktar tard minn xagħrejn qabel l-iskadenza rilevanti msemmija fl-Artikolu 10(3).

4.   Maż-żieda tal-miżata standard skont il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 3 jista' jinżdied b'EUR 2 għas-sena tal-kontabbiltà 2018 u b'EUR 5 mis-sena tal-kontabbiltà 2019 meta d-dejta tal-kontabbiltà tkun ġiet ivverifikata mill-Kummissjoni f'konformità mal-punt (b) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 13 ta' dan ir-Regolament u hija meqjusa bħala kompluta kif dovut skont l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1217/2009, jew fil-mument tal-preżentazzjoni tagħha lill-Kummissjoni, jew fi żmien xahrejn mid-data li fiha l-Kummissjoni infurmat lill-Istat Membru li ppreżentaha li l-dejta tal-kontabbiltà ppreżentata mhix kompluta kif dovut.”

(3)

L-Annessi I, II, u VIII huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba' jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jibda japplika mis-sena tal-kontabbiltà 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Diċembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 328, 15.12.2009, p. 27.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/220 tat-3 ta' Frar 2015 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi netwerk għall-ġbir ta' informazzjoni tal-kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta' azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 46, 19.2.2015, p. 1).


ANNESS

L-Annessi I, II u VIII tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/220 huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness I,

l-entrata relatata mar-Rumanija hija sostitwita b'dan li ġej:

“Ir-Rumanija

4 000 ”

(2)

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(a)

l-entrati relatati mal-Ġermanja fit-tabella fuq l-għadd ta' azjendi prospettanti għandhom jiġu sostitwiti b'dan li ġej:

“In-numru ta' referenza

Isem it-taqsima tal-FADN

L-għadd ta' azjendi prospettanti għal kull sena tal-kontabbiltà

 

IL-ĠERMANJA

015

Schleswig-Holstein/Hamburg

662

030

Is-Sassonja t'Isfel

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Is-Sassonja

313

115

Is-Sassonja-Anhalt

270

116

Thüringen

283

 

It-total tal-Ġermanja

8 800 ”

(b)

l-entrati relatati mal-Greċja fit-tabella fuq l-għadd ta' azjendi prospettanti huma sostitwiti b'dan li ġej:

“In-numru ta' referenza

Isem it-taqsima tal-FADN

L-għadd ta' azjendi prospettanti għal kull sena tal-kontabbiltà

 

IL-GREĊJA

450

Μακεδονία — Θράκη (il-Maċedonja-it-Traċja)

1 700

460

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου (Epirus, il-Peloponnese, il-Gżejjer Jonji)

1 150

470

Θεσσαλία (Tessalija)

600

480

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη (Sterea Ellas, il-Gżejjer Eġej, Kreta)

1 225

 

It-total tal-Greċja

4 675 ”

(c)

l-entrati relatati mal-Ungerija fit-tabella fuq l-għadd ta' azjendi prospettanti huma sostitwiti b'dan li ġej:

“In-numru ta' referenza

Isem it-taqsima tal-FADN

L-għadd ta' azjendi prospettanti għal kull sena tal-kontabbiltà

 

L-UNGERIJA

767

Alföld

1 144

768

Dunántúl

733

764

Észak-Magyarország

223

 

It-total tal-Ungerija

2 100 ”

(d)

l-entrati relatati mar-Rumanija fit-tabella fuq l-għadd ta' azjendi prospettanti huma sostitwiti b'dan li ġej:

“In-numru ta' referenza

Isem it-taqsima tal-FADN

L-għadd ta' azjendi prospettanti għal kull sena tal-kontabbiltà

 

IR-RUMANIJA

840

Nord-Est

724

841

Sud-Est

913

842

Sud-Muntenia

857

843

Sud-Vest-Oltenia

519

844

Vest

598

845

Nord-Vest

701

846

Centru

709

847

București-Ilfov

79

 

It-total tar-Rumanija

5 100 ”

(e)

l-entrati relatata mal-Finlandja fit-tabella fuq l-għadd ta' azjendi prospettanti huma sostitwiti b'dan li ġej:

“In-numru ta' referenza

Isem it-taqsima tal-FADN

L-għadd ta' azjendi prospettanti għal kull sena tal-kontabbiltà

 

IL-FINLANDJA

670

Etelä-Suomi

420

680

Sisä-Suomi

169

690

Pohjanmaa

203

700

Pohjois-Suomi

108

 

It-total tal-Finlandja

900”

(3)

L-Anness VIII huwa emendat kif ġej:

(a)

It-Tabella D hija emendata kif ġej:

(i)

fit-tieni tabella, l-entrata dwar il-kategorija “2010. Assi bijoloġiċi – pjanti” hija sostitwita b'dan li ġej:

“Kodiċi (*)

Deskrizzjoni tal-kategoriji

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

2010

Assi bijoloġiċi - pjanti

 

 

 

 

 

 

(ii)

l-entrata dwar il-kategorija tal-assi “2010. Assi bijoloġiċi – pjanti” hija sostitwita b'dan li ġej:

“2010.   Assi bijoloġiċi - pjanti

Il-valuri tal-pjanti kollha li għadhom ma nħasdux (l-uċuħ tar-raba' kollha permanenti u wieqfa). Jenħtieġ li d-Deprezzament akkumulat (D.AD) u d-Deprezzament tas-sena kurrenti (D.DY.) jiġu rrappurtati biss għal uċuħ permanenti.”

(iii)

it-tabella dwar il metodi ta' valutazzjoni hija sostitwita bit-tabella li ġejja:

“Valur ġust li minnu jitnaqqsu l-ispejjeż stmati fuq il-post tal-bejgħ

l-ammont li bih jistgħu jiġu skambjati l-assi, jew ikun saldu ta' obbligazzjoni, bejn partijiet konsapevoli u disposti fi tranżazzjoni distakkata, li minnu jitnaqqsu l-ispejjeż stmati li wieħed iġarrab b'rabta mal-bejgħ

3010 , 5010 , 7010

Kost storiku

spejjeż nominali jew oriġinali tal-assi waqt l-akkwist

2010 , 3020 , 3030 , 4010 , 7020

Valur skont il-kotba

il-valur tal-assi kif jidher fil-karta tal-bilanċ

1010 , 1020 , 1030 , 1040 , 8010 ”

(b)

fit-Tabella H, ir-raba' sub-paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Meta l-ispejjeż indikati jkunu għall-“konsum” totali ta' mezzi ta' produzzjoni matul is-sena tal-kontabbiltà, imma ma jikkorrispondux mal-produzzjoni matul dik is-sena, il-bidliet fil-ħażniet ta' mezzi ta' produzzjoni (inklużi l-ispejjeż dovuti għall-kultivazzjoni futura tal-uċuħ tar-raba') jenħtieġ li jiġu indikati fit-tabella D fil-kodiċi 1040. Inventarji.”

(c)

fit-Tabella M,

fit-Taqsima AI Informazzjoni amministrattiva, it-tielet paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

“L-għoti tad-dejta msemmija fil-kolonna Għadd ta' unitajiet bażiċi (N) hija fakultattiva għas-snin tal-kontabbiltà 2015-2017 għall-kodiċijiet 10300-10319.”


Top